Samsung NZ643NCNCBK/EE User manual

Samsung NZ643NCNCBK/EE User manual
NZ643NC Serien
Induktionshäll
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
SVENSKA
Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service registrerar du
produkten på
www.samsung.com/register
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:17:38
använda den här
bruksanvisningen
Ta dig tid att läsa bruksanvisningen innan du börjar använda hällen
och var speciellt uppmärksam på säkerhetsinformationen i det följande
avsnittet. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Kom ihåg att ge
bruksanvisningen till den nya ägaren vid eventuellt ägarbyte.
Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:
VARNING
Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
OBS!
Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i mindre personskada
eller dödsfall.
OBS!
För att minska risken för brand, explosion, elektrisk kortslutning och
personskada vid användning av mikrovågsugnen ska du följa de
grundläggande säkerhetsanvisningarna.
Prova INTE detta.
Demontera INTE.
Vidrör INTE detta.
Följ anvisningarna exakt.
Koppla ur strömmen ur vägguttaget.
Se till att maskinen är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.
Kontakta ett servicecenter för hjälp.
Obs!
Viktigt
2_använda den här bruksanvisningen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:17:40
säkerhetsanvisningar
VARNING
Elektrisk säkerhet
Se till att hällen installeras och jordas på rätt sätt av en kvalificerad tekniker.
Hällen ska enbart underhållas av kvalificerad servicepersonal. Reparationer som utförs av
okvalificerade personer kan leda till skador eller allvarliga fel. Kontakta ett lokalt servicecenter
om hällen behöver repareras. Om instruktionerna inte följs kan det leda till skador och garantin
kan ogiltigförklaras.
Infällda enheter får bara användas efter det att de har monterats i skåp eller arbetsbänkar som
uppfyller gällande standarder. Detta tillgodoser tillräckligt skydd för kontakt mot annan elektrisk
utrustning enlig gällande säkerhetsnormer.
säkerhetsanvisningar
De säkerhetsfunktioner som gäller för den här hällen uppfyller alla vedertagna
tekniska standarder och säkerhetsstandarder. Som tillverkare anser vi dock att
det är vårt ansvar att göra dig medveten om följande säkerhetsanvisningar.
Om det blir fel på hällen eller om brott, sprickor eller bristningar uppstår:
- stäng av alla värmezoner;
- koppla bort hällen från strömtillförseln och;
- kontakta ett lokalt servicecenter.
VARNING
Barnsäkerhet
Hällen är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan övervakning.
Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.
Värmezonerna blir heta när du lagar mat. Håll alltid små barn borta från apparaten.
säkerhetsanvisningar _3
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:17:40
VARNING
Säkerhet under användning
Hällen ska enbart användas i hemmet för vanlig matlagning och stekning. Den är inte utformad
för kommersiell eller industriell användning.
Använd aldrig hällen för att värma upp ett rum.
Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten av hällen. Nätsladdar får
inte komma i kontakt med hällen.
Fett och oljor som hettas upp för mycket kan snabbt antändas. Lämna aldrig hällen obevakad
när du lagar mat med fett och oljor, t.ex. vid fritering.
Stäng av värmezonerna efter användning.
Håll alltid kontrollpanelen ren och torr.
Placera aldrig lättantändliga föremål på hällen. Det kan orsaka eldsvåda.
Värm inte upp aluminiumfolie, produkter inlindade i aluminiumfolie eller frysta matvaror i
aluminiumförpackningar på hällen.
Det finns risk för brännskador om hällen används ovarsamt.
Sladdar från elprodukter får inte komma i kontakt med ytan på hällen eller heta kokkärl.
Använd inte hällen för att torka kläder.
Förvara aldrig brännbart material såsom sprejförpackningar eller lösningsmedel i lådor eller skåp
under hällen.
VARNING: Användare med pacemaker eller aktivt hjärtimplantat måste hålla överkroppen minst
30 cm från värmezonerna när de är påslagna. Kontakta tillverkaren eller en läkare om du har
några frågor.
VARNING
Säkerhet vid rengöring
Stäng alltid av hällen före rengöring.
Av säkerhetsskäl ska du inte rengöra hällen med ång- eller högtryckshäller.
Rengör hällen i enlighet med rengörings- och skötselanvisningarna i den här bruksanvisningen.
4_säkerhetsanvisningar
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:17:40
VARNING
Allvarliga varningstecken för
installation
Installationen av den här enheten måste utföras av en behörig servicetekniker som har
genomgått utbildning hos tillverkaren. Se avsnittet ”Installera hällen”.
- Om du gör det och delar ett vägguttag med andra enheter eller kopplar in ytterligare en
förlänggningssladd kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.
- Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
Installationen av den här enheten måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.
- Om detta inte sker kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion, problem med
produkten, eller skador.
Enheten ska tillåta urkoppling av enheten från strömkällan efter installation. Urkoppling blir enkel
genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i
enlighet med kablagereglerna. (Endast inbyggd modell).
säkerhetsanvisningar
Koppla in strömsladden i vägguttaget och använd bara den kontakt som sitter i enheten.
Koppla in strömmen ordentligt i vägguttaget. Använd inte förlängningssladd.
Installera inte den här enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.
Installera inte enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller där den utsätts för direkt solljus
och vatten (regn).
Installera inte den här ehneten på en plats där det finns risk för gasläckage.
- Det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
Den här enheten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis
husvagnar och liknande.
Den här enheten måste vara ordentligt jordad.
Placera inte enheten intill en gasledning, plastvattenrör eller en telefonkabel.
- Det kan leda till elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte har jordats och se till att det används i
enlighet med lokala och nationella regler.
OBS!
Att observera vid installation
Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att det är lätt att komma åt strömkontakten.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning eller brand på grund
av elfel.
Installera enheten på en plan och hård yta som klarar dess vikt.
- Om du underlåter att göra detta kan det leda till onormalt stora vibrationer, buller eller
problem med produkten.
Installera enheten på lämpligt avstånd från väggen.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för brand på grund av överhettning.
Den minimala höjden som krävs över hällens ovansida.
VARNING
Allvarliga varningstecken för el
Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från elkontaktens
terminaler och kontaktpunkter med en torr trasa.
- Koppla ur strömkontakten och rengör med en torr trasa.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
säkerhetsanvisningar _5
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:17:40
Koppla ur strömkontakten ur vägguttaget i höger riktning, så att sladden löper längs med golvet.
- Om du kopplar ur strömkontakten ur vägguttaget i motsatt riktning kan elkablarna inom
sladden skadas och detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.
Koppla in strömmen ordentligt i vägguttaget. Använd inte en skadad kontakt, skadad
strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
- Det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
Dra inte i och böj inte strömsladden.
Vrid inte eller knyt strömsladden.
Haka inte strömsladden i ett metallföremål, placera inte tunga föremål på strömsladden, för inte
in strömsladden mellan olika föremål och tryck inte strömsladden på plats bakom enheten.
- Det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
Dra inte i strömsladden när du drar ut den ur kontakten.
- Koppla ur strömmen genom att hålla i kontakten när du drar ur den.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
Om enheten eller sladden är skadad ska du kontakta närmaste servicecenter.
OBS!
Att observera när det gäller el
Dra ur strömkontakten när enheten inte används under längre perioder eller under åskväder.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
Dra ur strömkontakten när enheten inte används under längre perioder eller under åskväder.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
VARNING
Allvarliga varningstecken vid användning
Om det exempelvis uppstår en gasläcka (exempelvis propangas, LP-gas etc.) ska du
omedelbart vädra och inte vidröra strömkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.
- Använd inte en fläkt.
- Det kan bildas gnistor som leder till explosion eller brandrisk.
Enheten blir mycket varm under användning Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen inne i hällen.
Använd ALLTID grytvantar när kärl tas ut ur ugnen för att undvika brännskador.
VARNING: Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och
temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador.
Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker,
eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
Håll uppsyn över barn så att de inte leker med enheten.
VARNING: Låt endast barn använda hällen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och
kan använda hällen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.
6_säkerhetsanvisningar
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:17:40
Hällen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk
funktion, eller av personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av
hällen.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på
avstånd så att de inte bränner sig.
Metallobjekt såsom knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällen eftersom de kan
bli mycket heta.
VARNING: Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att
undvika risk för elektrisk stöt.
Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Det kan resultera i elektrisk kortslutning.
Slå inte av apparaten genom att koppla ur strömkontakten under användning.
- När du kopplar in strömkontakten i vägguttaget igen kan det orsaka gnistor och resultera i
elektrisk kortslutning eller brand.
säkerhetsanvisningar
VARNING: Om det finns sprickor i ytan ska du stänga av hällen för att undvika elstötar.
Använd inte hällen förrän glasytan har bytts ut.
Förvara alla förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom förpackningsmaterial kan
vara farliga för barn.
- Om ett barn placerar en påse över huvudet kan det orsaka kvävning.
- Om detta sker kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
Använd aldrig enheten för annat än matlagning.
- Om du inte gör det kan det resultera i brännskador.
Värm aldrig plast- eller pappersbehållare och använd den inte med hällfunktionen.
- Om du inte gör det kan det resultera i brännskador.
Överhetta inte maten.
- Detta kan resultera i brandrisk.
Värm inte maten insvept i papper, såsom tidningar eller liknande.
- Detta kan resultera i brandrisk.
Använd inte eller placera antändbara sprayer eller föremål nära hällen.
- Detta kan orsaka brand eller explosion.
Om du vill värma upp drycker, såsom kaffe, te, alkohol eller vatten, eller rätter såsom curry,
soppa eller stuvning, ska du använda en lägre effekt och se till att röra om innehållet under
uppvärmningen.
- Om du använder en hög effektinställning kan det orsaka att innehållet kokar över
plötsligt och utan förvarning och orsaka allvarliga brännskador.
säkerhetsanvisningar _7
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:17:40
Stick inte fingrar, främmande föremål eller metallföremål, såsom hårnålar eller liknande i inlopp,
utlopp och inte heller i hålen. Om ett främmande föremål stick in i något av dessa hål kopplar
du ur strömkontakten från vägguttaget och kontaktar din produktleverantör eller närmaste
servicecenter.
- Om detta sker kan det leda till risk för kortslutning eller skada.
Fyll ALDRIG behållaren helt och använd en behållare som är bredare upptill än nedtill för att
förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de överhettas.
Värm ALDRIG upp en nappflaska med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas.
Sänk inte ned elsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.
Använd inte apparaten om elsladden eller kontakten är skadad.
VARNING: Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
Försök inte reparera, demontera eller modifiera enheten själv.
- Använd inte någon säkring (exempelvis koppar, stål, etc) utöver standardsäkringen.
- När reparation av enheten krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om detta inte sker kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion, problem med
produkten, eller skador.
Om några främmande föremål, såsom vatten, har trängt in i enheten ska du koppla från
strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
Kontakta ett servicecenter om enheten översvämmas.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
Om enheten genererar ett konstigt ljud, brandrök eller en sådan lukt, ska du omedelbart kopplar
ur strömmen och kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
OBS!
Att observera när det gäller användning
Var försiktig, eftersom drycker och mat kan vara mycket varma efter uppvärmning.
- Speciellt när du matar barn ska du kontrollera att den har svalnat tillräckligt.
Var försiktig när du vämre upp vätskor, såsom vatten och andra drycker.
- Undvik att använda en hal behållare med trång hals.
- Om du inte gör det kan det leda till att innehållet rinner över och orsaka brännskador.
Håll inte i maten eller någon del under eller direkt efter tillagningen.
- Använd grytvantar, eftersom det kan vara mycket hett och du kan bränna dig annars.
Om ytan spricker vrider du av strömbrytaren på enheten.
- Om du inte gör det kan det resultera i elektrisk kortslutning.
8_säkerhetsanvisningar
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:17:40
Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid.
Om normala tider används blir de för varma eller bränns.
Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
Allt spill ska tas bort från locket innan du öppnar det och hällens yta ska få svalna innan du
stänger locket (endast för modeller som har lock).
- Det kan leda till elektrisk kortslutning, brand, explosion eller skada.
Ta inte på enheten med våta händer.
- Det kan resultera i elektrisk kortslutning.
Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel på enhetens yta.
- Detta är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller
problem med produkten.
Placera inte enheten på ett svagt underlag, såsom en vask eller glas.
säkerhetsanvisningar
Stå inte på enheten och placera inga föremål (exempelvis tvätt, ugnsformar, tända ljus,
cigaretter på askfat, disk, metallföremål etc.) på enheten.
- Detta kan resultera i skada på vasken eller glasskivan.
Var försiktig när du tar bort emballaget kring maten, som precis har tagits ut ur enheten.
- Om maten är varm kan het ånga tränga ut plötsligt när du tar bort emballaget och du kan
bränna dig själv.
Koppla inte från enheten genom att dra i strömsladden, utan greppa alltid ordentligt i den och
dra ut från uttaget.
- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk kortslutning.
Enheter är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
Stirra inte in i hällens delar (endast för modeller som har installerats med halogenlampa).
Efter användning stänger du av hällelementen med kontrollen och förlitar dig inte på
avkänningsfunktionen (endast modeller som har installerad avkänningsfunktion).
VARNING
Allvarliga varningstecken vid rengöring
Rengör inte enheten genom att spruta vatten direkt på den.
Använd inte bensen, tinner eller alkolhol för att rengöra enheten.
- Det kan resultera i missfärgning, deformering, elektrisk kortslutning eller brand.
Före rengöring eller underhåll, ska du koppla ur enheten ur vägguttaget.
- Om du inte gör det kan det leda till risk för kortslutning eller brand.
För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
säkerhetsanvisningar _9
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:17:40
VARNING
Att observera när det gäller rengöring
Hällen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas.
Om hällen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt
samt eventuellt leda till risker.
Var försiktig så du inte skadar dig själv vid rengöring av enheten (utvändigt/invändigt).
- Du kan skada dig själv på enhetens vassa kanter.
Rengör inte enheten med ångrengörare.
- Detta kan resultera i korrosion.
instruktioner för kassering
VARNING
Kassera förpackningsmaterialet
Allt material som används för att förpacka hällen kan återvinnas. Kartong och hårda skumdelar
är märkta. Kasta förpackningsmaterialet och gamla hällar på ett säkert och miljövänligt sätt.
VARNING
Kassera gamla hällar
VARNING: Innan en gammal häll kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra
någon fara.
Låt en kvalificerad tekniker göra det genom att koppla bort enheten från strömkällan och
avlägsna nätsladden.
Hällen får inte kastas som hushållsavfall.
Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller
det lokala sophanteringsföretaget.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med
annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare
information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
10_instruktioner för kassering
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:17:41
innehåll
12
12
13
14
Föreskrifter och överensstämmelse
Säkerhetsanvisningar för montören
Ansluta till strömkälla
Installera på arbetsbänk
delar och funktioner
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Värmezoner
Kontrollpanel
Komponenter
Induktionsuppvärmning
Hällens huvudfunktioner
Säkerhetsbrytare
Indikator för kvarvarande värme
Temperaturavkänning
Inledande rengöring
12
16
innan du börjar
20
20
använda hällen
rengöring och skötsel
29
31
33
garanti och service
tekniska data
innehåll
montera hällen
20 Matkärl lämpliga för inducerade
värmezoner
21 Lämplig test
21 Kärlens storlek
21 Driftsljud
22 Använda lämpliga matlagningskärl
22 Använda touchkontrollerna
23 Slå på hällen
23 Välja värmezon och värmeinställning
23 Stänga av hällen
24 Stänga av en värmezon
24 Använda barnspärren
25 Timer
26 Extra energi
26 Bryggkontroll
27 Automatisk uppvärmning
28 Energihantering
28 Rekommenderade inställningar för olika
livsmedel
29 Häll
30 Hällram (tillval)
30 Undvika skador på hällen
31 Vanliga frågor och felsökning
32 Service
33 Tekniska data
33 Värmeringar
innehåll _11
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:17:41
montera hällen
VARNING
Se till att den nya hällen enbart monteras och jordas av kvalificerad personal.
Följ denna anvisning. Garantin omfattar inte skador som kan uppstå på grund av
felaktig installation.
Tekniska data finns i slutet av bruksanvisningen.
Föreskrifter och överensstämmelse
Hällen uppfyller följande standarder:
• EN 60335 - 1 och EN 60335 - 2 - 6 som gäller elektriska apparaters säkerhet för
hushållsanvändning och liknande;
• EN 60350 eller DIN 44546/44547/44548 som gäller driftsfunktioner hos elspisar, hällar,
ugnar och grillar för hushållsanvändning;
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2; och
• EN 61000 - 3 - 3 som gäller grundläggande krav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Hällen uppfyller följande EU-direktiv:
• 2006/95/EC, Lågspänningsdirektivet
• 2004/108/EEC, EMC-direktivet
Säkerhetsanvisningar för montören
• En anordning som gör att apparaten kan kopplas bort från nätströmmen vid
alla poler med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm måste tillhandahållas.
Lämpliga isoleringsanordningar inkluderar linjeskyddande frånslagningsdon, säkringar
(skruvsäkringar ska tas bort från hållaren), jordslutningsbrytare och kontaktorer.
• Apparatens brandskydd uppfyller EN 60335 - 2 - 6. Den kan monteras med ett högt skåp
eller en vägg på ena sidan.
• Lådor får inte monteras under hällen.
• Installationen måste skyddas mot stötar.
• Köksenheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.
• Alla skurna ytor ska tätas med lämpligt tätningsmedel som skydd mot fukt.
• På kakelförsedda arbetsytor måste fogarna i närheten av hällen fyllas med fogmassa.
• På arbetsytor av naturlig eller artificiell sten eller keramik måste alla fastsnäppbara fjädrar
fästas med lämpligt konstharts eller blandat vidhäftningsmedel.
• Kontrollera att tätningen har rätt säte mot arbetsytan och att det inte finns några gap.
Silikontätningsmedel bör inte användas, det gör borttagning vid service svårare.
• Hällen måste tryckas ut underifrån när den tas bort.
• Ett mothåll måste installeras under hällen.
• Ventilationsöppningen mellan arbetsytan och fronten under den får inte täckas igen.
12_montera hällen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:17:41
Ansluta till strömkälla
Kontrollera före montering att hällens märkspänning, dvs. spänningen som anges på
märkplåten, motsvarar den aktuella strömkällans. Märkplåten är placerad på hällens
undre hölje.
Stäng av strömkretsen innan ledningar ansluts till kretsen.
VARNING
VARNING
Använd lämpligt kokkärl och kontrollera att alla värmezoner är klara att användas
genom att i turordning slå på dem på den högsta inställningen sedan hällen
anslutits till strömkällan.
montera hällen
Värmeelementets spänning är AC 230 V~. Enheten fungerar även i äldre nät med
AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Hällen ska anslutas till strömkällan med en anordning som gör att den kan kopplas bort
från strömkällan vid alla poler med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm, t.ex. ett
linjeskyddande frånslagningsdon, en jordfelsbrytare eller säkring.
Kablarna måste anslutas i enlighet med tillämpliga föreskrifter och
VARNING
uttagens skruvar ska dras åt ordentligt.
Alla lampor och barnspärren aktiveras när hällen slås på första gången.
VARNING
VARNING
Var speciellt uppmärksam på fas och neutral ledning i huset och i hällen
(kopplingsscheman) eftersom komponenterna kan skadas.
Garantin omfattar inte skador som uppstår på grund av felaktig installation.
Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som
är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
380-415 V ~
Grønn/Gul
220-240 V ~
Blå
Svart
Brun
Blå
Svart
Grå
L
Grønn/Gul
Grå
Brun
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Blå
Svart
Brun
Grå
L1 N1
Grønn/Gul
VARNING
För korrekt strömanslutning, följ
kabeldiagrammet som sitter nära
terminalerna.
L2 N2
2 X 1N ~
montera hällen _13
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:17:43
Installera på arbetsbänk
Notera serienumret för enheten som finns på märkplåten före installation. Det här
numret krävs om du kontaktar service och är inte längre tillgängligt efter installation,
eftersom det sitter på originalplåten på enhetens undersida.
Observera speciellt det minimala mellanrummet och krav på spel.
Säkra konsolerna på båda sidorna med de medföljande skruvarna före montering
av hällen på konsolerna.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90°
R3
560
minst 20
±1
490±1
600
50
Induktionshäll
min. 5 mm
20 mm
Isoleringsskydd
ventilationsöppning
Ugn
14_montera hällen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:17:43
x4
montera hällen
90°
ø2
=
490±1
100
100
=
montera hällen _15
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:17:44
delar och funktioner
16
0
m
m
Värmezoner
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Värmezon 1400 W med extra energi 2000 W
Värmezon 2200 W med extra energi 3200 W
Induktion bakre bryggzon 1800 W med extra energi 2600 W
Induktion främre bryggzon 1800 W med extra energi 2600 W
Induktion fullständig bryggzon 3600 W med extra energi 4600 W
Kontrollpanel
Kontrollpanel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Väljare för värmezoner
Väljare för värmeinställning
Låskontrollsensor
På/av-kontrollsensor
Timerkontrollsensor
Indikatorer för värmeinställningar och kvarvarande värme
Värmebevarande
Automatisk uppvärmning
Fullständig bryggzonsväljare
16_delar och funktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:17:44
Komponenter
Monteringsfästen
Skruvar
Induktionsuppvärmning
• Grunderna för användning av induktionshällar: Placera matkärlet på en värmezon
och sätt på hällen. De elektriska kretsarna i induktionshällen skapar ”inducerande
ström” under matkärlet vilket medför att temperaturen omedelbart stiger.
delar och funktioner
Induktionshäll
Inducerande ström
Inducerande slinga
Elektrisk krets
• Snabbare uppvärmning för matlagning: Eftersom pannan hettas upp direkt
och inte glaset får du en effektivare användning eftersom ingen värme går förlorad.
Den största delen av energin överförs till värme.
delar och funktioner _17
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:17:44
Hällens huvudfunktioner
• Glaskeramikytan: Hällen har en glaskeramikyta med fyra värmezoner.
• Touchkontroller: Hällen styrs med touchkontrollerna.
• Enkel rengöring: Fördelen med glaskeramikytan och touchkontrollerna är att de är
lätt åtkomliga för rengöring. Den jämna, plana ytan är lätt att rengöra.
• På-/av-sensor: På/av-kontrollsensorn fungerar som hällens huvudströmbrytare.
Strömförsörjningen kopplas bort helt när du trycker på kontrollen.
• Kontroll- och funktionsindikatorer: Digitala skärmar och indikatorlampor visar
information om inställningar och avancerade funktioner samt kvarvarande värme i
de olika värmezonerna.
• Säkerhetsbrytare: En säkerhetsbrytare ser till att alla värmezoner stängs av
automatiskt efter en viss tid om inställningen inte ändras.
• Indikator för kvarvarande värme: En ikon för kvarvarande värme visas på skärmen
om värmezonen är så het att det finns risk för brännskador.
• Power Boost
: Använd den här funktionen när du vill värma upp kärlet snabbare
än när du väljer maximal nivå ’ ’. (Skärmen visar ‘ ’).
• Autoavkänning: För varje värmezon finns en automatisk matkärlsdetektering.
Systemet känner av kärl med en diameter som är något mindre än värmezonen.
Kärlet måste alltid placeras mitt på varje värmezon. Du ska dessutom använda
avsedda matkärl.
• Digitala displayer: De fyra displayfälten är tilldelade fyra tillagningszoner.
De visar följande information:
hällen är påslagen.
-
till ,
valda värmeinställningar.
-
kvarvarande värme.
-
barnspärren är aktiverad.
-
felmeddelande, kontrollen har tryckts in i mer än 8 sekunder.
-
felmeddelande, när hällen är överhettad på grund av fel.
-
(exempel: hällan används med tomma kärl).
felmeddelande, kärlet är inte lämpligt eller för litet, eller inget kärl har
-
placerats på värmezonen.
: Använd den här funktionen för att hålla tillagad
• Värmebevarande
mat varm. (Skärmen visar ” ”.)
: Använd den här funktionen för att öka upphettningen till
• Automatisk uppvärmning
högsta effektnivån under en viss tid. (Skärmen visar ” ”.)
Efter slutförandet minskar värmezonen automatiskt värmen till en lägre effektnivå.
VARNING
Lämna aldrig hällen obevakad under användning.
Detta kan resultera i brandrisk.
• Fullständig bryggzonsväljare
värmezonen till hela höger sida.
: Använd den här funktionen för att utöka
18_delar och funktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:17:47
Säkerhetsbrytare
Om en av värmezonerna inte stängs av eller om värmeinställningen inte justeras på en
längre tid, kommer den aktuella värmezonen att stängas av automatiskt.
(för ”het”) på den digitala skärmen för värmezonen.
Kvarvarande värme anges med
Värmezonerna stängs av automatiskt i följande fall:
Slår av
1-3
Efter 6 timmar
4-6
Efter 5 timmar
7-9
Efter 4 timmar
10-15
Efter 1,5 timmar
Om hällen skulle överhettas på grund av onormal användning, visas
Hällen slås av.
delar och funktioner
Värmeinställning
.
Om kärlet är olämpligt eller för litet, eller om inget kärl har placerats på värmezonen,
visas meddelandet . Efter 1 minut kommer värmezonen att stängas av.
Om en eller flera av värmezonerna stängs av innan den angivna tiden har gått ut,
ska du läsa avsnittet ”Felsökning”.
Andra anledningar till att en värmezon stängs av
Alla värmezoner stängs av omedelbart om vätska kokar över och hamnar på
kontrollpanelen.
Den automatiska säkerhetsbrytaren aktiveras även om du placerar en
fuktad trasa på kontrollpanelen. I båda fallen måste hällen slås på igen
efter det att vätskan eller trasan har avlägsnats.
med På/av-kontrollen
Indikator för kvarvarande värme
När en enskild värmezon eller hällen stängs av, visas kvarvarande värme med
(för ”het”) på den digitala skärmen för värmezonen. Indikatorn för kvarvarande värme
slocknar inte förrän värmezonen har svalnat.
Du kan använda den kvarvarande värmen för att tina upp eller för att hålla maten varm.
VARNING
VARNING
Så länge indikatorn för kvarvarande värme är tänd finns det risk för brännskador.
och information om kvarvarande
Om ett strömavbrott inträffar, släcks symbolen
värme visas inte. Det kan emellertid fortfarande finnas risk för att du bränner dig.
Undvik detta genom att alltid vara försiktig i närheten av hällen.
delar och funktioner _19
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:17:48
Temperaturavkänning
Om temperaturen i en värmezon blir för hög så att den överstiger säkerhetsnivån,
kommer temperaturen i zonen automatiskt att sänkas.
När du ha använt hällen färdigt kommer kylfläkten att fortsätta tills hällens elektronik
har kylts ner. Kylfläkten stängs av och sätts på automatiskt beroende på hur varm
elektroniken är.
innan du börjar
Inledande rengöring
Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa och rengöringsmedel för glaskeramikhällar.
VARNING
Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Detta kan skada ytan.
använda hällen
Matkärl lämpliga för inducerade värmezoner
Induktionshällen kan endast sättas på när ett magnetiskt matkärl har placerats på en
värmezon. Du kan använda följande typer av matkärl.
Material för matkärl
Material för matkärl
Lämplighet
Stål, emaljerat stål
Ja
Gjutjärn
Ja
Rostfritt stål
Om det är försett med lämplig etikett från tillverkaren
Aluminium, koppar, mässing
Nej
Glas, keramik, porslin
Nej
Matkärl avsedda för induktionshällar är förmärkta av tillverkaren.
Vissa matkärl kan skapa ljud när de används på inducerande värmezoner.
Dessa ljud beror inte på något fel i utrustningen och påverkar inte funktionen
på något sätt.
20_innan du börjar
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:17:48
Lämplig test
Tillagningskärl som passar för induktionstillagning.
om en magnet placeras på undersidan av kärlet
och kärlet är märkt som lämpligt av tillverkaren.
De inducerande värmezonerna anpassas automatiskt till storleken på kärlets undersida
till en viss gräns. Den magnetiska del av kärlets undersida måste ha en minimidiameter
som är anpassad till storleken på värmezonen.
Diameter på värmezoner
Minimidiameter för kärlets undersida
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Främre eller bakre brygga
120 mm
Fullständig brygga
180 mm, oval, fiskgryta
använda hällen
Kärlens storlek
Driftsljud
Om du hör något av följande:
•Sprickbildningsljud: kärlen är tillverkade i andra typer av material.
•Visslande: du använder mer än två värmezoner och kärlen är tillverkade i olika material.
•Hummande: du använder höga effektnivåer.
•Klickande: elektrisk växling inträffar.
•Väsande: fläkten går.
Ljuden är normala och beror inte på några fel.
använda hällen _21
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:17:48
Använda lämpliga matlagningskärl
Bättre kärl ger bättre resultat.
• Du känner igen ett bra kok- eller stekkärl genom att titta på undersidan. Undersidan
ska vara så tjock och plan som möjligt.
• Var speciellt uppmärksam på basens diameter när du köper nya matlagningskärl.
Tillverkarna anger ofta bara den övre kantens diameter.
• Använd inte kärl med skadade undersidor, t.ex. vassa kanter eller repor. Permanenta
repor kan uppstå om kärlen glider på ytan.
• Kärlens undersida är ofta en aning inåtböjda (konkava) när de är kalla. De ska aldrig
vara böjda utåt (konvexa).
• Följ tillverkarens anvisningar när du använder specialkärl, t.ex. tryckkokare,
sjudningskärl eller en wok.
Energibesparingstips
Du kan spara värdefull energi genom att följa anvisningarna nedan.
• Placera alltid stek- och kokkärl på
hällen innan värmezonen slås på.
• Energiförbrukningen ökar om
värmezonerna eller kärlens
undersidor är smutsiga.
• Lägg lock på kärlen så att de täcks
helt om det går.
Rätt!
Fel!
• Stäng av värmezonen innan
tillagningstiden nått sitt slut och
utnyttja den kvarvarande värmen för
att tina upp eller hålla maten varm.
Använda touchkontrollerna
Använd touchkontrollerna genom att trycka på önskad panel med fingret tills motsvarande
skärm tänds eller slocknar eller funktionen aktiveras.
Kontrollera att du bara rör vid en sensor när hällen används. Om du håller fingret plant
mot panelen kan en närliggande sensor aktiveras.
22_använda hällen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:17:48
Slå på hällen
1. Tryck på Låskontrollen
i ca. 3 sekunder.
ca. 1 sek.
När hällen har slagits på med På/Av-kontrollen , måste en värmeinställning
väljas inom ca. 10 sekunder. Hällen stängs av säkerhetsskäl annars av.
använda hällen
2. Hällen sätts på med På/Av-kontrollen .
i 1 sekund.
Tryck på På/Av-kontrollen
De digitala displayerna visar .
Välja värmezon och värmeinställning
1. Välj värmezon genom att trycka på
motsvarade zonknapp.
2. När du ställer in och justerar
effektnivån för tillagning, trycker du på
Värmeinställningsväljarna.
Om mer än en sensor trycks in i mer än 8 sekunder visas
på displayen
för att återställa
för värmeinställning. Tryck på På/Av-kontrollen
sensorn.
Stänga av hällen
För att helt stänga av enheten använder du På/
Av-kontrollen . Tryck på På/Av-kontrollen
.
När du stänger av en värmezon eller hela hällen, visas kvarvarande värme
på de digitala skärmarna för motsvarande värmezoner med ett
(för ”het”).
använda hällen _23
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:17:50
Stänga av en värmezon
När du vill stänga av en värmezon ändrar du
inställningen till med kontrollpanels kontrollen
.
Om du vill stänga av snabbare trycker på du motsvarande värmezon två
gånger.
Använda barnspärren
Barnspärren gör att en värmezon inte kan slås på och en matlagningsyta
aktiveras av misstag.
så att inställningarna
Du kan låsa kontrollpanelen, utom På/Av-kontrollen
inte ändras av misstag, t.ex. genom att en trasa dras över panelen.
Aktivera och inaktivera barnspärren
1. Tryck på Låskontrollen i cirka 3 sekunder.
En ljudsignal bekräftar ditt val.
ca. 3 sek.
2. Tryck på Någon av kontrollerna.
visas på skärmarna vilket anger att
barnspärren är aktiverad.
3. Du stänger av barnspärren genom att trycka på Låskontrollen
3 sekunder.
En ljudsignal hörs som bekräftelse.
i cirka
Efter att du har slagit av apparaten aktiveras barnsäkerhetslåset automatiskt
inom några minuter av säkerhetsskäl.
24_använda hällen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:17:51
Timer
Timern kan användas på två sätt:
Ställa in som säkerhetsbrytare
Värmezonerna som du vill aktivera säkerhetsbrytaren för måste vara påslagna.
den värmezon
1. Välj med timerkontrollen
som säkerhetsbrytaren ska ställas in för.
Tryck på timerkontrollen när den första aktiva
värmezonen har valts. Motsvarande indikator
börjar att blinka långsamt.
Den främre, vänstra indikatorn motsvarar t.ex.
visas på
den främre, vänstra värmezonen.
timerskärmen.
Välj nästa aktiva värmezon genom att trycka på timerkontrollen
till.
använda hällen
Använda timern som säkerhetsbrytare:
Om en viss tid anges för en värmezon, kommer värmezonen att stängas av tiden gått ut.
Funktionen kan användas för flera värmezoner samtidigt.
Använda timern för nedräkning:
Nedräkningstimern kan inte användas om en värmezon redan är påslagen.
en gång
2. Ställ med timerinställningsknapparna
eller
) in den tidsperiod, t.ex. 15
(
minuter, efter vilken värmezonerna ska
stängas av automatiskt.
Säkerhetsbrytaren är nu aktiverad.
om du vill visa återstående tid för en av
Använd timerkontrollen
värmezonerna.
Motsvarande indikator börjar blinka långsamt.
eller
).
Du återställer inställningen med timerinställningsknapparna (
Värmezonen stängs automatiskt av när den angivna tidsperioden har gått ut, en
ljudsignal hörs som bekräftelse och en indikator visas på timerskärmen.
Om du vill göra inställningarna snabbare trycker du på en av
eller
) tills önskat värde nås.
timerkontrollerna (
först, börjar tidsinställningen på 99
Om du trycker på timerkontrollen
först börjar den på 1 minut.
minuter, men om du trycker på
använda hällen _25
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:17:53
Nedräkningstimer
Hällen måste vara påslagen och alla värmezoner avstängda om du vill använda
nedräkningstimern.
1. Tryck på timerkontrollen
visas på skärmen.
.
eller
).
2. Du ställer in tiden med timerinställningsknapparna (
Nedräkningstimern är nu aktiverad och den återstående tiden visas på
timerskärmen.
Om du vill ändra den återstående tiden trycker du på timerkontrollen
eller
).
och ändrar inställning med timerinställningsknapparna (
Extra energi
Med funktionen för extra energitillskott
blir mer energi tillgänglig för varje
värmezon. (exempel: när du vill få en stor kastrull med vatten att koka snabbare)
Funktionen för extra energitillskott aktiveras i max 10 minuter för varje värmezon.
Efter de här gångerna återgår värmezonerna automatiskt till effektnivå .
I vissa lägen kan funktionen för extra energitillskott inaktiveras för att skydda
interna komponenter i hällen.
Bryggkontroll
Bryggfunktionen kan styra hela höger sidas värmezon så att stora kokkärl kan
användas. (exempel: ovala grytor som fiskgrytor)
1. Rör vid sensorknappen för fullständig bryggzon.
2. Rör vid valknapparna (
och
) för
värmeinställning.
Värmeinställningen som visas på höger sida
(främre, bakre) ändras.
26_använda hällen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:17:54
Automatisk uppvärmning
1. Tryck på överensstämmande knapp för
tillagningszonen.
använda hällen
2. Tryck på knappen för Automatisk
uppvärmning.
3. Ställ in önskad effektnivå som ska användas
efter vattenkokning.
Tillagningszoonen slås automatiskt på med
högsta effektnivån och växlar sedan till den
kontinuerliga effektnivå som du tidigare har
valt.
Den automatiska uppvärmningstiden beror på
vilken fortsatt effektnivå som har valts (se tabell).
VARNING
Kontinuerlig
effektnivå
Automatisk
uppvärmningstid (cirka)
[min: sek]
Kontinuerlig
effektnivå
Automatisk
uppvärmningstid (cirka)
[min: sek]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Lämna aldrig hällen obevakad under användning. Detta kan resultera i brandrisk.
När den högre effektnivåinställningen används för att fritera mat krävs bara en
relativt kort stund för uppvärmning.
Autouppvärmningen passar inte för mat som tillagas i stora mängder vatten.
(exempel: pasta)
Lägg på ett lock på kastrullen.
använda hällen _27
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:17:55
Energihantering
För värmezonerna finns en maximal energinivå.
Om gränsvärdet överskrids med funktionen för extra
energitillskott, kommer energihanteringssystemet
automatiskt att reducera värmen till den som gäller för
den parvis inställda värmezonen.
• Vänster sida: Nr.1 och nr 2 är parvis inställda
värmezoner
• Höger sida: Nr.3 och nr 4 är parvis inställda
värmezoner
Indikatorn för den här värmezonen ändras från den
inställda värmeinställningen till den maximalt möjliga
värmeinställningen.
• Exempel
Inställning för parvis inställd värmezon (nr 4)
Den senaste
värmeinställningen (nr 3)
ursprunglig värmeinställning
automatiskt ändrad
värmeinställning
Extra energi
nivå 15
nivå 13
När funktionen fullständig bryggzon är aktiverad minskar energihanteraren
automatiskt värmeinställningen på vänster sida (nr 1 och nr 2).
Om hela vänster sidas (nr 1 och nr 2) värmezoner används är den maximala
.
värmeinställningen för den fullständiga bryggzonen
För att använda funktionen extra energi
av den vänstra sidans värmezoner.
för fullständig bryggzon ska du slå av en
Rekommenderade inställningar för olika
livsmedel
Värdena i tabellen nedan är riktlinjer. Värmeinställningarna som krävs för olika
tillagningsmetoder beror på ett antal faktorer, inklusive kärlens kvalitet och typen
och mängden mat som tillagas.
Inställning
Tillagningsmetod
Exempel
14-15
Hetta upp
Fräsa upp
Steka
10-13
Intensivt
Steka
8-9
Steka
Schnitzel/kotlett, lever, fisk, kroketter, stekta ägg
6-7
Koka
Koka upp till 1,5 l vätska, potatis, grönsaker
3-5
Ångkoka
Stuva
Koka
Ångkoka och stuva små mängder grönsaker,
koka ris och mjölkrätter
1-2
Smälta
Smälta smör, lösa upp gelatin, smälta choklad
Koka upp stora mängder vätska, koka pasta,
bryna kött och grytor (koka gulasch, bräsera kött)
Biff, rostbiff, rösti, korv, pannkakor/plättar
Värmeinställningarna som anges i tabellen ovan är enbart avsedda som riktlinjer.
Du måste justera värmeinställningarna efter kärlen och livsmedlen som används.
28_använda hällen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:17:55
rengöring och skötsel
Häll
Rengöringsmedel får inte komma i kontakt med en varm glaskeramikyta:
Alla rengöringsmedel måste avlägsnas med tillräcklig mängd rent vatten eftersom
de har en frätande effekt när ytan blir het. Använd inte aggressiva rengöringsmedel,
t.ex. rengöringsmedel för grillar eller ugnar, kökssvampar eller stålbollar.
Rengör glaskeramikytan efter varje användningstillfälle när den fortfarande känns
varm. Det förhindrar att spill bränns fast på ytan. Avlägsna kalk, vattenmärken, fett och
metalliska missfärgningar med ett rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
Lätt smuts
1. Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa.
2. Torka torrt med en ren trasa. Det får inte finnas några rester av rengöringsmedel
kvar på ytan.
3. Torka hela glaskeramikytan noga en gång i veckan med ett rengöringsmedel
för glaskeramik eller rostfritt stål.
4. Torka glaskeramikytan med tillräckliga mängder rent vatten och torka torrt
med en ren, luddfri trasa.
rengöring och skötsel
VARNING
Ihärdiga fläckar
1. Använd en glasskrapa när du ska ta bort mat som kokat över eller fastbrända
stänkfläckar.
2. Placera glasskrapan i vinkel mot glaskeramikytan.
3. Avlägsna fläckarna genom att skrapa med bladet.
Glasskrapor och rengöringsmedel för
glaskeramik finns i specialbutiker.
rengöring och skötsel _29
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:17:56
Hårt fastbrända fläckar
1. Avlägsna fastbränt socker, smält plast, aluminiumfolie och andra material
omedelbart med glasskrapan när ytan fortfarande är varm.
VARNING
Det finns risk att du bränner dig när glasskrapan används på en het
värmezon.
2. Rengör hällen som vanligt när den har svalnat.
Om något har smält på en värmezon och värmezonen har svalnat, ska du
värma upp den igen vid rengöringen.
Det går inte att avlägsna repor och mörka
skavanker på glaskeramikytan som orsakats
av t.ex. en kastrull med vassa kanter. Detta
påverkar emellertid inte hällens funktion.
Hällram (tillval)
VARNING
Använd inte vinäger, citronsaft eller avkalkningsmedel på hällens infattning eftersom
de kan orsaka matta fläckar.
1. Torka infattningen med en fuktad trasa.
2. Lös upp intorkad smuts med en blöt trasa. Torka bort och torka torrt.
Undvika skador på hällen
• Använd inte hällen som en arbetsyta eller förvaringsplats.
• Aktivera inte en värmezon om det inte finns ett kärl på hällen eller om kärlet
är tomt.
• Keramikglaset är mycket tåligt och resistent för temperaturchocker, men det
går inte att krossa.
Den kan skadas om du tappar vassa eller hårda föremål på den.
• Placera inte kärl på hällens infattning. Repor och andra skador på
ytbehandlingen kan uppstå.
• Undvik att spilla sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft och avkalkningsmedel
på infattningen, eftersom de kan orsaka matta fläckar.
• Om socker eller sockerhaltiga blandningar kommer i kontakt med en het
värmezon och smälter, ska spillet avlägsnas med en köksskrapa medan
det är varmt. Om fläckarna får torka in, kan ytan skadas när de tas bort.
• Håll alla föremål och material som kan smälta borta från glaskeramikytan,
t.ex. plast, aluminiumfolie och ugnsfolie. Sådana material måste avlägsnas
omedelbart med en skrapa om de smälter på hällen.
30_rengöring och skötsel
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:17:56
garanti och service
Vanliga frågor och felsökning
VARNING
Reparationer ska enbart utföras av en kvalificerad servicetekniker. Felaktigt utförda
reparationer kan leda till allvarliga faror för användaren. Kontakta ett servicecenter
om hällen behöver repareras.
Vad gör jag om värmezonerna inte fungerar?
Kontrollera följande:
• Säkringen i husets säkringsskåp är hel. Tillkalla en kvalificerad elektriker om
säkringen går ofta.
• Hällen är påslagen.
• Indikatorerna på kontrollpanelen är tända.
• Värmezonen är påslagen.
• Värmezonen är inställd på önskad värmeinställning.
garanti och service
Åtgärda småfel själv med hjälp av följande anvisningar eftersom de annars kan leda till
större fel. Försök inte utföra andra reparationer om det inte går att åtgärda felet med
hjälp av anvisningarna nedan.
Vad gör jag om värmezonerna inte slås på?
Kontrollera följande:
• Det har gått mer än 10 sekunder sedan på/av-kontrollen slogs på och önskad
värmezon slogs på (se avsnittet Slå på hällen).
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om skärmarna utom indikatorn för återstående
värme plötsligt slocknar?
Det kan bero på två saker:
• På/av-kontrollen har aktiverats av misstag.
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om återstående värme inte anges på skärmen efter
det att värmezonerna har stängts av?
Kontrollera följande:
• Värmezonen användes bara en kort tid och blev därmed inte tillräckligt het.
Kontakta kundtjänst om värmezonen är het.
Vad gör jag om det inte går att stänga av eller slå på en värmezon?
Det kan bero på något av följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
• Barnspärren är aktiverad.
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska. Återställ den
genom att trycka på på/av-kontrollen.
garanti och service _31
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:17:56
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Hällen är överhettad på grund av onormal användning.
• När hällen kylts ner trycker du på på/av-kontrollen för att återställa
inställningarna.
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kärlet är inte lämpligt eller för litet, eller inget kärl har placerats på värmezonen.
• Om det är ett olämpligt kärl släcks meddelandet automatiskt.
Vad ska jag göra om kylfläkten körs efter att hällen har slagits av?
Kontrollera följande:
• När du är klar med användningen av hällen körs kylfläkten av sig själv för att
svalna.
• Efter att hällens elektronik har svalnat stängs kylfläkten av.
Om du begär service för ett fel som beror på att hällen används felaktigt, kan du
debiteras för serviceteknikerns besök även om garantin fortfarande gäller.
Service
Läs avsnittet Felsökning innan du ringer och begär hjälp eller service.
Följ instruktionerna nedan om du fortfarande behöver hjälp.
När det gäller tekniska fel
Kontakta ett servicecenter om det är ett tekniskt fel.
Förbered dig inför samtalet. Det underlättar felsökningsprocessen och gör det
enklare att avgöra om ett servicebesök krävs.
Tänk på följande:
• Hur yttrar sig problemet?
• När inträffar problemet?
Ha hällens modell- och serienummer till hands när du ringer. Följande information
finns på märkplåten:
• Modellbeskrivning
• Serienummer (15 siffror)
Vi rekommenderar att du antecknar informationen här för framtida referens.
Modell:
Serienummer:
I vilka fall kan du debiteras under garantiperioden?
• Om du kunde ha åtgärdat problemet själv genom att följa anvisningarna i
avsnittet ”Felsökning”.
• Om serviceteknikern måste göra flera besök eftersom relevant information
inte tillhandahålls före besöket och det gör att serviceteknikern t.ex. måste
göra flera resor för reservdelar. Du kan undvika sådana kostnader genom att
förbereda dig inför samtalet enligt ovan.
32_garanti och service
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:17:57
tekniska data
Tekniska data
Mått för hål i arbetsbänk
575 mm
Djup
505 mm
Höjd
56 mm
Bredd
560 mm
Djup
490 mm
Hörnradie
tekniska data
Hällens mått
Bredd
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Spänning
Maximalt ansluten strömbelastning
Vikt
7,2 kW
Netto
11,3 kg
Brutto
14,2 kg
Värmeringar
Position
Diameter
Effekt
Bak, vänster
160 mm
1400 W / Extra energi 2000 W
Fram, vänster
210 mm
2200 W / Extra energi 3200 W
Främre brygga
-
1800 W / Extra energi 2600 W
Bakre brygga
-
1800 W / Extra energi 2600 W
Fullständig brygga
-
3600 W / Extra energi 4600 W
tekniska data _33
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:17:57
pm
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:17:57
pm
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:17:57
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
09 85635050
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Kodnr.: DG68-00461A-02
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_SV-121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:17:57
NZ643NC Serie
Induksjonskomfyrtopp
brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
NORSK
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
For å få mer fullstendig service lønner det
seg å registrere produktet på
www.samsung.com/register
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:15:39
bruke denne håndboken
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom
på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du bruker
apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag. Hvis du
overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med manualen til
den nye eieren.
Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:
Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlige personskader
ADVARSEL eller død.
Farer eller usikker bruk som kan føre til mindre personskader eller
FORSIKTIG skader på gjenstander.
For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt
eller personskader når du bruker komfyrtoppen, følger du
FORSIKTIG disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene.
IKKE prøv dette.
Må IKKE demonteres.
Må IKKE røres.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk ut støpselet fra kontakten.
Sørg for at maskinen er jordet slik at du unngår støt.
Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.
Merknad
Viktig
2_bruke denne håndboken
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:15:42
sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL
Elektrisk sikkerhet
Pass på at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.
Bare kvalifiserte fagfolk kan utføre service på dette apparatet. Reparasjoner foretatt av
ukvalifiserte personer kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt. Hvis apparatet trenger
reparasjon, må du kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis disse instruksjonene ikke følges,
kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
Innebygde apparater må bare brukes etter at de er installert i rom og på arbeidssteder som
overholder gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse mot kontakt for elektriske
enheter i samsvar med kravene i gjeldende sikkerhetsstandarder.
sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med alle
godtatte tekniske standarder og sikkerhetsstandarder. Som produsenter
mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent med
følgende sikkerhetsinstrukser.
Hvis apparatet fungerer dårlig eller hvis det oppstår brudd, sprekker eller rifter:
- slå av alle kokesoner.
- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen og.
- kontakt ditt lokale servicesenter.
ADVARSEL
Barnesikkerhet
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av små barn eller funksjonshemmede uten tilstrekkelig
tilsyn av en ansvarlig voksen.
Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små barn unna apparatet.
sikkerhetsinstruksjoner _3
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:15:42
ADVARSEL
Sikkerhet ved bruk
Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i hjemmet. Det er ikke laget for
kommersiell eller industriell bruk.
Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i nærheten av komfyrtoppen.
Strømledninger må ikke komme i kontakt med komfyrtoppen.
Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter uten tilsyn når du lager
mat i fett eller olje, for eksempel når du lager chips.
Slå av kokesonene etter bruk.
Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
Plasser aldri eksplosive gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til brann.
Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter pakket i aluminium eller
frosne varer som er oppbevart i kokekar av aluminium.
Uforsiktig bruk kan medføre fare for brannskader.
Ledninger fra elektriske apparater må ikke berøre den varme overflaten på komfyrtoppen eller
varme kokekar.
Ikke bruk komfyrtoppen til å tørke klær.
Aldri lagre brennbare materialer som spraybokser og vaskemidler i skuffer eller skap under
komfyrtoppen.
ADVARSEL: Brukere med pacemakere og Active Heart-implantater må holde overkroppen
minst 30 cm fra induksjonskokesonene når disse står på. Hvis du er i tvil, ber vi om at du tar
kontakt med produsenten av implantatet eller legen din.
ADVARSEL
Sikkerhet ved rengjøring
Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med dampstråle eller høytrykksspyler.
Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og behandlingsinstruksjonene i denne
håndboken.
4_sikkerhetsinstruksjoner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:15:42
ADVARSEL
Viktige varselstegn for installasjon
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert servicetekniker som er spesialist på
komfyrtopper og lært opp av produsenten. Se delen "Installere komfyrtoppen".
Sett strømkontakten i støpselet og bruk støpselet kun til dette apparatet. Sett strømkontakten
skikkelig i støpselet på veggen. Du må heller ikke bruke en skjøteledning.
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller
personskader.
Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen
kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar
med kablingsreglene. (Bare innebygd modell.)
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller antennelig materiale.
Ikke installer dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted, på et sted som er utsatt for
direkte sol og vann (regndråper).
Ikke installer dette apparatet på et sted hvor det kan oppstå gasslekkasjer.
sikkerhetsinstruksjoner
- Hvis du bruker en skjøteledning eller deler et støpsel med andre apparater kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer, campingvogner, bobiler og lignende.
Dette apparatet må være skikkelig jordet.
Du må ikke jorde apparatet til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonlinje.
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Aldri koble strømkontakten i et støpsel som ikke er riktig jordet og kontroller at det er i
samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.
FORSIKTIG
Varselstegn for installasjon
Dette apparatet skal plasseres på en slik måte at du har tilgang til strømkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.
Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
- Hvis ikke kan det føre til unormale vibrasjoner, støy eller problemer med produktet.
Installer apparatet i riktig avstand fra veggen.
- Hvis ikke kan det føre til brann på grunn av overoppvarming.
Den minste høyden ledig plass som er nødvendig over overflaten av komfyrtoppen.
ADVARSEL
Viktige varselstegn for det elektriske
Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra strømkontakten og kontaktpunktene
med en tørr klut.
- Koble fra strømkontakten og rengjør den med en tørr klut.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Koble strømkontakten i veggstøpselet i riktig retning slik at ledninger løper mot gulvet.
- Hvis du kobler strømkontakten i støpselet i motsatt retning kan de strømledningene inni
kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
sikkerhetsinstruksjoner _5
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:15:42
Sett strømkontakten skikkelig i støpselet på veggen. Ikke bruk en skadet strømkontakt,
et skadet støpsel eller et løst veggstøpsel.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke dra for hardt i strømledningen eller bøy den.
Ikke vri eller knyt strømledningen.
Ikke fest strømledningen over en metallgjenstand, plasser en tung gjenstand oppå strømledningen,
fest strømledningen mellom gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak apparatet.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke dra i strømledningen når du drar ut strømkontakten.
- Koble fra strømkontakten ved å holde i kontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet eller ledningen er skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
FORSIKTIG
Varselstegn for det elektriske
Koble fra strømkontakten når apparatet ikke brukes over lengre perioder eller under tordenvær.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømkontakten når apparatet ikke brukes over lengre perioder eller under tordenvær.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
ADVARSEL
Viktige varselstegn for bruk
I tilfelle det oppstår en gasslekkasje (som propangass eller annen gass) må du lufte øyeblikkelig
og ikke ta på strømkontakten. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en vifte.
- En gnist kan føre til eksplosjon eller brann.
Under bruk blir apparatet varmt. Pass på å unngå å berøre varmeelementene inne i komfyrtoppen.
Bruk ALLTID grytekluter når du tar maten av komfyrtoppen for å unngå utilsiktet forbrenning.
ADVARSEL: Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og
temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
ADVARSEL: Barn må bare få lov til å bruke komfyrtoppen alene etter at de har fått tilstrekkelige
instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren
ved feil bruk.
6_sikkerhetsinstruksjoner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:15:42
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk,
sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under
tilsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå
brannskader må små barn holdes unna.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke plasseres på komfyrtoppens
overflate, siden de kan bli varme.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten
for elektrisk støt.
Ikke berør strømlednnigen med våte hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke slå av apparatet ved å dra ut strømledningen mens en operasjon pågår.
- Når du setter strømkontakten i veggstøpselet igjen kan det oppstå en gnist som kan føre til
elektrisk støt eller brann.
Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde siden de kan være farlige for dem.
sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Hvis platen er sprukket, skru av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk
støt. Ikke bruk komfyrtoppen før glassplaten er byttet.
- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det føre til kvelning.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brannskader eller andre skader.
Aldri bruk dette apparatet til andre formål enn matlaging.
- Hvis ikke kan det føre til brann.
Aldri varm opp beholdere i plast eller papir og ikke bruk dem med komfyrtoppfunksjonen.
- Hvis ikke kan det føre til brann.
Ikke overopphet mat.
- Dette kan føre til brann.
Ikke varm opp mat som er pakket i papir som magasiner eller aviser.
- Dette kan føre til brann.
Ikke bruk eller plasser antennelige sprayer eller gjenstander i nærheten av komfyrtoppen.
- Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
For å varme opp drikke som kaffe, te, brennevin eller vann eller matretter som karri, suppe eller
stuing, bruker du en lavere strøminnstilling og rører innholdet mens du varmer det.
- Bruk av en høy strøminnstilling kan føre til at innholdet koker over uten advarsel og kan
gi alvorlige brannskader.
sikkerhetsinstruksjoner _7
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:15:42
Ikke stikk fingre, fremmedelementer eller metallgjenstander som stifter eller nåler i inntaket,
utslippet og hullene. Hvis et fremmedelement stikkes inn i et av disse hullene, må du ta
strømkontakten ut av veggstøpselet og kontakte produktlevereandøren eller nærmeste
servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller skader.
Fyll ALDRI beholderen helt opp, og bruk en beholder som er bredere i toppen enn i bunnen
for å forhindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan også eksplodere ved
overoppheting.
Du må ALDRI varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan eksplodere hvis den blir
overopphetet.
Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra
oppvarmede overflater.
Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er ødelagt.
ADVARSEL: Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.
Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre apparatet selv.
- Ikke bruk noen annen sikring (kobber, ståltråd, osv.) utenom standardsikringen.
- Når reparasjon eller reinstallering av apparatet er nødvendig, kontakter du ditt nærmeste
servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.
Hvis fremmedelementer som vann har kommet inn i apparatet, må du koble ut strømkontakten
og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet er oversvømmet, ber vi deg kontakte ditt nærmeste kundesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis apparatet lager en merkelig lyd, det lukter brent eller kommer røyk, må du koble fra
strømkontakten øyeblikkelig og kontakte nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
Varselstegn for bruk
Vær forsiktig siden mat og drikke kan være veldig varmt etter oppvarming.
- Spesielt når du mater barn må du kontrollere at det er tilstrekkelig avkjølt.
Vær forsiktig når du varmer opp væske som vann og annen drikke.
- Unngå å bruke en glatt beholder med trang hals.
- Hvis ikke kan det føre til en rask overflyt av innholdet og føre til brannskader.
Ikke hold mat eller andre deler der under eller rett etter matlaging.
- Bruk grytekluter siden det kan være veldig varmt og du kan bli brent.
Når overflaten er sprukken må du slå av strømbryteren til apparatet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt.
8_sikkerhetsinstruksjoner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:15:43
Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid.
Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten overopphetes og ta fyr.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Søl må fjernes fra lokket før åpning og komfyrtoppen må avkjøles før lokket lukkes (modell som
bare har lokk).
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skader.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på overflaten til apparatet.
- I tillegg til at det er skadelig for mennesker kan det føre til elektrisk støt, brann eller problemer
med produktet.
Ikke plasser apparatet over en skjør gjenstand som en vask eller en glassgjenstand.
- Dette kan føre til skader på vasken eller glassgjenstanden.
Vær forsiktig når du fjerner emballasjen fra mat som nettopp har blitt tatt ut av apparatet.
sikkerhetsinstruksjoner
Ikke stå oppå apparatet eller plasser gjenstander (som klesvask, komfyrtoppdeksel, stearinlys,
tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå apparatet.
- Hvis maten er varm, kan varm damp slippes ut raskt når du fjerner emballasjen og du kan bli
brent.
Ikke koble fra apparatet ved å dra i strømledningen, men grip alltid tak i kontakten og dra den
rett ut av støpselet.
- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
Ikke stirr på komfyrtoppelementer (bare modell med installert halogenlampe).
Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk kjelesensoren som eneste sikring
(bare modell med installert kjelesensor).
ADVARSEL
Viktige varselstegn for rengjøring
Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
- Dette kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.
Før rengjøring eller vedlikehold, koble apparatet fra veggkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
sikkerhetsinstruksjoner _9
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:15:43
ADVARSEL
Varselstegn for rengjøring
Komfyrtoppen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
Hvis ikke komfyrtoppen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få
innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
Vær forsiktig så du ikke blir skadet mens du rengjør apparatet (eksternt/internt).
- Du kan skade deg på apparatets skarpe kanter.
Ikke rengjør apparatet med en damprenser.
- Dette kan føre til korrosjon.
instruksjoner for avhending
ADVARSEL
Avhending av emballasje
Alle materialer som er brukt i emballasjen til dette apparatet, er fullstendig resirkulerbare.
Ark og deler i hardskum er riktig merket. Sørg for at emballasjemateriale og gamle apparater
blir avhendet med hensyn til sikkerhet og miljø.
ADVARSEL
Riktig avhending av ditt gamle apparat
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan
oppstå fare.
Dette gjør du ved å kontakte en kvalifisert fagperson og få vedkommende til å koble apparatet
fra strømnettet og fjerne nettledningen.
Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell
skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette
avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme
bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig
måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som
skal kastes.
10_instruksjoner for avhending
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:15:43
innhold
12
12
13
14
Forskrifter og samsvar
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Koble til strømnettet
Installere i benkeplaten
deler og funksjoner
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Kokesoner
Kontrollpanel
Komponenter
Induksjonsoppvarming
Apparatets nøkkelfunksjoner
Sikkerhetsutkobling
Restvarmeindikator
Temperatursensor
Rengjøring ved oppstart
12
16
før du begynner
20
20
bruk av komfyrtoppen
rengjøring og
vedlikehold
29
31
33
garanti og service
tekniske data
innhold
installere komfyrtoppen
20 Kokekar for matlaging med
induksjonssoner
21 Egnethetstest
21 Størrelse på kokekar
21 Driftslyder
22 Bruk av egnede kokekar
22 Bruke berøringsbryterne
23 Slå på apparatet
23 Velge kokesone og varmeinnstilling
23 Slå av apparatet
24 Slå av en kokesone
24 Bruke barnesikringen
25 Timer
26 Effektøkning
26 Brokontroll
27 Automatisk oppvarming
28 Strømstyring
28 Foreslåtte innstillinger for tilberedning
av spesielle matvarer
29 komfyrtopp
30 Komfyrtoppramme (alternativ)
30 Unngå skader på apparatet
31 Vanlige spørsmål og feilsøking
32 Service
33 Tekniske data
33 Kokeringer
innhold _11
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:15:43
installere komfyrtoppen
ADVARSEL
Pass på at det nye apparatet blir installert og jordet av kvalifisert personell.
Vennligst følg denne anvisningen. Garantien vil ikke dekke skader som kan
oppstå som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finner du på slutten av denne håndboken.
Forskrifter og samsvar
Dette apparatet oppfyller følgende standarder:
• EN 60335 - 1 og EN 60335 - 2 - 6, som dreier seg om sikkerhet for elektrisk utstyr for
husholdninger og lignende formål
• EN 60350, eller DIN 44546/44547/44548, som dreier seg om driftsfunksjoner i elektrisk
kokeutstyr, komfyrtopper, ovner og griller til husholdningsbruk
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2 og
• EN 61000 - 3 - 3, som dreier seg om krav til elektromagnetisk samsvar (EMC)
Dette apparatet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:
• 2006/95/EC, svakstrømsdirektivet
• 2004/108/EEC, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
• Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble
apparatet fra strømnettet i alle polene med en kontaktåpning på minst 3 mm.
Passende isolasjonsenheter inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer
(sikringer med skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.
• Når det gjelder brannvern, samsvarer dette apparatet med EN 60335 - 2 - 6.
Denne typen apparat kan installeres med et høyt skap eller vegg på én side.
• Skuffer må ikke monteres under komfyrtoppen.
• Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles med egnet forsegling.
• På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen plasseres, være helt fylt
opp med fugemasse.
• På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper, må snappfestefjærene festes på plass med
egnet kunstharpiks eller blandet klebemiddel.
• Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten mellomrom. Ekstra
silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre demontering mye vanskeligere ved
service.
• Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.
• Det må installeres et brett under komfyrtoppen.
• Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og fronten på enheten under den må ikke
tildekkes.
12_installere komfyrtoppen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:15:43
Koble til strømnettet
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som
er angitt på typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er
plassert på den nederste karmen på komfyrtoppen.
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du kontrollere at
alle kokesonene er klare til bruk ved å slå dem kort på etter tur på
maksimumsinnstilling med egnede kokekar.
Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle displayene,
og barnesikringen blir aktivert.
ADVARSEL
ADVARSEL
installere komfyrtoppen
Spenningen i varmeelementet er AC 230 V~. Apparatet virker også perfekt på eldre
nettverk med AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at apparatet kan kobles fra
nettet på alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter
for utkobling av linje, jordfeilbryter eller vernebryter.
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene og terminalskruene
ADVARSEL
må festes sikkert.
Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene i huset og apparatet
(koblingsskjemaer). Ellers kan komponenter bli skadet.
Garantien dekke ikke skader som skyldes feil installasjon.
Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning, som
kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
380-415 V ~
Grønn/Gul
220-240 V ~
Blå
Svart
Brun
Svart
Grå
L
Grønn/Gul
Blå
Grå
Brun
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Blå
Svart
Brun
Grå
L1 N1
Grønn/Gul
ADVARSEL
For riktig forsyningstilkobling, følg
kablingsdiagrammet ved terminalene.
L2 N2
2 X 1N ~
installere komfyrtoppen _13
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:15:45
Installere i benkeplaten
Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før installasjonen.
Du vil få bruk for dette nummeret hvis det skulle bli behov for service og nummeret
ikke lenger er synlig etter installasjon, siden det befinner seg på det opprinnelige
typeskiltet på undersiden av apparatet.
Vær spesielt oppmerksom på kravene om minste tillatte avstand og klaring.
Fest brakettene godt på begge sider med de medfølgende skruene før du monterer
komfyrtoppen oppå brakettene.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
Sp.3
560
min. 20
±1
490±1
600
50
Induksjonskomfyrtopp
min. 5 mm
20 mm
Isolasjonspanel
ventilasjonsåpning
Ovn
14_installere komfyrtoppen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:15:45
installere komfyrtoppen
90 ° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
installere komfyrtoppen _15
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:15:46
deler og funksjoner
16
0
m
m
Kokesoner
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Induksjonskokesone 1400 W med effektøkning til 2000 W
Induksjonskokesone 2200 W med effektøkning til 3200 W
Induksjonssone baksidebro 1800 W med effektøkning til 2600 W
Induksjonssone forsidebro 1800 W med effektøkning til 2600 W
Induksjonssone komplett bro 3600 W med effektøkning til 4600 W
Kontrollpanel
Kontrollpanel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Brytere for valg av kokesone
Valg for varmeinnstilling
Låsekontrollsensor
På/Av-kontrollsensor
Timerkontrollsensor
Indikatorer for varmeinnstillinger og restvarme
Hold varm
Automatisk oppvarming
Sonevelger for komplett bro
16_deler og funksjoner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:15:46
Komponenter
Installasjonsbraketter
Skruer
Induksjonsoppvarming
• Prinsippet med induksjonsoppvarming: Når du plasserer et kokekar på en kokesone
og slår den på, produserer de elektroniske kretsene i induksjonskomfyrtoppen indusert
strøm i bunnen av kokekaret, slik at kokekarets temperatur umiddelbart øker.
deler og funksjoner
Induksjonskomfyrtopp
Indusert strøm
Induksjonsspole
Elektroniske kretser
• Raskere koking og steking: Siden kokekaret blir varmet opp direkte, ikke glassplaten,
blir effekten bedre enn i andre systemer fordi ingen varme går tapt. Det meste av
energien som absorberes, transformeres til varme.
deler og funksjoner _17
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:15:47
Apparatets nøkkelfunksjoner
• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av keramisk glass og fire
kokesoner som reagerer raskt.
• Berøringsbrytere: Apparatet styres ved hjelp av berøringsbrytere.
• Enkel rengjøring: Fordelen med kokeflate og brytere av keramisk glass er at de er
lette å gjøre rene. Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.
• På/Av-bryter: På/Av-bryteren gir apparatet en ekstra strømbryter. Når du berører
denne bryteren, slås strømmen helt av eller på.
• Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale displayer og indikatorlamper gir
informasjon om innstillinger og aktiverte funksjoner, og viser om det finnes restvarme i
de ulike kokesonene.
• Sikkerhetsutkobling: En funksjon for sikkerhetsutkobling sikrer at alle kokesoner
slås av automatisk etter en viss tid hvis innstillingen ikke er endret.
• Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises på displayet hvis kokesonen er så
varm at det er fare for å brenne seg.
: Bruk denne funksjonen til å varme opp innholdet i kokekaret
• Effektøkning
raskere enn det maksimale effektnivået ' '. (Displayet vil vise ' '.)
• Automatisk grytesensor: Hver kokesone inneholder en automatisk kjelesensor.
Systemet er kalibrert slik at det skal gjenkjenne kokekar med en diameter som er
bare litt mindre enn kokesonen. Kjeler og andre kokekar må alltid plasseres midt på
hver kokesone. Du må alltid bruke egnede kokekar.
• Digitale displayer: De fire displayfeltene er tilknyttet de fire kokesonene.
De viser følgende informasjon:
apparatet er slått på.
-
til ,
valgte varmeinnstillinger.
-
, restvarme.
-
barnesikringen er aktivert og.
-
feilmelding når sensoren har blitt berørt i mer enn 8 sekunder.
-
feilmelding når komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal
-
bruk (for eksempel når det står tomme kokekar på en kokesonen).
feilmelding når det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det
-
ikke er plassert noen kokekar på kokesonen.
• Hold varm
: Bruk denne funksjonen til å holde kokt mat varm. (Displaet viser ‘ ’.)
: Bruk denne funksjonen til å varme opp ved høyeste
• Automatisk oppvarming
effektnivå i en gitt tidsperiode. (Displayet viser ‘ ’.)
Når det er ferdig, reduseres kokesone automatisk til et lavere effektnivå.
ADVARSEL
Aldri gå fra komfyrtoppen når den er i bruk.
Dette kan føre til brann.
• Sonevelger for komplett bro
hele høyre side.
: Bruk denne funksjonen til å utvide kokesonen til
18_deler og funksjoner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:15:50
Sikkerhetsutkobling
Varmeinnstilling
Slå av
1-3
Etter 6 timer
4-6
Etter 5 timer
7-9
Etter 4 timer
10-15
Etter 1,5 timer
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk, vises
og komfyrtoppen blir slått av.
,
deler og funksjoner
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er justert etter en
lengre periode, vil denne kokesonen automatisk slå seg selv av.
(for "hot") på de digitale displayene for de ulike
Eventuell restvarme vil angis med
kokesonene.
Kokesonene slås av automatisk i følgende tilfeller.
Hvis det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det ikke er plassert noen
kokekar på kokesonen, vises , og etter ett minutt blir den tilsvarende kokesonen
slått av.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått, kan du se i kapittelet
"Feilsøking".
Andre grunner til at en kokesone kan slås av automatisk
Alle kokesoner vil straks bli slått av hvis væske koker over og renner ut over
kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut
på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene må apparatet slås på igjen ved hjelp
etter at væsken eller kluten er fjernet.
av På/Av-bryteren
Restvarmeindikator
Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil eventuell restvarme i kokesonene
vises med en
(for "hot") på det digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter
at kokesonen er slått av, blir restvarmeindikatoren bare slått av etter at kokesonen er
kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så lenge restvarmeindikatoren lyser, finnes det en viss fare for å brenne seg.
bli borte, og informasjon om
Hvis strømforsyningen blir brutt, vil symbolet
restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig. Det kan imidlertid likevel være mulig å
brenne deg. Dette kan unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.
deler og funksjoner _19
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:15:51
Temperatursensor
Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over sikkerhetsgrensene på en av kokesonene,
vil kokesonen automatisk bli slått ned til et lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette å kjøre til elektronikken i
komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås automatisk på og av avhengig av temperaturen i
elektronikken.
før du begynner
Rengjøring ved oppstart
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske
koketopper.
ADVARSEL
Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli skadet.
bruk av komfyrtoppen
Kokekar for matlaging med induksjonssoner
Induksjonskomfyrtoppen kan bare slås på når et kokekar med magnetisk bunn plasseres
på en av kokesonene. Du kan bruke følgende egnede kokekar.
Materiale i kokekar
Materiale i kokekar
Egnet
Stål, emaljert stål
Ja
Støpejern
Ja
Rustfritt stål
Hvis merket for induksjon av produsenten
Aluminium, kobber, messing
Nei
Glass, keramikk, porselen
Nei
Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som egnet for dette av
produsentene.
Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på induksjonskokesoner.
Lyden er ikke noen feil i apparatet, og påvirker på ingen måte effekten.
20_før du begynner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:15:51
Egnethetstest
Kokekar er egnet til induksjonsoppvarming,
hvis en magnet festes til bunnen av kokekaret
og kokekaret er merket som egent av
kokekarets produsent.
Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på bunnen av kokekaret,
opp til en viss grense. Den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må imidlertid
ha en minstediameter som avhenger av størrelsen på kokesonen.
Diameter på kokesoner
Minste tillatte diameter på bunnen av kokekaret
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Forside- eller baksidebro
120 mm
Komplett bro
180 mm, oval, fiskegryte
bruk av komfyrtoppen
Størrelse på kokekar
Driftslyder
Hvis du hører:
•Sprakelyd: kokekar er laget av forskjellige materialer.
•Plystring : du bruker mer enn to kokesoner og kokekarene er laget av
forskjellige materialer.
•Summing: du bruker høye effektnivåer.
•Klikking: elektrisk veksling foregår.
•Hvesing, susing: viften er i bruk.
Støyen er normal og vitner ikke om feil.
bruk av komfyrtoppen _21
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:15:51
Bruk av egnede kokekar
Gode kasseroller gir gode resultater.
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør være så tykk og flat
som mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom på diameteren på
bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren ved den øvre kanten.
• Ikke bruk kasseroller med skader i bunnen med skarpe eller ru kanter. Varig
oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt innover (konkave).
De må aldri være bøyd utover (konvekse).
• Hvis du vil bruke en bestemt kasserolletype, for eksempel en trykkoker, sautépanne
eller wok, må du følge produsentens veiledning.
Energisparende tips
Du kan spare verdifull energi ved å overholde følgende punkter.
• Sett alltid gryter og kasseroller på
kokesonen før du slår den på.
• Skitne kokesoner og
kasserollebunner øker
strømforbruket.
• Legg lokkene godt og rett på
grytene og kasserollene slik at
de dekker helt når det er mulig.
Riktig!
Feil!
• Slå av kokesonene før koketiden
er slutt for å bruke restvarmen til
å holde maten varm eller til tining.
Bruke berøringsbryterne
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med fingertuppen til riktig
display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis fingeren din ligger for
flatt på panelet, kan også en tilstøtende bryter bli aktivert.
22_bruk av komfyrtoppen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:15:51
Slå på apparatet
1. Berør Lås-bryteren
i omtrent 3 sekunder.
.
omtrent
1 sek.
er aktivert for å slå på apparatet, må du velge
Etter at På/Av-bryteren
en varmeinnstilling innen omtrent 10 sekunder. Av sikkerhetsgrunner vil
apparatet ellers slå seg selv av.
Velge kokesone og varmeinnstilling
bruk av komfyrtoppen
2. Apparatet slås på med Av/På-bryteren
i 1 sekund.
Berør Av/På-bryteren
De digitale displayene viser .
1. Du velger kokesone ved å berøre den
tilsvarende kokesonebryteren.
2. For innstilling og justering av strømstyrken
for koking, berører du riktig kokesones
Varmeinnstilling-brytere.
Hvis flere enn én bryter holdes i mer enn 8 sekunder, vises
varmeinnstillingsdisplayet. Berør sensoren for På/Av-bryteren
nullstille.
på
for å
Slå av apparatet
Apparatet slås av ved hjelp av kontrollsensoren
På/Av-bryteren .
Berør På/Av-bryteren .
Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil eventuell restvarme
vises på de digitale displayene for de ulike kokesonene i form av en
(for ”hot”).
bruk av komfyrtoppen _23
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:15:53
Slå av en kokesone
For å slå av en kokesone setter du innstillingen
ved hjelp av
-bryteren.
tilbake til
Du kan slå av raskere ved å berøre den tilsvarende kokesonebryteren to
ganger.
Bruke barnesikringen
Du kan bruke barnesikringen til å hindre at du slår på en kokesone og aktiverer
den uten å mene det.
I tillegg kan kontrollpanelet, med unntak av På/Av-bryteren , låses for å hindre
at innstillingene kan forandres uforvarende, for eksempel når du tørker over
panelet med en klut.
Slå på/av barnesikringen
1. Berør Lås-bryteren i omtrent 3 sekunder.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
omtrent
3 sek.
2. Berør hvilken som helst bryter.
vises på displayene for å angi at barnesikring
er aktivert.
3. Når du skal slå av barnesikringen, berører du Lås-bryteren
3 sekunder en gang til.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
i omtrent
Når du har slått av apparatet vil barnesikringslåsen automatisk aktiveres i
løpet av noen minutter av sikkerhetsmessige årsaker.
24_bruk av komfyrtoppen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:15:55
Timer
Det er to måter å bruke tidtakeren på:
Stille inn sikkerhetsutkobling
Kokesonen(e) der du vil bruke sikkerhetsutkoblingen, må være slått på.
, og velg den
1. Bruk Tidtaker-bryteren
kokesonen der tiden for sikkerhetsutkobling
skal stilles inn.
Når den første aktive kokesonen er valgt,
vil berøring av tidtakerbrytere føre til at den
tilsvarende indikatoren blinker langsomt.
For eksempel svarer fremre, venstre indikator
vises på
til fremre, venstre kokesone.
tidtakerdisplayet.
Neste aktive kokesone velges ved å berøre Tidtaker-bryteren
bruk av komfyrtoppen
Bruke tidtakeren som sikkerhetsutkobling
Hvis det er angitt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slås av automatisk så
snart denne tiden er omme. Denne funksjonen kan brukes for flere kokesoner samtidig.
Bruke tidtakeren til å telle ned
Nedtellingstidtakeren kan ikke brukes hvis en kokesone er slått på.
en gang til.
2. Bruk Tidtakerinnstilling-bryterne
eller
) til å stille inn ønsket
(
tid, for eksempel 15 minutter.
Kokesonen vil da bli slått av
automatisk etter 15 minutter.
Sikkerhetsutkoblingen er nå aktivert.
Du kan vise hvor mye tid som er igjen for en kokesone ved hjelp av Tidtaker.
bryteren
Den tilsvarende indikatoren vil begynne å blinke langsomt.
Du kan endre innstillingene for tidtakeren ved hjelp av Tidtakerinnstillingeller
). Etter at den angitte tiden er gått ut, slår kokesonen
bryterne (
seg automatisk av. Du får en bekreftelse i form av et lydsignal, og det vises på
tidtakerdisplayet.
og
til
Du kan angi innstillingene raskere ved å en eller begge bryterne
ønsket verdi er nådd.
-bryteren først, begynner tidsinnstillingen på 99 minutter,
Hvis du berører
-bryteren først, begynner på den 1 minutt.
og hvis du berører
bruk av komfyrtoppen _25
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:15:57
Nedtellingstidtaker
For at nedtellingstidtakeren skal kunne brukes, må apparatet være slått på, men
alle kokesonene må være slått av.
.
1. Berør Tidtaker-bryteren
vises på tidtakerdisplayet.
or
).
2. Still inn ønsket tid ved hjelp av Tidtakerinnstilling-bryterne (
Nedtellingsfunksjonen på tidtakeren er nå aktivert, og gjenværende tid vises
på tidtakerdisplayet.
Du kan justere gjenværende tid ved å berøre Tidtaker-bryteren
eller
innstillingen ved hjelp av Tidtakerinnstilling-bryterne (
og endre
).
Effektøkning
Effektøkningsfunksjonen
gjør mer energi tilgjengelig for hver kokesone
(for eksempel praktisk når du skal koke opp en stor kjele med vann).
Effektøkningsfunksjonen aktiveres i maksimalt 10 minutter for hver kokesone.
Etter dette går kokesonene automatisk tilbake til strømnivå .
I enkelte omstendigheter kan effektøkningsfunksjonen bli deaktivert
automatisk for å beskytte de interne elektroniske komponentene i
komfyrtoppen.
Brokontroll
Brofunksjonen kan styre hele kokesonen på høyre
side ved bruk av store kokekar. (for eksempel ovale
kokekar, fiskegryte)
1. Trykk på sensortasten for komplett brosone.
2. Trykk på bryterne for varmeinnstilling (
eller
).
Displayet for varmeinnstilling på høyre side
(forside, bakside) endres sammen.
26_bruk av komfyrtoppen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:15:58
Automatisk oppvarming
1. Berør knappen for korresponderende
kokesone.
bruk av komfyrtoppen
2. Berør knappen for Automatisk
oppvarming.
3. Angi ønsket effektnivå som skal brukes etter
Automatisk oppvarming.
Kokesonen slår seg automatisk på ved
høyeste effektnivå og bytter deretter til det
fortsatte effektnivået du tidligere har valgt.
Tiden som brukes av Automatisk oppvarming,
avhenger av hvilket nivå for fortsatt effektnivå
som har blitt valgt (se oversikt).
ADVARSEL
Fortsatt
effektnivå
Tid for Automatisk
oppvarming (cirka)
[min.: sek.]
Fortsatt
effektnivå
Tid for Automatisk
oppvarming (cirka)
[min.: sek.]
1
0 : 15
9
0 : 50
2
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Aldri gå fra komfyrtoppen når den er i bruk. Dette kan føre til brann.
Ettersom det høyere fortsatte effektnivået generelt brukes til å steke mat, er det
kun nødvendig med en relativt kort oppvarmingstid for å varme opp pannen til å
begynne med.
Automatisk oppvarming egner seg ikke for mat som kokes i store mengder vann.
(for eksempel pasta)
Legg et lokk på pannen.
bruk av komfyrtoppen _27
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:15:59
Strømstyring
Kokesonene har et tilordnet maksimalt effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges ved å slå på
effektøkningsfunksjonen for en kokesone, reduserer
strømstyringen automatisk varmeinnstillingen for den
andre kokesonen som er koblet i par med den.
• Venstre side: Kokesone 1 og 2 er koblet i par
• Høyre side: Kokesone 3 og 4 er koblet i par
Indikatoren for denne kokesonen endres fra den angitte
varmeinnstillingen til høyeste mulige varmeinnstilling.
• Eksempel
Koblet i par med varmeinnstillingen for en annen kokesone
(nr. 4)
Siste varmeinnstilling for
kokesonen (nr. 3)
opprinnelig varmeinnstilling
varmeinnstilling automatisk
endret til
Nivå 15
Nivå 13
Effektøkning
Når den komplette brosonefunksjonen er aktivert, reduserer strømstyringen
automatisk varmeinnstillingen på venstre side (nr. 1 og nr. 2).
Hvis begge kokesonene på venstre side (nr. 1 og nr. 2) brukes, er maksimal mulig
.
varmeinnstilling på komplett brosone
For å bruke effektøkningsfunksjonen
venstre sides kokesone.
for komplett brosone, slår du av en av
Foreslåtte innstillinger for tilberedning av
spesielle matvarer
Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Varmeinnstillingene som kreves for forskjellige
tilberedningsmetoder, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten på kokekarene som
brukes, og type og mengde mat som tilberedes.
Bryterinnstilling
Tilberedningsmetode
Eksempler på bruk
14-15
Oppvarming
Sautering
Steking
Oppvarming av store mengder væske, koking
av nudler, bruning av kjøtt, (bruning av gulasj,
brasering av kjøtt)
10-13
Intensivt
Steking
Biff, kjøttfilet, poteter, pølser, pannekaker/lefser
8-9
Steking
Snitsel/koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, egg
6-7
Koking
Koking av opptil 1,5 l væske, poteter,
grønnsaker
3-5
Damping
Stuing
Koking
Damping og stuing av små mengder
grønnsaker, ris og melkeretter
1-2
Smelting
Smelting av smør, oppløsning av gelatin,
smelting av sjokolade
Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare en veiledende referanse.
Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar og matvarer.
28_bruk av komfyrtoppen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:16:00
rengjøring og vedlikehold
komfyrtopp
Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en oppvarmet keramisk
glassflate: Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige mengder rent
vann etter rengjøring, ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller ovnspray, skureputer eller
slipemiddel for gryter.
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den fortsatt er varm å ta
på. Dette vil hindre at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg, vannmerker,
fettdråper og metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass
eller rustfritt stål som du får i handelen.
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2. Gni tørr med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke etterlates på
overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med et
rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent vann og
gni tørr med en ren klut som ikke loer.
rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL
Inngrodd smuss
1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
Glasskraper og spesialrengjøringsmidler for
keramisk glass finnes i spesialbutikker.
rengjøring og vedlikehold _29
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:16:01
Problematisk smuss
1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer
med en glasskrape straks, mens det fortsatt er varmt.
ADVARSEL
Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes på en varm
kokesone:
2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.
Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt avkjølt, må du varme den
opp igjen for rengjøring.
Skraper eller mørke flekker på den keramiske
glassflaten, for eksempel forårsaket av en
kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes.
Dette skader imidlertid ikke komfyrtoppen
funksjonelt.
Komfyrtoppramme (alternativ)
ADVARSEL
Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på komfyrtopprammen. Da kan det
oppstå matte flekker.
1. Tørk rammen med en fuktig klut.
2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørr.
Unngå skader på apparatet
• Ikke bruk komfyrtoppen som arbeidsplate eller som oppbevaringsplass.
• Ikke slå på en kokesone hvis det ikke står kokekar på komfyrtoppen eller hvis
kokekaret er tomt.
• Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det er ikke uknuselig.
Det kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller hard gjenstand faller ned på
komfyrtoppen.
• Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Det kan føre til oppskraping og
skade på overflaten.
• Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft og avskallingsmidler,
på komfyrtopprammen. Slike væsker kan forårsake matte flekker.
• Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i kontakt
med en varm kokesone og smelter, må det renses vekk umiddelbart med en
kjøkkenskrape, mens det fortsatt er varmt. Hvis det får avkjøles, kan det skade
overflaten når det fjernes.
• Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for eksempel plast,
aluminiumsfolie og stekefolie, borte fra den keramiske glassflaten. Hvis noe
av denne typen smelter på komfyrtoppen, må det umiddelbart fjernes med en
skrape.
30_rengjøring og vedlikehold
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:16:01
garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
ADVARSEL
Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere.
Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre betydelig risiko for brukeren.
Hvis apparatet ditt trenger reparasjon, ber vi deg kontakte ditt kundesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke virker?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsskapet) er intakt. Hvis sikringene går
flere ganger, må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Kontrollindikatorene på kontrollpanelet lyser.
• Kokesonen er slått på.
• Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.
garanti og service
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du selv kan rette ved hjelp
av følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner
ikke hjelper i hvert enkelt tilfelle.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke vil slås på?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Det har gått mer enn 10 sekunder fra På/Av-bryteren ble aktivert til ønsket
kokesone slår seg på (se kapitlet "Slå på apparatet").
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet, med unntak av
restvarmeindikatoren , plutselig blir slukkes?
Dette kan ha én av to mulige forklaringer:
• Du har aktivert På/Av-bryteren uten å mene det.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises på
displayet etter at kokesonene er slått av?
Kontroller følgende mulige forklaring:
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok.
Hvis kokesonen er varm, må du ringe kundeservice.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på eller av?
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Berør På/Av-bryteren for å nullstille.
garanti og service _31
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:16:01
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
• Berør På/Av-bryteren for å nullstille etter at komfyrtoppen er kjølt ned.
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller det er ikke er plassert noen
kokekar på kokesonen.
• Hvis du bruker egnede kokekar, vil meldingen automatisk bli borte.
Hva gjør jeg hvis kjøleviftene kjører etter at komfyrtoppen er
slått av?
Kontroller følgende:
• Når du er ferdig med komfyrtoppen kjører kjøleviften av seg selv for nedkjøling.
• Etter at komfyrtoppens elektroniske komponenter er nedkjølt, blir kjøleviften
slått av.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av feil bruk av apparatet, kan du måtte
betale for et besøk av servicetekniker også i garantiperioden.
Service
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet "Feilsøking".
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere
problemet og vil også gjøre det enklere å bestemme om det er nødvendig med
besøk fra kundeservice.
Noter ned følgende informasjon:
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på apparatet ditt.
Denne informasjonen finnes på typeskiltet, slik:
• Modellbeskrivelse
• S/N-kode (15 sifre)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den tilgjengelig.
Modell:
Serienummer:
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
• hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp av én av løsningene i kapitlet
"Feilsøking".
• hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke fikk all
relevant informasjon før besøket, og han derfor for eksempel må gjøre flere
turer etter deler. Hvis du forbereder deg på telefonsamtalen slik det beskrevet
ovenfor, vil det spare deg for kostnaden ved slike turer.
32_garanti og service
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:16:02
tekniske data
Tekniske data
Utskjæringsmål for
benkeplaten
575 mm
Dybde
505 mm
Høyde
56 mm
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
tekniske data
Apparatets mål
Bredde
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tilkoblingsspenning
Maksimal tilkoblet strømbelastning
Vekt
7,2 kW
Netto
11,3 kg
Brutto
14,2 kg
Kokeringer
Stilling
Diameter
Strøm
Venstre bak
160 mm
1400 W / Effektøkning til 2000 W
Venstre foran
210 mm
2200 W / Effektøkning til 3200 W
Forsidebro
-
1800 W / Effektøkning til 2600 W
Baksidebro
-
1800 W / Effektøkning til 2600 W
Komplett bro
-
3600 W / Effektøkning til 4600 W
tekniske data _33
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:16:02
memo
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:16:02
memo
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:16:02
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
09 85635050
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00461A-02
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_NO-121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:16:02
NZ643NC Sarja
Induktioliesi
käyttöopas
ajattele mahdollisuuksia
SUOMI
Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Jos haluat lisää palveluita, rekisteröi tuotteesi
osoitteessa:
www.samsung.com/register
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:13:51
Oppaan käyttö
Lue tämä käyttöopas huolella ennen laitteen käyttämistä ja kiinnitä erityistä
huomiota seuraavan osion turvallisuusohjeisiin. Säilytä opas myöhempää
käyttöä varten. Jos laite luovutetaan uudelle omistajalle, opas tulee toimittaa
sen mukana.
Tärkeitä turvallisuusmerkintöjä ja
varotoimenpiteitä
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvasymboleita:
VAROITUS
Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
VAARA
Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat johtaa pieniin henkilötai omaisuusvahinkoihin.
VAARA
Noudata liettä käyttäessäsi näitä turvallisuuteen liittyviä perusohjeita,
jotta voisit välttyä tulipaloilta, räjähdyksiltä, sähköiskuilta tai
henkilövahingoilta.
ÄLÄ toimi näin.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ koske.
Noudata ohjeita tarkasti.
Irrota virtajohto pistorasiasta.
Varmista, että laite on maadoitettu, jotta et saisi sähköiskua.
Soita huoltoliikkeeseen ja pyydä sieltä apua.
Huom
Tärkeää
2_Oppaan käyttö
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:13:53
Turvallisuusohjeet
VAROITUS
Sähköturvallisuus
Varmista, että laite on pätevän sähköteknikon oikein asentama ja maadoittama.
Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee huoltaa laitetta. Epäpätevien henkilöiden tekemät
korjaukset voivat aiheuttaa vammoja tai laitteen vaurioitumisen. Jos laite tarvitsee korjausta, ota
yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vahinkoja ja mitätöidä takuun.
Turvallisuusohjeet
Tämä laite täyttää turvallisuudeltaan kaikkien hyväksyttyjen teknisten
ja turvallisuusstandardien vaatimukset. Laitteen valmistajana olemme
kuitenkin sitä mieltä, että velvollisuutemme on antaa sinulle myös seuraavat
turvallisuusohjeet.
Uppoasennettuja laitteita saa käyttää vain, jos ne on asennettu asiaankuuluvat standardit
täyttäviin kaappeihin ja työpisteisiin. Näin varmistutaan siitä, että turvallisuussäädösten vaatima
riittävä sähköeristys tulee tehdyksi.
Jos laite ei toimi oikein tai jos siihen ilmestyy murtumia tai halkeamia:
- sammuta kaikki keittoalueet;
- katkaise yhteys verkkovirtaan ja
- ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
VAROITUS
Lasten turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman
vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Keittoalueet kuumenevat keittämisen aikana. Pidä pienet lapset aina poissa laitteen lähettyviltä.
Turvallisuusohjeet _3
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:13:53
VAROITUS
Turvallisuus käytön aikana
Tätä laitetta tulee käyttää vain normaaliin keittämiseen ja paistamiseen kotioloissa. Sitä ei ole
suunniteltu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
Älä koskaan käytä liettä huoneen lämmittämiseen.
Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita pistorasiaan lieden lähellä. Sähköjohdot eivät saa
joutua kosketuksiin lieden kanssa.
Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät helposti palamaan. Älä koskaan jätä pintayksiköitä
valvomatta valmistaessasi ruokaa, esimerkiksi ranskalaisia perunoita, rasvassa tai öljyssä.
Sammuta keittoalueet käytön jälkeen.
Pidä ohjaustaulut aina puhtaina ja kuivina.
Älä koskaan aseta tulenarkoja esineitä lieden päälle. Ne voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä liettä alumiinifolion, alumiinifolioon pakattujen tuotteiden tai alumiinivuokaan pakattujen
pakastetuotteiden lämmittämiseen.
Laite saattaa aiheuttaa palovammoja, jos sitä käytetään huolimattomasti.
Sähkölaitteiden johdot eivät saa osua lieden kuumalle pinnalle eivätkä kuumiin
ruoanlaittovälineisiin.
Älä käytä liettä vaatteiden kuivaamiseen.
Älä koskaan säilytä tulenarkoja aineita, esimerkiksi aerosoleja tai puhdistusaineita lieden alla
sijaitsevissa laatikoissa tai kaapeissa.
VAROITUS: Sydämentahdistajien ja implanttien käyttäjien tulee pitää ylävartalonsa vähintään
30 cm päässä induktiokeittoalueilta, kun ne ovat päällä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
tahdistajasi valmistajaan tai lääkäriin.
VAROITUS
Turvallisuus puhdistettaessa
Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistusta.
Turvallisuussyistä laitetta ei tule koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
Puhdista liesi tämän oppaan sisältämien puhdistus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.
4_Turvallisuusohjeet
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:13:53
VAROITUS
Tärkeitä, asennukseen liittyviä varoituksia
Laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä, valmistajan kouluttama liesien asentaja. Katso osiota
”Lieden asentaminen”.
Kytke virtajohto sille soveltuvaan pistorasiaan ja käytä pistorasiaa ainoastaan tälle laitteelle.
Kytke virtajohto pistorasiaan tiukasti. Älä käytä jatkojohtoa.
Laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä asentaja tai huoltoliike.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
ongelmia laitteen toiminnassa tai henkilövahinko.
Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta asentamisen jälkeen. Irrottaminen tehdään mahdolliseksi
joko huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin
määräysten mukaisesti. (Koskee vain sisäänrakennettua mallia.)
Turvallisuusohjeet
- Jos tätä ohjetta ei noudateta ja jos annat laitteen jakaa pistorasian käyttämällä
jatkopistorasiaa tai jatkojohtoa, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä käytä muuntajaa. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä asenna tätä laitetta lämmittimien tai herkästi syttyvien aineiden läheisyyteen.
Älä asenna tätä laitetta kosteaan, rasvaiseen tai pölyiseen paikkaan tai sellaiseen paikkaan,
jossa laite altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).
Älä asenna tätä laitetta sellaiseen paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin, asuntovaunuihin tai muihin näiden
kaltaisiin kulkuneuvoihin.
Tämä laite tulee maadoittaa asianmukaisesti.
Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai ongelmia laitteen toiminnassa.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein ja varmista
aina yhteensopivuus paikallisten ja kansallisten koodien kanssa.
VAARA
Asennukseen liittyviä vaaroja
Laite tulee asentaa siten, että virtajohdon voi kytkeä helposti irti pistorasiasta.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähkövuodosta johtuva sähköisku tai
tulipalo.
Asenna laite sellaiselle tasaiselle ja kovalle alustalle, joka kestää laitteen painon.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, laitteessa saattaa esiintyä outoa värinää, ääniä tai käyttöongelmia.
Asenna laite niin, että sen ja seinän väliin jää riittävästi tilaa.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla ylikuumenemisesta johtuva tulipalo.
Jätä lieden yläosan päälle riittävästi tyhjää tilaa.
VAROITUS
Tärkeitä, sähköön liittyviä varoituksia
Poista virtaliitännöistä ja kytkentäkohdista säännöllisesti kuivalla liinalla kaikki niihin
kuulumattomat aineet, esimerkiksi pöly ja vesi.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Kytke virtajohto pistorasiaan oikeassa asennossa siten, että johto osoittaa lattiaa kohti.
Turvallisuusohjeet _5
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:13:53
- Jos kytket virtajohdon pistorasiaan siten, että johto osoittaa päinvastaiseen suuntaan, johdon
sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kytke virtajohto pistorasiaan tiukasti. Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löysää
pistorasiaa.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
Älä väännä tai solmi virtajohtoa.
Älä ripusta johtoa minkään metalliesineen päälle äläkä aseta johdon päälle painavia esineitä tai
pidä johtoa esineiden välissä. Älä myöskään työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, älä vedä suoraan johdosta.
- Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laite tai johto vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
VAARA
Sähköön liittyviä vaaroja
Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
VAROITUS
Tärkeitä, käyttöön liittyviä varoituksia
Kaasuvuodon (esimerkiksi propaani, nestekaasu tms.) sattuessa tuuleta tilat välittömästi äläkä
koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Laite kuumenee käytön aikana. Lieden sisällä oleviin vastuksiin ei pidä koskea.
Käytä AINA grillikintaita, kun otat ruokaa liedeltä, jotta et saisi palovammoja.
VAROITUS: Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokapurkit on ravistettava tai
niiden sisältöä on hämmennettävä ja niiden lämpötila on tarkastettava ennen käyttöä.
Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai pätevän
ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
VAROITUS: Anna lapsen käyttää liettä ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu
riittävät ohjeet ja jos hän osaa käyttää liettä turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön
liittyvät vaarat.
6_Turvallisuusohjeet
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:13:54
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien
henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
VAROITUS: Osat saattavat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet lapset
on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Älä aseta lieden päälle sellaisia metalliesineitä kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kattilankansia,
sillä ne saattavat kuumentua.
VAROITUS: Sammuta laite, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Älä koske pistokkeeseen, kun kätesi ovat kosteat.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku.
Älä sammuta laitetta irrottamalla virtajohtoa silloin, kun laite on toiminnassa.
- Pistokkeen kytkeminen takaisin pistorasiaan saattaa aiheuttaa kipinän ja sähköiskun tai
tulipalon.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Jos laitteen pinta murtuu, katkaise laitteesta virta sähköiskujen välttämiseksi. Älä
käytä liettä, ennen kuin lasipinta on vaihdettu.
Pidä kaikki pakkaustarvikkeet täysin poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat olla vaarallisia lapsille.
- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, palovamma tai jokin muu
vaurio.
Älä milloinkaan käytä tätä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ruoanlaittoon.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo.
Älä milloinkaan lämmitä muovisia tai paperisia pakkauksia äläkä käytä niitä lieden kanssa.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo.
Älä ylikuumenna ruokaa.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo.
Älä lämmitä paperiin, lehteen tai sanomalehteen käärittyä ruokaa.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo.
Älä käytä tulenarkoja suihkeita tai esineitä äläkä säilytä niitä lieden läheisyydessä.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
Käytä alhaista tehoasetusta sellaisten juomien kuin kahvin, teen, liköörin tai veden
lämmittämiseen sekä keitto-, pata- tai curry-ruokien kuumentamiseen. Muista myös hämmentää
tällaisia ruoka-aineita lämmityksen aikana.
- Korkean tehoasetuksen käyttö voi saada aineet kiehumaan yli ja aiheuttaa pahoja
palovammoja.
Turvallisuusohjeet _7
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:13:54
Älä laita sormiasi, vieraita aineita tai sellaisia metalliesineitä kuten pinnit ja neulat laitteen tulo- ja
poistoliitäntöihin tai aukkoihin. Jos johonkin näistä aukoista pääsee niihin kuulumattomia aineita,
irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai henkilövahinko.
ÄLÄ KOSKAAN täytä astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa
leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumaan yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää
ylikuumetessaan.
ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.
Älä kasta virtajohtoa veteen äläkä kytke sitä märkänä, ja pidä se myös kaukana kuumista
pinnoista.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne
saattavat räjähtää.
Älä yritä itse korjata, purkaa tai muokata laitetta millään tavalla.
- Älä käytä muita kuin standardinmukaisia sulakkeita (esim. kuparia, rautalankaa tms.).
- Jos laitetta täytyy korjata tai se pitää asentaa uudelleen, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, ongelmia laitteen
toiminnassa tai henkilövahinko.
Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi vettä, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laite altistuu jollekin nesteelle, ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta tulee outoa ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
VAARA
Käyttöön liittyviä vaaroja
Ole varovainen, sillä ruoka ja juomat saattavat olla hyvin kuumia niiden lämmittämisen jälkeen.
- Varmista, että ruoka on jäähtynyt riittävästi, erityisesti silloin, jos syötät lasta.
Ole varovainen, kun lämmität vettä, juomia tai muita nesteitä.
- Vältä liukaspintaisten ja kapeakaulaisten astioiden käyttöä.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, astian sisältö saattaa vuotaa yli ja aiheuttaa palovammoja.
Älä ota ruokaa tai astioita käsiisi ruoanvalmistuksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.
- Käytä grillikintaita, sillä ruoka ja astiat voivat olla kuumia ja saatat polttaa kätesi.
Jos laitteen pinta on vaurioitunut, sammuta laite virtakytkimestä.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku.
8_Turvallisuusohjeet
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:13:54
Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan.
Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Kaikki lika tulee poistaa ennen kannen avaamista ja lieden pinnan tulee antaa jäähtyä, ennen
kuin kansi suljetaan (koskee vain kannellista mallia).
- Seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, henkilövahinko tai ongelmia laitteen
toiminnassa.
Älä käytä laitetta, kun kätesi ovat kosteat.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku.
Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
- Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon tai ongelmia laitteen toiminnassa.
Turvallisuusohjeet
Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään (esimerkiksi pyykkiä, pannumyssyjä, palavia
kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä jne.).
Älä pidä tuotetta minkään herkästi särkyvän esineen, esimerkiksi lasiesineen tai
astianpesualtaan päällä.
- Lasi tai astianpesuallas saattaa vaurioitua.
Kun olet ottanut ruoan pois laitteesta, poista sen mahdollinen suojakuori varoen.
- Jos ruoka on kuumaa, siitä saattaa tulla erittäin kuumaa höyryä, kun poistat suojakuoren, ja
saatat saada palovamman.
Älä irrota laitteen virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan ota kunnon ote pistokkeesta ja vedä se
suoraan pois pistorasiasta.
- Jos virtajohto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.
Näitä laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukoohjausjärjestelmän kanssa.
Älä katso lieden vastuksiin (koskee vain niitä malleja, joissa on halogeenivalo).
Kytke aina käytön jälkeen virta päältä virtapainiketta käyttäen äläkä luota kattilantunnistimeen
(koskee vain niitä malleja, joissa on kattilantunnistin).
VAROITUS
Tärkeitä, puhdistamiseen liittyviä varoituksia
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.
Älä käytä bentseeniä, ohennusaineita tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
- Laitteen väri saattaa muuttua tai laite voi vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Kytke laite irti pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
Turvallisuusohjeet _9
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:13:54
VAROITUS
Puhdistamiseen liittyviä vaaroja
Liesi on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.
Jos liettä ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä saattaa lyhentää laitteen
käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Varo satuttamasta itseäsi, kun puhdistat laitetta (sisältä ja ulkoa).
- Saatat satuttaa itsesi laitteen teräviin reunoihin.
Älä puhdista laitetta höyrypesurilla.
- Tämä voi syövyttää laitteen pintaa.
Hävitysohjeet
VAROITUS
Pakkausmateriaalin hävitys
Kaikki laitteen pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä. Pahvi- ja muoviosat on merkitty
asianmukaisesti. Ota turvallisuus ja ympäristö huomioon, kun hävität pakkausmateriaaleja ja
vanhoja laitteita.
VAROITUS
Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen
VAROITUS: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee se toimimattomaksi, jottei se aiheuttaisi
vaaraa kenellekään.
Pyydä pätevää asentajaa kytkemään laite pois verkkovirrasta ja irrottamaan sähköjohto.
Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Saat paikallisilta viranomaisilta tietoja jätteiden keräyspäivistä ja keräyspisteistä.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava
muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
10_Hävitysohjeet
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:13:54
Sisältö
12
12
13
14
Säädökset ja niiden noudattaminen
Asentajan turvallisuusohjeet
Sähköverkkoon liittäminen
Asentaminen työpöydälle
Osat ja ominaisuudet
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Keittoalueet
Käyttöpaneeli
Osat
Induktiolämmitys
Laitteen tärkeimmät toiminnot
Turvakatkaisin
Jälkilämmön ilmaisin
Lämpötilan tunnistin
Ensipuhdistus
12
16
Alkuvalmistelut
20
20
Lieden käyttö
Puhdistus ja huolto
29
31
33
Takuu ja huolto
Tekniset tiedot
Sisältö
Lieden asentaminen
20 Induktiokeittoalueille tarkoitetut
ruoanvalmistusastiat
21 Sopivuustesti
21 Astioiden koko
21 Toimintaäänet
22 Oikeanlaisten astioiden käyttö
22 Kosketuspainikkeiden käyttö
23 Virran kytkeminen laitteeseen
23 Keittoalueen ja lämpötilan valitseminen
23 Virran katkaiseminen laitteesta
24 Keittoalueen sammuttaminen
24 Lapsilukon käyttö
25 Ajastin
26 Tehonlisäyspainike
26 Ison keittoalueen ohjaus
27 Automaattinen lämmitys
28 Tehon hallinta
28 Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
29 Liesi
30 Lieden kehys (lisävaruste)
30 Kuinka vältät laitteen vahingoittamista
31 Usein kysytyt kysymykset ja
ongelmatilanteet
32 Huolto
33 Tekniset tiedot
33 Keittoalustat
Sisältö _11
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:13:54
Lieden asentaminen
VAROITUS
Varmistu siitä, että laitteen asentaa ja maadoittaa pätevä sähköteknikko.
Huomioi tämä ohje. Takuu ei korvaa sellaisia vahinkoja, jotka aiheutuvat
vääränlaisesta asennuksesta.
Laitteen tekniset tiedot löytyvät tämän käyttöoppaan loppuosasta.
Säädökset ja niiden noudattaminen
Tämä laite täyttää seuraavien standardien vaatimukset:
• EN 60335 - 1 ja EN 60335 - 2 - 6, kotitalouksiin ja vastaaviin ympäristöihin tarkoitettujen
sähkölaitteiden turvallisuudesta;
• EN 60350 tai DIN 44546 / 44547 / 44548, kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
sähkökeittimien, liesien, uunien ja grillien käyttötavoista;
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2 ja
• EN 61000 - 3 - 3, sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC).
Tämä laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
• 2006/95/EC, pienjännitedirektiivi
• 2004/108/EEC, sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi
Asentajan turvallisuusohjeet
• Sähköasennuksessa on järjestettävä laite, joka mahdollistaa laitteen katkaisemisen
verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa vähintään 3 mm. Sopiviin
eristyslaitteisiin kuuluvat linjansuojakatkaisimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet tulee
irrottaa liitännästä), maavuotokatkaisimet ja kontaktorit.
• Palosuojauksen osalta tämä laite vastaa standardia EN 60335 - 2 - 6. Tämän tyyppinen
laite voidaan asentaa siten, että yhdellä sivulla on korkea kaappi tai seinä.
• Lieden alle ei saa asentaa vetolaatikoita.
• Asennuksen on taattava iskunkestävyys.
• Keittiöyksikön, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.
• Kosteussuojauksen vuoksi kaikki leikatut pinnat tulee tiivistää sopivalla tiivisteellä.
• Laatoitetuilla työpinnoilla lieden alustan liitokset tulee täyttää kokonaan laastilla.
• Luonnonkivi-, keinokivi- ja keraamisilla pinnoilla jouset tulee kiinnittää paikoilleen
tarkoitukseen soveltuvalla keinohartsilla tai yhdistelmäliimalla.
• Varmista, että tiiviste asettuu oikein työpintaa vasten ilman aukkoja. Ylimääräistä
silikonitiivistettä ei pidä käyttää, sillä tämä tekee huoltoa varten irrottamisesta hankalaa.
• Irrotettaessa liettä pitää painaa ulos alhaaltapäin.
• Lieden alle tulee asentaa levy.
• Työtason ja sen alla olevan yksikön etuosan välistä ilmankiertotilaa ei saa peittää.
12_Lieden asentaminen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:13:54
Sähköverkkoon liittäminen
Ennen liittämistä tulee tarkistaa, että laitteen nimellisjännite eli arvokilvessä mainittu
jännite vastaa verkon jännitettä. Arvokilpi sijaitsee lieden kotelon alaosassa.
Katkaise piiristä virta ennen johtojen kytkemistä piiriin.
VAROITUS
VAROITUS
Kun liesi on liitetty verkkovirtaan, varmista, että kaikki keittoalueet ovat
käyttövalmiita asettamalla jokainen vuorollaan huipputeholle. Käytä tarkoitukseen
sopivia ruoanlaittovälineitä.
Lieden asentaminen
Vastuksen jännite on AC 230 V~. Laite toimii hyvin myös sellaisissa verkoissa, jotka
käyttävät jännitteitä AC 220 V~ tai AC 240 V~.
Liesi tulee liittää verkkovirtaan laitteella, joka mahdollistaa laitteen katkaisemisen
verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa vähintään 3 mm, esimerkiksi
automaattisella linjansuojakatkaisimella, maavuotokatkaisimella tai sulakkeella.
Johdon liitäntöjen tulee olla säännösten mukaisia ja liitinten ruuvit tulee
VAROITUS
kiristää varmasti.
Kun lieteen kytketään virta ensimmäistä kertaa, kaikkiin näyttöihin syttyy valo ja
lapsilukko aktivoituu.
VAROITUS
VAROITUS
Huomioi taloliitännän ja laitteen vaihe-neutraali-jakauma (vaatimustenmukaisuus).
Muutoin osat voivat vahingoittua.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat vääränlaisesta asennuksesta.
Hanki uudet sähköjohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
laitteen valmistajalta.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
Sininen
Musta
Ruskea
Vihreä/Keltainen
Sininen
Musta
Harmaa
L
380-415 V ~
Vihreä/Keltainen
220-240 V ~
Harmaa
Ruskea
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Sininen
Musta
Ruskea
Harmaa
L1 N1
Vihreä/Keltainen
VAROITUS
Jotta sähköasennus tehtäisiin oikein,
noudata liitäntöjen läheltä löytyvää
kytkentäkaaviota.
L2 N2
2 X 1N ~
Lieden asentaminen _13
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:13:55
Asentaminen työpöydälle
Kirjoita muistiin laitteen arvokilvessä mainittu sarjanumero, ennen kuin laite
asennetaan.
Tätä numeroa tarvitaan, jos laitetta täytyy huoltaa. Numeroa ei voi enää tarkistaa
asennuksen jälkeen, sillä se sijaitsee alkuperäisessä arvokilvessä laitteen alaosassa.
Kiinnitä erityistä huomiota vaadittaviin vähimmäistila- ja etäisyysvaatimuksiin.
Kiinnitä pidikkeet molemmille puolille lieden mukana toimitetuilla ruuveilla ennen sen
asentamista pidikkeiden varaan.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Induktioliesi
min. 5 mm
20 mm
Eristyslevy
ilmankiertotila
Uuni
14_Lieden asentaminen
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:13:55
Lieden asentaminen
90 ° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
Lieden asentaminen _15
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:13:56
Osat ja ominaisuudet
16
0
m
m
Keittoalueet
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1400 W induktiokeittoalue 2000 W:n tehonlisäyksellä
2200 W induktiokeittoalue 3200 W:n tehonlisäyksellä
Takaosassa 1800 W induktiokeittoalue 2600 W:n tehonlisäyksellä
Etuosassa 1800 W induktiokeittoalue 2600 W:n tehonlisäyksellä
Kokonaisuutena 3600 W induktiokeittoalue 4600 W:n tehonlisäyksellä
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Keittoalueen valitsimet
Lämpöasetuspainikkeet
Lukkopainike
Virtapainike
Ajastinpainike
Lämpöasetusten ja jälkilämmön ilmaisimet
Pidä lämpimänä
Automaattinen lämmitys
Koko keittoalueen valitsin
16_Osat ja ominaisuudet
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:13:56
Osat
Asennuspidikkeet
Ruuvit
Induktiolämmitys
• Induktiolämmityksen toiminta: Kun asetat keittoastian keittoalueelle ja kytket
siihen virran, induktiolieden elektroniset piirit tuottavat ”indusoitua virtaa” keittoastian
pohjalle, jolloin sen lämpötila nousee välittömästi.
Osat ja ominaisuudet
Induktioliesi
Indusoitu virta
Induktiokela
Elektroniset piirit
• Nopeuttaa keittämistä ja paistamista: Koska paistinpannu lämmitetään suoraan
lasin sijaan, järjestelmän teho on muita järjestelmiä parempi, sillä lämpöä ei mene
hukkaan. Suurin osa käytetystä energiasta muuttuu lämmöksi.
Osat ja ominaisuudet _17
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:13:57
Laitteen tärkeimmät toiminnot
• Lasikeraaminen keittopinta: Laitteessa on lasikeraaminen keittopinta ja neljä
pikakeittoaluetta.
• Kosketuspainikkeet: Laitetta käytetään kosketuspainikkeiden avulla.
• Helppo puhdistus: Lasikeraamisen keittopinnan ja kosketuspainikkeiden etuna on
niiden helppo puhdistettavuus. Sileä, litteä pinta on helppo puhdistaa.
• Virtapainike: Virtapainike on erillinen pääkatkaisin verkkovirralle. Tämän painikkeen
koskettaminen joko kytkee virran laitteeseen tai katkaisee sen kokonaan.
• Ohjaus- ja toimintoilmaisimet: Digitaaliset näytöt ja merkkivalot antavat tietoja
asetuksista ja käytössä olevista toiminnoista sekä jälkilämmöstä eri keittoalueilla.
• Turvakatkaisin: Turvakatkaisin varmistaa, että kaikki keittoalueet sammuvat
automaattisesti tietyn ajan jälkeen, jos asetusta ei ole muutettu.
• Jälkilämmön ilmaisin: Jälkilämmön kuvake näkyy näytössä, jos keittoalue on niin
kuuma, että se voi aiheuttaa palovammoja.
• Tehonlisäys
: Käytä tätä toimintoa, jos haluat kuumentaa pannun nopeammin
kuin korkeimmalla tehotasolla ” ”. (Näytöllä näkyy ” ”.)
• Automaattinen kattilantunnistin: Jokaisella keittoalueella on automaattinen
kattilantunnistinjärjestelmä, joka on kalibroitu niin, että se tunnistaa sellaisen kattilan
tai pannun, jonka halkaisija on jonkin verran keittoaluetta pienempi. Kattila tai
pannu on aina asetettava keittoalueen keskelle. Käytä vain tarkoitukseen sopivia
ruoanlaittovälineitä.
• Digitaalinäytöt: Näyttöalueita on neljä, yksi kullekin keittoalueelle.
Niissä näkyvät seuraavat tiedot:
laitteeseen on kytketty virta
-
– , , valitut lämpöasetukset
-
jälkilämpö
-
lapsilukko on aktivoitu
-
virheilmoitus, kun kosketuspainiketta on kosketettu yli 8 sekunnin ajan
-
virheilmoitus, kun liesi on ylikuumentunut vääränlaisen käytön vuoksi
-
(esimerkiksi tyhjien astioiden käyttö liedellä)
virheilmoitus, kun keittoalueella käytetään vääränlaista tai liian pientä
-
keittoastiaa tai keittoastiaa ei ole asetettu lainkaan keittoalueelle.
• Pidä lämpimänä
: Käytä tätä toimintoa ruoan pitämiseen lämpimänä. (Näytöllä
näkyy “ ”.)
: Käytä tätä toimintoa lämmittäessäsi suurimmalla
• Automaattinen lämmitys
teholla määrätty aika. (Näytössä näkyy “ ”.)
Kun toiminto on valmis, keittoalueen lämpötilaa pienennetään automaattisesti.
VAROITUS
Älä milloinkaan jätä liettä valvomatta, kun se on käytössä.
Seurauksena saattaa olla tulipalo.
• Koko keittoalueen valitsin
oikean puolen kattavaksi.
: Käytä tätä toimintoa laajentamaan keittoalue koko
18_Osat ja ominaisuudet
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:14:00
Turvakatkaisin
Lämpöasetus
Sammutus
1-3
6 tunnin kuluttua
4-6
5 tunnin kuluttua
7-9
4 tunnin kuluttua
10-15
1,5 tunnin kuluttua
Jos liesi on ylikuumentunut vääränlaisen käytön takia, näytölle ilmestyy
ja lieden virta katkaistaan.
Osat ja ominaisuudet
Jos jotakin keittoaluetta ei sammuteta tai sen lämpöasetusta ei säädetä pitkään aikaan,
kyseinen keittoalue sammuu itsestään.
(”hot” eli kuuma) kyseisen keittoalueen
Mahdollisen jälkilämmön merkkinä on
digitaalinäytössä.
Keittoalueet sammuvat itsestään seuraavassa mainittujen aikojen kuluttua.
Jos keittoalueella käytetään vääränlaista tai liian pientä keittoastiaa tai keittoastiaa
ei ole asetettu lainkaan keittoalueelle, näytöllä näkyy . Keittoalue sammutetaan
automaattisesti 1 minuutin kuluttua.
Mikäli yksi tai useampi keittoalue sammuu ennen mainittua aikaa, katso kohtaa
”Ongelmatilanteet”.
Muita syitä, joiden vuoksi keittoalue sammuu itsestään
Kaikki keittoalueet sammuvat välittömästi itsestään, jos vettä kiehuu yli ja roiskuu
ohjaustaululle.
Virta katkaistaan automaattisesti myös silloin, kun ohjaustaulun päälle asetetaan
kostea liina. Molemmissa tapauksissa laitteeseen on kytkettävä virta uudelleen
virtapainikkeesta , kun neste tai liina on poistettu.
Jälkilämmön ilmaisin
Kun yksittäinen keittoalue tai liesi on sammutettu, jälkilämmön merkkinä on
(”hot” eli
kuuma) kyseisen keittoalueen digitaalinäytössä. Keittoalueen sammuttamisen jälkeenkin
jälkilämmön ilmaisin sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.
Voit käyttää jälkilämpöä ruoan sulattamiseen tai lämpimänä pitämiseen.
VAROITUS
VAROITUS
Niin kauan kuin jälkilämmön ilmaisin palaa, keittoalue voi aiheuttaa palovammoja.
Jos virransyöttö katkeaa, -merkki sammuu eivätkä tiedot jälkilämmöstä ole enää
käytettävissä. Keittoalueelta voi silti edelleen saada palovammoja. Vahinkojen
välttämiseksi lieden lähettyvillä tulee aina olla varovainen.
Osat ja ominaisuudet _19
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:14:01
Lämpötilan tunnistin
Jos jonkin keittoalueen lämpötila jostakin syystä nousee yli turvarajan, alueen lämpötilaa
lasketaan automaattisesti.
Kun olet lopettanut lieden käytön, jäähdytystuuletin jatkaa toimintaansa niin kauan, että
liesi jäähtyy. Lieden elektronisten osien lämpötilasta riippuen jäähdytystuuletin kytkeytyy
automaattisesti päälle tai pois päältä.
Alkuvalmistelut
Ensipuhdistus
Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla ja lasikeraamisen keittopinnan puhdistusaineella.
VAROITUS
Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi vahingoittua.
Lieden käyttö
Induktiokeittoalueille tarkoitetut
ruoanvalmistusastiat
Induktioliesi voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun keittoalueilla käytetään
magneettipohjaista ruoanlaittoastiaa. Voit käyttää seuraavanlaisia astioita.
Astian materiaali
Astian materiaali
Sopiva
Teräs ja emaloitu teräs
Kyllä
Valurauta
Kyllä
Ruostumaton teräs
Jos valmistaja on merkinnyt tuotteen asianmukaisesti
Alumiini, kupari ja messinki
Ei
Lasi, keramiikka ja posliini
Ei
Induktioliedelle sopivat astiat ovat valmistajan asianmukaisesti merkitsemiä.
Joistakin astioista saattaa lähteä ääntä, kun niitä käytetään keittoalueilla.
Tämä ääni ei tarkoita, että laitteessa olisi vikaa eikä se vaikuta laitteen
toimintaan mitenkään.
20_Alkuvalmistelut
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:14:01
Sopivuustesti
Ruoanvalmistusastia soveltuu induktioliedelle,
jos magneetti tarttuu astian pohjaan ja
jos astia on valmistajan asianmukaisesti
merkitsemä.
Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti astioiden pohjan kokoon tiettyyn rajaan
saakka. Astian pohjan magneettisen osan halkaisijan on kuitenkin oltava vähintään tietyn
kokoinen keittoalueesta riippuen.
Keittoalueen halkaisija
Astian pohjan vähimmäishalkaisija
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Etu- tai taka-alue
120 mm
Koko keittoalue
180 mm, ellipsi, kalavuoka
Lieden käyttö
Astioiden koko
Toimintaäänet
Jos kuulet:
•Rutinaa: keittiövälineet on valmistettu erilaisista materiaaleista.
•Vihellystä: käytät useampaa kuin yhtä keittoaluetta ja keittiövälineet on
valmistettu erilaisista materiaaleista.
•Hurinaa: käytät korkeita tehotasoja.
•Naksahtelua: sähköjä kytketään.
•Sihinää tai surinaa: tuuletin on käynnissä.
Nämä äänet ovat normaaleja eivätkä tarkoita, että laitteessa olisi vikaa.
Lieden käyttö _21
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:14:01
Oikeanlaisten astioiden käyttö
Mitä parempia astioita käytät, sitä parempiin tuloksiin pääset.
• Voit tunnistaa hyvät astiat niiden pohjista. Pohjan tulisi olla mahdollisimman paksu ja
tasainen.
• Kun ostat uusia astioita, kiinnitä erityistä huomiota pohjan halkaisijaan. Valmistajat
ilmoittavat usein vain yläreunan läpimitan.
• Älä käytä pannuja, joiden pohja on vahingoittunut tai joissa on epätasaisia reunoja tai
särmiä. Jos tällaisia pannuja liikutellaan lieden pinnalla, pinta voi vahingoittua pysyvästi.
• Kylminä pannujen pohjat ovat normaalisti hieman koveria. Ne eivät koskaan saisi olla
kuperia.
• Jos haluat käyttää jotakin erikoista astiaa, esimerkiksi painekeitintä, haudutuspannua
tai wokkipannua, noudata astian valmistajan ohjeita.
Energiansäästövinkkejä
Voit säästää energiaa huomioimalla seuraavat seikat.
• Aseta kattilat ja pannut kohdalleen
aina ennen keittoalueen
sytyttämistä.
• Likaiset keittoalueet tai pannujen
pohjat lisäävät energiankulutusta.
• Aseta kannet kattiloiden ja pannujen
päälle tiiviisti aina, kun mahdollista.
Oikein!
Väärin!
• Sammuta keittoalueet ennen
keittoajan päättymistä ja käytä
jälkilämpöä ruoan lämpimänä
pitämiseen ja sulattamiseen.
Kosketuspainikkeiden käyttö
Käytä kosketuspainikkeita koskettamalla haluamaasi painiketta sormen kärjellä, kunnes
halutut näytöt syttyvät tai sammuvat tai haluamasi toiminto aktivoituu.
Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta kerrallaan, kun käytät laitetta. Jos sormesi
painuu liian leveästi ohjaustaululle, myös viereinen painike saattaa aktivoitua.
22_Lieden käyttö
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:14:02
Virran kytkeminen laitteeseen
1. Kosketa lukkopainiketta
noin 3 sekunnin ajan.
n. 1 sekunnin
ajan
Lieden käyttö
2. Laitteeseen kytketään virta painamalla
virtapainiketta .
1 sekunnin ajan.
Kosketa virtapainiketta
Digitaalinäytöillä näkyy .
Kun laitteeseen on kytketty virta virtapainikkeella , lämpöasetus on
valittava noin 10 sekunnin sisällä. Muuten laitteen virta katkeaa itsestään
turvallisuussyistä.
Keittoalueen ja lämpötilan valitseminen
1. Valitse keittoalue koskettamalla haluamasi
keittoalueen painiketta.
2. Aseta keittoalueen teho koskettamalla
lämpötilanvalitsimia.
Jos useampaa kuin yhtä valitsinta painetaan yli 8 sekunnin ajan,
. Nollaa arvo koskettamalla virtapainiketta
lämpötilanäytöllä näkyy
.
Virran katkaiseminen laitteesta
Laitteen virta katkaistaan kokonaan koskettamalla
virtapainiketta .
Kosketa virtapainiketta .
Kun yksittäinen keittoalue tai koko keittopinta on sammutettu, jälkilämmön
merkkinä näkyy kyseisen keittoalueen digitaalinäytössä
(”hot” eli kuuma).
Lieden käyttö _23
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:14:03
Keittoalueen sammuttaminen
Kun haluat sammuttaa keittoalueen, palauta
käyttämällä ohjaustaulun
asetukseksi
-painiketta.
Jos haluat sammuttaa keittoalueen nopeammin, kosketa keittoalueen
painiketta kahdesti.
Lapsilukon käyttö
Lapsilukon avulla voit estää keittoalueen tahattoman sytyttämisen ja keittopinnan
aktivoinnin.
lukuun ottamatta. Näin estetään
Ohjaustaulu voidaan lukita, virtapainiketta
asetusten tahaton muuttaminen esimerkiksi ohjaustaulua pyyhittäessä.
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä
1. Kosketa lukkopainiketta noin 3 sekunnin
ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
n. 3 sekunnin
ajan
2. Kosketa mitä tahansa painiketta.
Näytöillä näkyy
merkkinä siitä, että lapsilukko
on käytössä.
3. Kun haluat ottaa lapsilukon pois päältä, kosketa lukkopainiketta
uudelleen 3 sekunnin ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
Kun olet kytkenyt laitteen pois päältä, lapsilukko aktivoituu turvallisuussyistä
automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.
24_Lieden käyttö
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:14:04
Ajastin
Ajastinta voi käyttää kahdella tavalla:
Turvakatkaisun asettaminen
Jos haluat asettaa turvakatkaisun jollekin keittoalueelle, sen tulee olla käytössä.
se keittoalue,
1. Valitse ajastinpainikkeella
jolle haluat asettaa turvakatkaisun.
Kun ensimmäinen keittoalue on valittu,
ajastinpainikkeen koskettaminen saa kyseisen
keittoalueen ilmaisimen välkkymään hitaasti.
Esimerkiksi etuvasemmalla oleva ilmaisin
vastaa etuvasemmalla olevaa keittoaluetta.
näkyy ajastimen näytöllä.
Lieden käyttö
Ajastimen käyttö turvakatkaisimena:
Jos keittoalueelle asetetaan määräaika, se sammuttaa itsensä tämän ajan kuluttua. Tätä
toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti usealle keittoalueelle.
Ajastimen käyttö toiminnan ajastukseen:
Ajastusta ei voi käyttää, jos keittoalue on jo käytössä.
Seuraava aktiivinen keittoalue valitaan koskettamalla ajastinpainiketta
uudelleen.
2. Käytä ajastimen asetuspainikkeita
tai
) asettaaksesi haluamasi
(
automaattisen katkaisuajan, esimerkiksi
15 minuuttia.
Turvakatkaisu on nyt aktivoitu.
Voit näyttää minkä tahansa keittoalueen jäljellä olevan ajan käyttämällä
.
ajastinpainiketta
Keittoalueen ilmaisin alkaa välkkyä hitaasti.
Asetukset nollataan käyttämällä ajastimen asetuspainikkeita (
tai
). Asetetun
ajan kuluttua keittoalue sammuu automaattisesti, laite antaa vahvistukseksi
äänimerkin ja ajastinnäyttö osoittaa, että haluttu toiminto on tehty.
Jos haluat tehdä asetukset nopeammin, kosketa joko
tai
-painiketta, kunnes pääset haluamaasi arvoon.
-painiketta ensin, ajastusaika alkaa 99 minuutista. Jos taas
Jos painat
-painiketta ensin, aika alkaa 1 minuutista.
painat
Lieden käyttö _25
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:14:06
Toiminnan ajastus
Toiminnan ajastusta voi käyttää vain silloin, kun laitteeseen on kytketty virta, mutta
kaikki keittoalueet ovat pois käytöstä.
.
1. Kosketa ajastinpainiketta
ilmestyy ajastinnäyttöön.
tai
).
2. Aseta haluamasi aika ajastimen asetuspainikkeilla (
Ajastustoiminto on nyt asetettu ja jäljellä oleva aika näkyy ajastinnäytöllä.
Jos haluat säätää jäljellä olevaa aikaa, kosketa ajastinpainiketta
tai
).
muuta asetusta ajastimen asetuspainikkeilla (
ja
Tehonlisäyspainike
Tehonlisäystoiminnon
avulla saat lisätehoa käyttöön keittoalueilla. (esimerkiksi
silloin, kun haluat keittää suuren määrän vettä)
Tehonlisäystoiminto voi olla käytössä vain 10 minuutin ajan kullekin keittoalueelle.
Tämän ajan kuluttua umpeen keittoalueet siirtyvät automaattisesti asetukseen .
Joissakin tilanteissa tehonlisäystoiminto saattaa mennä pois päältä
automaattisesti lieden sisäisten elektronisten osien suojaamiseksi.
Ison keittoalueen ohjaus
Toiminnolla ohjataan koko oikean puolen keittoaluetta käytettäessä suuria astioita.
(esimerkiksi ellipsin muotoiset astiat, kalavuoka)
1. Kosketa ison keittoalueen painiketta.
2. Kosketa lämpötilanvalitsinta (
tai
).
Oikean puolen (etu, taka) lämpötilanäyttö
vaihtuu kosketuksen mukaisesti.
26_Lieden käyttö
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:14:08
Automaattinen lämmitys
1. Kosketa keittämiseen tarkoitetun keittoalueen
painiketta.
Lieden käyttö
2. Kosketa Automaattinen lämmitys
-painiketta.
3. Aseta se tehotaso, jolle haluat siirryttävän, kun
vesi automaattinen lämmitys päättyy.
Keittoalue kytkeytyy automaattisesti
suurimmalle teholle ja sen jälkeen aiemmin
valitsemallesi jatkuvalle teholle.
Automaattisen lämmityksen tarvitsema aika
riippuu valitsemastasi jatkuvasta tehosta (katso
kaavio).
Automaattisen
Jatkuva teho lämmityksen tarvitsema
aika (noin) [min : s]
VAROITUS
Automaattisen
Jatkuva teho lämmityksen tarvitsema
aika (noin) [min : s]
1
0 : 15
9
0 : 50
2
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Älä milloinkaan jätä liettä valvomatta, kun se on käytössä. Seurauksena saattaa olla
tulipalo.
Koska korkeaa jatkuvaa tehoa käytetään tavallisesti ruoan paistamiseen, vain
suhteellisen lyhyt aika tarvitaan paistinpannun kuumentamiseen.
Automaattinen lämmitys ei sovellu ruoalle, jota valmistetaan suuressa
vesimäärässä. (esimerkiksi pasta)
Peitä pannu kannella.
Lieden käyttö _27
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:14:08
Tehon hallinta
Keittoalueilla on tietty maksimiteho.
Jos tämä teho ylitetään tehonlisäystoimintoa käyttämällä,
tehonhallinta laskee keittoalueen parin lämpötilaa
automaattisesti.
• Vasen puoli: Keittoalueet 1 ja 2 ovat toistensa pareja.
• Oikea puoli: Keittoalueet 3 ja 4 ovat toistensa pareja.
Tämän keittoalueen lämpötila-asetus muuttuu
automaattisesti.
• Esimerkki:
Keittoalueen parin lämpötila-asetus (alue 4)
Keittoalueen viimeisin
lämpötila-asetus (alue 3)
Alkuperäinen lämpöasetus
Automaattisesti muutettu
lämpöasetus
Tehonlisäystoiminto
Taso 15
Taso 13
Kun iso keittoalue on kokonaisuudessaan käytössä, tehonhallinta alentaa
automaattisesti vasemman puolen (keittoalue 1 ja 2) lämpötila-asetusta.
Jos koko vasen puoli (keittoalue 1 ja 2) on käytössä, ison keittoalueen korkein
mahdollinen lämpötila-asetus on
.
Jos haluat käyttää tehonlisäystoimintoa
koko isolle keittoalueelle, sammuta
toinen vasemmanpuoleisista keittoalueista.
Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
Taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri ruoanlaittotapojen vaatimat lämpöasetukset riippuvat
useista tekijöistä, esimerkiksi käytettävän astian laadusta ja valmistettavan ruoan tyypistä.
Asetus
Ruoanlaittotapa
Käyttöesimerkkejä
14-15
Lämmitys
Kevyt ruskistus
Paistaminen
Suurten nestemäärien lämmittäminen, nuudeleiden
keitto, lihan ruskistus
10-13
Voimakas
Paistaminen
Pihvi, sisäpaisti, paistetut perunat, makkarat,
ohukaiset/blinit
8-9
Paistaminen
Leikkeet/höystö, maksa, kala, pasteijat, paistetut
munat
6-7
Keittäminen
Keittäminen enintään 1,5 l:n nestemäärässä,
perunat, vihannekset
3-5
Höyrystäminen
Hauduttaminen
Keittäminen
1-2
Sulattaminen
Pienten vihannesmäärien höyrystäminen ja
hauduttaminen, riisin ja maitoruokien keittäminen
Voin, liivatteen ja suklaan sulattaminen
Taulukon lämpöasetukset on tarkoitettu vain ohjeellisiksi.
Lämpöasetukset on säädettävä käytettyjen astioiden ja raaka-aineiden mukaan.
28_Lieden käyttö
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:14:09
Puhdistus ja huolto
Liesi
Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin kuumentuneen lasikeraamisen
pinnan kanssa: Kaikki puhdistusaineet tulee poistaa riittävällä määrällä puhdasta
vettä puhdistuksen jälkeen, sillä ne voivat vaikuttaa syövyttävästi pinnan
kuumentuessa. Älä käytä mitään voimakkaita puhdistusaineita tai -välineitä kuten
grillin tai uunin puhdistussuihkeita tai hankaustyynyjä.
Puhdista lasikeraaminen pinta jokaisen käyttökerran jälkeen siinä tilassa, kun
se tuntuu vielä käteen lämpimältä. Näin voit estää roiskeiden palamisen kiinni
pintaan. Poista kattilakivi, vesijäljet, rasvaroiskeet ja metallivärjäytyminen tavallisella
lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen puhdistamiseen tarkoitetulla
puhdistusaineella.
Puhdistus ja huolto
VAROITUS
Kevyt lika
1. Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla.
2. Hankaa kuivaksi puhtaalla liinalla. Pinnalle ei saa jäädä puhdistusaineen jäämiä.
3. Puhdista perusteellisesti koko lasikeraaminen keittopinta kerran viikossa
tavallisella lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen puhdistamiseen
tarkoitetulla puhdistusaineella.
4. Pyyhi lasikeraaminen pinta käyttäen riittävää määrää puhdasta vettä ja hankaa
kuivaksi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
Vaikea lika
1. Käytä lasikaavinta ylikiehuneen ruoan ja muun vaikean lian poistamiseen.
2. Aseta lasikaavin kulmassa lasikeraamista pintaa vasten.
3. Poista lika kaapimella.
Lasikaapimia ja lasikeramiikan puhdistusaineita
saa erikoismyymälöistä.
Puhdistus ja huolto _29
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:14:09
Ongelmalika
1. Poista palanut sokeri, ja sulanut muovi, alumiinifolio tai muu materiaali
lasikaapimella välittömästi sen ollessa vielä kuumaa.
VAROITUS
Saatat saada palovammoja, kun käytät lasikaavinta kuumalla keittoalueella.
2. Puhdista liesi kuten normaalisti sen jäähdyttyä.
Jos keittoalue, johon on sulanut jotakin, on päässyt jäähtymään, lämmitä se
uudelleen puhdistusta varten.
Esimerkiksi teräväreunaisen pannun aiheuttamia
naarmuja tai tummia jälkiä lasikeraamisella
pinnalla ei voi poistaa. Ne eivät kuitenkaan
haittaa lieden toimintaa.
Lieden kehys (lisävaruste)
VAROITUS
Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven poistoainetta lieden kehykseen,
sillä pintaan voi ilmestyä himmentymiä.
1. Pyyhi kehys kostealla liinalla.
2. Kostuta kuivunut lika märällä liinalla. Pyyhi ja hankaa kuivaksi.
Kuinka vältät laitteen vahingoittamista
• Älä käytä liettä työpintana tai säilytysalustana.
• Älä kuumenna keittoaluetta, jos sillä ei ole astiaa tai astia on tyhjä.
• Keraaminen lasi on vahvaa ja kestää lämpötilanvaihteluita, mutta se ei ole
rikkoutumatonta.
Liesi voi vahingoittua, jos sen päälle tippuu jokin hyvin kova tai terävä esine.
• Älä aseta astioita lieden kehykselle. Kehyksen pinta voi naarmuuntua ja
vahingoittua.
• Vältä kaatamasta happamia nesteitä, esimerkiksi etikkaa, sitruunamehua
tai kattilakiven poistoainetta lieden kehykselle, koska ne voivat aiheuttaa
himmentymiä.
• Jos sokeria tai sokeroitua valmistetta tippuu ja sulaa kuuman keittoalueen
pinnalle, aine tulisi poistaa keittiökaapimella välittömästi sen ollessa vielä
kuumaa. Jos se pääsee jäähtymään, sen poistaminen voi vahingoittaa pintaa.
• Pidä kaikki helposti sulavat materiaalit, kuten muovit, alumiinifoliot ja uunifoliot
poissa lasikeraamiselta pinnalta. Jos tämäntyyppistä ainetta sulaa lieden
päälle, aine tulee poistaa välittömästi kaapimella.
30_Puhdistus ja huolto
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:14:10
Takuu ja huolto
Usein kysytyt kysymykset ja ongelmatilanteet
VAROITUS
Vain pätevä huoltoteknikko saa korjata laitetta. Väärin tehdyt korjaukset voivat
aiheuttaa huomattavan vaaran laitteen käyttäjälle. Jos laite tarvitsee korjausta, ota
yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Mitä teen, jos keittoalueet eivät toimi?
Takuu ja huolto
Vika voi joskus johtua jostakin pienestä virheestä ja voit mahdollisesti korjata sen itse
seuraavien ohjeiden avulla. Jos seuraavista ohjeista ei ole hyötyä tietyssä tilanteessa, älä
yritä mitään muita korjauksia.
Tarkista seuraavat seikat:
• Sulake (sulakekaapissa) on kunnossa. Jos sulakkeet palavat useita kertoja,
ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.
• Laitteeseen on kytketty virta.
• Ohjaustaulun merkkivalot palavat.
• Keittoalueeseen on kytketty virta.
• Keittoalueisiin on asetettu halutut lämpöasetukset.
Mitä teen, jos keittoalueisiin ei tule virtaa?
Tarkista seuraavat seikat:
• Virtapainikkeen painamisen ja halutun keittoalueen aktivoimisen välillä on
kulunut yli 10 sekuntia (katso osiota ”Virran kytkeminen laitteeseen”).
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
Mitä teen, jos näyttö jälkilämpöilmaisinta
yhtäkkiä katoaa näkyvistä?
lukuun ottamatta
Tämä voi johtua kahdesta seikasta:
• Virtapainiketta on kosketettu vahingossa.
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
Mitä teen, jos keittoalueiden sammuttamisen jälkeen näytöllä ei
näy jälkilämpöilmaisinta?
Tarkista seuraavat seikat:
• Keittoaluetta käytettiin vain lyhyen aikaa eikä se siksi kuumentunut riittävästi.
Jos keittoalue on kuuma, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Mitä teen, jos keittoalueeseen ei tule virtaa tai virta ei katkea?
Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
• Lapsilukko on käytössä.
Mitä teen, jos näytöllä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun. Nollaa laite koskettamalla
virtapainiketta.
Takuu ja huolto _31
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:14:10
Mitä teen, jos näytöllä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Liesi on ylikuumentunut vääränlaisen käytön vuoksi.
• Kun liesi on jäähtynyt, kosketa virtapainiketta.
Mitä teen, jos näytöllä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Keittoalueella on vääränlainen tai liian pieni astia tai astiaa ei ole asetettu
lainkaan keittoalueelle.
• Kun käytät oikeanlaista astiaa, näytöllä näkyvä viesti häviää automaattisesti.
Mitä teen, jos tuuletin on käynnissä, vaikka liesi on sammutettu?
Tarkista seuraavat:
• Kun olet lopettanut lieden käytön, tuuletin käynnistyy itsestään ja jäähdyttää
laitteen.
• Kun lieden elektroniset osat ovat jäähtyneet, tuuletin sammuu.
Jos kutsut asiakaspalvelusta huoltohenkilön paikalle ja ongelman syynä on
käyttövirhe, käynnistä voidaan laskuttaa myös takuuaikana.
Huolto
Ennen kuin soitat huoltoon, lue kohta ”Ongelmatilanteet”.
Jos tarvitset vielä tämänkin jälkeen apua, noudata seuraavia ohjeita.
Onko kyseessä tekninen vika?
Jos on, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Valmistaudu keskusteluun etukäteen. Tämä helpottaa vian määrittelyä ja arviota
mahdollisen huoltokäynnin tarpeesta.
Pane merkille seuraavat seikat.
• Miten ongelma ilmenee?
• Missä tilanteessa ongelma ilmenee?
Kun soitat, pidä esillä laitteesi malli ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen
arvokilvestä:
• Mallin kuvaus
• Sarjanumero (15 numeroa)
Tiedot kannattaa kirjoittaa tähän, jotta ne löytyvät helposti.
Malli:
Sarjanumero:
Milloin huolto on maksullista jopa takuuaikana?
• Jos vian olisi voinut korjata noudattamalla jotain kohdan ”Ongelmatilanteet”
ratkaisuja.
• Jos huoltoteknikko joutuu tekemään useita huoltokäyntejä, koska hänelle ei
ole annettu kaikkia asiaankuuluvia tietoja ennen käyntiä ja hän joutuu tästä
syystä esimerkiksi hakemaan osia. Säästät nämä matkakustannukset, kun
valmistaudut puheluun, kuten edellä neuvotaan.
32_Takuu ja huolto
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:14:10
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Työtason leikkauksen mitat
575 mm
Syvyys
505 mm
Korkeus
56 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
490 mm
Kulman säde
Tekniset tiedot
Laitteen mitat
Leveys
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Liitäntäjännite
7,2 kW
Suurin tehokuormitus
Paino
Netto
11,3 kg
Brutto
14,2 kg
Keittoalustat
Sijainti
Halkaisija
Teho
Takavasen
160 mm
1400 W / tehonlisäys 2000 W
Etuvasen
210 mm
2200 W / tehonlisäys 3200 W
Etuoikea
-
1800 W / tehonlisäys 2600 W
Takaoikea
-
1800 W / tehonlisäys 2600 W
Koko oikea puoli
-
3600 W / tehonlisäys 4600 W
Tekniset tiedot _33
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:14:10
Muistiinpanoja
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:14:10
Muistiinpanoja
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:14:10
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
09 85635050
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Koodinumero: DG68-00461A-02
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_FI-121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:14:10
NZ643NC Serien
Induktionskomfur
brugervejledning
forestil dig mulighederne
DANSK
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
For at få mere komplet service bedes du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:10:07
brug af denne vejledning
Inden du bruger dette apparat, bør du bruge lidt tid på at læse
denne brugervejledning og specielt være opmærksom på de
sikkerhedsforanstaltninger, der findes i følgende sektion. Gem denne
brugervejledning til fremtidigt brug. Hvis du sælger apparatet, bedes du
give brugervejledningen til den nye ejer.
Vigtige sikkerhedssymboler og
sikkerhedsforanstaltninger.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig
ADVARSEL personskade eller død.
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre
FORSIGTIG personskade eller tingsskade.
For at mindske risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød eller
personskade i forbindelse med brug af din komfurplade, skal du
FORSIGTIG følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.
Forsøg IKKE.
Demonter IKKE.
Rør IKKE.
Følg anvisningerne nøje.
Tag strømstikket ud af stikkontakten.
Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at få hjælp.
Bemærkning
Vigtigt
2_brug af denne vejledning
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:10:10
sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
Elektrisk sikkerhed
Sørg for, at apparatet installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret tekniker.
Apparatet må kun serviceres af kvalificeret servicepersonale. Reparationer, der udføres af ikkekvalificerede personer, kan medføre personskade eller alvorlig fejlfunktion. Hvis dit apparat skal
repareres, skal du kontakte dit lokale servicecenter. Hvis disse instruktioner ikke efterleves, kan
dette medføre skade og ugyldiggøre garantien.
Indbyggede apparater må kun anvendes, når de er installeret i rum og arbejdssteder, der
overholder de relevante standarder. Dette sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod kontakt med
elektriske enheder som krævet af vigtige sikkerhedsstandarder.
sikkerhedsinstruktioner
Dette apparats sikkerhedsforhold overholder accepterede tekniske
standarder. Men som producent mener vi også, at det er vores ansvar at
gøre dig fortrolig med følgende sikkerhedsinstruktioner.
Hvis dit apparat fungerer forkert, går i stykker, knækker eller der opstår revner:
- afbryd for alle kogezoner,
- afbryd komfuret fra strømforsyningen, og
- kontakt dit lokale servicecenter.
ADVARSEL
Sikkerhed for børn
Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af børn eller svage personer uden tilstrækkeligt
opsyn af en ansvarlig voksen.
Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Kogezonerne bliver meget varme, når du laver mad. Hold altid små børn borte fra apparatet.
sikkerhedsinstruktioner _3
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:10:10
ADVARSEL
Sikkerhed under brug
Dette apparat er kun beregnet til almindelig madlavning og stegning i hjemmet. Det er ikke
designet til kommercielt eller industrielt brug.
Brug aldrig komfuret til opvarmning af rummet.
Pas på, når du tilslutter elektriske apparater til stikkontakter tæt på komfuret. Netledninger må
ikke komme i kontakt med komfurpladen.
Overophedet fedt og olie kan let bryde i brand. Efterlad aldrig enheder på overfladen uden
opsyn, når du tilbereder mad i fedt eller olie, f.eks. når du laver chips.
Afbryd kogezonerne efter brug.
Hold altid kontrolpanelerne rene og tørre.
Anbring aldrig letantændelige elementer på komfuret. Det kan medføre brand.
Brug ikke komfuret til at opvarme aluminiumsfolie, produkter indpakket i aluminiumsfolie eller
dybfrost, der er emballeret i kogekar af aluminium.
Der er risiko for forbrændinger fra apparatet, hvis det anvendes skødesløst.
Kabler fra elektriske apparater må ikke røre ved komfurets varme overflade eller varmt køkkentøj.
Brug ikke komfuret til at tørre tøj.
Opbevar aldrig brændbare materialer, som f.eks. aerosoler og rengøringsmidler, i skuffer eller
skabe under komfuret.
ADVARSEL: Brugere med pacemakere og aktive hjerteimplantater skal holde deres overkrop
mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når de er tændt. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere
din enheds producent eller din læge.
ADVARSEL
Sikkerhed ved rengøring.
Afbryd altid apparatet inden rengøring.
Af hensyn til sikkerheden må du ikke rengøre apparatet med damp- eller højtryksrenser.
Rengør komfuret i overensstemmelse med de rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner, der
findes i denne brugervejledning.
4_sikkerhedsinstruktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:10:10
ADVARSEL
Alvorlige advarselstegn ved installation
Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker med erfaring i
komfurplader, som er uddannet af producenten. Se afsnittet "Installation af din komfurplade".
Sæt netledningen i en passende stikkontakt, og brug kun stikkontakten til dette apparat. Sæt
strømstikket godt fast i stikkontakten. Brug ikke en forlængerledning.
Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller et kvalificeret
servicefirma.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer
med produktet eller personskader.
Enheden skal gøre det muligt at koble apparatet fra forsyningen efter installationen.
Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder
på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser. (Kun indbygningsmodel.)
Installer ikke dette apparat i nærheden af et varmeapparat eller brandfarligt materiale.
Installer ikke apparatet på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte
sollys eller vand (regndråber).
Installer ikke dette apparat på et sted, hvor der kan sive gas ud.
sikkerhedsinstruktioner
- Hvis du gør det og slutter andre apparater til stikkontakten ved hjælp af en strømskinne eller
en forlængerledning, kan det forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en elektrisk transformer. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer, campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.
Dette apparat skal jordforbindes korrekt.
Jordforbind ikke apparatet til en gasledning, en vandledning af plastik eller en telefonledning.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig netledningen i en stikkontakt, der ikke er jordforbundet korrekt, og sørg for, at den
er i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
FORSIGTIG
Forsigtighedstegn ved installation
Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at strømstikket kan anbringes korrekt.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand på grund af overgang
i de elektriske installationer.
Installer apparatet på et jævnt og hårdt gulv, der kan bære dets vægt.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre unormale vibrationer, støj eller problemer med
produktet.
Installer apparatet i en passende afstand fra væggen.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand som følge af overophedning.
Den mindste, nødvendige frie højde over komfurpladens overflade.
ADVARSEL
Alvorlige advarselstegn for elektriske
installationer
Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer, som f.eks. støv eller vand, fra
strømstikterminalerne og kontaktpunkterne med en tør klud.
- Tag strømstikket ud af kontakten, og rengør det med en tør klud.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
sikkerhedsinstruktioner _5
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:10:10
Sæt strømstikket i stikkontakten i den rigtige retning, så ledningen løber mod gulvet.
- Hvis du sætter strømstikket i kontakten den modsatte vej, kan de elektriske ledninger i kablet
blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget
netledning eller en løs stikkontakt.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Undlad at trække hårdt i netledningen eller bøje den.
Undlad at sno eller binde netledningen.
Undlad at hægte netledningen rundt om en metalgenstand, at anbringe en tung genstand oven
på netledningen, at sætte netledningen ind mellem genstande eller skubbe netledningen ind i
området bag ved apparatet.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Træk ikke i netledningen, når du tager strømstikket ud af kontakten.
- Hold i strømstikket, når du tager det ud af kontakten.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget.
FORSIGTIG
Forsigtighedstegn for elektriske
installationer
Tag strømstikket ud, når apparatet ikke bruges i længere tid, eller hvis det tordner og/eller lyner.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Tag strømstikket ud, når apparatet ikke bruges i længere tid, eller hvis det tordner og/eller lyner.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
ADVARSEL
Alvorlige advarselstegn for brug
I tilfælde af gasudsivning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks ventileres, uden at
strømstikket berøres. Undlad at røre ved apparatet eller netledningen.
- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde
i komfurpladen.
Brug ALTID ovnhandsker, når du fjerner en tallerken fra komfurpladen, for at undgå
forbrænding.
ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes,
og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge komfurpladen uden overvågning, når de har fået passende
anvisninger, så barnet kan bruge komfurpladen på en sikker måde og forstå faren ved forkert
brug.
6_sikkerhedsinstruktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:10:10
Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanseeller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring
eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrændinger bør
mindre børn holdes borte.
Metalgenstande, som f.eks. knive, gafler, skeer og gryder, bør ikke anbringes på komfurets
overflade, da den kan blive varm.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for
elektrisk stød.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Det kan medføre elektrisk stød.
Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud, mens ovnen er i brug.
- Hvis du sætter strømstikket i kontakten igen, kan det skabe en gnist, som kan forårsage
elektrisk stød eller brand.
Opbevar alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan være
farlige for børn.
sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL: Hvis komfurpladens overfalde er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå
muligheden for stød. Brug ikke dit komfur, før glasoverfladen er udskiftet.
- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det forårsage kvælning.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.
Brug aldrig dette apparat til andet end tilberedning af mad.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand.
Opvarm aldrig plastic- eller papirbeholdere, og brug dem ikke sammen med komfurfunktionen.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand.
Undlad at overopvarme fødevarer.
- Det kan medføre brand.
Undlad at opvarme fødevarer, som er indpakket i papir som f.eks. ugeblade eller aviser.
- Det kan medføre brand.
Undlad at bruge eller anbringe brandbare spraydåser eller genstande i nærheden af
komfurpladen.
- Det kan medføre brand eller eksplosion.
Til opvarmning af drikkevarer, som f.eks. kaffe, te, spiritus eller tallerkener med karryretter,
suppe eller stuvning: Brug en indstilling med lav styrke, og sørg for at omrøre indholdet under
opvarmning.
- Brug af en indstilling med høj styrke kan få indholdet til at koge over uden varsel og
medføre alvorlige forbrændinger.
sikkerhedsinstruktioner _7
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:10:10
Sæt ikke fingre, fremmede stoffer eller metalgenstande, som f.eks. nåle, ind i udtag, indtag og
huller. Hvis der indføres fremmede stoffer i nogen af disse huller, skal du tage strømstikket ud af
stikkontakten og kontakte leverandøren af produktet eller det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.
Fyld ALDRIG beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden
for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de
overopvarmes.
Opvarm ALDRIG en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader.
Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik.
ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan
eksplodere.
Forsøg ikke selv at reparere, demontere eller ændre apparatet.
- Brug ikke nogen anden sikring (som f.eks. kobber/ståltråd mv.) end standardsikringen.
- Når der er behov for, at apparatet repareres eller geninstalleres, skal du kontakte det
nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet
eller personskader.
Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal du tage
strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis apparaten bliver oversvømmet, skal du kontakte dit servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis apparatet udsender en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
FORSIGTIG
Forsigtighedstegn i forbindelse med brug
Vær forsigtig, da drikkevarer eller fødevarer kan være meget varme efter opvarmning.
- Kontroller, især hvis du giver et barn mad, at maden er kølet tilstrækkeligt af.
Vær forsigtig, når du opvarmer væske, som f.eks. vand eller andre drikkevarer.
- Undlad at bruge en glat beholder med en smal hals.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at indholdet pludselig løber over og medfører
forbrændinger.
Hold ikke på fødevarer eller nogen del deraf under eller umiddelbart efter tilberedningen.
- Brug ovnhandsker, da det kan være meget varmt, og du kan risikere at brænde dig.
Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød.
8_sikkerhedsinstruktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:10:11
Mindre mængder mad kræver kortere tilberednings- eller opvarmningstid.
Hvis du bruger de normale tidsangivelser, kan maden blive overophedet og brænde.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Alt spild skal fjernet fra låget inden åbning, og komfuroverfladen skal have tid til at køle af, inden
du lukker lågen (kun modeller med låg).
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Det kan medføre elektrisk stød.
Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks. insektmiddel på apparatets overflade.
- Ud over at det er skadeligt for mennesker kan det desuden medføre elektrisk stød, brand
eller problemer med produktet.
Anbring ikke apparatet over en skrøbelig genstand som f.eks. en vask eller en glasgenstand.
- Det kan medføre, at vasken eller glasgenstanden beskadiges.
sikkerhedsinstruktioner
Stå ikke oven på apparatet, og anbring ikke genstande (som f.eks. vasketøj, komfurdæksel,
tændte stearinlys, tændte cigaretter, opvask, kemikalier, metalgenstande osv.) oven på
apparatet.
Vær forsigtig, når du fjerner indpakningen fra fødevarer, som lige er taget ud af apparatet.
- Hvis maden er varm, kan der pludselig komme varm damp ud, når du fjerner indpakningen,
og du kan brænde dig.
Tag ikke stikket ud af apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid fat i stikket, og træk det
lige ud af kontakten.
- Beskadigelse af ledningen kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
Stir ikke på komfurelementerne (kun modeller hvor der er installeret halogenlampe).
Efter brug skal du slukke for komfurelementet med dets kontrol og ikke stole på
pandedetektoren (kun modeller hvor der er installeret pandedetektor).
ADVARSEL
Alvorlige advarselstegn ved rengøring
Undlad at rengøre apparatet ved at sprøjte vand direkte på det.
Brug ikke benzen, fortynder eller sprit til at rengøre apparatet.
- Det kan medføre misfarvning, misdannelse, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
Inden rengøring eller vedligeholdelse skal du fjerne apparatet fra stikkontakten.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
sikkerhedsinstruktioner _9
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:10:11
ADVARSEL
Forsigtighedstegn ved rengøring
Komfurpladen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
Hvis komfurpladen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan
påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
Pas på, du ikke kommer til skade, når du rengør apparatet (udvendigt/indvendigt).
- Du kan komme til skade på apparatets skarpe kanter.
Undlad at rengøre apparatet med en damprenser.
- Det kan medføre rustangreb.
affaldsinstruktioner
ADVARSEL
Bortskaffelse af emballagen
Alle materialer, der er anvendt til emballering, er helt genbrugelige. Plader og dele af hårdt skum
er forsynet med relevant mærkning. Bortskaf emballagemateriale og gamle apparater med
hensyntagen til sikkerheden og miljøet.
ADVARSEL
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat
ADVARSEL: Inden dit gamle apparat bortskaffes, skal du sørge for, at det ikke længere kan
bruges og ikke udgøre nogen fare.
For at gøre dette skal du lade en kvalificeret tekniker koble apparatet fra strømforsyningen og
fjerne netledningen.
Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos kommunen.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på
menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af
affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for
nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på
miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette
produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
10_affaldsinstruktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:10:11
indhold
12
12
13
14
Reguleringer og overensstemmelse
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
Tilslutning til strømforsyningen
Indbygget installation
dele og funktioner
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Kogezoner
Kontrolpanel
Komponenter
Induktionsopvarmning
De vigtigste funktioner ved dit apparat
Sikkerhedsafbryder
Indikator for resterende varme
Temperaturdetektering
Første rengøring
12
16
inden du starter
20
20
brug af komfuret
rengøring og
vedligeholdelse
29
31
33
garanti og service
tekniske data
indhold
installation af komfuret
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
Køkkentøj til induktionskogezoner
Egnethedstest
Størrelse på køkkentøj
Driftsstøj
Brug af passende køkkengrej
Brug af berøringssensorerne
Tænd for apparatet
Vælg kogezone og varmeindstilling
Sluk for apparatet
Afbrydelse af et kogezone
Brug af børnesikringen
Timer
Power Boost-kontrol
Brokontrol
Automatisk opvarmning
Effektstyring
Foreslåede indstillinger ved tilberedning
af visse madvarer
29 Komfur
30 Komfurramme (tilbehør)
30 Sådan undgår du at beskadige dit
apparat
31 Spørgsmål, svar og fejlfinding
32 Service
33 Tekniske data
33 Kogeringe
indhold _11
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:10:11
installation af komfuret
ADVARSEL
Sørg for, at det nye apparat installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret
person.
Vær opmærksom på denne instruktion. Garantien dækker ingen skade, der opstår
som følge af forkert installation.
De tekniske data findes i slutningen af denne brugervejledning.
Reguleringer og overensstemmelse
Apparatet overholder følgende standarder:
• EN 60335 - 1 og EN 60335 - 2 - 6, med hensyn til sikkerhed ved elektriske apparater til
husholdninger og lignende formål,
• EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548 med hensyn til driftsfunktioner ved elektriske
kogeapparater, komfurer, ovne og griller til husholdningsbrug,
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2 og
• EN 61000 - 3 - 3 med hensyn til grundlæggende krav om elektromagtetisk kompatibilitet
(EMC).
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
• 2006/95/EC, svagstrømsdirektivet
• 2004/108/EEC, direktiv om elektromagtetisk kompatibilitet
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
• Der skal findes en enhed i den elektriske installation, hvormed apparatet kan frakobles
strømforsyningen ved alle poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm. Velegnede
isoleringsenheder omfatter afbrydere, sikringer (sikringer af skruetypen skal fjernes fra
holderen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Med hensyn til brandbeskyttelse er dette apparat i overensstemmelse med EN 60335 2 - 6. Denne type apparat må installeres i et højt skab eller med en væg på den ene side.
• Der må ikke installeres skuffer under komfuret.
• Installationen skal sikre beskyttelse mod stød.
• Den køkkenenhed, hvori apparatet monteres, skal overholde stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mod fugt skal alle overflader forsegles med en passende forsegler.
• Ved flisevægge skal sammenføjningerne i området, hvor komfuret er placeret, udfyldes
helt med mørtel.
• Ved naturlige kunststen eller keramiske overflader skal momentringene lukkes på stedet
med en passende kunstig klæber eller blandet klæbestof.
• Kontrollér, at forseglingen er korrekt placeret mod arbejdsoverfladen uden huller. Der må
ikke anvendes yderligere silikoneforsegling. Dette gør fjernelse i forbindelse med service
mere vanskelig.
• Komfuret skal trykkes ud nedefra, når det fjernes.
• Et bord skal installeres under komfuret.
• Ventilationsåbningen mellem toppladen og frontenhedens underdel må ikke tildækkes.
12_installation af komfuret
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:10:11
Tilslutning til strømforsyningen
Kontrollér inden tilslutningen apparatets nominelle spænding. Med andre ord: den
spænding, der står på ydelsesskiltet, skal svare til det tilgængelige spænding.
Ydelsesskiltet findes i komfurets nedre ovnrum.
Afbryd strømmen til kredsløbet, inden tilslutning af ledninger.
ADVARSEL
ADVARSEL
Når komfuret er tilsluttet til strømforsyningen, skal du kontrollere, at alle kogezoner
er klar til brug ved i kort tid at tænde hver enkelt og dreje til den højeste indstilling
med velegnet køkkentøj.
Når komfuret tændes første gang, lyser alle displays, og børnesikringen er aktiveret.
ADVARSEL
ADVARSEL
installation af komfuret
Varmeelementets spænding er AC 230 V~. Apparatet funger også perfekt på elnet med
220 V AC~ eller 240 V AC~.
Komfuret skal tilsluttes til strømforsyningen med en enhed, der muliggør, at enheden kan
afbrydes fra strømforsyningen ved alle poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm,
f.eks. automatisk beskyttelseskredsløb, fejlstrømsrelæ eller sikring.
Kabelforbindelserne skal udføres i overensstemmelse med reguleringer,
ADVARSEL
og terminalskruerne skal strammes sikkert.
Vær opmærksom på (overensstemmelse) allokering af fase og neutral i
husholdningstilslutningen og apparatet (tilslutningsskemaer). Ellers kan komponenter
blive beskadiget.
Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert installation.
Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig
del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
380-415 V ~
Grøn/Gul
220-240 V ~
Blå
Sort
Brun
Sort
Grå
L
Grøn/Gul
Blå
Grå
Brun
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Blå
Sort
Brun
Grå
L1 N1
Grøn/Gul
ADVARSEL
For korrekt tilførselsforsyning: Følg
tilslutningsdiagrammet, der findes tæt
på terminalerne.
L2 N2
2 X 1N ~
installation af komfuret _13
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:10:13
Indbygget installation
Notér serienummeret på apparatets ydelsesskilt inden installationen.
Nummeret er nødvendigt, hvis der bliver brug for service. Nummeret er ikke
tilgængeligt efter installationen, da det originale ydelsesskilt er på apparatets
underside.
Vær særlig opmærksom på minimumsarealer og pladskrav.
Fastgør beslagene på begge sider med de medfølgende skruer, inden komfuret
monteres på beslagene.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Induktionskomfur
min. 5 mm
20 mm
Isoleringspanel
ventilationsåbning
Ovn
14_installation af komfuret
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:10:13
installation af komfuret
90 ° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
installation af komfuret _15
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:10:13
dele og funktioner
16
0
m
m
Kogezoner
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Induktionskogezone 1400 W med Power Boost 2000 W
Induktionskogezone 2200 W med Power Boost 3200 W
Induktionsbrozone (bageste) 1800 W med Power Boost 2600 W
Induktionsbrozone (forreste) 1800 W med Power Boost 2600 W
Induktionsbrozone (samlet) 3600 W med Power Boost 4600 W
Kontrolpanel
Kontrolpanel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Knapper til kogezoner
Knapper til varmeindstilling
Låsesensor
Tænd/sluk-sensor
Timerkontrolsensor
Indikatorer for varmeindstillinger og resterende varme
Varmholdning
Automatisk opvarmning
Knap til samlet brozone
16_dele og funktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:10:14
Komponenter
Installationsbeslag
Skruer
Induktionsopvarmning
• Princippet ved induktionsopvarmning: Når du anbringer dit køkkentøj på en
kogezone og tænder for den, genererer de elektroniske kredsløb i dit komfur
"inducerede strømme" i bunden af køkkentøjet, der øjeblikkeligt hæver køkkentøjets
temperatur.
dele og funktioner
Induktionskomfur
Inducerede strømme
Induktionsbånd
Elektroniske kredsløb
• Hurtigere madlavning og stegning: Da køkkentøjet - og ikke glasset - opvarmes
direkte er effektiviteten større end i andre systemer, da der ikke går nogen varme
tabt. Det meste af den absorberede energi omsættes til varme.
dele og funktioner _17
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:10:14
De vigtigste funktioner ved dit apparat
• Glaskeramisk kogeoverflade: Apparatet er udstyret med en glaskeramisk overflade
og fire kogezoner med hurtig reaktion.
• Berøringssensorer: Dit apparat betjenes med berøringssensorer.
• Let rengøring: Fordelen ved den glaskeramiske kogeoverflade og
berøringssensorerne er, at de er lette at komme til ved rengøring. Den glatte, flade
overflade er let at rengøre.
• Tænd/sluk-sensor: "Tænd/sluk"-sensoren indeholder en separat strømafbryder.
Ved berøring af denne sensor tændes eller slukkes der helt for strømmen.
• Kontrol- og funktionsindikatorer: Digitale displays og Indikatorlysene viser
informationer om indstillinger og aktiverede funktioner samt den resterende varme i
de forskellige kogezoner.
• Sikkerhedsafbryder: En sikkerhedsafbryder sikrer, at kogezoner afbrydes
automatisk efter en vis tid, hvis indstillingen ikke er ændret.
• Indikator for resterende varme: På displayet vises et symbol for resterende varme,
hvis kogezonen er så varm, at der er risiko for forbrænding.
• Power Boost : Brug denne funktion til at opvarme køkkentøjets indhold hurtigere
end ved det højeste effektniveau ‘ ’. (Displayet viser ‘ ’.)
• Autodetektering af køkkentøj: Hver kogezone indeholder et automatisk system til
detektering af køkkentøj. Systemet er kalibreret til at genkende køkkentøj med en
diameter en anelse mindre end kogezonen. Køkkentøj skal altid anbringes midt på
hver kogezone. Og du bør anvende velegnet køkkentøj.
• Digitale displays: De fire displayområder er knyttet til de fire kogezoner.
De viser følgende informationer:
der er tændt for apparatet,
-
til ,
valgte varmeindstillinger,
-
resterende varme,
-
børnesikringen er aktiveret, og
-
fejlmeddelelse. Berøringssensorknappen er berørt i mere end 8
-
sekunder.
fejlmeddelelse, når komfuret overophedes pga. unormal drift.
-
(eksempel: anvendelse med tomt køkkentøj)
fejlmeddelelse, køkkentøjet et ikke velegnet eller for småt, eller der er ikke
-
anbragt noget køkkentøj på kogezonen.
• Varmholdning
: Brug denne funktion til at holde tilberedt mad varm. (Displayet
viser ‘ ’).
• Automatisk opvarmning
: Brug denne funktion til at opvarme på det højeste
effektniveau i en vis periode. (Displayet viser ‘ ’.)
Når vandet er kogt, vil kogezonen automatisk blive sænket til et lavere effektniveau.
ADVARSEL
Lad aldrig komfurpladen være uden opsyn under brug.
Det kan medføre brand.
• Knap til samlet brozone
højre side.
: Brug denne funktion til at udvide kogezonen til hele
18_dele og funktioner
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:10:17
Sikkerhedsafbryder
Varmeindstilling
Slukning
1-3
Efter 6 timer
4-6
Efter 5 timer
7-9
Efter 4 timer
10-15
Efter 1,5 timer
Hvis komfuret overophedes pga. unormalt brug, vises
Endvidere afbrydes komfuret.
.
dele og funktioner
Hvis en af kogezonerne ikke afbrydes, eller varmeindstillingerne ikke er justeret efter en
vis periode, afbryder denne bestemt kogezone automatisk sig selv.
(for "Hot" - "Varm") på de digitale displays, der
Resterende varme indikeres med
svarer til de relevante kogezoner.
Kogezonerne afbryder sig selv ved følgende tider.
Hvis køkkentøjet ikke er velegnet eller for småt, eller der er ikke anbragt noget
køkkentøj på kogezonen, vises . Og efter 1 minut afbrydes den tilhørende
kogezone.
Hvis en eller flere kogezoner afbrydes inden forløbet af den viste tid, skal du se i
afsnittet "Fejlfinding".
Andre muligheder for at en kogezone afbryder sig selv
Alle kogezoner afbryder med det samme sig selv, hvis væske koger over og
havner på kontrolpanelet.
Den automatiske afbryder aktiveres også, hvis du anbringer en fugtig klud på
kontrolpanelet. I begge tilfælde er det nødvendigt at tænde for apparatet igen på
Tænd/sluk -sensoren, når den fugtige klud er fjernet.
Indikator for resterende varme
Når der afbrydes for en individuel kogezone eller for komfuret, indikeres resterende
(for "Hot" - "Varm") på det digitale display, der hører til den pågældende
varme med et
kogezone. Selvom kogezonen er afbrudt, forsvinder indikatoren for resterende varme
først, når kogezonen er afkølet.
Du kan anvende den resterende varme til optøning eller til at holde maden varm.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så længe indikatoren for resterende varme vises, er der risiko for forbrænding.
Hvis strømforsyningen afbrydes, forsvinder symbolet , og informationer om
resterende varme vises ikke længere. Men det er stadig muligt at blive forbrændt.
Dette kan undgås ved altid at passe på, når du er i nærheden af komfuret.
dele og funktioner _19
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:10:19
Temperaturdetektering
Hvis temperaturerne på en kogezone - uanset årsag - overskrider sikkerhedsniveauerne,
reducerer kogezonen automatisk temperaturen til et lavere effektniveau.
Når du er færdig med at anvende komfuret, fortsætter blæseren med at køre, indtil
komfurets elektroniske kredsløb er kølet af. Og blæseren tænder og slukker for sig selv,
afhængigt af elektronikkens temperatur.
inden du starter
Første rengøring
Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud og rengøringsmiddel til glaskeramik.
ADVARSEL
Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Overfladen kan tage skade.
brug af komfuret
Køkkentøj til induktionskogezoner
Du kan kun tænde for induktionskomfuret, når der er anbragt køkkentøj en magnetisk
bund på en af kogezonerne. Du kan anvende følgende, velegnede køkkentøj.
Køkkentøjets materiale
Køkkentøjets materiale
Velegnet
Stål, emaljeret stål
Ja
Støbejern
Ja
Rustfrit stål
Hvis det er passende mærket af producenten
Aluminium, kobber, messing
Nr.
Glas, keramik, porcelæn
Nr.
Køkkentøj til induktionskomfur er mærket passende af producenten.
Visse typer af køkkentøj kan lave støj, når det anvendes på
induktionskogezoner. Støjen er ikke en fejl ved apparatet og påvirker på
ingen måde brugen.
20_inden du starter
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:10:19
Egnethedstest
Køttentøj der er velegnet til induktionsbrug,
hvis en magnet kan hæfte sig fast på bunden
af køkkentøjet, og køkkentøjet er mærket som
velegnet af køkkentøjsproducenten.
Induktionskogezoner tilpasses automatisk til størrelsen på køkkentøjets bund, op til
en vis grænse. Men den magnetiske del af køkkentøjets bund skal have en mindste
diameter, afhængigt af kogezonens diameter.
Kogezoners diameter
Mindste diameter på køkkentøjets bund
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Forreste eller bageste bro
120 mm
Samlet bro
180 mm, oval, fiskefad
brug af komfuret
Størrelse på køkkentøj
Driftsstøj
Hvis du hører:
•En knaldende lyd: Køkkenudstyret er fremstillet af et anderledes materiale.
•Fløjten: Du bruger mere end to kogezoner, og køkkenudstyret er fremstillet af et
anderledes materiale.
•Brummen: Du bruger høje effektniveauer.
•Klikken: Der forekommer elektrisk omskiftning.
•Syden, summen: Ventilatoren kører.
Støjen er normal og er ikke tegn på, at der er noget galt.
brug af komfuret _21
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:10:19
Brug af passende køkkengrej
Bedre kasseroller giver bedre resultater.
• Du kan kende en god kasserolle på dens bund. Bunden skal være så tyk som mulig.
• Når du køber nye kasseroller, skal du være særlig opmærksom på bundens diameter.
Fabrikanter angiver ofte diameteren på den øverste kant.
• Brug ikke en kasserolle med beskadiget bund eller med rå eller skarpe kanter.
Permanente ridser kan opstå, hvis sådanne pander skubbes over overfladen.
• Når de er kolde, bøjer panders bunde normalt en anelse indad (konkave). De må
aldrig bøjes udad (konveks).
• Hvis du ønsker at anvende en særlig kasserolletype, en trykkoger, et kogekar eller en
wok, skal du læse fabrikantens instruktioner.
Tips til energibesparelse
Du kan spare værdifuld energi ved at holde øje med følgende punkter.
• Anbring altid gryder og pander,
inden du tænder for kogezonen.
• Snavsede kogezoner og kasseroller
kan forøge energiforbruget.
Rigtigt!
• Anbring om muligt lågene på gryder
og kasseroller, så de dækker helt.
• Sluk for kogezonerne inden
madlavningen er færdig for at bruge
den resterende varme til at holde
maden varm eller til optøning.
Forkert!
Brug af berøringssensorerne
For at betjene berøringssensorerne skal du berøre det ønskede panel med en
fingerspids, indtil det ønskede display vises eller slukkes, eller indtil den ønskede funktion
er aktiveret.
Sørg for, at du kun berører ét sensorpanel, når du bruger apparatet. Hvis din finger ligger
for fladt mod panelet, kan du komme til berøre flere sensorer.
22_brug af komfuret
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:10:20
Tænd for apparatet
1. Rør ved sensoren til låsning
i ca. 3 sekunder.
2. Apparatet tændes med sensoren
Tænd/sluk .
i 1 sekund.
Rør ved sensoren Tænd/sluk
Det digitale display viser .
i ca. 1
sekund.
brug af komfuret
Når sensoren Tænd/sluk
er aktiveret for at tænde for dit apparat, skal
der vælges en varmeindstilling i løbet af ca.
10 sekunder. Ellers slukker apparatet af sikkerhedsmæssige årsager for sig selv.
Vælg kogezone og varmeindstilling
1. For at vælge en kogezone skal du røre ved
kogezonens tilhørende knap.
2. For at indstille og justere styrken til
madlavning skal du berøre knapperne til
varmeindstilling.
Hvis mere end en sensor trykkes i mere end 8 sekunder, vises
på
for at nulstille.
displayet til varmeindstilling. Rør ved sensoren Tænd/sluk
Sluk for apparatet
For at slukke helt for apparatet skal du bruge
kontrolsensoren Tænd/sluk .
Rør ved sensoren Tænd/sluk .
Når du har slukket for en enkelt kogezone eller for hele kogeoverfladen,
indikeres resterende varme i det digitale display for de pågældende
kogezoner i form af et
(for ”Hot” - ”Varm”).
brug af komfuret _23
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:10:22
Afbrydelse af et kogezone
For at slukke for en kogezone skal du
ved at bruge
ændre indstillingen tilbage til
kontrolsensor.
kontrolpanelets
For at afbryde hurtigere skal du berøre den pågældende kogezones knap to
gange.
Brug af børnesikringen
Du kan anvende børnesikringen til sikring mod utilsigtet tænding for en kogezone
og aktivering af kogeoverfladen.
På et hvilket som helst trin i kogeprocessen kan kontrolpanelet, med undtagelse
af sensoren Tænd/sluk , låses for at hindre, at indstillingerne ændres ved en
fejl, f.eks. ved at køre over knapperne med en klud.
Aktivering/deaktivering af børnesikringen
1. Rør ved sensoren til låsning i ca. 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
i ca. 3
sekund.
2. Rør ved en vilkårlig sensor.
vises på displayene og indikerer, at
børnesikringen er aktiveret.
3. For sikkert at afbryde børnesikringen skal du røre ved sensoren til låsning
igen i 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
Når der er slukket for apparatet, aktiveres børnesikringen af hensyn til
sikkerheden automatisk i løbet af nogle minutter.
24_brug af komfuret
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:10:23
Timer
Du kan bruge timeren på to måder:
Indstilling af sikkerhedsafbryder
Der skal være tændt for den/de kogezone(r), hvor du vil anvende
sikkerhedsafbryderen.
1. Brug sensoren til timeren
til at
vælge den kogezone, som du vil indstille
sikkerhedsafbryderen for.
Når den første aktive kogezone er valgt,
skal du røre ved timerens berøringssensor,
hvorefter den tilhørende indikator begynder at
blinke langsomt.
F.eks. svarer den forreste, venstre indikator til den forreste, venstre kogezone.
vises på timerens display.
brug af komfuret
Brug af timeren som en sikkerhedsafbryder:
Hvis der indstillet en specifik tid for en kogezone, afbryder kogezonen sig selv, når denne
periode er forløbet. Denne funktion kan anvendes på flere kogezoner på samme tid.
Brug af timeren til nedtælling:
Timeren til nedtælling kan bruges, hvis der er tændt for en kogezone.
Den næste aktive kogezone vælges ved at berøre sensoren til timeren
igen.
2. Brug knapperne til indstilling af
eller
) til
timerindstilling (
at indstille den ønskede tid, f.eks.
15 minutter, hvorefter kogezonen
automatisk slukker for sig selv.
Sikkerhedsafbryderen er nu aktiveret.
For at vise den resterende tid for en kogezone skal du bruge sensoren til
.
Timeren
Den tilhørende kontrolindikator begynder at blinke langsomt.
eller
). Når
Indstillingerne nulstilles med knapperne til timerindstilling (
den indstillede tid er forløbet, slukker kogezonen automatisk sig selv. Et akustisk
signal lyder som bekræftelse, og timerdisplayet vises.
eller
For at udføre indstillingerne hurtigere kan du berøre en af
sensorerne, indtil den ønskede værdi vises.
sensoren berøres først, starter timerindstillingen ved 99 minutter.
Hvis
sensoren berøres først, starter timerindstillingen ved 1 minut
Hvis
brug af komfuret _25
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:10:25
Timer til nedtælling
For at bruge timeren til nedtælling skal der være tændt for apparatet, men der
skal være slukket for alle kogezoner.
1. Rør ved sensoren til timeren
vises på timerens display.
.
eller
).
2. Indstil den ønskede tid med knapperne til timeren (
Tælleren til nedtælling er nu aktiveret, og den resterende tid vises i
timerdisplayet.
For at justere den resterende tid skal du røre ved sensoren til timeren
eller
).
ændre indstillingen med knapperne til timeren (
og
Power Boost-kontrol
Power Boost-funktionen
sørger for ekstra effekt til hver kogezone. (eksempel:
bring en stor mængde vand i kog)
Power Boost-funktionen er aktiveret i højst 10 minutter for hver kogezone
Efter denne tid vender kogezonerne automatisk tilbage til effektniveau .
Under visse omstændigheder bliver Power Boost-funktionen måske
deaktiveret automatisk for at beskytte de interne elektroniske komponenter
i komfuret.
Brokontrol
Brofunktionen kan styre hele kogezonen i højre side ved anvendelse af stort
køkkentøj. (eksempel: ovalt køkkentøj, fiskefad)
1. Rør ved sensortasten til den komplette brozone.
2. Rør ved knapperne til varmeindstillingerne
(
eller ). Visningen af varmeindstillingen
for højre side (forreste, bageste) bliver ændret
sammen.
26_brug af komfuret
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:10:27
Automatisk opvarmning
1. Rør ved tasten for den tilsvarende kogezone.
brug af komfuret
2. Rør ved tasten Automatisk
opvarmning.
3. Indstil det ønskede effektniveau, som skal
bruges efter Automatisk opvarmning.
Kogezonen skifter automatisk til det højeste
effektniveau og skifter derefter til det
vedvarende effektniveau, du tidligere har valgt.
Tiden for automatisk opvarmning afhænger af
det vedvarende effektniveau, du har valgt (se
tabel).
ADVARSEL
Vedvarende
effektniveau
Tid for automatisk
opvarmning (ca.)
[min. : sek.]
Vedvarende
effektniveau
Tid for automatisk
opvarmning (ca.)
[min. : sek.]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Lad aldrig komfurpladen være uden opsyn under brug. Det kan medføre brand.
Da højere vedvarende effektniveauindstillinger generelt anvendes til stegning, er der
kun behov for en relativ kort opvarmningstid for at opvarme panden til start.
Automatisk opvarmning er ikke velegnet til madvarer, der er kogt i en stor mængde
vand. (eksempel: pasta)
Læg et låg på panden.
brug af komfuret _27
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:10:28
Effektstyring
Der er en maksimal effekt til rådighed for kogezonerne.
Hvis dets effektområde overskrides ved at tænde
for Power Boost-funktionen, reducerer effektstyring
automatisk varmeindstillingen for en anden, parret
kogezone.
• Venstre side: Nr. 1 og nr. 2 er parret som en
kogezone.
• Højre side: Nr. 3 og nr. 4 er parret som en kogezone.
Indikatoren for denne kogezone ændres fra den
indstillede varme til den højst mulige varmeindstilling.
• Eksempel
Seneste varmeindstilling for
kogezone (nr. 3)
Parret, anden kogezones varmeindstilling (nr. 4)
oprindelig varmeindstilling
automatisk ændret
varmeindstilling
niveau 15
niveau 13
Power Boost
Når den samlede brozonefunktion er aktiveret, reducerer effektstyringen automatisk
varmen i venstre side (nr. 1 og nr. 2).
Hvis alle kogezoner (nr. 1 og nr. 2) i venstre side anvendes, er den størst mulige
.
varmeindstilling for den samlede brozone
for den samlede brozone, skal du
For at anvende Power Boost-funktionen
slukke for en af kogezonerne i venstre side.
Foreslåede indstillinger ved tilberedning af
visse madvarer
Tallene i tabellen herunder er vejledende. De varmeindstillinger, der kræves til forskellige
kogemetoder, afhænger af en række variabler, herunder kvaliteten af det køkkentøj, der
anvendes, og den mængde mad der tilberedes.
Indstilling
Kogemetode
Eksempler
Opvarmning af store mængder væske, kogning af
nudler,
svitsning af kød (bruning af gullash, grydestegning
af kød)
14-15
Opvarmning
Sautering
Stegning
10-13
Intensiv
Stegning
8-9
Stegning
Schnitzel/koteletter, lever, fisk, frikadeller, spejlæg
6-7
Kogning
Kogning af op til 1,5 l væske, kartofler, grøntsager
3-5
Dampning
Stuvning
Kogning
Dampning og stuvning af mindre portioner
grøntsager, kogning af ris og mælkeretter
1-2
Smeltning
Smeltning af smør, opløsning af husblas, smeltning
af chokolade
Steak, filet, biksemad, pølser, pandekager
De varmeindstillinger, der er vist i tabellen herover, er kun vejledninger.
Du skal justere varmeindstillingerne efter det anvendte køkkentøj og de anvendte
fødevarer.
28_brug af komfuret
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:10:28
rengøring og vedligeholdelse
Komfur
Rengøringsmidler må ikke komme i kontakt med en opvarmet glaskeramisk
overflade: Alle rengøringsmidler skal fjernes med tilstrækkelige mængder af rent
vand efter rengøring, da disse kan have en ætsende virkning, når overfladen bliver
varm. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, som f.eks. sprayer til rengøring til grill
eller ovn, skuresvampe eller slibende rengøringsmidler.
Rengør den glaskeramiske overflade efter hver brug, mens den endnu er for varm
til at berøre. Dette forhindrer, at spild brændes fast på overfladen. Fjern kalk,
vandmærker, fedtstænk og metallisk misfarvning med et kommercielt tilgængeligt
rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
Lettere snavset
1. Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud.
2. Gnid tør med en ren klud. Rester af rengøringsmidlet må ikke efterlades på
overfladen.
3. Rengør omhyggeligt hele den glaskeramiske overflade en gang om ugen med
et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
4. Aftør den glaskeramiske overflade med tilstrækkelig meget rent vand, og gnid
tør med en ren, fnugfri klud.
rengøring og vedligeholdelse
ADVARSEL
Alvorligt snavset
1. Brug en glasskraber til at fjerne madvarer, der er kogt over samt alvorlige
plamager.
2. Anbring glasskraberen i en vinkel i forhold til den glaskeramiske overflade.
3. Fjern snavset ved at skrabe med bladet.
Glasskrabere og rengøringsmidler til glaskeramik
kan købes i specialbutikker.
rengøring og vedligeholdelse _29
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:10:29
Problematisk snavs
1. Fjern fastbrændt sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer
med en glasskraber med det samme, og mens det endnu er varm.
ADVARSEL
Der er risiko for, at du brænder dig, når glasskraberen anvendes på en
varm kogezone.
2. Rengør komfuret normalt, når det er afkølet.
Hvis den kogezone, hvor noget er brændt fast, har nået at køle af, skal du
tænde for den igen for rengøring.
Ridser eller mørke pletter på den glaskeramiske
overflade, der f.eks. skyldes en kasserolle med
skarpe kanter, kan ikke fjernes. Men dette
påvirker ikke komfurets funktion.
Komfurramme (tilbehør)
ADVARSEL
Brug ikke eddike, citronsaft eller kalkfjerner på komfurrammen. Ellers opstår der
mørke pletter.
1. Aftør rammen med en fugtig klud.
2. Opblød indtørret snavs med en våd klud. Aftør, og gnid tør.
Sådan undgår du at beskadige dit apparat
• Brug ikke komfuret som arbejdsbord eller til opbevaring.
• Brug ikke en kogezone, hvis der ikke er nogen kasserolle på komfuret, eller
hvis kasserollen er tom.
• Glaskeramik er meget hårdt og modstandsdygtigt overfor temperaturskift,
men det kan godt gå i stykker.
Det kan blive beskadiget, hvis en spids eller hård genstand tabes på
komfurpladen.
• Anbring ikke kasseroller på komfurrammen. Ridsning og beskadigelse af
finishen kan forekomme.
• Undgå at spilde sure væsker, som f.eks. eddike, citronsaft og kalkfjerner på
komfurrammen, da sådanne væsker kan medføre mørke pletter.
• Hvis sukker eller varer, der indeholder sukker, kommer i kontakt med
en varm kogezone og smelter, skal det fjernes med det samme med en
køkkenskraber, mens det endnu er varmt. Hvis det når at køle af, kan det
muligvis beskadige overfladen, når det fjernes.
• Hold alle emner og materialer, der kan smelte, som f.eks. plast, aluminiumsfolie
og ovnfolie, borte fra den glaskeramiske overflade. Hvis noget af dette smelter
på komfuret, skal det med det samme fjernes med en skraber.
30_rengøring og vedligeholdelse
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:10:29
garanti og service
Spørgsmål, svar og fejlfinding
ADVARSEL
Reparationer på apparatet må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker.
Ikke-korrekt udførte reparationer kan udsætte brugeren for en alvorlig risiko.
Hvis dit apparat skal repareres, skal du kontakte dit kundeservicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne ikke fungerer?
Kontrollér følgende muligheder:
• Sikringen i boligens installation er i orden. Hvis sikringen springer flere gange,
skal du tilkalde en autoriseret elektriker.
• Der er tændt korrekt for apparatet.
• Der er lys i kontrolindikatorerne i kontrolpanelet.
• Der er tændt for kogezonen.
• Kogezonerne er indstillet til den ønskede varmeindstilling.
garanti og service
Et problem kan skyldes en mindre fejl, som du selv kan rette vha. følgende instruktioner.
Forsøg ikke yderligere reparationer, hvis følgende instruktioner ikke hjælper i de enkelte
tilfælde.
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke tændes for kogezonerne?
Kontrollér følgende muligheder:
• Der er gået mere end 10 sekunder, siden Tænd/sluk-knappen blev aktiveret,
og den ønskede kogezone blev tændt (se afsnittet "Tænd for apparatet").
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Hvad skal jeg gøre, hvis displayet - med undtagelse af
indikatoren for resterende varme - pludselig forsvinder?
Dette kan skyldes to ting:
• Tænd/sluk-sensoren blev aktiveret ved en fejl.
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne, når der slukkes for dem,
ikke viser resterende varme i displayet?
Kontrollér følgende mulighed:
• Kogezonen var kun kortvarigt i brug, og den blev derfor ikke tilstrækkelig
varm. Hvis kogezonen er varm, skal du kontakte kundeservicecenteret.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tænde eller slukke for
kogezonen?
Dette kan skyldes en af følgende muligheder:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
• Børnesikringen er aktiveret.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske. Tryk på
sensoren "Tænd/sluk" for at nulstille.
garanti og service _31
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:10:29
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Komfuret er overophedet pga. unormalt brug.
• Når komfuret er afkølet, skal du trykke på sensoren "Tænd/sluk" for at nulstille.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Køkkentøjet et ikke velegnet eller for småt, eller der er ikke anbragt noget
køkkentøj på kogezonen.
• Hvis du anvender passende køkkentøj, forsvinder den viste meddelelse
automatisk.
Hvad skal jeg gøre, hvis blæseren kører, efter at komfurpladen
er slukket?
Kontrollér følgende:
• Når du er færdig med at bruge komfurpladen, kører blæseren af sig selv for at
køle af.
• Når komfurpladens elektronik er afkølet, slukkes blæseren.
Hvis du beder om et servicebesøg, der skyldes fejlbetjening af apparatet, kan
serviceteknikerens besøg koste et beløb; også i garantiperioden.
Service
Inden du ringer efter hjælp, bedes du kontrollere afsnittet "Fejlfinding".
Følg instruktionerne herunder, hvis du stadig har brug for hjælp.
Er det en teknisk fejl?
Hvis ja: Kontakt dit kundeservicecenter.
Forbered dig på forhånd til samtalen. Dette letter processen med at diagnosticere
problemet, og det gør det lettere at afgøre, om det er nødvendigt med et
servicebesøg.
Noter venligst følgende informationer.
• Hvordan viser problemet sig?
• Under hvilke omstændigheder opstår problemet?
Når du ringer, bedes du oplyse dit apparats model- og serienummer. Disse
oplysninger findes på ydelsesskiltet således:
• Modelbetegnelse
• Serienummer (15 cifre)
Vi anbefaler, at du skriver disse informationer ned, så du har dem ved hånden.
Model :
Serienummer:
Hvornår hæfter du for serviceomkostninger i garantiperioden?
• hvis du kunne have løst problemet selv ved at følge et af løsningerne, der
findes i afsnittet "Fejlfinding".
• hvis serviceteknikeren er nødt til at køre flere gange, fordi han/hun ikke fik alle
nødvendige oplysninger inden besøget, og det f.eks. derfor er nødvendigt at
køre flere gange efter reservedele. Forbered din telefonsamtale som forklaret
herover, så du sparer disse omkostninger.
32_garanti og service
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:10:30
tekniske data
Tekniske data
Indbygning udskæringsdimensioner
575 mm
Dybde
505 mm
Højde
56 mm
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
tekniske data
Apparatets dimensioner
Bredde
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tilslutningsspænding
7,2 kW
Maksimalt strømforbrug
Vægt
Netto
11,3 kg
Brutto
14,2 kg
Kogeringe
Placering
Diameter
Effekt
Bageste venstre
160 mm
1400 W / Boost 2000 W
Forreste venstre
210 mm
2200 W / Boost 3200 W
Forreste bro
-
1800 W / Boost 2600 W
Bageste bro
-
1800 W / Boost 2600 W
Samlet bro
-
3600 W / Boost 4600 W
tekniske data _33
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:10:30
memo
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:10:30
memo
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:10:30
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
09 85635050
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00461A-02
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_DA-121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:10:30
NZ643NC Series
Induction Hob
user manual
imagine the possibilities
ENGLISH
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:12:14
using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention
to the safety information contained in the following section, before using
your appliance. Keep this manual for future reference. If transferring
ownership of the appliance, please remember to pass the manual on to
the new owner.
Important safety symbols and precautions.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual :
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal
injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury
when using your hob, follow these basic safety precaution.
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
2_using this manual
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:12:16
safety instructions
WARNING
Electrical safety
Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out by
unqualified individuals may cause injury or serious malfunction. If your appliance is in need
of repair, contact your local service centre. Failure to follow these instructions may result in
damage and void the warranty.
safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted technical
and safety standards. However, as manufacturers we also believe it is our
responsibility to familiarize you with the following safety instructions.
Flush - mounted appliances may be operated only after they have been installed in cabinets
and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures sufficient protection
against contact for electrical units as required by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
WARNING
Child safety
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without the adequate
supervision of a responsible adult.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children away from the
appliance.
safety instructions _3
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:12:16
WARNING
Safety during use
This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home. It is not designed
for commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near the hob. Mains leads
must not come into contact with the hob.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when
preparing foods in fat or oil, for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob. It may cause fire.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil or frozen foods
packaged in aluminium cookware.
There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
Never store flammable materials such as aerosols and detergents in draws or cupboards under
the hob.
WARNING : Users with Pacemakers and Active Heart Implants must keep their upper body at
a minimum distance of 30cm from induction cooking zones when turned on. If in doubt, you
should consult the manufacturer of your device or your doctor.
WARNING
Safety when cleaning
Always turn the appliance off before cleaning.
For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high - pressure cleaner.
Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions contained in this manual.
4_safety instructions
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:12:16
WARNING
Severe warning signs for installation
The installation of this appliance must be performed by a qualified hob service technician
trained by the manufacturer. Please see the section “Installing your Hob”.
Plug the power cord into the proper wall socket or higher and use the socket for this appliance
only. Plug the power plug into the wall socket firmly. In addition, do not use an extension cord.
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service
company.
- Failing to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or
injury.
Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation.
The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch
in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
safety instructions
- Failure to do so and sharing a wall socket with other appliances using a power strip or
extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Do not use an electric transformer. It may result in electric shock or fire.
Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water (rain drops).
Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it
is in accordance with local and national codes.
CAUTION
Caution signs for installation
This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.
Install the appliance while maintaining the proper distance from the wall.
- Failure to do so may result in fire due to overheating.
The minimum height of free space necessary above the top surface of the hob
WARNING
Severe warning signs for electric
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
safety instructions _5
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:12:16
Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the
floor.
- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within
the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged
power cord or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert
the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
When the appliance or the cord is damaged, contact your nearest service centre.
CAUTION
Caution signs for electric
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during
a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during
a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
WARNING
Severe warning signs for using
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the hob.
ALWAYS use hob gloves when removing a dish from the hob to avoid unintentional burn.
WARNING : The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and
the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
WARNING : Only allow children to use the hob without supervision when adequate instructions
have been given so that the child is able to use the hob in a safe way and understands the
hazards of improper use.
6_safety instructions
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:12:17
The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
WARNING : Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children
should be kept away.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob
surface since they can get hot.
WARNING : Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the
possibility of electric shock.
Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in electric shock.
safety instructions
WARNING : If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric
shock. Do not use your hob until the glass surface has been replaced.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric
shock or fire.
Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be
dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.
- Failing to do so may result in electric shock, burns or injury.
Never use this appliance for purposes other than cooking.
- Failure to do so may result in fire.
Never heat plastic or paper containers and do not use them with the hob function.
- Failure to do so may result in fire.
Do not over-heat food.
- This may result in fire.
Do not heat food wrapped in paper such as magazines or newspaper.
- This may result in fire.
Do not use or place inflammable sprays or objects near the hob.
- This may result in fire or an explosion.
To heat beverages such as coffee, tea, liquor or water or dishes such as curry, soup or stew,
use a low power setting and make sure to stir the contents while heating them.
- Using a high power setting can cause the contents to boil over without warning and
cause serious burns.
safety instructions _7
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:12:17
Do not insert fingers, foreign substances or metal objects such as pins or needles into the inlet,
outlet, and holes. If foreign substances are inserted into any of these holes, unplug the power
plug from the wall socket and contact your product provider or nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or injury.
NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at the
bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also explode if
overheated.
NEVER heat a babys bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from heated
surfaces.
Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
WARNING : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are
liable to explode.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and
contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If the appliance is flooded, please contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service centre.
- Failing to do so may result in electric shock or fire.
CAUTION
Caution signs for using
Take care as beverages or food may be very hot after heating.
- Especially when feeding a child, check that it has cooled sufficiently.
Take care when heating liquids such as water or other beverages.
- Avoid using a slippery container with a narrow neck.
- Failing to do so may result in an abrupt overflow of the contents and cause burns.
Do not hold food or any part thereof during or immediately after cooking.
- Use cooking gloves because it may be very hot and you could burn yourself.
When the surface is cracked, turn the power switch of the appliance off.
- Failure to do so may result in electric shock.
8_safety instructions
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:12:17
Small amounts of food require shorter cooking or heating time.
If normal times are allowed they may overheat and burn.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Any spillage should be removed from the lid before opening and the hob surface should be
allowed to cool before closing the lid (Model which has lid only).
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
Do not operate the appliance with wet hands.
- This may result in electric shock.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with
the product.
Do not place the appliance over a fragile object such as a sink or glass object.
safety instructions
Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, hob cover, lighted
candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in damage to the sink or glass object.
Take care when removing the wrapping from food that has just been taken out of the appliance.
- If the food is hot, hot steam may be emitted abruptly when removing the wrapping and you
may burn yourself.
Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull
straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock
Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
Do not stare at the hob elements (Model which was installed halogen lamp only).
After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector (Model
which was installed pan detector only).
WARNING
Severe warning signs for cleaning
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
safety instructions _9
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:12:17
WARNING
Caution signs for cleaning
The hob should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the hob in a clean condition could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Take care not to hurt yourself when cleaning the appliance (external/internal).
- You may hurt yourself on the sharp edges of the appliance.
Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- This may result in corrosion.
disposal instructions
WARNING
Disposing of the packaging material
All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam parts
are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
WARNING
Proper disposal of your old appliance
WARNING : Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it cannot be a
source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and
remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your local
refuse department or council.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types
of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
10_disposal instructions
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:12:17
contents
12
12
13
14
Regulations and compliance
Safety instructions for the installer
Connecting to the mains power supply
Installing into the countertop
parts and features
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Cooking zones
Control panel
Components
Induction heating
The key features of your appliance
Safety shutoff
Residual heat indicator
Temperature detection
Initial cleaning
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
Cookware for induction cooking zones
Suitability test
Size of pans
Operating noises
Using suitable cookware
Using the touch control sensors
Switching the appliance on
Select cooking zone and heat setting
Switching the appliance off
Switching a cooking zone off
Using the child safety lock
Timer
Power boost control
Bridge control
Auto heat up
Power Management
Suggested settings for cooking
specific foods
12
16
before you begin
20
20
hob use
cleaning and care
29
31
33
warranty and service
technical data
Contents
installing the hob
29 Hob
30 Hob frame (option)
30 To avoid damaging your appliance
31 FAQs and troubleshooting
32 Service
33 Technical data
33 Cooking zones
Contents _11
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:12:17
installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
Regulations and compliance
This appliance meets the following standards:
• EN 60335 - 1 and EN 60335 - 2 - 6, relating to the safety of electrical appliances for
household use and similar purposes;
• EN 60350, or DIN 44546 / 44547 / 44548, relating to the operating features of electric
cookers, hobs, ovens, and grills for household use;
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2; and
• EN 61000 - 3 - 3, relating to basic requirements for electromagnetic compatibility (EMC).
This appliance complies with the following EU Directives:
• 2006/95/EC, Low Voltage Directive
• 2004/108/EEC, Electromagnetic Compatibility Directive
Safety instructions for the installer
• A device must be provided in the electrical installation that allows the appliance to be
disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm.
Suitable isolation devices include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to
be removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60335 - 2 - 6. This type
of appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of
DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled
with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in
place with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps.
Additional silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult
when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
• A board is to be installed underneath the hob.
• The ventilation gap between the worktop and front of the unit underneath it must not be
covered.
12_installing the hob
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:12:17
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage
stated on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is
located on the lower casing of the hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
WARNING
WARNING
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are
ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting with suitable cookware.
installing the hob
The heating element voltage is AC 230 V~. The appliance also works perfectly on
networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that allows the appliance to be
disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm,
eg. automatic line protecting cut - out, earth leakage trips or fuse.
The cable connections must be made in accordance with regulations and
WARNING
the terminal screws tightened securely.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
WARNING
WARNING
Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation of house connection and
appliance (connection schemes); otherwise, components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper installation.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly
available from the manufacturer or its service agent.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
380-415 V ~
Green/Yellow
220-240 V ~
Blue
Black
Brown
Blue
Black
Gray
L
Green/Yellow
Gray
Brown
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Blue
Black
Brown
Gray
L1 N1
Green/Yellow
WARNING
For correct supply connection, follow
the wiring diagram attached near the
terminals.
L2 N2
2 X 1N ~
installing the hob _13
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:12:18
Installing into the countertop
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer
accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of
the appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the
hob onto the brackets.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Induction Hob
min. 5 mm
20 mm
Insulation Panel
ventilation gap
Oven
14_installing the hob
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:12:18
installing the hob
90 ° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
installing the hob _15
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:12:19
parts and features
16
0
m
m
Cooking zones
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Induction cooking zone 1400 W with Power Boost 2000 W
Induction cooking zone 2200 W with Power Boost 3200 W
Induction rear Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
Induction front Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
Induction complete Bridge zone 3600 W with Power Boost 4600 W
Control panel
Control panel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Cooking zone selectors
Heat setting selectors
Lock control sensor
On/Off control sensor
Timer control sensor
Indicators for heat settings and residual heat
Keep warm
Auto heat up
Complete Bridge zone selector
16_parts and features
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:12:19
Components
Installation brackets
Screws
Induction heating
• The Principle of Induction Heating: When you place your cookware on a cooking
zone and you turn it on, the electronic circuits in your induction hob produce
“induced currents” in the bottom of the cookware which instantly raise cookware’s
temperature.
parts and features
Induction hob
Induced currents
Induction coil
Electronic circuits
• Greater speed in cooking and frying: As the pan is heated directly and not the
glass, the efficiency is greater than in other systems because no heat is lost. Most of
the energy absorbed is transformed into heat.
parts and features _17
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:12:19
The key features of your appliance
• Ceramic glass cooking surface : The appliance has a ceramic glass cooking surface and four rapid - response cooking zones.
• Touch control sensors : Your appliance is operated using touch control sensors.
• Easy cleaning : The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control
sensors is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
• On/Off sensor : The “On/Off” control sensor provides the appliance with a separate
mains switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators : Digital displays and indicator lights provide
information about settings and activated functions, as well as the presence of
residual heat in the various cooking zones.
• Safety shutoff : A safety shutoff ensures that cooking zones switch off automatically
after a period of time if the setting has not been changed.
• Residual heat indicator : An icon for residual heat appears in the display if the
cooking zone is so hot that there is a risk of burning.
: Use this function to heat up the contents of the pan faster than
• Power Boost
maximum power level ‘ ’. (The display will show ‘ ’.)
• Auto Pan-Detection : Each cooking zone incorporates an automatic pan-detection
system, the system is calibrated in order to recognize pans of a diameter just slightly
smaller than the cooking zone. Pans must always be placed centrally on each
cooking zone. And you should use suitable cookware.
• Digital displays : The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
the appliance has been switched on,
-
to ,
selected heat settings,
-
residual heat,
-
the child lock is activated; and
-
error message, the touch sensor button has been touched for longer
-
than 8 seconds.
error message, when the hob is overheated because of abnormal
-
operation. (example : operation with empty cookware)
error message, cookware is unsuitable or too small or no cookware has
-
been placed on the cooking zone.
• Keep warm
: Use this function to keep warm cooked food. (The display will
show ‘ ’.)
• Auto heat up
: Use this function to heat at the highest power level for a certain
period of time. (The display will show ‘ ’.)
After completion, cooking zone will automatically reduce to a lower power level.
Never leave the hob unattended when in use.
WARNING
This may result in fire.
• Complete Bridge zone selector
: Use this function to expand cooking zone into
complete right side.
18_parts and features
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:12:21
Safety shutoff
Heat setting
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 4 hours
10-15
After 1.5 hours
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
parts and features
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an
extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
(for “hot”) in the digital displays
Any residual warmth will be indicated with
corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
If cookware is unsuitable or too small or no cookware has been placed on the
will be displayed. And after 1 minute the corresponding cooking
cooking zone,
zone will be switched off.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting”.
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and
lands on the control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the
control panel. In both of these instances, the appliance will need to be switched
sensor after the liquid or the cloth
on again using the main On/Off control
has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
(for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even
shown with an
after the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only
after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
WARNING
WARNING
As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of burns.
symbol will go out and information about
If the power supply is interrupted, the
residual heat will no longer be available. However, it may still be possible to burn
yourself. This can be avoided by always taking care when near the hob.
parts and features _19
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:12:22
Temperature detection
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones were to exceed the
safety levels, should this happen then the cooking zone will automatically reduce to a
lower power level.
When you have finished using the hob, the cooling fan will continue to run until the hob’s
electronics has cooled down. And the cooling fan switched itself on and off depending
upon the termperature of the electronics.
before you begin
Initial cleaning
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
WARNING
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
hob use
Cookware for induction cooking zones
The induction hob can only be turned on when a cookware with a magnetic base is
placed on one of the cooking zones. You can use the following suitable cookware.
Cookware material
Cookware material
Suitable
Steel, Enamelled steel
Yes
Cast iron
Yes
Stainless steel
If appropriately labelled by the manufacturer
Aluminium, Copper, Brass
No
Glass, Ceramic, Porcelain
No
Cookware for induction hob is labelled as suitable by the manufacturer.
Certain cookware can make noise when being used on induction cooking
zones. These noise are not a fault in the appliance and do not affect
operation in any way.
20_before you begin
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:12:22
Suitability test
Cookware is suitable for induction cooking,
if a magnet sticks to the bottom of the
cookware and cookware is labelled as
suitable by the cookware manufacturer.
hob use
Size of pans
Induction cooking zones adapt automatically to the size of the bottom of the cookware
up to a cerain limit. However the magnetic part of the bottom of the cookware must
have a minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.
Diameter of cooking zones
Minimum diameter of the bottom of the cookware
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Front or Rear Bridge
120 mm
Complete Bridge
180 mm, oval, fish kettle
Operating noises
If you can hear.
• Cracking noise : cookware is made of different materials.
• Whistling : you use more than two cooking zones and the cookware. is made
of different materials.
• Humming : you use high power levels.
• Clicking : electric switching occurs.
• Hissing, Buzzing : the fan operates.
The noise are normal and do not refer to any defects.
hob use _21
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:12:22
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as
possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base.
Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Do not use pans which have damaged bases with rough edges or burrs. Permanent
scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should
never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering
pan, or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
• Always position pots and pans
before switching on the cooking
zone.
• Dirty cooking zones and pan bases
increase power consumption.
• When possible, position the lids
firmly on the pots and pans to
cover completely.
Right!
Wrong!
• Switch the cooking zones off before
the end of the cooking time to use
the residual heat for keeping foods
warm or for thawing.
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your
pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function
is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If
your finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
22_hob use
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:12:23
Switching the appliance on
1. Touch the Lock control
sensor for approximately 3 seconds.
approx
1 sec.
hob use
2. The appliance is switched on using the On/Off
sensor.
control
sensor for 1
Touch the On/Off control
second.
The digital displays will show .
sensor has been actuated to switch on
After the On/Off control
your appliance, a heat setting must be selected within approximately 10
seconds. Otherwise, the appliance will switch itself off for safety reasons.
Select cooking zone and heat setting
1. For selecting the cooking zone, touch the
corresponding cooking zone’s key.
2. For setting and adjusting the power level,
touch the Heat setting selectors.
If more than one sensor is pressed for longer than 8 seconds,
will
show in the heat setting display. To reset, touch the On/Off control
sensor.
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the
sensor.
On/Off control
sensor.
Touch the On/Off control
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface,
the presence of residual heat will be indicated in the digital displays of the
corresponding cooking zones in the form of an
(for “hot”).
hob use _23
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:12:24
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
by using the control panel’s
control sensor.
To switch off more quickly, touch the corresponding cooking zone’s key
twice.
Using the child safety lock
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a
cooking zone and activating the cooking surface.
sensor, can
Also the control panel, with the exception of the On/Off control
be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for
example, by wiping over the panel with a cloth.
Switching the child safety lock on / off
1. Touch the Lock control sensor for
approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx
3 sec.
2. Touch any control sensor .
will appear in the displays, indicating the child
safety lock has been activated.
3. For switching the child safety lock off, touch the Lock control
again for 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
sensor
After switching off the appliance, child safety lock will be activated
automatically within some minutes for safety reasons.
24_hob use
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:12:25
Timer
There are two ways to use the timer:
hob use
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once
this period of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones
simultaneously.
Using the timer to count down:
The countdown timer cannot be used if a cooking zone has been switched on.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be
switched on.
sensor, select the
1. Using the Timer control
cooking zone for which the safety shutoff time
is to be set.
After the first active cooking zone is selected,
touching the timer’s control sensor will cause
the corresponding indicator to flash slowly.
For example, the front left indicator
corresponds to the front left cooking zone.
will appear in the timer display.
The next active cooking zone is selected by touching the Timer control
sensor again.
2. Use the Timer setting selectors (
or
) to set the desired amount
of time, for example, 15 minutes,
after which the cooking zone will
automatically switch itself off.
The safety shutoff is now activated.
To display the time remaining for any of the cooking zones, use the Timer
sensor.
control
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
or
). After the
The settings are reset using the Timer setting selectors (
set period of time has elapsed, the cooking zone automatically switches itself off,
an acoustic signal sounds as confirmation and the timer display indicates .
or
control
To make the settings more quickly, touch any of the
sensors until the desired value is reached.
control sensor is touched first, the time setting will begin at 99
If the
control sensor is touched first, the time setting will begin
minutes; if the
at 1 minute.
hob use _25
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:12:27
Countdown timer
For the countdown timer to be used, the appliance must be switched on but all
the cooking zones must be switched off.
sensor.
1. Touch the Timer control
will appear in the timer display.
or
).
2. Set the desired period of time using the Timer setting selectors (
The countdown timer function is now activated and the remaining time
appears in the timer display.
sensor. and change
To adjust the remaining time, touch the Timer control
or
).
the setting using the Timer setting selectors (
Power boost control
The power boost function
makes additional power available to the each
cooking zones. (example : bring a large volume of water to the boil)
The power boost function is activated for maximum 10 minutes for each cooking
zones.
After these times, the cooking zones automatically return to power level
In certain circumstances, the Power boost function may be deactivated
automatically to protect the internal electronic components of the hob.
Bridge control
The bridge function can operate complete right side cooking zone for using large
size cookware. (example : oval cookware, fish kettle)
1. Touch the complete Bridge zone sensor key.
2. Touch the heat setting selectors (
or
).
Heat setting display of right side(front, rear)
will be changed together.
26_hob use
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:12:28
Auto heat up
1. Touch the corresponding cooking zone’s key.
hob use
2. Touch the Auto heat up key.
3. Set the desired power level which will be used
after Auto heat up.
The cooking zone switches on automatically
at the highest power level and then switches
to the continued power level which you have
previously selected.
Auto heat up time depends on which
continued power level has been chosen (see
chart).
WARNING
Continued
power level
Auto heat up time
(approx.) [min : sec]
Continued
power level
Auto heat up time
(approx.) [min : sec]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Never leave the hob unattended when in use. This may result in fire.
As the higher continued power level settings are generally used for frying food, only
a relatively short heat-up time is needed to heat up the pan initially.
Auto heat up is not suitable for food that is cooked in a large volume of water.
(example: pasta)
Place a lid on the pan.
hob use _27
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:12:29
Power Management
The cooking zones have a maximum power available to
them.
If this power range is exceeded by switching on the
power boost function , Power Management automatically
reduced the heat setting of paired another cooking zone.
• Left side : No.1 and No.2 is paired cooking zone
• Right side : No.3 and No.4 is paired cooking zone
The indicator for this cooking zone changes from the heat
setting set to maximum possible heat setting.
• Example
Paired another cooking zone’s heat setting (No.4)
Last heat setting of cooking
zone (No.3)
original heat setting
automatically changed heat
setting
Power Boost
15 level
13 level
When the complete Bridge zone function is activated, Power Management
automatically reduce the heat setting of left side(No.1 and No.2).
If the all left side(No.1 and No.2) cooking zones are used, maximum possible heat
setting of complete Bridge zone is
.
To use the power boost function
left side cooking zone.
for complete Bridge zone, switch off one of the
Suggested settings for cooking specific
foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various
cooking methods depend on a number of variables, including the quality of the
cookware being used and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
14-15
10-13
Cookingmethod
Warming
Sautéing
Frying
Intensive
Frying
Examples for Use
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
1-2
Melting
Steaming and stewing of small amounts of
vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for
your reference.
You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
28_hob use
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:12:29
cleaning and care
Hob
Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface:
All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water after
cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes hot.
Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads or
abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
cleaning and care
WARNING
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on
the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with
a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and
rub dry with a clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass
scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are
available from specialty retailers.
cleaning and care _29
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:12:29
Problem Dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with
a glass scraper immediately and while still hot.
WARNING
There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a hot
cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has melted has been allowed to
cool, warm it up again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic
glass surface, caused, for example, by a pan
with sharp edges, cannot be removed. However,
they do not impair the function of the hob.
Hob frame (option)
WARNING
Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob frame; otherwise dull
blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the hob as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the hob or if the pan is
empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not
unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the
hob.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish
may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling
agents, onto the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot
cooking zone and melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen
scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when
removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium
foil and oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this
nature melts onto the hob, it must be removed immediately with a scraper.
30_cleaning and care
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:12:30
warranty and service
FAQs and troubleshooting
WARNING
Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service technician.
Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If your
appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of
times, call an authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
warranty and service
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the
following instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do
not help in each specific case.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On/Off
button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the
section “Switching the appliance on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
indicator suddenly disappears?
the residual warmth
This could be a result of one of two possibilities:
• The On/Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched
off, residual warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot
enough. If the cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset,
press the “On/Off” control sensor.
warranty and service _31
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:12:30
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The hob is overheated because of abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the “On/Off” control sensor for resetting.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• Cookware is unsuitable or too small or no cookware has been placed on the
cooking zone
• If you use suitable cookware, displayed message will automatically disapear.
What should I do if the cooling fan runs after the hob is turned
off?
Check for the following:
• When you have finished using the hob, the cooling fan runs by itself for
cooling down.
• After the hob’s electronics has cooled down, the cooling fan will be turned off.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance,
the visit from the customer service technician may incur a charge even during the
warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of
diagnosing the problem and also make it easier to decide if a customer service
visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This
information is provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S/N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by applying one of the
solutions provided in the section “Troubleshooting”.
• if the customer service technician has to make several service calls because
he was not provided with all of the relevant information before his visit and as
a result, for example, has to make additional trips for parts. Preparing for your
phone call as described above will save you the cost of these trips.
32_warranty and service
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:12:31
technical data
Technical data
Worktop cut - out dimensions
575 mm
Depth
505 mm
Height
56 mm
Width
560 mm
Depth
490 mm
Corner radius
technical data
Appliance dimensions
Width
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight
7.2 kW
Net
11.3 kg
Gross
14.2 kg
Cooking zones
Position
Diameter
Power
Rear left
160 mm
1400 W / Boost 2000 W
Front left
210 mm
2200 W / Boost 3200 W
Front Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Rear Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Complete Bridge
-
3600 W / Boost 4600 W
technical data _33
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:12:31
memo
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:12:31
memo
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:12:31
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
09 85635050
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
800-SAMSUNG(726-7864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Code No.: DG68-00461A-02
NZ643NCKCBK_EE_DG68-00461A-02_EN-121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:12:31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement