Samsung MM-E320 Kasutusjuhend

Samsung MM-E320 Kasutusjuhend
MM-E320
MM-E330
Mikrokomponenttiaudiojärjestelmä
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW-toisto
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 1
2013-9-11 13:45:48
Turvallisuusvaroitukset
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARAEI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA PISTOKKEEN
LEVEÄN KOSKETTIMEN PISTORASIAN LEVEÄÄN
AUKKOON.
VAARA
●● Suojaa laite sateelta ja kosteudelta,
jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan
välttää.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
VAROITUS
●● Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle ve-
delle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä
astioita, kuten maljakkoja.
●● Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten
sen tulee olla aina käytettävissä.
●● Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
●● Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän
vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee helposti
käsiksi.
2
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset
tai toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle
altistumiseen.
VAROITUS
●● NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LU-
KOT AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 2
2013-9-11 13:45:48
Varotoimet
• Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.
• Aseta tuote soveltuvalle alustalle (kaluste) vaaka
tasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa
ilmanvaihdolle (7,5 - 10 cm).
• Älä aseta tuotetta vahvistimen tai muiden mah
dollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Varmista,
että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai tukittu.
• Älä aseta tuotteen päälle mitään.
• Ennen tuotteen siirtämistä varmista, että soit
timessa ei ole levyä.
• Jos tuotteen virta halutaan katkaista kokonaan, sen
virtajohto täytyy irrottaa pistorasiasta. Virtajohto
tulee irrottaa, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun
aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa tuotetta.
• Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa tuotteen
ylikuumentumiseen tai toimintahäiriöön.
• Älä altista tuotetta kosteudelle, kuumuudelle tai
voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheutta
ville laitteille (esim. kaiuttimet).
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotteeseen
tulee vika.
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite
on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos tuotetta tai
levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät tuotteen
paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyt
töä, että tuote lämpenee huoneenlämpöiseksi
noin 2 tunnissa.
• Tässä tuotteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät
kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
• Pidä n. 15 cm avoin väli järjestelmän sivujen ja
takaosan välillä, jotta tuuletus toimii hyvin.
• Aseta kaiuttimet sopivan välimatkan päähän
järjestelmän molemmille puolille, jotta saat hyvän
stereoäänentoiston
• Suuntaa kaiuttimet kuuntelualueen suuntaisesti.
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja
säilyttämiseen
Naarmut levyn pinnassa voivat heikentää äänen ja kuvan laatua tai tehdä
toistosta katkonaista.
Huolehdi, että naarmuja ei synny levyihin niiden käsittelyn aikana.
Levyjen koskettaminen
Älä koske levyn toistopuoleen.
Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen pintaan ei tule
sormenjälkiä.
●● Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
●●
●●
Levyjen säilyttäminen
●● Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
●● Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa
paikassa
●● Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
Säilytä levy pystyasennossa.
●● Pidä levyt puhtaana.
●● Älä käytä halkeilleita tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsitteleminen ja säilyttäminen
Jos levy on likainen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista se
mietoon pesuliuokseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti keskeltä
reunoja kohti.
• Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos viileään laitteeseen
pääsee lämmintä ilmaa. Jos tuotteeseen tiivistyy kosteutta,
se ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, poista levy ja anna
tuotteen olla käyttämättömänä 1 - 2 tuntia virta kytkettynä.
Levytyypit ja levyn muoto
Tämä tuote ei tue DRM-suojausta käyttäviä mediatiedostoja.
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa levyn
tallennuslaitteen (CD-tallennin tai tietokone) tai levyn
kunnon vuoksi.
• Käytä 650 Mt:n / 74 minuutin CD-R-levyä. Älä
käytä CD-R-levyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80
minuuttia, sillä niitä ei ehkä voida toistaa.
• Joitakin CD-RW-levyjä (uudelleentallennettavat) ei
ehkä voi toistaa.
• Vain oikealla tavalla suljettuja CD-R-levyjä voidaan
toistaa. Jos istunto on lopetettu, mutta levyä ei ole
suljettu, levyä ei ehkä voi toistaa.
CD-R MP3 -levyt
•CD-R-levyille tallennettujen MP3-tiedostojen tulee olla ISO
9660- tai Joliet-muodossa, jotta levyjä voidaan toistaa.
• MP3-tiedostojen nimet eivät saa sisältää välilyöntejä
tai erikoismerkkejä ( . = +).
• Käytä levyjä, joiden pakkaus-/purkusuhde on
suurempi kuin 128 Kbps.
• Vain seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja
tiedostoja voidaan toistaa: “.mp3” ja “.MP3
• Moni-istuntolevyjä voidaa toistaa vain jos istunnot
on tallennettu peräjälkeen. Jos moni-istuntolevyssä
on tyhjä kohta, levyä voidaan toistaa vain tyhjään
kohtaan asti.
• Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa kestää
tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä
voida toistaa.
• Äänen toisto voi olla katkonaista, jos tiedostot
on koodattu VBR-muodossa (muuttuvalla
bittinopeudella), jossa tiedostot koodataan sekä
hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 - 320
Kbps).
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 999 raitaa.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 3
3
2013-9-11 13:45:49
Sisällys
Kiitos, kun ostit SAMSUNGIN mikrokompakti-järjestelmän.
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti.Niiden avulla voit käyttää järjestelmää vaivattomasti ja saada täyden
hyödyn sen ominaisuuksista.
Turvallisuusvaroitukset.....................2
Varotoimet.........................................3
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja
säilyttämiseen....................................3
Levytyypit ja levyn muoto . ...............3
Tarvikkeet..........................................4
Symbolit.........................................4
Kuvaus..............................................5
Etu-/yläpaneeli ..............................5
Takapaneeli....................................5
Kaukosäädin.....................................6
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen...............................6
CD/MP3/WMA-CD-toisto.................7
Raidan valitseminen.........................7
Yhden raidan tai kaikkien raitojen
jatkuva toisto CD-levyllä..................8
Tietyn musiikkikohdan hakeminen
CD-levyltä.........................................8
10 raidan ohitus................................8
CD-ohjelmointi..................................8
Ohjelmoitujen raitojen tarkistus ja
muokkaus.........................................8
USB-toisto . ......................................9
Raidan valitseminen USB-laitteesta ...9
Kansion pikahaku...........................9
Pikahaun käyttäminen....................9
Jatkuva toisto.................................9
10 raidan ohitus.............................9
Radion kuunteleminen...................10
Tallennetun aseman valitseminen....10
RDS-lähetyksistä........................ 10
RDS DISPLAY -toiminnosta...........10
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja
PTY-HAKU-toiminto........................11
Kellonajan asettaminen.............. 11
Ajastaminen................................ 12
Ajastuksen peruuttaminen......... 12
Tallennustoiminto....................... 13
EQ-tilan valitseminen................. 13
Vianmääritys...................................14
Tekniset tiedot............................ 15
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Symbolit
FM-antenni
Käyttöopas
Kaukosäädin/AAA-paristot
Tärkeää
Huomautus
• Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
• Palvelumaksu voidaan periä, jos
a. kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b.tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
4
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 4
2013-9-11 13:45:51
Kuvaus
1 VIRTAPAINIKE
2 USE REC-PAINIKE
Etu-/yläpaneeli
3 TOIMINTO-PAINIKE
4H
AKUTOIMINTO-PAINIKE (ALASPÄIN)
1 2 345 67 8
USB REC
5V
IRITYSTILA TAI PYSÄYTYS-PAINIKE
6 TOISTO/TAUKO-PAINIKE
USB REC
7H
AKUTOIMINTO-PAINIKE (YLÖSPÄIN)
9
8 CD-LUUKUN AVAA/SULJE -PAINIKE
9 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -PAINIKE
$
( Äänenvoimakkuuden säätö)
5V
500mA
AUX IN PHONES
5V
500mA
#
0
!
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
@
• MM-E330 vain
0 USB-LIITÄNTÄ
! KUULOKELIITÄNTÄ (Vain MM-E330)
• (Jos kytket kuulokeliittimen päälaitteen
kuulokeliitäntään, et kuule ääntä
kaiuttimista.)
@ AUX IN LIITÄNTÄ
1. Kytke ulkoisen äänisoittimen äänen
lähtösignaali etupaneelin AUX IN (AUX-TULO)
(audio) -liitäntään.
2. Vaihda tulotilaksi AUX painamalla F(
ONLY FOR
SERVICE
Takapaneeli
).
• Jos painikkeita ei paineta yli 8 tuntiin AUX-
SPEAKERS
OUT( 8 )
tilassa, virta sammuu automaattisesti.
# CD-LUUKKU
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
$ IKKUNANÄKYMÄ
% FM-antenniliitäntä
1. Kytke FM-antenni takapaneelin FM-porttiin.
2. Laajenna antenni sopivan pituiseksi ja etsi
paras mahdollinen vastaanottopiste. Kiinnitä
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
^
L
ONLY FOR
SERVICE
R
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
antenni tämän jälkeen lähellä olevalle seinälle.
J os kuuluvuus on huono, voit joutua
asentamaan ulkoantennin.
Voit tehdä tämän yhdistämällä FMulkoantennin järjestelmän takaosan FMliitäntään käyttämällä koaksiaalikaapelia (ei
sisälly pakettiin).
^ VAIN HUOLLON KÄYTTÖÖN
• Tämä liitäntä on vain testausta varten. Älä
käytä sitä.
&K
aiutinliitännät
Suojaa kaiuttimet ylijänniteriskiltä kytkemällä
tuote pois päältä ennen kuin kytket kaiuttimet.
Kytke kaiutinkaapelit takapaneelin kaiutinliittimiin.
• vasen kaiutin (Valkoinen)
• oikea kaiutin (Punainen)
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 13:45:53
Kaukosäädin
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Kytkee tuotteen päälle ja
pois päältä.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Pikakelaus taaksepäin
6S
TOP
7 Skip
/RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Aseta Sleep (Lepotila)
-aika, jolloin tuote
sammuttaa itsensä.
$ REPEAT
% +10
^ Pikakelaus eteenpäin
& PLAY/PAUSE
* Skip/RDS DISPLAY*
( MUTE
Mykistää äänen
väliaikaisesti.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* Tässä tuotteessa ei välttämättä ole RDS-toimintoa alueesta riippuen.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Aseta paristot kaukosäätimeen niin, että paristojen navat
ovat oikein: (+)-napa (+)-napaan ja (–)-napa (–)-napaan.
•• Vaihda molemmat paristot aina samaan aikaan.
•• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekille.
•• Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin etäisyydelle asti.
••
6
* Paristojen koko: AAA
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 6
2013-9-11 13:45:54
CD/MP3/WMA-CD-toisto
Voit toistaa 12 cm CD-levyjä ilman sovitinta.
Tämä tuote on suunniteltu CD-äänilevyjen, CD-,
CD-R-, CD-RW- ja MP3-/WMA-CD-levyjen
toistamiseen.
• Avaa ja sulje CD-kelkka varoen.
• Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä tai
paina sitä.
• Älä aseta tavallisesta muodosta poikkeavia
CD-levyjä, kuten sydämen tai kahdeksankulmion
muotoisia CD-levyjä soittimeen. Muuten tuote
saattaa vaurioitua.
• CD-levyt on pidettävä hyvässä kunnossa.
vaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE
1. A
-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE
-painiketta. Levyn toisto alkaa automaattisesti.
• MP3-/WMA-levyjen ja CD-äänilevyjen osalta voi
kestää useita minuutteja, että levyn raitojen
tarkistus on suoritettu.
• Jos toistat tiedoston, jonka nimi on
englanninkielinen tai MP3-/WMA-CDtietovälineen englanninkielisellä nimikkeellä,
kappaleen nimike näkyy näytössä. (Muita kieliä ei
välttämättä näytetä.)
• Erikoismerkkejä sisältävän englanninkielisen
raidan nimike ei näy näytössä.
• J os levyasemassa ei ole CD-levyä, ruudulla
näkyy viesti “NO DISC”(EI LEVYÄ).
• MP3/WMA-CD-levyjen toiston laatu voi riippua
levyn kunnosta tai tiedostot tallentaneen laitteen
kunnosta.
• Ongelmia voi esiintyä toistossa, jos samalla
levyllä on erityyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia
kansioita.
• Pidä levyasema suljettuna, kun et käytä sitä.
Näin sinne ei keräänny pölyä.
• Voit asettaa CD-levyn sisään tai poistaa sen,
kun valittuna on radio-, usb- tai auxiliary(lisä)lähdetila. Kun painat OPEN/CLOSE(AVAA/
SULJE)-painiketta, kaikki muut toiminnot
vaihdetaan MP3/CD-tilaan.
• Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai kaukosäätimestä yli 3 minuuttiin, kun tuote on taukotilassa, se vaihtuu pysäytystilaan.
• Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai kaukosäätimestä yli 25 minuuttiin, kun tuote on pysäytystilassa, tuotteen virta sammuu automaattisesti.
• Tuote sammuu automaattisesti, jos se on No Disc (Ei levyä)- tai Stop (Pysäytä) -tilassa yli 25 minuuttia.
<CD/MP3/WMA-CD-toiston näyttö>
Raidan ilmaisin
Soittoajan ilmaisin
Raidan valitseminen
äädä äänenvoimakkuus seuraavien toimenpiteiden
4. S
mukaisesti.Paina pääyksikön ÄÄNENVOIMAKKUUSpainiketta.tai Paina kaukosäätimen VOLUME+ tai – Voit valita haluamasi raidan, kun levyä toistetaan.
-painiketta. Äänenvoimakkuuden tasoa voidaan
säätää välillä (VOL MIN, VOL 1-, VOL 29 ja VOL
Edellisen raidan toistaminen
MAX)
-Paina [-painiketta 3 sekunnin kuluessa siitä,
5. Voit keskeyttää toiston hetkeksi painamalla PLAY/ kun nykyisen raidan toisto alkoi.
PAUSE (p) -painiketta.
- Paina [ -painiketta kahdesti 3 sekuntia sen
• Voit jatkaa toistoa painamalla PLAY/PAUSE (p) jälkeen kun nykyisen raidan toisto alkoi.
-painiketta uudelleen.
Seuraavan raidan toistaminen
6. Voit pysäyttää toiston painamalla
- Paina ] -painiketta.
STOP (@)-painiketta.
Nykyisen raidan toistaminen
- Paina [ -painiketta 3 sekuntia sen jälkeen, kun
nykyisen raidan toisto alkoi.
Haluamasi raidan toistaminen
- Siirry haluamaasi raitaan [ - tai ] painikkeella.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 13:45:55
CD-ohjelmointi
Yhden raidan tai kaikkien raitojen
jatkuva toisto CD-levyllä
(Tämä toiminto ei ole käytettävissä MP3-/WMACD-levyn toistossa.)
Voit toistaa CD-levyltä toistuvasti.
●● Tietyn raidan sisältävän CD-levyn.
●● Valitun CD-levyn kokonaiset raidat.
●● V
oit ohjelmoida jopa 24 haluamasi raidan soit-
tojärjestyksen.
●● CD-levyn toistaminen täytyy kuitenkin lopettaa
aina REPEAT -painiketta.
1. P
Joka kerran, kun painat REPEAT-painiketta,
jatkuvan toiston tila muuttuu seuraavasti:
ennen raitojen valitsemista.
opeta CD-levyn toistaminen painamalla STOP(@)
1. L
-painiketta toistotilassa.
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
2.
• Tuotteesta riippuen toistuvan toiston tilan näyttö
voi erota.
2. Kun haluat lopettaa Jatkuva toisto -toiminnon,
paina REPEAT-painiketta kunnes "OFF" -teksti
3.
tulee näkyviin.
• OFF : Toistuvan toiston peruutus.
• TRACK : Toistaa valitun raidan toistuvasti.
• DIR : Toistaa valitun hakemiston kaikki raidat toistuvasti.
• ALL : Toistaa kaikki raidat toistuvasti.
Näet alla olevan viestin, kun painat ENTER
-painiketta:
(01= ohjelman numero, --= raidan numero)
Siirry haluamaasi raitaan [ tai ] -painikkeella.
• Siirry edelliseen raitaan painamalla [ -painiketta.
• Siirry seuraavaan raitaan painamalla ] -painiketta.
4. Vahvista valintasi painamalla ENTER -painiketta.
Valinta tallennetaan ja
näytetään.
5. Voit valita eri raidan noudattamalla yllä olevia
vaiheita 3–4.
6. Toista ohjelmoidut raidat painamalla PLAY (p) -painiketta.
7. Voit lopettaa ohjelmoitujen raitojen toistamisen
painamalla STOP (@) -painiketta. Painamalla
STOP (@) -painiketta uudelleen voit peruuttaa
hakeminen ohjelmoitujen raitojen toistamisen.
• RANDOM : Toistaa raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Tietyn musiikkikohdan
CD-levyltä
Kun kuuntelet CD-levyä, voit hakea nopeasti tietyn
musiikkikohdan raidalta.
Haku:
Painamalla
- Eteenpäin
- Taaksepäin
)
(
Voit etsiä raitaa automaattisesti pitämällä
yläpaneelin [/] -painiketta painettuna.
10 raidan ohitus
Paina +10-painiketta toistotilassa.
Toiminto ohittaa enintään 10 raitaa nykyisestä raidasta.
• O
hjelmointi peruutetaan, jos avaat levykelkan,
vaihdat toimintoa tai kytket virran pois tuotteesta.
Ohjelmoitujen raitojen tarkistus ja
muokkaus
Voit tarkastella ohjelmoitujen raitojen luetteloa ja
muokata niitä.
1. Jos ohjelmoitua raitaa toistetaan, paina STOP (@) -painiketta kerran.
2. Näet alla olevan viestin, kun painat ENTER-
painiketta kahdesti:
(C=Check (Tarkista), 01= ohjelman numero)
J os yhteensä 24 raitaa on jo ohjelmoitu, näytössä
näytetään ”P”-kirjaimen sijaan ”C”.
3. Jatka ENTER -painikkeen painamista, kunnes
haluamasi raita näkyy.
4. Valitse eri raita painamalla [ tai ] .
5. Painamalla ENTER-painiketta voit varmistaa valintasi.
8
6. Toista ohjelmoidut raidat painamalla
PLAY (p)-painiketta.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 8
2013-9-11 13:45:56
USB-toisto
Kytke ulkoinen tallennuslaite, kuten USB-muistitikku tai
ulkoinen kiintolevy tuotteeseen. Voit toistaa MP3-/WMAmuodossa olevia tiedostoja.
10 raidan ohitus
Ennen kuin aloitat! Lue alla olevat ohjeet ennen kuin käytät USBtallennustilaa.
●● Yhdistä ulkoinen USB-tallennuslaite soittimeesi.
●● Valitse USB-tila painamalla F( ) -painiketta.
●● Ensimmäisen hakemiston ensimmäinen raita
toistuu automaattisesti.
Voit lopettaa toiston painamalla STOP (@) -painiketta.
USB-laitteen poistaminen
Voit poistaa USB-laitteen turvallisesti paina
malla STOP (@) -painiketta uudelleen.
Älä kytke USB-laturia tämän tuotteen USB-porttiin.
Muuten tuote saattaa vaurioitua.
Raidan valitseminen USB-laitteesta
Voit valita MP3-tiedoston toiston aikana.
➣➣ Jos haluat siirtyä seuraavan/edelliseen raitaan, paina
[,] -painiketta lyhyesti.
• Se siirtyy seuraavaan hakemiston tiedostoon.
• Jos painat [,] -painiketta useamman kerran
kuin hakemiston tiedostojen lukumäärä on, siirryt
seuraavaan hakemistoon.
Kansion pikahaku
1. Siirry edelliseen/seuraavaan kansioon painamalla
kaukosäätimen TUNING/ALBUM , , . -painiketta.
2. Kun haku on suoritettu, näet seuraavan/edellisen
kansion nimen. Raidan toisto alkaa.
Pikahaun käyttäminen
Voit hakea halutun kohdan nopeasti toiston aikana.
➣➣ Paina ( , ) -painiketta.
• Siirryt taaksepäin/eteenpäin nopeasti aina
painaessasi painiketta.
Ääntä ei kuulu nopean toiston tilassa.
Jatkuva toisto
1. Paina REPEAT -painiketta.
Joka kerran, kun painat REPEAT-painiketta,
jatkuvan toiston tila muuttuu seuraavasti:
Saat lisätietoja 10 raidan ohitus -osiosta. (Sivu 8)
●● Jotkin ulkoiset USB-tallennuslaitteet eivät välttämättä
ole yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
●● FAT-muodossa olevia tiedostoja voidaan toistaa
ulkoisella kiintolevyllä.
●● USB 2.0 -kiintolevy tulee kytkeä erilliseen virtalähtee-
seen.
Jos sitä ei ole kytketty erilliseen virtalähteeseen, se ei
välttämättä toimi.
●● Jos ulkoisen USB-tallennuslaitteen muisti on segmentoitu useisiin osiin, MP3-tiedostoja voidaan
toistaa vain ensimmäiseltä kiintolevyn asemalta.
●● DRM-suojausta käyttäviä tiedostoja ei voida toistaa.
Digital Rights Management: Teknologia ja palvelu, joka
suojaa tekijänoikeuksien omistajien voittoja ja oikeuksia
kieltämällä digitaalisen sisällön luvattoman käytön.
●● Vaikka tiedoston nimen pääte on .mp3, se ei toimi
mikäli varsinainen tiedostomuoto on MPEG layer 1
tai 2.
●● Älä käytä USB-keskitintä koska järjestelmä ei
tunnista sitä.
●● MP3/WMA-tiedoston ensimmäiset 15 kirjainta
näytetään.
●● Alle 160 gigatavun ulkoiset kiintolevyt ovat tuettuja.
●● Kun USB-toiminto valitaan, tiedoston lukeminen
(READ-IN) voi kestää useita minuutteja
●● Toistettaessa USB-laitteelta seuraavaan raitaan
siirtymisessä voi olla viive, etenkin kiintolevyltä
toistettaessa.
USB-tallennuslaitteiden toiminta-aika vaihtelee, vaikka
niillä olisikin sama kapasiteetti.
●● Jos ulkoinen USB-tallennuslaite tukee vain USB
VER 1.1:tä, ja käsittelynopeus on hidas, tiedostot
eivät välttämättä toimi
kunnolla.
●● Tuote sammuu automaattisesti, jos se on USBtai Stop (Pysäytä) -tilassa yli 25 minuuttia.
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Kun haluat lopettaa Jatkuva toisto -toiminnon,
paina REPEAT-painiketta kunnes OFF -teksti tulee
näkyviin.
• OFF : Toistuvan toiston peruutus.
• TRACK : Toistaa valitun raidan toistuvasti.
• DIR : Toistaa valitun hakemiston kaikki raidat toistuvasti.
• ALL : Toistaa kaikki raidat toistuvasti.
• RANDOM : Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 13:45:56
Radion kuunteleminen
Tallennetun aseman valitseminen
Voit tallentaa enintään:15 FM-asemaa.
Voit kuunnella tallennettua radioasemaa seuraavalla tavalla:
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta.
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta.
Aseman
hakeminen
2.
Paina TUNING MODE
-painiketta
Esiasetus
...
Manuaalisesti
...
Kerran tai useamman kerran, kunnes
“ PRESET” ilmestyy näkyviin.
Voit hakea tallennettuja
taajuuksia Preset -tilassa
Kerran tai useamman kerran,
kunnes “MANUAL” ilmestyy
näkyviin.
Voit hakea taajuuksia yksitellen
manuaalisessa tilassa.
3. Voit valita aseman seuraavin tavoin:
◆◆
Painamalla kaukosäätimen TUNING/ALBUM
, tai . -painikkeita.
◆◆
Voit hakea taajuutta nopeasti manuaalisesti
pitämällä TUNING/ALBUM , - tai
.-painiketta painettuna.
2. Paina kaukosäätimen tai pääyksikön TUNING MODE
-painiketta, kunnes “ PRESET” ilmestyy näkyviin.
3. Voit valita haluamasi esiasetusnumeron
painamalla yläpaneelin [- ja ] -painikkeita
tai kaukosäätimen TUNING/ALBUM , - ja .
-painiketta.
RDS-lähetyksistä
FM-radioasemien RDS-tiedot
FM-radioasemat voivat lähettää ohjelman lisäksi
erityistä RDS-signaalia.Ne voivat sen avulla lähettää
esimerkiksi nimensä ja lähettämänsä ohjelman tyypin,
esimerkiksi “urheilu” tai “musiikki”.
Jos kuunneltava FM-radioasema tarjoaa RDS-palvelua,
näyttöön tulee RDS-ilmaisin.
4. Voit vaihtaa stereo- ja monotilan välillä MO/STRDS-toiminnon kuvaus
painikkeella.
• Valitse MONO-tila huonolla lähetysalueella, jotta
●● PTY (ohjelmatyyppi): Näyttää kuunneltavan ohjelsaat puhtaamman lähetysäänen.
man tyypin.
• Toiminto on käytössä vain FM-radioaseman
●● PS NAME (ohjelmapalvelun nimi):IImaisee
kuuntelun aikana.
5. J os et halua valita esiasetusta, siirry takaisin
vaiheeseen 3 ja valitse eri esiasetus.
Muussa tapauksessa,
a. Paina ENTER.
b. Voit myös painaa yläpaneelin [- ja ]
-painikkeita tai TUNING/ALBUM , - tai
.-painiketta valitaksesi ohjelman numeron.
c. Tallenna esiasetus painamalla ENTER-painiketta.
6. Voit tallentaa lisää radiotaajuuksia toistamalla vaiheet
2–5 yllä.
Viritystila
●●
●●
●●
●●
ohjelmaa lähettävän kanavan nimen kahdeksalla
merkillä.
RT (radioteksti) : Näyttää kanavan mahdollisesti
lähettämän tekstin, jonka pituus voi olla enintään
64 merkkiä.
CT (kellonaika) : Poimii kellonajan FM-taajuisesta
lähetyksestä.Kaikki radiokanavat eivät lähetä PTY-,
RT- tai CT-tietoja, joten ne eivät tule aina näkyviin.
TA (Liikennetiedot): Kun tämä symboli vilkkuu,
meneillään on liikennetiedotus.
RDS ei ehkä toimi oikein, jos kuunneltava
asema ei lähetä yhteensopivaa RDS-signaalia
tai jos signaali on heikkotehoinen.
• Voit hakea radiotaajuuksia manuaalisessa tilassa
RDS DISPLAY -toiminnosta
yläpaneelin [- ja ] -painikkeilla.
Radioaseman lähettämät RDS-tiedot näkyvät näytössä.
• Voit pysäyttää haun painamalla STOP (@)-painiketta. Paina RDS DISPLAY -painiketta, kun kuuntelet FM• Voit hakea esiasetusta esiasetusviritystilassa [- asemaa.
ja ] -painikkeilla.
Aina kun painat painiketta, tiedot vaihtuvat
näytössä : PS NAME ; RT; CT ; Frequency
10
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 10
2013-9-11 13:45:57
PS
(ohjelmapalvelu)
PS tulee haun aikana näkyviin,
samoin aseman nimi. Jos signaalia ei
ole, näkyviin tulee NO PS.
RT (radioteksti)
RT tulee haun aikana näkyviin,
samoin aseman lähettämä teksti. Jos
signaalia ei ole, näkyviin tulee NO RT.
CT (kellonaika)
Poimii kellonajan FM-taajuisesta
lähetyksestä.Kaikki radiokanavat
eivät lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja,
joten ne eivät tule aina näkyviin.
Taajuus
aseman taajuus (ei RDS-palvelua)
•Kun painelet pääkaukosäätimen painikkeita,
varmista, että FM-radioasema on valittu
pääkaukosäätimellä.
1. Paina RDS PTY -painiketta FM-radioaseman
kuuntelun aikana.
2. Painele TUNING/ALBUM ,tai . -painikkeita,
kunnes haluamasi PTY-koodi näkyy näytöllä.
• Näytöllä näkyy oikealla kuvatut PTY-koodit.
3. Paina RDS PTY -painiketta uudelleen vielä, kun
edellisessä vaiheessa valittu PTY-koodi näkyy näytöllä.
• Pääyksikkö käy läpi 30 esivalittua FMradioasemaa, pysähtyy löytäessään
valitsemasi tyypin ja virittää sen taajuuden.
Kellonajan asettaminen
Näytössä näkyvät merkit
Jos PS- tai RT-signaali näkyy näytössä, siinä
käytetään seuraavia merkkejä.
• Näytössä näkyy vain isoja kirjaimia.
• Näytössä näkyy vain peruskirjaimia. A voi
esimerkiksi viitata kirjaimiin À, Â, Ä, Á, Å ja Ã.
●●
Kaikissa vaiheissa on muutama sekunti aikaa
toimia.Jos ylität tämän ajan, on aloitettava alusta.
1. Käynnistä laite painamalla POWER-
virtapainiketta.
2. Paina TIMER/CLOCK -painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta,"CLOCK” tulee näkyviin.
3. Paina ENTER,Tuntinäyttö vilkkuu.
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTYHAKU-toiminto
Voit etsiä tietynlaista ohjelmaa esiviritetyiltä
kanavilta valitsemalla PTY-koodin.
Ohjelmatyypin etsiminen PTY-koodien avulla
Ennen kuin aloitat, muista!
• PTY-haku voidaan kohdistaa vain esiviritettyihin
kanaviin.
• Voit lopettaa etsimisen painamalla STOP
-painiketta haun ollessa meneillään.
• Seuraaviin vaiheisiin liittyy aikarajoitus.
Jos asetus peruuntuu ennen toiminnon
valmistumista, aloita uudelleen vaiheesta 1.
●● Tuntien lisääminen:,.
●● Tuntien vähentäminen:..
4. Kun näkyvissä on oikea tunti, paina ENTER,
Minuutit vilkkuvat.
●● Minuuttien lisääminen:,,
●● Minuuttien vähentäminen:..
5. Kun näkyvissä on oikea minnuttien, paina
ENTER,Näyttöön tulee
"TIME" .
●● Aika on nyt asetettu.
●● Voit näyttää kellonajan myös silloin, kun
käytät toista toimintoa, painamalla TIMER/
CLOCK -painiketta kerran.
●● Voit käyttää myös yläpaneelin [ - ja ]
-painikkeita TUNING/ALBUM ,- ja .
-painikkeiden sijaan vaiheissa 3 ja 4.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 13:45:57
Ajastaminen
8. Paina ENTER (
) -painiketta , Näkyviin tulee
teksti CHK REC (Haluatko tallentaa?).
9. Paina ENTER (
jastimen avulla voit kytkeä laitteen automaattisesti
A
päälle tai pois päältä tiettyinä aikoina.
Ennen kuin asetat ajastimen, varmista, että
nykyinen kellonaika on oikea.
Sinulla on kussakin vaiheessa muutama sekunti
aikaa määrittää tarvittavat asetukset. Jos aika
loppuu, sinun täytyy aloittaa uudelleen.
Jos et halua, että järjestelmä kytketään päälle tai
pois päältä automaattisesti, sinun täytyy peruuttaa
ajastin painamalla TIMER ON/OFF -painiketta.
Esimerkki: Haluat herätä musiikin soittoon joka aamu.
1. Kytke laite päälle painamalla POWER-
painiketta.
2. Paina TIMER/CLOCK -painiketta kolmasti, kunnes
TIME tulee näkyviin.
) -painiketta,
3. Paina ENTER (
Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan teksti ON ,
Voit nyt asettaa laitteen käynnistymisajan.
4. Aseta laitteen käynnistymisaika.
a Paina TUNING/ALBUM , tai . -painiketta.
b
c
Paina ENTER (
) -painiketta,
Minuutti-ilmaisin vilkkuu.
Paina TUNING/ALBUM , tai . -painiketta.
Paina ENTER (
) -painiketta,
Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan teksti
OFF , Voit nyt asettaa laitteen sammutusajan.
d
5. Aseta laitteen sammutusaika.
a Paina TUNING/ALBUM , tai . -painiketta.
b
c
aina ENTER (
P
) -painiketta, Minuutti- ilmaisin vilkkuu.
Paina TUNING/ALBUM , tai . -painiketta.
Paina ENTER (
) -painiketta,
Näytölle tulee näkyviin teksti VOL XX, jossa XX
vastaa asetettua äänenvoimakkuutta.
d
6. Paina TUNING/ALBUM , tai . -painiketta.
ja paina sitten ENTER (
)-painiketta,Lähteen
valinta tulee näkyviin.
7. Voit valita laitteen käynnistyksen jälkeen toistettavan lähteen
painamalla TUNING/ALBUM , tai . -painiketta.
●● FM (radio) : a P
aina ENTER(
)-painiketta.
) -painiketta, Näkyviin
tulee teksti REC N. Valitse vaihtoehto REC Y tai
REC N painamalla TUNING/ALBUM ,,tai
.-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
1).Jos valitset vaihtoehdon REC N, virittimen
ajastettu tallennus keskeytetään, vaikka olisit jo
määrittänyt virittimen ajastetun tallennuksen.
2).Jos valitset vaihtoehdon REC Y, voit määrittää
virittimen ajastetun tallennuksen.
) -painiketta,
a.Paina ENTER (
Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan
teksti ON, minkä jälkeen voit määrittää
virittimen ajastetun tallennuksen aloitusajan.
) -painiketta, Näytöllä
b.Paina ENTER (
näkyy muutaman sekunnin ajan teksti OFF,
minkä jälkeen voit määrittää virittimen
ajastetun tallennuksen lopetusajan.
●● Virittimen ajastetun tallennuksen
enimmäistallennusaika on 5 tuntia.
●● Jos ajastimen aloitus- ja lopetusajat ovat
samat, näkyviin tulee teksti ERROR.
●● Jos laitteen käynnistys- tai sammutusaika on sama
kuin tallennuksen ajastus, käytettävissä on vain
käynnistys- tai sammutusaika eikä tallennuksen
ajastusta.
●● Jos automaattinen ajastin on käytössä, MP3:n / CD:n tai
USB:n aktivointi voi vaatia ylimääräisen vaiheen levystä
(tai laitteesta) riippuen. On suositeltavaa valita tämän
sijaan viritintoiminto.
●● Jos tuotteessa ei ole levyä tai USB-laitetta,
kun valitset “CD, USB“, tilaksi vaihdetaan
automaattisesti “TUNER”.
●● Voit käyttää päälaitteen ], [ -painikkeita
TUNING/ALBUM , ja . painikkeiden sijasta
säätöjen tekemiseksi vaiheissa 4–9.
Ajastuksen peruuttaminen
Kun ajastin on käytössä, laite käynnistyy
automaattisesti. Näytössä näkyy TIMER (AJASTIN).
Jos et halua käyttää ajastinta, peruuta se.
1. Voit peruuttaa ajastimen painamalla TIMER ON/ OFF
-painiketta kerran, ei näy enää.
2. Voit jatkaa ajastintoimintaa painamalla TIMER ON/
OFF -painiketta uudelleen.
tulee näkyviin uudelleen.
b Valitse esiasetettu asema painamalla
TUNING/ALBUM ,,tai . -painiketta.
CD/MP3 (compact disc) ........Aseta levy laitteen levykelkkaan
USB............................Kytke USB-laite
12
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 12
2013-9-11 13:45:58
Tallennustoiminto
Voit tallentaa CD-levyn, radion ja ulkoisen musiikkisoittimen äänen USB-tallennusvälineelle.
1. Kytke USB-laite päälaitteen USB-porttiin ( ) .
2. Paina CD/Radio-painiketta tallentaaksesi tai kytke
ulkoinen laite päälaitteeseen.
- CD
●● Valitse MP3/CD painamalla yläpaneelin F( )
-painiketta kerran.
●● Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE
(AVAA/SULJE) -painiketta.
●● Aseta CD-levy laitteeseen ja sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE -painiketta.
●● Toista haluamasi musiikki painamalla [ - tai
] -painikkeita.
- FM-viritin
●● Valitse FM-tila painamalla F( ) -painiketta.
●● Valitse tallennettava radiotaajuus.
- Ulkoinen laite
●● Kytke ulkoinen laite (MP3-soitin) tuotteeseen.
●● Valitse AUX-tila painamalla F( ) -painiketta.
●● Toista ulkoisen laitteen musiikkitiedosto.
3. Aloita tallennus painamalla USB REC -painiketta.
- CD
●● Näytöllä lukee “TRACK RECORDING” ja CD:n
tallennus alkaa.
●● Kun painat USB REC -painiketta ja pidät sitä
painettuna, levyn kaikkien ääniraitojen tallennus alkaa.
Näytöllä lukee"FULL CD RECORDING" .
- MP3-CD
●● Paina USB REC -painiketta.Parhaillaan soiva
tiedosto kopioidaan USB-laitteeseen.
●● Paina USB REC -painiketta ja pidä se
painettuna.Kaikki nykyisen kansion tiedostot
kopioidaan USB-laitteeseen.
●● Jos tallennat ääniraidan MP3-levyltä, koko
MP3-tiedosto kopioidaan suoraan USBtallennuslaitteelle. TV-ruudulla näkyy
“CHECK”“START”  “COPY
XX”“COPY END”. Kun tallennus on valmis,
ruudulle tulee näkyviin STOP .
●● Jos USB-tallennuslaitteella on jo samanniminen
tiedosto, näkyviin tulee teksti“CHECK””FILE
EXIST” “STOP” ja toiminto peruutetaan.
- FM /ulkoinen lähde
●● Näytöllä lukee “SAM-XXXX.MP3 RECORD”.
4. Voit lopettaa toiston painamalla STOP (@)
-painiketta. MP3-tiedosto luodaan tämän jälkeen.
●● Tallennuksen jälkeen USB-laitteelle luodaan
hakemisto, jonka nimi on jokin seuraavista:
“RECORDING”(DISCXXXX), (FULL CD
RECORDING), “RECORDING”(TRACK
RECORDING), CD COPY (MP3-CD-levy), TUNER
RECORDING (Viritin) tai AUX RECORDING (Ulkoinen
laite).
●● Älä irrota USB-tallennuslaitetta tai päälaitteen virta●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
johtoa tallennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa
tiedostoja.
Jos irrotat USB-laitteen tallennuksen aikana,
keskeneräinen tallennustiedosto saattaa
vahingoittua eikä sitä voi poistaa. Jos näin käy,
liitä USB-laite tietokoneeseen ja varmuuskopioi
USB:lle tallennetut tiedot. Alusta sitten USBlaite.
Jos USB-laitteella ei ole riittävästi tallennustilaa,
näkyviin tulee viesti NOT ENOUGH MEMORY
(MUISTI EI RIITÄ).
Tallennus on käytettävissä, jos USB-tallennuslaitteen tiedostojärjestelmä on FAT. (NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.)
Tallennus CD-levyltä ei toimi, kun käytät CDpikahakutoimintoa.
Tallennusaika voi olla pidempi joillakin USB-laitteilla.
CD-tallennustoimintoa ei voida käyttää ohjelmointitilassa.
EQ-toiminnot eivät toimi CD-levyltä tallentamisen
aikana, ja niiden tilaksi vaihtuu automaattisesti OFF.
REPEAT (UUDELLEENTOISTO) -toiminto ei
toimi CD-levyltä tallentamisen aikana, ja sen
tilaksi vaihtuu automaattisesti OFF (POIS).
Radion tallentaminen haun aikana ei ole mahdollista. Lisäksi vain Viritin-tilassa käytettävissä
olevien taajuuksien tallentaminen on mahdollista.
Huomaa, että jos tallennettavan ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri, tallenteen äänenlaatu voi
kärsiä. Jos näin tapahtuu, pienennä ulkoisen laitteen
äänenvoimakkuutta.
Ääntä ei kuulu CD-tallennuksen aikana.
TUNER/AUX-tallennuksen enimmäisaika on 5
tuntia.
CD-äänilevyn tallennus USB-muistilaitteelle
suoritetaan aina nopeudella 4x.
EQ-tilan valitseminen
Mikrokomponenttijärjestelmä tukee valmiiksi
määritettyjä taajuuskorjainasetuksia korkeiden ja
matalien taajuuksien välillä, jotta ääni on harmoninen
soitettavan musiikkityylilajin kanssa.
Paina kaukosäätimen EQ-painiketta.
EQ-malli vaihtuu seuraavassa järjestyksessä aina
painaessasi EQ-painiketta:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● EQ-painike on pois käytöstä tallennuksen
aikana. Tuote vaihtaa automaattisesti ”OFF” (EI
KÄYTÖSSÄ) -tilaan.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 13:45:59
Vianmääritys
Jos tuote ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole
luettelossa tai jos ohjeet eivät auta ongelmaan, katkaise tuotteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä
lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsungin elektroniikkapalveluun.
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Toisto ei ala välittömästi Play/
Pause-painikkeen painamisen
jälkeen.
• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen?
• Puhdista levy.
Ääntä ei kuulu.
• Ääntä ei toisteta nopean toiston, hidastetun toiston.
• Ovatko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasettelu mukautettu
oikein?
• Onko levy pahoin vaurioitunut?
Kaukosäädin ei toimi.
• Käytetäänkö kaukosäädintä toimintaetäisyyden ja -kulman sisällä?
• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• Tuote ei toimi.
(Esimerkki: Virta katkeaa,
yläpaneelin näppäin ei toimi
tai laitteesta kuuluu erikoinen
ääni.)
• Tuote ei toimi oikein.
• Kun laitteessa ei ole levyä ja sen näytöllä lukee NO DISC (EI LEVYÄ),
paina pääyksikön PYSÄYTÄ (@) -painiketta ja pidä sitä painettuna yli viisi
sekuntia (tehdasasetusten palautus).
Radiolähetyksen vastaanotto ei
• Onko antenni kytketty oikein?
• Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen antenni paikkaan, jossa on
hyvä vastaanotto.
14
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 14
2013-9-11 13:45:59
Tekniset tiedot
Yleiset
FM-VIRITIN
Levy(1 Levy)
Vahvistin
Paino
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttökosteusprosentti
Signaali/kohinasuhde
Kättökelpoinen herkkyys
Harmoninen kokonaissärö
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 74 minuuttia
Etukaiuttimen teho
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Etukaiuttimen teho
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Taajuusalue
20Hz~20KHz
Signaalikohinasuhde (S/N)
70dB
Kanavaerotus
60dB
Tuloherkkyys
(AUX)900mV
*: Nimellisarvo
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset paristojen
palautusjärjestelmät.)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg, Cd
tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66 mukaisen
viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita
(esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää käytetä. Voit torjua
jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista
jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja
resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen
saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
Suomi
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 13:45:59
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Area
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
BULGARIA
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669-MM-E320_E330-FIN-0826-00.indd 16
2013-9-11 13:46:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement