Samsung | RSA1ZHMH | Lietotāja rokasgrāmata | Samsung RSA1ZHMH Lietotāja rokasgrāmata

Samsung RSA1ZHMH Lietotāja rokasgrāmata
RSA1Z***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***
Ledusskapis
Lietotāja rokasgrāmata
Latviešu
iedomājieties iespējas
Paldies par Samsung izstrādājuma pirkumu.
Lai iegūtu pilnīgāku servisu, lūdzu, reģistrējiet savu
izstrādājumu vietnē
www.samsung.com/global/register
Brīvstāvoša iekārta
jūsu jaunā ledusskapja
īpašības
JŪSU JAUNĀ LEDUSSKAPJA BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS
Jūsu Samsung divdurvju ledusskapis tiek apgādāts ar daudzām vietu taupošām, inovatīvām
uzglabāšanas un enerģiju taupošām īpašībām.
•
PASLĒPTAS EŅĢES UN DURVJU SLĒDZIS
Gludi pārklātas eņģes un durvju slēdzis palīdz izveidot gaumīgu un stilīgu taisnstūra
priekšpuses izskatu.
•
Coolselect Duo (izvēles)
Atkarībā no jūsu vajadzībām, klientam pielāgojams CoolSelect Duo ļauj jums izvēlēties
starp gaļas vai dārzeņu režīmiem. Gaļas režīmā jūsu kulinārijas izstrādājumi saglabā savu
sulīgo struktūru un svaigumu. Dārzeņu režīmā nodalījumā tiek uzturēts optimāls mitrums
augļiem un dārzeņiem, izveidojoties par lielisku dārzeņu glabātuvi, lai tos ilgāk saglabātu
svaigus. No šī brīža jums būs vissvaigākā pārtika.
•
LED DISPLEJS AR TUMŠU CAURSPĪDĪGU PĀRKLĀJUMU
Ar grezno melni ietonētu lodziņu, jūs varat vērot un sajust gaumīgu un pirmšķirīgu dizainu.
Vieglākai turpmākai atsaucei pierakstiet modeli
un sērijas numuru. Jūs varat atrast sava modeļa
numuru ledusskapja sienas kreisajā pusē.
Modelis #
Sērijas nr. #
2_īpašības
drošības informācija
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
•
Pirms ierīces darbināšanas, lūdzu, pamatīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
atcerieties tās norādījumus.
•
Tā kā sekojošās ekspluatācijas instrukcijas aptver dažādus modeļus, jūsu
ledusskapja raksturīgās pazīmes var nedaudz atšķirties no tā apraksta šajā
rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
IZMANTOTIE SIMBOLI UZMANĪBU/BRĪDINĀJUMS
Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu ievainojumu briesmas.
BRĪDINĀJUMS
Norāda, ka pastāv personāla ievainojumu vai materiālu zaudējumu briesmas.
UZMANĪBU
CITI IZMANTOTIE SIMBOLI
Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG darīt.
Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG izjaukt.
Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG aizskart.
Attēlo kaut ko, kas jums jāievēro.
Norāda, ka jums jāatvieno kontaktdakša no ligzdas.
Attēlo, ka nepieciešams sazemējums, lai novērstu elektrisko triecienu.
Ieteicams, lai šo simbolu izmantotu servisa darbinieks.
Sīs zīmes tiek uzstādītas, lai novērstu traumas jums un citiem.
Lūdzu, noteikti tos ievērojiet.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, turiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
•
•
•
•
Pirms izmantošanas šis ledusskapis pareizi jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu.
Izmantojiet šo ierīci tikai mērķiem, kam tā paredzēta, kā tas aprakstīts šinī norādījumu
rokasgrāmatā.
Mēs cieši iesakām, lai jebkuru apkopi veiktu apmācīta persona.
Kā dzesējošas vielas var tikt izmantotas R600a vai R134a. Pārbaudiet kompresora etiķeti
uz ierīces aizmugures un jaudas etiķeti ledusskapja iekšpusē, lai redzētu, kāda dzesējošā viela
ir izmantota saldētavai.
•
•
R600 saldējošās vielas gadījumā, šī gāze ir dabīga gāze ar augstu atbilstību
apkārtējai videi, taču tā ir arī viegli uzliesmojoša. Kad ierīci transportē vai uzstāda,
jārīkojas rūpīgi, lai nodrošinātu, ka ledusskapja daļas netiek bojātas.
Dzesējošai vielai izšļācoties no caurulēm, tā var aizdegties vai būt par iemeslu
acu traumām. Ja atklāta sūce, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciālā
uzliesmošanas avota un telpas gaisa, kurā ierīce ir stāvējusi kaut dažas minūtes.
drošības informācija_3
•
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
•
Lai izvairītos no gāzes un gaisa maisījuma izveidošanās, ja dzesēšanas vielas
kontūrā gadās sūce, telpas lielums, kurā ierīci drīkst novietot, ir atkarīgs no
izmantotās dzesēšanas vielas daudzuma.
Nekad neiedarbiniet ierīci, parādoties signāliem par bojājumu. Ja ir šaubas,
konsultējieties ar savu piegādātāju.
Telpai jābūt 1 m3 apjomam uz katriem 8 g R600 dzesējošās vielas ierīces
iekšpusē.
Dzesējošās vielas daudzums jūsu sevišķajā ierīcē ir redzams
uz identifikācijas plāksnītes ierīces iekšpusē.
Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iesaiņojamā materiāla videi
draudzīgā veidā.
Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma nomainīšanas izņemiet strāvas
kontaktdakšu no rozetes.
Citādi pastāv briesmas saņemt elektrisko triecienu.
STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES
•
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4_drošības informācija
Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē
ar ūdeni.
Elektrisko detaļu bojāta izolācija var būt par iemeslu elektriskam
triecienam vai degšanai.
Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā vai karstuma iedarbībā
no krāsnīm, telpas sildītājiem vai citām ierīcēm.
Ledusskapja uzstādīšanai iedaliet pietiekošu vietu uz līdzenas virsmas.
Ja jūsu ledusskapis nav līmenisks, iekšējā saldēšanas sistēma var
nestrādāt pareizi.
Neieslēdziet vairākas ierīces tajā pašā daudzkontaktu strāvas sadales
panelī. Ledusskapim vienmēr jābūt ieslēgtam savā individuālā elektrības
līnijā, kuras spriegums atbilst parametru plāksnītē norādītajam.
Tas nodrošina labāku veiktspēju un novērš mājas elektrotīkla
pārslogošanu, kas var būt par iemeslu aizdegšanās briesmām no
pārkarsušiem vadiem.
Nekad neatslēdziet savu ledusskapi, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr
satveriet tieši kontaktdakšu un taisni izvelciet no kontaktligzdas.
Pievada auklas bojājums var būt par iemeslu īssavienojumam, degšanai
un/vai elektriskajam triecienam.
Pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta ledusskapja
aizmugurē.
Pārmērīgi nelokiet strāvas auklu un nelieciet uz tās smagus priekšmetus.
Tas rada aizdegšanās briesmas.
Ja strāvas aukla ir sadriskāta vai ir bojāta, tā bez kavēšanās jāsalabo vai
jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.
Neizmantojiet auklu, kas visā garumā vai kādā no galiem izskatās
saplaisājusi vai ar nodiluma bojājumiem.
Ja strāvas aukla ir bojāta, tā nekavējoties jānomaina ražotājam vai tā
pārstāvim.
Kad pārvietojat ledusskapi, esiet piesardzīgs, lai neapgāztu to vai
nesabojātu strāvas auklu.
Neiespraudiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
Pirms tīrīšanas vai remonta atvienojiet ledusskapi no strāvas.
Neizmantojiet slapju vai mitru lupatu kontaktdakšas tīrīšanai.
Notīriet svešas vielas vai putekļus no strāvas kontaktdakšas tapiņām.
Citādi šeit ir aizdegšanās risks.
Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas piegādes, jums jāgaida vismaz desmit
minūtes, pirms pieslēdzat to atpakaļ.
Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neiespraudiet strāvas kontaktdakšu.
Šeit ir elektriskā trieciena vai aizdegšanās briesmas.
Ierīce ir jāizvieto tā, lai pēc uzstādīšanas kontaktdakša būtu pieejama.
drošības informācija.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ledusskapim jābūt iezemētam.
Jums jāsazemē ledusskapis, lai novērstu strāvas noplūdi vai elektrības triecienus,
kam par iemeslu ir strāvas noplūde no ledusskapja.
•
Nekad neizmantojiet gāzes caurules, telefona līnijas vai citus noplūdes ceļus
sazemēšanai.
Nepareiza sazemējuma kontaktdakšas izmantošana var novest pie elektrības
trieciena.
Neizjauciet vai neremontējiet ledusskapi pats.
Jūs riskējiet izraisīt aizdegšanos, nepareizu darbību un/vai personāla traumēšanu.
Ja jūs sajūtat smaku vai dūmus, nekavējoties izņemiet strāvas slēdzi un sazinieties ar
Samsung elektronikas servisa centru.
Uzturiet tīras un bez piesārņojuma ventilācijas atveres aprīkojuma iekšpusē vai montāžas
korpusā.
Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas vai kādus citus līdzekļus, izņemot
tos, kurus rekomendējis izgatavotājs.
Nesabojājiet dzesējošās vielas riņķojumu.
Nenovietojiet kā arī nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapja/saldētavas iekšienē, izņemot tās,
kurās rekomendējis izgatavotājs.
Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām sajūtām, fiziskām vai
garīgām spējām, vai kurām pietrūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tie atrodas personas,
kas ir atbildīgs par viņiem, uzraudzībā, vai arī šī persona ir sniegusi viņiem instrukciju par
apiešanos ar ierīci.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
Neļaujiet bērniem karināties uz durvīm. Pretējā gadījumā var gadīties nopietnas traumas.
Nepieskarieties saldētājkameras iekšējām sienām vai produktiem, kas glabājas saldētājkamerā
ar slapjām rokām.
Tas var izraisīt apsaldējumu.
Ja ledusskapis ilgāku laiku netiek izmantots, izraujiet strāvas kontaktdakšu.
Izolācijas nodilums var izraisīt aizdegšanos.
Neglabājiet priekšmetus uz ierīces virsas.
Kad atverat vai aizverat durvis, priekšmeti var krist un izraisīt personāla traumas un/vai
materiālus bojājumus.
PIESARDZĪBAS ZĪMES
•
•
UZMANĪBU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas uzglabāšanai mājas vidē.
Ražotāja ieteiktajiem glabāšanas laikiem jābūt pielīmētiem.
Skatiet atbilstošās instrukcijas.
Pudeles jāuzglabā cieši kopā tā, lai tās nevarētu izkrist ārā.
Nenovietojiet gāzētus vai dzirkstošos dzērienus saldēšanas nodalījumā.
Nepārpildiet ledusskapi ar pārtiku.
Kad atverat durvis, kāds priekšmets var izkrist laukā un izraisīt
personāla traumu vai materiālus bojājumus.
Nelieciet saldētājkamerā pudeļu vai stikla trauku konteinerus.
Kad saturs sasalst, stikls var saplīst un izraisīt cilvēkiem traumas.
Neizsmidziniet viegli uzliesmojošas gāzes ledusskapja tuvumā.
Šeit pastāv sprādziena vai aizdegšanās briesmas.
Nesmidziniet ūdeni tieši ledusskapja iekšpusē un ārpusē.
Šeit ir elektriskā trieciena vai aizdegšanās briesmas.
Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas.
Benzīna, atšķaidītāju, alkohola, ētera, LP gāzes un citu tādu produktu
glabāšana var izraisīt sprādzienus.
Ja Jums ir ieplānotas ilgstošas brīvdienas, Jums ir jāiztukšo un jāizslēdz
ledusskapis.
Nesasaldējiet no jauna sasalušu pārtiku, kura ir pilnīgi atkususi.
Neuzglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus
vai produktus, kas jutīgi pret temperatūru.
Ledusskapī nevajag glabāt produktus, kas prasa stingru temperatūras
kontroli.
Nelieciet uz ledusskapja konteinerus, kas pildīti ar ūdeni.
Ja izlīst, ir aizdegšanās vai elektriskā trieciena draudi.
drošības informācija_5
PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI
•
•
•
•
Neievietojiet savas rokas apakšējā telpā zem ierīces.
Jebkuras asās apmales var izraisīt miesas bojājumus.
Nekad neievietojiet pirkstus vai citus objektus ūdens automāta caurumā vai ledus teknē.
Tas var izraisīt traumu vai materiālu bojājumu.
Neizmantojiet mitru vai slapju drānu, lai notīrītu aizsprostojumus, aizvāktu svešķermeņus vai
putekļus no elektrotīkla spraudkontakta spailēm.
Citādi šeit ir aizdegšanās risks.
Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas piegādes, jums jāgaida vismaz piecas minūtes, pirms
pieslēdzat to atpakaļ.
BRĪDINĀJUMA ZĪMES LIKVIDĒŠANAI
•
•
•
•
Kad atbrīvojaties no šī vai cita ledusskapja (iem), noņemiet durvis vai durvju aizvarus, durvju
slēgus, lai mazi bērni vai dzīvnieki nevarētu nonākt iesprostoti iekšpusē.
Atstājiet plauktus vietā tā, ka bērni nevarētu viegli ierāpot iekšā.
R600a vai R134a tiek izmantotas kā dzesējošas vielas. Pārbaudiet kompresora etiķeti uz
ierīces aizmugures un jaudas etiķeti ledusskapja iekšpusē, lai redzētu, kāda dzesējošā viela
ir izmantota saldētavai. Ja šis produkts satur uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R600a),
sazinieties ar vietējo pašvaldību par šī produkta drošu izvietošanu.
Ciklopentānu izmanto kā izolācijas uzpūšanas gāzi. Gāzes izolācijas materiālā prasa speciālu
atkritumu likvidēšanas procedūru. Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību attiecībā
uz videi drošu atbrīvošanos no šī produkta. Nodrošiniet, lai neviena no caurulēm ierīces
aizmugurē netiktu sabojāta pirms atbrīvošanās no tās. Šīs caurules jāsalauž atklātā laukā.
UZMANĪBU
Strāvas pārtraukuma gadījumā zvaniet vietējai elektrības piegādes iestādei
un jautājiet, cik ilgi tas vilksies.
Vairums strāvas pārtraukumu, kas tiek izlaboti pēc stundas vai divām,
neietekmēs jūsu ledusskapja temperatūru.
Taču, kad strāva ir atslēgta, jums jāsamazina durvju atvēršanu skaitu.
Bet, ja strāvas pārtraukums jāvelkas ilgāk, kā 24 stundām, izņemiet visu
sasaldēto pārtiku.
Durvīm, vai vākiem, kas apgādāti ar slēdzenēm un atslēgām, atslēgas jātur
tālāk, lai nav sasniedzamas bērniem un ne saldēšanas ierīces tuvumā,
lai novērstu bērnu ieslēgšanu iekšpusē.
6_drošības informācija
PAPILDUS PADOMI PAREIZAI LIETOŠANAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ļaujiet ierīcei pastāvēt 2 stundas pēc uzstādīšanas.
Lai iegūtu labāku izstrādājuma sniegumu:
Nenovietojiet pārtiku par tuvu ventiļu priekšā ierīces aizmugurē, jo tā var traucēt
gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.
Pirms ievietojat ledusskapja saldētājkamerā, kārtīgi ietiniet pārtiku vai ievietojiet
to hermētiskos konteineros.
Nenovietojiet kādu tikko ieliekamo pārtiku saldēšanai tuvu jau sasildītai pārtikai.
Nenovietojiet gāzētus vai dzirkstošos dzērienus saldēšanas nodalījumā.
Lūdzu, ievērojiet maksimālos uzglabāšanas laikus un sasaldēto produktu derīguma
termiņus.
Nav vajadzības atvienot ledusskapi no strāvas, ja jūs nebūsiet klāt mazāk kā trīs
nedēļas. Bet izņemiet visu pārtiku, ja aizejat projām uz trīs nedēļām vai vairāk.
Atslēdziet ledusskapi un iztīriet to, izskalojiet un izslaukiet.
Vairums strāvas pārtraukumu, kas tiek izlaboti pēc stundas vai divām, neietekmēs
jūsu ledusskapja temperatūru. Taču, kad strāva ir atslēgta, jums jāsamazina durvju
atvēršanu skaitu. Bet, ja strāvas pārtraukumam jāvelkas ilgāk, kā 24 stundām,
izņemiet visu sasaldēto pārtiku.
Ja refrižeratoram ir paredzēta atslēga, atslēgas nevajag turēt bērniem sasniedzamā
vietā un ierīces tuvumā.
Ierīce nedrīkst strādāt viscaur (iespēja atlaidināt saturu vai temperatūra kļūst par
siltu ledusskapja pārtikas nodalījumā), ja uz ilgāku laika periodu novietota zem
temperatūras diapazona, kādam izstrādāta saldēšanas ierīce, aukstās robežas.
Neglabājiet pārtiku, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, tādus kā banānus, melones.
Novietojiet ledus paplāti sākotnēji ražotāja paredzētajā pozīcijā, lai sasniegtu optimālu
ledus sasaldēšanu.
Jūsu ierīce ir brīva no sarmas, kas nozīmē, ka nav vajadzības atkausēt ierīci ar
rokām, jo tas tiks izdarīts automātiski.
Temperatūras celšanās atkausēšanas laikā var izpildīt ISO prasības. Bet, ja gribat
novērst pārmērīgu sasaldētās pārtikas temperatūras celšanos, kad atkausē ierīci,
lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās kārtās papīra, tāda kā avīzes.
Jebkura sasaldētās pārtikas temperatūras celšanās atkausēšanas laikā var saīsināt
tās glabāšanas laiku.
drošības informācija_7
saturs
JŪSU DIVDURVJU LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
9
Ledusskapja uzstādīšanas sagatavošana
10 Ledusskapja durvju noņemšana
13 Ledusskapja durvju uzlikšana atpakaļ
16 Ledusskapja līmeņošana
JŪSU DIVDURVJU LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
17 Izdariet minimālo regulēšanu durvīm
18 Ūdens automāta līnijas pārbaude (izvēles)
19 Ūdens automāta līnijas uzstādīšana
DIVDURVJU LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA
22 Jūsu ledusskapja uzstādīšana
23 Ledusskapja ekspluatācija
24 Digitālā displeja lietošana
25 Temperatūras regulēšana
26 Ledus un aukstā ūdens automātu lietošana
27 Plaukti un konteineri
28 Pārtikas uzglabāšana
30 CoolSelect Duo (izvēles)
31 Saldētavas piederumu izņemšana
32 Ledusskapja piederumu izņemšana
33 Ledusskapja tīrīšana
34 Iekšējā apgaismojuma spuldžu nomaiņa
35 Durvju lietošana
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
8_saturs
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAS SAGATAVOŠANA
Vislabākā novietojuma izvēle ledusskapim.
•
Izvēlieties vietu ūdens apgādes tuvumā.
•
Izvēlieties vietu bez tiešas saules staru iedarbības.
•
Izvēlieties vietu ar horizontālu (vai gandrīz horizontālu) grīdu.
•
Izvēlieties vietu ar pietiekamu vietu ledusskapja durvju atvēršanai.
•
Ledusskapja izstādīšanai iedaliet pietiekošu vietu uz līdzenas virsmas.
Ja jūsu ledusskapis nav līmenisks, iekšējā saldēšanas sistēma var nestrādāt
pareizi.
Kopējā, lietošanai nepieciešamā, platība. Atsaucieties uz zīmējumiem un zemāk
minētajiem izmēriem.
25 mm
vismaz
50 mm
1163 mm
vismaz 50 mm
130°
25 mm
1546 mm
•
•
•
Uzstādīšanas laikā atstājiet atstarpi no labās puses, kreisās puses no aizmugures
un no augšas. Tas palīdzēs samazināt jaudas patēriņu un palīdzēs saglabāt mazus
rēķinus par elektroenerģiju.
Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 50 °F (10 °C).
Pirms noņemat saldētavas durvis, pārliecinieties, ka jūs esat atvienojis ūdens
padeves līniju.
Skatiet nākošā nodaļā “Ūdens līnijas atdalīšana”, lai izvairītos no bojājumiem.
iestatīšana_9
01 IESTATĪŠANA
Apsveicam ar jūsu Samsung divdurvju ledusskapja nopirkšanu. Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet šīs
iekārtas piedāvātās daudzās modernās īpatnības un efektivitāti.
LEDUSSKAPJA DURVJU NOŅEMŠANA
Jūs varat izņemt durvis, ja ieejas durvis ir par šaurām, lai viegli ienestu ledusskapi.
1. Priekšējās balsta kājas apvalka noņemšana
Vispirms atveriet gan saldētavas, gan ledusskapja durvis un tad noņemiet priekšējās kājas
apvalku atskrūvējot trīs skrūves pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
Ūdens vada atdalīšana no ledusskapja
1. Noņemiet ūdens vadu uzspiežot uz savienotāja
un pavelkot ūdens vadu
Nepārgrieziet ūdens vadu. Uzmanīgi atdaliet to no savienotāja.
10_uzstādīšana
projām.
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
1.
Ar aizvērtām saldētavas durvīm, noņemiet augšējo eņģes apvalku
izmantojot
skrūvgriezi un pēc tam atvienojiet vadus
uzmanīgi pavelkot tos sāņus.
2
1
2.
Noņemiet eņģes skrūves
un zemējuma skrūvi
pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam un noņemiet augšējo eņģi . Esiet uzmanīgi, lai noņemtās durvis neuzkristu
jums virsū.
4
3
5
3.
Turpmāk, noņemiet durvis no apakšējās eņģes
, paceļot taisni uz augšu durvis
.
7
6
Darbojieties
uzmanīgi, lai
nepārdurtu
ūdens caurules
un vadojumu uz
durvīm.
uzstādīšana_11
01 IESTATĪŠANA
2. Saldētavas durvju izņemšana
Dažas piezīmes uzsākot uzstādīšanu.
•
Pārliecinieties, ka jūs paceļat durvis tieši vertikāli, lai nesaliektu vai nesalauztu eņģes.
•
Darbojieties uzmanīgi, lai nepārdurtu ūdens caurules un vadojumu uz durvīm.
•
Novietojiet durvis uz aizsargātas virsmas lai pasargātu no ieskrāpējumiem vai bojājumiem.
Saldētavas durvju izņemšana
1. Ar aizvērtām durvīm, noņemiet augšējo eņģes apvalku
izmantojot skrūvgriezi.
1
2.
Noņemiet eņģes skrūves
un zemējuma skrūvi
pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam un noņemiet augšējo eņģi . Esiet uzmanīgi, lai noņemtās durvis neuzkristu
jums virsū.
2
3
4
3.
Turpmāk, noņemiet durvis no apakšējās eņģes
12_uzstādīšana
, paceļot taisni uz augšu durvis
.
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
LEDUSSKAPJA DURVJU UZLIKŠANA ATPAKAĻ
01 IESTATĪŠANA
Ja jūs esat novietojuši ledusskapi tam paredzētajā vietā, tad varat no jauna uzstādīt durvis savā
vietā.
Saldētavas durvju uzlikšana atpakaļ
urbumā saldētavas durvju
1. Ievietojiet augšējo eņģes asi
augšējā stūrī. Pārliecinieties, ka eņģe ir līmeniska starp
augšējo eņģes urbumu
un urbumu nodalījumā , un
novietojiet atpakaļ eņģes skrūves
un zemējuma skrūvi
griežot pulksteņa rādītāja virzienā.
2.
Savienojiet no jauna vadus.
3.
Novietojiet augšējo eņģes apvalka
uz augšējās eņģes
priekšpusi
priekšpuses un piestipriniet no jauna
ar skrūvi.
8
7
5
3
6
4
10
9
uzstādīšana_13
Ledusskapja durvju uzlikšana atpakaļ
1. S avietojiet atveri
saldējamā skapja durvju stūrī
ar apakšējo eņģi .
3
4
2.
Ievietojiet augšējo eņģes asi
urbumā saldētavas
augšējā stūrī. Pārliecinieties, ka eņģe ir
durvju
līmeniska starp augšējo eņģes urbumu
un urbumu
nodalījumā , un novietojiet atpakaļ eņģes skrūves
un zemējuma skrūvi
griežot pulksteņa rādītāja
virzienā.
3.
Novietojiet augšējās eņģes apvalka
priekšpusi uz iepretim augšējai eņģei
un piestipriniet no jauna ar skrūvi.
14_uzstādīšana
12
11
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
Ūdens vada caurules pievienošana no jauna
1. Ievietojiet ūdens vada cauruli
savienotājā
.
01 IESTATĪŠANA
2
1
Priekšējās balsta kājas apvalka uzstādīšana no jauna
Pirms apvalka uzstādīšanas, pārbaudiet ūdens savienotāju, vai nav noplūdes.
Uzstādiet no jauna balsta kājas apvalku, pagriežot pulksteņa rādītāja virzienā trīs skrūves,
kā parādīts zīmējumā.
Priekšējās balsta kājas
apvalks
Skrūve
uzstādīšana_15
LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA
Tagad, kad durvis ir novietotas atpakaļ uz ledusskapja, jums vajadzētu pārliecināties vai
ledusskapis ir horizontāli, pirms jūs varēsiet veikt nobeiguma regulēšanas. Ja ledusskapis nav
līmeniski, tad nebūs iespējams panākt, ka durvis ir perfekti izlīdzinātas.
Arī ledusskapja priekšpuse ir regulējama.
Ja saldētavas durvis atrodas zemāk par ledusskapja durvīm
Lai nolīmeņotu saldētavu, ievietojiet plakangala skrūvgriezi balsta kājas rievā, pagrieziet to
pulksteņa rādītāja vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
Balsta kāja
skrūvgriezis
Ja saldētavas durvis atrodas augstāk par ledusskapja durvīm
Lai nolīmeņotu ledusskapi, ievietojiet plakangala skrūvgriezi balsta kājas rievā, pagrieziet to
pulksteņa rādītāja vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
Balsta kāja
skrūvgriezis
Lai atrastu labāko veidu, kā veikt nelielas regulēšanas durvīm, skatiet nākamā nodaļā.
16_uzstādīšana
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
MINIMĀLĀS REGULĒŠANAS VEIKŠANA DURVĪM
Ja saldētavas durvis atrodas augstāk
par ledusskapja durvīm
Detaļu regulēšana
Nepieciešamības gadījumā noviržu korekcijas process ir līdzīgs. Atveriet durvis un tās
noregulējiet, katru atsevišķi, šādi:
1.
Atskrūvējiet zemākās eņģes uzgriezni
līdz tas sasniedz augšējo skrūves
3
galu.
Uzgriežņu atslēga
2
1
Skrūve
Uzgrieznis
Ja jūs atbrīvojat uzgriezni , pārliecinieties, ka jūs lietojat iegremdējamo seškanšu
atslēgu , lai pagrieztu skrūvi
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pēc tam jums
vajadzētu spēt atgriezt uzgriezni
ar savu pirkstu palīdzību.
2.
pulksteņa rādītāja virzienā
Noregulējiet augstumu starpību starp durvīm pagriežot skrūvi
vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam
.
Ja jūs pagriežat pulksteņa rādītāja virzienā
3
Uzgriežņu atslēga
2
Skrūve
durvis pārvietosies uz augšu.
uzstādīšana_17
01 IESTATĪŠANA
Atcerieties, ledusskapja līmeņošana ir nepieciešama, lai panāktu, ka durvis ir perfekti izlīdzinātas.
Ja jums nepieciešama palīdzība, pārskatiet iepriekšējās nodaļas par ledusskapja līmeņošanu.
3.
Pēc durvju regulēšanas pagrieziet uzgriezni
pulksteņa rādītāja virzienā
, līdz tas
sasniedz skrūves apakšējo galu, tad no jauna ar atslēgu
pievelciet skrūvi, lai nofiksētu
uzgriezni savā vietā.
3
Uzgriežņu atslēga
2
1
Skrūve
Uzgrieznis
Ja jūs stingri nenostiprināsiet uzgriezni, tad skrūve var atbrīvoties.
ŪDENS AUTOMĀTA LĪNIJAS PĀRBAUDE (IZVĒLES)
Ūdens automāts ir tikai viena no lietderīgajām jaunā Samsung ledusskapja īpatnībām. Lai sekmētu
labāku veselību, Samsung ūdens filtri attīra no jūsu ūdens nevēlamas daļiņas. Tomēr, tas nesterilizē
un neiznīcina mikroorganismus. Lai to izdarītu, jums nepieciešams iegādāties ūdens attīrīšanas
sistēmu.
Lai ledus gatavotājs strādātu pareizi, ir nepieciešams ūdens spiediens 138 ~ 862 Kpa.
Normālos apstākļos 170 cm3 papīra krūzīti var piepildīt 10 sekundēs.
Ja ledusskapis ir uzstādīts vietā ar zemu ūdens spiedienu (mazāku par 138 Kpa), jūs varat uzstādīt
spiediena palielināšanas sūkni, lai kompensētu mazo spiedienu.
Pārliecinieties, ka ūdens uzglabāšanas tvertne ledusskapja iekšienē ir pareizi uzpildīta. Lai to
izdarītu, nospiediet automāta ūdens izplūdes rokturi, līdz ūdens tek no ūdens izplūdes atveres.
Iekārtai tiek pievienots ūdensvada uzstādīšanas instrumentu komplekts. Jūs to varat atrast
saldētavas atvilktnē.
ŪDENS AUTOMĀTA LĪNIJAS UZSTĀDĪŠANA
Detaļas ūdens vada līnijas uzstādīšanai
Ūdens vada fiksators
un skrūves
Cauruļu
savienotājs
Ūdens vads
Pievienošana pie ūdens apgādes līnijas
Ūdens vada pievienošana ar savienotāju un krānu.
1. Noslēdziet galveno ūdens apgādes krānu.
2. Savienojiet savienotāju “A” ar krānu. Piezīme:
GARANTIJAS INFORMĀCIJA
Uz minēto ūdens vada izstalāciju neattiecas ledusskapja vai
ledus gatavotāja ražotāja garantija.
Lai samazinātu iespējamo dārgo ūdens postījumu risku,
rūpīgi izpildiet šīs instrukcijas.
Filtru bloķēšanas
spaile
Filtru
UZMANĪBU
Ūdens līnija jāpievieno aukstajai
ūdensvada caurulei.
Ja tas ir pievienots siltajai
ūdensvada caurulei, tas izraisīs
filtru kļūmi.
SAVIENOTĀJS “A”
Piezīme:
Ja savienotājs neder esošajam krānam, vērsieties pie
tuvākā servisa darbinieka un iegādājieties pareiza izmēra
savienotājus.
KRĀNS
18_uzstādīšana
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
izvēlieties vietu, kur varētu uzstādīt filtru. (Modelim ar filtru)
-
ŪDENS VADA
IZPLŪDE
Ja jūs filtra ūdens uzstādīšanas laikā
vēlaties pārkomplektēt filtra ūdens ieplūdes
un izplūdes puses, skatiet atsauces attēlā.
Nogrieziet ūdens vadus, kas piestiprināti pie
filtra attiecīgā vietā, pēc attāluma starp
filtru un aukstā ūdens krānu izmērīšanas.
FILTRU
PUSE
90 grādi
ŪDENS FILTRU
FILTRU ŪDENS
IEPLŪDES PUSE
01 IESTATĪŠANA
-
NORĀDĪJUMS
SAVIENOTĀJS
Noņemiet jebkādus nosēdumus no filtra iekšienes. (Modelim ar filtru)
-
-
Atveriet galveno ūdens krānu, lai pārbaudītu vai
ūdens tek caur ūdens cauruli filtra ieplūdes
pusē.
Ja ūdens neiztek pa ūdens vadu, pārbaudiet,
vai ir atgriezts krāns.
Atstājiet krānu atvērtu, līdz ūdens sāk tecēt ārā
un ir aizvākti jebkuri nosēdumi, kas ir uzkrājušies
izgatavošanas procesā.
FILTRU
IZPLŪDES
PUSE
ŪDENS
Pievienojiet filtru bloķējošās ierīces.
Novietojiet filtru bloķējošās ierīces attiecīgā pozīcijā
(piemēram, zem izlietnes, un cieši pieskrūvējiet
stiprināšanas vietā.
FILTRU
ŪDENS
VADS
DIVU FILTRU
BLOĶĒŠANAS IERĪCE
DIVU FILTRU
BLOĶĒŠANAS IERĪCE
Nostipriniet filtru savā vietā.
Nostipriniet filtru pozīcijā,
kā parādīts attēlā pa labi.
ŪDENS CAURULE
FILTRU
FILTRU
BLOĶĒŠANAS
IERĪCES
NOVILKŠANAS
SLOKSNE
uzstādīšana_19
Pievienojiet ūdens vadu pie ledusskapja.
Noņemiet ledusskapja kompresora apvalku.
Pievienojiet ūdens vadu pie vārsta, kā parādīts attēlā.
Pēc pievienošanas pārbaudiet, vai nav kāda sūce.
Ja ir, tad atkārtojiet pievienošanu.
Uzlieciet no jauna ledusskapja kompresora apvalku.
ŪDENS VADS
SAVIENOŠANAS UZGRIEZNIS
LEDUSSKAPJA
KOMPRESORA APVALKA
INSTRUKCIJAS
Nostipriniet ūdens vadu.
Lietojot spaili ”A”, piestipriniet pie sienas (ledusskapja
aizmugurē).
Ja ūdens vads ir piestiprināts, pārliecinieties, vai ūdens
vads nav pārlieku saliekts, caurdurts, vai saspiests.
SPAILE A
ŪDENS VADS
20_uzstādīšana
jūsu divdurvju ledusskapja
uzstādīšana
No jauna ievietoti ūdens filtru elementi mēdz izraisīt ūdens brīvu izšļācienu no attīrītāja.
Tas saistīts ar gaisa klātbūtni līnijas vadā. Tas nerada ekspluatācijas problēmas.
Pārbaudiet ūdens daudzumu, kas tiek padots uz ledus tekni. (Izvēles)
1. Paceliet augšup ledus gatavotāja kausu un lēnām izņemiet no saldētavas.
2. Ja jūs uz 1,5 sekundēm nospiežat taustiņu Test (tests), ledus kubiņu konteiners tiek
piepildīts ar ūdeni no ūdens padeves krāna, pēc tam tekne tiek sagriezta. Pārbaudiet,
lai pārliecinātos, ka ūdens daudzums ir pareizs (skatiet turpmāko attēlu).
Ja ūdens līmenis ir par zemu, ledus kubiņi būs mazi. Tā ir ūdens spiediena problēma no
ūdens apgādes vada puses, bet ne ledusskapja problēma.
Sensora svira
Ledus gatavotājs
Pārbaudiet ūdens līmeni
Testa poga
uzstādīšana_21
01 IESTATĪŠANA
Jebkādu nosēdumu noņemšana no ūdens pievada caurules pēc filtra uzstādīšanas.
1. Atgrieziet ieslēgtā stāvoklī (ON) galveno
ūdens apgādes vārstu un noslēdziet (OFF)
ūdens padeves vada vārstu.
ŪDENS
Ledus
2. Teciniet ūdeni caur attīrītāju līdz tas kļūst
dzidrs (apt. 1 L). Tas iztīrīs ūdens padevas
sistēmu un aizvāks gaisu no līnijām.
3. Papildus skalošana var būt nepieciešama
atsevišķās mājsaimniecībās.
4. Atveriet ledusskapja durvis un pārliecinieties, ka no ūdens filtra nav ūdens noplūžu.
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
LEDUSSKAPJA IESTATĪŠANA
Tagad, kad jūsu jaunais ledusskapis ir novietots vietā, jūs esiet gatavi iestatīt un baudīt visas
aprīkojuma īpašības un un funkcijas.
Izpildot sekojošus soļus, jūsu ledusskapim vajadzētu būt pilnībā darba kārtībā. Ja tas tā nav,
vispirms vajadzētu pārbaudīt strāvas padevi un elektroapgādi vai pamēģināt pārskatīt nodaļu
problēmu risināšana šīs rokasgrāmatas beigās. Ja Jums rodaspapildus jautājumi, vērsieties savā
Samsung Electronics servsa centrā.
1.
2.
3.
4.
Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā ar zināmā atstarpi stap sienu un ledusskapi.
Skatiet uzstādīšanas instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Ja ledusskapis ir pievienot elektrotīklam, pārliecinieties, vai deg iekšējā apgaismojuma
lampiņa, ja jūs atverat durvis.
Iestatiet temperatūras regulēšanu uz visaukstāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu.
Saldētājkamerai mazliet jāatdziest un motoram jādarbojas mierīgi ar maigu dūkoņu.
Pēc ledusskapja ieslēgšanas jāpaiet vairākām stundām, līdz uzstādītās temperatūras
saniegšanai.
Ja ledusskapja temperatūra ir pietiekoši auksta, jūs varat ledusskapī novietot uzglabāšanai
pārtiku un dzērienus.
22_uzstādīšana
LEDUSSKAPJA EKSPUATĀCIJA
Vadības paneļa lietošana
34";6%
34"4/
ĀTRĀS SALDĒŠANAS
POGA
Saīsina laiku, kas nepieciešams lai sasaldētu saldētavā
produktus. Tas var būt noderīgs, ja ātri jāsaldē produkti, kas var
viegli sabojāties vai, ja temperatūra saldētavā ir stipri uzsilusi
(piemēram, ja durvis ir bijušas atstātas vaļā).
SALDĒTAVAS
TAUSTIŅŠ
Nospiediet pogu Freezer (Saldētava), lai iestatītu saldētavā jums
vēlamo temperatūru, jūs varat iestatīt starp -14 °C (8 °F) un
-25 °C (-14 °F).
POGA LEDUS VEIDAM
Lietojiet šo pogu, lai izvēlētos kubiņus (Cubed), drumstalas
(Crushed) vai izslēgtu ledus gatavotāju.
FILTRA NOMAIŅAS
POGA
BRĪVDIENU POGA
FUNKCIJA BĒRNIEM
SLĒGTS
LEDUSSKAPJA POGA
Kad nomaināt filtru, nospiediet šo pogu uz 3 sekundēm,
lai atiestatītu filtra grafiku.
Ja jūs aizejat garākās brīvdienās vai komandējumā, vai jums nav
vajadzības izmantot ledusskapi, nospiediet Vacation (Brīvdienas)
pogu. Ja jūs ledusskapim esat izvēlējušies izslēgt brīvdienu
pogu, displeja LED iegaismosies Vacation.
Ja jūs izvēlaties Vacation funkciju, ir ļoti nepieciešams aizvākt
pārtiku no svaigās pārtikas nodalījuma un neatstāt vaļā durvis.
Nospiežot vienlaicīgi ātrās sasaldēšanas pogu Power Cool (Ātrā
saldēšana) un leduskapja pogu Fridge (Ledusskapis) button uz
3 sekundēm, tiks bloķētas visas pogas. Nestrādās arī ūdens
automāta kloķis un ledus kloķis. Lai atceltu šo funkciju, nospiediet
vēlreiz minētās abas pogas uz 3 sekundēm.
Nospiediet pogu Fridge, lai iestatītu leduskapi uz jums vēlamo
temperatūru.
Jūs varat iestatīt tempeatūras starp 1 °C un 7 °C (34 °F un
45 °F).
ekspluatācija_23
02 EKSPLUATĀCIJA
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
DIGITĀLĀ DISPLEJA LIETOŠANA
“88” segments uz saldētavas daļas norāda pašreizējo saldētavas temperatūru.
“88” segments uz ledusskapja daļas norāda pašreizējo ledusskapja temperatūru.
Ātrā saldēšana
Šī ikona iegaismosies, ja jūs aktivizēsiet funkciju “Power Freeze”. “Power Freeze” ir lieliska laikā,
kad jums nepieciešams daudz ledus. Nospiediet pogu Power Freeze un ledus gatavošanas
ražīgums palielināsies.
Ja jums tā ir jau pietiekami, vienkārši nospiediet pogu vēlreiz, lai atceltu “Power Freeze” režīmu.
Ja jūs lietojat šo funkciju, tad ledusskapja elektroenerģijas patēriņš palielināsies.
Ja saldētavā jāsasaldē liels daudzums pārtikas, tad vispirms ir jāaktivizē šī funkcija
saldētavai vismaz 24 stundas iepriekš.
24_ekspluatācija
Filtra indikatorsr
Ja filtra indikators iegaismojas, tad ir laiks nomainīt filtru. Parasti tas notiek aptuveni pēc katriem
6 mēnešiem. Pēc vecā ūdens filtra noņemšanas un jaunā uzstādīšanas (instukciju kā to izdarīt
skatiet 18. lappusē), atiestatiet indikatora gaismas statusu, nospiežot pogu Ice Type (Ledus
veids) aptuveni 3 sekundes. Indikators iegaismosies aptuveni pēc 6 mēnešiem, lai norādītu par
nepieciešamību nomainīt jūsu ūdens filtru.
Bērniem slēgts
Šī ikona iegaismojas, ja jūs aktivizējiet funciju Bērniem slēgts (Child Lock) nospiežot vienlaicīgi
uz 3 sekundēm pogu Vacation (Brīvdienas) un pogu Fridge (Ledusskapis).
Lai atjaunotu funkciju, nospiediet šīs divas pogas vēlreiz uz 3 sekundēm.
Kubiņu ledus, Drumstalu ledus un ledus gatavotāja atslēgšana.
Izbaudiet kubiņu vai drumstalu ledu izvēloties jums
vēlamo uz digitālā vadības paneļa. Ja jums nav
nepieciešams ledus, izslēdziet šo funkciju, lai ietaupītu
ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
Ledus veida gaisma uzrāda šobrīd izvēlēto ledus veidu
(vai to, ka ledus nav).
Ledus veids
Kubiņi
Drumstalas
Ice
Atslēgts
TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA
Saldētavas temperatūras regulēšana
Saldētavas temperatūra var tikt iestatīta starp -14 °C (8 °F) un -25 °C (-14 °F), lai apmierinātu
sevišķas prasības. Nospiediet atkārtoti pogu Freezer, līdz vēlamā temperatūra ir redzama
temperatūras displejā. Atcerieties, ka pārtika, piemēram, saldējums, var palikt mīksts pie
temperatūra -16 °C (4 °F).
Temperatūras displejam var pakāpeniski nomainīt rādījumus no -14 °C (8 °F) līdz -25 °C (-14 °F).
Ja displejs sasniedz -14 °C (8 °F), tā rādījumi atgriežas uz -25 °C (-14 °F).
Piecas sekundes pēs jaunās temperatūras iestatīšanas displejs no jauna parādīs pašreizējo
temperatūru saldētavā. Tomēr, šis cipars mainīsies, jo saldētava pieregulēsies pie jaunās
temperatūras.
Saldētavas temperatūras regulēšana
Ledusskapja temperatūra var tikt iestatīta starp 7 °C (46 °F) and 1 °C (34 °F), lai apmierinātu
sevišķas prasības. Nospiediet atkārtoti ledusskapja pogu Fridge, līdz vēlamā temperatūra ir
redzama temperatūras displejā.
Temperatūras regulēšanas process ledusskapim darbojas līdzīgi saldētavas regulēšanas
procesam.
Nospiediet saldētavas pogu Fridge, lai iestatītu jums vēlamo temperatūru. Pēc dažām sekundēm,
saldētavas temperatūra sāks mainīties uz tikko iestatīto temperatūru. Tas tiks atspoguļota digitālajā
displejā.
Saldētavas vai ledusskapja temperatūra var sākt celties, ja tiek bieži atvērtas durvis vai
jebkurā no pusēm tiek ievietots lielāks daudzums karstas vai siltas pārtikas.
Tas var izraisīt digitālā displeja mirgošanu. Ja saldētavas vai ledusskapja temperatūras
atgriezīsies pie jau iestatītā, normālās temperatūras, mirgošana izbeigsies.
Ja mirgošana turpinās, jums var rasties nepieciešamība “atiestatīt” ledusskapi.
Pamēģiniet atvienot ledusskapi no elektroapgādes tīkla, nogaidiet apmēram 10 minūtes
un atjaunojiet tīkla barošanu.
ekspluatācija_25
02 EKSPLUATĀCIJA
Ja jūs ūdens filtru neizmantojat, nospiediet pogu Ice Type ilgāk kā 5 sekundes, tad filtra
indikatorlampiņa un filtra nomaiņas burti nodzisīs.
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
LEDUS UN AUKSTĀ ŪDENS AUTOMĀTA LIETOŠANA
Nospiediet pogu Ice Type, lai izvēlētos jums vēlamo ledus veidu
Kubiņi
Drumstalas
Ice Atslēgts
Nav ledus
Izvēlieties šo, ja jūs vēlaties
izslēgt ledus gatavotāju
Ledus tiek gatavots kubiņos. Ja jūs izvēlaties “Crushed” (drumstalas), ledus gatavotājs
samals ledus kubiņus veidojot drumstalu ledu.
Ledus izdalīšana
Novietojiet savu glāzi zem ledus izvades un viegli uzspiediet ar savu glāzi
uz ledus automāta sviras. Pārliecinieties, ka glāze ir vertikāli vienā līnijā ar
izvades atveri, lai novērstu ledus izkrišanu ārpusē
Ūdens automāta lietošana
Novietojiet savu glāzi zem ledus izvades un viegli uzspiediet ar savu glāzi
uz ledus automāta sviras. Pārliecinieties, ka glāze ir vertikāli vienā līnijā ar
izvades atveri, lai novērstu ūdens izlīšanu ārpusē.
•
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
•
UZMANĪBU
•
26_ekspluatācija
Spiest
Spiest
Neievietojiet savus pirkstus, roku vai citus nepiederošus priekšmetus ledus
gatavotāja teknē vai kausā.
Tas var izraisīt traumu vai materiālu bojājumu.
Nekad neievietojiet pirkstus, roku vai citus priekšmetus ledus gatavotāja
teknes atverē.
Tas var izraisīt traumas.
Izmantojiet vienīgi ar ledusskapi piegādāto ledus gatavotāju.
Ūdens apgāde šim ledusskapim jāierīko/jāpievieno vienīgi pienācīgi
kvalificētai personai un jāpievieno vienīgi pie dzeramā ūdensvada.
Lai ledus gatavotājs strādātu pareizi, ir nepieciešams ūdens spiediens
138 ~ 862 Kpa.
Aizveriet ūdens krānu, ja jums paredzams ilgstošs atvaļinājums vai biznesa
ceļojums un nav paredzēts lietot ledus automātu.
Pretējā gadījumā var notikt ūdens noplūde.
Noslaukiet lieko ūdeni iekšpusē un atstājiet durvis atvērtas.
Pretējā gadījumā var veidoties pelējums un slikta smaka.
PLAUKTI UN KONTEINERI
Saldētava
Ledus gatavošanas kauss (Izvēles)
02 EKSPLUATĀCIJA
Ledus tekne/(Izvēles)
Spuldzes apvalks
Stikla plaukti
Durvju nodalījumi
Atvilktnes (Izvēles)
Priekšējās balsta kājas apvalks
Ledusskapis
Spuldzes apvalks
Piena nodalījums
Vīna plaukts
Stikla plaukts
Paplātes komplekts
Dzērienu paliktnis
(Izvēles)
Durvju nodalījumi
Dārzeņu un tml; Augļu
atvilktnes (Izvēles)
CoolSelect Duo (Izvēles)
ekspluatācija_27
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Pārtikas glabāšana saldētavā
Samsung divdurvju ledusskapis ir izveidots, lai nodrošinātu jums ar maksimālām telpas taupošām
iespējām un funkcijām. Šeit ir atsevišķi klientam pielāgoti nodalījumi, kurus mēs esam izveidojuši,
lai ilgāk saglabātu jūsu pārtiku svaigāku. Atcerieties, lai novērstu smaržu ieplūdi ledū, uzglabājamā
pārtika ir rūpīgi jāietin nodrošinot gaisu necaulaidošu iepakojumu.
Lai iegūtu lielāku telpu, jūs varat izņemt augšējo un vidējo saldētavas atvilktni, tā kā tas
neiespaido termiskās un mehāniskās īpašības. Saldētājiekārtas pārtikas glabāšanas
nodalījuma noteiktais glabāšanas apjoms ir aprēķināts ar izņemtām atvilktnēm.
10
5
1
6
7
2
12
3
9
11
4
28_ekspluatācija
8
Pārtikas glabāšana saldētavā
Neievietojiet savus pirkstus, roku vai citus nepiederošus
priekšmetus ledus gatavotāja teknē vai kausā. Tas var izraisīt
traumas vai materiālu bojājumus.
LEDUS TEKNE
Var izmantot visu veidu saldētas pārtikas uzglabāšanai
PLAUKTI
DURVJU NODALĪJUMI
Var lietot maziem saldētu produktu iepakojumiem.
Pārtikas glabāšana ledusskapī
Triecienizturīga konstrukcija. Var tikt lietoti visa veida
pārtikas un dzērienu uzglabāšanai.
Apļveida nosēdumu zīmes uz glāzēm ir normāla
parādība un tās parasti var notīrīt ar mitru lupatiņu.
PLAUKTI
Palīdz uzturēt vīniem to garšu nodrošinot optimālu
vietu jūsu vīna pudeles novietošanai.
VĪNA PLAUKTS
Vislabākā vieta olu novietošanai.
PAPLĀTES PIEDERUMS Novietojiet PAPLĀTES PIEDERUMU uz plaukta
vieglai piekļuvei.
COOLSELECT DUO
(IZVĒLES)
Palīdz saglabāt jūsu ēdienu garšu un saglabāt to
svaigumu. To lieto, lai uzg labātu gaļu dārzeņus,
putnu gaļu, zivis vai citu ikdienā lietojamu pārtiku.
AUGĻU UN DĀRZEŅU
ATVILKTNE
Lieto, lai saglabātu jūsu ēdienu garšu un to svaigumu.
Tā ir speciāli konstruēta, lai atvilktnē regulētu
mitruma līmeni.
PIENA NODALĪJUMS
Var izmantot mazu piena produktu iepakojumu,
piemēram, sviesta vai margarīna, jogurta vai siera
gabaliņu, uzglabāšanai.
DURVJU NODALĪJUMI
Tie ir speciāli konstruēti, lai novietotu liela izmēra
priekšmetus, piemēram, piena pakas vai citas lielas
pudeles un konteinerus.
DZĒRIENU PALIKTNIS
(IZVĒLES)
Var izmantot bieži lietojamu produktu, piemēram,
dzēriena trauku un kulinārijas izstrādājumu uzglabāšanai,
un ļauj viegli tiem piekļūt neatverot ledusskapja durvis.
Pudeles vajadzētu uzglabāt cieši kopā tā, lai tās neapgāztos un neizkristu atverot
ledusskapja durvis.
•
BRĪDINĀJUMS
•
Ja jūs gatavojieties aizbraukt uz ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledusskapi
un to izslēdziet. Noslaukiet lieko mitrumu no ierīces iekšpuses un atstājiet
durvis vaļā. Tas palīdz novērst smakas un pelējuma veidošanos.
Ja ledusskapis ilgāku laiku netiek izmantots, izraujiet strāvas kontaktdakšu.
Izolācijas nodilums var izraisīt aizdegšanos.
ekspluatācija_29
02 EKSPLUATĀCIJA
Vislabākais pielietojums ir gaļas vai sausu produktu
uzglabāšana.
Uzglabājami produkti rūpīgi jāietin izmantojot foliju
vai citus piemērotus ietinamos materiālus vai konteinerus.
ATVILKTNES
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
COOLSELECT DUO LIETOŠANA (IZVĒLES)
COOLSELECT Duo ir konstruēts, lai padarītu jūsu aizņemtības pilno dzīvi nedaudz ērtāku.
Gaļa
Ja ir izvēlēta GAĻA (MEAT), CoolSelect Duo temperatūra
ir piemērota gaļas vai šķiņķa uzglabāšanai, to atvēsinot vai
sasaldējot. Šī iespēja var palīdzēt ilgāk saglabāt svaigu gaļu
vai šķiņķi.
Dārzeņi
Ja ir izvēlēta VEGETABLE, CoolSelect Duo temperatūra ir
piemērota gaļas vai šķiņķa uzglabāšanai, to atvēsinot vai
sasaldējot. ŠĪ iespēja arī palīdzēs ilgāk saglabāt svaigus
dārzeņus un augļus.
Ja darbojas režīmi “MEAT vai VEGETABLE”, no atvilktnes jāizņem visi produkti, kurus jūs
NEVĒLATIES pakļaut aukstumam.
30_ekspluatācija
SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA
SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA
1.
Noņemiet stikla plauktu pavelkot plauktu cik tālu tas
iespējams. Pēc tam viegli to paceliet un izņemiet.
Āķi
2.
Noņemiet durvju nodalījumu pieturot durvju nodalījumu
ar abām rokām un pēc tam vieglito paceļot uz augšu.
3.
Novāciet plastmasas atvilktnes tās pavelkot uz ārpusi un viegli
paceļot.
4.
Noņemiet ledus gatavotāja kausu paceļot un velkot to uz
ārpusi.
5.
Noņemiet priekšējās balsta kājas apvalku, atverot
gan saldētavas gan ledusskapja durvis un noņemot trīs
skrūves. Kad skrūves ir izņemtas, noņemiet apvalku.
Lai uzliktu priekšējās balsta kājas apvalku atpakaļ,
novietojiet to iepriekšējā pozīcijā un pievelciet ar trīs
skrūvēm.
Šķēršļi
Noņemot apvalku nepielieciet pārmērīgu spēku.
Pretējā gadījumā apvalks var saplīst un radīt traumas.
ekspluatācija_31
02 EKSPLUATĀCIJA
UZMANĪBU
Ja gadījumā tam nav āķu tā aizmugurē,
kas nodrošina tos pret nogāšanos, plauktu
vajadzētu ievietot dziļi pareizā stāvoklī,
kur atrodas bloķējoši izciļņi plauktiem, kā
parādīts. Ja tas netiek izdarīts, plaukti var
izkrist no ledusskapja.
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
LEDUSSKAPJA PIEDERUMU IZŅEMEMŠANA
1.
Noņemiet Stikla plauktu izvelkot plauktu uz āru, cik tālu
tas ir iespējams. Pēc tam viegli to paceliet un izņemiet.
UZMANĪBU
Ja gadījumā tam nav āķu tā aizmugurē,
kas nodrošina tos pret nogāšanos, plauktu
vajadzētu ievietot dziļi pareizā stāvoklī,
kur atrodas bloķējoši izciļņi plauktiem, kā
parādīts. Ja tas netiek izdarīts, plaukti var
izkrist no ledusskapja.
Āķi
2.
Noņemiet dārzeņu un augļu atvilktni uzspiežot uz iedobēm,
kas atrodas dārzeņu nodalījuma/sausā nodalījuma iekšienes
kreisajā un labajā pusē un noņemot to pavelkot uz priekšpusi.
Pieturiet atvilktni ar vienu roku, mazliet to paceliet brīdī,
kad to pavelkat ārā no ledusskapja.
3.
Noņemiet durvju pudeļu nodalījumu pieturot atvilktni ar abām
rokām un viegli paceļot uz augšu.
4.
Vīna plaukts ir piestiprināts pie kameras sienas.
Noņemiet vīna plauktu pabīdot to uz augšu un viegli izceļot
to no cilpām.
Šķēršļi
Pirms piederumu noņemšanas, pārliecinieties ka tajā nav pārtikas, kas traucē
to izņemšanu.
Ja iespējams, izņemiet arī pārtiku, lai samazinātu negadījumu risku.
32_ekspluatācija
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA
Iekšienes tīrīšana
Notīriet iekšējās sienas un piederumus ar mitru mazgāšanas
līdzekli un pēc tam noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.
Jūs varat noņemt atviktnes un plauktus, lai tos notīrītu pilnīgi.
Pirms to novietošanas atpakaļ, vienīgi pārliecinieties, vai tie
ir sausi.
Ārpuses tīrīšana
Noslaukiet digitālo paneli un displeju ar tīru, mīkstu lupatiņu.
Tā vietā, lai izsmidzinātu ūdeni tieši uz ledusskapja virsmas,
izsmidziniet ūdeni uz tīrāmās lupatiņas. Tas palīdzēs nodrošināt
vienmērīgu mitruma izkliedi uz virsmas. Durvis, rokturus un
kameras virsmas vajadzētu tīrīt aar mitru mazgāšanas līdzekli
un pēc tam noslaucīt sausu ar mīkstu lupatiņu. Lai uzturētu ierīci
labā izskatā, ārpusi vajadzētu nopulēt vienreiz vai divreiz gadā.
Tīrīšanai nelietojiet Benzolu, atšķaidītāju vai Clorox™.
Tie var sabojāt ierīces virsmu un radīt ugunsgrēka briesmas.
BRĪDINĀJUMS
Durvju gumijas blīvju tīrīšana
Ja durvju gumijas blīves ir netīras, durvis var cieši neaizvērties un
ledusskapis strādā neefektīvi. Uzturiet durvju blīves tīras no smiltīm
vai netīrumiem, tīrot ar mitru mazgāšanas līdzekli un mitru lupatiņu.
Noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.
UZMANĪBU
Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, ja tas ir pieslēgts pie tīkla, jo tas var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, atšķaidītāju vai
automašīnu mazgāšanas līdzekļiem sakarā ar uzliesmošanas bīstamību.
Mājas bāra tīrīšana
Lietojiet mitru lupatiņu, lai notīrītu ledus un ūdens gatavošanas automātu.
Noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.
ekspluatācija_33
02 EKSPLUATĀCIJA
Jūsu divdurvju ledusskapja Samsung apkope paildzina ierīces darbmūžu un palīdz to uzturēt brīvu
no smakām un mikrobiem.
divdurvju ledusskapja
SAMSUNG ekspluatācija
IEKŠĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅA
Gaismas diožu lampu nedrīkst nomainīt pašu spēkiem; ja tā ir jānomaina,
sazinieties ar kvalificētu remonta speciālistu.
BRĪDINĀJUMS
Turklāt jaunajai gaismas diožu lampai jābūt tādai pašai, kā nomaināmajai
lampai.
Nesabojājiet lampas korpusu.
34_ekspluatācija
DURVJU LIETOŠANA
ekspluatācija_35
02 EKSPLUATĀCIJA
Ledusskapja durvis ir apgādātas ar durvju atvēršanas un aizvēršanas iespējām, kas nodrošina to,
ka durvis pašas aizveras un tiek droši noblīvētas.
Pēc atvēršanas aiz noteikta punkta, durvis tiek fiksētas un paliek atvērtas. Ja durvis is pusvirus,
nesasniedzot fiksācijas punktu, durvis automātiski aizveras.
problēmu novēršana
PROBLĒMA
RISINĀJUMS
Ledusskapis vispār nestrādā
vai tas psietiekami nedzesē.
•
•
•
•
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.
•
•
•
Jūs saklausāt neparastus
trokšņus vai skaņas.
•
•
•
•
Priekšējie stūri un ierīces
sāni ir karsti un sāk veidoties
kondensāts.
•
Ledus neizdalās.
•
•
•
•
•
•
Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir pareizi savienota.
Vai ir temperatūras kontrole uz priekšējā paneļa ir ieslēgta uz pareizu
temperatūru? Pamēģiniet iestatīt zemāku temperatūru.
Vai ledusskapis nav novietots tiešos saules staros vai siltuma avota
tuvumā?
Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu pie sienas un tādēļ
ir apgrūtināta gaisa cirkulācija?
Vai ir temperatūras kontrole uz priekšējā paneļa ir ieslēgta uz pareizu
temperatūru? Pamēģiniet iestatīt siltāku temperatūru.
Vai telpā nav pārāk zema temperatūra?
Vai jūs neesat novietojis produktus ar lielu mitruma saturu ledusskapja
aukstākajā vietā? Pamēģiniet pārvietot dažus produktus ledusskapja
iekšienē, tā vietā, lai tos novietotu CoolSelect Duo™ atvilktnē.
Pārbaudiet vai ledusskapis ir līmeniski.
Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu pie sienas un tādēļ
ir apgrūtināta gaisa cirkulācija?
Vai kaut kas nepil aiz vai zem ledusskapja?
Ledusskapja iekšienē var būt sadzirdama tikšķoša skaņa. Tas ir normāli
un šāda skaņa rodas, ja sakarā ar temperatūras izmaiņām vairāki
priekšmeti saraujas un izplešas.
Neliela siltuma izdalīšanās ir normāla, jo ledusskapja priekšējos stūros
ir uzstādīti pretkondensācijas elementi, lai novērstu kondensēšanas.
Vai leduskapja durvis nav pusvirus? Kondensāciju var novērot, ja jūs
ilgāku laiku atstājat durvis atvērtas.
Vai jūs pirms ledus gatavošanas esiet nogaidījis 12 stundas pēc
ūdensvada pievienošanas?
Vai ūdens vads ir pievienots un noslēgvārsts ir atvērts?
Vai jūs neesat manuāli apturējis ledus gatavošanas funkciju?
Pārliecinieties, ka Ledus veids ir iestatīts uz Kubiņi (Cubed) vai
Drumstalas (Crushed).
Vai šeit nav kāds ledus gabals iesprūdis ledus uzglabāšanas ierīcē?
Vai saldētavas temperatūra nav pārlieku silta? Pamēģiniet iestatīt
zemāku temperatūru.
Ledusskapī var būt
sadzirdams burbuļojoša
ūdens troksnis.
•
Tas ir normāli. Burbuļošanu izraisa dzesētāja plūsma caur leduskapi.
Ir slikta smaka ledusskapja
iekšpusē.
•
•
Vai nav sabojājies kāds produkts?
Pārliecinieties, ka smakojoša pārtika (piemēram, zivs) ir ietīta tā,
lai nodrošinātu gaisa necaurlaidību.
Regulāri iztīriet saldētavu un izmetiet jebkuru bojātu vai aizdomīgu
pārtiku.
•
Sarma veidojas uz
saldētavas sienām.
•
•
•
Nefunkcionē ūdens
automāts.
•
•
•
36_problēmu novēršana
Vai nav bloķēts gaisa ventilācijas kanāls? Aizvāciet jebkuru šķērsli,
lai netraucētu gaisa plūsmai.
Lai nodrošinātu efektīvu gaisa cirkulāciju, atstājiet pietiekamu telpu starp
uzglabājamiem produktiem.
Vai saldētavas durvis ir cieši aizvērtas?
Vai ūdens vads ir pievienots un noslēgvārsts ir atvērts?
Vai ūdens padeves vads nav bojāts vai saspiests?
Pārliecinieties, ka cauruļvadi ir brīvi no jebkādiem traucēkļiem.
Vai ūdens tvertne nav aizsalusi sakarā ar pārāk zemo temperatūru?
Izmēģiniet iestatīt siltāk uz galvenā displeja paneļa.
Tehniskie parametri
APRAKSTS/MODELIS
RSA1Z***
RSA1U***
Klimatiskā zona
RSA1D***
Aizsardzības klase pret
elektrisko triecienu
Lietderīgais
tilpums (l)
RSA1N***
SN-T
Kopējais
lietderīgais
tilpums
I
501
516
516
550
Ledusskapis
342
357
357
357
Saldētava
159
159
159
193
Nominālais spriegums/
Frekfence
Nominālā strāva
Elektroenerģijas patēriņš
kwh/24h (25 °C)
Saldēšanas ražīgums kg/24h
220V-240V/50Hz
1,7A (SN-N), 2,2 A (ST-T)
1,15
1,16
1,42
1,51
12
12
12
10
116
110
Ledusskapis un iepildāmais
daudzums
Svars (kg)
1,0 A (SN-N), 1,3 A (ST-T)
R-600a, 0,08Kg
119
Gabarītu izmēri (W*D*H)
(Platumsxdziļumsxaugstums)
116
912 mm*734 mm*1789 mm
Gabarītu izmēri (W*D*H) (Platumsxdziļumsxaugstums)
Šis ledusskapis/saldētava ir projektēta darboties apkārtējās temperatūrās, kas norādītas
to temperatūras klases marķējumā uz kategorijas plāksnītes.
Temperatūras klase
Simbols
Paplašinātā mērenā
Mērena
Subtropu
Tropu
SN
N
ST
T
Apkārtējā temperatūra
Maksimums
Minimums
32 °C (90F)
32 °C (90F)
38 °C (100F)
38 °C (109F)
10 °C (50F)
16 °C (61F)
18 °C (64F)
18 °C (64F)
Iekšējās temperatūras var ietekmēt tādi faktori kā ledusskapja/saldētavas novietojums,
apkārtējā temperatūra un cik bieži jūs atverat durvis. Noregulējiet temperatūru,
kā pieprasīts šo faktoru kompensēšanai.
tehniskie parametri_37
Latviešu
Pareiza šī izstrādājuma likvidēšana
(Nolietots elektriskais un elektroniskais aprīkojums)
(Lietojams Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar speciālām
savākšanas sistēmām)
Šis marķējums, kas redzams uz izstrādājuma vai tā literatūras, norāda,
ka to nevajadzētu izmest ar citiem mājsaimniecības atkritumiem tā darbības
kalpošanas laika beigās. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku
veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzu, nodaliet šo ierīci
no pārējiem atkritumiem un likvidējiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu
materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Mājsaimniecības lietotājiem vajadzētu sazināties vai nu ar mazumtirgotāju,
kur viņi nopirkuši šo izstrādājumu, vai viņu vietējās pašpārvaldes iestādi,
lai detalizētu, kur un kādā veidā viņi drīkst nogādāt šos priekšmetus,
lai apkārtējo vidi neskartu otrreizējās pārstrādes izejvielas
Biznesa lietotājiem vajadzētu sazināties ar viņu piegādātāju un kontrolēt
pirkšanas līgumu termiņus un noteikumus. Šo izstrādājumu, kad no
tā atbrīvojas, nevajag sajaukt ar citiem rūpnieciskiem atkritumiem.
zst00073764
MEMO
Jautājumi vai komentāri?
COUNTRY
CANADA
MEXICO
U.S.A
AUSTRIA
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
COLOMBIA
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
ECUADOR
BELGIUM
CZECH REPUBUC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
AUSTRALIA
SWEDEN
U.K
EIRE
SWITZERLAND
RUSSIA
CALL
1 -800-SAMSUNG (7267864)
01 -800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)
0800-333-3733
0800-124-421/4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-507-7267
01-8000112112
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-100-5303
1-800-10-7267
02 201 2418
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)
06-80-SAMSUNG(7267864)
800-SAMSUNG(7267864)
261 03 710
0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)
815-56 480
0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33
808 20 - SAMSUNG(7267864)
0800 - SAMSUNG(7267864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232
/1800 266 8282
1300 362 603
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG(7267864)
0818 717 100
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)
8-800-555-55-55
UKRAINE
0-800-502-000
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
VIETNAM
THAILAND
SOUTH AFRICA
U.A.E
0800-112-8888/021-5699-7777
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1 800 588 889
1800-29-3232/02-689-3232
0860 726 7864 (SAMSUNG)
800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726
INDIA
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung, com/at
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung, com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/in
www.samsung.com/au
www.samsung, com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung, com/vn
www.samsung.com/th
www.samsung.com/za
www.samsung. com/ae
Cods No. DA68-01777B REV(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising