Samsung HT-TX22 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Samsung HT-TX22 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Οδηγίες Χρήσεως
GR
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
HOME CINEMA
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
COMPACT
AH68-01964F
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL AUDIO
ΠPOETOIMAΣIA
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία
επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής,
ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό
τραυματισμό.
Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη
σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.
ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1
Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1.
Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών
από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει
σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
Διασφαλίστε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο σπίτι σας συμμορφώνεται με το αναγνωριστικό αυτοκόλλητο που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Εγκαταστήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ορίζοντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω
της για εξαερισμό (7.5~10 εκ.). Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι καλυμμένα. Μην τοποθετείτε τίποτε πάνω από τη συσκευή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από ενισχυτές ή άλλες συσκευές οι οποίες μπορεί να θερμανθούν. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής,
βεβαιωθείτε ότι ο υποδοχή δίσκου είναι άδεια. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για συνεχόμενη χρήση. Η τοποθέτηση της συσκευής αναπαραγωγής
DVD σε κατάσταση αναμονής δεν διακόπτει την παροχή ηλεκτρισμού. Για να διακόψετε εντελώς την παροχή ηλεκτρισμού από τη συσκευή, αφαιρέστε
το φις από την πρίζα, ιδίως εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
GR
ΠPOETOIMAΣIA
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.
• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
• Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η
πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.
Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη
αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από αλλού είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα
για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να
επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες
τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αλλά απορρίμματα για αποκομιδή.
2
Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων
(αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέατε το
φις από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης
λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν
βλάβες στην συσκευή.
Το κεντρικό φις χρησιμοποιείται ως μηχανισμός αποσύνδεσης
και πρέπει να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας
οποιαδήποτε στιγμή.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό
φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και
δυσλειτουργία.
Phones
Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία
(π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές
θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό
μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέσετε τη
συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν
προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν
προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η
συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές
θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω
υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια
του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία
δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν
αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το
περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με
οικιακά απορρίμματα.
3
Κύρια Χαρακτηριστικά
Περιεχόμενα
ΠPOETOIMAΣIA
PYΘMIΣEIΣ
Η συσκευή HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 συνδυάζει την ευκολία της δυνατότητας αναπαραγωγής πολλών ειδών δίσκων
όπως : DVD - VIDEO, CD, ΜΡ3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD R/RW, με έναν υπερσύγχρονο δέκτη FΜ,
και όλα αυτά σε μια συσκευή.
Οδηγίες ασφαλείας ..............................................2
Προφυλάξεις ασφαλείας ......................................3
Κύρια Χαρακτηριστικά .........................................4
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων ................6
Περιγραφή ...........................................................8
Ρυθμίσεις ...........................................................42
Ρύθμιση της γλώσσας ...................................42
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης...........43
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου
(Κατηγορία Ταξινόμησης) ..............................44
Ρύθμιση του Κωδικού ....................................44
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας ..............................45
Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις
ταπετσαρίας ...................................................45
Χρήση DivX (R) .............................................46
Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων ............46
Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης .............47
Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου ...........................48
Ρύθμιση του Ήχου .........................................49
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους) .......50
Ρύθμιση του AV SYNC ..................................50
Λειτουργία Ηχητικού Πεδίου (DSP)/ΕQ .............51
Λειτουργία Dolby Pro Logic II ............................52
Εφέ Dolby Pro Logic II .......................................53
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένες σε συσκευές
αναπαραγωγής MP3 ψηφιακή κάμερα ή ή μνήμη flash USB κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST της
συσκευής Home Theater.
Dolby Pro Logic II
Η τεχνολογία Dolby Pro Logic II είναι μια νέα τεχνολογία αποκωδικοποίησης πολυκάναλου ήχου η οποία
βελτιώνει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία Dolby Pro LOGIC.
ΣYNΔEΣEIΣ
Σύνδεση των Ηχείων .........................................12
Εγκατάσταση ηχείου ..........................................15
Σύνδεση του προαιρετικού Ασύρματου
Ενισχυτή Λήψης.................................................16
Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση ....19
Λειτουργία P. SCAN (Προοδευτική σάρωση) .....20
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές ..........21
Σύνδεση της Κεραίας FΜ...................................22
ΛEITOYPΓIA
DTS (Digital Theater Systems)
Το DTS είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ανέπτυξε η εταιρεία Digital Theater Systems Inc.
Παράγει full-frequency ήχο 5.1 channel.
Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης
Η συσκευή HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 μειώνει αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης μετά από 3
λεπτά στη θέση STOP.
Η συσκευή HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20
λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.
Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
Η συσκευή HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOP.
Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης
Το HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 σάς επιτρέπει να επιλέξετε την αγαπημένη σας εικόνα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
JPEG ή DVD και να την ορίσετε ως ταπετσαρία.
Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη .................23
Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater ..........24
Αναπαραγωγή Δίσκου .......................................25
Αναπαραγωγή ΜΡ3/WMA-CD ...........................26
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG ...........................27
Αναπαραγωγή DivX ...........................................28
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής .............30
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου....................30
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου ............31
Γρήγορη Αναπαραγωγή.................................31
Αργή Αναπαραγωγή ......................................31
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών ...................32
Επανάληψη της Αναπαραγωγής ...................33
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της
Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου ........33
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος Α-Β.....34
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ .............................34
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας ..........................35
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης) .......35
Λειτουργία EZ VIEW ......................................36
Επιλογή Γλώσσας Ήχου ................................37
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων ........................37
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι ..38
Χρήση του Μενού του Δίσκου ........................39
Χρήση του Μενού του Τίτλου .........................39
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με
το χαρακτηριστικό USB Host .............................40
ΠPOETOIMAΣIA
Αναπαραγωγή Πολλών Δίσκων και Δέκτης FΜ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ USB Host
4
GR
ΔIAΦOPA
Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο ..............................54
Σχετικά με τη μετάδοση RDS .............................56
Χρήσιμες Λειτουργίες .........................................58
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο ........59
Αντιμετώπιση προβλημάτων .............................61
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την
Αποθήκευση των Δίσκων...................................63
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας ..........................64
Προϊόντα που υποστηρίζουν το
Χαρακτηριστικό USB Host .................................65
Τεχνικά Χαρακτηριστικά .....................................66
5
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων
1
~ 6
Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι Ό\/Ό είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι
κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή
του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.
Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής.
(Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).
Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν
Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων
Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).
Δίσκοι CD-R
• Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R
ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 ΜΒ/74 minute.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R μεγαλύτερουςαπό 700 ΜΒ/80 minute, διότι μπορεί να μην αναπαράγονται.
• Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
• Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν <κλείσει> σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν η περίοδος
λειτουργίας (session) έχει κλείσει, αλλά δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου πιθανόν να μην μπορεί να αναπαραχθεί
πλήρως ο δίσκος.
ΠPOETOIMAΣIA
Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και
εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο
και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να
απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε
σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.
GR
Δίσκοι CD-R ΜΡ
Τύπος Δίσκου
Σύμβολο (Λογότυπο)
Εγγράψιμο σήμα
Μέγεθος Δίσκου
12cm
DVD-VIDEO
Ήχος + Εικόνα
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Divx
DIGITAL AUDIO
Ήχος
Ήχος + Εικόνα
Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής
240min περίπου (Μονής Όψεως)
480min περίπου (Διπλής Όψεως)
80min περίπου (Μονής Όψεως)
160MIN περίπου (Διπλής Όψεως)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκων!
• Δίσκοι LD, CD-G, CD-Ι, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή.
Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη
<WRONG DISC FORMAT> (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
• DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να
αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK
REGION CODE> στην οθόνη της τηλεόρασης.
Προστασία κατά της αντιγραφής
• Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της
κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με
συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους
DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
• Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται
από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν
υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse
engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
6
• Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία ΜΡ3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
• Η ονομασία των αρχείων ΜΡ3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή
ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
• Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Κbps.
• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση <mp3>.
• Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
• Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην
αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
• Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε
χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Κbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
• Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
• Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.
Δίσκοι CD-R JPEG
• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση < jpg>.
• Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην
αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
• Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
• Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή
ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
• Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession
δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
• Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
• Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον
φάκελο των φωτογραφιών.
• Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην
αναπαράγονται καθόλου.
Δίσκοι DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Εφόσον η συσκευή αυτή παρέχει μόνο κωδικοποιημένες διαμορφώσεις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc.,
πιθανόν να μην μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία DivX που θα δημιουργήσει ο χρήστης.
• Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.
(Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 720X480 pixel, κλπ.)
• Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των καρέ (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου DivX.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc.
διαμορφώσεις, επισκεφτείτε την διεύθυνση <www.divxnetworks.net>.
7
Περιγραφή
GR
Πρόσοψη
Πλευρική όψη
7
2
8
3 4
5
6
10
9
4
5. Έλεγχος έντασης ήχου
9. Κουμπί άνοιγμα/κλείσιμο
2. Κουμπί λειτουργίας
6. Σύνδεση USB
3. Κουμπί διακοπής ()
7. Κουμπί λειτουργίας (
10. Κουμπί αναζήτησης μπροστά &
παράβλεψης ( )
Κουμπί αναζήτησης πίσω &
παράβλεψης ( )
)
8. Ένδειξη αναμονής
)
5
1. Σύνδεση εξόδου βίντεο
1. Υποδοχή δίσκου
4. Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (
1
Συνδέστε τις υποδοχές εισόδου (VIDEO IN) της
τηλεόρασης στο σύνδεσμο VIDEO OUT.
2. Συνδέσεις εξόδου στοιχείων βίντεο
Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους στοιχείων βίντεο σ’
αυτές τις υποδοχές.
6
7
2
3
ΠPOETOIMAΣIA
1
8
5. Ανεμιστήρας
6. Κάρτα σύνδεσης TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗ)
7. Συνδέσεις AUX IN
8. Υποδοχή SCART
Συνδέστε σε μια τηλεόραση με υποδοχή εισόδου scart.
3. Υποδοχή FM ομοαξονικό 75Ω
4. Υποδοχές Εξόδου Ηχείων 5.1 Σύνδεση
Ένδειξη
1
14
2
3
4
15
16
5
6
7
9
8
10
Εξαρτήματα
11 12 13
18
17
19
Τηλεχειριστήριο
1. Ένδειξη P.SCAN
8
9. Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
17. Εμφάνιση κατάστασης
2. Ένδειξη DOLBY DIGITAL
10. Ένδειξη ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
3. Ένδειξη δίσκος DTS
11. Ένδειξη ΣΤΕΡΕΟ
18. Ένδειξη ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
4. Ένδειξη LINEAR PCM
12. Ένδειξη RTA
19. Ένδειξη ΗΧΕΙΟ
5. Ένδειξη ΤΙΤΛΟΣ
13. Ένδειξη RDS
6. Ένδειξη ΜΕΡΟΣ
14. Ένδειξη PRO LOGIC
7. Ένδειξη ΚΟΜΜΑΤΙ
15. Ένδειξη MPEG
8. Ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16. Ένδειξη DSP
Καλώδιο Βίντεο
Κεραία FΜ
Εγχειρίδιο
Οδηγιών
συστήματος
9
Περιγραφή (Συνεχίζεται)
GR
Τηλεχειριστήριο
2
3
18
19
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
1. Πλήκτρο Δέκτη DVD
2. Πλήκτρο TV
3. Πλήκτρο POWER
4. Αριθμητικά (0~9) πλήκτρα
5. Πλήκτρο REMAIN
6. Πλήκτρο STEP
7. Πλήκτρο Ραδιοφωνικών Σταθμών/CD Skip
8. Πλήκτρο VOLUME
9. Πλήκτρο MENU
10. Πλήκτρο INFO
11. Πλήκτρο PL II EFFECT
12. Πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PL II
13. ΜΝΗΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, P.SCAN
14. Πλήκτρο ZOOM
15. Πλήκτρο SLEEP
16. Πλήκτρο SLOW, MO/ST
17. Πλήκτρο DIMMER
Πλήκτρο DVD
18.
Πλήκτρο TUNER
Πλήκτρο AUX
Πλήκτρο USB
19. Πλήκτρο OPEN/CLOSE
20. Πλήκτρο TV/VIDEO
21. Πλήκτρο επιλογής RDS
22. Πλήκτρο VIDEO SEL.
23. Πλήκτρο CANCEL
24. Πλήκτρο REPEAT
25.
Πλήκτρο Play/Pause Πλήκτρο Stop
Πλήκτρο Προεπιλογής
Πλήκτρο SEARCH
26. Πλήκτρο TUNING/CH
27. Πλήκτρο MUTE
28. Πλήκτρο RETURN
29. Πλήκτρο Δρομέας/Enter
30. Πλήκτρο AUDIO
31. Πλήκτρο SUBTITLE
32. Πλήκτρο DSP/EQ
33. Πλήκτρο ΤΕSΤ ΤΟΝΕ
34. Πλήκτρο SOUND EDIT
35. Πλήκτρο DIGEST
36. Πλήκτρο LOGO
37. Πλήκτρο SLIDE MODE
38. Πλήκτρο EZ VIEW, NT/PAL
1
2
3
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους.
Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5\/ ΑΑΑ. Βεβαιωθείτε ότι οι
πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν
διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι
πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
• Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν,
αλλά διαφέρουν στα βολτ.
• Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.
ΠPOETOIMAΣIA
1
Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο
Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου
Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από
τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
11
ΣYNΔEΣEIΣ
Σύνδεση των Ηχείων
GR
Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.
HT-X20
Κεντρικό Ηχείο
Εμπρός Ηχείο (R)
C
L
SW
R
ΣYNΔEΣEIΣ
SL
Εμπρός Ηχείο (L)
SR
Πίσω Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (L)
Υπογούφερ
Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD
Επιλογή θέσης ακρόασης
• Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού,
ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2.5 με
3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από
την τηλεόραση.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)
Σύνδεση των Ηχείων
1
2
Μαύρο
Κόκκινο
1
2
Μπροστινά ηχεία ei
• Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση
ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°)
προς εσάς.
• Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις
υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο
ίδιο ύψος με το αυτί σας.
• Ευθυγραμμίστε την μπροστινή πλευρά των
μπροστινών ηχείων με την μπροστινή πλευρά
του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς
μπροστά από τα κεντρικά ηχεία.
3
Πίσω ηχεία hj
• Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης.
• Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα
ηχεία έτσι ώστε να βλέπουν το ένα προς το άλλο.
• Τοποθετήστε τα περίπου 60 με 90 εκατοστά (2 με 3πόδια)
πάνω από το αυτί σας, με ελαφριά κλίση προς τα κάτω.
Σε αντίθεση με τα μπροστινά και τα κεντρικά ηχεία, τα
* πίσω
ηχεία χρησιμοποιούνται κυρίως για τα εφέ ήχου
και δεν θα έχετε συνεχή ήχο από αυτά.
Κεντρικό ηχείο f
• Είναι καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα
μπροστινά ηχεία.
• Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε απευθείας πάνω
ή κάτω από την τηλεόραση.
12
Υπογούφερ g
• Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική
Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
Πιέστε προς τα κάτω το κλείστρο στο πίσω μέρος του ηχείου.
Τοποθετήστε το μαύρο καλώδιο στην μαύρη υποδοχή
(-) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και
στη συνέχεια ελευθερώστε το κλείστρο.
Συνδέστε τα βύσματα στο πίσω μέρος του συστήματος
Home Theater.
 Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των πόλων των ηχείων
ταιριάζουν με αυτά των βυσμάτων.
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά στα ηχεία. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει κάποιο ηχείο.
• Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητα (+ και -) είναι σωστή.
• Κρατήστε το ηχείο του υπογούφερ μακριά από παιδιά για να εμποδίσετε τα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή
ξένες ουσίες στον αγωγό (οπή) του ηχείου του υπογούφερ.
• Μην το κρεμάσετε στον τοίχο από τον αγωγό (οπή).
• Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασής σας, μπορεί να παραμορφωθούν τα
χρώματα της οθόνης λόγω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηχείο. Στην περίπτωση αυτή,
απομακρύνετε το ηχείο από την τηλεόρασή.
13
Σύνδεση των Ηχείων (Συνεχίζεται)
Εγκατάσταση ηχείου
GR
Με τα μπροστινά ηχεία του HT-TX22 και τα μπροστινά/πίσω ηχεία του HT-TX25, έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε βάση ή
απευθείας στο στήριγμα.
HT-TX22
Εξαρτήματα ηχείου (HT-TX22/HT-TX25)
Κεντρικό Ηχείο
Εμπρός Ηχείο (R)
ΗΧΕΙΟ
Εμπρός Ηχείο (L)
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βίδα (A)
Βίδα (B)
1
Πίσω Ηχείο (R)
2
1
Στρέψτε τη ΒΑΣΗ από πάνω προς τα κάτω και συνδέστε
την στη ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
2
Εισάγετε δύο βίδες (A) στις δύο οπές που σημειώνονται
με βέλη, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι όπως φαίνεται
στο σχήμα.
3
Εισάγετε μια βίδα (B), στην οπή στο πίσω μέρος της
ΒΑΣΗΣ του ηχείου.
4
5
Συνδέστε τη συναρμολογημένη βάση στο ΗΧΕΙΟ.
6
Αυτό είναι το ΗΧΕΙΟ που συναρμολογήθηκε με επιτυχία
μαζί με τη Βάση.
Πίσω Ηχείο (L)
3
Υπογούφερ
4
HT-TX25
5
6
Κεντρικό Ηχείο
Εμπρός Ηχείο (R)
ΣYNΔEΣEIΣ
Τρόπος εγκατάστασης του ηχείου επάνω στη βάση
Εισάγετε άλλη μια βίδα (B) στην οπή στο πίσω μέρος του
ηχείου, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι όπως φαίνεται
στο σχήμα.
• Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο και
σταθερό σημείο. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να πέσει.
Εμπρός Ηχείο (L)
Τρόπος εγκατάστασης του ηχείου επάνω στο στήριγμα
1
2
1
2
3
Πίσω Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (L)
Συνδέστε το ΗΧΕΙΟ με τη ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Εισάγετε τη βίδα (B) στην οπή στο πίσω μέρος του ηχείου,
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι όπως φαίνεται στο σχήμα.
Αυτό είναι το ΗΧΕΙΟ που συναρμολογήθηκε με επιτυχία
μαζί με το Στήριγμα.
3
Υπογούφερ
14
15
Σύνδεση του προαιρετικού Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης
GR
Για να συνδέσετε τα ασύρματα πίσω ηχεία, θα πρέπει να προμηθευτείτε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης και την
κάρτα ΤΧ από τη αντιπροσωπεία της Samsung.
Όταν έχετε αποκτήσει την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης (SWA-3000)
HT-TX25
Εμπρός Ηχείο (R)
Εμπρός Ηχείο (L)
HT-X20
Εμπρός Ηχείο (R)
Εμπρός Ηχείο (L)
Κεντρικό Ηχείο
Κεντρικό Ηχείο
ΣYNΔEΣEIΣ
Υπογούφερ
Υπογούφερ
Πίσω Ηχείο (L)
Πίσω Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (L)
Πίσω Ηχείο (R)
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
1
Συνδέστε τα μπροστινά, το κεντρικό και το υπογούφερ ήχείο στην
κύρια μονάδα, αφού ανατρέξετε στις σελίδες 13~15.
2
Με την κεντρική μονάδα απενεργοποιημένη, εισάγετε την κάρτα
TX στη σύνδεση κάρτας TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ) στο πίσω μέρος της
κεντρικής μονάδας.
HT-TX22
Εμπρός Ηχείο (R)
Εμπρός Ηχείο (L)
Κεντρικό Ηχείο
Κρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η λοξή επιφάνεια να κοιτάζει προς τα
κάτω και εισάγετε την κάρτα στη θύρα.
ΚΑΡΤΑ ΤΧ
Η λοξή πλευρά βλέπει προς τα κάτω
Υπογούφερ
Πίσω Ηχείο (L)
Πίσω Ηχείο (R)
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
16
Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής μονάδας και
του ασύρματου δέκτη.
3
Συνδέστε το πίσω αριστερό και το πίσω δεξιό ηχείο στην αυτοτελή
μονάδα ασύρματης λήψης.
4
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της αυτοτελούς μονάδας
ασύρματης λήψης στην πρίζα και ανάψτε τον διακόπτη
ρεύματος στο <ΟΝ>.
• Μην εισάγετε άλλη κάρτα διαφορετική από την κάρτα ΤΧ που είναι
κατάλληλη για το προϊόν αυτό. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο
προϊόν ή μπορεί να μην αφαιρείται εύκολα.
• Μην εισάγετε την κάρτα ΤΧ ανάποδα ή με αντίθετη κατεύθυνση.
• Εισάγετε την κάρτα ΤΧ όταν η κύρια συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Αν εισάγετε την κάρτα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να
παρουσιαστούν προβλήματα.
• Εάν εισαχθεί η κάρτα TX, δεν θα παράγεται ήχος από τα πίσω ηχεία
που συνδέονται στη βασική μονάδα.
17
Σύνδεση του προαιρετικού Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης (Συνεχίζεται)
Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση
GR
Επιλέξτε μία από τις τρεις μεθόδους για τη σύνδεση με την τηλεόραση.
Επαναρύθμιση της Ασύρματης Επικοινωνίας
Επαναρυθμίστε το σύστημα σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας ή εάν ο δείκτης Σύνδεσης (μπλε LED) πάνω στον
ασύρματο δέκτη δεν ανάβει και το μήνυμα <REAR CHECK> αναβοσβήνει στην ένδειξη της κύριας συσκευής.
1
Με την κύρια συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο REMAIN στο τηλεχειριστήριο
επί 5 δευτερόλεπτα.
ΜΕΘΟΔΟΣ 3
(παρέχεται)
2
ΜΕΘΟΔΟΣ 1
ΣYNΔEΣEIΣ
 Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ στον μπροστινό πίνακα της μονάδας
του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2
Με την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης ενεργοποιημένη,
χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή μια μικρή λαβίδα για να
πατήσετε το πλήκτρο RESET στο πίσω μέρος της κύριας
συσκευής.
 Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ στον μπροστινό πίνακα της
μονάδας του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει 2 φορές.
3
Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.
ΜΕΘΟΔΟΣ 1 : Component Video προοδευτικής σάρωσης .... (Βέλτιστη Ποιότητα)
 Η ένδειξη Link της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης
ανάβει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
Αν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με εισόδους , συνδέστε ένα καλώδιο στοιχείου βίντεο (δεν παρέχεται)
από τις υποδοχές Pr, Pb και Y στον πίσω πίνακα της κεντρικής μονάδας στις αντίστοιχες υποδοχές στην
τηλεόρασή σας.
 Αν η συσκευή εξακολουθήσει να βρίσκεται σε λειτουργία
Power Standby, επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα 1 έως 3.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2 : Scart ....... (Καλύτερη Ποιότητα)
• Όταν η ρύθμιση της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης ολοκληρωθεί, δεν εξάγεται ηχητικό σήμα από τις
θύρες εξόδου των Πίσω Ηχείων στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.
• Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης. Φροντίστε η συσκευή
να μην έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
• Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή στην οποία έχει
τοποθετηθεί η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης.
• O ήχος θα ακούγεται από τα ασύρματα πίσω ηχεία μόνο σε λειτουργία DVD 5.1-CH ή Dolby
Pro Logic II.
• Σε λειτουργία 2-CH δεν θα ακούγεται ήχος από τα ασύρματα πίσω ηχεία.
• Τοποθετήστε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης πίσω από την θέση ακρόασης. Αν η αυτοτελής μονάδα
ασύρματης λήψης βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια συσκευή, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω
παρεμβολών.
• Αν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή όπως φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματη Κάρτα LAN, εξοπλισμό Bluetooth, ή
κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) κοντά στο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν
διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
• Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοκύματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το
λειτουργικό σας περιβάλλον. Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην
κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα
ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
18
Αν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με είσοδο SCART, συνδέστε μια υποδοχή Scart (δεν
παρέχεται) από την υποδοχή εξόδου AV στον πίσω πίνακα της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή
εισόδου SCART της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία VIDEO SELECT
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VIDEO SEL. στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
• Θα εμφανιστεί στην οθόνη το <COMPOSITE> ή <RGB>. Στη συνέχεια, πιέστε για λίγο το κουμπί
VIDEO SEL. για να επιλέξετε ανάμεσα στο <COMPOSITE> και το <RGB>.
• Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι εξοπλισμένη με Scart (Είσοδος RGB), πιέστε το κουμπί VIDEO
SEL. για να επιλέξετε τη λειτουργία RGB. Μπορείτε να έχετε καλύτερης ποιότητας εικόνα
χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Scart.
• Εάν το Scart (είσοδος RGB) δεν υπάρχει στην τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί VIDEO SEL.
για να επιλέξετε λειτουργία COMPOSITE.
ΜΕΘΟΔΟΣ 3 : Σύνθετο Βίντεο ....... (Καλή Ποιότητα)
Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο που σας παρέχεται από την υποδοχή Εξόδου VIDEO στο πίσω
μέρος της κεντρικής μονάδας της υποδοχής Εισόδου VIDEO στην τηλεόρασή σας.
• Όταν η μονάδα αυτή τεθεί εκτός λειτουργίας, δεν εξέρχεται από αυτή σήμα εικόνας ή ήχου.
19
Λειτουργία P. SCAN (Προοδευτική σάρωση)
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές
Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη λειτουργία συμπλεκόμενης σάρωσης, στην οποία δύο πεδία πληροφοριών εικόνας
εναλλάσσονται για τη δημιουργία ολόκληρης της εικόνας (μονές σειρές σάρωσης και έπειτα ζυγές σειρές σάρωσης),
η προοδευτική σάρωση χρησιμοποιεί ένα πεδίο πληροφοριών (όλες οι σειρές εμφανίζονται με ένα πέρασμα) για τη
δημιουργία μιας καθαρής και λεπτομερούς εικόνας χωρίς ορατές σειρές σάρωσης.
GR
Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Συσκευές αναλογικού σήματος, όπως ένα βίντεο.
1
Πιέστε το πλήκτρο STOP().
2
Πιέστε το πλήκτρο P.SCAN στο τηλεχειριστήριο για
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
 Εάν συμβαίνει αναπαραγωγή ενός δίσκου, πιέστε δύο φορές
το πλήκτρο STOP () έτσι ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί η
ένδειξη <STOP>.
 Όταν επιλέξετε P.SCAN, η ένδειξη <P.SCAN> θα εμφανιστεί
στην οθόνη.
Καλώδιο ήχου
(δεν περιλαμβάνεται)
Αν η εξωτερική αναλογική
συσκευή διαθέτει μόνο
μια υποδοχή Audio Out,
συνδέστε είτε το αριστερό
είτε το δεξί
 Για να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας P.SCAN για τους
δίσκους DivX, πιέστε το πλήκτρο P.SCAN στο τηλεχειριστήριο
για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει
δίσκος στη μονάδα (εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC" [Δεν
υπάρχει δίσκος]) και στη συνέχεια τοποθετήστε το δίσκο DivX
και εκτελέστε την αναπαραγωγή του.
ΣYNΔEΣEIΣ
 Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο για
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, θα επιλέγεται διαδοχικά
<Progressive Scan> (Προοδευτική σάρωση) και <Interlace
Scan> (Συμπλεκόμενη σάρωση).
Τι είναι η προοδευτική (ή μη συμπλεκόμενη) σάρωση;
Συμπλεκόμενη σάρωση (1 ΚΑΡΕ = 2 ΠΕΔΙΑ)
Προοδευτική σάρωση (ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΕ)
1
Συνδέστε την Είσοδο AUX (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ταιριάξει σωστά τα χρώματα συνδέσεων.
2
Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο <AUX>.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί FUNCTION στην κεντρική μονάδα.
Στο βίντεο συμπλεκόμενης σάρωσης, ένα καρέ αποτελείται
από δύο συμπλεκόμενα πεδία (μονά και ζυγά), όπου κάθε
πεδίο περιέχει εναλλάξ μία οριζόντια σειρά στο καρέ. Το
μονό πεδίο εναλλασσόμενων σειρών εμφανίζεται πρώτο και
έπειτα εμφανίζεται το ζυγό πεδίο για τη συμπλήρωση των
εναλλασσόμενων κενών που αφέθηκαν από το μονό πεδίο,
προκειμένου να σχηματιστεί ένα ενιαίο καρέ. Ένα καρέ, το
οποίο εμφανίζεται κάθε 1/30 του δευτερολέπτου, περιέχει δύο
συμπλεκόμενα πεδία, δηλαδή κάθε πεδίο εμφανίζεται για 1/60
του δευτερολέπτου. Η μέθοδος συμπλέκομενης σάρωσης
αποσκοπεί στη λήψη ενός ακίνητου αντικειμένου.
Κατά τη μέθοδο προοδευτικής σάρωσης, εκτελείται
σάρωση ενός πλήρους καρέ βίντεο διαδοχικά με φορά
προς τα κάτω, γραμμή προς γραμμή.
Μια ολόκληρη εικόνα σχεδιάζεται σε μία φάση, σε
αντίθεση με τη μέθοδο συμπλεκόμενης σάρωσης κατά
την οποία η εικόνα ενός βίντεο σχεδιάζεται με μια σειρά
περασμάτων.
Η μέθοδος προοδευτικής σάρωσης είναι επιθυμητή όταν
ασχολούμαστε με κινούμενα αντικείμενα.
Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής : DVD/CD AUX USB FM
• Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο του βίντεό σας στην τηλεόραση, και τις υποδοχές εξόδου
ήχου του βίντεο στη συσκευή.
• Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί μόνο σε τηλεοράσεις που είναι εξοπλισμένες με εισόδους component video
(Y, Pr, Pb) που υποστηρίζουν προοδευτικό βίντεο. (Δεν λειτουργεί σε τηλεοράσεις με συμβατικές εισόδους
component, δηλαδή τηλεοράσεις μη προοδευτικής σάρωσης.)
• Ανάλογα με τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να μην λειτουργεί.
20
21
ΛEITOYPΓIA
Σύνδεση της Κεραίας FΜ
Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη
GR
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους ακόλουθους όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Εικονίδιο
DVD
Κεραία FΜ (περιλαμβάνεται)
CD
MP3
JPEG
DivX
Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.
Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και
στερεωστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.
Ορισμός
DVD
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD-R/DVD-RW που
έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί στη λειτουργία Βίντεο.
CD
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD δεδομένων (CD-R ή CD-RW).
MP3
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW.
JPEG
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW.
DivX
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους MPEG4. (DVD R/RW, CD-R ή CD-RW)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό περιλαμβάνει τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις μπορούν
να ακυρωθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό περιλαμβάνει συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που μπορούν να βοηθήσουν στην
εφαρμογή μιας λειτουργίας.
ΛEITOYPΓIA
1
2
Όρος
• Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οδηγίες που σημειώνονται με <DVD ( DVD )> είναι εφαρμόσιμες σε
δίσκους DVD-VIDEO και DVD-R/-RW, που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία βίντεο και στη συνέχεια
οριστικοποιηθεί.
Όπου αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τύπος DVD, επισημαίνεται ξεχωριστά.
• Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD βίντεο, δεν θα είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
• Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές ΑΜ.
Ανεμιστήρας
Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στην συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλεια σας.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται
επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να
προκαλέσει βλάβες.
 Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες
αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα
στην συσκευή και να αναφλεχθεί).
22
23
Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater
Αναπαραγωγή Δίσκου
GR
DVD
CD
Χειρισμός της τηλεόρασης Samsung και του συστήματος Home Theater με το τηλεχειριστήριο του HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Το τηλεχειριστήριο του DVD Home Theater μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τηλεοράσεων Samsung.
1
2
3
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.
• Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε μια κεντρική πρίζα, πρέπει να ελέγξετε
τη ρύθμιση της τάσης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ). Εάν η τάση της πρίζας δεν αντιστοιχεί
στη ρύθμιση που υπάρχει στο πίσω μέρος της μονάδας, ενδέχεται να
προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στο σύστημά σας.
Πιέστε το πλήκτρο TV για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία TV.
1
2
Πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε την υποδοχή του δίσκου.
Εισάγετε ένα δίσκο.
 Τοποθετήστε έναν δίσκο απαλά μέσα στην υποδοχή με την ετικέτα του
δίσκου να κοιτάζει προς τα πάνω.
3
Κλείστε την υπομονάδα πιέζοντας ξανά το κουμπί OPEN/CLOSE.
 Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Πιέστε το πλήκτρο POWER για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση
Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.
4
Πιέστε το πλήκτρο TV/VIDEO για να επιλέξετε την λειτουργία
VIDEOστην τηλεόρασή σας.
VIDEO
5
Πατήστε το κουμπί DVD RECEIVER για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη
λειτουργία DVD RECEIVER είναι να θέσετε σε λειτουργία το DVD Home Theater
6
Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο DVD στο
τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την DVD/CD.
 Εάν πιέσετε μία φορά, εμφανίζεται το <PRESS PLAY > και η θέση παύσης θα αποθηκευθεί στη μνήμη.
Εάν πιέσετε το κουμπί PLAY/PAUSE (
) ή ENTER, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση παύσης.
(Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο με DVD.)
 Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί <STOP>, και αν πατηθεί το κουμπί PLAY/PAUSE (
αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.
ΛEITOYPΓIA
d Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί STOP().
), η
d Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί
PLAY/PAUSE (
).
 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί PLAY/PAUSE (
).
Επιλογή Διαμόρφωσης Εικόνας
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΝΤ/PAL στο τηλεχειριστήριο
τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή πειρατικών δίσκων σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά,
παραβιάζονται οι συστάσεις του CSS (Σύστημα Κρυπτογράφησης Δεδομένων): ένα είδος συστήματος
προστασίας κατά της αντιγραφής).
 Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την διαμόρφωση εικόνας είναι
<PAL>.
 Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το <NTSC> ή το <PAL>. Τη στιγμή εκείνη
πατήστε σύντομα το πλήκτρο ΝΤ/PAL για να επιλέξετε μεταξύ <NTSC> και <PAL>.
 Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
 Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου πρέπει να είναι η ίδια με
την διαμόρφωση εικόνας της τηλεόρασής σας.
24
25
Αναπαραγωγή ΜΡ3/WMA-CD
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG
MP3
Η αναπαραγωγή CD δεδομένων (CD-R, CD-RW) που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή MP3/WMA είναι δυνατή.
1
Λειτουργία Slide
Τοποθετήστε τον δίσκο MP3/WMA στην υποδοχή δίσκου.
1
 Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό, ανάλογα με τον δίσκο ΜΡ3/WΜΑ.
2
Σε λειτουργία SΤΟΡ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,►,▲,▼ για να επιλέξετε
το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο SLIDE MODE.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η εικόνα αλλάζει ως εξής :
SLIDE SHOW MODE : 1~11 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε κομμάτι (track).
Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,►,▲,▼ για να
επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία Stop, και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο ENTER.
d Πιέστε τα πλήκτρα #,$ για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η προηγούμενη ή η επόμενη διαφάνεια.
 Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι επαναλάβατε τα Βήματα 2 και 3
που αναφέρονται παραπάνω.
4
Τοποθετήστε τον δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
 Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Κάθε εικόνα εμφανίζεται για 5
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.
 Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
3
JPEG
Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, βιντεοκάμερα ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να
αποθηκευτούν σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή την συσκευή Home Theater.
 Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού ΜΡ3/WΜΑ και αρχίζει η αναπαραγωγή.
2
GR
Λειτουργία Digest
Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα 9 εικόνες JPEG στην οθόνη της τηλεόρασης.
Πιέστε το πλήκτρο STOP () για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο DIGEST.
 Τα αρχεία JPEG θα εμφανιστούν σε 9 παράθυρα.
2
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε την επιθυμητή
εικόνα, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Η επιλεχθείσα εικόνα εμφανίζεται επί 5 δευτερόλεπτα πριν μετακινηθείτε στην
επόμενη εικόνα.
ΛEITOYPΓIA
1
• Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα ΜΡ3/WΜΑ –CD πιθανόν να μην
αναπαράγονται.
• Ο πίνακας περιεχομένων ενός ΜΡ3/WΜΑ -CD εμφανίζεται διαφορετικός
ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων ΜΡ3/WΜΑ που έχει εγγραφεί στον
δίσκο.
d Για να δείτε τις προηγούμενες ή τις επόμενες 9 εικόνες, πιέστε τα
πλήκτρα #,$.
d Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.
 Σε λειτουργία STOP, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος
του μενού.
Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο
.
Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο
Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο
Εικονίδιο όλα τα αρχεία : Για να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο
.
.
.
Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής
Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής,
πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,►.
Πλήκτρο ▲ : Αναστροφή Κάθετα
Αρχική Εικόνα
Πλήκτρο ◄ : Περιστροφή
κατά 90°αριστερόστροφα
Πλήκτρο ► :
Περιστροφή : Κατά 90°
δεξιόστροφα
Πλήκτρο ▼ : Αναστροφή Οριζόντια
• Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 Χ 3480 (ή 19,0 ΜΡIXEL) για τυπικά αρχεία
JPEG και 2048 Χ 1536 (ή 3,0 ΜΡixel) για αρχεία προοδευτικής εικόνας.
26
27
GR
Αναπαραγωγή DivX
DivX
Οι λειτουργίες αυτής της σελίδας εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή δίσκου DivX.
Εμφάνιση Υποτίτλων
Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο #,$.
Πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE.
 Όταν πιέζετε το πλήκτρο $ μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν
περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ
<SUBTITLE (1/N, 2/N...)> και <SUBTITLE OFF>.
 Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπ #, εάν υπάρχουν
πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.
 Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
 Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση Υποτίτλων με δίσκους
DivX, ανατρέξτε στον αριθμό 2 (Λειτουργία Υποτίτλων) παρακάτω.
Γρήγορη αναπαραγωγή
Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων
Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο
 ή  κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
 Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής
αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω : 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Κανονική.
Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών
Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◄ ,►.
 Όταν πιέζετε το πλήκτρο ► πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
 Όταν πιέζετε το πλήκτρο ◄ πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.
Λειτουργία Μεγέθυνσης
1
Το DivX είναι μια διαμόρφωση αρχείου βίντεο η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης
ΜΡΕG4 και δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο,.
Η συμπίεση ΜΡΕG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και η συμπίεση ΜΡ3 για την κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε
οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με εικόνα και ήχο σχεδόν όπως και σε ένα DVD.
1. Υποστηριζόμενες Διαμορφώσεις
Πιέστε το πλήκτρο ΖΟΟΜ.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ
<ΖΟΟΜ Χ2> και <ΖΟΟΜ OFF>.
2
DivX (Digital Internet video eXpress)
ΛEITOYPΓIA
Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο προεπιλεγμένος
τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την ταινία και θα πρέπει να επιλέξετε τη
γλώσσα υποτίτλων με τον ακόλουθο τρόπο:
1 Σε κατάσταση Παύσης, πιέστε το κουμπί ▲,▼ επιλέξτε τον επιθυμητό
υπότιτλο (
) από την οθόνη της τηλεόρασης και στη συνέχεια πιέστε το
κουμπί ENTER.
2 Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη της τηλεόρασης, η
ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που
θέλετε να μεγεθύνετε.
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω διαμορφώσεις πολυμέσων. Αν δεν υποστηρίζονται ούτε οι διαμορφώσεις ήχου
ούτε και οι διαμορφώσεις βίντεο, ο χρήστης πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως σπασμένες εικόνες ή έλλειψη ήχου.
Διαμορφώσεις Βίντεο που υποστηρίζονται
Διαμόρφωση
AVI
WMV
Υποστηριζόμενες Εκδόσεις
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
• Τα αρχεία DIVX μπορούν να μεγεθυνθούν μόνο στην λειτουργία ΖΟΟΜ Χ2.
• Τα αρχεία DIVX έχουν επεκτάσεις αρχείου .Avi. Ωστόσο όλα τα αρχεία με επέκταση.
Avi δεν είναι DivX και μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτή την συσκευή.
Εμφάνιση Ήχου
Πιέστε το πλήκτρο AUDIO.
 Αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να κάνετε την
επιλογή σας μεταξύ αυτών.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ
<AUDIO (1/N, 2/N...)> και
• Το σύμβολο
στον δίσκο.
28
.
εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα
Διαμόρφωση
Ταχύτητα μετάδοσης
Συχνότητα Δειγματοληψίας
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και εικόνας, που δημιουργήθηκαν σε μορφή DTS μπορούν να
υποστηρίξουν μόνο μέχρι 6Mbps.
• Αναλογία Διαστάσεων Οθόνης: Παρόλο που η αρχική ανάλυση DivX είναι 640 x 480 pixel (4:3), το προϊόν αυτό
υποστηρίζει μέχρι 720x480 pixel (16:9). Αναλύσεις οθόνης TV μεγαλύτερες από 800 δεν υποστηρίζονται.
• Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερη από 48 khz ή 320kbps, η
εικόνα μπορεί να τρέμει κατά την αναπαραγωγή.
2. Λειτουργία Υποτίτλων
• Για να χρησιμοποιήσετε ατό το χαρακτηριστικό σωστά, θα πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία στην εξαγωγή και
επεξεργασία βίντεο.
• Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.SMI) με το ίδιο όνομα
αρχείου με το αρχείο DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα : Αρχείο DivX Samsung_007CD.avi
Samsung_007CD.smi
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 60 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα) ή 30 χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας
(χαρακτήρες 2 byte όπως οι Κορεάτικοι και οι Κινέζικοι) για κάθε όνομα αρχείου.
29
GR
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου
DVD
CD
MP3
JPEG
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου
DivX
DVD
CD
MP3
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Πιέστε το πλήκτρο REMAIN.
Πιέστε το πλήκτρο INFO.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οθόνη αλλάζει ως εξής :
DVD
Οι ενδείξεις
πληροφοριών χάνονται
από την οθόνη
 Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου
ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN
DVD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Γρήγορη Αναπαραγωγή
CD
MP3
DivX
Πιέστε το πλήκτρο.
 Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
ΛEITOYPΓIA
Οι ενδείξεις
πληροφοριών χάνονται
από την οθόνη
DVD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Οι ενδείξεις
πληροφοριών χάνονται
από την οθόνη
• Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός CD ή ενός ΜΡ3-CD, ο ήχος ακούγεται
μόνο στην ταχύτητα 2Χ και όχι στις ταχύτητες 4Χ, 8Χ και 32Χ.
• Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.
• Αναλόγως του δίσκου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε DOLBY DIGITAL, ή PRO LOGIC.
Αργή Αναπαραγωγή
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!
Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό
σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή.
DivX
Πιέστε το πλήκτρο SLOW.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα
αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :
Ενδείξεις Οθόνης
30
DVD
Ένδειξη DVD
Ένδειξη ΤΙΤΛΟΥ
Ένδειξη ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ένδειξη STEREO (L/R)
Ένδειξη CD
Ένδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ένδειξη DOLBY DIGITAL
Ένδειξη
ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
Ένδειξη TRACK
(ΑΡΧΕΙΟΥ)
Ένδειξη ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ
Ένδειξη ΓΩΝΙΑΣ
ΚΑΜΕΡΑΣ
DVD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Κατά την αργή αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή καρέ - καρέ δεν ακούγεται ήχος.
• Η αντίστροφη αργή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή με δίσκους DivX.
31
GR
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών
DVD
Επανάληψη της Αναπαραγωγής
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή κατάλογο (αρχείο ΜΡ3).
Πιέστε το πλήκτρο # $.
 Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, θα
αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).
 Δεν μπορείτε να παραλείψετε διαδοχικά κεφάλαια.
Πιέστε το πλήκτρο REPEAT.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες
της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Επιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής
TRACK : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των
track του επιλεγμένου φακέλου.
DIR : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των
track του επιλεγμένου φακέλου.
DISC : Επανάληψη όλου του δίσκου.
OFF : Ακυρώνει την Επανάληψη της
Αναπαραγωγής.
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου
1
2
3
4
DVD
ΛEITOYPΓIA
MP3
CHAPTER : Επανάληψη της αναπαραγωγής του
επιλεγμένου κεφαλαίου.
TITLE : Επανάληψη της αναπαραγωγής του
επιλεγμένου τίτλου.
RANDOM : Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
(Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί
μπορεί να επαναληφθεί).
CD
Πιέστε το πλήκτρο INFO δύο φορές.
Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη REPEAT PLAYBACK ( ).
Πιέστε το πλήκτρο ▼ να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
 Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 παραπάνω.
Πιέστε το πλήκτρο ENTER .
DVD
CD
• Για δίσκους DivX, MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε (Επανάληψη
Αναπαραγωγής) από την οθόνη παρουσίασης πληροφοριών.
32
33
GR
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος Α-Β
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας
DVD
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.
Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός DVD.
1
2
3
1
2
3
Πιέστε το πλήκτρο INFO δυο φορές.
Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη REPEAT PLAYBACK (
).
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε <A-> και στη συνέχεια πιέστε
ENTER στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
Πιέστε το πλήκτρο INFO.
Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη ANGLE (
).
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την
επιθυμητή γωνία.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :
 Όταν πιέσετε το πλήκτρο ENTER η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευτεί στη μνήμη.
4
DVD
Πιέστε το πλήκτρο ENTER στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
 Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.
A-B
d Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να
επιλέξετε
OFF.
• Η λειτουργία Επανάληψη A-B) δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)
DVD
ΛEITOYPΓIA
• Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει
πολλαπλές γωνίες.
DivX
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ
DVD
DivX
Πιέστε το πλήκτρο STEP.
 Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο
κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
1
2
Πιέστε το πλήκτρο ΖΟΟΜ.
3
Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας
που θέλετε να μεγεθύνετε.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με
την εξής σειρά:
• Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή καρέ - καρέ.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου DivX, η οθόνη μεγεθύνεται έως και
δύο φορές το κανονικό μέγεθος.
34
35
GR
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)
Λειτουργία EZ VIEW
Επιλογή Γλώσσας Ήχου
DVD
Πιέστε το πλήκτρο ΕΖ VIEW.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία μεγέθυνσης εναλλάσσεται μεταξύ On και Off.
 Όταν αναπαράγεται μια ταινία σε διαμόρφωση Ευρείας Οθόνης, μπορείτε να
1
2
αφαιρέσετε τα μαύρα περιθώρια στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης της
Πιέστε το πλήκτρο INFO δυο φορές.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή
γλώσσα ήχου.
 Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε
πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα
(ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).
τηλεόρασης πιέζοντας το πλήκτρο ΕΖ VIEW.
EZ VIEW
DVD
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή εάν ο δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες.
• Τα μαύρα περιθώρια ενδεχομένως να μη εξαφανιστούν διότι κάποιοι δίσκοι DVD έχουν
ενσωματωμένη αναλογία διαστάσεων.
• Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται για τους δίσκους DivX.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας EZ View, ενδέχεται να περικοπούν ελαφρώς η δεξιά
και η αριστερή πλευρά.
1
2
3
ΛEITOYPΓIA
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων
DVD
Πιέστε το πλήκτρο INFO.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε την ένδειξη SUBTITLE (
).
Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους
υπότιτλους που επιθυμείτε.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Για την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα
κουμπιά AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
• Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι
διαθέσιμες.
36
37
GR
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι
DVD
CD
MP3
Χρήση του Μενού του Δίσκου
JPEG
DVD
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ.
Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.
DVD
1
2
3
CD
Πιέστε το πλήκτρο INFO.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε
τον επιθυμητό τίτλο/track ( ) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
ENTER.
1
2
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο <Disc Menu> και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την ένδειξη
Chapter ( ).
εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα <This menu is not supported>, (Αυτό το
μενού δεν υποστηρίζεται),
4
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το
κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
5
6
Πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου (
).
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο.
Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
• Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.
MP3
JPEG
Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
 Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
 Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ΜΡ3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε
έναν φάκελο με τα πλήκτρα ▲,▼.
Για να μετακινηθείτε σε έναν έναν φάκελο, πιέστε STOP () και στη συνέχεια
πιέστε πλήκτρα ▲,▼.
Χρήση του Μενού του Τίτλου
ΛEITOYPΓIA
Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο
και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3
4
DVD
Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου,
αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.
1
2
3
Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο <Title Menu>.
Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Εμφανίζεται το μενού τίτλου.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
• Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.
• Με τα πλήκτρα #,$ από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα
στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
• Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον
επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.
38
39
GR
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένα σε συσκευή
αναπαραγωγής MP3 μνήμη USB ή ψηφιακή κάμερα σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1 καναλιών Home Theater
συνδέοντας την συσκευή αποθήκευσης στην θύρα USB του Home Theater.
1
Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο μπροστινό μέρος της μονάδας.
Συσκευές
1. Συσκευές USB οι οποίες υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης ν1.0. (Συσκευές USB οι οποίες
λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση
οδηγού).
2. συσκευή αναπαραγωγής MP3 : HDD (μονάδες Σκληρού Δίσκου) και συσκευές ΜΡ3 τύπου φλας.
3. Ψηφιακή κάμερα : Κάμερες που υποστηρίζουν αποθήκευση USB v1.0.
• Κάμερες που λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς
πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
4. USB HDD (Μονάδα Σκληρού Δίσκου) και Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή
USB1.1.
2
Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION στην κύρια USB συσκευή ή το πλήκτρο στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία USB.
3
Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο STOP().
d Ασφαλής αφαίρεση του USB
Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB,
θα πρέπει να την αφαιρέσετε με ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το
καλώδιο USB.
1) Πιέστε το πλήκτρο STOP () δύο φορές συνεχόμενα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη REMOVE USB.
2) Αφαιρέστε το καλώδιο USB.
Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω
Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο # $.
 Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο
Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
 Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο
Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.
Γρήγορη αναπαραγωγή
Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο
  κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
5. Αναγνώστης Καρτών USB: Αναγνώστης Καρτών USB One Slot και Αναγνώστης Καρτών USB Multi Slot.
• Αναλόγως του κατασκευαστή, ο αναγνώστης καρτών USB μπορεί να μην υποστηρίζεται.
• Αν εγκαταστήσετε πολλές συσκευές μνήμης σε μία συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, μπορεί να
αντιμετωπίσετε προβλήματα.
6. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
Διαμορφώσεις που υποστηρίζονται
Ακίνητη Εικόνα
Μουσική
Ταινία
Όνομα αρχείου
Επέκταση αρχείου
JPG
JPG .JPEG
MP3
.MP3
Ταχύτητα μετάδοσης
δεδομένων
ΛEITOYPΓIA
 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <USΒ> και στη συνέχεια χάνεται.
 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB MENU και αναπαράγεται ο
αποθηκευμένος φάκελος.
• Μπορεί να διαπιστώσετε κάποια διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
• Για USB HDD, θα πρέπει να συνδέσετε ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στον USB HDD για την σωστή λειτουργία του.
Συχνότητα
Δειγματοληψίας
Έκδοση
Pixel
–
–
640X480
–
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
• Δεν υποστηρίζεται τύπος μεταφοράς CBI (Control/Bulk/Interrupt).
• Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ΡΤΡ ή απαιτούν πρόσθετο πρόγραμμα
εγκατάστασης όταν συνδέονται με τον υπολογιστή.
• Δεν υποστηρίζονται συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS.
(Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FΑΤ 16/32 (Πίνακας Κατανομής Αρχείων 16/32).
• Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής MP3 όταν συνδέονται σε αυτό το προϊόν, μπορεί να μην λειτουργούν αναλόγως
του μεγέθους τομέα στο σύστημα αρχείων τους.
• Η λειτουργία USB HOST δεν υποστηρίζεται αν συνδεθεί ένα προϊόν που μεταφέρει αρχεία πολυμέσων με εξειδικευμένο
πρόγραμμα του κατασκευαστή του.
• Δεν λειτουργεί με συσκευές που χρησιμοποιούν Janus enabled ΜΤΡ (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Πολυμέσων).
• Η λειτουργία USB host του προϊόντος αυτού δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB. Για πληροφορίες σχετικά
με τις συσκευές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στη σελίδα 65.
 Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής
αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Κανονική.
40
41
PYΘMIΣEIΣ
Ρυθμίσεις
GR
Ρύθμιση της γλώσσας
Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.
1
2
3
4
5
Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Επιλέξτε <LANGUAGE> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε <OSD LANGUAGE> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Αγγλικά, οι
ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε (Τηλεόραση Ευρείας Οθόνης ή συμβατική τηλεόραση 4:3), μπορείτε να
επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης (aspect ratio).
1
2
3
4
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <TV DISPLAY> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη
συνέπεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)
OSD LANGUAGE : Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης
AUDIO : Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
SUBTITLE : Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)
DISC MENU : Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
a Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα
αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.
Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε <4:3ΡS> είτε <4:3LΒ>, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε <WIDE/HDTV>.
4:3 PS
PYΘMIΣEIΣ
•
•
•
•
Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε
τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της
οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την
αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.
(4:3 Pan&Scan) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS
σε συμβατική τηλεόραση.
 Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης,
(αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).
• OTHERS : Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHERS και εισάγετε τον κωδικό
γλώσσας της χώρας σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 64 για τους κωδικούς
γλώσσας των διαφόρων χωρών).
Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα του ΗΧΟΥ, των ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και του
ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.
4:3 LB
(4:3 Letterbox) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε
4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.
 Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
WIDE/HDTV
Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε
τηλεόραση ευρείας οθόνης.
 Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.
• Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
• Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως
του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.
42
43
Ρυθμίσεις (Συνέχεια)
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)
Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το
οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.
1
2
3
4
5
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <PARENTAL> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία
ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή
μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
 Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή
αυστηρώς ακατάλληλο.
GR
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας
DVD
JPEG
Όταν βλέπετε DVD, JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.
1
2
Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE όταν δείτε κάποια
εικόνα που σας αρέσει.
Πιέστε το πλήκτρο LOGO.
3
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι.
 Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη <COPY LOGO DATA>.
 Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
COPY LOGO DATA
 Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.
Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.
 Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας
• Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).
1
2
3
4
5
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <PASSWORD> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
 Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
• Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.
3
4
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <LOGO> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό <USER> και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
PYΘMIΣEIΣ
1
2
Ρύθμιση του Κωδικού
 Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.
5
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
• ORIGINAL : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung
ως ταπετσαρία.
• USER : Κάνετε αυτή την επιλογή γα να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως
ταπετσαρία.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στην συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP () bστην
κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <ΙΝΙTIΑL> και όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις εργοστασιακές.
• Πιέστε το πλήκτρο POWER.
44
Η χρήση της λειτουργίας RESET θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά
μόνο αν είναι απαραίτητο.
45
Ρυθμίσεις (Συνέχεια)
GR
Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης
Χρήση DivX (R)
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κωδικό Καταχώρησης για να καταχωρίσετε αυτή την συσκευή στην υπηρεσία DivX (R) Video
On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.
Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων
Η έξοδος σήματος και η απόκριση συχνότητας από τα ηχεία θα ρυθμιστεί αυτόματα σύμφωνα με την διάταξη των ηχείων και το
αν χρησιμοποιούνται ορισμένα ηχεία ή όχι.
1
2
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Audio> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
3
4
Επιλέξτε <SPEAKER SETUP> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στο ηχείο που θέλετε και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Για τα ηχεία C, SL, και SR κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει
ως εξής : SMALL NONE.
 Για τα ηχεία L και R η ρύθμιση είναι στη θέση SMALL.
• Ανάλογα με τις ρυθμίσεις PRO LOGIC και STEREO, η λειτουργία των ηχείων
μπορεί να διαφέρει (βλέπε σελίδα 52).
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
1
2
3
4
5
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Audio> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <DELAY TIME> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.
 Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης γα το Κεντρικό ηχείο
μεταξύ 00 και 05ms και για τα SL και SR μεταξύ 00 και 15 ms.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης των Ηχείων (Delay Time)
Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου όταν αναπαράγεται πολυκάναλος 5.1CH Surround ήχος, όλα τα ηχεία θα
πρέπει να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης. Εφόσον τα ηχητικά σήματα φτάνουν στην θέση
ακρόασης σε διαφορετικούς χρόνους αναλόγως της θέσης των ηχείων, έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε αυτή την
διαφορά προσθέτοντας το εφέ καθυστέρησης στον ήχο του κεντρικού Ηχείου και των Ηχείων Surround.
Ιδανική θέση του
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
Ιδανική θέση
του ΗΧΕΙΟΥ
SURROUND
Τα ηχεία καλό θα ήταν να τοποθετηθούν μέσα σε αυτόν τον κύκλο.
Df : Απόσταση από το ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ
Dc : Απόσταση από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
Ds : Απόσταση από το ΗΧΕΙΟ SURROUND
Ρύθμιση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη της απόστασης Df του
σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά,
αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Απόσταση μεταξύ Df
και Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Χρόνος Καθυστέρησης
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
PYΘMIΣEIΣ
• SMALL : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
• NONE : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν δεν έχετε εγκαταστήσει ηχεία.
Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο
καθυστέρησης των ηχητικών σημάτων από το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.
Ρύθμιση των ΠΙΣΩ (SURROUND) ΗΧΕΙΩΝ
Αν η απόσταση Df είναι ίση με την απόσταση Ds του σχήματος,
ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά,
αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Απόσταση μεταξύ Df
και Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Χρόνος Καθυστέρησης
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• Με το
(Dolby Pro Logic), ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε λειτουργία.
• Με τα ΑC-3 και DTS, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 mSEC.
• Το Κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δίσκους 5.1 channel.
46
47
Ρυθμίσεις (Συνέχεια)
Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου
Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό Δοκιμή Τόνου για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.
1
2
3
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Audio> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <TEST TONE> και συνέχεια στη
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Η δοκιμή τόνου γίνεται κατά σειρά ως εξής : L C R SR SL SW.
Αν πιέσετε και πάλι το πλήκτρο ENTER, η δοκιμή τόνου θα σταματήσει.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
GR
Ρύθμιση του Ήχου
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μπαλάνς και το επίπεδο του ήχου για κάθε ηχείο.
1
2
3
4
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Audio> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <SOUND EDIT> και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε και να κάνετε την επιθυμητή
ρύθμιση και στη συνεχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να προσαρμόσετε
τις ρυθμίσεις.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
Εναλλακτική μέθοδος : πιέστε το πλήκτρο TEST ΤΟΝΕ στο τηλεχειριστήριο.
Πιέστε το πλήκτρο TEST ΤΟΝΕ.
Πιέστε το πλήκτρο SOUND EDIT και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,►.
 Η δοκιμή τόνου θα γίνει ως εξής : Όταν αναπαράγεται ένα DVD ή
CD, η δοκιμή τόνου λειτουργεί μόνο σε λειτουργία Stop.
Start
 Χρησιμοποιήστε αυτή την δοκιμή για να ελέγξετε ότι όλα τα ηχεία
έχουν συνδεθεί σωστά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
PYΘMIΣEIΣ
Λειτουργία Multi-Channel Pro Logic
Μη αυτόματη ρύθμιση της έντασης του ηχείου και της αντιστάθμισης με το κουμπί SOUND EDIT.
d Για να τερματίσετε την δοκιμή τόνου πιέστε ξανά το πλήκτρο
ΤΕSΤ ΤΟΝΕ.
L : Εμπρός Ηχείο (Α) C : Κεντρικό Ηχείο SW : Υπογούφερ
R : Εμπρός Ηχείο (Δ) SL : Πίσω Ηχείο (Α) SR : Πίσω Ηχείο (Δ)
Ρύθμιση αντιστάθμισης Εμπρός / Πίσω Ηχείου
• Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 00, -06 και OFF.
• Όσο η τιμή πλησιάζει το -06, η ένταση μειώνεται.
Ρύθμιση Έντασης Ήχου στο Κεντρικό / Πίσω / Υπογούφερ
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μεταξύ -6 dΒ και +6 dΒ.
• Όσο η τιμή πλησιάζει το +6 dΒ, η ένταση αυξάνεται και μειώνεται όσο η τιμή
πλησιάζει το -6 dΒ.
48
49
Ρυθμίσεις (Συνέχεια)
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)
Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή
ένταση το βράδυ.
1
2
3
4
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Audio> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <DRC> και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να ρυθμίσετε στο DRC.
GR
Λειτουργία Ηχητικού Πεδίου (DSP)/ΕQ
DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος) : Οι λειτουργίες DSP έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δίνουν στον ακροατή την
αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.
EQ.: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ροκ, ποπ ή κλασσικής μουσικής, για την βελτιστοποίηση του ήχου για το είδος της
μουσικής που ακούτε.
Πιέστε το πλήκτρο DSP/EQ.
 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <DSP>.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
 Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▲ τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιέζετε
το πλήκτρο ▼ τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
PYΘMIΣEIΣ
Ρύθμιση του AV SYNC
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.
1
2
3
4
Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
Πιέστε τα πλήκτρα ▼ για να μεταβείτε στο <Audio> και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▼ για να μεταβείτε στο <AV-SYNC> και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του
AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms έως
300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ο καλύτερος
συγχρονισμός.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
50
•
•
•
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : Αναλόγως του είδους της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ΠΟΠ, ΤΖΑΖ και ΡΟΚ.
STUDIO : Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε στούντιο.
CLUB : Ο ήχος μοιάζει με εκείνον ενός χορευτικού κέντρου με πολλά μπάσα.
HALL : Παράγεται καθαρός ήχος όπως σε μια αίθουσα συναυλιών.
MOVIE : Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογράφο.
CHURCH : Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μεγάλη εκκλησία.
PASS : Κανονική ακρόαση.
• Η λειτουργία DSP/EQ είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία STEREO.
Πατήστε το πλήκτρο PL II για να εμφανιστεί STEREO στην ένδειξη.
• Αυτή η λειτουργεί είναι δυνατή με δίσκους CD, MP3-CD, DivX και Dolby Digital.
• Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος DVD κωδικοποιημένος με δύο ή περισσότερα
κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα και το DSP/ΕQ
δεν θα λειτουργεί.
51
Ρυθμίσεις (Συνέχεια)
GR
Λειτουργία Dolby Pro Logic II
Εφέ Dolby Pro Logic II
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic.
Πιέστε το πλήκτρο
PL II MODE.
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εφικτό μόνο σε λειτουργία Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Πιέστε το πλήκτρο
2
Πιέστε το πλήκτρο
PL II EFFECT για να επιλέξτε <PANORAMA> και στη
συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του
εφέ.
PL II MODE για να επιλέξετε την λειτουργία <MUSIC>.
 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.
 Μπορείτε να επιλέξετε 0 ή 1.
 Αυτή η λειτουργία εκτείνει τον στερεοφωνικό ήχο των εμπρός ηχείων ώστε
να συμπεριλαμβάνει τα περιβάλλοντα ηχεία για τη δημιουργία μιας άλλης
διάστασης στον ήχο.
PRO LOGIC II
• MUSIC : Όταν ακούτε μουσική, τα ηχητικά εφέ θα σας κάνουν να νιώσετε ότι
βρίσκεσαι σε ζωντανή συναυλία.
3
• CINEMA : Κάνει πιο ρεαλιστικό τον ήχο της ταινίας.
Πιέστε το πλήκτρο
PL II EFFECT για να επιλέξτε <C-WIDTH> και στη
συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,►για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.
 Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 7.
 Ρυθμίζει το εύρος του κεντρικού ηχείου. Όσο υψηλότερη η ρύθμιση τόσο
λιγότερος ήχος ακούγεται από το κεντρικό ηχείο.
• MATRIX : Θα ακούτε ήχο 5.1 CH surround.
STEREO : Επιλέξετε αυτή την λειτουργία γα να ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός
αριστερό και εμπρός δεξιό ηχείο και το υπογουφερ.
• Όταν επιλέγετε την λειτουργία Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις
υποδοχές AUDIO INPUT (αριστερή και δεξιά) της συσκευής. Εάν την συνδέσετε
μόνο σε μια από τις εισόδους (αριστερή ή δεξιά), δεν θα μπορείτε να ακούτε τον
ήχο surround.
4
Πιέστε το πλήκτρο
PL II EFFECT για να επιλέξτε <DIMENS> και στη
συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση
του εφέ.
PYΘMIΣEIΣ
• PRO LOGIC : Θα ακούτε ρεαλιστικό πολυκάναλο ήχο, σαν να χρησιμοποιούσατε
πέντε ηχεία, ενώ χρησιμοποιείτε μόνο το εμπρός αριστερό και
εμπρός δεξί ηχείο.
 Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 6.
 Το ηχητικό πεδίο (DSP) ρυθμίζεται σταδιακά με έμφαση εμπρός ή πίσω.
• Οταν αναπαραγάγετε έναν δίσκο DVD κωδικοποιημένο με δύο ή περισσότερα
κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα και το
πλήκτρο
(Dolby Pro Logic II) δεν θα λειτουργεί.
52
53
ΔIAΦOPA
Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο
Τηλεχειριστήριο
1
2
Πιέστε το πλήκτρο TUNER και επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FΜ.
Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
 Αυτόματος Συντονισμός 1 : Όταν πιέσετε το πλήκτρο #,$ επιλέγεται ένας
προεπιλεγμένος σταθμός.
GR
Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FΜ 89.10.
1
2
Πιέστε το πλήκτρο TUNER και επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FΜ.
Πιέστε το πλήκτρο .,, για να επιλέξετε <89.10>.
 Αυτόματος Συντονισμός 2 : Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .,, για να
αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
 Χειροκίνητος Συντονισμός : Πιέστε σύντομα το πλήκτρο .,, για να αυξήσετε
ή να μειώσετε την συχνότητα.
3
Πιέστε το πλήκτρο TUNER MEMORY.
 Αναβοσβήνει η ένδειξη <PRGM> στην οθόνη.
Κύρια Συσκευή
1
2
Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FΜ.
4
Πιέστε τα πλήκτρα #,$ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.
 Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.
Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 Αυτόματος Συντονισμός 1 : Πιέστε το πλήκτρο STOP () για να επιλέξετε
<PRESET> και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα #,$ για να επιλέξετε έναν
αποθηκευμένο σταθμό.
5
 Αυτόματος Συντονισμός 2 : Πιέστε το πλήκτρο STOP () για να επιλέξετε
<MANUAL> και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα
#,$ για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
Πιέστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
 Πιέστε το κουμπί TUNER MEMORY πριν το <PRGM> εξαφανισθεί από την οθόνη.
 Το <PRGM> εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
6
Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
 Χειροκίνητος συντονισμός : Πατήστε το κουμπί STOP () για να επιλέξετε
<MANUAL> και στη συνέχεια πατήστε για λίγο το κουμπί #,$ για να
συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
d Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε τα πλήκτρα
#,$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κανάλι.
d Πιέστε το πλήκτρο ΜΟ/SΤ για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο.
 Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ <STEREO> ή <ΜΟΝΟ>.
 Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση ΜΟΝΟ για πιο
καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.
54
• Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές ΑΜ.
ΔIAΦOPA
(Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε κάποιο σταθμό στα FΜ).
55
Σχετικά με τη μετάδοση RDS
Χρήση του RDS για λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς των FM να στέλνουν ένα επιπρόσθετο σήμα μαζί με τα κανονικά σήματα προγράμματος.
Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που
μεταδίδουν, όπως αθλητικά ή μουσική, κτλ.
Όταν είστε συντονισμένοι σε σταθμό των FM που παρέχει την υπηρεσία
RDS, ο δείκτης RDS ανάβει στην οθόνη.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος) : Παρουσιάζει τον τύπο προγράμματος που μεταδίδεται τώρα
• PS NAME (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος) : Δηλώνει το όνομα του εκπεμπόμενου
σταθμού και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Κείμενο ραδιοφώνου) : Αποκωδικοποιεί το κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό
(αν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το μέγιστο.
• CT (Ώρα Ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί την πραγματική ώρα ρολογιού από τη συχνότητα
των FM. Κάποιοι σταθμοί ενδέχεται να εκπέμπουν πληροφορίες
PTY, RT ή CT εντούτοις αυτές να μην εμφανίζονται σε όλες τις
περιπτώσεις.
GR
Ένδειξη και λειτουργία
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο είδος προγράμματος από
τα προκαθορισμένα κανάλια προσδιορίζοντας τους κώδικες PTY.
Για να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τους κώδικες PTY
Πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε…
• Η αναζήτηση PTY είναι εφαρμόσιμη μόνο στους προκαθορισμένους σταθμούς.
• Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιέστε PTY
SEARCH καθώς γίνεται η αναζήτηση.
• Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εκτέλεση των ακόλουθων βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί πριν
τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
• Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό των FM
χρησιμοποιώντας το αρχικό τηλεχειριστήριο.
1
2
• TA (Νέα για την κίνηση στους δρόμους) : Όταν αυτό το σύμβολο αναβοσβήνει, δείχνει ότι τα νέα
σχετικά με την κίνηση στους δρόμους είναι σε εξέλιξη.
 Η απεικόνιση σας δίνει τους κώδικες PTY που περιγράφονται στα δεξιά.
3
• Το RDS ίσως να μη λειτουργεί σωστά, αν ο σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι
δεν εκπέμπει σωστά σήμα RDS ή αν η ένταση του σήματος είναι ασθενής.
Για την εμφάνιση των σημάτων RDS
Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός στην οθόνη.
Ένδειξη
NEWS
• PS (Υπηρεσία προγράμματος) : Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PS> και στη
συνέχεια θα εμφανισθούν τα ονόματα των σταθμών. Όταν
δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PS>.
• RT (Κείμενο ραδιοφώνου) : Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PΤ> και στη συνέχεια θα
εμφανισθούν τα μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Όταν δεν
αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PΤ>.
• Συχνότητα : Συχνότητα σταθμού (δεν υπάρχει η υπηρεσία RDS)
Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.
• Το παράθυρο εμφάνισης δεν διαφοροποιεί τα μικρά από τα κεφαλαία γράμματα και
πάντοτε χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να απεικονίσει τονούμενα γράμματα, το <A,> για
παράδειγμα, μπορεί να έχει τη θέση των τονούμενων <A>, όπως <À, Â, Ä, Á, Å and Ã.>
• Αν η αναζήτηση τελειώσει αμέσως, τα <PS> και <RT> δεν θα εμφανισθούν στην οθόνη.
56
Τύπος προγράμματος
Ειδήσεις συμπεριλαμβανομένων
ανακοινώσεων και αναφορών
AFFAIRS
Διάφορα θέματα που περιλαμβάνουν τρέχοντα
γεγονότα, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις και αναλύσεις.
INFO
Πληροφορίες που περιλαμβάνουν μέτρα και σταθμά
επιστροφές και δελτίο καιρού, θέματα που αφορούν
στον πελάτη, ιατρικές πληροφορίες, κτλ.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
Αθλητικά
Εκπαίδευση
Ραδιοφωνικές – Θεατρικές σειρές, κτλ.
Display
Program Type
LIGHT M
Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική και
ορχηστρική και χορωδιακή μουσική
CLASSICS
Βαριά κλασική μουσική- Μουσική ορχήστρας,
συμφωνική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M
Άλλη μουσική – Τζαζ, Ροκ & Μπλουζ,
μουσική κάντρι
WEATHER
Καιρός
FINANCE
Οικονομία
CHILDREN
Παιδικά προγράμματα
SOCIAL A
Κοινωνικά θέματα
Εθνικά-Πολιτιστικά ή τοπικά πολιτιστικά θέματα
συμπεριλαμβανομένων προβληματισμών γύρω
από το θρήσκευμα, τις κοινωνικές επιστήμες,
γλώσσα, θέατρο, κτλ.
RELIGION
Θρησκεία
PHONE IN
Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL
Ταξίδια
Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
LEISURE
Ελεύθερος χρόνος
Άλλα-Ομιλίες, διασκεδαστικά προγράμματα
(κουίζ, παιχνίδια), συνεντεύξεις, κωμωδίες
και σατυρικά θεατρικά, κτλ.
COUNTRY
Μουσική κάντρι
Λαϊκή μουσική
JAZZ
Μουσική ρζαζ
POP M
Ποπ μουσική
NATION M
ROCK M
Ροκ μουσική
OLDIES
Μουσική Oldies
M.O.R.M
Επίκαιρη σύγχρονη μουσική που θεωρείται
“easy listening.”
FOLK M
Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT
ΔIAΦOPA
PS NAME RT CT Frequency
Πιέστε πάλι το PTY SEARCH, όσο ο κώδικας που επιλέχθηκε στο
προηγούμενο βήμα απεικονίζεται ακόμη στην οθόνη.
 Η κεντρική μονάδα αναζητεί μέχρι και 15 προκαθορισμένους σταθμούς των FM,
σταματά όταν βρει αυτόν που έχετε επιλέξει και συντονίζεται σε αυτόν το σταθμό.
Πιέστε RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.
 Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η απεικόνιση αλλάζει για να σας δείξει την
επόμενη πληροφορία :
Πιέστε το PTY SEARCH ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.
Πιέστε το PTY- ή το PTY+ μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο κώδικας PTY που επιθυμείτε.
Ντοκιμαντέρ
57
Χρήσιμες Λειτουργίες
Λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο
GR
Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά την συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Πιέστε το πλήκτρο SLEEP.
 Θα εμφανιστεί η ένδειξη <SLEEP>. Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η
προκαθορισμένη ώρα αλλάζει ως ακολούθως
1
2
3
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο POWER, εισάγετε τον κωδικό που
 Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα κωδικό για την
τηλεόραση σας, δοκιμάστε τον ένα μετά τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον
σωστό.
πιέστε το πλήκτρο SLEEP.
 Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το Home Theater.
 Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο
απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.
Ρύθμιση της Φωτεινότητας των Ενδείξεων
Πιέστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σας.
αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
d Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης,
d Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο SLEEP μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.
Πιέστε το πλήκτρο TV για να επιλέξετε την λειτουργία TV.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις Samsung
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο POWER, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εισαγάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.
4
Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα: TV POWER, VOLUME,
CHANNEL και τα Αριθμητικά Πλήκτρα (0~9).
Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι ώστε να μην σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.
Πιέστε το πλήκτρο DIMMER.
 Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάζει.
Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.
ΔIAΦOPA
Διακοπή Ήχου
• Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες
τηλεόρασης. Επίσης μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως
της μάρκας της τηλεόρασης σας.
• Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην
μάρκα της τηλεόρασης σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
είναι για TV SAMSUNG.
Πιέστε το πλήκτρο MUTE.
 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <MUTE>.
 Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε MUTE ξανά το κουμπί.
58
59
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο (Συνέχεια)
Μάρκα
Κωδικός
1
Admiral (M.Wards)
2
A Mark
3
No.
Μάρκα
56, 57, 58
44
MTC
18
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Κωδικός
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
60, 98
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
MGA
18, 40
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Έλεγχος / Λύση
• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν
στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM
και DVD-ROM.
• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν
πιέζετε το πλήκτρο
Play/Pause.
40
Samsung
43
Η υποδοχή δίσκου δεν ανοίγει.
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
42
Πρόβλημα
Δεν αναπαράγεται ο ήχος
Ακούγεται ήχος μόνο από ορισμένα
ηχεία και όχι και από τα έξι.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος Dolby Digital
5.1. CH Surround.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει
γρατσουνιές στην επιφάνεια του.
• Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
• 0 ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη
ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
• Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των
ηχείων;
• Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
• Όταν ακούτε ένα CD ή ραδιόφωνο, ο ήχος αναπαράγεται μόνο από τα
εμπρός ηχεία (L/R). Επιλέξτε <PRO LOGIC II> πιέζοντας το πλήκτρο
PL ΙΙ(Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να
χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD είναι συμβατός με 5.1-CΗ.
• Αν στη λειτουργία ηχείων στη ρύθμιση ήχου στην οθόνη ενδείξεων
έχετε βάλει ΝΟΝΕ στα C, SL και SR, τότε δεν ακούγεται ήχος από το
κεντρικό ηχείο και τα εμπρός αριστερά και δεξιά. Ρυθμίστε τα C, SL και
SR στο SMALL.
ΔIAΦOPA
60
Anam
GR
Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν
αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή, αποσυνδέατε την από το ρεύμα και
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.
Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων
Νο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει την ένδειξη <Dolby Digital 5.1 CΗ>. 0 ήχος
Dolby Digital 5.1 CH Surround αναπαράγεται μόνον αν ο δίσκος έχει
εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
• Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου στο DOLBY
DIGITAL. 5.1 CΗ στην οθόνη πληροφοριών.
• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη
απόσταση και γωνία;
• Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου.
• Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) στο τηλεχειριστήριο
(TV ή DVD);
61
Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συνέχεια)
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων
GR
Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές
κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.
Πρόβλημα
Έλεγχος / Λύση
 0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν
υπάρχει εικόνα.
 Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και
τρέμει.
•
•
•
•
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι
δεν λειτουργούν.
• Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι
εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον
ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν
διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο
που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν
αλλάζει.
• Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9
WIDE, 4:3 LETTER ΒΟΧ και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD
4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις
οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
 Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί.
(Παράδειγμα: Η συσκευή
απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας
περίεργος θόρυβος).
 Το Home Theater δεν λειτουργεί
κανονικά.
• Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί
STOP() στην κεντρική μονάδα για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα.
62
Αποθήκευση των δίσκων
Μην τους αφήνετε στο
άμεσο ηλιακό φως
Να φυλάσσετε τους
δίσκους σε ψυχρό,
καλά αεριζόμενο μέρος
Να φυλάσσετε τους δίσκους σε
καθαρά προστατευτικά καλύμματα.
Να τους αποθηκεύετε κάθετα.
• Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
• Μην χρησιμοποιείτε στην συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.
Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο.
• Ενώ το μήνυμα <NO DISC> εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής
μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP() της κεντρικής
μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη <INITIAL>
εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις
προεπιλεγμένες τιμές.
• Πιέστε το πλήκτρο POWER.
Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη
χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό
σταθμό.
Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε
δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.
Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας;
Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο;
Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος;
Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.
• Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία;
• Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε
εξωτερική κεραία FΜ σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.
Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων
Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό
διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
ΔIAΦOPA
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό
έλεγχο.
Χειρισμός των δίσκων
• Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο
προς τα έξω.
• Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην
συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο
εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη
για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.
63
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας
Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host
GR
Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις <Ήχος Δίσκου>, <Υπότιτλοι Δίσκου> και/ή <Μενού Δίσκου>
(Δείτε σελίδα 42).
Ψηφιακή Κάμερα
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Προϊόν
Εταιρεία
Τύπος
Προϊόν
Εταιρεία
Τύπος
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Συσκευή αναπαραγωγής MP3
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Προϊόν
Εταιρεία
Τύπος
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Tatar
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Spanish
1301
Korean
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1151
Basque
1307
1157
Persian
1311
1489
Russian
1491
Kinyarwanda
Kurdish
1495
Kirghiz
1498
1572
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Urdu
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
Uzbek
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Digital Camera
1581
Vietnamese
Sanskrit
1587
Volapuk
Optio 33LF
Pentax
Sindhi
1613
Wolof
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος USB
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Προϊόν
Εταιρεία
Τύπος
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Chinese
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Zulu
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
ΔIAΦOPA
1142
1144
1149
64
Δίσκος USB Flash
65
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
GR
HT-X20
ΓΕΝΙΚΑ
Ραδιόφωνο FM
ΕΞΟΔΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ
Κατανάλωση ισχύος
80W
Βάρος
3,3 κιλά
Σύστημα ηχείων
Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο
Ηχείο υπογούφερ
3Ω x 5
3Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
430 x 65 x 351,5 χλστ.
Αντίσταση
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5°C ~ +35°C
Εύρος συχνότητας
140Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10% ~ 75%
Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου
86dB/W/M
86dB/W/M
Με χρήση ευαισθησίας
10dB
Ονομαστική είσοδος
100W
100W
Αναλογία S/N
60dB
Παραμόρφωση
0,5%
Σύνθετο βίντεο
1,0Vp-p(75Ω φορτίο)
Υποδοχή Scart
ΗΧΕΙΟ
Μέγιστη είσοδος
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύνθετο Βίντεο : 1,0Vp-p(75Ω φορτίο)
Σήμα RGB : 0,714Vp-p(75Ω φορτίο)
Y : 1,0Vp-p(75Ω φορτίο)
Component Video
Pr : 0,70Vp-p(75Ω φορτίο)
Έξοδος μπροστινού ηχείου
100W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
100W (3Ω)
Έξοδος πίσω ηχείου
100W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
100W (3Ω)
Εύρος συχνότητας
20Hz~20kHz
Αναλογία S/N
75dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 400mV
200W
200W
Μπροστινό/πίσω
90 x 168 x 95 χλστ
Κεντρικό
250 x 90 x 95 χλστ
Μπροστινό/πίσω
0,6 κιλά/0,5 κιλά
Κεντρικό
0,7 κιλά
180 x 320 x 390 χλστ.
4,6 κιλά
HT-TX22
Σύστημα ηχείων
Pb : 0,70Vp-p(75Ω φορτίο)
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών
ΗΧΕΙΟ
Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών
Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο
Ηχείο υπογούφερ
Αντίσταση
3Ω x 5
3Ω
Εύρος συχνότητας
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου
86dB/W/M
86dB/W/M
Ονομαστική είσοδος
100W
100W
Μέγιστη είσοδος
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
200W
200W
Μπροστινό
90 x 1045 x 95 χλστ
Πίσω
90 x 168 x 95 χλστ
Κεντρικό
250 x 90 x 95 χλστ
Μπροστινό/πίσω
3,25 κιλά/0,5 κιλά
Κεντρικό
0,7 κιλά
180 x 320 x 390 χλστ.
4,6 κιλά
Σύστημα ηχείων
ΗΧΕΙΟ
Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο
Ηχείο υπογούφερ
Αντίσταση
3Ω x 5
3Ω
Εύρος συχνότητας
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου
86dB/W/M
86dB/W/M
Ονομαστική είσοδος
100W
100W
Μέγιστη είσοδος
200W
200W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
66
Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών
Μπροστινό
90 x 1045 x 95 χλστ
Πίσω
90 x 1045 x 95 χλστ
Κεντρικό
250 x 90 x 95 χλστ
Μπροστινό/πίσω
3,25 κιλά/3,0 κιλά
Κεντρικό
0,7 κιλά
ΔIAΦOPA
HT-TX25
180 x 320 x 390 χλστ.
4,6 κιλά
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης της SAMSUNG.
Περιοχή
Χώρα
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Τοποθεσία Web
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement