Samsung 2033HD User manual

Samsung 2033HD User manual
SyncMaster P2033HD
LCD TV Monitors
Lietošanas rokasgrāmata
Satura rādītājs
GALVENIE DROŠĪBAS PASĀKUMI
Pirms darba uzsākšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Uzglabāšana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Drošības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
IERĪCES UZSTĀDĪŠANA
Iepakojuma saturs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Statīva uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Statīva noņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Sienas kronšteina/galda virsmas statīva pievienošana . . . . . . . . . . . 2-4
Pievienošana datoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Monitora izmantošana kā TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
HDMI kabeļa pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Savienojuma izveide, izmantojot DVI – HDMI kabeli . . . . . . . . . . . . . 2-8
Komponentes kabeļa pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Scart kabeļa pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
KOPĒJĀS SASKARNES pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Pastiprinātāja pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Austiņu pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Kensington Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA
Funkcija Plug & Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Vadības paneļa pārlūkošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tālvadības pults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Teleteksta funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Ekrāna regulēšanas izvēlnes lietošana (displejs ekrānā – OSD) . . . . 3-5
Ierīces draivera instalēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Standarta signāla režīmu tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Monitora pašdiagnoze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Pirms apkopes pieprasīšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Bieži uzdotie jautājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
PAPILDU INFORMĀCIJA
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Enerģijas taupīšanas funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ) 6-3
Pareiza utilizācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Galvenie drošības pasākumi
1-1
Pirms darba uzsākšanas
Šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas
IKONA
NOSAUKUMS
NOZĪME
Uzmanîbu
UzmanîbuApzīmē gadījumus, kad funkcija var nestrādāt vai iestatījums var tikt atcelts.
Piebilde
Apzīmē ieteikumu vai padomu, kā izpildīt funkciju.
Šīs rokasgrāmatas lietošana
•
Pirms lietojat šo ierīci, pilnībā iepazīstieties ar drošības pasākumiem.
•
Ja rodas kāda problēma, skatiet sadaļu 'Problēmu novēršana'.
Autortiesību paziņojums
Lai uzlabotu veiktspēju, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Autortiesības ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.
Šīs rokasgrāmatas autortiesības ir Samsung Electronics, Co., Ltd īpašums.
Šīs rokasgrāmatas saturu nedrīkst jebkādā veidā ne atveidot, ne izplatīt, ne izmantot – ne daļēji, ne pilnībā bez rakstiskas
Samsung Electronics, Co., Ltd atļaujas.
SAMSUNG logotips un SyncMaster ir reģistrētas Samsung Electronics, Co., Ltd preču zīmes.
Microsoft, Windows un Windows NT ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir reģistrētas Video Electronics Standard Association preču zīmes.
ENERGY STAR logotips ir reģistrēta ASV vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency) preču zīme.
Visas citas preču zīmes, kas ir minētas šajā rokasgrāmatā ir to attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Kā ENERGY STAR partneris Samsung Electronics, Co., Ltd atzīst, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR enerģijas taupīšanas
specifikāciju prasībām.
Galvenie drošības pasākumi
1-1
1-2
Uzglabāšana un apkope
Ārējās virsmas un ekrāna apkope
Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drānu.
•
Netīriet ierīci ar viegli uzliesmojošām vielām, piemēram, benzolu
vai šķīdinātāju, vai ar mitru drānu. Šādas rīcības rezultātā var
rasties problēmas ierīces darbībā.
•
Neskrāpējiet ekrānu ar nagiem vai asu objektu.
•
Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās. Ja ūdens nokļūst
ierīcē, tā var aizdegties, var rasties elektrošoks vai problēmas
ierīces darbībā.
Ja tiek izmantots ultraskaņas mitrinātājs, uz īpaši spīdīgiem modeļiem var rasties balti plankumi materiāla raksturīgo īpašību dēļ.
Ierīces krāsa un izskats var būt atšķirīgi atkarībā no modeļa.
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
•
Ievērojiet prasītos attālumus starp izstrādājumu un citiem objektiem (piem. sienām), lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks iekšējās pārkaršanas dēļ.
Uzstādiet šo izstrādājumu tā, lai tiktu ievēroti attēlā norādītie prasītie attālumi.
Ja lietojat statīvu vai sienas stiprinājumu, lietojiet tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas.
•
Ja izmantosiet cita ražotāja piegādātās detaļas, tas var izraisīt problēmas ar izstrādājumu vai arī izstrādājumam
nokrītot var rasties savainojumi.
•
Ja izmantojat cita ražotāja piegādātās detaļas, tas var izraisīt problēmas ar izstrādājumu vai arī izstrādājuma
iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks, jo netiks nodrošināta pietiekoša ventilācija.
Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Ja uzstādāt izstrādājumu, izmantojot statīvu
Ja uzstādāt izstrādājumu, izmantojot sienas stiprinājumu
Par paliekošiem attēliem
•
Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var rasties paliekošs attēls vai plankums.
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu vai ekrānsaudzētāju.
•
LCD paneļu ražotāju tehnoloģisko ierobežojumu dēļ šīs ierīces veidotie attēli var izskatīties gaišāki vai tumšāki, nekā tie ir
patiesībā. 1ppm (miljonā daļa) pikseļa.
LCD paneļa apakšpikseļu skaits atkarībā no izmēra: Apakšpikseļu skaits = maksimālā horizontālā izšķirtspēja x maksimālā
vertikālā izšķirtspēja x 3
1-2
Galvenie drošības pasākumi
1-3
Drošības pasākumi
Drošības pasākumiem lietotās ikonas
IKONA
NOSAUKUMS
NOZĪME
Brīdinājums
Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai
pat iestāties nāve.
Uzmanîbu
Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai
tikt sabojāts īpašums.
Zīmju nozīme
Nedarīt.
Jāievēro.
Neizjaukt.
Spraudkontaktam ir jābūt atvienotam no sienas
kontaktligzdas.
Nepieskarties.
Jābūt iezemētam, lai novērstu elektrošoku.
Saistītas ar strāvu
Tālāk redzamie attēli ir domāti uzziņai un var atšķirties atkarībā no modeļiem un valstīm.
Brīdinājums
Izvairieties no bojāta strāvas vada vai kontaktdakšas, vai bojātas vai vaļīgas kontaktligzdas izmantošanas.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties pievienot vai atvienot strāvas
padevi ar slapjām rokām.
•
Izvairieties no vairāku elektrisku ierīču pievienošanas vienai sienas kontaktligzdai.
Pretējā gadījumā sienas kontaktligzda
pārkarstot var izraisīt ugunsgrēku.
Kārtīgi ievietojiet spraudkontaktu.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
elektrošoku.
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
Pārliecinieties, vai strāvas vads pievienots
iezemētai kontaktligzdai (tikai iekārtām ar 1.
klases izolāciju).
Izvairieties pārlieki saliekt vai savīt strāvas
vadu, kā arī novietot uz vada smagus objektus.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai savainojumus.
Uzglabājiet strāvas vadu un ierīci prom no
sildītāja.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada
dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var
izcelties ugunsgrēks.
Ja spraudkontakta dakšas vai sienas kontaktligzda ir pārklāti ar putekļiem, notīriet tās
ar sausu drānu.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
1-3
Uzmanîbu
Izstrādājuma darbības laikā izvairieties no
strāvas kontaktdakšas atvienošanas.
•
Pārliecinieties, vai tiek lietots tikai mūsu
uzņēmuma piegādātais strāvas vads. Turklāt
nelietojiet citas elektriskās ierīces strāvas
vadu.
Pretējā gadījumā elektriskais šoks var
sabojāt izstrādājumu.
•
Kad atvienojat strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pievienojiet spraudkontaktu tādai sienas
kontaktligzdai, ko var viegli aizsniegt.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Ja ierīces darbībā rodas problēma, ir
jāatvieno spraudkontakts, lai pilnībā
atslēgtu strāvas padevi. Strāvas padevi
nevar atvienot pilnībā, izmantojot tikai
ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Saistītas ar uzstādīšanu
Brīdinājums
Izvairieties no degošu sveču, odu repelentu
vai cigarešu novietošanas uz izstrādājuma,
un neuzstādiet izstrādājumu sildītāja tuvumā.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
Izvairieties no izstrādājumu uzstādīšanas
vietās ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu plaukta vai skapja iekšpusē.
•
1-3
•
Pretējā gadījumā varat gūt
savainojumus.
•
Pārliecinieties, vai tiek izmantots
norādītais sienas stiprinājums.
Ventilācijas dēļ uzstādiet ierīci vismaz 10
cm attālumā no sienas.
•
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Sargājiet ierīces iepakojuma plastmasas
maisiņus no bērniem.
•
Palūdziet uzstādīšanas inženierim vai attiecīgajam uzņēmumam uzstādīt ierīci uz sienas.
Uzvelkot plastmasas maisiņus uz
galvas, bērni var nosmakt.
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas ir nestabilas vai pakļautas pārmērīgām vibrācijām, piemēram, nestabila
vai vienpusīga plaukta.
•
Ierīce var nokrist un tā rezultātā tikt
sabojāta vai arī jūs varat iegūt
savainojumus.
•
Izmantojot monitoru vietā, kas ir
pakļauta pārmērīgām vibrācijām, var
rasties problēmas ierīces darbībā vai
izcelties ugunsgrēks.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas pakļauta putekļu, mitruma
(sauna), eļļas, dūmu vai ūdens (lietus piles)
iedarbībai, un no uzstādīšanas transportlīdzeklī.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas pakļautas tiešu saules staru
iedarbībai, un no izstrādājuma uzstādīšanas karstuma avota, piemēram, uguns vai
sildītāja, tuvumā.
•
•
Tas var izraisīt elektrošoku vai
ugunsgrēku.
Tas var samazināt ierīces ekspluatācijas
ilgumu vai izraisīt ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
viegli aizsniedzamā augstumā, kur to var
aizsniegt bērni.
Vietā, kur ārpus telpām uzstādītas antenas
kabelis ir ievadīts ēkā, nolokiet to uz leju, lai
telpās neieplūstu lietusūdens.
•
Ja bērns pieskaras ierīcei, tā var nokrist
un izraisīt ievainojumus.
•
•
Tā kā priekšpuse ir smagāka, uzstādiet
ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.
Lietusūdenim iekļūstot monitorā, var
rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.
Uzstādiet antenu pēc iespējas tālāk no
augstsprieguma kabeļiem.
•
Ja antena pieskarsies augstsprieguma
kabelim vai uzkritīs uz tā, var rasties
īssavienojums vai ugunsgrēks.
Uzmanîbu
Neļaujiet ierīcei nokrist pārvietošanas laikā.
•
Šādas rīcības rezultātā var rasties
problēmas ierīces darbībā vai
ievainojumi.
Kad uzstādāt ierīci uz skapīša vai plaukta,
pārliecinieties, vai ierīces priekšpuse
nesniedzas pāri skapīša vai plaukta malai.
•
Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un tai
var rasties darbības traucējumi, vai tā
var izraisīt ievainojumus.
•
Izmantojiet izstrādājuma izmēram
piemērotu skapīti vai plauktu.
Nenovietojiet ierīci uz grīdas ar priekšpusi
uz leju.
•
Tas var sabojāt ierīces paneli.
Novietojot ierīci, apejieties ar to uzmanīgi.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu vai varat gūt
savainojumus.
Ja ierīce ir uzstādīta vietā, kurā darba apstākļi ievērojami mainās, apkārtējās vides dēļ
var rasties nopietnas darbības kvalitātes
problēmas. Šādā gadījumā uzstādiet ierīci
tikai pēc konsultācijas ar vienu no mūsu
apkopes inženieriem par šo tematu.
•
Vietas, kurās ir daudz mikroskopisku
putekļu, ķīmikālijas, pārāk augsta vai
pārāk zema temperatūra, liels mitrums,
piemēram lidostas vai stacijas, kurās
ierīce tiek lietota nepārtraukti ilgu laiku
un tā tālāk.
Saistītas ar tīrīšanu
Brīdinājums
Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas
vadu.
Kad tīrāt izstrādājumu, nesmidziniet ūdeni
tieši uz izstrādājuma daļām.
•
•
Pārliecinieties, ka ūdens nenokļūst
ierīcē.
•
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
ugunsgrēku, varat gūt elektrisko šoku
vai arī var rasties problēmas ar
izstrādājumu.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
1-3
Uzmanîbu
Izvairieties no tiešas tīrīšanas līdzekļa
uzsmidzināšanas izstrādājumam.
Kad tīrāt ierīci, atvienojiet strāvas vadu un
uzmanīgi tīriet ierīci ar mīkstu sausu drānu.
•
•
Tas var izraisīt ierīces ārpuses vai
redzamās paneļa daļas krāsas maiņu
vai sasprēgāšanu.
Izmantojiet mīkstu, mitru drānu ar "speciālu
monitora tīrīšanas līdzekli" un noslaukiet ar
to ierīci.
•
Ja nav pieejams monitora tīrīšanas
līdzeklis, pirms ierīces tīrīšanas
atšķaidiet tīrīšanas līdzekli ar ūdeni
attiecībās 1:10.
Izvairieties no sekojošo ķīmisku vielu
lietošanas izstrādājuma tīrīšanā: vasks,
benzols, alkohols, šķīdinātāji, odu
repelents, smaržās, eļļošanas vai
tīrīšanas līdzeklis.
Tas var izraisīt ārpuses deformāciju vai
krāsas noņemšanu.
Tā kā ierīces ārpuse ir viegli saskrāpējama,
pārliecinieties, vai lietojat pareizu drānu tīrīšanai. Izmantojiet tīrīšanas drānu ar nelielu
daudzumu ūdens. Taču, ja drāna ir piesārņota ar svešķermeņiem, tā var izraisīt ārpuses skrāpējumus, tāpēc izkratiet visus
svešķermeņus no drānas pirms tās lietošanas.
Saistītas ar lietošanu
Brīdinājums
Tā kā ierīcē ir augsts spriegums, nekad
neuzstādiet, neremontējiet vai nemodificējiet to pats.
•
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
1-3
•
Ja ierīce ir jāsalabo, sazinieties ar
apkopes centru.
Ja ierīce izdala dīvainas skaņas, deguma
smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet
spraudkontaktu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Lai pārvietotu ierīci, izslēdziet strāvas
padevi un atvienojiet strāvas vadu, antenas
kabeli un jebkādus citus vadus, kas ir pievienoti tai.
Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada
dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var
izcelties ugunsgrēks.
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai
rāpties uz tā.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
izstrādājuma nokrišanu, kas savukārt
var izraisīt savainojumus vai nāvi.
Ja ierīce nokrīt vai ir sabojāts tās korpuss,
izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu.
Sazinieties ar apkopes centru.
Izvairieties no dažādu priekšmetu, piemēram, rotaļlietu vai cepumu, novietošanas uz
izstrādājuma.
•
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
Ja bērns pārkaras pār ierīci, lai satvertu
kādu priekšmetu, ierīce vai priekšmets
var nokrist un izraisīt ievainojumus vai
pat nāvi.
Ja rodas pērkons vai zibens, atvienojiet
strāvas vadu un nekādā ziņā nepieskarieties antenas kabelim, jo tas ir bīstami.
Izvairieties no priekšmetu nomešanas uz
izstrādājuma vai pret izstrādājumu vērstiem
triecieniem.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
Izvairieties no izstrādājuma pārvietošanas,
pavelkot aiz elektrības vada vai antenas
kabeļa.
Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties ierīcei vai strāvas kontaktdakšai un
nekavējoties izvēdiniet telpu.
•
•
Jebkura dzirkstele var izraisīt
sprādzienu vai ugunsgrēku.
•
Pērkona vai zibens vētras laikā
nepieskarieties strāvas vadam vai
antenas kabelim.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko
šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ
bojājuma kabelim var rasties problēmas
ar izstrādājumu.
Izvairieties no izstrādājuma pacelšanas vai
pārvietošanas, turot tikai aiz elektrības vada
vai signāla kabeļa.
Izvairieties no uzliesmojošu aerosolu vai
objektu novietošanas uz izstrādājuma vai
lietošanas tā tuvumā.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko
šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ
bojājuma kabelim var rasties problēmas
ar izstrādājumu.
Pārliecinieties, vai neesat nobloķējis ventilācijas atveri ar galdautu vai aizkaru.
•
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Tas var izraisīt sprādzienu vai
ugunsgrēku.
Izvairieties no metāla objektu, piemēram
ēdamo irbuļu, monētu, matadatu vai uzliesmojošu objektu ievietošanu izstrādājumā
(atverēs, pieslēgvietās u.c.).
•
Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens,
izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko
šoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no trauku ar šķidrumiem, piemēram, vāžu, puķupodu, dzērienu, kosmētikas līdzekļu vai medikamentu, vai metāla
objektu novietošanas virs izstrādājuma.
•
Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens,
izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko
šoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Uzmanîbu
Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var
rasties paliekošs attēls vai plankums.
•
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku,
izmantojiet enerģijas taupīšanas režīmu
vai iestatiet ekrānsaudzētāju kustīga
attēla režīmā.
Iestatiet ierīcei atbilstošu izšķirtspēju un
frekvenci.
•
Pretējā gadījumā tas var izraisīt acu
savainojumus.
Galvenie drošības pasākumi
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, piemēram,
aizbraucat no mājām, atvienojiet strāvas
vadu no sienas kontaktligzdas.
•
Pretējā gadījumā var sakrāties putekļi
un izraisīt ugunsgrēku pārkaršanas vai
īssavienojuma dēļ vai radīt elektrošoku.
Izvairieties no izstrādājuma apgriešanas
otrādi un nepārvietojiet to, turot tikai aiz statīva.
•
Tā rezultāta ierīce var nokrist un tikt
sabojāta vai izraisīt ievainojumus.
1-3
Ilgstoši skatoties ierīci no pārāk tuva attāluma var sabojāt jūsu redzi.
Izvairieties lietot mitrinātāju vai plīti netālu
no produkta.
•
Ir svarīgi atpūtināt acis (5 minūtes katru
stundu), kad skatāties izstrādājuma ekrānā
ilgus laika periodus.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Tā kā displeja panelis ir karsts pēc ilgstošas
lietošanas, nepieskarieties ierīcei.
Tas mazinās jebkādu acu pārpūli.
Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem piekļūt.
Esiet uzmanīgi, kad regulējat monitora leņķi
vai statīva augstumu.
•
Ja iespiedīsit roku vai pirkstu, varat to
savainot.
•
Ja ierīce ir pārlieku atliekta, tā var
nokrist un izraisīt ievainojumus.
Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas virs izstrādājuma.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu
skaļumu.
•
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu vai varat gūt
savainojumus.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet
bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai
zīdaiņi.
•
•
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo
polaritāti (+, -).
•
Ja bērns ir ielicis mutē bateriju,
nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau
lietotas baterijas.
Pretējā gadījumā baterija var saplīst vai
no tās var izplūst šķidrums, izraisot
ugunsgrēku, traumas vai piesārņojumu
(bojājumus).
Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt
dzirdi.
Pretējā gadījumā baterija var sabojāties
vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var
izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai
bojājumi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par
izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu
otrreizējai pārstrādei.
•
Klients var nodot izlietotās baterijas vai
akumulatorus tuvākajā otrreizējas
pārstrādes punktā vai veikalā, kurā
pārdod tāda paša veida baterijas vai
akumulatorus.
Pareizas pozas uzturēšana, lietojot šo ierīci
Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.
1-3
•
Iztaisnojiet muguru.
•
Ekrānam jābūt 45~50 cm attālumā no acīm. Skatieties lejup ekrānā ar seju tā virzienā.
•
Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.
•
Noregulējiet ierīces leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•
Turiet elkoņus pareizā leņķi un rokas vienā līmenī ar plaukstām.
•
Turiet elkoņus pareizā leņķī.
•
Novietojiet papēžus uz grīdas, kamēr ceļi ir 90 grādu vai lielākā leņķī, un turiet rokas tādā
pozīcijā, lai tās būtu zemāk par sirdi.
Galvenie drošības pasākumi
2
Ierīces uzstādīšana
2-1
Iepakojuma saturs
•
Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļautas visas tālāk minētās sastāvdaļas.
•
Saglabājiet iepakojuma kasti, gadījumam, ja vēlāk ir nepieciešams pārvietot ierīci.
IEKĎAUTĀS FUNKCIJAS
Uzstādīšanas rokasgrāmata
Ierīces garantija
Lietošanas rokasgrāmata
D-Sub kabelis
Statīvs
(Nav pieejams visos reģionos.)
Strāvas vads
Baterijas (AAA X 2)
Kabeļu stiprinājuma gredzens
Tālvadības pults
Stereo kabelis
Drāniņa tīrīšanai
IEGĀDĀJAMS ATSEVIŠĶI
DVI kabelis
Tīrīšanas drāna ir iekļauta tikai melnu, īpaši spīdīgu modeļu komplektācijā.
Ierīces uzstādīšana
2-1
2-2
Statīva uzstādīšana
Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā,
lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā, kā parādīts attēlā.???????????????
Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
- Uzmanîbu
Neceliet ierīci, turot tikai aiz statīva.
2-2
Ierīces uzstādīšana
2-3
Statīva noņemšana
Pirms statīva noņemšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās
tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.
Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai to atdalītu.
Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.
- Uzmanîbu
Neceliet ierīci, turot tikai aiz statīva.
Ierīces uzstādīšana
2-3
2-4
Sienas kronšteina/galda virsmas statīva pievienošana
Sienas kronšteina/galda virsmas statīva pievienošana (netiek piegādāts)
Šis produktam ir statīva stiprinājums 75 mm x 75 mm, kas atbilst VESA specifikācijām.
Sienas kronšteina/galda virsmas statīva pievienošana
B. Sienas kronšteina komplekts/galda virsmas statīvs (netiek
piegādāts)
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
2. Novietojiet mīkstu drānu vai spilvenu uz līdzenas virsmas, lai pasargātu paneli, novietojiet ierīci uz drānas tā, lai monitora
priekšpuse būtu uz leju.
3. Noņemiet skrūvi no statīva un atdaliet statīvu.
4. Izlīdziniet rievu uz ierīces detaļas, kas jāsavieno ar statīvu, ar rievu statīvā (darbvirsmas statīvs, sienas stiprinājuma statīvs
vai cits statīvs) un cieši nofiksējiet statīvu, pievelkot skrūvi.
2-4
•
Ja izmantojat skrūvi, kas ir garāka nekā standarta specifikācijā, var tikt sabojāta ierīces iekšpuse.
•
Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no
atbilstošās specifikācijas.
•
Nelietojiet skrūves, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, un neuzstādiet tās ar pārāk lielu spēku.
Tas var sabojāt ierīci vai izraisīt ievainojumus, ierīces krišanas dēļ. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem
vai ievainojumiem.
•
Samsung nav atbildīgs par jebkādiem produkta bojājumiem vai ievainojumiem, kas ir radušies, izmantojot statīvu, kas
neatbilst norādītajām specifikācijām, vai tādas uzstādīšanas dēļ, ko nav veicis autorizēts uzstādīšanas inženieris.
•
Kad uzstādāt ierīci, izmantojot sienas stiprinājumu, iegādājieties sienas stiprinājumu, kas nodrošina vismaz 10 cm
attālumu no sienas.
•
Izmantojiet sienas stiprinājumu atbilstoši starptautiskajām specifikācijām.
Ierīces uzstādīšana
2-5
Pievienošana datoram
1. Izveidojiet ierīces savienojumu ar datoru atkarībā no datora atbalstītās video izejas.
Savienojošā detaļa var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
Ja grafiskā karte nodrošina D-Sub <Analogs> izvadi,
•
savienojiet ierīces [PC IN] pieslēgvietu ar datora [D-Sub] pieslēgvietu, izmantojot D-Sub kabeli.
Ja grafiskā karte nodrošina DVI <Digitāls> izvadi,
Ierīces uzstādīšana
2-5
•
savienojiet ierīces [DVI-D IN] pieslēgvietu ar datora DVI pieslēgvietu, izmantojot DVI kabeli.
2. Savienojiet [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē, ar PC skaņas karti.
3. Pievienojiet vienu strāvas vada galu ierīces pieslēgvietai [ POWER ] un otru galu sienas 220V vai 110V kontaktligzdai.
(Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.)
2-5
Ierīces uzstādīšana
•
Jūs varat baudīt skaidru un kvalitatīvu skaņu, ko sniedz jūsu datora skaņas karte, izmantojot monitora skaļruņus. (Jūsu
datoram nav nepieciešams uzstādīt papildu skaļruņus.)
•
Atkarībā no jūsu izmantotās videokartes, ja vienam datoram vienlaicīgi ir pievienots gan D-sub, gan DVI kabelis, var
gadīties, ka jūs iegūsiet tukšu attēlu.
•
Ja monitors ir pievienots pareizi, izmantojot DVI savienotāju, bet, tik un tā iegūstat tukšu ekrānu vai neskaidru attēlu,
pārbaudiet, vai monitora statuss ir uzstādīts uz analogo. Nospiediet pogu [
signāla avotu.
Ierīces uzstādīšana
] lai monitors vēlreiz pārbaudītu ienākošā
2-5
2-6
Monitora izmantošana kā TV
Jūs varat monitorā skatīties televīzijas programmas, ja tas ir savienots ar antenu vai kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja sistēmu,
datorā neuzstādot atsevišķu TV uztveršanas aparatūru vai programmatūru.
1. Pievienojiet kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēju vai TV antenas kabeli [ANT IN] pieslēgvietai monitora aizmugurē.
•
Izmantojot istabas antenas/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja termināli:
vispirms pārbaudiet antenas sienas termināli un tad pievienojiet antenas/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja TV kabeli.
•
Ja lietojat ārējo antenu:
Ja lietojat ārējo antenu, mēs stingri iesakām, lai to uzstādītu kvalificēts speciālists.
2. Kad savienošana ir pabeigta, pievienojiet TV barošanu.
3. Kad izstrādājums pēc iegādes tiek pirmo reizi ieslēgts, tiek uzsākta sākotnējās iestatīšanas darbībās <Plug&Play>).
•
2-6
Uzmanieties, lai nesaliektu koaksiālo kabeli, kad pievienojat to pie antenas ievades termināla [ANT IN].
Ierīces uzstādīšana
2-7
HDMI kabeļa pievienošana
Savienojiet AV ierīces (Blu-Ray/DVD/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja) HDMI OUT pieslēgvietu ar monitora [HDMI IN] termināli,
izmantojot HDMI kabeli.
Nospiediet [SOURCE] pogu monitora priekšpusē vai uz tālvadības pults, lai izvēlētos <HDMI> režīmu.
Ja savienojot izmantosiet HDMI kabeli, jums nebūs atsevišķi jāveic audio savienojumu pievienošana.
Ierīces uzstādīšana
2-7
2-8
Savienojuma izveide, izmantojot DVI – HDMI kabeli
1. Pievienojiet ārējās ierīces DVI izejas termināli monitora [HDMI IN] terminālim, izmantojot DVI uz HDMI kabeli.
2. Savienojiet RCA - stereo (datoram) sarkanās un baltās ligzdas ar tādas pašas krāsas digitālās izejas ierīces skaņas izejas
termināliem, un savienojiet pretējo ligzdu ar [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] monitora termināli.
Nospiediet [SOURCE] pogu monitora priekšpusē vai uz tālvadības pults, lai izvēlētos <HDMI> režīmu.
2-8
Ierīces uzstādīšana
2-9
Komponentes kabeļa pievienošana
1. Savienojiet AV ierīces (DVD/VCR/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja) VIDEO OUT pieslēgvietu ar [COMPONENT IN[PR, PB, Y]]
ievades pieslēgvietām, izmantojot komponentes video kabeli [PR, PB,Y].
2. Savienojiet AV ierīces (DVD/VCR/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja) audio pieslēgvietu ar monitora [COMPONENT IN [RAUDIO-L]] pieslēgvietu.
Nospiediet [SOURCE] pogu monitora priekšpusē vai uz tālvadības pults, lai izvēlētos <Komponente> režīmu.
Papildu informāciju par komponentu video, skatiet DVD rokasgrāmatā.
Ierīces uzstādīšana
2-9
2-10 Scart kabeļa pievienošana
1. Savienojiet monitora EXT(RGB) pieslēgvietu ar DVD atskaņotāju, izmantojot SCART ligzdu.
2. Ja monitors ir savienots ar Scart ierīci, Source automātiski mainās uz EXT
2-10
•
Pievienojiet pie DVD ierīču ieejas, ja ierīcei ir [EXT [RGB]] ligzda.
•
Ja strāva ir ieslēgta, DVD varat skatīties, vienkārši savienojot DVD ar monitoru.
Ierīces uzstādīšana
2-11 KOPĒJĀS SASKARNES pievienošana
1. Ievietojiet CI KARTI CAM modulī virzienā, kas norādīts uz tās.
2. Ievietojiet CAM ar CI CARD, kas instalēta kopējā saskarnes slotā.
(Ievietojiet CAM moduli bultiņas virzienā līdz pašam galam tā, lai tas būtu paralēli slotam.)
3. Pārbaudiet, vai kodētā signāla kanālā ir redzams attēls.
•
Ja nav ievietota 'CI CARD', dažiem kanāliem uz ekrāna parādās <Scrambled Signal>.
•
Pēc 2~3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, CI KARTES ID, saimniekdatora ID un citu
informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
•
Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums ‘Atjaunināšana pabeigta’, norādot, ka kanālu
saraksts ir atjaunināts.
•
CI KARTE jāsaņem no vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja. Izņemiet CI KARTI, uzmanīgi izvelkot to ar
rokām, jo, nometot CI KARTI, to var sabojāt.
•
Ievietojiet CI karti uz tās norādītajā virzienā.
•
CAM netiek atbalstīts atsevišķās valstīs un reģionos, jautājiet savam autorizētajam izplatītājam.
Ierīces uzstādīšana
2-11
2-12 Pastiprinātāja pievienošana
Savienojiet monitora [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] termināli ar pastiprinātāja optisko ieeju, izmantojot optisko kabeli.
2-12
•
Ja no monitora netiek izvadīta skaņa, jāizmanto skaņas pastiprinātājs.
•
Informāciju par to, kā pievienot skaļruni un pastiprinātāju, skatiet atbilstošo ierīču ražotāju nodrošinātajās lietošanas
rokasgrāmatās.
Ierīces uzstādīšana
2-13 Austiņu pievienošana
Pievienojiet austiņas monitora austiņu savienojuma terminālim.
Ierīces uzstādīšana
2-13
2-14 Kensington Lock
Kensington Lock ir ierīce pret zagšanu, kas ļauj lietotājiem nostiprināt ierīci tā, lai to varētu droši lietot sabiedriskās vietās. Tā kā
nostiprināšanas ierīces forma un izmantošanas veids var atšķirties atkarībā no modeļa un izgatavotāja, lai uzzinātu vairāk, skatiet
lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta nostiprināšanas ierīces komplektācijā. Ir jāiegādājas papildu nostiprināšanas ierīce.
Produkta nostiprināšana
1. Ievietojiet nostiprinošās ierīces nostiprinošo daļu ierīces Kensington lock caurumā (
virzienā (
) un pagrieziet to nostiprināšanas
).
2. Pievienojiet Kensington Lock kabeli.
3. Piesieniet Kensington lock kabeli galdam vai smagam priekšmetam.
Nostiprinošo ierīci var iegādāties elektronikas preču veikalā, tiešsaistes veikalā vai apkopes centrā.
2-14
Ierīces uzstādīšana
3
Izstrādājuma lietošana
3-1
Funkcija Plug & Play
Kad televizors tiek ieslēgts pirmo reizi, automātiski un secīgi tiek turpināti pamatiestatījumi.
1. Nospiediet tālvadības pults pogu [POWER
].
•
Jūs varat izmantot arī televizora pogu [POWER
•
Parādās paziņojums <Atlasiet OSD valodu.>.
2. Nospiediet [
].
] pogu. Ar pogu ▲ vai ▼ izvēlieties nepieciešamo valodu. Nospiediet pogu [
], lai apstiprinātu izvēli.
3. Nospiediet pogu ◄ vai ►, lai atlasītu <Demo saglabāšana> vai <Lietošana mājās>, pēc tam nospiediet pogu [
].
•
Mēs iesakām iestatīt televizoru režīmā <Lietošana mājās>, lai mājas vidē nodrošinātu labāko attēla kvalitāti.
•
<Demo saglabāšana> režīms ir paredzēts izmantošanai tikai mazumtirdzniecības vidē. Ja ierīce ir nejauši iestatīta
režīmā <Demo saglabāšana>o un jūs vēlaties atgriezties režīmā <Lietošana mājās> (Standarta): Nospiediet
televizora skaļuma pogu. Kad parādās skaļuma OSD, 5 sekundes turiet nospiestu televizora pogu [MENU]
4. Nospiediet [
] pogu. Atlasiet nepieciešamo valsti, nospiežot pogu ▲ vai ▼. Nospiediet pogu [
5. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai iestatītu <Antena> vai <Kabelis>, tad nospiediet [
], lai apstiprinātu izvēli.
] pogu.
•
<Antena>: <Antena> antenas signāls. / <Kabelis>: <Kabelis> antenas signāls.
•
Kabeļtelevīzijas režīmā jūs varat atlasīt pareizo signāla avotu starp <STD>, <HRC> un <IRC>, nospiežot pogas ▲,
▼, ◄ vai ►, un tad nospiežot pogu [ ]. Ja jums ir digitālā kabeļtelevīzija, atlasiet kabeļtelevīzijas sistēmas signāla
avotu gan analogajai, gan digitālajai televīzijai. Sazinieties ar savu vietējo kabeļtelevīzijas kompāniju, lai noteiktu
kabeļtelevīzijas sistēmas veidu, kas tiek izmantots konkrētā zonā.
6. Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu atmiņā saglabājamo kanāla avotu. Nospiediet pogu [
], lai atlasītu <Startēt>.
•
Ja iestatāt antenas avotu uz <Kabelis>, parādās solis, kurā varat iestatīt digitālo kanālu meklēšanas vērtību. Lai
iegūtu plašāku informāciju, skatiet <Kanāls> → <Automātiska uzglabāš. >.
•
<Digitāls un analogs>: Digitālie un analogie kanāli.
•
<Digitāls>: Digitālie un analogie kanāli.
•
<Analogs>: Analogie kanāli.
•
Kanālu meklēšana sāksies un beigsies automātiski.
•
Lai pārtrauktu atcerēšanās procesu, jebkurā laikā varat nospiest pogu [
•
Kad visi pieejamie kanāli ir saglabāti, parādīsies paziņojums <Pulksteņa režīms>.
7. Nospiediet [
].
] pogu.
Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai atlasītu<Auto>, tad nospiediet [
] pogu.
•
Ja atlasījāt <Manuālais>, parādīsies <Iestatiet pašreizējo datumu un laiku. >.
•
Ja saņēmāt digitālo signālu, laiks tiks iestatīts automātiski. Ja nē, atlasiet <Manuālais>, lai iestatītu pulksteni.
8. Tiek parādīts savienojuma metodes, kas nodrošina vislabāko HD ekrāna kvalitāti, apraksts. Izlasiet aprakstu un nospiediet
pogu [
].
Izstrādājuma lietošana
3-1
9. Parādīsies ziņojums <Baudiet savu televizoru.>. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu [
].
Ja vēlaties atiestatīt šo funkciju...
1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet pogu [MENU]. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai atlasītu<Uzstādīšana>, tad nospiediet [
2. Nospiediet vēlreiz pogu [
] pogu.
], lai atlasītu <Plug & Play>
Funkcija <Plug & Play> ir pieejama tikai TV režīmā.
3-1
Izstrādājuma lietošana
3-2
Vadības paneļa pārlūkošana
IKONA
APRAKSTS
Izmantojiet šo pogu, lai izvēlētos funkciju.
[
]
Signālus, kas atšķiras no TV signāla var izvēlēties tikai, ja ir pievienota atbilstoša ierīce.
Kārtība kādā mainās TV/ārējo signālu ievade.
<PC> → <DVI> → <TV> → <Ext.> → <Komponente> → <HDMI>
Nospiediet šo pogu, lai ieraudzītu displeju ekrānā (On Screen Display – OSD).
[
,
]
[ +/- ]
Šī poga tiek izmantota, arī lai izietu no OSD un atgrieztos augstāka līmeņa OSD
izvēlnē.
Izmantojiet, lai horizontāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai regulētu
atlasītās izvēlnes vērtības.
Regulē skaņas skaļumu.
,
[▲/▼]
Lietojiet šīs pogas, lai virzītos pa izvēlni vai lai pielāgotu OSD vērtību.
[
]
Tālvadības sensors
Strāvas indikators
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu izstrādājumu.
Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz monitora.
Parasti darbības laikā šī lampiņa ir iedegta, tā vienreiz iemirgojas, kad tiek saglabāti
jūsu veiktie pielāgojumi.
Plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām skatiet enerģijas
taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā
IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku
neuzturaties pie tā.
Skaļrunis
Izstrādājuma lietošana
Pieslēdzot monitoram datora skaņas karti, dzirdēsiet skaņu.
3-2
3-3
Tālvadības pults
Tālvadības pults darbību var ietekmēt LCD displejam blakus esošo TV vai citu elektroierīču darbība, radot kļūdainu darbību
frekvences traucējumu dēļ.
TV
POWER
Uzreiz atlasa TV režīmu.
Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.
Ciparu pogas
PRE-CH
Nospiediet, lai mainītu kanālu.
Šo pogu lieto, lai nekavējoties
atgrieztos iepriekšējā kanālā.
MUTE
Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto
izvēlnes elementu.
+
Regulē skaņas skaļumu.
P
-
Nospiediet, lai samazinātu vai palielinātu skaļumu.
CH LIST
Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus.
SOURCE
Ekrānā parāda "Channel List".
Nospiediet pogu, lai mainītu
ievada signāla SOURCE.
SOURCE nomaiņa atļauta tikai
ārējām ierīcēm, kas dotajā brīdī
pieslēgtas LCD displejam.
FAV.CH
MENU
Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes, vai aizver
regulēšanas izvēlni.
TOOLS
Nospiediet, lai pārslēgtu savus
iemīļotākos kanālus.
RETURN
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži
izmantotās funkcijas.
. Pogas uz augšu/uz leju,
pa kreisi/pa labi
ENTER
Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
EXIT
Iziet no ekrāna izvēlnes.
Izmantojiet, lai horizontāli vai vertikāli pārvietotos no viena izvēlnes
vienuma uz citu vai arī regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.
SUBT.
INFO
Pašreizējā informācija par attēlu
redzama ekrāna augšējā kreisajā
stūrī.
Digitālo subtitru displejs
COLOUR BUTTONS
GUIDE
Nospiediet, lai pievienotu vai dzēstu
kanālus un saglabātu tos iecienīto
kanālu sarakstā izvēlnē "Kanālu
saraksts".
Elektroniskā programmu ceļveža
(EPG ) parādīšana.
TTX / MIX
TV kanāli nodrošina rakstiskas
informācijas pakalpojumus ar teleteksta palīdzību.
,
3-3
,
,
,
,
,
,
,
Izstrādājuma lietošana
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
1. Paceliet vāciņu, kas atrodas pults aizmugurē, kā parādīts attēlā.
2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas.
Pārliecinieties, vai bateriju + un - galu novietojums atbilst nodalījumā redzamajai diagrammai.
3. Aizveriet vāciņu.
Ja ilgāku laiku neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas un glabājiet tās vēsā, sausā vietā.
Ja tālvadības pults nedarbojas, pārbaudiet:
•
Vai televizors ir ieslēgts?
•
Vai bateriju pozitīvie un negatīvie gali ir apvērsti?
•
Vai baterijas nav izlādējušās?
•
Vai nav pārtraukta strāvas padeve vai atvienots strāvas vads?
•
Vai tuvumā neatrodas luminiscējoša lampa vai neona izkārtne?
Izstrādājuma lietošana
3-3
3-4
Teleteksta funkcija
Vairums televīzijas staciju nodrošina rakstiskas informācijas pakalpojumus, izmantojot teletekstu. Teleteksta pakalpojuma
indeksa lapa sniedz jums informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Papildus, izmantojot tālvadības pults pogas, varat atlasīt
dažādas savām prasībām atbilstošas opcijas.
Lai teleteksta informāciju rādītu pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt, un dažas lapas
var neparādīt.
Teleteksta lapas var mainīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
(exit)
Izmantojiet, lai izietu no teleteksta
displeja.
(indekss)
Izmantojiet, lai jebkura teleteksta
skatīšanas brīdī parādītu indeksa
(satura) lapu.
(saglabāt)
Izmantojiet,lai saglabātu teleteksta
lapas.
(izmēri)
Nospiediet, lai ekrāna augšpusē
parādītu dubulta izmēra burtus.
Nospiediet, lai ekrāna apakšpusē
parādītu dubulta izmēra burtus. Lai
rādītu parastu ekrānu, vēlreiz
nospiediet pogu.
(atklāt)
Izmantojiet, lai rādītu slēpto tekstu
(piemēram, atbildes uz aptaujām).
Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz
nospiediet pogu.
(ieslēgts teleteksts/sajaukums)
Nospiediet, lai aktivizētu teleteksta
režīmu, kad ir atlasīts kanāls, kas
nodrošina teleteksta pakalpojumu.
Nospiediet to divas reizes, lai pārklātu teletekstu ar pašreizējās pārraides ekrānu.
(lapa augšup)
Izmantojiet, lai parādītu nākamo
teleteksta lapu.
(lapa lejup)
Izmantojiet, lai parādītu iepriekšējo teleteksta lapu.
(režīms)
Nospiediet, lai atlasītu teleteksta
režīmu (LIST/FLOF). Ja nospiedīsiet to režīmā LIST, tas pārslēgsies uz režīmu List save.
Režīmā List save iespējams
saglabāt teleteksta lapu sarakstā,
izmantojot pogu 8(saglabāt).
(aizturēt)
Izmantojiet, lai aizturētu attiecīgās lapas rādīšanu, ja atlasītā
lapa ir saistīta ar vairākām
sekundārām lapām, kuras tiek
automātiski rādītas. Lai atsāktu,
vēlreiz nospiediet pogu.
(atcelt)
Izmantojiet, lai tad, kad meklējat
lapu, parādītu pārraidi.
Krāsainās pogas (sarkana/zaļa/
dzeltena/zila)
Ja apraides uzņēmums izmanto
sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var
atlasīt, nospiežot krāsainās
pogas. Nospiediet vajadzīgās
krāsas pogu. Lapa tiek parādīta
ar citas krāsas informāciju, kuru
iespējams atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai
nākamo lapu, nospiediet atbilstošās krāsas pogu.
(apakšlapa)
Izmantojiet, lai parādītu pieejamo
apakšlapu.
3-4
Izstrādājuma lietošana
3-5
Ekrāna regulēšanas izvēlnes lietošana (displejs ekrānā – OSD)
Ekrāna regulēšanas izvēlne (displejs ekrānā – OSD) Struktūra
GALVENĀS IZVĒLNES
Attēls[PC / DVI]
APAKŠIZVĒLNES
MagicBright
Kontrasts
Spilgtums
Asums
Automātiska
regulēšana
Ekrāns
Attēla iespējas
Attēla atiestatīšana
Attēls[TV / Ext. / Komponente / HDMI]
Režīms
Fona apgaism.
Kontrasts
Spilgtums
Asums
Krāsa
Tonis (G/R)
Paplašinātie
iestatījumi
Attēla iespējas
Attēla atiestatīšana
Skaņa
Režīms
Stabilizators
Audiovaloda
Audioformāts
Audioapraksts
Auto skaļums
Atlasīt skaļruni
Skaņas atiestatīšana
Valsts
Automātiska
uzglabāš.
Manuāla uzglabāšana
Kabeļa meklēšanas opcija
Tagad un nākamais norāde
Pilna rokasgrāmata
Noklusējuma
rokasgrāmata
Kanālu saraksts
Kanālu režīms
Precīza regulēšana
Plug & Play
Valoda
Laiks
Spēļu režīms
Bērnu piekļuves
bloķēšana
Nomainiet PIN
Bērnu piekļuves
bloķēšana
Subtitri
Teleteksta
valoda
Vēlamā
Digitālais teksts
Gaismas līmenis
Melodija
Enerģijas taupīšana
Kopējā saskarne
Ievade
Avotu saraksts
Rediģēt nosaukumu
Lietojumprogramma
Anynet+ (HDMICEC)
Atbalsts
Pašdiagnostika
HD savienošanas rokasgrāmata
Sazinieties ar
Samsung
Kanāls
Uzstādīšana
Programmatūras jaunināšana
Pieejamie režīmi
Zemāk redzamās ikonas attēlo ievades signālu akronīmus, kas tiek parādīti, lai norādītu funkcijas, kas mainījušās atkarībā no
ievades signāla.
Apzīmē signālu, ja <PC> vai <DVI> ir izvēlēts no <Avotu saraksts>.
Šis ir datora video signāls, kas ir pievienots un ievadīts pa [PC] un [DVI] termināliem.
Apzīmē signālu, ja <Ext.> ir izvēlēts no <Avotu saraksts>.
Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [Ext.] terminālu.
Apzīmē signālu, ja <HDMI> ir izvēlēts no <Avotu saraksts>.
Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [HDMI] terminālu.
Apzīmē signālu, ja <TV> ir izvēlēts no <Avotu saraksts>.
Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [ANT IN] terminālu.
Apzīmē signālu, ja <Komponente> ir izvēlēts no <Avotu saraksts>.
Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [COMPONENT] terminālu.
Izstrādājuma lietošana
3-5
Attēls[PC / DVI]
Noklusējuma iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievades režīma (ievadsignāla avota, kas izvēlēts sadaļā External
Input List) un izvēlētās izšķirtspējas.
IZVĒLNE
MagicBright
APRAKSTS
<MagicBright> ir funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi.
Pašreiz ir pieejami pieci atšķirīgi režīmi: <Izklaide>, <Internets>, <Teksts>, <Din. kontrasts> un <Pielāgots>. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība.
•
<Izklaide>
Spilgts attēls
Kustīgu attēlu, piemēram, Blu-Ray vai DVD skatīšanai.
•
<Internets>
Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram, tekstu un grafiku.
•
<Teksts>
Dokumentiem un darbiem, kas satur daudz teksta.
•
<Din. kontrasts>
<Din. kontrasts> automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.
•
<Pielāgots>
Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt
nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm.
Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat iestatīt MagicBright arī atlasot <Instrumenti> → <MagicBright>.
Kontrasts / Spilgtums /
Asums
Automātiska regulēšana
Izmantojot ekrāna izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu, atbilstoši savām vēlmēm.
•
<Kontrasts> - izmantojiet, lai regulētu kontrastu.
•
<Spilgtums> - izmantojiet, lai regulētu spilgtumu.
•
<Asums> - izmantojiet, lai regulētu asumu.
Automātiski tiek pielāgotas <Precīza>, <Rupja> un <Pozīcija> vērtības.
Mainot izšķirtspēju vadības panelī, tiek veikta automātiskā funkcija.
Iespējams tikai <PC> režīmā.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat iestatīt Auto Adjustment arī
atlasot <Instrumenti> → <Automātiska regulēšana>.
3-5
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Ekrāns
APRAKSTS
•
<Rupja>
Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras.
<Rupja> pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot
"horizontal control" izvēlni.
•
<Precīza>
Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās svītras.
Ja troksnis saglabājas arī pēc <Precīza> pielāgošanas, atkārtojiet to pēc frekvences
noregulēšanas (Coarse).
•
<PC pozīcija>
Regulē ekrāna horizontālo un vertikālo novietojumu.
•
<Attēla atiestatīšana>
Attēla parametrus nomaina pret rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Iespējams tikai <PC> režīmā.
Attēla iespējas
•
<Krāsu tonis>
Iespējams mainīt krāsas toni.
Pieejams tikai <PC> / <DVI> režīmā
•
•
<R jutīgums> - <G jutīgums> - <B jutīgums>
Regulē krāsu kontroli atsevišķām R, G, B vērtībām.
•
<Izmērs>
Funkcijas izmēra („Size”) mainīšanai.
•
Attēla atiestatīšana
<Vēss> - <Normāls> - <Silts> - <Pielāgots>
<16:9> - <4:3>
Attçla parametrus nomaina pret rűpnîcas noklusçjuma iestatîjumiem.
•
<Atiestatīt attēla režīmu> - <Atcelt>
Attēls [ TV / Ext. / Komponente / HDMI ]
Izstrādājuma lietošana
3-5
IZVĒLNE
Režīms
APRAKSTS
Jūs varat atlasīt attēla veidu, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām attiecībā uz attēlu apskati.
Varat aktivizēt <Dinamisks>, <Standarta> vai <Filma> režīmu.
•
<Dinamisks>
izmantojiet, lai atlasītu attēla augstu izšķirtspēju spilgti apgaismotā telpā.
•
<Standarta>
Izmantojiet, lai izvēlētos attēla optimālu parādīšanu parastajā vidē.
•
<Filma>
izmantojiet, lai atlasītu attēlu filmu skatīšanai tumšā telpā.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat iestatīt <Attēla režīms> arī
atlasot <Instrumenti> → <Attēla režīms>.
Fona apgaism. / Kontrasts / Spilgtums /
Asums / Krāsa / Tonis
(G/R)
Jūsu produktu ir vairākas iestatījumu opcijas, kas ļauj kontrolēt attēla kvalitāti.
•
<Fona apgaism. > - Regulē LCD aizmugurgaismojuma spilgtumu.
•
<Kontrasts> - Regulē attēla kontrasta līmeni.
•
<Spilgtums> - Regulē attēla spilgtuma līmeni.
•
<Asums> - Regulē attēla asuma līmeni.
•
<Krāsa> - Regulē attēla krāsas piesātinājumu.
•
<Tonis (G/R)> - Regulē attēla krāsas toni.
Aktivizē, kad signāls ir NTSC.
Paplašinātie iestatījumi
Samsung jaunie televizori ļauj veikt vēl precīzākus attēla iestatījumus, nekā iepriekšējie modeļi.
Zemāk skatiet informāciju par attēlu detalizēto iestatījumu regulēšanu.
<Izvēlne <Paplašinātie iestatījumi> ir pieejama <Standarta> vai <Filma> režīmā.
•
<Melnais tonis> - Lai regulētu ekrāna dziļumu, varat uzreiz ekrānā atlasīt melnās krāsas līmeni.
•
•
<Izslēgts> - <Tumšs> - <Tumšāks> - <Tumšākais>
<Din. kontrasts> - Lai panāktu optimālu kontrastu, ekrāna kontrastu var regulēt.
•
<Izslēgts> - <Zems> - <Vidējs> - <Augsts>
•
<Gamma> - Ir iespējams regulēt primārās krāsas (sarkanas, zaļas, zilas) intensitāti.
•
<Krāsu intervāls> - <Krāsu intervāls> ir krāsu matrice, ko veido sarkanā, zaļā un zilā krāsa.
Atlasiet izlases <Krāsu intervāls>, lai izbaudītu visdabiskāko krāsu.
•
<Baltā balanss> - Jūs varat regulēt krāsas temperatūru, lai panāktu dabiskākas attēlu krāsas.
•
•
•
<Auto> - <Dabisks>
<R nobīde> - <G nobīde> - <B nobīde> - <R jutīgums> - <G jutīgums> - <B jutīgums> <Atiestatīt>
<Ādas krāsa> - Attēlā ir iespējams izcelt sārto <Ādas krāsa>.
Mainot regulēto vērtību, tiks atsvaidzināts regulētais ekrāns.
•
<Malas uzlabojums> - Attēlā ir iespējams izcelt objektu robežas.
•
3-5
<Izslēgts> - <Ieslēgts>
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Attēla iespējas
APRAKSTS
•
<Krāsu tonis>
Iespējams mainīt krāsas toni.
•
•
<Vēss> - <Normāls> - <Silts1> - <Silts2>
•
<Silts1> vai <Silts2> tiek aktivizēts tikai tad, ja attēla režīms ir iestatīts uz <Filma>.
•
Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota TV ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt
iestatījumus.
<Izmērs>
Funkcijas izmēra („Size”) mainīšanai.
•
<Auto platums> – automātiski regulē attēla izmērus līdz malu attiecībai "16:9".
•
<16:9> – regulē attēla izmērus līdz malu attiecībai 16:9 , kas ir piemērota DVD vai platekrānam
programmām.
•
<Plašā tālummaiņa> - Palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3.
•
<Tālummaiņa> – palielina attēlu līdz malu attiecībai 16:9 (vertikālā virzienā), lai ietilpinātu
ekrānā.
•
<4:3> - Šis ir videofilmas vai parastas programmas attēla izmēru noklusējuma iestatījums
•
<Tikai skenēt> - Lietojiet funkciju, lai redzçtu, kur oriìinâlâ attçla daïa ir nogriezta, to samazinot
ar HDMI(720p/1080i/1080p), Component (1080i / 1080p) ievades signâliem.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat arī iestatīt lielumu, atlasot
<Instrumenti> → <Attēla izmērs>.
•
Attēla izmēru opcijas var atšķirties atkarībā no ievades avota.
•
Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.
•
Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota TV ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt
iestatījumus.
•
<Plašā tālummaiņa>: Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos Position, pēc tam nospiediet pogu
•
[
]. Lai pārvietotu attēlu uz augšu / uz leju, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Tad nospiediet
[
].
<Tālummaiņa>: Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos Position, pēc tam nospiediet pogu [
].
Lai pārvietotu attēlu uz augšu un uz leju, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Tad nospiediet [
].
Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos Size, pēc tam nospiediet pogu [ ]. Lai palielinātu vai
samazinātu attēla izmērus vertikālā virzienā, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Tad nospiediet
[
•
].
•
Pēc <Tikai skenēt> atlasīšanas režīmā HDMI (1080i) vai Component (1080i): Atlasiet
Position, nospiežot pogu ◄ vai ►. Lai pārvietotu attēlu, izmantojiet pogu ▲, ▼, ◄ vai ►.
•
<Atiestatīt> : Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai atlasītu<Atiestatīt>, tad nospiediet [
Jūs varat inicializēt iestatījumu.
•
Ja izmantosiet funkciju <Tikai skenēt> kopā ar HDMI 720p ievadi, augšpusē, apakšā, pa
kreisi un pa labi tiks nogriezta viena līnija, tāpat kā izmantojot izstieptās izvēršanas
funkciju.
] pogu.
<Ekrāna režīms:>
Lietotājs var noteikt Ekrāna režīms:, tikai iestatot attēla izmēru uz <Auto platums>. Katrā Eiropas
valstī ir citādas attēla izmēra prasības, tādēļ šī funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu lietotājam to
atlasīt.
•
<16:9> - iestata attēlu uz 16:9 platekrāna režīmu.
•
<Plašā tālummaiņa> - Palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3.
•
<Tālummaiņa> - Vertikāli palielina attēla izmērus.
•
<4:3> - Iestata attēlu uz 4:3 parasto režīmu.
Šī funkcija ir pieejama režīmā <Auto platums>.
Šī funkcija nav pieejama režīmā PC,DVI,Komponente vai HDMI režīmā.
Izstrādājuma lietošana
3-5
IZVĒLNE
Attēla iespējas
APRAKSTS
•
<Digitāla NR>
Digitāla trokšņu slāpēšana.
Ja TV saņemtais pārraides signāls ir vājš, varat aktivizēt digitālo trokšņa slāpēšanas līdzekli, lai
mazinātu statisku vai dubultu attēlu parādīšanos ekrānā.
•
•
<Izslēgts> - <Zems> - <Vidējs> - <Augsts> - <Auto>
<HDMI melnās krāsas līmenis>
Pievienojot televizoram DVD atskaņotāju vai dekoderu ar <HDMI>, atkarībā no pievienotās ārējās
ierīces ir iespējama attēla kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, melnās krāsas līmeņa
paaugstināšanās, slikts kontrasts, krāsu zudums utt. Šajā gadījumā noregulējiet TV attēla kvalitāti,
konfigurējot <HDMI melnās krāsas līmeni>. Šī funkcija ir aktīva tikai tad, kad pie TV, izmantojot
<HDMI>, ir pieslēgta ārējā iekārta (DVD atskaņotājs, STB u.c.).
Šī funkcija darbojas tikai tad, kad ārējais ievades avots ir savienots ar HDMI (RGB
signāliem).
•
•
<Normāls> - <Zems>
<Filmas režīms>
Izmantojot funkciju <Filmas režīms> , skatīšanās būs tikpat kvalitatīva kā kinoteātrī.
<Filmas režīms> atbalsta <TV>, <Komponente> (480i/1080i) un <HDMI> (480i/1080i)
•
Attēla atiestatīšana
<Izslēgts> - <Auto>
Attçla parametrus nomaina pret rűpnîcas noklusçjuma iestatîjumiem.
•
<Atiestatīt attēla režīmu> - <Atcelt>
Skaņa
3-5
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Režīms
APRAKSTS
•
<Standarta>
Lai iestatītu rūpnīcas standarta iestatījumus, izvēlieties Standard.
•
<Mūzika>
Kad skatāties videoklipus vai koncertus, izvēlieties Mūzika.
•
<Filma>
Kad skatāties filmas, izvēlieties Filma.
•
<Skaidra balss >
Izceļ balsi citu skaņu starpā.
•
<Pielāgots>
Ja vēlaties regulēt iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm, izvēlieties Pielāgots.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat iestatīt <Skaņas režīms> arī
atlasot <Instrumenti> → <Skaņas režīms>.
Stabilizators
Audiovaloda
Audioformāts
Atbilstoši savām vēlmēm varat regulēt labās un kreisās puses skaļruņa skaņas līdzsvaru, kā arī lielāku vai mazāku skaļumu.
•
<Režīms> - Jūs varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.
•
<Līdzsvars> - Atbilstoši savām vēlmēm varat regulēt labās un kreisās puses skaļruņa skaņas
līdzsvaru, kā arī lielāku vai mazāku skaļumu.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> - <Atiestatīt>
Jūs varat mainīt audio valodu noklusējuma vērtības. Attēlo informāciju par ienākošā straumējuma
valodu.
Šo funkciju iespējams atlasīt digitālā kanāla skatīšanās laikā.
•
Valodu iespējams atlasīt tikai no faktiski pārraidītajām valodām.
Kad skaņa nāk gan no galvenā skaļruņa, gan no audiouztvērēja, var rasties skaņas atbalss, jo galvenajam skaļrunim un audiouztvērējam atšķiras signāla dekodēšanas ātrums. Ja tā notiek, izmantojiet
TV skaļruņa funkciju.
•
Audioapraksts
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
Šo funkciju iespējams atlasīt digitālā kanāla skatīšanās laikā.
•
Audioformāts parādās atbilstoši raidītajam signālam.
Šī ir papildu audiofunkcija, kas veido papildu audioceliņu, kurš paredzēts vājredzīgām personām. Šī
funkcija apstrādā audio straumējumu, kas paredzēts AD (Audioapraksts), ja tas tiek raidīts kopā ar
standarta audiosignālu. Lietotāji var ieslēgt Audioapraksts vai to izslēgt, kā arī regulēt tās skaļumu.
•
<Audioapraksts>
Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu audio apraksta funkciju.
•
<Skaļums>
Izmantojiet, lai regulētu audio apraksta skaļumu.
Volume ir aktīvs, ja Audioapraksts ir iestatīts uz Ieslēgts.
•
Auto skaļums
Samazina pārraidītāju skaļuma atšķirības.
•
Izstrādājuma lietošana
Šo funkciju var atlasīt digitālā kanāla skatīšanās laikā.
<Izslēgts> - <Ieslēgts>
3-5
IZVĒLNE
Atlasīt skaļruni
Skaņas atiestatīšana
APRAKSTS
Skatoties televizoru ar pievienotu mājas kinozāli, izslēdziet TV skaļrunis, lai varētu klausīties skaņu
no mājas kinozāles (ārējiem) skaļruņiem.
•
<Ārējais skaļrunis>
Izmantojiet, lai klausītos skaņu no ārējiem (mājas kinozāles) skaļruņiem.
•
<TV skaļrunis>
Izmantojiet, lai klausītos TV skaļrunis skaņu.
•
Ja atlasīsiet <Ārējais skaļrunis> izvēlnē <Atlasīt skaļruni>, skaņas iestatījumi tiks ierobežoti.
•
Skaļuma pogas un poga [MUTE] nedarbojas, ja <Atlasīt skaļruni> ir iestatīts uz <Ārējais
skaļrunis>. Lūdzu, iestatiet savas mājas kinozāles skaļumu.
<Skaņa> iestatījumus iespējams atjaunot līdz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
•
<Atiestatīt visu> - <Atiest. sk. rež.> - <Atcelt>
<Atiest. sk. rež.>: Pašreizējā skaņas vērtības atgriežas uz noklusējuma vērtībām.
Skaņas režīma atlasīšana
Jūs varat iestatīt skaņas režīmu izvēlnē <Instrumenti>. Kad iestatāt to uz Dual l ll, ekrānā tiek parādīts pašreizējais skaņas
režīms
AUDIO TIPS
Mono
A2 Stereo
DUAL 1 / 2
MONO
Stereo
STEREO
Dual
Mono
DUAL 1
DUAL 2
MONO
Stereo
MONO
NICAM Stereo
Dual
MONO
MONO
STEREO
DUAL 1
DUAL 1 / 2
Automātiska nomaiņa
Automātiska nomaiņa
DUAL 1
Automātiska nomaiņa
Automātiska nomaiņa
DUAL 1
DUAL 2
Ja stereo signāls ir vājš un notiek automātiska pārslēgšanās, pārslēdziet skaņu mono režīmā.
Šī funkcija tiek aktivizēta tikai stereo skaņas signālam. To dezaktivē mono skaņas signālam.
Šī funkcija ir pieejama tikai TV režīmā.
Kanāls
3-5
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Valsts
APRAKSTS
Pirms Automātiska uzglabāš. funkcijas izmantošanas izvēlieties valsti, kurā monitors tiek lietots. Ja
sarakstā jūsu valsts nav atrodama, izvēlieties Others.
•
<Analogais kanāls>
Jūs varat mainīt valsti, kura nodrošina analogos kanālus.
•
<Digitālais kanāls>
Jūs varat mainīt valsti, kura nodrošina digitālos kanālus.
Parādīsies PIN koda ievadīšanas ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
Automātiska uzglabāš.
Jūs varat meklēt pieejamos frekvenču diapazonus (pieejamība ir atkarīga no valsts). Automātiski piešķirtie programmu numuri var neatbilst faktiskajiem vai vēlamajiem programmu numuriem.
Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju <Bērnu piekļuves bloķēšana>, parādīsies PIN koda
ievades ekrāns.
•
<Antena / Kabelis>
Atmiņā saglabājamais antenas avots.
<Antena / Kabelis>
•
<Digitāls un analogs>
Digitālie un analogie kanāli.
•
<Digitāls>
Digitālie kanāli.
•
<Analogs>
Analogie kanāli.
Atlasot Kabelis → Digitāls un analogs vai Kabelis → Digitāls : Ievadiet vērtību, lai skenētu
kabeļtelevīzijas kanālus.
•
<Mekl. rež.>
Pilns / Tīkls / Ātrs
Ātrs
•
<Network ID>
Parāda tīkla identifikācijas kodu.
•
<Frekvence>
Attēlo kanāla frekvenci. (Katrā valstī tā ir atšķirīga)
•
<Modulation>
Attēlo pieejamās modulācijas vērtības.
•
<Simbola līmenis>
Attēlo pieejamo simbolu koeficientu.
Meklē visus kanālus ar aktīvām apraides stacijām un saglabā tos televizora atmiņā.
Izstrādājuma lietošana
3-5
IZVĒLNE
Manuāla uzglabāšana
APRAKSTS
Jūs varat veikt visu savā reģionā pieejamo frekvenču diapazonu skenēšanu un manuāli saglabāt
visus atrastos kanālus.
•
•
<Digitālais kanāls>
Manuāla digitālo kanālu saglabāšana.
•
<Kanāls>
Iestatiet kanāla numuru, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas
•
<Frekvence>
Izmantojot ciparu pogas, iestatiet frekvenci.
•
<Joslas plat.>
Iestatiet joslas platumu, izmantojot, ▲ vai ▼ ciparu (0~9) pogas.
•
Kad tas ir izdarīts, kanālu sarakstā tiek atjaunināti kanāli.
•
<Programma> (<Programma> numurs, kas tiks piešķirts kanālam)
Iestatiet programmas numuru, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas
•
<Krāsu sistēma>
Pielāgo atkārtoti, līdz krāsas kvalitāte ir vislabākā. Iestatiet krāsu sistēmas vērtību, izmantojot
pogu ▲ vai ▼.
•
•
<Autom.>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<Skaņas sistēma>
Pielāgo atkārtoti, līdz skaņas kvalitāte ir vislabākā. Iestatiet skaņas sistēmas vērtību,
izmantojot pogu ▲ vai ▼.
•
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Kanāls> (Ja zināt numuru kanālam, ko vēlaties saglabāt)
Varat saglabāt televīzijas kanālus, arī tos, kurus uztverat, izmantojot kabeļtīklus.
Saglabājot kanālus manuāli, varat izvēlēties: Vai saglabāt katru atrasto kanālu. Programmas
numuru katram saglabātajam kanālam, ko vēlaties noteikt.
•
<C> (ētera kanālu režīms)
varat atlasīt kanālu, ievadot numuru, kas piešķirts katrai ētera apraides stacijai šajā
režīmā.
•
<S> (kabeļkanālu režīms)
varat atlasīt kanālu, ievadot numuru, kas piešķirts katram kabeļkanālam šajā režīmā.
•
<Meklēt> (Ja nezināt kanālu numurus)
Lai sāktu meklēšanu, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Uztvērējs skenē frekvences diapazonu līdz
brīdim, kad ekrānā parādās pirmais kanāls vai jūsu atlasītais kanāls.
•
<Uzglabāt> (Kad saglabājat kanālu un ar to saistīto programmas numuru)
Tas tiek lietots, lai iestatītu lietotāja ievades vienību skaitu. Iestatiet uz OK, nospiežot pogu
[
3-5
<Digitālais kanāli> ir pieejams tikai DTV režīmā.
<Analogais kanāls>
Manuāla analogo kanālu saglabāšana.
•
Kabeļa meklēšanas
opcija (atkarībā no
valsts)
•
].
Izmantojot šo funkciju jūs varat manuāli pievienot kanālu diapazonu, kas tiks skenēta izmantojot funkciju Automātiska uzglabāšana, pilnas meklēšanas režīmā.
•
<Sākuma frekvence ~ Beigu frekvence>
Attēlo kanāla frekvenci.
•
<Modulation>
Attēlo pieejamās modulācijas vērtības.
•
<Simbola līmenis>
Attēlo pieejamo simbolu koeficientu.
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Tagad un nākamais
norāde / Pilna rokasgrāmata / Noklusējuma rokasgrāmata
APRAKSTS
EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis) informāciju nodrošina raidstacijas. Attiecīgā kanāla informācijas pārraides rezultātā programmu ieraksti var izskatīties tukši vai novecojuši. Displejs dinamiski
atjaunināsies, kad būs pieejama jauna informācija.
Ceļveža izvēlni iespējams arī parādīt, vienkārši nospiežot pogu [GUIDE]. (Lai konfigurētu
<Noklusējuma rokasgrāmata>, skatiet aprakstus.).
•
<Tagad un nākamais norāde>
Sešiem kanāliem, kas norādīti kreisajā stabiņā, parādās informācija par pašreizējo un nākamo
programmu.
•
<Pilna rokasgr.>
Var apskatīt informāciju par programmu, kas sadalīta vienas stundas laika segmentos. Ir redzama
programma divām stundām, informāciju par laiku var paritināt uz priekšu vai atpakaļ.
•
Programmas nosaukums atrodas ekrāna centra augšdaļā. Lūdzu, noklikšķiniet uz pogas
INFO, lai skatītu detalizētu informāciju. Detalizētajā informācijā ietilpst kanālu skaits,
darbības laiks, statusa josla, vecāku ierobežojuma līmenis, video kvalitātes informācija
(HD/SD), skaņas režīmi, subtitri vai teleteksts, subtitru vai teleteksta valodas un īss
kopsavilkums par izgaismoto programmu.
•
“... “ parādīsies, ja kopsavilkums ir garš.
•
Tiek parādīti seši kanāli. Lai ritinātu starp kanāliem, pārejiet uz vēlamo kanālu,
izmantojiet pogu ▲ vai ▼. Lai parādītu lapu pēc lapas, izmantojiet pogu
vai
.
<Noklusējuma rokasgrāmata>
Jūs varat izlemt rādīt <Tagad un nākamais norāde> vai <Pilna rokasgrāmata>, kad tiek nospiesta
tālvadības pults poga GUIDE.
•
Izstrādājuma lietošana
•
<Tagad/Nākamais> / <Pilna rokasgr. >
3-5
IZVĒLNE
Kanālu saraksts
APRAKSTS
Izmantojot šo izvēlni, jūs varat pievienot / dzēst vai iestatīt izlases kanālus un izmantot digitālo pārraižu programmu ceļvedi.
Jūs varat atlasīt šīs opcijas vienkārši nospiežot tālvadības pults pogu [CH LIST].
•
<Visi kanāli> - Parāda visus šobrīd pieejamos kanālus.
•
<Pievienotie kanāli> - Parāda visus pievienotos kanālus.
•
<Favorīts> - Parāda visus izlases kanālus.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat arī iestatīt pievienošanu
(vai dzēšanu) Favourite izlasei, atlasot [Instrumenti] → <Pievienot favorītiem> (vai <Izdzēst no
favorītiem>).
Lai atlasītu jūsu iestatītos iemīļotākos kanālus, nospiediet tālvadības pogu [FAV.CH].
•
<Ieprogrammēts> - Parāda visas pašreiz rezervētās programmas.
•
Atlasiet kanālu ekrānā <Visi kanāli>, <Pievienotie kanāli> vai <Favorīti>, nospiežot
pogas ▲ / ▼, un tad nospiežot pogu [
•
•
Kanālu režīms
Precīza regulēšana
Krāsaino pogu izmantošana <Kanālu saraksts>.
•
Zaļā (<Tālummaiņa>) : Izmantojiet, lai palielinātu vai samazinātu kanāla numuru.
•
Dzeltenā (<Izvēlēties>) : Atlasa vairākus kanālu sarakstus. Vairākiem kanāliem
vienlaicīgi var veikt pievienošanas / dzēšanas vai pievienošanas izlasei / dzēšanas
no izlases funkcijas. Atlasiet vajadzīgos kanālus un nospiediet dzelteno pogu, lai
vienlaicīgi iestatītu visus atlasītos kanālus. Atlasīto kanālu kreisajā pusē parādās
atzīme .
•
[TOOLS] (<Instrumenti>): Parāda <Pievienot> (vai <Izdzēst>), <Pievienot
favorītiem> (vai <Izdzēst no favorītiem>), <Taimera pārskats>, <Kanāla nosaukuma
nomaiņa>, <Izvēlēties visu> (vai <Atcelt visu>) un <Automātiska uzglabāšana>
izvēlni. (Options izvēlnes atkarībā no situācijas var būt atšķirīgas.)
Kanāla statusa displeja ikonas
•
: analogs kanāls.
•
: kanāls, kas iestatīts kā <Favorīti>.
•
: kanāls, kas atlasīts, nospiežot dzelteno pogu.
•
: šobrīd raidītā programma.
•
: bloķēts kanāls.
•
: rezervēta programma.
Nospiežot pogu
atlasītajā kanālu sarakstā tiks pārslēgti kanāli.
•
<Pievienotie kanāli>
kanālus pārslēgs atmiņā saglabātajā kanālu sarakstā.
•
<Iecienītie kanāli>
kanālus pārslēgs izlases kanālu sarakstā.
Izmantojiet precīzo regulēšanu, lai manuāli pielāgotu konkrētu kanālu optimālai uztveršanai.
•
Ja nesaglabāsiet smalkregulēto kanālu atmiņā, korekcijas netiks saglabātas.
•
Saglabātie smalkregulētie kanāli kanālu reklāmkarogā tiek atzīmēti ar zvaigznīti “*” kanāla
numura labajā pusē.
•
Lai atiestatītu smalkregulēšanu, atlasiet <Atiestatīt>, nospiežot pogu ▼, pēc tam nospiediet
pogu [
•
3-5
]. Tad varat skatīties atlasīto kanālu.
].
Smalkregulēšanu iespējams veikt tikai analogiem televīzijas kanāliem.
Izstrādājuma lietošana
Uzstādīšana
IZVĒLNE
APRAKSTS
Plug & Play
Tas atver izvēlnes vienumus, kas parādījās pirmoreiz ieslēdzot televizoru.
Valoda
Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD.
Laiks
•
•
<Pulkstenis>
Laiks
•
Pašreizējais laiks tiks rādīts ikreiz, kad nospiedīsiet pogu [INFO].
Ja atvienojat strāvas vadu, atkārtoti jāiestata pulkstenis.
•
Lai varētu izmantot dažādas televizora taimera funkcijas, ir jāiestata pulkstenis.
<Pulksteņa režīms>
Pašreizējo laiku iespējams iestatīt manuāli vai automātiski.
•
•
•
•
<Auto> - <Manuālais>
•
Atkarībā no apraides stacijas un signāla, automātiski iestatītais laiks var nebūt iestatīts
pareizi. Ja tā notiek, iestatiet laiku manuāli.
•
Lai iestatītu laiku automātiski, jābūt pievienotai antenai vai kabeļtelevīzijas vadam.
<Pulksteņa iestatīšana>
Pašreizējo laiku iespējams iestatīt manuāli.
•
Šī funkcija ir pieejama tikai, kad <Pulksteņa režīms> ir iestatīts uz <Manuālais>.
•
Spiežot tālvadības pults ciparu pogas, var iestatīt dienu, mēnesi, gadu, stundu un minūti.
<Autom. izsl. taimeris>
Automātiskās izslēgšanās taimeris automātiski izslēdz televizoru, kad pagājis iepriekš iestatītais laika
posms.
•
<Izslēgts> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min>
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Automātiskās izslēgšanās taimeri
iespējams arī iestatīt, atlasot <Instrumenti> → <Autom. izsl. taimeris>.
Lai atceltu funkciju <Autom. izsl. taimeris>, atlasiet <Izslēgts>.
Izstrādājuma lietošana
3-5
IZVĒLNE
Laiks
APRAKSTS
•
<1. taimeris / 2. taimeris / 3. taimeris>
Iespējams veikt trīs dažādus taimera ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus. Vispirms jāiestata pulkstenis.
•
<Ieslēgšanas laiks>
Izvēlieties stundu, minūti, am/pm un “Aktivizācija”/”Dezaktivācija”.
(Lai aktivizētu taimeri ar izvēlēto iestatījumu, iestatiet uz Activate.)
•
<Izslēgšanas laiks>
Izvēlieties stundu, minūti, am/pm un “Aktivizācija”/”Dezaktivācija”.
(Lai aktivizētu taimeri ar izvēlēto iestatījumu, iestatiet uz Activate.)
•
<Skaļums>
Izvēlieties vajadzīgo skaļuma līmeni.
•
<Antena>
Skatīt antenas veidu. (<ATV> vai <DTV>).
•
<Kanāls>
Izmantojiet, lai atlasītu vajadzīgo kanālu.
•
<Atkārtot>
Izvēlieties <Vienreiz>, <Katru dienu>, <Pirm~Piekt>, <Pirm~Sest>, <Sest~Svēt> vai <Manuāls>.
•
Kad atlasīts <Manuāls>, nospiediet pogu ►, lai atlasītu vajadzīgo nedēļas dienu. Pie
vajadzīgās dienas nospiediet pogu [
Spēļu režīms
•
Spiežot tālvadības pults ciparu pogas, varat iestatīt <stundu>, <minūti> un kanālu.
•
Automātiskā izslēgšana
Kad taimeris ir iestatīts uz On, televizors automātiski izslēgsies, ja 3 stundas pēc tam,
kad televizors ir ieslēgts, izmantojot taimeri, netiks nospiesta neviena poga. Šī funkcija ir
pieejama tikai tad, ja taimeris ir režīmā On, un tā novērš televizora sakaršanu, kas var
notikt, ja televizors pārāk ilgi ir ieslēgts
<Izslēgts> - <Ieslēgts>
•
Spēļu režīms ierobežojumi (Uzmanību)
•
•
Lai atvienotu spēļu vadības pulti un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatiet uzstādīšanas
izvēlnē <Spēļu režīms> uz <Izslēgts>. Ja skatīsieties televizora izvēlni <Spēļu režīms>
režīmā, ekrāns nedaudz trīcēs.
Ja <Spēļu režīms> ir <Ieslēgts> :
•
Picture režīms tiek automātiski nomainīts uz <Standarta> un to nevar izmainīt.
•
Sound režīms tiek automātiski nomainīts uz <Pielāgots> un to nevar izmainīt.
Noregulējiet skaņu, izmantojot izlīdzinātāju.
•
<Spēļu režīms> nav pieejams parastajos <TV> un <PC> režīmos.
•
Ja, pievienojot televizoram ārējo ierīci, attēls ir slikts, pārbaudiet vai <Spēļu režīms> ir
<Ieslēgts>. Iestatiet <Spēļu režīms> uz <Izslēgts> un pievienojiet ārējās ierīces.
Šī funkcija neļauj neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem skatīties nepiemērotas programmas, izslēdzot video un audio skaņu.
•
3-5
).
Ja pievienojat televizoram spēļu vadības pulti, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt
vēl reālistiskākas spēles, ja izvēlēsieties spēļu režīmu.
•
Bērnu piekļuves bloķēšana
], tad parādīsies atzīme(
<Izslēgts> - <Ieslēgts>
•
Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet
četrciparu PIN kodu.
•
Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir 0-0-0-0. Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot
<Nomainiet PIN>.
•
Jūs varat bloķēt atsevišķus kanālus izvēlnē <Kanālu saraksts>.
•
<Bērnu piekļuves bloķēšana> ir pieejama tikai TV režīmā.
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Nomainiet PIN
Bērnu piekļuves bloķēšana
Subtitri
APRAKSTS
Jūs varat mainīt personīgo ID numuru, kas nepieciešams, lai iestatītu televizoru.
•
Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet savu
4 ciparu PIN kodu.
•
Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir 0-0-0-0.
•
Ja aizmirstat PIN, nospiediet tālvadības pults pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz
0-0-0-0 : [POWER] (Izslēgts) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (Ieslēgts).
Šī funkcija, nospiežot 4 ciparu PIN (Personālās identifikācijas numuru) kodu, ko nosaka lietotājs, ļauj
jums aizliegt neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem, skatīties nepiemērotas programmas.
•
<Atļaut visu>
Nospiediet, lai atbloķētu visus TV vērtējumus.
•
<Bloķēt visu>
Nospiediet, lai bloķētu visus TV vērtējumus.
•
Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet
četrciparu PIN kodu.
•
Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir 0-0-0-0. Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot
Nomainiet PIN.
•
Kad ir iestatīti vecāku vērtējumi, parādīsies simbols
.
Jūs varat aktivizēt un dezaktivēt subtitrus. Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu <Režīms>.
<Izvēlnes režīms <Parasts> ir pamata subtitri un <Vājdzirdīgo> ir subtitri vājdzirdīgai personai.
•
<Subtitri>
izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus.
•
<Režīms>
Izmantojiet, lai iestatītu subtitru režīmu.
•
<Subtitru valoda>
Izmantojiet, lai iestatītu subtitru valodu.
•
Teleteksta valoda
<Normāls> / <Vājdzirdīgo>
•
Ja programma, ko skatāties, neatbalsta funkciju <Vājdzirdīgo>, automātiski ieslēdzas
funkcija <Parasts>, pat tad, ja ir atlasīts <Vājdzirdīgo> režīms.
•
Angļu valoda ir noklusējums gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.
•
Jūs varat atlasīt šīs opcijas vienkārši nospiežot tālvadības pults pogu [SUBT].
Atlasot valodas tipu, jūs varat iestatīt Teleteksta valoda.
Angļu valoda ir noklusējums gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.
Vēlamā
<Primārā audio valoda > / <Sekundārā audiovaloda> / <Primārā subtitru valoda> / <Sekundārā subtitru valoda> / <Primārā teleteksta valoda> / <Sekundārā teleteksta valoda>
Izmantojot šo funkciju, lietotāji var atlasīt kādu no valodām. Kad lietotājs atlasa kanālu, šeit atlasītā
valoda ir noklusējuma valoda.
Ja maināt valodas iestatījumu, valodas izvēlnes apakšizvēlnes Subtitru valoda, Audiovaloda, un
Teleteksta valoda automātiski mainīsies uz izvēlēto valodu.
Language izvēlnes apakšizvēlnes Subtitru valoda, Audiovaloda, un Teleteksta valoda parāda pašreizējā kanāla atbalstīto valodu sarakstu, un to atlase ir izcelta.
Ja maināt šo valodas iestatījumu, jaunā atlasītā valoda attiecas tikai uz pašlaik izvēlēto kanālu. Mainītais iestatījums neietekmē Primārā subtitru valoda, Primārā audio valoda vai Primārā teleteksta
valoda apakšizvēlnes izvēlnē Vēlamā.
Izstrādājuma lietošana
3-5
IZVĒLNE
Digitālais teksts
APRAKSTS
Ja programmu pārraida ar digitālo tekstu, šī funkcija ir iespējota.
•
<Atspējot>-<Iespējot> (tikai Apvienotajā Karalistē)
•
MHEG (multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa)
•
Starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multividē un hipervidē. Tas ir
augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram,
nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides
datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās
sfērās, piemēram, VOD (pieprasījumvideo), ITV (interaktīvajā TV), EC (elektroniskajā
tirdzniecībā), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.
Gaismas līmenis
Gaismas līmenis automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.
Melodija
Iespējams iestatīt melodiju, kas atskan, kad ieslēdz vai izslēdz monitoru.
•
<Izslēgts> - <Zems> - <Vidējs> - <Augsts>
<Melodija> netiek atskaņota
•
Enerģijas taupīšana
Ja televizors neizvada skaņu, jo ir nospiesta poga [MUTE].
•
Ja televizoram nav skaņas, jo skaļums ir samazināts līdz minimālajam, izmantojot pogu [-].
•
Kad televizors ir izslēgts ar <Miega taimeris> funkciju.
Izmantojot šo funkciju, var regulēt TV spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Kad skatāties TV
naktī, iestatiet režīma <Enerģijas taup.> opciju uz <Augsts>, lai mazinātu acu nogurumu un enerģijas
patēriņu.
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. <Enerģijas taupīšana> opciju varat arī
iestatīt, atlasot <Instrumenti> → <Enerģijas taupīšana>.
Kopējā saskarne
3-5
•
<Izslēgts> : izmantojiet, lai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju.
•
<Zems> : izmantojiet, lai iestatītu TV zemā enerģijas taupīšanas režīmā.
•
<Vidējs> : izmantojiet, lai iestatītu TV vidējā enerģijas taupīšanas režīmā.
•
<Augsts> : izmantojiet, lai iestatītu TV augstā enerģijas taupīšanas režīmā.
•
<Auto> : izmantojiet, lai automātiski iestatītu TV ekrāna spilgtumu atbilstoši sižetiem.
•
<CI izvēlne>
Izmantojiet šo izvēlni, lai atlasītu CAM nodrošinātās izvēlnes vienumus.
Izmantojot PC kartes izvēlni, atlasiet CI izvēlni.
•
<Informācija par funkciju >
Šeit ir redzama informācija par to, vai CAM ir ievietots CI slotā.
Informācija par funkciju inserting ir par CI CARD. Varat uzstādīt CAM jebkurā laikā neatkarīgi no
tā, vai televizors ir IESLĒGTS, vai IZSLĒGTS.
Izstrādājuma lietošana
Ievade
IZVĒLNE
Avotu saraksts
APRAKSTS
Izmantojiet, lai izvēlētos <PC>, <TV> vai citu ārējo ievades avotu, kas ir savienots ar izstrādājumu.
Izmantojiet, lai izvēlētos vajadzīgo ekrānu.
Nospiediet tālvadības pults pogu [SOURCE].
•
Rediģēt nosaukumu
<PC> - <DVI> - <TV> - <Ext.> - <Komponente> - <HDMI1> - <HDMI2>
Nosaukums ievades ierīcei, kas pievienota ievades spraudņiem, lai atvieglotu ievades avota atlasi.
<VCR> - <DVD> - <Kabeļtelevīzija > - <Satelīta pierīce > - <PVR STB> - <AV uztvērējs > - < Spēle >
-<Videokamera > - <PC> - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD DVD> - <DMA>
Anynet+ (HDMI-CEC)
Kas ir <Anynet+>?
<Anynet+> ir funkcija, kas ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta <Anynet+>. <Anynet+ >
sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kas ir aprīkotas ar <Anynet+> funkciju. Lai pārliecinātos, vai jūsu Samsung ierīce
ir aprīkota ar šo funkciju, pārbaudiet, vai uz tās ir <Anynet+> logotips.
Anynet+ ierīču pievienošana
1. Savienojiet televizora [HDMI IN] kontaktligzdu un atbilstošās <Anynet+> ierīces HDMI OUT kontaktligzdu, izmantojot HDMI
kabeli.
2. Savienojiet mājas kinozāles [HDMI IN] kontaktligzdu un atbilstošās <Anynet+> ierīces HDMI OUT kontaktligzdu, izmantojot
HDMI kabeli.
Savienojiet televizora [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] kontaktligzdu ar mājas kinozāles sistēmas digitālo audio
ieejas kontaktligzdu, izmantojot optisko kabeli.
Izstrādājuma lietošana
3-5
Ja ir izveidots iepriekš minētais savienojums, optiskā kontaktligzda izvada tikai 2 kanālu audio signālu. Skaņu raidīs tikai
mājas kinozāles sistēmas priekšējie labās un kreisās puses skaļruņi, kā arī zemo frekvenču skaļrunis. Ja vēlaties
klausīties 5.1 kanāla audio signālu, tieši savienojiet DVD / satelītuztvērēja (t.i., 1. vai 2. Anynet ierīces) [DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)] kontaktligzdu ar pastiprinātāja vai mājas kinozāles sistēmas kontaktligzdu, nevis televizora
kontaktligzdu.
Pievienojiet tikai vienu mājas kinozāles sistēmu.
<Anynet+> ierīci iespējams pievienot, izmantojot HDMI 1.3 kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt <Anynet+>
funkcijas.
<Anynet+> darbojas, kad AV ierīce, kas atbalsta <Anynet+>, ir Standby vai On režīmā.
<Anynet+> kopumā atbalsta līdz 10 AV ierīcēm. Ielāgojiet, ka jūs varat pievienot līdz trim viena tipa ierīcēm.
Anynet+ iestatīšana
Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni <Instrumenti>. Jūs varat arī atvērt <Anynet+> izvēlni, atlasot <Instrumenti> →
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
3-5
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Ierīču saraksts
APRAKSTS
1. Nospiediet [TOOLS] pogu. Nospiediet pogu [
2. Nospiediet pogu
vai
], lai atlasītu <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
, lai atlasītu <Ierīču saraksts>, pēc tam nospiediet pogu [
].
- <Sarakstā ir norādītas ar televizoru savienotās <Anynet+> ierīces.
- Ja nevarat atrast vajadzīgo ierīci, nospiediet sarkano pogu, lai meklētu ierīces.
3. Nospiediet pogu
uz atlasīto ierīci.
vai
, lai atlasītu konkrētu ierīci, un tad nospiediet pogu [
]. Tas tiek pārslēgts
- <Tikai tad, kad <Anynet+ (HDMI-CEC)> ir On izvēlnē <Lietojumprogramma>, parādās izvēlne <Ierīču saraksts>.
Pārslēgšanās uz atlasītajām ierīcēm var ilgt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās laikā šo darbību nav
iespējams atcelt.
Ierīču meklēšanai vajadzīgais laiks ir atkarīgs no pievienoto ierīču skaita.
Kad ierīču meklēšana ir pabeigta, atrasto ierīču skaits netiek parādīts.
Lai arī televizors automātiski meklē ierīču sarakstu, kad televizors tiek ieslēgts ar barošanas
pogu, televizoram pieslēgtās ierīces netiek automātiski parādītas ierīču sarakstā. Lai meklētu
pieslēgto ierīci, nospiediet sarkano pogu.
Ja atlasījāt ārējās ievades režīmu, nospiežot pogu [SOURCE], jūs nevarat izmantot funkciju
<Anynet+>. Pārliecinieties, ka esat pārslēdzies uz <Anynet+> ierīci, izmantojot <Ierīču
saraksts>.
Uzstādīšana
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Lai izmantotu <Anynet+> funkciju, <Anynet+ (HDMI-CEC)> ir jāiestata uz On.
Ja funkcija <Anynet+ (HDMI-CEC) > ir atspējota, visas ar < Anynet+> saistītās darbības tiek
dezaktivētas.
•
<Automātiska izslēgšana>
Iestata <Anynet+> ierīci automātiski izslēgties, kad televizors ir izslēgts.
Lai varētu izmantot funkciju <Anynet+>, tālvadības pults aktīvajam avotam jābūt iestatītam
uz TV.
Ja iestatīsiet Automātiska izslēgšana uz Yes, pievienotās ārējās ierīces arī tiek izslēgtas, kad
televizors ir izslēgts. Ja ārējā ierīce vēl ieraksta datus, tā var izslēgties un var arī
neizslēgties.
Atbalsts
Izstrādājuma lietošana
3-5
3-5
Izstrādājuma lietošana
IZVĒLNE
Pašdiagnostika
APRAKSTS
•
•
•
<Attēla pārbaude>
Ja jums liekas, ka jums ir problēmas ar attēlu, veiciet attēla pārbaudi. Salīdziniet ekrānā redzamo
krāsu paraugu, lai pārbaudītu, vai problēma vēl joprojām ir aktuāla.
•
<Jā> : Ja pārbaudes paraugs neparādās vai tajā ir traucējumi, atlasiet <Jā>. Iespējams, ar
televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
•
<Nē> : Ja pārbaudes paraugs tiek attēlos pareizi, atlasiet <Nē>. Iespējams, ar ārējo ierīču
aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd,
skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.
<Skaņas pārbaude>
Ja jums liekas, ka jums ir problēmas ar skaņu, lūdzu, veiciet skaņas pārbaudi. Jūs varat pārbaudīt
skaņu, atskaņojot uz televizora iebūvēto melodiju.
•
<Jā> : Ja skaņas pārbaudes laikā varat dzirdēt skaņu tikai no viena skaļruņa, vai skaņa nav
dzirdama vispār, atlasiet <Jā>. Iespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu
palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
•
<Nē> : Ja dzirdat skaņu no abiem skaļruņiem, atlasiet <Nē>. Iespējams, ar ārējo ierīču
aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd,
skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.
•
Ja no televizora skaļruņiem nenāk nekāda skaņa, pirms veicat skaņas pārbaudi,
pārliecinieties, ka <Skaņa> izvēlnē <Atlasīt skaļruni> ir iestatīts uz <TV skaļrunis>.
•
Melodija būs dzirdama pārbaudes laikā arī tad, ja <Atlasīt skaļruni> ir iestatīts uz <Ārējais
skaļrunis> vai skaņa ir izslēgta, nospiežot pogu [MUTE] MUTE.
<Signāla informācija> (tikai digitāliem kanāliem)
Pretēji analogajiem kanāliem, kuros uztveres kvalitāte var būt dažāda, sākot ar ‘graudainu’ līdz
pilnīgi skaidrai, digitālajiem (HDTV) kanāliem ir vai nu perfekta uztveres kvalitāte, vai tie vispār
netiek uztverti. Tādēļ, atšķirībā no analogajiem kanāliem, jūs nevarat veikt digitālā kanāla
smalkregulēšanu. Tomēr, jūs varat pielāgot savu antenu, lai uzlabotu pieejamo digitālo kanālu
uztveri.
Ja signāla stipruma mērītājs norāda, ka signāls ir vājš, pielāgojiet savu antenu fiziski, lai
uzlabotu signāla stiprumu. Turpiniet pielāgot attēlu, līdz esat atradis labāko pozīciju ar
spēcīgāko signālu.
Izstrādājuma lietošana
3-5
IZVĒLNE
Programmatūras jaunināšana
APRAKSTS
•
<AR USB>
Ievietojiet televizorā USB dzini, kurā atrodas programmaparatūras jauninājums, kas lejupielādēts
no samsung.com. Ievietojiet televizorā USB dzini, kurā atrodas programmaparatūras jauninājums,
kas lejupielādēts no samsung.com. Pēc programmaparatūras jaunināšanas televizors automātiski
izslēgsies un ieslēgsies. Lūdzu, pārbaudiet programmatūras versiju pēc tam, kad atjaunināšana ir
pabeigta (jaunajai versijai būs lielāks numurs, nekā vecajai versijai)
Kad programmatūra ir jaunināta, veiktie video un audio iestatījumi tiks atiestatīti līdz noklusējuma
(rūpnīcas) iestatījumiem. Iesakām norakstīt veiktos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas jūs varētu
tos vienkārši atiestatīt.
•
<AR kanālu>
Izmantojiet, lai jauninātu programmatūru izmantojot apraides signālu.
•
<Gaidstāves rež. atjaunināš>
Lai turpinātu programmatūras atjaunināšanu ar ieslēgtu galveno strāvu, atlasiet Ieslēgts, nospiežot
pogu ▲ vai ▼. 45 minūtes pēc gaidstāves režīma ieslēgšanas automātiski tiek veikta manuāla
jaunināšana. Tā kā ierīces barošana tiek ieslēgta iekšēji, LED izstrādājuma ekrāns var būt
nedaudz izgaismots. Tas var turpināties ilgāk par stundu, kamēr tiks pabeigta programmatūras
jaunināšana.
•
<Alternatīva programmatūra>(Dublēšana)
Ja jums radušās problēmas ar jauno programmatūru un tā ietekmē televizora darbību, varat
nomainīt programmatūru ar tās iepriekšējo versiju.
•
Ja programmatūra tikai nomainīta, tiek attēlota šā brīža programmatūra.
•
Jūs varat nomainīt pašreizējo programmatūru ar alternatīvu programmatūru, atlasot
'Alternatīva programmatūra'.
HD savienošanas
rokasgrāmata
Šī izvēlne parāda savienojuma metodi, kas nodrošina optimālu HDTV kvalitāti. Skatiet šo informāciju,
kad pievienojat televizoram ārējas ierīces.
Sazinieties ar Samsung
Skatiet šo informāciju, ja jūsu televizors darbojās nepareizi vai ja vēlaties veikt programmatūras jaunināšanu. Jūs varat apskatīt zvanu centra, izstrādājuma un programmatūras failu lejupielādes metodes
informāciju.
3-5
Izstrādājuma lietošana
3-6
Ierīces draivera instalēšana
Kad instalējat ierīces draiveri, varat iestatīt ierīcei atbilstošu izšķirtspēju un frekvenci. Ierīces draiveris ir iekļauts
kompaktdiskā, kas tiek piegādāts kopā ar ierīci. Ja piegādātais draivera fails ir bojāts, lūdzu, apmeklējiet apkopes centru vai
Samsung Electronics tīmekļa vietni (http://www.samsung.com/) un lejupielādējiet to.
1. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz Windows Driver (Windows draiveris).
3. Modeļu sarakstā izvēlieties savas ierīces modeli.
4. Pabeidziet atlikušās instalācijas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
5. Pārbaudiet, vai vadības paneļa iestatījumos ir redzama vajadzīgā izšķirtspēja un ekrāna atsvaidzes intensitāte. Lai uzzinātu
vairāk, skatiet dokumentu par Windows operētājsistēmu.
Izstrādājuma lietošana
3-6
3-7
Standarta signāla režīmu tabula
LCD monitoriem atšķirībā no CDT monitoriem ir viena optimāla izšķirtspēja, kas nodrošina labāku vizuālo kvalitāti atkarībā
no ekrāna izmēra paneļa raksturīgo īpašību dēļ.
Tāpēc vizuālā kvalitāte ir pasliktināta, ja nav iestatīta optimālā izšķirtspēja atbilstoši paneļa izmēram. Ir ieteicams iestatīt
ierīces optimālo izšķirtspēju.
Ja signāls no datora ir viens no tālāk redzamajiem standarta signāla režīmiem, ekrāns tiek iestatīts automātiski. Taču, ja signāls
no datora nav viens no tālāk redzamajiem signālu režīmiem, var tikt parādīts tukšs ekrāns vai būt ieslēgts tikai barošanas
indikators. Tāpēc konfigurējiet to tā, kā parādīts tālāk tekstā un atbilstoši grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatai.
IZŠĶIRTSPĒJA
HORIZONTĀLĀ
FREKVENCE
(KHZ)
VERTIKĀLĀ
FREKVENCE
(HZ)
TAKTS
FREKVENCE
(MHZ)
POLARITĀTE (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Horizontālā frekvence
Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju ekrānā no galējās kreisās pozīcijas līdz galējai labajai pozīcijai, sauc par
horizontālo ciklu un horizontālā cikla apgriezto lielumu sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence ir izteikta kHz
vienībās.
Vertikālā frekvence
Panelim ir jāparāda viens un tas pats attēls ekrānā desmitiem reižu katru sekundi, lai cilvēki redzētu attēlu. Šo frekvenci sauc par
vertikālo frekvenci. Vertikālā frekvence ir izteikta Hz vienībās.
3-7
Izstrādājuma lietošana
4
Programmatūras instalēšana
4-1
Natural Color
Kas ir Natural Color ?
Šī programmatūra darbojas tikai ar Samsung ierīcēm un ļauj noregulēt ierīcē redzamās krāsas, kā arī saskaņo tās ar izdrukāto
attēlu krāsām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet programmatūras tiešsaistes palīdzību (F1).
Natural Color tiek nodrošināta tiešsaistē. Jūs varat to lejupielādēt un uzinstalēt no zemāk redzamās tīmekļa vietnes;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Programmatūras instalēšana
4-1
4-2
MultiScreen
Kas ir MultiScreen ?
MultiScreen ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
Programmatūras instalēšana
1. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
2. Izvēlieties MultiScreen iestatīšanas programmu.
Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais ekrāns, atrodiet un veiciet dubultklikšķi uz
MultiScreen iestatīšanas faila CD-ROM diskdzinī.
3. Kad atveras instalēšanas vednis, noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).
4. Pabeidziet atlikušās programmatūras instalēšanas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
•
Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
•
Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona MultiScreen var arī neparādīties.
•
Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
MultiScreen Instalācijas prasības
MultiScreen instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
Operētājsistēma
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Programmai MultiScreen ir ieteicama operētājsistēma Windows 2000 vai jaunāka tās versija.
Datora aparatūra
•
Vismaz 32 MB atmiņas
•
Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
Programmatūras noņemšana
Noklikšķiniet uz [Sākt], izvēlieties [Iestatījumi]/[Vadības panelis] un tad veiciet dubultklikšķi uz [Pievienot vai noņemt
programmas].
Programmu sarakstā izvēlieties MultiScreen un noklikšķiniet uz pogas [Pievienot/dzēst].
4-2
Programmatūras instalēšana
5
Traucējummeklēšana
5-1
Monitora pašdiagnoze
•
Ir iespējams pārbaudīt, vai produkts darbojas pareizi, izmantojot pašdiagnozes funkciju.
1. Izslēdziet ierīci un datoru.
2. Atvienojiet D-Sub kabeli no ierīces.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Ja ierīce darbojas pareizi, parādās paziņojums 'Check cable connection'.
Šādā gadījumā, ja atkal ir redzams tukšs ekrāns, pārliecinieties, vai nav problēmas ar datoru vai savienojumu.
Traucējummeklēšana
5-1
5-2
Pirms apkopes pieprasīšanas
Pirms apkopes pieprasīšanas pēc iegādes, lūdzu, pārbaudiet tālāk aprakstītos punktus. Ja problēma turpinās, lūdzu,
sazinieties ar tuvāko Samsung Electronics apkopes centru.
AR INSTALĒŠANU SAISTĪTAS PROBLĒMAS (PC REŽĪMS)
Mirgo monitora ekrāns.
Pārbaudiet, vai signāla vads, kas savieno datoru ar LCD displeju, ir droši
savienots.
(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
AR EKRĀNU SAISTĪTAS PROBLĒMAS
Ekrāns ir tukšs, un strāvas indikators ir izslēgts
Pārbaudiet, vai strāvas vads stingri pievienots un vai LCD displejs ir
ieslēgts.
(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
"Ziņojums "Pārbaudiet signāla kabeli. "
Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir cieši savienots ar PC vai video avotiem.
(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
"Ziņojums "Neoptimālais režīms".
Pārbaudiet videoadaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Salīdziniet šīs vērtības ar datiem grafikā Iepriekš noteikti laika režīmi.
Attēls pagriezts vertikāli.
Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši pievienots. Ja tā nav, vēlreiz cieši
pievienojiet to.
(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
Attēls ir neskaidrs Attēls ir miglains.
Palaidiet funkciju <Coarse> un <Fine> smalkregulēšanu.
Kad visi papildpiederumi (video paplašinājuma kabelis u.c.) ir noņemti,
ieslēdziet to vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci ieteiktajā diapazonā.
Attēls ir nestabils un vibrē.
Pārbaudiet, vai datora videokartei iestatītā izšķirtspēja un frekvence ietilpst
diapazonā, ko atbalsta monitora. Ja nē, atiestatiet tos, atsaucoties uz šo
<Informācija> monitora izvēlnē un Iepriekš noteikti laika režīmi
Attēlā redzami māņattēli.
Attēls ir pārāk gaišs vai tumšs.
Regulē Spilgtums un Kontrasts.
(Skatiet <Spilgtums>, <Kontrasts>)
Ekrāns ir melns un strāvas indikatora lampiņa
mirgo ik pēc 0,5 vai 1 sekundes
Ekrāns ir tukšs un mirgo.
Monitors izmanto savu strāvas pārvaldības sistēmu.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.
Ja pēc pogas [ MENU] nospiešanas ekrānā parādās ziņojums TEST
GOOD, pārbaudiet, vai pareizi savienots kabelis starp monitoru un datoru.
AR SKAŅU SAISTĪTAS PROBLĒMAS
Nav skaņas
Pārliecinieties, vai audio kabelis ir cieši savienots gan ar monitora audio
ieejas pieslēgvietu, gan ar skaņas kartes audio izejas pieslēgvietu.
(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
Pārbaudiet skaņas līmeni.
Skaņas līmenis ir pārāk zems.
Pārbaudiet skaņas līmeni.
Ja pēc tam, kad skaņas kontrole ir pagriezta līdz maksimālajai robežai,
skaņas līmenis joprojām ir pārāk zems, pārbaudiet skaņas kontroli datora
skaņas kartē vai programmatūrā.
5-2
Traucējummeklēšana
AR TĀLVADĪBAS PULTI SAISTĪTAS PROBLĒMAS
Nedarbojas tālvadības pults pogas.
Pārbaudiet bateriju polaritāti (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai ir pieslēgta strāva.
Pārbaudiet, vai strāvas vads ir droši pievienots.
Pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas speciāla fluoriscējoša vai neona lampa.
PIEZĪME PAR PRODUKTA IZSKATU
Ja tuvumā skatāties uz ekrāna ietvara malu, var
redzēt mazas daļiņas.
Traucējummeklēšana
Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.
5-2
5-3
Bieži uzdotie jautājumi
BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
Kā es varu izmainīt video signāla frekvenci?
LŪDZU, IZMĒĢINIET ŠĀDAS DARBĪBAS!
Ir jāmaina grafiskās kartes frekvence.
(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu izmainīt izšķirtspēju?
Windows XP : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties: Control Panel (Vadības
panelis) → Appearance and Themes (Izskats un dizaini) →Display (Displejs)→Settings (Iestatījumi).
Windows ME/2000 : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties: Control Panel (Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un dizaini) →Display
(Displejs)→Settings (Iestatījumi).
(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu lietot enerģijas taupīšanas funkciju?
Windows XP : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis → Izskats un
dizaini → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana, vai datora BIOS iestatījumos.
Windows ME/2000 : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis → Izskats
un dizaini → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana, vai datora BIOS
iestatījumos.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet datora Windows lietotāja rokasgrāmatu.
Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?
Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai
nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.
Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu.
Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē nokļūst ūdens.
Kādas ir digitālās apraides priekšrocības?
Digitālā TV apraide rada mazāk traucējumu un nodrošina skaidrāku attēlu
un skaņu nekā analogā televīzija. Šim pakalpojumam attīstoties, jūs varēsiet izmantot arī dažādus informācijas servisus, jo ar šādu apraidi bez
video un audiodatiem var pārsūtīt arī dažādus citu datu veidus.
Piemēram, skatoties sporta spēli, jūs varat apskatīt dažādus datus par
savu iecienīto spēlētāju vai varat skatīt noteiktas ainas visus vai atlasītos
skatus, kas ir tverti no dažādiem leņķiem. Jūs varat saņemt informāciju par
iepriekšējo stāstu vai drāmu, vai varat iegādāties produkciju no TV veikaliem, piemēram, šai brīdī TV redzamu ierīci.
Digitālā TV apraide jums ļauj viegli piekļūt dažādiem informācijas pakalpojumiem no mājām, veidojot aizvien vairāk uz informāciju orientētu vidi.
Kāda ir atšķirība starp HDTV un SDTV?
Pastāv dažādi digitālās TV veidi.
Visplašāk zināmie digitālās TV veidi ir HDTV un SDTV. Tos klasificē pēc
attēla kvalitātes un video specifikācijām.
•
HDTV (High Definition TV):Augsta attēla kvalitāte, TV ar ļoti skaidru
attēlu.
•
SDTV (Standard Definition TV):Vispārēja standarta digitālā TV.
SDTV attēla attiecība ir 4, kas ir tas pats, kas analogajai TV. SDTV attēla
attiecība ir 16:9, kas ir tāda pati kā kinoteātra ekrānam. Tā iespējams iegūt
daudz labāku attēla kvalitāti nekā SDTV. Tas ir tā, it kā kinoteātris būtu
jūsu mājās.
Digitālā TV apraide jūsu valstī ir orientēta uz HDTV. (Patlaban visiem Samsung Electronics digitāliem televizoriem attēla attiecība ir 16:9, platā izmēru attiecība.)
5-3
Traucējummeklēšana
BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
LŪDZU, IZMĒĢINIET ŠĀDAS DARBĪBAS!
Vai varu skatīties HD pārraides ar visām digitālajām televīzijām?
Jūs varat uztvert visas digitālās apraides neatkarīgi no tā, vai tās ir SD vai
HD, lietojot jebkuru digitālo TV. Tomēr jūs nevarat skatīties HD programmas, kuras ir augstākās kvalitātes digitālās TV programmas, lietojot SD
digitālo televizoru. Jo īpaši tādēļ, ka SD apraides attēla attiecība ir 4:3, HD
apraides attēla attiecība ir 16:9, kas ir līdzīga kinoteātra ekrānam. Tādēļ,
lai varētu pilnībā izbaudīt digitālās TV priekšrocības, iesakām iegādāties
HD digitālo TV.
(Patlaban visiem Samsung Electronics digitāliem televizoriem attēla attiecība ir 16:9, platā izmēru attiecība.)
Vai varu skatīties digitālās TV apraidi ar analogo
televizoru?
Vai varu lietot esošo antenu, lai uztvertu digitālo
apraidi?
Nē.
Analogais televizors nevar apstrādāt digitālos signālus. Tādēļ, lai skatītos
digitālo televīziju, nepieciešams digitālais televizors.
Tāpat kā pastāvošās analogās televīzijas, arī digitālā televīzija ir veidota
tā, lai digitālās apraides signāli būtu uztverami gan ar istabas, gan arī ar
ārējām antenām.
Ja vidē, kurā jūs atrodaties, signāla uztvere ir ļoti laba, jūs varat skatīties
digitālās pārraides ar savu istabas antenu. Ja nē, iesakām uzstādīt ārējo
antenu.
Traucējummeklēšana
5-3
6
Papildu informācija
6-1
Specifikācijas
MODEĻA NOSAUKUMS
LCD panelis
Ekrāna izmērs
Displeja laukums
Pikseļu izmērs
Sinhronizācija
Horizontālā frekvence
Vertikālā frekvence
Krāsa
Izšķirtspēja
Optimālā izšķirtspēja
Maksimālā
izšķirtspēja
Ievades signāls, pārtraukts
Maksimālais pikseļu taktētājs
Strāvas spriegums
Izmēri (platums x augstums x biezums)/svars
VESA Montāžas interfeiss
2033HD
20 collas (50 cm)
442,8 mm (horizontāli) x 249,2 mm (vertikāli)
0,2768 mm (horizontāli) x 0,2768 mm (vertikāli)
30~81 kHz
56~75 Hz
16,7M
1600x900 @ 60 Hz
1600x900 @ 60 Hz
RGB analogais, DVI (digitālā vizuālā saskarne)
0,7 Vp-p ± 5 %
Atsevišķa H/V veida sinhronizācija, kompozīts
TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)
136,750 MHz (analogais, digitālais)
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
487,8 x 323,8 x 70,5 mm (bez statīva)
487,8 x 373,7 x 177,0 mm (ar statīvu) / 5,0 kg
75 mm x 75 mm
B klase (informācijas izplatīšanas iekārta lietošanai mājās)
Šī ierīce ir reģistrēta atbilstoši EMI lietošanai mājās (B klase). To var lietot visās jomās. (B klases iekārtas izstaro mazāk
elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)
6-1
Papildu informācija
6-2
Enerģijas taupīšanas funkcija
Šī ierīce nodrošina enerģijas taupīšanas funkciju, kas automātiski izslēdz ekrānu, ja ierīci netiek lietota noteiktu laika periodu, lai
samazinātu strāvas patēriņu. Ja ierīce pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, barošanas indikators iedegas citā krāsā, lai
norādītu, ka ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā. Kad ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā, strāvas padeve netiek izslēgta un
jūs varat ieslēgt ekrānu atkal, nospiežot jebkuru taustiņu vai noklikšķinot ar peli. Taču enerģijas taupīšanas funkcija darbojas tikai
tad, ja ierīce ir pievienota datoram, kas nodrošina enerģijas taupīšanas funkciju.
NORMĀLA DARBĪBA
ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS
REŽĪMS
STRĀVAS PADEVE
IZSLĒGTA
(IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS POGA)
Barošanas indikators
On
Mirgo
Izslēgts
Enerģijas patēriņš
51 vati
Mazāk par 2 vatiem
Mazāk par 1 vatiem
ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS
FUNKCIJA
Ja nav strāvas padeves atslēgšanas pogas, enerģijas patēriņš ir "0" tikai tad, ja ir atvienots strāvas vads.
Šis izstrādājums atbilsts ENERGY STAR® specifikācijām.
Papildu informācija
6-2
6-3
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)
► Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
6-3
Papildu informācija
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
Papildu informācija
6-3
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29 -3232 ,02 -689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
6-3
Papildu informācija
6-4
Pareiza utilizācija
IZSTRĀDĀJUMA PAREIZA LIKVIDĒŠANA (ATTIECAS UZ NOLIETOTĀM ELEKTRISKĀM UN ELEKTRONISKĀM
IERĪCĒM)
(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums
norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas,
USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi
un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti
nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma
līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA BATERIJU PAREIZA UTILIZĀCIJA
(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas
sistēmām.)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma
bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja
uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur
dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem
lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot
bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.
Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās uzlādējamās baterijas nomaiņa nav jāveic
lietotājam. Lai iegūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma
sniedzēju.
Papildu informācija
6-4
6-4
Papildu informācija
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement