Samsung 1000P, 800P User's manual

Samsung 1000P, 800P User's manual

Digitális Képkeret

Használati utasítás

800P

1000P

Kattintson a kívánt címre

Tartalom

Biztonsági rendszabályok

Ismerkedés a termékkel

Multimédia lejátszása

Multimédiás fájlok keresése

és kezelése

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Beállítások

Függelék

Tárgymutató

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a megfelelő használat és karbantartás

érdekében.

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót

és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Az utasításban szereplő képek a 800P típusról készülék.

Tájékoztató jelek

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt jelekkel:

Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a digitális képkeret vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – Megjegyzések, használati tanácsok és kiegészítő információk.

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

A kézikönyv tartalmának másolása és terjesztése a

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A termék műszaki adatai és jelen használati utasítás tartalma a termék funkcióinak módosítása esetén előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Tartalom

Biztonsági rendszabályok .................3

Ismerkedés a termékkel .....................6

A doboz tartalma .....................................6

Ismerkedés a digitális képkerettel ...........7

A digitális képkeret üzembe helyezése .10

Az adapter csatlakoztatása és a digitális képkeret bekapcsolása ............10

Alapbeállítások ...................................... 11

Ismerkedés a főmenüvel .......................12

A dátum és az idő megjelenítése ..........13

Külső tárolóeszköz csatlakoztatása ......14

Memóriahely kiválasztása .....................15

Csatlakoztatás számítógéphez .............16

Fájlok átvitele számítógépről ................17

Multimédia lejátszása .......................19

Diavetítés ..............................................19

Videók lejátszása ..................................24

Zene lejátszása .....................................26

Multimédiás fájlok keresése és

kezelése .............................................28

Fájlok keresése .....................................28

Fájlok kezelése .....................................29

A Bluetooth vezeték nélküli

szolgáltatás használata....................32

Másik Bluetooth-eszköz keresése és társítása ................................................32

Adatok letöltése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül ............33

A Bluetooth menük használata .............34

A Bluetooth szolgáltatással kapcsolatos információk ........................35

Beállítások.........................................36

Diavetítési effektus beállítása ...............36

A dátum és az idő beállítása .................36

Riasztások beállítása és használata .....37

Általános beállítások .............................39

Bluetooth-beállítások ............................40

A digitális képkeret frissítése vagy alaphelyzetbe állítása ...........................41

Függelék ............................................42

Használat mini számítógép-monitorként .......................42

Az alapprogram (firmware) frissítése ....43

Hibakeresés ..........................................44

Műszaki adatok .....................................46

A digitális képkeret környezetbarát selejtezése ............................................47

A Samsung Worldwide elérhetősége ....48

Szoftverlicenc ........................................48

Tárgymutató ..........................................49

Biztonsági rendszabályok

FIGYELEM!

AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL ÉS NE TÁVOLÍTSA EL A KERET BURKOLATÁT VAGY

HÁTLAPJÁT. A BURKOLAT ALATT NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. A DIGITÁLIS KÉPKERET JAVÍTÁSÁT BÍZZA

SZAKEMBERRE.

A TŰZVESZÉLY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA TÁVOL A DIGITÁLIS KÉPKERETET NYÍLT LÁNGTÓL, PÉLDÁUL GYERTYÁTÓL.

• A digitális képkereten található nyílások a termék megfelelő szellőzését biztosítják. A megbízható működés érdekében és a túlmelegedés megakadályozására ezeket a nyílásokat ne fedje le,

és ne zárja el:

-

Ne fedje el a nyílásokat.

Ne zárja el a nyílásokat a képkeretet puha felületre, például ágyra, pamlagra vagy szőnyegre helyezve.

Ne tegye a képkeretet zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy egyéb ajtós szekrénybe, ahol nem szellőzhet megfelelően.

• Ne tegye a képkeretet hőforrás közelébe, például radiátor mellé, valamint közvetlen napfényre.

• A digitális képkeret ne kerüljön kapcsolatba vízzel.

Ne helyezze a keretet víz közelébe, például fürdőkád vagy mosdókagyló mellé, illetve olyan helyre, ahol víz vagy egyéb folyadék fröccsenhet vagy csöppenhet rá. Ha a digitális képkeret nedves lett, azonnal húzza ki a fali aljzatból, és forduljon vele a hivatalos márkaszervizhez.

• Ne terhelje túl a fali aljzatot, hosszabbítót és adaptert, mert az áramütést vagy tüzet okozhat.

• A tápkábeleket úgy vezesse, hogy ne zavarja a közlekedést vagy más objektumokat, ne léphessen rájuk senki, és ne kerülhessen rá vagy mellé semmi, ami összenyomhatná. Ellenőrizze, hogy a kábelek nem csavarodtak-e meg vagy csípődtek-e be a dugónál vagy az adapternél.

• Zivatar esetén, vagy amennyiben a digitális képkeretet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali aljzatból. Ezzel megelőzhető az esetleges túlfeszültség okozta károsodás.

• Mielőtt csatlakoztatja a tápkábelt, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a termék névleges tápfeszültségének.

3

Biztonsági rendszabályok

• Soha ne tegyen semmilyen fémtárgyat a digitális képkeret nyílásaiba, mert áramütést szenvedhet. A digitális képkeret használatakor ellenőrizze, hogy a tápkábel rendesen be van-e dugva. Kihúzáskor a dugaszt fogja, ne a tápkábelt, és nedves kézzel soha ne nyúljon a tápkábelhez.

• Ha bármilyen szokatlan működést észlel, például szokatlan hang vagy égett szag jön a készülékből, azonnal húzza ki, és forduljon vele a hivatalos márkakereskedőhöz vagy márkaszervizhez.

• Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol erősen porosodhat, vagy ahol túl magas vagy túl alacsony a hőmérséklet, magas a páratartalom vagy vegyszerek kerülhetnek rá, illetve ahol folyamatosan működnie kell.

• A digitális képkeret tápellátását megfelelően földelt fali aljzatból biztosítsa. A nem megfelelő földelés

áramütést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.

• Tartsa gyermekektől távol a készüléket és minden tartozékát.

• Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például helytelenül felszerelt polcra, lejtős felületre, vagy ahol rezgésnek van kitéve.

• Ne ejtse le a képkeretet, és ne üsse meg erősen.

Ha a digitális képkeret megsérült, azonnal húzza ki a fali aljzatból, és forduljon vele a hivatalos márkaszervizhez.

• A képkeret tápkábelét tisztításkor húzza ki a fali aljzatból. A készüléket törölje le puha, száraz törlőkendővel. Ne tegye ki a képkeretet vegyszerek, például viasz, benzin, alkohol, hígító, rovarirtó, légfrissítő, kenőanyag vagy mosószer hatásának, mert ez károsíthatja a készülék felületét, és a jótállás elvesztését vonja maga után.

• A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt.

-

Ne használjon a képkeret tisztításhoz gyúlékony anyagot tartalmazó tisztítószert, például benzint vagy hígítót, de nedves törlőkendőt se. Ez károsíthatja a terméket.

Ügyeljen arra, nehogy megkarcolja a képernyőt a körmével vagy más hegyes, éles tárggyal.

-

Ne tisztítsa a készüléket víz rápermetezésével. A víz bejuthat a készülékbe, ami tüzet, áramütést vagy működési hibát okozhat.

Ne használjon utrahangos párásítót a termék közelében.

Fehér foltok keletkezhetnek tőle a burkolaton.

4

Biztonsági rendszabályok

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait

(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése

érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az

újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható

újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg,

Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok

újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

5

Ismerkedés a termékkel

A doboz tartalma

Digitális képkeret Tápkábel* Adapter USB-kábel

Rövid kezelési

útmutató és jótállás**

CD-ROM

(Használati utasítás)

* A dugasz formája a régiótól függően eltérő lehet.

** A jótállás a régiótól függően esetleg nem része a csomagnak.

Távirányító Törlőkendő

6

Ismerkedés a termékkel

Ismerkedés a digitális képkerettel

A digitális képkeret eleje

Képernyő

A távirányító

érzékelője

Talp

Érintőgomb* Leírás

p

A digitális képkeret bekapcsolása. A digitális képkeret kikapcsolása (hosszan megérintve).

h

A főmenü megnyitása u / m d e

/ l / r

A menük megnyitása

Léptetés a menük és a menüpontok között

(fel/le/balra/jobbra)

Menü vagy menüpont kiválasztása. A kiválasztott művelet végrehajtása.

Visszatérés az előző szintre b s

Diavetítés lejátszása bármelyik képernyőn.

Megjelenítési mód váltása diavetítés közben.

* Az utasításban szereplő leírások az érintőgombokon alapulnak.

Olvassa el figyelmesen a leírást, és használja megfelelően a gombokat.

Az érintőgombok használata

• Az érintőgombokat csak az ujjaival használja. A

• gombokat csak tiszta és száraz kézzel érintse.

A kívánt funkció eléréséhez a gombot csak finoman

érintse meg.

Az érintésérzékelő nedves, párás helyen esetleg

• nem fog működni.

Ha az érintőgombok nem láthatók, a panelt lágyan megérintve jelenítheti meg őket.

7

Ismerkedés a termékkel

Ismerkedés a digitális képkerettel (folytatás)

A digitális képkeret hátulja

Hangszóró

A tápkábel csatlakozóaljzata

Fejhallgatóaljzat

Hangszóró

SD-memóriakártya-nyílás

USB-kábelcsatlakozó

Tollmemória-csatlakozó (USB)

8

Ismerkedés a termékkel

Ismerkedés a digitális képkerettel (folytatás)

Távirányító

A távirányítót mindig irányítsa a keret távirányító-

érzékelőjére (7. o.).

Balra elfordítva nyissa ki az elemtartó fedelét, cserélje ki az elemet, majd jobbra elfordítva zárja a fedelet.

Gomb Leírás

A digitális képkeret ki- és bekapcsolása

A főmenü megnyitása

A menük megnyitása

Visszatérés az előző szintre

Léptetés a menük és a menüpontok között (fel/le/balra/ jobbra)

Menük és menüpontok kiválasztása

Diavetítés lejátszása bármelyik képernyőn. Megjelenítési mód váltása diavetítés közben.

A dátum és az idő megjelenítése

A fénykép elforgatása diavetítés közben

A fényképek listájának megnyitása

A zenelista megnyitása

A videólista megnyitása

9

Ismerkedés a termékkel

A digitális képkeret üzembe helyezése

Ne nyomja meg túl erősen a képkeretet, és ne fordítsa rossz irányba, mert ezzel károsíthatja.

Az adapter csatlakoztatása és a digitális képkeret bekapcsolása

A dugasz formája a régiótól függően eltérő lehet.

A bekapcsoláshoz érintse meg a p gombot. A p gomb világítani kezd, és megjelenik a főmenü.

A keret kikapcsolásához érintse meg hosszan a p

gombot.

10

Ismerkedés a termékkel

Alapbeállítások

A keret első bekapcsolásakor a Quick Setup képernyő jelenik meg.

Válasszon nyelvet, és adja meg az alapbeállításokat.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame.

This includes View Mode, Slideshow

Transition, Clock Set, and Startup Mode settings

Do you want to start?

Yes No

ENTER BACK EXIT

1

2

Lépjen a kívánt nyelvre, majd érintse meg a e

gombot.

A beállító varázsló elindításához válassza a

Yes

gombot.

3

A keret saját ízlésének megfelelő beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítás

View Mode

Slideshow

Transition

Clock Set

Startup Mode

Leírás

A diavetítés megtekintési módjának kiválasztása

(20. o.)

A diavetítés képei közti átmeneti effektus kiválasztása

(22. o.)

A pontos idő és a dátum beállítása (13. o.)

Válassza ki, milyen üzemmódban induljon el a keret a

bekapcsolásakor (39. o.)

4

Ha végzett a beállítással, a termék útmutatójának megtekintéséhez válassza a

Yes

gombot.

5

Olvassa el a digitális képkeret használatával kapcsolatos alapvető utasításokat, majd válassza a

Done

gombot.

11

Ismerkedés a termékkel

Ismerkedés a főmenüvel

A főmenüből az alábbi menük érhetők el:

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

Menü

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Leírás

Tallózás a belső memóriában vagy a külső memórián tárolt

fényképek között, és a beállítások módosítása (19. o.)

A belső memóriában vagy a külső memórián tárolt zene

hallgatása és a beállítások módosítása (26. o.)

A belső memóriában vagy a külső memórián tárolt videók

lejátszása és a beállítások módosítása (24. o.)

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata más

eszközhöz való csatlakozáshoz (32. o.)

A pontos idő és a dátum megtekintése (13. o.)

A digitális képkeret használata a számítógép kiegészítő

monitoraként (42. o.)

A beállítások megadása (36. o.)

Settings

Beállíthatja úgy is a digitális képkeretet, hogy a főmenü helyett más

funkcióval induljon, amikor bekapcsolja (Startup Mode 39. o.).

Más funkció használata esetén, vagy amikor be van kapcsolva a képernyővédő, a főmenü megnyitásához érintse meg a h gombot.

12

Ismerkedés a termékkel

A dátum és az idő megjelenítése

A pontos idő és a dátum megtekintése, valamint az óra beállításainak testreszabása.

▲ Clock 1

▲ Clock 2 ▲ Clock 3

1

A főmenüből lépjen a

Clock

képernyőre, majd érintse meg a e gombot.

• Megjelenik a pontos idő és a dátum.

2

Érintse meg a m

gombot, és válassza a

Settings

elemet.

3

Keresse meg a

Clock

menüt, és érintse meg a e gombot.

4

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

• A Clock Set beállítás esetén a l és a r gombbal tudja kiválasztani a beállítandó adatot, majd a u és a d gombbal tudja beállítani a szükséges értéket.

Beállítás

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

Leírás

A dátum és a pontos idő beállítása

A dátumkijelzés beállítása ( YYYY.MM.DD, MM.DD.

YYYY vagy DD.MM.YYYY formában)

Az órakijelzés formátumának beállítása ( 12 Hours vagy 24 Hours)

Az óra típusának beállítása ( Clock 1~3, Clock &

Calendar 1~2)

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Ismerkedés a termékkel

Külső tárolóeszköz csatlakoztatása

A kerethez USB-tollmemóriát vagy SD-memóriakártyát is csatlakoztathat. A digitális képkeretben FAT16 és FAT32 fájlrendszert használó külső eszközöket lehet használni.

Az SD-memóriakártyát a fémérintkezőivel lefelé helyezze be.

Nyomja be a kártyát, amíg a helyére nem pattan.

Az SD-memóriakártyát eltávolításhoz nyomja meg kissé, hogy a retesze kioldjon.

Ha a külső tárolóeszközt a képkeret bekapcsolt állapotában csatlakoztatja, megjelenik egy felugró ablak.

A külső tárolóeszközön található képek diavetítés formájában történő megjelenítéséhez válassza a

Slideshow parancsot.

A különféle memóriakártyák javasolt tárkapacitása:

SD Legföljebb 2 GB microSD miniSD

SDHC microSDHC miniSDHC

USB

Legföljebb 2 GB

Legföljebb 2 GB

Legföljebb 32 GB

Legföljebb 8 GB

Legföljebb 4 GB

Legföljebb 32 GB

14

Ismerkedés a termékkel

Memóriahely kiválasztása

Külső tárolóegység (SD-memóriakártya vagy USB-tollmemória) csatlakoztatása esetén kiválaszthatja a fájlok forrását.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

1

2

A főmenüből lépjen a memóriahelyek listájára.

Lépjen az egyik alábbi memóriahelyre, és érintse meg a e gombot.

Memóriahely

Frame Memory

SD Card

USB

Leírás

Beépített memória

SD-memóriakártya (külső)

USB-tollmemória (külső)

A fényképek között tallózva is módosíthatja a memóriahelyet.

Ehhez érintse meg a m gombot, és válassza a

Select Storage

Device parancsot (29. o.).

15

Ismerkedés a termékkel

Csatlakoztatás számítógéphez

Ha számítógéphez csatlakoztatja a digitális képkeretet, áttölthet fájlokat (17. o.), vagy használhatja mini monitorként is

(42. o.). Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a képkerethez, a nagyobb méretű végét pedig a számítógép

valamelyik USB-aljzatába.

USB-csatlakozó

16

Ismerkedés a termékkel

Fájlok átvitele számítógépről

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

A keret már alapból tartalmaz néhány képet. Ha a szabad tárterület fogyóban van, törölje ezeket a fájlokat.

Ha nagyok a fényképek, akkor több tárhelyet igényelnek, és a megjelenítésük lelassul.

Módosítsa a képfelbontást 800 × 480 (a 800P esetén) vagy 1024 × 600 (az 1000P esetén)

értékre. Esetleg állítsa be a keretet úgy, hogy másoláskor automatikusan méretezze át a

képeket (Frame Memory Copy, 39. o.).

Fájlok átvitele számítógépről

1

Csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez a

mellékelt USB-kábellel (16. o.).

A keretet kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a számítógéphez , majd kapcsolja be.

2

Válassza a

Mass Storage

menüpontot.

• Ha csatlakoztatta, a Mass Storage felirat jelenik meg a képernyőn, a számítógép monitorán pedig feltűnik egy előugró ablak.

Ha a digitális képkeretet mini monitorként csatlakoztatta a

számítógéphez (42. o.), a Frame Manager programmal át kell

váltania a Mass Storage funkcióra. További tudnivalókért lásd a

Frame Manager használati utasítását.

3

Nyisson meg egy mappát, hogy megtekinthesse a benne lévő fájlokat.

• A digitális képkeret cserélhető lemez ként, 800P vagy 1000P néven jelenik meg a számítógépen. Nyissa meg a megfelelő meghajtót a Sajátgép mappában, és másolja át a képeket.

4

Másolhat a számítógépről a digitális képkeretre vagy ellenkező irányban.

17

Ismerkedés a termékkel

Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)

A keret leválasztása a számítógépről

A keret és az adatok épsége érdekében győződjön meg arról, hogy az adatátvitel befejeződött.

1

Kattintson a Windows tálcán a ikonra.

2

Kattintson a felugró üzenetre.

USB háttértár – Meghajtó (G:) biztonságos eltávolítása

3

Az USB-kábelt csak akkor húzza ki, ha az üzenet szerint a háttértár biztonságosan eltávolítható.

Fájlok másolása közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ezzel adatvesztést vagy a keret károsodását okozhatja.

A kapcsolat nem fejeződik be, amíg a számítógépen a képkeret megnyitott fájljai láthatók. Zárja be a digitális képkereten lévő

összes fájlt, és próbálja újra.

18

Multimédia lejátszása

Diavetítés

1

A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet

(

Frame Memory

,

SD Card

vagy

USB

).

2

Keresse meg a

Photos

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Keresse meg a fájlt, és a diavetítés lejátszásához érintse meg a e vagy a s gombot.

Kijelölt fényképek diavetítés formájában való lejátszásához érintse meg a m gombot, és válassza a Select Multiple Files parancsot

(29. o.).

4

A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:

Érintőgombok Leírás

h

A főmenü megnyitása m d

/u l

/r e

A diavetítési menü megnyitása

A háttérzene hangerejének beállítása

Az előző vagy a következő fénykép megtekintése

A diavetítés szüneteltetése vagy folytatása b s

Visszatérés az előző szintre

Nézeti mód váltása

19

Multimédia lejátszása

Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

Nézeti mód váltása

Diavetítés vagy képek nézegetése közben az óra vagy a naptár is megjeleníthető a képernyőn.

A nézeti mód váltásához érintse meg többször a s gombot.

A

Photo

OnlyPhoto & ClockPhoto & CalendarMultiview 1

Multiview 2 Multiview 3).

A nézeti módot a SettingsPhotos menü View Mode pontját

választva is megváltoztathatja (23. o.).

Az óra vagy a naptár megjelenítése előtt állítsa be a pontos időt és a

dátumot (36. o.).

Az előző, illetve a következő fényképre diavetítés közben a l

, illetve a r gombot megnyitva válthat.

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Multimédia lejátszása

Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

A diavetítési menük használata

A diavetítés vezérlése és a diavetítés beállításainak módosítása.

1

Diavetítés közben érintse meg a m

gombot.

2

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Leírás

A fénykép elforgatása ( Original, 90°, -90°, 180°)

A fénykép nagyítása ( x1, x2, x4)

A háttérzene ki- és bekapcsolása

A

Settings menü megnyitása (22. o.)

A fényképet csak

Photo Only és Photo & Clock üzemmódban forgathatja el és nagyíthatja.

Amikor kinagyít egy fényképet, a u

, d, l és r gombbal tudja megtekinteni a kép éppen nem látható részeit. A zoom

üzemmódból a b gombot megérintve léphet ki.

3

Ha végzett, érintse meg a e

gombot.

• Amikor a

Settings menüben megérinti a b gombot, a Main menü jelenik meg. A diavetítés megkezdéséhez érintse meg a s

gombot.

21

Multimédia lejátszása

Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Diavetítési effektus kiválasztása

Beállítható a diavetítés átmeneti effektusa, sebessége, lejátszási módja és a képek sorrendje.

1

Diavetítés közben érintse meg a m

gombot.

2

Válassza a

Settings

parancsot.

3

Keresse meg a

Photos

menüt, és érintse meg a e gombot.

A diavetítési effektusokat a Photos menüpontot választva a

Settings menüben is elérheti.

4

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Slideshow

Transition

Slideshow

Speed

Slideshow

Mode

Leírás

Az átmeneti effektus kiválasztása ( No Effect, Fade,

Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe,

Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus,

Uncover, Push, Stairs, Random)

Kiválaszthatja a diavetítés sebességét ( Fast, Normal,

Slow)

All photos

: Az összes fénykép lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

Photos in folder

: A kiválasztott mappában található

összes fénykép lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

One photo

: A választott fénykép megismétlése

22

Multimédia lejátszása

Fájlok átvitele számítógépről (folytatás)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Beállítás

Slideshow

Order

Leírás

Normal

: A fényképek lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

Shuffle

: A fényképek lejátszása véletlenszerű sorrendben

View Mode

A nézeti mód váltása (20. o.)

Aspect Ratio

Original Fit

: A fényképek megjelenítése eredeti méretben. Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, a mérete változatlan oldalaránnyal a képernyő méretére csökken.

Auto Fit

: A fényképek átméretezése a képernyőhöz az oldalarány megtartásával ratio (lehet, hogy a kép egy része nem lesz látható)

Fit to Width

szélességére

: A fényképek átméretezése a képernyő

Fit to Screen

: A fényképek átméretezése a képernyő méretére

Slide Fit

*: A fényképek átméretezését teszi lehetővé, hogy a hosszabb oldaluk illeszkedjen a képernyőmérethez. A digitális képkeret automatikusan végighalad a hátralévő fényképeken balról jobbra vagy fentről lefelé (pl. panorámakép vagy portré)

Display Photo

Info

A diavetítés során megjelennek a fényképek adatai is

* Amennyiben Slide Fit üzemmódban olyan fényképeket kíván megjeleníteni, amelyek felbontása 184 ppi‑nél kisebb, illetve hosszabb oldala 2600 pixelnél nagyobb, a fényképek torzítva jelenhetnek meg a képernyőn.

5

A diavetítést a s

gombot megérintve indíthatja el.

23

Multimédia lejátszása

Videók lejátszása

Pause Volume Prev/Next

Optimális video felbontás vagy codec

Videó

Adatátviteli sebesség

1000 ~ 1500 kb/s

Hang

Felbontás

AVI

800P

: 640 x 384

1000P

: 640 x 375

MP3, 48 kHz (mintavételi arány), 2 csatorna,

128 kb/s

MP4

mp4a (AAC-LC), 48 kHz

(mintavételi arány),

2 csatorna, 128 kb/s

1

A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet

(

Frame Memory

,

SD Card

vagy

USB

).

2

Keresse meg a

Videos

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Keresse meg a fájlt, és a videó lejátszásához érintse meg a e gombot.

4

A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:

Érintőgomb Leírás

h

A főmenü megnyitása m d l

/u

/r e b

A Video menü megnyitása

A hangerő beállítása

Ugrás hátra vagy előre. Keresés a fájlban hátra vagy előre (hosszan megérintve).

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Visszatérés az előző szintre

Ha a digitális képkeretet a lejátszás szüneteltetésekor egy ideig nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. A lejátszáshoz való visszatéréshez érintse meg bármelyik gombot (a p kivételével).

24

Multimédia lejátszása

Videók lejátszása (folytatás)

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All videos

: Normal

: On

A videómenük használata

1

2

Lejátszás közben érintse meg a m

gombot.

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Leírás

All videos

sorrendben

: Az összes videó lejátszása fájlnév szerinti

Videos in folder

: A kiválasztott mappában található

összes videó lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

One video

: A kijelölt videó megismétlése

Normal

: A videók lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

Shuffle

: A videók lejátszása véletlenszerű sorrendben

A lejátszás ismétlése

A

Settings menü megnyitása

3

Ha végzett, érintse meg a b

gombot.

• Amikor a Settings menüben megérinti a b gombot, a Main menü jelenik meg. A videó lejátszását illetően lásd a Videók lejátszása c. szakasz 1–3. pontját.

25

Multimédia lejátszása

Zene lejátszása

Pause Volume Prev/Next

1

A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet

(

Frame Memory

,

SD Card

vagy

USB

).

2

Keresse meg a

Music

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Keresse meg a fájlt, és a zene lejátszásához érintse meg a e gombot.

4

A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:

Érintőgomb Leírás

h

A főmenü megnyitása m d l

/u

/r e b

A Zene menü megnyitása

A hangerő beállítása

Ugrás hátra vagy előre. Keresés a fájlban hátra vagy előre (hosszan megérintve).

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Visszatérés az előző szintre

Ha a digitális képkeretet a lejátszás szüneteltetésekor egy ideig nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. A lejátszáshoz való visszatéréshez érintse meg bármelyik gombot (a p kivételével).

A VBR kódolású zenefájlok lejátszása esetén a tényleges lejátszási idő eltérhet a kijelzőn látható időértéktől.

26

Multimédia lejátszása

Zene lejátszása (folytatás)

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

A zenei menük használata

1

2

Lejátszás közben érintse meg a m

gombot.

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Leírás

All music

: Az összes zenefájl lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

Music in folder

: A kiválasztott mappában található

összes zenefájl lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

One music

: A kijelölt zenefájl ismétlése

Normal

: A zenefájlok lejátszása fájlnév szerinti sorrendben

Shuffle

: A zenefájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben

A lejátszás ismétlése

A Settings menü megnyitása

3

Ha végzett, érintse meg a b

gombot.

• Amikor a Settings menüben megérinti a b gombot, a Main menü jelenik meg. A zene lejátszását illetően lásd a Zene lejátszása c. szakasz 1–3. pontját.

27

Multimédiás fájlok keresése és kezelése

Fájlok keresése

A fájlok közti tallózáshoz nyissa meg a

Photos

,

Videos

vagy

Music

menüt.

Memóriahely/ mappanév/fájlnév

Photos

Frame Memory • 2009 • IMG1

Az adott fájl sorszáma/ a fájlok száma összesen

Music

Frame Memory • 2009 • Music

Title

1

A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet

(

Frame Memory

,

SD Card

vagy

USB

).

2

Keresse meg a

Photos

,

Videos

vagy

Music

menüt, majd

érintse meg a e gombot.

3

A fájlok közötti mozgáshoz használja a d

, u, l és r gombot.

• Az egyes mappákban található fájlok megjelenítéséhez keresse meg a mappát, majd érintse meg a e gombot.

Ha a digitális képkeretet egy ideig nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. Az éppen használt képernyő megnyitásához érintse meg a b gombot.

Artist

28

Multimédiás fájlok keresése és kezelése

Fájlok kezelése

A belső memóriában vagy külső tárolón található fájlok másolása vagy törlése.

Photos

Photo Size

File Size

Date

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

2

A fájlok tallózása közben érintse meg a m

gombot.

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Leírás

A kijelölt mappa vagy fájl másolása egy másik

memóriahelyre (30. o.)

A kijelölt mappa vagy fájl törlése (31. o.)

Több fájl kijelölése diavetítésre, másolásra vagy törlésre

A memóriahely váltása (22. o.)

A

Settings menü megnyitása (36. o.)

29

Multimédiás fájlok keresése és kezelése

Fájlok kezelése (folytatás)

Photos

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

A képkeretre másolt képeket a rendszer automatikusan átméretezi a képernyőhöz optimális méretre. Ha a képeket eredeti méretükben szeretné átmásolni, a főmenüben válassza a SettingsGeneralFrame

Memory CopyOriginal Size menüpontot

(39. o.).

Az átméretezett képek kisebb felbontásúak lesznek az eredetieknél, de a kisebb fájlméret miatt több fényképet tárolhat.

Fájlok másolása

Ha külső tárolóeszközt (SD-memóriakártyát vagy USBtollmemóriát) csatlakoztat a digitális képkerethez, fájlokat másolhat

át a külső tárolóeszközről a képkeretre, vagy fordítva.

1

A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet

(

Frame Memory

,

SD Card

vagy

USB

).

2

Keresse meg a

Photos

,

Videos

vagy

Music

menüt, majd

érintse meg a e gombot.

3

Keresse meg a másolni kívánt fájlt, majd érintse meg a m

gombot.

• A kijelölt mappában található összes fájl másolásához jelölje ki a mappát.

4

Keresse meg a

Copy

parancsot, és érintse meg a e gombot.

• Több fájl másolásához válassza a Select Multiple Files parancsot.

5

Válassza ki a fájlok mentési helyét.

• A kijelölt fájlok másolása megtörténik.

30

Multimédiás fájlok keresése és kezelése

Fájlok kezelése (folytatás)

Photos

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Fájlok törlése

1

A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet

(

Frame Memory

,

SD Card

vagy

USB

).

2

Keresse meg a

Photos

,

Videos

vagy

Music

menüt, majd

érintse meg a e gombot.

3

Keresse meg a törölni kívánt fájlt, majd érintse meg a m gombot.

• A kijelölt mappában található összes fájl törléséhez jelölje ki a mappát.

4

Keresse meg a

Delete

parancsot, majd érintse meg a e gombot.

• Több fájl törléséhez válassza a Select Multiple Files parancsot.

5

A jóváhagyáshoz válassza a

Yes

gombot.

• A kijelölt fájlok törlődnek.

31

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Csatlakozás más vezeték nélküli eszközökhöz adatcsere céljából.

Másik Bluetooth-eszköz keresése és társítása

Bluetooth

Type Device Name

Com 01 (000F:CC:AC842)

Phone 01 (0015:00:158E2)

Bluetooth (001F:60:15842)

Bluetooth 000F:00:15CG4D)

Com 02 (000F:B9:153264)

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Bluetooth

képernyőre, majd érintse

A Bluetooth szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolásához a főmenüben válassza a SettingsBluetoothBluetooth ModeOff beállítást.

Phone 02 (001F:00:354832)

2

CSR (0010:00:1S5D42)

Másik Bluetooth-eszköz kereséséhez válassza ki a

Search

parancsot.

Search

Com 03 (000F:00:038317)

3

Lépjen a készülék nevére, majd érintse meg a e gombot.

Ha a másik készülék gazdája beírja ugyanazt a PIN-kódot, vagy elfogadja a kapcsolatot, létrejön a társítás.

A képkeret alapértelmezett PIN-kódja 0000.

A Bluetooth kapcsolat lezárásához lépjen át bármelyik másik képernyőre, a kapcsolat automatikusan megszakad.

A2DP eszközzel, például fejhallgatóval fennálló Bluetooth kapcsolat lezárásához tallózzon a kapcsolódó eszközhöz, és

érintse meg a egombot.

Bluetooth funkciók egymás utáni keresése vagy törlése esetén a távirányító és az érintőgombok működése szünetelhet a digitális képkeret instabil működése miatt.

Nem tudja fogadni a fájlokat, amikor csatlakozik egy A2DP készülékkel, például egy Bluetooth headset. Fogadni fájlokat, szakítsuk meg a kapcsolatot a A2DP készülékkel.

32

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Adatok letöltése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül

Bluetooth

File Name

All

Upper Folder

Folder(12)

Sky.jpg

Hi.jpg

Hello.jpg

Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.

Reset : Cancel all selections.

[xx] photos selected.

Select BACK

Copy

Reset

Select All

1

A készülékek listáján keresse meg a társított eszközt, majd érintse meg a m gombot.

2

Keresse meg a

Photo List

elemet, majd érintse meg a e

gombot.

• Megjelenik a csatlakozó eszközön lévő fényképek listája.

Ha a képkerethez fejhallgató vagy hangszóró van csatlakoztatva, a Photo List nem érhető el.

3

Jelölje ki a másolni kívánt fájlokat, és válassza a

Copy

gombot.

• A kijelölt fájlokat a rendszer a digitális képkeret memóriájába másolja.

A Bluetooth képernyőn kívül bármely képernyőről fogadhatók fájlok. Ha a fájlfogadás nem működik, újra kell indítani a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatást: SettingsBluetoothBluetooth

ModeOn majd Off (40. o.).

33

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

A Bluetooth menük használata

Bluetooth

Device Name

Com 01 (000F:CC:AC842)

Phone 01 (0015:00:158E2)

Search

Bluetooth (001F:60:15842)

Bluetooth 000F:00:15CG4D)

Com 02 (000F:B9:153264)

Phone 02 (001F:00:354832)

CSR (0010:00:1S5D42)

Com 03 (000F:00:038317)

Photo List

Rename

Delete

Delete All

Settings

1

A készülékek listáján keresse meg a társított eszközt, majd érintse meg a m gombot.

2

Lépjen az alábbi menük egyikére, és érintse meg a e gombot.

Menü

Photo List*

Rename

Delete

Delete All

Settings

Leírás

A társított eszközön lévő fényképek listájának

megnyitása (33. o.)

A társított eszköz átnevezése

Egy társított eszköz törlése

Az összes társított eszköz törlése

A

Settings menü megnyitása (40. o.)

* A Photo List nem érhető el, ha a képkerethez nem kapcsolódó eszközt választ ki.

34

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

A Bluetooth szolgáltatással kapcsolatos információk

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás legfeljebb 10 méter távolságú adatátvitelre képes. Ezt a távolságot csökkenthetik akadályok, például falak vagy emberek, esetleg olyan eszközök, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki. Ezek lehetnek például WLAN eszközök vagy a 2,4 GHz-es sávban működő mobiltelefonok.

Az akadályok vagy más vezeték nélküli eszközök zavarhatják a Bluetooth-kapcsolatot, és csökkenthetik a hatótávolságot.

A képkeret antennája a p

gomb előtt található. A legjobb eredmény érdekében gondoskodjon arról, hogy a

Bluetooth hatótávolságán belül tartózkodjon, és ne legyen akadály a két eszköz között. A más eszközök által keltett zavarok hatására a keret szokatlan hangokat adhat ki, vagy a működésében zavar támadhat.

A Bluetooth szolgáltatás zavart okozhat az orvosi eszközökben. Ne használja a keretet vagy más Bluetooth-eszközt kórházakban, repülőgépen és vonaton, önműködő ajtók, riasztók és gyúlékony gázok közelében.

A digitális képkeret támogatja a más Bluetooth-eszközökkel való biztonságos kapcsolat biztonsági beállításait.

Ugyanakkor más Bluetooth-eszközhöz való kapcsolódás esetén mindig tegye meg a szükséges intézkedéseket adatai védelmére. A Samsung nem vállal felelősséget a személyes adatok Bluetooth-kapcsolat használata esetén történő elvesztéséért.

Elképzelhető, hogy a keret Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatása nem kompatibilis minden Bluetooth-eszközzel. A legjobb eredmény érdekében csak a Bluetooth SIG által jóváhagyott eszközökkel társítsa a keretet, és ellenőrizze, hogy a készülékek Bluetooth-profilja kompatibilis-e egymással. Ha a készüléket a Bluetooth SIG jóváhagyta, még akkor is elképzelhető valamilyen kompatibilitási probléma, és esetleg néhány szolgáltatás vagy funkció nem lesz elérhető.

Zene Bluetooth-kapcsolaton át való lejátszása esetén tapasztalhat más eszközök által keltett zavart, a zene ideiglenes megszakadását vagy a keret egyes funkcióinak zavarát, ha a közelben vagy a fizikai környezetben más vezeték nélküli eszköz is működik.

35

Beállítások

Módosítsa a digitális képkeret beállításait saját igényei szerint.

Diavetítési effektus beállítása

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

: Fade

: Fast

: All photos

: Normal

: Auto Fit

: Photo Only

: On

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg a

Photos

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Válassza ki és adja meg a diavetítés effektusait (

22. o.).

A dátum és az idő beállítása

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General24 Hours

Bluetooth

Support

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 24 Hours

: Clock 1

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg a

Clock

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Állítsa be a pontos időt és a dátumot, majd végezze el az

óra kijelzés beállítását ízlése szerint (13. o.).

36

Beállítások

Riasztások beállítása és használata

Fontos eseményekre való emlékeztetőként beállíthat riasztásokat.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Off

: Off

: Off

: Off

: Off

Új riasztás beállítása

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg az

Alarm

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Keressen egy még nem használt riasztást, majd érintse meg a e gombot.

4

A riasztás beállításához használja a d

, u, l és r gombot.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Ha befejezte, válassza az

OK

gombot.

• A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a ikon.

Egy időpontra csak egy riasztás állítható be, a kettős riasztásokat a készülék figyelmen kívül hagyja.

37

Beállítások

Riasztások beállítása és használata (folytatás)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

Riasztás leállítása

Amikor elindul a riasztás, a leállításához nyomja meg a p kivételével bármelyik gombot. Ha nem állítja le, a riasztás 1 percig szól.

Riasztás kikapcsolása

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg az

Alarm

menüt, és érintse meg a e gombot.

3

Keresse meg a kikapcsolni kívánt riasztást, majd érintse meg a e gombot.

4

Lépjen az

Off

menüpontra, majd válassza az

OK

gombot.

38

Beállítások

Általános beállítások

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

: English

: 70

: Off

: Home

: Original Size

: Slideshow

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg a

General

e

gombot.

menüpontot, majd érintse meg a

3

Lépjen az alábbi beállítások egyikére, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Leírás

Az alapvető beállítások módosítása, beleértve a digitális

képkeret nyelvét is (11. o.)

A megjelenítési nyelv kiválasztása (11. o.)

A kijelző fényerejének beállítása

Auto Picture

On/Off

Startup Mode

Frame Memory

Copy

Screen Saver

A gombok hangjának beállítása

Beállítható, hogy mikor kapcsoljon automatikusan be vagy ki a képernyő (beállíthatja például, hogy este, lefekvéskor kikapcsoljon, reggel pedig bekapcsoljon, amikor Ön felébred, bekapcsoljon).

Ezt a beállítást alkalmazva a képernyő kikapcsolt

állapotából a p kivételével bármelyik gombbal újra bekapcsolható.

Kiválaszthatja, hogy milyen üzemmódban induljon el a keret a bekapcsolásakor

Home

: Elindulás a főmenüvel

Last Mode

: Elindulás az utoljára használt üzemmódban

Slideshow

: Elindulás diavetítéssel

Original Size

: A fényképek másolása eredeti méretben

Resized

: A fényképek másolása a képernyőhöz optimális felbontásra átméretezve

A képernyőkímélő kiválasztása ( Slideshow vagy Clock)

39

Beállítások

Bluetooth-beállítások

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Bluetooth Mode

Password

Device Information

: On

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg a

Bluetooth

menüpontot, majd érintse meg a e gombot.

3

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Bluetooth

Mode

Password

Device

Information

Leírás

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás jelszavának beállítása

• A digitális képkeret alapértelmezett PIN-kódja 0000

A készülék adatainak megtekintése vagy a digitális képkeret nevének megváltoztatása

40

Beállítások

A digitális képkeret frissítése vagy alaphelyzetbe állítása

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

1

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

2

Keresse meg a

Support

menüpontot, majd érintse meg a e

gombot.

3

Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a e gombot.

Beállítás

Upgrade

Software

Reset

Leírás

A digitális képkeret alapprogramjának (firmware)

frissítése (43. o.)

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre

(kivéve az idő és a nyelv beállítását)

Product

Information

A termékadatok (típusnév, firmware verzió, memóriafelhasználás, szerzői jog) megjelenítése

41

Függelék

Használat mini számítógép-monitorként

A digitális képkeret számítógép mini monitoraként (tartalék monitorként) is használható. Telepítse a Frame Manager programot a számítógépre, majd csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez az USB-kábellel. További információkért látogasson el a Samsung Electronics webhelyére (http://www.samsung.com), és keressen rá a „800P” vagy

„1000P” kifejezésre.

Rendszerkövetelmények a keret mini monitorként történő használatához

• Operációs rendszer: Windows XP (SP2/SP3),

Vista (32 bites)

USB: USB 2.0 Extended Host Controller (EHCT)

Memória (RAM): legalább 512 MB

Processzor (CPU): legalább 2,4 GHz-es

Használatbavétel előtt

A program megfelelő telepítéséhez olvassa el a Frame Manager használati utasítását.

Használja a kerethez mellékelt USB-kábelt.

A keretet ne használja elsődleges monitorként, nem garantált a kifogástalan működése.

Ha a keretet mini monitorként használja, a fényerőt a d

és a u gombbal állíthatja be.

Ha egy program ikonját vagy ablakát áthelyezte a kiegészítő monitorra, használat után helyezze vissza az elsődleges monitorra.

A keret nem minden videokártyával működik kifogástalanul. Hibás működés esetén próbálkozzon a hardveres gyorsítás Nincs értékre

állításával.

A hardveres gyorsítás kikapcsolása:

1. Kattintson jobb gombbal a Windows asztalra, és válassza a Tulajdonságok menüpontot.

2. A megjelenő Képernyő tulajdonságai ablakban válassza a Beállítások

SpeciálisHibakeresésHardveres gyorsítás elemet, és húzza át a csúszkát Nincs állásba.

Windows Vista esetén az Aero 3D effektus esetleg nem fog működni, ha a keretet mini monitorként használja, és néhány videót nem fog tudni lejátszani a digitális képkereten.

A keret a Windows Presentation Foundation alkalmazással nem működik.

42

Függelék

Az alapprogram (firmware) frissítése

Töltse le a legfrissebb firmware-t a Samsung Electronics webhelyéről (http://www.samsung.com).

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

A firmware frissítése előtt készítsen fájljairól

(fényképek, videók, zene) biztonsági másolatot.

-

-

Amíg tart a frissítés:

Ne távolítsa el a külső eszközt (SDmemóriakártyát vagy USB-tollmemóriát) a keretből.

Ne érjen a gombokhoz.

Ne csatlakoztasson másik memóriakártyát.

Ne kapcsolja ki a keretet.

Annak ellenőrzésére, hogy a firmware a legújabb verzióra frissült-e, nyissa meg a

Product

Information elemet a SettingsUpgrade

Software menüben.

1

Csatlakoztassa a külső tárolót (SD-memóriakártya vagy

USB-tollmemória) a számítógéphez (14. o.).

2

A letöltött firmware-t másolja a külső háttértárra.

• Másolja a firmware-t a háttértár gyökérkönyvtárába.

3

Válassza le a háttértárat a számítógépről, és csatlakoztassa a digitális képkerethez.

4

A főmenüből lépjen a meg a e gombot.

Settings

képernyőre, majd érintse

5

Keresse meg a

Support

menüt, és érintse meg a e gombot.

6

Keresse meg az

Upgrade Software

menüt, és érintse meg a e gombot.

7

Válassza ki a külső háttértárat.

• A firmware frissítése megtörténik.

8

A frissítés befejeztével kapcsolja ki a digitális képkeretet, távolítsa el a háttértárat (SD-memóriakártyát vagy USBtollmemóriát), majd kapcsolja be a keretet.

43

Függelék

Hibakeresés

Ha a keret működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg az alábbiakat:

Hibajelenség Megoldás

Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt.

A digitális képkeret nem kapcsol be.

A keretet a számítógéphez USB-porton át csatlakoztatva a képernyő villogni kezd,

és a keret automatikusan kikapcsol.

Fény szűrődik ki az óraképernyő szélén.

Hibás lehet a számítógép USB-portja.

Ha a képernyő sötét, az LCD kijelző jellegéből adódóan némi fény kiszűrődhet. Ez nem rendellenesség.

Ha a készülék hosszabb ideig nem kap áramot, az időbeállítás elveszhet. Hagyja mindig csatlakoztatva a hálózati adaptert.

Nem pontos az idő.

A fényképek a keret bekapcsolásakor vagy diavetítés közben lassan jelennek meg.

Van még szabad hely a belső memóriában, ennek ellenére nem lehet oda fényképet másolni.

Ha a fénykép felbontása vagy a fájl mérete nagy, a megjelenítéséhez több időre van szükség.

A külső háttértár (USB-tollmemória vagy SD-memóriakártya) nem működik megfelelően.

A JPEG fényképeket nem jeleníti meg a keret.

A diavetítés során néhány fénykép nem jelenik meg.

Nem megfelelő a fénykép oldalaránya.

• Ha a belső memória fájlfoglalási táblája (FAT) megsérült, nem lehet fényképeket másolni a memóriába.

Fényképek másolásához hozzon létre egy mappát a belső memórián belül.

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a külső háttértár.

Ellenőrizze, hogy a külső eszközön tárolt fényképek JPEG formátumúak-e. A sérült vagy hibás fájlokat a készülék nem jeleníti meg.

Elképzelhető, hogy a tárolót a keret nem ismeri fel. Próbálkozzon másik tárolóeszközzel.

A CMYK színbontással mentett JPEG fájlokat a rendszer nem képes megjeleníteni.

Elképzelhető, hogy a képszerkesztő programokkal (Photoshop, Paintshop stb.) szerkesztett

JPEG fényképek nem megfelelően jelennek meg. A számítógépen történt szerkesztés után mentse a fényképeket JPEG formátumban, majd kezdje újra a lejátszásukat.

A keret legfeljebb 10 000 fényképet képes beolvasni. Az e feletti fényképek a diavetítés során nem jelennek meg.

A főmenüben válassza a SettingsPhotosAspect RatioOriginal Fit beállítást.

A lejátszás lassú.

Ha sok a fénykép, vagy nagyok a fájlméretek, a lejátszás lelassulhat.

44

Függelék

Hibakeresés (folytatás)

Hibajelenség

A képre a készülék akkor is alkalmazza a diavetítési effektust, ha a memóriakártya csak egyetlen fényképet tartalmaz, vagy a

Slideshow Mode beállításnál a One

photo érték van kiválasztva.

Milyen sorrendben jeleníti meg a keret a memóriakártyán található fényképeket?

A diavetítés nem kezdődik el automatikusan.

Bár az Auto Picture On/Off beállítás be van kapcsolva, a képernyő nem kapcsol be automatikusan.

Szeretném alaphelyzetbe állítani a keretet.

Megoldás

A effektust a kijelző védelme érdekében alkalmazza a készülék.

A fényképek megjelenítése a fájlnevük alapján történik, azon belül is szám – nagybetű – kisbetű sorrendben.

Ellenőrizze a SettingsGeneral menüben, hogy a Startup Mode beállításnál a Slideshow

érték van-e megadva (39. o.).

Ellenőrizze a keret időbeállítását.

Ha a keret et p

gombbal kapcsolta ki amikor az Auto Picture On/Off beállítás be volt kapcsolva, a képernyő nem kapcsol be automatikusan. A keret képernyője csak akkor kapcsol be automatikusan, ha automatikusan, az Off Time beállítás szerint kapcsolt ki.

A gyári alapértékek visszaállításához válassza a SettingsSupport menüben a Reset parancsot. Az idő és a nyelv beállítása nem változik.

45

Függelék

Műszaki adatok

Digitális képkeret

Típusnév

Kijelző

Típusa

Felbontás

Fénykép

Zene

Fájlformátumok

Videó

Beépített memória

USB

800P

8” TFT LCD

MPEG-1 (*.MPG)

Tároló

MPG

Videó

MPEG-1

* MP2: MPEG-1 Layer II

1000P

10” TFT LCD

800 × 480 1024 × 600

BMP

JPEG (a CMYK formátumok nem használhatók)

Legnagyobb támogatott felbontás 16 000 × 16 000 képpont

Legnagyobb támogatott oldalarány 1:6 – 6:1

MP3 (Frekvencia: 8 ~ 48 kHz, tömörítés: 8 ~ 320 kb/s)

Videókodek

M-JPEG

(*.MOV, *.AVI)

Formátumkombináció

Tároló Videó Hang

MOV

AVI

JPEG

MJPG

PCM

PCM

* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Hang

MP2

MPEG-4

(*.AVI, *.MP4)

Tároló Videó

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4: MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

2 GB

Gazdagép (USB 2.0) / eszköz (USB 2.0)

Hang

MP3/PCM/AC-3

AAC

Megjelenítési képesség

VGA (640 × 480), 30 fps

(képkocka/s), 15 000 kb/s

D1 (720 × 480), 30 fps

2000 kb/s, állandó tömörítési mérték (CBR)

D1 (720 × 480), 30 fps,

2000 kb/s CBR

46

Függelék

Műszaki adatok (folytatás)

Tápellátás

Általános adatok

Besorolás

Fogyasztás

Méretek

(szél. × mag. × hossz)

Tömeg

Külső, 12 V egyenfeszültség

Bekapcsolt állapotban: 11 W /

Kikapcsolt állapotban: 1 W alatt

228,0 mm × 167,4 mm × 118,0 mm (amikor a képkeret fel van állítva)

228,0 mm × 27,0 mm × 193,4 mm

670 g

Bekapcsolt állapotban: 11 W /

Kikapcsolt állapotban: 1 W alatt

272,0 mm × 197,4 mm × 118,0 mm (amikor a képkeret fel van állítva)

272,0 mm × 27,0 mm × 223,6 mm

750 g

* A termék kialakítása a típustól függően eltérő lehet. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

* A készülék B osztályú digitális berendezés.

Bluetooth

Sugárzás

RF teljesítmény

Adóteljesítmény

Átviteli frekvencia

Csatornák száma

Modulációs rendszer

Kommunikációs rendszer

Oszcillációs rendszer

F1D

CLASS II

0,1 mW

2402 ~ 2480 MHz

79 csatorna

GFSK / 8D PSK

Félduplex működésű

Crystall Oscillation System

* Az RF teljesítmény a felhasználói környezettől függően eltérő lehet.

Támogatott szabványverziók

2.0+EDR

Profil

OPP(Client), FTP(Server/

Client), A2DP, AVRCP, GAVDP

Bluetooth QD ID

Modul

Hőmérséklet

Páratartalom

B015915

BTM0605C4NA

0 °C ~ +40 °C

0% ~ 95%

A digitális képkeret környezetbarát selejtezése

A termék selejtezését a helyi rendelkezések és hatályos törvények alapján végezze.

47

Függelék

A Samsung Worldwide elérhetősége

A Samsung termékeket érintő kérdésével vagy megjegyzésével forduljon az alábbi címre:

Térség Térség

Európa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Ügyfélszolgálat

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min)

Webhely

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 www.samsung.com

www.samsung.com

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Európa

(folytatás)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

Ügyfélszolgálat

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

Webhely

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

815-56 480 www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG

(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/

(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Szoftverlicenc

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseikkel és kéréseikkel forduljon e-mailben a Samsunghoz ([email protected]).

A termék használja a Független JPEG csoport licence alatt közzétett szoftver elemeit.

A termék használja a Freetype Project licence alatt közzétett szoftver elemeit.

A termék használja az OpenSSL Project licence alatt közzétett szoftver elemeit.

A termék használja az MPL licenc alatt közzétett szoftver elemeit.

A termék használja a GPL/LGPL licenc alatt közzétett szoftver elemeit.

GPL szoftver: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL szoftver: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

További részletekért kattintson a Software License elemre a CD-ROM főképernyőjén.

48

Függelék

Tárgymutató

A

alapbeállítások, 11

a számítógéppel szemben támasztott

követelmények, 42

a termék selejtezése, 47

B

beállítások visszaállítása, 41

Bluetooth

adatok fogadása, 32

Bluetooth üzemmód, 32

Cs csatlakoztatás

külső tárolóeszköz, 14

számítógép, 16

D diavetítés

átmenet, 22

beállítások, 21

diavetítés lejátszása, 19

elforgatás, 21

fényképadatok megjelenítése, 23

háttérzene, 21 nagyítás, 21

nézeti mód, 20, 23 oldalarány, 23

sebesség, 22

sorrend, 23

üzemmód, 22

E

elforgatás, 21

É

érintőgombok, 7

F fájl

fájlok átvitele, 17

fájlok keresése, 28

fájlok kezelése, 29

fájlok másolása, 30

fájlok törlése, 31

fényerő, 39

firmware frissítése, 43

főmenü, 12

Frame Manager, 42

Gy

gyorsbeállítás, 11

H

háttértár, 17

hibakeresés, 44

I

induló üzemmód, 39

K

képernyőkímélő, 39

kiegészítő monitor, 42

M

memóriahely, 15

mini monitor, 42

műszaki adatok, 46

49

Függelék

Tárgymutató (folytatás)

N

nagyítás, 21

nézeti mód, 20

nyelv, 11, 39

O

oldalarány, 23

Ó

óra

dátumformátum, 13 idő és dátum, 13 időformátum, 13

óra típusa, 13

R riasztás

leállítás, 38

létrehozás, 37

T

távirányító, 9

termékadatok, 40

U

USB-csatlakozó, 16

V videó

beállítások, 25 ismételt lejátszás, 25 sorrend, 25

üzemmód, 25

videó lejátszása, 24

Z zene

beállítások, 27 ismételt lejátszás, 27 sorrend, 27

üzemmód, 27

zene lejátszása, 26

50

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project