Samsung 2233RZ Owner's manual

SyncMaster 2233RZ

LCD Monitors

Lietošanas rokasgr āmata

Droš ības instrukcijas

Svar īgi

Piezīme

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai garantētu savu drošību un novērstu īpašuma bojājumus.

Noteikti rūpīgi izlasiet norādījumus un izmantojiet izstrādājumu pareizi.

Brīdinājums/uzmanību

Pretēja rīcība var izraisīt nāvi vai ievainojumus.

Pretēja rīcība var izraisīt ievainojumus vai īpašuma bojājumus.

Apzīmējumi

Aizliegts

Neizjauciet

Nepieskarieties

Svarīgi izlasīt un iegaumēt

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas

Zemējums elektrošoka novēršanai

Str āva

Ja datoru neizmantosiet ilgāku laiku, iestatiet to DPM režīmā.

Ja lietojat ekrānsaudzētāju, iestatiet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Īsinājumikona uz instrukcijām par izvairīšanos no attēla fiksēšanās ekrānā

Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu, vai bojātu vai vaļīgu kontaktligzdu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu no ligzdas vai ievietojot to ligzdā, nepieskarieties tai ar slapjām rokām.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku.

Pārliecinieties, vai esat pievienojis strāvas vadu iezemētai kontaktligzdai.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai traumas.

Drošības instrukcijas

Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir stingri un pareizi ievietota strāvas kontaktligzdā.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Nelokiet un nevelciet strāvas vadu ar spēku, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Nepievienojiet vairākas ierīces vienai strāvas kontaktligzdai.

• Pretējā gadījumā pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr lieto monitoru.

• Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā var rasties monitora bojājumi.

Lai atvienotu aparātu no strāvas, spraudnis jāizvelk no strāvas ligzdas un ar to jāvar brīvi rīkoties.

• Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Izmantojiet tikai mūsu uzņēmuma piegādāto strāvas vadu. Neizmantojiet cita izstrādājuma komplektā iekļautu strāvas vadu.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrošoku.

Instal ēšana

Ja plānojat novietot monitoru telpā, kurā ir daudz putekļu, augsta vai zema temperatūra, vai glabājas ķimikālijas, vai arī ja tam jābūt ieslēgtam 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostās, dzelzceļa stacijās utt.), noteikti sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitoru var nopietni sabojāt.

Nenometiet monitoru tā pārvietošanas laikā.

• Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Lai paceltu un pārvietotu monitoru, nepieciešamas vismaz divas personas.

• Pretējā gadījumā tas var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

Uzstādot monitoru skapī vai plauktā, pārliecinieties, vai monitora apakšdaļas priekšējā mala nav no tā izvirzījusies.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist vai kādu savainot.

• Izmantojiet skapi vai plauktu, kas piemērots monitora lielumam.

T īrīšana

Drošības instrukcijas

NENOVIETOJIET IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES, MOS-

KĪTU ATBAIDĪŠANAS IERĪCES, CIGARETES UN SILDIERĪCES.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Sildelementiem jāatrodas pēc iespējas tālāk no strāvas vada un monitora.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Neuzstādiet monitoru vietā ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu vai drēbju skapī.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nolieciet monitoru uzmanīgi.

• Pretējā gadījumā monitoru var sabojāt.

Nenovietojiet monitoru ar ekrānu uz grīdas.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

Nodrošiniet, lai sienas stiprinājumus uzstādītu pilnvarota montāžas uzņēmuma pārstāvji.

• Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

• Pārliecinieties, vai uzstādīts norādītais sienas stiprinājums.

Uzstādiet monitoru telpā ar labu ventilāciju. Pārbaudiet, vai monitors atrodas vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neļaujiet bērniem spēlēties ar vinila iepakojumu.

• Ja bērni ar to spēlēsies, iepakojuma materiāls var tiem kaitēt (nosmakšanas risks).

Ja monitora augstums ir regulējams, monitora nolaišanas laikā uz statīva nedrīkst atrasties neviens objekts vai ķermeņa daļa.

• Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Monitora korpusa un TFT-LCD virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma drāniņu.

Nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz monitora virsmas.

• Pretējā gadījumā korpusam var rasties krāsas un konstrukcijas defekti, savukārt ekrāna virsma var nolobīties.

Citi ieteikumi

Drošības instrukcijas

Tīriet monitoru tikai ar mīkstu drāniņu un monitora tīrīšanas līdzekli.

Ja jāizmanto kāds cits tīrīšanas līdzeklis, atšķaidiet to ar ūdeni proporcijā

1:10.

Strāvas kontakdakšas kontakti un elektrības kontaktligzda jātīra ar sausu drāniņu.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi notīriet monitoru ar sausu drāniņu.

• (Neizmantojiet ķimikālijas – vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātāju, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzekli.) Lietojot šīs ķimikālijas, var mainīties monitora virsmas izskats un nolobīties uzlīmes.

Tā kā monitora korpusu var viegli saskrāpēt, izmantojiet tikai norādīto drāniņu.

• Izmantojiet norādīto drāniņu, samitrinot to tikai nelielā daudzumā ūdens. Ja drāniņai ir pielipis kāds svešķermenis, monitoru var saskrāpēt, tādēļ pirms drāniņas lietošanas noteikti kārtīgi to izpuriniet.

Tīrot monitoru, nesmidziniet ūdeni tieši uz monitora korpusa.

• Pārliecinieties, vai ūdens nevar iekļūt monitorā un vai monitors nav mitrs.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai darbības traucējumus.

Šis monitors ir augstsprieguma izstrādājums. Lietotāji nedrīkst paši izjaukt, labot vai pielāgot monitoru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku. Ja izstrādājums jālabo, sazinieties ar apkopes centru.

Ja ir jūtama dīvaina smaka vai dzirdama neparasta skaņa, vai no monitora nāk dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nenovietojiet šo monitoru vietā, kur tas ir pakļauts mitruma, putekļu vai dūmu iedarbībai, un nenovietojiet to automobilī.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Drošības instrukcijas

Ja monitors nokrīt zemē vai ir bojāts tā korpuss, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pērkona vai zibens laikā nepieskarieties strāvas vadam vai antenas kabelim.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nemēģiniet pārvietot monitoru, velkot to aiz vada vai signāla kabeļa.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Nepaceliet monitoru un nepārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ vai pa labi un pa kreisi, ja esat satvēris tikai tā strāvas vadu vai signāla kabeļus.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Pārliecinieties, vai ventilācijas atveri neaizsedz galds vai aizkari.

• Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma tvertnes ar ūdeni, vāzes, puķupodus, medikamentus vai metāla izstrādājumus.

• Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

• Šādos apstākļos var rasties monitora darbības traucējumi vai īssavienojums, vai izcelties ugunsgrēks.

Neizmantojiet un neuzglabājiet monitora tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai ugunsnedrošus materiālus.

• Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Neievietojiet monitorā (tā ventilācijas atverēs, ievades un izvades termināļos utt.) metāla priekšmetus, piemēram, irbuļus, monētas, adatas un tērauda objektus, kā arī ugunsnedrošus priekšmetus, piemēram, sērkociņus vai papīru.

• Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ilgstoši izmantojot nemainīgu attēlu, tas var fiksēties ekrānā.

• Ja plānojat ilgstoši neizmantot monitoru, pārslēdziet to miega režīmā vai izmantojiet kustīgu ekrānsaudzētāju.

Iestatiet monitoram piemērotu izšķirtspēju un frekvenci.

• Pretējā gadījumā varat sabojāt redzi.

Drošības instrukcijas

Ja jums ir tendence pietuvināties monitora ekrānam, iespējams, jums pasliktinās redze.

Lai nepārpūlētu acis, ik pēc katras monitora izmantošanas stundas piecas minūtes atpūtieties.

Neuzstādiet to nestabilā vietā, piemēram, uz nestabila plaukta, uz nelīdzenas virsmas vai vietā, kas pakļauta vibrācijai.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

• Izmantojot monitoru vibrācijai pakļautā vietā, var rasties monitora bojājumi un izcelties ugunsgrēks.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet tā barošanu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu, antenas kabeli un visus monitoram pievienotos kabeļus.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Raugieties, lai bērni neturētos pie monitora vai nerāptos uz tā.

• Monitors var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Ja plānojat monitoru ilgstoši neizmantot, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

• Pretējā gadījumā tas var pārkarst vai aizdegties, ja uz tā sakrāsies putekļi, vai īssavienojuma vai strāvas noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz monitora smagus priekšmetus, kā arī rotaļlietas vai konditorejas izstrādājumus, piemēram, cepumus utt., kas var pievērst bērna uzmanību monitoram.

• Bērns var pieķerties monitoram, tas var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Negrieziet monitoru otrādi un nepārvietojiet to, turot monitoru tikai aiz statīva.

• Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

Nenovietojiet monitoru vietā, kur tas ir pakļauts tiešu saules staru iedarbībai, vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie kamīna vai sildītāja.

• Šādi var samazināties monitora kalpošanas mūžs vai izcelties ugunsgrēks.

Uz monitora nedrīkst nokrist priekšmeti vai sadurties ar to.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Drošības instrukcijas

Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaisa mitrinātāju vai virtuves galdu.

• Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties monitoram vai strāvas kontaktdakšai, bet nekavējoties izvēdiniet telpu.

• Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Ja monitors ilgstoši ir ieslēgts, displeja panelis sakarst. Nepieskarieties tam.

• Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem piekļūt.

Regulējot monitora leņķi vai statīva augstumu, piesargieties.

• Ja iespiedīsiet roku vai pirkstus, varat tos savainot.

• Turklāt, ja sasvērsiet monitoru pārāk tālu, tas var nokrist un izraisīt traumas.

Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kur to var aizsniegt bērni.

• Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

• Tā kā izstrādājuma priekšdaļa ir smaga, uzstādiet to uz līdzenas un stabilas virsmas.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus objektus.

• Šāda rīcība var izraisīt savainojumus un/vai izstrādājuma bojājumus.

Ērtas pozas, izmantojot monitoru

Lietojot šo monitoru, novietojiet to pareizā pozīcijā.

• Skatoties monitorā, turiet muguru taisni.

• Atstatumam starp acīm un ekrānu jābūt no 45 līdz 50 cm. Ekrānam jāatrodas nedaudz zemāk par acu augstumu.

• Lietojot šo monitoru, novietojiet to pareizā pozīcijā.

• Noregulējiet leņķi, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.

• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri sāniem un tā, lai apakšdelmi atrastos vienā līmenī ar plaukstām.

• Turiet elkoņus saliektus 90 grādu leņķī.

• Kājas jātur leņķī, kas pārsniedz 90 grādus, un papēžiem stingri jāskaras pie grīdas. Apakšdelmiem jāatrodas zemāk par sirds līmeni.

Ievads

Iepakojuma saturs

Piezīme

Lai izmantotu 3D funkciju, programmai jābūt 3D versijai un jums jābūt uzliktām nVidia piegādātajām

3D brillēm.

Tā kā grafiskajai kartei (video kartei) arī ir jāatbalsta 3D funkcija, lai izbaudītu 3D, pārliecinieties, vai jūsu grafiskā karte ir savietojama ar šo funkciju, jautājot par to nVidia.

Piezīme

Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļauti arī tālāk uzskaitītie priekšmeti.

Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Izpakošana

Monitors

Rokasgrāmatas

Uzstādīšanas pamācība Garantijas karte

(Nav pieejams visos reģionos.)

Kabeļi

Lietošanas pamācība

Strāvas vads DVI kabelis

Ievads

Citi ieteikumi

Drāniņa tīrīšanai Kabeļu stiprinājuma gredzens

Piezīme

Tīrīšanas lupatiņa kā aksesuārs ir paredzēta tikai ļoti gludām un melnām ierīcēm.

J ūsu monitors

S ākotnējie iestatījumi

Atlasiet valodu, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto taustiņu.

Pēc 40 sekundēm redzamais saturs pazudīs.

Izslēdziet un ieslēdziet barošanas pogu. Tas atkal būs redzams.

To var parādīt ne vairāk kā (3) reizes. Noregulējiet datora izšķirtspēju, pirms ir sasniegts maksimālais reižu skaits.

Piezīme

Ekrānā redzamā izšķirtspēja ir šīs ierīces optimālā izšķirtspēja.

Pielāgojiet sava datora izšķirtspēju tā, lai tā sakristu ar šīs ierīces optimālo izšķirtspēju.

Priekšpuse

Ievads

MENU poga [IZVĒLNE/ ]

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Brightness poga [ ]

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu spilgtumu.

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

Contrast [ ]

Kad uz ekrâna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai regulçtu kontrastu.

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

Regulēšanas pogas [ ]

Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu izvēlnes elementus.

Ievadīšanas taustiņš [ ]

Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.

Customized Key[ ]

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Cus-

tomized Key.

Strāvas padeves poga [ ]

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu izstrādājumu.

Strāvas padeves indikators

Parasti darbības laikā šī lampiņa ir iedegta, tā vienreiz iemirgojas, kad tiek saglabāti jūsu veiktie pielāgojumi.

Piezīme

Plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām skatiet enerģijas taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuzturaties pie tā.

Aizmugure

Piezīme

Izstrādājuma aizmugures konfigurācija var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Ievads

POWER pieslēgvieta

Pievienojiet monitora strāvas vadu izstrādājuma aizmugurē izvietotajai POWER pieslēgvietai.

DVI IN pieslēgvieta

Pievienojiet DVI kabeli DVI IN pieslēgvietai monitora aizmugurē.

Piezīme

DVI ar HDCP : HDCP darbojas tikai Single Link reþîmâ (60 Hz).

(Tas netiek atbalstîts Dual Link reþîmâ.)

Kensington Lock

Ievads

"Kensington Lock" ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā.

Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi. Izstrādājuma izskats un piestiprināšanas veids atkarībā no tā ražotāja var atšķirties no šī attēla. Lai pareizi lietotu izstrādājumu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock ierīcei. Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

Piezīme

Kensington Lock atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

Kensington Lock pretzagšanas slēdzenes lietošana

1.

Ievietojiet nostiprināšanas ierīci monitora

Kensington slotā ( ) un pagrieziet to bloķēšanas virzienā (

).

2.

Pievienojiet Kensington Lock kabeli.

3.

Piestipriniet Kensington Lock pie galda vai kāda smaga, nekustīga priekšmeta.

Kabeļu stiprinājuma gredzens

Izmantojot stiprinājuma gredzenu, sastipriniet kabeļus, kā parādīts attēlā.

Piezīme

Lai uzzinātu vairāk par kabeļu savienošanu, skatiet Savienošanas kabeļi.

Savienojumi

Savienošanas kabe ļi

Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.

Izmantojiet savam datoram piemērotu savienojumu.

DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.

• Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.

[DVI IN]

Pievienošana Macintosh datoram.

• Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot DVI savienotājkabeli.

Piezīme

Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.

Stat īva izmantošana

Atraminio pagrindo lenkimas

Savienojumi

Piezīme

Monitoru iespējams paliekt uz augšu leņķī no -1˚ līdz 20˚.(±1,0˚)

Pamatnes pievienošana

Šis monitors pieņem 100 mm x 100 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.

Monitors

Montāžas saskarnes plātne (pārdod atsevišķi)

1.

Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.

2.

Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3.

Noòemiet statîvu no LCD monitora.

4.

Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam kronšteinam vai cita veida pamatnei.

Savienojumi

• Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

• Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

• Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

• Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

• Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.

• Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.

• Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

Programmat ūras izmantošana

Monitora draiveris

Piezīme

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet CD-ROM, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera instalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Atkarībā no tā, kādu operētājsistēmu izmantojat, rīkojieties saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet programmatūras datni no šeit redzamās interneta tīmekļa vietnes.

interneta tīmekļa vietne:

http://www.samsung.com/ (Vispasaules)

Monitora draivera instal ēšana (automātiski)

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Windows".

3.

Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

4.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi) (Microsoft

®

Windows

®

XP/2000 operētājsistēma).

Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādēļ tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

http://www.samsung.com/

Monitora draivera instal ēšana (manuāli)

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operētājsistēma

1.

Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz (Start (Sākt)) un "Control Panel" (Vadības panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).

3.

Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).

4.

Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…" (Papildu iestatījumi...).

5.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

Programmatūras izmantošana

Ja parādās uzraksts "Windows needs…" (Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādēļ tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

6.

Cilnē "Driver" (Draiveris) noklikšķiniet uz ikonas "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...).

7.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software" (Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta).

8.

Noklikšķiniet uz "Have Disk…" (Meklēt diskā…) un atlasiet mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas datne, un noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

Programmatūras izmantošana

9.

Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet

"Next" (Tālāk).

10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt) → "Close" (Aizvērt) → "OK" (Labi)

→ "OK" (Labi).

Programmatūras izmantošana

Microsoft

®

Windows

®

XP operētājsistēma

1.

Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) → "Control Panel" (Vadības panelis) un tad noklikšķiniet uz

"Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) ikonas.

3.

Noklikšķiniet uz "Display" (Displejs) ikonas un izvēlieties cilni "Settings" (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz "Advanced..." (Papildu...).

4.

Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un atlasiet cilni

"Driver" (Draiveris).

5.

Noklikšķiniet uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...) un atlasiet "Install from a list or..." (Instalēt no saraksta vai..) un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

Programmatūras izmantošana

6.

Atlasiet "Don't search ,I will..." (Nemeklēt, es...), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk) un tad uz

"Have disk" (Meklēt diskā).

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

8.

Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādēļ tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

Programmatūras izmantošana http://www.samsung.com/

9.

Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt) tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), veiciet šādas darbības.

1.

Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

2.

Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).

3.

Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt) un tad uz "OK" (Labi).

Kā instalēt

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties "Monitor" (Monitors).

1. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

2. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un turpiniet veikt tālāk minētās darbības.

5.

Noklikšķiniet uz "Driver" (Draiveris), tad uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

6.

Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).

Programmatūras izmantošana

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

9.

Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk), tad noklikšķiniet uz pogas "Next"(Tālāk).

10. Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Ja parādās logs "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), noklikšķiniet uz pogas

"Yes" (Jā). Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.

Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.

Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.

Izvēlieties cilni "Monitor" (Monitors).

5.

Laukumā "Monitor Type" (Monitora veids) noklikšķiniet uz pogu "Change" (Mainīt).

6.

Izvēlieties "Specify the location of the driver" (Noteikt draivera atrašanās vietu).

7.

Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location" (Parādīt visus draiverus, kas atrodas šajā vietā), pēc tam noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

8.

Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk" (Meklēt diskā).

9.

Norādiet A:\(D:\driver), pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10. Atlasiet "Show all devices" (Parādīt visas ierīces) un izvēlieties monitoru, kas atbilst pie jūsu datora pievienotajam monitoram, pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

11. Klikšķiniet uz pogām "Close" (Aizvērt) un "OK" (Labi), līdz dialoglodziņš "Display Properties" (Displeja rekvizīti) tiek aizvērts.

Microsoft

®

Windows

®

NT operētājsistēma

1.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Settings" (Iestatījumi), "Control Panel" (Vadības panelis), un tad veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Display" (Displejs).

2.

Logā "Display Registration Information" (Displeja reģistrācijas informācija), noklikšķiniet uz cilnes "Settings" (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz "All Display Modes" (Visi displeja režīmi).

3.

Izvēlieties režīmu, ko vēlaties lietot ("Resolution" (Izšķirtspēju), "Number of colors" (Krāsu skaitu) un Vertikālo frekvenci), un tad noklikšķiniet uz Labi.

4.

Ja pēc "Test" (Pārbaudīt) noklikšķināšanas ekrāns darbojas pareizi, noklikšķiniet uz pogas "Apply" (Lietot). Ja ekrāna režīms nav normāls, iestatiet citu režīmu (ar mazāku izšķirtspēju, krāsu skaitu vai frekvenci).

Piezīme

Ja cilnē "All Display Modes" (Visi displeja režīmi) nav izvēlnes "Mode" (Režīms), tad izšķirtspēju un vertikālo frekvenci iestatiet, izmantojot "Preset Timing Modes" (Iepriekš iestatītos laika režīmus), kas aprakstīti lietošanas pamācībā.

Linux operētājsistēma

Programmatūras izmantošana

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1.

Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes palaišanas.

2.

Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3.

Iestatiet sava datora peli.

4.

Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5.

Iestatiet sava datora tastatūru.

6.

Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7.

Vispirms iestatiet monitora horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

8.

Iestatiet vertikālo frekvenci savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

9.

Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.

10. Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-Window.

Natural Color

Natural Color Programmat ūras programma

Viena no problēmām, ar kurām saskaras datoru lietotāji, ir ar printeri izdrukātu vai ar skeneri vai digitālo fotoaparātu skenētu attēlu krāsu neatbilstība monitorā redzamo attēlu krāsām. Natural Color

S/W programma ir labākais šādas problēmas risinājums. Tā ir krāsu administrēšanas sistēma, ko izstrādājis uzņēmums Samsung Electronics, sadarbībā ar Korejas Elektronikas un telekomunikāciju izpētes institūtu (ETRI). Šī sistēma ir pieejama tikai Samsung monitoros, un tā monitorā nodrošina tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem. Lai iegūtu plašāku informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help F1.

K ā instalēt Natural Color programmatūru

Ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Pēc tam parādīsies programmas Natural Color sākumekrāns. Sākotnējā ekrānā noklikšķiniet uz Natural Color, lai instalētu programmatūru Natural Color.

Programmatūras izmantošana

Lai manuāli instalētu programmu, CD-ROM diskdzinī ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku, noklikšķiniet uz Windows pogas[ "Start" (Sākt)] un atlasiet ["Run..." (Palaist...)]. Ievadiet "D:\color\NCProSetup.exe" un nospiediet taustiņu ["Enter" (Ievadīt)]. (Ja dzinis, kurā ievietots kompaktdisks, nav "D:\", norādiet pareizo dzini.)

K ā izdzēst Natural Color programmatūru

Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)". Sarakstā atlasiet Natural

Color un noklikšķiniet uz pogas "Add/Delete" (Pievienot/Dzēst).

MultiScreen

Instal ēšana

1.

Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.

Noklikšķiniet uz MultiScreen instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēšanu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MultiScreen izpildāmo failu.

3.

Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.

Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

5.

Izvēlieties mapi, kurā instalēt MultiScreen programmu.

6.

Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

7.

Ekrānā parādīsies logs "Installation Status" (Instalēšanas statuss).

8.

Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

9.

Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās Multiscreen izpildikona. Lai uzsāktu darbu programmā, veiciet dubultklikšķi uz ikonas.

Multiscreen izpildikona var neparādīties, atkarībā no jūsu datorsistēmas vai monitora specifikācijas. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu F5.

Instal ēšanas problēmas

MultiScreen instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide.

Programmatūras izmantošana

Sist ēmas prasības

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

MultiScreen ieteicams izmantot Windows

®

2000 vai jaunākai versijai.

Datora aparatūra

• vismaz 32 MB atmiņa

• Cietā diska ietilpība vismaz 60 MB

Atinstal ēšana

Multiscreen programmu var atinstalēt tikai, izmantojot opciju "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) Windows

®

Vadības panelī.

Lai atinstalētu Multiscreen, veiciet šādas darbības.

Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)".

Sarakstā atlasiet Multiscreen un noklikšķiniet uz pogas "Add/Delete" (Pievienot/Dzēst).

Monitora piel āgošana

Tieš ās funkcijas

OSD blo ķēšana un atbloķēšana

Šī funkcija bloķē OSD, lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu to mainīt citiem.

Bloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU taustiņu.

Atbloķēšana: Lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu MENU pogu.

Piezīme

Izmantojot tiešo taustiņu, varat regulēt spilgtumu un kontrastu, kā arī regulēt Customized Key

( ), pat ja ir aktivizēta OSD regulēšanas bloķēšanas funkcija.

Customized key

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Lai skatītu darba ekrānu, kas būs redzams pēc pogas ] nospiešanas, kad pielāgotajam taustiņam būs konfigurēta kāda funkcija, noklikšķiniet uz attiecīgās funkcijas nosaukuma.

( MagicBright - Image Size)

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Customized Key.

Brightness

Monitora pielāgošana

Contrast

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu Brightness ( ), lai pielāgotu spilgtumu.

Kad uz ekrâna nav redzams OSD, nospiediet pogu Contrast ( ), lai regulçtu kontrastu.

OSD funkcija

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness Contrast MagicBright

Color Tone Color Control

Gamma

Sharpness

Language Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Off Timer Image Size

Picture

Brightness

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

Monitora pielāgošana

Contrast

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt spilgtumu, atbilstoši savām vēlmēm.

MENU →

→ → , → MENU

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

Izmantojot ekrāna izvēlnes, jūs varat mainīt kontrastu, atbilstoši savām vēlmēm.

MENU →

→ , → → , → MENU

MagicBright

Lai pārskatītu pieejamos priekškonfigurētos režīmus, nospiediet pogu.

MagicBright ir jauna funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi.

Pašlaik ir pieejami septiņi atšķirīgi režīmi: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie un Dynamic

Monitora pielāgošana

Contrast. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība. Nospiežot Custom-

ized Key vadības pogu, jūs varat izvēlēties vienu no septiņiem iestatījumiem.

Custom

Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm.

Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

Text

Dokumentiem un darbiem, kas satur daudz teksta.

Internet

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram, tekstu un grafiku.

Game

Kustīgu attēlu, piemēram, spēļu skatīšanai.

Sport

Kustīgu attēlu, piemēram, sporta spēļu skatīšanai.

Movie

Kustīgu attēlu, piemēram, DVD vai video kompaktdisku satura skatīšanai.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

MENU →

→ , → → , → MENU

Color

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

Color Tone

Krāsas toni iespējams mainīt, un iespējams atlasīt vienu no četriem režīmiem.

Cool – Padara balto zilganu.

Normal – Saglabā balto baltu.

Monitora pielāgošana

Warm – Padara balto sarkanīgu.

Custom – Atlasiet đo režīmu, ja vēlaties izveidot sev tīkamu attēlu.

MENU → , →

→ → , → MENU

Color Control

Gamma

Atsevišķi pielāgo Red, Green, Blue krāsu balansu.

MENU → , →

→ , → → , → → , → MENU

Gamma – ar gammas labojumiem spilgtas krāsas var pārveidot par vidēji spilgtām.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Image

Sharpness

Monitora pielāgošana

OSD

Language

Maina attēla dzidrumu.

MENU → , →

→ → , → MENU

Varat izvēlēties vienu no deviņām valodām.

Piezīme

Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

MENU → , →

→ → , → MENU

Transparency

Monitora pielāgošana

OSD fona caurspīdīguma maiņa.

Off

On

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Display Time

Ja kādu laiku netiks veikti nekādi pielāgojumi, izvēlne automātiski izslēgsies.

Varat iestatīt, cik ilgi izvēlne paliks ieslēgta.

200 sec

5 sec

10 sec

20 sec

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Setup

Reset

Monitora pielāgošana

Izmantojiet, lai atiestatītu izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

No

Yes

MENU → , →

→ → , → MENU

Customized Key

Varat norādīt funkciju, kas tiks aktivizēta, kad nospiedīsiet pogu Customized Key ( ).

MENU → , →

→ , → → , →MENU

Off Timer

Monitora pielāgošana

Monitors automātiski izslēgsies norādītajā laikā.

Off

On

MENU → , →

→ , → → , → → , → MENU

Image Size

Varat mainīt monitorā redzamā ekrāna izmēru.

Auto

Wide

Auto – tiek izmantoti ieejas signāla ekrāna izmēru attiecības iestatījumi.

Wide – neatkarīgi no ievades signālu ekrāna izmēru attiecības tiek rādīts pilnekrāna režīms.

Piezīme

• Neatbalsta signālus, kas nav pieejami standarta režīma tabulā.

• Ja jūsu datoram ir iestatīts platais ekrāns, kas ir monitora optimālā izšķirtspēja, šo funkciju neizpilda.

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Information

OSD ekrānā parāda video avotu un displeja režīmu.

MENU → , →MENU

Trauc ējummeklēšana

Pašp ārbaudes funkcijas pārbaude

Piezīme

Jūsu monitors ir aprīkots ar pašpārbaudes funkciju, kas ļauj pārbaudīt, vai monitors darbojas pareizi.

Pašp ārbaudes funkcijas pārbaude

1.

Izslēdziet gan savu datoru, gan monitoru.

2.

Atvienojiet videokabeli no datora aizmugurējās daļas.

3.

Ieslēdziet monitoru.

Ja monitors darbojas pareizi, redzēsiet lodziņu, kas tālāk attēlots ilustrācijā.

Šis paziņojums parādās arī normālas darbības laikā, ja atvieno vai sabojā video kabeli.

4.

Izslēdziet monitoru un vēlreiz pievienojiet video kabeli, pēc tam ieslēdziet gan datoru, gan monitoru.

Ja monitora ekrāns pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas paliek tukšs, pārbaudiet video kontrolleri un datorsistēmu; jūsu monitors darbojas pareizi.

Br īdinājuma ziņojumi

Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas izdziest, kaut arī strāvas padeves indikatora LED signāls vēl arvien deg. Ziņojums var norādīt, ka monitors ir ārpus skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt signāla kabeli.

Vide

Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.

Ja monitora tuvumā atrodas kāds zemfrekvences skaļrunis, atvienojiet to no strāvas avota un novietojiet citā telpā.

Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram, radio, fēnus, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3 pēdu (viena metra) attālumā no monitora.

Noder īgi padomi

Monitors atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja ir radusies problēma datorā vai videokartē, monitors var izdzist, krāsas var kļūt blāvas, var rasties troksnis, video režīms var nebūt atbalstīts, utt.

Traucējummeklēšana

Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni un tad sazinieties ar Tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Monitora darbības apstākļu noteikšana

Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode"

1680 x 1050 120 Hz, atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.

Ja uz ekrāna parādās ziņojums vai ekrāns kļūst balts, monitors ir izmantojams darbam.

Šādā gadījumā meklējiet problēmu datorā.

Kontrolsaraksts

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Ekr ānā nav attēlu. Es nevaru ieslēgt monitoru.

Q: Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?

A: Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un pievadi.

Q: Vai ekrānā redzat "Check Signal Cable"?

A: Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

(Savienots, izmantojot DVI kabeli)

Nospiediet pogu ‘ ’, lai monitors vēlreiz pārbaudītu ienākošā signāla avotu.

Q: Ja strāvas padeve ir ieslēgta, atsāknējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu (pieteikšanās ekrānu), ko var redzēt.

A: Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, atsāknējiet datoru lietošanas režīmā

(Windows ME/XP/2000 versijai – drošajā režīmā), un tad nomainiet videokartes frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) neparādās, sazinieties ar tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Q: Vai jūs ekrānā redzat "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 120 Hz?

A: Šis paziņojums parādās, kad signāls no videokartes pārsniedz maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Pielāgojiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A: Ja displejs pārsniedz SXGA vai 75 Hz, parādās ziņojums"Not Optimum Mode", "Recom-

mended Mode" 1680 x 1050 120 Hz. Ja displejs pārsniedz 85 Hz, displejs darbosies pareizi,

taču ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 120 Hz parādīsies uz vienu minūti un tad izzudīs.

Šīs minūtes laikā lūdzam nomainīt ekrāna iestatījumus uz ieteiktajiem.

(Ja sistēmu atsāknē, šo paziņojumu parāda atkārtoti.)

Q: Ekrānā nav redzams attēls. Vai strāvas padeves indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu?

Traucējummeklēšana

A: Monitors atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

A: Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

A:

Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu " ". Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Q: Savienots, izmantojot DVI kabeli?

A: Jūs varat iegūt tukšu ekrānu, ja sāknējat sistēmu pirms DVI kabeļa pievienošanas vai ja atslēdzat un vēlreiz pieslēdzat DVI kabeli, kamēr sistēma darbojas, jo noteikta tipa video kartes nepārsūta video signālus. Pieslēdziet DVI kabeli un tad atsāknējiet sistēmu.

Es neredzu ekr āna displeju.

Q: Vai esat bloķējis Ekrāna displeja (OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?

A: Atbloķējiet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu pogu [MENU / ].

Ekr āns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.

Q: Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?

A: Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

A: Pārbaudiet, vai videokarte ir pilnīgi ievietota tās slotā.

Q: Vai ekrāna krāsas kļuvušas savādas pēc programmas palaišanas vai lietojumprogrammu nesaskaņotības dēļ?

A: Atsāknējiet datoru.

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Ekr āns pēkšņi ir kļuvis nelīdzsvarots.

Q: Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

A: Lietojot ekrāna displeju (OSD), pielāgojiet attēla pozīciju un lielumu.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Q: Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Pielāgojiet parametru Position (izvietojums), skatot OSD izvēlni.

Ekr ānam nav fokusa vai ekrāna displeju (OSD) nevar pielāgot.

Q: Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A: Pielāgojiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Traucējummeklēšana

LED indikators mirgo, bet uz ekr āna nav nekādu attēlu.

Q: Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu "Display Timing" (Displeja Laiks), frekvence ir pielāgota pareizi?

A: Pielāgojiet frekvenci pareizi, izmantojot videokartes rokasgrāmatu un Iepriekš iestatītos laika režīmus.

(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties, atkarībā no produkta.)

Ekr ānā tiek rādītas tikai 16 krāsas. Ekrāna krāsas ir mainījušās pēc videokartes maiņas.

Q: Vai sistēmas "Windows" krāsas ir iestatītas pareizi?

A: Windows XP :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

Q: Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A: Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Tiek r ādīts ziņojums "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Neatpazīts monitors, atrasts Plug & Play (VESA DDC) monitors).

Q: Vai esat uzstādījis monitor draiver?

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Q: Lai pārliecinātos, ka funkcija Plug & Play (VESA DDC ) tiek atbalstīta, skatiet videokartes rokasgrāmatu.

A: Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar draivera instalācijas instrukcijām.

Ja ar monitoru rodas probl ēmas, veiciet šādas darbības.

Pārbaudiet, vai strāvas vads un video kabeļi ir pareizi pievienoti datoram.

Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.

(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātesplates apkopi.)

Ja jūs esat instalējis jaunu videokarti vai pats uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adaptera

(video) draiveris un monitora draiveris.

Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta robežās no 56 Hz līdz 75 Hz.

(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)

Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" režīmā, noņemiet komponentu "Display Adapter", kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet datoru, lai atkārtoti instalētu adaptera (video) draiveri.

Piezīme

Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.

Traucējummeklēšana

Jaut ājumi un atbildes

Q: Kā es varu mainīt frekvenci?

A: Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.

A: Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs atkarībā no izmantojamā diskdziņa versijas.

(Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)

Q: Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q: Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Screen

Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

Q: Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?

A: Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē nokļūst ūdens.

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Specifik ācijas

Visp ārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums SyncMaster 2233RZ

LCD Panelis

Size

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

Sinhronizācija

Horizontāli:

Vertikāli:

Displeja krāsa

16,7M

22 collas (55 cm)

473,76 mm (horizontāli) x 296,1 mm (vertikāli)

0,282 mm (horizontāli) x 0,282 mm (vertikāli)

30 ~ 135 kHz

56 ~ 75 Hz,120 Hz

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja 1680 x 1050/120 Hz

Maksimālā izšķirtspēja 1680 x 1050/120 Hz

Ievades signāls, pārtraukts

DVI(Digitālais vizuālais interfeiss) atbilstošs digitālais RGB

75 Ω± 10 %

Maksimālais pikseļu taktētājs

245 MHz (digitāls)

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signāla kabelis

Savienojums no DVI-D uz DVI-D, atdalāms

Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) / Svars (vienkāršais statīvs)

516,8 x 372,7 x 71,2 mm (bez statīva)

516,8 x 421,3 x 208,7 mm (ar statīvu); 5,2 kg

VESA Montāžas interfeiss

100 mm x 100 mm

Vides apsvērumi

Darbība Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Mitrums: 10%–80%, nekondensējošs

Specifikācijas

Vides apsvērumi

Uzglabāšana Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Mitrums: 5%–95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un monitora iestatījumus.

Vairumā gadījumu monitora instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vairāk nekā 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte, un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, arī sabiedriskajos dzīvojamos rajonos. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Ener ģijas taupīšanas režīms

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par enerģijas taupītāju. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas zināmu laiku netiek lietots. Monitors automātiski atgriežas normālas darbības stāvoklī, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš

Normāla darbība Enerģijas taupīšanas režīms

On Mirgojošs

Izslēgts (Strāvas padeves poga) EPA/ENERGY

2000

Izslēgts

50 vati Mazāk par 1 vatiem Mazāk par 1 vatiem

Šis monitors atbilst EPA ENERGY STAR

®

(Vides aizsardzības aģentūras) un ENERGY 2000 prasībām, ja to izmanto kopā ar datoru, kas ir aprīkots ar VESA DPM.

Kā kompānijas ENERGY STAR

®

partneris, SAMSUNG ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR

®

direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu.

Specifikācijas

Iepriekš iestat īti laika režīmi

Ja signāls, kuru pārsūta no datora, ir tāds pats kā šie iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg.

Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1680 x 1050

1680 X 1050

1680 X 1050

Horizontālā frekvence

(kHz)

64,674

133,424

118,800

108,000

Vertikālā frekvence

(Hz)

59,883

119,986

110,000

100,000

Pikseļu taktētājs (MHz)

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

119,000

245,500

218,592

198,720

+/-

+/-

+/+

+/+

Horizontālā frekvence

Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, sauc par horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Tāpat fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Inform ācija

Lai b ūtu labāks attēls

Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora izšķirtspēju un ekrāna ievadīšanas intensitāti (atsvaidzes intensitāti), kā aprakstīts tālāk. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

• Izšķirtspēja: 1680 x 1050

• Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 120 Hz

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājierīces tehnoloģijai ar vismaz 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKA-

NAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte, un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

• Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 5.292.000.

Tīrot monitoru un paneļa virsmu, lūdzu, lietojiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa, uzklājot to un nospodrinot ar mīkstu lupatiņu. Lūdzu, nespiediet LCD ekrānu, viegli to paberzējiet.

Izmantojot pārāk lielu spēku, tas zaudēs krāsas nianses.

Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju Auto Adjustment, ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēg-

šanas poga.

Ja arī pēc automātiskās pielāgošanas ir traucējumi, izmantojiet Fine/Coarse pielāgošanas funkciju.

Ja ilgāku laiku jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai izplūstošs attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

INFORM

ĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU (Bez attēla aizkavēšanas)

Pārslēdzot attēlus, LCD monitoriem un televizoriem var rasties attēla aizkavēšanās, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs.

Šie padomi ir paredzēti, lai LCD monitorus lietotu pareizi, un tā varētu izvairīties no attēla aizkavē-

šanās.

Garantija

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu aizkavēšanās rezultātā.

Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizkavēšana?

Pareizi izmantojot LCD paneli, pikseļu attēlu aizkavēšanās nenotiek. Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu. Tādēļ noteiktā ekrāna daļā šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu.

Tādēļ reizēm iepriekšējais attēls aizkavējas, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo video-

Informācija attēlu. Visās ierīcēs ar displejiem, tai skaitā LCD, ir iespējama attēla aizkavēšanās. Tas neliecina par kļūmi.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu LCD no attēla aizkavēšanas.

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupīšanas režīms

Piemērs)

• Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

• Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz četrām stundām.

• Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz divām stundām.

• Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju

• Ieteicams lietot vienkrāsainu vai kustīgu ekrānsaudzētāju.

• Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. tranzīta bāzes, biržas, bankas un kontroles sistēmas. Mēs iesakām iestatīt displeja sistēmas programmu šādi:

Rādīt informāciju kopā ar logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju vienu stundu, pēc tam vienu minūti rādīt logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet divas dažādas krāsas).

Piemērs) Ik pēc 30 minūtēm mainīt divas krāsas pēc rotācijas principa.

Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām.

Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.

• Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks).

Piemērs)

• Ieteicamie iestatījumi: Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību

• Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.

Informācija

Piemērs)

• Ik pēc 30 minūtēm simbolus nomainiet ar kustīgiem simboliem.

Piemērs)

Labākais veids, kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanās, ir izslēgt datoru vai

sistēmu, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāja programmu, kad neizmantojat datoru.

Kad LCD panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšanās var nenotikt.

Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja LCD panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk nekā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas šķidros kristālus (LC) izmanto pikselī. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, liekot šķidriem kristāliem liekties. Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

Informācija

Mūsu LCD monitori atbilst ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajai II klasei.

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VIS

Ā PASAULĒ)

Piezīme

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

Europe

0810 - SAMSUNG(7267864, €

0.07/min) http://www.samsung.com/at

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

8 - SAMSUNG(7267864)

0818 717 100 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie

30 - 6227 515 http://www.samsung.com/fi

3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/

Min) http://www.samsung.com/fr

Pielikums

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Europe

0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG (7267864, €

0.14/Min) http://www.samsung.de

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it

LUXEMBURG 02 261 03 710 http://www.samsung.com/lu

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (7267864, €

0,10/Min) http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

3 - SAMSUNG(7267864)

0 - 801 - 1SAMSUNG(172678) http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

022-607-93-33

808 20-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/pt

0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678) http://www.samsung.com/es

075 - SAMSUNG(726 78 64) http://www.samsung.com/se SWEDEN

SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG:3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp

Pielikums

Asia Pacific

MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg

1800-29-3232 http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

8000-4726

Termini

Punktiestatne

Vertikālā frekvence

Horizontālā frekvence

Rindpārlēces izvērse un rindsecīgā izvērse

Plug & Play

Izšķirtspēja

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Attālumu starp vienas krāsas punktiem sauc par "Punktiestatni". Mērvienība: mm

Lai varētu radīt attēlu un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šo atkārtošanas biežumu sekundē sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Piemērs: Ja viena un tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.

Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, sauc par horizontālo ciklu.

Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Horizontālo līniju parādīšanu ekrānā to atrašanās kārtībā sauc par

"rindsecīgo izvērsi", turpretī nepāra līniju parādīšanu vispirms un pāra līniju parādīšanu pēc tam sauc par "rindpārlēces izvērsi".

Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, izmanto rindsecīgo izvērsi. Rindpārlēces izvērsi izmanto arī televizoros.

Šī ir funkcija, kas nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam VESA DDC.

Horizontālo un vertikālo punktu skaitu, kuru izmanto displejā redzamā attēla parādīšanai, sauc par "izšķirtspēju". Šis skaitlis norāda displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja ir noderīga vairāku uzdevumu veikšanai, jo uz ekrāna var attēlot vairāk informācijas par attēlu.

Pielikums

Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1680 x 1050, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1680 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1050 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

Pareiza utiliz ācija

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

- Tikai Eiropā

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iest āde

Informāciju šajā dokumentā var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.

Jebkāda veida pavairošana bez rakstiskas Samsung Electronics Co., Ltd. atļaujas ir stingri aizliegta.

Samsung Electronics Co., Ltd. neuzņemas atbildību par kļūdām šajā dokumentā vai par zaudējumiem saistībā ar šī materiāla komplektāciju, darbību vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un

Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPM un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; ENERGY STAR

®

nosaukums un logotips ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes. Kā kompānijas ENERGY STAR

®

partneris, Samsung Electronics Co., Ltd. ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR

®

direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents