Samsung 963UW, 2063UW User manual

SyncMaster 963UW / 2063UW

LCD Monitors

Lietošanas rokasgrāmata

Drošības instrukcijas

Svarīgi

Piezīme

Lūdzam izlasīt šos drošības norādījumus, jo tie palīdz novērst īpašuma bojājumus un izvairīties no traumām.

Brīdinājums / uzmanību

Ar šo simbolu apzīmēto norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai aprīkojuma bojājumus.

Apzīmējumi

Aizliegts

Neizjauciet

Nepieskarieties

Svarīgi izlasīt un iegaumēt

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas

Iezemējums elektrošoka novēr-

šanai

Strāva

Ja datoru neizmantosiet ilgāku laiku, iestatiet to DPM režīmā.

Ja lietojat ekrānsaudzētāju, iestatiet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Saīsne uz norādījumiem par attēla fiksēšanās novēršanu.

Neizmantojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu, vai bojātu vai vaļīgu kontaktligzdu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu no ligzdas vai ievietojot to ligzdā, nepieskarieties tai ar slapjām rokām.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku.

Pārliecinieties, vai esat pievienojis strāvas vadu iezemētai kontaktligzdai.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai traumas.

Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir stingri un pareizi ievietota strāvas kontaktligzdā.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

1

Drošības instrukcijas

Nelokiet un nevelciet strāvas vadu ar spēku, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Nepievienojiet vairākas ierīces vienai strāvas kontaktligzdai.

• Pretējā gadījumā pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr lieto monitoru.

• Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā var rasties monitora bojājumi.

Lai atvienotu monitoru no elektrotīkla, kontaktdakša ir jāatvieno no strāvas kontaktligzdas, tādēļ strāvas kontaktdakšai vienmēr jābūt brīvi pieejamai.

• Neievērojot šo norādījumu, varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Izmantojiet tikai mūsu uzņēmuma piegādāto strāvas vadu. Neizmantojiet cita izstrādājuma komplektā iekļautu strāvas vadu.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrošoku.

Uzstādīšana

Ja plānojat novietot monitoru telpā, kurā ir daudz putekļu, augsta vai zema temperatūra, vai glabājas ķimikālijas, vai arī ja tam jābūt ieslēgtam 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostās, dzelzceļa stacijās utt.), noteikti sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitoru var būtiski sabojāt.

Pārvietojot monitoru, neļaujiet tam nokrist.

• Pretējā gadījumā varat sabojāt monitoru vai gūt traumas.

Lai paceltu un pārvietotu monitoru, nepieciešamas vismaz divas personas.

• Pretējā gadījumā tas var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

Uzstādot monitoru skapī vai plauktā, pārliecinieties, vai monitora apakšdaļas priekšējā mala nav no tā izvirzījusies.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist vai kādu savainot.

• Izmantojiet skapi vai plauktu, kas piemērots monitora lielumam.

NENOVIETOJIET IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES, MOS-

KĪTU ATBAIDĪŠANAS IERĪCES, CIGARETES UN SILDIERĪCES.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

2

Tīrīšana

Drošības instrukcijas

Sildelementiem jāatrodas pēc iespējas tālāk no strāvas vada un monitora.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Neuzstādiet monitoru vietā ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu vai drēbju skapī.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Novietojiet monitoru uzmanīgi.

• Pretējā gadījumā monitoru var sabojāt.

Nenovietojiet monitoru ar ekrānu uz grīdas.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

Nodrošiniet, lai sienas stiprinājumus uzstādītu pilnvarota montāžas uzņēmuma pārstāvji.

• Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

• Pārliecinieties, vai tiek uzstādīts norādītais sienas stiprinājums.

Uzstādiet monitoru telpā ar labu ventilāciju. Pārbaudiet, vai monitors atrodas vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neļaujiet bērniem spēlēties ar vinila iepakojumu.

• Ja bērni ar to spēlēsies, iepakojuma materiāls var tiem kaitēt (nosmakšanas risks).

Ja monitora augstums ir regulējams, monitora nolaišanas laikā uz statīva nedrīkst atrasties neviens objekts vai ķermeņa daļa.

• Pretējā gadījumā varat sabojāt monitoru vai gūt traumas.

Monitora korpusa un TFT-LCD virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma lupatiņu.

Nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz monitora virsmas.

• Pretējā gadījumā korpusam var rasties krāsas un konstrukcijas defekti, savukārt ekrāna virsma var nolobīties.

Tīriet monitoru tikai ar mīkstu drāniņu un monitora tīrīšanas līdzekli.

Ja ir jāizmanto kāds cits tīrīšanas līdzeklis, atšķaidiet to ar ūdeni proporcijā 1:10.

3

Citi ieteikumi

Drošības instrukcijas

Strāvas kontakdakšas kontakti un elektrības kontaktligzda jātīra ar sausu drāniņu.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi notīriet monitoru ar sausu drāniņu.

• (Neizmantojiet ķimikālijas – vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātāju, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzekli.) Lietojot šīs ķimikālijas, var mainīties monitora virsmas izskats un nolobīties uzlīmes.

Tā kā monitora korpusu var viegli saskrāpēt, izmantojiet tikai norādīto drāniņu.

• Izmantojiet norādīto drāniņu, samitrinot to tikai nelielā daudzumā ūdens. Ja drāniņai ir pielipis kāds svešķermenis, monitoru var saskrāpēt, tādēļ pirms drāniņas lietošanas noteikti kārtīgi to izpuriniet.

Tīrot monitoru, nesmidziniet ūdeni tieši uz monitora korpusa.

• Pārliecinieties, vai ūdens nevar iekļūt monitorā un ka monitors nav mitrs.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai darbības traucējumus.

Šis monitors ir augstsprieguma izstrādājums. Lietotāji nedrīkst paši izjaukt, labot vai pielāgot monitoru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku. Ja monitors ir jālabo, sazinieties ar apkopes centru.

Ja ir jūtama dīvaina smaka vai dzirdama neparasta skaņa, vai no monitora nāk dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nenovietojiet šo monitoru vietā, kur tas ir pakļauts mitruma, putekļu vai dūmu iedarbībai, un nenovietojiet to automobilī.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja monitors nokrīt zemē vai ir bojāts tā korpuss, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

4

Drošības instrukcijas

Nemēģiniet pārvietot monitoru, velkot to aiz vada vai signāla kabeļa.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Nepaceliet monitoru un nepārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ vai pa labi un pa kreisi, ja esat satvēris tikai tā strāvas vadu vai signāla kabeļus.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Pārliecinieties, vai ventilācijas atveri neaizsedz galds vai aizkari.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma tvertnes ar ūdeni, vāzes, puķupodus, medikamentus vai metāla izstrādājumus.

• Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

• Šādos apstākļos var rasties monitora darbības traucējumi vai īssavienojums, vai izcelties ugunsgrēks.

Neievietojiet monitorā (tā ventilācijas atverēs, ievades un izvades termināļos utt.) metāla priekšmetus, piemēram, irbuļus, monētas, adatas un tērauda objektus, kā arī ugunsnedrošus priekšmetus, piemēram, sērkociņus vai papīru.

• Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ilgstoši izmantojot nemainīgu attēlu, tas var fiksēties ekrānā.

• Ja plānojat ilgstoši neizmantot monitoru, pārslēdziet to miega režīmā vai izmantojiet kustīgu ekrānsaudzētāju.

Iestatiet monitoram piemērotu izšķirtspēju un frekvenci.

• Pretējā gadījumā varat sabojāt redzi.

Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

Ja jums ir tendence pietuvināties monitora ekrānam, iespējams, jums pasliktinās redze.

Lai nepārpūlētu acis, pēc katras monitora lietošanas stundas piecas minūtes atpūtiniet acis.

5

Drošības instrukcijas

Neuzstādiet to nestabilā vietā, piemēram, uz nestabila plaukta, uz nelīdzenas virsmas vai vietā, kas pakļauta vibrācijai.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

• Izmantojot monitoru vibrācijai pakļautā vietā, var rasties monitora bojājumi un izcelties ugunsgrēks.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet tā barošanu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu, antenas kabeli un visus monitoram pievienotos kabeļus.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Raugieties, lai bērni neturētos pie monitora vai nerāptos uz tā.

• Monitors var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Ja plānojat monitoru ilgstoši neizmantot, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

• Pretējā gadījumā tas var pārkarst vai aizdegties, ja uz tā sakrāsies putekļi, vai īssavienojuma vai strāvas noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz monitora smagus priekšmetus, kā arī rotaļlietas vai konditorejas izstrādājumus, piemēram, cepumus utt., kas var pievērst bērna uzmanību monitoram.

• Bērns var pieķerties monitoram, tas var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Negrieziet monitoru otrādi un nepārvietojiet to, turot monitoru tikai aiz statīva.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

Nenovietojiet monitoru vietā, kur tas ir pakļauts tiešu saules staru iedarbībai, vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie kamīna vai sildītāja.

• Šādi var samazināties monitora kalpošanas mūžs vai izcelties ugunsgrēks.

Uz monitora nedrīkst nokrist priekšmeti vai sadurties ar to.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaisa mitrinātāju vai virtuves galdu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties monitoram vai strāvas kontaktdakšai, bet nekavējoties izvēdiniet telpu.

• Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

6

Drošības instrukcijas

Ja monitors ilgstoši ir ieslēgts, displeja panelis sakarst. Nepieskarieties tam.

• Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem piekļūt.

Regulējot monitora leņķi vai statīva augstumu, piesargieties.

• Ja iespiedīsiet roku vai pirkstus, varat tos savainot.

• Turklāt, ja sasvērsiet monitoru pārāk tālu, tas var nokrist un izraisīt traumas.

Neuzstādiet izstrādājumu zemā vietā, kur to var aizsniegt bērni.

• Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

• Tā kā izstrādājuma priekšdaļa ir smaga, novietojiet to uz līdzenas un stabilas virsmas.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

• Šādi iespējams izraisīt personiskus ievainojumus un/vai izstrādājuma bojājumus.

Ērtas monitora lietošanas pozas

Lietojot šo monitoru, novietojiet to pareizā pozīcijā.

• Skatoties monitorā, turiet muguru taisni.

• Atstatumam starp acīm un ekrānu jābūt no 45 līdz 50 cm. Ekrānam jāatrodas nedaudz zemāk par acu augstumu.

• Sasveriet monitoru atpakaļ par 10 līdz 20 grādiem. Noregulējiet ekrāna augstumu, lai tas atrastos nedaudz zemāk par acu augstumu.

• Noregulējiet leņķi, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.

• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri sāniem un tā, lai apakšdelmi atrastos vienā līmenī ar plaukstām.

• Turiet elkoņus saliektus 90 grādu leņķī.

• Kājas jātur leņķī, kas pārsniedz 90 grādus, un papēžiem stingri jāskaras pie grīdas. Apakšdelmiem jāatrodas zemāk par sirds līmeni.

7

Ievads

Iepakojuma saturs

Piezīme

Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļauti arī tālāk uzskaitītie priekšmeti.

Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Izpakošana

Bez statīva Ar statīvu

Monitors

Rokasgrāmatas

Monitors

Uzstādīšanas pamācība Garantijas karte

(Nav pieejams visos reģionos.)

Kabeļi

Lietošanas pamācība

USB kabelis D-Sub kabelis

Iegādājams atsevišķi

DVI kabelis

Strāvas vads

HDMI kabelis

8

Austiņas

Ievads

Citi ieteikumi

Lupatiņa tīrīšanai

Piezīme

Iekļauta tikai melnu un glancētu modeļu aprīkojumā.

Jūsu monitors

Sākotnējie iestatījumi

Atlasiet valodu, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto taustiņu.

Pēc 40 sekundēm redzamais saturs pazudīs.

Izslēdziet un ieslēdziet barošanas pogu. Tas atkal būs redzams.

To var parādīt ne vairāk kā (3) reizes. Noregulējiet datora izšķirtspēju, pirms ir sasniegts maksimālais reižu skaits.

Piezīme

Ekrānā redzamā izšķirtspēja ir šīs ierīces optimālā izšķirtspēja.

Pielāgojiet sava datora izšķirtspēju tā, lai tā sakristu ar šīs ierīces optimālo izšķirtspēju.

9

Priekšpuse

Ievads

MENU poga [IZVĒLNE/ ]

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Customized Key

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Piezīme

Taustiņam Customized key vajadzīgo funkciju var konfigurēt, izmantojot Set-

up > Customized Key.

Poga Volume

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu skaļumu.

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

Regulēšanas pogas [ ]

Iestatiet izvēlnes elementus.

SOURCE poga / Ievadīšanas taustiņš [ ]

Nospiediet pogu 'SOURCE/ ', pēc tam atlasiet video signālu, ja OSD ir izslēgts.

(Ja piespiež pogu SOURCE/ , lai mainītu ievada režīmu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās paziņojums, kas informē par pašreizējo režīmu - analogo vai digitālo ievada signālu.)

/ Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.

10

Ievads

Piezīme

Ja esat atlasījis digitālo režīmu, monitors ir jāpievieno pie videokartes DVI porta, izmantojot DVI kabeli.

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

AUTO poga

Lietojiet šo pogu, lai izmantotu funkciju automātiska pielāgošana.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

Strāvas padeves poga [ ] / Strāvas padeves indikators

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu monitoru.

/ Parasti ekspluatācijas laikā tas ir zils, bet, monitoram saglabājot iestatījumus, tas vienreiz iemirgojas.

Kamera

Izmantojot šo kameru, varat skatīt un sūtīt videotērzēšanai paredzētus videoierakstus.

Mikrofons

Izmantojot šo mikrofonu, varat apskatīt un sūtīt videotērzēšanai paredzētus audioierakstus.

Skaļrunis

Pieslēdzot monitoram datora skaņas karti, dzirdēsiet skaņu.

Aizmugure

Piezīme

Monitora aizmugures konfigurācija var atšķirties, atkarībā no produkta.

POWER

11

Ievads

POWER

Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē izvietotajai POWER pieslēgvietai.

DVI IN / RGB IN

DVI IN

Pievienojiet DVI kabeli monitora aizmugurē izvietotajai DVI IN pieslēgvietai.

RGB IN

Savienojiet monitora aizmugurē izvietoto RGB

IN termināli ar datoru.

USB savienojuma terminālis (Opcija)

UP (USB ieejas pieslēgvieta)

Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora

UP pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu.

DOWN (USB izejas pieslēgvieta)

Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora

DOWN pieslēgvietu ar USB ierīci.

Piezīme

Lai izmantotu DOWN (izejas pieslēgvietu), datoram ir jāpievieno UP (ieejas ports).

Monitora UP pieslēgvietas un datora USB pieslēgvietas savienošanai jāizmanto kopā ar monitoru saņemtais USB kabelis.

12

Ievads

Kensington Lock sistēmas pieslēgvieta

"Kensington lock" ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā.

Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi. Izstrādājuma izskats un piestiprināšanas veids var neatbilst šim attēlam, jo iespējami dažādi ražotāji.

Lai pareizi lietotu izstrādājumu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock slēdzenei. Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

Piezīme

Kensington Lock atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

Kensington Lock pretzagšanas slēdzenes lietošana

1.

Ievietojiet bloķēšanas ierīci Kensington monitora slotā ( ) un pagrieziet to bloķē-

šanas virzienā ( ).

2.

Pievienojiet Kensington Lock kabeli.

3.

Piestipriniet Kensington Lock pie galda vai kāda smaga, nekustīga priekšmeta.

/ MIC

Austiņu izejas terminālis

MIC

Savienojiet mikrofonu ar MIC termināli.

Kabeļu stiprinājuma gredzens

Izmantojot stiprinājuma gredzenu, sastipriniet kabeļus, kā parādīts attēlā.

13

Ievads

Piezīme

Lai uzzinātu vairāk par kabeļu savienošanu, skatiet

{963UW}

Savienošanas kabeļi.

14

Savienojumi

{963UW}

Savienošanas kabeļi

Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.

Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.

D-sub (Analogā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet signāla kabeli ar 15 tapu D-sub pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[RGB IN]

DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[DVI IN]

Pievienošana Macintosh datoram.

• Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot D-sub savienotājkabeli.

Piezīme

Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.

15

Savienojumi

{963UW}

USB pievienošana

Piezīme

Varat lietot tādas USB ierīces kā peli, tastatūru, atmiņas karti Memory Stick vai ārējo cieto disku, pievienojot tās nevis datoram, bet monitora DOWN pieslēgvietai.

Monitora USB pieslēgvieta atbalsta standartu High-Speed Certified USB 2.0.

Liels ātrums

Datu ātrums pārraides 480 Mbps

Enerģijas patēriņš 2,5 W

Parasts ātrums

12 Mbps

Mazs ātrums

1,5 Mbps

2,5 W 2,5 W

(Maks. vērtība katrai pieslēgvietai)

(Maks. vērtība katrai pieslēgvietai)

(Maks. vērtība katrai pieslēgvietai)

1.

Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora UP pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu.

Piezīme

Lai izmantotu DOWN pieslēgvietu, datoram ir jāpievieno UP (ieejas ports).

Monitora UP pieslēgvietas un datora USB pieslēgvietas savienošanai jāizmanto kopā ar monitoru saņemtais USB kabelis.

2.

Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora DOWN pieslēgvietu ar USB ierīci.

3.

Lietošanas procedūra sakrīt ar datoram pievienotas ārējās ierīces lietošanas procedūru.

• Varat pievienot un lietot tastatūru un peli.

• Varat atskaņot failu no multivides ierīces.

16

Savienojumi

(Multivides ierīču piemēri: MP3, digitālā kamera, utt.)

• Varat palaist, pārvietot, nokopēt vai izdzēst atmiņas ierīcē saglabātus failus.

(Atmiņas ierīču piemēri: ārējā atmiņa, atmiņas karte, atmiņas lasītājs, MP3 atskaņotājs ar cieto disku utt.)

• Varat izmantot arī citas USB ierīces, ko var pievienot datoram.

Piezīme

Lai pievienotu ierīci monitora DOWN pieslēgvietai, izmantojiet ierīcei piemērotu kabeli.

(Informāciju par kabeļu un ārējo ierīču iegādes iespējām saņemsiet attiecīgā izstrādājuma tehniskās apkopes centrā.)

Uzņēmums neatbild par ārējo ierīču problēmām vai bojājumiem, ko izraisījusi savienojumam neatbilstoša kabeļa lietošana.

Daži izstrādājumi neatbilst USB standartam, un tas var izraisīt ierīces nepareizu darbību.

Ja ierīce darbojas nepareizi arī tad, kad tā ir pievienota datoram, sazinieties ar ierīces/datora tehniskās apkopes centru.

{963UW}

Austiņu pievienošana

Piezīme

Monitoram var pievienot austiņas.

{963UW}

1.

Pievienojiet austiņas monitora austiņu savienojuma terminālim.

MIC pievienošana

Piezīme

Monitoram varat pievienot mikrofonu.

17

Savienojumi

{963UW}

1.

Pieslēdziet mikrofona kabeli mikrofona pieslēgvietai monitorā.

Statīva izmantošana

Monitora salikšana

Vienkāršais statīvs

Monitors un pamatne

18

Sasvēruma leņķis

Savienojumi

Izmantojot ( ), varat noregulēt sasvēruma leņķi no -3˚ uz priekšu līdz 24˚ atpakaļ, lai panāktu visērtāko skatīšanās leņķi.

Pamatnes pievienošana

Šis monitors pieņem 75 mm x 75 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.

Monitors

Montāžas saskarnes plāksne (iegādājama atsevišķi)

1.

Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.

2.

Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3.

Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.

4.

Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam kronšteinam vai cita veida pamatnei.

19

Savienojumi

• Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

• Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

• Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

• Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

• Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.

• Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

{2063UW}

Savienošanas kabeļi

Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.

Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.

D-sub (Analogā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet signāla kabeli ar 15 tapu D-sub pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[RGB IN]

20

Savienojumi

DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[DVI IN]

Pievienošana Macintosh datoram.

• Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot D-sub savienotājkabeli.

Piezīme

Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.

{2063UW}

USB pievienošana

Piezīme

Varat lietot tādas USB ierīces kā peli, tastatūru, atmiņas karti Memory Stick vai ārējo cieto disku, pievienojot tās nevis datoram, bet monitora DOWN pieslēgvietai.

Monitora USB pieslēgvieta atbalsta standartu High-Speed Certified USB 2.0.

Liels ātrums

Datu ātrums pārraides 480 Mbps

Enerģijas patēriņš 2,5 W

Parasts ātrums

12 Mbps

Mazs ātrums

1,5 Mbps

2,5 W 2,5 W

(Maks. vērtība katrai pieslēgvietai)

(Maks. vērtība katrai pieslēgvietai)

(Maks. vērtība katrai pieslēgvietai)

1.

Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora UP pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu.

Piezīme

Lai izmantotu DOWN pieslēgvietu, datoram ir jāpievieno UP (ieejas ports).

Monitora UP pieslēgvietas un datora USB pieslēgvietas savienošanai jāizmanto kopā ar monitoru saņemtais USB kabelis.

21

Savienojumi

2.

Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora DOWN pieslēgvietu ar USB ierīci.

3.

Lietošanas procedūra sakrīt ar datoram pievienotas ārējās ierīces lietošanas procedūru.

• Varat pievienot un lietot tastatūru un peli.

• Varat atskaņot failu no multivides ierīces.

(Multivides ierīču piemēri: MP3, digitālā kamera, utt.)

• Varat palaist, pārvietot, nokopēt vai izdzēst atmiņas ierīcē saglabātus failus.

(Atmiņas ierīču piemēri: ārējā atmiņa, atmiņas karte, atmiņas lasītājs, MP3 atskaņotājs ar cieto disku utt.)

• Varat izmantot arī citas USB ierīces, ko var pievienot datoram.

Piezīme

Lai pievienotu ierīci monitora DOWN pieslēgvietai, izmantojiet ierīcei piemērotu kabeli.

(Informāciju par kabeļu un ārējo ierīču iegādes iespējām saņemsiet attiecīgā izstrādājuma tehniskās apkopes centrā.)

Uzņēmums neatbild par ārējo ierīču problēmām vai bojājumiem, ko izraisījusi savienojumam neatbilstoša kabeļa lietošana.

Daži izstrādājumi neatbilst USB standartam, un tas var izraisīt ierīces nepareizu darbību.

Ja ierīce darbojas nepareizi arī tad, kad tā ir pievienota datoram, sazinieties ar ierīces/datora tehniskās apkopes centru.

{2063UW}

Austiņu pievienošana

Piezīme

Monitoram var pievienot austiņas.

22

Savienojumi

1.

Pievienojiet austiņas monitora austiņu savienojuma terminālim.

{2063UW}

MIC pievienošana

Piezīme

Monitoram varat pievienot mikrofonu.

1.

Pieslēdziet mikrofona kabeli mikrofona pieslēgvietai monitorā.

23

{2063UW}

Statīva izmantošana

Monitora salikšana

Savienojumi

Vienkāršais statīvs

Monitors un pamatne

Sasvēruma leņķis

Izmantojot ( ), varat noregulēt sasvēruma leņķi no -3˚ uz priekšu līdz 24˚ atpakaļ, lai panāktu visērtāko skatīšanās leņķi.

Pamatnes pievienošana

Šis monitors pieņem 100 mm x 100 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.

24

Savienojumi

Monitors

Montāžas saskarnes plāksne (iegādājama atsevišķi)

1.

Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.

2.

Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3.

Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.

4.

Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam kronšteinam vai cita veida pamatnei.

• Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

• Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

• Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

• Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

• Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.

• Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

25

Programmatūras izmantošana

{963UW}

WebCam (ar tīmekļa kameru aprīkota) monitora izmantošana

Šo monitoru var izmantot kā standarta monitoru video komunikācijai un lai skatītu multimedia failus, vienkārši pievienojot savam PC strāvas kabeli un USB kabeli.

Minimālās bāzlīnijas spec.

• Sistēmas prasības

Centrālais procesors: 1,73GHz vai ātrāks

Operētājsistēma: Windows XP Service Pack2 vai jaunāka versija. Taču Windows Vista 64 bitu versija netiek atbalstīta.

RAM atmiņa: 512 MB vai lielāka RAM atmiņa

USB: 1.1 vai lielāks (ieteicams USB 2.0)

Vebkameras, mikrofona un skaļruņa automātiska iestatīšana

1.

Savienojiet monitoru un PC, izmantojot USB kabeli, kā tas norādīts attēlā.

26

Programmatūras izmantošana

2.

Vebkamera, mikrofons un skaļrunis tiks iestatīti automātiski un parādīsies statusa līnijā.

Piezīme

• Ja kamera tiek atpazīta kā USB1.1 ierīce, ekrāna kvalitāte var pazemināties, un parādīties troksnis. Pārliecinieties, ka atjaunināt USB 2.0.

• USB komunikācijas parametru dēļ ierīce tiek atpazīta ikreiz, kad tā tiek ieslēgta un izslēgta.

Kad atpazīšanas process ir pabeigts, jūs to varat izmantot kā parasti.

• Ja jūs noņemat kabeli, kamēr PC atpazīst USB ierīci, tas var izraisīt nopietnas kļūdas jūsu PC.

• Negrieziet kameru pārāk spēcīgi. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

• Noteikti noņemiet USB kabeli pēc ikonas <Droši noņemt aparatūru> noklikšķināšanas PC uzdevumjoslā un USB ierīces izlādes no Windows.

Instalācijas piesardzības pasākumi

1.

Nekad neatvienojiet USB kabeli no USB port automātiskās instalēšanas laikā. (Instalēšana ilgst apmēram minūti. Ja noņemsiet USB port instalēšanas laikā, PC var rasties nopietnas problēmas.)

2.

Neizslēdziet monitor automātiskās instalēšanas laikā. (Ja izslēgsiet monitor instalēšanas laikā, PC var rasties nopietnas problēmas.)

3.

Kad automātiskā instalēšana būs pabeigta, ekrāns, iespējams, iemirgosies. (Tas notiek, kad PC atpazīst monitoru kā USB device. Tas neliecina par kļūmi.)

4.

Ja automātiskā instalēšana ir pabeigta, konfigurējiet pozīciju un izšķirtspēju monitors loga [Displeja rekvizīti] cilnē [Iestatījumi]. (Šī monitora optimālā izšķirtspēja ir 1440 x 900.)

5.

Ja jūs nomaināt USB Port pēc tam, kad PC ir atpazinis USB ierīci, USB ierīcei tas var izraisīt atpazīšanas kļūdu. (Jums ir jānoņem un jāpārinstalē driver.)

Ja installation neizdodas

Piezīme

Ja installation tiek apturēta tādēļ, ka nestrādā jaunās aparatūras vednis, ar peles labo taustiņu My computer (Mans dators) un klikšķiniet Properties (Rekvizīti) - System Properties (Sistēmas rekvizīti)

27

Programmatūras izmantošana

- the Hardware tab (cilni Aparatūra). Noklikšķiniet uz Device Manager un pārinstalējiet draiveri, sekojot šeit sniegtajām norādēm.

1.

Simbols, kas parāda, ka ierīces instalācija nav izdevusies, tiek attēlots, kā tas parādīts ( ,

)

2.

Šajā gadījumā klikšķiniet „Scan for hardware changes”, lai vēlreiz palaistu uzstādīšanas vedni.

Ja šoreiz installation neizdodas, klikšķiniet uz ( , ) un noklikšķiniet uz to ar peles labo taustiņu. No attēlotās izvēlnes izvēlieties „Driver Update" (Draivera atjaunināšana).

Konfigurācijas pārbaude

Piezīme

Pēc instalēšanas varat pārbaudīt konfigurāciju, veicot šādas darbības:

1.

Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz My computer (Mans dators), klikšķiniet Properties (Rekvizīti) - System Properties (Sistēmas rekvizīti) - Hardware tab (cilni Aparatūra).

2.

Klikšķiniet uz Device Manager.

28

Programmatūras izmantošana

3.

Parādīsies instalēto ierīču saraksts, kā norādīts attēlā.

Vebkameras iestatīšanas pārbaude

1.

Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz My Computer (Mans dators) Windows darbvirsmā.

2.

Veiciet dubultklikšķi uz USB video ierīces #2. Jums vajadzētu redzēt, ka tīmekļa kamera ir iestatīta pareizi, kā tas norādīts attēlā.

Mikrofona un skaļruņa iestatīšanas pārbaude

1.

Ar dubultklikšķi kontroles panelī noklikšķiniet uz skaņas un audio ierīcēm.

29

Programmatūras izmantošana

2.

Izvēlieties cilni Balss un klikšķiniet uz Pārbaudīt datora aparatūru.

Piezīme

Ja skaņa no jūsu monitora ir pārāk klusa, regulējiet skaļumu pēc tam, kad esat iestatījis datora skaļumu uz maksimumu.

3.

Veiciet tālāk minētās darbības. Jums vajadzētu redzēt, ka mikrofons un skaļrunis ir iestatīti.

monitora lietošanas ierobežojumi

1.

Visas šī monitora kameras un audio funkcijas, izņemot displeja pamatfunkcijas, tiek atpazītas kā

USB ierīces.

30

Programmatūras izmantošana

{963UW}

Piezīme

Kad šis monitors tiek izmantots kā standarta monitor, tam ir jābūt savienotam ar D-Sub (Analog) vai DVI-D kabeli (Digital). USB kabeļi tiek izmantoti, pieslēdzot citām ierīcēm.

2.

Dažus media players, kad USB ierīce tiek atpazīta vēlreiz, kamēr media player darbojas, ir jāaizver un jāliek tiem darboties vēlreiz, lai sound un kameras ierīces darbotos normāli.

3.

Atkarībā no PC BIOS version daži PC var nesāknēt ar atpazīto monitoru, pat ja USB cable ir pievienots. Pārbaudiet, vai PC ir updated BIOS jaunākā versija.

4.

Dažreiz, kad sākotnējie skaļuma iestatījumi ir pārāk zemi, USB audio ierīču parametru dēļ skaņa var būt ļoti klusa. (Tie var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas.) Šādā gadījumā noregulējiet datora kopējo skaļumu nepieciešamajā līmenī.

5.

Šis monitors atbalsta tikai Windows XP ar 2. servisa pakotni vai jaunāku tās versiju.

Piezīme

Neatbalsta Service Pack 1 vai vecāku.

Šis monitor izstrādāts, lai, izmantojot Windows XP Service Pack 2 un USB 2.0, nodrošinātu optimālu veiktspēju.

6.

Monitors var nestrādāt pareizi ar versijām, kas vecākas par USB 2.0.

7.

Ja ir pievienots vairāk nekā viens šāda modeļa monitors, šo monitoru atpazītā USB ierīce var nedarboties pareizi.

8.

Ja šis monitor ir novietots pārāk tuvu, no MIC un speaker var rasties troksnis.

Web Cam Companion 2

Digitālās videokameras mūsdienās ir kļuvušas par ierastu lietu daudzās mājās. Tādēļ ir radīts ļoti plašs lietotājiem pieejams programmatūru klāsts, ar kuru paši lietotāji var rediģēt un veidot filmas. Daudzveidīgajā piedāvājumā nedaudz piemirsta ir ļoti iecienītā tīmekļa kamera, ko izmanto dažādiem mērķiem, to skaitā vienkāršu videoierakstu veidošanai un videotērzēšanai tiešsaistē. Lai papildinātu tīmekļa kameras nedaudzās, bet daudzveidīgās funkcijas, ArcSoft Web Cam Companion 2™ piedāvā lielu īpaši tīmekļa kamerām izstrādātu un uzlabotu funkciju izvēli. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties izmantot kameru videotērzēšanai ar partneri vai ierīces uztverto kustību automātiskai ierakstīšanai, Web Cam Companion 2 spēj to visu nodrošināt!

• Sistēmas prasības

Windows XP/ Vista

PIII 800 MHz vai līdzvērtīgs procesors (ieteicams PIV 2,0 GHz vai ātrāks)

Programmu instalēšanai nepieciešama 100 MB brīva vieta cietajā diskā

256 MB RAM atmiņa (ieteicama 512 MB DDR RAM atmiņa)

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu displejs (ieteicama 32 MB videoatmiņa ar DirectX 3D atbalstu)

DirectX 8.1 vai jaunāka versija (ieteicams DirectX 9.0c)

Tīmekļa kamera

31

Programmatūras izmantošana

1.

Ievietojiet CD-ROM diskdzinī programmas uzstādīšanas kompaktdisku.

2.

Noklikšķiniet uz Web Cam Companion 2 (WCC2).

3.

Atlasiet valodu un noklikšķiniet uz “OK” pogas.

4.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

5.

Noklikšķiniet uz pogas “Yes”.

6.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

32

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

8.

Noklikšķiniet uz pogas “Finish”. Web Cam Companion 2 instalēšana ir pabeigta.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas lietošanu, skatiet tās sadaļu “Help”.

Tērzēšanas programmas atvēršana

• Kad pabeigta programmas Web Cam Companion 2 instalēšana, pieskarieties norādītajai vietai

‘ ’ uz monitora, lai parādītos Web Cam Companion 2 tērzēšanas logs, kā tas parādīts tālāk redzamajā attēlā.

33

Programmatūras izmantošana

• Instalējiet vai atlasiet tērzēšanas programmu, ko vēlaties lietot.

Pieskarieties norādītajai vietai ‘ ’ uz monitora. Nekavējoties parādās atlasītās programmas tērzēšanas logs.

• Lai mainītu tērzēšanas programmu, kurai izveidota saīsne, atlasiet Utility (Utilītprogramma) sadaļā

Start (Sākt) -> All Programs (Visas programmas) -> Arcsoft Web Cam Companion 2.

{963UW}

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™! Visual Effects ir vieda un vienkārši lietojama tīmekļa kameras lietojumprogramma, kas izstrādāta, lai, izmantojot ietvarus, dažādus efektus un dizainu, padarītu videotērzēšanu tās lietotājiem vēl patīkamāku. Izmantojot "Video

Plug-in" tehnoloģiju, sākot videotērzēšanu ar kādu no jūsu iecienītākajiem tērzēšanas partneriem, automātiski atveras programma Magic-i Visual Effects, lai jūs varētu vienkārši un viegli lietot dažādus aizraujošus efektus. Tas ir saderīgs arī ar pazīstamām tīmekļa kameras lietojumprogrammām, piemēram, ArcSoft Web Cam Companion

2™!.

• Sistēmas prasības

Windows XP/ Vista

34

Programmatūras izmantošana

Pentium IV 1,6 GHz vai līdzvērtīgs procesors (ieteicams Pentium IV 2,4 GHz vai ātrāks)

Programmu instalēšanai nepieciešama 20 MB brīva vieta cietajā diskā

256 MB RAM atmiņa (ieteicama 512 MB DDR RAM atmiņa)

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu displejs (ieteicama 32 MB videoatmiņa ar DirectX 3D atbalstu)

DirectX 9.0c vai jaunāka versija

1.

Ievietojiet CD-ROM diskdzinī programmas uzstādīšanas kompaktdisku.

2.

Noklikšķiniet uz Magic-I Visual Effects.

3.

Atlasiet valodu un noklikšķiniet uz “OK” pogas.

4.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

5.

Noklikšķiniet uz pogas “Yes”.

35

Programmatūras izmantošana

6.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

7.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

8.

Noklikšķiniet uz pogas “Finish”. Magic-I Visual Effects instalēšana ir pabeigta.

36

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas lietošanu, skatiet tās sadaļu “Help”.

{963UW}

Media-Impression

ArcSoft MediaImpression™ pārvalda jūsu multivides failus, sniedz milzum daudz prieka un ļauj, izmantojot jūsu foto, video un mūzikas failus, izveidot interesantus projektus un tos koplietot.

• Sistēmas prasības

- Windows XP/ Vista

Pentium III 1 GHz vai līdzvērtīgs procesors

512 MB RAM atmiņa

150 MB brīva vieta cietajā diskā

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu monitors

Microsoft Windows Media Player 9.0 vai jaunāka versija

Microsoft DirectX 9.0 vai jaunāka versija

Apple QuickTime

®

7.0 vai jaunāka versija, ieteicams

- Macintosh OS X 10.3, 10.4

PowerPC G4 800 MHz vai Intel procesors

150 MB brīva vieta cietajā diskā

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu monitors

Apple QuickTime

®

6.0 vai jaunāka versija

1.

Ievietojiet CD-ROM diskdzinī programmas uzstādīšanas kompaktdisku.

2.

Noklikšķiniet uz Media-Impression.

37

Programmatūras izmantošana

3.

Atlasiet valodu un noklikšķiniet uz “OK” pogas.

4.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

5.

Noklikšķiniet uz pogas “Yes”.

6.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

7.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

38

Programmatūras izmantošana

8.

Atlasiet faila veidu un noklikšķiniet uz pogas “Next”.

9.

Noklikšķiniet uz pogas “Finish”. Media-Impression instalēšana ir pabeigta.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas lietošanu, skatiet tās sadaļu “Help”.

39

Programmatūras izmantošana

{963UW}

Monitora draiveris

Piezīme

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet CD-ROM, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera instalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Atkarībā no tā, kādu operētājsistēmu izmantojat, rīkojieties saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet programmatūras datni no šeit redzamās

Interneta tīmekļa vietnes.

Interneta tīmekļa vietne:

http://www.samsung.com/ (Vispasaules)

Monitora draivera instalēšana (automātiski)

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Windows".

3.

Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

4.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi) (Microsoft

®

Windows

®

XP/2000 operētājsistēma).

40

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

http://www.samsung.com/

Monitora draivera instalēšana (manuāli)

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operētājsistēma

1.

Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz (Start (Sākt)) un "Control Panel" (Vadības panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).

3.

Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).

4.

Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…" (Papildu iestatījumi...).

5.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

41

Programmatūras izmantošana

Ja parādās uzraksts "Windows needs…" (Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

6.

Cilnē "Driver" (Draiveris) noklikšķiniet uz ikonas "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...).

7.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software" (Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta).

8.

Noklikšķiniet uz "Have Disk…" (Meklēt diskā…) un atlasiet mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas datne, un noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

42

Programmatūras izmantošana

9.

Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet

"Next" (Tālāk).

10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt) → "Close" (Aizvērt) → "OK" (Labi)

→ "OK" (Labi).

43

Programmatūras izmantošana

Microsoft

®

Windows

®

XP operētājsistēma

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) → "Control Panel" (Vadības panelis) un tad noklikšķiniet uz

"Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) ikonas.

3.

Noklikšķiniet uz "Display" (Displejs) ikonas un izvēlieties cilni "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz "Advanced..." (Papildu...).

4.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un atlasiet cilni

"Driver" (Draiveris).

5.

Noklikšķiniet uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...) un atlasiet "Install from a list or..." (Instalēt no saraksta vai..), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

44

Programmatūras izmantošana

6.

Atlasiet "Don't search ,I will..." (Nemeklēt, es...), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz

"Have disk" (Meklēt diskā).

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

8.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

45

Programmatūras izmantošana http://www.samsung.com/

9.

Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), veiciet šādas darbības.

1.

Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

2.

Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).

3.

Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), un tad uz "OK" (Labi).

Kā instalēt

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties "Monitor" (Monitors).

1. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

2. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un turpiniet veikt tālāk minētās darbības.

5.

Noklikšķiniet uz "Driver" (Draiveris), tad uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

6.

Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).

46

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

9.

Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk), tad noklikšķiniet uz pogas "Next"(Tālāk).

10. Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Ja parādās logs "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), noklikšķiniet uz pogas

"Yes" (Jā). Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties cilni "Monitor" (Monitors).

5.

Laukumā "Monitor Type" (Monitora veids) noklikšķiniet uz pogu "Change" (Mainīt).

6.

Izvēlieties "Specify the location of the driver" (Noteikt draivera atrašanās vietu).

7.

Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location" (Parādīt visus draiverus, kas atrodas šajā vietā), pēc tam noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk" (Meklēt diskā).

9.

Norādiet A:\(D:\driver), pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Atlasiet "Show all devices" (Parādīt visas ierīces) un izvēlieties monitoru, kas atbilst pie jūsu datora pievienotajam monitoram, pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

11. Klikšķiniet uz pogām "Close" (Aizvērt) un "OK" (Labi), līdz dialoglodziņš "Display Properties" (Displeja rekvizīti) tiek aizvērts.

Microsoft

®

Windows

®

NT operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Settings" (Iestatījumi), "Control Panel" (Vadības panelis), un tad veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Display" (Displejs).

2.

Logā "Display Registration Information" (Displeja reģistrācijas informācija), noklikšķiniet uz cilnes "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz "All Display Modes" (Visi displeja režīmi).

3.

Izvēlieties režīmu, ko vēlaties lietot ("Resolution" (Izšķirtspēju), "Number of colors" (Krāsu skaitu) un "Vertical frequency" (Vertikālo frekvenci)), un tad noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

4.

Ja pēc "Test" (Pārbaudīt) noklikšķināšanas ekrāns darbojas pareizi, noklikšķiniet uz pogas "Apply" (Lietot). Ja ekrāna režīms nav normāls, iestatiet citu režīmu (ar mazāku izšķirtspēju, krāsu skaitu vai frekvenci).

Piezīme

Ja cilnē "All Display Modes" (Visi displeja režīmi) nav izvēlnes "Mode" (Režīms), tad izšķirtspēju un

"vertical frequency" (vertikālo frekvenci) iestatiet, izmantojot "Preset Timing Modes" (Iepriekš iestatītos laika režīmus), kas aprakstīti lietošanas pamācībā.

Linux operētājsistēma

47

Programmatūras izmantošana

{963UW}

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1.

Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes palaišanas.

2.

Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3.

Iestatiet sava datora peli.

4.

Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5.

Iestatiet sava datora tastatūru.

6.

Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7.

Vispirms iestatiet monitoram horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

8.

Iestatiet "vertical frequency" (vertikālo frekvenci) savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

9.

Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.

10. Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-Window.

Natural Color

Natural Color Programmatūras programma

Viena no problēmām, ar kurām saskaras datoru lietotāji, ir ar printeri izdrukātu vai ar skeneri vai digitālo fotoaparātu skenētu attēlu krāsu neatbilstība monitorā redzamo attēlu krāsām. Natural Color

S/W programma ir labākais šādas problēmas risinājums. Tā ir krāsu administrēšanas sistēma, ko izstrādājis uzņēmums Samsung Electronics, sadarbībā ar Korejas Elektronikas un telekomunikāciju izpētes institūtu (ETRI). Šī sistēma ir pieejama tikai Samsung monitoros, un tā monitorā nodrošina tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem. Lai iegūtu plašāku informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help F1.

48

Programmatūras izmantošana

Kā instalēt Natural Color programmatūru

Ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Pēc tam parādīsies programmas Natural Color sākumekrāns. Lai instalētu Natural Color programmatūru, sākumekrānā noklikšķiniet uz Natural Color.

Lai manuāli instalētu programmu, CD-ROM diskdzinī ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku, noklikšķiniet uz Windows pogas[ "Start" (Sākt)] un atlasiet ["Run..." (Palaist...)]. Ievadiet "D:\color\NCProSetup.exe" un nospiediet taustiņu ["Enter" (Ievadīt)]. (Ja dzinis, kurā ievietots kompaktdisks, nav "D:\", norādiet pareizo dzini.)

Kā izdzēst Natural Color programmatūru

Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)". Sarakstā atlasiet Natural

Color un noklikšķiniet uz pogas "Add/Delete" (Pievienot/Dzēst).

{963UW}

MagicTune™

Uzstādīšana

1.

Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz MagicTune™ instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēšanu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MagicTune izpildāmo failu.

3.

Izvēlieties valodu, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.

Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

5.

Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

6.

Izvēlieties mapi, kurā instalēt MagicTune™ programmu.

7.

Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

8.

Ekrānā parādīsies logs "Installation Status" (Instalēšanas statuss).

9.

Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

10. Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MagicTune™ izpildikona. Lai uzsāktu darbu programmā, veiciet dubultklikšķi uz ikonas.

49

Programmatūras izmantošana

MagicTune™ izpildikona var neparādīties, atkarībā no jūsu datorsistēmas vai monitora specifikācijas. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu F5.

Instalēšanas problēmas

MagicTune™ instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide.

Sistēmas prasības

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

MagicTune™ ieteicams izmantot Windows

®

2000 vai jaunākai versijai.

Datora aparatūra

• vismaz 32 MB atmiņa

• Cietā diska ietilpība vismaz 60 MB

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni.

Atinstalēšana

MagicTune™ programmu var atinstalēt tikai, izmantojot opciju "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) Windows

®

Vadības panelī.

Lai atinstalētu MagicTune™, veiciet šādas darbības.

1.

Ejiet uz ["Task Tray" (Uzdevumu joslu)] → ["Start" (Sākt)] → ["Settings" (Iestatījumi)] un izvēlnē atlasiet ["Control Panel" (Vadības paneli)]. Ja strādājat ar Windows

®

XP, ejiet uz ["Control

Panel" (Vadības paneli)] izvēlnē ["Start" (Sākt)].

2.

Izvēlnē "Control Panel" (Vadības panelis) noklikšķiniet uz ikonas "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana).

3.

Logā "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) ritiniet sarakstu lejup, lai atrastu "MagicTune™." Noklikšķiniet uz tā, lai to iezīmētu.

4.

Lai atinstalētu programmu, noklikšķiniet uz pogas "Change/Remove" (Mainīt/noņemt).

5.

Lai palaistu atinstalēšanas procesu, noklikšķiniet uz "Yes" (Jā).

6.

Pagaidiet, līdz parādās dialoglodziņš "Uninstall Complete" (Atinstalēšana pabeigta).

Piezīme

MagicTune™ tīmekļa vietnē jūs atradīsiet tehniskā atbalsta norādes par MagicTune™, atbildes uz bieži uzdodamajiem jautājumiem (FAQ) un programmatūras atjauninājumus.

50

Programmatūras izmantošana

{2063UW}

WebCam (ar tīmekļa kameru aprīkota) monitora izmantošana

Šo monitoru var izmantot kā standarta monitoru video komunikācijai un lai skatītu multimedia failus, vienkārši pievienojot savam PC strāvas kabeli un USB kabeli.

Minimālās bāzlīnijas spec.

• Sistēmas prasības

Centrālais procesors: 1,73GHz vai ātrāks

Operētājsistēma: Windows XP Service Pack2 vai jaunāka versija. Taču Windows Vista 64 bitu versija netiek atbalstīta.

RAM atmiņa: 512 MB vai lielāka RAM atmiņa

USB: 1.1 vai lielāks (ieteicams USB 2.0)

Vebkameras, mikrofona un skaļruņa automātiska iestatīšana

1.

Savienojiet monitoru un PC, izmantojot USB kabeli, kā tas norādīts attēlā.

51

Programmatūras izmantošana

2.

Vebkamera, mikrofons un skaļrunis tiks iestatīti automātiski un parādīsies statusa līnijā.

Piezīme

• Ja kamera tiek atpazīta kā USB1.1 ierīce, ekrāna kvalitāte var pazemināties, un parādīties troksnis. Pārliecinieties, ka atjaunināt USB 2.0.

• USB komunikācijas parametru dēļ ierīce tiek atpazīta ikreiz, kad tā tiek ieslēgta un izslēgta.

Kad atpazīšanas process ir pabeigts, jūs to varat izmantot kā parasti.

• Ja jūs noņemat kabeli, kamēr PC atpazīst USB ierīci, tas var izraisīt nopietnas kļūdas jūsu PC.

• Negrieziet kameru pārāk spēcīgi. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

• Noteikti noņemiet USB kabeli pēc ikonas <Droši noņemt aparatūru> noklikšķināšanas PC uzdevumjoslā un USB ierīces izlādes no Windows.

Instalācijas piesardzības pasākumi

1.

Nekad neatvienojiet USB kabeli no USB port automātiskās instalēšanas laikā. (Instalēšana ilgst apmēram minūti. Ja noņemsiet USB port instalēšanas laikā, PC var rasties nopietnas problēmas.)

2.

Neizslēdziet monitor automātiskās instalēšanas laikā. (Ja izslēgsiet monitor instalēšanas laikā, PC var rasties nopietnas problēmas.)

3.

Kad automātiskā instalēšana būs pabeigta, ekrāns, iespējams, iemirgosies. (Tas notiek, kad PC atpazīst monitoru kā USB device. Tas neliecina par kļūmi.)

4.

Ja automātiskā instalēšana ir pabeigta, konfigurējiet pozīciju un izšķirtspēju monitors loga [Displeja rekvizīti] cilnē [Iestatījumi]. (Šī monitora optimālā izšķirtspēja ir 1680 x 1050.)

5.

Ja jūs nomaināt USB Port pēc tam, kad PC ir atpazinis USB ierīci, USB ierīcei tas var izraisīt atpazīšanas kļūdu. (Jums ir jānoņem un jāpārinstalē driver.)

Ja installation neizdodas

Piezīme

Ja installation tiek apturēta tādēļ, ka nestrādā jaunās aparatūras vednis, ar peles labo taustiņu My computer (Mans dators) un klikšķiniet Properties (Rekvizīti) - System Properties (Sistēmas rekvizīti)

52

Programmatūras izmantošana

- the Hardware tab (cilni Aparatūra). Noklikšķiniet uz Device Manager un pārinstalējiet draiveri, sekojot šeit sniegtajām norādēm.

1.

Simbols, kas parāda, ka ierīces instalācija nav izdevusies, tiek attēlots, kā tas parādīts ( ,

)

2.

Šajā gadījumā klikšķiniet „Scan for hardware changes”, lai vēlreiz palaistu uzstādīšanas vedni.

Ja šoreiz installation neizdodas, klikšķiniet uz ( , ) un noklikšķiniet uz to ar peles labo taustiņu. No attēlotās izvēlnes izvēlieties „Driver Update" (Draivera atjaunināšana).

Konfigurācijas pārbaude

Piezīme

Pēc instalēšanas varat pārbaudīt konfigurāciju, veicot šādas darbības:

1.

Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz My computer (Mans dators), klikšķiniet Properties (Rekvizīti) - System Properties (Sistēmas rekvizīti) - Hardware tab (cilni Aparatūra).

2.

Klikšķiniet uz Device Manager.

53

Programmatūras izmantošana

3.

Parādīsies instalēto ierīču saraksts, kā norādīts attēlā.

Vebkameras iestatīšanas pārbaude

1.

Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz My Computer (Mans dators) Windows darbvirsmā.

2.

Veiciet dubultklikšķi uz USB video ierīces #2. Jums vajadzētu redzēt, ka tīmekļa kamera ir iestatīta pareizi, kā tas norādīts attēlā.

Mikrofona un skaļruņa iestatīšanas pārbaude

1.

Ar dubultklikšķi kontroles panelī noklikšķiniet uz skaņas un audio ierīcēm.

54

Programmatūras izmantošana

2.

Izvēlieties cilni Balss un klikšķiniet uz Pārbaudīt datora aparatūru.

Piezīme

Ja skaņa no jūsu monitora ir pārāk klusa, regulējiet skaļumu pēc tam, kad esat iestatījis datora skaļumu uz maksimumu.

3.

Veiciet tālāk minētās darbības. Jums vajadzētu redzēt, ka mikrofons un skaļrunis ir iestatīti.

monitora lietošanas ierobežojumi

1.

Visas šī monitora kameras un audio funkcijas, izņemot displeja pamatfunkcijas, tiek atpazītas kā

USB ierīces.

55

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Kad šis monitors tiek izmantots kā standarta monitor, tam ir jābūt savienotam ar D-Sub (Analog) vai DVI-D kabeli (Digital). USB kabeļi tiek izmantoti, pieslēdzot citām ierīcēm.

2.

Dažus media players, kad USB ierīce tiek atpazīta vēlreiz, kamēr media player darbojas, ir jāaizver un jāliek tiem darboties vēlreiz, lai sound un kameras ierīces darbotos normāli.

3.

Atkarībā no PC BIOS version daži PC var nesāknēt ar atpazīto monitoru, pat ja USB cable ir pievienots. Pārbaudiet, vai PC ir updated BIOS jaunākā versija.

4.

Dažreiz, kad sākotnējie skaļuma iestatījumi ir pārāk zemi, USB audio ierīču parametru dēļ skaņa var būt ļoti klusa. (Tie var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas.) Šādā gadījumā noregulējiet datora kopējo skaļumu nepieciešamajā līmenī.

5.

Šis monitors atbalsta tikai Windows XP ar 2. servisa pakotni vai jaunāku tās versiju.

Piezīme

Neatbalsta Service Pack 1 vai vecāku.

Šis monitor izstrādāts, lai, izmantojot Windows XP Service Pack 2 un USB 2.0, nodrošinātu optimālu veiktspēju.

6.

Monitors var nestrādāt pareizi ar versijām, kas vecākas par USB 2.0.

7.

Ja ir pievienots vairāk nekā viens šāda modeļa monitors, šo monitoru atpazītā USB ierīce var nedarboties pareizi.

8.

Ja šis monitor ir novietots pārāk tuvu, no MIC un speaker var rasties troksnis.

{2063UW}

Web Cam Companion 2

Digitālās videokameras mūsdienās ir kļuvušas par ierastu lietu daudzās mājās. Tādēļ ir radīts ļoti plašs lietotājiem pieejams programmatūru klāsts, ar kuru paši lietotāji var rediģēt un veidot filmas. Daudzveidīgajā piedāvājumā nedaudz piemirsta ir ļoti iecienītā tīmekļa kamera, ko izmanto dažādiem mērķiem, to skaitā vienkāršu videoierakstu veidošanai un videotērzēšanai tiešsaistē. Lai papildinātu tīmekļa kameras nedaudzās, bet daudzveidīgās funkcijas, ArcSoft Web Cam Companion 2™ piedāvā lielu īpaši tīmekļa kamerām izstrādātu un uzlabotu funkciju izvēli. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties izmantot kameru videotērzēšanai ar partneri vai ierīces uztverto kustību automātiskai ierakstīšanai, Web Cam Companion 2 spēj to visu nodrošināt!

• Sistēmas prasības

Windows XP/ Vista

PIII 800 MHz vai līdzvērtīgs procesors (ieteicams PIV 2,0 GHz vai ātrāks)

Programmu instalēšanai nepieciešama 100 MB brīva vieta cietajā diskā

256 MB RAM atmiņa (ieteicama 512 MB DDR RAM atmiņa)

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu displejs (ieteicama 32 MB videoatmiņa ar DirectX 3D atbalstu)

DirectX 8.1 vai jaunāka versija (ieteicams DirectX 9.0c)

Tīmekļa kamera

56

Programmatūras izmantošana

1.

Ievietojiet CD-ROM diskdzinī programmas uzstādīšanas kompaktdisku.

2.

Noklikšķiniet uz Web Cam Companion 2 (WCC2).

3.

Atlasiet valodu un noklikšķiniet uz “OK” pogas.

4.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

5.

Noklikšķiniet uz pogas “Yes”.

6.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

57

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

8.

Noklikšķiniet uz pogas “Finish”. Web Cam Companion 2 instalēšana ir pabeigta.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas lietošanu, skatiet tās sadaļu “Help”.

Tērzēšanas programmas atvēršana

• Kad pabeigta programmas Web Cam Companion 2 instalēšana, pieskarieties norādītajai vietai

‘ ’ uz monitora, lai parādītos Web Cam Companion 2 tērzēšanas logs, kā tas parādīts tālāk redzamajā attēlā.

58

Programmatūras izmantošana

• Instalējiet vai atlasiet tērzēšanas programmu, ko vēlaties lietot.

Pieskarieties norādītajai vietai ‘ ’ uz monitora. Nekavējoties parādās atlasītās programmas tērzēšanas logs.

• Lai mainītu tērzēšanas programmu, kurai izveidota saīsne, atlasiet Utility (Utilītprogramma) sadaļā

Start (Sākt) -> All Programs (Visas programmas) -> Arcsoft Web Cam Companion 2.

{2063UW}

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™! Visual Effects ir vieda un vienkārši lietojama tīmekļa kameras lietojumprogramma, kas izstrādāta, lai, izmantojot ietvarus, dažādus efektus un dizainu, padarītu videotērzēšanu tās lietotājiem vēl patīkamāku. Izmantojot "Video

Plug-in" tehnoloģiju, sākot videotērzēšanu ar kādu no jūsu iecienītākajiem tērzēšanas partneriem, automātiski atveras programma Magic-i Visual Effects, lai jūs varētu vienkārši un viegli lietot dažādus aizraujošus efektus. Tas ir saderīgs arī ar pazīstamām tīmekļa kameras lietojumprogrammām, piemēram, ArcSoft Web Cam Companion

2™!.

• Sistēmas prasības

Windows XP/ Vista

Pentium IV 1,6 GHz vai līdzvērtīgs procesors (ieteicams Pentium IV 2,4 GHz vai ātrāks)

Programmu instalēšanai nepieciešama 20 MB brīva vieta cietajā diskā

59

Programmatūras izmantošana

256 MB RAM atmiņa (ieteicama 512 MB DDR RAM atmiņa)

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu displejs (ieteicama 32 MB videoatmiņa ar DirectX 3D atbalstu)

DirectX 9.0c vai jaunāka versija

1.

Ievietojiet CD-ROM diskdzinī programmas uzstādīšanas kompaktdisku.

2.

Noklikšķiniet uz Magic-I Visual Effects.

3.

Atlasiet valodu un noklikšķiniet uz “OK” pogas.

4.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

5.

Noklikšķiniet uz pogas “Yes”.

6.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

60

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

8.

Noklikšķiniet uz pogas “Finish”. Magic-I Visual Effects instalēšana ir pabeigta.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas lietošanu, skatiet tās sadaļu “Help”.

{2063UW}

Media-Impression

ArcSoft MediaImpression™ pārvalda jūsu multivides failus, sniedz milzum daudz prieka un ļauj, izmantojot jūsu foto, video un mūzikas failus, izveidot interesantus projektus un tos koplietot.

61

Programmatūras izmantošana

• Sistēmas prasības

- Windows XP/ Vista

Pentium III 1 GHz vai līdzvērtīgs procesors

512 MB RAM atmiņa

150 MB brīva vieta cietajā diskā

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu monitors

Microsoft Windows Media Player 9.0 vai jaunāka versija

Microsoft DirectX 9.0 vai jaunāka versija

Apple QuickTime

®

7.0 vai jaunāka versija, ieteicams

- Macintosh OS X 10.3, 10.4

PowerPC G4 800 MHz vai Intel procesors

150 MB brīva vieta cietajā diskā

800x600 pikseļu 16 bitu krāsu monitors

Apple QuickTime

®

6.0 vai jaunāka versija

1.

Ievietojiet CD-ROM diskdzinī programmas uzstādīšanas kompaktdisku.

2.

Noklikšķiniet uz Media-Impression.

3.

Atlasiet valodu un noklikšķiniet uz “OK” pogas.

4.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

5.

Noklikšķiniet uz pogas “Yes”.

62

Programmatūras izmantošana

6.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

7.

Noklikšķiniet uz pogas “Next”.

8.

Atlasiet faila veidu un noklikšķiniet uz pogas “Next”.

63

Programmatūras izmantošana

9.

Noklikšķiniet uz pogas “Finish”. Media-Impression instalēšana ir pabeigta.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas lietošanu, skatiet tās sadaļu “Help”.

{2063UW}

Monitora draiveris

Piezīme

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet CD-ROM, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera instalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Atkarībā no tā, kādu operētājsistēmu izmantojat, rīkojieties saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet programmatūras datni no šeit redzamās

Interneta tīmekļa vietnes.

Interneta tīmekļa vietne:

http://www.samsung.com/ (Vispasaules)

64

Programmatūras izmantošana

Monitora draivera instalēšana (automātiski)

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Windows".

3.

Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

4.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi) (Microsoft

®

Windows

®

XP/2000 operētājsistēma).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

http://www.samsung.com/

Monitora draivera instalēšana (manuāli)

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operētājsistēma

1.

Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz (Start (Sākt)) un "Control Panel" (Vadības panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).

65

Programmatūras izmantošana

3.

Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).

4.

Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…" (Papildu iestatījumi...).

5.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

Ja parādās uzraksts "Windows needs…" (Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).

66

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

6.

Cilnē "Driver" (Draiveris) noklikšķiniet uz ikonas "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...).

7.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software" (Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta).

8.

Noklikšķiniet uz "Have Disk…" (Meklēt diskā…) un atlasiet mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas datne, un noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

9.

Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet

"Next" (Tālāk).

67

Programmatūras izmantošana

10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt) → "Close" (Aizvērt) → "OK" (Labi)

→ "OK" (Labi).

Microsoft

®

Windows

®

XP operētājsistēma

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) → "Control Panel" (Vadības panelis) un tad noklikšķiniet uz

"Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) ikonas.

68

Programmatūras izmantošana

3.

Noklikšķiniet uz "Display" (Displejs) ikonas un izvēlieties cilni "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz "Advanced..." (Papildu...).

4.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un atlasiet cilni

"Driver" (Draiveris).

5.

Noklikšķiniet uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...) un atlasiet "Install from a list or..." (Instalēt no saraksta vai..), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

6.

Atlasiet "Don't search ,I will..." (Nemeklēt, es...), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz

"Have disk" (Meklēt diskā).

69

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

8.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

http://www.samsung.com/

9.

Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

70

Programmatūras izmantošana

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), veiciet šādas darbības.

1.

Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

2.

Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).

3.

Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), un tad uz "OK" (Labi).

Kā instalēt

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties "Monitor" (Monitors).

1. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

2. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un turpiniet veikt tālāk minētās darbības.

5.

Noklikšķiniet uz "Driver" (Draiveris), tad uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

6.

Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

9.

Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk), tad noklikšķiniet uz pogas "Next"(Tālāk).

10. Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Ja parādās logs "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), noklikšķiniet uz pogas

"Yes" (Jā). Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operētājsistēma

71

Programmatūras izmantošana

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties cilni "Monitor" (Monitors).

5.

Laukumā "Monitor Type" (Monitora veids) noklikšķiniet uz pogu "Change" (Mainīt).

6.

Izvēlieties "Specify the location of the driver" (Noteikt draivera atrašanās vietu).

7.

Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location" (Parādīt visus draiverus, kas atrodas šajā vietā), pēc tam noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk" (Meklēt diskā).

9.

Norādiet A:\(D:\driver), pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Atlasiet "Show all devices" (Parādīt visas ierīces) un izvēlieties monitoru, kas atbilst pie jūsu datora pievienotajam monitoram, pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

11. Klikšķiniet uz pogām "Close" (Aizvērt) un "OK" (Labi), līdz dialoglodziņš "Display Properties" (Displeja rekvizīti) tiek aizvērts.

Microsoft

®

Windows

®

NT operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Settings" (Iestatījumi), "Control Panel" (Vadības panelis), un tad veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Display" (Displejs).

2.

Logā "Display Registration Information" (Displeja reģistrācijas informācija), noklikšķiniet uz cilnes "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz "All Display Modes" (Visi displeja režīmi).

3.

Izvēlieties režīmu, ko vēlaties lietot ("Resolution" (Izšķirtspēju), "Number of colors" (Krāsu skaitu) un "Vertical frequency" (Vertikālo frekvenci)), un tad noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

4.

Ja pēc "Test" (Pārbaudīt) noklikšķināšanas ekrāns darbojas pareizi, noklikšķiniet uz pogas "Apply" (Lietot). Ja ekrāna režīms nav normāls, iestatiet citu režīmu (ar mazāku izšķirtspēju, krāsu skaitu vai frekvenci).

Piezīme

Ja cilnē "All Display Modes" (Visi displeja režīmi) nav izvēlnes "Mode" (Režīms), tad izšķirtspēju un

"vertical frequency" (vertikālo frekvenci) iestatiet, izmantojot "Preset Timing Modes" (Iepriekš iestatītos laika režīmus), kas aprakstīti lietošanas pamācībā.

Linux operētājsistēma

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1.

Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes palaišanas.

2.

Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3.

Iestatiet sava datora peli.

4.

Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5.

Iestatiet sava datora tastatūru.

72

Programmatūras izmantošana

6.

Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7.

Vispirms iestatiet monitoram horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

8.

Iestatiet "vertical frequency" (vertikālo frekvenci) savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

9.

Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.

10. Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-Window.

{2063UW}

Natural Color

Natural Color Programmatūras programma

Viena no problēmām, ar kurām saskaras datoru lietotāji, ir ar printeri izdrukātu vai ar skeneri vai digitālo fotoaparātu skenētu attēlu krāsu neatbilstība monitorā redzamo attēlu krāsām. Natural Color

S/W programma ir labākais šādas problēmas risinājums. Tā ir krāsu administrēšanas sistēma, ko izstrādājis uzņēmums Samsung Electronics, sadarbībā ar Korejas Elektronikas un telekomunikāciju izpētes institūtu (ETRI). Šī sistēma ir pieejama tikai Samsung monitoros, un tā monitorā nodrošina tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem. Lai iegūtu plašāku informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help F1.

Kā instalēt Natural Color programmatūru

Ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Pēc tam parādīsies programmas Natural Color sākumekrāns. Lai instalētu Natural Color programmatūru, sākumekrānā noklikšķiniet uz Natural Color.

Lai manuāli instalētu programmu, CD-ROM diskdzinī ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku, noklikšķiniet uz Windows pogas[ "Start" (Sākt)] un atlasiet ["Run..." (Palaist...)]. Ievadiet "D:\color\NCProSetup.exe" un nospiediet taustiņu ["Enter" (Ievadīt)]. (Ja dzinis, kurā ievietots kompaktdisks, nav "D:\", norādiet pareizo dzini.)

73

Programmatūras izmantošana

Kā izdzēst Natural Color programmatūru

Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)". Sarakstā atlasiet Natural

Color un noklikšķiniet uz pogas "Add/Delete" (Pievienot/Dzēst).

{2063UW}

MagicTune™

Uzstādīšana

1.

Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz MagicTune™ instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēšanu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MagicTune izpildāmo failu.

3.

Izvēlieties valodu, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.

Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

5.

Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

6.

Izvēlieties mapi, kurā instalēt MagicTune™ programmu.

7.

Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

8.

Ekrānā parādīsies logs "Installation Status" (Instalēšanas statuss).

9.

Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

10. Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MagicTune™ izpildikona. Lai uzsāktu darbu programmā, veiciet dubultklikšķi uz ikonas.

MagicTune™ izpildikona var neparādīties, atkarībā no jūsu datorsistēmas vai monitora specifikācijas. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu F5.

Instalēšanas problēmas

MagicTune™ instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide.

Sistēmas prasības

OS

• Windows 2000

74

Programmatūras izmantošana

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

MagicTune™ ieteicams izmantot Windows

®

2000 vai jaunākai versijai.

Datora aparatūra

• vismaz 32 MB atmiņa

• Cietā diska ietilpība vismaz 60 MB

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni.

Atinstalēšana

MagicTune™ programmu var atinstalēt tikai, izmantojot opciju "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) Windows

®

Vadības panelī.

Lai atinstalētu MagicTune™, veiciet šādas darbības.

1.

Ejiet uz ["Task Tray" (Uzdevumu joslu)] → ["Start" (Sākt)] → ["Settings" (Iestatījumi)] un izvēlnē atlasiet ["Control Panel" (Vadības paneli)]. Ja strādājat ar Windows

®

XP, ejiet uz ["Control

Panel" (Vadības paneli)] izvēlnē ["Start" (Sākt)].

2.

Izvēlnē "Control Panel" (Vadības panelis) noklikšķiniet uz ikonas "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana).

3.

Logā "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) ritiniet sarakstu lejup, lai atrastu "MagicTune™." Noklikšķiniet uz tā, lai to iezīmētu.

4.

Lai atinstalētu programmu, noklikšķiniet uz pogas "Change/Remove" (Mainīt/noņemt).

5.

Lai palaistu atinstalēšanas procesu, noklikšķiniet uz "Yes" (Jā).

6.

Pagaidiet, līdz parādās dialoglodziņš "Uninstall Complete" (Atinstalēšana pabeigta).

Piezīme

MagicTune™ tīmekļa vietnē jūs atradīsiet tehniskā atbalsta norādes par MagicTune™, atbildes uz bieži uzdodamajiem jautājumiem (FAQ) un programmatūras atjauninājumus.

75

Monitora pielāgošana

Tiešās funkcijas

AUTO

Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', parādās auto adjustment ekrāns, kā tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā.

Auto adjustment ļauj uzsākt ienākošā Analog signāla pašregulāciju. Automātiski tiek pielāgotas

Fine, Coarse un Position vērtības.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

Ja auto adjustment nedarbojas pareizi, vēlreiz nospiediet pogu AUTO, lai precīzāk pielāgotu attēlu.

Ja vadības panelī nomaināt izšķirtspēju, automātiski tiks palaista auto funkcija.

OSD bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot pogu AUTO pēc OSD bloķēšanas

76

Monitora pielāgošana

Nospiežot pogu MENU pēc OSD bloķēšanas

Šī funkcija bloķē OSD, lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu to mainīt citiem.

Bloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU taustiņu.

Atbloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU pogu.

77

Monitora pielāgošana

Piezīme

Izmantojot tiešo taustiņu, varat regulēt spilgtumu un kontrastu, kā arī regulēt Customized Key

( ), pat ja ir aktivizēta OSD regulēšanas bloķēšanas funkcija.

Customized key

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Lai skatītu darba ekrānu, kas būs redzams pēc pogas ] nospiešanas, kad pielāgotajam taustiņam būs konfigurēta kāda funkcija, noklikšķiniet uz attiecīgās funkcijas nosaukuma.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Customized Key.

78

Volume

Monitora pielāgošana

SOURCE

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu skaļumu.

Izvēlas video signālu, ja OSD ir izslēgts.

79

Monitora pielāgošana

OSD funkcija

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness Contrast

MagicBright

MagicColor Color Tone Color Control

Color Effect Gamma

Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position

Language H-Position V-Position Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Off Timer Auto Source Image Size

Picture

Brightness

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt spilgtumu, atbilstoši savām vēlmēm.

Contrast

MENU → → → , → MENU

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

80

Monitora pielāgošana

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt kontrastu, atbilstoši savām vēlmēm.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → → , → → , → MENU

MagicBright

Lai pārskatītu pieejamos priekškonfigurētos režīmus, nospiediet pogu.

MagicBright ir jauna funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi.

Pašlaik ir pieejami septiņi atšķirīgi režīmi: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie un Dynamic

81

Monitora pielāgošana

Contrast. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība. Nospiežot Custom-

ized Key vadības pogu, jūs varat izvēlēties vienu no septiņiem iestatījumiem.

Custom

Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm.

Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

Text

Dokumentācijai un darbiem, kuri satur daudz teksta.

Internet

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram tekstu un grafiku.

Game

Kustīgu attēlu, piemēram, spēļu skatīšanai.

Sport

Kustīgu attēlu, piemēram, sporta spēļu skatīšanai.

Movie

Kustīgu attēlu, piemēram, DVD vai video kompaktdisku satura skatīšanai.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

MENU → → , → → , → MENU

Color

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

82

MagicColor

Monitora pielāgošana

MagicColor ir jauna tehnoloģija, ko Samsung speciāli izstrādājis, lai uzlabotu digitālo attēlu kvalitāti un nodrošinātu skaidrāku un dabiskāku krāsu atveidi, neietekmējot attēla kvalitāti.

Off – atgriežas sākotnējā režīmā.

Demo – pirms MagicColor piemērošanas, ekrāns parādās labajā pusē, un pēc MagicColor piemērošanas, ekrāns parādās kreisajā pusē.

Full – parāda ne tikai spilgtu dabisko krāsu, bet arī reālistiskāk un skaidrāk atveido dabisko ādas krāsu.

Intelligent – parāda spilgtu un skaidru dabisko krāsu.

MENU → , → → → , → MENU

83

Color Tone

Monitora pielāgošana

Krāsas toni iespējams mainīt, un iespējams atlasīt vienu no četriem režīmiem.

Cool – Padara balto zilganu.

Normal – Saglabā balto baltu.

Warm – Padara balto sarkanīgu.

Custom – Atlasiet đo režīmu, ja vēlaties izveidot sev tīkamu attēlu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

84

Color Control

Monitora pielāgošana

Atsevišķi pielāgo Red, Green, Blue krāsu balansu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Color Effect

Kopējo noskaņu varat mainīt, izmainot ekrāna krāsas.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

85

Monitora pielāgošana

Gamma

Off – ekrānam lieto ahromatisku krāsu, lai varētu noregulēt ekrāna efektus.

Grayscale – Tiek parādītas noklusējuma melnbaltās krāsas.

Green – melnbaltam ekrānam piešķir zaļās krāsas efektu.

Aqua – melnbaltam ekrānam piešķir akvamarīna krāsas efektu.

Sepia – melnbaltam ekrānam piešķir sēpijas krāsas efektu.

MENU → , → → , → → , → MENU

Gamma – ar gammas labojumiem spilgtas krāsas var pārveidot par vidēji spilgtām.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , → → , → → , → MENU

86

Image

Coarse

Monitora pielāgošana

Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras.

Coarse pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "horizontal control" izvēlni.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → → , → MENU

87

Fine

Monitora pielāgošana

Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās strīpas.

Ja troksnis saglabājas arī pēc Fine pielāgošanas, atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrums).

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

Sharpness

88

Monitora pielāgošana

Maina attēla dzidrumu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

H-Position

Maina visa monitora displeja horizontālo stāvokli.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

89

V-Position

Monitora pielāgošana

OSD

Language

Maina visa monitora displeja vertikālo stāvokli.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

Varat izvēlēties vienu no deviņām valodām.

90

Monitora pielāgošana

Piezīme

Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

MENU → , → → → , → MENU

H-Position

Varat mainīt horizontālo stāvokli, kur OSD izvēlne parādās monitora displejā.

MENU → , → → , → → , → MENU

91

V-Position

Monitora pielāgošana

Varat mainīt vertikālo stāvokli, kur OSD izvēlne parādās monitora displejā.

MENU → , → → , → → , → MENU

Transparency

OSD fona caurspīdīguma maiņa.

Off

On

MENU → , → → , → → , → MENU

92

Display Time

Monitora pielāgošana

Setup

Reset

Ja kādu laiku netiks veikti nekādi pielāgojumi, izvēlne automātiski izslēgsies.

Varat iestatīt, cik ilgi izvēlne paliks ieslēgta.

5 sec

10 sec

20 sec

200 sec

MENU → , → → , → → , → MENU

93

Monitora pielāgošana

Izmantojiet, lai atiestatītu izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

No

Yes

MENU → , → → , → → MENU

Customized Key

Varat norādīt funkciju, kas tiks aktivizēta, kad nospiedīsiet pogu Customized Key ( ).

MENU → , → → , → → , →MENU

Off Timer

94

Monitora pielāgošana

Monitors automātiski izslēgsies norādītajā laikā.

Off

On

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Auto Source

Lai monitors automātiski atlasītu signāla avotu, atlasiet Auto Source.

Auto

Manual

MENU → , → → → , → MENU

95

Image Size

Monitora pielāgošana

Varat mainīt monitorā redzamā ekrāna izmēru.

Auto – tiek izmantoti ieejas signāla ekrāna izmēru attiecības iestatījumi.

Wide – neatkarīgi no ievades signālu ekrāna izmēru attiecības tiek rādīts pilnekrāna režīms.

Piezīme

• Neatbalsta signālus, kas nav pieejami standarta režīma tabulā.

• Ja jūsu datoram ir iestatīts platais ekrāns, kas ir monitora optimālā izšķirtspēja, šo funkciju neizpilda.

MENU → , → → , → → , → MENU

96

Information

Monitora pielāgošana

OSD ekrānā parāda video avotu un displeja režīmu.

MENU → , →MENU

{2063UW}

Tiešās funkcijas

AUTO

Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', parādās auto adjustment ekrāns, kā tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā.

97

Monitora pielāgošana

Auto adjustment ļauj uzsākt ienākošā Analog signāla pašregulāciju. Automātiski tiek pielāgotas

Fine, Coarse un Position vērtības.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

Ja auto adjustment nedarbojas pareizi, vēlreiz nospiediet pogu AUTO, lai precīzāk pielāgotu attēlu.

Ja vadības panelī nomaināt izšķirtspēju, automātiski tiks palaista auto funkcija.

OSD bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot pogu AUTO pēc OSD bloķēšanas

Nospiežot pogu MENU pēc OSD bloķēšanas

98

Monitora pielāgošana

Šī funkcija bloķē OSD, lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu to mainīt citiem.

Bloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU taustiņu.

Atbloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU pogu.

Piezīme

Izmantojot tiešo taustiņu, varat regulēt spilgtumu un kontrastu, kā arī regulēt Customized Key

( ), pat ja ir aktivizēta OSD regulēšanas bloķēšanas funkcija.

99

Customized key

Monitora pielāgošana

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Lai skatītu darba ekrānu, kas būs redzams pēc pogas ] nospiešanas, kad pielāgotajam taustiņam būs konfigurēta kāda funkcija, noklikšķiniet uz attiecīgās funkcijas nosaukuma.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Customized Key.

100

Volume

Monitora pielāgošana

SOURCE

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu skaļumu.

Izvēlas video signālu, ja OSD ir izslēgts.

101

Monitora pielāgošana

{2063UW}

OSD funkcija

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness Contrast

MagicBright

MagicColor Color Tone Color Control

Color Effect Gamma

Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position

Language H-Position V-Position Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Off Timer Auto Source Image Size

Picture

Brightness

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt spilgtumu, atbilstoši savām vēlmēm.

Contrast

MENU → → → , → MENU

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

102

Monitora pielāgošana

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt kontrastu, atbilstoši savām vēlmēm.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → → , → → , → MENU

MagicBright

Lai pārskatītu pieejamos priekškonfigurētos režīmus, nospiediet pogu.

MagicBright ir jauna funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi.

Pašlaik ir pieejami septiņi atšķirīgi režīmi: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie un Dynamic

103

Monitora pielāgošana

Contrast. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība. Nospiežot Custom-

ized Key vadības pogu, jūs varat izvēlēties vienu no septiņiem iestatījumiem.

Custom

Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm.

Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

Text

Dokumentācijai un darbiem, kuri satur daudz teksta.

Internet

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram tekstu un grafiku.

Game

Kustīgu attēlu, piemēram, spēļu skatīšanai.

Sport

Kustīgu attēlu, piemēram, sporta spēļu skatīšanai.

Movie

Kustīgu attēlu, piemēram, DVD vai video kompaktdisku satura skatīšanai.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

MENU → → , → → , → MENU

Color

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

104

MagicColor

Monitora pielāgošana

MagicColor ir jauna tehnoloģija, ko Samsung speciāli izstrādājis, lai uzlabotu digitālo attēlu kvalitāti un nodrošinātu skaidrāku un dabiskāku krāsu atveidi, neietekmējot attēla kvalitāti.

Off – atgriežas sākotnējā režīmā.

Demo – pirms MagicColor piemērošanas, ekrāns parādās labajā pusē, un pēc MagicColor piemērošanas, ekrāns parādās kreisajā pusē.

Full – parāda ne tikai spilgtu dabisko krāsu, bet arī reālistiskāk un skaidrāk atveido dabisko ādas krāsu.

Intelligent – parāda spilgtu un skaidru dabisko krāsu.

MENU → , → → → , → MENU

105

Color Tone

Monitora pielāgošana

Krāsas toni iespējams mainīt, un iespējams atlasīt vienu no četriem režīmiem.

Cool – Padara balto zilganu.

Normal – Saglabā balto baltu.

Warm – Padara balto sarkanīgu.

Custom – Atlasiet đo režīmu, ja vēlaties izveidot sev tīkamu attēlu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

106

Color Control

Monitora pielāgošana

Atsevišķi pielāgo Red, Green, Blue krāsu balansu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Color Effect

Kopējo noskaņu varat mainīt, izmainot ekrāna krāsas.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

107

Monitora pielāgošana

Gamma

Off – ekrānam lieto ahromatisku krāsu, lai varētu noregulēt ekrāna efektus.

Grayscale – Tiek parādītas noklusējuma melnbaltās krāsas.

Green – melnbaltam ekrānam piešķir zaļās krāsas efektu.

Aqua – melnbaltam ekrānam piešķir akvamarīna krāsas efektu.

Sepia – melnbaltam ekrānam piešķir sēpijas krāsas efektu.

MENU → , → → , → → , → MENU

Gamma – ar gammas labojumiem spilgtas krāsas var pārveidot par vidēji spilgtām.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , → → , → → , → MENU

108

Image

Coarse

Monitora pielāgošana

Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras.

Coarse pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "horizontal control" izvēlni.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → → , → MENU

109

Fine

Monitora pielāgošana

Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās strīpas.

Ja troksnis saglabājas arī pēc Fine pielāgošanas, atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrums).

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

Sharpness

110

Monitora pielāgošana

Maina attēla dzidrumu.

( Nav pieejams MagicColor režīmos Full un Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

H-Position

Maina visa monitora displeja horizontālo stāvokli.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

111

V-Position

Monitora pielāgošana

OSD

Language

Maina visa monitora displeja vertikālo stāvokli.

(Iespējams tikai Analog režīmā)

MENU → , → → , → → , → MENU

Varat izvēlēties vienu no deviņām valodām.

112

Monitora pielāgošana

Piezīme

Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

MENU → , → → → , → MENU

H-Position

Varat mainīt horizontālo stāvokli, kur OSD izvēlne parādās monitora displejā.

MENU → , → → , → → , → MENU

113

V-Position

Monitora pielāgošana

Varat mainīt vertikālo stāvokli, kur OSD izvēlne parādās monitora displejā.

MENU → , → → , → → , → MENU

Transparency

OSD fona caurspīdīguma maiņa.

Off

On

MENU → , → → , → → , → MENU

114

Display Time

Monitora pielāgošana

Setup

Reset

Ja kādu laiku netiks veikti nekādi pielāgojumi, izvēlne automātiski izslēgsies.

Varat iestatīt, cik ilgi izvēlne paliks ieslēgta.

5 sec

10 sec

20 sec

200 sec

MENU → , → → , → → , → MENU

115

Monitora pielāgošana

Izmantojiet, lai atiestatītu izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

No

Yes

MENU → , → → , → → MENU

Customized Key

Varat norādīt funkciju, kas tiks aktivizēta, kad nospiedīsiet pogu Customized Key ( ).

MENU → , → → , → → , →MENU

Off Timer

116

Monitora pielāgošana

Monitors automātiski izslēgsies norādītajā laikā.

Off

On

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Auto Source

Lai monitors automātiski atlasītu signāla avotu, atlasiet Auto Source.

Auto

Manual

MENU → , → → → , → MENU

117

Image Size

Monitora pielāgošana

Varat mainīt monitorā redzamā ekrāna izmēru.

Auto – tiek izmantoti ieejas signāla ekrāna izmēru attiecības iestatījumi.

Wide – neatkarīgi no ievades signālu ekrāna izmēru attiecības tiek rādīts pilnekrāna režīms.

Piezīme

• Neatbalsta signālus, kas nav pieejami standarta režīma tabulā.

• Ja jūsu datoram ir iestatīts platais ekrāns, kas ir monitora optimālā izšķirtspēja, šo funkciju neizpilda.

MENU → , → → , → → , → MENU

118

Information

Monitora pielāgošana

OSD ekrānā parāda video avotu un displeja režīmu.

MENU → , →MENU

119

Traucējummeklēšana

{963UW}

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

Piezīme

Jūsu monitors ir aprīkots ar pašpārbaudes funkciju, kas ļauj pārbaudīt, vai monitors darbojas pareizi.

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

1.

Izslēdziet gan savu datoru, gan monitoru.

2.

Atvienojiet video kabeli no datora aizmugurējās daļas.

3.

Ieslēdziet monitoru.

Ja monitors darbojas pareizi, redzēsiet lodziņu, kas tālāk attēlots ilustrācijā.

Šis paziņojums parādās arī normālas darbības laikā, ja atvieno vai sabojā video kabeli.

4.

Izslēdziet monitoru un vēlreiz pievienojiet video kabeli, pēc tam ieslēdziet gan datoru, gan monitoru.

Ja monitora ekrāns pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas paliek tukšs, pārbaudiet video kontrolleri un datorsistēmu; jūsu monitors darbojas pareizi.

Brīdinājuma ziņojumi

Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas izdziest, kaut arī strāvas padeves indikatora LED signāls vēl arvien deg. Ziņojums var norādīt, ka monitors ir ārpus skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt signāla kabeli.

Vide

Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.

Ja monitora tuvumā atrodas kāds zemfrekvences skaļrunis, atvienojiet to no strāvas avota un novietojiet citā telpā.

Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram, radio, fēnus, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3 pēdu (viena metra) attālumā no monitora.

120

Traucējummeklēšana

Noderīgi padomi

Monitors atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja ir radusies problēma datorā vai videokartē, monitors var izdzist, krāsas var kļūt blāvas, var rasties troksnis, video režīms var nebūt atbalstīts, utt.

Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni un tad sazinieties ar Tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Monitora darbības apstākļu noteikšana

Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode"

1440 x 900 60 Hz, atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.

Ja uz ekrāna parādās ziņojums vai ekrāns kļūst balts, monitors ir izmantojams darbam.

Šādā gadījumā meklējiet problēmu datorā.

{963UW}

Kontrolsaraksts

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Ekrānā nav attēlu. Es nevaru ieslēgt monitoru.

Q: Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?

A: Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un pievadi.

Q: Vai ekrānā redzat "Check Signal Cable"?

A: (Savienojums, izmantojot D-sub kabeli)

Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

(Savienots, izmantojot DVI kabeli)

Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas, ekrānā joprojām redzat kļūdas paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss.

Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas ekrānā joprojām redzat (kļūdas) paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss. Nospiediet pogu ‘SOURCE/ ’, lai monitors vēlreiz pārbaudītu ienākošā signāla avotu.

Q: Ja strāvas padeve ir ieslēgta, atsāknējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu (pieteikšanās ekrānu), ko var redzēt.

A: Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, atsāknējiet datoru lietošanas režīmā

(Windows ME/XP/2000 versijai – drošajā režīmā), un tad nomainiet videokartes frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) neparādās, sazinieties ar tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Q: Vai jūs ekrānā redzat "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1440 x 900 60 Hz?

121

Traucējummeklēšana

A: Šis paziņojums parādās, kad signāls no videokartes pārsniedz maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Pielāgojiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Ja displejs pārsniedz WSXGA vai 75 Hz, parādās ziņojums"Not Optimum Mode", "Recom-

mended Mode" 1440 x 900 60 Hz. Ja displejs pārsniedz 85 Hz, displejs darbosies pareizi, taču ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1440 x 900 60 Hz parādīsies uz vienu minūti un tad izzudīs.

Šīs minūtes laikā lūdzam nomainīt ekrāna iestatījumus uz ieteiktajiem.

(Ja sistēmu atsāknē, šo paziņojumu parāda atkārtoti.)

Q: Ekrānā nav redzams attēls. Vai strāvas padeves indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu?

A: Monitors atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

A: Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

A:

Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu "SOURCE/ ". Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Q: Savienots, izmantojot DVI kabeli?

A: Jūs varat iegūt tukšu ekrānu, ja sāknējat sistēmu pirms DVI kabeļa pievienošanas vai ja atslēdzat un vēlreiz pieslēdzat DVI kabeli, kamēr sistēma darbojas, jo noteikta tipa video kartes nepārsūta video signālus. Pieslēdziet DVI kabeli un tad atsāknējiet sistēmu.

Es neredzu ekrāna displeju.

Q: Vai esat bloķējis Ekrāna displeja (OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?

A: Atbloķējiet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu pogu [MENU / ].

Ekrāns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.

Q: Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?

A: Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

A: Pārbaudiet, vai videokarte ir pilnīgi ievietota tās slotā.

Q: Vai ekrāna krāsas kļuvušas savādas pēc programmas palaišanas vai lietojumprogrammu nesaskaņotības dēļ?

A: Atsāknējiet datoru.

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Ekrāns pēkšņi ir kļuvis nelīdzsvarots.

Q: Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

A: Lietojot ekrāna displeju (OSD), pielāgojiet attēla pozīciju un lielumu.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē.

122

Traucējummeklēšana

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Q: Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Pielāgojiet parametru Position (izvietojums), skatot OSD izvēlni.

Ekrānam nav fokusa vai ekrāna displeju (OSD) nevar pielāgot.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

LED indikators mirgo, bet uz ekrāna nav nekādu attēlu.

Q: Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu "Display Timing" (Displeja Laiks), frekvence ir pielāgota pareizi?

A: Pielāgojiet frekvenci pareizi, izmantojot videokartes rokasgrāmatu un Iepriekš iestatītos laika režīmus.

(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties, atkarībā no produkta.)

Ekrānā tiek rādītas tikai 16 krāsas. Ekrāna krāsas ir mainījušās pēc videokartes maiņas.

Q: Vai sistēmas "Windows" krāsas ir iestatītas pareizi?

A: Windows XP :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Tiek rādīts ziņojums "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Neatpazīts monitors, atrasts Plug & Play (VESA DDC) monitors).

Q: Vai esat uzstādījis monitor draiver?

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Q: Lai pārliecinātos, ka funkcija Plug & Play (VESA DDC ) tiek atbalstīta, skatiet videokartes rokasgrāmatu.

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Pārbaudiet, vai MagicTune™ darbojas.

Q: MagicTune™ raksturpazīme ir atrodama tikai datoros (ar VGA), ar operētājsistēmu Windows

OS, kas atbalsta Plug and Play.

A: Lai pārbaudītu, vai jūsu dators ir piemērots MagicTune™ raksturpazīmei, rīkojieties saskaņā ar tālākajām norādēm (operētājsistēmā Windows XP).

123

Traucējummeklēšana

"Control Panel" (Vadības panelis) → "Performance and Maintenance" (Veiktspēja un uzturē-

šana) → "System" (Sistēma) → "Hardware" (Aparatūra) → "Device Manager" (Ierīču pārvaldnieks) → "Monitors" (Monitori) → Pēc Plug and Play monitora izdzēšanas, atrodiet "Plug and

Play monitor", ar jaunas aparatūras meklēšanu.

A: MagicTune™ ir papildu programmatūra monitoram. Dažas video kartes var neatbalstīt jūsu monitoru. Ja rodas problēma ar videokarti, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai jūsu videokarte ir saderīgo videokaršu sarakstā.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ nedarbojas pareizi.

Q: Vai esat mainījuši savu datoru vai tā videokarti?

A: Lejupielādējiet jaunāko programmu. Programmu var lejupielādēt http://www.samsung.com/ monitor/magictune

Q: Vai instalējāt programmu?

A: Pēc programmas pirmreizējās instalēšanas atsāknējiet datoru. Ja programmas kopija jau ir instalēta, noņemiet to, atsāknējiet datoru un pēc tam vēlreiz instalējiet programmu. Lai pēc instalēšanas vai atinstalēšanas programma darbotos normāli, ir jāatsāknē dators.

Piezīme

Apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni un lejupielādējiet MagicTune™ MAC instalācijas programmatūru.

Ja ar monitoru rodas problēmas, veiciet šādas darbības.

Pārbaudiet, vai strāvas vads un video kabeļi ir pareizi pievienoti datoram.

Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.

(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātesplates apkopi.)

Ja jūs esat instalējis jaunu videokarti vai pats uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adaptera

(video) draiveris un monitora draiveris.

Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta robežās no 56 Hz līdz 75 Hz.

(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)

Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" režīmā, noņemiet komponentu "Display Adapter", kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet datoru, lai atkārtoti instalētu adaptera (video) draiveri.

Piezīme

Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.

{963UW}

Jautājumi un atbildes

Q: Kā es varu mainīt frekvenci?

A: Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.

124

Traucējummeklēšana

A: Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs atkarībā no izmantojamā diskdziņa versijas.

(Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)

Q: Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q: Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Screen

Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

Q: Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?

A: Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē nokļūst ūdens.

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

{2063UW}

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

Piezīme

Jūsu monitors ir aprīkots ar pašpārbaudes funkciju, kas ļauj pārbaudīt, vai monitors darbojas pareizi.

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

1.

Izslēdziet gan savu datoru, gan monitoru.

2.

Atvienojiet video kabeli no datora aizmugurējās daļas.

125

Traucējummeklēšana

3.

Ieslēdziet monitoru.

Ja monitors darbojas pareizi, redzēsiet lodziņu, kas tālāk attēlots ilustrācijā.

Šis paziņojums parādās arī normālas darbības laikā, ja atvieno vai sabojā video kabeli.

4.

Izslēdziet monitoru un vēlreiz pievienojiet video kabeli, pēc tam ieslēdziet gan datoru, gan monitoru.

Ja monitora ekrāns pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas paliek tukšs, pārbaudiet video kontrolleri un datorsistēmu; jūsu monitors darbojas pareizi.

Brīdinājuma ziņojumi

Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas izdziest, kaut arī strāvas padeves indikatora LED signāls vēl arvien deg. Ziņojums var norādīt, ka monitors ir ārpus skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt signāla kabeli.

Vide

Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.

Ja monitora tuvumā atrodas kāds zemfrekvences skaļrunis, atvienojiet to no strāvas avota un novietojiet citā telpā.

Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram, radio, fēnus, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3 pēdu (viena metra) attālumā no monitora.

Noderīgi padomi

Monitors atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja ir radusies problēma datorā vai videokartē, monitors var izdzist, krāsas var kļūt blāvas, var rasties troksnis, video režīms var nebūt atbalstīts, utt.

Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni un tad sazinieties ar Tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Monitora darbības apstākļu noteikšana

Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode"

1680 x 1050 60 Hz, atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.

Ja uz ekrāna parādās ziņojums vai ekrāns kļūst balts, monitors ir izmantojams darbam.

Šādā gadījumā meklējiet problēmu datorā.

126

Traucējummeklēšana

{2063UW}

Kontrolsaraksts

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Ekrānā nav attēlu. Es nevaru ieslēgt monitoru.

Q: Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?

A: Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un pievadi.

Q: Vai ekrānā redzat "Check Signal Cable"?

A: (Savienojums, izmantojot D-sub kabeli)

Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

(Savienots, izmantojot DVI kabeli)

Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas, ekrānā joprojām redzat kļūdas paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss.

Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas ekrānā joprojām redzat (kļūdas) paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss. Nospiediet pogu ‘SOURCE/ ’, lai monitors vēlreiz pārbaudītu ienākošā signāla avotu.

Q: Ja strāvas padeve ir ieslēgta, atsāknējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu (pieteikšanās ekrānu), ko var redzēt.

A: Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, atsāknējiet datoru lietošanas režīmā

(Windows ME/XP/2000 versijai – drošajā režīmā), un tad nomainiet videokartes frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) neparādās, sazinieties ar tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Q: Vai jūs ekrānā redzat "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1440 x 900 60 Hz?

A: Šis paziņojums parādās, kad signāls no videokartes pārsniedz maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Pielāgojiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Ja displejs pārsniedz WSXGA vai 75 Hz, parādās ziņojums"Not Optimum Mode", "Recom-

mended Mode" 1440 x 900 60 Hz. Ja displejs pārsniedz 85 Hz, displejs darbosies pareizi, taču ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1440 x 900 60 Hz parādīsies uz vienu minūti un tad izzudīs.

Šīs minūtes laikā lūdzam nomainīt ekrāna iestatījumus uz ieteiktajiem.

(Ja sistēmu atsāknē, šo paziņojumu parāda atkārtoti.)

Q: Ekrānā nav redzams attēls. Vai strāvas padeves indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu?

A: Monitors atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

127

Traucējummeklēšana

A: Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

A:

Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu "SOURCE/ ". Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Q: Savienots, izmantojot DVI kabeli?

A: Jūs varat iegūt tukšu ekrānu, ja sāknējat sistēmu pirms DVI kabeļa pievienošanas vai ja atslēdzat un vēlreiz pieslēdzat DVI kabeli, kamēr sistēma darbojas, jo noteikta tipa video kartes nepārsūta video signālus. Pieslēdziet DVI kabeli un tad atsāknējiet sistēmu.

Es neredzu ekrāna displeju.

Q: Vai esat bloķējis Ekrāna displeja (OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?

A: Atbloķējiet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu pogu [MENU / ].

Ekrāns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.

Q: Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?

A: Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

A: Pārbaudiet, vai videokarte ir pilnīgi ievietota tās slotā.

Q: Vai ekrāna krāsas kļuvušas savādas pēc programmas palaišanas vai lietojumprogrammu nesaskaņotības dēļ?

A: Atsāknējiet datoru.

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Ekrāns pēkšņi ir kļuvis nelīdzsvarots.

Q: Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

A: Lietojot ekrāna displeju (OSD), pielāgojiet attēla pozīciju un lielumu.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Q: Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Pielāgojiet parametru Position (izvietojums), skatot OSD izvēlni.

Ekrānam nav fokusa vai ekrāna displeju (OSD) nevar pielāgot.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

LED indikators mirgo, bet uz ekrāna nav nekādu attēlu.

Q: Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu "Display Timing" (Displeja Laiks), frekvence ir pielāgota pareizi?

128

Traucējummeklēšana

A: Pielāgojiet frekvenci pareizi, izmantojot videokartes rokasgrāmatu un Iepriekš iestatītos laika režīmus.

(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties, atkarībā no produkta.)

Ekrānā tiek rādītas tikai 16 krāsas. Ekrāna krāsas ir mainījušās pēc videokartes maiņas.

Q: Vai sistēmas "Windows" krāsas ir iestatītas pareizi?

A: Windows XP :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Tiek rādīts ziņojums "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Neatpazīts monitors, atrasts Plug & Play (VESA DDC) monitors).

Q: Vai esat uzstādījis monitor draiver?

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Q: Lai pārliecinātos, ka funkcija Plug & Play (VESA DDC ) tiek atbalstīta, skatiet videokartes rokasgrāmatu.

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Pārbaudiet, vai MagicTune™ darbojas.

Q: MagicTune™ raksturpazīme ir atrodama tikai datoros (ar VGA), ar operētājsistēmu Windows

OS, kas atbalsta Plug and Play.

A: Lai pārbaudītu, vai jūsu dators ir piemērots MagicTune™ raksturpazīmei, rīkojieties saskaņā ar tālākajām norādēm (operētājsistēmā Windows XP).

"Control Panel" (Vadības panelis) → "Performance and Maintenance" (Veiktspēja un uzturē-

šana) → "System" (Sistēma) → "Hardware" (Aparatūra) → "Device Manager" (Ierīču pārvaldnieks) → "Monitors" (Monitori) → Pēc Plug and Play monitora izdzēšanas, atrodiet "Plug and

Play monitor", ar jaunas aparatūras meklēšanu.

A: MagicTune™ ir papildu programmatūra monitoram. Dažas video kartes var neatbalstīt jūsu monitoru. Ja rodas problēma ar videokarti, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai jūsu videokarte ir saderīgo videokaršu sarakstā.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ nedarbojas pareizi.

Q: Vai esat mainījuši savu datoru vai tā videokarti?

129

Traucējummeklēšana

A: Lejupielādējiet jaunāko programmu. Programmu var lejupielādēt http://www.samsung.com/ monitor/magictune

Q: Vai instalējāt programmu?

A: Pēc programmas pirmreizējās instalēšanas atsāknējiet datoru. Ja programmas kopija jau ir instalēta, noņemiet to, atsāknējiet datoru un pēc tam vēlreiz instalējiet programmu. Lai pēc instalēšanas vai atinstalēšanas programma darbotos normāli, ir jāatsāknē dators.

Piezīme

Apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni un lejupielādējiet MagicTune™ MAC instalācijas programmatūru.

Ja ar monitoru rodas problēmas, veiciet šādas darbības.

Pārbaudiet, vai strāvas vads un video kabeļi ir pareizi pievienoti datoram.

Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.

(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātesplates apkopi.)

Ja jūs esat instalējis jaunu videokarti vai pats uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adaptera

(video) draiveris un monitora draiveris.

Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta robežās no 56 Hz līdz 75 Hz.

(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)

Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" režīmā, noņemiet komponentu "Display Adapter", kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet datoru, lai atkārtoti instalētu adaptera (video) draiveri.

Piezīme

Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.

{2063UW}

Jautājumi un atbildes

Q: Kā es varu mainīt frekvenci?

A: Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.

A: Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs atkarībā no izmantojamā diskdziņa versijas.

(Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)

Q: Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

130

Traucējummeklēšana

* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q: Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Screen

Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

Q: Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?

A: Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē nokļūst ūdens.

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

131

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums SyncMaster 963UW

LCD Panelis

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

Sinhronizācija

Horizontāli:

Vertikāli:

19 collas (48 cm) pa diagonāli

408,24 mm (horizontāli) x 255,15 mm (vertikāli)

0,2835 mm (augstums) x 0,2835 mm (platums)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Displeja krāsa

16,7 miljoni

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja [email protected]

Maksimālā izšķirtspēja [email protected]

Ievades signāls, pārtraukts

RGB Analogais, DVI(Digitālais vizuālais interfeiss) atbilstošs digitālais RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

137MHz

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signāla kabelis

15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms

Savienojums no DVI-D uz DVI-D, atdalāms

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (ar statīvu)

448,0 x 385,9 x 188,7 mm / 4,4 kg

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (bez statīva)

448,0 x 335,6 x 61,5 mm / 4,1 kg

132

Specifikācijas

VESA Montāžas interfeiss

75 mm x 75 mm (izmantošanai ar īpašo (kronšteina) montāžas aprīkojumu.)

Vides apsvērumi

Darbība

Uzglabāšana

Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Mitrums: 10 % - 80 %, nekondensējošs

Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Mitrums: 5% - 95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un monitora iestatījumus.

Vairumā gadījumu monitora instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vairāk nekā 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 3.888.000.

Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Enerģijas taupīšanas režīms

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par Enerģijas taupītāju. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar

VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš

Normāla darbība Enerģijas taupīšanas režīms

Zilā krāsā Zilā krāsā, mirgojošs

32 vatiem Mazāk nekā 1 W

(Off-režīms (izslēgts)) bez USB

(upstream)

Izslēgts (Strāvas padeves poga)

Izslēgts

Mazāk nekā 1 W (120Vac) bez USB (upstream)

Mazāk nekā 2 W (120Vac) ar USB (upstream)

133

Specifikācijas

Stāvoklis Normāla darbība Enerģijas taupīšanas režīms

Mazāk nekā 2 W

(Off-režīms (izslēgts)) ar USB (upstream)

Izslēgts (Strāvas padeves poga)

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

Horizontālā frekvence

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

68,681

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

79,976

55,935

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

Vertikālā frekvence

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

75,062

74,551

75,029

75,000

60,000

75,025

59,887

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

135,000

106,500

25,175

25,175

28,322

30,240

100,000

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

Pikseļu taktētājs (MHz)

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par Horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē.

Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

134

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums SyncMaster 2063UW

LCD Panelis

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

20 collas (51 cm) pa diagonāli

433,44 mm (horizontāli) x 270,9 mm (vertikāli)

0,258 mm (augstums) x 0,258 mm (platums)

Sinhronizācija

Horizontāli:

Vertikāli:

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Displeja krāsa

16,7 miljoni

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja [email protected]

Maksimālā izšķirtspēja [email protected]

Ievades signāls, pārtraukts

RGB Analogais, DVI(Digitālais vizuālais interfeiss) atbilstošs digitālais RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

146MHz (Analogais, Digitālais)

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signāla kabelis

15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms

Savienojums no DVI-D uz DVI-D, atdalāms

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (ar statīvu)

472,9 x 404,7 x 218,8 mm / 5,2 kg

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (bez statīva)

472,9 x 354,7 x 62,9 mm / 4,6 kg

VESA Montāžas interfeiss

100 mm x 100 mm (izmantošanai ar īpašo (kronšteina) montāžas aprīkojumu.)

135

Specifikācijas

Vides apsvērumi

Darbība

Uzglabāšana

Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Mitrums: 10 % - 80 %, nekondensējošs

Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Mitrums: 5% - 95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un monitora iestatījumus.

Vairumā gadījumu monitora instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vairāk nekā 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Enerģijas taupīšanas režīms

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par Enerģijas taupītāju. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar

VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš

Normāla darbība Enerģijas taupīšanas režīms

Zilā krāsā Zilā krāsā, mirgojošs

35 vatiem

Izslēgts (Strāvas padeves poga)

Izslēgts

Mazāk nekā 1 W

(Off-režīms (izslēgts)) bez USB

(upstream)

Mazāk nekā 1 W (120Vac) bez USB (upstream)

Mazāk nekā 2 W

(Off-režīms (izslēgts)) ar USB (upstream)

Mazāk nekā 2 W (120Vac) ar USB (upstream)

136

Specifikācijas

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

Horizontālā frekvence

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

68,681

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48.363

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

56.476

60.023

67.500

60.000

VESA, 1280 x 1024 79.976

VESA, 1680 x 1050 (RB) 64.674

60,317

72,188

75,000

60.004

70.069

75.029

75.000

60.000

75.025

59.883

Vertikālā frekvence

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

75,062

74,551

72,809

75,000

56,250

25,175

25,175

28,322

30,240

100,000

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65.000

75.000

78.750

108.000

108.000

135.000

119.000

Pikseļu taktētājs (MHz)

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/-

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par Horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē.

Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

137

Informācija

{963UW}

Lai būtu labāks attēls

Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora izšķirtspēju un ekrāna ievadīšanas intensitāti (atsvaidzes intensitāti), kā aprakstīts tālāk. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

• Izšķirtspēja: 1440 x 900

• Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vismaz 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

• Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 3.888.000.

Tīrot monitoru un paneļa virsmu, lūdzu, lietojiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa, uzklājot to un nospodrinot ar mīkstu lupatiņu. Lūdzu, nespiediet uz LCD ekrānu, viegli to paberziet.

Izmantojot pārāk daudz spēka, to var notraipīt.

Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju Auto Adjustment, ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēg-

šanas poga.

Ja arī pēc automātiskās pielāgošanas ir traucējumi, izmantojiet Fine/Coarse pielāgošanas funkciju.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

{963UW}

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU (Bez attēla aizkavēšanas)

Pārslēdzot attēlus, LCD monitoriem un televizoriem var rasties attēla aizkavēšanās, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs.

Šie padomi ir domāti, lai LCD monitori tiktu pareizi lietoti, un līdz ar to varētu izvairīties no attēla aizkavēšanās.

Garantija

Garantijas neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu aizkavēšanās rezultātā.

Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizkavēšana?

138

Informācija

Pareizi izmantojot LCD paneli, pikseļu attēlu aizkavēšanās nenotiek. Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu. Līdz ar to noteiktā ekrāna daļā šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu. Tādēļ, reizēm iepriekšējais attēls aizkavējas, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo video attēlu. Visās ierīcēs ar displejiem, tai skaitā LCD, ir iespējama attēla aizkavēšanās.

Tas neliecina par kļūmi.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu LCD no attēla aizkavēšanas.

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupīšanas režīms

Piemērs)

• Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

• Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 4 stundām.

• Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 2 stundām.

• Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju

• Ieteicams lietot vienkrāsainu vai kustīgu ekrānsaudzētāju.

• Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. tranzīta bāzes, biržas, bankas un kontroles sistēmas. Mēs iesakām iestatīt displeja sistēmas programmu šādi:

Rādīt informāciju kopā ar logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju 1 stundu, pēc tam 1 minūti rādīt logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet 2 dažādas krāsas).

Piemērs) Ik pēc 30 minūtēm mainīt 2 krāsas pēc rotācijas principa.

Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām.

Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.

• Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks).

Piemērs)

• Ieteicamie iestatījumi: Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību

139

Informācija

• Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.

Piemērs)

• Ik pēc 30 minūtēm simbolus nomainiet uz kustīgiem simboliem.

Piemērs)

Labākais veids, kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanās, ir izslēgt datoru vai

sistēmu, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāja programmu, kad neizmantojat datoru.

Kad LCD panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšanās var nenotikt.

Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja LCD panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk kā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas šķidros kristālus (LC) izmanto pikselī. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, liekot šķidriem kristāliem liekties. Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, ir jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

140

Informācija

Mūsu LCD monitori atbilst ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajai II klasei.

{2063UW}

Lai būtu labāks attēls

Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora izšķirtspēju un ekrāna ievadīšanas intensitāti (atsvaidzes intensitāti), kā aprakstīts tālāk. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

• Izšķirtspēja: 1680 x 1050

• Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vismaz 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

• Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Tīrot monitoru un paneļa virsmu, lūdzu, lietojiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa, uzklājot to un nospodrinot ar mīkstu lupatiņu. Lūdzu, nespiediet uz LCD ekrānu, viegli to paberziet.

141

Informācija

Izmantojot pārāk daudz spēka, to var notraipīt.

Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju Auto Adjustment, ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēg-

šanas poga.

Ja arī pēc automātiskās pielāgošanas ir traucējumi, izmantojiet Fine/Coarse pielāgošanas funkciju.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

{2063UW}

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU (Bez attēla aizkavēšanas)

Pārslēdzot attēlus, LCD monitoriem un televizoriem var rasties attēla aizkavēšanās, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs.

Šie padomi ir domāti, lai LCD monitori tiktu pareizi lietoti, un līdz ar to varētu izvairīties no attēla aizkavēšanās.

Garantija

Garantijas neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu aizkavēšanās rezultātā.

Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizkavēšana?

Pareizi izmantojot LCD paneli, pikseļu attēlu aizkavēšanās nenotiek. Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu. Līdz ar to noteiktā ekrāna daļā šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu. Tādēļ, reizēm iepriekšējais attēls aizkavējas, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo video attēlu. Visās ierīcēs ar displejiem, tai skaitā LCD, ir iespējama attēla aizkavēšanās.

Tas neliecina par kļūmi.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu LCD no attēla aizkavēšanas.

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupīšanas režīms

Piemērs)

• Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

• Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 4 stundām.

• Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 2 stundām.

• Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju

• Ieteicams lietot vienkrāsainu vai kustīgu ekrānsaudzētāju.

• Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

142

Informācija

Piemērs) Lidostas. tranzīta bāzes, biržas, bankas un kontroles sistēmas. Mēs iesakām iestatīt displeja sistēmas programmu šādi:

Rādīt informāciju kopā ar logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju 1 stundu, pēc tam 1 minūti rādīt logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet 2 dažādas krāsas).

Piemērs) Ik pēc 30 minūtēm mainīt 2 krāsas pēc rotācijas principa.

Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām.

Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.

• Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks).

Piemērs)

• Ieteicamie iestatījumi: Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību

• Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.

Piemērs)

• Ik pēc 30 minūtēm simbolus nomainiet uz kustīgiem simboliem.

Piemērs)

143

Informācija

Labākais veids, kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanās, ir izslēgt datoru vai

sistēmu, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāja programmu, kad neizmantojat datoru.

Kad LCD panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšanās var nenotikt.

Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja LCD panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk kā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas šķidros kristālus (LC) izmanto pikselī. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, liekot šķidriem kristāliem liekties. Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, ir jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

Mūsu LCD monitori atbilst ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajai II klasei.

144

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

Piezīme

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

Europe

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

70 70 19 70

0818 717 100

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

145

Pielikums

GERMANY

Europe

01805 - SAMSUNG(726-7864)

(€ 0,14/min) http://www.samsung.com

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

0035 (0)2 261 03 710

NETHERLANDS 0900 SAMSUNG (726-7864 €

0,10/Min) http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

815-56 480

0 801 801 881 http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

022-607-93-33

80820-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/pt

0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 10 11 30

0771-400 200 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com

http://www.samsung.uz

AUSTRALIA

CHINA

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

HONG KONG

INDIA

010-6475 1880

3698 - 4698

3030 8282 http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

146

Pielikums

TAIWAN

VIETNAM

0800-329-999

1 800 588 889

Asia Pacific

http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

8000-4726

Termini

Punktiestatne

Vertikālā frekvence

Horizontālā frekvence

Rindpārlēces izvērse un rindsecīgā izvērse

Plug & Play

Izšķirtspēja

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Attālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par "Punktiestatni". Mērvienība: mm

Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam ir jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb

Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Piemērs: Ja viena un tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.

Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, tiek saukts par Horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek saukta par "rindsecīgo izvērsi", turpretī nepāra līniju parādīšana vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par "rindpārlēces izvērsi". Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, tiek izmantota rindsecīgā izvērse. Rindpārlēces izvērsi izmanto arī televizoros.

Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam VESA DDC.

Horizontālo un vertikālo punktu skaitu, kuru izmanto displejā redzamā attēla parādīšanai, sauc par "izšķirtspēju". Šis skaitlis norāda displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja ir noderīga vairāku uzdevumu veikšanai, jo uz ekrāna var attēlot vairāk informācijas par attēlu.

Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1680 x 1050 (1440 x 900), tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1680 (1440) horizontāliem punktiem

(horizontālā izšķirtspēja) un 1050 (900) vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

147

Pielikums

Pareiza utilizācija

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

- Tikai Eiropā

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iestāde

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Jebkāda veida pavairošana bez rakstiskas Samsung Electronics Co., Ltd. atļaujas ir stingri aizliegta.

Samsung Electronics Co., Ltd. neuzņemas atbildību par kļūdām šajā dokumentā vai par zaudējumiem saistībā ar šī materiāla komplektāciju, darbību vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un

Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPM un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; ENERGY STAR

®

nosaukums un logotips ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

148

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents