Samsung DA-E750 User manual

Samsung DA-E750 User manual
DA-E750
DA-E751
Bezvadu audio sistēma
ar dokstaciju
Lietošanas pamācība
Iztēlojieties iespējas
Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzam reģistrēt produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register
Galvenās iezīmes
„AllShare Play” funkcija
Izmantojot bezvadu tīkla savienojumu ar bezvadu audio sistēmu, atskaņojiet ārējās ierīcēs (piemēram, datorā,
viedtālrunī vai NAS ierīcē) saglabātu mūziku.
„AirPlay” funkcija
Izmantojot bezvadu audio sistēmu, atskaņojiet „Apple” ierīcē saglabātu mūziku.
Duāla dokstacijas audio skaļruņu sistēma
Izmantojot audio sistēmas duālo dokstaciju, pievienojiet, uzlādējiet ierīces un atskaņojiet „SAMSUNG Galaxy”
vai „Apple” ierīču saturu caur sistēmas iebūvētajiem skaļruņiem.
USB atbalsts
Izmantojot bezvadu audio sistēmas USB HOST funkciju, savienojiet un atskaņojiet ārējās USB ierīcēs (piemēram,
MP3 atskaņotājā) saglabātus mūzikas failus.
„Bluetooth” funkcija
Savienojiet bezvadu audio ierīci ar dokstaciju ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudiet augstas kvalitātes stereo
skanējumu. Un tas viss bez vadiem!
®
„AptX ” funkcija
„Aptx” funkcija nodrošina augstas kvalitātes „Bluetooth” stereo skaņu, kas tiek pārraidīta bez vadiem.
Licence
„AirPlay”, „AirPlay” logo, „Ipad”, „Iphone”, „Ipod”, „Ipod Nano”, „Ipod Shuffle” un „Ipod Touch” ir „Apple” korporācijas
ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes. „iPad” ir „Apple Inc.” korporācijas reģistrēta preču zīme.
2
LV
Drošības noteikumi
Brīdinājumi
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Zibens bultas simbols trijstūrī apzīmē
bīstamu spriegumu.
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN
AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS
DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS.
VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM
SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.
Izsaukuma zīme trijstūrī apzīmē svarīgus
norādījumus par ierīci.
BRĪDINĀJUMS:
• Lai novērstu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
UZMANĪBU
• Nepieļaujiet, ka uz ierīces uzpil vai nokļūst jebkāds šķidrums. Nenovietojiet uz tās priekšmetus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
• Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas tīkla rozetes. Strāvas tīkla rozetei jābūt viegli un ērti
pieejamai jebkurā laikā.
Šī ierīce atbilst FCC noteikumiem par ierīču savienošanu. Lai novērstu elektronisko ierīču (piem., radio un televizoru) radītus elektromagnētiskus
traucējumus, savienojuma izveidei izmantojiet slēgtus kabeļus un savienotājus.
FCC PIEZĪME (spēkā tikai ASV):
Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstīgu B kategorijas digitālo ierīču grupai, saskaņā ar FCC noteikumu 15. punktu. Šīs kategorijas ierīču darbības
nosacījumi izstrādāti, lai nodrošinātu aizsardzību pret kaitējošu iejaukšanos mājas apstākļu uzstādīšanas laikā. Šī ierīce ražo, izmanto un var izstarot
radio frekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta atbilstoši instrukcijām, var rasties kaitējoši radio un televīzijas signālu uztveres traucējumi.
Šo traucējumu klātbūtni var noteikt ierīci ieslēdzot un izslēdzot. Lietotājam ieteicams risināt šo problēmu, izmantojot kādu
no tālāk minētajiem padomiem:
•
•
•
•
Pakustiniet vai pārvietojiet TV antenu.
Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
Ievietojiet ierīces strāvas padeves kabeli ligzdā, kas nav savienota tajā pašā ķēdē, kurā pievienots uztvērēja strāvas padeves kabelis.
Lai saņemtu tehnisku palīdzību, konsultējieties ar ierīces izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehnikas speciālistu.
Uzmanību: FCC noteikumi norāda, ka jebkādu neatļautu šīs ierīces izmaiņu vai pārveidojumu veikšana var liegt lietotāja tiesības šo ierīci izmantot.
Svarīgi drošības noteikumi
Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet drošības noteikumus. Ievērojiet drošības noteikumus. Saglabājiet lietošanas pamācību, jo iespējams to būs
nepieciešams pārlasīt arī turpmāk.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Izlasiet drošības noteikumus.
Saglabājiet lietošanas pamācību.
Ievērojiet brīdinājumus.
Ievērojiet drošības noteikumus.
Neizmantojiet šo ierīci šķidruma tuvumā.
Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai sausu, mīkstu drāniņu.
Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja
norādījumiem.
8) Nenovietojiet ierīci siltuma avotu (piemēram, radiatora, plīts,
AV uztvērēja) tuvumā.
9) Nebojājiet kabeļu polarizētos vai zemējuma spraudņus.
Polarizētam spraudnim ir divi asmeņi, viens no tiem ir platāks.
Zemējuma tipa spraudnim ir divi asmeņi un trešais- zemējuma
asmens. Platākais asmens vai zemējuma asmens paredzēti
Jūsu drošībai. Ja ierīcei pievienotais spraudnis nesakrīt ar Jūsu
mājās esošajām strāvas tīkla kontaktligzdām, konsultējieties ar
elektriķi par kontaktligzdu nomaiņu
10) Nekāpiet uz strāvas padeves kabeļa un neraujiet to, it īpaši pie\
spraudņa, sienas kontaktligzdas un vietā,
kur tas savienots ar ierīci.
11) Izmantojiet tikai ražotāja piedāvātos
papildus piederumus.
12) Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai
piedāvātos ierīces pārvietošanas ratiņus,
statni, trijkāji, atbalsta ierīces vai galdiņu.
Pārvietojot ierīci ratiņos, esiet piesardzīgs,
lai novērstu traumu risku ratiņiem apgāžoties.
13) Negaisa laikā vai, ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku
laika periodu, atvienojiet to no strāvas tīkla
14) Uzticiet ierīces remontu tikai kvalificētiem servisa centra
speciālistiem. Ierīces servisa apskate ir nepieciešama gadījumos,
ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta, piemēram, ja bojāts strāvas
padeves kabelis vai spraudnis, uz ierīces izlijis kāds šķidrums
vai uzkritis kāds priekšmets, ierīce pakļauta lietus vai cita
veida mitruma iedarbībai, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tikusi nomesta.
3
Svarīgi norādījumi
2,7 collas
3,9 collas
3,9 collas
3,9 collas
Pārliecinieties, ka strāvas tīkls Jūsu mājās atbilst strāvas prasībām, kas norādītas specifikāciju uzlīmē uz ierīces aizmugurējā paneļa.
Novietojiet ierīci horizontāli uz piemērotas virsmas (mēbeles), nodrošiniet atbilstošu brīvu telpu ap to ventilācijai (70~100 mm).
Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām ierīcēm, kas var sakarst.
Šī ierīce paredzēta ilgstošai lietošanai. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet to no strāvas tīkla. Ja neplānojat ierīci izmantot ilgāku
laika periodu, atvienojiet to no strāvas tīkla
Pērkona negaisa laikā atvienojiet kontaktdakšu no strāvas
tīkla rozetes. Pārmērīgs spriegums negaisa laikā var
neatgriezeniski bojāt ierīci.
Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai citu siltuma avotu
iedarbībai. Pretējā gadījumā iespējama ierīces pārkaršana
un darbības traucējumi.
Phones
Sargiet ierīci no mitruma un pārmērīga karstuma vai
ierīcēm, kas rada spēcīgus magnētiskos vai elektriskos
laukus. Ja novērojami ierīces darbības traucējumi,
atvienojiet ierīci no strāvas tīkla. Šī ierīce nav paredzēta
komerciālai izmantošanai. Tā paredzēta tikai personīgai
izmantošanai mājas apstākļos.
Ja ierīce tikusi uzglabāta zemā temperatūrā, uz tās var
parādīties kondensāts.
Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms izmantošanas
uzsākšanas nogaidiet aptuveni 2 stundas līdz ierīce
sasniedz istabas temperatūru.
4
Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur videi kaitīgas ķīmiskas vielas.
Neizmetiet baterijas kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
LV
Satura rādītājs
GALVENĀS IEZĪMES
2
2
Galvenās iezīmes
Licence
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
3
4
Brīdinājumi
Svarīgi norādījumi
DARBA UZSĀKŠANA
6
6
Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
Komplektācija
APRAKSTS
7
Virsējais/Priekšējais/Aizmugurējais panelis
TĀLVADĪBAS PULTS
9
Tālvadības pults apraksts
IESLĒGŠANA UN SKAĻUMA REGULĒŠANA
10
10
Ieslēgšana/izslēgšana
Skaļuma regulēšana
SAVIENOJUMI
11
25
26
27
Toroidālā ferīta uzmavas pievienošana
strāvas padeves kabelim
Toroidālā ferīta uzmavas pievienošana tīkla kabelim
Sadalītāja vāciņa izmantošana
Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju
Audio ierīces pievienošana izmantojot
AUX IN (ANALOGO) ievadi
Savienošana ar tīklu
Savienošana ar „Bluetooth” ierīcēm
TV režīma izmantošana („SoundShare”)
Duālās dokstacijas izmantošana SAMSUNG
„Galaxy” un „Apple” ierīču savienošanai
„Bluetooth” režīma izmantošana
USB režīma izmantošana
„AirPlay” un „AllShare Play” režīma izmantošana
FUNKCIJAS
28
29
30
Pamatfunkcijas
Papildfunkcijas
Programmatūras atjaunināšana (tikai USB režīmā)
KĻŪMJU NOVĒRŠANA
31
Kļūmju novēršana
PIELIKUMS
32
Tehniskie dati
2
3
6
7
9
10
11
ATSKAŅOŠANA
23
28
31
32
11
12
13
14
15
21
23
23
5
Darba uzsākšana
Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
Pirms lietošanas pamācības lasīšanas ievērojiet sekojošus apzīmējumus.
Šajā lietošanas pamācībā lietotie apzīmējumi
Apzīmējums
Termins
Uzmanību
Piezīme
Skaidrojums
Norāda uz gadījumiem, kad funkcija nav pieejama vai iestatījumi var tikt atcelti.
Apzīmē padomus vai norādījumus, kas palīdz pilnībā izmantot funkcijas.
Drošības noteikumi un kļūmju novēršana
1) Pirms ierīces izmantošanas iepazīstieties ar sadaļu „Drošības noteikumi” (3.lpp.).
2) Darbības traucējumu gadījumā skatīt sadaļu „Kļūmju novēršana”
31)
(31.lpp.).
Autortiesības
©2012 „SAMSUNG Electronics” Co.,Ltd.
Visas tiesības aizsargātas; šo lietošanas pamācību vai kādu tās daļu bez iepriekšējas SAMSUNG
Electronics Co.,Ltd. rakstiskas atļaujas reproducēt vai kopēt aizliegts.
Komplektācija
Pārliecinieties, ka komplektācija ietilpst sekojoši papildu piederumi.
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
Tālvadības pults/ Litija baterija (3V)
(AH59-02483A/ 4301-000108)
Strāvas padeves kabelis
(3903-000598)
Audio kabelis
(BN39-01286A)
LAN kabelis
(GL39-00050A)
Sadalītāja vāciņš/
aizsargvāciņš
(AH63-02996A/
AH63-03008A)
Drāniņa
(BN63-02368B)
Lietošanas
pamācība
(AH68-02479B)
(Lielā)
(Strāvas padeves
kabelim 1EA)
(Mazā)
(LAN kabelim 1EA)
Toroidālā ferīta uzmava
(3301-000144/3301-001068)
▪ Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
6
DOCK
LV
Apraksts
Virsējais/priekšējais/aizmugurējais panelis
<TOP>
DOCK
LAMPU
PASTIPRINĀTĀJS
● APRAKSTS
1
2
3
4
<Priekšējais
panelis>
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
5
POWER
<Aizmugurējais
panelis>
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
6
LAN
7
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
8
POWER
11
10
9
PUSH
LAN
AUX IN
WPS / RESET
USB 5V 500mA
POWER
ONLY FOR
SERVICE
7
PLAY /PAUSE
taustiņš
FUNCTION
taustiņš
SKAĻRUMA LĪMEŅA
REGULĒŠANAS
taustiņi -/+
FUNKCIJU
displejs
Mūzikas faila atskaņošanai un pauzēšanai.
Ieslēdz sekojošu režīmu :
AUX (LED izslēgts)
Ļauj iestatīt skaļuma līmeni.
Mainot režīmu ar FUNCTION taustiņu, funkciju displejā izvēlētā režīm
ikona izgaismojas balta.
Ieslēdzot ierīci uzzibsnī LED gaismas signāls- tas signāls pārstāj zibsnīt,
kad ierīce ir ieslēgta un gatava uzsākt atskaņošanu.
5
DUĀLĀ
DOKSTACIJA
Nodrošina 5 kontaktu ligzdu „SAMSUNG Galaxy” ierīcēm un 30
kontaktu ligzdu „Apple” ierīcēm.
6
LAN ligzda
Sniedz Jums iespēju pievienot ierīci tīklam, izmantojot LAN kabeli.
7
WPS/RESET
taustiņš
Izmantojiet šo taustiņu, savienojot ierīci ar bezvadu tīklu.
8
USB ligzda
Šī ligzda paredzēta ārējas USB ierīces, piemēram, MP3 atskaņotāj
pievienošanai un tajā saglabāta satura atskaņošanai.
9
POWER spraudnis
Savienojiet šo spraudni ar ierīces strāvas padeves kabeli.
10
AUX IN ieeja
Šeit izveidojiet savienojumu ar arējas ierīces analogo izvadi.
11
TIKAI IERĪCES
APKOPEI
Šis spraudnis paredzēts tikai ierīces servisam un apkopei.
▪ Ieslēdzot ierīci nepieciešamas apm. 20 sekundes vakuuma lampu uzsilšanai, kas nodrošina
kvalitatīvu skaņas izvadi.
▪ Lai atjauninātu ierīces programmatūru caur USB ligzdu, nepieciešama ārēja USB atmiņas ierīce.
▪ Turot vai pārvietojot ierīci, esiet īpaši uzmanīgs, jo ierīces apakšā atrodas
zemfrekvences skaļrunis.
▪ Šai ierīcei iespējams pieslēgt mobilas ierīces ar augstu audio izvades līmeni. Pieslēdzot ierīcei
arējas ierīces ar augstu audio izvades līmeni, pastiprinātāja un skaļruņu aizsardzības nolūkos
skaļums var tikt samazināts.
▪ Atvienojiet strāvas padeves kabeli no strāvas tikla ligzdas, satverot kontaktdakšu.
Neraujiet kabeli.
▪ Ja uz audio sistēmas novietosiet citas elektroniskas ierīces, bezvadu audio sistēmas
izvadītā skaņa var tikt izkropļota.
▪ Lūdzu pārliecinieties, ka ierīces darbības laikā bērni nevar pieskarties ierīces virsmai.
Virsma darbības laikā uzkarst.
8
LV
Tālvadības pults
Tālvadības pults apraksts
FUNCTION
● Tālvadības pults
POWER TAUSTIŅŠ
Ierīces ieslēgšanai
un izslēgšanai.
FUNCTION taustiņš
Ļauj izvēlēties funkciju režīmu.
PLAY/PAUSE taustiņš
Mūzikas faila atskaņošanai
vai pauzēšanai.
VADĪBAS TAUSTIŅI
Ļauj pārslēgt nākamo
vai iepriekšējo mūzikas failu.
MUTE
VOL
SKAĻUMA REGULĒŠANAS
TAUSTIŅI
Ļauj iestatīt ierīces skaļuma līmeni.
BASS
MUTE taustiņš
Ļauj izslēgt ierīces skaņu.
Nospiediet vēlreiz, lai atjaunotu
skaņu iepriekšējā skaļuma līmenī.
BASS taustiņš
Pielāgojiet basu skanējumu
atbilstoši Jūsu gaumei.
Baterijas ievietošana tālvadības pultī
1.
Atveriet tālvadības pults vāciņu
ievietojot nagu spraugā starp
vāciņu un pults korpusu.
Tad paceliet vāciņu
un noņemiet to.
2. Ievietojiet 3V litija bateriju.
Ievietojiet bateriju nodalījumā
ar + atzīmi uz augšu.
3. Uzlieciet tālvadības pults vāciņu.
Savietojiet vāciņu ar pults korpusu vienā
līmenī un iespiediet vāciņu pults korpusā
pieturot sānu malas ar roku.
▪ Uzmanieties, lai nags neiesprūst atverē mēģinot noņemt vāciņu. Pastāv iespēja gūt traumu.
Tālvadības pults darbības diapazons
Tālvadības pulti iespējams izmantot līdz 7 m attālumā taisnā līnijā no ierīces. Tālvadības pults darbosies līdz pat
30° horizontālā leņķī no tālvadības pults sensora.
9
Ieslēgšana un skaļuma regulēšana
DOCK
DOCK
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
DOCK
DOCK
FUNCTION
DOCK
vai
FUNCTION
DOCK
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
DOCK
BASS
DOCK
1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet jebkuru taustiņu uz ierīces virsējā paneļa, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā
vai, nospiediet tālvadības pults „POWER” taustiņu.
2. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu uz ierīces virsējā paneļa un turiet to nospiestu vairāk kā
3 sekundes vai atkārtoti nospiediet tālvadības pults „POWER” taustiņu.
DOCK
DOCK
▪ Ierīces darbības uzsākšanai nepieciešamas apm. 20 sekundes pastiprinātāja uzsilšanai.
Skaļuma regulēšana
DOCK
Lai iestatītu skaļuma līmeni Izmantojiet „+,-” taustiņus. Funkciju LED gaismas signāli izgaismojas no kreisās uz labo
pusi, ja skaļuma līmenis tiek palielināts, un no labās uz kreiso pusi, ja skaļuma līmenis tiek samazināts. LED gaismas
signāli neizgaismojas, ja cenšaties palielināt skaļuma līmeni, kad tas jau ir iestatīts uz maksimālo, vai ja cenšaties
samazināt skaļuma līmeni, kad tas jau ir iestatīts uz minimālo līmeni.
FUNCTION
DOCK
DOCK
FUNCTION
vai
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
DOCK
BASS
DOCK
Spiediet taustiņus „+/–” ierīces virsējā paneļa labajā pusē
vai,
spiediet tālvadības pults „ VOL +/–” taustiņus.
▪ Spiežot „VOL +/–” taustiņus, skaļuma līmenis palielinās vai samazinās.
▪ Lai regulētu skaļuma līmeni, varat izmantot arī caur duālo dokstaciju vai „Bluetooth” pieslēgto ierīču
skaļuma regulēšanas taustiņus. Tomēr skaļuma līmeņa regulēšanas iespējas, izmantojot caur „Bluetooth”
pieslēgto ierīču skaļuma regulēšanas taustiņus, var būt ierobežotas.
10
DOCK
LV
Savienojumi
TOROIDĀLĀ FERĪTA UZMAVAS PIEVIENOŠANA STRĀVAS PADEVES KABELIM
● Savienojumi
Lai atvērtu uzmavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.
Aizveriet vāciņu.
Trīsreiz izvelciet to caur strāvas padeves kabeli.
(Sāciet savienošanu aptuveni 5- 10 cm attālumā
no kabeļa kontaktdakšas)
TOROIDĀLĀ FERĪTA UZMAVAS PIEVIENOŠANA LAN KABELIM
Lai atvērtu uzmavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.
Aizveriet vāciņu.
Ievietojiet LAN kabeli atvērtajā uzmavā.
11
SADALĪTĀJA VĀCIŅA IZMANTOŠANA
Pievienojiet dalītāja vāciņu, ja vēlaties duālajai dokstacijai pievienot SAMSUNG „Galaxy” vai „Apple” ierīci bez
aizsargapvalka.
- Izmantojiet vāciņu stabilai ierīces uzstādīšanai, ievērojot ierīces formu.
Duālā dokstacija pieejama arī ar aizsarg vāciņu 30 kontaktu „Apple” ierīču savienotājam. Izmantojiet aizsargapvalku
30 kontaktu savienotājam, pievienojot 5 kontaktu SAMSUNG „Galaxy” ierīci.
Lai saņemtu papildu norādījumus, lūdzu skatiet zemāk redzamos attēlus.
< „Apple” ierīču lietotājiem>
< „Galaxy” ierīču lietotājiem>
Savienojot ierīces, lietojiet piemērotu atbalsta sistēmu, ņemot vērā ierīces aizsargapvalku un formu,
lai nodrošinātu tās stabilitāti.
Aizsargvāciņš
Ierīču savienošanai bez aizsargapvalka
Aizsargvāciņš
Sadalītāja vāciņš
Sadalītāja vāciņš
▪ Duālai dokstacijai nevar pievienot ierīci, kuras aizsargapvalks ir biezāks par 1.5 mm vai ja aizsargapvalka
apakša ir izteikti apaļa.
12
LV
IERĪCES SAVIENOŠANA AR DUĀLO DOKSTACIJU
Ka savienot ierīci ar duālo dokstaciju.
PU
SH
PUSH
PUSH
LAN
LAN
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
USB 5V 500mA
● SAVIENOJUMI
POWER
POWER
PUSH
LAN
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
SH
PU
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
LAN
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
1. Duālā dokstacija izvietota ierīces priekšpusē. Lai to atvērtu, viegli nospiediet uz tās.
2. Vairākkārt nospiediet
taustiņu uz ierīces priekšējā paneļa, līdz displejā parādās
ikona.
~ Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
AUX (LED izslēgts)
PUSH
~ Izvēlētais režīms funkciju displejā izgaismojas balts.
LAN
WPS
AUX IN
USB 5V 500mA
ONLY FOR
SERVICE
3. Ja izmantojat SAMSUNG „Galaxy” ierīci, savienojiet to ar duālās dokstacijas 5 kontaktu (mazāko) savienotāju.
Ja izmantojat „Apple” ierīci, savienojiet to ar duālās dokstacijas 30 kontaktu (lielāko) savienotāju.
POWER
4. Paceliet ierīces atbalstu uz augšu kā parādīts attēlā, lai novērstu ierīču noslīdēšanu vai
nokrišanu no duālās dokstacijas.
▪ Pirms pievienošanas duālajai dokstacijai, ieslēdziet savu SAMSUNG „Galaxy” ierīci.
▪ Šī ierīce neatbalsta vienlaicīgu SAMSUNG „Galaxy” un „Apple” ierīču pievienošanu.
▪ Pievienojiet SAMSUNG „Galaxy” vai „Apple” ierīci duālajai dokstacijai pirms savienošanas režīma
iestatīšanas. (Skatīt 23. lpp.)
13
AUDIO IERĪCES PIEVIENOŠANA IZMANTOJOT AUX IN (ANALOGO) IEVADI
PUSH
Šajā sadaļā aprakstīts, kā savienot sistēmu ar audio ierīci.
LAN
Šī ierīce ir aprīkota ar analogo audio ligzdu, kas paredzēta analogās audio ierīces pievienošanai.
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
LAN
WPS / RESET
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
AUX IN
PUSH
LAN
WPS / RESET
USB 5V 500mA
Audio kabelis
POWER
Austiņu
pieslēgvieta
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
USB 5V 500mA
ONLY FOR
SERVICE
ĀRĒJĀ IERĪCE
POWER
AUX IN (ANALOGĀ) ievade
1. Savienojiet AUX IN (Audio) ligzdu uz ierīces aizmugurējā paneļa ar ārējās ierīces vai audio ierīces austiņu pieslēgvietu.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu, līdz funkciju LED gaismas signāli ir izslēgti.
~ AUX (ANALOGAIS) režīms ir iestatīts, kad visi LED gaismas signāli ir izslēgti.
▪ Pirms ierīces pārvietošanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no strāvas tīkla.
14
Jūs varat savienot bezvadu audio sistēmu ar tīkla maršrutētāju izmantojot kādu no zemāk raksturotajām metodēm.
LV
TĪKLA SAVIENOJUMI
Bezvadu audio sistēmas pievienošana kabeļtīklam
DOCK
PUSH
● SAVIENOJUMI
LAN
AUX IN
WPS / RESET
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
Platjoslu modems
(ar pievienotu maršrutētāju)
Maršrutētājs
Platjoslu
tīklošana
vai
PUSH
Platjoslu
tīklošana
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
Platjoslu
modems
Lūdzu, pirms LAN kabeļa pievienošanas, izslēdziet bezvadu audio sistēmu.
1. Izslēdziet bezvadu audio sistēmu.
2. Savienojiet bezvadu audio sistēmu ar tīkla maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli.
3. Ieslēdziet bezvadu audio sistēmu.
4. Atkārtoti nospiediet
taustiņu uz ierīces virsējā paneļa, līdz displejā parādās
vai
ikona.
• Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
AUX (LED izslēgts)
5.
vai
gaismas signāls izgaismojas sarkans. Kad bezvadu audio sistēma ir savienota ar tīkla
maršrutētāju, gaismas signāls kļūst balts.
▪ Ja pievienojāt LAN kabeli iepriekš neizslēdzot ierīci, izslēdziet ierīci un tad atkārtoti ieslēdziet to.
▪ Ja nav izdevies pievienoties tīklam, atvienojiet LAN kabeli, pievienojiet to vēlreiz, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci.
▪ xDSL lietotājiem savienojuma izveidei nepieciešams tīkla maršrutētājs.
15
Bezvadu audio sistēmas pievienošana bezvadu tīklam
Šajā sadaļā raksturotas 4 metodes kā pievienot bezvadu audio sistēmu bezvadu tīklam.
▪ Dažas tīkla operācijas var atšķirties no šeit minētā, tas atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja darbības
veiktspējas un atbalstītajām funkcijām.
▪ Lai iestatītu modema vai maršrutētāja tīkla iestatījumus, lūdzu skatiet modema vai maršrutētāja lietošanas pamācību.
▪ Bezvadu audio sistēma atbalsta sekojošus drošības protokolus:
- WEP Atvērts
- WPA-PSK TKIP
- WPA2-PSK AES
▪ Jūs varat pievienot bezvadu audio sistēmu tīklam arī bez drošības protokola vai paroles.
▪ Ja Jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, šī bezvadu audio sistēma var izmantot DHCP vai
statisku IP adresi, lai pievienotos bezvadu tīklam.
▪ Savienojuma izveidei izvēlieties brīvu bezvadu maršrutētāja kanālu. Ja bezvadu maršrutētāja
iestatīto kanālu tobrīd izmanto cita ierīce, radīsies traucējumi un savienojums netiks izveidots.
▪ Ja Jūs izvēlaties izmantot skaidras ātrizvades („Greenfield”) 802.11n protokolu un Jūsu maršrutētāja
autentificēšanas režīms iestatīts WEP vai TKIP režīmā, ierīce neatbalstīs savienojuma izveidi,
balstoties uz jaunākajiem „Wi-Fi” sertifikācijas noteikumiem.
▪ Bezvadu LAN darbībā var rasties traucējumi, tas atkarīgs no lietošanas apstākļiem (maršrutētāja
darbības, attāluma no ierīces, šķēršliem, citu radio ierīču raidītā signāla traucējumiem, u.c.)
▪ WPS(PBC) / WPS(PIN) nedarbojas, ja drošības protokols iestatīts WEP režīmā.
▪ Ja neizdodas pievienoties tīklam nospiediet un turiet nospiestu „WPS/RESET” taustiņu ierīces
aizmugurējā panelī, līdz divreiz uzzibsnī
vai
gaismas signāls. Nogaidiet, līdz beidz zibsnīt
sarkanais gaismas signāls, tad izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci, un mēģiniet vēlreiz.
Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Apple” ierīci, kas
izmanto iOS 5.0 vai jaunāko (informācijas dalīšanas protokolu)
Šī tīkla savienošanas metode paredzēta lietotājiem, kas izmanto „Apple” ierīces ar iOS 5.0 vai jaunāku.
1. Pievienojiet „Apple” ierīci tīklam.
2. Atlasiet
bezvadu audio sistēmas panelī, un tad savienojiet „iPod” /„iPhone” /„iPad” ierīci ar
duālo dokstaciju.
3. Nospiediet un ilgāk kā 1 sekundi turiet nospiestu WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī,
zmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Vienreiz uzzibsnīs
ikona. Atlaidiet taustiņu.
4. „Apple” ierīces ekrānā uznirstošajā izvēlnē atlasiet <Allow> (atļaut).
5. Mainot režīma iestatījumus uz
, gaismas signāls uzzibsnīs sarkans. Kad bezvadu audio sistēma
tiks savienota ar tīklu, gaismas signāls kļūs balts.
• Tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.
16
DOCK
1. Atkārtoti nospiediet taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz
displejā parādās
vai
ikona.
LV
Bezvadu audio sistēmas pievienošana, izmantojot WPS (PBC)
PUSH
• Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
PUSH
AUX (LED izslēgts)
Gaismas signāls mainās no balta uz sarkanu un uzzibsnī.
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
LAN
AUX IN
WPS / RESET
● SAVIENOJUMI
2. Nospiediet un ilgāk kā 1 sekundi turiet nospiestu WPS/RESET
taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot pildspalvu,
vai līdzīgu priekšmetu. Kad uzzibsnī gaismas signāls, atlaidiet
taustiņu.
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
• Gaismas signāls uzzibsnī sarkans.
POWER
3. 90 sekunžu laikā, nospiediet maršrutētāja vai modema WPS/RESET taustiņu.
4. Kad bezvadu audio sistēma tiks savienota ar tīklu,
vai
gaismas signāls no sarkana kļūs balts.
• Tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
17
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
Lai savienotu bezvadu audio sistēmu caur
JBC („JukeBox” savienotājs)
1. Atkārtoti nospiediet
taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās
vai
ikona.
• Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
AUX (LED izslēgts)
Gaismas signāls mainās no balta uz sarkanu un uzzibsnī.
2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī,
izmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Vienreiz uzzibsnīs balts gaismas signāls. Nogaidiet līdz
vēl divas reizes uzzibsnīs balts gaismas signāls un tad atlaidiet WPS/RESET taustiņu.
• Ierīcei piekļūstot tīkla iestatījumiem, uzzibsnīs un pēc tam izgaismosies sarkans gaismas signāls.
3. Lai pievienotu bezvadu audio sistēmu tīklam, savas bezvadu tīkla ierīces (piem., SAMSUNG „Galaxy”
ierīces) „WiFi” iestatījumu sarakstā atrodiet un atlasiet „Samsung W_Audio E750 XXXXXXX".
4. Atveriet bezvadu tīkla ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu un
tīmekļa adreses logā ievadiet „http://192.168.1.1", lai
piekļūtu bezvadu audio sistēmas tīmekļa vietnei.
5. „Service Set ID (SSID)" (pakalpojumu iestatījumu identifikācija)
logā atlasiet bezvadu tīkla ierīces tīkla pakalpojumu piegādātāju
(modemu vai maršrutētāju).
5
6. „WPA Passphrase" (WPA parole) logā ievadiet sava tīkla
pakalpojumu piegādātāja paroli. Ja vēlaties iestatīt statisku
IP adresi, nospiediet „Advanced settings” (papildus iestatījumi)
un tad ievadiet vajadzīgo IP adresi.
7. Nospiediet <Apply> (izmantot).
Ja bezvadu tīkla ierīces ekrānā parādās brīdinājums, spiediet „OK”.
6
6
8. Kad bezvadu audio sistēmas un tīkla pakalpojumu piegādātāja
savienojums ir izveidots, bezvadu audio sistēmas gaismas
signāls kļūs balts.
• Bezvadu audio sistēmas tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.
7
 Augstāk redzamais attēls ir ekrāns, kas parādīsies ierīces displejā
pēc veiksmīgas tīkla savienojuma iestatīšanas un Jūs varēsiet
izmantot „AirPlay” funkciju vai DLNA.
18
1. Atkārtoti nospiediet
taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās
vai
LV
Bezvadu audio sistēmas savienošana, izmantojot WPS PIN
ikona.
• Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
AUX (LED izslēgts)
Gaismas signāls no sarkana kļūst balts un uzzibsnī.
3. Lai pievienotu bezvadu audio sistēmu tīklam, bezvadu tīkla ierīces (piem., SAMSUNG „Galaxy”
ierīces) „WiFi” iestatījumu sarakstā atrodiet un atlasiet „Samsung W_Audio E750 XXXXXXX".
4. Atveriet bezvadu tīkla ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu un tīmekļa adreses
logā ievadiet „http://192.168.1.1".
5. Nospiediet vai pieskarieties „SAMSUNG Wireless Audio with Dock” (SAMSUNG bezvadu audio
sistēma ar dokstaciju) statusa logam.
6. WPS PIN kods parādīsies ekrāna apakšā. Iegaumējiet
vai pierakstiet šo kodu, tad izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet
bezvadu audio sistēmu.
7. Dodieties uz sava tīkla pakalpojumu piegādātāja (bezvadu
maršrutētāja vai modema) „Wi-Fi” iestatījumu vietni,
izmantojot datoru vai citu tīmekļa piekļuves ierīci un tad
iestatiet „Wi-Fi” iestatījumus PIN režīmā. Lai saņemtu
detalizētākus norādījumus, lūdzu skatiet maršrutētāja vai
modema lietošanas pamācību
8. Ievadiet bezvadu audio sistēmas WPS PIN kodu atbilstošajā
„Wi-Fi” iestatījumu vietnes logā.
9.
6
vai
režīmā, nospiediet un vairāk kā 10 sekundes
turiet nospiestu WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot pildspalvu vai
līdzīgu priekšmetu.
- Vienreiz uzzibsnīs balts gaismas signāls. Nogaidiet līdz vēl divas reizes uzzibsnī balts gaismas
signāls un tad atlaidiet taustiņu.
• Ikona uzzibsnīs sarkana.
10. Ja bezvadu audio sistēmas un interneta pakalpojumu piegādātāja savienojums tiek izveidots
90 sekunžu laikā, gaismas signāls no sarkana kļūst balts.
• Bezvadu audio sistēmas tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.
▪ Šī ierīce neatbalsta tiešu „Wi-Fi” funkciju.
Dažos gadījumos var izdoties izveidot tiešu tīkla savienojumu, taču šī ierīce nepiedāvā šādu
funkciju.
19
● SAVIENOJUMI
2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī,
izmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Vienreiz uzzibsnīs balts gaismas signāls.
Nogaidiet līdz vēl divas reizes uzzibsnī balts gaismas signāls un tad atlaidiet
WPS/RESET taustiņu.
• Ierīcei piekļūstot tīkla iestatījumiem, uzzibsnīs un pēc tam izgaismosies sarkans gaismas signāls.
„BLUETOOTH”
Šo bezvadu audio ierīci ar dokstaciju var savienot ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo
skanējumu. Un tas viss bez vadiem!
Kas ir „Bluetooth”?
„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu
bezvadu savienojumu.
• Sekojošos gadījumos „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no
tās izmantošanas apstākļiem:
- Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas
uztverošo/pārraidošo sistēmu.
- Ierīce ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tadi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
- Ierīce ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas
frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
• Savienojot šo bezvadu audio sistēmu ar „Bluotooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
• Jo lielāks attālums starp bezvadu audio sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka būs skanējuma kvalitāte.
• Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
• „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth”
ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties
darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis
• Šīs ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.
▪ Savienojot „Bluetooth” ierīci ar šo bezvadu audio sistēmu, sistēma var pieprasīt ievadīt PIN
kodu (paroli). Ja displejā parādās PIN koda ievadīšanas logs, ievadiet <0000>.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Šī bezvadu audio sistēma ar dokstaciju atbalsta SBC datu pārraidi (44.1kHz, 48kHz).
AVRCP funkcija netiek atbalstīta.
Pievienojiet tikai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
Ierīcei nav iespējams pievienot „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
Vienlaicīgi iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth” ierīci.
Ja bezvadu sistēma tiek izslēgta un savienojums pārtraukts, tas netiek automātiski atjaunots.
Lai atjaunotu savienojumu, to jāizveido no jauna.
▪ Sekojošos gadījumos bezvadu sistēma var neveikt meklēšanu vai neveidot savienojumu:
- Ja ap bezvadu sistēmu ir spēcīgs elektromagnētiskais lauks.
- Ja bezvadu sistēmai vienlaicīgi tiek pievienotas vairākas „Bluetooth” ierīces.
- Ja „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, neatrodas savā vietā, vai tā nedarbojas.
- Ievērojiet, ka tādas ierīces, kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, luminiscējošais
apgaismojums un gāzes plītis izmanto tādu pašu frekvenci kā „Bluetooth” ierīce, kas var izraisīt
elektromagnētiskos traucējumus.
20
LV
SAVIENOJUMS AR BLUETOOTH IERĪCĒM
Šajā sadaļā aprakstīts, kā savienot bezvadu audio sistēmu ar „Bluetooth” savietojamu televizoru un citām
„Bluetooth” ierīcēm.
Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Bluetooth” atbilstīgu
SAMSUNG 2012. gada SAMSUNG televizoru („SoundShare”)
DOCK
● SAVIENOJUMI
Savienot
<Savienošana ar TV>
Lai dzirdētu TV skaņu caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem izmantojot „Bluetooth” savienojumu, sākotnēji
savienojiet bezvadu audio sistēmu un televizoru. Kad savienojums ir izveidots, savienojuma informācija tiek
saglabāta un nākamajā savienošanas reizē vairs neparādīsies „Bluetooth” savienojuma paziņojumi.
Pirms savienošanas, novietojiet bezvadu audio sistēmu televizora tuvumā. (ieteicamais ierīču attālums ir 1m).
1. Ieslēdziet SAMSUNG televizoru un bezvadu audio sistēmu.
• Iestatiet televizora „Add New Device" (Pievienot jaunu ierīci) izvēlni „On" (ieslēgts) režīmā. (Lai uzzinātu vairāk,
skatiet TV lietošanas pamācību.)
„Menu” (Izvēlne)
„System” (Sistēma)
„Device Manager” (Ierīču pārvalde)
„SoundShare
Settings” („SoundShare” iestatījumi)
„Add New Device” (Pievienot jaunu ierīci).
2. Mainot bezvadu audio sistēmas režīmu uz
ekrānā parādīsies ziņojums, kas pieprasīs apstiprināt „Bluetooth”
savienojuma izveidi. TV ekrānā atlasiet <Yes> (Jā) un savienošana ar bezvadu audio sistēmu būs pabeigta.
• Uzzibsnī
gaismas signāls un tad gaismas signāli pārtrauc zibsnīt.
• Bezvadu audio sistēmas „Bluetooth” savienojuma izveide ir pabeigta.
<Lai atceltu savienošanu ar TV>
Ja vēlaties savienot bezvadu audio sistēmu ar citu TV, Jums jāatceļ iepriekšējais „Bluetooth” savienojums.
Lai atceltu savienojumu, sekojiet zemāk minētajiem norādījumiem.
Nospiediet un turiet nospiestu WSP/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī ilgāk kā 1 sekundi.
Vienreiz uzzibsnīs LED gaismas signāls. Šī ierīce automātiski izveidos savienojumu ar televizoru,
tiklīdz būs atcelts iepriekšējais savienojums un jaunais TV būs gatavs savienojuma izveidei.
▪ Ja TV neizdodas savienot, lūdzu mēģiniet to savienot atkārtoti, vispirms nospiežot WPS/RESET taustiņu
ierīces aizmugurējā panelī, kamēr darbojas „Bluetooth”
režīms.
▪ Lai izmantotu TV savienošanas („SoundShare”) funkciju, Jums jālejupielādē jaunākā TV programmatūra.
▪ Lai iegūtu norādījumus programmatūras atjaunināšanai un noskaidrotu piemērotus modeļus, lūdzu
apmeklējiet tīmekļa vietni (http://www.samsung.com) vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
21
Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīcēm
Pirms savienojuma izveidošanas pārliecinieties, ka izvēlētā „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” stereo austiņas.
DOCK
DOCK
DOCK
Savienojums
Ārējā ierīce
1. Atkārtoti nospiediet
taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās
ikona.
• Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
AUX (LED izslēgts)
~ Izvēlētais režīms funkciju displejā izgaismojas balts.
2. „Bluetooth” ierīces ekrānā atlasiet „Bluetooth” ierīci.
(Lai iegūtu norādījumus, lūdzu skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)
3. Meklējiet „All Devices” (Visas ierīces) vai „Headsets” (Austiņas).
• Jūs redzēsiet ierīču sarakstu.
4. No saraksta izvelieties "[Samsung]W_Audio XXXXXX".
• Ja „Bluetooth” ierīces savienojums ar bezvadu audio sistēmu neizdodas, dzēsiet „Bluetooth” ierīces atrasto
"[Samsung]W_Audio XXXXXX", tad vēlreiz uzsāciet bezvadu audio sistēmas meklēšanu un atkārtojiet
2., 3. un 4. soli.
22
LV
Atskaņošana
DOCK
TV režīma izmantošana („SoundShare”)
Lai izvēlētos režīmu, nospiediet
sistēmu. (Skatīt 21. lpp.)
taustiņu un tad savienojiet TV ar bezvadu audio
● ATSKAŅOŠANA
• Ja savienosiet ierīci ar TV, bezvadu audio sistēma atskaņos TV audio signālu.
• Ja mainīsiet bezvadu audio sistēmas „Bluetooth” audio ievades avotu vai izslēgsiet to,
TV audio signālu izvadīs TV skaļruņi.
DOCK
▪ Iespējams regulēt tikai bezvadu audio sistēmas skaļuma līmeni.
Dokstacijas režīma izmantošana ar SAMSUNG „Galaxy”
un „Apple” ierīcēm
DOCK
Lai atlasītu
režīmu, spiediet
dokstacijai. (Skatīt 13. lpp.)
taustiņu un tad pievienojiet SAMSUNG „Galaxy” vai „Apple” ierīci duālajai
<SAMSUNG „Galaxy” ierīces>
Lai izveidotu „SAMSUNG Galaxy” ierīces savienojumu ar duālo dokstaciju, no „Android”
vietnes nepieciešams lejupielādēt un iestatīt dokstacijas režīma aplikāciju.
Lai lejupielādētu aplikāciju, veiciet sekojošus soļus:
1. Pieskarieties „Play Store” (Android Market) ikonai „SAMSUNG Galaxy”
ierīces galvenajā ekrāna.
2. Pieskarieties meklēšanas ikonai uz ekrāna, lai atvērtu meklēšanas rīkjoslu.
3. Meklēšanas rīkjoslā ierakstiet [Samsung Wireless Audio with Dock] un uzsāciet meklēšanu.
4. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties [Samsung Wireless Audio
with Dock], lai uzsāktu lejupielādi
5. Pieskarieties [install].
Lai atskaņotu mūziku, veiciet sekojošus soļus:
1-1. Ja aplikācija tiek atvērta un bezvadu audio sistēma ir vienīgā „Bluetooth”
savienojumam pieejamā ierīce, izvēloties PLAY, automātiski tiek izveidot
„Bluetooth” savienojums ar bezvadu audio sistēmu un ierīce uzsāk mūzikas
atskaņošanu.
1-2.Ja „Bluetooth” savienojumam ir pieejamas vairākas ierīces,
ieskaitot bezvadu audio sistēmu:
1) atverot aplikāciju, displejā atveras ierīču saraksts, kuras iespējams
savienot ar bezvadu audio sistēmu.
2) uzsāciet mūzikas atskaņošanu pēc savienojuma izveidošanas ar
bezvadu audio sistēmu izvēloties to no ierīču saraksta.
- Ja ir atrodama „Bluetooth” ierīce, kas jau iepriekš bijusi savienota
ar bezvadu audio sistēmu, tā sarakstā neparādās un savienojums
ar to tiek izveidots automātiski.
2. Ja bezvadu audio sistēma, kuru esat savienojis ar mobilo ierīci, tiek nomainīta, pirms jaunas ierīces
pievienošanas veiktos iestatījumus nepieciešams dzēst.
•
[Dzēst iestatījumus].
23
▪ Pēc aplikācijas startēšanas ierīces darbība netiks traucēta, ja savienosiet mobilo ierīci
ar parasto barošanas bloku.
▪ Ja vēlaties bezvadu audio sistēmai pieslēgt citu ierīci un tai pievienota „SAMSUNG Galaxy” ierīce
dokstacijas režīmā, „SAMSUNG Galaxy” ierīces „Bluetooth” režīmu nepieciešams izslēgt.
▪ Ja neizdodas izveidot savienojumu starp „SAMSUNG Galaxy” ierīci un bezvadu audio sistēmu,
izslēdziet ierīces „Bluetooth” režīmu.
<„Apple” ierīces>
1. Izvēlieties vajadzīgo režīmu, kā aprakstīts augstāk, tad izveidojiet savienojumu starp „Apple” ierīci un duālo
dokstaciju, kā aprakstīts sadaļā „Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju” (13. lpp.). Atskan skaņas signāls.
2. Galvenajā „Apple” ierīces ekrānā izvēlieties <Music> (Mūzikas) izvēlni.
3. Izvēlieties un atskaņojiet vajadzīgos mūzikas failus.
• Mūzika tiek atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.
▪ Atskaņojot videofragmentus, „Play” (Atskaņot)/„Pause” (Pauzēt)/„Next” (Nākamais)/„Back”
(Iepriekšējais) komandas var nebūt pieejamas.
Lai veiktu šīs komandas, izmantojiet skaņas avota ierīces taustiņus.
Savietojamo modeļu saraksts („Apple” ierīces)
Ar dokstacijas režimu savietojamie „iPod”/„iPhone”/„iPad” modeļi
Pirms „iPod”/„iPhone”/„iPad” pievienošanas šai ierīcei, lejupielādējiet tā jaunāko programmatūras versiju
- „iPod touch” (4. paaudzes)
- „iPod touch” (3. paaudzes)
- „iPod nano” (6. paaudzes)
- „iPod nano” (5. paaudzes)
- „iPhone 4S”
- „iPhone 4”
- „iPhone 3GS”
- „iPad 2"
- „iPad”
• Atkarībā no „iPod” programmatūras versijas, ierīce var nebūt savietojama,
vai tā var darboties nepareizi.
 Ja sistēma tiek savienota ar „Apple” ierīci, kas netiek atbalstīta, uzzibsnīs „iPod”
funkciju LED gaismas signāls.
24
DOCK
LV
„BLUETOOTH” REŽĪMA IZMANTOŠANA
Lai atlasītu
režīmu, nospiediet taustiņu un tad savienojiet „Bluetooth” ierīci
ar bezvadu audio sistēmu. (Skatīt 22. lpp.)
Lai izveidotu savienojumu starp „Bluetooth” ierīci un bezvadu audio sistēmu, ja bezvadu
audio sistēma ir „Bluetooth” režīmā, sameklējiet bezvadu audio sistēmu ierīces
„Bluetooth” sarakstā. Izvēlieties bezvadu audio sistēmu un izveidojiet savienojumu.
Tiklīdz savienojums izveidots, izvēlieties un atskaņojiet vajadzīgos mūzikas failus.
Mūzika tiek atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.
pašreizējo ierīci un mēģiniet izveidot savienojumu ar ierīci, kuru vēlaties izmantot.
▪ „Bluetooth” savienojuma laikā „Play” (Atskaņot)/„Pause” (Pauzēt)/„Next” (Nākamais)/„Back”
(Iepriekšējais) komandas var nebūt pieejamas atkarībā no izmantotās mobilās ierīces vai aplikācijas.
▪ Izmantojot „Bluetooth” ierīci, kas savienota ar bezvadu audio sistēmu, iespējami skaņas traucējumi,
ja ierīce tiek izmantota laikā, kad notiek atskaņošana caur AUX ievadi.
„Bluetooth” ierīces atvienošana no bezvadu audio sistēmas
„Bluetooth” savienojumu ar bezvadu audio sistēmu iespējams atcelt.
Skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.
• Bezvadu audio sistēma tiek atvienota.
Bezvadu audio sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces
Lai pārslēgtu režīmu uz citu režīmu, nospiediet taustiņu ierīces virsējā panelī vai nospiediet
tālvadības pults POWER taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
• Tobrīd pievienotā ierīce tiks atvienota.
▪ „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu audio sistēmai.
Savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības
diapazona. Tomēr pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi
kā sienas un durvis.
▪ Ja „Bluetooth” ierīce tiek atgriezta efektīvajā darbības diapazonā, lai atjaunotu savienojumu ar
„Bluetooth” ierīci, sistēmu iespējams restartēt.
25
● ATSKAŅOŠANA
▪ Ja vēlaties nomainīt ierīci, kas ir pievienota audio sistēmai izmantojot „Bluetooth” režīmu, atvienojiet
DOCK
USB REŽĪMA IZMANTOŠANA
1. Pievienojiet USB ierīci bezvadu audio sistēmas aizmugurējā paneļa USB ligzdai.
2. Atkārtoti nospiediet
taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās
ikona.
• Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
AUX (LED izslēgts)
• Izvēlētais režīms funkciju displejā izgaismojas balts.
Pirms USB ierīces pievienošanas
Izlasiet zemāk minēto, lai pārliecinātos par ierīces atbilstību.
• Šī ierīce var neatbalstīt dažas USB ierīces.
• Šī ierīce atbalsta FAT16 un FAT32 failu sistēmas.
DOCK
- Ierīce neatbalsta NTFS failu sistēmu.
PUSH
• Savienojiet USB ierīci tieši ar bezvadu audio sistēmas USB ligzdu,
PUSH
citādi var būt novērojami savienojamības
traucējumi.
• Nesavienojiet vairākas USB ierīces vienlaikus, izmantojot
vairākkaršu lasītāju. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
• Ierīce neatbalsta digitālo fotokameru PTP protokolu.
• Neatvienojiet USB ierīci kamēr tiek veikta datu nolasīšana.
• Ierīce neatskaņo DRM (digitālo datu aizsardzība) aizsargātus
mūzikas failus (MP3, WMA), kas lejupielādēti no komerciālām vietnēm.
• Ierīce neatbalsta ārējos HDD cietos diskus.
• Atbilstības saraksts
Formāts
Faila nosaukums
Faila paplašinājums
Datu pārraides ātrums
Versija
Iztveršanas frekvence
LAN
AUX IN
WPS / RESET
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
LAN
AUX IN
WPS / RESET
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
Mūzika
MP3
WMA
.MP3
.WMA
80~320
56~128
kb/s
kb/s
V8
44.1KHz
44.1KHz
 Lai veiktu baterijas uzlādi, nesavienojiet mobilo ierīci ar USB ligzdu un dokstaciju vienlaicīgi.
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
USB 5V 500mA
POWER
26
ONLY FOR
SERVICE
LV
„AirPlay” un „AllShare Play” režīma izmantošana
DOCK
Lai izmantotu
vai
funkciju, bezvadu audio sistēmai un ierīcei, ko vēlaties pievienot,
jābūt savienotām ar vienu un to pašu interneta pakalpojumu sniedzēju.
<<„AirPlay” režīms_
>
1. Atskaņojiet izvēlēto mūziku „Apple” ierīces sākuma ekrānā atlasot <Music> (izvēlni).
2. Atlasiet „Samsung w_Audio e750 XXXXXXX", nospiežot
ierīces ekrānā.
attēlu „Apple”
● ATSKAŅOŠANA
• Mūzika tiks atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.
 Kad izveidots „iTunes” un bezvadu audio sistēmas savienojums izmantojot vienu IP adresi, katru reizi atskaņojot
„iTunes” mūziku ar bezvadu audio sistēmu, tiks iestatīts „AirPlay” režīms.
DOCK
▪ Ierīcei nepieciešamas apm. 3~5 sekundes, lai atbildētu tālvadības pults signālam.
< „Allshare Play” režīms_
>
1. „Galaxy” ierīces sākuma ekrānā atlasiet
izvēlni.
2. Pēc [Audio] izvēlnes „AllShare Play” režīmā, atlasiet vajadzīgo mūziku.
3. Kad ekrānā parādās <Select device> (Izvēlēties ierīci) dialoglogs,
izvēlieties „Samsung w_Audio e750 XXXXXXX".
• Mūzika tiks atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.
▪ Jūsu ierīce var neatbalstīt vadības funkciju, tas atkarīgs no aplikācijas funkcijām
un Jūsu ierīces audio dokstacijas.
27
Funkcijas
PAMATFUNKCIJAS
Ievades režīma izmantošana
DOCK
DOCK
DOCK
Jūs varat izvēlēties sekojošus ievades režīmus:
AUX (LED izslēgts).
Lai atlasītu vajadzīgo režīmu, spiediet atbilstošu tālvadības pults taustiņu vai
spiediet , lai izvēlētos:
AUX (LED izslēgts).
.
Ievades režīms
Attēls diplejā
TV režīms
DOCK
DOCK
Dokstacijas režīms
„Bluetooth’ režīms
USB režīms
FUNCTION
FUNCTION
„AllShare Play” režīms
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
DOCK
28
„AirPlay” režīms
BASS
AUX ievade
LED izslēgts
LV
Papildfunkcijas
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
Atskaņošanas laikā nospiediet ► taustiņu.
MUTE
VOL
Atskaņošana/Pauze
BASS
• Lai uz brīdi apturētu faila atskaņošanu, nospiediet ► taustiņu,
Lai atsāktu izvēlētā faila atskaņošanu, atkārtoti nospiediet ► taustiņu.
● FUNKCIJAS
▪ Atsevišķos režīmos šī funkcija var nebūt pieejama.
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
Atskaņošanas laikā nospiediet # , $ taustiņu.
MUTE
VOL
Pārslēgt uz priekšu/atpakaļ
BASS
• Ja ir pieejami vairāk kā viens fails, nospiežot $ taustiņu, tiek atskaņots
nākamais skaņas fails.
• Ja ir pieejami vairāk kā viens fails, nospiežot # taustiņu, tiek atskaņots
iepriekšējais skaņas fails.
▪ Atsevišķos režīmos šī funkcija var nebūt pieejama.
FUNCTION
Skaņas izslēgšana
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Šī funkcija noder gadījumos, ja ieradušies ciemiņi vai jāatbild uz telefona zvanu.
1. Lai izslēgtu šīs ierīces skaņu, nospiediet tālvadības pults MUTE (
taustiņu.
2. Atkārtoti nospiediet tālvadības pults MUTE (
VOLUME +/- taustiņu), lai ieslēgtu skaņu.
)
)taustiņu (vai nospiediet
FUNCTION
BASS funkcijas izmantošana
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
Šī funkcija ļauj optimizēt basu skanējumu atbilstoši klausītāja gaumei.
Nospiediet tālvadības pults BASS taustiņu.
BASS
VOL
BASS
• Katru reizi nospiežot šo taustiņu, izvēlētais režīms mainās sekojošā secībā:
BASS ON (ieslēgts) OFF (izslēgts)
29
Programmatūras atjaunināšana (tikai USB režīmā)
1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet SUPPORT (atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
DOCK
3. Meklēšanas lauciņā ievadiet ierīces modeļa numuru un nospiediet
„Find Product” (meklēt ierīci).
PUSH
LAN
AUX IN
WPS / RESET
PUSH
4. Nospiediet „Get downloads” (Lejupielādes) lapas centrā zem
„Downloads” galvenes.
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
5. Nospiediet „Firmware” (programmatūra) lapas centrā.
LAN
AUX IN
WPS / RESET
6. Nospiediet uz programmatūras atjaunināšanas ZIP ikonas.
7. Lejupielādes uznirstošajā logā nospiediet OK un saglabājiet
programmatūru savā datorā.
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
8. Atarhivējiet ZIP arhīvu savā datorā tāda paša nosaukuma mapē.
9. Pārnesiet failu uz USB datu nesēju.
• Programmatūras atjaunināšana vienlaicīgi ļauj atjaunināt tikai vienu failu kopumu.
10. Atkārtoti nospiediet taustiņu bezvadu audio sistēmas virsējā panelī,
līdz displejā parādās
ikona. Pievienojiet USB ierīci USB ligzdai bezvadu audio
sistēmas aizmugurējā panelī.
11. Programmatūras atjaunināšanas laikā zibsnīs LED gaismas signāls.
Pēc programmatūras atjaunināšanas pabeigšanas, ierīce automātiski izslēgsies.
• Programmatūras atjaunināšana var prasīt vairāk laika, tas atkarīgs no funkcijas, ko atjaunināt.
(Ne ilgāk kā 10 minūtes.)
• Atkārtoti ieslēdziet ierīci.
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
▪ Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas un
neatvienojiet USB ierīci. Pēc atjaunināšanas pabeigšanas ierīce izslēgsies automātiski.
▪ Pēc programmatūras atjaunināšanas, Jūsu iestatījumi atgriezīsies noklusējuma (rūpnīcas) režīmā.
Ieteicams pirms programmatūras atjaunināšanas pierakstīt iestatījumus, lai vēlāk varētu tos ērti iestatīt atkārtoti.
▪ Ja programmatūras atjaunināšana neizdodas, ieteicams formatēt USB ierīci FAT16 failu sistēmā
un mēģināt vēlreiz.
▪ Lai atjauninātu programmatūru, neformatējiet USB ierīci NTFS failu sistēmā. NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.
▪ USB ierīce var netikt atbalstīta. Tas atkarīgs no USB ierīces ražotāja un tehniskajiem datiem.
▪ Pirms programmatūras atjaunināšanas izslēdziet bezvadu audio sistēmu tīkla savienojumu un atvienojiet
jebkādas ārējas ierīces no bezvadu audio sistēmas.
▪ Izmantojot USB ligzdu, Jūs nevarat veikt citu ārēju ierīču baterijas uzlādi.
▪ Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet atjaunināšanas ceļvedi tīmekļa vietnē.
30
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
LV
Kļūmju novēršana
Pirms sazināties ar servisa centru, pārliecinieties par sekojošo.
Kļūme
Pārliecinieties
Risinājums
• Vai strāvas vads ir pievienots • Pievienojiet strāvas vadu
strāvas tīkla rozetei?
strāvas tīkla rozetei.
Nospiežot taustiņu,
funkcija nedarbojas.
• Vai bezvadu audio sistēma
vai tālvadības pults tikusi
pakļauta statiskajai
elektrībai?
• Atvienojiet strāvas vadu no
strāvas tīkla un pievienojiet
no jauna.
Nav dzirdama skaņa.
• IVai ierīce ir pareizi pieslēgta
sistēmai?
• Pievienojiet to pareizi.
• Nospiediet „Mute” taustiņu,
lai atceltu šo funkciju.
• Vai ir ieslēgta „Mute” funkcija?
• Vai iestatīts minimāls
skaļuma līmenis?
• Noregulējiet skaļuma līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas.
• Vai ir izlādējušās baterijas?
• Vai attālums starp
tālvadības pulti un sistēmu
nav pārāk liels?
• Nomainiet baterijas.
• Pavirzieties tuvāk galvenajai
ierīcei.
Neizdodas veikt
„Wi-fi” savienojumu.
• Pārliecinieties, vai
izmantojat „Wi-Fi”
sertificētu maršrutētāju.
• Pārliecinieties, ka tīkla
iestatījumi ir „Wireless”
(General) režīmā.
• Pārliecinieties, ka bezvadu
audio sistēma ir savienota
ar bezvadu IP maršrutētāju
vai modemu.
„SoundShare” funkcija
(savienošana ar TV)
neizdodas
• Vai Jūsu TV modelis
atbalsta šo funkciju?
• Vai Jūsu TV pieejama
jaunākā programmatūra?
• Vai savienojumā
rodas kļūme?
• Pārliecinieties, vai Jūsu TV
modelis atbalsta šo funkciju.
(http://www.samsung.com)
• Atjauniniet TV programmatūru
uz jaunāko versiju.
• Atiestatiet ierīci.
TV režīmā nospiediet
WPS/RESET taustiņu.
• Sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.
31
● Kļūmju novēršana
Ierīci nevar ieslēgt.
Pielikums
TEHNISKIE DATI
Modeļa nosaukums DA-E750/ DA-E751
Elektroenerģijas raksturlielumi AC120V, 60HZ
VISPĀRĪGIE
DATI
Elektroenerģijas patēriņš
49,3 W
Svars
8,9 kg
Izmēri (P x Dz x A)
45 x 24 x 17 cm
Darbības temperatūras diapazons +5°C - +35°C
Darbības mitruma diapazons
Priekš. K/L
10 % līdz 75 %
20W/4OHM, THD = 1%, 1kHz
Nominālā
izvades jauna Zemfrekvences sk. 60W/8OHM, THD=1%, 70Hz
PASTIPRINĀTĀJS
Ievades jutība/pretestība
400mV/56Kilo omi (AUX)
S/N attiecība (analogā ievade)
65 dB
Atdalīšana (1kHz)
65 dB
FREKVENCES Analogā ievade
REAKCIJA Digitālā ievade/48kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
20Hz~20kHz(±3 dB)
iPad
5 V 2.0 A
DOKA JAUDA iPod
5 V 1.0 A
USB
TĪKLS
Galaxy
5 V 1.0 A
A tips
USB 1.1
DC izvade
500mA
Tīkls „Ethernet”
100BASE-TX terminālis
Bezvadu LAN
Iebūvēts
Drošība
WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
WPS(PBC/PIN)
Atbalsta
* S/N attiecība, izkropļojumi, atdalīšana un izmantojamā jutība ir balstītas uz mērījumiem, kas veikti saskaņā ar
AES (Audio inženierijas biedrības) vadlīnijām.
* Tehnisko datu tabulā norādīti nominālie raksturlielumi.
- Samsung Electronics Co., Ltd ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Ierīce neatbalsta tīkla ātrumu, kas mazāks vai vienāds ar 10 Mb/sek.
32
Garantija
IEROBEŽOTA LIETOŠANAS GARANTIJA IERĪCES SĀKOTNĒJAM PIRCĒJAM
Šim SAMSUNG firmas produktam, ja to piegādā un izplata SAMSUNG, pārdod jaunu, oriģinālā iepakojumā un ierīces sākotnējam
pircējam, uz ierobežotu laiku tiek piešķirta SAMSUNG garantija pret ražošanas defektiem materiālos un izgatavošanā:
Viena (1) gada garantija detaļām un ierīces darbībai*.
(*90 dienas, ja atskaņotājs tiek lietots komerciālām vajadzībām).
Šī ierobežotā garantija stājas spēkā ierīces iegādes dienā un ir derīga tikai ierīcēm, kas iegādātas un izmantotas ASV.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, pircējam jāsazinās ar SAMSUNG, lai noskaidrotu problēmu un veiktu servisu. Garantijas servisu
iespējams saņemt tikai no licencēta SAMSUNG servisa centra. Ierīces nogādāšana uz un no servisa centra ir klienta atbildība.
Ja ierobežotā garantijas perioda laikā (skat. augstāk) ierīcei tiks noteikts defekts, SAMSUNG nodrošinās ierīces remontu vai maiņu pēc
savām iespējām bez samaksas kā atrunāts šajā garantijas paziņojumā. Visas nomainītās detaļas vai ierīces ir SAMSUNG īpašums un
tās jāatgriež SAMSUNG kompānijai. Uz nomainītajām detaļām vai ierīcēm attiecas iepriekšējā garantija vai 90 dienu garantija (ilgākā).
SAMSUNG pienākumi attiecībā pret programmatūras produktiem, ko izplata SAMSUNG izmantojot SAMSUNG preču zīmes, ir turpmāk
noteikta lietotāja licences paziņojumā. Cita ražotāja (ne SAMSUNG) aparatūra vai programmatūra, ja tāda ir, tiek piedāvāta lietošanai
kāda tā ir uz šo brīdi. Citi (ne SAMSUNG) ražotāji, piegādātāji, izdevēji un servisa piegādātāji var piedāvāt savas garantijas.
Šī ierobežotā garantija sedz ražošanas defektus, tai skaitā materiālu un apstrādes defektus, kas rodas ierīces normālas un, izņemot
zināmu pakāpi, kas īpaši atrunāta šajā paziņojumā, nekomerciālas izmantošanas rezultātā, un neattiecas uz sekojošu, kas ietver,
bet neaprobežojas tikai ar: bojājumiem, kas rodas sūtīšanas, piegādes vai uzstādīšanas laikā; tādas izmantošanas rezultātā, kam šī
ierīce nav paredzēta; mainītiem ierīces vai sērijas numuriem; kosmētiskajiem bojājumiem vai ierīces ārējo apdari; nelaimes gadījumiem,
ļaunprātīgu izmantošanu, nevērību, uguns nelaimēm, ūdens bojājumiem, zibens vai cita veida dabas parādību nodarītiem bojājumiem;
ierīču, aprīkojuma, sistēmas, pakalpojumu, servisa, ierīces daļu, papildus piederumu, aplikāciju, uzstādījumu, remontdarbu, ārējo kabeļu
vai savienotāju izmantošanu, ko nav licencējis SAMSUNG, vai kas bojā šo ierīci un rada apkopes problēmas; neatbilstošu elektrisko
līniju spriegumu, svārstību un pieplūdu bojājumiem; lietotāja veiktu labojumu un kļūdainas pamācības norādījumu izpildes rezultātā
radušies bojājumiem; tīrīšanas, apkopes un vides bojājumiem kas ir atrunāti un norādīti pamācībā; ierīces pārvietošanas vai atkārtotas
uzstādīšanas izraisītiem bojājumiem; uztveres problēmām un kļūmēm, kas saistītas ar troksni, atbalsi, traucējumiem vai citām signāla
uztveres un pārraides problēmām.
SAMSUNG negarantē netraucētu un nekļūmīgu ierīces darbību.
NAV CITU GARANTIJU, KĀ TIKAI ŠEIT UZSKAITĪTĀS. NAV TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI,
SAISTĪBĀ AR PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM PIRCĒJU MĒRĶIM VAI KOMERCDARBĪBAI, TAJĀ SKAITĀ PĒC GARANTIJAS TERMIŅA
BEIGĀM; NAV PIEMĒROJAMA NE TIEŠA, NE NETIEŠA GARANTIJA, SAMSUNG NAV SAISTOŠI SOLĪJUMI, KO KĀDA PERSONA,
FIRMA VAI KORPORĀCIJA SNIEGUSI ATTIECĪBĀ UZ ŠO PRODUKTU. SAMSUNG NEVAR UZŅEMTIES ATBILDĪBU PAR ZAUDĒTIEM
IEŅĒMUMIEM UN PEĻŅU, ZAUDĒTĀM IESPĒJĀM IZMANTOT IETAUPĪJUMUS VAI CITUS LABUMUS, VAI JEBKĀDIEM CITIEM
TĪŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO PRECES LIETOŠANAS, ĻAUNPRĀTĪGAS LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS
TO LIETOT, NEATKARĪGI NO TIESĪBU TEORIJAS, UZ KURU ŠĪ PRASĪBA PAMATOTA UN PAT JA SAMSUNG IR BRĪDINĀTS PAR
ŠĀDIEM ZAUDĒJUMIEM. PRECES APMAIŅA VAI JEBKĀDA ATLĪDZĪBA PAR BOJĀJUMIEM NEVAR BŪT LIELĀKA PAR PRECES
PĀRDOŠANAS CENU. NEIZSLĒDZOT IEPRIEKŠMINĒTO, PIRCĒJS UZŅEMAS VISUS RISKUS UN ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM,
BOJĀJUMIEM, KAITĒJUMU PIRCĒJAM VAI VIŅA ĪPAŠUMAM, KĀ ARĪ CITIEM UN CITU ĪPAŠUMAM ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS,
NESPĒJAS LIETOT VAI NEPAREIZAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, JA ŠIE ZAUDĒJUMI NAV RADUŠIES TIEŠAS SAMSUNG
NOLAIDĪBAS DĒĻ. ŠĪ GARANTIJA ATTIECAS TIKAI UZ PRECES SĀKOTNĒJO PIRCĒJU, TĀS IR EKSKLUZĪVAS TIESĪBAS,
KAS NAV NODODAMAS TĀLĀK.
Dažas valstis nepieļauj garantijas laika ierobežojumus, kā arī nejaušu vai tīšu zaudējumu ierobežošanu, tādēļ iepriekš minēti
ierobežojumi un izņēmumi var nebūt attiecināmi uz Jūsu valsti. Šī garantija Jums sniedz konkrētas juridiskās tiesības, un Jums var būt
arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts, kurā iegādājaties preci.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.
Atklātā pirmkoda paziņojums
Lai uzdotu jautājumus vai uzzinātu vairāk par atklāto pirmkodu, lūdzu sazinieties ar SAMSUNG,
izmantojot e-pastu ([email protected]).
• Šī ierīce izmanto dažas programmas, ko izplata „Independent JPEG Group”.
FLAC dekodētājs, Autortiesības (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
pieder Džošam Koalsonam
Pirmkoda un bināro modeļu tālāka izplatīšana un izmantošana, ar vai bez pārveidnēm, ir atļautas,
tikai ja izpildītas zemāk minētās prasības:
- Pirmkoda tālākai izplatīšanai jāsatur augstāk minētās autortiesības, nosacījumu saraksts
un sekojoša atsaukšana.
- Bināro modeļu tālākai izplatīšanai dokumentos un/vai citos līdz ar izplatīšanu izsniegtos materiālos
jāsatur augstāk minētās autortiesības, nosacījumu saraksts un sekojoša atsaukšana.
- Ne „Xiph.org Foundation” kompānijas nosaukums, ne tās atbalstītāju nosaukumi nedrīkst tikt izmantoti,
lai reklamētu produktu, kas radīts izmantojot šo programmatūru, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
ŠO PROGRAMMATŪRU AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZAUTORI PIEDĀVĀ PROGRAMMATŪRU,
KĀDA TĀ IR UN ATSAUC JEBKĀDAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, KAS IETVER,
BET NEAPROBEŽOJAS TIKAI AR, IENESĪBU UN PIEMĒROJUMU KONKRĒTAM MĒRĶIM.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ KOMPĀNIJA VAI LĪDZAUTORI NAV SAUCAMI PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDIEM
IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, TIEŠIEM VAI ĪPAŠIEM BOJĀJUMIEM (TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES
TIKAI AR AIZVIETOTĀJPAKALPOJUMU VAI PREČU SAGĀDI, VEIKTSPĒJAS, DATU VAI PEĻŅAS
ZAUDĒJUMIEM VAI BIZNESA ZAUDĒJUMIEM) LAI KĀ ARĪ TIE TIKTU IZRAISĪTI UN UZ JEBKĀDAS
ATBILDĪBAS PAMATA, PIEMĒRAM, PĒC VIENOŠANĀS, NOTEIKTĀM SAISTĪBĀM VAI PĀRKĀPUMIEM
(TAI SKAITĀ NOLAIDĪBA VAI KĀ CITĀDI), KAS RADUŠIES LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU,
JA LIETOTĀJS TICIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDIEM IESPĒJAMIEM BOJĀJUMIEM.”
Ogg/Vorbis dekodētājs, Autortiesības (c) 2002, „Xiph.org Foundation”
Pirmkoda un bināro modeļu tālāizplatīšana un izmantošana, ar vai bez pārveidnēm, ir atļautas, tikai ja
izpildītas zemāk minētās prasības:
- Pirmkoda tālākai izplatīšanai jāsatur augstāk minētās autortiesības, nosacījumu saraksts un
sekojoša atsaukšana.
- Bināro modeļu tālākai izplatīšanai dokumentos un/vai citos līdz ar izplatīšanu izsniegtos materiālos
jāsatur augstāk minētās autortiesības un, nosacījumu saraksts un sekojoša atsaukšana.
- Ne „Xiph.org Foundation” kompānijas nosaukums, ne tās atbalstītāju nosaukumi nedrīkst tikt izmantoti,
lai reklamētu produktu, kas radīts izmantojot šo programmatūru, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
ŠO PROGRAMMATŪRU AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZAUTORI PIEDĀVĀ PROGRAMMATŪRU,
KĀDA TĀ IR UZ ŠO BRĪDI UN ATSAUC JEBKĀDAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS,
KAS IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS TIKAI AR, IENESĪBU UN PIEMĒROJUMU KONKRĒTAM MĒRĶIM.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ KOMPĀNIJA VAI LĪDZAUTORI NAV SAUCAMI PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDIEM
IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, TIEŠIEM VAI ĪPAŠIEM BOJĀJUMIEM (TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES
TIKAI AR AIZVIETOTĀJPAKALPOJUMU VAI PREČU SAGĀDI, VEIKTSPĒJAS, DATU VAI PEĻŅAS
ZAUDĒJUMIEM VAI BIZNESA ZAUDĒJUMIEM) LAI KĀ ARĪ TIE TIKTU IZRAISĪTI UN UZ JEBKĀDAS
ATBILDĪBAS PAMATA, PIEMĒRAM, PĒC VIENOŠANĀS, NOTEIKTĀM SAISTĪBĀM VAI PĀRKĀPUMIEM
(TAI SKAITĀ NOLAIDĪBA VAI KĀ CITĀDI), KAS RADUSIES LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU,
JA LIETOTĀJS TICIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDIEM IESPĒJAMIEM BOJĀJUMIEM.”
SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija
Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu
apkalpošanas centru.
Valsts
Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis
Tīmekļa vietne
Latvijas Republika
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement