Samsung | RS20BRHS | Felhasználói kézikönyv | Samsung RS20BRHS User manual

Samsung RS20BRHS User manual
AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNY
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNY
ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Modell:
RS20B*
RS20C*
RS20N*
RS20V*
RS20S*
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa
át ezt a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen későbbi
tanulmányozáshoz.
Kérjük, tartsa be a kézikönyvünkben megadott kezelési
útmutatásokat és elővigyázatossági szabályokat, mielőtt
a készüléket használni kezdi.
Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a változásokról egyéb
tájékoztatást nem küldünk.
Szabadon álló készülék
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ............................................................................................................ 1
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ .............................................................................................................................. 3
A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA....................................................................................... 3
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI ......................................................................................................................... 3
VEZÉRLŐPANEL ....................................................................................................................................... 4
HŐFOKSZABÁLYOZÁS ............................................................................................................................. 5
A HŰTŐSZEKRÉNY ÁTTEKINTÉSE ......................................................................................................... 6
JÉG KÉSZÍTÉSE ........................................................................................................................................ 7
ÉLELMISZERTÁROLÁSI ÚTMUTATÓ ....................................................................................................... 8
A TARTOZÉKOK KISZERELÉSE A FAGYASZTÓBÓL ............................................................................ 10
A TARTOZÉKOK KISZERELÉSE A HŰTŐBŐL........................................................................................ 10
A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA ................................................................................................................. 11
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ......................................................................................................................... 12
A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE .......................................................................................................... 12
AZ AJTÓK BEÁLLÍTÁSA .......................................................................................................................... 14
HIBAELHÁRÍTÁS ..................................................................................................................................... 15
Kézikönyvünk tartalma három modellre épül:
RS20B*/RS20C*/RS20N*/RS20V*/RS20S*
A három modell hasonló konstrukciójú, ezért kézikönyvünkben az RS20B* modellt
helyezzük előtérbe.
VIGYÁZAT
• A készüléket a fizikailag vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek nem használhatják
(ideértve a gyerekeket is), ill. azok, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal vagy
ismeretekkel kivéve, ha ezeket a személyeket egy megfelelő személy felügyeli, aki felelős és
vigyáz is egyben személyes épségükre.
• Vigyázzon, nehogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
•
FIGYELMEZTETÉS •
•
•
•
Kérjük, a hűtőszekrény használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a kézikönyvet,
és tartsa biztonságos helyen későbbi tanulmányozás céljára.
Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jellemzői kismértékben elérhetnek a kézikönyvünkben
leírtaktól, mivel az alábbi útmutatások több modelre vonatkoznak.
Gyermekek és magukra ügyelni nem képes személyek csak felügyelet mellett használhatják.
Ügyeljen a gyermekekre, ne hagyja őket a hűtőszekrénnyel játszani.
Az R600a és R134a hűtőszekrény. Nézze meg a hűtő hátulján a kompresszorra és
a hőmérsékletre vonatkozó jelzéseket, hogy tájékozódhasson a hűtőszekrény hűtőközegéről.
Vigyázat! / Figyelmeztető jelzés
Egyéb jelzések
Soha ne tegye!
FIGYELMEZTETÉS
Sérülést vagy halált okozhat
Soha ne távolítsa el!
NE érintse!
VIGYÁZAT!
Betartandó
Személyi sérülést vagy anyagi
kárt okozhat
A hálózati kábelt ki kell húzni az aljzatból
Az áramütés elkerülése végett
csatlakoztatni kell a földelést
FIGYELMEZTETÉS
Barátságos emlékeztető
Soha ne dugaszoljon több elektromos készüléket
ugyanarra a többfunkciós aljzatra.
• Ellenkező esetben tűzveszély állhat fenn.
Ne szedje szét és ne javítsa sajátkezűleg
a hűtőszekrényt.
• Ezzel tűzveszély, üzemzavar és személyi
sérülés kockázatának tenné ki magát.
Ügyeljen arra, hogy az aljzat ne legyen
a hűtőszekrény hátoldalához túl közel, hogy az
aljzat meg ne sérüljön.
• A sérült aljzat túlmelegedhet és tüzet okozhat.
Ne cserélje ki a LED lámpát saját maga; kérjük, sz
ükség esetén lépjen kapcsolatba a javító
szakemberekkel.Győződjön meg arról, hogy a LED
lámpa típusa megegyezik az eredetivel.Legyen ó
vatos, ne törje el a lámpaburát.
Ügyeljen arra, hogy víz ne ömöljön és ne folyjon
rá a hűtőszekrényre.
• Áramütés veszélye áll fenn.
Szpréjt ne használjon a hűtőszekrény közelében.
• Ez robbanás- és tűzveszélyes.
A készülék kiselejtezése előtt az ajtót és
a hűtőszekrény gumitömítését ki kell szerelni.
• Ezzel megelőzi, hogy gyermekek
a hűtőszekrénybe záródjanak.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a hálózati kábelre.
• Ez rövidzárlat és tűz veszélyét teremti meg.
A hűtőszekrényt földelni kell.
• A hűtőszekrényt földelni kell, hogy
megelőzzük az áramszivárgás által okozott
többletfogyasztást és áramütést.
Nedves kézzel ne húzza ki a dugaszt.
• Ezzel áramütés veszélyének tenné ki magát.
Vízzel telt edényt ne helyezzen a hűtőszekrény
tetejére.
• A kiömlő víz tűz és áramütés veszélyét
hordozza magában.
A földelést tilos gázcsőre, telefonvonalra vagy
villámhárítóra kötni.
• A nem megfelelő földelővezeték áramütést
okozhat.
Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy
olyan helyre, ahol könnyen érheti víz.
• Ha az elektromos részeknél szigetelési hiba
adódik, áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
Illékony vagy gyúlékony anyagokat tilos
a hűtőszekrényben tárolni.
• Benzin, hígító, etanol, éter, LP gáz és hasonló
anyagok hűtőszekrényben történő tárolása
robbanásveszélyes.
•
•
•
•
•
1
FIGYELMEZTETÉS
A hűtőszekrény szellőzőnyílását és csatornáját az
eltömődés elkerülése végett tartsa tisztán.
A gyártó ajánlása szerint távolítsa el a zúzmarát.
Ehhez tilos mechanikus eszközt vagy egyéb
módszert használni.
Tilos a hűtőrendszert és az elektromos áramkört
megrongálni.
A hűtő belsejében csak a gyártó által ajánlott
elektronikus készüléket használja.
Ne lépjen rá az alsó lábburkolatra.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
VIGYÁZAT
Ne tegyen a hűtőszekrénybe túl sok élelmiszert.
• Az ajtó nyitásakor kieső élelmiszer személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
VIGYÁZAT
A hűtőszekrény hűtését a hűtőközeg biztosítja, amelyet
speciális eljárással töltenek a készülékbe.
Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény mögötti csövek ne
sérüljenek meg.
Ne tároljon palackokat vagy üvegedényeket
a fagyasztóban.
• Ha azok tartalma megfagy, az üveg széttörhet
és személyi sérülést okozhat.
A hűtőszekrényben egy kevés magas
hőmérsékletű, környzetbarát izobután hűtőközeg
és gáz van, de ezek nagyon gyúlékonyak.
Óvatosan bánjon a hűtőszekrénnyel, hogy szállítás vagy
telepítés közben meg ne sérüljön a hűtőrendszer.
Ha az aljzat kilazult, ne dugaszolja rá a dugaszt.
• Áramütés veszélye áll fenn.
A hálózati kábelt a dugaszánál fogva húzza ki.
• A sérült kábel zárlatot vagy áramütést
okozhat.
• A sérült kábelt a gyártóval, felhatalmazott
szervizzel vagy képzett szakemberrel kell
kicseréltetni.
A csövekből kiszivárgott hűtőközeg meggyulladhat vagy
szemsérülést okozhat. Ha a hűtőközeg szivárgását
észleli, tartson távol minden olyan tárgyat, amelytől
a hűtőközeg tüzet foghat, és szellőztesse néhány percig
a helyiséget.
A hűtőszekrény tetején semmit ne tartson.
• Az ajtók nyitásánál vagy csukásánál a tetejére
helyezett tárgy leeshet, és személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
A fagyasztóban ne tartson gyógyszert, kísérleti
anyagokat és más hőmérséklet-érzékeny
anyagokat.
• A tárolni szándékozott termék címkéjén
ellenőrizze, nem tilos-e azt hűteni.
•
•
•
Ne hagyja, hogy
gyermekek
az ajtópolcba
kapaszkodjanak.
•
A hűtőszekrény elhelyezésére szánt helyiség méreteit
a hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége
alapján kell meghatározni, hogy a csövekből szivárgó
hűtőközeg a levegővel keveredve ne alkothasson
gyúlékony elegyet.
•
A hűtőszekrény elhelyezésére szánt helyiség
méreteinek kiszámításánál köbméterenkét 8 g
R600a típusú hűtőközeget kell figyelembe venni.
A hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyiségéről
a hűtőszekrényben található instrukciók alapján
tájékozódhat.
•
Ne kapcsolja be a hűtőszekrényt, ha sérülést talál
benne. Kérjük, vegye fel a kapcolatot a forgalmazóval
vagy egyik javítóközponttal.
Ha rendellenes zajt hall, rendellenes szagot érez
vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati
kábel dugaszát, és vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi Samsung szervizzel.
Ne hagyja, hogy
gyermekek a
készülék polcaiba
kapaszkodjanak.
Ne tegye a kezét a készülék alatti térségen
belülre.
• Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső
falát vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
• Fagyási sérülést szenvedhet.
Ne hagyja, hogy
gyermekek az
oldaltárolóba
vagy az ajtóba
kapaszkodjanak.
Amikor a hálózati dugasz érintkezőit az idegen
anyagoktól megtisztítja, semmiképpen ne tegye
azt vizes vagy nedves ronggyal.
A Kiotói Egyezmény hatálya alá tartozó, fluorral vegyített, üveghá
zhatást okozó gázt tartalmaz.(RS20N*)
Hermetikusan tömített rendszer.(RS20N*)
A gázokat ne engedje a légkörbe!(RS20N*)
Hűtőközeg típusa: R-134a (RS20N*)
Mennyiség: 0.19 kg (RS20N*)
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1300 (RS20N*)
•
Égési sérülés vagy a tűz veszélye áll fenn.
Ha el kívánja mozdítani a hűtőszekrényt,
a hátoldalán lévő fogantyúnál és az aljánál fogja
meg.
• Ha a készülék hálózati dugaszát kihúzta,
a visszadugaszolással várjon még legalább
öt percet.
Ha hosszú ideig nem szándékozik használni
a hűtőszekrényt, húzza ki a hálózati dugaszt.
• A szigetelés megsérülése tüzet okozhat.
2
A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA
Az alábbi lépések befejeztével a hűtőszekrénynek teljesen üzemkész állapotban kell lennie. Ha mégsem üzemkész,
ellenőrizze az áramellátást és az áramforrást.
Ha kétsége merül fel vagy gondja adódik, keresse a legközelebbi SAMSUNG szervizt.
1
2
3
4
A szállítási célból kivett polcokat és tartályokat
helyezze a megfelelő pozícióba (ld. a 8-9. oldalt).
5
Tisztítsa meg a fagyasztót/hűtőszekrényt és
tartozékait a csomagolás és szállítás közben
rárakódott portól (ld. a 9. oldalt).
Ha a hűtőszekrény rá van kapcsolva az
elektromos hálózatra, a belső világításnak minden
ajtónyitásnál ki kell gyulladnia.
Állítsa a hőfokszabályozót a legalacsonyabb
hőmérsékletre, majd várjon egy órát.
A hűtőszekrénynek nem elég csak enyhén
lehűlnie, a kompresszornak egyenletesen és
zümmögő hangot adva kell járnia.
Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően
alacsonnyá válik, helyezhet bele élelmiszert.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hűtőszekrénynek
a bekapcsolás után néhány órára van szüksége
a megfelelő hőmérséklet eléréséhez.
MEGJEGYZÉS
A készülék áram alá helyezése
előtt ellenőrizze a feszültséget, az
elektromos vezetéket és az aljzatot,
hogy elbírják-e a 10 A feletti áramkört.
JELLEMZŐK
Multi- flow (többirányú levegőáramoltatásos) rendszer
• A hűtőlevegő minden szellőzőnyíláson keresztül áramlik.
Ettől egyenletesebb lesz a hűtés a hűtőszekrény belsejében, és a benne tárolt élelmiszer sokáig friss marad.
Nagyobb páratartalom az élelmiszer frissen tartásához
• Az élelmiszert, gyümölcsöt és zöldséget hosszabb ideig tarthatja frissen, mert a hűtőszekrényben nagy
páratartalmú hűtőlevegő kering.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
• Ha a hűtőszekrény ajtaját két percnél hosszabb ideig tartja nyitva, a készülék automatikusan hangjelzést ad.
Ez a funkció energiatakarékossághoz és a tárolt élelmiszer frissességének megóvásához segíti hozzá.
Oldaltároló
• A gyakran elérni kívánt élelmiszerek és italok itt kényelmesen tárolhatók, és a készülék kevesebb hideg levegőt
veszít.
3
VEZÉRLŐPANEL (RS20B*/RS20C*RS20V*/RS20S*)
Fagyasztás rásegítő
Felgyorsítja a fagyasztóban
a fagyasztási folyamatot.
Hűtés rásegítő
Felgyorsítja a hűtőben a hűtési
folyamatot.
Fagyasztó
A fagyasztási hőmérsékletet ennek
a gombnak a többszöri lenyomásával
állíthatja be -14 °C és -25 °C között.
Hűtő
A hűtési hőmérsékletet ennek
a gombnak a többszöri lenyomásával
állíthatja be 1 °C és 7 °C között.
DIGITÁLIS KIJELZŐ
Freeze Temp (Fagyasztási hőmérséklet): a pillanatnyi fagyasztási hőmérsékletet mutatja.Hűtési hőmérséklet:
a pillanatnyi hűtési hőmérsékletet mutatja.
Fagyasztás
rásegítő
•
•
Hűtés
rásegítés
•
•
MEGJEGYZÉS
Ez a jelzőlámpa a Power Freeze (Fagyasztás rásegítő) gomb megnyomására gyullad ki.
Ha ezt a gombot megnyomja, a fagyasztó gyorsabban hűl le a kellő hőmérsékletre.
A gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a Power Freeze (Fagyasztás rásegítés)
módot.
Ez a jelzőlámpa a Power Cool (Hűtés rásegítés) lenyomásakor gyullad ki.
Ha ezt a gombot megnyomja, a hűtő gyorsabban hűl le a beállított hőmérsékletre.
A gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a Power Cool (Hűtés rásegítés) módot.
A készülék belső hőmérséklete megemelkedik, ha egyszerre nagymennyiségű meleg élelmiszert
helyez bele, illetve ha az ajtókat gyakran nyitogatja vagy hosszú ideig hagyja nyitva.
Ha jelentős mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, akkor állítsa a mélyhűtő hőmérsékletét
a legalacsonyabb hőmérsékletre, mielőtt megnyomná a Fagyasztás rásegít ő gombot.
4
HŐMÉRSÉKLETVEZÉRLÉS (RS20N*)
LED 5
LED 4
LED 3
LED 2
LED 1
A FAGYASZTÓ
HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÓ GOMBJA
A fagyasztási hőmérséklet beállításához
nyomja meg többször egymás után
a gombot; 1(hideg) és 9 (hidegebb) közti
fokozatokat állíthat be.
A HŰTŐ HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÓ
GOMBJA
A hűtési hőmérséklet beállításához nyomja
meg többször egymás után a gombot; 1(hideg)
és 9 (hidegebb) közti fokozatokat állíthat be
• Minél magasabb szintet állít be, annál alacsonyabb lesz a hőmérséklet a készüléken
belül.
HŐFOKSZABÁLYOZÁS
FAGYASZTÓ
•
A fagyasztási hőmérsékletet 1(hideg) és 9 (hidegebb)
között bármelyik fokozatra állíthatja.
•
Nyomja meg a FRE. TEMP (A FAGYASZTÓ
HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÓ) gombját többször
egymás után a kívánt fokozat beállításához.
- A LED-ek minden fokozatnál kigyulladnak vagy
kialszanak, ahogyan a táblázatban bemutatjuk.
Fokozatbeállító táblázat
Referencia
Hideg
•
A hűtési hőmérsékletet 1(hideg) és 9 (hidegebb)
között bármelyik fokozatra állíthatja.
Nyomja meg a REF. TEMP (A HŰTŐ
HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÓ) gombját többször
egymás után a kívánt fokozat beállításához.
- A LED-ek minden fokozatnál kigyulladnak vagy
kialszanak, ahogyan a táblázatban bemutatjuk.
MEGJEGYZÉS
Hidegebb
(Világít)
(Nem
világít)
(Villog)
Hűtő
•
Normál
VILÁGÍTÓDIÓDA
FELTÉTEL
Fokozat
*
A 2., 4., 6. és 8. fokozaton a ( ) szimbólummal
jelölt világítódióda 5 másodpercnyi villogás után
folyamatosan világít ( ).
• Az ön kényelme érdekében a hűtő hőmérsékletét a gyárban beállítottuk.
• A hűtő hőmérsékletszabályzóját “NORMAL” (NORMÁL) állásba kell kapcsolni (5. fokozat: -20°C
a fagyasztóhoz és 3°C a hűtőhöz), ha a hűtőszekrényt első alkalommal használja, vagy ha hosszú
ideig ki volt kapcsolva.
• Ha áramszünet után az áramellátás helyreáll, ellenőrizze a hőmérsékletszabályzó állapotát.
Javasoljuk, hogy az aktuális körülményeknek megfelelően állítsa be, a NORMAL (NORMÁL)
fokozat az ajánlott.
• Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert szeretne egyszerre lefagyasztani, akkor állítsa
a fagyasztó hőmérsékletét a leghidegebb hőmérsékletre legalább 24 órával az é
lelmiszer behelyezése előtt
5
A HŰTŐSZEKRÉNY ÁTTEKINTÉSE
(RS20B*/RS20V*)
FAGYASZTÓ/HŰTŐSZEKRÉNY (RS20BR**)
Világítás
Világítás
Ajtópolc
Tejterméktároló
Tojástartó
(opció)
Ajtópolc
Friss élelmiszer tároló (opció)
Polc
Oldaltároló
Jégtálca (opció)
Polc
Friss gyümölcs- és salátatároló fiók (felső)
Palacktároló
Friss salátatároló fiók (alsó)
Fiók
Lábburkolat
Világítás
Világítás
Tejterméktároló
Tojástartó
(opció)
Ajtópolc
Friss élelmiszer tároló (opció)
Polc
Oldaltároló
Ajtópolc
Jégtálca (opció)
Polc
Friss gyümölcs- és salátatároló fiók (felső)
Palacktároló
Friss salátatároló fiók (alsó)
Fiók
Lábburkolat
FAGYASZTÓ/HŰTŐSZEKRÉNY (RS20C*/RS20S*)
(RS20CR**)
Világítás
Világítás
Tejterméktároló
Ajtópolc
Tojástartó
Ajtópolc
Friss élelmiszer tároló (opció)
Polc
Oldaltároló
Jégtálca (opció)
Polc
Friss gyümölcs- és salátatároló fiók (felső)
Fiók
Friss salátatároló fiók (alsó)
Lábburkolat
Világítás
Világítás
Ajtópolc
Tejterméktároló
Tojástartó
Ajtópolc
Friss élelmiszer tároló (opció)
Polc
Oldaltároló
Jégtálca (opció)
Polc
Friss gyümölcs- és salátatároló fiók (felső)
Fiók
Friss salátatároló fiók (alsó)
Lábburkolat
6
FAGYASZTÓ/HŰTŐSZEKRÉNY (RS20N*)
(RS20NR**)
Világítás
Világítás
Tejterméktároló
Ajtópolc
Tojástartó
Ajtópolc
Friss élelmiszer tároló
(opció)
Polc
Oldaltároló
Jégtálca (opció)
Polc
Friss gyümölcs- és
salátatároló fiók (felső)
Fiók
Friss salátatároló fiók
(alsó)
Lábburkolat
JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE
1
2
3
Húzza ki a jégtálcát.
4
A tálcát a rajta lévő jelzésig
töltse fel hidegvízzel.
Tegye be a helyére.
Ha a jégtálca gombját
elfordítja, a jégkockák
automatikusan az alatta lévő
jégtároló rekeszbe esnek.
Húzza ki a jégtároló rekeszt.
AZ OLDALTÁROLÓ HASZNÁLATA
1
2
Nyissa ki az oldaltároló ajtaját.
3
Tegyen az oldaltárolóra
élelmiszert vagy italt.
4
7
Az oldaltároló használata után
vegye ki belőle az élelmiszert
vagy italt.
Csukja be az oldaltároló ajtaját.
ÉLELMISZERTÁROLÁSI ÚTMUTATÓ
ÉLELMISZERTÁROLÁSI ÚTMUTATÓ
1
Ajtópolc
Kis egységenként csomagolt mélyhűtött élelmiszer tárolására.
2
Hőkezelt üvegpolc
Mindenféle fagyasztott élelmiszer tárolására.
3
Hús és szárazáru tároló
Hús és szárazáru tárolására. A tárolt élelmiszert fóliával vagy alkalmas csomagolóanyaggal
alaposan körbe kell tekerni.
4
Hőkezelt üvegpolc
•
5
Biztonságosan használható.
Friss élelmiszer tároló (opció)
•
Megőrzi az élelmiszer ízét és hosszabb ideig frissen tartja azt.
A friss élelmiszer tárolóban tárolhat sajtot, húst, gyorsételeket, halat vagy egyéb
hamarosan felhasználni kívánt élelmiszert.
8
ÉLELMISZERTÁROLÁSI ÚTMUTATÓ
6
Friss gyümölcs- és salátatároló fiók (felső)
•
•
7
Friss gyümölcs- és salátatároló fiók (alsó)
•
•
8
Tegye a tojásokat a tojástartó tálcába, majd helyezze a tálcát a hőkezelt üvegpolcra.
Oldaltároló
•
13
Különféle palackok és fémdobozok tárolására
Tojástartó
•
12
Kis egységekben csomagolt tej, joghurt stb. tárolására
Palacktartó
•
11
Zsíros élelmiszerek (pl. vaj, sajt) tárolására.
Ajtópolc
•
10
Zöldségek és gyümölcsök tárolásához.
Ebben a fiókban az élelmiszer viszonylag légmentesen tárolható, és a fagyasztóban
tárolt más élelmiszerrel nem érintkezik, nem vesz át szagot, ezért megtartja eredeti ízét.
Tejterméktároló
•
9
Zöldségek és gyümölcsök tárolásához.
Ebben a fiókban sokáig frissen marad az élelmiszer, mert fotokatalikus szagtalanító
szűrő van mögötte.
Az élelmiszert és italt innen kényelmesen kiveheti.
Jégtálca
Jégkockák készítéséhez. Ha nem akar jeget készíteni, a hűtőszekrényen kívül is tarthatja.
MEGJEGYZÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az 5°C-nál alacsonyabb környezeti hőmérsékleten tárolt élelmiszer megfagyhat.
A készülék belső hőmérséklete megemelkedhet, ha egyszerre nagymennyiségű meleg élelmiszert
helyez bele. A normál hőmérséklet általában huszonnégy óra múltán áll vissza.
A bekapcsolás után több órának kell eltelnie ahhoz, hogy a hűtőszekrény a kellő hőmérsékletre
lehűljön.
Kérjük, hogy az élelmiszert csak akkor helyzze bele, amikor a hűtőszekrény hőmérséklete már
megfelelően alacsony.
Folyékony és nagy nedvességtartalmú élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek) jól megtisztított
állapotban, lezárt csomagolásban kell tárolni.
Ne nyitogassa az ajtókat túl gyakran, és ne is hagyja hosszú ideig nyitva, hogy ne romoljon
a hűtés hatásfoka, és ne emelkedjenek az üzemeltetési költségek.
A fagyasztó ajtajának nyitásakor a készülék belsejében pára képződhet, ami természetes jelenség.
Kis mennyiségű víz is lecsapódhat a hűtőszekrényben, ha a külső hőmérséklet nagyon magas,
ami szintén természetes jelenség.
Jégkockák készítéséhez ne használjon melegvizet, továbbá nem ajánlatos a jégtálca gyárilag
kialakított helyének megváltoztatása.
9
A TARTOZÉKOK KISZERELÉSE A FAGYASZTÓBÓL
1
Hőkezelt üvegpolc
2
Ajtópolc
3
•
•
Ütközésig húzza ki
a polcot. Ezután emelje
meg és vegye ki.
4
Jégtálca
5
Lábburkolat
• Kifelé húzva vegye ki.
Fogja meg két kézzel az
ajtópolcot és megemelve
vegye ki.
•
Fiókok
•
A fiókokat úgy vegye ki,
hogy kihúzza és kissé
megemeli őket.
•
•
FIGYELMEZTETÉS
A lábburkolatot csak akkor
vegye ki, ha feltétlenül
szükséges.
Nyissa ki a fagyasztó és
a hűtőszekrény ajtaját, majd csavarja
ki a három csavart és válassza le
a lábburkolatot.
A visszaszerelésnél helyezze vissza az
eredeti helyzetébe, majd húzza meg a három
csavart.
• A tartozékok eltávolításakor nem szabad túlzott erőhatást kifejteni, mert akkor személyi
sérülést szenvedhet.
• A fagyasztó felső polcát más helyre ne tegye. Leeshet, megsérülhet és személyi sérülést is
okozhat.
• Ha a fagyasztóból vagy a hűtőszekrényből ki akarja venni a tartozékokat, ezt megelőzően
a tárolt élelmiszereket helyezze el máshová.
• Ne tegyen élelmiszert a jégtálcára, és vegye ki a tálcát, ha nem használja.
A TARTOZÉKOK KISZERELÉSE A FAGYASZTÓBÓL
1
2
4
3
Hőkezelt üvegpolc
•
Ütközésig húzza ki
a polcot. Ezután emelje
meg és vegye ki.
•
Palacktároló és ajtótároló
•
Friss gyümölcs- és salátatároló
fiók és az alsó polc
•
•
Fogja meg az ajtópolcot
két kézzel, majd
megemelve vegye ki.
•
Fogja meg a fiókot
a fogantyújánál, húzza ki,
és finoman megemelve
vegye ki.
Az alsó polcot kifelé húzva veheti ki.
Tartsa be a sorrendet (először a friss
gyümölcsöt és salátát vegye ki, és csak
azután az alsó polcot).
Ha nem tartja be a sorrendet, az alsó polc
megsérülhet.
Oldaltároló
•
•
•
Fogja meg az ajtópolcot két kézzel, majd
megemelve vegye ki.
Fogja meg az oldaltárolót két kézzel, majd
megemelve vegye ki.
Tartsa be a sorrendet (először az
ajtópolcot ki, és csak azután az
oldaltárolót).
(1. lépés)
10
(2. lépés)
(3. lépés)
A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA
Belül
• Enyhe tisztítószerrel tisztítsa
meg a tartozékokat. Ezután
száraz ronggyal törölje őket
szárazra.
• A tartozékokat megtisztításuk
után csak akkor vegye újra
használatba, amikor már megszáradtak.
Hátul
• Évente egyszer vagy kétszer
porszívózza le a hűtőszekrény
hátulját.
Az ajtó gumitömítései
• Ha az ajtó gumitömítései piszkosak,
az ajtó nem zár rendesen, és
a hűtőszekrény nem képes jó
hatásfokkal működni.
• Enyhe tisztítószerrel és nedves ronggyal tisztítsa meg
a tömítéseket.
• Ezután száraz törölje őket szárazra.
Kívül
• Az ajtókat és a kilincseket
enyhe tisztítószerrel és
ronggyal tisztítsa. Ezután
tiszta ronggyal törölje őket
szárazra.
• A hűtőszekrény külsejét
évente egyszer vagy kétszer le kell tisztítani.
FIGYELMEZTETÉS
• Amikor a készüléket tisztítja vagy hosszú ideig nem használja, mindig áramtalanítsa, hagyja
nyitva az ajtókat és tartsa szárazon a készüléket.
• Tisztításkor ne permetezze a készüléket közvetlenül vízzel.
• Ne tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy autómosó vegyszerrel.
11
A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE
Ellenőrizze a bejárati ajtó méreteit.
A bejárati ajtó méreteinek ellenőrzésével állapítsa meg, hogy a hűtőszekrény befér-e az ajtón.
*
A készülék méretei
Méret (mm)
Megjegyzés
Szélesség
855
Mélység
756
Ajtóval együtt
Magasság
1728
Ajtópánttal együtt
Távolítson el minden csomagolóanyagot:
Használat előtt vegye le a készülék habszivacs borítását.
Elhelyezéskor hagyjon a készülék körül 10 cm-es térközt jobb oldalt, bal oldalt és hátul; ezáltal csökkenthető az
energiafogyasztás.
1
2
A készüléket megfelelő nagyságú
vízszintes felületű helyen állítsa fel.
•
Tisztítsa le a hűtőszekrényt.
•
Kívül és belül törölje át száraz ronggyal.
Ha a készülék nem áll szintben,
előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer
nem működik megfelelően.
10cm
3
10
cm
10cm
Az élelmiszer behelyezése a hűtőszekrénybe.
•
A készülék bekapcsolása után várjon legalább két-három órát, mielőtt
élelmiszert vagy egyéb dolgokat helyez bele.
12
A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE
SZINTBE ÁLLÍTÁS
A hűtőszekrény szintbe állításánál az elülső lábakat a hátsóknál valamivel magasabbra állítsa, hogy könnyebben
nyithassa és csukhassa az ajtókat.
Először vegye ki a lábburkolatot, majd állítsa szintbe a hűtőszekrényt.
1
2
Ha a hűtőszekrény balra billen, forgassa
a bal oldali állítólábat.
Ha a hűtőszekrény jobbra billen, forgassa
a jobb oldali állítólábat.
A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSE
FIGYELMEZTETÉS
Használatbavétel előtt a készüléket le kell földelni.
A hűtőszekrényt le kell földelni, hogy megelőzze a készülékből eredő kóboráram okozta
energiaveszteséget és az áramütés veszélyét.
• A földelést soha ne kapcsolja gázcsövekre, telefonvolnalra vagy villámhárítóra.
Földeletlen hálózati dugaszt soha ne használjon.
• Csatlakoztassa a földelőhuzalt (sárga-zöld és zöld).
Rézcső
Földelőhuzal
Földelőcsavar
13
AZ AJTÓK BEÁLLÍTÁSA
Az ajtók közti apró szintkülönbségek kiegyenlítése.
Ha a fagyasztó ajtaja alacsonyabban van, mint a hűtőé.
Ha a fagyasztó ajtaja magasabban van, mint a hűtőé.
Szabályozó
rész
Szabályozó rész
Nyissa ki az ajtókat és állítsa be azokat a következő módon:
1) Csavarja ki az (1) anyát az alsó ajtópánton a csavar felső végéig (2).
MEGJEGYZÉS
Az (1) anya kicsavarásánál a (3) hatszögű kulccsal forgassa a (2) csavart kissé az óramutató
járásával ellentétes irányban, hogy az (1) anyát kézzel meglazíthassa.
3 CSAVARKULCS
3 CSAVARKULCS
1 ANYA
2 CSAVAR
2) A (2) csavar óramutató járásának irányában
forgatásával egyenlítse ki a magasságbeli eltérést.
1 ANYA
vagy
Ha az óramutató járásának irányában
2 CSAVAR
azzal ellentétes irányban történő
forgatja, az ajtó felfelé mozdul el.
MEGJEGYZÉS
3 CSAVARKULCS
3 CSAVARKULCS
2 CSAVAR
2 CSAVAR
a csavar alsó végéig,
3) Az ajtók beállítása után az (1) anyát forgassa az óramutató járásának irányában
majd húzza meg ismét a csavart a (3) kulccsal, hogy az (2) anyát rögzítse.
3 CSAVARKULCS
3 CSAVARKULCS
1 ANYA
1 ANYA
2 CSAVAR
MEGJEGYZÉS
•
•
•
2 CSAVAR
Ha nem rögzíti erősen az anyát (1), akkor a (2) fejescsavar kilazulhat.
Ne nyomja meg a hálózati kábelt.
Ha kiselejtezi a hűtőszekrényt, előbb vegye le róla az ajtó gumitömítését.
14
HIBAELHÁRÍTÁS
A hűtőszekrény egyáltalán nem működik vagy
nem megfelelően hűt
A készülék elülső sarkai és oldalai hősugárzóval
vannak felszerelve. Természetes, hogy melegek.
•
•
Ellenőrizze, hogy szabályosan van-e bedugva a hálózati
csatlakozódugó.
Ellenőrizze, nem égett-e ki a hálózati dugasz biztosítéka.
A hőfokszabályozó a megfelelő értékre van beállítva?
A hűtőszekrény napsugárzás közvetlen hatásának van kitéve
vagy hőt kibocsátó forrás közelében helyezkedik el?
Nincs-e túl közel a hűtőszekrény hátulja a falhoz?
•
•
•
•
•
Valamennyi víz lecsapódik a hűtőszekrény
belsejében, ami természetes jelenség.
•
A hűtőben megfagy az élelmiszer
•
•
•
A hőfokszabályozó a megfelelő értékre van beállítva?
Túl alacsony a helyiség hőmérséklete?
Magas víztartalmú élelmiszert helyezett a fagyasztó leghidegebb
részének közelébe.
A páralecsapódás lehet annak az eredménye, hogy hosszú
időre hagyták nyitva az ajtót, vagy becsomagolatlanul helyeztek
a készülékbe magas víztartalmú élelmiszert, amikor a külső
hőmérséklet és páratartalom magas.
A hűtőszekrény belsejében szag érezhető
• A hűtőszekrénybe csomagolatlanul helyezett be erős szagú
élelmiszert, vagy túl hosszú ideje tart már benne más élelmiszert.
• Az erős szagú élelmiszert minden esetben légmentes
csomagolásban kell tárolni.
• A lejárt élelmiszert mindig dobja ki.
Rendellenes zaj vagy hang hallható
•
•
•
•
•
A hűtőszekrény elülső sarka a páralecsapódás megelőzésére
fagyvédő eszközzel van felszerelve.
A hűtőszekrény mindkét oldalán hővezető csövek vannak, ezért
azok természetesen melegek.
Ellenőrizze a padló egyenletességét és stabilitását.
Közel van a készülék hátulja a falhoz?
Nem esett-e valami a készülék mögé vagy alá?
A készülék kompresszorától ered a zaj?
Adott esetben “ketyegő” hang hallatszik a készülék belsejéből,
ami viszont normális jelenségnek tekinthető. Ezt a különböző
tartozékok tágulása vagy összehúzódása okozza.
Jegesedik a fagyasztó fala.
•
•
•
A levegőbemeneti/kimeneti nyílás el van torlaszolva?
Az egyes élelmiszercsomagok között mindig hagyjon elegendő
szabad helyet, hogy a levegő hatékonyan áramolhasson.
Jól záródik-e az ajtó?
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HŰTŐSZEKRÉNY
ÁLTAL KELTETT HANGOKRÓL
A hűtőszekrény kompresszorral működik, hűtőközeg keringetése útján éri el a hűtőhatást, amelytől az élelmiszerek
megőrzik frissességüket és tápértéküket a hűtőszekrényben. A hűtőszekrény működése közben halk zajok hallhatók.
Kérjük, fogadja el, hogy ez természetes jelenség, a hűtő működését nem befolyásolja.
1
4
Halk “zümmögő” hang
A kompresszor bekapcsolásakor ez a hang
még valamivel erősebb. A nagyobb hatásfokú
hűtőszekrény a kompresszor nagyobb működési
kapacitása miatt erősebb hangot is ad.
2
A hűtőszekrény belsejében egy ventilátor élénkíti
a levegőáramlást. Amikor ez a ventilátor jár,
hallatszik a levegőáramlás és a járó motor hangja.
Másrészt pedig ez a ventilátor biztosítja, hogy
a hűtőszekrény belső hőmérséklete gyorsan és
egyenletesen süllyedjen, ami nagyon kedvezően
befolyásolja az élelmiszerek frissen tartását és
tápértékük megőrzését; továbbá, a járó ventilátor
fokozza a hűtőhatást.
Légáramlásra vagy vízfolyásra emlékeztető hang
A hűtőszekrény belső hőmérséklete gyorsan
süllyed, amikor a hűtőközeg áramlik a csövekben.
Kétféle hűtőközeg létezik, gáz- és folyékony
halmazállapotú. A hűtőközeg áramlása közben
halk hang hallható.
3
Halk “sűvítő” hang
5
Jég repedésére emlékeztető hang és “dudáló”
hang
A hűtőszekrény működése közben a hőmérsékletváltozások miatt az élelmiszer jég repedéséhez
hasonló, a párologtató és a csővezeték pedig
“dudáló” hangot ad, ami a hő hatására történő
tágulás és a lehűlés miatti összehúzódás
következménye.
“Csattogó” hang
A hűtőszekrény bekapcsolásakor és
kikapcsolásakor az elektromos alkatrészek
(vezérlőpanel, indítási megszakító és hővédő)
“csattogó” hangot adnak, mert állandóan be- vagy
kikapcsolnak.
15
MŰSZAKI ADATOK
Hűtőgép
SAMSUNG Electronics
Gyártó
SAMSUNG
Márka
Háztartási hűtő/fagyasztó
Kategória
Modell név
RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**
Energiaosztály (A++/leghaté
konyabb/- G/legkevésbé hatékony/)
A
A
A
Környezetbarát védjegy
-
-
-
540
530
540
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/é
v 24 órás szabványos vizsgálati
eredmények alapján)
Hűtőtér nettó térfogata (liter)
316
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)
194
Fagyasztó besorolás
Frost Free
No Frost
Áramkimaradási biztonság (óra)
10
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)
10
SN-T
Klímaosztály
Zajszint (dBA)
41
Beépíthetőség
Szabadonálló
A HELYISÉG HŐMÉRSÉKLETÉNEK HATÁRÉRTÉKEI
Ezt a készüléket az adattáblán megadott hőmérsékleti osztálynak megfelelő környezeti hőmérsékleten történő
használatra tervezték.
Éghajlati kategória
Jelzése
Mérsékelten hideg
Mérsékelt
Szubtrópusi
Trópusi
SN
N
ST
T
Környezeti hőmérséklet
Maximum
Minimum
32°C (90°F)
10 °C (50 °F)
32°C (90°F)
16°C (61°F)
38°C (100°F)
18°C (64°F)
43°C (109°F)
18°C (64°F)
MEGJEGYZÉSEK: a belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék helye, a környezet hőmérséklete és az ajtónyitás
gyakorisága is. Kérjük, a hőmérsékletet ezek figyelembe vételével állítsa be.
16
További tanácsok a megfelelő használathoz
• A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az
elektromos hálózathoz.
• A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a következő tanácsokat:
- Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az eszköz hátoldalán található ventillátorokhoz,
mert azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a mélyhűtőben.
- Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt
azokat a mélyhűtőbe helyezné.
- Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl közel a már lefagyasztott élelmiszerekhez.
• Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
• Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre vonatkozó maximális tárolási időtartamokat és
a fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
• Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor nem szükséges a hűtőszekrényt leválasztani az
elektromos hálózatról. De minden esetben távolítson el minden élelmiszert a hűtőszekrényből,
ha három hétre vagy annál hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben válassza le a hűtőszekrényt
az elektromos hálózatról majd mossa le/takarítsa ki és engedje azt megszáradni.
• A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény
hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának
kinyitását. Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az
összes fagyasztott élelmiszert.
• Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a
gyerekek ne férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
• A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt olyan hőmérsékletű helyiségben tárolják
huzamosabb ideig, amely hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény üzemeltetési tartományának
alsó értékénél (ilyen esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat a mélyhűtő magas
hőmérséklete miatt).
• Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben, amelyek alacsony hőmérsékleten hamar
megromlanak, ilyen például a banán és a dinnyék.
• Helyezze a jégtálcát a gyártó által meghatározott helyre, hogy a jég lefagyasztása optimálisan
működhessen.
• Az Ön készüléke ún. fagyás-mentes készülék, ami azt jelenti, hogy azt nem kell manuálisan
kiolvasztani, ezt a készülék automatikusan saját maga végzi.
• A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO szabványoknak megfelelően emelkedik
csak a hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete
megemelkedjen, miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja be azokat több rétegű
csomagolóanyagba, például újságpapírba.
• Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedik, akkor az csökkenti az élelmiszerek
szavatossági idejét.
17
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
POLAND
HUNGARY
0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising