Samsung RL26DCSW User manual

Samsung RL26DCSW User manual
INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA
 Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa
zawarte w tym podręczniku i zachowaj go, aby móc odwołać się do niego w przyszłości.
 Przeczytaj poniższą instrukcję przed podłączeniem zasilania i zachowaj ją, aby móc odwołać się do
niej w przyszłości.
 Wszelkie zmiany związane z niniejszą instrukcją nie będą powodować jej uzupełnień ze względu na
nieustające ulepszanie naszych produktów.
,
Urz ądzenie wolno stojące
POLSKI
MODEL:
RL21DC*
RL22DC*
RL24DC*
RL26DC*
 SPIS TREŚCI
OPIS CZĘŚCI ................................................................................................... 2
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .................................................... 3
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA........................................................ 4
INSTALACJA I KONFIGURACJA ................................................................... 5
WPROWADZENIE DO UKŁADU DRUKOWANEGO ...................................... 7
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW ............................................................. 9
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ............................................................... 10
DEMONTAŻ AKCESORIÓW ......................................................................... 11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................................................... 12
Ta instrukcja obejmuje modele RL26DC**/RL24DC**/RL22DC**/ RL21DC** w
dziedzinie podobnych elementów, ze szczególnym naciskiem położonym na
model RL24DC**.
*Typowe kolory:
SW: Biel Snow White (PCM),
MS: Srebrzysty Mist Silver,
TW: Biel dwutonowa,
AS: Srebrzysty aluminiowy,
EW: Biel Snow White (Embo)
MR: Lustro
TS: Srebrzysty dwutonowy
WR: Czerwone wino
 Przeczytaj te instrukcje i postępuj zgodnie z nimi. Polecenia oznaczone jako
„Ostrzeżenie“ i „Uwaga“ dotyczą bezpieczeństwa i są bardzo ważne.
Przeczytaj je uważnie i kilka razy.
OSTRZEŻENIE
Oznacza ryzyko spowodowania poważnych szkód w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
UWAGA
Oznacza ryzyko niewielkich uszkodzeń lub zaburzeń pracy
w przypadku nieprzestrzegania pewnych zaleceń.
• W lodówce nie przechowuj produktów farmaceutycznych, materiałów naukowych lub
produktów wrażliwych na temperaturę.
Produktów wymagających ściśle określonych temperatur przechowywania nie wolno
przechowywać w lodówce.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub nie posiadające doświadczenia i
wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane, jak korzystać z urządzenie przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub pozostają pod jej nadzorem.
• Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.
1
OPIS CZĘŚCI 
Funkcje produktu
 Sterowanie cyfrowe: Sterowanie z zewnątrz i wyświetlenie stanu roboczego oraz temperatury.
 Brak freonów: Ten produkt jest przyjazny dla środowiska.
 Niezawodność: W tym produkcie zastosowano kompresor znanej marki, który pracuje z wielką wydajnością i pewnością.
 Przemyślana budowa: Układ z lodówką na górze i zamrażarką na dole umożliwia zmniejszenie
zużycia i strat energii. Umieszczenie częściej używanej lodówki na górze ułatwia do niej dostęp.
Półka lodówki może być regulowana wraz z objętością.
 Zachowanie zapachów: Lodówka posiada szuflady, które ułatwiają przechowywanie produktów
i uniemożliwiają mieszanie się zapachów.
 Płaski tył: Wbudowany skraplacz jest łatwy do czyszczenia.
Akcesoria
Nazwa
Szuflada-Z
Półka-L
Model
RL26DC**
3
3
TACA DO
POKRYWA TACY
OSŁONA
OSŁONA
TACA-
TACA-
OSŁONA
WARZYW
DO WARZYW
JAJEK
BUTELEK
JAJKA
LÓD
DO WINA
1
1
3
1
1
1
1
RL24DC**
RL22DC**
3
2
1
1
2
1
1
1
1
RL21DC**
2
2
1
1
2
1
1
1
1
Opis części (na przykład RL24DC**)
OSŁONA LAMPY
TACA DO LODU
OSŁONA JAJEK
PÓŁKA-L
TACA-JAJKA
TACA DO WINA
POKRYWA TACY
DO WARZYW
TACA DO WARZYW
PRZŁĄCZNIK DRZWIOWY
CZUJNIK TEM
SZUFLADA-G
TACA-BUTELKI
SZUFLADA-Z
2
 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego lub wykwalifikowanego technika, co pozwoli uniknąć
zagrożeń.
Zasilanie nie powinno być podłączane ponownie przez 5 minut, aby zapobiec
uszkodzeniu sprężarki.
 Nie używaj palnych aerozoli, np. farb lub lakierów w aerozolu, które mogą
spowodować eksplozję.
Uwaga: Nie wystawiaj urządzenia na zewnątrz i na deszcz.
 Nie pozwalaj dzieciom na wieszanie się na urzadzeniu, gdyż może to prowadzić
do obrażeń lub uszkodzeń.
 Utrzymuj tył urządzenia z dala od wody w celu ochrony izolacji.
OSTRZEŻENIE
Mrugająca kontrolka temperatury może być aktywowana zbyt
dużą ilościa produktów, zbyt długim lub częstym otwieraniem lub ciepłych przedmiotów umieszczonych w pobliżu czujnika.
 Czujnik powinien być odkryty i nie stykać się z przedmiotem.
 Wkładanie wielu gorących przedmiotów, częste lub długotrwałe otwieranie będą
powodować wzrost wewnętrznej temperatury. Kontrolka temperatury będzie
błyskać i powróci do stanu normalnego w ciągu 24 godzin.
 Niedomknięte drzwi, duża ilość gorących przedmiotów, częste lub długotrwałe
otwieranie drzwi mogą spowodować błyskanie kontrolki temperatury, słabe efekty chłodzenia lub długotrwałą pracę.
 Nie przechowuj w lodówce palnych lub wybuchowych niebezpiecznych przedmiotów oraz mocnych kwasowych lub zasadowych substancji chemicznych, takich jak butan, eter, benzen, sole metali ciężkich, benzyna, alkohol. Nie wkładaj
cieczy w butelkach do zamrażalnika, gdyż spowoduje to pęknięcie butelki.
 Nie używaj wadliwego lub uszkodzonego urządzenia.
Odetnij zasilanie i wezwij lokalne centrum serwisowe.
 Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby po zakończeniu instalacji wtyczka
zasilania była łatwo dostępna.
OSTRZEŻENIE
W przypadku wycieku gazu zamknij zawór gazowy i wywietrz
pomieszczenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z gniazda, gdyż może to wywołać iskrę
i być przyczyną wypadku.
3
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
UWAGA
 Aby porównać produkty, sprawdź numery modelu i numery seryjne.
 Przed podłączeniem zasilania sprawdź napięcie zasilające i napięcie znamionowe urządzenia. Dopuszczalne napięcie znamionowe to 220-240V. Z powodów bezpieczeństwa należy używać okablowania zdolnego do przewodzenia powyżej 10A.
 Po użyciu zamrażarki, zamknij szufladę, zanim zamkniesz drzwi zamrażarki.
 Jeśli odczyt temperatury lodówki jest ujemny, sprawdź, czy urządzenie nie działa w trybie Super Cool.
 Przy gorącej letniej pogodzie urządzenie działa przez dłuższy czas, na tylnej ścianie zbiera się lód,
a temperatura zamrażarki jest niska. Te zjawiska są normalne.
 Części elektryczne obwodu PCB nagrzewają się podczas pracy i należy trzymać je z daleka od wody.
Alarm
Efekt chłodzenia wywoływany jest przez chłodziwo, pompowane do urządzenia w specjalnym procesie. Upewnij się, że przewody z tyłu są nienaruszone.
W tym urządzeniu zastosowano chłodziwo R600a, które jest palne.
Podczas transportu lub instalacji należy przenosić urządzenie ostrożnie, aby chronić system
chłodzący przed uszkodzeniami.
 Chłodziwo wyciekające z rury może się zapalić lub spowodować uszkodzenia oczu. W przypadku
wycieku chłodziwa należy usunąć ogień lub jego potencjalne źródła i przez kilka minut wietrzyć
pomieszczenie.
- Aby uniknąć koncentracji wyciekającego palnego gazu, który wchodzi w skład chłodziwa w obwodzie dobierz odpowiednią wielkość pomieszczenia dla danej ilości chłodziwa.
Rozmiar pomieszczenia powinien być obliczony z założeniem 8g R600a na metr kwadratowy.
Szczegółowe informacje dotyczące jakości chłodziwa opisano w podręczniku.
- Nie uruchamiaj urządzenia, które jest jakkolwiek uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE - Zachowaj otwarte otwory wentylacyjne wokół urządzenia lub wbudowane; oczyść
je jeśli są zablokowane.
- Do odmrażania lodówki nie używaj narzędzi mechanicznych lub innych środków,
które nie zostały zalecone przez producenta.
- Nie uszkodź obwodu chłodniczego.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz przedziałów do przechowywania
produktów spożywczych, jeśli urządzenia te nie są zalecane przez producenta.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA 
Przygotowania podstawowe
1. Przy pierwszym użyciu usuń 2 taśmy z obu stron szklanej półki i umieść dwa wypusty
boczne we wcięciach wewnętrznego wybrzuszenia.
2. Oczyść urządzenie mokrą szmatką (dodaj nieco detergentu do ciepłej wody).
3. Po 2-3 godzinach chłodzenia możesz włożyć produkty spożywcze, aby wyregulować
pracę urządzenia.
* Sugerujemy włożenie produktów po 2-3 godzinach chłodzenia.
4
Wymiana lampy
 Wyciągnij wtyczkę zasilającą.
Usuń śruby pokrywy lampy, następnie przytrzymaj tył palcami, aby wyciągnąć osłonę do przodu.
 Wykręć żarówkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 Wkręć żarówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Parametry lampy: ~220 V-240 V, 25 W E14
Zaczep najpierw tylny hak, przymocuj hak przedni i załóż śruby.
 INSTALACJA I KONFIGURACJA
Umieszczenie lodówki
1. Usuń dolną poduszkę przed użyciem.
2. Jeśli urządzenie ustawione zostanie niestabilnie, możesz wyregulować przednią stopkę, aby je
ustabilizować (unieś kręcąc w lewo). W przedniej stopce znajduje się otwór, który umożliwia regulację. Możesz użyć śrubokrętu (patrz prawa ilustracja).
3. Podłoże pod urządzeniem powinno być płaskie i twarde.
W innym przypadku pojawią się hałasy i drgania.
 Hałas będzie silniejszy, jeśli urządzenie stać będzie na miękkim podłożu.
 Połóż twardą płytę na kocu, aby zapobiec odbarwieniu lub
blokowaniu ciepła.
 Aby ustabilizować urządzenie pozostaw stopkę w bliskim
kontakcie z podłożem i przechyl urządzenie do tyłu, aby
ułatwić zamykanie drzwi.
Pakowanie i przenoszenie
1. Rozpakowywanie, ponowne pakowanie i przenoszenie.
 Pamiętaj, gdzie przechowywane jest opakowanie zdjęte z urządzenia.
Produktu nie można przetransportować, zanim nie zostanie on zapakowany po sprawdzeniu.
2. Nie trzymaj za drzwi podczas transportu.
3. Podczas transportu unikaj uderzeń lub gwałtownych wstrząsów.
4. Przenoś w pionie unikając uderzeń.
 Nie umieszczaj urządzenia odwrotnie lub poziomo.
Jeśli wymagane jest przechylenie, kąt musi być mniejszy od 45°
 Przenoś urządzenie zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec hałasom
i innym problemom.
45
5
INSTALACJA I KONFIGURACJA 
3003mm
powyżej
00mm
above
 Pozostaw 55-100 mm pomiędzy tyłem urządzenia i ścianą.
Nad urządzeniem należy pozostawić przestrzeń przynajmniej 300 mm.
55mm a55
e
bovm
Ponad
Ponad
55
55mm ab
ovemm
 Urządzenia nie można ustawiać w wilgotnym otoczeniu, gdyż może to
powodować rdzewienie i naruszenie izolacji.
Jeśli urządzenie zostanie umieszczone w pobliżu basenu lub w piwnicy,
na przewodzie uziemiającym należy zainstalować ochronę przeciw
przeładowaniom.
Jeśli urządzenie zostanie zmoczone podczas wypadku spowodowanego przyczynami naturalnymi (burza, wypadki), przed użyciem musi
zostać naprawione przez centrum Samsung.
 Urządzenie powinno stać z dala od źródła ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
 Należy używać osobnego gniazdka z 3 żyłami i uziemieniem. Nie można podłączać do niego żadnych innych urządzeń. Ze względów bezpieczeństwa należy podłączyć przewód uziemiający zgodnie z łączem
uziemienia gniazda. Przewodu nie można podłączać do rury wodociągowej, gazowej, linii telefonicznej, piorunochronu itp.
 Upewnij się, że przewód zasilania nie jest przyciśnięty.
Na górze urządzenia nie można stawiać innych urządzeń, takich jak
kuchenka mikrofalowa, elektryczna lub transformator.
 Przed utylizacją urządzenia należy zdjąć uszczelkę.
 Zbędne przedmioty muszą być odpowiednio zutylizowane przez specjalistów. Nie wyrzucaj elementów w przypadkowym miejscu, aby nie zanieczyszczać środowiska i nie powodować zagrożeń.
UWAGA 1. Trzymaj urządzenie z dala od wody, gdyż może ono zardzewieć i powodować problemy.
Wytrzyj części elektryczne, takie jak przełącznik, za pomocą suchej szmatki.
2. Nie używaj proszku do prania, detergentu alkalicznego, szczotki, gazu, rozpuszczalnika,
alkoholu, nafty, kwasu lub gorącej wody, gdyż substancje te mogą uszkodzić plastikowe
powierzchnie.
3. Nie używaj szmatki z chemikaliami, gdyż może ona uszkodzić plastikowe elementy.
4. Olej na plastiku może zasychać, należy go wytrzeć jak najszybciej.
6
 WPROWADZENIE DO UKŁADU DRUKOWANEGO
RL26DC**/RL24DC**/RL22DC**/RL21DC**
Wyświetlacz Super Cool
Wyświetlacz TEMP. lodówki
i zamrażarki
Klawisz zamrażarki
Klawisz Super Cool
Klawisz lodówki
Gdy zasilanie jest włączane, wszystkie kontrolki włączą się na 2 sekundy wraz z powitalną melodią, a
temperatura lodówki ustawiona będzie na 5 °C. Wyświetlacz wskazywać będzie faktyczną temperaturę
lodówki.
Lodówka - Wyświetlacz wskazuje temperaturę lodówki.
Zamrażarka- Wyświetlacz wskazuje temperaturę zamrażarki.
1. Klawisz Super Cool
 1-1.





Jeśli urządzenie nie znajduje się w trybie Super Cool, naciśnięcie klawisza „Super Cool“
spowoduje włączenie kontrolki Super Cool i przełączenie urządzenia w tryb Super Cool.
1-2. Wejście w tryb Super Cool spowoduje uruchomienie sprężarki.
1-3. Są dwa sposoby na wyłączenie trybu Super Cool:
1-3-1. Naciśnij klawisz „Super Cool“, aby wyjść z trybu Super Cool.
1-3-2. Urządzenie wychodzi z trybu Super Cool automatycznie.
1-3. Wyjście z trybu Super Cool spowoduje wyłączenie wyświetlacza „Super Cool“.
Jeśli chcesz zamrozić dużą ilość żywności, ustaw temperaturę przedziału zamrażarki na
jak najniższą, zanim włączysz funkcję Klawisz Super Cool.
7
WPROWADZENIE DO OBWODU DRUKOWANEGO 
2. Klawisz lodówki
 2-1.
 2-2.
Naciśnij klawisz lodówki „Fridge“, aby ustawić temperaturę lodówki.
Gdy naciśniesz klawisz lodówki „Fridge“, temperatura lodówki zacznie błyskać i wyświetlona
zostanie bieżąca wartość oraz pojawi się sygnał. Ponowne naciśnięcie klawisza lodówki
„Fridge“ umożliwi zmianę ustawionej temperatury w kolejności 5 °C  4 °C  3 °C  7 °C 
6 °C  5 °C przy każdym naciśnięciu.
3. Klawisz zamrażarki
 3-1.
 3-2.
Naciśnij klawisz zamrażarki „Freezer“, aby wyświetlić temperaturę zamrażarki. „Fridge“ zgaśnie i pojawi się „Freezer“. Wyświetlacz wskaże temperaturę zamrażarki.
Kilka sekund później wyświetlacz wskaże temperaturę lodówki.
Gdy wyświetlacz wskazuje temperaturę zamrażarki, naciśnij klawisz zamrażarki „Freezer“,
aby wyłączyć wyświetlanie temperatury zamrażarki i przejść do temperatury lodówki.
4. Funkcja wyrównywania
 4-1.
 4-2.
Przytrzymaj klawisz lodówki „Fridge“ przez 5 sekund, aby przejść do trybu wyrównywania.
W trybie wyrównywania ponowne naciśnięcie klawisza „Fridge“ włączy operację wyrówywania w kolejności „--“ „01“ „02“ „03“ ... ... „07“ „08“ „09“ „--“;
 4-3 . Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność w trybie wyrównywania, urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.
 4-4. Jeśli ustawienie temperatury zostanie zmienione, tryb wyrównywania zostanie wyłączony.
 4-5. Podczas wyrównywania temperatury każde naciśnięcie będzie powodować sygnał
dźwiękowy.
 4-6. Im wyższa wartość, tym niższa ustawiona temperatura.
* Funkcja wyrównywania nie jest zalecana.
5. Alarm otwarcia
 5-1.
 5-2.
8
Gdy drzwi lodówki pozostaną otwarte przez 2 minuty, rozlegnie się alarm.
Gdy pozostaną otwarte przez 3 minuty, rozlegną się dwa alarmy. Jeśli drzwi pozostaną otwarte na ponad 4 minuty, o potrzebie ich zamknięcia przypominać będzie cykl 1 minuty alarmu
i 2 minut ciszy.
Alarm zostanie wyłączony w momencie zamknięcia drzwi lodówki.
 PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW
 Produkty spożywcze należy pakować w woreczki zachowujące świeżość
(folię) lub wkładać do szczelnych pojemników, aby zapobiec ich wysuszaniu lub mieszaniu woni.
 Gorącą żywność i napoje należy ochłodzić w temperaturze pokojowej,
aby zaoszczędzić energię.
 Gotowane i surowe produkty należy umieszczać oddzielnie.
 Produkty należy układać w odstępach, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
Uwaga: 1. Nie układaj produktów w pobliżu czujnika.
2. Pojemniki na produkty nie powinny opierać się o tylną ścianę.
 Przechowuj produkty w mniejszych porcjach.
 Przed składowaniem umyj produkty takie jak owoce i warzywa.
 Owoce i warzywa należy przechowywać w przedziale na warzywa, aby
mogły one zachować świeżość i wodę.
OSTRZEŻENIE
 Owoce tropikalne, takie jak banany i ananasy nie nadają się do przechowywania.
 Nie przechowuj przedmiotów, które mają duże wymagania dotyczące
warunków, np. serum krwi, kolonie bakteryjne lub materiały naukowe.
Zalecenie: Jeśli musisz przechowywać duże ilości pokarmów, potrzebujesz lodu lub szybkiego chłodzenia, wyjmij szufladę zamrażarki i zamrażaj
produkty bezpośrednio na części parnika.
UWAGA
 Nie dotykaj parownika lodówki mokrymi rękoma, aby uniknąć zamarzania wody na rękach.
9
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
 Części wewnętrzne
Zdemontuj wszystkie półki, ramy drzwi, tace, pokrywy i szuflady i wyczyść
je miękkim materiałem nasączonym wodą lub łagodnym detergentem (do
mycia naczyń drewnianych). Jeśli używany jest detergent, najpierw wyczyść wodą, a następnie suchym materiałem.
 Uszczelnienie drzwi
Jeśli uszczelka drzwi dotyka oleju, sosu itp. zostanie na długo osłabiona,
co dotyczy szczególnie uszczelki dolnej i górnej części drzwi. Starannie
czyść uszczelkę.
Wcięcie należy wyczyścić patyczkiem owiniętym delikatnym materiałem.
Montując uszczelkę załóż najpierw rogi, a następnie poszczególne fragmenty uszczelki.
 Metoda odmrażania
Gdy warstwa szronu staje się gruba, może osłabiać efekt chłodzenia. Wyjmij żywność. Wyciągnij
wtyczkę zasilającą i wytrzyj wodę miękkim materiałem, gdy szron się roztopi. Następnie podłącz
zasilanie ponownie i przywróć urządzeniu ustawioną temperaturę.
Odmrażanie jest wymagane zazwyczaj raz lub dwa razy do roku.
UWAGA
1. Najpierw wyciągnij wtyczkę, a następnie oczyść zamrażarkę po jej odmrożeniu.
2. Najlepiej jest odmrażać pustą lub do połowy zapełnioną zamrażarkę.
3. Nie używaj metalowych lub ostrych narzędzi do odmrażania, gdyż możesz spowodować
uszkodzenia.
4. Do odmrażania nie można używać grzejnika elektrycznego.
Środki ostrożności podczas czyszczenia
 Wyciągnij wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia, przed ponownym podłączeniem odczekaj przynajmniej 5 minut.
 Podczas czyszczenia nie można chlapać wodą na lampę lub układ drukowany.
 Do wycierania użyj wilgotnego ręcznika zamoczonego w wodzie lub łagodnym detergencie, następnie oczyść suchym materiałem.
 Nie używaj detergentów do szorowania (np. pasty do zębów), kwasu, rozpuszczalnika chemicznego
(np. alkoholu) lub środka do szpachlowania.
UWAGA
10
Po konserwacji należy przeprowadzić następujące kontrole:
Wgniecenia lub pęknięcia na przewodzie zasilającym.
Mocne podłączenie wtyczki.
Wtyczka nie powinna się rozgrzewać i nie powinny występować inne niepożądane zjawiska.
 DEMONTAŻ AKCESORIÓW
Akcesoria
 TACA DO WINA
Wielofunkcyjna taca do wina może podtrzymać 3 puszki napoju poziomo
lub 1 butelkę napoju pionowo.
Demontaż akcesoriów
 Półka-L
Możesz wyregulować pozycję półki tak, aby odpowiadała wielkości pojemnika.
 Szuflada-Z
Możesz wysunąć szufladę do ogranicznika i wyciągnąć ją z przechyłem.
 Taca i POKRYWA WARZYW
Wyciągnij tacę do warzyw i wyjmij na zewnątrz, jeśli pokrywa jest uniesiona.
OSTRZEŻENIE Podczas demontażu nie wyciągaj tacy na siłę, aby uniknąć
uszkodzenia urządzenia.
 TACA JAJEK i OSŁONA BUTELEK
Unieś i wyjmij.
 TACA DO WARZYW
Taca do warzyw zachowuje świeżość i wilgoć owoców i warzyw, ponieważ jest uszczelniona przed bezpośrednim dostępem chłodnego powietrza do zawartości.
Dotyczy przechowywanie warzyw i owoców.
POKRYWA TACY
DO WARZYW
TACA DO WARZYW
 TACA-LÓD
- Nalej zimną wodę lub napój na czystą tacę do lodu i włóż do zamrażarki.
- Wyjmując fragment lodu przechyl tacę, ale nie odwracaj jej spodem do
góry.
OSTRZEŻENIE 1. Szklana przegroda jest ruchoma i ciężka. Nie pozwól dzieciom, aby ją poruszały.
2. Niestabilność urządzenia będzie powodować hałasy.
3. Po pierwszym uruchomieniu urządzenie potrzebuje około 3 godzin na osiągnięcie
ustawionej temperatury wnętrza. Urządzenie wznowi pracę po wyłączeniu.
4. Użyj szczelnego pojemnika do przechowywania pokarmów lub napojów, które są
chłonne, niestałe lub posiadają silne wonie.
11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 Urządzenie nie działa.
- Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona.
- Brak zasilania w sieci.
- Uruchom urządzenie po 5 minutach od wyłączenia.
 Urządzenie pracuje bez przerwy.
- Gdy temperatura pokojowa jest wysoka, urządzenie
stoi w pobliżu grzejnika lub na słońcu.
- Drzwi są często otwierane lub nie domykają się.
- Pomieszczenie ma słabą wentylację.
- Za dużo produktów, które powodują słabe chłodzenie.
 Produkty w lodówce zamarzają
- Termostat ustawiony na zbyt niską temperaturę.
- Produkty stykają się z powierzchnią chłodząca na tylnej
ścianie.
 Słychać hałas
- Urządzenie nie jest ustawione stabilnie.
- Urządzenie stoi zbyt blisko ściany.
- Zewnętrzne przewody chłodzące stykają się ze sobą
lub ze ścianą lodówki.
- Jakieś przedmioty znajdują się za lub pod urządzeniem.
- Silnik brzęczy podczas działania.
- Produkty ustawione są niestabilnie.
 Lodówka działa niezadowalająco.
- Drzwi nie są domknięte.
- Uszczelka drzwi jest uszkodzona, nierówna lub źle założona.
- Urządzenie stoi w pobliżu grzejnika lub na słońcu.
- Urządzenie nie jest odpowiednio wentylowane.
 Woda z odszronienia gromadzi się wewnątrz.
- Zablokowany odpływ wody.
- Usuń blokadę za pomocą zatyczki lub podobnego
narzędzia.
12
 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 Przednia rama i boczna płyta rozgrzewają się.
- Rura odraszacza wbudowana jest w ramę w celu uniknięcia kondensacji na ramie. Rozgrzewa się ona podczas działania urządzenia.
- Moduł chłodzący (kondensator) jest zainstalowany po obu stronach ramy.
 Słychać pękanie lodu
- Nie jest to awaria. Gdy urządzenie jest włączane lub wyłączane, słychać trzask
spowodowany gwałtowną zmianą temperatury, która powoduje różnice w nagrzaniu części wewnętrznych.
 Z tyłu gromadzi się lód lub szron.
- Przewody chłodzące z tyłu mają temperaturę poniżej 0, gdy urządzenie pracuje.
Szron lub lód z tyłu wynikają z dużej wilgotności.
- Po wyłączeniu urządzenia szron znika samoczynnie.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia raz w miesiącu.
- Nie należy stykać produktów i pojemników z tylną ścianą lodówki.
 Słychać przepływ.
- Nie jest to awaria. Jest do dźwięk przepływającego chłodziwa.
 Rosa zbiera się na wcięciu środkowym i na ramie.
- Nadmierna wilgotność otoczenia.
- Przetrzyj miękkim materiałem.
 Rosa kondensuje się w przedziale na warzywa.
- Gdy drzwi pozostawały otwarte przez długi czas lub
- Ciekły pokarm nie jest prawidłowo zapieczętowany.
Jeśli problem jest inny od opisanych powyżej, skontaktuj się z odpowiednim centrum serwisowym
przedstawiając certyfikat gwarancyjny lub skontaktuj się z centrum obsługi technicznej Samsung.
13
DODATKOWE PORADY DOTYCZĄCE POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA
• Po zamontowaniu lodówki odczekaj 2 godziny przed jej uruchomieniem.
• Aby uzyskać wysoką wydajność lodówki:
- Nie umieszczaj żywności zbyt blisko otworów wentylacyjnych z tyłu lodówki, ponieważ
może to blokować obieg powietrza w zamrażarce.
- Odpowiednio owijaj żywność lub umieszczaj ją w szczelnych pojemnikach przed
umieszczeniem w lodówce lub zamrażarce.
- Nie umieszczaj produktów dopiero włożonych do zamrażarki blisko już zamrożonych
produktów.
• Nie umieszczać gazowanych napojów w zamrażarce.
• Proszę przestrzegać podanych okresów przechowywania i terminów ważności zamrożonych
produktów.
• Nie trzeba odłączać lodówki od zasilania, jeśli wyjedzie się na krócej niż trzy tygodnie.
Jednakże, jeśli wyjeżdża się na trzy tygodnie lub dłużej, należy wyjąć całą żywność z lodówki.
Następnie odłącz lodówkę od zasilania, oczyść ją, umyj i osusz.
• Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w ciągu godziny lub dwóch, co nie wpływa na
temperaturę w lodówce. Jednakże podczas przerwy w zasilaniu należy ograniczyć otwieranie
drzwi lodówki do minimum. Jeśli przerwa w zasilaniu ma trwać ponad 24 godziny, wyjmij całą
zamrożoną żywność.
• Jeśli do lodówki dołączono klucze, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
i nie w pobliżu lodówki.
• Urządzenie może nie pracować stabilnie (możliwość rozmrożenia zawartości lub nadmiernego
wzrostu temperatury w komorze zamrażarki), jeśli zostanie umieszczone na długi okres w
temperaturze poniżej dolnego limitu dopuszczalnego zakresu temperatury pracy lodówki.
• Nie przechowywać produktów łatwo psujących się w niskich temperaturach, takich jak banany
lub melony.
• Aby uzyskać optymalne wytwarzanie lodu, proszę umieszczać tacę na lód w miejscu
wyznaczonym przez producenta.
• Wzrost temperatury podczas rozmrażania jest zgodny z normami ISO. Jednakże, jeśli chce się
zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania
urządzenia, należy zawinąć zamrożoną żywność w kilka warstw papieru (np. owinąć gazetami).
• Każdy wzrost temperatury zamrożonej żywości podczas rozmrażania lodówki może skrócić
dopuszczalny okres przechowywania żywności.

 NOTATKI
15
 NOTATKI
16
Poland
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się
z naszą infolinią.
POLAND
0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
www.samsung.com/pl
DA68-01530J(7)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement