Samsung 230TSN, 230MXN User manual

Samsung 230TSN, 230MXN User manual

SyncMaster 230TSN/230MXN

LCD Monitors

Lietošanas rokasgrāmata

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Drošības instrukcijas

Svarīgi

Piezīme

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai garantētu savu drošību un novērstu īpašuma bojājumus.

Noteikti rūpīgi izlasiet norādījumus un izmantojiet izstrādājumu pareizi.

Brīdinājums/uzmanību

Ar šo simbolu apzīmēto norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai aprīkojuma bojājumus.

Piezīme

Aizliegts

Neizjauciet

Nepieskarieties

Svarīgi izlasīt un iegaumēt

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas

Zemējums elektrošoka novēršanai

Strāva

Ja datoru neizmantosiet ilgāku laiku, iestatiet to DPM režīmā.

Ja lietojat ekrānsaudzētāju, iestatiet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos

(vai valstīs).

Īsinājumikona uz instrukcijām par izvairīšanos no attēla fiksēšanās ekrānā

Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu, vai bojātu vai vaļīgu kontaktligzdu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu no ligzdas vai ievietojot to ligzdā, nepieskarieties tai ar slapjām rokām.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku.

Pārliecinieties, vai esat pievienojis strāvas vadu iezemētai kontaktligzdai.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai traumas.

Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir stingri un pareizi ievietota strāvas kontaktligzdā.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Drošības instrukcijas

Nelokiet un nevelciet strāvas vadu ar spēku, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Nepievienojiet vairākas ierīces vienai strāvas kontaktligzdai.

• Pretējā gadījumā pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr lieto monitoru.

• Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā var rasties monitora bojājumi.

Lai atvienotu aparātu no strāvas, spraudnis jāizvelk no strāvas ligzdas un ar to jāvar brīvi rīkoties.

• Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Izmantojiet tikai mūsu uzņēmuma piegādāto strāvas vadu.

Neizmantojiet cita izstrādājuma komplektā iekļautu strāvas vadu.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrošoku.

Instalēšana

Ja plānojat novietot monitoru telpā, kurā ir daudz putekļu, augsta vai zema temperatūra, vai glabājas ķimikālijas, vai arī ja tam jābūt ieslēgtam 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostās, dzelzceļa stacijās utt.), noteikti sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitoru var nopietni sabojāt.

Nenometiet monitoru tā pārvietošanas laikā.

• Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Uzstādot monitoru skapī vai plauktā, pārliecinieties, vai monitora apakšdaļas priekšējā mala nav no tā izvirzījusies.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist vai kādu savainot.

• Izmantojiet skapi vai plauktu, kas piemērots monitora lielumam.

NENOVIETOJIET IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES, MOS-

KĪTU ATBAIDĪŠANAS IERĪCES, CIGARETES UN SILDIERĪCES.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Sildelementiem jāatrodas pēc iespējas tālāk no strāvas vada un monitora.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Tīrīšana

Drošības instrukcijas

Neuzstādiet monitoru vietā ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu vai drēbju skapī.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Kad liekat izstrādājumu zemē, novietojiet to uzmanīgi.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

Nenovietojiet monitoru ar ekrānu uz grīdas.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

Nodrošiniet, lai sienas stiprinājumus uzstādītu pilnvarota montāžas uzņēmuma pārstāvji.

• Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

• Pārliecinieties, vai uzstādīts norādītais sienas stiprinājums.

Uzstādiet monitoru telpā ar labu ventilāciju. Pārbaudiet, vai starp sienu un monitoru ir vairāk kā 4 collas (10 cm) liels attālums.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neļaujiet bērniem spēlēties ar vinila iepakojumu.

• Ja bērni ar to spēlēsies, iepakojuma materiāls var tiem kaitēt

(nosmakšanas risks).

Ja monitora augstums ir regulējams, monitora nolaišanas laikā uz statīva nedrīkst atrasties neviens objekts vai ķermeņa daļa.

• Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Monitora korpusa un TFT-LCD virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma drāniņu.

Nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz monitora virsmas.

• Pretējā gadījumā korpusam var rasties krāsas un konstrukcijas defekti, savukārt ekrāna virsma var nolobīties.

Tīriet monitoru tikai ar mīkstu drāniņu un monitora tīrīšanas līdzekli. Ja jāizmanto kāds cits tīrīšanas līdzeklis, atšķaidiet to ar ūdeni proporcijā 1:10.

Strāvas kontakdakšas kontakti un elektrības kontaktligzda jātīra ar sausu drāniņu.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Citi ieteikumi

Drošības instrukcijas

Pirms monitora tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi notīriet monitoru ar sausu drāniņu.

• Neizmantojiet ķimikālijas – vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātāju, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzekli. Lietojot šīs ķimikālijas, var mainīties monitora virsmas izskats un nolobīties uzlīmes.

Tā kā monitora korpusu var viegli saskrāpēt, izmantojiet tikai norādīto drāniņu.

• Izmantojiet norādīto drāniņu, samitrinot to tikai nelielā daudzumā ūdens. Ja drāniņai ir pielipis kāds svešķermenis, monitoru var saskrāpēt, tādēļ pirms drāniņas lietošanas noteikti kārtīgi to izpuriniet.

Tīrot monitoru, nesmidziniet ūdeni tieši uz monitora korpusa.

• Pārliecinieties, vai ūdens nevar iekļūt monitorā un vai monitors nav mitrs.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai darbības traucējumus.

Šis monitors ir augstsprieguma izstrādājums. Neizjauciet, nelabojiet un nepielāgojiet ierīci paši.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja izstrādājums jālabo, sazinieties ar apkopes centru.

Ja ir jūtama dīvaina smaka vai dzirdama neparasta skaņa, vai no monitora nāk dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nenovietojiet šo monitoru vietā, kur tas ir pakļauts mitruma, putekļu vai dūmu iedarbībai, un nenovietojiet to automobilī.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja monitors nokrīt zemē vai ir bojāts tā korpuss, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pērkona vai zibens laikā nepieskarieties strāvas vadam vai antenas kabelim.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Drošības instrukcijas

Nemēģiniet pārvietot monitoru, velkot to aiz vada vai signāla kabeļa.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Nepaceliet monitoru un nepārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ vai pa labi un pa kreisi, ja esat satvēris tikai tā strāvas vadu vai signāla kabeļus.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Pārliecinieties, vai ventilācijas atveri neaizsedz galds vai aizkari.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma tvertnes ar ūdeni, vāzes, puķupodus, medikamentus vai metāla izstrādājumus.

• Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

• Šādos apstākļos var rasties monitora darbības traucējumi vai īssavienojums, vai izcelties ugunsgrēks.

Neizmantojiet un neuzglabājiet monitora tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai ugunsnedrošus materiālus.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Neievietojiet monitorā (tā ventilācijas atverēs, ievades un izvades termināļos utt.) metāla priekšmetus, piemēram, irbuļus, monētas, adatas un tērauda objektus, kā arī ugunsnedrošus priekšmetus, piemēram, sērkociņus vai papīru.

• Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ilgstoši izmantojot nemainīgu attēlu, tas var fiksēties ekrānā.

• Ja plānojat ilgstoši neizmantot monitoru, pārslēdziet to miega režīmā vai izmantojiet kustīgu ekrānsaudzētāju.

Iestatiet monitoram piemērotu izšķirtspēju un frekvenci.

• Pretējā gadījumā varat sabojāt redzi.

Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

Drošības instrukcijas

Lai izvairītos no acu pārpūles, nesēdiet pārāk tuvu ierīcei.

Ik pēc vienu (1) stundu ilgas monitora izmantošanas atpūtieties vismaz piecas (5) minūtes.

Tas samazina acu nogurumu.

Neuzstādiet to nestabilā vietā, piemēram, uz nestabila plaukta, uz nelīdzenas virsmas vai vietā, kas pakļauta vibrācijai.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

• Izmantojot monitoru vibrācijai pakļautā vietā, var rasties monitora bojājumi un izcelties ugunsgrēks.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet tā barošanu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu, antenas kabeli un visus monitoram pievienotos kabeļus.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Raugieties, lai bērni neturētos pie monitora vai nerāptos uz tā.

• Monitors var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Ja plānojat monitoru ilgstoši neizmantot, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

• Pretējā gadījumā tas var pārkarst vai aizdegties, ja uz tā sakrāsies putekļi, vai īssavienojuma vai strāvas noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz monitora smagus priekšmetus, kā arī rotaļlietas vai konditorejas izstrādājumus, piemēram, cepumus utt., kas var pievērst bērna uzmanību monitoram.

• Bērns var pieķerties monitoram, tas var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.

• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.

Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).

• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

Izmantojiet tikai speciālas standarta baterijas, un neizmantojiet jaunu un lietotu bateriju vienlaicīgi.

• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

Drošības instrukcijas

Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.

• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.

Nenovietojiet monitoru vietā, kur tas ir pakļauts tiešu saules staru iedarbībai, vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie kamīna vai sildītāja.

• Šādi var samazināties monitora kalpošanas mūžs vai izcelties ugunsgrēks.

Uz monitora nedrīkst nokrist priekšmeti vai sadurties ar to.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaisa mitrinātāju.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties monitoram vai strāvas kontaktdakšai, bet nekavējoties izvēdiniet telpu.

• Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Ja monitors ilgstoši ir ieslēgts, displeja panelis sakarst. Nepieskarieties tam.

• Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem piekļūt.

Regulējot monitora leņķi vai statīva augstumu, piesargieties.

• Ja iespiedīsiet roku vai pirkstus, varat tos savainot.

• Turklāt, ja sasvērsiet monitoru pārāk tālu, tas var nokrist un izraisīt traumas.

Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kur to var aizsniegt bērni.

• Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

• Tā kā izstrādājuma priekšdaļa ir smaga, uzstādiet to uz līdzenas un stabilas virsmas.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus objektus.

• Šāda rīcība var izraisīt savainojumus un/vai izstrādājuma bojājumus.

Ērtas pozas, izmantojot monitoru

Drošības instrukcijas

Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.

• Iztaisnojiet muguru.

• Ekrānam jāatrodas 45~50 cm (18~ 20collu) attālumā no acīm. Skatieties lejup ekrānā ar seju tā virzienā.

• Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.

• Noregulējiet ierīces leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.

• Turiet elkoņus pareizā leņķi un rokas vienā līmenī ar plaukstām.

• Turiet elkoņus pareizā leņķī.

• Novietojiet papēžus uz grīdas, kamēr ceļi ir 90 grādu vai lielākā leņķī, un turiet rokas tādā pozīcijā, lai tās būtu zemāk par sirdi.

Ievads

Iepakojuma saturs

Piezīme

Pārliecinieties, vai kopā ar LCD displeju ir iekļauti arī turpmāk minētie priekšmeti.

Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

Lai iegādātos papildus pieejamos piederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Izpakošana

LCD displejs

Rokasgrāmatas

Uzstādīšanas pamācība Garantijas karte

(Nav pieejams visos reģionos.)

MagicInfo programmatūras

DVD / Lietošanas rokasgrāmata

Kabeļi

Strāvas vads D-Sub kabelis

Citi ieteikumi

Ievads

Tālvadības pults Baterijas (AAA X 2)

(Nav pieejams visos reģionos.)

Ferīta serde LAN kabelim

Tiek tirgoti atsevišķi - Nav iekļauti monitora komplektācijā.

Sienas montāžas KOM-

PLEKTS

Lokālā tīkla kabelis (LAN) USB kabelis

HDMI kabelis

Ferīta serde

RS232C kabelis

• Ferīta serdes izmanto, lai aizsargātu kabeļus no traucējumiem.

• Kad pievienojat kabeli, attaisiet ferīta serdi un sastipriniet to ap kabeli pie spraudņa.

Sienas stiprinājuma uzstādīšana

Šis monitors ir saderīgs ar 100 mm x 100 mm lielu, ar VESA saderīgu sienas stiprinājuma komplektu.

Attēlā augstāk: 100 mm x 100 mm ar VE-

SA saderīgs sienas stiprinājuma komplekts.

Ievads

Sienas stiprinājuma pamatne

B. Sienas stiprinājuma komplekts (papildaprīkojums)

Lai pievienotu sienas stiprinājuma komplektu monitoram, rīkojieties šādi:

1. Izslēdziet ierīci un tad atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.

2. Novietojiet mīkstu drānu vai spilvenu uz līdzenas virsmas, lai pasargātu paneli, novietojiet ierīci uz drānas tā, lai monitora priekšpuse būtu uz leju.

3. Noņemiet statīvu iepriekš aprakstītajā veidā.

4. Savietojiet rievu uz monitora sienas stiprinājuma pamatnes ar rievu sienas stiprinājuma komplektā un cieši nofiksējiet sienas stiprinājuma komplektu, pievelkot skrūves.

Piezīme

• Ja izmantojat skrūvi, kas ir garāka nekā standarta specifikācijā, var tikt sabojāta ierīces iekšpuse.

• Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no atbilstošās specifikācijas.

• Nelietojiet skrūves, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, un neuzstādiet tās ar pārāk lielu spēku.

Tas var sabojāt ierīci vai izraisīt ievainojumus, ierīces krišanas dēļ. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem.

• Samsung nav atbildīgs par jebkādiem produkta bojājumiem vai ievainojumiem, kas ir radušies, izmantojot tādu sienas stiprinājuma komplektu, kas neatbilst norādītajām specifikācijām, vai tādas uzstādīšanas dēļ, ko nav veicis autorizēts uzstādīšanas inženieris.

• Kad uzstādāt ierīci, izmantojot sienas stiprinājumu, iegādājieties tādu sienas stiprinājumu, kas nodrošina vismaz 4 collu (10 cm) attālumu no sienas.

• Samsung nav atbildīgs par jebkādām problēmām, kas radušās, izmantojot statīvu, kas neatbilst norādītajām specifikācijām.

• Izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst jūsu valsts specifikācijām.

Jūsu LCD displejs

Priekšpuse

SOURCE/[ ] poga

Ievads

Ja OSD izvēlne nav uz ekrāna, pārslēdz no datora režīma uz video režīmu.

Tālāk norādītajā secībā izvēlas ievades avotu, pie kura ir pievienota ārējā ierīce:

[PC] → [HDMI] → [MagicInfo]

Ja ir attēlota OSD izvēlne, aktivizē izcelto izvēlnes elementu.

MENU poga [MENU]

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

- VOL +

Izmantojiet, lai horizontāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai regulētu atlasītās izvēlnes vērtības. Kad OSD nav redzams ekrānā, lai pielāgotu skaļumu, nospiediet pogu.

SEL

Izmantojiet, lai vertikāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.

Strāvas padeves poga [ ]

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu LCD displeju.

Spilgtuma sensors

Automātiski nosaka apkārtējās vides spilgtumu un atbilstoši noregulē monitora spilgtumu.

Strāvas indikators

Mirgojot zaļā krāsā, parāda režīmu PowerSaver.

Piezīme

Plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām skatiet enerģijas taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā

IZSLĒDZIET LCD displeju, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku pie tā neuzturaties.

Tālvadības sensors

Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz LCD displeja.

Aizmugure

Piezīme

Detalizētu informāciju par kabeļu savienošanu skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Kabeļu savienošana”. LCD displeja aizmugures konfigurācija var nedaudz atšķirties atkarībā no LCD displeja modeļa.

Ievads

POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]

Ieslēdz/ieslēdz LCD displeju

POWER

Strāvas kabelis tiek pievienots LCD displejam un sienas kontaktligzdai.

RGB IN

Produkta aizmugurē RGB IN termināli savienojiet ar savu datoru.

VIDEO OUT

Savienojiet produkta [VIDEO OUT] pieslēgvietu un monitora D-Sub pieslēgvietu, izmantojot D-Sub kabeli.

HDMI IN

Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet HDMI termināli, kas atrodas LCd displeja aizmugurē, ar digitālās izvades ierīcesHDMI termināli.

AUDIO OUT

Austiņu/ārējā skaļruņa izejas terminālis.

LAN

LAN savienojuma terminālis

Saderīgs ar USB tastatūru / peli, liela apjoma atmiņas ierīci.

Ievads

AUDIO IN

Savienojiet produkta audio kabeli ar audio pieslēgvietu datora aizmugurē.

RS232C IN

MDC (vairāku displeju kontrolierīce) programmas pieslēgvieta

Kensington Lock slots

Kensington Lock ir ierīce monitora fiziskai nostiprināšanai, ja tas tiek izmantots sabiedriskā vietā. Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi. Izstrādājuma izskats un piestiprināšanas veids atkarībā no tā ražotāja var atšķirties no šī attēla. Lai pareizi lietotu izstrādājumu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock ierīcei. Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

Piezīme

Kensington Lock slota atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

Kensington Lock pretzagšanas slēdzenes lietošana

1. Ievietojiet nostiprināšanas ierīci monitora Kensington slotā un pagrieziet to bloķēšanas virzienā .

2. Pievienojiet Kensington Lock kabeli.

3. Piestipriniet Kensington Lock pie galda vai kāda smaga, nekustīga priekšmeta.

Piezīme

Lai uzzinātu vairāk par kabeļu savienošanu skatiet sadaļu Kabeļu savienošana.

Tālvadības pults

Piezīme

Tālvadības pults veiktspēju var ietekmēt LCD displejam blakus esošo TV vai citu elektroierīču darbība, radot traucējumus tālvadības pults darba frekvencē.

Ievads

1. POWER

2. OFF

3. Ciparu pogas

4. DEL

5. + VOL -

6. SOURCE

7. D.MENU

8. TOOLS

/ GUIDE poga

POWER

OFF

Ciparu pogas

DEL

+ VOL -

/ GUIDE poga

SOURCE

D.MENU

TOOLS

Pogas uz augšu/uz leju, pa kreisi/pa labi

INFO

KRĀSAINĀS POGAS

TTX/MIX

MTS/DUAL

ENTER/PRE-CH

MUTE

CH/P

TV

MENU

RETURN

EXIT

MagicInfo

Ieslēdz izstrādājumu.

Izslēdz izstrādājumu.

Izmanto, lai ievadītu paroli OSD pielāgošanas laikā vai lai izmantotu MagicInfo.

Poga "-" tiek izmantota, lai atlasītu digitālos kanālus.

Elektroniskā programmu ceļveža (EPG) parādīšana.

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

Regulē skaņas skaļumu.

Nospiediet šo pogu, lai mainītu ievades signāla SOURCE.

Jūs varat pārslēgt tikai uz tiem avotiem, kuriem ir pieslēgtas ārējas ierīces.

DTV izvēlnes displejs

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.

Ievads

9. Pogas uz augšu/uz leju, pa kreisi/pa labi

10. INFO

11.KRĀSAINĀS POGAS

12. TTX/MIX

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

Horizontāli vai vertikāli pārvietojas no viena izvēlnes vienuma uz citu vai arī regulē izvēlētās izvēlnes vērtības.

Attēlo informāciju par pašreizējo attēlu ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Nospiediet, lai pievienotu vai dzēstu kanālus un saglabātu tos iecienīto kanālu sarakstā izvēlnē "Kanālu saraksts".

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

TV kanāli nodrošina rakstiskas informācijas pakalpojumus ar teleteksta palīdzību.

- Teleteksta pogas

13. MTS/DUAL

14.

15. MUTE

16. CH/P

17. TV

ENTER/PRE-CH

18. MENU

19. RETURN

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

MTS-

Varat atlasīt režīmu MTS (Vairākkanālu televīzijas stereo).

FM Stereo

Audio tips

Mono

Stereo

SAP

MTS/S_režīms Noklusējums

Mono

Mono ↔ Stereo

Manuālas izmaiņas

Mono ↔ SAP Mono

DUAL-

TV skatīšanās laikā, izmantojot tālvadības pults pogu DUAL, atkarībā no apraides veida iespējams izmantot STEREO/

MONO, DUAL l / DUAL ll un MONO/NICAM MONO/NICAM

STEREO.

Šo pogu lieto, lai nekavējoties atgrieztos iepriekšējā kanālā.

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

Uz laiku aptur (atslēdz skaņu) audio signālu. Audio atsāk skanēt, ja režīmā Mute tiek nospiesta poga MUTE vai - VOL

+.

Režīmā TV izvēlas TV kanālus.

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

Uzreiz atlasa TV režīmu.

* Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes, vai aizver regulēšanas izvēlni.

Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

20. EXIT

21. MagicInfo

Ievads

Iziet no ekrāna izvēlnes.

MagicInfo ātrās palaišanas poga.

Savienojumi

Pievienošana datoram

Savienojiet LCD displeja strāvas vadu ar strāvas pieslēgvietu, kas atrodas

LCD displeja aizmugurē. Pārslēdziet barošanas slēdzi LCD displeja aizmugurē ieslēgtā pozīcijā.

Pievienojiet D-sub kabeli 15 kontaktu RGB pieslēgvietai LCD displeja aizmugurē un datora 15 kontaktu D-sub pieslēgvietai.

Savienojiet LCD displeja audiokabeli ar audio pieslēgvietu datora aizmugurē.

Piezīmes

• Ieslēdziet gan savu datoru, gan LCD displeju.

• Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo SAMSUNG Elektroierīču servisa centru.

Pievienošana citām ierīcēm

Piezīme

LCD displejam var pievienot AV izvades ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, VCR vai videokameras, kā arī datoru. Sīkāku informāciju par AV izvades ierīču pievienošanu skatiet sadaļā “LCD displeja regulēšana”.

HDMI kabeļa pievienošana

Savienojumi

Piezīmes

• Pievienojiet ieejas ierīces, piemēram, Blu-Ray/DVD atskaņotāju pie LCD displeja HDMI

IN termināla, izmantojot HDMI kabeli.

• Jūs nevarat savienot datoru ar HDMI termināli.

Savienojuma izveidošana ar DVI uz HDMI kabeli

Piezīmes

• Savienojiet digitālās izejas ierīces DVI izejas termināli ar HDMI LCD displeja termināli, izmantojot kabeli savienojumam no DVI uz HDMI.

• Pievienojiet RCA uz stereo mini spraudņu kabeļa (datoram) sarkanos un baltos spraudkontaktus ar sarkanajiem un baltajiem digitālās izvades ierīces skaņas izvades termināļiem. Pievienojiet kabeļa mini spraudņu galu LCD displeja AUDIO IN terminālim.

Pievienošana citam monitoram

Pievienojiet D-Sub kabeli ierīces [VIDEO OUT] pieslēgvietai un otra monitora D-Sub pieslēgvietai.

Savienojumi

Piezīme

• Pievienojiet [VIDEO OUT] pieslēgvietai, lai attēlotu to pašu attēlu uz cita monitora.

(prezentāciju nolūkos)

Pievienošana audiosistēmai

Piezīme

• Savienojiet AUDIOSISTĒMAS AUX L un R ligzdu audiokabeļus ar LCD displeja [AUDIO

OUT].

Lokālā tīkla kabeļa pieslēgšana.

Savienojumi

Piezīme

Pieslēgt lokālā tīkla (LAN) kabeli.

USB ierīces pievienošana

Jūs varat pieslēgt USB ierīces, piemēram, peli vai klaviatūru.

Programmatūras izmantošana

Monitora draiveris

Piezīme

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet CD-ROM, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera instalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Atkarībā no tā, kādu operētājsistēmu izmantojat, rīkojieties saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem.

Ja esat pazaudējis disku vai nevarat to atrast, monitora draiveri ir iespējams lejupielādēt, klikšķinot Atbalsts > Lejupielāde adresē http://www.samsung.com, un tad sekojot norādēm pārlūka lapā. Kad draivera fails ir lejupielādēts, atveriet to ar dubultklikšķi un sekojiet norādēm ekrānā.

Monitora draivera automātiska uzstādīšana - visās Windows operētājsistēmās

1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2. Noklikšķiniet uz "Windows".

3. Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet pogu "Labi".

4. Ja Jums ir Windows XP vai Windows 2000 un Jūs redzat šādu paziņojuma logu, noklik-

šķiniet pogu "Tomēr turpināt". Nākamajā logā noklikšķiniet pogu "Labi".

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šis monitora draiveris ir Microsoft sertificēts un tā instalācija nenodarīs bojājumus jūsu sistēmai.

Ja Jūs redzat augstāk attēloto logu, Jūsu uzstādīšanas disks, iespējams, ir novecojis.

Lai saņemtu sertificētu draiveri, lūdzu, apmeklējiet monitora lejupielādes lapu.

Lai piekļūtu lejupielādes lapai, atveriet http://www.samsung.com/, noklikšķiniet Atbalsts un tad Lejupielādes.

Monitora draivera instalēšana manuāli

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operētājsistēma

1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2. Noklikšķiniet Sākt > "Vadības panelis". Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).

3. Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).

4. Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…" (Papildu iestatījumi...).

Programmatūras izmantošana

5. Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

Ja parādās uzraksts "Windows needs…" (Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).

Piezīme

Šis monitora draiveris ir Microsoft sertificēts un tā instalācija nenodarīs bojājumus jūsu sistēmai.

Ja Jūs redzat augstāk attēloto logu, Jūsu uzstādīšanas disks, iespējams, ir novecojis.

Lai saņemtu sertificētu draiveri, lūdzu, apmeklējiet monitora lejupielādes lapu.

Lai piekļūtu lejupielādes lapai, atveriet http://www.samsung.com/, noklikšķiniet Atbalsts un tad Lejupielādes.

6. Cilnē "Driver" (Draiveris) noklikšķiniet uz ikonas "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...).

7. Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Meklēt draivera programmatūru datorā" un tad noklikšķiniet

"Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta".

Programmatūras izmantošana

8. Noklikšķiniet "Meklēt diskā…" un izvēlieties CD vai DVD dzini (piemēram, D:\), kur atrodas draivera iestatīšanas datne, tad klikšķiniet "Labi".

9. Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet "Next" (Tālāk).

10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt)" → ""Close" (Aizvērt)" →

""OK" (Labi)" → ""OK" (Labi).

Programmatūras izmantošana

Microsoft

®

Windows

®

XP operētājsistēma

1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2. Klikšķiniet Sākt >Vadības panelis, tad klikšķiniet piktogrammu Izskats un dizaini.

3. Noklikšķiniet piktogrammu "Displejs" un izvēlieties cilni "Iestatījumi", tad noklikšķiniet

"Papildu...".

4. Cilnē "Monitors" noklikšķiniet pogu "Rekvizīti" un izvēlieties cilni "Draiveris".

Programmatūras izmantošana

5. Noklikšķiniet "Atjaunināt draiveri..." un izvēlieties "Instalēt no saraksta vai...", tad noklik-

šķiniet pogu "Tālāk".

6. Izvēlieties "Nemeklēt, es...", noklikšķiniet "Tālāk", tad "Meklēt diskā".

7. Noklikšķiniet pogu "Pārlūkot", tad izvēlieties draivera diska atrašanās vietu (piemēram,

D:\).

Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet pogu "Tālāk".

8. Ja redzat tālāk parādīto paziņojuma logu, noklikšķiniet pogu "Tomēr turpināt". Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šis monitora draiveris ir Microsoft sertificēts un tā instalācija nenodarīs bojājumus jūsu sistēmai.

Ja Jūs redzat augstāk attēloto logu, Jūsu uzstādīšanas disks, iespējams, ir novecojis.

Lai saņemtu sertificētu draiveri, lūdzu, apmeklējiet monitora lejupielādes lapu.

Lai piekļūtu lejupielādes lapai, atveriet http://www.samsung.com/, noklikšķiniet Atbalsts un tad Lejupielādes.

9. Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt) tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Nav atrasts ciparparaksts", rīkojieties šādi.

1. Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

2. Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).

3. Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet pogu "Atvērt", tad pogu "Labi".

Kā instalēt

1. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) > "Setting" (Iestatīšana) > "Control Panel" (Vadības panelis).

Programmatūras izmantošana

2. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3. Izvēlieties cilni "Iestatījumi", tad noklikšķiniet pogu "Papildu rekvizīti".

4. Izvēlieties "Monitor" (Monitors).

1. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

2. gadījums: Ja poga "Rekvizīti" ir aktīva, noklikšķiniet pogu "Rekvizīti" un veiciet tālāk norādītās darbības.

5. Noklikšķiniet "Draiveris", tad "Atjaunināt draiveri...", tad noklikšķiniet pogu "Tālāk".

6. Izvēlieties "Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri", tad noklikšķiniet "Tālāk", tad "Meklēt diskā".

7. Noklikšķiniet pogu "Pārlūkot", tad izvēlieties A:(D:\Driver).

8. Noklikšķiniet pogu "Atvērt", tad noklikšķiniet pogu "Labi".

9. Izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet pogu "Tālāk". Tad uzklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)".

10. Noklikšķiniet pogu "Pabeigt", tad pogu "Aizvērt".

Ja parādās logs "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), noklikšķiniet uz pogas "Yes" (Jā). Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas

"Close" (Aizvērt).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operētājsistēma

1. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) > "Setting" (Iestatīšana) > "Control Panel" (Vadības panelis).

2. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3. Izvēlieties cilni "Iestatījumi", tad noklikšķiniet pogu "Papildu rekvizīti".

4. Izvēlieties cilni "Monitor" (Monitors).

5. Laukumā "Monitor Type" (Monitora veids) noklikšķiniet uz pogu "Change" (Mainīt).

6. Izvēlieties "Specify the location of the driver" (Noteikt draivera atrašanās vietu).

7. Izvēlieties "Parādīt visu draiveru sarakstu konkrētā vietā...", tad noklikšķiniet pogu "Tālāk".

8. Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk" (Meklēt diskā).

9. Norādiet A:\(D:\driver), tad noklikšķiniet pogu "Labi".

10. Izvēlieties "Parādīt visas ierīces" un izvēlieties monitoru, kas atbilst pie jūsu datora pievienotajam monitoram, tad noklikšķiniet "Labi".

11. Turpiniet, noklikšķinot pogu "Aizvērt" un "Labi", līdz Displeja rekvizītu dialoglogs tiek aizvērts.

Microsoft

®

Windows

®

NT operētājsistēma

1. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt)>"Settings" (Iestatījumi)>"Control Panel" (Vadības panelis), un tad veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Display" (Displejs).

Programmatūras izmantošana

2. Logā "Display Registration Information" (Displeja reģistrācijas informācija), noklikšķiniet uz cilnes "Settings" (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz "All Display Modes" (Visi displeja režīmi).

3. Izvēlieties režīmu, ko vēlaties lietot ("Resolution" (Izšķirtspēju), "Number of colors" (Krāsu skaitu) un Vertikālo frekvenci), un tad noklikšķiniet uz Labi.

4. Noklikšķiniet "Pārbaude". Ja redzat, ka ekrāns darbojas normāli, noklikšķiniet pogu “Lietot”. Ja ekrāna režīms nav normāls, iestatiet citu režīmu (ar mazāku izšķirtspēju, krāsu skaitu vai frekvenci).

Piezīme

Ja cilnē "All Display Modes" (Visi displeja režīmi) nav izvēlnes "Mode" (Režīms), tad izšķirtspēju un vertikālo frekvenci iestatiet, izmantojot "Preset Timing Modes" (Iepriekš iestatītos laika režīmus), kas aprakstīti lietošanas pamācībā.

Linux operētājsistēma

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1. Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes palaišanas.

2. Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3. Iestatiet sava datora peli.

4. Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5. Iestatiet sava datora tastatūru.

6. Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7. Iestatiet sava monitora horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

8. Iestatiet vertikālo frekvenci savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

9. Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.

10. Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-

Window.

MDC (vairāku displeju kanāls)

Programmatūras izmantošana

Instalēšana

1. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2. Noklikšķiniet uz MDC instalācijas datnes.

Piezīme

Ja uzstādīšanas logs neparādās, piekļūstiet kompaktdiskam ar Windows Explorer palīdzību, tad ar dubultklikšķi atveriet "MDC executable" datni uz kompaktdiska, lai uzsāktu uzstādīšanu.

3. Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4. Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

5. Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

6. Ekrānā parādīsies logs "Installation Status" (Instalēšanas statuss).

7. Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

8. Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MDC izpildikona. Lai uzsāktu darbu programmā, veiciet dubultklikšķi uz ikonas.

Atkarībā no jūsu datora sistēmas vai monitora specifikācijas MDC izpildīšanas piktogramma var arī neparādīties. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu F5.

Instalēšanas problēmas

MDC instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide.

Atinstalēšana

Lai atinstalētu MDC programmu, izmantojiet "Programmu pievienošana vai noņemšanas" iespēju Windows

®

Vadības panelī.

Lai atinstalētu MDC, rīkojieties šādi:

1. Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)".

2. Programmu sarakstā izvēlieties MDC un noklikšķiniet pogu "Pievienot/Dzēst".

MDC izmantošana

Ievads

Vairāku displeju kontrole (MDC) ir iespēja, kas ļauj datorā viegli un vienlaicīgi darbināt vairākus displejus. Starp datoru un displeju tiek lietots RS-232C seriālās komunikācijas standarts. Tādēļ seriālajam kabelim ir jābūt savienotam starp datora seriālo portu un displeja seriālo portu.

Main Screen

Galvenās ikonas

Remocon

Safety Lock<

Port Selection

Atlases poga

Informācijas tabula

Displeja atlasīšana

Kontroles rīki

1. Lai pārslēgtos uz katru ekrānu, izmantojiet galvenās ikonas.

2. Ļauj iespējot vai atspējot tālvadības kontroles signāla saņemšanas funkciju displejā.

3. Safety Lock (Drošības bloķētāja) funkcijas iestatīšana.

Iestatot bloķēšanas funkciju, uz tālvadības pults un komplekta jūs varat lietot tikai power (ieslēgt) un lock (bloķēt) pogas.

4. Iestata bloķēšanas funkciju. Oriģinālais iestatījums ir COM1

5. Noklikšķiniet uz Select all vai Clear all, lai izvēlētos vai nodzēstu visus displejus.

6. Izmantojiet tabulu, lai redzētu īsu informāciju par izvēlēto displeju.

7. Izvēlas displeju displeja izvēlē.

8. Izmantojiet kontroles rīkus, lai kontrolētu displejus.

<Piebilde> Tālvadības pults funkcija Enable/Disable (Iespējot/Atspējot) funkcija darbojas neatkarīgi no tā, vai strāvas padeve ir On vai Off (Ieslēgts vai Izlēgts) pozīcijā, un tas attiecas uz visiem displejiem, kas pievienoti MDC. Tomēr, neraugoties uz to, ka MDC ir izslēgts, tālvadības pults signāls ir inicializēts kā iespējots arī tad, kad MDC ir aizvērts.

Port Selection

1. Vairāku displeju kontrole oriģinālā ir iestatīta COM1 portam.

2. Ja tiek izmantots cits, nevis COM1 ports, portu izvēles izvēlnē var atlasīt portus no COM1 līdz COM4.

3. Ja netiek atlasīts tiešais nosaukums portam, kas savienots ar monitoru, izmantojot seriālo kabeli, savienojums nav pieejams.

4. Izvēlētā pieslēgvieta saglabājas programmas atmiņā un tiek izmantota arī citās programmās.

Power Control

1. Noklikšķiniet uz Strāvas padeves kontroles galvenās ikonas, un parādīsies Strāvas padeves kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama strāvas padeves kontrolei.

1)

(Power Status (Strāvas padeves statuss))

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Izmantojiet pogu Select All (Atlasīt visu) vai izvēles rūtiņu, lai liktu displejam kontrolēt.

Strāvas padeves kontrole ļauj kontrolēt dažas izvēlētā displeja funkcijas.

1) Power On/Off

- Ieslēdz vai izslēdz izvēlētā displeja strāvas padevi.

2) Volume

- Kontrolē izvelētā displeja skaļuma līmeni.

Tas saņem izvēlētā displeja skaļuma līmeni no tīkla un atspoguļo to slīdnē.

(Kad jūs beidzat atlasi vai izvēlaties Select All (Atlasīt visu), vertība atgriežas noklusējuma vērtībā 10).

3)

(Mute On/Off)

- Ieslēdz vai izslēdz izvēlētā displeja apklusināšanas iespēju.

Izvēloties vienā reizē vienu komplektu, ja komplekts ir ieslēgts MUTE režīmā, jums ir jaiezīmē MUTE displejs.

(Ja jūs izvēlaties atgriezt atlases vai izvēlaties Select All (Atlasīt visu), visas vērtības atgriežas noklusējuma iestatījumos).

Strāvas padeves kontrole attiecas uz visiem displejiem.

Volume un Mute (Skaļuma un Apklusināšanas) funkcijas ir pieejamas tikai tiem displejiem, kam strāvas padeve ir statusā ON (Ieslēgts).

Input Source

1. Noklikšķiniet uz Input Source (Ievades avota) galvenās ikonas, un parādīsies ievades avota kontroles ekrāns.

Noklik ķiniet uz Select All (atlasīt visu) vai izmantojiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos kontrolējamo displeju.

• TV Mode

• PC Mode

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama ievades avota kontrolei.

1) PC

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz PC.

2) BNC

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz BNC.

3) DVI

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz DVI.

4) TV

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz TV.

5) DTV

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz DTV.

6) AV

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz AV.

7) S-Video

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz S-Video.

8) Component

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz Component.

9) MagicInfo

- “MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

10) HDMI

- Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz HDMI.

11) Channel

- Ja Input Source (ievades avots) ir televizors, parādās kanālu bultiņa.

Televizoru kā avotu var izvēlēties tikai produktiem ar TV, un kanālu kontrole ir atļauta tikai tad, kad

ievades avots ir televizors.

Ievades avota kontrole attiecas tikai uz displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Noklikšķiniet galveno ikonu "Image Size" (Attēla izmēri), un parādīsies attēla izmēru kontroles ekrāns.

1)

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama attēlu izmēru kontrolei.

(Power Status (Strāvas padeves statuss))

- Shows the power status of the current display.

2) Image Size

- Parāda pašreizējos attēla izmērus izvēlētajā displejā.

3) Input

- Informācijas tabula parāda tikai tos displejus, kuru ievades avots ir PC,BNC,DVI .

4) PC Source

- Kad tiek noklikšķināts uz "Image Size" (Attēla Lielums), vispirms parādās PC, BNC, DVI zīmnes.

- Attēla izmēru kontroles poga kontrolē attēla izmērus, kādi pieejami PC, BNC, DVI.

5) Video Source

- Uzklikšķiniet uz video avota ciļņa, lai kontrolētu attēla izmēru attiecīgajam ievades avotam.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Attēla izmēru kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts)

pozīcijā.

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Noklikšķiniet galveno ikonu "Image Size" (Attēla izmēri), un parādīsies attēla izmēru kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama attēlu izmēru kontrolei.

1) Uzklikšķiniet uz ciļņa Video Source (video avota), lai noregulētu attēla izmēru televizoram, AV ierīcei, S-Video, komponentēm, HDMI, DTV.

Noklik ķiniet uz Select All (atlasīt visu) vai izmantojiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos kontrolējamo displeju.

2) mācijas tabula parāda tikai tos displejus, kuru ievades avots ir TV, AV, S-Video, komponents, HDMI, DTV.

3) Brīvi mainiet attēla izmērus izvēlētajā displejā.

Piebilde: Auto Wide (automātiskais platekrāna režīms), Zoom1 (mērogmaiņa 1) un Zoom2

(mērogmaiņa 2) nav iespējams atlasīt, ja ienākošais signāla veids komponentei un DVI (HDCP) ir 720p

vai 1080i.

4) Ekrāna režīmus var pielāgot tikai tad, ja ir pievienots TV (tikai PAL) un parametrs Image Size (Attēla lielums) ir iestatīts uz Auto Wide (Automātiskais platums).

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Attēla izmēru kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Time

1. Noklikšķiniet uz Time (Laiks) ikonas, un parādīsies laika kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama laika kontrolei.

1) Current Time (Pašreizējais laiks)

- iestatiet izvēlētajam displejam pašreizējo laiku (Datora laiku)

- lai izmainītu pašreizējo laiku, vispirms izmainiet datora laiku.

2) On Time Setup (Ieslēgšanas laika uzstādīšana)

3) Off Time Setup (Izslēgšanas laika uzstādīšana)

4) Parāda On Time (ieslēgšanas laika) iestatījumus.

5) Parāda Off Time (izslēgšanas laika) iestatījumus.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Laika kontrole ir iespējama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeve ir ieslēgta.

Ar On Time Setup (ieslēgšanas laika uzstādījuma), TV Source (TV avota) funkcijām tikai TV modelim.

Ar On Time Setup (ieslēgšanas laika uzstādījuma), MagicInfo Source (MagicInfo avota) funkcijām tikai

MagicInfo modelim.

PIP

PIP Size

1. Noklikšķinot uz PIP galvenās ikonas, parādīsies PIP kontroles ekrāns.

Noklik ķiniet uz Select All (atlasīt visu) vai izmantojiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos kontrolējamo displeju.

Informācijas tabula parāda pamata nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama PIP izmēru kontrolei.

1) PIP Size (PIP izmēri)

- Parāda pašlaik lietotā displeja PIP izmērus.

2) OFF

- Izslēdz izvēlētā displeja PIP.

3) Large

- Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Large.

4) Small

- Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Small.

5) Double1

- Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Double 1.

6) Double 2

- Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Double 2.

7) Double 3 (dubults 3) (attēls pēc attēla)

- ieslēdz atlasītā displeja PBP un izmaina izmēru uz dubults 3.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

PIP izmērus var kontrolēt, kad ieslēdzat monitora barošanu.

PIP

PIP Source

1. Noklikšķinot uz PIP galvenās ikonas, parādīsies PIP kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda pamata nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama PIP avots kontrolei.

1) PIP Source

- PIP avotu var kontrolēt, kad ieslēdzat monitora barošanu.

2) PC

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz PC.

3) BNC

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz BNC.

4) DVI

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz DVI.

5) AV

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz AV.

6) S-Video

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz S-Video.

7) Component

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz Component.

8) HDMI

- Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz HDMI.

Piebilde: Daži PIP avoti atlasei var nebūt pieejami, atkarībā no ievades avota veida galvenajā ekrānā.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli. kontroles funkcija ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir pozīcijā ON

(ieslēgts) un PIP funkcija ir iestatīta stāvoklī ON (ieslēgta).

Settings

Picture

1. Noklikškiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījmu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījmu kontrolei.

Kad tiek atlasīta katra funkcija, iestatītā vērtība tiek parādīta slīdnē. Kad tiek atlasīts Select All (Atlasīt visu), parādās noklusētā vērtība (50). Vērtības izmaiņa šajā ekrānā automātiski nomainīs režīmu uz „CUSTOM” (pielāgots).

1) Picture

- Pieejams vienīgi AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

2) Contrast

- Noregulē izvelētā displeja kontrastu.

3) Brightness

- Noregulē izvelētā displeja spožumu.

4) Sharpness

- Noregulē izvelētā displeja asumu.

5) Color

- Noregulē izvelētā displeja krāsu.

6) Tint

- Noregulē izvelētā displeja toni.

7) Color Tone

- Noregulē atlasītā displeja krāsas toni.

8) Color Temp

- Atlasītajam displejam pielāgojiet Color Temp.

9) Brightness Sensor

- Atlasītajam displejam pielāgojiet Brightness Sensor.

10) Dynamic Contrast

- Atlasītajam displejam pielāgojiet Dynamic Contrast.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displejs ir ieslēgtā ON stāvoklī un nav izdarīta kāda iz vēle.

Settings

Picture PC

1. Noklikškiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījmu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījmu kontrolei. Ja visas funkcijas ir atlasītas, slīdrādē attēlo izvēlētās funkcijas iestatīto vērtību. Katra funkcija, to izvēloties, parāda uzstādījuma vērtību uz bīdāmās skalas. Kad tiek atlasīts Select All (Atlasīt visu), parādās noklusētā vērtība (50).

Vērtības izmaiņa šajā ekrānā automātiski nomainīs režīmu uz „CUSTOM” (pielāgots).

1) Picture PC

- Pieejams vienīgi PC, BNC, DVI.

2) Contrast

- Noregulē izvelētā displeja kontrastu.

3) Brightness

- Noregulē izvelētā displeja spožumu.

4) Red

- Noregulē izvēlētā displeja krāsu temperatūru. (Red)

5) Green

- Noregulē izvēlētā displeja krāsu temperatūru. (Green)

6) Blue

- Noregulē izvēlētā displeja krāsu temperatūru. (Blue)

7) Color Tone

- Pielāgo atlasītā displeja Color Tone.

8) Color Temp

- Atlasītajam displejam pielāgojiet Color Temp.

9) Brightness Sensor

- Atlasītajam displejam pielāgojiet Brightness Sensor.

10) Dynamic Contrast

- Atlasītajam displejam pielāgojiet Dynamic Contrast.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displejs ir ieslēgtā ON stāvoklī un nav izdarīta kāda iz vēle.

Settings

Audio

1. Noklikškiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījmu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījmu kontrolei. Ja visas funkcijas ir atlasītas, slīdrādē attēlo izvēlētās funkcijas iestatīto vērtību. Katra funkcija, to izvēloties, parāda uzstādījuma vērtību uz bīdāmās skalas. Kad tiek atlasīts Select All (Atlasīt visu), parādās noklusētā vērtība (50).

Vērtības izmaiņa šajā ekrānā automātiski nomainīs režīmu uz „CUSTOM” (pielāgots).

1) Audio

- Kontrolē visu ievades avotu audio iestatījumus.

2) Bass

- Noregulē izvelētā displeja basus.

3) Treble

- Noregulē izvelētā displeja diskantu.

4) Balance

- Noregulē izvelētā displeja līdzsvaru.

5) SRS TS XT

- SRS TS XT skaņa ieslēgta/izslēgta.

6) Sound Select

- Kad PIP ir ieslēgts, jūs varat atlasīt Main vai Sub funkcijas.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displejs ir ieslēgtā ON stāvoklī un nav izdarīta kāda iz vēle.

Settings

Image Lock

1. Noklikškiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījmu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījmu kontrolei.

1) Image Lock

- Pieejams vienīgi PC, BNC.

2) Coarse

- Noregulē izvelētā displeja Coarse.

3) Fine

- Noregulē izvelētā displeja Fine.

4) Position

- Noregulē izvelētā displeja pozīciju.

5) Auto Adjustment

- Nospiediet, lai ienākošais datora signāls noregulētos automātiski.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Iestatījumu kontrole ir iespējama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeve ir ieslēgta.

Maintenance

Lamp Control

1. Noklikšķiniet uz ikonas „Maintenance” (apkope) galvenajā ikonu kolonnā, lai parādītu apkopes ekrānu.

Parādās „informācijas režģis”, kurā ietverti daži pamata dati.

1) Maintenance

- Atļauj apkopes kontroli visiem ievades avotiem.

2) Auto Lamp Control

- automātiski norādītajā laikā noregulē atlasītā displeja pamata gaismu.

Automātiskā lampu kontroles funkcija izslēdzas, ja tiek veikta noregulēšana, izmantojot Manuālo lampu kontroles funkciju.

3) Manual Lamp Control

- Ļauj noregulē atlasītā displeja pamata gaismu, neņemot vērā laiku.

Automātiskā lampu kontroles funkcija izslēdzas, ja tiek veikta noregulēšana, izmantojot Manuālo lampu kontroles funkciju.

Apkopes kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Maintenance

Scroll

1. Noklikšķiniet uz ikonas „Maintenance” (apkope) galvenajā ikonu kolonnā, lai parādītu apkopes ekrānu.

1) Scroll

- Šo funkciju izmanto, lai novērstu attēla fiksēšanos, kas notiek, ja izvēlētajā displejā ilgstoši rāda nemainīgu ekrānu.

2) Pixel Shift

- Tā ļauj ekrānu nedaudz pārvietot pēc norādītā laika intervāla.

3) Safety Screen

- Funkciju Safety Screen (Drošības ekrāns) izmanto, lai nepieļautu attēla fiksēšanos, kas notiek, ja monitorā ilgstoši rāda nemainīgu ekrānu. Parametru Interval (Intervāls) izmanto, lai iestatītu atkārtojumu ciklu stundās, un parametru Time (Laiks) izmanto, lai iestatītu laiku, pēc kura ir jāizpilda funkcija Safety Screen (Drošības ekrāns).

Parametru Type (Tips) var iestatīt uz Scroll (Ritināt), Pixel (Pikselis), Bar (Josla), Eraser (Dzēšana), All White

(Tikai balts) vai Pattern (Raksts).

4) Safety Screen2

- Šo funkciju izmanto, lai nepieļautu attēla fiksēšanos. Ir pieejami pieci (5) types (tipi), kurus varat izvēlēties un vadīt ar šo funkciju.

Tipam Scroll (Ritināt) parametru Time (Laiks) var iestatīt uz 1, 2, 3, 4 vai 5. Tipiem Bar (Josla) un Eraser

(Dzēšana) to var iestatīt uz 10, 20, 30, 40 vai 50. Tipiem All White (Tikai balts) un Pattern (Raksts) to

var iestatīt uz 1, 5, 10, 20 vai 30.

“MagicInfo” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicInfo” modeli.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Apkopes kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Maintenance

Video Wall

1. Noklikšķiniet uz ikonas „Maintenance” (apkope) galvenajā ikonu kolonnā, lai parādītu apkopes ekrānu.

1) Video Wall

- Video wall ir vairāku video ekrānu apvienojums; katrā ekrānā redzama daļa no kopējā attēla, vai arī attēls atkārtojas katrā ekrānā.

2) Video Wall (Screen divider)

- Ekrāns var būt sadalīts.

Varat izvēlēties mazo ekrānu skaitu un izkārtojumu. z z

Izvēlas režīmu ekrāna sadalītājā.

Izvēlas displeju displeja izvēlē. z z

Nospiežot attiecīgo skaitli izvēlētajā režīmā, iestata vietu.

Samsung piedāvātā MDC programma atbalsta līdz 5x5 šķidro kristālu displejus.

3) On / Off

- Ieslēdz/ izslēdz Video Wall funkciju izvēlētajā displejā.

4) Format

- Apskatot sadalīto ekrānu, izvēlieties formātu. z

Full

z

Natural

Č possibile utilizzare questa funzione in MagicInfo.

“TV” paredzētā ievade darbojas tikai ar “TV” modeli.

Apkopes kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Troubleshooting

1. Displejs, kuru vēlaties kontrolēt, neparādās Power Control (Strāvas padeves kontroles) informācijas tabulā

- pārbaudiet RS232C savienojumu. (Pārbaudiet, vai tas ir pareizi pievienots Com1 portam)

- pārbaudiet displejus, vai kādam citam pievienotam displejam nav tāds pats ID, jo šādus displejus nevar pareizi noteikt datu konflikta dēļ.

- Pārbaudiet, lai Displeja komplekta ID būtu numurs starp 1 un 25. (Iestata, izmantojot izvēlni Display)

Piebilde: Displeja komplekta ID vērtībai ir jābūt no 1 līdz 25.

Ja vērtība ir ārpus šī diapazona, MDC nespēj kontrolēt displeju.

2. Displejs, kuru vēlaties kontrolēt, neparādās citās kontroles informācijas tabulās

- pārbaudiet, vai varat izmainīt displeja ievades avotu.

3. Atkārtoti parādās dialogs .

- pārbaudiet vai ir atlasīts displejs, kuru vēlaties kontrolēt.

4. Ir iestatīts gan On Timer (taimera ieslēgšana), gan Off Timer (taimera izslēgšana), taču parādās cits laiks.

- iestatiet pašreizējo laiku, lai sinhronizētu displeja pulksteņus.

5. Tālvadība var nedarboties pareizi, ja jūs nepareizā veidā izslēdzat tālvadības funkciju, atvienojat RS-232C kabeli vai izejat no programmas. Lai atjaunotu normālu funkciju, atkal palaidiet programmu un ieslēdziet tālvadības funkciju.

<Piebilde> Programma var nepareizi darboties arī komunikāciju slēgumu dēļ, kā arī tuvumā esošu elektronisku ierīču ietekmes rezultātā.

Iestatījumu vērtības displejs vairāku displeju režīmā

Ja ir pievienoti vairāk kā viens displejs, iestatījumu vērtības tiek parādītas sekojoši.

1. No selection (Nav atlasīts): Parāda noklusēto rūpnīcas vērtību.

2. Selected one display (Atlasīts viens displejs): Saņem un parāda atlasītā displeja iestatījmu vertības.

3. Atlasīts viens displejs (ID1) un pievienots cits displejs (ID3): Programma, kas rādīja iestatījumu vertības displejam ID

1, saņem un parāda ID3 vertības.

4. Atlasīti visi komplekti, izmantojot Select All (Atlasīt visu): Atgriežas noklusētajās rūpnīcas vērtībās.

Programmatūras izmantošana

Programmatūras Control Panel (230TSN)

Main cilne

Šajā cilnē ir ietverta skārienjutīgā sensora kalibrēšana, kā arī galvenā atbalsta informācija.

Calibration

Kalibrēšanas procesā skārienjutīgais sensors tiek izlīdzināts ar fona video. Konkrētāk - kalibrēšana nosaka sensora aktīvā apgabala izmērus un sensora centru. Ja sensors nav kalibrēts, sensora aktīvais apgabals var nebūt pietiekami izlīdzināts vai arī var būt pārlieku mazs.

Skārienjutīgo sensoru ir nepieciešams kalibrēt šādos gadījumos:

• Vienmēr, kad tiek mainīts video attēla izmērs un pozīcija, regulējot displeja horizontālās un vertikālās vadības ierīces.

• Vienmēr, kad kursors neseko Jūsu pirksta kustībām vai neaizsniedzas līdz skārienjutīgā sensora malām. Ja Jums ir nepieciešama papildus precizitāte pie malām, izmantojiet

Edge Adjustment cilni.

Skārienjutīgā sensora kalibrēšana

1. Izvēlieties cilni Main.

2. Noklikšķiniet pogu Calibrate.

Piezīme

Ja Jūs izmantojat irbulīti (pildspalvu) un esat Pildspalvas/Pirksta režīmā, dialoga logā būs jautājums, vai vēlaties kalibrēt, izmantojot pildspalvu vai pirkstu. Kalibrējiet, atsevišķi izmantojot katru iespēju, un noslēgumā MT 7 atjaunos Jūsu skāriena metodi uz Pildspalvu/Pirkstu.

3. Kalibrēšanas mērķis ir redzams skārienjutīgā sensora apakšējā kreisajā stūrī.

Piezīme

Ja nospiedīsiet Atkāpties vai divdesmit sekunžu laikā nepieskarsieties sensoram, sistēma automātiski atcels kalibrēšanas procesu, neizmainot pašreizējos iestatījumus.

4. Pieskarieties sensoram, novietojot savu pirkstu tā, lai tas pilnībā nosegtu zaļo mērķi.

Paceļot pirkstu, šī pozīcija tiek aprēķināta; kad Jūs paceļat pirkstu, mērķim vajadzētu palikt sarkanam.

Pieskaroties kalibrēšanas mērķim, pārliecinieties, ka:

• Kalibrēšanu veiciet tādā pozīcijā (sēdus vai stāvus), kādā Jūs plānojat parasti izmantot skārienjutīgo sensoru.

Programmatūras izmantošana

• Ar pirkstgalu stingri un precīzi pieskarieties kalibrēšanas mērķim. Calibration laikā raugieties, lai pieskaršanās laikā skārienjutīgajam sensoram nepieskartos nagi un citi pirksti.

5. Atkārtojiet šīs darbības pārējiem kalibrēšanas mērķiem.

6. Kad būsiet kalibrējis skārienjutīgo sensoru, parādīsies dialoga logs ar jautājumu, vai Jūs vēlaties šo kalibrēšanu pārbaudīt, apstiprināt vai atcelt.

• Ja izvēlaties Accept, tad jaunie kalibrēšanas iestatījumi tiek automātiski saglabāti.

• Ja izvēlaties Test, tad parādās Zīmēšanas ekrāns (sīkāku informāciju skatiet Rīku cilnē). Izejot no Zīmēšanas režīma, dialoga logā būs jautājums: “Are you satisfied with the results?”

• Izvēloties Yes, tiks saglabāti jaunie kalibrēšanas iestatījumi.

• Izvēloties No, tiks atjaunoti oriģinālie (pirms kalibrēšanas) iestatījumi.

• Ja izvēlaties Cancel, bez izmaiņām tiks atjaunoti oriģinālie iestatījumi.

Kalibrēšanas pārbaude

Ja Jūs nejauši kalibrēšanas laikā pacelsiet pirkstu no sensora nepareizā vietā, Jūs traucēsiet skārienjutīgā sensora kalibrēšanu. Pārbaudiet, pieskaroties vairākām vietām uz sensora, lai pārliecinātos, ka esat apmierināts ar kalibrēšanas rezultātiem. Kad jūs pieskaraties ekrānam, kursoram būtu jāatrodas zem Jūsu pirksta vai pildspalvas. Atkārtojiet kalibrēšanas procesu, līdz esat apmierināts. Ja kāda no tālāk norādītajām pārbaudēm ir neveiksmīga, kalibrējiet skārienjutīgo sensoru atkārtoti.

• Pieskarieties dažādām vietām uz sensora. Kad jūs pieskaraties ekrānam, kursoram būtu jāatrodas zem Jūsu pirksta vai pildspalvas.

• Pārvelciet savu pirkstu pāri sensoram un pārbaudiet, ka kursors seko kustībām.

• Pieskarieties katram sensora stūrim un gar tā malām. Pārliecinieties, ka kursors pilnībā aizsniedz visu sensora attēla apgabalu. Pārliecinieties, ka Jūs varat pieskarties visām piktogrammām un izvēlnēm un aktivizēt tās visā sensora apgabalā.

• Ja Jūs izmantojat pildspalvas irbulīti, kalibrēšanas darbību veiciet ar pildspalvu.

• Ja ir nepieciešams atkārtoti kalibrēt sensoru, pārliecinieties, ka Jūs uzmanīgi pieskaraties mērķiem. Ir iespējams, ka kalibrēšanas laikā kāds no Jūsu pieskārieniem netika pareizi reģistrēts vai arī Jūs nejauši pieskārāties sensoram nepareizā vietā. Piemēram, ja Jūs pieskārāties blakus mērķiem vai arī ārpus attēla apgabalam, Jūs traucēsiet skārienjutīgā sensora kalibrēšanu.

Support Information

Šī informācija palīdz Jums identificēt Jūsu sistēmas iestatījumus, lai atvieglotu traucējummeklēšanu. Ja kādu iemeslu dēļ Jums būtu nepieciešams sazināties ar Tehniskās palīdzības dienestu, šī informācija būs noderīga.

Controller ID

Cilnē Main viena kontrollera situācijā šis ir tikai informācijas lauks; ja Jums ir vairāk par vienu kontrolleri, Jūs varat izvēlēties to kontrolleri, kuru vēlaties regulēt.

Programmatūras izmantošana

Controller Type

Šajā laukā ir attēlots kontrollera tips, kas pašlaik pievienots Jūsu sistēmai. Šī informācija var būt noderīga Tehniskās palīdzības dienestam.

Firmware Version

Šie skaitļi norāda skārienjutīgā kontrollera programmatūras versijas numuru un pārskatīšanas līmeni.

Touch Screen Status

Touch Screen Status attiecas uz to, vai sensors ir vai nav atrasts un vai tas ir darba kārtībā.

Touch Settings cilne

Cilne Touch Settings ļauj Jums pielāgot Jūsu skārienjutīgā sensora reakciju. Jūs varat mainīt to, kā sistēma reaģē uz Jūsu pieskārienu, pievienot savai darbvirsmai labā peles klikšķa iespēju, likt sistēmai par pieskārienu signalizēt ar pīkstienu, kā arī definēt dubultklikšķa ātrumu un Jūsu pieskāriena apgabalu.

Touch Modes

Pieejamās Touch Modes iespējas ir Drawing, Touchdown un Liftoff.

Drawing režīms (noklusētā vērtība)

Drawing režīms ir visnoderīgākais zīmēšanas, gleznošanas, attēlu un grafiskajām lietojumprogrammām. Drawing režīmā pieskāriens ir vienlīdzīgs darbībai, kad peles taustiņš tiek nospiests un turēts nospiests. Tas tiek uzskatīts par visvieglāk izmantojamo režīmu, kad reakcija uz pieskārienu ir tūlītēja. Pirksta pacelšana ir vienlīdzīga peles taustiņa atlaišanai.

• Lai noklikšķinātu, pieskarieties objektam. Paceliet pirkstu no sensora.

• Lai veiktu dubultklikšķi, divreiz ātri pieskarieties objektam tai pašā vietā.

• Lai pārvilktu objektu, pieskarieties tam. Pārvelciet pirkstu uz jauno atrašanās vietu. Paceliet pirkstu no sensora

Touchdown režīms

Touchdown režīms ļauj Jums izraisīt tūlītēju pogas darbību, tiklīdz Jūs pieskaraties sensoram.

In Touchdown Mode, you cause a button down at the cursor location, with a short pause and then a button up. Jūs varat atstāt pirkstu uz sensora, bet tiek reģistrēts tikai viens pieskāriens līdz brīdim, kad Jūs paceļat pirkstu no sensora un atkal pieskaraties.

Programmatūras izmantošana

Pieskaršanās sensoram ir vienlīdzīga peles taustiņa nospiešanai un atlaišanai. Darbība tiek veikta, tiklīdz Jūs pieskaraties sensoram. Šis režīms vislabāk ir piemērots lietojumprogrammām, kuru darbības pamatā ir pogas (kā, piemēram, kalkulatoram). Šajā režīmā zīmēšana vai pārvilkšana netiek atbalstītas.

Liftoff režīms

Liftoff režīms ļauj Jums novietot kursoru Jūsu izvēlētā vietā, pirms Jūs izraisāt pogas darbību.

Liftoff režīmā kursors sekos Jūsu pirkstam, lai pieskāriens būtu precīzāks. Kad Jūs vēlaties izvēlēties kādu vienumu, pirksta pacelšana no sensora izraisīs pogas nospiešanu, īsu pauzi un tad pogas atlaišanu.

Pieskaršanās sensoram ir vienlīdzīga peles pozīcijas pārvietošanai. Pogas nospiešanas/pogas atlaišanas darbība notiek, kad Jūs paceļat pirkstu no sensora. Šis režīms ir noderīgs lietojumprogrammās, kurām nepieciešama lielāka precizitāte, jo tas pirms darbības veikšanas ar kursoru ļauj Jums to precīzi novietot. Šajā režīmā zīmēšana vai pārvilkšana netiek atbalstītas.

Right-Click Tool (nav pieejama Linux vidē)

Šī iespēja novieto uz darbvirsmas piktogrammu (vienmēr Jūsu lietojumprogrammas priekšplānā), kas ļauj Jums izvēlēties, kurš peles taustiņš pieskaroties tiks aktivizēts. Ievērojiet, ka izvēle attiecas tikai uz nākamo klikšķināšanas darbību. Tiklīdz darbība ir veikta, vadība pārslēdzas atpakaļ uz kreiso pogas taustiņu.

Jūs šo piktogrammu varat pārvietot uz jebkuru darbvirsmas vietu, to izvēloties, nogaidot, līdz parādās četrvirzienu bultiņa, un pārvelkot uz vēlamo vietu.

Parasti kreisais taustiņš tiek izmantots parastai izvēlei un parastai pārvilkšanai. Labais taustiņš parasti tiek izmantots sīklietotņu piederumiem, piemēram, konteksta izvēlnei un īpašajai pārvilkšanai.

Double-Click Speed (nav pieejams Windows® CE vai Linux® vidēs)

Dubultklikšķa ātrums nosaka, cik ātri nepieciešams pieskarties sensoram, lai sistēma Jūsu darbību saprastu kā dubultklikšķi. Lai sasniegtu optimālu darbu ar skārienjutīgo sensoru, nosakiet dubultklikšķa ātrumu diapazonā no lēna līdz vidējam ātrumam.

Divreiz pieskarieties zemeslodes attēlam, lai pārbaudītu dubultklikšķa ātruma un apgabala iestatījumus. Ja zemeslode sāk griezties, sensors ir sapratis Jūsu pieskārienu kā dubultklik-

šķi.

Piezīme

Šī iestatījuma izmainīšana ietekmēs arī peles dubultklikšķa iestatījumu.

Double-Click Area (nav pieejams Windows® CE vai Linux® vidēs)

Dubultklikšķa apgabals nosaka diapazonu, kurā jāpieskaras sensoram, lai sistēma Jūsu darbību saprastu kā dubultklikšķi. Lai nodrošinātu optimālu darbu ar skārienjutīgo sensoru, nosakiet dubultklikšķa apgabalu diapazonā no vidēja līdz lielam.

Divreiz pieskarieties zemeslodes attēlam, lai pārbaudītu dubultklikšķa ātruma un apgabala iestatījumus. Ja zemeslode sāk griezties, sensors ir sapratis Jūsu pieskārienu kā dubultklik-

šķi.

Piezīme

Šī iestatījuma izmainīšana ietekmēs arī peles dubultklikšķa iestatījumu.

Programmatūras izmantošana

Edge Adjustment cilne

Kad skārienjutīgais sensors ir kalibrēts, tad, pieskaroties sensoram, kursoram ir jāatrodas tieši zem Jūsu pirksta. Tomēr, varētu būt grūti pieskarties vienumiem pie pašām sensora malām. Edge Adjustment cilne ļauj Jums noteikt nobīdes apgabalu, kurā kursors pārvietojas tuvāk sensora malām, lai Jūs vieglāk un precīzāk varētu izvēlēties nelielus vienumus, piemēram, atsevišķus vārdus, Windows™ pogu Sākt , izvēles rūtiņas vai radio pogas.

Piemēram, ja gar Jūsu skārienjutīgā sensora kreiso malu ir taustiņu rinda, Jūs varētu vēlēties iestatīt malas nobīdi, lai lietotāji varētu viegli aktivizēt šos taustiņus. Tā kā katra mala ir neatkarīga no pārējām, Jums ir nepieciešams noregulēt tikai kreiso malu, lai varētu pielāgot šo taustiņu rindu.

Edge Adjustment Setting

Lai iestatītu Edge Adjustment, nosakiet nobīdes apgabalu, pārvietojot slīdņus uz iekšpusi. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Noklikšķiniet Test, lai priekšskatītu veiktās izvēles. Jūsu definētais apgabals tiek parādīts kā iekrāsots, kā tas redzams attēlā zemāk. Iekrāsotā apgabala robežās kursors automātiski pārvietosies pa priekšu Jūsu pirkstam, tā kā būs iespējams vieglāk pieskarties vienumiem, kas atrodas tuvu malai.

Nosakiet, vai Jūsu definētais apgabals ir pietiekošs Jūsu vajadzībām. Vai Jūs varat pieskarties sensora stūros un gar malām? Noklikšķiniet Escape, End Test vai pogu Atpakaļ, lai atgrieztos Edge Adjustment cilnē. Ja esat apmierināts ar Jūsu veiktajām izvēlēm, tad regulēšana ir pabeigta. Ja nē, tad noregulējiet slīdņus, lai labāk pielāgotos Jūsu vajadzībām.

Tools cilne

Cilne Tools ļauj Jums veikt dažāda veida diagnostiku, lai optimizētu Jūsu skārienjutīgā sensora veiktspēju. Šī cilne arī nodrošina piekļuvi skārienjutīgā sensora papildus iespējām.

Programmatūras izmantošana

Component Versions

Šis ir informācijas ekrāns, kas paredzēts diagnostikai un sniedz detalizētu informāciju par MT

7 atsevišķajām daļām un to versijas numuriem.

Draw Test

Piezīme

Lai tas darbotos pareizi, Jums ir jābūt Draw režīmā.

Draw programma ļauj Jums pārbaudīt skārienjutīgā sensora un pildspalvas darbību, pārbaudot precizitāti un ātrumu, ar kādu sistēma reaģē uz Jūsu pieskārienu. Lai zīmētu, vienkārši pieskarieties sensoram ar savu pirkstu vai pildspalvu un pavelciet to.

Šādas papildiespējas palīdzēs Jums efektīvāk izmantot zīmēšanas programmu:

• Nospiediet B (tukšs), lai attīrītu ekrānu un attēlotu tukšu audeklu zīmēšanai.

• G (režģis), lai attīrītu ekrānu un attēlotu režģi, kuru Jūs varat izmantot kā vadlīnijas zīmējumam (noklusētais iestatījums).

• Nospiediet L (līnija), lai ekrānā zīmētu nepārtrauktas līnijas (noklusētais iestatījums).

• Nospiediet D (punkti), lai ekrānā zīmētu punktotas līnijas, kurās katrs punkts apzīmē skārienjutīga sensora attēlotu punktu.

• Nospiediet Atstarpes taustiņu, lai attīrītu ekrānu.

Programmatūras izmantošana

Restore Factory Settings

Software

Programmatūras atiestatīšanas papildiespēja ir noderīga, ja Jūs esat veicis konfigurācijas MT

7 programmatūrā un vēlaties atjaunot darbspējīgu stāvokli. Šī papildiespēja atjaunos rūpnīcas konfigurācijas iestatījumus, kādi tie bija piegādes brīdī. Ja tādu nav, tiks atiestatīti 3M skārienjutīgās sistēmas noklusētie iestatījumi.

Controller

Kontrollera atjaunošanas papildiespēja ir noderīga, ja Jūs esat veicis konfigurācijas izmaiņas kontrollerī un vēlaties atjaunot darbspējīgu stāvokli. Nospiežot šo pogu, tiek atjaunoti 3M skārienjutīgās sistēmas rūpnīcas noklusētie iestatījumi.

Ja pēc kontrollera rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas skārienjutība ir zudusi, būs nepiecie-

šams pārstartēt, lai atjaunotu skārienjutību.

Piezīme

Pēc kontrollera noklusēto iestatījumu atjaunošanas ir jāveic kalibrēšana.

Reset Controller

Lietojiet to tikai saskaņā ar Tehniskās palīdzības dienesta norādījumiem. Šī komanda inicializē aparatūru un programmatūru, liek kontrollerim pārtraukt nosūtīt informāciju un pārrēķina apkārtējās vides apstākļus (piemēram, kļūdas un nobīdes vērtības). Atiestatīšanas komanda arī atceļ esošās komandas un atjauno kontrollera normālo darbību.

Skārienjutīgā sensora papildus iespējas

Piezīme

Svarīga piezīme: Advanced Options izmantošana var mainīt Jūsu skārienjutīgā sensora veiktspēju vai tā to pārveidot, ka sensors nedarbojas. Pirms jebkādas papildiespējas realizēšanas Jums jāapzinās, kādi var būt rezultāti. Ja Jūs nezināt, kādi var būt šo iestatījumu rezultāti, Jums šīs papildiespējas nevajadzētu izmantot.

Šī papildiespēja kontrolē noteiktas Jūsu kontrollera papildfunkcijas. Atkarībā no Jūsu izvēlētajām papildiespējām un šīs funkcijas pieejamību Jūsu konkrētajam kontrollerim Jūs varat izvēlēties noteiktas Advanced Options šajā ekrānā.

• Aktivizēt manuālo linearizēšanu

• Aktivizēt frekvences izvēli

Skatiet cilnē Controller, kur pārskatītas dažādas papildiespējas, kas saistītas ar šiem Advanced Options iestatījumiem.

Programmatūras izmantošana

Controller cilne

Cilnē Controller ir ietvertas dažādas iespējas atkarībā no skārienjutīgā(o) kontrollera(u) tipa, kas pievienots(i) Jūsu sistēmai un no tā, kādas papildiespējas esat izvēlējies sadaļā Advanced Options, cilnē Tools.

Controller Type

Ja Jūsu sistēmai pievienots vairāk kā viens kontrolleris, šajā laukā tiek attēlots kontrolleris, kas pašlaik ir izvēlēts cilnē Main. Šī informācija var būt noderīga Tehniskās palīdzības dienestam.

Linearization

Dažiem kontrolleriem ir iespējams veikt linearizēšanu, lai precīzāk noregulētu Jūsu skārienjutīgo sensoru. Tā ir jāveic tikai saskaņā ar "3M Touch Systems, Inc." Tehniskās palīdzības dienesta norādījumiem. Linearizēšanas procesā tiek veikta 25 mērķu aizskaršana ekrānā, kam seko 16 papildus punkti, lai noteiktu specifisku punktu precizitāti pa visu ekrānu.

EX, CX un daži RX sērijas skārienjutīgie kontrolleri atbalsta linearizēšanu:

Lai veiktu skārienjutīgā sensora 25 punktu linearizēšanu:

1. Ar horizontālajām un vertikālajām vadības ierīcēm novietojiet video attēlu ekrāna apgabala centrā.

2. Atveriet skārienjutības vadības paneli un izvēlieties Controller cilni.

3. Noklikšķiniet Linearize. Tas pa vienam pēc kārtas parādīs uz ekrāna 25 linearizēšanas mērķus.

Piezīme

Ja nospiedīsiet Atkāpties vai 20 sekunžu laikā nepieskarsieties sensoram, sistēma automātiski atcels linearizēšanas procesu, neizmainot pašreizējos iestatījumus.

4. Pieskarieties sensoram un novietojiet savu pirkstu tā, lai tas pilnībā nosegtu zaļo mērķi.

Programmatūras izmantošana

Pieskaroties mērķim, pārliecinieties, ka Jūs:

• Esat tieši pretī displejam.

• Veicat linearizēšanu tādā pozīcijā (sēdus vai stāvus), kādā Jūs plānojat izmantot skārienjutīgo sensoru.

• Ar pirkstgalu stingri un precīzi pieskaraties mērķim. Raugieties, lai, pieskaroties mērķim, sensoram nepieskartos citi pirksti. Vienmērīgi turiet pirkstu uz mērķa, līdz izdzirdat pīkstienu vai līdz kamēr mērķis paliek sarkans.

5. Atkārtojiet šos norādījumus, līdz esat pieskāries visiem 25 mērķiem.

• Esat tieši pretī displejam.

Parādīsies dialoga logs ar jautājumu, vai Jūs vēlaties “Test, Accept vai Cancel”.

• Ja izvēlaties Accept, tad jaunie kalibrēšanas iestatījumi tiek automātiski saglabāti.

• Ja izvēlaties Cancel, bez izmaiņām tiks atjaunoti oriģinālie iestatījumi.

• Ja Jūs izvēlaties Test, 25 mērķi tagad tiks nomainīti ar 16 mērķu komplektu, ar kuru palīdzību tiek pārbaudīta 1. līdz 5. darbībā veiktā linearizēšana.

Sākumā šie mērķi ir dzelteni. Ja Jūs veiksmīgi pieskaraties mērķim, tas paliek zaļš. Ja

Jūs neesat precīzs, tas paliek sarkans un parāda procenta kļūdas skaitli. Ja linearizēšana nav pieņemamajās robežās, Jums linearizēšanas process ir jāveic atkārtoti.

Katram no šiem mērķiem atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. Kad šis process ir pabeigts, tas automātiski atgriežas vadības panelī. Ja Jūs izmantojat pildspalvas irbulīti, atkārtojiet linearizēšanas darbību ar pildspalvu.

Lai pārbaudītu linearizēšanas procesa precizitāti, izmantojiet Draw Test programmu

(atrodas Tools cilnē), lai uzzīmētu ekrānā dažas līnijas. Pārliecinieties, ka tās ir līdzenas, taisnas un šauras. Līnijām nevajadzētu izskatīties lauztām vai izliektām.

Lai jebkurā brīdī procesa laikā izietu no šīs programmas, nospiediet Atkāpties.

Touch Screen Frequency

Piezīme

Šī papildiespēja attiecas uz kapacitīvajiem EX un CX sērijas kontrolleriem.

Cilnē Tools Jūs varat izvēlēties taustiņu Advanced Options. Dialoga logā Advanced Options izvēlieties Enable Frequency Selection, lai aktivizētu šo papildiespēju cilnē Controller, ja Jūs lietojat kapacitīvo kontrolleri uz EX bāzes.

Šī papildiespēja regulē skārienjutīgā kontrollera darba frekvenci. Parasti Jums nebūs nepieciešams regulēt Touch Screen Frequency. Tomēr, ja Jums rodas problēmas ar saraustītām kursora kustībām, nelīdzenām līnijām vai nejaušiem pieskaršanās punktiem, Jūs varētu izmantot Enable Frequency Selection papildiespēju.

Izmantojiet Enable Frequency Selection papildiespēju, lai pārbaudītu pieejamos frekvences iestatījumus un noteiktu labāko frekvenci. Frekvences iestatījumu diapazons un noklusētais iestatījums ir atkarīgs no Jūsu skārienjutīgā kontrollera. Jūs varat iestatīt jaunu darba frekvenci un tad pārbaudīt skārienjutīgā sensora veiktspēju šajā frekvences iestatījumā.

Uzmanieties: ja Jūs izvēlēsities Restore Factory Settings → Controller cilnē Tools, Jūs izmainīsiet Touch Screen Frequency uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem. Šobrīd, iespējams, Jums būs nepieciešams vēlreiz veikt Touch Screen Frequency

Programmatūras izmantošana

Touch Screen Frequency Procedure

Cilnē Tools Jūs varat izvēlēties taustiņu Advanced Options. Dialoga logā Advanced Options izvēlieties Enable Frequency Selection, lai aktivizētu šo papildiespēju kontrollera cilnē, ja Jūs lietojat kapacitīvo kontrolleri uz EX bāzes.

Logā Touch Screen Frequency Jūs redzēsiet izritināmu sarakstu ar vairākām iespējamām frekvencēm. Pamatā augstākā iespējamā frekvence nodrošinās labākos rezultātus. Kad esat nomainījis frekvenci, nepieskarieties sensoram aptuveni 30 sekundes. Skārienjutība atjaunosies, kad frekvence būs nomainīta. Pārbaudiet, lai redzētu, vai esat apmierināts ar rezultātiem.

Pildspalvas kontrollera sistēmā Jums ir iespēja nomainīt frekvenci gan Jūsu pirkstam, gan pildspalvai, ja Jūs izmantojat Pirksta/Pildspalvas režīmu.

No jauna izvēlētās frekvences pārbaudīšana

Vienmēr, kad tiek regulēta Touch Screen Frequency, Jums būtu jāpārbauda, kā skārienjutīgais sensors darbojas un jāpārliecinās, ka Jūs esat apmierināts ar skārienjutīgā sensora darbību.

Pārbaudiet sensoru, pieskaroties vairākās vietās un velkot pirkstu pa sensoru. Kursoram būtu jāpaliek vienmērīgam un līdzenam. Ja Jūs novērojat neparastas vai saraustītas kursora kustības, atkārtoti noregulējiet Touch Screen Frequency.

Regulējiet frekvenci, līdz Jūsu veiktā skārienjutības pārbaude sniedz pieņemamus rezultātus.

Labs pārbaudes veids ir pāriet uz Zīmēšanas programmu un vienmērīgi turēt pirkstu uz sensora. Ja iegūtais paraugs ir viens skaidrs un precīzs punkts, frekvence ir laba.

Iesakām veikt atkārtotu skārienjutīgā sensora kalibrēšanu pēc tam, kad ir realizēta Touch

Screen Frequency papildiespēja.

LCD displeja regulēšana

Input

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

Source List

MENU → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Izmantojiet, lai atlasītu PC, DVI vai citus ar LCD displeju savienotus ārējās ievades avotus.

Izmanto, lai izvēlētos vēlamo ekrānu.

1. PC

2. HDMI

3. MagicInfo

Piezīme

• Jūs varat izvēlēties avotu, nospiežot tālvadības pults pogu SOURCE.

Edit Name

MENU → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Nosaukums ievades ierīcei, kas pievienota ievades spraudņiem, lai atvieglotu ievades avota atlasi.

LCD displeja regulēšana

VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR, PC

Picture [PC / MagicInfo režīms]

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

MagicBright

MENU → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

MagicBright ir funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi. Pašreiz ir pieejami četri atšķirīgi režīmi: Entertain, Internet, Text un Custom. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība.

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

1. Entertain

Spilgts attēls

Kustīgu attēlu, piemēram, DVD vai VCR skatīšanai.

2. Internet

Vidēji spilgts attēls

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram, tekstu un grafiku.

3. Text

Normāls attēla spilgtums

Dokumentiem un darbiem, kas satur daudz teksta.

4. Custom

Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm.

Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

LCD displeja regulēšana

Custom

Izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.

MENU → → ENTER → → → ENTER →

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Piezīme

Regulējot attēlu, izmantojot funkciju Custom, MagicBright mainīsies uz režīmu Custom.

Contrast

MENU → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

→ , → ENTER

Regulē kontrastu.

Brightness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Noregulē spilgtumu.

Sharpness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Regulē asumu.

Color Tone

MENU → → ENTER → → → →ENTER →

→ , → ENTER

LCD displeja regulēšana

Krāsu toņus iespējams mainīt.

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

1. Off

2. Cool

3. Normal

4. Warm

5. Custom

Piezīme

Ja iestatāt Color Tone kā Cool, Normal, Warm vai Custom, funkcija Color Temp tiek atspējota.

Ja iestatāt Color Tone kā Off, funkcija Color Control tiek atspējota.

Color Control

Regulē sarkanās, zaļās un zilās krāsas līdzsvaru.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Piezīme

Ja regulēsiet attēlu, izmantojot funkciju Color Control, Color Tone pārslēgsies režīmā Custom.

Red

MENU → → ENTER → → → → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Green

MENU → → ENTER → → → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Blue

MENU → → ENTER →

→ → → → ENTER →

→ , → ENTER

→ → → ENTER

LCD displeja regulēšana

Color Temp.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Color Temp ir attēla krāsu 'siltuma' mērvienība.

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Piezīme

Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.

Image Lock

Image Lock izmanto, lai veiktu precīzo regulēšanu un iegūtu labāko iespējamo attēla kvalitāti, novēršot troksni, kas rada nestabilu – raustīgu un mirgojošu attēlu. Ja ar precīzo regulēšanu neizdodas gūt apmierinošu rezultātu, izmantojiet aptuveno regulēšanu un pēc tam vēlreiz precīzo regulēšanu.

(Iespējams tikai PC režīmā)

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER →

Coarse

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER → → ENTER →

Fine

→ , → ENTER

Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras. Vienkāršās regulēšanas rezultātā ekrāna attēla zona var tikt pārvietota. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "horizontal control" izvēlni.

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās svītras. Ja troksnis saglabājas arī pēc Fine tuning (precīzās regulēšanas), atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrums).

H-Position

MENU → → ENTER →

→ → → → → ENTER → → → → ENTER

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Noregulējiet ekrāna horizontālo novietojumu.

V-Position

MENU → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → ENTER → → → → →

→ , → ENTER

Noregulējiet ekrāna vertikālo novietojumu.

Auto Adjustment

MENU → → ENTER → → → → → → → ENTER →

Automātiski tiek pielāgotas Fine, Coarse un Position vērtības. Mainot izšķirtspēju vadības panelī, tiek veikta automātiskā funkcija.

(Iespējams tikai PC režīmā)

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Piezīme

Tālvadības pults tiešā poga ir poga 'AUTO'.

Signal Balance

Funkcija, ar kuras palīdzību tiek kompensēts vājš komponenšu videosignāls RGB, ko pārvada ar garā signāla kabeli.

MENU → → ENTER → → → → → → → → ENTER →

(Iespējams tikai PC režīmā)

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Signal Balance

MENU → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → → ENTER

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Iestata vai nu On vai Off ar signāla kontroli.

Signal Control

→ → → → → → → ENTER → MENU → → ENTER →

→ →

1. R-Gain

MENU → → ENTER →

→ ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ ENTER → → ENTER

→ ENTER

→ , → ENTER

2. G-Gain

MENU → → ENTER →

→ ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

3. B-Gain

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

4. R-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

5. G-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

6. B-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → → ENTER → → ENTER

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Size

MENU → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Size var mainīt

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

1. 16:9

2. 4:3

Dynamic Contrast

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

1. Off

2. On

Brightness Sensor

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Brightness Sensor automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo to, lai izveidotu optimālu kontrastu.

1. Off

2. On

Picture [ HDMI režīms]

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

Mode

MENU → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

LCD displejam ir četri rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi ("Dynamic", "Standard",

"Movie" un "Custom").

Dynamic, Standard, Movie vai Custom var tikt aktivizēts.

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

1. Dynamic

2. Standard

3. Movie

4. Custom

Custom

Izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.

MENU → → ENTER → → → ENTER →

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Contrast

MENU → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Regulē kontrastu.

Brightness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Noregulē spilgtumu.

Sharpness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Pielāgo attēla asumu.

Color

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → → ENTER →

Tint

→ , → ENTER

Pielāgo attēla krāsu gammu.

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER izmantojiet, lai pievienotu attēlam dabisku toni.

Color Tone

MENU → → ENTER → → → → ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Krāsu toņus iespējams mainīt. Lietotājs var noregulēt arī atsevišķus krāsas komponentus.

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

1. Off

2. Cool2

3. Cool1

4. Normal

5. Warm1

6. Warm2

Piezīme

Ja iestatāt Color Tone kā Cool2, Cool1, Normal, Warm1 vai Warm2, funkcija Color Temp tiek atspējota.

Color Temp.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Color temp ir attēla krāsu 'siltuma' mērvienība.

(Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.)

Piezīme

Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.

Size

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Size var mainīt

1. 16:9

2. Zoom 1

3. Zoom 2

4. 4:3

5. Just Scan

Piezīme

Zoom1 un Zoom2 nav pieejami HDMI režīmā.

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → → ENTER → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Iestata digitālā trokšņa slāpēšanas funkciju stāvoklī Off/On. Digitālā trokšņa samazināšanas funkcija ļauj redzēt skaidrākus un izteiksmīgākus attēlus.

1. Off

2. On

Piezīme

Digital NR funkcija nav pieejama ar visiem ekrāna izšķirtspējas režīmiem.

Film Mode

MENU → → ENTER → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Izmantojot funkciju Film Mode , skatīšanās būs tikpat kvalitatīva kā kinoteātrī.

LCD displeja regulēšana

(HDMI režīmā šī funkcija ir pieejama, ja ievades signāls ir rindpārlēces izvērse, tā nav pieejama, ja tiek izmantota progresīvā izvērse.)

1. Off

2. On

Dynamic Contrast

MENU → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

1. Off

2. On

Brightness Sensor

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

Sound

→ , → ENTER

Brightness Sensor automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo to, lai izveidotu optimālu kontrastu.

1. Off

2. On

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

Mode

MENU → → → ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ ENTER →

Custom

Skaņas iestatījumus var regulēt, lai tie atbilstu jūsu ieskatiem.

MENU → → → ENTER →

Piezīme

→ → ENTER →

• Skaņa ir dzirdama pat tad, ja tās iestatījuma vērtība ir 0.

• Ja regulējat skaņu, izmantojot funkciju Custom, Mode mainīsies uz režīmu Custom.

Bass

→ , → ENTER

LCD displejam ir iebūvēts augstas precizitātes stereopastiprinātājs.

1. Standard

Atlasa Standard rūpnīcas standarta iestatījumiem.

2. Music

Atlasa Music, skatoties videoklipus vai koncertus.

3. Movie

Atlasa Movie, skatoties filmas.

4. Speech

Atlasa Speech, skatoties pārraidi, kas pārsvarā notiek dialoga veidā (piemēram, ziņas).

5. Custom

Atlasa Custom, ja vēlaties regulēt iestatījumus pēc saviem ieskatiem.

MENU → → → ENTER → → → ENTER → →ENTER→

→ , → ENTER

Uzsver zemas frekvences audiosignālu.

Treble

MENU → → → ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ → ENTER → → → ENTER →

Balance

→ , → ENTER

Uzsver augstas frekvences audiosignālu.

MENU → → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dod iespēju regulēt kreisās un labās puses skaļruņa skaņas līdzvaru.

Auto Volume

MENU → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Samazina pārraidītāju skaļuma kontroles atšķirības.

1. Off

2. On

SRS TS XT

MENU → → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

SRS TS XT patentēta SRS (telpiskā skanējuma) tehnoloģija, ar kuras palīdzību 5,1 daudzkanālu saturu var atskaņot divos skaļruņos. TruSurround nodrošina izcilu, īsti telpisku skaņu

LCD displeja regulēšana jebkurā divu skaļruņu, arī televizora iekšējo skaļruņu sistēmā. Tā ir pilnībā savienojama ar visu veidu daudzkanālu formātiem.

1. Off

2. On

Setup

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

Language

MENU → → → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Varat izvēlēties vienu no 13 valodām.

Piezīme

Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

Time

Atlasa vienu no četriem laika iestatījumiem: Clock Set, Sleep Timer, On Timer un Off Timer.

→ → ENTER →

Clock Set

MENU → → → → ENTER →

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

LCD displeja regulēšana

→ , / , → ENTER

Faktiskā laika iestatījums.

Sleep Timer

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER→

→ , → ENTER

Konkrētā laikā automātiski izslēdz LCD displeju.

1. Off

2. 30

3. 60

4. 90

5. 120

6. 150

On Timer

7. 180

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER→

→ , / , → ENTER

Automātiski ieslēdz LCD displeju iepriekš iestatîtā laikā. Kontrolē režīmu un skaļuma līmeni brīdī, kad LCD displejs ieslēdzas automātiski.

Off Timer

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → → → ENTER→

LCD displeja regulēšana

→ , / , → ENTER

Automātiski izslēdz LCD displeju iepriekš iestatītā laikā.

Menu Transparency

MENU → → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

OSD fona caurspīdīguma maiņa.

1. High

2. Medium

3. Low

4. Opaque

Safety Lock

Change PIN

MENU → → → → ENTER →

[Change PIN]

→ → → → ENTER → [Safety Lock ]→ ENTER→

→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]

Paroli ir iespējams mainīt.

LCD displeja regulēšana

Lock On

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER→[Lock On]

→ → → → ENTER → [Safety Lock ]→ ENTER→

→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]

Ieslēdz/ izslēdz funkciju Video Wall izvēlētajā displejā.

Energy Saving

MENU → → → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Lai taupītu enerģiju, šī funkcija pielāgo ierīces strāvas patēriņu.

1. Off

2. On

HDMI Black Level

MENU → → → → ENTER → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Pievienojot televizoram DVD atskaņotāju vai dekoderu ar HDMI, atkarībā no pievienotās ārējās ierīces ir iespējama attēla kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, melnās krāsas līmeņa paaugstināšanās, slikts kontrasts, krāsu zudums utt. Šai gadījumā, pielāgojiet sava TV attēla kvalitāti, konfigurējot HDMI black level.

1. Normal

LCD displeja regulēšana

2. Low

Video Wall

Video wall ir vairāku videoekrānu apvienojums; katrā ekrānā redzama daļa no kopējā attēla, vai arī attēls atkārtojas katrā ekrānā.

Kad funkcija Video Wall ir ieslēgta, varat pielāgot Video Wall ekrāna iestatījumu.

MENU → → → → ENTER →

Piezīme

→ → → → → → → ENTER →

Kad darbojas Video Wall, nav pieejamas funkcijas Auto Adjustment, Image Lock un Size.

Video Wall nedarbojas režīmā MagicInfo.

Video Wall

MENU → → → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Ieslēdz/ izslēdz funkciju Video Wall izvēlētajā displejā.

1. Off

2. On

Format

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Lai apskatītu sadalīto ekrānu, iespējams izvēlēties Format.

1. Full

Rāda pilnekrāna režīmā bez malām.

LCD displeja regulēšana

2. Natural

Rāda dabisku attēlu ar nemainītu izmēru attiecību

Horizontal

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Iestata, cik daļās horizontāli sadalīt ekrānu.

Pieci regulēšanas līmeņi: 1, 2, 3, 4, un 5.

Vertical

MENU → → → → ENTER →

→ → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Iestata, cik daļās vertikāli sadalīt ekrānu.

Pieci regulēšanas līmeņi: 1, 2, 3, 4, un 5.

Screen Divider

MENU → → → → ENTER →

→ → → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

LCD displeja regulēšana

Ekrāns var būt sadalīts vairākos attēlos. Veicot sadalīšanu, iespējams izvēlēties vairākus ekrānus ar dažādu izkārtojumu.

• Izvēlieties režīmu ekrāna sadalītājā.

• Izvēlieties displeju displeja izvēlē.

• Nospiežot attiecīgo skaitli izvēlētajā režīmā, tiek iestatīta izvēle.

Safety Screen

Safety Screen funkciju izmanto, lai nepieļautu pēcattēlu veidošanos, kas var parādīties, ja uz ekrāna ilgstoši ir nekustīgs attēls.

• Safety Screen funkcija pārtin attēlu ik pēc noteikta laika perioda.

• Đî funkcija nav pieejama, kad strâva ir izslçgta.

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Varat izmantot šo funkciju, lai novērstu pēcattēla parādīšanos ekrānā, tādā veidā pikseļi LCD monitorā tiek pārvietoti horizontālā vai vertikālā virzienā.

1. Off

2. On

Horizontal Dot

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → ENTER → → , → ENTER

Iestata, par cik pikseļiem ekrāns pārvietojas horizontāli.

Pieci regulēšanas līmeņi: 0, 1, 2, 3, un 4.

LCD displeja regulēšana

Vertical Line

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER → → , → ENTER

Time

Iestata, par cik pikseļiem ekrāns pārvietojas vertikāli.

Pieci regulēšanas līmeņi: 0, 1, 2, 3, un 4.

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER → → , → ENTER

Timer

Timer

Iestatiet atbilstošu laika intervālu horizontālās vai vertikālās kustības veikšanai.

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Jūs varat iestatīt ekrāna izdegšanas aizsardzības taimeri .

Ja sākat darbību neskaidra attēla dzēšanai, tā notiks iestatītā laika perioda ietvaros un tad automātiski beigsies.

1. Off

2. On

LCD displeja regulēšana

Mode

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → ENTER → → , → ENTER

Varat nomainīt Safety Screen veidu.

1. Scroll

2. Bar

3. Eraser

Period

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER → → , → ENTER

Time

lietojiet šo funkciju, lai iestatītu izpildes periodu katram režīmam, kas iestatīts taimerī.

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER → → , → ENTER

Iestatītā laika perioda ietvaros norādiet izpildes laiku.

• Mode-Scroll : 1~5 sec

• Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec

LCD displeja regulēšana

Scroll

MENU → → → → ENTER →

→ → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Bar

Đî funkcija palīdz likvidēt pēcattēlus ekrānā, atbilstoši noteiktai nobīdei pārvietojot visus LCD ekrāna pikseļus.

Izmantojiet šo funkciju, kad ekrānā redzami pēcattēli vai simboli, īpaši, ja ekrānā ilgāku laiku rādījāt nekustīgu attēlu.

MENU → → → → ENTER →

→ → → →ENTER →

→ → → → → → → → ENTER → đī funkcija novērđ pēcattēlu rađanos ekrānā, pārvietojot garas, vertikālas, melnas un baltas līnijas.

Eraser

MENU → → → → ENTER →

→ → → → →ENTER →

→ → → → → → → → ENTER → đī funkcija novērš pēcattēlu rašanos ekrānā, pārvietojot taisnstūra formu.

Resolution Select

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → →ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Ja attēls ekrānā nav pareizi attēlots, iestatot datora grafiskās kartes izšķirtspēju 1024 x 768

@ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz vai 1366 x768 @ 60Hz, jūs varat iegūt attēlu uz ekrāna norādītajā izšķirtspējā, lietojot šo funkciju (Resolution Select).

Piezīme

Pieejams tikai PC režīmā

1. Off

2. 1024 x 768

3. 1280 x 768

4. 1360 x 768

5. 1366 x 768

Piezīme

Šīs izvēlnes atlasīšana ir iespējama tikai tad, ja izšķirtspēja ir iestatīta uz 1024 x 768 @ 60Hz,

1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz vai 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Noregulē ekrāna ieslēgšanas laiku.

Side Gray

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → → ENTER →

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

Izvēlieties ekrāna fona pelēkās krāsas spilgtumu.

1. Off

2. Light

3. Dark

Reset

Izmantojiet, lai atiestatītu izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Atiestatīšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja izmanto PC / DVI.

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → → → ENTER →

Image Reset

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Piezīme

Pieejams tikai PC režīmā

Piezīme

Atiestatīšanas funkcija nav pieejama, ja Video Wall ir iestatīta uz On.

Color Reset

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

OSD Rotation

MENU → → → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → → → → → → → → → →

LCD displeja regulēšana

→ , → ENTER

OSD pagriešana

1. Landscape

2. Portrait

Lamp Control

MENU → → → → ENTER →

→ → → → → → → → → → → → → ENTER

→ , → ENTER

Regulē aizmugurgaismojumu, lai mazinātu enerģijas patēriņu.

Piezīme

Nav pieejams, ja režīms Dynamic Contrast ir iestatīts uz On.

Multi Control

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

Multi Control

Piešķir attiecīgā komplekta individuālo ID numuru.

MENU → → → → → ENTER → → ENTER

→ , → [0~9]

LCD displeja regulēšana

MagicInfo

• ID Setup

Piešķir attiecīgajam izstrādājumam konkrētu ID numuru.

• ID Input

Uztvērēja funkciju noteikđana konkrētajam produkta komplektam. Tiek aktivizēts tikai tas produktu komplekts, kura ID numurs atbilst uztvērēja iestatījumam.

Pieejamie režīmi

PC

HDMI

MagicInfo

Piezīme

• Lai atlasītu MagicInfo, varat izmantot tālvadību. Tomēr, lai pilnībā izmantotu MagicInfo, ieteicams lietot atsevišķu USB klaviatūru.

• Kad MagicInfo atrodas ierīču režīmā, ārējo ierīču pārvietošana sāknēšanas laikā var izraisīt kļūdas. Iestatiet ārējās ierīces tikai tad, ja LCD displejs ir ieslēgts.

• Neatvienojiet tīkla LAN kabeli (piemēram, video displejs). Pretējā gadījumā programmu

(MagicInfo) var apturēt. Ja kabeli tomēr atvieno, sistēma jārestartē.

• Neatvienojiet LAN kabeli, ko izmanto USB ierîce (piemēram, video displejs). Pretējā gadījumā programmu (MagicInfo) var apturēt.

• Lai piekļūtu citiem avotiem, MagicInfo nospiediet pogu SOURCE.

• Iepriekš iestatītā LCD displeja parole ir "000000".

• Servera programmas Power-On option (strāvas padeves ieslēgšanas opcija) darbojas tikai tad, ja LCD displeja strāvas padeve ir izslēgta.

Lūdzu, neizmantojiet Power-On option (strāvas padeves ieslēgšanas opciju) LCD displeja izslēgšanās laikā, jo tā var izraisīt LCD displeja sistēmas kļūdas.

• MagicInfo OSD attēlā tīkla režīms ir tāds pats kā izpildierīces režīms.

• Lietojot MagicInfo ar MagicInfo servera programmatūru: izmantojiet tīkla režīmu.

• Izmantojot MagicInfo ar ierīci, kas tieši pieslēgta LCD displejam: izmantojiet ierīču režīmu.

• Nospiediet ALT + F12, lai nonāktu MagicInfo Windows ekrānā.

• Lai Windows ekrānā iestatītu MagicInfo, vajadzīga tastatūra un pele.

• Lai Windows ekrānā iestatītu MagicInfo, skatiet MagicInfo Server palīdzību.

Darba laikā ieteicams neizslēgt maiņstrāvas avotu.

• LCD displeji, kam ir šarnīrs, neatbalsta caurspīdīgo pulksteni.

• LCD displeji, kam ir šarnīrs, atbalsta ekrāna izšķirtspēju līdz pat 720*480(SD), lai skatītos filmas.

LCD displeja regulēšana

• D dzinim: nav EWF funkcijas.

MagicInfo

• Lai saglabātu manītos iestatījumus, laikā, kad režīms EWF ir Enable stāvoklī, jums tiem jāveic Commit darbība.

• Atlasot Disable, Enable vai Commit, sistēma tiek restartēta.

1. Select Application - step 1

Jūs varat izvēlēties lietojumprogrammu, kuru izpildīt jūsu datorā, kad tiek palaists Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

MagicInfo Setup Wizard step 2, jums nav jādodas uz Tīkla iestatījumiem darbvirsmā, lai veiktu

TCP/IP iestatījumus. Jums tas jāveic MagicInfo instalācijas step 2.

3. Select Language - step 3

LCD displeja regulēšana

Izmantojot vairākas valodas, jūs varat no tām izvēlēties un iestatīt noteiktu valodu.

4. Select Screen Type - step 4

Jūs varat izvēlēties, kuru rotācijas veidu pielietot savai ierīcei.

5. Setup Information

LCD displeja regulēšana

Parāda lietotāja atlasītos iestatījumus.

Piezīme

Ja uzdevumu joslas paziņojumu zonā neparādās Magicinfo ikona, divreiz noklikšķiniet uz

Magicinfo ikonas loga darbvirsmā. Parādīsies ikona.

Traucējummeklēšana

Paštesta iespēja

Piezīme

Pirms sazināšanās ar palīdzības dienestu veiciet paštestu, lai pārbaudītu, vai monitors darbojas pareizi. Ja problēmas neizdodas novērst, sazinieties ar Servisa centru.

Paštesta veikšana

1. Izslēdziet gan savu datoru, gan LCD displeju.

2. Atvienojiet video kabeli no datora aizmugurējās daļas.

3. Iespēdziet LCD displeju.

Ja LCD displejs darbojas normāli un pat ja netiek konstatēts videosignāls, nākamais attēls ("Check Signal Cable") parādās uz melna fona: kad ierīce ir pašpārbaudes režīmā,

LED strāvas indikators deg zaļā krāsā un ekrānā pārvietojas cipariņš.

4. Izslēdziet LCD displeju un vēlreiz pievienojiet videokabeli, tad ieslēdziet gan datoru, gan

LCD displeju.

Ja LCD displeja ekrāns pēc paštesta veikšanas paliek tukšs, pārbaudiet videokontrolleri un datorsistēmu. Jūsu LCD displejs darbojas pareizi.

Brīdinājuma ziņojumi

Ja Jūs iestatīsiet tādu monitora izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti, kādu tas neatbalsta, Jūs savā ekrānā vienu minūti redzēsiet tālāk attēloto paziņojumu. Šīs minūtes laikā Jums ir jāatiestata izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte uz tādām vērtībām, kādas tiek atbalstītas. Ja atsvaidzes intensitāte ir lielāka par 85 Hz, būs redzams melns ekrāns, jo LCD displejs neatbalsta atsvaidzes intensitāti, kas ir lielāka par 85 Hz.

Piezīme

Lai noskaidrotu LCD displeja atbalstītās izšķirtspēju un frekvenču vērtības, skatiet Specifikācijas > Iepriekš iestatīti laika režīmi. Jūsu LCD displejs automātiski atbalsta Iepriekš iestatītus laika režīmus.

Tehniskā apkope un tīrīšana

1) LCD displeja korpusa apkope

Atvienojiet strāvas vadu un notīriet to ar mīkstu drāniņu.

Traucējummeklēšana

• Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai citas uzliesmojošas vielas.

2) Plakanā paneļa displeja ekrāna apkope.

Viegli noslaukiet ar mīkstu drāniņu (kokvilnas flaneļa).

• Nekad nelietojiet acetonu, benzolu vai šķīdinātāju.

(Tie var sabojāt vai deformēt ekrāna virsmu.)

• Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu bojājumu, kas radies

šādu vielu izmantošanas dēļ.

Simptomi un ieteicamā darbība

Piezīme

Šķidro kristālu displejs atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja radusies problēma datorā vai videokartē, LCD displejs var kļūt tukšs, krāsas var būt nepareizas, tām var rasties trokšņa efekts utt. Ja rodas kāda no šīm problēmām, veiciet šādas pārbaudes savā datorā.

1. Pārbaudiet, vai strāvas vads un videokabeļi ir pareizi pievienoti datoram.

2. Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes. Ja tā notiek, tam var būt nepieciešams remonts.

3. Ja esat instalējis jaunu videokarti vai uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts video adaptera draiveris.

4. Pārbaudiet, vai videoekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta uz 50 Hz ~ 85 Hz.

Svarīgi: Nepārsniedziet 60Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.

5. Ja rodas problēmas ar video adaptera draivera instalēšanu, sāknējiet datoru Drošajā režīmā, noņemiet komponentu Displeja adapteri, kas atrodams "Vadības panelis −> Sistēma −> Ierīces administrators", pēc tam pārstartējiet datoru, lai atkārtoti instalētu video adaptera draiveri.

Kontrolsaraksts

Piezīme

• Turpmākajās sadaļās ir norādītas iespējamās problēmas un to risinājumi. Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

• Lai gūtu vairāk informācijas, kas saistīta ar tīklu, skatiet MagicInfo nodaļu Traucējummeklēšana.

Ar instalēšanu saistītas problēmas (PC režīms)

Piezīme

Tālāk minētas problēmas, kas saistītas ar LCD displeja uzstādīšanu, un to risinājumi.

Q: LCD displeja ekrāns mirgo.

Traucējummeklēšana

A: Pārbaudiet, vai signāla vads, kas savieno datoru ar LCD displeju, ir droši savienots.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

Ar ekrānu saistītas problēmas

Piezīme

Tālāk minētas problēmas, kas saistītas ar LCD displeja ekrānu, un to risinājumi.

Q: Ekrānā nav attēla, un strāvas indikators ir izslēgts

A: Pārbaudiet, vai strāvas vads stingri pievienots un vai LCD displejs ir ieslēgts.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

Q: "ziņojums "Check Signal Cable".

A: Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir cieši savienots ar PC vai video avotiem.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

A: Pārliecinieties, ka PC vai video avoti ir ieslēgti.

Q: "Ziņojums "Not Optimum Mode".

A: Pārbaudiet videoadaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.

A: Salīdziniet šīs vērtības ar datiem grafikā Iepriekš noteikti laika režīmi.

Q: Attēls tiek pagriezts vertikāli.

A: Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir droši pievienots. Ja nepieciešams, pievienojiet to vēlreiz.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

Q: Attēls ir neskaidrs, fotogrāfija ir izplūdusi.

A: Palaidiet funkciju Coarse un Fine smalkregulēšanu.

A: Kad visi papildpiederumi (video paplašinājuma kabelis u.c.) ir noņemti, ieslēdziet to vēlreiz.

A: Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci ieteiktajā diapazonā.

Q: Attēls ir nestabils un trīc.

A: Pārbaudiet, vai datora videokartei iestatītā izšķirtspēja un frekvence ietilpst diapazonā, ko atbalsta LCD displejs. Ja nē, atiestatiet tos, atsaucoties uz šo Information LCD displeja izvēlnē un Preset Timing Modes.

Q: Attēlā redzami māņattēli.

A: Pārbaudiet, vai datora videokartei iestatītā izšķirtspēja un frekvence ietilpst diapazonā, ko atbalsta LCD displejs. Šim monitoram optimālā izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte ir norādīti nodaļā Specifikācijas, sadaļā Vispārējās specifikācijas. Citas atbalstītās iz-

šķirtspējas un atsvaidzes intensitātes ir norādītas tabulā Iepriekš iestatītie laika režīmi, kas arī ir sadaļā Specifikācijas.

Q: Attēls ir pārāk gaišs vai tumšs.

Traucējummeklēšana

A: Regulē brightness un contrast.

(Skatiet Brightness, Contrast)

Q: Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.

A: Noregulējiet krāsu, izmantojot Krāsu Attēla OSD izvēlnē, sadaļā Custom.

Q: Krāsaino attēlu kropļo tumšas ēnas.

A: Regulējiet krāsu, izvēlnē OSD Krāsu regulēšana, izmantojot Custom.

Q: Baltajai krāsai ir slikta kvalitāte.

A: Noregulējiet krāsu, Picture OSD izvēlnē, sadaļā Custom izmantojot Color.

Q: Strāvas indikators mirgo.

A: Šķidro kristālu displejs pašreiz saglabā OSD atmiņas iestatījumu izmaiņas.

Q: Ekrāns ir melns un strāvas indikatora lampiņa mirgo ik pēc 0,5 vai 1 sekundes

A: Šķidro kristālu displejs izmanto savu strāvas pārvaldības sistēmu. Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.

Q: Ekrāns ir tukšs un mirgo.

A: Ja ziņojums "TEST GOOD" parādās ekrānā, kad esat nospiedis pogu MENU, pārbaudiet kabeļa savienojumu starp LCD displeju un datoru, lai nodrošinātu savienotāja atbilstošu savienojumu.

Ar skaņu saistītas problēmas

Piezīme

Turpmāk ir aprakstītas ar audiosignāliem saistītas problēmas un to risinājumi.

Q: Nav skaņas

A: Pārliecinieties, vai audiokabelis ir cieši savienots gan ar šķidro kristālu displeja audioieejas pieslēgvietu, gan ar skaņas kartes audioizejas pieslēgvietu.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

A: Pārbaudiet arī skaņas līmeni.

Q: Skaņas līmenis ir pārāk zems.

A: Pārbaudiet skaņas līmeni.

A: Ja pēc tam, kad skaņas kontrole ir pagriezta līdz maksimālajai robežai, skaņas līmenis joprojām ir pārāk zems, pārbaudiet arī skaļuma regulatoru datora skaņas kartē vai programmatūrā.

Q: Skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa.

A: Regulē Treble un Bass vērtības līdz pareizam līmenim.

Ar tālvadības pulti saistītas problēmas

Piezīme

Tālāk minētas problēmas, kas saistītas ar tālvadības pulti, un to risinājumi.

Traucējummeklēšana

Q: Nedarbojas tālvadības pults pogas.

A: Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.

A: Pārbaudiet, vai ir pieslēgta strāva.

A: Pārbaudiet, vai strāvas vads ir droši pievienots.

A: Pārbaudiet, vai tuvumā ir neatrodas speciāla fluoriscējoša vai neona lampa.

Jautājumi un atbildes

Q: Kā es varu mainīt frekvenci?

A: Windows XP:

Klikšķiniet Sākt > Iestatījumi > Vadības panelis > Izskats un dizaini > Displejs > Iestatījumi > Papildus > Monitors cilni. Tad izvēlieties atsvaidzes intensitātes frekvenci.

Optimālā atsvaidzes intensitāte ir 60 Hz.

A: Windows ME./2000:

Klikšķiniet Vadības panelis> Displejs > Iestatījumi > Papildus > Monitors cilni. Tad izvēlieties atsvaidzes intensitātes frekvenci. Optimālā atsvaidzes intensitāte ir 60 Hz.

Q: Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis)→ "Appearance and

Themes" (Izskats un dizaini)→ "Display" (Displejs)→ "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000:

Iestatiet izšķirtspēju Control Panel (Vadības panelis) → Display (Displejs)→ Settings

(Iestatīšana).

* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q: Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A: Windows XP:

Klikšķiniet Sākt > Iestatījumi > Vadības panelis → Izskats un dizaini→ Displejs → Ekrānsaudzētājs.

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

A: Windows ME/2000:

Klikšķiniet Sākt > Iestatījumi > Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētājs.

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

Q: Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?

A: Atvienojiet strāvas vadu un notīriet LCD displeju ar mīkstu drānu, kas samitrināta nelielā daudzumā LCD ekrānu tīrīšanas šķīdumā vai ūdenī.

Traucējummeklēšana

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka LCD displeja iekšpusē nokļūst ūdens. Nesmidziniet šķidrumus uz LCD ekrāna. Smidziniet tikai uz auduma.

Q: Kā atskaņot video?

A: Videorežīms atbalsta tikai MPEG1 un WMV kodekus. Lai varētu skatīties videofailus, instalējiet atbilstošo kodeku. Ņemiet vērā, ka daži kodeki var būt nesaderīgi.

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums SyncMaster 230TSN, 230MXN

LCD Panelis

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

Sinhronizācija

Horizontāli

Vertikāli

23 collas (58 cm)

509,76 mm (horizontāli) x 286,74 mm (vertikāli)

0,2655 mm (horizontāli) x 0,2655 mm (vertikāli)

31 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Displeja krāsa

16,7 M

Sinhronizācija

Optimālā izšķirtspēja 1920 x 1080 @ 60 Hz

Maksimālā izšķirtspēja

1920 x 1080 @ 60 Hz

Ievades signāls, pārtraukts

1 RGB analogais, HDMI

0,7 Vp-p ± 5 %

Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

164MHz (Analogais, Digitālais)

Strāvas padeve

Šī ierīce atbalsta 100 – 240 V.

Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē.

Mazāk kā 30Ap-p pie 120V maiņstrāvas vai 50Ap-p pie 220V maiņstrāvas

Signāla savienotāji

D-sub, HDMI, RS232C ievade, PC audio (stereo) ievade, Audio izvade, LAN, USB

(4 pieslēgvietas), VGA izvade (tīkls)

Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars

SyncMaster 230TSn 557,5 x 339,0 x 79,2 mm / 8,35 kg

Specifikācijas

Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars

SyncMaster 230MXn 557,5 x 339,0 x 73,9 mm / 7 kg

VESA Montāžas interfeiss

100 x 100mm

Vides apsvērumi

Darbība

Uzglabāšana

Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Mitrums: 10%–80%, nekondensējošs

Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Mitrums: 5%–95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo LCD displeju var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. LCD displeja un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un

LCD displeja iestatījumus. Vairumā gadījumu LCD displeja instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT LCD paneļus, kas ražoti, izmantojot uzlabotu pusvadītāju tehnoloģiju ar precizitāti 1ppm (viena daļa uz miljonu) un lielāku. Reizēm SARKANĀS, ZAĻĀS, ZILĀS un BALTĀS krāsas pikseļi var likties spilgti, dažreiz varētu būt redzami daži melni pikseļi. Tas nenorāda uz sliktu kvalitāti, un

Jūs droši bez problēmām varat izmantot monitoru.

Šajā izstrādājumā ietverto TFT LCD apakšpikseļu skaits ir 6.220.800.

Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, arī sabiedriskajos dzīvojamos rajonos. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Enerģijas taupīšanas režīms

Šajā LCD displejā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma – enerģijas taupītājs. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot LCD displeju uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. LCD displejs automātiski nonāk normālā darbībā, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET LCD displeju, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku pie tā neuzturaties. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš

Normāla darbība Enerģijas taupī-

šanas režīms

On Mirgojošs

80 vati 5 vati

Izslēgts

Izslēgts

0 vati

Specifikācijas

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja tiks izvēlēts viens no tālāk norādītajiem standarta Displeja režīmiem (piemēram, 800 x 600 vai 1360x768), tad monitors automātiski noregulēs ekrānu pareizajā horizontālajā un vertikālajā frekvencē. Tomēr, ja tiks izvēlēts nestandarta displeja režīms, ekrāns var izdzist, pat ja strāvas indikatora LED lampiņa norāda par ieslēgtu monitoru. Ievērojiet, ka optimālais un ieteicamais displeja režīms šim monitoram ir 1920x1080 ar atsvaidzes intensitāti 60 Hz. Ja

Jūs izvēlaties displeja režīmu 1920x1080, Jūsu monitors automātiski noregulēs Jūsu ekrānu pareizajā horizontālajā un vertikālajā frekvencē.

Displeja režīms

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA,1440 x 900

VESA,1440 x 900

VESA0.1600 x 1200

VESA0.1680 x 1050

VESA0.1920 x 1080

Horizontālā frekvence

(kHz)

31,469

31,469

35,000

49,726

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

67,500

49,702

62,795

60,000

63,981

55,935

70,635

75,000

65,290

67,500

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,000

Vertikālā frekvence

(Hz)

70,086

70,087

66,667

74,551

59,940

72,809

59,810

74,934

60,000

60,020

59,887

74,984

60,000

59,954

60,000

Pikseļu taktētājs (MHz)

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

+/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/+

-/+

+/+

-/+

+/+

-/+

-/+

+/+

+/+

49,500

65,000

75,000

108,000

83,500

106,500

108,000

108,000

25,175

28,322

30,240

57,284

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

106,500

136,750

162,000

146,250

148,500

Horizontālā frekvence

Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, sauc par horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci.

Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Tāpat fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc

Specifikācijas par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Informācija

Lai būtu labāks attēls

Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, pielāgojiet datora izšķirtspēju un ekrāna ievadīšanas intensitāti (atsvaidzes intensitāti) datorā atbilstoši tālāk norādītajai iz-

šķirtspējai un atsvaidzes intensitātei.

• Izšķirtspēja: 1920 X 1080

• Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz

Šim izstrādājumam izmanto TFT LCD paneļus, kas ražoti, izmantojot uzlabotu pusvadītāju tehnoloģiju ar precizitāti 1ppm (viena daļa uz miljonu) un lielāku. Reizēm SARKANĀS, ZAĻĀS, ZILĀS un BALTĀS krāsas pikseļi var likties spilgti vai dažreiz varētu būt redzami daži melni pikseļi. Tas nenorāda uz sliktu kvalitāti, un

Jūs droši bez problēmām varat izmantot monitoru.

• Šajā izstrādājumā ietverto TFT LCD apakšpikseļu skaits ir 6.220.800.

Lai notīrītu monitoru un paneļa ārpusi, samitriniet tīru, mīkstu drāniņu ar ieteikto nelielo tīrīšanas līdzekļa daudzumu un tīriet maigi, īpaši, tīrot LCD apgabalu. Pieliekot pārmērīgi lielu spēku, ir iespējams nelabojami sabojāt ekrānu.

Ja Jūs neesat apmierināts ar attēla kvalitāti, Jūs varat iegūt labāku kvalitāti, izmantojot Automātiskās regulēšanas funkciju OSD izvēlnē. Ja arī pēc automātiskās regulēšanas joprojām ir traucējumi, izmantojiet precīzās/parastās regulēšanas funkcijas. Ievērojiet, ka Automātiskās regulēšanas funkcija darbojas tikai analogajā režīmā.

Ja ilgāku laiku jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai izplūstošs attēls. Lai to novērstu, pārslēdziet uz enerģijas taupīšanas režīmu vai iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju, ja Jums uz ilgāku laiku jābūt prom no monitora.

INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU (Bez attēla aizkavēšanas)

Pārslēdzot attēlus, LCD monitoriem un televizoriem var rasties attēla aizkavēšanās, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs.

Šie padomi ir paredzēti, lai LCD monitorus lietotu pareizi, un tā varētu izvairīties no attēla aizkavēšanās.

Garantija

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu aizkavēšanās rezultātā.

Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizkavēšana?

Pareizi izmantojot LCD paneli, pikseļu attēlu aizkavēšanās nenotiek. Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu. Tādēļ noteiktā ekrāna daļā šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu. Tādēļ reizēm iepriekšējais attēls aizkavējas, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo videoattēlu. Visās ierīcēs ar displejiem, tai skaitā LCD, ir iespējama attēla aizkavēšanās. Tas neliecina par kļūmi.

Informācija

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu LCD no attēla aizkavēšanas.

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupīšanas režīms

Piemērs)

• Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

• Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz četrām stundām.

• Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz divām stundām.

• Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju

• Ieteicams lietot vienkrāsainu vai kustīgu ekrānsaudzētāju.

• Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. tranzīta bāzes, biržas, bankas un kontroles sistēmas. Mēs iesakām iestatīt displeja sistēmas programmu šādi:

Rādīt informāciju kopā ar logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju vienu stundu, pēc tam vienu minūti rādīt logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet divas dažādas krāsas).

Piemērs) Ik pēc 30 minūtēm mainīt divas krāsas pēc rotācijas principa.

Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām.

Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.

• Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks).

Piemērs)

• Ieteicamie iestatījumi: Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību

• Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.

Piemērs)

Informācija

• Ik pēc 30 minūtēm simbolus nomainiet ar kustīgiem simboliem.

Piemērs)

Labākais veids, kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanās, ir izslēgt datoru vai sistēmu, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāja programmu, kad neizmantojat datoru.

Kad LCD panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšanās var nenotikt.

Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja LCD panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk nekā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas šķidros kristālus (LC) izmanto pikselī. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, liekot šķidriem kristāliem liekties. Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

Informācija

Mūsu LCD monitori atbilst ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajai

II klasei.

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

Piezīme

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

CANADA

MEXICO

U.S.A

North America

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

01-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

Latin America

0800-333-3733 http://www.samsung.com

0800-124-421, 4004-0000 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PANAMA

PERU

800-7267

0-800-777-08 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

Europe

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

02-201-24-18

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be

(Dutch)

05 133 1999

07001 33 11

http://www.samsung.com/ be_fr (French) http://www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726

7864) http://www.samsung.com

CZECH

Appendix

800 -

(800-726786)

Europe

SAMSUNG http://www.samsung.com

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

70 70 19 70

030 - 6227 515 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

01805 - SAMSUNG

(726-7864, € 0,14/Min) http://www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

MACEDONIA

NORWAY

POLAND

2106293100 http://www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

+381 0113216899 -

261 03 710

023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG

(0900-7267864) ( € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PORTUGAL

022-607-93-33

80820

(7267864)

- SAMSUNG http://www.samsung.com

RUMANIA http://www.samsung.com

SERBIA

SLOVAKIA

0700 SAMSUNG (0700 726

7864) http://www.samsung.com

0800 - SAMSUNG(0800-726

786) http://www.samsung.com/sk

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678) http://www.samsung.com

SWEDEN

SWITZERLAND

0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com

0848 - SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ ch_fr/(French)

U.K

EIRE

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

0818 717100 http://www.samsung.com

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

TURKEY

8-800-77777

8000-7267

800-7267

444 77 11 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

RUSSIA 8-800-555-55-55

CIS

http://www.samsung.com

Appendix

GEORGIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

KYRGYZSTAN

TADJIKISTAN

UKRAINE

BELARUS

MOLDOVA

CIS

8-800-555-555

0-800-05-555

088-55-55-555

8-10-800-500-55-500 (GSM:

7799)

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

-

-

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua

810-800-500-55-500

00-800-500-55-500 -

http://www.samsung.com/ ua_ru

1300 362 603

Asia Pacific

AUSTRALIA

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786)

CHINA

HONG KONG

400-810-5858

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES http://www.samsung.com/ hk_en/

3030 8282, 1800 3000 8282 http://www.samsung.com

0800-112-8888,

021-5699-7777 http://www.samsung.com

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-SAMSUNG

(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.com

0800-329-999 http://www.samsung.com

1 800 588 889 http://www.samsung.com

IRAN

OMAN

KUWAIT

Middle East

021-8255 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

183-2255 http://www.samsung.com

Appendix

BAHRAIN

EGYPT

JORDAN

MOROCCO

SAUDI ARABIA

U.A.E

8000-4726

Middle East

08000-726786

800-22273

080 100 2255 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

9200-21230 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

NIGERIA

Africa

0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

SOUTH AFRICA 0860 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

Pielikums

Termini

Punktiestatne

Vertikālā frekvence

Horizontālā frekvence

Rindpārlēces izvērse un rindsecīgā izvērse

Plug & Play

Izšķirtspēja

SRS TS XT

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Attālumu starp vienas krāsas punktiem sauc par "Punktiestatni". Mērvienība: mm

Lai varētu radīt attēlu un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šo atkārtošanas biežumu sekundē sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Piemērs: Ja viena un tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.

Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Horizontālo līniju parādīšanu ekrānā to atrašanās kārtībā sauc par "rindsecīgo izvērsi", turpretī nepāra līniju parādī-

šanu vispirms un pāra līniju parādīšanu pēc tam sauc par

"rindpārlēces izvērsi". Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, izmanto rindsecīgo izvērsi. Rindpārlēces izvērsi izmanto arī televizoros.

Šī ir funkcija, kas nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam VESA DDC.

Horizontālo un vertikālo punktu skaitu, kuru izmanto displejā redzamā attēla parādīšanai, sauc par "izšķirtspēju". Šis skaitlis norāda displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja ir noderīga vairāku uzdevumu veikšanai, jo uz ekrāna var attēlot vairāk informācijas par attēlu.

Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1920 x 1080, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1920 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1080 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

Šī funkcija izvada skanīgu un dzīvu 3D skaņu, it kā jūs izmantotu 5.1 kanālu skaļruņus, nevis divu kanālu skaļruņus.

Tas ir efektīvs veids, ja tiek ievadīts stereosignāls.

Pielikums

Pareiza utiliz ācija

Izstr ādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektronisk ām ierīcēm)

(Sp ēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dal ītu savākšanu)

Šis uz izstr ādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais mar ķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzl ādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beig ām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepie ļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilv ēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplin ēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materi ālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzin ātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai p ārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvald ību.

Iest ādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un j āiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedr īkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uz ņēmumu atkritumiem.

Š ī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piem ērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sist ēmām.)

Šis mar ķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka

š ī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadz īves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie nor āda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir liel āks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvid ētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilv ēku veselībai vai videi.

Lai aizsarg ātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmanto-

šanu, š ķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet t ās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sist ēmu.

Piez īme

Š ī izstrādājuma komplektācijā iekļautās uzlādējamās baterijas nomaiņa nav jāveic lietotājam.

Lai ieg ūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Pielikums

Iestāde

Informāciju šajā dokumentā var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.

Jebkāda veida pavairošana bez rakstiskas Samsung Electronics Co., Ltd. atļaujas ir stingri aizliegta.

Samsung Electronics Co., Ltd. neuzņemas atbildību par kļūdām šajā dokumentā vai par zaudējumiem saistībā ar šī materiāla komplektāciju, darbību vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA,

DPM un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes;

ENERGY STAR

®

nosaukums un logotips ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency

(EPA) reģistrētas preču zīmes. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents