Samsung HMX-Q100UP Felhasználói kézikönyv

Samsung HMX-Q100UP Felhasználói kézikönyv
Használati Utasítás
Nagy Felbontású Digitális Videokamera
www.samsung.com/register
Filmfelvételhez, használjon olyan memóriakártyát, ami támogatja
a gyors írási sebességet.
- Memóriakártya: SDHC-kártya, 6. osztály vagy jobb.
HMX-Q10BP/HMX-Q100BP/HMX-Q130BP
HMX-Q10TP/HMX-Q100TP/HMX-Q130TP
HMX-Q10UP/HMX-Q100UP/HMX-Q130UP
HMX-Q10PP/HMX-Q100PP/HMX-Q130PP
Az útmutató elolvasása előtt
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az ikonok és jelek jelentése ebben az útmutatóban;
Biztonsági
Jelentés
ikon
Ez azt jelenti, hogy halál, vagy súlyos sérülés veszélye áll fenn.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
Ez azt jelenti, hogy személyes sérülés, vagy anyagi kár
keletkezésének potenciális veszélye áll fenn.
7Ħ]UREEDQiVHOHNWURPRViUDPWpVYDJ\V]HPpO\HVVpUOpV
NRFNi]DWiQDNFV|NNHQWpVHpUGHNpEHQWDUWVDEHDN|YHWNH]Ę
biztonsági óvintézkedéseket.
Javaslatokat vagy referencia oldalakat jelent, amelyek
segítségére lehetnek a kamera használatában.
)XQNFLyKDV]QiODWDHOĘWWLEHiOOtWiVRN
(]HNDILJ\HOPH]WHWĘMHOHND]pUWNHUOWHNNLKHO\H]pVUHKRJ\VHJtWVpJNNHOHONHUOMH
a saját, vagy mások sérülését.
.pUMNNO|Q|VHQJ\HOMHQH]HNEHWDUWiViUD$IHMH]HWHOROYDViVDXWiQĘUL]]HPHJ
EL]WRQViJRVKHO\HQM|YĘEHOLUHIHUHQFLDFpOMiEyO
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Figyelmeztetés!
•
•
A kamerát mindig földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
1HWHJ\HNLD]DNNXPXOiWRUWPDJDVKĘKDWiViQDNPLQWSO
napsugárzás, nyílt láng és hasonlók.
Figyelem
$QHPPHJIHOHOĘFVHUHDNNXPXOiWRUUREEDQiVYHV]pO\HV.L]iUyODJD]RQRV
YDJ\HJ\HQpUWpNĦDNNXPXOiWRUWKDV]QiOMRQDFVHUpKH]
2
$NpV]OpNKiOy]DWLIHV]OWVpJUĘOW|UWpQĘOHYiODV]WiViKR]NLNHOOK~]QLD
a dugót a fali konnektorból, ezért a dugónak minden körülmények között
KR]]iIpUKHWĘQHNNHOOOHQQLH
INFORMÁCIÓK A HASZNÁLATRÓL
A használati útmutatóról
Köszönjük, hogy ezt a Samsung videókamerát választotta.
2OYDVVDHOH]WD]~WPXWDWyWJRQGRVDQDNDPHUDKDV]QiODWDHOĘWW
pVĘUL]]HPHJNpVĘEELKDV]QiODWUD+DDNDPHUDPHJKLEiVRGQD
lapozzon a Hibakereséshez.
Ez az útmutató a HMX-Q10BP, HMX-Q10TP, HMX-Q10UP,
HMX-Q10PP, HMX-Q100BP, HMX-Q100TP, HMX-Q100UP,
HMX-Q100PP, HMX-Q130BP, HMX-Q130TP, HMX-Q130UP,
HMX-Q130PP modellekre vonatkozik.
• A használati útmutatóban a HMX-Q10BP modell illusztrációi
láthatók.
• $]HEEHQDKDV]QiODWLXWDVtWiVEDQEHPXWDWRWWNLMHO]ĘIRWyN
HOWpUKHWQHND]/&'NLMHO]ĘQYDOyMiEDQOiWRWWNpSWĘO
• $NDPHUDpVDWDUWR]pNRNNODODNMDpVPĦV]DNLDGDWDLHOĘ]HWHV
bejelentés nélkül változhatnak.
• Az útmutatóban az almenüpontok leírásában zárójelben
V]HUHSOĘLNRQRNYDJ\V]LPEyOXPRND]WMHO]LNKRJ\PHJIRJ
MHOHQQLDNLMHO]ĘQDEHiOOtWiVNRU
Példa: A “Video Resolution” (Videó felbontás) ¬63 oldal
): Felvétel Full HD (1920x1080/50i)
- “Full HD 1080/50i” (
formátumban.%HiOOtWiVNRUDPHJIHOHOĘ ) ikon jelenik meg
DNpSHUQ\ĘQ
#\ÕVOWVCVÎDCPCMÑXGVMG\ĝMKHGLG\ÃUGMGVJCU\P¶NLWM
• A ‘Jelenet’ a Felvétel Start/Stop gomb megnyomásával
NH]GĘGLNpVD]~MEyOLPHJQ\RPiViYDOIHMH]ĘGLNEH
• A ‘fotó’ és az ‘állókép’ kifejezések ugyanazt sjelentik.
Az útmutató elolvasása előtt
A kamera használata előtt
• A készülék H.264 (MPEG4/AVC) formátumban rögzíti a
felvételeket.
• A kamerába épített szoftver segítségével a rögzített videók
lejátszhatók és szerkeszthetők számítógépen.
• A videokamera nem kompatibilis más digitális videó
formátumokkal.
• Mielőtt fontos videókat rögzítene, csináljon egy próbafelvételt.
Játssza le a rögzített próbafelvételt, és győződjön meg a videó
és a hang megfelelő rögzítéséről.
• A rögzített tartalom elveszhet a videokamera vagy a
memóriakártya nem megfelelő kezelésének következtében.
A Samsung nem vonható felelősségre a rögzített tartalom
elvesztéséből eredő károkért.
• Készítsen biztonsági másolatot a fontosabb felvételekről.
Készítsen biztonsági másolatot a felvételekről számítógépre.
Ezután a számítógépről ajánlott egy másik adathordozóra
másolni a felvételeket. Tekintse meg a szoftver telepítésére és
az USB csatlakozásra vonatkozó útmutatót.
• Szerzői jogvédelem: Fontos, hogy a videokamera
személyes használatra készült.
A videokamerával rögzített felvételek szerzői jogvédelem alatt
állnak, és nem lehet azokat egyéb digitális/analóg médiával
vagy eszközzel lejátszani a szerzői jog tulajdonosának
engedélye nélkül, hacsak nem személyes használatra
használja fel a felvételeket. Ha csak egy olyan eseményt rögzít
is, mint egy műsor, egy előadás vagy egy kiállítás, és mindezt
személyes szórakoztatására teszi, akkor is erősen ajánlott
előzetes engedélyt kérni.
• A nyílt forráskórú licenc információkat a mellékelt CD-ROM-on
az “Opensource-Q10.pdf” fájlban találja meg.
Megjegyzések a védjegyekről
• A jelen útmutatóban vagy a Samsung termékhez mellékelt
más dokumentációban említett összes kereskedelmi név és
bejegyzett védjegy azok tulajdonosainak márkaneve, illetve
bejegyzett védjegye. Kézikönyvünkben nem minden esetben
tüntetjük fel a “™” és “®” jelet.
• Az SD embléma védjegy. Az SDHC embléma védjegy.
• A Microsoft®, Windows®, a Windows Vista®, Windows® 7, és a
DirectX® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/ vagy más országokban.
• Az Intel®, Core™, Core 2 Duo®, és a Pentium® az Intel
Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• Az AMD és az Athlon™ az AMD védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• A Macintosh, Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A YouTube a Google Inc. védjegye.
• A Flickr a Yahoo védjegye.
• A Facebook a Facebook Inc. védjegye.
• A twitter a Twitter Inc. védjegye.
• A Picasa a Google Inc. védjegye.
• A HDMI márkanév, a HDMI embléma
és a “High-Definition Multimedia
Interface” (Nagyfelbontású
multimédiás felület) kifejezés a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Adobe, az Adobe embléma, és az Adobe Acrobat az Adobe
Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
3
Biztonsági információk
Az alábbi biztonsági óvintézkedések a személyi sérülések és anyagi károk megakadályozását célozzák. Tartsa be ezen utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez azt jelenti, hogy halál, vagy súlyos sérülés
OHKHWĘVpJHiOOIHQQ
7LOWRWWPĦYHOHW
Ne nyúljon a készülékhez.
FIGYELEM
Ez azt jelenti, hogy személyi sérülés, vagy
anyagi kár keletkezésének potenciális esélye
áll fenn.
Ne szedje szét az eszközt.
Tartsa be ezt az óvintézkedést.
Húzza ki a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS
+DDNDPHUiWƒ)ƒ&KĘPpUVpNOHW
IHOHWWKDV]QiOMDWĦ]NHOHWNH]KHW+D
D]DNNXPXOiWRUPDJDVKĘPpUVpNOHWĦ
KHO\HQYDQWĦ]NHOHWNH]KHW
Nem kerülhet víz, fém, vagy gyúlékony
anyag a kamera vagy az adapter
EHOVHMpEH(]XJ\DQLVWĦ]K|]YH]HWKHW
Kerülje a homokot és a port! A kamerába
YDJ\DKiOy]DWLDGDSWHUEHEHNHUOĘILQRP
homokvagy porszemek rendellenes
PĦN|GpVWYDJ\KLEiWRNR]KDWQDN
1HLUiQ\tWVDD]/&'NpSHUQ\ĘW
közvetlenül a nap felé. Ez
szemsérüléshez vezethet, illetve
meghibásodhat a kamera.
Ne hajtsa meg a tápkábelt, és ne
tegyen nehéz tárgyakat az adapterre
YDJ\DNiEHOUH(]]HOXJ\DQLVWĦ]YDJ\
áramütés veszélye állhat fenn.
Ne húzza ki az adaptert a tápkábelnél
fogva, mert ezzel károsodhat a
tápkábel.
OI
L
Ne terhelje túl a konnektort vagy a
KRVV]DEEtWyWPHUWH]WĦ]K|]YDJ\
V]RNDWODQKĘWHUPHOpVKH]YH]HWKHW
4
Kerülje az olajat! A kamerába
NHUOĘRODMHOHNWURPRViUDPWpVW
meghibásodást vagy tönkremenetelt
okozhat.
$K\VQPU¶IKKPHQTO¶EKÎM
d
flui
ing
an
cle
Ne használja az adaptert, ha
megsérült, szétvált, vagy megtört a
tápkábel. Ezzel ugyanis tüzet vagy
áramütést okozhat.
Az adapter dugóját teljes egészében
illessze be a konnektorba úgy, hogy az
pULQWNH]ĘNK|]QHOHKHVVHQKR]]ipUQL
1HGREMDD]DNNXPXOiWRUWWĦ]EHPHUW
felrobbanhat.
Ne használjon tisztítószert vagy
hasonló vegyszereket. Ne juttasson
tisztítószert a kamera burkolatára.
ÏYMDPHJDNDPHUiWDYt]WĘOKD
medence, vízpart közelében,
YDJ\HVĘEHQKDV]QiOMD$Yt]
meghibásodást va gy elektromos
áramütést okozhat.
A használt lítiumelemet és
memóriakártyákat ne engedje gyermek
kezébe. Ha a lítiumelemet vagy a
memóriakártyát lenyeli a gyermek,
azonnal forduljon orvoshoz.
Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a
tápkábelt vizes kézzel. Elektromos
áramütést szenvedhet.
Húzza ki a tápkábelt vihar idején,
vagy ha nem használja a kamerát.
(OOHQNH]ĘHVHWEHQWĦ]YHV]pO\iOOKDW
fenn.
A hálózati adapter tisztításakor
húzza ki a dugót a konnektorból.
(OOHQNH]ĘHVHWEHQPHJKLEiVRGiVYDJ\
elektromos áramütés léphet fel.
Ha a kamera szokatlan hangot vagy
szagot bocsát ki, azonnal húzza
ki a konnektorból, és keresse fel a
6DPVXQJV]HUYL]W7Ħ]YDJ\V]HPpO\L
sérülés veszélye áll fenn.
Ha a kamera meghibásodott, húzza
ki azonnal az adaptert, vagy vegye le
D]DNNXPXOiWRUWDWĦ]YDJ\DVpUOpV
elkerülése érdekében.
Ne szedje szét, ne javítsa meg, és ne
módosítsa a kamerát és az adaptert,
DWĦ]pVD]iUDPWpVHONHUOpVH
érdekében.
5
$K\VQPU¶IKKPHQTO¶EKÎM
FIGYELEM
A kamerát, az akkumulátort, az
adaptert vagy egyéb tartozékokat ne
HMWVHOHpVQHWHJ\HNLHUĘVWpVHNQHN
vagy rezgéseknek. Ez meghibásodást
vagy sérülést okozhat.
Ne használjon állványt a HD
videokamerához (nem gyári tartozék)
RO\DQKHO\HQDKROD]HUĘVUH]JpVQHN
vagy ütéseknek van kitéve.
Ne használja a kamerát közvetlen
QDSIpQ\EHQYDJ\IĦWĘWHVWKH]N|]HO(]
meghibásodást vagy sérülést okozhat.
1HKDJ\MDDNDPHUiW]iUWMiUPĦEHQ
DKRODKĘPpUVpNOHWKRVV]DEELGHLJ
magas.
1HWHJ\HNLDNDPHUiWIVWYDJ\JĘ]
KDWiViQDN$YDVWDJNRURPYDJ\DJĘ]
kárt okozhat a kamera burkolatában,
vagy megh ibásodást okozhat.
Ne használja a kamerát dízel vagy
EHQ]LQPRWRURNiOWDONLERFViWRWWVĦUĦ
kipufogógázban, vagy olyan korrozív
gázban, mint pl. hidrogén-szulfid.
(]HNXJ\DQLVNRUURGiOKDWMiNDNOVĘ
pVEHOVĘpULQWNH]ĘNHWDNDGiO\R]YDD
QRUPiOPĦN|GpVW
Ne tegye ki a kamerát rovarirtószer
hatásának. Ez ugyanis kárt tehet a
NDPHUDEHOVĘUpV]HLQHNPĦN|GpVpEHQ
5RYDULUWyKDV]QiODWDHOĘWWNDSFVROMD
NLDNDPHUiWpVWDNDUMDEHPĦDQ\DJ
fóliával, stb.
INSECT
ICIDE
1HQ\RPMDPHJD]/&'NpSHUQ\Ę
IHOOHWpWW~OHUĘVHQQHVVHPHJpV
ne karcolja meg egy éles tárggyal.
Az LCD felületének megnyomásakor
a megjelenített kép egyenetlenné
válhat.
6
$K\VQPU¶IKKPHQTO¶EKÎM
Ne tegye ki a kamerát hirtelen
KĘPpUVpNOHWYiOWR]iVRNYDJ\
páratartalom-változások hatásának.
Viharban, kültéren való használat
során fennáll a meghibásodás és az
elektromos áramütés veszélye is.
A kamerát ne helyezze a kinyitott LCD
NpSHUQ\ĘYHOOHIHOp
Ne használjon benzint vagy
higítót a kamera tisztításához. A
burkolat leválhat, vagy a felülete
eldeformálódhat.
Ha a kamerát nem használja, hajtsa
EHD]/&'NpSHUQ\ĘW
1HWDUWVDD]/&'NpSHUQ\ĘQpOIRJYD
DIHOHPHOpVHNRU$]/&'NpSHUQ\Ę
leválhat és a videokamera lezuhanhat.
Ne használja a kamerát TV vagy rádió
közelében: Ez ugyanis zavart okozhat
D79NpSHUQ\ĘQYDJ\DUiGLyDGiVEDQ
1HKDV]QiOMDDNDPHUiWHUĘV
elektromágneses térben, például
hangszórók vagy nagyobb motorok
közelében. Zaj kerülhet a kép- vagy
hangfelvételre.
Csak a Samsung által jóváhagyott
tartozékokat használja. Más
gyártmányú tartozékok használata
túlmelegedést, tüzet, robbanást,
elektromos áramütést, vagy személyi
sérüléseket okozhat.
Helyezze a kamerát stabil és jól
V]HOOĘ]ĘIHOOHWUH
Gondoskodjon a fontos felvételek
biztonságáról. A Samsung nem vállal
IHOHOĘVVpJHWHVHWOHJHVDGDWYHV]WpVpUW
Használjon konnektort, ahol
lehetséges. Ha probléma adódik a
termékkel, a dugót ki kell húzni a teljes
áramtalanításhoz. A kikapcsológomb
használatával a kamera nem
áramtalanítható teljesen.
A készülékhez használható egyéb
RSFLRQiOLVWDUWR]pNRNJ\iUWyLIHOHOĘVHN
a saját termékeikért. Az opcionális
tartozékokat használja a biztonsági
yYLQWp]NHGpVHNQHNPHJIHOHOĘHQ$
6DPVXQJQHPYiOODOIHOHOĘVVpJHWD
WDUWR]pNRNiOWDORNR]RWWKLEiNpUWWĦ]pUW
áramütésért vagy sérülésért.
7
Tartalomjegyzék
Gyors útmutató............................................................................10
A kamera bemutatása .............................................................14
A KAMERÁHOZ MELLÉKELT TARTOZÉKOK ........................... 14
$.(=(/ė6=(59(. ................................................................. 15
$.e3(51<ė10(*-(/(1ė.,-(/=e6(. ............................ 17
Kezdő lépések...............................................................................21
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE...................... 21
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE.................................................. 22
$=$..808/È7257g/7g776e*e1(.(//(1ė5=e6( ..... 23
Alapműveletek a kamerával.................................................25
A KAMERA BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA ........................................ 25
$0ĥ.g'e6,0Ï'2..,9È/$6=7È6$ ................................... 26
$=e5,17ė.e3(51<ė+$6=1È/$7$ .................................... 26
$=,'ė=Ï1$e6$'È780,'ė%(È//Ë7È6$(/6ė$/.$/20MAL ............................................................................................ 28
A NYELV KIVÁLASZTÁSA ......................................................... 29
Előkészületek a felvételkészítéshez .................................30
A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE
(NEM TARTOZÉK) ..................................................................... 30
0(*)(/(/ė0(0Ï5,$.È57<$.,9È/$6=7È6$
(NEM TARTOZÉK) ..................................................................... 31
)(/9e7(/,,'ė.e6.$3$&,7È62. ....................................... 33
A KÉZPÁNT HASZNÁLATA........................................................ 34
$=/&'.e3(51<ė%(È//Ë7È6$ ........................................... 35
Felvételkészítési alapfunkciók.............................................36
8
VIDEÓFELVÉTEL....................................................................... 36
)27Ï..e6=Ë7e6( .................................................................. 38
(*<6=(5ĥ)(/9e7(/.(='ė.6=È0È5$60$57$872 39
A ZOOM HASZNÁLATA.............................................................. 40
Lejátszási funkciók......................................................................41
A LEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD VÁLTÁSA........................................ 41
VIDEÓK LEJÁTSZÁSA............................................................... 42
FOTÓK MEGTEKINTÉSE .......................................................... 45
A menüelemek használata ...................................................47
A MENÜK HASZNÁLATA ........................................................... 47
MENÜPONTOK.......................................................................... 48
További felvételi funkciók......................................................50
White Balance (Fehéregyensúly) ............................................... 50
EV (Expozíciós érték) ................................................................. 51
Back Light (Háttérvilágítás) ........................................................ 51
Self Timer (Önkioldó).................................................................. 52
Super C.Nite ............................................................................... 52
Cont. Shot (Sorozatfelvétel) ....................................................... 53
Focus (Fókusz)........................................................................... 53
Speciális effektusok a felvételekhez ................................54
)DGHUÈWWĦQpV........................................................................... 54
7LPH/DSVH5(&+,GĘN|]Ħ..................................................... 55
Digital Effect (Digitális effektus).................................................. 57
Videók és fotók szerkesztése................................................58
Delete (Törlés)............................................................................ 58
Protect (Védelem)....................................................................... 59
Divide (Felosztás)....................................................................... 60
Combine (Egyesítés) .................................................................. 61
File Info (Fájl adatok).................................................................. 62
Tartalomjegyzék
Egyéb beállítások........................................................................63
Video Resolution (Videó felbontás) ............................................ 63
Photo Resolution (Fotó felbontás) .............................................. 63
OIS Duo...................................................................................... 64
Tele Macro .................................................................................. 64
Digital Zoom (Digitális Zoom) ..................................................... 65
Thumbnail (Indexképes) ............................................................. 65
Video Play Option (Videó lejátsz.opció) ..................................... 66
Slide Show Option (Diavetítés beáll.) ......................................... 66
/&'%ULJKWQHVV/&')pQ\HUĘ.................................................. 67
Guideline (Segédvonalak) .......................................................... 67
'DWH7LPH'LVSOD\'iWXPLGĘ .................................................. 68
79'LVSOD\79NpSHUQ\Ę .......................................................... 68
HDMI TV Out (HDMI TV kimenet) .............................................. 69
Auto LCD Off (LCD Auto Kikapcs).............................................. 69
PC Software (PC szoftver) ......................................................... 70
USB Connect (USB csatl.).......................................................... 70
TV Connect Guide (TV csatlakoztatási segédlet)....................... 71
Anynet+ (HDMI-CEC)................................................................. 71
Card Info (Kártyainfo) ................................................................. 72
File No. (Fájl száma) .................................................................. 72
7LPH=RQH,GĘ]yQD .................................................................. 73
'DWH7LPH6HW'iWXPLGĘ......................................................... 73
Date Type (Dátumtípus) ............................................................. 73
7LPH7\SH,GĘWtSXV................................................................... 74
Beep Sound (Hangjelzés)........................................................... 74
Shutter Sound (Zárhang)............................................................ 75
Auto Power Off (Auto kikapcs.) .................................................. 75
Quick On STBY (Gyors bekapcs.).............................................. 76
6ZLWFK*ULS9H]pUOĘPDUNRODW .................................................... 77
Format (Formázás)..................................................................... 77
Default Set (Alapbeállítás).......................................................... 78
Language.................................................................................... 78
Demo .......................................................................................... 79
Csatlakoztatás TV-hez ..............................................................80
CSATLAKOZTATÁS NAGYFELBONTÁSÚ TV-HEZ .................. 80
CSATLAKOZTATÁS NORMÁL TV-HEZ ..................................... 81
0(*7(.,17e679.e3(51<ė1............................................. 82
Videók másolása..........................................................................83
0È62/È69,'(Ï0$*1Ï5$9$*<'9'+'')(/9(9ė5( ... 83
Fotók nyomtatása.......................................................................84
KÖZVETLEN NYOMTATÁS PICTBRIDGE NYOMTATÓVAL..... 84
Használat Windows számítógéppel................................86
$:,1'2:66=È0Ë7Ï*e3(1(/9e*(=+(7ė)(/$'$72. . 86
A Intelli-studio PROGRAM HASZNÁLATA.................................. 87
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA HÁTTÉRTÁROLÓKÉNT .............. 91
Hibaelhárítás..................................................................................93
),*<(/0(=7(7ė.,-(/=e6(.e6h=(1(7(. ..................... 93
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK............................................. 98
Egyéb információk.................................................................. 104
KARBANTARTÁS..................................................................... 104
A KAMERA HASZNÁLATA KÜLFÖLDÖN ................................ 105
KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA .............................................. 106
Műszaki adatok ......................................................................... 107
9
Gyors útmutató
$J\RUV~WPXWDWyDNDPHUDDODSYHWĘKDV]QiODWiWpVIXQNFLyLWPXWDWMDEH7RYiEELLQIRUPiFLyNDKLYDWNR]RWWROGDODNRQ
Videókat rögzíthet H.264 formátumban!
$YLGHyNDW+IRUPiWXPEDQU|J]tWKHWLtJ\N|QQ\HQHONOGKHWĘNHPDLOEHQpVPHJRV]WKDWyNEDUiWRNNDOpVFVDOiGWDJRNNDO
$NDPHUiYDOIRWyNLVNpV]tWKHWĘN
/e3e6(OĘNpV]OHWHN
1
10
Szerelje fel az
akkumulátort a kamerára.
¬21 oldal
• *\Ę]ĘGM|QPHJUyOD
hogy a SAMSUNG logo
lefelé néz, miközben az
ábrán látható módon
a helyére illeszti az
akkumulátort.
2
Töltse fel teljesen az
akkumulátort. ¬22 oldal
• Az akkumulátor
feltöltése után a töltés
MHO]ĘOiPSD]|OGHQ
kigyullad.
3
Helyezze be a
memóriakártyát.
¬30 oldal
• A kamerához
kereskedelemben
kapható SDHC vagy
SD kártyák használhatók.
LÉPÉS 2: Felvétel a kamerával
Felvétel indító/leállító gomb
<QQOV¶TEUC
.%&MÃRGTP[ĝ
$NDPHUDD]/&'NpSHUQ\ĘNLQ\LWiVDNRU
bekapcsol.
Gyors útmutató
Videofelvétel készítése
Fotók készítése
A kamera modern H.264 tömörítési technológiát használ a kiváló
NpSPLQĘVpJHOpUpVHpUGHNpEHQ
A kamera nagyfelbontású fényképeket készít 16:9 oldalaránnyal.
1
1\LVVDNLD]/&'NpSHUQ\ĘW
2
A videó felvételi módot a videó felvételi mód (
választhatja ki.
) gombbal
1
1\LVVDNLD]/&'NpSHUQ\ĘW
2
A fotó felvételi módot a fotó felvételi mód (
választhatja ki.
) gombbal
9999
STBY=/KP?
3
Nyomja meg a Felvétel indító/leállító gombot.
• A felvétel leállításához nyomja meg a Felvétel indítása/
leállítása gombot.
3
Nyomja meg a Felvétel indító/leállító gombot.
Felhangzik a zárhang és a fotót rögzíti a készülék.
•
=/KP?
Az alapértelmezett beállítás a “Full HD 1080/50i”5|J]tWKHWĘ
normál felbontású SD felvétel is.
A ‘Quick On STBY’ (Gyors bekapcs) használata az LCD
NpSHUQ\ĘNLQ\LWiViYDOEHKDMWiViYDO
+DEHKDMWMDD]/&'NpSHUQ\ĘWDNDPHUDD*\RUVEHNDSFV67%<
PyGEDNDSFVROHQHUJLDWDNDUpNRVPyGËJ\EiUPLNRUJ\RUVDQ
HONH]GKHWLDIHOYpWHOWD]/&'NpSHUQ\ĘNLKDMWiViYDO
¬76 oldal
11
Gyors útmutató
LÉPÉS 3: Videók vagy fotók lejátszása
LÉPÉS 4: A videók vagy fotók mentése
9LGHyNpVIRWyNPHJWHNLQWpVHD]/&'NpSHUQ\ĘQ
'I[U\GTķÃUU\ÎTCMQ\VCVÎ#\+PVGNNKUVWFKQRTQITCO
Windows számítógépen futtatható.
Könnyen megtalálhatja a kívánt felvételt az indexképes nézetben.
1
Érintse meg a Lejátszás (
STBY módban.
JRPERWD]/&'NpSHUQ\ĘQ
A kamerába épített Intelli-studio programmal a videók/fotók
iWPiVROKDWyNDV]iPtWyJpSUHRWWV]HUNHV]WKHWĘNPDMG
megoszthatók a barátokkal és családtagokkal. További részletek:
86~90 oldalak.
STBY=/KP?
Videók/fotók importálása és megtekintése a számítógépen
1
2
Érintse meg az indexkép (
a kívánt képet.
/
) gombot, majd érintse meg
Megtekintés nagyfelbontású TV-n
Lejátszhat HD (nagyfelbontású) videókat. ¬80 oldal
$YLGHyNQRUPiOIHOERQWiV~6'79QLVPHJWHNLQWKHWĘN¬81 oldal
12
Indítsa el az Intelli-studio programot a kamerának USBNiEHOOHODV]iPtWyJpSKH]W|UWpQĘFVDWODNR]WDWiViYDO
• (J\~MIiMOPHQWpVLNpSHUQ\ĘMHOHQLNPHJD],QWHOOLVWXGLR
IĘDEODNiEDQ$“Yes” (Igen) gombra kattintás után a
feltöltés megtörténik
Gyors útmutató
2
Az új fájlok a számítógépen a “Contents Manager”
mappában találhatók az Intellistudio programban.
• $IiMORNNO|QE|]ĘNULWpULXPRNSO$UF'iWXPVWEV]HULQW
UHQGH]KHWĘNVRUED
Contents Manager
$],QWHOOLVWXGLRDXWRPDWLNXVDQHOLQGXOD:LQGRZVV]iPtWyJpSHQ
DPLQWDNDPHUiWFVDWODNR]WDWWDKDD“PC Software (PC szoftver):
ON” OHKHWĘVpJEHYDQNDSFVROYD¬70 oldal
A számítógépre mentett fájlok
LÉPÉS 5: Videók és fotók törlése
+DD]DGDWKRUGR]yPHJWHOWQHPU|J]tWKHWĘW|EEYLGHypV
IRWy7|U|OMHD]RNDWDYLGHyNDWpVIRWyNDWD]DGDWKRUGR]yUyO
amelyeket már átmásolt a számítógépre. Ezután már rögzíthet
újabb felvételeket az adathordozón felszabadult helyre.
eULQWVHPHJD/HMiWV]iV
NpSHUQ\ĘQ¬58 oldal
) J7|UOpV JRPED]/&'
Számítógépen található mappa
3
Kattintson duplán a lejátszani kívánt fájlra.
Videók/fotók megosztása webhelyeken
Töltse fel a fotókat és videókat közvetlenül az Internetre egy
kattintással! Kattintson a “Share” (Megosztás) J “Upload”
gombra. ¬90 oldal
13
A kamera bemutatása
A KAMERÁHOZ MELLÉKELT TARTOZÉKOK
$WDUWR]pNRNHOOHQĘU]pVH
$YLGHRNDPHUDDN|YHWNH]ĘWDUWR]pNRNNDOUHQGHONH]LN+DD
N|YHWNH]ĘHOHPHNN|]OEiUPHO\LNKLiQ\R]QDDGRER]EyOKtYMDD
Samsung ügyfélszolgálati központját.
Battery
(BP125A)
Hálózati adapter
(AA-MA9)
Audió/Videó kábel
USB-kábel
Felhasználói
kézikönyv CD
Gyors útmutató
1REKQP¶NKU
Modell neve
Szín
HMX-Q10BP/HMX-Q100BP/
HMX-Q130BP
Fekete
HMX-Q10TP/HMX-Q100TP/
HMX-Q130TP
Titán ezüst
HMX-Q10UP/HMX-Q100UP/
HMX-Q130UP
Kék
HMX-Q10PP/HMX-Q100PP/
HMX-Q130PP
Rózsaszín
$GNUĝ
memória
Objektív
Nincs
10x (Optikai)
20x (Digitális)
%iUDPRGHOOHNHJ\HVMHOOHP]ĘLHOWpUĘHND]DODSYHWĘPĦN|GpVN
ugyanaz.
14
Mini HDMI
kábel
•
•
•
•
•
6ÑNVĝ
(IA-BC9UA4)
Memóriakártya
Hordtáska
$]HJ\HVHOHPHNNRQNUpWNODODNMDHOWpUĘOHKHWD]|VV]HVPRGHOOQpO
$WDUWDORPYiOWR]KDWD]pUWpNHVtWpVLUpJLyWyOIJJĘHQ
$ONDWUpV]HNHWpVWDUWR]pNRNDWDKHO\L6DPVXQJNHUHVNHGĘQpOYiViUROKDW
$6$0681*QHPYiOODOIHOHOĘVVpJHWD]$&KiOy]DWLDGDSWHUpVD]
DNNXPXOiWRURNQHPUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWiEyOHUHGĘDNNXPXOiWRU
]HPLGĘFV|NNHQpVpUWpVHVHWOHJHVPHJKLEiVRGiVRNpUW
Memóriakártya nincs mellékelve. A kamerával kompatibilis
PHPyULDNiUW\iNDWLOOHWĘHQWHNLQWVHPHJDROGDOW
A kamerához használati útmutatót mellékelünk CD-n, és egy nyomtatott
gyors útmutatót.
A kamera bemutatása
$.(=(/ė6=(59(.
Elölnézet/Bal
3
1
3
4
2
5
6
7
8
10
9
1
Objektív
2
%HOVĘPLNURIRQ
3
7|OWpVMHO]Ę
4
Home (
5
/&'NpSHUQ\ĘeULQWĘNpSHUQ\Ę
6
Beépített hangszóró
7
Csatlakozófedél (AV/HDMI/USB)
8
AV(Audió/Videó) aljzat
9
HDMI aljzat
10
USB aljzat
) gomb
)LJ\HOMHQUiKRJ\QHWDNDUMDOHDEHOVĘPLNURIRQWpVD]
objektívet felvétel közben.
15
A kamera bemutatása
Hátulnézet/Jobb/Alulnézet
1
2
3
4
5
10 11
6
7
16
8
9
1
Objektív nyitó / záró kapcsoló
2
Csuklószíj
3
DC IN aljzat
4
Csatlakozófedél (DC IN)
5
Zoom tárcsa
6
Felvétel indító/leállító gomb
7
Akkumulátor-foglalat
8
Memóriakártya foglalat
9
Akkumulátor/Memóriakártya fedél
10
Akkumulátorkioldó kapcsoló
11
Állványcsatlakozó
A kamera bemutatása
$.e3(51<ė10(*-(/(1ė.,-(/=e6(.
$UHQGHONH]pVUHiOOyIXQNFLyNIJJQHNDNLYiODV]WRWWPĦN|GpVLPyGWyOpVD]HJ\HVNLMHO]pVHNDEHiOOtWRWWpUWpNHNIJJYpQ\pEHQ
jelennek meg.
•
•
Ez a kijelzés csak Video felvételi módban jelenik meg.
Válassza ki a videó felvételi módot. ¬26 oldal
Videó felvételi mód
#\.%&MÃRGTP[ĝDCNQNFCNC
STBY =/KP?
Kijelzés
/
/
01/JAN/2011
Jelentés
#\.%&MÃRGTP[ĝLQDDQNFCNC
Kijelzés
Jelentés
Smart Auto mód/Manuális mód/
0ĦYpV]ILOPPyG
Adathordozó (Memóriakártya)
Videó/fotó felvételi mód gomb
Akku info. (töltöttségi szint)
Zoom gomb
Optikai zoom/Digitá lis zoom
Lejátszás gomb
Video Resolution (Videó felbontás)
Tele Macro
OIS Duo
#\.%&MÃRGTP[ĝMÑ\GRG
Kijelzés
STBY / z/
Jelentés
0ĦN|GpVLiOODSRW
(készenlét/felvétel /szünet)
•
•
,GĘV]iPOiOyYLGHyIHOYpWHOLLGĘ
=/KP?
+iWUDOpYĘIHOYpWHOLLGĘ
•
7LPH=RQHYLVLW,GĘ]yQD9LVLW
•
01/JAN/2011
'DWH7LPH'iWXP,GĘ
A kijelzések illusztrációin a 32GB-os
SDHC memóriakártyát használtuk.
A fenti ábra csak az illusztrációt
V]ROJiOMDpVDWpQ\OHJHVNLMHO]pVHWWĘO
HOWpUĘOHKHW
$ILJ\HOPH]WHWĘMHO]pVHNpV]HQHWHND
93~97 oldalon találhatók.
A fent illusztrált elemek és elhelyezésük
külön figyelmeztetés nélkül változhat a
fejlesztések függvényében.
17
A kamera bemutatása
•
•
Ez a kijelzés csak Fotó készítési módban jelenik meg.
Válassza ki a fotó felvételi módot. ¬26 oldal
Fotó készítési mód
9999
9
#\.%&MÃRGTP[ĝDCNQNFCNC
Kijelzés
/
/
01/JAN/2011
Jelentés
#\.%&MÃRGTP[ĝLQDDQNFCNC
Kijelzés
Jelentés
Smart Auto mód/Manuális mód/
0ĦYpV]ILOPPyG
Adathordozó (Memóriakártya)
Videó/fotó felvételi mód gomb
Akku info. (töltöttségi szint)
Zoom gomb
Optikai zoom/Digitá lis zoom
Lejátszás gomb
Photo resolution (Fotó felbontás)
Tele Macro
OIS Duo
#\.%&MÃRGTP[ĝMÑ\GRG
Kijelzés
9999
Jelentés
Képszámláló
$U|J]tWKHWĘIRWyNV]iPD
Time Zone (visit) (IGĘ]yQD9LVLW
01/JAN/2011
18
'DWH7LPH'iWXP,GĘ
•
•
$U|J]tWKHWĘIpQ\NpSHNV]iPDD]
DGDWKRUGR]yQOHYĘV]DEDGKHO\
nagyságából számítható ki.
$NiUW\iUDU|J]tWKHWĘIRWyNPD[LPiOLV
száma “9,999”.
A kamera bemutatása
•
•
Ez a kijelzés csak Video lejátszási módban jelenik meg.
Válassza ki a videó lejátszási módot. ¬41 oldal
Videó lejátszási mód : Indexképes nézet
Kijelzés
Jelentés
Kijelzés
Jelentés
Videó indexképes nézet gomb
Törlés gomb
Fotó indexképes nézet gomb
Videó felvételi mód gomb
Egyesítés gomb
Törlés elleni védelem
Videó lejátszási mód: Egyképes nézet
A
#\.%&MÃRGTP[ĝHGNUĝTÃU\G
Kijelzés
X/
A
Jelentés
#\.%&MÃRGTP[ĝCNUÎTÃU\G
Kijelzés
Jelentés
Fotó lejátszó üzemmód
+DQJHUĘJRPE
0ĦN|GpVLiOODSRW
(lejátszás/szünet stb)
Indexképes nézet gomb
IGĘNyGHOWHOWLGĘWHOMHVIHOYpWHOLLGĘ
Fájlnév (Fájlszám)
Adathordozó (memóriakártya)
MENÜ gomb
Lejátszási funkciók gomb (ugrás/
keresés/szünet/lejátszás/lassú
lejátszás/lejátszás képkockánként)
Akku info. (töltöttségi szint)
/HMiWV]iVLIRO\DPDWMHO]Ę
Video Resolution (Videó felbontás)
Video Play Option
(Videó lejátsz.opció)
Törlés elleni védelem
19
A kamera bemutatása
•
•
Ez a kijelzés csak Fotó lejátszási módban jelenik meg.
Válassza ki a fotó lejátszási módot. ¬41 oldal
Fotó lejátszási mód: Indexképes nézet
Kijelzés
Jelentés
Kijelzés
Jelentés
Videó indexképes nézet gomb
Fotó felvételi mód gomb
Fotó indexképes nézet gomb
Törlés elleni védelem
Törlés gomb
Fotó lejátszási mód: Egyképes nézet
#\.%&MÃRGTP[ĝHGNUĝTÃU\G
A
Kijelzés
Jelentés
Fotó lejátszó üzemmód
X1.1
1/12
A
Képszámláló (aktuális kép /
rögzített képek össz. száma)
Fájlnév (fájlszám)
Adathordozó (memóriakártya)
Akku info. (töltöttségi szint)
Photo resolution (Fotó felbontás)
Törlés elleni védelem
X1.1
20
Lejátszási zoom (X1.1 ~ X8.0)
#\.%&MÃRGTP[ĝCNUÎTÃU\G
Kijelzés
Jelentés
Indexképes nézet gomb
Menü gomb
Diavetítés elkezdése gomb
Kezdő lépések
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE
Akkumulátorkioldó kapcsoló
Az akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor kivétele
1
Csúsztassa félre és nyissa ki az akkumulátorfedelet az ábra
szerint.
1
Csúsztassa félre és nyissa ki az akkumulátorfedelet az ábra
szerint.
2
Helyezze be az akkumulátort a tartóba és rögzítse.
• *\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\D6$0681*ORJROHIHOpQp]
miközben az ábrán látható módon a helyére illeszti az
akkumulátort.
2
Csúsztassa az akkumulátor kioldó kapcsolót az ábrán látható
irányba, majd húzza ki az akkumulátort.
3
Zárja be az akkumulátortartó fedelét.
3
Zárja be az akkumulátortartó fedelét.
•
•
$6DPVXQJQHPIHOHOĘVDQHPDMiQORWWDNNXPXOiWRURNRNR]WDSUREOpPiNpUW+DPiVJ\iUWPiQ\~DNNXPXOiWRUWKDV]QiOW~OKHYOpVWĦ]YDJ\
robbanásveszély állhat fenn.
$NDPHUDKRVV]DEELGHLJW|UWpQĘKDV]QiODWiKR]MDYDVROWW|EEDNNXPXOiWRUWPHJYiViUROQL
21
-G\FĝNÃRÃUGM
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
$]DNNXPXOiWRUDKiOy]DWLDGDSWHUUHOYDJ\D]86%NiEHOOHOLVIHOW|OWKHWĘ
•
•
Szerelje fel az akkumulátort a kamerára. ¬21 oldal
Használja a mellékelt AC hálózati adaptert vagy USB kábelt.
Töltse fel az akkumulátort a Hálózati adapterrel vagy az USB-kábellel.
• .LJ\XOODGDW|OWpVMHO]ĘOiPSDpVHONH]GĘGLNDW|OWpV$IHOW|OWpVEHIHMH]WpYHODW|OWpVMHO]ĘOiPSD]|OGUHYiOW
A hálózati adapter használata
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamerához, majd
csatlakoztassa a konnektorba.
•
•
•
•
22
•
•
•
•
•
•
Az USB kábel használata
Csatlakoztassa az USB-kábelt a kamerához, a másik végét pedig
a számítógép USBcsatlakozójába.
(OOHQĘUL]]HDGXJypVD]DOM]DWWLV]WDViJiWDPLNRUDKiOy]DWLDGDSWHUWDNDPHUiKR]FVDWODNR]WDWMD
$KiOy]DWLDGDSWHUNLK~]iVDHOĘWWNDSFVROMDNLDNDPHUiW(OOHQNH]ĘHVHWEHQD]DGDWKRUGR]yYDJ\D]DGDWRNPHJVpUOKHWQHN
Ha az AC hálózati adaptert használja, csatlakoztassa azt a legközelebbi konnektorba. Húzza ki az AC adaptert a konnektorból azonnal, ha a kamera
PĦN|GpVHN|]EHQEiUPLO\HQKLEiWpV]OHO
1HKDV]QiOMDDKiOy]DWLDGDSWHUWV]ĦNKHO\HQPLQWSOIDOpVE~WRUN|]|WW
7|OWpVNRUKDD]86%NiEHOpVDKiOy]DWLDGDSWHULVFVDWODNR]WDWYDYDQDKiOy]DWLDGDSWHUNDSHOĘQ\WD]86%YHOV]HPEHQ
$NDPHUDQHPPĦN|GLNNL]iUyODJD]86%FVDWODNR]yUyO+iOy]DWLDGDSWHUWYDJ\DNNXPXOiWRUWLVKDV]QiOQLNHOO
$W|OWpVLLGĘD]86%FVDWODNR]y3&WtSXViWyOIJJ
Ha az akkumulátor töltése alatt használja a kamerát, a töltés hosszabb ideig tart.
Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja a kamerához. Egyéb hálózati adapter használata áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati adapter a világon mindenhol használható. Néhány külföldi országban átalakítót kell használni a hálózati adapterhez. Ilyen átalakítót a
NHUHVNHGĘWĘOYiViUROKDW
-G\FĝNÃRÃUGM
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGÉNEK
(//(1ė5=e6(
(OOHQĘUL]KHWLDW|OWpVLiOODSRWRWpVDKiWUDOHYĘW|OW|WWVpJHW
$NNXPXOiWRUW|OWpVMHO]Ę
$W|OWpVMHO]ĘD]DNNXPXOiWRU
töltöttségét mutatja.
STBY=/KP?
$W|OWpVLiOODSRWHOOHQĘU]pVH
A LED színe az áramellátást, vagy a töltés állapotát jelzi.
Akkumulátor
VÑNVÃULGN\ĝ
0CTCPEU
(Zöld)
Töltés folyamatban
Állapot
Üzenet
Teljesen feltöltött
-
25~50% felhasználva
-
50~75% felhasználva
-
75~95% felhasználva
-
95~98% felhasználva
-
Lemerült (villog): A készülék 3 perc
P~OYDNLNDSFVRO0LHOĘEEW|OWVHIHOD]
akkumulátort.
-
3 másodperc után a készülék kikapcsol.
“Low Battery”
(Akkumulátor
merül!)
Teljesen feltöltött
-
$]LWWOiWKDWypUWpNHNWHOMHVHQIHOW|OW|WWDNNXPXOiWRUHVHWpUHpUWHQGĘN
QRUPiOKĘPpUVpNOHWHQ$]DODFVRQ\KĘPpUVpNOHWEHIRO\iVROKDWMDD
OHKHWVpJHV]HPLGĘW
23
-G\FĝNÃRÃUGM
Az akkumulátor üzemideje
•
•
•
•
•
Az akkumulátorról
•
Akkumulátor típusa
BP125A
(GNVÑNVÃUKKFĝ
#J¶NÎ\CVKCFCRVGTJCU\P¶NCVCMDRGTE
#\75$M¶DGNJCU\P¶NCVCMDRGTE
Video felbontás
Full HD
SD
(QN[COCVQUHGNXÃVGNKKFĝ
Kb. 105 perc.
Kb. 120 perc.
.GL¶VU\¶UKKFĝ
Kb. 140 perc.
Kb. 160 perc.
)HOW|OWpVLLGĘ$WHOMHVHQOHPHUOWDNNXPXOiWRUIHOW|OWpVpKH]V]NVpJHVLGĘ
percekben.
)HOYpWHOLLGĘOHMiWV]iVLLGĘ.|UOEHOOL]HPLGĘWHOMHVHQIHOW|OW|WW
DNNXPXOiWRUUDO$µ)XOO+'¶DQDJ\IHOERQWiV~NpSPLQĘVpJU|YLGtWpVHD]
‘SD’ pedig a normál felbontásé.
$PHJDGRWWLGĘFVDNWiMpNR]WDWyMHOOHJĦ$IHQWHPOtWHWWDGDWRNDWD
Samsung tesztkörnyezetében mérték, ezért ezek felhasználóktól és a
N|UQ\H]HWLiOODSRWRNWyOIJJĘHQHOWpUKHWQHN
+DDNDPHUiWDODFVRQ\KĘPpUVpNOHWĦKHO\HQKDV]QiOMDDIHOYpWHOLpV
OHMiWV]iVL]HPLGĘNU|YLGHEEHNOHV]QHN
-DYDVROWDKiOy]DWLDGDSWHUKDV]QiODWDD+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyIXQNFLy
alkalmazása esetén.
•
•
•
•
•
$W|OWpVLLGĘYiOWR]KDWD]DNWXiOLVW|OW|WWVpJLV]LQWWĘOIJJĘHQ
$]DNNXPXOiWRUyUDDODWWIHOW|OWĘGLNUDpVDW|OWpVMHO]Ę]|OG
V]tQUHYiOWUDN|UOEHOOyUDSHUFDODWWW|OWKHWĘIHO
Folyamatos felvétel (zoom nélkül)
$WiEOi]DWEDQV]HUHSOĘIRO\DPDWRVIHOYpWHOLLGĘRO\DQNRUpUWHQGĘKDDNDPHUD
felvételi módban van, és a felvétel elkezdése után nem használ semmilyen
HJ\pEIXQNFLyW$WXODMGRQNpSSHQLIHOYpWHON|]EHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\D]
akkumulátor 2-3-szor gyorsabban lemerül, mint ahogy az az adatokban
V]HUHSHOPLYHODIHOYpWHOLQGtWiVDOHiOOtWiVDpVD]RRPPĦN|GWHWpVH
KDPDUDEEPHUtWLD]DNNXPXOiWRUW.pV]tWVHQHOĘWRYiEELDNNXPXOiWRURNDWD
PHJIHOHOʁ]HPLGĘEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ
Hálózati adapter használata
24
•
Beállítások elvégzésénél, lejátszásnál, felvételek szerkesztésénél vagy beltéri
használat során a hálózati adapter használata ajánlott. A csatlakoztatási mód
ugyanaz, mint az akkumulátor töltése esetén. ¬22 oldal
•
•
#\CMMWOWN¶VQTLGNNGO\ĝK
$OtWLXPLRQDNNXPXOiWRUNLVPpUHWĦpVQDJ\NDSDFLWiV~$]DODFVRQ\DEE
N|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHWƒ&ƒ)DODWWFV|NNHQWKHWLD]]HPLGĘW
pVDNDGiO\R]KDWMDDPHJIHOHOĘPĦN|GpVW,O\HQNRUPHOHJtWVHIHOD]
DNNXPXOiWRUWD]VHEpEHQDKDV]QiODWHOĘWW
Tárolja külön az akkumulátort a használat után.
- $NDPHUDNLVPHQQ\LVpJĦHQHUJLiWDNNRULVKDV]QiOKDNLYDQNDSFVROYD
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig a kamerán hagyja, lemerül. Ezután
az akkumulátor feltöltés után sem használható.
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen,
pVKDYRQWDHJ\V]HUPHUtWVHOHDNDPHUiYDOD]pOHWWDUWDPDPHJĘU]pVH
érdekében.
-×NVÃTKJCU\P¶NCVGUGVÃPMÃU\ÈVUGPGNĝGI[VQX¶DDKCMMWOWN¶VQTV
- +LGHJN|UQ\H]HWEHQD]]HPLGĘFV|NNHQ
- Utazáskor vigye magával a hálózati adaptert is a töltéshez.
*CC\CMMWOWN¶VQTNGGUKMGNNGPĝTK\\GC\ÃTKPVMG\ĝKV
+DKLEiVpULQWNH]ĘYHOV]HUHOLIHOD]DNNXPXOiWRUWDNDPHUiUDD]
megsérülhet.
Használat után vegye le az akkumulátort, és vegye ki a
memóriakártyát a kamerából, vaéamint húzza ki a hálózati adaptert.
- (]XWiQD]DNNXPXOiWRUWWiUROMDKĦY|VpVV]iUD]KHO\HQ$MiQORWW
KĘPpUVpNOHW°C~ 25°C (59°F ~ 77°F), ajánlott páratartalom: 40%~ 60%)
- $W~OPDJDVYDJ\DODFVRQ\KĘPpUVpNOHWU|YLGtWLD]DNNXPXOiWRU
élettartamát.
- $]DNNXPXOiWRUpULQWNH]ĘLUR]VGiVRGKDWQDNKDIVW|VYDJ\SRURV
helyen tárolja.
A régi akkumulátort újra kell hasznosítani.
Az akkumulátor élettartama korlátozott.
- +DDWHOMHVIHOW|OWpVVHOLVU|YLGOD]]HPLGĘD]DNNXPXOiWRUHOpUWH
élettartama végét. Cserélje ki újra.
- $]DNNXPXOiWRUpOHWWDUWDPDDWiUROiVWyOpVDKDV]QiODWLN|UOPpQ\HNWĘO
függ.
Alapműveletek a kamerával
A KAMERA BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
Otth. (
) gomb
•
•
•
$NDPHUDEHNDSFVROiVNRUGLDJQRV]WLNDL|QHOOHQĘU]pVWKDMWYpJUH
¬93~97 oldal
Ha a Gyors bekapcs. STBY funkció 5 percre van állítva, és
EHFVXNMDD]/&'NpSHUQ\ĘWEHNDSFVROWiOODSRWEDQEHNDSFVROD]
energiatakarékos mód. ¬76 oldal
A kamera automatikusan bekapcsol a hálózati adapter
csatlakoztatásakor vagy az akkumulátor behelyezésekor, ha az
/&'NpSHUQ\ĘNLYDQQ\LWYD
$NDPHUDHOVĘKDV]QiODWD
/&'NpSHUQ\Ę
1
$NDPHUDEHNDSFVROiViKR]Q\LVVDNLD]/&'NpSHUQ\ĘW
• A kamera automatikusan bekapcsol, ha kihajtja az LCD
NpSHUQ\ĘW
• +DNLQ\LWRWW/&'NpSHUQ\ĘYHONDSFVROMDEHDNDPHUiW
csukja be és nyissa ki újra.
2
A kamera kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a
Otth. ( JRPERWYDJ\FVXNMDEHD]/&'NpSHUQ\ĘW
+DHOĘV]|UKDV]QiOMDDNDPHUiWYDJ\YLVV]DiOOtWRWWDJ\iUL
pUWpNHNUHEHNDSFVROiVNRUPHJMHOHQLND]LGĘ]yQDEHiOOtWyNpSHUQ\Ę
9iODVV]DNLDI|OGUDM]LKHO\HWpViOOtWVDEHDGiWXPRWpVD]LGĘW
¬28 oldal
+DQHPiOOtWMDEHDGiWXPRWpVD]LGĘWD]LGĘ]yQDEHiOOtWy
NpSHUQ\ĘPLQGLJPHJMHOHQLNKDEHNDSFVROMDDNDPHUiW
25
#NCROķXGNGVGMCMCOGT¶XCN
$0ĥ.g'e6,0Ï'2..,9È/$6=7È6$
$=e5,17ė.e3(51<ė+$6=1È/$7$
$]]HPPyGN|QQ\HQiWYiOWKDWyD]/&'NpSHUQ\ĘQOiWKDWy
gombok megérintésével.
$]pULQWĘSDQHOVHJtWVpJpYHOHJ\HWOHQpULQWpVVHOHONH]GKHWLD
OHMiWV]iVWYDJ\DIHOYpWHOW(OĘV]|UWiPDVV]DPHJD]HJ\LNNH]pYHO
D]/&'NpSHUQ\ĘKiWXOMiW(]XWiQPHJpULQWKHWLDNpSHUQ\ĘQ
PHJMHOHQtWHWWYH]pUOĘHOHPHNHW
Átváltás felvételi módba
STBY módban érintse meg a Videó felvételi mód ( ) vagy a Fotó rögzítési
mód ( JRPERW$]DGRWWJRPEPHJQ\RPiViYDODPHJIHOHOĘPyGEDYiOWKDW
• Közvetlenül is átválthat a felvételi módba a Felvétel start/stop gombbal
lejátszás módban.
• A kívánt módba a “Smart Auto”, “Manual” (Kézi), vagy “Art Film”
/ķXÃU\HKNO gombokkal is átválthat a Home menüben.
STBY=/KP?
Megérintés
Átváltás lejátszás módba
A lejátszás módba az “Album” menüponttal is átválthat a Home menüben.
¬47 oldal
• Közvetlenül átkapcsolhat indexképes lejátszás nézetre a Lejátszás ( )
JRPEPHJpULQWpVpYHOD]/&'NpSHUQ\ĘQ
26
Smart Auto
Manual
Album
Settings
Art Film
A kiválasztani kívánt elemet finoman érintse meg az ujjával.
STBY=/KP?
#NCROķXGNGVGMCMCOGT¶XCN
Húzás
+~]]DD]XMMiWIHOOHEDOUDYDJ\MREEUDDNpSHUQ\ĘQDNtYiQWHOHP
vagy fájl kiválasztásához.
Váltás az információ-megjelenítési módok között
$NpSHUQ\ĘLQIRUPiFLyPHJMHOHQtWpVLPyGMDLN|]|WWDN|YHWNH]ĘN
V]HULQWYiOWKDW$]/&'NpSHUQ\ĘW|EEV]|ULPHJpULQWpVpYHO
váltogathat a teljes és a minimális megjelenítési módok között.
Teljes megjelenítési mód
STBY=/KP?
Minimális megjelenítési mód
•
•
1HUDJDVV]RQYpGĘIyOLiWD]/&'NpSHUQ\ĘUH
+DKRVV]DEELGHLJUDMWDKDJ\HJ\YpGĘIyOLiWD]/&'NpSHUQ\ĘQD
UDJDV]WyDQ\DJW|QNUHWHKHWLD]pULQWĘSDQHOW
•
)LJ\HOMHQUiKRJ\D]pULQWĘNpSHUQ\ĘKDV]QiODWDN|]EHQQHQ\RPMD
meg véletlenül az LCD panel mellett található gombokat.
$]/&'NpSHUQ\ĘQPHJMHOHQĘJRPERNpVNLMHO]pVHNDNDPHUDDNWXiOLV
felvételi/lejátszási állapotától függnek.
A kamera nem tudja értelmezni, ha egyszerre két vagy több pontot is
PHJpULQWDNpSHUQ\ĘQ(J\V]HUUHHJ\SRQWRWpULQWVHQPHJ
•
•
STBY
$IHOYpWHOLN|UOPpQ\HNWĘOIJJĘHQPHJMHOHQKHWQHNILJ\HOPH]WHWĘ
jelzések és üzenetek. ¬93~97 oldal
27
#NCROķXGNGVGMCMCOGT¶XCN
$=,'ė=Ï1$e6$'È780,'ė%(È//Ë7È6$
(/6ė$/.$/200$/
4
eULQWVHPHJD]LGĘ JRPERWpViOOtWVDEHD]LGĘWDNtYiQW
elem megérintésével és felfelé vagy lefelé húzásával.
Date / Time Set
$NDPHUDHOVĘEHNDSFVROiVDNRUEHNHOOiOOtWDQLDUpJLyV]HULQWL
GiWXPRWpVLGĘW
1
$NDPHUDEHNDSFVROiViKR]Q\LVVDNLD]/&'NpSHUQ\ĘW
• $]LGĘ]yQD“Home” (Otth.)) beállítása a lisszaboni és
ORQGRQLLGĘQDODSXODJUHHQZLFKLN|]pSLGĘV]HULQW
2
9iODVV]DNLDWHUOHWHWDWpUNpSUĘODEDO ) és jobb ( )
tgombok megérintésével, majd nyomja meg az ( ) gombot.
• Megjelenik a “Date/Time Set”NpSHUQ\Ę
5
Min
00
(OOHQĘUL]]HD]yUDEHiOOtWiViWPDMGpULQWVHPHJD]
gombot.
• (]]HODGiWXPLGĘEHiOOtWiVEHIHMH]ĘG|WW
)
Az év 2037-ig állítható be a based on the “Home” (Otth.)
menüpontban.
Állítsa a ő&CVG6KOG&KURNC[Œ
&¶VWOKFĝ menüpontot On (Be)
értékre. ¬68 oldal
A ( LNRQQDOD]LGĘyUiYDOHOĘEEUHiOOtWKDWy
•
Home
Hr
00
•
•
London,Lisbon
=)/6?,#0
3
%HpStWHWW~MUDW|OWKHWĘHOHP
Állítsa be a dátumot a kívánt elem megérintésével és felfelé
vagy lefelé húzásával.
Date / Time Set
Date
Month
•
•
Year
01 JAN 2011
A beépített elem újratöltése
•
•
28
$NDPHUDUHQGHONH]LNHJ\EHpStWHWW~MUDW|OWKHWĘHOHPPHODPHO\
PHJWDUWMDDGiWXPD]LGĘpVHJ\pEEHiOOtWiVRNpUWpNHLWDNDPHUD
kikapcsolása után is.
+DD]HOHPOHPHUODGiWXPpVLGĘYLVV]DiOOJ\iULDODSpUWpNUH
és újra fel kell tölteni az elemet. Ezután újra be kell állítani a
GiWXPRWpVD]LGĘW
$EHpStWHWWHOHPPLQGLJW|OWĘGLNKDDNDPHUDFVDWODNR]WDWYDYDQ
a hálózati adapterre, vagy ha az akkumulátor be van helyezve.
Ha a kamerát nem használja kb. 2 hétig, és nem csatlakoztatja
a hálózati adaptert, vagy az akkumulátort, az elem lemerül.
Ilyenkor töltse fel az elemet a hálózati adapter legalább 24 órára
W|UWpQĘFVDWODNR]WDWiViYDO
$ODSPĦYHOHWHNDNDPHUiYDO
A NYELV KIVÁLASZTÁSA
3
.LYiODV]WKDWMDDNpSHUQ\ĘQPHJMHOHQĘPHQNpVD]]HQHWHN
PHJMHOHQtWpVpQHNQ\HOYpW$Q\HOYEHiOOtWiVDDNDPHUD
NLNDSFVROiVDXWiQLVPHJPDUDG
eULQWVHPHJDNtYiQWQ\HOYHW
• *|UJHVVHIHOYDJ\OHD]/&'NpSHUQ\ĘWDPtJDNtYiQWQ\HOY
PHJMHOHQLN
>>/DQJXDJH
(QJOLVK
⦽ǎᨕ
)UDQoDLV
'HXWVFK
4
1
2
1\RPMDPHJD2WWK ( JRPERWŠpULQWVHPHJD³6HWWLQJV´
%HiOOtWiVRN Š ³*HQHUDO´ÈOWDOiQRV
• *|UJHVVHIHOYDJ\OHD]/&'NpSHUQ\ĘWDPtJD³*HQHUDO´
ÈOWDOiQRVPHQSRQWPHJMHOHQLN
$EHIHMH]pVKH]pULQWVHPHJD9LVV]D JRPERW
• $PHQpVD]]HQHWHNLQQHQWĘONH]GYHDNtYiQWQ\HOYHQ
MHOHQQHNPHJ
7iPRJDWRWWQ\HOYHN
⦽ǎᨕ
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska
Suomi
Norsk
Dansk
Polski
ýHãWLQD
Slovensky
Magyar
5RPkQă
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
ǼȜȜȘȞȚțȐ
Srpski
Hrvatski
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
Ɋɭɫɫɤɢɣ
፩ၭ)৿࿒፩ၭ*
፩ၭ)ߨ࿒፩ၭ*
瀌煓铅
ęðû
Türkçe
ÉULQWVHPHJD ³/DQJXDJH´
• *|UJHVVHIHOYDJ\OHD]/&'NpSHUQ\ĘWDPtJD ³/DQJXDJH´
PHQSRQWPHJMHOHQLN
>*HQHUDO
)RUPDW
English
'HIDXOW6HW
/DQJXDJH
'HPR
ON
•
•
•
$EHiOOtWKDWy³/DQJXDJH´OHKHWĘVpJHNHOĘ]HWHVpUWHVtWpVQpONO
YiOWR]KDWQDN
$Q\HOYEHiOOtWiVDD]DNNXPXOiWRUpVDKiOy]DWLDGDSWHUQpONOLV
PHJPDUDG
$GiWXPpVD]LGĘIRUPiWXPDDQ\HOYWĘOIJJĘHQHOWpUĘOHV]
29
Előkészületek a felvételkészítéshez
A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE (NEM TARTOZÉK)
Memóriakártya behelyezése
1
Csúsztassa és nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét az
ábra szerint.
1
Csúsztassa és nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét az
ábra szerint.
2
Tolja be a memóriakártyát a kártyafoglalatba, amíg egy halk
kattanást nem hall.
• *\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\DNiUW\DpULQWNH]ĘNOHIHOpQp]QHN
és a kamera az ábrán látható módon áll.
2
Óvatosan nyomja be a memóriakártyát, majd engedje el.
3
Csukja be a memóriakártya-foglalat fedelét.
3
Csukja be a memóriakártya-foglalat fedelét.
•
•
30
Memóriakártya kivétele
Az adatvesztés elkerülése érdekében kapcsolja ki a kamerát a Otth. (
YDJ\NLYpWHOHHOĘWW
1HHUĘOWHVVHDNiUW\iW$PHPyULDNiUW\DPDJiWyOXJULNNL
Ehhez a kamerához csak SD és SDHC kártyák használhatók.
A kompatibilitás függ a gyártótól és a típustól is.
) gomb megnyomásával és nyomva tartásával a memóriakártya behelyezése
'NĝMÃU\×NGVGMCHGNXÃVGNMÃU\ÈVÃUJG\
0(*)(/(/ė0(0Ï5,$.È57<$
KIVÁLASZTÁSA (NEM TARTOZÉK)
Kompatibilis memóriakártyák
Felhasználható memóriakártyák (1GB~32GB)
ËUiVYpGĘNDSFVROy
ËUiVYpGĘNDSFVROy
• Ehhez a kamerához az SD és SDHC kártyák használhatók.
Ajánlott az SDHC kártyák használata. Maximum 2GB-os
SD kártyák használhatók. A 2GB-nál nagyobb SD kártyák
PĦN|GpVHQHPJDUDQWiOWDNDPHUiEDQ
• Az MMC (Multi Media Card) és MMC Plus kártyák nem
használhatók.
<SD>
eULQWNH]ĘN
<SDHC>
eULQWNH]ĘN
• Kompatibilis memóriakártya-kapacitások: SD 1GB ~ 2GB,
SDHC 4GB ~ 32GB
• Filmfelvételhez, használjon olyan memóriakártyát, ami
támogatja a gyors írási sebességet (SDHC Class 6 kártya
esetén).
• Az SD/SDHC memóriakártyák mechanikus írásvédelmi
kapcsolóval rendelkeznek. A kapcsoló beállítása megvédi
DPHPyULDNiUW\iUDU|J]tWHWWIiMORNDWDYpOHWOHQW|UOpVWĘO$]
tUiVHQJHGpO\H]pVpKH]iOOtWVDDNDSFVROyWIHOVĘiOOiVEDD]
pULQWNH]ĘNLUiQ\iED$]tUiVYpGHOHPEHNDSFVROiViKR]SHGLJ
tolja az alsó állásba a kapcsolót.
5&*%
5GEWTG&KIKVCN*KIJ%CRCEKV[
memóriakártyák
• Az SDHC kártya az SD kártyák újabb (2.00-ás) verziója, amely
4GB-nál nagyobb kapacitású is lehet.
• Nem használható a jelenlegi SD-kompatibilis gazdaeszközökkel.
NVCN¶PQUGNĝXKI[¶\CVQUU¶IKVCP¶EUQMC
OGOÎTKCM¶TV[¶MMCNMCREUQNCVDCP
• A sérült adatok nem állíthatók helyre. A fontos adatokról
készítsen biztonsági mentést a számítógép merevlemezére.
• A készülék kikapcsolása vagy a memóriakártya eltávolítása
a formázás, törlés, felvétel vagy lejátszás folyamata közben
adatvesztéssel járhat.
• Ha a memóriakártyán tárolt fájl vagy mappa nevét
számítógépen változtatja meg, lehet, hogy a kamera nem
ismeri fel a módosított fájlt.
31
'NĝMÃU\×NGVGMCHGNXÃVGNMÃU\ÈVÃUJG\
A memóriakártya kezelése
• Az adatok elvesztésének elkerülése érdekében a memóriakártya
EHKHO\H]pVHYDJ\NLYpWHOHHOĘWWNDSFVROMDNLDNDPHUiW
• Formázza meg a memóriakártyát a készülékkel. Ha a
memóriakártyát számítógépen vagy másik készüléken formázta
meg, és ebben a készülékben formázás nélkül használja,
probléma adódhat a rögzítéssel és/vagy lejátszással. A
6DPVXQJQHPYiOODOIHOHOĘVVpJHWDU|J]tWHWWWDUWDOPDNLO\HQ
RNRNEyOW|UWpQĘVpUOpVppUW
• A memóriakártyákat formázni kell, ha újonnan vette azt, ha
már van rajta adat, amelyet a készülék nem ismer fel, vagy ha
másik készülékkel lettek elmentve rá az adatok. A formázás
minden adatot töröl a memóriakártyáról, és az adatok nem
állíthatók vissza.
• A memóriakártyák bizonyos élettartammal rendelkeznek. Ha
már nem tud újabb adatot rögzíteni, akkor le kell cserélnie a
memóriakártyát.
• A memóriakártya precíziós elektronikus adathordozó. Ne
KDMOtWVDPHJQHHMWVHOHpVQHWHJ\HNLHUĘVWpVHNQHN
• 1HKHO\H]]HQLGHJHQDQ\DJRWDPHPyULDNiUW\DpULQWNH]ĘLUH$]
pULQWNH]ĘNHWSXKDV]iUD]NHQGĘYHOWLV]WtWVDKDV]NVpJHV
• Ne ragasszon a kártyára mást, mint a kártya saját címkéjét, az
erre a célra fenntartott részre.
A kamerában az SD s SDHC kártyák használhatók!
Az adattárolási sebesség a gyártótól és a gyártási eljárástól
IJJĘHQHOWpUKHW
• SLC(egyszintes cella) rendszer: gyorsabb írási sebességet
WHV]OHKHWĘYp
• MLC (többszintes cella) rendszer: csak alacsony írási
sebességet támogat.
A legjobb eredmény eléréséhez használjon olyan
memóriakártyát, amely támogatja a gyorsabb írási sebességet.
9LGHyIHOYpWHOHHVHWpQHJ\DODFVRQ\DEEtUiVLVHEHVVpJĦ
memóriakártya használata nehézséget okozhat a videó
PHPyULDNiUW\iUDW|UWpQĘU|J]tWpVHVRUiQ
A felvétel során a képadatok el is veszhetnek. A rögzített
videó minden bitjének védelme érdekében a kamera a
PHPyULDNiUW\iQWiUROMDDILOPHWpVDN|YHWNH]ĘILJ\HOPH]WHWpVW
jeleníti meg:
ő.QYURGGFECTF2NGCUGTGEQTFCVCNQYGTTGUQNWVKQPŒ
#NCEUQP[UGDM¶TV[C*CU\PMKUGDDHGNDQPV¶UV
+DHONHUOKHWHWOHQKRJ\DODFVRQ\VHEHVVpJĦPHPyULDNiUW\iW
KDV]QiOMRQDIHOYpWHOIHOERQWiVDpVNpSPLQĘVpJHNLVHEEOHKHW
mint a beállított érték. ¬63 oldal
8J\DQDNNRUPLQpOMREEDIHOERQWiVpVDPLQĘVpJDQQiOW|EE
memóriára van szükség.
•
• Ne használjon sérült memóriakártyát.
• $PHPyULDNiUW\DJ\HUPHNHNWĘOWiYROWDUWDQGyPLYHONLVPpUHWH
miatt azt a gyermek lenyelheti.
32
•
•
$6DPVXQJQHPYiOODOMDDIHOHOĘVVpJHWDQHPUHQGHOWHWpVV]HUĦ
KDV]QiODWEyOHUHGĘDGDWYHV]WpVHNpUWEHOHpUWYHD3&YtUXViOWDO
okozottakat is.
$PR]JiVEyOpVVWDWLNXVHOHNWURPRVViJEyOHUHGĘDGDWYHV]WpV
elkerülése érdekében javasolt a memóriakártyát tokban tárolni.
Használat közben a kártya felmelegedhet. Ez normális jelenség,
QHPPĦN|GpVLKLED
'NĝMÃU\×NGVGMCHGNXÃVGNMÃU\ÈVÃUJG\
5|J]tWKHWĘIRWyNV]iPD
)(/9e7(/,,'ė.e6.$3$&,7È62.
$N|YHWNH]ĘWiEOi]DWEDQDU|J]tWKHWĘYLGHyKRVV]DNpVIRWyN
számai láthatók a memóriaméret és a felbontás függvényében.
Videó felvételekor vagy fotó rögzítésekor referenciaként
használhatók a videóhosszak és fotók számai.
5|J]tWKHWĘYLGHyKRVV]DN
Adattároló (KCRCEKV¶U
Adattároló (KCRCEKV¶U
Felbontás
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
4.9M 2944x1656
931
1861
3721
7440
9999
9999
2M 1920x1080
1173
2346
4654
9402
9999
9999
Felbontás
Full HD 1080/50i
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
8
15
30
61
125
253
HD 720/50p
11
21
42
86
177
357
SD 576/50p
32
63
126
254
521
1051
(Mértékegység: Képek körülbelüli száma)
1GB ⴊD[VGU#XCNÎUHQTO¶\¶UWV¶PKMCRCEKV¶U
GPPÃNMGXGUGDDNGJGVOKXGNCDGNUĝU\QHVXGTGNHQINCNXCNCOGPP[K
helyet a memóriából.
•
•
(Mértékegység: R|J]tWKHWĘSHUFHNN|UOEHOOLV]iPD
•
•
•
•
•
•
$WiEOi]DWEDQWDOiOKDWypUWpNHNDU|J]tWpVLN|UOPpQ\HNWĘOpVD
WpPiWyOIJJĘHQHOWpUKHWQHN
0LQpOMREEDNpSPLQĘVpJpVQDJ\REEDIHOERQWiVDQQiOW|EE
memóriára van szükség.
$NLVHEEIHOERQWiVpVURVV]DEENpSPLQĘVpJQ|YHOLDW|P|UtWpVL
DUiQ\WpVDU|J]tWKHWĘLGĘWGHDNpSPLQĘVpJHURVV]DEEOHV]
A bitsebesség automatikusan alkalmazkodik a felvételhez. Ennek
PHJIHOHOĘHQYiOWR]KDWDU|J]tWKHWĘLGĘLV
$*%QiOQDJ\REEPHPyULDNiUW\iNPĦN|GpVHQHPJDUDQWiOW
(J\V]HUUHPD[LPXP*%Q\LYLGHyU|J]tWKHWĘ
$PD[LPiOLVDQU|J]tWKHWĘIRWyNpVYLGHyNV]iPD
$+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyU|J]tWKHWĘKRVV]DDEHiOOtWiVRNWyOIJJ
33
(OĘNpV]OHWHNDIHOYpWHONpV]tWpVKH]
A KÉZPÁNT HASZNÁLATA
9H]pUOĘPDUNRODWNpWNH]HVPDUNRODW
A kamera bal illetve jobb kézzel is kényelmesen használható. A
funkció használatához állítsa a ³6ZLWFK*ULS´9H]pUOĘPDUNRODW
értékét “ON´ értékre a Beállítás menüben. ¬77 oldal
Állítsa be és rögzítse a csuklószíjat úgy, hogy a HD videokamera
stabil maradjon akkor is, amikor Ön megnyomja a )HOYpWHOLQGtWy
OHiOOtWy gombot a hüvelykujjával.
67%<>0LQ@
<A kamera tartása bal kézzel>
67%<>0LQ@
<A kamera tartása jobb kézzel>
•
•
34
Vegye figyelembe, hogy ha túl szoros a kézpánt, és úgy próbálja
PHJEHHUĘOWHWQLDNH]pWPHJVpUOKHWDNp]SiQWU|J]tWpVLSRQWMD
Amennyiben felvétel közben megváltoztatja a kapcsoló markolat
LUiQ\iWDIHOYpWHOHJ\LGĘUHPHJV]DNDGKDW
'NĝMÃU\×NGVGMCHGNXÃVGNMÃU\ÈVÃUJG\
$=/&'.e3(51<ė%(È//Ë7È6$
$V]pOHVIRUPiWXP~/&'NpSHUQ\ĘNLYiOyPLQĘVpJĦNpSHWDGD
felvételek megtekintésénél.
+DPHJIRUGtWMDpVEHFVXNMDD]/&'NpSHUQ\ĘWƒEDQ
elforgatva az objektív felé, a kamera automatikusan átvált
lejátszás módba.
$W~O]RWWIRUJDWiVW|QNUHWHKHWLDNpSHUQ\ĘU|J]tWĘSiQWMiW
$NpSHUQ\ĘUĘOD]XMMOHQ\RPDWRNpVV]HQQ\H]ĘGpVHNWLV]WDUXKiYDO
távolíthatók el.
1
$]XMMiYDOQ\LVVDNLD]/&'NpSHUQ\ĘW
• $NpSHUQ\ʃUDQ\tOLNNL
2
Forgassa el az LCD-t az objektív felé.
• Az LCD az objektív felé 180°-ban, hátrafelé pedig 90°-ban
forgatható. A kényelmesebb használathoz fordítsa át a
NpSHUQ\ĘWƒEDQD]REMHNWtYIHOpPDMGKDMWVDYLVV]DD
kamerába.
35
Felvételkészítési alapfunkciók
VIDEÓFELVÉTEL
2
A kamerával nagyfelbontású (HD) és standard felbontású (SD)
IHOYpWHOHNLVNpV]tWKHWĘNÈOOtWVDEHDNtYiQWIHOERQWiVWDIHOYpWHO
PHJNH]GpVHHOĘWW¬63 oldal
•
•
•
Nyomja meg a Felvétel start/stop gombot.
• Megjelenik a felvétel jelzés ( ), és leindul a felvétel.
=/KP?
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a videó felvételi módot. ¬26 oldal
Nyissa ki az objektívfedelet az Objektív nyitás/zárás kapcsolóval.
¬16 oldal
3
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a Felvétel start/stop
gombot.
A felvétel szüneteltetése
A készüléken lehetséges videófelvétel közben pillanatnyi szünetet
tartani. Ezzel a funkcióval kedvenc jeleneteit egyetlen videóban
rögzítheti.
) gomb megérintésével
$IHOYpWHOD]/&'NpSHUQ\ĘQD6]QHW
)
V]QHWHOWHWKHWĘ$IRO\WDWiVKR]pULQWVHPHJ~MUDD)HOYpWHO
gombot.
=/KP?
1
36
Állítsa be a rögzíteni kívánt témát.
• +DV]QiOMDD]/&'NpSHUQ\ĘW
• $WpPDPpUHWHD]/&'NpSHUQ\ĘQWDOiOKDWyZoom
V¶TEU¶XCN vagy Zoom ( ) gombbal állítható be. ¬40 oldal
(GNXÃVGNMÃU\ÈVÃUKCNCRHWPMEKÎM
•
•
•
•
+DD]iUDPHOOiWiVPHJV]DNDGDIHOYpWHON|]EHQHOĘIRUGXOKDW
hogy a videó rögzítése nem sikerül, vagy nem lehet szerkeszteni.
$6DPVXQJQHPYiOODOIHOHOĘVVpJHWDPHPyULDNiUW\DKLEiMiEyO
HUHGĘNiURNpUWQRUPiOIHOYpWHOYDJ\OHMiWV]iVN|]EHQ
A sérült adatok nem állíthatók vissza.
Ne kapcsolja ki a kamerát, és ne távolítsa el a memóriakártyát,
DPtJtUiVW|UWpQLND]DGDWKRUGR]yUD(OOHQNH]ĘHVHWEHQ
tönkremehet az adathordozó, vagy az azon található adatok.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A videók H.264 (MPEG-4.AVC) tömörítési eljárással kerülnek
rögzítésre.
$IHOHVOHJHVHQHUJLDIRJ\DV]WiVPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQDIHOYpWHO
befejezése után vegye ki az akkumulátort.
$]LQIRUPiFLyNNLMHO]ĘQW|UWpQĘPHJMHOHQtWpVpKH]WHNLQWVHPHJD
17 oldalt.
$N|UOEHOOLIHOYpWHOLLGĘNHWDROGDORQPXWDWMXNEH
$KDQJRWDYLGHRNDPHUDHOHMpEHEHpStWHWWEHOVĘV]WHUHyPLNURIRQ
rögzíti. Figyeljen rá, hogy ne takarja el a mikrofont.
)RQWRVIHOYpWHONpV]tWpVHHOĘWWHOOHQĘUL]]HDIHOYpWHOLIXQNFLyW
pVHOOHQĘUL]]HQLQFVHEiUPLO\HQSUREOpPDDKDQJpVDNpS
rögzítésével.
A felvétel közben használható funkciókról a 50~57 oldalakon
olvashat.
Ha felvétel közben megszakad a tápkábeles/akkumulátoros
áramellátás, vagy ha a felvétel nem lehetséges, akkor a rendszer
átvált adatvisszaállító üzemmódba. Az adatok visszaállítása
N|]EHQPiVPĦYHOHWQHPKDMWKDWyYpJUH+DDIHOYpWHOLLGĘU|YLG
volt, az adatok helyreállítása nem feltétlenül lesz sikeres.
$]/&'NpSHUQ\ĘIpQ\HUHMHDPHQEHQEHiOOtWKDWy$]/&'IpQ\HUĘ
módosítása nincs hatással a felvételekre. ¬67 oldal
$]/&'NpSHUQ\ĘQOiWKDWyPHQEHiOOtWyJRPERNQHP
befolyásolják a felvételeket.
A Otth. ( ) gomb nem használható videófelvétel közben.
Ha csendes környezetben készít videót, a mikrofon érzékenysége
PHJQĘH]pUWW|EEN|UQ\H]HWL]DMWIRJU|J]tWHQL$PHJQ|YHNHGHWW
PLNURIRQpU]pNHQ\VpJD]RRPPĦN|GpVpQHN]DMiWLVU|J]tWKHWLD
zoom mechanizmusét stb.).
Ha beltérben vagy sötét helyeken készít felvételt, az ISO
érzékenységet a készülék automatikusan beállítja. InterferenciaHIIHNWXVWKR]KDWOpWUHDNpSHQpVHOĘIRUGXOKDWKRJ\QHPOHKHW
PHJMHOHQtWHQLDV|WpWKHO\HNHQNpV]OWIHOYpWHOHNHWPHJIHOHOĘHQ
Javasoljuk az éjszakai felvételekhez professzionális készülékek,
például infravörös készülék használatát.
A kép remeghet, ha a Remegés elleni funkció be van kapcsolva,
és a készülék állványra vagy fix helyre van rögzítve. Kapcsolja ki a
Remegés elleni funkciót, ha a készüléket állványra rögzíti.
37
(GNXÃVGNMÃU\ÈVÃUKCNCRHWPMEKÎM
)27Ï..e6=Ë7e6(
)RWyNNpV]tWKHWĘNpVWiUROKDWyND]DGDWKRUGR]yQ$IHOYpWHONpV]tWpV
HOĘWWiOOtWVDEHDNtYiQWIHOERQWiVWpVNpSPLQĘVpJHW¬63 oldal
•
•
•
2
,JD]tWVDDWpPiWD]/&'NpSHUQ\ĘN|]HSpUHpVQ\RPMDOHD
Felvétel start/stop gombot.
Felhangzik a zárhang és a fotót rögzíti a készülék.
•
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a fotó felvételi módot. ¬26 oldal
Nyissa ki az objektívfedelet az Objektív nyitás/zárás kapcsolóval.
¬16 oldal
Ne kapcsolja ki a kamerát, és ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg
írás történik az adathordozóra.
•
•
•
•
•
•
1
38
Állítsa be a rögzíteni kívánt témát.
• +DV]QiOMDD]/&'NpSHUQ\ĘW
• $WpPDPpUHWHD]/&'NpSHUQ\ĘQWDOiOKDWyZoom
V¶TEU¶XCN vagy Zoom ( ) gombbal állítható be. ¬40 oldal
$U|J]tWKHWĘIRWyNV]iPDDIHOYpWHOLN|UOPpQ\HNWĘOpVD
felbontástól függ. ¬33 oldal
Fotók készítése során hangrögzítés nem történik.
/&'NpSHUQ\ĘIpQ\HUHMpQHNEHiOOtWiVDDPHQEHQ(]DU|J]tWHWW
felvételt nem befolyásolja. ¬67 oldal
$NpSHUQ\ĘQPHJMHOHQĘLQIRUPiFLyNUyODROGDORQROYDVKDW
A felvétel közben használható funkciókról a 50~57 oldalakon
olvashat.
A képfájlok megfelelnek a DCF (Design rule for Camera File system)
szabványnak, amelyet a JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) szövetség hozott létre.
(GNXÃVGNMÃU\ÈVÃUKCNCRHWPMEKÎM
(*<6=(5ĥ)(/9e7(/.(='ė.6=È0È5$
(SMART AUTO)
Éjszakai felvétel készítésekor jelenik meg. (Éjszakai)
Tájkép-felvételek készítése háttérvilágítással. (Háttérfény)
A felhasználóbarát SMART AUTO funkció automatikusan végzi el
DIHOYpWHOKH]V]NVpJHVEHiOOtWiVRNDWtJ\H]DNH]GĘNV]iPiUD
legjobban használható mód.
1
Portrék készítésekor jelenik meg. (Portré)
Nagyon világos jelenet rögzítése. (Fehér)
Nyomja meg az Otth. (
Auto” gombot.
•
) gombot Š érintse meg a “Smart
$]/&'NLMHO]ĘQPHJMHOHQLND6PDUW$XWR
Kültéri felvétel készítésekor jelenik meg. (Tájkép)
Közeli felvételek készítésekor jelenik meg. (Makró)
) ikon.
Égbolt fényképezésekor jelenik meg. (Kék ég)
Smart Auto
Manual
Album
Settings
(UGĘVWHUOHWHNIpQ\NpSH]pVHNRUMHOHQLNPHJ7HUPpV]HWHV]|OG
Art Film
Naplemente fényképezésekor jelenik meg. (Naplemente)
2
Állítsa be a témát a képen.
• A kamera automatikusan felismeri a témát az élesség
beállításakor.
• $]/&'NpSHUQ\ĘQPHJMHOHQLNDWpPiQDNPHJIHOHOĘLNRQ
STBY=/KP?
3
Videó vagy fotó rögzítéséhez nyomja meg a Felvétel start/
stop gombot.
4
A Smart Auto mód kikapcsolásához nyomja meg a Otth. (
gombot. Š érintse meg a “Manual” (Kézi) gombot.
•
•
•
•
)
Az Smart Auto módban szinte minden beállítást a kamera végez
el. A funkciók manuális használatához és beállításához válassza a
“Manual” (Kézi)PyGRWD+RPHPHQEĘO
Ha a kamera nem ismert fel témát, akkor az alapbeállításokat
használja ( ).
(OĘIRUGXOKDWKRJ\DNDPHUDQHPLVPHULIHODWpPiWD
N|UOPpQ\HNWĘOIJJĘHQSpOGiXOUHPHJpVPHJYLOiJtWiVYDJ\D
tárgytávolság miatt.
$]DUFRNLUiQ\iWyOYDJ\YLOiJRVViJiWyOIJJĘHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\
a kamera nem ismeri fel a portré módot.
39
(GNXÃVGNMÃU\ÈVÃUKCNCRHWPMEKÎM
A ZOOM HASZNÁLATA
T: Telefotó
A kamera 10x-es motoros zoom és digitális zoom használatát
WHV]LOHKHWĘYpD<QQOV¶TEU¶XCN, vagy a Zoom ( ) gombbal az
/&'NpSHUQ\ĘQ
T: Nagyított kép rögzítése
(telefotó)
W1DJ\OiWyV]|JĦIHOYpWHO
rögzítése (nagylátószög)
STBY=/KP?
Közelítéshez
Forgassa a <QQOV¶TEU¶V a T (telefotó) irányába. Vagy érintse meg
a Zoom ( ) gombot, majd érintse meg a Telefotó ( ) gombot.
• $WiYROLWpPDIRNR]DWRVDQN|]HOHEENHUOpVU|J]tWKHWĘ
• $OHJHUĘVHEE]RRPV]RURVQRUPiOPyGEDQ
W: Nagylátószög
•
•
•
Távolításhoz
40
Forgassa a <QQOV¶TEU¶V a W (nagylátószög) irányába. Vagy érintse
meg a Zoom ( ) gombot, majd érintse meg a Nagylátószög ( )
gombot.
• A téma távolodik.
• A legkisebb zoom arány a téma eredeti mérete zoom ki állásban.
•
•
•
$]RSWLNDL]RRPKDV]QiODWDQHPURQWMDDNpSPLQĘVpJpWpVWLV]WDViJiW
Ha elérte az optikai zoom határát, használhatja a digitális zoom-ot.
¬65 oldal
Az élesség instabillá válhat, ha gyors zoom mozgásokat használ,
YDJ\W~OPHVV]HOHYĘWpPiUDiOOtWMDD]RRPRW,O\HQNRUKDV]QiOMDD
kézi élességállítást. (Csak videó f elvételi mód) ¬53 oldal
A legkisebb távolság a kamera és a céltárgy között éles fókuszt
megtartva kb. 1cm nagy látószög esetén, illetve 1m telefotó
állásban. Ha közeli felvételt szeretne készíteni nagylátószögben,
használja a Tele makró módot. ¬64 oldal
A zoom gyakori használata növeli az energiafogyasztást.
A Zoom kar vagy Zoom gombok használatának a zaja is rákerülhet
a felvételre.
Lejátszási funkciók
A LEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD VÁLTÁSA
A lejátszás módba az “Album” menüponttal is átválthat a Home menüben. Közvetlenül átkapcsolhat indexképes lejátszás nézetre a Lejátszás ( ) gomb
PHJpULQWpVpYHOD]/&'NpSHUQ\ĘQ
• Az indexképes nézetben kiemelten jelenik meg a legutóbb létrehozott fájl.
• Az indexképes megjelenítési opciók a legutóbb használt készenléti mód alapján lesznek kiválasztva. A videó és fotó indexképes megjelenítések között a
Videó indexképes nézet ( ) és Fotó indexképes nézet ( JRPERNPHJpULQWpVpYHOYiOWKDWiWD]/&'NpSHUQ\ĘQ
#OķMÑFÃUKOÎFQMX¶NV¶UC
$OHMiWV]iVLPyGRNN|]|WWD]/&'NpSHUQ\ĘQOHYĘJRPERNPHJpULQWpVpYHOYiOWKDWiWDN|YHWNH]ĘiEUiNV]HULQW
A Lejátszás (
) gomb használata
STBY =/KP?
<Videó indexképes nézet>
A Otth. (
) gomb használata
Smart Auto
Manual
Album
Settings
Art Film
<Otth. menü>
•
•
<Fotó indexképes nézet>
<Videó indexképes nézet>
A kívánt indexképes megjelenítési módot a “Thumbnail” (Indexképes)PHQSRQW%HiOOtWiVRNPHQEĘOYDOyNLYiODV]WiViYDOYDJ\D=RRPWiUFViYDO
választhatja ki. ¬65 oldal
Lejátszás módból felvételi módba a Felvétel start/stop gombbal válthat át.
41
.GL¶VU\¶UKHWPMEKÎM
VIDEÓK LEJÁTSZÁSA
$U|J]tWHWWYLGHyNPHJMHOHQtWKHWĘNLQGH[NpSHVQp]HWEHQ,WW
gyorsan megkeresheti a lejátszani kívánt videót, és elindíthatja a
lejátszást.
•
•
1
Videók keresése többféle módon
A kívánt indexkép
megkereséséhez görgesse
D]/&'NpSHUQ\ĘWIHOIHOp
illetve lefelé.
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a videó lejátszási módot. ¬41 oldal
Érintse meg a kívánt videót.
• A kamera lejátssza a kíválasztott videót.
Lejátszás szüneteltetése
N|]EHQD]HOĘ]ĘYDJ\
N|YHWNH]ĘIiMOUDYDOy
lépéshez húzza a képet
jobbra vagy balra az LCD
NpSHUQ\ĘQ
2
A lejátszás félbeszakításához és az indexképekhez való
visszatéréshez érintse meg az Indexképes nézet (
) gombot.
A
42
A kívánt videószakaszra
való lépéshez érintse meg
a kívánt pontot vagy húzza
a mutatót jobbra vagy balra
DOHMiWV]iVIRO\DPDWMHO]ĘQ
D]/&'NpSHUQ\ĘQ
A
.GL¶VU\¶UKHWPMEKÎM
Fotó lejátszás közben ne kapcsolja ki a kamerát, és ne vegye ki a
memóriakártyát. Ezzel sérülhetnek az adatok.
•
•
•
•
•
•
$OHMiWV]iVHONH]GpVHNLVLGĘEHWHOKHWDYLGHyPpUHWpWĘOpV
NpSPLQĘVpJpWĘOIJJĘHQ
$NDPHUDQHPIHOWpWOHQOMiWVV]DOHDN|YHWNH]ĘYLGHyIiMORNDW
- Egyéb eszközökön rögzített videók.
$NDPHUDiOWDOQHPIHOLVPHUKHWĘIRUPiWXP~YLGHyIiMORN
Videó lejátszás közben többféle lejátszási opció is használható.
¬44 oldal
A lejátszási beállítások a “Video Play Option” (Videó lejátsz.
QREKÎ menüben adhatók meg. ¬66 oldal
A rögzített videók TV-n és számítógépen is lejátszhatók.
¬80~82, 86~92 oldal
Ha lejátszás közben megérinti a MENU ( ) gombot, vagy
megnyomja a Otth. ( ) gombot, a lejátszás félbeszakad, és
PHJMHOHQLNDPHQNpSHUQ\Ę
+DQJHUĘEHiOOtWiVDYLGHyOHMiWV]iVDDODWW
Videó lejátszása közben a hang a kamera beépített hangszórójából
lesz hallható.
1
eULQWVHPHJD+DQJHUĘ
JRPERWD]/&'NpSHUQ\ĘQ
A
2
A(
)/(
JRPERNNDODKDQJHUĘQ|YHOKHWĘFV|NNHQWKHWĘ
A
10
•
•
$KDQJHUĘ³a´N|]|WWiOOtWKDWyEH$³´EHiOOtWiVQiOQHP
hallható hang.
Ha a kamera TV-hez van csatlakoztatva, nem hallatszik hang a
kamera hangszórójából.
43
.GL¶VU\¶UKHWPMEKÎM
.O|QE|]ĘOHMiWV]iVLPĦYHOHWHN
Lejátszás / Szünet / Stop
• A Lejátszás és a Szünet váltogatható a Lejátszás (
)/
) gomb megérintésével lejátszás közben.
Szünet (
) gomb megérintésével leállíthatja a
• A Indexképes nézet (
lejátszást és visszatérhet az indexképes nézethez.
A
Felvétel átugrása
Lejátszás közben érintse meg az Eggyel hátra (
(JJ\HOHOĘUH
) gombot.
(
• $](JJ\HOHOĘUH JRPEEDOHONH]GĘGLNDN|YHWNH]ĘYLGHy
lejátszása.
) gomb megérintésével az adott videó
• Az Eggyel hátra (
OHMiWV]iVDHO|OUĘONH]GĘGLN+DD]HJJ\HOKiWUDJRPERW )
DMHOHQHWNH]GHWpWĘOmásodpercen belül érinti meg, akkor
YLVV]DOpSD]HOĘ]ĘYLGHyUD
• Tartsa rajta az ujját az Eggyel hátra (
(JJ\HOHOĘUH )
gombon a kívánt videó gyors kikereséséhez. Amikor leveszi
UyODD]XMMiWHONH]GĘGLNDNLYiODV]WRWWYLGHyOHMiWV]iVD
Lassú lejátszás
Keresés a felvételben
A kép kimerevítésekor a Lassan hátra ( /DVVDQHOĘUH )
JRPEPHJpULQWpVpYHOFV|NNHQWKHWĘDOHMiWV]iVVHEHVVpJH
• /DVV~KiWUDHOĘUHOHMiWV]iVVHEHVVpJH[t x1/4 t x1/8 t x1/2
A
Lejátszás közben a Keresés hátra (
.HUHVpVHOĘUH )
JRPERNNDOQ|YHOKHWĘDOHMiWV]iVVHEHVVpJH
• 536NHUHVpVKiWUDIHOp)36NHUHVpVHOĘUHVHEHVVpJHN
x2 t x4 t x8 t x2
A
.GL¶VU\¶UMÃRMQEM¶PMÃPV
A kép kimerevítése után a Kép léptetés hátra (
) / Kép léptetés
HOĘUH JRPEEDODIHOYpWHONpSNRFNiQNpQWOpSWHWKHWĘKiWUD
YDJ\HOĘUH
•
44
•
Érintse meg a Lejátszás (
JRPERWDQRUPiOVHEHVVpJĦ
lejátszáshoz.
+DQJFVDNQRUPiOVHEHVVpJĦOHMiWV]iVNRUKDOOKDWy
.GL¶VU\¶UKHWPMEKÎM
FOTÓK MEGTEKINTÉSE
Fotók keresése többféle módon
$U|J]tWHWWIRWyNPHJWHNLQWpVHVRUiQNO|QE|]ĘPĦYHOHWHN
YpJH]KHWĘN
•
•
1
A kívánt indexkép
megkereséséhez görgesse
D]/&'NpSHUQ\ĘWIHOIHOp
illetve lefelé.
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a fotó lejátszási módot. ¬41 oldal
Érintse meg a kívánt fotó indexképét.
• $NDPHUDPHJMHOHQtWLDNtYiQWIRWyWWHOMHVNpSHUQ\Ę
méretben.
$]HOĘ]ĘYDJ\N|YHWNH]Ę
fájlra való lépéshez húzza
a képet jobbra vagy balra
D]/&'NpSHUQ\ĘQ
2
Az indexképekhez az Indexképes nézet (
vissza.
A
) gombbal léphet
Lejátszás közben ne kapcsolja ki a kamerát, és ne vegye ki a
memóriakártyát. Ezzel sérülhetnek az adatok.
•
•
$IRWyEHW|OWpVHDPpUHWWĘOpVDNpSPLQĘVpJWĘOIJJĘHQHOWpUĘLGHLJ
tarthat.
$NDPHUDQHPIHOWpWOHQOMHOHQtWLPHJDN|YHWNH]ĘIRWyIiMiORNDW
- Egyéb eszközökön rögzített fotók.
$NDPHUDiOWDOQHPIHOLVPHUKHWĘIiMOIRUPiWXP~QHP'&)
kompatibilis) fotók.
45
.GL¶VU\¶UKHWPMEKÎM
A diavetítés használata
Nagyítás fotók lejátszása közben
Elindíthat diavetítést háttérzenével.
A megjelenített kép kinagyítható.
1
1
Érintse meg a kívánt fotót.
• A kiválasztott fotó megjelenik teljes nagyságban.
2
A nagyítást a <QQOV¶TEU¶XCN állíthatja be.
• A nagyítás középpontja a fotó közepe.
• A zoom x1.1 és x8.0 között használható.
3
$QDJ\tWRWWIRWyQEHOOD]/&'NpSHUQ\ĘIHOOHEDOMREE
irányú húzásával mozoghat.
Érintse meg a Diavetítés (
) gombot lejátszás közben.
A diavetítés az aktuális fotóval indul.
$GLDYHWtWpVV]QHWHOWHWpVpKH]pULQWVHPHJD]/&'NLMHO]ĘW
bárhol.
•
•
A
Kinagyított rész
X 1.3
2
A diavetítés leállításához érintse meg a Vissza (
) gombot.
A
4
A félbeszakításhoz érintse meg a Vissza (
•
•
•
•
46
A beállításokban megadott opciókkal elindul az összes fotó
folyamatos megjelenítése. ¬66 oldal
$KiWWpU]HQHKDQJHUHMpWD+DQJHUĘ ) gombbal állíthatja be, ha
a diasorozathoz zene is tartozik.
) gombot.
Egyéb eszközökön rögzített, vagy számítógépen szerkesztett fotók
nem nagyíthatók.
A lejátszás közbeni nagyításnál nem választható ki másik kép.
A menüelemek használata
A MENÜK HASZNÁLATA
$2WWKPHQEHQNO|QE|]ĘIXQNFLyNDWKDV]QiOKDWpVPHJDGKDWMD
a beállításokat. A Otth. menüben ötféle kategória van és minden
kategóriában almenük is találhatók.
3
Válassza ki a kívánt elemet, és adja meg a kívánt beállításokat.
A példában a “Manual” (Kézi) mód Fehér-egyensúly
funkcióját mutatjuk be.
•
STBY=/KP?
9JKVG$CNCPEGAuto
Kategóriák
Smart Auto
A Otth. (
1
) menü használata
Nyomja meg a Otth. (
megjelenítéséhez.
JRPERWD+RPHPHQNpSHUQ\Ę
Manual
Album
Settings
Art Film
Jelenetek körülményeinek beállítása.
¬50~53 oldal
Art Film
Szórakoztató és egyedi megjelenés beállítása.
¬54~57 oldal
Settings
•
2
Érintse meg a kívánt kategóriát a Otth. menüben.
• Megjelennek a kiválasztott kategória elemei.
• A “Smart Auto” kiválasztásával beléphet a Smart Auto módba.
• Az “Album” kiválasztásával a felvétel indexképes nézete
MHOHQtWKHWĘPHJLPDJHLVVZLWFKHGWR
Átváltás Smart Auto módba. ¬39 oldal
Manual
Album
Smart Auto
(WPMEKÎM
•
Lejátszás és szerkesztés elemei. ¬58~62 oldal
Egyéb beállítások (felvétel, lejátszás,
megjelenítés, csatlakoztatás, általános) elemei
¬63~79 oldal
$+RPHPHQSRQWMDLEyOQHPPLQGHJ\LNKDV]QiOKDWyHJ\LGĘEHQ
illetve némelyik szürkítve jelenhet meg. További információk a
Hibakeresésnél, a 103. oldalon.
A könnyebb megértés kedvéért az összes menübeállítást a
OHJHJ\V]HUĦEEPyGRQPXWDWMXNEH$PHQEHiOOtVWiVPyGMDD
IHOKDV]QiOyiOWDONLYiODV]WRWWPHQRSFLyNQDNPHJIHOHOĘHQHOWpUĘOHKHW
47
A menüelemek használata
MENÜPONTOK
• $PHQEHQHOpUKHWĘHOHPHND]]HPPyGWyOIJJQHN
• $PHQSRQWRNKDV]QiODWiKR]ODSR]]RQDPHJIHOHOĘROGDODNUD
0ĦYpV]ILOPPHQHOHPHL
Manuális menü elemei
• : EOpUKHWĘ
X : NHPHOpUKHWĘ
Üzemmód
Video
Fotó
Alapértelmezett
érték
Oldal
White Balance
(Fehéregyensúly)
•
•
Auto
50
EV
•
•
0
51
Back Light
(Háttérvilágítás)
•
•
Off (Ki)
51
Self Timer (Önkioldó)
X
•
Off (Ki)
52
Super C.Nite
•
X
Normal (Normál)
52
Pontjai
• : EOpUKHWĘ
X : NHPHOpUKHWĘ
Üzemmód
Video
Fotó
Alapértelmezett
érték
Oldal
)DGHUÈWWĦQpV
•
X
Off (Ki)
54
Time Lapse REC
+,GĘN|]Ħ
Digital Effect
(Digitális effektus)
•
X
Off (Ki)
55
•
•
Off (Ki)
57
Pontjai
Album menü elemei
Video
Üzemmód
Pontjai
Delete (Törlés)
48
Cont. Shot
(Sorozatfelvétel)
X
•
Off (Ki)
53
Focus (Fókusz)
•
X
Auto
53
Protect
(Védelem)
Divide
(Felosztás)
Combine
(Egyesítés)
File Info
(Fájl adatok)
Fotó
Alapérte
lmezett
érték
Oldal
•
-
58
X
•
OFF
59
X
X
-
60
X
X
X
-
61
•
X
•
-
62
Indexképes
nézet
Egyképes
Egyképes
nézet
Indexképes
nézet
•
•
•
X
•
X
•
•
X
nézet
A menüelemek használata
A Beállítás menü pontjai
Alapértelmezett
érték
Pontjai
Shooting
(Képkészítés)
Video Resolution
(Videó felbontás)
Photo Resolution
(Fotó felbontás)
OIS Duo
Tele Macro
2NC[DCEM
(Lejátszás)
Display
(Megjelenítés)
%QPPGEVKXKV[
(Csatlakoztath
atóság)
Digital Zoom
(Digitális zoom)
Thumbnail
(Indexképes)
Video Play Option
(Videó lejátsz.opció)
Slide Show Option
(Diavetítés beáll.)
LCD Brightness
/&'IpQ\HUĘ
Guideline
(Segédvonalak)
Date/Time Display
'iWXPLGĘ
TV Display
79NpSHUQ\Ę
HDMI TV Out
(HDMI TV kimenet)
Auto LCD Off
(Auto LCD kikapcsolás)
PC Software
(PC szoftver)
USB Connect
(USB csatl.)
TV Connect Guide
(TV csatlakoztatási
segédlet)
Anynet+(HDMI-CEC)
Full HD 1080/50i
4.9M 2944X 1656
OFF
63
63
64
OFF
64
ON
65
3X3
65
Play All
(Összes lejátszása)
66
-
66
-
67
Off (Ki)
67
Off (Ki)
68
ON
Auto
ON
68
69
Alapértelmezett
érték
Oldal
Card Info (Kártyainfo)
-
72
File No. (Fájl száma)
Series (Sorozat)
72
7LPH=RQH,GĘ]yQD
Home (Otth.)
73
Date/Time Set
01/JAN/2011 00:00
73
Date Type
(Dátumtípus)
01/JAN/2011
73
7LPH7\SH,GĘWtSXV
24 Hr (24 ó)
74
ON
74
Pontjai
Oldal
General
(Általános)
Beep Sound
(Hangjelzés)
Shutter Sound
(Zárhang)
Auto Power Off
(Auto kikapcs.)
Quick On STBY
(Gyors bekapcs.)
Switch Grip
9H]pUOĘPDUNRODW
ON
75
5 Min (5 perc)
75
Off
76
ON
77
Format (Formázás)
-
77
Default Set
(Alapbeállítás)
-
78
Language
English
78
Demo
ON
79
69
ON
70
Mass Storage
(Tömegtár)
70
-
71
ON
71
Ezek az elemek és alapértelmezett értékek külön értesítés nélkül
változhatnak.
49
További felvételi funkciók
White Balance (Fehéregyensúly)
A fehéregyensúlyról
$NpSV]tQHDIpQ\IRUUiVWtSXViWyOpVPLQĘVpJpWĘOIJJ+D
UHDOLV]WLNXVV]tQĦNpSHWV]HUHWQHNDOLEUiOMDDIHKpUHJ\HQV~O\WD
PHJIHOHOĘIpQ\IRUUiVNLYiODV]WiViYDO
$IHKpUHJ\HQV~O\EHiOOtWiViYDOWHUPpV]HWHVV]tQHNpUKHWĘNHOtJ\D
valóságban fehér tárgyak fehérek lesznek a felvételen is. A fehéregyensúly
EHiOOtWiVDNRUILJ\HOHPEHNHOOYHQQLDIpQ\IRUUiV³V]tQKĘPpUVpNOHWpW´DPHO\
DODWWDPHJYLOiJtWiVUHODWtYKĘPpUVpNOHWHpUWHQGĘ
1
2
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Manual”
) gombot.
(Kézi) pontot p érintse meg a Fehéregyensúly (
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
A fehéregyensúly kézi beállítása
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot périntse meg a “Manual”
) gombot
(Kézi) pontot p érintse meg a Fehéregyensúly (
) gombot.
p érintse meg a Egyedi FE (
• Megjelenik a “( 5GV9JKVG$CNCPEGŒ
(GJÃTGI[GPUÕN[
beállítása.) ikon.
2
Töltse ki a képet egy fehér tárggyal, és érintse meg a ( ) gombot.
• A kamera eltárolja a fehéregyensúly-beállítást.
• $WiUROWIHKpUHJ\HQV~O\EHiOOtWiVDOHJN|]HOHEELIHOYpWHOWĘO
érvényes.
STBY=/KP?
9JKVG$CNCPEGAuto
Az almenük pontjai
•
•
•
•
•
•
A fehérgyensúlyt automatikusan a felvétel környezetének
N|UOPpQ\HLWĘOIJJĘHQiOOtWMDEH
Daylight (Napfény) ( Használja kültéren normál nappali fényben.
$NOWpULIpQ\YLV]RQ\RNQDNPHJIHOHOĘHQ
állítja be a fehéregyensúlyt.
%NQWF[
(GNJĝU
)HOYpWHOiUQ\pNEDQYDJ\IHOKĘVLGĘEHQ
(NWQTGUEGPV
(ÃP[EUĝ
Felvétel fluoreszcens megvilágítás
esetén.
Tungsten (Izzólámpa) ( Felvétel halogén és izzólámpás
megvilágítás esetén.
Custom WB (Egyedi FE) ( Manuálisan beállíthatja a
fehéregyensúlyt a fényforrásnak vagy
DN|UOPpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQ
Auto (
•
•
•
•
•
50
$IHKpUHJ\HQV~O\Np]LEHiOOtWiVDNRUKDV]QiOMRQDNpSHWEHW|OWĘIHKpU
WiUJ\DWHOOHQNH]ĘHVHWEHQDU|J]tWHWWpUWpNQHPOHV]PHJIHOHOĘ
A megadott beállítás a legközelebbi módosításig érvényben marad.
Normál kültéri felvételkészítés során az “Auto” beállítás jobb
eredményt biztosíthat.S
A tiszta és precíz beállításhoz kapcsolja ki a digitális zoom funkciót.
¬65 oldal
Állítsa vissza alapértékre a fehéregyensúlyt, ha a fényviszonyok
változnak.
6QX¶DDKHGNXÃVGNKHWPMEKÎM
EV (Expozíciós érték)
Back Light (Háttérvilágítás)
$N|UQ\H]ĘIpQ\LQWHQ]LWiViWyOIJJĘHQDYLGHyNpVIRWyNW~O
sötétek vagy világosak lehetnek. Ilyenkor az expozíció
EHiOOtWiViYDOMREEPLQĘVpJpUKHWĘHO
Ha a téma hátulról van megvilágítva, ez a funkció kompenzálja a
megvilágítást, hogy a téma ne legyen túl sötét.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Manual”
) gombot.
(Kézi) pontot p érintse meg az EV (
2
A rekeszérték beállításához használja a csökkentés (
növelés ( ) gombokat.
•
) és
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Manual”
) gombot.
(Kézi) pontot p érintse meg a Háttérvilágítás (
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
STBY=/KP?
A beállítható értékek -2.0 és +2.0 között vannak
$CEM.KIJVOff
STBY=/KP?
'80
Az almenük pontjai
•
•
Az EV (Expozíciós érték) magyarázata
Az expozíciós érték az a fénymennyiség, amely a fényérzékeny
KRUGR]yUDNpSpU]pNHOĘUHNHUODIRWyYDJ\YLGHyIHOYpWHONpV]tWpVH
során. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az expozíció. Például
a + 0.3 több fényt enged be, mint a +0.3.
'80
Off (Ki) (
On (Be) (
Kikapcsolja a funkciót.
A háttérfény kompenzáció gyorsan kivilágosítja a témát.
A Háttér világítás akkor lép életbe, ha a téma sötétebb a
háttérnél
7LSLNXVDQDN|YHWNH]ĘKHO\]HWHNEHQ
IRUGXOHOĘ
• +DDWpPDDEODNHOĘWWiOO
• +DDV]HPpO\DNLUĘODIHOYpWHO
készül, fehér vagy fényes ruhát
visel és kifejezetten fényes háttér
HOĘWWiOOHNNRUW~OV|WpWQHNWĦQLN
az arca, és nem lehet kivenni
arcvonásait.
• Ha a téma a szabadban van és a
háttér borús.
• +DDIpQ\IRUUiVW~OHUĘV
• +DDWpPDKDYDVKiWWpUHOĘWWYDQ
51
6QX¶DDKHGNXÃVGNKHWPMEKÎM
Self Timer (Önkioldó)
Super C.Nite
$]|QNLROGyKDV]QiODWDNRUDIHOYpWHOHONH]GpVHHOĘWWHOLQGXOHJ\
PiVRGSHUFHVLGĘ]tWĘ(QQHNVHJtWVpJpYHOVDMiWPDJiUyONpV]tWKHW
felvételeket.
$NDPHUDD]iULGĘWEHiOOtWMD~J\KRJ\YLOiJRVNpSHWU|J]tWKHVVHQ
színveszteség nélkül lassú témák rögzítésekor vagy sötétben való
felvételkor.
Válassza ki a fotó felvételi módot. ¬26 oldal
Válassza ki a videó felvételi módot. ¬26 oldal
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Manual”
) gombot.
(Kézi) pontot p érintse meg az Önkioldó (
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Manual”
) gombot.
(Kézi) pontot p érintse meg a Super C.Nite (
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
9999
STBY=/KP?
5GNH6KOGTOff
5WRGT%0KVGNormal
Az almenük pontjai
•
•
Off (Ki) (
On (Be) (
•
•
): Kikapcsolja a funkciót.
): A Felvétel start/stop megnyomása után 10
másodperces késleltetés van.
A funkció egyszeri használat után kikapcsol. Minden használat
HOĘWWEHNHOONDSFVROQL
A Manuális módból való kilépéskor az Önkioldó funkció
automatikusan kikapcsol.
Az almenük pontjai
•
•
•
): Kikapcsolja a funkciót.
Off (Ki) (
Normal (Normál) ( ): A zár 1/50 másodpercre nyílik ki normál
módban és automatikusan 1/25-re vált kevés
fény esetén. Világos felvételek készítéséhez
sötét helyen.
$]iUPiVRGSHUFUHQ\tOLNNLDN|UQ\H]HWWĘO
Super (Szuper) (
függetlenül normál módban. Világos felvételek
készítéséhez sötét helyen.
$NpSHNQHPWĦQQHNHJ\HQOHWHVQHNPHUWDNDPHUDKRVV]~]iULGĘYHO
U|J]tWHWWHĘNHWD6XSHU&1LWHPyGEDQ
52
További felvételi funkciók
Cont. Shot (Sorozatfelvétel)
)RFXV)yNXV]
$IXQNFLyYDOOHKHWĘYpYiOLNVRUR]DWIHOYpWHOHNNpV]tWpVHDPHO\D
PR]JyWpPiNU|J]tWpVpQpOKDV]QRV
$NDPHUDiOWDOiEDQDXWRPDWLNXVDQUiIyNXV]iODN|]pSHQ
OpYĘWpPiUDDXWRIyNXV]$PLNRUDNDPHUiWEHNDSFVROMD
DODSpUWHOPH]pVEHQD]DXWRIyNXV]OHV]DNWtY0DQXiOLVDQLV
EHiOOtWKDWMDD]pOHVVpJHWDIHOYpWHOLN|UOPpQ\HNWĘOIJJĘHQ
9iODVV]DNLDIRWyIHOYpWHOLPyGRW¬ROGDO
1
2
9iODVV]DNLDYLGHyIHOYpWHOLPyGRW¬ROGDO
1\RPMDPHJDOtth. ( JRPERWppULQWVHPHJD“Manual”
JRPERW
(Kézi) pontot ppULQWVHPHJDSorozatfelvétel (
eULQWVHPHJDNtYiQWDOPHQSRQWRW
9999
1
1\RPMDPHJDOtth. (
JRPERWppULQWVHPHJD“Manual”
(Kézi) pontot ppULQWVHPHJD)yNXV]
2
JRPERW
eULQWVHPHJDNtYiQWDOPHQSRQWRW
STBY 00:00:00 [253Min]
Cont. Shot : Off
Focus : Auto
Az almenük pontjai
•
•
Off (Ki) (
&VDNHJ\IRWyWU|J]tW
On ( ): A Felvétel start/stopJRPEPHJQ\RPiViYDODNiUIHOYpWHO
LVNpV]tWKHWĘPiVRGSHUFDODWW
Az almenük pontjai
•
•
•
•
•
+DKLEDW|UWpQLNSOHOIRJ\DWiUKHO\DNiUW\iQVRUR]DWIHOYpWHO
N|]EHQDIHOYpWHOOHiOOpVKLED]HQHWMHOHQLNPHJ
+DD6RUR]DWIHOYpWHOEHiOOtWiVD%HDIRWyNIHOERQWiVD[
OHV]
$0DQXiOLVPyGEyOYDOyNLOpSpVNRUD6RUR]DWIHOYpWHOIXQNFLy
DXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO
Auto ( 7|EEQ\LUHMREEKDD]DXWRPDWDVIyNXV]IXQNFLyWKDV]QiOMDPLYHOtJ\D
IHOYpWHONpV]tWpVHNRUDNUHDWLYLWiVUDNRQFHQWUiOKDW
): .p]LpOHVVpJiOOtWiVUDDNNRUOHKHWV]NVpJKDD]DXWRPDWLNXVIyNXV]iOOtWiV
Manual (
QHKp]NHVLOOHWYHQHPPHJEt]KDWy$IyNXV]EHiOOtWiViKR]KHO\H]]HD]XMMiWD )
JRPEUDDN|]HOtWpVKH]LOOHWYHD JRPEUDDWiYROtWiVKR]$N|]HOHEELYDJ\WiYRODEEL
N|]pSHSHQMHOHQLNPHJKDDIRNXV]EHiOOtWiVDPHJW|UWpQW$EHiOOtWRWW
ikon ( /
YDJ\ IOPHJpULQWpVpYHOMHQHQLNPHJ
érték a (
•
•
•
$]DXWRIyNXV]$)D]RRPKDV]QiODWDNRUVHJtWKHWPHUWHOĘIRUGXOKDWKRJ\
QHKH]HQWDOiOKDWyPHJDSRQWRVIyNXV]SRQWKDPHJYiOWR]LND]RRPQDJ\tWiVL
DUiQ\
$PDQXiOLVIyNXV]EHiOOtWyPHQNpSHUQ\ĘQD]DXWRIyNXV]IXQNFLyDNpSHUQ\ĘQ
PHJMHOHQĘ$) JRPEEDOPĦN|GWHWKHWĘPDMGDNp]LpOHVVpJiOOtWiVD
PDQXiOLVIyNXV]JRPERN~MEyOLPHJQ\RPiViYDOKDV]QiOKDWy~MUD
$.p]LPyGEyOYDOyNLOpSpVNRULOOHWYHDIRWyU|J]tWpVLPyGEDW|UWpQĘiWYiOWiVNRU
D)yNXV]IXQNFLypUWpNHDXWRPDWLNXVDQ$XWROHV]
53
Speciális effektusok a felvételekhez
)DGHUÈWWĦQpV
Videó rögzítése úsztatás effektussal
Felvételeinek professzionálisabb hatást kölcsönözhet, ha olyan
különleges effektusokat használ, mint pl. egy jelenetsor elején a
fokozatos beúsztatás, a végén pedig a fokozatos kiúsztatás.
Beúsztatás (kb. 3 másodperc)
Válassza ki a videó felvételi módot. ¬26 oldal
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Art Film”
/ķXÃU\HKNO gombot ppULQWVHPHJD]ÈWWĦQpV ) gombot.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
STBY=/KP?
(CFGTOff
Kiúsztatás (kb. 3 másodperc)
Képvilágosítás
A “Fader” VVķPÃU bekapcsolása után nyomja meg a Felvétel
start/stopJRPERW$IHOYpWHOV|WpWNpSHUQ\ĘYHOLQGXOPDMGDNpSpV
DKDQJODVVDQHOĘWĦQLN
Az almenük pontjai
•
•
Off (Ki) (
On (Be) (
): Kikapcsolja a funkciót.
): A felvétel kezdetén és végén is megtörténik a be- és
kiúsztatás.
Képhalványítás
A ő(CFGTŒ
VVķPÃU bekapcsolása után nyomja meg a Felvétel
start/stop gombot a felvétel leállításához. A felvétel leáll, amint a
kép és a hang kiúszott.
•
•
54
A funkció egyszeri használat után kikapcsol. Minden használat
HOĘWWYLVV]DNHOOiOOtWDQL
+DEHNDSFVROMDD+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyIXQNFLyWYDJ\NLOpSD
0ĦYpV]ILOPPyGEyOD]ÒV]WDWiVIXQNFLyDXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO
5RGEK¶NKUGHHGMVWUQMCHGNXÃVGNGMJG\
7LPH/DSVH5(&+,GĘN|]Ħ
3
$+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOOHODNDPHUDKRVV]DEELGĘQNHUHV]WO
U|J]tWIHOYpWHOHNHWHJ\PiVXWiQDGRWWLGĘN|]]HONpWIHOYpWHON|]|WW
Ezzel hosszú ideig tartó folyamatokról, például nyíló virágokról
YDJ\KDVRQOyNUyONpV]tWKHWĘNIHOYpWHOHN
•
•
1
•
•
(ONH]GĘGLND+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHO
$+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyPyGFVDNDSIHOERQWiVEDQ
PĦN|GLN
=/KP?
Válassza ki a videó felvételi módot. ¬26 oldal
$+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyPyGKDV]QiODWiKR]EHNHOOiOOtWDQLD
IHOYpWHOLLGĘN|]WLQWHUYDOOXPRWDPHQEHQ
5GE*T
6KOG.CRUG4GEQTFKPI
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Art Film”
/ķXÃU\HKNO gombot ppULQWVHPHJD+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHy
(
) gombot.
Az almenük pontjai
STBY=/KP?
•
•
6KOG.CRUG4'%Off
0.5
1
3
5
•
2
$+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyEHiOOtWiVDXWiQQ\RPMDPHJD
Felvétel start/stop gombot.
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
•
STBY=/KP?
5GE*T
•
6KOG.CRUG4'%5GE
0.5
1
3
5
): Kikapcsolja a funkciót.
Off (Ki) (
5GE
OR( 0.5 %HNDSFVROMDDKRVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOW$GRWW
LGĘN|]|QNpQWDXWRPDWLNXVDQNpV]tWHJ\
IHOYpWHOWPiVRGSHUFHVLGĘN|]|QNpQWpV
tárolja az adathordozón.
5GE
mp) ( 1 %HNDSFVROMDDKRVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOW$GRWW
LGĘN|]|QNpQWDXWRPDWLNXVDQNpV]tWHJ\IHOYpWHOW
PiVRGSHUFHVLGĘN|]|QNpQWpVWiUROMDD]
adathordozón.
5GE (3 mp) ( 3 %HNDSFVROMDDKRVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOW$GRWW
LGĘN|]|QNpQWDXWRPDWLNXVDQNpV]tWHJ\IHOYpWHOW
PiVRGSHUFHVLGĘN|]|QNpQWpVWiUROMDD]
adathordozón.
5GE (5 mp) ( 5 %HNDSFVROMDDKRVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOW$GRWW
LGĘN|]|QNpQWDXWRPDWLNXVDQNpV]tWHJ\IHOYpWHOW
PiVRGSHUFHVLGĘN|]|QNpQWpVWiUROMDD]
adathordozón.
55
5RGEK¶NKUGHHGMVWUQMCHGNXÃVGNGMJG\
3pOGDDKRVV]~LGĘN|]ĦYLGHyUD
$+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOLPyGPHJKDWiUR]RWWLGĘN|]|QNpQW
U|J]tWHJ\NpSHWDWHOMHVU|J]tWpVLLGĘIRO\DPiQDPHO\HW
azután gyorsítva le lehet játszani.
$+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyPyGSpOGiXOKDV]QRVOHKHWD
N|YHWNH]ĘNU|J]tWpVpQpO
7HOMHVU|J]tWpVLLGĘ
)HOYpWHOLLGĘN|]
+FĝUQT
• Virág kinyílásának rögzítése
• Fészekrakó madár tevékenységének rögzítése
• )HOKĘNiUDPOiViQDNU|J]tWpVH
Az adathordozón tárolt videó hossza
DKRVV]~LGĘN|]ĦYLGHyKRVV]D
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
•
•
A
A
$IHOYpWHOYpJpQDNDPHUDNLOpSD+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyPyGEyOÒMDEE+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHONH]GpVpKH]LVPpWHOMHPHJD]OpSpVHNHW
+DEHNDSFVROMDD]ÒV]WDWiVIXQNFLyWYDJ\NLOpSD0ĦYpV]ILOPPyGEyOD+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyIXQNFLyDXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO
HJ\PiVXWiQLNpSDONRWPiVRGSHUFQ\LYLGHyW0LYHODNDPHUDiOWDOU|J]tWKHWĘOHJU|YLGHEEYLGHyHJ\PiVRGSHUFHVDIHOYpWHOLLGĘN|]
PHJKDWiUR]]DPLO\HQKRVV]~OHJ\HQDIHOYpWHO+DSpOGiXOD]LGĘN|]Wő5GEŒ
OR-re állítja, akkor 2 másodperces videó (100 képkocka)
U|J]tWpVpKH]OHJDOiEESHUFLJNHOOPĦN|GWHWQLDNDPHUiW
$+RVV]~LGĘN|]ĦYLGHyIXQNFLyYDODNiUyUiQ\LIHOYpWHOLVU|J]tWKHWĘDIHOYpWHOOHiOOtWiViLJYDJ\DNDPHUDNLNDSFVROiViLJ
A videófelvétel befejezése után a kamera visszavált készenléti módba.s
$+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOLPyGQHPV]QHWHOWHWKHWĘ
$+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOIpOEHV]DNtWiViKR]Q\RPMDPHJD)HOYpWHOVWDUWVWRSJRPERW
$+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOKDQJRWQHPWDUWDOPD]
Ha a videófájl eléri az 1.8GB-os méretet, a kamera automatikusan új fájlt kezd.
+DOHPHUOD]DNNXPXOiWRUDKRVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOU|J]tWpVHDODWWDNNRUDNDPHUDHOPHQWLD]DGGLJLIHOYpWHOWpVNpV]HQOpWLPyGEDNDSFVRO(J\
U|YLGLGĘXWiQPHJMHOHQLNDPHUOĘDNNXPXOiWRUUDYRQDWNR]y]HQHWPDMGDNDPHUDNLNDSFVRO
+DQLQFVHOpJKHO\D]DGDWKRUGR]yQDKRVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOU|J]tWpVpKH]DPD[LPiOLVNDSDFLWiVHOpUpVHNRUDNDPHUDNpV]HQOpWLPyGEDNDSFVRO
+RVV]~LGĘN|]ĦIHOYpWHOU|J]tWpVpKH]KDV]QiOMDDKiOy]DWLDGDSWHUW
5RGEK¶NKUGHHGMVWUQMCHGNXÃVGNGMJG\
Digital Effect (Digitális effektus)
Az almenük pontjai
A digitális effektusokkal kreatív hatásokkal teheti gazdagabbá a
felvételeket.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Art Film”
)
/ķXÃU\HKNO gombot p érintse meg a Digitális effektus (
gombot.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
• $UHMWHWWHOHPHND]/&'NpSHUQ\ĘEDOUDMREEUDK~]iViYDO
MHOHQtWKHWĘNPHJ
OFF
Off (Ki) ( )
Digitális effektusok
nélkül felvétel és
lejátszás közben
normál, természetes
kép látható.
$NCEM9JKVG
(Fekete/fehér) ( BW )
Fekete-fehérré
változtatja a képet.
Sepia (Szépia) ( S )
Ez a mód vörösesbarna
V]tQH]HWĦNpSHW
eredményez.
Negative (Negatív)
( N)
Invertálja a színeket,
azaz negatív képet
hoz létre.
#TV
/ķXÃU\K
)
Segít az arc
tökéletlenségeinek
elfedésében.
Noir (Kontraszt)
( Nr )
Élesíti a képet a
kontraszt növelésével.
Western( W )
Ez a mód fakult és
régi film hatását kelti.
Dazzle(Telítettség)
( D)
Világosítja a képet
a színtelítettség
növelésével.
Ghost (Szellemkép)
)
(
Elmosódott hatást kelt
a felvételen, mint egy
szellemkép. (Videó
felvételi mód)
STBY=/KP?
&KIKVCN'HHGEVOff
OFF
57
Videók és fotók szerkesztése
Delete (Törlés)
$IHOYpWHOHNHJ\HQNpQWYDJ\HJ\V]HUUHLVW|U|OKHWĘN
•
•
1
2
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Videó lejátszási mód vagy fotó lejátszási mód kiválasztása.
¬41 oldal
Érintse meg a Törlés (
megjelenítésben.
) gombot az indexképes
Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A törölni kívánt fájlok
) gombot.
kijelölése után érintse meg a (
A törlés ( ) ikon megjelenik a kiválasztott fájlokon.
Az indexkép megérintésekor a kiválasztás ( ) és a
kiválasztás törlése váltakozik.
• Az összes fájl törléséhez érintse meg az Összes
kiválasztása ( ) gombot. A törlés ( ) ikon megjelenik az
összes indexképen.
• A törlés (
) ikonnal ellátott fájlok törléséhez egyszerre
érintse meg a Törlés ( ) gombot.
3
Érintse meg a “Yes” (Igen) gombot.
A kamera törli az összes törlés ( ) ikonnal megjelölt fájlt.
•
•
•
A törölt felvételek nem állíthatók vissza.
Ne vegye ki a memóriakártyát, és ne kapcsolja ki a kamerát
DPHPyULDNiUW\iQOHYĘYLGHyNW|UOpVHN|]EHQ(]]HOXJ\DQLV
károsodhat az adathordozó vagy elveszhetnek az adatok.
•
•
A funkció a teljes egyképes megjelenítési módban is használható.
$IRQWRVIHOYpWHOHNYpOHWOHQW|UOpVHOOHQLYpGHOPpKH]HOĘUHDNWLYiOMD
a védelmet. ¬59 oldal
9pGHWWIiMORNQHPW|U|OKHWĘN(OĘV]|UROGMDIHODYpGHOPHW
¬59 oldal
+DDPHPyULDNiUW\DtUiVYpGĘNDSFVROyMD]iUYDYDQDIHOYpWHOHN
QHPW|U|OKHWĘN¬31 oldal
$W|UOpVIXQNFLyQHPPĦN|GLNKDD]DNNXPXOiWRUOHPHUOĘEHQYDQ
-DYDVROWDKiOy]DWLDGDSWHUWKDV]QiOQLVDW|UOpVLPĦYHOHWVRUiQ
•
•
•
58
•
Videók és fotók szerkesztése
Protect (Védelem)
A
$IRQWRVIHOYpWHOHNYpGKHWĘNDYpOHWOHQW|UOpVHOOHQ$YpGHWWYLGHyN
pVIRWyNQHPW|U|OKHWĘNFVDNIRUPi]iVVDOLOOHWYHDYpGHOHP
feloldásával.
•
•
1
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Videó lejátszási mód vagy fotó lejátszási mód kiválasztása.
¬41 oldal
Érintse meg a védeni kívánt fájlokat.
Az almenük pontjai
•
•
OFF9pGHOHPW|UOpVHYpGHWWIHOYpWHOUĘO
): Az összes felvétel levédése.
ON (
•
•
2
A funkció a teljes egyképes megjelenítési módban használható.
+DDPHPyULDNiUW\DtUiVYpGĘNDSFVROyMD]iUYDYDQDIXQNFLyQHP
használható. ¬31 oldal
Érintse meg a Menü (
) gombot p Érintse meg a kívánt
elemet a ő2TQVGEVŒ (Védelem) mellett.
Delete
2TQVGEV
ON
Divide
File Info
59
Videók és fotók szerkesztése
Divide (Felosztás)
A
Divide
A kiválasztott videó felosztható két részre, és a szükségtelen részek
W|U|OKHWĘN(]DIXQNFLyD]HUHGHWLIiMORQYpJH]PĦYHOHWHNHW(]pUW
PHQWVHHODIRQWRVDEEIHOYpWHOHNHWPLHOĘWWHONH]GL
•
•
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a videó lejátszási módot. ¬41 oldal
1
Érintse meg a szerkeszteni kívánt videót.
2
Érintse meg a Menü (
(Felosztás) gombot.
•
) gombot p érintse meg a “Divide”
A kiválasztott videó megjelenik kimerevített képpel.
5
Érintse meg a “Yes” (Igen) gombot.
• A videót a kamera felosztja két részre.
• A második keletkezett videó lesz az indexképes listában az
utolsó.
• $IHORV]WiVXWiQDV]NVpJWHOHQUpV]HNW|U|OKHWĘNpVD
UpV]HN|VV]HIĦ]KHWĘNPiVYLGHyNNDO
Delete
2TQVGEV
OFF
Divide
Ne vegye ki a memóriakártyát, és ne kapcsolja ki a kamerát a
PHPyULDNiUW\iQOHYĘYLGHyNV]HUNHV]WpVHN|]EHQ(]]HOXJ\DQLV
károsodhat az adathordozó vagy elveszhetnek az adatok.
File Info
•
•
3
4
$OHMiWV]iVYH]pUOĘJRPERNNDONHUHVVHPHJDIHORV]WiVLSRQWRW
• $OHMiWV]iVYH]pUOĘJRPERN
/
/
/
/
/
• +~]]DD]XMMiWEDOUDYDJ\MREEUDDOHMiWV]iVIRO\DPDWMHO]ĘQ
D]/&'NpSHUQ\ĘQpVNHUHVVHNLDNtYiQWRV]WiVSRQWRW
•
Érintse meg a szünet (
) gombot a felosztási pontnál,
) gombot.
majd érintse meg a Vágás (
•
60
•
0HJMHOHQLNHJ\MyYiKDJ\iVWNpUʁ]HQHW
•
A funkció az egyképes megjelenítési módban használható.
LNRQQDOMHO]HWWIiMORNQHPRV]WKDWyNIHO(OĘV]|U
A védett (
oldja fel a védelmet. ¬59 oldal
A felosztott videó osztási pontja 2 másodperc pontossággal
eltérhet a beállítottól.
$)HORV]WiVIXQNFLyDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQQHPPĦN|GLN
- Ha a videó teljes hossza kevesebb, mint 6 másodperc.
- Ha a felosztás során az elején vagy a végén 3 másodpercnél
rövidebb szakaszok keletkeznének.
+DDKiWUDOHYĘPHPyULDNLVHEEPLQW0%
- Ha elérte a 9999. fájlt.
Fotók nem oszthatók fel.
Videók és fotók szerkesztése
Combine (Egyesítés)
3
.pWDGRWWYLGHy|VV]HIĦ]KHWĘ(]DIXQNFLyD]HUHGHWLIiMORQ
YpJH]PĦYHOHWHNHWH]pUWHOĘWWHMDYDVROWHOPHQWHQLDIRQWRVDEE
felvételeket.
Érintse meg az (
) gombot.
• 0HJMHOHQLNHJ\MyYiKDJ\iVWNpUʁ]HQHW
4
Érintse meg a “Yes” (Igen) gombot.
• $]YLGHyIiMOWDNDPHUD|VV]HIĦ]LDPHJDGRWWVRUUHQGEHQ
és egy videóként tárolja.
•
•
1
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a videó lejátszási módot ¬41 oldal
Érintse meg az Egyesítés (
megjelenítésben.
) gombot az indexképes
Ne vegye ki a memóriakártyát, és ne kapcsolja ki a kamerát a
PHPyULDNiUW\iQOHYĘYLGHyNV]HUNHV]WpVHN|]EHQ(]]HOXJ\DQLV
károsodhat az adathordozó vagy elveszhetnek az adatok.
•
•
•
2
eULQWVHPHJD]|VV]HIĦ]QLNtYiQWYLGHyNLQGH[NpSHLW
• A kiválasztott videókon megjelenik a (
MHOpVDPHJIHOHOĘ
sorszám. Megérintéssel a videó kiválasztható ( ) illetve a
NLYiODV]WiVW|U|OKHWĘ
• A jelölés a videó indexképen nem jelenik meg, ha a
YLGHyIiMORNHOWpUĘIHOERQWiV~DN
Az írásvédelemmel (
HOOiWRWWIiMORNQHPW|U|OKHWĘN2OGMDIHOD
YpGHOPHWDW|UOpVHOĘWW¬59 oldal
$]HUHGHWLYLGHyW|UOĘGLN
$]|VV]HIĦ]pVIXQNFLyDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQQHPPĦN|GLN
(OWpUĘNpSPLQĘVpJĦYLGHyNő8KFGQ4GUQNWVKQP(WNN*&
KŒ
8KFGÎHGNDQPV¶UFull HD 1080/50i) és “Video
4GUQNWVKQP*&RŒ
8KFGÎHGNDQPV¶UHD 720/50p) nem
IĦ]KHWĘN|VV]H
$]|VV]HIĦ]|WWYLGHyIiMOWHOMHVPpUHWHQHPOHKHW0%QiO
nagyobb.
+DDKiWUDOHYĘPHPyULDNLVHEEPLQW0%DIiMORNQHP
IĦ]KHWĘN|VV]H
$NDPHUDiOWDOQHPIHOLVPHUKHWĘIRUPiWXP~YLGHyIiMORN
- Videófájl lejátszásakor.
61
Videók és fotók szerkesztése
File Info (Fájl adatok)
A kamera megjeleníti a rögzített képek adatait.
•
•
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
Válassza ki a videó lejátszási módot. ¬41 oldal
1
Válassza ki a kívánt fájlt a fájlinformációk megjelenítéséhez.
2
Érintse meg a MENÜ (
) gombot p érintse meg a “File
Info” (Fájl adatok) gombot.
•
Megjelennek a kiválasztott fájl adatai.
File Info
100VIDEO
*&8A/2
&CVG
&WTCVKQP
5K\G
4GUQNWVKQP
3
62
,#0
/$
(WNN*&
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Egyéb beállítások
Video Resolution (Videó felbontás)
Photo Resolution (Fotó felbontás)
Kiválaszthatja a rögzíteni kívánt mozgóképek felbontását.
Kiválaszthatja a rögzíteni kívánt fotó képek felbontását.
1
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Shooting” (Képkészítés) p “Video
Resolution” (Videó felbontás).
2
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Shooting” (Képkészítés)p “Photo
Resolution” (Fotó felbontás).
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
>> Video Resolution
>> Photo Resolution
Full HD 1080/50i
4.9M 2944X1656
HD 720/50p
2M 1920X1080
SD 576/50p
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
3
Az almenük pontjai
•
•
•
): Felvétel Full HD (1920x1080/50i) formátumban.
Full HD 1080/50i (
): Felvétel HD (1280x720/50p) formátumban.
HD 720/50p (
): Felvétel SD (720x576/50p) formátumban.
SD 576/50p (
•
•
•
•
A “50i” beállítás esetén a kamera váltottsoros módban rögzít 50
képkocka/másodperces sebességgel.
A “50p” beállítás esetén a kamera progresszív letapogatási
módban rögzít 50 képkocka/másodperces sebességgel.
$U|J]tWHWWIiMORNYiOWR]yELWVĦUĦVpJJHO9%5NHUOQHNW|P|UtWpVUH
$9%5HJ\RO\DQW|P|UtWpVLUHQGV]HUDPHO\DELWVĦUĦVpJHW
automatikusan a felvett képhez igazítja.
$KiWUDOHYĘU|J]tWpVLLGĘDNLYiODV]WRWWYLGHyIHOERQWiVWyOIJJ
¬33 oldal
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
): Felvételek 2944x1656 felbontásban.
4.9M 2944x1656 (
2M 1920x1080 ( 2 ): Felvételek 1920x1080 felbontásban.
M
•
•
A HD-s kamerával rögzített fotók lehet, hogy nem játszhatók le
PHJIHOHOĘHQRO\DQGLJLWiOLVHV]N|]|N|QPHO\HNQHPWiPRJDWMiN
ezt a képméretet. ¬33 oldal
A nagy felbontású képek több memóriahelyet foglalnak, mint a kis
felbontásúak. Ha a nagyobb felbontást választja, kevesebb hely
marad a memórián fotók felvételére.
63
Egyéb beállítások
OIS Duo
Tele Macro
$]RSWLNDLpVGLJLWiOLVNpSVWDELOL]iWRUIXQNFLyNNDOFV|NNHQWKHWĘD
beremegés és az elmosódott képek készítése.
A Tele Macro (Tele Makró) funkcióval közeli felvételeket készíthet
NLVPpUHWĦWiUJ\DNUyOQDJ\OiWyV]|JKDV]QiODWiYDO.|]HOL
felvételeket készíthet virágokról, rovarokról stb.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Shooting” (Képkészítés).
2
Érintse meg a kívánt elemet a “OIS Duo” mellett.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Shooting” (Képkészítés).
2
Érintse meg a kívánt elemet a ő6GNG/CETQŒ mellett.
> Shooting
> Shooting
Video Resolution
Video Resolution
Photo Resolution
Photo Resolution
OIS Duo
6GNG/CETQ
3
ON
OIS Duo
OFF
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
6GNG/CETQ
) gombot.
3
Az almenük pontjai
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON ( ): Bekapcsol az Elektronikus képstabilizátor OIS Duo funkció
az instabil képek elkerülésére.
ON
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON ( ): A nagyítás funkcióval egy nagyobb tárgy kisebb részletére
fókuszálhat.
•
•
•
•
•
•
64
OFF
Tele Macro üzemmódban készített felvételnél a fókuszsebesség
lassabb lehet.
Tele Macro üzemmódban a kézremegés kiküszöböléséhez
használjon állványt (nincs hozzá).
Ha Tele Macro üzemmódban készít felvételt, kerülje az árnyékot.
$KRJ\DWpPDWiYROViJDFV|NNHQ~J\V]ĦNODIyNXV]iOiVLWHUOHW
Ha nem sikerül az élességállítás, a <QQOV¶TEU¶XCN állítsa be az
élességet.
Ha a Tele Macro (Tele Makró) funkció be van kapcsolva, az effektív
IyNXV]WiYROViJWHOHPyGEDQPUĘOFPUHYiOWR]LN
Egyéb beállítások
Digital Zoom (Digitális Zoom)
$GLJLWiOLV]RRPPpUWpNpWD]RRPVNiODIHOVĘUpV]HPXWDWMD$]RRP
zóna megjelenik, ha elforgatja a <QQOV¶TEU¶V vagy használja a
Zoom ( ) gombot.
Az objektív által felnagyított kép elektronikusan tovább nagyítható
maximum 200-szorosáre.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Shooting” (Képkészítés).
2
Érintse meg a kívánt elemet a “Digital Zoom” (Digitális
Zoom) mellett.
Optikai tartomány
<QQOMKLGN\ĝ
Thumbnail (Indexképes)
> Shooting
Photo Resolution
Az indexképes nézet lehet 3x3 vagy 4x4 típusú.
OIS Duo
OFF
6GNG/CETQ
OFF
Digital Zoom
Digitális tartomány
1
ON
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p ő2NC[DCEMŒ
.GL¶VU\¶U p
“Thumbnail” (Indexképes).
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
>> Thumbnail
Az almenük pontjai
•
•
3x3
4x4
OFF: Kikapcsolja a digitális zoom-ot, és csak az optikai zoom és az
intelli-zoom használható.
ON%HNDSFVROMDD]HUĘVHEEGLJLWiOLV]RRPQDJ\tWiVW
$GLJLWiOLV]RRPDGLJLWiOLVNpSIHOGROJR]iVVDOHUĘVHEEQDJ\tWiVWDG
PLQWD]LQWHOOLpVD]RSWLNDL]RRPGHDNpSPLQĘVpJURPOLN
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
3X3: Megjeleníti a 3x3 típusú indexképes nézetet.
4X4: Megjeleníti a 4x4 típusú indexképes nézetet.
65
Egyéb beállítások
Video Play Option (Videó lejátsz.opció)
Slide Show Option (Diavetítés beáll.)
Kiválasztható a kívánt lejátszási stílus.
A diavetítés lejátszási opciói a diavetítés beállító menüben
adhatók meg.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p ő2NC[DCEMŒ
.GL¶VU\¶Up “Video
1
2NC[1RVKQPŒ
8KFGÎNGL¶VU\QREKÎ.
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p ő2NC[DCEMŒ
.GL¶VU\¶U p “Slide
Show Option” (Diavetítés beáll.).
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
2
>> Video Play Option
A diavetítés beállításához érintse meg a kívánt elemet, és
húzza felfelé vagy lefelé.
Play All
Slide Show Option
Play One
Repeat All
Repeat One
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
•
•
•
66
/WUKE
'HHGEV
1Sec
On
On
) gombot.
Az almenük pontjai
•
Interval
3
Play All (Összes lejátszása)(
): Egymás után lejátssza a
videófelvételeket a kiválasztott
videótól az utolsóig, majd visszatér
az indexképes nézethez.
): Csak a kiválasztott videót játssza
Play One (Egy lejátszása)(
le, majd visszatér az indexképes
nézethez.
Repeat All (Összes ismétlése)( ): Összes videó ismétlése
az Indexkép ( ) gomb
megérintéséig.
): Kijelölt videó ismétlése
Repeat One (Egy ismétlése)(
az Indexkép ( ) gomb
megérintéséig.
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
•
+PVGTXCN
+FĝMÑ\: A kamera folyamatosan megjeleníti a fotókat egymás
XWiQDEHiOOtWRWWLGĘN|]|QNpQWPSYDJ\PS
/WUKE
<GPG: A háttérzene be- és kikapcsolható. A kamerán
alapértelmezésben 7 zeneszám található a fl ash
memóriában. A diavetítés elindítása után a 7 zene
HJ\PiVXWiQLVPpWOĘGLNYpOHWOHQV]HUĦVRUUHQGEHQ
'HHGEV
'HHGMV: A képek közötti átmenetkor ki- és beúsztatás effektust
alkalmaz.
Egyéb beállítások
/&'%ULJKWQHVV/&')pQ\HUĘ
Guideline (Segédvonalak)
A kamera LCD fényerejét gyárilag optimalizáltuk, azonban a
környezeti megvilágítás függvényében ez módosítható.
$]/&'NpSHUQ\ĘQPHJMHOHQtWKHWĘVHJpGYRQDODNDNpS
kompozíciójában segítenek. A kamerán 3-féle segédvonal funkció
használható.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Display” (Megjelenítés) p “LCD
1
$TKIJVPGUUŒ
.%&(ÃP[GTĝ.
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Display” (Megjelenítés) p
“Guideline” (Segédvonalak).
2
A rekeszérték beállításához használja a csökkentés (
növelés ( ) gombokat.
) és
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
$]/&'NLMHO]ĘIpQ\HUHMHpVN|]|WWiOOtWKDWyEH
•
>> Guideline
Off
LCD Brightness
Cross
5
Grid
Safety Zone
3
3
A beállítás végén érintse meg a (
4
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
•
) gombot.
+DDN|UQ\H]HWLPHJYLOiJtWiVW~OHUĘVPyGRVtWVDD]/&'
fényerejét.
$]/&'IpQ\HUĘPyGRVtWiVDQLQFVKDWiVVDODIHOYpWHOHNUH
A világosabb LCD több energiát fogyaszt.
•
•
•
•
Off (Ki): Kikapcsolja a funkciót.
Cross (Kereszt) ( +DDWpPiWDN|]pSVĘNHUHV]WP|JpKHO\H]L
akkor a téma a középpontban lesz.
)TKF
4¶EU ( ): Több téma rögzítéséhez. A témák elhelyezésével
a négyzetháló pontjaiba a kompozíció
kiegyensúlyozott lesz.
): A Biztonsági zónába helyezett
Safety Zone (Biztonsági zóna) (
téma felvétele biztosan jó
PLQĘVpJĦOHV]
•
•
Állítsa a témát a vonalak metszéspontjába az egyensúly
megteremtéséhez.
A segédvonalak a felvételen nem jelennek meg.
67
Egyéb beállítások
'DWH7LPH'LVSOD\'iWXPLGĘ
79'LVSOD\79NpSHUQ\Ę
%HiOOtWKDWyD]/&'NpSHUQ\ĘQPHJMHOHQtWHQGĘGiWXPpVLGĘ
$NDPHUDFVDWODNR]WDWiVDXWiQD79NpSHUQ\ĘQPHJMHOHQĘ
kijelzések (OSD) be- illetve kikapcsolhatók.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Display” (Megjelenítés) p “Date/
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Display” (Megjelenítés).
2
Érintse meg a kívánt elemet a “TV Display” 68MÃRGTP[ĝ
mellett.
6KOG&KURNC[Œ
&¶VWOKFĝ.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
>> Date/Time Display
Off
> Display
Date
LCD Brightness
Time
Guideline
&CVG6KOG
Date/Time Display
TV Display
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
Az almenük pontjai
•
•
•
•
Off (Ki)$]DNWXiOLVGiWXPpVLGĘQHPMHOHQLNPHJ
Date (Dátum): Megjeleníti az aktuális dátumot.
6KOG
+Fĝ0HJMHOHQtWLD]DNWXiOLVLGĘW
&CVG6KOG
&¶VWO+Fĝ0HJMHOHQtWLD]DNWXiOLVGiWXPRWpVLGĘW
•
•
68
ON
) gombot.
$GiWXPLGĘDN|YHWNH]ĘOHV]ő,#0ŒDN|YHWNH]Ę
esetekben:
- Ha a beépített elem lemerült.
Ez a funkció függ a “Date Type” (Dátumtípus) és “Time Type”
+FĝVÈRWU beállításától is. ¬73~74 oldal
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
OFF$PHQHOHPHLFVDND]/&'NpSHUQ\ĘQMHOHQQHNPHJ
ON$PHQHOHPHLD]/&'NpSHUQ\ĘQpVD79NpSHUQ\ĘQLV
megjelennek.
$PHQD]LQGH[NpSHVpVEHPXWDWyNpSHUQ\ĘNOiWKDWyND79QDNNRU
is, ha a ő68&KURNC[
68MÃRGTP[ĝŒ beállítása “OFF”.
Egyéb beállítások
HDMI TV Out (HDMI TV kimenet)
Auto LCD Off (LCD Auto Kikapcs)
%HiOOtWKDWyDFVDWODNR]WDWRWW79KH]PHJIHOHOĘ+'0,YLGHyNLPHQHW
%HiOOtWKDWyKRJ\D]/&'NpSHUQ\ĘDXWRPDWLNXVDQNLNDSFVROMRQHJ\
DGRWWLGHMĦLQDNWLYLWiVXWiQD]HQHUJLDWDNDUpNRVViJpUGHNpEHQ
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Display” (Megjelenítés) p “HDMI
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “Display” (Megjelenítés).
2
Érintse meg a kívánt elemet a “Auto LCD Off” (LCD Auto
-KMCREU.
TV Out” (HDMI TV kimenet).
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
>> HDMI TV Out
> Display
Auto
Date/Time Display
576p
TV Display
ON
HDMI TV Out
Auto LCD Off
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
ON
Auto: A videojelek a rögzített fájl formátuma szerint kerülnek a
kimenetre. Csak HDTV-hez való csatlakoztatás esetén használja.
576p: A rögzített fájl 720x576p formátumban jelenik meg. Csak akkor
használja ezt a beállítást, ha normál TV-hez csatlakozik, amely
támogatja a progresszív letapogatási módot SD (standard
felbontás) módban a HDMI aljzatokkal.
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: Ha a kamera 2 percig inaktív Videó vagy Fotó STBY módban,
vagy 5 percig videó felvétel közben, akkor az energiatakarékos
PyGOHNDSFVROMDD]/&'NpSHUQ\ĘW
•
•
Ha az “Auto LCD Off”
.%&CWVQMKMCREU funkció bekapcsolt,
az LCD bármelyik gomb megnyomásával visszakapcsolható.
$]$XWR/&'2IIDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQQHPPĦN|GLN
- Ha kábel van csatlakoztatva a kamerához. (USB-kábel, AC
hálózati adapter, stb.)
- A bemutató funkció használatakor.
69
Egyéb beállítások
PC Software (PC szoftver)
USB Connect (USB csatl.)
Ha bekapcsolja a PC szoftver menüpontot, a számítógépen a
program azonnal elindul az USB kábellel való csatlakoztatás
XWiQ$SURJUDPPDOD]HONpV]tWHWWYLGHyNpVIRWyNOHW|OWKHWĘN
a számítógép merevlemezére. A PC software (PC szoftver)
segítségével lehetséges a videó/fotó fájlok szerkesztése is.
Az USB-kapcsolattal átmásolhatja a felvételeket számítógépre, és
a fotókat ki is nyomtathatja.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a
“Settings” (Beállítások) gombot p ő%QPPGEVKXKV[Œ
(Csatlakoztathatóság).
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a
“Settings” (Beállítások) gombot p ő%QPPGEVKXKV[Œ
(Csatlakoztathatóság) p ő75$%QPPGEVŒ
75$EUCVN.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
75$%QPPGEV
2
Érintse meg a kívánt elemet a “PC Software” (PC szoftver).
Mass Storage
2KEV$TKFIG
%QPPGEVKXKV[
PC Software
ON
75$%QPPGEV
68%QPPGEV)WKFG
Anynet+ (HDMI-CEC)
3
3
ON
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
•
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: A beépített szoftver elindul, ha a kamerát PC-hez csatlakoztatja.
•
•
70
•
$3&6]RIWYHUIXQNFLyDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQQHPPĦN|GLN
- Ha az ő75$%QPPGEVŒ
75$EUCVN beállítása ő2KEV$TKFIGŒ
A PC szoftver funkció használatához állítsa az ő75$%QPPGEVŒ
75$EUCVN pontot “Mass Storage” (Tömegtár) értékre a
Rendszerbeállításokban. ¬70 oldal
$3&V]RIWYHUFVDN:LQGRZVV]iPtWyJpSHQPĦN|GLN
) gombot.
Az almenük pontjai
) gombot.
Az almenük pontjai
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
•
Mass Storage (Tömegtár) : Csatlakozás PC-hez és videók és fotók
átvitele. ¬91 oldal
2KEV$TKFIG : Fotók közvetlen kinyomtatása PictBridge-kompatibilis
nyomtatón (a PictBridge funkcióval). ¬84 oldal
86%NiEHOFVDWODNR]WDWiVDHOĘWWHOOHQĘUL]]HKRJ\D]86%PyG
PHJIHOHOĘHDIXQNFLyKR]
Egyéb beállítások
TV Connect Guide (TV csatlakoztatási segédlet)
Anynet+ (HDMI-CEC)
$NDPHUD79KH]W|UWpQĘFVDWODNR]WDWiVDHOĘWWPHJMHOHQtWKHWĘD
TV csatlakoztatási segédlet.
A kamera támogatja az Anynet+ funkciót. Az Anynet+ egy
$9KiOy]DWUHQGV]HUPHO\OHKHWĘYpWHV]LKRJ\D]|VV]HV
csatlakoztatott Samsung AV eszközt egy Anynet+ TV
távirányítójával vezérelni lehessen.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p ő%QPPGEVKXKV[Œ
%UCVNCMQ\VCVJCVÎU¶I
p ő68%QPPGEV)WKFGŒ
68EUCVNCMQ\VCV¶UKUGIÃFNGV.
2
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a
“Settings” (Beállítások) gombot p ő%QPPGEVKXKV[Œ
(Csatlakoztathatóság).
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
2
68%QPPGEV)WKFG
68%QPPGEV)WKFG
Érintse meg a kívánt elemet a “Anynet+ (HDMI-CEC)”.
Composite
HDMI
%QPPGEVKXKV[
TV
Composite
%COEQTFGT
Video
PC Software
L
Audio
ON
R
75$%QPPGEV
68%QPPGEV)WKFG
3
Anynet+ (HDMI-CEC)
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
ON
) gombot.
Normál TV készülékhez való csatlakoztatás esetén a
mellékelt Audió/Videó kábellel.
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
Normál TV
•
•
Kamera
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: Bekapcsolja az Anynet+ funkciót. Ha a kamerát olyan TV-hez
csatlakoztatja, amelyik támogatja az Anynet+ funkciót, a kamera
HJ\HVIXQNFLyLD79WiYLUiQ\tWyMiYDOYH]pUHOKHWĘNOHV]QHN
•
•
Ha a kamerát Anynet+ funkciót támogató TV-hez csatlakoztatja
HDMI kábellel, az Anynet+ funkciót támogató TV automatikusan
bekapcsol. Ha nem szeretné használni az Anynet+ funkciót, állítsa
az “Anynet+ (HDMI-CEC)” beállítást “OFF” értékre.
Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkcióról további részleteket az Anynet+
funkciót támogató TV használati útmutatójában talál.
71
Egyéb beállítások
Card Info (Kártyainfo)
File No. (Fájl száma)
$IXQNFLyYDOPHJMHOHQtWKHWĘNDNLYiODV]WRWWDGDWKRUGR]y
(memóriakártya) adatai, például a felhasznált és a szabad tárhely stb.
A kamera a rögzített felvételekhez a beállított opciók szerint rendel
hozzá sorszámot.
+HO\H]]HEHDNiUW\iWDNDPHUiEDPLHOĘWWPHJMHOHQtWLD]DGDWRNDW
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “Card
Info” (Kártyainfo).
1
(Fájl száma)
2
Érints e meg a kívánt almenü pontot.
>> File No.
0HJMHOHQLNDIHOKDV]QiOWPHPyULDDKiWUDOHYĘPHPyULDpV
DKiWUDOHYĘLGĘDNLYiODV]WRWWYLGHyIHOERQWiVIJJYpQ\pEHQ
•
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “File No.”
Series
Reset
Card Info
Ŗ7UGF/$ Ŗ(TGG)$
(WNN*& /KP
*&
/KP
5&
/KP
2
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
•
•
72
3
) gombot.
Az almenük pontjai
) gombot.
$WpQ\OHJHVNDSDFLWiVNHYHVHEEOHKHWPLQWD]/&'NpSHUQ\ĘQ
PHJMHOHQĘNDSDFLWiVPLYHODNDPHUDUHQGV]HULVHOIRJODOMDD
kapacitás egy részét.
Ha nincs behelyezve adathordozó, a Kártya infó pont nem
MHOHQtWKHWĘPHJpVKDOYiQ\tWYDMHOHQLNPHJDPHQEHQ
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
•
•
Series (Sorozat): A fájlokat sorrendben számozza még akkor is,
ha kicseréli vagy megformázza a kártyát, vagy
törli az összes fájlt. Minden fájl saját azonosítóval
UHQGHONH]LNDPHO\OHKHWĘYpWHV]LDIiMORNUHQGH]pVpW
a számítógépen.
Reset (Visszaállítás): Formázás, az összes fájl letörlése vagy egy
új memóriakártya behelyezése esetén a fájlok
V]iPR]iVDLVPpWWĘONH]GĘGLN
Amikor a “File No.” (Fájl száma) beállítást a “Series” (Sorozat)
OHKHWĘVpJUHiOOtWMDPLQGHQIiMONO|QV]iPRWNDStJ\HONHUOKHWĘ
DIiMOQHYHNLVPpWOĘGpVH(]WDEHiOOtWiVWFpOV]HUĦYiODV]WDQLKDD
fájlokat számítógépen szeretné kezelni.
Egyéb beállítások
7LPH=RQH,GĘ]yQD
'DWH7LPH6HW'iWXPLGĘ
$]LGĘN|QQ\HQEHiOOtWKDWyDKHO\LLGĘUHKDDNDPHUiWXWD]iV
során használja.
A felvétel rögzítésének idejét a kamera tárolja, ha beállítja a
SRQWRVGiWXPRWpVLGĘW$MiQORWWDPHJYiViUOiVXWiQEHiOOtWDQLD
GiWXPRWpVD]LGĘW¬28 oldals
#JGN[KKFĝDG¶NNÈV¶UCC\KFĝGNVÃTÃUMG\GNÃUÃJG\
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “Time
<QPGŒ
+Fĝ\ÎPC p “Visit”.
2
Date Type (Dátumtípus)
%HiOOtWKDWyDNpSHUQ\ĘQPHJMHOHQtWHQGĘGiWXPIRUPiWXPD
1
9iODVV]DNLD]LGĘ]yQiWDEDO )/jobb ( ) gombok
PHJpULQWpVpYHOD]/&'NpSHUQ\ĘQPDMGpULQWVHPHJD
)
gombot.
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “Date
Type” (Dátumtípus).
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
Visit
>> Date Type
2011/01/01
JAN/01/2011
London,Lisbon
01/JAN/2011
=*1/'?,#0
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
01/01/2011
) gombot.
3
Az almenük pontjai
•
•
Home (Otth.)$]yUDD'iWXP,GĘPHQEHiOOtWiVDLV]HULQWIRJ
megjelenni. Akkor használja ezt a menüpontot, ha
HOĘV]|UiOOtWMDEHD]LGĘWYDJ\YLVV]DiOOtWMDD]yUiWD]
RWWKRQLLGĘUHXWD]iVXWiQ
Visit ( +DHOWpUĘLGĘ]yQiEDXWD]LNDNNRUPHJMHOHQtWLDKHO\LLGĘWD]
óra átállítása nélkül. A kamera automatikusan beállítja az
LGĘWDNpWKHO\N|]|WWLLGĘHOWpUpVQHNPHJIHOHOĘHQ
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
•
•
A dátum év/hónap(két számjegy)/nap formátumban jelenik meg.
,#0A dátum hónap/nap/év formátumban jelenik meg.
01/JAN/2011A dátum nap/hónap/év formátumban jelenik meg.
A dátum nap/hónap(két számjegy)/év formátumban jelenik meg.
Ez a funkció függ a ő&CVG6KOG&KURNC[Œ
&¶VWOKFĝ beállításától is.
¬68 oldal
73
Egyéb beállítások
7LPH7\SH,GĘWtSXV
Beep Sound (Hangjelzés)
%HiOOtWKDWyDNpSHUQ\ĘQPHJMHOHQtWHQGĘLGĘIRUPiWXPD
$IXQNFLyEHNDSFVROiVDHVHWpQDNO|QE|]ĘJRPERNPHJpULQWpVpW
hangjelzés kíséri.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “Time
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános).
2
Érintse meg a kívánt elemet a “Beep Sound” (Hangjelzés).
6[RGŒ
+FĝVÈRWU.
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
> General
>> Time Type
12 Hr
24 Hr
Beep Sound
ON
Shutter Sound
ON
Auto Power Off
3WKEM1P56$;
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
3
12 Hr (12 Óra)$]LGĘWyUiVIRUPiWXPEDQMHOHQtWLPHJ
24 Hr (24 Óra)$]LGĘWyUiVIRUPiWXPEDQMHOHQtWLPHJ
Ez a funkció függ a ő&CVG6KOG&KURNC[Œ
&¶VWOKFĝ beállításától is.
¬68 oldal
74
) gombot.
Az almenük pontjai
Az almenük pontjai
•
•
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: A hangjelzés a gombok használatakor hangzik fel, például a Otth.
( ) gomb vagy Felvétel start/stop gomb megnyomásakor.
$+DQJMHO]pVNLNDSFVRODN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
- Felvétel, lejátszás közben
- Ha kábel van csatlakoztatva a kamerához. (Audió/Videó kábel,
HDMI kábel, stb.)
Egyéb beállítások
Shutter Sound (Zárhang)
Auto Power Off (Auto kikapcs.)
Be- vagy kikapcsolhatja a Felvétel start/stop gomb lenyomásakor
hallható hangjelzést.
Beállítható, hogy a kamera automatikusan kikapcsoljon 5 perc
LQDNWLYLWiVXWiQ(]]HOHONHUOKHWĘDIHOHVOHJHVHQHUJLDIRJ\DV]WiV
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános).
1
2
Érintse meg a kívánt elemet a “Shutter Sound” (Zárhang).
2QYGT1HHŒU
#WVQMKMCREU.
2
> General
Beep Sound
ON
Shutter Sound
ON
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “Auto
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
>> Auto Power Off
Off
Auto Power Off
5 Min
3WKEM1P56$;
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
3
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: A zárhang felhangzik, amikor fotót készít a Felvétel start/stop
gombbal.
$+DQJMHO]pVNLNDSFVRODN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
- Ha kábel van csatlakoztatva a kamerához. (Audió/Videó kábel,
HDMI kábel, stb.)
Az almenük pontjai
•
•
Off (Ki): Kikapcsolja a funkciót.
/KP
RGTE: A kamera 5 perc inaktivitás után kikapcsol.
•
•
$NDPHUDQHPNDSFVROHQHUJLDWDNDUpNRVPyGEDDN|YHWNH]Ę
helyzetekben:
- Ha kábel van csatlakoztatva a kamerához. (USB kábel, Hálózati
adapter, stb.)
- A Bemutató funkció használatakor.
- Fotó diasorozat készítésekor (felvételi szünet is), lejátszása
(kivéve a szünetet) vagy futtatása közben.
.DSFVROMDEH~MUDDNDPHUiWFVXNMDEHD]/&'NpSHUQ\ĘWPDMG
nyissa ki újra.
75
Egyéb beállítások
Quick On STBY (Gyors bekapcs.)
Ha hosszabb ideig tervez felvételt készíteni, használja a Gyors
bekapcs. STBY funkciót az energiafogyasztás csökkentésére.
Ha bekapcsolja a Gyors bekapcs. STBY funkciót, az LCD
becsukásával elindul a Gyors bekapcs. STBY funkció.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p ő3WKEM1P
Az almenük pontjai
•
•
Off (Ki)$]/&'NpSHUQ\ĘEHKDMWiViUDDNDPHUDNLNDSFVRO
/KP
RGTE: BHFVXNMDD]/&'NpSHUQ\ĘWDNDPHUDU|YLGLGĘP~OYD
Quick On STBY (Gyors bekapcs.) módba vált, majd 5
perc után teljesen kikapcsol.
•
56$;Œ
)[QTUDGMCREU.
2
•
•
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
3WKEM1P56$;
Off
5 Min
3
76
A kilépés hez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Javasolt a kamerát használat után mindig kikapcsolni az
energiafogyasztás csökkentése érdekében, gyakori felvételkészítéskor
azonban érdemes használni a Gyors bekapcs. STBY funkciót.
$PyGNLMHO]ĘYLOORJD*\RUVEHNDSFV67%<PyGEDQ
$4XLFN2Q67%<*\RUVEHNDSFVPyGDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
QHPPĦN|GLN
+DD]/&'NpSHUQ\ĘNLYDQQ\LWYD
- A kamera gombjainak használata közben.
- Felvétel közben
Egyéb beállítások
Switch Grip (Vezérlőmarkolat)
Format (Formázás)
A kamera bal illetve jobb kézzel is kényelmesen használható. Ha a
“Switch Grip” (Vezérlőmarkolat) beállítása “On” (Be), a kamera
mindkét kézzel kényelmesen használható.
A funkcióval minden adatot törölhet a kártyáról, és kijavíthatja az
esetleges hibákat.
1
2
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot  érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot  “General” (Általános).
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot  érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot  “General” (Általános)  “Format”
(Formázás).
Érintse meg a kívánt elemet a “Switch Grip” (Vezérlő
markolat).
> General
Switch Grip
> General
Switch Grip
Default Set
ON
Language
Format
Default Set
Language
3
A kilépés hez érintse meg a Vissza ( ) gombot.
2
Érintse meg a “Yes” (Igen) gombot  “Yes” (Igen).
• A kamera megformázza a kártyát egy üzenet kíséretében.
3
A kilépés hez érintse meg a Vissza ( •
Az almenük pontjai
•
•
ON
Format
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: A kamera mindkét kézzel kényelmesen használható.
Amennyiben felvétel közben megváltoztatja a kapcsoló markolat
irányát, a felvétel egy időre megszakadhat.
•
•
•
•
•
) gombot.
Ne távolítsa el az adathordozót, és ne végezzen más műveletet
(például ne kapcsolja ki a készüléket) formázás közben. Használja a
mellékelt hálózati adaptert, mert az adathordozó meghibásodhat, ha
az akkumulátor lemerül, és a készülék kikapcsol formázás közben.
Ha az adathordozó meghibásodna, formázza újra.
Ne formázza meg az adathordozót PC-n vagy más eszközön. Az
adathordozót ezen a kamerán formázza meg.
A memóriakártya nem formázható, ha írásvédő kapcsolója lezárt
állásban van. 31 oldal
Ha nincs behelyezve adathordozó, akkor nem választható ki.
Ilyenkor a menüben is szürkítve jelenik meg.
A formázás funkcióval minden fájl törlődik az adathordozóról,
beleértve a védett fájlokat is. Ez stabil írási sebességet és
működést eredményez. Figyeljen rá, hogy ebben az esetben
minden adat törlődik, beleértve a védett fájlokat is.
77
Egyéb beállítások
Default Set (Alapbeállítás)
Language
A menübeállítások visszaállíthatók gyári alapértelmezésre.
.LYiODV]WKDWMDDPHQNpSHUQ\ĘpVD]]HQHWHNPHJMHOHQtWpVpQHN
nyelvét. ¬29 oldal
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános) p “Default
English
Set” (Alapbeállítás).
⦽ǎᨕ
0HJMHOHQLNHJ\MyYiKDJ\iVWNpUʁ]HQHW
•
Français
Deutsch
> General
Switch Grip
>> Language
ON
Format
Default Set
Támogatott nyelvek
Language
2
Ha szeretné visszaállítani a beállításokat alapértékre, érintse
meg a “Yes” (Igen) pontot.
$EHiOOtWiVRNJ\iULpUWpNUHW|UWpQĘYLVV]DiOOtWiVDXWiQ
PHJMHOHQLND],GĘ]yQDNpSHUQ\Ę
•
3
ÈOOtWVDEH~MUDDGiWXPRWpVD]LGĘW¬28 oldal
•
•
78
A funkció használata közben ne kapcsolja ki a kamerát.
A HD videokamera gyári alapbeállításainak visszaállítása nincs
kihatással a rögzített felvételekre.
English
⦽ǎᨕ
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska
Suomi
Norsk
Dansk
Polski
ýHãWLQD
Slovensky
Magyar
5RPkQă
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
ǼȜȜȘȞȚțȐ
Srpski
Hrvatski
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
Ɋɭɫɫɤɢɣ
፩ၭ)৿࿒፩ၭ*
፩ၭ)ߨ࿒፩ၭ*
瀌煓铅
ęðû
Türkçe
Egyéb beállítások
Demo
A Bemutató funkció használata
$EHPXWDWyDXWRPDWLNXVDQEHPXWDWMDDYLGHRNDPHUDIĘIXQNFLyLW
így könnyebben megtanulhatja a használatukat.
1
Nyomja meg a Otth. ( ) gombot p érintse meg a “Settings”
(Beállítások) gombot p “General” (Általános).
2
Érintse meg a kívánt elemet a “Demo”.
$NDPHUDNLOpSD%HPXWDWyPyGEyODN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
$]/&'NpSHUQ\ĘPHJpULQWpVHNRU
- Gomb megnyomásakor (Felvétel start/stop, Otth. ( ), stb.).
Azonban a kamera automatikusan átvált Bemutató módba 5 perc
XWiQ67%<PyGEDQKDSHUFLJQHPW|UWpQLNPĦYHOHW+DQHP
szeretné, hogy a Bemutató funkció elinduljon, állítsa a “Demo”
menüpontot “OFF” értékre.
$%HPXWDWyIXQNFLyQHPPĦN|GLNDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
- Ha az ő#WVQ2QYGT1HHŒ
#WVQMKMCREU értéke “5 Min”
RGTE akkumulátor használata esetén, az Auto kikapcs. funkció a
%HPXWDWyPyGHOĘWWOpSPĦN|GpVEH
> General
Format
Default Set
Language
Demo
3
ON
A kilépés hez érintse meg a Vissza (
) gombot.
Az almenük pontjai
•
•
OFF: Kikapcsolja a funkciót.
ON: Bekapcsolja a Demo funkciót.
79
Csatlakoztatás TV-hez
CSATLAKOZTATÁS NAGYFELBONTÁSÚ
TV-HEZ
1
Kapcsolja be a videokamerát.
• +DQHPDNDPHUiWNDSFVROMDEHHOĘV]|UHOĘIRUGXOKDWKRJ\
nem ismeri fel a csatlakoztatott TV-t.
A nagyfelbontású (HD) videókat HDTV-n tekintheti meg. A kamera
HDMI kimenettel rendelkezik a nagyfelbontású videók átviteléhez.
2
Csatlakoztassa a kamerát a TV-hez a Mini HDMI-kábellel.
3
Állítsa be a TV bemenetét úgy, hogy a TV észlelhesse a
csatlakoztatott kamerát.
•
•
•
(OOHQĘUL]]HKRJ\D79UHQGHONH]LNH+'0,EHPHQHWWHO
A TV-hez való csatlakozás során használja a hálózati adaptert.
Válassza ki a “HDMI TV Out” (HDMI TV kimenet) ¬69 oldal
$79EHPHQHWYiOWiViWLOOHWĘHQWHNLQWVHPHJD79KDV]QiODWL
útmutatóját.
•
Mini HDMI kábellel
HDTV
4
Válassza ki a lejátszási módot, és kezdje el a videó lejátszását.
¬42~46 oldal
A HDMI magyarázata
A HDMI (nagyfelbontású multimédia interfész) egy kompakt audió/
videó interfész, amellyel tömörítetlen digitális adatok továbbíthatók.
Mi az Anynet+ funkció?
Az Anynet + funkciót támogató eszközök mind egy távirányítóról
]HPHOWHWKHWĘN$]$Q\QHWIXQNFLyKDV]QiODWiKR]DNDPHUiW
HDMI kábellel kell csatlakoztatni az Anynet+ kompatibilis TVhez. További információk az Anynet+ kompatibilis TV felhasználói
útmutatójában találhatók.
Kamera
•
Jelfolyam
Mini HDMI-Kábel
•
•
•
•
80
A kamera rendelkezik egy ő68%QPPGEV)WKFGŒ
68EUCVNCMQ\VCV¶UKUGIÃFNGV
IXQNFLyYDO$NDPHUD79KH]W|UWpQĘFVDWODNR]WDWiVDNRUDIHOKDV]QiOyL~WPXWDWy
nélkül) használja a ő68%QPPGEV)WKFGŒ
68EUCVNCMQ\VCV¶UKUGIÃFNGV
funkciót. ¬71 oldal
A kamerához csak C - A típusú Mini HDMI kábel használható.
A kamera HDMI aljzata csak kimenetre használható.
Ha a kamerát Anynet+ kompatibilis TV-hez csatlakoztatja, a kamera
bekapcsolásakor a TV is bekapcsol. (Anynet+ funkció) Ha nem szeretné
használni ezt a funkciót, állítsa az “Anynet+ (HDMI-CEC)” beállítást “OFF”
értékre. ¬71 oldal
A kamera HDMI aljzatának használatakor kizárólag HDMI 1.3 kábelt használjon.
+DPiV+'0,NiEHOOHOFVDWODNR]WDWMDDNDPHUiWHOĘIRUGXOKDWKRJ\QHPIRJ
PĦN|GQL
Csatlakoztatás TV-hez
CSATLAKOZTATÁS NORMÁL TV-HEZ
1
Kapcsolja össze a kamerát és a TV-t az Audio/Video kábellel.
$NDPHUiYDOU|J]tWHWWIHOYpWHOHNPHJWHNLQWKHWĘNQRUPiOIHOERQWiV~
TV-vel is. A kamera kompozit kimenettel rendelkezik a standard
felbontású videók átviteléhez.
2
Állítsa be a TV bemenetét úgy, hogy a TV észlelhesse a
csatlakoztatott kamerát.
$79EHPHQHWYiOWiViWLOOHWĘHQWHNLQWVHPHJD79KDV]QiODWL
útmutatóját.
•
A TV-hez való csatlakozás során használja a hálózati adaptert.
3
Audió/Videó kábel csatlakoztatása a kompozit
kimenethez
Válassza ki a lejátszási módot, és kezdje el a videó lejátszását.
¬42~46 oldal
•
Normál TV
•
•
•
•
Kamera
•
Jelfolyam
•
(OOHQĘUL]]HDFVDWODNR]WDWiVWDNDPHUDpVD79N|]|WWKDQHPMyO
FVDWODNR]WDWWDDNpWHV]N|]WD79NpSHUQ\ĘQQHPPHJIHOHOĘNpS
fog megjelenni.
Ha az Audió/Videó kábellel csatlakozik a TV-hez, csatlakoztassa a
PHJIHOHOĘV]tQĦGXJyNDWDPHJIHOHOĘDOM]DWRNED
$YLGHyEHPHQHW]|OGV]tQĦLVOHKHWD79WtSXViWyOIJJĘHQ
Ilyenkor az Audió/Videó kábel sárga dugóját csatlakoztassa a TV
zöld bemenetére.
Ha a kamerát egyszerre több kábellel is csatlakoztatta a TV-hez, a
NLPHQĘMHODN|YHWNH]ĘSULRULWiVRNV]HULQWIRJPHJMHOHQQL
- HDMI p Audió/Videó (kompozit) kimenet
A kamera rendelkezik egy “TV Connect Guide” (TV csatlakoztatási
VHJpGOHWIXQNFLyYDO$NDPHUD79KH]W|UWpQĘFVDWODNR]WDWiVDNRUD
felhasználói útmutató nélkül) használja a “TV Connect Guide” (TV
csatlakoztatási segédlet) funkciót. ¬71 oldal
Ha a TV egy audió (mono) bemenettel rendelkezik, csatlakoztassa
az Audió/videó kábel sárga dugóját a videó aljzatba, a fehér dugót
az audió aljzatba, a piros dugót pedig ne csatlakoztassa.
A nagyfelbontásban (“Full HD 1080/50i” vagy “HD 720/50p”)
rögzített felvételeket normál felbontásban fogja lejátszani.
Audió/Videó kábel
81
Csatlakoztatás TV-hez
0(*7(.,17e679.e3(51<ė1
A kép megjelenítése a TV képarányától függ
Felvétel
képaránya
Megjelenés
szélesvásznú
68P
Megjelenés
PQTO¶N
TV-n
MÃRCT¶P[DCP
rögzített felvételek
•
•
82
A mikrofon hangerejét állítsa közepesre. Ha túl hangosra állítja, a
képjel zajos lehet.
Ha a ő68&KURNC[Œ
68MÃRGTP[ĝ beállítása “OFF”, a TV
NpSHUQ\ĘQQHPMHOHQQHNPHJDNpSHUQ\ʁ]HQHWHN¬68 oldal
Videók másolása
MÁSOLÁS VIDEÓMAGNÓRA VAGY DVD/
+'')(/9(9ė5(
1
•
A videók átmásolása analóg adatátvitellel történik. (kompozit
csatlakozással) Használja a mellékelt Audió/ Videó kábelt.
9&5YDJ\'9'+''IHOYHYĘFVDWODNR]iVVRUiQKDV]QiOMDD
hálózati adaptert.
&VDWODNR]WDVVDDNDPHUiWDIHOYHYĘHV]N|]EHPHQHWpUH
+DDIHOYHYĘQHNYDQEHPHQHWYiODV]WyMDYiODVV]DNLD
bemeneti módot.
•
•
A kamerával rögzített videók átmásolhatók videómagnóra vagy
'9'+''IHOYHYĘUH
•
&VDWODNR]WDVVDDNDPHUiWDIHOYHYĘHV]N|]K|]9&5YDJ\
'9'+''IHOYHYĘD]$XGLy9LGHyNiEHOOHO
2
+HO\H]]HEHD]DGDWKRUGR]yWDIHOYHYĘHV]N|]EH
3
,QGtWVDHODOHMiWV]iVWDNDPHUiQPDMGDIHOYpWHOWDIHOYHYĘ
eszközön.
7RYiEELUpV]OHWHNHWDIHOYHYĘHV]N|]KDV]QiODWL
útmutatójában talál.
•
VCR vagy DVD/
+''IHOYHYĘ
4
$PiVROiVEHIHMH]pVHNRUiOOtWVDOHDIHOYHYĘHV]N|]WPDMGD
kamerát.
•
Kamera
•
•
Jelfolyam
•
•
Audió/Videó kábel
•
A kamerával rögzített felvételek a mellékelt Audió/Videó
kábellel másolhatók át. Minden felvétel SD (normál felbontású)
NpSPLQĘVpJEHQNHUOPiVROiVUDIJJHWOHQOD]HUHGHWL
felbontástól (HD/SD).
HDMI kábellel nem lehet másolni.
$+'QDJ\IHOERQWiV~PLQĘVpJEHQNpV]tWHWWIHOYpWHOHNHWD
beépített szofter segítségével másolhatja át a számítógépre.
¬87 oldal
0LYHODPiVROiVDQDOyJDGDWiWYLWHOOHOW|UWpQLNDNpSPLQĘVpJ
romolhat.
Ha el szeretné rejteni a csatlakoztatott monitor eszközön a
kijelzéseket (számláló, stb.) állítsa be a “TV Display (TVMÃRGTP[ĝOFF” beállítást. ¬68 oldal
$GiWXPLGĘU|J]tWpVpKH]MHOHQtWVHPHJĘNHWDNpSHUQ\ĘQ
¬68 oldal
83
Fotók nyomtatása
KÖZVETLEN NYOMTATÁS PICTBRIDGE
NYOMTATÓVAL
A fotók közvetlenül is kinyomtathatók, ha a kamerát PictBridgekompatibilis nyomtatóhoz (külön megvásárolható) csatlakoztatja
USB kábellel.
3
Kapcsolja be a nyomtatót.
• Megjelennek a fotók indexképei.
4
Érintse meg a nyomtatni kívánt fotókat, majd a Nyomtatás
) gombot.
(
0HJMHOHQLNDPHJIHOHOʁ]HQHW
•
Helyezze be a memóriakártyát. ¬30 oldal
1
A
Állítsa az ő75$%QPPGEV
75$MCREUQNCVŒ értékét
ő2KEV$TKFIGŒ-re. ¬70 oldal
75$%QPPGEV
Mass Storage
2KEV$TKFIG
2
5
Csatlakoztassa a kamerát a nyomtatóhoz az USB kábellel.
Kamera
Érintse meg a “Yes” (Igen) gombot.
• A nyomtató kinyomtatja a kiválasztott fotót.
A nyomtatási példányszám beállítása
A nyomtatási példányszámot a növelés (
gombokkal állíthatja be.
• Ezzel beállította a példányszámot.
)/csökkentés (
)
A nyomtatási beállítások törlése
Fotónyomtató
(PictBridge-K ompatibilis)
Érintse meg az Indexképes nézet (
JRPERWD]/&'NpSHUQ\ĘQ
Nyomtatás leállítása a nyomtatás
Érintse meg a ő%CPEGNŒ
/ÃIUG gombot.
•
84
•
Ha a kamera nem ismeri fel a nyomtatót, húzza ki az USB kábelt,
és kapcsolja ki a nyomtatót. Az ő75$%QPPGEVŒ
75$EUCVN
menüben érintse meg a ő2KEV$TKFIGŒ pontot, majd csatlakoztassa
újra az USB kábelt.
Használja a mellékelt USB kábelt.
Fotók nyomtatása
'iWXPLGĘUiQ\RPWDWiViQDNEHiOOtWiVD
1
Nyomtatási módban érintse meg a MENÜ (
“Date/Time” &¶VWO+Fĝ.
•
) gombot ˆ
•
A
•
•
•
•
2
Érintse meg a kívánt almenü pontot.
• (]]HOEHiOOtWMDDNtYiQWGiWXPpVLGĘPHJMHOHQtWpVLRSFLyW
Off
1HPPLQGHQQ\RPWDWyWiPRJDWMDDGiWXPpVLGĘQ\RPWDWiV
RSFLyWeUGHNOĘGM|QDQ\RPWDWyJ\iUWyMiWyO$'DWH7LPH'iWXP
,GĘUiQ\RPWDWiVRSFLyFVDNDNNRUKDV]QiOKDWyKDDQ\RPWDWyLV
támogatja.
A PictBridge™ a CIPA (Camera & Imaging Products Association Kamera és Képalkotó Termék Szövetség) bejegyzett védjegye, és
a Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson és Sony által kifejlesztett
képátviteli szabvány.
3LFW%ULGJHQ\RPWDWiVN|]EHQDNDPHUiWDKiOy]DWLDGDSWHUUĘO
üzemeltesse. Ha a kamerát a nyomtatás alatt kikapcsolja,
PHJVpUOKHWQHND]DGDWKRUGR]yQOpYĘDGDWRN
Videók nem nyomtathatók ki.
(OĘIRUGXOKDWKRJ\HJ\pEHV]N|]|N|QU|J]tWHWWIRWyNQHP
nyomtathatók ki.
1HPPLQGHQQ\RPWDWiVLRSFLypUKHWĘHOPLQGHQQ\RPWDWyQ
További információk a nyomtató használati útmutatójában
találhatók.
A
Date
Time
,
Date/Time
3
#0
,
#0
A kilépéshez érintse meg a Vissza (
) gombot.
• $NLYiODV]WRWWGiWXPpVLGĘOiWKDWyOHV]DNLQ\RPWDWRWWIRWyNRQ
85
Használat Windows számítógéppel
$:,1'2:66=È0Ë7Ï*e3(1(/9e*(=+(7ė
FELADATOK
Ha a kamerát USB-kábellel Windows számítógéphez
FVDWODNR]WDWWDDN|YHWNH]ĘPĦYHOHWHNYpJH]KHWĘNHO
)Ę)XQNFLyN
• $NDPHUiEDpStWHWWµ,QWHOOLVWXGLR¶YLGHyV]HUNHV]WĘV]RIWYHU
VHJtWVpJpYHODN|YHWNH]ĘPĦYHOHWHNYpJH]KHWĘNHO
- Videók és fotók lejátszása.
- A rögzített videók vagy fotók szerkesztése.
- A rögzített videók és fotók feltöltése a YouTube, Flickr-ra,
Facebook.
• $]DGDWKRUGR]yQOHYĘIiMORNYLGHyNpVIRWyNiWKHO\H]KHWĘN
YDJ\iWPiVROKDWyNDV]iPtWyJpSUH$&VHUpOKHWĘOHPH]
funkcióval)
Rendszerkövetelmények
$EHpStWHWWV]RIWYHU,QWHOOLVWXGLRKDV]QiODWiKR]DN|YHWNH]Ę
követelmények teljesítése szükséges:
Tétel
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista, vagy Window 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz vagy jobb ajánlott
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz vagy jobb ajánlott
(Notebook: Intel Core2 Duo 2.2GHz vagy AMD Athlon X2 DualCore 2.6GHz vagy jobb ajánlott)
RAM
1 GB vagy több ajánlott
Videokártya
NVIDIA GeForce 8500 vagy újabb, ATI Radeon HD 2600
sorozat vagy újabb
Megjelenítés
1024 x 768, 16 bites szín vagy jobb
(1280 x 1024, 32 bites szín ajánlott)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c vagy újabb
Memóriakártya
SDHC-kártya, 6. osztály vagy jobb
•
•
•
•
•
•
86
Követelmény
A fent említett rendszerkövetelmények javaslatok. Még olyan
UHQGV]HUHQVHPJDUDQWiOWDW|NpOHWHVPĦN|GpVDPHO\WHOMHVtWL
ezeket a követelményeket.
Az ajánlottnál lassúbb számítógépeken kimaradhatnak képkockák,
vagy más zavarok jelentkezhetnek.
Ha a számítógépre telepített DirectX verzió 9.0c alatti, telepítse a
9.0c verziót vagy újabbat.
$MiQORWWDU|J]tWHWWIHOYpWHOHNHWOHMiWV]iVYDJ\V]HUNHV]WpVHOĘWW
átmásolni a számítógépre.
Ehhez egy laptop számítógépnek komolyabb
rendszerkövetelményeknek kell megfelelnie, mint egy asztali PC-nek.
Az Intelli-studio nem Mac OS kompatibilis.
Használat Windows számítógéppel
A Intelli-studio PROGRAM HASZNÁLATA
Az Intelli-studio egy beépített program, amellyel fájlok játszhatók
OHpVV]HUNHV]WKHWĘN)iMORNDWW|OWKHWIHODZHEKHO\HNUHSpOGiXOD
YouTube-ra vagy a Flickr-re. További részletek: “Help” (Súgó) Œ
“Help” (Súgó)D],QWHOOLVWXGLRNpSHUQ\ĘMpQ
3
A “Yes” (Igen) gombra kattintás után a feltöltés megtörténik,
pVDN|YHWNH]ĘSiUEHV]pGDEODNMHOHQLNPHJ.DWWLQWVRQD]
“Yes” (Igen) gombra a jóváhagyáshoz.
• Ha nem szeretne új fájlt menteni, kattitnson a “No” (Nem)
gombra.
NÃRÃU#\75$M¶DGNEUCVNCMQ\VCV¶UC
1
Állítsa be az ő75$%QPPGEV/CUU5VQTCIGŒ 75$EUCVN
Tömegtár) értékre. Állítsa a “PC Software (PC szoftver)
Az USB-kábel kihúzása
ON” értékre. ¬70 oldal
•
2
$]DGDWiWYLWHOEHIHMH]WpYHODN|YHWNH]ĘPyGRQERQWKDWMDDNDSFVRODWRW
Az alapértelmezett menübeállítások a fentiek lesznek.
Csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB kábellel.
• (J\~MIiMOPHQWpVLNpSHUQ\ĘMHOHQLNPHJD],QWHOOLVWXGLR
IĘDEODNiEDQ+DDNDPHUiQQLQFV~MIiMOQHPMHOHQLNPHJ
D]~MIiMORNPHQWpVpUHV]ROJiOyHOĘXJUyDEODN
• 0HJMHOHQLNDV]iPtWyJpSWtSXVQDNPHJIHOHOĘFVHUpOKHWĘ
lemez ablak.
1. Kattintson a “Hardver biztonságos eltávolítása” ikonra a tálcán.
2. Válassza ki az “USB háttértár” menüpontot, és kattintson a
“Leállítás” gombra.
3. Ha megjelenik a “Hardvereszköz leállítása” ablak, kattintson
az “OK” gombra.
4. +~]]DNLD]86%NiEHOWDNDPHUiEyOpVDV]iPtWyJpSEĘO
•
•
•
•
•
•
•
Használja a mellékelt USB-kábelt. (Samsung gyártmányú kábel)
$]86%NiEHOFVDWODNR]WDWiVDHOĘWWEL]RQ\RVRGMRQPHJDQQDNKHO\HV
irányáról.
Áramforrásként javasolt az AC hálózati adaptert használni az
akkumulátor helyett.
Ha csatlakoztatva van az USB-kábel, a kamera be- vagy kikapcsolása a
számítógép üzemzavarát okozhatja.
+DD]DGDWRNiWW|OWpVHN|]EHQK~]]DNLD]86%NiEHOWDV]iPtWyJpSEĘO
vagy a kamerából, az adatátvitel leáll és az adatok megsérülhetnek.
+D86%KXERQNHUHV]WOYDJ\PiVHV]N|]|NNHOHJ\LGHMĦOHJ
FVDWODNR]WDWMDDV]iPtWyJpSKH]DNDPHUD86%NiEHOpWHOĘIRUGXOKDW
KRJ\DNDPHUDQHPIRJKHO\HVHQPĦN|GQL,O\HQHVHWHNEHQWiYROtWVDHO
az összes USB-eszközt, és csak a videokamerát csatlakoztassa újra.
$V]iPtWyJpSWtSXVWyOIJJĘHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\D],QWHOOLVWXGLRSURJUDP
nem indul el automatikusan. Ilyenkor nyissa meg a CD-ROM lemezt,
amelyen az Intelli-studio program található, és futtassa az iStudio.exe
programot.
87
Használat Windows számítógéppel
2. lépés Az Intelli-studio fő képernyőről
Az Intelli-studio elindulása után megjelennek a videók és fotók indexképei a fő képernyőn.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
88
Ha az Intelli-studio programot telepíti a PC-re, a program
gyorsabban elindul. A program telepítéséhez válassza ki a “Tool”
(Eszközök)  “Install Intelli-studio on PC” (Intelli-studio
telepítése PC-re).
Ha telepíti az Intelli-studio szoftver teljes verzióját, használhatja a
különböző funkciókat. A telepítéshez kattintson a “Web support”
(Webtámogatás)  “Update Intelli-studio” (Intelli-studio
frissítése)  “Start Update” (Frissítés kezdése) pontra.
A készülék beépített Intelli-studio szoftvere otthoni használatra
készült. Precíziós vagy ipari alkalmazásra nem használható.
Ilyen alkalmazásokhoz javasoljuk a professzionális szerkesztő
szoftverek használatát.
Sz.
Leírás
1
A menüpontok
2
Fájlok megjelenítése a kijelölt mappában.
3
Átkapcsol Fotószerkesztő üzemmódba.
4
Átkapcsol Videószerkesztő üzemmódba.
5
Átkapcsol Megosztás módba.
6
Indexképek nagyítás vagy kicsinyítése a listában.
7
Fájltípus kiválasztása.
8
Kijelölt mappában lévő videók és fotók megjelenítése a
számítógépen.
9
Csatlakoztatott eszköz videóinak és fotóinak mutatása vagy
elrejtése.
0
Kijelölt mappában lévő videók és fotók megjelenítése a
készüléken.
!
Fájlok megtekintése indexképként vagy térképen
@
Mappák böngészése a csatlakoztatott eszközön.
#
Mappák böngészése a számítógépen
$
Előző vagy következő mappára ugrás
%
Fájlok nyomtatása, fájlok megtekintése térképen, fájlok tárolása
a Tartalomkezelőben, arcok regisztrálása.
Használat Windows számítógéppel
3. lépés Videók vagy fotók lejátszásaS
Az Intelli-studio alkalmazással a felvételek kényelmesen
lejátszhatók.
1
Az Intelli-studioban kattintson a kívánt mappára a felvételek
megjelenítéséhez.
•
2
3
Megjelennek a videók vagy fotók indexképei, a kiválasztott
KHO\QHNPHJIHOHOĘHQ
Válassza ki a lejátszani kívánt videót vagy fotót.
• $IiMOLQIRUPiFLyNPHJMHOHQtWKHWĘNKDD]HJHUHWDIiMOI|Op
húzza.
• Ha egyszer kattint a videó indexképére, a lejátszás az
indexkép keretében indul el, így könnyebb megtalálni a
kívánt videót.
4. lépés Videók vagy fotók szerkesztése
Az Intelli-studio programmal a videók és fotók többféleképpen
V]HUNHV]KHWĘN&KDQJH6L]H0pUHWYiOWR]WDWiVD)LQH7XQLQJ
(Finomhangolás), Image Effect (Képeffektus), Insert Frame
(Szegély), stb.)
1
Válassza ki a szerkeszteni kívánt videókat és fotókat.
2
Kattintson a “Movie Edit” (Videó szerkesztése) vagy
“Photo Edit” (Fotó szerkesztése) gombra a kijelölt fájlnak
PHJIHOHOĘHQD],QWHOOLVWXGLRE|QJpV]ĘEHQ
•
3
A kiválasztott fájl megjelenik a szerkesztési ablakban.
9LGHyYDJ\IRWyV]HUNHV]WpVHNO|QE|]ĘIXQNFLyNNDO
Válassza ki a lejátszani kívánt videót vagy fotók, és kattintson
rá duplán a lejátszáshoz.
•
(OLQGXODOHMiWV]iVpVPHJMHOHQQHNDYH]pUOĘHOHPHN
$],QWHOOLVWXGLRDN|YHWNH]ĘIiMOIRUPiWXPRNDWWiPRJDWMD
- Videóformátumok: MP4 (Videó: H.264, Audió : AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotó formátumok: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFFS
89
Használat Windows számítógéppel
5. lépés Videók/fotók megosztása az Interneten
4
1
Válassza ki a megosztani kívánt videót vagy fotót.
2
.DWWLQWVRQDE|QJpV]ĘEHQD“Share” (Megosztás)OHKHWĘVpJUH
• A kiválasztott fájl megjelenik a megosztási ablakban.
A feltöltés elkezdéséhez kattintson az “Upload”OHKHWĘVpJUH
Megjelenik egy párbeszédablak, ahová az azonosítót és a
jelszót be kell írni.
•
Töltse fel a fotókat és videókat közvetlenül az Internetre egy
kattintással.
5
Ërja be az azonosítót és a jelszót.
A webhely tartalmának hozzáférése korlátozott lehet a
KiOy]DWLKR]]iIpUpVLN|UQ\H]HWWĘOIJJĘHQ
•
3
Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat, majd kattintson az “Open”
gombra.
•
90
Kiválaszthatja a “YouTube”, “twitter”, “Fickr,” “Facebook,”
“Picasa”, “Email”, vagy egyéb olyan webhelyet, ahová a
fájlokat fel szeretné tölteni.
$IHOW|OWKHWĘYLGHyNKRVV]~ViJDpVPpUHWHD]DGRWWZHEKHO\
szabályaitól függ.
Használat Windows számítógéppel
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
HÁTTÉRTÁROLÓKÉNT
5
0HJMHOHQQHND]DGDWKRUGR]yQOHYĘPDSSiN
• Minden fájltípus külön mappában helyezkedik el.
Ha a kamerát USB-kábellel Windows számítógéphez
csatlakoztatja, videó és fotó fájlokat másolhat át.
lépés Az adathordozó tartalmának megtekintése
1
(OOHQĘUL]]HD]ő75$%QPPGEV/CUU5VQTCIGŒ
75$EUCVN
Tömegtár) beállítást ¬70 oldal
2
(OOHQĘUL]]HD“PC Software (PC szoftver)OFF” beállítást.
¬70 oldal
3
4
Tegyen be egy memóriakártyát. ¬30 oldal
Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USBkábellel.
¬87 oldal
0HJMHOHQLND³&VHUpOKHWĘOHPH]´YDJ\D³6DPVXQJ´DEODND
V]iPtWyJpSNpSHUQ\ĘMpQU|YLGLGĘP~OYD
• 9iODVV]DD³0DSSDQ\LWiVDDIiMORN:LQGRZV,QWp]Ę
VHJtWVpJpYHOW|UWpQĘPHJWHNLQWpVpKH]´RSFLyWPDMG
kattintson az “OK” gombra.
Fotók
Videók
Adatok beállítása
Rendszeradatok
6
Válassza ki a másolni kívánt mappát, majd húzza át és
engedje el a célmappában.
A program átmásolja a mappát az adathordozóról a PC-re.
•
•
•
•
+DD³&VHUpOKHWĘOHPH]´DEODNQHPMHOHQLNPHJHOOHQĘUL]]HD
csatlakozást. (¬87 oldal) vagy ismételje meg az 1 és 4 lépést. Ha
D&VHUpOKHWĘOHPH]DEODNQHPMHOHQLNPHJDXWRPDWLNXVDQQ\LVVD
PHJDFVHUpOKHWĘOHPH]PDSSiWD6DMiWJpSDODWW
Ha a csatlakoztatott kamera lemez ikonja nem jelenik meg, vagy a
MREEHJpUJRPEPHJQ\RPiViUDPHJMHOHQĘKHO\LPHQPHJQ\LWiV
YDJ\NHUHVpVQHPPĦN|GLNOHKHWKRJ\DV]iPtWyJpSHW$XWRUXQ
YtUXVIHUWĘ]WHPHJ-DYDVROWDYtUXVNHUHVĘV]RIWYHUWIULVVtWHQL
91
Használat Windows számítógéppel
A mappák és fájlok szerkezete az adathordozón
• $]DGDWKRUGR]yQDPDSSiNpVIiMORNV]HUNH]HWHDN|YHWNH]Ę
• A fájlok elnevezési módja a DCF (Design rule for Camera File
System - Kamera fájlrendszer) szabványt követi.
Videófájlok (H.264) 1
•
•
•
•
•
•
A HD formátumú videók neve HDV_####.MP4 alakú.
Az SD formátumú videók neve SDV_####.MP4 alakú.
A fájlszám automatikusan növekszik az új videófájlok létrehozásakor.
Új mappa jön létre, ha a fájlok száma a mappában meghaladja a
999~1,000-et.
A mappnevek a 100VIDEO, 101VIDEO szerint követik egymást. A mappák
maximális száma 999.
A kamerával maximum 9,999 fájl hozható létre az adathordozón.
Fotó fájlok 2
•
•
•
92
A videófájlokhoz hasonlóan a fájlszám automatikusan növekszik, amikor
egy új képfájl jön létre.
A fotók neve a SAM_####.JPG formátumot követi.
A mappnevek a 100PHOTO, 101PHOTO szerint követik egymást.
Fájlformátum
Videófájlok
• A videófájlok H.264 formátumban vannak tömörítve. A fájlok
kiterjesztése “.MP4”.
• A videó felbontásokról a 63 oldalon olvashat.
Fotó fájlok
• A fotók tömörített JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumúak. A fájlok kiterjesztése “.JPG”.
• A fotó felbontásokról a 63 oldalon olvashat.
A kamerával rögzített videófájlok nevét nem szabad megváltoztatni,
mert a kamerán csak az eredeti mappa és fájlnevek használatával
játszhatók le.
Hibaelhárítás
.pUMNYpJH]]HHODN|YHWNH]ĘHJ\V]HUĦHOOHQĘU]pVHNHWPLHOĘWWD6DPVXQJPiUNDV]HUYL]N|]SRQWKR]IRUGXOQD
$]HOOHQĘU]pVVHOLGĘWpVWHOHIRQN|OWVpJHWWDNDUtWKDWPHJ
),*<(/0(=7(7ė.,-(/=e6(.e6h=(1(7(.
3UREOpPiNNO|QE|]ĘRNRNEyOPHUOKHWQHNIHO$KLEDPHJNHUHVpVHXWiQWHJ\HPHJDV]NVpJHVOpSpVHNHW
Akkumulátor
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
Low Battery
(Akkumulátor merül!)
-
Az akkumulátor majdnem lemerült.
• Cserélje ki egy feltöltött akkumulátorra, vagy
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
%JGEMCWVJGPVKEKV[
of the battery.
'NNGPĝTK\\GC\
akkumulátort.)
-
Az akkumulátor nem megy át az eredetiség
HOOHQĘU]pVHQ
• (OOHQĘUL]]HD]DNNXPXOiWRUHUHGHWLVpJpWpV
cserélje újra.
• Kizárólag eredeti Samsung akkumulátorok
használata javasolt.
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
A memóriakártya-foglalatba nincs memóriakártya
helyezve.
• Tegyen be egy memóriakártyát.
Card Full
(Kártya megtelt)
Nincs elég szabad terület a memóriakártyán.
• Töröljön fájlokat a memóriakártyáról.
• Mentse le a fájlokat egy számítógépre vagy
egyéb adathordozóra, majd törölje a fájlokat.
• Cserélje le a memóriakártyátolyanra, amelyen
van elég szabad hely.
%CTF.QEMGF
(Kártya lezárva)
$]6'YDJ\6'+&NiUW\iQOpYĘtUiVYpGĘNDSFVROy
• Oldja fel az irásvédelmet.
zárt állásban van.
Card Error
(Kártyahiba)
A memóriakártyával probléma merült fel, és nem
LVPHUKHWĘIHO
Üzenet
Ikon
Adathordozó
Üzenet
Insert Card
(Helyezze be a
kártyát)
Ikon
• Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra.
93
Hibaelhárítás
Adathordozó
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
Not Formatted
(Nem formázott!)
A memóriakártyát nem a kamerával formázták.
•
A memóriakártyát a kamerával formázza meg.
Not Supported Format
(Nem támogatott
formátum)
•
A memóriakártyát egy másik eszközön formázták meg, és
még Svannak rajta adatok.
•
A fájlok nem játszhatók le, mert a memóriakártya
formátumát nem támogatja a kamera.
A kamerában új vagy megformázott használt
memóriakártyát használhat.
Not Supported Card
(Nem támogatott
kártya)
A memóriakártyát nem támogatja a kamera.
•
Cserélje a memóriakártyát egy Stámogatott típusra.
•
Rögzítse a videót kisebb felbontással és gyengébb
PLQĘVpJEHQ
Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra.
Üzenet
Low Speed Card.
2NGCUGTGEQTFCVCNQYGT
TGUQNWVKQP
#NCEUQP[
seb. kártya. Haszn.
kisebb felbontást.)
Ikon
-
A memóriakártya teljesítményenem elég a felvétel
rögzítéséhez.
•
Felvétel készítése
Üzenet
Ikon
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
•
94
Write Error
(Írási hiba)
-
9DODPLO\HQKLEDW|UWpQWD]DGDWRNDGDKRUGR]yUDW|UWpQĘ
írásakor.
4GEQXGTKPI&CVCŗ
Don’t power off and
MGGRECTFKPUKFG
#FCVXKUU\C¶NNÈV¶Uŗ
0GMCREUQNLCMKÃUPG
vegye ki a kártyát.)
-
$IiMOQHPM|WWOpWUHPHJIHOHOĘHQ
•
•
•
Kapcsolja ki, majd újra be a kamerát az adatok
visszaállításához.
Ha fájlok visszaállítása nem sikerül, formázza meg
az adathordozót a menüpont használatával, miután
elmentette a fontosabb fájlokat számítógépre, vagy más
adathordozóra.
9iUMRQDPtJD]DGDWYLVV]DiOOtWiVEHIHMH]ĘGLN
Soha ne kapcsolja ki a készüléket, vagy vegye ki a
memóriakártyát felvétel közben.
Hibaelhárítás
Felvétel készítése
Üzenet
The limit of video
files is reached.
Cannot record video.
(Elérte a videók max.
számát. Nem lehet
videót rögzíteni.)
Ikon
-
Arról tájékoztat, hogy ...
Teendő
A tárolható videófájlok maximális száma 9,999.
• Törölje a felesleges fájlokat az adathordozóról.
• Mentse le a fájlokat egy számítógépre vagy egyéb
adathordozóra, majd törölje a fájlokat.
• Tegyen be olyan kártyát, amelyen van elég szabad hely.
• Állítsa a “File No.” (Fájl száma) pontot “Reset”
(Visszaállítás) értékre.
• Formázza meg az adathordozót.
The limit of photo
files is reached.
Cannot take a photo.
(Nincs több hely fotók
számára. Nem lehet
fotókat készíteni.)
-
A tárolható képfájlok maximális száma 9,999.
• Törölje a felesleges fájlokat az adathordozóról.
• Mentse le a fájlokat egy számítógépre vagy egyéb
adathordozóra, majd törölje a fájlokat.
• Tegyen be olyan kártyát, amelyen van elég szabad hely.
• Állítsa a “File No.” (Fájl száma) pontot “Reset”
(Visszaállítás) értékre.
• Formázza meg az adathordozót.
File Limit is reached.
Cannot record video.
(Elérte a fájlok max.
számát. Nem lehet
videót rögzíteni.)
-
A mappa és fájlszám elérte a maximumot, és ezért nem
készíthet több felvételt.
• Ilyenkor állítsa a “File No.” (Fájl száma) pontot
“Reset” (Visszaállítás) értékre, és formázza meg az
adathordozót. Formázás előtt mentse el a fontosabb
fájlokat.
File Limit is reached.
Cannot take a photo.
(Elérte a fájlok max.
számát. Nem lehet
fotókat készíteni.)
-
A mappa és fájlszám elérte a maximumot, és ezért nem
készíthet több felvételt.
• Ilyenkor állítsa a “File No.” (Fájl száma) pontot
“Reset” (Visszaállítás) értékre, és formázza meg az
adathordozót. Formázás előtt mentse el a fontosabb
fájlokat.
Objektív védőfedél le van zárva.
• Nyissa k i az objektív védőfedelet.
Check the lens cover
(Ellenőrizze az
objektívfedelet)
95
Hibaelhárítás
Lejátszás
Üzenet
Ikon
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
Read Error
(Olvasási hiba)
-
Valamilyen hiba történt az adatok adahordozóról
W|UWpQĘEHROYDViVDNRU
• Formázza meg az adathordozót a menüpont
használatával, miután elmentette a fontosabb
fájlokat számítógépre, vagy más adathordozóra.
Corrupted file
(Hibás fájl)
-
Ez a fájl nem olvasható be.
• Formázza meg az adathordozót a menüpont
használatával, miután elmentette a fontosabb
fájlokat számítógépre, vagy más adathordozóra.
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
Videók szerkesztése
Üzenet
96
Ikon
%CPPQVUGNGEV
different resolution.
(Nem lehet
GNVÃTĝHGNDQPV¶UV
választani.)
-
$]|VV]HIĦ]QLNtYiQWIiMORNIRUPiWXPDHOWpUĘ
• .O|QE|]ĘIHOERQWiV~IiMORNDWQHPOHKHW
|VV]HIĦ]QL
Not enough free
URCEGKP%CTF
0KPEUGNÃIU\CDCF
terület a kártyán.)
-
Szerkesztés nem lehetséges, mert nincs elég hely
a kártyán.
• Törölje a felesleges fájlokat, és próbálja újra a
szerkesztést.
5GNGEVHKNGU
HQTEQODKPG
(Válasszon ki 2 fájlt
összeillesztésre.)
-
(J\V]HUUHFVDNNpWIiMOIĦ]KHWĘ|VV]H
• (OĘV]|UIĦ]]|Q|VV]HNHWWĘWPDMGD
N|YHWNH]ĘNHW1HPIĦ]KHWĘN|VV]HKDD]
egyesített fájl mérete meghaladja az 1.8GB-ot.
Total file size is over
than 1.8GB. (A teljes
fájlméret 1,8GB-nál
nagyobb.)
-
1HPIĦ]KHWĘN|VV]HDIiMORNKDD]HJ\HVtWHWWIiMO
mérete meghaladja az 1.8GB-ot.
• (OĘV]|URVV]DIHOYDJ\UpV]OHJHVHQW|U|OMHD
szükségtelen részeket, majd utána hajtsa végre
az egyesítést.
Hibaelhárítás
USB
Üzenet
Ikon
Arról tájékoztat, hogy ...
6GGPFĝ
Fail Printer
%QPPGEVKPI%JCPIG
75$%QPPGEV
0[QOVEUCVN
Sikertelen Váltás
75$EUCVNCMQ\¶UTC
-
+LEDW|UWpQWDNDPHUDQ\RPWDWyKR]W|UWpQĘ86%
csatlakoztatása során.
• (OOHQĘUL]]HD]86%NiEHOW
• Próbálja meg újra a csatlakoztatást.
• Kapcsolja az ő75$EQPPGEVŒ
75$EUCVN
funkciót ő2KEV$TKFIGŒ módba.
Fail USB
%QPPGEVKPI%JCPIG
75$%QPPGEV
75$
EUCVN5KMGTVGNGP
Váltás USB
EUCVNCMQ\¶UTC
-
+LEDW|UWpQWDNDPHUDV]iPtWyJpSKH]W|UWpQĘ86%
csatlakoztatása során.
• (OOHQĘUL]]HD]86%NiEHOW
• Próbálja meg újra a csatlakoztatást.
• Kapcsolja az ő75$EQPPGEVŒ
75$EUCVN
funkciót “Mass Storage” (Tömegtár) módba.
Ink Error (Tintahiba)
-
Probléma van a tintakazettával.
• (OOHQĘUL]]HDWLQWDND]HWWiW
• Tegyen új tintakazettát a nyomtatóba.
Paper Error
(Papírhiba)
-
Probléma van a papírral.
• (OOHQĘUL]]HDSDStUWDQ\RPWDWyEDQ+DNLIRJ\RWW
töltsön be papírt.
File Error (Fájlhiba)
-
Probléma van a fájllal.
• A kamera nem támogatja ezt a fájlformátumot.
• Próbáljon meg másik rögített fájt.
Probléma van a nyomtatóval.
• Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.
• Forduljon a nyomtató gyártójának
szervizközpontjához.
Probléma merült fel nyomtatás közben.
• A nyomtatás közben ne húzza ki a tápkábelt és
ne vegye ki a memóriakártyát.
Printer Error
(Nyomtatóhiba)
Print Error
(Nyomtatási hiba)
-
97
Hibaelhárítás
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK
Ha a fenti módon nem sikerül elhárítani a problémát, forduljon a Samsung valamelyik üzletéhez vagy a márkaszervizhez.
Energiaellátás
Probléma
Magyarázat és Megoldás
A kamera nem kapcsol be.
• (ONpS]HOKHWĘKRJ\QLQFVDNNXPXOiWRUDNDPHUiQ6]HUHOMHIHOD]DNNXPXOiWRUWDNDPHUiUD
• A behelyezett akkumulátor lemerülhetett. Töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort egy
feltöltöttre.
• +DKiOy]DWLDGDSWHUWKDV]QiOJ\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\PHJIHOHOĘHQYDQFVDWODNR]WDWYDD
konnektorba.
A kamera magától kikapcsol.
• Az ő#WVQ2QYGT1HHŒ
#WVQMKMCREU beállítása ő/KPŒ
RGTE? Ha nem használja a
gombokat legalább 5 percig, a kamera automatikusan kikapcsol (“Auto Power Off” (Auto
MKMCREU). A funkció kikapcsolásához állítsa át az ő#WVQ2QYGT1HHŒ
#WVQMKMCREU
beállítását “Off” (Ki) állásba. ¬75 oldal
• Az akkumulátor majdnem lemerült. Töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort egy feltöltöttre.
A kamera nem kapcsol be.
• Távolítsa el az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati adaptert, és csatlakoztassa az
iUDPIRUUiVWLVPpWHOWHQDNDPHUiKR]PLHOĘWWEHNDSFVROMD
Az akkumulátor gyorsan lemerült.
• 7~ODODFVRQ\DN|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHW
• Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
• Az akkumulátor elérte élettartama végét, és már nem lehet feltölteni. Használjon másik
akkumulátort.
Megjelenítés
98
Probléma
Magyarázat és Megoldás
$79YDJ\/&'NpSHUQ\ĘMpQWRU]NpSHN
jelennek meg, vagy csíkok jelennek meg a
kép tetején/alján, vagy jobb/bal oldalon.
• Ez akkor következhet be, ha 16:9-es képarányú felvételt készít, vagy néz meg
NpSDUiQ\~79QYDJ\IRUGtWYD7RYiEELUpV]OHWHNKH]OiVGDPHJIHOHOĘROGDODNDW
¬82 oldal
$]/&'NpSHUQ\ĘQLVPHUHWOHQNpSMHOHQLN
meg.
$]/&'NpSHUQ\ĘQLVPHUHWOHQNLMHO]pV
látható.
• $NDPHUD%HPXWDWyPyGEDQYDQ+DQHPDNDUMDOiWQLDEHPXWDWyNpSHUQ\ĘWiOOtWVDiW
a “Demo” beállítást “OFF” értékre. ¬79 oldal
• (J\ILJ\HOPH]WHWĘMHO]pVYDJ\]HQHWMHOHQLNPHJDNpSHUQ\ĘQ¬93~97 oldal
Hibaelhárítás
Megjelenítés
Probléma
Magyarázat és Megoldás
6]HOOHPNpSMHOHQLNPHJD]/&'NLMHO]ĘQ
• (]DNNRUN|YHWNH]LNEHKDDNLNDSFVROiVHOĘWWK~]]DNLDKiOy]DWLDGDSWHUWYDJ\YHV]L
ki az akkumulátort.
$NpSV|WpWQHNWĦQLND]/&'NpSHUQ\ĘQ
• A környezet túl világos. Állítsa be az LCD fényerejét és szögét.
Felvétel készítése
Probléma
Ha megnyomja a Felvétel start/stop
gombot, a felvétel nem indul el.
$WpQ\OHJHVIHOYpWHOLLGĘNHYHVHEEPLQWD
EHFVOWIHOYpWHOLLGĘ
A felvétel automatikusan leáll.
+DHUĘVIpQ\YLOiJtWMDPHJDWpPiWHJ\
IJJĘOHJHVYRQDOMHOHQKHWPHJ
$PLNRUDNpSHUQ\ĘWN|]YHWOHQQDSIpQ\pUL
IHOYpWHON|]EHQDNpSHUQ\ĘSLURVYDJ\
fekete lesz egy darabig.
)HOYpWHON|]EHQDGiWXPLGĘQHPMHOHQLN
meg.
Nem lehet fotót készíteni.
Magyarázat és Megoldás
• Állítsa a kamerát felvétel módba. ¬26 oldal
• Az adathordozón nincs elég hely a további felvételhez.
• (OOHQĘUL]]HKRJ\YDQHEHKHO\H]YHPHPyULDNiUW\DpVKRJ\D]tUiVYpGĘNDSFVROy
nincs-e lezárva.
• $EHFVOWIHOYpWHOLLGĘDKDV]QiOWWDUWDOPDNWyOpVIXQNFLyNWyOIJJĘHQHOWpUĘOHKHW
• $PLNRUHJ\J\RUVDQPR]JyDODQ\WU|J]tWDWpQ\OHJHVIHOYpWHOLLGĘOHU|YLGOKHW
• Az adathordozón nincsen elég hely a további felvételhez. Mentse el a fontos fájlokat a
számítógépre, és a felesleges fájlok törléséhez formázza meg az adathordozót.
• Ha nagy gyakorisággal rögzít vagy töröl fájlokat az adathordozóról, annak teljesítménye
LGĘYHOFV|NNHQ(EEHQD]HVHWEHQIRUPi]]DLVPpWD]DGDWKRUGR]yW
• Ha lassú memóriakártyát használ, akkor a kamera automatikusan leállítja a felvételt,
pVDPHJIHOHOʁ]HQHWPHJMHOHQLND]/&'NpSHUQ\ĘQ
• Ez nem jelent hibát.
• Ez nem jelent hibát.
• A ő&CVG6KOG&KURNC[Œ
&¶VWOKFĝ beállítás “Off” (Ki) érték. Állítsa a “Date/Time
&KURNC[Œ
&¶VWOKFĝ beállítást On (Be) értékre. ¬68 oldal
• Állítsa a kamerát fotókészítés módba. ¬26 oldal
• 1\LVVDNLDPHPyULDNiUW\DtUiVYpGĘNDSFVROyMiWKDYDQLO\HQ
• Az adathordozó megtelt. Helyezzen be új memóriakártyát, vagy formázza meg a régit.
¬77 oldal Törölje a felesleges felvételeket. ¬58 oldal
99
Hibaelhárítás
Felvétel készítése
Probléma
Magyarázat és Megoldás
Az exponálóhang nem hallható fotó
készítésekor.
• Állítsa a “Shutter Sound” (Zárhang) beállítást “ON” állásba.
• A Mini HDMI kábel vagy az Autió/Videó kábel csatlakoztatásakor a zárhang nem
hallható.
A hangjelzés nem hallatszik.
• Állítsa a “Beep Sound” (Hangjelzés) beállítást “ON” állásba.
• A hangjelzés ideiglenesen ki van kapcsolva videófelvétel közben.
• A Mini HDMI kábel vagy az Audió/Videó kábel csatlakoztatásakor a hangjelzés nem
hallható.
9DQQpPLLGĘNO|QEVpJDFelvétel start/
stop gomb megnyomása és a filmfelvétel
elindulása/leállása között.
• $NDPHUiQYDQQpPLLGĘNO|QEVpJDFelvétel start/stop gomb megnyomása és a
filmfelvétel elindulása/leállása között. Ez nem jelent hibát.
Vízszintes képek jelennek meg a képen.
• (]RO\DQNRUOHKHWVpJHVKDDIHOYpWHOWIOXRUHV]FHQVIpQ\IRUUiVQiWULXPJĘ]OiPSDYDJ\
higanylámpa fényénél készíti. Ez nem jelent hibát.
Adathordozó
100
Probléma
Magyarázat és Megoldás
$PHPyULDNiUW\DIXQNFLyLQHPPĦN|GQHN
• +HO\H]]HQEHPHJIHOHOĘHQHJ\PHPyULDNiUW\iWDNDPHUiED¬30 oldal
• Ha a memóriakártyát számítógépen formázta meg, akkor formázza meg újra
közvetlenül a kamerával. ¬77 oldal
Nem lehet törölni a képet.
• 2OGMDIHODPHPyULDNiUW\D6'+&6'tUiVYpGĘNDSFVROyMiWKDYDQLO\HQ¬31 oldal
• Védett felvételeket nem lehet törölni. Oldja fel a képek védelmét az adathordozón.
¬59 oldal
Nem lehet megformázni a memóriakártyát.
• 2OGMDIHODPHPyULDNiUW\D6'+&6'tUiVYpGĘNDSFVROyMiWKDYDQLO\HQ¬31 oldal
• A memóriakártyát nem ismeri fel a kamera, vagy a kártya hibás.
$]DGDWIiMOQHYHQLQFVMHO|OYHPHJIHOHOĘHQ
• $IiMOYDOyV]tQĦOHJVpUOW
• A fájl formátumát nem támogatja a kamera.
• Csak a név jelenik meg, ha a könyvtárszerkezet nem felel meg a nemzetközi
szabványnak.
Hibaelhárítás
A kép beállítása felvétel közben
Probléma
Magyarázat és Megoldás
A fókusz nem áll be utomatikusan.
• Állítsa a ő(QEWUŒ
(ÎMWU\ opciót “Auto” beállításra. ¬53 oldal
• $IHOYpWHOLN|UOPpQ\HNQHPPHJIHOHOĘND]DXWRIyNXV]V]iPiUDÈOOtWVDEHDIyNXV]W
kézzel (Csak videó felvételi mód). ¬53 oldal
• $]REMHNWtYIHOOHWHV]HQQ\H]HWW7LV]WtWVDPHJD]REMHNWtYHWpVHOOHQĘUL]]HDIyNXV]W
• A felvételt sötét helyen készíti. Tegye világosabbá a helyszínt.
A kép színegyensúlya nem természetes.
• %HNHOOiOOtWDQLDIHKpUHJ\HQV~O\WÈOOtWVDEHDPHJIHOHOĘő9JKVG$CNCPEGŒ
(Fehéregyensúly) értéket. ¬50 oldal
$NDPHUDHOĘWWJ\RUVDQHOKDODGyDODQ\
PHJGĘOQLOiWV]LN
• (]DIyNXV]VtNMHOHQVpJH(]QHPMHOHQWKLEiW$IHOYpWHOLN|UOPpQ\HNWĘOIJJĘHQ
HOĘIRUGXOKDWKRJ\DNpSpU]pNHOĘ&026V]HQ]RUNpSMHOROYDViVLMHOOHJ]HWHVVpJHLEĘO
DGyGyDQDNDPHUDHOĘWWJ\RUVDQHOKDODGyDODQ\PHJGĘOQLOiWV]LN
Lejátszás a kamerával
Probléma
Magyarázat és Megoldás
• (OĘIRUGXOKDWKRJ\DPiVHV]N|]|NNHOU|J]tWHWWYLGHyNDWQHPOHKHWOHMiWV]DQLH]]HOD
$OHMiWV]iVOHMiWV]iVV]QHWQHPPĦN|GLN
kamerával.
• (OOHQĘUL]]HDPHPyULDNiUW\DNRPSDWLELOLWiVW¬31 oldal
$]DGDWKRUGR]yQOpYĘIRWyNQHPDYDOyGL
méretükben jelennek meg.
• (OĘIRUGXOKDWKRJ\DPiVHV]N|]|N|QU|J]tWHWWIRWyNQHPDYDOyGLPpUHWNEHQMHOHQQHN
meg. Ez nem jelent hibát.
A lejátszás hirtelen megszakad.
• (OOHQĘUL]]HKRJ\DKiOy]DWLDGDSWHUYDJ\D]DNNXPXOiWRUPHJIHOHOĘHQFVDWODNR]LNH
Lejátszás egyéb eszközökösn (TV, stb.)
Probléma
Magyarázat és Megoldás
A kép nem látható, vagy hang nem hallható
a csatlakoztatott eszközön.
• (OOHQĘUL]]HKRJ\DFVDWODNR]yNiEHODPHJIHOHOĘMDFNGXJyKR]YDQHFVDWODNR]WDWYD
$NpSWRU]D79NpSHUQ\ĘQ
• Ezt a jelenséget 4:3 képarányú TV-hez való csatlakoztatás sokozza.
A kép nem látható, vagy hang nem hallható
a HDMI kábellel csatlakoztatott TV-n.
• +DDYLGHyDQ\DJV]HU]ĘLMRJJDOYpGHWWD+'0,DOM]DWRQQHPMHOHQLNPHJDYLGHyMHO
101
Hibaelhárítás
%UCVNCMQ\VCV¶UVL¶VU\¶UO¶UGU\MÑ\TG
4ÑI\ÈVĝGU\MÑ\2%0[QOVCVÎUVD
Probléma
Magyarázat és Megoldás
1HPOHKHWPHJIHOHOĘHQiWMiWV]DQLD+'0,
kábellel.
• Nem lehet képeket átjátszani a HDMI kábellel.
1HPOHKHWPHJIHOHOĘHQiWMiWV]DQLD]$XGLy
Videó kábellel.
• $]$XGLy9LGHyNiEHOQLQFVPHJIHOHOĘHQFVDWODNR]WDWYD*\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\D]
$XGLy9LGHyFVDWODNR]yNiEHODPHJIHOHOĘGXJyKR]YDQHFVDWODNR]WDWYDSODPiVLN
eszköz bemeneti dugójába képek szinkronizálásához a kameráról. ¬83 oldal
A képek nem nyomtathatók ki PictBridge
nyomtatóval.
• (OĘIRUGXOKDWKRJ\DQ\RPWDWyQHPWXGV]iPtWyJpSHQV]HUNHV]WHWWYDJ\PiVHV]N|]]HO
rögzített képeket nyomtatni. Ez nem jelent hibát
Csatlakoztatás számítógéphezs
Probléma
Magyarázat és Megoldás
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
• +~]]DNLD]86%NiEHOWDV]iPtWyJpSEĘOpVDNDPHUiEyOLQGtWVD~MUDDV]iPtWyJpSHW
PDMGFVDWODNR]WDVVD~MUDPHJIHOHOĘHQ
• A kamerával rögzített videók lejátszásához videó kodekre van szükség. Telepítse a
kamerához mellékelt szoftvert. ¬88 oldal
• *\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\DFVDWODNR]yWPHJIHOHOĘLUiQ\EDQKHO\H]WHHEHPDMG
1HPOHKHWPHJIHOHOĘHQOHMiWV]DQLDYLGHyWD
csatlakoztassa az USB kábelt a kamera USB aljzatába.
PC-n.
• +~]]DNLDNiEHOWDV]iPtWyJpSEĘOpVDNDPHUiEyOLQGtWVD~MUDDV]iPtWyJpSHW(]XWiQ
FVDWODNR]WDVVD~MUDPHJIHOHOĘHQ
• +'YLGHyIiMOOHMiWV]iViKR]PHJIHOHOĘVSHFLILNiFLyYDOUHQGHONH]ĘV]iPtWyJpS
V]NVpJHV+DV]QiOMRQPHJIHOHOĘVSHFLILNiFLyYDOUHQGHONH]ĘV]iPtWyJpSHW¬86 oldal
102
$],QWHOOLVWXGLRQHPPĦN|GLNPHJIHOHOĘHQ
• Lépjen ki az Intelli-studio alkalmazásból, és indítsa újra a Windows számítógépet.
$],QWHOOLVWXGLRQHPPĦN|GLN
• Állítsa a “PC Software” (PC szoftver) menüpontot “ON” értékre a Beállítás menüben,
vagy telepítse az Intelli-studio szoftvert a számítógépre.¬70, 88 oldal
Hibaelhárítás
Csatlakoztatás számítógéphez
Probléma
Magyarázat és Megoldás
A kamerával rögzített képet vagy hangot a
V]iPtWyJpSQHPMiWVV]DOHPHJIHOHOĘHQ
• $ILOPYDJ\KDQJOHMiWV]iVLGHLJOHQHVHQPHJV]DNDGKDWDV]iPtWyJpSWĘOIJJĘHQ(]
nem befolyásolja a számítógépre másolt kép- vagy hanganyagot.
• Ha a kamerát olyan számítógéphez csatlakoztatta, amely nem támogatja a
QDJ\VHEHVVpJĦ86%W86%DIHOYHWWKDQJpVNpSDQ\DJOHKHWKRJ\QHP
MiWV]yGLNOHPHJIHOHOĘHQ(]QHPpULQWLDV]iPtWyJpSUHPiVROWNpSYDJ\KDQJDQ\DJRW
A lejátszott kép megállt vagy torz.
• (OOHQĘUL]]HDYLGHyOHMiWV]iViKR]V]NVpJHVUHQGV]HUN|YHWHOPpQ\HNHW
• Lépjen ki minden más, a számítógépen futó alkalmazásból.
• Ha a videót a számítógéphez csatlakoztatott kamerán játssza le, akkor az átviteli
VHEHVVpJWĘOIJJĘHQHOĘIRUGXOKDWKRJ\DNpSV]DJJDW0iVROMDiWDIiMOWD
számítógépre, és játssza le ott.
'I[ÃDOķXGNGVGM
Probléma
Magyarázat és Megoldás
$GiWXPpVLGĘQHPKHO\HV
• Hosszabb ideje nem használta a kamerát?
Lemerülhetett a beépített elem. ¬28 oldal
103
Egyéb információk
KARBANTARTÁS
Az alábbi ajánlások segítenek Önnek a jótállás elvárásainak
PHJIHOHOQLpVHOĘVHJtWLNDWHUPpNKRVV]~pYHNHQiWWDUWy|U|PWHOL
használatát.
Amire a tároláskor figyelni kell
• Az objektív tisztítása
(J\OpJI~YyVHFVHWWHOWiYROtWVDHODSRUWD]REMHNWtYUĘOpVW|U|OMH
át puha ruhával.
Szükség esetén törölje át óvatosan lencsetisztító papírral.
+DDOHQFVpWV]HQQ\H]HWWHQKDJ\MDDNNRUSHQpV]NpS]ĘGKHW
rajta.
+DKRPiO\RVQDNWĦQLND]REMHNWtYNDSFVROMDNLpVKDJ\MD
kikapcsolva kb. 1 órán át a kamerát.
• A kamerát tárolja kikapcsolt állapotban.
- Vegye ki az akkumlátort.
- Vegye ki a memóriakártyát.
A kamera tisztítása
6KU\VÈV¶UGNĝVVMCREUQNLCMKCMCOGT¶VÃUV¶XQNÈVUCGNC\
akkumulátort.
• #M×NUĝDWTMQNCVVKU\VÈV¶UC
)LQRPDQW|U|OMHOHSXKDV]iUD]UXKiYDO1HG|U]V|OMHHUĘYHO
csak finoman törölje át a felületet.
- A kamera tisztításához ne használjon benzint vagy higítót. A
NOVĘUpV]ERUtWiVDOHYiOKDWYDJ\DYi]HOGHIRUPiOyGKDW
• #\.%&MÃRGTP[ĝVKU\VÈV¶UC
Finoman törölje le puha száraz ruhával. Legyen óvatos, hogy
QHRNR]]RQNiUWDNpSHUQ\ĘEHQ
104
.%&MÃRGTP[ĝ
• Az élettartam meghosszabbítása érdekében kerülje a durva
W|UOĘUXKiNKDV]QiODWiW
• )LJ\HOMHQD]/&'NpSHUQ\ĘN|YHWNH]ĘMHOHQVpJHLUHKDV]QiODW
közben. Ezek nem hibák.
$NDPHUDKDV]QiODWDN|]EHQD]/&'NpSHUQ\ĘN|UOLIHOOHW
felmelegedhet.
+DVRNiLJEHNDSFVROYDKDJ\MDD]/&'NpSHUQ\ĘWDNNRUD]
/&'NpSHUQ\ĘN|UOLIHOOHWIHOIRUUyVRGKDW
- Ha hideg környezetben használja a kamerát, szellemkép
MHOHQKHWPHJD]/&'NpSHUQ\ĘQ
• $]/&'NpSHUQ\ĘWQDJ\SRQWRVViJ~WHFKQROyJLiYDOJ\iUWRWWiN
pVNpSSRQWMDLQDNW|EEPLQWDPĦN|GLN(QQHNHOOHQpUH
HONpS]HOKHWĘKRJ\DSUyS|WW\|NSLURVNpNYDJ\IHKpUV]tQEHQ
jelenhetnek meg középen egy pontban, körülötte pedig akár
NHWWĘLV(]HNDS|WW\|NQRUPiOLVMHOHQVpJHNpVVHPPLO\HQ
PyGRQQHPEHIRO\iVROMiNDU|J]tWHWWNpSPLQĘVpJpW
'I[ÃDKPHQTO¶EKÎM
Páralecsapódás esetén pihentesse a kamerát egy rövid
LGĘUHKDV]QiODWHOĘWW
•
•
•
Mit jelent a páralecsapódás?
Páralecsapódás akkor következhet be, ha a kamerát egy olyan
KHO\UHYLV]LiWDKROMHOHQWĘVHQKLGHJHEEYDJ\PHOHJHEEYDQ
PLQWD]HOĘ]ĘKHO\HQ3iUDFVDSyGLNOHDNDPHUDNOVĘYDJ\
EHOVĘUpV]HLQpVDUHIOH[LyVOHQFVpQ(]DNDPHUDPĦN|GpVpQHN
hibáját vagy károsodását okozhatja, ha be van kapcsolva.
Mikor következik be páralecsapódás?
0LNRUD]HV]N|]WRO\DQKHO\UHYLV]LiWDKRODKĘPpUVpNOHW
PDJDVDEEPLQWD]HOĘ]ĘKHO\HQYDJ\DPLNRUKLUWHOHQPHOHJ
helyen használja.
3pOGiXOPLNRUWpOHQKLGHJLGĘEHQKDV]QiOMDRGDNLQWPDMG
EHYLV]LD]WDEHOVĘWpUEH
0LNRUPHOHJLGĘMiUiVEDQNH]GLKDV]QiOQLD]WN|YHWĘHQKRJ\
egy olyan helyen volt a kamera, ahol ment a légkondicionáló.
Mit tehetek?
- Kapcsolja ki a kamerát, majd vegye le az akkumulátort, és
KDJ\MDV]iUD]KHO\HQSLKHQQLDKDV]QiODWHOĘWWayUiW
A KAMERA HASZNÁLATA KÜLFÖLDÖN
•
•
$KiOy]DWLIHV]OWVpJpVDYLGHRV]tQUHQGV]HURUV]iJRQNpQWHOWpUĘOHKHW
0LHOĘWWDNDPHUiWNOI|OG|QKDV]QiOQiHOOHQĘUL]]HDN|YHWNH]ĘNHW
Hálózati feszültség
A kamerát minden olyan országban/régióban használhatja a mellékelt AC
KiOy]DWLDGDSWHUUHODKRODKiOy]DWDN|YHWNH]ĘWDUWRPiQ\EDHVLN9
V, 50/60 Hz. Szükség esetén használjon kereskedelmi forgalomban kapható
iWDODNtWyWDIDOLFVDWODNR]yDOM]DWRNNLDODNtWiViWyOIJJĘHQ
A TV színrendszerek
$]gQNDPHUiMDHJ\3$/UHQGV]HUĦYLGHRNDPHUD+DIHOYpWHOHLW79QV]HUHWQp
PHJWHNLQWHQLYDJ\HJ\NOVĘHV]N|]UHV]HUHWQpPiVROQLDNNRUDQQDNHJ\
3$/UHQGV]HUĦ79QHNYDJ\NOVĘHV]N|]QHNNHOOOHQQLHpVUHQGHONH]QLHNHOO
DPHJIHOHOĘ$XGLR9LGHREHPHQHWHNNHO(OOHQNH]ĘHVHWEHQOHKHWKRJ\NO|Q
videoformátum-átkódolót (PAL-NTSC formátum konvertert) kell használnia.
A formátum átalakítót a Samsung nem mellékeli.
•
•
$NDPHUiWFVDNDSiUDOHFVDSyGiVHOWĦQpVHXWiQNH]GMHKDV]QiOQL
A kamerához mellékelt tartozékokat használja. Javítással
kapcsolatban forduljon a legközelebbi Samsung szervizcentrumhoz.
PAL-kompatibilis országok/régiók
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Kína, FÁK, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország,
Görögország, Nagy-Britannia, Hollandia, Hongkong, Magyarország,
India, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Malajzia, Mauritius, Norvégia, Románia,
Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Szíria, Thaiföld, Tunézia stb.
NTSC-kompatibilis országok/régiók
Bahama-szigetek, Kanada, Közép-Amerika, Japán, Korea, Mexikó,
Fülöp-szigetek, Tajvan, Amerikai Egyesült Államok stb.
A kamerával a világ bármely táján készíthet felvételt, és a
IHOYpWHOHNHWDEHpStWHWW/&'NpSHUQ\ĘQEiUKROPHJLVQp]KHWL
105
'I[ÃDKPHQTO¶EKÎM
KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA
AF(Auto fókusz)
F-szám
A fókuszrendszer automatikusan fókuszálja az objektívet a témára. A készülék a kontrasztot
használja az automatikus élességállításhoz.
$]IV]iPD]REMHNWtYIpQ\HUHMpWDGMDPHJ$NLVHEEpUWpNiOWDOiEDQQDJ\REEIpQ\HUĘW
jelent. Az f-szám egyenesen arányos a fókusztávolsággal és fordítottan arányos az objektív
iWPpUĘMpYHO
)V]iP IyNXV]WiYROViJUHNHV]iWPpUĘMH
Rekesz
$UHNHV]KDWiUR]]DPHJKRJ\PHQQ\LIpQ\pULDNpSpU]pNHOĘW
Kamera bemozdulása (elmosódás)
Ha a készüléket elmozdítja, miközben a rekesz nyitva van, a kép elmosódhat. Ez
J\DNUDEEDQIRUGXOHOĘKRVV]~]iULGĘNKDV]QiODWDNRU$]HOPRVyGiVHONHUOKHWĘD]
pU]pNHQ\VpJQ|YHOpVpYHOpVU|YLGHEE]iULGĘKDV]QiODWiYDO9DJ\KDV]QiOMRQiOOYiQ\WpVD
DIS vagy az OIS funkciót a kép stabilizálásához.
Kompozíció
A kompozíció során a fotós elrendezi a témát a fotón. Általában az egyharmados szabály
használata jó eredményt ad.
Komplementer fém-oxidos félvezető (CMOS)
$&026NpSpU]pNHOĘD&&'NpSpU]pNHOĘNpWHOpUĘPLQĘVpJĦNpSHWiOOtWHOĘ.HYHVHEE
HQHUJLiWIRJ\DV]WH]pUWKRVV]DEE]HPLGĘNHWEL]WRVtWDNpV]OpNV]iPiUD
Digitális zoom
(]DIXQNFLyPHVWHUVpJHVHQQ|YHOLD]REMHNWtYYHOHOpUKHWĘ]RRPQDJ\tWiVWRSWLNDL]RRP$
GLJLWiOLV]RRPKDV]QiODWDNRUDNpSPLQĘVpJHURPOLNDQDJ\tWiVQ|YHOpVpYHO
Hasznos pixelszám
A teljes pixelszámmal ellentétben ez a képalkotásra ténylegesen felhasznált pixelek száma.
Az EV (Expozíciós érték)
$NpV]OpN]iULGĘLQHNpVUHNHV]pUWpNHLQHNNRPELQiFLyLDPHO\HND]RQRVH[SR]tFLyW
eredményeznek.
Expozíció
$NpSpU]pNHOĘUHMXWyIpQ\PHQQ\LVpJH$]H[SR]tFLyWD]iULGĘDUHNHV]pUWpNpVD],62
érzékenység kombinációja adja.
Fókusztávolság
106
Az objektív közepének távolsága a fókuszpontjától (milliméterben). A hosszabb
IyNXV]WiYROViJRNV]ĦNHEEOiWyPH]ĘWpVHUĘVHEEQDJ\tWiVWHUHGPpQ\H]QHN$U|YLGHEE
IyNXV]WiYROViJQDJ\REEOiWyPH]ĘK|]YH]HW
MPEG-4 AVC/H.264
Az MPEG-4 AVC/H.264 az ISO-IEC és az ITU-T által 2003-ban szabványosított legújabb
videó kódolási formátum. A hagyományos MPEG-2 formátummal összehasonlítva az MPEG4 AVC/H.264 kétszer akkora hatásfokú. A készülék az MPEG-4 AVC/H.264 szabvány szerint
kódolja a nagyfelbontású videókat.
Optikai zoom
Az általános zoom, amely az objektív segítségével nagyítja a képet, és nem rontja a kép
PLQĘVpJpW
Minőség
$GLJLWiOLVNpSHNW|P|UtWpVLIRNiQDNNLIHMH]pVpUHKDV]QiODWRVOHtUiV$MREEPLQĘVpJĦNpSHN
tömörítése kisebb, azonban ez nagyobb fájlméretet jelent.
Felbontás
A digitális képet alkotó képpontok száma. A nagyfelbontású képek több képpontból állnak, és
általában részletesebbek, mint az alacsony felbontású képek.
Záridő
$]iULGĘD]iUQ\LWiVDpV]iUiVDN|]|WWHOWHOĘLGĘWMHO]LpVIRQWRVWpQ\H]ĘHJ\IRWy
fényerejének meghatározásában, hiszen meghatározza a rekeszen átjutó és a
NpSpU]pNHOĘUHYHWOĘIpQ\PHQQ\LVpJpW$U|YLG]iULGĘNHYHVHEEIpQ\WHQJHGEHtJ\DIRWy
sötétebb lesz, és kimerevíti az alany mozgását.
Tele Makró
(]]HODIXQNFLyYDON|]HOLIHOYpWHOHNNpV]tWKHWĘNNLVWiUJ\DNUyO$7HOH0DNUyIXQNFLy
KDV]QiODWDNRUDNpV]OpNpOHVIHOYpWHOWWXGNpV]tWHQLNLVPpUHWĦWiUJ\DNUyOpOHWQDJ\ViJEDQ
(1:1).
Fehér-egyensúly (színegyensúly)
$V]tQHNLQWHQ]LWiViQDNEHiOOtWiVDiOWDOiEDQD]HOVĘGOHJHVV]tQHNSLURV]|OGpVNpND
NpSHQ$IHKpUHJ\HQV~O\YDJ\V]tQHJ\HQV~O\EHiOOtWiViQDNFpOMDDNpSV]tQKĦVpJpQHN
biztosítása.
Műszaki adatok
Típus neve
Rendszer
/&'NpSHUQ\Ę
Csatlakozók
Általános
HMX-Q10BP/HMX-Q10TP/HMX-Q10UP/HMX-Q10PP
HMX-Q100BP/HMX-Q100TP/HMX-Q100UP/HMX-Q100PP
HMX-Q130BP/HMX-Q130TP/HMX-Q130UP/HMX-Q130PP
Videojel
PAL
Képtömörítési formátum
H.264 (MPEG-4.AVC)
Hangtömörítési formátum
AAC (Advanced Audio Coding)
Képalkotó eszköz
1/4” CMOS
Hasznos pixelszám
2,07 megapixel
Teljes pixelszám
5,1 megapixel
Objektív
F1,8 ~ F2,5, x10 Optikai zoom, x20 Digitális zoom
Fókusztávolság
2,75mm ~ 27,5mm
Látószög
57,27°(W) ~ 6,23°(T)
Méret / képpontok száma
2,7” Széles formátumú, ÉULQWĘ/&'N
$]/&'NpSHUQ\ĘNLYLWHOH
TFT LCD
Kompozit kimenet
9SSȍOH]iUW
HDMI kimenet
C típusú csatlakozó
Audiokimenet
G%VȍOH]iUW
USB-kimenet
USB 2.0
Áramforrás
DC 5 V, Lítium Ion akkumulátor 3,7 V
Az áramforrás típusa
Lítium ion akkumulátor, Hálózati tápegység (100V~240V) 50/60Hz
Áramfogyasztás (Felvétel)
2,5W (BHNDSFVROW/&'NpSHUQ\ĘYHO
h]HPLKĘPpUVpNOHW
Û&aÛ&Û)aÛ)
Üzemeltetési páratartalom
40% ~ 60%
7iUROiVLKĘPpUVpNOHW
Û&aÛ&Û)aÛ)
Adathordoz
Memóriakártya (SD/SDHC) (nem tartozék)
.OVĘPpUHWHN6[0[+
Kb.. 43,7mm (1,72 inches) x 53,3mm (2,1 inches) x119,4mm (4,7 inches)
Tömeg
Kb.. 185,9g (0,41 lb, 6,56 oz) (A lítium ion akkumulátor nélkül)
Belsõ mikrofon
Minden irányból egyformán érzékeny sztereó mikrofon
Ú$IHQWLPĦV]DNLDGDWRNpVNLYLWHOLMHOOHP]ĘNNO|QpUWHVtWpVQpONOYiOWR]KDWQDN
107
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Region
North
America
Latin
America
Europe
Contact Centre 
Web Site
CANADA
Country
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
Region
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG(062 726 7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG(800-726786)
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
From mobile 02-482 82 00
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
GREECE
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
F.Y.R.O.M.
023 207 777
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Europe
Country
Contact Centre 
Web Site
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and
land line
www.samsung.com
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
PHILIPPINES
Switzerland
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch_fr/
(French)
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
08000-726786
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
Asia
Pacific
Middle
East
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com
Ghana
0800-10077
0302-200077
www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
INDIA
1800 1100 11, 3030 8282, 1800 3000 8282
www.samsung.com
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
SOUTH
AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Africa
#VGTOÃMJG\VCTVQ\ÎCMMWOWN¶VQTQMOGIHGNGNĝ
ártalmatlanítása
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a
FVRPDJROiVRQV]HUHSOĘMHO]pVDUUDXWDOKRJ\
hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumuláto raz EK 2006/66.
számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
PHQQ\LVpJĦKLJDQ\WNDGPLXPRWYDJ\yOPRWWDUWDOPD]$]
DNNXPXOiWRURNQHPPHJIHOHOĘNH]HOpVHHVHWpQH]HND]DQ\DJRN
veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
$WHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNPHJyYiVDpVD]DQ\DJRN
újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el
az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi,
ingyenes akkumulátorleadó helyre.
#VGTOÃMOGIHGNGNĝNGCF¶UC
'NGMVTQOQUÃU
Elektronikus Készülékek Hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción
V]HUHSOĘMHO]pVDUUDXWDOKRJ\KDV]QRVpOHWWDUWDPD
végén a terméket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében,
KRJ\PHJHOĘ]KHWĘOHJ\HQDV]DEiO\WDODQ
hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
NO|QtWVHH]WHODW|EELKXOODGpNWyOpVIHOHOĘVVpJWHOMHVHQ
gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
IHQQWDUWKDWyV]LQWĦ~MUDIHOKDV]QiOiVDFpOMiEyO$Ki]WDUWiVL
felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
V]HUYHNWĘONpUMHQHNWDQiFVRWDUUDYRQDWNR]yDQKRYipVKRJ\DQ
vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók
lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az
DGiVYpWHOLV]HU]ĘGpVIHOWpWHOHLW$WHUPpNHWQHPV]DEDGOHDGQL
kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
“RoHS” kompatibilis
A termékünk megfelel a “The Restriction Of
the use of certain Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment”
(“Bizonyos veszélyes anyagok használatának tiltása elektomos
és elektronikus eszközökben”) elõírásainak és nem alkalmazzuk
a 6 veszélyes anyagot, Kadmium(Cd), Ólom (Pb), Higany (Hg),
hexavalent krómium (Cr+6), polibrominált bifenilek (PBB),
polibrominált difenil éterek (PBDE) termékeinkben.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement