Samsung Blu-ray-soitin J5900 Käyttöopas

Samsung Blu-ray-soitin J5900  Käyttöopas
BD-J5900
Blu-ray™-levysoitin
käyttöohje
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa.
www.samsung.com/register
Suomi
Turvallisuusohjeet
Varoitus
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
VAROITUS : SÄHKÖISKUN VAARAN
PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA
(TAI TAKALEVYÄ). EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN
HUOLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA KAIKKI
HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN
TEHTÄVÄKSI
• Kotelossa sekä laitteen takana ja pohjassa
olevat aukot on suunniteltu tarvittavan
jäähdytyksen varmistamiseksi. Näitä aukkoja
ei saa koskaan tukkia tai peittää tuotteen
luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja
tuotteen suojaamiseksi kuumenemiselta.
-- Älä sijoita tuotetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin, ellei
oikeanlaista jäähdytystä varmisteta ensin.
-- Älä aseta tuotetta lämpöpatterin lähelle
tai sen päälle tai tilaan, jossa tuote
altistuu suoralle auringonvalolle.
-- Älä aseta vettä sisältäviä astioita
(esim. maljakot) tuotteen päälle. Veden
läikkyminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä altista laitetta sateelle tai aseta sitä lähelle
vettä (kylpyamme, pesukulho, keittiön lavuaari,
allas jne.). Jos laite kastuu, kytke se pois
virtalähteestä ja ota heti yhteyttä valtuutettuun
jälleenmyyjään.
• Tässä laitteessa käytetään paristoja/akkuja.
Paristot/akut tulee hävittää paikallisten
ympäristösäännösten mukaisesti. Saat
lisää tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.
2
Tämä symboli ilmaisee, että
laitteen sisällä on suurjännite.
On vaarallista joutua kosketuksiin tämän tuotteen minkään
sisäisen osan kanssa.
Tämä symboli ilmaisee, että
tämän tuotteen mukana on
toimitettu tärkeää viitemateriaalia
koskien käyttöä ja huoltoa.
• Älä kuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai
sovittimia yli niiden kapasiteetin, koska tämä
aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
• Vedä sähköjohdot niin, ettei niiden päällä
kävellä ja etteivät niiden päällä olevat
esineet purista johtoja. Ota erityisesti
huomioon johdot liitännöissä, pistorasioissa
ja pisteessä, missä johdot tulevat ulos
laitteesta.
• Voit suojata laitteen poistamalla sen
sähköjohdon pistorasiasta ja antennijohdon
antenni- tai kaapelitelevisioliitännästä
ukonilman aikana tai silloin, kun laitetta ei
käytetä pitkään aikaan. Tämä suojaa laitetta
salamoilta ja sähköjohtojen ylijännitepiikeiltä.
• Varmista, että tasavirtasovittimen
volttimerkintä vastaa alueella käytössä
olevaa volttimäärää ennen kuin kytket
virtajohdon tasavirtasovittimeen.
• Älä koskaan laita mitään metallista
laitteen avoimiin osiin. Tämä aiheuttaa
sähköiskuvaaran.
• Älä koskaan koske laitteen sisäosia, jotta
vältät sähköiskut. Vain valtuutetun teknikon
tulee antaa avata laite.
• Varmista, että virtajohto on kiinnitetty
tiukasti. Pidä aina kiinni virtajohdon päästä,
kun irrotat sen pistorasiasta. Älä irrota
johtoa koskaan vetämällä itse johdosta. Älä
koske virtajohtoon märillä käsillä.
• Jos laite ei toimi oikealla tavalla – etenkin
jos laitteesta lähtee epätavallisia ääniä tai
hajua – kytke laite irti välittömästi ja ota
yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai
asiakaspalveluun.
• Kotelon hoitaminen.
-- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
tuotteeseen, muista katkaista niistä ensin
virta.
-- Jos tuote viedään kylmästä lämpimään
nopeasti, liikkuviin osiin ja linssiin
saattaa tiivistyä kosteutta, jolloin
levyä ei voi toistaa normaalisti. Irrota
tässä tapauksessa tuotteen virtajohto
pistorasiasta, odota kaksi tuntia ja kytke
sitten virtajohto pistorasiaan. Aseta
levy laitteeseen ja yritä aloittaa toisto
uudelleen.
• Muista irrottaa virtajohto pistorasiasta, jos
tuotetta ei käytetä tai jos jätät tuotteen
valvomatta pitkäksi aikaa (etenkin silloin, jos
lapsia, vanhuksia tai vammaisia ihmisiä on
yksin talossa).
-- Muista irrottaa virtajohto pistorasiasta, jos
tuotetta ei käytetä tai jos jätät tuotteen
valvomatta pitkäksi aikaa (etenkin silloin,
jos lapsia, vanhuksia tai vammaisia
ihmisiä on yksin talossa).
• Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun,
jos aiot asentaa tuotteen paikkaan, jossa
on paljon pölyä, korkea tai matala lämpötila,
paljon kosteutta, kemiallisia aineita, tai jos
tuotetta käytetään vuorokauden ympäri,
esimerkiksi lentokentällä tai juna-asemalla.
Jos et varmista toimivuutta ensin, tuote voi
vaurioitua vakavasti.
• Käytä vain asianmukaisesti maadoitettua
johtoa ja pistoketta.
-- Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun tai laitteiston vaurioitumisen.
(Vain luokan l laitteet.)
• Laitteen virta kytketään täysin pois
kytkemällä se irti pistorasiasta. Tämän vuoksi
pistorasian ja virtajohdon on oltava aina
helposti saatavilla.
• Pidä huoli, että lapset eivät voi roikkua
laitteesta.
• Säilytä lisävarusteet (esim. akku) poissa
lasten ulottuvilta.
• Älä asenna tuotetta epävaakaaseen
paikkaan, kuten epävakaaseen hyllyyn,
vinolle lattialle tai tärinälle alttiiseen paikkaan.
• Älä pudota tuotetta ja varo, ettei siihen kohdistu
muita iskuja. Jos tuote vaurioituu, kytke
virtajohto irti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
• Puhdista laite pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla
kankaalla, kun olet ensin irrottanut laitteen
virtajohdon pistorasiasta. Älä käytä puhdistukseen
kemikaaleja, kuten vahaa, bensiiniä, alkoholia,
tinneriä, hyönteismyrkkyä, ilmanraikastimia,
voiteluaineita tai puhdistusaineita. Nämä
kemikaalit voivat vahingoittaa tuotteen ulkoasua
ja poistaa merkinnät kuoresta.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään
nesteellä täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
• Paristoja/akkuja ei saa hävittää polttamalla.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan
pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu liikaa,
se voi ylikuumentua. Tästä seuraa tulipalon
vaara.
• Olemassa on räjähdysvaara, jos
kaukosäätimessä yritetään käyttää
vääräntyyppisiä paristoja. Vaihda se ainoastaan
samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
• VAROITUS – ESTÄ TULIPALO
PITÄMÄLLÄ KYNTTILÄT
JA MUUT AVOTULTA
TUOTTAVAT ASIAT AINA
POISSA TUOTTEEN
LÄHELTÄ.
• VAROITUS – Tämä tuote sisältää
kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltiossa
on todettu aiheuttavan syöpää ja
lisääntymistoksisuutta.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä määritetyt
säätimet, muutokset tai toimenpiteet voivat
johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.
VAROITUS :
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ,
JOKA VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. VARMISTA, ETTÄ
TUOTETTA KÄYTETÄÄN OHJEIDEN MUKAAN.
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun
se kytketään muihin laitteisiin suojatuilla
kaapeleilla ja liittimillä. Käytä kytkennöissä
suojattuja kaapeleita ja liittimiä muiden
sähkölaitteiden, kuten radioiden ja
televisioiden, sähkömagneettisten häiriöiden
ehkäisemiseksi..
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu
valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu
pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman
sulakekantta, jos kansi on irrotettavissa. Jos
sulakekansi täytyy vaihtaa, sen täytyy olla
samanvärinen kuin pistotulpan napapinta.
Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin
tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva
turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten
turvallisesti. Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan,
koska paljas johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke
täytyy irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee
olla tämän vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee
helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava
tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien
teollisoikeuksien mukaisesti.
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Ota huomioon kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia
laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä,
liesiä tai muita vastaavia laitteita
(AVvastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla
tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on
kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi.
Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi
lehteä ja kolmas maadoituskärki.
Leveä lehti tai kolmas kärki ovat
turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10.Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei
kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään
pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen
ulostulopisteen kohdalla.
11.Käytä vain valmistajan määrittämiä
lisälaitteita ja -varusteita.
12.Käytä vain valmistajan
suosittelemaa tai
laitteen mukana
myytävää kärryä,
telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää.
Jos käytät kärryä,
käsittele kärry-laiteyhdistelmää aina
huolellisesti ja varovaisesti, jotta se ei
kaadu eikä pääse aiheuttamaan vammoja.
13.Irrota laite sähköverkosta ukonilman
aikana tai silloin, kun laitetta ei käytetä
pitkään aikaan..
14.Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto
tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen
on läikkynyt nestettä tai sinne on
pudonnut esineitä, laite on altistunut
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi
normaalisti tai se on pudonnut.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa tämän
soittimen aluekoodia, soitin ei voi toistaa levyä.
3
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA
TURVALLISUUSTIETOA 3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen
3D-toiminnon käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa
epamukavaksi katsellessaan 3D TV:ta. Voi
esiintya esim. huimausta, pahoinvointia ja
paansarkya.
Jos sinulla esiintyy mitaan naista oireista,
lopeta 3D TV:n katseleminen, ota 3D Active
Glasses -lasit pois silmiltasi ja lepaa.
• 3D-sisallon pitkaaikainen katseleminen voi
rasittaa silmia. Jos silmasi rasittuvat 3D
TV:ta katsellessa ota 3D Active Glasses
-lasit pois silmiltasi ja lepaa.
• Aikuisten tulee saannollisesti katsoa
3D-toimintoa kayttavien lasten peraan.
Jos lapsella esiintyy silmien vasymista,
paansarkya, huimausta tai pahoinvointia,
keskeyta lapsen 3D TV:n katselu ja anna
hanen levata.
• Ala kayta 3D Active Glasses -laseja
muihin tarkoituksiin (kuten silmalaseina,
aurinkolaseina, suojalaseina, jne.).
• Ala kayta 3D-toimintoa tai 3D Active
Glasses -laseja, kun kavelet tai olet
liikkeessa. 3D-toiminnon tai 3D Active
Glasses -lasien kaytto liikkuessa voi
aiheuttaa sen, etta tormaat esineisiin,
kaadut ja/tai putoat, mista voi aiheutua
vakava loukkaantuminen.
• Jos haluat nauttia 3D-sisallosta, kytke
3D-laite (3D-yhteensopiva AV-vastaanotin
tai televisio) soittimen HDMI OUT -liitantaan
kayttaen nopeata HDMI-kaapelia. Aseta
3D-lasit silmillesi ennen 3D-sisallon
toistamista.
4
• Soitin lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT
-liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus
asetetaan alkuperäisen 3D-sisällön
mukaiseksi. Et voi muuttaa
näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön
koon tai näyttötarkkuuden asettaminen,
eivät välttämättä toimi oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön
leveyden verran kauempana televisiosta
3D-sisältöä katsellessasi. Jos sinulla
on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138
tuuman päässä (11,5 jalkaa) näytöstä.
• Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos soitin on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin,
3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
• Tämä soitin ei muunna 2D-sisältöä
3D-sisällöksi.
• "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" -logo ovat Bluray Disc Associationin tavaramerkkejä.
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Kuva........................................................... 11
Varotoimet.................................................... 3
Verkko........................................................ 13
Varoitus........................................................ 2
3D-toiminnon käyttäminen............................ 4
Ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan käyttämistä.................. 5
Soittimessa toistettavien levyjen logot........... 5
Tarvikkeet..................................................... 7
Etupaneeli.................................................... 7
Takapaneeli.................................................. 7
Kaukosäädin................................................ 8
Liitännät
Kytkentä televisioon...................................... 8
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään........... 9
Kytkeminen verkkoreitittimeen...................... 9
Asetukset
Ääni............................................................ 12
Järjestelmä................................................. 16
Kieli............................................................ 16
Suojaus...................................................... 16
Yleiset........................................................ 17
Tuki............................................................ 17
Mediatoisto
Kaupallisesti tallennetun levyn toisto........... 18
Tiedostojen toistaminen USB-laitteella........ 18
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän
levyn toisto................................................. 18
DLNA.......................................................... 19
Videotoiston hallinta.................................... 19
Musiikkitoiston hallinta................................ 19
Valokuvasisällön toistaminen....................... 21
Asennus..................................................... 10
Liite
Asetukset-valikon käyttö............................. 11
Tekniset tiedot............................................ 23
Siirtyminen valikoissa.................................. 10
Vianmääritys............................................... 21
Ennen aloitusta
Aluekoodi
Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta
levyä voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole
samat, levyä ei voida toistaa.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy soittimen
takapaneelissa.
Ennen käyttöoppaan käyttämistä
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
VIDEO
MUSIIKKI
VALOKUVAT
Levytyyppi
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
Tiedot
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, joka on tallennettu DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+Rlevyllä ja viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-,
MP4-sisältöä.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMAsisältöä.
Levytyyppi Aluekoodi
Blu-raylevy
`` Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
`` Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
`` Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan
kuvakulmaa tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
`` Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin
tai jotkin toiminnot saattavat toimia hitaasti.
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-levy jne.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(lukuun ottamatta CDkerrosta)
• DVD-RW (VR-tila)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G-levyt toistavat vain
ääntä, eivät kuvaa.)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
b
c
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 25 Mbps:n siirtonopeudella.
a
DVDVIDEO
1
2
3
4
5
6
Soittimessa toistettavien levyjen logot
Blu-ray-levy
BD-LIVE
3D Blu-ray -levy
DivX
Alue
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia.
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
India, China, Russia, Central
and South Asia.
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
Europe, Japan, the Middle
East, Egypt, Africa, Greenland
Taiwan, Korea, the Philippines,
Indonesia, Hong Kong
Meksiko, Etelä-Amerikka,
Keski-Amerikka, Australia,
Uusi-Seelanti, Tyynenmeren
saaret, Karibia
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
Pohjois-Korea, Mongolia
Kiina
PAL-lähetysjärjestelmä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa jne.
Tuetut tiedostomuodot
Huomautus USB-liitännästä
• Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3soittimia, digitaalisia kameroita ja USBkortinlukijoita.
• Soitin ei tue yli 128 merkin pituisia kansion
tai tiedoston nimiä.
• Jotkin USB-laitteet / ulkoiset kiintolevyt
/ digitaalikamerat eivät ehkä ole
yhteensopivia soittimen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFSmuotoja.
• Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USBliitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta
voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi
aiheuttaa toimivuusongelmia.
• Soitin ei tue PTP-protokollaa.
5
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi näyttöviive on.
• Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä
kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s.
• Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC), kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä.
(HUB ei ole tuettu.)
• Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat ja muistitikut eivät välttämättä ole
yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
• Jos USB-laite vaatii erityisen paljon virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa laitteen toimintaa.
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata, voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn
pistorasiaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USB-kiintolevyn valmistajaan.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
• Soitin ei tue tiivistettyjä NTSF-tiedostoja, hajanaisia tiedostoja tai salattuja tiedostoja.
• Voit korjata tai alustaa USB-laitteen pöytätietokoneella. (Vain MS-Windows-käyttöjärjestelmä)
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.avi
Tiedoston
pakkausmuoto
Videokoodekki
Äänikoodekki
DivX 3.11/4/5/6
AVI
MP4v3
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
H.264 BP/MP/HP
6
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
MPEG
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Tarkkuus
•• Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä
voida toistaa, jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse
tiedosto on vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat
pätkiä toistettaessa.
-- Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
•• Videodekooderi
-- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä ja AVCHD:tä
-- Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS ja VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP :
Alle 1280 x 720 : 60 kuvaa maksimissaan
Yli 1280 x 720 : 30 kuvaa maksimissaan
-- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa
•• Äänikoodaus
-- Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
-- Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22050Hz mono.
-- AAC: Suurin näytteenottotaajuus: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Suurin bittinopeus: 320kbps
1920x1080
„„ Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot
1920x1080
✎✎ HUOMAUTUKSIA
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
`` Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden
vuoksi.
Musiikkitiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.mp3
*.wma
Tiedoston
pakkausmuoto
Äänikoodekki
Tukialue
MP3
MP3
-
WMA
WMA
* Näytteenottotaajuudet (kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bittinopeudet – Kaikki bittinopeudet alueella: 5–355kbps
Etupaneeli
Kuvatiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Tyyppi
Resoluutio
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
VIRTAPAINIKE
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään
yleensä videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia tehokkaammin kuin tavanomaisiin
pakattuihin kuvamuotoihin.
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään x.v.Color-muotoa. Tämä soitin voi toistaa "x.v.Color"muotoa käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
• "x.v.Color" on Sony Corporationin tavaramerkki.
• "AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
✎✎ HUOMAUTUKSIA
USB-LIITÄNTÄ
LEVYKELKKA
AVAA/SULJE-PAINIKE
`` Voit päivittää soittimen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
`` Avaa ja vedä ulos USB-suoja ennen USB-laitteen kytkemistä.
Takapaneeli
`` Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
`` "x.v.Color" tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä laajemman värialueen.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
AUDIO
BONUS
VIEW
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
Käyttöopas
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
FULL
SCREEN
Kaukosäädin
7
Kaukosäätimen toiminnot
Liitännät
Kaukosäädin
Kytke soitin päälle tai pois päältä.
TV:n kytkeminen päälle ja pois päältä.
Voit valita TV:n tulolähteen asennuksen
jälkeen.
TV:n äänenvoimakkuuden säätö.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Kytkentä televisioon
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä television
HDMI IN -liitäntään.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
Talla painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit avata levyvalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintojatällä
painikkeella (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut
-valikkoa.
Käytetään valikosta poistumiseen.
Palaa edelliseen valikkoon.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Painamalla tästä voit A-B.
Paristojen asentaminen
!!
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
8
• Tarkista paristojen napaisuus +/–.
Ääni
Video
Tällä painikkeella voi vaihtaa Blu-ray-/
DVD-levyn tekstityskielen.
Näyttää toistotiedot.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa
valikon asetuksia.
Näillä painikkeilla käytetään sekä soittimen
valikkoja että useita Blu-ray-levyn toimintoja.
Bonusview-toiminnon käyttäminen.
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn toiston.
Painamalla tasta voit siirtya paavalikkoon.
FULL
SCREEN
Koko näytön tilan käyttäminen.
Tämä painike ei ole käytössä Blu-ray-/
DVD-levyjen toiston aikana.
Voit toistaa nimikkeen, jakson, raidan tai
levyn.
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä ei ole esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
VAROITUS
`` Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
`` Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
`` Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja äläkä aiheuta
niissä oikosulkuja.
`` Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa
räjähdyksen vaara. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin
tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös Digitaalinen lähtöliitäntä soittimeen
äänen kuulemiseksi.
`` HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja
televisiosi käyttöoppaasta.
`` Kun kytket soittimen televisioon käyttäen HDMI-kaapelia tai kytket sen uuteen televisioon, ja kytket virran
päälle ensimmäisen kerran, soitin asettaa HDMI-lähtötarkkuuden automaattisesti television tukemaan
korkeimpaan tarkkuuteen.
`` Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin HDMI Syvä väri Ei käytössä -tilaan
valikosta.
`` Jotta voit katsella videokuvaa HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on
oltava suurinopeuksinen.
`` HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Voit kytkeä Blu-ray-soittimen äänentoistojärjestelmään käyttäen yhtä alla olevista tavoista.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-yhteensopivaan AV-vastaanottimeen
• Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä
vastaanottimen HDMI IN -liitäntään.
• Paras laatu (suositellaan)
Voit kytkeä soittimen verkkoreitittimeen yhdellä alla olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Jotta voit käyttää DLNA-verkkotoimintoa, sinun täytyy kytkeä tietokoneesi verkkoon alla olevien
kuvien mukaisesti.
Yhteys voi olla kiinteä tai langaton.
Kiinteä verkko
Menetelmä 2 Kytkeminen AV-vastaanottimeen, jossa on digitaalinen
koaksiaalikaapeli
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
• Kytke tuotteen koaksiaalinen digitaalinen äänilähtö vastaanottimen digitaaliseen
koaksiaaliliitäntään käyttäen digitaalista koaksiaalikaapelia (lisävaruste).
• Hyvä laatu
• Jos digitaalinen lähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.
Laajakaista-palvelu
Tai
Reititin
Laajakaista-palvelu
Laajakaistamodeemi
Menetelmä 1
Ääni
Menetelmä 2
Ääni
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista
Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Saat lisätietoja internet-palveluntarjoajalta.
`` DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.
9
Asetukset
Langaton verkko
Asennus
Langaton reititin
Laajakaistapalvelu
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos langaton reititin tukee DHCP:tä, soitin voi muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä
DHCP:tä tai staattista IP-osoitetta.
`` Aseta langaton reititin Infrastruktuuri -tilaan. Ad-hoc-tilaa ei tueta.
`` Soitin tukee vain seuraavia suojausavainprotokollia:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Valitse langattomalle reitittimelle kanava, joka ei ole käytössä. Jos langattomalle reitittimelle asetettua
kanavaa käyttää jokin toinen lähistöllä oleva laite, tuloksena on häiriöitä ja yhteysvirhe.
`` Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan, ja reitittimen Encryption type
(Salausmenetelmä) on asetettu tilaan WEP, TKIP tai TKIP-AES (WPS2Mixed), soitin ei tue yhteyttä uusien
Wi-Fi-sertifikaattiominaisuuksien mukaisesti.
`` WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriöille sen käyttöolosuhteista riippuen (reitittimen suorituskyky, etäisyys,
esteet, muiden radiolaitteiden häiriöt jne.).
• Aloitusruutua ei näytetä, ellet suorita asennusta.
• Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
• Kun asennus on suoritettu, paneelin painikkeet ja
kaukosäädin ovat käytettävissä.
Kun olet kytkenyt soittimen TV:hen, kytke TV ja
soitin päälle. Kun käynnistät soittimen ensimmäisen
kerran, soittimen Asennus -ruutu näkyy TV:ssä.
Asetuksilla voit määrittää kuvaruutunäytön (OSD)
ja valikkojen kielen, kuvasuhteen (ruudun koko),
verkkotyypin sekä yhdistää soittimen verkkoosi.
`` Jos haluat käyttää Anynet+(HDMI-CEC) -toimintoa
apuna alkuasetusprosessissa, noudata alla olevia
ohjeita.
1) Kytke soitin Anynet+(HDMI-CEC)yhteensopivaan Samsung TV:hen HDMI-kaapelilla.
2) Aseta Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuus
Käytössä-tilaan sekä televisiossa että soittimessa.
3) Aseta TV Asennus.
`` Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5
minuutiksi eikä mitään toimintoja tehdä,
näytönsäästäjä käynnistyy televisioruudulle.
Jos soitin jätetään näytönsäästötilaan yli 25
minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.
Siirtyminen valikoissa
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Päävalikko ei tule näkyviin, ellet ole määrittänyt
asetuksia, paitsi alla olevassa tapauksessa.
`` Jos painat SINISTÄ (D) painiketta
verkkoasetuksen aikana, pääset päävalikkoon,
vaikka verkkoasetuksia ei ole suoritettu vielä
loppuun.
AUDIO
`` Kun asennus on suoritettu, voit käyttää HDMICEC-toimintoa.
3
2
4
BONUS
2
3
REPEAT
REPEAT
FULL
HOME-painike : Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
VIEW
1
4
10
SUBTITLE
1
`` Kun palaat päävalikkoon, koko näytön tila
peruutetaan automaattisesti.
`` Jos haluat avata asetusruudun uudelleen
tehdäksesi muutoksia, paina etupaneelin
^-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun
soittimessa ei ole levyä. Tämä palauttaa
soittimen oletusasetukset.
HOME
A-B
SCREEN
RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
v (Anna) / SUUNTA -painikkeet :
Liikuta osoitinta tai valitse kohde.
Aktivoi valittuna oleva kohde.
Vahvista asetus.
EXIT-painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
• Päävalikko
6
1
TOISTA LEVY
VIDEOT
VALOKUVAT
MUSIIKKI
2
7
Ei levyä
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Lisää
Screen Mirroring Vaihda laitetta
Asetukset
9
1
Valitse VIDEOT.
2
Valitse MUSIIKKI.
3
Valitse Asetukset.
4
Valitse Vaihda laitetta.
5
Valitse Screen Mirroring.
6
Valitse VALOKUVAT.
7
Valitse TOISTA LEVY
8
Valitse sovelluksia.
9
Valitse lisää sovelluksia.
3
4
5
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Videot-, Valokuvat- ja Musiikki-asetukset
edellyttävät, että sopiva levy on asetettu
soittimeen tai että USB-flash-laite on kytketty
soittimeen.
Asetukset-valikon käyttö
Asetukset-valikon ja alavalikoiden käyttäminen:
1. Paina POWER-painiketta.
Päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse Asetukset ▲▼ ◄► -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
3. Valitse haluamasi alavalikko ▲▼
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
4. Valitse haluamasi kohde ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
5. Poistu valikosta painamalla EXITpainiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä
soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen
jälkeen.
Kuva
Voit määrittää näyttöasetuksia, kuten TV:n
kuvasuhde, Resoluutio jne.
3D-asetukset
Valitse, toistetaanko Blu-ray-levyn 3D-sisältö
3D-tilassa.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää
elokuvan 3D-toiston painamalla 5-painiketta
kerran.
Elokuvan toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan
käytöstä.
Voit muuttaa 3D-asetusvalintaa 3D-elokuvan
toiston aikana painamalla 5-painiketta
kerran. Blu-ray-valikko tulee esiin.
Paina 5-painiketta uudelleen ja valitse
3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
`` Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen
television ruudulla, pystysuorat mustat palkit
voivat tulla näkyviin vasemmalla, oikealla tai
molemmilla sivuilla.
TV:n kuvasuhde
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvasuhteen säätäminen voi olla tarpeen.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
`` Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka
poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa
näky vääristyneenä.
BD Wise (vain Samsung TV:t)
BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.
Kytkettäessä BD Wise -ominaisuuden sisältävä Samsungsoitin ja Samsung-televisio yhteen HDMI:n kautta – ja BD
Wise on käytössä molemmissa – soitin lähettää videon
resoluution ja kuvanopeuden Blu-ray-/DVD-levyjen
tarkkuudella ja nopeudella.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Kun BD Wise on käytössä, Tarkkuus-asetus on
oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Tarkkuus-valikossa.
`` Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD
Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
`` BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava
Käytössä.
Resoluutio
Voit valita HDMI-videosignaalin lähtöresoluutioksi
Automaattinen, 1080p, 1080i, 720p tai
576p/480p. Numero ilmaisee videon viivojen
lukumäärän kuvaa kohti.Kirjaimet i ja p tarkoittavat
lomitettua ja progressiivista kuvanmuodostusta,
tässä järjestyksessä. The i and p indicate
interlaced and progressive scan, respectively.
Laatu on parempi, mitä enemmän viivoja on.
Tarkkuus lähtötilan mukaan
• Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen
sisällön toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
Autom.
HDMI / kytketty
HDMI-tila
E-sisältö /
Blu-ray-levy
digitaalinen
sisältö
Blu-ray-levyn
1080p
tarkkuus
Televisiotulon
Televisiotulon
suurin tarkkuus suurin tarkkuus
1080p@60F
(Elokuvan kuvataajuus 1080p@60F
: Ei käytössä)
1080p@60F
Elokuvan kuvataajuus :
1080p@24F
Automaattinen (24 fps)
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
720p
• DVD-toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
720p
720p
HDMI / kytketty
HDMI-tila
576i/480i
Autom.
Televisiotulon suurin tarkkuus
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
11
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan
kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta,
seuraava viesti tulee näkyviin: "Jos kuvia ei
näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen,
odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus
palautetaan." Jos valitset Kyllä, television ruutu
pimenee 15 sekunniksi. Tämän jälkeen tarkkuus
palautuu edelliseen tarkkuuteen automaattisesti.
`` Jos ruutu on edelleen tyhjä vaihdettuasi
resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä
soittimen etuosan ^-painiketta painettuna yli 5
sekuntia. Kaikki asetukset palautetaan tehtaan
oletusasetuksiksi. Noudata edellisellä sivulla
olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja valitse
näyttöasetus, jota televisiosi tukee.
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki
BD-tietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
`` Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun
kuvanopeutta, jotta Elokuvan kuvataajuus (24
fps) -tilaa voi käyttää.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden
asettaminen Automaattinen-tilaan
mahdollistaa sen, että voit säätää HDMIlähdön 24 kuvaan sekunnissa, jolloin
kuvanlaatu paranee.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuutta
voi käyttää vain televisioissa, jotka tukevat
tätä kuvanopeutta.Voit valita Elokuvan
kuvataajuus -tilan vain silloin, kun soitin on
HDMI 1080p-lähtötarkkuustiloissa.
HDMI-värimuoto
Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle
vastaamaan kytketyn laitteen toiminnallisuuksia
(televisio, näyttö jne).
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
Kytkentä
HDMI Värisyvyys
Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ)
-liitännästä Syvä väri -ominaisuudella. Syvä väri -tila
tarjoaa tarkemman ja syvemmän väritoiston.
PCM
Dolby Digital
Progressiivinen tila
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä
toistettaessa.
Dolby Digital Plus
Blu-ray-levyn
äänivirta
Ääni
Dolby TrueHD
DTS
Jopa
2-kanavainen
7.1-kanavainen
PCM
Bittivirta
(Käsittelemätön)
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby Digital
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen Dolby Digital
PCM
PCM
Plus
2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
DTS
DTS-HD Master 2-kanavainen 2-kanavainen DTS-HD
Audio
PCM
PCM
Master Audio
PCM
Äänivirta
DVD:llä
Dolby Digital
DTS
Blu-ray-levyn
määritelmä
Mikä tahansa
2-kanavainen
Dolby D.
DTS uudelleenkood.
PCM
uudelleenkood.*
Dolby Digital DTS uudelleenkood.
Dolby Digital DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby D.
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS uudelleenkood.
PCM
PCM
uudelleenkood.*
DTS-HD,
DTS-HD, korkean 2-kanavainen 2-kanavainen korkean
tarkkuuden ääni
tarkkuuden
PCM
PCM
ääni
Digitaalilähtö
Voit valita televisiolle tai AV-vastaanottimelle
sopivan digitaalisen äänilähtömuodon. Saat
lisätietoja digitaalisen lähdön valintataulukosta
alla.
Bittivirta
Bittivirta
(DTS
(Dolby D
Uudelleenkood.) Uudelleenkood D)
HDMI-tuettu AVHDMI
HDMI
HDMI-vastaanotin
Koaksiaalinen
Koaksiaalinen
vastaanotin tai
-vastaanotin
-vastaanotin
tai koaksiaalinen
koaksiaalinen
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby Digital
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
DTS
DTS
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood.
2-kanavainen
PCM
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Purkaa pääohjelman
Koodaa pää
äänen ja BONUSVIEW f-ohjelman äänen
Lähettää vain pääohjelman
-ääniraidan yhteen
ja BONUSVIEWPurkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVPCM-ääneksi ja
äänivirran yhteen
äänen ja BONUSVIEW
vastaanotin voi purkaa
lisää siirtymisen
PCM-ääneksi ja
-ääniraidan yhteen
äänibittivirran.
äänitehosteet sekä
lisää siirtymisen
PCM-ääneksi ja lisää
Et kuule BONUSVIEW -ääntä äänitehosteet sekä
ääni -tehosteet
siirtymisen äänitehosteet.
tai siirtymisen ääni tehosteita. koodaa uudelleen sekä koodaa PCMPCM-äänen DTS
äänen Dolby Digital
bittivirraksi.
-bittivirraksi.
** Jos ääniraita on 2-kanavainen, "Dolby D Uudelleenkood" -asetuksia ei oteta käyttöön.
12
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
-- Pääohjelman ääni : Pääohjelman ääniraita.
-- BONUSVIEW-ääni : Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
-- Siirtymisen äänitehosteet : Kun teet valikon siirtymisvalinnan, voit kuulla siirtymisen
äänitehosteääniä. Siirtymisen äänitehosteet ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta,
sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet
hyvin voimakkaan äänen.
`` Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei
ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
Digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan
PCM-muodossa.
`` Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Kaikilla Blu-ray-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali
lähetetään PCM-muodossa riippumatta
digitaalisen lähdön asetuksista (PCM tai bittivirta).
`` Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen
monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS)
kanssa, soitin saattaa toistaa kaksikanavaista
PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu
Bittivirta (uudelleenkood. tai käsittelemätön).
`` Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48 kHz:n
PCM-näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin
saattaa toistaa 48 kHz:n PCM-ääntä, vaikka
PCM-äänen taajuuden muuntamisen asetus
olisi Ei käytössä -tilassa.
PCM-aliotanta
Voit valita 96 kHz:n PCM-signaalit
muunnettavaksi 48 kHz:n signaaliksi ennen
kuin ne lähetetään vahvistimeen. Valitse
käytössä, jos vahvistimesi tai vastaanottimesi ei
ole yhteensopiva 96 kHz:n signaalien kanssa.
Dynaaminen alueen hallinta
Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan
Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD -tiloille.
• Autom. : Dolby TrueHD -äänen
dynaaminen äänialueen hallinta asetetaan
automaattisesti Dolby TrueHD -ääniraidan
tietojen perusteella.
Asettaa dynaamisen alueen hallinnan myös
Dolby Digital- ja Dolby Digital Plus -tiloille.
• Ei Käytössä : Voit nauttia alkuperäisestä
äänestä, kun äänen dynaamista aluetta ei
pakata.
• Käytössä : Dynaaminen äänialueen
hallinta otetaan käyttöön kaikille kolmelle
Dolby-tilalle.Hiljaisia ääniä korostetaan
ja voimakkaiden äänien voimakkuutta
pienennetään.
Alasmiksaustila
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa
yhteensopivan usean kanavan
alasmiksaustavan. Voit asettaa soittimen
alasmiksaamaan normaaliin stereoääneen tai
surround-yhteensopivaan stereoääneen.
Verkko
Aloita tuotteen verkkoasetusten määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
1. Valitse päävalikossa Asetukset painamalla
▲▼ ◄► -painikkeita, ja paina sitten v
-painiketta.
2. Valitse Verkko painamalla ▲▼ ◄►
-painikkeita ja paina sitten v -painiketta.
3. Valitse Verkkoasetus painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten v -painiketta.
4. Valitse Verkkotyyppi painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten v -painiketta.
5. Valitse Kaapeli tai Langaton ▲▼
-painikkeilla ja paina sitten v -painiketta.
6. Siirry seuraavaan osioon.
Verkkoyhteyden määrittäminen
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat.
Jos se on dynaaminen – ja käytät kiinteätä
tai langatonta yhteyttä – suosittelemme
käyttämään alla kuvattuja automaattisia
menetelmiä.
Jos muodostat yhteyden kiinteään verkkoon,
kytke soitin reitittimeen käyttäen LAN-kaapelia
ennen kuin aloitat määritysprosessin.
Jos muodostat yhteyden langattomaan
verkkoon, katkaise kaikki kiinteät
verkkoyhteydet ennen aloittamista.
Aloita verkkoyhteyden määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
Kiinteä verkko
ĞĞ
Kiinteä – Automaattinen
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta Kaapeli
ja paina v-painiketta.
5. Valitse Yhdistä-painike ja paina
v-painiketta. Tuote tunnistaa kiinteän
yhteyden, vahvistaa verkkoyhteyden ja
muodostaa yhteyden verkkoon.
ĞĞ
Kiinteä – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy
asettaa Verkkoasetukset-arvot manuaalisesti.
Noudata Kiinteä - Automaattinen -kohdan
vaiheita 1 ja 2, ja toimi seuraavasti:
1. Valitse Verkon tila. Soitin hakee verkkoa ja
ilmoittaa viestillä, että yhteys epäonnistui.
2. Valitse ruudun alalaidasta IP-aset. ja
paina v-painiketta.
IP-aset.-ruutu tulee näkyviin.
3. Valitse IP-aset.-kenttä ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Anna manuaalisesti IP-aset.kentässä ja paina v-painiketta.
5. Valitse syötettävä arvo (esim. IP-osoite) ja
paina v-painiketta. Anna arvon numerot
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Voit siirtyä arvojen kenttien välillä
kaukosäätimen ◄► -painikkeilla. Paina
v-painiketta, kun olet syöttänyt yhden
arvon.
6. Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼-painikkeella
ja anna kyseisen arvon numerot
noudattamalla vaiheen 5 ohjeita.
7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes olet täyttänyt
kaikki arvot.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
8. Kun olet syöttänyt kaikki arvot, ja paina
RETURN tai EXIT -painiketta. Soitin
vahvistaa verkkoyhteyden ja muodostaa
yhteyden verkkoon.
13
Langaton verkko
Voit määrittää langattoman verkkoyhteyden
neljällä tavalla:
-- Langaton automaattinen
-- Langaton manuaalinen
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Kun määrität langattoman verkkoyhteyden,
kaikki sillä hetkellä soittimen kautta
kytkettyjen langattomien verkkolaitteiden –
tai mahdollisesti soittimen nykyisen kiinteän
yhteyden kautta kytkettyjen laitteiden – yhteys
katkaistaan.
ĞĞ
Langaton – Automaattinen
6. Anna verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus-ruudulla.
Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäätimen numeropainikkeita.
Syötä kirjaimet valitsemalla kirjain
nuolipainikkeella ja painamalla sitten
v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta
Langaton ja paina v-painiketta. Soitin
hakee saatavilla olevat verkot ja näyttää ne.
Verkkoasetukset
Verlitse verkon tyyppi.
Verkontyyppi
Langaton verkko
Langaton
Lisää verkko
WPS(PBC)
Etsi
Voit muodostaa laitteesta
Blu-ray-soitin Internetyhteyden. Valitse, mitä
langatonta verkkoa haluat
käyttää.
m Sirrä " Valitse ' Palaa
5. Valitse haluamasi verkko ja paina
v-painiketta.
14
7. Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼-painikkeella
ja anna kyseisen arvon numerot
noudattamalla vaiheen 6 ohjeita.
7. Kun olet valmis, valitse Valmis ja
paina v-painiketta. Soitin vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
✎✎ HUOMAUTUKSIA
9. Kun olet valmis, ja paina RETURN tai
EXIT -painiketta. Suojaus-ruutu tulee
esiin.
8. Kun vahvistus on suoritettu, valitse OK ja
paina v-painiketta.
`` Sinun tulisi löytää suojauskoodi tai salasana
yhdeltä määritysruudulta, jota käytit reitittimen
tai modeemin määrittämiseen.
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
Voit siirtyä arvojen kenttien välillä
kaukosäätimen ◄► -painikkeilla. Paina
v-painiketta, kun olet syöttänyt yhden
arvon.
ĞĞ
Langaton – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy
asettaa Verkkoasetukset-arvot manuaalisesti.
1. Noudata Langaton – Automaattinen
-kohdan vaiheita 5:een asti.
2. Soitin hakee verkkoa ja ilmoittaa viestillä,
että yhteys epäonnistui.
3. Valitse ruudun alalaidasta IP-aset. ja
paina v-painiketta.
IP-aset.-ruutu tulee näkyviin.
4. Valitse IP-aset.-kenttä ja paina
v-painiketta.
5. Valitse Anna manuaalisesti IP-aset.kentässä ja paina v-painiketta.
6. Valitse syötettävä arvo (esim. IP-osoite) ja
paina v-painiketta. Anna arvon numerot
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
8. Toista vaiheet 6 ja 7, kunnes olet täyttänyt
kaikki arvot.
`` Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
10.Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus-ruudulla. Syötä numerot
suoraan käyttäen kaukosäätimen
numeropainikkeita. Syötä kirjaimet
valitsemalla kirjain ▲▼◄► -painikkeilla ja
painamalla sitten v-painiketta.
11.Kun olet valmis, valitse ruudun oikeasta
laidasta Valmis ja paina v-painiketta.
Soitin vahvistaa verkkoyhteyden ja
muodostaa yhteyden verkkoon.
12.Kun soitin on vahvistanut verkkoyhteyden,
valitse OK ja paina v-painiketta.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta
Langaton ja paina v-painiketta.
5. Valitse WPS(PBC) kaukosäätimen
▲▼-painikkeella ja paina ◄►-painiketta.
6. Paina kaukosäätimen v-painiketta.
"Paina PBC-painiketta" -viesti näkyy.
7. Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta
kahden minuutin sisällä. Soitin hakee
automaattisesti kaikki tarvittavat
verkkoasetusarvot ja yhdistää verkkoon.
Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Soitin
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
ĞĞ
WPS(PIN)
Avaa reitittimen asetusvalikko tietokoneellasi
ja avaa WPS PIN -syöttökentän sisältävä
ruutu ennen kuin aloitat.
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta
Langaton ja paina v-painiketta.
Soitin hakee saatavilla olevat verkot ja
näyttää ne.
5. Valitse haluamasi verkko ja paina
►-painiketta.
6. Valitse WPS(PIN) ja paina v-painiketta.
PIN-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
7. Syötä PIN-koodi WPS PIN-kenttään
reitittimen asetusruudulla ja tallenna ruutu.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Saat ohjeet reitittimen asetusvalikkoon
pääsemiseksi ottamalla yhteyttä reitittimen
valmistajaan tai katsomalla ohjeet reitittimen
käyttöoppaasta.
`` Aseta WPS-yhteyttä varten langattoman
reitittimen salaustilaksi AES. WEP-salaustila ei
tue WPS-yhteyttä
Verkotesti
Tällä valikkokohteella voit tarkistaa
verkkoyhteyden toimivuuden.
Verkon tila
Voit tarkistaa, onko yhteys verkkoon ja
internetiin muodostettu.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit yhdistää
Wi-Fi Direct -laitteita soittimeen ja muihin WiFi Direct -laitteisiin käyttämällä vertaisverkkoa.
Et tarvitse langatonta reititintä.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jotkin Wi-Fi Direct -laitteet eivät välttämättä
tue DLNA-toimintoa, jos ne yhdistetään Wi-Fi
Direct -toiminnon kautta. Tässä tapauksessa
on suositeltavaa vaihtaa laitteiden välistä
verkkoyhteystapaa.
`` Bluetooth-lähetykset voivat häiritä Wi-Fi Direct
-signaalia. Ennen kuin käytät Wi-Fi Direct
-toimintoa, suosittelemme vahvasti, että
poistat Bluetooth-toiminnon käytöstä kaikista
aktiivisista mobiililaitteista.
1. Kytke Wi-Fi Direct -laite päälle ja aktivoi
sen Wi-Fi Direct -toiminto.
2. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
3. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
4. Valitse Wi-Fi Direct ja paina
v-painiketta.
Näkyviin tulevat Wi-Fi Direct -laitteet, joihin
voit muodostaa yhteyden.
5. Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden kolmella
tavalla:
• Wi-Fi-laitteen kautta.
• Soittimen kautta käyttämällä PBC:tä.
• Soittimen kautta käyttämällä PIN-koodia.
Kaikki tavat käsitellään alla.
Wi-Fi-laitteen kautta
1. Noudata Wi-Fi-laitteen ohjeita koskien
laitteen kytkemistä toiseen Wi-Fi Direct
-laitteeseen. Saat lisää ohjeita laitteen
käyttöoppaasta.
2. Kun olet suorittanut prosessin, sinun tulisi
nähdä ponnahdusviesti television ruudulla,
jossa sanotaan, että Wi-Fi Direct -yhteyttä
tukeva laite on pyytänyt lupaa yhdeyden
muodostamiseksi. Hyväksy valitsemalla
OK ja painamalla v-painiketta
3. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tämän jälkeen Yhdistettyponnahdusikkuna tulee näkyviin. Kun
ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä laite
Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
Soittimen kautta käyttämällä PBC:tä
1. Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka
haluat yhdistää tähän soittimeen
ja paina v-painiketta. PBC/PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse PBC ja paina v-painiketta. PBCponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Paina Wi-Fi Direct -laitteen PBC-painiketta
2 minuutin sisällä.
4. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tämän jälkeen Yhdistettyponnahdusikkuna tulee näkyviin. Kun
ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä laite
Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
Soittimen kautta käyttämällä PIN-koodia
1. Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka
haluat yhdistää tähän soittimeen
ja paina v-painiketta. PBC/PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse PIN ja paina v-painiketta. PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Kirjaa muistiin ponnahdusikkunassa
näkyvä PIN-koodi ja syötä se yhdistettävän
Wi-Fi Direct -laitteen asianmukaiseen
kenttään.
4. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tämän jälkeen Yhdistettyponnahdusikkuna tulee näkyviin. Kun
ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä laite
Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Nykyinen kiinteä tai langaton verkkoyhteys
katkaistaan, kun käytät Wi-Fi Direct -toimintoa.
`` Tekstitiedostot, kuten .TXT- ja .DOC-tiedostot,
eivät näy käyttäessäsi Wi-Fi Direct -toimintoa.
Screen Mirroring
Screen Mirroring -toiminnon avulla voit
tarkastella älypuhelimen tai Androidtablet-laitteen ruutua Blu-ray-soittimeen
yhdistämästäsi TV:stä.
1. Valitse päävalikossa Screen Mirroring
painamalla ▲▼◄► -painikkeita, ja paina
sitten v -painiketta. Screen Mirroring
-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Etsi laitteesi saatavilla olevien laitteiden
luettelosta Blu-ray-soittimen nimi ja valitse
se.
4. TV näyttää PIN-koodin. Syötä PIN-koodi
laitteeseesi.
5. TV näyttää yhteysviestin (esim.
Yhdistetään laitteeseen Android_92gb...),
jonka jälkeen se näyttää yhteys
muodostettu -viestin.
6. Laitteen ruutu tulee hetken kuluttua
näkyviin TV-ruudulle.
7. Voit keskeyttää Screen Mirroring
-toiminnon painamalla kaukosäätimen
EXIT- tai RETURN-painiketta tai
poistamalla toiminnon käytöstä
älypuhelimessasi.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Voit yhdistää laitteeseen, joka tukee DLNA
Castia. Huomaa, että yhdistämistä tällaiseen
laitteeseen ei välttämättä tueta täysin
valmistajasta riippuen. Saat lisätietoja
mobiiliyhteyksien tukiasioista valmistajan
verkkosivustosta.
`` Kun käytät Screen Mirroring -toimintoa,
videokuva ja ääni voivat pätkiä ympäristöstä
riippuen.
`` Bluetooth-lähetys voi häiritä Screen Mirroring
-signaalia. Ennen kuin käytät Screen Mirroring
-toimintoa suosittelemme vahvasti poistamaan
älypuhelimen tai vastaavan laitteen (tablet-laite
jne.) Bluetooth-toiminnon käytöstä.
Laitteen nimi
Laitteen nimi -toiminnolla voit vaihtaa soittimen
nimeä valitsemalla nimen laitenimiluettelosta.
2. Käynnistä DLNA Cast laitteellasi.
15
BD-Live Internet -yhteys
Valitse internet-yhteyden salliminen tai
kieltäminen, kun käytät BD-LIVE-palvelua.
• Salli (kaikki) : Internet-yhteys sallitaan
kaikelle BD-LIVE-sisällölle.
• Salli (vain kelvolliset) : Internet-yhteys
sallitaan vain sellaiselle BD-LIVE-sisällölle,
jolla on kelvollinen varmenne.
• Estä : Internet-yhteyttä ei sallita
minkäänlaiselle BD-LIVE-sisällölle.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Mikä on kelvollinen varmenne?
Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn
tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn,
palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla,
onko levy kelvollinen ja lähettää varmenteen
takaisin soittimeen.
`` Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BDLIVE-sisällön käytön aikana.
BD-LIVETM
Kun soitin on kytketty verkkoon, voit nauttia
useista eri elokuviin liittyvistä palveluista
käyttämällä BD-LIVE-yhteensopivaa levyä.
1. Kytke USB-muistitikku soittimen edessä
olevaan USB-liitäntään ja tarkista jäljellä
oleva muisti. Muistilaitteella täytyy olla
vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BDLIVE-palveluita voidaan käyttää.
2. Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua
tukeva Blu-ray-levy.
3. Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista
BD-LIVE-sisältöpalveluista.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat
vaihdella levyn valmistajasta riippuen.
16
DLNA-toiminto
DLNA-toiminnon avulla voit toistaa musiikkia,
videokuvaa ja valokuvatiedostoja, jotka
sijaitsevat tietokoneellasi tai soittimen :llä.
Sinun täytyy yhdistää soitin verkkoon, jotta
voit käyttää DLNA-toimintoa soittimella.
(Katso sivu 13-16).
Sinun on asennettava DLNA-ohjelma
tietokoneellesi, jotta voit käyttää DLNAtoimintoa tietokoneellasi.
Järjestelmä
Asetukset
Käyttämällä Asennus -toimintoa voit asettaa
kielen, verkkoasetukset jne.
Saat lisätietoja Asennus -toiminnosta tämän
käyttöoppaan Asennus-osiosta (katso sivu
10).
Pikakäynnistys
Voit käynnistää virran nopeasti vähentämällä
käynnistysaikaa.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos tämä toiminto asetetaan Käytössä-tilaan,
valmiustilan virrankulutus lisääntyy.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla toimintoja
voi yhdistää muiden Samsung-soittimien kanssa,
jotka tukevat Anynet+-toimintoa.
Voit käyttää toimintoa kytkemällä tämän soittimen
Anynet+ Samsung -televisioon HDMI-kaapelilla.
Kun Anynet+ on käytössä, voit hallita tätä soitinta
käyttäen Samsung-television kaukosäädintä ja
aloittaa levyn toiston vaivattomasti painamalla
) -painiketta.
television kaukosäätimen PLAY (
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMIkaapeli ei tue CEC:tä.
`` Jos Samsung-televisiossa on Anynet+ -logo,
se tukee Anynet+ -toimintoa.
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi
sen mukaan, millainen televisio sinulla on.
Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
`` Jos Anynet+ on käytössä, kun kytket tuotteen
pois päältä, irrota virtajohto ja kytke se taas
kiinni. Tuote käynnistyy automaattisesti ja
muodosta Anynet+ -yhteyden automaattisesti.
Tuote sammuu noin 15 sekunnin kuluttua
automaattisesti.
`` Jotkin tähän tuotteeseen Anynet+ -toiminnolla
kytketyt Samsung-televisiot näyttävät
varoitusponnahdusviestin, kun kytket television
päälle. Viestissä lukee, että yhteyttä ei
löytynyt. Anynet+ -yhteys on kuitenkin oikein
muodostettu ja käyttövalmis.
BD-tiedonhallinta
Voit hallita ladattua sisältöä, jota olet käyttänyt
BD-LIVE-palvelua tukevan Blu-ray-levyn
kautta, ja joka on tallennettu flash-asemalle.
Voit tarkistaa laitteen tiedot, mukaan lukien
tallennustilan koon, poistaa BD-tietoa tai
muuttaa Flash-tallennuslaitetta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin
tilassa, jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
`` Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFStiedostomuotoja. On suositeltavaa käyttää USBlaitteita, jotka tukevat USB 2.0-protokollaa, 4
Mt/s tai nopeampi luku-/kirjoitusnopeus.
`` Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi,
kun tallennusväline on alustettu.
`` BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä
saattaa vaihdella olosuhteista riippuen.
DivX®-tilausvideo
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta
voit ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
Kieli
Voit valita haluamasi kielen Näyttövalikko,
levyvalikko, Ääni ja Tekstitys.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
Suojaus
Kun käytät tätä toimintoa ensimmäistä
kertaa, PIN-ruutu tulee näkyviin. Anna PINoletuskoodi – 0000 – numeropainikkeilla. Voit
vaihtaa PIN-koodin Vaihda PIN -toiminnolla
(sivu 17). Sinun on annettava kyseinen
nelinumeroinen PIN-koodi aina käyttäessäsi
suojausasetuksia. Jos et vaihda PIN-koodia,
jatka PIN-oletuskoodin käyttöä.
BD-ikäluokitus
Estää tietyin ikäluokituksin varustettujen Bluray-levyjen toiston, ellei 4-numeroista PINkoodia anneta.
DVD-ikäluokitus
Tämä toiminto toimii yhdessä DVD-levyjen
kanssa, joille on määrätty ikäraja tai sisällön
ikärajaa merkitsevä numeroarvo. Näiden
numeroiden avulla voit määrittää, minkälaista
DVD-levyjen sisältöä perheessäsi katsotaan.
Valitse haluamasi ikärajaluokitus. Jos valitset
esim. tason 6, tason 6 ylittäviä levyjä – taso 7
ja 8 – ei toisteta.
Suurempi numero ilmaisee aikuisille tarkoitettua
sisältöä.
Kun DVD-ikäluokitustoiminto on käytössä,
sinun on annettava 4-numeroinen PIN-koodi
toistaaksesi levyjä, joissa on ikäluokitus.
Vaihda PIN
Voit vaihtaa 4-numeroisen suojaussalasanan.
PIN-koodin vaihtaminen:
1. Valitse Vaihda PIN ja paina v-painiketta.
Anna vanha PIN -ruutu tulee näkyviin.
2. Anna vanha PIN. Jos et ole vaihtanut PINkoodia, anna PIN-oletuskoodi: 0000. Anna uusi PIN -ruutu tulee näkyviin.
3. Syötä uusi PIN-koodi Anna uusi PIN
-kenttiin.
4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen Vahvista
uusi PIN -kenttiin. Viesti "PIN vaihdettiin
onnistuneesti." tulee näkyviin.
5. Paina v-painiketta.
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Poista levyt soittimesta.
2. Pidä etupaneelin ^-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan,
kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
Yleiset
Aikavyöhyke
Voit määrittää alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
Tuki
Ohjelm.päivitys
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää
soittimen ohjelmistoa, jotta saat paremman
suorituskyvyn tai lisäpalveluita.
Online
Online-päivitys:
1. Siirry soittimen valikossa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelm. päivitys.
2. Valitse Online ja paina v-painiketta.
Yhdistetään palvelimelle -viesti tulee
näkyviin.
3. Ponnahdusviesti tulee näkyviin, jos päivitys
on saatavilla.
4. Soitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti
ennen uudelleenkäynnistymistä, jos painat
Kyllä. (Älä koskaan kytke soitinta päälle
tai pois päältä manuaalisesti päivityksen
aikana.)
5. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja
käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista
vastuuta soittimen viasta, joka aiheutuu
epävakaasta internet-yhteydestä tai kuluttajan
huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen
aikana.
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa online.
USB:lla
Päivittäminen USB:llä:
1. Vieraile osoitteessa: www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys
.zip-muodossa tietokoneellesi.
3. Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla
tulisi nyt olla yksi RUF-tiedosto, jolla on
sama nimi kuin .zip-tiedostolla.
4. Kopioi tämä RUF-tiedosto USBmuistitikulle.
5. Varmista, että soittimessa ei ole levyä. Aseta
USB-muistitikku soittimen USB-liitäntään.
6. Siirry soittimen valikossa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelm.päivitys.
7. Valitse USB:lla.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa käyttäen USB-liitäntää.
`` Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista
ohjelmiston tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
`` USB-liitännän kautta tehtävät
ohjelmistopäivitykset täytyy tehdä USB-flashmuistitikkua käyttäen.
Ilmoitus autom. päiv.
Jos olet yhdistänyt soittimen verkkoon ja
ottanut automaattiset päivitysilmoitukset
käyttöön, soitin ilmoittaa sinulle
automaattisesti, kun uusi ohjelmistoversio on
saatavilla.
Aseta Automaattiset päivitysilmoitukset päälle
seuraavasti:
1. Valitse Ilmoitus autom. päiv. ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Käytössä ▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Soitin ilmoittaa sinulle ponnahdusviestin
välityksellä, jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla.
1. Päivitä laiteohjelma valitsemalla Kyllä
ponnahdusviestissä. Soitin sammuu
automaattisesti, käynnistyy uudelleen ja
aloittaa latauksen. (Älä koskaan kytke
soitinta päälle tai pois päältä manuaalisesti
päivityksen aikana.)
2. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin.
3. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja
käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Samsung-yhteystiedot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi.
Palvelusopimuksen ehdot
Voit tarkastella kolmansien osapuolten sisällön
ja palveluiden yleistä vastuuvapautuslauseketta.
Pal.
Palauttaa kaikki asetukset verkkoasetuksia
lukuun ottamatta tehtaan oletusasetuksiin.
17
Mediatoisto
TOISTA LEVY
Kaupallisesti tallennetun levyn
toisto
1. Avaa levykelkka painamalla 8-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan
etikettipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla 8-painiketta.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Voit toistaa ja tarkastella USB-laitteella
olevia multimediatiedostoja kahdella tavalla
soittimesi kautta.
Vaihtoehto 1
2. Kytke USB-laite soittimen etupaneelissa
olevaan USB-liitäntään. Uusi laite kytketty
-ponnahdusikkuna tulee esiin.
VALOKUVAT
VIDEOT
Laite kytketty.
Valokuvat
MUSIIKKI
App 2
App 3
App 4
App 5
Lisää
✎✎ HUOMAUTUKSIA
Screen Mirroring Vaihda laitetta
Asetukset
`` Jos ponnahdusikkuna ei tule esiin, siirry
vaihtoehtoon 2.
18
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla, ja paina v-painiketta.
6. Poistu kansiosta RETURN-painikkeella
ja palaa takaisin aloitusruutuun EXITpainikkeella.
7. Sivuilta 19–21 saat ohjeita USB-laitteen
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
1. Käynnistä soitin.
Musikki
> Siirrä " Anna ' Palaa
App 1
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit
vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat,
videot ja musiikki -ruutuun ja siirtymällä alla
olevan vaihtoehto 2:n vaiheeseen 3.
Vaihtoehto 2
123
Videot
Ei levyä
✎✎ HUOMAUTUKSIA
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto
ja paina v-painiketta.
1. Käynnistä soitin.
TOISTA LEVY
3. Valitse Valokuvat, Videot, tai Musiikki
▲▼ -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee
näkyviin ja näyttää laitteen sisällön.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty,
näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja
tai molempia.
2. Kytke USB-laite soittimen etupaneelissa
olevaan USB-liitäntään. Valitse Vaihda
laitetta ja valitse USB ▲▼ -painiketta. Ja
paina v-painiketta.
VALOKUVAT
VIDEOT
MUSIIKKI
Vaihda laitetta
Ei levyä
123
a
Ei levyä
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Lisää
Sulje
Screen Mirroring Vaihda laitetta
Asetukset
3. Valitse VALOKUVAT, VIDEOT, tai
MUSIIKKI aloitusruudulla ▲▼◄►
-painikkeilla. ja paina v-painiketta.
Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee
näkyviin ja näyttää laitteen sisällön.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty,
näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja
tai molempia.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit
vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat,
videot ja musiikki -ruutuun ja toistamalla
vaiheen 3.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
6. Poistu kansiosta RETURN-painikkeella
ja palaa takaisin aloitusruutuun EXITpainikkeella.
7. Sivuilta 19–21 saat ohjeita USB-laitteen
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jos asetat levyn sisään, kun USB-laitteen
sisältöä toistetaan, laitteen tila vaihdetaan
"Levy"-tilaksi automaattisesti.
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toisto
Voit toistaa multimediatiedostoja, jotka olet
tallentanut Blu-ray-, DVD- tai CD-levylle.
1. Aseta käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävä levy kelkkaan etikettipuoli
ylöspäin ja sulje levykelkka.
2. Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – VIDEOT, VALOKUVAT tai
MUSIIKKI – ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 2.
3. Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
6. Paina RETURN-painiketta kerran tai
useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä
ruudulta, kansiosta tai palataksesi
aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
7. Sivuilta 19~21 saat ohjeita levyn
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen
DLNA
Blu-ray-levysoitin
PC
Toista tietokoneen
tiedostot
DLNA-yhteys
1. Yhdistä Blu-ray-soitin, tietokoneesi ja/
tai DLNA-yhteensopiva laitteesi samaan
langattomaan verkkoon.
2. Aseta laitteet ja tiedostot toistoa tai
tarkastelua varten noudattamalla DLNAohjelman asennus-/käyttöoppaan ohjeita.
3. Valitse Vaihda laitetta soittimen
aloitusruudulla ja paina v-painiketta.
Valitse tietokoneesi tai toinen DLNAyhteensopiva laite DLNA-yhdistettyjen
laitteiden luettelosta ja paina
v-painiketta.
4. Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – VIDEOT, VALOKUVAT tai
MUSIIKKI – ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 4 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 4.
5. Esiin tulevalla ruudulla näytetään PC:n tai
DLNA-laitteen sisältö. Riippuen siitä, miten
sisältö on järjestelty, näet joko kansioita,
yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
6. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
7. Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
8. Paina RETURN-painiketta kerran tai
useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä
ruudulta, kansiosta tai palataksesi
aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
9. Sivuilta 19~21 saat ohjeita levyn
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
Videotoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USBlaitteella ja tietokoneellasi olevan videosisällön
toistoa. Mediasta riippuen jotkin tässä
käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät
välttämättä ole saatavilla.
Koko näyttö -painike ei ole käytössä Blu-raytai DVD-levyjen toiston aikana.
Kaukosäätimen videon toistoon
käytetyt painikkeet
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Toistoa ohjaavat painikkeet
Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai
Askel-tilassa.
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla 6-painiketta.
BONUS
6-painike
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Aloittaa toiston.
Levyvalikon, nimikevalikon,
ponnahdusvalikon ja nimikelistan käyttö
DISC MENU
-painike
TITLE MENU
-painike
POPUP MENU
-painike
Kaukosäätimen musiikin toistoon
käytetyt painikkeet
7-painike
Keskeyttää toiston.
Nopea toisto
Paina toiston aikana 3- tai
4-painiketta.
Aina kun painat 3- tai
4-painiketta, toistonopeus
muuttuu.
1
Hidastettu
toisto
Paina taukotilassa 4-painiketta.
Aina kun painat 4-painiketta,
toistonopeus muuttuu.
2
Ohitustoisto
Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta.
Aina painaessasi 1- tai
2-painiketta, levy siirtyy edelliseen
tai seuraavaan jaksoon tai tiedostoon.
Painamalla tätä painiketta
toiston aikana voit käyttää
ponnahdusvalikon toimintoja.
Musiikkitoiston hallinta
Lopettaa toiston.
Paina taukotilassa 7-painiketta.
Joka kerran, kun painat
7-painiketta, uusi kuva tulee
näkyviin.
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää nimikevalikon
toimintoja.
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USBlaitteella ja tietokoneellasi olevan musiikin toistoa.
5-painike
Kuva kuvalta
-toisto
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää levyvalikon
toimintoja.
4
3
1
2
AUDIO
SUBTITLE
5
6
NUMEROPAINIKKEET (vain CD-äänilevyt (CD-DA)) :
Valitse haluamasi raidan numero soittolistan
toiston aikana. Valittu raita toistetaan.
Ohita : Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta siirtyäksesi edelliseen tai
seuraavaan tiedostoon soittolistalla.
BONUS
VIEW
3
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
5-painike : Pysäyttää raidan toiston.
19
4
5
6
Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA)
Paina toiston aikana 3- tai 4-painiketta.
Aina kun painat 3- tai 4-painiketta,
toistonopeus muuttuu.
Keskeytä : Keskeyttää raidan toiston.
Soittolista
1. Voit siirtyä musiikkilistaan painamalla 5tai RETURN-painiketta. Musiikkilista-ruutu
tulee esiin.
Musiikki
6-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
TRACK 001
Soittol.
1/6
Työkalut
TRACK 001
? Ei käytössä\05:57
Kopiointi
TRACK 002
Toistotila
04:27
> Siirrä < Säädä ' Palaa
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Tauko c Valitse
04:07
03:41
03:17
03:35
Työkalut ' Palaa
2. Valitse Raita, Kaikki, Sekoita tai Ei
Käytössä ◄► -painikkeilla.
3. Paina v-painiketta.
Ei Käytössä
Kappaleet toistetaan niiden
tallennusjärjestyksessä.
(
) Raita
Toistaa nykyisen kappaleen
toistuvasti.
(
) Kaikki
Toistaa kaikki kappaleet
toistuvasti.
(
)Sekoita
Toistaa kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
20
1/2 Sivu
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3levyn toistuva toisto
1. Paina soittolistan toiston aikana TOOLSpainiketta.
TRACK 001
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Vaihda laitetta
c Valitse
Työkalut ( ) Hyppää s. ' Palaa-
2. Siirry haluamaasi raitaan ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina KELTAINEN (C)
painiketta. Valintamerkki ilmestyy raidan
kohdalle.
Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
3. Poista raita listalta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla KELTAINEN (C)
painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
4. Kun olet valmis, paina v-painiketta.
Valitsemasi raidat näytetään ruudun
oikeassa laidassa.
Soitin toistaa ensimmäisen raidan.
5. Voit muuttaa soittolistaa painamalla 5
- tai RETURN-painiketta, jolloin palaat
musiikkiluetteloon. Toista vaiheet 2, 3 ja 4.
6. Voit peruuttaa soittolistan ja palata
aloitusruudulle painamalla RETURN- tai
EXIT-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan
CD-äänilevylle (CD-DA).
`` Jos poistat kaikki raidat soittolistalta ja painat
v-painiketta, soitin listaa ja toistaa kaikki
levyn raidat.
Kopiointi
Voit kopioida äänitiedostojen sisällön CDäänilevyltä (CD-DA) USB- tai HDD-laitteelle.
1. Avaa levykelkka. Aseta CD-äänilevy (CDDA) levykelkkaan ja sulje kelkka. Kytke
USB-laite tuotteen etuosassa olevaan
USB-liitäntään.
2. Siirry haluamaasi raitaan pysäytystilassa
▲▼◄► -painikkeilla ja paina KELTAINEN
(C) painiketta. Valintamerkki ilmestyy
raidan kohdalle.
Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
3. Poista raita listalta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla KELTAINEN (C)
painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
4. Kun olet valmis, paina sitten TOOLS
-painiketta, valitse Kopiointi-painike
käyttämällä ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten v -painiketta. Kopiointiponnahdusikkuna tulee esiin.
5. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon
kopioidut tiedostot tallennetaan ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on
käynnissä.
6. Jos haluat peruuttaa kopioinnin, paina
v-painiketta ja valitse Kyllä. Jatka
kopiointia valitsemalla Ei.
7. Kun kopiointi on valmis "Kopiointi on
suoritettu." -viesti tulee näkyviin. Paina
v-painiketta palata toistoruutuun
painamalla.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa.
`` Voit valita Kopiointi-ruudulla myös Val. kaikki
ja Poista valinnat.
-- Val. kaikki -toiminnolla voit valita kaikki
raidat. Toiminto peruuttaa yksittäiset
raitavalintasi.
-- Poista valinnat -toiminnolla voit poistaa
kaikkien raitojen valinnat kerralla.
Levyn kopioi USB-laitteeseen
Voit kopioida video-, valokuva- tai musiikkisisällön
datalevyltä USB- tai HDD-laitteelle.
1. Avaa levykelkka. Aseta CD-levykelkkaan
ja sulje kelkka. Kytke USB-laite tuotteen
etuosassa olevaan USB-liitäntään. Uusi
laite -ponnahdusikkuna tulee esiin.
2. Valitse Blu-ray, DVD tai CD painamalla
▲-painiketta ja ◄► -painikkeita.
3. Valitse Valokuvat, Videot, tai Musiikki
▲▼ -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee
näkyviin ja näyttää laitteen sisällön.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty,
näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja
tai molempia.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit vaihtaa
tämän valinnan palaamalla Valokuvat, videot ja
musiikki -ruutuun ja toistamalla vaiheen 3.
4. Valitse pysäytystilassa ▲▼ ◄►-painikkeilla
VIDEOT, VALOKUVAT tai MUSIIKKI ja
paina KELTAINEN (C) painiketta.
Valintamerkki näkyy haluamasi kohteen
vasemmalla puolella.
5. Valitse ja merkitse lisää haluamiasi kohteita
toistamalla vaihe 4.
6. Poista kohde luettelosta painamalla
KELTAINEN (C) painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan valitsemastasi
kohteesta.
7. Kun olet valmis, paina TOOLS -painiketta
ja valitse Kopioi USB-laitteeseen ▲▼
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
Kopioi USB:lle -ponnahdusikkuna tulee
näkyviin.
8. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon
kopioidut tiedostot tallennetaan. Paina
sitten v -painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on
käynnissä.
9. Peruuta kopiointi painamalla v
-painiketta ja valitsemalla Kyllä. Jatka
kopiointia valitsemalla Ei.
10."Kopiointi on suoritettu" -viesti tulee esiin,
kun kopiointi on valmis. Siirry takaisin
toistoruutuun v -painikkeella.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa
`` Voit valita Kopiointi-ruudulla myös Val. kaikki
ja Poista valinnat.
-- Valitse kaikki kohteet Val. kaikki
-toiminnolla. Toiminto peruuttaa yksittäiset
valintasi.
-- Poista valinnat -toiminnolla voit poistaa
kaikkien kohteiden valinnat kerralla.
Valokuvasisällön toistaminen
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä,
USB-laitteella ja tietokoneellasi olevan
valokuvasisällön toistoa.
Työkalut-valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Aloita diaesitys/
Pysäytä diaesitys
Aloita tai keskeytä diaesitys
valitsemalla tämä.
Kuvaesitysnopeus
Voit määrittää diaesityksen
nopeuden.
Taustamusiikki
Voit kuunnella musiikkia
katsellessasi diaesitystä.
Zoom
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Käännä
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötätai vastapäivään.)
Tiedot
Näyttää kuvatiedot.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Työkalut -valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen.
`` Jotta voit ottaa taustamusiikkiominaisuuden
käyttöön, valokuvatiedoston ja
musiikkitiedoston on oltava samalla
tallennusvälineellä.
MP3-tiedoston siirtonopeus, valokuvan koko
ja koodaustapa voivat kuitenkin vaikuttaa
äänenlaatuun.
`` Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa
koko näytön tilassa.
Liite
Vianmääritys
Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.
ONGELMA
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä soittimesta.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.
• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy
kieltoviesti.
• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan.
• Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
• Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin
Asetusvalikko-valinnassa.
• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos
vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Kuvaa ei näy.
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue
(esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Paina (etupaneelin) ^-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun soittimessa ei ole
levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BDtiedot häviävät.
21
ONGELMA
RATKAISU
Unohtunut PIN-koodi.
• Paina (etupaneelin) ^-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun soittimessa
ei ole levyä. Kaikki asetukset, salasana mukaan lukien, palautetaan
oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BDtiedot häviävät.
Kuva kohisee tai on
vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p,
1080i tai 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön
näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on
lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltoon.
DLNA-toiminto
Näen DLNA-toiminnon kautta
jaetut kansiot, mutta en näe
tiedostoja.
• DLNA näyttää vain Kuva-, Musiikki ja Elokuva-luokkia vastaavat tiedostot.
Tiedostoja, jotka eivät vastaa näitä luokkia, ei näytetä.
Videokuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on kytketty oikein ja että verkko ei ole ylikuormitettu.
• DLNA-yhteensopivan laitteen ja soittimen välinen langaton yhteys on
epävakaa.
Tarkista yhteys.
DLNA-yhteys soittimen
ja tietokoneen välillä on
epävakaa.
• Saman aliverkon IP-osoitteiden tulee olla yksilöllisiä.
Jos osoitteet eivät ole yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä.
Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.
22
ONGELMA
BD-LIVE
RATKAISU
En voi yhdistää BD-LIVEpalvelimelle
• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Verkon tila -toimintoa.
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
• Tarkista, onko BD-LIVE-internet-yhteys-valikko asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä
BD-LIVE-palvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
✎✎ HUOMAUTUKSIA
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
Korjaukset
Jos otat meihin yhteyttä soittimen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos:
1. Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
2. Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt
soittimen kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa
www.samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun osoitteessa www.samsung.
com ennen kuin pyydät soittimen korjausta.
Tekniset tiedot
Yleiset
USB
HDMI
Äänilähtö
Verkko
-----
Paino
1.0 Kg
Mitat
290 (L) X 221 (K) X 39 (S) mm
Käyttölämpötila
+5°C ~ +35°C
Käyttötilan ilmankosteus
10 % ~ 75 %
Tyyppi A
USB 2.0
DC-lähtö
5V 0.5A Maks.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Ääni
PCM, bittivirta
Digitaalinen äänilähtö
Koaksiaalinen
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Langaton lähiverkko
Sisäinen
Suojaus
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Tuettu
10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta soittimeen kiinnitetystä merkkitarrasta.
Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Tietoja yhteensopivuudesta
KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia
• Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut
rajoitukset, mukaan lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet",
levytyypit, joita voidaan toistaa ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEOja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
• Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi eikä niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella.
Joitakin edellä mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BDRE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin
ehkä reagoi kaikkien levyjen kaikkiin käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia
ominaisuuksia. Nämä ja muut levyjen yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät
ongelmat uusien ja olemassa olevien levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
-- Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Bluray-levyjen ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-raymuotoon on saatettu lisätä ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt
ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä.
-- tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja.
-- uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai
tehdä niihin lisäyksiä.
-- jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet
toiston aikana.
-- jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+Rja CD-RW/-R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä.
-- joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi.
-- ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai
levyjen valmistuksessa.
-- tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet ja/tai.
-- syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka
SAMSUNGin asiakaspalvelu on julkaissut.
• Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
• Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa
"Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen
toistamista".
23
• Koskien Blu-ray-soittimen progressiivista kuvanmuodostusta: KULUTTAJIEN TULEE
OTTAA HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ
HÄIRIÖITÄ. JOS PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA,
SUOSITTELEMME, ETTÄ LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN "VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ".
JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN
TUOTTEEN KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN ASIAKASPALVELUUN.
Kopiosuojaus
• Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi
Blu-ray-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVDmuodossa, AACS-suojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on
tiettyjä rajoituksia.
Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan
mukaan, koska AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen
jälkeen. Lisäksi käytetään BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon
sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle
sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
• Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan
televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVDlevyn kuvan.
• Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisioohjelmien, videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus,
käyttö, jakelu tai muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
• Cinavia-ilmoitus : Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin
kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden
käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto
tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer
Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit
pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä
suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja
vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2013 Verance Corporation.
Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä
suojaavat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö
ja nämä palvelut tarjotaan ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa
käyttää mitään sisältöä tai palveluita tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole
antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua, ellei asianmukainen sisällönomistaja tai
palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, lähettää,
julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai muutoin levittää
millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN."
SAMSUNG EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI
SUORAAN KAIKISTA VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN,
KAUPALLISET TAKUUT TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT.
SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN
SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI
TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS,
SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI TAI OIKEUDENVASTAISESTI,
MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISLAATUISESTA TAI
VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI MISTÄÄN
MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON,
JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI
MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung
ei anna takuita siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään
ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen
ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi vaikuttaa. Rajoittamatta tämän
vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan irti vastuusta ja
velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen, joka
on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun.
Kaikki kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan
asianmukaiselle sisällön tai palvelun tarjoajalle.
Lisenssi
• Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa
tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat
saatavilla tuotevalikosta.
• Saat lisätietoja DTS-patenteista osoitteesta http://patents.dts.com.
Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli ja DTS
sekä sen symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0+Digital
Out on DTS, Inc. © DTS, Inc.:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
2.0+Digital Out
• DivX
-- KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön,
DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen
DivX-sertifioitu® laite, joka on läpäissyt kattavan testauksen, jolla on vahvistettu, että
se toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa
tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
-- KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA: Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy
rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.
Saat rekisteröintikoodin siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta vod.divx.com.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p,
mukaan lukien premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat Digital Living Network
Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifikaattimerkkejä
Suositus - Vain EU:ssa
• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä BD Player täyttää direktiivin
1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.
com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
Tätä laitteistoa voi käyttää kaikissa EU-maissa.
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0306227515
http://www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun
ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata
sellaisia korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin
suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta
korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista
poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai
minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia
vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Sa
msung tukeen.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän
tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun
niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että
paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement