Samsung | BD-J7500 | Käyttöopas | Samsung Blu-ray-soitin J7500 Käyttöopas

BD-J7500
Blu-ray™-levysoitin
käyttöohje
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa
www.samsung.com/register
Turvallisuusohjeet
Varoitus
VAROITUS
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on suurjännite. On vaarallista joutua
kosketuksiin tämän tuotteen minkään
sisäisen osan kanssa.
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
VAROITUS : SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLETTAVISSA
OLEVIA OSIA. ANNA KAIKKI HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
• Kotelossa sekä laitteen takana ja pohjassa olevat
aukot on suunniteltu tarvittavan jäähdytyksen
varmistamiseksi. Näitä aukkoja ei saa koskaan
tukkia tai peittää tuotteen luotettavan toiminnan
varmistamiseksi ja tuotteen suojaamiseksi
kuumenemiselta.
-- Älä sijoita tuotetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin, ellei
oikeanlaista jäähdytystä varmisteta ensin.
-- Älä aseta tuotetta lämpöpatterin lähelle tai sen
päälle tai tilaan, jossa tuote altistuu suoralle
auringonvalolle.
-- Älä aseta vettä sisältäviä astioita (esim. maljakot)
tuotteen päälle. Veden läikkyminen voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista laitetta sateelle tai aseta sitä lähelle
vettä (kylpyamme, pesukulho, keittiön lavuaari,
allas jne.). Jos laite kastuu, kytke se pois
virtalähteestä ja ota heti yhteyttä valtuutettuun
jälleenmyyjään.
• Tässä laitteessa käytetään paristoja/akkuja.
Paristot/akut tulee hävittää paikallisten
ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisää
tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.
• Älä kuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai
sovittimia yli niiden kapasiteetin, koska tämä
aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
• Vedä sähköjohdot niin, ettei niiden päällä
kävellä ja etteivät niiden päällä olevat esineet
purista johtoja. Ota erityisesti huomioon johdot
liitännöissä, pistorasioissa ja pisteessä, missä
johdot tulevat ulos laitteesta.
2
Tämä symboli ilmaisee, että tämän
tuotteen mukana on toimitettu tärkeää
viitemateriaalia koskien käyttöä ja huoltoa.
• Voit suojata laitteen poistamalla sen sähköjohdon
pistorasiasta ja antennijohdon antenni- tai
kaapelitelevisioliitännästä ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Tämä suojaa laitetta salamoilta ja sähköjohtojen
ylijännitepiikeiltä.
• Varmista, että tasavirtasovittimen volttimerkintä
vastaa alueella käytössä olevaa
volttimäärää ennen kuin kytket virtajohdon
tasavirtasovittimeen.
• Älä koskaan laita mitään metallista laitteen
avoimiin osiin. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran.
• Älä koskaan koske laitteen sisäosia, jotta vältät
sähköiskut. Vain valtuutetun teknikon tulee
antaa avata laite.
• Varmista, että virtajohto on kiinnitetty tiukasti.
Pidä aina kiinni virtajohdon päästä, kun irrotat
sen pistorasiasta. Älä irrota johtoa koskaan
vetämällä itse johdosta. Älä koske virtajohtoon
märillä käsillä.
• Jos laite ei toimi oikealla tavalla – etenkin jos laitteesta
lähtee epätavallisia ääniä tai hajua – kytke laite
irti välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun
jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.
Suomi
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä määritetyt
säätimet, muutokset tai toimenpiteet voivat johtaa
vaaralliseen säteilylle altistumiseen.
VAROITUS :
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI AIHEUTTAA
VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA.
VARMISTA, ETTÄ TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN MUKAAN.
Suomi
Turvallisuusohjeet
3
• Puhdista laite pyyhkimällä se pehmeällä,
kuivalla kankaalla, kun olet ensin irrottanut
laitteen virtajohdon pistorasiasta. Älä käytä
puhdistukseen kemikaaleja, kuten vahaa,
bensiiniä, alkoholia, tinneriä, hyönteismyrkkyä,
ilmanraikastimia, voiteluaineita tai
puhdistusaineita. Nämä kemikaalit voivat
vahingoittaa tuotteen ulkoasua ja poistaa
merkinnät kuoresta.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään nesteellä
täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
• Paristoja/akkuja ei saa hävittää polttamalla.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan
pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu liikaa, se
voi ylikuumentua. Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Olemassa on räjähdysvaara, jos kaukosäätimessä
yritetään käyttää vääräntyyppisiä paristoja.
Vaihda se ainoastaan samanlaiseen tai
vastaavaan paristoon.
• VAROITUS – ESTÄ TULIPALO
PITÄMÄLLÄ KYNTTILÄT JA MUUT
AVOTULTA TUOTTAVAT ASIAT AINA
POISSA TUOTTEEN LÄHELTÄ.
• VAROITUS – Tämä tuote sisältää kemikaaleja,
jotka Kalifornian osavaltiossa on todettu
aiheuttavan syöpää ja lisääntymistoksisuutta.
01
• Kotelon hoitaminen.
-- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
tuotteeseen, muista katkaista niistä ensin
virta.
-- Jos tuote viedään kylmästä lämpimään
nopeasti, liikkuviin osiin ja linssiin saattaa
tiivistyä kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa
normaalisti. Irrota tässä tapauksessa tuotteen
virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia ja
kytke sitten virtajohto pistorasiaan. Aseta levy
laitteeseen ja yritä aloittaa toisto uudelleen.
• Muista irrottaa virtajohto pistorasiasta, jos tuotetta
ei käytetä tai jos jätät tuotteen valvomatta pitkäksi
aikaa (etenkin silloin, jos lapsia, vanhuksia tai
vammaisia ihmisiä on yksin talossa).
-- Muista irrottaa virtajohto pistorasiasta, jos
tuotetta ei käytetä tai jos jätät tuotteen
valvomatta pitkäksi aikaa (etenkin silloin, jos
lapsia, vanhuksia tai vammaisia ihmisiä on
yksin talossa).
• Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun,
jos aiot asentaa tuotteen paikkaan, jossa on
paljon pölyä, korkea tai matala lämpötila, paljon
kosteutta, kemiallisia aineita, tai jos tuotetta
käytetään vuorokauden ympäri, esimerkiksi
lentokentällä tai juna-asemalla. Jos et varmista
toimivuutta ensin, tuote voi vaurioitua vakavasti.
• Käytä vain asianmukaisesti maadoitettua johtoa
ja pistoketta.
-- Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun
tai laitteiston vaurioitumisen. (Vain luokan 1
laitteet.)
• Laitteen virta kytketään täysin pois kytkemällä
se irti pistorasiasta. Tämän vuoksi pistorasian ja
virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.
• Pidä huoli, että lapset eivät voi roikkua laitteesta.
• Säilytä lisävarusteet (esim. akku) poissa lasten
ulottuvilta.
• Älä asenna tuotetta epävaakaaseen paikkaan,
kuten epävakaaseen hyllyyn, vinolle lattialle tai
tärinälle alttiiseen paikkaan.
• Älä pudota tuotetta ja varo, ettei siihen kohdistu
muita iskuja. Jos tuote vaurioituu, kytke virtajohto
irti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Turvallisuusohjeet
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA
MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN
TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ
VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun
se kytketään muihin laitteisiin suojatuilla
kaapeleilla ja liittimillä. Käytä kytkennöissä
suojattuja kaapeleita ja liittimiä muiden
sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden,
sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke
täytyy irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee
olla tämän vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee
helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on
lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien
mukaisesti.
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
||HUOMAUTUS |
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
\\ Jos Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa tämän
soittimen aluekoodia, soitin ei voi toistaa levyä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu
valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu
pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta,
jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy
vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin
pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on saatavana
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin
tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva
turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti.
Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas
johto voi aiheuttaa sähköiskun.
4
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia
laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä,
liesiä tai muita vastaavia laitteita (AVvastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla.
Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä,
joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa
pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas
maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki
ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
Suomi
12. Käytä vain valmistajan
suosittelemaa tai laitteen
mukana myytävää kärryä,
telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää. Jos
käytät kärryä, käsittele
kärry-laiteyhdistelmää aina huolellisesti ja
varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse
aiheuttamaan vammoja.
13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto
tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen
on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut
esineitä, laite on altistunut sateelle tai
kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on
pudonnut.
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA
3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen 3D-toiminnon
käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa epämukavaksi
katsellessaan 3D TV:tä. Voi esiintyä esim.
huimausta, pahoinvointia ja päänsärkyä.
Jos sinulla esiintyy mitään näistä oireista, lopeta
3D TV:n katseleminen, ota 3D Active Glasses
-lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• 3D-sisällön pitkäaikainen katseleminen voi
rasittaa silmiä. Jos silmäsi rasittuvat 3D TV:tä
katsellessa ota 3D Active Glasses -lasit pois
silmiltäsi ja lepää.
• Aikuisten tulee säännöllisesti katsoa 3D-toimintoa
käyttävien lasten perään.
Jos lapsella esiintyy silmien väsymistä, päänsärkyä,
huimausta tai pahoinvointia, keskeytä lapsen 3D
TV:n katselu ja anna hänen levätä.
5
Suomi
Turvallisuusohjeet
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita
ja -varusteita.
• Älä käytä 3D Active Glasses -laseja muihin
tarkoituksiin. (kuten silmälaseina, aurinkolaseina,
suojalaseina jne.)
• Älä käytä 3D-toimintoa tai 3D Active Glasses
-laseja, kun kävelet tai olet liikkeessä.
3D-toiminnon tai 3D Active Glasses -lasien
käyttö liikkuessa voi aiheuttaa sen, että törmäät
esineisiin, kaadut ja/tai putoat, mistä voi
aiheutua vakava loukkaantuminen.
• Jos haluat nauttia 3D-sisällöstä, kytke 3D-laite
(3D-yhteensopiva AV-vastaanotin tai televisio)
soittimen HDMI OUT -liitäntään käyttäen
nopeata HDMI-kaapelia. Aseta 3D-lasit silmillesi
ennen 3D-sisällön toistamista.
• Soitin lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT
-liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus asetetaan
alkuperäisen 3D-videon mukaiseksi. Et voi
muuttaa näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön
koon tai näyttötarkkuuden asettaminen, eivät
välttämättä toimi oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön leveyden
verran kauempana televisiosta 3D-sisältöä
katsellessasi. Jos sinulla on esim. 46 tuuman
televisio, pysy 138 tuuman päässä (11,5 jalkaa)
näytöstä.
• Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos soitin on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin,
3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
• Tämä soitin ei muunna 2D-sisältöä 3D-sisällöksi.
• "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" -logo ovat Blu-ray
Disc Associationin tavaramerkkejä.
01
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei
kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään
pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen
ulostulopisteen kohdalla.
Sisällys
Turvallisuusohjeet
2
4
4
5
Asetukset
Varoitus
Varotoimet
3D-toiminnon käyttäminen
9
Takapaneeli
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
Asetukset-ruudun käyttö
18
Aloitusruutu
Kaukosäätimen Asetukset-valikon käyttöön
tarkoitetut painikkeet
Asetukset-valikon toiminnot
18Kuva
19Ääni
20Verkko
Etupaneeli
20
Smart Hub
20Järjestelmä
Kaukosäädin
22Tuki
Kaukosäätimen toiminnot
22
22
25
Liitännät
11
17
17
Ennen aloitusta
Tarvikkeet
Alkuasetukset
16
Tärkeitä turvallisuusohjeita
8
16
26
26
Kytkentä televisioon
26
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Vaihtoehto 1 Kytkeminen HDMIyhteensopivaan AV-vastaanottimeen, joka
tukee läpivientiä
Vaihtoehto 2 Kytkeminen HDMIyhteensopivaan AV-vastaanottimeen, joka
ei tue läpivientiä
Vaihtoehto 3 Kytkeminen
äänentoistojärjestelmään (7.1-kanavainen
vahvistin)
Vaihtoehto 4 Kytkeminen AVvastaanottimeen, jossa on digitaalinen
optinen kaapeli
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Kiinteä verkko
Langaton verkko
6
Suomi
Verkot ja internet
Verkkoyhteyden määrittäminen
Wi-Fi Direct
Ohjelmiston päivittäminen
Päivitä nyt
Autom. päivitys
Mediatoisto
Verkkopalvelut
Kaupallisten levyjen toistaminen
39
Samsung-tilin luonti
28
Valokuvien, videon ja musiikin
(multimedia) toistaminen
40
Samsung Appsin käyttö
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
40
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
40
USB-laitteelle tallennetun mediasisällön
toistaminen
41
42
Tietokoneelle/mobiililaitteelle tallennetun
mediasisällön toistaminen
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän
levyn toisto
Videotoiston hallinta
37
37
38
38
38
43
43
45
46
Kaukosäätimen videon toistoon käytetyt
painikkeet
46
Asetukset-valikon käyttö toiston aikana
Lajittele- ja Valinnat-valikkojen käyttö
Samsung Apps -ruutu lyhyesti
Sovelluksen käynnistys
Screen Mirroring
Verkkoselaimen Web Browser
Linkkiselaus ja Osoitinselaus
Ohjauspaneeli lyhyesti
Asetusvalikon käyttö
Internet-palvelutilien yhdis-täminen
tuotteeseen
BD-LIVE™
Musiikkitoiston hallinta
Kaukosäätimen musiikin toistoon käytetyt
painikkeet
Valinnat-valikon käyttö toiston aikana
Lajittele- ja Valinnat-valikkojen käyttö
tiedostoruudulla
Liite
47
50
CD-äänilevyn raitojen toistaminen
uudelleen
51
54
CD-äänilevyn raitojen sekoitus
Soittolistan luominen CD-levyltä
54
54
Valokuvasisällön toistaminen
Lisätiedot
47HUOMAUTUKSET
49
36Kopioidaan
37
43
Ennen Samsung Appsin käyttöä
Tarkkuus sisältötyypin mukaan
Digitaaliset lähtövalinnat
Vianmääritys
Levyjen ja tiedostomuotojen
yhteensopivuus
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
55Aluekoodi
Työkalut-valikon käyttö toiston aikana
Lajittele- ja Valinnat-valikkojen käyttö
55
Soittimessa toistettavien levyjen logot
59
Tietoja yhteensopivuudesta
60
Verkkopalveluiden
vastuuvapautuslauseke
56
Tiedostojen lähettäminen
Videoiden, musiikin ja valokuvien
kopioiminen
60
Lähetä-toiminnon käyttäminen
61
63
7
Suomi
Tuetut muodot
Kopiosuojaus
Lisenssi
Tekniset tiedot
Sisällys
28
Ennen aloitusta
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Käyttöopas
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Kaukosäädin
8
Suomi
Etupaneeli
Ennen aloitusta
PYSÄYTÄ-PAINIKE
AVAA/SULJE-PAINIKE
LEVYKELKKA
NÄYTTÖ
USB-LIITÄNTÄ
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
||HUOMAUTUKSET |
\\ Voit päivittää tuotteen ohjelmiston USB-LIITÄNTÄ -liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
\\ Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen Toista-painiketta.
Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten kaukosäätimen v-painiketta.
\\ Käytä Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa kytkemällä HDMI-kaapeli HDMI 1 -liitäntään.
Jos kytket HDMI 2 -liitännän, Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminto ei ole käytettävissä.
Takapaneeli
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
HDMI 1 lähettää ääntä ja videokuvaa
HDMI 2 lähettää vain ääntä
9
02
VIRTAPAINIKE
TOISTA/KESKEYTÄ-PAINIKE
Suomi
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Ennen aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
Voit asettaa television tulolähteen
asennuksen jälkeen.
(Tämä painike on käytettävissä vain Samsung TV:ssä.)
SOURCE
Kytke soitin päälle tai pois päältä.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Kytke televisio päälle ja pois päältä.
(Tämä painike on käytettävissä vain Samsung TV:ssä.)
Television äänenvoimakkuuden säätäminen.
(Tämä painike on käytettävissä vain Samsung TV:ssä.)
9
TITLE MENU
0
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit avata ponnahdusvalikon
tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit hakea taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn toiston.
Tällä painikkeella voit avata levyvalikon.
Appsin käyttö.
Painamalla tästä voit siirtyä päävalikkoon.
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut -valikkoa.
Palaa edelliseen valikkoon.
Näillä painikkeilla käytetään sekä soittimen
valikkoja että useita Blu-ray-levyn toimintoja.
Hae sisältöä painamalla.
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Voit toistaa nimikkeen, jakson, raidan tai
levyn.
Näyttää toistotiedot.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa valikon
asetuksia.
Käytetään valikosta poistumiseen.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Koko näytön tilan käyttäminen.
Tämä painike ei ole käytössä Blu-ray-/DVDlevyjen toiston aikana.
Tällä painikkeella voi vaihtaa Blu-ray/DVDlevyn tekstityskielen.
Useiden levyn äänitoimintojen käyttäminen.
Paristojen asentaminen
||HUOMAUTUS |
\\ Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
-- Tarkista paristojen napaisuus +/–.
-- Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
-- Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä ei
ole esteitä.
-- Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
||VAROITUS |
\\ Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
10
Suomi
Liitännät
Kytkentä televisioon
||HUOMAUTUKSET |
\\ Käytä Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa kytkemällä HDMI-kaapeli HDMI 1 -liitäntään.
Jos kytket HDMI 2 -liitännän, Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminto ei ole käytettävissä.
-- HDMI 2 -liitäntä ei lähetä videosignaalia.
\\ Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös DIGITAL AUDIO OUT -liitäntä tuotteen äänen
kuulemiseksi.
\\ HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
\\ Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja televisiosi
käyttöoppaasta.
\\ Kun kytket soittimen televisioon käyttäen HDMI-kaapelia tai kytket sen uuteen televisioon, ja kytket virran päälle ensimmäisen
kerran, soitin asettaa HDMI-lähtötarkkuuden automaattisesti television tukemaan korkeimpaan tarkkuuteen.
\\ Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin HDMI Värisyvyys Pois -tilaan valikosta.
\\ Jotta voit katsella videokuvaa HDMI 720p-, 1080i, 1080p- tai 2160p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on oltava
suurinopeuksinen (luokka 2).
\\ HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.
11
Suomi
Liitännät
Ääni
Video
03
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan HDMI OUT -liitäntään ja television HDMI IN
-liitäntään.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Liitännät
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Voit kytkeä Blu-ray-soittimen äänentoistojärjestelmään käyttäen alla olevaa tapaa.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Vaihtoehto 1 Kytkeminen HDMI-yhteensopivaan AV-vastaanottimeen, joka tukee läpivientiä
• Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT 1 -liitännästä vastaanottimen
HDMI IN -liitäntään. Kytke toinen HDMI-kaapeli vastaanottimesi HDMI OUT -liitännästä TV:si HDMI IN
-liitäntään.
• Paras laatu (suositus)
-- Vastaanottimessasi on oltava UHD-läpivientitoiminto, jotta UHD-videosisältö voidaan viedä läpi.
Ääni/Video
HDMIyhteensopiva
AV-vastaanotin
Video
12
Suomi
Vaihtoehto 2 Kytkeminen HDMI-yhteensopivaan AV-vastaanottimeen, joka ei tue läpivientiä
Video
AV-vastaanotin
||VAROITUS |
\\ Älä kytke tuotteen HDMI OUT 1- ja HDMI OUT 2 -liitäntöjä yhteen HDMI-kaapelilla.
13
Suomi
Liitännät
Ääni
03
• Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevasta HDMI OUT 1 -liitännästä television HDMI
IN -liitäntään. Kytke toinen HDMI-kaapeli tuotteen HDMI OUT 2 -liitännästä vastaanottimen HDMI IN
-liitäntään.
• Paras laatu (suositus)
Liitännät
Vaihtoehto 3 Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (7.1-kanavainen vahvistin)
• Kytke soittimen takana olevat 7.1CH ANALOG AUDIO OUT -liitännät vahvistimen 7.1CH ANALOG
AUDIO IN -liitäntöihin käyttämällä 7.1CH-äänikaapeleita (lisävaruste).
• Parempi laatu
Vaihtoehto 4 Kytkeminen AV-vastaanottimeen, jossa on digitaalinen optinen kaapeli
• Kytke tuotteen OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT -liitäntä vastaanottimen DIGITAL OPTICAL IN -liitäntään
käyttämällä digitaalista optista kaapelia (lisävaruste).
• Hyvä laatu
• Jos Digitaalilähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.
Ääni
7.1-kanavainen
vahvistin
Vaihtoehto 3
Vaihtoehto 4
||HUOMAUTUKSET |
: SURROUND
\\ Soittimen ja 7.1-kanavaisen vahvistimenSURR.SURROUND
vasen
ja oikea etulähtö on kytkettävä levyn valikkoäänten kuulemiseksi tietyillä BluBACK
ray-levyillä.
\\ Kun kytket 5.1-kanavaiseen kotiteatteriin tai vastaanottimeen, kytke kaikki analogiset äänilähtöliitännät soittimesta, lukuun
ottamatta lähtöjä Surround-takavasen ja Surround-takaoikea.
\\ Jos yhdistät vastaanottimen soittimen OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT -liitäntään, vastaanottimen ja TV:n välinen ääni ei
välttämättä ole synkronoitu.
14
Suomi
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Langaton verkko
03
Voit kytkeä soittimen verkkoreitittimeen yhdellä alla
olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Sinun täytyy yhdistää PC:si verkkoon kuvien
mukaisesti, jotta voit käyttää DLNA-verkkotoimintoa.
Yhteys voi olla kiinteä tai langaton.
Langaton reititin
Laajakaistapalvelu
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
Laajakaistap
alvelu
Tai
||HUOMAUTUKSET |
\\ Jos langaton reititin tukee DHCP:tä, soitin voi muodostaa
yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä DHCP:tä tai
staattista IP-osoitetta.
\\ Aseta langaton reititin Infrastruktuuri -tilaan. Ad-hoc-tilaa
ei tueta.
Reititin
Laajakaistap
alvelu
Laajakaistamodeemi
\\ Soitin tukee vain seuraavia suojausavainprotokollia:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Valitse langattomalle reitittimelle kanava, joka ei ole
käytössä. Jos langattomalle reitittimelle asetettua kanavaa
käyttää jokin toinen lähistöllä oleva laite, tuloksena on
häiriöitä ja yhteysvirhe.
\\ Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
-tilan, ja reitittimen (Salausmenetelmä) on asetettu tilaan
WEP, TKIP tai TKIP-AES (WPS2Mixed), soitin ei tue yhteyttä
uusien Wi-Fi-sertifikaattiominaisuuksien mukaisesti.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Reititin tai internet-palveluntarjoajan käytännöt
voivat estää soitinta käyttämästä Samsungin
ohjelmistopäivityspalvelinta. Saat tässä tapauksessa
lisätietoja ottamalla yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.
\\ WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriöille sen käyttöolosuhteista
riippuen (reitittimen suorituskyky, etäisyys, esteet, muiden
radiolaitteiden häiriöt jne.).
\\ DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen
kautta.
15
Suomi
Liitännät
Kiinteä verkko
Asetukset
Alkuasetukset
Aloitusruutu
• Aloitusruutua ei näytetä, ellet määritä alkuasetuksia.
• OSD (kuvaruutunäyttö) voi muuttua tässä soittimessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
Kun olet kytkenyt tuotteen TV:hen, kytke TV ja
tuote päälle. Kun käynnistät tuotteen ensimmäisen
kerran, tuotteen Alkuasetukset -ruutu näkyy
TV:ssä. Alkuasetukset -menetelmällä voit asettaa
kuvaruutunäytön ja valikon kielet, kuvasuhteen
(ruudun koko) sekä verkkokokoonpanon. Voit
myös yhdistää soittimen internetiin. Noudata
ruudulla näkyviä ohjeita.
Kun alkuasetukset on tehty, esiin tulee päävalikon
esittelyruutu. Poistu tältä ruudulta kaukosäätimen
EXIT -painikkeella.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Jos ohitat verkkoasetusvaiheen alkuasetuksen aikana,
voit määrittää verkkoasetukset myöhemmin. Katso ohjeet
kohdasta "Verkkoyhteyden määrittäminen" sivuilta 22–25.
\\ Jos haluat Alkuasetukset-ruudun uudelleen esiin, jotta
voit tehdä muutoksia, valitse Asetukset > Järjestelmä >
Asetukset aloitusruudulla tai valitse Pal.. (Katso sivu 22)
\\ Jos haluat käyttää Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuutta,
noudata alla olevia ohjeita.
1) Kytke soitin Anynet+(HDMI-CEC)-yhteensopivaan
Samsung TV:hen HDMI-kaapelilla.
2) Aseta Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuus Käytössätilaan sekä TV:ssä että tuotteessa.
3) Aseta TV alkuasetustilaan.
3 4 5
1
TOISTA LEVY
MULTIMEDIA
SAMSUNG APPS
Ei levyä
SUOSITELTU
1
OMAT APPIT
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
16
6
2
Suomi
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Asetukset
0
TOISTA LEVY : Voit toistaa valokuva-, video- ja
musiikkisisältöä levyltä.
MULTIMEDIA : Voit toistaa valokuva-, videoja musiikkisisältöä USB- tai mobiililaitteilta tai
tietokoneelta.
Kirjaudu sisään : Voit kirjautua sisään Samsungtililläsi.
Haku : Voit hakea sisältöä sovelluksista ja
YouTubesta käyttämällä hakusanoja.
Ohje : Esiin tulee esittelyruutu, jossa kerrotaan
miten aloitusruutua käytetään.
SAMSUNG APPS : Voit käyttää erilaisia ladattavia
sovelluksia.
SUOSITELTU : Voit käyttää suositeltuja sovelluksia
suoraan.
OMAT APPIT : OMAT APPIT -kohdasta ladatut
sovellukset näytetään.
Screen Mirroring : Voit tarkastella älypuhelimen
tai Android-tablet-laitteen ruutua tuotteeseen
yhdistämästäsi TV:stä.
Asetukset : Avaa tuotteen valikon. Voit asettaa
valikossa useita haluamiasi toimintoja.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||HUOMAUTUS |
6
7
8
SMART
TV:n kuvasuhde
BD Wise
Resoluutio
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
DVD 24 fps-muunnos
REPEAT
APPS
2
RETURN
SEARCH
1
Autom.
2
16:9 Alkup.
Pois
Autom.
Autom.
3
Pois
2. Saat ohjeita Asetukset-ruudun valikkojen,
alavalikkojen ja asetusten käyttöön katsomalla
kuvat kaukosäätimestä seuraavassa sarakkeessa.
INFO
3
A
3D-asetukset
HOME
HOME
TOOLS
Kuva
UHD-tarkkuus
9
TITLE MENU
Asetukset
Tuki
5
04
Järjestelmä
4
1
Asetukset
Smart Hub
3
HUB
1. Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta. Asetukset -ruutu tulee
näkyviin.
Verkko
2
Kaukosäätimen Asetukset-valikon
0 POPUP
käyttöön tarkoitetut painikkeet
Asetukset-ruudun käyttö
Ääni
1
DISC MENU
\\ Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5 minuutiksi eikä
mitään toimintoja tehdä, näytönsäästäjä käynnistyy
televisioruudulle. Jos soitin jätetään näytönsäästötilaan yli
20 minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.
Kuva
SAMSUNG TV
4
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
HOME -painike: Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
PANDORA
SCREEN
INPUT
RETURN -painike: Palaa edelliseen valikkoon.
v (Enter) / SUUNTA -painikkeet:
• Liikuta kohdistinta tai valitse kohde ▲▼◄►
-painikkeilla.
• Aktivoi sillä hetkellä valittu kohde tai vahvista
asetus painamalla v-painiketta.
EXIT-painike: Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
Yksityiskohtaiset toimintotiedot
Jokainen Asetukset-ruudun toiminto, valikkokohde
ja yksittäinen asetus selitetään yksityiskohtaisesti
ruudulla. Näet tiedot valitsemalla toiminnon,
valikkokohteen tai asetuksen ▲▼◄► -painikkeilla.
Tiedot ovat useimmiten näkyvillä ruudun oikeassa
laidassa. Lyhyt kuvaus jokaisesta Asetuksettoiminnosta alkaa seuraavalla sivulla. Saat lisätietoja
joistakin toiminnoista myös tämän käyttöoppaan
liitteestä.
17
Suomi
Asetukset
Asetukset-valikon toiminnot
Kuva
UHD-tarkkuus
Tämä asetus lähettää HDMI-videota UHDresoluutiolla. Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, kun Elokuvan kuvataajuus on asetettu
tilaan Autom..
||HUOMAUTUKSET |
\\ Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on kytkettävä
tuote laitteeseen, joka tukee UHDresoluutiota.
Sinulla on myös oltava 24 kuvaa/s (elokuvanopeus)
toistettavaa sisältöä.
\\ Tällä laitteella ei voi toistaa UHD-sisältöä. Sisältö,
jonka resoluutio on pienempi kuin Full HD -resoluutio,
voidaan skaalata ylöspäin UHD-resoluutioon.
\\ Kun valitset UHD-tarkkuus, saatavilla oleva lähde on
2 160 x 3 840, 24 kuvaa sekunnissa.
3D-asetukset
Valitse, toistetaanko Blu-ray-levyn 3D-sisältö
3D-tilassa.
Jos siirryt aloitusruutuun tai SAMSUNG
APPS -ruutuun 3D-tilassa, tuote vaihtaa tilan
automaattisesti 2D-tilaan.
Numero ilmaisee videon viivojen lukumäärän kuvaa
kohti.
Kirjaimet i ja p tarkoittavat lomitettua ja
progressiivista kuvanmuodostusta, tässä
järjestyksessä. Laatu on parempi, mitä enemmän
viivoja on.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
Jos tuote on kytketty 24fps-yhteensopivaan TV:hen,
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden
asettaminen Automaattinen-tilaan antaa tuotteen
säätää HDMI-tulon automaattisesti 24 kuvaan
sekunnissa, jolloin kuvanlaatu paranee.
• Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuutta
voi käyttää vain TV:issä, jotka tukevat tätä
kuvanopeutta.
• Voit valita Elokuvan kuvataajuus -tilan
vain silloin, kun tuote on HDMI 1080i- tai
1080p-lähtötarkkuustiloissa.
DVD 24 fps -muunnos
Muuntaa DVD-toiston 24 kuvaan sekunnissa ja
lähettää kuvan HDMI:n kautta. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vain silloin, kun Elokuvan
kuvataajuus (24 fps) on Käytössä.
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä ominaisuus on käytössä vain NTSC-levyissä.
TV:n kuvasuhde
Näyttöön sovitettu koko
BD Wise
HDMI-värimuoto
Aseta ruutu haluamaasi kokoon. (Käytettävissä vain
Smart Hub- ja Screen Mirroring -toiminnoissa)
Voit säätää soittimen lähdön television ruudun
kokoon ja muotoon sopivaksi.
BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.
Kytkettäessä BD Wise -ominaisuuden sisältävä
Samsung-soitin ja Samsung-televisio yhteen HDMI:n
kautta – ja BD Wise on käytössä molemmissa –
soitin lähettää videon resoluution ja kuvanopeuden
Blu-ray-levyn / DVD-levyn tarkkuudella ja
nopeudella.
Resoluutio
Voit valita HDMI-videosignaalin lähtökuvaresoluutioksi
BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p tai
576p/480p.
18
Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle
vastaamaan kytketyn laitteen toiminnallisuuksia
(televisio, näyttö jne). Ruutu pimenee hetkeksi, kun
olet valinnut muodon.
HDMI Värisyvyys
Voit asettaa tuotteen lähettämään HDMI-videota
Syvä väri -tilassa. Syvä väri -tila tarjoaa tarkemman
ja syvemmän väritoiston.
Progressiivinen tila
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä toistettaessa.
Suomi
Ääni
Dynaamisen alueen hallinta
||HUOMAUTUKSET |
\\ Tämän toiminnon käyttö vaatii vähintään yhden
yhdistetyn Multiroom Link -kaiuttimen.
Alasmiksaustila
\\ Langattoman verkkosi olosuhteet voivat vaikuttaa
äänenlaatuun.
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa yhteensopivan
usean kanavan alasmiksaustavan. Voit asettaa
soittimen alasmiksaamaan normaaliin stereoääneen
tai surround-yhteensopivaan stereoääneen.
\\ Verkkoyhteyden tila voi heikentyä ja yhteys voi jopa
katketa, jos verkkoympäristö heikkenee ajan myötä.
\\ Screen Mirroring -toiminnon käyttöönotto poistaa
käytöstä Multiroom Linkin.
\\ Saat lisäohjeita Multiroom Link -käyttöoppaasta
Samsungin verkkosivustosta. www.samsung.com ;
; Hae tuotteen nimellä: BD-J7500
; Käyttöoppaat ; Multiroom Link ; PDF-lataus
\\ Kunkin yhdistetyn laitteen ääni voi esiintyä viiveellä
lähdesisältöä toistavan laitteen videoon ja ääneen nähden.
Digitaalilähtö
Voit valita televisiolle tai AV-vastaanottimelle sopivan
digitaalisen äänilähtömuodon. Saat lisätietoja
digitaalisen lähdön valintataulukosta sivulta 50.
PCM-aliotanta
Voit valita 96 kHz:n PCM-signaalit muunnettavaksi
48 kHz:n signaaliksi ennen kuin ne lähetetään
vahvistimeen. Valitse Käytössä, jos vahvistimesi
tai vastaanottimesi ei ole yhteensopiva 96 kHz:n
signaalien kanssa.
19
DTS Neo:6 -tila
Voit nauttia useamman kanavan äänestä HDMIlähdön kautta 2-kanavaisesta äänilähteestä.
Äänen synkr.
Kuva voi seurata ääntä viiveellä joissakin
tapauksissa, jos tuote on kytketty digitaalitelevisioon.
Tämän voi korjata synkronoimalla äänen kuvaan
säätämällä äänen viiveaikaa.
• Voit säätää äänen viiveaikaa välillä 0–250 ms.
Säädä se optimaaliseksi.
||HUOMAUTUS |
\\ Määrittämäsi äänen viiveaika ei ole välttämättä
täsmällinen toistettavasta sisällöstä riippuen.
Suomi
Asetukset
Voit määrittää tuotteen asetukset yhdistämistä
varten Multiroom Link -tuettuun kaiuttimeen
langattomasti, jotta pääset nauttimaan rikkaasta
äänestä.
Asetukset : Voit säätää yhdistetyn tuotteen
äänenvoimakkuutta ja etäisyyttä.
Kaiutinasetukset : Voit määrittää kotiverkkosi
kautta yhdistetyt kaiuttimet.
Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan Dolby
Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby TrueHD -tiloille.
Autom. : Dolby TrueHD -äänen dynaaminen
äänialueen hallinta asetetaan automaattisesti
Dolby TrueHD -ääniraidan tietojen perusteella.
Asettaa dynaamisen alueen hallinnan myös
Dolby Digital- ja Dolby Digital Plus -tiloille.
Pois : Voit nauttia alkuperäisestä äänestä, kun
äänen dynaamista aluetta ei pakata.
Käytössä : Dynaaminen äänialueen hallinta
otetaan käyttöön kaikille kolmelle Dolby-tilalle.
Hiljaisia ääniä korostetaan ja voimakkaiden
äänien voimakkuutta pienennetään.
04
Kaiutinasetukset
Asetukset
HDMI-äänilähtö
Valitse HDMI-äänen lähtötavaksi HDMI1 tai HDMI2.
Autom. : Äänilähtö asetetaan automaattisesti
HDMI1- ja HDMI2-liitäntöihin kytkettyjen
laitteiden perusteella.
HDMI1 : Ääni lähetetään HDMI1-liitäntään
kytkettyyn laitteeseen.
HDMI2 : Ääni lähetetään HDMI2-liitäntään
kytkettyyn laitteeseen.
BD-Live-asetukset
Voit asettaa useita BD-Live-toimintoja. BD-Liven
avulla voit käyttää joillakin Blu-ray-levyillä olevia
lisäominaisuuksia, jos sinulla on internetyhteys.
BD-Live Internet -yhteys : Voit sallia täysin,
sallia osin ja estää BD-Live Internet -yhteyden.
BD-tiedonhallinta : Voit hallita BD-Livepalvelusta tai Blu-ray-levyltä ladattua BD-tietoa.
Smart Hub
Verkko
Käyttöehdot ja käytännöt
Verkon tila
Sinun on luettava ja hyväksyttävä sovelluksen
käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö käyttääksesi
sovelluspalveluja.
Voit tarkistaa verkon ja internetin nykyisen tilan.
Verkkoasetukset
Määritä verkkoyhteys, jotta voit nauttia erilaisista
ominaisuuksista, kuten internet-palveluista ja DLNAtoiminnosta sekä suorittaa ohjelmistopäivityksiä.
Wi-Fi Direct
Voit kytkeä Wi-Fi Direct -laitteen tuotteeseen
vertaisverkon kautta ilman langatonta reititintä.
Huomaa, että jos tuote on yhdistetty langattomaan
verkkoon, yhteys voidaan katkaista kun käytät WiFi Direct -toimintoa.
||HUOMAUTUS |
\\ Tekstitiedostot, kuten tiedostot, joissa on .TXT- tai
.DOC-tiedostopääte, eivät näy kun käytät Wi-Fi Direct
-toimintoa.
Multimedialaitteen asetukset
Voit hallita, mitkä verkkosi laitteet, kuten
älypuhelimet ja tablet-laitteet, voivat jakaa sisältöä
tuotteesi kanssa.
Palauta Smart Hub
Palauttaa kaikki Smart Hub -asetukset niiden
oletusasetuksiinsa. Anna käyttääksesi PINsuojauskoodi.
Järjestelmä
Asetukset
Voit määrittää alkuasetukset.
Pikakäynnistys
Voit asettaa soittimen käynnistymään nopeammin.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos tämä toiminto asetetaan tilaan Käytössä,
valmiustilan virrankulutus lisääntyy.
Laitteen nimi
Voit nimetä soittimen, jotta tunnistat sen verkossasi.
20
Suomi
Kieli
Voit kytkeä langattoman USB-näppäimistön tai
hiiren soittimen edessä olevaan USB-porttiin.
Näppäimistön aset. : Voit asentaa soittimeen
yhdistetyn langattoman USB-näppäimistön.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit käyttää näppäimistöä vain silloin, kun QWERTYnäppäimistöruutu tai -ikkuna näkyy Verkkoselainsovelluksessa.
Hiiren asetukset : Voit asentaa soittimeen
yhdistetyn langattoman USB-hiiren. Hiiren
avulla avulla voit siirtyä soittimen valikoissa
ja Verkkoselaimessa samalla tavoin kuin
tietokoneella.
`` Jos PIN-koodi on päässyt unohtumaan:
1. Ota levy pois laitteesta tai kytke USB-laite irti.
2. Pidä yläpaneelin @-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee alustusviesti ja virta sammuu
automaattisesti.
Kun käynnistät tuotteen uudelleen, kaikki
asetukset nollautuvat.
`` Soittimen valikkojen käyttö hiirellä:
1. Kytke USB-hiiri soittimeen.
2. Napsauta Hiiren asetukset valitsemaasi
ensisijaista painiketta. Yksinkertainen-valikko
tulee näkyviin.
3. Napsauta haluamiasi valikon asetuksia.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Jotkin USB HID -näppäimistöt ja -hiiret eivät
välttämättä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
\\ Jotkin HID-näppäimistön näppäimet eivät välttämättä
toimi.
\\ Kiinteitä USB-näppäimistöjä ei tueta.
\\ Joitakin sovelluksia ei ehkä tueta.
\\ Jos langaton HID-näppäimistö ei toimi häiriön vuoksi,
siirrä näppäimistöä lähemmäs soitinta.
21
Yleiset
Voit muuttaa alla lueteltuja asetuksia haluamallasi
tavalla.
Etunäyttö : Voit muuttaa etupaneelin kirkkautta.
Aikavyöhyke : Valitse oma aikavyöhykkeesi.
Valikon läpinäk. : Valikkoruudun läpinäkyvyyden
säätäminen.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla toimintoja
voi yhdistää muiden Anynet+-ominaisuutta tukevien
Samsung-soittimien kanssa. Voit käyttää kyseisiä
tuotteita yhdellä Samsung TV -kaukosäätimellä.
Jotta voit käyttää toimintoa, kytke soitin Anynet+
Samsung -televisioon HDMI-kaapelilla.
Suomi
Asetukset
Laitehallinta
PIN-oletuskoodi on 0000. Käytä suojaustoimintoa
antamalla PIN-oletuskoodi, jos et ole luonut omaa
PIN-koodiasi. Kun olet käyttänyt suojaustoimintoa
ensimmäisen kerran, muuta PIN-koodi käyttämällä
Vaihda PIN -toimintoa.
BD-ikäluokitus : Voit estää tietyin ikäluokituksin
varustettujen Blu-ray-levyjen toiston, ellei PINkoodia anneta.
DVD-ikäluokitus : Voit estää tietyin numeeristen
ikäluokituksin varustettujen DVD-levyjen toiston,
ellei PIN-koodia anneta.
Vaihda PIN : Voit vaihtaa suojaustoiminnoissa
käytettävän 4-numeroisen PIN-koodin.
04
Voit valita haluamasi kielen kuvaruutuvalikkoon,
levyvalikkoon, ääneen, tekstityksiin jne.
• Levyvalikolle, levyn äänelle tai tekstityksille
valitsemasi ääni näkyy vain silloin, jos levy tukee
sen käyttöä.
Suojaus
Asetukset
Verkot ja internet
DivX®-tillausvideo
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta voit
ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
Tuki
Etähallinta
Toiminnon ollessa käytössä Samsungasiakaspalvelija voi määrittää ja korjata ongelmia
etäyhteyden kautta. Edellyttää aktiivisen
internetyhteyden.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Etähallintapalvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa.
\\ Etähallinnan käyttö:
1) Soita Samsungin asiakaspalveluun ja pyydä
etätukea.
2) Avaa soittimen valikko TV:ssäsi ja siirry Tuki-osioon.
3) Valitse Etähallinta ja lue sekä hyväksy
palvelusopimukset. Kun PIN-ruutu tulee esiin, anna PINnumero asiakaspalvelijalle.
4) Asiakaspalvelija voi nyt käyttää soitintasi.
Ohjelmistopäivitys
Kun kytket tämän soittimen verkkoon, voit käyttää
verkkopohjaisia sovelluksia ja toimintoja, kuten
Smart Hub- ja BD-LIVE-palveluita. Voit myös
päivittää soittimen ohjelmiston verkkoyhteyden
kautta. Saat lisätietoja internet-palveluiden
saatavuudesta ja niiden käytöstä katsomalla tämän
käyttöoppaan Verkkopalvelut-osion sivuilta 39–46.
Alla on ohjeet verkkoyhteyden määrittämiseksi.
Verkkoyhteyden määrittäminen
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat.
Jos se on dynaaminen – ja käytät kiinteätä tai
langatonta yhteyttä – suosittelemme käyttämään
alla kuvattuja automaattisia menetelmiä.
Jos muodostat yhteyden kiinteään verkkoon,
kytke soitin reitittimeen käyttäen LAN-kaapelia
ennen kuin aloitat määritysprosessin.
Jos muodostat yhteyden langattomaan verkkoon,
katkaise kaikki kiinteät verkkoyhteydet ennen
aloittamista.
Aloita verkkoyhteyden määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
Kiinteä verkko
ĞĞ
Tämän valikon avulla voit päivittää tuotteen
ohjelmistoa, jotta saat paremman suorituskyvyn
tai lisäpalveluita.
Samsung-yhteystiedot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi.
Pal.
Kaikki asetukset palaavat oletusarvoihin, lukuun
ottamatta verkko- ja Smart Hub -asetuksia.
Käynnistää sitten Asetus-toiminnon Anna
käyttääksesi PIN-suojauskoodi. PIN-oletuskoodi
on 0000.
22
Kaapeli – Automaattinen
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta Kaapeli ja
paina v-painiketta.
5. Valitse Yhdistä-painike ja paina v-painiketta.
Tuote tunnistaa kiinteän yhteyden, vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
Suomi
ĞĞ
Kaapeli - Manuaalinen
2. Valitse ruudun alaosassa IP-aset. ja paina
v -painiketta.
IP-aset. -ruutu tulee näkyviin.
3. Valitse IP-aset.-kenttä ja paina v-painiketta.
4. Valitse IP-aset.-kentässä Anna
manuaalisesti ja paina v-painiketta.
Voit määrittää langattoman verkkoyhteyden neljällä
tavalla:
-- Langaton automaattinen
-- Langaton manuaalinen
-- WPS(PBC)
-- WPS PIN
Kun määrität langattoman verkkoyhteyden,
kaikki sillä hetkellä tuotteen kautta kytkettyjen
langattomien verkkolaitteiden – tai mahdollisesti
tuotteen nykyisen kiinteän yhteyden kautta
kytkettyjen laitteiden – yhteys katkaistaan.
ĞĞ
5. Valitse syötettävä arvo (esimerkiksi IP-osoite),
ja paina v -painiketta.
Anna arvon numerot kaukosäätimen
numeropainikkeilla. Voit antaa numerot myös
▲▼ -painikkeilla. Voit siirtyä arvojen kenttien
välillä kaukosäätimen ◄► -painikkeilla.
Kun olet syöttänyt yhden arvon, paina v
-painiketta.
6. Siirry toiseen arvoon ▲ - tai ▼ -painikkeella ja
anna kyseisen arvon numerot noudattamalla
vaiheen 5 ohjeita.
7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes olet täyttänyt
kaikki arvot.
Langaton - Automaattinen
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina v
-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v -painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina v
-painiketta.
4. Valitse Langaton Verkkoasetukset-ruudulla
ja paina v -painiketta. Tuote hakee saatavilla
olevat verkot ja näyttää ne.
Verkkoasetukset
Valitse verkon tyyppi.
Verkon tyyppi
||HUOMAUTUS |
Langaton
Langaton verkko
\\ Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
Voit muodostaa laitteesta
Blu-ray-soitin lnternetyhteyden. Valitse, mitä
langatonta verkkoa haluat
käyttää.
iptime23
8. Kun olet syöttänyt kaikki arvot, valitse OK
ja paina v -painiketta. Tuote vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
iptime
solugen_edu#2
Päivitä
WPS(PBC)
5. Valitse haluamasi verkko ja paina v
-painiketta.
6. Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus-ruudulla.
Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäätimen numeropainikkeita.
Syötä kirjaimet valitsemalla kirjain
nuolipainikkeella ja painamalla sitten v
-painiketta.
23
Suomi
Asetukset
1. Valitse Verkon tila. Tuote hakee verkkoa ja
ilmoittaa viestillä, että yhteys epäonnistui.
Langaton verkko
04
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai automaattinen
asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa Verkkoasetukset
-arvot manuaalisesti.
Noudata Kaapeli - Automaattinen -kohdan vaiheita 1
ja 2, ja toimi seuraavasti:
Asetukset
||HUOMAUTUS |
\\ Näet salasanan sitä kirjoittaessasi valitsemalla
nuolipainikkeilla Näytä salasana oikealla ja painamalla
v -painiketta.
7. Kun olet valmis, valitse Valmis ja paina v
-painiketta. Tuote vahvistaa verkkoyhteyden
ja muodostaa yhteyden verkkoon.
8. Kun vahvistus on suoritettu, valitse OK ja
paina v -painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
9. Kun olet valmis, valitse OK ja paina v
-painiketta. Suojaus-ruutu tulee esiin.
10. Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus-ruudulla. Syötä numerot suoraan
käyttäen kaukosäätimen numeropainikkeita.
Syötä kirjaimia valitsemalla ne ▲▼◄►
-painikkeilla ja painamalla sitten v
-painiketta.
11. Kun olet valmis, valitse Valmis ruudun
oikeassa laidassa ja paina v -painiketta.
Tuote vahvistaa verkkoyhteyden ja muodostaa
yhteyden verkkoon.
\\ Sinun tulisi löytää suojauskoodi tai salasana yhdeltä
määritysruudulta, jota käytit reitittimen tai modeemin
määrittämiseen.
ĞĞ
||HUOMAUTUS |
Langaton - Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai automaattinen
asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa Verkkoasetukset
-arvot manuaalisesti.
1. Noudata kohdan Langaton - Automaattinen
ohjeita vaiheeseen 5 asti.
2. Tuote hakee verkkoa ja ilmoittaa viestillä, että
yhteys epäonnistui.
3. Valitse ruudun alaosassa IP-aset. ja paina
v -painiketta.
IP-aset. -ruutu tulee näkyviin.
4. Valitse IP-aset.-kenttä ja paina
v-painiketta.
5. Valitse IP-aset.-kentässä Anna
manuaalisesti ja paina v-painiketta.
6. Valitse syötettävä arvo (esimerkiksi IP-osoite)
ja paina v -painiketta. Anna arvon numerot
kaukosäätimen numeropainikkeilla. Voit antaa
numerot myös ▲▼ -painikkeilla. Voit siirtyä
arvojen kenttien välillä kaukosäätimen ◄►
-painikkeilla. Kun olet syöttänyt yhden arvon,
paina v -painiketta.
7. Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼ -painikkeella ja
anna kyseisen arvon numerot noudattamalla
vaiheen 6 ohjeita.
12. Kun tuote on vahvistanut verkon, valitse OK
ja paina v -painiketta.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina v
-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v -painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina v
-painiketta.
4. Valitse Langaton Verkkoasetukset-ruudulla
ja paina v -painiketta.
5. Paina kaukosäätimen ▲ -painiketta ja paina
sitten ► -painiketta valitaksesi WPS(PBC).
6. Paina kaukosäätimen v -painiketta. "Paina
langattoman reitittimen PBC-painiketta
kahden minuutin kuluessa." -viesti tulee
näkyviin.
7. Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta kahden
minuutin sisällä. Tuote hakee automaattisesti
kaikki tarvittavat verkkoasetusarvot ja yhdistää
verkkoon.
Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Tuote
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
8. Toista vaiheet 6 ja 7, kunnes olet täyttänyt
kaikki arvot.
24
Suomi
ĞĞ
WPS PIN
2. Valitse Verkko ja paina v -painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina v
-painiketta.
4. Valitse Langaton Verkkoasetukset -ruudulla
ja paina v -painiketta.
Tuote hakee saatavilla olevat verkot ja näyttää
ne.
5. Valitse haluamasi verkko ja paina v -painiketta.
6. Valitse WPS PIN ja paina v -painiketta.
PIN-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina v
-painiketta.
3. Valitse Verkko ja paina v -painiketta.
4. Valitse Wi-Fi Direct ja paina v -painiketta.
Wi-Fi Direct -laitteet, joihin voit yhdistää,
tulevat näkyviin.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Nykyinen kiinteä tai langaton verkkoyhteys katkaistaan,
kun käytät Wi-Fi Direct -toimintoa.
\\ Tekstitiedostot, kuten tiedostot, joissa on .TXT- tai
.DOC-tiedostopääte, eivät näy kun käytät Wi-Fi Direct
-toimintoa.
7. Syötä PIN-koodi WPS PIN -syöttökenttään
reitittimen asetusruudulla ja tallenna ruutu.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Saat ohjeet reitittimen asetusruutujen käyttämiseksi
ottamalla yhteyttä reitittimen valmistajaan tai katsomalla
tiedot reitittimen käyttöoppaasta.
\\ Aseta langattoman reitittimen salausmenetelmä AEStilaan WPS-yhteyttä varten. WPS-yhteydet eivät tue WEPsalausmenetelmää.
Wi-Fi Direct
Tämän toiminnon avulla voit yhdistää Wi-Fi Direct
-laitteita tuotteeseen ja muihin Wi-Fi Direct -laitteisiin
käyttämällä vertaisverkkoa. Et tarvitse langatonta
reititintä.
||HUOMAUTUS |
\\ Bluetooth-lähetykset voivat häiritä Wi-Fi Direct -signaalia.
Ennen kuin käytät Wi-Fi Direct -toimintoa, suosittelemme
vahvasti poistamaan Bluetooth-toiminnon käytöstä
kaikista aktiivisista mobiililaitteista.
25
Suomi
Asetukset
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina v
-painiketta.
1. Kytke Wi-Fi Direct -laite päälle ja aktivoi sen
Wi-Fi Direct -toiminto.
04
Ennen kuin aloitat, avaa reitittimen asetusvalikko
tietokoneellasi ja siirry ruutuun, joka sisältää WPS
PIN -syöttökentän.
Asetukset
Ohjelmiston päivittäminen
Päivitä nyt
Tämän valikon avulla voit päivittää tuotteen
ohjelmistoa, jotta saat paremman suorituskyvyn tai
lisäpalveluita.
• Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Tuki ja paina v-painiketta.
3. Valitse Ohjelmistopäivitys ja paina
v-painiketta.
4. Lataa päivitysohjelma ja päivitä heti
valitsemalla Päivitä nyt ja painamalla
v-painiketta.
5. Voit antaa tuotteen ladata päivitysohjelman
automaattisesti sen ollessa saatavilla, kun valitset
Autom. päivitys ja painat v-painiketta. Saat
lisätietoja Autom. päivitys -kohdasta sivulla 26.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja käynnistyy
sitten itsestään uudelleen.
\\ Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta soittimen
viasta, joka aiheutuu epävakaasta internet-yhteydestä
tai kuluttajan huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen
aikana.
1. Valitse Tuki > Ohjelmistopäivitys > Päivitä
nyt.
2. Online-päivityksessä päivitysohjelmisto
ladataan ja asennetaan suoraan Internetistä.
-- Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internetyhteyttä.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Kun järjestelmäpäivitys on valmis, tarkista ohjelman tiedot
Ota yhteyttä Samsungiin -ruudun Tuotetiedot-kohdasta.
\\ Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana. Tämä
voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
Autom. päivitys
Voit ottaa Autom. päivitys -toiminnon käyttöön.
Soitin lataa tällöin uuden ohjelmistopäivityksen sen
ollessa Autom. päivitys -tilassa.
Tämän ansiosta soitin voi ladata ohjelmistopäivityksiä
automaattisesti, kun et käytä sitä.
1. Valitse Autom. päivitys ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
1. Valitse Käytössä/Ei Käytössä.
||HUOMAUTUS |
\\ Soittimen täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta voit
käyttää Autom. päivitys -toimintoa.
\\ Jos haluat peruuttaa päivityksen päivitysohjelmiston
latautuessa, paina v-painiketta.
\\ "UPDATE" näkyy etupaneelissa järjestelmäpäivityksen
ollessa käynnissä.
26
Suomi
Päivitä USB:llä
Päivittäminen USB:llä:
04
1. Vieraile tietokoneen avulla Samsungin
verkkosivuilla ja lataa päivityspaketti USBlaitteeseen.
Asetukset
2. Tallenna päivityspaketti USB-laitteen ylimpään
kansioon.
-- Muussa tapauksessa tuote ei löydä
päivityspakettia.
3. Yhdistä päivityspaketin sisältävä USB-laite
tuotteeseen.
4. Valitse Tuki > Ohjelmistopäivitys > Päivitä
nyt.
5. Ohjelmisto päivitetään käyttämällä USBlaitteessa olevaa päivityspakettia.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität ohjelmistoa
käyttäen USB-liitäntää.
\\ Kun järjestelmäpäivitys on valmis, tarkista ohjelman tiedot
Ota yhteyttä Samsungiin -ruudun Tuotetiedot-kohdasta.
\\ Älä sammuta tuotetta ohjelmistopäivityksen aikana. Tämä
voi aiheuttaa tuotteen virheellisen toiminnan.
\\ USB-liitännän kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset täytyy
tehdä USB-muistitikkua käyttäen.
27
Suomi
Mediatoisto
Blu-ray-tuote voi toistaa sisältöä Blu-ray-/DVD-/
CD-levyiltä, USB-laitteilta, PC:iltä, älypuhelimista,
tableteilta ja verkosta.
Jotta voit toistaa PC:n tai mobiililaitteen sisältöä,
sinun on yhdistettävä PC tai mobiililaite ja tuote
verkkoosi. Jotta voit toistaa sisältöä PC:llä, sinun on
asennettava DLNA-ohjelma PC:lle, jos et ole vielä
tehnyt niin, sekä yhdistettävä BD-soitin PC:hen
verkkoyhteydellä.
||HUOMAUTUS |
\\ Windows 7:ää ja Windows 8:aa käyttävissä PC:issä on
DLNA-ohjelma (Play To) sisäänrakennettuna.
Kaupallisten levyjen toistaminen
1. Avaa levykelkka painamalla 8-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan etikettipuoli
ylöspäin.
• Levyjen puhdistaminen
-- Jos levylle muodostuu sormenjälkiä tai
likaa, puhdista se miedolla, vedellä
laimennetulla, puhdistusaineella ja
pyyhi pehmeällä kankaalla.
-- Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti
keskeltä reunoja kohti.
• Levyjen säilyttäminen
`` Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
`` Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa
paikassa.
`` Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa ja
pystysuunnassa.
Valokuvien, videon ja musiikin
(multimedia) toistaminen
Voit toistaa tuotteella mediasisältöä, joka on
tallennettu USB-laitteelle, älypuhelimeen, kameraan
tai tietokoneelle.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Et voi toistaa mediasisältöä, jos tuote ei tue sisältöä tai
tallennuslaitetta.
\\ Varmuuskopioi tärkeät tiedostot ennen yhdistämistä USBlaitteeseen. Samsung ei ole vastuussa vaurioituneista tai
kadonneista tiedostoista.
3. Sulje levykelkka painamalla 8-painiketta.
Toisto alkaa automaattisesti.
4. Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, paina
kaukosäätimen 6-painiketta.
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
USB-laitteelle tallennetun mediasisällön
toistaminen
1. Kytke USB-laite tuotteeseen.
2. Paina HOME -painiketta ja valitse Tallennus
MULTIMEDIA -ruudulla. Tuotteeseen
yhdistetyt USB-laitteet näytetään.
3. Valitse laite, johon haluat muodostaa
yhteyden. Valitun USB-laitteen kansiot ja
tiedostot näytetään.
• Levyjen koskettaminen
-- Levyssä olevat sormenjäljet ja
naarmut voivat heikentää äänen- ja
kuvanlaatua sekä aiheuttaa osioiden
ohittamista.
-- Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
-- Pitele levyä sen reunoista, jotta pinnalle ei
muodostu sormenjälkiä.
-- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
4. Valitse toistettava mediasisältö luettelosta.
Mediasisältö toistetaan.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit myös valita toistettavan mediatyypin (esimerkiksi
videot). Valitse sitten toistettava tiedosto ja paina
6-painiketta sisällön toistamiseksi.
28
Suomi
5. Poistu painamalla 5 -painiketta tai RETURN
-painiketta.
Yhteyden salliminen mobiililaitteeseen
||HUOMAUTUKSET |
\\ Käytettävissä vain Samsung-puhelimissa, jotka tukevat
DLNA-toimintoa.
\\ Yhteensopivuusongelmia voi esiintyä, jos yrität toistaa
mediatiedostoja kolmannen osapuolen DLNA-palvelimen
kautta.
\\ Tietokoneen tai mobiililaitteen jakamaa sisältöä ei välttämättä
voi kuitenkaan toistaa riippuen koodaustyypistä ja sisällön
tiedostomuodosta. Lisäksi jotkin toiminnot eivät välttämättä
ole saatavilla.
\\ Mediasisältöä ei voida välttämättä toistaa oikein verkon
tilasta riippuen. Jos sisällön toistaminen ei toimi oikein,
käytä USB-tallennuslaitetta.
1. Älylaitteen ja tuotteen kytkeminen.
2. Paina HOME -painiketta ja valitse Verkkolaite
MULTIMEDIA -ruudulla. Näet tallennuslaitteet,
jotka on yhdistetty samaan verkkoon tuotteen
kanssa.
3. Valitse haluamasi tallennuslaite. Valitun
tallennuslaitteen kansiot ja tiedostot
näytetään.
4. Valitse toistettava mediasisältö luettelosta.
Mediasisältö toistetaan.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit myös valita toistettavan mediatyypin (esimerkiksi videot).
Valitse sitten toistettava tiedosto ja paina 6-painiketta
sisällön toistamiseksi.
||HUOMAUTUS |
1. Siirry kohtaan Asetukset > Verkko ja
valitse Multimedialaitteen asetukset. Näet
mobiililaitteet, jotka on yhdistetty samaan
verkkoon tuotteen kanssa.
2. Salli yhteys laitteeseen, jonka haluat yhdistää
tuotteeseen. Voit toistaa mediatiedostoja
vain laitteista, joiden on sallittu muodostavan
yhteyden tuotteeseen.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos mobiililaite pyytää toistettavaa mediasisältöä, yhteyden
vahvistusikkuna tulee esiin tuotteeseen kytkettyyn TV:hen,
jotta voit muodostaa vaivattomasti yhteyden mobiililaitteeseen.
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toisto
Voit toistaa multimediatiedostoja, jotka olet
tallentanut Blu-ray-, DVD- tai CD-levylle.
1. Aseta käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävä levy kelkkaan etikettipuoli ylöspäin
ja sulje levykelkka. Uusi laite kytketty
-ponnahdusikkuna tulee esiin.
2. Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – Kaikki, Valokuvat, Videot
tai Musiikki – ▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
5. Poistu painamalla 5 -painiketta tai RETURN
-painiketta.
29
Suomi
Mediatoisto
Voit toistaa tuotteen mediasisältöä tietokoneella
ja mobiililaitteella, joka on yhdistetty samaan
verkkoon kuin tuote.
\\ Voit yhdistää mobiililaitteeseen millä tahansa DLNA
DMC -laitteella. Käyttäjät voivat yhdistää mobiililaitteen
tuotteeseen, hakea mediasisältöä sekä hallita tuotteen
toistotoimintoja DLNA DMC -toiminnolla.
Tietokoneelle/mobiililaitteelle tallennetun
mediasisällön toistaminen
05
\\ Jos yhdistät USB-laitteen tuotteeseen, ponnahdusikkuna
tulee näkyviin ruudulle. Sen avulla voit siirtyä vaivattomasti
USB-laitteen kansioiden ja tiedostojen välillä.
(Home → Asetukset → Verkko → Multimedialaitteen
asetukset)
Jotta voit toistaa mobiililaitteelle tallennettua
mediasisältöä, sinun on sallittava yhteys
mobiililaitteen ja tuotteen välillä.
||HUOMAUTUS |
Mediatoisto
||HUOMAUTUS |
\\ Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien kansiot,
se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi sisältötyypin
tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain
musiikkitiedostot. Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
MULTIMEDIA-ruudulla ja toistamalla vaiheen 2.
3. Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto
▲▼◄► -painikkeilla ja paina v-painiketta.
6. Paina RETURN-painiketta kerran tai
useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä
ruudulta, kansiosta tai palataksesi
aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
7. Sivuilta 31–38 saat ohjeita levyn videoiden,
musiikin ja valokuvien toiston hallintaan
liittyen.
30
Suomi
SOURCE
Videotoiston hallinta
1
2
3
4
5
6
7
8
Kaukosäätimen videon toistoon käytetyt painikkeet
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Levyvalikon, nimikevalikon,
ponnahdusvalikon ja nimikelistan käyttö
DISC MENU
-painike
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS painikkeet
INFO
Toistoa ohjaavat
Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai Askeltilassa.
• Voit palata normaalinopeuksiseen
toistoon
RETURN
EXIT
painamalla 6 -painiketta.
6 -painike
5 -painike
7 -painike
Nopea toisto
Hidastettu
toisto
A
B
C
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
Aloittaa
toiston.
AUDIO SUBTITLE
SEARCH
Lopettaa toiston.
D
LIGHT
Painamalla tätä painiketta toiston aikana
saat nimikevalikon esiin.
• Jos levyllä on toistolista, paina Näytä
-painiketta siirtyäksesi soittolistaan.
POPUP MENU Painamalla tätä painiketta toiston aikana
-painike
saat ponnahdusvalikon esiin.
Asetukset-valikon käyttö toiston aikana
Paina toisto- tai keskeytystilassa TOOLS -painiketta.
Valitse
painikkeilla ▲▼◄► ja paina E-painiketta.
INPUT
Keskeyttää toiston.
Paina toiston aikana 3 tai 4 -painiketta.
Joka kerran, kun painat 3 tai 4
-painiketta, toistonopeus muuttuu.
Toista alusta
Paina toiston aikana 1 tai 2 -painiketta.
Joka kerran, kun painat 1 tai 2
-painiketta, levy siirtyy edelliseen tai
seuraavaan jaksoon tai tiedostoon.
31
Palaa elokuvan alkuun ja paina sitten
v -painiketta.
-- Nimikehaku : Valitsemalla tämän
voit käynnistää eri nimikkeen, jos
levyllä tai laitteella on useampi
elokuva.
Paina keskeytystilassa 4 -painiketta.
Joka kerran, kun painat 4 -painiketta,
toistonopeus muuttuu.
Paina keskeytystilassa 7 -painiketta.
Kuva kuvalta
Joka kerran, kun painat 7 -painiketta,
-toisto
uusi kuva tulee näkyviin.
Ohitustoisto
TITLE MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston aikana
saat levyvalikon esiin.
1. Valitse Nimikehaku paina v
-painiketta.
Valitse kohtaus 2. Valitse nimike ▲▼ -painikkeilla ja
paina v -painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Kun haet DVD-nimikettä
pysäytystilassa, paina INFO-painiketta
ja anna haluamasi nimikkeen numero
(01,02,...).
Suomi
Mediatoisto
VOL
05
VOL
– + VOL
+ – mobiililaitteella tai PC:llä olevan videosisällön toistoa. Levystä tai
VOL
Voit hallita levyllä, USB-laitteella,
TV
sisällöstä riippuen jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.
Mediatoisto
-- Hae kohtauksia : Toista haluamasi
jakso.
1. Valitse Hae kohtauksia ja paina
v -painiketta.
2. Valitse jakso ▲▼ -painikkeilla ja
paina v -painiketta.
-- Aikapalkkihaku : Elokuvan toisto
valitusta ajankohtasta.
Käytä 3D-valikkoa, kun toistat
3D-tiedostoa.
||HUOMAUTUKSET |
\\ 3D-valikko on saatavilla vain silloin,
kun toistat 3D-videotiedostoa.
3D
1. Valitse Aikapalkkihaku paina v
-painiketta.
Valitse kohtaus
2. Syötä numeronäppäimillä
ajankohta, johon haluat siirtyä ja
paina v -painiketta.
\\ Jos siirryt aloitusruutuun tai Smart
Hub -pääruutuun 3D-tilassa, tuote
vaihtaa tilan automaattisesti 2D-tilaan.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Voit kelata elokuvaa eteen- ja
taaksepäin myös ◄► -painikkeilla.
Elokuva siirtyy minuutin eteentai taaksepäin, kun painat ◄►
-painikkeita.
\\ Jos tiedoston hakemistotiedot
ovat vaurioituneet tai tiedosto ei
tue hakemistointia, et voi käyttää
Valitse kohtaus -toimintoa.
\\ Jos avaat tiedostoja verkkolaitteella,
kun olet yhdistänyt soittimen
tietokoneeseen verkossasi, Valitse
kohtaus ei välttämättä toimi.
Hae
-- Kohtaushaku : Voit käyttää
Kohtaushaku-toimintoa
toiston aikana aloittaaksesi tai
katsoaksesi elokuvan haluamastasi
kohtauksesta.
-- Nimikehaku : Valitsemalla tämän
voit käynnistää eri nimikkeen, jos
levyllä tai laitteella on useampi
elokuva.
-- Aikapalkkihaku : Elokuvan toisto
valitusta ajankohtasta.
Tekstitysasetukset Valitse haluamasi tekstitysasetukset.
Toistotila
Koko näyttö
32
\\ Kun toistat 3D-videota, aseta soitin
Vierekkäin- tai Ylä- ja alaosa -tilaan
3D-asetuksista, jotta soittimen
asetukset vastaavat 3D-sisällön
muotoa.
Suomi
Nimikkeen, jakson tai tietyn osan
toistaminen uudelleen.
Aseta videokuvan koko.
\\ Tämä valikko ei tule esiin
käyttäessäsi BD Wise -toimintoa.
Multiroom Link
Voit säätää äänenvoimakkuutta.
-- Äänenv. : Voit säätää
äänenvoimakkuutta. Paina
kaukosäätimen ◄► -painikkeita.
-- Mykistys : Mykistää soittimen äänet.
Voit palauttaa äänet painamalla
painiketta uudelleen.
||HUOMAUTUS |
BONUSVIEWääni
Valitse videotiedostot sisältävällä tiedostoruudulla
ja paina v -painiketta.
Pvm
Nimi
Kansio
Ryhmittelee media- tai tallennuslaitteen
kaikki valokuvatiedostot päivämäärän
mukaan. Näet ryhmän videot
napsauttamalla ryhmää.
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaikki videotiedostot nimen mukaan.
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaikki kansiot aakkosjärjestyksessä.
Asetukset-valikon käyttäminen
Valitse haluamasi tekstityskieli.
BONUSVIEWkuva
Lajittele-valikon käyttö
Määritä äänen synkronointi.
Tekstitys
Tiedot
Lajittele- ja Valinnat-valikkojen käyttö
||HUOMAUTUS |
Valitse haluamasi äänen kieli.
Kulma
\\ Videotiedostot, joissa on korkea siirtonopeus (20 Mbps tai
enemmän), rasittavat tuotteen toiminnallisuutta ja voivat
keskeyttää toistamisen.
\\ Tämä valikko on käytettävissä vain
silloin, kun yhdistät Multiroom Link
-yhteensopivaan kaiuttimeen.
Ääni
Äänen synkr.
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
Voit katsella kohtauksen toisesta
kuvakulmasta. Angle-asetus näyttää
katseltavissa olevien kuvakulmien
määrän. Jos Blu-ray- tai DVD-levyllä
on jostakin kohtauksesta useita
kuvakulmia, voit vaihtaa kuvakulmaa.
Tarkastele videotiedoston tietoja.
Valitse haluamasi bonusview-asetus.
33
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
Valitse videotiedostot sisältävällä tiedostoruudulla
ja paina v -painiketta.
Toista valitut
Lähetä
Suomi
Voit valita tietyt toistettavat tiedostot.
Se toimii käytännössä samalla tavalla
kaikissa medioissa.
Voit ladata valitsemasi tiedostot
verkkosivustoon (Picasa, Facebook
jne) tai laitteelle valitsemalla tämän
valikon. Jotta voit käyttää tätä valikkoa,
sinun on luotava tili verkkosivustossa
ja kirjauduttava sisään käyttämällä
Kirjaudu-toimintoa. Katso "Lähetätoiminnon käyttäminen" sivulta 38.
Mediatoisto
||HUOMAUTUS |
||HUOMAUTUKSET |
05
Kuvatila
Aseta kuvan tila.
-- Dynaaminen : Lisää terävyyttä ja
kirkkautta.
-- Normaali : Tämä asetus sopii
useimmille katselusovelluksille.
-- Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
-- Käyttäjä : Voit säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen toimintoja.
Mediatoisto
Musiikkitoiston hallinta
Valinnat-valikon käyttö toiston aikana
Voit hallita levyllä, USB-laitteella, mobiililaitteella tai
PC:llä olevan musiikkisisällön toistoa.
Levystä tai sisällöstä riippuen jotkin tässä
käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät välttämättä
ole saatavilla.
SOURCE
Kaukosäätimen musiikin toistoon
käytetyt painikkeet
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
4
5
6
7
8
9
2
SMART
3
HOME
HOME
HUB
2
3
5
6
Kopioidaan
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
4
5
6
Tiedot
||HUOMAUTUS |
INFO
12 -painike : Siirry edelliseen/seuraavaan
EXIT
raitaan. RETURN
5 -painike A: Pysäyttää
B
Craidan
D toiston.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA
DIGITALCD-äänilevyt
SUBTITLE INPUT
Nopea toisto
(vain
(CD-DA))
Paina toiston aikana 3 tai 4 -painiketta.
Joka kerran, kun painat 3 tai 4 -painiketta,
toistonopeus muuttuu.
7 -painike : Keskeyttää raidan toiston.
6 -painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos et paina painiketta viiden sekunnin kuluessa CDäänilevyn asettamisesta laitteeseen, kuva näkyy Koko ruutu
-tilassa. Siirry takaisin Toistoluettelo-ruutuun painamalla
kaukosäätimen RETURN-painiketta.
34
painikkeilla
Voit luoda soittolistan valitsemalla
tietyt toistettavat raidat. Se toimii
käytännössä samalla tavalla kaikissa
medioissa.
Katso "Soittolistan luominen CDlevyltä" sivulta 35–36.
Tämä toiminto muuntaa CD-äänen mp3muotoon ja tallentaa muunnetut tiedostot
USB-laitteelle tai tuotteeseen kytketylle
mobiililaitteelle. katso "Kopioidaan"
sivulta 36.
Näet sisältötiedot (Contents).
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
NUMERO -painikkeet : Paina raidan numeroa. Valittu
raita toistetaan.
SEARCH
4
3
APPS
TOOLS
1
TV
2
0
Toista valitut
VOL
1
DISC MENU
Valitse musiikkitiedoston toistoruudulla
▲▼◄► ja paina v-painiketta.
Suomi
Lajittele- ja Valinnat-valikkojen käyttö
tiedostoruudulla
kappale
Albumi
Esittäjä
Laji
Kansio
Näyttää media- tai tallennuslaitteen kaikki
musiikkiraidat aakkosjärjestyksessä.
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaiken musiikin albumin mukaan.
1. Valitse Toisto-ruudulla ▲▼◄► -painikkeilla
ruudun vasemmassa alakulmassa ja
paina v-painiketta.
2. Valitse haluamasi uudelleentoistotila ▲▼
-painikkeilla - Pois, Yksi kapp., tai Kaikki –
ja paina v -painiketta.
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaikki musiikkitiedostot esittäjän
mukaan.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaiken musiikin tyylilajin mukaan.
TRACK 004
TRACK 005
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaikki kansiot.
TRACK 001
TRACK 010
Asetukset-valikon käyttäminen
Valitse musiikkitiedostoja sisältävällä tiedostoruudulla
ja paina v-painiketta.
Koodaus
Lisää soittol.
TRACK 008
TRACK 009
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
Lähetä
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
||HUOMAUTUS |
Toista valitut
TRACK 006
Voit valita tietyt toistettavat raidat. Se
toimii käytännössä samalla tavalla
kaikissa medioissa.
Katso "CD-äänilevyn raitojen
toistaminen uudelleen" sivulta 35.
Lähetä valitsemasi tiedostot muihin
laitteisiin. Katso "Lähetä-toiminnon
käyttäminen" sivulta 38
Tekstin koodausvaihtoehtojen hallinta.
Voit luoda soittolistan.
||HUOMAUTUS |
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
35
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
CD-äänilevyn raitojen sekoitus
Voit asettaa tuotteen toistamaan CD-äänilevyn
(CD-DA/MP3) raidat satunnaisessa järjestyksessä.
1. Valitse Toisto-ruudulla ▲▼◄► -painikkeilla
ruudun vasemmassa alakulmassa ja paina
v-painiketta.
2. Aseta Sekoitus-tilaksi ▲▼ -painikkeilla
Käytössä tai Pois, ja paina v -painiketta.
Soittolistan luominen CD-levyltä
1. Kun Toisto-ruutu on näkyvissä, valitse
ja paina v-painiketta. Asetukset -valikko
tulee näkyviin.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Toista valitut ja paina
v -painiketta.
3. Valitse raita ▲▼ -painikkeilla ja paina v
-painiketta. Valintamerkki näkyy raidan
vasemmalla puolella.
Suomi
Mediatoisto
Valitse musiikkitiedostoja sisältävällä
ja paina v-painiketta.
tiedostoruudulla
Voit asettaa tuotteen toistamaan CD-äänilevyn
(CD-DA/MP3) raidat uudelleen.
05
Lajittele-valikon käyttö
CD-äänilevyn raitojen toistaminen
uudelleen
Mediatoisto
4. Valitse ja merkitse lisää raitoja toistamalla
vaihe 3.
5. Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä
raitaan ja painamalla v -painiketta
uudelleen. Valintamerkki poistetaan raidan
kohdalta.
6. Kun olet valmis, valitse ▲▼ -painikkeilla
Toista ja paina v -painiketta. Musiikkitoistoruudulla listataan nyt vain valitsemasi raidat.
Valitut raidat toistetaan automaattisesti.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan CDäänilevylle (CD-DA).
\\ Voit myös valita toiston valintaruudulla Valitse kaikki,
Tyhj. Kaikki tai Peruuta.
-- Käytä Valitse kaikki -valintaa valitaksesi kaikki raidat.
Toiminto peruuttaa yksittäiset raitavalintasi. Kun painat
kaukosäätimen RETURN -painiketta tai valitset Toista
-painikkeen ja painat v -painiketta, kaikki raidat
tulevat näkyviin Musiikkitoisto-ruudulle ja tuote alkaa
toistaa kaikkia raitoja raidasta 001 alkaen.
-- Käytä Tyhj. Kaikki -valintaa poistaaksesi kaikkien
valittujen raitojen valinnat. Valitse sitten yksittäisiä
raitoja tai käytä Valitse kaikki -valintaa valitaksesi
kaikki raidat. Paina sitten kaukosäätimen RETURN
-painiketta. Jos et käytä Valitse kaikki -toimintoa
tai valitse yksittäisiä raitoja, soittolistaan ei tehdä
muutoksia.
-- Peruuta-toiminto peruuttaa kaikki Toista valitut
-ruudulla tekemäsi muutokset.
Kopioidaan
1. Kytke USB-laite tuotteen etuosassa olevaan
USB-liitäntään.
2. Kun Toisto-ruutu on näkyvissä, valitse
ja paina v-painiketta. Asetukset -valikko
tulee näkyviin.
4. Valitse raita ▲▼ -painikkeilla ja paina v
-painiketta. Valintamerkki näkyy raidan
vasemmalla puolella.
5. Valitse ja merkitse lisää raitoja toistamalla
vaihe 4.
6. Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä
raitaan ja painamalla v -painiketta
uudelleen. Valintamerkki poistetaan raidan
kohdalta.
7. Kun olet valmis, valitse Kopiointi ▲▼
-painikkeilla ja paina v-painiketta. Kopiointi
-ponnahdusikkuna tulee esiin.
8. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon kopioitu
tiedosto tallennetaan ja paina v -painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on käynnissä.
9. Jos haluat peruuttaa raidan kopioinnin, paina
v -painiketta ja valitse Kyllä. Valitse Ei
jatkaaksesi kopiointia.
10. Kun kopiointi on valmis "Kopiointi onnistui."
-viesti tulee näkyviin. Paina v -painiketta.
11. Paina RETURN -painiketta tai valitse Peruuta
-painike ja paina sitten v -painiketta
siirtyäksesi takaisin toistoruutuun.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Tämä toiminto ei ole käytettävissä DTS Audio CD -levyillä.
\\ Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa.
\\ Toiminto koodaa .mp3-muotoon nopeudella 192 kbps.
\\ Voit myös valita Kopioidaan -ruudulla Valitse kaikki ja
Tyhj. Kaikki.
\\ Käytä Valitse kaikki -toimintoa valitaksesi kaikki raidat
ja paina v -painiketta. Toiminto peruuttaa yksittäiset
raitavalintasi.
\\ Käytä Tyhj. Kaikki -valintaa poistaaksesi kaikkien
valittujen raitojen valinnat.
3. Valitse ▲▼ -painikkeilla Kopioidaan ja paina
v -painiketta.
36
Suomi
Valokuvasisällön toistaminen
Paina toisto- tai keskeytystilassa TOOLS
-painiketta.
Valitse
painikkeilla ▲▼◄► ja paina v-painiketta.
Diaesityksen
asetukset
Kierrä
Zoomaa
Kuvatila
Määritä diaesitysasetukset.
-- Nopeus : Voit asettaa diaesityksen
nopeuden.
-- Tehosteet : Voit asettaa diaesityksen
tehosteen.
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötä- tai
vastapäivään.)
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Kuvatilan asettaminen.
-- Dynaaminen : Tällä asetuksella voit
parantaa terävyyttä.
-- Normaali : Tämä asetus sopii
useimmille katselusovelluksille.
-- Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
-- Käyttäjä : Voit säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen toimintoja.
||HUOMAUTUS |
\\ Tätä valikkoa ei voida näyttää, kun
käytät BD Wise -toimintoa.
Voit kuunnella musiikkia katsellessasi
diaesitystä.
Taustamusiikki
||HUOMAUTUS |
\\ Ulkoiselta laitteelta haettujen
musiikkitiedostojen määrä voi erota
laitekohtaisesti.
Multiroom Link
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä valikko on käytettävissä vain
silloin, kun yhdistät Multiroom Link
-yhteensopivaan kaiuttimeen.
Lähetä
Tiedot
Lähetä valitsemasi tiedosto muihin
laitteisiin.
Näet sisältötiedot (Contents).
||HUOMAUTUKSET |
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
\\ Jotta voit käyttää Taustamusiikki-toimintoa, valokuva- ja
musiikkitiedostojen on oltava samassa tallennusvälineessä.
Huomaa, että MP3-tiedoston bittivirta, valokuvan koko ja
koodaustapa voivat vaikuttaa äänenlaatuun.
\\ Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa koko näytön
tilassa.
Lajittele- ja Valinnat-valikkojen käyttö
Lajittele-valikon käyttö
Valitse valokuvatiedostoja sisältävällä tiedostoruudulla
ja paina v-painiketta.
Pvm
Nimi
Kansio
||HUOMAUTUS |
Ryhmittelee media- tai tallennuslaitteen
kaikki valokuvatiedostot päivämäärän
mukaan.
Näet ryhmän valokuvat napsauttamalla
ryhmää.
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaikki valokuvatiedostot nimen mukaan.
Näyttää media- tai tallennuslaitteen
kaikki kansiot.
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
37
Suomi
Mediatoisto
Työkalut-valikon käyttö toiston aikana
05
Voit toistaa valokuvasisältöä, joka löytyy DVDlevyltä, USB-laitteelta, mobiililaitteelta ja
tietokoneelta.
Voit säätää äänenvoimakkuutta.
-- Äänenv. : Voit säätää
äänenvoimakkuutta. Paina
kaukosäätimen ◄► -painikkeita.
-- Mykistys : Mykistää soittimen äänet.
Voit palauttaa äänet painamalla
painiketta uudelleen.
Mediatoisto
Asetukset-valikon käyttäminen
Valitse valokuvatiedostoja sisältävällä tiedostoruudulla
ja paina v-painiketta.
Diashow
Toista valitut
Lähetä
Aloittaa diaesityksen. Näyttää kaikki
nykyisen kansion tiedostot peräkkäin.
Jos haluat luoda valitun valokuvaryhmän
sisältävän diaesityksen, katso Toista
valitut -kohta alta.
Voit valita tietyt näytettävät valokuvat.
Se toimii käytännössä samalla tavalla
kaikissa medioissa. Katso "Soittolistan
luominen CD-levyltä" sivulta 35~36.
Voit ladata valitsemasi tiedostot
verkkosivustoon (Picasa, Facebook
jne) tai laitteelle valitsemalla tämän
valikon. Jotta voit käyttää tätä valikkoa,
sinun on luotava tili verkkosivustossa ja
kirjauduttava sisään käyttämällä Kirjaudutoimintoa. Katso "Lähetä-toiminnon
käyttäminen" sivulta 38
||HUOMAUTUS |
\\ Valikon ulkoasu voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
Tiedostojen lähettäminen
LEVY/USB 
Verkkolaite
Valokuvat
Tuettu
Tuettu
Videot
Tuettu
Tuettu
Tuettu
1. Kun Videot-, Musiikki- tai Valokuvattiedostoruutu on esillä, paina .
Valinnat-valikko tulee esiin.
2. Valitse Lähetä ▲▼ -painikkeilla ja paina v
-painiketta.
3. Valitse tiedosto ▲▼ -painikkeilla ja paina v
-painiketta. Valintamerkki näkyy tiedoston
vasemmalla puolella.
4. Valitse ja merkitse lisää tiedostoja toistamalla
vaihe 3.
5. Poista tiedosto listalta siirtymällä tiedoston
kohdalle ja painamalla v -painiketta
uudelleen.
Valintamerkki poistetaan tiedoston kohdalta.
6. Kun olet valmis, valitse Lähetä ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v painiketta.
Lähetä-ponnahdusikkuna tulee näkyviin ja
luetteloi verkkosivustoja (Picasa, Facebook
jne.) tai laitteita, joihin voit lähettää tiedostoja.
7. Valitse kohde ja paina v -painiketta.
8. Jos lähetät tiedostoja verkkosivustoon,
sivusto avautuu. Kirjaudu ja noudata ruudulla
näytettäviä ohjeita.
\\ Jotta voit lähettää tiedostoja verkkosivustoon, sinulla on
oltava tili tällä sivustolla.
LEVY/Verkkolaite
 USB
Musiikki
Voit lähettää tiedostoja verkkolaitteeseen ja
laitteelle.
||HUOMAUTUS |
Videoiden, musiikin ja valokuvien
kopioiminen
Sisällys
Lähetä-toiminnon käyttäminen
Tuettu
• Levy (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (viimeistelty)/
DVD+RW/DVD-RW (viimeistelty))  USB
• PTP USB ei ole käytettävissä, kun kopioit USBliitännässä olevaan laitteeseen.
38
Suomi
Verkkopalvelut
1. Kytkettävä soitin verkkoon.
(Katso sivu 15)
8. Valitse Date of Birth (Synrtymäaika) -kenttä
ja valitse numerot käyttämällä ylösnuolija alasnuoli -painikkeita tai painamalla
kaukosäätimesi numeroita. Paina v
painiketta, kun olet valmis.
9. kun olet syöttänyt tiedot kaikkiin kenttiin,
paina ► -painiketta ja sitten v painiketta.
Näet yhdistämisviestin ja tilin vahvistusviestin.
2. Määritettävä verkkoasetukset.
(Katso sivut 22–25)
10. Paina v -painiketta. Aseta profiilikuva
-ruutu tulee esiin.
Samsung-tilin luonti
Luo Samsung-tili, jotta voit hyötyä kaikesta
Samsungin tarjoamasta verkkosisällöstä.
Aseta tili jokaiselle talouden jäsenelle, jotta
he voivat käyttää omia tilejään Facebookissa,
Twitterissä jne. Tarvitset myös Samsung-tilin, jos
haluat ladata maksullisia sovelluksia ja vuokrata
elokuvia.
1. Paina aloitusruudulla .
Kirjaudu sisään -ruutu tulee näkyviin.
||HUOMAUTUS |
\\ Samsung lähettää vahvistussähköpostin antamaasi
osoitteeseen. Avaa sähköposti ja vastaa ohjeiden
mukaisesti, jotta tili voidaan luoda.
11. Valitse kuva, josta tunnistat tilisi ja paina v.
Tili luotu -ruutu tulee esiin.
12. Paina v -painiketta. Aloitusruutu tulee
näkyviin.
2. Valitse Luo tili oikeasta alareunasta ja paina
v painiketta.
Samsung-tilin käyttöehdot ja
tietosuojakäytäntö -ruutu tulee näkyviin.
3. Hyväksy ehdot painamalla v -painiketta,
paina ► -painiketta ja sitten v. Luo tili
-ruutu tulee esiin.
4. Valitse ID-kenttä ja paina v painiketta.
Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
5. Anna sähköpostiosoitteesi näppäimistöllä.
Siirry merkkien välillä nuolinäppäimillä.
Valitse merkki painamalla v. Voit syöttää
isoja kirjaimia valitsemalla Caps vasemmalla.
Valitse lisää symboleja valitsemalla 123#&.
6. Kun olet valmis, valitse Valmis näppäimistöstä
ja paina v-painiketta. Luo tili -ruutu tulee
uudelleen esiin.
39
Suomi
Verkkopalvelut
Jotta voit käyttää verkkopalveluita, sinun on
ensin:
7. Anna salasana, etunimesi ja sukunimesi
samalla tavalla.
06
Voit käyttää useita verkkopalveluita, kuten
suoratoistovideoita ja verkkosovelluksia, kytkemällä
soittimen verkkoon.
Verkkopalvelut
Ennen Samsung Appsin käyttöä
Samsung Appsin käyttö
Jos et ole asettanut Smart Hub -toimintoa, kun
käytät Sovelluksia ensimmäisen kerran, tuote
pyytää sinua määrittämään Smart Hub -asetukset.
1. Valitse aloitusruudulla joko SAMSUNG APPS
ja paina v -painiketta.
2. Jos et ole asettanut Smart Hubia, Smart
Hub -ponnahdusviesti kysyy sinulta, haluatko
asettaa Smart Hub -toiminnon. Valitse Kyllä
ja paina v-painiketta.
3. Valitse Aloita ja paina v -painiketta.
Käyttöehdot ja käytännöt -ruutu tulee
näkyviin.
4. Tarkista ja hyväksysekä Smart Hub
-käyttöehdotettä -tietosuojakäytäntö Lisäpalvelut,
käyttöehdot ja valinnat -ruudulla, jottavoitkäyttää
Smart Hub -toimintoa.
Voit ladata sovelluksia internetistä ja käyttää
erilaisia sovelluksia sekä katsoa niitä televisiostasi.
Sinulla on oltava Samsung-tili joidenkin sovellusten
käyttämiseksi.
Samsung Apps -ruutu lyhyesti
1
2
SAMSUNG APPS
SUOSITELTU
1
2
3
4
5
2
3
4
5
OMAT APPIT
WebBrowser
5. Vieritä alas ja napsauta Näytä tiedot
nähdäksesi kaikki asiakirjat.
Suosituimmat
6
Uutuudet
7
8
9
10
Luokat
3
||HUOMAUTUS |
\\ Sinun ei täydy hyväksyä Lisätietosuojailmoitusta, mutta
yksi tai useampi Smart TV -ominaisuus tai -toiminto eivät
välttämättä ole saatavillasi tässä tapauksessa.
6. Valitse Hyväksyn kaikki ja paina v
-painiketta. Asennus suoritettu -ruutu tulee
näkyviin. Paina v -painiketta.
1
2
3
SUOSITELTU : Näyttää Samsungin ylläpitämän ja
suositteleman sisällön. Et voi poistaa suositeltuja
sovelluksia.
OMAT APPIT : Näyttää henkilökohtaisen
sovellusgalleriasi, joka on muokattavissa OMAT
APPIT -ruudulla.
Suosituimmat, Uutuudet ja Luokat : Voit tarkastella
ja ladata muita sovelluksia.
Kun avaat SAMSUNG APPS -ruudun
ensimmäisen kerran, Blu-ray-soitin lataa
automaattisesti ilmaisia sovelluksia. Kun nämä
sovellukset on ladattu, ne näkyvät SAMSUNG
APPS -ruudulla.
Näet lisää sovelluksia valitsemalla Suosituimmat,
Uutuudet tai Luokat ruudun alalaidassa ja
painamalla sitten v-painiketta.
Suosituimmat näyttää suosituimmat sovellukset,
Uutuudet näyttää uusimmat sovellukset. Luokat
näyttää kuvakesarjan, joka edustaa luokkia, kuten
Videot, Pelit ja Urheilu. Valitse luokan kuvake ja
paina v-painiketta. Blu-ray-soitin näyttää tämän
luokan sovellukset.
40
Suomi
Sovelluksen lataaminen
1. Valitse OMAT APPIT -ruudulla sovellus, jonka
haluat siirtää My Apps -ruutuun, ja paina sitten
v -painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Valitse Siirrä ja paina sitten v -painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Vihreä nuoli näkyy Suosituimmat, Uutuudet tai Luokat
-ruuduilla sovellusten kohdalla, jotka olet jo ladannut.
3. Valitse sovellus, jonka haluat ladata, ja paina
v -painiketta. Sovellusten Yksityiskohtaiset
tiedot -ruutu tulee esiin.
4. Valitse Lataa ruudulla ja paina v-painiketta.
Lataustilaksi vaihdetaan Peruuta ja
sovelluksen lataus aloitetaan.
5. Jos haluat peruuttaa latauksen, valitse
Peruuta ja paina v-painiketta.
6. Kun lataus on suoritettu, Peruuta-tila
muuttuu Avaa-tilaksi. Valitse Avaa ja paina
v-painiketta käynnistääksesi sovelluksen.
Voit myös painaa RETURN-painiketta, kunnes
SAMSUNG APPS -ruutu tulee uudelleen esiin.
Lataamasi sovellus näytetään SAMSUNG
APPS -ruudulla OMAT APPIT -kohdassa.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos sovellusta ei voi ladata riittämättömän sisäisen
muistin vuoksi, kytke USB-tallennusväline laitteeseen ja
yritä uudelleen.
Sovelluksen käynnistys
1. Valitse SAMSUNG APPS aloitusruudulla ja
paina v -painiketta.
2. Käytä SAMSUNG APPS -ruudulla ▲▼◄►
-painikkeita sovelluksen valitsemiseksi ja
paina v -painiketta. Sovellus käynnistyy.
41
3. Siirrä sovellusta ▲▼◄► -painikkeilla.
4. Kun sovellus on haluamassasi paikassa,
paina v tai EXIT -painiketta.
Poista
1. Valitse OMAT APPIT -ruudulla sovellus, jonka
haluat poistaa, ja paina v -painiketta 3
sekunnin ajan.
2. Valitse Poista ja paina sitten v -painiketta.
3. Valitse ◄► -painikkeilla Kyllä ja paina sitten
v -painiketta.
Monipoisto
1. Valitse OMAT APPIT -ruudulla sovellus, jonka
haluat poistaa, ja paina v -painiketta 3
sekunnin ajan.
2. Valitse Monipoisto ja paina sitten v
-painiketta.
3. Valitse poistettavat sovellukset ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v -painiketta.
Valintamerkki näkyy jokaisen valitsemasi
sovelluksen vieressä.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit poistaa sovelluksen valinnan korostamalla sen
uudelleen ja painamalla v-painiketta.
4. Valitse Poista ruudun alalaidassa
▼-painikkeella ja paina v-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit myös valita Peruuta, Valitse kaikki ja Poista kaikki
valinnat ruudun alalaidassa.
Suomi
Verkkopalvelut
2. Jos valitsit Luokat, valitse luokan kuvake
ja paina v -painiketta. Siirry muussa
tapauksessa vaiheeseen 3.
Siirrä
06
1. Valitse Suosituimmat, Uutuudet tai Luokat
ja paina sitten v -painiketta.
Valinnat -valikko
Verkkopalvelut
Näytä tiedot
||HUOMAUTUS |
1. Valitse OMAT APPIT -ruudulla sovellus, josta
haluat saada tarkempia tietoja, ja paina sitten
v -painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Valitse Näytä tiedot ja paina sitten v
-painiketta.
Vaihda näkymää
Tämä toiminto vaihtaa Sovellukset-ruudun näkymää
Toistetuimmat- ja Mukautettu-näkymän välillä. Näin
voit järjestää sovellukset haluamallasi tavalla.
1. Valitse sovellus OMAT APPIT -ruudulla ja
paina painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Valitse Vaihda näkymää ja paina
v-painiketta.
3. Valitse Kyllä, jos haluat vaihtaa näkymää. Valitse
Ei, jos haluat säilyttää nykyisen näkymän.
4. Paina v-painiketta.
Lukitse / Vapauta
Tämä toiminto estää pääsyn sovellukseen ilman
PIN-koodia. Vapauta poistaa lukituksen.
1. Valitse lukittava sovellus OMAT APPIT
-ruudulla ja paina v-painiketta 3 sekunnin
ajan.
2. Valitse Lukitse / Vapauta ja paina
v-painiketta. Anna PIN-koodi.
3. Valitse lukittava sovellus ▲▼◄► -painikkeilla.
4. Paina v-painiketta. Valintamerkki näkyy
sovelluksen vieressä.
5. Poista sovelluksen valinta korostamalla
sovellus ja painamalla v-painiketta.
6. Kun oletvalinnutkaikkilukittavatsovellukset,
valitse Tallenna ruudunalalaidassa ja paina
v-painiketta. Lukkokuva näkyy kaikkien
valitsemiesi sovellusten vieressä.
\\ Voit myös valita Peruuta, Valitse kaikki ja Poista kaikki
valinnat ruudun alalaidassa.
Voit poistaa sovellusten lukituksen noudattamalla
samoja ohjeita, mutta valitsemalla lukkokuvalliset
sovellukset. Lukitukset poistetaan, kun valitset
Tallenna ja painat v-painiketta.
Päivitä sov.
1. Valitse OMAT APPIT -ruudulla mikä tahansa
sovellus ja paina v -painiketta 3 sekunnin
ajan.
2. Valitse Päivitä sov. ja paina sitten v
-painiketta.
3. Päivitä Samsung Apps -ruudut näyttävät kaikki
sovellukset, joille on saatavilla päivityksiä. Valitse
jokainen sovellus, jonka haluat päivittää, ja paina
v -painiketta.
Voit myös valita Valitse kaikki päivittääksesi
kaikki luetellut sovellukset.
4. Valitse Päivitä ja paina sitten v -painiketta.
Screen Mirroring
Screen Mirroring -toiminnon avulla voit tarkastella
älypuhelimen tai Android-tabletin ruutua tuotteeseen
yhdistämästäsi TV:stä.
1. Valitse aloitusruudulla Screen Mirroring ja
paina sitten v -painiketta.
2. Käynnistä AllShare Cast tai Screen Mirroring
laitteellasi.
3. Etsi laitteesi saatavilla olevien laitteiden
luettelosta tuotteen nimi ja valitse se.
4. TV näyttää yhteysviestin (esim. Yhdistetään
laitteeseen Android_92gb...), jonka jälkeen se
näyttää yhteys muodostettu -viestin.
5. Laitteen ruutu tulee hetken kuluttua näkyviin
TV-ruudulle.
6. Pysäytä Screen Mirroring painamalla
kaukosäätimen EXIT- tai RETURN-painiketta
tai sulkemalla Screen Mirroring -toiminto
älypuhelimellasi.
42
Suomi
||HUOMAUTUKSET |
\\ Bluetooth-lähetys voi häiritä Screen Mirroring -signaalia.
Ennen kuin käytät Screen Mirroring -toimintoa,
suosittelemme vahvasti poistamaan älypuhelimen tai
vastaavan laitteen (tablet jne.) Bluetooth-toiminnon
käytöstä.
Verkkoselaimen Web Browser
Voit käyttää internetiä Web Browser -sovelluksen
avulla.
Valitse WebBrowser aloitusruudulla ja paina v
-painiketta.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Kun käytät Verkkoselainta tuotteen ollessa kytkettynä HDMIliitännällä BD Wise -yhteensopivaan TV:hen, ja BD Wise on
päällä, selain täyttää koko ruudun. Lisäksi TV:n resoluutio
asetetaan automaattisesti parhaaksi mahdolliseksi.
\\ Verkkoselain ei ole yhteensopiva Java-sovellusten kanssa.
\\ Jos yrität ladata tiedostoa, jota ei voida tallentaa, ruudulle
tulee virheviesti.
\\ E-commerce-palvelua tuotteiden ostamiseksi verkosta ei
tueta.
\\ ActiveX ei ole tuettu.
Voit selata Verkkoselaimella kahdella eri tavalla,
käyttämällä Osoitinselausta tai Linkkiselausta.
Osoitinselaus on aktiivinen, kun käynnistät
selaimen ensimmäisen kerran. Jos käytät hiirtä
Verkkoselaimessa siirtymiseen, suosittelemme
jättämään Osoitinselauksen aktiiviseksi. Jos käytät
kaukosäädintä Verkkoselaimessa siirtymiseen,
suosittelemme vaihtamaan Osoitinselauksen
Linkkiselaukseen. Linkkiselaus siirtää korostuksen
linkistä toiseen Verkkoselaimessa. Se on myös
paljon nopeampi kuin Osoitinselaus, jos käytät
kaukosäädintä.
Linkkiselauksen aktivointi:
1. Käytä kaukosäätimen ▲▼◄► -painikkeita
siirtääksesi osoittimen Linkkiselauskuvakkeen kohdalle ruudun oikeassa
ylälaidassa. Linkkiselaus-kuvake on kolmas
kuvake oikealta. Osoitin on oikeassa
kohdassa, kun kuvake muuttuu siniseksi ja
”Linkkiselaus” näkyy ruudulla.
2. Paina v -painiketta. Linkkiselaus
on aktivoitu. Se pysyy aktiivisena aina
käynnistäessäsi Verkkoselaimen.
Ohjauspaneeli lyhyesti
Ruudun ylälaidassa sijaitseva Ohjauspaneeli
sisältää kuvakkeita, joista voit käynnistää useita
hyödyllisiä toimintoja. Kuvakkeet on kuvattu alla,
alkaen ruudun vasemmassa laidassa olevasta
kuvakkeesta.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ Pääsy voidaan estää tiettyihin verkkosivustoihin tai
verkkoselaimiin, joita operoivat tietyt yritykset.
\\ Flash-videoiden toistoa ei tueta.
43
Suomi
New Tab
100%
Verkkopalvelut
\\ Kun käytät Screen Mirroring -toimintoa, videokuva ja
ääni voivat pätkiä ympäristöstä riippuen.
Linkkiselaus ja Osoitinselaus
06
\\ Voit muodostaa yhteyden laitteeseen, joka tukee AllShare
Castia. Huomaa, että kaikki laitteet, joissa on AllShare
Cast, eivät välttämättä ole täysin tuettuja. Tämä riippuu
valmistajasta. Saat lisätietoja mobiiliyhteyden tuesta
valmistajan verkkosivustosta.
Verkkopalvelut
: Siirtyy edelliselle sivulle.
: Siirry seuraavalle verkkosivulle.
: Näytä Kirjanmerkit- ja Historia -ruudut. Voit
lisätä nykyisen sivun kirjanmerkkeihin, valita
olemassa olevan kirjanmerkin sekä muokata
ja poistaa kirjanmerkkejä. Voit myös tarkastella
selaushistoriaa ja valita sivun, jolla haluat käydä
uudelleen.
• : Siirtyy Verkkoselain-sovelluksen aloitusruutuun.
•
: Voit syöttää sivun
osoitteen manuaalisesti ponnahdusnäppäimistöllä.
• : Lataa nykyisen sivun uudelleen, jolloin se
päivittyy ruudulla.
• : Lisää nykyinen sivu kirjanmerkkeihin.
•
: Voit hakea tietoa syöttämällä
sanoja ja merkkejä ponnahdusnäppäimistöllä.
Katso "Ponnahdusnäppäimistön käyttö" alta.
•
: Voit suurentaa ja pienentää ruutua
prosenttilukuina.
• / : Vaihda Osoitinselauksen ja
Linkkiselauksen välillä.
• : Määritä selaimen asetukset. "Asetusvalikon
käyttö". Katso Asetusvalikon käyttö sivuilta
45–46.
• : Sulje Verkkoselain.
• http://www.samsung.com
: Avaa uuden
verkkoselaimen välilehden.
•
•
•
1
Ponnahdusnäppäimistön käyttö
Kun napsautat kohtaa
,
tai käytät tiedon- tai
tekstinsyöttökenttää ja painat v -painiketta,
ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Ponnahdusnäppäimistön käyttö kaukosäätimellä:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
2. Paina v -painiketta syöttääksesi kirjain tai
numero syöttökenttään.
3. Voit käyttää isoja kirjaimia siirtämällä
korostuksen Caps -näppäimeen vasemmassa
yläkulmassa ja painamalla v -painiketta.
Paina v -painiketta uudelleen, kun Caps
-näppäin on korostettuna vaihtaaksesi takaisin
pieniin kirjaimiin.
4. Voit käyttää symboleja sekä muita välimerkkejä
korostamalla 123#& vasemmalla ja painamalla
v-painiketta.
5. Poista syöttämäsi merkki siirtämällä korostus
kohtaan : ja painamalla v-painiketta.
6. Poista kaikki syöttämäsi merkit siirtämällä
korostus kohtaan Tyhjennä ja painamalla
v-painiketta.
7. Kun olet syöttänyt kaikki merkit, siirrä korostus
kohtaan Valmis ja paina v-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos olet kytkenyt langattoman näppäimistön tuotteeseen,
voit käyttää sitä kirjainten, numeroiden, symbolien ja
välimerkkien syöttämiseen. Huomaa, että langaton
näppäimistö toimii vain silloin, kun ponnahdusnäppäimistö
on esillä. Sitä voidaan käyttää vain kirjainten, numeroiden,
symbolien ja välimerkkien syöttämiseen.
Ponnahdusnäppäimistön asetukset
Voit käyttää ponnahdusnäppäimistön valintoja
korostamalla
näppäimistön vasemmassa
alalaidassa ja painamalla v-painiketta.
Kieli
100%
100%
New Tab
1. Käytä kaukosäätimen ▲▼◄► -painikkeita
siirtääksesi korostuksen haluamaasi
kirjaimeen tai numeroon.
Valitse näppäimistön kieli. Voit valita
esim. englannin, ranskan, venäjän jne.
Näppäimistö ehdottaa suositeltuja sanoja,
Ehdotettu teksti kun kirjoitat tekstiä. Voit asettaa toiminnon
tilaan Ei Käytössä tai Käytössä.
Kun kirjoitat merkkejä, ehdotettu teksti tullee näyttöön.
Caps 1234567890 :Tyhjennä
qw e r t y u i o p å *
z x c v b nm , . ?@$Peruuta
+

123#&asdfghjklöä! Valmis
+
FIN www..com /
_+%
44
Suomi
Aksenttimerkin Valitse tämä, jos haluat kirjoittaa
esikatselu
kirjaimia aksenttimerkeillä
Hyväksytyt
sivustot
Asetusvalikon käyttö
Asetusvalikko sisältää toimintoja, jotka
hallitsevat Selaimen toimintaa sekä Selaimen
suojausominaisuuksia. Avaa Astusvalikko
korostamalla
-kuvake Ohjauspaneelissa ja
painamalla v -painiketta. Valitse asetusvalikon
vaihtoehto korostamalla se ja painamalla v
-painiketta.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Ota tartunta käytt.
Hyväksytyt sivustot
Yksityinen selaus käyt.
Määritä hakukone
Selaimen asetukset
Ohje
Sulje
Ottaa Grabber-toiminnon käyttöön ja
poistaa sen käytöstä. Kun GrabberOta tartunta
toiminto on käytössä, voit siirtää
käytt./
verkkosivua ylös ja alas vetämättä
Poista tartunta k. vierityspalkkia.
Grabber-toiminto on käytettävissä vain
Osoitinselauksessa.
45
Yksityinen
selaus ei k./
Yksityinen
selaus ei käyt.
Määritä
hakukone
Suomi
Ota Yksityinen-tila käyttöön tai poista
se käytöstä. Kun Yksityinen-tila on
käytössä, selain ei säilytä vierailemiesi
sivustojen URL-osoitteita. Ota Yksityinentila käyttöön valitsemalla Kyllä.
Jos Yksityinen-tila on käytössä, ”Pysäytä”kuvake näkyy URL-osoitteen edessä
ruudun ylälaidassa. Poista Yksityinen-tila
käytöstä valitsemalla se uudelleen, kun
Yksityinen-tila on käytössä.
Valitse haluamasi hakukone.
Verkkopalvelut
Näppäimistö ennakoi seuraavan kirjaimen
kirjoittaessasi. Ennakoidut kirjaimet
näkyvät ympyränä juuri kirjoittamasi
Ennusta
kirjaimen ympärillä. Voit valita ennakoidun
seuraava kirjain
kirjaimen tai siirtyä toiseen kirjaimeen.
Voit asettaa toiminnon tilaan Ei Käytössä
tai Käytössä.
Voit rajoittaa lasten pääsyä
sopimattomiin verkkosivuihin
sallimalla pääsyn vain rekisteröimiisi
verkkosivustoihin.
PIN-ruutu tulee aina esiin
käyttäessäsi tätä toimintoa. Anna PINoletuskoodi (0000) kaukosäätimen
numeronäppäimillä, kun käytät tätä
toimintoa ensimmäisen kerran.
Voit vaihtaa PIN-koodin käyttämällä
Hyväksytyt sivustot -toiminnon
salasanan palautustoimintoa. Katso
tiedot alta.
Hyväksyttyjen sivustojen
ominaisuus : Ota Hyväksytyt
sivustot -toiminto käyttöön tai poista
se käytöstä.
Palauta hyväks. sivustojen salasana :
Vaihda Hyväksyttyjen sivustojen salasana.
Lisää n. sivusto : Lisää näkyvillä
oleva verkkosivusto Hyväksytyt sivustot
-luetteloon.
Hallitse hyväksyttyjä sivustoja : Voit
näppäillä URL-osoitteita lisättäväksi
Hyväksytyt sivustot -luetteloon sekä
poistaa sivustoja luettelosta.
Jos otat tämän toiminnon käyttöön,
mutta et ole lisännyt yhtään sivustoa
Hyväksytyt sivustot -luetteloon, et voi
käyttää mitään internet-sivustoja.
06
Valinta nollaa Samsung-näppäimistön
muistin. Valitse Palauta, jos haluat poistaa
kaiken, minkä Samsung-näppäimistö on
oppinut kirjoitustyylistäsi, mukaan lukien
kaikki käyttämäsi uudet sanat.
Palauta
suositellut
tekstitiedot
Verkkopalvelut
Aseta kotisivuksi : Aseta Selaimen
kotisivu.
Ponnahdusesto : Kytke Ponnahdusesto
käyttöön tai poista se käytöstä.
Sivujen esto : Voit estää mainosten
näytön ja valita URL-osoitteet, joiden
mainokset estetään.
Yleiset : Voit poistaa henkilökohtaisia
tietoja, kuten verkkosivustohistorian
ja selaustiedot (esim. evästeet) sekä
palattaa kaikki verkkoselainasetukset
oletusasetuksiin. Voit valita myös
suojatun tilan.
Selaimen
asetukset
Ohje
||HUOMAUTUS |
\\ Aseta Security Mode tilaan Ei Käytössä
välttääksesi haitallisten sivustojen
tai tietojenkalastelusivustojen käytön
sekä estääksesi haitallisen koodin
suorittamisen.
Koodaus : Voit asettaa verkkosivujen
koodausasetuksen automaattiseen
tilaan tai valita koodausmuodon
manuaalisesti luettelosta.
Osoitin : Voit muuttaa osoittimen
nopeutta Pointer-tilassa ja ottaa Smart
Cursor -toiminnon Ei Käytössä
- tai Käytössä-tilaan.
Selaimen tiedot : Näyttää
Verkkoselaimen versionumeron ja
tekijänoikeustiedot.
Näet perustiedot Verkkoselaimen
toiminnasta.
||HUOMAUTUS |
\\ Verkkosivustosta riippuen jotkin Selaimen asetukset
-toiminnot eivät välttämättä ole aktivioituina.
Aktivoimattomat toiminnot näkyvät harmaina. Niitä ei voi
käyttää.
46
Internet-palvelutilien yhdistäminen tuotteeseen
Yhdistä palvelutilit -toiminnon avulla voit yhdistää
tuotteen tileihisi internet-palveluiden, kuten
Pandoran avulla, joihin tuote voi kirjata sinut sisään
automaattisesti, kun käynnistät kyseisen palvelun
sovelluksen.
Rekisteröi tilisi siirtymällä kohtaan HOME 
Kirjaudu sisään  Luo Facebookissa.
BD-LIVE™
Kun soitin on kytketty verkkoon, voit nauttia
useista eri elokuviin liittyvistä palveluista, jotka ovat
saatavilla BD-LIVE-yhteensopivilla levyillä.
1. Kytke USB-muistitikku soittimen edessä
olevaan USB-liitäntään ja tarkista jäljellä oleva
muisti. Muistilaitteella täytyy olla vähintään
1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita
voidaan käyttää.
2. Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta.
3. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
4. Valitse BD-Live -asetukset ja paina
v-painiketta.
5. Valitse BD-tiedonhallinta ja paina
v-painiketta.
6. Valitse Laitteen valinta ja paina
v-painiketta.
7. Valitse USB-laite ja paina v-painiketta.
8. Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua tukeva
Blu-ray-levy.
9. Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista
BD-LIVE-sisältöpalveluista.
||HUOMAUTUS |
\\ BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat vaihdella
levyn valmistajasta riippuen.
Suomi
Liite
Lisätiedot
07
HUOMAUTUKSET
• Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää elokuvan 3D-toiston painamalla 5 (PYSÄYTÄ)painiketta kerran. Elokuva keskeytyy ja 3D-tila otetaan pois käytöstä.
Voit muuttaa 3D-asetusvalintaa 3D-elokuvan toiston aikana painamalla 5 (PYSÄYTÄ)-painiketta
kerran. Home-valikko (Päävalikko) avautuu. Paina 5 (PYSÄYTÄ)-painiketta uudelleen ja valitse
3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
• Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen television ruudulla, pystysuorat mustat palkit voivat tulla
näkyviin vasemmalla, oikealla tai molemmilla sivuilla.
TV:n kuvasuhde
• Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä levytyypistä johtuen.
• Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa näky
vääristyneenä.
• Jos valitset 16:9 Alkup. -tilan, kuva voi näkyä 4:3 Pillarbox -tilassa (mustat palkit kuvan sivuilla).
BD Wise (vain Samsung-soittimet)
Asetukset
• Kun BD Wise on Käytössä, Resoluutio-asetus on oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Resoluutio-valikossa.
• Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
• BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että television BD Wise -asetukseksi on valittava Käytössä.
Digitaalilähtö
• Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet
hyvin voimakkaan äänen.
• Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
Digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan PCM-muodossa.
• Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
• Kaikissa Blu-ray-levyissä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
• Tämä digitaalinen lähtöasetus ei vaikuta televisioon välitettävään HDMI-äänilähtöön.
Se vaikuttaa optiseen äänilähtöön ja HDMI-äänilähtöön, kun soitin on kytketty AV-vastaanottimeen.
• Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali lähetetään PCM-muodossa riippumatta digitaalisen
lähdön asetuksista (PCM tai bittivirta).
PCM-aliotanta
• Vaikka PCM-aliotanta -asetuksena on Ei Käytössä, joiltakin levyiltä toistetaan alaspäin
muunnettua ääntä vain optisen digitaaliliitännän kautta.
• HDMI
-- Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS) kanssa,
soitin saattaa toistaa kaksikanavaista PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu Bittivirta
(uudelleenkood. tai käsittelemätön).
-- Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48kHz:n näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin voi
lähettää 48kHz:n signaalin.
47
Suomi
Liite
3D-asetukset
Liite
BD-Live Internet -yhteys
• Mikä on kelvollinen varmenne?
Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn,
palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla, onko levy kelvollinen ja lähettää varmenteen takaisin
soittimeen.
• Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BD-LIVE-sisällön käytön aikana.
BD-tiedonhallinta
Asetukset
• Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin tilassa, jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
• Vain USB-laitteet, jotka on alustettu FAT-muotoisiksi (DOS 8.3 volume label), ovat tuettuja.
On suositeltavaa käyttää USB-laitteita, jotka tukevat USB 2.0-protokollaa, 4 Mt/s tai nopeampi
luku-/kirjoitusnopeus.
• Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi, kun tallennusväline on alustettu.
• BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä saattaa vaihdella olosuhteista riippuen.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso
lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli ei tue CEC:tä.
• Jos Samsung-televisiossa on Anynet+-logo, se tukee Anynet+-toimintoa.
Äänikielen valitseminen
• Ilmaisinta ◄► ei näy näytössä, jos BONUSVIEW-osa ei sisällä mitään BONUSVIEW-ääniasetuksia.
• Äänikieli -toiminnon kautta saatavilla olevat kielet riippuvat levylle koodatuista kielistä. Tämä
toiminto tai jotkin kielet eivät välttämättä ole saatavilla.
• Joillakin Blu-ray-levyillä voit valita englanninkielisen PCM- tai Dolby Digital -ääniraidan.
Tekstityskielen valitseminen
Mediatoisto
• Blu-ray- tai DVD-levystä riippuen voit ehkä muuttaa tekstityskieltä Levyvalikon avulla. Paina DISC
MENU -painiketta.
• Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä levylle on koodattu, eikä se välttämättä ole
käytettävissä kaikilla Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Myös tietoa pääohjelmasta / BONUSVIEW-tilasta tulee näkyviin, jos Blu-ray-levyllä on
BONUSVIEW-osa.
• Tämä toiminto vaihtaa ensisijaisia ja toissijaisia tekstityksiä samaan aikaan.
• Ensisijaisten ja toissijaisten tekstitysten kokonaismäärä näytetään erikseen.
• Jos painat kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta, tekstityspalkki tulee näkyviin.
Voit poistaa tekstityspalkin näkyvistä painamalla RETURN-painiketta.
48
Suomi
Tarkkuus sisältötyypin mukaan
Autom.
Blu-ray-levyn resoluutio
2160p@24F
1080p@24F
Televisiotulon suurin resoluutio
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Televisiotulon suurin resoluutio
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Sisältötyyppi
Asetukset
E-sisältö/
Digitaalinen sisältö
BD Wise
UHD-lähtö : Autom.
Elokuvan kuvataajuus : DVD 24Fs -muunnos : Autom.
UHD-lähtö : Pois
Autom.
DVD 24Fs -muunnos : Pois
Elokuvan kuvataajuus : Pois
Elokuvan kuvataajuus : Autom. (DVD 24Fs -muunnos : Autom.)
※ 1080p & 1080i only
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Televisiotulon suurin resoluutio
Televisiotulon suurin resoluutio
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||HUOMAUTUKSET |
\\ Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta, seuraava viesti tulee näkyviin:
"Jos kuvia ei näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen, odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus palautetaan.
Haluatko muuttaa tarkkuutta?." Jos valitset Kyllä, television ruutu pimenee 15 sekunniksi. Tämän jälkeen tarkkuus palautuu
edelliseen tarkkuuteen automaattisesti.
\\ Jos ruutu on edelleen tyhjä vaihdettuasi resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä soittimen yläosan @ -painiketta painettuna
yli 5 sekuntia. Näyttöön tulee alustusviesti ja virta sammuu automaattisesti. Kun käynnistät tuotteen uudelleen, kaikki
asetukset nollautuvat. Suorita Alkuperäinen asetus -menetelmän uudelleen Siirry tämän jälkeen kohtaan Asetukset > Kuva
> Resoluutio valikossa ja valitse oikea tarkkuus televisiollesi.
\\ Kun suoritat Alkuperäinen asetus -menetelmän uudelleen, valitse vain kieli ja kuvasuhde (ruudun koko ja muoto) uudelleen.
Nollaus ei vaikuta verkkoasetuksiisi, joten sinun tulisi pystyä ohittamaan verkkomääritykset ja ohjelmiston päivitys.
\\ Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
\\ Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun kuvanopeutta, jotta Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -tilaa voi käyttää.
49
Suomi
Liite
BD Wise
Elokuvan kuvataajuus : UHD-lähtö : Autom.
Auto
UHD-lähtö : Pois
Autom.
Elokuvan kuvataajuus : Pois
Elokuvan kuvataajuus : Autom. (24Fs)
※ vain 1080p ja 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
Blu-ray-levy
07
Sisältötyyppi
Asetukset
Liite
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
HDMItuettu AV
vastaanotin
Jopa 7.1
PCM
-kanavainen PCM
Jopa 7.1
Dolby Digital
-kanavainen PCM
Jopa 7.1
Dolby Digital
-kanavainen PCM
Plus
Jopa 7.1
Blu-ray-levyn Dolby TrueHD
-kanavainen PCM
äänivirta
Jopa 6.1
DTS
-kanavainen PCM
DTS-HD High
Jopa 7.1
Resolution
-kanavainen PCM
Audio
Jopa 7.1
DTS-HD
Master Audio -kanavainen PCM
2-kanavainen
PCM
PCM
DVD:n
Jopa 5.1
Dolby Digital
äänivirta
-kanavainen PCM
Jopa 6.1
DTS
-kanavainen PCM
Kytkentä
Bittivirta
(käsittelemätön)
PCM
Optinen
HDMItuettu AVvastaanotin
Optinen
Bittivirta
(DTS
uudelleen
kood.)
HDMI-tuettu
AV-vastaanotin
tai optinen
DTS
uudelleenkood.
DTS
uudelleenkood.
DTS
uudelleenkood.
DTS
uudelleenkood.
DTS
uudelleenkood.
Bittivirta
(Dolby D
uudelleenkooD)
HDMI-tuettu AVvastaanotin tai
optinen
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen
2-kanavainen
PCM
PCM
PCM
2-kanavainen
Dolby Digital Dolby Digital
PCM
2-kanavainen Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Plus
2-kanavainen
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM
2-kanavainen
DTS
DTS
PCM
DTS-HD High
2-kanavainen
DTS
Dolby D.
Resolution
DTS
PCM
uudelleenkood. uudelleenkood.*
Audio
2-kanavainen DTS-HD
DTS
Dolby D.
DTS
PCM
Master Audio
uudelleenkood. uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen 2-kanavainen 2-kanavainen
2-kanavainen PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
2-kanavainen
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
2-kanavainen
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
Purkaa
Purkaa
pääohjelman
pääohjelman äänen
äänen ja
ja BONUSVIEWLähettää vain pääohjelman BONUSVIEWääniraidan yhteen
Purkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVääniraidan
PCM-ääneksi ja
äänen ja BONUSVIEW- vastaanottimesi voi purkaa yhteen PCMlisää siirtymisen
Blu-ray-levyn
ääneksi ja lisää
Mikä tahansa ääniraidan yhteen PCMäänibittivirran.
määritelmä
äänitehosteet.
ääneksi ja lisää siirtymisen Et kuule BONUSVIEWsiirtymisen
Koodaa sitten
ääntä tai siirtymisen
äänitehosteet.
äänitehosteet.
uudelleen PCMäänitehosteita.
Koodaa sitten
äänen Dolby Digital
uudelleen PCM-bittivirraksi tai
äänen DTSPCM-ääneksi.
bittivirraksi.
* Jos lähderaita on 2-kanavainen tai mono, "Dolby D uudelleenkooD" -asetusta ei oteta käyttöön.
Lähtöääni on 2-kanavainen PCM.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
-- Pääohjelman ääni: Pääohjelman ääniraita.
-- BONUSVIEW-ääni: Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
-- Siirtymisen äänitehosteet: Kun teet valintoja valikoissa, siirtymisen äänitehosteita voi kuulua. Siirtymisen
äänitehosteet ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
50
Suomi
Vianmääritys
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä soittimesta.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.
• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy kieltoviesti.
• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan.
• Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kulmat).
• Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin Asetusvalikkovalinnassa.
• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos
vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Kuvaa ei näy.
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue
(esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Paina (yläpaneelissa) @-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei
ole levyä. Näyttöön tulee alustusviesti ja virta sammuu automaattisesti. Kun
käynnistät tuotteen uudelleen, kaikki asetukset nollautuvat.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallentamat BDtiedot häviävät.
51
Suomi
Liite
ONGELMA
07
Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.
Liite
ONGELMA
RATKAISU
Salasana on unohtunut.
• Paina (yläpaneelissa) @-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole
levyä. Näyttöön tulee alustusviesti ja virta sammuu automaattisesti. Kun
käynnistät tuotteen uudelleen, kaikki asetukset nollautuvat.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallentamat BDtiedot häviävät.
Kuva kohisee tai on vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p,
1080i tai 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Siirry käyttöoppaan sisällysluetteloon ja etsi osio, joka sisältää tietoja
ominaisuudesta, jonka kanssa sinulla on ongelmia. Noudata menettelyä
uudelleen.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltopalveluun.
Multimedian toistaminen verkkolaitteilla
Näet verkkolaitteilla jaetut kansiot, mutta et
näe tiedostoja.
• Multimedia näyttää vain video-, valokuva- ja musiikkitiedostot. Muuntyyppisiä
tiedostoja ei näytetä.
Videkuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on oikein kytketty ja että verkko ei ole
ylikuormitettu.
• DLNA-yhteensopivan laitteen ja tuotteen välinen langaton yhteys on
epävakaa.
Tarkista yhteys.
Verkkoyhteys tuotteen ja PC:n välillä on
epävakaa.
• Saman aliverkon IP-osoitteiden tulee olla yksilöllisiä.
Jos osoitteet eivät ole yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä.
Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.
52
Suomi
ONGELMA
• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Verkon tila -toimintoa. (Katso
sivu 20)
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedonhallinta -valikosta. (Katso
sivu 20)
• Tarkista, onko BD-Live Internet -yhteys -valinnaksi asetettu Salli (kaikki).
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä BD-LIVE-palvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedonhallinta-valikosta. (Katso
sivu 20)
||HUOMAUTUS |
\\ Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
53
Suomi
Liite
En voi yhdistää BD-LIVE-palvelimelle.
07
BD-LIVE
RATKAISU
Liite
Levyjen ja tiedostomuotojen yhteensopivuus
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
VIDEO
MUSIIKKI
VALOKUVAT
||HUOMAUTUKSET |
Levytyyppi
Blu-ray-levy
3D Blu-ray-levy
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Tiedot
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO, joka on tallennettu DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-levyllä ja viimeistelty
tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-, MP4-sisältöä.
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle tallennettu
musiikki, jossa on MP3- tai WMA-sisältöä.
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle tallennetut
valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
\\ Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
\\ Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
\\ Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
\\ Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 25 Mbps:n siirtonopeudella.
\\ Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan kuvakulmaa tai
kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
\\ Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin tai jotkin toiminnot
saattavat toimia hitaasti.
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-levy jne.
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-tila)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(lukuun ottamatta CDCD-G/CD-I/LD
kerrosta)
(CD-G-levyt toistavat
vain ääntä, eivät kuvaa.)
54
Suomi
Aluekoodi
Blu-ray-levy
DVD-VIDEO
Alue
a
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia
b
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
c
Liite
Levytyyppi Aluekoodi
Soittimessa toistettavien levyjen
logot
07
Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä
voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole samat, levyä
ei voida toistaa.
Tämän soittimen aluekoodi löytyy soittimen
takapaneelista.
Intia, Kiina, Venäjä, Keski-Aasia
ja Etelä-Aasia.
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Afrikka, Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia, Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka, KeskiAmerikka, Australia, UusiSeelanti, Tyynenmeren saaret,
Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
Pohjois-Korea, Mongolia
6
Kiina
55
Blu-ray-levy
3D Blu-ray-levy
BD-LIVE
DivX
PAL-lähetysjärjestelmä
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Ranskassa,
Saksassa jne.
Suomi
Liite
Tuetut muodot
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
*.webm
*.rmvb
Tiedoston
Videokoodekki
pakkausmuoto
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
AVI
MPEG4
SP/ASP
MKV
ASF
Window Media
Video v9(VC1)
MP4
3GP
AVS
MOV
MPEG2
FLV
MPEG1
VRO
Microsoft
VOB
MPEG-4 v3
PS
Window Media
TS
Video v7(WMV1),
SVAF
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
WebM
VP8
RV8/9/10
RMVB
(RV30/40)
Resolution
1920x1080
Kuvataajuus
(fps)
24/25/30
Siirtonopeus
(Mbps)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Äänikoodekki
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu Videotiedostojen tukitaulukossa tuetulla koodekilla, tiedostoa ei
välttämättä voida toistaa, jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse tiedosto on
vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin on ilmoitettu Videotiedostojen
tukitaulukossa, voivat pätkiä, kun niitä toistetaan.
-- Haku (Ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
-- Kun toistat tiedostoa etäverkkoyhteyden kautta, videon toisto voi pätkiä riippuen verkkoyhteyden
nopeudesta.
-- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
-- RMVB-muotoa tuetaan vain malleissa, jotka on valmistettu Kiinan tai Hongkongin markkinoille.
-- AVS-koodekki on tuettu vain malleissa, jotka on valmistettu Kiinassa.
-- *.ps-tiedostomuoto on tuettu vain malleissa, jotka on valmistettu Kiinassa.
-- DivX-koodekkia ei ole tuettu malleissa, jotka on valmistettu Amerikan markkinoille.
56
Suomi
Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||HUOMAUTUS |
\\ Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa
niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden vuoksi.
Tuetut tekstitystiedostomuodot
Nimi
Tiedostotunniste
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
SubViewer
Ulkoinen
.ttxt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SMPTE-TT Text
MKV
Sisäinen
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
.ssa
TTML tasaisessa
suoratoistossa
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Tuetut musiikkitiedostomuodot
Tiedostotunniste
Tyyppi
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Tukee enintään kahta
kanavaa.
*.ogg
OGG
Vorbis
Tukee enintään kahta
kanavaa.
Koodekki
Tukialue
-
*.wma
WMA
WMA
WMA:ta varten.
Tukee jopa 10 Pro 5.1
-kanavaa.
Häviötöntä WMAäänikoodausta ei tueta.
Tuki M2-profiiliin
saakka.
*.wav
wav
wav
-
midi
Type 0, type 1 ja Seek
eivät ole tuettuja.
Only available with
USB.
.xml
57
MP4
SMPTE-TT TEXT
*.mid
*.midi
.psb
MKV
VobSub
.sub
.sub tai .txt
Powerdivx
MKV
AVI
Advanced SubStation
Alpha
.srt
Micro DVD
SubStation Alpha
SubStation Alpha
Liite
ĞĞ
Tiedostotunniste
Xsub
`` Äänikoodaus
-- WMA 10 PRO -tuki (5.1 kanavaan asti).
-- Ei tue häviötöntä WMA-äänikoodausta.
-- Tukee myös M2-profiilia.
-- Häviötöntä RealAudio 10 -muotoa ei tueta
malleissa, jotka on valmistettu Kiinan tai
Hongkongin markkinoille.
-- Ei tue: QCELP/AMR NB/WB.
-- Tukee: vorbis (2 kanavaa).
-- Tukee: DD+ (Jopa 7.1 kanavaa)
-- DTS LBR -koodekkia tuetaan vain MKV- / MP4/ TS-muodoissa.
Nimi
07
`` Videodekooderi
-- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä. (Ei tue: FMO/
ASO/RS)
-- Ei tue: VC1/AP/L4.
-- CODECit, paitsi WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa.
2)Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa.
-- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa.
-- Tukee : SVAF Ylä- ja alaosaa, Vierekkäin-tilaa,
Vasen-/Oikea-näyttösekvenssityyppiä (2 ES)
-- Tukee BD MVC Spec -tilaa.
Suomi
midi
Liite
Tiedostotunniste
Tyyppi
Koodekki
ape
NonSmart ei ole tuettu.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
*.ape
ape
Tuetut kuvatiedostomuodot
Tiedostotunniste
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Tukialue
Tyyppi
Resoluutio
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Huomautus USB-liitännästä
• Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3soittimia, digitaalisia kameroita ja USBkortinlukijoita.
• Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät
ehkä ole yhteensopivia soittimen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
• Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USBliitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi
aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa
toimivuusongelmia.
• Soitin ei tue PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin
aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä
pitempi näyttöviive on.
• Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta
(Digital Rights Management) käyttäviä
kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on
alle 30 ruutua/s.
58
• Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita
(MSC), kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä.
(HUB ei ole tuettu.)
• Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat
ja muistitikut eivät välttämättä ole yhteensopivia
tämän soittimen kanssa.
• Jos jotkin USB-laitteet vaativat erityisen paljon
virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa
laitteiden toimintaa.
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata,
voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn
pistorasiaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USBkiintolevyn valmistajaan.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään
tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
• Soitin ei tue NTFS-pakattuja, hajanaisia
tiedostoja tai salattuja tiedostoja.
-- Voit korjata tai alustaa USB-laitteen
pöytätietokoneella. (Vain MS-Windowskäyttöjärjestelmä)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä.
Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään yleensä
videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden
teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia
tehokkaammin kuin tavanomaisiin pakattuihin
kuvamuotoihin.
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään "x.v.Color"muotoa. Tämä soitin voi toistaa "x.v.Color"muotoa käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
• "x.v.Color" on Sony Corporationin tavaramerkki.
• "AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
||HUOMAUTUKSET |
\\ Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden
tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
\\ "x.v.Color" tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä
laajemman värialueen.
Suomi
Tietoja yhteensopivuudesta
Suomi
Liite
59
07
KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia
• Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut rajoitukset, mukaan
lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet", levytyypit, joita voidaan toistaa
ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEO- ja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-,
DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
• Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi ja/tai niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella. Joitakin edellä
mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-,
DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin ehkä reagoi kaikkien levyjen kaikkiin
käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia ominaisuuksia. Nämä ja muut levyjen
yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät ongelmat uusien ja olemassa olevien
levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
-- Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Blu-ray-levyjen
ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-ray-muotoon on saatettu lisätä
ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt ominaisuudet saattavat tulla käyttöön
viiveellä;
-- tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja;
-- uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai tehdä
niihin lisäyksiä;
-- jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet toiston
aikana;
-- jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, lisäominaisuuksia on saatettu lisätä tämän soittimen
valmistuksen jälkeen tai tietyt käytettävissä olevat ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä;
-- jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä;
-- joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi
-- ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai levyjen
valmistuksessa;
-- tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet; ja/tai
-- syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka SAMSUNGin
asiakaspalvelu on julkaissut.
• Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä SAMSUNGin
asiakaspalveluun.
Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
• Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa
"Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen
toistamista".
• Koskien Blu-ray-levysoitinten progressiivista kuvanmuodostusta : KULUTTAJIEN TULEE OTTAA
HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN YHTEENSOPIVIA
TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ HÄIRIÖITÄ. JOS
PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA, SUOSITTELEMME, ETTÄ
LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ. JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ
TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN
ASIAKASPALVELUUN.
Liite
Kopiosuojaus
• Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi Blu-ray
-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVD-muodossa, AACSsuojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on tiettyjä rajoituksia.
Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan mukaan, koska
AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen jälkeen. Lisäksi käytetään
BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä
rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja
AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
• Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan televisioon,
ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVD-levyn kuvan.
• Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisio-ohjelmien,
videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus, käyttö, jakelu tai
muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
• Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti
tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään.
Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin,
joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat
USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance Corporationin
tavaramerkki. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä suojaavat
tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö ja nämä palvelut tarjotaan
ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa käyttää mitään sisältöä tai palveluita
tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua,
ellei asianmukainen sisällönomistaja tai palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida,
julkaista uudelleen, lähettää, julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai
muutoin levittää millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
60
Suomi
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Saat lisätietoja DTS-patenteista osoitteesta http://patents.dts.com. Valmistettu DTS
Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, sen symboli ja DTS sekä sen symboli
yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS-HD Master Audio on DTS, Inc.:n
tavaramerkki © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• DivX
-- Tämä DivX-sertifioitu® laite on läpäissyt kattavan testauksen, jolla on vahvistettu, että
se toistaa DivX®-videokuvaa.
-- Jotta voit toistaa ostettuja DivX-elokuvia, rekisteröi laitteesi ensin osoitteessa vod.divx.com. Saat
rekisteröintikoodin siirtymällä laitteen asetusvalikon DivX VOD -osioon.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p, mukaan lukien
premium-sisältö.
-- DivX®, DivX-sertifioitu® ja niiden logot ovat DivX, LLC:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään
luvanvaraisesti.
-- Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
-- Tämä laite tukee DivX Plus Streaming® -suoratoistoa HD-elokuvien ja TV-ohjelmien katseluun
edistyneillä ominaisuuksilla (usean kielen tekstitys, useat ääniraidat, jaksot, sujuva pikakelaus jne.).
61
Suomi
Liite
Lisenssi
07
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN." SAMSUNG
EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI SUORAAN KAIKISTA
VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KAUPALLISET TAKUUT
TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN
LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEAAIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN
LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI
TAI OIKEUDENVASTAISESTI, MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA,
ERITYISLAATUISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI
MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON,
JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI MINKÄÄN
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA
OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung ei anna takuita
siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut
siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi
vaikuttaa. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan
irti vastuusta ja velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen,
joka on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun. Kaikki
kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan asianmukaiselle sisällön
tai palvelun tarjoajalle.
Liite
• Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet
voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa tavaramerkkejä.
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat saatavilla
tuotevalikosta.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
• Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä laitteisto on yhteensopiva
EU:n direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten
säännösten kanssa.
Alkuperäinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.
samsung.com. Siirry kohtaan Tuki > Hae tuotetukea, ja anna mallin nimi.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa. Tätä laitteistoa voidaan käyttää vain sisätiloissa.
62
Suomi
Tekniset tiedot
HDMI
Äänilähtö
Verkko
Video
Ääni
7.1-kanavainen
Digitaalinen äänilähtö
Ethernet
Langaton lähiverkko
Suojaus
WPS(PBC)
• 10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
• Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta soittimeen kiinnitetystä merkkitarrasta.
• Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
• Käsittelykulut voidaan periä, jos
(a) teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä
käyttöopasta)
(b) tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä
käyttöopasta).
• Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt.
63
Suomi
Liite
USB
1.7 Kg
430 (L) X 201 (K) X 46 (S) mm
+5°C~+35°C
10~75 %
USB 2.0
5V 500mA maks.
2D: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D: 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Etuvasen/etuoikea, keskikauitin, bassokaiutin, Surround-vasen/
Surround-oikea, Surround-takavasen/Surround-takaoikea
Optinen
100BASE – TX Terminal
Sisäinen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Tuettu
07
Yleiset
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttötilan ilmankosteus
Tyyppi A
DC-lähtö
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä alkaen materiaalitai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin
myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle
jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia,
yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0306227515
http://www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä
se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa,
eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen osan
vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa
huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole
Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden
Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää muuttaa
yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on
voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu
ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia
kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai
osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä
asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä muun tahansa
Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan
lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai
johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat
hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa
levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista
tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
02-201-24-18
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
www.samsung.com/bg/support
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee,
että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä
oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän
päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Download PDF

advertising