ENGLISH State of the art microprocessor controlled charge
ENGLISH
NEDERLANDS
The Blue Power IP20 battery chargers will charge and maintain lead-acid batteries and
supply users connected to the battery.
The DC cables are fitted with battery clamps for mobile use. A pair of ring terminals for
10 mm screw/stud is provided, for permanent installation.
De Blue Power IP20 laders zijn bedoeld voor het laden en op spanning houden van
loodaccu’s en het voeden van de op de accu aangesloten gebruikers. De laders zijn
voorzien van krokodil bekken voor mobiel gebruik en voor vast opgestelde installatie
zijn 2 kabelogen bijgeleverd.
State of the art microprocessor controlled charge algorithm
Geavanceerd microprocessor gestuurd laadsysteem
Adaptive 4-stage charge characteristic: bulk – absorption – float – storage
The Blue Power IP20 charger features a microprocessor controlled ‘adaptive’ battery
management system. The ‘adaptive’ feature will automatically optimise the process
relative to the way the battery is being used.
The right amount of charge: variable absorption time
When only shallow discharges occur, the absorption time is kept short in order to
prevent overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is
automatically increased to make sure that the battery is completely recharged.
Less maintenance and aging when the battery is not in use: the Storage Mode
After the absorption period, the Blue Power IP20 charger will switch to float charge and
thereafter, if the battery has not been subjected to discharge, the Storage Mode kicks
in. In the storage mode float voltage is reduced to 2,2 V/cell (13,2 V for 12 V battery) to
minimise gassing and corrosion of the positive plates. Once a week the voltage is
raised back to the absorption level to ‘equalize’ the battery. This feature prevents
stratification of the electrolyte and sulphation, a major cause of early battery failure.
Adaptieve 4-traps laadkarakteristiek: Bulk-Absorption-Float-Storage
Het microprocessor gestuurde ‘adaptieve’ accu management systeem kan afgeregeld
worden voor verschillende soorten accu’s. De adaptieve functie past het laadproces
automatisch aan het gebruik van de accu.
De juiste hoeveelheid lading: aangepaste absorptietijd
Bij geringe ontlading van de accu wordt de absorptie tijd kort gehouden om overlading
en overmatig gassen te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd
automatisch verlengd om de accu volledig te laden.
Minder onderhoud en veroudering wanneer de accu niet gebruikt wordt: de opslag
functie
De Blue Power IP20 lader schakelt na de absorptie periode eerst over op
druppellading en daarna, wanneer er gedurende langere tijd geen ontlading
plaatsvindt, over op ‘opslag’. De spanning wordt dan verlaagd tot 2,2 V/cel (13,2 V voor
een 12 V accu). De accu zal dan nauwelijks meer gassen en corrosie van de positieve
platen wordt zoveel mogelijk beperkt. Eens per week wordt de spanning verhoogd tot
absorptie niveau om de accu weer bij te laden; dit voorkomt stratificatie van het
elektrolyt en sulfatering van de platen.
Installation and instructions for use
1. The battery charger must be installed in a well-ventilated area close to the battery
(but, due to possible corrosive gas not above the battery!)
2. Connect the battery clamps or ring terminals to the battery: the minus cable (black)
to the minus (–) pole of the battery, the plus cable (red) to the plus (+) pole of the
battery.
3. Plug the AC mains cable into the wall socket. The charge cycle will now start.
LED indication
The green LED will be on when the charger is connected to an AC source.
The yellow LED will blink at a fast rate during bulk charge and at a slower rate during
absorption charge. The yellow LED will be on continuously after completion of the
charge cycle
Safety regulations and measures
1. Install the charger according to the stated instructions.
2. Never use the chargers at a location where there is danger of gas or dust
explosions.
3. Connections and safety features must be executed according to the locally
applicable regulations.
4. In case of wrong polarity connection, the fuse in the DC cable will blow. Check the
polarity before replacing the fuse.
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy
Unlimited’ (available free of charge from Victron Energy and downloadable from
www.victronenergy.com). For more information about adaptive charging please look
under Technical Information on our website.
Blue Power charger IP 20
Input voltage range
12/7
12/10
12/15
Charge voltage 'float' (V DC)
Charge voltage 'storage' (V DC)
Charge current (A)
De groene LED brandt continu zolang het apparaat op de netspanning is aangesloten.
De gele LED knippert snel zolang de maximale laadstroom geleverd wordt (accu
minder dan 80% geladen) en knippert langzaam wanneer de absorptie spanning
bereikt is en de laadstroom af gaat nemen. Wanneer de laadcyclus is voltooid gaat de
lader over op druppellading/opslag, en de gele LED gaat continu branden.
Veiligheidsvoorschriften en - maatregelen
1. Installeer de lader volgens de aangegeven instructies.
2. Gebruik de lader nooit op een locatie met gas of stofontploffingsgevaar.
3. Aansluitingen en beveiligingen moeten in overeenstemming met de plaatselijk
geldende voorschriften worden uitgevoerd.
4. Bij verwisseling van de plus- en min aansluitingen op de accu, zal de zekering in de
aansluitkabel smelten. Controleer of alle verbindingen correct zijn aangesloten voordat
er een nieuwe zekering met hetzelfde ampèrage wordt geplaatst.
45-65 Hz or DC
14,4
28,8
14
28
13,2
26,4
7 / 10 / 15
4-stage adaptive
Minimum battery capacity (Ah)
24 / 36 / 55
16 / 24
Can be used as power supply
√
√
Operating temp. range
Indicaties
24/5
24/8
Charge characteristic
Protection
1. De acculader dient in een goed geventileerde ruimte in de omgeving (maar in
verband met corrosieve gassen niet boven!) de accu’s geïnstalleerd te worden.
2. Sluit de krokodil bekken of kabelogen aan op de te laden accu: de min kabel (zwart)
op de min (–) pool van de accu, de plus kabel (rood) op de plus (+) pool van de accu.
3. Steek de stekker van het AC netsnoer in het stopcontact. De acculader zal nu de
laadcyclus starten.
90-265 VAC or 90-350 VDC
Frequency)
Charge voltage 'absorption' (V DC)
Installatie en gebruiksaanwijzingen
5/8
Battery reverse polarity (fuse in battery cable)
Output short circuit Over temperature
-20 to +60°C (full rated output up to 40°C)
Humidity (non condensing)
Max 95 %
U (V)
15
14
230 V AC-connection (3)
Black and red cable of 1,5 meter
Cable of 1,5 meter with Europe class 1 plug (CE certified)
Protection category
Weight (kg)
Dimensions (h x w x d in mm)
IP 20
13
12
I (%)
1,3
1,3
100
50 x 85 x 200
50 x 85 x 200
80
bulk
60
STANDARDS
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29
40
Emission
EN 55014-1, EN 61000-3-2
20
Immunity
EN 55014-2, EN 61000-3-3
0
Fig. 1
14,0 V
13,2 V
float
(max
24 h)
storage
(1 week)
absorption (1 h)
Battery-connection
aluminium (blue RAL 5012)
absorption (max 8 h)
ENCLOSURE
Material & Colour
14,4 V
14,4 V
storage
(1 week)
FRANCAIS
DEUTSCH
Les chargeurs de batterie Blue Power IP20 ont été conçus pour charger et maintenir
sous tension les batteries au plomb et pour alimenter des utilisateurs raccordés à la
batterie, dans des installations mobiles ou fixes. Les chargeurs sont équipés de pinces
pour les installations mobiles.
Die Blue Power IP20 Batterie-Lader sind für die Ladung und Wartung von Blei-SäureBatterien und die Versorgung angeschlossener Verbraucher vorgesehen
Die Gleichstromkabel haben werden für mobilen Einsatz mit Kabelklemmen geliefert;
Für dauerhaften Einbau sind 10mm Ringklemmen vorgesehen.
Système de gestion de charge 'auto adaptatif’
Mikroprozessor gesteuerte Ladecharkteristik neuester Entwicklung
Charge adaptative en 4 étapes: Bulk – absorption – float – veille
Le Chargeur Phoenix innove par son système de gestion de charge 'auto adaptatif'
piloté par microprocesseur. La fonction 'auto adaptative' optimise automatiquement le
processus de charge par rapport à l'utilisation qui est faite de la batterie.
Toujours la bonne dose de charge : durée d'absorption variable
Lorsque la batterie est peu déchargée (par exemple sur un bateau raccordé au quai) la
charge d'absorption est raccourcie pour éviter toute surcharge. Après une décharge
profonde la durée de la charge d'absorption est automatiquement augmentée pour
assurer une recharge complète de la batterie.
Moins d'entretien et de vieillissement quand la batterie ne sert pas : mode veille
Le mode veille intervient lorsque que la batterie n'est pas sollicitée. La tension float est
alors ramenée à 2,2V/élément (13,2V pour une batterie 12V) pour minimiser le gazage
et la corrosion des plaques positives. La tension est ensuite relevée au niveau
d'absorption une fois par semaine pour 'égaliser' la batterie. Ce procédé empêche la
stratification de l'électrolyte et la sulfatation, causes majeures du vieillissement
prématuré des batteries.
Adaptive 4-Stufenkennlinie: Konstantstrom-Konstantspannung-Float-Lagerung
Das Blue Power IP20 Ladegerät nutzt ein mikroprozessorgesteuertes Batterie
Management Systemt mit adaptiver Ladetechnik. Dadurch wird der Ladevorgang
automatisch an das Verbrauchsverhalten angepsßt.
Korrekte Ladungsmenge: angepaßte Konstantspannungsdauer
Bei nur geringer Entnahme wird zur Vermeidung einer Überladung die Konstantspannungs-Dauer kurz gehalten. Andererseits wird sie bei tieferer Entladung
automatisch verlängert um eine vollständige Wiederaufladung sicherzustellen.
Geringer Wartungsaufwand und weniger Alterung bei Nichtgebrauch: Der Lagermodus
Nach der Konstantspannungs-Phase geht der Blue Power IP20 Lader automatisch in
den Float–Zustand und anschließend bei fehlender Stromentnahme in den
Lagermodus. Dabei wird die Spannung auf 2,2V/Zelle (13,2V bei einer 12V Batterie)
reduziert um Gasung und Korrosion an den Plus-Platten zu minimieren. Wöchentlich
einmal wird für eine Ausgleichsladung die Spannung kurzzeitig auf das Konstantspannungs-Niveau erhöht. Die verhindert Elektrlytschichung und Sulfatierung.
Einbau und Gebrauchsanleitung
Installation et mode d’emploi
1. L’installation du chargeur de batteries doit se faire dans un local bien aéré et à
proximité (mais en raison de la possibilité d’émanation de gaz corrosifs pas au
dessus !) des batteries.
2. Connectez les pinces ou les cosses sur la batterie que vous souhaitez charger. Le
câble négatif (noir) sur la borne négative (-) de la batterie. Le câble positif (rouge) sur
la borne positive (+) de la batterie
3. Branchez le chargeur sur l’alimentation CA. Le chargeur de batteries lancera le
cycle de chargement.
1. Das Ladegerät soll an gut belüfteter Stelle nahe der Batterie, jedoch wegen
eventueller Bildung von korrosivem Gas, nicht darüber eingebaut werden.
2. Die Kabelklemmen werden angeschlossen: Das schwarze Minus (-) Kabel an den
(-) Pol der Batterie und das rote Plus (+) Kabel an den (+) Pol.
3. Das Anschlusskabel an eine Steckdose anschließen: Der Ladezyklus beginnt.
LED Anzeige
Die grüne LED leuchtet auf, wenn das Gerät an 230 V angeschlossen ist.
Die gelbe LED blinkt schnell während der ersten Ladestufe und langsamer während
der zweiten. Am Endes des Ladezyklus brennt die gelbe Diode dauernd.
Voyants
Le voyant vert est allumé en continu tant que chargeur est branché sur l’alimentation
CA.
Le voyant jaune clignote régime rapide tant que le la tension d’absorption n’est pas
atteinte et commute sur régime lent durant la période d’absorption. Lorsque le cycle de
charge est terminé, le chargeur commute sur float/veille et le voyant jaune voyant reste
allumé en continu.
Sicherheits-Vorschriften und -Maßnahmen
1. Beachten Sie bei der Installation die genannten Anweisungen.
2. Vermeiden Sie Einbauorte an denen Staub- oder Gas-Explosionsrisiko besteht.
3. Jeweils für den Einbauort gültige Anschluss- und Sicherheits-Vorschriften sind zu
beachten.
Règlements et mesures de sécurité
1. Installez le chargeur conformément aux instructions indiquées.
2. N'utilisez jamais les chargeurs dans un lieu présentant un risque d’explosion de gaz
ou de poussière.
3. Les connexions et dispositifs de sécurité doivent être effectués conformément à la
réglementation locale en vigueur.
4. En cas d’inversion des connexions positive et négative sur la batterie, le fusible situé
dans le câblage CC va fondre. Avant de changer le fusible, vérifier si toutes les
connexions ont été bien faites.
Victron Energy B.V. / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / Fax: (+31) (0)36 535 97 40 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement