Samsung 225MW Owner's manual

Samsung 225MW Owner's manual

SyncMaster 225MW

SyncMaster 225MW

Draiveru uzinstalēšana

Modelis

SyncMaster 225MW

Piezīmes

Ar šo simbolu apzīmēto norāžu neievērošana var radīt kaitējumu veselībai vai aparatūras bojājumus.

Aizliegts

Neizjaukt

Nepieskarties

Vienmēr svarīgi izlasīt un izprast

Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas

Sazemējums, lai izvairītos no elektrošoka

Strāvas padeve

Ja dators netiek lietots ilgāku laiku, pārslēdziet to DPMS (displeja barošanas pārvaldības) sistēmas režīmā. Ja tiek lietots ekrānsaudzētājs, pārslēdziet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Uzstādīšana

Nelietojiet bojātu vai vaļīgu kontaktdakšu. z

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neraujiet kontaktdakšu no kontakligzdas aiz vada, kā arī neaiztieciet to ar

slapjām rokām. z

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktdakšu un ligzdu. z

Nepareizs iezemējums var izraisīt elektrošoku vai aparatūras bojājumus.

Iespraudiet spraudkontaktu tā, lai tas nebūtu vaļīgs. z

Slikts savienojums var izraisīt aizdegšanos.

Pārmērīgi nesamezglojiet elektrības vadu, kā arī nenovietojiet uz tiem smagus

priekšmetus, kas var izraisīt bojājumus. z

Šī noteikuma neievērošana var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Kontaktligzdā neievietojiet pārāk daudz pagarinātājus vai kontaktdakšas. z

Tas var izraisīt aizdegšanos.

Neatvienojiet strāvas kabeli monitora lietošanas laikā. z

Atvienošanas laikā var rasties pārspriegums, kas var sabojāt monitoru.

Neizmantojiet strāvas kabeli, ja savienotājs vai spraudnis ir noputējis. z z

Ja strāvas kabeļa savienotājs vai spraudnis ir noputējis, noslaukiet to ar sausu drānu.

Ja izmantojat strāvas kabeli ar noputējušu spraudni vai savienotāju, var rasties elektrošoka vai ugunsgrēka draudi.

Ja monitoru uzstādīsiet ļoti putekļainā, mitrā vai ķīmiskas vielas saturošā vietā un ja tas darbosies 24 stundas (piemēram, lidostā, vilcienu stacijā, u.c.), sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitors var tikt nopietni bojāts.

Novietojiet monitoru vietā, kur ir mazs mitruma un putekļu daudzums. z

Pretējā gadījumā monitora iekšienē var rasties īssavienojums vai aizdegšanās.

Nenometiet monitoru pārvietošanas laikā. z

Tas var sabojāt produktu vai nodarīt miesas bojājumus.

Uzstādiet monitora pamatni uz statīva vai plaukta tā, lai pamatnes gals nesniegtos pāri statīva vai plaukta malai.

z

Ierīces nomešana var radīt tās bojājumus vai izraisīt savainojumus.

Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas vai virsmas ar mazu laukumu. z

Novietojiet produktu uz līdzenas, stabilas virsmas, jo pretējā gadījumā ierīce var krītot savainot blakus esošos, it īpaši bērnus.

Nenovietojiet ierīci uz grīdas. z

Kāds, it īpaši bērni, var paklupt pret to.

Raugieties, lai produkta tuvumā nebūtu degoši priekšmeti, tādi kā sveces,

insektu iznīcināšanas līdzekļi vai cigaretes. z

Tas var izraisīt aizdegšanos.

Raugieties, lai kabeļa tuvumā nebūtu sildierīču. z

Sakususi izolācija var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neuzstādiet produktu slikti vēdināmās vietās, piemēram, grāmatplauktos,

sienas skapjos un citās līdzīgās vietās. z

Neuzstādiet produktu slikti vēdināmās vietās, piemēram, grāmatplauktos, sienas skapjos un citās līdzīgās vietās.

Novietojiet monitoru uzmanīgi.

z

Tas var tikt sabojāts.

Nenovietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju. z

Var tikt sabojāts krāsu monitora displejs (TFT-LCD).

Skavas montēšanu pie sienas uzticiet kvalificētam meistaram. z z

Ja uzstādīšanu veic nekompetentas personas, lietotāji var gūt savainojumus.

Var lietot tikai tādu montāžas elementu, kāds ir norādīts monitora instrukcijā.

Veicot produkta uzstādīšanu, atstājiet atstarpi no sienas (vairāk nekā 10cm/4 collām), lai nodrošinātu ventilāciju.

z

Nepietiekama ventilācija var izraisīt aparāta iekšējās temperatūras paaugstināšanos, kā rezultātā var saīsināties komponentes kalpošanas ilgums un pasliktināties tās veiktspēja.

Lai izvairītos no lietus ūdens plūšanas pa antenas kabeli un iekļūšanas mājā,

pārliecinieties, ka kabeļa daļa ārpusē atrodas zemāk par ieejas punktu namā. z

Ja lietus ūdens iekļūst iekārtā, tas var izraisīt elektrisko īssavienojumu vai aizdegšanos.

Ja jūs izmantojat ārējo antenu, pārliecinieties, ka tā tiek novietota pietiekošā attālumā no tuvumā esošajiem elektriskajiem vadiem tā, lai nesaskartos stipra vēja gadījumā.

z

Aizskarta antena var radīt ievainojumus vai elektrisko īssavienojumu.

Plastmasas iesaiņojumu (maisiņu) glabājiet bērniem neaizsniedzamā vietā. z

Spēlējoties ar plastmasas iesaiņojumu (maisiņu), bērni var nosmakt.

Tīrīšana

Monitora korpusa un TFT-LCD ekrāna virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma gabaliņu.

Nesmidziniet tīrītāju tieši uz monitora.

z

Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos.

Ieteicamo tīrītāju uzklājiet ar mīksta auduma palīdzību.

Ja savienotājs starp kontaktdakšu un ligzdu ir netīrs vai putekļains, rūpīgi to

notīriet ar sausas drānas palīdzību. z

Netīrs savienotājs var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Pirms produkta tīrīšanas pārliecinieties, ka kabelis ir atvienots no sienas

kontakta. z

Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Atvienojiet kabeli no elektriskā tīkla, noslaukiet ierīci ar mīkstu, mitru drānu. z

Neizmantojiet ķimikālijas, tādas kā vaskošanas vasks, benzols, spirts,

šķīdinātājs, insektu iznīcināšanas līdzeklis, gaisa atsvaidzinātājs, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļi.

Reizi gadā sazinieties ar Apkalpošanas Centru vai Klientu Centru, lai iztīrītu iekšpusi.

z

Uzturiet produkta iekšpusi tīru. Putekļi, kas laika gaitā uzkrājas iekšpusē, var izraisīt nepareizu darbību vai aizdegšanos.

Cits

Nenoņemiet vāku (vai aizmugures paneli). z z

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nododiet apkalpi kvalificēta apkalpojošā personāla ziņā.

Ja monitors nedarbojas normāli, it sevišķi, ja no tā nāk neparastas skaņas vai smaka, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu dīleri vai apkalpošanas centru

. z

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Raugieties, lai produkts neatrastos vietās, kur uz to iedarbojas eļļa, dūmi vai

mitrums; neuzstādiet to automašīnā. z z

Šie faktori var radīt nepareizu iekārtas darbību, apdraudēt cilvēku ar elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt ugunsgrēku.

Īpaši nevēlami ir darbināt monitoru ūdens tuvumā vai zem klajas debess, kur uz to iedarbojas lietus vai sniegs.

Ja monitors krīt un tā korpuss ir bojāts, izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas kabeli. Pēc tam sazinieties ar Servisa Centru .

z

Ir iespējama nepareiza monitora darbība, elektriskās strāvas trieciena saņemšana vai ugunsgrēka izcelšanās.

Monitoram jābūt izslēgtam zibens un pērkona negaisa laikā, kā arī tad, ja ilgāku

laiku nelietojat to. z

Ir iespējama nepareiza monitora darbība, elektriskās strāvas trieciena saņemšana vai ugunsgrēka izcelšanās.

Nemēģiniet pārvietot monitoru, pavelkot aiz vada vai signāla kabeļa.

z

Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa bojājuma dēļ.

Nepārvietojiet monitoru pa labi vai kreisi, raujot vienīgi aiz elektrības vada vai

signāla kabeļa. z

Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa bojājuma dēļ.

Neaizklājiet monitora ventilācijas atveres. z

Nepietiekama ventilācija var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos.

Nelieciet uz monitora traukus ar ūdeni, ķīmiskus izstrādājumus un mazus metāla priekšmetus.

z z

Šie faktori var radīt nepareizu iekārtas darbību, apdraudēt cilvēku ar elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja monitorā iekļūst svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar

Servisa Centru .

Raugieties, lai produkts neatrastos ķīmisku aerosolu vai ātri uzliesmojošu vielu

tuvumā. z

Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

Nekad monitora atverēs neievietojiet neko metālisku. z

Tas var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos vai nodarīt miesas bojājumus.

Neievietojiet metāliskus priekšmetus, piemēram, metāla irbuļus, vadus, urbja uzgaļus vai uzliesmojošus objektus, piemēram, papīru un sērkociņus

ventilācijas atverēs, austiņu vai AV pieslēgvietās. z

Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ieplūst ūdens, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un sazinieties ar Servisa Centru.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai

saplūdis attēls. z

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

Noregulējiet izšķirtspēju un frekvenci atbilstoši monitora modelim.

z

Nepareizi noregulēta izšķirtspēja vai frekvence var kaitēt jūsu redzei.

22 collas plats (55 cm) - 1680 x 1050

Klausoties ar austiņām, raugieties, lai skaļuma līmenis būtu jums piemērots. z

Klausīšanās pārāk lielā skaļumā var sabojāt dzirdi.

Ilgstoša skatīšanās monitorā no neliela attāluma nelabvēlīgi ietekmē redzi.

Lai nepārpūlētu acis, pēc katras stundas monitora izmantošanas, piecas minūtes atpūtieties.

Neuzstādiet ierīci uz nestabilas, nelīdzenas vai vibrējošas virsmas. z

Ierīces nomešana var radīt tās bojājumus vai izraisīt savainojumus.Ierīces izmantošana tuvu vibrācijai var saīsināt tās darbības ilgumu vai izraisīt aizdegšanos.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu.

Pārliecinieties, lai visi kabeļi, antenas kabeli un kabeļus, kas pievienoti citām ierīcēm, ieskaitot, pirms monitora pārvietošanas ir atvienoti.

z

Kabeļa neatvienošana var to sabojāt un izraisīt aizdegšanos vai elektrisko

šoku.

Novietojiet produktu bērniem nepieejamā vietā, jo ieķeroties un karājoties tajā,

bērni to var sabojāt. z

Krītošs produkts var radīt fiziskas traumas vai izraisīt nāvi.

Ja produktu ilgstoši neizmantosiet, atvienojiet to no elektriskā tīkla. z

Pretējā gadījumā uzkrājušies netīrumi vai sadalījusies izolācija var izraisīt siltuma izdalīšanos, kas var radīt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanos.

Nenovietojiet uz produkta bērnu iemīļotas lietas (vai ko citu uzmanību

saistošu). z

Bērni var mēģināt uzrāpties uz produkta, lai dabūtu iekāroto lietu. Krītot produkts var nodarīt fiziskus bojājumus vai izraisīt nāvi.

Kad baterijas tiek izņemtas no tālvadības pults, pārliecinieties, ka tās nevar

norīt bērni. Sargājiet baterijas no bērniem. z

Ja tās tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar ārstu

Kad nomaināt baterijas, ielieciet tās pareizā +/- polaritātē, kā tas norādīts uz bateriju ietvara.

z

Nepareiza polaritāte var baterijas sabojāt, tās var iztecēt vai izraisīt aizdegšanos, ievainojumus, vai kontamināciju.

Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas.

z

Tas var baterijas sabojāt, tās var iztecēt vai izraisīt aizdegšanos, ievainojumus, vai kontamināciju.

Baterijas (un uzlādējamais akumulators) nav sadzīves atkritumi, tie ir jānodod ražotājam atkārtotai pārstrādei.

Klients ir atbildīgs par izlietotu bateriju vai uzlādējamā akumulatora nodošanu otrreizējai pārstrādei, jo ir to lietotājs.

z

Klients var nodot izlietoto bateriju vai uzlādējamo akumulatoru tuvākajā atkārtotas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša tipa baterijas vai uzlādējamos akumulatorus.

Paceļot vai pārvietojot monitoru, neceliet to otrādi, turot tikai statīvu.

z

Tādā veidā monitors var nokrist, radot bojājumus vai izraisot ievainojumus..

Ērtas pozas, izmantojot monitoru z

Izmantojot monitoru, mēģiniet sēdēt ērtā pozā. z z

Turiet taisnu muguru.

Attālumam no acīm līdz monitora ekrānam jābūt aptuveni no 45 līdz 50 cm. Skatieties ekrānā mazliet no augšas un raugieties, lai monitors atrastos tieši pretī.

Pagrieziet monitoru uz augšu no 10 līdz 20 grādiem platā leņķī.

z z z z

Noregulējiet monitora augstumu, lai tas atrastos mazliet zem jūsu acu līmeņa.

Noregulējiet monitora leņķi, lai uz tā ekrāna neatspīdētu gaisma.

Mēģiniet turēt rokas perpendikulāri padusēm. Turiet rokas vienā līmenī ar plaukstām.

Elkoņi jātur taisnā leņķī.

Turiet ceļus leņķī, kas lielāks par 90 grādiem. Neatraujiet pēdas no grīdas. Rokām jāatrodas zemāk par sirdi.

Modelis

SyncMaster 225MW

Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļautas šādas lietas. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar savu pārdevēju

.

Sazinieties ar vietējo dīleri, lai iegādātos papildus produktus.

Izsaiņošana

Bez statīva

Rokasgrāmata

Ar statīvu

Kabelis

Uzstādīšanas pamācība

Garantijas talons

(Nav pieejams visās vietās)

Lietotāja pamācība, Monitora draiveris

Cits

Signāla kabelis Strāvas padeves vads

Skaņas kabelis

Tālvadības pults baterijas (AAA X 2)

Parduodama atskirai

Drāniņa tīrīšanai

TV antenas kabelis RCA kabelis

Komponente kabelis

S video kabelis

Austiņas

SCART spraudkontakts

DVI kabelis

Kabeli savienojumam no DVI uz HDMI

HDMI kabelis

RCA-stereo (datoram) kabeli

Priekšpuse

1. AUTO

2. PIP

3.

4. - +

5. MENU

6.

7. Tālvadības kontroles

sensors

8. [ ] Strāvas padeves

poga

9. Strāvas padeves

indikators

10. skaļrunis

1. AUTO

( Pieejams tikai PC režīmā )

Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', automātiskās noregulēšanas ekrāns parādās, kās tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā. Nospiediet, lai ienākošais datora signāls noregulētos automātiski. Automātiski tiek noregulētas skaidruma, tīrības un pozīcijas vērtības.

2. PIP - Pieejams tikai PC/DVI režīmā

Datora režīmā pārslēdzas uz video vai TV ekrāniem PIP režīmā.

3.

Pārvieto no viena izvēlnes vienuma uz otru vertikāli vai noregulē atlasītās izvēlnes vērtības.

TV režīmā atlasa TV kanālus.

4. - +

Pārvieto no viena izvēlnes vienuma uz otru horizontāli vai noregulē atlasītās izvēlnes vērtības. Noregulē arī audio skaļumu.

5. MENU

Kad ekrāna noregulēšanas izvēlne ir izslēgta: Izmantojiet šo pogu lai atvērtu OSD un aktivizētu izgaismoto izvēlnes vienumu.

6.

Lieto, lai atlasītu OSD izvēlni.

Pārslēdzas no datora uz video režīmu.

Avota nomaiņa ir atļauta tikai tām ārējām ierīcēm, kas ir pievienotas monitoram dotajā brīdī.

Lai pārslēgtu ekrāna režīmus:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

7. Tālvadības kontroles sensors

Virziet tālvadības pulti pret šo punktu monitorā.

]

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitoru.

9. Strāvas padeves indikators

Tas ļauj jums redzēt elektriskās strāvas padeves statusu sistēmā. Vairāk par to lasiet nodaļā par "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs) .

10. skaļrunis

Skaņu varat dzirdēt, pievienojot monitoram datora skaņas karti.

Piezīme: Sk. Funkciju "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs) , kas aprakstīts rokasgrāmatā, lai iegūtu plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību.

Aizmugure

1.

POWER

(Monitora mugurpuses konfigurācija var mainīties atkarībā no produkta.) z

Monitora strāvas vadu pievienojiet POWER monitora aizmugurē.

Šis produkts izmantojams pie 100 ~ 240VAC(+/- 10%).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Pievienojiet signāla kabeli PC portam monitora aizmugurē.

2. DVI-D

: Pievienojiet DVI kabeli DVI-D portam monitora aizmugurē.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Pievienojiet HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN portu datora skaņas kartei monitora aizmugurē.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Pievienojiet DVD atskaņotāja, videomagnetofona

(DVD / DTV Set-Top bloks ) portu monitora R-AUDIO-

L portam.

2. P

R

, P

B

,Y

: Pievienojiet DVD / DTV Set-Top bloka VIDEO OUT portu P

R

, P

B

,Y ieejas portiem, izmantojot komponentes video kabeli (P

R

, P

B

,Y).

4.

5.

ANT IN

HDMI IN z

Pievienojiet kabeļtelevīzijas kabeli vai antenas koaksiālo kabeli pie antenas termināla monitora aizmugurē.

Jums jāizmanto koaksiāls antenas kabelis. z

Lietojot HDMI kabeli, pievienojiet HDMI termināli monitora aizmugurē - pie digitālās izvades ierīces

HDMI termināļa.

6.

EXT(RGB)

7.

z

Pievienojiet monitora EXT (RGB) portu DVD atskaņotājam, izmantojot SCART spraudkontaktu.

Attiecībā uz monitora portu EXT(RGB), tā ir TV vai

VIDEO signāla ieeja vai izeja. z

Austiņas pievienojiet pie austiņu pievienošanas termināla.

8.

z

Kensington lock ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, to uzstādot sabiedriskā vietā.

(Nostiprināšanas ierīci jāiegādājas atsevišķi.)

Lai uzzinātu vairāk par bloķētāja lietošanu,

sazinieties ar pārdevēju.

9.

S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1. S-VIDEO / VIDEO

: AV ievades ierīces, piemēram DVD atskaņotāji, videomagnetofoni vai videokameras tiek pievienotas monitora S-Video termināla, izmantojot S-Video vai

RCA kabeli.

2. R - AUDIO -L

: Pievienojiet DVD atskaņotāja, videomagnetofona

(DVD / DTV Set-Top bloks ) portu monitora R-AUDIO-

L portam.

Piezīme: Sk. Monitora pievienošana, lai iegūtu plašāku informāciju attiecībā uz kabeļu savienojumiem.

Tālvadības pults pogas

Tālvadības pults darbību var ietekmēt TV vai citas elektroniskas ierīces, kas tiek darbinātas monitora

tuvumā, izraisot nepareizu darbību, traucējot frekvencei.

1.

POWER

2.

Ciparu poga

3.

-/--

4.

5.

6.

MENU

7.

MUTE

Pogas augšup-lejup, pa

kreisi-pa labi

8.

9.

ENTER

INFO

10.

SOURCE

11.

PRE-CH

12.

P

13.

EXIT

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

15. S.MODE

16. STILL

17. P.SIZE

18.

SOURCE

19. TTX/MIX

20. DUAL I-II

21. SLEEP

22.

PIP

23. AUTO

1.

POWER

Šo pogu izmanto monitora ieslēgšanai un izslēgšanai.

2. Ciparu poga

Atlasa TV kanālus TV režīmā. Izmanto kanālu pārslēgšanai, ja ir izvēlēts PIP (attēls attēlā) režīms un PIP SOURCE (PIP ekrāna avots) ir iestatīts TV (televizorā).

3. -/--

(Viencipara/divciparu kanālu atlase)

Izmanto, lai atlasītu kanālu desmit vai lielāku par desmit.

Nospiežot so pogu, tiek parādīts simbols “—“.

Ievadiet divciparu kanāla numuru.

4.

Noregulē audio skaļumu.

5.

MENU

Kad ekrāna noregulēšanas izvēlne ir izslēgta: Izmantojiet šo pogu lai atvērtu OSD un aktivizētu izgaismoto izvēlnes vienumu.

6.

MUTE

Nospiediet, lai uz laiku atslēgtu skaņu.

Attēlo ekrāna apakšdaļas kreisajā pusē.

Lai atceltu Mute (klusinātāja) funkciju, vēlreiz nospiediet MUTE pogu. Lai atceltu Mute

+ pogas. (klusinātāja) funkciju, pārmaiņus nospiediet –

7.

Pogas augšup-lejup, pa kreisi-pa labi

Pārvieto no viena izvēlnes vienuma uz otru vertikāli vai noregulē atlasītās izvēlnes vērtības.

8.

ENTER

Lieto, lai atlasītu OSD izvēlni

9.

INFO

Pašreizējā attēla informācija tiek parādīta ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

10.

SOURCE

Pārslēdzas no PC uz video režīmu.

Avota nomaiņa ir atļauta tikai tām ārējām ierīcēm, kas ir pievienotas monitoram dotajā brīdī.

11.

PRE-CH

Šī poga tiek izmantota, lai uzreiz atgrieztos iepriekšējā kanālā.

12.

P

TV režīmā atlasa TV kanālus.

13.

EXIT

Poga Exit (Iziet) iziet no izvēlnes ekrāna vai aizver ekrāna noregulēšanas izvēlni.

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

Nospiežot šo pogu, ekrāna centra apakšā tiek parādīts pašreizējais režīms.

TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE

Monitoram ir četri automātiskie attēlu iestatījumi, kas ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Pēc tam varat atkārtoti spiest pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright )

MagicBright ir jauna funkcija, ar kuras palīdzību var sasniegt optimālu vizuālo vidi - saskaņā ar to, kāds attēls tiek parādīts ekrānā. Šobrīd funkcijai ir trīs režīmi - Teksts, Internets un

Izklaide.

Pēc tam varat atkārtoti spiest pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

15. S.MODE

Nospiežot šo pogu, ekrāna centra apakšā tiek parādīts pašreizējais režīms.

Monitorā ir iebūvēts augstas precizitātes stereo pastiprinātājs.

Pēc tam varat atkārtoti spiest pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

16. STILL- Darbojas tikai CBVS, S video un RF signāla avotiem.

Parāda izšķirtspēju, frekvenci un ievades signāla iestatījumus ekrāna centrā.

17. P.SIZE - Nav pieejams PC/DVI režīmu.

Nospiediet, lai izmainītu ekrāna lielumu. - PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.

SOURCE - Regulējams, kad ieslēgta PIP funkcija.

Atlasa video avotu.(PIP)

19. TTX/MIX

TV kanāli sniedz rakstiskas informācijas pakalpojumus ar teleteksta palīdzību. z

Teleteksta pogas

Papildus informācijai > TTX / MIX

20. DUAL I-II

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll un MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO var ieslēgt, atkarībā no raidīšanas veida, izmantojot pogu DUAL tālvadības pultī, TV skatīšanās laikā.

21. SLEEP

Monitoru izslēdz pēc iepriekš noteikta laika perioda.

22.

PIP - Pieejams tikai PC/DVI režīmā

Nospiediet pogu PIP, lai ieslēgtu/izslēgtu (On/Off ) PIP ekrānu.

23. AUTO - Pieejams tikai PC režīmā

Automātiski noregulē ekrāna displeju.(PC)

Jūsu Monitora pievienošana

1. Pievienošana datoram

Modelis

SyncMaster 225MW

1.

2.

3.

4.

Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora mugurpusē.

Ievietojiet monitora strāvas padeves vadu tuvākajā elektrības kontaktligzdā.

Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.

2-1.

D-sub (analogā) konektora izmantošana videokartē.

Pievienojiet signāla kabeli PC portam monitora aizmugurē.

[PC]

2-2.

DVI (digitālā) konektora izmantošana videokartē.

Pievienojiet DVI kabeli DVI-D portam monitora aizmugurē.

[DVI-D]

Pievienojiet HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN portu datora skaņas kartei monitora aizmugurē.

Ieslēdziet datoru un monitoru.

2. Savienojums ar Machintosh datoriem

1. D-sub (analogā) konektora izmantošana videokartē.

Pievienojiet signāla kabeli D-SUB portam monitora aizmugurē.

[D-SUB]

2. Ieslēdziet monitoru un Macintosh datoru.

Pievienošana citām ierīcēm

Šis monitors ļauj lietotājam to pievienot pie tādām ievades ierīcēm kā DVD atskaņotājs, videomagnetofons vai videokamera, DTV vai TV, neatvienojoties no datora.

Monitora aizmugures konfigurācija var atšķirties, atkarībā no produkta.

1-1. AV įrenginių prijungimas

Monitoram ir AV pievienošanas termināls, lai pievienotu AV ievades ierīces, tādas kā DVD, videomagnetofons vai videokamera. Jūs varat vērot AV signālus, kamēr vien monitors ir ieslēgts.

1. AV ievades ierīces, piemēram DVD atskaņotāji, videomagnetofoni vai videokameras tiek pievienotas monitora S-Video termināla, izmantojot S-Video vai RCA kabeli.

2. Pievienojiet DVD atskaņotāja, videomagnetofona (DVD / DTV Set-Top bloks ) portu monitora R-

AUDIO-L portam.

3. Tad ieslēdziet DVD atskaņotāju, videomagnetofonu vai kameru, kad disks vai lenta ir ievietota.

4. Izmantojiet SOURCE taustiņu, lai izvēlētos AV vai S-Video režīmu.

1-2. EXT.(RGB) Pievienošana - attiecas tikai uz AV IERĪCI, kas atbalsta SCART.

PPievienojiet monitora EXT (RGB) portu DVD atskaņotājam, izmantojot SCART spraudkontaktu. Ja strāva ir ieslēgta, DVD varat skatīties, vienkārši savienojot DVD ar monitoru.

1. Pievienojiet monitora EXT (RGB) portu DVD atskaņotājam, izmantojot SCART spraudkontaktu.

2. Izmantojiet SOURCE taustiņu, lai izvēlētos Ext. režīmu..

2. Televizoriaus prijungimas

Neuzstādot īpašu aparatūru vai programmatūru TV uztveršanai jūsu datorā, jūs monitorā varat skatīties televīzijas programmas, ja tam pievienota antena vai kabeļtelevīzijas kabelis.

1. Pievienojiet kabeļtelevīzijas kabeli vai antenas koaksiālo kabeli pie antenas termināla monitora aizmugurē.

Jums jāizmanto koaksiāls antenas kabelis.

Izmantojot iekšējas antenas terminālu:

Vispirms pārbaudiet antenas terminālu sienā un tad pievienojiet antenas kabeli.

Izmantojot ārpustelpu antenu:

Ja jūs izmantojat ārpustelpu antenu, tās uzstādīšanai izmantojiet profesionāļa pakalpojumus, ja iespējams.

Lai pievienotu RF kabeli pie antenas ievades termināla:

RF kabeļa vara daļu uzturiet taisnu.

2. Ieslēdziet monitoru.

3. Atlasiet TV, izmantojot pogu SOURCE (avots), kas atrodas starp ārējo signālu noregulēšanas pogām.

4. Atlasiet vēlamo TV kanālu.

Vai signāls ir vājš, radot vāju uztveršanu?

Iegādājieties un uzstādiet signālu pastiprinātāju, lai iegūtu labāku uztvertspēju.

3. DVD/DTV skaitmeninės televizijos imtuvo prijungimas

Pievienojiet pie DVD/DTV ierīces ievades, ja ierīcei ir DVD/DTV konektors. Jūs varat skatīties šo komponentu, vienkārši savienojot to ar monitoru, kamēr vien strāvas padeve ir ieslēgta.

1. Pievienojiet DVD atskaņotāja, videomagnetofona (DVD / DTV Set-Top bloks ) portu monitora R-

AUDIO-L portam.

2. Pievienojiet DVD / DTV Set-Top bloka VIDEO OUT portu P

R

, P

B

,Yieejas portiem, izmantojot komponentes video kabeli (P

R

, P

B

,Y).

3. Izmantojiet SOURCE taustiņu, lai izvēlētos Component režīmu.

4-1. HDMI pievienošana

Jūs nevarat savienot datoru ar HDMI IN termināli.

1. Ieejas ierīces, tādas kā digitālais DVD, pievieno HDMI IN monitora terminālam, izmantojot HDMI kabeli.

2. Tad ievietojiet DVD disku un palaidiet DVD.

3. Izmantojiet SOURCE taustiņu, lai izvēlētos HDMI režīmu.

4-2. Pieslēgt, izmantojot kabeli savienojumam no DVI uz HDMI

1. Savienojiet digitālās izejas ierīces DVI izejas termināli ar HDMI IN monitora termināli, izmantojot kabeli savienojumam no DVI uz HDMI.

2. Savienojiet RCA - stereo (datoram) sarkanās un baltās ligzdas ar tādas pašas krāsas digitālās izejas ierīces skaņas izejas termināliem, un savienojiet pretējo ligzdu ar HDMI / PC / DVI-D AUDIO

IN monitora termināli.

3. Tad ievietojiet DVD disku un palaidiet DVD.

4. Izmantojiet SOURCE taustiņu, lai izvēlētos HDMI režīmu.

5. Ausinių prijungimas

Jūs monitoram varat pievienot austiņas.

1. Austiņas pievienojiet pie austiņu pievienošanas termināla.

Statņa izmantošana

Šis monitors atbalsta dažāda tipa VESA standarta pamatnes. Lai uzstādītu VESA pamatni, jums jānoņem vai jāsaloka esošā pamatne.

1. Atraminio pagrindo lenkimas

Monitors ir atgāžams no -1 līdz 23 grādu leņķim.

2. Atraminio pagrindo pritvirtinimas

Šim monitoram ir piemērota 100 mm x 100 mm montāžas saskarnes plātne, kas ir savietojama ar VESA standartu.

A. Monitors

B. Montāžas saskarnes plātne (Parduodama atskirai)

1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas vadu.

2. Nolieciet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3. Pagrieziet fiksējošo skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atskrūvētu, un atvienojiet to no statīva.

4. Savietojiet montāžas saskarnes plātni ar caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, kas bija komplektā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamo

šarnīru vai cita veida pamatni.

Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, jums nepieciešams iegādāties sienas piestiprināšanas komplektu, kas ļauj piestiprināto monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas virsmas. Sazinieties ar tuvāko Samsung Apkalpošanas Centru, lai iegūtu papildus informāciju.

Samsung Electronics neuzņemas atbildību, ja tiek izmantotas citas pamatnes.

Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

Monitora draivera instalēšana (automātiski).

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzinī disku, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera uzinstalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Sekojiet attiecīgiem norādījumiem, vadoties pēc tā, kādu

operētājsistēmu izmantojat.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet draivera programmatūru no interneta šeit uzrādītajā Web vietā. z

Interneta Web vieta: http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor (ASV) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Ķīna)

1. Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.

2. Noklikšķiniet uz "

Windows

".

3. Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet "OK" ("Labi") pogu.

4. Ja jūs redzat "Message" ("Ziņojums") logu, tad noklikšķiniet uz "Continue

Anyway" ("Turpināt tālāk") pogas. Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" ("Labi").

(Microsoft

®

Windows

®

XP Operētājsistēma)

Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu. Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā http://www.samsung.com/

5. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Monitora draivera instalēšana (manuāli).

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

z

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzinī disku, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera uzinstalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Sekojiet attiecīgiem norādījumiem, vadoties pēc tā, kādu

operētājsistēmu izmantojat.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet draivera programmatūru no interneta šeit uzrādītajā Web vietā.

Interneta Web vieta: http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor (ASV) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Ķīna)

Microsoft

®

Windows Vista Operētājsistēma

1. Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto disku CD ROM diskdzinī.

2. Noklikšķiniet uz (Start(Sākt)) un "Control Panel"(Kontroles panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization"(Izskats un personalizēšana).

3. Noklikšķiniet uz "Personalization"(Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings"(Displeja iestatījumi).

4. Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…"(Papildiestatījumi...).

5. Cilnē "Monitor"(Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties"(Rekvizīti). Ja

"Properties"(Rekvizītu) poga ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta.

Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

Ja parādās uzraksts “Windows needs…”(Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, nospiediet

"Continue"(Turpināt).

Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu.

Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā http://www.samsung.com/

6. Cilnē "Driver"(Draiveris), noklikšķiniet "Update Driver…"(Atjaunināt draiveri…).

7. Pārbaudiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software"(Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my

computer"(Ļauj man paņemt no ierīces diskdziņa saraksta).

8. Noklikšķiniet uz "Have Disk…"(Paņemt disku…) un izvēlieties mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas faili, un noklikšķiniet uz "OK"(Labi).

9.

Ekrānā no monitora modeļu saraksta izvēlieties modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet

"Next"(Turpināt).

10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet "Close"(Aizvērt) → "Close"(Aizvērt) → "OK"(Labi) →

"OK" (Labi).

Microsoft

®

Windows

®

XP Operētājsistēma

1. Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.

2. oklikšķiniet uz "Start (Sākt)" —> "Control Panel (Vadības panelis)," un tad noklikšķiniet uz

"Appearance and Themes (Izskats un tēmas)" Ikonas.

3. Noklikšķiniet uz "Display (Displejs)" ikonas un izvēlieties zīmni "Settings (Iestatījumi)", un tad noklikšķiniet "Advanced.. (Papildus...)".

4. Noklikšķiniet "Properties (Rekvizīti)" zīmnē "Monitor (Monitors)" un izvēlieties "Driver (Draiveris)" zīmni.

5. Noklikšķiniet "Update Driver.. (Atjaunināt draiveri)" un izvēlieties "Install from a list or.. (Instalēt

no saraksta vai..)", un tad noklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)".

6. Atlasiet "Don't search ,I will.. (Nemeklēt, es...)", tad noklikšķiniet "Next (Tālāk)", un tad noklikšķiniet uz "Have disk (Meklēt diskā)".

7. Noklikšķiniet uz pogas "Browse (Pārlūkot)", tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)" .

8. Ja jūs redzat "Message" ("Ziņojums") logu, tad noklikšķiniet uz "Continue Anyway" ("Turpināt

tālāk") pogas. Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" ("Labi") .

This monitor driver is under certifying MS logo,and this installation don't damage your system.The

9. Noklikšķiniet uz "Close (Aizvērt)" pogas, un tad noklikšķiniet "OK (Labi)" . certified driver will be posted on Samsung Monitor Homepage http://www.samsung.com/

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 Operētājsistēma

Ja jūs monitorā redzat redzat uzrakstu "Digital Signature Not Found", dariet šādi.

1. Noklikšķiniet uz "OK" pogas logā "Insert disk".

2. Noklikšķiniet uz "Browse" pogas logā "File Needed" .

3. Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open", un tad noklikšķiniet pogu "OK".

Kā instalēt

1. Noklikšķiniet "Start" , "Setting" , "Control Panel".

2. Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas "Display".

3. Izvēlieties zīmni "Settings", un tad noklikšķiniet "Advanced..".

4. Izvēlieties "Monitor".

Gadījums1:Ja poga "Properties" ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

Gadījums2:Ja poga "Properties" ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" un turpiniet sekot nākamajiem soļiem.

5. Noklikšķiniet uz "Driver" un tad uz "Update Driver..", un tad noklikšķiniet uz pogas "Next".

6. Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific

driver", tad noklikšķiniet uz "Next", un tad noklikšķiniet "Have disk".

7. Noklikšķiniet uz pogas "Browse", tad izvēlieties A:(D:\Driver).

8. Noklikšķiniet uz "Open" pogas, tad noklikšķiniet "OK" .

9. Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next", tad noklikšķiniet uz pogas "Next" .

10. Noklikšķiniet uz "Finish" pogas, tad noklikšķiniet uz pogas "Close" .

Ja jūs redzat logu "Digital Signature Not Found", noklikšķiniet uz pogas "Yes". Noklikšķiniet uz "Finish" pogas, tad noklikšķiniet uz pogas "Close" .

Microsoft

®

Windows

®

Millennium Operētājsistēma

1. Noklikšķiniet "Start" , "Setting" , "Control Panel".

2. Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas "Display".

3. Izvēlieties zīmni "Settings", un tad noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties".

4. Izvēlieties zīmni "Monitor".

5. Noklikšķiniet uz "Change" pogas zonā "Monitor Type" .

6. Izvēlieties "Specify the location of the driver".

7. Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location..", tad noklikšķiniet uz pogas "Next".

8. Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk"

9. Norādiet A:\(D:\driver), un tad noklikšķiniet uz pogas "OK".

10. Izvēlieties "Show all devices", un atlasiet monitoru, kas atbilst tam, kuru jūs pievienojāt savam datoram, un tad noklikšļiniet uz pogas "OK".

11. Tad nospiediet pogu "Close" un pogu "OK", līdz dialoglodziņš "Display Properties" tiek aizvērts.

(Ja jūs uz ekrāna ieraugāt brīdinājumus vai paziņojumus, tad izvēlieties savam monitoram opciju

"Appreciate".)

Microsoft

®

Windows

®

NT Operētājsistēma

1. Noklikšķiniet uz Start, Settings, Control Panel, un tad ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas

"Display".

2. Logā "Display Registration Information", noklikšķiniet uz zīmnes "Settings", un tad noklikšķiniet uz All

Display Modes.

3. Izvēlieties režīmu, kādu vēlaties lietot (Resolution (izšķirtspēju), Number of colors (krāsu skaitu) un

Vertical frequency (vertikālo frekvenci)), un tad noklikšķiniet uz OK.

4. Noklikšķiniet uz pogas Apply, ja pēc "Test" nospiešanas ekrāns darbojas normāli. Ja ekrāns nerāda normāli, nomainiet režīmu (zemāku izšķirtspēju, krāsas vai frekvenci).

Piezīme: Ja zīmnē All Display Modes, nav "Mode" izvēlne, tad izšķirtspēju un vertikālo frekvenci iestatiet izmantojot Iepriekš iestatītos displeja režīmus , kas aprakstīti lietotāja rokasgrāmatā.

Linux Operētājsistēma

Lai izpildītu X-Window, jums nepieciešams izveidot X86Config failu, kas ir sistēmas iestatījuma fails.

1. Nospiediet "Enter" pirmajā un otrajā logā pēc X86Config faila palaišanas.

2. Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3. Iestatiet peli savam datoram.

4. Nākošais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5. Iestatiet tastatūru savam datoram.

6. Trešais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7. Vispirms iestatiet savam monitoram horizontālo frekvenci. (Frekvenci jūs varat ievadīt tieši.)

8. Iestatiet savam monitoram vertikālo frekvenci. (Frekvenci jūs varat ievadīt tieši.)

9. Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window faila izpildi.

10. Jūs esat pabeidzis sava monitora uzstādīšanu.

Izpildiet X-Window pēc citas nepieciešamās aparatūras uzstādīšanas.

Input

Modelis

SyncMaster 225MW

Pieejamie reþîmi

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Sākotnējais iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievada režīma (ievada signāla avotu var izvēlēties „Ārējā ievada sarakstā”) un izvēlētās izšķirtspējas.

Apraksts Atskaņot/

Apstādināt

SOURCE

List

Izmantojiet, lai atlasītu PC, TV vai citu ārēju ievades avotu, kas pievienots monitoram.

Izmantojiet, lai pēc izvēles atlasītu ekrānu.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga ' SOURCE

'.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

7) Component

PIP

8) HDMI

Kad monitoram pievienotas ārējas A/V ierīces, piemēram videomagnetofons vai DVD atskaņotājs, PIP dod iespēju skatīties video no šīm ierīcēm mazā logā, virs esošā datora video signāla. (Off / On)

- Pieejamie reþîmi : PC / DVI

1) PIP : : Ieslēdziet vai izslēdziet PIP ekrānu.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga ' PIP

'.

Off / On

2) SOURCE : Izvēlieties PIP ievades avotu.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga ' SOURCE

'.

PC / DVI : TV / AV / S-Video

3) Size : PIP loga izmēra maiņa.

Ja izvēlnē Size (izmērs) esat izvēlējies , izvēlnes funkciju Position

(pozīcija) neaktivēs.

4) Position: PIP loga pozīcijas maiņa.

/ / /

Edit Name

Piešķiriet nosaukumu ievades ierīcei, kas pievienota pie ievades ligzdām, lai padarītu vieglāku ievades avota atlasīšanu.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Picture

PC / DVI Mode

Pieejamie reþîmi

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Sākotnējais iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievada režīma (ievada signāla avotu var izvēlēties „Ārējā ievada sarakstā”) un izvēlētās izšķirtspējas.

Apraksts Atskaņot/

Apstādināt

MagicBright™ MagicBright™ ir jauna funkcija, kura rada optimālu skatīšanās vidi, kas atbilst skatāmā attēla saturam. Pašlaik ir pieejami 4 dažādi režīmi: “Text”,

“Internet”, “Entertain” un “Custom”. Katram režīmam ir savs iepriekš konfigurēts spilgtuma līmenis. Vienu no 4 iestatījumiem var izvēlēties, nospiežot ”M/B” pogu.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'M/B'.

1) Entertain

: High Brightness

Lai skatītu filmas, piemēram DVD vai VCD.

2) Internet

: Medium Brightness

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram tekstu un grafiku.

3) Text

: Normal Brightness

Dokumentācijai un darbiem, kur ietverts daudz teksta.

4) Custom

Lai arī vērtības uzmanīgi ir izvēlējušies mūsu inženieri, šīs iepriekš noteiktās vērtības var nebūt ērtas jūsu redzei, atkarībā no jūsu gaumes.

Ja tas ir tā, noregulējiet Spožumu un Kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

Custom

Jūs varat izmantot ekrāna izvēlnes, lai mainītu contrast un brightness saskaņā ar savām vēlmēm.

1) Contrast

: Noregulē Contrast.

2) Brightness

: Noregulē Brightness.

Ja jūs noregulējat attēlu, izmantojot Custom funkciju, MagicBright pārslēgsies Custom režīmā.

Colour Tone

Krāsu toni ir iespējams mainīt.

1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom

2) DVI : Cool / Normal / Warm

Colour

Control

Noregulē atsevišķas R, G, B krāsas.

1) Red

2) Green

3) Blue

- Pieejamie reþîmi : PC

Ja jūs noregulējat attēlu, izmantojot Colour Control funkciju, Colour Tone pārslēgsies Custom režīmā.

Image Lock

Attēla fiksēšanu (Image Lock) lieto, lai veiktu smalkāku noregulēšanu un iegūtu optimālu attēlu, likvidējot traucējumus, kas ir cēlonis attēla nestabilitātei – trīcei un mirguļošanai.

- Pieejamie reþîmi : PC

1) Coarse (Vienkāršā regulēšana)

: Novērš attēla "troksni”, piemēram, vertikālas līnijas. Vienkāršās regulēšanas rezultātā ekrāna attēla zona var tikt pārvietota. To var izvietot atpakaļ centrā, izmantojot "Horizontal Control” (Horizontālās regulēšanas) izvēlni.

2) Fine

: Noņem tādus traucējumus kā horizontālās strīpas.

3) Sharpness

- Iestatot Source (avotu) uz DVI (digitālu vizuālo saskarni), darbojas tikai šī funkcija.

: Reguliuoti vaizdo ryškumą.

4) Position

: Noregulē ekrāna stāvokli horizontāli un vertikāli.

1) Coarse

2) Fine

3) Sharpness

4) Position

Auto

Adjustment

Fine, Coarse, position parametri tiek noregulēti automātiski.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'AUTO'.

Size

PIP Picture

Jūs varat pārslēgt attēla lielumu.

Wide

4:3

Noregulē PIP loga kontrastu ekrānā. - Pieejamie reþîmi : PC / DVI

Contrast

: Regulē “PIP” loga “Contrast”.

Brightness

: Noregulē PIP loga spožumu ekrānā.

Sharpness

: Sekojiet šīm instrukcijām, lai izmainītu attēla skaidrību

Colour

: Noregulē Colour(krāsu) PIP logā.

Tint

: Piešķir attēlam PIP logā dabisku toni.

Available : PIP ON

Pārslēdzot monitoru no PAL pārraides uz NTSC, tiek pievienota izvēlne Tint (tonis), kas ir redzama skatīšanās laikā.Taču to neredz, skatoties vispārīgu PAL pārraidi.

Plašāku informāciju skatiet Broadcasting System by Country

(Pārraides sistēma atsevišķās valstīs).

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Mode

Pieejamie reþîmi

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Custom

Sākotnējais iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievada režīma (ievada signāla avotu var izvēlēties „Ārējā ievada sarakstā”) un izvēlētās izšķirtspējas.

Apraksts Atskaņot/

Apstādināt

Monitoram ir četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiskie attēla iestatījumi -

"Dynamic" [dinamiskais], "Standard" [standarta], "Movie" [filma] vai

"Custom" [pielāgots]. Jūs varat aktivēt "Dynamic" [dinamiskais],

"Standard" [standarta], "Movie" [filma] vai "Custom" [pielāgots] iestatījumus.

VVarat izvēlēties pielāgotos iestatījumus [Custom], kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla iestatījumus.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'P.MODE'.

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Jūs varat izmantot ekrāna izvēlnes, lai mainītu contrast un brightness saskaņā ar savām vēlmēm.

1) Contrast

: Noregulē Contrast.

2) Brightness

: Noregulē Brightness.

3) Sharpness

: Reguliuoti vaizdo ryškumą.

4) Colour

: Noregulē Colour(krāsu) logā.

5) Tint

: Pievieno attēlam dabisku toni.

Pārslēdzot monitoru no PAL pārraides uz NTSC, tiek pievienota izvēlne Tint (tonis), kas ir redzama skatīšanās laikā.Taču to neredz, skatoties vispārīgu PAL pārraidi.

Plašāku informāciju skatiet Broadcasting System by Country

(Pārraides sistēma atsevišķās valstīs).

Colour

Tone

Size

Krāsu toni ir iespējams mainīt.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Jūs varat pārslēgt attēla lielumu.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'P.SIZE'. z

TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 /

Sound

Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

Pieejamie reþîmi

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Custom

Sākotnējais iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievada režīma (ievada signāla avotu var izvēlēties „Ārējā ievada sarakstā”) un izvēlētās izšķirtspējas.

Apraksts Atskaņot/

Apstādināt

Monitorā ir iebūvēts augstas precizitātes stereo pastiprinātājs.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'S.MODE'.

1) Standard

: Atlasiet Standard (standarta), lai iegūtu standarta rūpnīcas iestatījumus.

2) Music

: Atlasiet Music (mūzika), kad skatāties mūzikas video vai koncertus.

3) Movie

: Atlasiet Movie (filma), kad skatāties filmas.

4) Speech

: Atlasiet Speech (saruna), kad skatāties raidījumu, kur pārsvarā ir dialogi (piemēram ziņas).

5) Custom

: Atlasiet Custom (modificēts), ja vēlaties noregulēt iestatījumus saskaņā ar personiskajām velmēm.

Skaņas iestatījumus var noregulēt, vadoties pēc jūsu personiskajām vēlmēm.

1) Bass

: Palielina zemas frekvences audio.

2) Treble

: Palielina augstas frekvences audio.

3) Balance

Auto

Volume

Sound

Select

: Ļauj noregulēt skaņas līdzsvaru starp kreiso un labo skaļruni.

Garsą galite girdėti ir tada, kai nustatyta garso vertė lygi 0.

Samazina skaļuma līmeņa atšķirības starp raidītājiem.

Off

On

Kad PIP ir ieslēgts, jūs varat atlasīt Main vai Sub funkcijas.

1) Main

2) Sub

Available : PIP ON

Channel

Pieejamie reþîmi : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Sākotnējais iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievada režīma (ievada signāla avotu var izvēlēties „Ārējā ievada sarakstā”) un izvēlētās izšķirtspējas.

Apraksts Atskaņot/

Apstādināt

Country

Pirms automātiskās saglabāšanas iespējas izmantošanas, atlasiet valsti, kurā produkts tiek lietots.

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

Auto

Store

Jūs varat noskenēt frekvenču diapazonu, kāds pieejams televīzijai jūsu apvidū un automātiski saglabāt visus atrastos kanālus.

Manual

Store

Jūs varat noskenēt frekvenču diapazonu, kāds pieejams televīzijai jūsu apvidū un automātiski saglabāt visus atrastos kanālus.

1) Programme: Attiecīgās programmas ievadīšana ekrānā.

Channel

Manager

Sort

2) Colour System: Noregulējiet atkārtoti, līdz krāsas iegūst vislabāko kvalitāti.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System: Noregulējiet atkārtoti, līdz skaņa iegūst vislabāko kvalitāti.

(BG <-> DK <-> I <-> L)

4) Channel : Izvēlas gaisa kanālu ar noregulēšanu vai pārvietošanos uz augšu/uz leju dotajā frekvencē.

5) Search : Meklētājs skenē frekvences diapazonu, līdz ekrānā tiek uztverts pirmais kanāls vai kanāls, kuru jūs esat izvēlējies.

6) Store : Izmanto, lai apmainītu divu kanālu numurus

1) Channel Manager : Jūs varat pievienot vai izdzēst kanālus, lai redzami ir tikai tie kanāli, kurus vēlaties redzēt.

2) Child Lock : Bloķējot noteiktas TV vai video pārraides, nepieļauj bērniem vērot nepiedienīgas programmas. Child Lock (bērnu drošības slēdzis) funkciju var uzstādīt tikai ar tālvadības pulti.

Ja sarakstā jūsu valsts nav iekļauta, atlasiet Other

Name

Ja, automātiski vai manuāli saglabājot kanālus, kanālu nosaukumu informācija tiek pārraidīta, nosaukumi kanāliem tiek piešķirti tiešā veidā.

Fine Tune Due to weak signals or an incorrect antenna configuration, some of the channels may not be tuned correctly.

Setup

Pieejamie reþîmi

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Sākotnējais iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievada režīma (ievada signāla avotu var izvēlēties „Ārējā ievada sarakstā”) un izvēlētās izšķirtspējas.

Apraksts Atskaņot/

Apstādināt

Language

Jūs varat izvēlēties kādu no 8 valodām.

Note : Valodas izvēle - Izvēlētā valoda ietekmē tikai ekrāna displeja (OSD) valodu.

Sleep Timer

Monitoru izslēdz pēc iepriekš noteikta laika perioda.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

- Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'SLEEP'.

Transparency izmaina OSD pamata caurspīdīgumu.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Blue Screen

Ja signāls netiek uztverts, vai tas ir pārāk vājš, traucēto attēla pamatu automātiski nomaina zils ekrāns.

Off

On

Reset

Attēla parametri tiek aizvietoti ar rūpnīcas noteiktajām noklusējuma vērtībām.

1) Image Reset

2) Colour Reset

1) Image Reset

2) Colour Reset

HDMI Black

Level

Ja jūsu TV ar HDMI ir pieslēgts DVD atskaņotājs vai uz televizora novietotais komplekts, tas, atkarībā no pieslēgtās ārējās ierīces, var izraisīt ekrāna attēla kvalitātes izmaiņas, piemēram, palielināt melnās krāsas līmeni, pazemināt kontrastu vai krāsu zudumu utt. Šai gadījumā, pielāgojiet jūsu TV attēla kvalitāti, konfigurējot HDMI black level.

Normal

Low

Modelis

SyncMaster 225MW

Pašpārbaudes iespējas tests

Jūsu monitors ir nodrošināts ar pašpārbaudes iespēju, kas jums ļauj pārbaudīt, vai jūsu monitors darbojas pareizi.

Pašpārbaudes iespējas tests | Režīms nav optimāls | Displeja adaptera draiveris

Apkope un tīrīšana | Simptomi un ieteicamā rīcība

1. Pašpārbaudes iespējas tests

Jūsu monitors ir nodrošināts ar pašpārbaudes iespēju, kas jums ļauj pārbaudīt, vai jūsu monitors darbojas pareizi.

1. Izslēdziet datoru un monitoru.

2. Izņemiet video kabeli no datora mugurpuses.

3. Ieslēdziet monitoru

Zemāk redzamais attēls (“Pārbaudiet signāla kabeli”) parādās uz melna pamata, kad monitors ir normālā darba režīmā un nesaņem nekādu videosignālu: Paštesta režīmā, strāvas padeves indikators paliek iedegts zaļš, un attēls pārvietojas pa ekrānu.

4. Izslēdziet monitoru, un atkal pievienojiet video kabeli; tad ieslēdziet monitoru un datoru.

Ja monitora ekrāns paliek tukšs pēc iepriekšējās procedūras izdarīšanas, pārbaudiet video kontrolieri un datorsistēmu; monitors darbojas pareizi.

2. Režīms nav optimāls

Ja vertikālās izšķirtspējas režīms nav optimāls, displeju var redzēt, tomēr parādās šāds brīdinājuma paziņojums, kas pēc vienas minūtes pazūd.

Lietotājam frekvence jānoregulē šīs vienas minūtes laikā.

Vadieties pēc Specifications (Specifikācijas) > Preset Timing Modes (Iestatītie laika režīmi) izšķirtspējai vai frekvencēm, ko atbalsta monitors.

3. Displeja adaptera draiveris

Displeja adapteris vadās pēc datora videokartes draivera. Ja adapteris nav pareizi iestatīts, jūs nevarat iestatīt izšķirtspēju, frekvenci vai krāsu, un jūs nevarat uzinstalēt monitora draiveri.

1. Adaptera draivera pārbaude

Noklikšķiniet uz Start (sākt) --> Settings (iestatījumi) --> Control Panel (vadības panelis) --> Display

(displejs) --> Settings (iestatījumi) --> Advanced (papildus) --> Adapter (adapteris).

Ja ir norādīts "Default" (Noklusētais) vai nepareizs produkta modelis, tas nozīmē, ka adaptera draiveris nav uzstādīts pareizi. Uzstādiet adaptera draiveri vēlreiz atbilstoši datora vai videokartes ražotāja sniegtajiem norādījumiem.

2. Adaptera draivera uzinstalēšana

Zemāk norādītās instrukcijas ir vispārējas. Specifiskos gadījumos sazinieties ar attiecīgā datora vai videokartes ražotājiem.

1) Noklikšķiniet uz Start (sākt) --> Settings (iestatījumi) --> Control Panel (vadības panelis) -->

Display (displejs) --> Settings (iestatījumi) --> Advanced (papildus) --> Adapter (adapteris) ->

Update Driver (atjaunināt draiveri) ->Next (tālāk)-> Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (parādīt zināmo draiveru sarakstu, lai varētu atlasīt specifisku draiveri) ->Next (tālāk)->Have Disk (Insert Video Card Driver diskette) (ievietot disku

(ievietojiet videokartes draivera disketi))-> OK (labi) -> Next (tālāk)-> Next (tālāk)->Finish

(pabeigt).

2) Gadījumā, ja jūsu datorā ir adaptera draivera uzstādīšanas fails: Palaidiet Setup.exe, kas atrodams adaptera draivera uzstādīšanas failā.

4. Apkope un tīrīšana

1. Monitora apvalka apkope Pēc strāvas padeves vada atvienošanas, notīriet to ar mīkstu audumu. z z

Neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus vai citas viegli uzliesmojošas substances, kā arī slapju audumu.

Lai izvairītos no ekrāna sabojāšanas mēs iesakām izmantot

Samsung tīrīšanas līdzekli.

2. Apkopjot plakanā paneļa displeja ekrānu, viegli to notīriet ar mīkstu audumu (kokvilnas flaneli). z z

Nekad neizmantojiet acetonu, benzolu vai atšķaidītājus. (Tas var radīt ekrāna virsmas bojājumus vai deformāciju).

Lietotājs būs spiests segt izmaksas par viņa izraisīto bojājumu salabošanu.

5. Simptomi un ieteicamā rīcība

Monitors atjauno vizuālos signālus, kas saņemti no PC (Datora). Tādēļ, ja pastāv problēmas ar datoru vai videokarti, monitors var izdzist, rādīt vājas krāsas, traucējumus, neatbalstīt video režīmu, utt.. Šādos gadījumos pārbaudiet problēmas cēloņus un tad sazinieties ar servisa centru vai savu dīleri .

1. Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads un kabelis ir pareizi pievienoti datoram.

2. Pārbaudiet, vai sāknējot dators iepīkstas vairāk kā 3 reizes. (Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātes plates apkalpes servisu.)

3. Ja esat uzinstalējis jaunu videokarti vai salicis jaunu datoru, pārbaudiet vai ir uzinstalēts adaptera

(video) draiveris un monitora draiveris.

4. Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta uz 56 Hz vai 75 Hz. (Nepārsniedziet

60 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju).

5. Ja pastāv problēmas ar adaptera (video) draivera uzinstalēšanu, sāknejiet datoru Safe Mode (drošā režīmā), noņemiet displeja adapteri, dodoties uz "Control Panel (vadības panelis), System (sistēma),

Device Administrator (ierī?u pārvaldnieks)" un tad pārstartējiet datoru, lai pārinstalētu adaptera

(video) draiveri.

Sekojošā tabula parāda iespējamās problēmas un to risinājumus. Pirms zvanīšanas apkalpošanas centram, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos vai nav

iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, lūdzu zvaniet uz telefona numuru, kas norādīts Informācijas nodaļā vai sazinieties ar savu dīleri .

Problēmas, kas saistītas ar uzstādīšanu | Problēmas, kas saistītas ar ekrānu | Problēmas, kas saistītas ar audio | Problēmas, kas saistītas ar tālvadības pulti

1. Problēmas, kas saistītas ar uzstādīšanu

Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar monitora uzstādīšanu.

PC

TV

Šķiet, ka dators nefunkcionē pareizi. programmas

Monitora ekrāns ņirb

TV ekrāns ir izplūdis vai rāda traucējumu signālus.

TV signāls netiek uztverts

Risinājumi

z

Pārbaudiet, vai displeja adaptera draiveris (VGA draiveris) ir pareizi uzinstalēts. (Vadieties pēc

Draivera uzinstalēšana ) z

Pārbaudiet, vai signāla kabelis starp monitoru un datoru ir droši pievienots un nostiprināts. (vadieties pēc Pievienošana datoram ) z

Pārbaudiet, vai TV antenas konektors ir droši pievienots ārējai antenai. (vadieties pēc Pievienošana

TV ) z

Atlasiet „Auto Store” (automātiskās programmas), lai automātiski nokonfigurētu kanalu sistēmu. (Vadieties pēc

Auto Store )

2. Problēmas, kas saistītas ar ekrānu

Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar monitora ekrānu.

programmas

Ekrāns ir tukšs, un strāvas padeves indikators nedeg

"Check Signal Cable" paziņojums

"Režīms nav optimāls" paziņojums

Attēls pagriežas vertikāli.

Attēls nav skaidrs. Attēls ir izplūdis.

Attēls ir nestabils un vibrē.

Tiek rādīts dubultattēls.

Attēls ir nestabils un vibrē.

Ekrāna krāsa ir nepastāvīga

Krāsu attēls ir izkropļots ar tumšām ēnām.

z

Risinājumi

Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads ir cieši piestiprināts, un

LCD (šķidro kristālu) monitors ir ieslēgts. (Vadieties pēc

Monitora pievienošana ) z z

Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši piestiprināts pie datora vai video avotiem. (Vadieties pēc Monitora pievienošana )

Pārliecinieties, vai datora vai video avoti ir ieslēgti. z z

Pārbaudiet video adaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.

Salīdziniet šīs vērtības ar datiem tabulā Iepriekš noteiktie laika režīmi.

z

Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši piestiprināts. Vēlreiz to cieši piestipriniet. (vadieties pēc Pievienošana datoram ) z z z

Palaidiet frekvences Coarse un Fine noregulēšanu.

Pēc visu piederumu (video kabeļa, utt.) noņemšanas, ieslēdziet vēlreiz

Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci ieteicamajos diapazonos. z

Pārbaudiet, vai izšķirtspēja un frekvence, kas iestatīta datorā, sakrīt ar monitora atbalstīto diapazonu. Ja tā nav, atiestatiet tās, vadoties pēc Informācijas monitora izvēlnē un Iestatītajiem laika režīmiemc . z

Noregulējiet Brightness un Contrast.

(Vadieties pēc Brightness , Contrast ) z

Noregulējiet krāsu, izmantojot Custom izvēlnē OSD Color

Adjustment (OSD krāsu noregulēšana).

Baltā krāsa ir vāja.

Strāvas padeves indikators mirgo zaļā krāsā.

Ekrāns ir tukšs, un strāvas padeves indikators deg zaļā krāsā vai mirgo katru 0,5 vai 1 sekundi

Ekrāns ir tukšs un mirgo.

z z z

Monitors pašlaik saglabā izmaiņas, kas izdarītas OSD atmiņā.

Monitors izmanto strāvas padeves pārvaldības sistēmu.

Nospiediet taustiņu tastatūrā z

Ja, nospiežot pogu „MENU” (izvēlne), jūs ekrānā redzat paziņojumu „TEST GOOD” (pārbaude pareiza), pārbaudiet kabeļu savienojumu starp monitoru un datoru, lai pārliecinātos, ka konektors ir pareizi pievienots.

3. Problēmas, kas saistītas ar audio

Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar audio signāliem.

programmas

Nav skaņas

Skaņas līmenis ir pārāk zems.

Risinājumi

z z

Pārliecinieties, vai audio kabelis ir cieši piestiprināts gan pie monitora audio ievades porta, gan pie skaņas kartes porta.

(Refer to the Connecting the Monitor )

Pārbaudiet skaļuma līmeni. (Vadieties pēc Skaļums ) z z

Pārbaudiet skaļuma līmeni. (Vadieties pēc Skaļums )

Ja pēc vadīklas iestatīšanas maksimālajā līmenī, skaļums vēl arvien ir pārāk zems, pārbaudiet skaļuma kontroli datora skaņas kartē vai programmatūrā.

Skaņa ir pārāk intensīva vai pārāk neintensīva

z

Noregulējiet Treble un Bass vēlamajā līmenī.

4. Problēmas, kas saistītas ar tālvadības pulti

Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar tālvadības pulti.

programmas

Tālvadības pults pogas nedarbojas.

Items to check

z z z z z

Pārbaudiet bateriju polaritāti (+/-).

Pārbaudiet, vai baterijas nav nosēdušās.

Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir ieslēgta.

Pārbaudiet, vai strāvas padeves kabelis ir cieši piestiprināts.

Pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas fluorescentā vai neona lampa.

Jautājumi & atbildes

Jautājums

Kā es varu izmainīt frekvenci?

Kā es varu noregulēt izšķirtspēju?

Kā es varu iestatīt funkciju

"Power Saver" (Enerģijas taupītājs)?

Atbilde

z z

Frekvenci var izmainīt, pārkonfigurējot videokarti.

Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var mainīties atkarībā no tā, kāda draivera versija tiek lietota. (Vadieties pēc datora vai videokartes rokasgrāmatas, lai iegūtu detalizētāku informāciju z z

Sistēmai Windows ME/XP/2000:

Izšķirtspēju iestatiet ieejot Control Panel, Display, Settings.

Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai iegūtu detalizētāku informāciju. z

Sistēmai Windows ME/XP/2000: Funkciju far iestatīt datora vai ekrānsaudzētāja programmā BIOS-SETUP. (Vadieties pēc sistēmas Windows/datora rokasgrāmatas).

Kā es varu notīrīt ārējo apvalku/ekrānu?

z z

Atvienojiet strāvas padeves vadu, un tad notīriet monitoru ar mīkstu drānu, izmantojot vai nu tīrīšanas līdzekli, vai arī tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu.

Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē iekļūtu ūdens.

Modelis

SyncMaster 225MW

Vispārējās specifikācijas

Vispārēji

Modeļa nosaukums SyncMaster 225MW

Modeļa nosaukums

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

Sinhronizācija

Horizontāli

Vertical

22,0" colla pa diagonāli (55 cm)

473,76 mm (horizontāli) x 296,1 mm (vertikāli)

0,282 mm (horizontāli) x 0,282 mm (vertikāli)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Displeja krāsa

16,7 M spalvos

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja

Maksimālā izšķirtspēja

1680 x 1050 @ 60 Hz < Analogs/Digitāls >

1680 x 1050 @ 60 Hz < Analogs/Digitāls >

Ieejas signāls, nobeigtais

Analogais RGB

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maksimālais pikseļu taktētājs

146,250 MHz

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signāla kabelis

15 un 15 adatu D-sub kabelis, noņemams

DVI-D savienotājs, noņemams (Parduodama atskirai)

Signāla savienotājs

15 kontaktu 3 rindu D-sub savienotājs, 24 kontaktu 3 rindu DVI-D savienotājs

19 tapu A veida HDMI savienotājs, kompozīts, S-Video, komponents, SCART, RF

Izmēri (PxAxD) / svars

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,3 kg / 16,09 lbs (Pēc statņa salocīšanas)

520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Pēc statņa uzstādīšanas)

VESA montāžas saskarne

100 mm X 100 mm

Vides apsvērumi

Darbība Temperatūra: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Mitrums: 10% ~ 80%, nekondensējošs

Uzglabāšana Temperatūra: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Mitrums: 5% ~ 95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu. z

Piemeram, a monitora iz kirtspeja ir 5.292.000.

Piezīme: Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos.

(B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

PowerSaver

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA

DPMS saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis Normāla darbība

Enerģijas taupības režīms

Izslēgts

(Strāvas padeves poga)

Strāvas padeves indikators

Zils Zils, mirgojošs Melns

Enerģijas patēriņš Mazāk par 58 W Mazāk par 1 W Mazāk par 2 W

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu sekojoši.

1. Tabula. Iepriekš iestatītie laika režīmi

Displeja rādīšanas režīms

Horizontālā frekvence

(kHz)

Vertikālā frekvence

(Hz)

Pikseļu taktētājs

(MHz)

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,00

VESA 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

60,000

63,981

79,976

60,000

60,020

75,025

108,00

108,00

135,00

+/+

+/+

+/+

VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 +/-

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'.

Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.

Mērvienība: Hz

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Modelis

SyncMaster 225MW

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG

klientu atbalsta centru.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Termini

Sinhronizācijas signāls

Sync (Sinhronizēts) attiecas uz standarta signāliem, kas nepieciešami, lai parādītu nepieciešamās krāsas monitorā. Tie dalās Vertikāli un horizontāli sinhronizētos signālos. Šie signāli parāda normālas krāsas attēlu ar iestatītajo izšķirtspēju un frekvenci.

Sinhronizētu Signālu tipi

Atsevišķi Šī ir individuālu vertikālās un horizontālās sinhronizācijas signālu sūtīšanas shēma monitoram.

Salikti Šī ir shēma vertikālo un horizontālo sinhronizācijas signālu kombinēšanai vienā saliktā signālā un nosūtīšanai monitoram. Monitors attēlo krāsu signālus, sadalot salikto signālu oriģinālo krāsu signālos.

Punktiestatne

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Atālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par 'punktiestatni'.

Mērvienība: mm

Vertikālā frekvence

Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam ir jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb

'Atsvaidzes intensitāti'. Mērvienība: Hz

Piemērs: Ja viena un tā pati gaisma atkārtojas 60 reizes sekundē, to uzskata par 60 Hz.

Horizontālā frekvence

Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, tiek saukts par 'Horizontālo Ciklu'. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība: kHz

Rindsecīgā izvērse un rindpārlēces izvērse

Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek saukta par 'rindsecīgo izvērsi', turpretī nepāra līniju parādīšana vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par 'rindpārlēces izvērsi'. Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, tiek izmantota rindsecīgā izvērse.

Rindpārlēces izvērse tiek izmantota televizoros.

Standarts "Plug & Play"

Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam 'VESA DCC'.

Izšķirtspēja

Vertikālo un horizontālo punktu skaits, kas veido ekrāna attēlu, tiek saukts par 'izšķirtspēju'. Šis skaitlis norāda uz displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja dod iespēju izpildīt daudzus uzdevumus, jo tiek dots vairāk informācijas par ekrānā parādīto attēlu.

Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1680 x 1050, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1680 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1050 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

RF kabelis

Apaļš signāla kabelis, kas plaši izmantots TV antenām.

Satelīta pārraide

Satelīta raidīšanas pakalpojumi. Nodrošina augstu attēla kvalitāti un skaņas tīrību visā valstī, neraugoties uz skatītāja atrašanās vietu.

Skaņas līdzsvars

Sabalansē skaļuma līmeņus, kas nāk no katra skaļruņa televizoriem ar diviem skaļruņiem.

Kabeļtelevīzija

Tāpat kā virszemes pārraidīšana tiek izplatīta ar frekvences signāliem pa gaisu, kabeļu pārraide tiek pārraidīta pa kabeļu tīklu. Lai varētu skatīties kabeļtelevīziju, ir jāiegādājas kabeļtelevīzijas uztvērējs un jāpieslēdz pie kabeļu tīkla.

CATV

"CATV" ir pārraidīšanas pakalpojums, kas tiek piedāvāts viesnīcās, skolās un citās celtnēs ar vietējās pārraidīšanas sistēmas palīdzību, bez citu sauszemes VHF vai UHF raidītāju palīdzības. CATV programmas var iekļaut filmas, izklaides vai izglītojošas programmas. (Atšķirīgas no kabeļtelevīzijas).

CATV iespējams skatīties tikai tajās vietās, kur tiek piedāvāts CATV pakalpojums.

S-Video

Saīsinats no "Super Video". S-Video atbalsta līdz pat 800 līniju horizontālās izšķirtspējas, radot augstas kvalitātes video.

VHF/UHF

VHF apzīmē TV kanālus no 2 līdz 13, un UHF apzīmē kanālus no 14 līdz 69.

Kanālu smalkā noregulēšana

Šī iespēja ļauj skatītājam veikt kanālu smalko noregulēšanu, lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti.

Samsung TV ir gan automātiskā, gan arī manuālā kanālu smalkās noregulēšanas iespēja, lai dotu iespēju skatītājam noregulēt vēlamos iestatījumus.

Ārējo ierī?u ievade

Ārējā ierī?u ievade attiecas uz video ievadi no tādām ārējām video iekārtām kā videomagnetofoni, videokameras un DVD atskaņotāji, atsevišķi no TV raidītāja.

DVD

Ciparu disku tehnoloģija, kas izmanto tikai kompaktdisku (CD) un lāzerdisku (LD) priekšrocības, lai nodrošinātu skaidrākus, augstas izšķirtspējas/kvalitātes attēlus.

DTV pārraide (ciparu televīzijas pārraide)

Uzlabota pārraides tehnoloģija, kas pārveido ciparu videosignālus, izmantojot uz televizora novietotu komplektu, kas nodrošina augstu izšķirtspēju un skaidrāku digitālo attēlu ekrānā.

Zema trokšņu līmeņa pastiprinātājs (LNA - Low Noise Amplifier)

Izmantojot mākslīgā pavadoņa tehnoloģijas, kas pastiprina signālus vājas uztveršanas zonās, tiek nodrošināta skaidrāku attēlu iegūšana.

Antenas pārveidotājs

Savienojuma daļa, ko izmanto, lai pievienotu platu antenas kabeli (padeves kabeli) televizoram.

Titri angļu valodā (= titru uzstādīšana)

Valodas izvēles veids, kas nodrošina titrus angļu valodā (titrus) vai simbolu informācijas pakalpojumus

(piemēram, AFKN) vai videolentē (apzīmēts ar CC) veicina angļu valodas apguvi.

Multipleksā apraide

Tā rada iespēju lietotājam uztvert raidījumus gan korejiešu valodā, gan svešvalodās, kā arī skaņu stereo formātā.

A2

Šī sistēma izmanto divus datu nesējus, lai pārraidītu balss informāciju. Šo sistēmu izmanto

Dienvidkorejā un Vācijā.

BTSC

Translācijas televīzijas sistēmas komiteja Stereo translācijas sistēma, kuru izmanto lielākajā daļā valstu, kuras pieņēmušas arī NTSC sistēmu, kā, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Čīle,

Venecuēla un Taivāna. Tas attiecas arī uz organizāciju, kuru izveidoja tās attīstības un vadības sekmēšanai.

EIAJ

Japānas Elektroniskās industrijas asociācija.

Labāka attēla panākšana

1. Noregulējiet datora vadības panelī (“control panel”) izšķirtspēju un ekrāna atsvaidzes intensitāti, kā aprakstīts tālāk, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-

LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

{

{

Izšķirtspēja: 1680 x 1050

Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz

2. Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi

šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu.

{

Piemeram, a monitora iz kirtspeja ir 5.292.000.

3. Kad tīrāt monitoru un paneļa ārējo virsmu, lūdzu, lietojiet nelielu tīrīšanas līdzekļa daudzumu, uzklājot un nospodrinot ar mīksta un sausa auduma gabaliņa palīdzību. Nerīkojieties ar spēku, tīrot LCD, bet tikai viegli paberziet. Ja tīrīšanu veic pārāk stipri, uz tā var rasties plankums.

4. Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju

“automātiskā noregulēšana” ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēgšanas poga. Ja arī pēc automātiskās noregulēšanas ir traucējumi, izmantojiet FINE/COARSE

(smalkās/rupjās) noregulēšanas funkciju.

5. Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

6. Neattēlojiet ilgstoši nekustīgu attēlu (piemēram, no video spēles vai pievienojot DVD šim LCD_TV) uz krāsu TFT-LCD (plānas kārtas tranzistors, šķidro kristālu displejs) paneļa, jo tas var izraisīt ekrāna attēla aizturēšanu. Šī attēla aizturēšana pazīstama arī kā "ekrāna izdegšana". Lai izvairītos no šādas attēla aizturēšanas, samaziniet ekrāna spilgtuma un kontrasta iestatījumus, kad attēloti nekustīgi attēli.

Autortiesības

Informācija šajā dokumentā var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Jebkāda veida pavairošana bez Samsung Electronics Co., Ltd. rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

Kompānija Samsung Electronics Co., Ltd. nav atbildīga par šeit ielaistajām kļūdām vai par nejaušiem vai izrietošiem šī materiāla bojājumiem attiecībā uz piegādi, izveidošanu vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un

Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPMS un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; ENERGY STAR® nosaukumi un logo ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

Informācija par izstrādājumu (bez attēla aiztures)

Šķidro kristālu monitoriem un televizoriem, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs, var rasties attēla aizture.

Šie padomi domāti tam, lai monitori ar šķidro kristālu ekrānu tiktu lietoti pareizi, un līdz ar to varētu izvairīties no attēla aiztures.

Garantija

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu saglabāšanas rezultātā.

Garantija neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizture?

Izmantojot šķidro kristālu ekrāna izvēlni pareizi, grafiskās izšķirtspējas aizture nenotiek.Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu.Līdz ar to noteiktā ekrāna daļā

šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu. Tādēļ, reizēm saglabājas iepriekšējais attēls, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo.Viss, ko redzam ekrānā, tajā skaitā šķidro kristālu ekrānā, ir savā veidā tendēts uz attēla aizturi.Tas nav izstrādājuma defekts.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu šķidro kristālu ekrānu no attēla aiztures.

Bezstrāvas režīms, Ekrānsaudzētājs, Neaktīvā režīmā

Piemērs) z

Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

- Izslēdziet strāvu uz 4 stundām, ja monitors darbojies 20 stundas. z z

- Izslēdziet strāvu uz 2 stundām, ja tas darbojies 12 stundas.

Izmantojiet ekrānsaudzētāju, ja iespējams.

- Ir ieteicams veinkrāsains vai kustīgs ekrānsaudzētājs.

Ieslēdziet monitoru ar datora ekrāna rīku vadības sistēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. Tranzīta bāzes. Biržas. Bankas un kontroles sistēmas.

Mēs iesakām uzstādīt ekrāna izvēnes vadību sekojoši:

Rādīt informāciju kopā ar logo vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju 1 stundu, kam seko Rādīt logo vai cikliski kustīgu attēlu 1 minūti.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet 2 dažādas krāsas.

Piemērs) Ik 30 minūtes mainīt krāsas pēc rotācijas principa.

Centieties nelietot krāsu un zīmju kombināciju ar lielu gaišuma intensitātes atšķirību.

Izvairieties no pelēkās krāsas, tā viegli var radīt attēla aizturi. z

Centieties neizmantot krāsa ar lielu gai;suma atšķirību (melns un balts, pelēks)

Piemērs) z

Ieteicamie uzstādījumi: košas krāsas, kam neliela gaišuma atšķirība.

- Mainiet zīmju un fona krāsu ik 30 minūtes.

Piemērs)

- Ik 30 minūtes mainiet kustīgās zīmes.

Piemērs)

Vislabākais veids, kā aizsargāt monitoru no attēla aizkavēšanās ir ļaut datorprogrammai vai izvēlnes programmai noteikt ekrānsaudzētāja režīmu, kamēr to nelietojat.

Attēls neaizkavējas, ja šķidro kristālu ekrāna izvēlne tiek izmantota pareizi.

Pareizi izmantot izvēlni šajā gadījumā nozīmē nemitīgi mainošies video attēli.Ja ilgstoši uz ekrāna atrodas nekustīgs attēls ( vairāk nekā 12 stundas) var rasties neliela strāvas stipruma atšķirība starp abiem elektrodiem, kas pārvērš šķidrā kristāla impulsu grafiskos punktos (pikseļos) Ar laiku strāvas stipruma atšķirība starp elektrodiem palielinās, samazinot šķidrā kristāla darbības efektivitāti.Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, radītā strāvas stipruma atšķirība ir jāsamazina.

Mūsu monitori iekļaujas ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajā II klasē.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces) - Tikai Eiropā

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement