Samsung | RT58WASM | Felhasználói kézikönyv | Samsung RT58WASM User manual

Samsung RT58WASM User manual
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 1
HUNGARY
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÙTÃSZEKRÉNY
MielŒtt bekapcsolná a készüléket, gondosan olvassa át az ùtmutatót és
Œrizze meg késŒbbi hivatkozás céljából.
• Ha leválasztja a készüléket a hálózatról, azt csak öt perc elteltével szabad visszakapcsolni.
• Az ajtó fogantyùjának fel- és leszerelése. (lásd a 14. oldalon)
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 2
JELLEMZÃK
A hŒfokszabályozó digitális kijelzŒje
egyes típusoknál
• A kijelzŒ a készülék összes funkcióját
megjeleníti, amelyek könnyen
szabályozhatók.
• Mivel ez a használati ùtmutató több modellre
vonatkozik, ezért elŒfordulhat, hogy az Ön által
vásárolt h¦tŒszekrény kis mértékben eltér az itt
ismertetettŒl.
Vakáció egyes típusoknál
• Energiatakarékosságot biztosít a
h¦tŒszekrény kikapcsolásával és a
mélyh¦tŒ m¦ködésének fenntartásával.
Figyelmeztetés!
• Kisgyermekek vagy csökkent képesség¦
személyek csak felelŒs személy által megtartott
oktatást követŒen használhatják, amely biztosítja,
hogy biztonságosan tudják használni.
• Gyermekek felügyelet mellett használhatják a
készüléket, biztosítva, hogy nem babrálhatnak
azzal.
• A készüléket ùgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ legyen.
SZUPER gyors fagyasztási funkció egyes
típusoknál
• A szuper fagyasztási funkció lehetŒvé teszi
az élelmiszer gyors lefagyasztását.
Gyorsabban készíthetŒ jég.
Térhatású h¦tési rendszer
• Az élelmiszer frissességének megŒrzése a
h¦tési sebességtŒl függ. A térhatásù h¦tési
rendszer befùjja a levegŒt minden sarokba
az egyenletes h¦tés biztosítására.
TARTALOMJEGYZÉK
Gyors nyitási és zárási rendszer!
• A zöldség és gyümölcs gyorsan
hozzáférhetŒ, megakadályozva a
hidegveszteséget. Erre a célra a magas
páratartalmù zöldségtároló ládában és a
speciális frisszöldség-tároló rekeszben egy
zökkenŒmentesen m¦ködŒ sínrendszer
szolgál, amelynek használatához csak meg
kell nyomni és le kell hùzni a kart.
JELLEMZÃK.............................................................................. 2
FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK .......................... 3
A HÙTÃSZEKRÉNY/MÉLYHÙTÃ ELHELYEZÉSE................. 5
A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA
(AZ ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL).............. 6
A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA
(A SZÁMTÁRCSÁS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL)................ 7
JÉG KÉSZÍTÉSE....................................................................... 8
A VÍZADAGOLÓ FUNKCIÓI EGYES TÍPUSOKNÁL.............. 9
TISZTÍTÁS............................................................................... 10
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS........................................................ 11
A TARTOZÉKOK SZÉTSZERELÉSE .................................... 12
A BELSÃ LÁMPA CSERÉJE ................................................. 13
AZ AJTÓFOGANTYÚ FEL- ÉS LESZERLÉSE..................... 14
HIBAELHÁRÍTÁS.................................................................... 15
A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ELÃÍRÁSOK.............. 16
MÙSZAKI ADATOK NÉZETE................................................. 17
A kissé nyitott ajtó automatikusan
becsukódik.
• Ha a h¦tŒszekrény ajtaja kissé nyitva van,
az automatikusan becsukódik az
energiatakarékosságot biztosító
automatikus záródási funkció révén.
2
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 3
FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK
A személyi sérülések, anyagi károk és a helytelen használat elkerülése érdekében be kell tartani az
alábbi óvórendszabályokat.
(Miután átolvasta ezeket a tulajdonosnak szóló elŒírásokat, Œrizze meg azt biztonságos helyen
a további hivatkozás céljából. Ne feledje el továbbadni azt a készülék késŒbbi tulajdonosának.
Figyelmeztetés!
Halálos vagy súlyos sérülés
veszélyére figyelmeztet.
Figyelem!
Személyi sérülés vagy anyagi kár
veszélyére figyelmeztet.
Ne tároljon a h¦tŒszekrényben illékony és
gyúlékony anyagokat.
• Robbanást következhet be, ha benzint, oldószert,
alkoholt, étert, kis nyomásù gázt vagy hasonló
anyagokat tárol a h¦tŒszekrényben.
Figyelmeztetés!
Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a csatlakozóalzatba.
• Ezt tùlmelegedést és t¦zveszélyt okozhat.
A készüléket nem szabad szétszerelni, javítani
vagy módosítani.
• Mindez tüzet vagy szabálytalan m¦ködést
okozhat, ami személyi sérüléshez vezethet.
Tartsa távol a hálózati kábelt a
h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒ hátuljától.
• A tùlmelegedést követŒen megrongálódott
hálózati kábel tüzet okozhat.
A h¦tŒszekrény belsŒ lámpájának cseréjét
megelŒzŒen húzza ki a hálózati
csatlakozódugót az aljzatból.
• Máskülönben fennáll az áramütés veszélye.
Ne permetezzen vizet közvetlenül a
h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒ külsejébe vagy
belsejébe.
Ne fújjon éghetŒ gázt a h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒ
közelében
• Robbanás- vagy t¦zveszély áll fenn.
Gondoskodjon a készülék szabályos
földelésérŒl.
• Máskülönben anyagi kár keletkezhet és áramütés
léphet fel.
Ne hajlítsa meg túlzottan a hálózati kábelt,
illetve ne tegyen arra nehéz tárgyakat.
T¦zveszély állhat elŒ. Ha a hálózati kábel
megrongálódott, azonnal cseréltesse ki a
gyártóval, annak hivatalos szervizében vagy
egy megfelelŒ szakképzettséggel rendelkezŒ
személlyel.
A h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒ kiselejtezésekor
elŒször le kell szerelni az ajtót ajtaját vagy az
ajtó tömítéseit.
• Így nem fordulhat elŒ olyan eset, hogy egy
gyermek véletlenül bezárja magát a
h¦tŒszekrénybe.
• A szigetelŒanyagokban lévŒ gázokat speciális
eljárással kell ártalmatlanítani.
• A termék csomagolóanyagának ártalmatlanítását
a környezetvédelmi szabályok betartatásával
végezze.
• A helyi önkormányzat felvilágosítással szolgálnak
arról, milyen környezetvédelmi szabályok
érvényesek a termék ártalmatlanítására.
• A készülék kizárólag otthoni élelmiszertárolására
szolgál.
A hálózati csatlakozódugót dugót nem szabad
nedves kézzel csatlakoztatni.
• Ön áramütést szenvedhet.
Ne tegyen vízzel töltött edényt a készülék
tetejére.
• A készülék elektromos részeire freccsenŒ víz
tüzet vagy áramütést okozhat.
A h¦tŒszekrényt/mélyh¦tŒt nem szabad olyan
nedves helységben felállítani, ahol víz
freccsenhet arra.
• Az elektromos részek szabálytalan szigetelése
áramütés vagy tüzet okozhat.
• Nem szabad a készüléket napsugárzás közvetlen
hatásának kitenni.
3
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 4
Nedves kézzel ne érjen a mélyh¦tŒben lévŒ
edényekhez és élelmiszerhez.
• Fagyási sérülést szenvedhet.
Figyelmeztetés!
• A készülék burkolatán vagy felépítményén
található szellŒzŒnyílásokat szabadon kell hagyni.
• A leolvasztási folyamat felgyorsítására kizárólag a
gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket vagy
egyéb szerszámokat szabad használni.
• Ügyeljen arra, hogy nehogy megrongálja a
h¦tŒszekrény áramkörét.
• A h¦tŒszekrényen/mélyh¦tŒ belsejében kizárólag
a gyártó által ajánlott típusù elektromos
készülékeket szabad használni.
Távolítsa el az idegen anyagokat a hálózati
csatlakozódugó érintkezŒ csapjairól.
• Ha nem teszi, t¦zveszéllyel számolhat.
Ne dugja kezét a készülék alsó részébe.
• Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
Miután leválasztotta a készüléket a hálózatról
várjon legalább öt percig, mielŒtt
visszakapcsolja azt.
• A mélyh¦tŒ rendellenes m¦ködése anyagi kárt
okozhat.
Figyelem!
Ha hosszú ideig nem használja a készüléket,
húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
• A kábel szigetelésének bármilyen kopása tüzet
okozhat.
Ne tároljon túl sok élelmiszert a készülékekben.
• Az ajtó kinyitásakor kiesŒ tárgy személyi sérülést
okozhat vagy anyagi kár léphet fel.
Gyermekek nem érinthetik, meg illetve nem
játszhatnak a készülék szabályozójával.
• Gyermek nem babrálhatja a készüléket!
• A készülék javítását és karbantartását kizárólag
szakképzett m¦szerész végezheti.
• A szakképzetlen személy által végzet
szakszer¦tlen javítás potenciális veszélyt jelent,
ami sùlyos következményekkel járhat a készülék
felhasználójára nézve.
• Ne vegyen jégkockát vagy jégkrémet a h¦tŒbŒl
egyenesen a szájába. (Az alacsony hŒmérséklet
"fagyásos égést" okozhat).
Ne tegyen palackot vagy bármilyen típusú üveg
tárgyat a mélyh¦tŒbe.
• Az edény széttörhet és személyi sérülést okozhat.
Ne csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót,
ha a fali ajzat meglazult.
• Áramütés vagy t¦z léphet fel.
Ne próbálja kihúzni a hálózati csatlakozót a
kábelnél fogva.
• A véletlenül leválasztott kábel rövidzárlatot
okozhat.
Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.
• Az ajtó nyitásakor vagy zárásakor leesŒ tárgyak
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Ne tároljon gyógyszereket, tudományos
anyagokat vagy egyéb, hŒre érzékeny
termékeket a h¦tŒszekrényben.
• A pontos hŒfokszabályozást igénylŒ termékeket
nem szabad a h¦tŒszekrényben tárolni.
Ne engedje, hogy gyermekek az ajtóra
csimpaszkodjanak.
4
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 5
A HÙTÃSZEKRÉNY/A MÉLYHÙTÃ ELHELYEZÉSE
A h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒt alkalmas helyen szilárd, vízszintes padlón kell elhelyezni.
• A vízszintestŒl eltérŒ felületen a készülék adott esetben szokatlan zajt hallat és romolhat a h¦tés
hatásfoka is.
• A készülék csatlakoztatását megelŒzŒen várjon legalább öt percig.
A h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒ tisztítása.
• Törölje le és tisztítsa meg a készülék belsejét, illetve külsejét nedves törlŒruhával.
Csatlakoztassa a h¦tŒszekrényt/mélyh¦tŒt kizárólag a számára rendszeresített fali aljzatba.
• A készüléket szabályosan le kell földelni.
Helyezze az ételt a h¦tŒszekrénybe/ a mélyh¦tŒbe.
• Állítsa a hŒfokszabályozót a hidegebb hŒmérsékletre és m¦ködtesse a h¦tŒszekrényt egy óráig.
A mélyh¦tŒnek enyhén le kell h¦lnie, a motornak pedig simán, lágy zümmögéssel zaj nélkül kell
járnia. A h¦tŒszekrény/mélyh¦tŒ kompresszorral m¦ködik, amely idŒszakonként be- és
kikapcsolódik a belsŒ hŒmérséklet fenn tartása érdekében. Az ùj kompresszort öt hónapig be kell
járatni. Ez idŒ alatt elŒfordulhat, hogy a kompresszor kissé zajosan m¦ködik. Ez normális
jelenségnek számít és nem tekinthetŒ hibának.
Figyelmeztetés!
Használjon kizárólag a készülék számára rendszeresített
földet csatlakozóaljzatot:
• FöldelŒérintkezŒvel rendelkezŒ csatlakozóaljzat használata
esetén a földelést nem kell külön bekötni.
Földeletlen fali csatlakozóaljzat használata:
• Csatlakoztassa „földelŒvezetéket" a rézlemezhez és ássa be
azt legalább 25 cm felülettel a talajba.
SZINTBE ÁLLÍTÁS
Amennyiben a készülék elülsŒ része kissé magasabban helyezkedik el, mint a hátulja, ùgy az ajtó
könnyebben nyitható és csukható.
A készülék balra lefelé dŒl.
Forgassa a bal oldali állítólábat a nyíl irányába, amíg a
készülék vízszintes helyzetbe nem kerül.
A készülék jobbra lefelé dŒl.
Forgassa a oldali állítólábat a nyíl irányába, amíg a készülék
vízszintes helyzetbe nem kerül.
• A h¦tŒszekrény elmozdulhat, ha a szintszabályozó
lábakat nem rögzítik a padlón.
fel a hálózati kábel fölös részét a készülék
hátuljára, ùgy, hogy az ne érjen a padlóhoz, nehogy
a görgŒk megrongálják azt a készülék
áthelyezésekor.
Figyelem! • Kösse
❊ Mi a teendŒ, ha nem sikerül szabályosan kivitelezni a földelŒ áramkört?
Tanácsért forduljanak a Samsunghoz.
5
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 6
A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA (AZ ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL)
Vakáció
Ha hosszù szabadságra vagy üzleti
ùtra megy, illetve ha nincs szüksége a
h¦tŒszekrényre, akkor nyomja le a
Vakáció gombot.
A h¦tŒszekrény kikapcsolódik, a
mélyh¦tŒ azonban bekapcsolva marad.
Vakáció a megfelelŒ jelzŒlámpa
folyamatosan világít.
Szuperfagyasztás
Ezt a gombot lenyomva gyorsan
készíthet jeget vagy gyorsan leh¦theti
az ételt.
A Szuperfagyasztás gomb lenyomását
követŒen a jelzŒlámpa 2,5 órán
keresztül folyamatosan világít.
A Szuperfagyasztás funkció
kikapcsolásához nem kell mást tenni,
mint még egyszer megnyomni a
Szuperfagyasztás gombot.
●
●
●
●
●
●
Figyelem!
• A Vakáció gomb lenyomását
megelŒzŒen ürítse ki a
h¦tŒszekrényt.
1. A mélyh¦tŒ hŒmérsékletének beállítása.
1) Miután a készüléket rákapcsolják a hálózatra, a mélyh¦tŒben automatikusan beáll a 19 °C, a h¦tŒszekrényben pedig a +3 °C hŒmérséklet. Ekkor a kijelzŒtáblán
megjelenŒ hŒmérséklet megegyezik a h¦tŒszekrényben/mélyh¦tŒben lévŒ
hŒmérséklettel; a tényleges hŒmérséklet csökkenésével a kijelzŒ megjelenŒ
hŒmérséklet is lecsökken a beállított értékre. Ezt követŒen a kijelzett hŒmérséklet
megegyezik a beállítottal.
2) A fagyasztási hŒmérséklet -14 és +25 °C között állítható a fagyasztási hŒmérséklet
beállító gombjával.
2. A h¦tŒszekrény hŒmérsékletének beállítása
1) A h¦tŒszekrény hŒmérséklete +7 és +1 °C között állítható a h¦tŒszekrény
hŒmérséklet szabályozógombbal.
2) A h¦tŒszekrény beállított hŒmérséklete kis mértékben eltérhet a tényleges
hŒmérséklettŒl, attól függŒen, hogy a felhasználó hogyan tárolja az ételt és milyen a
külsŒ környezeti hŒmérséklet.
3. Ajtóriasztás
1) Az ajtó hermetikusságát a riasztási funkcióval ellenŒrizheti.
2) Ha a h¦tŒszekrény ajtaját öt fokosnál nagyobb mértékben nyitva hagyják, két
percenként megszólal a riasztó 10-10 másodperces idŒtartamra. Amikor
csatlakoztatja a h¦tŒszekrény a hálózatra, ez a funkció be van kapcsolva. Ha nincs
rá szüksége, akkor nyomja meg ezt a gombot és a jelzŒlámpa kialszik.
4. TriCool zóna hŒmérséklet beállítás egyes típusoknál
A tárolórekesz speciálisan egyéni életstílushoz igazodó hŒfokszabályozási funkciója.
H¦tött tér: Tejtermékek, ill. kiolvasztott hùs
vagy hal elkészítés elŒtti tárolására.
Figyelem!
Zöldség vagy gyümölcs tárolásakor
ne használja ezt a kapcsolóállást.
H¦tŒszekrény fiók: Nagy mennyiség¦
tárolandó élelmiszer esetén a h¦tŒszekrény
rekeszéhez hasonlóan használható.
Frisszöldség-tároló fiók. Ha plusz helyre van
szükség zöldség és gyümölcs tárolására, akkor
itt az nagy mennyiségben tárolható és
frissessége fenntartható.
6
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 7
A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA (A SZÁMTÁRCSÁS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL)
- Mélyh¦tŒ -
HIDEGEBB:
Nagy mennyiség¦ fagyasztandó étel tárolására vagy jég gyors készítésére.
• Állítsa a hŒfokszabályozót a "Hidegebb" állásba.
HIDEGEBBRÃL HIDEGRE:
A KÖZÉPSÃ tartomány használata.
• Állítsa a hŒfokszabályozót a HIDEGEBB és HIDEG állás között félùtra.
HIDEG:
Kis mennyiség¦ fagyasztandó élelmiszer tárolására.
• Állítsa a hŒfokszabályozót a "Hideg" állásba.
- H¦tŒszekrény -
Figyelem!
• A Vakáció gomb lenyomását megelŒzŒen ürítse ki a
h¦tŒszekrényt.
Vakáció
Ha hosszù szabadságra vagy üzleti
ùtra megy, illetve ha nincs szüksége a
h¦tŒszekrényre, akkor állítsa a
hŒfokszabályozót "Vakáció" állásba.
A h¦tŒszekrény kikapcsolódik, a
mélyh¦tŒ azonban bekapcsolva
marad.
●
●
HIDEGEBB:
Ha nagy mennyiség¦ h¦tendŒ terméket kell tárolni vagy a hŒmérséklet nem
elég alacsony.
• Állítsa a hŒfokszabályozót a "Hidegebb" állásba.
HIDEGEBBRÃL HIDEGRE:
A KÖZÉPSÃ tartomány használata.
• Állítsa a hŒfokszabályozót a HIDEGEBB és HIDEG állás között félùtra.
HIDEG:
Ha a h¦tŒszekrénybe tett élelmiszer fagyott vagy kis mennyiség¦
• Állítsa a hŒfokszabályozót a "Hideg" állásba.
7
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 8
MAKING ICE
- KIFORDÍTHATÓ JÉGKOCKAKÉSZÍTÃ
Jégkocka készítése
Vegye ki a jégkockatartót, maga felé hùzva azt.
Töltse fel azt vízzel a tálca hátulján jelölt maximális
vízszintig.
Csùsztassa vissza a jégkockatálcát annak tartójába,
ügyelve arra, nehogy a víz kiloccsanjon,
Vízszint
Várjon, amíg a jégkockák elkészülnek.
Fagyasztási idŒ:
Szuperfagyasztási fokozatban a jégkockák
elkészültére kb. egy órát kell várni.
A jégkockák kivétele
EllenŒrizze, hogy a jégkockatartály a jégkockatartó
tálca alatt van-e. Ha nem, akkor csùsztassa a helyére.
Forgassa el az egyik kart erŒsen balról jobbra, amíg a
tálca kissé el nem fordul.
Eredmény: A jégkockák beleesnek a tárolótartályba.
Szükség esetén ismételje meg a 2. lépést a
jégkockatartó tálca másik felénél is.
A jégkockatároló tartály kiemeléséhez:
• Kissé emelje meg azt.
• Hùzza azt maga felé.
- KIVEHETÃ JÉGKOCKATRTÓ TÁLCA
Jégkocka készítése
Vegye ki a jégkockatartót, maga felé hùzva azt.
Töltse fel azt vízzel a tálca hátulján jelölt maximális
vízszintig.
Helyezze azt a fagyasztó polca alá vagy a fagyasztó
polcára.
A jégkockák kivétele
A jégkockák kivételéhez fogja meg a jégkockatartó tálcát annak
végénél és óvatosan fordítsa el azt.
Robbanásveszély!
• Alacsony hŒmérsékleten megfagyó folyadékot tartalmazó üvegpalackokat semmi
Figyelmeztetés!
esetre sem szabad a mélyh¦tŒben tárolni, mert az üveg szétrobbanhat, ha a palack
tartalma megfagy.
8
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 9
A VÍZADAGOLÓ FUNKCIÓI EGYES TÍPUSOKNÁL
A vízadagolóval h¦tŒt vízhez juthat anélkül, hogy ki kellene nyitnia a h¦tŒszekrény
ajtaját.
A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA
Emelje meg és húzza ki a víztartályt.
• A víztartály kiemeléséhez fogja meg az annak két
oldalán található fogantyùkat.
• Az elsŒ használatkor tisztítsa meg a víztartály
belsejét.
Töltse fel a víztartályt vízzel, ügyelve arra, hogy az a meghosszabbított
vízkivezetŒ csŒnek megfelelŒ stabil helyzetben legyen.
• Töltse fel a tartály 2,5 liter vízzel. Ha ennél többet tölt be, akkor a víz tùlfolyhat a
fedél lezárásakor.
• A tartályt nem lehet vízzel feltölteni, amikor az a h¦tŒszekrényben a helyén van.
Fogantyù
Kerek fedŒ
KifolyócsŒ
vízkifolyó csõr
1. módszer
Töltse be a vizet, megemelve a kerek
fedelet a nyíl irányába a víztartály
felnyitásához.
2. módszer
Töltse be vizet, megemelve a
nagyméret¦ fedelet a tartály
felnyitásához.
Miután beszerelte a víztartályt, csukja be a
h¦tŒszekrény ajtaját.
• Miután becsukta az ajtót, ellenŒrizze, hogy a
kifolyócsŒ a h¦tŒszekrényen kívül van-e.
Nyomja le a vízadagoló kart, miután egy poharat tett
Vízadagoló kar
a tartóra.
• A poharat ùgy tegye be, hogy az hozzáérjen a hátsó
falhoz.
• EllenŒrizze, hogy a zárószerkezet „nyitott" állásban
van-e. Vízadagolás csak ebben az állásban lehetséges.
• Mindig öntse ki az elsŒ 2-3 pohár vizet, ha a
vízadagolót a felszerelés után elŒször használja.
• A tartályban Kb. 10-15 pohár víz áll rendelkezésre.
TeendŒk arra az esetre, ha nem használja a vízadagolót.
Miután kiszerelte a víztartályt, szorosan illessze be a zárósapkát
a kifolyócsŒbe, nehogy a hideg levegŒ azon keresztül
eltávozhasson.
9
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 10
TISZTÍTÁS
A VÍZADAGOLÓ EGYES TÍPUSOKNÁL TISZTÍTÁSA
Húzza ki a víztartály és vegye le arról a
nagyméret¦ fedelet.
• A fedelet a fogantyùt felhùzva lehet leválasztani
a víztartályról.
Fogantyù Nagyméret¦ fedél
Víztartály
Válassza szét a víztartályt és a kiömlŒcsövet.
• A kiömlŒcsŒ felsŒ részét megfogva csavarja le
azt a nyíl irányába.
Vízadagoló
Miután elmosta a tartály és a fedelet
mosogatószerrel, öblítse ki azokat vízzel.
Tisztítsa ki a kiömlŒcsövet lágy kefével.
• Alkalmanként szedje szét és tisztítsa meg ezt
az alkatrészt.
A víztálca használata
• A vízfelfogó tálcán felgy¦lt vizet száraz ruhával
törölje ki.
Figyelem!
Víztálca
• Ne tároljon forró vizet a víztartályban.
• Ügyeljen arra, nehogy megrongálódjon vagy meglazuljon a kiömlŒcsŒ.
• Ne engedje, hogy gyermekek babrálhassanak a kiömlŒcsŒvel. Ez a víz tùlfolyását
okozhatja.
10
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 11
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS
Tárolóláda
• Hùzza ki, majd vízzel és mosogatószerrel törölje át,
illetve tisztítsa meg a nagy páratartalmù speciális
frisszöldség-tároló rekeszt.
A mélyh¦tŒ/a h¦tŒszekrény polca
• Ha kicsöpögne az élelmiszer, hùzza ki a fagyasztó/a
h¦tŒszekrény polcát és törölje le azt tiszta törlŒruhával.
Az ajtótömítés tisztítása
• Az ajtó tömítését mosogatószerrel kell megtisztítani;
az ajtó rosszul záródik, ha a tömítés piszkos.
• Törölje ki a hornyok menti hézagokat törlŒruhával.
• Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben nehogy
véletlenül megrongálja az ajtótömítést.
• Ha tisztítás közben megrongálódik az ajtótömítés,
akkor elvesztheti tartósságát.
Alacsony hŒmérséklet¦ katalizátoros szagtalanító
egyes típusoknál
• Ha ételszag érzŒdne a h¦tŒszekrénybŒl, akkor meg
kell tisztítani az alacsony hŒmérséklet¦ katalizátoros
szagtalanítót.
• Szétszerelés után merítse tiszta vízbe, majd a
visszahelyezés elŒtt szárítsa meg a napon.
Megjegyzés
Katalizátor
• A h¦tŒszekrény elŒl és hátul görgŒkre van szerelve, ùgy hogy szükség esetén
könnyen mozdítható a helyzet beállítása, továbbá tisztítás és az elülsŒ rész szintbe
állítása céljából.
11
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 12
A TARTOZÉKOK SZÉTSZERELÉSE
A mélyh¦tŒ polca
• ElŒször hùzza ki jégtartó tálcát, majd emelje meg
a mélyh¦tŒ polcának elülsŒ részét és hùzza ki
azt elŒre.
A mélyh¦tŒ polca
A h¦tŒszekrény polca
• Emelje meg a h¦tŒszekrény polcát és hùzza azt
elŒre.
A h¦tŒszekrény polca
A nagy páratartalmú zöldségtartó rekesz és a
h¦tött tálca egyes típusoknál.
• Emelje meg a zöldségtartó láda fedelét és hùzza
elŒre azt.
• Hùzza ki a speciális friss zöldség tárolására
szolgáló nagy páratartalmù rekeszt, megemelve
és elŒre hùzva azt, amíg eléri a csùszka közepét.
Zöldségtartó láda
H¦tött tálca
Víztartály egyes típusoknál
• Emelje meg és hùzza ki a víztartályt az ábra
szerint.
Alacsony hŒmérséklet¦ katalizátoros
szagtalanító
• Hùzza ki azt, lenyomva az alacsony
hŒmérséklet¦ katalizátoros szagtalanítón
található perem végét.
Alacsony hŒmérséklet¦
katalizátoros szagtalanító
Az ajtópolcok védŒkorlátjai
• Emelje meg és hùzza ki az ajtópolcok
védŒkorlátjait.
Megjegyzés
• Kiveheti a fiókokat és jégtartó tálcát, ha több helyre van szüksége zöldség és
gyümölcs tárolásához.
• Ne tároljon gyümölcsöt vagy zöldséget a frissáru szabályozható tárolórekeszében.
A zöldség vagy gyümölcs megfagyhat.
12
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 13
A BELSÃ LÁMPA CSERÉJE
A h¦tŒszekrény belsŒ lámpájának cseréjekor azt minden esetben le kell választani
Figyelmeztetés! az elektromos hálózatról. Így kiküszöbölhetŒ az áramütés veszélye.
A mélyh¦tŒ lámpájának cseréje
A h¦tŒszekrény eleje
1. Csillagcsavarhùzóval szerelje le a belsŒ lámpa bùráját,
illessze a belsŒ lámpa elülsŒ részét a horonyba, majd
illessze be a hátsó részt.
2. Jobbról balra forgatva vegye ki a belsŒ lámpa izzóját és
cserélje ki azt.
3. Miután beillesztette a belsŒ lámpa bùrájának elülsŒ részét,
illessze be a hátsó peremet is, majd csavarja vissza a
csavart.
A h¦tŒszekrény lámpájának cseréje
1. Csavarja ki a csavarokat.
Szabadítsa ki a peremeket és hùzza lefelé a lámpa
bùráját annak eltávolításához.
2. Jobbról balra forgatva vegye ki a belsŒ lámpa izzóját
és cserélje ki azt.
❊ Ha nehézségei támadnának különbözŒ alkatrészek
cseréjével beszerzésével kapcsolatban, akkor
lépjen érintkezésbe a legközelebbi Samsung
Cancel! szervizközponttal.
13
A h¦tŒszekrény eleje
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 14
AZ AJTÓFOGANTYÚK FEL- ÉS LESZERELÉSE
- A fogantyú felszerelésekor…
• Párosítsa össze a
fogantyùnak az ajtó bal
oldalára szerelt
biztosítónyùlványait a
fogantyùbetétekkel.
• Rögzítse a fogantyùt lefelé
hùzva vagy enyhén
megütögetve azt egy
gumikalapáccsal.
• Föl-le hùzogatva ellenŒrizze,
hogy sikerült-e a fogantyù
belsejében lévŒ
biztosítónyùlványok
felszerelése.
- A fogantyú leszerelésekor…
• A h¦tŒszekrény
áthelyezésekor ne
kapaszkodjon az ajtó
Figyelem!
fogantyùjába, mert a
tùlzott erŒhatás
következtében az
leválhat.
• A biztosítónyùlványok
leválasztásához ütögesse a
fogantyù alsó részét például
egy gumikalapáccsal.
• Hùzza felfelé a fogantyùt,
leválasztva a
biztosítónyùlványokat a
fogantyù betétjeirŒl.
14
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 15
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék egyáltalán nem m¦ködik vagy túl magas benne a hŒmérséklet.
• EllenŒrizze, hogy a hálózati kábel szabályosan van-e bekötve.
• EllenŒrizze, hogy szabályosan van-e beállítva a h¦tŒszekrény/a mélyh¦tŒ hŒfokszabályozója.
• EllenŒrizze, hogy a készülék nincs-e véletlenül a napsugárzás közvetlen hatásának kitéve vagy
nincsenek-e közelében hŒforrások.
• EllenŒrizze, hogy nincs-e a készülék hátsó része tùl közel a falhoz.
Megfagy az élelmiszer a h¦tŒszekrényben.
• Nem állították-e tùl hidegre a h¦tŒszekrény hŒfokszabályozóját?
• Nem tùl alacsony-e a környezeti hŒmérséklet?
• Nem tett-e tùl nagy víztartalmù ételt a h¦tŒszekrénybe?
A készülékbŒl szokatlan zaj hallatszik.
• EllenŒrizze, hogy a készüléket stabil és vízszintes padlóra állították-e fel.
• EllenŒrizze, hogy nincs-e a készülék hátsó része tùl közel a falhoz.
• Nem esett-e valamilyen tárgy a készülék mögé vagy alá?
• A készülék kompresszorából ered-e a zaj?
• A készülék belsejébŒl ketyegŒ hang hallatszik; Ez normális jelenség. Ez a hang a különbözŒ tartozékok
összehùzódásakor vagy tágulásakor keletkezik.
A készülék elülsŒ sarkai és oldalai melegek és megkezdŒdik a kondenzvíz képzŒdése.
• A készülék elülsŒ sarkaiba hŒálló csöveket építettek a kondenzvíz-képzŒdés megakadályozására.
A környezŒ hŒmérséklet növekedésével ezek hatékonysága nem biztos, hogy elegendŒ. Mindazonáltal
ez nem tekinthetŒ abnormális jelenségnek.
• Nedves idŒjárásnál kondenzvíz csapódhat ki a készülék elülsŒ részén, amint a levegŒben lévŒ pára
érintkezésbe kerül a h¦tŒszekrény hideg felületével.
Folyadék csörgedezése hallatszik a készülékbŒl.
• Ez a készülék belsejének h¦tését végzŒ h¦tŒközeg.
Szag érzŒdik a készülék belsejébŒl.
• ElŒfordulhat, hogy az edények némelyike rosszul van lezárva.
• Szagosodás esetén meg kell tisztítani az alacsony hŒmérséklet¦ katalizátoros szagtalanítót.
Jégréteg rakódik a készülék falaira.
• Nincs-e eltömŒdve a készülék levegŒ kivezetŒ vezetéke?
• Helyezze az ételeket egymástól minél nagyobb távolságra, javítva a szellŒzést.
• Teljesen zárva van-e az ajtó?
Kondenzvíz csapódik le a készülék belsŒ falaira és a tárolt zöldségek körül.
• Fedél nélkül tárolnak a h¦tŒszekrényben nagy víztartalmù élelmiszert vagy hosszù idŒre nyitva hagyták
az ajtót.
• Tárolja az ételt fedŒvel fedett vagy lezárt edényben.
15
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 16
A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A nagy víztartalmú élelmiszert a h¦tŒszekrény
polcának elülsŒ részén tárolja.
A forró élelmiszer berakása elŒtt várja meg,
amíg az leh¦l.
• Ha hidegen teszi az élelmiszert a
h¦tŒszekrénybe, akkor elektromos energiát
takaríthat meg és javíthatja a h¦tés hatásfokát.
Ötletek
Energiatakarékossági ötletek
• A készüléket hideg, száraz és jól szellŒzött helységben kell felállítani.
Gondoskodjon róla, hogy a készülék ne legyen napsugárzás közvetlen hatásának kitéve és ne állítsa fel
azt hŒforrás, például f¦tŒtest közelében.
• A készülék szellŒzŒnyílásait vagy rácsait semmi esetre sem szabad elzárni.
• A meleg élelmiszer behelyezése elŒtt várja meg, amíg az elh¦l.
• A fagyasztott élelmiszert a h¦tŒszekrényben olvassza fel.
Ekkor a fagyasztott termékek alacsony hŒmérsékletét felhasználhatja a h¦tŒszekrényben lévŒ élelmiszer
h¦tésére.
• Élelmiszer behelyezésekor vagy kivételekor nem szabad a készülék ajtaját hosszù idŒre nyitva hagyni.
Minél rövidebb idŒre marad nyitva az ajtó, annál kevesebb jég képzŒdik a mélyh¦tŒben.
• Étel fagyasztásakor vagy mélyh¦tŒben történŒ tálalásakor az ételt lezárt edényben helyezze a
fagyasztórekeszbe.
16
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
8/8/06 11:30 AM
Page 17
A HÙTÃSZEKRÉNY/A FAGYASZTÓ NÉZETE
ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ KÉSZÜLÉK
A fagyasztó világítás
A fagyasztó polc
Mélyh¦tŒ ajtópolc
Kiforgatható jégkockatartó
tálca (egyes típusoknál)
Szagtalanító
Tojástartó
Víztartály (egyes típusoknál)
Állítható polc
H¦tŒszekrény polc (egyes
típusoknál)
H¦tött rekesz /
TriCool zóna (egyes típusoknál)
Nagyméret¦ ajtópolc
Cancel!
Nagy páratartalmù
zöldségtároló rekesz
Palacktároló Cancel!
MECHANIKUS SZABÁLYOZÁSÚ HÙTÃSZEKRÉNY
A mélyh¦tŒ szabályozója
A mélyh¦tŒ világítás
A mélyh¦tŒ polc
A mélyh¦tŒ ajtópolc
Cancel!
Jégkockatartó tálca
(egyes típusoknál)
Szagtalanító (egyes típusoknál)
A h¦tŒszekrény hŒfok szabályozója
Tojástartó
Frisszöldség-tároló doboz
(egyes típusoknál)
Állítható ajtópolc Cancel!
A h¦tŒszekrény polca
(egyes típusoknál)
H¦tött tálca (egyes
típusoknál)
Nagyméret¦ ajtópolc
Cancel!
Nagy páratartalmù
zöldségtároló rekesz
Palacktartó polc Cancel!
17
DA99-00743Q-HU-3(0.2)
Hungary
8/8/06 11:30 AM
Page 18
A termék megfelelŒ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében,
hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelŒ sségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint¦ ùjrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb
hulladékkal együtt.
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising