Samsung VC240 Lietotāja rokasgrāmata

Add to my manuals
55 Pages

advertisement

Samsung VC240 Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
SyncMaster VC240
Video konferences monitors
Lietošanas rokasgrāmata
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai
uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšējā brīdinājuma.
Satura rādītājs
GALVENIE DROŠĪBAS PASĀKUMI
Pirms darba uzsākšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Uzglabāšana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Drošības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
IERĪCES UZSTĀDĪŠANA
Iepakojuma saturs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Statīva uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Statīva noņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
VESA sienas stiprinājuma vai galda stiprinājuma uzstādīšana . . . . . 2-4
Savienošana ar datoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Pievienošana Video konferences monitoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Kensington Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
IERĪCES LIETOŠANA
Sistēmas iesilšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Standarta signāla režīmu tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Ierīces draivera instalēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Ierīces vadības pogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Video konferences funkcijas ar RADVISION SCOPIA infrastruktūru
3-5
Tālvadības pults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
IZKĀRTOJUMA maiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Ekrāna regulēšanas izvēlnes lietošana (displejs ekrānā – OSD) . . . . 3-8
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Monitora pašdiagnoze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Pirms apkopes pieprasīšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Bieži uzdotie jautājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
PAPILDU INFORMĀCIJA
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Enerģijas taupīšanas funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ) 5-3
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
- tikai Eiropā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Galvenie drošības pasākumi
1-1
Pirms darba uzsākšanas
Šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas
IKONA
NOSAUKUMS
NOZĪME
Uzmanîbu
Apzīmē gadījumus, kad funkcija var nestrādāt vai iestatījums var tikt atcelts.
Piebilde
Apzīmē ieteikumu vai padomu, kā izpildīt funkciju.
Šīs rokasgrāmatas lietošana
•
Pirms lietojat šo ierīci, pilnībā iepazīstieties ar drošības pasākumiem.
•
Ja rodas kāda problēma, skatiet sadaļu 'Problēmu novēršana'.
Autortiesību paziņojums
Lai uzlabotu veiktspēju, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Autortiesības © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.
Šīs rokasgrāmatas autortiesības ir Samsung Electronics, Co., Ltd īpašums.
Šīs rokasgrāmatas saturu nedrīkst jebkādā veidā ne atveidot, ne izplatīt, ne izmantot – ne daļēji, ne pilnībā bez rakstiskas
Samsung Electronics, Co., Ltd atļaujas.
SAMSUNG logotips un SyncMaster ir reģistrētas Samsung Electronics, Co., Ltd preču zīmes.
Microsoft, Windows un Windows NT ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir reģistrētas Video Electronics Standard Association preču zīmes.
ENERGY STAR® logotips ir reģistrēta ASV vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency) preču zīme.
Visas citas preču zīmes, kas ir minētas šajā rokasgrāmatā ir to attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Galvenie drošības pasākumi
1-1
1-2
Uzglabāšana un apkope
Ārējās virsmas un ekrāna apkope
Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drānu.
•
Netīriet ierīci ar viegli uzliesmojošām vielām, piemēram, benzolu vai
šķīdinātāju, vai ar mitru drānu. Šādas rīcības rezultātā var rasties problēmas
ierīces darbībā.
•
Neskrāpējiet ekrānu ar nagiem vai asu objektu.
Šādas rīcības rezultātā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
•
Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
Ja ūdens nokļūst ierīcē, tā var aizdegties, var rasties elektrošoks vai
problēmas ierīces darbībā.
•
Ja tiek izmantots ultraskaņas mitrinātājs, uz īpaši spīdīgiem modeļiem var
rasties balti plankumi materiāla raksturīgo īpašību dēļ.
Ierīces krāsa un izskats var būt atšķirīgi atkarībā no modeļa.
Par paliekošiem attēliem
•
Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var rasties paliekošs attēls vai plankums. Ja ir paredzams, ka displejs būs ieslēgts,
bet ilgāku laiku netiks izmantots, iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu vai ekrānsaudzētāju, lai pasargātu ekrānu.
•
LCD paneli veido miljoniem apakšpikseļu. LCD paneļu ražotāju tehnoloģisko ierobežojumu dēļ aptuveni viens apakšpikselis
no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks, nekā tam normāli būtu jābūt.
Lai aprēķinātu sava LCD paneļa kopējo apakšpikseļu skaitu, sareiziniet maksimālo horizontālo izšķirtspēju ar maksimālo
vertikālo izšķirtspēju un rezultātu reiziniet ar 3.
Piemērs: Ja Jūsu LCD paneļa maksimālā izšķirtspēja ir 1680 x 1050, tad apakšpikseļu skaits ir 1680 x 1050 x 3, kas ir
5.292.000.
1-2
Galvenie drošības pasākumi
1-3
Drošības pasākumi
Drošības pasākumiem lietotās ikonas
IKONA
NOSAUKUMS
NOZĪME
Brīdinājums
Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai
pat iestāties nāve.
Uzmanîbu
Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai
tikt sabojāts īpašums.
Zīmju nozīme
Nedarīt.
Jāievēro.
Neizjaukt.
Spraudkontaktam ir jābūt atvienotam no sienas
kontaktligzdas.
Nepieskarties.
Jābūt iezemētam, lai novērstu elektrošoku.
Saistītas ar strāvu
Tālāk redzamie attēli ir domāti uzziņai un var atšķirties atkarībā no modeļiem un valstīm.
Brīdinājums
Izvairieties no bojāta strāvas vada vai kontaktdakšas, vai bojātas vai vaļīgas kontaktligzdas izmantošanas.
•
Izvairieties no vairāku elektrisku ierīču pievienošanas vienai sienas kontaktligzdai.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties pievienot vai atvienot strāvas
padevi ar slapjām rokām.
•
!
Pretējā gadījumā varat izraisīt
elektrošoku.
Pretējā gadījumā sienas kontaktligzda
pārkarstot var izraisīt ugunsgrēku.
Kārtīgi ievietojiet spraudkontaktu.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
!
Pārliecinieties, vai strāvas vads pievienots
iezemētai kontaktligzdai (tikai iekārtām ar 1.
klases izolāciju).
Izvairieties pārlieki saliekt vai savīt strāvas
vadu, kā arī novietot uz vada smagus objektus.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai savainojumus.
Uzglabājiet strāvas vadu un ierīci prom no
sildītāja.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada
dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var
izcelties ugunsgrēks.
Ja spraudkontakta dakšas vai sienas kontaktligzda ir pārklāti ar putekļiem, notīriet tās
ar sausu drānu.
!
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
1-3
Uzmanîbu
Izstrādājuma darbības laikā izvairieties no
strāvas kontaktdakšas atvienošanas.
•
Pretējā gadījumā elektriskais šoks var
sabojāt izstrādājumu.
!
Pārliecinieties, vai tiek lietots tikai mūsu
uzņēmuma piegādātais strāvas vads. Turklāt nelietojiet citas elektriskās ierīces strāvas vadu.
•
Kad atvienojat strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.
!
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pievienojiet spraudkontaktu tādai sienas
kontaktligzdai, ko var viegli aizsniegt.
•
!
Ja ierīces darbībā rodas problēma, ir
jāatvieno spraudkontakts, lai pilnībā
atslēgtu strāvas padevi. Strāvas padevi
nevar atvienot pilnībā, izmantojot tikai
ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Saistītas ar uzstādīšanu
Brīdinājums
Izvairieties no degošu sveču, odu repelentu
vai cigarešu novietošanas uz izstrādājuma,
un neuzstādiet izstrādājumu sildītāja tuvumā.
•
Palūdziet uzstādīšanas inženierim vai attiecīgajam uzņēmumam uzstādīt ierīci uz sienas.
!
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
Izvairieties no izstrādājumu uzstādīšanas
vietās ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu plaukta vai skapja iekšpusē.
•
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Sargājiet ierīces iepakojuma plastmasas
maisiņus no bērniem.
•
!
1-3
Uzvelkot plastmasas maisiņus uz
galvas, bērni var nosmakt.
•
Pretējā gadījumā varat gūt
savainojumus.
•
Pārliecinieties, vai tiek izmantots
norādītais sienas stiprinājums.
Ventilācijas dēļ uzstādiet ierīci vismaz 10
cm attālumā no sienas.
•
!
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas ir nestabilas vai pakļautas pārmērīgām vibrācijām, piemēram, nestabila
vai vienpusīga plaukta.
•
Ierīce var nokrist un tā rezultātā tikt
sabojāta vai arī jūs varat iegūt
savainojumus.
•
Izmantojot monitoru vietā, kas ir
pakļauta pārmērīgām vibrācijām, var
rasties problēmas ierīces darbībā vai
izcelties ugunsgrēks.
Galvenie drošības pasākumi
!
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas pakļauta putekļu, mitruma
(sauna), eļļas, dūmu vai ūdens (lietus piles)
iedarbībai, un no uzstādīšanas transportlīdzeklī.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas pakļautas tiešu saules staru
iedarbībai, un no izstrādājuma uzstādīšanas karstuma avota, piemēram, uguns vai
sildītāja, tuvumā.
•
•
Tas var izraisīt elektrošoku vai
ugunsgrēku.
Tas var samazināt ierīces ekspluatācijas
ilgumu vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
viegli aizsniedzamā augstumā, kur to var
aizsniegt bērni.
•
Ja bērns pieskaras ierīcei, tā var nokrist
un izraisīt ievainojumus.
•
Tā kā priekšpuse ir smagāka, uzstādiet
ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.
Uzmanîbu
Neļaujiet ierīcei nokrist pārvietošanas laikā.
•
!
Nenovietojiet ierīci uz grīdas ar priekšpusi
uz leju.
Šādas rīcības rezultātā var rasties
problēmas ierīces darbībā vai
ievainojumi.
•
Kad uzstādāt ierīci uz skapīša vai plaukta,
pārliecinieties, vai ierīces priekšpuse
nesniedzas pāri skapīša vai plaukta malai.
SAMSUNG
!
•
Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un tai
var rasties darbības traucējumi, vai tā
var izraisīt ievainojumus.
•
Izmantojiet izstrādājuma izmēram
piemērotu skapīti vai plauktu.
Tas var sabojāt ierīces paneli.
Novietojot ierīci, apejieties ar to uzmanīgi.
•
!
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu vai varat gūt
savainojumus.
Ja ierīce ir uzstādīta vietā, kurā darba apstākļi ievērojami mainās, apkārtējās vides dēļ
var rasties nopietnas darbības kvalitātes
problēmas. Šādā gadījumā uzstādiet ierīci
tikai pēc konsultācijas ar vienu no mūsu
apkopes inženieriem par šo tematu.
•
Vietas, kurās ir daudz mikroskopisku
putekļu, ķīmikālijas, pārāk augsta vai
pārāk zema temperatūra, liels mitrums,
piemēram lidostas vai stacijas, kurās
ierīce tiek lietota nepārtraukti ilgu laiku
un tā tālāk.
Saistītas ar tīrīšanu
Tā kā virsmaktīvu vielu lietošana, kas satur lielu daudzumu spirta, šķīdinātāju vai citas stipras ķimikālijas, var
izraisīt ierīces ārpuses vai paneļa redzamās virsmas krāsas maiņu vai sasprēgāšanu, izmantojiet tikai ieteiktos
tīrīšanas līdzekļus.
Ieteikto tīrīšanas līdzekli varat iegādāties apkopes centrā.
Galvenie drošības pasākumi
1-3
Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas
vadu.
Kad tīrāt izstrādājumu, nesmidziniet ūdeni
tieši uz izstrādājuma daļām.
•
•
Pārliecinieties, ka ūdens nenokļūst
ierīcē.
•
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
ugunsgrēku, varat gūt elektrisko šoku
vai arī var rasties problēmas ar
izstrādājumu.
!
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Uzmanîbu
Izvairieties no tiešas tīrīšanas līdzekļa
uzsmidzināšanas izstrādājumam.
•
Tas var izraisīt ierīces ārpuses vai
redzamās paneļa daļas krāsas maiņu
vai sasprēgāšanu.
Kad tīrāt ierīci, atvienojiet strāvas vadu un
uzmanīgi tīriet ierīci ar mīkstu sausu drānu.
•
!
Izmantojiet mīkstu, mitru drānu ar "speciālu
monitora tīrīšanas līdzekli" un noslaukiet ar
to ierīci.
•
!
Ja nav pieejams monitora tīrīšanas
līdzeklis, pirms ierīces tīrīšanas
atšķaidiet tīrīšanas līdzekli ar ūdeni
attiecībās 1:10.
!
Izvairieties no sekojošo ķīmisku vielu
lietošanas izstrādājuma tīrīšanā: vasks,
benzols, alkohols, šķīdinātāji, odu
repelents, smaržās, eļļošanas vai
tīrīšanas līdzeklis.
Tas var izraisīt ārpuses deformāciju vai
krāsas noņemšanu.
Tā kā ierīces ārpuse ir viegli saskrāpējama,
pārliecinieties, vai lietojat pareizu drānu tīrīšanai. Taču, ja drāna ir piesārņota ar svešķermeņiem, tā var izraisīt ārpuses
skrāpējumus, tāpēc izkratiet visus svešķermeņus no drānas pirms tās lietošanas.
Saistītas ar lietošanu
Brīdinājums
Tā kā ierīcē ir augsts spriegums, nekad
neuzstādiet, neremontējiet vai nemodificējiet to pats.
!
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
•
Ja ierīce ir jāsalabo, sazinieties ar
apkopes centru.
Ja ierīce izdala dīvainas skaņas, deguma
smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet
spraudkontaktu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
1-3
Kad tīrāt izstrādājumu, nesmidziniet ūdeni
tieši uz izstrādājuma daļām.
•
Pārliecinieties, ka ūdens nenokļūst
ierīcē.
•
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
ugunsgrēku, varat gūt elektrisko šoku
vai arī var rasties problēmas ar
izstrādājumu.
!
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai
rāpties uz tā.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
izstrādājuma nokrišanu, kas savukārt
var izraisīt savainojumus vai nāvi.
Ja ierīce nokrīt vai ir sabojāts tās korpuss,
izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu.
Sazinieties ar apkopes centru.
Izvairieties no dažādu priekšmetu, piemēram, rotaļlietu vai cepumu, novietošanas uz
izstrādājuma.
•
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
Ja bērns pārkaras pār ierīci, lai satvertu
kādu priekšmetu, ierīce vai priekšmets
var nokrist un izraisīt ievainojumus vai
pat nāvi.
Galvenie drošības pasākumi
Ja rodas pērkons vai zibens, atvienojiet
strāvas vadu un nekādā ziņā nepieskarieties antenas kabelim, jo tas ir bīstami.
!
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no priekšmetu nomešanas uz
izstrādājuma vai pret izstrādājumu vērstiem
triecieniem.
•
!
Izvairieties no izstrādājuma pārvietošanas,
pavelkot aiz elektrības vada vai antenas
kabeļa.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko
šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ
bojājuma kabelim var rasties problēmas
ar izstrādājumu.
Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties ierīcei vai strāvas kontaktdakšai un
nekavējoties izvēdiniet telpu.
!
GAS
Izvairieties no izstrādājuma pacelšanas vai
pārvietošanas, turot tikai aiz elektrības vada
vai signāla kabeļa.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko
šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ
bojājuma kabelim var rasties problēmas
ar izstrādājumu.
Pārliecinieties, vai neesat nobloķējis ventilācijas atveri ar galdautu vai aizkaru.
•
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
•
Jebkura dzirkstele var izraisīt
sprādzienu vai ugunsgrēku.
•
Pērkona vai zibens vētras laikā
nepieskarieties strāvas vadam vai
antenas kabelim.
Izvairieties no uzliesmojošu aerosolu vai
objektu novietošanas uz izstrādājuma vai
lietošanas tā tuvumā.
•
!
100
Tas var izraisīt sprādzienu vai
ugunsgrēku.
Izvairieties no metāla objektu, piemēram
ēdamo irbuļu, monētu, matadatu vai uzliesmojošu objektu ievietošanu izstrādājumā
(atverēs, pieslēgvietās u.c.).
•
Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens,
izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko
šoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no trauku ar šķidrumiem, piemēram, vāžu, puķupodu, dzērienu, kosmētikas līdzekļu vai medikamentu, vai metāla
objektu novietošanas virs izstrādājuma.
•
Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens,
izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko
šoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
1-3
Uzmanîbu
Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var
rasties paliekošs attēls vai plankums.
•
!
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku,
izmantojiet enerģijas taupīšanas režīmu
vai iestatiet ekrānsaudzētāju kustīga
attēla režīmā.
-_!
Iestatiet ierīcei atbilstošu izšķirtspēju un
frekvenci.
•
!
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, piemēram,
aizbraucat no mājām, atvienojiet strāvas
vadu no sienas kontaktligzdas.
•
Izvairieties no izstrādājuma apgriešanas
otrādi un nepārvietojiet to, turot tikai aiz statīva.
Pretējā gadījumā tas var izraisīt acu
savainojumus.
•
Ilgstoši skatoties ierīci no pārāk tuva attāluma var sabojāt jūsu redzi.
•
Ir svarīgi atpūtināt acis (5 minūtes katru
stundu), kad skatāties izstrādājuma ekrānā
ilgus laika periodus.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Tā kā displeja panelis ir karsts pēc ilgstošas
lietošanas, nepieskarieties ierīcei.
Tas mazinās jebkādu acu pārpūli.
Uzglabājiet mazos piederumus vietā, kur
tiem nevar piekļūt bērni.
!
Esiet uzmanīgi, kad regulējat monitora leņķi
vai statīva augstumu.
•
Ja iespiedīsit roku vai pirkstu, varat to
savainot.
•
Ja ierīce ir pārlieku atliekta, tā var
nokrist un izraisīt ievainojumus.
!
Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas virs izstrādājuma.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu
skaļumu.
•
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu vai varat gūt
savainojumus.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet
bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai
zīdaiņi.
•
•
•
!
Ja bērns ir ielicis mutē bateriju,
nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Pretējā gadījumā baterija var saplīst vai
no tās var izplūst šķidrums, izraisot
ugunsgrēku, traumas vai piesārņojumu
(bojājumus).
Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt
dzirdi.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo
polaritāti (+, -).
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau
lietotas baterijas.
1-3
Tā rezultāta ierīce var nokrist un tikt
sabojāta vai izraisīt ievainojumus.
Izvairieties lietot mitrinātāju vai plīti netālu
no produkta.
!
!
Pretējā gadījumā var sakrāties putekļi
un izraisīt ugunsgrēku pārkaršanas vai
īssavienojuma dēļ vai radīt elektrošoku.
!
Pretējā gadījumā baterija var sabojāties
vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var
izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai
bojājumi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par
izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu
otrreizējai pārstrādei.
•
Klients var nodot izlietotās baterijas vai
akumulatorus tuvākajā otrreizējas
pārstrādes punktā vai veikalā, kurā
pārdod tāda paša veida baterijas vai
akumulatorus.
Galvenie drošības pasākumi
Pareizas pozas uzturēšana, lietojot šo ierīci
Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.
Galvenie drošības pasākumi
•
Iztaisnojiet muguru.
•
Ekrānam jābūt 45~50 cm attālumā no acīm. Skatieties lejup ekrānā ar seju tā virzienā.
•
Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.
•
Noregulējiet ierīces leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•
Turiet elkoņus pareizā leņķi un rokas vienā līmenī ar plaukstām.
•
Turiet elkoņus pareizā leņķī.
•
Novietojiet papēžus uz grīdas, kamēr ceļi ir 90 grādu vai lielākā leņķī, un turiet rokas tādā
pozīcijā, lai tās būtu zemāk par sirdi.
1-3
2
Ierīces uzstādīšana
2-1
Iepakojuma saturs
•
Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļautas visas tālāk minētās sastāvdaļas.
•
Saglabājiet iepakojuma kasti, gadījumam, ja vēlāk ir nepieciešams pārvietot ierīci.
•
Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar savu izplatītāju.
•
Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Monitors
IEKĎAUTĀS FUNKCIJAS
Uzstādīšanas rokasgrāmata
Ierīces garantija
Lietošanas rokasgrāmata
Strāvas vads
D-Sub kabelis
Lokālā tīkla kabelis (LAN)
Tālvadības pults
Baterijas (AAA X 2)
(Nav pieejams visos reģionos.)
DVI kabelis
Ferīta serde LAN kabelim
Stereo kabelis
Drāniņa tīrīšanai
Tīrīšanas drāna ir iekļauta tikai melnu, īpaši spīdīgu modeļu komplektācijā.
2-1
Ierīces uzstādīšana
2-2
Statīva uzstādīšana
Pirms statīva pievienošanas novietojiet mīkstu audumu uz līdzenas un stabilas virsmas, un tad uzlieciet ierīci uz auduma ar
ekrānu uz leju.
Uzmanību: Novietojot ierīci uz līdzenas virsmas, jūs varat bojāt kameras izvirzījumu. Lai nesabojātu monitoru, novietojiet to
uzmanīgi un piesardzīgi.
Novietojiet mīkstu audumu uz līdzena un stabila galda, un tad uzlieciet ierīci uz auduma
ar ekrānu uz leju.
Pagrieziet statīvu ar bultu norādītajā virzienā.
Nenoņemiet aiztura tapu pirms pamatnes uzstādīšanas.
2
3
4
Ierīces uzstādīšana
Pārliecinieties, ka statīvs ir pareizi pagriezts vajadzīgajā virzienā.
Iebīdiet statīva pamatni ierīces statīvā bultas norādītā virzienā.
Neņemiet ārā aiztura tapu, pirms pamatne uzstādīta pilnībā.
Pretējā gadījumā varat savainoties.
2-2
Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
5
6
Pēc pamatnes uzstādīšanas, paceliet ierīci.
Izņemiet aiztura tapu.
Noregulējiet ekrāna augstumu atbilstoši savām vajadzībām.
- Uzmanîbu
Izvairieties no ierīces pacelšanas, turot tikai aiz statīva.
- Uzmanîbu
Nepārvietojiet ierīci, turot to tikai aiz kameras.
Demontāža ir montāžas darbību veikšana pretējā secībā.
2-2
Ierīces uzstādīšana
2-3
Statīva noņemšana
Pirms statīva noņemšanas novietojiet mīkstu audumu uz līdzenas un stabilas virsmas, un tad uzlieciet ierīci uz auduma ar
ekrānu uz leju.
Uzmanību: Novietojot ierīci uz līdzenas virsmas, jūs varat bojāt kameras izvirzījumu. Lai nesabojātu monitoru, novietojiet to
uzmanīgi un piesardzīgi.
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās
tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.
Turiet ierīces statīvu, kā tas redzams attēlā, un noņemiet aizmugures korpusu.
Atskrūvējiet skrūves, kas norādītas ar "
2
."
Kad skrūves izskrūvētas, statīvu ir iespējams noņemt.
A
3
Ierīces uzstādīšana
Turiet ierīces korpusu, kā parādīts attēlā.
Paceliet un noņemiet atskrūvēto statīvu.
2-3
2-4
VESA sienas stiprinājuma vai galda stiprinājuma uzstādīšana
Šim produktam ir 100 mm x 100 mm / 200 mm x 100 mm ar VESA saderīgs statīva stiprinājums.
A
B
A. Statīva stiprinājums
B. Statīvs (papildaprīkojums)
Lai piestiprinātu VESA saderīgu sienas stiprinājumu, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
2. Novietojiet mīkstu drānu vai spilvenu uz līdzenas virsmas, lai pasargātu paneli, un novietojiet ierīci uz drānas vai spilvena ar
ekrānu uz leju.
3. Noņemiet aizmugures korpusu.
4. Noņemiet statīvu iepriekš aprakstītajā veidā.
5. Izlīdziniet rievu uz ierīces detaļas, kas jāsavieno ar statīvu, ar rievu statīvā (darbvirsmas statīvs, sienas stiprinājuma statīvs
vai cits statīvs) un cieši nofiksējiet statīvu, pievelkot skrūvi.
2-4
•
Ja izmantojat skrūvi, kas ir garāka nekā standarta specifikācijā, var tikt sabojāta ierīces iekšpuse.
•
Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no
atbilstošās specifikācijas.
•
Nelietojiet skrūves, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, un neuzstādiet tās ar pārāk lielu spēku.
Tas var sabojāt ierīci vai izraisīt ievainojumus, ierīces krišanas dēļ.
Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem.
•
Samsung nav atbildīgs par jebkādiem produkta bojājumiem vai ievainojumiem, kas ir radušies, izmantojot statīvu, kas
neatbilst norādītajām specifikācijām, vai tādas uzstādīšanas dēļ, ko nav veicis autorizēts uzstādīšanas inženieris.
•
Uzstādot ierīci, izmantojot sienas stiprinājumu, iegādājieties tādu sienas stiprinājumu, kas nodrošina vismaz 10 cm
attālumu no sienas.
•
Samsung nav atbildīgs par jebkādām problēmām, kas radušās, izmantojot statīvu, kas neatbilst norādītajām
specifikācijām.
•
Izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst jūsu valsts specifikācijām.
Ierīces uzstādīšana
2-5
Savienošana ar datoru
Savienojošā detaļa var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Pievienojiet monitoru datoram, kā redzams attēlā, ja plānojat izmantot monitoru tikai kā datora displeju un neplānojat
izmantot video zvana funkciju.
Lai pievienotu monitoru un izmantotu to tikai kā datora displeju, rīkojieties šādi:
1. POWER S/W : Ieslēdz un izslēdz ierīci.
2. Pievienojiet vienu strāvas vada galu ierīces pieslēgvietai [POWER] un otru galu sienas 220V vai 110V kontaktligzdai.
Monitors atpazīst ieejas spriegumu un automātiski pārslēdzas.
3. Izveidojiet ierīces savienojumu ar datoru atkarībā no datora atbalstītās video izejas.
3-1. Ja grafiskā karte nodrošina DVI (Digital) izeju
•
savienojiet ierīces [DVI IN] pieslēgvietu ar datora DVI pieslēgvietu, izmantojot DVI kabeli.
3-2. Ja grafiskā karte nodrošina D-Sub (Analog) izeju
•
savienojiet ierīces [RGB IN] pieslēgvietu ar datora [RGB IN] pieslēgvietu, izmantojot D-Sub kabeli.
4. SERVICE : Paredzēts pēc servisa apkopei
5. Savienojiet [AUDIO IN] pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē, ar PC skaņas karti.
Kad ierīce ir savienota ar datoru, varat to ieslēgt un lietot.
Ja ir pievienots gan DVI (<DVI>), gan D-Sub (<PC>) kabelis, varat izvēlēties ievades signālu <PC vai DVI>, nospiežot pogu
[ /AVOTS].
Ierīces uzstādīšana
2-5
2-6
Pievienošana Video konferences monitoram
Savienojošā detaļa var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Pievienojiet monitoru datoram, kā redzams attēlā, ja plānojat izmantot monitoru kā datora displeju un arī veikt un saņemt
video zvanus vai piedalīties video konferencēs.
Pārliecinieties, ka tikai viens no diviem [LAN] portiem ir pievienots tīklam, izmantojot LAN kabeli.
Lai pievienotu monitoru datoram un izmantotu to kā datora displeju, kā arī video zvaniem un video konferencēm, rīkojieties
šādi:
1. POWER S/W : Ieslēdz un izslēdz ierīci.
2. Pievienojiet vienu strāvas vada galu ierīces pieslēgvietai [POWER] un otru galu sienas 220V vai 110V kontaktligzdai.
Monitors atpazīst ieejas spriegumu un automātiski pārslēdzas.
3. Izveidojiet savienojumu starp ierīces [LAN] pieslēgvietu un tīklu, izmantojot LAN kabeli.
4. Izveidojiet savienojumu starp ierīces [LAN] pieslēgvietu un [LAN] pieslēgvietu, izmantojot LAN kabeli.
Lai veiktu video zvanus, nav nepieciešams pievienot monitoru datoram.
Ja gan datoram, gan video konferences monitoram tiek izmantots viens un tas pats IP, LAN kabeļi jāpievieno tā, kā
redzams iepriekšējā attēlā.
5. SERVICE: Paredzēts pēc servisa apkopei
6. Pieslēdziet austiņu kabeli ierīces austiņu pieslēgvietai.
Pievienojiet to tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešams, jo ierīcei ir iekšēja skaļruņu sistēma.
7. Pieslēdziet mikrofona kabeli ierīces mikrofona pieslēgvietai.
Pievienojiet to tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešams, jo ierīcei ir iekšējs mikrofons. Atcerieties, ka to var izmantot
tikai video zvaniem.
Kad savienošana ir pabeigta, ieslēdziet ierīci un nospiediet pogu [
2-6
/SOURCE], lai izvēlētos <VC> kā ieejas signālu.
Ierīces uzstādīšana
Ferīta serde
Ierīces uzstādīšana
•
Ferīta serdes izmanto, lai aizsargātu kabeļus no traucējumiem.
•
Kad pievienojat kabeli, attaisiet ferīta serdi un sastipriniet to ap kabeli pie spraudņa.
2-6
2-7
Kensington Lock
Kensington Lock ir ierīce pret zagšanu, kas ļauj lietotājiem nostiprināt ierīci tā, lai to varētu droši lietot sabiedriskās vietās. Tā kā
bloķēšanas ierīces forma un izmantošanas veids var atšķirties atkarībā no modeļa un izgatavotāja, detalizētu informāciju skatiet
Lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pievienota bloķēšanas ierīcei.
Jums jāiegādājas Kensington Lock atsevišķi.
A
B
Lai bloķētu ierīci, rīkojieties šādi:
1. Aplieciet Kensington bloķēšanas kabeli ap kādu lielu, nekustīgu priekšmetu, piemēram, ap galdu vai krēslu.
2. Kabeļa galu ar pievienoto slēdzeni izveriet cauri cilpai Kensington bloķēšanas kabeļa galā.
3. Ievietojiet bloķēšanas ierīci monitora Kensington ligzdā (
4. Saslēdziet slēdzeni (
).
).
Šīs ir vispārējās norādes. Precīzu informāciju skatiet Lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pievienota bloķēšanas ierīcei.
Nostiprinošo ierīci var iegādāties elektronikas preču veikalā, tiešsaistes veikalā vai apkopes centrā.
2-7
Ierīces uzstādīšana
3
Ierīces lietošana
3-1
Sistēmas iesilšana
Pēc ierīces ieslēgšanas ir nepieciešams 30 sekunžu gaidstāves laiks.
Tyttlwt…tyr*^„~px
•
Katru reizi, ieslēdzot ierīci, parādās Sistēmas inicializēšanas attēls.
•
Ja vēlaties saņemt video zvanu, neizslēdzot ierīci, iestatiet <Standby> un <Max. Power Saving> ieslēgtā režīmā.
Ierīces lietošana
3-1
3-2
Standarta signāla režīmu tabula
Ja tiks izvēlēts viens no tālāk norādītajiem standarta Displeja režīmiem (piemēram, 800 x 600 vai 1440 x 900), tad monitors
automātiski noregulēs ekrānu pareizajā horizontālajā un vertikālajā frekvencē. Tomēr, ja tiks izvēlēts nestandarta displeja
režīms, ekrāns var izdzist, pat ja strāvas indikatora LED lampiņa norāda par ieslēgtu monitoru.
Optimālais displeja režīms šim monitoram ir 1920 x 1080 ar atsvaidzes intensitāti 60 Hz. Ja tiek izvēlēts displeja režīms
1920 x 1080, tad monitors automātiski noregulēs ekrānu pareizajā horizontālajā un vertikālajā frekvencē.
Lai sasniegtu labāko vizuālo kvalitāti, iestatiet monitora izšķirtspēju optimālajā iestatījumā.
DISPLEJA REŽĪMS
HORIZONTĀLĀ
FREKVENCE (KHZ)
VERTIKĀLĀ
FREKVENCE (HZ)
PIKSEĻU
TAKTĒTĀJS (MHZ)
SINHRONIZĀCIJAS
POLARITĀTE (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
3-2
Ierīces lietošana
Horizontālā frekvence
Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju ekrānā no galējās kreisās pozīcijas līdz galējai labajai pozīcijai, sauc par
horizontālo ciklu un horizontālā cikla apgriezto lielumu sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence ir izteikta kHz
vienībās.
Vertikālā frekvence
Panelim ir jāparāda viens un tas pats attēls ekrānā desmitiem reižu katru sekundi, lai cilvēki redzētu attēlu. Šo frekvenci sauc par
vertikālo frekvenci. Vertikālā frekvence ir izteikta Hz vienībās.
Ierīces lietošana
3-2
3-3
Ierīces draivera instalēšana
Ierīces draiveris ir iekļauts kompaktdiskā, kas tiek piegādāts kopā ar ierīci. Ja pievienotais draivera fails ir bojāts, monitora
draiveri ir iespējams lejupielādēt, klikšķinot Atbalsts > Lejupielāde adresē http://www.samsung.com, un tad sekojot
norādēm pārlūka lapā.
Kad draivera fails ir lejupielādēts, atveriet to ar dubultklikšķi un sekojiet norādēm ekrānā.
Lai instalētu draiveri, rīkojieties šādi:
1. Ievietojiet draivera instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz "Windows Driver" (Windows draiveris).
3. Modeļu sarakstā izvēlieties savas ierīces modeli.
4. Pabeidziet atlikušās instalācijas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
5. Pārbaudiet, vai displeja rekvizītos ir redzama atbilstošā izšķirtspēja un ekrāna atsvaidzes intensitāte. Detalizētu informāciju
par displeja rekvizītu dialoglodziņu skatiet dokumentācijā par Windows operētājsistēmu.
3-3
Ierīces lietošana
3-4
Ierīces vadības pogas
Informācija par produktu
Šo monitoru var izmantot kā standarta monitoru vai kā video zvana monitoru. Video zvana funkcijas ir iebūvētas monitorā.
Iespējams, ka dažas funkcijas nedarbosies, izmantojot šo ierīci kā monitoru, jo tās ir paredzētas tikai video zvana funkcijai.
IERĪCE
Kamera
Mikrofons
Tālvadības sensors
Skaļrunis
APRAKSTS
Uztver un pārraida attēlus video zvana laikā.
Uztver skaņu video zvana laikā.
Uztver signālus no tālvadības.
Izvada sarunas partnera skaņu video zvana laikā.
Izvada skaņu no datora, ja ierīce ir savienota ar datoru ar audio kabeli.
Ierīces vadības pogas
Pogas atrodas monitora apakšējā daļā.
IKONA
APRAKSTS
Nospiediet šo pogu, lai ieraudzītu displeju ekrānā (On Screen Display – OSD).
Šī poga tiek izmantota, arī lai izietu no OSD un atgrieztos augstāka līmeņa OSD izvēlnē.
Lietojiet šīs pogas, lai virzītos pa izvēlni vai lai pielāgotu OSD vērtību.
Izmantojiet šo pogu, lai veiktu video zvanu.
Atļauj atslēgt balsi vai video, vai balsi un video saskaņā ar pašreizējiem OSD iestatījumiem
(<Settings> → <Mute Option>).
Lietojiet šīs pogas, lai virzītos pa izvēlni vai lai pielāgotu OSD vērtību.
Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet šīs pogas, lai pielāgotu skaļumu.
Ierīces lietošana
3-4
IKONA
APRAKSTS
Kad uz ekrāna nav redzams OSD, ar šo pogu varat izvēlēties funkciju.
Kad ekrāna nav redzams OSD, izmantojiet šo pogu, lai pārslēgtu ievades signālu (PC/DVI/
VC). Kad nospiežat pogu [ /SOURCE] un tiek pārslēgts ievades signāls vai tiek ieslēgta
ierīce, ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās paziņojums, kas rāda izvēlēto ievades signālu.
Lai atlasītu <PC/DVI> režīmu, produktam jābūt pievienotam datora grafiskajai kartei,
izmantojot D-SUB (PC) kabeli vai DVI-D (DVI) kabeli.
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu izstrādājumu.
Barošanas indikators
Šis indikators ir ieslēgts, kad ierīce darbojas normāli.
Strāvas indikatora LED lampiņa atrodas virs pogām monitora apakšējā daļā.
Lai uzzinātu par enerģijas taupīšanas funkciju, skatiet ierīces specifikāciju sadaļu
enerģijas taupīšanas funkcija. Kad nelietojat ierīci ilgāku laiku, ir ieteicams atvienot
strāvas vadu, lai minimizētu strāvas patēriņu.
3-4
Ierīces lietošana
3-5
Video konferences funkcijas ar RADVISION SCOPIA infrastruktūru
Jūs varat izmantot VC240 vienu pašu, lai veiktu augstas izšķirtspējas video zvanus starp diviem punktiem.
Bet tas nav viss. Jūs varat baudīt arī citas funkcijas, piemēram, centralizētu pārvaldību, konferences zvanus starp vairākiem
partneriem, ierakstīšanu un straumēšanu, un ugunsmūra šķērsošanu, pievienojot video konferences infrastruktūru ar RADVSION
SCOPIA.
RADVISION SCOPIA ir infrastruktūras produktu saime, kas tiek piegādāta kā tīkla ierīces un programmatūra un ir optimizēta
darbam ar VC240.
Izmantojot RADVISION SCOPIA, ir iespējams ātri izvērst mērogojamu vizuālu komunikāciju tīklu un centrāli pārvaldīt video tīklu,
iespējot daudzu pušu tikšanās un paplašināt video konferenci uz jebkuru klēpjdatoru aiz jebkura ugunsmūra.
Daudzpušu konference (daudzpunktu konference)
Video komunikācija ar VC240 var būt efektīvāka un produktīvāka, izmantojot vairāku punktu (vairāku pušu) konferences. Tās ir
konferencēs, kurās vienlaicīgi piedalās vairāk, nekā divi dalībnieki.
Ar daudzpunktu konferences iespēju VC240 lietotāji var redzēt un dzirdēt vairākus citus dalībniekus un justies tā, it kā visi
atrastos vienā un tai pašā vietā – varētu teikt, ka tā ir “virtuālā konferenču zālē” tīklā.
Daudzpušu zvans
Zvans starp diviem punktiem
Daudzpunktu konference tiek realizēta ar MCU (Multipoint Conferencing Unit - daudzpunktu konferences iekārtu) - tā ir iekārta,
kas pārvalda daudzpunktu konferenci, savienojot vairākas vietas vienā video konferencē.
RADVISION SCOPIA "Elite" MCU piedāvā 1080p Augstas izšķirtspējas apstrādi un individuālus izkārtojumus katram
dalībniekam.
Jūs un citi dalībnieki kontrolējat SCOPIA "Elite" konferences ar VC240 tālvadību un veicat dažādas darbības: dalībnieku
izslēgšanu, video izkārtojumu mainīšanu un citu gala punktu uzaicināšanu šajā konferencē.
Ierīces lietošana
3-5
Augstvērtīgu darbvirsmas video konferenču nodrošināšana
Menedžeri un vadītāji, kas izmanto VC240 saviem video zvaniem, vēlas saņemt iespējas viegli paplašināt video konferenci lielam
attālinātu un galda staciju lietotāju skaitam un padarīt komunikācijas efektīvākas, vieglākas un plašāk sasniedzamas.
RADVISION SCOPIA darbvirsma ļauj lietotājiem paņemt konferences līdzi uz jebkuru vietu.
SCOPIA darbvirsma ir veidota atbilstoši prasībām, kādas uzstāda lieliskas veiktspējas video konference, ja to veic ar standarta
datoru un interneta savienojumu.
Tajā ir modernākā video tehnoloģija, kas nodrošina HD H.264 tikšanās dalībnieku un datu sadarbības apskatīšanai.
Tās audio sistēma novērš atbalsi, klusina fona trokšņus, un tā ir īpaši noturīga pret tīkla kļūmēm, kas ir bieža parādība internetā.
SCOPIA darbvirsma ir vienkāršs interneta pārlūka papildinājums, kas datorā tiek pārvaldīts un izvērsts centrāli, bez sarežģītām
licencēšanas maksām vai instalēšanas problēmām.
Vienkārši klikšķiniet uz saites un pieslēdziet teledarbiniekus sanāksmēm, piedalieties videokonferencēs no jebkuras vietas,
sadarbojieties ar partneriem un piegādātājiem un viegli veiciet savienojumus, pārvarot ugunsmūrus.
Video tīkla pārvaldība
VC240 sistēmas administratori un lietotāji var būt daudz efektīvāki, izmantojot centrālu pārvaldības sistēmu dažādu darbību
veikšanai - attālinātai programmatūras atjaunināšanai, sistēmas konfigurēšanai, monitoringam un darbībai.
Kad paplašinoties palielinās VC240 sistēmu skaits, centrāla pārvaldības sistēma var palīdzēt administratoriem kļūt daudz
efektīvākiem, pārvaldot sadalītās VC240 sistēmas no viena punkta.
RADVISION iVIEW pakotne ir ideāls risinājums, kas apmierina šo prasību.
iVIEW pakotne ir daudzpusīgs pārvaldības risinājums apvienotajām balss un video komunikācijām.
Ar iVIEW ir iespējams efektīvi pārvaldīt un novērot video tīklu, lai nodrošinātu efektīvu joslas platuma izmantošanu.
Ir iespējams viegli saplānot un pārvaldīt tikšanās, nodrošinot augstas kvalitātes video komunikāciju piedzīvojumu.
3-5
Ierīces lietošana
Konferences ierakstīšana un straumēšana
Ar RADVISION SCOPIA risinājumu var iespējot konferences ierakstīšanu.
Ierakstīšanas iespēja saglabā audio, video un datus, saglabājot tikšanās augstā izšķirtspējā, lai tās varētu atskaņot vēlāk.
Ir pieejamas video ierakstītājam līdzīgas vadības, lai būtu iespējams piekļūt jebkurai ieraksta daļai.
Bez tam, RADVISION SCOPIA ļauj veikt integrētu straumēšanu, lai realizētu konferences translēšanu internetā dalībniekiem,
kuri darbojas ar datoriem gan Windows, gan Mac sistēmās.
Tas ļauj skatītājiem redzēt gan runātāja, gan arī prezentācijas satura video straumēšanu. Vienlaicīgs uniraides un multiraides
atbalsts ļauj paplašināt dalības iespēju līdz gandrīz neierobežotam dalībnieku skaitam.
Ugunsmūra šķērsošana un NAT risinājums
Ugunsmūri ir barjeru ierīces, kas atrodas starp diviem atsevišķiem tīkliem, un tās atfiltrē nevēlamas pakotnes, daudzos
gadījumos netieši bloķējot video konferences datu plūsmu.
Daudzi ugunsmūri arī apvieno filtra funkcijas un tīkla adrešu translācijas (Network Address Translation - NAT) iespēju, un tās
atrodas uz aizsargājamā tīkla robežas.
SCOPIA "PathFinder" ugunsmūris un NAT risinājums ļauj izveidot drošu savienojumu starp uzņēmuma tīkliem un attālinātām
vietām.
SCOPIA "PathFinder" nodrošina ugunsmūra un NAT drošību un iespējas video tīklos un ļauj veikt nemanāmu integrāciju ar
esošajiem video gala punktiem un infrastruktūru.
Plašāka informācija
Lai uzzinātu detalizētu informāciju par to, kā RADVISION SCOPIA var palīdzēt VC240 ieviešanā, ieskatieties http://
www.radvision.com/VC240 vai sazinieties ar savu reģionālo RADVISION biroju.
ASV/ZIEMEĻAMERIKA,
DIENVIDAMERIKA
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ierīces lietošana
3-5
3-6
Tālvadības pults
Televizori vai citas elektroniskas ierīces monitora tuvumā var ietekmēt tālvadības veiktspēju, traucējot tālvadības pults
signālu uz monitoru.
POWER
Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.
SOURCE
Pārslēdz ievades signālu. (PC/DVI/
VC)
LAYOUT
Ļauj izvēlēties dažādus ekrāna
sadalījumu veidus, atkārtoti nospiežot šo pogu. Aktivizē PIP funkciju.
+ ZOOMĻauj palielināt un/vai samazināt
sarunas partnera attēlu, mainot
tālummaiņu partnera kamerā, ja tā
atbalsta TĀLUMMAIŅAS funkciju.
Īpašie simboli
Ļauj pārmaiņus ievadīt zīmes "*"
un ".", atkārtoti nospiežot šo
pogu.
1/A/a
Ļauj mainīt teksta ievades loga
režīmu (Skaitlis → Lielais burts
→ Mazais burts).
MIC MUTE
Atļauj atslēgt balsi vai video, vai
balsi un video saskaņā ar pašreizējiem OSD iestatījumiem (<Settings> → <Mute Option>).
Nospiediet, lai samazinātu vai
palielinātu skaļumu.
(Šī ierīce neatbalsta TĀLUMMAIŅAS funkciju)
Pogas uz augšu/uz leju, pa
kreisi/pa labi
Apstiprināšana
Izmantojiet, lai horizontāli vai vertikāli pārvietotos no viena izvēlnes
vienuma uz citu vai arī regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.
Atslēdz sarunas partnera skaņu,
kamēr tiek veikta zvana savienošana.
(Jūsu skaņa tiek pārraidīta)
SETUP
Ļauj izvēlēties kameru, kurai vēlaties veikt tālummaiņu - tuvināt/attālināt.
BACK
Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
•
Tuvākais punkts: Jūsu kamera
•
Tālākais punkts: Sarunas
partnera kamera
Dzēš tekstu teksta ievades laikā.
PRESENTATION
END
Nosaka, vai tiks vai netiks veikta
darbība, kas nosūta Jūsu datora
ekrānu sarunas partnerim.
INFO
<PC/DVI> : Parāda izšķirtspēju.
<VC> : Parāda detalizētu informāciju par pašreizējo savienojumu.
3-6
Šis ir īsceļa taustiņš uz <Settings> izvēlni.
Pabeidz video zvanu.
Īpašie simboli
Ļauj pārmaiņus ievadīt zīmes "#",
"@" un ":", atkārtoti nospiežot šo
pogu.
PHONE BOOK
Ekrānā parāda tālruņu grāmatu.
Ierīces lietošana
CALL
HOLD
Veic video zvanu.
Ļauj aizturēt pašreizējo zvanu
(saglabājot savienojumu), lai
runātu ar kādu citu.
Ciparu pogas
Ļauj ievadīt skaitļus un tekstu atbilstoši ievades režīmam.
Ierīces lietošana
Šī funkcija būs pieejama
vēlāk.
3-6
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
1. Paceliet vāciņu tālvadības pults aizmugurē, kā redzams attēlā.
2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas.
Pārliecinieties, vai bateriju + un - galu novietojums atbilst nodalījumā redzamajai diagrammai.
3. Aizveriet vāciņu.
Ja ilgāku laiku neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas un glabājiet tās vēsā, sausā vietā.
Ja tālvadības pults nedarbojas, pārbaudiet:
3-6
•
Vai televizors ir ieslēgts?
•
Vai bateriju pozitīvie un negatīvie gali ir apvērsti?
•
Vai baterijas nav izlādējušās?
•
Vai nav pārtraukta strāvas padeve vai atvienots strāvas vads?
•
Vai tuvumā atrodas īpaša luminiscējoša lampa vai neona izkārtne, kas traucē tālvadības pults darbību?
Ierīces lietošana
3-7
IZKĀRTOJUMA maiņa
VC režīms attēlo video zvana ekrānu pilnā ekrānā.
Ir iespējams mainīt video zvana izkārtojumu, izmantojot 'LAYOUT' pogu uz tālvadības pults.
Zemāk attēlotais video zvana LAYOUT ir Jūsu ekrāna (paša kameras ekrāns), otra sarunas partnera ekrāna (attālinātais ekrāns)
un PC/DVI ekrāna kombinācija. Šeit norādītas krāsas, kas apzīmē katru ekrānu:
•
: PC/DVI
•
: Paša kameras ekrāns
•
: Attālinātais ekrāns
PC / DVI režīms
•
•
Ja savienojums nav izdevies
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Ja līnija ir aizņemta
VC režīms
•
•
Ja savienojums nav izdevies
Ja līnija ir aizņemta
LAYOUT iestatījumi, kas saglabāti <PC/DVI> režīmos (PC un DVI režīmos iestatījumi ir vienādi), netiek pielietoti <VC>
režīma izkārtojumā.
Ierīces lietošana
3-7
3-8
Ekrāna regulēšanas izvēlnes lietošana (displejs ekrānā – OSD)
Ekrāna regulēšanas izvēlne (displejs ekrānā – OSD) Struktūra
IZVĒLNE
Call
Call history
Phone book
Settings
Nospiežot pogu " " uz tālvadības pults vai pogu MENU ierīces priekšpusē PC(DVI) ieejas režīmā vai VC (Video konferences)
režīmā, ekrāna apakšpusē tiks attēlota V2oIP (Balss un video caur interneta nodrošinātāju) galvenā izvēlne, kā tas redzams
zemāk.
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
Tiek attēlots, ja uz tālvadības pults tiek nospiesta poga CALL. Izmanto, lai uzsāktu video zvanu.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
3-8
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
Ierīces lietošana
1. Zvanu saraksts: Attēlo veikto un saņemto zvanu sarakstu.
<Name> un <IP> tiek attēloti kontaktiem, kuri ir reģistrēti <Phone Book>.
Tiek attēlots tikai <IP>, atstājot tukšu lodziņu <Name>, ja kontakti nav reģistrēti <Phone Book>.
2. Zvana veikšana: Atkarībā no tā, vai tiek izmantots SIP serveris vai vārtzinis, zvanu ir iespējams veikt, ievadot IP, ID vai E.164
numuru.
2-1. Pašreizējā statusa skats: Ja tiek izmantots SIP serveris vai vārtzinis, piktogramma tiek attēlota dzeltenā vai pelēkā
krāsā atkarībā no attiecīgā servera reģistrēšanās statusa. Atkarībā no tīkla statusa tas tiek attēlots dzeltenā krāsā vai
pelēkā krāsā, ja serveris netiek izmantots.
2-2. Tālruņa numura ievadīšana: Zvans tiek veikts, nospiežot pogu "CALL" uz tālvadības pults, pēc tam, kad ir ievadīts
sarunas partnera <IP>, <SIP ID> vai E.164 numurs.
<SIP ID> ļauj izmantot to lietotāju ID, kuri ir reģistrējušies caur SIP serveri, bet E.164 numurs ļauj izmantot to lietotāju
numurus, kuri ir reģistrējušies caur vārtzini.
2-3. Zvana veids: Ļauj izvēlēties <Video> zvanu vai <Voice> zvanu.
3. Paša kameras ekrāns: Paša kameras ekrāns tiks attēlots tad, kad nebūsiet tiešsaistē. Ļauj attēlot pašreiz pieslēgušos
lietotāju sarakstu un pārtraukt savienojumu, ja esat tiešsaistē.
Ierīces lietošana
3-8
Call history
Attēlo nesenāko zvanu vēsturi <Received>, <Sent> un <Missed> zvaniem.
Tiek attēlots reģistrētais <Name> un pēdējā zvana laiks attiecīgajam <IP>, kas saglabāts <Phone Book>. <IP>, kas nav
saglabāts, tiek attēlots tikai <IP> un pēdējā zvana laiks.
Precīzs laiks (AM/PM) tiek attēlots zvaniem, kas veikti aktuālajā dienā; iepriekšējās dienās veiktajiem zvaniem tiek attēlots
datums.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Apakšizvēlņu pārlūkošana
1. <Call> : Veic zvanu, izmantojot zvana informāciju.
2. <Save> : Ļauj saglabāt informāciju vai rediģēt <Phone Book> saglabāto informāciju.
3. <Delete> : Dzēš noteiktus ierakstus no saraksta.
3-8
Ierīces lietošana
4. <Delete All> : Dzēš visus ierakstus no saraksta.
5. <View> : Ļauj apskatīt detalizētu informāciju par zvanu.
6. <Unselect All> : Atceļ iezīmes visā sarakstā.
Phone book
Nospiežot pogu PHONE BOOK uz tālvadības pults, tiek attēlota <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
IZVĒLNE
All
Pyp}
Mlnv
APRAKSTS
Ļauj pārlūkot, pievienot, rediģēt un/vai dzēst lietotāju.
Meklējiet lietotāju atbilstoši <Name>, <SIP ID>, <IP> vai <Call Number>, atkarībā no servera iestatījumiem.
Pievienojiet lietotāju, izvēloties <Add Contact> un iestatījumu <Name>, <IP>, <SIP ID>, <Call Number> un <Group>.
Group
Ļauj pievienot, rediģēt un/vai dzēst grupu.
Izvēloties grupu un nospiežot pogu “
saraksts.
” uz tālvadības pults, tiks attēlots šajā grupā iekļauto lietotāju
Lai pievienotu grupu, izvēlieties <Add Group>. Ja lietotājs nav grupā, ir iespējams pievienot lietotāju
jebkurai grupai, izmantojot <[Unassigned]> izvēlni.
Settings
Nospiežot pogu SETUP uz tālvadības pults, tiek attēlota <Settings> izvēlne.
GALVENĀS
IZVĒLNES
General
APAKŠIZVĒLNES
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
Ierīces lietošana
Security
Call Quality
3-8
GALVENĀS
IZVĒLNES
Network
APAKŠIZVĒLNES
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
General izvēlne
PC / DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
-BOHVBHF
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
IZVĒLNE
&OHJTI
Xzp
Pyp}
Mlnv
APRAKSTS
Izvēlieties OSD valodu.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
Izvēlētā valoda attiecas tikai uz ierīces OSD. Šis iestatījums neietekmē citas datora funkcijas.
Clock
Ļauj iestatīt sistēmas pašreizējo datumu un laiku.
•
<Clock Set> - ļauj iestatīt <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> un <AM/PM>.
•
<Date Format> - Pielāgojiet datuma attēlošanas formātu.
•
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<Time Format> - Pielāgojiet <Time Format>.
<12 hours> - <24 hours>
Attēlo aktīvās sistēmas gaidstāves laiku <VC> režīmā.
Gaidstāves laiks ir laiks, cik ilgi paneli var atstāt nenodarbinātu, pirms tas automātiski atslēdzas.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Standby> tiek atslēgts, kamēr līnija ir aktīva.
Max. Power Saving
Tā ir enerģijas taupīšanas funkcija, kas ir aktīva <PC/DVI> režīmā.
Ja PC pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā un <Max. Power Saving> ir <On>, tad arī ierīce pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā.
•
<On> - <Off>
Ja <Max. Power Saving> ir iestatīts uz <On>, enerģijas taupīšanas režīmā nav iespējams veikt
zvanu.
3-8
Ierīces lietošana
IZVĒLNE
Security
APRAKSTS
Izveido lietotāja paroli četrciparu skaitļa veidā.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Noklusētā parole ir 0000.
SW Upgrade
Atjaunina jūsu programmatūru, izmantojot tīklu.
Nedarbojas, kamēr līnija ir aktīva.
Reset System
Atiestata ierīces iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.
Nedarbojas, kamēr līnija ir aktīva.
SW version
Pārbauda pašreizējās sistēmas programmatūras versiju.
Open Source
Attēlo produkta izveidē izmantoto lietojumprogrammu.
Call Control izvēlne
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
IZVĒLNE
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
APRAKSTS
Automātiski atbild uz ienākošu zvanu.
•
<On> - <Off>
Nedarbojas, kamēr līnija ir aktīva.
Mute Option
Do not Disturb
Ļauj izvēlēties vēlamo <Mute Option>, kamēr līnija ir aktīva.
•
<Voice> - Pārtrauc pārraidīt mikrofona ievadi sarunas partnerim.
•
<Video> - Pārtrauc pārraidīt attēla ievadi sarunas partnerim.
•
<Voice + Video> - Pārtrauc pārraidīt attēla un mikrofona ievades sarunas partnerim.
Automātiski atsaka ienākošu zvanu.
•
<On> - <Off>
Nedarbojas, kamēr līnija ir aktīva.
Ierīces lietošana
3-8
IZVĒLNE
Default Call Type
Call Quality
APRAKSTS
Izvēlas vēlamo zvana veidu.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> - Sniedz prioritāti attēla kvalitātei un kadru ātrumam.
•
•
<Sharpness> - Komunikācijas laikā sniedz prioritāti kadru ātrumam, nevis attēla kvalitātei.
•
<Motion> - Komunikācijas laikā sniedz prioritāti attēla kvalitātei, nevis kadru ātrumam.
<Max Bandwidth> - Ļauj iestatīt komunikācijai nepieciešamo maksimālo joslas platumu. Jo
mazāks joslas platums, jo zemāka ir zvana kvalitāte.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Nedarbojas, kamēr līnija ir aktīva.
Input izvēlne
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
IZVĒLNE
Source List
Mlnv
APRAKSTS
Ļauj pēc izvēles apskatīt monitoram pievienotās ārējās ievades ierīces ekrānu.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
Izvēlas PIP ekrâna izmçru.
•
<
>-<
>
Tiek aktivizēts PIP režīmā. PIP režīms tiek aktivizēts, nospiežot pogu LAYOUT uz tālvadības
pults.
Attiecas uz PIP ekrānu Jūsu vai sarunas partnera ekrānā zvana laikā. Tas neattiecas uz ārējo
ievadi.
3-8
Ierīces lietošana
IZVĒLNE
PIP Position
APRAKSTS
Pārvieto PIP ekrānu uz vēlamo vietu.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Tiek aktivizēts PIP režīmā. PIP režīms tiek aktivizēts, nospiežot pogu LAYOUT uz tālvadības
pults.
Attiecas uz PIP ekrānu Jūsu vai sarunas partnera ekrānā zvana laikā. Tas neattiecas uz ārējo
ievadi.
PIP Transparency
Pielāgo PIP ekrāna caurspīdīgumu.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Pieejams tikai <PC/DVI> režīmā
Tiek aktivizēts PIP režīmā, nospiežot pogu LAYOUT uz tālvadības pults <PC/DVI> režīmā.
Picture [PC/DVI] izvēlne
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
IZVĒLNE
MagicBright
Pyp}
Mlnv
APRAKSTS
Nodrošina ideālos ekrāna iestatījumus dažādām lietotāja vidēm - dokumentu veidošanai, internetam,
filmām utt.
•
<Entertain>
Šis režīms nodrošina spilgtuma un asuma iestatījumus, kas ir līdzīgi tiem, kādi ir TV, lai iegūtu
labāku izklaides vidi (filma, DVD utt.).
•
<Internet>
Šis režīms nodrošina attēla iestatījumu, kas ir piemērots, lai pārlūkotu internetu (teksts + attēli).
•
<Text>
Šis režīms nodrošina attēla iestatījumu, kas ir piemērots dokumentu rediģēšanai.
•
<Custom>
Ja iepriekš iestatītie attēla režīmi nav pietiekami, lietotāji ar šo režīmu var tieši pielāgot
<Brightness> un <Contrast>.
Iespējams tikai <PC> režīmā.
Contrast
Regulē kontrastu.
Brightness
Noregulē spilgtumu.
Sharpness
Regulē asumu.
Ierīces lietošana
3-8
IZVĒLNE
Auto Adjustment
APRAKSTS
Ar <Auto Adjustment> funkciju monitors automātiski noregulē saņemtos video signālus.
Automātiski tiek pielāgotas <Fine>, <Coarse> un <PC Position> vērtības.
Iespējams tikai <PC> režīmā.
Screen
•
<Coarse>
Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras.
<Coarse> pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā,
izmantojot "horizontal control" izvēlni.
•
<Fine>
Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās svītras.
Ja troksnis saglabājas arī pēc <Fine> pielāgošanas, atkārtojiet <Fine> pielāgošanu pēc
frekvences (<Coarse> pielāgošanas).
•
<PC Position>
Regulē ekrāna horizontālo un vertikālo novietojumu.
•
<Image Reset>
Attēla parametrus nomaina pret rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Iespējams tikai <PC> režīmā.
Picture Option
•
<Color Tone> - Iespējams mainīt krāsas toni.
•
•
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Regulē krāsu kontroli atsevišķām R, G, B (sarkana, zaļa, zila krāsa) vērtībām.
<Size> - Ir iespējams pārslēgt izmēru.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> - Digitālā trokšņu slāpēšana.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Iespējams tikai <VC> režīmā.
Picture Reset
Atgriež visus ekrāna režīma iestatījumus un rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Picture [VC] izvēlne
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
3-8
Pyp}
Mlnv
Ierīces lietošana
IZVĒLNE
Mode
APRAKSTS
Izvēlieties priekšstatītu monitora ekrāna režīmu vai mainiet ekrāna iestatījumus atbilstoši savām preferencēm.
•
<Dynamic>
Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard <Standard> režīmā.
•
<Standarta>
Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
•
<Movie>
Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
Contrast
Regulē kontrastu.
Brightness
Noregulē spilgtumu.
Sharpness
Regulē asumu.
Color
Regulē attēla krāsas piesātinājumu.
Tint (G/R)
Regulē attēla krāsas toni.
Picture Option
•
<Color Tone> - Iespējams mainīt krāsas toni.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<Warm1> un <Warm2> ir iespējams izvēlēties tikai tad, ja <Mode> ir iestatīts uz <Movie>.
•
<Digital NR> - Digitālā trokšņu slāpēšana.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Atgriež visus ekrāna režīma iestatījumus un rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Tīkla izvēlne ir atslēgta, kamēr līnija ir aktīva.
IZVĒLNE
IP Settings
User Name
Ierīces lietošana
APRAKSTS
Konfigurējiet IP adresi.
•
<Dynamic> - Piešķir dinamisku IP adresi.
•
<Static> - Piešķir statisku IP adresi.
Nosakiet lietotāja vārdu, kas tiks izmantots, piereģistrējoties SIP serverī vai pie H.323 vārtziņa.
3-8
IZVĒLNE
APRAKSTS
Phone Number
Nosakiet tālruņa numuru, kas tiks izmantots, lai veiktu zvanu kā E.164 adresei vai to nosūtītu H.323
vārtzinim.
Network Preference
Izvēlieties pamata protokolu, kas tiks izmantots zvana laikā.
H.323 Settings
Izmainiet H.323 iestatījumus (vārtzinis u.c.).
SIP Settings
Konfigurējiet SIP starpniekservera informāciju.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> - Ieslēdziet/ izslēdziet starpniekserveri.
•
<Display Name> - Ievadiet nosaukumu, ar kuru ierīce var tikt atpazīta tīklā.
•
<Server Address> - Ievadiet starpniekservera adresi.
•
<Password> - Ievadiet lietotāja paroli.
Pārbaudiet pašreizējo tīkla stāvokli.
Apskatiet dažādus iestatījumus: MAC adresi, IP adresi, apakštīkla masku, vārteju, DNS, vārtejas
ehotestu un IP sadursmi. (
) zīme pirms katra ieraksta norāda, ka tas darbojas pareizi, un (
zīme norāda, ka tas nedarbojas pareizi.
Ja tīkla pārbaudes laikā parādās (
)
) zīme, tā neturpinās veikt nākamo darbību.
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
IZVĒLNE
Sounds
Pyp}
Mlnv
APRAKSTS
Ieslēdziet vai izslēdziet <Sounds> (ienākošā zvana signālu, izejošā zvana signālu utt.).
•
<On> - <Off>
Nedarbojas, kamēr līnija ir aktīva.
3-8
Ierīces lietošana
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
IZVĒLNE
Power Frequency
Pielāgojiet kameras frekvenci.
<Auto> - <Manual>
Pielāgojiet kameras attēlu spilgtumu.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
Pielāgojiet kameras attēlu baltās krāsas balansu.
•
Brightness
Mlnv
APRAKSTS
•
White Balance
Pyp}
<Auto> - <Manual>
Mainiet vietām attēlus kameras ekrānā.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Kameras pavēršana tieši pret gaismas avotu, piemēram, elektrības spuldzīti, var radīt izplūdušus attēlus.
Tumšā vidē attēls var izskatīties nedabisks.
Ierīces lietošana
3-8
4
Traucējummeklēšana
4-1
Monitora pašdiagnoze
•
Ir iespējams pārbaudīt, vai produkts darbojas pareizi, izmantojot pašdiagnozes funkciju.
•
Ja monitorā parādās tukšs ekrāns un mirgo barošanas indikators, pat ja ierīce un dators ir savienoti, izpildiet
pašdiagnozes funkciju.
Lai veiktu monitora pašdiagnozi, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet monitoru un datoru.
2. Atvienojiet D-Sub kabeli no ierīces.
3. Ieslēdziet monitoru.
4. Ja monitors darbojas pareizi, parādās ziņojums "Check Signal Cable".
4-1
Traucējummeklēšana
4-2
Pirms apkopes pieprasīšanas
Pirms apkopes pieprasīšanas pēc iegādes, lūdzu, pārbaudiet tālāk aprakstītos risinājumus. Ja problēmu neizdodas
novērst, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Samsung Electronics apkopes centru vai apmeklējiet atbalsta lapu adresē
www.samsung.com.
PARĀDĀS TUKŠS EKRĀNS/ES NEVARU IESLĒGT IERĪCI
Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?
Pārliecinieties, ka strāvas vads abos galos ir kārtīgi pievienots.
Vai ekrānā ir redzams ziņojums "Check Signal Cable"?
Pārbaudiet kabeli, kas savieno datoru un ierīci.
Ja vads ir pievienots pareizi, atkārtoti nospiediet pogu [ /
SOURCE], lai apstiprinātu, ka ierīce ir iestatīta pareizajam
avotam un ka tā saņem ienākošo signālu.
Vai ekrānā ir redzams paziņojums "Not Optimum Mode"?
Tas notiek, ja signāls no grafiskās kartes pārsniedz ierīces
maksimālo izšķirtspēju vai maksimālo frekvenci (atsvaidzes
intensitāti).
Šādā gadījumā, iestatiet ierīcei piemērotu izšķirtspēju un frekvenci. Atbilstošās vērtības skatiet Standarta signālu režīmu
tabulā.
Vai ir redzams tukšs ekrāns un barošanas indikators mirgo ar
1 sekundes intervālu?
Vai izveidojāt savienojumu ar DVI kabeli?
Tas notiek, ja darbojas enerģijas taupīšanas funkcija.
Ja noklikšķināsit ar peli vai nospiedīsit jebkuru taustiņu,
ekrāns atkal ieslēgsies.
Ja pievienojat DVI kabeli, kamēr dators veic sāknēšanu, vai ja
atkārtoti pievienojat DVI kabeli pēc tā atvienošanas, kamēr
dators ir ieslēgts, ekrāns var netikt parādīts, jo dažas grafiskā
kartes šādos apstākļos nespēj izvadīt video signālu.
Šādā gadījuma, resāknējiet datoru, kad DVI kabelis ir pievienots.
KRĀSA IR DĪVAINA/ATTĒLS TIEK RĀDĪTS MELNBALTĀS KRĀSĀS
Vai viss ekrāns tiek rādīts vienā krāsā, kā skatoties uz ekrānu
caur celofāna papīru?
Pārbaudiet kabeļa savienojumu ar datoru.
Pilnībā no jauna ievietojiet grafisko karti datorā.
Pārbaudiet, vai <Color Effect> ir iestatīta kā <Off>.
Vai grafiskā karte ir konfigurēta pareizi?
Atkārtoti konfigurējiet grafisko karti, ievērojot kartes lietotāja
rokasgrāmatas norādījumus.
DISPLEJA LAUKUMS PĒKŠŅI PĀRVIETOJAS UZ MALU VAI UZ CENTRU.
Vai mainījāt grafisko karti vai draiveri?
Mēģiniet veikt <Auto Adjustment> sadaļā <Picture> izvēlnē
<Settings>.
Vai mainījāt izšķirtspēju vai frekvenci (atsvaidzes intensitāti)?
Iestatiet grafisko karti atbilstošajai izšķirtspējai un frekvencei.
Atbilstošās vērtības skatiet Standarta signālu režīmu tabulā.
Vai grafiskā karte ir konfigurēta pareizi?
Atkārtoti konfigurējiet grafisko karti, ievērojot kartes lietotāja
rokasgrāmatas norādījumus.
ATTĒLIEM NAV FOKUSA.
Vai mainījāt izšķirtspēju vai frekvenci (atsvaidzes intensitāti)?
Iestatiet grafisko karti atbilstošajai izšķirtspējai un frekvencei.
Atbilstošās vērtības skatiet Standarta signālu režīmu tabulā.
Traucējummeklēšana
4-2
TIEK RĀDĪTAS 16 BITU KRĀSAS (16 KRĀSAS). KRĀSA IR IZMAINĪJUSIES PĒC GRAFISKĀS KARTES MAIŅAS.
Vai instalējāt ierīces draiveri?
Windows ME/XP/2000 : Vēlreiz iestatiet krāsu, izvēloties
Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi.
Vai grafiskā karte ir konfigurēta pareizi?
Vēlreiz konfigurējiet krāsu atbilstoši jaunās grafiskās kartes
draiverim.
KAD PIEVIENOJU MONITORU, PARĀDĀS PAZIŅOJUMS 'NEZINĀMS MONITORS, ATRASTS PLUG&PLAY (VESA
DDC) MONITORS'.
Vai instalējāt ierīces draiveri?
Instalējiet ierīces draiveri, ievērojot šīs rokasgrāmatas norādījumus par draivera instalēšanu.
Pārbaudiet, vai tiek atbalstītas visas Plug&Play (VESA DDC)
funkcijas, uzziņai izmantojot grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.
Ja Jūsu grafiskā karte atbalsta "Plug&Play" funkcijas, no
jauna instalējiet kartes draiveri. Detalizētu informāciju skatiet
kartes lietotāja rokasgrāmatā.
KAD ES SKATOS UZ IERĪCES ĀRĒJĀM MALĀM, ES IEVĒROJU NELIELAS DEFORMĀCIJAS.
Lai pasargātu ekrānu, ierīces melnās malas ir pārklātas ar caurspīdīgu materiālu, kas mīkstina krāsas pie ekrāna malām. Šis
materiāls reizēm var radīt nelielas deformācijas attēlā pie ekrāna malām. Tas nav ierīces defekts.
SĀKNĒJOT DATORU, ATSKAN ĪSI SKAŅAS SIGNĀLI.
Ja īsie skaņas signāli atskan 3 vai vairākas reizes datora sāknēšanas laikā, lūdzu, pieprasiet datora apkopi.
4-2
Traucējummeklēšana
4-3
Bieži uzdotie jautājumi
BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
Kā es varu izmainīt video signāla frekvenci (atsvaidzes intensitāti)?
LŪDZU, IZMĒĢINIET ŠĀDAS DARBĪBAS
Ir jāmaina grafiskās kartes frekvence.
Windows XP : Lai mainītu frekvenci, izvēlieties Control Panel
(Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un
dizaini)→ Display (Displejs) → Settings (Iestatījumi) →
Advanced (Papildus) → Monitor (Monitors) un tad sadaļā
Monitor Settings (Monitora iestatījumi) izmainiet atsvaidzes
intensitāti.
Windows ME/2000 : Lai mainītu frekvenci, izvēlieties Control
Panel (Vadības panelis) → Display (Displejs) → Settings
(Iestatījumi) → Advanced (Papildus) → Monitor (Monitors) un
tad sadaļā Monitor Settings (Monitora iestatījumi) izmainiet
atsvaidzes intensitāti.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja
rokasgrāmatu.
Kā es varu izmainīt izšķirtspēju?
Windows XP : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties: Control Panel
(Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un
dizaini) →Display (Displejs)→Settings (Iestatījumi).
Windows ME/2000 : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties Vadības
panelis → Displejs → Iestatījumi.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja
rokasgrāmatu.
Kā es varu lietot enerģijas taupīšanas funkciju?
Windows XP : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis →
Izskats un dizaini → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana,
vai datora BIOS iestatījumos.
Windows ME/2000 : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana, vai datora
BIOS iestatījumos.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet datora Windows lietotāja rokasgrāmatu.
Traucējummeklēšana
4-3
5
Papildu informācija
5-1
Specifikācijas
MODEĻA NOSAUKUMS
LCD panelis
Sinhronizācija
Izmērs
23,6 collas (59 cm)
Displeja laukums
521,28 mm (horizontāli) x 293,22 mm (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,2715 mm (horizontāli) x 0,2715 mm (vertikāli)
Horizontāli
30 kHz ~ 81 kHz
Vertikāli
56 Hz ~ 75 Hz
Displeja krāsa
Izšķirtspēja
VC240
16,7 M
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB analogais, DVI-D(digitālā vizuālā saskarne)
Ievades signāls, pārtraukts
0,7 Vp-p ± 5 %
Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts
TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)
Maksimālais pikseļu taktētājs
170 MHz (analogais, digitālais)
Strāvas padeve
Šī ierīce atbalsta 100 – 240 V.
Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet
etiķeti ierīces aizmugurē.
Signāla savienotāji
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Izmēri (PxAxD) / Svars (vienkāršais statīvs)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (bez statīva)
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (ar statīvu); 8,8 kg
VESA Montāžas interfeiss
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Vides apsvērumi
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Darbība
Mitrums :20 %–80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Mitrums: 5%–95%, nekondensējošs
Sasvērums
-1˚ ~ 25˚
B klase (informācijas izplatīšanas iekārta lietošanai mājās)
Šī ierīce ir reģistrēta atbilstoši EMI lietošanai mājās (B klase). To var lietot visās jomās. (B klases iekārtas izstaro mazāk
elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)
5-1
Papildu informācija
5-2
Enerģijas taupīšanas funkcija
Šī ierīce nodrošina enerģijas taupīšanas funkciju, kas automātiski izslēdz ekrānu, ja ierīci netiek lietota noteiktu laika periodu, lai
samazinātu strāvas patēriņu. Ja ierīce pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, barošanas indikators iedegas citā krāsā, lai
norādītu, ka ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā. Kad ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā, strāvas padeve netiek izslēgta un
jūs varat ieslēgt ekrānu atkal, nospiežot jebkuru taustiņu vai noklikšķinot ar peli. Taču enerģijas taupīšanas funkcija darbojas tikai
tad, ja ierīce ir pievienota datoram, kas nodrošina enerģijas taupīšanas funkciju.
STĀVOKLIS
NORMĀLA DARBĪBA
ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS
REŽĪMS
IZSLĒGTS
(IESLĒGŠANAS
TAUSTIŅŠ)
Strāvas padeves indikators
On
Mirgojošs
Izslēgts
Enerģijas patēriņš
Mazāk nekā 85 W
Mazāk nekā 3 W
Mazāk nekā 3 W
Ja nav strāvas padeves atslēgšanas pogas, enerģijas patēriņš ir "0" tikai tad, ja ir atvienots strāvas vads.
Enerģijas taupīšanas funkcija tiek aktivizēta, ja <Max. Power Saving> ir iestatīts uz <On> sadaļā <PC/DVI> režīms.
Papildu informācija
5-2
5-3
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)
•
Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
5-3
Papildu informācija
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
Papildu informācija
5-3
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
5-3
Papildu informācija
5-4
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm) - tikai Eiropā
(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām
nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu
varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti
nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās
ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Papildu informācija
5-4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement