Samsung 1000P Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Samsung 1000P Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Ψηφιακή Κορνίζα
Φωτογραφιών
Εγχειρίδιο χρήσης
800P
1000P
Κάντε κλικ
Περιεχόμενα
Προφυλάξεις ασφάλειας
Εκκίνηση
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Αναζήτηση και διαχείριση
πολυμέσων
Χρήση της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Παράρτημα
Ευρετήριο
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για
οδηγίες σωστής χρήσης και συντήρησης.
Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
προέρχονται από το μοντέλο 800P.
Περιεχόμενα
Εικονίδια οδηγιών
Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα δείτε
σε αυτό το εγχειρίδιο:
Προσοχή - περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης
στη συσκευή ή σε άλλο εξοπλισμό
Σημείωση - σημειώσεις, υποδείξεις χρήσης ή
πρόσθετες πληροφορίες
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή η διανομή των
περιεχομένων αυτού του εγχειριδίου χωρίς άδεια από την
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
• Οι προδιαγραφές προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του
εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση λόγω αναβάθμισης των λειτουργιών του
προϊόντος.
Προφυλάξεις ασφάλειας.....................3
Εκκίνηση..............................................6
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας
Bluetooth. ..........................................32
Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα
Bluetooth και σύζευξη με αυτές . ............ 32
Λήψη δεδομένων με τη χρήση της
ασύρματης λειτουργίας Bluetooth .......... 33
Χρήση μενού Bluetooth . ........................ 34
Πληροφορίες για τη χρήση του
Bluetooth . .............................................. 35
Περιεχόμενα συσκευασίας ....................... 6
Εξοικειωθείτε με την κορνίζα .................... 7
Ρύθμιση της κορνίζας . ........................... 10
Συνδέστε τον μετασχηματιστή και
ενεργοποιήστε την κορνίζα . ................... 10
Προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων ......... 11
Μάθετε για το κύριο μενού ..................... 12
Προβολή ημερομηνίας και ώρας ............ 13
Σύνδεση συσκευών εξωτερικής
μνήμης ................................................... 14
Επιλογή θέσης μνήμης .......................... 15
Σύνδεση σε υπολογιστή ......................... 16
Μεταφορά αρχείων από
υπολογιστή . ........................................... 17
Προσαρμογή ρυθμίσεων..................36
Αναπαραγωγή πολυμέσων..............19
Παράρτημα.........................................42
Αναπαραγωγή παρουσίασης ................. 19
Αναπαραγωγή βίντεο ............................. 24
Αναπαραγωγή μουσικής ........................ 26
Αναζήτηση και διαχείριση
πολυμέσων........................................28
Αναζήτηση αρχείων ............................... 28
Διαχείριση αρχείων ................................ 29
Ρύθμιση εφέ παρουσίασης .................... 36
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας . ........... 36
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων ......... 37
Προσαρμογή γενικών ρυθμίσεων .......... 39
Προσαρμογή ρυθμίσεων Bluetooth ....... 40
Ενημέρωση ή επαναφορά της κορνίζας .41
Χρήση ως μίνι οθόνης για υπολογιστή . . 42
Ενημέρωση υλικολογισμικού . ................ 43
Αντιμετώπιση προβλημάτων . ................ 44
Προδιαγραφές . ...................................... 46
Σωστή απόρριψη της κορνίζας .............. 47
Στοιχεία επικοινωνίας της
Samsung Worldwide .............................. 48
Άδεια λογισμικού .................................... 48
Ευρετήριο . ............................................. 49
Προφυλάξεις ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ Ή ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΡΝΙΖΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΟΠΩΣ
Π.Χ. ΣΕ ΚΕΡΙΑ.
• Οι υποδοχές και οι οπές στην κορνίζα παρέχουν
τον απαραίτητο εξαερισμό. Για να εξασφαλίσετε
την αξιόπιστη λειτουργία και για να αποτρέψετε
ενδεχόμενη υπερθέρμανση, δεν πρέπει να καλύπτετε
τις οπές ή να εμποδίζετε τη διέλευση αέρα από αυτές:
-- Μην καλύπτετε τις υποδοχές ή τις οπές.
-- Μην εμποδίζετε τη διέλευση αέρα από τις υποδοχές ή τις
οπές τοποθετώντας την κορνίζα σε μαλακές επιφάνειες,
όπως κρεβάτια, καναπέδες ή χαλιά.
-- Μην τοποθετείτε την κορνίζα σε κλειστό χώρο, όπως σε
βιβλιοθήκη ή ντουλάπι, χωρίς κατάλληλο εξαερισμό.
• Μην τοποθετείτε την κορνίζα κοντά ή πάνω σε πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ και μην την εκθέτετε
στον ήλιο.
• Αποφύγετε την επαφή της κορνίζας με νερό. Μην
τοποθετείτε την κορνίζα κοντά σε πηγές νερού, όπως
μπανιέρες ή λεκάνες ή σε σημεία όπου είναι πιθανή η
επαφή της κορνίζας με νερό ή άλλα υγρά. Αν η κορνίζα
βραχεί, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως
και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
• Μην επιβαρύνετε τις ηλεκτρικές πρίζες, καλώδια
επέκτασης ή μετασχηματιστές πέραν των δυνατοτήτων
τους, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή
βραχυκύκλωμα.
• Τοποθετείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας μακριά
από διαδρόμους και από άλλα αντικείμενα, ώστε
να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθούν ή να
συμπιεστούν από αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί
πάνω ή δίπλα σε αυτά. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια
δεν έχουν συστραφεί ή συμπιεστεί στα άκρα ή στις
συνδέσεις μετασχηματιστή.
• Σε περίπτωση καταιγίδας ή όταν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε την κορνίζα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Έτσι
θα αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην
κορνίζα από απότομες αυξήσεις τάσης.
• Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε
ότι τα χαρακτηριστικά τάσης της κορνίζας αντιστοιχούν
σε αυτά του τοπικού παρόχου ρεύματος.
3
Προφυλάξεις ασφάλειας
• Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα στα
ανοικτά τμήματα της κορνίζας, καθώς ενδέχεται
να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά τοποθετημένο όταν
χρησιμοποιείτε την κορνίζα. Όταν αφαιρείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα, κρατάτε το από το φις και
μην το αγγίζετε ποτέ με υγρά χέρια.
• Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστες μεταβολές στη
λειτουργία, όπως ασυνήθιστους ήχους ή μυρωδιές
από την κορνίζα, αποσυνδέστε την αμέσως και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
• Δεν συνιστάται η τοποθέτηση της κορνίζας σε σημείο,
στο οποίο θα εκτίθεται σε πολλή σκόνη, σε υψηλές
ή σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε υψηλή υγρασία, σε
χημικές ουσίες ή σε σημείο που λειτουργεί συνεχώς.
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γειωμένα φις και πρίζες
όταν συνδέετε την κορνίζα. Μη κατάλληλη γείωση
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στον
εξοπλισμό.
• Φυλάσσετε την κορνίζα και όλα τα εξαρτήματα μακριά
από παιδιά.
• Μην τοποθετείτε την κορνίζα σε σημεία που δεν είναι
σταθερά, όπως μη σωστά τοποθετημένα ράφια,
κεκλιμένες επιφάνειες ή σε σημεία, στα οποία η
κορνίζα ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις.
• Προστατέψτε την κορνίζα από πτώσεις και χτυπήματα.
Αν η κορνίζα υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο
ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.
• Αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν
καθαρίζετε την κορνίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό
και στεγνό πανί για τον καθαρισμό της κορνίζας. Μην
εκθέτετε την κορνίζα σε χημικά, όπως κεριά, βενζόλη,
οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά
χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται
να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της κορνίζας και
να ακυρωθεί η εγγύησή σας.
• Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
-- Αποφεύγετε τον καθαρισμό του προϊόντος με εύφλεκτες
ουσίες όπως βενζόλη ή διαλυτικό ή με υγρό πανί.
Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
-- Αποφεύγετε την πρόκληση εκδορών στην οθόνη με τα
νύχια σας ή με αιχμηρά αντικείμενα.
-- Αποφεύγετε τον καθαρισμό του προϊόντος με ψεκασμό
νερού. Αν εισέλθει νερό στο προϊόν, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
-- Αποφεύγετε τη χρήση υγραντήρα υπερήχων κοντά στο
προϊόν, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί λευκή κηλίδα
στην επιφάνεια του προϊόντος.
4
Προφυλάξεις ασφάλειας
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά
συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα
εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB)
δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές
συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους
απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να
βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των
υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία
είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν,
είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο
και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα
προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή
με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα
προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού
του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής
ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο
ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού
του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με
άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή
Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο,
κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες
δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να
προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους
τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω
του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και
την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
5
Εκκίνηση
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ψηφιακή κορνίζα
Καλώδιο τροφοδοσίας*
Μετασχηματιστής
Καλώδιο USB
Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης και εγγύηση**
CD-ROM
(Εγχειρίδιο χρήσης)
Τηλεχειριστήριο
Ύφασμα
* Το σχήμα του φις ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.
** Η εγγύηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή.
6
Εκκίνηση
Εξοικειωθείτε με την κορνίζα
Το εμπρός μέρος της κορνίζας
Κουμπί αφής* Περιγραφή
Οθόνη
p
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
κορνίζας (αγγίξτε παρατεταμένα)
h
Πρόσβαση στο κύριο μενού
m
Πρόσβαση στα μενού
u/d/l/r
e
Κύλιση σε μενού ή στοιχεία (πάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά)
Επιλογή μενού ή στοιχείων, εκτέλεση
επιλεγμένων λειτουργιών
b
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
s
Αναπαραγωγή παρουσίασης σε οθόνη,
αλλαγή της λειτουργίας προβολής κατά τη
διάρκεια μιας παρουσίασης
* Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στο κουμπί αφής.
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά για σωστή χρήση.
Αισθητήρας
τηλεχειρισμού
Βάση
Όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά αφής
• Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά αφής μόνο με τα δάχτυλά
σας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κουμπιά αφής
με καθαρά και στεγνά χέρια.
• Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί που αντιστοιχεί στη
λειτουργία που επιθυμείτε.
• Ο αισθητήρας αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά
όταν είναι υγρός ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.
• Εάν τα κουμπιά αφής εξαφανιστούν, αγγίξτε απαλά την
οθόνη, ώστε να εμφανιστούν ξανά.
7
Εκκίνηση
Εξοικειωθείτε με την κορνίζα (συνέχεια)
Το πίσω μέρος της κορνίζας
Ηχείο
Υποδοχή κάρτας μνήμης SD
Ηχείο
Θύρα καλωδίου USB
Θύρα καλωδίου
τροφοδοσίας
Θύρα συσκευής μνήμης USB
Θύρα ακουστικών
8
Εκκίνηση
Εξοικειωθείτε με την κορνίζα (συνέχεια)
Τηλεχειριστήριο
Κουμπί
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κορνίζας
Πρόσβαση στο κύριο μενού
Πρόσβαση στα μενού
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
Κύλιση σε μενού ή στοιχεία (πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
Επιλογή μενού ή στοιχείων
Αναπαραγωγή παρουσίασης σε οθόνη, αλλαγή της
λειτουργίας προβολής κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης
Προβολή ημερομηνίας και ώρας
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το
τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού στην κορνίζα (σ. 7).
• Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στρέφοντάς το
προς τα αριστερά, τοποθετήστε την μπαταρία και
κλείστε το κάλυμμα στρέφοντάς το προς τα δεξιά.
Περιστροφή φωτογραφίας κατά τη διάρκεια παρουσίασης
Πρόσβαση στην οθόνη λίστας φωτογραφιών
Πρόσβαση στην οθόνη λίστας μουσικής
Πρόσβαση στην οθόνη λίστας βίντεο
9
Εκκίνηση
Ρύθμιση της κορνίζας
Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στην κορνίζα και μην ωθείτε την
οθόνη για να την περιστρέψετε προς λανθασμένη κατεύθυνση,
καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην κορνίζα.
Συνδέστε τον μετασχηματιστή και ενεργοποιήστε την κορνίζα
Το σχήμα του φις ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.
Αγγίξτε το κουμπί p για να ενεργοποιήσετε την
κορνίζα. Θα ενεργοποιηθεί το φως στο κουμπί p και
θα εμφανιστεί το κύριο μενού.
Για να απενεργοποιήσετε την κορνίζα, αγγίξτε
παρατεταμένα το κουμπί p.
10
Εκκίνηση
Προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων
Όταν ενεργοποιείτε την κορνίζα για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη Quick setup.
Επιλέξτε γλώσσα και προσαρμόστε τις βασικές ρυθμίσεις της κορνίζας σας.
1 Πραγματοποιήστε κύλιση στη γλώσσα που επιθυμείτε και
Start Quick Setup
αγγίξτε το κουμπί e.
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow
Transition, Clock Set, and Startup Mode
settings
Do you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
2 Επιλέξτε Yes για να ξεκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
για να προσαρμόσετε την κορνίζα σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Ρύθμιση
Περιγραφή
View Mode
Επιλογή λειτουργίας προβολής για παρουσίαση
(σ. 20)
Slideshow
Transition
Επιλογή εφέ μετάβασης για παρουσίαση (σ. 22)
Clock Set
Ορισμός τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας (σ. 13)
Startup Mode
Επιλογή τρέχουσας λειτουργίας κατά την
ενεργοποίηση της κορνίζας (σ. 39)
4 Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε Yes για να
προβάλετε τον οδηγό του προϊόντος.
5 Διαβάστε τις οδηγίες βασικής χρήσης για την κορνίζα και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
11
Εκκίνηση
Μάθετε για το κύριο μενού
Από την οθόνη του κύριου μενού, μπορείτε να μεταβείτε στα ακόλουθα μενού.
Μενού
Photos
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Music
Videos
Bluetooth
Περιγραφή
Αναζήτηση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην
εσωτερική μνήμη ή σε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης και
αλλαγή επιλογών (σ. 19)
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα
στην εσωτερική μνήμη ή σε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης
και αλλαγή επιλογών (σ. 26)
Προβολή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική
μνήμη ή σε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης και αλλαγή
επιλογών (σ. 24)
Χρήση ασύρματης λειτουργίας Bluetooth για σύνδεση σε
άλλες ασύρματες συσκευές (σ. 32)
Clock
Προβολή τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας (σ. 13)
Mini Monitor
Χρήση την κορνίζας ως βοηθητική οθόνη για τον υπολογιστή
(σ. 42)
Settings
Προσαρμογή ρυθμίσεων (σ. 36)
• Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση άλλων λειτουργιών αντί του κύριου
μενού κατά την ενεργοποίηση της κορνίζας (Startup Mode σ. 39).
• Όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες ή όταν η προστασία οθόνης
είναι ενεργή, αγγίξτε το κουμπί h για να μεταβείτε στην οθόνη του
κύριου μενού.
12
Εκκίνηση
Προβολή ημερομηνίας και ώρας
Ελέγξτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ρολογιού.
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στην επιλογή Clock και αγγίξτε το κουμπί e.
• Θα εμφανιστούν η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
2 Αγγίξτε το κουμπί m και επιλέξτε Settings.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Clock και αγγίξτε
το κουμπί e.
4 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
• Για τη ρύθμιση Clock Set, αγγίξτε l ή r για να
ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια,
αγγίξτε u ή d για να ορίσετε την τιμή.
▲ Clock 3
Επιλογή
Περιγραφή
Clock Set
Ορισμός τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας
Date Format
Time Format
Clock Type
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
Επιλογή τρόπου προβολής ημερομηνίας (YYYY.
MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Επιλογή τρόπου προβολής ώρας (12 Hours, 24
Hours)
Επιλογή τύπου ρολογιού (Clock 1~3, Clock &
Calendar 1~2)
13
Εκκίνηση
Σύνδεση συσκευών εξωτερικής μνήμης
Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές μνήμης USB ή κάρτες μνήμης SD στην κορνίζα. Η κορνίζα υποστηρίζει τα συστήματα
μορφής αρχείων FAT16 και FAT32 για εξωτερικές συσκευές μνήμης.
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης SD με τις μεταλλικές επαφές
προς τα κάτω. Ωθήστε την κάρτα έως ότου ασφαλίσει.
Για να αφαιρέσετε την κάρτα
μνήμης SD, ωθήστε την ελαφρά
έως ότου αποδεσμευτεί από την
κορνίζα.
• Αν συνδέσετε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης όταν η κορνίζα είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί
ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Για να ξεκινήσετε την προβολή μιας παρουσίασης φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στη
συσκευή εξωτερικής μνήμης, επιλέξτε Slideshow.
• Συνιστώμενες χωρητικότητες μνήμης για διαφορετικούς τύπους καρτών μνήμης:
SD
Έως 2 GB
microSD
Έως 2 GB
miniSD
Έως 2 GB
SDHC
Έως 32 GB
microSDHC
Έως 8 GB
miniSDHC
Έως 4 GB
USB
Έως 32 GB
14
Εκκίνηση
Επιλογή θέσης μνήμης
Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή εξωτερικής μνήμης (κάρτα μνήμης SD ή συσκευή μνήμης USB), μπορείτε να
επιλέξετε την πηγή των αρχείων.
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στη λίστα θέσεων μνήμης.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις παρακάτω θέσεις
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
μνήμης και αγγίξτε e.
Θέση μνήμης
Περιγραφή
Frame Memory
Εσωτερική μνήμη
SD Card
Κάρτα μνήμης SD (εξωτερική)
USB
Συσκευή μνήμης USB (εξωτερική)
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση μνήμης κατά την αναζήτηση
φωτογραφιών αγγίζοντας το κουμπί m και επιλέγοντας Select
Storage Device (σ. 29).
15
Εκκίνηση
Σύνδεση σε υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία (σ. 17) ή να χρησιμοποιήσετε την κορνίζα ως μίνι οθόνη συνδέοντάς την σε έναν
υπολογιστή (σ. 42). Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην κορνίζα και το μεγάλο άκρο στη θύρα USB του
υπολογιστή.
Σύνδεσμος USB
16
Εκκίνηση
Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή
Για να μεταφέρετε αρχεία από έναν υπολογιστή
Mass Storage
1 Συνδέστε την κορνίζα σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by
using Frame Manager.
• Ορισμένα αρχεία είναι ενσωματωμένα στην
κορνίζα από προεπιλογή. Όταν δεν υπάρχει
αρκετή μνήμη, διαγράψτε αυτά τα αρχεία.
• Αν οι φωτογραφίες σας είναι μεγάλες,
καταναλώνουν περισσότερη μνήμη. Για αυτό,
η προεπισκόπηση ενδέχεται να καθυστερεί.
Αλλάξτε την ανάλυση της φωτογραφίας σε 800
X 480 (για το ‘800P’) ή σε 1024 X 600 (για το
‘1000P’). Ή ρυθμίστε την κορνίζα να αλλάζει
αυτόματα το μέγεθος των φωτογραφιών κατά την
αντιγραφή (Frame Memory Copy σ. 39).
USB που παρέχεται (σ. 16).
Όταν η κορνίζα είναι απενεργοποιημένη, συνδέστε την σε έναν
υπολογιστή και ενεργοποιήστε την.
2 Επιλέξτε Mass Storage.
• Μετά τη σύνδεση, η ένδειξη ‘Mass Storage’ θα εμφανιστεί
στην οθόνη και ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί
στον υπολογιστή.
Αν συνδέσετε την κορνίζα σε έναν υπολογιστή όταν τη
χρησιμοποιείτε ως μίνι οθόνη (σ. 42), θα πρέπει να μεταβείτε σε
λειτουργία μαζικής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
Frame Manager. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του Frame Manager.
3 Ανοίξτε έναν φάκελο για να προβάλετε αρχεία.
• Η αφαιρούμενη μονάδα δίσκου θα εμφανιστεί στον
υπολογιστή με το όνομα ‘800P’ ή ‘1000P’. Ανοίξτε τη μονάδα
δίσκου για το αντίστοιχο μοντέλο στον φάκελο Ο υπολογιιστής
μου και αντιγράψτε τις φωτογραφίες σας.
4 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κορνίζα και
αντίστροφα.
17
Εκκίνηση
Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή (συνέχεια)
Για να αποσυνδέσετε την κορνίζα από τον υπολογιστή
Βεβαιωθείτε ότι τερματίσατε σωστά τη σύνδεση ώστε να αποτρέψετε ενδεχόμενη ζημιά στην κορνίζα ή στα δεδομένα σας.
1 Κάντε κλικ
στη γραμμή εργασιών των Windows.
2 Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μήνυμα.
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(G:)
3 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB μόνο όταν εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλούς κατάργησης υλικού.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια αντιγραφής των αρχείων, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια
δεδομένων ή βλάβη στην κορνίζα.
• Η σύνδεση δεν θα τερματιστεί αν έχετε ανοικτά αρχεία της κορνίζας στον υπολογιστή. Κλείστε όλα τα αρχεία της κορνίζας και
προσπαθήστε ξανά.
18
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Αναπαραγωγή παρουσίασης
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε μια θέση
μνήμης (Frame Memory, SD Card, ή USB).
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Photos και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα αρχείο και αγγίξτε το
κουμπί e ή το κουμπί s για την αναπαραγωγή μιας
παρουσίασης.
Για την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης με συγκεκριμένες
φωτογραφίες, αγγίξτε το κουμπί m και επιλέξτε Select Multiple
Files (σ. 29).
4 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των ακόλουθων
κουμπιών:
Κουμπιά αφής
Περιγραφή
h
Πρόσβαση στο κύριο μενού
m
Πρόσβαση στο μενού παρουσιάσεων
d/u
Ρύθμιση έντασης της μουσικής στο παρασκήνιο
l/r
Προβολή προηγούμενης ή επόμενης φωτογραφίας
e
Παύση ή συνέχιση της παρουσίασης
b
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
s
Αλλαγή λειτουργίας προβολής
19
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή (συνέχεια)
Αλλαγή λειτουργίας προβολής
Εμφανίστε το ρολόι, το ημερολόγιο ή πολλές φωτογραφίες σε μία
οθόνη κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
Αγγίξτε το κουμπί s διαδοχικά κατά τη διάρκεια μιας
παρουσίασης για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής.
• Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί s, η λειτουργία προβολής
αλλάζει (Photo Only → Photo & Clock → Photo & Calendar →
Multiview 1 → Multiview 2 → Multiview 3).
• Mπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής από την
επιλογή View Mode στο μενού Settings → Photos (σ.23).
• Ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα πριν προβάλετε το ρολόι ή
το ημερολόγιο (σ. 36).
• Μπορείτε να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη
φωτογραφία, πατώντας το l ή r κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
20
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή (συνέχεια)
Χρήση μενού παρουσιάσεων
Ελέγξτε μια παρουσίαση και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
παρουσίασης.
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
On
Off
Select Music
1 Αγγίξτε το κουμπί m κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Περιγραφή
Rotate
Περιστροφή φωτογραφίας (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Μεγέθυνση σε φωτογραφία (x1, x2, x4)
Background
Music
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μουσικής στο
παρασκήνιο
Settings
Πρόσβαση στο μενού Settings (σ. 22)
• Η περιστροφή ή η μεγέθυνση μιας φωτογραφίας είναι δυνατή
μόνο στη λειτουργία Photo Only και Photo & Clock.
• Όταν κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία, μπορείτε να μετακινηθείτε
σε αυτήν πατώντας τα u, d, l ή r. Για να κλείσετε τη
λειτουργία ζουμ, πατήστε b.
3 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε e.
• Εάν αγγίξετε b στο μενού Settings, εμφανίζεται το κύριο
μενού. Για την αναπαραγωγή της παρουσίασης, αγγίξτε s.
21
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή (συνέχεια)
Επιλογή εφέ παρουσίασης
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Fast
Normal
Slow
: On
Ρυθμίστε το εφέ μετάβασης, την ταχύτητα, τη λειτουργία
αναπαραγωγής ή τη σειρά προβολής των φωτογραφιών για μια
παρουσίαση.
1 Αγγίξτε το κουμπί m κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
2 Επιλέξτε Settings.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Photos και αγγίξτε
το κουμπί e.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εφέ παρουσίασης μεταβαίνοντας
στην επιλογή Photos από το μενού Settings.
4 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Περιγραφή
Slideshow
Transition
Επιλογή εφέ μετάβασης (No Effect, Fade, Blinds,
Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel,
Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push,
Stairs, Random)
Slideshow
Speed
Επιλογή ταχύτητας παρουσίασης (Fast, Normal, Slow)
Slideshow
Mode
• All photos: Προβολή όλων των φωτογραφιών με τη
σειρά των ονομάτων αρχείων
• Photos in folder: Προβολή όλων των φωτογραφιών
στον επιλεγμένο φάκελο με τη σειρά των ονομάτων
αρχείων
• One photo: Επανάληψη της επιλεγμένης φωτογραφίας
22
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή (συνέχεια)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
Επιλογή
Περιγραφή
Slideshow
Order
• Normal: Προβολή φωτογραφιών με τη σειρά των
ονομάτων αρχείων
• Shuffle: Προβολή φωτογραφιών με τυχαία σειρά
View Mode
Αλλαγή λειτουργίας προβολής (σ. 20)
• Original Fit: Προβολή φωτογραφιών με το αρχικό
τους μέγεθος. Όταν το μέγεθος της φωτογραφίας είναι
μεγαλύτερο από αυτό της οθόνης, θα προσαρμοστεί
ώστε να χωρά στην οθόνη στην ίδια αναλογία.
• Auto Fit: Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών για
προσαρμογή στο μέγεθος της οθόνης στην ίδια
αναλογία (κάποια μέρη της φωτογραφίας ενδέχεται να
μην εμφανίζονται)
• Fit to Width: Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών για
Aspect Ratio
προσαρμογή στο πλάτος της οθόνης
• Fit to Screen: Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών ώστε
να καλύπτεται ολόκληρη η οθόνη
• Slide Fit*: Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών για
προσαρμογή στη μακρύτερη πλευρά της οθόνης.
Θα εφαρμοστεί αυτόματα κύλιση στο πλαίσιο για το
υπόλοιπο των φωτογραφιών από αριστερά προς
δεξιά ή από πάνω προς τα κάτω (για παράδειγμα,
πανοραμική φωτογραφία ή φωτογραφία πορτραίτου)
Display Photo Ορισμός της παρουσίασης για προβολή λεπτομερειών
Info
κάθε φωτογραφίας
* Στη λειτουργία Slide Fit, εάν προσπαθήσετε να προβάλετε φωτογραφίες με
ανάλυση μικρότερη των 184 ppi ή σε οθόνη με μήκος μακρύτερης πλευράς
μεγαλύτερο από 2600 pixel, η φωτογραφία ενδέχεται να εμφανίζεται
παραμορφωμένη.
5 Αγγίξτε το κουμπί s για να αρχίσει η αναπαραγωγή της
παρουσίασης.
23
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Αναπαραγωγή βίντεο
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε μια θέση
μνήμης (Frame Memory, SD Card, ή USB).
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Videos και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα αρχείο και αγγίξτε το
κουμπί e για την αναπαραγωγή ενός βίντεο.
Pause
Volume
Prev/Next
Βέλτιστη ανάλυση βίντεο ή κωδικοποίηση
Βίντεο
Ρυθμός bit
Ανάλυση
AVI
Ήχος
MP4
1000 ~ 1500 Kbps
• 800P : 640 X 384
• 1000P : 640 X 375
MP3, 48 KHz (ρυθμός
δειγματοληψίας),
2 καναλιών, 128 Kbps
mp4a (AAC-LC), 48 KHz
(ρυθμός δειγματοληψίας),
2 καναλιών, 128 Kbps
4 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των ακόλουθων
κουμπιών:
Κουμπί αφής Περιγραφή
h
Πρόσβαση στο κύριο μενού
m
Πρόσβαση στο μενού βίντεο
d/u
Προσαρμογή έντασης ήχου
l/r
Παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, σάρωση
προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (αγγίξτε
παρατεταμένα)
e
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
b
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
Αν η κορνίζα δεν χρησιμοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα
κατά την παύση ενός βίντεο, θα εμφανιστεί η προστασία οθόνης.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής
βίντεο, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί p.
24
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Αναπαραγωγή βίντεο (συνέχεια)
Χρήση μενού βίντεο
1 Αγγίξτε το κουμπί m κατά τη διάρκεια της
Play Mode
Play Order
Repeat
Settings
: All videos
: Normal
: On
αναπαραγωγής.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Play Mode
Play Order
Περιγραφή
• All videos: Αναπαραγωγή όλων των βίντεο με τη σειρά
των ονομάτων αρχείων
• Videos in folder: Αναπαραγωγή όλων των βίντεο στον
επιλεγμένο φάκελο με τη σειρά των ονομάτων αρχείων
• One video: Επανάληψη του επιλεγμένου βίντεο
• Normal: Αναπαραγωγή βίντεο με τη σειρά των
ονομάτων αρχείων
• Shuffle: Αναπαραγωγή βίντεο με τυχαία σειρά
Repeat
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής
Settings
Πρόσβαση στο μενού Settings
3 Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί b.
• Εάν αγγίξετε το b στο μενού Settings, θα εμφανιστεί το
κύριο μενού. Για την αναπαραγωγή του βίντεο, ακολουθήστε
τα βήματα 1-3 της ενότητας “Αναπαραγωγή βίντεο”.
25
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Αναπαραγωγή μουσικής
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε μια θέση
μνήμης (Frame Memory, SD Card, ή USB).
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Music και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα αρχείο και αγγίξτε το
κουμπί e για την αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής.
Pause
Volume
Prev/Next
4 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τη χρήση των ακόλουθων
κουμπιών:
Κουμπί αφής Περιγραφή
h
Πρόσβαση στο κύριο μενού
m
Πρόσβαση στο μενού μουσικής
d/u
Προσαρμογή έντασης ήχου
l/r
Παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, σάρωση
προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (αγγίξτε
παρατεταμένα)
e
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
b
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
• Αν η κορνίζα δεν χρησιμοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά την
παύση αναπαραγωγής μουσικής, θα εμφανιστεί η προστασία οθόνης. Για
να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής,
αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί p.
• Όταν αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι κωδικοποιημένα σε
μεταβλητό ρυθμό bit (VBR), ο χρόνος αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην
οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο αναπαραγωγής.
26
Αναπαραγωγή πολυμέσων
Αναπαραγωγή μουσικής (συνέχεια)
Χρήση μενού μουσικής
1 Αγγίξτε το κουμπί m κατά τη διάρκεια της
Play Mode
Play Order
Repeat
Settings
αναπαραγωγής.
: All music
: Normal
: On
2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Pause
Volume
Prev/Next
Play Mode
Play Order
Περιγραφή
• All music: Αναπαραγωγή όλων των αρχείων μουσικής
με τη σειρά των ονομάτων αρχείων
• Music in folder: Αναπαραγωγή όλων των αρχείων
μουσικής στον επιλεγμένο φάκελο με τη σειρά των
ονομάτων αρχείων
• One music: Επανάληψη του επιλεγμένου αρχείου
μουσικής
• Normal: Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής με τη σειρά
των ονομάτων αρχείων
• Shuffle: Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής με τυχαία
σειρά
Repeat
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής
Settings
Πρόσβαση στο μενού Settings
3 Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί b.
• Εάν αγγίξετε το b στο μενού Settings, θα εμφανιστεί
το κύριο μενού. Για την αναπαραγωγή της μουσικής,
ακολουθήστε τα βήματα 1-3 της ενότητας “Αναπαραγωγή
μουσικής”.
27
Αναζήτηση και διαχείριση πολυμέσων
Αναζήτηση αρχείων
Μεταβείτε στα μενού Photos, Videos ή Music και αναζητήστε αρχεία.
Θέση μνήμης/Όνομα φακέλου/
Όνομα αρχείου
Αριθμός τρέχοντος αρχείου/
συνολικός αριθμός αρχείων
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε μια θέση
Photos
μνήμης (Frame Memory, SD Card, ή USB).
Frame Memory • 2009 • IMG1
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού Photos, Videos, ή
Music και αγγίξτε το κουμπί e.
3 Αγγίξτε το κουμπί d, u, l, ή r για να αναζητήσετε
αρχεία.
• Για να προβάλετε αρχεία σε έναν φάκελο, πραγματοποιήστε
κύλιση στον φάκελο και αγγίξτε το κουμπί e.
Αν η κορνίζα δεν χρησιμοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα
εμφανιστεί η προστασία οθόνης. Αγγίξτε το κουμπί b για να μεταβείτε
στην τρέχουσα οθόνη που χρησιμοποιείτε.
Music
Frame Memory • 2009 • Music
Title
Artist
28
Αναζήτηση και διαχείριση πολυμέσων
Διαχείριση αρχείων
Αντιγράψτε ή διαγράψτε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή σε συσκευές εξωτερικής μνήμης.
Photos
Photo Size
File Size
Date
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Κατά την αναζήτηση αρχείων, αγγίξτε το κουμπί m.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Copy
Delete
Select Multiple
Files
Select Storage
Device
Settings
Περιγραφή
Αντιγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου σε
διαφορετική θέση μνήμης (σ. 30)
Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου
(σ. 31)
Επιλογή πολλών αρχείων για προβολή σε
παρουσίαση, αντιγραφή ή διαγραφή
Αλλαγή θέσης μνήμης (σ. 15)
Πρόσβαση στο μενού Settings (σ. 36)
29
Αναζήτηση και διαχείριση πολυμέσων
Διαχείριση αρχείων (συνέχεια)
Αντιγραφή αρχείων
Photos
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
Συνδέστε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης (κάρτα μνήμης SD ή
συσκευή μνήμης USB) στην κορνίζα και αντιγράψτε αρχεία από τη
συσκευή εξωτερικής μνήμης στην κορνίζα ή αντίστροφα.
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε μια θέση
μνήμης (Frame Memory, SD Card, ή USB).
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού Photos, Videos ή
Music και αγγίξτε το κουμπί e.
• Το μέγεθος των φωτογραφιών που αντιγράφονται
στην κορνίζα θα αλλάξει αυτόματα ώστε να
προσαρμόζονται στην οθόνη. Για να αντιγράψετε
φωτογραφίες στο αρχικό τους μέγεθος, επιλέξτε
από την οθόνη του κύριου μενού Settings →
General → Frame Memory Copy → Original
Size (σ. 39).
• Οι φωτογραφίες, των οποίων το μέγεθος
έχει αλλάξει, θα έχουν χαμηλότερη ανάλυση
συγκριτικά με τις αρχικές φωτογραφίες. Ωστόσο,
επειδή το μέγεθος αρχείου θα είναι μικρότερο,
θα μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερες
φωτογραφίες.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση στο αρχείο που θέλετε να
αντιγράψετε και αγγίξτε το κουμπί m.
• Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο,
επιλέξτε τον φάκελο.
4 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Copy και αγγίξτε
το κουμπί e.
• Για να αντιγράψετε πολλά αρχεία, επιλέξτε Select Multiple
Files.
5 Επιλέξτε έναν προορισμό για τα αρχεία.
• Τα επιλεγμένα αρχεία θα αντιγραφούν.
30
Αναζήτηση και διαχείριση πολυμέσων
Διαχείριση αρχείων (συνέχεια)
Διαγραφή αρχείων
Photos
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε μια θέση
Delete
μνήμης (Frame Memory, SD Card, ή USB).
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού Photos, Videos, ή
Music και αγγίξτε το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση στο αρχείο που θέλετε να
διαγράψετε και αγγίξτε το κουμπί m.
• Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο,
επιλέξτε τον φάκελο.
4 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Delete και αγγίξτε
το κουμπί e.
• Για να διαγράψετε πολλά αρχεία, επιλέξτε Select Multiple
Files.
5 Επιλέξτε Yes για επιβεβαίωση.
• Τα επιλεγμένα αρχεία θα διαγραφούν.
31
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth
Συνδέστε την κορνίζα με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων.
Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth και σύζευξη με αυτές
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
Bluetooth
Type
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
κύλιση στην επιλογή Bluetooth και αγγίξτε το κουμπί e.
• Η ασύρματη λειτουργία Bluetooth ενεργοποιείται από
προεπιλογή.
• Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth,
επιλέξτε από την οθόνη του κύριου μενού Settings →
Bluetooth → Bluetooth Mode → Off.
2 Επιλέξτε Search για εύρεση άλλων συσκευών με
δυνατότητα Bluetooth.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια συσκευή και αγγίξτε το
κουμπί e.
• Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής καταχωρεί τον ίδιο αριθμό
PIN ή αποδέχεται τη σύνδεση, η σύζευξη ολοκληρώνεται.
Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN της κορνίζας είναι 0000.
• Για να τερματίσετε τη σύνδεση Bluetooth, μεταβείτε σε
οποιαδήποτε άλλη οθόνη και η σύνδεση θα τερματιστεί αυτόματα.
• Για να τερματίσετε τη σύνδεση Bluetooth όταν έχετε συνδεθεί
σε συσκευή A2DP, π.χ. ακουστικά, μεταβείτε στη συνδεδεμένη
συσκευή και πατήστε e.
• Αν πραγματοποιήσετε επανειλημμένα αναζήτηση και ακύρωση των
λειτουργιών Bluetooth, το τηλεχειριστήριο και τα κουμπιά αφής ενδέχεται
να πάψουν να λειτουργούν λόγω αστάθειας της κορνίζας.
• Δεν μπορείτε να λάβετε τα αρχεία όταν είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή
A2DP, όπως τα ακουστικά Bluetooth. Για να λάβετε αρχεία, να τερματίσω
τη σύνδεση με τη συσκευή A2DP.
32
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth
Λήψη δεδομένων με τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας
Bluetooth
1 Στη λίστα συσκευών, πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από
Bluetooth
τις συζευγμένες συσκευές και αγγίξτε το κουμπί m.
File Name
Copy
All
Upper Folder
Sky.jpg
Hi.jpg
Reset
Hello.jpg
Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.
Reset : Cancel all selections.
[xx] photos selected.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Photo List και
αγγίξτε το κουμπί e.
Folder(12)
Select
BACK
Select All
• Θα εμφανιστεί η λίστα φωτογραφιών της συνδεδεμένης
συσκευής.
Η επιλογή Photo List απενεργοποιείται όταν συνδέετε στη
συσκευή ακουστικά ή ηχείο.
3 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε
Copy.
• Τα επιλεγμένα αρχεία θα αντιγραφούν στη μνήμη της
κορνίζας.
Μπορείτε να λάβετε αρχεία από οποιαδήποτε οθόνη εκτός από την
οθόνη Bluetooth. Αν δεν μπορείτε να λάβετε αρχεία, επανεκκινήστε
την ασύρματη λειτουργία Bluetooth επιλέγοντας Settings →
Bluetooth → Bluetooth Mode → On και κατόπιν Off (σ. 40).
33
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth
Χρήση μενού Bluetooth
1 Στη λίστα συσκευών, πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από
Bluetooth
τις συζευγμένες συσκευές και αγγίξτε το κουμπί m.
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα από τα ακόλουθα μενού
και αγγίξτε το κουμπί e.
Μενού
Περιγραφή
Phone 02 (001F:00:354832)
Photo List*
Πρόσβαση στη λίστα φωτογραφιών της συζευγμένης
συσκευής (σ. 33)
CSR (0010:00:1S5D42)
Rename
Μετονομασία της συζευγμένης συσκευής
Delete
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής
Delete All
Διαγραφή όλων των συζευγμένων συσκευών
Settings
Πρόσβαση στο μενού Settings (σ. 40)
Com 02 (000F:B9:153264)
Search
Photo List
Rename
Delete
Delete All
Settings
Com 03 (000F:00:038317)
* Η επιλογή Photo List απενεργοποιείται όταν επιλέγετε μια συσκευή που δεν
είναι συνδεδεμένη στην κορνίζα.
34
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth
Πληροφορίες για τη χρήση του Bluetooth
• Η ασύρματη λειτουργία Bluetooth μπορεί να μεταδώσει δεδομένα σε απόσταση έως 10 μέτρων. Αυτή η απόσταση
ενδέχεται να είναι μικρότερη λόγω παρουσίας εμποδίων, όπως τοίχοι και άνθρωποι ή άλλες συσκευές που
χρησιμοποιούν ή εκπέμπουν ραδιοκύματα, όπως συσκευές WLAN ή άλλες κινητές συσκευές στη ζώνη των 2,4GHz.
Εμπόδια ή άλλες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση Bluetooth
και να μειώνουν το ωφέλιμο εύρος.
• Η ασύρματη κεραία της κορνίζας βρίσκεται μπροστά από το κουμπί p. Για βέλτιστα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεστε εντός της μέγιστης ακτίνας μιας σύνδεσης Bluetooth και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών. Η παρεμβολή άλλων συσκευών ενδέχεται να οδηγήσει στην αναπαραγωγή ασυνήθιστων ήχων από την
κορνίζα ή να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της.
• Η ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε
την κορνίζα ή άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth σε νοσοκομεία, αεροπλάνα και τρένα ή κοντά σε αυτόματες
πόρτες, συναγερμούς ή εύφλεκτα αέρια.
• Η κορνίζα υποστηρίζει ρυθμίσεις ασφαλείας για ασφαλείς συνδέσεις με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις και να προστατεύετε τα δεδομένα σας όταν συνδέεστε με άλλες
συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών δεδομένων
μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.
• Η ασύρματη δυνατότητα Bluetooth της κορνίζας ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλες τις συσκευές με δυνατότητα
Bluetooth. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συζεύξτε και συνδέστε την κορνίζα σας μόνο με συσκευές με πιστοποίηση
Bluetooth SIG και βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ Bluetooth των συσκευών είναι συμβατά. Ακόμη και αν μια συσκευή έχει
πιστοποίηση Bluetooth SIG, ενδέχεται να παρουσιαστεί ασυμβατότητα και ορισμένα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες
να μην είναι διαθέσιμα.
• Κατά την αναπαραγωγή μουσικής μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, ενδέχεται να παρουσιαστούν παρεμβολές
από άλλες συσκευές, προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής ή μειωμένες δυνατότητες λειτουργίας της
κορνίζας, ανάλογα με την παρουσία ή όχι ασύρματων συσκευών και ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.
35
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Καθορίστε τις ρυθμίσεις της κορνίζας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Ρύθμιση εφέ παρουσίασης
Settings
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Bluetooth
View Mode
: Auto Fit
Support
Aspect Ratio
: Photo Only
Display Photo Info
: On
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Photos και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Επιλέξτε και ρυθμίστε τα εφέ παρουσίασης (σ. 22).
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
Settings
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
Category
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 24 Hours
General24 Hours
Clock Type
: Clock 1
Bluetooth
Support
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Clock και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Ορίστε την ημερομηνία και ώρα και προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις ρολογιού (σ. 13).
36
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων
Ορίστε και ελέγξτε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.
Ορισμός νέας ειδοποίησης
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Off
Clock
Alarm2
: Off
Alarm
Alarm3
: Off
General
Alarm4
: Off
Bluetooth
Alarm5
: Off
Support
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Alarm και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή ειδοποίηση και
αγγίξτε το κουμπί e.
4 Αγγίξτε το κουμπί d, u, l, ή r για να ορίσετε τις
λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε OK.
•
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
Μπορείτε να ορίσετε μόνο μία ειδοποίηση για μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Οι διπλές ειδοποιήσεις αγνοούνται.
37
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων (συνέχεια)
Διακοπή ειδοποίησης
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
Clock
Alarm
General
Bluetooth
Support
PM
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Όταν ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί
εκτός από το κουμπί p για να τη διακόψετε. Αν δεν διακόψετε την
ειδοποίηση, ο ήχος θα αναπαραχθεί για 1 λεπτό.
Απενεργοποίηση ειδοποίησης
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Alarm και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να
απενεργοποιήσετε και αγγίξτε το κουμπί e.
4 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Off και επιλέξτε
OK .
38
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Προσαρμογή γενικών ρυθμίσεων
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε κύλιση
Settings
στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Bluetooth
Auto Picture On/Off
Support
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original Size
Screen Saver
: Slideshow
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή General και αγγίξτε
το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Περιγραφή
Quick Setup
Ορισμός βασικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
γλώσσας (σ. 11)
Language
Επιλογή γλώσσας για προβολή (σ. 11)
Brightness
Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
Button Sound Ορισμός του ήχου κουμπιού
Auto Picture
On/Off
Ορισμός της ώρας αυτόματης ενεργοποίησης ή
απενεργοποίησης της οθόνης (για παράδειγμα, μπορείτε
να ορίσετε την οθόνη να απενεργοποιείται το βράδυ πριν
κοιμηθείτε ή το πρωί όταν ξυπνάτε)
Όταν ορίζετε αυτή την επιλογή και η οθόνη είναι
απενεργοποιημένη, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί εκτός
από το κουμπί p για να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Επιλογή λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της κορνίζας
• Home: Εκκίνηση με το κύριο μενού
Startup Mode • Last Mode: Εκκίνηση με τη λειτουργία που
χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα
• Slideshow: Εκκίνηση με παρουσίαση
• Original Size: Αντιγραφή φωτογραφιών στο αρχικό τους
μέγεθος
Frame
Memory Copy • Resized: Αντιγραφή φωτογραφιών σε μικρότερα μεγέθη
για βέλτιστη ανάλυση στην οθόνη
Screen Saver
Επιλογή προστασίας οθόνης (Slideshow ή Clock)
39
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Προσαρμογή ρυθμίσεων Bluetooth
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
Settings
Category
Option
Photos
Bluetooth Mode
Clock
Password
Alarm
Device Information
General
Bluetooth
Support
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
: On
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Bluetooth και
αγγίξτε το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Περιγραφή
Bluetooth
Mode
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης
λειτουργία Bluetooth
Ορισμός κωδικού πρόσβασης για την ασύρματη
λειτουργία Bluetooth
• Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN της κορνίζας είναι
0000
Προβολή πληροφοριών συσκευής ή μετονομασία της
κορνίζας
Password
Device
Information
40
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Ενημέρωση ή επαναφορά της κορνίζας
Settings
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Bluetooth
Settings
1 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Support και
αγγίξτε το κουμπί e.
3 Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία από τις ακόλουθες
επιλογές και αγγίξτε το κουμπί e.
Επιλογή
Περιγραφή
Upgrade
Software
Ενημέρωση κορνίζας με το πιο πρόσφατο
υλικολογισμικό (σ. 43)
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και των επιλογών
στις εργοστασιακές προεπιλογές (εκτός από τις
ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας)
Reset
Product Guide
Προβολή βασικών οδηγιών για τη χρήση της κορνίζας
Product
Information
Προβολή πληροφοριών προϊόντος, όπως όνομα
μοντέλου, έκδοση υλικολογισμικού, χρήση μνήμης ή
πνευματικά δικαιώματα
41
Παράρτημα
Χρήση ως μίνι οθόνης για υπολογιστή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κορνίζα ως μίνι οθόνη (βοηθητική οθόνη) για έναν υπολογιστή. Εγκαταστήστε το
πρόγραμμα Frame Manager στον υπολογιστή σας και συνδέστε την κορνίζα στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics (http://www.samsung.com) και
εκτελέστε αναζήτηση για το “800P” ή για το “1000P”.
Πριν από τη χρήση
•• Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του Frame Manager για να
εγκαταστήσετε σωστά το πρόγραμμα.
•• Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με την κορνίζα.
•• Μην χρησιμοποιείτε την κορνίζα ως κύρια οθόνη. Η οθόνη ενδέχεται
να μην λειτουργεί σωστά.
•• Αγγίξτε το κουμπί d ή το κουμπί u για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
όταν χρησιμοποιείτε την κορνίζα ως μίνι οθόνη.
•• Αν έχετε μετακινήσει ένα εικονίδιο ή ένα παράθυρο προγράμματος
στη δευτερεύουσα οθόνη, μετακινήστε το ξανά στην κύρια οθόνη
μετά τη χρήση.
•• Η κορνίζα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένες κάρτες
γραφικών. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε την επιτάχυνση υλικού
στη ρύθμιση Καμία.
παιτήσεις συστήματος για τη χρήση της
Α
κορνίζας ως μίνι οθόνης
•• Λειτουργικό σύστημα: Windows XP (SP2/SP3), Vista
(32bit)
•• USB: Ελεγκτής Extended Host (EHCT) για USB 2.0
•• Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερο
•• Επεξεργαστής: 2,4 GHz ή περισσότερο
Για να ορίσετε την επιτάχυνση υλικού στη ρύθμιση Καμία,
1. Κ
άντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε
Ιδιότητες.
2. Ό
ταν εμφανιστεί το παράθυρο “Ιδιότητες οθόνης”, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Για
προχωρημένους → Αντιμετώπιση προβλημάτων → Επιτάχυνση υλικού
και σύρετε την ένδειξη στην επιλογή Καμία.
•• Σε Windows Vista, το εφέ Aero 3D ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν
χρησιμοποιείτε την κορνίζα ως μίνι οθόνη και η αναπαραγωγή
ορισμένων βίντεο στην κορνίζα ενδέχεται να μην είναι δυνατή.
•• Η κορνίζα δεν λειτουργεί ως Υποδομή Παρουσίασης των Windows.
42
Παράρτημα
Ενημέρωση υλικολογισμικού
Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό από την ιστοσελίδα της Samsung Electronics
(http://www.samsung.com).
1 Συνδέστε τη συσκευή εξωτερικής μνήμης (κάρτα μνήμης
SD ή συσκευή μνήμης USB) στον υπολογιστή (σ. 14).
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Αντιγράψτε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό που λάβατε
στη συσκευή εξωτερικής μνήμης.
• Αντιγράψτε το υλικολογσιμικό στον ριζικό φάκελο στη συσκευή
μνήμης.
3 Αποσυνδέστε τη συσκευή εξωτερικής μνήμης από τον
υπολογιστή και συνδέστε τη στην κορνίζα.
• Πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του
υλικολογισμικού, δημιουργήστε αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων σας (φωτογραφίες,
βίντεο ή μουσική), ώστε να μην τα χάσετε.
• Όταν η ενημέρωση είναι σε εξέλιξη,
-- Μην αποσυνδέετε την εξωτερική συσκευή (κάρτα
μνήμης SD ή συσκευή μνήμης USB) από την
κορνίζα.
-- Μην αγγίζετε τα κουμπιά.
-- Μην τοποθετείτε άλλες κάρτες μνήμης.
-- Μην απενεργοποιείτε την κορνίζα.
• Μπορείτε να βεβαιωθείτε για την εγκατάσταση
της πιο πρόσφατης έκδοσης του υλικολογισμικού
μεταβαίνοντας στην οθόνη Product Information
μέσω των επιλογών Settings → Upgrade
Software.
4 Από την οθόνη του κύριου μενού, πραγματοποιήστε
κύλιση στην επιλογή Settings και αγγίξτε το κουμπί e.
5 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Support και
αγγίξτε το κουμπί e.
6 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή Upgrade
Software και αγγίξτε το κουμπί e.
7 Επιλέξτε τη συσκευή εξωτερικής μνήμης.
• Θα γίνει ενημέρωση του υλικολογισμικού.
την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, απενεργοποιήστε
8 Μετά
την κορνίζα, αφαιρέστε τη συσκευή εξωτερικής μνήμης
(κάρτα μνήμης SD ή συσκευή μνήμης USB) και
ενεργοποιήστε την κορνίζα.
43
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση της κορνίζας, δοκιμάστε τα παρακάτω.
Πρόβλημα
Λύση
Η κορνίζα δεν ενεργοποιείται.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
Κατά τη σύνδεση της κορνίζας σε
υπολογιστή με τον σύνδεσμο USB,
η οθόνη αναβοσβήνει και η κορνίζα
απενεργοποιείται αυτόματα.
Η οθόνη φωτίζεται ελαφρώς στην
περιφέρεια του ρολογιού.
Η ρύθμιση της ώρας δεν είναι σωστή.
Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα
για την προβολή μιας φωτογραφίας
όταν η κορνίζα ενεργοποιείται κατά τη
διάρκεια μιας παρουσίασης.
Παρόλο που υπάρχει διαθέσιμος
ελεύθερος χώρος στην εσωτερική
μνήμη, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή
φωτογραφιών σε αυτή.
Οι εξωτερικές συσκευές (συσκευή
μνήμης USB ή κάρτα μνήμης SD) δεν
λειτουργούν σωστά.
Δεν προβάλλονται φωτογραφίες JPEG.
Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του υπολογιστή.
Αν η οθόνη έχει μόνο μαύρα χρώματα, ενδέχεται να εμφανίζεται φως από το εσωτερικό της
οθόνης λόγω των χαρακτηριστικών του πάνελ LCD. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Όταν ο μετασχηματιστής ρεύματος παραμείνει αποσυνδεδεμένος για μεγάλο χρονικό
διάστημα, οι ρυθμίσεις τρέχουσας ώρας ενδέχεται να χαθούν. Έχετε πάντοτε συνδεδεμένο τον
μετασχηματιστή ρεύματος.
Αν η ανάλυση μιας φωτογραφίας είναι υψηλή ή το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο, ενδέχεται
να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προβολή της.
• Αν ο τομέας FAT της εσωτερικής μνήμης έχει υποστεί βλάβη, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
αντιγραφή φωτογραφιών σε αυτή.
• Δημιουργήστε έναν φάκελο στην εσωτερική μνήμη για την αντιγραφή φωτογραφιών.
• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
• Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στις συσκευές εξωτερικής μνήμης
είναι σε μορφή JPEG. Αρχεία που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη δεν προβάλλονται.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από την κορνίζα. Χρησιμοποιήστε μια άλλη
συσκευή.
• Οι φωτογραφίες JPEG που είναι αποθηκευμένες σε κατάσταση CMYK δεν προβάλλονται.
• Οι φωτογραφίες JPEG που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με προγράμματα επεξεργασίας
εικόνας (π.χ. Photoshop ή Paintshop) ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά. Αποθηκεύστε τις
φωτογραφίες σε μορφή JPEG μετά την επεξεργασία σε υπολογιστή και αναπαραγάγετε ξανά
την παρουσίαση.
44
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)
Πρόβλημα
Λύση
Ορισμένες φωτογραφίες δεν
προβάλλονται σε παρουσίαση.
Η αναλογία μιας φωτογραφίας δεν
είναι σωστή.
Η κορνίζα μπορεί να διαβάσει έως και 10.000 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που υπερβαίνουν
το όριο των 10.000 δεν προβάλλονται σε παρουσίαση.
Η προεπισκόπηση εκτελείται αργά.
Ακόμη και αν υπάρχει μόνο μία
φωτογραφία στην κάρτα μνήμης ή
το Slideshow Mode έχει οριστεί σε
One photo, το εφέ της παρουσίασης
εφαρμόζεται στη φωτογραφία.
Με ποια σειρά προβάλλονται οι
φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης;
Η παρουσίαση δεν ξεκινά αυτόματα.
Ενεργοποίησα τη λειτουργία Auto
Picture On/Off, ωστόσο η οθόνη δεν
ενεργοποιείται αυτόματα.
Θέλω να πραγματοποιήσω επαναφορά
της οθόνης.
Από την οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε Settings → Photos → Aspect Ratio → Original Fit.
Όταν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες ή αρχεία μεγάλου μεγέθους, η προεπισκόπηση ενδέχεται
να καθυστερεί.
Το εφέ εφαρμόζεται για την προστασία του πάνελ.
Οι φωτογραφίες ταξινομούνται με βάση τα ονόματα αρχείων, με την εξής σειρά: αριθμοί –
κεφαλαία γράμματα – μικρά γράμματα.
Βεβαιωθείτε ότι το Startup Mode έχει οριστεί σε Slideshow στις επιλογές Settings → General
(σ. 39).
• Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα έχει οριστεί σωστά.
• Αν αγγίζετε το κουμπί p για να απενεργοποιήσετε την κορνίζα όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία Auto Picture On/Off, η οθόνη δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Η οθόνη ενεργοποιείται
αυτόματα μόνο αν είχε απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω της ρύθμισης Off Time.
Επιλέξτε Reset στην επιλογή Settings → Support . Θα εκτελεστεί επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων, ωστόσο δεν θα εκτελεστεί επαναφορά για τις ρυθμίσεις ώρας και
γλώσσας.
45
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Ψηφιακή κορνίζα
Όνομα μοντέλου
Οθόνη
800P
1000P
Τύπος
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Ανάλυση
800 X 480
1024 X 600
Φωτογραφία
BMP
JPEG (δεν υποστηρίζονται μορφές CMYK)
• Υποστηρίζεται μέγιστη ανάλυση 16.000 X 16.000
• Υποστηρίζεται μέγιστη αναλογία από 1:6 έως 6:1
Μουσική
MP3 (Συχνότητα: 8 ~ 48 Khz, Ρυθμός μετάδοσης bit : 8 ~ 320 Kbps)
Κωδικοποίηση βίντεο
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Μορφές
αρχείων
Συνδυασμός μορφής
Δυνατότητα
Κοντέινερ
Βίντεο
Ήχος
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Βίντεο
MPEG-1 (*.MPG)
Κοντέινερ
Βίντεο
Ήχος
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Κοντέινερ
Βίντεο
AVI
MPEG-4
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4) MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Ενσωματωμένη μνήμη
2GB
USB
Υποδοχή (USB 2.0) / Συσκευή (USB 2.0)
VGA (640 X 480),
30 Καρέ/δευτ.,
15000 Kbps
D1 (720 X 480),
30 Καρέ/δευτ.,
2000 Kbps CBR
Ήχος
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 X 480),
30 Καρέ/δευτ.,
AAC
2000 Kbps CBR
46
Παράρτημα
Προδιαγραφές (συνέχεια)
Τροφοδοσία
Γενικά
Εξωτερική τροφοδοσία 12 V
Ισχύς
Κατανάλωση
Διαστάσεις
(Π X Υ X Β)
Βάρος
Ενεργοποιημένη: 11 W / Απενεργοποιημένη:
λιγότερο από 1 W
228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (Όταν η
κορνίζα είναι ανοικτή)
228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm
Ενεργοποιημένη: 11 W / Απενεργοποιημένη:
λιγότερο από 1 W
272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (Όταν η
κορνίζα είναι ανοικτή)
272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
670 g
750 g
* Ο σχεδιασμός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
* Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B.
Bluetooth
Τύπος εκπομπής
F1D
Ισχύς ραδιοσυχνότητας
CLASS II
Ισχύς μετάδοσης
0,1 mW
Συχνότητα μετάδοσης
2402 ~ 2480 MHz
Αριθμός καναλιών
Σύστημα διαμόρφωσης
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα ταλάντωσης
Υποστηριζόμενη έκδοση
προδιαγραφών
2.0+EDR
Προφίλ
OPP(Client), FTP(Server/
Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
79 κανάλια
Bluetooth QD ID
B015915
GFSK / 8D PSK
Module
BTM0605C4NA
Ημιαμφίδρομη λειτουργία
Θερμοκρασία
0 °C ~ +40 °C
Crystal Oscillation System
Υγρασία
0 % ~ 95 %
* Η ισχύς της ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήστη.
Σωστή απόρριψη της κορνίζας
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους ισχύοντες νόμους.
47
Παράρτημα
Στοιχεία επικοινωνίας της Samsung Worldwide
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα Samsung, επικοινωνήστε μαζί μας.
Περιοχή
Κέντρο επικοινωνίας
Τοποθεσία web
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
SLOVAKIA
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
SPAIN
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
AUSTRIA
Ευρώπη
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LATVIA
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
800-SAMSUNG
(726-7864)
8000-7267
Περιοχή
Κέντρο επικοινωνίας
Τοποθεσία web
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
815-56 480
www.samsung.com
LITHUANIA
NORWAY
POLAND
Ευρώπη
(συνέχεια)
www.samsung.com
PORTUGAL
SWEDEN
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG
(726-7864)
0800-SAMSUNG
(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
U.K
0845 SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
Άδεια λογισμικού
Για να στείλετε απορίες και ερωτήσεις σχετικά με ανοικτούς κώδικες, επικοινωνήστε με την Samsung μέσω email ([email protected]).
••
••
••
••
••
Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούνται κάποια προγράμματα λογισμικού που διανέμονται από την Independent JPEG Group.
Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούνται κάποια προγράμματα λογισμικού που διανέμονται από την Freetype Project.
Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούνται κάποια προγράμματα λογισμικού που διανέμονται από την OpenSSL Project.
Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούνται κάποια προγράμματα λογισμικού που διανέμονται από την MPL.
Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούνται κάποια προγράμματα λογισμικού που διανέμονται με άδεια της GPL/LGPL.
Λογισμικό GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Λογισμικό LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Software License στην κύρια οθόνη του CD-ROM.
48
Παράρτημα
Ευρετήριο
Α
Γ
Μ
αναβάθμιση υλικολογισμικού, 43
γλώσσα, 11, 39
μαζική αποθήκευση, 17
αναλογία, 23
γρήγορη ρύθμιση, 11
μίνι οθόνη, 42
αντιμετώπιση προβλημάτων, 44
μουσική
Απαιτήσεις υπολογιστή, 42
Ε
απόρριψη προϊόντος, 47
ειδοποίηση
δημιουργία, 37
διακοπή, 38
αρχείο
αναζήτηση αρχείων, 28
αντιγραφή αρχείων, 30
διαγραφή αρχείων, 31
διαχείριση αρχείων, 29
μεταφορά αρχείων, 17
Β
βασικές ρυθμίσεις, 11
βίντεο
αναπαραγωγή βίντεο, 24
επανάληψη, 25
λειτουργία, 25
ρυθμίσεις, 25
σειρά, 25
βοηθητική οθόνη, 42
αναπαραγωγή μουσικής, 26
επανάληψη, 27
λειτουργία, 27
ρυθμίσεις, 27
σειρά, 27
επαναφορά ρυθμίσεων, 41
Ζ
ζουμ, 21
Θ
θέση μνήμης, 15
Κ
κουμπιά αφής, 7
κύριο μενού, 12
Λ
λειτουργία εκκίνησης, 39
λειτουργία προβολής, 20
Π
παρουσίαση
αναλογία, 23
αναπαραγωγή παρουσίασης, 19
ζουμ, 21
λειτουργία, 22
λειτουργία προβολής, 20, 23
μετάβαση, 22
μουσική στο παρασκήνιο, 21
περιστροφή, 21
προβολή πληροφοριών
φωτογραφίας, 23
ρυθμίσεις, 21
σειρά, 23
ταχύτητα, 22
49
Παράρτημα
Ευρετήριο (συνέχεια)
περιστροφή, 21
πληροφορίες προϊόντος, 40
προδιαγραφές, 46
προστασία οθόνης, 39
Φ
φωτεινότητα, 39
B
Bluetooth
Ρ
λειτουργία Bluetooth, 32
λήψη δεδομένων, 32
ρολόι
ημερομηνία και ώρα, 13
μορφή ημερομηνίας, 13
μορφή ώρας, 13
τύπος ρολογιού, 13
F
Frame Manager, 42
Σ
σύνδεση
συσκευές εξωτερικής μνήμης, 14
υπολογιστής, 16
Σύνδεσμος USB, 16
Τ
τηλεχειριστήριο, 9
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement