Samsung MAX-S720 User manual

Samsung MAX-S720 User manual

MINI AUDIO TORONY

HÁROMLEMEZES

CD-JÁTSZÓVAL

CD-R/RW LEJÁTSZÁS

MAX-S720

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

Figyelmeztetés

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE

1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS1

A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:

FIGYELEM

FESZÜLTSÉG ALATT!

NE NYISSA KI A BURKOLATOT!

FIGYELEM:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne javítani. A készülék javítását bízza a márkaszervizre.

FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR

LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A

KÉSZÜLÉKBÔL. NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES

SUGÁRZÁSNAK!

A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.

A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

A CD-játszó besorolása

„CLASS 1 LASER PRODUCT”

(1. osztályú lézerberendezés).

FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

2

Tartalom

Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt.

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a készülék minden tulajdonságát megfelelôen tudja használni.

HU

FIGYELMEZTETÉS ................................................................................................................................................................................ 2

A

MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4

A kijelzô .................................................................................................................................................................................................... 5

A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6

A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 6

A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 7

A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 7

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 7

Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 8

Digitális kimeneti csatlakozó aljzat............................................................................................................................................................ 8

A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 8

Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 9

Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 9

A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................ 10

Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 10

CD-

JÁTSZÓ

CD lemezek betöltése és cseréje ............................................................................................................................................................ 11

CD lemezek lejátszása ............................................................................................................................................................................ 11

Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 12

Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 12

Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 12

A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben...................................................................................................................................... 12

A mûsorszámok ismételt lejátszása ........................................................................................................................................................ 13

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 13

A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 14

R

ÁDIÓ

Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 14

A tárolt állomások hallgatása .................................................................................................................................................................. 15

A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 15

RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 16

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 16

Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 17

M

AGNÓ

Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 18

Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 18

Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 18

Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 19

Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 19

Kazetta oda-vissza játszás (csak a 2-es magnónál)................................................................................................................................ 19

Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 19

T

OVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 20

Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 20

Némítás .................................................................................................................................................................................................... 21

Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 21

Térhatás fokozása (Power Surround) ...................................................................................................................................................... 21

Automatikus kikapcsolás .......................................................................................................................................................................... 22

Mélyhang.................................................................................................................................................................................................. 22

Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 22

T

UDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 23

A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23

Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl .................................................................................................................................................... 24

Tudnivalók a kazetták kezelésérôl .......................................................................................................................................................... 24

Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 24

Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 25

Szimbólumok

Nyomja meg Tolja el Fontos!

Megjegyzés

3

HU

Az elôlap

31 30 29 28 27 26

10

11

12

6

7

8

9

1

2

3

4

5

13 14 15 16

1.

CD Repeat (CD ismételt lejátszás)

2.

Standby/On (Üzemi kapcsoló)

3.

Timer/Clock (Idôzítés/óra)

4.

Display (Kijelzés megváltoztatása)(RDS)

5.

PTY (Mûsortípus szerinti keresés) (RDS)

6.

FM Mono/ST (FM Mono/sztereo üzemmód)

7.

Program (Programozás)

8.

Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)

9.

Kazetta oda-vissza lejátszás

10. Record/Pause (Felvétel/Pillanat állj)

11.

Dubbing (Kazettamásolás)

12. 1-es magnó

13. 1 / 2 magnó kiválasztása

14. CD Synchro Recording (CD szinkronfelvétel)

15. Keresés/Hangolási üzemmód/Leállítás gombok

16. Demo/Dimmer (Bemutató/Kijelzô sötétítés)

17. 2-es magnó

18. Enter (Beírás)

19. Fejhallgató csatlakozó aljzat

20. S. BASS (Mélyhang fokozás)

21. Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)

22. Multi Jog vezérlôtárcsa

23. Hangerôszabályzó

24. Power Surround (Térhatás)

25. Lemezfiók

26. Open/Close (Lemezfiók nyitása/zárása)

27. Disc Change (Lemez cseréje)

28. Lemez kiválasztó gombok

29. Kijelzô

30. Üzemmód választó gombok

31. Memória gomb

4

25

24

23

22

21

20

19

18

17

A kijelzô

1.

Power Surround (Térhatás)

2.

Hangzáskép

3.

Hangerô és hangzáskép szint kijelzés

4.

A CD program és a tárolt rádióállomás száma

5.

Fô kijelzés (Üzemmód, frekvencia, idô, stb.)

6.

FM üzemmód (STEREO)

7.

EQ (hangzáskép bekapcsolva)

8.

D.S.P üzemmód (hangzáskép térhatás effektussal)

9.

CD-RW (újraírható CD lemez lejátszása)

10. Kazetta oda-vissza lejátszás jelzése

11.

CD szinkronfelvétel

12. Tuner frekvencia egység

13. Automatikus kikapcsolás

14. CD lejátszási üzemmód vagy CD ismételt lejátszás

15. Óra

16. Az éppen játszott lemez száma

17. Felvétel

18. 1 / 2 magnó

19. Hangolási üzemmód (AUTO)

20. FM RDS üzemmód

21. CD program/memóriahely száma

22. Tuner Preset (Tárolt állomás)

23. Super BASS (Mélyhang)

HU

5

HU

A készülék hátlapja

A távvezérlô

1

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

1

2

3

1. FM antenna csatlakozó

2. CD digitális kimenet

3. AM antenna csatlakozó

4. AUX bemenet

5. Hangsugárzó csatlakozó aljzat

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

1. Standby/On (Üzemi kapcsoló)

2. Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)

3. Kazetta gyorscsévélés elôre/hátra

4. 1 / 2 magnó kiválasztása

5. Reverse Mode (Kazetta oda-vissza lejátszás)

6. CD Repeat (CD ismételt lejátszás)

7. CD lejátszás leállítása

8. Program/Set (Programozás)

9. CD mûsorszám vagy rádióállomások keresése

10. Tuning Mode (Hangolási üzemmód)

11. FM Mono/ST. (Mono/sztereo üzemmód választása)

12. Hangerô csökkentése

13. TUNER Band (Rádió/Hullámsáv választás)

14. Hangerô növelése

15. Disc Skip (Lemezléptetés)

16. CD lejátszás/Pillanat állj

17. CD Shuffle (Véletlen sorrendû lejátszás)

18. Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)

19. Al Sleep (Automatikus kikapcsolás)

20. Kazetta lejátszás leállítása

21. Kazetta lejátszás elindítása

22. Super Bass Level (Mélyhang)

23. AUX üzemmód választó

24. Timer On/Off (Idôzítés be-/kikapcsolás)

25. Mute (Némítás)

6

A készülék elhelyezése

A készülék legmegfelelôbb elhelyezése érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.

Ne tegye a készüléket szônyegre, terítôre.

Ne tartsa a készüléket a szabadban.

A megfelelô szellôzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül legalább 15 cm-es szabad hely legyen.

Ellenôrizze, hogy elegendô hely álljon rendelkezésre a lemezfiók kinyitásához.

A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktôl jobbra és balra, hogy megfelelô sztereo hatás érvényesüljön.

A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék hallgatásakor ülni szokott.

A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma magasságban helyezze el.

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe

Tegye be az elemeket a távvezérlôbe, vagy cserélje ki ôket, amikor:

megvette a készüléket.

úgy találja, hogy a távvezérlô már nem mûködteti a készüléket.

Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon egyszerre alkáli és mangán elemeket.

1

Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe

( jelzéssel jelölve a távvezérlô hátoldalán), és tolja az elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.

2

Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek megfelelô elemet, figyelve a helyes polaritásra: az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben feltüntetett

+ jelzéshez; az elemen látható jelzést illessze a rekeszben feltüntetett

jelzéshez .

3

Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.

Ha hosszú idõn keresztül nem szándékozik használni a távvezérlôt, vegye ki belôle az elemeket, így megakadályozhatja a korrózió okozta károsodásokat.

HU

A készülék csatlakoztatása a hálózatra

A készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzathoz.

Csatlakoztatás elõtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék

üzemi feszültségével.

1

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján AC Cord felirattal jelezve) a fali aljzathoz.

2

Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

7

Külsô berendezés csatlakoztatása

HU

A készülék szolgáltatásainak körét tovább bôvítheti, ha az AUX IN aljzathoz külsô hangforrást csatlakoztat. A külsô berendezés mûsorát a készülék hangsugárzóin keresztül, kiváló minôségben hallgathatja.

Csatlakoztasson a készülékhez pl.:

Televíziót;

Videolemez lejátszót;

Hifi sztereo videomagnót.

A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik rendelkezik audio kimenettel. A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval ellátott hangfrekvenciás csatlakozó vezetéket használjon.

1

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból ezt a készüléket és a másik berendezést is.

2

Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzathoz.

Csatlakoztassa

a piros csatlakozót a fehér csatlakozót

az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz

R (jobb)

L (bal)

A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon, nehogy felcserélje a jobb és bal csatornát.

3

Csatlakoztassa a készüléket újra a hálózatra, és kapcsolja be az

Üzemi kapcsolóval.

4

Válassza ki az AUX üzemmódot az AUX gombbal.

A kijelzôn megjelenik az „AUX” jelzés.

5

6

Kapcsolja be a külsô berendezést is.

Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.

Hangerô Hangzáskép

Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).

A hangsugárzók csatlakoztatása

A hangsugárzókat a készülék hátlapján található aljzatokhoz csatlakoztassa.

A hátlapon négy aljzat található.

Kettô a bal hangsugárzó csatlakoztatásához (L-lel jelölve)

Kettô a jobb hangsugárzó csatlakoztatásához (R-rel jelölve)

A megfelelô hangminôség érdekében csatlakoztassa

A piros vezetéket a + aljzathoz.

A fekete vezetéket a aljzathoz.

1

A vezeték csatlakoztatásához tolja el a rögzítô fület: jobbra a készüléken. Tartsa eltolva a rögzítô fület.

2

3

Tolja be a lyukba a vezetéket, egészen a mûanyag szigetelésig.

Tolja vissza a fület:

Balra a készüléken, egészen addig, amíg a helyére kattan.

Felfelé a hangsugárzón.

A vezeték szilárdan rögzül az aljzatban.

4

Ismételje meg az eljárást minden egyes vezetéknél.

1

4

Digitális kimeneti csatlakozó aljzat

A digitális aljzaton megjelenô digitális jelet a készülék digitális formában továbbítja a csatlakoztatott opcionális digitális berendezéshez

(DAT magnó, MD készülék, stb.), az optikai kábelen keresztül.

Vegye ki a védôkupakot (1) a CD DIGITAL OUT jelzésû aljzatból, és csatlakoztasson az aljzathoz optikai csatlakozó kábelt.

Tudnivalók a hangsugárzók elhelyezéséhez

Ne tegye a hangsugárzókat olyan helyre, ahol nedvesség, közvetlen napsugárzás érheti, ne tegye hôforrás (pl. fûtôtest) közelébe, mert a hangsugárzó károsodhat, és ezzel együtt a teljesítménye is romolhat.

Ügyeljen a biztonságra: ha a falra szereli a hangsugárzót, ügyeljen a biztonságos rögzítésre, mert ha véletlenül leesik, súlyos balesetet okozhat.

Ne tegye a hangsugárzót TV készülék vagy számítógép monitor közelébe, mert a hangsugárzó zavart okozhat a képminôségben.

(1)

Ha nem használja a digitális kimenetet:

Tegye vissza a védôkupakot.

8

Az AM (MW)/LW antenna csatlakoztatása

Az AM antenna (hosszú és középhullámú adásokhoz) elhelyezése:

Tegye az antennát stabil felületre.

Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elôször el kell távolítania az alapját).

Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók

(AM jelzéssel jelölve).

Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság legyen.

Az FM antenna csatlakoztatása

Koaxiális antenna csatlakoztatása:

Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM csatlakozó aljzathoz.

A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levô FM jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.

Hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba.

Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.

A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).

FM antenna (tartozék)

75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)

9

HU

HU

Az üzemmódok bemutatása, és a kijelzô sötétítése

A bemutatóból megismerheti az útmutatóban a késôbbiekben ismertetett valamennyi funkciót, és ugyanennek a gombnak a segítségével kikapcsolható a kijelzô megvilágítása is.

1

Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.

A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék funkciói.

2

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.

A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása kikapcsol.

3

Ezeket a funkciókat a késõbbiekben részletesen bemutatjuk. Lapozzon a megfelelô oldalra.

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.

A kijelzô megvilágítását csak akkor lehet kikapcsolni és visszakapcsolni, ha a készülék be van kapcsolva.

Az óra beállítása

A készülék beépített órával rendelkezik, amely lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be- és kikapcsoljon. Állítsa be az órán a pontos idôt:

miután megvásárolta a készüléket;

áramszünet után; ha kihúzta a hálózati csatlakozót a aljzatból.

Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány másodperc áll a rendelkezésére. Ha ezt az idõt túlhaladja, újból kell kezdenie a mûveletet.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg kétszer az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot.

Megjelenik az óra.

3

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Az óraérték villogni kezd.

4

Teendô Forgassa a vezérlôtárcsát

Az óraérték növeléséhez Jobbra

Az óraérték csökkentéséhez Balra

5

Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beírás

(Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

6

Teendô Forgassa a vezérlôtárcsát

A percérték növeléséhez Jobbra

A percérték csökkentéséhez Balra

7

Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beírás

(Enter) gombot.

Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken is.

Bármely más funkció használata során ellenõrizheti a pontos idôt az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával.

A 3,5,7. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.

A 4,6. lépésekben a vezérlõtárcsa helyett használhatja a / gombokat is.

2

1

4,6

3,5,7

10

CD lemezek betöltése és cseréje

CD lemezek lejátszása

A lemezjátszóba max. 3 db 12 cm-es vagy 8 cm-es CD lemez helyezhetô be (adaper nélkül).

Ne erôltesse a lemezfiókot a nyitásnál, zárásnál.

Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.

Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el a lemezek kezelésérôl szóló fejezetet.

1

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

2

Nyomja meg a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close ( )) gombot az elôlapon.

A lemezfiók kinyílik.

3

Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, az elsô lemezhelyekre.

A címke felfelé nézzen.

A lemezfiók bezárása elôtt ellenôrizze, hogy a lemezeket helyesen tette-e a lemezhelyekre.

4

A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemezcsere

(Disc Change) gombot az elôlapon (vagy a Lemezléptetés

(Disc Skip) gombot a távvezérlôn).

A gomb megnyomására a lemeztálca 120°–ot körbefordul.

5

Zárja be a lemezfiókot a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close ( )) gomb újbóli megnyomásával.

Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak szerint járjon el:

Lejátszás Gombnyomás

1-es lemez

2-es lemez

) vagy Disc 1

3-as lemez Disc 3

A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.

CD (

Disc 2

6

Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2.-5. lépéseket.

Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne porosodjon.

A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha közben rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsô mûsorforrást hallgat.

4

5

2,5

Ez a készülék a következõ típusú CD lemezeket tudja lejátszani: Audio

CD, CD Text, CD-R és CD-RW lemezek.

A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy CD lemezt behelyezett a készülékbe.

Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

3

4

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD ( megnyomásával.

Tegyen be egy, két vagy három lemezt.

) gomb

5

Nyomja meg a CD ( távvezérlõn.

) gombot az elõlapon, vagy a gombot a

Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után lejátssza ôket.

Állítsa be a hangerôt.

Forgassa el a VOLUME szabályzót az elôlapon vagy

Nyomja meg a VOL. + vagy gombokat a távvezérlôn.

6

A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a CD ( ) gombot.

7

Nyomja meg újból a CD ( folytatásához.

) gombot a lejátszás

A lejátszás leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

A lemezeket lejátszás közben is betöltheti. Nyissa ki a lemezfiókot a

Lemezcsere (Disc Change) gombbal, és tegye a lemezeket a két szabad lemezhelyre (ne oda, amelyik az éppen játszott lemezt tartalmazza). A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.

Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzôn a „NO DISC” felirat látható.

Ha az ismétlési funkció nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan kikapcsol a három lemez lejátszása után.

1

2,4,6

5

1

5

7

CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) lemezeket csak akkor lehet lejátszani, ha ezeket a felvétel után véglegesítették.

• Zenei CD formátumban rögzített CD-R és CD-RW lemezek visszajátszhatók a készülékkel (a felvételi körülményektôl és a lemez tulajdonságaitól függôen).

• Elôfordulhat, hogy egyes CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani, mert szennyezettek, vagy azért, mert a kiolvasó lencse szennyezett.

• A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idôt vesz igénybe.

(Ez azért van, mert a CD-RW lemezeknél a visszaverôdés mértéke kisebb, mint a normál CD lemezeknél.)

HU

11

Lemez kiválasztása

Egy adott mûsorrészlet keresése

HU

A Lemezléptetés (Disc Skip) gomb megnyomására a készülék automatikusan átvált CD üzemmódra.

Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemezkiválasztó gombok

(Disc (1,2,3)) közül a megfelelôt az elôlapon, vagy a Lemezléptetés

(Disc Skip) gombot a távvezérlôn annyiszor, hogy a kijelzôn a hallgatni kívánt lemez száma legyen látható.

A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel kezdve a lejátszást.

Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg az Ismételt lejátszás (CD Repeat) gombot az elôlapon annyiszor, hogy a kijelzôn a „1 CD” jelzés legyen látható.

Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a

Lemezkiválasztó gombok (Disc (1,2,3)) egyikét, a készülék automatikusan CD üzemmódra vált.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás automatikusan a következô lemezzel kezdôdik.

CD lemez lejátszása közben megkeresheti a mûsorszámnak a hallgatni kívánt részletét.

Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elôtt halkítsa le a készüléket.

Mûsorrészlet keresése

Elôrefelé

Hátrafelé

Nyomja meg és tartsa lenyomva

gombot legalább egy másodpercig; gombot legalább egy másodpercig.

A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva a / gombot.

Mûsorszám kiválasztása

Akár a lejátszás elindítása elôtt, akár a lejátszás közben kiválaszthatja azt a mûsorszámot, amit meg szeretne hallgatni.

A lejátszás elindításához...

A következô mûsorszám elején

Az éppen játszott mûsorszám elején

Az elôzô mûsorszám elején

A kívánt mûsorszám elején

Forgassa el a vezérlôtárcsát ...

Jobbra egy jelzéssel;

Balra egy jelzéssel;

Balra a két jelzéssel;

Jobbra vagy balra a megfelelô számú jelzéssel.

A mûsorszám kiválasztását elvégezheti az elôlap vagy a távvezérlô vagy gombjaival is.

A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben

Ebben az üzemmódban a készülék „összekeveri” a lemezen levô mûsorszámok sorrendjét, és minden esetben más, véletlenszerû sorrendben hallgathatja meg a mûsorszámokat.

1

2

3

Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.

Megjelenik a „SHUFFLE” jelzés, és a készülék megkezdi a mûsorszámok lejátszását, véletlenszerû sorrendben.

A kijelzôn látható a mûsorszám sorszáma és lejátszási ideje.

Véletlen sorrendû lejátszásnál használható funkciók:

Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen kiválasztva) a / gombbal, vagy a Vezérlôtárcsát

(Multi Jog) egy jelzéssel jobbra forgatva.

Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon belül, a / gombot egy másodpercnél tovább lenyomva tartva.

A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a

Stop ( ) gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.

A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt lejátszási és a CD szinkronfelvételi funkciók.

2

3

1,3

2

12

A mûsorszámok ismételt lejátszása

Ismételt lejátszási üzemmódban a készülék folyamatosan, akármeddig ismétli:

A CD lemezrôl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;

A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;

Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.

1

2

Ismételt mûsorszámok Nyomja meg a készülék elôlapján az

Ismételt lejátszás (CD Repeat) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az alábbi jelzés legyen látható:

Az éppen játszott mûsorszám akármeddig

A kiválasztott lemez mûsorszámai

Az összes behelyezett lemez mûsorszámai

REPEAT 1

REPEAT 1 CD

REPEAT ALL CD

Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az

Ismételt lejátszás (CD Repeat) gombot, hogy a kijelzõn az „ALL CD” vagy „1 CD” jelzés legyen látható, vagy nyomja meg a Stop ( ) gombot.

7

További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4.-6. lépéseket.

8

Nyomja meg a CD ( ) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.

9

Funkció Forgassa el a vezérlôtárcsát

Az éppen játszott mûsorszám ismételt meghallgatása

Balra egy jelzéssel

Az elôzô mûsorszám meghallgatása Balra két jelzéssel

A következô mûsorszám meghallgatása Jobbra egy jelzéssel

Átugrás egy vagy több mûsorszámon elôre vagy hátra

Jobbra vagy balra, ahány jelzéssel szükséges

10

A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a

Stop ( ) gombot.

Nyomja meg a Stop ( ) gombot még egyszer a lejátszás leállítása után.

A PRGM jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlôdik.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen nincs olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a lejátszás a program soron következô mûsorszámával folytatódik.

Az 5,9. lépésben a mûsorszámokat kiválaszthatja a / gombokkal is.

HU

4

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben

Programozott lejátszási üzemmódban megválaszthatja, hogy:

A betöltött lemezekrôl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben kívánja lejátszani;

Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.

A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.

A mûsorszámok kiválasztása elôtt a lejátszást le kell állítania.

A programozott lejátszási funkció együtt használható az ismételt lejátszási funkcióval.

1

2

3

Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást a Stop ( ) gombbal.

Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.

Nyomja meg a programozás (Program) gombot.

A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:

4

5

6

(01=A program száma, DI=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)

Válassza ki a Lemezkiválasztó (Disc(1,2,3)) gombokkal azt a lemezt, amelyik a kívánt mûsorszámot tartalmazza.

Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot a vezérlôtárcsával:

Hátrafelé történô kereséshez forgassa el balra a vezérlôtárcsát;

Elôrefelé történô kereséshez forgassa el jobbra a vezérlôtárcsát.

A választás megerôsítésére nyomja meg a Programozás (Program) gombot.

A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn megjelenik az alábbi jelzés:

3,6

8

5,9

1,10

13

A program ellenôrzése vagy módosítása

Rádióállomások behangolása és tárolása

HU

4

5

7

8

A programot bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja.

1

2

Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg a Stop ( ) gombot.

Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.

A következô kijelzés jelenik meg:

3

6

(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, D1=Lemez száma, --=Mûsorszám sorszáma a lemezen)

Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Programozás

(Program) gomb megnyomására a PR jelzés helyett a CH jelzés jelenik meg.

Nyomja meg újból a Programozás (Program) gombot.

Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás) jelzéssel együtt.

Nyomja meg a Programozás (Program) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a megváltoztatni kívánt mûsorszám sorszáma legyen látható.

Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemezkiválasztó (Disc (1,2,3)) gombokkal.

A / gombokkal vagy a vezérlôtárcsával válassza ki az új mûsorszámot.

A Programozás (Program) gombbal erôsítse meg a választást.

A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.

A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.

8

2,3,4,7

6 1

6

5

6

A készülékkel tárolható rádióállomások száma:

15 FM állomás

8 MW állomás

7 LW állomás

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a TUNER üzemmódot a TUNER gombbal.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv kiválasztó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv kiválasztó (TUNER(Band)) gombbal.

Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:

FM

AM(MW)

LW (opció)

URH ultrarövidhullám középhullám hosszúhullám

4

5

6

7

A rádióállomások behangolása

Kézi hangolás

Automatikus hangolás

Nyomja meg a Hangolási

üzemmód (Tuning Mode) gombot

Annyiszor, hogy a MANUAL jelzés legyen látható.

Annyiszor, hogy az AUTO jelzés legyen látható.

Válassza ki a tárolni kívánt állomást:

Forgassa a vezérlôtárcsát balra, ha a frekvenciaérték csökkenô irányában kíván keresni, vagy jobbra, ha a frekvenciaérték növekvô irányában kíván keresni.

vagy:

Használja a távvezérlôn a Hangolás (Tuning) vagy gombot.

Kézi hangoláskor gyorsabban haladhat, ha folyamatosan lenyomva tartja a Hangolás lefelé vagy felfelé (Tuning Down vagy Up) gombokat.

Elôfordulhat, hogy automatikus hangoláskor a keresés olyan frekvenciaértéken is megáll, amihez nem tartozik rádióállomás.

Ilyenkor használja a kézi hangolási módszert.

Állítsa be a hangerôt:

Forgassa el a Hangerôszabályzót (Volume) az elôlapon vagy

Nyomja meg a hangerôszabályzó gombokat (VOL. + vagy ) a távvezérlôn.

Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a távvezérlô

Mono/sztereo (Mono/ST.) gombjával.

6

2,3

1

5

2,3,4,7

6

1 8

6

7

5

5

4

4

5

5

14

Rádióállomások behangolása és tárolása

(folytatás)

8

Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a

4. lépésre, és folytassa a hangolást.

Ha viszont tárolni kívánja:

a Nyomja meg a Memória (Memory) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.

b A Hangolás fel és le (Tuning Up és Down) gombokkal válasszon ki egy memóriahelyet 1 és 15 között.

c Nyomja meg újból a Memória (Memory) gombot az állomás tárolásához.

Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.

9

További állomások tárolásához ismételje meg a 3.-8. lépéseket.

Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyen.

A 8. lépésben a memória gomb helyett használhatja a távvezérlô

Programozás (Program/Set) gombját is.

A tárolt állomások hallgatása

A tárolt rádióállomásokat a következôképpen hallgathatja:

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a Rádió (TUNER) üzemmódot a távvezérlô Tuner gombjával.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band)) gombbal.

4

Nyomja meg az elôlapon vagy a távvezérlôn a Hangolási üzemmód

(Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a „PRESET”

(tárolt állomások keresése) felirat legyen látható.

5

A vezérlôtárcsa jobbra vagy balra forgatásával, vagy a gombokkal válassza ki a kívánt állomást.

/ vagy

Válassza ki a hallgatni kívánt tárolt rádióállomás memóriahely számát a távvezérlô Hangolás (Tuning) vagy gombjával.

A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.

HU

8

1

8

8

5

4

5

2,3

Tuner üzemmódban

Kézi hangoláskor a vezérlôtárcsával vagy a gombokkal hangolhatja be a rádióállomásokat.

/

Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

Preset (tárolt állomások keresése) üzemmódban a tárolt

állomásokat elôhívhatja a vezérlôtárcsával vagy a / gombokkal.

A vétel javítása

A vételi minôség javításához:

Forgassa körbe FM vagy AM(MW) antennát;

Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba a rögzítés elôtt.

Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/sztereo (Mono/ST.) gombot a távvezérlôn, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról mono üzemmódba. Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javul.

15

RDS adások vétele

HU

Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt, hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, szöveges információk, pontos idô, és 30 mûsortípus azonosítója (News, Rock, Classic, stb...)

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Hangoljon be egy FM állomást.

A hangoláshoz kövesse a 14. oldalon leírtakat.

A kijelzôn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.

Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzôn automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.

3

Az RDS kijelzések megváltozatása (RDS Display) gombbal válassza ki a kívánt RDS kijelzési módot.

A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:

➞ állomásnév (PS NAME) ➞ rádiós szöveg (RT) ➞ óra (CT) ➞ Frekvenciaérték ➞

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések

PS NAME (állomásnév)

A behangolt állomás nevének megjelenítése

Nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombot az

állomásnév megjelenítéséhez.

A kijelzôn megjelenik a „PS NAME” jelzés.

Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a kijelzôn (BBC, AFO, NDR, stb.).

Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó frekvenciaérték látható a kijelzôn.

Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha nem nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombot.

Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható állomások vétele esetén vehetôk igénybe.

Az RDS szolgáltatások leírása

1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.

2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter hosszúságú neve.

3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max.

64 karakteres szöveges információt.

4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.

Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.

5. TA (közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési információk beolvasása történik.

RT (rádiós szöveg)

A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése.

Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki a szöveges információ megjelenítését.

A kijelzôn megjelenik az „RT” jelzés.

Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik a kijelzôn.

Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzôn a „NO RT” jelzés látható.

3

1

CT (pontos idô)

A pontos idô megjelenítése a sugárzott pontos idô információ alapján.

Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki az

óra megjelenítését.

A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra nem jelenik meg rögtön.

Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idô információkat, a kijelzôn a „NO CT” jelzés látható.

16

CLASSIC

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Kijelzés

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés

A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.

A PTY gomb megnyomására a kijelzôn megjelenik az alábbi

30 mûsortípus egyike.

Mûsortípusok

• Hírek

• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben tárgyalnak.

• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.

• Sportesemények

• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.

• Rádiójátékok és sorozatok.

• Nemzeti és regionális kulturális programok.

• Tudományos mûsorok

• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.

• Népszerû zene

• Rock zene

• Könnyûzene

• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek

(pl. áriák) és kórusmûvek.

• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.

• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues

• Idôjárásjelentés

• Pénzügyi tanácsadó mûsorok

• Gyerekmûsorok

• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok

• Vallási mûsorok

• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.

• Utazással kapcsolatos mûsorok.

• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról, fôzésrôl,stb.

• Jazz zene

• Country zene

• Népzene

• Örökzöld dallamok

• Tájegységek zenéje

• Dokumentum mûsorok

• Rendkívüli közlemények tesztjele

Mûsortípus szerinti állomás keresés

1

2

Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus információt.

Az állomás behangolásához kövesse a „Rádióállomások

behangolása és tárolása” c. fejezetben leírtakat.

Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn látható az „RDS” jelzés.

Nyomja meg a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot.

A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a kijelzôn.

A Hangolás le vagy fel (Tuning Down vagy Up) gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt mûsortípust.

Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a

„NO PTY” jelzés látható.

Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja meg újból a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot, mire a készülék elkezdi az adott mûsortípust sugárzó állomás keresését.

Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott mûsortípusnak megfelelõ mûsort sugároz, a keresés leáll.

Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.

HU

2

2

17

Magnókazetta hallgatása Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl

HU

A magnókazettákat gondosan kezelje, olvassa el a magnókazetták kezelésérôl szóló fejezetet.

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Kapcsoljon magnó üzemmódba a TAPE ( ) gomb megnyomásával.

Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a kazettatartót enyhén megnyomja a Kazetta kiadás (Push Eject ( )) jelzésnél.

4

Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag látható része lefelé nézzen.

5

A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.

A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy melyik magnót választotta ki lejátszásra.

6

Ha mindkét magnóba tett kazettát, a Magnó kiválasztó (Deck 1 / 2) gombbal (akár az elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a magnót, amelyikkel le szeretne játszani.

A kiválasztott magnó jelzése, „TAPE 1” vagy „TAPE 2” megjelenik a kijelzôn.

7

A kazetta meghallgatása

A oldal TAPE (

Gombnyomás

) egyszer1-es magnó és 2-es magnó

B oldal TAPE ( ) kétszercsak 2-es magnó

Megkezdôdik a kazetta lejátszása.

8

A kazetta lejátszásának leállítása után válassza ki a kívánt funkciót.

A készüléken

Üzemmód Gombnyomás

A kazetta visszacsévélése

A kazetta elôrecsévélése

A távvezérlôn

Üzemmód

A kazetta visszacsévélése

A kazetta elôrecsévélése

Gombnyomás

1

6

8

2,7

8

3

4

1

2

5

6

A CD lemez mûsorát két különféle módon veheti fel magnókazettára:

a szinkronfelvételi funkcióval kézi vezérlésû felvétellel

A szinkronfelvételi funkció egyszerre indítja el a kiválasztott mûsorszám vagy lemez lejátszását és a felvételt.

7

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a Szinkronfelvétel

(CD Synchro) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl kezdve rögzíteni kívánja, mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja meg a Szinkronfelvétel (CD Synchro) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés, és a felvétel elkezdôdik.

A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

1

6

3

7

3

4

1

2

5

6

Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel

Ezzel a módszerrel a felvételkészítést a lemez bármely pontjától elkezdheti.

Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára készíthet.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvételre.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a lemezrõl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon vagy a távvezérlôn a gombbal kapcsolja a CD-játszót pillanat állj üzemmódba.

7

Nyomja meg Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés, és elkezdôdik a felvétel.

8

Indítsa el a mûsorszám lejátszását a gombbal.

A készülék rögzíti a mûsorszámot a kazettán.

9

A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

1

7

3,6,8

9

18

Rádiómûsor felvétele

Felvételt készíthet magnókazettára bármely rádiómûsorról.

Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára lehet készíteni.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.

1

2

3

4

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Kapcsoljon Rádió (TUNER) üzemmódba a TUNER üzemmód választógombbal.

Hangolja be azt a rádióállomást, amelyrôl felvételt kíván készíteni (a távvezérlôn a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning or ) gombbal, vagy az elôlapon a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning Down vagy Up) gombbal).

5

Nyomja meg a Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a felvételkészítés.

6

A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

3

1

5

4

6

4

Kazettamásolás

Az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát átmásolhatja a 2-es magnóban levô kazettára.

A másolás normál sebességgel történik.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.

Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát a 2-es magnóba tegye, mert kazettamásoláskor a 2-es magnóban levô kazettáról minden törlôdik.

1

2

3

4

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.

Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.

Kazettamásolás elindítása

Normál sebességgel

Gombnyomás

Dubbing

A kijelzôn megjelennek a megfelelô kijelzések, és a készülék átmásolja az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát a 2-es magnóban levô kazettára.

5

A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

Kazetta oda-vissza játszás

(csak a 2-es magnónál)

A kazettákat a háromféle módon játszhatja le. A lejátszás elindításakor beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mindkét kazettaoldalt lejátssza.

Nyomja meg az Oda-vissza játszás (Reverse Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a kívánt lejátszási mód jelzése legyen látható.

Ha a kijelzôn az alábbi jel látható A készülék lejátssza

az egyik kazettaoldalt, majd a leáll.

a kazetta mindkét oldalát, majd leáll.

a kazetta mindkét oldalát folyamatosan mindaddig, amíg a lejátszást le nem állítja.

Szalagszámláló

Kazetta lejátszásakor a kijelzôn megjelenik a szalagszámláló. A szalagszámlálón megjelenô értékeket leolvasva, azonosíthatja az egyes mûsorszámok kezdetét, így a késôbbiekben könnyen megtalálhatja az egyes mûsorszámokat.

Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a

Szalagszámlálót (Counter Reset) a felvétel elindítása elôtt.

Mindkét magnó külön szalagszámlálóval rendelkezik.

HU

1

4

5

19

Az idôzítés

HU

Az idôzítés lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.

Ha Ön minden reggel zenére szeretne ébredni, a következôképpen járjon el.

Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ne felejtse el kikapcsolni.

Az idôzítô beállítása elôtt ellenôrizze, hogy az óra a pontos idôt mutatja-e.

Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a beállítás végrehajtásához.

Ennek elteltével újból kell kezdenie az eljárást.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn a TIMER jelzés legyen látható.

3

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik az „ON TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított bekapcsolási idô

(ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt bekapcsolási idôpontot.

4

8

9

Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.

a

A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a bekapcsolási idô

óraértékét.

b Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

c A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a bekapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Megjelenik az „OFF TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.

5

6

A Hangolás le/fel (Tuning Down vagy Up) gombbal állítsa be a hangerôt, majd nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

A kijelzôn megjelenik a mûsorforrás jelzése.

7

Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.

a

A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a kikapcsolási idô

óraértékét.

b

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

c

A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított hangerôt.

A vezérlôtárcsával válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a mûsorára

ébredni kíván.

Választás

TAPE (kazetta)

TUNER (rádió)

CD (CD lemez)

Teendô

Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros kazettát, még mielôtt kikapcsolja a készüléket.

a Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

b A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) válassza ki a kívánt tárolt állomást.

Töltsön be egy vagy több CD lemezt.

A Beírás (Enter) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.

Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.

Az órakijelzés bal alsó sarkánál megjelenô jelzés azt jelenti, hogy az idôzítô mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a beállított idôpontokban.

Ha ugyanarra az idôpontra idôzítette a be- és kikapcsolást, a kijelzôn az „ERROR” jelzés jelenik meg.

2

1,9

6

4,5,7

6

Az idôzítés beállítása

A 4,5,6,7. lépésekben a beállításhoz használhatja a vezérlôtárcsát és a / gombokat is.

A 3,4,5,6,7,8. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.

Az idôzítés kikapcsolása

3,4,5,6,7,8

Az idôzítés a beállítás után automatikusan mûködésbe lép, a kijelzôn látható jelzésnek megfelelôen. Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ki kell kapcsolnia.

Az idôzítôt bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken is).

Az idôzítés...

Kikapcsolásához

Újbóli bekapcsolásához

Nyomja meg az Idôzítés be-/kikapcsolás

(Timer-On/Off) gombot...

egyszer.

A jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

kétszer.

A jelzés újból láthatóvá válik.

20

Némítás

Ezzel a üzemmóddal a hangot átmenetileg némíthatja, pl. telefonhívás idôtartamára.

1

2

Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (Mute) gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot.

A készülék az elôzôleg érvényben levô hangerôre kapcsol vissza.

Térhatás fokozása (Power Surround)

Ezzel a funkcióval a zenét a térhatás élményével gazdagíthatja.

A térhatás funkció a hagyományos sztereo hangzás helyett sokkal gazdagabb, életszerûbb hangzást hoz létre, azt az érzetet kelti, mintha a koncert közepén ülne, és körbevenné a zene.

Nyomja meg a készülék elôlapján a Térhatás (P.Surround) gombot, hogy a kijelzôn látható legyen a „P.SURR” jelzés.

A kikapcsoláshoz nyomja meg újból a P.Surround gombot, mire a jelzés eltûnik.

HU

Hangzásképek kiválasztása

A készülék gyári hangszínszabályzó beállításokkal (hangzásképekkel) rendelkezik, melyekkel a magas és mélyhangok arányát változtathatja meg, a hallgatott zene fajtájának leginkább megfelelôen.

A készülék olyan D.S.P térhatású effektussal gazdagított hangzásképeket is kínál, melyek alkalmazásával az eredeti hangkörnyezethez megtévesztésig hasonló hangzást érhet el.

Forgassa el az elôlapon vagy nyomja meg a távvezérlôn a Hangzásképek

(Sound Mode) gombot a kívánt hangzáskép kiválasztásához.

Hangzás

Normál (lineáris) -

Pop zenéhez illô hangzás

Rock zenéhez illô hangzás

Klasszikus zenéhez illô hangzás

Koncertterem akusztikáját reprodukáló hangzás

Élô zenéhez illeszkedô hangzás

Mozi akusztikáját reprodukáló hangzás

Választás

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

HALL

LIVE

CINEMA

21

Automatikus kikapcsolás

Fejhallgató csatlakoztatása

HU

CD lemez vagy magnókazetta hallgatásakor beállíthatja, hogy a készülék a kiválasztott idôtartam letelte után automatikusan kikapcsoljon, így Ön nyugodtan elaludhat zenehallgatás közben.

1

2

Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot.

Megkezdôdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a kijelzôn:

90 MIN

Nyomja meg az Al Sleep gombot egymás után többször mindaddig, míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam meg nem jelenik.

Lejátszás közben bármikor:

Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az

Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombbal.

Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt végrehajtásával.

3

Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn látható legyen az „Al SLEEP” jelzés.

A készülék a kazetta vagy a lemez végén automatikusan kikapcsol.

4

A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Automatikus kikapcsolás

(Al Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen látható.

A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, és így a szobában levôk zavarása nélkül hallgathatja a tetszése szerinti mûsort.

A készülékhez 3,5 mm-es csatlakozóval, vagy ennek megfelelô csatlakozó illesztôvel rendelkezô fejhallgató csatlakoztatható.

Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató csatlakozó

(Phones) aljzathoz.

A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.

Ha hosszú idôn keresztül, magas hangerôvel hallgatja a zenét a fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat.

Mélyhang

Ezzel a funkcióval a zene alsó frekvencia tartományát erôsítheti fel,

és ezáltal életszerûbb, erôteljesebb lesz a zene.

1

Forgassa el az elôlapon a Mélyhang (S.Bass Level) gombot, vagy nyomja meg a távvezérlôn a Mélyhang (S.BASS Level) gombot.

A távvezérlôn a gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt beállítást:

OFF(kikapcsolva) S.BASS1 S.BASS2 S.BASS3 S.BASS4

Az elôlapon a gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást:

OFF(kikapcsolva) S.BASS1 S.BASS2 S.BASS3 S.BASS4

2

Állítsa be a mélyhang fokozás mértékét tetszése szerint.

22

Biztonsági elôírások A készülék tisztítása

Az alábbi ábrák arra hívják fel az Ön figyelmét, hogy a készülék használatakor és szállításakor mire kell vigyáznia.

A készüléket csak olyan helyen használja, mely megfelel az alábbi feltételeknek:

Környezeti hômérséklet:

Páratartalom:

5°C-35°C

10-75%

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az a készüléket károsíthatja.

Ne tegyen cserepes virágot, vagy vázát a készülék tetejére.

A véletlenül a készülékbe került nedvesség súlyos áramütést okozat, és a készüléket is tönkreteheti. Ha bármilyen folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.

A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.

A készülék lehetô legjobb teljesítménye érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készülék alább felsorolt részeit:

A külsô burkolatot;

A CD-játszót;

A magnó lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgôk, hangtengelyek);

Húzza ki a hálózati csatlakozót a aljzatból: tisztítás elôtt; ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.

Külsô burkolat

A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aerosolos tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.

CD-játszó

1

Lejátszás elôtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemez tisztítóval.

A CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez megfelelô tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban kifelé törölje át.

2

Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet kereskedôjétôl szerezhet be).

Magnók

1

2

A Kazetta kiadó (Push Eject( )) gombbal nyissa ki a kazettatartót.

Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje át a : fejet (1); nyomógörgôket (2); hangtengelyeket (3).

3

HU

UP

VOLUME

DOWN

Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül nem kívánja használni.

Az elemekbôl kifolyó elektrolit súlyosan károsíthatja a távvezérlôt.

Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan nagy hangerôvel a készüléket, mert a hallása károsodhat.

1 2

Ha a távvezérlôt hosszú idôn keresztül nem kívánja használni, vegye ki belôle az elemeket, így megelôzheti a korrózió okozta károsodásokat.

Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja rázkódástól, erôs hôtôl (fûtôtest melegétôl, napsugárzástól).

Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki, húzza ki a aljzatból, és keresse fel a márkaszervizt.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati vezetékre. A hálózati vezeték sérülése a készülék károsodásához vezethet (valamint tûz és áramütés veszélyt is elôidézhet).

Ne szedje le a készülék burkolatát.

A burkolaton belül feszültség alatt levô alkatrészek vannak, melyek érintése

áramütést okozhat.

23

HU

Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl Hibaelhárítás

A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.

Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.

Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne írjon a címkére.

A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendôvel tisztítsa.

A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.

A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket használjon:

COMPACT

DIGITAL AUDIO

Tudnivalók a kazetták kezelésérôl

Ellenôrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelôen feszes-e.

Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a kazetta élén található lemezkéket. Ha a késôbbiekben mégis felvételt kíván készíteni erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.

Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.

A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.

Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a szalagtovábbító mechanizmusra.

Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes. Ha olyan problémába

ütközne, melyrõl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt megoldást.

Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás bosszúságát.

N

O

L

Á

S

T

A

Á

L

Probléma

A készülék nem mûködik.

Nincs hang.

Az idôzítô nem mûködik.

A készülék a fenti lépések ellenôrzése után sem mûködik.

Megoldás/magyarázat

• A készüléket nem csatlakoztatta megfelelôen a hálózatra, vagy az aljzat nincs feszültség alatt.

• A távvezérlôben kimerültek az elemek, vagy az elemeket nem a helyes polaritással helyezte be.

• Nem kapcsolta be a készüléket.

• Teljesen levette a hangerôt.

• Nem választotta ki a megfelelô üzemmódot

(TUNER, CD, TAPE, AUX).

• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.

• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.

• Megnyomta a Némítás (MUTE) gombot.

• Kikapcsolta az idôzítôt az Idôzítés be-

/kikapcsolása (TIMER ON/OFF) gombbal.

• Nyomja meg a Térhatás (P.Surround) gombot 5 másodpercig a kikapcsolt készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti, gyári beállítási értékekre.

Z

Ó

T

S

-

J

C

D

Á

A CD-játszó nem kezdi el a lejátszást.

A magnó nem kezdi el a lejátszást.

G

N

M

A

Ó

Hangerôcsökkenés tapasztalható.

A szalag törlése nem tökéletes.

Erôteljes nyávogás vagy hangkiesések fordulnak elô.

• Nem választotta ki a CD üzemmódot.

• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez szennyezett vagy karcos.

• A kiolvasó lencse szennyezett.

• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre helyezte.

• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult elô, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).

• Nem választotta ki a TAPE (Magnó) üzemmódot.

• A kazettát nem megfelelôen tette be.

• Nem zárta be a kazettatartót.

• A szalag laza vagy elszakadt.

• A lejátszófejek szennyezettek.

• A nyomógörgôk és a hangtengelyek szennyezettek.

• A kazetta elhasználódott.

D

I

R

Á

O

Gyenge a vétel, vagy egyáltalán nem lehet állomásokat behangolni.

• Nem választotta ki a TUNER (Rádió) üzemmódot.

• Nem állította be pontosan a frekvenciaértéket.

• Kihúzta az antennát, vagy az antenna nem a megfelelô irányba néz. Forgassa körbe az antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásáig.

• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat, használjon külsô antennát.

Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel: a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van feltüntetve; a garanciára vonatkozó adatokat; a probléma pontos leírását;

és keresse fel kereskedôjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.

24

Minôségtanúsítás

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú MAX-S720 típusú mini audio torony megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:

Rádió

LW (csak egyes típusoknál)

Hasznos érzékenység

AM (MW)

Jel/zaj arány

Hasznos érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

FM

Jel/zaj arány

Hasznos érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

60 dB

40 dB

54 dB

2 %

60 dB

9 dB

0,3 %

CD-játszó

Kapacitás

Frekvencia átvitel

Jel/zaj arány

Torzítás

Áthallási csillapítás

Lemez mérete

3 lemez

20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)

90 dB/1 KHz szûrôvel

0,05%/1 KHz

74 dB

Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm

Magnó

Frekvencia átvitel

Jel/zaj arány

Áthallási csillapítás

Törlési csillapítás

Erôsítô

Kimeneti teljesítmény

Áthallási csillapítás

Jel/zaj arány

Általános

Méretek

125 Hz - 12 KHz

40 dB

35 dB

60 dB

2 x 50 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)

50 dB

75 dB

270 (szél.) x 332 (mag.) x 390 (mélys.) mm

HU

25

A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:

AH68-01232B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents