Samsung 2243WM, 2043WM User manual

SyncMaster 2043WM/2243WM

LCD Monitors

Lietotāja rokasgrāmata iedomājieties savas iespējas

Drošības instrukcijas

Svarīgi

Piezīme

Lūdzam izlasīt šīs drošības instrukcijas, jo tās palīdz novērst īpašuma bojājumus un izvairīties no traumām.

Brīdinājums/uzmanību

Ar šo simbolu apzīmēto norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai aprīkojuma bojājumus.

Apzīmējumi

Aizliegts

Neizjauciet

Nepieskarieties

Svarīgi izlasīt un iegaumēt

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas

Zemējums elektrošoka novēršanai

Strāva

Ja datoru neizmantosiet ilgāku laiku, iestatiet to DPM režīmā.

Ja lietojat ekrānsaudzētāju, iestatiet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Ikonas „Instrukcija par izvairīšanos no attēla fiksēšanās ekrānā” īsinājumikona

Neizmantojiet bojātu vai vaļīgu kontaktdakšu.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nevelciet kontaktdakšu aiz vada un nepieskarieties tai ar slapjām rokām.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktdakšu un kontaktligzdu.

• Nepareizs iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt aprīkojumu.

(Tikai 1. klases iekārta.)

1

Instalēšana

Drošības instrukcijas

Iespraudiet spraudkontaktu tā, lai tas nebūtu vaļīgs.

• Slikts savienojums var izraisīt aizdegšanos.

Centieties pārāk neliekt kontaktdakšu un tās vadu, kā arī nenovietojiet uz tiem smagus priekšmetus, kas varētu radīt bojājumus.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nepievienojiet kontaktligzdai pārāk daudz pagarinātāju vai kontaktdakšu.

• Tas var izraisīt aizdegšanos.

Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr lietojat monitoru.

• Atvienošanas laikā var rasties strāvas pārspriegums, kas var sabojāt monitoru.

Neizmantojiet strāvas vadu, ja savienotājs vai kontaktdakša ir noputējusi.

• Ja strāvas vada savienotājs vai kontaktdakša ir noputējusi, noslaukiet to ar sausu lupatiņu.

• Ja izmantojat strāvas vadu ar noputējušu kontaktdakšu vai savienotāju, var rasties elektrošoks vai izcelties ugunsgrēks.

Lai atvienotu aparātu no strāvas, spraudnis jāizvelk no strāvas ligzdas un ar to jāvar brīvi rīkoties.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Ja plānojat uzstādīt monitoru telpā, kurā ir liela putekļu koncentrācija, augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis vai tuvumā atrodas ķimikālijas, vai ja tas darbosies 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostās, vilcienu stacijās, utt.), noteikti sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitoru var būtiski sabojāt.

Novietojiet monitoru vietā, kur ir pēc iespējas mazāk mitruma un putekļu.

• Pretējā gadījumā monitorā var rasties elektrošoks vai aizdegšanās.

Nenometiet monitoru tā pārvietošanas laikā.

• Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Uzstādiet monitora pamatni uz statīva vai plaukta tā, lai pamatnes gals nesniegtos pāri statīva vai plaukta malai.

• Ierīces nomešana var sabojāt to vai radīt miesas bojājumus.

2

Drošības instrukcijas

Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas vai virsmas ar mazu laukumu.

• Novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas, jo pretējā gadījumā ierīce var krītot savainot blakus esošos, it īpaši bērnus.

Nenovietojiet ierīci uz grīdas.

• Kāds, it īpaši bērni, var paklupt pret to.

LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NE-

TURIET ŠĪ PRODUKTA TUVUMĀ SVECES VAI CITUS ATKLĀ-

TAS LIESMAS AVOTUS.

• Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.

Raugieties, lai vada tuvumā nebūtu sildierīču.

• Sakususi izolācija var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neuzstādiet ierīci slikti vēdināmās vietās, piemēram, grāmatplauktos, sienas skapjos un citās līdzīgās vietās.

• Ikviens iekšējās temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos.

Nolieciet monitoru uzmanīgi.

• Pretējā gadījumā monitoru var sabojāt.

Nenovietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju.

• Tas var sabojāt TFT-LCD virsmu.

Kronšteina montāžu uzticiet kvalificētam meistaram.

• Ja montāžu veic nekvalificētas personas, lietotāji var gūt savainojumus.

• Lietojiet tikai montāžas elementus, kas ir norādīti lietošanas rokasgrāmatā.

Veicot ierīces uzstādīšanu, atstājiet atstarpi no sienas (vairāk nekā 10 cm/4 collas), lai nodrošinātu ventilāciju.

• Nepietiekama ventilācija var izraisīt ierīces iekšējās temperatūras paaugstināšanos, kā rezultātā var saīsināties detaļu darbmūžs un pasliktināties ierīces veiktspēja.

Plastmasas iesaiņojumu (maisiņu) noglabājiet bērniem neaizsniedzamā vietā.

• Spēlējoties ar plastmasas iesaiņojumu (maisiņu), bērni var nosmakt.

3

Drošības instrukcijas

Ja jūsu monitora augstums ir pielāgojams, nolaižot to, nelieciet uz paliktņa nekādus priekšmetus vai ķermeņa daļas.

• Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Tīrīšana

Citi ieteikumi

Monitora korpusa un TFT-LCD virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma lupatiņu.

Nesmidziniet mazgāšanas līdzekli tieši uz monitora.

• Tas var radīt bojājumus, izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Ieteicamo mazgāšanas līdzekli uzklājiet ar mīksta auduma lupatiņu.

Ja savienotājs starp kontaktdakšu un ligzdu ir netīrs vai putekļains, rūpīgi to notīriet ar sausu lupatiņu.

• Netīrs savienotājs var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots no kontaktligzdas.

• Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Atvienojiet strāvas vadu no elektriskā tīkla, noslaukiet ierīci ar mīkstu, mitru lupatiņu.

• Neizmantojiet ķimikālijas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekli, gaisa atsvaidzinātāju, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus.

Nenoņemiet vāku (vai aizmugures paneli).

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

• Uzticiet ierīces apkopi kvalificētam apkalpojošam personālam.

Ja monitors nedarbojas kā parasti, it īpaši, ja no tā nāk neparastas skaņas vai smaka, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vai tehniskās apkopes centru.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Raugieties, lai ierīce neatrastos vietās, kur tā ir pakļauta eļļas, dūmu vai mitruma iedarbībai; neuzstādiet to automašīnā.

• Tas var izraisīt darbības traucējumus, elektrošoku vai aizdegšanos.

4

Drošības instrukcijas

• Īpaši nevēlami ir izmantot monitoru ūdens tuvumā vai ārpus telpām, kur tas ir pakļauts lietus vai sniega iedarbībai.

Ja monitors krīt un tā korpuss ir bojāts, izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar tehniskās apkopes centru.

• Monitors var nepareizi darboties, tādējādi izraisot elektrošoku vai aizdegšanos.

Vētras un negaisa laikā, vai arī, ja neizmantosiet ierīci ilgu laika posmu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nemēģiniet pārvietot monitoru, pavelkot aiz vada vai signāla kabeļa.

• Kabeļa bojājumi var radīt izolācijas bojājumu, izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nepārvietojiet monitoru pa labi vai pa kreisi, velkot to tikai aiz vada vai signāla kabeļa.

• Kabeļa bojājumi var radīt izolācijas bojājumu, izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neaizklājiet monitora ventilācijas atveres.

• Nepietiekama ventilācija var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos.

Nenovietojiet uz monitora traukus ar ūdeni, ķīmiskus izstrādājumus vai nelielus metāla priekšmetus.

• Tas var izraisīt darbības traucējumus, elektrošoku vai aizdegšanos.

• Ja monitorā iekļūst svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tehniskās apkopes centru.

Raugieties, lai ierīce neatrastos viegli uzliesmojošu ķīmisku aerosolu vai vielu tuvumā.

• Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

Nekādā gadījumā neievietojiet metāla priekšmetus monitora atverēs.

• Tas var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos vai radīt miesas bojājumus.

Neievietojiet metāla priekšmetus, piemēram, metāla irbuļus, vadus un instrumentus vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, papīru vai sērkociņus ventilācijas atverēs, austiņu vai AV pieslēgvietās u.c. atverēs.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos. Ja ierīcē iekļūst sve-

šķermeņi vai ūdens, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un sazinieties ar tehniskās apkopes centru.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

• Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

5

Drošības instrukcijas

Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci atbilstoši monitora modelim.

• Nepareizi noregulēta izšķirtspēja var pasliktināt attēla kvalitāti.

Izmantojot austiņas, nepārsniedziet komfortablas klausīšanās skaļuma līmeni.

• Pārāk augsts skaļuma līmenis var sabojāt dzirdi.

Ilgstoša skatīšanās monitorā no neliela attāluma nelabvēlīgi ietekmē redzi.

Lai nepārpūlētu acis, pēc katras stundas monitora izmantošanas, piecas minūtes atpūtieties.

Neuzstādiet ierīci uz nestabilas, nelīdzenas vai vibrējošas virsmas.

• Ierīces nomešana var sabojāt to vai radīt miesas bojājumus. Ierīces izmantošana tuvu vibrācijām var saīsināt tās kalpošanas laiku vai izraisīt aizdegšanos.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Pirms monitora pārvietošanas, pārliecinieties, vai visi kabeļi, tai skaitā antenas kabelis un kabeļi, kas pievienoti citām ierīcēm, ir atvienoti.

• Kabeļu neatvienošana var sabojāt ierīci un izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, jo ieķeroties un karājoties tajā, bērni to var sabojāt.

• Ierīcei krītot, tā var radīt traumas vai pat izraisīt nāvi.

Ja ierīci ilgstoši neizmantosiet, atvienojiet to no elektriskā tīkla.

• Pretējā gadījumā uzkrājušies netīrumi vai sadalījusies izolācija var izraisīt siltuma izdalīšanos, kas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nenovietojiet uz ierīces bērnu iemīļotas rotaļlietas vai ko citu uzmanību piesaistošu.

• Bērni var mēģināt uzrāpties uz ierīces, lai dabūtu iekāroto lietu. Krītot ierīce var radīt miesas bojājumus vai pat izraisīt nāvi.

Paceļot vai pārvietojot monitoru, neceliet to otrādi, turot tikai statīvu.

• Tādā veidā monitors var nokrist, radot bojājumus vai traumas.

Ērtas pozas, izmantojot monitoru

6

Drošības instrukcijas

Izmantojot monitoru, mēģiniet sēdēt ērtā pozā.

• Turiet taisnu muguru.

• Attālumam no acīm līdz monitora ekrānam jābūt aptuveni no 45 līdz 50 cm. Skatieties ekrānā nedaudz no augšas un novietojiet monitoru tieši sev pretī.

• Salieciet monitoru uz augšu pa 10 līdz 20 grādiem. Noregulējiet monitora augstumu, lai tas atrastos nedaudz zem jūsu acu līmeņa.

• Noregulējiet monitora leņķi, lai uz tā ekrāna neatspīdētu gaisma. Mēģiniet turēt rokas perpendikulāri padusēm.

• Turiet rokas vienā līmenī ar plaukstām.

• Elkoņa leņķim jābūt perpendikulāram.

• Turiet ceļus leņķī, kas lielāks par 90 grādiem. Neatraujiet pēdas no grīdas. Rokām jāatrodas zemāk par sirdi.

7

Ievads

Iepakojuma saturs

Piezīme

Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļauti arī tālāk uzskaitītie priekšmeti.

Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Izpakošana

1. veids

Monitors un vienkāršais statīvs

Piezīme

MagicRotation programma nevar darboties, jo vienkāršais statīvs neatbalsta pagriešanas funkciju.

2. veids

Monitors un statīvs ar regulējamu augstumu

(HAS)

Rokasgrāmatas

Uzstādīšanas pamācība Garantijas karte

(Nav pieejams visos reģionos.)

8

Lietošanas pamācība

Ievads

Kabeļi

D-Sub kabelis

Audio kabelis

Jūsu monitors

Sākotnējie iestatījumi

Strāvas vads DVI kabelis (opcija)

Atlasiet valodu, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto taustiņu.

Pēc 40 sekundēm redzamais saturs pazudīs.

Izslēdziet un ieslēdziet barošanas pogu. Tas atkal būs redzams.

To var parādīt ne vairāk kā (3) reizes. Noregulējiet datora izšķirtspēju, pirms ir sasniegts maksimālais reižu skaits.

Piezīme

Ekrānā redzamā izšķirtspēja ir šīs ierīces optimālā izšķirtspēja.

Pielāgojiet sava datora izšķirtspēju tā, lai tā sakristu ar šīs ierīces optimālo izšķirtspēju.

9

Priekšpuse

Ievads

MENU poga [IZVĒLNE/ ]

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Customized Key[ ]

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Cus-

tomized Key.

Volume poga [ ]

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu skaļumu.

Regulēšanas pogas [ ]

Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu izvēlnes elementus.

Ievadīšanas taustiņš [ ] / SOURCE poga

Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.

Nospiediet pogu ' /AVOTS', pēc tam atlasiet video signālu, ja OSD ir izslēgts.

(Ja piespiež pogu /AVOTS, lai mainītu ievada režīmu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās paziņojums, kas informē par pašreizējo režīmu - analogo vai digitālo ievada signālu.)

Piezīme

Ja esat atlasījis digitālo režīmu, monitors ir jāpievieno pie videokartes DVI porta, izmantojot DVI kabeli.

10

Ievads

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

AUTO poga

Lietojiet šo pogu, lai izmantotu funkciju automātiska pielāgošana.

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

Strāvas padeves poga [ ]

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu monitoru.

Strāvas padeves indikators

Parasti ekspluatācijas laikā tas ir zils, bet, monitoram saglabājot iestatījumus, tas vienreiz iemirgojas.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām, skatiet enerģijas taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZ-

SLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā.

[ ]Austiņu skaņas izejas terminālis

Skaļrunis

Pieslēdzot monitoram datora skaņas karti, dzirdēsiet skaņu.

Aizmugure

Piezīme

Monitora aizmugures konfigurācija var atšķirties, atkarībā no produkta.

Vienkāršais statīvs Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

POWER pieslēgvieta

Savienojiet monitora strāvas vadu ar POWER pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

AUDIO IN

Savienojiet monitora audio kabeli ar audio pieslēgvietu datora aizmugurē.

11

Ievads

DVI IN pieslēgvieta

Pievienojiet DVI kabeli DVI IN pieslēgvietai monitora aizmugurē.

RGB IN pieslēgvieta

Pievienojiet D-sub kabeli 15 tapu RGB IN pieslēgvietai monitora aizmugurē.

Kensington Lock

"Kensington lock" ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā. (Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.) Lai uzzinātu vairāk par nostiprināšanas ierīces lietošanu, sazinieties ar pārdevēju.

Piezīme

Lai uzzinātu vairāk par kabeļu savienošanu, skatiet Savienošanas kabeļi.

Kabeļu stiprinājuma gredzens

• Izmantojot stiprinājuma gredzenu, sastipriniet kabeļus, kā parādīts attēlā.

12

Savienojumi

Savienošanas kabeļi

SyncMaster 2043WM

Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.

Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.

D-sub (Analogā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet signāla kabeli ar 15 tapu D-sub pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[RGB IN]

DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[DVI IN]

Pievienošana Macintosh datoram.

• Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot D-sub savienotājkabeli.

Piezīme

Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.

13

Statīva izmantošana

Monitora salikšana

Savienojumi

Vienkāršais statīvs

Monitors un pamatne

Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

A. Statīva aizturis

Pamatnes pievienošana

Šis monitors pieņem 75,0 mm x 75,0 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.

14

Savienojumi

Vienkāršais statīvs Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

A. Monitors

B. Montāžas saskarnes plātne (pārdod atsevišķi)

1.

Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.

2.

Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3.

Izskrūvējiet divas skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.

4.

Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam kronšteinam vai cita veida pamatnei.

• Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

• Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

• Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

• Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

• Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.

• Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

Savienošanas kabeļi

SyncMaster 2243WM

15

Savienojumi

Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.

Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.

D-sub (Analogā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet signāla kabeli ar 15 tapu D-sub pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[RGB IN]

DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[DVI IN]

Pievienošana Macintosh datoram.

• Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot D-sub savienotājkabeli.

Piezīme

Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.

Statīva izmantošana

Monitora salikšana

Vienkāršais statīvs

Monitors un pamatne

Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

16

Savienojumi

Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

A. Statīva aizturis

Pamatnes pievienošana

Šis monitors pieņem 100,0 mm x 100,0 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.

Vienkāršais statīvs Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

A. Monitors

B. Montāžas saskarnes plātne (pārdod atsevišķi)

1.

Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.

2.

Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3.

Izskrūvējiet divas skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.

4.

Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam kronšteinam vai cita veida pamatnei.

• Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

• Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

17

Savienojumi

• Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

• Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

• Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.

• Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

18

Programmatūras izmantošana

Monitora draiveris

Piezīme

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet CD-ROM, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera instalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Atkarībā no tā, kādu operētājsistēmu izmantojat, rīkojieties saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet programmatūras datni no šeit redzamās

Interneta tīmekļa vietnes.

Interneta tīmekļa vietne:

http://www.samsung.com/ (Vispasaules)

Monitora draivera instalēšana (automātiski)

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Windows".

3.

Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

4.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi) (Microsoft

®

Windows

®

XP/2000 operētājsistēma).

19

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

http://www.samsung.com/

Monitora draivera instalēšana (manuāli)

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operētājsistēma

1.

Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz (Start (Sākt)) un "Control Panel" (Vadības panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).

3.

Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).

4.

Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…" (Papildu iestatījumi...).

5.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

20

Programmatūras izmantošana

Ja parādās uzraksts "Windows needs…" (Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

6.

Cilnē "Driver" (Draiveris) noklikšķiniet uz ikonas "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...).

7.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software" (Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta).

8.

Noklikšķiniet uz "Have Disk…" (Meklēt diskā…) un atlasiet mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas datne, un noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

21

Programmatūras izmantošana

9.

Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet

"Next" (Tālāk).

10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt) → "Close" (Aizvērt) → "OK" (Labi)

→ "OK" (Labi).

22

Programmatūras izmantošana

Microsoft

®

Windows

®

XP operētājsistēma

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) → "Control Panel" (Vadības panelis) un tad noklikšķiniet uz

"Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) ikonas.

3.

Noklikšķiniet uz "Display" (Displejs) ikonas un izvēlieties cilni "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz "Advanced..." (Papildu...).

4.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un atlasiet cilni

"Driver" (Draiveris).

5.

Noklikšķiniet uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...) un atlasiet "Install from a list or..." (Instalēt no saraksta vai..), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

23

Programmatūras izmantošana

6.

Atlasiet "Don't search ,I will..." (Nemeklēt, es...), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz

"Have disk" (Meklēt diskā).

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

8.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

24

Programmatūras izmantošana http://www.samsung.com/

9.

Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), veiciet šādas darbības.

1.

Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

2.

Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).

3.

Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), un tad uz "OK" (Labi).

Kā instalēt

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties "Monitor" (Monitors).

1. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

2. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un turpiniet veikt tālāk minētās darbības.

5.

Noklikšķiniet uz "Driver" (Draiveris), tad uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

6.

Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).

25

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

9.

Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk), tad noklikšķiniet uz pogas "Next"(Tālāk).

10. Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Ja parādās logs "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), noklikšķiniet uz pogas

"Yes" (Jā). Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties cilni "Monitor" (Monitors).

5.

Laukumā "Monitor Type" (Monitora veids) noklikšķiniet uz pogu "Change" (Mainīt).

6.

Izvēlieties "Specify the location of the driver" (Noteikt draivera atrašanās vietu).

7.

Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location" (Parādīt visus draiverus, kas atrodas šajā vietā), pēc tam noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk" (Meklēt diskā).

9.

Norādiet A:\(D:\driver), pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Atlasiet "Show all devices" (Parādīt visas ierīces) un izvēlieties monitoru, kas atbilst pie jūsu datora pievienotajam monitoram, pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

11. Klikšķiniet uz pogām "Close" (Aizvērt) un "OK" (Labi), līdz dialoglodziņš "Display Properties" (Displeja rekvizīti) tiek aizvērts.

Microsoft

®

Windows

®

NT operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Settings" (Iestatījumi), "Control Panel" (Vadības panelis), un tad veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Display" (Displejs).

2.

Logā "Display Registration Information" (Displeja reģistrācijas informācija), noklikšķiniet uz cilnes "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz "All Display Modes" (Visi displeja režīmi).

3.

Izvēlieties režīmu, ko vēlaties lietot ("Resolution" (Izšķirtspēju), "Number of colors" (Krāsu skaitu) un "Vertical frequency" (Vertikālo frekvenci)), un tad noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

4.

Ja pēc "Test" (Pārbaudīt) noklikšķināšanas ekrāns darbojas pareizi, noklikšķiniet uz pogas "Apply" (Lietot). Ja ekrāna režīms nav normāls, iestatiet citu režīmu (ar mazāku izšķirtspēju, krāsu skaitu vai frekvenci).

Piezīme

Ja cilnē "All Display Modes" (Visi displeja režīmi) nav izvēlnes "Mode" (Režīms), tad izšķirtspēju un

"vertical frequency" (vertikālo frekvenci) iestatiet, izmantojot "Preset Timing Modes" (Iepriekš iestatītos laika režīmus), kas aprakstīti lietošanas pamācībā.

Linux operētājsistēma

26

Programmatūras izmantošana

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1.

Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes palaišanas.

2.

Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3.

Iestatiet sava datora peli.

4.

Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5.

Iestatiet sava datora tastatūru.

6.

Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7.

Vispirms iestatiet monitoram horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

8.

Iestatiet "vertical frequency" (vertikālo frekvenci) savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

9.

Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.

10. Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-Window.

Natural Color

Natural Color Programmatūras programma

Viena no problēmām, ar kurām saskaras datoru lietotāji, ir ar printeri izdrukātu vai ar skeneri vai digitālo fotoaparātu skenētu attēlu krāsu neatbilstība monitorā redzamo attēlu krāsām. Natural Color

S/W programma ir labākais šādas problēmas risinājums. Tā ir krāsu administrēšanas sistēma, ko izstrādājis uzņēmums Samsung Electronics, sadarbībā ar Korejas Elektronikas un telekomunikāciju izpētes institūtu (ETRI). Šī sistēma ir pieejama tikai Samsung monitoros, un tā monitorā nodrošina tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem. Lai iegūtu plašāku informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help F1.

27

Programmatūras izmantošana

Kā instalēt Natural Color programmatūru

Ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Pēc tam parādīsies programmas Natural Color sākumekrāns. Lai instalētu Natural Color programmatūru, sākumekrānā noklikšķiniet uz Natural Color.

Lai manuāli instalētu programmu, CD-ROM diskdzinī ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku, noklikšķiniet uz Windows pogas[ "Start" (Sākt)] un atlasiet ["Run..." (Palaist...)]. Ievadiet "D:\color\NCProSetup.exe" un nospiediet taustiņu ["Enter" (Ievadīt)]. (Ja dzinis, kurā ievietots kompaktdisks, nav "D:\", norādiet pareizo dzini.)

Kā izdzēst Natural Color programmatūru

Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)". Sarakstā atlasiet Natural

Color un noklikšķiniet uz pogas "Add/Delete" (Pievienot/Dzēst).

MagicTune™

Instalēšana

1.

Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz MagicTune™ instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēšanu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MagicTune izpildāmo failu.

3.

Izvēlieties valodu, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.

Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

5.

Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

6.

Izvēlieties mapi, kurā instalēt MagicTune™ programmu.

7.

Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

8.

Ekrānā parādīsies logs "Installation Status" (Instalēšanas statuss).

9.

Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

10. Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MagicTune™ izpildikona. Lai uzsāktu darbu programmā, veiciet dubultklikšķi uz ikonas.

MagicTune™ izpildikona var neparādīties, atkarībā no jūsu datorsistēmas vai monitora specifikācijas. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu F5.

28

Programmatūras izmantošana

Instalēšanas problēmas

MagicTune™ instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide.

Sistēmas prasības

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

MagicTune™ ieteicams izmantot Windows

®

2000 vai jaunākai versijai.

Datora aparatūra

• vismaz 32 MB atmiņa

• Cietā diska ietilpība vismaz 60 MB

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni.

Atinstalēšana

MagicTune™ programmu var atinstalēt tikai, izmantojot opciju "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) Windows

®

Vadības panelī.

Lai atinstalētu MagicTune™, veiciet šādas darbības.

1.

Ejiet uz ["Task Tray" (Uzdevumu joslu)] → ["Start" (Sākt)] → ["Settings" (Iestatījumi)] un izvēlnē atlasiet ["Control Panel" (Vadības paneli)]. Ja strādājat ar Windows

®

XP, ejiet uz ["Control

Panel" (Vadības paneli)] izvēlnē ["Start" (Sākt)].

2.

Izvēlnē "Control Panel" (Vadības panelis) noklikšķiniet uz ikonas "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana).

3.

Logā "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) ritiniet sarakstu lejup, lai atrastu "MagicTune™." Noklikšķiniet uz tā, lai to iezīmētu.

4.

Lai atinstalētu programmu, noklikšķiniet uz pogas "Change/Remove" (Mainīt/noņemt).

5.

Lai palaistu atinstalēšanas procesu, noklikšķiniet uz "Yes" (Jā).

6.

Pagaidiet, līdz parādās dialoglodziņš "Uninstall Complete" (Atinstalēšana pabeigta).

Piezīme

MagicTune™ tīmekļa vietnē jūs atradīsiet tehniskā atbalsta norādes par MagicTune™, atbildes uz bieži uzdodamajiem jautājumiem (FAQ) un programmatūras atjauninājumus.

29

Programmatūras izmantošana

MagicRotation

Instalēšana

1.

Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz MagicRotation instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēšanu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MagicTune izpildāmo failu.

3.

Izvēlieties valodu, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.

Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

5.

Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

6.

Izvēlieties mapi, kurā instalēt MagicRotation programmu.

7.

Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

8.

Ekrānā parādīsies logs "Setup Status" (Iestatīšanas statuss).

9.

Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

Pārstartējiet datoru, lai MagicRotation programma strādātu pienācīgi.

10. Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MagicRotation izpildikona.

Instalēšanas problēmas

MagicRotation instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide.

Ierobežojumi

1.

Lai MagicRotation darbotos pienācīgi, pareizi jāielādē displeja draiveris.

30

Programmatūras izmantošana

Instalētajam displeja draiverim jābūt jaunākajam no pārdevēja piegādātajiem.

2.

Ja dažās lietojumprogrammās, piemēram, Windows Media Player, Real Player un tml., filmas 90,

180 un 270 orientācijā netiek pienācīgi atskaņotas, rīkojieties šādi:

• aizveriet lietojumprogrammu;

• izvēlieties orientāciju (90, 180, 270), ar kuru vēlaties izmantot lietojumprogrammu;

• Iedarbiniet atkal lietojumprogrammu.

Vairumā gadījumu, izpildot šīs darbības, problēmas iespējams novērst.

3.

Lietojumprogrammas, kas izmanto OpenGL un DirectDraw (3D režīmu), nedarbosies, ja izvēlēsies kādu no orientācijas režīmiem (90, 180, 270), piem., 3D spēles

4.

Lietojumprogrammas, kas veidotas uz DOS platformas, nedarbosies pilna ekrāna režīmā, ja izvēlēsies kādu no orientācijas režīmiem (90, 180, 270).

5.

Duālo režīmu neuzturēs Windows

®

‚ 98, ME, NT 4.0 vidēs.

6.

MagicRotation nenodrošina 24 bitu atbalstu uz pikseli (bitu dziļums/krāsu kvalitāte).

7.

Ja esat nodomājis mainīt grafisko karti, ieteicams pirms tam atinstalēt MagicRotation programmatūru.

Sistēmas prasības

OS

• Windows 98 SE

• Windows ME

• Windows NT 4.0

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

Datora aparatūra

• vismaz 128 MB atmiņa (ieteicams)

• Cietā diska ietilpība vismaz 25 MB

Servisa pakotnes

• Ieteicams, lai sistēmā būtu uzstādīta jaunākā servisa pakotne (Service Pack).

• Strādājot ar Windows

®

‚ NT 4.0, ieteicams uzstādīt Internet Explorer 5.0 vai augstāku versiju ar

Aktīvās darbvirsmas komponenti.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MagicRotation tīmekļa vietni.

31

Programmatūras izmantošana

Windows

®

ir reģistrēta Microsoft Corporation,Inc. tirdzniecības zīme.

Atinstalēšana

MagicRotation programmu var atinstalēt tikai, izmantojot opciju "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) Windows

®

Vadības panelī.

Lai atinstalētu MagicRotation, veiciet šādas darbības.

1.

Ejiet uz ["Task Tray" (Uzdevumu joslu)] → ["Start" (Sākt)] → ["Settings" (Iestatījumi)] un izvēlnē atlasiet ["Control Panel" (Vadības paneli)]. Ja strādājat ar Windows

®

XP, ejiet uz ["Control

Panel" (Vadības paneli)] izvēlnē ["Start" (Sākt)].

2.

Izvēlnē "Control Panel" (Vadības panelis) noklikšķiniet uz ikonas "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana).

3.

Logā "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) ritiniet sarakstu lejup, lai atrastu "MagicRotation." Noklikšķiniet uz tā, lai to iezīmētu.

4.

Lai atinstalētu programmu, noklikšķiniet uz pogas "Change/Remove" (Mainīt/noņemt).

5.

Lai palaistu atinstalēšanas procesu, noklikšķiniet uz "Yes" (Jā).

6.

Pagaidiet, līdz parādās dialoglodziņš "Uninstall Complete" (Atinstalēšana pabeigta).

7.

Pēc atinstalēšanas, lai pabeigtu šo procesu, restartējiet sistēmu.

Piezīme

MagicRotation tīmekļa vietnē jūs atradīsiet tehniskā atbalsta norādes par MagicRotation, atbildes uz bieži uzdodamajiem jautājumiem (FAQ) un programmatūras atjauninājumus.

Windows

®

ir reģistrēta Microsoft Corporation,Inc tirdzniecības zīme.

32

Monitora pielāgošana

Tiešās funkcijas

AUTO

Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', parādās auto adjustment ekrāns, kā tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā.

Auto adjustment ļauj uzsākt ienākošā Analog signāla pašregulāciju. Automātiski tiek pielāgotas

Fine, Coarse un Position vērtības.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

Lai automātiskā pielāgošana darbotos precīzāk, izpildiet funkciju AUTO, kad ir ieslēgts AUTO PAT-

TERN.

Ja auto adjustment nedarbojas pareizi, vēlreiz nospiediet pogu AUTO, lai precīzāk pielāgotu attēlu.

Ja vadības panelī nomaināt izšķirtspēju, automātiski tiks palaista auto funkcija.

OSD bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot pogu AUTO pēc OSD bloķēšanas

33

Monitora pielāgošana

Nospiežot pogu MENU pēc OSD bloķēšanas

Šī funkcija bloķē OSD, lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu to mainīt citiem.

Bloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU taustiņu.

Atbloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU pogu.

34

Monitora pielāgošana

Piezīme

Izmantojot tiešo taustiņu, varat regulēt spilgtumu un kontrastu, kā arī regulēt Customized Key

( ), pat ja ir aktivizēta OSD regulēšanas bloķēšanas funkcija.

Customized key

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Lai skatītu darba ekrānu, kas būs redzams pēc pogas ] nospiešanas, kad pielāgotajam taustiņam būs konfigurēta kāda funkcija, noklikšķiniet uz attiecīgās funkcijas nosaukuma.

( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect)

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Customized Key.

35

Volume

Monitora pielāgošana

SOURCE

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu skaļumu.

Izvēlas video signālu, ja OSD ir izslēgts.

OSD funkcija

Picture Brightness Contrast MagicBright

36

Monitora pielāgošana

Color

Image

OSD

Setup

Information

MagicColor Color Tone Color Control

Color Effect Gamma

Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position

Language H-Position V-Position Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Off Timer Auto Source Image Size

Picture

Brightness

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt spilgtumu, atbilstoši savām vēlmēm.

Contrast

MENU → → → , → MENU

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

37

Monitora pielāgošana

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt kontrastu, atbilstoši savām vēlmēm.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → → , → → , → MENU

MagicBright

Lai pārskatītu pieejamos priekškonfigurētos režīmus, nospiediet pogu.

MagicBright ir jauna funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi.

Pašlaik ir pieejami septiņi atšķirīgi režīmi: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie un Dynamic

38

Monitora pielāgošana

Contrast. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība. Nospiežot Custom-

ized Key vadības pogu, jūs varat izvēlēties vienu no septiņiem iestatījumiem.

Custom

Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm.

Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

Text

Dokumentācijai un darbiem, kuri satur daudz teksta.

Internet

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram tekstu un grafiku.

Game

Kustīgu attēlu, piemēram, spēļu skatīšanai.

Sport

Kustīgu attēlu, piemēram, sporta spēļu skatīšanai.

Movie

Kustīgu attēlu, piemēram, DVD vai video kompaktdisku satura skatīšanai.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu

kontrastu.

MENU → → , → → , → MENU

Color

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

39

MagicColor

Monitora pielāgošana

MagicColor ir jauna tehnoloģija, ko Samsung speciāli izstrādājis, lai uzlabotu digitālo attēlu kvalitāti

un nodrošinātu skaidrāku un dabiskāku krāsu atveidi, neietekmējot attēla kvalitāti.

Off – atgriežas sākotnējā režīmā.

Demo – pirms MagicColor piemērošanas, ekrāns parādās labajā pusē, un pēc MagicColor pie-

mērošanas, ekrāns parādās kreisajā pusē.

Full – parāda ne tikai spilgtu dabisko krāsu, bet arī reālistiskāk un skaidrāk atveido dabisko ādas

krāsu.

Intelligent – parāda spilgtu un skaidru dabisko krāsu.

MENU → , → → → , → MENU

40

Color Tone

Monitora pielāgošana

Krāsas toni iespējams mainīt, un iespējams atlasīt vienu no četriem režīmiem.

Cool – Padara balto zilganu.

Normal – Saglabā balto baltu.

Warm – Padara balto sarkanīgu.

Custom – Atlasiet đo režīmu, ja vēlaties izveidot sev tīkamu attēlu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

41

Color Control

Monitora pielāgošana

Atsevišķi pielāgo Red, Green, Blue krāsu balansu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Color Effect

Kopējo noskaņu varat mainīt, izmainot ekrāna krāsas.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

42

Monitora pielāgošana

Gamma

Off

Grayscale

Green

Aqua

Sepia

Off – ekrānam lieto ahromatisku krāsu, lai varētu noregulēt ekrāna efektus.

Grayscale – Tiek parādītas noklusējuma melnbaltās krāsas.

Green – melnbaltam ekrānam piešķir zaļās krāsas efektu.

Aqua – melnbaltam ekrānam piešķir akvamarīna krāsas efektu.

Sepia – melnbaltam ekrānam piešķir sēpijas krāsas efektu.

MENU → , → → , → → , → MENU

Gamma – ar gammas labojumiem spilgtas krāsas var pārveidot par vidēji spilgtām.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , → → , → → , → MENU

43

Image

Coarse

Monitora pielāgošana

Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras.

Coarse pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "hor-

izontal control" izvēlni.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → → , → MENU

44

Fine

Monitora pielāgošana

Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās strīpas.

Ja troksnis saglabājas arī pēc Fine pielāgošanas, atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrums).

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

Sharpness

45

Monitora pielāgošana

Maina attēla dzidrumu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

H-Position

Maina visa monitora displeja horizontālo stāvokli.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

46

V-Position

Monitora pielāgošana

OSD

Language

Maina visa monitora displeja vertikālo stāvokli.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

Varat izvēlēties vienu no deviņām valodām.

47

Monitora pielāgošana

Piezīme

Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

MENU → , → → → , → MENU

H-Position

Varat mainīt horizontālo stāvokli, kur OSD izvēlne parādās monitora displejā.

MENU → , → → , → → , → MENU

48

V-Position

Monitora pielāgošana

Varat mainīt vertikālo stāvokli, kur OSD izvēlne parādās monitora displejā.

MENU → , → → , → → , → MENU

Transparency

OSD fona caurspīdīguma maiņa.

Off

On

MENU → , → → , → → , → MENU

49

Display Time

Monitora pielāgošana

Setup

Reset

Ja kādu laiku netiks veikti nekādi pielāgojumi, izvēlne automātiski izslēgsies.

Varat iestatīt, cik ilgi izvēlne paliks ieslēgta.

5 sec

10 sec

20 sec

200 sec

MENU → , → → , → → , → MENU

50

Monitora pielāgošana

Izmantojiet, lai atiestatītu izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

No

Yes

MENU → , → → , → → MENU

Customized Key

Varat norādīt funkciju, kas tiks aktivizēta, kad nospiedīsiet pogu Customized Key ( ).

MENU → , → → , → → , →MENU

Off Timer

51

Monitora pielāgošana

Monitors automātiski izslēgsies norādītajā laikā.

Off

On

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Auto Source

Lai monitors automātiski atlasītu signāla avotu, atlasiet Auto Source.

Auto

Manual

MENU → , → → → , → MENU

52

Image Size

Monitora pielāgošana

Varat mainīt monitorā redzamā ekrāna izmēru.

Auto

Wide

Auto – tiek izmantoti ieejas signāla ekrāna izmēru attiecības iestatījumi.

Wide – neatkarīgi no ievades signālu ekrāna izmēru attiecības tiek rādīts pilnekrāna režīms.

Piezīme

• Neatbalsta signālus, kas nav pieejami standarta režīma tabulā.

• Ja jūsu datoram ir iestatīts platais ekrāns, kas ir monitora optimālā izšķirtspēja, šo funkciju neizpilda.

MENU → , → → , → → , → MENU

53

Information

Monitora pielāgošana

OSD ekrānā parāda video avotu un displeja režīmu.

MENU → , →MENU

54

Traucējummeklēšana

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

Piezīme

Jūsu monitors ir aprīkots ar pašpārbaudes funkciju, kas ļauj pārbaudīt, vai monitors darbojas pareizi.

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

1.

Izslēdziet gan savu datoru, gan monitoru.

2.

Atvienojiet video kabeli no datora aizmugurējās daļas.

3.

Ieslēdziet monitoru.

Ja monitors darbojas pareizi, redzēsiet lodziņu, kas tālāk attēlots ilustrācijā.

Šis paziņojums parādās arī normālas darbības laikā, ja atvieno vai sabojā video kabeli.

4.

Izslēdziet monitoru un vēlreiz pievienojiet video kabeli, pēc tam ieslēdziet gan datoru, gan monitoru.

Ja monitora ekrāns pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas paliek tukšs, pārbaudiet video kontrolleri un datorsistēmu; jūsu monitors darbojas pareizi.

Brīdinājuma ziņojumi

Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas izdziest, kaut arī strāvas padeves indikatora LED signāls vēl arvien deg. Ziņojums var norādīt, ka monitors ir ārpus skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt signāla kabeli.

Vide

Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.

Ja monitora tuvumā atrodas kāds zemfrekvences skaļrunis, atvienojiet to no strāvas avota un novietojiet citā telpā.

Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram, radio, fēnus, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3 pēdu (viena metra) attālumā no monitora.

Noderīgi padomi

Monitors atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja ir radusies problēma datorā vai videokartē, monitors var izdzist, krāsas var kļūt blāvas, var rasties troksnis, video režīms var nebūt atbalstīts, utt.

55

Traucējummeklēšana

Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni un tad sazinieties ar Tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Monitora darbības apstākļu noteikšana

Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode"

1680 x 1050 60 Hz, atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.

Ja uz ekrāna parādās ziņojums vai ekrāns kļūst balts, monitors ir izmantojams darbam.

Šādā gadījumā meklējiet problēmu datorā.

Kontrolsaraksts

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Ekrānā nav attēlu. Es nevaru ieslēgt monitoru.

Q: Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?

A: Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un pievadi.

Q: Vai ekrānā redzat "Check Signal Cable"?

A: (Savienojums, izmantojot D-sub kabeli)

Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

(Savienots, izmantojot DVI kabeli)

Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas, ekrānā joprojām redzat kļūdas paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss.

Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas ekrānā joprojām redzat (kļūdas) paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss. Nospiediet pogu ‘ /SOURCE’, lai monitors vēlreiz pārbaudītu ienākošā signāla avotu.

Q: Ja strāvas padeve ir ieslēgta, atsāknējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu (pieteikšanās ekrānu), ko var redzēt.

A: Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, atsāknējiet datoru lietošanas režīmā

(Windows ME/XP/2000 versijai – drošajā režīmā), un tad nomainiet videokartes frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) neparādās, sazinieties ar tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Q: Vai jūs ekrānā redzat "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 60 Hz?

A: Šis paziņojums parādās, kad signāls no videokartes pārsniedz maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Pielāgojiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Ja displejs pārsniedz SXGA vai 75 Hz, parādās ziņojums"Not Optimum Mode", "Recom-

mended Mode" 1680 x 1050 60 Hz. Ja displejs pārsniedz 85 Hz, displejs darbosies pareizi, taču

56

Traucējummeklēšana ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 60 Hz parādīsies uz vienu minūti un tad izzudīs.

Šīs minūtes laikā lūdzam nomainīt ekrāna iestatījumus uz ieteiktajiem.

(Ja sistēmu atsāknē, šo paziņojumu parāda atkārtoti.)

Q: Ekrānā nav redzams attēls. Vai strāvas padeves indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu?

A: Monitors atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

A: Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

A:

Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu " /SOURCE ". Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Q: Savienots, izmantojot DVI kabeli?

A: Jūs varat iegūt tukšu ekrānu, ja sāknējat sistēmu pirms DVI kabeļa pievienošanas vai ja atslēdzat un vēlreiz pieslēdzat DVI kabeli, kamēr sistēma darbojas, jo noteikta tipa video kartes nepārsūta video signālus. Pieslēdziet DVI kabeli un tad atsāknējiet sistēmu.

Es neredzu ekrāna displeju.

Q: Vai esat bloķējis Ekrāna displeja (OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?

A: Atbloķējiet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu pogu [MENU / ].

Ekrāns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.

Q: Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?

A: Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

A: Pārbaudiet, vai videokarte ir pilnīgi ievietota tās slotā.

Q: Vai ekrāna krāsas kļuvušas savādas pēc programmas palaišanas vai lietojumprogrammu nesaskaņotības dēļ?

A: Atsāknējiet datoru.

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Ekrāns pēkšņi ir kļuvis nelīdzsvarots.

Q: Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

A: Lietojot ekrāna displeju (OSD), pielāgojiet attēla pozīciju un lielumu.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Q: Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Pielāgojiet parametru Position (izvietojums), skatot OSD izvēlni.

57

Traucējummeklēšana

Ekrānam nav fokusa vai ekrāna displeju (OSD) nevar pielāgot.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

LED indikators mirgo, bet uz ekrāna nav nekādu attēlu.

Q: Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu "Display Timing" (Displeja Laiks), frekvence ir pielāgota pareizi?

A: Pielāgojiet frekvenci pareizi, izmantojot videokartes rokasgrāmatu un Iepriekš iestatītos laika režīmus.

(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties, atkarībā no produkta.)

Ekrānā tiek rādītas tikai 16 krāsas. Ekrāna krāsas ir mainījušās pēc videokartes maiņas.

Q: Vai sistēmas "Windows" krāsas ir iestatītas pareizi?

A: Windows XP :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Tiek rādīts ziņojums "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Neatpazīts monitors, atrasts Plug & Play (VESA DDC) monitors).

Q: Vai esat uzstādījis monitor draiver?

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Q: Lai pārliecinātos, ka funkcija Plug & Play (VESA DDC ) tiek atbalstīta, skatiet videokartes rokasgrāmatu.

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Ar audio saistītas problēmas.

Q: Nav skaņas

A: Pārliecinieties, vai audio kabelis ir cieši savienots gan ar monitora audio ieejas pieslēgvietu, gan ar skaņas kartes audio izejas pieslēgvietu.

(Skatiet Savienošanas kabeļi).

Pārbaudiet skaņas līmeni.

58

Traucējummeklēšana

Q: Skaņas līmenis ir pārāk zems.

A: Pārbaudiet skaņas līmeni.

Ja pēc tam, kad skaņas kontrole ir pagriezta līdz maksimālajai robežai, skaņas līmenis joprojām ir pārāk zems, pārbaudiet skaņas kontroli datora skaņas kartē vai programmatūrā.

Pārbaudiet, vai MagicTune™ darbojas.

Q: MagicTune™ raksturpazīme ir atrodama tikai datoros (ar VGA), ar operētājsistēmu Windows

OS, kas atbalsta Plug and Play.

A: Lai pārbaudītu, vai jūsu dators ir piemērots MagicTune™ raksturpazīmei, rīkojieties saskaņā ar tālākajām norādēm (operētājsistēmā Windows XP).

"Control Panel" (Vadības panelis) → "Performance and Maintenance" (Veiktspēja un uzturē-

šana) → "System" (Sistēma) → "Hardware" (Aparatūra) → "Device Manager" (Ierīču pārvaldnieks) → "Monitors" (Monitori) → Pēc Plug and Play monitora izdzēšanas, atrodiet "Plug and

Play monitor", ar jaunas aparatūras meklēšanu.

A: MagicTune™ ir papildu programmatūra monitoram. Dažas video kartes var neatbalstīt jūsu monitoru. Ja rodas problēma ar videokarti, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai jūsu videokarte ir saderīgo videokaršu sarakstā.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ nedarbojas pareizi.

Q: Vai esat mainījuši savu datoru vai tā videokarti?

A: Lejupielādējiet jaunāko programmu. Programmu var lejupielādēt http://www.samsung.com/ monitor/magictune

Q: Vai instalējāt programmu?

A: Pēc programmas pirmreizējās instalēšanas atsāknējiet datoru. Ja programmas kopija jau ir instalēta, noņemiet to, atsāknējiet datoru un pēc tam vēlreiz instalējiet programmu. Lai pēc instalēšanas vai atinstalēšanas programma darbotos normāli, ir jāatsāknē dators.

Piezīme

Apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni un lejupielādējiet MagicTune™ MAC instalācijas programmatūru.

Ja ar monitoru rodas problēmas, veiciet šādas darbības.

Pārbaudiet, vai strāvas vads un video kabeļi ir pareizi pievienoti datoram.

Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.

(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātesplates apkopi.)

Ja jūs esat instalējis jaunu videokarti vai pats uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adaptera

(video) draiveris un monitora draiveris.

Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta robežās no 56 Hz līdz 75 Hz.

(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)

Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" režīmā, noņemiet komponentu "Display Adapter", kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības

59

Traucējummeklēšana panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet datoru, lai atkārtoti instalētu adaptera (video) draiveri.

Piezīme

Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.

Jautājumi un atbildes

Q: Kā es varu mainīt frekvenci?

A: Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.

A: Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs atkarībā no izmantojamā diskdziņa versijas.

(Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)

Q: Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q: Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Screen

Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

Q: Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?

A: Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē nokļūst ūdens.

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

60

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums SyncMaster 2043WM

LCD Panelis

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

Sinhronizācija

Horizontāli:

Vertikāli:

Displeja krāsa

16,7 miljoni

20 collas (51 cm)

433,44 mm (horizontāli) x 270,9 mm (vertikāli)

0,258 mm (horizontāli) x 0,258 mm (vertikāli)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja 1680 x 1050/60 Hz

Maksimālā izšķirtspēja 1680 x 1050/60 Hz

Ievades signāls, pārtraukts

RGB Analogais, DVI(Digitālais vizuālais interfeiss) atbilstošs digitālais RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

146 MHz (Analogā, Digitālā)

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signāla kabelis

15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms

Savienojums no DVI-D uz DVI-D, atdalāms

Audio signāls

Audio ieeja

Audio izeja

Skaļrunis

1 kontakts, datora audio signāla ieeja

1 kontakts, austiņu savienotājs

1 vats x 2

61

Specifikācijas

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (vienkāršais statīvs)

469,3 x 327,8 x 72,3 mm / 18,5 x 12,9 x 2,8 collas (bez statīva)

469,3 x 393,8 x 217,5 mm / 18,5 x 15,5 x 8,6 collas (ar statīvu); 4,45 kg / 9,8 mārciņas

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (Statīvs ar regulējamu augstumu

(HAS))

469,3 x 327,8 x 69,4 mm / 18,5 x 12,9 x 2,7 collas (bez statīva)

469,3 x 364,4 x 200,0 mm / 18,5 x 14,3 x 7,9 collas (ar statīvu); 6,05 kg / 13,3 mārciņas

VESA Montāžas interfeiss

75,0 mm x 75,0 mm

Vides apsvērumi

Darbība

Uzglabāšana

Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Mitrums: 10 % - 80 %, nekondensējošs

Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Mitrums: 5% - 95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un monitora iestatījumus.

Vairumā gadījumu monitora instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vairāk nekā 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Enerģijas taupīšanas režīms

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par Enerģijas taupītāju. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar

VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

62

Specifikācijas

Stāvoklis

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš

Normāla darbība Enerģijas taupīšanas režīms

Zilā krāsā

Izslēgts (Strāvas padeves poga) EPA/ENERGY

2000

Izslēgts

42 vatiem

Zilā krāsā, mirgojošs

1 vatiem 1 vatiem

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1680 x 1050

Šis monitors ir saskaņā ar EPA (Vides aizsardzības aģentūru)

ENERGY STAR

®

un ENERGY2000, ja tas tiek lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPM funkcionalitāti.

Kā kompānijas ENERGY STAR

®

partneris, SAMSUNG ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR

®

direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu.

Horizontālā frekvence

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

79,976

64,674

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

Vertikālā frekvence

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

75,029

75,000

60,000

75,025

59,883

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

135,000

119,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

Pikseļu taktētājs (MHz)

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

63

Specifikācijas

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par Horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē.

Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums SyncMaster 2243WM

LCD Panelis

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

Sinhronizācija

Horizontāli:

Vertikāli:

22 collas (55 cm)

473,76 mm (horizontāli) x 296,1 mm (vertikāli)

0,282 mm (horizontāli) x 0,282 mm (vertikāli)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Displeja krāsa

16,7 miljoni

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja 1680 x 1050/60 Hz

Maksimālā izšķirtspēja 1680 x 1050/60 Hz

Ievades signāls, pārtraukts

RGB Analogais, DVI(Digitālais vizuālais interfeiss) atbilstošs digitālais RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

146 MHz (Analogā, Digitālā)

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signāla kabelis

15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms

64

Specifikācijas

Signāla kabelis

Savienojums no DVI-D uz DVI-D, atdalāms

Audio signāls

Audio ieeja

Audio izeja

Skaļrunis

1 kontakts, datora audio signāla ieeja

1 kontakts, austiņu savienotājs

1 vats x 2

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (vienkāršais statīvs)

505,5 x 351,9 x 72,0 mm / 19,9 x 13,9 x 2,8 collas (bez statīva)

505,5 x 417,2 x 217,5 mm / 19,9 x 16,4 x 8,6 collas (ar statīvu); 5,0 kg / 11,0 mārciņas

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (Statīvs ar regulējamu augstumu

(HAS))

505,5 x 351,9 x 67,6 mm / 19,9 x 13,9 x 2,7 collas (bez statīva)

505,5 x 375,4 x 200,0 mm / 19,9 x 14,8 x 7,9 collas (ar statīvu); 6,4 kg / 14,1 mārciņas

VESA Montāžas interfeiss

100,0 mm x 100,0 mm

Vides apsvērumi

Darbība

Uzglabāšana

Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Mitrums: 10 % - 80 %, nekondensējošs

Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Mitrums: 5% - 95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un monitora iestatījumus.

Vairumā gadījumu monitora instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vairāk nekā 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

65

Specifikācijas

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Enerģijas taupīšanas režīms

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par Enerģijas taupītāju. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar

VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš

Normāla darbība Enerģijas taupīšanas režīms

Zilā krāsā

Izslēgts (Strāvas padeves poga) EPA/ENERGY

2000

Izslēgts

47 vatiem

Zilā krāsā, mirgojošs

1 vatiem 1 vatiem

Šis monitors ir saskaņā ar EPA (Vides aizsardzības aģentūru)

ENERGY STAR

®

un ENERGY2000, ja tas tiek lietots datoram, kas aprīkots ar VESA DPM funkcionalitāti.

Kā kompānijas ENERGY STAR

®

partneris, SAMSUNG ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR

®

direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu.

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

Horizontālā frekvence

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

Vertikālā frekvence

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

Pikseļu taktētājs (MHz)

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

66

Specifikācijas

Displeja režīms

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1680 x 1050

Horizontālā frekvence

(kHz)

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

79,976

64,674

Vertikālā frekvence

(Hz)

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

75,025

59,883

Pikseļu taktētājs (MHz)

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

135,000

119,000

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par Horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē.

Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

67

Informācija

Lai būtu labāks attēls

Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora izšķirtspēju un ekrāna ievadīšanas intensitāti (atsvaidzes intensitāti), kā aprakstīts tālāk. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

• Izšķirtspēja: 1680 x 1050

• Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vismaz 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

• Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Tīrot monitoru un paneļa virsmu, lūdzu, lietojiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa, uzklājot to un nospodrinot ar mīkstu lupatiņu. Lūdzu, nespiediet uz LCD ekrānu, viegli to paberziet.

Izmantojot pārāk daudz spēka, to var notraipīt.

Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju Auto Adjustment, ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēg-

šanas poga.

Ja arī pēc automātiskās pielāgošanas ir traucējumi, izmantojiet Fine/Coarse pielāgošanas funkciju.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU (Bez attēla aizkavēšanas)

Pārslēdzot attēlus, LCD monitoriem un televizoriem var rasties attēla aizkavēšanās, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs.

Šie padomi ir domāti, lai LCD monitori tiktu pareizi lietoti, un līdz ar to varētu izvairīties no attēla aizkavēšanās.

Garantija

Garantijas neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu aizkavēšanās rezultātā.

Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizkavēšana?

Pareizi izmantojot LCD paneli, pikseļu attēlu aizkavēšanās nenotiek. Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu. Līdz ar to noteiktā ekrāna daļā šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu. Tādēļ, reizēm iepriekšējais attēls aizkavējas, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo

68

Informācija video attēlu. Visās ierīcēs ar displejiem, tai skaitā LCD, ir iespējama attēla aizkavēšanās.

Tas neliecina par kļūmi.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu LCD no attēla aizkavēšanas.

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupīšanas režīms

Piemērs)

• Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

• Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 4 stundām.

• Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 2 stundām.

• Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju

• Ieteicams lietot vienkrāsainu vai kustīgu ekrānsaudzētāju.

• Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. tranzīta bāzes, biržas, bankas un kontroles sistēmas. Mēs iesakām iestatīt displeja sistēmas programmu šādi:

Rādīt informāciju kopā ar logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju 1 stundu, pēc tam 1 minūti rādīt logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet 2 dažādas krāsas).

Piemērs) Ik pēc 30 minūtēm mainīt 2 krāsas pēc rotācijas principa.

Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām.

Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.

• Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks).

Piemērs)

• Ieteicamie iestatījumi: Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību

• Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.

Piemērs)

69

Informācija

• Ik pēc 30 minūtēm simbolus nomainiet uz kustīgiem simboliem.

Piemērs)

Labākais veids, kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanās, ir izslēgt datoru vai

sistēmu, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāja programmu, kad neizmantojat datoru.

Kad LCD panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšanās var nenotikt.

Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja LCD panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk kā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas šķidros kristālus (LC) izmanto pikselī. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, liekot šķidriem kristāliem liekties. Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, ir jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

70

Informācija

Mūsu LCD monitori atbilst ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajai II klasei.

71

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

Piezīme

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01 8000 112 112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 1-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

Europe

0800-SAMSUNG(726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG(726-7864)

(€ 0,14/min) http://www.samsung.de

06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu

72

Pielikums

ITALIA

LUXEMBURG

Europe

800-SAMSUNG(726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

NETHERLANDS 0900 SAMSUNG(726-7864) (€

0,10/min) http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

815-56 480

0 801 801 881 http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

022-607-93-33

80 8 200 128

REPUBLIC OF IRE-

LAND

0818 717 100 http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/ie

SLOVAKIA

SPAIN

0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 10 11 30 http://www.samsung.com/es

SWEDEN 0771-400 200 http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ch

U.K

0870-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-800-502-0000

8-800-120-0-400 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.uz

AUSTRALIA

CHINA

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

HONG KONG

INDIA

010-6475 1880

3698 - 4698

3030 8282 http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in/

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999 http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

73

Pielikums

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com.tr

http://www.samsung.com/mea

8000-4726

Termini

Punktiestatne

Vertikālā frekvence

Horizontālā frekvence

Rindpārlēces izvērse un rindsecīgā izvērse

Plug & Play

Izšķirtspēja

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Attālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par "Punktiestatni". Mērvienība: mm

Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam ir jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb

Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Piemērs: Ja viena un tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.

Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, tiek saukts par Horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek saukta par "rindsecīgo izvērsi", turpretī nepāra līniju parādīšana vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par "rindpārlēces izvērsi". Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, tiek izmantota rindsecīgā izvērse. Rindpārlēces izvērsi izmanto arī televizoros.

Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam VESA DDC.

Horizontālo un vertikālo punktu skaitu, kuru izmanto displejā redzamā attēla parādīšanai, sauc par "izšķirtspēju". Šis skaitlis norāda displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja ir noderīga vairāku uzdevumu veikšanai, jo uz ekrāna var attēlot vairāk informācijas par attēlu.

Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1680 x 1050, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1680 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1050 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

74

Pielikums

Pareiza utilizācija

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

- Tikai Eiropā

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iestāde

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Jebkāda veida pavairošana bez rakstiskas Samsung Electronics Co., Ltd. atļaujas ir stingri aizliegta.

Samsung Electronics Co., Ltd. neuzņemas atbildību par kļūdām šajā dokumentā vai par zaudējumiem saistībā ar šī materiāla komplektāciju, darbību vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un

Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPM un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; ENERGY STAR

®

nosaukums un logotips ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes. Kā kompānijas ENERGY STAR

®

partneris, Samsung Electronics Co., Ltd. ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR

®

direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

75

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents