Samsung HT-D4500 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Samsung HT-D4500 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
HT-D4500
HT-D4550
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray™
5.1 καναλιών
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 1
2011-12-23
4:56:41
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙ1ΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣ1 ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣ1ΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ1ΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
"επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του
προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για
την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ
ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή.
Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά
πάσα στιγμή.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα
ρεύματος με γείωση.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα
σημείο με εύκολη πρόσβαση.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που
καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να
προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 2
2011-12-23
4:56:48
Προφυλάξεις
• Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην
ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
• Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό
(7,5~10 cm).
• Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
• Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
• Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
• Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή σας από την τροφοδοσία, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Απότομες κορυφές της τάσης
τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει
σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Προστατεύετε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική θερμότητα ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
• Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
• Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές
θερμοκρασίες. Αν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2
ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
• Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 3
3
2011-12-23
4:56:48
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό
και τη φύλαξη των δίσκων
Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να
μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας
ή να προκαλέσουν "πηδήματα".
Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατσουνίζετε τους
δίσκους όταν τους πιάνετε.
Κράτημα των δίσκων
• Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
• Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε
να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά
του.
• Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.
Φύλαξη των δίσκων
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό
φως.
• Φυλάξτε τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο
χώρο.
• Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
κάλυμμα.
Τοποθετήστε τους κατακόρυφα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
 Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή
γρατσουνισμένους δίσκους.
Χειρισμός και φύλαξη των δίσκων
Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο,
καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό
και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.
• Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το
εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Άδεια χρήσης
• Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της
Dolby Laboratories.
• "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια
μορφή ψηφιακού βίντεο που αποτελεί δημιουργία της DivX,
Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και
αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή
των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η πιστοποιημένη
συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες
μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε
το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού
ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας
δήλωσης.
Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® ανάλυσης
έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium.
Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά
σήματα της DivX, Inc. Και χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής άδειας."
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.
Π.Α.: 7,295,673; 7460668, 7515710, 7519274
• Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η
ονομασία High-Definition Multimedia Interface
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.
Π.Α. και άλλες χώρες.
• Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των
θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία
προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
• Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά
σήματα της Blu-ray Disc Association.
• Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν
της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες
χώρες. Η ονομασία iPhone είναι
εμπορικό σήμα της Apple Inc.
• <Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα>
Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του
προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
 Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα
εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος,
ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση υδρατμών.
Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και
αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.
4
Πνευματικά δικαιώματα
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 4
2011-12-23
4:56:48
Περιεχόμενα
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
7
8
12
13
13
14
15
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων
Πρόσθετα εξαρτήματα
Περιγραφή
Πρόσοψη
Πίσω όψη
Τηλεχειριστήριο
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
17
20
22
23
24
Σύνδεση των ηχείων
Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
Σύνδεση ήχου για εξωτερικά εξαρτήματα
Σύνδεση σε δίκτυο
Σύνδεση της κεραίας FM
ΡΎΘΜΙΣΗ
25
26
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
Αρχική ρύθμιση
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
Οθόνη
Αναλ. οθόνης
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
Ανάλυση
Μορφή χρώματος HDMI
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Πλούσιο χρώμα HDMI
Λειτ. ακ. εικ.
Προοδευτική λειτουργία
Ήχος
Ρύθμιση ηχείου
Ισοστ.Xρ
HDMI Audio
Κανάλι επιστρ. ήχου
Ψηφιακή έξοδος
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Συγχρονισμός ήχου
Δίκτυο
Ρύθμιση δικτύου
Κατάσταση δικτύου
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Anynet+ (HDMI-CEC)
Διαχ. δεδ. BD
Ζώνη ώρας
DivX® Video On Demand
Επανεν.
Γλώσσα
2
7
17
25
2
3
4
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 5
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
4
4
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
Προφυλάξεις
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και τη φύλαξη των
δίσκων
Άδεια χρήσης
Πνευματικά δικαιώματα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
5
2011-12-23
4:56:49
Περιεχόμενα
ΡΎΘΜΙΣΗ
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Ασφάλεια
Γονική διαβάθμιση BD
Γονική διαβάθμιση DVD
Αλλαγή κωδ. pρόσ.
Γενικά
Οθόνη πρόσοψης
Τηλεχειριστήριο δικτύου
Υποστήριξη
Αναβάθμιση Λογισμικού
Επικοιν. με Samsung
ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
41
41
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/αναδυόμενου
μενού
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και παράλειψης
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Ακρόαση μουσικής
Τρόπος λειτουργίας ήχου
Αναπαραγωγή εικόνων
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB
Ακρόαση ραδιοφώνου
Σύνδεση iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB
Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
με αυτό το προϊόν
38
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΤΎΟΥ
54
61
63
63
63
Χρήση του Smart Hub
Samsung Apps
Χρήση της λειτουργίας vTuner
BD-LIVE™
Χρήση της λειτουργίας AllShare
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
64
67
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
54
64
•
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
•
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
•
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
6
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 6
2011-12-23
4:56:49
01
Έναρξη χρήσης
Έναρξη χρήσης
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Όρος
Λογότυπο
Εικονίδιο
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Ορισμός
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
Αυτό αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους BD-RE/-R που
έχουν εγγραφεί σε μορφή BD-RE.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-VIDEO.
DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας V)
DVD-R
DVD+RW
y
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD+RW ή DVDRW(V)/DVD-R/+R, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί.
o
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R ήχου (μορφή
CD-DA).
DVD+R
CD ήχου
MP3
WMA
-
w
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVDRW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής MP3 ή
WMA.
JPEG
-
G
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVDRW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής JPEG.
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVDRW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής DivX.
Συσκευή
αποθήκευσης
USB
-
F
Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε συσκευές αποθήκευσης USB.
ΠΡΟΣΟΧΗ
-
ΣΗΜΕΙ1ΣΗ
-
Πλήκτρο
συντόμευσης
-
!
✎
Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ή ενδέχεται
να ακυρωθούν ρυθμίσεις.
Αφορά συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που βοηθούν στην εκτέλεση κάθε
λειτουργίας.
Παρέχεται άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το
πάτημα κάποιου κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.
• Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με το σύστημα χρωμάτων PAL.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων NTSC.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 7
7
2011-12-23
4:56:49
Έναρξη χρήσης
Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να
αναπαραχθούν
Συμβατότητα δίσκων Blu-ray Disc
Οι δίσκοι Blu-ray είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή.
Για αυτό το λόγο, υπάρχει πιθανότητα να
παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας δίσκου. Δεν
είναι συμβατοί όλοι οι δίσκοι και δεν αναπαράγεται κάθε
δίσκος. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων" αυτού του
εγχειριδίου.
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
Σύστημα μετάδοσης PAL στο
Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία
κλπ.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η αναπαραγωγή μπορεί να μην είναι δυνατή με
ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν εκτελούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως αλλαγή οπτικής
γωνίας και προσαρμογή λόγου πλευρών. Οι
πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους
αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία.
Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
 Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή
γρατσουνιές. Τυχόν δαχτυλιές, βρωμιές, σκόνη,
γρατσουνιές ή εναποθέσεις καπνού τσιγάρων στην
επιφάνεια εγγραφής ενδέχεται να κάνουν αδύνατη
την αναπαραγωγή του δίσκου.
 Κατά την αναπαραγωγή ενός τίτλου BD-Java, η
φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από
έναν κανονικό τίτλο ή ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορούν
να αναπαραχθούν
•
•
•
•
•
•
Δίσκοι DVD HD
DVD-RAM
Εγγράψιμοι δίσκοι DVD-R 3,9 GB
DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR)
Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
Δίσκοι DVD-ROM/PD/MV κλπ. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• Οι δίσκοι CDG αναπαράγουν μόνο ήχο και όχι
γραφικά.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και
δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την
περιοχή σας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε
αυτό το προϊόν.
 Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά
στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
8
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 8
2011-12-23
4:56:51
01
BD-RE/-R
Τόσο το προϊόν όσο και οι δίσκοι είναι
κωδικοποιημένοι κατά περιοχή.
Αυτοί οι κωδικοί περιοχής θα πρέπει να
ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του δίσκου. Εάν οι κωδικοί δεν αντιστοιχούν, δεν
θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.
Αυτοί οι δίσκοι Blu-ray εγγράφονται και αναπαράγονται.
Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους BDRE/-R που έχουν εγγραφεί από άλλες συμβατές
συσκευές εγγραφής δίσκων Blu-ray.
Τύπος δίσκου
Blu-ray
DVD-VIDEO
Κωδικός
περιοχής
Περιοχή
A
Βόρειος Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ
και Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές
αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότιος Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος
Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότιος Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού,
Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος
της Αφρικής, Βόρεια Κορέα,
Μογγολία
6
Κίνα
Τύποι δίσκων
BD-ROM
Αυτοί οι δίσκοι Blu-ray μόνο αναπαράγονται.
Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει
προ-εγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM που
διατίθενται στο εμπόριο.
DVD-VIDEO
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει προεγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
• Κατά τη μετάβαση από την πρώτη στρώση στη
δεύτερη στρώση ενός δίσκου DVD-VIDEO διπλής
στρώσης, ενδέχεται να εμφανιστεί μια στιγμιαία
παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
DVD-RW/-R/+R
Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVDRW/-R/+R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί με
μια συσκευή εγγραφής δίσκων DVD-Video.
Η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να
εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.
DVD+RW
• Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους
DVD+RW που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή
εγγραφής δίσκων DVD-Video. Η δυνατότητα
αναπαραγωγής ενδέχεται να εξαρτάται από τις
συνθήκες εγγραφής.
CD ήχου (CD-DA)
• Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους ήχου
CD-RW/-R μορφής CD-DA.
• Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει
ορισμένους δίσκους CD-RW/-R, ανάλογα με τις
συνθήκες εγγραφής.
CD-RW/-R
• Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-RW/-R
χωρητικότητας 700 MB (80 λεπτών). Αν είναι
δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκους χωρητικότητας
800 MB (90 λεπτών) ή υψηλότερης, καθώς οι δίσκοι
ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Αν ο δίσκος CD-R/-RW δεν εγγράφηκε σε κλειστή
περίοδο λειτουργίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
καθυστέρηση κατά την έναρξη αναπαραγωγής
του δίσκου ή ενδέχεται να μην αναπαράγονται
όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
• Ορισμένοι δίσκοι CD-RW/-R ενδέχεται να μην
αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, ανάλογα με τη
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή
τους. Για περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε μέσα
CD-RW/-R από CD για προσωπική χρήση, η
δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το περιεχόμενο και τους δίσκους.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 9
Έναρξη χρήσης
Κωδικός περιοχής
9
2011-12-23
4:56:52
Έναρξη χρήσης
Μορφή δίσκου
Χρήση δίσκων JPEG
• Μπορούν να αναπαραχθούν δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν σε μορφή UDF ή
JOLIET.
• Αναπαράγονται μόνο τα αρχεία JPEG με κατάληξη ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ή "JPEG".
• Υποστηρίζεται η μορφή Progressive JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Αυτή είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή δεδομένων σε έναν δίσκο DVD-RW ή
DVD-R. O δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν αφού ολοκληρωθεί.
• Αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας βίντεο από μια συσκευή εγγραφής
διαφορετικού κατασκευαστή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση αρχείου
Περιέχον αρχείο
Codec βίντεο
Codec ήχου
Ανάλυση
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 10
2011-12-23
4:56:53
01
Περιέχον αρχείο
*.vro
VRO
VOB
Codec βίντεο
Codec ήχου
Ανάλυση
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
352x288
Έναρξη χρήσης
Επέκταση αρχείου
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Περιορισμοί
• Ορισμένα από τα Codecs που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται αν υπάρχει κάποιο
πρόβλημα με το περιεχόμενό τους.
• Οι πηγές βίντεο με εσφαλμένες ή αλλοιωμένες πληροφορίες κοντέινερ δεν αναπαράγονται σωστά.
• Οι πηγές AV που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να
μην αναπαράγονται σωστά.
• Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι αλλοιωμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης
(μεταπήδησης).
• Αν αναπαράγετε ένα βίντεο μέσω δικτύου, ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά, ανάλογα με την
κατάσταση του δικτύου.
Αποκωδικοποιητής βίντεο
• Υποστηρίζεται έως H.264 Level 4.1.
• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD.
• MPEG4 SP, ASP:
- Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
- Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο.
Αποκωδικοποιητής ήχου
•
•
•
•
Υποστηρίζεται έως WMA 7,8,9.
Δεν υποστηρίζεται WMA 9 PRO με περισσότερα από δύο κανάλια (πολυκαναλικό).
Δεν υποστηρίζεται WMA 9 Lossless, Voice.
Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου στα 22050 Hz.
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση αρχείου
Περιέχον αρχείο
Codec ήχου
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Εύρος υποστήριξης
Συμβατότητα με τη μορφή WMA έκδοση 10
* Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit στο
εύρος από 5 έως 384 kbps
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 11
11
2011-12-23
4:56:53
Έναρξη χρήσης
Σημειώσεις για τη σύνδεση USB
Υποστηριζόμενες συσκευές:
Μέσα αποθήκευσης USB, συσκευή MP3,
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μονάδα
ανάγνωσης καρτών USB
1) Δεν υπάρχει υποστήριξη εάν κάποιο όνομα φακέλου
ή αρχείου είναι μεγαλύτερο από 125 χαρακτήρες.
2) Ένα αρχείο υποτίτλων μεγαλύτερο από 300
KB ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
3) Κάποια συγκεκριμένη συσκευή USB/ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην είναι
συμβατή με το προϊόν.
4) Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων
FAT16 και FAT32.
5) Τα αρχεία φωτογραφιών (JPEG), μουσικής (MP3) και
βίντεο θα πρέπει να έχουν ονόματα με κορεάτικους
ή λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά, το αρχείο
ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
6) Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του
προϊόντος. Η σύνδεση μέσω άλλου καλωδίου
ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη
συμβατότητα USB.
7) Η τοποθέτηση περισσότερων από μία
συσκευή μνήμης σε μία μονάδα ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών ενδέχεται να μην
λειτουργήσει σωστά.
8) Το πρωτόκολλο PTP για ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται.
9) Να μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
10) Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της
εικόνας, τόσο μεγαλύτερη είναι η
καθυστέρηση προβολής.
11) Τα αρχεία MP3 με εφαρμογή DRM που
λαμβάνονται με λήψη από εμπορική
τοποθεσία δεν αναπαράγονται.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
3
PTY+
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
PL
Καλώδιο βίντεο
12
Κεραία FM
Εγχειρίδιο χρήσης
MO/ST
vTuner
Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες
(μέγεθος AAA)
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1227.indd 12
2011-12-27
4:29:09
01
Έναρξη χρήσης
Περιγραφή
Πρόσοψη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
2
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
Ανοίγει για την υποδοχή ενός δίσκου.
3
ΟΘΟΝΗ
Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κλπ.
4
ΚΟΥΜΠΙ OPEN/CLOSE
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
5
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
6
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
7
8
9
10
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ
Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή παύση της αναπαραγωγής.
ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Επιλογή στοιχείων μενού ή εκκίνηση ενός δίσκου Blu-ray (δεν εκκινεί δίσκους DVD).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
11
ΘΥΡΑ USB
Μπορείτε να συνδέσετε μια μνήμη φλας USB και να τη χρησιμοποιείτε ως μονάδα αποθήκευσης όταν το προϊόν
είναι συνδεδεμένο στο BD-LIVE. Η σύνδεση USB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αναβαθμίσεις
λογισμικού και την αναπαραγωγή αρχείων MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση του
R. IPOD εάν έχετε συνδέσει iPod.
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (
)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το προϊόν.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
 Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε
Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 13
13
2011-12-23
4:56:54
Έναρξη χρήσης
Πίσω όψη
1
2
3
4 5
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
6 7
8 9
COMPONENT OUT
10
FM ANT
SURROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ
Ο ανεμιστήρας ψύξης τροφοδοτεί το προϊόν με ψυχρό αέρα για να αποτρέψει την
υπερθέρμανση και περιστρέφεται πάντα όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
2
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ 5,1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Συνδέστε τα εμπρός ηχεία, το κεντρικό ηχείο, τα περιφερειακά ηχεία και το
υπογούφερ.
3
(ΟΠΤΙΚΗ) ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρησιμοποιήστε αυτήν την υποδοχή για να συνδέσετε εξωτερικό εξοπλισμό με
δυνατότητα ψηφιακής εξόδου.
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε
στις σελίδες 54~63), το BD-LIVE και αναβάθμιση λογισμικού με έναν
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
5
ΥΠΟΔΟΧΗ LAN
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε
στις σελίδες 54~63), το BD-LIVE και αναβάθμιση λογισμικού μέσω σύνδεσης
δικτύου.
6
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX
Για σύνδεση με την αναλογική έξοδο 2 καναλιών μιας εξωτερικής συσκευής
(όπως μια συσκευή βίντεο).
7
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο σε αυτές τις
υποδοχές.
8
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Για σύνδεση της υποδοχής εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασης με την
υποδοχή VIDEO OUT αυτού του προϊόντος.
9
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI
Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την υποδοχή εξόδου HDMI με την
υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
10
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM
Για σύνδεση της κεραίας FM.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Εξασφαλίστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του ανεμιστήρα ψύξης όταν
τοποθετείτε το προϊόν.
 Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
14
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 14
2011-12-23
4:56:55
01
Έναρξη χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του προϊόντος.
Αν θέλετε να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας
τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί TV.
Αν θέλετε να μεταβείτε στον τρόπο
λειτουργίας συστήματος οικιακού
κινηματογράφου, πατήστε το κουμπί BD.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
κάνετε επιλογές.
Πατήστε αυτό το κουμπί για προβολή
πλήρους οθόνης σε μια τηλεόραση.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
SLEEP
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης
δίσκου.
TA
Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής για
την απενεργοποίηση του προϊόντος.
TV
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Πατήστε για παύση της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
MUTE
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για
τα μενού του προϊόντος όσο και για διάφορες
λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
TUNER
MEMORY
A
SMART
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο προς χρήση.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναζητήσετε περιεχόμενο.
Επιλογή του επιθυμητού τρόπου
λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
έντασης ήχου του υπογούφερ.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός
τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή
δίσκου.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή/έναρξη της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.
Χρήση της λειτουργίας RDS για τη
λήψη σταθμών FM.
9
FULL SCREEN
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε
στο αρχικό μενού.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
προβάλετε το μενού δίσκου.
Αυτό είναι το κουμπί επιλογής
τρόπου λειτουργίας.
ή
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας SFE (Εφέ ηχητικού
πεδίου) που ταιριάζει καλύτερα στον
τύπο μουσικής που ακούτε.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί
για να εισέλθετε στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για
να προβάλετε σχετικές πληροφορίες
κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου
Blu-ray/DVD.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εξέλθετε
από το μενού.
Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό μιας
προσυντονισμένης ραδιοφωνικής συχνότητας.
DSP
HUB
MO/ST
Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς
FM και αλλαγή καναλιού.
vTuner
Ρύθμιση και σταθεροποίηση
της έντασης ήχου. (Ψηφιακή
επεξεργασία σήματος)
Πατήστε αυτό το κουμπί για
να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία vTuner.
Επιλογή ήχου MONO ή STEREO για
ραδιοφωνικές μεταδόσεις.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 15
15
2011-12-23
4:56:55
Έναρξη χρήσης
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
* Μέγεθος μπαταρίας: AAA
Λίστα κωδικών μάρκας τηλεόρασης
Μάρκα
Κωδικός
Μάρκα
Κωδικός
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα άκρα "+" και "–
" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει
στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
 Αν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, οι
μπαταρίες διαρκούν περίπου ένα χρόνο.
 Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Με αυτό το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε
συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Όταν χειρίζεστε μια τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί TV για να ρυθμίσετε το
τηλεχειριστήριο στον τρόπο λειτουργίας TV.
2. Πατήστε το κουμπί POWER για να ανάψετε
την τηλεόραση.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER,
εισαγάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη
μάρκα της τηλεόρασής σας.
• Αν στον πίνακα αναγράφονται περισσότεροι
από ένας κωδικοί για την τηλεόρασή σας,
εισαγάγετε έναν κάθε φορά για να
προσδιορίσετε τον κωδικό που λειτουργεί.
• Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung
Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER,
χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
εισάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.
4. Αν η τηλεόραση σβήσει, η ρύθμιση έχει
ολοκληρωθεί.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΟΥ και
τα αριθμητικά κουμπιά (0~9) για την τηλεόραση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί με
ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες,
ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
 Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τις τηλεοράσεις
Samsung από προεπιλογή.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 16
2011-12-23
4:56:56
02
Συνδέσεις
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή τοποθετήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Θέση του προϊόντος
SW
2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη από την οθόνη της τηλεόρασης
Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι ντουλαπιού
ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της
οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα: Για τηλεοράσεις 32", 2~2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5~4 μέτρα
Εμπρός ηχεία ei
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα
μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα
τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας. Ευθυγραμμίστε την
πρόσοψη των μπροστινών ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή
τοποθετήστε τα λίγο πιο μπροστά από τα κεντρικά ηχεία.
Κεντρικό ηχείο f
Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης
να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Ηχεία surround hj
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στο πλάι της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει
αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία το ένα απέναντι από το άλλο.
Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος των αυτιών σας,
στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω.
με τα εμπρός ηχεία και το κεντρικό ηχείο, τα ηχεία surround
* Αντίθετα
χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχητικά εφέ και δεν ακούγεται ήχος από αυτά
όλη την ώρα.
Υπογούφερ g
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα
ηχείο.
 Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
 Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, ώστε μην επιτρέπετε στα παιδιά να βάζουν τα χέρια
τους ή ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
 Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί
λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το
ηχείο μακριά από την τηλεόραση.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 17
17
2011-12-23
4:56:58
Συνδέσεις
Εξαρτήματα ηχείων
HT-D4500
(Α)
(Δ)
(Α)
ΕΜΠΡΟΣ
(Δ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
SURROUND
Εξαρτήματα ηχείων
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
Συναρμολογημένα ηχεία
HT-D4550
HT-D4550
ΒΙΔΕΣ (5X15): 4 ΤΕΜΑΧΙΑ
(Α) (Δ)
ΒΙΔΕΣ (4X20): 16 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ
(Α) (Δ)
ΒΑΣΗ
ΚΑΛ1ΔΙΑ ΗΧΕΙ1Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΗΧΕΊΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΕΜΠΡΌΣ ΗΧΕΊΟ
SURROUND ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
ΗΧΕΊΟ
SURROUND
Εγκατάσταση των ηχείων στη βάση τύπου στύλου
Μόνο για το HT-D4550
1. Γυρίστε ανάποδα τη βάση στήριξης και συνδέστε τη
στη βάση.
2. Τοποθετήστε δεξιόστροφα μικρές βίδες (4x20, για
σύνδεση της βάσης και της βάσης στήριξης) στις
τέσσερις οπές που επισημαίνονται, χρησιμοποιώντας
ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην εικόνα.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
1
2
Βάση
στήριξης
Βάση
3
Ηχείο
4
 Αν χρησιμοποιείτε ένα κατσαβίδι ροπής, προσέξτε να μην
ασκήσετε υπερβολική δύναμη. Διαφορετικά, λειτουργεί
χωρίς φορτίο ή μπορεί να υποστεί ζημιά. (κατσαβίδι ροπής:
έως 15 kg.f.cm)
3. Συνδέστε το επάνω ηχείο στη συναρμολογημένη βάση.
4. Τοποθετήστε δεξιόστροφα μία ακόμα μεγάλη βίδα (5x15, για
σύνδεση του ηχείου και της βάσης) στην οπή που υπάρχει
στο πίσω μέρος του ηχείου, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
5. Αυτή είναι η εμφάνιση του ηχείου αφού συναρμολογηθεί.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συναρμολογήσετε άλλο
ένα ηχείο.
18
Βάση
5
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 18
2011-12-23
4:56:58
02
Συνδέσεις
Σύνδεση των ηχείων
HT-D4500
1. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας τα χρώματα των
βυσμάτων ηχείων με αυτά των υποδοχών ηχείων.
Εμπρός ηχείο (Α)
Ηχείο surround (Α)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
Εμπρός ηχείο (Δ)
Κεντρικό ηχείο
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Ηχείο surround (Δ)
Υπογούφερ
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HT-D4550
1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη στο πίσω μέρος του ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στο μαύρο ακροδέκτη (–) και το κόκκινο καλώδιο
στον κόκκινο ακροδέκτη (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας τα
χρώματα των βυσμάτων ηχείων με αυτά των υποδοχών ηχείων.
Εμπρός ηχείο (Α)
Μαύρο
Κόκκινο
Ηχείο surround (Α)
Εμπρός ηχείο (Δ)
Κεντρικό ηχείο
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Υπογούφερ
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Ηχείο surround (Δ)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_0911.indd 19
19
2013-09-11 ¿ÀÀü 9:39:25
Συνδέσεις
Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
Επιλέξτε μία από τις τρεις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε μια τηλεόραση.
ΜΕΘΟΔΟΣ 1
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI IN
ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
 Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Component ή Composite) του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί TV
SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI
1. Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος με την
υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε το προϊόν και την τηλεόραση.
Για τις διαθέσιμες αναλύσεις βίντεο HDMI, ανατρέξτε στη σελίδα 27.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός μόνο
καλωδίου. Με τη χρήση του HDMI, το προϊόν μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο
ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
• Περιγραφή σύνδεσης HDMI
- Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP, εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη.
• Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή του περιεχομένου BD/
DVD που μεταδίδεται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, συσκευή
DVD κλπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής κλπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή
πηγής για την αποτροπή δημιουργίας παράνομων αντιγράφων.
20
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 20
2011-12-23
4:57:18
02
Μπλε
Συνδέσεις
Κόκκινο
Πράσινο
ΜΕΘΟΔΟΣ 2
COMPONENT OUT
FM ANT
HDMI OUT
Κίτρινο
AN
mA
AUX IN
ΜΕΘΟΔΟΣ 3
VIDEO OUT
ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Σήμα συνιστωσών βίντεο (ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο
σήματος συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) ανάμεσα στις υποδοχές εξόδου σήματος συνιστωσών βίντεο (PR,
PB και Y) στο πίσω μέρος του προϊόντος και τις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών βίντεο στην τηλεόραση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες ρυθμίσεις ανάλυσης, όπως 1080i, 720p, 576p/480p και
576i/480i, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
 Αν έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα καλώδια σήματος συνιστωσών και HDMI, η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να
διαφέρει από την τιμή στο μενού ρύθμισης. Η ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει επίσης ανάλογα με το δίσκο
(ανατρέξτε στη σελίδα 27).
 Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί TV
SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
 Κατά την αναπαραγωγή DVD, αν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα οι υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών και
επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Component 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p, στο μενού ρύθμισης της οθόνης
η ανάλυση εξόδου θα εμφανίζεται ως 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p. Η πραγματική ανάλυση είναι 576i/480i.
ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Σύνθετο σήμα βίντεο (ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο ανάμεσα στην υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η πηγή Βίντεο μεταδίδει πάντα σήμα ανάλυσης 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει
οριστεί στο μενού ρύθμισης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
 Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της
τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το
κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Βίντεο ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω μιας συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται
μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων και η εικόνα να εμφανίζεται παραμορφωμένη στην τηλεόραση.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 21
21
2011-12-23
4:57:18
Συνδέσεις
Σύνδεση ήχου για εξωτερικά εξαρτήματα
T
COMPONENT OUT
FM ANT
URROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
URROUND
E:3
WIRELESS LAN
5V 350mA
Οπτικό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
Κόκκινο
Αποκωδικοποιητής
OPTICAL
AUX IN
VIDEO OUT
Λευκό
Καλώδιο ήχου
(Καλώδιο ήχου)
Αν η εξωτερική αναλογική
συσκευή διαθέτει μόνο μία
έξοδο ήχου, συνδέσετε το
καλώδιο στην αριστερή ή
στη δεξιά υποδοχή.
Συσκευή βίντεο
AUX
Υποδοχή OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικού ψηφιακού εξαρτήματος
Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακά εξαρτήματα, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης (αποκωδικοποιητή).
1. Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακά εξαρτήματα, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής
τηλεόρασης (αποκωδικοποιητή).
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας εισόδου D. IN.
• Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για να δείτε βίντεο από έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την
έξοδο βίντεο του δέκτη με μια τηλεόραση.
 Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικά
ψηφιακά εξαρτήματα.
 Το σύστημα αυτό υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital, ο ήχος MPEG που είναι μορφής bitstream
δεν υποστηρίζεται.
AUX: Σύνδεση ενός εξωτερικού αναλογικού εξαρτήματος
Μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).
1. Συνδέστε την υποδοχή AUX IN (ήχου) του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής
αναλογικής συσκευής.
• Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων.
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας εισόδου AUX.
• Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να
συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.
22
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 22
2011-12-23
4:57:19
02
Αυτό το προϊόν σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε
στις σελίδες 54~63), όπως Smart Hub και BD-LIVE, καθώς και να λαμβάνετε αναβαθμίσεις λογισμικού
όταν πραγματοποιείται σύνδεση δικτύου. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή
ασύρματου δικτύου ή έναν δρομολογητή ΙΡ για τη σύνδεση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για τεχνική υποστήριξη.
Συνδέσεις
Σύνδεση σε δίκτυο
Ενσύρματο δίκτυο
1. Με ένα καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP), συνδέστε την υποδοχή LAN του προϊόντος με την
υποδοχή LAN του μόντεμ.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 33)
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
HDMI OUT
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο
δρομολογητή)
Ή
Ευρυζωνικό μόντεμ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Σύνδεση δικτύου με υπολογιστή για
χρήση της λειτουργίας AllShare
(Ανατρέξτε στη σελίδα 63)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται,
ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
 Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
 Για τη λειτουργία AllShare, πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ένας υπολογιστής όπως φαίνεται
στην εικόνα.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 23
23
2011-12-23
4:57:21
Συνδέσεις
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου.
1. Για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης δικτύου, απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης/
δρομολογητής ΙΡ. Συνδέστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN στον αντίστοιχο
προσαρμογέα στο πίσω μέρος του προϊόντος.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 33)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
COMPONENT OUT
LAN
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
PC
Προσαρμογέας
ασύρματου δικτύου LAN
(Καλώδιο ήχου)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σύνδεση δικτύου με
υπολογιστή για χρήση της
λειτουργίας AllShare
(Ανατρέξτε στη σελίδα 63)
 Αυτό το προϊόν είναι συμβατό αποκλειστικά με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (δεν παρέχεται)





(Όνομα μοντέλου: WIS09ABGN).
- Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά. Αποταθείτε σε κάποιο κατάστημα πώλησης
προϊόντων της Samsung Electronics για αγορά.
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο δρομολογητή IP που υποστηρίζει τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n. (το
πρότυπο “n” συνιστάται για σταθερή λειτουργία του ασύρματου δικτύου)
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας
(απόδοση σημείου πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Adhoc δεν υποστηρίζεται.
Κατά την εφαρμογή του κλειδιού ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου),
υποστηρίζονται μόνο τα ακόλουθα:
1) Τρόπος λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, AES
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Σύνδεση της κεραίας FM
Κεραία FM (παρέχεται)
FM ANT
HDMI OUT
1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM
ANTENNA.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι
να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη
συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη
σταθερή επιφάνεια.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
24
2
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 24
2011-12-23
4:57:23
03
Ρύθμιση
1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας αφού συνδέσετε το
προϊόν. Όταν συνδέετε το προϊόν σε μια
τηλεόραση και το ενεργοποιείτε για πρώτη φορά,
εμφανίζεται η οθόνη Αρχική ρύθμιση.
Ρύθμιση
Αρχική ρύθμιση
• Αρχικό μενού
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε
Έναρξη.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ. οθόνης)
για την τηλεόραση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Ρύθμιση δικτύου: Καλωδιακή,
Ασύρματο(Γενικά), WPS(PBC) ή One Foot
Connection και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν δεν γνωρίζετε τα
στοιχεία για τη Ρύθμιση δικτύου, πατήστε το
ΜΠΛΕ κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο για να
παραλείψετε τη Ρύθμιση δικτύου,
ολοκληρώστε την Αρχική ρύθμιση και
μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Αν επιλέξατε μια Ρύθμιση δικτύου, μεταβείτε
στις σελίδες 33~36 για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις
δικτύου. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο
Βήμα 6.
6. Εμφανίζεται το αρχικό μενού. (Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
αρχικό μενού, ανατρέξτε στη σελίδα 26).
d WPS(PBC)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, με
εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω.
 Αν πατήσετε το ΜΠΛΕ (D) κουμπί κατά τη
διαμόρφωση των ρυθμίσεων Δικτύου,
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο
αρχικό μενού ακόμη και αν δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμα η ρύθμιση του δικτύου.
 Αν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη Αρχική
ρύθμιση για να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε τη
ρύθμιση επαναφοράς. (Ανατρέξτε στη σελίδα 36)
 Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση
Samsung που είναι συμβατή με Anynet+
(HDMI-CEC) και 1.) Έχετε ρυθμίσει τη
δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ.
στην τηλεόραση και το προϊόν, 2.) Έχετε
ρυθμίσει την τηλεόραση σε μια γλώσσα που
υποστηρίζεται από το προϊόν, τότε το προϊόν
θα επιλέξει αυτόματα αυτή τη γλώσσα ως την
προτιμώμενη γλώσσα.
 Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας
διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από
5 λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε,
εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη
οθόνης. Αν το προϊόν αφεθεί στον τρόπο
λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για
περισσότερα από 20 λεπτά, αυτό
απενεργοποιείται αυτόματα.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 25
25
2011-12-23
4:57:25
Ρύθμιση
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3
2
RETURN
4
EXIT
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για να εξέλθετε από
το μενού.
TUNER
1
Κουμπί MENU: Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
2
Κουμπί RETURN: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3
Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
Μετακίνηση του δρομέα ή επιλογή κάποιου στοιχείου.
Ενεργοποίηση του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου.
Επιβεβαίωση μιας ρύθμισης.
4
Κουμπί EXIT: Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα
δίκτυο, επιλέξτε Διαδίκτυο από το αρχικό
μενού.
Κάντε λήψη του επιθυμητού περιεχομένου από
το Samsung Apps. (Ανατρέξτε στις σελίδες
61~63)
 Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
Για πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις και τα
υπομενού του, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της
έκδοσης λογισμικού του.
1. Πατήστε το κουμπί POWER.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
• Αρχικό μενού
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
3
Φωτογραφίες
Μουσική
4
1
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
2
5
d WPS(PBC)
1
Επιλογή του Η συσκ. μου.
2
Επιλογή του Λειτουρ..
3
Επιλογή του Τα Περιεχ.μου.
4
Επιλογή του Διαδίκτυο.
5
Επιλογή του Ρυθμίσεις.
6
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
26
6
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 26
2011-12-23
4:57:27
03
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές
προβολής, όπως το λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ.
οθόνης), την ανάλυση κλπ.
Αναλ. οθόνης
Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε, ίσως να
θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση μεγέθους οθόνης.
• 16:9 Αρχικό: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια
τηλεόραση με οθόνη 16:9. Το προϊόν προβάλλει όλο το
περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών.
Το περιεχόμενο μορφής 4:3 προβάλλεται με μαύρες
λωρίδες αριστερά και δεξιά.
• 16:9 Πλήρης: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια
τηλεόραση με οθόνη 16:9. Όλο το περιεχόμενο
προβάλλεται σε πλήρη οθόνη. Το περιεχόμενο μορφής
4:3 επεκτείνεται οριζόντια.
• 4:3 Πανοραμική: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε
μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Το προϊόν προβάλλει όλο
το περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών. Το
περιεχόμενο μορφής 16:9 προβάλλεται με μαύρες
λωρίδες επάνω και κάτω.
• 4:3 Pan-Scan: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια
τηλεόραση με οθόνη 4:3. Στο περιεχόμενο 16:9
περικόπτεται το αριστερό και το δεξιό άκρο της εικόνας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι
πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
 Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών
που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης
της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να
φαίνεται παραμορφωμένη.
 Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να
προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Κάθετη
πανοραμική (μαύρες λωρίδες στις πλευρές της
εικόνας).
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
Ρύθμιση της οθόνης του Smart Hub στο βέλτιστο μέγεθος.
• Μεγ. 1: Το μέγεθος οθόνης του Smart Hub θα είναι
μικρότερο από το προεπιλεγμένο. Ενδέχεται να
εμφανιστούν μαύρες λωρίδες στις πλευρές της οθόνης.
• Μεγ. 2 : Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το
Smart Hub. Η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει την
οθόνη του Smart Hub στο κανονικό μέγεθος.
• Μεγ. 3 : Αυτή η επιλογή προβάλλει την οθόνη του
Smart Hub σε μεγαλύτερο μέγεθος. Η εικόνα ενδέχεται
να είναι πολύ μεγάλη για την οθόνη της τηλεόρασής
σας.
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της
Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise και
το BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές,
το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το
ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
• Απ. : Η ανάλυση του σήματος εξόδου παραμένει
σταθερή στην ανάλυση που ρυθμίστηκε προηγουμένως
στο μενού Ανάλυση, ανεξάρτητα από την ανάλυση του
δίσκου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση παρακάτω.
• Ενεργ. : Το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην αρχική
ανάλυση και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση
Ανάλυση έχει αυτόματα ως προεπιλογή το BD Wise
και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
 Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν
υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
 Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα
μενού BD Wise του προϊόντος και της τηλεόρασης
σε Ενεργ..
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του
σήματος βίντεο συνιστωσών και HDMI σε Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p ή 576i/480i.
Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο
ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη
διεμπλεκόμενη (interlaced) και την προοδευτική
(progressive) σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι
οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
• Авто : Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου στη
μέγιστη ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης.
• BD Wise : Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης στην
ανάλυση του δίσκου BD/DVD, αν έχετε συνδέσει το
προϊόν μέσω HDMI σε μια τηλεόραση με τη δυνατότητα
BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise εμφανίζεται μόνο
αν το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.. Ανατρέξτε στην
ενότητα BD Wise παραπάνω.)
• 1080p : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης. (μόνο για τρόπο λειτουργίας
HDMI)
• 1080i : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
διεμπλεκόμενης σάρωσης.
• 720p : Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 576p/480p : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 576i/480i : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο
διεμπλεκόμενης σάρωσης. (μόνο για τρόπο λειτουργίας
Βίντεο)
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 27
Ρύθμιση
Οθόνη
27
2011-12-23
4:57:30
Ρύθμιση
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
• Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου
Με σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Έξοδος
Ρύθμιση
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό
περιεχόμενο
BD Wise
Ανάλυση
δίσκου Blu-ray
Disc
1080p στα 60
καρέ
Авто
Μέγιστη
ανάλυση
εισόδου
τηλεόρασης
1080p στα 60
καρέ
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος
λειτουργίας
σήματος
συνιστωσών/
βίντεο
Τρόπος λειτουργίας σήματος
συνιστωσών
Τρόπος
λειτουργίας
Βίντεο
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό
περιεχόμενο
576i/480i
-
-
-
Μέγιστη
ανάλυση
εισόδου
τηλεόρασης
576i/480i
-
-
-
1080p στα 60
καρέ
1080p στα 60
καρέ
576i/480i
-
-
-
Καρέ ταινίας:
Auto (24 καρέ)
1080p στα 24
καρέ
1080p στα 24
καρέ
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Αναπαραγωγή DVD
Με σύνδεση HDMI
Έξοδος
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας
HDMI
Τρόπος λειτουργίας
σήματος
συνιστωσών/βίντεο
Τρόπος λειτουργίας
σήματος συνιστωσών
Τρόπος λειτουργίας
Βίντεο
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Авто
Μέγιστη
ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
576i/480i
-
-
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Ρύθμιση
28
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 28
2011-12-23
4:57:30
03
 Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με το προϊόν




δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την
επιλεγμένη ανάλυση, εμφανίζεται το μήνυμα
"Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες μετά την επιλογή,
περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα
γίνει αυτόματη επαναφοράς της ανάλυσης στην
προηγούμενη τιμή. Θέλετε να κάνετε μια
επιλογή?". Αν επιλέξετε Ναι, η οθόνη της
τηλεόρασης παραμένει κενή για 15
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση
επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή
της ανάλυσης, αφαιρέστε όλους τους δίσκους
και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () στην πρόσοψη του
προϊόντος για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις εργοστασιακές
προεπιλογές. Ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα για
να προσπελάσετε κάθε τρόπο λειτουργίας και
επιλέξτε τη Ρύθμιση οθόνης που
υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας.
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα
τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας
Καρέ ταινίας (24 καρέ) το προϊόν, ο δίσκος Bluray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα
προβολής 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Αν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα οι
υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών και η
προβολή τη δεδομένη στιγμή γίνεται μέσω της
εξόδου σήματος συνιστωσών, η ανάλυση
παραμένει σταθερή στην τιμή 576i/480i.
Μορφή χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
• Авто : Αυτόματη ρύθμιση του προϊόντος στη
βέλτιστη μορφή που υποστηρίζεται από τη
συσκευή σας.
• YCbCr(4:4:4) : Αν η τηλεόρασή σας
υποστηρίζει τη χρωματική περιοχή YCbCr
μέσω HDMI, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων YCbCr.
• RGB (Τυπικό) : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων RGB.
• RGB (Βελτιωμένο) : Αν έχετε συνδέσει το
προϊόν σε μια συσκευή προβολής DVI, όπως
μια οθόνη, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο
της βελτιωμένης γκάμας χρωμάτων RGB.
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ)
σε Авто σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο
HDMI του προϊόντος στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24 καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. Μπορείτε να
επιλέξετε Καρέ ταινίας μόνο όταν το προϊόν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI με ανάλυση
εξόδου 1080i ή 1080p.
• Авто : Η λειτουργία Καρέ ταινίας (24 καρέ)
είναι διαθέσιμη.
• Απ. : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Καρέ
ταινίας (24 καρέ).
Πλούσιο χρώμα HDMI
Επιτρέπει την έξοδο βίντεο από την υποδοχή
HDMI OUT με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή
αναπαραγωγή του χρώματος, με μεγαλύτερο
βάθος χρωμάτων.
• Авто: Το προϊόν μεταδίδει βίντεο με πλούσιο
χρώμα σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση που
υποστηρίζει Πλούσιο χρώμα HDMI.
• Απ. : Η εικόνα μεταδίδεται χωρίς πλούσιο
χρώμα.
Λειτ. ακ. εικ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο εικόνας που
προβάλλεται από το προϊόν κατά την παύση της
αναπαραγωγής ενός DVD.
• Авто: Αυτόματη προβολή της βέλτιστης
στατικής εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο.
• Καρέ : Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια
σκηνή με ελάχιστη δράση.
• Πεδίο : Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια
σκηνή με έντονη δράση.
Προοδευτική λειτουργία
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας
κατά την προβολή DVD.
• Авто : Με αυτή τη ρύθμιση, το προϊόν επιλέγει
αυτόματα τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για το
DVD που παρακολουθείτε.
• Βίντεο : Με αυτή τη ρύθμιση, έχετε την
καλύτερη ποιότητα εικόνας για DVD συναυλιών
ή εκπομπών τηλεόρασης.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 29
Ρύθμιση
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
29
2011-12-23
4:57:30
Ρύθμιση
Ήχος
Ρύθμιση ηχείου
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ηχείου
Οθόνη
Ήχος
|
Επίπεδο
Δίκτυο
Απόσταση
Σύστημα
Δοκιμ. σήμα
: Απ.
Απόσταση
Αν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε
ίσες αποστάσεις από τη θέση ακρόασης,
μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική
καθυστέρηση των ηχητικών σημάτων από τα
ηχεία εμπρός, κεντρικό, surround και υπογούφερ.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την Απόσταση ηχείου
σε τιμές μεταξύ 1 ποδιού (0,3 μέτρα) και 30
ποδιών (9,0 μέτρα).
Γλώσσα
Ασφάλεια
Ρυθμίσεις
Γενικά
Απόσταση
Οθόνη
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Επίπεδο
Γενικά
Μπροστά Α
Μπροστά Δ
Κέντρο
Α Surround
Δ Surround
Υπογούφερ
Δοκιμ. σήμα
Υποστήριξη
• Η ένταση του ήχου μπορεί να προσαρμοστεί σε
βήματα από -6 dB έως +6 dB.
• Ο ήχος γίνεται δυνατότερος καθώς
προσεγγίζετε την τιμή +6 dB και ασθενέστερος
καθώς προσεγγίζετε την τιμή -6 dB.
Ρυθμίσεις
Level
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Μπροστά Α
Μπροστά Δ
Κέντρο
Α Surround
Δ Surround
Υπογούφερ
Δοκιμ. σήμα
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Απ.
> Μετακίνηση < Αλλαγ. ' Επιστροφή
:
:
:
:
:
:
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Απ.
> Μετακίνηση < Αλλαγ. ' Επιστροφή
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία και
την ένταση για κάθε ηχείο.
Ρύθμιση έντασης ηχείων εμπρός/κεντρικού/
surround/υπογούφερ
◄
Δοκιμ. σήμα
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα δοκιμαστικού
σήματος για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.
Πατήστε τα κουμπιά ◄, ► για να επιλέξετε
Ενεργ..
• Ο ήχος δοκιμής θα σταλεί στα ηχεία με τη
σειρά Μπροστά Α Κέντρο Μπροστά Δ
Δ Surround Α Surround Υπογούφερ
για να μπορέσετε να βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία
έχουν ρυθμιστεί σωστά.
Για να διακόψετε το δοκιμαστικό σήμα, πατήστε
τα κουμπιά ◄, ► για να επιλέξετε Απ.
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ηχείου
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Επίπεδο
Απόσταση
Δοκιμ. σήμα
Γλώσσα
◄
Ενεργ. |
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν ο ήχος HDMI είναι ενεργοποιημένος
(παράγεται ήχος από τα ηχεία της
τηλεόρασης), η λειτουργία ήχου δοκιμής δεν
είναι διαθέσιμη.
30
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 30
2011-12-23
4:57:30
03
Ψηφιακή έξοδος
Μπορείτε να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις
ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Ρυθμίστε την Ψηφιακή έξοδο έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις
δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο προϊόν:
• PCM : Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV που
υποστηρίζει HDMI.
• Bitstream (Unprocessed) : Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει
έναν δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, με δυνατότητα
αποκωδικοποίησης Dolby TrueHD και DTS-HD Master
Audio.
• Bitstream (DTS Re-encoded) : Επιλέξτε αν έχετε
συνδέσει έναν δέκτη AV χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή
οπτική είσοδο που μπορεί να αποκωδικοποιήσει DTS.
• Bitstream (Dolby D. Re-encoded) : Επιλέξτε αν δεν
διαθέτετε έναν δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, αλλά
διαθέτετε έναν δέκτη AV με δυνατότητα
αποκωδικοποίησης Dolby Digital.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα
επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 32)
Ρυθμίσεις
Ισοστ.Xρ
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Υποστήριξη
A
Επανεν. > Ρύθμιση < Μετακίνηση ' Επιστροφή
HDMI Audio
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
εναλλακτικά τα σήματα ήχου που μεταδίδονται
μέσω του καλωδίου HDMI.
• Απ. : Μεταδίδεται μόνο βίντεο μέσω του καλωδίου
σύνδεσης HDMI και ο ήχος μεταδίδεται μόνο μέσω
των ηχείων του προϊόντος.
• Ενεργ. : Μεταδίδονται σήματα βίντεο και ήχου μέσω
του καλωδίου σύνδεσης HDMI και ο ήχος
μεταδίδεται μόνο μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ο ήχος HDMI μιξάρεται αυτόματα σε 2 κανάλια
για τα ηχεία της τηλεόρασης.
Κανάλι επιστρ. ήχου
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης από
τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.
• Авто : Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης από
τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού
κινηματογράφου, αν η τηλεόραση είναι συμβατή
με τη λειτουργία Κανάλι επιστροφής ήχου.
• Απ. : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι
επιστροφής ήχου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί
σε Απενεργ., η λειτουργία Κανάλι
επιστροφής ήχου δεν είναι διαθέσιμη.
 Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής
ήχου) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας.
 Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν
είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με ARC.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις
ροές ήχου:
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως
ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση,
όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση
σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά εφέ
πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά
σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η Έξοδος ήχου HDMI
έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.
 Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ψηφιακή έξοδο,





διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται
μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν
είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby
digital, DTS), το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή
PCM.
Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW
ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την
αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI
που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο
ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε
έναν δέκτη AV.
Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα
ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από
την επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 31
Ρύθμιση
Ισοστ.Xρ
31
2011-12-23
4:57:33
Ρύθμιση
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
PCM
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(DTS Reencoded)
Bitstream
(Dolby D Reencoded)
Σύνδεση
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
PCM
Έως και 7.1 κανάλια
PCM
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Έως και 7.1 κανάλια
Dolby Digital
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital Plus Έως και 7.1 κανάλια Dolby Digital Plus
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Dolby TrueHD
Έως και 7.1 κανάλια
Dolby TrueHD
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS
Έως και 6.1 κανάλια
DTS
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD HRA
Έως και 7.1 κανάλια
DTS-HD HRA
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD MA
Έως και 7.1 κανάλια
DTS-HD MA
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
PCM
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Έως και 5.1 κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Έως και 6.1 κανάλια
DTS
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με τη ροή
ήχου BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε DTS
bitstream.
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε
ήχο PCM, προσθέτει
ηχητικά εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί τον
ήχο PCM σε Dolby
Digital bitstream ή
PCM.
Ορισμός για
δίσκο Blu-ray
Disc
Οποιαδ
Μεταδίδει μόνο
τη ροή ήχου της
κυρίως ταινίας,
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως έτσι ώστε ο δέκτης
AV να μπορεί να
ταινίας μαζί με
αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
bitstream.
σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά
Δεν ακούγεται
εφέ πλοήγησης. ήχος BONUSVIEW
ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα
εξόδου θα είναι LPCM 2 καναλιών.
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Μπορείτε να ακούτε τον ήχο σε χαμηλή ένταση,
αλλά να εξακολουθείτε να ακούτε καθαρά τους
διαλόγους. Αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο
όταν το προϊόν ανιχνεύει σήμα Dolby Digital.
• Авто : Ο έλεγχος δυναμικού εύρους ρυθμίζεται
αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται
από την ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
32
• Απ. : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με το
τυπικό δυναμικό εύρος.
• Ενεργ. : Όταν αναπαράγεται ηχητική επένδυση
ταινίας σε χαμηλή ένταση ή μέσω ηχείων
μικρής ισχύος, το σύστημα εφαρμόζει την
κατάλληλη συμπίεση για να ακούγεται
καλύτερα ο ήχος χαμηλής έντασης και να
αποφεύγονται τα απότομα περάσματα σε ήχο
υψηλής έντασης.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 32
2011-12-23
4:57:34
03
Ενσύρματο δίκτυο
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή
τηλεόραση, το βίντεο ενδέχεται να μεταδίδεται πιο
αργά από τον ήχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου
έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης
του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και 300 msec.
Ρυθμίστε τον στη βέλτιστη τιμή.
Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Авто
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή.
Ρυθμίσεις
Ήχος
Σύστημα
Πριν ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για
να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή
δυναμική. Αν είναι δυναμική και χρησιμοποιείτε
ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες. Αν
χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση και ο
δρομολογητής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε WPS (PBC) ή One Foot
Connection.
Αν η διεύθυνση IP που διαθέτετε είναι στατική, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία μη αυτόματης
ρύθμισης για τις ενσύρματες και τις ασύρματες
συνδέσεις.
Ρύθμιση δικτύου
Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου
για το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄► για
να επιλέξετε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Δίκτυο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή, Ασύρματο(Γενικά), WPS(PBC) ή
One Foot Connection και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Αν διαθέτετε ενσύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην
ενότητα Ενσύρματο δίκτυο παρακάτω. Αν
διαθέτετε ασύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην
ενότητα Ασύρματο δίκτυο στις σελίδες 34~36.
Ρύθμιση δικτύου
Οθόνη
Δίκτυο
Δίκτυο
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Καλωδιακή
Γλώσσα
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια
WPS(PBC)
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοпοιώντας καλώδιο LAN.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το
προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Μη αυτόματα
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
ρύθμιση δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές στο Ρύθμιση δικτύου.
Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους
περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα
Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας
των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις IP και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 33
Ρύθμιση
Συγχρονισμός ήχου
33
2011-12-23
4:57:35
Ρύθμιση
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις IP
Οθόνη
Ήχος
Λειτουργία IP
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Διεύθυνση IP
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Λειτουργία DNS
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
Διακομιστής DNS
Γενικά
OK
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
3.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Λειτουργία IP.
4.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
6.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριό σας για να εισάγετε
αριθμούς.
7.
Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το
κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά
στο επόμενο πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
άλλα κουμπιά βέλους για μετακίνηση επάνω,
κάτω και πίσω.
8.
Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
9.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην
επιλογή Λειτουργία DNS.
10. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε
τους αριθμούς όπως παραπάνω.
11. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε OK. Εμφανίζεται η οθόνη
Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν συνδέεται
στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της
σύνδεσης δικτύου.
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ασύρματο δίκτυο με
τρεις τρόπους:
• Με τη γενική επιλογή ασύρματου δικτύου.
• Με χρήση του WPS (PBC).
• One Foot Connection
Η γενική επιλογή ασύρματου δικτύου
περιλαμβάνει αυτόματες και μη αυτόματες
διαδικασίες ρύθμισης.
34
Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- Авто
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα
προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί οι
συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο
να εκπέμπουν έναν κρυπτογραφημένο κωδικό
ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή
ασφαλείας. Το κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια
φράση πρόσβασης, συνήθως μια λέξη ή μια
ακολουθία από γράμματα και αριθμούς
καθορισμένου μήκους που πρέπει να εισαγάγετε
όταν ρυθμίζετε την ασφάλεια για το ασύρματο
δίκτυό σας. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο
ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και διαθέτετε ένα
κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα
χρειαστεί να εισάγετε την φράση πρόσβασης
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης
ρύθμισης.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ασύρματο(Γενικά).
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Δίκτυο
Καλωδιακή
Σύστημα
Γλώσσα
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια WPS(PBC)
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο εпιλέγοντας τον
ασύρματο δρομολογητή σας. Ίσω χρειαστεί να
εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας ανάλογα με τη
ρύθμιση του ασύρματου δρομоλογητή.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται μια
λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
ασφαλείας.
4. Στην οθόνη ασφαλείας, εισαγάγετε την
φράση πρόσβασης για το δίκτυό σας.
Εισαγάγετε αριθμούς απευθείας
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Για να επιλέξετε ένα γράμμα, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το
δρομέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 34
2011-12-23
4:57:36
03
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Ρυθμίσεις IP
Οθόνη
Ρύθμιση δικτύου
Εισ. κλειδιού ασφαλ.
Πληκ. 0
Ήχος
Λειτουργία IP
a
b
g
h
i
j
m
n
o
p
s
t
a/A
c
d
e
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
u
v
*
Διαγραφή
w
x
y
Χώρος
z
0
Λειτουργία DNS
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
Διακομιστής DNS
Γενικά
OK
Υποστήριξη
Υποστήριξη a Προηγ/νο m Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
3.
 Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε την φράση
πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης
που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του
δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
Πύλη
Γλώσσα
Τέλος
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μάσκα υποδικτύου
Σύστημα
Ασφάλεια
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Διεύθυνση IP
Δίκτυο
Δίκτυο
Σύστημα
Ρύθμιση
Ρυθμίσεις
4.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Στην οθόνη κατάστασης δικτύου, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί καταχώρισης.
Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις IP και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετεct Λειτουργία IP.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
την εισαγωγή αριθμών.
Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το
κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά
στο επόμενο πεδίο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα άλλα κουμπιά βέλους
για μετακίνηση επάνω, κάτω και πίσω.
Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην
επιλογή Λειτουργία DNS.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε
τους αριθμούς όπως παραπάνω.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το
προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο
Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το
προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
5.
Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- Μη αυτόματα
8.
Αν η αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργεί,
χρειάζεται να εισαγάγετε μη αυτόματα τις τιμές
της Ρύθμισης δικτύου.
Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους
περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό
σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
9.
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
11.
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
WPS(PBC)
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στη
διαδικασία "Ρύθμιση της σύνδεσης
ασύρματου δικτύου - Auto".
2. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο
Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
κατάστασης δικτύου.
Ο ευκολότερος τρόπος να ρυθμίσετε τη σύνδεση
ασύρματου δικτύου είναι μέσω της λειτουργίας
WPS (PBC) ή της λειτουργίας One Foot Connection.
Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου που
χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί WPS(PBC),
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
6.
7.
10.
12.
13.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
WPS(PBC).
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 35
35
2011-12-23
4:57:38
Ρύθμιση
Κατάσταση δικτύου
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Δίκτυο
Καλωδιακή
Σύστημα
Γλώσσα
Έλεγχος του αν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
στο δίκτυο και το Διαδίκτυο.
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια WPS(PBC)
Γενικά
Συνδεθείτε εύκολα στο σημείο πρόσβασης πατώντας το
κουμπί WPS(PBC). Επιλέξτε το αν το σημείο πρόσβασης
υποστηρίζει διαμόρφωση κουμπιού Push (PBC).
One Foot
Connection
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Ρυθμίσεις
Κατάσταση δικτύου
Οθόνη
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Διεύθυνση IP
0.0.0.0
Μάσκα υποδικτύου
0.0.0.0
Πύλη
0.0.0.0
Διακομιστής DNS
0.0.0.0
Ήχος
Δίκτυο
KT_WLAN
Σύστημα
ΓλώσσαΠραγματοποιήθηκε σύνδεση στο Διαδίκτυο με επιτυχία.
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση της υπηρεσίας Διαδικτύου,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Ασφάλεια
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του
δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το προϊόν
προβάλλει την οθόνη επιλογής δικτύου,
λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης
δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο
δίκτυό σας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία,
εμφανίζεται ένα κουμπί OK. Πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο τηλεχειριστήριο.
Γενικά
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίσεις IP
Επανάληψη
OK
< Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα την ασύρματη
σύνδεση, αν διαθέτετε έναν δρομολογητή
ασύρματου δικτύου της Samsung που υποστηρίζει
τη λειτουργία One Foot Connection. Για να
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία One
Foot Connection, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή ώστε να επιτρέπετε ή
να απαγορεύετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE.
• Αποδοχή(όλων) : Επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Αποδοχή(μόνο έγκυρων) : Επιτρέπεται
σύνδεση στο Διαδίκτυο μόνο για περιεχόμενο
BD-LIVE που περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
• Απαγόρευση : Δεν επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
One Foot Connection.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
One Foot Connection
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
Οθόνη
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Δίκτυο
Καλωδιακή
Σύστημα
Γλώσσα
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια WPS(PBC)
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Αυτ. σύνδ. στο ασ. δίκτυο αν ο ασύρμ. δρομολ. υποστηρίζει
One Foot Connection. Επιλέξτε αυτη τη σύνδεση αφού
βάλετε τον ασύρμ. δρομολ. 10 ίντσες (25 εκατοστά) από τον
προσαρμ. ασύρμ. LAN της Samsung.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Τοποθετήστε το δρομολογητή ασύρματου
δικτύου της Samsung εντός απόστασης 25
εκατοστών από τον προσαρμογέα
ασύρματου δικτύου LAN της Samsung για
να συνδεθούν.
4. Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί
αυτόματα η σύνδεση.
36
 Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν το προϊόν χρησιμοποιεί το BD-LIVE για
να στείλει τα δεδομένα δίσκου και ένα αίτημα
πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή, ο
διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που
μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι
έγκυρος και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στο
προϊόν.
 Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η
σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται
σε περιορισμούς.
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Με τη χρήση της λειτουργίας Αρχική ρύθμιση,
μπορείτε να καθορίσετε τη γλώσσα, τη Ρύθμιση
δικτύου κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία Αρχική ρύθμιση, ανατρέξτε στην
ενότητα Αρχική ρύθμιση αυτού του εγχειριδίου
χρήσης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 25)
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 36
2011-12-23
4:57:39
03
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που προσφέρει
λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της Samsung που
διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε το
προϊόν αυτό σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο
HDMI.
Με τη λειτουργία Anynet+ ενεργοποιημένη, μπορείτε να
χειριστείτε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα
τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung και να αρχίσετε την
αναπαραγωγή ενός δίσκου απλά με το πάτημα του
κουμπιού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►) στο τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης.
• Απ. : Οι λειτουργίες Anynet+ δεν είναι διαθέσιμες.
• Ενεργ. : Οι λειτουργίες Anynet+ είναι διαθέσιμες.
✎
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο
HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
 Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
 Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις
εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής
σας.
 Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που
έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT
(ετικέτα τόμου DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση
συσκευών USB που υποστηρίζουν το
πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα ανάγνωσης/
εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
 Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής
ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά τη
διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
 Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη
Διαχείριση δεδομένων BD ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
Ζώνη ώρας
Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που
ισχύει για την περιοχή σας.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ζώνη ώρας
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
GMT + 00:00
Λονδίνο, Λισαβόνα, Καζαμπλάνκα
< Αλλαγ. " Αποθ ' Επιστροφή
Διαχ. δεδ. BD
DivX® Video On Demand
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο λήψης, το
οποίο προσπελάσατε μέσω ενός δίσκου Blu-ray Disc που
υποστηρίζει την υπηρεσία BD-LIVE και είναι
αποθηκευμένο σε μια συνδεδεμένη συσκευή μνήμης flash.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής,
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους χώρου
αποθήκευσης, να διαγράψετε τα δεδομένα BD ή να
αλλάξετε τη συσκευή μνήμης flash.
Εμφανίζει τον εγκεκριμένο κωδικό εγγραφής για το
προϊόν. Αν συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία DivX
και εγγραφείτε χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό,
μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου εγγραφής VOD.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση της
εγγραφής VOD μέσω του Τα περιεχ. μου.
Πληροφορίες οθόνης διαχείρισης δεδομένων BD:
• Παρούσα Συσκευή : Προβολή της επιλεγμένης
συσκευής.
• Συνολικό Μέγεθος : Το συνολικό μέγεθος μνήμης της
συσκευής.
• Διαθέσιμο μέγεθος : Η διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή.
• Διαγραφ.Δεδομένων BD : Διαγραφή όλων των
δεδομένων BD στο μέσο αποθήκευσης
• Επιλογή συσκευής : Αλλαγή της επιθυμητής θέσης
αποθήκευσης δεδομένων BD.
DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία “http://vod.divx.com”.
✎
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν
αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η
αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Επανεν.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην
προεπιλεγμένη τιμή τους, εκτός από τις ρυθμίσεις
δικτύου και Smart Hub. Πρέπει να εισάγετε
κωδικό πρόσβασης για αυτή τη λειτουργία.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 37
Ρύθμιση
Anynet+ (HDMI-CEC)
37
2011-12-23
4:57:42
Ρύθμιση
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα
για το αρχικό μενού, το μενού δίσκου κλπ.
• Μενού οθόνης : Επιλογή της γλώσσας για
προβολή στην οθόνη.
• Μενού δίσκου : Επιλογή της γλώσσας για
προβολή του μενού δίσκου.
• Ήχος : Επιλογή της γλώσσας για τον ήχο δίσκου.
• Υπότιτλοι : Επιλογή της γλώσσας για τους
υπότιτλους δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο
αν υποστηρίζεται από το δίσκο.
Αλλαγή κωδ. pρόσ.
Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης
που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε
λειτουργίες ασφαλείας.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ () στην πρόσοψη για 5
δευτερόλεπτα ή περισσότερα. Όλες οι ρυθμίσεις
θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Ασφάλεια
Γενικά
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση δίσκων
Blu-ray και DVD στους οποίους έχει εκχωρηθεί μια ηλικιακή
ή αριθμητική αξιολόγηση που υποδεικνύει το επίπεδο
ωριμότητας του περιεχομένου. Οι αριθμοί αυτοί σάς
βοηθούν να ελέγχετε τους τύπους δίσκων Blu-ray και DVD
που μπορεί να παρακολουθήσει η οικογένειά σας.
Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία,
εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του κωδικού πρόσβασης.
Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. (Ο
προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000).
Αφού καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε την
ηλικιακή αξιολόγηση που θέλετε να ρυθμίσετε για τη
Γονική διαβάθμιση BD και το επίπεδο αξιολόγησης που
θέλετε να ρυθμίσετε για τη Γονική διαβάθμιση DVD. Το
προϊόν θα αναπαράγει μόνο τους δίσκους Blu-ray που
έχουν ηλικιακή αξιολόγηση μικρότερη ή ίση με τη
ρυθμισμένη και τους δίσκους DVD που έχουν αριθμητική
αξιολόγηση μικρότερη ή ίση με τη ρυθμισμένη, εκτός αν
εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί υποδεικνύουν περιεχόμενο για πιο
ώριμα άτομα.
Γονική διαβάθμιση BD
Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπει την
αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray με αξιολόγηση που
υπερβαίνει τη Γονική διαβάθμιση.
Γονική διαβάθμιση DVD
Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων DVD με
συγκεκριμένες αριθμητικές αξιολογήσεις, εκτός αν
εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης.
38
Οθόνη πρόσοψης
Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης πρόσοψης.
• Авто : Μείωση της φωτεινότητας κατά την αναπαραγωγή.
• Εξασ. : Μείωση της φωτεινότητας του
παραθύρου προβολής.
• Φωτεινό : Αύξηση της φωτεινότητας του
παραθύρου προβολής.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας από
το κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί λειτουργιών.
Τηλεχειριστήριο δικτύου
Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου
σάς επιτρέπει να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc από μια απομακρυσμένη συσκευή, όπως
ένα smartphone, μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης στο
τοπικό δίκτυό σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Ενεργ. στο μενού Απομακρυσμένος
έλεγχος μέσω δικτύου.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή
απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου της
Samsung για να ελέγχετε το προϊόν από μια
συμβατή φορητή συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή και το
προϊόν έχουν συνδεθεί στον ίδιο
δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή στη φορητή συσκευή.
Η εφαρμογή θα πρέπει να εντοπίσει το προϊόν
και να το εμφανίσει σε μια λίστα.
5. Επιλέξτε το προϊόν.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 38
2011-12-23
4:57:43
03
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν
την εφαρμογή για να ελέγξετε το προϊόν.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο


Υποστήριξη

Αναβάθμιση Λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για
βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση με τέσσερις
τρόπους:
• Μέσω Διαδικτύου
• Μέσω USB
• Από δίσκο
• Από αρχ. λήψης
Οι τέσσερις μέθοδοι εξηγούνται παρακάτω.
Μέσω Διαδικτύου
Για αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Μέσω Διαδικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης σε
διακομιστή.
2. Αν είναι διαθέσιμη μια λήψη, εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή
προόδου και αρχίζει η λήψη.
3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το
παράθυρο ερωτήματος αναβάθμισης με
τρεις επιλογές: Αναβάθμιση τώρα,
Αναβάθμιση αργότερα ή Όχι αναβάθμιση.
4. Αν επιλέξετε Αναβάθμιση τώρα, το προϊόν
αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
5. Αν δεν κάνετε καμία επιλογή μέσα σε ένα
λεπτό ή επιλέξετε Αναβάθμιση αργότερα, το
προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό
αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε
αργότερα το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Από αρχ. λήψης.
6. Αν επιλέξετε Όχι αναβάθμιση, το προϊόν
ακυρώνει την αναβάθμιση.

Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Μέσω Διαδικτύου.
Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το
προϊόν απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε
ξανά το προϊόν μη αυτόματα κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν
αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν
δυσλειτουργία του προϊόντος που
προκαλείται λόγω ασταθούς διαδικτυακής
σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού.
Αν θέλετε να ακυρώστε την αναβάθμιση
κατά τη λήψη του λογισμικού αναβάθμισης,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μέσω USB
Για αναβάθμιση μέσω USB, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip αναβάθμισης
λογισμικού μέσω USB στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο
φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB
μνήμης flash.
5. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη δίσκου είναι κενή και,
στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα USB
μνήμης flash στη θύρα USB του προϊόντος.
6. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
7. Επιλέξτε Μέσω USB.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η θήκη δίσκου πρέπει να είναι κενή κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB Host.
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο
μενού αναβάθμισης λογισμικού.
 Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
 Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB Host πρέπει να εκτελούνται
μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 39
Ρύθμιση
6. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, θα ερωτηθείτε
αν θέλετε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε τον
απομακρυσμένο έλεγχο του προϊόντος.
Επιλέξτε τη ρύθμιση Να επιτρ.
39
2011-12-23
4:57:43
Ρύθμιση
Από δίσκο
Για αναβάθμιση μέσω δίσκου, ακολουθήστε αυτά
τα βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip
αναβάθμισης λογισμικού στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο
φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Εγγράψτε το φάκελο σε έναν δίσκο.
Συνιστούμε τη χρήση δίσκου CD-R ή DVD-R.
5. Οριστικοποιήστε το δίσκο προτού τον
αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.
6. Τοποθετήστε το δίσκο στο προϊόν.
7. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
8. Επιλέξτε Από δίσκο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
 Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του
προϊόντος.
Από αρχ. λήψης
Η επιλογή Από αρχ. λήψης σάς επιτρέπει να κάνετε
αναβάθμιση χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που
έγινε λήψη από το προϊόν προηγουμένως, αλλά
αποφασίσατε να μην το εγκαταστήσετε αμέσως ή
ένα αρχείο που έγινε λήψη από το προϊόν σε
κατάσταση αναμονής (ανατρέξτε στην ενότητα
Λήψη σε κατάσταση αναμονής παρακάτω).
Για αναβάθμιση με την επιλογή Από αρχ. λήψης,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Αν έχει γίνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης,
θα δείτε τον αριθμό έκδοσης λογισμικού στα
δεξιά της επιλογής Από αρχ. λήψης.
2. Επιλέξτε "Από αρχ. λήψης" και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Το προϊόν προβάλλει ένα μήνυμα που σας
ρωτά αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση. Επιλέξτε
Ναι. Το προϊόν ξεκινά την αναβάθμιση.
4. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το προϊόν
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται αυτόματα.
40
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
 Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Από
αρχ. λήψης, το προϊόν πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Λήψη σε κατάστ. αναμονής
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε
κατάστ. αναμονής έτσι ώστε το προϊόν να κάνει
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής,
το προϊόν είναι απενεργοποιημένο αλλά η σύνδεσή
του στο Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο
προϊόν να κάνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης
αυτόματα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάσταση
αναμονής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λήψη σε κατάστ. αναμονής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απ..
• Απ. : Αν επιλέξετε Απ., το προϊόν σάς
ειδοποιεί με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν
είναι διαθέσιμο νέο λογισμικό αναβάθμισης.
• Ενεργ. : Αν επιλέξετε Ενεργ., το προϊόν
κάνει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης
αυτόματα όταν είναι απενεργοποιημένο
και σε κατάσταση αναμονής. Αν κάνει
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης, το
προϊόν θα σας ρωτήσει αν θέλετε να το
εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Λήψη σε
κατάστ. αναμονής, το προϊόν πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Επικοιν. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για
βοήθεια με το προϊόν σας.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 40
2011-12-23
4:57:44
Αναπαραγωγή
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE ( ) για να
κλείσετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη
συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του
δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
Δομή δίσκου
Τα περιεχόμενα των δίσκων συνήθως χωρίζονται
όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
τίτλος 1
κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2
κεφάλαιο 1
τίτλος 2
κεφάλαιο 2
κεφάλαιο 3
κομμάτι 4
κομμάτι 5
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
04
Βασικές λειτουργίες
• Audio CD (CD-DA)
κομμάτι 1
3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE ( ) για να
κλείσετε τη θήκη δίσκου.
4. Πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
κομμάτι 2
κομμάτι 3
• MP3, WMA, DivX, MKV και MP4
φάκελος (ομάδα) 1
αρχείο 1
αρχείο 2
αρχείο 1
φάκελος (ομάδα) 2
αρχείο 2
αρχείο 3
Κουμπιά που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ►) Έναρξη της αναπαραγωγής.
Διακοπή της αναπαραγωγής.
• Αν πατήσετε το κουμπί
μία φορά: Το σημείο
διακοπής της αναπαραγωγής
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (  )
απομνημονεύεται.
• Αν πατήσετε το κουμπί δύο
φορές: Το σημείο διακοπής
της αναπαραγωγής δεν
απομνημονεύεται.
ΠΑΥΣΗ (  )
Παύση της αναπαραγωγής.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για ορισμένους δίσκους, αν πατήσετε το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () μία φορά ενδέχεται να
μην απομνημονευτεί το σημείο διακοπής της
αναπαραγωγής.
 Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς
μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους,
υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος
και ενδέχεται να σταματήσουν να
αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής τους.
Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/
αναδυόμενου μενού
Χρήση του μενού δίσκου
hZ
DISC MENU
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί DISC
MENU του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
κάνετε μια επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού
ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 41
41
2011-12-23
4:57:44
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του μενού τίτλου
Z
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί TITLE
MENU στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για
να κάνετε την επιθυμητή επιλογή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού
ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
 Το μενού τίτλου εμφανίζεται μόνο αν
υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.
Χρήση του αναδυόμενου μενού
h
TITLE MENU
POPUP
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν
 Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού
ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
z
42
• Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ().
την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ().
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί DISC
MENU ή TITLE MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε μια καταχώριση που
θέλετε να αναπαράγετε από τη
Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε
να κάνετε γρήγορη αναζήτηση σε ένα κεφάλαιο
ή ένα κομμάτι και να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία παράλειψης για να μεταπηδήσετε
στην επόμενη επιλογή.
Αναζήτηση της επιθυμητής σκηνής
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί POPUP
στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► ή το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε το επιθυμητό μενού.
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και
παράλειψης
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
ακούγεται ήχος.
 Αν πατήσετε πολύ γρήγορα το κουμπί  ή
, αυτό το προϊόν ενδέχεται να θεωρήσει ότι
απλά κρατάτε πατημένο το κουμπί. Επειδή κάτι
τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα ακατάλληλη
λειτουργία, φροντίστε να μη πατάτε πολύ
γρήγορα αυτά τα κουμπιά.
Παράλειψη κεφαλαίων
hzZyx
• Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (#$).
Αν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ($), ο
δίσκος μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο.
Αν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (#), ο
δίσκος μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου.
Με ένα ακόμη πάτημα, ο δίσκος μεταβαίνει
στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 42
2011-12-23
4:57:46
04
Επαν.
> Απ.
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
hzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής (),
πατήστε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ().
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (), η ταχύτητα
αναπαραγωγής μειώνεται ως εξής:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
REPEAT.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/
αναπαραγωγή καρέ-καρέ
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία
επανάληψης ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη.
Επανάληψη τμήματος
αργή κίνηση δεν ακούγεται ήχος.
 Η αργή κίνηση λειτουργεί μόνο με
αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
hzZy
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
hzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί ΠΑΥΣΗ (  ).
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΠΑΥΣΗ (  ),
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής καρέκαρέ δεν ακούγεται ήχος.
 Η κίνηση καρέ-καρέ λειτουργεί μόνο με
αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί REPEAT στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Επανάληψη A-B.
Επαν.
REPEAT
> Επανάληψη Α-Β : Απ. " Σήμ. A
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο
όπου θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Α).
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο
όπου θέλετε να σταματήσει η
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Β).
5. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
REPEAT.
6. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
hzZyx ✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ορίσετε το σημείο (B) προτού παρέλθουν 5
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου ενός δίσκου.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Κεφάλαιο ή Τίτλ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
REPEAT
δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα
απαγόρευσης.
 Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία
επανάληψης ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 43
43
2011-12-23
4:57:48
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού
δίσκου πατώντας το κουμπί TOOLS.
TOOLS
• Οθόνη μενού Εργαλεία
Εργαλεία
Αναζήτ. τίτλου
Αναζ. κεφαλαίου
Αναζήτ. χρον.
Ρύθμιση εικόνας
Ήχος
Ισοστ.Xρ
Υπότιτλοι
Γωνία
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Κανονικό
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Απ.
1/1
< Αλλαγ. " Καταχώρ. ' Επιστροφή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Εργαλεία
ενδέχεται να διαφέρει.
Απευθείας μετάβαση στην
επιθυμητή σκηνή
 Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
κύριου/δευτερεύοντα ήχου.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για εναλλαγή
μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κύριου και
δευτερεύοντα ήχου.
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
ήχου που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
 Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση
μορφής πολυκαναλικού LPCM ή Dolby Digital
στα Αγγλικά.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
hZx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Υπότιτλοι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
hzZy ✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αναζήτ. τίτλου, Αναζ. κεφαλαίου ή
Αναζήτ. χρον..
3. Εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή Τίτλ.,
Κεφάλαιο ή Χρόνος αναπαραγ.
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
 Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD,


Επιλογή της γλώσσας ήχου
hzZx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ήχος.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.


ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε στους
επιθυμητούς υπότιτλους από το μενού δίσκου.
Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο
δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε
όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
κύριου/δευτερεύοντα ήχου.
Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους
κύριους και τους δευτερεύοντες υποτίτλους.
Ο συνολικός αριθμός των υποτίτλων είναι το
άθροισμα των κύριων και των
δευτερευόντων υποτίτλων.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν
η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις
ήχου BONUSVIEW.
44
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 44
2011-12-23
4:57:53
04
x
• Πρέπει να έχετε αποκτήσει πείρα στην εξαγωγή
και την επεξεργασία βίντεο προκειμένου να
χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων,
αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με
όνομα αρχείου ίδιο με αυτό του αρχείου
πολυμέσων DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα:
Ριζικός κατάλογος, Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 60
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες
Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte, όπως
Κορεατικά και Κινέζικα) για το όνομα αρχείου.
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας
hZ
• Χρήστης : Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει
τη φωτεινότητα, τη μείωση θορύβου, την
αντίθεση, τη φωτεινότητα, το χρώμα και
την απόχρωση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και
έχει ρυθμισμένο το BD Wise σε Ενεργ., το μενού
ρύθμισης εικόνας δεν εμφανίζεται.
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία υποτίτλων
Ρύθμιση του BONUSVIEW
h
Η δυνατότητα BONUSVIEW σάς επιτρέπει να
προβάλετε πρόσθετο περιεχόμενο (όπως
σχολιασμό) σε ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη,
ενώ αναπαράγεται η ταινία.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν ο
δίσκος διαθέτει τη δυνατότητα Βonusview.
Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει
πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης
σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Γωνία.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γωνία.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γωνία.
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας
hzZy
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
προσαρμόσετε την ποιότητα βίντεο.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για επιλογή του
επιθυμητού τρόπου Λειτουργία.
• Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
να αυξήσετε την ευκρίνεια.
• Κανονικό : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
• Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η καλύτερη
ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
Κύριος ήχος/βίντεο
Δευτερεύων ήχος/βίντεο
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βίντεο
BONUSVIEW ή Ήχος BONUSVIEW.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το
επιθυμητό Βonusview.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν αλλάξετε βίντεο BONUSVIEW, ο ήχος
BONUSVIEW αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με
το βίντεο BONUSVIEW.
Εργαλεία
Βίντεο BONUSVIEW
Απ.
Ήχος BONUSVIEW :
0/1 Απ.
Picture Settings
< Αλλαγ.
" Καταχώρ.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 45
45
2011-12-23
4:57:54
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση μουσικής
7
Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Αναπαραγωγή του
επιλεγμένου κομματιού.
8
Κουμπί ►: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μετάβαση στην επόμενη σελίδα της λίστας
μουσικής ή μετάβαση στο επόμενο κομμάτι της
λίστας αναπαραγωγής.
Κουμπί ◄: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της λίστας
μουσικής ή μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
της λίστας αναπαραγωγής.
9
Κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ: Διακοπή της αναπαραγωγής
ενός κομματιού.
0
Κουμπί $: Αναπαραγωγή του επόμενου
κομματιού.
!
Κουμπί #: Αναπαραγωγή του προηγούμενου
κομματιού.
Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά από τρία
δευτερόλεπτα αναπαραγωγής στη λίστα
αναπαραγωγής, το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται
ξανά από την αρχή. Όμως, αν πατήσετε αυτό
το κουμπί εντός τριών δευτερολέπτων από
την έναρξη της αναπαραγωγής στη λίστα
αναπαραγωγής, αναπαράγεται το προηγούμενο
κομμάτι.
@
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά: Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής,
πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι. (μόνον CD
ήχου (CD-DA))
ow
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
6
DSP
HUB
1
Κουμπί REPEAT: Επιλογή του τρόπου λειτουργίας
αναπαραγωγής στη λίστα αναπαραγωγής.
2
Κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:
CD ήχου (CD-DA): Γρήγορη αναπαραγωγή.
ΜΡ3: Μεταπήδηση κατά την αναπαραγωγή (10
δευτερόλεπτα).
3
Κουμπί ΠΑΥΣΗΣ: Παύση της αναπαραγωγής.
4
Κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αναπαραγωγή του
τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού.
5
Κουμπιά ▲▼: Επιλογή κάποιου κομματιού από
τη λίστα μουσικής ή τη λίστα αναπαραγωγής.
6
ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C): Επιλέξτε μεταξύ Λειτουργίας
Επεξεργασίας ή Αναπαραγωγής.
46
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 46
2011-12-23
4:57:55
04
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
• Για έναν δίσκο ΜΡ3, πατήστε τα κουμπιά
◄► για να επιλέξετε Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
CD ήχου (CD-DA)/MP3
1. Κατά την αναπαραγωγή μιας λίστας
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
REPEAT.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας αναπαραγωγής, πατώντας
επανειλημμένα το κουμπί REPEAT.
Στοιχεία οθόνης CD ήχου (CD-DA)/MP3
1
2
3
Απενεργ.
REPEAT
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3
Τα κομμάτια ενός δίσκου
CD ήχου (CD- αναπαράγονται με τη σειρά
DA)/MP3
που έχουν εγγραφεί στο
δίσκο.
Μουσική
1/13
Κομ. 001
Κομ. 001
( ) Ένα
τραγούδι
CD ήχου (CD- Επαναλαμβάνεται το τρέχον
DA)/MP3
κομμάτι.
00:43
Κομ. 002
(
03:56
Κομ. 003
7
6
) Όλα
CD ήχου (CD- Επαναλαμβάνονται όλα τα
DA)/MP3
κομμάτια.
04:41
Κομ. 004
+
00:13 / 00:43
CD ήχου
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
04:02
" Καταχώρ. < Σελίδα
5
Εργαλεία ' Επιστροφή
4
1
Προβολή των πληροφοριών της μουσικής.
2
Προβολή της λίστας αναπαραγωγής.
3
Προβολή του τρέχοντος κομματιού/συνολικού
αριθμού κομματιών.
4
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
5
Προβολή του τρέχοντος χρόνου αναπαραγωγής/
συνολικού χρόνου αναπαραγωγής.
6
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης
αναπαραγωγής.
7
Προβολή της κατάστασης επαναλαμβανόμενης
αναπαραγωγής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS και ρυθμίστε το Λειτ. τυχ. σειράς σε
Ενεργ. Μπορείτε να αναπαράγετε τα κομμάτια
με τυχαία σειρά.
Λίστα αναπαραγωγής
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
• Για έναν δίσκο ΜΡ3, πατήστε τα κουμπιά
◄► για να επιλέξετε Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () ή το κουμπί
RETURN. Εμφανίζεται η οθόνη λίστας
μουσικής.
3. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) για να
επιλέξετε Λειτ.Eπεξ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι. Κατόπιν,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Επαναλάβετε
αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε και άλλα
κομμάτια.
• Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο
επιλεγμένο αρχείο.
• Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε
ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
αποεπιλέξετε το κομμάτι.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 47
47
2011-12-23
4:57:56
Βασικές λειτουργίες
CD ήχου | Μουσική
1/2 Σελίδα
Εпιλ. στοιχεία : 3
Κομ. 001
Κομ. 002
00:43
03:56
Κομ. 003
Κομ. 004
04:41
04:02
Κομ. 005
Κομ. 006
03:43
03:40
Κομ. 007
Κομ. 008
04:06
03:52
Κλ. λειτ. επεξεργ. ( ) Σελίδα
Εργαλεία
" Επιλ. ' Επιστροφή
5. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι και πατήστε
το κουμπί TOOLS.
6. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα κομμάτια,
επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ. στο μενού Εργαλεία
και πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• SMART SOUND : Αυτή η επιλογή ρυθμίζει και
σταθεροποιεί την ένταση ήχου όταν αλλάζει
απότομα κατά την αλλαγή καναλιού ή σκηνής.
• MP3 ENHANCER : Αυτή η επιλογή βοηθά
επίσης στη βελτίωση της εμπειρίας ακρόασης
(π.χ. μουσική mp3). Μπορείτε να αναβαθμίσετε
τον ήχο επίπεδου MP3 (24 kHz, 8 bit) στο
επίπεδο ήχου ενός CD (44,1 kHz, 16 bit).
• POWER BASS : Αυτή η λειτουργία δίνει
έμφαση στους χαμηλούς τόνους, παρέχοντας
υπόκωφα εφέ ήχου.
• VIRTUAL 7.1 : Εφαρμόζει το εφέ ήχου 7.1 CH
σε σύστημα με ηχεία 5.1 CH.
• USER EQ : Μπορείτε να διαμορφώσετε μη
αυτόματα τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Λειτουργία SFE (Εφέ ηχητικού πεδίου)
Μουσική
1/3
Κομ. 001
Κομ. 001
00:43
Κομ. 002
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας SFE που ταιριάζει καλύτερα
στον τύπο μουσικής που ακούτε.
SFE MODE
03:56
Πατήστε το κουμπί SFE MODE.
Κομ. 003
04:41
+
00:13 / 00:43
CD ήχου
" Καταχώρ.
Εργαλεία
' Επιστροφή
7. Για να επιστρέψετε στο Λειτ.Eπεξ., πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ή το κουμπί RETURN.
8. Για να εξέλθετε από το Λειτ.Eπεξ., πατήστε
το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αίθουσα
συμφωνικής
στην Αθήνα
(Αίθουσα 1)
Παρέχει καθαρά φωνητικά, σαν
να ακούτε μουσική σε μια
αίθουσα συναυλιών.
Αίθουσα
Φιλαρμονικής
στην Αθήνα
(Αίθουσα 2)
Παρέχει επίσης καθαρά
φωνητικά, σαν να ακούτε
μουσική σε μια αίθουσα
συναυλιών, αλλά είναι λιγότερο
δυνατά από αυτά της ρύθμισης
Αίθουσα 1.
Jazz Club
στην Αθήνα
B
Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Τζαζ.
Εκκλησία
στην Αθήνα
Δίνει την αίσθηση ακρόασης σε
μια μεγαλοπρεπή εκκλησία.
Αμφιθέατρο
(Ροκ)
Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Ροκ.
 Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε ένα
CD ήχου (CD-DA).
Τρόπος λειτουργίας ήχου
Λειτουργία DSP (Ψηφιακή επεξεργασία
σήματος)
Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας προς
βελτιστοποίηση του ήχου, όπως επιθυμείτε.
Πατήστε το κουμπί DSP.
Απ.
Κάντε αυτήν την επιλογή για
κανονική ακρόαση.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER
EQ DSPOFF
48
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 48
2011-12-23
4:57:58
04
G
Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό
τρόπο λειτουργίας ήχου Dolby Pro
Logic II.
Πατήστε το κουμπί
Προβολή αρχείων φωτογραφιών
PL II.
MUSIC
Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να
ακούσετε ηχητικά εφέ που σας
δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε
σε μια ζωντανή εκτέλεση.
MOVIE
Παρέχει ρεαλισμό στην ηχητική
επένδυση μιας ταινίας.
PROLOGIC
Μπορείτε να ακούσετε μια πηγή ήχου
2 καναλιών με ήχο surround 5.1
καναλιών και όλα τα ηχεία ενεργά.
- Ενδέχεται να μην αναπαράγεται
ήχος από συγκεκριμένα ηχεία,
ανάλογα με το σήμα εισόδου.
MATRIX
Ακούτε πολυκαναλικό ήχο surround.
STEREO
Κάντε αυτήν την επιλογή για να ακούτε
ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό/
δεξιό ηχείο και το υπογούφερ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro
Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις
υποδοχές εισόδου ήχου (L και R) του προϊόντος.
Αν τη συνδέσετε σε μόνο μία από τις εισόδους
(L ή R), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.
S/W LEVEL
Μπορείτε να προσαρμόσετε την
ένταση ήχου του υπογούφερ.
Αναπαραγωγή εικόνων
1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB
που περιέχει αρχεία JPEG ή τοποθετήστε
έναν δίσκο που περιέχει αρχεία JPEG.
Βασικές λειτουργίες
MΤρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic II
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Τα
Περιεχ.μου και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ αφού πατήσετε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Φωτογραφίες.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να
αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να
αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους
και το γραφικό PG σε τρόπο λειτουργίας
πλήρους οθόνης.
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
της παρουσίασης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες
πατώντας το κουμπί TOOLS.
TOOLS
Εργαλεία
S/W LEVEL
Παύση пαρουσίασης
Ταχύτ. пροβολής
:
Κανονικό
Εφέ пροβ.διαφαν. :
Εξασθ
Μουσ. υпόκρουση :
Απ.
Рύθμιση μουσικής υпόκρουσης
Ζουμ
Περιστροφή
Ρύθμιση εικόνας
Πληροφορίες
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
• Παύση пαρουσίασης : Κάντε αυτήν την επιλογή αν
θέλετε να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.
• Ταχύτ. пροβολής : Επιλέξτε για να
προσαρμόσετε την ταχύτητα της παρουσίασης.
• Εφέ пροβ.διαφαν. : Επιλέξτε για να
καθορίσετε το εφέ παρουσίασης.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 49
49
2011-12-23
4:58:01
Βασικές λειτουργίες
• Μουσ. υпόκρουση : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε
να ακούτε μουσική κατά την προβολή μιας εικόνας.
• Рύθμιση μουσικής υпόκρουσης : Κάντε αυτήν την
επιλογή αν θέλετε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις μουσικής
υπόκρουσης.
• Ζουμ : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να
μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως και
4 φορές)
• Περιστροφή : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να
περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτή η επιλογή περιστρέφει
την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα).
• Ρύθμιση εικόνας : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε
να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας.
• Πληροφορίες : Προβολή πληροφοριών για την εικόνα,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του μεγέθους
αρχείου κλπ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση
που είναι συμβατή με BD Wise και έχει ρυθμισμένο
το BD Wise σε Ενεργ., το μενού Ρύθμισης εικόνας
δεν εμφανίζεται.
 Προτού μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας θα
πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με
το αρχείο μουσικής. 1στόσο, η ποιότητα του ήχου
ενδέχεται να επηρεάζεται από το ρυθμό μετάδοσης
bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας
και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
 Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης
bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, μπορεί να
σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής τους.
Αναπαραγωγή από συσκευή
αποθήκευσης USB
F
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB για
την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων (MP3, JPEG,
DivX κλπ.) που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
1.
2.
Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής,
συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB
στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη
του προϊόντος.
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Συνδεδεμένη συσκευή
Photos
USB
Λειτουρ.
My Devices
Music
Internet
Ρυθμίσεις
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
3.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5.
Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών, ανατρέξτε στις
σελίδες 41~50.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Πρέπει να καταργήσετε με ασφάλεια τη συσκευή
αποθήκευσης USB (με την εκτέλεση της
λειτουργίας "Ασφαλής αφαίρεση USB")
προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο
βλάβης στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί
MENU για να μεταβείτε στο αρχικό μενού,
επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
 Αν ανοίξετε τη θήκη δίσκων κατά την
αναπαραγωγή από μια συσκευή αποθήκευσης
USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής αλλάζει
αυτόματα σε "BD/DVD".
Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
d WPS(PBC)
50
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 50
2011-12-23
4:58:04
04
Με χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να
επιλέξετε FM.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός στην προεπιλογή 1: Πρέπει
πρώτα να προσθέσετε μια επιθυμητή
συχνότητα ως προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ () για να επιλέξετε PRESET και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING/CH
(
) για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο
σταθμό.
• Μη αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () για να επιλέξετε
MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
) για να συντονιστείτε σε μια
TUNING/CH (
χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ () για να επιλέξετε MANUAL και,
στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί
) για αυτόματη αναζήτηση
TUNING/CH (
στη ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο
ήχος εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών
STEREO και MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε
MONO για καθαρές εκπομπές χωρίς
παρεμβολές.
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM
89,10 στη μνήμη
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να
επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING/CH (
) για να
επιλέξετε <89.10>.
TUNER
3. Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY. MEMORY
C
• Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
NUMBER.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί TUNER
MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού
εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη NUMBER.
• Η ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη
και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
5. Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
σταθμό, πατήστε το κουμπί TUNING/CH
(
) για να επιλέξετε κάποιο κανάλι.
Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS
Χρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων
ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να
στέλνουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το
κανονικό σήμα του προγράμματός τους.
Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά
τους και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή
μουσική κλπ.
Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM που
παρέχει την υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην
οθόνη η ένδειξη RDS.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη
στιγμή.
• PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):
Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής
και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το
κείμενο που εκπέμπεται από έναν σταθμό (αν
υπάρχει) και αποτελείται από έως 64
χαρακτήρες.
• CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.
Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν
πληροφορίες PTY, RT ή CT, άρα αυτές οι
πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε
όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF
υποδεικνύει ότι οι αναγγελίες κίνησης
βρίσκονται σε εξέλιξη.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη
λειτουργεί σωστά αν ο συντονισμένος
σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS
ή αν η ισχύ του σήματος είναι χαμηλή.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 51
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση ραδιοφώνου
51
2011-12-23
4:58:08
Βασικές λειτουργίες
Προβολή των σημάτων RDS
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS
που στέλνει ο σταθμός.
Πατήστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ
ακούτε έναν σταθμό FM.
RDS DISPLAY
1
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η
ένδειξη αλλάζει για να εμφανίσει τις
ακόλουθες πληροφορίες: PS NAME
RT CT Frequency
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
η ένδειξη <PS NAME> και, στη
PS (Υπηρεσία συνέχεια, προβάλλονται τα
προγράμματος) ονόματα των σταθμών. Αν δεν
στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η
ένδειξη <NO PS>.
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
η ένδειξη <RT> και, στη
RT
συνέχεια, προβάλλονται τα
(Ραδιοφωνικό μηνύματα κειμένου που στέλνει ο
σταθμός.
κείμενο)
Αν δεν στέλνεται σήμα,
εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα
Η συχνότητα του σταθμού (δεν
παρέχεται από την υπηρεσία
RDS).
Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να
διακρίνει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα
και χρησιμοποιεί πάντα κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να
εμφανίσει τονισμένα γράμματα, για
παράδειγμα το γράμμα <A,> ενδέχεται να
αντιπροσωπεύει τονισμένα γράμματα <A’s>
όπως <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
λειτουργία PTY-SEARCH
Αναζήτηση ενός προγράμματος με
χρήση των κωδικών ΡΤΥ
Προτού ξεκινήσετε!
• Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε
αποθηκευμένους σταθμούς.
• Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () κατά την
αναζήτηση.
• Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση
των παρακάτω βημάτων.
Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού την
ολοκληρώσετε, αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
• Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο
τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το
σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο
τηλεχειριστήριο.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Πατήστε το κουμπί PTY SEARCH ενώ
ακούτε έναν σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί PTY- ή PTY+ μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός
PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί PTY SEARCH, ενώ
ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο
προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην
οθόνη.
• Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση
στους 15 αποθηκευμένους σταθμούς FM,
τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν που
επιλέξατε και συντονίζεται στο
συγκεκριμένο σταθμό.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS
είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα
συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα
αποθηκευμένα κανάλια καθορίζοντας τον
κωδικό PTY.
52
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 52
2011-12-23
4:58:10
04
Αν το σύστημα συνδεθεί με iPod/iPhone,
μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από το iPod/
iPhone μέσω του συστήματος.
5V 500mA





iPod nano (5η γενιά)
iPod nano (4η γενιά)
iPod nano (3η γενιά)
iPod nano (2η γενιά)
iPod nano (1η γενιά)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η σήμανση "Made
1. Συνδέστε το iPod/iPhone χρησιμοποιώντας
το καλώδιο USB στην εμπρός θύρα USB.
• Το iPod ενεργοποιείται αυτόματα.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται
το μήνυμα "iPod".
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για
αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγξετε
απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως
αυτές των κουμπιών ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, # /$ και /.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 15).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ



 Αν θέλετε να επιστρέψετε στα μενού του iPod
με τη συσκευή αναπαραγωγής iPod
συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου USB,
πατήστε FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή
πατήστε στην πρόσοψη του συστήματος
και επιλέξτε R. IPOD. Ο τρόπος λειτουργίας
FUNCTION αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM


Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν
 iPod touch (3η γενιά)
 iPod touch (2η γενιά)
 iPod touch (1η γενιά))
 iPod classic
 iPod με βίντεο
 iPod με υποδοχή σταθμού σύνδεσης
 iPod με τροχό επιλογής


for iPod"
υποδεικνύει ότι ένα
ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση
με συσκευές iPod και πιστοποιείται από τον
κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της εταιρείας Apple.
Η σήμανση "Made for iPhone" υποδεικνύει
ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές
iPhone και πιστοποιείται από τον
κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της εταιρείας Apple.
Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη
λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη
συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας
και τους κανονισμούς.
Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη
λειτουργεί κανονικά με μοντέλα iPod και
iPhone που δεν αναφέρονται παραπάνω. Αν
προκύψει κάποιο πρόβλημα με οποιοδήποτε
από τα μοντέλα που αναφέρονται
παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του
iPod/iPhone στην τελευταία έκδοση.
Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του
iPod, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα
με τον έλεγχό του. Αυτό δεν αποτελεί
δυσλειτουργία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού ή τον
τύπο του iPod, ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να διαφέρουν. Εγκαταστήστε το
τελευταίο λογισμικό για το iPod
(συνιστάται).
Η αναπαραγωγή του περιεχομένου
εφαρμογών μέσω του προϊόντος δεν είναι
εγγυημένη. Συνιστούμε να αναπαράγετε από
το iPod το περιεχόμενο που κάνετε λήψη.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη
χρήση του iPod, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.apple.com/support/ipod
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 53
53
2011-12-23
4:58:12
Υπηρεσίες δικτύου
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE,
συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία
δικτύου.
1. Σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο
(ανατρέξτε στις σελίδες 23~24)
2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 33~36)
Χρήση του Smart Hub
Μέσω του Smart Hub, μπορείτε να αναπαράγετε
ταινίες, βίντεο και μουσική από το Διαδίκτυο, να
προσπελάσετε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν
εφαρμογές και να τα προβάλετε στην τηλεόρασή
σας. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τις
εφαρμογές περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά,
προβλέψεις καιρού, αξίες χρηματιστηρίου,
χάρτες, φωτογραφίες και παιχνίδια.
3. Εμφανίζεται η οθόνη του Smart Hub.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες μόνο σε
συγκεκριμένες χώρες.
4. Εμφανίζεται η οθόνη συμφωνίας όρων χρήσης
υπηρεσίας.
Αν θέλετε να αποδεχτείτε τη συμφωνία,
πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Συμφωνώ και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα
για να εμφανιστούν οι οθόνες.
5. Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης υπηρεσίας
για να εγκαταστήσει έναν αριθμό υπηρεσιών
και εφαρμογών. Όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία, η οθόνη κλείνει. Οι εφαρμογές και
οι υπηρεσίες που έγιναν λήψη εμφανίζονται
στην οθόνη του Smart Hub. Αυτή η διαδικασία
ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
SMART HUB στο τηλεχειριστήριο.
 Η οθόνη του Smart Hub ενδέχεται να κλείσει
στιγμιαία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εγκατάστασης.
Πρώτη εκτέλεση του Smart Hub
Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε το Smart
Hub, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
 Μετά την εγκατάσταση ενδέχεται να
εμφανιστούν μερικές οθόνες. Μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να τις
κλείσετε ή να τις αφήσετε να κλείσουν μόνες
τους.
6. Για να εκκινήσετε μια εφαρμογή, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε ένα
widget και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Διαδίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
54
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 54
2011-12-23
4:58:13
05
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Οι εφαρμογές μου: Προβολή της προσωπικής
σας συλλογής εφαρμογών, στην οποία μπορείτε
να προσθέτετε, να τροποποιείτε και να διαγράφετε
εφαρμογές.
5
Search
Your Video
Βοήθεια πλοήγησης: Προβολή των
κουμπιών τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για πλοήγηση στο Smart Hub.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A): Σύνδεση στο Smart Hub.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B): Ταξινόμηση των εφαρμογών.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C): Επεξεργασία των εφαρμογών.
• ΜΠΛΕ (D): Αλλαγή των ρυθμίσεων του
Smart Hub.
Contents 3
Contents 4
Συνιστάται
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Υπηρεσίες δικτύου
Το Smart Hub με μια ματιά
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
7
6
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η εταιρεία Samsung Electronics δεν
1
Διαφημιστικό περιεχόμενο: Προβολή του
οδηγού Smart Hub, μιας παρουσίασης του
προϊόντος και παρουσιάσεων νέων εφαρμογών.
2
Your Video: Παρέχει συστάσεις για βίντεο με
βάση τις προτιμήσεις σας.
• Σας επιτρέπει να δείτε συστάσεις ταινιών με
βάση τις προηγούμενες προτιμήσεις σας.
• Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ταινία,
εμφανίζει μια λίστα με τους παρόχους VOD
(Βίντεο κατά απαίτηση) που διαθέτουν
την ταινία και σας επιτρέπει να επιλέξετε
έναν πάροχο για ροή δεδομένων. (Η
ροή δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη σε
ορισμένες περιοχές).
• Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ενότητας
Your Video, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
• Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σε
συγκεκριμένες περιοχές.
3
4
5
Search : Παρέχει μια ενοποιημένη αναζήτηση
για παρόχους βίντεο και συνδεδεμένες συσκευές
AllShare.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη
χρήση του Smart Hub (εκτός από όταν
παρακολουθείτε έναν δίσκο Blu-ray Disc).
• Για εύκολη πρόσβαση, χρησιμοποιήστε το
κουμπί SEARCH στο τηλεχειριστήριο.
• Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας
αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
Samsung Apps: Μπορείτε να κάνετε λήψη
διάφορων χρεώσιμων ή δωρεάν υπηρεσιών
εφαρμογών.
Συνιστάται : Προβολή προτεινόμενου
περιεχομένου που διαχειρίζεται η Samsung.






αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν
διακοπή της υπηρεσίας Smart Hub που
προκαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών για
οποιονδήποτε λόγο.
Η υπηρεσία Smart Hub εκτελεί λήψη και
επεξεργασία δεδομένων μέσω Διαδικτύου,
ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε
διαδικτυακό περιεχόμενο στην οθόνη της
τηλεόρασής σας.
Αν η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ασταθής, η
υπηρεσία ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση
ή να διακοπεί.
Επιπλέον, το προϊόν ενδέχεται να
απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω των
συνθηκών στο Διαδίκτυο.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη σύνδεση στο
Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.
Οι υπηρεσίες εφαρμογών ενδέχεται να
παρέχονται αποκλειστικά στα Αγγλικά και το
διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με την περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
κάποια υπηρεσία Smart Hub, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία του αντίστοιχου
παρόχου υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση από τον πάροχο
υπηρεσιών του Smart Hub.
Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Smart Hub
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση
υλικολογισμικού του προϊόντος.
Το χρεώσιμο περιεχόμενο DivX που διαθέτει
προστασία από αντιγραφή αναπαράγεται μόνο
μέσω καλωδίου HDMI.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 55
55
2011-12-23
4:58:15
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση του πληκτρολογίου
Δημιουργία λογαριασμού
Μέσω του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να
εισάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
Για να αποκτήσετε μια δική σας αποκλειστική
διαμόρφωση του Smart Hub, δημιουργήστε το
δικό σας λογαριασμό Smart TV.
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
0
2
Αλλαγή
3
T9
Διαγραφή
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο
τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη
σύνδεσης.
Search
6
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
ab
Ab
b Μέθοδος εισαγωγής
AB
1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Σύνδ. χρ.

Recommended
Aναγν. Smart TV
Πατήστε [ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ]
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Password
Πατήστε
[ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
/ Γλώσσα: English
xxxxxxxx
Contents 2
%
 Απομνημ. του αναγν. και του κωδ. πρόσβ. Smart TV.
4
5
1
Το τρέχον πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το για να εισάγετε γράμματα,
αριθμούς και σύμβολα.
2
Πατήστε το κουμπί FULL SCREEN στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο
λειτουργίας εισαγωγής.
: ab, Ab, AB, αριθμοί ή εικονίδια.
3
Εμφανίζει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας εισαγωγής.
4
Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B) στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη μέθοδο
εισαγωγής. (T9 ή ABC)
5
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο
για να αλλάξετε τη γλώσσα.
6
Πατήστε το κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο
για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων
Για να εισάγετε κείμενο, πατήστε το αριθμητικό
κουμπί στο τηλεχειριστήριο που αντιστοιχεί στο
γράμμα που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε
γρήγορα το κουμπί για να εισάγετε ένα γράμμα
που δεν είναι το πρώτο γράμμα που εμφανίζεται
στο κουμπί του πληκτρολογίου οθόνης. Για
παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε το γράμμα b,
πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί 2 στο
τηλεχειριστήριο. Για να εισάγετε το πρώτο
γράμμα που εμφανίζεται σε ένα κουμπί, πατήστε
το, αφήστε το και περιμένετε.
Για να μετακινηθείτε μέσα στο κείμενο,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους. Για να
διαγράψετε κείμενο, μετακινήστε το δρομέα στα
δεξιά του χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί REPEAT.
Για να εναλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων/πεζών και
να εισάγετε αριθμούς ή σημεία στίξης, πατήστε
το κουμπί FULL SCREEN.
56
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Σύνδ. χρ.
xxxxxxxx
Δημ. λογαρ.
Contents 4
Ακύρωση
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Απώλεια κωδ.πρ.
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
2.
3.
4.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Δημ. λογαρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε Aναγν. Smart
TV και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται μια οθόνη
εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Αυτό θα είναι το αναγνωριστικό σας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το πληκτρολόγιο λειτουργεί όπως το
πληκτρολόγιο ενός κινητού τηλεφώνου.
5.
6.
7.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη
δημιουργίας λογαριασμού.
Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η
οθόνη κωδικού πρόσβασης και ένα πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων,
αριθμών και συμβόλων.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο
τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε ή να
αποκρύψετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς
τον εισάγετε.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 56
2011-12-23
4:58:16
05
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη
σύνδεσης.
Επιλέξτε Επιβεβαίωση κωδικού
πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη σύνδεσης,
επιλέξτε Δημ. λογαρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο που σας ζητά να συνεχίσετε με
την καταχώριση της υπηρεσίας.
Επιλέξτε Εγγραφείτε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο Καταχώριση
λογαριασμού υπηρεσίας.
• Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε
από τους παρόχους που εμφανίζονται,
μπορείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό του
παρόχου και τον κωδικό πρόσβασής του με
το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε. Η
καταχώριση διευκολύνει την πρόσβαση στη
διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου. Για
οδηγίες σχετικά με την καταχώριση, μεταβείτε
στο βήμα 2 της Διαχείρισης λογαριασμών
στην ενότητα Μενού ρυθμίσεων.
• Αν δεν έχετε ενεργό λογαριασμό σε έναν
πάροχο ή αν δεν θέλετε να καταχωρίσετε
ενεργούς λογαριασμούς αυτή τη στιγμή,
επιλέξτε Εγγρ. αργότερα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Μπορείτε
επίσης να αφήσετε το παράθυρο να κλείσει
μόνο του μετά από περίπου ένα λεπτό.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωριστικό.
 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10
λογαριασμούς χρήστη.
 Δεν χρειάζεστε λογαριασμό για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
Σύνδεση σε λογαριασμό
Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart TV που
διαθέτετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
Με την κύρια οθόνη του Smart Hub να
εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, πατήστε το
ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
2.
3.
4.
5.
Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο πεδίο
Aναγν. Smart TV και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επιλέξτε το αναγνωριστικό σας από τη λίστα
που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η
οθόνη σύνδεσης.
Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο κωδικού πρόσβασης και ένα
πληκτρολόγιο.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το
τηλεχειριστήριο. Όταν τελειώσετε, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, επιλέξετε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν θέλετε το Smart Hub να εισάγει αυτόματα
τον κωδικό πρόσβασής σας, επιλέξτε
Απομνημόνευση αναγνωριστικού και κωδικού
πρόσβασης Smart TV αφού εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής. Πλέον το Smart Hub θα εισάγει
αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας όταν
επιλέγετε ή εισάγετε το αναγνωριστικό σας.
Το μενού ρυθμίσεων - ΜΠΛΕ (D)
Η οθόνη του μενού ρυθμίσεων παρέχει
πρόσβαση σε λειτουργίες διαχείρισης
λογαριασμών, επαναφοράς λογαριασμού και
ιδιοτήτων λογαριασμού.
Για να προσπελάσετε το μενού ρυθμίσεων και,
στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
2.
Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
ένα στοιχείο μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Οι λειτουργίες στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων
περιγράφονται παρακάτω.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το στοιχείο Διαχείριση υπηρεσιών που εμφανίζεται
στο μενού ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμο για
συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
Διαχείριση λογαριασμών
Το μενού Διαχείριση λογαριασμών περιλαμβάνει
λειτουργίες που σας επιτρέπουν να καταχωρίσετε
τους λογαριασμούς σας σε παρόχους υπηρεσιών,
να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Smart
Hub και να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε
το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 57
Υπηρεσίες δικτύου
8.
57
2011-12-23
4:58:18
Υπηρεσίες δικτύου
Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας
Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε
από τους παρόχους που εμφανίζονται από τη
λειτουργία καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας,
μπορείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό του
παρόχου και τον κωδικό πρόσβασής του με το
λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε. Αν
συσχετίσετε το λογαριασμό, θα μπορείτε να
συνδεθείτε εύκολα στο λογαριασμό μέσω του
Smart Hub, χωρίς να εισάγετε το όνομα ή τον
κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε Καταχώριση
λογαριασμού υπηρεσίας και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο Καταχώριση λογαριασμού
υπηρεσίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά βέλους ▲▼ για να
επιλέξετε έναν πάροχο υπηρεσιών που
θέλετε να συσχετίσετε με το λογαριασμό
Smart TV και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung και
θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Samsung Apps στο Smart Hub, πρέπει να
καταχωρίσετε εδώ το λογαριασμό Samsung
Apps. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη σελίδα 61.
3.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό
πρόσβασης για την τοποθεσία
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και το
πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν τελειώσετε,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτό είναι το αναγνωριστικό και ο κωδικός
πρόσβασης που χρησιμοποιείτε κανονικά για
να προσπελάσετε το λογαριασμό σας σε αυτήν
την τοποθεσία.
4.
5.
6.
Αν εισάγετε σωστά το αναγνωριστικό και τον
κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα
επιτυχημένης καταχώρισης.
Αν πατήσατε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,
επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4 για να
συσχετίσετε έναν ακόμα πάροχο υπηρεσιών.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί RETURN.
58
Αλλαγή κωδ. pρόσ.
Η λειτουργία αλλαγής κωδικού πρόσβασης σάς
επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
του Smart Hub. Για να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Αλλαγή κωδ. pρόσ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.
3. Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε ένα νέο
κωδικό πρόσβασης στην πρώτη γραμμή.
Εισαγάγετέ τον ξανά στη δεύτερη γραμμή
για να τον επιβεβαιώσετε.
4.
Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος ολοκλήρωσης
αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ή περιμένετε να κλείσει η
οθόνη - περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Κατάργ. από λίστα λογ. τηλ/σης
Η λειτουργία κατάργησης από τη λίστα
λογαριασμών τηλεόρασης ακυρώνει όλους τους
τρέχοντες καταχωρισμένους λογαριασμούς
υπηρεσιών που έχετε καταχωρίσει στην οθόνη
καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας.
Απενεργοποίηση λογαριασμού
Η λειτουργία απενεργοποίησης λογαριασμού
απενεργοποιεί το λογαριασμό Smart TV που
διαθέτετε και τον διαγράφει εντελώς, μαζί με όλες
τις ρυθμίσεις λογαριασμού, από το Smart Hub.
Διαχείριση υπηρεσιών
Αυτό το μενού προορίζεται για τη ρύθμιση της
υπηρεσίας ειδικών εφαρμογών. (Σχετικά με
εφαρμογές όπως AP New, Ticker κ.λπ.)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν
έχουν εγκατασταθεί ειδικές εφαρμογές.
Επαναφορά
Η λειτουργία επαναφοράς αρχικοποιεί όλες τις
εφαρμογές που έγιναν λήψη, διαγράφει όλους
τους λογαριασμούς χρηστών και τις ρυθμίσεις
από το προϊόν και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις
του Smart Hub στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες τιμές. Κατόπιν, επανεκκινεί το
Smart Hub σαν να το εκκινείτε για πρώτη φορά.
1στόσο, ο λογαριασμός σας παραμένει στο
διακομιστή Smart Hub. Για να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας, εισαγάγετε το αναγνωριστικό
και τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη
δημιουργίας λογαριασμού.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 58
2011-12-23
4:58:19
05
2.
3.
4.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας
σας. Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης που
εισάγατε αν ρυθμίσατε Γονική διαβάθμιση BD ή
DVD (ανατρέξτε στη σελίδα 38). Διαφορετικά,
εισαγάγετε την τιμή 0000.
Μετά από λίγο, εκτελείται αυτόματα
επαναφορά του Smart Hub. Η οθόνη ενδέχεται
να γίνει μαύρη και, στη συνέχεια, εμφανίζεται
ξανά το Smart Hub. Η διαδικασία
επαναρχικοποίησης αρχίζει μετά από λίγο.
Για να ολοκληρώσετε την επαναρχικοποίηση,
μεταβείτε στο βήμα 4 της ενότητας Πρώτη
εκτέλεση του Smart Hub. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 54)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( ) στην πρόσοψη του
προϊόντος για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Ιδιότητες
Το στοιχείο μενού Properties (Ιδιότητες)
περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες που εμφανίζουν
πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub:
Περισσότερα
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub
που περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης, τον
αριθμό των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες,
τη χρήση της μνήμης και το μοναδικό
αναγνωριστικό προϊόντος.
Συμφωνία όρων χρήσης υπηρεσίας
Εμφανίζει τη συμφωνία όρων χρήσης της υπηρεσίας.
Το μενού λειτουργίας επεξεργασίας
- ΚΙΤΡΙΝΟ (C)
Οι λειτουργίες στο μενού λειτουργίας
επεξεργασίας σας επιτρέπουν να χειρίζεστε τις
εφαρμογές στην ενότητα Οι εφαρμογές μου της
οθόνης του Smart Hub. Με τη χρήση αυτών των
λειτουργιών, μπορείτε να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε την πρόσβαση σε ορισμένες
εφαρμογές, να δημιουργήσετε νέους φακέλους
και να μετακινήσετε εφαρμογές σε αυτούς, να
μετονομάσετε φακέλους, να διαγράψετε
εφαρμογές και να αλλάξετε τη θέση των
εφαρμογών στην οθόνη.
Για να προσπελάσετε το μενού λειτουργίας
επεξεργασίας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα
στοιχείο μενού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζεται η γραμμή μενού λειτουργίας
επεξεργασίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα στοιχείο μενού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Οι λειτουργίες στην οθόνη του γραμμή μενού
λειτουργίας επεξεργασίας περιγράφονται παρακάτω.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην
εμφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε αυτά τα
στοιχεία, πατήστε ◄► για να μετακινηθείτε στην
άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε μία
ακόμα φορά για να εμφανιστούν τα στοιχεία.
 Μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή μενού
επισημαίνοντας το X στην κάτω δεξιά πλευρά και,
στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μετακίνηση
Η λειτουργία μετακίνησης σάς επιτρέπει να
αλλάξετε τη θέση μιας εφαρμογής στην οθόνη.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
μετακίνησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
2.
3.
4.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
ένα σημάδι επιλογής πάνω από την εφαρμογή.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το παράθυρο μετακίνησης
ανοίγει.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μετακινήσετε το εικονίδιο. Πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ όταν το εικονίδιο βρίσκεται στην
επιθυμητή θέση. Η εφαρμογή μετακινείται στη
νέα της θέση.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 59
Υπηρεσίες δικτύου
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
επαναφοράς, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Διαχείριση λογαριασμών, επιλέξτε
Επαναφορά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη επαναφοράς.
59
2011-12-23
4:58:19
Υπηρεσίες δικτύου
Νέος φάκελος
Η λειτουργία νέου φακέλου σάς επιτρέπει να
δημιουργήσετε και να ονομάσετε νέους
φακέλους. Αφού δημιουργήσετε ένα φάκελο,
μπορείτε να μετακινήσετε εφαρμογές σε αυτόν.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νέου
φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μετακινήσετε το δρομέα στο Νέος φάκελος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το παράθυρο νέου
φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
3.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
το όνομα του φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Η οθόνη νέου φακέλου κλείνει και ο νέος φάκελος
εμφανίζεται στην οθόνη του Smart Hub.
Μετακίνηση σε φάκελο
Η λειτουργία μετακίνησης σε φάκελο σάς επιτρέπει
να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε κάποιο φάκελο.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετακίνησης
σε φάκελο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μετακίνηση σε φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει το
παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το μήνυμα
ολοκλήρωσης μετακίνησης σε φάκελο και, στη
συνέχεια, το παράθυρο κλείνει. Η εφαρμογή
έχει μετακινηθεί στο φάκελο.
Προσπέλαση εφαρμογής σε φάκελο
1. Κλείστε το μενού λειτουργίας επεξεργασίας.
2. Στην ενότητα Οι εφαρμογές μου, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε έναν
φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει ο φάκελος.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εκκινείται το
πρόγραμμα ή η υπηρεσία της εφαρμογής.
60
Επεξεργασία στοιχείων σε έναν φάκελο
Επιλέξτε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει ο φάκελος.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζονται τα κουμπιά επεξεργασίας.
Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν όπως τα κουμπιά
του μενού λειτουργίας επεξεργασίας στην κύρια
οθόνη. Για παράδειγμα, για να μετακινήσετε μια
εφαρμογή πίσω στην κύρια οθόνη Οι εφαρμογές
μου:
1. Επιλέξτε την εφαρμογή.
2. Επιλέξτε Μετακίνηση σε φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο μετακίνησης σε
φάκελο.
3. Επιλέξτε Οι εφαρμογές μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το
παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο κλείνει
και η εφαρμογή επιστρέφει στην κύρια
οθόνη Οι εφαρμογές μου.
Μετονομασία φακέλου
Η λειτουργία μετονομασίας φακέλου σάς
επιτρέπει να μετονομάσετε φακέλους. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετονομασίας
φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε έναν φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Μετονομασία φακέλου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο μετονομασίας
φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να
εισάγετε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το
παράθυρο μετονομασίας φακέλου κλείνει και
το νέο όνομα εμφανίζεται κάτω από το
φάκελο.
Κλείδωμα
Η λειτουργία κλειδώματος σάς επιτρέπει να
κλειδώσετε ορισμένες εφαρμογές στην ενότητα
Οι εφαρμογές μου, ώστε να μην ανοίγουν χωρίς
εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 60
2011-12-23
4:58:19
05
Ξεκλείδωμα
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε μια κλειδωμένη εφαρμογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Ξεκλείδωμα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο ασφάλειας.
Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 38). Αν
δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό
ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε
την τιμή 0000.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο απενεργοποίησης υπηρεσίας
κλειδώματος που επιβεβαιώνει ότι το
κλείδωμα απενεργοποιήθηκε και, στη
συνέχεια, το παράθυρο κλείνει.
Διαγραφή
Η λειτουργία διαγραφής σάς επιτρέπει να διαγράψετε
εφαρμογές από την ενότητα Οι εφαρμογές μου. Για
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3.
4.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Διαγραφή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το μήνυμα "Θέλετε να διαγράψετε τα
επιλεγμένα στοιχεία;".
Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Η εφαρμογή
διαγράφεται.
Το μενού ταξινόμησης- ΠΡΑΣΙΝΟ (B)
Οι λειτουργίες στο μενού ταξινόμησης σάς
επιτρέπουν να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην
ενότητα Οι εφαρμογές μου κατά προεπιλογή, όνομα
ημερομηνία, συχνότητα χρήσης, κατηγορία και
σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν
αλλάξετε μη αυτόματα τη θέση μιας εφαρμογής, το
μενού ταξινόμησης επισημαίνει αυτόματα την
επιλογή Καθορισμός από χρήστη όταν το ανοίγετε.
Για να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (Β) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
μια μέθοδο ταξινόμησης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το Smart
Hub ταξινομεί τις εφαρμογές σύμφωνα με τη
μέθοδο που έχετε επιλέξει.
Samsung Apps
Το Samsung Apps σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη
χρεώσιμων ή δωρεάν εφαρμογών και υπηρεσιών
στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και να
τις προβάλετε ή να τις χρησιμοποιήσετε στην
τηλεόρασή σας.
Αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες
περιλαμβάνουν βίντεο, μουσική, φωτογραφίες,
παιχνίδια, ειδήσεις, αθλητικά κλπ. Τα εικονίδια για
τις νέες εφαρμογές εμφανίζονται στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου.
Επιπλέον εφαρμογές και υπηρεσίες προσθέτονται
τακτικά.
Χρεώσιμες εφαρμογές
Για να κάνετε λήψη χρεώσιμων εφαρμογών,
χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό
Samsung και να προσθέσετε μια πιστωτική κάρτα
στο λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε έναν
λογαριασμό Samsung, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com:
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην παρέχεται
σε ορισμένες χώρες.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 61
Υπηρεσίες δικτύου
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν η
εφαρμογή μπορεί να κλειδωθεί, το στοιχείο
μενού Lock (Κλείδωμα) είναι
ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Κλείδωμα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο ασφάλειας.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 38). Αν
δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό
ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε
την τιμή 0000.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο υπηρεσίας κλειδώματος που
επιβεβαιώνει το κλείδωμα και, στη συνέχεια,
το παράθυρο κλείνει. Εμφανίζεται ένα
σύμβολο κλειδώματος δίπλα στην εφαρμογή.
61
2011-12-23
4:58:19
Υπηρεσίες δικτύου
Πρόσβαση στην οθόνη Samsung Apps
Για να προσπελάσετε την οθόνη Samsung Apps,
πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
περιηγηθείτε στην περιοχή Samsung Apps στην
κύρια οθόνη του Smart Hub και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η
οθόνη Samsung Apps.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που
προσπελαύνετε τη συγκεκριμένη οθόνη,
εμφανίζεται το παράθυρο όρων χρήσης
υπηρεσίας. Επιλέξτε Συμφωνώ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Καρτέλες ταξινόμησης
Μπορείτε να προσπελάσετε τις καρτέλες
ταξινόμησης στο επάνω μέρος της οθόνης
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄►. Κάθε
καρτέλα εμφανίζει τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές
στην κατηγορία που επιλέγετε, ταξινομημένες
κατά τα κριτήρια στην καρτέλα: Προτεινόμενες,
Περισσότερες λήψεις, Πιο πρόσφατες, Όνομα).
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ΜΠΛΕ
κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο για να
προσπελάσετε τις καρτέλες ταξινόμησης. Κάθε
φορά που πατάτε το ΜΠΛΕ κουμπί (D), αλλάζετε
την προβολή από τη μία καρτέλα ταξινόμησης
στην επόμενη.
Χρήση της οθόνης Samsung Apps
Κατηγορίες του Samsung Apps
Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Samsung
Apps, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να μετακινηθείτε
στη λίστα κατηγοριών στα αριστερά.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επισημάνετε
μια κατηγορία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, η
οθόνη Samsung Apps εμφανίζει τις
εφαρμογές σε αυτήν την κατηγορία. Στο
επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι
καρτέλες ταξινόμησης.
3. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε στις
εφαρμογές ή στις υπηρεσίες που εμφανίζονται.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε κάποια εφαρμογή ή υπηρεσία και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
λεπτομερειών εφαρμογής που περιγράφει
την υπηρεσία ή την εφαρμογή.
5. Επιλέξτε Λήψη τώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν η
εφαρμογή/υπηρεσία είναι δωρεάν, γίνεται
λήψη της και εκτελείται. Διαφορετικά, αν
υπάρχει χρέωση, ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λήψη.
Διατίθενται οι παρακάτω κατηγορίες:
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένες εφαρμογές παρέχονται με δωρεάν
λήψη, αλλά απαιτείται εγγραφή στον πάροχο ή
χρεώσιμος λογαριασμός στον πάροχο για να
χρησιμοποιηθούν.
 Τα εικονίδια για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες
που έχετε κάνει λήψη από το Samsung Apps
εμφανίζονται στην ενότητα Οι εφαρμογές μου.
62
• Νέες εφαρμογές: Εμφανίζει τις εφαρμογές που
καταχωρίστηκαν πρόσφατα.
• Βίντεο: Εμφανίζει διάφορα πολυμέσα βίντεο,
όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο
μικρού μήκους.
• Παιχνίδια: Εμφανίζει διάφορα παιχνίδια, όπως
sudoku και σκάκι.
• Αθλητικά: Εμφανίζει διάφορες αθλητικές
υπηρεσίες πολυμέσων, όπως πληροφορίες
αγώνων, εικόνες και βίντεο μικρού μήκους.
• Lifestyle: Περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες
πολυμέσων lifestyle, όπως μουσική, εργαλεία
διαχείρισης προσωπικών φωτογραφιών και
εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το
Facebook και το Twitter.
• Πληροφορίες: Περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες
πληροφοριών, όπως ειδήσεις, χρηματιστήριο και
καιρός.
• Άλλα: Περιλαμβάνει διάφορες άλλες υπηρεσίες.
Ο λογαριασμός μου
Η επιλογή Ο λογαριασμός μου παρέχει πρόσβαση
στο ιστορικό παραγγελιών και λήψης του Samsung
Apps και την οθόνη Μετρητά για τις εφαρμογές μου.
Πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung
Apps για να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 62
2011-12-23
4:58:19
05
Αν έχετε απορίες σχετικά με το Samsung Apps,
ελέγξτε πρώτα τη Βοήθεια. Αν καμία από τις
συμβουλές δεν ισχύει για τη δική σας περίπτωση,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Βοήθεια και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να εισέλθετε
στη Βοήθεια αφού εμφανιστεί.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε
κύλιση στο κείμενο βοήθειας.
4. Πατήστε το κουμπί ◄ για να εξέλθετε από τη
Βοήθεια.
Χρήση των έγχρωμων κουμπιών στο
τηλεχειριστήριο με το Samsung Apps
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A) (Σύνδεση): Σύνδεση στο
λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B) (Προβολή μικρογραφιών/λίστας)
: Εναλλακτική επιλογή της προβολής εφαρμογών
μεταξύ μικρογραφιών και λίστας.
• ΜΠΛΕ (D) (Ταξινόμηση κατά) : Ταξινόμηση των
εφαρμογών σε μια κατηγορία σύμφωνα με την
επιλογή Προτεινόμενες, Περισσότερες λήψεις, Πιο
πρόσφατες ή Όνομα.
• Επιστροφή: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ενδέχεται να προστεθούν ή να διαγραφούν
υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου από
τους παρόχους χωρίς προειδοποίηση.
Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
ενότητας Your Video ή της λειτουργίας
αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
Χρήση της λειτουργίας vTuner
Το vTuner είναι μια λειτουργία
ακρόασης ραδιοφώνου. Αν πατήσετε
το κουμπί vTuner, μπορείτε να
μεταβείτε στο widget vTuner.
BD-LIVE™
Αφού συνδεθεί στο δίκτυο το προϊόν, μπορείτε
να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών
που σχετίζονται με ταινίες, χρησιμοποιώντας έναν
δίσκο που είναι συμβατός με BD-LIVE.
1. Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην
υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη
του προϊόντος και, στη συνέχεια, ελέγξτε την
υπολειπόμενη μνήμη της. Η συσκευή μνήμης
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι
υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Τοποθετήστε έναν δίσκο Blu-ray που
υποστηρίζει BD-LIVE.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες
υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που
παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
Υπηρεσίες δικτύου
Βοήθεια
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
Χρήση της λειτουργίας AllShare
Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε
στο προϊόν τα αρχεία μουσικής, βίντεο και
φωτογραφιών που υπάρχουν στον υπολογιστή σας,
σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με
DLNA ή σε μια συσκευή NAS.
Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με το προϊόν,
πρέπει να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυό σας
(ανατρέξτε στις σελίδες 23~24).
Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με τον
υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό AllShare στον υπολογιστή.
Αν διαθέτετε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι
συμβατό με DLNA ή μια συσκευή NAS, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το AllShare χωρίς πρόσθετο
λογισμικό.
Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού
υπολογιστή και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για
τη χρήση του AllShare από τη διαδικτυακή
τοποθεσία Samsung.com.
Πατήστε το κουμπί vTuner.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
vTuner μετά τη λήψη της εφαρμογής vTuner
από το Samsung Apps.
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 63
63
2011-12-23
4:58:20
Άλλες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το
προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του
δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Το iPod δεν συνδέεται με το προϊόν.
• Ελέγξτε την κατάσταση της υποδοχής σύνδεσης του iPod.
• Διατηρήστε ενημερωμένη την έκδοση λογισμικού του iPod.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του BD/DVD.
Οι δίσκοι BD/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο αξιολόγησης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει αμέσως
μόλις πατηθεί το κουμπί
αναπαραγωγής/παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή κάποιο δίσκο με γρατσουνιές στην
επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Δεν ακούγεται ήχος κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή, κατά την αργή αναπαραγωγή και κατά
την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
Ακούγεται ήχος μόνο από μερικά
ηχεία, όχι και από τα 6.
• Σε ορισμένους δίσκους BD/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
• Όταν ακούτε ήχο από ένα CD, το ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, ακούγεται ήχος μόνο από τα
εμπρός ηχεία. Επιλέξτε "PRO LOGIC II" πατώντας το κουμπί
PL II (Dolby Pro Logic
II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
Δεν αναπαράγεται ήχος surround
Dolby Digital 5,1 CH.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 5,1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital
5,1 CH αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5,1 καναλιών.
• Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 5,1 CH στην οθόνη πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός του εύρους λειτουργίας του, σε σχέση με τη γωνία
και την απόσταση;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD);
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν
προβάλλεται εικόνα.
• Οι ποιότητα της εικόνας είναι
κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.
• Η τηλεόραση είναι αναμμένη;
• Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος;
• Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
Δεν λειτουργούν η γλώσσα ήχου και οι
υπότιτλοι.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Η οθόνη μενού δεν εμφανίζεται ακόμα
και όταν επιλέγεται η λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;
64
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 64
2011-12-23
4:58:20
06
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου
πλευρών.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους BD/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας 16:9
ευρείας οθόνης, 4:3 πανοραμικό ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι BD/DVD μορφής 4:3
προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray
Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• Δεν λειτουργεί το προϊόν.
(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται
αυτόματα ή ακούγεται ένας
παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( ) του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα
σε κατάσταση αναμονής.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση,
εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( )
του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
INIT και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
Κατόπιν, πατήστε το κουμπί POWER.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία FM σε
μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά την
ακρόαση του ήχου από την
τηλεόραση μέσω του προϊόντος.
• Αν πατήσετε το κουμπί OPEN/CLOSE ( ) ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση με χρήση
των λειτουργιών D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες δίσκου BD/DVD και
απενεργοποιείται ό ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα
"Δεν είναι διαθέσιμο".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του δίσκου BD/DVD.
2. Το λογισμικό του BD/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται
εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε
κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να
υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για
παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην
εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( ) στην πρόσοψη για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις
εργοστασιακές τιμές.
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Αφύσικη εικόνα στην οθόνη από την
υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 65
Άλλες πληροφορίες
Σύμπτωμα
65
2011-12-23
4:58:20
Άλλες πληροφορίες
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Λειτουργία PC Share Manager
Μπορώ να δω φακέλους κοινής χρήσης
μέσω του PC Share Manager, αλλά δεν
μπορώ να δω τα αρχεία.
• Μιας και αυτό το λογισμικό εμφανίζει μόνο τις κατηγορίες αρχείων εικόνας, μουσικής και
ταινιών, τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
Λειτουργία AllShare
Το βίντεο αναπαράγεται με
διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν είναι
υπερφορτωμένο.
• Η σύνδεση ασύρματου δικτύου μεταξύ του διακομιστή και του προϊόντος είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare μεταξύ της
τηλεόρασης και του υπολογιστή
είναι ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο κάποιο τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη ή όχι, χρησιμοποιώντας το μενού δοκιμής
δικτύου.
• Ελέγξτε αν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στο προϊόν ή όχι.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
• Βεβαιωθείτε ότι το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή (όλων).
• Αν αποτύχουν όλες οι παραπάνω λύσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή
ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα
χρήστη που είναι αποθηκευμένα στα δεδομένα BD.
66
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 66
2011-12-23
4:58:20
06
Άλλες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης FM
Βάρος
3,15 kg
Διαστάσεις
430,0 (Π) x 60,0 (Υ) x 279,1 (Β) mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5 έως +35 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10% έως 75%
Αναλογία σήματος/θορύβου
55 dB
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
0.5 %
BD (Blu-ray Disc)
Ταχύτητα ανάγνωσης: 9,834 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Σύνθετο σήμα βίντεο
Ταχύτητα ανάγνωσης: 6,98 ~ 7,68 m/sec
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
1 κανάλι: 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Έξοδος βίντεο
Σήμα συνιστωσών βίντεο
Pb : 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Βίντεο/ήχος
HDMI
Έξοδος εμπρός ηχείων
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
167W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
167W(3Ω)
Έξοδος ηχείων surround
166W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
Ενισχυτής
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Απόκριση συχνότητας
167W(3Ω)
Αναλογική είσοδος
20Hz~20kHz (±3dB)
Ψηφιακή είσοδος
20Hz~40kHz (±-4dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70 dB
Διαχωρισμός καναλιών
60 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 500 mV
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 67
67
2011-12-23
4:58:21
Άλλες πληροφορίες
HT-D4500
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
Υπογούφερ
Αντίσταση
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Εύρος συχνοτήτων
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Ονομαστική τιμή εισόδου
167W
166W
167W
167W
Μέγιστη είσοδος
334W
332W
334W
334W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Εμπρός : 90 x 139 x 70 mm
Surround : 77 x 107 x 70 mm
Κεντρικό : 228 x 77 x 70 mm
Υπογούφερ : 168 x 350 x 285 mm
Βάρος
Εμπρός : 0,42 kg, Surround : 0,33 kg
Κεντρικό : 0,48 kg, Υπογούφερ : 3,62 kg
HT-D4550
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
Υπογούφερ
Αντίσταση
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Εύρος συχνοτήτων
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Ονομαστική τιμή εισόδου
167W
166W
167W
167W
Μέγιστη είσοδος
334W
332W
334W
334W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Εμπρός : 90 x 1200 x 119 mm
Surround : 90 x 1200 x 119 mm
Κεντρικό : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Υπογούφερ : 168 x 350 x 285 mm
Βάρος
Εμπρός : 3,69 kg, Surround : 3,69 kg
Κεντρικό : 0,96 kg, Υπογούφερ : 3,60 kg
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές
χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που
είναι επικολλημένη στο προϊόν.
68
Ελληνικά
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 68
2011-12-23
4:58:21
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 69
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-23
4:58:21
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 70
2011-12-23
4:58:21
AH68-01660E
REV: 01
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 71
2011-12-23
4:58:23
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει
υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν
οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των
υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού
συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων
για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους
απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των
υλικών.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική
κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου
είδους απορρίμματα.
HT-D4500_XEO_GRE_1223.indd 72
2011-12-23
4:58:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement