Samsung 1000P Používateľská príručka

Samsung 1000P Používateľská príručka
Digitális Képkeret
Használati utasítás
Kattintson a kívánt címre
Tartalom
Biztonsági rendszabályok
Ismerkedés a termékkel
Multimédia lejátszása
800P
1000P
Multimédiás fájlok keresése
és kezelése
A Bluetooth vezeték nélküli
szolgáltatás használata
Beállítások
Függelék
Tárgymutató
Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet
a megfelelő használat és karbantartás
érdekében.
Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.
Az utasításban szereplő képek a 800P típusról készülék.
Tartalom
Tájékoztató jelek
Mielőtt a készüléket használatba veszi, ismerkedjen meg
a kézikönyvben használt jelekkel:
Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek a digitális képkeret vagy
más készülékek károsodását okozhatják.
Megjegyzés – Megjegyzések, használati
tanácsok és kiegészítő információk.
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• A kézikönyv tartalmának másolása és terjesztése a
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD írásos engedélye
nélkül szigorúan tilos.
• A termék műszaki adatai és jelen használati utasítás
tartalma a termék funkcióinak módosítása esetén
előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Biztonsági rendszabályok..................3
Ismerkedés a termékkel......................6
A doboz tartalma ...................................... 6
Ismerkedés a digitális képkerettel . .......... 7
A digitális képkeret üzembe helyezése .. 10
Az adapter csatlakoztatása és a
digitális képkeret bekapcsolása ............. 10
Alapbeállítások ...................................... 11
Ismerkedés a főmenüvel . ...................... 12
A dátum és az idő megjelenítése ........... 13
Külső tárolóeszköz csatlakoztatása ....... 14
Memóriahely kiválasztása . .................... 15
Csatlakoztatás számítógéphez .............. 16
Fájlok átvitele számítógépről ................. 17
Multimédia lejátszása. ......................19
Diavetítés ............................................... 19
Videók lejátszása ................................... 24
Zene lejátszása . .................................... 26
Multimédiás fájlok keresése és
kezelése. ............................................28
Fájlok keresése . .................................... 28
Fájlok kezelése ...................................... 29
A Bluetooth vezeték nélküli
szolgáltatás használata....................32
Másik Bluetooth-eszköz keresése és
társítása ................................................. 32
Adatok letöltése Bluetooth vezeték
nélküli szolgáltatáson keresztül ............. 33
A Bluetooth menük használata .............. 34
A Bluetooth szolgáltatással
kapcsolatos információk ........................ 35
Beállítások.........................................36
Diavetítési effektus beállítása ................ 36
A dátum és az idő beállítása .................. 36
Riasztások beállítása és használata . .... 37
Általános beállítások .............................. 39
Bluetooth-beállítások ............................. 40
A digitális képkeret frissítése vagy
alaphelyzetbe állítása ............................ 41
Függelék. ...........................................42
Használat mini
számítógép-monitorként ........................ 42
Az alapprogram (firmware) frissítése ..... 43
Hibakeresés ........................................... 44
Műszaki adatok ...................................... 46
A digitális képkeret környezetbarát
selejtezése ............................................. 47
A Samsung Worldwide elérhetősége ..... 48
Szoftverlicenc ........................................ 48
Tárgymutató . ......................................... 49
Biztonsági rendszabályok
FIGYELEM!
• AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL ÉS NE TÁVOLÍTSA EL A KERET BURKOLATÁT VAGY
HÁTLAPJÁT. A BURKOLAT ALATT NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. A DIGITÁLIS KÉPKERET JAVÍTÁSÁT BÍZZA
SZAKEMBERRE.
• A TŰZVESZÉLY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA TÁVOL A DIGITÁLIS KÉPKERETET NYÍLT LÁNGTÓL, PÉLDÁUL GYERTYÁTÓL.
• A digitális képkereten található nyílások a termék
megfelelő szellőzését biztosítják. A megbízható
működés érdekében és a túlmelegedés
megakadályozására ezeket a nyílásokat ne fedje le,
és ne zárja el:
-- Ne fedje el a nyílásokat.
-- Ne zárja el a nyílásokat a képkeretet puha felületre,
például ágyra, pamlagra vagy szőnyegre helyezve.
-- Ne tegye a képkeretet zárt helyre, például
könyvszekrénybe vagy egyéb ajtós szekrénybe, ahol nem
szellőzhet megfelelően.
• Ne tegye a képkeretet hőforrás közelébe, például
radiátor mellé, valamint közvetlen napfényre.
• A digitális képkeret ne kerüljön kapcsolatba vízzel.
Ne helyezze a keretet víz közelébe, például fürdőkád
vagy mosdókagyló mellé, illetve olyan helyre, ahol víz
vagy egyéb folyadék fröccsenhet vagy csöppenhet
rá. Ha a digitális képkeret nedves lett, azonnal
húzza ki a fali aljzatból, és forduljon vele a hivatalos
márkaszervizhez.
• Ne terhelje túl a fali aljzatot, hosszabbítót és adaptert,
mert az áramütést vagy tüzet okozhat.
• A tápkábeleket úgy vezesse, hogy ne zavarja a
közlekedést vagy más objektumokat, ne léphessen
rájuk senki, és ne kerülhessen rá vagy mellé semmi,
ami összenyomhatná. Ellenőrizze, hogy a kábelek
nem csavarodtak-e meg vagy csípődtek-e be a
dugónál vagy az adapternél.
• Zivatar esetén, vagy amennyiben a digitális
képkeretet hosszabb ideig nem használja, húzza
ki a fali aljzatból. Ezzel megelőzhető az esetleges
túlfeszültség okozta károsodás.
• Mielőtt csatlakoztatja a tápkábelt, ellenőrizze, hogy a
helyi hálózati feszültség megfelel-e a termék névleges
tápfeszültségének.
3
Biztonsági rendszabályok
• Soha ne tegyen semmilyen fémtárgyat a digitális
képkeret nyílásaiba, mert áramütést szenvedhet. A
digitális képkeret használatakor ellenőrizze, hogy a
tápkábel rendesen be van-e dugva. Kihúzáskor a
dugaszt fogja, ne a tápkábelt, és nedves kézzel soha
ne nyúljon a tápkábelhez.
• Ha bármilyen szokatlan működést észlel, például
szokatlan hang vagy égett szag jön a készülékből,
azonnal húzza ki, és forduljon vele a hivatalos
márkakereskedőhöz vagy márkaszervizhez.
• Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol erősen
porosodhat, vagy ahol túl magas vagy túl alacsony a
hőmérséklet, magas a páratartalom vagy vegyszerek
kerülhetnek rá, illetve ahol folyamatosan működnie
kell.
• A digitális képkeret tápellátását megfelelően földelt
fali aljzatból biztosítsa. A nem megfelelő földelés
áramütést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
• Tartsa gyermekektől távol a készüléket és minden
tartozékát.
• Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például
helytelenül felszerelt polcra, lejtős felületre, vagy ahol
rezgésnek van kitéve.
• Ne ejtse le a képkeretet, és ne üsse meg erősen.
Ha a digitális képkeret megsérült, azonnal húzza
ki a fali aljzatból, és forduljon vele a hivatalos
márkaszervizhez.
• A képkeret tápkábelét tisztításkor húzza ki a fali
aljzatból. A készüléket törölje le puha, száraz
törlőkendővel. Ne tegye ki a képkeretet vegyszerek,
például viasz, benzin, alkohol, hígító, rovarirtó,
légfrissítő, kenőanyag vagy mosószer hatásának,
mert ez károsíthatja a készülék felületét, és a jótállás
elvesztését vonja maga után.
• A készülék tisztításához használjon puha, száraz
törlőkendőt.
-- Ne használjon a képkeret tisztításhoz gyúlékony anyagot
tartalmazó tisztítószert, például benzint vagy hígítót, de
nedves törlőkendőt se. Ez károsíthatja a terméket.
-- Ügyeljen arra, nehogy megkarcolja a képernyőt a körmével
vagy más hegyes, éles tárggyal.
-- Ne tisztítsa a készüléket víz rápermetezésével. A víz
bejuthat a készülékbe, ami tüzet, áramütést vagy
működési hibát okozhat.
-- Ne használjon utrahangos párásítót a termék közelében.
Fehér foltok keletkezhetnek tőle a burkolaton.
4
Biztonsági rendszabályok
A termék hulladékba helyezésének
módszere
A termékhez tartozó akkumulátorok
megfelelő ártalmatlanítása
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(Az Európai Unió területén és más, önálló
akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
európai országok területén alkalmazandó)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy
dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad
a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott
környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi
hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy
a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson
szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg,
Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű
higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az
anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a
környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük,
különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és
vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
5
Ismerkedés a termékkel
A doboz tartalma
Digitális képkeret
Tápkábel*
Adapter
USB-kábel
Rövid kezelési
útmutató és jótállás**
CD-ROM
(Használati utasítás)
Távirányító
Törlőkendő
* A dugasz formája a régiótól függően eltérő lehet.
** A jótállás a régiótól függően esetleg nem része a csomagnak.
6
Ismerkedés a termékkel
Ismerkedés a digitális képkerettel
A digitális képkeret eleje
Érintőgomb*
Képernyő
Leírás
p
A digitális képkeret bekapcsolása. A
digitális képkeret kikapcsolása (hosszan
megérintve).
h
A főmenü megnyitása
m
A menük megnyitása
Léptetés a menük és a menüpontok között
u/d/l/r (fel/le/balra/jobbra)
A távirányító
érzékelője
Talp
e
Menü vagy menüpont kiválasztása. A
kiválasztott művelet végrehajtása.
b
Visszatérés az előző szintre
s
Diavetítés lejátszása bármelyik képernyőn.
Megjelenítési mód váltása diavetítés
közben.
* Az utasításban szereplő leírások az érintőgombokon alapulnak.
Olvassa el figyelmesen a leírást, és használja megfelelően a
gombokat.
Az érintőgombok használata
• Az érintőgombokat csak az ujjaival használja. A
gombokat csak tiszta és száraz kézzel érintse.
• A kívánt funkció eléréséhez a gombot csak finoman
érintse meg.
• Az érintésérzékelő nedves, párás helyen esetleg
nem fog működni.
• Ha az érintőgombok nem láthatók, a panelt lágyan
megérintve jelenítheti meg őket.
7
Ismerkedés a termékkel
Ismerkedés a digitális képkerettel (folytatás)
A digitális képkeret hátulja
Hangszóró
SD-memóriakártya-nyílás
Hangszóró
USB-kábelcsatlakozó
A tápkábel
csatlakozóaljzata
Tollmemória-csatlakozó (USB)
Fejhallgatóaljzat
8
Ismerkedés a termékkel
Ismerkedés a digitális képkerettel (folytatás)
Távirányító
Gomb
Leírás
A digitális képkeret ki- és bekapcsolása
A főmenü megnyitása
A menük megnyitása
Visszatérés az előző szintre
Léptetés a menük és a menüpontok között (fel/le/balra/
jobbra)
Menük és menüpontok kiválasztása
Diavetítés lejátszása bármelyik képernyőn. Megjelenítési
mód váltása diavetítés közben.
A dátum és az idő megjelenítése
• A távirányítót mindig irányítsa a keret távirányítóérzékelőjére (7. o.).
• Balra elfordítva nyissa ki az elemtartó fedelét,
cserélje ki az elemet, majd jobbra elfordítva zárja
a fedelet.
A fénykép elforgatása diavetítés közben
A fényképek listájának megnyitása
A zenelista megnyitása
A videólista megnyitása
9
Ismerkedés a termékkel
A digitális képkeret üzembe helyezése
Ne nyomja meg túl erősen a képkeretet, és ne
fordítsa rossz irányba, mert ezzel károsíthatja.
Az adapter csatlakoztatása és a digitális képkeret bekapcsolása
A dugasz formája a régiótól függően eltérő lehet.
A bekapcsoláshoz érintse meg a p gombot. A p
gomb világítani kezd, és megjelenik a főmenü.
A keret kikapcsolásához érintse meg hosszan a
p gombot.
10
Ismerkedés a termékkel
Alapbeállítások
A keret első bekapcsolásakor a Quick Setup képernyő jelenik meg.
Válasszon nyelvet, és adja meg az alapbeállításokat.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow
Transition, Clock Set, and Startup Mode
settings
Do you want to start?
Yes
No
1 Lépjen a kívánt nyelvre, majd érintse meg a e gombot.
2 A beállító varázsló elindításához válassza a Yes gombot.
3 A keret saját ízlésének megfelelő beállításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Beállítás
Slideshow
Transition
Clock Set
A pontos idő és a dátum beállítása (13. o.)
Startup Mode
Válassza ki, milyen üzemmódban induljon el a keret a
bekapcsolásakor (39. o.)
View Mode
ENTER
BACK
EXIT
Leírás
A diavetítés megtekintési módjának kiválasztása
(20. o.)
A diavetítés képei közti átmeneti effektus kiválasztása
(22. o.)
4 Ha végzett a beállítással, a termék útmutatójának
megtekintéséhez válassza a Yes gombot.
5 Olvassa el a digitális képkeret használatával kapcsolatos
alapvető utasításokat, majd válassza a Done gombot.
11
Ismerkedés a termékkel
Ismerkedés a főmenüvel
A főmenüből az alábbi menük érhetők el:
Menü
Photos
Music
Frame Memory
Photos
Videos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Bluetooth
Leírás
Tallózás a belső memóriában vagy a külső memórián tárolt
fényképek között, és a beállítások módosítása (19. o.)
A belső memóriában vagy a külső memórián tárolt zene
hallgatása és a beállítások módosítása (26. o.)
A belső memóriában vagy a külső memórián tárolt videók
lejátszása és a beállítások módosítása (24. o.)
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata más
eszközhöz való csatlakozáshoz (32. o.)
Clock
A pontos idő és a dátum megtekintése (13. o.)
Mini Monitor
A digitális képkeret használata a számítógép kiegészítő
monitoraként (42. o.)
Settings
A beállítások megadása (36. o.)
• Beállíthatja úgy is a digitális képkeretet, hogy a főmenü helyett más
funkcióval induljon, amikor bekapcsolja (Startup Mode 39. o.).
• Más funkció használata esetén, vagy amikor be van kapcsolva a
képernyővédő, a főmenü megnyitásához érintse meg a h gombot.
12
Ismerkedés a termékkel
A dátum és az idő megjelenítése
A pontos idő és a dátum megtekintése, valamint az óra beállításainak testreszabása.
1 A főmenüből lépjen a Clock képernyőre, majd érintse meg
a e gombot.
• Megjelenik a pontos idő és a dátum.
2 Érintse meg a m gombot, és válassza a Settings
elemet.
3 Keresse meg a Clock menüt, és érintse meg a e
gombot.
4 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
▲ Clock 1
• A Clock Set beállítás esetén a l és a r gombbal tudja
kiválasztani a beállítandó adatot, majd a u és a d gombbal
tudja beállítani a szükséges értéket.
▲ Clock 2
▲ Clock 3
Beállítás
Leírás
Clock Set
A dátum és a pontos idő beállítása
Date Format
Time Format
Clock Type
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
A dátumkijelzés beállítása (YYYY.MM.DD, MM.DD.
YYYY vagy DD.MM.YYYY formában)
Az órakijelzés formátumának beállítása (12 Hours
vagy 24 Hours)
Az óra típusának beállítása (Clock 1~3, Clock &
Calendar 1~2)
13
Ismerkedés a termékkel
Külső tárolóeszköz csatlakoztatása
A kerethez USB-tollmemóriát vagy SD-memóriakártyát is csatlakoztathat. A digitális képkeretben FAT16 és FAT32
fájlrendszert használó külső eszközöket lehet használni.
Az SD-memóriakártyát a fémérintkezőivel lefelé helyezze be.
Nyomja be a kártyát, amíg a helyére nem pattan.
Az SD-memóriakártyát
eltávolításhoz nyomja meg kissé,
hogy a retesze kioldjon.
• Ha a külső tárolóeszközt a képkeret bekapcsolt állapotában csatlakoztatja, megjelenik egy felugró ablak.
A külső tárolóeszközön található képek diavetítés formájában történő megjelenítéséhez válassza a
Slideshow parancsot.
• A különféle memóriakártyák javasolt tárkapacitása:
SD
Legföljebb 2 GB
microSD
Legföljebb 2 GB
miniSD
Legföljebb 2 GB
SDHC
Legföljebb 32 GB
microSDHC
Legföljebb 8 GB
miniSDHC
Legföljebb 4 GB
USB
Legföljebb 32 GB
14
Ismerkedés a termékkel
Memóriahely kiválasztása
Külső tárolóegység (SD-memóriakártya vagy USB-tollmemória) csatlakoztatása esetén kiválaszthatja a fájlok forrását.
1 A főmenüből lépjen a memóriahelyek listájára.
2 Lépjen az egyik alábbi memóriahelyre, és érintse meg a
e gombot.
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Memóriahely
Leírás
Frame Memory
Beépített memória
SD Card
SD-memóriakártya (külső)
USB
USB-tollmemória (külső)
A fényképek között tallózva is módosíthatja a memóriahelyet.
Ehhez érintse meg a m gombot, és válassza a Select Storage
Device parancsot (29. o.).
15
Ismerkedés a termékkel
Csatlakoztatás számítógéphez
Ha számítógéphez csatlakoztatja a digitális képkeretet, áttölthet fájlokat (17. o.), vagy használhatja mini monitorként is
(42. o.). Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a képkerethez, a nagyobb méretű végét pedig a számítógép
valamelyik USB-aljzatába.
USB-csatlakozó
16
Ismerkedés a termékkel
Fájlok átvitele számítógépről
Fájlok átvitele számítógépről
Mass Storage
1 Csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez a
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by
using Frame Manager.
• A keret már alapból tartalmaz néhány képet. Ha
a szabad tárterület fogyóban van, törölje ezeket
a fájlokat.
• Ha nagyok a fényképek, akkor több tárhelyet
igényelnek, és a megjelenítésük lelassul.
Módosítsa a képfelbontást 800 × 480 (a 800P
esetén) vagy 1024 × 600 (az 1000P esetén)
értékre. Esetleg állítsa be a keretet úgy, hogy
másoláskor automatikusan méretezze át a
képeket (Frame Memory Copy, 39. o.).
mellékelt USB-kábellel (16. o.).
A keretet kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a számítógéphez ,
majd kapcsolja be.
2 Válassza a Mass Storage menüpontot.
• Ha csatlakoztatta, a Mass Storage felirat jelenik meg a
képernyőn, a számítógép monitorán pedig feltűnik egy
előugró ablak.
Ha a digitális képkeretet mini monitorként csatlakoztatta a
számítógéphez (42. o.), a Frame Manager programmal át kell
váltania a Mass Storage funkcióra. További tudnivalókért lásd a
Frame Manager használati utasítását.
3 Nyisson meg egy mappát, hogy megtekinthesse a benne
lévő fájlokat.
• A digitális képkeret cserélhető lemez ként, 800P vagy 1000P
néven jelenik meg a számítógépen. Nyissa meg a megfelelő
meghajtót a Sajátgép mappában, és másolja át a képeket.
4 Másolhat a számítógépről a digitális képkeretre vagy
ellenkező irányban.
17
Ismerkedés a termékkel
Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)
A keret leválasztása a számítógépről
A keret és az adatok épsége érdekében győződjön meg arról, hogy az adatátvitel befejeződött.
1 Kattintson a Windows tálcán a
ikonra.
2 Kattintson a felugró üzenetre.
USB háttértár – Meghajtó (G:) biztonságos eltávolítása
3 Az USB-kábelt csak akkor húzza ki, ha az üzenet szerint a háttértár biztonságosan eltávolítható.
• Fájlok másolása közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ezzel adatvesztést vagy a keret károsodását okozhatja.
• A kapcsolat nem fejeződik be, amíg a számítógépen a képkeret megnyitott fájljai láthatók. Zárja be a digitális képkereten lévő
összes fájlt, és próbálja újra.
18
Multimédia lejátszása
Diavetítés
1 A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet
(Frame Memory, SD Card vagy USB).
2 Keresse meg a Photos menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Keresse meg a fájlt, és a diavetítés lejátszásához érintse
meg a e vagy a s gombot.
Kijelölt fényképek diavetítés formájában való lejátszásához érintse
meg a m gombot, és válassza a Select Multiple Files parancsot
(29. o.).
4 A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:
Érintőgombok Leírás
h
A főmenü megnyitása
m
A diavetítési menü megnyitása
d/u
A háttérzene hangerejének beállítása
l/r
Az előző vagy a következő fénykép megtekintése
e
A diavetítés szüneteltetése vagy folytatása
b
Visszatérés az előző szintre
s
Nézeti mód váltása
19
Multimédia lejátszása
Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)
Nézeti mód váltása
Diavetítés vagy képek nézegetése közben az óra vagy a naptár is
megjeleníthető a képernyőn.
A nézeti mód váltásához érintse meg többször a s gombot.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
• A s gomb minden megérintésekor változik a nézeti mód (Photo
Only → Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• A nézeti módot a Settings → Photos menü View Mode pontját
választva is megváltoztathatja (23. o.).
• Az óra vagy a naptár megjelenítése előtt állítsa be a pontos időt és a
dátumot (36. o.).
• Az előző, illetve a következő fényképre diavetítés közben a l, illetve
a r gombot megnyitva válthat.
20
Multimédia lejátszása
Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)
A diavetítési menük használata
A diavetítés vezérlése és a diavetítés beállításainak módosítása.
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
On
Off
Select Music
1 Diavetítés közben érintse meg a m gombot.
2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Leírás
Rotate
A fénykép elforgatása (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
A fénykép nagyítása (x1, x2, x4)
Background
Music
A háttérzene ki- és bekapcsolása
Settings
A Settings menü megnyitása (22. o.)
• A fényképet csak Photo Only és Photo & Clock üzemmódban
forgathatja el és nagyíthatja.
• Amikor kinagyít egy fényképet, a u, d, l és r gombbal
tudja megtekinteni a kép éppen nem látható részeit. A zoom
üzemmódból a b gombot megérintve léphet ki.
3 Ha végzett, érintse meg a e gombot.
• Amikor a Settings menüben megérinti a b gombot, a Main
menü jelenik meg. A diavetítés megkezdéséhez érintse meg a
s gombot.
21
Multimédia lejátszása
Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)
Diavetítési effektus kiválasztása
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Fast
Normal
Slow
: On
Beállítható a diavetítés átmeneti effektusa, sebessége, lejátszási
módja és a képek sorrendje.
1 Diavetítés közben érintse meg a m gombot.
2 Válassza a Settings parancsot.
3 Keresse meg a Photos menüt, és érintse meg a e
gombot.
A diavetítési effektusokat a Photos menüpontot választva a
Settings menüben is elérheti.
4 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Slideshow
Transition
Slideshow
Speed
Slideshow
Mode
Leírás
Az átmeneti effektus kiválasztása (No Effect, Fade,
Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe,
Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus,
Uncover, Push, Stairs, Random)
Kiválaszthatja a diavetítés sebességét (Fast, Normal,
Slow)
• All photos: Az összes fénykép lejátszása fájlnév
szerinti sorrendben
• Photos in folder: A kiválasztott mappában található
összes fénykép lejátszása fájlnév szerinti sorrendben
• One photo: A választott fénykép megismétlése
22
Multimédia lejátszása
Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
Beállítás
Leírás
Slideshow
Order
• Normal: A fényképek lejátszása fájlnév szerinti
sorrendben
• Shuffle: A fényképek lejátszása véletlenszerű
sorrendben
View Mode
A nézeti mód váltása (20. o.)
Aspect Ratio
• Original Fit: A fényképek megjelenítése eredeti
méretben. Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, a
mérete változatlan oldalaránnyal a képernyő méretére
csökken.
• Auto Fit: A fényképek átméretezése a képernyőhöz az
oldalarány megtartásával ratio (lehet, hogy a kép egy
része nem lesz látható)
• Fit to Width: A fényképek átméretezése a képernyő
szélességére
• Fit to Screen: A fényképek átméretezése a képernyő
méretére
• Slide Fit*: A fényképek átméretezését teszi
lehetővé, hogy a hosszabb oldaluk illeszkedjen a
képernyőmérethez. A digitális képkeret automatikusan
végighalad a hátralévő fényképeken balról jobbra vagy
fentről lefelé (pl. panorámakép vagy portré)
Display Photo
A diavetítés során megjelennek a fényképek adatai is
Info
* Amennyiben Slide Fit üzemmódban olyan fényképeket kíván megjeleníteni,
amelyek felbontása 184 ppi‑nél kisebb, illetve hosszabb oldala 2600 pixelnél
nagyobb, a fényképek torzítva jelenhetnek meg a képernyőn.
5 A diavetítést a s gombot megérintve indíthatja el.
23
Multimédia lejátszása
Videók lejátszása
1 A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet
(Frame Memory, SD Card vagy USB).
2 Keresse meg a Videos menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Keresse meg a fájlt, és a videó lejátszásához érintse meg
a e gombot.
Pause
Volume
Prev/Next
Optimális video felbontás vagy codec
Videó
Hang
Adatátviteli
1000 ~ 1500 kb/s
sebesség
• 800P : 640 x 384
Felbontás
• 1000P : 640 x 375
MP3, 48 kHz (mintavételi
AVI
arány), 2 csatorna,
128 kb/s
mp4a (AAC-LC), 48 kHz
MP4
(mintavételi arány),
2 csatorna, 128 kb/s
4 A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:
Érintőgomb
Leírás
h
A főmenü megnyitása
m
A Video menü megnyitása
d/u
A hangerő beállítása
l/r
Ugrás hátra vagy előre. Keresés a fájlban hátra vagy
előre (hosszan megérintve).
e
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
b
Visszatérés az előző szintre
Ha a digitális képkeretet a lejátszás szüneteltetésekor egy ideig
nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. A lejátszáshoz való
visszatéréshez érintse meg bármelyik gombot (a p kivételével).
24
Multimédia lejátszása
Videók lejátszása (folytatás)
A videómenük használata
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Settings
1 Lejátszás közben érintse meg a m gombot.
2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Play Mode
Play Order
Leírás
• All videos: Az összes videó lejátszása fájlnév szerinti
sorrendben
• Videos in folder: A kiválasztott mappában található
összes videó lejátszása fájlnév szerinti sorrendben
• One video: A kijelölt videó megismétlése
• Normal: A videók lejátszása fájlnév szerinti sorrendben
• Shuffle: A videók lejátszása véletlenszerű sorrendben
Repeat
A lejátszás ismétlése
Settings
A Settings menü megnyitása
3 Ha végzett, érintse meg a b gombot.
• Amikor a Settings menüben megérinti a b gombot, a Main
menü jelenik meg. A videó lejátszását illetően lásd a Videók
lejátszása c. szakasz 1–3. pontját.
25
Multimédia lejátszása
Zene lejátszása
1 A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet
(Frame Memory, SD Card vagy USB).
2 Keresse meg a Music menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Keresse meg a fájlt, és a zene lejátszásához érintse meg
a e gombot.
Pause
Volume
Prev/Next
4 A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:
Érintőgomb
Leírás
h
A főmenü megnyitása
m
A Zene menü megnyitása
d/u
A hangerő beállítása
l/r
Ugrás hátra vagy előre. Keresés a fájlban hátra vagy
előre (hosszan megérintve).
e
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
b
Visszatérés az előző szintre
• Ha a digitális képkeretet a lejátszás szüneteltetésekor egy ideig
nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. A lejátszáshoz való
visszatéréshez érintse meg bármelyik gombot (a p kivételével).
• A VBR kódolású zenefájlok lejátszása esetén a tényleges lejátszási
idő eltérhet a kijelzőn látható időértéktől.
26
Multimédia lejátszása
Zene lejátszása (folytatás)
A zenei menük használata
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
1 Lejátszás közben érintse meg a m gombot.
2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Settings
Beállítás
Pause
Volume
Prev/Next
Play Mode
Play Order
Leírás
• All music: Az összes zenefájl lejátszása fájlnév
szerinti sorrendben
• Music in folder: A kiválasztott mappában található
összes zenefájl lejátszása fájlnév szerinti sorrendben
• One music: A kijelölt zenefájl ismétlése
• Normal: A zenefájlok lejátszása fájlnév szerinti
sorrendben
• Shuffle: A zenefájlok lejátszása véletlenszerű
sorrendben
Repeat
A lejátszás ismétlése
Settings
A Settings menü megnyitása
3 Ha végzett, érintse meg a b gombot.
• Amikor a Settings menüben megérinti a b gombot, a Main
menü jelenik meg. A zene lejátszását illetően lásd a Zene
lejátszása c. szakasz 1–3. pontját.
27
Multimédiás fájlok keresése és kezelése
Fájlok keresése
A fájlok közti tallózáshoz nyissa meg a Photos, Videos vagy Music menüt.
Memóriahely/
mappanév/fájlnév
Az adott fájl sorszáma/
a fájlok száma összesen
1 A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet
Photos
(Frame Memory, SD Card vagy USB).
Frame Memory • 2009 • IMG1
2 Keresse meg a Photos, Videos vagy Music menüt, majd
érintse meg a e gombot.
3 A fájlok közötti mozgáshoz használja a d, u, l és r
gombot.
• Az egyes mappákban található fájlok megjelenítéséhez
keresse meg a mappát, majd érintse meg a e gombot.
Ha a digitális képkeretet egy ideig nem használja, megjelenik a
képernyőkímélő. Az éppen használt képernyő megnyitásához érintse
meg a b gombot.
Music
Frame Memory • 2009 • Music
Title
Artist
28
Multimédiás fájlok keresése és kezelése
Fájlok kezelése
A belső memóriában vagy külső tárolón található fájlok másolása vagy törlése.
Photos
Photo Size
File Size
Date
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 A fájlok tallózása közben érintse meg a m gombot.
2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Leírás
Copy
A kijelölt mappa vagy fájl másolása egy másik
memóriahelyre (30. o.)
Delete
A kijelölt mappa vagy fájl törlése (31. o.)
Select Multiple
Files
Select Storage
Device
Több fájl kijelölése diavetítésre, másolásra vagy
törlésre
Settings
A Settings menü megnyitása (36. o.)
A memóriahely váltása (22. o.)
29
Multimédiás fájlok keresése és kezelése
Fájlok kezelése (folytatás)
Fájlok másolása
Photos
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
Ha külső tárolóeszközt (SD-memóriakártyát vagy USBtollmemóriát) csatlakoztat a digitális képkerethez, fájlokat másolhat
át a külső tárolóeszközről a képkeretre, vagy fordítva.
1 A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet
(Frame Memory, SD Card vagy USB).
2 Keresse meg a Photos, Videos vagy Music menüt, majd
érintse meg a e gombot.
• A képkeretre másolt képeket a rendszer
automatikusan átméretezi a képernyőhöz
optimális méretre. Ha a képeket eredeti
méretükben szeretné átmásolni, a főmenüben
válassza a Settings → General → Frame
Memory Copy → Original Size menüpontot
(39. o.).
• Az átméretezett képek kisebb felbontásúak
lesznek az eredetieknél, de a kisebb fájlméret
miatt több fényképet tárolhat.
3 Keresse meg a másolni kívánt fájlt, majd érintse meg a
m gombot.
• A kijelölt mappában található összes fájl másolásához jelölje
ki a mappát.
4 Keresse meg a Copy parancsot, és érintse meg a e
gombot.
• Több fájl másolásához válassza a Select Multiple Files
parancsot.
5 Válassza ki a fájlok mentési helyét.
• A kijelölt fájlok másolása megtörténik.
30
Multimédiás fájlok keresése és kezelése
Fájlok kezelése (folytatás)
Fájlok törlése
Photos
1 A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet
Delete
(Frame Memory, SD Card vagy USB).
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Keresse meg a Photos, Videos vagy Music menüt, majd
érintse meg a e gombot.
3 Keresse meg a törölni kívánt fájlt, majd érintse meg a m
gombot.
• A kijelölt mappában található összes fájl törléséhez jelölje ki a
mappát.
4 Keresse meg a Delete parancsot, majd érintse meg a e
gombot.
• Több fájl törléséhez válassza a Select Multiple Files
parancsot.
5 A jóváhagyáshoz válassza a Yes gombot.
• A kijelölt fájlok törlődnek.
31
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata
Csatlakozás más vezeték nélküli eszközökhöz adatcsere céljából.
Másik Bluetooth-eszköz keresése és társítása
1 A főmenüből lépjen a Bluetooth képernyőre, majd érintse
Bluetooth
Type
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
meg a e gombot.
• A Bluetooth szolgáltatás alapértelmezés szerint be van
kapcsolva.
• A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolásához a főmenüben
válassza a Settings → Bluetooth → Bluetooth Mode → Off
beállítást.
2 Másik Bluetooth-eszköz kereséséhez válassza ki a
Search parancsot.
3 Lépjen a készülék nevére, majd érintse meg a e
gombot.
• Ha a másik készülék gazdája beírja ugyanazt a PIN-kódot,
vagy elfogadja a kapcsolatot, létrejön a társítás.
A képkeret alapértelmezett PIN-kódja 0000.
• A Bluetooth kapcsolat lezárásához lépjen át bármelyik másik
képernyőre, a kapcsolat automatikusan megszakad.
• A2DP eszközzel, például fejhallgatóval fennálló Bluetooth
kapcsolat lezárásához tallózzon a kapcsolódó eszközhöz, és
érintse meg a egombot.
• Bluetooth funkciók egymás utáni keresése vagy törlése esetén a
távirányító és az érintőgombok működése szünetelhet a digitális
képkeret instabil működése miatt.
• Nem tudja fogadni a fájlokat, amikor csatlakozik egy A2DP
készülékkel, például egy Bluetooth headset. Fogadni fájlokat,
szakítsuk meg a kapcsolatot a A2DP készülékkel.
32
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata
Adatok letöltése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül
1 A készülékek listáján keresse meg a társított eszközt,
Bluetooth
majd érintse meg a m gombot.
File Name
Copy
All
Upper Folder
2 Keresse meg a Photo List elemet, majd érintse meg a
Folder(12)
e gombot.
Sky.jpg
• Megjelenik a csatlakozó eszközön lévő fényképek listája.
Hi.jpg
Reset
Hello.jpg
Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.
Reset : Cancel all selections.
[xx] photos selected.
Select
BACK
Select All
Ha a képkerethez fejhallgató vagy hangszóró van csatlakoztatva,
a Photo List nem érhető el.
3 Jelölje ki a másolni kívánt fájlokat, és válassza a Copy
gombot.
• A kijelölt fájlokat a rendszer a digitális képkeret memóriájába
másolja.
A Bluetooth képernyőn kívül bármely képernyőről fogadhatók
fájlok. Ha a fájlfogadás nem működik, újra kell indítani a Bluetooth
vezeték nélküli szolgáltatást: Settings → Bluetooth → Bluetooth
Mode → On majd Off (40. o.).
33
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata
A Bluetooth menük használata
1 A készülékek listáján keresse meg a társított eszközt,
Bluetooth
majd érintse meg a m gombot.
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
2 Lépjen az alábbi menük egyikére, és érintse meg a e
gombot.
Menü
Leírás
Phone 02 (001F:00:354832)
Photo List*
A társított eszközön lévő fényképek listájának
megnyitása (33. o.)
CSR (0010:00:1S5D42)
Rename
A társított eszköz átnevezése
Delete
Egy társított eszköz törlése
Delete All
Az összes társított eszköz törlése
Settings
A Settings menü megnyitása (40. o.)
Com 02 (000F:B9:153264)
Search
Photo List
Rename
Delete
Delete All
Settings
Com 03 (000F:00:038317)
* A Photo List nem érhető el, ha a képkerethez nem kapcsolódó eszközt választ ki.
34
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata
A Bluetooth szolgáltatással kapcsolatos információk
• A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás legfeljebb 10 méter távolságú adatátvitelre képes. Ezt a távolságot
csökkenthetik akadályok, például falak vagy emberek, esetleg olyan eszközök, amelyek rádióhullámokat
bocsátanak ki. Ezek lehetnek például WLAN eszközök vagy a 2,4 GHz-es sávban működő mobiltelefonok.
Az akadályok vagy más vezeték nélküli eszközök zavarhatják a Bluetooth-kapcsolatot, és csökkenthetik a
hatótávolságot.
• A képkeret antennája a p gomb előtt található. A legjobb eredmény érdekében gondoskodjon arról, hogy a
Bluetooth hatótávolságán belül tartózkodjon, és ne legyen akadály a két eszköz között. A más eszközök által keltett
zavarok hatására a keret szokatlan hangokat adhat ki, vagy a működésében zavar támadhat.
• A Bluetooth szolgáltatás zavart okozhat az orvosi eszközökben. Ne használja a keretet vagy más Bluetooth-eszközt
kórházakban, repülőgépen és vonaton, önműködő ajtók, riasztók és gyúlékony gázok közelében.
• A digitális képkeret támogatja a más Bluetooth-eszközökkel való biztonságos kapcsolat biztonsági beállításait.
Ugyanakkor más Bluetooth-eszközhöz való kapcsolódás esetén mindig tegye meg a szükséges intézkedéseket
adatai védelmére. A Samsung nem vállal felelősséget a személyes adatok Bluetooth-kapcsolat használata esetén
történő elvesztéséért.
• Elképzelhető, hogy a keret Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatása nem kompatibilis minden Bluetooth-eszközzel. A
legjobb eredmény érdekében csak a Bluetooth SIG által jóváhagyott eszközökkel társítsa a keretet, és ellenőrizze,
hogy a készülékek Bluetooth-profilja kompatibilis-e egymással. Ha a készüléket a Bluetooth SIG jóváhagyta, még
akkor is elképzelhető valamilyen kompatibilitási probléma, és esetleg néhány szolgáltatás vagy funkció nem lesz
elérhető.
• Zene Bluetooth-kapcsolaton át való lejátszása esetén tapasztalhat más eszközök által keltett zavart, a zene
ideiglenes megszakadását vagy a keret egyes funkcióinak zavarát, ha a közelben vagy a fizikai környezetben más
vezeték nélküli eszköz is működik.
35
Beállítások
Módosítsa a digitális képkeret beállításait saját igényei szerint.
Diavetítési effektus beállítása
Settings
meg a e gombot.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Bluetooth
View Mode
: Auto Fit
Support
Aspect Ratio
: Photo Only
Display Photo Info
: On
A dátum és az idő beállítása
Settings
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 24 Hours
General24 Hours
Clock Type
: Clock 1
Support
2 Keresse meg a Photos menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Válassza ki és adja meg a diavetítés effektusait (22. o.).
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
meg a e gombot.
Category
Bluetooth
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
2 Keresse meg a Clock menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Állítsa be a pontos időt és a dátumot, majd végezze el az
óra kijelzés beállítását ízlése szerint (13. o.).
36
Beállítások
Riasztások beállítása és használata
Fontos eseményekre való emlékeztetőként beállíthat riasztásokat.
Új riasztás beállítása
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Off
Clock
Alarm2
: Off
Alarm
Alarm3
: Off
General
Alarm4
: Off
Bluetooth
Alarm5
: Off
Support
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
meg a e gombot.
2 Keresse meg az Alarm menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Keressen egy még nem használt riasztást, majd érintse
meg a e gombot.
4 A riasztás beállításához használja a d, u, l és r
gombot.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Ha befejezte, válassza az OK gombot.
• A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a
ikon.
Egy időpontra csak egy riasztás állítható be, a kettős riasztásokat a
készülék figyelmen kívül hagyja.
37
Beállítások
Riasztások beállítása és használata (folytatás)
Riasztás leállítása
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
Clock
Alarm
General
Bluetooth
Support
PM
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Amikor elindul a riasztás, a leállításához nyomja meg a p
kivételével bármelyik gombot. Ha nem állítja le, a riasztás 1 percig
szól.
Riasztás kikapcsolása
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
meg a e gombot.
2 Keresse meg az Alarm menüt, és érintse meg a e
gombot.
3 Keresse meg a kikapcsolni kívánt riasztást, majd érintse
meg a e gombot.
4 Lépjen az Off menüpontra, majd válassza az OK gombot.
38
Beállítások
Általános beállítások
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
Settings
meg a e gombot.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Bluetooth
Auto Picture On/Off
Support
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original Size
Screen Saver
: Slideshow
2 Keresse meg a General menüpontot, majd érintse meg a
e gombot.
3 Lépjen az alábbi beállítások egyikére, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Leírás
Quick Setup
Az alapvető beállítások módosítása, beleértve a digitális
képkeret nyelvét is (11. o.)
Language
A megjelenítési nyelv kiválasztása (11. o.)
Brightness
A kijelző fényerejének beállítása
Button Sound
A gombok hangjának beállítása
Auto Picture
On/Off
Beállítható, hogy mikor kapcsoljon automatikusan be vagy
ki a képernyő (beállíthatja például, hogy este, lefekvéskor
kikapcsoljon, reggel pedig bekapcsoljon, amikor Ön
felébred, bekapcsoljon).
Ezt a beállítást alkalmazva a képernyő kikapcsolt
állapotából a p kivételével bármelyik gombbal újra
bekapcsolható.
Kiválaszthatja, hogy milyen üzemmódban induljon el a keret
a bekapcsolásakor
Startup Mode • Home: Elindulás a főmenüvel
• Last Mode: Elindulás az utoljára használt üzemmódban
• Slideshow: Elindulás diavetítéssel
• Original Size: A fényképek másolása eredeti méretben
Frame Memory
• Resized: A fényképek másolása a képernyőhöz optimális
Copy
felbontásra átméretezve
Screen Saver
A képernyőkímélő kiválasztása (Slideshow vagy Clock)
39
Beállítások
Bluetooth-beállítások
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
Settings
Category
Option
Photos
Bluetooth Mode
Clock
Password
Alarm
Device Information
General
Bluetooth
Support
meg a e gombot.
: On
2 Keresse meg a Bluetooth menüpontot, majd érintse meg
a e gombot.
3 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Leírás
Bluetooth
Mode
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- vagy
kikapcsolása
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás jelszavának
beállítása
• A digitális képkeret alapértelmezett PIN-kódja 0000
A készülék adatainak megtekintése vagy a digitális
képkeret nevének megváltoztatása
Password
Device
Information
40
Beállítások
A digitális képkeret frissítése vagy alaphelyzetbe állítása
Settings
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Bluetooth
Settings
1 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
meg a e gombot.
2 Keresse meg a Support menüpontot, majd érintse meg a
e gombot.
3 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e
gombot.
Beállítás
Leírás
A digitális képkeret alapprogramjának (firmware)
frissítése (43. o.)
Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre
Reset
(kivéve az idő és a nyelv beállítását)
A digitális képkeret használatához szükséges alapvető
Product Guide
kezelési utasítások
Product
A termékadatok (típusnév, firmware verzió,
Information
memóriafelhasználás, szerzői jog) megjelenítése
Upgrade
Software
41
Függelék
Használat mini számítógép-monitorként
A digitális képkeret számítógép mini monitoraként (tartalék monitorként) is használható. Telepítse a Frame Manager
programot a számítógépre, majd csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez az USB-kábellel. További
információkért látogasson el a Samsung Electronics webhelyére (http://www.samsung.com), és keressen rá a „800P” vagy
„1000P” kifejezésre.
Használatbavétel előtt
•• A program megfelelő telepítéséhez olvassa el a Frame Manager
használati utasítását.
•• Használja a kerethez mellékelt USB-kábelt.
•• A keretet ne használja elsődleges monitorként, nem garantált a
kifogástalan működése.
•• Ha a keretet mini monitorként használja, a fényerőt a d és a u
gombbal állíthatja be.
•• Ha egy program ikonját vagy ablakát áthelyezte a kiegészítő
monitorra, használat után helyezze vissza az elsődleges monitorra.
•• A keret nem minden videokártyával működik kifogástalanul. Hibás
működés esetén próbálkozzon a hardveres gyorsítás Nincs értékre
állításával.
endszerkövetelmények a keret mini
R
monitorként történő használatához
•• Operációs rendszer: Windows XP (SP2/SP3),
Vista (32 bites)
•• USB: USB 2.0 Extended Host Controller (EHCT)
•• Memória (RAM): legalább 512 MB
•• Processzor (CPU): legalább 2,4 GHz-es
A hardveres gyorsítás kikapcsolása:
1. K
attintson jobb gombbal a Windows asztalra, és válassza a Tulajdonságok
menüpontot.
2. A megjelenő Képernyő tulajdonságai ablakban válassza a Beállítások →
Speciális → Hibakeresés → Hardveres gyorsítás elemet, és húzza át a
csúszkát Nincs állásba.
•• Windows Vista esetén az Aero 3D effektus esetleg nem fog működni,
ha a keretet mini monitorként használja, és néhány videót nem fog
tudni lejátszani a digitális képkereten.
•• A keret a Windows Presentation Foundation alkalmazással nem
működik.
42
Függelék
Az alapprogram (firmware) frissítése
Töltse le a legfrissebb firmware-t a Samsung Electronics webhelyéről (http://www.samsung.com).
1 Csatlakoztassa a külső tárolót (SD-memóriakártya vagy
USB-tollmemória) a számítógéphez (14. o.).
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 A letöltött firmware-t másolja a külső háttértárra.
• Másolja a firmware-t a háttértár gyökérkönyvtárába.
3 Válassza le a háttértárat a számítógépről, és
csatlakoztassa a digitális képkerethez.
4 A főmenüből lépjen a Settings képernyőre, majd érintse
• A firmware frissítése előtt készítsen fájljairól
(fényképek, videók, zene) biztonsági másolatot.
• Amíg tart a frissítés:
-- Ne távolítsa el a külső eszközt (SDmemóriakártyát vagy USB-tollmemóriát) a
keretből.
-- Ne érjen a gombokhoz.
-- Ne csatlakoztasson másik memóriakártyát.
-- Ne kapcsolja ki a keretet.
• Annak ellenőrzésére, hogy a firmware a legújabb
verzióra frissült-e, nyissa meg a Product
Information elemet a Settings → Upgrade
Software menüben.
meg a e gombot.
5 Keresse meg a Support menüt, és érintse meg a e
gombot.
6 Keresse meg az Upgrade Software menüt, és érintse
meg a e gombot.
7 Válassza ki a külső háttértárat.
• A firmware frissítése megtörténik.
8 A frissítés befejeztével kapcsolja ki a digitális képkeretet,
távolítsa el a háttértárat (SD-memóriakártyát vagy USBtollmemóriát), majd kapcsolja be a keretet.
43
Függelék
Hibakeresés
Ha a keret működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg az alábbiakat:
Hibajelenség
Megoldás
A digitális képkeret nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt.
A keretet a számítógéphez USB-porton át
csatlakoztatva a képernyő villogni kezd,
és a keret automatikusan kikapcsol.
Hibás lehet a számítógép USB-portja.
Fény szűrődik ki az óraképernyő szélén.
Nem pontos az idő.
A fényképek a keret bekapcsolásakor
vagy diavetítés közben lassan jelennek
meg.
Van még szabad hely a belső
memóriában, ennek ellenére nem lehet
oda fényképet másolni.
Ha a képernyő sötét, az LCD kijelző jellegéből adódóan némi fény kiszűrődhet. Ez nem
rendellenesség.
Ha a készülék hosszabb ideig nem kap áramot, az időbeállítás elveszhet. Hagyja mindig
csatlakoztatva a hálózati adaptert.
Ha a fénykép felbontása vagy a fájl mérete nagy, a megjelenítéséhez több időre van szükség.
A diavetítés során néhány fénykép nem
jelenik meg.
• Ha a belső memória fájlfoglalási táblája (FAT) megsérült, nem lehet fényképeket másolni a
memóriába.
• Fényképek másolásához hozzon létre egy mappát a belső memórián belül.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a külső háttértár.
• Ellenőrizze, hogy a külső eszközön tárolt fényképek JPEG formátumúak-e. A sérült vagy
hibás fájlokat a készülék nem jeleníti meg.
• Elképzelhető, hogy a tárolót a keret nem ismeri fel. Próbálkozzon másik tárolóeszközzel.
• A CMYK színbontással mentett JPEG fájlokat a rendszer nem képes megjeleníteni.
• Elképzelhető, hogy a képszerkesztő programokkal (Photoshop, Paintshop stb.) szerkesztett
JPEG fényképek nem megfelelően jelennek meg. A számítógépen történt szerkesztés után
mentse a fényképeket JPEG formátumban, majd kezdje újra a lejátszásukat.
A keret legfeljebb 10 000 fényképet képes beolvasni. Az e feletti fényképek a diavetítés során
nem jelennek meg.
Nem megfelelő a fénykép oldalaránya.
A főmenüben válassza a Settings → Photos → Aspect Ratio → Original Fit beállítást.
A lejátszás lassú.
Ha sok a fénykép, vagy nagyok a fájlméretek, a lejátszás lelassulhat.
A külső háttértár (USB-tollmemória
vagy SD-memóriakártya) nem működik
megfelelően.
A JPEG fényképeket nem jeleníti meg a
keret.
44
Függelék
Hibakeresés (folytatás)
Hibajelenség
A képre a készülék akkor is alkalmazza a
diavetítési effektust, ha a memóriakártya
csak egyetlen fényképet tartalmaz, vagy
a Slideshow Mode beállításnál a One
photo érték van kiválasztva.
Milyen sorrendben jeleníti meg a keret a
memóriakártyán található fényképeket?
A diavetítés nem kezdődik el
automatikusan.
Bár az Auto Picture On/Off beállítás be
van kapcsolva, a képernyő nem kapcsol
be automatikusan.
Szeretném alaphelyzetbe állítani a
keretet.
Megoldás
A effektust a kijelző védelme érdekében alkalmazza a készülék.
A fényképek megjelenítése a fájlnevük alapján történik, azon belül is szám – nagybetű –
kisbetű sorrendben.
Ellenőrizze a Settings → General menüben, hogy a Startup Mode beállításnál a Slideshow
érték van-e megadva (39. o.).
• Ellenőrizze a keret időbeállítását.
• Ha a keret et p gombbal kapcsolta ki amikor az Auto Picture On/Off beállítás be volt
kapcsolva, a képernyő nem kapcsol be automatikusan. A keret képernyője csak akkor
kapcsol be automatikusan, ha automatikusan, az Off Time beállítás szerint kapcsolt ki.
A gyári alapértékek visszaállításához válassza a Settings → Support menüben a Reset
parancsot. Az idő és a nyelv beállítása nem változik.
45
Függelék
Műszaki adatok
Digitális képkeret
Típusnév
Kijelző
800P
1000P
Típusa
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Felbontás
800 × 480
1024 × 600
Fénykép
BMP
JPEG (a CMYK formátumok nem használhatók)
• Legnagyobb támogatott felbontás 16 000 × 16 000 képpont
• Legnagyobb támogatott oldalarány 1:6 – 6:1
Zene
MP3 (Frekvencia: 8 ~ 48 kHz, tömörítés: 8 ~ 320 kb/s)
Videókodek
M-JPEG
(*.MOV, *.AVI)
Fájlformátumok
Formátumkombináció
Megjelenítési képesség
Tároló
Videó
Hang
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 × 480), 30 fps
(képkocka/s), 15 000 kb/s
* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Videó
MPEG-1 (*.MPG)
Tároló
Videó
Hang
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2: MPEG-1 Layer II
Tároló
MPEG-4
(*.AVI, *.MP4)
Videó
AVI
MPEG-4
MP4
mp4v
* MPEG-4: MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Beépített memória
2 GB
USB
Gazdagép (USB 2.0) / eszköz (USB 2.0)
D1 (720 × 480), 30 fps
2000 kb/s, állandó
tömörítési mérték (CBR)
Hang
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 × 480), 30 fps,
AAC
2000 kb/s CBR
46
Függelék
Műszaki adatok (folytatás)
Tápellátás
Általános
adatok
Külső, 12 V egyenfeszültség
Besorolás
Bekapcsolt állapotban: 11 W /
Kikapcsolt állapotban: 1 W alatt
228,0 mm × 167,4 mm × 118,0 mm (amikor a
Méretek
képkeret fel van állítva)
(szél. × mag. × hossz)
228,0 mm × 27,0 mm × 193,4 mm
Fogyasztás
670 g
Tömeg
Bekapcsolt állapotban: 11 W /
Kikapcsolt állapotban: 1 W alatt
272,0 mm × 197,4 mm × 118,0 mm (amikor a
képkeret fel van állítva)
272,0 mm × 27,0 mm × 223,6 mm
750 g
* A termék kialakítása a típustól függően eltérő lehet. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
* A készülék B osztályú digitális berendezés.
Bluetooth
Sugárzás
F1D
RF teljesítmény
CLASS II
Támogatott szabványverziók
2.0+EDR
Adóteljesítmény
0,1 mW
Profil
OPP(Client), FTP(Server/
Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Átviteli frekvencia
Csatornák száma
2402 ~ 2480 MHz
Bluetooth QD ID
B015915
79 csatorna
Modul
BTM0605C4NA
Modulációs rendszer
GFSK / 8D PSK
Hőmérséklet
0 °C ~ +40 °C
Kommunikációs rendszer
Félduplex működésű
Páratartalom
0% ~ 95%
Oszcillációs rendszer
Crystall Oscillation System
* Az RF teljesítmény a felhasználói környezettől függően eltérő lehet.
A digitális képkeret környezetbarát selejtezése
A termék selejtezését a helyi rendelkezések és hatályos törvények alapján végezze.
47
Függelék
A Samsung Worldwide elérhetősége
A Samsung termékeket érintő kérdésével vagy megjegyzésével forduljon az alábbi címre:
Térség
AUSTRIA
BELGIUM
CZECH
Európa
Ügyfélszolgálat
Webhely
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Térség
Ügyfélszolgálat
Webhely
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
NETHERLANDS
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
Európa
(folytatás)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
SPAIN
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
SWITZERLAND
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.K
0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
(French)
Szoftverlicenc
A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseikkel és kéréseikkel forduljon e-mailben a Samsunghoz ([email protected]).
••
••
••
••
••
A termék használja a Független JPEG csoport licence alatt közzétett szoftver elemeit.
A termék használja a Freetype Project licence alatt közzétett szoftver elemeit.
A termék használja az OpenSSL Project licence alatt közzétett szoftver elemeit.
A termék használja az MPL licenc alatt közzétett szoftver elemeit.
A termék használja a GPL/LGPL licenc alatt közzétett szoftver elemeit.
GPL szoftver: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL szoftver: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
További részletekért kattintson a Software License elemre a CD-ROM főképernyőjén.
48
Függelék
Tárgymutató
A
fényképadatok megjelenítése, 23
háttérzene, 21
nagyítás, 21
nézeti mód, 20, 23
oldalarány, 23
sebesség, 22
sorrend, 23
üzemmód, 22
alapbeállítások, 11
a számítógéppel szemben támasztott
követelmények, 42
a termék selejtezése, 47
B
beállítások visszaállítása, 41
Bluetooth
adatok fogadása, 32
Bluetooth üzemmód, 32
Cs
csatlakoztatás
külső tárolóeszköz, 14
számítógép, 16
D
diavetítés
átmenet, 22
beállítások, 21
diavetítés lejátszása, 19
elforgatás, 21
firmware frissítése, 43
főmenü, 12
Frame Manager, 42
Gy
gyorsbeállítás, 11
H
E
elforgatás, 21
É
érintőgombok, 7
F
fájl
fájlok átvitele, 17
fájlok keresése, 28
fájlok kezelése, 29
fájlok másolása, 30
fájlok törlése, 31
fényerő, 39
háttértár, 17
hibakeresés, 44
I
induló üzemmód, 39
K
képernyőkímélő, 39
kiegészítő monitor, 42
M
memóriahely, 15
mini monitor, 42
műszaki adatok, 46
49
Függelék
Tárgymutató (folytatás)
N
U
nagyítás, 21
USB-csatlakozó, 16
nézeti mód, 20
nyelv, 11, 39
V
videó
O
beállítások, 25
ismételt lejátszás, 25
sorrend, 25
üzemmód, 25
videó lejátszása, 24
oldalarány, 23
Ó
óra
dátumformátum, 13
idő és dátum, 13
időformátum, 13
óra típusa, 13
R
riasztás
Z
zene
beállítások, 27
ismételt lejátszás, 27
sorrend, 27
üzemmód, 27
zene lejátszása, 26
leállítás, 38
létrehozás, 37
T
távirányító, 9
termékadatok, 40
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement