Samsung BD-F5500 Naudotojo gidas

Samsung BD-F5500 Naudotojo gidas
BD-F5500
„Blu-ray™“ diskų grotuvas
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register
Lietuvių
Saugumo informacija
1 KLASĖS LAZERIO GAMINYS
Įspėjimas
NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR
GALINĖS DALIES). VIDUJE NĖRA JOKIŲ NAUDOJIMUI TINKAMŲ DALIŲ. PATIKĖKITE
PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
CAUTION
Žaibas su strėlės smaigaliu trikampio
viduje yra įspėjamasis ženklas, pranešantis
apie prietaiso viduje esančią pavojingą
įtampą.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE
DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES).
VIDUJE NĖRA JOKIŲ NAUDOJIMUI
TINKAMŲ DALIŲ. PATIKĖKITE PRIETAISO
REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Nestatykite šio įrenginio uždaroje erdvėje,
tokioje kaip knygų lentyna ar pan.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami išvengti gedimų, galinčių sukelti
gaisrą arba elektros šoko pavojų, nepalikite
įrenginio lietuje arba drėgmėje.
DĖMESIO
„Blu-ray“ diskų grotuvas NAUDOJA
NEMATOMĄ LAZERIO SPINDULĮ, KURIO
TIESIOGINIS POVEIKIS GALI SUKELTI
PAVOJINGĄ RADIJACIJĄ. NAUDOKITE
„Blue-Ray“ diskų grotuvą GRIEŽTAI
PAGAL INSTRUKCIJAS.
DĖMESIO
ŠIS PRODUKTAS NAUDOJA LAZERĮ.
NAUDOJANT VALDYMO ĮRANKIUS, KITŲ
NEI NURODYTA ŠIOJE VAROTOJO
INSRUKCIJOJE VALDIKLIŲ NAUDOJIMAS,
REGULIAVIMAS BEI PROCEDŪRŲ
ATLIKIMAS GALI SUKELTI PAVOJINGĄ
RADIACIJOS POVEIKĮ.
|2
Lietuvių
Šauktukas trikampio viduje reiškia
įspėjamąjį ženklą, pranešantį jums apie
svarbius nurodymus dėl prietaiso
naudojimo.
NEATIDARINĖKITE DANGTELIŲ IR
NEREMONTUOKIRE ĮRENGINIO PATYS.
KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ PERSONALĄ.
Šis produktas atitinka CE reikalavimus, kai
ekranuoti kabeliai ir jungtys yra naudojami
įrenginio sujungimui su kita įranga.
Norėdami išvengti elektromagnetinių trikdžių
su elektriniais prietaisais, tokiais kaip radijo
aparatai ar televizoriai, sujungimams
naudokite ekranuotus kabelius ir jungtis.
SVARBI PASTABA
Šios įrangos maitinimo laido kištukas turi
įmontuotą saugiklį. Saugiklio vertė yra
nurodyta kištuko kontaktų pusėje. Prireikus
jį pakeisti, turi būti naudojamas tos pačios
klasės BS1362 patvirtintas saugiklis.
Nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio,
jeigu dangtelis yra nuimamas. Jeigu
reikalingas naujas saugiklio dangtelis jis turi
būti tokios pat spalvos kaip ir kištuko
kontaktai. Atsarginių dangtelių teiraukitės
įrenginio pardavimo vietoje.
Šis prietaisas priskiriamas 1 KLASĖS
LAZERIO gaminiams. Šioje instrukcijoje
nepaminėti nustatymai ar taisymo būdai
bei procedūros gali sukelti pavojingą lazerio
spinduliavimą.
PAVOJINGA:
ATIDARIUS PRIETAISĄ, GALITE BŪTI
PAVEIKTI MATOMOS IR NEMATOMOS
LAZERIO SPINDULIUOTĖS. VENKITE
TIESIOGINIO SPINDULIO POVEIKIO
(FEDERALINIŲ TAISYKLIŲ KODEKSO
21 STR.)
DĖMESIO :
ATIDARIUS PRIETAISĄ, VEIKIA 3B
KLASĖS MATOMA IR NEMATOMA
LAZERIO SPINDULIUOTĖ. VENKITE
TIESIOGINIO SPINDULIO POVEIKIO
(TARPTAUTINIS STANDARTAS IEC
60825-1)
ŠIAME GAMINYJE NAUDOJAMAS
LAZERIS. ŠIOJE INSTRUKCIJOJE
NEPAMINĖTI NUSTATYMAI AR TAISYMO
BŪDAI BEI PROCEDŪROS GALI SUKELTI
PAVOJINGĄ LAZERIO SPINDULIAVIMĄ.
NEATIDARINĖKITE DANGČIO IR PATYS
NEREMONTUOKITE. PATIKĖKITE
PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS
SPECIALISTAMS.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
| PASTABA |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Jeigu ant Blu-Ray diskų/DVD diskų esantis regiono
numeris nesutampa su regiono numeriu,
esančiu ant šio grotuvo, prietaisas tokio disko neatkurs.
Atsargumo priemonės
Svarbūs nurodymai dėl saugumo
Prieš pradėdami naudotis grotuvu, atidžiai
perskaitykite šiuos valdymo nurodymus.
Vadovaukitės visais žemiau pateikiamais
saugumo nurodymais. Išsaugokite šias
valdymo instrukcijas ateičiai.
1.
Perskaitykite šiuos nurodymus.
3.
Atsižvelkite į visus įspėjimus.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Išsaugokite šiuos nurodymus.
Laikykitės visų nurodymų.
Nenaudokite šio grotuvo netoli vandens.
Valykite tik su sausa šluoste.
Neuždenkite jokių vėdinimo angų, įrenkite
grotuvą pagal gamintojo nurodymus.
Nestatykite gaminio šalia tokių šilumą
spinduliuojančių šaltinių, kaip radiatoriai,
šildymo angos, šildytuvai ar kiti prietaisai,
skleidžiantys šilumą (įskaitant stiprintuvus).
Poliarizuoti ar įžeminti kištukai atlieka tam
tikrą saugumo funkciją. Poliarizuotas
kištukas turi dvi geležtes, kurių viena
platesnė, nei kita. Įžemintas kištukas turi
dvi geležtes bei trečiąją įžeminančią atšaką.
Plačioji geležtė ir trečioji atšaka yra skirtos
jūsų saugumui. Jei gaminio kištukas
netinkamas jūsų elektros lizdui,
pasikonsultuokite su elektros specialistu
dėl pasenusio elektros lizdo pakeitimo
nauju.
12. Naudokite tik gamintojo
nurodytus ar kartu su
prietaisu parduodamą
vežimėlį, stovą, trikojį,
laikiklį ar stalą. Jei
naudojate vežimėlį, atsargiai
stumkite jį kartu su grotuvu, kad jis
nenukristų ir jūsų nesužeistų.
13. Grotuvą išjunkite perkūnijų metu arba
kai jis ilgą laiką nenaudojamas.
14. Gaminio aptarnavimą patikėkite tik
kvalifikuotam aptarnavimo personalui.
Jeigu grotuvas buvo kaip nors pažeistas,
pavyzdžiui, pažeistas jo maitinimo laidas
ar kištukas, grotuvas apipiltas skysčiu
ar į jį pateko kokie nors objektai, jį
paveikė lietus ar drėgmė, jis įprastai
neveikia ar buvo numestas, tuomet reikia
atlikti prietaiso techninį patikrinimą.
Įspėjimai dėl naudojimo
Diskų laikymas
- Ant disko likę pirštų
antspaudai ar įbrėžimai
gali pabloginti garso ir
vaizdo kokybę ar sukelti vaizdo šokinėjimą.
Stenkitės neaptaškyti grotuvo, taip pat
nestatykite ant jo jokių daiktų, pripildytų
vandens, pvz., vazų.
- Stenkitės neliesti įrašyto disko paviršiaus.
- Laikykite diską už kraštų, kad ant
paviršiaus neliktų pirštų antspaudų.
- Ant diskų neklijuokite popieriaus lipdukų
ar juostos.
Diskų valymas
- Jeigu ant disko liko pirštų
antspaudai ar matomi
nešvarumai, nuvalykite
paviršių su švelniu
plovikliu, ištirpintu
vandenyje, ir nuvalykite minkšta šluoste.
- Valykite diską nuo vidinės į išorinę pusę.
Diskų laikymas
 Nelaikykite tiesioginiuose saulės
spinduliuose.
 Laikykite vėsioje vėdinamoje vietoje.
 Laikykite švariame apsauginiame dėkle
ir vertikalioje padėtyje.
Norint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo
tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką,
todėl kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
Nejunkite į vieną sieninį elektros lizdą kelių
elektros prietaisų. Perkrova gali sukelti
prietaisų perkaitimą ir po to – gaisrą.
Korpuso priežiūra.
- Prieš prijungdami kitus įrenginius prie
šio grotuvo, būtinai juos išjunkite.
- Jeigu staiga pernešate grotuvą iš šaltos
patalpos į šiltą, ant veikiančių dalių ir
lęšių gali susidaryti kondensatas ir
sutrikdyti įprastinį diskų atkūrimą. Jeigu
taip atsitinka, prieš įjungdami kištuką į
elektros lizdą palaukite apie dvi valandas.
Tuomet vėl įdėkite diską ir bandykite jį
atkurti iš naujo.
Jeigu grotuvas ima skleisti neįprastą garsą
triukšmą ar pajuntamas degėsių kvapas
arba pasirodo dūmai, tuoj pat išjunkite
maitinimo jungiklį ir ištraukite kištuką iš
elektros lizdo. Tada kreipkitės į artimiausią
klientų aptarnavimo centrą. Nejunkite
grotuvo, nes gali kilti gaisras ar elektros
smūgis.
3D vaizdo funkcija
SVARBŪS NURODYMAI DĖL SVEIKATOS IR
SAUGOS ŽIŪRINT 3D VAIZDĄ.
Prieš pradėdami naudoti 3D funkciją,
perskaitykite ir įsidėmėkite šią saugumo
informaciją.
Kai kurie žiūrovai, žiūrėdami 3D vaizdą, gali
patirti diskomfortą, tokį kaip galvos
svaigimas, pykinimas ar galvos skausmas.
Pajutę bet kuriuos iš šių simptomų,
nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D
akinius ir pailsėkite.
Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus, nuo įtampos gali
pavargti akys. Jeigu jaučiate nuovargį, kurį
sukėlė įtemptas žvilgsnis, nebežiūrėkite 3D
televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite.
Atsakingi tėvai turėtų dažnai tikrinti vaikus,
kurie žiūri 3D filmus. Jeigu atsirado požymių,
rodančių, kad pavargo akys, ėmė skaudėti,
svaigti galva ar pykinti, liepkite vaikui
nebežiūrėti televizoriaus ir pailsėti.
Lietuvių
3|
Saugumo informacija
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedėlius/priedus.
Diskų saugojimas ir naudojimas
01
10. Saugokite maitinimo laidą nuo mindymo
ar deformacijos suspaudžiant, ypač ties
kištukais, kištukiniais lizdais ir ties
išvesčių iš grotuvo vietomis.
Saugumo informacija
Nenaudokite 3D akinių kitiems tikslams
(vietoj akinių nuo saulės, įprastų akinių,
apsauginių akinių ir pan.).
Nenaudokite 3D funkcijos arba 3D akinių
vaikščiodami ar judėdami. Priešingu atveju
galite atsitrenkti į daiktus, suklupti ir/arba
nukristi bei rimtai susižeisti.
Jeigu norite mėgautis 3D vaizdu, didelio
greičio HDMI kabeliu prijunkite 3D prietaisą
(suderinamą garso ir vaizdo imtuvą arba
televizorių) prie šio grotuvo HDMI išvesties
lizdo. Užsidėkite 3D akinius prieš įjungdami
3D vaizdą.
Grotuvas perduoda 3D signalus tik per
HDMI kabelį, prijungtą prie HDMI išvesties
lizdo.
Kadangi vaizdo raiška 3D režime
fiksuojama pagal originalaus 3D vaizdo
raišką, todėl savo nuožiūra raiškos negalite
pakeisti.
3D vaizdo režime gali netinkamai veikti kai
kurios funkcijos, tokios kaip „BD Wise“,
ekrano dydžio ir vaizdo raiškos keitimas.
Kad 3D signalas būtų perduodamas
tinkamai, būtina naudoti didelio greičio
HDMI kabelį.
Žiūrėkite 3D vaizdus televizoriaus ekrane
atstumu, ne mažesniu kaip trys televizoriaus
ekrano įstrižainės. Pavyzdžiui, jeigu jūsų
televizoriaus ekranas 46 coliai (116 cm),
turite jį žiūrėti ne arčiau kaip 138 colių
(3,5 m) atstumu.
|4
Lietuvių
Kad 3D vaizdas būtų matomas geriausiai,
ekranas turi būti akių lygyje.
Prijungus grotuvą prie kelių 3D įrenginių,
3D vaizdas gali būti iškraipytas.
Šis grotuvas nekonvertuoja 2D vaizdo
į 3D vaizdą.
„Blu-ray 3D“ ir „Blu-ray 3D“ logotipai yra
bendrovės „Blu-ray Disc Association“
prekės ženklai.
Autorinės teisės
© 2013 „Samsung Electronics Co.,Ltd.“
Visos teisės saugomos; Jokia šios instrukcijos
dalis ar visa instrukcija negali būti dauginama
ar kopijuojama be išankstinio rašytinio
bendrovės „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
leidimo.
Turinys
2
SAUGUMO INFORMACIJA
12
SUJUNGIMAI
Įspėjimas
12
Prijungimas prie televizoriaus
2
2
Atsargumo priemonės
Svarbūs nurodymai dėl saugumo
12
Prijungimas prie garso sistemos
3
3
Diskų saugojimas ir naudojimas
Įspėjimai dėl naudojimo
3
3D vaizdo funkcija
4
Autorinės teisės
12
12
13
13
Laidinio tinklo nustatymai
16
Rankinis tinkle nustatymas
17
Tinklo testas („Network Test“)
17
Tinklo būsena („Network Status“)
17
„BD-Live“ interneto ryšys
17
„BD-LIVE™“ naudojimas
17
DLNA funkcija
17
Sistemos nustatymai
Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus
Laidinis tinklas
14
Nustatymų meniu pasirinkimas
Diskų tipai ir turinys, kuriuos gali atkurti
šis grotuvas
14
Ekrano nustatymai
14
3D nustatymai
6
Diskų tipai, kurių grotuvas neatkuria
14
„BD Wise“ (tik SAMSUNG televizoriams)
7
Regiono kodas
Raiška
7
Diskų, kuriuos grotuvas gali atkurti,
logotipai
14
15
8
9
Diskų ir formatų suderinamumas
Palaikomi formatai
15
HDMI sodrių spalvų (HDMI Deep Color“)
režimas
Progresinis režimas
10
Priekinis skydelis
15
10
Galinis skydelis
15
11
Nuotolinio valdymo pultas
15
11
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga
Filmo kadrų dažnis
HDMI spalvų formatas
15
Priedai
Sumažinto garso kanalų skaičiaus
(„Downmixing“) režimas
16
Meniu navigacija
6
16
2 būdas: Prijungimas prie garso ir vaizdo
imtuvo su „Dolby Digital“ arba DTS dekoderiu
13
6
Dinaminio diapazono valdymas
16
Pradinių nustatymų procedūra
PRADŽIA
16
1 būdas: Prijungimas prie garso ir vaizdo
imtuvo, palaikančio HDMI funkciją
13
6
PCM signalų išrankos dažnio sumažinimas
(„Downsampling“)
Garso nustatymai
Skaitmeninė išvestis
Tinklo nustatymai
17
Pradiniai nustatymai
17
Greitas įjungimas
17
„Anynet+“ (HDMI-CEC)
18
BD duomenų valdymas
18
„DivX® Video On Demand“ Funkcija
18
Kalbos nustatymai
18
Saugos nustatymai
19
GROTUVO FAILŲ ATKŪRIMAS
19
Komerciniu būdu įrašytų diskų atkūrimas
19
USB atmintinės failų atkūrimas
20
Disko su vartotojo įrašytu turiniu atkūrimas
20
Turinio atkūrimas iš kompiuterio
20
Jeigu norite atkurti turinį iš kompiuterio
20
Vaizdo įrašų atkūrimo kontrolė
20
Mygtukai nuotolinio valdymo pultelyje,
naudojami vaizdo įrašų atkūrimui
21
Muzikos atkūrimo kontrolė
21
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai,
naudojami muzikos atkūrimo metu
21
„Audio CD“ (CD-DA)/MP3 kartojimas
21
22
22
Grojaraštis
Fotografijų atkūrimas
Įrankių meniu („Tools Menu“) naudojimas
23
Trikčių nustatytas ir šalinimas
24
PRIEDAS
18
BD tėvų kontrolė („Parental Rating“)
18
DVD tėvų kontrolė („Parental Rating“)
24
18
PIN kodo keitimas
25
Techniniai duomenys
Grotuvo remontas
18
Bendri nustatymai
26
Pastaba dėl atitikties ir suderinamumo
18
Laiko zona
26
Apsauga nuo kopijavimo
27
Atsisakymas nuo atsakomybės dėl tinklo
paslaugų
27
Licencija
18
Palaikymo nustatymai
18
Programinės įrangos atnaujinimas
19
SAMSUNG kontaktai
19
Paslaugų sutarties sąlygos
19
Nustatymas iš naujo („Reset“)
Lietuvių
5|
Turinys
2
16
Pradžia
Diskų tipai, kurių grotuvas neatkuria
Diskų ir formatų suderinamumas
Diskų tipai ir turinys, kuriuos gali atkurti šis grotuvas
Daugialypės terpės rūšis
VAIZDAS
MUZIKA
NUOTRAUKOS
Diskų tipas
Informacija
„Blu-ray“diskas 3D
BD-ROM arba BD-RE/-R diskas, įrašytas BD-RE formatu.
„Blu-ray“ diskas
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
DVD-VIDEO, įrašyti DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R diskai,
kurie buvo įrašyti ir užbaigti, arba USB laikmena, kurioje yra „DivX“,
MKV, MP4 formato turinys.
Muzika, įrašyta į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskus,
arba USB laikmena, kurioje yra MP3 arba WMA formato turinys.
Nuotraukos, įrašytos į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskus,
arba USB laikmena, kurioje yra JPEG formato turinys.
| PASTABA |
Grotuvas gali neatkurti kai kurių CD-RW/-R ar DVD-R diskų dėl disko tipo arba įrašymo sąlygų.
Jeigu DVD-RW/-R diskas nebuvo tinkamai įrašytas DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
Šis grotuvas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į DVD-R didesniu negu 10 Mbps bitų dažniu.
Šis grotuvas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į BD-R ar USB laikmeną didesniu negu 25 Mbps bitų dažniu.
Kai kurių tipų diskai gali būti neatkuriami, arba gali neveikti kai kurios jų funkcijos, pavyzdžiui,
vaizdo kampo pakeitimas ir ekrano formato sureguliavimas.
Informacija apie diskus išsamiai pateikiama ant diskų dėžutės. Perskaitykite.
Kai atkuriamas BD-J filmas, užkrovimas gali užtrukti ilgiau, negu peržiūrint įprasto formato filmą,
arba kai kurios funkcijos gali veikti lėčiau.
|6
Lietuvių
| PASTABA |
Šis grotuvas gali reaguoti į ne visas valdymo komandas, kadangi kai kurie „Blu-ray“, DVD ir CD diskai pasižymi
ribotu veikimu ir tik konkrečiomis funkcijomis atkūrimo metu. Prašome žinoti, jog tai nėra grotuvo gedimas.
SAMSUNG negarantuoja, kad šis grotuvas atkurs kiekvieną diską, turintį „Blu-ray“, DVD ar CD logotipą,
nes diskų formatai vystosi ir keičiasi, todėl gali atsirasti problemų ir klaidų kuriant „Blu-ray“, DVD,
CD programinę įrangą ir/ar gaminant pačius diskus.
Jeigu turite klausimų ar susiduriate su problemomis atkurdami „Blu-ray“, DVD ar CD diskus šiuo grotuvu,
prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo skyriumi. Taip pat šioje naudojimo instrukcijoje
pateikiama papildoma informacija apie atkūrimo apribojimus.
Kai kurie komerciniai ir DVD diskai, įsigyti ne Jūsų regione, gali būti neatkuriami su šiuo grotuvu.
Regiono kodas
Diskų, kuriuos grotuvas gali atkurti, logotipai
„Blu-ray“
diskas
DVD-VIDEO
Regiono kodas
Regionas
A
Šiaurės Amerika, Centrinė Amerika, Pietų Amerika, Korėja, Japonija,
Taivanas, Honkongas ir Pietryčių Azija.
B
Europa, Grenlandija, Prancūzijos teritorijos, Vidurinieji Rytai, Afrika,
Australija ir Naujoji Zelandija
C
Indija, Kinija, Rusija, Centrinė ir Pietų Azija
1
JAV, JAV teritorijos ir Kanada
2
Europa, Japonija, Vidurinieji Rytai, Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija
3
Taivanas, Korėja, Filipinai, Indonezija, Honkongas
4
Meksika, Pietų Amerika, Centrinė Amerika, Australija, Naujoji Zelandija,
Ramiojo Vandenyno salos, Karibai
5
Rusija, Rytų Europa, Indija, didžioji Afrikos dalis, Šiaurės Korėja, Mongolija
6
Kinija
„Blu-ray“ diskas
„DivX“
3D „Blu-ray“ diskas
Pradžia
Diskų tipai
02
Tiek grotuvas, tiek diskai yra koduojami pagal regioną.
Kad diskas būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo regiono kodas. Jei kodai nesutampa,
disko atkurti negalima.
Šio grotuvo regiono numeris yra užrašytas ant jo galinio skydelio.
BD-LIVE
PAL transliavimo sistema JK, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt.
Lietuvių
7|
Pradžia
Palaikomi formatai
 Vaizdo dekoderis
Palaikomi vaizdo failų formatai
Failo plėtiny
*.avi
Rinkmena
AVI
Vaizdo kodekas
Garso kodekas
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Skiriamoji geba
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
- Palaiko iki 4.1 lygio H.264 ir AVCHD
- Nepalaiko H.264 FMO/ASO/RS ir VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP: mažesni nei 1280 x 720: daigiausia 60 kadrų;
didesnių nei 1280 x 720: daugiausia 30 kadrų
- Nepalaiko GMC 2 arba aukštesnių
 Vaizdo dekoderis
- Palaiko WMA 7, 8, 9 ir STD
- AAC: Maksimalus diskretizavimo dažnis: 96Khz (8, 11,12, 16, 22, 24, 32, 44, 1, 48, 64, 88.2, 96)
Maksimali bitų perdavimo sparta: 320kbps
- Nepalaiko WMA atrankos 22050 Hz mono dažnių
Palaikomi DivX subtitrų failų formatai
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| PASTABA |
Grotuvas gali neatkurti kai kurių „DivX“, MKV ir MP4 formato diskų, priklausomai nuo jų vaizdo raiškos ir
kadrų dažnio.
Muzikos failų palaikymas
Failo plėtinys
Rinkmena
Garso kodekas
Palaikymo diapazonas
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Diskretizacijos dažniai (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Sparta bitais – visi bitų dažniai 5 kbps–355 kbps diapazone.
 Apribojimai
- Net jeigu failas ir užkoduotas palaikomo kodeko, kuris nurodytas aukščiau,
failas gali būti neatkuriamas, jeigu jo turinys yra iškraipytas.
- Negarantuojama, kad failas bus atkuriamas įprastu būdu, jeigu nurodyta neteisinga
informacija apie failą arba pats failas yra iškraipytas.
- Failai, kurių bitų ar kadrų dažnis didesnis negu standartinis, gali atkūrimo metu užsikirsti.
- Paieškos (peršokimo) funkcija neveikia, jeigu failo rodyklės (indekso) lentelė sugadinta.
|8
Lietuvių
Palaikomi nuotraukų failų formatai
Failo plėtinys
Tipas
Skiriamoji geba
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Pastabos dėl USB jungties
02
Pradžia
| PASTABA |
Saugaus USB šalinimo funkciją
HOME
GELTONĄ (C)
Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo jų įrašymo sąlygų.
AVCHD formato diskai turi būti užbaigti.
„x.v.Color“ siūlo platesnį spalvų spektrą, nei įprastiniai DVD vaizdo kamerų diskai.
Priedai
AUDIO
AVCHD (Pažangus didelės raiškos
vaizdo kodekas, angl. „Advanced
Video Codec High Definition“)
BONUS
VIEW
Baterijos nuotolinio valdymo
pultui (AAA dydžio)
Naudojimo instrukcija
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Nuotolinio valdymo pultas
Lietuvių
9|
Pradžia
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
ATKŪRIMO/PAUZĖS MYGTUKAS
SUSTABDYMO MYGTUKAS
ATIDARYMO/ UŽDARYMO MYGTUKAS
MAITINIMO MYGTUKAS
HDMI
LAN
SKAITMENINIO
IŠVESTIS (VIETINIS GARSO IŠVESTIS
TINKLAS)
USB JUNGTIS
DISKO DĖKLAS
NUOTOLINIO VALDYMO
PULTO SIGNALO JUTIKLIS
| PASTABA |
Kai grotuvas ekrane rodo „Blu-ray“ disko meniu, jūs negalėsite pradėti filmo peržiūros paspausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką
Norėdami pradėti žiūrėti filmą, turite pasirinkti disko meniu funkcijas „Play Movie“
arba „Start“ ir tada paspausti
mygtuką.
Norėdami atnaujinti grotuvo programinę įrangą per USB jungtį, turite naudoti USB atmintinę.
| 10
Lietuvių
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
Nuotolinio valdymo pultas
02
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga
Pradžia
Įjungti ir išjungti grotuvą.
Įjungti ir išjungti televizorių.
Atlikus nustatymus, leidžia pasirinkti
įvesties šaltinį jūsų televizoriuje.
Televizoriaus garsumo reguliavimas.
Atidaro ir uždaro disko dėklą.
Norėdami valdyti parinktis,
spauskite skaičių mygtukus.
Paspauskite norėdami pamatyti
disko meniu.
Paspauskite norėdami peršokti pimyn
arba atgal.
Paspauskite norėdami sustabdyti diską.
Spauskite, norėdami paleisti diską.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Naudokite, norėdami įjungti įvairias
garso funkcijas diske („Blu-ray“/DVD).
Naudokite, norėdami įjungti iššokantį
meniu/įrašų meniu.
Spauskite, norėdami atlikti paiešką
pirmyn arba atgal.
Paspauskite norėdami laikinai sustabdyti
diską (pauzės režimas) .
Spauskite, norėdami pereiti į pradžios ekraną.
Spauskite, norėdami keisti „Blu-ray“/DVD
diskų subtitrų kalbą.
Spauskite, norėdami naudoti įrankių meniu.
Disko peržiūros metu leidžia pažiūrėti
atkūrimo informaciją.
Naudokite, norėdami pasirinkti meniu
punktus ir keisti meniu parametrus.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Šie mygtukai naudojami grotuvo meniu
ir kai kurioms „Blu-ray“ diskų funkcijoms.
Spauskite norėdami naudoti
papildomo vaizdo („Bonusview“) funkciją.
Leidžia kartoti A-B diską.
Spauskite, norėdami išeiti iš meniu.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
| PASTABA |
Jeigu nuotolinio valdymo pulto veikimas trinka:
patikrinkite, ar baterijų galai, pažymėti „+“ ir „–“ ženklais, teisingai įdėti į baterijų skyrių,
-
patikrinkite, ar baterijos neišsieikvojusios,
patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto jutiklio neužstoja pašaliniai objektai,
patikrinkite, ar netoliese neįjungtas fluorescentinis apšvietimas.
| ĮSPĖJIMAS |
Išmeskite baterijas laikydamiesi vietos aplinkos apsaugos taisyklių.
Nemeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
Spauskite, norėdami matyti atkūrimo
informaciją „Blu-ray“/DVD disko atkūrimo
metu.
Leidžia kartoti įrašą, dalį, takelį arba
visą diską.
Lietuvių
11 |
Sujungimai
Prijungimas prie televizoriaus
Prijungimas prie garso sistemos
Įjunkite vieną HDMI kabelio galą į HDMI OUT išvesties lizdą, esantį grotuvo galinėje pusėje,
o kitą galą – į televizoriaus HDMI IN įvesties lizdą.
- Nejunkite maitinimo laido į sieninį elektros lizdą, kol pilnai nesujungėte abiejų prietaisų.
Jūs galite prijungti „Blu-ray“ grotuvą prie garso sistemos, naudodami vieną iš toliau aprašytų
būdų.
- Norėdami pakeisti sujungimus, pirmiausia išjunkite prietaisus.
- Norėdami pakeisti sujungimus, pirmiausia išjunkite prietaisus.
- Nejunkite maitinimo laido į sieninį elektros lizdą, kol pilnai nesujungėte abiejų prietaisų.
1 būdas
Prijungimas prie garso ir vaizdo imtuvo, palaikančio HDMI funkciją
Įjunkite vieną HDMI kabelio galą į HDMI OUT išvesties lizdą, esantį grotuvo galinėje pusėje,
o kitą galą – į imtuvo HDMI IN įvesties lizdą.
Geriausia kokybė (rekomenduojama)
Garsas
Vaizdas
2 būdas
Prijungimas prie garso ir vaizdo imtuvo su „Dolby Digital“ arba DTS dekoderiu
Bendraašiu kabeliu (nepridedamas) sujunkite grotuvo bendraašę skaitmeninio garso išvestį
su imtuvo skaitmenine bendraaše įvestimi.
Gera kokybė
Jeigu skaitmeninė išvestis nustatyta į PCM, jūs girdėsite garsą tik per priekinius garsiakalbius.
| PASTABA |
Jeigu naudojate HDMI –DVI kabelį grotuvo prijungimui prie televizoriaus, turite pasirinkti skaitmeninio garso
išvestį grotuve , kad girdėtumėte garsą.
HDMI kabelis perduoda skaitmeninį garsą ir vaizdą, taigi jums nebereikės jungti atskiro garso kabelio.
Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, gali neveikti kai kurios HDMI išvedamos raiškos. Paskaitykite apie tai
televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
Kai prijungiate grotuvą prie savo televizoriaus su HDMI kabeliu arba prie naujo televizoriaus ir jį įjungiate
pirmą kartą, grotuvas automatiškai nustato aukščiausią HDMI raišką, kokią palaiko televizorius.
Ilgas HDMI kabelis gali sukelti ekrano triukšmą. Jeigu taip nutinka, meniu išjunkite HDMI sodrių spalvų
režimą („Deep Color“).
Norėdami žiūrėti vaizdą HDMI 720p, 1080i arba 1080p išvesties režime, turite naudoti didelio greičio
(2 klasės) HDMI kabelį.
HDMI perduoda į televizorių tik gryną skaitmeninį signalą. Jeigu jūsų televizorius nepalaiko HDCP (angl.
„High-bandwidth Digital Content Protection“), ekrane matomas atsitiktinis triukšmas.
| 12
Lietuvių
1 būdas
2 būdas
Garsas
Garsas
Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus
Jūs galite prijungti grotuvą prie tinklo maršrutizatoriaus, naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų.
Norėdami naudotis DLNA tinklo funkcijomis, prijunkite kompiuterį prie tinklo, kaip parodyta
iliustracijose.
Plačiajuostė
paslauga
arba
Maršrutizatorius
• Pradinis ekranas neatsiras, jeigu
nesukonfigūruosite pradinių nustatymų.
• Kai atnaujinsite programinę įrangą, grotuvo
ekrano meniu gali pasikeisti.
• Prieigos žingsniai gali skirtis, priklausomai
nuo pasirinkto meniu.
• Baigus produkto įkrovimo procesą, galima
naudotis skydelio mygtukais ir nuotolinio
valdymo pulteliu.
Pradinių nustatymų procedūra leidžia nustatyti
ekrano meniu ir meniu kalbas, konfigūruoti
prisijungimą prie namų tinko bei pasirinkti
tinkamiausią Jūsų televizoriui vaizdo formatą
(ekrano dydį ir formatą).
 Norėdami naudoti „Anynet+“(HDMI-CEC)
funkciją pradinių nustatymų procese, sekite
toliau aprašytas instrukcijas.
1) Prijunkite grotuvą prie „Anynet+“(HDMICEC)
funkciją palaikančio SAMSUNG televizoriaus
HDMI kabeliu.
2) Įjunkite („On“) „Anynet+“(HDMI-CEC)
funkciją televizoriuje ir grotuve.
3) Nustatykite televizoriuje pradinių nustatymų
procedūrą.
 Jeigu paliksite grotuvą sustabdytą ir
nenaudosite daugiau kaip 5 minutes,
televizoriaus ekrane atsiras ekrano užsklanda.
Jeigu grotuvas paliekamas ekrano užsklandos
režime ilgiau nei 25 minutes, jis automatiškai
išsijungs.
Meniu navigacija
| PASTABA |
Plačiajuostis
modemas
Plačiajuostė
paslauga
| PASTABA |
 Interneto prieiga į SAMSUNG programinės įrangos atnaujinimo serverį gali būti draudžiama, priklausomai nuo
naudojamo maršrutizatoriaus arba interneto paslaugų tiekėjo politikos. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su
savo interneto paslaugų tiekėju.
 DSL vartotojai, norėdami sukurti tinklą, turi naudotis maršrutizatoriumi.
 Pradžios mygtukas neatsiras, jeigu
nesukonfigūruosite pradinių nustatymų,
išskyrus toliau nurodytus atvejus.
 Jeigu paspausite mėlyną (D) mygtuką tinklo
nustatymų metu, patekti į pradžios meniu
galėsite ir nebaigę tinklo nustatymų.
 Grįžus į pradžios meniu, vaizdo per visą ekraną
režimas bus automatiškai išjungtas.
 Jeigu vėl norite matyti pradinių nustatymų
ekraną ir keisti nustatymus, spauskite @
mygtuką priekiniame grotuvo skydelyje ilgiau
kaip 5 sekundes, kai grotuve nėra disko.
Tai grąžina gamyklinius grotuvo nustatymus.
 Kai pradinių nustatymų procesas baigtas,
galite naudoti HDMI-CEC funkciją.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
Pradžios (HOME) mygtukas : spauskite,
norėdami pereiti į pradžios meniu.
BONUS
1
2
3
4
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Grįžimo (RETURN) mygtukas : grįžti į
ankstesnį meniu.
(Įvesties) / krypties mygtukai :
Perkelti žymeklį arba pasirinkti elementą.
Aktyvuoti pasirinktą elementą.
Patvirtinti nustatymą.
Išėjimo (EXIT) mygtukas : spauskite,
norėdami išeiti iš dabartinio meniu.
Lietuvių
13 |
Nustatymai
Plačiajuosčio ryšio modemas
(su integruotu maršrutizatoriumi)
Pradinių nustatymų procedūra
04
Laidinis tinklas
Nustatymai
• Pradžios meniu
3.
6
1
Videos
Photos
Music
Settings
2
5
4.
5.
4
App 1
No Disc
App 2
App 3
a Change Device
1
Pasirinkti muziką.
2
Pasirinkti nustatymus.
App 4
d View Devices " Enter
3
Rodo mygtukus, kuriuos galite naudoti
nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami
peržiūrėti funkcijas.
3
4
Pasirinkti programas.
5
Pasirinkti vaizdo įrašus.
6
Pasirinkti nuotraukas.
| PASTABA |
 Vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos parinktims
reikalingas tinkamas diskas, įdėtas į grotuvą,
arba USB atmintinė, prijungta prie jo.
Nustatymų meniu pasirinkimas
Norėdami pasirinkti nustatymų meniu bei
submeniu, atlikite šiuos žingsnius:
1.
2.
Spauskite maitinimo (POWER) mygtuką.
Atsiranda pradinis meniu.
Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
nustatymus („Settings“). Tada spauskite
mygtuką.
| 14
Lietuvių
Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą submeniu. Tada
spauskite
mygtuką.
Spauskite ▲▼ mygtukus, norėdami
pasirinkti pageidaujamą elementą, tuomet
spauskite
mygtuką.
Spauskite EXIT mygtuką ir išeikite iš
meniu.
| PASTABA |
 Prieigos žingsniai gali skirtis, priklausomai nuo
pasirinkto meniu. Ekrano meniu grotuve gali
keistis, atnaujinus programinės įrangos versiją.
Ekrano nustatymai
Galite konfigūruoti įvairias ekrano funkcijas,
tokias kaip televizoriaus vaizdo formatas
(„TV Aspect Ratio“), rezoliucija („Resolution“)
ir t.t.
3D nustatymai
Pasirinkite, ar atkurti „Blu-ray“ diską su 3D
turiniu 3D režime.
| PASTABA |
 Kai kuriems 3D diskams, norint sustabdyti 3D
filmą peržiūros metu, vieną kartą spauskite
mygtuką.
Filmas sustabdomas, o 3D režimo parinktis
išjungiama. Norėdami pakeisti 3D pasirinkimą,
3D filmo atkūrimo metu, spauskite
mygtuką.
Atsiras „Blu-ray“ meniu. Spauskite
mygtuką vėl ir pasirinkite 3D nustatymus
(„3D Settings“) „Blu-ray“ meniu.
 Priklausomai nuo turinio ir vaizdo pozicijos
televizoriaus ekrane, kairiajame, dešiniajame
arba abiejuose šonuose galite matyti juodas
juostas.
Televizoriaus vaizdo formatas
(„Aspect Ratio“)
Priklausomai nuo turimo televizoriaus rūšies,
galite pritaikyti ekrano dydžio nustatymus.
| PASTABA |
 Priklausomai nuo disko rūšies, kai kurie
vaizdo formato parametrai gali neveikti.
 Jeigu pasirinkote vaizdo formato parametrą bei
parinktį, kuri yra skirtinga nei Jūsų televizoriaus
ekrano vaizdo formatas, rodomas vaizdas gali
būti iškraipytas.
„BD Wise“ (tik SAMSUNG
televizoriams)
Raiška pagal išvesties
režimą
• „Blu-ray“ disko/E-turinio/skaitmeninio
turinio atkūrimas
Išvestis
Nustatymai
„BD Wise“
HDMI / prijungta
HDMI režimas
„Blu-ray“
diskas
„Blu-ray“ disko
raiška
E-turinys/
Skaitmeninis
turinys
1080p
Maksimali
Maksimali
televizoriaus
televizoriaus
„Auto“
įvesties raiška įvesties raiška
„BD Wise“ yra naujausia SAMSUNG ryšio funkcija.
Sujungus SAMSUNG grotuvą su SAMSUNG
1080p@60F
televizoriumi per „BD Wise“ funkciją HDMI kabeliu ir
1080@60F
1080@60F
(„Movie Frame : Off“)
įjungus „BD Wise“ funkciją grotuve ir televizoriuje,
grotuvo vaizdo išvesties raiška bei kadrų dažnis
„Movie Frame :
atitinka „Blu-ray“/DVD raišką.
1080@24F
1080p@24F
Auto“ (24Fs)
| PASTABA |
1080i
1080i
1080i
 Kai „BD Wise“ funkcija yra įjungta, raiškos
nustatymai automatiškai pereina į numatytąją
720p
720p
720p
„BD Wise“, raiškos meniu atsiranda „BD Wise“
576p/480p
576p/480p
576p/480p
užrašas.
 Jeigu grotuvas yra prijungtas prie įrenginio, kuris
• DVD atkūrimas
nepalaiko „BD Wise“, šios funkcijos naudoti
negalima.
HDMI / prijungta
Išvestis
 Tam, kad „BD Wise“ funkcija veiktų tinkamai,
Nustatymai
įjunkite („On“) „BD Wise“ ir grotuve ir televizoriuje.
HDMI režimas
Raiška
Leidžia nustatyti HDMI vaizdo signalo išvesties
raišką į „Auto“, 1080p, 1080i, 720p arba
576p/480p. Skaičiai rodo vaizdo eilučių kadre
skaičių.
Raidės „i“ ir „p“ atitinkamai nurodo pakaitinę
(„i“ – angl. „interlace“) ir progresinę („p“ – angl.
„progressive“) skleistinę. Kuo daugiau kadre
eilučių, tuo geresnė vaizdo kokybė.
„BD Wise“
576i/480i
„Auto“
Maksimali televizoriaus įvesties raiška
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
Nustačius filmo kadrų dažnio (24Fs) funkciją į
automatinį („Auto“) režimą, galima sureguliuoti
grotuvo HDMI išvestį į 24 kadrus per sekundę.
Taip pasiekiama geresnė vaizdo kokybė.
Filmo kadrų dažnio (24Fs) funkciją galima
naudoti tik televizoriuje, kuris palaiko šią
funkciją. Galite pasirinkti filmo dažnio funkciją
tik tada, kai grotuvas yra HDMI 1080p išvesties
raiškos režime.
Leidžia nustatyti spalvų erdvės formatą tam,
kad HDMI išvestis atitiktų prijungto įrenginio
(televizoriaus, monitoriaus ir pan.) galimybėms.
Skaitmeninės išvesties pasirinkimas
Nustatymai
HDMI sodrių spalvų
(„HDMI Deep Color“) režimas
Ryšys
PCM
Atkuria vaizdą iš HDMI OUT lizdo su sodrių spalvų
(„Deep Color“) funkcija. Ši funkcija suteikia tikslesnį
spalvų atkūrimą su didesniu spalvų gyliu.
Progresinis režimas
Leidžia gerinti vaizdo kokybę DVD peržiūros
metu.
„Dolby Digital“
„Dolby Digita Plusl“
„Blu-ray“
disko
garso
srautas
Garso nustatymai
Skaitmeninė išvestis
Leidžia pasirinkti skaitmeninį garso formatą,
tinkamą Jūsų televizoriui ar AV imtuvui.
Daugiau informacijos apie tai rasite lentelėje
„Skaitmeninės išvesties pasirinkimas“.
DVD disko
garso srautas
„Blu-ray“
disko
aprašymas
„Dolby TrueHD“
Duomenų srautas
(neapdorotas)
PCM
HDMI
imtuvas
Koaksialinis
HDMI
imtuvas
Koaksialinis
Iki 7.1
kanalo
PCM 2
kanalų
PCM
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
DTS
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
DTS-HD didelės
raiškos garsas
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
„DTS-HD Master
Audio“
PCM 2
kanalų
PCM 2
kanalų
PCM
PCM 2 kanalų PCM 2 kanalų
DTS
PCM 2 kanalų PCM 2 kanalų
„Dolby Digital“
Bet kuris
PCM 2 kanalų PCM 2 kanalų
Duomenų
Duomenų srautas
srautas
(Koduotas
(Koduotas DTS)
„Dolby D“)
HDMI palaikančio
HDMI imtuvo
AV imtuvo arba
arba koaksialinis
koaksialinis
Koduotas DTS
Koduotas
„Dolby Digital“ *
Koduotas
„Dolby Digital“ *
„Dolby Digital“ „Dolby Digital“
Koduotas DTS
„Dolby
„Dolby Digital“
Digital Plus“
Koduotas DTS
„Dolby
TrueHD“
„Dolby Digital“
Koduotas DTS
DTS
DTS
Koduotas DTS
„DTS-HD High
Resolution
Audio“
Koduotas
„Dolby Digital“ *
DTS
Koduotas DTS
Koduotas
„Dolby Digital“ *
DTS
Koduotas DTS
Koduotas
„Dolby Digital“ *
„DTS-HD
Master Audio“
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS
DTS
„Dolby Digital“ „Dolby Digital“
PCM 2 kanalų
„Dolby Digital“
DTS
Koduotas
„Dolby Digital“ *
Koduotas
„Dolby Digital“ *
PCM 2 kanalų
„Dolby Digital“
DTS
Dekoduoja pagrindinių Dekoduoja pagrindinių
bruožų garsą ir
bruožų garsą ir
Dekoduoja pagrindinių
Išveda tik pagrindinių
papildomo vaizdo
papildomo vaizdo
bruožų garsą ir
bruožų garso srautą, o AV
(BONUSVIEW)
(BONUSVIEW)
garso srautą į PCM
papildomo vaizdo
imtuvas dekoduoja garso
garso srautą į PCM
garsą ir prideda
garsą ir prideda
(BPNUSVIEW) garso
duomenų srautą. Negirdėsite
navigacijos garso
navigacijos garso
srautą į PCM garsą ir
papildomo vaizdo
efektą, tada
efektą, tada
prideda navigacijos garso
(BONUSVIEW) garso ir
perkoduoja PCM
perkoduoja PCM
efektą.
navigacijos garso efektų).
garsą į „Dolby
garsą į DTS garso
Digital“ garso
duomenų srautą.
duomenų srautą.
* Jeigu šaltinio srautas yra 2 kanalų, perkoduoto „ Dolby D" nustatymai netaikomi.
„Blu-ray“ diskai gali turėti tris garso srautus:
- Pagrindinių bruožų garsas: pagrindinis garso takelis.
- Papildomo vaizdo (BONUSVIEW) garsas: papildomas garso takelis toks, kaip režisieriaus ar
aktoriaus komentarai.
- Navigacijos garso efektai : pasirinkus meniu navigacijos punktą, gali būti girdimas navigacijos
garsas. Navigacijos garso efektai kiekviename „Blu-ray“ diske yra skirtingi.
Lietuvių
15 |
Nustatymai
Filmo kadrų dažnis (24Fs)
HDMI spalvų formatas
04
| PASTABA |
 Jeigu televizorius, kurį prijungėte prie grotuvo,
nepalaiko filmo kadrų („Movie Frame“) arba
raiškos, kurią pasirinkote, atsiras užrašas: “If no
pictures are shown after selecting ‘Yes’, please
wait for 15 seconds to return to the previous
resolution. Do you want to change the resolution?”
(„Jeigu pasirinkus „Taip“ nerodomas joks vaizdas,
palaukite 15 sekundžių ir grįžkite prie ankstesnės
raiškos. Ar norite pakeisti raišką?“).Jeigu
pasirinksite Taip („ Yes“), televizoriaus ekranas
bus tuščias 15 sekundžių, o raiška pasikeis į
buvusią automatiškai.
 Jeigu ekranas išlieka tuščias pakeitus raišą,
išimkite visus diskus ir spauskite ir palaikykite
@ mygtuką grotuvo priekyje daugiau kaip
5 sekundes.
Visi nustatymai bus atstatyti į gamyklinius.
Sekite ankstesnio puslapio nurodymus, norėdami
įjungti kiekvieną režimą ir pasirinkti ekrano
nustatymus, kuriuos palaikys Jūsų televizorius.
 Kai atstatomi gamykliniai nustatymai, visi
išsaugoti BD duomenys yra ištrinami.
 „Blu-ray“ diskai privalo turėti 24 kadrų funkciją,
kad grotuvas galėtų naudoti filmo kadrų
„Movie Frame“ (24Fs) režimą.
| PASTABA |
 Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą skaitmeninę
išvestį, kitu atveju nebus jokio garso arba tik
didelis triukšmas.
 Jeigu HDMI įrenginys (AV imtuvas, televizorius)
nepalaiko suspausto formato („Dolby Digital“,
DTS), garso signalas išvedamas kaip PCM.
Dinaminio diapazono valdymas
Leidžia valdyti „Dolby Digital“, „Dolby Digital
Plus“ ir „Dolby True HD“ garso dinaminį
diapazoną.
• Automatinis („Auto“) režimas: automatiškai
valdomas „Dolby TrueHD“ garso dinaminis
diapazonas remiantis „Dolby TrueHD“ garso
 Įprasti DVD diskai neturi papildomo vaizdo
takelio informacija. Taip pat įjungia „Dolby
(BONUSVIEW) garso ir navigacijos garso efektų.
Digital“ ir „Dolby Digital Plus“ garso dinaminio
diapazono valdymą.
 Kai kurie „Blu-ray“ diskai neturi papildomo vaizdo
(BONUSVIEW) garso ir navigacijos garso efektų. • Išjungta („Off“): dinaminis diapazonas
Laidinio tinklo nustatymai
1.
2.
3.
neglaudinamas, ir jūs girdite originalų garsą.
 Jeigu leidžiate MPEG garso įrašus, garso signalas
išvedamas PCM formatu, nepriklausomai nuo
• Įjungta („On“): įjungiamas dinaminio
pasirinkto skaitmeninės išvesties režimo (PCM
diapazono valdymas visiems trims „Dolby“
ar garso duomenų srauto).
formatams.Tylesni garsai pagarsinami,
o garsesni – patildomi.
 Jeigu televizorius nepalaiko suspaustų
daugiakanalių formatų („Dolby Digital“, DTS),
grotuvas gali išvesti PCM 2 kanalų („Downmixed“) Sumažinto garso kanalų skaičiaus
garsą net, jeigu nustatymų meniu buvo
(„Downmixing“) režimas
pasirinktas garso duomenų srautas (perkoduotas
ar neapdorotas).
Leidžia pasirinkti daugiakanalį kanalų mažinimo
 Jeigu televizorius nepalaiko PCM 48kHz dažnio, metodą, suderintą su turima stereo sistema.
Galite rinktis, kad grotuvas išvestų normalų
grotuvas gali išvesti 48kHz sumažinto kanalų
4.
stereo arba erdvinį stereo garsą.
skaičiaus PCM garsą, net jeigu PCM kanalų
mažinimo funkcija („PCM Downsampling“)
buvo išjungta („Off“).
Tinklo nustatymai
PCM signalų išrankos dažnio
sumažinimas („Downsampling“)
Susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju,
norėdami sužinoti, ar Jūsų IP adresas statinis
ar dinaminis. Jeigu jis dinaminis – o daugelis
Leidžia sumažinti 96KHz PCM signalus iki
jų yra – rekomenduojame naudoti automatinę
48KHz prieš išvedant juos į stiprintuvą.
(„Auto“) tinklo nustatymų procedūrą. Tai
Pasirinkite tik tuo atveju, jeigu Jūsų stiprintuvas lengviausias būdas ir tinka daugeliu atvejų.
ar imtuvas nepalaiko 96KHz signalo.
Jeigu IP statinis, atlikite rankinio nustatymo
procedūrą. Tinklo nustatymo procedūros
aprašytos žemiau.
| PASTABA |
 Šis įrenginys gali būti jungiamas prie tinko tik
laidiniu ryšiu.
| 16
Lietuvių
5.
Pradžios meniu spauskite ◄► mygtukus
ir pasirinkite nustatymų („Settings“) punktą, 9.
o tada spauskite
mygtuką.
Spauskite◄► mygtukus ir pasirinkite
punktą Nustatymai („Network“), tada
spauskite
mygtuką.
Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
punktą Laidinio tinklo nustatymai („Wired
Network Settings“), tada spauskite
mygtuką. Atsiras laidinio tinklo nustatymų
(„Wired Network Settings“) langas.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
General
Support
DNS Server
: Auto
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
:
0
: Auto
0
0
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
Interneto protokolo nustatymų laukelyje
(„Internet Protocol Setup“) pasirinkite
punktą „Auto“, jeigu jis neparinktas.
(Spauskite
ir pasirinkite „Auto“, tada
spauskite
.)
Automatinė funkcija automatiškai gauna
ir užpildo IP adreso, potinklio šablono
ir kitus duomenis.
7.
Kai tinklo funkcija gauna tinklo reikšmes,
spauskite grįžimo (RETURN) mygtuką.
Pasirinkite punktą „Tinklo testas“
(„Network Test“) ir spauskite
, kad
grotuvas prisijungtų prie tinklo.
Kai tinklo testas baigtas, spauskite grįžimo
(RETURN) mygtuką du kartus ir grįžkite į
Pradžios meniu.
Jeigu tinklo funkcija negauna tinklo
reikšmių, skaitykite nurodymus, kaip atlikti
rankinį nustatymą.
Rankinis tinklo nustatymas
Prieš pradėdami rankinį tinklo nustatymą, turite
gauti tinklo nustatymų reikšmes.
Norėdami suvesti tinklo nustatymus,
atlikite šiuos žingsnius:
1.
Wired Network Settings
Internet Protocol Setup
| PASTABA |
 Šis procesas gali užtrukti keletą minučių.
6.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pradžios meniu paspauskite ◄►
mygtukus ir pasirinkite nustatymų
(„Settings“) punktą.
Tada spauskite
mygtuką.
Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
punktą Nustatymai („Network“), tada
spauskite
mygtuką.
Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
punktą laidinio tinklo nustatymus („Wired
Network Settings“). Tada spauskite
mygtuką. Atsiras laidinio tinklo nustatymų
langas.
Pasirinkite interneto protokolo nustatymų
(„Internet Protocol Setup“) laukelį, tada
spauskite
mygtuką.
Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
rankinį nustatymą („Manual“), Tada
spauskite
mygtuką.
Spauskite ▼ mygtuką ir į pirmąjį įvesties
laukelį („IP Address“).
Naudodami skaičių mygtukus nuotolinio
valdymo pultelyje, įveskite skaičius.
Baigę vesti laukelio duomenis, naudokite
►mygtuką ir pereikite į kitą laukelį.
Taip pat galite naudoti rodyklių mygtukus,
norėdami pereiti aukštyn, žemyn ir atgal.
9.
Įveskite IP adresą, potinklio šabloną
(„Subnet Mask“) ir vartų („Gateway“)
reikšmes.
10. Spauskite ▼ mygtuką ir pereikite į DNS.
| PASTABA |
11. Spauskite ▼ mygtuką ir eikite į DNS
įvesties laukelį.
13. Spauskite grįžimo („Return“) mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje.
14. Paleiskite tinklo testą („Network Test“) ir
patikrinkite, ar grotuvas tikrai prijungtas
prie tinklo.
Tinklo testas („Network Test“)
Šį meniu punktą naudokite, norėdami patikrinti,
ar tinklo ryšys veikia .
 Interneto ryšys naudojant BD-LIVE turinį gali
neveikti.
„BD-LIVE™“ naudojimas
Kai grotuvas prijungiamas prie tinklo, galite
naudotis visu su filmais susijusių paslaugų
turiniu, naudodami BD-LIVE palaikantį diską.
1.
Tinklo būsena („Network Status“)
Naudokite, norėdami patikrinti, ar buvo sukurtas
ryšys su tinklu ir internetu.
„BD-Live“ interneto ryšys
Nustatykite, ar interneto ryšys, naudojant
BD-LIVE, turi būti leidžiamas ar draudžiamas.
• Leisti visus („Allow (All)“) : interneto ryšys
galimas visam D-LIVE turiniui.
• Leisti tik galiojantį („Allow (Valid Only)“) :
interneto ryšys leidžiamas tik BD-LIVE turiniui,
turinčiam galiojantį sertifikatą
• Uždrausti („Prohibit“) : interneto ryšys
neleidžiamas visam BD-LIVE turiniui.
2.
3.
Prijunkite USB atmintinę prie USB lizdo
priekiniame grotuvo skydelyje ir
patikrinkite jame esančią laisvą atmintį.
Atminties įrenginys privalo turėti bent
1GB laisvos atminties, kad sutalpintų
BDLIVE paslaugas.
Įdėkite „Blu-ray“ diską, palaikantį
BDLIVE.
Pasirinkite elementą iš BD-LIVE paslaugų
turinio, kurį siūlo disko gamintojas.
| PASTABA |
 BD-LIVE ir pateikiamo turinio naudojimo būdai
gali skirtis, priklausomai nuo disko gamintojo.
DLNA leidžia mėgautis muzika, vaizdo įrašais
ir nuotraukomis, esančiomis Jūsų kompiuteryje
arba NAS grotuve.
Norėdami naudoti DLNA savo grotuve,
privalote prijungti jį prie tinklo.
(Žr. psl. 13).
Norėdami naudoti DLNA savo kompiuteryje,
turite jame instaliuoti DLNA programinę įrangą.
Jeigu turite NAS grotuvą, DLNA galite naudoti
be jokios papildomos programinės įrangos.
Atsisiųskite DLNA programinę įrangą
1.
2.
3.
4.
5.
Eikite į „Samsung.com“
Spauskite pagalbos („Support“) punktą,
įveskite savo grotuvo gaminio numerį
atsiradusiame lange ir spauskite punktą
Produktas. („Product“).
Sekančiame lange, spauskite punktą
Gauti siuntinius („Get downloads“).
Spauskite punktą Programinė įranga
(„Software“) sekančiame lange.
Spauskite piktogramą DLNA eilutėje po
failais („File“) ir pradėkite siuntimą.
Sistemos nustatymai
Pradiniai nustatymai
Naudodami pradinių nustatymų („Initial
Settings“) funkciją, galite nustatyti kalbą, tinklo
nustatymus ir pan. Daugiau informacijos apie
pradinius nustatymus rasite šios instrukcijos
skyriuje „Pradinių nustatymų procedūra“ (13 psl.)
Greitas įjungimas
Galite greitai įjungti grotuvą, sumažindami
pasikrovimo laiką.
| PASTABA |
 Jeigu ši funkcija įjungta, budėjimo režimo
energijos suvartojimas padidės.
„Anynet+“ (HDMI-CEC)
„Anynet+“ yra patogi funkcija, siūlanti bendrą
SAMSUNG įrenginių valdymą, jeigu jie visi
palaiko „Anynet+“ funkciją.
Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite
grotuvą prie „Anynet+“ palaikančio SAMSUNG
televizoriaus HDMI kabeliu.
Įjungę „Anynet+“ funkciją, galite valdyti grotuvą,
naudodami SAMSUNG televizoriaus nuotolinio
valdymo pultelį, bei pradėti disko atkūrimą,
paprasčiausiai paspaudę atkūrimo (PLAY)
(
) mygtuką televizoriaus nuotolinio
valdymo pultelyje. Daugiau informacijos rasite
televizoriaus vartotojo instrukcijoje.
| PASTABA |
 Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI kabelis nepalaiko
CEC (vartotojų elektronikos kontrolės).
 Jeigu Jūsų SAMSUNG televizorius turi „Anynet+“
logotipą, jis palaiko „Anynet+“ funkciją.
 Priklausomai nuo televizoriaus, kai kurios HDMI
išvesties raiškos gali neveikti.
Daugiau apie tai skaitykite televizoriaus vartotojo
instrukcijoje.
 Išjungus įrenginį, maitinimo kabelio įjungimas ar
išjungimas įjungia jį automatiškai. Automatiškai
įrenginys išsijungia per 15 sekundžių, kad atkurtų
„Anynet+“ ryšį.
 Naudojant kai kuriuos televizorius, prijungus prie
šio įrenginio, naudojant „Anynet+“ funkciją,
įjungus televizorių, ekrane gali pasirodyti iššokantis
pranešimas, informuojantis, kad nebuvo rastas joks
ryšys („No connection was found“).
Tačiau „Anynet+“ ryšys tokiu atveju vistiek yra
sukurtas ir paruoštas naudoti.
Lietuvių
17 |
Nustatymai
12. Įveskite skaičius, kaip nurodyta aukščiau.
DLNA funkcija
04
 Kas yra galiojantis sertifikatas?
Kai grotuvas naudoja BD-LIVE, kad nusiųstų
disko duomenis ir pateiktų užklausą serveriui
dėl disko patvirtinimo, serveris naudoja
perduodamus duomenis, kad patikrintų, ar
diskas yra galiojantis, ir siunčia sertifikatą į
grotuvą.
BD duomenų valdymas
Leidžia valdyti parsisiųstą turinį, kurį radote,
naudodami „Blu-ray“ diską, palaikantį BD-LIVE
paslaugas, saugomas atmintinėje.
Galite patikrinti įrenginio informaciją, tokią kaip
laisvos atminties dydis, trinti BD duomenis ir
keisti atminties įrenginį.
| PASTABA |
 Vidinės atminties režime disko atkūrimas gali
būti sustabdytas, jeigu atkūrimo metu
atjungiama USB atmintinė.
 Šis grotuvas palaiko FAT16, FAT32 ir
NTFS failų sistemas. Rekomenduojame naudoti
USB įrenginius, kurie palaiko USB 2.0 protokolą
su 4 MB per sekundę arba didesniu nuskaitymo/
įrašymo greičiu.
 Atkūrimo nuo įsimintos vietos („Resume Play“)
funkcija gali neveikti suformatavus atminties
įrenginį.
 Atminties kiekis BD duomenų valdymui gali
skirtis, priklausomai nuo sąlygų.
„DivX® Video On Demand“
funkcija
Peržiūrėkite „DivXR VOD“ registracijos kodus,
įsigykite ir naudokitės „DivXR VOD“ turiniu.
Kalbos nustatymai
Galite pasirinkti pageidaujamą pradžios meniu,
disko meniu, garso bei subtitrų kalbą.
| PASTABA |
 Pasirinkta kalba atsiras tik tuo atveju, jeigu ji
yra palaikoma diske.
| 18
Lietuvių
Saugos nustatymai
Pirmą kartą įjungus šią funkciją, atsiranda PIN
nustatymo langas. Įveskite norimą 4 skaitmenų
PIN kodą, naudodami skaičių mygtukus.
(Numatytasis PIN yra 0000.)
BD tėvų kontrolė
(„Parental Rating“)
Bendri nustatymai
Laiko zona
Leidžia nustatyti laiko zoną, būdingą Jūsų
vietovei.
 Atnaujinant internete, grotuve negali būti diskų.
USB atmintinės pagalba
Norėdami atnaujinti įrangą USB atmintinės
pagalba, atlikite šiuos žingsnius:
1.
Palaikymo nustatymai
2.
Draudžia „Blu-ray“ diskų su tam tikro amžiaus
reitingu peržiūrą, neįvedus 4 skaitmenų
PIN kodo.
Programinės įrangos atnaujinimas
3.
Ši funkcija veikia su DVD diskais, kuriem buvo
priskirtas amžiaus reitingas arba skaitinis reitingas,
rodantis turinio brandos lygį. Šie skaičiai padeda
kontroliuoti DVD diskus, kuriuos gali žiūrėti Jūsų
šeimos nariai.
Pasirinkite norimą reitingo lygį.
Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote 6 lygį („Level 6“),
diskai reitinguojami nuo 6 lygio - 7 lygis ir 8 lygis
nebus rodomi.
Didesnis skaičius nurodo brandesnį turinį.
Internete
DVD tėvų kontrolė
(„Parental Rating“)
PIN kodo keitimas
Keiskite 4 skaitmenų slaptažodį, naudojamą
prieigai prie saugos funkcijų.
Jeigu pamiršote slaptažodį
1.
2.
Išimkite visus diskus.
Paspauskite ir palaikykite @ mygtuką
priekiniame skydelyje ilgiau kaip
5 sekundes. Visi nustatymai grįš į
gamyklinius parametrus.
| PASTABA |
 Kai atstatomi gamykliniai nustatymai, visi
vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.
Programinės įrangos atnaujinimo („Software
Upgrade“) meniu leidžia atnaujint grotuvo
programinę įrangą, kad grotuvas veiktų
efektyviau ir būtų galima naudotis
papildomomis paslaugomis.
Norėdami įrangą atnaujinti internete, atlikite
šiuos žingsnius:
1. Pasirinkite atnaujinimą internetu
(„By Online“) ir spauskite
mygtuką.
Atsiras pranešimas apie jungimąsi prie
serverio („Connecting to Server“).
2. Jeigu nauja versija yra, atsiras iššokantis
pranešimas.
3.
4.
Pasirinkus Taip („Yes“), prasidės siuntimo
procesas. (Niekada nejunkite grotuvo, kol
vyksta atnaujinimo procesas.)
Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas
automatiškai išsijungs ir įsijungs.
4.
5.
6.
7.
Apsilankykite svetainėje:
www.samsung.com/bluraysupport.
Atsisiųskite naujausią USB programinės
rangos atnaujinimo archyvą į kompiuterį.
Išarchyvuokite failą savo kompiuteryje.
Turite gauti atskirą RUF failą, tokio pat
pavadinimo kaip ir archyvas.
Nukopijuokite RUF failą į USB atmintinę.
Įsitikinkite, kad grotuve nėra disko ir
prijunkite USB atmintinę prie grotuvo.
Grotuvo meniu, eikite į nustatymų
punktą – Nustatymai>Palaikymas>
Programų atnaujinimas („Settings“>
„Support“ > „Software Upgrade“).
Pasirinkite USB atmintinės pagalba
(„By USB“).
| PASTABA |
 Programinės įrangos atnaujinimo metu,
naudojant „USB Host“ jungtį, grotuve neturi
būti diskų.
 Pasibaigus programinės įrangos atnaujinimo
procesui, patikrinkite programinės įrangos
informaciją atnaujinimo („Upgrade“) meniu.
 Neišjunkite grotuvo programinės įrangos
atnaujinimo metu. Tai gali sugadinti įrenginį.
 Programinės įrangos atnaujinimai, naudojant
„USB Host“ jungtį turi būti atliekami tik su USB
atmintine.
| PASTABA |
 Atnaujinimas yra baigtas, kai grotuvas išsijungia
persikrovęs. Spauskite maitinimo (POWER)
Automatinio atnaujinimo įspėjimas
mygtuką ir įjunkite atnaujintą grotuvą naudojimui. („Auto Upgrade Notification“)
 Niekada neišjunkite ir neįjunkite grotuvo rankiniu
būdu, kol vyksta atnaujinimo procesas.
 SAMSUNG ELECTRONICS neprisiima jokios
teisinės atsakomybės už grotuvo gedimus,
sukeltus nestabilaus interneto ryšio arba
vartotojo neatsakingumo programinės įrangos
atnaujinimo metu.
Jeigu grotuvą prijungėte prie tinklo, o tada
įjungėte automatinio atnaujinimo įspėjimo
funkciją („Auto Upgrade Notification“),
grotuvas automatiškai informuos Jus apie
atsiradusias naujas grotuvo programinės
įrangos versijas.
Norėdami nustatyti automatinį atnaujinimo
įspėjimą („ Auto Upgrade Notification“), atlikite
šiuos veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Norėdami atnaujinti mikroprogramą,
pasirinkite Taip („Yes“) iššokančiame
meniu. Grotuvas išsijungs automatiškai,
persikraus ir pradės siuntimą. (Niekada
nejunginėkite grotuvo rankiniu būdu
vykstant atnaujinimo procesui)
Atsiranda atnaujinimo kontekstinis meniu.
Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas
automatiškai išsijungia .
Spauskite maitinimo (POWER) mygtuką
ir įjunkite grotuvą.
| PASTABA |
 Atnaujinimas baigtas, kai grotuvas išsijungia
persikrovęs. Spauskite maitinimo (POWER)
mygtuką ir įjunkite atnaujintą grotuvą naudojimui.
 Niekada nejunginėkite grotuvo rankiniu būdu
vykstant atnaujinimo procesui.
 SAMSUNG ELECTRONICS neprisiima jokios
teisinės atsakomybės už grotuvo gedimus,
sukeltus nestabilaus interneto ryšio arba
vartotojo neatsakingumo programinės įrangos
atnaujinimo metu.
Nustatymas iš naujo („Reset“)
Grąžina visus nustatymus į gamyklines
numatytąsias reikšmes , išskyrus tinklo
nustatymus.
Grotuvo failų atkūrimas
Komerciniu būdu įrašytų
diskų atkūrimas
1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
Photos
Music
Settings
No Disc
Švelniai įdėkite diską į dėklą, kad disko
etiketė būtų viršuje.
Spauskite
mygtuką ir uždarykite
disko dėklą. Atkūrimas pradedamas
automatiškai.
Galite atkurti multimedijos failus, saugomus
USB atminties įrenginyje.
SAMSUNG kontaktai
Kontaktinė informacija, jeigu reikalinga
pagalba dėl grotuvo.
Spauskite
mygtuką ir atidarykite
disko dėklą.
USB atmintinės failų atkūrimas
1.
Videos
Eikite į pradžios meniu.
123
a
123
App 4
Spauskite ◄►mygtukus ir pasirinkite
vaizdo įrašus („Videos“), muziką („Music“)
arba nuotraukas („Photos“), tada
spauskite
mygtuką. Eikite prie
7 žingsnio.
4-1. Jeigu paspaudėte MĖLYNĄ (D)
mygtuką, atsiranda žemiau parodytas
langas. Eikite prie 5-1 žingsnio.
123
Spauskite ◄► mygtuką ir pasirinkite
Taip („Yes“), tada spauskite
mygtuką.
Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
USB, tada spauskite
mygtuką.
App 3
Safely Remove USB d View Devices " Enter
6.
„Stop“ režime, prijunkite USB atmintinę
prie USB jungties priekiniame grotuvo
skydelyje. Atsiranda pranešimas
„Ar norite atidaryti įrenginį?“ (“Do you
want to access the device?”).
Jeigu grotuve yra diskas, spauskite
RAUDONĄ (A) arba MĖLYNĄ (D)
mygtuką. Jeigu disko grotuve nėra,
tęskite nuo 6 žingsnio.
Jeigu paspaudėte RAUDONĄ (A)
mygtuką, tęskite nuo 5 žingsnio.
Jeigu paspaudėte MĖLYNĄ (D) mygtuką,
tęskite nuo 4-1 žingsnio.
App 2
a Change Device
App 1
123
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
USB, tada spauskite
mygtuką.
6-1. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
vaizdo įrašus („Videos“), muziką („Music“)
arba nuotraukas („Photos“), tada
spauskite
mygtuką.
7. Atsiranda langas su įrenginio turiniu.
Priklausomai nuo turinio išdėstymo,
matysite arba aplankus arba
individualius failus, arba viską iš karto.
Lietuvių
19 |
Grotuvo failų atkūrimas
1.
Galite peržiūrėti bendrą atsakomybę
naikinančią sutarties sąlygą dėl trečiųjų šalių
turinio ir paslaugų.
05
Pasirinkite „ Auto Upgrade Notification“
ir spauskite
mygtuką.
2. Naudokite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
Įjungti („On“). Tada spauskite
mygtuką.
Jeigu atsiranda nauja programinės įrangos
versija, grotuvas informuoja jus iššokančiu
pranešimu.
Paslaugų sutarties sąlygos
8.
9.
Disko su vartotojo įrašytu
turiniu atkūrimas
Turinio atkūrimas iš
kompiuterio
Galite atkurti multimedijos failus, kuriuos patys
įrašėte į „Blu-ray“, DVD arba kompaktinius
diskus.
Norėdami „Blu-ray“ diskų grotuvu atkurti turinį,
esantį kompiuteryje, turite prijungti „Blu-ray“
grotuvą prie tinklo ir instaliuoti DLNA
programinę įrangą savo kompiuteryje.
Jei būtina, naudodami ▲▼◄►mygtukus
pasirinkite aplanką ir spauskite
mygtuką.
Naudodami ◄►▲▼ mygtukus,
pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti ar
groti, tada spauskite
mygtuką.
| PASTABA |
 Net jeigu grotuvas rodo visų turinio rūšių
aplankus, jis rodys tik tos turinio rūšies failus,
kurie buvo pasirinkti 6 arba 6-1 žingsnyje.
Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote muziką, matysite
tik muzikos failus. Galite pakeisti šį pasirinkimą,
grįžę į pradžios ekraną ir pakartoję 4 žingsnį.
10. Spauskite grįžimo (RETURN) mygtuką
vieną arba daugiau kartų ir išeikite iš
esamo ekrano, uždarykite aplanką arba
grįžkite į pradžios ekraną.
Spauskite išėjimo (EXIT) mygtuką, jeigu
norite patekti tiesiai į pradžios ekraną.
| PASTABA |
 Išimkite USB atmintinę saugiai, atlikdami
saugaus išėmimo funkciją („Safely Remove
USB“) tam, kad nesugadintumėte USB atminties.
Spauskite pradžios (HOME) mygtuką ir pereikite
į pradžios meniu, tada spauskite GELTONĄ (C)
mygtuką ir spauskite
mygtuką.
 Jeigu įdėjote diską USB atmintinės atkūrimo
metu, grotuvo režimas pasikeičia į „Blu-ray“
DVD arba kompaktinio disko automatiškai.
1.
Įdėkite savo įrašytą diską į disko dėklą
taip, kad disko etiketė būtų viršuje, tada
uždarykite dėklą. Pasirodys kontekstinis
meniu su užrašu „Įrenginys prijungtas“
(„Device Connected“).
2. Naudodami ◄► mygtukus, pasirinkite
turinio, kurį norite peržiūrėti ar pagroti –
vaizdo įrašo („Videos“), muzikos („Music“)
arba nuotraukos („Photos“) – rūšį, tada
spauskite
mygtuką.
| PASTABA |
 Net jeigu grotuvas rodo visų turinio rūšių
aplankus, jis rodys tik tos turinio rūšies failus,
kurie buvo pasirinkti 2 žingsnyje. Pavyzdžiui,
jeigu pasirinkote muziką, matysite tik muzikos
failus. Galite pakeisti šį pasirinkimą, grįžę į
pradžios ekraną ir pakartoję 2 žingsnį.
3.
4.
5.
6.
| 20
Lietuvių
Jeigu norite atkurti turinį iš
kompiuterio
1.
2.
3.
4.
Naudodami ◄►▲▼ mygtukus,
pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti arba
paklausyti, tada spauskite
mygtuką.
Spauskite grįžimo (RETURN) mygtuką
viena arba daugiau kartų ir išeikite iš
esamo lango, aplanko arba grįžkite į
pradžios langą.
Spauskite išėjimo (EXIT) mygtuką ir
grįžkite tiesiai į pradžios langą.
Spauskite MĖLYNĄ (D) mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje (įrenginio).
Įrenginio ekrane atsiradusiame lange
pasirinkite savo kompiuterį, tada
spauskite
mygtuką.
Naudodami ◄► mygtukus, pasirinkite
turinio, kurį norite peržiūrėti ar pagroti –
vaizdo įrašo („Videos“), muzikos („Music“)
arba nuotraukos („Photos“) – rūšį, tada
spauskite
mygtuką.
8.
Naudodami ◄►▲▼ mygtukus,
pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti ar
pagroti, tada spauskite (pict) mygtuką.
Spauskite grįžimo (RETURN) mygtuką
vieną arba daugiau kartų ir išeikite iš
esamo ekrano, uždarykite aplanką arba
grįžkite į pradžios ekraną.
Spauskite išėjimo (EXIT) mygtuką, jeigu
norite patekti tiesiai į pradžios ekraną.
Vaizdo įrašų atkūrimo kontrolė
Galite kontroliuoti vaizdo įrašų turinio, esančio
„Blu-ray“ diske, DVD, kompaktiniame diske,
USB atmintinėje ar kompiuteryje, atkūrimą.
Priklausomai nuo failo, kai kurios šioje
instrukcijoje aprašytos funkcijos gali neveikti.
Mygtukai nuotolinio valdymo
pultelyje, naudojami vaizdo įrašų
atkūrimui
2
| PASTABA |
 Net jeigu grotuvas rodo visų turinio rūšių
aplankus, jis rodys tik tos turinio rūšies failus,
kurie buvo pasirinkti 6 arba 6-1 žingsnyje.
Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote muziką, matysite
tik muzikos failus. Galite pakeisti šį pasirinkimą,
grįžę į pradžios ekraną ir pakartoję 4 žingsnį.
Atsiranda langas su disko turinio sąrašu.
Priklausomai nuo turinio išdėstymo,
matysite aplankus, atskirus failus arba
viską iš karto.
Jeigu būtina, naudokite ▲▼◄►
mygtukus ir pasirinkite aplanką, tada
spauskite
mygtuką.
Eikite į pradžios meniu.
7.
5.
6.
Atsiranda langas su kompiuteryje esančiu
turiniu. Priklausomai nuo turinio išdėstymo,
matysite arba aplankus, arba atskirus failus,
arba viską kartu.
Jeigu reikia, naudodami ▲▼◄►
mygtukus, pasirinkite aplanką ir
spauskite
mygtuką.
1
AUDIO
BONUS
VIEW
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Atkūrimui reikalingi mygtukai
Disko meniu, įrašo meniu, iššokančio
Pauzės režime, spauskite
mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudus
mygtuką, keičiasi atkūrimo greitis.
Žingsnio
judesio
atkūrimas
Kiekvieną kartą paspaudus
mygtuką, atsiranda naujas kadras.
Praleidimo
judesio
atkūrimas
(„Skip Motion
Play“)
Atkūrimo metu spauskite
arba mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudus
arba mygtuką, diskas pereina
prie ankstesnės arba sekančios
dalies ar failo.
Galite kontroliuoti muzikos, saugomos „Blu-ray“,
DVD, kompaktiniame diske, USB įrenginyje arba
kompiuteryje, atkūrimą.
Nuotolinio valdymo pultelio
mygtukai, naudojami muzikos
atkūrimo metu
5
Pauzė („Pause“): pristabdo įrašą.
mygtukas : atkuria pasirinktą įrašą.
6
TRACK 001
+
1
CD
3
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
1
SKAIČIŲ mygtukai (tik „Audio CD“ (CD-DA)) :
Grojaraščio atkūrimo metu, spauskite
pageidaujamo įrašo numerį.
Bus grojamas pasirinktas įrašas.
2
Praleisti („Skip“): atkūrimo metu, spauskite,
arba mygtuką ir perjunkite ankstesnį arba
sekantį failą grojaraštyje.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
) Visi („All“)
(
)
Maišymas
(„Shuffle“)
00:08 / 05:57
TRACK 004
2.
3.
Dainos grojamos atsitiktine
tvarka.
Norėdami įjungti muzikos sąrašą („Music
List“), spauskite arba grįžimo
(RETURN) mygtuką. Atsiranda muzikos
sąrašo langas.
1/2 Page
Music TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 005
1/6
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
02:38
05:57
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
CD
02:38
Select
( ) Jump Page
' Return
03:41
TRACK 005
" Pause
Kartojamos visos dainos.
Grojaraštis
04:07
03:17
TRACK 006
4
(
< Adjust " Select ' Return04:27
TRACK 003
2
) Įrašas („Track“) Kartojama pasirinkta daina.
Grojaraščio atkūrimo metu, spauskite
įrankių TOOLS mygtuką.
Playlist
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
?
Off
TRACK 002
Dainos grojamos tokia tvarka,
kokia yra įrašytos.
(
1.
„Audio CD“ (CD-DA)/MP3
kartojimas
1.
Išjungta („Off“)
Tools
03:35
' Return
Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
įrašą („Track“), visus („All“), maišymą
(„Shuffle“) arba išjungta („Off“).
Spauskite
mygtuką.
2.
3.
Spauskite ▲▼◄►mygtukus, norėdami
pereiti prie pageidaujamo įrašo, tada
spauskite GELTONĄ (C) mygtuką. Prie
įrašo atsirandą žyma.
Kartokite šiuos veiksmus, jeigu norite
pasirinkti papildomus įrašus.
Norėdami ištrinti įrašą iš sąrašo, eikite ant
įrašo ir vėl spauskite GELTONĄ (C)
mygtuką.
Žyma, esanti ant įrašo, atšaukiama.
FULL
SCREEN
Lietuvių
21 |
Grotuvo failų atkūrimas
Lėto judesio
atkūrimas
(„Slow Motion
Play“)
Muzikos atkūrimo kontrolė
4
Greitas atkūrimas (tik „Audio CD“ (CD-DA))
Atkūrimo metu spauskite arba
mygtuką.
Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate arba
mygtuką, atkūrimo greitis keičiasi.
05
Greito judesio
atkūrimas
(„Fast Motion
Play“)
Atkūrimo metu, spauskite
arba
mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudus
arba mygtuką, keičiasi
atkūrimo greitis.
mygtukas: sustabdo įrašą.
3
meniu ir įrašų sąrašo naudojimas
Grotuvas neatkuria garso paieškos („Search“),
lėto atkūrimo („Slow“) ir žingsnio („Step“) režime.
Atkūrimo metu paspauskite šį
DISKO MENIU
• Norėdami grįžti į įprasto greičio atkūrimo
mygtuką, norėdami įjungti disko
mygtukas
meniu funkciją.
režimą, spauskite
mygtuką.
Spauskite šį mygtuką atkūrimo
ĮRAŠO MENIU
metu, norėdami įjungti įrašo meniu
mygtukas
Pradeda atkūrimą.
mygtukas
funkciją.
mygtukas
Stabdo atkūrimą.
IŠŠOKANČIO
Spauskite šį mygtuką atkūrimo
MENIU
metu, norėdami įjungti iššokančio
mygtukas
Pristabdo atkūrimą.
mygtukas
meniu funkciją.
4.
5.
6.
Baigę paspauskite
mygtuką.
Norėdami pakeisti grojaraštį, spauskite
grįžimo („Return“) mygtuką ir grįžkite į
muzikos sąrašą („Music List“).
Kartokite 2, 3 ir 4 žingsnius.
Norėdami atšaukti grojaraščio atkūrimą ir
grįžti į pradžios ekraną, spauskite grįžimo
(„Return“) arba išėjimo („Exit“) mygtuką.
| PASTABA |
 Galite sukurti grojaraštį iš 99 įrašų „Audio CD“
(CD-DA) diskuose.
 Jeigu pašalinsite visus įrašus iš grojaraščio ir
paspausite
mygtuką, grotuvas pateikia
ir atkuria visus diske esančius įrašus.
Fotografijų atkūrimas
Galite kontroliuoti fotografijų, saugomų „Blu-ray“,
DVD, kompaktiniame diske, USB įrenginyje arba
kompiuteryje , atkūrimą.
Įrankių meniu („Tools Menu“)
naudojimas
Atkūrimo metu, spauskite įrankių (TOOLS)
mygtuką.
Start Slide
Background
Pasirinkite, norėdami klausytis
muzikos, skaidrių peržiūros metu.
Pasirinkite, norėdami padidinti
rodomą paveikslėlį.
(Didina iki 4 kartų)
Zoom
Rotate
Information
| 24
Pasirinkite, norėdami pradėti
skaidrių peržiūrą.
Lietuvių
Pasirinkite ir pasukite paveikslėlį.
(Ši funkcija pasuks paveikslėlį
pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.)
Rodo paveiksliuko informaciją.
| PASTABA |
 Priklausomai nuo disko ar atminties įrenginio,
įrankių meniu gali skirtis.
 Norint įjungti foninės muzikos funkciją, fotografijos
failas turi būti toje pačioje laikmenoje kaip ir
muzikos failas.
Tačiau, garso kokybė gali nukentėti dėl bitų
perdavimo spartos MP3 faile, fotografijos dydžio
ir kodavimo metodo.
 Viso ekrano režime galite didinti subtitrus ir
PG grafiką.
Priedas
Trikčių nustatymas ir šalinimas
TRIKTIS
SPRENDIMAS
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas – galbūt jas reikia pakeisti.
Valdykite pultą ne daugiau kaip 6,1 m atstumu nuo grotuvo.
Išimkite baterijas ir palaikykite nuspaudę keletą minučių vieną ar
kelis mygtukus, kad pulto viduje esantis mikroprocesorius įsijungtų
iš naujo. Vėl įdėkite baterijas ir pabandykite valdyti pultą.
Jeigu HDMI išvestis nustatyta į raišką, kurios nepalaiko jūsų
televizorius (pavyzdžiui, į 1080p), galite televizoriuje nematyti vaizdo.
Kai grotuve nėra disko, paspauskite ir ilgiau negu 5 sekundes
palaikykite
mygtuką, esantį grotuvo priekyje. Visi nustatymai
persijungs į gamyklinius.
Iš naujo atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti
BD duomenys bus ištrinti.
Pamiršote PIN
Kai grotuve nėra disko, paspauskite ir ilgiau negu 5 sekundes
palaikykite
mygtuką, esantį grotuvo priekyje. Visi nustatymai,
įskaitant ir slaptažodį, persijungs į gamyklinius. Nenaudokite šio
veiksmo, jeigu tai nėra būtina.
Neatkuriamas diskas.
Patikrinkite, ar įdėjote diską etikete į viršų.
Patikrinkite „Blue-ray“/DVD disko regiono numerį.
Nepasirodo disko meniu.
Patikrinkite, ar diskas turi meniu.
Ekrane pasirodo pranešimas
„Funkcija negalima“
Toks pranešimas pasirodo, kai paspaudžiamas neteisingas mygtukas.
„Blue-ray“/DVD disko programinė įranga šios funkcijos nepalaiko
(pvz., vaizdo rakurso).
Jūs užklausėte įrašo ar skyriaus numerio arba paieškos laiko,
kurie neegzistuoja.
Jeigu susiduriate su kitomis
problemomis.
Atkūrimo režimas skiriasi nuo
Nustatymų meniu parinkties.
Kai kurios funkcijos, kurias pasirinkote Nustatymų meniu,
gali tinkamai neveikti, jeigu diske ši funkcija neužkoduota.
Vaizdas „nešvarus“ arba iškraipytas.
Galbūt naudojate nešvarų ar subraižytą diską?
Švariai nuvalykite disko paviršių.
Negalima pakeisti ekrano formato
Ekrano formatas užfiksuotas pačiame Blu-ray /DVD diske.
Tai nėra grotuvo gedimas.
Neveikia HDMI išvestis.
Patikrinkite sujungimą tarp televizoriaus ir grotuvo HDMI jungties.
Nėra garso.
Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą skaitmeninę išvestį Garso
parinkčių meniu.
Nenormalus HDMI išvesties ekranas
Jei ekrane matomas atsitiktinis triukšmas, vadinasi, jūsų televizorius
nepalaiko HDCP (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“).
Iš naujo atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti
BD duomenys bus ištrinti.
Šios instrukcijos turinyje susiraskite atitinkamą skyrių,
kuriame pateikiami paaiškinimai apie konkrečią problemą,
ir dar kartą atlikite aprašytąją procedūrą.
Jeigu problemos nepavyko išspręsti, kreipkitės į artimiausią
SAMSUNG įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko 480p, 720p,
1080i ar 1080p HDMI įvesties raišką.
Lietuvių
23 |
Priedas
TRIKTIS
Juodas ekranas
06
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, išmėginkite toliau aprašomus veiksmus.
SPRENDIMAS
Priedas
TRIKTIS
DLNA funkcija
Aš matau aplankus, kuriais dalijamasi
per DLNA atkūrimo funkciją,
bet nematau failų.
Vaizdas rodomas su pertrūkiais.
Nestabilus DLNA atkūrimo ryšys
tarp grotuvo ir kompiuterio
SPRENDIMAS
DLNA atkūrimo funkcija rodo tik nuotraukų, muzikos ir filmų
kategorijas, todėl kitokios kategorijos failai gali būti nerodomi.
Patikrinkite, ar stabilus tinklo ryšys.
Patikrinkite, ar tinklo kabelis tvirtai prijungtas ir ar tinklas
neperkrautas.
Nestabilus belaidis ryšys tarp serverio ir grotuvo. Patikrinkite ryšį.
IP adresai tam pačiam potinkliui turi būti unikalūs,
priešingu atveju gali atsirasti IP sutapimas.
Patikrinkite, ar neįjungta ugniasienė. Jeigu taip, išjunkite ją.
BD-LIVE
Negaliu prisijungti prie BD-LIVE
serverio.
Tinklo būsenos funkcijos pagalba patikrinkite,
ar geras interneto ryšys (žr. 16 psl.).
Patikrinkite, ar prijungta prie grotuvo USB atmintinė.
Atmintinėje turi būti ne mažiau kaip 1 GB laisvos talpos,
kad būtų galima naudotis „BD-LIVE“ paslaugomis.
Patikrinkite likusią laisvą talpą BD duomenų tvarkymo meniu
(žr. 17 psl.)
Patikrinkite, ar „BD-LIVE“ interneto ryšio meniu nustatytas
į parametrą „Leisti (viską)“.
Jei visos aukščiau nurodytos priemonės nepadeda,
kreipkitės į turinio tiekėją arba atnaujinkite grotuvo mikroprogramą
iki naujausios versijos.
| 24
Lietuvių
TRIKTIS
Naudojantis „BD-LIVE“ paslaugomis,
rodoma klaida.
| PASTABA |
SPRENDIMAS
Atmintinėje turi būti ne mažiau kaip 1 GB laisvos talpos,
kad būtų galima naudotis „BD-LIVE“ paslaugomis.
Patikrinkite likusią laisvą talpą BD duomenų tvarkymo meniu
(žr. 17 psl.)
Iš naujo atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.
Grotuvo remontas
1.
2.
Techniniai duomenys
HDMI
Garso išvestis
Tinklas
Vaizdas
Garsas
Skaitmeninio garso išvestis
Eternetas
1,2 Kg
360 (P) X 196 (G) X 39 (A) mm
Nuo +5°C iki +35°C
Nuo 10 % iki 75 %
USB 2.0
Maks. 5V 500 mA
2D : 1080p, 1080i, 720p, 480p
3D : 1080p, 720p
PCM, bitų srautas
Bendraašė
100BASE - TX terminalas
Priedas
USB
Svoris
Matmenys
Darbinės temperatūros diapazonas
Darbinės drėgmės diapazonas
A tipas
Nuolatinės srovės išvestis
06
Bendrieji
duomenys
Informacija apie maitinimo šaltinį ir energijos suvartojimą pateikta etiketėje, esančioje ant grotuvo.
Lietuvių
25 |
Priedas
Pastaba dėl atitikties ir suderinamumo
NE VISI diskai yra suderinami.
Atsižvelgiant į toliau aprašytus ir šioje instrukcijoje minimus apribojimus, įskaitant diskų tipą
ir savybes, išvardintas atitinkamame šios instrukcijos skyriuje, gali būti atkuriami šie diskų
tipai: iš anksto įrašyti komerciniai BD-ROM, DVD-VIDEO ir garso CD (CD-DA) diskai;
BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskai; ir CD-RW/-R diskai.
Diskai, kurie nėra išvardinti aukščiau, negali būti ir/ar nėra skirti atkurti šiuo grotuvu.
Taip pat kai kurie aukščiau išvardinti diskai gali būti neatkuriami dėl vienokių ar kitokių
žemiau pateikiamų priežasčių.
SAMSUNG negali užtikrinti, kad šis grotuvas atkurs kiekvieną diską, turintį BD-ROM,
BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ir CD-RW/-R logotipus, ir šis grotuvas
gali reaguoti ne į visas valdymo komandas ar valdyti ne visas diskų funkcijas. Šios ir kitos
diskų suderinamumo ir grotuvo veikimo problemos dėl naujų ir egzistuojančių diskų
formatų galimos dėl to, kad:
- „Blu-ray“ yra naujas ir besivystantis formatas, ir šis grotuvas gali valdyti ne visas
„Blu-ray“ diskų funkcijas, nes kai kurios iš jų gali būti papildomos,
pridėtos prie „Blu-ray“ diskų formato po šio grotuvo pagaminimo,
o kai kurios konkrečios funkcijos gali būti prieinamos vėliau;
- ne visos naujos ir egzistuojančios diskų formatų versijos yra palaikomos šiame grotuve;
- nauji ir egzistuojantys diskų formatai gali būti peržiūrėti, pakeisti, atnaujinti,
patobulinti ir/ar papildyti;
- kai kurie diskai pagaminti tokiu būdu, kuris leidžia tik konkretų ar ribotą valdymą ir
funkcijas jų atkūrimo metu;
- kai kurios savybės gali būti papildomos, sukurtos po šio grotuvo pagaminimo arba
kai kurios konkrečios funkcijos gali būti prieinamos vėliau;
- kai kurie diskai, turintys BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
ir CD-RW/-R logotipus, kol kas gali būti nestandartizuoti
- kai kurie diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo jų fizinės būklės ar įrašymo sąlygų;
- „Blu-ray“ diskų, DVD programinės įrangos kūrimo ir/ar diskų gamybos metu gali atsirasti
problemų ir klaidų;
- dėl priežasčių, išvardintų šioje instrukcijoje, bei kitų priežasčių, kurias nustato ir viešai
paskelbia SAMSUNG klientų aptarnavimo centras.
| 26
Lietuvių
Jei susidūrėte su diskų suderinamumo ar grotuvo veikimo problemomis, susisiekite su
SAMSUNG klientų aptarnavimo centru. Jame taip pat galima gauti informacijos apie šio
grotuvo atnaujinimus.
Papildomos informacijos apie atkūrimo apribojimus ir diskų suderinamumą ieškokite
šiuose instrukcijos skyriuose: skyriuje „Diskų ir formatų suderinamumas“,
„Palaikomi formatai“.
Dėl „Blu-ray“ diskų grotuvų progresyvinės skleistinės išvesties: NAMŲ VARTOTOJAI
TURĖTŲ ŽINOTI, KAD NE VISI DIDELĖS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA PILNAI
SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIU, TODĖL VAIZDAS GALI BŪTI LYDIMAS TRUKDŽIŲ.
JEI SUSIDURIATE SU PROGRESYVINĖS SKLEISTINĖS VAIZDO PROBLEMOMIS, MES
REKOMENDUOJAME NUSTATYTI STANDARTINĖS RAIŠKOS VAIZDO IŠVESTĮ.
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE MŪSŲ TELEVIZORIŲ SUDERINAMUMĄ SU ŠIUO
GAMINIU GALITE GAUTI SUSISIEKĘ SU KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.
Apsauga nuo kopijavimo
AACS (angl. „Advanced Access Content System“) – tai patvirtinta „Blu-ray“ diskų formato
turinio apsaugos sistema, panaši į DVD formatui, taikomą CSS (angl. „Content Scramble
System“) sistemą, todėl AACS saugomo turinio atkūrimui, analoginio signalo išvesčiai ir pan.
taikomi tam tikri apribojimai. Šio gaminio veikimas ir jam taikomi apribojimai gali skirtis,
priklausomai nuo gaminio įsigijimo laiko, kadangi minėti apribojimai galėjo būti AACS
pritaikyti/ar pakeisti po šio grotuvo pagaminimo. Be to, kaip papildoma Blu-ray diskų
formato turinio apsauga yra naudojama „BD-ROM Mark“ ir „BD+“ sistema, kuri taiko tam
tikrus apribojimus „BD-ROM Mark“ ir/ar BD+ apsaugoto turinio atkūrimui. Daugiau
informacijos apie AACS,„BD-ROM Mark“, „ BD+“ ar šį gaminį galite gauti susisiekę su
SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
Daugelis „Blu-ray“ /DVD diskų yra šifruojami, taip apsaugant juos nuo kopijavimo. Todėl
„Blu-ray“ diskų grotuvą turėtumėte jungti tiesiai prie savo televizoriaus, o ne prie kasetinio
grotuvo (VCR). Prijungus VCR, iš apsaugotų nuo kopijavimo „Blu-ray“ /DVD diskų matomas
iškreiptas vaizdas.
Pagal JAV bei kitų šalių autorinių teisių apsaugos įstatymus, nelegalus televizijos programų,
vaizdo juostų, „Blu-ray“ diskų, DVD diskų bei kitokios medžiagos įrašinėjimas, naudojimas,
rodymas, platinimas ar peržiūrėjimas yra baudžiamas ir gali užtraukti jums užtraukti civilinę
ir/ar baudžiamąją atsakomybę.
Priedas
Visas turinys ir paslaugos, prieinamos naudojant šį grotuvą, priklauso trečiosioms šalims ir yra
saugomos autorinių teisių, patentų, prekės ženklų ir/ar kitokių intelektinės nuosavybės įstatymų.
Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik nekomerciniam naudojimui. Jūs negalite naudoti šio
turinio ar paslaugų kitaip, negu yra nustatęs šio turinio savininkas ar paslaugų tiekėjas.
Nepažeisdami aukščiau išdėstytų nuostatų, jūs negalite jokiais būdais ir jokiose laikmenose
modifikuoti, kopijuoti, publikuoti, įkelti, skelbti, perduoti, išversti, parduoti, kurti išvestinius
kūrinius, naudoti ar platinti turinio ar paslaugų, perduodamų per šį grotuvą, jei to nėra aiškiai
leidęs turinio savininkas ar paslaugų tiekėjas.
TREČIOJI ŠALIS TEIKIA TURINĮ IR PASLAUGAS „TAIP, KAIP YRA“. BENDROVĖ SAMSUNG
TIESIOGIAI IR NETIESIOGIAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIO TURINIO IR PASLAUGŲ
TEIKIMO, NESVARBU KOKIU TIKSLU JOS YRA TEIKIAMOS. SAMSUNG AIŠKIAI ATSISAKO
SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT)
GARANTIJAS DĖL PARDAVIMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI.
Licencija
„Dolby“ ir dvigubo D simbolis yra registruoti bendrovės „Dolby
Laboratories“ prekės ženklai.
Pagaminta pagal licenciją, išduotą pagal JAV patentus Nr. 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 ir kitus išduotus ir laukiančius patvirtinimo JAV ir
pasaulio patentus. Simboliai „DTS“ ir „&DTS“yra registruoti prekės ženklai,
o „& DTS 2.0+Digital Out“ yra bendrovės „DTS, Inc.“ prekės ženklas. Prie gaminio pridedama
programinė įranga. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.
„DivX“
- APIE DIVX VAIZDĄ: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo formatas,
kurį sukūrė bendrovė „DivX, Inc.“
Šis grotuvas yra oficialus sertifikuotas „DivX“ prietaisas, kuris atkuria „DivX“ vaizdą.
Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com ir sužinokite daugiau apie šį vaizdo
formatą ir programinę įrangą, kuri gali padėti konvertuoti jūsų failus į „DivX“ vaizdo formatą.
Lietuvių
27 |
Priedas
Atsisakymas nuo atsakomybės dėl tinklo paslaugų
BENDROVĖ SAMSUNG NEGARANTUOJA DĖL PASLAUGŲ AR TURINIO, KURIS YRA
PRIEINAMAS NAUDOJANTIS ŠIUO PRIETAISU, TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO,
TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO, TAIP PAT NEATSAKO UŽ JOKIAS APLINKYBES, ĮSKAITANT
APLAIDUMĄ. SAMSUNG NEATSAKO PAGAL SUTARTĮ AR TEISĖS PAŽEIDIMĄ, UŽ BET
KOKĮ TIESIOGINĮ, NETIESIOGINĮ, TYČINĮ, ATSITIKTINĮ AR ATSIRADUSĮ KAIP PASEKMĖ
GEDIMĄ, UŽ MOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS AR KITUS NUOSTOLIUS, TIESIOGIAI AR
NETIESIOGIAI ATSIRADUSIUS DĖL INFORMACIJOS APIE TURINĮ AR PASLAUGAS, ARBA
DĖL JŪSŲ AR TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOJIMOSI TURINIU AR PASLAUGOMIS, NET JEIGU
IR BUVOTE ĮSPĖTAS DĖL GALIMOS ŽALOS.
Trečiosios šalies paslaugos bet kada gali būti nutrauktos ar nutrūkti, todėl bendrovė SAMSUNG
neatsako ir negarantuoja, kad turiniu ar paslaugomis galėsite naudotis neribotą laiką. Turinį ir
paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamosi tinklo priemonėmis ir perdavimo įrenginiais,
kurių SAMSUNG nekontroliuoja. Neapribodama šio atsisakymo nuo atsakomybės bendro
pobūdžio, bendrovė SAMSUNG aiškiai atsisako nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų
dėl turinio ar paslaugų, perduodamų per šį grotuvą, nutrūkimo ar sustabdymo. Bendrovė
SAMSUNG neatsako ir nėra įsipareigojusi dėl kliento paslaugų, susijusių su minėtu turiniu ir
paslaugomis. Visi klausimai ar pageidavimai dėl turinio ar paslaugų turi būti tiesiogiai
adresuojami konkretiems turinio ir paslaugų tiekėjams.
06
Pastaba dėl „Cinavia“: Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“ technologija, kuri apriboja
kai kurių komerciniams tikslams sukurtų filmų ir vaizdų bei juose įrašytos muzikos neteisėtą
kopijavimą. Grotuvui nustačius draudžiamą neteisėtos kopijos naudojimą, ekrane
pasirodys pranešimas, ir atkūrimas arba kopijavimas sustos. Daugiau informacijos apie
„Cinavia“ technologiją rasite „Cinavia“ internetiniame klientų informacijos centre, adresu
http://www.cinavia.com. Norėdami papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštu,
nusiųskite pašto atviruką su savo pašto adresu į „Cinavia“ klientų informacijos centrą
P.d. 86851, San Diego, Kalifornija, 92138, JAV. Šiame prietaise naudojama patentuota
technologija, sukurta pagal bendrovės „Verance Corporation“ patentą ir saugoma JAV
patento Nr. 7,369,677 ir kitų išduotų ir laukiančių patvirtinimo JAV ir pasaulio patentų,
bei autorinių teisių ir verslo paslapčių apsauga, skirta konkretiems šios technologijos
aspektams. „Cinavia“ yra bendrovės „Verance Corporation“ prekės ženklas. Autorinės
teisės 2004-2010, bendrovė „Verance Corporation“. Visas teises saugo bendrovė
„Verance“. Draudžiama prietaisą išardyti ir kopijuoti jo konstrukciją.
- APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“ : Šį „DivX“ sertifikuotą prietaisą reikia užregistruoti,
kad jis galėtų atkurti jūsų įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Norėdami
gauti registracijos kodą, grotuvo nustatymų meniu užfiksuokite„DivX VOD“ skyrių.
Apsilankykite interneto svetainėje vod.divx.com ir sužinokite daugiau informacijos,
kaip užbaigti registracijos procesą.
- „DivX“ yra sertifikuotas atkurti „DivX®“ vaizdą iki HD 1080p, įskaitant ir aukščiausios
kokybės turinį.
- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir kiti susiję logotipai yra bendrovės „DivX, Inc.“ prekės ženklai
ir yra naudojami pagal licenciją.
- Taikomas vienas ar keli JAV patentai: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Terminas „HDMI“, „HDMI“ logotipas ir „High-Definition Multimedia
Interface“ (liet. „Didelės raiškos multimedijos sąsaja“) yra bendrovės
„HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos
Valstijose arba registruoti prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
„Oracle“ ir „Java“ yra bendrovės „Oracle“ ir/arba jos filialų registruoti ženklai.
Kiti pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekės ženklai.
Pranešimas apie atvirojo kodo licenciją
- Jeigu naudosite atvirojo kodo programinę įrangą, atvirojo kodo licencijas rasite
grotuvo meniu.
„Blue-ray Disc™“, „Blue-ray™“ ir jų logotipai yra bendrovės „Blu-ray Disc Association“
prekės ženklai.
DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra „Digital Living Network Alliance“
prekių, paslaugų ar sertifikavimo ženklai.
| 28
Lietuvių
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Lietuvos Respublika
Eesti Vabariik
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement