Samsung HW-D450 Owner's manual

Samsung HW-D450 Owner's manual
HW-D450
HW-D451
„Crystal Surround Air Track“
(Aktīvā akustiskā sistēma)
Lietošanas pamācība
Iztēlojies iespējas
Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG produktu.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register
Īpašības
Aktīvā akustiskā sistēma
Šo ierīci raksturo aktīvā skaļruņu sistēma, kas nodrošina augstas kvalitātes skaņu.
Ierīcei nav nepieciešami nekādi satelīta skaļruņi vai skaļruņu kabeļi, kas parasti ir vajadzīgi telpiskās skaņas sistēmām.
Daudzfunkciju tālvadības pults
Komplektā iekļauto tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu televizoru, kas savienots ar šo ierīci.
Tālvadības pultij ir „karstais” taustiņš, kas ļauj veikt dažādas darbības.
Jūs varat noregulēt skaļumu, pārslēgt kanālu vai personalizēt TV navigācijas izvēlni, izmantojot šo daudzfunkciju tālvadības
pulti.
Īpašais skaņas režīms
Jūs varat izvēlēties starp septiņiem dažādiem telpiskās skaņas režīmiem: (NEWS (Ziņas), DRAMA (Drāma), SPORTS (Sports),
GAME (Spēles), CINEMA (Kino), MUSIC (Mūzika) un PASS (Sākotnējais skaņas režīms). Jūsu izvēle ir atkarīga no tā, kādu
skaņas avota veidu vēlaties klausīties.
Savietojamība ar dažādām audio tehnoloģijām
Šī ierīce izmanto dekodētājus, kas savietojami ar „ Dolby Digital”, DTS („Digital Theater Systems”) un SFE („Sound Field
Effect”).
−
„Dolby Digital” skaņa
Šis ir standarta audio signāla formāts, kas tiek izmantots DVD un citās digitālajās multividēs.
Lai radītu daudz reālistiskāku skaņas efektu, šī telpiskās skaņas tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes
audio signālu līdz pat 5.1 atsevišķiem kanāliem.
−
DTS („Digital Theater Systems”) skaņa
DTS nodrošina 5.1 kanālu digitālā audio signālu gan mūzikai, gan filmām un izmanto mazāku saspiešanas
pakāpi nekā „Dolby Digital”, tādējādi radot bagātīgāku skaņu.
Bezvadu zemfrekvences skaļrunis
SAMSUNG bezvadu modulis ir ļāvis atbrīvoties no kabeļiem starp galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni.
Tā vietā zemfrekvences skaļrunis ir pievienots kompaktam bezvadu modulim, kas komunicē ar galveno ierīci.
„3D Depth Sound” funkcija
„3D Depth Sound” funkcija piešķir skaņai papildu dziļumu un piesātinājumu.
2
LV
KOMPLEKTĀCIJA
Pārbaudiet, vai zemāk redzamie piederumi ir iekļauti komplektā.
Optiskais kabelis
Audio kabelis
POWER
TV POWER
Lietošanas pamācība
(Zemfrekvenču skaļruņa strāvas
kabelis 1EA)
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
(Lielais)
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
(Mazais)
(Audio kabelim 1EA)
Sienas stiprinājums
Tālvadības pults /
Baterijas (AAA izmērs)
Toroidālā ferīta skava
(Liela : 3301-000144)
(Maza : 3301-001068)
▪ Patiesais papildu piederumu izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
3
Drošības informācija
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU.
IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu,
kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu
vai personīgus savainojumus.
Šis simbols norāda uz svarīgām
instrukcijām, kas attiecas uz šo
izstrādājumu.
BRĪDINĀJUMS : Lai mazinātu uguns vai elektriskā strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
PIESARDZĪBA : LAI IZSARGĀTOS NO ELEKTRISKA TRIECIENA, SAVIENOJIET SPRAUDŅA PLATO GALU AR PLATO SPRAUGU,
IEVIETOJOT TO LĪDZ GALAM.
oŠo ierīci vienmēr jāpieslēdz maiņstrāvas kontaktligzdai ar aizsardzības zemējuma savienojumu.
o Lai atvienotu ierīci no strāvas padeves, no kontaktligzdas ir jāatvieno spraudnis, tāpēc tam jābūt viegli pārvaldāmam.
PIESARDZĪBA
oIerīci nedrīkst pakļaut šķidruma pilieniem vai šļakatām, un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas pildīti ar
šķidrumu, piemēram, vāzes.
o Kontaktligzda tiek izmantota, lai atvienotu ierīci, tādēļ tai vienmēr jābūt brīvi pieejamai.
Galvenā strāvas padeves spraudņa pieslēgšana (tikai Apvienotajā Karalistē)
SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Šīs iekārtas strāvas padeve ir aprīkota ar veidnes tipa spraudni, kurā iestrādāts drošinātājs. Drošinātāja vērtība ir norādīta kontaktdakšas
virspusē, un, ja to nepieciešams nomainīt, ir jāizmanto BS1362 apstiprināts tāda paša nomināla drošinātājs.
Nekad neizmantojiet spraudni bez drošinātāja pārsega. Ja pārsegs ir noņemams un ir nepieciešama drošinātāja pārsega nomaiņa, tad tam
jābūt tādā pašā krāsā kā drošinātājs, kas ievietots kontaktdakšā. Nomaiņas pārsegi ir pieejami pie izplatītāja.
Ja ierīces spraudnis nav piemērots tiem strāvas avotiem, kas atrodas jūsu mājās, vai arī kabelis nav pietiekami garš, lai aizsniegtu strāvas
avotu, jums jāiegādājas piemērots drošs pievada pagarinājums vai arī jālūdz palīdzība izplatītājiem.
Ja tomēr vienīgā iespēja ir nogriezt spraudni, tad noņemiet drošinātāju un nododiet spraudni atkritumos drošā veidā. Nesavienojiet spraudni ar
kontaktligzdu, jo pastāv elektriskā strāvas trieciena risks no atsegtiem vadiem.
Nekad nemēģiniet kontaktligzdā ievietot atsegtus vadus. Spraudnis un drošinātājs ir jāizmanto vienmēr.
58#4ă)+
Vadi strāvas pievadā ir krāsaini saskaņā ar šādu kodu – ZILS = NEITRĀLI BRŪNS = ZEMSPRIEGUMA.
Tā kā šīs krāsas var nesakrist ar krāsainajiem marķējumiem, kas nosaka spraudņa terminālus, rīkojieties sekojoši.
Vads ZILĀ krāsā ir jāpieslēdz terminālim, kas marķēts ar burtu N vai ir ZILĀ vai MELNĀ krāsā.
Vads BRŪNĀ krāsā ir jāpieslēdz terminālim, kas marķēts ar burtu L vai ir BRŪNĀ vai SARKANĀ krāsā.
BRĪDINĀJUMS : NEPIEVIENOJIET IEZEMĒTAM TERMINĀLIM VADU, KAS APZĪMĒTS AR BURTU E VAI IEZEMĒJUMA SIMBOLU
, KĀ ARĪ ZAĻU VAI ZAĻU UN DZELTENU VADU.
Svarīgi drošības norādījumi
Pirms ierīces ekspluatēšanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Ievērojiet visus sekojošos drošības norādījumus. Glabājiet tos ērtā vietā, lai vajadzības
gadījumā varētu tajos ielūkoties atkārtoti.
1) Izlasiet šos norādījumus.
10) Sargājiet strāvas padeves kabeli, lai tam nestaigātu pāri vai
nesaspiestu to, īpaši pie kontaktdakšas, pagarinātājiem un vietās,
2) Saglabājiet šos norādījumus.
kur tas pievienots ierīcei.
3) Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
11) Lietojiet tikai tādas piesaistes/piederumus,
4) Sekojiet visiem norādījumiem.
kādus norādījis ražotājs.
5) Nelietojiet šo ierīci pie ūdens.
12) Lietojiet tikai tādus ratiņus, statīvu, trijkāji,
atbalstu vai galdiņu, kādu norādījis ražotājs
6) Slaukiet ierīci tikai ar sausu drāniņu.
vai kāds pārdots kopā ar ierīci. Ja lietojat
7) Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci,
ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci
ievērojot ražotāja norādījumus.
kopā ar tiem, lai ierīce nenokristu.
8) Nelietojiet ierīci pie siltuma avotiem, piem., radiatoriem,
siltuma regulatoriem, krāsnīm vai citām ierīcēm
(ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9) Neizjauciet polarizētas vai iezemētas kontaktdakšas. Polarizētai
kontaktdakšai ir divi kontakti, no kuriem viens ir platāks par otru.
Iezemētai kontaktdakšai ir divi kontakti un iezemēšanas atzars.
Platākais kontakts vai trešais zars ir domāti jūsu drošībai. Ja ierīces
kontaktdakša neatbilst jūsu maiņstrāvas kontaktligzdai, konsultējieties
ar elektriķi, lai novecojušo nomainītu.
4
13) Negaisa laikā vai tad, ja ilgstoši to nelietojat atvienojiet ierīci no
barošanas.
14) Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam personālam.
Apkope nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta,
piem., ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, pār ierīci
izlijis ūdens vai tajā iekrituši kādi priekšmeti, ierīce ekspluatēta lietū
vai mitrumā, ierīce nedarbojas ierastajā kārtībā vai tikusi nomesta.
LV
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
2.7 collas
3.9 collas
3.9 collas
3.9 collas
Nodrošiniet, lai maiņstrāvas padeve jūsu mājās atbilstu identifikācijas uzlīmei, kas atrodas ierīces aizmugurē. Uzstādiet ierīci horizontāli uz
atbilstošas pamatnes (mēbelēm), lai ap to tiktu nodrošināta pietiekama ventilācija (3~4 collas). Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav
aizklātas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var uzkarst. Šī ierīce paredzēta ilgstošai lietošanai. Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas padeves, atslēdziet spraudni no rozetes, it īpaši, ja ierīci neizmantosiet ilgāku laika periodu.
Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas
rozetes. Sprieguma augstākā pakāpe zibens laikā var bojāt iekārtu.
Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem karstuma avotiem.
Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.
Phones
Sargājiet iekārtu no mitruma, pārmērīga karstuma (piem.,
kamīna) un aprīkojuma ar spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku.
Ja ierīcei ir darbības traucējumi, atvienojiet to no maiņstrāvas padeves.
Šis produkts nav paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Izmantojiet to tikai
personīgām vajadzībām.
Ja ierīce vai disks tiek uzglabāti zemās temperatūrās, var rasties
kondensāts. Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms lietošanas pagaidiet
aptuveni 2 stundas, līdz iekārta sasniedz istabas temperatūru.
Šajā produktā izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas,
kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem.
5
Saturs
2
3
Īpašības
Komplektācija
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
4
5
Drošības brīdinājumi
Piesardzības pasākumi
UZSĀKOT DARBU
7
Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
APRAKSTI
8
9
Priekšējais panelis
Aizmugurējais panelis
TĀLVADĪBAS PULTS
10
Tālvadības pults pārskats
SAVIENOJUMI
11
12
13
15
Sienas stiprinājuma uzstādīšana
Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana
Toroidālā ferīta skavas pievienošana zemfrekvenču
skaļruņa strāvas padeves kabelim
Toroidālā ferīta uzstādīšana zemfrekvenču skaļrunim
Ferīta skavas uzstādīšana audio kabelim
„iPod/iPhone” lietošana ar bezvadu savienojuma
spraudni, kas paredzēts „iPod/iPhone” (tiek pārdots
atsevišķi (HT-WDC10))
„Crystal Surround Air Track” pievienošana
16
18
19
Pamatfunkcijas
Papildu funkcijas
Programmatūras atjaunināšana
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
20
Problēmu novēršana
17
18
21
Tehniskie dati
ĪPAŠĪBAS
2
4
7
8
10
11
FUNKCIJAS
14
PIELIKUMS
6
13
13
14
LV
Uzsākot darbu
PIRMS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LASĪŠANAS
Iepazīstieties ar zemāk redzamajiem terminiem.
Pamācībā lietotās ikonas
Termins
● UZSĀKOT DARBU
Ikona
Skaidrojums
Piesardzība Gadījumos, ja funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
Piezīme
Padomi vai instrukcijas, kas palīdz katrai funkcijai darboties.
Par šīs lietošanas pamācības izmantošanu
1) Pirms šī produkta izmantošanas, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar drošības norādījumiem (skatīt
4. lpp.).
2) Ja rodas problēmas, skatiet nodaļu „Problēmu novēršana” (20. lpp.).
Autortiesības
©2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd”.
Visas tiesības ir rezervētas; Šīs lietošanas pamācības vai tās daļu pavairošana vai kopēšana bez
iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
7
Apraksti
PRIEKŠĒJAIS PANELIS
1
5
4
3
2
EKRĀNS
Attēlo aktīvo režīmu.
IESLĒGŠANAS
TAUSTIŅŠ
Ieslēdz vai izslēdz „Crystal Surround Air Track”.
SKAĻUMS +/-
Regulē skaļuma līmeni.
TELPISKĀS
SKAŅAS REŽĪMS
Ļauj izvēlēties telpiskās skaņas režīmu:
NEWS (Ziņas), DRAMA (Drāma), SPORTS (Sports), GAME (Spēles),
CINEMA (Kino), MUSIC (Mūzika) un PASS (Sākotnējais skaņas režīms).
AUDIO IEEJAS
IZVĒLE
Ļauj izvēlēties starp optisko un audio pieslēgvietām.
▪ Pēc ieslēgšanas sekos 4 līdz 5 sekunžu ilga pauze, pirms ierīce spēs atskaņot audio
signālu.
8
LV
AIZMUGURĒJAIS PANELIS
ONLY FOR UPDATE
● APRAKSTI
1
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN
2
4
1
USB PIESLĒGVIETA
Šīs ierīces programmatūru iespējams atjaunināt, izmantojot USB
pieslēgvietu.
STRĀVAS PADEVES
KABELIS
Iespraudiet strāvas padeves kabeli maiņstrāvas sienas rozetē.
AUDIO IEEJAS
PIESLĒGVIETA
Pievienojiet ārējās ierīces ar analogo savienojumu.
DIGITĀLĀ AUDIO
IEEJAS
PIESLĒGVIETAS
Pievienojiet ārējās ierīces ar digitālo (optisko) savienojumu.
▪ Atvienojot strāvas kabeli no sienas rozetes, pieturiet kontaktu.
Neraujiet kabeli.
▪ Nepievienojiet šo ierīci vai citas sastāvdaļas strāvai, kamēr nav veikti visi savienojumi starp
sastāvdaļām.
9
Tālvadības pults
TĀLVADĪBAS PULTS PĀRSKATS
POWER (Ieslēgšanas/
izslēgšanas) taustiņš
Ieslēdz vai izslēdz „Crystal
Surround Air Track”.
POWER
TV INFO taustiņš
Lietojiet šo, lai iegūtu TV
kanālu informāciju.
TV CHANNEL (TV kanāls)
Veic pārslēgšanu starp
pieejamajiem TV kanāliem.
TV INFO
VOLUME (Skaļums)
Noregulē ierīces skaļuma
līmeni.
VOL
MUTE (Skaņas izslēgšana)
Noņem ierīcei skaņu. Nospiediet
atkārtoti, lai atjaunotu sākotnējo
skaņas līmeni.
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
3D SOUND (3D skaņa)
Ar šīs funkcijas palīdzību var radīt
dziļāku un piesātinātāku skaņu.
SMART VOLUME
(Skaļuma pielāgošana)
Pielāgo un stabilizē skaļumu
straujas skaņas līmeņa maiņas
gadījumā.
TV POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV POWER (TV Ieslēgšanas/
izslēgšanas) taustiņš
Ieslēdz vai izslēdz TV.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC (Gaismas
regulēšana pārslēgs)
Jūs varat kontrolēt ekrāna gaišumu.
Šo funkciju var izmantot, lai baudītu
„Dolby Digital” skaņu, naktī skatoties
filmas ar pazeminātu skaļuma līmeni
(Standard, MAX, MIN).
SOUND MODE (Skaņas režīms)
Ļauj izvēlēties starp vairākiem
telpiskās skaņas režīmiem:
NEWS (Ziņas), DRAMA (Drāma),
SPORTS (Sports), GAME (Spēles),
CINEMA (Kino), MUSIC (Mūzika) un
PASS (Sākotnējais skaņas režīms).
INPUT SELECT (Ievades izvēle)
Ļauj izvēlēties starp digitālo (optisko),
audio vai W.iPod pieslēgvietu.
AUTO POWER (Automātiskā
barošana)
Veic „Air Track” sinhronizēšanu
caur optisko savienojumu, lai
ierīce ieslēgtos automātiski,
kad tiek ieslēgts TV.
Anynet+, AUDIO (NOT
AVAILABLE ) (NAV PIEEJAMS)
Šis taustiņš nav darboties spējīgs.
Ja jūs to nospiedīsiet, tad galvenajā
ierīcē parādīsies uzraksts
„NAV PIEEJAMS”.
S/W LEVEL , AV SYNC
(Z/F skaļruņa līmenis,
Audio/Video sinhronizācija)
Ļauj pielāgot zemfrekvenču skaļruņa
jaudas līmeni. Lietojiet, lai palīdzētu
sinhronizēt video signālu audio
signālam, kad ierīce pieslēgta
digitālajam TV.
▪ Tālvadības pults var darboties tikai ar SAMSUNG izgatavotu TV.
▪ Tālvadības pults var nedarboties, atkarībā no jūsu izmantotā televizora modeļa.
Šādā gadījumā veiciet TV vadību, izmantojot citu TV tālvadības pulti.
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
1. Paceliet uz augšu vāciņu
tālvadības pults aizmugurē,
kā norādīts attēlā.
2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas.
Pārliecinieties, ka bateriju „+” un „-” gali
atbilst diagrammai bateriju nodalījumā.
3. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.
Pieņemot, ka TV tiek
izmantots standarta veidā,
bateriju kalpošanas ilgums
ir aptuveni viens gads.
Tālvadības pults darbības diapazons
Tālvadības pulti var izmantot līdz aptuveni 23 pēdu (7 metru) attālumā, taisnā līnijā. Ar to var
darboties arī horizontālā leņķī līdz 30° no tālvadības pults sensora.
10
LV
Savienojumi
SIENAS STIPRINĀJUMA UZSTĀDĪŠANA
Sienas stiprinājumu var izmantot, lai šo iekārtu piestiprinātu pie sienas.
1. Novietojiet sienas stiprinājumu uz sienas virsmas
un piestipriniet to ar divām skrūvēm (komplektā nav
iekļautas).
2. Ievietojiet ierīci atbilstošajās sienas paliktņa vietās. Lai
veiktu drošu uzstādīšanu, pārbaudiet, vai montāžas
kniedes ir stingri ievietotas atverēs.
1
2
3. Šādi izskatās pabeigta sienas piestiprināmā paliktņa
uzstādīšana.
5 cm vai vairāk
▪ Nemēģiniet karāties pie uzstādītās ierīces vai kā citādi to bojāt.
▪ Nostipriniet ierīci cieši pie sienas, lai tā nenokristu. Ja ierīce nokrīt, tā var tikt bojāta var
izraisīt savainojumus.
▪ Kad ierīce ir uzstādīta pie sienas, parūpējieties, lai bērni nevarētu pavilkt nevienu no
savienojuma kabeļiem, jo tas varētu likt ierīcei nokrist.
▪ Lai ierīce optimāli darbotos, ja tā ir piestiprināta pie sienas, skaļruņu sistēmai jāatrodas
vismaz 5 cm attālumā no televizora.
11
● SAVIENOJUMI
Drošības norādījumi
o Uzstādiet ierīci tikai uz vertikālas sienas.
o Uzstādot ierīci, izvairieties no augstas temperatūras vai mitruma, kā arī no tādas sienas, kas nevar noturēt
ierīces svaru.
o Pārbaudiet sienas stiprību. Ja tā ir nepietiekama ierīces uzstādīšanai, nostipriniet to pirms uzstādīšanas.
o Pārbaudiet sienas materiālu. Ja siena ir veidota no reģipša karkasa, marmora vai metāla plāksnēm,
iegādājieties un lietojiet piemērotas stiprinājumu skrūves.
o Kabeļus, kas paredzēti ārējo iekārtu pievienošanai, ir jāpieslēdz iekārtai pirms uzstādīšanas.
o Pārliecinieties, ka esat izslēguši un atvienojuši ierīci no strāvas pirms uzstādīšanas, lai izvairītos no
elektriskās strāvas trieciena.
BEZVADU ZEMFREKVENCES SKAĻRUŅA PIEVIENOŠANA
Zemfrekvences skaļruņa sasaistes ID ir iestatīts rūpnīcā, un, ieslēdzot galveno ierīci un apakšierīci, bezvadu
sasaistei vajadzētu notikt automātiski. Ja, ieslēdzot galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni, sasaistes
indikators neiedegas, lūdzu, iestatiet ID, veicot sekojošās darbības:
1. Pieslēdziet galvenās ierīces un zemfrekvences skaļruņa strāvas vadus maiņstrāvas padevei.
2. Ar mazu, smailu priekšmetu 3 sekundes turiet nospiestu ID SET taustiņu zemfrekvences skaļruņa
aizmugurē.
t STANDBY (Gaidīšanas) indikators tiek izslēgts, un strauji sāk mirgot LINK (Sasaistes) indikators (zils LED).
STANDBY
LINK
3. Kamēr galvenā ierīce ir izslēgta (STANDBY režīms), turiet
nospiestu MUTE taustiņu uz tālvadības pults 5 sekundes.
INFO
POWER
POWER
VOL/CONTROL
MENU
VOL
4. Uz galvenās ierīces iedegas skaļuma līmeņa indikators, un tad
notiek atgriešanās STANDBY (Gaidīšanas) režīmā.
o Tagad galvenā ierīce un zemfrekvences skaļrunis ir sasaistīti (savienoti).
o Sasaistes indikators (zilais LED) uz zemfrekvences skaļruņa ir
ieslēgts.
o Jūs varat iegūt labāku skaņas kvalitāti no bezvadu zemfrekvences
skaļruņa, izvēloties kādu no telpiskās skaņas režīmiem.
VOL
SOUND
MODE
EXIT
TV CH
DRC
AUTO
POWER
SPK CONTROL
DRC
MUTE
AUTO
TV
CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
POWER
INPUT
MUTE
SELECT TV CH
O/A
S/W
INPUT
LEVEL
S/W LEVEL AV SYNC
DIMMER
AH59-02330A
MUTE
TV INFO
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
INFO
S.VOL
TOOLS
TV INFO
S.VOL
VOL/CONTROL
DIMMER
EXIT
TV TV
POWER
POWER
AUTO
POWER
HDMI
SOUND
MODE
AUDIO
AV SYNC
O/A
INPUT
3D
SOUND
S.VOL
S.VOL
SOUND
MODE
DRC
AV SYNC
DIMMER
INPUT
SELECT
AUTO
▪ Pirms ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas pārliecinieties, ka barošana ir izslēgta, un
▪
▪
▪
▪
atvienojiet strāvas vadu.
Ja galvenā ierīce tiek izslēgta, bezvadu zemfrekvences skaļrunis atrodas „Standby” (Gaidīšanas)
režīmā un augšpusē mirgo 30 sekundes STANDBY LED (Gaidīšanas LED) indikators.
Ja sistēmas tuvumā izmantojat tādas ierīces kā mikroviļņu krāsni, bezvadu LAN karti,
„Bluetooth” aprīkojumu vai jebkādu citu ierīci, kas izmanto to pašu frekvenci 5.2 GHz vai 5.8 GHz,
traucējumu dēļ var būt skaņas pārrāvumi.
Radioviļņu pārraidīšanas attālums ir aptuveni 10m, bet tas var atšķirties atkarībā no darbības
vides. Ja starp galveno ierīci un bezvadu uztveršanas moduli atrodas dzelzsbetona vai
metāliskas sienas, sistēma var nedarboties vispār, jo radioviļņi nevar izkļūt cauri metālam.
Ja galvenā ierīce neveido bezvadu savienojumu, atkārtojiet 1.-4. darbību, lai vēlreiz mēģinātu
savienot galveno ierīci un bezvadu zemfrekvences skaļruni.
▪ Zemfrekvences skaļrunī ir iebūvēta bezvadu uztveršanas antena. Nepieļaujiet ūdens un cita
veida mitruma iedarbību uz iekārtu.
▪ Lai iegūtu optimālu skaņas kvalitāti, pārliecinieties, ka telpā ap bezvadu zemfrekvences
skaļruni nav šķēršļu.
12
LV
TOROIDĀLĀ FERĪTA SKAVAS PIEVIENOŠANA ZEMFREKVENČU
SKAĻRUŅA STRĀVAS PADEVES KABELIM
Ja pievienosiet toroidālo ferīta skavu zemfrekvenču skaļruņa strāvas padeves
kabelim, tas pasargās no radio signālu traucējumiem.
● SAVIENOJUMI
1. Pavelciet aiz toroidālās ferīta skavas fiksējošās cilpiņas
un atveriet to.
2. Aptiniet trīs cilpas ap zemfrekvenču skaļruņa strāvas
padeves kabeli.
3. Pievienojiet toroidālo ferīta skavu zemfrekvenču skaļruņa strāvas
padeves kabelim kā parādīts attēlā un piespiediet, līdz dzirdat klikšķi.
TOROIDĀLĀ FERĪTA UZSTĀDĪŠANA ZEMFREKVENČU SKAĻRUNIM
Pavelciet uz augšu, lai atbrīvotu aizslēgu un atvērtu skavu.
Aizveriet aizslēgu.
Aptiniet strāvas padeves kabeli divas reizes
(Sāciet uztīšanu 5-10cm attālumā no slēdža)
FERĪTA SKAVAS UZSTĀDĪŠANA AUDIO KABELIM
Pavelciet uz augšu, lai atbrīvotu aizslēgu un atvērtu skavu.
Aizveriet aizslēgu.
Ievietojiet audio kabeli atvērtajā skavā.
13
IPOD/IPHONE LIETOŠANA AR BEZVADU SAVIENOJUMA SPRAUDNI,
KAS PAREDZĒTS IPOD/IPHONE (tiek pārdots atsevišķi (HT-WDC10))
Jūs varat baudīt lielisku skaņas sistēmas mūzikas kvalitāti, nosūtot iPod/iPhone audio signālu pa bezvadu
raidītāju. Lai savienotu galveno ierīci ar bezvadu raidītāju, jāiestata ID, laikā, kad abas ierīces – galvenā ierīce
un bezvadu raidītājs – ir ieslēgtas.
Ieslēdziet galveno ierīci un pievienojiet „iPod/iPhone” bezvadu raidītājam.
Nospiediet INPUT SELECT taustiņu uz tālvadības pults un izvēlieties „W iPod” režīmu.
„INPUT SELECT” režīms galvenajā ierīcē parādīsies sekojoši.
Atkārtoti nospiediet DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ „W iPod” (skatīt 18.lpp.)
Ja „iPod/iPhone” nav savienots ar bezvadu raidītāju, skaņas sistēmas indikators neizslēgsies.
Papildus informāciju par HT-WDC10, meklējiet HT-WDC10’s lietošanas pamācībā.
KĀ SAVIENOT BEZVADU RAIDĪTĀJU AR GALVENO IERĪCI
Iestatiet zemfrekvenču skaļruņa ID pirms raidītāja ID.
1. Izslēdziet mājas kinozāles sistēmu (HW-D450, HW-D451).
2. 5 sekundes uz tālvadības pults turiet nospiestu 3D SOUND taustiņu.
Vienu reizi iemirgosies gaidīšanas režīma gaismiņa HW-D450,
HW-D451 ierīcēm.
3. Pievienojiet „iPod/iPhone” bezvadu raidītājam.
4. Ieslēdziet „iPod/iPhone” ierīci. 5 sekundes turiet nospiestu „iD SET”
taustiņu bezvadu raidītāja aizmugurē. Bezvadu raidītāja
savienojuma gaismiņa iemirgosies.
5. Ieslēdziet savu mājas kinozāli (pārliecinieties, ka bezvadu raidītāja
savienojuma LED ir ON pozīcijā). Lai klausītos „iPod/iPhone”,
izmantojot mājas kinozāli, izvēlieties iPod režīmu mājas kinozāles izvēlnē.
t Jūs varat iestatīt„iPod/iPhone” skaļumu ar skaļuma diskveida
taustiņu vai skaļuma līmeņa regulatoru.
t Kad „iPod/iPhone” ir izslēgts vai atrodas enerģijas taupīšanas
režīmā, bezvadu raidītājs atrodas miega režīmā („Sleep Mode”).
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Ja lietojat galveno ierīci netālu no bezvadu ierīcēm, piem., portatīvā datora, pieejas punkta vai
WiFi, pie šo ierīču svārstībām iespējama darbības kļūda.
▪ Nelietojiet vienlaicīgi zemfrekvences skaļruni un iPod/iPhone. Ja jūs tos lietojat pārī vienlaicīgi,
iPod/iPhone un zemfrekvenču skaļrunis var nesavienoties ar skaņas sistēmu.
IPOD/IPHONE MODEĻI, KURI IR SADERĪGI AR ŠO IERĪCI
iPod Touch
(1., 2., 3. un 4.
paaudze)
iPod Classic
iPod ar video
iPod Nano
(1., 2., 3., 4., 5.
un 6. paaudze)
iPhone 4
iPhone 3Gs
iPhone 3G
iPhone
▪ Uzraksti „Made for iPod”, un „Made for iPhone” nozīmē, ka
elektroniskais piederums veidots, lai to varētu savienot ar „iPod”
vai „iPhone”, t.i., ražotājs apstiprinājis, ka izstrādātais piederums
atbilst „Apple” standartiem. „Apple” kompānija nav atbildīga par šīs ierīces darbību vai
atbilstību drošības un regulējošajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma
lietošana ar „iPod” vai „iPhone” var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
▪ „iPhone”, „iPod”, „iPod Classic”, „iPod Nano”, un „iPod touch” ir „Apple Inc.” preču zīmes,
kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
▪ Citiem ierīču modeļiem, kas nav uzskaitīti, iespējami traucējumi skaņas kontrolē. Ja augstākminētajos
modeļos vērojama kāda kļūda, lūdzu, atjaunojiet „iPod/iPhone” programmatūru uz jaunāko versiju.
14
LV
„CRYSTAL SURROUND AIR TRACK” PIEVIENOŠANA
Šajā nodaļā izskaidroti divi veidi (digitālais un analogais), kā ierīci pievienot televizoram.
Šī ierīce ir aprīkota ar vienu optisko digitālo pieslēgvietu un vienu audio analogo pieslēgvietu savienošanai ar televizoru.
ONLY FOR UPDATE
● SAVIENOJUMI
AUDIO IN
Audio kabelis (komplektā)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
Balts
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
DIGITAL
AUDIO
IN
vai
1
R
Sarkans
vai
OPTICAL
OUT
Optiskais kabelis
(komplektā)
BD/DVD
atskaņotājs/
dekoderi/spēļu
konsole
AUDIO IN (Audio ieeja)
Savienojiet galvenās ierīces AUDIO IN (Audio ieeju) ar televizora AUDIO OUT (Audio izeju).
Pārliecinieties, vai saskan savienojumu krāsas.
VAI
OPTICAL DIGITAL IN (Digitālā optiskā ieeja) 1,2
. izeju).
Savienojiet galvenās ierīces DIGITAL IN (Digitālo ieeju) ar televizora OPTICAL OUT (Optisko
Nepievienojiet šīs ierīces vai televizora strāvas vadu sienas rozetei, kamēr nav veikti visi savienojumi.
▪ Pirms ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir atslēgta barošanas padeve, un
atvienojiet strāvas vadu.
▪ Šo ierīci var pievienot citiem ārējiem komponentiem (piemēram, DVD atskaņotājam, dekoderiem
utt.). Komplektā iekļauts tikai viens optiskais kabelis.
▪ Ja jūs izvēlaties "ANALOG" režīmu, nepieslēdzot pašu audio kabeli, ierīce automātiski izslēdzas
pēc 20 minūtēm.
▪ Ja TV vai kāda cita ierīce, kas pievienota „Air Track” ar optisko kabeli, ir izslēgta un nav
digitālās ievades, tad pēc 20 minūtēm „Air Track” sistēma izslēgsies (Ja no DIGITAL
AUDIO IN 1 vai 2 ievades signāla nav bijis 20 minūtes, „Air Track” izslēgsies.)
▪ Ja „Air Track” nav savienots ar HT-WDC10 modeli W.iPod režīmā, pēc 20 minūtēm
„Air Track” izslēgsies.
15
Funkcijas
PAMATFUNKCIJAS
POWER
TV POWER
Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet POWER ( ) taustiņu uz priekšējā paneļa
VAI
nospiediet POWER taustiņu uz tālvadības pults.
2. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet POWER ( ) taustiņu uz priekšējā paneļa
VAI
nospiediet POWER taustiņu uz tālvadības pults.
Skaļuma noregulēšana
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni, nospiediet VOLUME +/–
taustiņus uz priekšējā paneļa
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
VAI
nospiediet VOLUME +/– taustiņus uz tālvadības pults.
o Uz priekšējā paneļa displeja tiek attēlotas skaļuma līmeņa skaitliskās
vērtības.
▪ Skaļuma līmenis palielinās vai samazinās, ja nospiežat VOLUME +/–
taustiņus.
▪ Ja vēlaties klausīties skaņu tikai no „Crystal Surround Air Track”, ir
jāatslēdz TV skaļruņi televizora AUDIO SETUP (Audio uzstādījumu)
izvēlnē. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet televizora lietošanas
pamācību.
PAPILDU FUNKCIJAS
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Skaņas izslēgšana
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
Šī funkcija ir noderīga, atbildot uz durvju vai telefona zvanu.
1. Nospiediet MUTE (
) taustiņu uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu.
2. Nospiediet MUTE taustiņu uz tālvadības pults vēlreiz (vai nospiediet
VOLUME +/– taustiņus), lai atjaunotu skaņu.
Ievades režīma izvēle
Jūs varat izvēlēties optisko vai audio ievadi.
Nospiediet O/A INPUT taustiņu uz tālvadības pults vai vairākas reizes
nospiediet INPUT MODE taustiņu uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos starp
digitālo (optisko) vai audio pieslēgvietu.
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
Pieslēgvietas režīms
Ekrānā
Digitālā (optiskā)
pieslēgvieta
DIGI.1
Audio pieslēgvieta
ANALOG
iPod režīms
W.iPod
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
16
DRC
DIGI.2
Īpašā skaņas režīma izmantošana
LV
Jūs varat izvēlēties starp 7 dažādiem telpiskās skaņas režīmiem : NEWS
(Ziņas), DRAMA (Drāma), SPORTS (Sports), GAME (Spēles), CINEMA (Kino),
MUSIC (Mūzika) un PASS (Sākotnējais skaņas režīms). Režīma izvēle ir
atkarīga no materiāla, ko vēlaties baudīt.
Nospiediet SOUND MODE taustiņu uz tālvadības pults vai nospiediet SOUND
FIELD MODE taustiņu uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos telpiskās skaņas režīmu.
Telpiskās
skaņas režīms
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
MUSIC
Izvēlieties MUSIC režīmu, kad atskaņojat mūziku.
NEWS
Izvēlieties NEWS režīmu, kad atskaņojat ziņu avotus.
DRAMA
Izvēlieties DRAMA režīmu, kad atskaņojat drāmas ainas.
CINEMA
Izvēlieties CINEMA režīmu, kad skatāties filmas.
SPORTS
Izvēlieties SPORTS režīmu, kad skatāties sporta pārraides.
GAME
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
VOL/CONTROL
S.VOL
INPUT
TV CH
SELECT
MUTE
TV INFO
VOL
VOL/CONTROL
TV CH
INPUT
SELECT
MUTE
S.VOL
AUTO
POWER
DIMMER AUTO DRC
POWER
O/A
INPUT
DIMMER
SOUND
EXIT
MODE
3D
SOUND
INFO
TV
CH
MUTE
SOUND HDMI
S/W
SPK CONTROL
MODE
LEVEL
DIMMER
S/W LEVELDRCAV SYNC
S.VOL
AV SYNC
AUDIO
DRC
AUTO
POWER
SPK CONTROL
O/A
S/W
INPUT
LEVEL
HDMI
SOUND
MODE
DRC
Izvēlieties GAME režīmu, kad spēlējat videospēlēs.
AUTO POWER LINK (Automātiskās barošanas
sasaistes) funkcijas izmantošana
AUTO
POWER
S/W LEVEL DIMMER
AV SYNC
S.VOL
AH59-02330A
Izvēlieties PASS režīmu, ja vēlaties dzirdēt oriģinālo skaņu.
EXIT
TV POWER
MENU
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
„Crystal Surround Air Track” automātiski ieslēdzas, kad tiek ieslēgts TV vai jebkura
cita ierīce, kas pievienota „Air Track” ar optiskā kabeļa palīdzību.
Nospiediet AUTO POWER taustiņu uz tālvadības pults.
o „Auto power link” (Automātiskā barošanas sasaistes) funkcija tiek ieslēgta/
izslēgta katru reizi, kad nospiežat AUTO POWER taustiņu.
Automātiskās barošanas sasaistes
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
POWER
TV POWER
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
HDMI
POWER LINK OFF
▪ Ja TV vai jebkura cita ierīce, kas pievienota „Air Track” ar optiskā
TV
CH
MUTE
Ekrānā
POWER LINK ON
TV POWER
TV INFO
VOL
● FUNKCIJAS
PASS
INFO
POWER
Funkcija
VOL
TV
CH
MUTE
kabeļa palīdzību, ir izslēgta un digitālā pieslēgvieta nav aktīva,
„Air Track” izslēdzas pēc 20 minūtēm.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV funkciju izmantošana
SOUND
MODE
3D
SOUND
1. Nospiediet TV POWER taustiņu uz tālvadības pults.
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
2. Nospiediet TV CH taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos TV kanālu.
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
3. Izvēlieties vienu no telpiskās skaņas režīma taustiņiem uz tālvadības pults,
lai izvēlētos vēlamo režīmu.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
▪ Tālvadības pults darbojas tikai ar televizoriem, ko izgatavojis SAMSUNG.
Zemfrekvenču skaļruņa jaudas līmeņa
regulēšanas funkcija
POWER
TV POWER
S.VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
INPUTAUTO
DRC SELECT
POWER
TV INFO
POWER
VOL
TV POWER
TV
CH
MUTE
TV INFO
3D
SOUND
VOL
SOUND
MODE TV
CH
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
3D
DIMMER
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S.VOL
S/W
LEVEL
DIMMER
SOUNDAUTO
MODEPOWER
INPUT HDMI
SELECT
AV
SYNC
DRC
AUTO
POWER
AUDIO
SPK CONTROL
AH59-02330A
S/W LEVEL
SPK CONTROL
S/W LEVEL AV SYNC
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AH59-02330A
AH59-02330A
AV SYNC
AUDIO
Z/F skaļruņa skaļuma līmeni iespējams regulēt ar attiecīgo taustiņu uz tālvadības pults.
1. Nospiediet S/W Level taustiņu uz tālvadības pults.
2. Ekrānā parādās uzraksts „SW 00”.
3. Nospiediet „+” uz LEVEL taustiņus, ja vēlaties palielināt zemfrekvenču
skaļruņa skaļuma līmeni. Līmeņa diapozons ir no SW+01 līdz SW+06.
4. Nospiediet „-”uz LEVEL taustiņus, ja vēlaties samazināt zemfrekvenču
skaļruņa skaļuma līmeni. Līmeņa diapozons ir no SW-01 līdz SW-06.
17
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
AV SYNC (Audio/Video sinhronizācijas)
funkcijas lietošana
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DRC
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
POWER
TV POWER
DRC funkcijas lietošana
INPUT
SELECT
S.VOL
Ja ierīce pieslēgta digitālajam TV, video var šķist lēnāks nekā audio.
Ja rodas šāda problēma, pielāgojiet audio aiztures laiku tā, lai tas sakristu ar
video signālu.
Vairākas reizes nospiediet AV SYNC taustiņu uz tālvadības pults.
o Jūs varat izmantot + , - taustiņus, lai iestatītu audio aiztures laiku starp 0
ms un 300 ms.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DRC
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Šī funkcija nobalansē amplitūdu starp skaļākajām un klusākajām skaņām.
Jūs varat lietot šo funkciju, lai baudītu „Dolby Digital” skaņu, naktī
skatotieties filmas ar pazeminātu skaļuma līmeni.
Nospiediet DRC taustiņu uz tālvadības pults.
o Katru reizi, kad tiek nospiests šis taustiņš, izvēlne mainās šādi:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
DIMMER (Aptumšošanas) funkcijas lietošana
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
INPUT
SELECT
S.VOL
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Nospiediet „Dimmer” taustiņu, lai iestatītu ekrāna gaišumu.
Ja nospiežat un turat DRC (DIMMER) taustiņu ilgāk par 4 sekundēm,
ekrāns tiek aptumšots un uz tā parādās uzraksts "DIMMER LEVEL 1". Ja
taustiņš tiek nospiests vēlreiz, ekrāns tiek izgaismots un uz tā parādās
uzraksts "DIMMER LEVEL 2".
AH59-02330A
S.VOL funkcijas lietošana
POWER
TV POWER
Šī funkcija palīdz pielāgot un stabilizēt skaļumu straujas skaņas līmeņa
maiņas gadījumā, piemēram, pārslēdzot kanālus vai mainoties ainām.
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
Nospiediet S.VOL taustiņu uz tālvadības pults.
o Katru reizi, kad tiek nospiests šis taustiņš, izvēlne mainās šādi:
S.VOL ON (Ieslēgts) ➡ S.VOL OFF (Izslēgts)
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
POWER
TV POWER
„3D Depth Sound” funkcijas lietošana
POWER
TV POWER
3D skaņas funkcija rada dziļāku un piesātinātāku skaņu, lietojot
„3D SOUND” taustiņu.
Uz tālvadības pults nospiediet „3D SOUND” taustiņu.
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
s Katru reizi, kad taustiņš tiek nospiests, izvēlne mainās šādi:
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
▪ Kad aktivizējat „3D Depth Sound” funkciju, skaņas režīms automātiski
mainīsies uz „PASS” (Sākotnējais skaņas režīms).
18
PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA
LV
Nākotnē SAMSUNG var piedāvāt atjauninājumus „Crystal
Surround Air Track” sistēmai.
Iesakām apmeklēt vietni Samsung.com vai sazināties ar
SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu
informāciju par jauninājumu lejupielādēšanu un USB zibatmiņas lietošanu.
Atjauninājumus būs iespējams veikt, ievietojot USB zibatmiņu
USB ligzdā, kas iebūvēta ierīcē.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
pēc sistēmas jauninājumu uzstādīšanas procesa beigām.
Kad programmatūra ir atjaunināta, jūsu veiktie uzstādījumi ierīcē tiek anulēti un atgriezti to sākotnējā stāvoklī. Mēs
iesakām šos uzstādījumus pierakstīt, lai varētu ērti tos ievadīt no jauna pēc atjaunināšanas procesa beigām.
▪ Ja jums neizdodas atjaunināt sistēmu, iesakām pārformatēt USB zibatmiņu uz FAT16 failu sistēmu un
mēģināt vēlreiz.
▪ Lai veiktu atjaunināšanu, neformatējiet USB zibatmiņu NTFS failu sistēmā, jo tā netiek atbalstīta.
▪ Dažas USB zibatmiņas var netikt atbalstītas. Tas ir atkarīgs no ražotāja.
19
● FUNKCIJAS
▪ USB pieslēgvietā ievietojiet USB zibatmiņu, kas satur programmatūras jauninājumus.
▪ Neatvienojiet strāvas padevi un neizņemiet USB zibatmiņu, kamēr tiek uzstādīti jauninājumi. Ierīce pati izslēdzas
Problēmu novēršana
Pirms vēršaties pie servisa speciālista, lūdzu, pārbaudiet sekojošo.
Pazīme
20
Pārbaude
Risinājums
Ierīce neieslēdzas
o Vai strāvas vads ir iesprausts o Iespraudiet strāvas vadu
rozetē?
rozetē.
Nospiežot taustiņu, attiecīgā
funkcija nedarbojas.
oVai gaisā nav statiskās
elektrības?
oPRāCJKĂāCPQJRLJHreiz
pievienojiet ierīci strāvas
rozetei.
Netiek izvadīta skaņa.
oVai iekārta ir pareizi
pievienota TV?
oVai nav aktīva „Mute”
funkcija?
oVai skaļums nav iestatīts uz
minimālo?
o.āCRāCJKĂāCPPKL?reizi.
o Nospiediet „Mute” taustiņu, lai
atceltu funkciju.
o,Kregulējiet skaļumu.
Lai arī ir izvēlēta atbilstošā
funkcija, attēls televizora
ekrānā neparādās.
oVai TV ir pievienots pareizi?
o.āCRāCJKĂāCPPKL?reizi.
Nedarbojas tālvadības pults.
oVai baterijas nav izlādējušās? o'CRāCPKĂāCPĂ[email protected]?PCNāĂ?O.
oVai attālums starp tālvadības o"[email protected]ĂāCPāCOPQRnjGā
pulti un galveno ierīci nav
attālumā.
pārāk liels?
Skaņa no labajiem/kreisajiem
kanāliem ir samainīta vietām.
o Vai kreisais/labais audio
kabelis no TV ir pievienots
pareizi?
o.nj[email protected]?QBā[email protected]
kanālu un veiciet pareizu
savienošanu.
LV
Pielikums
TEHNISKIE DATI
AC 120V, 60Hz
Jaudas patēriņš gaidīšanas
režīmā
0.75W
Galvenā ierīce
Jaudas
patēriņš
Svars
2.3 kg
Zemfrekvences 5.4 kg
skaļrunis
Galvenā ierīce
Izmēri
(P x A x Dz)
45W
Zemfrekvences 20W
skaļrunis
Galvenā ierīce
VISPĀRĪGI
● FUNKCIJAS
Barošanas avots
957 x 91.9 x 45.9 mm
Zemfrekvences 175 x 350 x 295 mm
skaļrunis
Darbības temperatūras
diapazons
+ 5 °C līdz 35 °C
Darbības mitruma diapazons
10 % līdz 75 %
Galvenā ierīce 80W/K, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Nominālā
izvades jauda Zemfrekvences 120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
skaļrunis
PASTIPRINĀTĀJS
FREKVENCES
ATBILDE
Ievades jūtība/Pretestība
570mV/20KΩ
S/N koeficients (analogā ievade)
70dB
Atdalīšana (1kHz)
70dB
Analogā ievade
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitālā ievade/48kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
* S/N koeficients, kropļojumi, atdalīšana un izmantojamā jutība balstās uz mērījumiem, izmantojot AES („Audio
Engineering Society”) vadlīnijas.
*: Nominālie tehniskie dati
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd”. patur tiesības mainīt tehniskos datus bez iepriekšēja paziņojuma.
- Svars un izmēri ir aptuveni.
21
Ierobežota lietošanas garantija ierīces sākotnējam pircējam.
Šim SAMSUNG firmas produktam, ja to piegādā un izplata SAMSUNG, pārdod jaunu, oriģinālā iepakojumā un ierīces sākotnējam
pircējam, uz ierobežotu laiku tiek piešķirta SAMSUNG garantija pret ražošanas defektiem materiālos un izgatavošanā:
Viena (1) gada garantija detaļām un ierīces darbībai*
(*90 dienas, ja atskaņotājs tiek lietots komerciālām vajadzībām
Šis ierobežotais garantijas termiņš sākas preces iegādes dienā, un ir spēkā tikai ierīcēm, kas tiek iegādātas un lietotas ASV.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, noteiktu problēmas un vienotos par garantijas remonta kārtību, pircējam jāsazinās ar
SAMSUNG. Garantijas remontu var veikt tikai autorizētā SAMSUNG servisa centrā.
Kā pirkuma apliecinājums pircējam SAMSUNG vai autorizētā SAMSUNG servisa centrā jāuzrāda oriģinālais pirkuma čeks.
Par preces transportēšanu uz un no servisa centra ir atbildīgs pircējs.
Ja iepriekš minētajā garantijas laikā tiks konstatēti preces defekti, SAMSUNG salabos vai aizstās šo preci vai tās detaļas ar
jaunām vai lietotām pēc savas izvēles un bez maksas, kā noteikts Līgumā
Visas aizstātās detaļas un preces kļūst par SAMSUNG īpašumu un ir jāatgriež SAMSUNG. Uz rezerves daļām un precēm tiek
attiecināts tāds pats garantijas termiņš, kā precei vai deviņdesmit (90) dienas, atkarībā no tā, kas ir ilgāk.
SAMSUNG atbildība attiecībā uz programmatūras produktiem, kurus izplata SAMSUNG saskaņā SAMSUNG zīmolu, ir noteikta
programmatūrai pievienotajā gala lietotāja licences līgumā. Citu ražotāju aparatūra un programmatūra , ja paredzēts, tiek izplatīta
uz "AS IS" pamata.
Citi ražotāji, piegādātāji, izdevēji un pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt paši savas garantijas.
Šī ierobežotā garantija attiecas uz materiālu un izgatavošanas ražošanas defektiem un preces nekomerciālu lietošanu normālos
apstākļos, ja šajā paziņojumā nav noteikts citādi, garantija neattiecas uz bojājumiem, kas rodas preces pārvadāšanas, piegādes
un uzstādīšanas laikā, kā arī lietojot preci tai nepiemērotiem mērķiem. Garantija neattiecas uz pārtaisītām precēm vai precēm ar
mainītiem sēriju numuruiem, kosmētiskiem vai ārējās apdares bojājumiem, nelaimes gadījumiem, vardarbības, nevērības,
ugunsgrēka, ūdens, zibens vai citu dabas parādību radītiem bojājumiem; ja tiek lietotas iekārtas, sistēmas, komunālie
pakalpojumi, pakalpojumi, rezerves daļas, piederumi, aksesuāri, uzstādīšana, labošana, ārējās instalācijas vai pārejas, kuras
SAMSUNG nav autorizējis, kas nav atļautas vai radījušas kaitējumu precei; ja defekts radies elektriskā sprieguma svārstību un
pārslodzes dēļ; ja netiek ievēroti šajā lietošanas pamācībā aprakstītie ekspluatācijas, tīrīšanas, apkopes, kā arī vides aizsardzības
noteikumi; ja defekti radušies preci pārinstalējot vai pārvietojot; ja defekti radušies trokšņa, atbalss, signāla pārvades un piegādes
problēmu dēļ. SAMSUNG negarantē nepārtrauktu preces darbību bez problēmām.
NAV CITU GARANTIJU, KĀ TIKAI ŠEIT UZSKAITĪTĀS. NAV TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI,
SAISTĪBĀ AR PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM PIRCĒJU MĒRĶIM VAI KOMERCDARBĪBAI, TAJĀ SKAITĀ PĒC GARANTIJAS
TERMIŅA BEIGĀM; NAV PIEMĒROJAMA NE TIEŠA, NE NETIEŠA GARANTIJA, SAMSUNG NAV SAISTOŠI SOLĪJUMI, KO
KĀDA PERSONA, FIRMA VAI KORPORĀCIJA SNIEGUSI ATTIECĪBĀ UZ ŠO PRODUKTU. SAMSUNG NAV ATBILDĪGI PAR
ZAUDĒTIEM IEŅĒMUMIEM UN PEĻŅU, ZAUDĒTĀM IESPĒJĀM IZMANTOT IETAUPĪJUMUS VAI CITUS LABUMUS, VAI
JEBKĀDIEM CITIEM TĪŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO PRECES LIETOŠANAS, ĻAUNPRĀTĪGAS
LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS TO LIETOT, NEATKARĪGI NO TIESĪBU TEORIJAS, UZ KURU ŠĪ PRASĪBA PAMATOTA UN PAT
JA SAMSUNG IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDIEM ZAUDĒJUMIEM. PRECES APMAIŅA VAI JEBKĀDA ATLĪDZĪBA PAR BOJĀJUMIEM
NEVAR BŪT LIELĀKA PAR PRECES PĀRDOŠANAS CENU. NEIZSLĒDZOT IEPRIEKŠMINĒTO, PIRCĒJS UZŅEMAS VISUS
RISKUS UN ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM, KAITĒJUMU PIRCĒJAM VAI VIŅA ĪPAŠUMAM, KĀ ARĪ CITIEM UN
CITU ĪPAŠUMAM ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, NESPĒJAS LIETOT VAI NEPAREIZAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, JA ŠIE
ZAUDĒJUMI NAV RADUŠIES TIEŠAS SAMSUNG NOLAIDĪBAS DĒĻ. ŠĪ GARANTIJA ATTIECAS TIKAI UZ PRECES SĀKOTNĒJO
PIRCĒJU, TĀS IR EKSKLUZĪVAS TIESĪBAS, KAS NAV NODODAMAS TĀLĀK.
Dažas valstis nepieļauj garantijas laika ierobežojumus, kā arī nejaušu vai tīšu zaudējumu ierobežošanu, tādēļ iepriekš minētie
ierobežojumi un izņēmumi var uz jums neattiekties. Šī garantija jums sniedz konkrētas juridiskās tiesības, un jums var būt arī
citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts, kurā iegādājaties preci.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.
SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija
Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu
apkalpošanas centru.
Valsts
Latvijas Republika
Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis 
Tīmekļa vietne
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos
(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta bateriju šķirošanas sistēma.)
Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas pēc to kalpošanas
laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija
satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida
atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.
Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma atkritumi)
(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu šķirošanas sistēma.)
Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem vai tehniskās literatūras norāda, ka produktu un tā elektroniskos
papildu piederumus (piem., lādētāju, radioaustiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, veicot nekontrolētu atkritumu izmešanu, lūdzam atdalīt
šos atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo
izmantošanu.
Privātiem lietotājiem jāsazinās ar tiem mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo
pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šo izstrādājumu var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi. Šo izstrādājumu
un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti
pārstrādei.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement