Samsung J1453 Kasutusjuhend

Samsung J1453 Kasutusjuhend
Pesukoneen käyttöopas
Turvatoimet.............................................................................2
J1453(V/S/C)
J1253(V/S/C)
J1053(V/S/C)
J853(V/S/C)
Pesukoneen asennus ............................................................3
Pakkausmateriaalin purku ........................................................3
Pesukoneen tarkastus..............................................................3
Sijoituspaikka ...........................................................................3
Säätöjalkojen säätö ..................................................................3
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus .....................4
Tulovesiletkun kytkeminen .......................................................4
Poistovesiletkun asettaminen...................................................4
Pyykinpesu .............................................................................5
Käyttöpaneeli............................................................................5
Kun pestään ensimmäistä kertaa.............................................6
Pesuainelokeron täyttö.............................................................6
Manuaalinen toimintojen valinta...............................................6
Toimintojen valinta ...................................................................7
Pesuohjeita ja -vinkkejä ...........................................................7
Pesukoneen huolto ................................................................8
Jäätyneen pesukoneen korjaus ...............................................8
Ulkopuolen puhdistus ...............................................................8
Nukkasihdin puhdistus .............................................................8
Poistoletkun sihdin puhdistus...................................................8
Vianetsintä ..............................................................................9
Ongelmat ja ratkaisut ...............................................................9
Virheviestien merkitys ..............................................................9
Ohjelmakaavio ......................................................................10
Liite ........................................................................................11
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet ..........................................11
Sähköiskun vaara...................................................................11
Ympäristönsuojelu..................................................................11
Vaatimustenmukaisuusvakuutus............................................11
Tekniset tiedot ........................................................................12
KOODINRO : DC68-02253P-FI
Rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/global/register
Turvatoimet
Onnittelut Samsung-pesukoneen oston johdosta! Käyttöoppaassa on ensiarvoisen tärkeää tietoa
pesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue oppaan ohjeet huolella, jotta saat pesukoneesta
parhaan mahdollisen hyödyn, ja jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen.
Hyvä muistaa ennen käyttöä
•
•
•
•
•
Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohtaa “Pesukoneen asennus” sivulla 3) sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät
mekaanikot.
Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen käyttöä.
Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohtaa “Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus” sivulla 4.
Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää tyhjänä kerran ohjelman läpi. Katso
kohtaa “Ensimmäinen pesukerta” sivulla 8.
Turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta virtapainike (Päällä/Pois päältä) pois päältä enne
puhdistusta tai huoltotöitä.
Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät. Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat,
naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.
Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.
Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukkua, jos näet vettä.
Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen jokaista
käyttökertaa.
Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa käynnissä.
Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt
saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.
Jos pistotulppa (verkkojohto) on varioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetussa
huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältytään vaurioilta ja vahingoilta.
Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
Pienet lapset tai voimiltaan heikot henkilöt eivät saa käyttää laitetta muuten kuin luotettavan henkilön
valvonnassa, jotta he käyttävät laitetta varmasti oikein.
Valvo, etteivät pienet lapset leiki laitteen kanssa.
Koneen pistoke on kytkettävä kunnolla pistorasiaan oikean virrankäytön takaamiseksi.
Kone on sijoitettava siten, että pistoke voidaan kytkeä pistorasiaan.
Älä käytä öljyä, voidetta tai puhdistusemulsiota sisältävää prosessivettä, jota tavallisesti esiintyy kosmetiikkamyymälöissä tai hierontaklinikoilla.
- Muussa tapauksessa pakkaus saattaa muuttaa muotoaan, mikä aiheuttaa vikaa tai vedenvuotoa.
Ruostumaton vesiputki ei normaalisti ruostu. Se saattaa kuitenkin ruostua, jos metalliesineitä, kuten
esimerkiksi hiusneuloja, jää pitkäksi aikaa putkeen.
- Älä jätä vettä tai klooria sisältävää valkaisuainetta pitkäksi aikaa putkeen.
- Vältä yleensä käyttämästä tai jättämästä rautapitoista vettä putkeen pitkäksi aikaa.
Jos ruostetta alkaa esiintyä putken pinnassa, käytä puhdistusainetta (neutraalia) ja sientä tai pehmeää
pyyhettä pinnan puhdistukseen. (Älä missään tapauksessa käytä teräsharjaa)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule
hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta
ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
● SÄILYTÄ OHJEET TALLESSA
2
Pesukoneen asennus
Pakkausmateriaalin purku
Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana on
toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu,
ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.
Pesukoneen tarkastus
Työtaso
Käyttöpaneeli
Pesuainelokero
Poistoletku
Ovi
Kylmän veden
tuloletku
Nukkasihti
Jalustan suoja
Säätöjalat
Verkkojohto
Pulttireikien
suojukset
Sijoituspaikka
Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:
• Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasoinen, katso kohtaa “Säätöjalkojen säätö”).
• Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
• Varmista riittävä ilmanvaihto.
• Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
• Älä sijoita konetta lämmönlähteiden kuten takan tai kaasulieden läheisyyteen. Varmista, ettei pesukone
seiso virtajohtonsa päällä.
Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja, jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.
Säätöjalkojen säätö
Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen (älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä):
1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri kiintoavaimella.
• Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.
Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle
alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni. (Vain 1
asteen kulma sallitaan.)
3
Pesukoneen asennus
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus
Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää irrottaa ennen koneen käyttöä. Pulttien
irrotus:
1. Löysää pultit kiintoavaimella ennen irrotusta.
2. Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan
läpi. Tee sama jokaiselle pultille.
3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
4. Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.
Tulovesiletkun kytkeminen
Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua.
Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään korkeapaineletkuun.
Tulovesiletkun kytkeminen:
1. Kytke kylmän veden tuloletku L-muotoisella liittimellä
koneen takaosan tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan
ja kiristä käsin.
Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää uudelleen
pesukoneeseen löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja
kiristämällä liitin uudelleen.
Poistovesiletkun asettaminen
Poistoletkun pää voidaan sijoittaa kolmella tavalla.
Pesualtaan reunan yli
Poistoletku pitää sijoittaa 60 - 90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena.
Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei
poistoletku siirry paikaltaan.
Pesualtaan poistoputken haaraan
Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.
Poistoputkeen
Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm: korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60 cm
ja enintään 90 cm korkea.
4
Pyykinpesu
Käyttöpaneeli
1000
J1453
J1253
J1053
J853
1. Käyttöpaneeli
Näyttää pesun kulun ja virheviestit.
Kun ohjelma on lopussa, ohjelman merkkivalo vilkkuu.
2.
Program (Ohjelma) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja valitse yksi kuudesta pesuohjelmasta.
Cotton (Puuvilla) → Colour (Värilliset) → Synthetics (Synteettiset Kuidut) → Delicates (Hienopesu)
→ Wool (Villa) → Quick (Nopea pesu) →
Rinse+Spin (Huuhtelu + Linkous) → Spin (Linkous)
3.
Temperature (Lämpötila) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja (kylmä vesi, 30 °C , 40 °C , 60 °C ja
95 °C).
Kun painiketta painetaan pesun aikana, valittu lämpötila näkyy näytössä.
4.
Spin (Linkous) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia.
Kun painiketta koneen käytön aikana, valittu linkousnopeus näkyy näytössä.
Kun mitään painiketta ei ole valittu: EI LINKOUSTA.
5.
Option (Valinta) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia pesuvaihtoehtoja.
Prewash (Esipesu) ➔ Rinse+ (Huuhtelu+) ➔ Rinse Hold (Huuhtelun pito) ➔ Prewash +Rinse+ (Esipesu +
Huuhtelu+) ➔ Prewash +Rinse Hold (Esipesu + Huuhtelun pito) ➔ Rinse+ +Rinse Hold (Huuhtelu+ + Huuhtelun
pito) ➔ Prewash +Rinse+ +Rinse Hold (Esipesu + Huuhtelu+ + Huuhtelun pito) ➔ Cancel (Peruutus)
Huomio! Esipesu voidaan valita vain kun pestään cotton (puuvilla)-, synthetic (synteettiset kuidut)- tai delicate (hienopesu) -ohjelmalla.
6.
Delay Start (Ajastettu pesu) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi valittavissa olevia viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja.
(Viivästys voidaan valita 1 tunnin jaksoissa väliltä 1-24 h.)
7.
Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painike
Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.
8.
(Päälle/Pois päältä) -virtakytkin
Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painetaan uudelleen, kone pysähtyy.
Jos pesukoneen virta kytketään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
● Mikä on “Lapsilukko”-toiminto?
- Jos “Lapsilukko”-painiketta (Spin + Option (Linkous + Valinta) -painiketta) painetaan yli 2 sekunnin ajan,
lapsilukko-toiminto valitaan.
- Kun toiminto on valittu, käyttöpaneelin painikkeita ei voi käyttää, ennen kuin pesu on valmis.
- Peruuta toiminto painamalla “Lapsilukko”-painiketta (Spin + Option (Linkous + Option) -painiketta) yli 2
sekunnin ajan.
5
Pyykinpesu
Pesukone pysähtyy sen hetkiseen pesuvaiheeseen tai ei jatka pesuohjelman seuraavaan vaiheeseen (käyttöpaneelissa näkyvä jäljellä oleva aika saattaa kasvaa).
Uudessa pesukoneessasi on Fuzzy Logic-järjestelmä, joka määrittää veden optimaalisen määrän sekä pesun
asetukset. Tämän lisäksi järjestelmä valvoo pesun kulkua sekä tekee tarvittavia korjauksia, jotta saavutetaan
parempi pesutulos. Yllä mainitussa tapauksessa Fuzzy Logic -järjestelmä on havainnut esimerkiksi jonkin seuraavista seikoista: pesuainetta on jäljellä liikaa pesun lopussa, linkouksen kierrosnopeus on liian suuri jne.
Pesuohjelmaa voidaan säätää esimerkiksi muuttamalla veden lämpötilaa tai linkousnopeutta. Kun järjestelmä
on havainnut pesuohjelmassa jotain tavallisesta poikkeavaa, se pysäyttää ohjelman kulun, jotta viat saadaan
korjattua ja ohjelma voi jatkua. Fuzzy logic -järjestelmä yrittää poistaa viallisuudet seitsemän kertaa. Jos Fuzzy
Logic -järjestelmä ei pysty korjaamaan puutteellista toimintaa, kyseisen toiminnon LED-merkkivalo syttyy
käyttöpaneelissa. (Katso kohtaa “Vianetsintä”.) Yllä mainittu luokitellaan pesukoneen normaaliksi toiminnaksi.
Kun pestään ensimmäistä kertaa
Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää kerran läpi tyhjänä. Toimi näin:
1. Paina
(Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon
.
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina Temperature (Lämpötila) -painiketta toistuvasti, kunnes on 40 °C valittu.
5. Paina Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
• Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti
koneesta.
Pesuainelokeron täyttö:
1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon
.
3. Lisää huuhteluainetta lokeroon
(haluttaessa).
4. Lisää esipesun pesuainetta lokeroon
(haluttaessa).
✻ Vaihtoehto
Kuuman veden käyttö
• Kuuman veden hanaa käytetään, kun on valittu korkeampi veden lämpötila kuin 60 °C (60 °C tai 95 °C).
Manuaalinen toimintojen valinta
Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic-toimintoa. Toimi näin:
1. Käännä tulovesiletkun hana auki.
2. Paina pesukoneen
Päälle/Pois päältä -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Pane pesuainetta pesuainelokeroon
.
7. Valitse asianmukainen pesuohjelma painamalla toistuvasti Program (Ohjelma) -painiketta.
Cotton (Puuvilla), Colour (Värilliset), Synthetics (Synteettiset kuidut), Delicates (Hienopesu) ja Quick
(Nopea pesu)...
8. Valitse linkousnopeus painamalla Spin (Linkous) -painiketta (ei linkousta, 400, 600, 800, ..., ei linkousta,
... )
9. Valitse asianmukainen pesu (Prewash (Esipesu), Rinse+, Rinse hold (Huuhtelu+ + Huuhtelun pito), ...)
painamalla toistuvasti Option (Valinta) painiketta.
10.Valitse lämpötila (kylmä vesi, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C) painamalla Temperature (Lämpötila) -painiketta.
11.Paina Käynnistys/Keskeytys painiketta, ja kone aloittaa pesun.
Pesun loputtua:
1. Avaa luukku.
Huomio! Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.
2. Ota vaatteet koneesta.
6
Pyykinpesu
Toimintojen valinta
Prewash (Esipesu)
Esipesu voidaan valita vain kun pestään cotton (puuvilla)-, colour (värilliset)-, synthetics (synteettiset kuidut)tai delicate (hienopesu) -ohjelmalla. Esipesun käyttö:
1. Pane pesuainetta pesuainelokeron asianmukaiseen lokeroon .
2. Valitse Program (Ohjelma) -painikkeella “Cotton” (Puuvilla).
3. Paina Option (Valinta) -painiketta, kunnes käyttöpaneelin “Prewash”-merkkivalo syttyy.
4. Aloita pesu painamalla Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
Rinse+ (Huuhtelu+)
Pesukone pyörittää ylimääräisen huuhteluohjelman.
Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.
Rinse Hold (Huuhtelun pito)
Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty “Spin” (Linkous) -ohjelma.
Pesuohjeita ja -vinkkejä
Pyykin lajittelu: Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:
• Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkkiset,
villaiset ja viskoosiset kankaat.
• Väri: Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
• Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
• Arat materiaalit: Pese arat vaatteet erikseen ja käytä Delicate (Hienopesu) -ohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa
luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.
Taskujen tyhjennys: Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen rumpua
tai vesitankkia.
Kiinnikkeiden kiinnitys: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai nauhat.
Ladattava vaatemäärän määritys: Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä vaatteet saattavat jäädä
likaisiksi.
Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.
Kankaan tyyppi
Ladattava vaatemäärä
J1453/J1253/J1053/J853
Colour/cotton (Värillinen/puuvilla)
-normaalit/vähän likaiset
-erittäin likaiset
Synthetic (Synteettiset kuidut)
Delicate (Arat materiaalit)
Wool (Villa)
Quick (Nopea pesu)
7,0
7,0
4,0
2,5
2,0
4,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Pesuaineen käyttö: Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Pesuaineen annostelussa pitää noudattaa pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia; annosteluun
vaikuttaa myös vaatteiden paino, tyyppi, likaisuus ja alueen veden kovuus.
Huomio!
Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
7
Pesukoneen huolto
Jäätyneen pesukoneen korjaus
Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt,
1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. Irrota tulovesiletku ja letkua sitä lämpimässä vedessä,
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.
Ulkopuolen puhdistus
1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa on hankaamatonta pesuainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.
Nukkasihdin puhdistus
Puhdista nukkasihti 2-3 kertaa vuodessa.
1. Irrota pesukoneen etuosassa sijaitseva jalustan suojus.
2. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.
3. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä.
Varmista, ettei sihdin takan oleva poistopumpun
potkuri ole juuttunut kiinni. Kiinnitä sihdin korkki
takaisin paikalleen.
4. Kiinnitä suojus takaisin paikalleen.
Poistoletkun sihdin puhdistus
Poistoletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa, tai kun käyttöpaneelin merkkivalot vilkkuvat.
Toimi näin.
1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja
puhdista sihti juoksevan veden alla. Puhdista myös
kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät
vuoda.
8
Vianetsintä
Ongelmat ja ratkaisut
Pesukone ei käynnisty
• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.
• Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, että vesihana on auki.
• Varmista, että olet painanut Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän
• Varmista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei tulovesiletku ole jäätynyt.
• Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt.
• Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis
• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.
• Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).
Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen
• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat.
• Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu.
• Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.
• Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa
• Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt.
• Varmista, ettei poistoletkun sihti ole tukossa.
Virheviestien merkitys
Näytössä näkyvä virhe
Ratkaisu
•
Sulje luukku.
•
•
Varmista, että vesihana on auki.
Tarkista veden paine.
•
•
Puhdista nukkasihti.
Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.
•
Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet
vaatekappaleet.
Jos pestään vain yksi vaatekappale kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi, ja käyttöpaneelissa näkyy “UE”-virheviesti.
•
•
L
•
Tarkista, ettei poistoputken pää ole liian alhaalla. (Varmista, että koneen
takaosassa sijaitseva putkenpidin on paikallaan.)
Tarkista, ettei poistoputken pää ole veden alla.
Ennen kuin otetaan yhteyttä asiakaspalveluun:
1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa “Vianetsintä”).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.
9
Ohjelmakaavio
OHJELMA
Enimmäispaino (kg)
J1453/J1253
J1053/J853
Linkousnopeus
PESUAINE JA
MUUT AINEET
(MAKS.) r/min
Lämpötila
(MAKS.)
Huuht°C
Esipesu pesu
J1453 J1253 J1053
J853
eluaine
Esipesu
Vesi
(l)
Sähkö
(kWh)
Cotton (Puuvilla)
7,0
✽
Kyllä
✽
95
1400 1200
1000
800
✽
60
1,33
Colour (Värilliset)
7,0
✽
Kyllä
✽
60
1400 1200
1000
800
✽
60
0,55
4,0
✽
Kyllä
✽
60
800
800
600
600
✽
55
0,50
2,5
✽
Kyllä
✽
40
800
800
600
600
✽
55
0,50
2,0
-
Kyllä
✽
40
400
400
400
400
-
50
0,45
4,0
-
Kyllä
✽
60
1400 1200
1000
800
-
35
0,33
Synthetic
(Synteettiset kuidut)
Delicate
(Hienopesu)
Wool (Villa)
Quick
(Nopea pesu)
OHJELMA
PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Cotton (Puuvilla)
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Colour (Värilliset)
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synthetic (Synteettiset kuidut)
Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut
normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Delicate (Hienopesu)
Heiveröiset verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Wool (Villa)
Vain konepestävät villavaatteet, joissa merkintä “puhdasta uutta villaa”.
Quick (Nopea pesu)
Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat,
värilliset puuvillavaatteet, farkut jne.
1. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.
2. Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa erota taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu
veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.
10
Liite
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
Kestävät materiaalit
Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C
Herkät kankaat
Ei silitystä
Pesulämpötila 95 °C
Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
Pesulämpötila 60 °C
Voidaan kuivapestä vain perkloridi-pohjaisella, sytyttimen
polttoaineella tai puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella
Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella
Pesulämpötila 40 °C
Pesulämpötila 30 °C
Ei kuivapesua
Käsinpesu
Kuivatus vaakatasossa
Vain kuivapesu
Voidaan kuivattaa ripustamalla
Valkaisu kylmässä vedessä
Kuivatetaan vaateripustimessa
Ei valkaisua
Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C
Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C
Ei kuivatusta kuivausrummussa
Sähköön liittyviä varoituksia
Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta:
• Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan. Jos
epäröit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikallisen sähkölaitokseen.
• Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla.
Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan, käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei
vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
• Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään esineen
alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohdon pistoketta, liittimiä sekä koneeseen liitettävää
liitoskohtaa.
• Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Ympäristönsuojelu
•
•
•
•
Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista jätemääräyksistä,
jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään
virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysiä koneita (koneellisen määrä riippuu käytettävästä
ohjelmasta).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.
11
Liite
Tekniset tiedot
TYYPPI
MITAT
EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE
J1453/J1253/J1053/J853
L 598 mm x S 600 mm x K 844 mm
50 kPa ~ 800 kPa
J1453/J1253/J1053/J853
75 kg
J1453/J1253/J1053/J853
7,0 kg
J1453/J1253/J1053/J853
220V / 2000W
240V / 2400W
J1253
J1053
360W
320W
34W
J1453/J1253/J1053/J853
60l
J1253
J1053
1200
1000
VEDEN PAINE
PAINO
RUMMUN JA LINKOUKSEN
TÄYTTÖMÄÄRÄ (KUIVAT VAATTEET)
VIRRAN- PESU JA
KULUTUS LÄMMITYS
LINKOUS
(230V)
PUMPPAUS
VESIMÄÄRÄ
(NORMAALI KÄYTTÖ)
LINKOUS- r/min.
NOPEUS
J1453
700W
J1453
1400
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Maa
DENMARK
Asiakaspalvelukeskus
38 322 887
☎
WWW-osoite
www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
www.samsung.com/fi
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
J853
270W
J853
800
Användarmanual för
tvättmaskin
Säkerhetsföreskrifter .............................................................2
J1453(V/S/C)
J1253(V/S/C)
J1053(V/S/C)
J853(V/S/C)
Installera tvättmaskinen ........................................................3
Packa upp tvättmaskinen .........................................................3
Översikt över tvättmaskinen.....................................................3
Välja placering..........................................................................3
Justera fötterna ........................................................................3
Ta bort transportbultarna..........................................................4
Ansluta vattenslangen ..............................................................4
Placera tömningsslangen .........................................................4
Tvätta.......................................................................................5
Översikt över manöverpanelen ................................................5
Tvätta för första gången ...........................................................6
Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen...........................................6
Tvätta kläder manuellt..............................................................6
Välja alternativ..........................................................................7
Tvättråd ....................................................................................7
Underhålla tvättmaskinen .....................................................8
Reparera en frusen tvättmaskin ...............................................8
Rengöra utsidan .......................................................................8
Rengöra filtret...........................................................................8
Rengöra nätfiltret i vattenslangen ............................................8
Felsökning ..............................................................................9
Problem och lösningar .............................................................9
Förstå felmeddelandena ..........................................................9
Programtabell .......................................................................10
Appendix ...............................................................................11
Materialtabell ..........................................................................11
Elektriska varningar................................................................11
Skydda miljön .........................................................................11
Säkerhetsdeklaration..............................................................11
Specifikationer........................................................................12
KODNR: DC68-02253P-SW
Registrera din produkt på
www.samsung.com/global/register
Säkerhetsföreskrifter
Gratulerar till ditt köp av denna tvättmaskin från Samsung. Den här ägarmanualen innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av den här apparaten. Ta dig tid och läs de här instruktionerna
så att du lär dig utnyttja tvättmaskinens alla fördelar.
Innan du använder apparaten
•
•
•
•
•
Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, polystyren etc.) utom räckhåll för
barn.
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
Försäkra dig om att alla vatten- och elektriska anslutningar görs av yrkesmän som tar hänsyn till
tillverkarens instruktioner (se avsnittet “Installera tvättmaskinen” på sidan 3) och lokala säkerhetsregler.
Allt emballage och alla transportbultar måste tas bort innan utrustningen används. Det kan orsaka allvarliga skador om de inte tas bort. Se avsnittet “Ta bort transportbultar” på sidan 4.
Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Se avsnittet “Tvätta för
första gången” på sidan 8.
Säkerhetsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du rengör eller utför underhåll på apparaten skall du dra ut nätsladden ur vägguttaget eller ställa
knappen (På/Av) i läge Av.
Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar. Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.
Koppla alltid ur utrustningen och stäng av vattnet efter användning.
Kontrollera att vattnet är tömt innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om du fortfarande kan se vatten.
Husdjur och små barn kan klättra in i apparaten. Kontrollera apparaten före varje användning.
Glasluckan blir väldigt varm under tvättcykeln. Håll barnen borta från apparaten när den används.
Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer utförda av oerfarna eller okvalificerade personer
kan orsaka skada på och/eller göra så att ännu mer omfattande reparationer måste göras på apparaten.
Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller
person med motsvarande kvalifikationer, för att undvika fara.
Den här apparaten skall endast repareras av ett auktoriserat servicecenter och enbart originalreservdelar
skall användas.
Apparaten är inte avsedd för användning av barn eller personer som inte känner till apparaten, om det
inte någon ansvarig person med och visar hur den skall användas.
Om barn befinner sig nära apparaten skall en vuxen vara med och kontrollera att de inte leker med den.
Den här apparaten måste anslutas med rätt sorts kontakt för att hålla sin rätta strömförbrukning.
Apparaten måste installeras så att det går att nå kontakten.
Använd inte sådant bearbetat vatten som innehåller olja, kräm eller lotion som kan hittas i hudvårdsbutiker eller på massagekliniker.
- Det kan orsaka deformeringar på packningen, vilket orsakar fel eller vattenläckor.
Ett rostfritt tvättrör rostar normalt inte. Men om metallföremål så som hårnålar ligger en längre tid i röret
kan det orsaka rost i röret.
- Låt inte vatten eller blekningsmedel som innehåller klorin stå i röret en längre tid.
- Du skall normalt inte lämna järnhaltigt vatten i röret en längre tid.
Om rost skulle börja uppstå på rörets yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och
använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. (Använd under inga omständigheter en metallborste)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med
annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör
inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
● SPARA DESSA INSTRUKTIONER
2
Installera tvättmaskinen
Packa upp tvättmaskinen
Packa upp din tvättmaskin och inspektera den med avseende på fraktskador. Se också till att du fått alla detaljer som
visas nedan. Om tvättmaskinen har blivit fraktskadad eller om det saknas detaljer skall du kontakta din Samsungåterförsäljare direkt.
Översikt över tvättmaskinen
Tvättmedelshållare
Manöverpanel
Lucka
Tömningsslang
Sockelkåpa
Kallvattenslang
Filter
Plugg
Justerbara fötter
Lock
Täcklock till
bulthål
Välja placering
Innan du installerar tvättmaskinen skall du välja en plats med följande förutsättningar:
• En hård, plan yta (om ytan är ojämn se “Justera fötterna” nedan).
• Skydd mot direkt solljus.
• Tillräcklig ventilation.
• Rumstemperatur som inte går under 0 °C.
• Med skydd från värmekällor som kol- eller gaspannor. Kontrollera att tvättmaskinen inte står på sin
nätsladd.
Ventilationsöppningarna får inte täckas för av mattor om maskinen installeras på ett golv med mattor.
Justera fötterna
Om golvet är ojämnt kan du justera fötterna (lägg inte in träbitar eller andra föremål under fötterna):
1. Lossa benet genom att skruva det för hand tills det är i önskad höjd.
2. Drag sedan åt låsmuttern med den medföljande nyckeln.
• Placera tvättmaskinen på en stabil, plan yta.
Om tvättmaskinen placeras på en ojämn eller svag yta
kan oljud och vibrationer uppstå. (endast 1 ° lutning
tillåts).
3
Installera tvättmaskinen
Ta bort transportbultarna
Innan du använder tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av apparaten. Så här
tar du bort bultarna:
1. Lossa alla bultarna med nyckeln innan du tar bort dem.
2. Drag ut bulten genom den breda delen av hålet. Repetera
detta för varje bult.
3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.
4. Spara transportbultarna för framtida användning.
Ansluta vattenslangen
Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangen är för kort och du inte vill flytta vattenkranen skall du byta ut slangen till en längre
högtrycksslang.
Så här ansluter du vattenslangen:
1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.
2. Koppla den andra änden av kallvattenslang till
kallvattenkranen vid ditt tvättställ.
Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid
tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida
slangen och sedan dra åt kopplingen igen.
Placera tömningsslangen
Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:
Över kanten på ett tvättställ
Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 20 och
90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla
utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med
en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att
slangen rör sig.
I tvättställets avloppsrör
Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så
att slangänden är minst 60 cm över golvet.
I ett avloppsrör
Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och
inte längre än 90 cm.
4
Tvätta
Översikt över manöverpanelen
1000
J1453
J1253
J1053
J853
1. Display
Visar tvättcykel och felmeddelanden.
Under genomförande av programmen blinkar programindikatorn.
2.
Knapp för program val
Tryck på knappen upprepade gånger för att välja ett av sex tillgängliga program.
Cotton → Colour → Synthetics → Delicates → Wool → Quick →
Rinse+Spin → Spin
(Bomull → Färgat → Syntet → Fintvätt → Ylle → Snabb → Skölj+Centrifug → Centrifug)
3.
Knappen Temperature (Temperatur)
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för
vattentemperatur (kallt vatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C och 95 °C).
När du trycker på den här knappen under pågående tvätt kan du se den valda temperaturen på displayen.
4.
Knappen Spin (Centrifugering)
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för
centrifugering.
När du trycker på den här knappen under pågående tvätt kan du se den valda centrifughastigheten på displayen.
När alla knappar är avstängda, NO SPIN (INGEN CENTRIFUGERING).
5.
Knappen Option (Tillval)
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen
Prewash ➔ Rinse+ ➔ Rinse Hold ➔ Prewash +Rinse+➔ Prewash +Rinse Hold ➔ Rinse+ +Rinse Hold ➔ Prewash
+Rinse+ +Rinse Hold ➔ Cancle(Förtvätt ➔ Sköljning+ ➔ Behåll sköljvatten ➔ Förtvätt+Sköljning+ ➔
Förtvätt+Behåll sköljvatten ➔ Skölj+och Behåll sköljvatten ➔ Förtvätt+Skölj+ +Behåll sköljvatten ➔ Avbryt.)
OBS! Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar bomull, Syntet eller Fintvätt.
6.
Knappen Delay Start (Fördröjd start)
Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra mellan de olika alternativen för förskjuten
start. (från 1 till 24 timmar i steg om 1 timme)
7.
Knappen Start/Pause (Start/Paus)
Tryck på denna för att pausa och återstarta program.
8. Knappen (On/Off (På/Av))
Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den.
Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av
automatiskt.
● Hur fungerar funktionen “Child Lock” (Barnlås)?
- Om du trycker på knappen “Child Lock” (Spin+Option) (“Barnlås” (Centrifug+Alternativ)) i över 2 sekunder under pågående tvätt väljs funktionen.
- När den här funktionen är vald kan inga ändringar göras förrän tvätten är klar.
- Tryck på knappen “Child Lock” (Spin+Option) (“Barnlås” (Centrifug+Alternativ)) i över 2 sekunder för att
avbryta funktionen.
5
Tvätta
Tvättmaskinen avbryter pågående steg eller fortsätter inte till nästa
tvättsteg (visning av återstående tvättid på lysdioddisplayen kan öka).
Din nya tvättmaskin är utrustad med systemet Fuzzy Logic som inte bara bestämmer optimal mängd vatten
och andra tvättparametrar utan styr också tvättprocessen såväl som gör nödvändiga korrigeringar för att ge
bästa möjliga tvättresultat. I ovan nämnda fall har systemet Fuzzy Logic upptäckt en avvikelse i tvättcykeln
som exempelvis: en stor mängd tvättmedel i slutet av tvättcykeln, stora vibrationer vid centrifugering etc. Du
kan justera befintligt tvättprogram exempelvis genom att ändra temperatur och centrifugeringshastighet. Efter
att maskinen upptäckt sådana avvikelser styr maskinen om programmet för att normalisera dessa parametrar
och fortsätta cykeln. Fuzzy Logic gör 7 försök att eliminera sådana avvikelser. Om det är möjligt att normalisera ovan nämnda parametrar med Fuzzy Logic-systemet kommer du att se ändringen på motsvarande lysdiod. (se kapitlet “Felsökning”) Att tvättmaskinen reagerar enligt ovan anses vara normalt.
Tvätta för första gången
Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Så här gör du:
1. Knappen
(On/Off (På/Av))
2. Lägg i lite tvättmedel i tvättmedelshållaren
.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen Temperature (Temperatur) upprepade gånger tills 40°C visas.
5. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus).
• Detta tar bort vatten som kan finnas kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.
Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen:
1. Drag ut tvättmedelshållaren.
2. Lägg i tvättmedel i facket
.
3. Lägg i mjukmedel i facket (om du önskar).
4. Lägg i förtvättmedel i facket
(om du önskar).
✻ Tillval
Använda varmvatten
• Varmvattenventilen används när du väljer en vattentemperatur över 60 °C (60 °C eller 95 °C).
Tvätta kläder manuellt
Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda funktionen Fuzzy Logic. Så här gör du:
1. Vrid på vattnet vid tvättstället.
2. Knappen
(On/Off (På/Av)) på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överfylla den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel i tvättmedelsfacket
.
7. Tryck på knappen Program upprepade gånger för att välja det program du vill ha.
Cotton, Colour, Synthetics, Delicates, and Quick ... (Bomull, Färgat, Syntet, Fintvätt och Snabb...)
8. Tryck på knappen Spin (Centrifug) för att välja centrifugeringshastighet (no spin, 400, 600, 800, ..., no
spin, ... (ingen centrifugering, 600, 800...ingen centrifugering...))
9. Tryck upprepade gånger på knappen Option (Tillval) för att välja det alternativ du vill ha (Förtvätt,
Sköljning+, Håll kvar sköljvatten...)
10.Tryck på knappen Temperature (Temperatur) för att välja temperatur (kallt vatten, 30°C, 40°C, 60°C,
95°C).
11.Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus) för att påbörja tvättcykeln.
När tvättcykeln är genomförd:
1. Öppna luckan.
OBS! Det går inte att öppna luckan under de tre första minuterna efter att maskinen har stannat eller stängts av.
2. Ta ur tvätten.
6
Tvätta
Välja alternativ
Förtvätt
Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar Bomull, Syntet eller Fintvätt. Så här använder du förtvätt:
1. Lägg i förtvättmedel i facket i tvättmedelshållaren .
2. Välj “Cotton” (Bomull) med knappen Program (Program).
3. Tryck på knappen Option (Tillval) tills indikatorn “Prewash” (Förtvätt) tänds på manöverpanelen.
4. Tryck på Start/Pause (Start/Paus) för att påbörja cykeln.
Sköljning+
Din maskin kör en extra sköljningscykel.
Tvättiden förlängs i förhållande till detta.
Rinse Hold (Behåll sköljvatten)
Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet.
Innan tvätten kan tas ut måste programmet “Spin” (Centrifugering köras).
Tvättråd
Sortera din tvätt: Sortera din tvätt enligt följande:
• Typ av materialsymbol på skötselanvisningarna: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle
och rayon.
• Färg: Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
• Storlek: Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
• Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Delicate (Fintvätt) för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen i appendix.
Töm fickorna: Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattentanken.
Stäng kläderna: Stäng dragkedjor, knäpp knappar och hakar, bälten och remmar skall spännas eller sättas
ihop.
Bestämma tvättmängd: Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren.
Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.
Materialtyp
Färgat/bomull
-medel/lätt nedsmutsat
-hårt nedsmutsat
Syntet
Fintvätt
Ylle
Snabb
Tvättmängd
J1453/J1253/J1053/J853
7,0
7,0
4,0
2,5
2,0
4,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Tvättmedelsråd: Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätt (bomull,
syntet, fintvätt) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid “låglöddrande” tvättsåpa som är
avsedd för maskintvätt.
När du bestämmer tvättmedelsmängd skall du följa tvättmedeltillverkarens rekommendationer på förpackningen, tvättens vikt, typ av tvätt, graden av nedsmutsning och vattenhårdheten i ditt område.
OBS!
Förvara tvättmedel och tillägg på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll för barn.
7
Underhålla tvättmaskinen
Reparera en frusen tvättmaskin
Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:
1. Koppla ur tvättmaskinen.
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är nomala.
Rengöra utsidan
1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett svagt hushållsrengöringsmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Häll inte vatten på tvättmaskinen.
Rengöra filtret
Rengör filtret 2 eller 3 gånger per år.
1. Ta bort sockelkåpan på framsidan av maskinen.
2. Skruva bort filterlocket och ta ut det.
3. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret.
Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret
inte är blockerad. Sätt tillbaka filterlocket.
4. Sätt tillbaka sockelkåpan.
Rengöra nätfiltret i vattenslangen
Du bör rengöra vattenslangens nätfilter minst en gång per år eller när lamporna på din maskin blinkar:
Så här gör du:
1. Stäng av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent.
Rengör också in- och utsidan av den
gängade anslutningen4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Vrid på kranen och kontrollera att alla anslutningar är
vattentäta.
8
Felsökning
Problem och lösningar
Tvättmaskinen startar inte.
• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
• Kontrollera att vattenkranen är på.
• Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Pause (Start/Paus).
Inget eller otillräckligt vattenflöde
• Kontrollera att vattenkranen är på.
• Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.
• Kontrollera att vattenslangen inte är böjd.
• Kontrollera att filtret i tillvattenslangen inte är igensatt.
Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.
• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.
• Lägg tvättmedlet i den inre delen av tvättmedelsfacket (bort från de yttre kanterna).
Tvättmaskinen vibrerar eller är för ljudlig.
• Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens
fötter.
• Kontrollera att alla transportbultar är borttagna.
• Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.
• Kontrollera att tvätten är balanserad.
Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är klämd eller böjd.
• Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Förstå felmeddelandena
Felmeddelande
L
Lösning
•
Stäng luckan.
•
•
Kontrollera att vattenkranen är på.
Kontrollera vattentrycket.
•
•
Rengöra filtret.
Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad.
•
•
Tvätten är obalanserad, fördela om tvättgodset i trumman.
Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans kan
den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet “UE” visas på displayen.
•
Kontrollera om änden på tömningsslangen är för låg.(kontrollera att hållaren
för tömningsslangen är hel)
Kontrollera om änden på tömningsslangen är nedsänkt i vatten.
•
Innan du kontaktar kundservice:
1. Försök att åtgärda problemet (se “Felsökning” på denna sida).
2. Återstarta programmet för att se om felet upprepas.
3. Om felet kvarstår skall du ringa kundservice och beskriva problemet.
9
Programtabell
Program
Max last
(kg)
TVÄTTMEDEL
OCH TILLÄGG
Tempera
tur
(MAX)
Mjuk
°C
medel
J1453/J1253
J1053/J853
Förtv
ätt
Tvätt
Bomull
7.0
✽
Ja
✽
Färgat
7.0
✽
Ja
Syntet
4.0
✽
Fintvätt
2.5
Ylle
Snabb
Program
Centrifugvarvtal (MAX)
varv/min
J1453
Förtv Vatten Elförbr
ukning
ätt
(l)
(kWh)
J1253
J1053
J853
95
1400 1200
1000
800
✽
60
1.33
✽
60
1400 1200
1000
800
✽
60
0.55
Ja
✽
60
800
800
600
600
✽
55
0.50
✽
Ja
✽
40
800
800
600
600
✽
55
0.50
2.0
-
Ja
✽
40
400
400
400
400
-
50
0.45
4.0
-
Ja
✽
60
1400 1200
1000
800
-
35
0.33
Typ av TVÄTT
Bomull
Normalt till lätt nedsmutsat bomull, sängläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
Färgat
Normalt till lätt nedsmutsat bomull, sängläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
Syntet
Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid
(perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.
Fintvätt
Fina gardiner, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.
Ylle
Endast ylle med etikett äkta ny ylle som är maskintvättbar.
Snabb
Lätt nedsmutsat bomull, linneblusar, skjortor, mörkt färgad frotté, färgade linneplagg och
jeans etc.
1. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC 456.
2. Förbrukning i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på
variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.
10
Appendix
Materialtabell
Resistent material
Kan strykas vid max. 100 °C
Fint tyg
Stryk inte
Plagget kan tvättas i 95 °C
Kan kemtvättas med alla medel
Plagget kan tvättas i 60°C
Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle,
ren alkohol eller R113.
Plagget kan tvättas i 40°C
Kemtvätta med flygbränsle, ren alkohol eller R113.
Plagget kan tvättas i 30°C
Kemtvätta inte
Plagget kan handtvättas
Plantorka
Kemtvättas
Kan hängas för torkning
Kan blekas i kallvatten
Torka på galge
Blek inte
Torktumla, normal värme
Kan strykas vid max. 200°C
Torktumla, låg värme
Kan strykas vid max. 150°C
Torktumla inte
Elektriska varningar
Tänk på dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risk för brand, elektriska stötar och andra skador:
• Använd endast apparaten med den typ av strömkälla som anges på typskylten. Om du inte är säker på
vilken typ av strömkälla du har hemma bör du kontakta din återförsäljare eller lokalt elbolag.
• Använd endast jordat eller polariserat uttag. Den här kontakten passa bara på ett sätt i uttaget. Om det
inte går att föra in kontakten helt i uttaget skall du försöka vända på kontakten. Om kontakten fortfarande
inte passar skall du kontakta en elektriker för att byta ditt uttag.
• Skydda nätsladden. Nätsladden skall dras så att man inte går på den eller så att den riskerar att bli klämd
av saker som placeras på eller mot den. Var extra noggrann med sladden vid kontakten, grenuttag och
där den kommer ut ur apparaten.
• Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan leda till elektriska stötar.
Skydda miljön
•
•
•
•
Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av
med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan
kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som
används).
Säkerhetsdeklaration
Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard
60335.
11
Appendix
Specifikationer
FRONTMATAD TVÄTTMASKIN
J1453/J1253/J1053/J853
TYP
DIMENSIONER
B 598 mm x D 600 mm x H 844 mm
VATTENTRYCK
VIKT
TVÄTT och CENTRIFUGKAPACITET (TORR TVÄTT)
STRÖMF
ÖRBRU
KNING
TVÄTT OCH
VÄRMNING
J1453
700W
CENTRIFUGERING
PUMP
VATTENVOLYM
(STANDARD)
VARVTAL
varv/min
CENTRIFUG
J1453
1400
50 kPa - 800 kPa
J1453/J1253/J1053/J853
75 kg
J1453/J1253/J1053/J853
7,0 kg
J1453/J1253/J1053/J853
220V / 2000W
240V / 2400W
J1253
J1053
360W
320W
34W
J1453/J1253/J1053/J853
60l
J1253
J1053
1200
1000
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Land
DENMARK
Kundtjanst ☎
38 322 887
FINLAND
09 693 79 554
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
Hemsida
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
J853
270W
J853
800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement