Samsung | HMX-F90WP | Käyttöopas | Samsung HMX-F90WP Kasutusjuhend

Samsung HMX-F90WP Kasutusjuhend
Käyttöopas
HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920
Digitaalivideokamera
www.samsung.com/register
Käytä videoiden kuvaamisessa muistikorttia, joka tukee nopeaa tallennusta.
- Suositeltava muistikortti: vähintään 6 Mt/s (luokka 6).
Ennen tämän käyttöoppaan lukemista
TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTÖSTÄ
TURVAMERKINNÄT
Tässä käyttöoppaassa käytetyt turvamerkinnät:
Suojauskuvake
Merkitys
Hengenvaara tai vakavan vamman mahdollisuus.
VAARA
Vamman tai aineellisen vahingon mahdollisuus.
Tämä käyttöopas koskee malleja HMX-F90, HMX-F91,
HMX-F900, HMX-F910 ja HMX-F920.
Noudata näitä perusohjeita, jotta voit vähentää tulipalon,
räjähdyksen, sähköiskun ja vammautumisen vaaraa.
• Tässä käyttöoppaassa käytetään kuvia HMX-F90 mallista.
• Käyttöoppaan näyttökuvat eivät ehkä täysin vastaa LCD-näytön
sisältöä.
• Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa videokameran ja
muiden varusteiden muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia asiasta
erikseen ilmoittamatta.
• Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja käytä tuotetta
asianmukaisesti.
• Samsung ei vastaa vammoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
siitä, että tuotetta ei ole käytetty käyttöoppaan mukaisesti.
• Tässä oppaassa muistikortti (kortti) tarkoittaa SD-, SDHC-tai
SDXC- muistikorttia.
• Tämän käyttöoppaan toimintokuvausten suluissa näkyvät
näyttökuvakkeet tai symbolit näkyvät myös videokameran
näytössä, kun niitä vastaava toiminto otetaan käyttöön.
Esim.) 720X576/50p (16:9) - Video Resolution (Videon
tarkkuus)-alavalikossa. sivu 53
VAROITUS
Vinkkejä tai lisätietoja, joista on apua videokameran käytössä.
Asetukset, jotka täytyy määrittää ennen toiminnon käyttöä.
Nämä turvamerkinnät auttavat välttämään laitteen käyttäjälle ja muille
henkilöille koituvia vaaroja.
Noudata ohjeita tarkoin. Kun olet lukenut tämän jakson, pane se
talteen myöhempää tarvetta varten.
VAROTOIMET
Vaara!
• V
ideokamera on aina liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Akkuja ei saa altistaa korkealle kuumuudelle, esimerkiksi
auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
Varoitus
Paristo saattaa räjähtää, jos sitä ei aseteta asianmukaisesti.
Vaihda se ainoastaan samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
2
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Kiitos, kun valitsit Samsung-videokameran. Lue tämä käyttöopas
huolellisesti ennen videokameran käytön aloittamista ja säilytä se
tulevaa käyttöä varten. Jos videokamera ei toimi oikein, katso kohtaa
Vianmääritys. sivu 93~102
Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke pistorasiasta, minkä
vuoksi pistokkeen tulee olla helposti ulottuvilla.
Vaihtoehto
720X576/50p (16:9)
Sisältö
Tallennus tarkkuudella 720x576 (50p) ja
kuvasuhteella 16:9.
Näyttö
Jos valitset asetukseksi 720X576/50p (16:9), näyttöön tulee
vastaava kuvake ( ).
Ennen tämän käyttöoppaan lukemista
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia termejä:
• “Kohtaus” tarkoittaa videota, jonka tallennus aloitetaan painamalla
[Kuvaus]-painiketta ja keskeytetään painamalla samaa painiketta
uudelleen.
• Termejä ‘valokuva’ ja ‘still-kuva’ käytetään samassa tarkoituksessa.
Ennen videokameran käyttämistä
• Tämä laite kuvaa videoita H.264 (MPEG4/AVC) muodossa.
• Voit toistaa ja muokata tällä videokameralla kuvattuja
videoita tietokoneessasi käyttämällä videokameran sisäistä
ohjelmaa.
• Huomaa, että tämä videokamera ei ole yhteensopiva muiden
digitaalisten videomuotojen kanssa.
• Tee koekuvaus, ennen kuin aloitat tärkeän videon kuvaamisen.
Toista koekuvaamasi video ja tarkista, että sekä kuva että ääni
ovat tallentuneet kunnolla.
• Tallennettu sisältö voi kadota videokameran, muistikortin
tms. käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi. Samsung ei
ole velvollinen korvaamaan tallennetun sisällön katoamisesta
aiheutuneita vahinkoja.
• Tee varmuuskopio tärkeistä tallennetuista tiedoista.
Suojaa tärkeät tallennetut tiedot kopioimalla tiedostot
tietokoneeseen. On myös suositeltavaa kopioida tiedot
tietokoneesta muulle tallennusvälineelle säilytystä varten. Katso
ohjelmiston asennuksen ja USB-liitännän ohjeet.
• Tekijänoikeus: Ota huomioon, että tämä HD-videokamera on
tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Tämän videokameran tallennusvälineelle muuta digitaalista/
analogista tallennusvälinettä tai laitetta käyttäen tallennettuja
tietoja suojaa tekijänoikeuslaki, eikä niitä voi käyttää ilman
tekijänoikeuden omistajan lupaa muuten kuin henkilökohtaiseen
käyttöön. Vaikka tallentaisit tapahtuman, esimerkiksi esityksen,
näytöksen tai näyttelyn, vain henkilökohtaiseen käyttöön, on
erittäin suositeltavaa pyytää lupa etukäteen.
Tavaramerkkeihin liittyviä huomautuksia
• Kaikki tässä käyttöoppaassa tai muussa Samsung-laitteen
mukana tulleessa aineistossa mainitut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Tässä käyttöoppaassa ei
ole merkitty “™”- ja “®” -tunnuksia välttämättä jokaisessa yhteydessä.
• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 ja DirectX® ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ja Pentium® ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• AMD ja Athlon™ ovat AMD:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• YouTube on Google Inc:n tavaramerkki.
• Flickr on Yahoon tavaramerkki.
• Facebook on Facebook Inc:n tavaramerkki.
• Twitter on Twitter Inc:n tavaramerkki.
• Picasa on Google Inc:n tavaramerkki.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja termi ”High
Definition Multimedia Interface” ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kuvaamista koskevia sopivuusohjeita
• Älä kuvaa videoita tai valokuvia ihmisistä ilman heidän
suostumustaan.
• Älä kuvaa videoita tai valokuvia paikoissa, joissa kuvaaminen on
kielletty.
• Älä kuvaa videoita tai valokuvia yksityisissä paikoissa.
3
Turvallisuusohjeita
Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoitus on estää loukkaantumiset ja materiaalivahingot. Noudata kaikkia ohjeita tarkasti.
VAARA
Hengenvaara tai vakavan
vamman mahdollisuus.
Kielletty toimi.
Älä koske tuotteeseen.
VAROITUS
Vamman tai aineellisen vahingon
mahdollisuus.
Älä pura tuotetta.
Irrota laite virtalähteestä.
Säilytä nämä ohjeet.
VAARA
Videokameran käyttäminen yli 60˚C:
n lämpötilassa voi aiheuttaa tulipalon.
Akku voi räjähtää, jos sitä säilytetään
korkeassa lämpötilassa.
Varo, ettei videokameraan tai
verkkolaitteeseen pääse vettä,
metalliesineitä ja palavia aineita.
Muutoin voi aiheutua tulipalo.
Ei hiekkaa eikä pölyä! Videokameran
tai verkkolaitteen sisään pääsevä
hieno hiekka tai pöly saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vikoja.
Älä suuntaa LCD-näyttöä suoraan
aurinkoon. Muutoin silmäsi tai kameran
sisäiset osat voivat vahingoittua.
Älä taivuta USB-kaapelia tai vahingoita
verkkolaitetta asettamalla sen
päälle painavia esineitä. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
Älä irrota verkkovirtalaitetta
johdosta vetämällä, sillä virtajohto voi
vaurioitua.
OI
L
Älä ylikuormita pistorasioita
tai jatkojohtoja, sillä ne voivat
ylikuumentua tai syttyä palamaan.
Ei öljyä! Videokameran tai
verkkolaitteen sisään pääsevä
öljy saattaa aiheuttaa sähköiskun,
toimintahäiriöitä tai vikoja.
4
Turvallisuusohjeita
ng
ani
cle
d
flui
Älä käytä verkkolaitetta, jos sen
johdossa on vaurioita tai halkeamia
tai jos johtimia on poikki. Muutoin
vaarana on tulipalo tai sähköisku.
Älä käytä verkkolaitetta, jos sen
pistoketta ei voi kytkeä kokonaan ja
koskettimet jäävät osittain näkyviin.
Älä hävitä akkua polttamalla, sillä se
voi räjähtää.
Älä käytä puhdistusnesteitä tai muita
vastaavia kemikaaleja.
Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan
videokameraan.
Suojaa videokamera vedeltä
esimerkiksi rannalla, uima-altaalla ja
sateella. Muutoin seurauksena voi olla
toimintahäiriö tai sähköisku.
Pidä käytetyt litiumakut ja muistikortit
lasten ulottumattomissa. Jos lapsi
nielaisee litiumakun tai muistikortin,
ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Älä kytke tai irrota verkkolaitteen
johtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
Irrota verkkolaitteen johto pistorasiasta
ukonilmalla sekä silloin, kun et käytä
verkkolaitetta. Tulipalovaara on
olemassa.
Irrota virtajohto pistorasiasta, kun
puhdistat verkkolaitetta. Muutoin
seurauksena voi olla toimintahäiriö tai
sähköisku.
Jos videokamerassa on epätavallinen
ääni tai tuoksu tai jos se savuaa, irrota
verkkolaitteen johto välittömästi ja vie
kamera Samsung-huoltoon. Kamera
voi syttyä palamaan tai aiheuttaa
vammoja.
Jos videokamera menee epäkuntoon,
irrota verkkolaite tai akku
videokamerasta välittömästi.
Tulipalo- ja loukkaantumisvaara on
olemassa.
Älä pura tai korjaa videokameraa
tai verkkolaitetta äläkä tee niihin
muutoksia, jotta vältät tulipalo- tai
sähköiskuvaaran.
5
Turvallisuusohjeita
VAROITUS
Älä pudota videokameraa, akkua,
verkkolaitetta tai muita osia äläkä altista
niitä voimakkaalle tärinälle tai iskuille.
Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tai
vammoja.
Älä käytä videokameraa jalustalla
(lisävaruste) paikassa, jossa siihen
kohdistuu kovaa tärinää tai kolhuja.
Älä käytä videokameraa suorassa
auringonvalossa tai lämmityslaitteiden
lähellä. Tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vammoja.
Älä jätä videokameraa pitkäksi aikaa
umpinaiseen ajoneuvoon, jossa on hyvin
korkea lämpötila.
Älä altista videokameraa noelle tai
höyrylle. Paksu noki tai höyry saattaa
vahingoittaa videokameran kuorta tai
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Älä altista videokameraa bensiini tai
dieselmoottorien pakokaasuille tai
syövyttäville kaasuille, kuten rikkivedylle.
Muutoin laitteen ulkoiset ja sisäiset
liitännät voivat syöpyä, jolloin laite menee
epäkuntoon.
Älä altista videokameraa
hyönteismyrkyille. Videokameran sisään
päässyt hyönteismyrkky voi aiheuttaa
toimintahäiriön. Katkaise videokameran
virta ja peitä kamera esimerkiksi muovilla,
ennen kuin käytät hyönteismyrkkyä.
Älä altista videokameraa äkillisille
lämpötilanmuutoksille tai suurelle
kosteudelle. Videokamera voi mennä
epäkuntoon ja käyttäjä voi saada
sähköiskun, jos kameraa käytetään
ukkosmyrskyn aikana.
Älä aseta videokameraa niin, että avoin
LCD-näyttö on alaspäin.
Älä puhdista videokameran runkoa
bensiinillä tai liuottimilla. Kotelon pinnoite
voi irrota ja pinta voi mennä pilalle.
Sulje LCD-näyttö, kun et käytä
videokameraa.
ICIDE
INSECT
Älä paina LCD-näytön pintaa
voimakkaasti tai lyö tai pistä sitä
terävällä esineellä. LCD-näytön pinnan
painaminen voi aiheuttaa siihen
epätasaisuuksia.
6
Turvallisuusohjeita
Älä nosta videokameraa pitämällä
kiinni LCD-näytöstä. Etsin tai LCDnäyttö saattaa irrota ja videokamera
voi pudota.
Älä käytä videokameraa television
tai radion lähellä. Tämä saattaa
aiheuttaa häiriötä televisiokuvassa tai
radiolähetyksessä.
Älä käytä videokameraa
voimakkaiden radioaaltojen tai
magneettikenttien, kuten kaiuttimien
tai suurten moottorien läheisyydessä.
Tallennettavaan kuvaan tai äänen
saattaa tulla häiriöitä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä
lisävarusteita. Muiden valmistajien
tuotteiden käyttäminen voi johtaa
epänormaalista toiminnasta
aiheutuvaan ylikuumenemiseen,
tulipaloon, räjähdykseen, sähköiskuun
tai henkilövahinkoihin.
Aseta videokamera tukevalle alustalle
siten, että ilmavaihtoaukot ovat
esteettömiä.
Säilytä tärkeät tiedot erillään. Samsung
ei vastaa tietojen menetyksistä.
Kytke verkkolaitteen pistoke
pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi. Jos tuotteen käytössä
ilmenee ongelmia, virta on katkaistava
kokonaan irrottamalla virtapistoke.
Tuotteen virta ei katkea kokonaan
virtapainiketta painamalla.
Tämän videokameran kanssa
käytettävien muiden valmistajien
lisälaitteista vastaavat niiden
valmistajat. Käytä lisälaitteita niiden
turvaohjeiden mukaisesti. Samsung
ei vastaa hyväksymättömien
lisälaitteiden käytöstä aiheutuvista
toimintahäiriöistä, sähköiskuista tai
vahingoista.
7
Sisällysluettelo
Ennen tämän käyttöoppaan lukemista................ 2
TURVAMERKINNÄT....................................................................... 2
VAROTOIMET................................................................................. 2
TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTÖSTÄ..................................................... 2
Turvallisuusohjeita............................................. 4
Pikaopas........................................................ 10
Videokameran käyttöön perehtyminen............. 13
PAKKAUKSEN AVAAMINEN......................................................... 13
VIDEOKAMERAN OSAT............................................................... 14
TIETOJA NÄYTÖISTÄ................................................................... 16
Alkutoimenpiteet............................................. 19
AKUN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN.................................. 19
AKUN LATAAMINEN..................................................................... 20
AKUN TILAN TARKASTAMINEN................................................... 21
Videokameran perustoiminnot......................... 24
VIDEOKAMERAN VIRRAN KYTKEMINEN/SAMMUTTAMINEN...... 24
SIIRTYMINEN VIRRANSÄÄSTÖTILAAN........................................ 24
AIKAVYÖHYKKEEN JA PÄIVÄMÄÄRÄN/AJAN ASETUS
ENSIMMÄISEN KERRAN.............................................................. 25
TOIMINTATILOJEN ASETTAMINEN.............................................. 26
TIETOJEN NÄYTTÖTILAN VAIHTAMINEN..................................... 26
PIKAVALIKON KÄYTTÄMINEN (OK-OPAS)................................... 27
KIELTEN VALITSEMINEN.............................................................. 29
Kuvaamiseen valmistautuminen....................... 30
8
MUISTIKORTIN ASETTAMINEN JA POISTAMINEN
(LISÄVARUSTE)............................................................................ 30
SOPIVAN MUISTIKORTIN VALITSEMINEN (LISÄVARUSTE).......... 31
KUVAUSAJAT- JA KAPASITEETIT................................................. 33
KÄSIHIHNAN KIINNITTÄMINEN.................................................... 34
NESTEKIDENÄYTÖN SÄÄTÄMINEN............................................ 34
Peruskuvaaminen........................................... 35
VIDEOIDEN KUVAAMINEN........................................................... 35
KUVAAMISEN KESKEYTTÄMINEN JA JATKAMINEN................... 36
TÄRKEIDEN HETKIEN MERKITSEMINEN JA TALLENTAMINEN
KUVAAMISEN AIKANA (MY CLIP -TOIMINTO).............................. 37
VALOKUVAAMINEN..................................................................... 38
HELPPO KUVAAMINEN ALOITTELIJOITA VARTEN
(SMART AUTO TILA).................................................................... 39
ZOOMAUS................................................................................... 40
TAUSTAVALON KOSKETUSPAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN............ 41
Normaali toisto............................................... 42
TOISTOTILAN VAIHTAMINEN....................................................... 42
VIDEOIDEN TOISTAMINEN........................................................... 43
MY CLIP -KOHTAUKSEN TOISTAMINEN..................................... 45
SMART BGM (ÄLYKÄS TAUSTAMUSIIKKI) -TOIMINNON
KÄYTTÄMINEN............................................................................ 45
TÄRKEIDEN HETKIEN MERKITSEMINEN JA TALLENTAMINEN
VIDEON TOISTAMISEN AIKANA................................................... 46
VALOKUVIEN KATSELEMINEN..................................................... 47
ZOOMAUS VALOKUVATOISTON AIKANA.................................... 48
Valikkokohteiden käyttäminen.......................... 49
VALIKOIDEN KÄSITTELEMINEN................................................... 49
VALIKKOVAIHTOEHDOT.............................................................. 50
Kuvaamisen lisätoiminnot................................ 52
iSCENE........................................................................................ 52
Video Resolution (Videon tarkkuus)............................................... 53
Photo Resolution (Valokuvan tarkkuus)......................................... 54
Sisällysluettelo
White Balance (Valkotasapaino).................................................... 54
Face Detection (Kasvojentunnistus).............................................. 56
EV (Valotusarvo)............................................................................ 57
C.Nite (Värit yöllä)......................................................................... 58
Focus (Tarkenna).......................................................................... 58
Anti-Shake(HDIS) (Tärinän v. (HDIS))............................................. 60
Digital Special Effect
(Digitaalinen erikoistehoste)........................................................... 61
Zoom Type (Zoomaustyyppi)......................................................... 62
Cont. Shot (Jatk. kuvaus).............................................................. 63
Time Lapse REC (Intervallikuvaus)................................................ 64
Guideline (Ohjekuvio).................................................................... 66
Auto Power Off (Aut. virrankatk.)................................................... 79
PC Software (Tietokoneohjelma)................................................... 79
Format (Alusta)............................................................................. 80
Default Set (Oletusasetukset)........................................................ 80
Language..................................................................................... 80
Open source licences (Av. lähdek. k.oik.)...................................... 80
Toiston lisätoiminnot........................................ 67
KOPIOINTI VIDEONAUHURIIN TAI DVD-/
KIINTOLEVYTALLENTIMEEN........................................................ 84
Thumbnail View Option (Pienoisk.näk-valinta)............................... 67
PlayOption (Toisto)........................................................................ 68
Smart BGM Option (Älykäs taustamusiikki)................................... 68
Delete (Poista).............................................................................. 70
Delete My Clip (Poista My Clip) .................................................... 71
Protect (Suojaa)............................................................................ 72
Share Mark (Jaa merkki) .............................................................. 73
Slide Show (Diaesitys)................................................................... 74
File Info (Tiedostotiedot)................................................................ 74
Muut asetukset............................................... 75
Storage Info (Muistitiedot)............................................................. 75
File No. (Tiedostonro).................................................................... 75
Date/Time Set (Aseta pvm/aika).................................................... 76
Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö).......................................... 76
LCD Brightness (LCD-kirkkaus).................................................... 77
Auto LCD Off................................................................................ 77
Beep Sound (Äänimerkki)............................................................. 78
Shutter Sound (Suljinääni)............................................................. 78
Kytkeminen televisioon.................................... 81
KYTKEMINEN TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOON............................... 81
LIITTÄMINEN TAVALLISEEN TELEVISIOON.................................. 82
TELEVISIORUUDULTA KATSELEMINEN....................................... 83
Videoiden kopioiminen.................................... 84
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa...... 85
WINDOWS-TIETOKONEEN KANSSA KÄYTETTÄVÄT
TOIMINNOT.................................................................................. 85
Intelli-studio-OHJELMAN KÄYTTÄMINEN..................................... 86
VIDEOIDEN SIIRTÄMINEN SUORAAN YouTubeen!....................... 90
KÄYTTÄMINEN SIIRRETTÄVÄNÄ TALLENNUSVÄLINEENÄ.......... 91
Vianmääritys................................................... 93
VAROITUSILMAISIMET JA -SANOMAT......................................... 93
VIAT JA RATKAISUT..................................................................... 96
Huolto ja lisätiedot........................................ 103
HUOLTO..................................................................................... 103
VIDEOKAMERAN KÄYTTÄMINEN ULKOMAILLA........................ 104
SANASTO.................................................................................. 105
Tekniset tiedot.............................................. 106
9
Pikaopas
Tässä pikaoppaassa esitellään videokameran perustoiminnot ja -ominaisuudet.Lisätietoja on viitesivuilla.
VAIHE 1: Valmistelu
VAIHE 2: Videokameralla kuvaaminen
1
Aseta akku akkulokeroon. sivu 19
1
Avaa LCD-näyttö ja kytke videokameraan virta painamalla
[Virta ( )]-painiketta.
• Aseta [Objektiivinsuojuksen avaus/sulkemis] -vipu
asentoon auki ( ). sivu 15
2
3
Lataa akku täyteen. sivu 20
2
Jos haluat kuvata videota, paina [Kuvaus]-painiketta. Jos
haluat ottaa valokuvia, paina [PHOTO]-painiketta. sivu 35, 38
Aseta muistikortti paikalleen. sivu 30
CAR
D
[Kuvaus]
-painiketta
CAR
D
[Kuvaus]
-painiketta
10
Pikaopas
VAIHE 3: Videoiden tai valokuvien katseleminen
Katseleminen televisiosta
Katseleminen videokameran nestekidenäytöstä
Voit katsella erittäin laadukasta kuvaa, kun kytket videokameran
televisioon. sivulla 81~83
Haluttu tallenne löytyy helposti pienoiskuvanäkymän avulla.
CARD
CARD
1
Valitse toistotila ( 2
Valitse videoiden tai valokuvien pienoiskuvanäkymä [Zoomaus]vivulla.
3
Valitse haluamasi video tai valokuva [Ohjaus (Ylös/Alas/
Vasen/Oikea)] ja paina sitten ohjauspainikkeesta [Ohjaus
(OK)].
) painamalla [MODE] painiketta.
VAIHE 4: Kuvattujen videoiden / valokuvien
tallentaminen
Videokameran sisäisellä Intelli-studio-ohjelmalla voit viedä videoita
ja valokuvia tietokoneeseen sekä muokata niitä. Voit myös jakaa
videoita ja valokuvia ystäviesi ja perheesi kanssa. Lisätietoja on
sivuilla 86~89.
Normal
0:00:55
1/10
CARD
Photo
Move
Play
11
Pikaopas
Videoiden/valokuvien tuominen tietokoneesta ja niiden
katseleminen
1
2
Käynnistä Intelli-studio-ohjelma kytkemällä videokamera
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Intelli-studion pääikkunaan tulee näkyviin uuden tiedoston
tallennusikkuna. Napsauta Yes (Kyllä), minkä jälkeen
lataustoimenpide suoritetaan loppuun, ja seuraava
ponnahdusikkuna tulee näyttöön.
Uudet tiedostot tallennetaan tietokoneen Intelli-studio-ohjelman
Contents Manager-kansioon.
• Voit järjestää tiedostot esimerkiksi kasvojen, päivämäärien
tai sijaintien mukaan.
Contents Manager
Tietokoneeseen tallennetut tiedostot
Videoiden/valokuvien jakaminen Web-sivustot
Voit ladata valokuvasi ja videosi suoraan verkkosivustolle yhdellä
napsautuksella ja näyttää kuvaamasi aineiston koko maailmalle.
Napsauta selaimen painikkeita Share (Jaa) ( )  Upload
(Lataa). sivu 89
Intelli-studio käynnistyy Windows-tietokoneessa
automaattisesti, kun videokamera kytketään siihen (kun
asetuksena on PC Software: On (Tietokoneohjelma:
Päällä)).  sivu 79
VAIHE 5: Videoiden tai valokuvien poistaminen
Jos tallennusväline on täynnä, uusia videoita tai valokuvia ei voi
tallentaa. Poista videokamerasta sellaiset videot tai valokuvat,
jotka olet kopioinut tallennusvälineestä tietokoneeseen. Tämän
jälkeen voit tallentaa uusia videoita ja valokuvia tallennusvälineestä
vapautuneeseen tilaan.
[MODE]-painike  toistotila ( Delete (Poista) sivu 70
Tietokoneesi kansiohakemisto
12
3
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka haluat toistaa.
)  [MENU]-painike 
Videokameran käyttöön perehtyminen
PAKKAUKSEN AVAAMINEN
Lisävarusteiden tarkastaminen
Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet. Jos
jokin varusteista puuttuu toimituksesta, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Malli
Sisäinen muisti
Objektiivi
HMX-F90
HMX-F91
HMX-F900
HMX-F910
HMX-F920
-
52x (Optinen),
70x (Intelli),
130x (Digitaalinen)
• Mallit voivat poiketa toisistaan joidenkin ominaisuuksien osalta, mutta
ne toimivat samalla tavalla.
• Varusteiden ulkonäkö voi vaihdella eri mallien mukaan.
• Sisältö voi vaihdella myyntialueen mukaan.
• Osia ja lisävarusteita voi ostaa paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.
SAMSUNG ei vastaa akun käyttöiän lyhenemisestä tai vioista, jotka
aiheutuvat oheislaitteiden, esimerkiksi verkkolaitteen tai akkujen,
ohjeiden vastaisesta käytöstä.
• Mukana ei toimiteta muistikorttia. Lisätietoja videokameraan sopivista
muistikorteista on sivulla 31.
Akku
Verkkolaite
Audio-/videokaapeli
Pikaopas
USB-kaapeli
Lisävarusteet
Micro HDMI -kaapeli
Kantolaukku
Akkulaturi
Muistikortti/
muistikortin sovitin
13
Videokameran käyttöön perehtyminen
VIDEOKAMERAN OSAT
Laite Edestä ja Vasemmalta
1
8
9
10 11
1
Objektiivi
2
MENU-painike
3
Ohjaus (Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle/OK)-painike /
Zoomausohjain (T/W)
4
Kuvaus-painiketta
5
LCD-näyttö
6
Muistikorttipaikan/liitäntöjen suojus
ⓐ USB-liitäntä ( )
ⓑ Muistikorttipaikka ( )
ⓒ AV-liitäntä ( )
ⓓ CHG (latauksen) merkkivalo
)
ⓔ HDMI liitäntä (
7
Sisäinen kaiutin
8
Näyttö (
9
Kuvauksen tauko/jatka (
10
Taustavalo (
11
SMART AUTO ( 12
Virta ( )-painike
12
2
3
4
5
6
7
)-painike
)-painike
CA
RD
ⓐⓑⓒⓓ ⓔ
14
)-painike / SMART BGM-painike
)-painike / Jakopainike ( )
Videokameran käyttöön perehtyminen
Laite Oikealta ja Ylhäältä / Alhaalta
Laite Takaa
1
2
9
3
1
7
2
6
3
4
5
8
1
Tilan osoitin
: Kuvaustila (video/valokuva)
: Toistotila
PHOTO-painike / My Clip -painike
2
Kuvaus-painiketta
4
Käsihihna
3
Akkulokero
5
Käsihihnan kiinnike
6
Objektiivisuojuksen avaus (
7
Sisäinen mikrofoni
8
Akun vapautusvipu (BATT.)
9
Kolmijalan liitäntä
1
MODE-painike
2
Zoomausvipu (T/W)
3
Varo peittämästä sisäistä mikrofonia tai objektiivia kuvaamisen aikana.
) /ja sulkemisvipu (
)
15
Videokameran käyttöön perehtyminen
TIETOJA NÄYTÖISTÄ
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat valitun toimintatilan mukaan, ja näytössä näkyvät ilmaisimet vaihtelevat eri asetusten mukaan.
• Alla näkyvä kuvaruutunäyttö tulee näkyviin vain, kun videokamera on kuvaustilassa (
) painamalla [MODE]-painiketta. sivu 26
• Valitse kuvaustila (
).
Videoiden ja valokuvien kuvaustila
STBY
0:00:00
[220Min]
1 Sec/ 24 Hr
9999
LCD-näytön vasen puoli
Ilmaisin
Merkitys
Kuvaustila (Video/Valokuva)
Toimintatila (valmiustila/kuvaus/
STBY /  / / tauko/valokuvan taltiointi)
Aikalaskuri (videon kuvausaika,
0:00:00 [220Min]
jäljellä oleva kuvausaika)
iSCENE / Smart Auto
/
Time Lapse REC
(Intervallikuvaus)
LCD-näytön oikea puoli
Ilmaisin
/
1/50
+0.3
01/JAN/2013 00:00
• Tässä videokamerassa on yksi kuvaustila,
jota käytetään sekä videoiden että valokuvien
kuvaamiseen. Videoiden ja valokuvien
kuvaaminen on helppoa, kun voit käyttää
samaa tilaa eikä sitä tarvitse vaihtaa välillä.
• Kuvaruutunäytön ilmaisimet perustuvat 16 Gt:n
muistikapasiteettiin (SDHC-muistikortti).
• Tähdellä merkityt toiminnot eivät säily
muistissa, kun kamera käynnistetään uudelleen.
• Näytön ilmaisimia ja niiden järjestystä voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta suorituskyvyn
parantamistarkoituksessa.
• Tallennettavissa olevien kuvien kokonaismäärä
perustuu tallennusvälineen vapaaseen tilaan.
• Näytössä näkyvä valokuvien
enimmäistallennusmäärä on 9,999.
16
My Clip
9999
Valokuvalaskuri (tallennettujen
kuvien kokonaismäärä)
White Balance (Valkotasapaino)
Manual focus
(Manuaalitarkennus)
C.Nite (Värit yöllä)
EV (Exposure Value)
+0.3
(Valotusarvo)
Zoomaus (Optinen zoom /
Intelli-Zoom / Digitaalizoomaus)
Digital Special Effect
(Digitaalinen erikoistehoste)
01/JAN/2013 00:00 Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö)
1/50
Merkitys
Tallennusväline (muistikortti)
Akun tiedot
(akussa jäljellä oleva varaus)
,
Valokuvien tarkkuus, Videokuvan
tarkkuus
Anti-Shake(HDIS)
(Tärinän v. (HDIS))
Back Light (Taustavalo)
Cont. shot (Jatk. kuvaus)
Face Detection
(Kasvojentunnistus)
Videokameran käyttöön perehtyminen
• Alla näkyvä kuvaruutunäyttö tulee näkyviin vain videotoistotilassa (
) painamalla [MODE]-painiketta. sivu 26
• Valitse toistotila (
).
Videotoistotila: Pienoiskuvanäkymä
LCD-näytön yläreuna
Normal
0:00:55
1/10
Ilmaisin
Merkitys
LCD-näytön keskiosa
Ilmaisin
0:00:55
Kuvausaika
Tallennusväline (muistikortti)
1/10
Nykyinen kuva/tallennettujen
kuvien kokonaismäärä
Poistamisen esto
Akun tiedot
(akussa jäljellä oleva varaus)
Photo
Move
Play
Merkitys
Videotoistotila
Share Mark (Jaa merkki)
My Clip
LCD-näytön alareuna
Ilmaisin
Virhetiedosto
Merkitys
Selauspalkki
Painikeohje
Videotoistotila: Yksittäiskuvanäkymä
LCD-näytön yläreuna
0:00:00/0:00:55
Ilmaisin
Ilmaisin
Share Mark (Jaa merkki)
Videotoistotila
Poistamisen esto
Toistotila
/ / / (toisto/tauko/toistohaku)
Aikakoodi
0:00:00/0:00:55
(kulunut aika/kuvausaika)
Thumbnail View
100-0001
Tallennusväline (muistikortti)
Akun tiedot
(akussa jäljellä oleva varaus)
Toistovaihtoehto
Videon tarkkuus
Merkitys
My Clip
Merkitys
Pikavalikko
LCD-näytön alareuna
Ilmaisin
Merkitys
Painikeohje
100-0001
Tiedostonimi (tiedoston numero)
17
Videokameran käyttöön perehtyminen
• Tämä kuvaruutunäyttö näkyy vain valokuvien toistotilassa (
).
) painamalla [MODE]-painiketta. sivu 26
• Valitse toistotila (
Valokuvatoistotila: Pienoiskuvanäkymä
LCD-näytön yläreuna
Normal
Ilmaisin
1/10
Merkitys
Valokuvatoistotila
LCD-näytön keskiosa
Ilmaisin
1/10
Tallennusväline (muistikortti)
Akun tiedot
(akussa jäljellä oleva varaus)
Movie
Move
Play
Poistamisen esto
Virhetiedosto
LCD-näytön alareuna
Ilmaisin
Merkitys
Nykyinen kuva/tallennettujen
kuvien kokonaismäärä
Merkitys
Selauspalkki
Painikeohje
Valokuvatoistotila: Yksittäiskuvanäkymä
LCD-näytön yläreuna
1/10
Ilmaisin
Merkitys
Ilmaisin
Valokuvatoistotila
Kuvaesitys
1/10
Thumbnail View
100-0001
Akun tiedot
(akussa jäljellä oleva varaus)
18
Pikavalikko
Nykyinen kuva/tallennettujen
kuvien kokonaismäärä
Tallennusväline (muistikortti)
Valokuvien tarkkuus
Merkitys
Poistamisen esto
LCD-näytön alareuna
Ilmaisin
Merkitys
Painikeohje
100-0001
Tiedostonimi (tiedoston numero)
Alkutoimenpiteet
AKUN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN
Akun asentaminen
Työnnä akku akkulokeroon siten, että se napsahtaa paikalleen.
• Varmista, että SAMSUNG-logo on eteenpäin ja että videokamera
on kuvan mukaisessa asennossa.
Akun irrottaminen
1
Irrota akku painamalla [Akun vapautus (BATT.)] -vipua kevyesti
kuvassa esitettyyn suuntaan.
2
Paina akkua ja vedä se ulos kuvassa näkyvän nuolen
osoittamaan suuntaan.
[Akun vapautus (BATT.)]-kytkin
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja. Älä käytä muiden valmistajien akkuja. Muutoin vaarana on ylikuumentuminen, tulipalo tai
räjähdys.
• Samsung ei vastaa hyväksymättömien akkujen aiheuttamista ongelmista.
• Irrota akku videokamerasta silloin, kun et käytä kameraa.
• Videokameraa varten kannattaa hankkia vähintään yksi lisäakku, jotta sitä voi käyttää tauotta.
19
Alkutoimenpiteet
AKUN LATAAMINEN
1
Aseta videokameraan akku. sivu 19
Voit ladata akun käyttämällä USB-kaapelia ja verkkolaitetta.
2
Avaa laitteen liitäntöjen kansi.
3
Lataa akku USB-kaapelilla ja verkkolaitteella.
• CHG (lataus) -merkkivalo syttyy ja lataaminen käynnistyy.
Kun akku on täysin latautunut, latausmerkkivalo (CHG) palaa
vihreänä. sivu 21
Varmista, että käytät akun lataamiseen mukana toimitettua USBkaapelia tai verkkovirtalaitetta. Jos käytät videokamerassa jotakin
muuta verkkovirtalaitetta, videokamera ei toimi oikein ja akku ei ehkä
lataudu. Se voi myös aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Akun lataaminen verkkolaitteella
• Akun lataaminen matalassa lämpötilassa voi kestää kauan tai akku ei ehkä
lataudu täyteen (vihreä merkkivalo ei syty).
• Kun kytket verkkolaitteen videokameraan, varmista, ettei pistokkeessa tai
pistorasiassa ole likaa.
• Jos käytät verkkolaitetta, sijoita se lähelle pistorasiaa. Jos videokameran
toiminnassa ilmenee ongelmia, irrota verkkolaite heti pistorasiasta.
• Älä aseta verkkolaitetta ahtaaseen paikkaan, kuten seinän ja huonekalujen
väliin.
• Muista katkaista videokamerasta virta ennen verkkolaitteen irrottamista.
Muuten tallennusväline tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua.
CARD
Akun lataaminen tietokoneesta
CARD
20
• Kuvatessasi sisätiloissa, jossa on pistorasioita, kannattaa käyttää
verkkolaitetta akun sijasta.
• Akku suositellaan ladattavaksi 10°C~30°C:n lämpötilassa.
• Jos videokameran virta on kytketty, akku latautuu, mutta lataamisaika
pitenee. On suositeltavaa katkaista videokameran virta lataamisen ajaksi.
• Videokameraa ei voi käyttää pelkästään USB-kaapelin kautta saatavalla
virralla. Videokameran käyttämiseen tarvitaan verkkolaite tai akku.
• Jos käytät videokameraa akun lataamisen aikana, lataaminen voi kestää
kauemmin.
• Virtapistokkeeseen tarvitaan sovitin joissakin maissa. Jos tarvitset
sovittimen, osta se jälleenmyyjältä.
Alkutoimenpiteet
AKUN TILAN TARKASTAMINEN
Akun varaustilan näyttö
Voit tarkastaa latauksen tilan sekä akun arvioidun varaustilan.
Akun varaustilan näytössä näkyy akun jäljellä olevan varaus.
Latauksen tilan tarkastaminen
STBY
[220Min]
9999
CHG-merkkivalon väri osoittaa virran ja latauksen tilan.
Akun
varaustilan
ilmaisin
Tila
Sanoma
Täysin latautunut
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
alle 5%
-
CAR
D
Latauksen merkkivalo (CHG)
Latauksen
tila
LED-valon
väri
Lataus
(Oranssi)
Täyteen ladattu
(Vihreä)
Virhe
(Välkkyvä oranssi)
-
Tyhjä (vilkkuu nopeasti): Laitteen virta katkeaa pian.
Vaihda akku mahdollisimman pian.
-
Laitteen virta katkeaa 3 sekunnin kuluttua.
Low
battery
(Akku
heikko)
Edellä esitetyt lukemat on saatu käyttämällä täyteen ladattua akkua
normaalilämpötilassa. Alhaiset lämpötilat voivat vaikuttaa käyttöaikaan.
21
Alkutoimenpiteet
Akun toiminta-aika
Akun tyyppi
IA-BP105R
IA-BP210R
Akun lataaminen verkkolaitteella
noin. 160 min.
noin. 300 min.
Akun lataaminen tietokoneesta
noin. 160 min.
noin. 300 min.
Latausaika
Tarkkuus
HD
SD
HD
SD
Jatkuva kuvausaika
noin. 100 min.
noin. 80 min.
noin. 200 min.
noin. 160 min.
Toistoaika
•
•
•
•
•
noin. 400 min.
Latausaika: tyhjän akun arvioitu täyteenlatausaika minuutteina.
Kuvaus-/toistoaika: keskimääräinen käyttöaika minuutteina käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Ajat ovat arvioita. Yllä olevat luvut on mitattu Samsungin testiympäristössä, ja ne voivat vaihdella käyttäjien ja olosuhteiden mukaan.
Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun videokameraa käytetään kylmässä.
Intervallikuvauksessa on suositeltavaa käyttää verkkolaitetta.
Jatkuva kuvaaminen (ilman zoomia)
Taulukossa näkyvä videokameran jatkuvan kuvauksen aika tarkoittaa
käytettävissä olevaa kuvausaikaa, kun videokamera on kuvaustilassa
eikä muita toimintoja käytetä, kun kuvaaminen on aloitettu.
Akku voi purkautua 1,5 kertaa nopeammin kuin tässä on kerrottu,
jos käytät kuvauksen aloitusta ja lopetusta, zoomausta ja toistoa.
Varaudu lisäakkujen käyttöön siitä perusolettamuksesta, että
todellinen kuvausaika on noin 60 % tässä mainitusta ajasta.
22
noin. 200 min.
Verkkolaitteen käyttäminen
Videokameran virtalähteenä on suositeltavaa käyttää pistorasiaan
kytkettyä verkkolaitetta, kun kuvaat videokameralla tai toistat sillä
videoita sisätiloissa. Kytke laite samoin kuin akkua ladattaessa.
sivu 20
• Latausaika määräytyy akussa jäljellä olevan varauksen
mukaan.
• Latausaika voi olla pitempi tietokoneen teknisten
ominaisuuksien mukaan.
Alkutoimenpiteet
Tietoja akusta
• Akun ominaisuudet
Litiumioniakku on pienikokoinen ja tehokas. Alhainen lämpötila
(alle 10ºC) voi lyhentää akun käyttöikää ja heikentää sen
suorituskykyä. Laita akku silloin taskuun lämpiämään ennen sen
asettamista kameraan.
• Säilytä akku erillään käytön jälkeen.
- Jos akku on paikallaan videokamerassa, akun varaus
purkautuu vähitellen, vaikka videokameran virta olisi katkaistu.
- Jos akku on paikallaan videokamerassa pitkään, sen varaus
purkautuu kokonaan. Akkua ei voi enää käyttää edes
lataamisen jälkeen.
- Jos akku on pitkään käyttämättömänä, lataa se täyteen ja
käytä se loppuun videokamerassa 3 kuukauden välein, jotta
akku säilyy toimintakuntoisena.
• Pidä mukana ylimääräistä ladattua akkua, jos käytät
videokameraa ulkona.
- Kuvausaika voi lyhentyä kylmässä.
- Ota laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli ja verkkolaite
matkalle mukaan akun lataamista varten.
• Jos akku putoaa, tarkista, etteivät akun navat ole
vaurioituneet.
- Jos videokameraan asetetaan akku, jonka navat ovat
vaurioituneet, videokamera voi vioittua.
• Poista akku ja muistikortti videokamerasta ja irrota
verkkolaite käytön jälkeen.
- Säilytä akkua olosuhteiltaan tasaisessa, viileässä ja kuivassa
paikassa. (Suositeltava lämpötila: 15ºC~25ºC, suositeltava
kosteus: 40%~60%)
- Liian korkea tai matala lämpötila lyhentää akun käyttöikää.
- Jos akkua säilytetään savuisessa tai pölyisessä paikassa, akun
navat voivat ruostua tai vioittua.
• Heitä loppuun kulunut akku roskiin.
• Akun käyttöikä on rajallinen.
- Jos akun käyttöaika täysin ladattuna lyhenee, akun käyttöikä
on lopussa. Vaihda se uuteen.
- Akun käyttöikä voi vaihdella säilytyksen, käyttömäärän ja
käyttöolojen mukaan.
23
Videokameran perustoiminnot
VIDEOKAMERAN VIRRAN KYTKEMINEN/
SAMMUTTAMINEN
1
2
Avaa LCD-näyttö ja kytke videokameraan virta painamalla
[Virta ( )]-painiketta.
• Aseta [Objektiivinsuojuksen avaus/sulkemis] -vipu
asentoon auki ( ).
Voit katkaista videokameran virran painamalla [Virta ( )]
b-painiketta.
SIIRTYMINEN VIRRANSÄÄSTÖTILAAN
Kun haluat käyttää videokameraa pitkään, seuraavien toimintojen
avulla voit estää tarpeettoman virrankulutuksen ja pitää
videokameran tilassa, josta se on nopea ottaa käyttöön.
Lepotila
Videokamera siirtyy lepotilaan, kun LCD-näyttö suljetaan, ja
jos mitään toimintoa ei käytetä tämän jälkeen 20 minuuttiin,
videokameran virta katkeaa. Jos Auto Power Off: 5 Min (Aut.
virrankatk.: 5 min) -asetus on käytössä, videokameran virta
kuitenkin katkeaa 5 minuutin kuluttua.
Jos avaat LCD-näytön lepotilassa, lepotila päättyy ja videokamera
palaa viimeksi käytettyyn toimintatilaan.
LCD-näyttö on suljettuna
<Lepotila>
LCD-näytön
Virta ( )-painike
Kun videokameraan kytketään virta, itsetestaustoiminto käynnistyy. Jos
näyttöön tulee varoitussanoma, katso lisätietoja kohdasta
“Varoitusilmaisimet ja -sanomat” (sivulla 93~95) ja tee tarvittavat
toimenpiteet.
Videokameran ensimmäinen käyttökerta
24
Kun käytät tuotetta ensimmäistä kertaa tai kun nollaat sen asetukset,
näkyviin tulee ajan asetusnäyttö. Aseta päivämäärä ja aika. sivu 25
20 minuutin kuluttua
<Virta pois päältä>
• Virransäästötila ei toimi seuraavissa tilanteissa:
- Kuvattaessa, toistettaessa tai kuvaesitystä näytettäessä.
- Kun nestekidenäyttö on avattuna.
• Videokameran virrankulutus vähenee virransäästötilassa. Jos
kuitenkin aiot käyttää videokameraa pitkään, on suositeltavaa
katkaista videokameran virta painamalla [Virta ( )]-painiketta, kun et
käytä kameraa.
Videokameran perustoiminnot
AIKAVYÖHYKKEEN JA PÄIVÄMÄÄRÄN/AJAN
ASETUS ENSIMMÄISEN KERRAN
Sisäänrakennettu ladattava akku
• Videokamerassa on sisäänrakennettu ladattava akku, joka säilyttää
päivämäärä- ja aika-asetukset myös kameran ollessa sammutettuna.
• Kun akku on tyhjentynyt, aikaisemmat päivämäärä- ja aika-arvot
palautuvat oletuksiin, ja sisäänrakennettu ladattava akku täytyy ladata.
Aseta sitten päivämäärä ja aika uudelleen.
Aseta päivämäärä ja paikallinen aika tuotteen ensimmäisellä
käyttökerralla.
Sisäänrakennetun ladattavan akun vaihtaminen
• Sisäinen akku latautuu aina, kun videokamera on kytketty
verkkolaitteeseen tai kun videokamerassa on akku.
• Jos et kytke videokameraa verkkolaitteeseen tai aseta videokameraan
akkua noin 48 tuntiin, sisäisen akun lataus purkautuu kokonaan. Lataa
tällöin sisäinen akku kytkemällä mukana toimitettu USB-kaapeli ja
verkkolaite videokameraan 12 tunnin ajaksi.
1
Avaa LCD-näyttö ja kytke
videokameraan virta painamalla
[Virta ( )]-painiketta.
• Aseta pvm/aika-näyttö tulee
näkyviin.
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Move
OK
2
Valitse päivämäärä- ja aikatiedot ja
määritä niiden arvot [Ohjaus (Ylös/Alas/Vasen/Oikea)].
3
Varmista, että kello on oikeassa ajassa ja paina sitten [Ohjaus
(OK)]-painiketta.
• Vuodeksi voi valita enintään 2037.
• Valitse Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö) -asetukseksi Pois.
sivu 76
• Kun päivämäärä ja aika on asetettu, ne tallennetaan automaattisesti
tiettyyn alueeseen tallennusvälineessä.
25
Videokameran perustoiminnot
TOIMINTATILOJEN ASETTAMINEN
TIETOJEN NÄYTTÖTILAN VAIHTAMINEN
Voit valita eri toimintatiloja, jotka muuttuvat järjestyksessä kullakin
[MODE]-painikkeen painalluksella.
)  Toistotila ( )
Kuvaustila (
• Valitun tilan merkkivalo syttyy palamaan, kun kyseinen tila
valitaan.
Voit näyttää tai piilottaa näyttötiedot.
Tila
Ilmaisin
Toiminnot
Kuvaustila
Videoiden tai valokuvien kuvaaminen.
Toistotila
Videoiden tai valokuvien toistaminen.
Tässä videokamerassa on yksi kuvaustila, jota käytetään sekä videoiden
että valokuvien kuvaamiseen. Videoiden ja valokuvien kuvaaminen on
helppoa, kun tilaa ei tarvitse vaihtaa välillä.
26
Kosketa [Näyttö (
)] kosketuspainiketta.
• Tämä vaihtaa täysien tietojen ja minimitietojen näytön välillä.
STBY
[220Min]
STBY
9999
<Täydet tiedot>
<Minimitiedot>
• Näyttöön tulevat varoitusilmaisimet ja -sanomat määräytyvät
kuvaustilanteiden mukaan.
)]-painike poistetaan käytöstä valikkonäytössä.
• [Näyttö (
Videokameran perustoiminnot
PIKAVALIKON KÄYTTÄMINEN (OK-OPAS)
2
Pikavalikossa (OK-opas) on kussakin tilassa useimmin käytetyt
toiminnot. [Ohjaus (OK)] -painiketta painamalla saat näyttöön usein
käytettävien toimintojen pikavalikon.
Esimerkki: Valotusarvo-tilan käyttöönotto videoku-vaustilassa
pikavalikon avulla (OK-opas).
3
Valitse EV (Valotusarvo) -tila
[Ohjaus (Vasen)].
• Säädä valotusta [Ohjaus
(Vasen/Oikea)] kun katsot
kuvaa LCD-näytöstä.
Vahvista valinta painamalla
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Voit poistua pikavalikosta
painamalla [Ohjaus (OK)]painiketta.
• Manuaalinen valotusasetus
otetaan käyttöön ja näkyviin
tulee asetusarvo ja ilmaisin (
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
STBY
[220Min]
9999
+1.0
).
• Pikavalikkoa (OK-opasta) ei voi käyttää SMART AUTO -tilassa.
• Yllä olevassa ohjeessa näkyy esimerkki valotusarvon valitsemisesta
kuvaustilassa. Asetuksen määrittämistapa voi vaihdella
valikkokohteiden mukaan.
• Pikavalikko tulee hetkeksi näkyviin. Pikavalikko tulee uudelleen
näkyviin, kun painat [Ohjaus (OK)] -painiketta.
1
Paina [Ohjaus (OK)]-painiketta
STBY-tilassa.
• Pikavalikko (OK-opas) tulee
näkyviin.
STBY
[220Min]
9999
27
Videokameran perustoiminnot
Sauvaohjaimella valittavat pikavalikkotoiminnot
Painike
Kuvaustila (
)
Toistotila (
Videotoistotila (
)
)
Valokuvatoistotila ( )
Valikon valinta
Vahvistaa valinnan
OK
- Siirtyminen pikavalikkoon
- Valinnan vahvistaminen
- Pikavalikosta poistuminen
- Siirtyminen pikavalikkoon
- Toisto/tauko
- Siirtyminen pikavalikkoon
- Toistozoomaus
- iSCENE
- Zoomaus (lähennys)
Äänenvoimakkuuden lisääminen
-
Siirtää kohdistinta ylös
- Focus (tarkenna)
- Zoomaus (loitonnus)
Äänenvoimakkuuden
pienentäminen
-
Siirtää kohdistinta alas
EV (Valotusarvo)
- Toistohaku (Toistohaku
taaksepäin) nopeus:
x2→x4→x8→x16
- Ohitustoisto taaksepäin
Edellinen kuva
Siirtyy edelliseen
valikkoon
Face Detection
(Kasvojentunnistus)
- Toistohaku (Toistohaku
eteenpäin) nopeus:
x2→x4→x8→x16
- Ohitustoisto eteenpäin
Seuraava kuva
Siirtyy seuraavan
valikkoon
YLÖS
ALAS
VASEMMALLE
OIKEALLE
28
Videokameran perustoiminnot
KIELTEN VALITSEMINEN
Voit valita valikkonäytöissä käytettävän kielen.
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasen/Oikea)]-painiketta
 Settings (Asetus).
Valitse Language [Ohjaus (Ylös/
Alas)] ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
Format
Default Set
Language
Exit
STBY
3
Valitse haluamasi näyttökieli
[Ohjaus (Ylös/Alas)] ja paina sitten
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
[220Min]
Settings
[220Min]
Settings
Format
Default Set
English
한국어
Français
Language
4
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
• Näyttökieli vaihtuu valittuun kieleen.
Exit
• Language-asetuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Kielivalinta säilyy videokamerassa, vaikka akku ei olisi paikallaan.
• Päivämäärän ja ajan muoto voi vaihdella valitun kielen mukaan.
29
Kuvaamiseen valmistautuminen
MUISTIKORTIN ASETTAMINEN JA POISTAMINEN (LISÄVARUSTE)
CAR
D
CAR
D
Muistikortin asettaminen
Muistikortin poistaminen
1
Katkaise videokamerasta virta.
1
Katkaise videokamerasta virta.
2
Avaa muistikorttipaikan kansi kuvan mukaisesti.
2
Avaa muistikorttipaikan kansi kuvan mukaisesti.
3
Työnnä muistikorttia korttipaikkaan, kunnes kuulet
naksahduksen.
• Varmista, että liitinosa osoittaa ylöspäin ja että videokamera
on kuvan mukaisessa asennossa.
3
Poista muistikortti painamalla sitä kevyesti alaspäin.
4
Vedä muistikortti ulos korttipaikasta ja sulje kansi.
4
Sulje kansi.
• Kun asetat tai poistat muistikorttia, voit välttää tietojen katoamisen katkaisemalla ensin videokamerasta virran painamalla [Virta ( )]-painiketta.
• Älä työnnä muistikorttia alaspäin liian kovaa. Muutoin se saattaa ponnahtaa ulos liian voimakkaasti.
• Jos poistat muistikortin videokamerasta virran syttyessä, laitteen virta sammuu.
30
Videokamera tukee vain SD-, SDHC- ja SDXC-kortteja.
Yhteensopivuus videokameran kanssa voi vaihdella valmistajan ja muistikortin tyypin mukaan.
Kuvaamiseen valmistautuminen
SOPIVAN MUISTIKORTIN VALITSEMINEN
(LISÄVARUSTE)
Yhteensopivat muistikortit
• Voit käyttää tässä videokamerassa SD-, SDHC- ja SDXC-kortteja.
SDHC -kortin käyttöä suositellaan. SD-kortti tukee enintään
2Gt:a. Jos videokamerassa käytetään SD-korttia, jonka koko on
yli 2Gt, sen asianmukaista toimintaa ei taata.
• MMC (Multi Media Card)- ja MMC Plus -kortteja ei tueta.
• Yhteensopiva muistikortti kapasiteetti:
- SD: 1 ~ 2Gt
- SDHC: 4 ~ 32Gt
- SDXC: ~ enintään 64 Gt
• Jos käytät muita kuin hyväksyttyjä muistikortteja, tuote ei voi
tallentaa videoita, ja kuvaamasi videot voivat kadota.
Sopivat muistikortit
Liittimet
Suojauskytkin
SD
(1 ~ 2Gt)
SDHC
(4 ~ 32Gt)
• Tämän tuotteen julkaisemisen jälkeen esitellyt muistikortit eivät
ehkä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
Muistikorttisovittimen käyttäminen
• Kun videokamera käyttää vähintään 6 Mt/s -muistikortteja
(luokka 6), se on vakaa.
Jotta voit käyttää mikromuistikorttia tietokoneella
tai kortinlukijalla, sinun on ensin kytkettävä kortti
sovittimeen.
• SD/SDHC/SDXC-muistikorteissa on mekaaninen suojauskytkin.
Kytkimellä voidaan estää korttiin tallennettujen tiedostojen tahaton
poistaminen. Voit ottaa tallennuksen käyttöön siirtämällä kytkimen
liittimien suuntaan yläasentoon. Voit ottaa suojauksen käyttöön
siirtämällä kytkimen ala-asentoon.
SDXC
(Enintään 64Gt)
• SDHC/SDXC-kortit ovat SD-muistikorttien uudempia versioita,
jotka tukevat SD-kortteja suurempia tallennuskapasiteetteja.
• SD-kortteja voi käyttää nykyisissä SD-muistikorttia käyttävissä
laitteissa.
31
Kuvaamiseen valmistautuminen
Muistikortin käsitteleminen
• Vahingoittuneita tietoja ei ehkä voi palauttaa. Tärkeistä tiedoista
kannattaa tehdä erilliset varmuuskopiot tietokoneen kiintolevylle.
• Virran katkaiseminen tai muistikortin poistaminen alustamisen,
tietojen poistamisen, kuvaamisen tai toistamisen aikana voi tuhota
tietoja.
• Jos muutat muistikortin tiedoston tai kansion nimeä
tietokoneessa, videokamera ei ehkä enää tunnista muutettua
tiedostoa.
• Muistikortti ei tue tietojen palautustiloja. Siksi onkin syytä varoa,
ettei muistikortti vioitu kuvaamisen aikana.
• Muistikortti on alustettava tässä laitteessa. Jos muistikortti on
alustettu tietokoneessa tai jossakin muussa laitteessa, sen
käyttäminen tässä laitteessa ilman alustamista voi aiheuttaa
tallennus- tai toisto-ongelmia. Samsung ei vastaa tällaisista syistä
vaurioituneesta sisällöstä.
• Alusta uudet muistikortit, muistikortit, joita videokamera ei tunnista
sekä kortit, joille on tallennettu tietoja muilla laitteilla. Huomaa, että
alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedot. Poistettuja tietoja ei
voi palauttaa.
• Muistikortilla on tietty käyttöikä. Jos tietoja ei voi tallentaa, on aika
ostaa uusi muistikortti.
• Muistikortti on herkkä elektroninen väline. Älä taivuta, pudota tai
kolhi sitä.
• Pidä muistikortin liittimet puhtaina vieraista aineista. Puhdista
liittimet tarvittaessa pehmeällä kuivalla liinalla.
• Älä liimaa etikettialueeseen muuta kuin siihen tarkoitettu etiketti.
• Älä käytä vioittunutta muistikorttia.
32
• Pidä muistikortti lasten ulottumattomissa, sillä lapsi voi nielaista
muistikortin.
Tämä videokamera tukee SD-, SDHC ja SDXCmuistikortteja, mikä mahdollistaa monenlaista eri
korttien käyttämisen.
Tietojen tallennusnopeus voi vaihdella valmistajien ja
tuotantomenetelmien mukaan.
• SLC (single level cell) -järjestelmä: nopea tallennusmenetelmä
on käytössä.
• MLC (multi level cell) -järjestelmä: vain hidasta
tallennusmenetelmää tuetaan.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suositellaan nopeaa
tallennusmenetelmää tukevan muistikortin käyttöä.
Jos käytössä on hidasta tallennusmenetelmää tukeva muistikortti,
videoiden tallentaminen muistikortille ei ehkä suju ongelmitta.
Videon tiedot voivat jopa kadota tallennuksen aikana.
Videokamera pyrkii säilyttämään tallennetun videon tiedot
tallentamalla sen muistikortille. Näkyviin tulee myös seuraava
varoitus:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
(Hitaan nopeuden kortti. Tallennus heikommalla laadulla.)
Jos käytettävissä on vain hitaan tallennusnopeuden muistikortti,
tallennustarkkuus ja -laatu voivat olla alhaisemmat kuin
asetusarvo. sivu 53
Muistia käytetään kuitenkin sitä enemmän, mitä tarkempaa kuvaa
ja tallennuslaatua käytetään.
• Samsung ei vastaa väärinkäytöstä johtuvasta tietojen
menettämisestä. (mukaan lukien mahdolliset tietokonevirukset)
• Muistikorttikoteloa kannattaa käyttää, jotta tietoja ei katoa liikkeen ja
staattisen sähkön takia.
• Käytön aikana muistikortti voi lämmetä. Tämä on normaalia eikä
kyseessä ole vika.
Kuvaamiseen valmistautuminen
KUVAUSAJAT- JA KAPASITEETIT
Videon tallennusaika
Tarkkuus
Kapasiteetti
1GB
2GB
4GB
8GB
1280X720/25p
13
27
55
110
16GB 32GB 64GB
220
440
890
720X576/50p (16:9)
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (4:3)
13
27
55
110
220
440
890
(Yksikkö: kuvausminuutit likimäärin)
Tallennettavien valokuvien määrä
Tarkkuus
• Taulukossa esitetyt luvut voivat poiketa todellisista
kuvausolosuhteiden ja -kohteen mukaan.
• Mitä parempi laatu ja tarkkuus, sitä enemmän muistia kuluu.
• Jos käytössä on pieni tarkkuus ja alhainen laatu, käytettävissä oleva
pakkaussuhde on suurempi ja kuvausaika pitenee, mutta kuvanlaatu
voi olla heikompi.
• Videokamera säätää bittinopeuden automaattisesti tallennettavan
kuvan mukaan. Kuvausajat voivat siten vaihdella.
• Muistikortit, joiden koko on yli 64 Gt, eivät ehkä toimi normaalisti.
• Intervallikuvauksen tallennusaika voi vaihdella asetusten mukaan.
• Videoiden tallentamisessa käytettyyn muistikorttiin voi tulla
tallennuskelvoton alue, jolloin kuvausaika lyhenee ja vapaana oleva
muisti vähenee.
• Jatkuva tallennusaika on enimmilläänkin alle 20 minuuttia.
Videotiedoston enimmäiskoko on 1,8 Gt. Jos kuvattavan videon
pituus on yli 20 minuuttia tai videotiedoston koko on yli 1,8 Gt,
kamera luo automaattisesti uuden videotiedoston.
• Enimmäistallennusmäärät ovat enintään 9999 valokuva- ja
videotiedostoa.
• Tähdellä merkitty tarkkuus tarkoittaa valokuvien tarkkuutta, kun
videon tarkkuudeksi on asetettu 720X576/50p (4:3).
Kapasiteetti
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1696x954 (16:9)
1,650 3,290 6,630 9,999 9,999 9,999 9,999
1280x720 (16:9)
2,270 4,550 9,160 9,999 9,999 9,999 9,999
1600x1200 (4:3)
1,520 3,030 6,110 9,999 9,999 9,999 9,999
800x600 (4:3)
2,990 5,970 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999
(Yksikkö: kuvausminuutit likimäärin)
1Gt ≒ 1,000,000,000 tavua : Todellinen kapasiteetti voi olla
alustuksen jälkeen tätä vähemmän, koska sisäinen laitteistoohjelmisto käyttää osan muistista.
33
Kuvaamiseen valmistautuminen
KÄSIHIHNAN KIINNITTÄMINEN
NESTEKIDENÄYTÖN SÄÄTÄMINEN
Säädä käsihihnan kireys siten, että videokamera pysyy vakaana, kun
painat [Kuvaus] -painiketta peukalollasi.
Videokameran laajassa nestekidenäytössä kuvat toistuvat
laadukkaina.
Jos säädät hihna liian kireälle ja työnnät kätesi hihnan sisään liiallisella
voimalla, videokamerassa oleva hihnan kiinnike voi vaurioitua.
1
2
1
Avaa nestekidenäyttö sormellasi.
• Näyttö avautuu 90 asteen kulmaan.
2
Käännä nestekidenäyttöä objektiivia kohti.
• Nestekidenäyttöä voi kääntää 180 astetta objektiivia kohti
ja 90 astetta taaksepäin. Tallennettuja videoita on helppo
katsella kääntämällä näyttöä 180 astetta objektiivia kohti ja
taivuttamalla sen takaisin kameran runkoa vasten.
Jos näyttöä käännetään liikaa, sen ja videokameran välissä oleva sarana
voi vahingoittua.
• Kun LCD-näyttöä kierretään 150°~180°, kohteen vasen ja oikea puoli
vaihtavat paikkaa, mikä saa kuvan kääntymään vaakasuunnassa
ympäri.
• Poista sormenjäljet tai pöly nestekidenäytöstä pehmeällä kankaalla.
• Tietoja LCD-näytön kirkkauden säätämisestä on sivulla 77.
34
Peruskuvaaminen
VIDEOIDEN KUVAAMINEN
1
Valitse haluamasi tarkkuus ennen valokuvan ottamista. sivu 53
• Aseta muistikortti videokameraan. sivu 30
• Avaa objektiivin suojus [Objektiivinsuojuksen avaus/sulkemis]
-vivulla. sivu 15
• Kytke videokameraan virta painamalla [Virta ( )] -painiketta.
• Valitse kuvaustila (
) painamalla [MODE]-painiketta.
sivu 26
Tässä videokamerassa on kaksi kuvauspainiketta. Toinen on
kameran takapuolella ja toinen LCD-näytössä. Valitse [Kuvaus]
-painike käytön mukaan.
Tarkista kuvattava kohde.
• Käytä nestekidenäyttöä.
• Säädä kohteen kokoa
[Zoomaus]-vivulla tai
[Zoomaus]-painikkeella.
sivu 40
0:00:00
[220Min]
0005
2
Paina [Kuvaus]-painiketta.
• Kuvausilmaisin () tulee näyttöön ja kuvaaminen alkaa.
3
Lopeta kuvaaminen painamalla [Kuvaus]-painiketta.
• Jos kuvaamisen aikana katkeaa virta tai tapahtuu virhe, kuvattu video
ei ehkä tallennu tai sitä ei muokata.
• Samsung ei vastaa vahingoista, joiden syynä on muistikorttivirheestä
aiheutunut häiriö normaalissa kuvauksessa tai toistossa.
• Huomaa, että vahingoittuneita tietoja ei voi palauttaa.
• Älä katkaise videokameran virtaa tai poista muistikorttia, kun
tallennusväline on käytössä. Muutoin tallennusväline tai sen
sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
35
Peruskuvaaminen
• Tietoja näytön ilmaisimista. sivulla 16~18
• Tietoja kuvausajoista on sivulla 33.
• Irrota akku videokamerasta kuvauksen päätyttyä, jotta se ei kulu
turhaan.
• Tietoja videoiden kuvauksessa käytettävistä toiminnoista.
sivulla 52~66.
• Joitakin painikkeiden toimintoja ei voi käyttää kuvaamisen aikana.
([MODE]-painike, [MENU]-painike, jne.)
• Äänet tallennetaan videokameran etuosassa olevalla sisäisellä
stereomikrofonilla. Varmista että mikrofonia ei ole peitetty.
• Jos kuvaat jotakin tärkeää, varmista kuvan ja äänen tallentuminen
koekäyttämällä niitä etukäteen.
• LCD-näytön kirkkautta voi säätää valikon vaihtoehtojen avulla.
LCDnäytön säätäminen ei vaikuta tallennettavaan kuvaan. sivu 77
• Huomaa, että tiedosto voi vahingoittua äkillisen virran katkeamisen
vuoksi esimerkiksi, jos virtajohto irrotetaan tai akun varaus loppuu.
• Videoiden kuvaaminen hiljaisessa ympäristössä parantaa mikrofonin
herkkyyttä, joka saattaa kärsiä taustamelun vuoksi. Mikrofonin
parantunut herkkyys saattaa aiheuttaa sen, että esimerkiksi
zoomauksen äänet (zoomausmekanismin tuottamat äänet) tallentuvat
videoon.
• Videokamera säätää ISO-herkkyyttä automaattisesti, kun kuvaat
sisätiloissa tai pimeässä. Se saattaa aiheuttaa häiriöitä kuviin, sillä
et voi hämärässä katsella kuvia oikealla tavalla. Yökuvaamiseen
on suositeltavaa käyttää siihen tarkoitettuja laitteita, esimerkiksi
infrapunalaitteita.
• Jos Tärinän v. (HDIS) toiminto on käytössä ja videokamera on
asennettu jalustalle tai kiinnitetty paikalleen, kuva voi tärähtää. Poista
Tärinän v. (HDIS) käytöstä, jos kuvaat jalustaa käyttäen.
KUVAAMISEN KESKEYTTÄMINEN JA
JATKAMINEN
Videokameralla on mahdollista keskeyttää videon kuvaaminen
tilapäisesti. Tällä toiminnolla voit tallentaa erilliset kohtaukset yhdeksi
videoksi.
1
Paina [Kuvaus]-painiketta.
• Kuvausilmaisin () tulee näyttöön
ja kuvaaminen alkaa.
2
Paina [Kuvauksen tauko/
Stop
Resume
jatka ( )] painiketta.
• Kuvaaminen keskeytyy ja ilmaisin ( ) tulee näyttöön.
• Kun haluat jatkaa tallennusta, paina [Kuvauksen tauko/
jatka ( )] painiketta.
0:01:24
[220Min]
0005
• Jos kytket videokamerasi tietokoneeseen USB-liitännällä taukotilassa,
videokamera kytkeytyy tietokoneeseen, kun ennen taukoa tallennetun
tiedoston tallentaminen on valmis.
• Jos poistat muistikortin videokameran ollessa taukotilassa,
videokameran virta sammuu ja kuvattu video ei tallennu.
36
Peruskuvaaminen
TÄRKEIDEN HETKIEN MERKITSEMINEN JA
TALLENTAMINEN KUVAAMISEN AIKANA
(MY CLIP -TOIMINTO)
Tietoja My Clip -toiminnosta
Otetut kuvat tallennetaan valokuvien pienoiskuvanäkymään.
Mikä on My Clip -toiminto? Voit merkitä mieleisiäsi kohtauksia
tallennuksen aikana ja katsella My Clip ( ) -merkinnällä varustettuja
kohtia pitkästä videosta.
Videokameralla voi myös ottaa valokuvia kohtauksien merkitsemisen aikana.
My Clip -toimintoa voi käyttää painamalla [PHOTO]-painiketta.
Videokuvauksen
aikana
Voit erottaa My Clip ( ) -merkinnällä varustetut kohtaukset
videosta ja toistaa ne. sivu 45
1
Paina [Kuvaus]-painiketta.
• Kuvausilmaisin () tulee näyttöön ja kuvaaminen alkaa.
2
Paina [PHOTO] -painiketta aina, kun
kuvaat erityisen muistettavan otoksen.
• Videokamera merkitsee kohtaukset
My Clip ( ) -merkinnällä ja
ottaa samanaikaisesti valokuvan
kohtauksesta.
3
Lopeta kuvaaminen painamalla [Kuvaus]-painiketta.
[220Min]
0005
• Videokamera voi merkitä enintään 5 My Clip -merkintää ja ottaa
enintään 5 valokuvaa videon tallentamisen aikana.
• Kun [PHOTO] -painiketta painetaan tallennuksen aikana,
videokamera merkitsee kohtauksen alkaen 3 sekuntia ennen
painikkeen painamista ja päättyen 5 sekuntia sen jälkeen.
• Tuote tallentaa valokuvat samalla tarkkuudella kuin videot.
• My Clip -toimintoa ei voi käyttää intervallikuvauksen aikana.
• Voit merkitä videon kohtauksia myös painamalla [PHOTO] -painiketta
katselun aikana. sivu 46
• Videosta taltioituja kuvia ei tallenneta, jos videon kuvaamisen aikana
ilmenee virheitä tai jos videokamera ei tallenna videoita oikein.
37
Peruskuvaaminen
VALOKUVAAMINEN
Valitse haluamasi tarkkuus ennen kuvaamista. sivu 54
• Aseta muistikortti videokameraan. sivu 30
• Avaa objektiivin suojus [Objektiivinsuojuksen avaus/sulkemis]
-vivulla. sivu 15
• Kytke videokameraan virta painamalla [Virta ( )] -painiketta.
• Valitse kuvaustila (
) painamalla [MODE]-painiketta.
sivu 26
2
Sovita kohde nestekidenäytön
keskelle.
3
Paina [PHOTO]-painike kokonaan
alas.
• Kamerasta kuuluu suljinääni (jos
Shutter Sound (Suljinääni)
-asetuksena on On (Päällä)).
• Jatka kuvaamista vasta, kunnes ottamasi valokuva on
tallennettu kokonaan muistikortille.
Älä käytä POWER-kytkintä tai poista muistikorttia valokuvien ottamisen
aikana. Muutoin muistikortti tai sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
1
38
Tarkista kuvattava kohde.
• Käytä nestekidenäyttöä.
• Säädä kohteen kokoa [Zoomaus]-vivulla tai [Zoomaus]painikkeella. sivu 40
• Tässä videokamerassa on yksi kuvaustila, jota käytetään sekä
videoiden että valokuvien kuvaamiseen. Videoiden ja valokuvien
kuvaaminen on helppoa, kun voit käyttää samaa tilaa eikä sitä
tarvitse vaihtaa välillä.
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä vaihtelee kuvausolosuhteiden
ja kuvien tarkkuuden mukaan. sivu 33
• Ääni ei tallennu valokuvia otettaessa.
• Tietoja näytön ilmaisimista on sivuilla 16~18.
• LCD-näytön kirkkautta voi säätää valikon vaihtoehtojen avulla.
LCDnäytön säätäminen ei vaikuta tallennettavaan kuvaan. sivu 77
• Lisätietoja kuvaamisen aikana käytettävissä olevista toiminnoista on
sivuilla 52~66.
• Kuvatiedostot ovat JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -organisaation määrittelemän
DCF (Design rule for Camera File system) -standardin mukaisia.
Peruskuvaaminen
HELPPO KUVAAMINEN ALOITTELIJOITA
VARTEN (SMART AUTO TILA)
Kuvausohjelmien
kuvakkeet
Helppokäyttöinen SMART AUTO optimoi videokameran asetukset
automaattisesti kuvausolosuhteisiin sopivaksi niin, että aloittelevakin
käyttäjä saa videokameralla parhaan mahdollisen tuloksen.
Merkitys
Tulee näkyviin kuvattaessa yömaisemaa.
Tulee näkyviin kuvattaessa hyvin kirkkaan taustan
omaavaa kohdetta.
Tulee näkyviin kuvattaessa sisätiloissa.
Tulee näkyviin kuvattaessa lähietäisyydeltä.
Tulee näkyviin kuvattaessa maisemaa.
Tulee näkyviin kuvattaessa muotokuvaa.
Tulee näkyviin kuvattaessa muotokuvaa ulkotiloissa
yöllä.
1
2
Kosketa [SMART AUTO]painiketta.
• The SMART AUTO ( ) - ja
Tärinän v. (HDIS) (
) ilmaisimet
tulevat näkyviin näyttöön
samanaikaisesti.
STBY
[220Min]
9999
Säädä kuvauskohdetta LCD-näytössä.
• Videokamera tunnistaa kuvaustilanteen automaattisesti, kun
videokamera tarkentaa kuvaan.
• Sopivan kuvausohjelman kuvake tulee näkyviin LCD-näyttöön.
3
Paina [Kuvaus]-painiketta tai [PHOTO]-painiketta.
sivulla 35, 38
4
Voit poistaa SMART AUTO -tilan käytöstä koskettamalla
[SMART AUTO]-kosketuspainiketta uudelleen.
• SMART AUTO ( )- ja Tärinän v. (HDIS) (
) -kuvakkeet
poistuvat näytöstä.
• Jos mitään kuvaustilaa ei havaita, näkyviin tulee ( )-ilmaisin.
• Videokamera ei ehkä tunnista muotokuvatilaa kasvojen kuvauksen
aikana kasvojen asennon tai kirkkauden vuoksi.
• Sama kuvaustilanne voidaan tunnistaa eri tavoin eri olosuhteiden,
kuten valaistuksen, videokameran tärinän tai kohteen etäisyyden,
vuoksi.
• Henkilökuva- ja Yöhenkilökuva-tilat toimivat vain kun Face Detection
(Kasvojentunnistus) on asetettu tilaan On (Päällä). sivu 56
• Painikkeet, jotka eivät ole käytössä SMART AUTO -tilassa:
[MENU]-painike, [Ohjaus (OK)]-painike, jne. SMART AUTO tilassa
useimmat asetukset säädetään automaattisesti. Jos haluat asettaa
tai säätää toimintoja manuaalisesti, poista ensin SMART AUTO -tila
käytöstä.
• SMART AUTO täytyy ottaa käyttöön ennen kuvaamista.
39
Peruskuvaaminen
ZOOMAUS
W: Laajakulma
T: Telekuvaus
Voit käyttää zoomaustoimintoa lähikuvien kuvaamiseen tai
laajakuvakuvaukseen.Tällä videokameralla voidaan kuvata
52-kertaisella optisella zoomilla, 70-kertaisella älykkäällä zoomilla ja
130-kertaisella digitaalizoomilla.
Lähentäminen (T)
Työnnä [Zoomaus]-vipua [T]-kirjainta kohden (telekuvaus).
(Voit myös liikuttaa LCD-paneelin [Ohjaus (Ylös)]).
• Kaukana oleva kohde suurenee asteittain, jolloin sitä voi kuvata.
Loitontaminen (W)
Työnnä [Zoomaus]-vipua [W]-kirjainta kohden (laajakulma).
(Voit myös liikuttaa LCD-paneelin [Ohjaus (Alas)]).
• Kohde liikkuu etäämmälle.
• Pienin mahdollinen zoomaussuhde on kohteen alkuperäinen
koko.
40
• Jos suurennos on yli 70x-kertainen, se toteutetaan digitaalisen
kuvankäsittelyn avulla ja sitä kutsutaan digitaaliseksi zoomaukseksi.
Digitaalisesti voi zoomata enintään 130x -kertaisesti. sivu 62
• Videokameran ja kohteen välinen pienin etäisyys tarkan
kohdistuksen pitämiseksi on noin 1 cm laajakuvakuvauksessa ja 1m
telekuvauksessa.
• Optinen zoom säilyttää kuvan laadun, mutta digitaalista zoomia
käytettäessä kuvan laatu voi heiketä.
• Nopea zoomaus ja zoomaus kaukana olevaan kohteeseen voi
hidastaa tarkennusta. Käytä tällöin toimintoa Manual Focus
(Manuaalitarkennus). sivu 58
• On suositeltavaa käyttää Anti-Shake(HDIS) (Tärinän v. (HDIS))
-toimintoa käsivaraisesti kuvattaessa, jos kuvauskohteeseen
zoomataan tai jos kohdetta suurennetaan.
• Zoomauksen (lähennyksen / loitonnuksen) jatkuva käyttö kuluttaa
enemmän akkuvirtaa.
• Jos zoomausta käytetään kuvaamisen aikana, [Zoomaus]-vivun tai
[Zoomaus]-painikkeen ääni saattaa tallentua.
• Zoomausnopeutta voi hidastaa zoomaustoiminnon aikana siirtämällä
[Zoomaus (T/W)]-vipua hitaasti. Vivun siirtäminen nopeasti
nopeuttaa zoomausta. Näytön [Zoomaus (T/W)]-painikkeella ei voi
säätää zoomausnopeutta.
• Kun Video Resolution (Videokuvan tarkkuus) on 1280x720/25p,
Intelli Zoom -toiminto ei toimi.
Peruskuvaaminen
TAUSTAVALON KOSKETUSPAINIKKEEN
KÄYTTÄMINEN
Jos kuvauskohde on valaistu takaapäin, tällä toiminnolla voi
kompensoida valaistusta siten, että kuvauskohde ei ole liian tumma.
Voit sytyttää tai sammuttaa taustavalon painamalla
)]-painiketta.
[Taustavalo (
Vastavalo vaikuttaa kuvaamiseen, kun kohde on
tummempi kuin tausta:
•
•
•
•
•
Kohde on ikkunan edessä.
Kohteen taustana on luminen maisema.
Kohde on ulkona ja tausta on pilvinen.
Valonlähteet ovat liian kirkkaat.
Kuvattavalla henkilöllä on valkoiset tai kiiltävät vaatteet ja hänen
takanaan on kirkas tausta.
• Kuvattavan henkilön kasvonpiirteitä on vaikea erottaa, koska ne
ovat liian tummat.
<Taustavalotoiminto ei käytössä>
<Taustavalotoiminto käytössä>
41
Normaali toisto
TOISTOTILAN VAIHTAMINEN
• Voit siirtyä toistotilaan painamalla [MODE]-painiketta.
• Kuvatut videot ja valokuvat näkyvät pienoiskuvanäkymässä siten, että uusin tiedosto näkyy korostettuna.
• Videokamera valitsee pienoiskuvanäkymän asetukset viimeksi käytetyn valmiustilan mukaan. Voit kuitenkin valita videoiden tai valokuvien
pienoiskuvanäkymän asetukset [Zoomaus]-vivulla.
Toimintatilojen muuttaminen
Voit vaihtaa toistotilan helposti seuraavissa kuvissa esitetyillä painikkeilla:
<Siirtyminen valmiustilaan
videon kuvaamisen jälkeen>
STBY
[220Min]
9999
<Videotoistotila>
Normal
0:00:55
Photo
<Siirtyminen valmiustilaan
valokuvan ottamisen jälkeen>
STBY
[220Min]
1/10
Move
Play
<Valokuvatoistotila>
Normal
9999
1/10
Movie
42
Move
Play
Normaali toisto
VIDEOIDEN TOISTAMINEN
2
Valitse haluamasi videot [Ohjaus
0:00:00/0:00:55
(Ylös/Alas/Vasen/Oikea)] ja paina
sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Videokamera toistaa valitsemasi
videon ja toiston pikavalikko
Thumbnail View
100-0001
tulee hetkeksi näkyviin.
• Valitut videot toistetaan
PlayOption (Toisto) -asetuksen mukaisesti. sivu 68
• Jos toistat My Clip -merkinnällä varustettua videota, My Clip
( ) -kuvake tulee näkyviin LCD-näyttöön. My Clip
-kuvakkeen väri muuttuu keltaiseksi My Clip -merkinnällä
varustettujen kohtauksien aikana (8 sekunniksi).
3
Jos haluat lopettaa toistamisen ja palata pienoiskuvanäkymään,
liikuta [Zoomaus]-vipua.
Voit esikatsella tallennettuja videoita pienoiskuvanäkymässä. Näin
löydät helposti haluamasi videon ja voit toistaa sen saman tien.
• Aseta muistikortti videokameraan. sivu 30
• Avaa LCD-näyttö ja kytke videokameraan virta painamalla
[Virta ( )]-painiketta.
• Tätä toimintoa voi käyttää vain videotoistotilassa (
). sivu 26
Älä katkaise virtaa tai poista muistikorttia valokuvien toiston aikana.
Muutoin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
1
Valitse Video-pikkukuvanäkymä.
• Voit myös vaihtaa videoiden ja
valokuvien pienoiskuvanäkymien
välillä käyttämällä [Zoomaus]vipua.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
My Clip Play
• Toistettavan videon latautumisaika voi olla pitkä videon tarkkuudesta
riippuen.
• Videotiedostoja ei ehkä voi toistaa videokamerassa seuraavissa
tapauksissa:
- Muilla laitteilla kuvatut videot.
- Videot, joiden tiedostomuotoa videokamera ei tue.
• Sisäänrakennettu kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun
audio-/videokaapeli liitetään videokameraan. (Voit säätää laitteen
äänenvoimakkuutta sen ollessa kytkettynä ulkoiseen laitteeseen kyseisen
ulkoisen laitteen säätimien avulla.)
• Voit myös toistaa videoita televisiossa, kun kytket videokameran
televisioon. sivulla 81, 86
• Lisätietoja toiston aikana käytettävissä olevista toiminnoista on kohdassa.
sivu 44
43
Normaali toisto
Toistotoiminnot
Ohitustoisto
• Toiston aikana voit siirtyä seuraavan tiedoston alkuun [Ohjaus
(Oikea)] avulla. Liikuta [Ohjaus (Oikea)] toistuvasti, jos haluat
siirtyä tiedostoissa eteenpäin.
• Toiston aikana voit siirtyä nykyisen tiedoston alkuun [Ohjaus
(Vasen)] avulla. Liikuta [Ohjaus (Vasen)] toistuvasti, jos haluat
siirtyä tiedostoissa taaksepäin.
• Jos liikutat [Ohjaus (Vasen)] 3 sekunnin kuluessa aloituksesta,
toistokohta siirtyy edellisen tiedoston alkuun.
[Ohjaus (Ylös/Alas/
Vasemmalle/Oikealle/OK)]
-painike
Äänenvoimakkuuden säätäminen videotoiston aikana
[Ohjaus (Ylös/Alas)] liikuttamalla voit
lisätä tai vähentää änenvoimakkuutta.
• Taltioitu ääni kuuluu sisäisestä
kaiuttimesta.
• Äänenvoimakkuutta voidaan säätää
välillä 0 ja 10.
Toista/keskeytä/lopeta
1
2
Kun painat [Ohjaus (OK)]-painiketta
toiston aikana, laitteen toisto- ja
taukotila vuorottelevat.
Voit lopettaa toiston ja palata
pienoiskuvanäkymään [Zoomaus]vivulla.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
0:00:00/0:00:55
Toistohaku
1
44
2
Toiston aikana voit siirtää
0:00:00/0:00:55
toistokohtaa eteen- tai taaksepäin
pitämällä [Ohjaus (Vasen/Oikea)]
-painiketta painettuna.
[Ohjaus (Vasen/Oikea)] siirtäminen
toistuvasti nopeuttaa hakua
100-0001
kuhunkin suuntaa.
• RPS (Reverse Playback Search) nopeus: x2x4x8x16
• FPS (Forward Playback Search) nopeus: x2x4x8x16
3
Voit jatkaa normaalia toistoa painamalla [Ohjaus (OK)]-painiketta.
100-0001
• Kaiuttimesta ei kuulu ääntä, jos suljet LCD-näytön toiston aikana.
• Videon ääni kuuluu vain toistettaessa normaalinopeudella.
• Kun My Clip -merkittyjä kohtauksia toistetaan, hakutoistotoimintoa ei
voi käyttää.
Normaali toisto
MY CLIP -KOHTAUKSEN TOISTAMINEN
Voit erottaa My Clip -merkinnällä varustetut kohtaukset videosta ja
toistaa ne.
SMART BGM (ÄLYKÄS TAUSTAMUSIIKKI) TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
Voit kuunnella musiikkia videoita katsellessasi. Jos videon
alkuperäinen äänenvoimakkuus on suuri, BGM (Taustamusiikki)
hiljenee. Toisaalta jos videon alkuperäinen äänenvoimakkuus on
pieni, BGM (Taustamusiikki) voimistuu.
Tämä toiminto on käytettävissä vain videotoistotilassa (
sivu 26
1
2
3
Valitse Video-pikkukuvanäkymä.
Normal
0:00:55
Valitse My Clip ( ) -merkinnällä
varustettu video [Ohjaus (Ylös/
Alas/Vasen/Oikea)] -painikkeella ja
paina sitten [PHOTO]-painiketta.
• Videokamera toistaa merkityt
kohtaukset peräkkäin.
).
Photo
5/10
Move
My Clip Play
Valitse toistettava video ja toista taustamusiikkia painamalla
[SMART BGM]-painiketta.
• Peruuta painamalla uudelleen [SMART BGM]-painiketta.
0:00:00/0:00:55
Jos haluat lopettaa toistamisen
ja palata pienoiskuvanäkymään,
liikuta [Zoomaus]-vipua.
Voit vaihtaa taustamusiikin Smart BGM Option (Älykäs taustamusiikki)
-asetuksella. sivu 68
Thumbnail View
100-0005
45
Normaali toisto
TÄRKEIDEN HETKIEN MERKITSEMINEN JA
TALLENTAMINEN VIDEON TOISTAMISEN
AIKANA
3
Suuntaa videokamera haluamaasi
kohtaukseen ja paina [PHOTO]
-painiketta.
• Videokamera merkitsee
kohtaukset My Clip
( ) -merkinnällä ja ottaa
samanaikaisesti valokuvan
kohtauksesta.
4
Jos haluat lopettaa toistamisen ja palata pienoiskuvanäkymään,
liikuta [Zoomaus]-vipua.
Voit merkitä haluamasi kohtaukset toiston aikana ja katsella vain
My Clip ( ) -merkinnällä varustetut kohtaukset. Voit myös ottaa
niistä valokuvia.
• Videokamera voi merkitä videon katselun aikana enintään
20 kohtausta My Clip -merkinnällä ja ottaa valokuvia, jos
tallennusvälineen tallennustila riittää.
• Tuote tallentaa valokuvat samalla tarkkuudella kuin videot.
• Jos [PHOTO]-painiketta painetaan My Clip -merkittyjä kohtauksia
erotettaessa ja toistettaessa, videokamera siirtyy valmiustilaan.
1
2
46
Valitse Video-pikkukuvanäkymä.
Valitse haluamasi videot [Ohjaus
(Ylös/Alas/Vasen/Oikea)] ja paina
sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Videokamera toistaa valitsemasi
videon ja toiston pikavalikko
tulee hetkeksi näkyviin.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
Normaali toisto
VALOKUVIEN KATSELEMINEN
2
Valitse haluamasi [Ohjaus (Ylös/
1/10
Alas/Vasen/Oikea)] ja paina sitten
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Videokamera näyttää valitsemasi
valokuvan koko näytön
Thumbnail View
100-0001
kokoisena, ja toiston pikavalikko
tulee hetkeksi näkyviin.
• Voit tarkastella edellistä/seuraavaa kuvaa liikuttamalla [Ohjaus
(Vasen/Oikea)].
3
Voit palata pienoiskuvanäkymään siirtämällä [Zoomaus]-vipua.
Voit tarkastella tallennettuja valokuvia erilaisten toistotoimintojen
avulla.
• Aseta muistikortti videokameraan. sivu 30
• Avaa LCD-näyttö ja kytke videokameraan virta painamalla
[Virta ( )]-painiketta.
• Tätä toimintoa voi käyttää vain valokuvatoistotilassa ( ).
sivu 26
Älä katkaise virtaa tai poista muistikorttia valokuvien toiston aikana.
Muutoin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
• Latausaika voi vaihdella valitun valokuvan koon ja laadun mukaan.
• Videokamera ei ehkä toista normaalisti seuraavia valokuvatiedostoja:
- Muilla laitteilla tallennetut valokuvat.
- Valokuvat, joiden tiedostomuotoa tämä videokamera ei tue
(jotka eivät ole DCFstandardin mukaisia).
1
Valitse Video-pikkukuvanäkymä.
• Voit myös vaihtaa videoiden ja
valokuvien pienoiskuvanäkymien
välillä käyttämällä [Zoomaus]vipua.
Normal
1/10
Movie
Move
Play
47
Normaali toisto
ZOOMAUS VALOKUVATOISTON AIKANA
3
Voit siirtää haluamasi kuvan kohdan
näytön keskelle painamalla [Ohjaus
(Ylös/Alas/Vasen/Oikea)]painiketta.
4
Voit peruuttaa toiminnon
[Zoomaus]-vivulla.
Voit suurentaa toistettavaa kuvaa.
x1.5
Exit
1/10
100-0001
• Muilla laitteilla tallennettuja tai tietokoneessa muokattuja valokuvia ei
voi suurentaa.
• Kun toistozoomaus on käytössä, muita kuvia ei voi valita.
48
1
Valitse suurennettava kuva.
sivu 47
2
Muuta suurennusta [Ohjaus (OK)]painikkeilla.
Thumbnail View
• Näyttöön tulee kehys, ja kuvaa
suurennetaan sen keskipisteestä
alkaen.
• Voit käyttää zoomauskerrointa välillä x1.3 ja x2.0.
1/10
100-0001
Valikkokohteiden käyttäminen
VALIKOIDEN KÄSITTELEMINEN
3
Seuraavat ohjeet ovat esimerkkejä valikkokohteiden käyttämisestä
[MENU]-painikkeen kautta. Käytä näitä esimerkkejä ohjeina, kun
käytät muita valikkokohteita.
Valitse haluamasi alivalikon vaihtoehto painamalla [Ohjaus (Ylös/
Alas)]-painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
4
Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Valitse videokuvaustila painamalla [MODE] (
sivu 26
1
Paina [MENU]-painiketta.
• Näkyviin tulee valikkonäyttö.
)-painiketta.
STBY
• Kaikkia valikkovaihtoehtoja ei voi käyttää samanaikaisesti, tai osa
vaihtoehdoista voi näkyä harmaina. Lisätietoja harmaina näkyvistä
vaihtoehdoista on “Vianmääritys”-kohdassa sivulla “102”.
• Kaikki tämän sivun valikkojen asetusten esimerkit on koetettu selittää
mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta ne on helppo sisäistää.
Valikkojen asetusmenetelmät voivat vaihdella käyttäjän valitsemien
asetusten mukaan.
• Voit myös käyttää pikavalikkoa painamalla [Ohjaus (OK)]-painiketta.
sivu 27
[220Min]
Video Resolution
2
Valitse Video Resolution (Videon
tarkkuus) painamalla [Ohjaus
(Vasen/Oikea)]-painiketta.
• Videokuvan tarkkuus -toimintoa
käytetään tässä esimerkkinä.
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
Exit
49
Valikkokohteiden käyttäminen
VALIKKOVAIHTOEHDOT
• Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella toimintatilan mukaan.
• Lisätietoja toiminnoista on vastaavilla sivuilla.
Kuvausvalikon vaihtoehdot
Toistovalikon vaihtoehdot
● : Mahdollinen
✕ : Ei mahdollinen
Vaihtoehdot
Oletusarvo
Sivu
iSCENE
Auto (Automaattinen)
52
1280X720/25p
53
1696x954 (16:9)
White Balance (Valkotasapaino)
Videotoistotila Valokuvatoistotila
Oletusarvo
(
(
)
)
Sivu
●
●
Normal
(Normaali)
67
54
Thumbnail View
Option (Pienoisk.
näk-valinta) (Vain
pienoiskuvanäkymä)
Auto (Automaattinen)
54
PlayOption (Toisto)
●
✕
68
Face Detection
(Kasvojentunnistus)
Off (Pois)
56
Play All
(Toista
kaikki)
EV (Valotusarvo)
-
57
●
✕
-
58
The Flea
Waltz (Kissanpolkka)
68
C.Nite (Värit yöllä)
Smart BGM
Option (Älykäs
taustamusiikki) (vain
yksittäiskuvanäkymä)
Focus (Tarkenna)
Auto (Automaattinen)
58
Delete (Poista)
●
●
-
70
Off (Pois)
60
Delete My Clip
(Poista My Clip)
●
✕
-
71
Off (Pois)
61
Protect (Suojaa)
●
●
-
72
Zoom Type (Zoomaustyyppi)
Optical Zoom
(Optinen zoom)
62
●
✕
-
73
Cont. Shot (Jatk. kuvaus)
Off (Pois)
63
Share Mark
(Jaa merkki)
Time Lapse REC
(Intervallikuvaus)
Slide Show (Diaesitys)
✕
●
-
74
Off (Pois)
64
Guideline (Ohjekuvio)
Off (Pois)
66
File Info
(Tiedostotiedot)
●
●
-
74
Settings (Asetus)
-
75
Settings (Asetus)
●
●
-
75
Video Resolution
(Videon tarkkuus)
Photo Resolution
(Valokuvan tarkkuus)
Anti-Shake(HDIS)
(Tärinän v. (HDIS))
Digital Special Effect
(Digitaalinen erikoistehoste)
50
Vaihtoehdot
Valikkokohteiden käyttäminen
● : Mahdollinen
✕ : Ei mahdollinen
Asetusvalikon vaihtoehdot
Vaihtoehdot
Kuvaustila
(
)
Storage Info (Muistitiedot)
File No. (Tiedostonro)
Toistotila (Pienoiskuvanäkymä)
Toistotila (Yksittäiskuvanäkymä)
Oletusarvot
Sivu
Video
Valokuva
Video
Valokuva
●
●
●
●
●
-
75
●
●
●
●
●
Series (Sarja)
75
Date/Time Set (Aseta pvm/aika)
●
●
●
●
●
-
76
Date/Time Display
(Pvm:n/ajan näyttö)
●
●
●
●
●
Off (Pois)
76
LCD Brightness (LCD-kirkkaus)
●
●
●
●
●
Nomal (Normaali)
77
Auto LCD Off
●
●
●
●
●
On (Päällä)
77
Beep Sound (Äänimerkki)
●
●
●
●
●
On (Päällä)
78
Shutter Sound (Suljinääni)
●
●
●
●
●
On (Päällä)
78
Auto Power Off (Aut. virrankatk.)
●
●
●
●
●
5 Min (5 min)
79
PC Software (Tietokoneohjelma)
●
●
●
●
●
On (Päällä)
79
Format (Alusta)
●
●
●
●
●
-
80
Default Set (Oletusasetukset)
●
●
●
✕
✕
-
80
Language
●
●
●
●
●
English
80
Open source licences
(Av. lähdek. k.oik.)
●
●
●
●
●
-
80
•
•
•
•
Valikoiden vaihtoehtoja ja oletusarvoja voidaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta.
Joitakin toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti valikosta. Harmaita valikon vaihtoehtoja ei voi valita.
Pienoiskuvanäytössä ja yksittäiskuvanäytössä käytetään useimmiten samoja toimintoasetuksia, mutta jotkin yksityiskohtaiset asetukset voivat olla erilaisia.
Merkinnällä varustetut kohdat ovat käytettävissä vain, kun videokameran virtalähteenä on akku.
51
Kuvaamisen lisätoiminnot
iSCENE
Alavalikon kohteet
Tämä videokamera määrittää suljinnopeuden ja aukon
automaattisesti kohteen kirkkauden mukaan.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
2
3
Vaihtoehto
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  iSCENE.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
iSCENE
Auto
[220Min]
Auto
(Automaattinen)
Sports (Urheilu)
Portrait
(Muotokuva)
Sports
Portrait
Exit
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Spotlight
(Kohdevalo)
Beach & Snow
(Ranta ja lumi)
Sisältö
Käytä tätä asetusta normaaleissa
kuvausolosuhteissa. Videokamera
määrittää aukon ja suljinnopeuden
automaattisesti optimaalisiksi.
Kuvattaessa nopeasti liikkuvia kohteita,
kuten golf- tai tennispeliä.
Kuvattaessa liikkumattomia tai vain
vähän liikkuvia kohteita, kuten ihmisiä
tai maisemaa.
Kuvattaessa voimakkaassa
valokeilassa olevia kohteita, esimerkiksi
teatterinäyttämön valoissa.
Käytä silloin, kun auringonvalo tai
valonheijastukset ovat voimakkaita.
Esimerkki: hiekkaranta tai lumihanki.
Food (Ruoka)
Värikylläinen lähikuvaus.
Waterfall
(Vesiputous)
Vesiputouksen tai suihkulähteen
kuvaus.
Myös iSCENE-tilan voi ottaa käyttöön pikavalikosta. sivu 27
52
Näyttö
-
Kuvaamisen lisätoiminnot
Video Resolution (Videon tarkkuus)
Voit valita kuvattavan videon tarkkuuden.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Video Resolution
(Videon tarkkuus).
STBY
[220Min]
• 50p tarkoittaa, että laite tallentaa progressiivisessa muodossa
nopeudella 50 kuvaa/s.
• 25p tarkoittaa, että laite tallentaa progressiivisessa muodossa
nopeudella 25 kuvaa/s.
• Tallennetut tiedostot koodataan muuttuvalla bittinopeudella
(VBR). VBR on koodausjärjestelmä, joka säätää bittinopeuden
automaattisesti tallennettavan kuvan mukaan.
• Tarkat kuvat tarvitsevat enemmän muistitilaa kuin vähemmän tarkat
kuvat. Jos valitset suuren tarkkuuden, muistiin mahtuu tavallista
vähemmän videoita.
• Kuvausaika riippuu kuvattavan videon tarkkuudesta. sivu 33
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Sisältö
1280x720/25p
Tallennus tarkkuudella 1280x720 (25p).
720x576/50p(16:9)
Tallennus tarkkuudella 720x576 (50p) ja
kuvasuhteella 16:9.
720x576/50p(4:3)
Tallennus tarkkuudella 720x576 (50p) ja
kuvasuhteella 4:3.
Näyttö
53
Kuvaamisen lisätoiminnot
Photo Resolution (Valokuvan tarkkuus)
White Balance (Valkotasapaino)
Voit valita otettavan valokuvan laadun.
Valkotasapainotoimintoa käyttämällä voit valita asetuksen, joka
vastaa kuvauskohteen valaistusta (päivänvalo, loistevalo tms.), tai
voit antaa videokameran tehdä säädöt automaattisesti. Videokamera
määrittää valitsemasi asetuksen perusteella automaattisesti
kuvauskohteen värin siten, että värit näyttävät luonnollisilta kuvassa.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
2
3
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
STBY
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]Photo Resolution
painiketta  Photo Resolution
1696X954(16:9)
(Valokuvan tarkkuus).
1280X720(16:9)
Valitse haluamasi alivalikko ja
Exit
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
[220Min]
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
1696x954(16:9)
Tallennus tarkkuudella 1696x954.
1280x720(16:9)
Tallennus tarkkuudella 1280x720.
1600x1200(4:3)
Tallennus tarkkuudella 1600x1200.
800x600(4:3)
54
Sisältö
• Videokameralla kuvattujen valokuvien toistaminen ei ehkä onnistu
laitteella, joka ei tue näin suurta tarkkuutta.
• Jos kuva tulostetaan, suuremmalla resoluutiolla saadaan parempi
kuvanlaatu.
• Tallennettavien kuvien lukumäärä riippuu tallennusympäristöstä.
sivu 33
• Tarkat kuvat tarvitsevat enemmän muistitilaa kuin vähemmän tarkat
kuvat. Jos valitset suuren tarkkuuden, muistiin mahtuu tavallista
vähemmän valokuvia.
• Tähdellä merkitty tarkkuus tarkoittaa valokuvien tarkkuutta, kun
videon tarkkuudeksi on asetettu 720X576/50p (4:3).
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  White Balance
(Valkotasapaino).
STBY
[220Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Näyttö
Tallennus tarkkuudella 800x600.
) painamalla [MODE]-painiketta.
Exit
Tietoja valkotasapainosta
Valkotasapainon avulla voidaan poistaa luonnottomia värisävyjä niin,
että luonnossa valkoiset kohteet toistuvat valkoisina myös kuvassa.
Valkotasapainossa on otettava huomioon valonlähteen värilämpötila
eli valkoisen valon suhteellinen lämmin tai kylmä sävy.
Kuvaamisen lisätoiminnot
Valkotasapainon säätäminen manuaalisesti
Alavalikon kohteet
1
Vaihtoehto
Sisältö
Näyttö
Auto
(Automaattinen)
Valkotasapaino säädetään
automaattisesti kuvausolosuhteiden
mukaan.
-
Daylight
(Päivänvalo)
Cloudy (Pilvinen)
Valkotasapaino säädetään
päivänvalon mukaan.
2
Kuvattaessa varjossa tai pilvisellä
säällä.
Fluorescent
(Loistevalo)
Kuvattaessa valkoisessa
loisteputkivalossa.
Tungsten
(Hehkulamppu)
Kuvattaessa halogeeni- ja
hehkulamppujen valossa.
Custom WB
(Mukautettu vt)
Voit säätää valkotasapainoa
manuaalisesti valonlähteen tai
olosuhteiden mukaan.
Valitse Custom WB (Mukautettu
vt).
• Näkyviin tulee ilmaisin (
) ja
sanoma Set White Balance
(Valkotasapaino).
Rajaa kuvaan jotakin valkoista,
kuten paperia, siten, että
se täyttää näytön. Älä käytä
läpinäkyvää kohdetta.
• Jos näytön täyttävä kohde
ei ole tarkka, tarkenna se
Focus: Manual (Tarkenna:
Manuaalinen)-toiminnolla.
sivu 58
STBY
[220Min]
9999
Set White Balance
Exit
OK
Paksu valkoinen
paperi
3
Paina [Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Videokamera käyttää tallennettua valkotasapainoasetusta
seuraavalla kuvauskerralla.
4
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
• Kohdetta voi kuvata sisätiloissa erilaisissa valaistusolosuhteissa
(luonnollinen valo, loisteputken valo, kynttilänvalo jne.).Värilämpötila
vaihtelee valonlähteen mukaan, joten kohteen sävy riippuu
valkotasapainon asetuksista. Tällä toiminnolla kuvasta tulee
luonnollinen.
• Jos valkotasapaino asetetaan manuaalisesti, näytön täyttävän
kohteen on oltava valkoinen. Muutoin videokamera ei ehkä löydä
sopivaa asetusarvoa.
• Määritetty asetus säilyy, kunnes valkotasapaino määritetään uudelleen.
• Tavallisessa ulkokuvauksessa parhaat tulokset saatetaan saavuttaa,
kun asetukseksi valitaan Auto (Automaattinen).
• Poista digitaalinen zoomaustoiminto käytöstä, jotta asetus olisi
mahdollisimman tarkka.
• Palauta valkotasapaino alkuasetuksiinsa, jos valaistusolosuhteet
muuttuvat.
55
Kuvaamisen lisätoiminnot
Face Detection (Kasvojentunnistus)
Esimerkki kasvojentunnistustoiminnosta
Toiminto etsii ja tunnistaa kasvojen muotoisia kohteita ja säätää
tarkennuksen, värit ja valotuksen automaattisesti. Toiminto myös
optimoi kuvausasetuksia havaitsemiensa kasvojen perusteella.
Kun laite ottaa kasvojentunnistuksen käyttöön, kuvattavien kasvojen
ympärillä näkyy kasvojentunnistuskehys seuraavassa kuvassa
esitetyllä tavalla. Laite voi tunnistaa enintään kolmet kasvot.
STBY
[220Min]
9999
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Face Detection
(Kasvojentunnistus).
STBY
[220Min]
Face Detection
Off
• Kasvojentunnistuksen ( ) ja kasvojentunnituskehyksen (
)
ilmaisimia ei tallenneta.
• Kasvojentunnistus ei ehkä toimi kaikissa kuvausolosuhteissa.
Kasvojentunnistuskehys voi esimerkiksi tulla näkyviin kuvattaessa
kasvojen muotoista kohdetta, vaikka kyseessä ei olisikaan
ihmiskasvot. Poista kasvojentunnistus käytöstä tällaisessa
tapauksessa.
• Kasvojentunnistus ei toimi, jos kasvoja kuvataan sivusta tai jos valon
määrä ei riitä kuvaamiseen. Kasvoja täytyy kuvata suoraan edestä ja
valoa täytyy olla riittävästi.
• Kasvojentunnistuksen voi ottaa käyttöön myös pikavalikosta.
sivu 27
On
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Off (Pois)
On (Päällä)
56
Sisältö
Poistaa toiminnon käytöstä.
Tunnistaa kasvot automaattisesti optimaalisia
kuvausasetuksia varten.
Näyttö
-
Kuvaamisen lisätoiminnot
EV (Valotusarvo)
Tavallisesti videokamera säätää valotuksen automaattisesti. Voit
myös säätää valotuksen manuaalisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  EV (Valotusarvo).
2
Paina [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Säädä valotusta [Ohjaus (Vasen/
Oikea)] kun katsot kuvaa LCDnäytöstä.
• EV-arvot ( ): -2.0, -1.6, -1.3,
-1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6,
+1.0, +1.3, +1.6, +2.0
4
STBY
Tietoja EV-arvosta
Valotusarvo on valon kokonaismäärä, jonka annetaan kohdistua
valokuvavälineeseen (kuvakennoon) valokuvaamisen ja videoiden
kuvaamisen aikana. Mitä suurempi arvo, sen voimakkaampi valotus.
Esimerkiksi arvo +0.3 päästää kennolle enemmän valoa kuin arvo
-0.3.
[220Min]
EV
Adjust
Tumma (-)
Exit
Kirkas (+)
0.0
STBY
[220Min]
9999
Valotusarvon voi asettaa myös pikavalikosta. sivu 27
EV
0.0
Vahvista valinta painamalla [Ohjaus
(OK)]-painiketta.
• Manuaalinen valotusasetus otetaan käyttöön ja näkyviin tulee
asetusarvo ja ilmaisin ( ).
• Voit poistaa manuaalisesti valitun valotusarvon valitsemalla 0
vaiheessa 3.
57
Kuvaamisen lisätoiminnot
C.Nite (Värit yöllä)
Focus (Tarkenna)
Säätelemällä sulkimen nopeutta saat kuvattavan kohteen
näyttämään hidastetulta. Saat kirkkaita ja värikkäitä kuvia myös
hämärässä.
Automaattinen tarkennus otetaan käyttöön aina, kun videokameran
virta kytketään päälle. Voit myös tarkentaa kohteeseen
manuaalisesti, jos kuvausolosuhteet sallivat sen.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
2
3
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  C.Nite (Värit yöllä).
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
Valitse kuvaustila (
sivu 26
[220Min]
C.Nite
Off
2
Exit
3
Alavalikon kohteet
Off (Pois)
On (Päällä)
58
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Focus (Tarkenna).
STBY
[220Min]
Focus
Auto
On
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Vaihtoehto
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Manual
Exit
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Alavalikon kohteet
Sisältö
Poistaa toiminnon käytöstä.
Näyttö
-
Voit ottaa kirkkaamman kuvan laajentamalla
pitkän valotusajan säätöaluetta arvoon 1/50
tai 1/25.
• C.Nite (Värit yöllä) -toimintoa käytettäessä kuva näyttää hidastetulta.
Lisäksi tarkennus säätyy hitaasti ja näytössä voi näkyä valkoisia
pisteitä, jotka eivät ole kuitenkaan merkki viasta.
• Kun Video Resolution (Videokuvan tarkkuus) on 1280x720/25p,
C.Nite (Värit yöllä) -toiminto ei toimi.
Vaihtoehto
Sisältö
Useimmissa tilanteissa kannattaa käyttää
Auto
automaattitarkennusta, koska silloin voit
(Automaattinen)
keskittyä kuvauksen luovaan puoleen.
Manual
(Manuaalinen)
Manuaalisen tarkennuksen käyttö saattaa
olla tarpeen tietyissä olosuhteissa, joissa
automaattitarkennus on vaikeaa tai
epäluotettavaa.
Näyttö
-
Kuvaamisen lisätoiminnot
Kuvan tarkentaminen manuaalisesti
Esimerkkejä manuaalisesta tarkennustilasta
Tämä videokamera tarkentaa kohteeseen lähikuvasta äärettömään
automaattisesti. Tarkennus ei kuitenkaan ehkä onnistu kaikissa
kuvausolosuhteissa. Käytä tällöin manuaalista tarkennusta.
1
2
Valitse Manual (Manuaalinen)
säädä valotusta [Ohjaus (Ylös/
Alas)].
• Näkyviin tulee manuaalisen
tarkennuksen ilmaisin.
STBY
[220Min]
9999
Kohde on tumma.
Liian kirkas tausta.
Kuvauskohde on likaisen tai märän ikkunan takana.
Kohteessa on tiheitä vaakasuuntaisia tai viistoja raitoja.
Kaukana oleva kohde on lähellä olevan verkkoaidan takana.
Seinä, taivas tai muu pienikontrastinen kohde.
Kohde, joka valaisee tai heijastaa valoa.
Tarkennus kohteeseen, joka on kuvan reunan lähellä.
Manual
Valitse haluamasi tarkennuksen
ilmaisin säädä valotusta [Ohjaus (Vasen/Oikea)] ja paina sitten
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Manuaalinen tarkennusasetus otetaan käyttöön ja näkyviin
tulee ilmaisin.
Tarkentaminen lähellä tai kaukana olevaan kohteeseen
Voit tarkentaa lähellä olevaan kohteeseen liikuttamalla [Ohjaus
(Vasen)].
Jos haluat tarkentaa kaukana olevaan kohteeseen, säädä valotusta
[Ohjaus (Oikea)].
) näkyy
• Lähellä tai kaukana olevan kohteen kuvake ( / ilmaisimien keskellä, kun tarkennuksen säätö on ääriasennossa.
• Muutettu arvo otetaan käyttöön heti, kun tarkennusta on säädetty
[Ohjaus (Vasen/Oikea)].
<Lähellä oleva kohde>
•
•
•
•
•
•
•
•
• Tarkennusta voi säätää myös pikavalikosta. sivu 27
• Manuaalinen tarkennus tarkentaa kehyksessä olevaan pisteeseen,
kun automaattitarkennus tarkentaa alueen keskelle automaattisesti.
• Automaattinen tarkennus on hyödyllinen käytettäessä
zoomaustoimintoa, koska oikean tarkennuskohdan säilyttäminen voi
olla hankalaa, kun zoomauskerrointa muutetaan.
• Varmista, että Digital Zoom (Digitaalizoomaus) ei ole käytössä,
Manuaalinen tarkennus ei toimi tarkasti, jos Zoom Type
(Zoomaustyyppi) -asetuksena on Digital Zoom (Digitaalizoomaus).
sivu 62
<Kaukana oleva kohde>
59
Kuvaamisen lisätoiminnot
Anti-Shake(HDIS) (Tärinän v. (HDIS))
Anti-Shake (Tärinän vaim.) -toimintoa kannattaa käyttää
seuraavissa tapauksissa
Tärinän vaimennustoiminto (HDIS tarkoittaa elektronista
kuvanvakainta) kompensoi kameran tärinästä aiheutuvaa
epätarkkuutta.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
• Käytettäessä runsaasti zoomausta kuvaamisen aikana.
• Kuvattaessa pieniä esineitä läheltä.
• Kuvattaessa kävellessä tai liikkuessa.
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Anti-Shake(HDIS)
(Tärinän v. (HDIS)).
STBY
[220Min]
Anti-Shake(HDIS)
Off
On
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
• Tärinänvaimennus on automaattisesti käytössä SMART AUTO
-tilassa.
• Videokameran tärinä ei ehkä korjaannu, vaikka Anti-Shake(HDIS):
On (Tärinän v. (HDIS): Päällä) olisi valittu. Pitele videokameraa
tukevasti molemmin käsin.
• Kun tämän toiminnon asetuksena on On (Päällä), kohteen todellinen
liike ja näytössä näkyvä liike voivat näyttää hieman erilaisilta.
• Jos kuvaat hämärässä isolla suurennuksella, ja tämän toiminnon
asetuksena on On (Päällä), kuvaan voi jäädä jälkikuvia. Tällöin on
suositeltavaa käyttää jalustaa (lisävaruste) ja valita Anti-Shake(HDIS)
(Tärinän v. (HDIS)) -asetukseksi Off (Pois).
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Off (Pois)
On (Päällä)
60
Sisältö
Poistaa toiminnon käytöstä.
Anti-Shake(HDIS) (Tärinän v. (HDIS)
-toiminto on käytössä videokameran tärinän
vaimentamiseksi.
Näyttö
-
Kuvaamisen lisätoiminnot
Digital Special Effect
(Digitaalinen erikoistehoste)
Esimerkki: 7 digitaalitehostevaihtoehtoa
Digitaalitehosteen avulla voit antaa tallenteelle luovan ilmeen.
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Digital Special Effect
(Digitaalinen erikoistehoste).
STBY
Digital Special Effect
[220Min]
Off (Pois)
Poistaa toiminnon käytöstä.
Blk&Wht (Mustavalkoinen) ( )
Muuttaa kuvan mustavalkoiseksi.
Sepia (Seepia) ( )
Tämä tila lisää kuviin punaruskean sävyn.
Off
Blk&Wht
Sepia
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Exit
Negative (Negatiivi) ( )
Tämä tila vaihtaa värit vastakkaisiksi ja tekee
kuvasta negatiivin.
Dazzle (Kirkas) ( )
Tämä tila lisää värikylläisyyttä ja tuottaa siten
kirkkaamman kuvan.
Noir ( )
Tämä tila lisää kontrastia ja tuottaa siten
terävämmän kuvan.
Western ( )
Tämä tila luo haalistuneen vaikutelman, kuin
vanhassa elokuvassa.
61
Kuvaamisen lisätoiminnot
Zoom Type (Zoomaustyyppi)
Videokamerassa on kolme erilaista zoomaustoimintoa: optinen,
älykäs ja digitaalinen.
Digitaalisen zoomauksen alue
STBY
[220Min]
9999
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Zoom Type
(Zoomaustyyppi).
STBY
[220Min]
Zoom Type
Intelli Zoom
Digital Zoom
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Optical Zoom
(Optinen zoom)
Intelli Zoom
(Intelli-Zoom)
Digital Zoom
(Digitaalizoomaus)
62
Palkin oikea puoli osoittaa digitaalisen zoomausalueen. Zoomausalue
tulee näkyviin, kun siirrät [Zoomaus]-vipua tai [Zoomaus]-painiketta.
Optical Zoom
Sisältö
Optisesti voi zoomata enintään 52-kertaisesti.
• Videokamera suurentaa kuvan koko
kuvakennon kokoiseksi, jolloin zoomausväli
suurenee, mutta kuvanlaatu ei heikkene.
• Älykäs zoomaus voi suurimmillaan olla
70-kertainen.
• Kun tämä asetus on valittu, videokamera siirtyy
automaattisesti käyttämään digitaalizoomausta,
jos zoomaus ylittää optisen tai älykkään
zoomausvälin.
• Digital Digitaalizoomaus voi suurimmillaan olla
130-kertainen.
• Digitaalista zoomausta käytettäessä kuvaa käsitellään digitaalisesti
enemmän kuin älykkäässä tai optisessa zoomauksessa.
Kuvan tarkkuus voi siten heikentyä. Kuvanlaatu saattaa heiketä
zoomauskertoimen mukaan.
• Zoomausväli muuttuu videon kuvasuhteen mukaan.
Kuvaamisen lisätoiminnot
Cont. Shot (Jatk. kuvaus)
Alavalikon kohteet
Sarjakuvaustoiminnon avulla voit tallentaa valokuvia sarjana
esimerkiksi kuvatessasi liikkuvia kohteita.
Vaihtoehto
Off (Pois)
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Cont. Shot (Jatk.
kuvaus).
STBY
Cont. Shot
Off
[220Min]
On (Päällä)
Sisältö
Kun haluat ottaa vain yhden valokuvan.
Näyttö
-
Kun painat [PHOTO]-painiketta, videokamera
ottaa sarjana enintään 30 valokuvaa.
• Tallennettavissa olevien valokuvien määrä vaihtelee valokuvan
tarkkuusasetuksen ja vapaana olevan muistitilan mukaan.
• Jos sarjakuvauksen aikana tapahtuu virhe (esimerkiksi muistikortti
täyttyy), kuvaus päättyy ja näyttöön tulee virhesanoma.
On
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Exit
63
Kuvaamisen lisätoiminnot
Time Lapse REC (Intervallikuvaus)
4
Intervallikuvauksella voit ohjelmoida videokameran ottamaan
sarjan kuvia niin, että kuvien välissä on määrittämäsi aikaväli, jolloin
tuloksena on aikavälivideo. Intervallikuvaustoiminnolla voit esimerkiksi
kuvata videon kukan avautumisesta.
Siirry seuraavana olevaan (Hr (h)) -asetukseen [Ohjaus (Vasen/
Oikea)] ja valitse sitten kokonaistallennusaika samalla tavalla.
5
Viimeistele asetus painamalla [Ohjaus (OK)] ja poistu sitten
valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
6
Kun intervallikuvaus on otettu käyttöön, paina [Kuvaus]painiketta.
• Intervallikuvaus alkaa.
• Valitse kuvaustila (
) painamalla [MODE]-painiketta.
sivu 26
• Jos haluat kuvata intervallikuvauksella, määritä kuvien välinen
kuvausväli valikon kautta.
1
2
3
64
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Time Lapse REC
(Intervallikuvaus).
Valitse On (Päällä) [Ohjaus
(Ylös/Alas)] ja paina sitten [Ohjaus
(OK)]-painiketta.
• Kuvausaikavälin ja
kokonaistallennusajan
vaihtoehdot tulevat näkyviin.
Aseta haluamasi aikaväli (Sec (s))
alueesi [Ohjaus (Ylös/Alas)].
STBY
Alavalikon kohteet
[220Min]
Vaihtoehto
Sisältö
Näyttö
Time Lapse REC
Off
Off (Pois)
On
: 1 Sec
24 Hr
Exit
STBY
On (Päällä)
[220Min]
Time Lapse REC
Off
1
On
Sec /
Poistaa toiminnon käytöstä.
• Kuvausväli (Sec (s)): Kohteen kuva
taltioidaan aikaväliasetuksen mukaisesti.
1  3  5  10  15  30 (Sekuntia)
• Kokonaistallennusaika (Hr (h)): Kokonaisaika
kuvauksen alusta loppuun.
24  48  72  ∞ (Tuntia)
24 Hr
1 Sec
= 57 Min 36 Sec
24 Hr
Exit
Move
OK
C.Nite (Värit yöllä) -toiminto ei toimi intervallikuvauksen aikana.
-
Kuvaamisen lisätoiminnot
Esimerkki intervallikuvauksesta
Kokonaistallennusaika
Kuvausaikaväli
Aikajana
Intervallikuvauksessa otetaan kuvia kokonaistallennusaikana
ennalta määritetyn aikavälin mukaan niin, että tuloksena on
aikavälivideo.
Intervallikuvausta voidaan soveltaa esimerkiksi seuraaviin
kuvauskohteisiin:
- Avautuva kukka
- Pesää rakentava lintu
- Taivaalla liikkuvat pilvet
Tallennusaika
tallennusvälineessä
(intervallikuvauksella
toteutettu video)
0:00:00/0:00:55
0:00:10/0:00:55
100-0001
0:00:20/0:00:55
100-0001
0:00:30/0:00:55
100-0001
100-0001
• Intervallikuvaus poistetaan käytöstä, kun tallennus päättyy. Jos haluat aloittaa uuden intervallikuvauksen, toista vaiheet 1~6.
• Videotarkkuuden mukaisesti 50 tai 25 taltioitua kuvaa muodostavat 1 sekunnin pituisen videoleikkeen. Koska videokameralla tallennettavan videoleikkeen
vähimmäispituus on yksi sekunti, kuvausaikaväli määrittää intervallikuvauksen pituuden. Jos määrität aikaväliksi esimerkiksi 30 Sec (30 s), sinun täytyy asettaa
intervallikuvauksen kestoksi vähintään 25 tai 13 minuuttia, jotta videota tallentuisi vähimmäisajan eli 1 sekunnin verran (50 tai 25 kuvaa).
• Paina [Kuvaus]-painiketta, jos haluat lopettaa intervallikuvauksen.
• Intervallikuvaus ei tue äänen tallennusta. (mykkä tallennus).
• Jatkuva tallennusaika on enimmilläänkin alle 20 minuuttia. Videotiedoston enimmäiskoko on 1,8 Gt. Jos kuvattavan videon pituus on yli 20 minuuttia tai videotiedoston
koko on yli 1,8 Gt, kamera luo automaattisesti uuden videotiedoston.
• Jos akun varaus loppuu intervallikuvauksen aikana, videokamera tallentaa jo kuvatun materiaalin ja siirtyy valmiustilaan. Jonkin ajan kuluttua näkyviin tulee varauksen
loppumista koskeva ilmoitus, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti.
• Jos tallennusvälineessä ei ole riittävästi vapaata tilaa koko intervallikuvauksella tallennettavaa videota varten, tallennustila vaihtuu valmiustilaksi, kun enimmäismäärä on
tallennettu.
• Intervallikuvauksessa kannattaa käyttää akun sijasta verkkolaitetta.
• Intervallikuvauksen alkaessa näytössä vilkkuu intervallikuvauksesta kertova sanoma, vaikka siirtyisit tietojen näyttötilasta minimitietojen näyttötilaan.
Tämä kuuluu asiaan, älä irrota virtalähdettä tai muistikorttia videokamerasta.
65
Kuvaamisen lisätoiminnot
Guideline (Ohjekuvio)
Alavalikon kohteet
Tässä videokamerassa on kolme apuviivastotyyppiä, joiden avulla
voit sommitella kuvan näytölle.
Vaihtoehto
Off (Pois)
Valitse kuvaustila (
sivu 26
1
66
) painamalla [MODE]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Guideline
(Ohjekuvio).
STBY
Guideline
Off
Cross
[220Min]
Sisältö
Poistaa apuviivaston käytöstä.
Cross
(Ristiosoitin)
Sen avulla voit tarkentaa näytön
keskiosassa olevaan kohteeseen.
Grid
(Ruudukko)
Käytä tätä asetusta, kun kuvaat kohdetta
vaaka- tai pystyasennossa tai käytät
telemakrotoimintoa.
Safety Zone
(Turva-alue)
Kohteiden sijoittaminen turva-alueelle
takaa, että kohteet näkyvät kuvassa.
Grid
2
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Exit
• Asettele kohde apuviivaston leikkauskohtaan, jotta kuvan
sommittelusta tulee tasapainoinen.
• Näytön apuviivat eivät näy tallentuvissa kuvissa.
Näyttö
-
Toiston lisätoiminnot
Thumbnail View Option
(Pienoisk.näk-valinta)
Normal (Normaali)
Date (Pvm.)
Normal
Moninäkymässä valokuvien ja videoiden pienoiskuvat voidaan lajitella
eri tavoin.
Date
0:00:55
1/10
01/JAN/2013
1/10
0:10:31
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
). sivu 26
• Valitse Video- tai Valokuva-pikkukuvanäkymä. sivu 42
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Thumbnail View
Option (Pienoisk.näk-valinta).
Normal
Photo
Move
Play
Photo
Date
Play
Tämä toiminto on käytettävissä vain pienoiskuvanäkymässä.
Thumbnail View Option
Normal
Date
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Normal
(Normaali)
Date (Pvm.)
Sisältö
Tiedostojen pienoiskuvien näyttäminen
kuvausjärjestyksessä.
Tallennettujen tiedostojen pienoiskuvat lajitellaan
tallennuspäivämäärän mukaan.
67
Toiston lisätoiminnot
PlayOption (Toisto)
Smart BGM Option (Älykäs taustamusiikki)
Voit valita haluamasi toistotavan.
Voit katsella videota taustamusiikin kanssa. Valitse haluamasi BGM
(Taustamusiikki).
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
• Select the video thumbnail index view. sivu 42
1
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  PlayOption (Toisto).
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
). sivu 26
• Tämä toiminto on käytettävissä vain yksittäisessä
videonäkymässä.
). sivu 26
1
Normal
PlayOption
Play All
2
3
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Play One
Repeat All
2
A
Exit
3
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Play All
(Toista kaikki)
Play One
(Toista yksi)
Repeat All
(Uusi kaikki)
Repeat One
(Uud.toista yksi)
Sisältö
Näyttö
Toistaa valitusta videosta viimeiseen
videoon
Valittu video toistetaan.
Kaikkia videoita toistetaan toistuvasti.
Valittuja videoita toistetaan toistuvasti.
A
Paina [MENU]-painiketta 
0:00:01/ 0:00:06
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]Smart BGM Option
painiketta  Smart BGM Option
The Flea Waltz
(Älykäs taustamusiikki).
Canon in D
Cello Suite No.1
Valitse haluamasi alivalikko ja
Exit
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)], ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
• Jos haluat katsella videota valitsemasi taustamusiikin kanssa,
paina [SMART BGM] -painiketta videon toistamisen aikana.
Jos haluat pysäyttää taustamusiikin, paina uudelleen [SMART
BGM] -painiketta.
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
The Flea Waltz
(Kissanpolkka)
Canon in D
(Kaanon D-duurissa)
Cello Suite No.1
(Sellosarja nro 1)
Nocturne (Nokturno)
Random (Satunnainen)
68
Sisältö
Toisto: Kissanpolkka.
Toisto: Kaanon D-duurissa.
Toisto: Sellosarja nro 1.
Toisto: Nokturno.
Toisto: Kissanpolkka–Nokturno satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun vaihdat taustamusiikkia painamalla [MENU]]-painiketta videon toiston
aikana, videon toistaminen keskeytyy. Voit jatkaa videon toistamista
vaihdetun taustamusiikin kanssa painamalla [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Toiston lisätoiminnot
Ulkopuolisten kappaleiden käyttäminen taustamusiikkina (Smart BGM II)
Voit käyttää ulkopuolisia kappaleita tallentamalla ne muistikortille, tai
voit käyttää Smart BGM (Älykäs taustamusiikki) -asetusta.
Ulkopuolisten kappaleiden poistaminen muistikortilta
Voit poistaa ulkoisia kappaleita Manage
BGM -kohdasta Smart BGM -näytössä tai
muistikortin BGM-kansiossa.
• Aseta muistikortti videokameraan.
• Valikoi taustamusiikiksi haluamasi ulkopuoliset kappaleet.
Ulkopuolisten kappaleiden asettaminen taustamusiikiksi
Muunna kappaleet yhteensopivaan muotoon videokameran sisäisellä
Intelli-studio-ohjelmalla, jotta videokamera tunnistaa kappaleet.
1 Kytke videokamera USB-kaapelilla tietokoneeseen,
jotta Intelli-studio-ohjelma käynnistyy. sivu 85
2
Valitse Intelli-studio-näytöstä Tool
 Sending song for Smart BGM.
3
Valitse Smart BGM -näytöstä
Browse ja valitse sitten haluamasi
kappale.
4
Muuta kappaleen nimi muotoon,
jossa videokamera tunnistaa sen,
ja valitse Send  Yes (Kyllä).
 valitse sijainti, johon haluat
tallentaa sen  valitse Convert 
Yes (Kyllä).
3 Kytke muistikortti tietokoneeseen
 kopioi BGM-kansio (ja sen sisältämät ulkoiset kappaleet)
tietokoneesta muistikorttiin  irrota muistikortti
tietokoneesta ja aseta se videokameraan.
4 Valitse videon toistotilan Smart BGM Option (Älykäs
taustamusiikki) -valikosta haluamasi ulkoinen kappale
taustamusiikiksi.
tiedostoksi ja siirretään
videokameran muistikortille.
Kun siirto päättyy, valitse OK.
Ulkopuolisten kappaleiden poistaminen muistikortilta
• Voit tallentaa videokameran
1 Irrota muistikortti videokamerasta ja kytke se tietokoneeseen.
2 Poista ulkoiset kappaleet BGM-kansiosta.
muistikortille enintään 5
muunnettua kappaletta.
6
1 Toimi vaiheiden 1~3 mukaisesti vasemmalla olevan kuvan mukaisesti.
2 Vaihda ulkoisen kappaleen nimi
• Järjestelmä luo automaattiseesti
BGM-kansion valittuun sijaintiin,
muuntaa ulkoisen kappaleen
m4a-tiedostoksi ja tallentaa sen
BGM-kansioon.
• Kappale muunnetaan m4a-
5
Jos olet ostanut videokameran Euroopasta, tallenna ulkopuoliset
kappaleet seuraavasti.
Muistikortille tallennettu kappale
näkyy Smart BGM Option
(Älykäs taustamusiikki) -valikossa
videotoistotilassa. sivu 68
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
Nocturne
NewBGM1
Random
Exit
• Videokamera tunnistaa vain Intelli-studio-ohjelmalla muunnetut
ulkopuoliset kappaleet.
• Ulkopuoliset kappaleet voidaan muuntaa Intelli-studio-ohjelmalla
mp3- tai m4a-tiedostomuotoon.
• Ulkoiset kappaleet tallennetaan muistikortin BGM-kansioon.
• Jos siirrät muunnetut m4a-tiedostot muistikortin BGM-kansioon, voit
käyttää niitä Smart BGM -musiikkina.
69
Toiston lisätoiminnot
4
Delete (Poista)
Voit poistaa tallenteita yksi kerrallaan tai kaikki samalla kertaa.
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
). sivu 26
• Valitse Video- tai Valokuva-pikkukuvanäkymä. sivu 42
1
2
3
70
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Delete (Poista).
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)] ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Normal
Delete
Select Files
All Files
Exit
Jos valitset Select Files (Valitse
Delete
0:00:55
1/10
tiedostot), kuvien pienoiskuvat
tulevat näyttöön.
ⓐ Siirry poistettavan valokuvan tai
videon kohdalle [Ohjaus (Ylös/
Delete
Move
Cancel
Alas/Vasen/Oikea)].
ⓑ Voit merkitä poistettavat kuvat
painamalla [Ohjaus (OK)]-painiketta. Valokuvan tai videon
kohdalle tulee näkyviin roskakorikuvake ( ).
ⓒ Toista vaiheet ⓐ ja ⓑ kunkin poistettavan valokuvan tai
videon kohdalla.
ⓓ Poista valitsemasi valokuvat ja videot painamalla [MENU]painiketta.
ⓔ Näkyviin tulee valittua asetusta vastaava ilmoitus. Valitse Yes
(Kyllä) painamalla [Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)] painiketta
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Jos valitset All Files (Kaikki tiedostot), valittua vaihtoehtoa
vastaava sanoma tulee näkyviin. Valitse Yes (Kyllä) painamalla
[Ohjaus (Vasen/Oikea)] painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Sisältö
Select Files
(Valitse tiedostot)
Poistaa valitut videot tai valokuvat.
All Files
(Kaikki tiedostot)
Kaikki videot tai valokuvat poistetaan suojattuja
tiedostoja lukuun ottamatta.
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
• Älä irrota verkkolaitetta tai muistikorttia tiedostojen poistamisen
aikana, sillä se voi vahingoittaa tallennusvälinettä.
• Voit poistaa tallenteita myös yksittäiskuvanäkymässä.
• Voit suojata tärkeät kuvat tahattomalta poistolta aktivoimalla kuvien
suojaustoiminnon. sivu 72
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Suojatun kuvan poistaminen edellyttää
suojauksen poistamista. Suojaus täytyy poistaa, jotta poiston voi
tehdä. sivu 72
• Jos muistikortin kirjoitussuoja on päällä, kuvaa ei voi poistaa.
• Voit poistaa kaikki kuvat myös alustamalla tallennusvälineen.
Huomaa, että kaikki tiedostot ja asetukset, mukaan lukien suojatut
tiedostot, poistetaan. sivu 80
• Poistotoimintoa ei ehkä voi käyttää, jos akussa ei ole riittävästi
varausta. Tiedostojen poistamisen aikana on suositeltavaa käyttää
verkkolaitetta, jotta virta ei katkea.
Toiston lisätoiminnot
4
Delete My Clip (Poista My Clip)
Voit poistaa videosta My Clip -merkinnän.
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
• Sel ect the video thumbnail index view. sivu 42
1
2
3
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Delete My Clip
(Poista My Clip).
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)] ja
paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
). sivu 26
Jos valitset All Files (Kaikki tiedostot), valittua vaihtoehtoa
vastaava sanoma tulee näkyviin. Valitse Yes (Kyllä) painamalla
[Ohjaus (Vasen/Oikea)] painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Normal
Delete My Clip
Sisältö
Select Files
(Valitse tiedostot)
Jos haluat poistaa My Clip -merkinnät valituista
videoista.
All Files
(Kaikki tiedostot)
Jos haluat poistaa My Clip -merkinnät kaikista
videoista.
Select Files
All Files
Exit
Jos valitset Select Files
Delete My Clip
0:00:55
1/10
(Valitse tiedostot), kuvien
pienoiskuvat tulevat näyttöön.
ⓐ Siirry My Clip ( ) -merkinnällä
varustettuun videoon [Ohjaus
(Ylös/Alas/Vasemmalle/
Delete
Move
Cancel
Oikealle)] -painikkeella.
ⓑ Paina [Ohjaus (OK)] -painiketta.
Videon kohdalle tulee näkyviin roskakorikuvake ( ).
ⓒ Toista vaiheet ⓐ ja ⓑ jokaisen My Clip ( ) -merkityn videon
kohdalla.
ⓓ Jos haluat poistaa kaikki merkinnät valitsemistasi videoista,
paina [MENU]-painiketta.
ⓔ Näkyviin tulee valittua asetusta vastaava ilmoitus. Valitse Yes
(Kyllä) painamalla [Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)] painiketta
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Poistettuja My Clip -merkintöjä ei voi palauttaa.
Voit poistaa My Clip -merkinnät videoista myös yksittäisen videon
näkymässä.
71
Toiston lisätoiminnot
Protect (Suojaa)
Voit suojata tärkeät videot tai valokuvat tahattomalta poistamiselta.
Suojattuja tiedostoja ei poisteta, ellet poista suojausta tai alusta
muistia.
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
). sivu 26
• Valitse Video- tai Valokuva-pikkukuvanäkymä. sivu 42
1
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Protect (Suojaa).
Normal
3
72
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)]
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Jos valitset All On (Kaikki), valittua vaihtoehtoa vastaava
sanoma tulee näkyviin. Valitse Yes (Kyllä) painamalla [Ohjaus
(Vasen/Oikea)] painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
5
Jos valitset All Off (Ei mit.), valittua vaihtoehtoa vastaava
sanoma tulee näkyviin. Valitse Yes (Kyllä) painamalla [Ohjaus
(Vasen/Oikea)] painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Alavalikon kohteet
Protect
Select Files
2
4
Vaihtoehto
Sisältö
All On
All Off
Exit
Protect
Jos valitset Select Files (Valitse
0:00:55
1/10
tiedostot), kuvien pienoiskuvat
tulevat näyttöön.
ⓐ Siirry suojattavan valokuvan tai
videon kohdalle [Ohjaus (Ylös/
Protect
Move
Cancel
Alas/Vasen/Oikea)].
ⓑ Voit merkitä suojattavat kuvat
painamalla [Ohjaus (OK)]-painiketta. Valokuvan tai videon
).
kohdalle tulee näkyviin avainkuvake ( ⓒ Toista vaiheet ⓐ ja ⓑ kunkin suojattavan valokuvan tai videon
kohdalla.
ⓓ Suojaa valitsemasi valokuvat ja videot painamalla [MENU]painiketta.
ⓔ Näkyviin tulee valittua asetusta vastaava ilmoitus. Valitse Yes
(Kyllä) painamalla [Ohjaus (Vasen/Oikea)] painiketta ja paina
sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Select Files
(Valitse tiedostot)
Suojaa valitut videot tai valokuvat poistolta.
All On (Kaikki)
Suojaa kaikki videot tai valokuvat.
All Off (Ei mit.)
Poistaa suojauksen kaikista videoista tai valokuvista.
• Voit suojata tallenteita myös yksittäiskuvanäkymässä.
• Jos muistikortin kirjoitussuoja on lukitusasennossa, kuvien
suojaustoimintoa ei voi käyttää. sivu 31
Toiston lisätoiminnot
Share Mark (Jaa merkki)
4
Jos valitset All On (Kaikki), valittua vaihtoehtoa vastaava
sanoma tulee näkyviin. Valitse Yes (Kyllä) painamalla [Ohjaus
(Vasen/Oikea)] painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
5
Jos valitset All Off (Ei mit.), valittua vaihtoehtoa vastaava
sanoma tulee näkyviin. Valitse Yes (Kyllä) painamalla [Ohjaus
(Vasen/Oikea)] painiketta ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Voit lisätä videoon Share (Jako) -merkin. Näin merkitty video on
helppo ladata suoraan YouTube-sivustolle.
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
• Sel ect the video thumbnail index view. sivu 42
1
2
3
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Share Mark (Jaa
merkki).
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)]
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
). sivu 26
Normal
Alavalikon kohteet
Share Mark
Select Files
All On
All Off
Exit
Jos valitset Select Files (Valitse
Share Mark
0:00:55
1/10
tiedostot), kuvien pienoiskuvat
tulevat näyttöön.
ⓐ Käytä [Ohjaus (Ylös/Alas/
Vasen/Oikea)] siirtyäksesi
Mark
Move
Cancel
videoon, jonka haluat merkitä
jakoon.
ⓑ Paina [Ohjaus (OK)] -painiketta valitaksesi kunkin videon,
jonka haluat merkitä jakoon. Jakomerkin kuvake ( ) tulee
näkyviin videoon.
ⓒ Toista vaiheet ⓐ ja ⓑ jokaisen jakoon merkittävän videon
kohdalla.
ⓓ Merkitse [MENU]-painikkeella videot, jotka haluat jakaa.
ⓔ Näkyviin tulee valittua asetusta vastaava ilmoitus. Valitse Yes
(Kyllä) painamalla [Ohjaus (Vasen/Oikea)] painiketta ja paina
sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Vaihtoehto
Select Files
(Valitse tiedostot)
All On (Kaikki)
All Off (Ei mit.)
Sisältö
Jakoon merkittyjen videoiden asettaminen.
Kaikkien videoiden asettaminen jakoon merkityiksi.
Jakomerkin poistaminen kaikista merkityistä
videoista kerralla.
• Tätä toimintoa voi käyttää myös yksittäisten kuvien näyttötilassa.
• Tuotteeseen valmiiksi asennetun Intelli-studio-ohjelmiston avulla voit
helposti ladata videoita, joissa on jakomerkki. sivu 90
• Kun lataat videotiedostoa esimerkiksi YouTube-sivustoon, lataus
voi kestää alle 15 minuuttia (enintään 14 minuuttia 59 sekuntia)
kerrallaan.
Jaa (   ) -painikkeen käyttäminen
Voit asettaa jakomerkin videoon helposti painamalla
[Jaa (   )] -painiketta.
73
Toiston lisätoiminnot
Slide Show (Diaesitys)
File Info (Tiedostotiedot)
Voit toistaa tallennusvälineeseen tallennettuja valokuvia
automaattisesti.
Voit tarkastaa kaikkien kuvien tiedot.
Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
• Valitse toistotila painamalla [MODE]-painiketta (
). sivu 26
• Valitse Video- tai Valokuva-pikkukuvanäkymä. sivu 42
1
2
3
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Slide Show
(Diaesitys).
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)]
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Start
(Aloitus)
Interval
(Aikaväli)
74
Music
(Musiikki)
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
Exit
2
1/10
100-0001
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
1
Normal
Sisältö
Kuvaesitys alkaa näytössä olevasta kuvasta.
- Ilmaisin ( ) tulee näyttöön.
- Lopeta kuvaesitys painamalla uudelleen [Ohjaus (OK)]painiketta.
- Voit palata pienoiskuvanäkymään siirtämällä
[Zoomaus]-vipua.
Valokuvia toistetaan jatkuvasti kuvaesityksen
aikaväliasetuksen 1sec (1 s) tai 3sec (3 s) mukaan.
Voit ottaa taustamusiikin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Tämän videokameran Flash-muistiin on tallennettu valmiiksi
4 kappaletta taustamusiikkia. Diaesityksen aloittaminen
aloittaa 4 musiikkikappaleen toiston satunnaisessa
järjestyksessä.
3
Paina [MENU]-painiketta
 [Ohjaus (Vasemmalle/
Oikealle)]-painiketta  File Info
(Tiedostotiedot)  [Ohjaus (OK)]painiketta.
• Näkyviin tulevat valitun tiedoston
tiedot.
Valitse haluamasi video tai valokuva
painamalla [Ohjaus (Ylös/Alas/
Vasen/Oikea)]-painiketta ja paina
sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Valitun tiedoston tiedot tulevat
näkyviin seuraavasti.
- Date (Päivämäärä)
- Duration (Toistoaika) (Video vain)
- Size (Koko)
- Resolution (Tarkkuus)
). sivu 26
Normal
File Info
Select Files
Exit
File Info
100VIDEO HDV_0001.MP4
Date
:01/JAN/2013
Duration
:0:00:20
Size
:22.6 MB
Resolution
:1280X720/25p
Exit
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
OK
Muut asetukset
Storage Info (Muistitiedot)
File No. (Tiedostonro)
Toiminto näyttää tallennustiedot.
Tallennetuille tiedostoille annetaan numero kuvausjärjestyksen
mukaan.
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta
 Storage Info (Muistitiedot) 
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Saat näkyviin haluamasi tiedot
[Ohjaus (Ylös/Alas)].
• Voit tarkistaa käytössä ja
vapaana olevan muistin määrän
sekä käytettävissä olevan
kuvausajan kullakin tarkkuudella.
Storage Info
Exit
Storage
:Card
Used
:190MB
Free
:14.6GB
Move
1
Back
Poistu valikosta painamalla [MENU]-painiketta.
• Jos tallennusvälinettä ei ole asetettu, sitä ei voi valita. Tallennusväline
näkyy tällöin himmennettynä valikossa.
• Todellinen kapasiteetti voi olla LCD-näytössä näkyvää pienempi, sillä
videokameran järjestelmätiedostot käyttävät osan tilasta.
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
File No. (Tiedostonro)  [Ohjaus
(OK)]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
File No.
:
Date/Time Set
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
Series
File No.
Reset
Date/Time Set
3
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Sisältö
Series
(Sarja)
Tiedostot numeroidaan peräkkäisillä numeroilla, vaikka
muistikortti vaihdetaan toiseen tai alustetaan tai siitä
poistetaan kaikki tiedostot. Tiedostonumero nollataan, kun
luodaan uusi kansio.
Reset
(Nollaa)
Nollaa tiedostonumeron arvoksi 0001.
Kun File No. (Tiedostonro) -tilaksi asetetaan Series (Sarja), jokaiselle
tiedostolle määritetään oma erillinen numeronsa, jottei tiedostoja
numeroida moneen kertaan samoilla numeroilla. Toiminto on hyödyllinen,
kun tiedostoja käsitellään tietokoneella.
75
Muut asetukset
Date/Time Set (Aseta pvm/aika)
Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö)
Jos asetat päivämäärän ja ajan, voit tuoda tallennuksen päivämäärän
ja kellonajan näyttöön toiston yhteydessä.
Voit asettaa päivämäärän ja ajan näkymään nestekidenäytössä
valitun asetuksen mukaisesti.
1
1
2
3
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
Date/Time Set (Aseta pvm/aika)
 [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Valitse päivämäärä- ja aikatiedot ja
määritä niiden arvot [Ohjaus (Ylös/
Alas/Vasen/Oikea)].
Varmista, että kello on oikeassa
ajassa ja paina sitten [Ohjaus
(OK)]-painiketta.
Vuodeksi voi valita enintään 2037.
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
Date/Time Set
2
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Cancel
Move
OK
3
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta
 Date/Time Display (Pvm:n/
ajan näyttö)  [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
OFF
Exit
STBY
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
12
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Off
Date/Time Display
Date :
Time
LCD Brightness
12
OFF
12
OFF
Exit
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
• Päivämäärä ja aika näkyvät nestekidenäytössä valitun
asetuksen mukaan.
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Off (Pois)
Date (Pvm.)
Time (Aika)
Date & Time
(Pvm. ja aika)
76
Sisältö
Näyttö
Päivämäärää ja kellonaikaa ei
näytetä.
Nykyinen päivämäärä näytetään.
01/JAN/2013
Nykyinen kellonaika näytetään.
Nykyinen päivämäärä ja kellonaika
näytetään.
00:00
01/JAN/2013
00:00
-
Kun sisäinen akku kuluu loppuun, päivämääräksi ja ajaksi tulee
01/JAN/2013 00:00.
Muut asetukset
LCD Brightness (LCD-kirkkaus)
Auto LCD Off
LCD-näytön kirkkaus voidaan säätää vallitsevien
valaistusolosuhteiden mukaan.
Virrankulutusta vähennetään himmentämällä nestekidenäyttö, jos
mitään videokameran toimintoa ei käytetä 2 minuuttiin.
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
LCD Brightness (LCD-kirkkaus)
 [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
1
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Date/Time Set
Normal
Date/Time Display
Bright
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
Auto LCD Off  [Ohjaus (OK)]painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Normal
(Normaali)
Bright (kirkas)
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
LCD
Beep Sound
On
LCD
3
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
[220Min]
Shutter Sound
LCD Brightness
Exit
STBY
Settings
Sisältö
Normaali kirkkaus.
Kirkastaa LCD-näytön.
• Jos kuvausympäristö on liian valoisa, säädä nestekidenäytön
kirkkautta.
• Nestekidenäytön säätäminen ei vaikuta tallennettavaan kuvaan.
• Kirkkaampi nestekidenäyttö kuluttaa enemmän virtaa.
Vaihtoehto
Off (Pois)
On (Päällä)
Sisältö
Poistaa toiminnon käytöstä.
Kun videokamera on käyttämättömänä yli 2 minuuttia
video- tai valokuvatilan valmiustilassa tai yli 5 minuuttia
videokuvaustilassa, virransäästötila käynnistyy ja
nestekidenäyttö pimenee.
• Jos Auto LCD Off on käytössä, voit mitä tahansa videokameran
painiketta painamalla palauttaa nestekidenäytön kirkkauden
normaaliksi.
• Auto LCD Off -toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa:
- Jos virtajohto (verkkolaite, USB-kaapeli) on kytketty.
77
Muut asetukset
Beep Sound (Äänimerkki)
Shutter Sound (Suljinääni)
Tämä asetus mahdollistaa painikkeiden painamisesta ilmoittavien
merkkiäänten kaltaiset toiminnot.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suljinäänen, joka kuuluu
[PHOTO]–painiketta painettaessa.
1
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta
 Beep Sound (Äänimerkki) 
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta
 Shutter Sound (Suljinääni) 
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
3
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Off (Pois)
On (Päällä)
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Poistaa toiminnon käytöstä.
Kun äänimerkki on käytössä, se kuuluu aina painikkeita
painettaessa.
STBY
[220Min]
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Vaihtoehto
Off (Pois)
On (Päällä)
LCD
Exit
Exit
Alavalikon kohteet
Sisältö
Äänimerkki peruuntuu seuraavissa tapauksissa:
- Kuvaamisen ja katselun aikana
- Tauko tallennuksen aikana
- Videokamera käyttää kaapeliyhteyttä. (AV kaapeli, Micro HDMI
-kaapeli ym.)
78
3
[220Min]
Settings
Shutter Sound
Exit
STBY
Settings
Sisältö
Poistaa toiminnon käytöstä.
Suljinääni kuuluu painettaessa [PHOTO]-painiketta.
Muut asetukset
Auto Power Off (Aut. virrankatk.)
PC Software (Tietokoneohjelma)
Voit asettaa videokameran virran sammumaan automaattisesti, jos
se on käyttämättömänä 5 minuutin ajan. Näin videokamera ei kuluta
turhaan virtaa.
Jos valitset PC-ohjelmiston asetukseksi On (Käytössä), voit käyttää
ohjelmistoa helposti kytkemällä videokameran tietokoneeseen USBkaapelilla. Voit myös muokata video- ja valokuvatiedostoja PC
software (PC-ohjelmisto) -toiminnolla.
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
Auto Power Off (Aut. virrankatk.)
 [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
1
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
5 Min
2
Format
3
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Sisältö
Off (Pois)
Poistaa toiminnon käytöstä.
Videokameran virta katkeaa, jos kamera on käyttämättä 5
minuutin ajan.
5 Min (5 min)
• A
utom. katkaisu ei toimi seuraavissa tilanteissa:
- Jos virtajohto (verkkolaite, USB-kaapeli) on kytketty.
- Kun seuraavat toiminnot ovat käytössä; Delete: All Files (Poista:
Kaikki tiedostot), Protect: All On (Suojaa: Kaikki).
- Tallennuksen aikana toistettaessa (ei tauko) tai toistettaessa
valokuvia diaesityksenä.
• Voit ottaa videokameran uudelleen käyttöön painamalla
[Virta ( )]-painiketta.
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
PC Software (Tietokoneohjelma)
 [Ohjaus (OK)]-painiketta.
Valitse haluamasi alivalikko ja
vaihtoehto [Ohjaus (Ylös/Alas)],
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Format
3
Poistu valikosta painamalla
[MENU]-painiketta.
Exit
Alavalikon kohteet
Vaihtoehto
Off (Pois)
On (Päällä)
Sisältö
Poistaa toiminnon käytöstä.
Sisäinen muokkausohjelmisto käynnistyy, kun videokamera
kytketään tietokoneeseen.
PC-ohjelmisto on yhteensopiva vain Windows-käyttöjärjestelmän
kanssa.
79
Muut asetukset
Format (Alusta)
Default Set (Oletusasetukset)
Käytä tätä toimintoa, jos haluat poistaa kaikki tiedostot kokonaan tai
korjata tallennusvälineen virheitä.
Voit palauttaa kaikki valikkoasetukset oletuksiin.
1
Aseta muistikortti videokameraan. sivu 30
1
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
Format (Alusta)  [Ohjaus (OK)]painiketta.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
Valitse Yes (Kyllä), jos haluat palauttaa kaikki asetukset
oletusasetuksiin.
Format
Exit
Valitse Yes (Kyllä) painamalla
[Ohjaus (Vasen/Oikea)]-painiketta
ja paina sitten [Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Älä poista tallennusvälinettä tai tee mitään muutakaan (kuten katkaise
virtaa) alustuksen aikana. Käytä myös laitteen mukana toimitettua
verkkolaitetta, sillä tallennusväline voi vioittua, jos akku loppuu kesken
alustuksen.
• Jos tallennusvälineeseen tulee toimintahäiriö, alusta se uudelleen.
80
2
Paina [MENU]-painiketta 
[Ohjaus (Vasemmalle/Oikealle)]painiketta  Settings (Asetus) 
[Ohjaus (Ylös/Alas)]-painiketta 
Default Set (Oletusasetukset) 
[Ohjaus (OK)]-painiketta.
• Älä alusta tallennusvälinettä tietokoneessa tai muussa laitteessa.
Varmista, että tallennusväline on alustettu tässä videokamerassa.
• Alusta muistikortti seuraavissa tapauksissa:
- Uusi muistikortti ennen käyttöönottoa
- Muistikortti on alustettu jossakin toisessa laitteessa.
- Muistikorttia on käytetty tallentamiseen jossakin toisessa
laitteessa.
- Tämä videokamera ei pysty lukemaan muistikorttia.
• Muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on lukitusasennossa, ei voi alustaa.
• Jos tallennusvälinettä ei ole asetettu, sitä ei voi valita. Tallennusväline
näkyy tällöin himmennettynä valikossa.
• Alustaminen ei onnistu, jos akussa ei ole tarpeeksi virtaa. Alustamisen
aikana on suositeltavaa käyttää verkkolaitetta, jotta virta ei katkea.
• Älä katkaise virtaa tämän toiminnon aikana.
• Kun olet nollannut videokameran asetukset, valitse Date/Time Set
(Aseta pvm/aika) -asetus udelleen. sivu 25
• Default Set-toiminto ei vaikuta tallennusvälineelle tallennettuihin
tiedostoihin.
Language
Voit valita valikkojen ja sanomien kielen. sivu 29
Open source licences (Av. lähdek. k.oik.)
Näytä avoimen lähdekielen lisenssitiedot.
Kytkeminen televisioon
KYTKEMINEN TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOON
Voit katsella HD (teräväpiirto) -laatuisia videoita teräväpiirtotelevisiolla
(HDTV). Tämä videokamera tukee teräväpiirtokuvan välitystä HDMIlähtöliitännän kautta.
Kytkeminen Micro HDMI -kaapelilla
1
Kytke videokameraan virta.
• Jos videokameran ei kytketä virtaa ensimmäisenä, se ei ehkä
tunnista kytkettyä televisiota.
2
Kytke videokamera televisioon Micro HDMI kaapelilla.
3
Säädä television signaalilähteen valitsin siten, että se tunnistaa
kytketyn videokameran.
• Katso television käyttöohjeesta, miten television signaalilähde
valitaan.
4
Aloita kuvien toistaminen. sivu 42
HDTV
Tietoja HDMI-liitännästä
HDMI (High Definition Multimedia Interface) on
pienikokoinen audio-/videoliitäntä, joka välittää
pakkaamatonta digitaalista tietoa.
Videokamera
CARD
Signaalin suunta
Micro HDMI -kaapeli
• Tässä videokamerassa voi käyttää vain D–A-tyypin Micro HDMI
-kaapelia.
• Videokameran HDMI-liitäntä ainoastaan lähettää signaaleja.
• Käytä vain HDMI 1.3 -kaapelia kytkennöissä tämän videokameran
HDMI-liitäntään. Jos videokamera kytketään muulla HDMI-kaapelilla,
näyttö ei ehkä toimi.
81
Kytkeminen televisioon
LIITTÄMINEN TAVALLISEEN TELEVISIOON
Stereo
Mono
Voit katsella videokameralla kuvattua materiaalia tavallisesta
televisiosta, joka tukee tavallista kuvantarkkuutta. Tämä videokamera
tukee normaalilaatuisen kuvan välitystä komposiittilähdön kautta.
Keltainen
Keltainen
Tavallinen televisio
Valkoinen
Punainen
Valkoinen
Videokamera
CARD
Signaalivirta
Audio/Video-kaapeli
Audio-/videokaapelin kytkeminen komposiittilähtöön
82
1
Kytke videokamera televisioon audio-/videokaapelilla.
• Kytke videokameraan virta. Jos videokameran ei kytketä
virtaa ensimmäisenä, se ei ehkä tunnista kytkettyä televisiota.
2
Säädä television signaalilähteen valitsin siten, että se tunnistaa
kytketyn videokameran.
• Katso television käyttöohjeesta, miten television signaalilähde
valitaan.
3
Aloita kuvien toistaminen. sivu 42
• Kun liität videokameran televisioon, videokameran LCD-näyttö
sammuu automaattisesti.
• Tarkista videokameran ja television välinen kytkentä, sillä televisio ei
ehkä näytä kuvaa oikein, jos kytkentä tehty väärin.
• Älä käytä liikaa voimaa, kun kytket tai irrotat kytkentäkaapeleita.
• Virtalähteenä on suositeltavaa käyttää verkkolaitetta.
• Kun kytket audio-/videokaapelin televisioon, varmista, että kaapelien
ja liitäntöjen värit täsmäävät.
• Joissakin televisioissa videotuloliitäntä on vihreä. Kytke silloin audio-/
videokaapelin keltainen liitin television vihreään liitäntään.
• Jos televisiossa on vain yksi audioliitäntä (monoaudiotulo), kytke
audio-/videokaapelin keltainen liitin videoliitäntään, valkoinen liitin
audioliitäntään ja jätä punainen liitin irralleen.
• Teräväpiirtolaadulla (1280x720/25p) kuvatut kuvat normaalilaatuisina.
• Jos videokamera on kytketty televisioon usealla eri kaapelilla,
lähtösignaalin etusijaisuus määräytyy seuraavassa järjestyksessä:
- HDMI  Audio-/videolähtö (komposiitti)
Kytkeminen televisioon
TELEVISIORUUDULTA KATSELEMINEN
Kuvan näkyminen LCD-näytön ja television
kuvasuhteen mukaisesti
Kuvasuhde
tallennettaessa
Laajakuva-TV (16:9)
Ulkoasu
4:3-televisiossa
16:9-kuvasuhteella
tallennetut kuvat
CARD
4:3-kuvasuhteella
tallennetut kuvat
Säädä äänenvoimakkuus hiljaisemmalle. Jos äänenvoimakkuus on liian
suuri, toistossa voi ilmetä häiriöitä.
83
Videoiden kopioiminen
KOPIOINTI VIDEONAUHURIIN TAI DVD-/
KIINTOLEVYTALLENTIMEEN
Voit kopioida videokamerassa toistettavaa kuvaa jollakin
toisella tallennuslaitteella, kuten videonauhurilla tai DVD-/
kiintolevytallentimella.
• Videot kopioidaan toiseen tallentavaan laitteeseen analogisen
tiedonsiirron (komposiittiyhteyden) kautta. Käytä laitteen mukana
toimitettua audio-/videokaapelia.
• Käytä videokameran virtalähteenä verkkolaitetta, kun tallennat
kuvia videonauhuriin tai DVD- tai kiintolevytallentimeen.
VCR tai DVD/HDD tallennin
Videokamera
CARD
Signaalivirta
Audio/Video -kaapeli
84
1
Aseta tallennusväline tallennuslaitteeseen.
2
Kytke videokamera tallennuslaitteeseen (videonauhuriin tai DVD-/
kiintolevytallentimeen) mukana toimitetulla AV-kaapelilla.
3
Aloita toisto videokamerassa ja tallennus tallennuslaitteessa.
• Katso lisätietoja tallennuslaitteen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
4
Kun kopiointi on valmis, pysäytä ensin tallennuslaite ja sitten
videokamera.
• Tällä videokameralla kuvattuja videoita voidaan kopioida mukana
toimitetun audio-/videokaapelin avulla. Kaikki kuvatut videot
kopioidaan SD-laatuisina (normaali laatu), kuvauksessa käytetystä
tarkkuudesta (HD/SD) riippumatta.
• Jos haluat kopioida HD-laatuisen (teräväpiirto) videon, kopioi video
tietokoneeseen videokameran sisäisen ohjelman avulla. sivu 86
• Kopioitavat tiedot välitetään analogisesti, joten kuvanlaatu voi
heikentyä.
• Jos haluat tallentaa päivämäärän/ajan, tuo ne näkyviin. sivu 76
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
WINDOWS-TIETOKONEEN KANSSA
KÄYTETTÄVÄT TOIMINNOT
Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun kytket videokameran
Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Pääasialliset toiminnot
• Videokameran sisäisen Intelli-studio-muokkausohjelmiston avulla
voit käyttää seuraavia toimintoja:
- Videoiden tai valokuvien toistaminen.
- Tallennettujen videoiden tai valokuvien muokkaaminen.
-
Kuvattujen videoiden ja valokuvien lataaminen YouTube/
Flickr/Facebook.
• Voit siirtää ja kopioida tallennusvälineeseen tallennettuja tiedostoja
(videoita ja valokuvia) tietokoneeseen.
Järjestelmävaatimukset
Sisäisen muokkausohjelmiston (Intelli-studio) käyttäminen edellyttää,
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
Vaihtoehdot
Vaatimus
Käyttöjärjestelmä
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 tai
uudempi
Suoritin
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz tai nopeampi (suositus)
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz tai nopeampi (suositus)
(Kannettava tietokone: suosituksena vähintään Intel Core2 Duo
2,2 GHz tai AMD Athlon X2 Dual-Core 2,6 GHz)
RAM
Suosituksena vähintään 1 Gt
Näytönohjain
Vähintään NVIDIA GeForce 8500 GT tai vähintään ATI Radeon
HD 2600 series
Näyttö
1024 x 768, vähintään 16-bittiset värit (1280 x 1024,
suosituksena 32-bittiset värit)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c tai uudempi
Suositeltava
muistikortti
Vähintään 6 Mt/s (luokka 6)
• Edellä mainitut järjestelmävaatimukset ovat suosituksia. Vaikka
järjestelmävaatimukset täyttyvät, laitteen toimintaa ei voida taata
kaikissa järjestelmissä.
• Suositeltua hitaammalla tietokoneella videoiden toisto saattaa jättää
kuvia väliin tai toimia odottamattomalla tavalla.
• Jos tietokoneen DirectX-versio on vanhempi kuin 9.0c, asenna
ohjelma, jonka versio on 9.0c tai sitä uudempi.
• Kuvatut videotiedostot on suositeltavaa siirtää tietokoneeseen ennen
niiden toistoa tai muokkaamista.
• Tämä edellyttää kannettavilta tietokoneilta parempia
järjestelmäominaisuuksia kuin pöytäkoneilta.
• Intelli-studio ei ole Mac OS yhteensopiva.
• Intelli-studion voi asentaa ja sitä voi käyttää 32-bittisenä ohjelmana
myös Windows XP:n, Windows Vistan ja Windows 7:n 64-bittisessä
ympäristössä.
85
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Intelli-studio-OHJELMAN KÄYTTÄMINEN
Sisäisellä Intelli-studio-ohjelmalla voit toistaa ja muokata tiedostoja.
Voit ladata tiedostoja verkkosivustoihin, kuten YouTube- tai
Flickrsivustoon.
3
Napsauta Yes (Kyllä), minkä jälkeen lataustoimenpide
suoritetaan loppuun, ja seuraava ponnahdusikkuna tulee
näyttöön. Vahvista napsauttamalla Yes (Kyllä).
• Jos et halua tallentaa uutta tiedostoa, valitse No (Ei).
Vaihe 1. USB-kaapelin kytkeminen
1
2
Valitse menu -asetukseksi PC Software: On
(Tietokoneohjelma: Päällä).
• Valikkoasetusten oletusarvot on esitetty edellä.
Kytke tuotteen USB-liitäntä tietokoneen USB-liitäntään.
• Intelli-studion pääikkunaan tulee näkyviin uuden tiedoston
tallennusikkuna. Jos laitteessa ei ole uusia tiedostoja,
ponnahdusikkunaa, jossa uudet tiedostot voi tallentaa, ei tule
näkyviin.
• Joissakin tietokoneissa näkyviin tulee siirrettävän levyn ikkuna.
CARD
86
USB-kaapelin irrottaminen
Kun tiedot on siirretty, irrota kaapeli seuraavien ohjeiden mukaan:
1. Napsauta tehtäväpalkin kuvaketta Safely Remove Hardware
(Poista laite turvallisesti).
2.Valitse USB Mass Storage Device (USB-massamuistilaite), ja
valitse sitten Stop (Pysäytä).
3. Jos ikkuna Stop a Hardware device (Pysäytä laite) ilmestyy
näkyviin, napsauta OK.
4. JIrrota USB-kaapeli videokamerasta ja tietokoneesta.
• Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia. (Samsungin toimittama)
• Kytke USB-liitin vasta, kun olet tarkistanut, että se on oikein päin.
• Videokameran virran kytkeminen tai katkaiseminen USB-kaapelin ollessa
kytkettynä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tietokoneessa.
• Jos USB-kaapeli irrotetaan tietokoneesta tai videokamerasta siirron aikana,
tiedonsiirto keskeytyy ja tiedot voivat vahingoittua.
• Jos USB-kaapeli kytketään tietokoneeseen USB-keskittimen avulla tai
jos USB-kaapeli kytketään samanaikaisesti muiden USB-laitteiden ohella,
videokamera ei ehkä toimi kunnolla. Jos näin tapahtuu, irrota kaikki USBlaitteet tietokoneesta ja kytke videokamera uudelleen.
• Intelli-studio-ohjelmisto ei ehkä käynnisty automaattisesti kaikissa
tietokoneissa. Avaa silloin Intelli-studio-ohjelmiston sisältävä CD-ROMasema Oma tietokone ikkunassa ja suorita iStudio.exe.
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Vaihe 2. Intelli-studio-ohjelman pääikkuna
Lisätietoja saat valitsemalla Intelli-studionäytöstä Help (Ohje)  Help (Ohje).
Kun Intelli-studio käynnistyy, pääikkunaan tulee näkyviin videoiden ja
valokuvien pienoiskuvat.
1
2 3
4
5 6
7
Nro
Kuvaus
1
Valikkovaihtoehdot
2
Näyttää valitun kansion tiedostot.
3
Siirtyy valokuvien muokkaustilaan.
4
Siirtyy videoiden muokkaustilaan.
5
Siirtyy jakotilaan.
6
Suurentaa tai pienentää luettelon pienoiskuvia.
0
7
Valitsee tiedostotyypin.
!
8
Näyttää tietokoneen valitussa kansiossa olevat videot ja valokuvat.
9
Näyttää tai piilottaa kytketyn laitteen videot ja valokuvat.
0
Näyttää laitteen valitussa kansiossa olevat videot ja valokuvat.
!
Näyttää tiedostot pienoiskuvina tai karttana.
@
Selaa kytketyn laitteen kansioita.
#
Selaa tietokoneeseen tallennettuja kansioita.
$
Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kansioon.
%
Tulostaa tiedostoja, näyttää tiedostot karttana, tallentaa tiedostot
Sisällönhallintaan tai rekisteröi kasvot.
%
$
#
8
9
@
• Jos asennat Intelli-studio-ohjelman tietokoneeseen, ohjelma
käynnistyy nopeammin. Asenna ohjelma valitsemalla Tool
(Työkalu)  Install Intelli-studio on PC (Asenna Intelli-studio
tietokoneeseen).
• Voit päivittää Intelli-studio-ohjelman uusimpaan versioon valitsemalla
Web Support (WWW-tuki)  Update Intelli-studio (Päivitä Intellistudio)  Start Update (Aloita päivitys).
• Laitteen sisäinen Intelli-studio-ohjelma on tarkoitettu kotikäyttöön.
Se ei sovi tarkkaan ammattityöhön. Käytä tällaisiin tarkoituksiin
ammattilaiskäyttöön tarkoitettua editointiohjelmaa.
87
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Vaihe 3. Videoiden tai valokuvien toistaminen
Intelli-Studio-sovelluksen avulla tallenteiden toistaminen on helppoa.
Intelli-studio-sovelluksen avulla voit muokata videoita ja valokuvia
monin eri tavoin. (Koon muuttaminen, hienosäätö, kuvatehosteet,
kuvan lisääminen jne.) Ennen kuin muokkaat videota valokuvaa
Intelli-studiossa, varmuuskopioi video- tai valokuvatiedostot
tietokoneeseesi Oma tietokone ikkunassa tai Windowsin
resurssienhallinnassa.
1
Tuo tallenteesi näkyviin napsauttamalla Intelli-studiossa
haluamaasi kansiota.
• Valitun kohteen videoiden tai valokuvien pienoiskuvat tulevat
näkyviin.
2
Valitse toistettava video tai valokuva.
• Voit tarkastaa tiedoston tiedot siirtämällä hiiren osoittimen
tiedoston päälle.
• Jos napsautat videon pienoiskuvaa kerran, videota toistetaan
pienoiskuvassa, jolloin haluamasi videon etsiminen on
helppoa.
1
Valitse videot tai valokuvat, joita haluat muokata.
2
Valitse Intelli-studion selaimessa valitsemasi tiedoston
mukaan Movie Edit (Videon muokkaus) ( ) tai Photo Edit
(Valokuvan muokkaus) ( ).
• Valittu tiedosto tulee näkyviin muokkausikkunaan.
Valitse toistettava video tai valokuva ja aloita tiedoston toisto
kaksoisnapsauttamalla sitä.
• Toisto alkaa ja toistopainikkeet tulevat näkyviin.
3
Voit muokata videota tai valokuvaa eri toiminnoilla.
3
Intelli-studio tukee seuraavia tiedostomuotoja:
-Videomuodot: MP4 (video: H.264, ääni: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
-Valokuvamuodot: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
88
Vaihe 4. Videoiden tai valokuvien muokkaaminen
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Vaihe 5. Videoiden/valokuvien jakaminen verkossa
4
• Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa voit avata valitun
Voit ladata valokuvasi ja videosi yhdellä napsautuksella suoraan
verkkosivustoon, jossa kuvaamasi aineisto on myös muiden
nähtävissä.
1
Valitse jaettavat videot tai valokuvat.
2
Valitse selaimessa Share ( ).
• Valittu tiedosto tulee näkyviin jakoikkunaan.
sivuston selaimessa, tai ponnahdusikkuna, jossa pyydetään
käyttäjätunnustasi ja salasanaasi.
5
3
Valitse sivusto, jolle haluat ladata tiedostoja.
• Voit valita latauskohteeksi verkkosivuston, joka voi olla
esimerkiksi YouTube, twitter, Flickr, Facebook, Picasa tai
Email.
Aloita lataaminen valitsemalla Upload.
Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana kenttiin.
• Verkkosivujen sisällön käytössä saattaa olla rajoituksia
verkkokäyttöympäristön mukaan.
Kuvausaika ja videoiden latauskapasiteetti voivat vaihdella WWWsivuston käytäntöjen mukaisesti.
89
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
VIDEOIDEN SIIRTÄMINEN SUORAAN YouTubeen!
Voit siirtää videoitasi suoraan YouTubeen jaettavaksi käyttämällä yhden painalluksen [jakopainiketta ( )]. Appuyez simplement sur la touche
[jakopainiketta ( )] lorsque votre produit est connecté à un ordinateur Windows à l’aide d’un câble USB.
VAIHE 1
VAIHE 3
Valitse tuotteen videoiden pienoiskuvanäkymästä video, jonka
haluat ladata, ja kosketa sitten [jakopainiketta ( )]. Toista toimet
jokaisen ladattavan videon kohdalla. sivu 73
Paina [jakopainiketta ( tietokoneeseen.
• Valittujen videoiden kohdalla näkyy Share (Jako) -merkki ( ).
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
)], kun tuote on kytkettynä
• Valitut videot, joissa on jakomerkit,
näkyvät jakamisnäytössä.
• Aloita lataaminen valitsemalla Yes
(Kyllä).
• Jos haluat ladata suoraan ilman
jakoikkunaa, valitse “Intelli-studio
does not show a list of share marked
files from the connected device.”
-valintaruutu.
• [Jakopainiketta ( )] voi käyttää vain silloin, kun Intelli-studio on
käynnissä.
VAIHE 2
Kytke tuotteen USB-liitäntä tietokoneen USB-liitäntään.
• Intelli-studio käynnistyy automaattisesti, kun tuote kytketään Windowstietokoneeseen (kun asetuksena on PC Software: On (Tietokoneohjelma:
Päällä)).
CARD
90
• Kun lataat valitsemaasi videota YouTubeen, se muunnetaan ennen latausta YouTubeyhteensopivaan muotoon. Lataamisaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen suorituskyvyn
ja verkkoyhteyden nopeuden mukaan.
• Lataamisen onnistumista ei taata kaikissa ympäristöissä. YouTube-palvelimeen tehtävät
muutokset voivat tulevaisuudessa estää tämän toiminnon käyttämisen.
• Lisätietoja YouTubesta on YouTube-sivustossa osoitteessa http://www.youtube.com/
• Tämän tuotteen YouTube-lataustoiminto on sallittu YouTube LLC:n myöntämällä
lisenssillä. Tuotteen YouTube-lataustoiminto ei tarkoita sitä, että YouTube LLC suosittelisi
tuotteen käyttöä.
• Jos sinulla ei ole tiliä sivustossa, rekisteröidy käyttäjäksi, jotta saat käyttöoikeudet.
• YouTuben säännöt voivat estää videoiden suoran lataamisen joillakin alueilla tai joissakin
maissa.
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
KÄYTTÄMINEN SIIRRETTÄVÄNÄ
TALLENNUSVÄLINEENÄ
4
Tallennusvälineen kansiot tulevat näkyviin.
• Erityyppiset tiedostot tallennetaan eri kansioihin.
Voit siirtää tallennetut tiedot Windows -tietokoneeseen liittämällä
videokameraan USB-kaapelin.
5
Leikkaa ja liitä tai vedä ja pudota tiedostot tallennusvälineestä
tietokoneeseen.
Tallennusvälineen sisällön tarkastaminen
1
Tarkista PC Software: Off
(Tietokoneohjelma: Pois)
-asetus. sivu 79
2
Aseta muistikortti paikalleen.
sivu 30
3
Kytke videokamera
tietokoneeseen USBkaapelilla. sivu 86
• Tietokoneen näyttöön tulee
näkyviin hetken kuluttua
Siirrettävä levy- tai
Samsung-ikkuna.
• Valitse Open folders
to view fi les using
Windows Explorer
(Kansioiden avaus
Resurssienhallinnassa) ja
valitse sitten OK.
• Jos Siirrettävä levy -ikkuna ei tule näkyviin, tarkista yhteys
(sivu 86) tai toista vaiheet 1 - 3. Jos siirrettävä levy ei tule
automaattisesti näkyviin, avaa siirrettävän levyn kansio Oma tietokone
-kohdasta.
• Jos kytketyn videokameran levyasema ei avaudu tai hiiren
kakkospainikkeella avattava pikavalikko ei tule näkyviin
(avaus tai selaus), tietokoneessasi saattaa olla Autorun-virus.
Virustentorjuntaohjelmisto on suositeltavaa päivittää uusimpaan
versioonsa.
Valokuvat Videot
Järjestelmäkansio
Asetuskansio
91
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Tallennusvälineen kansio- ja tiedostorakenne
• Tallennusvälineen kansio- ja tiedostorakenne on seuraava.
• Älä muuta tai poista kansioiden tai tiedostojen nimiä
sattumanvaraisesti. Muutettuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
Videotiedosto (H.264) ①
• HD-laatuiset videot ovat HDV_####.MP4-muodossa.
• SD-laatuiset videot ovat SDV_####.MP4-muodossa.
• Tiedostonumero suurenee automaattisesti, kun uusia
videotiedostoja luodaan.
• Yhteen kansioon luodaan enintään 9,999 tiedostoa. Uusi kansio
luodaan, kun tallennettujen tiedostojen määrä ylittää 9,999.
• Kansiot nimetään nousevassa järjestyksessä: 100VIDEO,
101VIDEO jne. Kansioiden enimmäismäärä on 999.
• Tallennusvälineeseen voi tallentaa enintään 9,999 tiedostoa tällä
tuotteella.
Valokuvatiedosto ②
• Videotiedostojen tapaan tiedoston numero kasvaa
automaattisesti, kun uusi kuvatiedosto luodaan.
• Valokuvat ovat SAM_####.JPG-muodossa. Uuteen kansioon
tallennettavat tiedostot alkavat arvosta SAM_0001.JPG.
• Kansion nimessä oleva luku kasvaa seuraavassa järjestyksessä:
100PHOTO101PHOTO jne.
Tiedostomuoto
Videot
• Videotiedostot on pakattu H.264-muotoon. Tiedostotunniste on
“.MP4”.
• Sivu 53 on lisätietoja videoiden tarkkuuksista.
Valokuvat
• Valokuvat on pakattu JPEG-tiedostomuotoon (Joint Photographic
Experts Group). Tiedostotunniste on “.JPG”.
• Sivu 54 on lisätietoja valokuvien tarkkuuksista.
Videokameralla kuvatun videotiedoston nimeä ei tule muuttaa, koska
tiedoston toistaminen videokameralla edellyttää, että tiedosto on
alkuperäisessä kansiossa alkuperäisellä nimellä.
92
Vianmääritys
VAROITUSILMAISIMET JA -SANOMAT
Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun Samsung-huoltoon, suorita seuraavat perustarkistukset. Niiden ansiosta voit säästyä tarpeettomilta
puheluilta.
Virtalähde
Sanoma
Low Battery
(Akku heikko)
Check authenticity of the
battery. (Tarkista akun
kelvollisuus.)
This is not a rated
adaptor. Use only the
rated adaptor that we
provided. (Tämä ei ole
Samsungin virallinen
muuntaja. Käytä vain
mukana toimitettua
virallista muuntajaa.)
Kuvake
Selitys
-
Akku on lähes tyhjä.
-
Akun aitoutta ei voitu varmistaa.
-
Verkkovirtalaitteen aitoutta ei voitu
varmistaa.
Toimenpide
•
•
•
•
Vaihda tilalle ladattu akku tai käytä verkkolaitetta.
Lataa akku uudelleen.
Varmista akun aitous tai vaihda se uuteen.
Tässä videokamerassa on suositeltavaa käyttää ainoastaan aitoja Samsungakkuja.
• Tarkista, että verkkovirtalaite on aito.
• Videokamerassa on suositeltavaa käyttää vain aitoja Samsungin
verkkovirtalaitteita.
Tallennusväline
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Insert Card
(Aseta kortti)
Korttipaikassa ei ole muistikorttia.
• Aseta muistikortti.
Card Full (Kortti täynnä)
Muistikortissa ei ole riittävästi
tallennustilaa.
• Varmuuskopioi tärkeät tiedostot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista tarpeettomat tiedostot muistikortista.
Card Error (Korttivirhe)
Muistikortissa on ongelma eikä sitä
voida tunnistaa.
• Alusta muistikortti tai vaihda se uuteen.
Card Locked
(Kortti lukittu)
Muistikortin kirjoitussuoja on
lukitusasennossa.
• Vapauta kirjoitussuoja.
93
Vianmääritys
Tallennusväline
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Not Supported Card (Kortti
ei ole tuettu)
Videokamera ei tue muistikorttia.
• Vaihda muistikortti suositeltuun malliin.
Please format (Alusta.)
Muistikorttia ei ole alustettu.
• Alusta muistikortti käyttämällä valikkotoimintoa.
Muistikortin nopeus ei riitä
tallentamiseen.
• Tallenna video alhaisella laadulla.
• Vaihda muistikortin tilalle nopeampi kortti. sivu 32
Low speed card.
Please record a lower
resolution. (Hitaan nopeuden
kortti. Tallennus heikommalla
laadulla.)
-
Tallennus
Sanoma
Selitys
Toimenpide
Write Error (Tallennusvirhe)
-
Ongelmia esiintyi tallennettaessa tietoja • Alusta muistiväline valikoiden avulla, kun olet varmuuskopioinut tärkeät
tallennusvälineeseen.
tiedostot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.
Release the Smart Auto
(Poista SMART AUTO
käytöstä)
-
Et voi käyttää joitakin toimintoja
manuaalisesti, kun SMART AUTO on
käytössä.
• Vapauta SMART AUTO -toiminto.
-
Videotiedostoja voidaan tallentaa
enintään 9,999.
• Poista tarpeettomat tiedostot tallennusvälineestä.
• Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista ne tuotteesta.
• Vaihda tuotteeseen toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.
• Valitse File No. (Tiedostonro) -asetukseksi Reset (Nollaa).
• Alusta tallennusväline.
Valokuvatiedostoja voidaan tallentaa
enintään 9,999.
• Poista tarpeettomat tiedostot tallennusvälineestä.
• Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista ne tuotteesta.
• Vaihda tuotteeseen toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.
• Valitse File No. (Tiedostonro) -asetukseksi Reset (Nollaa).
• Alusta tallennusväline.
The number of video files
is full. Cannot record
video. (Videotiedostoja on
täysi määrä. Videota ei voi
tallentaa.)
94
Kuvake
The number of photo files
is full. Cannot take a photo.
(Valokuvatiedostoja on on
täysi määrä. Valokuvia ei voi
ottaa.)
-
Vianmääritys
Tallennus
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
File number is full.
Cannot record video.
(Tiedostoja on täysi määrä.
Videoita ei voi kuvata.)
-
Kansioita ja tiedostoja on
enimmäismäärä, joten tallennus ei
onnistu.
• Valitse File No. (Tiedostonro) -asetukseksi Reset (Nollaa) ja alusta
tallennusväline. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedostot ennen
alustamista.
File number is full.
Cannot take a photo.
(Tiedostoja on täysi määrä.
Valokuvia ei voi ottaa.)
-
Kansioita ja tiedostoja on
enimmäismäärä, joten tallennus ei
onnistu.
• Valitse File No. (Tiedostonro) -asetukseksi Reset (Nollaa) ja alusta
tallennusväline. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedostot ennen
alustamista.
Objektiivin suojus on kiinni.
• Avaa objektiivin suojus.
Check the lens cover.
(Tarkista objektiivin suojus)
Toisto
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Read Error (Lukuvirhe.)
-
Ongelmia esiintyi luettaessa tietoja
tallennusvälineestä.
• Alusta muistiväline valikoiden avulla, kun olet varmuuskopioinut tärkeät
tiedostot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.
Corrupted file
(Viallinen tiedosto.)
-
Tätä tiedostoa ei voi lukea.
• Alusta tallennusväline valikoiden avulla, kun olet varmuuskopioinut tärkeät
tiedostot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.
95
Vianmääritys
VIAT JA RATKAISUT
Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Samsung-huoltoon.
Virta
Oire
Videokamera ei käynnisty.
Selitys/ratkaisu
•
•
•
•
Videokameraan ei ehkä ole asennettu akkua. Aseta videokameraan akku.
Akku on ehkä lopussa. Lataa akku tai vaihda sen tilalle ladattu akku.
Jos käytössä on verkkolaite, varmista, että olet kytkenyt sen pistorasiaan oikein.
Irrota akku tai verkkolaite, kiinnitä virtalähde uudelleen videokameraan ja kytke sitten laitteeseen
uudelleen virta.
Virta katkeaa automaattisesti.
• Jos mitään painiketta ei paineta noin 5 minuuttiin, videokameran virta katkeaa automaattisesti (Auto
Power Off (Aut. virrankatk.)). Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä vaihtamalla Auto Power Off (Aut.
virrankatk.) -asetukseksi Off (Pois).
• Käytä verkkolaitetta.
Virtaa ei voi katkaista.
• Irrota akku tai verkkolaite, kiinnitä virtalähde uudelleen videokameraan ja kytke sitten laitteeseen
uudelleen virta.
Akku tyhjenee nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian alhainen.
• Akku ei ole täysin latautunut. Lataa akku uudelleen.
• Akun käyttöikä on lopussa eikä sitä voi ladata enää. Käytä toista akkua.
Näytöt
Oire
Televisioruudussa tai LCD-näytössä on vääristynyt
kuva tai raitoja ylä-/alalaidassa tai vasemmassa/
oikeassa reunassa.
96
Selitys/ratkaisu
• Näin voi käydä, kun 16:9-kuvasuhteen kuvia tallennetaan ja katsellaan 4:3-kuvasuhteen televisiossa tai
päinvastoin. Lisätietoja on näytön teknisissä tiedoissa. sivu 83
Vianmääritys
Näytöt
Oire
Selitys/ratkaisu
LCD-näytössä näkyy tuntematon ilmaisin.
• Näytössä näkyy varoitusilmaisin tai sanoma. sivulla 93~95
LCD-näyttöön jää jälkikuva.
• Näin käy, jos irrotat verkkolaitteen tai poistat akun katkaisematta ensin virtaa.
LCD-näytössä näkyvä kuva on tumma.
• Ympäristön valo on liian kirkas. Säädä LCD-näytön kirkkautta ja kulmaa.
Tallennusväline
Oire
Selitys/ratkaisu
Muistikorttitoimintoja ei voi käyttää.
• Aseta muistikortti videokameraan oikein. sivu 30
• Jos käytät tietokoneella alustettua muistikorttia, alusta se uudelleen videokamerassa. sivu 80
Kuvaa ei voi poistaa.
• Toisessa laitteessa suojattuja kuvia ei voi poistaa. Poista kuvan suojaus kyseisessä laitteessa. sivu 72
• Vapauta muistikortissa (SDHC-muistikortti, jne.) mahdollisesti käytössä oleva kirjoitussuoja. sivu 31
Muistikorttia ei voi alustaa.
• Vapauta muistikortissa (SDHC-muistikortti, jne.) mahdollisesti käytössä oleva kirjoitussuoja. sivu 31
• Tuote ei tue muistikorttia tai korttiin liittyy ongelmia.
Datatiedoston nimi on virheellinen.
• Tiedosto voi olla vioittunut.
• Videokamera ei tue tiedostomuotoa.
• Vain tiedostonimi näkyy, jos hakemistorakenne on poikkeava.
Tietokone ei tunnista SDXC-muistikorttia.
• SDXC-muistikortit käyttävät exFAT-tiedostojärjestelmää. Käytä SDXC-muistikortteja Widows XP
-tietokoneessa lataamalla ja päivittämällä exFAT-tiedostojärjestelmäohjain Microsoftin verkkosivustolta.
SDXC-muistikortille tallennettuja valokuvia ja videoita
ei voi näyttää televisiolla tai tietokoneella.
• SDXC-muistikortit käyttävät exFAT-tiedostojärjestelmää. Ennen kuin liität tuotteen toiseen laitteeseen,
varmista, että laite on yhteensopiva exFAT-tiedostojärjestelmän kanssa.
97
Vianmääritys
Kuvaaminen
Oire
[Kuvaus]-painikkeen painaminen ei käynnistä
kuvausta.
98
Selitys/ratkaisu
•
•
•
•
Tallennusvälineessä ei ole riittävästi muistitilaa kuvausta varten.
Tarkista, että kamerassa on muistikortti ja ettei sen kirjoitussuoja ole päällä.
Videokameran lämpötila on korkea. Katkaise videokamerasta virta ja jätä se hetkeksi viileään paikkaan.
Videokameran sisällä on kosteutta (kondensaatio). Katkaise videokamerasta virta ja jätä se noin yhdeksi
tunniksi viileään paikkaan.
Todellinen kuvausaika on lyhyempi kuin arvioitu
kuvausaika.
• Arvioitu kuvausaika voi vaihdella sisällön ja käytettyjen ominaisuuksien mukaan.
• Nopeasti liikkuvan kohteen kuvaaminen lisää bittinopeutta ja kasvattaa tarvittavaa tallennustilaa, joka voi
johtaa siihen, että käytettävissä oleva kuvausaika lyhenee.
Kuvaus keskeytyy automaattisesti.
• Tallennusvälineessä ei ole enää vapaata tilaa. Kopioi tärkeät tiedostot tietokoneeseen ja alusta tallennusväline tai poista tarpeettomat tiedostot.
• Jos tiedostoja tallennetaan ja poistetaan jatkuvasti, tallennusvälineen toiminta heikentyy.
Alusta tällöin tallennusväline uudelleen.
• Jos käytössä on hitaan tallennusnopeuden muistikortti, videokamera lopettaa videon tallentamisen
automaattisesti ja näyttöön tulee siitä ilmoitus.
Kuvaan tulee pystysuoria viivoja, kun kuvataan
kirkasta kohdetta.
• Videokameralla ei voi kuvata liian kirkkaita kohteita.
Vianmääritys
Kuvaaminen
Oire
Selitys/ratkaisu
Kun näyttö on suorassa auringonvalossa kuvauksen
aikana, näyttö muuttuu hetkeksi punaiseksi tai
mustaksi.
• Älä jätä videokameraa sellaiseen asentoon, että LCD-näyttö altistuu suoralle auringonvalolle.
Näkyviin ei tule päivämäärää/aikaa kuvauksen
aikana.
• Aseta Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö) -asetuk-seksi On (Päällä). sivu 76
Äänimerkki ei kuulu.
• Aseta Beep Sound (Äänimerkki) -asetukseksi On (Päällä).
• Äänimerkki ei ole käytössä videon kuvaamisen aikana.
• Kun Audio/Video-kaapeli tai Micro HDMI -kaapeli on kytketty videokameraan, äänimerkki kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
[Kuvaus]-painikkeen painamisen ja videon aloitus-/
lopetuskohdan välillä on viive.
• Videokamerassa voi olla pieni viive [Kuvaus]-painikkeen painamisen ja videon aloitus-/lopetuskohdan
välillä. Tämä ei ole virhetoiminto.
Valokuvaa ei voi tallentaa.
• Aseta videokamera kuvaustilaan. sivu 26
• Poista muistikortin mahdollinen kirjoitussuojaus käytöstä. sivu 31
• Tallennusväline on täynnä.
Käytä uutta muistikorttia tai alusta tallennusväline. sivu 80
Vaihtoehtoisesti poista tarpeettomat kuvat. sivu 70
99
Vianmääritys
Kuvan säätö kuvauksen aikana
Oire
Selitys/ratkaisu
Laite ei tarkenna automaattisesti.
• Aseta Focus (Tarkenna) -asetukseksi Auto (Automaattinen) sivu 58
• Kuvausolosuhteet eivät sovellu automaattiseen tarkennukseen.
Tarkenna kuva manuaalisesti. sivu 58
• Objektiivin pinnassa on pölyä. Puhdista objektiivi ja tarkista tarkennus.
• Kuvaat pimeässä. Lisää valon määrää.
Kuva näyttää liian kirkkaalta tai värisee, tai siinä on
värimuutoksia.
• Näin käy, kun kuvataan loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa. Tämän ilmiön vaikutusta voi
ehkäistä poistamalla iSCENE-toiminnon käytöstä. sivu 52
Kuvan toisto videokameralla
Oire
Selitys/ratkaisu
Videota ei toisteta.
• Valitse videotoistotila painamalla [MODE]-painiketta.
• Muilla laitteilla tallennettuja kuvatiedostoja ei ehkä voi toistaa tässä videokamerassa.
• Tarkista muistikortin yhteensopivuus. sivu 31
Ohitus tai haku ei toimi oikein.
• Toiminto ei toimi oikein, jos videokameran sisäinen lämpötila on liian korkea. Katkaise videokamerasta
virta, odota hetki ja kytke virta sitten uudelleen.
Toisto katkeaa äkillisesti.
• Tarkista, että verkkolaite tai akku on hyvin paikallaan ja toimii moitteettomasti.
Ääntä ei kuulu toistettaessa intervallikuvauksen avulla
• Intervallikuvaus ei tue äänen tallennusta. (mykkä tallennus)
tallennettua videota.
Tallennusvälineelle tallennetut valokuvat eivät näy
oikeassa koossa.
• Muissa laitteissa tallennetut valokuvat eivät välttämättä näy oikeassa koossa.
Tämä ei ole virhetoiminto.
Toisto muilla laitteilla (televisio tms.)
Oire
100
Selitys/ratkaisu
Kytketyn laitteen kuvaa ei näy tai ääntä ei kuulu.
• Kytke AV-kaapelin audiojohto videokameraan tai liitettyyn laitteeseen (televisio, DVD-laite tms.). (punainen
- oikealla, valkoinen - vasemmalla)
• Audio/Video-kaapeli tai Micro HDMI -kaapeli ei ole oikein kytketty. Varmista, että Audio/Video-kaapeli tai
Micro HDMI -kaapeli on kytketty oikeaan liitäntään. sivu 82
Tallennus ei onnistu HDMI-kaapelin avulla.
• HDMI-kaapelin avulla ei voi tallentaa.
Vianmääritys
Liittäminen Tietokoneeseen
Oire
Selitys/ratkaisu
Videoita käytettäessä tietokone ei tunnista
videokameraa.
• Irrota USB-kaapeli tietokoneesta sekä videokamerasta ja käynnistä tietokone uudelleen. Kytke se sitten
huolellisesti uudelleen.
Videotiedoston toistaminen tietokoneessa ei onnistu
kunnolla.
• Jos haluat toistaa videokameralla kuvattuja videoita tietokoneella, asenna tietokoneeseen videokoodekki.
Asenna tai käynnistä sisäinen muokkausohjelmisto (Intelli-studio).
• Varmista, että asetat liittimen oikein päin ja kytke sitten USB-kaapeli hyvin videokameran USB-liitäntään.
Irrota kaapeli tietokoneesta sekä videokamerasta ja käynnistä tietokone uudelleen. Kytke se sitten
huolellisesti uudelleen.
• Tietokoneen suorituskyky ei ehkä riitä videotiedoston toistamiseen. Tarkasta tietokoneelta vaadittavat
ominaisuudet.
Intelli-studio ei toimi oikein.
• Sulje Intelli-studio-sovellus ja käynnistä sitten Windows-tietokone uudelleen.
• Intelli-studio ei ole Mac OS yhteensopiva.
• Aseta PC Software (Tietokoneohjelma) -asetukseksi On (Päällä) Asetukset-valikossa.
Videokameralla kuvatun videotiedoston kuva tai ääni
ei toistu oikein tietokoneessa.
• Videokameralla kuvatun videotiedoston kuvan tai äänen toisto saattaa katkeilla tietokoneen
tiedonsiirtonopeuden mukaan. Kopioi videotiedosto tietokoneeseen ja toista se sitten tietokoneessa.
• Jos videokamera on kytketty tietokoneeseen, joka ei tue Hi-speed USB (USB2.0) -yhteyttä, kuva tai ääni
ei ehkä toistu oikein.Tällä ei ole vaikutusta tietokoneeseen kopioituun kuvaan tai ääneen.
Toistonäyttö keskeytyy tai vääristyy.
• Tarkasta videoiden toistossa tarvittavat järjestelmävaatimukset. sivu 85
• Sulje kaikki muut tietokoneessa käynnissä olevat sovellukset.
• Jos tallennettua videotiedostoa toistetaan tietokoneeseen kytketyssä videokamerassa, siirtonopeus voi
estää kuvan tasaisen toiston. Kopioi tiedosto tietokoneeseen ja toista se sitten.
101
Vianmääritys
Kopiointi toisiin laitteisiin
Oire
Tallennus ei onnistu AV-kaapelin avulla.
Selitys/ratkaisu
• AV-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Varmista, että AV-kaapeli on kytketty oikeaan liitäntään (toisen
laitteen tuloliitäntään), jos haluat tallentaa kuvaa videokamerasta. sivu 84
Yleiset toiminnot
Oire
Selitys/ratkaisu
Päivämäärä ja aika ovat virheelliset.
• Onko videokamera ollut käyttämättä pitkän aikaa?
Sisäänrakennettu ladattava ylläpitoparisto on ehkä ehtynyt. sivu 25
Videokamera ei käynnisty tai minkään painikkeen
painamisella ei ole vaikutusta.
• Irrota akku tai verkkolaite, kiinnitä virtalähde uudelleen videokameraan ja kytke sitten laitteeseen
uudelleen virta.
Valikkotoiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
Oire
Selitys/ratkaisu
• Harmaina näkyviä vaihtoehtoja ei voi valita kuvaus-/toistotilassa. Jos laitteeseen ei ole asetettu
muistikorttia, kaikki muistikorttia edellyttävät toiminnot (Storage Info (Muistitiedot), Format (Alusta) ja
niin edelleen) näkyvät valikossa himmennettyinä, eikä niitä voi valita. Aseta videokameraan muistikortti,
jotta voit käyttää toimintoja.
Valikon vaihtoehdot näkyvät harmaina.
Ei voi käyttää
Anti-Shake(HDIS) (Tärinän v. (HDIS)
Face Detection (Kasvojentunnistus)
Taustavalo
102
C.Nite (Värit yöllä),
Intelli Zoom (Intelli-Zoom)
Seuraavien asetusten vuoksi
Digital Special Effect (Digitaalinen tehoste)
Video Resolution (Videon tarkkuus) : 1280x720/25p
Huolto ja lisätiedot
HUOLTO
Säilyttämisessä huomioitavaa
• Katkaise videokamerasta virta säilytyksen ajaksi.
- Irrota akku ja verkkolaite.
- Poista muistikortti.
• Objektiivin puhdistaminen
Poista pöly puhallusharjalla ja pyyhi objektiivi varovasti pehmeällä
kankaalla.
Pyyhi tarvittaessa varovasti objektiivin puhdistamiseen tarkoitetulla
paperilla.
- Linssiin voi tulla hometta, jos se jätetään likaiseksi.
- Jos objektiivi näyttää himmeältä, katkaise videokamerasta virta
noin 1 tunniksi.
Videokameran puhdistaminen
Katkaise videokamerasta virta ennen puhdistamista ja irrota
akku sekä verkkolaite.
• Ulkopinnan puhdistaminen
- Pyyhi varovasti kuivalla ja pehmeällä liinalla. Kun pyyhit laitteen
pintaa, paina hyvin kevyesti.
- Älä käytä bensiiniä tai liuottimia videokameran puhdistukseen.
Ulkokuoren pinnoite voi lähteä irti tai kuoren pinta mennä
pilalle.
• LCD-näytön puhdistaminen
Pyyhi varovasti kuivalla ja pehmeällä liinalla. Varo vahingoittamasta
näyttöä.
LCD-näyttö
• Älä vahingoita näyttöä hankaamalla sitä karkealla liinalla.
• Ota huomioon seuraavat LCD-näytön käyttöön liittyvät
seikat. Ne eivät ole toimintahäiriöitä.
- Kun videokameraa käytetään, kameran pinta LCD-näytön
ympärillä saattaa lämmetä.
- Jos jätät virran päälle pitkäksi aikaa, kameran pinta LCDnäytön ympärillä kuumenee.
- Kun videokameraa käytetään kylmissä olosuhteissa, LCDnäytössä voi näkyä jälkikuva.
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkojen laatuvaatimusten
mukaisesti, joten yli 99,99 % näytön kuvapisteistä on toimivia.
Siitä huolimatta näytössä keskiosassa voi ilmetä yksittäisiä mustia
tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai valkoisia) pisteitä ja näytön
reunoilla enintään kahden tällaisen pisteen muodostamia kohtia.
Nämä valmistusprosessin seurauksena syntyvät pisteet eivät
vaikuta kuvattuun materiaaliin.
103
Huolto ja lisätiedot
Jos videokameraan tiivistyy kosteutta, älä käytä sitä vähään
aikaan
• Mitä tarkoitetaan kosteuden tiivistymisellä?
Videokameraan tiivistyy kosteutta, kun se siirretään paikkaan,
jonka lämpötila eroaa merkittävästi aiemmasta paikasta.
Kosteutta tiivistyy videokameran ulkoisten tai sisäisten osien ja
heijastuslinssin pinnalle. Kun näin tapahtuu, seurauksena voi
olla videokameran toimintahäiriö tai vahingoittuminen, jos laitetta
käytetään virta kytkettynä, kun kosteutta on tiivistynyt.
• Milloin kosteuden tiivistymistä ilmenee?
Laitteeseen tiivistyy kosteutta, kun se siirretään aiempaa
lämpimämpään paikkaan tai kun se otetaan odottamatta käyttöön
kuumassa paikassa.
-Kun laitteella kuvataan talvella kylmällä ilmalla ja kun laite
sitten siirretään takaisin sisätiloihin.
-Kun laitteella kuvataan lämpimällä säällä sen jälkeen, kun laite
on ollut sisätiloissa tai ilmastoidussa autossa.
• Mitä asialle voi tehdä?
-Katkaise virta ja irrota akku ja pidä videokameraa kuivassa
paikassa noin 1–2 tuntia ennen käyttöä.
• Käytä videokameraa, kun tiivistynyt kosteus on kokonaan hävinnyt.
• Muista käyttää videokameran suositeltuja lisävarusteita. Jos
videokamera on huollettava, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsung-huoltoon.
VIDEOKAMERAN KÄYTTÄMINEN
ULKOMAILLA
• Jokaisella maalla tai alueella on omat sähkö- ja värijärjestelmät.
• Tarkista seuraavat asiat ennen digitaalivideokameran käyttöä.
Virtalähteet
Videokameran mukana toimitetulla verkkolaitteella voit käyttää
videokameraa ja ladata sen kaikkialla, missä jännite on 100–240 V,
50/60 Hz. Jos virtajohto on eri tyyppiä kuin pistorasia, hanki sopiva
välikappale.
Tietoja televisioiden värijärjestelmistä
Tässä videokamerassa käytetään PAL-järjestelmää. Jos haluat
katsoa tallenteitasi televisiosta tai kopioida niitä ulkoiseen laitteeseen,
laitteen on oltava PAL-järjestelmän mukainen televisio tai ulkoinen
laite, jossa on sopivat audio-/videoliitännät. Muussa tapauksessa
sinun on ehkä käytettävä erillistä (PAL-NTSC-videomuunninta).
Samsung ei tarjoa muunninta.
PAL-yhteensopivat maat/alueet
Australia, Belgia, Bulgaria, Egypti, Espanja, Hollanti, Hongkong,
Intia, Iran, Irak, Iso-Britannia, Itävalta, IVY-maat, Kiina, Kreikka,
Kuwait, Libya, Malesia, Mauritius, Norja, Ranska, Romania,
Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Syyria, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta,
Tunisia, Unkari jne.
NTSC-yhteensopivat maat/alueet
Bahama, Kanada, Keski-Amerikka, Japani, Korea, Meksiko,
Filippiinit, Taiwan, Yhdysvallat jne
104
Voit kuvata videokamerallasi missä tahansa ja katsella tallenteita
LCD-näytöstä.
Huolto ja lisätiedot
SANASTO
AF (Automaattinen tarkennus)
Järjestelmä, joka tarkentaa laitteen objektiivin automaattisesti kuvauskohteeseen.
Laite käyttää automaattiseen tarkennukseen kontrastia.
Aukko
Aukko säätelee laitteen kuvakennoon pääsevän valon määrää.
Videokameran tärinä (epäterävyys)
Jos laitetta liikutetaan sulkimen ollessa auki, kuva voi olla epäterävä. Näin käy
yleisimmin silloin, kun valotusaika on pitkä. Voit estää tärinän suurentamalla
herkkyyttä ja käyttämällä lyhyempää valotusaikaa. Voit myös vakauttaa laitteen
käyttämällä jalustaa tai DIS- tai OIS-toimintoa.
Sommittelu
Polttoväli (f)
Polttopisteen etäisyys linssin keskipisteestä (millimetreinä). Pitkä polttoväli
kaventaa katselukulmaa ja suurentaa kuvauskohdetta. Lyhyt polttoväli laajentaa
katselukulmaa.
F-luku
F-luku määrittää linssin kirkkauden. Kun linssin F-luku on pieni, kuva on yleensä
kirkkaampi. F-luku on suorassa suhteessa polttoväliin ja käänteissä suhteessa
linssin halkaisijaan.
*F-luku = polttoväli / linssin aukon halkaisija
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264 määrittää ISOIEC:n ja ITU-T:n vuonna 2003 standardoiman
uusimman videokoodausmuodon. MPEG-4 AVC/H.264 on yli kaksi kertaa
niin tehokas kuin perinteinen MPEG-2-muoto. Laite koodaa teräväpiirtovideot
MPEG-4 AVC/H.264-muodossa.
Valokuvauksessa sommittelu tarkoittaa kuvauskohteiden asettelemista. Yleensä
kannattaa käyttää nk. kolmanneksen sääntöä.
Optinen zoom
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
Laatu
CMOS on kuvakenno, joka tuottaa lähes CCD-kennoja (charge coupled device)
vastaavan kuvanlaadun. Se kuitenkin kuluttaa vähemmän virtaa, mikä pidentää
laitteen akun kestoa.
Kuvaa digitaalisen kuvan pakkaussuhdetta. Korkealaatuisten kuvien
pakkaussuhde on pieni ja tiedostokoko yleensä suuri.
Digitaalizoomaus
Digitaalisen kuvan kuvapisteiden määrä. Jos kuvan tarkkuus on suuri, siinä on
paljon kuvapisteitä ja se on yleensä tarkka.
Ominaisuus, joka parantaa keinotekoisesti zoom-objektiivilla (optinen zoom)
saavutettavaa zoomausta. Digitaalizoomauksella kuvanlaatu heikkenee
suurennusasteen kasvaessa.
Tehollinen kuvapisteiden määrä
Toisin kuin kuvapisteiden kokonaismäärä, tämä on niiden kuvapisteiden
todellinen määrä, joita käytetään kuvan toisintamiseen.
EV-arvo
Kaikki laitteen valotusajan ja objektiivin aukon yhdistelmät, joilla saadaan
tulokseksi sama valotus.
Valotus
Laitteen kuvakennoon pääsevän valon määrä. Valotusta säädetään valotusajan,
aukon arvon ja ISO-herkkyyden yhdistelmällä.
Tämä yleiszoom suurentaa kuvaa heikentämättä kuvanlaatua.
Tarkkuus
Valotusaika
Valotusaika tarkoittaa sulkimen avautumisesta sen sulkeutumiseen kuluvaa
aikaa. Sillä on paljon merkitystä kuvan kirkkauden kannalta, koska se säätää
aukon kautta kuvakennoon kulkevan valon määrää. Lyhyt valotusaika päästää
valoa kennoon lyhyemmän aikaa, jolloin kuvasta tulee tumma ja liikkuvat
kuvauskohteet näyttävät pysähtyneiltä.
Valkotasapaino (väritasapaino)
Kuvan värien (yleensä päävärien eli punaisen, vihreän ja sinisen) voimakkuuden
säätö. Valko- tai väritasapainoa säätämällä kuvan värit toistuvat oikein.
105
Tekniset tiedot
Mallinimi
HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920
Kuvasignaali
Järjestelmä
LCD-näyttö
Liitännät
Yleiset
106
PAL
Kuvanpakkausmuoto
H.264/AVC
Äänenpakkausmuoto
AAC (Advanced Audio Coding)
Kuvan muodostus
1/3.2” CMOS
Teholliset kuvapisteet
Noin 920 000 pikseliä
Kuvapisteiden kokonaismäärä
Noin 5 megapikseliä
Objektiivi
1,8 - 4,9, 52x (optinen), 70x (Intelli), 130x (Digital) elektroninen zoomauslinssi
Polttoväli
2.1mm~109.2mm
Koko/pistemäärä
2,7 tuumaa leveä, 230k
LCD-näytön tyyppi
TFT-aktiivimatriisijärjestelmä
Komposiittivideolähtö
1,0V (p_p), 75Ω, analoginen
Audiolähtö
-7.5dBm 47KΩ, analoginen, stereo
HDMI-lähtö
D-tyypin liitin (Micro HDMI)
USB-lähtö
mini-USB-B-tyyppi (USB2.0 High Speed)
Virtalähde
5,0V (Verkkolaitteen käyttäminen), 3,7V (Käytettäessä litiumioniakkua)
Virtalähteen tyyppi
Virtalähde (100V~240V) 50/60Hz, litiumioniakku
Virrankulutus
2.4W( LCD käytössä)
Käyttölämpötila
0˚C ~ 40˚C
Kosteus käytön aikana
10% ~ 80%
Säilytyslämpötila
-20˚C ~ 60˚C
Ulkomitat (LxKxS)
Noin 53.9mm×56.4mm×119.0mm
Paino
Noin 222g (Ilman akkua ja muistikorttia)
Kiinteä mikrofoni
Suuntaukseton stereomikrofoni
※Laitteen teknisiä tietoja ja rakennetta saatetaan muuttaa asiasta etukäteen ilmoittamatta.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Ota yhteyttä Samsungiin
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai
pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä
paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa,
kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli
Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman
määrän. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet
voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien
uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä
ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai
käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita
tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien
haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän
kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan
ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-yhteensopiva
Noudatamme RoHS-järjestelmää (The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment), joten tuotteissamme ei käytetä seuraavia kuutta haitallista ainetta: kadmium (Cd), lyijy (Pb), elohopea (Hg),
kuusiarvoinen kromi (Cr+6), polybromatut bifenyylit (PBB) ja polybromatut difenyylieetterit (PBDE).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising