Samsung DVD-MC20 User's manual

Samsung DVD-MC20 User's manual

AH68-00986X

DVD PLAYER

DVD-MC20

Ó

vintézkedések

1. Beállítás

Ügyeljen arra, hogy az Ön otthonában lévŒ hálózati csatlakozás megfeleljen a lejátszó hátsó részén található azonosító címkén feltüntetettnek. Vízszintesen helyezze el a lejátszót egy megfelelŒ alapra (bútorra) oly módon, hogy elegendŒ hely maradjon a szellŒzés számára (7-10 cm). GyŒzŒdjön meg róla, hogy a szellŒzŒnyílások nincsenek lefedve. Ne tegyen a lejátszó tetejére másik vagy nehéz készülékeket. Ne tegye a lejátszót erŒsítŒre vagy egyéb olyan berendezésre, amely felforrósodhat. A lejátszó mozgatása elŒtt gyŒzŒdjön meg róla, hogy a lemeztálca üres-e. Ezt a lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD-lejátszó készenléti

üzemmódba való kapcsolásával az áramellátás nem szûnik meg. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen leválasszuk a hálózati áramforrásról, áramtalanítani kell a készüléket a hálózati csatlakozódugónak aljzatból történŒ kihúzásával, különösen abban az esetben, ha a készüléket hosszú ideig nem használjuk.

2. Vigyázat

Óvja a készüléket a nedvességtŒl (csöpögŒ vagy fröccsenŒ folyadéktól; valamint tilos a lejátszóra folyadékkal teli tárgyakat, például vázát, helyezni) és a túlzott hŒtŒl (pl. kandallótól), valamint erŒs mágneses vagy elektromos mezŒt létrehozó berendezésektŒl (pld. hangszóróktól). Ha a készülék nem megfelelŒen mûködik, húzza ki a készülék csatlakozózsinórját a hálózati áramforrásból. Az

Ön készülékét kizárólag háztartási célokra tervezték, nem ipari használatra. A termék kizárólag magáncélra használható. Lecsapódás: Amennyiben az Ön készülékét vagy lemezét hideg levegŒn tárolták, például téli szállítás alkalmával, várjon körülbelül 2 órát, amíg el nem érik a szobahŒmérsékletet.

3. Saját biztonsága érdekében

Soha ne nyissa ki a lejátszót vagy bármely alkotórészét, mert az veszélyes lehet az Ön számára vagy bizonyos törékeny alkotórészek számára. Áramütést szenvedhet vagy hozzáérhet a lézersugárhoz. Ne menjen közel a szemével a lemeztálca nyílásához vagy bármely más nyíláshoz, hogy a lejátszó belsejébe nézzen.

4. Lemez

Legyen óvatos. Bánjon a lemezzel óvatosan. Tartsa a lemezt úgy, hogy az ujja a lemez szélén vagy a lyukban legyen. Amikor leteszi a lemezt, a címke mindig felfelé nézzen (egyoldalas lemezek esetén). Szükség esetén a lemez tisztításához mindig puha ruhát használjon. A törlést a lemez közepétŒl a széle felé végezze. Lejátszás után mindig tegye vissza a lemezt a tokjába, és

álló helyzetben tárolja. A lemezt mindig megfelelŒen helyezze a tálcára, a megfelelŒ vezetŒsínt használva. Ha a CD-lemez felülete piszkos, soha ne használjon hanglemeztisztító spray-t, benzint, statikus elektromossággal rendelkezŒ folyadékokat vagy bármilyen más oldószert.

Tisztogassa gyengéden egy nedves (csak vizes) ruhával; soha ne törölje a lemezt körkörösen, mivel ez körkörös karcolások kialakulásához vezethet, ami a lejátszás alatt zajt eredményezhet.

5. Elem

A jelen termékben használt elem a környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaz. Ne dobja az elemet az általános háztartási hulladékgyûjtŒbe. Azt javasoljuk, hogy az elem cseréjét szakember végezze.

2

6. A készülékház karbantartása

Biztonsági okokból gyŒzŒdjön meg róla, hogy kihúzta-e a váltakozó áramú kábelt a váltakozó

áramú dugaszolóaljzatból.

A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítószert vagy bármilyen más oldószert.

Törölje át a készülékházat egy puha ruhával.

1

2

4

3

5

Ó

vintézkedések

3

M

ielŒtt elkezdené

Tartozékok

Távirányító

Elemek a távirányítóhoz

(AA Méret)

Felhasználói útmutató Video/Audio vezeték

4

Elemek behelyezése a távirányítóba

1

Nyissa fel az elem fedelet a távirányító hátlapján.

2

Helyezzen be két AA elemet.

Ügyeljen rá, hogy a polaritás

(+ és -)megfelelŒen legyen

összepárosítva.

3

Helyezze vissza az elem fedelet.

Elemek behelyezése a távirányítóba

• EllenŒrizze az elemek + - polaritását (száraz-elem).

• EllenŒrizze, hogy nincsenek-e lemerülve az elemek.

• EllenŒrizze, hogy távirányítót

érzékelŒ szenzor nincs-e valamilyen akadállyal megbénítva.

• EllenŒrizze, hogy nincs-e valamilyen fluoreszkáló fényforrás a közelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Általános jellemzŒk............................................................................................

6

Lemez típus és tulajdonságok

........................................................................ 7

Leírás

................................................................................................................8

Leírás-Hátlap

....................................................................................................9

A távirányító bemutatása

................................................................................10

Csatlakoztatás kiválasztása

............................................................................12

Lemez lejátszása

............................................................................................14

A keresés és ugrás funkciók használata

....................................................16

A kijelzŒ funkció használata

............................................................................17

Ismételt lejátszás

..............................................................................................18

Programozott lejátszás és véletlenszerı lejátszás

..........................................19

S.FIT lejátszás

................................................................................................20

Kivonatos lejátszás............................................................................................21

Lassú ismétléses lejátszás

..............................................................................22

A lemez bemutatás funkció használata

............................................................23

A beszéd nyelvének kiválasztása

..................................................................24

A feliratozás nyelvének kiválasztása ................................................................25

A kamera látószög kiválasztása

......................................................................26

A könyvjelzŒ funkció használata

....................................................................27

A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata

..............................................................28

A beállítás menü használata

............................................................................29

A nyelv tulajdonságok beállítása

......................................................................30

A szülŒi tiltás beállítása

....................................................................................32

A hang opciók beállítása

..................................................................................33

A kijelzŒ opciók beállítása

................................................................................34

HibakeresŒ táblázat

........................................................................................35

Mıszaki adatok

..............................................................................................36

Garancialap

......................................................................................................37

5

Á

ltalános jellemzŒk

Kiváló hangzás

Dolby Digital, a Dolby Laboratóriumok

által kifejlesztett technológia kristály tiszta hang visszaadást biztosít.

KépernyŒ

Video MPEG-2 tömörítŒ technológiával.

Mind hagyományos, mind szélesképernyŒs (16 : 9 ) képeket lehet vele nézni.

Lassított lejátszás

Egy fontos jelenetet meg lehet nézni lassított lejátszással.

Programozott lejátszás

Beprogramozhatja a mısorszámok lejátszási sorrendjét.

SzülŒi tiltás

A szülŒi tiltás lehetŒvé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek eltiltását a káros filmek nézésétŒl, mint például erŒszakot, felnŒtt témájú anyagot stb-t. tartalmazók.

KülönféleképernyŒ menü funkciók

Filmek nézése közben különféle nyelveket (beszéd/feliratozás) és képernyŒ látószögeket választhat ki.

Ismétlés

A “REPEAT” (ismétlés) gomb megnyomásával egyszerıen megismételhet egy dalt vagy filmet.

MEGJEGYZÉS

• Kérjük, ezt e megjegyzés-részt az alábbi szöveggel felcserélni: Az MP3 fájlokat tartalmazó lemezek megfelelŒ lejátszásához ellenŒrizze, hogy a fájlok felvétele minimum 128 kps bitsebességen történt-e.

• Ha a többszörös viszonyú lemezeken vannak hézagok (üres adatok), lejátszási problémák adódhatnak.

• Változó bitsebességgel (VBR) felvett lemezek esetén, például 32 és 320 kps között, elŒfordulhat, hogy a hang hol bekapcsol, hol kikapcsol.

Másolás védelem

• Sok DVD lemez kódolva van másolás védelemmel. Emiatt csakis közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa a DVD lejátszót, ne a videomagnóhoz. A videomagnóhoz csatlakoztatás torzított képet eredményez másolás-védett DVD lemezekrŒl.

Ez a termék szerzŒi jogvédelem alatt álló technológiát tartalmaz, melyet bizonyos erre jogosult U.S.

szabadalmak és a Macrovision Corporation és más jog tulajdonosok birtokában lévŒ egyéb szellemi tulajdon jogok védenek. Ezen szerzŒi jog védelem alatt álló technológia használatát a Macrovision által engedélyeztetni kell, ezt házi és egyéb korlátozott számú fizetŒ nézŒs használatra szánták, hacsak nem ad a Macrovision másfajta írásfajta írásvbeli engedélyt.

Tervezési célból történŒ lemásolásolása és szétszerelése tilos.

6

L

emez típus és tulajdonságok

Ez a DVD lejátszó a következŒ típusú és logókkal ellátott lemezeket tudja lejátszani:

Lemez típusok

(logók)

DVD

Felvétel típusok

Hang+kép

Lemez méret

12 Cm

8 Cm

Max. lejátszási idŒ

Egyoldalas:

240 perc

Kétoldalas:

480 perc

Egyoldalas:

80 perc

Kétoldalas:

160 perc

Tulajdonságok

• A DVD kiváló hangzást és képet tartalmaz a Dolby

Digital és MPEG-2 rendszereknek köszönhetŒen.

• Számos képernyŒ és hangzás funkció könnyedén kiválasztható a képernyŒ menün keresztül.

VIDEO-CD

12 Cm

74 perc

Hang+kép

• Kép CD hangzással, VHS minŒség és MPEG-1 tömörítŒ technológia

8 Cm

20 perc

AUDIO-CD

Hang

12 Cm

8 Cm

74 perc

20 perc

• A hanglemezt analóg jelként veszik fel sok torzítással.

A CD-tdigitális jelként veszik fel jobbhang minŒséggel,kevesebb torzítással és az idŒ haladtával kevesebb hang minŒségbeli romlással.

* Ne játsszon le CD-ROM-ot, CD-I-t és DVD-ROM-ot ezen a lejátszón! (A CDG-k csak hangot játszanak le, képet nem.)

Lemez jelölések

~

• Lejátszási

Régió szám

PAL

•PALmısorszórás i rendszer az

EgyesültKirályság ban,Franciao.ban,

Németo.banstb.

• Dolby Digital lemez

STEREO

• Sztereo lemez

DIGITAL

SOUND

• Digitális

Audio lemez

• DTS lemez

Lejátszási Régió szám

Mind a DVD lejátszó, mind a lemezek területek szerint kódolva vannak. Ezeknek a régió kódoknak egyezniük kell, hogy a lemezt le lehessen játszani. Ha a kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.

Ennek a lejátszónak a Régió száma a lejátszó hátlapján található.

7

L

eírás-ElŒlap

L

eírás-Hátlap

R L

ElŒlap kezeŒ elemei

1

2

3

4

“STANDBY/ON”

(Készenlét/bekapcsolás)

•Amikor a készüléket elŒször dugja be a jelzés világít. Ha a

“STANDBY/ON”(készenlét/bekapcsolás) gombot ismét megnyomja, a fény elalszik és a lejátszó be van kapcsolva.

Lemez tálca

•Nyomja meg az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot a lemez tálca kinyitásához és besukásához.

KijelzŒ

•A mıködés kijelzései itt jelennek meg.

“OPEN/CLOSE”

(kinyit/becsuk)

•Nyomja meg a lemez tálca kinyitásához és becsukásához.

5

6

7

“PLAY/PAUSE”

(lejátszás/szünet)

• A gomb megnyomása elindítja vagy szünetelteti a lemez lejátszását.

“STOP”

(megállítás)

• A gomb megnyomása megállítja a lemez lejátszását.

“SKIP”

(ugrás)

• Megnyomásával egy jelenethez vagy zenerészhez ugorhat.

8

ElŒlap kijelzŒ

2

3

4

7

8

5

6

1

Látószög kijelzés. Egy különbözŒ kamerákkal felvett jelenetnek kiválaszthatja többlátószögét is.

Lemez típus kijelzés.

Visszafele lejátszás/szünet/elŒre lejászás.

A jelzés világít amikor a 3D surround (térhatás) be van kapcsolva.

DVD: címfejezet száma

DVD: fejezet száma

Video/Audio CD: mısorszám száma

Ismételt lejátszási mód

9

10

11

12

13

14

Lineáris PCM hang kimenet

PAL kijelzés

Dolby Digital lemez

DTS (Digitális Színház Rendszer) kimenet

MPEG-2 hang kimenet

KülönbözŒ, a mıködéssel kapcsolatos üzenetek kijelzése, mint például “PALY” (llejátszás), “stop”

(megállítás),“LOAD”(betöltés),“RANDOM”(véletlenserı).....

no DISC: Nincs betöltve lemez.

OPEN: A lemeztálca nyitva van.

LOAD: A lejátszó lemez információkat tölt be.

Hátlap

1

2

3

4

5

6

Digitális hang kimeneti csatlakozó

• Használhat optikai és koaxiális digitális vezetéket is egy kompatíbilis Dolby Digital rádióerŒsítŒhöz való csatlakoztatáshoz. Használja olyan A/V erŒsítŒhöz való csatlakoztatáshoz,amelyik Dolby

Digital dekóderrel vagy DTS dekóderrel rendelkezik.

Vegyes hang kimeneti csatlakozók

• Csatlakoztassa televíziójának, hang/kép rádióerŒsitŒjének vagy videomagnójának Audio (hang) bemeneti csatlakozójához.

Kép kimeneti csatlakozó

• Használjon video (kép) vezetéket a televíziójának Video (kép) bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatáshoz.

S-video kimeneti csatlakozó

• Használjon S-video vezetéket a televíziójának S-video csatlakozójához való csatlakoztatáshoz jobb kép minŒség elérése érdekében. Az-S-Video-t ki kell választania a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.

Kép kimenet kiválasztó kapcsoló

• A kapcsoló használatával beállíthatja a kép kimenetet. Ha a scart csatlakozóra van kapcsolva, az S-

Video esetleg nem mıködhet. Ha az S-Videora van kapcsolva, a scart csatlakozó esetleg nem mıködhet.

Scart AV csatlakozók

• Csatlakoztassa scart bemeneti csatlakozóval rendelkezŒ televízióhoz. A”SCART AV” csatlakozókat ki kell választania a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.

9

A

távirányító bemutatása

1

2

8

9

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

20

21

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

10

A

távirányító bemutatása

DVD funkció gombok

1

2

DVD Be/kikapcsoló gomb

Szám gombok

3

4

Léptetés gomb

Nagyítás gomb

7

8

5

6

15

16

17

18

19

S.FIT gomb

KeresΠgombok

• LehetŒvé teszi az elŒre/hátra keresést a lemezen.

Megállítás gomb

Menü gomb

•Megjeleníti a Lemez menüt.

9

10

FelsŒ Menü gomb

•HozzáférhetŒ vele a címfejezet menü a lemezen.

Törlés gomb

•EltüntethetŒk vele a menük és az állapot kijelzések a képernyŒrŒl.

11

KönyvjelzŒ gomb

12

13

14

Beállítás gomb

•Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét.

Kinyit/becsuk gomb

3D hangzás gomb

DIGEST (KIVONAT) gomb

Lejátszás/szünet gomb

•Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.

Ugrás gomb

•Atugorhatja vele a címfejezetet, fejezetet vagy mısorszámot.

Visszatérés gomb

•Visszatér egy elŒzŒ menühöz

KijelzΠgomb

•Kijelzi az aktuális lemez módot.

20

21

22

23

24

25

26

27

Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb)

•Ez a gomb egy billenŒkapcsolóként mıködik.

Látószög gomb

•HozzáférhetŒ vele számos kamera látószög a DVD-n

Üzemmód gomb

•LehetŒvé teszi egy meghatározott sorrend beprogramozását.

A lejátszás sebességét változtató gomb

Gyorsított vagy lassított mozgású lejátszást hajt végre.

Audio (hang) gomb

•HozzáférhetŒ vele számos hang funkció a lemezen.

A-B ismétlŒ gomb

•Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából.

smétlŒ gomb

•LehetŒvé teszi egy címfejezet, fejezet, mısorszám vagy lemez ismételt lejátszását.

HangerŒ szabályzó gomb

•A lejátszó fŒ hangerejenek szabályzásához.

11

C

satlakoztatás kiválasztása

Az alább bemutatott csatlakoztatási példák általában használhatók a DVD lejátszó és a

TV vagy egyéb készülékek, részegységek összekapcsolásához.

MielŒtt csatlakoztatná a DVD lejátszót.

• Mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és egyéb készülékeket mielŒtt csatlakoztatna vagy kihúzna bármilyen vezetéket.

• Tájékozódjon a csatlakoztatni kívánt készülékek használati útmutatójában is további információkért.

Csatlakoztatás Audio készülékhez

1 módszer

2 módszer

AUDIO

2ch erŒsítŒ hang bemeneti csatlakozók

Dolby Digital dekóder Digitális hang bemeneti csatlakozó

VAGY

DVD

Vegyes hang kimenet

Digitális hang kimenet

12

C

satlakoztatás kiválasztása

Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez)

TV (normál, szélesképernyŒs, kivetítŒs stb...)

Alap audio

(hang)

1 módszer

Jó kép

2 módszer

Jobb kép

3 módszer

Legjobb kép

(HaRGBvankiválasztva a beállítás menüben)

TV

AV- vezeték

S-Video vezeték

VAGY

SCART vezetékek

VAGY

DVD

Audio (hang) bemeneti csatlakozók

Video (kép) bemeneti csatlakozó

S-Video csatlakozó

Scart csatlakozó

1 módszer DVD lejátszó + TV Video (kép) bemeneti csatlakozóval

2 módszer DVD lejátszó + TV S-Video bemeneti csatlakozóval (Ha az S-Video van kiválasztva a

“VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás)-nál).

3 módszer DVD lejátszó + TV Scart bemeneti csatlakozóval (Audio és Video) (Ha a Scart csatlakozó van kiválasztva a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás)-nál).

MEGJEGYZÉS

• Ha a Scart van kiválasztva, az S-Video esetleg nem mıködhet.

• Ha a S-Video van kiválasztva, a Scart esetleg nem mıködhet.

13

L

emez lejátszása

Lejátszás elŒtt

• Kapcsolja be a TV-t és nyomja meg a “TV/VIDEO” gombot a video üzemmód kiválasztásához.

• Kapcsolja be az Audio készüléke(ke)t és válassza ki az AUX-ot,

CD-t vagy DVD-t.

Miután bedugta a lejátszót, a DVD

Be/kikapcsoló gomb elsŒ alkalommal történŒ megnyomásakor ez jelenik meg a képernyŒn:

Ha ki szeretne választani egy nyelvet, nyomjon meg egy ennek megfelelŒ szám gombot.(Ez a felirat csak a lejátszó leges legelsŒ bedugásakor jelenik meg.)

Lejátszás

1

Nyomja meg az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot.

A készenléti jelzŒ fény kialszik és a lemeztálca kinyílik.

2

Helyezzen óvatosan egy lemezt címkével felfele nézve a lemeztálcába.

3

Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot vagy az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot a lemeztálca becsukásához.

4

Lejátszás megállítása Nyomja meg a “STOP”

(megállítás) gombot lejátszás közben.

5

Lemez kivétele Nyomja meg az “OPEN/CLOSE”

(kinyit/becsuk) gombot.

6

Lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) vagy a “STEP”

(léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. -A kép megáll, nincs hang. -A folytatáshoz nyomja meg a

“PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot még egyszer.

Menü nyelvének kiválasztása

14

L

emez lejátszása

LéptetŒ mozgásos lejátszás (kivéve CD-t)

Nyomja meg a “STEP” (léptetés) gombot a távirányítón vagy fordítsa el a

“SHUTTLE” forgókapcsolót miután megnyomta a “JOG” (léptetés) gombot

(“JOG” gomb világít) az elŒlapon lejátszás közben.

- A gomb minden egyes megnyomásakor egy új képkocka jelenik meg.

- A léptetŒ üzemmód alatt nem hallható hang.

- Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához.( A léptetŒ mozgásos lejátszás csak az elŒre történŒ lejátszáskor mıködik.)

Lassított mozgásos lejátszás (kivéve CD-t)Nyomja meg a

“FWD”(elŒre) vagy “ REV SEARCH” (hátra keresés) gombot a távirányitón vagy fordítsa el a “SHUTTLE” forgókapcsolót az elŒlapon a szünet vagy léptetŒ mozgásos üzemmód alatt.

- A “SEARCH” (keresés) gomb megnyomásával kiválaszthatja a normál sebesség

1

/

2

,

1

/

4 vagy 1/8ával történŒ lassított mozgásos lejátszást.

- A lassított üzemmód alatt nem hallható hang.

- Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához.

- VCD lejátszása közben a hátrafele történŒ lassított mozgásos lejátszás nem mıködik.

Folytatás funkció

Amikor megállítja a lemez lejátszását, a lejátszó megjegyzi, hogy hol állt meg a lejátszás, így amikor újra megnyomja a “PLAY” (lejátszás) gombot, ott fogja folytatni a lejátszást, ahol abba hagyta (hacsak nem vette ki a lemezt, nem nyomta meg kétszer a “STOP” (megállítás) gombot vagy nem húzta ki a lejátszót.).

MEGJEGYZÉS

• Ha a lejátszót 5 percig szünet üzemmódban hagyja, meg fog állni.

• Ha a készüléket megállított üzemmódban hagyja egy percnél hosszabb idŒre bármilyen felhasználói beavatkozás nélkül, a képernyŒ kímélŒ aktiválódik és a TV képernyŒ ismétlŒdŒen elsötétedik és kivilágosodik. Nyomja meg a “PLAY” (lejátszás) gombot a normális lejátszás folytatásához.

• Ez a jel érvénytelen gomb megnyomását jelenti.

15

A

keresés és ugrás funkciók használata

Lejátszás közben gyorsan kereshet a fejezetek vagy mısorszámok között vagy az ugrás funkció használatával a következŒ kiválasztáshoz ugorhat.

Fejezetek vagy mısorszámok közötti keresés

1

Lejátszás közben nyomja meg az “FWD” (elŒre) vagy “REV SEARCH” (hátra keresés) gombot a távirányítón.

• Nyomja meg a “REVERSE” (hátra) vagy a “FORWARD

SEARCH” (elŒre keresés) gombot a távirányítón és nyomja meg újra a gyorsabb kereséshez (X2/X4/X8/X16/X32/X128 normál sebesség, sorrendben) a DVD-n.

• Nyomja meg a “REVERSE” (hátra) vagy a “FORWARD-

SEARCH” (elŒre keresés) gombot a távirányítón és nyomja meg újra a gyorsabb kereséshez (X2/X4/X8/normál sebesség,sorrendben) a VCD-n és CD-n.

• A normál sebességı lejatszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) giombot.

DVD

VCD

CD

X2, X4, X8, X16, X32, X128

X4, X8

X2, X4, X8

A lemeztŒl függŒen elŒfordulhat, hogy a hang nem hallatszik, amikor a lemez 2-szeres (X2) lejátszás üzemmódban van.

16

Mısorszámok átugrása

Lejátszás közben nyomja meg a “NEXT SKIP”

(következŒre ugrás) vagy “ BACK SKIP”

(visszaugrás) gombot.

• DVD lejátszása közben ha megnyomja a “NEXT SKIP”

(következŒre ugrás) gombot, a következŒ fejezethez ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, a fejezet elejére ugrik a lejátszás. Még egyszeri megnyomásával az elŒzŒ fejezet elejére ugrik a lejátszás.

• VCD 2.0 “MENU OFF” (kikapcsolt menü) üzemmódban történŒ lejátszásakor, VCD 1.1 vagy CD lejátszása közben ha megnyomja a “NEXT SKIP” (következŒre ugrás) gombot, a következŒ mısorszámhoz ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP”(visszagrás) gombot, a mısorszám elejére ugrik a lejatszás.Még egyszeri megnyomásával az elŒzŒ mısorszám elejére ugrik a lejátszás.

• Ha egy mısorsszám 15 percnél hosszabb VCD lejátszása közben és megnyomja a “NEXT SKIP”(következŒre ugrás) gombot, 5perccel elŒbbre ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, 5 perccel visszaugrik a lejátszás.

• VCD 2.0 menü üzemmódban vagy mısorszám bemutatás funkcióban történŒ lejátszása közben ha megnyomja a “

NEXT SKIP” (következŒre ugrás) gombot, a következŒ menüre vagy a következŒ mısorszám bemutatás kijelzésre ugrik. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, az elŒzŒ menüre vagy az elŒzŒ mısorszám bemutatás kijelzésre ugrik. (ld. 21. Oldal)

A

kijelzŒ funkció használata

DVD lejátszásakor

1

Lejátszás közben nyomja meg a “DIS-

PLAY”(kijelzŒ) gombot a távirányítón

- Az aktuális címfejezet, fejezet szám és eltelt idŒ megjelenik a kijelzŒn.

• A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatávalkiválaszthat egy címfejezetet vagy fejezet számot. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb vagy a szám gombok használatával beírhat eltérŒ címfejezetet vagy fejezet számot,majd nyomja meg az

“ENTER” (belépés) gombot.

• Hogy beírhassa az idŒt, ahonnan kezdeni szeretné a lejátszást, használja a “LEFT/RIGHT”

(balra/jobbra) gombot a kiválasztáshoz, majd használja a szám gombokat az idŒ beírásához.

Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

2

Nyomja meg a “DISPLAY” (kijelzŒ) gombot a távirányítón kétszer

.

- Az aktuális hang, feliratozás és hangerŒ szabályzó megjelenik.

- A képernyŒ felirat eltıntetéséhez nyomja meg a

“DISPLAY” (kijelzŒ) gombot ismét.

DVD

ENG 5.1CH

T:01 C:01

ENG off

0:00:05

64

CD/VCD lejátszásakor

1 Lejátszás közben nyomja meg a

“DISPLAY” (kijelzŒ) gombot a távirányítón.

• Az aktuális mısorszám száma,eltelt idŒ és hangerŒ szabályzó megjelenik kijelzŒn.

• A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával kiválaszthat egy mısorszámot.

Az “UP/DOWN” (fel/le)gomb vagy a szám gombok használatával beírhat eltérŒ mısorszám számot, majd nyomja meg az

“ENTER” (belépés) gombot.

• Hogy beírhassa az idŒt, ahonnan kezdeni szeretné a lejátszást, használja a

“LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombot a kiváhshoz, majd használja a szám gombokat az idŒ beírásához. Majd nyomja meg az

“ENTER” (belépés) gombot.

- A képernyŒ felirat eltıntetéséhez nyomja meg a “DISPLAY”(kijelzŒ) gombot ismét.

VCD

(Menu off)

VCD

(Menu on)

CD

MEGJEGYZÉS

Mi a Fejezet?

A digitális videolemezen található Címeket rendszerint fejezetekre osztják (hasonlóan egy audio CD-n lévŒ sávokhoz).

Mi a címfejezet?

Egy DVD több különbözŒ címfejezetet tartalmazhat.

Például, ha egy lemez négy filmet tartalmaz, mindegyiket lehet egy címfejezetnek tekinteni.

17

I

smételt lejátszás

Az aktuális mısorszám, fejezet, címfejezet, egy kiválasztott szakasz(A-B) vagy az egész lemez (csak VCD/CD esetén) megismétlése.

DVD lejátszásakor

1

Nyomja meg a “REPEAT” (ismétlés) gombot a távirányítón. Az ismétlés képernyŒje megjelenik.

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a fejezetet,címfe jezetet vagy A-B szakaszt.

- A-B szakasz ismétlése

• Nyomja meg a “REPEAT” (ismétlés) gombot. Válassza ki az A-B szakaszt a képernyŒn a “LEFT/RIGHT”

(balra/jobbra) gomb segítségével. Vagy nyomja meg az A-B gombot a távirányítón.

• Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot annál a pontnál,ahonnan az ismételt lejátszást kezdeni szeretné (A). A B automatikusan kivilágítódik.

• Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot annál a pontnál,ahonnan az ismételt lejátszást be szeretné fejezni(B).

3

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

A normális lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a “REPEAT” (ismétlés) gombot, majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT”

(balra/jobbra) gombot az “OFF” (ki) állás kiválasztásához és nyomja meg az “ENTER”

(belépés) gombot.

DVD

Off Chapter Title A-B

VCD/CD

Off Track Disc A-B

MEGJEGYZÉS

• A DVD a fejezetek vagy címfejezetek lejátszását ismétli, a CD és VCD a lemez vagy Mısorszámok lejátszását ismétli.

• A lemeztŒl függŒen, az ismétlés funkció esetleg nem mıködhet.

• Ha a címfejezet vagy mısorszám véget ér még mielŒtt kijelölné a szakasz végét (B), a címfejezet vagy mısorszám vége lesz automatikusan a B.

• VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem mıködik.

18

P

rogramozott lejátszás és véletlenszerı lejátszás

Programozott lejátszás (DVD/VCD/CD)

1

Nyomja meg a “MODE” (üzemmód) gombot.

2

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a

“PROGRAM”(programozott) üzemmódot.

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki az elsŒ fejezetet

(vagy mısorszámot) a program hozzáadásához. Nyomja meg az “ENTER”

(belépés) gombot. A kiválasztott számok megjelennek a “Program Order” (program sorrend) táblázatban.

4

Nyomja meg a “PLAY/PAUSE”

(lejátszás/szünet) gombot. A lemez a beprogramozott sorrendben lesz lejátszva.

Chap. (T:01)

01 02 03 04

PROGRAM 01

Program Order

RETURN CLEAR ENTER PLAY

Chap. (T:01)

01 02 03 04

PROGRAM 02

Program Order

01

RETURN CLEAR ENTER PLAY

Véletlenszerı lejátszás (DVD/VCD/CD)

1

2

Nyomja meg a “MODE” (üzemmód) gombot.

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a “RANDOM”

(véletlenszerı) üzemmódot. Nyomja meg az

“ ENTER” (belépés) gombot. A lemez véletlenszerı sorrendben lesz lejátszva.

PROGRAM RANDOM

MEGJEGYZÉS

• A lemeztŒl függŒen, a programozott és véletlenszerı lejátszás funkció esetleg nem mıködhet.

• VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem mıködik.

• A lejátszás normális folytatásához nyomja meg a “CLEAR” (törlés) gombot.

19

S.FIT

LEJÁTSZÁS

Lejátszás a képernyŒ illesztésével

1

Nyomja le a távszabályozón a Screen

FIT(KépernyŒillesztés) gombot. Ez lehetŒvé teszi a képernyŒ alsó és felsŒ szélén lévŒ fekete sávok eltávolítását szélesvásznú filmek

(16:9) esetén.

- A KépernyŒillesztés nem mıködik, amikor a

Zoom-üzemmód aktív (nem lehet eltávolítani a fekete sávokat a képernyŒrŒl). Ugyanakkor a Zoom-üzemmód mıködik, amikor a KépernyŒillesztés aktív.

K

ivonatos lejátszás

Kivonatos lejátszás

1

A lejátszás alatt nyomja le a DIGEST

(KIVONAT) gombot.

- A tv-képernyŒn 9 különálló ablakot fog látni, melyek az egyes fejezeteket ábrázolják.

- Az egyes ablakok megjelenésekor a fejezet elsŒ 3 másodpercének lejátszása történik.

2

A látni kívánt ablak kiválasztásához nyomja le a FEL/LE/BAL/JOBB gombokat, majd nyomja le az ENTER gombot.

- A képernyŒn egyszerre maximum 9 ablak (fejezet) jeleníthetŒ meg. A következŒ 9 fejezet megjelenítéséhez nyomja le a ’Skip’ (Ugrás) gombot, ha a film 9-nél több fejezetet tartalmaz.

DIGEST

01

04

07

Skip gombot

DIGEST

10

13

02

05

08

11

14

03

06

09

12

MEGJEGYZÉS

• Számos képméretarány csupán sokszoros képformátumú lemezeken elérhetŒ.

• Ez a funkció nem mıködik, amikor egy digitális videolemezt multikamerás szögformátumban vettek fel.

• Néhány DVD-n a fekete sávok nem távolíthatók el képméretarányuk miatt.

20

MEGJEGYZÉS

• Miután közvetlenül a kívánt jelenethez ugrott, a DVD lejátszását a kívánt fejezettel kezdheti meg.

• A használt lemez függvényében elŒfordulhat, hogy a ’KIVONAT’ funkció nem mıködik.

21

Lassú ismétléses lejátszás

Ez a sajátság lehetŒvé teszi a sportot, táncot, hangszeres zenét, stb. tartalmazó jelenetek lassú ismétlését az alaposabb tanulmányozás céljából.

DVD lejátszásakor

1

Nyomja le a PLAY/PAUSE (LEJÁTSZÁS/PILLANAT ÁLLJ) gombot.

2

Nyomja le az F/SEARCH (F/KERESÉS) gombot a lejátszási sebesség megválasztásához, mely a normál sebesség 1/8-szorosa, 1/4-szerese

és 1/2-szerese lehet.

3

Nyomja le a REPEAT (A-B) (ISMÉTLÉS (A-B)) gombot, hogy kiválassza azt a pontot, ahol a funkció kezdŒdik. (A)

Nyomja le a REPEAT (A-B) gombot, hogy kiválassza azt a pontot, ahol a funkció végzŒdik. (B)

MEGJEGYZÉS

• A készülék a lemezt csak az A és B között játssza le többször a kiválasztott sebességen.

• A funkció kikapcsolásához nyomja le a ’CLEAR’ (TÖRLÉS) gombot vagy a ’REPEAT (A-B)’ gombot még egyszer.

22

A

lemez bemutatás funkció használata

Mısorszám bemutatás (VCD)

kijelzi minden egyes mısorszám kezdŒ képét és a mısorszám számát.

1

Lejátszás közben nyomja meg a “TOP

MENU” (felsŒ menü) gombot.

2

Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a “TRACK VIEW” (mısorszám bemutatás) üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3

Válassza ki a kívánt képet az

“UP/DOWN” (fel/le) vagy a

“LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombok segítségével.

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

Disc View

1 Track View

2 Index View

TRACK VIEW

01

04

07

02

05

08

ENTER

03

06

09

(példa)

Tartalom bemutatás (VCD)

Kijelzi az aktuálisan lejátszott mısorszám 9 egyenlŒ részre osztott szakaszainak elsŒ képét.

1

Lejátszás közben nyomja meg a “TOP

MENU” (felsŒ menü ) gombot.

2

Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gom bot az “INDEX VIEW” (tartalom bemutatás) üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3

Válassza ki a kívánt képet az

“UP/DOWN” (fel/le) vagy a

“LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombok segítségével.

4

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

INDEX VIEW

01

04

07

02

05

08

(példa)

03

06

09

MEGJEGYZÉS

• A VCD -n stop (megállítás) üzemmódban nyomja a “ TOP MENU” (felsŒ menü) gombot és a “TRACK

VIEW” (tartalom bemutatás) megjelenítŒdik.

• Ha egy DVD esetében nyomja meg a “ TOP MENU” (felsŒ menü) gombot, a lemez “TITLE MENU”

(címfejezet menü) funkciója jelenik meg. A lemeznek legalább két címfejezettel kell rendelkeznie, hogy a

“TITLE MENU” (címfejezet menü) funkció mıködjön.

• Ha egy CD esetében nyomja meg a “TOP MENU” (felsŒ menü) gombot, a készülék belép az “ INTRO”

(bejátszás) üzemmódba. Az “INTRO” (bejátszás) lehetŒvé teszi minden egyes mısorszám elsŒ kb. 10 másodpercének meghallgatását.

23

A

beszéd nyelvének kiválasztása

Az “AUDIO” (hang) gomb segítségével gyorsan és könnyedén kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Az “AUDIO” (hang) gomb használata

Nyomja meg az “AUDIO” (hang) gombot.

2

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD-n.

- A beszéd és feliratozás nyelvei rövidítve vannak megjelenítve.

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a

“STEREO”-t (sztereo), “R

CHANNEL”-t (jobb csatorna) vagy

“L CHANNEL”-t (bal csatorna).

DVD

ENG

DOLBY DIGITAL 5.1CH

VCD

Stereo

A

feliratozás nyelvének kiválasztása

Az “SUBTITLE” (feliratozás) gomb segítségével gyorsan és könnyedén kiválaszthatja a kívánt feliratozást.

Az “SUBTITLE” (feliratozás) gomb használata

1

Nyomja meg a “SUBTITLE” (feliratozás) gombot.

2

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a feliratozás kívánt nyelvét.

3

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával meghatározhatja, hogy ki legyen jelezve a feliratozás vagy ne.

- Kezdetben a feliratozás nem jelenik meg a képernyŒn.

- A beszéd és feliratozás nyelvei rövidítve vannak megjelenítve.

ENG Off

ENG On

MEGJEGYZÉS

• Ez a funkció attól függ, hogy melyik nyelvek vannak kódolva a lemezen és esetleg nem mıködhet mindegyik DVD-nél.

• Egy DVD lemez legfeljebb 8 beszéd nyelvet tartalmazhat.

• A tekintetben, hogy mindig ugyanaz legyen a beszéd nyelv, amikor lejátszik egy DVD-t, tájékozódjon a

“A nyelv tulajdonságok beállítása” fejezetben a 31. Oldalon.

24

MEGJEGYZÉS

• Ez a funkció attól függ,hogy melyik nyelvek vannak kódolva a lemezen és esetleg nem mıködhet mindegyik DVD-nél.

• Egy DVD lemez legfeljebb 32 feliratozási nyelvet tartalmazhat.

• A tekintetben, hogy mindig ugyanaz legyen a feliratozás nyelve, amikor lejátszik egy DVD-t, tájékozódjon a “A nyelv tulajdonságok beállítása” fejezetben a 31. Oldalon.

25

A

kamera látószög kiválasztása

Ha egy DVD egy különleges jelenet több látószögét is tartalmazza, kiválaszthatja a

Látószög funkciót.

Az “ANGLE” (látószög) gomb használata

EllenŒrizze, hogy látható-e egy “ANGLE”

(látószög) jel a képernyŒ jobb felsŒ (bal felsŒ) sarkában.

Ha egy “ANGLE” (látószög) jel látható, nyomja meg az “ANGLE” (látószög) gombot.

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt képernyŒ látószöget. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

A kijelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét az “ANGLE” (látószög) gombot.

(példa)

FŒ hangerŒ-szabályozás funkció

1

Nyomja le a VOL.CON. (HANGERÕ-

SZABÁLYOZÁS) gombot. A megfelelŒ hangerŒ kiválasztásához használja a

FEL/LE gombokat.

- A FŒ hangerŒ-szabályozás funkció segítségével beállíthatjuk a lejátszó kimenetének hangerejét. Ez akkor hasznos, ha a lejátszó kimeneti szintjét össze akarjuk hangolni a rendszer más berendezéseivel.

- A hangerŒ-szabályozás csak az analóg audio kimenetek használata esetén mıködik.

- A maximális szintszám 64. Szintenként a hangszint 0,5 dB-lel csökken.

(példa)

MEGJEGYZÉS

• A FŒ hangerŒt minden egyes lemez esetén újra be kell állítani. Miután a lemez lejátszása befejezŒdik, a FŒ hangerŒ visszatér az alapértelmezett pozícióba (64).

26

A

könyvjelzŒ funkció használata

A könyvjelzŒ funkció lehetŒvé teszi, hogy megjelölhessen részeket a DVD-n vagy VCDn (MENU OFF(menü kikapcsolva) üzemmód) , hogy késŒbb gyorsan megtalálhassa azt a részt.

A könyvjelzŒ funkció használata(DVD/VCD)

1

Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK”

(könyvjelzŒ)gombot a távirrányítón. Egy jelzŒ megjelenítŒdik.

2

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával

3 menjen el a kívánt könyvjelzŒ ábrácskáig.

3

Amikor elérte a megjelölni kívánt jelenetet, nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. Az ábrácska átváltozik egy számmá (1, 2 vagy 3).

4

Nyomja meg a “ BOOKMARK” (könyvjelzŒ) gombot a kijelzés kikapcsolásához.

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1

Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK”

( könyvjelzŒ) gombot a távirányítón.

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet.

3

Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a megjelölt jelenethez ugráshoz.

KŒnyvjelzŒ törlése

1

Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK”

(könyvjelzŒ) gombot a távirányítón.

2

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet.

3

Nyomja meg a “CLEAR” (töröl) gombot a könyvjelzŒ számának törléséhez. Nyomja meg a

“BOOKMARK” (könyvjelzŒ) gombot a kijelzés kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

• Egyszerre legfeljebb három jelenet lehet megjelölve.

• VCD 2.0 üzemmódban (MENU

ON üzemmód) ez a funkció nem mıködik.

• A lemeztŒl függŒen a könyvjelzŒ funkció esetleg nem mıködhet.

27

A

nagyítás és 3D hangzás funkciók használata

A nagyítás funkció használata (DVD/VCD)

1

Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg a “ZOOM” (nagyítás) gombot a távirányítón. Egy négyzet megjelenítŒdik a képernyŒn.

AZ “UP/DOWN” (fel/le) vagy “LEFT/RIGHT”

(balra/jobbra) gombok használatával válassza ki a képernyŒ nagyítani kívánt részét.

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- DVD lejátszásaközben nyomja megaz“ENTER”(belépés) gombot a sorrendben X2/X4/normális nagyításhoz.

- VCD lejátszása közben nyomja meg az“ENTER”(belépés) gombot a sorrendben X2/normális nagyításhoz.

A 3D hangzás funkció használata

28

A szimulált surround hatás (térhatás) (SPATIALIZER N-2-2) a lemez tartalmától függ. Ha a készüléket a sztereo rendszerhez csatlakoztatja, javíthatja a hang minŒséget és nagyobb surround hatást (térhatás) teremthet.Ez a tulajdonság akkor hasznos, amikor a DVD lejátszót két csatornás sztereóval használja az analóg kimeneteken keresztül.

(LPCM-mel vagy DTS-sel felvett lemezeknél nem mıködik.Amikor a “DOLBY DIGITAL OUT” (Dolby Digital kimenet) vagy az “MPEG-2 DIGITAL OUT” (MPEG-2 digitális kimenet) “BITSTREAM”-re van állítva a “SETUP

MENU”-ben (beállítás menü ), a 3D hangzás funkció nem mıködik.

1

Lejátszás közben nyomja meg a “3D

SOUND” (3D hangzás) gombot. A “3D

SOUND” (3D hangzás) jelzés megjelenítŒdik a képernyŒn. (GyŒzŒdjön meg arról, hogy a “DOLBY DIGITAL OUT”

(Dolby Digital kimenet) vagy az “MPEG-2

DIGITAL OUT” (MPEG-2 digitális kimenet)

“PCM”-re legyenek állítva.)

Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a 3D hangzás tulajdonság be- vagy kikapcsolásához.

Off

MEGJEGYZÉS

• A 3D hangzás csak azoknál a lemezeknél lehetséges, melyek

DOLBY SURROUND vagy DOLBY

DIGITAL használatával lettek felvéve. Azonban ezen lemezek némelyike nem tartalmaz hátsó csatornás hang jeleket.

• AlemeztŒl függŒen a nagyításés 3D hangzeas funkciók esetleg nem mıködhetnek.

A

beállítás menü használata

A beállítás menü lehetŒvé teszi a DVD lejátszó személyre szabását azáltal, hogy kiválaszthat számos nyelv beállitást, beállíthatja a szülŒi tilás szintjét, sŒt beállíthatja a lejatszót a televíziója képernyŒjének típusához.

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot a távszabályzón, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

Lejátszó menü:A kijelzŒ nyelvének beállítása(ld. 28.Oldalon). A lejátszó választás menüjének használatával válassza ki a lejátszó képernyŒ kijelzŒjének nyelvét.

Lemez menü: A menü nyelvének beállítása (ld. 28.Oldalon). A menü választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD lemez menüjének kijelzéséhez.

Beszéd: A beszéd nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A beszéd választás menüjének használatával válassza ki a hang mısorszám nyelvét.

Feliratozás: A feliratozás nyelvének beállítása (ld. 29.Oldalon).

A feliratozás választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a lemez feliratozásának kijelzéséhez.

SzülŒi tiltás: A szülŒi tiltás szintjének beállítása (ld.

30.Oldalon). A szülŒi tiltás lehetŒvé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek eltiltását a káros filmek nézésétŒl, mint például erŒszakot, felnŒtt témájú anyagot stb-t. tartalmazók.

Hang opciók: A hang opciók beállítása (ld. A 31. Oldalon)

kijelzŒ opciók:A kijelzŒ opciók beállítása(ld. A 32. Oldalon)

Használatával kiválaszthatja a nézni kívánt képernyŒ típusát és számos kijelzŒ opciót.

2

Használja az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a távirányítón a különbözŒ menü pontok hozzáféréséhez.

3

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot amenü alpontok hozzáféréséhez.

A beállítás után a beállítási képernyŒ eltüntetéséhez nyomja meg ismét a “SETUP” (beállítás) gombot.

1 Player Menu

2 Disc Menu

3 Audio

4 Subtitle

5 Parental

6 Audio Options

7 Display Options

English

English

English

Automatic

Unlocked

SETUP MENU

RETURN ENTER

MEGJEGYZÉS

• A lemeztŒl függŒen néhány

Beállítás menü kiválasztás esetleg nem mıködhet.

29

A

nyelv tulajdonságok beállítása

Ha elŒre beállítja a lejátszó menüt, a lemez menüt, a beszéd és feliratozás nyelvet, ez minden alkalommal automatikusan érvényesül amikor filmet néz.

A lejátszó menü használata

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmód-

2 ban van.

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “PLAYER MENU”-t

(lejátszás menü).

3

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza kiaz “ENGLISH”-t (angol).

5

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyŒ visszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

- A “SETUP MENU” (beállítás menü) eltüntetéséhez nyomjameg a “RETURN” (visszatérés) gombot.

A lemez menü nyelv használata

Ez a funkció csak a lemez menü képernyŒin lévŒ szöveg nyelvét változtatja meg.

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop

2

üzemmódban van.

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatávalválassza ki a “DISCMENU”-t

(lemez menü).

3

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatávalválassza ki az “ENGLISH”-t (angol).

- Válassza ki az “OTHERS”t(egyéb),ha a kívánt yelvnemszerepel a listán.

30

5

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH”(angol) ki van választva és a képernyŒ visszatér a “SETUP MENU”-höz (beállításmenü).

e.g

Az angol beállítása

1 Player Menu

2 Disc Menu

3 Audio

4 Subtitle

5 Parental

6 Audio Options

7 Display Options

English

English

English

Automatic

Unlocked

SETUP MENU

RETURN ENTER

PLAYER MENU LANGUAGE

1 English

2 Français

3 Deutsch

4 Español

5 Italiano

6 Nederlands

RETURN ENTER e.g

Az angol beállítása

DISC MENU LANGUAGE

1 English

2 Français

3 Deutsch

4 Español

5 Italiano

6 Nederlands

7 Others

RETURN ENTER

A

nyelv tulajdonságok beállítása

A beszéd nyelv használata

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2

Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az “AUDIO” (hang) eléréséhez.

3

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az“ENGLISH” (angol) kiválasztásához.

- Válassza ki az “ORIGINAL”-t (eredeti), ha azt szeretné, hogy a hang mısorszámok nyelve alapbeállításként az az eredetinyelv legyen, amelyen a lemezt felvették.

- Válassza ki az “OTHERS”-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nemszerepel a listán.

5

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyŒvisszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

AUDIO LANGUAGE

1 English

2 Français

3 Deutsch

4 Español

5 Italiano

6 Nederlands

7 Original

8 Others

RETURN ENTER

A feliratozás nyelv használata

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2

Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a “SUBTITLE” (feliratozás) kiválasztásához.

3

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

Használja az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az

“ENGLISH” (angol) kiválasztásához.

- Válassza ki az “AUTOMATIC”-ot (automatikus), ha aztszeretné, hogy a feliratozás nyelve megegyezzen a beszédkiválasztott nyelvével.

- Válassza ki az “OTHERS”-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nemszerepel a listán. Néhány lemez esetleg nem tartalmazhatjaazt a nyelvet, amit kezdeti nyelveként kiválasztott, ebben azesetben a lemez a saját eredeti nyelv beállítását használja.

5

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyŒvisszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

SUBTITLE LANGUAGE

1 Automatic

2 English

3 Français

4 Deutsch

5 Español

6 Italiano

7 Nederlands

8 Others

RETURN ENTER

MEGJEGYZÉS

• Ha a kiválasztott nyelvnincs felvéve a lemezre, az eredeti elŒre felvett nyelv választódik ki.

• Hogy a“SETUPMENU”(beállítás menü) eltınjön vagy visszatérjen a menü képernyŒ a beállítás közben, nyomja meg a

“RETURN”(visszatérés) gombot.

31

A

szülŒi tiltás beállítása

A szülŒi tiltás funkció azoknál a DVD- knél müködik, amelyek szabályozással vannak megjelölvez segíti a DVD-k típusának ellenŒrzését,amiket a családja is néz.

Legfeljebb 8 szabályozási szint lehet egy lemezen.

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop

üzemmódban van. Megjelenik a Beállítás menü képernyŒje.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “Parental”-t (szülöitiltás.)

Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

A szülŒi tiltás képernyŒ megjelenik.

A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatávalválassza ki a “YES”-t (igen), ha szeretne jelszóthasználni. Nyomja meg az

“ENTER” (belépés)gombot. A jelszó beírás képernyö megjelenik.

írja be a jelszavát. A jelszó újra beírás képernyŒ megjelenik a jelszó megerŒsítéséhez. ærja be a jelszavát ismét. A szülŒi tiltás képernyŒ megjelenik.

5 A szabályoási szintrŒl:

A szabályozási szint csak akkor mıködik, ha a jelszó használata “Yes”-re (igen) van állítva.A lejátszó feloldásához a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombhasználatával válassza ki a “NO”-t (nem). Az

“UP/DOWN” (fel/le)gomb használatával kiválaszthatja a szabályozás szintjét. Nyomjameg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki aszintet (pl. LEVEL 6 (6-os szint)) és nyomja meg az

“ENTER”(belépés) gombot. A 7-es szintet tartalmazólemezt most nemlehet lejátszani.

- A szabályozási szint törléséhez a “LEFT/RIGHT”

(balra/jobbra)gomb használatával válassza ki a “NO”-t

(nem) a jelszóhasználata menüpontban.

6

A jelszó megváltoztatásáról

- Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a”Change Password” (jelszó megváltoztatás) menüpontot. A jelszó megváltoztatás képernyŒ megjelenik.

- Írja be az új jelszavát. Írja be újra az új jelszavát.

1 Use Password

RETURN

RETURN

1 Use Password

2 Rating Level

3 Change Password

RETURN

Yes

1

e.g

Setting up in LEVEL6.

Level 8 Adult

Level 7

Level 6

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1 Klds Safe

RETURN

PARENTAL CONTROL

Enter Password

No

ENTER

CREATE PASSWORD

PRESS 0-9

PARENTAL CONTROL

ENTER

RATING LEVEL

ENTER

MEGJEGYZÉS

• Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a menü képernyŒhöz a beállítás közben,nyomja meg a “RETURN” (visszatérés) gombot.

• Ha elfelejtette a jelszavát, nézze meg a “Forget Password” (jelszó elfelejtése) részt a

HibakeresŒtáblázatban.

32

A

hang opciók beállítása

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza kiaz “AUDIO OPTIONS” (hang opciók) menüpontot. Majdnyomja meg az “ENTER”

(belépés) gombot.

3

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a

“LEFT/RIGHT”(balra/ jobbra) gombot.

1 Dolby Digital Out

2 MPEG-2 Digital Out

3 DTS

4 Dynamic Compression

5 2X Scan Audio

6 Speaker

AUDIO OPTIONS

PCM

PCM

Off

On

Off

RETURN

DOLBY DIGITAL OUT (kimenet)

1. PCM:

PCM(2 csatornás) 48 kHz/16 Bit-es hangraalakít át.

Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hangkimeneteket használ.

2. BITSTREAM:

Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át– 5.1 csatornás

(MPEG-2 esetében 7.1 csatornás).Válassza ki a BIT-

STREAM-et, amikor digitális hangkimenetet használ.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a megfelelŒ digtális kimenetet válassza ki, különben nem fog hangothallani.

DTS

1. ON (be):Csak a digitális kimeneten keresztül ad ki

DTS BITSTREAM jelet. Válassza ki a DTS-t, amikor DTS dekóderhezcsatlakoztat.

2. OFF (ki):Nem ad ki digitális jelet.

X2 SCAN AUDIO” (x2 hang letapogatás)

1. ON (be): Bekapcsolja a x

2 hangot.

2. OFF (ki): Kikapcsolja a x

2 hangot.

Ha a x

2 SCAN AUDIO menüpont “ON”-ra (be) van állítvaa beállítás menüben, nem lehet hangot hallani azokon alemezeken, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG-2-vel vettek fel.

MPEG-2 DIGITALOUT (kimenet)

1. PCM:

PCM(2 csatornás) 48 kHz/16 Bit-es hangraalakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hangkimeneteket használ.

2. BITSTREAM:

Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át–

5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1

csatornás).Válassza ki a BITSTREAMet, amikor digitális hangkimenetet használ.

“DYNAMIC COMPRESSION”

(dinamikus tömörítés)

1. ON (be): a dinamikus tömörítés kiválasztásához.

2. OFF (ki): A normális tartomány kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

• Hogy eltüntesse a beállításmenüt vagy visszatérjen a menü képernyŒhöz a beállítás közben, nyomja mega”RETURN” (visszatérés)gombot.

• Ezen termék bizonyos hang tulajdonságai (funkciói) a Desper Products, Inc. licensze alapvannak készítve. A Spatializer és a “kör a négyzetben” ábra a Desper Products, Inc. tulajdonában lévŒ védjegyek.

• Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján. A “Dolby” és a dupla-D jel a Dolby

Laboratoriesvédjegyei. Titkos nem publikált munkák. 1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Minden jogfenntartva.

• A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegyei.

33

A

kijelzŒ opciók beállítása

1

Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki az “DISPLAY OPTIONS” (kijelzŒ opciók) menüpontot. Majd nyomja meg az “ENTER”

(belépés) gombot.

Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a

“LEFT/RIGHT” (balra/ jobbra) gombot.

1 TV Aspect

2 Still Mode

3 Screen Massages

4 Front Display

5 Black Level

6 Quasi-PAL

7 SCART Output

RETURN

DISPLAY OPTIONS

4:3 L-Box

Auto

On

Auto Dim

Off

On

RGB

ENTER

TV ASPECT

Attól függŒen, hogy milyentelevíziója van , elŒfordulhat,hogy be a karja szabályozni a képernyŒbeállítást (képméretarányt).

1. 4:3 LETTER BOX: Válassza ezt, ha a DVD által szolgáltatott 16:9 arányú képernyŒ teljes egészét kívánja nézni, még ha az Ön TV-je 4:3 képernyŒ arányú is. A képernyŒ alsó

és felsŒ részén fekete sávok jelennek meg.

2. 4:3 PAN-SCAN : Válassza ezt hagyományos méretı TV-hez, ha a 16:9 arányú képernyŒ középsŒ részét kívánja nézni(A kép legszélsŒ bal és jobb oldala le lesz vágva.)

3. 16:9 WIDE: A teljes 16:9 képet nézheti a szélesképernyŒjı

TV-jén.

STILL MODE

Ezek az opciók segítenek a kép remegésének megakadályozásában állókép üzemmódban és az apró szövegek tisztább megjelenítésében.

1. FIELD : Válassza ezt, ha a képernyŒ remeg az AUTO

(automatikus) üzemmódban.

2. FRAME :Válassza ezt, ha a kis betıket még tisztábban kívánja látni az AUTO (automatikus) üzemmódban.

3. AUTO: Az AUTO (automatikus) kiválasztásakor a

FIELD/FRAME üzemmód automatikusan átvált.

SCREEN MESSAGES

Használatával be-és kikapcsolhatja a képernyŒ üzeneteket.

FRONT DISPLAY

Beállítja a készülék elŒlap kijelzŒjének fényerŒsségét.

1.BRIGHT : Fényessé teszi az elŒlap kijezŒt.

2.DIM : Elsötétíti az elŒlap kijelzŒt.

3.AUTO DIM : Automatikusan elsötétíti az elŒlap kijelzŒt DVD lejátszásakor.

BLACK LEVEL

Beállítja a képernyŒ fényerŒsségét.

Quasi-PAL

A lemeztŒl függŒen, lejatszhat egy NTSC DVD lemezt

QUASI-PAL üzemmódban,

SCART Output

1.RGB: jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból

(AV csatlakozó).

2.VIDEO: COMPOSITE VIDEO (összetett kép) jelet küld az AV

JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó).

3.S-VIDEO: S-VIDEO jelet küld az AV JACK

(SCARTterminál)-ból (AV csatlakozó).

MEGJEGYZÉS

• Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a menü képernyŒhöz a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN”

(visszatérés) gombot.

34

MielŒtt szervízhez fordulna (hibakeresés).

H

ibakeresŒ táblázat

Hibajelenség

Semmilyen mıködtetést nem lehet végre hajtani a távirányítóval.

Nem játssza le a lemezt.

Az 5.1 csatornás hangot nem játssza le.

A ábrácska megjelenik a képernyŒn.

A lemez menü nem jelenik meg.

A lejátszási mód különbözik a beállítás menüben kiválasztottól.

A képernyŒ méretarány nem változtatható meg.

Nincs hang.

Elfelejtette a jelszavát.

Ha egyéb hibát tapasztal.

Elhárítás

• EllenŒrizze az elemeket a távirányítóban. Cserére szorulhatnak.

• Ne használja a távirányítót 6 méternél messzebbrŒl.

• Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig, hogy a távirányítóban lévŒ.

mikroprocesszort visszaállítsa kiindulási állapotába. Helyezze vissza az elemeket és próbálja ki újra a távirányítót.

• GyŒzŒdjön meg arról, hogy a lemezt cimkével felfele tette-e be.

• EllenŒrizze a DVD Régió számát.

• Ez a lejátszó nem tud CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat, CD-R-t stb.lejátszani. Tegyen be DVD-t, Video-CD-t vagy CD-t.

• Az 5.1 csatornás hangot csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén játssza le.

1) A DVD lejátszó a megfelelŒ erŒsítŒvel van összekapcsolva.

2) A lemez 5.1 csatomás hanggal lett felvéve.

• EllenŒrizze, hogy a lejátszandó lemez rendelkezik-e a“DOLBY 5.1

ch” jellel a külsején.

• EllenŒrizze, hogy az audio rendszere megfelelŒen össze van-e kapcsolva és mıködik-e.

•A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben a hangkimenet (Audio Output)

“Bitstream”-re van-e állítva?

• A funkció vagy utasítás nem teljesíthetŒ jelenleg, mert:

1. A DVD szoftvere korlátozza ezt.

2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót. (pl. látószögek)

3. pillanatnyilag nem elérhetŒ a funkció.

4. Tartományon túli címfejezet vagy fejezet számot vagy keresési idŒt kért.

• EllenŒrizze, hogy a lemeznek van-e menüje.

• A beállítás menüben kiválasztott funkciók némelyike esetleg nem mıködhet megfelelŒen, ha a lemez nincs kódolva a vonatkozó funkcióval.

• A képernyŒ arány rögzítve van a DVD-n.

• GyŒzŒdjön meg arról, hogy a megfelelŒ Digitális Kimenetet választotta-e ki a hang opciók menüben.

• Üzemen kívüli állapotban nyomja meg a “POWER” (bekapcsolás) gombot úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Nyomja meg a

“STOP” (megállítás) és “PLAY” (lejátszás) gombokat egyszerre az elŒlapon 3 másodperc hosszan. A kiválasztás menü nyelv kijelzés megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelv gombját. Nyomja meg a

“SETUP” (beállítás) gombot a távirányítón a szülŒi tiltás üzemmód kiválasztásához. A szülŒi titás most fel van oldva, ahogy a kijelzŒn is látszik. Nyomja meg a “DOWN” gombot a szülŒi titás menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot és a jelszó megadása kijelzés megjelenik. Most beállíthatja a szabályozási szintet és megváltoztathatja a jelszavát egy új számra.

• A használati útmutatóban keresse meg azt a részt, amely az aktuális hiba vagy probléma magyarázását tartalmazza és követve az utasításokat hajtsa végre az eljárást újból.

• Ha a problémát még mindig nem sikerült megoldania, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.

Oldalszám

P4

P 7

P 12

P 15

P 29~30

P 29~34

P 34

P 33

P 32

35

M

ıszaki adatok

Általá nos

Lemez

Kép kimenet

Hang kimenet

Hálózati Feszültség

Teljesítményfelvétel

Tömeg

Méretek

Mıködési hŒmérséklet tartomány

Mıködési páratartalom tartomány

(DIGITAL VERSATILE DISC)

CD: 12 cm (COMPACT DISC)

CD: 8 cm (COMPACT DISC)

VCD: 12 cm

Composite Video (Összetett kép)

Scart csatlakozó

S-VIDEO

2

DVD

CSATORNÁS

5.1 csatornás

*Frekvencia átvitel

*S/N Ratio

*Dynamic Range

*Total Harmonic Distortion

AC 230V váltóáram, 50 Hz

15 W

2.8 kg

Szél. 430 mm X Mélység 240 mm X Mag. 79 mm

+5 C - +35 C

10% - 75%

Olvasási sebesség: 3.49 m/sec.

Lejátszási idŒ megközelítŒeg(egyoldalas, egyrétegı lemez): 135 perc

Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec.

Maximális lejátszási idŒ : 74 perc

Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec.

Maximális lejátszási idŒ : 20 perc

Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec.

Maximális lejátszási idŒ : 74 perc (kép + hang)

2 csatornás: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés)

R(piros): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés)

G(zöld): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés)

B(kék): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés)

Összetett kép: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés)

Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés)

Szín jel: 0.286 Vp-p (75 ohm terhelés)

Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés)

Krominanciajel: 0.286 Vp-p (75 ohm terhelés) bal(1/L), jobb(2/R)

F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W

48 kHz mintavételezési: 4 Hz – 22 kHz

96 kHz mintavételezési: 4 Hz – 44 kHz

110 dB

100 dB

0.004%

*:Névleges adatok

• A Samsung Electronics Co., Ltd a bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartja.

• A tömeg és méret adatok megközelítŒlegesek.

36

Magyarország

Ezt a Samsung terméket az eredeti vásárlás idõpontjától számítva tizenkét (12) hónapig garantáljuk anyaghiba és hibás kidolgozás esetére. Kérjük, hogy amennyiben szükségessé válna garanciális szolgáltatás igénybevétele, küldje vissza a terméket ahhoz a kereskedõhöz, akinél vásárolta.

Mindazonáltal, az Európai Közösség más országaiban mûködõ hivatalos Samsung kereskedõk és hivatalos szolgáltató központok is eleget tesznek a garanciális kötelezettségnek az adott országokban a vevõk részére kibocsátott feltételek szerint.

Amennyiben probléma merülne fel, hivatalos szolgáltató központjainkról további részleteket az alábbi címen kaphat:

A GARANCIA FELTÉTELEI

1. Garanciális szolgáltatás igénylése esetén a garancia csak akkor érvényes, ha a garanciakártyát hiánytalanul és helyesen kitöltve az eredeti számlával, pénztári blokkal vagy az eladásról szóló igazolással együtt bemutatják, és ha a terméken a sorozatszám sértetlen.

2. Samsung kötelezettsége a javításra, vagy - választása szerint - a termék illetve a hibás alkatrész kicserélésére korlátozódik.

3. A garanciális javításokat hivatalos Samsung kereskedõknek vagy hivatalos szolgáltató központoknak kell végezniük. Nem térítjük meg a nem Samsung kereskedõk által végzett javításokat, a jelen garancia nem terjed ki ezekre a javításokra, sem pedig azokra a károkra, amelyeket ezek a javítások a termékben elõidéztek.

4. Nem tekinthetõ anyaghibának vagy gyártási hibának, ha szükségessé válik a termék

átalakítása, hogy megfeleljen egy ország nemzeti vagy helyi mûszaki vagy biztonsági szabványainak, ha ez az ország nem azonos azzal, amely részére a terméket eredetileg szánták és elõállították. A jelen garancia nem fedezi és nem téríti meg az ilyen adaptáció költségét, sem pedig az abból eredõ esetleges kárt.

5. A jelen garancia nem terjed ki az alábbiakra: a) Idõszakos ellenõrzések, karbantartás a normál használat következtében elkopott alkatrészek javítása vagy kicserélése, b) A termék szállításának, leszerelésének és üzembe állításának költsége, c) Helytelen használat, beleértve a termék nem rendeltetésszerû használatát vagy a helytelen üzembehelyezést, d) Villámcsapás, víz, tûz, vis major, háború, politikai zavargások, helytelen hálózati feszültség, nem megfelelõ szellõzés és minden egyéb olyan ok, amely kívül esik

Samsung ellenõrzésén.

6. A jelen garanciát minden olyan személy érvényesítheti, aki a garanciális idõszakban jogszerûen került a termék birtokába.

7. A jelen garancia nem érinti a vásárlóknak a kereskedõvel szemben az adásvételi szerzõdésbõl fakadó vagy egyéb, a nemzeti törvényekben biztosított alkotmányos jogait. Amennyiben a nemzeti törvények másképpen nem rendelkeznek, a vásárlók egyedüli jogai azok, amelyeket a jelen garancia nyújt. Samsung, leányvállalatai és kiskereskedõi nem felelnek a lemezek, kompakt lemezek, videó- vagy magnókazetták vagy bármely ezekkel kapcsolatos berendezés illetve anyag közvetett vagy következményként felmerülõ elvesztéséért vagy károsodásáért.

37

Memo Memo

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement