Samsung MM-E330 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Samsung MM-E330 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
MM-E320
MM-E330
ΣτερεοΦωνικό ηχοσύστημαΑναπαραγωγή
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Εγχειρίδιο χρήστη
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν Samsung.Προκειμένου να λάβετε πιο
ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας
στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 1
2013-9-11 14:18:31
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
"επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό
του προϊόντος, η οποία είναι
επικίνδυνη για την πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ
ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
●● Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
●● Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη
συσκευή! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με
υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
●● Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για
χρήση, ανά πάσα στιγμή.
●● Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε
μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
●● Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις
από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει
να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών
από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να
προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
●● ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ,
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 2
2013-9-11 14:18:32
Προφυλάξεις
Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων
• Β
εβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού
Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο, καθαρίστε τον
σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα
με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
•• Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), μαλακό ύφασμα.
• Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το
με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5~10 cm).
εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου
• Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλον
εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
• Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα εξαρτήματα στο
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση.
• Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος,
• Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή
αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.
• Προκειμένου να αποσυνδέσετε τελείως το προϊόν από την
τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν
Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αρχεία ασφαλούς μέσου (DRM).
την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απότομες
κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών
Δίσκοι CD-R
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες
• Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται,
πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει
ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (συσκευή
σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
εγγραφής CD ή υπολογιστής) και την κατάσταση του δίσκου.
• Προστατέψτε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική
• Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-R 650 MB/74 λεπτών.
ζέστη ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700 MB/80
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος
αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
• Ορισμένα μέσα CD-RW (επανεγγράψιμα) ενδέχεται να μην
• Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
αναπαράγονται.
Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
•Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν “κλείσει” σωστά μπορούν να
• Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το
αναπαράγονται πλήρως. Εάν η περίοδος λειτουργίας έχει
προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με
κλείσει αλλά ο δίσκος έχει παραμείνει ανοιχτός, ενδέχεται να
χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε
μην μπορείτε να αναπαράγετε πλήρως το δίσκο.
άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε
περίπου 2 ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε
θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
Δίσκοι CD-R με αρχεία MP3
• Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν
•Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε μορφή ISO 9660
χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
•Τα ονόματα των αρχείων MP3 δεν θα πρέπει να περιέχουν
• Διατηρήστε ανοιχτό χώρο περίπου 15 cm στις πλευρές και
κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες ( . = +).
το πίσω μέρος του συστήματος, για λόγους αερισμού.
•Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφεί με ρυθμό
• Τοποθετήστε τα ηχεία σε λογική απόσταση από τις πλευρές του
συμπίεσης/αποσυμπίεσης δεδομένων υψηλότερο από
συστήματος για να διασφαλίσετε καλό στερεοφωνικό ήχο.
128 Kbps.
• Στρέψτε τα ηχεία προς το μέρος του χώρου ακρόασης.
•Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο αρχεία με επέκταση
“.mp3” και “.MP3”.
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό
•Μόνο ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών συνεχόμενης
και την αποθήκευση των δίσκων
εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο
Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την
κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο
ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν “πηδήματα”.
δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο έως το κενό σημείο.
•Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος
Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατζουνίζετε τους δίσκους όταν τους πιάνετε.
χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να
μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
Κράτημα των δίσκων
•Για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή
●● Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
Μεταβλητού ρυθμού bit (VBR), δηλαδή για αρχεία που
●● Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε να μην κάνετε
έχουν κωδικοποιηθεί τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό
δαχτυλιές στην επιφάνειά του.
ρυθμό bit (π.χ. 32 Kbps ~ 320 Kbps), ο ήχος ενδέχεται να
●● Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.
κάνει “διακοπές” κατά την αναπαραγωγή.
Αποθήκευση των δίσκων
•Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 999 κομματιών
ανά CD.
●● Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
●● Φυλάσσετέ τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
●● Διατηρείτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
κάλυμμα.Αποθηκεύετέ τους κατακόρυφα.
●● Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
●● Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους
ή γρατζουνισμένους δίσκους.
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 3
Ελληνικά
3
2013-9-11 14:18:32
Περιεχόμενα
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το μικρό μίνι ηχοσύστημα της SAMSUNG.
Σας παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Θα σας
επιτρέψουν να χειριστείτε το σύστημά σας με ευκολία και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές του.
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια.....2
Προφυλάξεις.....................................3
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό
και την αποθήκευση των δίσκων.......3
Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου ......3
Πρόσθετα εξαρτήματα.....................4
Σύμβολα........................................4
Περιγραφή........................................5
Εμπρός/επάνω όψη......................5
Πίσω όψη......................................5
Τηλεχειριστήριο................................6
Τοποθέτηση μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο................................6
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD....7
Επιλογή κομματιού...........................7
Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών
στους σκληρούς δίσκους ................8
Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού
μέρους σε ένα CD.............................8
Παράλειψη 10 κομματιών................8
Προγραμματισμός CD......................8
Έλεγχος και επεξεργασία
προγραμματισμένων κομματιών.....8
Αναπαραγωγή μέσω USB ................9
Επιλογή ενός κομματιού από μια
συσκευή USB ..............................9
Ταχεία αναζήτηση φακέλου...........9
Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας...9
Επανάληψηt..................................9
Παράλειψη 10 κομματιών..............9
Ακρόαση ραδιοφώνου...................10
Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού..10
Πληροφορίες για την εκπομπή RDS.10
Πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία RDS DISPLAY..............10
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος)
και λειτουργία PTY-SEARCH.........11
Ρύθμιση του ρολογιού............... 11
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη....... 12
Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη... 12
Λειτουργία εγγραφής................. 13
Επιλογή λειτουργίας EQ............. 13
Αντιμετώπιση προβλημάτων.........14
Προδιαγραφές............................ 15
Πρόσθετα εξαρτήματα
Πρόσθετα εξαρτήματα Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
Σύμβολα
Κεραία FM
Εγχειρίδιο χρήσηςl
Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες
(μέγεθος AAA)
Σημαντικό
Σημείωση
• Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική
εμφάνιση του προϊόντος.
• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα
στο προϊόν(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ’
οίκον επίσκεψη.
4
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 4
2013-9-11 14:18:34
Περιγραφή
1 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 ΚΟΥΜΠΙ USE REC
Εμπρός/επάνω όψη
3 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
4Κ
ΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
USB REC
1 2 345 67 8
5Κ
ΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Η
ΔΙΑΚΟΠΗΣ
6 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
USB REC
9
5V
500mA
$
AUX IN PHONES
0
5V
500mA
#
!
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
@
• MM-E330 μόνο
9 ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
( Ρύθμιση της έντασης)
0 ΥΠΟΔΟΧΗ USB
! ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
(Μόνο για MM-E330)
• (Εάν συνδέσετε το βύσμα των ακουστικών στην
υποδοχή ακουστικών της κύριας μονάδας, δεν
θα ακούγεται πια ήχος από τα ηχεία.)
@ ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN
1. Συνδέστε το σήμα εξόδου ήχου μιας
εξωτερικής αναλογικής συσκευής
αναπαραγωγής στη θύρα AUX IN (ήχου)
που υπάρχει στην πρόσοψη.
2. Πατήστε F( ) για τη μετάβαση του τρόπου
λειτουργίας εισόδου στο AUX.
• Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί επί
περισσότερες από 8 ώρες σε λειτουργία AUX,
η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
Πίσω όψη
7Κ
ΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
8 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
# ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ
$Π
ΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
% Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
^
L
ONLY FOR
SERVICE
R
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
1. Συνδέστε την κεραία FM στη θύρα FM που
υπάρχει στο πίσω μέρος.
2. Π
ροεκτείνετε την κεραία όπως απαιτείται και
βρείτε την καλύτερη δυνατή θέση λήψης.
Στη συνέχεια, στερεώστε την κεραία στον
πλησιέστερο τοίχο.
Ε
άν η λήψη είναι κακή, ενδέχεται να χρειαστεί να
τοποθετήσετε μια κεραία σε εξωτερικό χώρο.
Για να το κάνετε, συνδέστε μια εξωτερική κεραία
FM στην υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM στο
πίσω μέρος του συστήματος, χρησιμοποιώντας
ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται).
^ Μόνο για σέρβις.
• Αυτή η υποδοχή προορίζεται μόνο για
δοκιμές, μην τη χρησιμοποιείτε
&Υ
ποδοχές σύνδεσης ηχείων
Για να προστατεύσετε τα ηχεία από ενδεχόμενη
υπέρταση, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το
προϊόν προτού συνδέσετε τα ηχεία. Για σωστή
εμπειρία ακρόασης, συνδέστε τα καλώδια των
ηχείων στους ακροδέκτες των ηχείων που
υπάρχουν στο πίσω μέρος.
• αριστερό ηχείο (Λευκό)
• δεξί ηχείο (Κόκκινο)
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 14:18:35
Τηλεχειριστήριο
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του
προϊόντος.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Γρήγορο τύλιγμα
προς τα πίσω
6S
TOP
7 Skip
/RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Καθορισμός ενός
χρόνου αναμονής για
την απενεργοποίηση
του προϊόντος.
$ REPEAT
% +10
^ Γρήγορο τύλιγμα
προς τα εμπρός
& PLAY/PAUSE
* Skip/RDS DISPLAY*
( MUTE
Προσωρινή
απενεργοποίηση του
ήχου.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη διαθέτει τη λειτουργία RDS ανάλογα με την περιοχή.
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
* Μέγεθος μπαταρίας: AAA
•• Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με τους πόλους
στην κατάλληλη θέση: το (+) με το (+) και το (–) με το (–).
•• Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες
ταυτόχρονα.
•• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε
φλόγα.
•• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση
έως και 7 μέτρων σε ευθεία.
6
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 6
2013-9-11 14:18:37
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD
Μπορείτε να αναπαράγετε δσκους διαμέτρου 12εκ.χωρίς προσαρμογέα.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για αναπαραγωγή
μέσω CD ήχου, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.
• Ανοίξτε ή κλείστε προσεκτικά τη θήκη δίσκου
CD και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη και μην
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε δίσκους CD σχήματος που δεν
εμπίπτει στις προδιαγραφές, όπως π.χ. CD σε
σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνο. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
• Πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη
συντήρηση των δίσκων CD.
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε
τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη θήκη δίσκου,
με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη
δίσκου. Η αναπαραγωγή του δίσκου θα ξεκινήσει αυτόματα.
• Για ήχο MP3/WMA-CD, ενδέχεται να χρειαστούν
αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η σάρωση
των κομματιών του δίσκου.
• Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός
αρχείου με αγγλική ονομασία ή ενός μέσου
MP3/WMA-CD με αγγλικό τίτλο, στην οθόνη θα
εμφανιστεί ο τίτλος του τραγουδιού. (Ενδέχεται
να μην εμφανιστούν άλλες γλώσσες εκτός της
Αγγλικής.)
• Εάν κάποιος αγγλικός τίτλος κομματιού περιέχει
ειδικό χαρακτήρα, δεν θα εμφανιστεί στην
οθόνη.
<Οθόνη αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD>
Ένδειξη
κομματιού
Ένδειξη χρόνου
αναπαραγωγής
υθμίστε την ένταδη ανάλογα με τι ανάυκε σαζ
4. Ρ
ακολουώντας τις παρακάτω διαδικασίε.Ρύθμιση
του κουμπιού VOLUME (έντασης του ήχου).ή
Πιεστε το κουμπί VOLUME+ή –οτο
τηλεχειριστήρλο. Η στάθμη τηζ ένταση μπορεί να
πυθμστεί(VOL MIN,VOL 1- VOL 29,και VOL MAX).
5. Για την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (p) .
• Για τη συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε
και πάλι το κουμπί PLAY/PAUSE (p) .
6. Για να τερματίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε
STOP (@).
• Ε
άν δεν υπάρχει δίσκος CD τοποθετημένος στο
διαμέρισμα ΔΙΣΚΟΥ, εμφανίζεται η ένδειξη “NO DISC”.
• Η ποιότητα αναπαραγωγής MP3/WMACD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την
κατάσταση του δίσκου που περιέχει τα
αρχεία μουσικής ή την κατάσταση της
συσκευής εγγραφής με την οποία έχει
δημιουργηθεί ο δίσκος.
• Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων ή
φάκελοι που δεν χρειάζεστε στον ίδιο δίσκο,
θα έχετε προβλήματα με την αναπαραγωγή.
• Κρατήστε το δίσκο κλειστό όταν δεν τον
χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη.
• Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε
CD όταν έχει επιλεγεί το ραδιόφωνο, η πηγή
USB ή η βοηθητική πηγή, καθώς και όταν
πατάτε το κουμπί OPEN/CLOSE (άνοιγμα/
κλείσιμο). Όλες οι άλλες λειτουργίες θα
αντικατασταθούν από τη λειτουργία MP3/CD.
• Eάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία παύσης, θα περάσει σε λειτουργία τερματισμού.
• Eάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 25 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία τερματισμού, θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως η τροφοδοσία.
• Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν λειτουργεί χωρίς Δίσκο ή βρίσκεται σε λειτουργία Τερματισμού επί περισσότερα από 25 λεπτά.
Επιλογή κομματιού
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου.
Για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
-Πατήστε το [ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από
την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος
τραγουδιού.
- Πατήστε το κουμπί [ δύο φορές, τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της
αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
Για αναπαραγωγή του επομένου κομματιού
- Πατήστε το ] .
Για αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού
- Πατήστε το [ 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη
αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.
Για αναπαραγωγή του κομματιού της επιλογής σας
- Χρησιμοποιήστε τα [ ή ] για να μεταβείτε
στο επιθυμητό κομμάτι.
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 14:18:38
Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών
στους σκληρούς δίσκους
Είναι δυνατή η επ’ αόριστον επανάληψη της
αναπαραγωγής ενός δίσκου CD.
●● CD που περιέχει ένα κομμάτι.
●● Όλα τα κομμάτια ενός επιλεγμένου δίσκου CD.
ατήστε το κουμπί REPEAT .
1. Π
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η
ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
• Ανάλογα με το προϊόν σας, η οθόνη της λειτουργίας
επανάληψης ενδέχεται να διαφέρει.
Προγραμματισμός CD
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την
αναπαραγωγή ενός MP3/WMA-CD.)
●● Μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής
έως και 24 κομματιών της επιλογής σας.
●● Ωστόσο, πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή
του CD προτού επιλέξετε τα κομμάτια.
ε λειτουργία αναπαραγωγής CD, πατήστε STOP(@)
1. Σ
για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER για να
προβληθεί το παρακάτω μήνυμα:
(01= αριθμός προγράμματος, --= αριθμός κομματιού)
ταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat,
2. Ό
Χρησιμοποιήστε
τα [ ή ] για να μεταβείτε
3.
πατήστε REPEAT ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
στο επιθυμητό κομμάτι.
• OFF : Ακυρώνει την Επανάληψη της • Πατήστε το [ για να μεταβείτε στο
Αναπαραγωγής.
προηγούμενο κομμάτι.
• Πατήστε το ] για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
• TRACK : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
4. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας, η οποία θα αποθηκευτεί και θα
• DIR : Επανάληψη της αναπαραγωγής εμφανιστεί στην οθόνη
.
όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
5. Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό κομμάτι,
• ALL : Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή
ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 3 έως 4.
όλων των κομματιών.
6. Πατήστε PLAY (p) για την αναπαραγωγή των
• RANDOM : Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
προγραμματισμένων κομματιών.
7. Πατήστε STOP (@) για τη διακοπή της
αναπαραγωγής των προγραμματισμένων
Αναζήτηση συγκεκριμένου
κομματιών. Πατήστε STOP (@) και πάλι για την
μουσικού μέρους σε ένα CD
ακύρωση της αναπαραγωγής των
προγραμματισμένων κομματιών.
Κατά την ακρόαση ενός δίσκου CD, μπορείτε να
• Αν ανοίξετε τη θήκη δίσκου, αλλάξετε τη
εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου
λειτουργία ή απενεργοποιήσετε το προϊόν,
ακυρώνεται ο προγραμματισμός σας.
μουσικού μέρους σε ένα κομμάτι.
Για την αναζήτηση
Πιέστε
- Προς τα εμπρός
- Προς τα πίσω
)
(
Έλεγχος και επεξεργασία προγραμματισμένων
κομματιών
Μπορείτε να ελέγξετε μια λίστα προγραμματισμένων
κομματιών και να τα επεξεργαστείτε όπως εσείς επιθυμείτε.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [/] 1. Εάν η αναπαραγωγή ενός προγραμματισμένου κομματιού
που υπάρχει στο επάνω μέρος για την αυτόματη
βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε STOP (@) μία φορά.
σάρωση ενός κομματιού.
2. Πατήστε δύο φορές το ENTER για προβολή του παρακάτω μηνύματος:
Παράλειψη 10 κομματιών
Πατήστε το κουμπί +10 σε τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής.
Παραλείπονται 10 κομμάτια μετά το τρέχον.
8
(C = Έλεγχος, 01 = αριθμός προγράμματος)
άν έχουν ήδη προγραμματιστεί 24 κομμάτια, στην
Ε
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “C” αντί της ένδειξης “P”.
3. Συνεχίστε να πατάτε το ENTER μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το επιθυμητό κομμάτι.
4. Πατήστε τα [ ή ] για να επιλέξετε ένα
διαφορετικό κομμάτι.
5. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6. Για την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
κομματιών, πατήστε PLAY (p).
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 8
2013-9-11 14:18:39
Αναπαραγωγή μέσω USB
Συνδέστε στο προϊόν μια εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης, όπως μια μνήμη flash USB ή έναν
εξωτερικό HDD (σκληρό δίσκο). Είναι δυνατή η
αναπαραγωγή αρχείων σε μορφή MP3/WMA.
Παράλειψη 10 κομματιών
Ανατρέξτε στην ενότητα Παράλειψη 10 κομματιών.
(Σελίδα 8)
Προτού ξεκινήσετε! Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
αποθήκευσης USB
●● Ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB
●● Πατήστε F( ) για να επιλέξετε τον τρόπο
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την παρούσα
λειτουργίας USB.
συσκευή.
●● Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του πρώτου
●● Όσον αφορά τις εξωτερικές μονάδες σκληρού
κομματιού του πρώτου καταλόγου.
Πιέστε το κουμπί STOP (@) για να γίνει διακοπή
δίσκου, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της
της αναπαραγωγής.
διαμόρφωσης FAT.
Για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB
●● Για μονάδα σκληρού δίσκου USB 2.0, συνδέστε σε
Πατήστε το κουμπί STOP (@) και πάλι.Μπορείτε
ξεχωριστή τροφοδοσία. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε
να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB.
ξεχωριστή τροφοδοσία, δεν θα λειτουργήσει.
Μην συνδέσετε φορτιστή USB στη θύρα USB
●● Εάν η μνήμη μιας εξωτερικής συσκευής
αυτού του προϊόντος. Διαφορετικά, μπορεί να
αποθήκευσης USB έχει κατατμηθεί σε περισσότερα
προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
από ένα τμήματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή
Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB
μόνο των αρχείων MP3 που βρίσκονται στην πρώτη
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο MP3 κατά τη
μονάδα σκληρού δίσκου.
διάρκεια της αναπαραγωγής.
●● Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με
Ε
άν
θέλετε
να
μετακινηθείτε
στο
επόμενο/προηγούμενο
➣➣
προστασία DRM.
(κομμάτι), πιέστε σύντομα το κουμπί [,] .
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights
• Γίνεται μετακίνηση στο επόμενο/προηγούμενο
Management): Τεχνολογία και υπηρεσία που
αρχείο εντός του καταλόγου.
προστατεύει τα κέρδη και τα δικαιώματα των
• Ε άν πιέσετε το κουμπί [,] περισσότερες
κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτρέποντας
φορές από τον αριθμό των αρχείων του καταλόγου,
τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ψηφιακού
θα μετακινηθείτε στον επόμενο κατάλογο.
περιεχομένου.
Ταχεία αναζήτηση φακέλου
1. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM , , . στο ●● Ακόμη και εάν η επέκταση του ονόματος ενός
αρχείου είναι .mp3, η αναπαραγωγή του αρχείου δεν
τηλεχειριστήριο, για μετακίνηση στον προηγούμενο/
επόμενο φάκελο.
θα είναι δυνατή εάν η τρέχουσα μορφή αρχείου είναι
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα εμφανιστεί το
MPEG-1 ή MPEG-2.
όνομα του επόμενου/προηγούμενου φακέλου. Θα ●● Μην χρησιμοποιείτε σημείο διασύνδεσης (hub) USB
αρχίσει η αναπαραγωγή του κομματιού.
επειδή δεν θα αναγνωριστεί.
Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας
●● Θα εμφανίζονται ονόματα αρχείων MP3/WMA με έως
Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το τμήμα που θέλετε
και 15 χαρακτήρες.
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
●● Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού
(
)
,
Πιέστε
το
κουμπί
.
➣➣
δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, θα γίνεται ●● Όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB, ενδέχεται να
γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/πίσω.
χρειαστούν αρκετά λεπτά για την ανάγνωση των
Δεν ακούγεται ήχος κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή.
αρχείων (READ-IN).
Επανάληψηt
●● Κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB,
Π
ατήστε
το
κουμπί
REPEAT
.
1.
ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση μετά την
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η
προώθηση στο επόμενο κομμάτι, ειδικά σε μονάδα
ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
σκληρού δίσκου. Ο χρόνος λειτουργίας των
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης USB διαφέρει,
ακόμη και όταν οι συσκευές αυτές είναι της ίδιας
2. Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε
χωρητικότητας.
REPEAT ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη OFF.
●● Εάν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB
• OFF: Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
υποστηρίζει μόνο USB VER1.1 και η ταχύτητα
• TRACK: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των προσπέλασης είναι μικρή, το αρχείο ενδέχεται να μην
track του επιλεγμένου φακέλου.
διαβάζεται σωστά.
• DIR: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track ●● Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν
του επιλεγμένου φακέλου.
λειτουργεί χωρίς USB ή βρίσκεται σε λειτουργία
• ALL: Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
Τερματισμού επί περισσότερα από 25 λεπτά.
• RANDOM: Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
●● Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 14:18:39
Ακρόαση ραδιοφώνου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως:15 σταθμοί FM
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
Για την αναζήτηση
κάποιου σταθμού
2.
Πατήστε TUNING MODE
Χειροκίνητα
...
Μη αυτόματα
...
Μία ή περισσότερες φορές έως ότου
εμφανιστεί η ένδειξη “PRESET”.
Μπορείτε να αναζητήσετε τις
αποθηκευμένες συχνότητες στην
Προκαθορισμένη λειτουργία
Μία ή περισσότερες φορές, ωσότου
εμφανιστεί η ένδειξη “MANUAL” .
Μπορείτε να αναζητήσετε τις
συχνότητες μία-μία στη μη
αυτόματη λειτουργία
3. Επιλέξτε το σταθμό με οποιονδήποτε από τους
εξής τρόπους:
◆◆ Πατώντας το TUNING/ALBUM , ή . στο
τηλεχειριστήριο.
◆◆ Για τη μη αυτόματη γρήγορη σάρωση μιας
συχνότητας, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί TUNING/ALBUM , ή ..
4. Πατήστε το κουμπί MO/ST για την εναλλαγή μεταξύ
στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.
• Σε χώρους με κακή λήψη, επιλέξτε MONO
για καθαρή μετάδοση χωρίς παρεμβολές.
• Αυτό ισχύει μόνο κατά την ακρόαση σταθμών FM.
5. Εάν δεν θέλετε τον προκαθορισμένο σταθμό,
επιστρέψτε στο βήμα 3 και επιλέξτε ένα
διαφορετικό προκαθορισμένο σταθμό.
Διαφορετικά,
a. Πατήστε το ENTER.
b. Ή πατήστε το κουμπί [,] που υπάρχει στο
επάνω μέρος ή το κουμπί TUNING/ALBUM ,
ή .που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος.
c. Πατήστε ENTER για να αποθηκευτεί ο
καθορισμένος σταθμός.
6. Για να αποθηκεύσετε κάποια άλλη ραδιοφωνική
7. συχνότητα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα από 2 έως 5.
Σε λειτουργία ραδιοφώνου
Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού
Μπορείτε να ακούσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό
σταθμό ως εξής:
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING MODE στο
τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη, ωσότου
εμφανιστεί η ένδειξη “PRESET” .
3. Πατήστε το κουμπί [,] που υπάρχει στο
επάνω μέρος ή το κουμπί TUNING/ALBUM
, , . που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό
προκαθορισμένου σταθμού.
Πληροφορίες για την εκπομπή RDS
Χρήση του συστήματος RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών
δεδομένων) για τη λήψη σταθμών FM
Η λειτουργία RDS δίνει στους σταθμούς FM τη δυνατότητα να
αποστέλλουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με τα συνηθισμένα σήματα
εκπομπής. Για παράδειγμα, οι σταθμοί αποστέλλουν το όνομα των
σταθμών τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος του
προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κ.λπ.
Κατά το συντονισμό με έναν σταθμό FM που παρέχει την
υπηρεσία RDS, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη RDS.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
●● PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο του
προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
●● PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):
●●
●●
●●
●●
Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και
αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
RT (Κείμενο ραδιοφώνου): Αποκωδικοποιεί την
εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει)και
αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
CT (Ώρα ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.Ορισμένοι
σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες
PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην
εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
TA (Ενημέρωση για την κίνηση): Όταν αναβοσβήνει
αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια
ενημέρωση για την κίνηση.
Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά
εάν ο σταθμός με τον οποίο συντονιστήκατε δεν
εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα έχει
ασθενές ισχύ.
• Για τη σάρωση ραδιοφωνικών συχνοτήτων σε
μη αυτόματο τρόπο λειτουργίας, χρησιμοποιήστε
Πληροφορίες σχετικά με τη
τα κουμπιά [,] που υπάρχουν στο επάνω μέρος.
• Για να διακόψετε τη σάρωση, πατήστε STOP (@).
λειτουργία RDS DISPLAY
• Για τη σάρωση ενός προκαθορισμένου σταθμού Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που ο σταθμός αποστέλλει
σε λειτουργία συντονισμού προκαθορισμένων
στην οθόνη Πιέστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν
σταθμών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [,] .
σταθμό FM.
Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη αλλάζει για
να σας δείξει τις ακόλουθες πληροφορίες : PS NAME ;
RT; CT ; Frequency
10 Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 10
2013-9-11 14:18:40
PS (Υπηρεσία
προγράμματος)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η
ένδειξη "PS" και έπειτα εμφανίζονται
τα ονόματα των σταθμών. Εάν δεν
αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη
"NO PS".
RT (Κείμενο
ραδιοφώνου)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη
"RT" και έπειτα εμφανίζονται τα μηνύματα
κειμένου που αποστέλλει ο σταθμός. Εάν δεν
αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RT".
CT (Ώρα
ρολογιού)
Frequency
(Συχνότητα)
CT (Ώρα ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί
το ρολόι πραγματικού χρόνου
από τη συχνότητα FM.Ορισμένοι
σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν
πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε
οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην
εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
Η συχνότητα του σταθμού (υπηρεσία μη
RDS)
Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται
στην οθόνη
Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.
• Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να
διαφοροποιήσει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα
και χρησιμοποιεί πάντοτε κεφαλαία.
• Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να εμφανίσε
τονισμένα γράμματα. Για παράδειγμα, το “A” μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο τονισμένο γράμμα
“A” όπως “À, Â, Ä, Á, Å και Ô.
●●
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
λειτουργία PTY-SEARCH
• Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο,
φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας
το κύριο τηλεχειριστήριο.
1. Πατήστε το κουμπί RDS PTY ενώ ακούτε έναν
σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή .
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός
κωδικός PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί RDS PTY, ενώ ο κωδικός
PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα
εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
• Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση
στους 30 αποθηκευμένους σταθμούς
FM, τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν
που επιλέξατε και συντονίζεται στο
συγκεκριμένο σταθμό.
Ρύθμιση του ρολογιού
Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη
διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές.
Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει
να ξεκινήσετε και πάλι.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το
κουμπί POWER .
2. Πατήστε το κουμπί TIMER/CLOCK και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ,Εμφανίζεται
η ένδειξη "CLOCK” .
3. Πατήστε ENTER,Αναβοσβήνει η ώρα.
●● Αύξηση των ωρών:,.
●● Μείωση των ωρών:..
4. Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS
είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο
είδος προγράμματος από τα προεπιλεγμένα
κανάλια ορίζοντας τους κωδικούς PTY.
Αναζήτηση προγράμματος με τους κωδικούς PTY
Προτού ξεκινήσετε!
• Η λειτουργία PTY Search (Αναζήτηση PTY) είναι
διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.
• Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το
κουμπί STOP κατά την αναζήτηση.
• Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των
παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί
προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
ENTER, Αναβοσβήνουν τα λεπτά.
●● Αύξηση των λεπτών:,,
●● Μείωση των λεπτών:..
5. Όταν εμφανιστεί η σωστή λεπτών, πατήστε
ENTER,Η ένδειξη
"TIME" εμφανίζεται στην οθόνη.
●● Έχετε ρυθμίσει τη σωστή ώρα.
●● Μπορείτε να προβάλετε την ώρα, ακόμα
και όταν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη
λειτουργία, πατώντας το κουμπί TIMER/
CLOCK μία φορά.
●● Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
[ ή ] που υπάρχουν στο επάνω μέρος,
αντί των κουμπιών TUNING/ALBUM , ή .
στα βήματα 3,4.
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 14:18:40
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την αυτόματη
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος σε
συγκεκριμένες ώρες.
Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε
ότι είναι σωστή η τρέχουσα ώρα.
Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα για να
ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Αν
υπερβείτε αυτό το χρονικό όριο, πρέπει να
αρχίσετε ξανά.
Εάν δεν θέλετε πλέον να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα, πρέπει
να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη πατώντας το
κουμπί TIMER ON/OFF.
Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.
νεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί POWER .
1. Ε
2. Πατήστε το κουμπί TIMER/CLOCK τρεις φορές
μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη TIME .
),
3. Πατήστε το κουμπί ENTER (
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά
δευτερόλεπτα η ένδειξη ON,Μπορείτε να
ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης μέσω
χρονοδιακόπτη.
4. Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
a Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή ..
b Πατήστε το κουμπί ENTER (
),
Αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
c Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή ..
d Π
ατήστε το κουμπί ENTER (
),
Ε
μφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη OFF,Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
5. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
a Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή ..
b Πατήστε
το κουμπί ENTER (
),
Αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
c Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή ..
d Πατήστε το κουμπί ENTER (
),
Εμφανίζεται η ένδειξη VOL XX, όπου το XX
αντιστοιχεί στην ένταση ήχου που έχει ήδη ρυθμιστεί.
6. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή .. για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και πατήστε
το κουμπί ENTER (
) Εμφανίζονται οι πηγές που
μπορούν να επιλεγούν.
7. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ,ή .για να επιλέξετε την
επιθυμητή πηγή για αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.
●● FM (ραδιόφωνο) : a Π
ατήστε το κουμπί ENTER(
).
bΕ
πιλέξτε έναν αποθηκευμένο
σταθμό πατώντας το κουμπί
TUNING/ALBUM ,,ή . .
CD/MP3 (δίσκοι) . .......... Τοποθετήστε ένα CD ήχου.
USB............................ Συνδέστε μια συσκευή USB στο προϊόν.
12
8. Πατήστε το κουμπί ENTER (
) ,Εμφανίζεται το
μήνυμα CHK REC (Θέλετε να εγγράψετε;).
9. Πατήστε το κουμπί ENTER (
) , Εμφανίζεται η
ένδειξη REC N. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί
TUNING/ALBUM ,,ή . για να επιλέξετε REC
Y ή REC N και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
1).Αν επιλέξετε REC N, ακυρώνεται η εγγραφή με
χρονοδιακόπτη στο δέκτη, ακόμα και αν έχετε
ρυθμίσει ήδη μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
2).Αν επιλέξετε REC Y, μπορείτε να ρυθμίσετε
μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
a.Πατήστε το κουμπί ENTER (
),
Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η
ένδειξη ON . Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ώρα ενεργοποίησης για εγγραφή με
χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
b.Πατήστε το κουμπί ENTER (
),
Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η
ένδειξη OFF. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ώρα απενεργοποίησης για εγγραφή με
χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
●● Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής με χρονοδιακόπτη
στο δέκτη είναι 5 ώρες.
●● Αν η ώρα ενεργοποίησης και η ώρα
απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη είναι
ίδιες, εμφανίζεται η λέξη ERROR.
●● Αν η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
είναι ίδια με την ώρα εγγραφής, είναι διαθέσιμη
μόνο η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
και δεν είναι διαθέσιμη η ώρα εγγραφής.
●● Εάν το αυτόματο χρονόμετρο είναι
ενεργοποιημένο, η λειτουργία MP3/CD ή USB
ενδέχεται να χρειάζεται ένα πρόσθετο βήμα
ενεργοποίησης, ανάλογα με το δίσκο (ή τη
συσκευή). Οπότε, είναι καλύτερο να επιλέξετε τη
λειτουργία του ραδιοφώνου.
●● Αν δεν υπάρχει κανένας δίσκος ή καμία μονάδα
USB όταν επιλέγετε CD ή USB, η ρύθμιση
αλλάζει αυτόματα σε TUNER.
●● Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
], [ στην κύρια μονάδα αντί για το κουμπί
TUNING/ALBUM , ή . για να προσαρμόσετε
ρυθμίσεις στα βήματα 4 έως 9.
Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη
Αφότου ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει
αυτόματα όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη TIMER
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε
πλέον να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε
να ακυρώσετε τη λειτουργία του.
1. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία
φορά το TIMER ON/OFF ,
Το σύμβολο δεν εμφανίζεται πλέον.
2. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη,
πατήστε και πάλι το TIMER ON/OFF .
Το σύμβολο εμφανίζεται και πάλι.
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 12
2013-9-11 14:18:41
Λειτουργία εγγραφής
Μπορείτε να εγγράψετε ήχο από δίσκο CD/
ραδιόφωνο ή εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής
μουσικής σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (
της κύριας μονάδας.
)
2. Ε
κτελέστε αναπαραγωγή του δίσκου CD/ραδιοφώνου για
εγγραφή ή συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην κύρια
μονάδα.
- CD
●● Πατήστε το F( ) στο επάνω μέρος για να επιλέξετε MP3/
CD.
●● Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
●● Τοποθετήστε ένα CD και πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE
για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
●● Πατήστε το [ ή ] για την αναπαραγωγή της μουσικής
που επιθυμείτε.
- Δέκτης FM
●● Χρησιμοποιήστε το κουμπί F( ) για να επιλέξετε τη
λειτουργία FM.
●● Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα για εγγραφή.
- Εξωτερική συσκευή
●● Συνδέστε στο προϊόν μια εξωτερική συσκευή (συσκευή
αναπαραγωγής MP3).
●● Πατήστε το κουμπί F( ) για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας AUX.
●● Εκτελέστε αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής μέσα από
την εξωτερική συσκευή.
3. Πατήστε το κουμπί USB REC για να αρχίσετε την εγγραφή.
- CD
●● Εμφανίζεται το μήνυμα “TRACK RECORDING” και αρχίζει
η εγγραφή του CD.
●● Κρατήστε πατημένο το κουμπί USB REC για να αρχίσετε
την εγγραφή όλων των κομματιών του δίσκου.
Εμφανίζεται το μήνυμα "FULL CD RECORDING" .
- MP3-CD
●● Πατήστε το κουμπί USB REC. Το τρέχον αρχείο που
αναπαράγεται αντιγράφεται στη συσκευή USB.
●● Κρατήστε πατημένο το κουμπί USB REC. Όλα τα αρχεία
του τρέχοντος φακέλου αντιγράφονται στη συσκευή USB.
●● Αν εγγράψετε έναν δίσκο MP3, ολόκληρο το αρχείο
αντιγράφεται στη συσκευή USB. Στην τηλεόραση
εμφανίζεται το μήνυμα “CHECK”“START”  “COPY
XX”“COPY END” Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή,
εμφανίζεται το μήνυμα “STOP”.
●● Αν κάποιο όνομα αρχείου υπάρχει ήδη, εμφανίζεται το
μήνυμα“CHECK””FILE EXIST” “STOP” και ακυρώνεται
η λειτουργία.
- FM /Εξωτερική πηγή
●● Εμφανίζεται το μήνυμα “SAM-XXXX.MP3 RECORD” .
4. Πατήστε STOP (@) για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Τότε,
θα δημιουργηθεί το σχετικό αρχείο mp3.
●● Μετά την εγγραφή, δημιουργείται στη συσκευή σας ένας
κατάλογος με όνομα “RECORDING”(DISCXXXX), (FULL
CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING),,
“CD COPY” (MP3 CD), “TUNER RECORDING” ή “AUX
RECORDING”.
●● Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο
ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς
ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία.
●● Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια
μιας εγγραφής, το ανολοκλήρωτο αρχείο εγγραφής
ενδέχεται να καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η διαγραφή του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνδέστε
τη συσκευή USB σε έναν υπολογιστή, δημιουργήστε
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα σε αυτή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε
τη συσκευή USB.
●● Όταν η μνήμη USB δεν είναι αρκετή, εμφανίζεται
το μήνυμα “NOT ENOUGH MEMORY”.
●● Η εγγραφή λειτουργεί αν η συσκευή USB ή ο
σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί στο σύστημα
αρχείων FAT. (Το σύστημα αρχείων NTFS δεν
υποστηρίζεται).
●● Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης υψηλής
ταχύτητας σε CD, δεν λειτουργεί η εγγραφή CD.
●● Μερικές φορές, ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος
με ορισμένες συσκευές USB.
●● Στη λειτουργία προγράμματος, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής CD.
●● Κατά την εγγραφή CD, οι λειτουργίες EQ δεν είναι
διαθέσιμες και ρυθμίζονται αυτόματα σε OFF.
●● Κατά την εγγραφή CD, η λειτουργία REPEAT δεν
είναι διαθέσιμη και ρυθμίζεται αυτόματα σε OFF.
●● Δεν μπορείτε να εγγράψετε ραδιόφωνο κατά
τη διάρκεια αναζήτησης ή όταν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες συχνότητες στον τρόπο λειτουργίας
δέκτη.
●● Σημειώστε ότι αν ρυθμίσετε την είσοδο ήχου σε πολύ
υψηλή ένταση όταν εγγράφετε μουσική από μια
εξωτερική συσκευή μέσω των καναλιών AUX και USB,
ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην εγγραφή. Σε
αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ένταση ήχου της
εξωτερικής συσκευής.
●● Δεν ακούγεται ήχος κατά την εγγραφή CD.
●● Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής στον τρόπο
λειτουργίας TUNER/AUX είναι 5 ώρες.
●● Η ταχύτητα εγγραφής ενός CD ήχου σε μια
συσκευή αποθήκευσης USB είναι σταθερά 4x.
Επιλογή λειτουργίας EQ
Το σύστημα micro component υποστηρίζει τις
προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή μεταξύ
υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων και τις καθορίζει
ανάλογα με το τρέχον είδος μουσικής.
Πατήστε EQ στο τηλεχειριστήριο.Κάθε φορά που
πατάτε το EQ, το μοντέλο EQ θα μεταβεί στην
ακόλουθη σειρά:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● Το κουμπί EQ θα απενεργοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της εγγραφής και το προϊόν θα τεθεί
αυτόματα στο “OFF” (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 14:18:42
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το πρόβλημα
που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθούν,
απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή Κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του
δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε το και πάλι.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά
αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί
αναπαραγωγής/παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή έναν
δίσκο με γρατζουνιές στην επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν παράγεται ήχος.
• Δεν ακούγεται ήχος κατά την ταχεία αναπαραγωγή, την
αργή αναπαραγωγή .
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Προσαρμόστηκαν
σωστά οι ρυθμίσεις ηχείων;
• Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ο δίσκος;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο εντός του εύρους
λειτουργίας γωνίας και απόστασης;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Δεν λειτουργεί το προϊόν.
(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται
αυτόματα, δεν λειτουργούν τα
πλήκτρα στο επάνω μέρος ή
ακούγεται ένας παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
• Ε
νόσω εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος το μήνυμα
"NO DISC" (Δεν υπάρχει δίσκος), κρατήστε πατημένο το
κουμπί STOP (@) στην κύρια μονάδα για περισσότερο από
5 δευτερόλεπτα χωρίς τοποθετημένο δίσκο (λειτουργία
επαναφοράς).
Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις.Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν λαμβάνω ραδιοφωνικές
εκπομπές.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, τοποθετήστε μια
εξωτερική κεραία FM σε κάποιο σημείο με καλή λήψη.
14
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 14
2013-9-11 14:18:42
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης FM
Δίσκος(1
Δίσκος)
Ενισχυτής
Βάρος
Βάρος
Διαστάσεις
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Ευαισθησία
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % έως 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά.
Έξοδος εμπρός ηχείου
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Έξοδος εμπρός ηχείου
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Εύρος συχνοτήτων
20Hz~20KHz
Λόγος ήχου/θορύβου
70dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX)900mV
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές
χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής
μπαταριών).
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού
του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66
της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το
περιβάλλον.
Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης
των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του
τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος
ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από
τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς
επαναχρησιμοποίησης των υλικών.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική
κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με
άλλου είδους απορρίμματα.
Ελληνικά
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 14:18:43
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
BULGARIA
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669-MM-E320_E330-GRE-0826-00.indd 16
2013-9-11 14:18:43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement