Samsung | SM-G310HN | Käyttöopas | Samsung SM-G310HN Kasutusjuhend

Samsung SM-G310HN Kasutusjuhend
SM-G310HN
Käyttöopas
www.samsung.com
Tietoja tästä oppaasta
Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite
tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena
on kertoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.
• Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja
oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Kuvien ja näyttökuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta.
• Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajien tai operaattorien tarjoamista
ohjelmistoista, ja sitä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Oppaan uusin versio on
saatavissa Samsungin sivustosta osoitteessa www.samsung.com.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen,
etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan.
Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Viesteistä, tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista,
paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista voidaan veloittaa lisämaksu.
Voit välttää lisämaksut valitsemalla käyttöösi sopivan liittymäsopimuksen. Lisätietoja saat
palveluntarjoajalta.
2
Tietoja tästä oppaasta
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-huoltoon. Jos kysymys koskee
jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
Ohjekuvakkeet
Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Tekijänoikeus
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
3
Tietoja tästä oppaasta
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc: n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
4
Sisältö
Aloittaminen
34 Laitteen päivittäminen
35 Lapsilukon määrittäminen
7 Laitteen osat
8Näppäimet
9 Pakkauksen sisältö
10 SIM- tai USIM-kortin ja akun
asentaminen
13 Akun lataaminen
15 Muistikortin asentaminen
17 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
18 Laitteen piteleminen
18 Laitteen lukitseminen ja lukituksen
avaaminen
18 Äänenvoimakkuuden säätäminen
18 Äänettömään tilaan siirtyminen
Yhteydenpito
36Puhelin
41Yhteystiedot
45Viestit
46Sähköposti
48 Google Mail
49Hangouts
50Google+
50Kuvat
51ChatON
Internet ja verkko
Perustoiminnot
52Chrome
53Bluetooth
54NFC
55 S Beam
19Ilmoituskuvakkeet
20 Kosketusnäytön käyttäminen
23 Näytön kiertäminen
24Ilmoitukset
25Alkunäyttö
27Sovellusnäyttö
28 Sovellusten käyttäminen
29 Tekstin syöttäminen
30 Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
31 Tilien määrittäminen
32 Tiedostojen siirtäminen
33 Laitteen suojaaminen
Media
56Kamera
62Galleria
64Video
65YouTube
66Radio
5
Sisältö
Sovellukset ja mediakaupat
85 Datan käyttö
85 Lisää verkkoja
86NFC
86 S Beam
86Lukitusnäyttö
87Ääni
87Näyttö
88Puhelu
89Tallennustila
89Akku
90 Sovellusten hallinta
90Sijaintipalvelut
90Turvallisuus
91 Kieli ja syöttö
94 Varmuuskopioi ja palauta
94 Lisää tili
94 Päivämäärä ja aika
95Lapsilukko
95Helppokäyttöisyys
97Tulostus
97 Tietoja puhelimesta
97Google-asetukset
68Play-kauppa
69 Samsung Apps
69 Lasten kauppa
70Play-musiikki
70Play-pelit
70Play-lehtikioski
Apuohjelmat
71Muistio
72Kalenteri
73Drive
73Kello
75Laskin
75Ääninauhuri
76Google
77Puhehaku
77 Omat tiedostot
79Lataukset
79Glympse
80 Norton Family
Vianmääritys
Matkailu ja Paikallinen
82Maps
Asetukset
83 Tietoja asetuksista
83Wi-Fi
84Bluetooth
84 Internet-yhteyden jakaminen
85Lentotila
6
Aloittaminen
Laitteen osat
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Etukamera
Kuuloke
Virtanäppäin
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Paluunäppäin
Viimeksi käytetyt
sovellukset -näppäin
Monitoimiliitäntä
Mikrofoni
Kaiutin
Takakamera
GPS-antenni
Takakansi
Äänenvoimakkuusnäppäin
NFC-antenni (akussa)
Pääantenni
7
Aloittaminen
• Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä
yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
• Älä käytä näytönsuojakalvoa. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
• Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa ja kastuessaan.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen
virran.
Virta
Viimeksi käytetyt
sovellukset
Koti
• Nollaa laite painamalla yli seitsemän sekuntia, jos
laitteessa ilmenee vakavia virheitä tai se jumiutuu tai
lukkiutuu.
• Lukitse laite tai poista lukitus painamalla. Laite lukkiutuu,
kun kosketusnäyttö sammuu.
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten
luettelon.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Google-haun.
Paluu
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
8
Aloittaminen
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Akku
• Pikaopas
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Muut lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien varusteiden
käyttämisestä aiheutuvat toimintahäiriöt eivät kuulu takuuhuollon piiriin.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
9
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu
akku.
Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.
1 Irrota takakansi.
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.
Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.
2 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
10
Aloittaminen
• Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti lukkiutuu SIMkorttipaikkaan, vie laite Samsung-huoltoon muistikortin poistamista varten.
• Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia, äläkä anna niitä muiden käyttöön.
Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien
katoamisesta tai varastamisesta.
3 Aseta akku paikalleen.
2
1
4 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
11
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun poistaminen
1 Irrota takakansi.
2 Vedä akku ulos.
3 Vedä SIM- tai USIM-kortti ulos.
12
Aloittaminen
Akun lataaminen
Lataa akku laturilla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun voi ladata myös tietokoneen avulla
liittämällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna
tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku
täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät verkkoyhteyden
katkeamisen tai virran loppumisen datasiirron aikana.
Lataaminen laturilla
Liitä laturin pieni pää laitteen monitoimiliitäntään ja laturin iso pää pistorasiaan.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
13
Aloittaminen
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
Akun varaustilan tarkistaminen
Kun akkua ladataan laitteen virran ollessa katkaistuna, seuraavat kuvakkeet ilmaisevat akun
varaustilan:
Latautuu
Täyteen ladattu
14
Aloittaminen
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa. Voit pidentää laitteen latausten
välistä käyttöaikaa mukauttamalla näitä asetuksia ja poistamalla taustatoimintoja käytöstä:
• Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
• Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
• Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
• Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
• Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Muistikortin asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 64 Gt. Muistikortin
valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen
kanssa.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien VFAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen
asetetaan muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan
muistikortin uudelleen.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy SD cardkansiossa.
15
Aloittaminen
1 Irrota takakansi.
2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
3 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta alkunäytössä → Asetukset → Tallennustila → Poista SD-kortti käytöstä.
1 Irrota takakansi.
2 Vedä muistikortti ulos.
3 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua, tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
16
Aloittaminen
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta alkunäytössä → Asetukset → Tallennustila → Alusta SD-kortti → Tyhjennä SDkortti → Poista kaikki.
Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin
alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, määritä laitteen asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
• Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
• Voit poistaa langattomat toiminnot käytöstä painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja
napauttamalla Lentotila.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
17
Aloittaminen
Laitteen piteleminen
Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia
tai akku voi tyhjentyä.
Laitteen lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Kun laitetta ei käytetä, sen voi lukita luvattoman käytön estämiseksi. Virtanäppäimen painaminen
sammuttaa näytön ja siirtää laitteen lukittuun tilaan. Laite lukkiutuu automaattisesti, jos sitä ei
käytetä määritetyn ajan kuluessa.
Voit avata laitteen lukituksen näytön ollessa sammuneena painamalla virtanäppäintä tai
kotinäppäintä, napauttamalla jossakin näytön kohdassa ja pyyhkäisemällä sormella mihin
tahansa suuntaan.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää soittoäänen ja toistettavan musiikin tai videon äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.
Äänettömään tilaan siirtyminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa, kunnes laite siirtyy äänettömään tilaan.
• Paina virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten Mykistä tai Värinä.
• Avaa ilmoituspaneeli näytön yläreunasta ja napauta sitten Ääni tai Värinä.
18
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet ilmaisevat laitteen tilan. Taulukossa on lueteltu
yleisimmät kuvakkeet.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Yhdistetty tietokoneeseen
Ei SIM- eikä USIM-korttia
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
19
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Akun varaustaso
Kosketusnäytön käyttäminen
Käytä kosketusnäyttöä vain sormilla.
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
Sormieleet
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttöpainiketta tai kirjoita merkki
näyttönäppäimistöltä sormella napauttamalla.
20
Perustoiminnot
Koskettaminen jonkin aikaa
Napauta kohdetta ja kosketa sitä yli kaksi sekuntia, jos haluat käyttää käytettävissä oleva
toimintoja.
Vetäminen
Voit siirtää kuvakkeen, pienoiskuvan tai esikatselun uuteen paikkaan koskettamalla sitä jonkin
aikaa ja vetämällä sen kohdekohtaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivun tai kuvan osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla
uudelleen.
21
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin toisen paneelin pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä vasemmalle
tai oikealle. Voit siirtyä Internet-sivulla tai luettelossa, kuten yhteystiedoissa, pyyhkäisemällä ylös
tai alas.
Nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
22
Perustoiminnot
Näytön kiertäminen
Monissa sovelluksissa näyttö voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. Kun laitetta kierretään, näyttö
säädetään automaattisesti laitteen uuden asennon mukaiseksi.
Jos haluat estää näytön automaattisen kiertymisen, avaa ilmoituspaneeli ja poista kohdan
Näytön kierto valinta.
• Jotkin sovellukset eivät salli näytön kiertoa.
• Jotkin sovellukset näyttävät eri näytön laitteen suunnan mukaan. Laskin muuttuu
tieteelliseksi laskimeksi, kun laite kierretään vaaka-asentoon.
23
Perustoiminnot
Ilmoitukset
Näytön yläreunan tilarivillä näkyvät ilmoituskuvakkeet ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista
puheluista, uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja laitteen tilasta. Voit avata ilmoituspaneelin
vetämällä tilariviltä alaspäin. Voit tuoda lisää hälytyksiä näkyviin selaamalla luetteloa. Voit sulkea
ilmoituspaneelin vetämällä näytön alareunassa näkyvää palkkia ylöspäin.
Voit nähdä laitteen nykyisen tilan ja käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelista:
• Wi-Fi: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Sijainti: Ota GPS-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Ääni: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä. Äänettömässä tilassa laitteessa voi
käyttää värinähälytystä tai sen voi mykistää.
• Näytön kierto: Salli tai estä käyttöliittymän kiertyminen laitetta kierrettäessä.
• Bluetooth: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Mobiilidata: Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
• Wi-Fi-tukiasema: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• S Beam: Ota S Beam -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• NFC: Ota NFC-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Synkronoi: Ota käyttöön tai poista käytöstä sovellusten automaattinen synkronointi.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
24
Perustoiminnot
Alkunäyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspiste. Siinä näkyvät ilmaisinkuvakkeet,
pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Alkunäytössä voi olla useita paneeleja. Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai
oikealle.
Kohteiden järjestäminen uudelleen
Sovelluksen kuvakkeen lisääminen
Napauta alkunäytössä
paneeliesikatseluun.
, kosketa sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa ja vedä se sitten
Kohteen siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin
vetämällä sen näytön reunaan.
Kohteen poistaminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten alkunäytön yläreunassa näkyvään roskakoriin.
Kun roskakori muuttuu punaiseksi, vapauta kohde.
Järjestäminen kansioiden avulla
Samantyyppiset sovellukset voi sijoittaa samaan kansioon kätevää käyttöä varten.
Napauta alkunäytössä , kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten Luo kansio -kohtaan.
Anna kansion nimi ja napauta sitten Valmis. Sijoita sovelluksia uuteen kansioon vetämällä ne
kansioon.
Paneelien järjestäminen uudelleen
Uuden paneelin lisääminen
Nipistä näytössä ja napauta
.
25
Perustoiminnot
Paneelin siirtäminen
Nipistä näytössä, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Paneelin poistaminen
Nipistä näytössä, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten näytön yläreunan
roskakoriin.
Taustakuvan asettaminen
Laitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan voi asettaa alkunäytön taustakuvaksi.
Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta Taustakuvat → Alkunäyttö ja valitse
sitten jokin seuraavista:
• Galleria: Näytä laitteen kameralla otetut valokuvat tai Internetistä ladatut kuvat.
• Elävät taustakuvat: Näytä animoidut kuvat.
• Kuvat: Näytä Kuvat-kansion kuvat.
• Taustakuvat: Näytä taustakuviksi tarkoitetut kuvat.
Valitse kuva, muuta kehyksen kokoa tarvittaessa ja määritä kuva sitten taustakuvaksi.
Pienoisohjelmien käyttäminen
Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät alkunäyttöön käteviä toimintoja sekä
tietoja. Voit käyttää niitä lisäämällä niitä pienoisohjelmapaneelista alkunäyttöön.
• Jotkin pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen
pienoisohjelman käyttö saattaa aiheuttaa lisämaksuja.
• Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
Kosketa alkunäytössä tyhjää kohtaa jonkin aikaa ja napauta sitten Pienoisohjelmat. Selaa
vasemmalle tai oikealle pienoisohjelmapaneelissa, lisää pienoisohjelma alkunäyttöön
koskettamalla pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten paneeliesikatseluun. Lisää
se haluamaasi paikkaan, muuta tarvittaessa sen kokoa vetämällä kehyksestä ja tallenna
pienoisohjelman paikka napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
Voit lisätä pienoisohjelman uuteen paneeliin vetämällä sen viimeiseen paneeliin.
26
Perustoiminnot
Sovellusnäyttö
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Avaa Sovellukset-näyttö napauttamalla alkunäytössä
.
Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Sovellusten järjestäminen uudelleen
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mukautettavassa ruudukkonäkymässä.
Napauta → Muokkaa, kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit
siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Sovellusten asentaminen
Samsung Apps -kaupasta ja muista sovelluskaupoista voi ladata ja asentaa sovelluksia.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Napauta → Poista / poista kä. ja poista sitten sovelluksen asennus valitsemalla se.
Laitteen mukana toimitettavien oletussovellusten asennusta ei voida poistaa.
Sovellusten poistaminen käytöstä
Napauta → Poista / poista kä. ja poista sitten sovellus käytöstä valitsemalla se.
Voit ottaa sovelluksia käyttöön napauttamalla Sovellukset-näytössä → Näytä käytöstä p.,
valitsemalla sovellukset ja napauttamalla sitten Valmis.
• Ladattuja sovelluksia ja joitakin laitteen mukana toimitettavia oletussovelluksia ei
voida poistaa käytöstä.
• Kun käytät tätä toimintoa, käytöstä poistetut sovellukset katoavat Sovelluksetnäytöstä, mutta ne ovat yhä tallennettuina laitteeseen.
27
Perustoiminnot
Sovellusten käyttäminen
Tässä laitteessa voi käyttää monentyyppisiä sovelluksia mediasovelluksista Internet-sovelluksiin.
Sovelluksen avaaminen
Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä.
Jotkin sovellukset ryhmitellään kansioihin. Napauta kansiota ja avaa sitten sovellus
napauttamalla sitä.
Avaaminen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta
Voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon napauttamalla
.
Valitse avattavan sovelluksen kuvake.
Sovelluksen sulkeminen
Voit säästää akkuvirtaa ja säilyttää laitteen suorituskyvyn sulkemalla tarpeettomat sovellukset.
→ ja napauttamalla sitten Sulje sovelluksen vieressä. Voit
Sulje sovellus napauttamalla
sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Lopeta kaikki. Voit myös napauttaa
→ .
28
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Tekstiä voi syöttää Samsung-näppäimistön tai äänitulotoiminnon avulla.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Näppäimistön tyypin vaihtaminen
Napauta jotakin tekstikenttää, avaa ilmoituspaneeli, napauta Valitse syöttötapa ja valitse sitten
käytettävä näppäimistötyyppi.
Samsung-näppäimistön käyttäminen
Näppäimistöasettelun vaihtaminen
Napauta
, valitse kieli ja napauta sitten Qwerty-näppäimistö tai 3x4-näppäimistö.
• 3x4-näppäimistössä samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä. Voit syöttää
haluamasi merkin napauttamalla toistuvasti näppäintä, jossa merkki on.
• Näppäimistöasettelu ei ehkä muutu kaikilla kielillä.
Määritä Samsung-näppäimistön
asetukset.
Poista edellinen merkki.
Syötä isoja kirjaimia.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä numerot ja välimerkit.
Syötä välilyönti.
Isojen kirjainten syöttäminen
Napauta
kahdesti.
ennen merkin syöttämistä. Jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia, napauta
29
Perustoiminnot
Näppäimistön kielen vaihtaminen
Voit lisätä näppäimistöön kieliä ja vaihtaa sitten näppäimistön kieltä liu'uttamalla
välilyöntinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
Tekstin syöttäminen puhumalla
Ota äänitulotoiminto käyttöön ja puhu sitten mikrofoniin. Laite näyttää puhumasi tekstin.
Jos laite ei tunnista sanojasi oikein, napauta alleviivattua tekstiä ja valitse vaihtoehtoinen sana tai
lause avattavasta luettelosta.
Voit muuttaa puheentunnistuksen kieltä tai lisätä siihen kieliä napauttamalla nykyistä kieltä.
Kopioiminen ja liittäminen
Kosketa tekstiä jonkin aikaa, valitse tekstiä enemmän tai vähemmän vetämällä - tai kuvaketta ja kopioi teksti napauttamalla Kopioi tai leikkaa teksti napauttamalla Poimi. Valittu
teksti kopioidaan leikepöydälle.
Voit liittää tekstin tekstikenttään koskettamalla jonkin aikaa kohtaa, johon haluat liittää sen, ja
napauttamalla sitten Liitä.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
Luomalla laitteesta Wi-Fi-verkkoyhteyden voit käyttää Internetiä tai jakaa mediatiedostoja
muiden laitteiden kanssa. (s. 83)
Wi-Fi -toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Wi-Fi, jolloin toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
30
Perustoiminnot
Liittyminen Wi-Fi-verkkoihin
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Wi-Fi ja vedä sitten Wi-Fi-kytkintä oikealle.
Valitse verkko löytyneiden Wi-Fi-verkkojen luettelosta, anna tarvittaessa salasana ja napauta
sitten Yhdistä. Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kun laite on luonut
yhteyden Wi-Fi-verkkoon, se luo myöhemmin yhteyden kyseiseen verkkoon automaattisesti aina,
kun verkko on käytettävissä.
Wi-Fi-verkkojen lisääminen
Jos haluamasi verkko ei ole verkkojen luettelossa, napauta Lisää Wi-Fi-verkko verkkoluettelon
lopussa. Anna verkon nimi Verkon nimi (SSID) -kohtaan, valitse suojaustyyppi ja anna salasana,
jos verkko ei ole avoin, ja napauta sitten Yhdistä.
Wi-Fi-verkkojen unohtaminen
Kaikki aiemmin käytetyt verkot, nykyinen verkko mukaan lukien, voidaan unohtaa, jolloin laite
ei enää luo automaattisesti yhteyttä niihin. Valitse verkko verkkojen luettelosta ja napauta sitten
Unohda.
Tilien määrittäminen
Google-sovellukset, kuten Play-kauppa, vaativat Google-tilin, ja Samsung Apps vaatii Samsungtilin. Luomalla Google-tilin ja Samsung-tilin saat laitteesta parhaan käyttökokemuksen.
Tilien lisääminen
Luo Google-tili noudattamalla ohjeita, jotka tulevat näyttöön avatessasi Google-sovelluksen,
kirjautumatta sisään.
Kirjaudu Google-tilille tai luo tili napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Lisää tili →
Google. Luo sitten tili napauttamalla Uusi tai napauta Olemassa oleva ja määritä tilin tiedot
noudattamalla näytön ohjeita. Laitteessa voi käyttää useita Google-tilejä.
Luo myös Samsung-tili.
31
Perustoiminnot
Tilien poistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset, valitse tilin nimi TILIT-kohdasta, valitse poistettava tili
ja napauta sitten Poista tili.
Tiedostojen siirtäminen
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla
Samsung Kies on tietokonesovellus, jolla hallitaan mediasisältöjä ja henkilökohtaisia tietoja
Samsung-laitteiden kanssa. Lataa uusin Samsung Kies Samsungin sivustosta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy tietokoneessa automaattisesti. Jos Samsung Kies ei käynnisty,
kaksoisnapsauta Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
2 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
Yhteyden muodostaminen Windows Media Player -ohjelmalla
Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Windows Media Player ja synkronoi musiikkitiedostot.
32
Perustoiminnot
Liittäminen medialaitteena
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
Napauta Kamera (PTP), jos tietokone ei tue MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa tai
siihen ei ole asennettu tarvittavaa ohjainta.
3 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Laitteen suojaaminen
Suojausasetusten avulla voit estää muita henkilöitä käyttämästä tai lukemasta laitteeseen
tallennettuja henkilökohtaisia tietoja. Laitteen lukituksen avaaminen edellyttää avauskoodia.
Kuvion asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → Kuvio.
Piirrä vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja vahvista sitten kuvio piirtämällä se uudelleen.
Määritä avauksen vara-PIN-koodi näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että unohdat
kuvion.
33
Perustoiminnot
PIN-koodin asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → PIN.
Anna vähintään neljä numeroa ja vahvista salasana sitten syöttämällä se uudelleen.
Salasanan asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → Salasana.
Anna vähintään neljä merkkiä, joihin kuuluu sekä numeroita että symboleita, ja vahvista salasana
sitten syöttämällä se uudelleen.
Laitteen lukituksen avaaminen
Käynnistä näyttö painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja anna lukituksen avauskoodi.
Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Päivittäminen Samsung Kies -ohjelmalla
Käynnistä Samsung Kies ja liitä laite tietokoneeseen. Samsung Kies tunnistaa laitteen
automaattisesti ja näyttää saatavissa olevat päivitykset valintaikkunassa. Aloita päivitys
napsauttamalla Päivitä-painiketta valintaikkunassa. Lisätietoja päivittämisestä on Samsung Kies
-ohjelman ohjeessa.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia laitteen päivityksen aikana.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä.
34
Perustoiminnot
Päivittäminen matkapuhelinverkon kautta
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tietoja puhelimesta → Ohjelmistopäivitys →
Päivitä.
Lapsilukon määrittäminen
Voit määrittää, miten pitkään lapset voivat käyttää laitetta ja mitä sovelluksia he voivat käyttää.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lapsilukko.
Kun määrität lapsilukon asetukset ensimmäisen kerran, sinua pyydetään asettamaan PIN-koodin.
Laite vaatii PIN-koodin joka kerta, kun tätä toimintoa käytetään.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Aikarajan määrittäminen
Napauta Ajan hallinta ja valitse aikaraja tai määritä aika, jonka verran lapset voivat käyttää
laitetta. Jos lapset ylittävät aikarajan, laitteen näyttö lukkiutuu ja pyytää PIN-koodia.
Sovellusten käytön estäminen lapsilta
Napauta Sovelluksia lapsille. Kaikki näytössä näkyvät sovellukset ovat valittuina. Voit estää
lapsia käyttämästä tiettyjä sovelluksia poistamalla sovellusten valinnan ja napauttamalla Valmis.
Sovellukset, joiden valinta on poistettu, eivät näy Sovellukset-näytössä.
PIN-koodin vaihtaminen
Napauta Vaihda PIN-koodi, anna nykyinen PIN-koodi ja anna sitten uusi PIN-koodi.
35
Yhteydenpito
Puhelin
Tällä sovelluksella voit soittaa puhelun tai vastata puheluun.
Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
Puhelujen soittaminen
Puhelun soittaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Nronäpp.: Anna numero numeronäppäimillä ja napauta sitten .
• Lokit: Soita puhelu saapuneiden ja lähteneiden puhelujen ja viestien historiasta.
• Suosikit: Soita puhelu suosikkiyhteystietojen luettelosta.
• Yhteystiedot: Soita puhelu yhteystietojen luettelosta.
Pikavalintanumerot
Voit valita pikavalintanumeron koskettamalla kyseistä numeroa jonkin aikaa.
Numeroiden ennakointi
Kun näppäimistöltä syötetään numeroita, ennakoivat ehdotukset tulevat näyttöön
automaattisesti. Voit soittaa puhelun valitsemalla jonkin ehdotuksista.
36
Yhteydenpito
Yhteystiedon etsiminen
Voit etsiä yhteystietojen luettelosta yhteystiedon antamalla nimen, puhelinnumeron tai
sähköpostiosoitteen. Kun merkkejä syötetään, ehdotetut yhteystiedot tulevat näyttöön. Voit
soittaa puhelun valitsemalla jonkin niistä.
Soittaminen ulkomaille
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin. Anna maan numero,
suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten .
Puhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• Lisää puh.: Soita toinen puhelu.
• Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• Lopeta puhelu: Lopeta nykyinen puhelu.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön. Pidä laite etäällä korvistasi
kaiutinpuhelutoimintoa käytettäessä.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kuulokemikrofoni: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on liitetty laitteeseen.
• Vaihda: Siirry puhelusta toiseen.
• Yhdistä: Soita neuvottelupuhelu, kun kaksi puhelua on yhdistetty. Lisää muut osallistujat
toistamalla tätä. Tämän toiminto on käytettävissä vain, jos neuvottelupuhelupalvelu on
käytössä.
• → Yhteystiedot: Avaa yhteystietoluettelo.
• → Muistio: Luo muistio.
• → Viesti: Lähetä viesti.
• → Pito: Aseta puhelu pitoon. Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla Poista pidosta.
• → Äänenvoimakkuuden lisäys: Lisää äänenvoimakkuutta.
• → Asetukset: Määritä äänipuhelun asetukset.
• → Siirrä: Yhdistä ensimmäinen osapuoli toiseen osapuoleen. Tämä katkaisee oman
yhteytesi keskusteluun.
37
Yhteydenpito
Yhteystietojen lisääminen
Voi lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron antamalla numeron näppäimistöllä ja
napauttamalla Lisää yhteystietoihin.
Viestiä lähetetään
Voit lähettää viestin näytössä näkyvään numeroon napauttamalla → Lähetä viesti.
Puhelulokien näyttäminen
Saat saapuneiden ja lähtevien puhelujen historian näkyviin napauttamalla Lokit.
Voit suodattaa puhelulokia napauttamalla → Näytä ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Sallitut numerot
Laite voidaan asettaa rajoittamaan lähtevät puhelut vain tietyn etuliitteen sisältäviin numeroihin.
Nämä etuliitteet tallennetaan SIM- tai USIM-kortille.
Napauta → Puheluasetukset → Muut asetukset → Sallitut numerot → Ota sallitut num.
k. ja anna sitten SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Napauta Sallittujen
numeroiden luettelo ja lisää numerot.
Puhelunesto
Laite voidaan asettaa estämään tiettyjen puhelujen soittaminen. Esimerkiksi ulkomaanpuhelut
voidaan poistaa käytöstä.
Napauta → Puheluasetukset → Muut asetukset → Puhelunesto, valitse puhelutyyppi, valitse
puhelunestoasetus ja anna sitten salasana.
38
Yhteydenpito
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
- kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos koputuspalvelu on käytössä, voidaan soittaa toinen puhelu. Jos toiseen puheluun vastataan,
ensimmäinen puhelu siirretään pitoon.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
- kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin.
Voit luoda hylkäysviestin napauttamalla → Puheluasetukset → Määritä puheluiden
hylkäysviestit.
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen luettelon
näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin.
Koputus
Koputus on palveluntarjoajan tuottama palvelu. Käyttäjä voi palvelun avulla asettaa
meneillään olevan puhelun pitoon ja siirtyä saapuvaan puheluun. Tätä palvelua ei voi käyttää
videopuheluissa.
Jos haluat käyttää palvelua, napauta → Puheluasetukset → Muut asetukset → Koputus.
Puhelunsiirto
Laite voidaan asettaa lähettämään saapuvat puhelut määritettyyn numeroon.
Napauta → Puheluasetukset → Muut asetukset → Puhelunsiirto ja valitse sitten
puhelutyyppi ja ehto. Anna numero ja napauta Päälle.
39
Yhteydenpito
Videopuhelut
Videopuhelun soittaminen
Anna numero ja napauta sitten
napauttaa .
. Voit myös valita yhteystiedon yhteystietoluettelosta ja
Videopuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• Vaihda: Siirry etukamerasta ja takakameraan tai päinvastoin.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Lopeta puhelu: Lopeta nykyinen puhelu.
• → Piilota minut: Piilota kuvasi toiselta osapuolelta.
• → Lähtevä kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
• → Ota kuva: Ota kuva toisesta osapuolesta.
• → Tallenna: Luo video toisen osapuolen kuvista.
• → Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• → Kaiutin pois päältä: Poista kaiutinpuhelutoiminto käytöstä.
• → Vaihda kuulokemikrofoniin: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on liitetty
laitteeseen.
Ääniviestin kuunteleminen
Kosketa 1 numeronäppäimistöllä jonkin aikaa ja noudata sitten palveluntarjoajan ohjeita.
40
Yhteydenpito
Yhteystiedot
Tällä sovelluksella voit hallita yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
Yhteystietojen hallinta
Napauta Yhteystiedot.
Yhteystiedon luominen
Napauta
ja anna yhteystiedot.
• : Lisää kuva.
• /
: Lisää tai poista yhteystietokenttä.
Yhteystiedon muokkaaminen
Valitse muokattava yhteystieto ja napauta sitten
.
Yhteystiedon poistaminen
Napauta → Poista.
Pikavalintanumeron määrittäminen
Napauta → Pikavalinta-asetus, valitse pikavalintanumero ja valitse sitten sitä varten
yhteystieto. Voit poistaa pikavalintanumeron koskettamalla sitä jonkin aikaa ja napauttamalla
sitten Poista.
41
Yhteydenpito
Yhteystietojen lisääminen Top 3 -luetteloon
Voit lisätä kolmen useimmin käyttämäsi yhteystiedon pikakuvakkeet Top 3 -luetteloon.
Voit lisätä yhteystiedon Top 3 -luetteloon napauttamalla ja valitsemalla yhteystiedon. Voit
poistaa yhteystiedon Top 3 -luettelosta koskettamalla yhteystietoa jonkin aikaa ja napauttamalla
sitten Poista Top 3 -luettelosta.
Voit soittaa Top 3 -yhteyshenkilölle napauttamalla yhteystietoa. Voit lähettää viestin
koskettamalla yhteystietoa jonkin aikaa ja napauttamalla sitten Lähetä viesti.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Yhteystietojen etsiminen
Napauta Yhteystiedot.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
: Soita ääni- tai videopuhelu.
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
42
Yhteydenpito
Yhteystietojen näyttäminen
Napauta Yhteystiedot.
Laite näyttää oletusarvoisesti kaikki tallennetut yhteystiedot.
Napauta → Näytettävät yhteystiedot ja valitse sitten sijainti, johon yhteystiedot on
tallennettu.
Yhteystietojen tuominen tai vieminen
Napauta Yhteystiedot.
Yhteystietojen tuominen
Napauta → Tuo/Vie ja valitse sitten tuontivaihtoehto.
Yhteystietojen vieminen
Napauta → Tuo/Vie ja valitse sitten vientivaihtoehto.
Suosikkiyhteystiedot
Napauta Suosikit.
Napauta
ja lisää yhteystietoja suosikkeihin.
Voit poistaa yhteystietoja suosikeista napauttamalla → Poista suosikeista.
43
Yhteydenpito
Yhteystietoryhmät
Napauta Ryhmät.
Ryhmän luominen
Napauta
, määritä ryhmän tiedot, lisää yhteystietoja ja napauta sitten Tallenna.
Yhteystietojen lisääminen ryhmään
Valitse ryhmä ja napauta sitten
. Valitse lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Ryhmien poistaminen
Napauta → Poista ryhmät, valitse käyttäjän lisäämiä ryhmiä ja napauta sitten
ei voida poistaa.
. Oletusryhmiä
Viestin tai sähköpostiviestin lähettäminen ryhmän jäsenille
Valitse ryhmä, napauta → Lähetä viesti tai Lähetä sähköpostiviesti, valitse jäsenet ja napauta
sitten Valmis.
Käyntikortti
Napauta Yhteystiedot.
Voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.
Napauta Määritä profiili, anna tiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite,
ja napauta sitten Tallenna. Jos käyttäjätiedot on tallennettu laitteen asetusten määrittämisen
aikana, valitse käyntikortti, napauta ja tee haluamasi muokkaukset.
Napauta → Käyntikortin jakotapa: ja valitse sitten jakotapa.
44
Yhteydenpito
Viestit
Tämän sovelluksen avulla voit lähettää teksti- tai multimediaviestejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu, kun olet
oman palvelualueesi ulkopuolella. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Viestien lähettäminen
Napauta
, lisää vastaanottajat, kirjoita viesti ja napauta sitten
.
Lisää vastaanottajat jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Anna puhelinnumero.
• Napauta
, valitse yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Luo multimediaviesti seuraavilla toiminnoilla:
• Napauta
ja lisää kuvat, videot, yhteystiedot, tapahtumat ja muut kohteet.
• Napauta → Lisää aihe ja anna aihe.
Ajoitettujen viestien lähettäminen
Kun luot viestiä, napauta → Ajoita viesti. Aseta kellonaika ja päivämäärä ja napauta sitten
Valmis. Laite lähettää viestin määritettynä aikana ja päivänä.
• Jos laitteen virta on katkaistu määritettynä ajankohtana, laite ei ole yhteydessä
verkkoon tai verkkoyhteys on epävakaa, viestiä ei lähetetä.
• Tämä toiminto käyttää laitteeseen asetettua kellonaikaa ja päivämäärää. Kellonaika ja
päivämäärä voivat olla vääriä, jos siirryt aikavyöhykkeeltä toiselle eikä verkko päivitä
aikatietoja.
45
Yhteydenpito
Saapuneiden viestien näyttäminen
Saapuneet viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Voit tuoda henkilön viestin näkyviin valitsemalla vastaavan yhteystiedon.
Yhteystietojen lisääminen Top 3 -luetteloon
Voit lisätä kolmen useimmin käyttämäsi yhteystiedon pikakuvakkeet Top 3 -luetteloon.
Voit lisätä yhteystiedon Top 3 -luetteloon napauttamalla ja valitsemalla yhteystiedon. Voit
poistaa yhteystiedon luettelosta koskettamalla yhteystietoa jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Poista Top 3 -luettelosta.
Voit poistaa viestin napauttamalla yhteystietoa, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten
.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Sähköposti
Tällä sovelluksella voit lähettää tai lukea sähköpostiviestejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Sähköposti.
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana. Napauta Seuraava, jos sähköpostitili on Google Mail -tili tai
muu yksityinen tili, tai napauta Manuaalinen, jos tili on yrityksen sähköpostitili. Määritä sitten
tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla → Asetukset → Lisää tili.
Viestien lähettäminen
Napauta sähköpostitiliä, jota haluat käyttää, ja napauta sitten
vastaanottajat, aihe ja viesti ja napauta sitten .
Napauttamalla
Napauta
näytön alareunassa. Kirjoita
voit lisätä vastaanottajan yhteystietoluettelosta.
ja lisää kuvat, videot, yhteystiedot, muistiinpanot, tapahtumat ja muut kohteet.
46
Yhteydenpito
Ajoitettujen viestien lähettäminen
Kun luot viestiä, napauta → Ajoitettu sähköpostiviesti. Valitse Ajoitettu sähköpostiviesti,
aseta kellonaika ja päivämäärä ja napauta sitten Valmis. Laite lähettää viestin määritettynä
aikana ja päivänä.
• Jos laitteen virta on katkaistu määritettynä ajankohtana, laite ei ole yhteydessä
verkkoon tai verkkoyhteys on epävakaa, viestiä ei lähetetä.
• Tämä toiminto käyttää laitteeseen asetettua kellonaikaa ja päivämäärää. Kellonaika ja
päivämäärä voivat olla vääriä, jos siirryt aikavyöhykkeeltä toiselle eikä verkko päivitä
aikatietoja.
Viestien lukeminen
Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää, jolloin uudet viestit noudetaan. Voit noutaa viestit
manuaalisesti napauttamalla .
Napauta viestiä, jonka haluat lukea.
Poista viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää tämä sähköpostiosoite
yhteystietoluetteloon.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Avaa liitteet.
Lähetä viesti edelleen.
Vastaa kaikille vastaanottajille.
Siirry edelliseen tai seuraavaan
viestiin.
Vastaa viestiin.
Voit avata liitteet napauttamalla liitevälilehteä ja tallentaa sitten liitteen napauttamalla Tallenna.
47
Yhteydenpito
Google Mail
Tällä sovelluksella voit käyttää Google Mail -palvelua suoraan nopeasti.
Napauta Sovellukset-näytössä Google Mail.
• Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämän sovelluksen nimi poikkeaa
tässä esitetystä.
Viestien lähettäminen
Napauta missä tahansa postilaatikossa → Viestin krijoitus, kirjoita vastaanottajat, aihe ja viesti
ja napauta sitten .
Voit liittää esimerkiksi kuvia, videoita ja musiikkia napauttamalla → Liitä tiedosto.
Napauttamalla → Lisää (piilo)kopio voit lisätä muita vastaanottajia.
Napauttamalla → Tallenna luonnos voit tallentaa viestin myöhempää lähettämistä varten.
Napauttamalla → Hylkää voit aloittaa uudelleen alusta.
Napauttamalla → Asetukset voit muuttaa Google Mail -asetuksia.
Napauttamalla → Lähetä palautetta voit ilmoittaa mielipiteesi sovelluskehitykselle.
Napauttamalla → Ohje voit käyttää Google Mail -ohjeita.
48
Yhteydenpito
Viestien lukeminen
Säilytä viesti.
Poista viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Vastaa kaikille vastaanottajille tai
lähetä viesti edelleen muille.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Vastaa viestiin.
Esikatsele liitettä.
Nimikkeet
Google Mail ei käytä varsinaisia kansioita, vaan nimikkeitä. Kun Google Mail käynnistetään, se
näyttää viestit nimikkeellä Saapuneet.
Napauttamalla saat näkyviin muiden nimikkeiden viestit.
Voit lisätä nimikkeen viestiin valitsemalla viestin, napauttamalla → Muuta tunnisteita ja
valitsemalla sitten määritettävän nimikkeen.
Hangouts
Tällä sovelluksella voit keskustella muiden kanssa.
Napauta Sovellukset-näytössä Hangouts.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Aloita keskustelu valitsemalla ystävä ystäväluettelosta tai antamalla etsittävät tiedot ja
valitsemalla ystävä tuloksista.
49
Yhteydenpito
Google+
Tällä sovelluksella voit säilyttää yhteyden ihmisiin Googlen sosiaalisen verkostopalvelun kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Google+.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Vaihda luokkaa napauttamalla Kaikki ja tarkastele kirjoituksia selaamalla ylös tai alas.
Voit käyttää muita sosiaalisen verkon ominaisuuksia napauttamalla
.
Kuvat
Tällä sovelluksella voit katsella ja jakaa kuvia tai videoita Googlen sosiaalisten verkostopalvelujen
kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Kuvat.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Valitse jokin seuraavista luokista:
• KAMERA: Näytä kaikki kuvatut tai laitteeseen ladatut kuvat tai videot.
• KOHOKOHDAT: Näytä kuvat tai videot päivämäärän tai albumin mukaan ryhmiteltyinä.
Napauttamalla saat näkyviin ryhmän kaikki kuvat tai videot.
Valitse sitten kuva tai video.
Katselun aikana voit käyttää jotakin seuraavista kuvakkeista:
• : Muokkaa kuvaa.
• : Jaa kuva tai video muiden kanssa.
• : Poista kuva tai video.
50
Yhteydenpito
ChatON
Tällä sovelluksella voit keskustella minkä tahansa laitteen käyttäjän kanssa. Tämän sovelluksen
käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille tai puhelinnumeron vahvistamista.
Napauta Sovellukset-näytössä ChatON.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Voit luoda kaveriluettelon antamalla puhelinnumerot tai Samsung-tilien sähköpostiosoitteet
tai valitsemalla kaverit ehdotusten luettelosta. Voit myös synkronoida yhteystiedot laitteesta
manuaalisesti napauttamalla → Synkronoi yhteystietoluettelo.
Napauta
, valitse kaverit, joiden kanssa haluat aloittaa keskustelun, ja napauta sitten Valmis.
51
Internet ja verkko
Chrome
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja ja selailla Internet-sivuja.
Napauta Sovellukset-näytössä Chrome.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Internet-sivujen katseleminen
Napauta osoitekenttää ja anna sitten Internet-osoite tai hakuehdot.
Uuden sivun avaaminen
Napauta
→ Uusi välilehti.
Voit siirtyä toiselle Internet-sivulle napauttamalla
napauttamalla.
, selaamalla ylös tai alas ja valitsemalla sivun
Kirjanmerkit
Voit merkitä nykyisen sivun kirjanmerkillä napauttamalla →
→ Tallenna.
Voit avata kirjanmerkillä merkityn Internet-sivun napauttamalla → Kirjanmerkit ja valitsemalla
kirjanmerkin.
Internet-haku äänen avulla
Napauta osoitekenttää, napauta
ehdotetuista hakusanoista.
→ , sano hakusana ja valitse sitten jokin näyttöön tulevista
Synkronoiminen muiden laitteiden kanssa
Voit synkronoida avoimet välilehdet ja kirjanmerkit käytettäviksi Chromen kanssa toisessa
laitteessa, kun olet kirjautunut samalle Google-tilille.
Voit tuoda muissa laitteissa olevat avoimet välilehdet näkyviin napauttamalla → Muut laitteet.
Valitse avattava Internet-sivu.
Tuo kirjanmerkit näkyviin napauttamalla
.
52
Internet ja verkko
Bluetooth
Bluetooth luo suoran langattoman yhteyden kahden toisiaan lähellä olevan laitteen välille.
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan siirtää tietoja tai mediatiedostoja.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuudella lähetettyjen tai vastaanotettujen
tietojen mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG: n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Ota Bluetooth käyttöön napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Bluetooth ja
vetämällä sitten Bluetooth-kytkintä oikealle.
Liitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Bluetooth → Hae, jolloin löytyneiden laitteiden
luettelo tulee näkyviin. Valitse laite, jonka kanssa haluat luoda liitoksen, ja vahvista liitos
hyväksymällä sitten automaattisesti luotu salasana kummassakin laitteessa.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Esimerkki tästä on Galleria.
Avaa Galleria, valitse kuva, napauta → Bluetooth ja valitse sitten jokin Bluetooth-laitteista.
Hyväksy sitten Bluetooth-valtuutuspyyntö toisessa laitteessa kuvan vastaanottamista varten.
Kun toinen laite lähettää sinulle tietoja, hyväksy toisen laitteen tekemä Bluetoothvaltuutuspyyntö. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan Download-kansioon. Jos vastaanotetaan
yhteystieto, se lisätään automaattisesti yhteystietoluetteloon.
53
Internet ja verkko
NFC
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Akku sisältää sisäisen NFC-antennin. Käsittele akkua huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
Jos näyttö on lukittu, laite ei lue NFC-tunnisteita eikä vastaanota tietoja.
Voit ottaa NFC-toiminnon käyttöön napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC. Vedä
NFC-kytkintä oikealle.
Tietojen lukeminen NFC-tunnisteesta
Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle. Tunnisteen tiedot tulevat
näyttöön.
Ostaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
Kosketa laitteen takana olevaa NFC-kortinlukijaa.
Tietojen lähettäminen Android Beam -toiminnon avulla
Android Beam -toiminnon avulla voit lähettää tietoja, kuten Internet-sivuja ja yhteystietoja, NFCyhteensopiviin laitteisiin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC. Vedä Android Beam -kytkintä oikealle.
Valitse kohde, etsi toisesta laitteesta NFC-antennin paikka, kosketa oman laitteesi antennilla
toisen laitteen antennia ja napauta sitten laitteen näyttöä.
54
Internet ja verkko
S Beam
Tällä toiminnolla voidaan lähettää tietoja, kuten videoita, kuvia ja asiakirjoja.
Älä lähetä tekijänoikeuksien suojaamia tietoja S Beam -toiminnon avulla. Muutoin voit
rikkoa tekijänoikeuslakeja. Samsung ei vastaa tekijänoikeuksien suojaamien tietojen
laittoman käytön seurauksista.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → S Beam. Vedä S Beam -kytkintä oikealle.
Valitse kohde, etsi toisesta laitteesta NFC-antennin paikka, kosketa oman laitteesi antennilla
toisen laitteen antennia ja napauta sitten laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto
epäonnistuu.
55
Media
Kamera
Tällä sovelluksella voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita.
Galleria-sovelluksella voit katsella laitteen kameralla kuvattuja valokuvia ja videoita. (s. 62)
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera. Voit myös vetää lukitussa näytössä
tahansa näytössä.
-kuvakkeen mihin
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa,
jotka vaativat suuren tarkkuuden.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai kuvaa heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
56
Media
Valokuvien ottaminen
Valokuvan ottaminen
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan. Kun kohde
on tarkennettu, tarkennuskehys näkyy vihreänä. Ota valokuva napauttamalla .
Näytä lisää asetuksia.
Näytä nykyinen tila.
Siirry etukamerasta
takakameraan ja
päinvastoin.
Käynnistä videon
kuvaaminen.
Vaihda kuvaustilaa.
Katsele kuvattuja
valokuvia ja videoita.
Valitse käytettävissä
olevista tehosteista
haluamasi.
Kuvaustila
Käytettävissä on useita kuvatehosteita.
Napauta
ja selaa sitten näyttöä ylös- tai alaspäin näytön oikeassa reunassa.
• Auto: Tämän avulla voit antaa kameran arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan
valokuvalle.
• Paras valokuva: Ota sarja valokuvia ja tallenna sitten paras niistä.
• Sarjakuvaus: Ota sarja kuvia liikkuvista kohteista. Tämä tila on käytettävissä vain
tarkkuudella 1280 x 720.
• Ääni ja kuva: Tässä tilassa voit ottaa valokuvan, johon liittyy ääni.
Ota valokuva napauttamalla
ottamisen jälkeen.
. Laite tallentaa ääntä muutaman sekunnin ajan valokuvan
Kun valokuvia otetaan tässä tilassa, ääni tallennetaan sisäisellä mikrofonilla.
57
Media
• Panoraama: Ota valokuva, joka koostuu useista yhteen liitetyistä valokuvista.
Saat parhaan kuvan noudattamalla seuraavia vihjeitä.
– – Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
– – Pidä kameran etsin suuntakehyksen sisällä.
– – Vältä valokuvien ottamista tunnistuskelvottomien taustojen, kuten selkeän taivaan tai
tasavärisen seinän, edestä.
• Urheilu: Käytä tätä asetusta kuvatessasi nopeasti liikkuvaa kohdetta.
• Yö: Käytä tätä asetusta kuvatessasi vähäisessä valaistuksessa.
• Sumunesto: Käytä tätä asetusta kuvatessasi valokuvan tai videon sumuisessa ympäristössä.
Panoraamavalokuvat
Panoraamavalokuva on leveä vaakasuuntainen kuva, joka koostuu useasta kuvasta.
Napauta
→ Panoraama.
Napauta ja liikuta kameraa yhteen suuntaan. Kun kaksi panoraamakehystä ovat kohdakkain,
kamera ottaa automaattisesti seuraavan kuvan panoraamakuvaa varten. Lopeta kuvaaminen
napauttamalla .
Jos etsin ei ole oikeassa suunnassa, laite lopettaa kuvaamisen.
Leikekuvan lisääminen automaattisesti valokuviin
Napauta ja valitse kohde, jota käytetään valokuviin. Kun laite havaitsee henkilön kasvot, valittu
leikekuvakohde lisätään automaattisesti ja kohdistetaan henkilön päähän tai kasvoihin.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Suodatintehosteiden käyttö
Suodatintehosteiden avulla voit kuvata ainutlaatuisia valokuvia tai videoita.
Napauta
ja valitse suodatintehoste. Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät tilan mukaan.
58
Media
Videoiden kuvaaminen
Videon kuvaaminen
Aloita videon kuvaaminen napauttamalla
Lopeta tallennus napauttamalla .
. Siirrä tallennus taukotilaan napauttamalla
Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
Tallennustila
Tallennustilaa voi muuttaa napauttamalla
→
.
• Normaali: Tässä tilassa laatu on normaali.
• MMS-rajoit.: Tässä tilassa tallennuslaatu on tavallista matalampi viestien liitteenä
lähettämistä varten.
59
.
Media
Lähentäminen ja loitontaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
Lähennä/loitonna-tehoste on käytettävissä käytettäessä zoomaustoimintoa videon
kuvauksen aikana.
Kuvanjako
Napauta
→
ja valitse sitten jokin seuraavista:
• Kuvanjako: Lähetä valokuva suoraan toiseen laitteeseen Wi-Fi Direct- tai NFC-toiminnon
avulla.
• Valok. jako ChatONissa: Lähetä valokuva toiseen laitteeseen ChatON-sovelluksen kautta.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kameran asetusten määrittäminen
→ . Kaikki seuraavassa
Voit siirtyä kameran asetusten määritykseen napauttamalla
mainitut asetukset eivät ole käytettävissä sekä valokuva- että videokamerassa. Käytettävissä
olevat asetukset määräytyvät käytettävän tilan mukaan.
• Valokuvan koko / Videon koko: Valitse tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi laatu.
Samalla muistin kulutus kuitenkin lisääntyy.
• Tarkennustila: Valitse tarkennustila. Aut. tark. -asetusta ohjaa kamera. Makro-asetus on
tarkoitettu hyvin lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen.
60
Media
• Mittaustavat: Valitse mittaustapa. Asetus määrää valoarvojen laskentatavan.
Keskipainotettu mittaa taustavalon kuvan keskeltä. Pistemittaus mittaa valoarvon tietyssä
kohdassa. Matriisimittaus laskee keskiarvon koko kuvasta.
• ISO: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Se mitataan filmikameraa
vastaavin yksiköin. Pieniä arvoja käytetään kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti
valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti
valaistuja kohteita.
• Sijaintitunniste: Lisää valokuvaan GPS-paikkatunniste.
• Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla
estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla
GPS-tunnisteasetuksen käytöstä.
• Voimakkuusnäpp: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuusnäppäintä suljin- tai
zoomaustoiminnon ohjaukseen.
• Ajastin: Käytä tätä viiveellä otettavissa kuvissa.
• Valkotasapaino: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset.
Asetukset on tarkoitettu tiettyihin valaistusoloihin. Asetukset vastaavat ammattikameroiden
valkotasapainovalotuksen lämpöarvoja.
• Valotusarvo: Muokkaa valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran
kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
• Ohjeet: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Toimintokohtainen tiedostonimi: Aseta kamera lisäämään tiedostonimiin tilannekohtaiset
tunnisteet, kuten sijaintitiedot.
• Tallennustila: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Muokkaa pika-asetuksia: Järjestä usein tarvittavien asetusten pikavalinnat uudelleen.
• Palauta: Nollaa kameran asetukset.
61
Media
Galleria
Tällä sovelluksella voit katsella kuvia ja videoita.
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
Kuvien katseleminen
Kun Galleria-sovellus käynnistetään, käytettävissä olevat kansiot tulevat näkyviin. Kun jokin
toinen sovellus, kuten Sähköposti, tallentaa kuvan, luodaan automaattisesti Download-kansio,
johon kuva tallennetaan. Ruudunkaappaus luo samalla tavalla Screenshots-kansion. Voit avata
kansion valitsemalla sen.
Kuvat näkyvät kansiossa luontipäivämäärän mukaan. Voit katsella kuvaa koko näytön kokoisena
valitsemalla kuvan.
Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuvaan selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Lähentäminen ja loitontaminen
Voi lähentää kuvaa seuraavilla tavoilla:
• Kaksoisnapauta jossakin kuvan kohdassa.
• Levitä kahta sormea erilleen jossakin kuvan kohdassa. Loitonna nipistämällä tai palaa
kaksoisnapauttamalla.
Videoiden toistaminen
Videotiedostot on merkitty kuvakkeella
esikatselussa. Valitse katsottava video ja napauta
Kuvien muokkaaminen
Kun katselet kuvaa, napauta ja käytä seuraavia toimintoja:
• Kuvaesitys: Aloita nykyisessä kansiossa olevien kuvien kuvaesitys.
• Kopioi leikepöydälle: Kopioi kuva leikepöydälle.
62
.
Media
• Tulosta: Tulosta kuva yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä ole
yhteensopivia laitteen kanssa.
• Nimeä uudelleen: Muuta tiedoston nimeä.
• Kierrä vastapäivään: Kierrä kuvaa vastapäivään.
• Kierrä myötäpäivään: Kierrä kuvaa myötäpäivään.
• Rajaa: Rajaa sinisessä kehyksessä näkyvää kuvaa ja tallenna se muuttamalla kehyksen kokoa.
• Aseta: Aseta kuva taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi.
• Yksityiskohdat: Näytä kuvan tiedot.
• Asetukset: Muuta Gallerian asetuksia.
Kuvien muuttaminen
Kun katselet kuvaa, napauta
.
Kuvien poistaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Napauta kansiossa → Valitse kohde, valitse kuvat ja napauta sitten
• Kun katselet kuvaa, napauta
.
.
Kuvien jakaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Napauta kansiossa → Valitse kohde, valitse kuvat ja lähetä ne sitten muille tai jaa ne
yhteisöpalveluissa napauttamalla .
• Kun katselet kuvaa, lähetä se muille tai jaa se sosiaalisissa verkostopalveluissa napauttamalla
.
Asettaminen taustakuvaksi
Kun katselet kuvaa, aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedon kuvaksi napauttamalla
→ Aseta.
63
Media
Järjestäminen kansioiden avulla
Luo kansio, johon voit järjestää laitteeseen tallennetut kuvat tai videot. Voit kopioida tai siirtää
tiedostoja kansiosta toiseen.
Voit luoda uuden kansion napauttamalla . Kirjoita kansion nimi, napauta OK, ja valitse sitten
kuvat tai videot. Kosketa mitä tahansa valittua kuvaa tai videota jonkin aikaa, vedä se uuteen
kansioon ja napauta sitten Valmis. Napauta Kopioi kopioidaksesi tai Siirrä siirtääksesi.
Video
Tällä sovelluksella voidaan toistaa videotiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Video.
Videoiden toistaminen
Valitse toistettava video.
Säädä
äänenvoimakkuutta.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Siirry eteen- tai
taaksepäin vetämällä
palkkia.
Siirry seuraavaan
videoon. Siirry
eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Muuta kuvasuhdetta.
Aloita toistettava video
uudelleen alusta tai
siirry edelliseen
videoon. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
64
Media
Videoiden poistaminen
Napauta → Poista, valitse videot ja napauta sitten Valmis.
Videoiden jakaminen
Napauta → Valitse, valitse videot, napauta → Jakotapa ja valitse sitten jakotapa.
YouTube
Tällä sovelluksella voit katsella videoita YouTube-sivustosta.
Napauta Sovellukset-näytössä YouTube.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Videoiden katseleminen
Napauta ja anna sitten hakusana. Aloita haluamasi videon toisto valitsemalla jokin
hakutuloksista.
Voit katsella kuvaa koko näytön kokoisena kiertämällä laitteen laite vaakasuuntaiseen asentoon.
Videoiden jakaminen
Valitse katseltava video, napauta
ja valitse sitten jakotapa.
Videoiden lähettäminen
Napauta → Lataukset → → Lataa, valitse video, anna videon tiedot ja napauta sitten
65
.
Media
Radio
Voit kuunnella musiikkia ja uutisia FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että
laitteeseen on kytketty kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.
Napauta Sovellukset-näytössä Radio.
FM-radion kuunteleminen
Liitä kuulokemikrofoni laitteeseen ennen FM-radion käynnistämistä.
FM-radio etsii ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat radioasemat automaattisesti, kun sitä
käytetään ensimmäisen kerran.
Käynnistä FM-radio napauttamalla
FM-radionäyttöön napauttamalla
. Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta ja palaa
.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Tallenna kappale FM-radiosta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Anna radioaseman taajuus
manuaalisesti.
Lisää kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
Hienosäädä taajuutta.
Ota FM-radio käyttöön tai poista
se käytöstä.
Näytä saatavilla olevien asemien
luettelo.
Näytä suosikkiasemien luettelo.
Etsi vastaanotettavissa oleva
radioasema.
66
Media
Radioasemien haku
Napauta → Hae ja valitse sitten hakuvaihtoehto. FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella
olevat asemat automaattisesti.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta ja palaa FM-radionäyttöön napauttamalla
.
Asemien lisääminen suosikkiluetteloon
Siirry haluamasi radioaseman kohdalle ja lisää asema suosikkiluetteloon napauttamalla
67
.
Sovellukset ja mediakaupat
Play-kauppa
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia ja pelejä, joita voi käyttää laitteessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-kauppa.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla ASENNA. Jos sovellus on
maksullinen, napauta hintaa ja osta sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan
tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake. Avaa ilmoituspaneeli ja päivitä sovellus
napauttamalla kuvaketta.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Voit poistaa Play-kauppa-palvelusta ladattujen sovellusten asennuksen.
Napauta → Omat sovellukset, valitse asennettujen sovellusten luettelosta sovellus, jonka
asennus poistetaan, ja napauta sitten POISTA.
68
Sovellukset ja mediakaupat
Samsung Apps
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata Samsung-sovelluksia. Lisätietoja on osoitteessa
apps.samsung.com.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain. Valitse luokka napauttamalla Luokka.
Voit etsiä sovelluksen napauttamalla
hakukenttään.
näytön yläreunassa ja antamalla sitten hakusanan
Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla Ilmainen. Jos sovellus on
maksullinen, napauta hintaa ja osta sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan
tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake. Avaa ilmoituspaneeli ja päivitä sovellus
napauttamalla kuvaketta.
Lasten kauppa
Tämän sovelluksen avulla voit ostaa ja ladata lapsille tarkoitettuja sovelluksia Samsung Apps
-kaupasta.
Napauta Sovellukset-näytössä Lasten kauppa.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Valitse luokka ja ladattava sovellus. Sovelluksen lataaminen edellyttää lapsilukon PIN-koodin
antamista.
69
Sovellukset ja mediakaupat
Play-musiikki
Tällä sovelluksella voit kuunnella musiikkia laitteesta tai suoratoistaa musiikkia Googlen
pilvipalvelusta.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-musiikki.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play-pelit
Tällä sovelluksella voit ladata ja pelata pelejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-pelit.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play-lehtikioski
Tällä sovelluksella voit lukea uusimmat uutisartikkelit.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-lehtikioski.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
70
Apuohjelmat
Muistio
Tällä sovelluksella voit tallentaa tärkeitä tietoja luettaviksi myöhemmin.
Napauta Sovellukset-näytössä Muistio.
Muistioiden luominen
Napauta
, kirjoita muistioteksti ja napauta sitten Valmis.
Muistioiden selaaminen
Voit selata muistinpanojen pienoiskuvia selaamalla ylös tai alas.
Voit muokata muistiota napauttamalla sitä.
Voit etsiä muistion napauttamalla → Hae.
Voit poistaa muistioita napauttamalla → Poista.
Voit lajitella muistiot päivämäärän perusteella napauttamalla → Laj.per.
Muistion näyttäminen
Avaa muistio napauttamalla sen pienoiskuvaa. Saat näkyviin lisää muistioita selaamalla
vasemmalle tai oikealle.
Napauta ja käytä seuraavia toimintoja:
• Poista: Poista muistio.
• Lukitse: Lukitse muistio niin, etteivät muut voi näyttää sitä.
• Tekstin jakotapa: Lähetä tekstimuistio muille.
• Jakotapa: Lähetä muistio muille.
71
Apuohjelmat
Kalenteri
Tällä sovelluksella voit hallita tapahtumia ja tehtäviä.
Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
Tapahtumien tai tehtävien luominen
Napauta
ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Lisää tapahtuma: Anna tapahtuma ja valinnainen toistuvuusasetus.
• Lisää tehtävä: Anna tehtävä ja valinnainen prioriteettiasetus.
Voit kutsua tapahtumaan muita lähettämällä sähköpostiviestin. Anna sähköpostiosoite
Osanottajat-kenttään tai avaa yhteystietoluettelo napauttamalla .
Synkronoiminen Googlen kalenterin kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Google kohdassa TILIT → Google-tili ja valitse
Kalenteri.
Voit synkronoida manuaalisesti päivittämistä varten napauttamalla Sovellukset-näytössä
Kalenteri → → Synkronoi.
Voit näyttää synkronoidut tapahtumat tai tehtävät napauttamalla → Kalenterit → Näyttö,
valitsemalla Google-tilin ja napauttamalla sitten .
Kalenterin tyypin vaihtaminen
Valitse näytön yläreunassa jokin kalenterityyppi, kuten kuukausi- tai viikkokalenteri.
Tapahtumien tai tehtävien etsiminen
Napauta → Hae ja anna sitten etsittävä hakusana.
Saat kuluvan päivän tapahtumat tai tehtävät näkyviin napauttamalla Tänään näytön yläreunassa.
Tapahtumien tai tehtävien poistaminen
Valitse tapahtuma tai tehtävä ja napauta sitten → Poista.
72
Apuohjelmat
Tapahtumien tai tehtävien jakaminen
Valitse tapahtuma tai tehtävä, napauta → Jakotapa ja valitse sitten jakotapa.
Drive
Tämän sovelluksen avulla voit luoda ja muokata tiedostoja ja jakaa niitä muiden kanssa Google
Drive -tallennuspalvelun kautta. Kun luot tiedostoja tai lataat niitä Google Drive -palveluun,
laite synkronoi tiedostot automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien muiden tietokoneiden
kanssa, joihin Google Drive on asennettu. Voit käyttää tiedostoja ilman siirtämistä tai lataamista.
Napauta Sovellukset-näytössä Drive.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kello
Tällä sovelluksella voit asettaa hälytyksiä, nähdä maailman minkä tahansa suurkaupungin
kellonajan, mitata tapahtuman keston tai asettaa ajastimen.
Napauta Sovellukset-näytössä Kello.
Ota tämä hälytys käyttöön tai
poista se käytöstä.
73
Apuohjelmat
Hälytys
Hälytysten asettaminen
Napauta
Valmis.
, määritä hälytyksen alkamisaika, valitse hälytyksen toistumispäivät ja napauta sitten
• Torkku: Voit määrittää aikavälin ja toistokertojen määrän, jonka mukaisesti hälytys toistetaan
esimääritetyn ajan kuluttua.
• Älykäs herätys: Voit määrittää hälytykselle ajan, jonka mukaisesti se alkaa ennen
esimääritettyä aikaa.
Hälytyksen lopettaminen
Lopeta hälytys vetämällä suuren ympyrän ulkopuolelle. Toista hälytys määritetyn ajan
kuluttua vetämällä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa ja napauta sitten
.
Maailmankello
Kellojen luominen
Napauta
ja kirjoita kaupungin nimi tai valitse kaupunki kaupunkien luettelosta.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa ja napauta sitten
.
Sekuntikello
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Käynnistä. Voit tallentaa kierrosajat napauttamalla
Kierros.
Voit nollata kierrosennätykset napauttamalla Käynn. uud.
Ajastin
Aseta aika ja napauta sitten Käynnistä.
Kun ajastinaika on kulunut, vedä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
74
Apuohjelmat
Laskin
Tällä sovelluksella voit tehdä yksinkertaiset tai monimutkaiset laskutoimitukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Näytön kierto on
poissa käytöstä, napauta → Tieteellinen laskin.
Ääninauhuri
Tällä sovelluksella voit äänittää tai toistaa puhemuistioita.
Napauta Sovellukset-näytössä Ääninauhuri.
Puhemuistioiden äänittäminen
Aloita äänitys napauttamalla . Puhu mikrofoniin laitteen alaosassa. Siirrä äänitys taukotilaan
napauttamalla . Lopeta äänitys napauttamalla .
Käytä lisävaihtoehtoja.
Äänityksen kulunut aika
Näytä puhemuistioluettelo.
Aloita äänitys.
75
Apuohjelmat
Puhemuistioiden toistaminen
Valitse toistettava puhemuistio.
• : Siirrä toisto taukotilaan.
• /
: Siirry edelliseen tai seuraavaan puhemuistioon.
Puhemuistioiden hallinta
Napauta puhemuistioluettelossa → Valitse, valitse puhemuistiot ja valitse jokin seuraavista:
• : Lähetä tiedostoja muille tai jaa niitä.
• : Poista tiedostoja tai kansioita.
• → Nimeä uudelleen: Uudelleennimeä puhemuistio.
• → Aseta: Aseta puhemuistio soittoääneksi.
• → Yksityiskohdat: Näytä puhemuistion tiedot.
Google
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja Internetistä ja myös sovelluksia ja niiden sisältöjä laitteesta.
Napauta Sovellukset-näytössä Google.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sisällön etsiminen
Napauta hakukenttää ja anna hakusana. Vaihtoehtoisesti voit napauttaa
hakusanan.
ja sanoa sitten
Voit rajoittaa hakutulokset tiettyihin luokkiin. Voit tuoda jokaisen luokan hakutulokset näkyviin
selaamalla näytön alareunassa vasemmalle ja napauttamalla luokkaa.
76
Apuohjelmat
Googlen Nyt-palvelu
Voit käynnistää Google-haun ja katsella Googlen Nyt-kortteja, joissa esimerkiksi näkyy
säätiedotus, tietoja julkisesta liikenteestä ja seuraava tapaamisesi.
Liity Googlen Nyt-palveluun, kun avaat Google-haun ensimmäisen kerran. Voit muuttaa Googlen
Nyt-palvelun asetuksia napauttamalla → Asetukset ja vetämällä sitten Googlen Nyt-palvelu
-kytkintä vasemmalle tai oikealle.
Puhehaku
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja Internet-sivuilta puhumalla.
Napauta Sovellukset-näytössä Puhehaku.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sano avainsana tai lause, kun Puhu nyt näkyy näytössä.
Omat tiedostot
Tällä sovelluksella voit käyttää kaikentyyppisiä laitteeseen tallennettuja tiedostoja, kuten kuvia,
videoita, kappaleita ja äänileikkeitä.
Napauta Sovellukset-näytössä Omat tiedostot.
Tiedostojen katseleminen
Valitse luokka ja avaa sitten tiedosto tai kansio valitsemalla se. Voit palata edellisen tason
kansioon napauttamalla . Voit palata pääkansioon napauttamalla .
77
Apuohjelmat
Napauta kansiossa ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Valitse kohde: Valitse tiedostoja tai kansioita.
• Luo kansio: Luo kansio.
• N.tapa: Vaihda näkymätilaa.
• Lajitteluperuste: Lajittele tiedostot tai kansiot.
• Lisää pikanäppäin: Lisää kansion pikavalinta pikavalinta-alueelle.
• Asetukset: Muuta tiedostonhallinnan asetuksia.
Valitse tiedosto tai kansio napauttamalla → Valitse kohde ja käytä sitten jotakin seuraavista
toiminnoista:
• : Lähetä tiedostoja muille tai jaa niitä.
• : Poista tiedostoja tai kansioita.
• → Siirrä: Siirrä tiedostoja tai kansioita toiseen kansioon.
• → Kopioi: Kopioi tiedostoja tai kansioita toiseen kansioon.
• → Nimeä uudelleen: Nimeä tiedosto tai kansio uudelleen.
• → Pakkaa: Luo zip-tiedosto pakkaamalla tiedostoja tai kansioita.
• → Yksityiskohdat: Näytä tiedoston tai kansion tiedot.
Tiedoston etsiminen
Napauta
ja anna hakuehdot.
Tallennustilan tietojen näyttäminen
Voit näyttää laitteen ja muistikortin muistitiedot napauttamalla
.
Kansioiden pikavalintojen lisääminen
Voit lisätä usein tarvittavaa kansiota varten pikavalinnan pikavalinta-alueelle. Napauta
kansio ja napauta sitten Valmis.
78
, valitse
Apuohjelmat
FTP-palvelimien pikavalintojen lisääminen laitteeseen
Voit lisätä FTP-palvelimen pikavalinnan pikavalinta-alueelle. Napauta FTP, anna tarvittavat tiedot,
kuten palvelimen osoite, käyttäjätunnus ja salasana, ja napauta sitten Valmis.
Lataukset
Tällä sovelluksella voit nähdä, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Lataukset.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Voit avata tiedoston asianmukaisessa sovelluksessa valitsemalla tiedoston.
Voit lajitella tiedostot päivämäärän mukaan napauttamalla → Lajitteluperuste → Päivämäärä.
Voit lajitella tiedostot nimen mukaan napauttamalla → Lajitteluperuste → Nimi.
Voit lajitella tiedostot koon mukaan napauttamalla → Lajitteluperuste → Koko.
Voit tyhjentää historian napauttamalla → Tyhjennä luettelo.
Glympse
Tämän sovelluksen avulla voit jakaa nykyisen sijaintisi heti muiden kanssa. Voit lähettää
nykyiset sijaintitietosi tekstiviestin, sähköpostiviestin tai sosiaalisen verkostopalvelun kautta.
Vastaanottajat voivat vastaanottaa ja käyttää sijaintitietojasi asentamatta Glympse-sovellusta
laitteisiinsa. Voit myös tarkistaa muiden henkilöiden sijainnin, jos he ovat asentaneet sovelluksen.
Napauta Sovellukset-näytössä Glympse.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
79
Apuohjelmat
Sijaintitietojen lähettäminen
Napauta Send Glympse, anna alla olevat tiedot ja napauta sitten Send.
• Send Glympse to: Lisää vastaanottajat tai valitse sosiaalinen verkosto tai sovellukset, joiden
kautta sijaintitietosi jaetaan.
• Watch me for: Määritä aika, jonka mukaisesti sijaintitietosi jaetaan.
• Saying: Lisää viesti, joka lähetetään sijaintitietojesi mukana.
• Going to: Anna osoite tai kohteen hakusana tai osoita määränpää kartalla sijaintitietojesi
lähettämiseksi muille.
Sijaintitietojen lähettäminen pikavalintojen avulla
Voit valita ja määrittää eri sijaintitiedot ja tallentaa ne pikavalinnoiksi. Pikavalintojen avulla voit
jakaa sijaintitietosi helposti.
Kun haluat lisätä pikavalinnan, napauta Send Glympse, anna sijaintitiedot ja napauta sitten Save.
Voit lähettää sijaintitietosi pikavalintojen avulla napauttamalla Shortcuts, valitsemalla
tallennetun pikavalinnan ja napauttamalla sitten Send.
Sijaintitietojen pyytäminen muilta
Napauta → Request a Glympse, valitse yhteystieto ja napauta sitten Request. Yhteyshenkilölle
lähetetään tekstiviesti. Kun yhteyshenkilö vastaanottaa tekstiviestin, hän voi jakaa sijaintitietonsa,
jos Glympse on asennettu hänen laitteeseensa.
Norton Family
Tämän sovelluksen avulla voit auttaa lapsia käyttämään laitetta ja Internetiä turvallisesti. Voit
luoda profiilin jokaiselle lapselle ja määrittää, mitä Internet-sivustoja ja sovelluksia he voivat
käyttää. Voit muuttaa lapsen käyttöoikeusasetuksia ja näyttää lapsen toimintahistorian siirtymällä
vanhempien tilaan tai käymällä Norton Family -sivustossa osoitteessa onlinefamily.norton.com.
Napauta Sovellukset-näytössä Norton Family.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
80
Apuohjelmat
Norton Family -sovelluksen asetusten määrittäminen
Luo ensin Norton Family -tili ja kirjaudu tiliin, jotta voit käyttää tätä toimintoa.
Napauta Lapsi → Jatka → Lisää uusi lapsi... ja luo profiili lapselle, jonka on tarkoitus käyttää
laitetta, määrittämällä asetukset valmiiksi näytön ohjeiden mukaan.
Voit nyt valvoa lapsen toimintaa laitteessa.
Lasten toiminnan valvonta
Kun lapsesi käyttää laitetta, Norton Family lähettää toiminnasta säännöllisesti raportteja
sähköpostitse. Saat myös sähköpostitse hälytyksen, jos lapsi yrittää katsella estettyä Internetsivustoa tai sovellusta.
Voit tarkastella lapsen toimintahistoriaa siirtymällä vanhempien tilaan napauttamalla
→ Aikuistila tai käymällä Norton Family -sivustossa.
Lapsen käyttöoikeusasetusten muuttaminen
Käyttöoikeusasetuksia muuttamalla voit helposti sallia tai estää pääsyn sisältölähteisiin, kuten
Internet-sivustoihin tai sovelluksiin. Napauta → Aikuistila ja kirjaudu Norton Family -tiliisi.
Valitse lapsen profiili, jota haluat muuttaa, ja napauta SÄÄNNÖT. Valitse sääntö ja ota se käyttöön
napauttamalla säännön vieressä olevaa näppäintä.
81
Matkailu ja Paikallinen
Maps
Tämän sovelluksen avulla voit tarkistaa laitteen sijainnin tarkasti, etsiä paikkoja tai saada
kulkuohjeita.
Napauta Sovellukset-näytössä Maps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sijaintien etsiminen
Hae paikkoja osoitteen tai avainsanan perusteella. Kun paikka on löytynyt, saat siitä
yksityiskohtaisia tietoja valitsemalla sen. Lisätietoja on ohjeessa.
Kulkuohjeiden hakeminen määränpäähän
Määritä aloituspaikka ja määränpää napauttamalla
näyttää reitit, joita pitkin pääset määränpäähän.
82
ja valitse sitten matkustustapa. Laite
Asetukset
Tietoja asetuksista
Tällä sovelluksella voit määrittää laitteen ja sovellusten asetukset ja lisätä tilejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit ylläpitää vakaata verkkoyhteyttä asettamalla laitteen valitsemaan automaattisesti Wi-Fitai matkapuhelinverkkoyhteyden signaalin voimakkuuden perusteella. Voit asettaa laitteen
vaihtamaan verkkoa automaattisesti valitsemalla Älykäs verkon vaihto.
Voit käyttää asetuksia napauttamalla .
• Hae: Etsi käytettävissä olevat verkot.
• Wi-Fi Direct: Ota Wi-Fi Direct käyttöön ja yhdistä kaksi laitetta suoraan Wi-Fi-verkon kautta
tiedostojen jakamista varten.
• Lisäasetukset: Mukauta Wi-Fi-asetuksia.
• WPS-painike: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS-painikkeen avulla.
• WPS PIN -merkintä: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS PIN -koodin avulla.
Wi-Fi-yhteyden lepotilakäytäntö
Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi → → Lisäasetukset → Pidä Wi-Fi lepotilassa käytössä.
Kun näyttö poistetaan käytöstä, laite poistaa automaattisesti käytöstä Wi-Fi-yhteyden.
Kun näin käy, laite käyttää automaattisesti dataverkkoja, jos se on asetettu käyttämään
niitä. Tästä voi seurata datasiirtomaksuja. Voit välttää datakäyttömaksut määrittämällä
asetukseksi Aina.
83
Asetukset
Verkkoilmoituksen asettaminen
Laite voi havaita avoimet Wi-Fi-verkot ja näyttää tilarivillä kuvakkeen, kun verkkoja on saatavilla.
Ota tämä toiminto käyttöön napauttamalla Asetukset-näytössä Wi-Fi → → Lisäasetukset ja
valitsemalla Verkkoilmoitus.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää kaksi laitetta toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja lyhyillä etäisyyksillä.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla .
• Näkyvyyden aikakatkaisu: Määritä aika, jonka mukaisesti laite on muiden laitteiden
löydettävissä.
• Vastaanotetut tiedostot: Näytä Bluetooth-ominaisuuden kautta vastaanotetut tiedostot.
Internet-yhteyden jakaminen
• Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema: Siirrettävän Wi-Fi-tukiasemaominaisuuden avulla voit laitteen
matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-verkon
kautta.
• USB-yhteys: Jaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden
kautta ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii
tietokoneen langattomana modeemina.
• Bluetooth-yhteys: Jaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteys tietokoneiden tai muiden
laitteiden kanssa Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
84
Asetukset
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Datan käyttö
Voit seurata tietokäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Aseta mobiilidatan rajoitus: Aseta raja mobiilidatan käytölle.
• Datan käyttöjakso: Anna kuukausittainen nollauspäivä datakäytön valvontaa varten.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla .
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Rajoita taustadataa: Aseta laite poistamaan taustasynkronointi käytöstä
matkapuhelinverkon käytön ajaksi.
• Synkronoi tiedot automaattisesti: Ota käyttöön tai poista käytöstä sovellusten
automaattinen synkronointi. Voit valita kutakin tiliä varten synkronoitavat tiedot valitsemalla
Asetukset → TILIT.
• Näytä Wi-Fi-käyttö: Aseta laite näyttämään datakäyttö Wi-Fi-yhteyden kautta.
• Mobiilitukiasemat: Valitse Wi-Fi-tukiasemat, joiden käytön haluat estää taustalla toimivilta
sovelluksilta.
Lisää verkkoja
Voit hallita verkkoja mukauttamalla asetuksia.
Oletusviestintäsovellus
Valitse viesteissä käytettävä oletussovellus.
VPN
Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta niihin yhteys.
85
Asetukset
Matkapuhelinverkot
• Mobiilidata: Valitse, käytetäänkö verkkopalveluissa pakettidataverkkoja.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN).
• Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja valitse verkko verkkovierailua varten.
NFC
Voit ottaa NFC-ominaisuuden käyttöön ja lukea tai kirjoittaa NFC-tunnisteita, jotka sisältävät
tietoja.
• Android Beam: Ota Android Beam -toiminto käyttöön ja lähetä tietoja, kuten Internet-sivuja
ja yhteystietoja, NFC-yhteensopiviin laitteisiin.
• Napauta ja maksa: Aseta oletusmaksutapa.
S Beam
Ottamalla käyttöön S Beam -toiminnon voit lähettää tietoja, kuten videoita, kuvia ja asiakirjoja,
NFC- ja Wi-Fi Direct -toimintoja tukeviin laitteisiin.
Lukitusnäyttö
Muuta lukitun näytön asetuksia.
• Näyttölukko: Ota käyttöön näytön lukitustoiminto. Seuraavat vaihtoehdot voivat vaihdella
valitun näytönlukitustoiminnon mukaan.
• Kaksoiskello: Aseta laite näyttämään kaksoiskello lukitussa näytössä.
• Näytä päivämäärä: Aseta laite näyttämään päivämäärä kellon kanssa.
• Kameran pikanäppäin: Aseta laite näyttämään kameran pikanäppäin lukitussa näytössä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
86
Asetukset
• Omistajan tiedot: Anna tietosi, jotka näytetään lukitussa näytössä.
• Lukitusnäytön tehoste: Valitse tehoste, jota käytetään, kun näytön lukitus avataan.
• Ohjeteksti: Aseta laite näyttämään ohjeteksti lukitussa näytössä.
Ääni
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
• Voimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
• Soittoäänet:
– – Soittoäänet: Lisää tai valitse saapuvien puhelujen soittoääni.
– – Ilmoitukset: Valitse soittoääni saapuvia viestejä, vastaamattomia puheluja ja muita
tapahtumia varten.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Numeronvalintaäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
kosketetaan.
• Kosketusäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun kosketusnäytössä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukitusääni: Aseta laite soittamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai sen lukitus
avataan.
Näyttö
Muuta näytön asetuksia.
• Taustakuva:
– – Alkunäyttö: Valitse alkunäytön taustakuva.
– – Lukitusnäyttö: Valitse lukitun näytön taustakuva.
– – Alku- ja lukitusnäytöt: Valitse alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva.
• Ilmoituspaneeli: Mukauta kohteita, jotka näkyvät ilmoituspaneelissa.
87
Asetukset
• Kirkkaus: Aseta näytön kirkkaus.
• Näytön automaattinen kierto: Aseta käyttöliittymä kiertymään automaattisesti laitetta
käännettäessä.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästö, kun laite on liitetty
pöytätelakkaan tai latautuu.
• Kirjasimen tyyli: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä.
• Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa.
• Lisää luettavuutta: Helpota tekstin lukemista terävöittämällä sitä.
• Näytä akun varausprosentti: Aseta laite näyttämään akun jäljellä oleva käyttöaika.
Puhelu
Voit mukauttaa puheluasetuksia.
• Määritä puheluiden hylkäysviestit: Lisää viesti tai muokkaa viestiä, joka lähetetään
hylätessäsi puhelun.
• Puh. vastaaminen/lopettaminen:
– – Kotinäppäimellä vastataan puheluihin: Aseta laite vastaamaan puheluun, kun
kotinäppäintä painetaan.
– – Virtanäppäin lop. puhelut: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtanäppäintä
painetaan.
• Muut asetukset:
– – Numeron näyttö: Näytä oma numerosi muille osapuolille lähtevissä puheluissa.
– – Puhelunsiirto: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
– – Autom. suuntanumero: Aseta laite lisäämään etuliite (suuntanumero tai maan numero)
automaattisesti ennen puhelinnumeroa.
– – Puhelunesto: Estä saapuvat tai lähtevät puhelut.
– – Koputus: Salli saapuvien puhelujen hälytykset, kun toinen puhelu on meneillään.
– – Sallitut numerot: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa
soitot sallittujen numeroiden luettelossa oleviin numeroihin. Anna SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi.
88
Asetukset
• Soitto- ja näppäinäänet:
– – Soittoäänet: Lisää tai valitse saapuvien puhelujen soittoääni.
– – Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
– – Numeronvalintaäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
kosketetaan.
• Videopuhelun kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
• Vastaajapalvelu: Valitse tai määritä vastaajapalveluntarjoajasi.
• Vastaajan asetukset: Anna vastaajapalvelun numero. Saat tämän numeron
palveluntarjoajaltasi.
• Tilit: Aseta laite vastaanottamaan IP-puhelut ja määritä tilit IP-puhelupalveluja varten.
• Käytä Internet-puhelua: Aseta laite käyttämään IP-puhelupalveluja kaikissa puheluissa tai
vain IP-puheluissa.
Tallennustila
Voit näyttää laitteen ja muistikortin muistitiedot tai alustaa muistikortin.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.
Todellinen käytettävissä oleva sisäisen muistin määrä on ilmoitettua pienempi, koska
käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista. Käytettävissä oleva
kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
Akku
Näytä laitteen käyttämän akkuvirran määrä.
89
Asetukset
Sovellusten hallinta
Tarkastele ja hallitse laitteen sovelluksia.
Sijaintipalvelut
Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
• Tila: Valitse sijaintitietojen keräysmenetelmä.
• VIIMEISIMMÄT SIJAINTIPYYNNÖT: Aseta laite näyttämään nykyisiä sijaintitietojasi käyttävät
sovellukset ja niiden akunkäyttö.
• SIJAINTIPALVELUT: Näytä sijaintipalvelut, joita laitteesi käyttää.
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
• Salaa laite: Aseta salasana laitteeseen tallennettujen tietojen salausta varten. Salasana on
syötettävä joka kerta, kun laite käynnistetään.
Lataa akku ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön, sillä tietojen salaaminen voi
kestää yli tunnin.
• Salaa ulkoinen SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Etähallinta: Aseta laite sallimaan etäohjaus Internetin kautta, jos laite katoaa tai varastetaan.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
– – TILIN REKISTERÖINTI: Lisää Samsung-tilisi tai tarkastele sitä.
– – Käytä langattomia verkkoja: Aseta laite sallimaan sijaintitietojen kerääminen tai
kadonneen tai varastetun laitteen sijainnin määrittäminen Wi-Fi-tai matkapuhelinverkon
kautta.
90
Asetukset
• SIM-kortin vaihtohälytys: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto,
joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen.
• Siirry sivustoon: Siirry Etsi matkapuhelimeni -sivustoon (findmymobile.samsung.com). Voit
seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitettasi Etsi matkapuhelimeni -sivustossa.
• Määritä SIM-kortin lukitus:
– – Lukitse SIM-kortti: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii
PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
– – Muuta SIM-kortin PIN-koodi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön edellyttämä
PIN-koodi.
• Muuta salasanat näkyviksi: Aseta laite näyttämään salasanat niitä syötettäessä.
• Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat.
Voit sallia laitteen järjestelmänvalvojien lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista
lähteistä.
• Vahvista sovellukset: Aseta laite sallimaan Googlen tarkistaa sovellukset vahingollisen
toiminnan varalta ennen niiden asentamista.
• Tallennuspalvelun tyyppi: Aseta valtuustiedostojen tallennustyyppi.
• Luotetut valtuustiedot: Voit varmistaa eri sovellusten suojatun käytön varmenteiden ja
valtuuksien avulla.
• Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu USB-muistiin.
• Poista valtuustiedot: Poista laitteeseen tallennetut valtuustiedot ja nollaa salasana.
Kieli ja syöttö
Muuta tekstinsyöttöasetuksia. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen
mukaan.
Kieli
Valitse näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
91
Asetukset
Oletus
Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.
Samsung-näppäimistö
Voit muuttaa Samsung-näppäimistön asetuksia napauttamalla
.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Valitse syöttökielet: Valitse tekstinsyöttökielet.
• Ennakoiva teksti: Ota käyttöön ennakoiva tekstitila, jossa sanoja ennakoidaan syötteen
perusteella ja ehdotetaan sanoja. Voit myös mukauttaa ennakoivan syötön asetuksia.
• Automaattinen korvaus: Aseta laite korjaamaan väärin kirjoitetut ja epätäydelliset sanat,
kun välilyöntiä tai välimerkkiä napautetaan.
• Automaattiset isot kirjaimet: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti
välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin tai huutomerkin jälkeen.
• Automaattinen väli: Määritä laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
• Automaattiset välimerkit: Aseta laite lisäämään piste, kun välilyöntiä kaksoisnapautetaan.
• Ei mitään: Aseta laite poistamaan näppäimistön pyyhkäisytoiminto käytöstä.
• Jatkuva syöttö: Aseta laite siirtymään tekstinsyöttöön näppäimistöä pyyhkäistäessä.
• Kohdistimen hallinta: Ota käyttöön älykäs näppäimistönavigointitoiminto, jonka avulla
kohdistinta voi siirtää näppäimistössä selaamalla.
• Ääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Merkin esikatselu: Aseta laite näyttämään suuri kuva jokaisesta kosketettavasta merkistä.
• Opetusohjelma: Saat tietoja tekstin syöttämisestä Samsung-näppäimistöllä.
• Palauta asetukset: Nollaa Samsung-näppäimistön asetukset.
92
Asetukset
Google Voice -kirjoitus
Voit muuttaa puhesyötön asetuksia napauttamalla
.
• Valitse syöttökielet: Valitse tekstinsyötön kielet.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite estämään loukkaavien sanojen tunnistus puhesyötön
aikana.
Puhehaku
• Kieli: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Toimintosanan tunnistus: Ok Google: Aseta laite aloittamaan puheentunnistus, kun
aktivointikomento sanotaan hakusovelluksen käytön aikana.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Puhe: Aseta laite käyttämään äänipalautetta nykyisen toiminnon hälytyksessä.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite piilottamaan loukkaavat sanat puhehaun tuloksissa.
• Bluetooth-kuulokemikrofoni: Aseta laite sallimaan puhehaku Bluetooth-kuulokemikrofonin
avulla, kun kuulokemikrofoni yhdistetään laitteeseen.
Teksti puheeksi -aset.
• ENSISIJAINEN TTS-MODUULI: Valitse puhesynteesimoduuli. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
• Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
• Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
• Oletuskieliasetus: Näytä teksti puheeksi -toiminnon oletuskielen tila.
Osoittimen nopeus
Säädä laitteeseen kytketyn hiiren tai ohjauslevyn osoittimen nopeutta.
93
Asetukset
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan asetukset ja sovellustiedot
Google-palvelimeen.
• Varmuuskopioinnin tili: Aseta Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta laite palauttamaan asetukset ja sovellustiedot, kun
sovellukset asennetaan uudelleen laitteeseen.
• Alkuperäisten tietojen palautus: Nollaa asetukset tehdasasetusten mukaisiksi ja poista
kaikki tiedot.
Lisää tili
Voit lisätä sähköpostitilejä tai sosiaalisten verkostojen tilejä.
Päivämäärä ja aika
Voit käyttää ja muuttaa seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän
näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä aika ja päivämäärä automaattisesti, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Automaattinen aikavyöhyke: Aseta laite vastaanottamaan aikavyöhyketiedot verkosta, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Aseta päivämäärä: Aseta nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
• Aseta aika: Aseta nykyinen kellonaika manuaalisesti.
• Valitse aikavyöhyke: Aseta kotiaikavyöhykkeesi.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24-tuntisena.
• Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän muoto.
94
Asetukset
Lapsilukko
Voit määrittää rajoituksia, jotka määrittävät, miten lapset voivat käyttää laitetta.
• Ajan hallinta: Määritä aika, jonka verran lapset voivat käyttää laitetta.
• Sovelluksia lapsille: Valitse sovellukset, joita lapset voivat käyttää.
• Vaihda PIN-koodi: Vaihda lapsilukkotoiminnon käyttöön tarvittava PIN-koodi.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöisyyspalvelut on tarkoitettu käyttäjille, joilla on fyysisiä rajoitteita. Voit parantaa
laitteen helppokäyttöisyyttä käyttämällä ja muuttamalla seuraavia asetuksia.
• Näytön automaattinen kierto: Aseta käyttöliittymä kiertymään automaattisesti laitetta
kierrettäessä.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Sano salasanat ääneen: Aseta laite lukemaan ääneen antamasi salasanat TalkBackin avulla.
• Puh. vastaaminen/lopettaminen:
– – Kotinäppäimellä vastataan puheluihin: Aseta laite vastaamaan puheluun, kun
kotinäppäintä painetaan.
– – Vastaa puh. napauttamalla: Aseta laite vastaamaan puheluun, kun
puhelunhyväksymispainiketta napautetaan.
– – Virtanäppäin lop. puhelut: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtanäppäintä
painetaan.
• Näytä pikakuvake: Lisää Helppokäyttöisyys- tai TalkBack-pikakuvake pikavalikkoon, joka
avautuu painettaessa virtanäppäintä jonkin aikaa.
95
Asetukset
• TalkBack: Ota käyttöön TalkBack, joka tuottaa äänipalautteet.
• Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa.
• Suurennus: Aseta laite lähentämään ja loitontamaan kuvaa sormieleillä.
• Helppokäyttötoimintojen pikakuvake: Aseta laite aktivoimaan TalkBack, kun
virtanäppäintä kosketetaan jonkin aikaa ja näyttöä sen jälkeen kosketetaan jonkin aikaa
kahdella sormella.
• Teksti puheeksi -aset.:
– – ENSISIJAINEN TTS-MODUULI: Valitse puhesynteesimoduuli. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
– – Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
– – Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
– – Oletuskieliasetus: Näytä teksti puheeksi -toiminnon oletuskielen tila.
• Äänitasapaino: Säädä äänen tasapainoa käytettäessä kahta kuulokemikrofonia.
• Monoääni: Ota monoääni käyttöön kuunneltaessa ääntä yhdellä nappikuulokkeella.
• Poista äänet käytöstä: Mykistä kaikki laitteen äänet.
• Apuvalikko: Aseta laite näyttämään apupikakuvake, joka helpottaa ulkoisten painikkeiden
tukemien toimintojen tai ilmoituspaneelin ominaisuuksien käyttämistä. Voit myös muokata
pikakuvakkeen valikkoa.
– – Dominoiva käsi: Valitse vasen tai oikea käsi helpon avustajavalikon käyttöä varten.
– – Muokkaa: Mukauta kohteita, jotka näkyvät avustajavalikossa.
• Pitkäkestoisen kosketuksen viive: Aseta tunnistusaika näytön napautusta ja jonkin aikaa
-kosketusta varten.
• Vuorovaikutuksen hallinta: Ota käyttöön vuorovaikutuksen hallintatila, jossa laitteen
reagointia sovelluksissa annettaviin syötteisiin rajoitetaan.
96
Asetukset
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä käytettävissä
olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja Wi-Fi-yhteyden tai
pilvipalvelujen kautta.
Tietoja puhelimesta
Näytä laitteen tiedot, muokkaa laitteen nimeä tai päivitä laiteohjelmisto.
Google-asetukset
Tällä sovelluksella voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Google-asetukset.
97

98
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
• Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen
käynnistämistä.
• Akku ei ehkä ole oikein paikallaan. Aseta akku uudelleen paikalleen.
• Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat ja aseta akku uudelleen paikalleen.
99
Vianmääritys
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön suojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sen toiminnan palauttaminen voi edellyttää sovellusten
sulkemista tai akun irrottamista ja asettamista takaisin paikalleen. Jos laite on jumissa eikä vastaa,
käynnistä se uudelleen painamalla virtanäppäintä yli seitsemän sekunnin ajan.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta
puhelimen asetukset → Poista kaikki. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttaminen.
Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
100
Vianmääritys
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa tai vaihda akku.
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Jos akun kosketuspinnat ovat likaantuneet, akku ei ehkä lataudu oikein tai laite voi sammua.
Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat ja yritä ladata akku uudelleen.
• Joidenkin laitteiden akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos haluat vaihtaa akun, vie laite
Samsung-huoltoon.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, sen käyttökelpoinen varaus voi
pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät laitteen viestitoimintoja tai joitakin sovelluksia, kuten
pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
101
Vianmääritys
Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa
pidemmän aikaa, laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku tai vaihda se täyteen ladattuun akkuun.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
102
Vianmääritys
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
• Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies tai Windows Media Player 10 tai
uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Määritä tällöin laite
käyttämään Wi-Fi-tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
103
Vianmääritys
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
104
Osa laitteen sisällöstä voi poiketa alueen, palveluntarjoajan tai ohjelmiston version mukaan.
Sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
www.samsung.com
Finnish. 05/2014. Rev.1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising