Samsung RL38HCIH User manual
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TARTALOM
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ............................................................ 2
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ TELEPÍTÉSE .......................... 5
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE ..................... 6
A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA .................................. 6
ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN VAGY A FAGYASZTÓBAN ... 10
JÉGKÉSZÍTÉS ................................................................................ 11
A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS) ................................. 12
A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA . ..................................................... 13
A BELSŐ MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA CSERÉJE ....................................... 14
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA ............... 15
HIBAELHÁRÍTÁS . ......................................................................... 18
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ NÉZETE ............................... 19
Regisztrálja a terméket a www.samsung.com/register honlapon.
Szabadon álló készülék
DA99-01220X.indb
1
2010.8.6
9:47:54 AM
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ.
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT.
VESZÉLY
• A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint
használja. Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel
végeztesse el.
Ez a használati útmutató több modellváltozatra érvényes. Az ön készülékének jellemzői
Megjegyzés kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Ha elektromos háztartási készüléket használ, mindig be kell tartania bizonyos biztonsági óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:
FIGYELMEZTETŐ/VESZÉLYT JELZŐ SZIMBÓLUMOK MÁS ALKALMAZOTT JELZÉSEK
Azt jelzi, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
Azt jelzi, hogy halálos
vagy súlyos sérülés
veszélye áll fenn.
VESZÉLY
Azt jelzi, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
Azt jelzi, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
Azt jelzi, hogy
személyi sérülés
vagy anyagi kár
bekövetkeztének
veszélye áll fenn.
FIGYELMEZTETÉS
jelzi, hogy valamilyen utasítást kell követnie.
Azt jelzi, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót
a csatlakozó aljzatból.
Azt jelzi, hogy az áramütés elkerülése érdekében
földelésre van szükség.
Ezt a hűtőszekrényt a használatba
vétel előtt a Használati útmutatónak
megfelelően kell telepíteni és elhelyezni.
A hűtőszekrényt ne érje közvetlen napfény vagy
kályha, fűtőtest vagy más készülék sugárzó hője.
Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza
Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre,
ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a
vagy ahol víz érheti.
Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
• Az elektromos alkatrészek szigetelésének
Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a.
meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék
hátulján vagy a minősítő címkét a hűtőszekrény
Ne engedjen gyermekeket a hűtőszekrény
belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön
polcaira vagy ajtóira mászni, azokra állni
készüléke milyen hűtőközeggel működik.
vagy függeszkedni. Ezzel megrongálhatják a
Ez a készülék hűtőközegként (R600a) kis
hűtőszekrényt, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
mennyiségben izobutánt, a természetben
A készüléket gyermekek és betegek ne
előforduló, a környe- zettel jól
használják felügyelet nélkül. A gyermekeket
összeegyeztethető gázt tartalmaz, ez azonban
szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a
éghető. A készülék szállítása és telepítése során
készülékkel.
gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
Ha a hűtőszekrényt a vakáció alatt vagy hosszabb A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat
ideig nem használja, ürítse ki azt, és húzza ki a
vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel,
hálózati csatlakozót.
kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás
• Az egy-két órás áramszünet nincs hatással
használatát, és több percen át szellőztesse azt a
a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre.
helyiséget, ahol a készülék található.
Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb
•A
nnak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges
esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az
áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítson szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gázlevegő-keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére
el minden fagyasztott élelmiszert.
szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg
A hűtőszekrényt - elegendő teret hagyva - sima
mennyiségétől függően kell megválasztania. Az R600a
felületre telepítse.
minden 8 grammjára számítva 1 m3 légtér szükséges.
A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja
Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a
megjavítani. Ezzel tűz, hibás működés és/vagy személyi
készülék belsejében lévő azonosító tábla mutatja.
sérülés bekövetkezését kockáztatja.
• Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati
sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje
csatlakozó aljzat a telepítés után is hozzáférhető
kereskedője tanácsát.
legyen.
2
DA99-01220X.indb
2
2010.8.6
9:47:56 AM
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A HŰTŐSZEKRÉNY MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA
Mielőtt régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját kidobná
A ciklopentánt a szigetelés habosító
anyagaként alkalmazták.
Mielőtt ezt a készüléket vagy más
hűtőszekrényét kidobná, távolítsa el
az ajtókat/ajtótömítéseket, nehogy
kisgyermekek vagy állatok a készülékbe
zárhassák magukat.
A polcokat hagyja a készülékben, hogy
a gyermekek ne tudjanak könnyen
belemászni.
Ha egy termék gyúlékony gázt (R600a
hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi
hatóságokhoz a termék biztonságos
ártalmatlanítása érdekében.
A szigetelőanyagban lévő gázok esetében
is különleges ártalmatlanítási eljárásra van
szükség. Kérjük, környezetbarát módon
helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék
környezetre biztonságos elhelyezésére
vonatkozóan. E termék szigetelése gyúlékony
habosító gázt tartalmaz.
Kérjük, környezetbarát módon helyezze
el a termék csomagolóanyagait is.
• A hűtőszekrényben/fagyasztóban lévő hűtőközeg és a szigetelőanyagban lévő
gáz különleges ártalmatlanítási eljárást igényel. Ártalmatlanítás előtt győződjön
meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
FIGYELMEZTETÉS
VESZÉLY
CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ
A hűtőszekrényt mindig saját külön
csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és
annak névleges feszültsége egyezzen meg
a minősítő táblán szereplő értékkel.
A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen
arra, hogy a csatlakozó kábel ne
kerülhessen a készülék alá.
Nedves kézzel soha ne fogja meg a
csatlakozó kábelt.
Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a
hűtőszekrény kábelét a csatlakozó aljzatból.
A csatlakozó dugó tisztításához ne használjon
nedves vagy vizes ruhát. Távolítson el
minden idegen anyagot vagy szennyeződést
a csatlakozó dugó villáiról. Másként
tűzveszély kockázata állhat fenn.
Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a
hálózati csatlakozóból, várjon legalább
öt percig, mielőtt a készüléket újra
csatlakoztatná.
Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és
megakadályozza a ház áramköreinek
túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót
a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg
a csatlakozódugót, és azt húzza ki az
aljzatból.
Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény
hátoldala nem nyomja és nem károsította
a hálózati csatlakozó dugóját.
Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne
helyezzen rá nehéz tárgyakat.
Ha a csatlakozó kábel kikopott vagy sérült,
a gyártóval vagy a szervizzel azonnal
javítassa meg vagy cseréltesse ki. Ne
használjon olyan csatlakozó kábelt, amely
bárhol megrepedt vagy kikopott. Ha a
csatlakozó kábel sérült, azonnal cseréltesse
ki a gyártóval vagy a szervizzel.
Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult,
ne csatlakoztassa a csatlakozó dugót.
Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.
CE tanúsítvány
A termék megfelel az Európai Unió alacsony
feszültségre vonatkozó irányelvének
(2006/95/EK), elektromágneses megfelelőségre
vonatkozó irányelvének (2004/108/
EK), valamint energiatakarékosságra vonatkozó
irányelvének (96/57/EK).
3
DA99-01220X.indb
3
2010.8.6
9:47:56 AM
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS A
TELEPÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN
FIGYELMEZTETÉS AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁVAL
ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Ne tegyen túl sok élelmiszert a
Ne tároljon a készülék tetején idegen tárgyakat.
hűtőszekrénybe.
• Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, e
• Az ajtó kinyitásakor kieshet valami,
tárgyak leeshetnek, és személyi sérülést és/
és személyi sérülés vagy anyagi kár
vagy anyagi kárt okozhatnak.
keletkezhet.
Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a
FIGYELMEZTETÉS A FÖLDELÉSSEL
fagyasztóba.
• Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg
KAPCSOLATBAN
eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
A hűtőszekrényt földelni kell.
• A palackokat szorosan egymás mellé
• A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az
helyezve tárolja a hűtőszekrényben, hogy
ne essenek ki.
áramütés veszélye a feszültség alatt levő
Ne fújjon szét gyúlékony gázt a
alkatrészek szigetelésének esetleges
hűtőszekrény közelében.
hibája esetén is megakadályozható.
• Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
A földeléshez soha ne használjon
Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény
gázcsövet, telefonvezetéket vagy más
belsejébe vagy a készülék közvetlen
lehetséges földelő eszközt.
közelében.
• A földelő csatlakozó nem rendeltetésszerű
• Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
használata áramütést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó
falát vagy az abban tárolt termékeket.
• Fagyási sérülést szenvedhet.
Ne tároljon illékony vagy gyúlékony
anyagokat a hűtőszekrényben.
VESZÉLY
• Benzol, hígító, alkohol, éter, seppfolyós
PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása
• A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a
robbanást okozhat.
készülék zárt helyre történő telepítésével vagy
A már teljesen kiolvadt élelmiszert ne
beépítő szerkezetek alkalmazásával.
fagyassza újra. Gyógyszerkészítményeket,
• A gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül ne
tudományos kutatási célú anyagokat vagy
hőmérséklet-érzékeny termékeket ne
használjon mechanikus vagy más eszközöket
tároljon a hűtőszekrényben.
a leolvasztási eljárás felgyorsításához.
• Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő
• Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
• Ne helyezzen be elektromos készülékeket a
Vízzel teli tartályt ne helyezzen a
hűtőszekrénybe / fagyasztóba, illetve abban
hűtőszekrényre.
ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó
• Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés
ajánlja.
veszélye állhat fenn.
A termék háztartási használatra, kizárólag
élelmiszerek tárolására szolgál.
A készülék üzemeltetése
előtt figyelmesen olvassa el ezt az
útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is szüksége lehet rá.
FIGYELMEZTETÉS A
TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN
• A készüléket nem üzemeltetheti olyan
Ne nyúljon kézzel a készülék alatti
területre.
• Az éles szélek személyi sérülést
okozhatnak.
személy (beleértve a gyerekeket), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős
személy biztosítja számára a felügyeletet és
elmagyarázza neki az eszköz használatát.
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat
az adagolónyílásba. Személyi sérülés
vagy anyagi kár keletkezhet.
4
DA99-01220X.indb
4
2010.8.6
9:47:56 AM
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ TELEPÍTÉSE
Hagyjon elegendő helyet, és telepítse a hűtőszekrényt / fagyasztót szilárd, sík felületre.
• Ha a készülék nincs vízszintes helyzetben, annak szokatlan zaj és elégtelen hűtés
lehet a következménye.
• Várjon legalább egy órát, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatná.
Tisztítsa meg a hűtőszekrényt / fagyasztót.
• Nedves ruhával kívül és belül törölje át, tisztítsa meg a készüléket.
Csatlakoztassa a hűtőszekrényt / fagyasztót olyan fali csatlakozó aljzathoz, amit
kizárólag ehhez a berendezéshez használ.
• Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
Helyezze az élelmiszereket a hűtőszekrénybe / fagyasztóba.
• Javasoljuk, hogy az élelmiszerek behelyezése előtt várjon 2-3 órát, amíg a készülék
lehűl.
VÍZSZINTEZÉS
Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik.
A készülék balra dől.
A készülék jobbra dől.
A jobb beállító lábat fordítsa el a nyíl
A bal beállító lábat fordítsa el a nyíl
irányába egy lapos csavarhúzóval
irányába egy lapos csavarhúzóval
addig, amíg a készülék vízszintes
addig, amíg a készülék vízszintes
helyzetbe kerül.
helyzetbe kerül.
Co najmniej
50mm
600mm
1050mm
mélység nyitott
ajtó mellett
A jobb és bal oldalon, valamint
hátul és felül hagyjon elegendő
helyet a levegő keringéséhez.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket
karbantartás és szerviz esetén
szabadon lehessen mozgatni.
A fiókok így könnyen kihúzhatók.
595mm
Co
najmniej
50mm
Co
najmniej
50mm
950mm
5
DA99-01220X.indb
5
2010.8.6
9:47:58 AM
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
Készítse elő a készüléket használatra, és ellenőrizze, hogy rendeltetésszerűen működik; kövesse az
alábbi lépéseket.
Helyezze vissza a megfelelő helyzetbe a szállításkor kiemelt összes polcot és rekeszt.
Tisztítsa meg a hűtőszekrényt/fagyasztót és a tartozékokat, hogy eltávolítson minden
szennyeződést, ami a csomagolás és szállítás közben halmozódhatott fel.
Amikor az ajtó nyitva van, a belső világítás bekapcsol.
A hőmérséklet-szabályozót állítsa a leghidegebbre, és a hűtőszekrényt működtesse egy órán keresztül.
A fagyasztónak kissé le kell hűlnie, és a motornak egyenletes halk búgással kell működnie.
A hűtőszekrényt/fagyasztót egy kompresszor működteti, amely a belső hőmérséklet fenntartása
érdekében ki-és bekapcsol. Amikor a kompresszor új, maximum öt perc alatt be kell járatódnia.
Ezen időszak alatt a készülék kissé zajosabb lehet. Ez normális jelenség, és nem jelent hibát. Amint
a hőmérséklet a hűtőszekrényben kellően csökken, helyezze be az élelmiszereket. A hűtőszekrény
bekapcsolása után a megfelelő hőmérséklet eléréséhez néhány órára van szükség.
Ha a készülék nem működik rendeltetésszerűen, ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA
A. Alapmodell
➀
Bekapcsoló gomb
• Ha ki akarja kapcsolni, 3 másodpercig tartsa lenyomva.
Megjegyzés
Bekapcsolt állapotban ne bontsa meg a hűtőszekrényt.
- Ez áramütést vagy más sérülést okozhat.
Hőmérséklet- szabályozó gomb
• Nyomja meg a hőmérséklet- szabályozó gombot a hűtőszekrény hőmérsékletének beállításához.
• Először a közepes hőmérséklet-beállítást kell kiválasztania.
• Öt hőmérséklet-beállítási fokozat áll rendelkezésre, amit öt jelzőlámpa mutat (➀).
A hőmérséklet akkor a legalacsonyabb, amikor az összes lámpa világít.
• Nyomja meg a hőmérséklet- szabályozó gombot egyszer vagy többször a kívánt hőmérséklet beállításához.
• A készülék a fagyasztó hőmérsékletét a hűtőszekrény hőmérsékletének megfelelően
automatikusan szabályozza.
• Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztani, a Power Freeze gomb megnyomása előtt
állítsa a fagyasztó hőmérsékletét a lehető legkisebbre.
6
DA99-01220X.indb
6
2010.8.6
9:47:59 AM
A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA
B. Digitális kijelzős modell
➀
➁
➂
➃
➄
Bekapcsoló gomb
• Ha ki akarja kapcsolni, 3 másodpercig tartsa lenyomva.
Bekapcsolt állapotban ne bontsa meg a hűtőszekrényt.
Megjegyzés - Áramütés vagy egyéb sérülés veszélye állhat fenn.
REF.TEMP gomb
• A hűtőszekrény hőmérsékletének módosításához:
- Nyomja meg a REF.TEMP gombot.
Megjelenik az aktuálisan beállított hőmérséklet (➀).
- Egyszer vagy többször nyomja meg a REF.TEMP gombot vagy tartsa lenyomva addig, ameddig
a kívánt hőmérséklet megjelenik (➀).
- Amikor beállította a hűtőszekrény hőmérsékletét, a hűtőszekrény hőmérséklet-kijelzője (➀)
ötször felvillan és megjelenik a fagyasztó beállított hőmérséklete.
• A hőmérséklet-értékek sorban egymás után változnak. A +7 °C után a kijelző visszaugrik +1 °C-ra.
• A hűtőszekrény hőmérséklet-tartománya: +1 °C - +7 °C.
FRE.TEMP gomb
• A normál modellben a kijelzett hőmérséklet (➁) a fagyasztó beállított hőmérséklete.
• A fagyasztó hőmérsékletének módosításához:
- Nyomja meg a FRE.TEMP gombot.
Megjelenik az aktuálisan beállított hőmérséklet (➁).
- Egyszer vagy többször nyomja meg a FRE.TEMP gombot vagy tartsa lenyomva addig, ameddig
a kívánt hőmérséklet megjelenik (➁).
• A hőmérséklet-értékek sorban egymás után változnak. A -25 °C után a kijelző visszaugrik -14 °C-ra.
• A fagyasztó hőmérséklet-tartománya: -14 °C - -25 °C.
7
DA99-01220X.indb
7
2010.8.6
9:48:0 AM
A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA
Vakáció gomb
• Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a hűtőszekrényt,
nyomja meg a Vacation [Vakáció] gombot.
• A hűtőszekrény kikapcsol, a fagyasztó azonban bekapcsolva marad.
• A Vakáció kijelzője (➂) addig működik, ameddig a Vakáció funkció aktív.
- Mielőtt a Vakáció gombot megnyomná, ki kell ürítenie a hűtőszekrényt (➂).
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három
Figyelmeztetés hétnél rövidebb ideig lesz távol. De távolítson el minden élelmiszert, ha három hétre
vagy hosszabb időre utazik el; ekkor húzza ki a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját, a
készüléket tisztítsa meg, öblítse ki és szárítsa meg.
Super Freeze gomb
• A gyorsfagyasztó funkciót be- vagy kikapcsoló gomb
• Akkor használja, ha az élelmiszereket gyorsan akarja megfagyasztani.
• A Super Freeze kijelző (➃) addig marad bekapcsolva, ameddig a gyorsfagyasztás funkció működik.
• Ameddig ez a funkció működik, a hűtőkészülék folyamatosan bekapcsolt állapotban marad, és a
fagyasztóban nagyon alacsony hőmérsékletet biztosít.
• A „Super Freeze” funkció automatikusan kikapcsol. Amikor a gyorsfagyasztás kész, a Super
Freeze kijelző (➃) kikapcsol, és a fagyasztó a korábban beállított hőmérsékletre kapcsol vissza.
• A „Super Freeze” funkció feloldásához nyomja meg még egyszer a gombot.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb
megnyomása előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.
Megjegyzés
Riasztás be gomb
• Amikor megnyomja a „Riasztás be” (➄) gombot, aktiválja és megjeleníti ezt a funkciót.
Bizonyos idő eltelte után figyelmeztető jelzés érkezik, ha a hűtőszekrény ajtaja nyitva maradt.
• Ha a riasztás be funkció bekapcsolt állapota mellett ki akarja kapcsolni a riasztó jelzést, a
riasztás törléséhez nyomja meg még egyszer a gombot.
Olyan riasztási funkció nincs, ami a fagyasztó ajtajának nyitott vagy zárt állapotát is
Megjegyzés jelezné.
Megjegyzés
Ha a Super Freeze és a Vakáció üzemmódot már kiválasztotta, és valamelyik másik
gombot nyomja meg, az aktuális üzemmód törlődik, és a megnyomott gombnak
megfelelő üzemmód lesz aktív.
8
DA99-01220X.indb
8
2010.8.6
9:48:0 AM
A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA
C. LCD-paneles modell
Bekapcsoló gomb
• Főkapcsoló.
Menü gomb
• Megjeleníti a főmenü funkcióit (Fagyasztó/Hűtőszekrény/Coolselect Zone/Opció) és a lehetséges
opciókat; közöttük az óramutató járásával azonos irányban haladva lehet választani.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb
Megjegyzés megnyomása előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.
Választógomb
• A menügombbal válassza ki az egyes részleteket.
Fagyasztó
• A fagyasztó hőmérséklet-tartományának beállítása ➝ -14°C ~ -25°C
Hűtőszekrény
• A hűtőszekrény hőmérséklet-tartományának beállítása ➝ 7°C ~ 1°C
CoolSelect Zone : Hőmérséklet-tartomány
Enyhe fagyasztás (-5 °C)
0 zóna (0 °C)
Hűtés (3 °C)
Gyorshűtés (60 perc, folyamatos működés)
1. Hűtés, 0 zóna, enyhe fagyasztás funkció
• Ha a hűtés, a 0 zóna vagy az enyhe fagyasztás funkciót állítja be, ezzel a 3 °C-os, a 0 °C-os,
illetve a -5 °C-os hőmérsékletet választja.
• Beállítás a választás és a menü gombbal.
2. Quick Cool
• Beállítás a választás és a menü gombbal.
• Amikor a gyorshűtés funkció befejeződik, a CoolSelect Zone fiók hűtésre áll vissza.
Opció
• Vacation (Vakáció) - Hűtőszekrény kikapcsolva (csak a fagyasztó működik)
• Super Freezer - gyorsfagyasztó funkció (folyamatos működés 2 óra 30 percig )
• Alarm On (Riasztás be) - riasztás be-/kikapcsoló funkció, ha az ajtó nyitva
Bekapcsolt állapotban ne bontsa meg a hűtőszekrényt.
Megjegyzés - Ez áramütést vagy egyéb sérülést okozhat.
9
DA99-01220X.indb
9
2010.8.6
9:48:1 AM
ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN VAGY A FAGYASZTÓBAN
Amikor élelmiszert tárol a készülékben,
kövesse az alábbi ajánlásokat.
• Várjon, amíg a meleg ételek és az italok
kihűlnek, mielőtt azokat a készülékbe helyezné.
• Gondoskodjon róla, hoby az élelmiszert tárolás
előtt jól becsomagolja, vagy légmentesen
záródó edénybe rakja. Ezzel megakadályozza
az élelmiszerek kiszáradását, elszíneződését,
az ízvesztést, és megőrzi frissességüket. Így
megakadályozza azt is, hogy az élelmiszerek
átvegyék egymás ízét.
• Kerülje el, hogy olaj vagy kenőanyag
szennyezze a műanyag szerelvényeket vagy
az ajtó szigetelését, mert ezek az anyagok
könnyen porózussá válnak.
•S
oha ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes
anyagot. Tömény alkoholt csak szorosan zárt, álló
helyzetű edényben tároljon.
A. Hűtőszekrény
Biztonsági üvegből készült átlátszó polc (opcionális)
• Helyezze az élelmiszereket tárolóedényekbe és helyezze el azokat megfelelő távolságban egymástól.
• A tároló polc törhetetlen, áttetsző anyagból készült, hogy azt biztonságosan használható.
Friss saláta fiók (opcionális)
• Ebben a rekeszben zöldséget és gyümölcsöt tárolhat.
• Ha a zöldség és gyümölcs tárolásához több helyre van szüksége, a fiókok eltávolíthatók.
• A friss élelmiszer tárolására szolgáló rekesz űrtartalmát eltávolított frissen tartó fiókok
mellett adtuk meg.
Opcionális
Cool select Zone fiók
• Segít megőrizni a élelmiszerek ízét és frissességét. Ezt használhatja sajt, hús, baromfi,
hal vagy más élelmiszerek tárolására.
Fagyasztórekesz
• Ideális hal, hús és kolbászfélék tárolására.
• A rekesz hőmérséklete alacsonyabb, mint a hűtőrekeszben.
Nulla °C alatti hőmérséklet is előfordulhat.
• A friss élelmiszer tárolására szolgáló rekesz űrtartalmát eltávolított fagyasztórekesz
mellett adtuk meg.
Nem alkalmas fejes saláta, zöldségek vagy hidegre érzékeny
Megjegyzés termékek tárolására.
Vajtartó polc
• Itt tárolhat zsíros élelmiszereket, például vajat és sajtot.
• Itt tárolhat más kisméretű, dobozolt élelmiszereket, például tejet, joghurtot és italokat.
Palacktartó
• Itt tárolhat kisebb üvegeket és sört, tejet, dobozos gyümölcslevet (1 literest) a felső
részen, és nagyobb üvegeket vagy dobozokat (1,5 literig) az alsó részen.
10
DA99-01220X.indb
10
2010.8.6
9:48:2 AM
ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN VAGY A FAGYASZTÓBAN
B. Fagyasztó
A fagyasztó felső fiókja
• Itt tárolhat csomagolt élelmiszert, például jégkrémet, szalonnát és pizzát.
• A jégkészítő tálcát is ebbe a fiókba helyezze, hogy optimális fagyasztó hatást érjen el.
A fagyasztó középső/alsó fiókja
• Itt tárolhat friss húst és halad vagy szárított élelmiszereket, amelyeket megfelelő méretű
adagokra osztott.
• Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen
károsodnak, például banánt, dinnyét.
• Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már megfagyasztott mellé.
• Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe.
• A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a
hűtőtér leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
Megjegyzés
• A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti
követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék
leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek
hőmérséklete, csomagolja a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
• Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat,
túlságosan megnő a hőmérséklet a fagyasztórekeszben), ha a külső hőmérséklet
túl hosszú ideig a hűtőszekrény tervezett hőmérséklet-tartománya fölé emelkedik.
• Ha több helyre van szükség, az ábrának megfelelően ki
lehet venni a fiókokat. Ez nem befolyásolja a hűtőgép
1
hőmérsékleti és mechanikai jellemzőit. A fiókok eltávolítása
után pontosan kiszámítható a tárolható fagyasztott
élelmiszerek mennyisége.
• A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja
az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat,
ahogy az a (19.) oldalon található ábrán látható.
• A fagyasztási teszthez vegyen ki 1 fiókot.
JÉGKÉSZÍTÉS
Öntsön vizet a jégkockatartóba.
• A tálcát kb. 80 %-ig töltse fel vízzel.
Helyezze a jégkockatartót a
fagyasztó felső fiókjába.
A jégkockák kivételéhez:
• Enyhén csavarja meg a jégkockatartót.
Robbanásveszély
Veszély • A hűtőszekrény leghidegebb részei a hátsó panel közelében és az alsó polcon vannak.
Ezek a legalkalmasabbak kényes élelmiszerek tárolására.
• A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a fagyasztóban, mivel
az üveg széttörhet, amikor a tartalma megfagy.
Gyors jégkészítés
Megjegyzés Ha nagy mennyiségű jeget akar készíteni, nyomja meg a Super Freeze gombot, hoby
kiválassza a gyorsfagyasztás funkciót.
11
DA99-01220X.indb
11
2010.8.6
9:48:2 AM
A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)
A vízadagolóval könnyen, a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül juthat hűtött vízhez. Emellett
elektromos energiát is megtakarít azzal, hogy több mint 30 %-kal csökken az ajtónyitások száma.
Nyomórész
Viztartály kupakja
Viztartály
Vizadagoló szerkezet
HA NEM HASZNÁLJA A VÍZADAGOLÓT, AKKOR A KÖVETKEZOT JAVASOLJUK:
Rögzítse a vízadagolót szorosan a rögzítő lyukba.
• Az ajtó nem záródik be automatikusan, ha a vízadagoló
készüléket hosszabb időre kihúzza, a hideg kiáramlása
miatt.
Tegyen be és használja a külön vizes palackot, amit a
víztartály helyére tesz.
• Két darab 1,5 l-es palack használható.
VÍZVÉTEL A KÜLÖN TARTÁLYBÓL.
Vegye le a víztartályról a záró sapkát, és töltse fel tiszta
ivóvízzel:
• Teljesen töltse fel a víztartályt (kb. 4, 2 l).
Zárja be a víztartály tetejét a sapkával úgy, hogy
kattanjon.
Tegye a poharát a támasztékra, majd nyomja meg a
gombot PUSH.
Push
12
DA99-01220X.indb
12
2010.8.6
9:48:4 AM
A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)
VÍZVÉTEL A SZOKÁSOS ÁSVÁNYVIZES PALACK HASZNÁLATÁVAL
Nyomja meg a rögzítő kart és emelje felfelé a
víztartályt és vegye ki.
Fordítsa el lazán a tartály vízadagoló szerkezetét,
és állítsa a vízadagolót szokásos forrásvizes
palackhoz, és elfordítva rögzítse.
Fordítsa fel a vizes palackot és rögzítse erűsen a
tartóba.
• Bugyborékoló hangot hallhat, amikor a folyadék helyébe levegő áramlik a normál méretű
Megjegyzés ásványvizes vagy italos palackba.
• Előfordulhat, hogy egyes normál méretű ásványvizes vagy italos palackok - méretüktől
függően - nem illenek bele a vízadagolóba.
• Ha nem jön elegendő víz, amikor megnyomja a kart, nyomja azt még egyszer.
• Ne használjon szénsavas italokat, például kólát, habzóbort vagy szódát. Amikor
megnyomja a kart, az ital a palack felső részében felhalmozódott széndioxid nyomása
miatt kifreccsenhet.
• Higiénés okokból a magas cukortartalmú italok (gyümölcslevek, üdítők) használatát nem
ajánljuk.
• Használhat palackozott ásványvizet vagy forralt csapvizet, ha nem tartalmaz üledéket.
A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA
Adagolótálca
Az adagolótálca fogantyújával távolítsa el a tálcát.
Ürítse ki a vizet az adagolótálcából, majd tisztítsa meg melegvízzel és mosószerrel.
Összekötő csatorna
Törölje át az összekötő csatornát és a környező területet tiszta, nedves ruhával.
13
DA99-01220X.indb
13
2010.8.6
9:48:4 AM
A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA
Víztartály/ tartószerkezet
Hüzza felfelé és szerelje szét a nagy méretű
edény mindkét oldalán a tartókat.
Fordítsa enyhén a nyíl irányába és vegye ki a
vízadagolót.
Törölgesse le a nagy tartóedényt és a víztartályt
mosószeres meleg vízzel.
• Fogja meg és húzza felfelé, majd vegye le. Kefével
tisztítsa meg a nagy edényre szerelt szőrűt.
Miután kefével megtisztította a vízadagolót,
nyomja meg a műödtető kart a vízadagolón, és
mossa át folyóvízzel.
• Gyakrabban tisztitsa a viztartályt, ha teát, vagy más italt tárolnak benne, A tea;t
Figyelmeztetés szürés után töltse be a tartályba. Higiteniai okokból a nagy cukortartalmú italokat, pl,
gyümölcslé, stb., lehetöleg ne tároljon a tartályban.
• A lerakódásokat enyhe ecetes ruhával, vagy sóval dörzsölheti le.• Vizsgálja meg idönként a vizadagoló gumitömitését, nem csúszott-e el, vagy nem
sérült-t meg, mert vizszlvást okozhat a hibás tömités.
A BELSŐ MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA CSERÉJE
Megjegyzés
Kérjük, szervizszakemberrel cseréltesse ki.
A BELSŐ ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA
Fiókok
A fiók fedelén jobb és bal oldalon hátul
található zárakat megnyomva húzza ki a
fiók fedelét.
(Csak bizonyos típusok esetén.)
14
DA99-01220X.indb
14
2010.8.6
9:48:5 AM
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
- Figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót!
• Az ajtó megfordítása előtt először ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakozódugója ki legyen
húzva a hálózati csatlakozóból. Vegye ki a készülékből a tárolt élelmiszereket és a tartozékokat,
Veszély például az ajtórekeszeket. Ügyeljen arra, hogy szét- vagy összeszerelés közben ne ejtse le az ajtót.
1. Óvatosan bánjon az elemekkel, hogy a festéket ne karcolja meg.
2. Minden csavart rakjon ki a hozzájuk tartozó alkatrészekkel együtt, hogy elkerülje a csavarok
nem megfelelő helyen történő felhasználását.
3. Biztosítson karcmentes munkafelületet az ajtók számára. (takaró kivételével).
4. Az ajtónyitás átfordításakor a hűtőszekrény ne szennyeződjön olajjal.
5. Az alább ismertetett szerszámok használatát javasoljuk. (Lehetséges hasonló mérető dugókul
vagy kulcs használata)
Nincs mellékelve
Csillagfejű
csavarhúzó (+)
Laposfejű
csavarhúzó (-)
10 mm-es
dugókulcs (a
csavarokhoz)
Kiegészítő alkatrész
11 mm-es kulcs Hatlapfejű villáskulcs
Burkolat vezeték
(a csuklópánt
(3/16inch)
csuklópántja, bal oldali
tengelyéhez) (a középső pánthoz) (a felső burkolatban)
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK SZÉTSZERELÉSE
Ez a használati útmutató több modellváltozatra érvényes.
Az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.
1. A 2 csavar eltávolítása
2. Csatlakoztassa le a ZÁRÓ
3. Egy 10 mm-es dugóskulccsal
után szerelje szét a ZÁRÓ
REKESZBEN elektromos
távolítsa el a 3 csavart a hűtő
REKESZT.
vezetékeket.
tetejéből. Gondoskodjon arról, hogy
az ajtó szorosan be legyen csukva.
ZÁRÓ REKESZT
4. Szerelje le a hűtő ajtaját
úgy, hogy megemeli felfelé.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtse
le és ne karcolja meg a hűtő
ajtaját.
5. Szerelje szét a BURKOLATI
6. Az ábrán látható módon csatlakoztassa le a JOBB
VEZETÉK AJTÓT a hűtő
OLDALI BURKOLAT VEZETÉK CSUKLÓPÁNTOT a
ajtajának tetejéről úgy. hogy egy
FELSŐ CSUKLÓPÁNT SZERELVÉNYRŐL. A JOBB
laposfejű csavarhúzót helyez az
OLDALI BURKOLAT VEZETÉK CSUKLÓPÁNTBÓL
ábrán látható módon résbe (∆).
vegye ki az elektromos vezetékeket.
JOBB OLDALI BURKOLAT VEZETÉK CSUKLÓPÁNT
BURKOLATI VEZETÉK AJTÓ
FELSŐ CSUKLÓPÁNT SZERELVÉNY
15
DA99-01220X.indb
15
2010.8.6
9:48:7 AM
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
7. Az alábbi módon fordítsa meg 8. E
gy 11 mm-es kulccsal
az elektromos kábeleket.Vegye
válassza szét a
ki a BAL OLDALI BURKILATI
CSUKLÓPÁNT TENGELYÉT,
VEZETÉK CSUKLÓPÁNTOT
majd fordítsa meg a
a ZÁRÓ REKESZ alól, és
CSUKLÓPÁNTOT helyezze
csatlakoztassa az elektromos
vissza a CSUKLÓPÁNT
vezetékekkel.
TENGELYÉT.
9-1. A bal kábelzsanér és a
felső zsanérszerelvény
visszacsatlakoztatása után
cserélje fel a szigetelőgyűrű
és az ajtórésfedél pozícióját.
TENGELY
ALÁTÉT CSUKLÓPÁNT
9-2. A résfedél leszerelésekor
10. Fordítsa meg az AJTÓ
ne nyomja meg mindkét
ÜTKÖZŐT és az ALÁTÉT
oldalon a rögzítőkapcsokat,
CSUKLÓPÁNTOT.
hanem csak az alsó
kapcsot nyomja meg.
- A FAGYASZTÓ AJTAJÁNAK
SZÉTSZERELÉSE
11. A KÖZÉPSŐ CSUKLÓPÁNT
SZERELVÉNY
szétszereléséhez távolítsa el
a két csavart.
ÜTKÖZŐ
ALÁTÉT
12. Szerelje le a fagyasztó ajtaját 13. A
két csavar eltávolítása után 14. A
z ábrán látható módon szerelje
úgy, hogy megemeli felfelé.
szerelje szét az ELÜLSŐ
szét az ALSÓ CSUKLÓPÁNT
Ügyeljen arra, hogy ne ejtse
LÁB BURKOLATOT.
SZERELVÉNYT, és az
le és ne karcolja meg a
AUTOMATIKUS VEZETŐT
fagyasztó ajtaját.
fordítsa fel, fordítsa meg a
TENGELYT.
AUTOMATIKUS
VEZETŐ
ELÜLSŐ LÁB
BURKOLAT
ALSÓ
CSUKLÓPÁNT
SZERELVÉNY
Amikor összeszereli, a
Megjegyzés csavarok meghúzásakor
a csavarok ne adjanak ki
hangot.
16
DA99-01220X.indb
16
2010.8.6
9:48:9 AM
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
- A FOGANTYÚ MEGFORDÍTÁSA [HŰTŐ/FAGYASZTÓ]
15. Egy laposfejű csavarhúzóval távolítsa 16. Fordítsa meg az AJTÓ
17. A FOGANTYÚKAT szerelje
el a FOGANTYÚ ZÁRÓ CSAVARJÁT
LYUKAINAK FEDELÉT úgy, hogy
fel az ajtó másik oldalár.
és szerelje szét a FOGANTYÚKAT.
kihízza, majd visszatolja azokat.
- A FAGYASZTÓ AJTAJÁNAK ÖSSZESZERELÉSE
18. Miután az egység bal alján
19. Fordítsa meg az ALSÓ
csillagfejű csavarhúzóval egy lyukat
CSUKLÓPÁNT LYUKAINAK
készített, fordítsa meg a csavart, és
FEDELÉT és helyezze vissza z
a z ALSÓ CSUKLÓPÁNTOT.
ELÜLSŐ LÁB BURKOLATOT.
20. Fordítsa meg az AJTÓ
LYUKAINAK FEDELÉT és
a csavart.
21. Fordítsa meg az AJTÓ
ÜTKÖZŐT és az ALÁTÉT
CSUKLÓPÁNTOT.
23. Óvatosan tegye vissza a fagyasztó
ajtaját és két csavarral szerelje össze
a KÖZÉPSŐ CSUKLÓPÁNTOT.
22. Fordítsa meg az ALÁTÉT
CSUKLÓPÁNTOT és a
CSUKLÓPÁNT LYUK FERDELÉT.
ÜTKÖZŐ
ALÁTÉT
- A HŰTŐ AJTAJÁNAK ÖSSZESZERELÉSE 25. A z ábrán látható módon a három csavarral rögzítse a FELSŐ CSUKLÓPÁNT
24. Óvatosan helyezze vissza a hűtő ajtaját.
SZERELVÉNYT. Gondoskodjon arról, hogy a hűtő ajtó szorosan be legyen csukva.
17
DA99-01220X.indb
17
2010.8.6
9:48:10 AM
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
26. Fordítsa meg a FELSŐ
27. C satlakoztassa az elektromos vezetékeket, 28. A vezetékek rögzítése után
CSUKLÓPÁNT LYUKAINAK
és az ábrán látható módon helyezze vissza
szerelje össze a ZÁRÓ
FEDELÉT.
a vezetékeket a ZÁRÓ REKESZBE.
REKESZT.
CSUKLÓPÁNT LYUK FEDÉL
29. T ávolítsa el a hűtő és fagyasztó szigetelését, majd 180˚-kal
elforgatva helyezze vissza. Gondoskodjon arról, hogy a szigetelés
megfelelően el legyen rendezve. (Ha nem, hangokat hallathat, és
páralecsapódás keletkezhet, amely rontja a készülék teljesítményét.)
30. Ellenőrizze az ajtók megfelelő
működését.
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet túl magas
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva.
• Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva?
• A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van?
• A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott
• Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva?
• Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
• Nagy víztartalmú élelmiszert tett a hűtőszekrénybe?
Szokatlan zajok hallhatók
• Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík felületen álljon.
• A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
• Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá?
• A zaj a készülék kompresszorából származik?
• Kattogó hang hallatszik a készülék belsejéből. Ez normális. Ilyen hangot akkor hall, amikor a
különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezdődik
• A készülék első sarkaiban hőszigetelt kürtők találhatók a kondenzáció kialakulásának megelőzésére. Amikor
a környezeti hőmérséklet megemelkedik, ez nem mindig bizonyul hatékonynak. Ez azonban nem rendellenes.
• Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a
levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
18
DA99-01220X.indb
18
2010.8.6
9:48:11 AM
HIBAELHÁRÍTÁS
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.
• Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében
• Nem zárta le légmentesen az élelmiszereket.
• Tárolja az élelmiszereket lefedve, és tisztítsa meg a hideg levegőt befúvó nyílást.
Zúzmararéteg található a készülék falán
• Nincs elzárva a készülék légbefúvó nyílása?
• Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést.
• Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül
• Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó
hosszú ideig nyitva volt.
• Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.
Energia-megtakarítási tippek
Tippek
• A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés.
Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és zat soha ne helyezze
közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
• Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
• Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
• A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni.
Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
• Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki.
Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ NÉZETE
HŰTŐSZEKRÉNY
HŰTŐSZEKRÉNY-VILÁGÍTÁS (LED
vagy izzó, a modelltől függően)
HŰTŐSZEKRÉNY-POLCOK
(edzett üveg, a modelltől
függően)
VAJTARTÓ (OPCIÓ)
MULTIFUNKCIÓS TARTÓ
(OPCIÓ)
FRISS SALÁTA FIÓK
(OPCIONÁLIS)
FRISS SALÁTA FIÓK / HŰTÖTT TÉR /
COOL SELECT ZONE (OPCIONÁLIS)
FAGYASZTÓ
JÉGTÁROLÓ FIÓK
VÍZADAGOLÓ (OPCIÓ)
FAGYASZTÓ FIÓK
19
DA99-01220X.indb
19
2010.8.6
9:48:12 AM
Hűtőgép
Gyártó
SAMSUNG Electronics
Márka
SAMSUNG
Kategória
Háztartási hűtő/fagyasztó
Modell név
RL44P*** RL41H*** RL38H*** RL41W*** RL38E*** RL41S*** RL38S***
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/A+
A+
A+
A
A
A
A
G/legkevésbé hatékony/)
Környezetbarát védjegy
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás
317.7
312
303
370
360
370
360
szabványos vizsgálati eredmények alapján)
Hűtőtér nettó térfogata (liter)
244
231
207
224
207
231
207
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)
94
Fagyasztó besorolás
No Frost
Frost Free
Áramkimaradási biztonság (óra)
12
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)
13
Klímaosztály
SN-T
Zajszint (dBA)
41
Beépíthetőség
Szabadonálló
Környezeti hőmérsékleti határok
Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott
környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.
Besorolás
Ábra
Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi
SN
+10 – +32
Mérsékelt övi
N
+16 – +32
Szubtrópusi
ST
+16 – +38
Trópusi
T
+16 – +43
belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyA
ezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet
beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.
Hungary
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat
különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az
anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal
együtt kezelni.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi ùt 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com
Az újrahasznosítás segítése érdekében a kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtattuk.
DA99-01220X.indb
20
2010.8.6
9:48:12 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement