Samsung HT-DS100 Používateľská príručka

Samsung HT-DS100 Používateľská príručka
DIGITÁLIS HÁZIMOZI
RENDSZER
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
HT-DS1000
HT-DS1100
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Biztonsági elôírások
A készüléken figyelmeztetô tábla található,
az alábbi felirattal:
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM: -A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATALAN
LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÔL.
NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES
SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a
készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne karbantartani. A készülék javítását bízza szakemberre.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
PREPARATION
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
1. osztályú lézerberendezés
Figyelmeztetések
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
A készülék használatba vétele elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a
készülék üzemi feszültségével (mely a készülék hátlapján van feltüntetve). A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el, és a
készülék körül megfelelô hely (kb. 7-10 cm) legyen a szellôzéshez. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellôzônyílásokat. Ne tegyen
semmit a készülék tetejére. Ne tegye a lejátszót erôsítô vagy más olyan berendezés tetejére, amelyik használat közben felmelegszik.
A készülék szállítása elôtt ellenôrizze, hogy ne legyen a készülékben lemez. A készüléket hosszantartó, folyamatos lejátszásra tervezték.
A készülék kikapcsolásával nem feszültségmentesíti a készüléket. A készülék teljes feszültség-mentesítéséhez húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, különösen akkor, ha hosszú idôn keresztül nem szándékozik használni a készüléket.
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE
A CSATLAKOZÓALJZATBA.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
konnektorból.
A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a
készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az károsíthatja
a készüléket.
Phones
Óvja a készüléket nedvességtôl (ne tegyen a készülékre folyadékkal teli
edényt, nehogy kiömöljön), hôtôl (pl. hôsugárzó), erôs mágneses
hatástól (ne tegye hangsugárzók közelébe). Hibás mûködés esetén
azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. A
készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Ha a készüléket
hideg helyen tárolta (vagy pl. télen szállította), várjon kb. 2 órát, amíg
felveszi a szoba hômérsékletét, és csak azután vegye használatba.
1
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja a háztartási szemét közé.
2
Tartalom
Jellemzôk
A HT-DS1000/HT-DS1100 lejátszó többfajta lemez lejátszására alkalmas, így lejátszhat vele
a DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R, CD-RW, DVD-R és
DVD-RW lemezeket is. A készülék szolgáltatásainak körét tovább bôvíti a beépített FM rádió.
DVD-Audio kompatibilitás
Próbálja ki, micsoda fantasztikus hangminôségre képes a DVD-Audio. Az on-board 24 bit/192 kHz
DAC-nak köszönhetôen a készülék kivételes hangminôség létrehozására képes, mind a
dinamikatartomány, mind a mély és magas frekvenciatartomány reprodukálásának tekintetében.
ELÔKÉSZÜLETEK
Többfajta lemez lejátszása, FM rádió
ELÔKÉSZÜLETEK
Biztonsági elôírások............................................................................................................................................................1
Figyelmeztetések ................................................................................................................................................................2
Jellemzôk ............................................................................................................................................................................3
Tudnivalók a lemezekrôl .....................................................................................................................................................5
A készülék leírása...............................................................................................................................................................7
CSATLAKOZTATÁSOK
A DVD lejátszó üzembe helyezése.....................................................................................................................................13
A hangsugárzók csatlakozatása .........................................................................................................................................14
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez.......................................................................................................................17
Az Anynet vezérlési rendszer csatlakoztatása ...................................................................................................................20
Külsô berendezések csatlakoztatása .................................................................................................................................21
Az FM antenna csatlakoztatása .........................................................................................................................................23
A DVD lejátszó használata elôtt ........................................................................................................................................24
MÛKÖDTETÉS
Érintôgombos funkció kiválasztás
A készülék elôlapján található gombok könnyen használhatók, érintésre mûködnek.
Super Digital Sound Master
A készülékben felhasznált, a japán DiMagic Co. Ltd-vel közösen kifejlesztett új digitális
audio technológiának (automatikus hang-kalibráció, „Magic” hangzásképek, „Magic” fejhallgató üzemmód) köszönhetôen élettel teli, kiváló hangminôséget élvezhet.
Hangos bejelentkezés
A készülék bekapcsolásakor hangjelzést hall.
Képernyôkímélô funkció
A HT-DS1000/HT-DS1100 automatikusan sötétíti a tv-képernyôt a lejátszás leállítása
után 3 perccel (állj üzemmód), 20 percnyi képernyôkímélô üzemmód után pedig a
készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
A Samsung audio-videó készülékek kényelmes vezérlése
az Anynet vezérlési rendszer segítségével
Kényelmesen vezérelheti a DVD házimozi rendszert és a többi Samsung audio-videó készüléket
egy Samsung tv távvezérlôjével, az Anynet rendszer segítségével.
AV SYNC funkció
Ha a lejátszót digitális tv-hez csatlakoztatja, a hang késhet a képhez képest. Az AV
szinkron funkcióval azonban a kép és a hang szinkronja beállítható.
HDMI kapcsolat
A HDMI csatlakozón keresztül a készülék a DVD hang és kép jeleit párhuzamosan
továbbítja, és ezáltal tisztább képet állít elô.
3
DVD lemez lejátszása.........................................................................................................................................................25
MP3-CD lemez lejátszása ..................................................................................................................................................27
JPEG fájlok lejátszása ........................................................................................................................................................28
DivX lemez lejátszása.........................................................................................................................................................29
A lemezre vonatkozó információk megjelenítése ...............................................................................................................31
A hátralevô idô ellenôrzése ................................................................................................................................................32
Gyorsított / lassított lejátszás..............................................................................................................................................33
Jelenetek/mûsorszámok átugrása ......................................................................................................................................34
Ismételt lejátszás ................................................................................................................................................................35
A-B szakaszismétlés...........................................................................................................................................................37
A kameraállás kiválasztása.................................................................................................................................................38
ZOOM (nagyítás) funkció....................................................................................................................................................39
Bónusz dalok / Navigációs oldalak .....................................................................................................................................40
A lejátszás és a feliratozás nyelvének kiválasztása ...........................................................................................................41
Jelenet vagy mûsorszám közvetlen kiválasztása ...............................................................................................................42
A lemezmenü használata....................................................................................................................................................43
A fôcím menü használata ...................................................................................................................................................44
BEÁLLÍTÁSOK
A nyelv kiválasztása............................................................................................................................................................45
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása..........................................................................................................................47
A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet) .................................................................................................49
A jelszó beírása ..................................................................................................................................................................51
A háttérkép beállítása .........................................................................................................................................................53
DVD lejátszási üzemmódok................................................................................................................................................55
Hangsugárzó beállítások ....................................................................................................................................................57
A teszthang .........................................................................................................................................................................58
A késleltetési idô beállítása ................................................................................................................................................59
A hangjellemzôk beállítása .................................................................................................................................................61
A DRC funkció beállítása (dinamikatartomány csökkentése).............................................................................................63
Az AV SYNC funkció beállítása (kép-hang szinkron) .........................................................................................................64
Dolby Pro Logic II üzemmódok...........................................................................................................................................65
Dolby Pro Logic II hangeffektusok......................................................................................................................................66
Automatikus hang-kalibráció...............................................................................................................................................67
Térhatású üzemmódok ......................................................................................................................................................69
A RÁDIÓ
Rádióhallgatás ....................................................................................................................................................................71
Rádióállomások tárolása ....................................................................................................................................................72
RDS adások vétele .............................................................................................................................................................73
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
További szolgáltatások........................................................................................................................................................75
A tv vezérlése a távvezérlôvel ............................................................................................................................................77
Hibaelhárítás.......................................................................................................................................................................79
Elôírások a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban..........................................................................................81
Minôségtanúsítás................................................................................................................................................................82
Terminológia........................................................................................................................................................................83
Feljegyzések .......................................................................................................................................................................84
4
Tudnivalók a lemezekrôl
VIDEO
1
~ 6
Lemez felvételi formátumok
videó tömörítési technológiának köszönhetôen fantasztikus hang és kép élményt biztosít.
Otthonába varázsolja a filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
A CD-R/RW lemezekrôl
Régió kód Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett régió kóddal van ellátva.
• A felvételi eszköztôl (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függôen elôfordulhat,
A lejátszó csak olyan lemezt tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos régió kód szerepel.
Más régió kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.
Ennek a lejátszónak a régió kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
hogy egyes CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 650MB/74 perces CD-R lemezt használjon. Lehetôség szerint azonban inkább kerülje a CD-R lemezek
használatát, mert lejátszásuk esetenként problémába ütközhet.
• Lehetôleg ne használjon CD-RW (újraírható) lemezeket, mert ezeknek a lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelôen lezárt (véglegesített) CD-R lemezeket lehet lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de
Használható lemezek
Lemez fajtája
Embléma
magát a lemezt nem, elôfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
Felvétel típusa
Hang + Kép
8 cm
COMPACT
VIDEO-CD
Lemezméret
12 cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
DIGITAL VIDEO
Hang + Kép
COMPACT
Hang
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Max. lejátszási idô
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
A CD-R/RW MP3 lemezekrôl
• A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, amelyre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumnak megfelelôen rögzítettek.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karak•
•
•
•
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
•
Ha ilyen lemezt tesz a készülékbe, a tv-képernyôn a „WRONG DISC FORMAT”
(nem a megfelelô lemez formátum) üzenet jelenik meg.
Elôfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le. Ha ilyen lemezt
helyez be a készülékbe, a tv-képernyôn a következô felirat jelenik meg:
„WRONG REGION CODE” (Nem megfelelô régiókód).
Másolás elleni védelem
•
•
•
• Csak a ".jpeg" és ".JPEG" kiterjesztésû fájlok játszhatók le.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és elôfordulhat, hogy nem lehet a lemezrôl az összes
•
5
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation
engedélyével lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik,
hacsak a Macrovision Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
tereket (. / = +).
Csak 128Kbps-nél nagyobb bitsebességû lemezeket játsszon le.
A készülék csak az „.mp3” és „.MP3” kiterjesztésû fájlokat tudja lejátszani.
A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres szegmens van, a lejátszás csak eddig a szegmensig történik.
Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megindításához hosszabb idô kell, és nem az összes rögzített fájlt játssza le
a készülék.
A változó bitsebességû (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kbps-320Kbps vettek fel) lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
Ha egy lemez 500-nál több fájlt (mûsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
Ha a lemezen levô mappák száma meghaladja a 300-at, csak 300 mappát lehet lejátszani.
A CD-R/RW JPEG lemezekrôl
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv•
ELÔKÉSZÜLETEK
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az MPEG-2
•
•
•
•
•
rögzített fájlt lejátszani.
Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban tartalmazzák.
A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges..
Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
A Kodak/Fuji Picture CD lemezekrôl a mappákból csak a JPEG fájlokat lehet lejátszani.
A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
6
A készülék leírása
ELÔKÉSZÜLETEK
— Az elôlap —
— Hátlap —
Lejátszás/pillanat állj (
)
Üzemi kapcsoló (
)
Hangerô szabályzó
Stop ( )
Nyitás/zárás (
)
Üzemmód választó
Hangolás/léptetés felfelé (
Hangolás/léptetés lefelé (
)
)
Felbontás választó kapcsoló
ANYNET bemeneti/kimeneti
csatlakozó
Külsô digitális (optikai) bemenet
1,2
Tartozékok
A kijelzô
Távvezérlô
Dolby Digital jelzés
HDMI kábel
HDMI/DVI kábel
Függôleges állvány
Nagy csavar: 3EA
Kis csavar: 4EA
Vízszintes állvány
Nagy csavar: 2EA
DSP jelzés
Pro Logic II jelzés
DVD-AUDIO jelzés
DTS lemez jelzése
7
Videó kábel
Mikrofon automatikus
hang-kalibrációhoz
FM antenna
DIN Audio csatlakozó
kábel
Anynet kábel
Használati útmutató
8
A készülék leírása
ELÔKÉSZÜLETEK
Felülnézet
Mélyhangsugárzó
Fejhallgató csatlakozó aljzat
PSWS1000T (mélyhangsugárzó a HT-DS1000 típushoz)
Automatikus hang-kalibráció
gomb
FM antenna csatlakozó
Hangerô szabályzó
Keresztezési frekvencia
szabályzó
DIN Audio bemenet
Hangsugárzó kimenetek
Mélyhangsugárzó
be/kikapcsolás
< Jobb oldali nézet >
Alulnézet
< Hátulnézet >
PSWS1100T (mélyhangsugárzó a HT-DS1100 típushoz)
HDMI Videó/Audio
kimeneti aljzat
Mélyhangsugárzó hangerô szabályzás
Komponens videó
kimeneti aljzat
Be/kikapcsolás
DIN Audio bemenet
DIN Audio kimeneti aljzat
Külsô audio komponens
bemenet
Keresztezési frekvencia szabályzó
Hangsugárzó kimenetek
Videó kimenet
< Elölnézet >
9
< Hátulnézet >
10
Description
Üzemi kapcsoló TV/DVD
TV/VIDEO, kijelzô sötétítése
Lemeztartó nyitás/zárás
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
DVD
TUNER
AUX
ASC
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
SUPER5.1
MUSIC
Automatikus hang-kalibráció
MOVIE
V-H/P
PL II
EFFECT
PL II üzemmód gomb
INFO
RDS DISPLAY
TA
TEST TONE
PTY–
PTY+
SOUND EDIT
PTY SEARCH
TUNER
MEMORY
DCDi
SLEEP
Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.
Tárolt állomások keresése/CD léptetés
LOGO
CANCEL
EZ VIEW
NTSC/PAL
Némítás (MUTE)
REPEAT
Teszthang (TEST TONE)
Hangszerkesztés (SOUND EDIT)
Rádióállomások tárolása/DCDi gomb)
Figyelem
Tartsa be az alábbi biztonsági elôírásokat, így elkerülheti a szivárgó elektrolit okozta
meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést
illessze az elemtartó rekesz belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–)
jelzéshez.
• Megfelelô elemeket használjon. Még az azonos méretû elemek is eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hôtôl, nyílt lángtól.
A távvezérlô mûködési tartománya
ZOOM
REMAIN
Kinagyítás (ZOOM)
Törlés (CANCEL)
Hátralevô idô ellenôrzése (REMAIN)
Ismételt lejátszás (REPEAT) gomb
11
3
Állj
Nyílgombok/Beírás
Számgombok (0-9)
EZ VIEW, NTSC/PAL gomb
Tegyen az elemtartó
rekeszbe két 1,5 V-os,
AAA méretû elemet,
ügyelve a helyes polaritásra (+ és –).
INFO gomb
E
UT
M
RE
TU
RN
U
MEN
ENTER
Idôzített kikapcsolás (SLEEP)
Háttérkép (LOGO COPY)
2
PL II EFFECT gomb
Hangolás/csatorna választás
Hangerôszabályzás
RDS választás gomb
TUNER üzemmód választás
Feliratozás (SUBTITLE)
Lassítás (SLOW), Mono/sztereo üzemmód
Mozi (MOVIE) hangzásképek
A nyíl irányában
elcsúsztatva vegye
le az elemtartó
rekesz tetejét a
távvezérlô
hátoldalán.
TUNING/CH
PL II
MODE
Visszatérés (RETURN)
1
AUX
Lejátszás/Pillanat állj
VOLUME
Menü behívás (MENU)
TV üzemmód jelzô
DVD üzemmód jelzô
Üzemmód választás (MODE)
DVD
LSM
SUPER 5.1
Térhatású üzemmódok/
virtuális fejhallgató üzemmód
ELÔKÉSZÜLETEK
— A távvezérlô —
A távvezérlô a készüléktôl
egyenes vonalban mérve
körülbelül 7 méter távolságig
használható.
A távvezérlô érzékelôhöz
képest 30°-os vízszintes szögtartományban mozoghat vele.
A távvezérlô takarófedelének levételéhez
nyomja meg a fedelet a jelzésnél, majd
csúsztassa lefelé.
12
A DVD lejátszó üzembe helyezése
A hangsugárzók csatlakoztatása
A készüléket akár a függôleges, akár a vízszintes állványra rögzítheti, tetszése szerint.
A készülék üzembe helyezése elôtt vagy mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
konnektorból.
Függôleges állvány (tartozék)
A lejátszó
2
Rögzítse a függôleges állványt a
kerek talphoz a 3EA csavarokkal.
4
Rögzítse az állványt a készülékhez
a 4EA csavarokkal.
A TV méretének 2,5-3-szorosa
3
Függôleges állvány
(A csatlakoztatás módjáról a 19-24. oldalon olvashat.)
3
LS
Kerek talp
1
A FÜGGÔLEGES
ÁLLVÁNY
HÁTOLDALA
Keresse meg a két bemélyedést a lejátszó oldalán. Csúsztassa az állványon
levô két illesztô csapra.
polcra, vagy a tv-állvány alsó polcára.
fokos szöget zárjanak be a hallgatási pozícióval.
• A hangsugárzókat olyan magasra helyezze, hogy
•
magassugárzójuk fülmagasságban legyen.
Az elsô hangsugárzók egy síkban legyenek a középsugárzóval, vagy attól egy kissé a hallgatási pozíció
felé.
A középsugárzó elhelyezése C
• Az ideális az, ha a középsugárzó ugyanolyan
Rögzítse az állványt a készülékhez
a 4EA csavarokkal.
•
Vízszintes állvány
13
A DVD lejátszó elhelyezése
• A DVD lejátszót helyezze külön állványra,
Az elsô hangsugárzók elhelyezése L R
(bal, jobb)
• Az elsô hangsugárzókat úgy helyezze el, hogy kb. 45
A lejátszó
2
RS
2
Vízszintes állvány (tartozék)
1
R
4
Nyissa ki a függôleges állvány hátoldalán a
csatlakozó aljzatokat takaró fedelet, és csatlakoztassa az audio/videó kábeleket a függôleges állványhoz.
Keresse meg a két bemélyedést a lejátszó
alján. Csúsztassa az állványon levô két
illesztô csapra.
SW
L
CSATLAKOZTATÁS
1
C
A LEJÁTSZÓ HÁTOLDALA
magasságban van, mint az elsô hangsugárzók.
A középsugárzót elhelyezheti a tv tetején is, vagy a tv
alatt is.
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíciót úgy válassza meg, hogy annak
távolsága a tv-tôl a tv-készülék méretének 2,5-3-szorosa
legyen. Pl. 32"-os készüléknél 2-2,4 m.
55"-os készüléknél 3,5-4 m.
Hátsó hangsugárzók LS RS
(bal hátsó, jobb hátsó)
• A hátsó hangsugárzókat a hallgatási pozíció mögött helyezze el.
• Ha nem áll rendelkezésre elegendô hely a hátsó hangsugárzók
•
elhelyezésére, helyezze a hátsó hangsugárzókat egymással
szembe.
A hátsó hangsugárzókat 60-90 cm-rel a hallgatási pozíció
(fülmagasság) fölött helyezze el, kissé lefelé döntve.
elsô és középsô hangsugárzókkal szemben a hátsó
* Az
hangsugárzók fôleg a hangeffektusok létrehozásában vesznek
részt, így a hang nem folyamatosan hallható belôlük.
A mélyhangsugárzó elhelyezése SW
• A mélyhangsugárzót a hallgatási környezeten belül bárhol
elhelyezheti.
• A mélyhangsugárzót általában az elsô hangsugárzók
mellett helyezik el.
14
A hangsugárzók csatlakoztatása
Csatlakoztassa az elsô, hátsó és középsô hangsugárzókat a mélyhangsugárzó oldalán található hangsugárzó kimenetekhez.
HT-DS1000
HT-DS1100
A mélyhangsugárzó hátoldala (PSWS 1100T)
A mélyhangsugárzó hátoldala (PSWS1000T)
A lejátszó alja
(HT-D1000)
Középsugárzó
Középsugárzó
zöld
zöld
Jobb hátsó hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
szürke
kék
szürke
piros
kék
fehér
piros
Jobb elsô hangsugárzó
Bal elsô hangsugárzó
Jobb elsô hangsugárzó
A lejátszó csatlakoztatása a mélyhangsugárzóhoz
1
A tartozékként szállított DIN audio csatlakozó kábellel
csatlakoztassa a készülék Audio Out kimenetét a mélyhangsugárzón található DIN Audio Input bemenethez.
2
Kapcsolja be a mélyhangsugárzót a rajta található üzemi
kapcsolóval.
fehér
Bal elsô hangsugárzó
A hangsugárzók csatlakoztatása
1
Nyomja le és tartsa
lenyomva az aljzat fülét.
vagy
2
Csatlakoztassa a szürke vezetéket (+) a szürke (+) aljzathoz, és
a fekete vezetéket (–) a fekete
(–) aljzathoz, majd engedje el
az aljzat fülét.
fekete
szürke
3
Csatlakoztassa a színes hangsugárzó
vezetékeket a mélyhangsugárzó
hátoldalán az azonos színû aljzatokhoz.
Ellenôrizze a csatlakoztatás megfelelô
polaritását (+ és –).
Példa: A középsugárzó zöld színû csatlakozó
vezetékét csatlakoztassa a mélyhangsugárzó
hátoldalán található zöld színû csatlakozó
aljzathoz, a + és – jelzéseknek megfelelôen.
A mélyhangsugárzó
A mélyhangsugárzó: A szállított aktív mélyhangsugárzó beépített 150W-os erôsítôvel
rendelkezik, és a gazdag mélyhangokat 20 cm-es hangszóró egységeket keresztül sugározza.
A mélyhangok optimális szintjét beállíthatja a hangerôszabályzóval, mely csak a mélyhangsugárzó által közvetített mélyhangokat szabályozza, valamint Crossover szabályzóval.
• A hangerô szabályzását a –6 dB (min) és +6 dB (max) közötti tartományban lehet
végrehajtani.
Keresztezési frekvencia: A szabályzóval beállíthatja a mélyhangsugárzó vágási
frekvenciáját úgy, hogy a szobában a legmegfelelôbb mélyhangzást hozza létre.
• Beállíthatja a magas és mély hangok arányát az elsô, hátsó, középsô hangsugárzók és a
mélyhangsugárzó által sugárzott hangban.
• A szabályzót balra forgatva a mélyhangok, jobbra forgatva a magas hangok arányát növeli.
15
Figyelem
• Ne engedje, hogy a gyermekek a hangsugárzók
•
•
közelében, vagy a hangsugárzókkal játszanak.
Ha a hangsugárzó leesik, sérülést okozhat.
Minden esetben ellenôrizze a csatlakoztatás megfelelô
polaritását (+ és –).
Ne érintse meg a hangsugárzó csatlakozó aljzatokat, ha
a készülék be van kapcsolva, mert ezzel áramütés
veszélyének teszi ki magát.
Megjegyzés
• Ha egy hangsugárzót a tv közelébe tesz, a
mágneses tér miatt a tv kép torzulhat. Ha
ez elôfordul, tegye a hangsugárzót
messzebb a tv-készüléktôl.
16
CSATLAKOZTATÁS
A lejátszó alja
(HT-D1000)
A DVD lejátszó csatlakoztatása a
tv-készülékhez
1. módszer:
Csatlakoztatás a Video kimeneten keresztül
Jó minôség
3. módszer
Csatlakoztatás a HDMI kimenethez
Legjobb minôség
Ezt a módszert válassza, ha a televízió rendelkezik HDMI (vagy DVI) aljzattal.
Csatlakoztassa a készülék VIDEO
OUT aljzatát a televízió VIDEO IN
aljzatához.
2
Válassza ki a tv-n a lejátszónak
megfelelô videó bemenetet.
Videó kábel (tartozék)
1
Csatlakoztassa a készülék HDMI
kimenetét a televízió HDMI (vagy DVI)
aljzatához.
2
Válassza ki a tv-n a lejátszónak
megfelelô videó bemenetet.
vagy
HDMI/DVI kábel
(tartozék)
HDMI kábel
(tartozék)
Mi a HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
2. módszer:
Csatlakoztatás a komponens kimeneten keresztül
Ez a lejátszó a DVD videó és audio jeleket digitálisan közvetíti, anélkül, hogy analóg
jellé alakítaná azokat. Jobb lesz a digitális kép minôsége, ha a lejátszó és a tv csatlakoztatását HDMI kábellel végzi.
Jobb minôség
Ezt a módszert válassza, ha a televízió rendelkezik az 576p (480p) felbontást támogató komponens videó bemenettel.
1
Csatlakoztassa a készülék komponens
kimeneteit (PR, PB, Y) a tv megfelelô
komponens bemeneteihez (PR, PB, Y).
Megjegyzések
• Ha a lejátszót és a televíziót mind a HDMI, mind a komponens (PR, PB, Y) kimeneteken keresztül csatlakoztatja, a
• Ellenôrizze, hogy a megfelelô aljzatokat csatlakoztattae. Ha felcseréli az aljzatokat, a kép pirosban vagy
kéken jelenhet meg, vagy egyáltalán nem lesz kép.
2
•
•
Válassza ki a tv-n a lejátszónak
megfelelô videó bemenetet.
A komponens bemenetet egyes tv-készülékeken DVD
bemenetként jelölik.
Megjegyzés
•
•
•
• Ha a televízió csak az 576i(480i) felbontást támogatja, a képernyô két részre osztva
jelenhet meg, vagy egyáltalán nem jelenik meg kép.
•
•
17
komponens kimeneten megjelenô jel felbontása átvált a HDMI kimeneten megjelenô jel felbontására.
Példa: Ha a HDMI aljzathoz csatlakoztatott televízió csak az 576p(480p) felbontást támogatja, mind a HDMI, mind a
komponens kimeneteken a kimenô jel 576p(480p) jellé konvertálódik, akkor is, ha Ön a választó kapcsolóval
az 1080i felbontást választja ki.
Mivel ez a készülék tartalmazza a Video Upscaler funkciót a Faroudja DCDi technológiával, a 576i(480i) DVD kimenôjelet 576p(480p)/720p/1080i-re alakítja.
Ha a készüléket és a televíziót a HDMI aljzatokon keresztül csatlakoztatja, a készülék és a televízió egyaránt
automatikusan kiválasztja az optimális felbontást és képarányt, minden külsô beállítás nélkül. (Ha a tv HTDV, és rendelkezik HDMI bemenettel, a lejátszó kimenetén megjelenô jel automatikusan 1080i felbontású jellé konvertálódik.)
Ha a tv nem rendelkezik 5.1 csatornás dekóderrel, az 5.1 csatornás mûsor lejátszáskor nem hallható a hang.
Ha Macrovision-nal kódolt DVD lemezt játszik le, a komponens kimeneten 576p(480p) jel jelenik meg.
A Macrovision rejtjelezi az analóg kimeneten megjelenô jelet, az illegális másolás megakadályozására. Ennek
megfelelôen, ha a tv-t és a lejátszót csak a HDMI aljzatokon keresztül csatlakoztatja, a kimenô jel
576p(480p)/720p/1080i felbontású lehet, ha a komponens aljzatokon keresztül csatlakoztat, a kimenô jel az
576p(480p) felbontásra van korlátozva.
Ha mind a HDMI, mind a komponens aljzatokhoz csatlakoztat, a komponens aljzatról a kép nem látható.
A televízió használati útmutatójában elolvashatja, hogyan kell a megfelelô videó bemenetet kiválasztania.
18
CSATLAKOZTATÁS
1
A lejátszó csatlakoztatása
a tv-készülékhez
Az Anynet vezérlési rendszer
csatlakoztatása
Az Anynet funkció használatával a DVD házimozi rendszert egy Samsung tv-készüléken keresztül lehet
vezérelni. Ha a DVD lejátszó Anynet kimenetét csatlakoztatja egy Anynet csatlakozóval rendelkezô
Samsung berendezéshez, az adott berendezést is vezérelheti a tv-készüléken keresztül. A csatlakoztatás
pontos részleteirôl az Anynet-tel rendelkezô tv-készülék használati útmutatójában olvashat.
A felbontás kiválasztása
Az Anynet rendszerrôl
• Az Anynet rendszer lehetôvé teszi, hogy az összes csatlakoztatott audio-videó berendezést a tv-készülék
távvezérlôjével és a tv-készülék menüjének segítségével vezérelje.
Példa: Ha a televízió az 576p(480p) felbontást támogatja:
1
• Ez a funkció csak akkor használható, ha az összes berendezés támogatja az
Anynet rendszert.
Állítsa a felbontás választó kapcsolót
576p(480p) állásba.
• A HDMI és a komponens (PR, PB, Y) kimeneteken
576p(480p) videó jel jelenik meg.
Figyelem:
Egyéb AV berendezések
video kimeneti
jel választás
Samsung DVD lejátszó
Samsung videomagnó
• Ha a lejátszót és a televíziót mind a HDMI, mind a komponens (PR, PB,
Y) kimeneteken keresztül csatlakoztatja, a komponens kimeneten megjelenô jel felbontása átvált a HDMI kimeneten megjelenô jel felbontására.
Samsung set-top box
Ide csatlakoztassa az Anynettel kompatibilis Samsung berendezéseket.
Megjegyzés
• Ha másolás elleni védelemmel ellátott lemezt játszik le, a kimenô jel automatikusan 576p(480p)
felbontásúra vált, akkor is, ha a kapcsolót 720p vagy 1080i állásba kapcsolja.
DCDi funkció (Directional Correlational Deinterlacing)
A váltottsoros jelet progresszív jellé alakítja, ezzel kiküszöböli a
kép vibrálását, és a kép széleinél jelentkezô torzulást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a DCDi
gombot a távvezérlôn 3 másodpercig.
• A gomb minden egyes megnyomására a készülék átvált a DCDi
ON (bekapcsolva) és DCDi OFF (kikapcsolva) beállítás között.
1
Csatlakoztassa a lejátszó hátlapján található Anynet bemenetet a Samsung tv-készülék
Anynet kimenetéhez.
2
Csatlakoztasson a lejátszó hátoldalán található Anynet kimenethez bármely más, Anynet
bemenettel rendelkezô Samsung A/V berendezést.
3
Az Anynet kimenettel rendelkezô tv-készülék használati útmutatójában olvassa el, hogyan
kell mûködtetni az Anynet funkciót.
* Az Anynet funkció csak olyan tv-készülékekkel használható, melyek támogatják az Anynet rendszert.
Figyelem
• Ha felcseréli az Anynet kimenetet és bemenetet, megszakad a kommunikáció a tv-vel, és
az Anynet funkció nem használható.
19
20
CSATLAKOZTATÁS
A választó kapcsolóval kiválaszthatja, hogy a HDMI és a komponens kimenteken megjelenô jel
576p(480p)/720p/1080i felbontású legyen.
Külsô berendezések csatlakoztatása
Külsô analóg berendezés csatlakoztatása
Pl.: Digitális berendezés, pl. Set-Top Box vagy CD-író csatlakoztatása
Pl.: Analóg berendezés, pl. VCR vagy tv csatlakoztatása
CSATLAKOZTATÁS
Külsô digitális berendezés csatlakoztatása
Optikai kábel
(nem tartozék)
Audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
Ha a külsô analóg berendezés csak egy kimeneti aljzattal
rendelkezik, akkor azt csatlakoztathatja akár az L (bal),
akár az R (jobb) aljzathoz.
L
1
Csatlakoztassa a lejátszó Digital In (OPTICAL) 1 vagy 2 bemenetét a külsô digitális
berendezés digitáliskimenetéhez.
1
R
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Audio In bemenetét a külsô analóg berendezés Audio
Out kimenetéhez.
• A csatlakozókat a megfelelô színû aljzatokhoz csatlakoztassa.
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot a „D.IN 1” vagy
„D.IN 2” bemenet kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: D.IN 1 ›D.IN 2 ›AUX.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (FUNCTION) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át:
DVD/CD › D.IN 1 ›D.IN 2 › AUX › FM.
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot az AUX bemenet
kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: D.IN 1 ›D.IN 2 ›AUX.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (FUNCTION) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át:
DVD/CD › D.IN 1 ›D.IN 2 › AUX › FM.
Megjegyzés
• Ha a televízió hangját 5.1 csatornás hangzással, ezen a készüléken keresztül kíván•
21
ja hallgatni, csatlakoztassa a televízió Audio kimenetét ennek a készüléknek
az Audio bemenetéhez.
Videomagnó csatlakoztatásakor a videomagnó videó kimenetét csatlakoztassa
a tv-hez, az audio kimenetét pedig a DVD lejátszóhoz.
22
Az FM antenna csatlakoztatása
A DVD lejátszó használata elôtt
A DVD lejátszó alkalmas a DVD, VCD, CD, MP3 és JPEG lemezek lejátszására.
A készülék kezelése a lejátszott lemez típusától függôen eltérô lehet. Figyelmesen olvassa el a
kezelési útmutatót a használatba vétel elôtt.
2
Nyomja meg az Üzemmód
választó gombot (MODE),
hogy a távvezérlôn a TV
jelzô villogjon.
TV
rádió antenna
4
Válassza ki a VIDEO
üzemmódot a
TV/VIDEO gomb
megnyomásával.
5
3
Az Üzemi kapcsolóval
(POWER) kapcsolja be
a tv-készüléket.
6
Nyomja meg a DVD
gombot a DVD/CD
üzemmód
kiválasztásához.
DVD RECEIVER
Nyomja meg az Üzemmód
választó gombot (MODE),
hogy a távvezérlôn a DVD
RECEIVER jelzô villogjon.
TV
DVD RECEIVER
Az FM antenna csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75Ω COAXIAL aljzathoz.
2
Mozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító pozíciót
talál, majd erôsítse a falhoz.
A tv és a DVD lejátszó vezérlése ugyanazzal a távvezérlôvel
Nyomja meg az Üzemmód választó (MODE) gombot.
A videó formátum kiválasztása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az NTSC/PAL gombot a távvezérlôn 5 másodpercnél tovább.
• A készüléken megjelenik az „NTSC” és „PAL” jelzés.
Az NTSC/PAL gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a két formátum („NTSC” és „PAL”) között.
• Az egyes országok különféle videó formátumokat alkalmaznak.
• Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD lemeznek és a tv-nek azonos rendszerûnek kell lennie.
23
• A gomb minden egyes megnyomására a TV jelzô (piros) és DVD Receiver jelzô (zöld) villog felváltva.
• A tv-t akkor tudja vezérelni, ha a TV jelzô villog, a DVD lejátszót pedig akkor, ha a DVD jelzô villog.
• A tv vezérlésére alkalmas gombok: Üzemi kapcsoló (POWER), Csatornaválasztás (CHANNEL), Hangerô szabályzás
(VOLUME), TV/VIDEO üzemmód választás, és a Számgombok (0-9).
• Alapbeállítás szerint a távvezérlô a Samsung tv-k vezérlésére alkalmas.
A 77. oldalon további információkat olvashat a távvezérlô mûködtetésérôl.
Megjegyzés
• Ha lejátszás közben mozgatja a készüléket, a lemez megsérülhet.
• Ha kézzel felfelé vagy lefelé tolja a lemez tartót, a készülék elromolhat.
• Ne engedje, hogy a gyermekek bedugják az ujjukat a készülékbe.
24
CSATLAKOZTATÁS
1
Csatlakoztassa a
DVD lejátszó hálózati
csatlakozóját a
hálózati aljzathoz.
DVD lemez lejátszása
1
A lemezekkel kapcsolatos kifejezések magyarázata
Nyomja meg a Nyitás/zárás (Open/Close)
gombot a lemeztartó kinyitásához.
Csoportok és mûsorszámok (DVD-AUDIO)
• A DVD-audio lemezek több nagy egységre, azaz „Csoportra” (GROUP) vannak
felosztva, melyek még további kisebb egységeket, azaz „Mûsorszámokat” (TRACK)
tartalmaznak. A csoportok és mûsorszámok sorszámmal rendelkeznek.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
MÛKÖDTETÉS
2
Helyezzen be egy lemezt, a feliratos
oldallal felfelé.
GROUP 2
Fôcímek és fejezetek (DVD-VIDEO)
3
Nyomja meg a Nyitás/zárás (Open/Close)
gombot a lemeztartó bezárásához.
• A DVD-Videó lemezek több nagy egységre, azaz „Fôcímekre” (TITLE) vannak
felosztva, melyek még további kisebb egységeket, azaz „Fejezeteket”
(CHAPTER) tartalmaznak. A fôcímek és fejezetek sorszámmal rendelkeznek.
• A lemeztartó bezáródása után a lemez lejátszása automatikusan elindul.
• A lemezmenü az egyes lemezeknél különbözô formában jelenhet meg.
TITLE 1
DVD
VCD
CHAPTER 1
CD
CHAPTER 2
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
• A lejátszás automatikusan elindul.
Megjegyzés:
• Az egyes lemezeknél a képernyô más
Mûsorszámok (videó és zenei CD-k)
formában is megjelenhet.
• A videó és zenei CD lemezek kisebb egységekre, azaz „Mûsorszámokra” (TRACK)
vannak felosztva. A mûsorszámok sorszámmal rendelkeznek.
A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj
(Stop) gombot lejátszás közben.
TRACK 1
• Ha lejátszás közben egyszer megnyomja az Állj (Stop)
•
gombot, megjelenik a „PRESS PLAY” (Nyomja meg a
lejátszás folytatásához) felirat, és a pozíció tárolásra
kerül a memóriában. Ha ezt követôen megnyomja a
) vagy a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause)(
Beírás (ENTER) gombot, akkor a lejátszás a
megállítás pozíciójától folytatódik. (Ez a funkció csak a
DVD lemezeknél mûködik.)
Ha kétszer nyomja meg az Állj (Stop) gombot, a
kijelzôn a „STOP” felirat jelenik meg, és a
) gomb
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause) (
megnyomására a lejátszás a lemez elejétôl indul.
25
A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja
meg a Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause)
gombot lejátszás közben.
• A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause) (
) gombot.
Megjegyzés
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
• A jelen használati útmutatóban a (
TRACK 5
) jelzés egyaránt vonatkozik a
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO és DVD-R/RW lemezekre. Ha az adott DVD lemez
fajtája különös jelentôséggel bír, arra külön felhívjuk a figyelmet.
DVD
• A lemez tartalmától függôen a kezdeti képernyô más formában is megjelenhet.
26
1
MP3-CD lemez lejátszása
JPEG lemezek lejátszása
A készülékkel lejátszhat MP3 kódolású adat CD lemezeket (CD-R, CD-RW)
A digitális fényképezôgéppel vagy kamerával rögzített, vagy a személyi számítógépen tárolt JPEG fájlokat írja
CD lemezre, és a lemezrôl a képeket lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
Nyomja meg a
Nyitás/zárás
(Open/Close) gombot a
lemeztartó kinyitásához,
és helyezzen be egy
MP3 lemezt.
2
Állj üzemmódban a
gombokkal
válassza ki a kívánt
albumot, és nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
A Nyitás/zárás (OPEN/CLOSE) gombbal nyissa ki a lemeztartót,
és tegye be a JPEG lemezt.
• A lejátszás automatikusan elindul, és minden egyes kép 5 másodpercig látható, majd a
lejátszás a következô képpel folytatódik.
• Megjelenik az MP3 lemez menüképernyôje,
és megkezdôdik a lemez lejátszása.
• Az egyes lemezeknél a menü más
formában is megjelenhet.
A képek forgatása
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
3
Albumok váltásához állj
üzemmódban válassza
ki a kívánt albumot a
gombokkal, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
MÛKÖDTETÉS
DVD RECEIVER
Lejátszás közben nyomja meg a
4
gombokat.
A kép megfordítása függôlegesen
A kép elforgatása 90°-kal ba
A kép megfordítása vízszintesen
A kép elforgatása 90°-kal jobbra
A lejátszás
leállításához nyomja
meg az Állj (STOP)
gombot.
• Másik album vagy mûsorszám
kiválasztásához ismételje meg a 2.
és 3. lépést.
Megjegyzés
• A felvételi módtól függôen elôfordulhat, hogy egyes MP3-CD
•
27
lemezeket nem lehet lejátszani.
Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3
mûsorszám formátumtól függôen.
28
DivX lemez lejátszása
„5 perc átugrása” funkció
Lejátszás alatt nyomja meg a
•A
•A
Léptetés elôre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel késôbbi jelenettel folytatódik.
gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel korábbi jelenettel folytatódik.
gombot.
•A
•
,
gomb megnyomására a lejátszás a következô fájllal folytatódik
(ha a lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
A
gomb megnyomására a lejátszás az elôzô fájllal folytatódik
(ha a lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
Feliratozás
Nyomja meg a Feliratozás (SUBTITLE) gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a „SUBTITLE ON” (Feliratozás bekapcsolva)
(1/1, 1/2 ...) és a „SUBTITLE OFF” (Feliratozás kikapcsolva) beállítás között.
Gyorsított lejátszás
gombot.
• Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik:
MÛKÖDTETÉS
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
• Ha a készülék csak egy felirat fájlt tartalmaz, a készülék automatikusan ezt a fájlt játssza le.
Ha a lemez egynél több nyelven tartalmazza a feliratozást
Ha a lemez egynél több nyelven tartalmazza a feliratozást, és az alapbeállításként megjelenô nyelv nem
megfelelô, az alábbiak szerint válasszon másik nyelvet:
1
2
Állj üzemmódban nyomja meg a
gombot, válassza ki a kívánt nyelvet
a tv-képernyôrôl,
majd nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.
Miután kiválasztotta a kívánt DivX fájlt a tv-képernyôrôl, a készülék
folytatja a film lejátszását.
DivX jellemzôk táblázata
A támogatott DivX verziók
Az Avi fájlok együtt tartalmazzák az audio és videó adatokat, ezeket ISO 9660 formátumban kell tárolni a CD lemezen.
Zoom (képrészlet nagyítás) funkció
1
Nyomja meg a
ZOOM gombot.
2
A , , ,
gombokkal válassza
ki a kinagyítandó
képrészletet.
• A gomb minden egyes megnyomá-
Videó kompatibilitás
DivX3.11
WMV
WMV V1/V2/V3/V7
Audio kompatibilitás
MP3
CBR: 80kbps-320kbps
AC3
CBR: 128kbps-448kbps
WMA
CBR: 56kbps-160kbps
Megjegyzés
sára a készülék átkapcsol a
„ZOOM X2” (kétszeres nagyítás)
és „ZOOM OFF” (nagyítás
kikapcsolva) beállítások között.
29
Támogatottság
Megjegyzés
• A DivX fájlok csak kétszeres
nagyításban játszhatók le.
A legújabb verzióig
A DivX fájlokat tartalmazó MPEG lemez audio és videó adatokat
tartalmaz.
• Videó kompatibilitás: A DivX 3.11 verzióját követô összes verziót
támogatja (a legutolsó 5.1 verziót is). Ezen felül támogatja a XviD-t
is. WMV fájloknál a V1, V2, V3 és V7 formátumok a megfelelôk.
• Audio kompatibilitás:: MP3 (80kbps-320kbps-ig), AC3 (128kbps448kbps-ig), WMA (56kbps-160kbps-ig).
• Feliratozáskor a készülék a Text formátumot (SMI) támogatja.
• DivX lemezrôl a készülék csak az AVI fájlokat játssza le.
• A DivX audio formátumok közül a DTS AUDIO lejátszása nem lehetséges.
• A WMV fájl formátumok közül a V8 formátum nem támogatott.
• Ha a személyi számítógépével írja fel a feliratot a CD-ROM-ra, ügyeljen arra, hogy SMI fájlként írja fel.
• A készülék nem játssza le a DivX lemezt, ha a mintavételezési frekvenciája 32kHz-nél alacsonyabb.
• A felvétel módjától függôen elôfordulhat, hogy egyes DivX vagy XviD lemezeket nem
lehet hibátlanul lejátszani, vagy egyáltalán nem lehet lejátszani.
30
A lemezre vonatkozó
információk megjelenítése
A hátralevô idô ellenôrzése
A lemezre vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyôn is.
Nyomja meg a Hátralévô játékidô (REMAIN)
gombot.
Nyomja meg az INFO gombot.
• A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben követik egymást:
• Ellenôrizheti az éppen lejátszott fôcím vagy fejezet teljes és
hátralévô játékidejét.
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
JPEG
A Hátralévô játékidô (Remain) gomb megnyomására a
kijelzés a következôk szerint változik:
DVD RECEIVER
SMART NAVI
DVDVIDEO
TITLE ELAPSED
(Fôcímbôl eltelt
A kijelzés eltûnik.
A kijelzés eltûnik.
lejátszási idô)
TITLE REMAIN
(A fôcímbôl hátra-
levô lejátszási idô)
CHAPTER ELAPSED
• Ha a
(Fejezetbôl eltelt
szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn,
azt jelenti, hogy az adott mûveletet nem lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
A kijelzés eltûnik.
lejátszási idô)
CHAPTER REMAIN
(A fejezetbôl hátra- levô lejátszási idô)
DVDAUDIO
GROUP ELAPSED
(A csoportból eltelt
lejátszási idô)
GROUP REMAIN
(A csoportból hátra-
levô lejátszási idô)
TRACK ELAPSED
(A mûsorszámból
MÛKÖDTETÉS
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
eltelt játékidô)
TRACK REMAIN
(A mûsorszámból
hátralevô játékidô)
• Mi a csoport (Group)?
A DVD-Audio lemezen található film.
Megjegyzés
• Mi a fôcím (Title)?
képernyô más formában is megjelenhet.
• Mi a fejezet (Chapter)?
CD
TRACK ELAPSED
A DVD lemez minden egyes fôcíme számos kisebb részre osztható, melyeket
„Fejezetnek” nevezünk.
• A lemeztôl függôen kiválaszthatja a DTS,
DOLBY DIGITAL vagy PRO LOGIC
üzemmódot is.
VCD
A DVD-Video lemezen található film.
• A lemeztôl függôen a lemez információs
(A mûsorszámból
eltelt lejátszási idô)
TRACK REMAIN
• Mi a mûsorszám (fájl)?
A DVD-AUDIO, CD vagy MP3-CD lemezen rögzített kép vagy zene egy részlete.
(A mûsorszámból
hátralevô lejátszási idô)
MP3
TRACK REMAIN
(A mûsorszámból
hátralevô lejátszási idô)
TRACK ELAPSED
(A mûsorszámból
eltelt játékidô)
TOTAL ELAPSED
A képernyôn megjelenô kijelzések
DVD kijelzés
VCD kijelzés
DivX kijelzés
DVD DVD-AUDIO kijelzés
AUDIO
CD kijelzés
Fôcím kijelzés
MP3CD kijelzés
Csoport kijelzés
31
(A teljes eltelt
játékidô)
TOTAL REMAIN
Fejezet kijelzés
Ismételt lejátszás
Mûsorszám (fájl)
Lejátszás nyelve
Dolby Digital kijelzés
Eltelt lejátszási idô
Feliratozás
Kameraállás kijelzés
LR Sztereo (bal/jobb)
(A teljes hátralevô
játékidô)
32
Gyorsított/lassított lejátszás
Gyorsított lejátszás
DVD
VCD
CD
MP3
Jelenetek/mûsorszámok
átugrása
DVD
VCD
MP3
Nyomja meg röviden a
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
•
• Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
•
gombot.
Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következô vagy
az elôzô fejezetre, mûsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
Nem lehet azonban sorban egymás után következô fejezeteket átugrani.
DVD
VCD
MP3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
DVD RECEIVER
MÛKÖDTETÉS
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Lassított lejátszás
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
Nyomja meg a Lassított lejátszás (SLOW)
gombot.
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
DVD
VCD
• Ha a videó CD lemezrôl egy 15
DivX
percnél hosszabb mûsorszámot
játszik le, a
gomb
megnyomására a készülék 5
perccel hátrébb/elôbbre lép.
Megjegyzés
Megjegyzés
• VCD és DivX lemezeket nem
lehet lejátszani hátrafelé
lassított lejátszással.
33
• CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres gyorsításnál hallható, 4-szeres, 8-szoros
és 32-szeres gyorsításnál nem.
• Nem hallható hang lassított lejátszás és képkockánkénti léptetés közben.
34
Ismételt lejátszás
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy
fôcímet, egy kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
Az ismételt lejátszási üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyôrôl
Nyomja meg az Ismételt lejátszás (REPEAT) gombot.
• Az Ismételt lejátszás (REPEAT) gomb többszöri megnyomásával az
alábbi ismétlési módok közül választhat:
DVDVIDEO
ismétlése
Mûsorszám
Csoport
Fôcím
ismétlése
Ismétlés
kikapcsolva
Ismétlés
MP3
JPEG
VCD
ismétlés
Mûsorszám
Véletlen sorrendû
ismétlése
ismétlése
kikapcsolva
CD
ismétlése
Mûsorszám
ismétlése
Lemez
ismétlése
Könyvtár
ismétlése
Ismétlés
kikapcsolva
Lemez
ismétlése
Ismétlés
kikapcsolva
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
2
A
gombbal válassza ki az Ismételt
lejátszási (
) ikont.
3
A gombbal válassza ki a kívánt
ismétlési módot.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
DVD
MÛKÖDTETÉS
Fejezet
DVDAUDIO
1
VCD
CD
* MP3 és JPEG lemezeknél az ismételt lejátszás
nem választható ki a lemez információs
képernyôrôl.
Ismételt lejátszáskor az alábbi ismétlési lehetôségek közül választhat
• CHAPTER : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott fejezetet.
• TITLE : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott fôcímet.
• GROUP : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott csoportot.
• RANDOM : A készülék véletlenszerû sorrendben lejátssza a lemezre rögzített
mûsorszámokat
(a már lejátszott mûsorszám ismét a mûsorba kerülhet).
• TRACK : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott mûsorszámot.
• DIR : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott mappában levô
mûsorszámokat.
• DISC : A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
• OFF : Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
Megjegyzés
• Az ismételt lejátszás nem lehetséges 2.0 verziójú video-CD lemezek esetén, ha a lejátszási
vezérlôjel (PBC) be van kapcsolva. Az ismételt lejátszási funkció használatához a lemezmenüben
válassza a PBC „OFF” (PBC vezérlôjel kikapcsolva) beállítást (lásd a 43. oldalon).
35
36
A-B szakaszismétlés
A kameraállás kiválasztása
Ezzel a funkcióval egy adott jelenetet több, különbözô kameraállásból rögzítve is megnézhet.
DVD
1
VCD
DVD
CD
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
A
gombbal
válassza ki az
Ismételt lejátszási
(
) ikont.
1
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
A gombbal válassza
ki a Kameraállás
(
) ikont.
• VCD és CD lemezeknél egyszer
nyomja meg az INFO gombot.
1/3
1/3
• A készülék tárolja azt a pozíciót,
ahol az ENTER gombot
megnyomta.
4
A szakasz
végpontjánál nyomja
meg ismét az
ENTER gombot.
• A készülék ismételten lejátssza a
3
Válassza ki a kívánt kameraállást a
gombokkal vagy a számgombokkal.
MÛKÖDTETÉS
3
Válassza ki az „A-” jelzést a
, gombokkal, és az
ismételni kívánt szakasz
kezdôpontjánál nyomja meg
a Beírás (ENTER) gombot.
,
megjelölt szakaszt.
A-
A-B
• A gomb minden egyes megnyomására a következô kameraállás kerül kiválasztásra,
az alábbi sorrendben:
REPEAT : A—B
1/3
2/3
A -?
3/3
REPEAT : A—
Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a
gombokkal válassza ki az
ikont.
,
Megjegyzés
• MP3 és JPEG lemezeknél az A-B szakaszismétlési funkció nem mûködik.
37
Megjegyzés
• Ez a funkció csak azokkal a lemezekkel használható, amelyek több
kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
38
Zoom (nagyítás) funkció
Bónusz dalok / Navigációs oldal
A Zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
Zoom (képrészlet nagyítás) funkció
1
Nyomja meg a
ZOOM gombot.
2
A
, , ,
gombokkal válassza
ki a kinagyítandó
képrészletet.
DVD
3
VCD
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a nagyítás mértékét:
Bónusz dalok
DVDAUDIO
Egyes DVD-Audio lemezek extra bónusz dalokat tartalmaznak, melyeket csak
egy 4 számjegyû kóddal lehet meghallgatni.
A lemez borítóján keresse meg a részleteket és a 4 számjegyû kódot.
Ha olyan DVD-Audio lemezt játszik le, amelyik
bónusz dalokat tartalmaz, automatikusan
megjelenik a képernyô a kód beírásához.
Válassza ki a kinagyítandó
részlet középpontját
MÛKÖDTETÉS
BONUS GROUP
Bónusz mûsor
KEYkódszáma:
NUMBER :
Nagyítás kikapcsolva
Képarány módosítása
DVD
Megjegyzés
• Ha kiveszi a lemezt, kikapcsolja a készüléket vagy kihúzza a lejátszót a hálózati
csatlakozó aljzatból, újból be kell írnia a kódszámot.
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a funkció be majd kikapcsol.
• A szélesvásznú filmek lejátszásakor fekete sáv látható a képernyô alján és
Navigációs oldalak
DVDAUDIO
tetején. Ezek a fekete sávok eltûnnek az EZ VIEW gomb megnyomására.
EZ VIEW bekapcsolva
EZ VIEW kikapcsolva
Lejátszás alatt nyomja meg a
távvezérlôn.
gombot a
• Kiválaszthatja a kívánt képet az állóképeket tartalmazó DVD-Audio lemezrôl.
• Egyes lemezeknél elôfordulhat, hogy nem lehet a képeket kiválasztani
(a lemez elôállítási módjától függôen).
Megjegyzés
• Ez a funkció nem mûködik, ha a DVD lemez több kameraállásból készült felvételt tartalmaz.
• Egyes DVD lemezeknél a vízszintes - függôleges képarány kötött, ezeknél a filmeknél a fekete sáv nem tüntethetô el.
39
40
A lejátszás és a feliratozás
nyelvének kiválasztása
A lejátszás nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
DVD
A , gombokkal
vagy a számgombokkal
válassza ki a kívánt
nyelvet.
Jelenet vagy mûsorszám
közvetlen kiválasztása
DVD
1
VCD
Fôcím/mûsorszám
közvetlen kiválasztása
CD
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
Jelenet közvetlen
kiválasztása
A
,
gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
kívánt Fôcímet/mûsorszámot, majd
nyomja meg a Beírás (ENTER)
gombot.
3
A , gombokkal
válassza ki a Fejezet
( ) ikon.
• Attól függôen, hogy a DVD lemezen a hangot
01/05
001/040
0:00:37
1/1
03/05
001/002
0:00:01
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
SP 2/3
FR 3/3
A feliratozás nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
DVD
A
gombbal
válassza ki a
Feliratozás (
)
ikont.
4
Válassza ki a kívánt
nyelvet a
gombbal vagy a
számgombokkal.
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
OFF
025/040
0:00:01
5
1/1
Idôpont közvetlen
kiválasztása
A , gombokkal
válassza ki az
Idôpont ikont.
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
JPEG
A számgombokkal írja
be a kívánt idôpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
Megjegyzés
• A kívánt fôcímet, fejezetet vagy
Használja a
számgombokat.
Megjegyzés
• A feliratozás nyelvét a távvezérlô Nyelvkiválasztás (SUBTITLE)
gombjával is kiválaszthatja.
• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a feliratozás vagy a lejátszás
nyelvét nem lehet kiválasztani.
41
A , gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
kívánt jelenetet, majd nyomja
meg a Beírás (ENTER) gombot.
01/05
MP3
3
Idôpont közvetlen
kiválasztása
Jelenet közvetlen
kiválasztása
•
mûsorszámot kiválaszthatja a
távvezérlô
gombjaival is.
A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy
a Fôcím vagy Idô kiválasztási funkció
nem mûködik.
• A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
• Az MP3 vagy JPEG lemez tartalmát nem lehet eltüntetni az információs
képernyôrôl.
• MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben a
,
gombokkal nem
lehet mappát váltani. Ha új mappát akar választani, állítsa le a lejátszást
az Állj (Stop)( ) gombbal, és ezután válasszon a
, gombokkal.
42
MÛKÖDTETÉS
hány nyelven rögzítették, a gomb minden
egyes megnyomására egy másik nyelv kerül
kiválasztásra (angol, spanyol, francia stb.).
A lemezmenü használata
A fôcím menü használata
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen
nyelvû legyen a felirat, a profil, stb. Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
A több fôcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán nem mûködik, vagy
lemezenként eltérôen mûködik.
DVD
DVD
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A , gombokkal
válassza ki a Lemezmenü
(DISC MENU) menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• 2.0 verziójú video-CD lemez lejátszása
• A Lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
esetén a PBC vezérlôjel be- és kikapcsolásával mûködtetheti ezt a funkciót.
tartalmazza a menüt. Ha a lejátszó nem támogatja
a lemezmenü megjelenítését, a „This menu is not
supported” felirat jelenik meg.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A , gombokkal
válassza ki a Fôcím
menü (TITLE
MENU) menüpontot.
3
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Megjelenik a Fôcím menü.
MÛKÖDTETÉS
3
A , , ,
gombokkal
válassza ki a
kívánt menüpontot.
4
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
A menü eltüntetéséhez nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
Megjegyzés
A PBC (lejátszás vezérlôjel) funkció
A 2.0 verziójú CD lemezek lejátszásakor a menüképernyô segítségével választhat a jelenetek közül.
A gomb minden egyes megnyomására a tv-képernyôn váltakozik a „PBC ON” (PBC bekapcsolva) és „PBC OFF” (PBC kikapcsolva) jelzés.
• Lejátszási vezérlôjel bekapcsolva (PBC ON): Az éppen játszott VCD lemez 2.0 verziójú. A lejátszás a lemezmenü szerint történik.
Bekapcsolt vezérlôjelnél (PBC ON) egyes funkciók nem mûködnek.
Ha ezeket a funkciókat használni kívánja, kapcsolja ki a PBC funkciót (PBC OFF).
• Lejátszási vezérlôjel kikapcsolva (PBC OFF): Az éppen játszott VCD lemez 1.1 verziójú. A lemezt ugyanúgy lehet
lejátszani, mint a normál zenei CD lemezeket.
43
44
A nyelv kiválasztása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyôkijelzések
angol nyelven jelennek meg.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
az Alapbeállítási menüt
(Setup), majd nyomja meg
a Beírás (ENTER) gombot.
3
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a beállítandó
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (Enter)
gombot.
5
A , gombokkal
válassza ki a kívánt
nyelvet, és nyomja meg a
Beírás (Enter) gombot.
• Ha az alapbeállítási menüben egyszer már
kiválasztotta az angol nyelvet, a készülék
további bekapcsolásakor a képernyôkijelzések angol nyelven jelennek meg.
BEÁLLÍTÁSOK
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a menübôl.
A képernyômenü
nyelvének kiválasztása
A lejátszás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül)
A feliratozás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül)
A menü nyelvének kiválasztása
(a lemezen rögzített nyelvek közül)
a lemez nem tartalmazza a
* Ha
menüt a kiválasztott nyelven, a
menü az eredeti nyelven jelenik
meg, hiába választott másik
nyelvet.
45
46
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása
Válassza ki a lejátszón a csatlakoztatott tv-típusnak (normál 4:3 vagy szélesvásznú)
megfelelô tv-képernyô méretarányt.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
az Alapbeállítási menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása
A hagyományos tv-készülékeknél a képernyô szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez
az arány a szélesvásznú képernyôvel rendelkezô tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván
nézni, amelyet a tv-tôl eltérô képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyônek megfelelô
beállítást.
✱ Hagyományos tv-készülék esetén válassza a „4:3LB” vagy „4:3PS” beállítást
tetszése szerint. Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a „WIDE” beállítást
válassza.
: Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú
(szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú tvkészüléken néz meg.
WIDE
4:3LB
4
A , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, és nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
(4:3 Letterbox)
4:3PS
• Miután elvégezte a beállítást, a készülék
(4:3 Pan&Scan)
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
Megjegyzés
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza
ki a Tv-képernyô
(TV DISPLAY)
menüpontot.
: Ennél a beállításnál a teljes 16:9 arányú kép
látható a hagyományos képarányú tv-képernyôn,
de fekete sávok jelennek meg a képernyô alsó és
felsô részén.
: Ennél a beállításnál a 16:9 arányú képnek csak a
középsô része látható a hagyományos képernyôn,
mert a 16:9 arányú filmnek a két széle levágásra
kerül.
• Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem
tekintheti meg a filmet 16:9 képaránnyal.
• Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertôl, a
tv-készüléktôl, és a tv-képarány beállítástól függôen más és más a lejátszott kép.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
az alapbeállítási menübôl.
47
48
A készülék használatának korlátozása
(Szülôi felügyelet)
Ezzel a funkcióval letilthatja az olyan jelenetek (erôszakos vagy csak felnôtteknek való)
lejátszását, melyek a gyermekek számára károsak.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal válassza ki
az Alapbeállítás (Setup)
menüt, majd nyomja meg
a Beírás (ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Szülôi felügyelet
(PARENTAL) menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a Korlátozási
szintet, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• Ha a 6. korlátozási szintet választja ki,
•
nem lehet lejátszani a 7-es, és az e
feletti korlátozási szintû lemezeket.
Minél alacsonyabb korlátozási szint
értéket állít be, annál szigorúbb a
korlátozás. Magasabb korlátozási
szintnél a filmben benne maradnak az
erôszakos és a gyermekek számára
nem kívánatos jelenetek.
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
• A beállítás végeztével a készülék
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
• A szülôi felügyelet (PARENTAL CONTROL) funkció olyan DVD
lemezek esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez
lejátszásának korlátozásához a megfelelô információkat.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki az
alapbeállítási menübôl.
49
50
BEÁLLÍTÁSOK
Megjegyzés
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
1
Nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal válassza ki
az Alapbeállítás (Setup)
menüt, majd nyomja meg
a Beírás (ENTER)
gombot.
3
A gombbal válassza ki a
Jelszó (PASSWORD)
menüpontot, majd nyomja meg
a Beírás (ENTER) gombot.
4
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Írja be a régi jelszót, majd az új
jelszót, és erôsítse meg az új jelszót.
• Ezzel elkészült a beállítással.
BEÁLLÍTÁSOK
Megjegyzés
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával
léphet ki az alapbeállítási menübôl.
51
52
A háttérkép beállítása
JPEG
DVD
VCD
DVD, VCD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyô háttérként fog
megjelenni.
A háttérkép beállítása
1
Lejátszás közben nyomja
meg a Lejátszás/pillanat állj
(PLAY/PAUSE) gombot
akkor, amikor egy háttérképnek alkalmas képet lát.
A háttérkép megváltoztatása
2
Nyomja meg a
LOGO gombot.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
4
A gombbal válassza ki
a „USER” (felhasználó)
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (Enter)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
az Alapbeállítási menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
5
A Menü (Menu)
gomb megnyomásával lépjen ki a
menübôl.
3
A gombbal válassza
ki a „LOGO” menüpontot,
és nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• A képernyôn megjelenik a „LOGO
COPY DATA” (logó másolása) felirat.
COPY LOGO DATA
PAUSE
• A képernyôn megjelenik a
kiválasztott háttérkép.
4
Zárja be a lemeztartót
a Nyitás/zárás
(Open/Close) gomb
megnyomásával.
BEÁLLÍTÁSOK
3
A készülék automatikusan kikapcsol, majd
bekapcsol, és a
lemeztartó kinyílik.
• Az 1. és a 2. lépés
megismétlésével összesen 3
háttérképet választhat ki.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
Ezt a beállítást válassza,
ha a Samsung Logót
kívánja használni
háttérképként.
53
Ezt a beállítást válassza, ha
az Ön által kiválasztott képet
kívánja használni
háttérképnek.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával
léphet ki a menübôl.
54
DVD lejátszási üzemmódok
Egyes DVD-Audio lemezek egyaránt tartalmaznak DVD-Video és DVD-Audio részeket.
Ha a DVD-Audio lemezrôl a DVD-Video részeket kívánja lejátszani, kapcsolja a készüléket DVDVideo üzemmódba.
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot,
mialatt a lemeztartó
ki van nyitva.
2
A gombbal válassza
ki az Alapbeállítás
(Setup) menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A
gombbal válassza
ki a DVD fajta (DVD
TYPE) menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
4
A , gombbal válassza
ki a DVD VIDEO
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
• Ha vissza kíván kapcsolni a DVD
AUDIO lejátszási üzemmódra, az
1-4. lépések szerint végezze el a
beállítást.
BEÁLLÍTÁSOK
A DVD lejátszási üzemmódokról:
• DVD VIDEO : Ezt a beállítást válassza, ha a
•
DVD-Audio lemezrôl a videó
anyagot kívánja lejátszani.
DVD AUDIO : Ezt a beállítást válassza, ha
a DVD-Audio lemezt az
alapbeállítás szerint kívánja
lejátszani.
Megjegyzés
• A gyári beállítás a DVD AUDIO.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával visszatérhet az
elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a menübôl.
55
56
1
Hangsugárzó beállítások
A teszthang
A készülék automatikusan beállítja az egyes hangsugárzókra a jel és frekvencia-jellemzôket a
hangsugárzó elrendezésnek megfelelôen, függetlenül attól, hogy használja-e az összes
hangsugárzót, vagy nem.
A teszthang segítségével ellenôrizheti a hangsugárzók csatlakoztatását és hangerejét.
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „Audio”
menüpontot, majd
nyomja meg az
ENTER gombot.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
az „Audio” menüpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza ki a
Teszthang (TEST TONE)
menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
• A teszthang a bal elsô, középsô,
jobb elsô, jobb hátsó, bal hátsó
hangsugárzókból, majd a
mélysugárzóból hallható, ebben a
sorrendben.
Ha ekkor ismételten megnyomja a
gombot, a teszthang kikapcsol.
4
A , , , gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• A C (középsugárzó), LS (bal hátsó) és RS
•
(jobb hátsó) hangsugárzóknál két beállítás
között választhat: SMALL (van) ➝ NONE
(nincs).
A bal és jobb elsô hangsugárzóknál az
alapbeállítás a SMALL.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki az
alapbeállítási menübôl.
L: Bal elsô hangsugárzó
R: Jobb elsô hangsugárzó
SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott hangsugárzót.
NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
BEÁLLÍTÁSOK
3
Válassza ki a Hangsugárzó beállítás (Speaker
Setup) menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
A teszthang bekapcsolása a távvezérlô Teszthang (TEST TONE) gombjával
C: középsugárzó
LS: Bal hátsó hangsugárzó
SW: Mélysugárzó
RS: Jobb hátsó hangsugárzó
Többcsatornás Pro Logic üzemmód
Nyomja meg a teszthang (TEST TONE) gombot.
• DVD és CD lemezeknél a teszthang csak Állj
Start
(STOP) üzemmódban hallható.
Megjegyzés
• Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál.
57
• Ezzel a funkcióval ellenôrizheti, hogy minden
csatlakoztatott hangsugárzó megfelelôen
mûködik-e.
A teszthang kikapcsolásához nyomja meg ismét a Teszthang (TEST TONE) gombot.
58
A késleltetési idô beállítása
Ha a hangsugárzókat nem lehet a hallgatási pozíciótól egyenlô távolságra elhelyezni, a hátsó
hangsugárzóktól és a középsugárzótól érkezô audio jel késleltetésével érheti el a kívánt hatást.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
az „Audio” menüpontot,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Késleltetési idô (DELAY
TIME) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A , , ,
gombokkal válassza ki a
beállítandó
hangsugárzót, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A , gombokkal
válassza ki a
Késleltetési idôt.
• A késleltetési idôt a középsugárzóra
00 és 05 msec között, a hátsó
hangsugárzókra 00 és 15 msec
között lehet beállítani.
BEÁLLÍTÁSOK
A késleltetési idô beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás,
ha a hangsugárzók egyenlô távolságban vannak Öntôl. Ha ezt a szoba
berendezése nem teszi lehetôvé, a késleltetési idô beállításával érheti el
ugyanezt a hatást. A késleltetési idô a középsô és a hátsó hangsugárzókra
állítható be.
Megjegyzés
• Bekapcsolt
Dolby Pro Logic II üzemmódoknál a késleltetési idô más és más
lehet az egyes üzemmódokban.
• AC-3 és DTS lejátszásnál a késleltetési idô 00 és 15 msec között választható ki.
59
• Késleltetési idô beállítása a középsô hangsugárzóhoz
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal vagy annál
nagyobb (lásd az ábrán), válassza a 0ms beállítást. Egyéb esetben
azonban végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Érték (ms)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Késleltetési idô beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Df távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd az
ábrát), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján
Df és Ds távolsága
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
A középsô hangsugárzó
ideális helye
Érték (ms)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
A hátsó
hangsugárzók
ideális helye
A hangsugárzókat a körön belül helyezze el, ahogyan az ábrán is látható.
Df: Az elsô hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Ds: A hátsó hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
60
A hangjellemzôk beállítása
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerôt.
1. módszer:
Beállítás az alapbeállítási menüben
3
A gombbal válassza ki a
Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2
4
A gombbal válassza ki
az „Audio” menüpontot,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A , gombokkal
válassza ki a beállítandó
jellemzôt, és a ,
gombokkal végezze el a
beállítást.
Az elsô hangsugárzók közötti
hangegyensúly (balansz) beállítása
1
Nyomja meg a
Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával
léphet ki az alapbeállítási menübôl.
61
A hátsó hangsugárzók közötti
hangegyensúly (balansz) beállítása
2
Nyomja meg a
Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
A középsô hangsugárzó jelszintjének a
beállítása
3
Nyomja meg a
Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
A hátsó hangsugárzók jelszintjének a
beállítása
4
Nyomja meg a
Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
Megjegyzés
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
Beállítás a hangszerkesztés (SOUND EDIT) gombbal
BEÁLLÍTÁSOK
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2. módszer:
• A beállítások csak a készülék kijelzôjén láthatók, a tv-képernyôn nem.
Az elsô/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
• A beállítást a 00 és -06 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a kikapcsolva (OFF) beállítást.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A középsô/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
• A hangerô beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél jobban
megközelíti a +6 értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
62
A DRC funkció beállítása (dinamikatartomány csökkentése)
Az AV SYNC funkció beállítása
(kép-hang szinkron)
Akkor használja ezt a funkciót, ha a Dolby Digital hang minden elônyét szeretné
élvezni alacsony hangerô mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A
gombbal válassza ki
az „AUDIO” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a készüléket digitális tv-hez csatlakoztatja, a kép késhet a hanghoz képest.
Ha ezt a jelenséget tapasztalja, a hang késleltetésével hozza szinkronba a képet
és a hangot.
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
• Megjelenik az Alapbeállítási (Setup) menü.
4
A , gombokkal
állítsa be a „DRC”
funkciót.
• Minél tovább tartja lenyomva a
gombot, annál jobban érvényesül a
funkció hatása, és minél tovább
tartja lenyomva a
gombot, annál
kevésbé.
3
A ,
gombbal válassza ki
az „AV-SYNC” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
• Megjelenik a képernyô az AV SYNC funkció
beállításához.
• Megjelenik az Audio menü.
4
A
, gombokkal állítsa
be a Késleltetési idôt, majd
nyomja meg az Beírás
(ENTER) gombot.
• A hang késleltetési idejét 0 ms és 300 ms között
választhatja ki. Végezze el úgy a beállítást, hogy a
kép és a hang szinkronban legyenek.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet
ki az alapbeállítási menübôl.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet
ki az alapbeállítási menübôl.
63
64
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza ki
a „DRC” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER
gombot.
2
A , gombbal válassza ki
az „AUDIO” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Dolby Pro Logic II hangeffektusok
Ez a funkció csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható.
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Nyomja meg a
PL II MODE gombot.
• A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi
1
sorrendben váltják egymást:
Nyomja meg a
Pro Logic II
üzemmód választó (PL II
MODE) gombot a MUSIC
üzemmód kiválasztásához.
2
Nyomja meg a
PL II effektus
választó (PL II EFFECT) gombot,
majd
, gombokkal végezze
el a beállítást.
• 0 és 1 között választhat.
Pro Logic II üzemmódok:
• MUSIC : Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
• CINEMA : A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághû lesz.
• PRO LOGIC : Többcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti,
CMX
MPEG-2 AAC
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
holott csak az elsô két hangsugárzót használja.
• MATRIX : Az 5.1 csatornás surround hang elôállítása.
• STEREO : Válassza ezt a beállítást, ha a hang elôállításához csak az elsô két
hangsugárzót és a mélyhangsugárzót kívánja használni.
• A beállítást a 0 és 7 közötti tartományban végezheti.
4
Nyomja meg a
PL II effektus
választó (PL II EFFECT) gombot,
majd a
, gombokkal
végezze el a beállítást.
• A beállítást a 0 és 6 közötti tartományban
végezheti.
DSP
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
Megjegyzés
• Ha külsô berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a
Pro Logic II üzemmódot, ügyeljen rá, hogy az audio
csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind a bal AUDIO INPUT
bemeneti aljzatokhoz csatlakoztassa. Ha csak a bal, vagy csak a
jobb aljzathoz csatlakoztat, nem lehet hallgatni az 5.1 csatornás
térhatású hangot.
Megjegyzés
TA
TUNED
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a
(Dolby Pro Logic II)
gomb nem mûködik, hanem a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
• Panoráma (Panorama) mód Ezzel a beállítással az elsô hangsugárzók által sugárzott sztereo hangzásnak
•
•
65
a háttér hangsugárzókra történô kiterjesztésével kitágíthatja a hangteret, azt a hatást keltve,
mintha körbevenné a zene.
Középsô csatorna beállítás (Center Width) A hangot csak a középsugárzó közvetíti. A jobb és bal elsô
hangsugárzók csak fantom hangot állítanak elô.
Dimenzió (Dimension) A hangtér fokozatos eltolása az elsô vagy a hátsó hangsugárzók irányában.
66
BEÁLLÍTÁSOK
3
Nyomja meg a
PL II effektus
választó (PL II EFFECT) gombot,
majd a
, gombokkal végezze
el a beállítást.
Az automatikus hang-kalibráció
* Ez a funkció csak DVD/CD lejátszáskor áll rendelkezésre.
Automatikus hang-kalibráció
Ha a készülék üzembe helyezése, vagy a helyének megváltoztatása után egyszer végrehajtja az automatikus
hang-kalibrációt, a készülék felismeri a hangsugárzók távolságát, a csatornák jelszintje közötti különbséget,
valamint a frekvenciajellemzôket, és ennek alapján a hallgatói környezethez igazítja az 5.1 csatornás térhatású
hangzást.
a kép csak illusztráció, a készülék és annak tartozékai a valóságban eltérhetnek a képen
* Ez
ábrázolttól.
1
2
3
Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont
a készüléken a megfelelô (auto sound
calibration) aljzathoz.
Tegye a kalibrációs mikrofont a
hallgatási pozícióba.
Állítsa be a készüléken a hangerôt az
alábbiak szerint:
• Ha a hallgatási pozíció 5 m-nél távolabb van a hangsugárzótól, állítsa
a készüléken a hangerôszabályzót a 25-ösnél magasabb állásba.
• Ha a hallgatási pozíció 3-5 m-re van a hangsugárzótól, állítsa a
készüléken a hangerôszabályzót a 25-ös állásba.
• Ha a hallgatási pozíció 3 m-nél közelebb van a hangsugárzótól, állítsa
a készüléken a hangerôszabályzót a 15-ös állásba.
4
Kalibrációs mikrofon
Nyomja meg az ASC gombot.
• A teszthang kétszer végighalad a hangsugárzókon a meghatározott
•
Megjegyzés
• Ha most vásárolta a készüléket, vagy most helyezi üzembe, és megnyomja az automatikus hang-kalibráció
•
•
(Auto Sound Calibration) gombot, anélkül, hogy csatlakoztatná a készülékhez a kalibrációs mikrofont, a
kijelzôn a „PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST” (Kérjük, indítsa el elôször az automatikus hangkalibráció funkciót) üzenet jelenik meg.
Mivel a beállítási hang hangereje állandó és adott a kalibrációs eljárás alatt, nem változtathat rajta a készülék
hangerô szabályzó gombjaival.
Ha kihúzza a kalibrációs mikrofont a funkció végrehajtása közben, a beállítás megszakad.
A hangjelzés be- és kikapcsolása
Amikor bekapcsolja a készüléket, a lemez beolvasása után egy
hangjelzés jelzi, hogy készülék optimalizálása megtörtént.
1
Az automatikus hang-kalibráció
visszaigazolása
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva az ASC gombot.
• A kijelzôn megjelenik az „S.LOGO ON” (bekapcsolva) vagy
meg röviden az ASC gombot.
2 Nyomja
• A gomb minden egyes megnyomására a hangjelzés felváltva
bekapcsol („S.LOGO ON”) és kikapcsol („S.LOGO OFF”).
67
• Ha bekapcsolja a hangjelzést („S.LOGO ON”), a készülék a
bekapcsolás és a lemez beolvasása utána hangjelzéssel
jelentkezik be. Ha a kikapcsolt („S.LOGO OFF”) beállítást
választja, nincs hangjelzés.
Nyomja meg kétszer hosszan az
Automatikus hang-kalibráció
(ASC) gombot.
• A kijelzôn megjelenik az „ASC CHECK”
„S.LOGO OFF” (kikapcsolva) felirat.
(ellenôrzés) felirat.
2
A beállítás végét
csengô hang jelzi.
R: Jobb elsô hangsugárzó
SW: Mélysugárzó
RS: Jobb hátsó hangsugárzó
Nyomja meg röviden az
Automatikus hang-kalibráció
(ASC) gombot.
• A kijelzôn megjelennek az egyes
hangsugárzók távolságára és a
jelszintjére vonatkozó információk.
A teszthang végighalad a hangsugárzókon
5
Megjelenik a beállítás eredménye minden
hangsugárzóra
Amikor a kijelzôn megjelenik a „REMOVE
MIC” (távolítsa el a mikrofont) üzenet,
húzza ki a mikrofont az aljzatból.
Az automatikus hang-kalibráció megszakításához nyomja meg az ASC gombot.
• A teszthang abbamarad, a kijelzô megjelenik a „CANCEL ASC” (kalibráció törölve), majd a „REMOVE MIC”
(húzza ki a mikrofont) üzenet, és a beállítást ezzel kikapcsolta.
Ha bele kíván hallgatni az automatikus hang-kalibrációs folyamatba,
nyomja meg röviden az ASC gombot.
• A kijelzôn a funkció bekapcsolva („ASC ON”) és kikapcsolva („ASC OFF”) jelzés váltakozik.
• Ha a bekapcsolt („ASC ON”) beállítást választja, belehallgathat az automatikus kalibráció menetébe.
Ha a kikapcsolt („ASC OFF”) beállítást választja, az alapbeállítási képernyôn kiválasztott audio beállítási
üzemmód lesz érvényben.
68
BEÁLLÍTÁSOK
L: Bal elsô hangsugárzó
C: Középsugárzó
LS: Bal hátsó hangsugárzó
sorrendben (L ➝ C ➝ R ➝ RS ➝ LS ➝ SW), és a készülék
automatikusan optimalizálja az 5.1 csatornás hangteret.
Az automatikus hang-kalibrálási eljárás körülbelül két percet vesz igénybe.
Térhatású üzemmódok
SUPER 5.1 CSATORNÁS
ÜZEMMÓD
Ezzel az üzemmóddal a készülék a 2 csatornás
hangforrás (pl, VDC, CD vagy rádió) hangját 5.1
csatornás térhatású hanggá alakítja.
Nyomja meg a
SUPER5.1
gombot.
ZENEI
HANGZÁSKÉPEK
Ha 2 csatornás mûsorforrást hallgat, és megnyomja
a MUSIC gombot, a készülék a 2 csatornás hangot
5.1 csatornás térhatású hanggá alakítja. A hangzás
sokkal dinamikusabb és élettel telibb lesz, mintha
ott ülne az események közepén.
Nyomja meg a
MUSIC gombot.
•
Filmek nézésekor 3 különféle hangzáskép közül
válassza ki a megfelelôt.
Nyomja meg a
MOVIE gombot.
A fejhallgató üzemmód
Ha mások zavarása nélkül kívánja a mûsort hallgatni, csatlakoztasson a
készülékhez fejhallgatót. Az 5.1 csatornás térhatású hangzáshoz hasonló dinamikus
hangzást élvezhet, még egy hagyományos, sztereo fejhallgató csatlakoztatásakor is.
1
Csatlakoztassa a
fejhallgatót a
fejhallgató aljzathoz.
• Fejhallgatót bármelyik szaküzletben
vásárolhat.
• A gomb minden egyes megnyomására • A gomb minden egyes
megnyomására a hangzásképek
elnevezései az alábbi sorrendben
váltják egymást:
LIVE (élô zene) ➝ JAZZ ➝ ROCK
➝ CLASSIC (klasszikus zene) ➝
DISCO ➝ LSM OFF (hangzáskép
kikapcsolva).
• A gomb minden egyes megnyomására
a hangzásképek az alábbi sorrendben
váltják egymást:
CINEMA ➝ STADIUM ➝ LSM OFF
(hangzáskép kikapcsolva).
Megjegyzés
Megjegyzés
2
Nyomja meg a
V-H/P gombot.
• A gomb minden egyes
megnyomására az alábbi két
beállítás váltja egymást: V-H/P
ON (bekapcsolva) és V-H/P OFF
(kikapcsolva).
BEÁLLÍTÁSOK
a készülék átvált a bekapcsolt
(„SUPER 5.1”) és kikapcsolt („SUPER
OFF”) beállítás között.
Válassza a „SUPER 5.1” beállítást, ha
a 2 csatornás hangot 5.1 csatornás,
térhatású hangként szeretné hallgatni.
MOZI
HANGZÁSKÉPEK
• Ha fejhallgatót használ, ne állítsa túl magasra a hangerôt.
A hosszantartó, magas hangerôn történô zenehallgatás
halláskárosodást okoz.
• Ha olyan DVD lemezt helyez a készülékbe, amelyre a hangot 2 vagy sokcsatornás formátumban
rögzítették, és megnyomja a SUPER5.1 gombot, a kijelzôn a „THIS FUNCTION APPLIES
ONLY 2CH SOURCE” (ez a funkció csak 2 csatornás mûsorforrásokkal mûködik) üzenet jelenik
meg, és a funkció nem mûködik.
• VIRTUAL HEADPHONE ON: Ha ezt a beállítást választja, a fejhallgatón
•
69
keresztül úgy fogja hallani a mûsort, mintha a
koncertterem közepén ülne.
VIRTUAL HEADPHONE OFF: Ezt a beállítást válassza a normál 2 csatornás
sztereo mûsorok hallgatásához.
70
Rádióhallgatás
Rádióállomások tárolása
A készülék memóriájában maximálisan 15 állomás tárolható.
A készülékkel csak az FM hullámsávon fogható adókat lehet hallgatni. Hangolja
be a kívánt állomást az automatikus vagy manuális hangolási mód segítségével.
A távvezérlôvel
Példa: Az FM 89,1 tárolása a memóriában.
Nyomja meg a
Rádió üzemmód
választó (TUNER)
gombot.
1
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
1
A Rádió üzemmód
választó (TUNER)
gombbal kapcsoljon
rádió üzemmódba.
Automatikus hangolás 1 Nyomja meg a
2
Hangolja be a
gombbal a 89,1
frekvenciaértéket.
• Olvassa el a rádióállomások
gombot, ha a korábban
tárolt állomások közül kíván választani.
automatikus vagy kézi
behangolásáról olvasottakat a 71.
oldal 2. lépésben.
Automatikus hangolás 2 Tartsa lenyomva a
gombot az
automatikus hangolás elindításához.
3
Nyomja meg a tárolás
(TUNER MEMORY)
gombot.
• A kijelzôn villog a „PRGM”
jelzés.
Nyomja meg röviden a
gombot ismételten.
Minden egyes gombnyomásra a frekvencia
újból változni kezd a megnyomott gombnak
megfelelô irányban.
Kézi hangolás
A készülék gombjaival
1
Az Üzemmód
választó (Function)
gombbal kapcsoljon
rádió üzemmódba.
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
meg az Állj (Stop)
Automatikus hangolás 1 (Nyomja
) gombot a „PRESET”
Nyomja meg az Állj (Stop)( )
Automatikus hangolás 2 gombot az „MANUAL”
gombokkal.
• 1-15 között választhat.
5
Nyomja meg a tárolás
(TUNER MEMORY)
gombot még egyszer az
állomás tárolásához.
6
További állomások
tárolásához hajtsa
végre újból a 2–5.
lépéseket.
• A TUNER MEMORY gombot az alatt az
•
idô alatt nyomja meg, amíg a „PRGM”
jelzés villog a kijelzôn.
A „PRGM” jelzés eltûnik a kijelzôrôl, és a
készülék tárolja az állomást.
A RÁDIÓ
(tárolt állomások behívása) üzemmód
kiválasztásához. Válasszon a
gombokkal a korábban tárolt állomások közül.
4
Válassza ki a kívánt
memóriahelyet a
(kézi) üzemmód kiválasztásához. Tartsa nyomva a
gombot az
automatikus keresés elindításához.
Nyomja meg az Állj (Stop) ( )
gombot a „MANUAL” (kézi)
üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg a
gombot ismételten. Minden egyes gombnyomásra
a frekvencia újból változni kezd a megnyomott
gombnak megfelelô irányban.
Kézi hangolás
Nyomja meg a Mono/sztereó (MO/ST) gombot a Mono/Sztereo
üzemmód kiválasztásához.
A Mono/sztereó (MO/ST) gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a
„STEREO” (sztereó) és „MONO” (mono) üzemmódok között.
71
• Gyenge vétel esetén válassza a mono üzemmódot a tiszta, zavarmentes rádióhallgatás
érdekében.
A tárolt állomások elôhívásához nyomja meg a
távvezérlôn.
gombokat a
72
RDS adások vétele
PTY (mûsortípus) kijelzés és mûsortípus szerinti keresés (PTY-SEARCH) funkció
FM állomások behangolása az RDS szolgáltatással
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt,
hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a
hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, mûsortípus azonosítók (sport, zene, stb...)
Ha olyan állomást hangol be, amely RDS információkat is sugároz, a kijelzôn világít
az RDS jelzô.
• Az RDS szolgáltatások leírása
1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.
2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter
hosszúságú neve.
3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max. 64 karakteres
szöveges információt.
4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.
• Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a
jelzések nem jelennek meg.
5. TA (közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési
információk beolvasása történik.
Az RDS szolgáltatás egyik elônye, hogy megkereshet egy bizonyos típusú mûsort sugárzó állomást a
tárolt állomások között úgy, hogy megadja a mûsortípus azonosítóját (PTY).
Rádiómûsor keresése a PTY (mûsortípus) azonosító segítségével
A keresés elôtt vegye figyelembe a következôket:
• A mûsortípus azonosító (PTY) szerinti keresés
csak a tárolt adók között lehetséges.
• A keresés bármikor megállítható, ha keresés
•
közben megnyomja a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY-SEARCH) gombot.
A következô lépések elvégzésének ideje idôben
korlátozva van. Ha a beállítás törlôdik, mielôtt
befejezné a beállítási mûveletet, kezdje újra az
1-es lépéstôl.
Megjegyzés • Az AM adók nem sugároznak RDS jeleket.
Kijelzés
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Az RDS szolgáltatásokról
A kijelzôn látható, ha az adó sugároz RDS jeleket.
Az RDS információk megjelenítése
1
2
FM adás hallgatásakor nyomja meg az RDS kijelzések megjelenítése (RDS
DISPLAY) gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzôn a következô információk jelennek meg:
A kijelzôn megjelenô karakterek
Amikor a kijelzôn PS vagy RT jelek láthatók, a következô karakterek fordulhatnak elô.
• A kijelzô nem tesz különbséget a kis és nagybetû között, és mindig nagybetû jelenik
meg.
• Nem jelennek meg ékezetes betûk. Például „A” jelenik meg a különbözô nyelvekben
elôforduló változatok helyett (Á, Ä).
3
Tartsa nyomva addig a PTY- vagy PTY+
gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a
kívánt PTY azonosító.
• A kijelzôn a táblázatban látható PTY azonosítók
jelennek meg.
Mialatt az elôzô lépésben választott PTY
azonosító látható a kijelzôn, újra nyomja
meg a Mûsortípus szerinti keresés (PTY
SEARCH) gombot.
• A készülék végigkeresi mind a 15 tárolt
FM állomást, és ha talál egyet, ami
megfelel a kívánságnak, akkor megáll a
keresés, és a készülék behangolja az
adott állomást.
• Információk, a vásárlókat érdeklô kérdések,
orvosi témák, stb.
• Sport
• Oktatás
• Rádiójátékok, sorozatok, stb.
• Nemzeti vagy helyi kulturális témák, pl. vallási
és szociális kérdések, nyelvek, színház, stb.
SCIENCE
• Természettudomány és technológia
VARIED
• Egyéb prózai, szórakoztató programok
(vetélkedôk, játékok), interjúk, vígjátékok,
szatirikus darabok, stb.
POP M
• Popzene
ROCK M
• Rockzene
M.O.R.M
• Mai „könnyûzene”
LIGHT M
• Könnyû klasszikus zene, hangszeres és
kórusmûvek
CLASSIC
• Komoly klasszikus zene, zenekari darabok,
szimfóniák, kamarazene, operák
OTHER M
• Egyéb zene, jazz, R&B, pop, country, rap
WEATHER
• Idôjárás
FINANCE
• Pénzügy
CHILDREN
• Gyermekprogramok
SOCIAL A
• Társadalmi ügyek
RELIGION
• Vallás
PHONE IN
• Betelefonálás
TRAVEL
• Utazás
LEISURE
• Szabadidô
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATION M
• Nemzetek zenéje
OLDIES
• Régi zene
FOLK M
• Népzene
DOCUMENT
A RÁDIÓ
PS (Program Service = rádióadó neve): Keresés közben megjelenik a „PS” jelzés, és
az adó neve kijelzésre kerül. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO PS”
jelzés jelenik meg.
RT(RadioText = rádiós szöveg): Keresés közben megjelenik az „RT” jelzés, és az adó
által küldött üzenetek. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO RT” jelzés
jelenik meg.
Frekvencia: Az adó frekvenciája (nem RDS szolgáltatás).
Amikor FM rádióadó mûsorát hallgatja,
nyomja meg a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY SEARCH) gombot.
• Különbözô témák, pl. pillanatnyi események,
ismeretterjesztés, párbeszédek és elemzések
CULTURE
• Ha az adó nem megfelelôen sugározza az RDS jelet vagy
gyenge a vétel, az RDS szolgáltatások mûködése nem lesz
megfelelô.
Mûsortípus
• Hírek, pl. a közlemények és riportok
• Ismeretterjesztés
Megjegyzés • Ha a keresés igen gyorsan befejezôdik, a PS és RT jelzés nem
jelenik meg a kijelzôn.
73
74
További szolgáltatások
Idôzített kikapcsolás (elalváskapcsoló)
A kijelzô fényerejének beállítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készüléket úgy, hogy
automatikusan kikapcsoljon a kiválasztott idôtartam eltelte után.
Ha megérinti a készülék elôlapját, a kijelzôk és a mûködtetô
gombok megvilágítása automatikusan bekapcsol.
Nyomja meg az
Elalváskapcsoló (SLEEP)
gombot.
• A kijelzôn megjelenik a „SLEEP” jelzés. A gomb minden egyes
megnyomására a kiválasztás a következôk szerint változik:
10 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF (kikapcsolva).
Nyomja meg a Sötétítés
(DIMMER) gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a beállítás az alábbiak
szerint kapcsol át: DIMMER AUTO (automatikus sötétítés) ➝
DIMMER ON (nem sötétített) ➝ DIMMER OFF (sötétített)
DIMMER AUTO (Automatikus sötétítés): Ha megérinti a
mûködtetô gombokat, a világítás 5
másodpercre bekapcsol.
DIMMER ON (Nem sötétített): A gombok világítása mindig be
van kapcsolva.
DIMMER OFF (Sötétített): A gombok megvilágításának
kikapcsolása.
Elalváskapcsoló beállításának ellenôrzéséhez nyomja
meg a SLEEP gombot.
A készülék némítása
A némítás funkcióval a hangerôt veheti le egy
gombnyomással, ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
•A kijelzôn látható a kikapcsolásig hátralevô idô.
•A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az elalváskapcsoló
utolsó beállítását.
75
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Az idôzített kikapcsolási funkció kikapcsolásához
nyomja meg a SLEEP gombot annyiszor, hogy a
kijelzôn az OFF (kikapcsolva) jelzés legyen látható.
Nyomja meg a Némítás (MUTE)
gombot.
• A kijelzôn villogni kezd a „MUTE” (Némítás) kijelzés.
• A hang visszakapcsolásához (az elôzôleg érvényben
levô hangerôre) nyomja meg újból a Némítás (MUTE)
gombot vagy a Hangerôszabályzó (VOLUME)
gombokat.
76
A tv vezérlése a távvezérlôvel
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó
távvezérlôjével szeretné mûködtetni:
1
2
3
4
Nyomja meg az Üzemmód választó (MODE)
gombot a távvezérlôn, hogy a TV
jelzô
TV DVD RECEIVER
villogjon.
Kapcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval
(POWER).
Irányítsa a távvezérlôt a tv-készülék felé.
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja
be a tv-jének megfelelô kódot.
• Ha megfelelô kódot írt be, a tv kikapcsol.
• Ha az elsô kód nem megfelelô, próbálja meg az ugyanazon
gyártmányhoz tartozó következô kódot beírni.
Például Samsung tv-nél:
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja be a 00, 01, 02, 03, 04
vagy 05 kódot.
Sorszám
Gyártmány
Kód
Sorszám
Gyártmány
Kód
1
SAMSUNG
00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
24
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
5
Irányítsa a távvezérlôt a tv készülék felé, és
nyomja meg a POWER gombot. Ha a tv be vagy
kikapcsol, a beállítás megtörtént.
Tv kódok listája
• A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás),
Megjegyzés
VOLUME (Hangerôszabályzó), CHANNEL (Csatornaválasztás)
gombokat, valamint a Számgombokat (0-9).
• Elôfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlôje nem mindegyik tv típust tudja vezérelni a
77
•
listából, vagy egyes funkciók nem mûködnek.
Ha nem állítja be a tv-nek megfelelô kódot, a készülék alapbeállítás szerint Samsung tvkészülékekkel mûködik.
78
Hibaelhárítás
Ha a készülék mûködésében hibát észlel, ellenôrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelô
magyarázatot, és nem segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Probléma
Nem nyílik ki a lemeztartó.
A készülék nem játssza a
lemezt.
Ellenôrzés
• A készüléket megfelelôen csatlakoztatta a hálózatra?
• Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
• Ellenôrizze a DVD lemez régiókódját.
Elôfordulhat, hogy a külföldön vásárolt lemezt nem lehet lejátszani.
A CD-ROM és DVD-ROM lemezeket nem játssza le a készülék.
•
• Ellenôrizze a korlátozási szintet.
A lejátszás nem indul el azonnal,
• Ellenôrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
amikor megnyomja a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause) • Tisztítsa meg a lemezt.
gombot.
• Nagy sebességû, lassított és képkockánkénti lejátszásnál nincs
Nem hallható a hang.
hang.
• Megfelelôen csatlakoztatta a hangsugárzókat? Megfelelôen
végezte el a hangsugárzók beállítását?
A hang csak néhány
hangsugárzóból hallható,
és nem mind a hatból.
Dolby Digital 5.1 csatornás
surround hang nem kerül
reprodukálásra.
79
•
•
hangsugárzókra kerül. Kapcsolja be a PRO LOGIC II üzemmódot a
távvezérlô
(Dolby Pro Logic II) gombjának megnyomásával,
hogy mind a hat hangsugárzót használja.
Ellenôrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
Ha az alapbeállítási menü audio menüpontjában a C, SL, és SR
opciókra a „NONE” beállítást választotta ki, nem szól a
középsugárzó, valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók.
Válassza a „SMALL” beállítást.
• Hideg helyrôl hirtelen meleg helyiségbe vitte a készüléket? Ha
páralecsapódás következik be a készülék belsejében, távolítsa el a
lemezt, és hagyja a készüléket 1-2 órán át kiszáradni, bekapcsolt
állapotban. (A lejátszó a nedvesség elpárolgása után használható.)
• Megtalálható a lejátszott lemezen a „Dolby Digital 5.1CH”
•
jelzés? 5.1 csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha 5.1
csatornás hanggal rögzítették a lemez tartalmát.
Az információs képernyô audio menüpontjában kiválasztotta a
DOLBY DIGITAL 5.1-CH beállítást?
Ellenôrzés
• A lemez forog, de nincs kép.
• A képen interferencia
látható, és gyenge a
minôség.
• Be van kapcsolva a tv?
• A videokábel megfelelôen van csatlakoztatva?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Egyes DVD lemezeket a gyenge gyártási minôség miatt nem lehet
Nem mûködik a távvezérlô.
• Megfelelô távolságból és szögbôl mûködteti a távvezérlôt?
• Kimerültek az elemek?
• Kiválasztotta a vezérelni kívánt készüléket (TV/DVD)?
lejátszani.
A szinkronhangnál vagy a
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több nyelven
hang és felirat, nem mûködik ez a szolgáltatás. A lemeztôl függôen
szinkronfeliratnál nem lehet
ezek a szolgáltatások nem egyformán mûködnek.
átkapcsolni másik nyelvre.
A menü funkció kiválasztásakor • Tartalmaz a lemez menüt?
nem jelenik meg a menü.
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
• A 16:9 képarányú DVD mûsoranyag a lejátszásnál megjelenhet
A kívánt rádióadó nem
hangolható be.
• Meghibásodott a készülék
• Megfelelôen csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendô, a jó vétel érdekében
(nem mûködik, vagy furcsa zaj
hallható).
• A DVD lejátszó hibásan
mûködik.
16:9 ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3 képarányú LETTER BOX
vagy PAN-SCAN formátumban. Azonban a 4:3 képarányban
készült DVD mûsoranyag csak 4:3 formátumban jelenhet meg.
Nézze meg a DVD lemez tokján található információt, és annak
megfelelôen végezze el a beállítást.
szereltessen fel külsô FM antennát.
• Kapcsolja ki a készüléket, és tartsa nyomva a készüléken az Állj
(Stop) (
) gombot legalább 5 mp-ig.
A RESET funkcióval minden beállítást töröl;
csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
• Mialatt a kijelzôn a „NO DISC” (nincs lemezt) felirat látható,
Elfelejtette a korlátozási
szint beállításához a jelszót.
tartsa
lenyomva a készüléken lévô Állj (Stop) ( ) gombot legalább 5 mp-ig.
A kijelzôn megjelenik az „INITIALIZE” (Kezdeti) felirat, és minden
beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
• Kapcsolja be a készüléket.
A RESET funkcióval minden beállítást töröl; csak szükség esetén
használja ezt a funkciót.
80
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Nem látható kép; nem hallható
hang; a lemeztartó csak 2-5
másodperc múlva nyílik ki.
• Sérült a lemez?
• CD vagy rádió hallgatása esetén a hang csak az elsô (bal/jobb)
Probléma
Elôírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
Minôségtanúsítás
A lemez felületén lévô apró karcok csökkenthetik a hang és képminôséget vagy a
lejátszás megszakadását okozhatják.
Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes)
oldalát. A lemezt a szélénél fogja meg, így nem
szennyezi ujjlenyomattal a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen
napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
Figyelmeztetés
Hûvös, jól szellôzô
helyen tárolja a
lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függôleges
helyzetben tárolja.
• Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyezôdjön.
• Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
A lemezek kezelése és tárolása
• Tisztításkor a középrôl kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
Teljesítményfelvétel
Tömeg
F
M
R
Á
D
I
Ó
V
I
D
E
Ó
K
I
M
E
N
E
T
E
R
Ô
S
Í
T
Ô
H
A
N
G
S
U
G
Á
R
Z
Ó
Méretek (szé. x ma. x mé.)
Üzemi hômérséklet tartomány
Megengedett páratartalom üzemi környezetben
Hasznos érzékenység
Jel/zaj viszony
Torzítás
Kompozit videó
Komponens videó
HDMI
Elsô hangsugárzó kimenet
Középsugárzó kimenet
Hátsó hangsugárzó kimenet
Mélysugárzó kimenet
Frekvencia átviteli sáv
Jel/zaj viszony
Áthallási csillapítás
Érzékenység
Hangsugárzó rendszer (PSDS 1000T)
Impedancia
Frekvenciaátviteli sáv
Érzékenység
Névleges bemeneti teljesítmény
Maximális bemeneti teljesítmény
Méretek (szé. x ma. x mé.)
Tömeg
Hangsugárzó rendszer (PSDS 1000T)
Impedancia
Frekvenciaátviteli sáv
Érzékenység
Névleges bemeneti teljesítmény
Maximális bemeneti teljesítmény
Megjegyzés
Méretek (szé. x ma. x mé.)
• Amikor a készüléket hideg helyrôl meleg helyiségbe viszi, a készülék
Tömeg
belsejében páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben elôfordulhat,
hogy a DVD lejátszó nem mûködik megfelelôen. Ha ez elôfordul, vegye
ki a lemezt, és bekapcsolt állapotban hagyja állni a készüléket 1 vagy 2
órán keresztül.
81
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
HT-DS1000/1100 : 30W
PSWS1000E/1100E : 150W
Lejátszó:
2,25 kg
Függôleges állvány:
6,35 kg
Vízszintes állvány:
1,5 kg
180 x 500 x 68 mm
+5°C ~ +35°C
10% ~ 75%
10 dB
60 dB
0,5%
1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Impedancia: 85~115Ω
100W x 2(4Ω)
100W(4Ω)
100W x 2(4Ω)
150W(3Ω)
20Hz~20kHz
70dB
60dB
(AUX) 500mV
5.1 csatornás hangsugárzó rendszer
Elsô/Középsô /Hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
4Ω x 5
3Ω
150Hz~20kHz
30Hz~200Hz
82dB/W/M
85dB/W/M
100 W
150 W
200 W
300 W
Elsô/hátsó 70 x 1388 x 145 mm
250 x 460 x 505 mm
Középsô 414 x 82 x 155 mm
Elsô/hátsó 6,0 kg
11,5 kg
Középsô 1,5 kg
5.1ch speaker system
Elsô/Középsô /Hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Elsô/hátsó 4Ω x 4
3Ω
Középsô 4Ω
30Hz~200Hz
100Hz~20kHz
86dB/W/M
86dB/W/M
150 W
100 W
300 W
200 W
Elsô/hátsó 380 x 1388 x 245 mm
280 x 470 x 435 mm
Középsô 418 x 140 x 150 mm
Elsô/hátsó 7,5 kg
12,6 kg
Középsô 2,8 kg
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Amikor ujjlenyomat vagy szennyezôdés van a
lemezen, törölje át a felületét enyhe tisztítószeres
vízzel, majd puha ronggyal törölje szárazra.
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk,
hogy a készülék megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
82
TERMINOLÓGIA
Kameraállás
Fejezet sorszám
DVD
PCM
PBC
(lejátszás vezérlés)
Régiókód
Feliratozás
Fôcím sorszám
Mûsorszám sorszám
Video CD
Jegyzet
Vannak olyan DVD lemezek, amelyeknél egyes jelenetek különbözô látószögbôl is rögzítették
(ugyanaz a jelenet elölrôl, balról, jobbról, stb.). Ezeknél a jeleneteknél a kameraállás (Angle)
gomb megnyomásával lehet átkapcsolni egy másik látószögre.
Ezeket a számokat a DVD lemezeken rögzítik. Egy-egy fôcím részekre van
felosztva, a részek sorszámot kapnak, s e számok segítségével az egyes részek
gyorsan megkereshetôk.
Nagy tömörítésû optikai lemez, melyre digitális jelek segítségével kiváló minôségû kép és
hanganyag kerül felvételre. Az új mozgókép tömörítô (MPEG-2) és a nagy sûrûségû felvételi
technológiának köszönhetôen a DVD lemez két 0,6 mm vastagságú lemezt foglal magába.
A PCM a Pulse Code Modulation (impulzus kód moduláció) rövidítése, a digitális
hang másik elnevezése.
A 2.0 verziójú Video CD-lemezekre lejátszási vezérlôjelet vesznek fel.
A jelenetek vagy más információk kiválasztása a tv-készüléken megjelenô menük
segítségével történik.
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemezek régiókóddal vannak ellátva.
Ha a lemezen szereplô régiókód nem egyezik a készülék régiókódjával, a
készülék nem játssza le a lemezt.
A képernyô alján a szöveg írott formában jelenik meg.
A DVD lemezen max. 32 nyelven szerepelhet a felirat.
Ezeket a számokat a lemezen rögzítik. Ha a lemez kettônél több filmet
tartalmaz, az egyes filmek címei (Fôcím 1, Fôcím 2, stb.) sorszámot kapnak.
A videó és audio CD-lemezeken az egyes mûsorszámok meg vannak számozva.
E számok ismeretében az egyes mûsorszámok gyorsan megkereshetôk.
Kép és hangfelvételeket tartalmaz, melynek minôsége megközelítôleg a
videokazettákéval azonos. A készülék lejátssza a lejátszási vezérlôjelet
tartalmazó (2.0 verziójú) Video CD lemezeket.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A különbözô hangforrásokról, mint a DVD- és CD-lemezek, 5.1-csatornás (vagy
6-csatornás) Hi-Fi minôségû digitális hangot hallgathat. A DTS valósághû,
tiszta, térhatású hangzást biztosít, melyet a korábbi, hagyományos
rendszerekkel nem lehetett elérni.
A jelzés az 5.1 (vagy 6)-csatornás digitális surround hangot jelöli, melyet digitális jelként
vettek fel DVD- és LD lemezekre (
jelzés a lemezen). Az ilyen lemezrôl valósághû,
dinamikus hangzás élvezhetô, melynek jobb a hangminôsége, dinamikatartománya és
irányítottsága, mint a hagyományos Dolby Surround technológiával készült lemeznek.
A jelzés a 4-csatornás analóg hangot jelöli, ami olyan mûsorforrásról érkezik, mint a
II jelzéssel ellátott videokazetta vagy lézerlemez. Ilyen lemezekrôl sokkal élethûbb,
erôteljesebb hangzás élvezhetô, mint a hagyományos sztereó hangforrások esetében.
83
84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement