Samsung | NX1000 | Vartotojo vadovas | Samsung NX1000 Naudotojo gidas

Samsung NX1000 Naudotojo gidas
Naudotojo vadovas
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Šiame naudotojo vadove pateikiama išsami fotoaparato naudojimo instrukcija.
Perskaitykite šį naudotojo vadovą atidžiai.
LIT
Autorių teisių informacija
• „Microsoft Windows“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft
•
•
•
•
•
•
Corporation“ registruotieji prekių ženklai.
„Mac“ ir „Apple App Store“ yra registruotieji „Apple Corporation“
prekių ženklai.
„Google Play Store“ yra registruotasis „Google, Inc.“ prekių ženklas.
microSD™, microSDHC™, microSDXC™ yra registruoti SD
asociacijos prekės ženklai.
„HDMI“, „HDMI“ logotipas ir „High Definition
Multimedia Interface“ (aukštos kokybės
multimedijos sąsaja) terminas yra prekių
ženklai arba „HDMI Licensing LLC“
registruotieji prekių ženklai.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra „Wi-Fi
Alliance“ registruotieji prekių ženklai.
Šioje instrukcijoje panaudoti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
• Fotoaparato specifikacijos ar šio vadovo turinys gali būti pakeisti
•
•
•
•
be atskiro įspėjimo dėl fotoaparato funkcijų atnaujinimo.
Draudžiama šią instrukciją platinti arba naudoti pakartotinai be
išankstinio leidimo.
Rekomenduojame naudoti savo fotoaparatą toje šalyje, kurioje jį
įsigijote.
Naudokite fotoaparatą atsakingai ir laikykitės naudojimo taisyklių
bei reglamentų.
Informacijos apie atviro kodo licenciją rasite pateiktame CD
„OpenSourceInfo.pdf“.
„PlanetFirst“ nurodo „Samsung Electronics“ nuolatinio
tobulinimo ir socialinę atsakomybę verslą ir valdymo veiklą
vystyti kiek tik įmanoma neteršiant į gamtos.
1
Sveikatos ir saugos informacija
Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti
puikų fotoaparato veikimą, visada laikykitės toliau nurodytų atsargumo
priemonių.
Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite
susižeisti ar sužeisti kitus
Saugokite nuo sužalojimo akis.
Nenaudokite blykstės fotografuodami gyvūnus ar žmones iš arti
(arčiau nei 1 m). Jei blykstę naudosite per arti žmogaus ar gyvūno
akių, galite laikinai arba visam laikui pažeisti akis.
Saugokite savo fotoaparatą nuo mažų vaikų ir naminių
gyvūnų.
Tai gali sukelti elektros smūgį arba sugadinti jūsų fotoaparatą.
Laikykite savo fotoaparatą ir visus jo priedus mažiems vaikams ir
gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus smulkių dalių galima
užspringti ar sunkiai susižeisti. Judančios dalys ir priedai gali kelti ir
fizinio sužeidimo grėsmę.
Nesinaudokite fotoaparatu šalia degių ar sprogių dujų ir
skysčių.
Pasirūpinkite, kad fotoaparato ilgą laiką neveiktų
tiesioginiai saulės spinduliai arba aukšta temperatūra.
Neardykite ir nemėginkite remontuoti savo fotoaparato.
Tai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
Nedėkite į fotoaparatą degių medžiagų ir nelaikykite tokių
medžiagų šalia fotoaparato.
Dėl per ilgo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros
poveikio gali būti nepataisomai sugadinti vidiniai fotoaparato
komponentai.
Gali kilti gaisras arba elektros iškrova.
Stenkitės niekada neuždengti fotoaparato antklodėmis
arba drabužiais.
Nelieskite fotoaparato šlapiomis rankomis.
Šis fotoaparatas gali perkaisti, dėl to gali išsikreipti jo korpusas arba
kilti gaisras.
Galite patirti elektros smūgį.
Esant audrai su perkūnija nelieskite elektros maitinimo
laido ir nesiartinkite prie įkroviklio.
Galite patirti elektros smūgį.
2
Sveikatos ir saugos informacija
Jeigu į jūsų fotoaparato vidų pateko skysčių ar
svetimkūnių, iš karto atjunkite visus maitinimo šaltinius
(pvz., akumuliatorių), ir kreipkitės į „Samsung“ priežiūros
centrą.
Vadovaukitės visais nuostatais, kuriais ribojamas
fotoaparato naudojimas tam tikroje srityje.
• Netrikdykite kitų elektroninių įrenginių darbo.
• Išjunkite fotoaparatą, kai skrendate lėktuvu. Jūsų fotoaparatas
gali sukelti lėktuvo įrangos triktis. Vadovaukitės visų oro uostų
taisyklėmis ir išjunkite fotoaparatą, kai tai nurodo oro uosto
personalas.
• Išjunkite fotoaparatą prie medicinos įrangos. Jūsų fotoaparatas
gali trikdyti medicinos įrangą ligoninėse arba sveikatos priežiūros
įstaigose. Vadovaukitės visomis taisyklėmis, perspėjimais ir
medicinos personalo nurodymais.
Netrikdykite širdies stimuliatorių veikimo.
Kad būtų galima išvengti galimų trikdžių, tarp širdies stimuliatoriaus
ir šio fotoaparato turi būti mažiausiai 15 cm atstumas (gamintojų
ir nepriklausomos tyrimų grupės „Wireless Technology Research“
rekomendacija). Jei turite pagrindo įtarti, kad jūsų fotoaparatas trikdo
širdies stimuliatoriaus arba kitokio medicininio prietaiso veikimą, iš
karto išjunkite fotoaparatą ir patarimo kreipkitės į stimuliatoriaus ar
medicininio prietaiso gamintoją.
Atsargiai – aplinkybės, kurioms esant galite
sugadinti savo fotoaparatą ar kitą įrangą
Išimkite akumuliatorių iš fotoaparato, jei ketinate padėti jį
ilgam laikui.
Iš įdėto akumuliatoriaus gali ištekėti skystis arba laikui bėgant sukelta
korozija gali sugadinti fotoaparatą.
Naudokite tik originalius gamintojo rekomenduotus
ličio jonų akumuliatorius. Nesugadinkite akumuliatoriaus,
jo nekaitinkite.
Neautentiški, pažeisti ar perkaitę akumuliatoriai gali sukelti gaisrą ar
sužaloti.
Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius,
įkroviklius, laidus ir priedus.
• Naudojant nepatvirtintus akumuliatorius, įkroviklius, kabelius arba
priedus, akumuliatoriai gali sprogti ir sugadinti jūsų fotoaparatą bei
sužeisti jus pačius.
• „Samsung“ neatsako už nuostolius ar sužeidimus, kurių priežastimi
buvo nepatvirtinti akumuliatoriai, įkrovikliai, kabeliai arba priedai.
Akumuliatorių naudokite tik kaip numatyta.
Neteisingai elgiantis su akumuliatoriumi gali kilti gaisras arba elektros
iškrova.
3
Sveikatos ir saugos informacija
Nelieskite blykstės, kai ji yra naudojama.
Blyksinti blykstė labai įkaista ir gali nudeginti odą.
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko arba
atsilaisvinusio lizdo, kai kraunate akumuliatorius.
Niekada nenaudokite sugadinto akumuliatoriaus ar
atminties kortelės.
Tai gali sukelti elektros smūgį, sugadinti fotoaparatą arba sukelti
gaisrą.
Gali kilti gaisras arba elektros iškrova.
Prieš naudodami fotoaparatą, patikrinkite, ar jis veikia
tinkamai.
Saugokite fotoaparato dalis nuo per didelės jėgos
poveikio, taip pat nespauskite fotoaparato.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl bet kokių failų praradimo
ar sugadinimo dėl sutrikusio fotoaparato veikimo ar netinkamo
naudojimo.
Tai gali sugadinti jūsų fotoaparatą.
Prijungdami kabelius, taip pat įdėdami akumuliatorius ir
atminties korteles laikykitės atsargumo priemonių.
Prijungdami kištukus per jėgą, netinkamai prijungdami kabelius
ar neteisingai įdėdami akumuliatorių bei atminties korteles galite
sugadinti lizdus, jungtis ir priedus.
Kortelės magnetinės juostelės visada turi būti nukreiptos
nuo fotoaparato korpuso.
Priešingu atveju galima sugadinti arba ištrinti į kortelę įrašytus
duomenis.
USB kabelį junkite prie fotoaparato mažuoju galu.
Priešingai jungdami kabelį, galite pakenkti failus. Gamintojas neatsako
už jokį duomenų praradimą.
Saugokite fotoaparato objektyvus.
Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvo neveiktų tiesioginiai saulės
spinduliai, kadangi gali išblukti vaizdo jutiklis arba sutrikti jo veikimas.
Jei fotoaparatas perkaista, išimkite akumuliatorių ir
leiskite jam atvėsti.
• Be pertraukų naudojantis fotoaparatu, akumuliatorius gali įkaisti ir
pakelti vidinę fotoaparato temperatūrą. Jei fotoaparatas nebeveikia,
išimkite akumuliatorių ir leiskite jam atvėsti.
• Aukšta fotoaparato temperatūra gali padidinti nuotraukų triukšmą.
Tai normalus reiškinys. Jis neturi įtakos fotoaparato eksploatacinėms
savybėms.
4
Sveikatos ir saugos informacija
Netrikdykite kitų elektroninių įrenginių darbo.
Jūsų fotoaparatas skleidžia radijo dažnius (RD), kurie gali trikdyti
neizoliuotą arba netinkamai izoliuotą elektroninę įrangą, pvz.:
širdies stimuliatorius, klausos aparatus, medicinos įrenginius
ir kitus elektroninius įrenginius namuose arba automobiliuose.
Pasikonsultuokite su elektronikos įrenginių gamintojais, kaip
išspręsti jūsų patiriamas trikdžių problemas. Norėdami išvengti
nepageidaujamų trukdžių, naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įtaisus
ar priedus.
Naudokite savo fotoaparatą įprasta padėtimi.
Venkite liesti savo fotoaparato vidinę anteną.
Duomenų perdavimas ir jūsų atsakomybė
• Per WLAN tinklą perduodami duomenys gali nutekėti, todėl
neperduokite svarbių duomenų viešose vietose ar per atvirus tinklus.
• Fotoaparato gamintojas neatsako už duomenų perdavimus,
kuriais pažeidžiamos autorių teisės, prekių ženklų ar intelektinės
nuosavybės teisės bei viešosios tvarkos ir padorumo normos.
5
Vadove naudojamos nuorodos
Vadove naudojamos piktogramos
Piktograma Funkcija
Fotografavimo režimas
Indikacija
Papildoma informacija
Išmanusis automatinis
t
Įspėjimai dėl saugos ir saugos priemonės
Programinis
P
Diafragmos pirmenybė
A
Užrakto pirmenybė
S
Rankinis
M
Objektyvo pirmenybė
i
Tinkintas
g
Scena
s
Vaizdo įrašas
v
Wi-Fi
B
[
]
Fotoaparato mygtukai. Pavyzdžiui, [Užraktas] reiškia
užrakto mygtuką.
(
)
Puslapių numeriai, kuriuose rasite susijusią informaciją
→
*
Fotografavimo režimo indikatoriai
Meniu ar parinkčių tvarka, kurią turite pasirinkti, kad
atliktumėte veiksmą. Pvz.: pasirinkite J →
Quality (Kokybė) (tai reiškia, kad reikia pasirinkti J
ir tada Quality (Kokybė)).
Priklausomai nuo fotografavimo režimo, šalia
piktogramos pateikiamas sakičius gali būti kitoks. Tai
reiškia, kad dalį parinkčių galite rasti K arba L.
Šis vadovas parengtas pagal programinį režimą.
Pastaba
6
Turinys
Patarimai
1 skyrius
Fotografijos koncepcija
Mano fotoaparatas
Fotografavimo pozicija ................................................................... 13
Pradžia.............................................................................................. 27
Fotoaparato laikymas ............................................................................13
Fotografavimas stovint...........................................................................13
Fotografavimas priklaupus.....................................................................14
Išpakavimas ............................................................................................. 27
Diafragma ......................................................................................... 14
Diafragmos vertė ir lauko gylis...............................................................15
Fotoaparato komponentai .............................................................. 28
„SMART LINK“ mygtuko naudojimas .................................................... 30
Ekrane rodomos piktogramos ....................................................... 31
Ryšys tarp židinio nuotolio, kampo ir perspektyvos................... 19
Fotografavimo režimu .............................................................................. 31
Fotografuojant....................................................................................... 31
Įrašant vaizdo įrašus ............................................................................. 32
Apie lygio matuoklį ................................................................................ 32
Atkūrimo režimu ....................................................................................... 33
Nuotraukų peržiūra ............................................................................... 33
Vaizdo įrašų leidimas ............................................................................ 33
Lauko gylis....................................................................................... 20
Objektyvai ........................................................................................ 34
Užrakto greitis ................................................................................. 16
ISO jautrumas .................................................................................. 17
Kaip diafragmos nustatymas, užrakto greitis ir ISO
jautrumas kontroliuoja ekspoziciją ............................................... 18
Nuo ko priklauso nesufokusuoto vaizdo efektai?...................................20
DOF peržiūra .........................................................................................22
Kompozicija ..................................................................................... 22
Trečdalių taisyklė ...................................................................................22
Nuotraukos su dviem objektais ..............................................................23
Blykstė.............................................................................................. 24
Blykstės vedantysis skaičius..................................................................24
Atsispindėjusios šviesos fotografija .......................................................25
Objektyvo komponentai............................................................................ 34
Objektyvo fiksavimas ir atlaisvinimas ................................................... 35
Objektyvo žymės ...................................................................................... 37
Priedai .............................................................................................. 38
Išorinės blykstės komponentai ................................................................. 38
Blykstės prijungimas ................................................................................ 39
GPS modulio komponentai (papildomas)................................................. 41
GPS modulio tvirtinimas ........................................................................... 41
7
Turinys
Fotografavimo režimai .................................................................... 43
Baltos spalvos balansas (šviesos šaltinis) .................................. 61
t Išmanusis automatinis režimas ................................................. 43
P Programinis režimas............................................................................. 44
Programos perjungimas........................................................................ 44
A Diafragmos pirmenybės režimas ......................................................... 45
S Užrakto pirmenybės režimas ................................................................ 45
M Rankinis režimas ................................................................................. 46
Rėmelių režimas ................................................................................... 46
Lemputės naudojimas........................................................................... 46
i Objektyvo pirmenybės režimas........................................................... 47
E režimo naudojimas ................................................................. 47
„i-Function“ naudojimas PASM režimu ............................................... 48
Naudojimas Z .............................................................................. 49
g Magiškas režimas .............................................................................. 50
s Scenos režimas ............................................................................... 51
v Vaizdo įrašo režimas.......................................................................... 54
Fotografavimo režimu galimos funkcijos .................................................. 55
Baltos spalvos balanso parinktys ............................................................. 61
Iš anksto nustatytų nustatymų tinkinimas ............................................. 62
Nuotraukų vedlys (nuotraukos režimas) ...................................... 64
AF režimas ....................................................................................... 65
Pavienis AF .............................................................................................. 65
Tęstinis AF ............................................................................................... 66
Rankinis fokusavimas .............................................................................. 66
AF sritis ............................................................................................ 67
Pasirinkimo AF ......................................................................................... 67
Daugeriopas AF ....................................................................................... 68
Veido atpažinimo AF ................................................................................ 68
Portreto AF ............................................................................................... 69
MF pagalba....................................................................................... 70
Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS) .............................................. 71
OIS parinktys............................................................................................ 71
Paleistis (fotografavimo režimas) .................................................. 72
2 skyrius
Fotografavimo funkcijos
Dydis................................................................................................. 57
Nuotraukos dydžio parinktys .................................................................... 57
Vaizdo įrašo dydžio parinktys ................................................................... 58
Kokybė ............................................................................................. 59
Nuotraukos kokybės parinktys ................................................................. 59
Vaizdo įrašo kokybės parinktys ................................................................ 59
ISO jautrumas .................................................................................. 60
Pavienis.................................................................................................... 72
Tęstinis ..................................................................................................... 72
Pliūpsnis ................................................................................................... 73
Laikmatis .................................................................................................. 73
Automatinės ekspozicijos sugretinimas (AE Bracket) .............................. 74
Baltos spalvos balanso grupavimas (WB Bracket) .................................. 74
Nuotraukos vedlio grupavimas (P Wiz Bracket) ....................................... 75
Grupavimo nustatymas ............................................................................ 75
Blykstė.............................................................................................. 76
Blykstės parinktys .................................................................................... 76
Raudonų akių efekto taisymas ................................................................. 77
Blykstės intensyvumo reguliavimas ......................................................... 77
8
Turinys
Matavimas ........................................................................................ 79
Daugeriopas ............................................................................................. 79
Centrinis ................................................................................................... 80
Taškinis .................................................................................................... 80
Fokusuojamos srities ekspozicijos vertės matavimas ........................ 81
Išmanaus priartinimo ribos ............................................................ 82
Pasirenkama spalva ........................................................................ 83
Spalvos erdvė .................................................................................. 84
Ekspozicijos kompensavimas / fiksavimas .................................. 85
Ekspozicijos kompensavimas .................................................................. 85
Ekspozicijos fiksavimas............................................................................ 86
Vaizdo įrašymo funkcijos ............................................................... 87
Vaizdo įrašo AE režimas .......................................................................... 87
Keli judesiai .............................................................................................. 87
Išblukimas ................................................................................................ 88
Garsas...................................................................................................... 88
3 skyrius
Atkūrimas / redagavimas
Failų paieška ir tvarkymas ............................................................. 90
Nuotraukų peržiūra................................................................................... 90
Vaizdų miniatiūrų peržiūra ........................................................................ 90
Failų peržiūra pagal kategoriją ................................................................. 91
Failų peržiūra aplanko formatu................................................................. 91
Failų apsauga........................................................................................... 92
Failų trynimas ........................................................................................... 92
Pavienio failo šalinimas ........................................................................ 92
Daugybinių failų šalinimas .................................................................... 93
Visų failų šalinimas ............................................................................... 93
Nuotraukų peržiūra ......................................................................... 94
Nuotraukos didinimas............................................................................... 94
Skaidrių rodymo peržiūra ......................................................................... 94
Automatinis pasukimas ............................................................................ 95
Miniatiūrų režimo nustatymas .................................................................. 95
Vaizdo įrašų leidimas ...................................................................... 96
Vaizdo įrašo apkarpymas atkūrimo metu ................................................. 96
Kadro užfiksavimas atkūrimo metu .......................................................... 97
Nuotraukų redagavimas ................................................................. 98
Parinktys .................................................................................................. 98
9
Turinys
4 skyrius
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas, pasitelkus automatinį
atsarginį kopijavimą...................................................................... 117
Belaidis tinklas
Prisijungimas prie WLAN ir tinklo nustatymų
konfigūravimas .............................................................................. 101
Prisijungimas prie WLAN ....................................................................... 101
Tinklo parinkčių nustatymas ............................................................... 102
Rankinis IP adreso nustatymas .......................................................... 102
Prisijungimo naršyklės naudojimas ........................................................ 103
Prisijungimo prie tinklo patarimai ........................................................... 104
Teksto įvedimas...................................................................................... 105
Atsarginio automatinio kopijavimo programos įdiegimas į kompiuterį .... 117
Nuotraukų ar vaizdų įrašų siuntimas į kompiuterį................................... 117
Nuotraukų ar vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje su
„TV Link“ funkcija ......................................................................... 119
Nuotraukų siuntimas pasitelkus „Wi-Fi Direct“ ryšį ................. 121
Apie „Wake on LAN“ (WOL) funkciją .......................................... 122
Kompiuterio paruošimas pažadinimui iš miego režimo........................122
Kompiuterio paruošimas įjungimui .......................................................123
Automatinis failų saugojimas išmaniajame telefone ................ 106
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas į išmanųjį telefoną ......... 107
Nuotolinis užrakto atleidimas išmaniuoju telefonu ................... 109
Nuotraukų ar vaizdo įrašų bendrinimo svetainės...................... 111
Prieiga prie svetainės ............................................................................. 111
Nuotraukų arba vaizdo įrašų įkėlimas .................................................... 112
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu .......................... 113
El. pašto nustatymų keitimas .................................................................
Informacijos laikymas .........................................................................
El. pašto slaptažodžio nustatymas .....................................................
El. pašto slaptažodžio keitimas...........................................................
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu .......................................
113
113
114
114
115
10
Turinys
5 skyrius
6 skyrius
Fotoaparato sąrankos meniu
Prisijungimas prie išorinių prietaisų
Naudotojo nustatymai .................................................................. 125
Failų peržiūra per HDTV arba 3D televizorių .............................. 135
ISO tinkinimas ........................................................................................ 125
ISO žingsnis........................................................................................ 125
Automatinis ISO intervalas ................................................................. 125
Triukšmo mažinimas .............................................................................. 125
DMF (Tiesioginis rankinis fokusavimas) ................................................. 125
AF pirmenybė ......................................................................................... 126
Iškraipymo korekcija............................................................................... 126
„iFn“ tinkinimas ....................................................................................... 126
Naudotojo ekranas ................................................................................. 127
Klavišų susiejimas .................................................................................. 128
Tinklelio linija .......................................................................................... 128
AF lempa ................................................................................................ 128
Failų peržiūra per HDTV ........................................................................ 135
Failų peržiūra per 3D televizorių ............................................................ 136
1 nustatymas ................................................................................. 129
2 nustatymas ................................................................................. 131
3 nustatymas ................................................................................. 132
GPS ................................................................................................. 133
Nuotraukų spausdinimas ............................................................. 137
Nuotraukų spausdinimas nuotraukų spausdintuvu „PictBridge“............. 137
Spausdinimo parametrų nustatymas .................................................. 138
Spaudinio užsakymo sukūrimas (DPOF) ............................................... 138
DPOF parinktys .................................................................................. 139
Failų perkėlimas į kompiuterį....................................................... 140
Failų perkėlimas į kompiuterį su „Windows“ operacine sistema............. 140
Kameros kaip keičiamojo disko prijungimas ....................................... 140
Fotoaparato atjungimas („Windows XP“) ............................................ 141
Failų perkėlimas į kompiuterį su „Mac“ operacine sistema .................... 141
Kompiuterio programų naudojimas ............................................ 142
Programinės įrangos diegimas............................................................... 142
CD esančios programos ..................................................................... 142
„Intelli-studio“ naudojimas ...................................................................... 143
Reikalavimai ....................................................................................... 143
Naudojimasis „Intelli-studio“ sąsaja .................................................... 144
Failų perkėlimas naudojantis „Intelli-studio“........................................ 145
„Samsung RAW Converter“ ................................................................... 146
Reikalavimai „Windows“ ..................................................................... 146
Reikalavimai „Mac“ ............................................................................. 146
„Samsung RAW Converter“ sąsajos naudojimas ............................... 147
RAW formato failų redagavimas ......................................................... 147
11
Turinys
7 skyrius
Prieš kreipiantis į priežiūros centrą ............................................ 159
Priedas
Fotoaparato specifikacijos ........................................................... 162
Klaidų pranešimai ......................................................................... 150
Žodynėlis........................................................................................ 167
Fotoaparato priežiūra ................................................................... 151
Papildomai įsigyjami priedai ........................................................ 173
Fotoaparato valymas.............................................................................. 151
Fotoaparato objektyvas ir ekranas...................................................... 151
Vaizdo jutiklis ...................................................................................... 151
Fotoaparato korpusas ......................................................................... 151
Fotoaparato naudojimas ir laikymas ...................................................... 152
Vietos, kuriose negalima naudoti arba laikyti fotoaparato .................. 152
Naudojimas paplūdimyje arba jūros pakrantėje .................................. 152
Fotoaparato laikymas nenaudojant ilgą laiką...................................... 152
Fotoaparato naudojimas drėgnoje aplinkoje ....................................... 153
Kitos atsargumo priemonės ................................................................ 153
Apie atminties kortelę ............................................................................. 154
Tinkama atminties kortelė ................................................................... 154
Atminties kortelės talpa....................................................................... 154
Atsargumo priemonės naudojant atminties korteles ........................... 156
Apie akumuliatorių.................................................................................. 157
Akumuliatoriaus specifikacijos ............................................................ 157
Akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laikas......................................... 158
Pranešimas apie išsikrovusį akumuliatorių ......................................... 158
Pastabos apie baterijos naudojimą ..................................................... 158
Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą ............................................ 158
Indeksas ......................................................................................... 175
Deklaracijų sprendimai oficialiomis kalbomis ........................... 179
12
Fotografijos koncepcija
Fotografavimo pozicija
Pozicija turi būti tinkama, kad galėtumėte stabiliai laikyti fotoaparatą
ir fotografuoti geros kokybės nuotraukas. Jei ir laikote fotoaparatą
taisyklingai, stovėdami bloga pozicija galite sujudinti fotoaparatą.
Atsistokite ir stovėkite tiesiai, kad suteiktumėte fotoaparatui tvirtą
atramą. Fotografuodami nustatę mažą užrakto greitį, sulaikykite
kvėpavimą, kad kūnas judėtų kuo mažiau.
Fotografavimas stovint
Numatykite nuotraukos kompoziciją. Atsistokite tiesiai, kojas laikykite
pečių plotyje ir alkūnes nukreipę žemyn.
Fotoaparato laikymas
Fotoaparatą laikykite dešine ranka ir dešinės rankos rodomąjį pirštą
laikykite ant užrakto mygtuko. Kairiąją ranką laikykite po objektyvu,
taip jį prilaikydami.
13
Fotografijos koncepcija
Fotografavimas priklaupus
Numatykite nuotraukos kompoziciją. Priklaupkite ant vieno kelio ir
išlaikykite tiesią laikyseną.
Diafragma
Diafragma, anga reguliuojant į fotoaparatą patenkančios šviesos kiekį,
yra vienas iš trijų elementų, reguliuojančių išlaikymą. Diafragmos
angelę dengia plonos, metalinės plokštelės, kurioms atsivėrus šviesa
patenka į fotoaparato vidų. Diafragmos dydis yra labai susijęs su
nuotraukos ryškumu: kuo didesnė diafragma, tuo ryškesnė nuotrauka;
kuo mažesnė – tuo tamsesnė.
Diafragmos dydžiai
Mažiausia diafragma
Vidutinė diafragma
Tamsesnė nuotrauka
(diafragma šiek tiek atverta)
Didžiausia diafragma
Šviesesnė nuotrauka
(diafragma atverta plačiai)
14
Fotografijos koncepcija
Diafragmos dydį nurodo reikšmė, žinoma kaip „F“ skaičius. „F“
skaičius nurodo fokusuojamą atstumą padalintą iš objektyvo diametro.
Pavyzdžiui, jei 50 mm objektyvo fokusuojamo atstumo „F“ skaičius
yra F2, diafragmos diametras yra 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Kuo
mažesnis „F“ skaičius, tuo didesnė diafragma.
Diafragmos vertė ir lauko gylis
Derindami diafragmą galite nuotraukos foninį vaizdą padaryti
susiliejusį arba ryškų. Tai glaudžiai susiję su lauko gyliu (DOF), kuris
gali būti mažas arba didelis.
Diafragmos atsivėrimas vadinamas ekspozicijos verte (EV). Padidinus
ekspozicijos vertę (+1 EV) gaunamos šviesos kiekis padvigubėja.
Sumažinus ekspozicijos vertę (-1 EV) gaunamos šviesos kiekis
sumažėja perpus. Galite naudotis ir ekspozicijos kompensavimo
funkcija, kad priderintumėte gaunamos šviesos kiekį padalindami
ekspozicijos vertes į 1/2, 1/3 EV ir panašiai.
+1 EV
-1 EV
Nuotrauka su dideliu DOF
F1.4
F2
F2.8
F4
Išlaikymo vertė žingsniai
F5.6
F8
Nuotrauka su mažu DOF
Diafragmos rėme yra kelios mentės. Šios mentės judėdamos kartu
reguliuoja per diafragmos centrą patenkančios šviesos kiekį. Menčių kiekis
taip pat turi įtakos šviesos formai, kai fotografuojama naktį. Jei diafragmoje
yra lyginis menčių skaičius, šviesa pasidalija į tiek skyrių, kiek yra menčių.
Jei menčių skaičius nelyginis, šviesa pasidalija į dvigubai daugiau skyrių,
nei kad yra menčių.
Pavyzdžiui, diafragma su 8 mentėmis padalija šviesą į 8 skyrius, o
diafragma su 7 mentėmis – į 14 skyrių.
7 mentės
8 mentės
15
Fotografijos koncepcija
Užrakto greitis
Užrakto greitis parodo, kiek laiko trunka užrakto atidarymas ir
uždarymas, tai svarbus nuotraukų ryškumo faktorius, kadangi
jis kontroliuoja šviesos kiekį, kuris praeina per diafragmą, prieš
pasiekdamas vaizdo jutiklį.
Dažniausiai užrakto greitį galima reguliuoti rankiniu būdu. Užrakto
greičio matas žinomas kaip „ekspozicijos vertė“ (EV), kuri žymima
invervalais: 1 sek., 1/2 sek., 1/4 sek., 1/8 sek., 1/15 sek., 1/1000 sek.,
1/2000 sek. ir t. t.
Todėl kuo didesnis užrakto greitis, tuo mažiau šviesos bus įleista. Ir
atvirkščiai, kuo mažesnis užrakto greitis, tuo daugiau šviesos bus
įleista.
Kaip tai iliustruoja toliau pateikta nuotrauka, kuo bus mažesnis užrakto
greitis, tuo daugiau šviesos pateks į fotoaparatą, o atitinkamai ir
nuotrauka bus šviesesnė. Tačiau iš kitos pusės, didesnis užrakto
greitis leidžia sutrumpinti šviesos įleidimo laiką, todėl nuotraukos
tampa tamsesnės ir geriau fiksuojami judantys objektai.
+1 EV
Ekspozicija
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Užrakto greitis
16
Fotografijos koncepcija
ISO jautrumas
Vaizdo ekspozicija priklauso nuo fotoaparato jautrumo. Šis jautrumas
nustatytas pagal tarptautinius juostelių standartus, žinomus kaip
ISO standartus. Skaitmeniniuose fotoaparatuose naudojamas
jautrumo vertinimas, kuris atspindi skaitmeninio vaizdus fiksuojančio
mechanizmo jautrumą.
Kadangi žemas ISO jautrumas reiškia tai, kad fotoaparatas bus
mažiau jautrus šviesai, reikia daugiau šviesos, kad gautumėte
optimalią ekspoziciją. Naudodami mažą ISO jautrumą plačiau
atverkite diafragmą arba sumažinkite užrakto greitį, kad į fotoaparatą
patektų daugiau šviesos. Pavyzdžiui, saulėtą dieną, kai apstu šviesos,
naudojant žemą ISO jautrumą nėra būtinas mažas užrakto greitis.
Tačiau tamsioje vietoje ar naktį, kai ISO jautrumas yra žemas, o
užrakto greitis didelis, nuotraukos bus susiliejusios.
ISO jautrumas dvigubinasi dvigubinantis skaičiams. Pavyzdžiui,
nustačius ISO 200, galima užfiksuoti vaizdus dvigubai greičiau, nei
nustačius ISO 100. Tačiau nustačius aukštą ISO vertę nuotraukoje
gali atsirasti „triukšmo“ – mažų permatomų taškučių ir dėmelių
bei kitų reiškinių, kurie suteikia kadrui triukšmingą ir netvarkingą
išvaizdą. Bendru atveju naudokite žemą ISO vertę, kad nuotraukose
išvengtumėte triukšmo, nebent fotografuojate tamsioje aplinkoje arba
naktį.
Nuotraukos nufotografuotos naudojant
trikojį ir didelį jautrumą
Susiliejusi nuotrauka su mažu ISO
jautrumu
Kokybės ir šviesumo keitimas pagal ISO jautrumą
17
Fotografijos koncepcija
Kaip diafragmos nustatymas, užrakto
greitis ir ISO jautrumas kontroliuoja
ekspoziciją
Diafragmos nustatymas, užrakto greitis ir ISO jautrumas yra glaudžiai
susiję fotografuojant. Diafragmos nustatymas valdo atidarymą, kuris
reguliuoja į fotoaparatą patenkančios šviesos kiekį, o užrakto greičiu
nustatoma, kiek laiko leidžiama šviesai patekti į fotoaparatą. ISO
jautrumas nurodo, kokiu greičiu juostelė reaguoja į šviesą. Šie trys
aspektai kartu vadinami ekspozicijos trikampiu.
Pakeitus užrakto greitį, diafragmos vertę arba ISO jautrumą, galima
šį pakeitimą kompensuoti keičiant kitus du aspektus ir išlaikant tą
patį patenkančios šviesos kiekį. Tačiau, priklausomai nuo nustatymų,
rezultatai bus skirtingi. Pavyzdžiui, užrakto greičiu patartina naudotis
norint išreikšti judesį, diafragma naudinga valdant lauko gylį, o ISO
jautrumas – valdant nuotraukos grūdėtumą.
Nustatymai
Rezultatai
Nustatymai
Užrakto greitis
Rezultatai
Greitas
= mažiau šviesos
Lėtas
= daugiau šviesos
Greitas = kontūrai ryškūs
Lėtas = kontūrai susilieję
ISO jautrumas
Didelis jautrumas
= labiau jautrus šviesai
Mažas jautrumas
= mažiau jautrus
šviesai
Didelis = didesnis grūdėtumas
Mažas = mažesnis grūdėtumas
Diafragmos
reikšmė
Plati diafragma
= daugiau šviesos
Siaura diafragma
= mažiau šviesos
Plati = mažas lauko gylis
Siaura = didelis lauko gylis
18
Fotografijos koncepcija
Ryšys tarp židinio nuotolio, kampo ir
perspektyvos
Ilgas židinio nuotolis
Židinio nuotolis, matuojamas milimetrais, yra atstumas nuo objektyvo
vidurio iki jo židinio taško. Jis turi įtakos užfiksuoto vaizdo kampui
ir perspektyvai. Trumpas židinio nuotolis suprantamas kaip platus
kampas, leidžiantis užfiksuoti nuotrauką plačiu kampu. Ilgas židinio
nuotolis suprantamas kaip siauras kampas, leidžiantis užfiksuoti
teleskopines nuotraukas.
teleskopinis objektyvas
teleskopinė
nuotrauka
siauras kampas
Trumpas židinio nuotolis
Pažvelkite į žemiau esančias nuotraukas ir palyginkite skirtumus.
plačiakampis objektyvas
nuotrauka plačiu
kampu
platus kampas
20 mm kampas
50 mm kampas
200 mm kampas
Paprastai plačiakampis objektyvas yra tinkamas fotografuoti peizažus.
Objektyvas su siauru kampu rekomenduojamas sporto renginių ir portretų
fotografavimui.
19
Fotografijos koncepcija
Lauko gylis
Nuo ko priklauso nesufokusuoto vaizdo efektai?
Labiausiai žmonių vertinamos portretinės ar natiurmortinės nuotraukos
yra tokios, kuriose fonas yra nesufokusuotas, taigi objektas atrodo
ryškus. Priklausomai nuo sufokusuotų sričių, nuotrauka gali būti
susiliejusi arba ryški. Tai vadinama „mažu DOF“ arba „dideliu DOF“.
Lauko gylis yra sufokusuota sritis aplink objektą. Taigi mažas DOF
nurodo, kad sufokusuota sritis yra siaura, o didelis DOF reiškia, kad
sufokusuota sritis yra plati.
DOF priklauso nuo diafragmos vertės
Kuo diafragma platesnė (kuo mažesnė diafragmos vertė), tuo DOF
mažesnis. Kai kitos vertės, įskaitant užrakto greitį ir ISO jautrumą, yra
lygios, maža diafragmos vertė lems nuotrauką su mažu DOF.
Nuotrauką su mažu DOF, kurioje pabrėžiamas objektas ir visa kita
yra neryšku, galima gauti naudojant teleskopinį objektyvą arba
pasirenkant mažą diafragmos vertę. Ir atvirkščiai, nuotrauka su
dideliu DOF, kurioje visi elementai sufokusuoti aštriai, gali būti
gaunama naudojant plačiakampius objektyvus arba pasirenkant didelę
diafragmos vertę.
20 mm F5.7
Mažas lauko gylis
50 mm F22
Didelis lauko gylis
20
Fotografijos koncepcija
DOF priklauso nuo židinio nuotolio
DOF priklauso nuo atstumo tarp objekto ir fotoaparato
Kuo didesnis židinio nuotolis, tuo mažesnis DOF. Norint nufotografuoti
mažo DOF nuotrauką, geriau naudoti teleskopinį objektyvą su ilgesniu
židinio nuotoliu nei teleskopinį objektyvą su trumpu židinio nuotoliu.
Kuo mažesnis atstumas nuo objekto iki fotoaparato, tuo mažesnis
DOF. Taigi fotografuojant objektą iš arti, gali gautis nuotrauka su mažu
DOF.
Nuotrauka nufotografuota 100 mm
teleskopiniu objektyvu
Nuotrauka nufotografuota 20 mm
teleskopiniu objektyvu
Nuotrauka nufotografuota 100 mm
teleskopiniu objektyvu
Iš arti nufotografuoto objekto nuotrauka
21
Fotografijos koncepcija
DOF peržiūra
Jei prieš fotografuodami norite matyti, kaip atrodys nuotrauka, galite
naudotis Tinkintu mygtuku. Paspaudus mygtuką, fotoaparatas pagal
išankstinius nustatymus pritaikys diafragmą ir pateiks rezultatus
ekrane. Nustatykite Tinkinto mygtuko funkciją į Optical Preview
(Optinė peržiūra). (128 psl.)
Kompozicija
Smagu fotoaparatu užfiksuoti pasaulio grožį. Tačiau nesvarbu, koks
pasaulis būtų gražus, prasta kompozicija neužfiksuos jo grožio.
Kompozicijoje labai svarbu objektus išdėstyti pagal svarbą.
Kompozicija fotografijoje reiškia objektų išrikiavimą nuotraukoje.
Paprastai gera kompozicija gaunama laikantis „trečdalių taisyklės“.
Trečdalių taisyklė
Jei norite naudotis „trečdalių taisykle“, padalinkite vaizdą į 3x3 lygius
stačiakampius.
Jei norite sukurti nuotraukų, kurios labiausiai pabrėžtų objektą,
pasirūpinkite, kad objektas būtų matomas viename iš centrinio
stačiakampio kampų.
22
Fotografijos koncepcija
Naudodamiesi trečdalių taisykle, užfiksuosite nuotraukas stabiliai, o
kompozicijos trauks akį. Toliau pateikta keletas pavyzdžių.
Nuotraukos su dviem objektais
Jei objektas yra nuotraukos kampe, sukuriama nesubalansuota
kompozicija. Galite stabilizuoti nuotrauką užfiksuodami antrąjį objektą
priešingame kampe, kad kompozicijos „svoris“ būtų subalansuotas.
Objektas 2
Objektas 1
Nestabilus
Objektas 2
Objektas 1
Stabilus
Fotografuojant peizažą, horizonto centravimas sukurs
nesubalansavimo efektą. Suteikite kompozicijai daugiau „svorio“
pakeldami arba nuleisdami horizontą.
Objektas 1
Objektas 1
Objektas 2
Objektas 2
Nestabilus
Stabilus
23
Fotografijos koncepcija
Blykstė
Blykstės vedantysis skaičius
Apšvietimas yra vienas svarbiausių komponentų fotografijoje. Tačiau
nėra paprasta bet kuriuo metu bet kurioje vietoje išgauti pakankamą
apšvietimą. Naudojantis blykste galima optimizuoti apšvietimo
nustatymus ir sukurti įvairiausių efektų.
Blykstė, taip pat žinoma kaip stroboskopas ir „speedlight“, padeda
sukurti tinkamą išlaikymą fotografuojant nepakankamo apšvietimo
sąlygomis. Ji taip pat naudinga fotografuojant pernelyg apšviestose
vietose. Pvz., blykstę galima naudoti siekiant kompensuoti objekto
šešėlio išlaikymą arba norint aiškiai užfiksuoti ir objektą, ir foną esant
apšvietimui fonine šviesa.
Blykstės modelio numeris nurodo blykstės galingumą, o didžiausią
sukuriamos šviesos kiekį atspindi vertė, vadinama „vedančiuoju
skaičiumi“. Kuo didesnis vedantysis skaičius, tuo daugiau šviesos
skleidžia blykstė. Vedantysis skaičius gaunamas padauginus atstumą
nuo blykstės iki objekto iš diafragmos vertės, kai ISO jautrumas yra
100.
Vedantysis skaičius = atstumas nuo blykstės iki objekto X
diafragmos vertė
Diafragmos vertė = vedantysis skaičius / atstumas nuo blykstės
iki objekto
Atstumas nuo blykstės iki objekto = vedantysis skaičius /
diafragmos vertė
Taigi, jei žinote blykstės vedantįjį skaičių, nustatydami blykstę rankiniu
būdu, galite apytikriai apskaičiuoti optimalų atstumą nuo blykstės iki
objekto. Pvz., jei blykstės vedantysis skaičius yra GN 20 ir ji yra už 4
m nuo objekto, optimali diafragmos vertė yra F5.0.
Prieš koregavimą
Po koregavimo
24
Fotografijos koncepcija
Atsispindėjusios šviesos fotografija
Atsispindėjusios šviesos fotografija nurodo fotografavimo būdą, kai
nuo lubų ir sienų atsispindėjusi šviesa tolygiai pasiskirsto ir apšviečia
objektą. Paprastai su blykste nufotografuotos nuotraukos gali atrodyti
nenatūraliai ir su šešėliais. Nuotraukose, užfiksuotose atsispindėjusios
šviesos fotografijos būdu, objektai nemeta šešėlių ir dėl tolygiai
pasiskirsčiusio apšvietimo atrodo glotnūs.
25
1 skyrius
Mano fotoaparatas
Sužinokite apie fotoaparato komponentus, rodomas piktogramas, pagrindines funkcijas,
pridedamus objektyvus ir papildomus priedus.
Mano fotoaparatas
Pradžia
Išpakavimas
Patikrinkite, ar dėžėje yra šie elementai.
Fotoaparatas
(įskaitant korpuso dangtelį,
ir priedų jungties dangtelis)
Išorinė blykstė
USB kabelis
Įkraunamas akumuliatorius
Akumuliatoriaus dėklas /
AC maitinimo laidas
Programinės įrangos CD-ROM
(su naudotojo vadovu)
Pagrindinio veikimo naudotojo
vadovas
Dirželis
• Šios iliustracijos gali skirtis nuo tikrų elementų.
• Papildomus priedus galite įsigyti mažmeninės prekybos parduotuvėje arba „Samsung“ aptarnavimo centre.
„Samsung“ neatsako už nepatvirtintų priedų sukeltus keblumus. Informacijos apie priedus ieškokite 173 psl.
27
Mano fotoaparatas
Fotoaparato komponentai
1
2
3
Nr.
12
11
10
9
4
5
6
7
8
1
Vardas
Režimo ratukas
• t: išmanusis automatinis
režimas (43 psl.)
• P: programinis režimas (44 psl.)
• A: diafragmos pirmumo režimas
(45 psl.)
• S: užrakto pirmumo režimas (45 psl.)
• M: rankinis režimas (46 psl.)
• i: objektyvo pirmumo režimas
(47 psl.)
• g: magiškas režimas (50 psl.)
• s: scenos režimas (51 psl.)
• v: filmo režimas (54 psl.)
• B: „Wi-Fi“ (100 psl.)
2
SMART LINK mygtukas
Paleiskite norimą „Wi-Fi“ funkciją.
(30 psl.)
3
Mikrofonas
4
Skylutė fotoaparato dirželiui
Nr.
Vardas
5
Garsiakalbis
6
Vaizdo jutiklis
7
Objektyvo atlaisvinimo mygtukas
8
Objektyvo montavimas
9
Objektyvo montavimo rodyklė
10
Pagalbinio apšvietimo AF / laikmačio
lemputė
11
Maitinimo jungiklis
12
Užrakto mygtukas
28
Mano fotoaparatas >
Fotoaparato komponentai
1 2
3
Nr.
4
5
6
7
12
Vardas
1
Priedų jungties dangtelis
2
Priedų jungtis
3
* Kai naudojatės belaidžiu ryšiu, venkite
kontakto su vidine antena.
Vaizdo įrašymo mygtukas
Pradėkite vaizdo įrašymą.
5
Būsenos lemputė
Nurodo fotoaparato būseną.
• Mirksi: saugant nuotrauka, filmuojant
vaizdo įrašą, siunčiant duomenis į
kompiuterį ar spausdintuvą, jungiantis
prie WLAN tinklo arba siunčiant
nuotrauką.
• Nuolatos šviečia: kai nepersiunčiami
jokie duomenys arba kai atliktas
duomenų siuntimas į kompiuterį ar
spausdintuvą.
11 10
9
8
Vidinė antena
4
8
Nr.
6
„Fn“ mygtukas
Pasiekite pagrindines funkcijas ir
derinkite dalį jų.
7
o mygtukas
• Meniu ekrane: išsaugokite pasirinktas
parinktis.
• Fotografavimo režimu: kai kuriais
fotografavimo režimais galite patys
pasirinkti fokusuojamą sritį.
Vardas
Trinti / tinkintas mygtukas
• Fotografavimo režimu: atlikite
priskirtą funkciją. (128 psl.)
• Atkūrimo režimu: ištrinkite failus.
Navigacijos mygtukas (mažas ratukas)
• Fotografavimo režimu
9
- D: peržiūrėkite fotoaparato
nustatymus ir juos pakeiskite
- I: derinkite ekspozicijos vertę
/ Režimu M pasirinkite diafragmos
vertę arba užrakto greitį
- C: pasirinkite paleisties parinktį
- F: pasirinkite AF režimą
• Kitais atvejais
Eikite aukštyn, žemyn, kairėn ar
dešinėn atitinkamai. (Norėdami pereiti
per ekranus ar slinkti per failus, taip
pat galite sukti navigacijos mygtuką.)
10
Atkūrimo mygtukas
Įjunkite atkūrimo režimą.
11
MENU mygtukas
Galite pasiekti meniu arba parinktis.
12
Ekranas
29
Mano fotoaparatas >
Fotoaparato komponentai
Nr.
1
2
4
Vardas
1
USB ir užrakto paleidiklio jungtis
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio arba užrakto paleidiklio. Norėdami sumažinti
fotoaparato judėjimą, naudokitės trikoju ir užrakto paleidiklio kabeliu.
2
HDMI prievadas
3
Akumuliatoriaus skyrius / atminties kortelės dangtelis
Įstatykite atminties kortelę ir akumuliatorių.
4
Trikojo tvirtinimo vieta
3
„SMART LINK“ mygtuko naudojimas
Galite patogiai įjungti „Wi-Fi“ funkciją – tiesiog paspausdami „SMART LINK“ mygtuką.
Paspauskite „SMART LINK“ mygtuką, kad suaktyvintumėte anksčiau pasirinktą
„Wi-Fi“ funkciją. Pradės šviesti aplink mygtuką esantis žiedas ir fotoaparatas
įjungs norimą funkciją.
„SMART LINK“ parinkties nustatymas
Galite pasirinkti „Wi-Fi“ funkciją, kuri būtų paleidžiama paspaudus „SMART LINK“ mygtuką.
Norėdami nustatyti
„SMART LINK“
parinktį,
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → X → Key Mapping (Klavišų
susiejimas) → SMART LINK → parinktis.
30
Mano fotoaparatas
Ekrane rodomos piktogramos
Fotografavimo režimu
Piktograma Aprašymas
Fotografuojant
1
London
2
3
Nuotraukos dydis
Nuotraukos kokybė
Blykstės intensyvumas
Lygio matuoklis (32 psl.)
Matavimas (79 psl.)
Fotoaparato sujudėjimas
Baltos spalvos balansas (61 psl.)
Histograma (127 psl.)
Baltos spalvos balanso
mikroderinimas
Fotografavimo režimas
Veido atspalvis
Blykstės indikatorius
Veido retušavimas
Užrakto greitis
Nuotraukos vedlys (64 psl.)
Diafragmos vertė
Išmanaus filtras (50 psl.)
Ekspozicijos vertė
Pasirinktinė spalva (83 psl.)
Piktograma Aprašymas
Aprašymas
Atstumo skalė (127 psl.)
Magiškas rėmas (50 psl.)
1. Fotografavimo parinktys (kairėje)
Piktograma
Blykstės parinktis
3. Fotografavimo informacija
Fokusavimas
ISO jautrumas (60 psl.)
Automatinis ekspozicijos
fiksavimas (86 psl.)
Atminties kortelė neįdėta***
Aprašymas
Galimas nuotraukų skaičius
Fokusavimo zona
Z įjungtas
Veido atpažinimas
Z koeficientas
AF režimas (65 psl.)
AutoShare įjungtas
•
•
•
Spalvos erdvė
GPS įjungta*
Išmanaus priartinimo ribos (82 psl.)
Data
Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS)
(71 psl.)
2. Fotografavimo parinktys (dešinėje)
Piktograma Aprašymas
Paleisties režimas
Piktograma
Laikas
Vietos informacija*
Pagalbinė fokusavimo juosta
(70 psl.)**
Automatinio fokusavimo rėmelis
Taškinio matavimo sritis
: visiškai įkrautas
: ne visiškai įkrautas
(Raudona): išsikrovęs
(įkraukite akumuliatorių)
* Šios piktogramos pasirodo tik prijungus papildomą
GPS modulį.
** Ši piktograma pasirodo pasirinkus MF pagalbos parinkties
funkciją FA.
*** Nuotraukų, nufotografuotų neįdėjus atminties kortelės,
nebus galima atspausdinti ar perkelti į atminties kortelę ar
kompiuterį.
Rodomos piktogramos pasikeis priklausomai
nuo pasirinkto režimo bei nustatytų parinkčių.
31
Mano fotoaparatas >
Ekrane rodomos piktogramos
Įrašant vaizdo įrašus
2. Fotografavimo parinktys (dešinėje)
Piktograma Aprašymas
1
Laikmatis
Matavimas (79 psl.)
Piktograma
Aprašymas
•
•
•
: visiškai įkrautas
: ne visiškai įkrautas
(Raudona): išsikrovęs
(įkraukite akumuliatorių)
Baltos spalvos balansas (61 psl.)
Nuotraukos vedlys (64 psl.)
2
3
1. Fotografavimo parinktys (kairėje)
Piktograma Aprašymas
Automatinis fokusavimas įjungtas
Vaizdo įrašo dydis
Vaizdo įrašo kokybė
Keli judesiai
AF režimas (65 psl.)
Išblukimas (88 psl.)
Garso įrašymas įjungtas (88 psl.)
Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS)
(71 psl.)
Pasirinktinė spalva (83 psl.)
Rodomos piktogramos pasikeis priklausomai
nuo pasirinkto režimo bei nustatytų parinkčių.
3. Fotografavimo informacija
Piktograma
Aprašymas
Data
Laikas
Histograma (127 psl.)
Kino AE režimas
Apie lygio matuoklį
Lygio matuoklis padeda lygiuoti fotoaparatą
pagal ekrane rodomas horizontalias ir
vertikalias linijas. Jei lygio matuoklis
nėra tikslus, kalibruokite jį naudodamiesi
horizontalaus kalibravimo funkcija. (131 psl.)
Užrakto greitis
Vertikali
Diafragmos vertė
Ekspozicijos vertė
ISO jautrumas
Automatinis ekspozicijos
fiksavimas (86 psl.)
Atminties kortelė neįdėta
Galima įrašo trukmė
Horizontali
▲ Lygu
▲ Nelygu
32
Mano fotoaparatas >
Ekrane rodomos piktogramos
Atkūrimo režimu
Nuotraukų peržiūra
1
London
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Picture Wizard
Size
Date
Vaizdo įrašų leidimas
2
Informacija
Movie Size
Date
3
4
Piktograma Aprašymas
Nr.
Garsumas
1
Užfiksuota nuotrauka
Atkūrimo greitis
Be pertraukų fiksuojamas failas
2
RGB histograma (127 psl.)
Garsumas
Aplanko numeris – failo numeris
3
Fotografavimo režimas, matavimas,
blykstė, baltos spalvos balansas,
nuotraukos vedlys, fokusavimo
atstumas, ekspozicijos vertė, nuotraukos
dydis, data
4
Užrakto greitis, diafragmos vertė,
ISO vertė, dabartini failas / visų failų
skaičius
Vietos informacija
RAW failas
3D failas
Prie failo pridėta spausdintina informacija
(138 psl.)
Apsaugotas failas
Aplanko numeris – failo numeris
Aprašymas
Stop
Pause
Piktograma Aprašymas
Keli judesiai
Dabartinis atkūrimo laikas
Filmo trukmė
Vietos informacija
Užrakto greitis
Diafragmos vertė
ISO vertė
Dabartini failas / visų failų skaičius
33
Mano fotoaparatas
Objektyvai
Galite įsigyti papildomų objektyvų, sukurtų išskirtinai NX serijos
fotoaparatams. Sužinokite apie kiekvieno objektyvo funkcijas ir
pasirinkite geriausiai atitinkančius jūsų poreikius ir pomėgius.
Objektyvo komponentai
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II objektyvas (pavyzdys)
7
Nr.
Aprašymas
1
Objektyvo montavimo rodyklė
2
Mastelio keitimo užraktas
3
Objektyvas
4
Fokusavimo žiedas (66 psl.)
5
„i-Function“ mygtukas (48 psl.)
6
Mastelio keitimo žiedas
7
Objektyvo kontaktai
1
Nesinaudodami objektyvu pritvirtinkite objektyvo dangtelį ir objektyvo
montavimo dangtelį, kad apsaugotumėte objektyvą nuo dulkių ir
neįbrėžtumėte jo.
2
6
3
5
4
34
Mano fotoaparatas >
Objektyvai
Objektyvo fiksavimas ir atlaisvinimas
Norėdami fiksuoti objektyvą palaikykite patraukę mastelio keitimo
užrakto jungiklį į priešingą pusę nuo fotoaparato objektyvo ir pasukite
mastelio keitimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami atlaisvinti objektyvą sukite mastelio keitimo žiedą prieš
laikrodžio rodyklę iki išgirsite spragtelėjimą.
Kai objektyvas užfiksuotas, fotografuoti negalite.
35
Mano fotoaparatas >
Objektyvai
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III objektyvas (pavyzdys)
8
1
SAMSUNG 16 mm F2.4 objektyvas (pavyzdys)
5
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
Nr.
Aprašymas
1
„i-Function“ mygtukas (48 psl.)
Aprašymas
2
Objektyvo montavimo rodyklė
1
Objektyvo montavimo rodyklė
3
Fokusavimo žiedas (66 psl.)
2
Mastelio keitimo žiedas
4
Objektyvas
3
Fokusavimo žiedas (66 psl.)
5
Objektyvo kontaktai
4
Objektyvo dangtelio montavimo rodyklė
5
Objektyvas
6
„i-Function“ mygtukas (48 psl.)
7
AF/MF jungiklis (65 psl.)
8
Objektyvo kontaktai
Nr.
36
Mano fotoaparatas >
Objektyvai
Objektyvo žymės
Nr.
Sužinokite, ką reiškia ant objektyvo esantys skaičiai.
1
Diafragmos vertė
Palaikomų diafragmos verčių diapazonas. Pavyzdžiui, 1:3.5–6.3
reiškia, kad didžiausia diafragmos vertė yra yra nuo 3,5 iki 6,3.
2
Židinio nuotolis
Atstumas nuo objektyvo vidurio iki jo židinio taško (milimetrais).
Matmenys pateikti diapazonu: mažiausias židinio nuotolis ir
didžiausias objektyvo židinio nuotolis.
Kuo didesnis židinio nuotolis, tuo siauresni regėjimo kampai ir tuo
daugiau padidinamas fotografuojamas objektas. Kuo trumpesnis
židinio ilgis, tuo platesni regėjimo kampai.
3
ED
ED reiškia nepaprastai maža dispersija. Nepaprastai mažos
dispersijos stiklas naudingas sumažinant chromatinį nukrypimą
(iškraipymą, kuris atsiranda objektyvui nepavykus sufokusuoti visų
spalvų tame pačiame konvergavimo taške).
4
OIS (71 psl.)
Optinis vaizdo stabilizavimas. Objektyvai su šia funkcija gali
aptikti fotoaparato sujudėjimą ir veiksmingai jį panaikinti pačiame
fotoaparate.
5
Ø
Objektyvo diametras. Prie objektyvo pritvirtinę filtrą įsitikinkite, kad
filtro ir objektyvo diametrai yra vienodi.
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS objektyvas (pavyzdys)
1
2
Aprašymas
3 4 5
37
Mano fotoaparatas
Priedai
Galite naudotis priedais, įskaitant išorine blykste ir GPS moduliu, kurie
gali padėti užfiksuoti geresnes nuotraukas ir tai padaryti patogiau.
Daugiau informacijos apie papildomus priedus rasite kiekvieno priedo
naudotojo vadove.
Išorinės blykstės komponentai
SEF220A (pavyzdys) (papildoma)
7
8
• Iliustracijos gali skirtis nuo tikrų elementų.
• „Samsung“ patvirtintus priedus galite įsigyti mažmeninės prekybos
parduotuvėje arba „Samsung“ aptarnavimo centre. „Samsung“ neatsako
už kitų gamintojų priedų padarytą žalą.
1
2
3
6
5
4
Nr.
9
Aprašymas
1
Ekrane rodomos piktogramos
2
READY lemputė / Bandymo mygtukas
3
MODE mygtukas
4
Blykstės išėmimo mygtukas
5
POWER mygtukas
6
Akumuliatoriaus dangtelis
7
Lemputė
8
TELE / WIDE režimo jungiklis
9
Priedo jungtis
38
Mano fotoaparatas >
Priedai
Blykstės prijungimas
SEF8A (pavyzdys)
1
1
Nuo fotoaparato nuimkite priedo jungties dangtelį.
2
Pritvirtinkite blykstę įstumdami ją į priedo jungtį.
2
3
Nr.
Aprašymas
1
Lemputė
2
Priedo tvirtinimo ratukas
3
Priedo jungtis
39
Mano fotoaparatas >
3
Priedai
Užfiksuokite blykstę tinkamoje vietoje pasukdami priedo
tvirtinimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę.
• Galite fotografuoti naudodami ne visiškai įkrautą blykstę, tačiau
rekomenduojama naudoti visiškai įkrautą.
• Galimos išorinės blykstės nurodytos papildomų priedų puslapyje.
(173 psl.)
• Priklausomai nuo pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.
• Blykstė suveikia du kartus tam tikru intervalu. Nepajudėkite, kol blykstė
suveiks antrą kartą.
• SEF8A gali būti nesuderinama su kitais NX serijos fotoaparatais.
• Daugiau išsamios informacijos apie papildomas blykstes rasite
kiekvienos blykstės naudotojo vadove.
Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas blykstes. Naudodami nesuderinamas
blykstes galite pažeisti fotoaparatą.
4
Norėdami naudotis blykste, pakelkite ją.
40
Mano fotoaparatas >
Priedai
GPS modulio komponentai (papildomas)
1
GPS modulio tvirtinimas
1
Nuo fotoaparato nuimkite priedo jungties dangtelį.
2
Pritvirtinkite GPS modulį įstumdami jį į priedo jungtį.
2
3
4
5
Nr.
Aprašymas
1
Būsenos lemputė
2
POWER mygtukas
3
Priedo tvirtinimo ratukas
4
Priedo jungtis
5
Akumuliatoriaus dangtelis
41
Mano fotoaparatas >
Priedai
3
Užfiksuokite GPS modulį tinkamoje vietoje pasukdami
priedo tvirtinimo ratuką link LOCK.
4
Paspauskite GPS modulio maitinimo mygtuką.
42
Mano fotoaparatas
Fotografavimo režimai
Du paprasti fotografavimo režimai: išmanusis automatinis ir scenos
režimai, kuriais galimi įvairūs automatiniai nuotraukų nustatymai.
Naudodamiesi papildomais nustatymais galite labiau tinkinti
nustatymus.
Piktograma
t
Išmaniuoju automatiniu režimu fotoaparatas atpažįsta aplinkos sąlygas
ir automatiškai pritaiko faktorius, kurie turi įtakos ekspozicijai, įskaitant
užrakto greitį, diafragmose vertę, matavimą, baltos spalvos balansą
ir ekspozicijos kompensavimą. Kadangi fotoaparatas valdo daugumą
funkcijų, kai kurios fotografavimo funkcijos yra apribotos. Šis režimas
naudingas fotografuojant greitus kadrus ir kai nereikia atlikti daug
derinimų.
Aprašymas
Išmanusis automatinis režimas (43 psl.)
P
Programinis režimas (44 psl.)
A
Diafragmos pirmumo režimas (45 psl.)
S
Užrakto pirmumo režimas (45 psl.)
M
Rankinis režimas (46 psl.)
i
Objektyvo pirmumo režimas (47 psl.)
g
Magiškas režimas (50 psl.)
s
Scenos režimas (51 psl.)
v
Filmo režimas (54 psl.)
B
t Išmanusis automatinis režimas
„Wi-Fi“ (100 psl.)
Fotoaparatas gali aptikti skirtingas scenas, net tuos pačius objektus,
priklausomai nuo išorės veiksnių, pvz., fotoaparato judėjimo, apšvietimo ir
atstumo iki objekto.
43
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
P Programinis režimas
Fotoaparatas automatiškai priderina užrakto greitį ir diafragmos vertę,
kad būtų pasiekta optimali ekspozicijos vertė.
Šis režimas naudingas, kai norite fotografuoti tęstinės ekspozicijos
kadrus ir turėti galimybę pakeisti kitus nustatymus.
Programos perjungimas
Programos perjungimo funkcija galite derinti užrakto greitį ir
diafragmos vertę, o fotoaparatas išlaiko tą pačią ekspoziciją. Kai
sukate navigacijos mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, užrakto greitis
mažėja, o diafragmos vertė didėja. Kai sukate navigacijos mygtuką
pagal laikrodžio rodyklę, užrakto greitis didėja, o diafragmos vertė
mažėja.
44
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
A Diafragmos pirmenybės režimas
S Užrakto pirmenybės režimas
Diafragmos pirmenybės režimu fotoaparatas automatiškai apskaičiuoja
užrakto greitį pagal pasirinktą diafragmos vertę. Galite derinti lauko
gylį (DOF) keisdami diafragmos vertę. Šis režimas naudingas
fotografuojant portretus ir kraštovaizdį.
Užrakto pirmenybės režimu fotoaparatas automatiškai apskaičiuoja
diafragmos vertę pagal pasirinktą užrakto greitį. Šis režimas naudingas
fotografuojant greitai judančius objektus arba norint sukurti pėdsakų
efektą nuotraukoje.
Pavyzdžiui, užrakto greitį galite nustatyti didesnį nei 1/500 sek.,
kad užfiksuotas objektas būtų ryškus. Jei norite, kad objektas būtų
susiliejęs, užrakto greitį nustatykite mažesnį nei 1/30 sek.
Didelis lauko gylis
Mažas lauko gylis
Jei apšvietimas nėra intensyvus, gali prireikti padidinti ISO jautrumą, taip
išvengiant susiliejusių nuotraukų.
Mažas užrakto greitis
Didelis užrakto greitis
Norėdami kompensuoti mažesnį greitai veikiančio užrakto praleidžiamą
šviesos kiekį, plačiau atverkite diafragmą ir taip įleiskite daugiau šviesos.
Jei nuotraukos vis tiek yra tamsios, padidinkite ISO vertę.
45
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
M Rankinis režimas
Rankiniu režimu galite derinti užrakto greitį ir diafragmos vertę rankiniu
būdu. Šiuo režimu galite visiškai kontroliuoti nuotraukų ekspoziciją.
Šis režimas naudingas valdomoje fotografavimo aplinkoje, pvz.,
studijoje, arba kai būtina tikslinti fotoaparato nustatymus. Rankinis
režimas taip pat rekomenduojamas fotografuojant naktines scenas
arba fejerverkus.
Rėmelių režimas
Naudokitės lempute fotografuodami naktines scenas ar naktinį dangų.
Laikant paspaudus [Užraktas], užraktas nėra uždaromas, todėl galite
sukurti šviesos pėdsako efektą.
Norėdami
naudotis lempute,
Norėdami pasirinkti užrakto greitį, paspauskite [I] ir
tada sukite navigacijos mygtuką pagal laikrodžio rodyklę į
Bulb (Lemputė) → Norimą laiko tarpą palaikykite paspaudę
[Užraktas].
• Jei nustatote didelį ISO vertę arba užraktą laikote atidarę ilgesnį laiką,
Pakeitus diafragmos vertę arba užrakto greitį, ekspozicija pasikeičia
pagal nustatymus, todėl ekranas gali pasidaryti tamsesnis. Įjungus
šią funkciją ekrano ryškumas išlieka nepakitęs nepriklausomai nuo
nustatymų, todėl galite geriau nustatyti fotografuojamą objektą.
Norėdami naudotis
Rėmeliu režimu,
Lemputės naudojimas
vaizdas gali būti su daugiau triukšmo.
• Su lemputės funkcija negalima naudoti tęstinio fotografavimo funkcijos.
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → K →
Framing Mode (Rėmelių režimas) → parinktis.
46
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
i Objektyvo pirmenybės režimas
3
• Jei paspaudėte [f], kad pasirinktumėte E, paspauskite [o]
E režimo naudojimas
ir tada sukite navigacijos mygtuką arba paspauskite [C/F], kad
pasirinktumėte parinktį.
Galite pasirinkti atitinkamą sceną („i-Scene“) arba prie objektyvo
pridėto filtro efektą. Galimos scenos ir filtro efektai priklauso nuo
pridėto objektyvo.
1
Pasukite režimo ratuką į i.
2
Ant objektyvo paspauskite [i-Function], kad
pasirinktumėte E.
Norėdami pasirinkti sceną arba filtro efektą, derinkite
fokusavimo žiedą.
Backlight
• Šia funkcija taip pat galite naudotis paspausdami [f].
E
4
Norėdami fotografuoti, iki galo paspauskite [Užraktas].
Galimi scenų ir filtrų režimai (naudojant SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II objektyvą): Beauty Shot (Grožio kadras), Portrait
(Portretas), Children (Vaikai), Backlight (Foninis apšvietimas),
Landscape (Peizažas), Sunset (Saulėlydis), Dawn (Aušra), Beach &
Snow (Paplūdimys ir sniegas), Night (Naktis), Vignetting (Vinjetės),
Miniature (Miniatiūros), Fish Eye (Žuvies akis), Sketch (Eskizas),
Defog (Rūko pašalinimas), Halftone Dots (Pustonio taškai)
47
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
„i-Function“ naudojimas PASM režimu
3
Norėdami pasirinkti parinktį, derinkite fokusavimo žiedą.
Naudodamiesi „i-Function“ mygtuku, galimu ant „i-Function“ objektyvo,
galite patys pasirinkti ir derinti objektyvo užrakto greitį, diafragmos ir
ekspozicijos vertę, ISO jautrumą ir baltos spalvos balansą.
1
Pasukite režimo ratuką į P, A, S arba M.
2
Ant objektyvo paspauskite [i-Function], kad
pasirinktumėte nustatymą.
Automatinis
• Galite taip pat pasukti navigacinį ratuką arba paspausti [C/F],
kad pasirinktumėte nustatymą.
4
Norėdami fotografuoti, iki galo paspauskite [Užraktas].
Automatinis
48
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
Galimos parinktys
3
Fotografavimo režimas
P
A
S
M
Diafragmos reikšmė
–
O
–
O
Užrakto greitis
–
–
O
O
Ekspozicijos reikšmė
O
O
O
–
ISO
O
O
O
O
Baltos spalvos balansas
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• Naudojant Z, nuotraukų skyra priklausomai nuo priartinimo
santykio bus skirtinga.
Norėdami pasirinkti elementus, kurie bus rodomi paspaudus [i-Function],
fotografavimo režimu ant objektyvo paspauskite [m] → X → iFn
Customizing („iFn“ derinimas) → parinktis → [m].
Z Galite artinti objektą neaukodami nuotraukos kokybės, o norint
artinti labiau – naudojamas skaitmeninis artinimas. Tačiau nuotraukos
rezoliucija gali būti kitokia palyginus su ta, kurią gautumėte, jei artinate
sukdami objektyvo mastelio keitimo žiedą.
1
Pasukite režimo ratuką į P, A, S, M arba i.
2
Ant objektyvo paspauskite [i-Function], kad
pasirinktumėte Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Šie duomenys gauti naudojant didžiausią skyrą kiekvienu vaizdo santykio atveju.
4
Naudojimas Z
Norėdami pasirinkti parinktį, derinkite fokusavimo žiedą.
Norėdami fotografuoti, iki galo paspauskite [Užraktas].
• Z nėra galimas fotografuojant pliūpsnio režimu.
• Z nėra galimas kai nufotografuotas nuotraukas saugote RAW failų
formatu.
• Z išjungtas, kai įrašote vaizdo įrašą paspaudę vaizdo įrašymo
mygtuką.
• Galite taip pat pasukti navigacinį ratuką arba paspausti [C/F],
kad pasirinktumėte nustatymą.
49
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
g Magiškas režimas
Galite nuotraukoms ir vaizdo įrašams pritaikyti įvairius efektus ir
rėmelių efektus, kad sukurtumėte unikalius vaizdus. Priklausomai
nuo pasirinkto efekto, nuotraukų ir vauizdo įrašų forma ir pojūtis bus
kitokie.
Norėdami
nustatyti efektą,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Magic Mode
(Magiškas režimas) → Magic Frame (Magiškas rėmelis)
arba Smart Filter (Išmanusis filtras) → norimas efektas.
• Jei iš filtrų pasirenkate Sketch (Eskizas), nuotraukos dydis automatiškai
pasikeis į 5,9 MB ar mažesnį.
• Jei nustatote rėmelio efektą, nuotraukos dydis automatiškai pasikeičia į
2 MB.
• Negalite įrašyti vaizdo įrašo naudodami rėmelio efektą.
• Jei nustatote filtro efektą, vaizdo įrašo skyra bus 640X480 arba
mažesnė.
50
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
s Scenos režimas
Scenos režimu fotoaparatas pasirenka geriausius nustatymus
kiekvienos scenos atžvilgiu.
Galite pasirinkti norimą sceną fotografavimo režimu paspausdami [f].
Piktograma Aprašymas
Panorama: fiksuokite 2D arba
3D panoramines nuotraukas.
Užfiksuotas 3D panoramines
nuotraukas galite peržiūrėti tik
3D TV.
Piktograma Aprašymas
• Fotografuojant 3D panoramos režimu, dėl 3D efekto
jūsų fotoaparatas gali neapimti scenos pradžios arba
pabaigos. Norėdami nufotografuoti visą sceną, truputį
paslinkite fotoaparatą už pageidaujamos scenos
pradžios ir pabaigos taškų.
• 3D panoramos režimu nuotraukos fotografuojamos
JPEG ir MPO failų formatais.
• Galite peržiūrėti MPO failą, kuris palaiko 3D efektą tik
su MPO suderinamame ekrane, pvz. 3D TV arba 3D
monitoriuje. Fotoaparato ekrane galite matyti tik JPEG
failus.
• Žiūrėdami MPO failą 3D TV arba 3D monitoriuje,
dėvėkite tinkamus 3D akinius.
• Didžiausia galima 2D panoraminė nuotrauka yra
8000 X 1152 (horizontali) ir 1728 X 4752 (vertikali).
• Didžiausia galima 3D panoraminė nuotrauka yra
3300 X 768 (horizontali).
Beauty Shot (Grožio kadras):
paslėpkite veido netobulumus.
• Panoramos režimu kai kurios parinktys neveikia.
• Fotoaparatas gali nustoti fotografuoti sujudėjus
fotografuojamai kompozicijai ar objektui.
• Jeigu fotografuodami panoramos režimu liausitės judinę
fotoaparatą, kad pagerintumėte nuotraukos kokybę, jis
gali neužfiksuoti visos paskutinės scenos. Norėdami
nufotografuoti visą sceną, truputį paslinkite fotoaparatą
už pageidaujamo galutinio scenos taško.
Night (Naktis): fotografuokite
naktį, esant prastam apšvietimui.
Naudokitės trikoju, kad
išvengtumėte fotoaparato
judėjimo, kurį sukelia mažas
užrakto greitis.
51
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
Piktograma Aprašymas
Piktograma Aprašymas
Landscape (Peizažas):
fotografuokite natiurmortus ir
peizažus.
Close Up (Iš arti): užfiksuokite
smulkias objekto detales ar
smulkius objektus, pavyzdžiui,
gėles ar vabzdžius.
Portrait (Portretas): automatiškai
aptinkami ir sufokusuojami
žmonių veidai, kad portretai būtų
aiškūs ir švelnūs.
Text (Tekstas): aiškiai užfiksuokite
spausdinto ar elektroninio
dokumento tekstą.
Children (Vaikai): padarykite,
kad vaikai būtų labiau pastebimi,
užfiksuodami jų drabužius ir
aplinką gyvesnėmis spalvomis.
Sunset (Saulėlydis):
fotografuokite saulėlydį su
natūraliai atrodančiomis
raudonomis ir geltonomis
spalvomis.
Sports (Sportas): užfiksuokite
greitai judančius objektus.
Dawn (Aušra): fotografuokite
aušros vaizdus.
52
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
Piktograma Aprašymas
Backlight (Foninis apšvietimas):
fotografuokite objektus apšviestus
fonine šviesa.
Fireworks (Fejerverkai):
užfiksuokite spalvingus
fejerverkus naktį. Kad
išvengtumėte fotoaparato
sujudėjimo, galite naudoti trikojį.
Beach & Snow (Paplūdimys
ir sniegas): sumažinkite
nepakankamai išlaikytas
nuotraukas dėl nuo smėlio ir
sniego atspindinčios saulės
šviesos.
3D: užfiksuotas 3D panoramines
nuotraukas galite peržiūrėti tik 3D
TV. (136 psl.)
53
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
v Vaizdo įrašo režimas
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) – tai naujausias vaizdo įrašų kodavimo
Vaizdo įrašo režimu galite filmuoti vaizdo įrašus „Full High Definition“
(1920X1080) kokybe ir fiksuoti garsus fotoaparato mikrofonu.
Norėdami keisti ekspozicijos lygį galite Program (Vaizdo įrašymo
AE režimas) parinkčių meniu pasirinkti Movie AE Mode (Programa),
kad diafragmos vertė ir užrakto greitis būti nustatyti automatiškai,
o norėdami juos nustatyti patys, pasirinkite Aperture Priority
(Diafragmos pirmenybė), kad patys nustatytumėte diafragmos vertę.
Taip pat galite pasirinkti Shutter Priority (Užrakto pirmumas), kad
patys nustatytumėte užrakto greitį, arba Manual (Rankinis), kad patys
nustatytumėte ir diafragmos vertę ir užrakto greitį. Filmuodami vaizdo
įrašą paspauskite [F], kad aktyvintumėte arba išjungtumėte AF
funkciją.
Norėdami pridėti scenos išblukimo efektą, pasirinkite Fader
(Išblukimas). Norėdami įjungti arba išjungti garsą, taip pat galite
pasirinkti Voice (Garsas).
Fotoaparatu galite filmuoti iki 25 minučių trukmės vaizdo įrašų failus
30 arba 24 kadr./sek. dažniu ir išsaugoti failus MP4 (H.264) formatu.
24 kadr./sek. galima tik su 1920X810 skyra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
formatas, pradėtas naudoti 2003 m.,kurį sukūrė ISO-IEC ir ITU-T.
Kadangi šiuo formatu informacija talpinama labai glaustai, galima
išsaugoti daugiau informacijos panaudojant mažiau atminties.
Jei filmuodami įjungiate vaizdo stabilizavimo parinktį, fotoaparatas gali
įrašyti vaizdo stabilizatoriaus skleidžiamą triukšmą.
Mastelio keitimo garsas arba kiti objektyvo skleidžiami garsai gali būti
įrašyti, jei filmuodami derinate objektyvą.
Naudojant papildomą filmavimo objektyvą nėra įrašomas automatinio
fokusavimo garsas.
Jei filmuodami nuimsite fotoaparato objektyvą, filmavimas bus
pertrauktas. Įrašinėdami nekeiskite objektyvo.
Jei prijungiate išorinį mikrofoną įrašinėdami vaizdo įrašą, garsas nebus
įrašomas per išorinį mikrofoną. (Ankstesni nustatymai bus išlaikyti.)
Jei atjungiate išorinį mikrofoną įrašinėdami vaizdo įrašą, garsas nebus
įrašomas. Prieš prijungdami ar atjungdami išorinį mikrofoną, išjunkite
fotoaparatą.
Jei filmuodami staiga pakeistumėte fotoaparato filmavimo kampą,
fotoaparatas gali neužfiksuoti vaizdų tinkamai. Kad sumažintumėte
fotoaparato judėjimą, naudokite trikojį.
Filmavimo režimu fotoaparatas palaiko tik daugelio AF režimą. Negalite
naudoti jokios kitos srities fokusavimo funkcijos, pvz., veido aptikimo AF.
Kai vaizdo įrašo failas viršija 4 GB, fotoaparatas automatiškai baigia
filmuoti. Taip įvykus, tęskite filmavimą pradėdami naują vaizdo įrašo failą.
Jei naudojatės atminties kortele, į kurią informacija įrašoma lėtai, vaizdo
įrašo įrašymas gali būti pertrauktas, nes vaizdo kortelė neapdoroja
duomenų tokiu greičiu, kokiu jie yra įrašomi. Taip įvykus pakeiskite
atminties kortelę greitesne kortele arba sumažinkite vaizdo dydį
(pvz., nuo 1280X720 iki 640X480).
Formatuodami atminties kortelę visada naudokitės fotoaparatu. Jei
formatuojate kitame fotoaparate arba kompiuteriu, galite prarasti
atminties kortelėje esančius failus arba pakeisti atminties kortelės talpą.
54
Mano fotoaparatas >
Fotografavimo režimai
Fotografavimo režimu galimos funkcijos
Išsamios informacijos apie fotografavimo funkcijas rasite 2 skyriuje.
Funkcija
Galima naudojant
Drive (Paleistis) (Continuous (Tęstinis)/
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
Burst (Pliūpsnis)/Timer (Laikmatis)/
t*
Bracketing (Grupavimas)) (72 psl.)
Funkcija
Galima naudojant
Size (Dydis) (57 psl.)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Quality (Kokybė) (59 psl.)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
ISO (60 psl.)
P/A/S/M*/v*
White Balance
(Baltos spalvos balansas) (61 psl.)
P/A/S/M/v
Picture Wizard (Nuotraukos vedlys)
(64 psl.)
Exposure compensation (Ekspozicijos
P/A/S/i/g/s/v
kompensavimas) (85 psl.)
P/A/S/M/v
P/A/S/v*
Selective Color (Pasirinktinė spalva)
(83 psl.)
Exposure lock
(Ekspozicijos fiksavimas) (86 psl.)
P/A/S/M/v
P/A/S/M
AF Mode (AF režimas) (65 psl.)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
Noise Reduction
(Triukšmo mažinimas) (125 psl.)
AF Area (AF sritis) (67 psl.)
P/A/S/M/i*/s*
MF Assist (MF pagalba) (70 psl.)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (71 psl.)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Metering (Matavimas) (79 psl.)
P/A/S/M/v
Smart Range (Sumanusis diapazonas)
(82 psl.)
P/A/S/M
Color Space (Spalvos erdvė) (84 psl.)
P/A/S/M/i/g/s/t
Flash (Blykstė) (76 psl.)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
* Kai kurios funkcijos galimos tik tuose režimuose.
55
2 skyrius
Fotografavimo funkcijos
Sužinokite apie fotografavimo režimu galimas pasirinkti funkcijas.
Naudodamiesi fotografavimo funkcijomis galite mėgautis labiau tinkintomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Fotografavimo funkcijos
Dydis
Padidinus skyrą, nuotraukoje ir vaizdo įraše bus daugiau pikselių, todėl
juos bus galima spausdinti ant didesnio popieriaus lapo arba parodyti
didesniame ekrane. Kai naudojate didžiausią skyrą, failo dydis taip
pat padidėja. Nuotraukų, kurias rodysite skaitmeniniuose nuotraukų
rėmeliuose ar kelsite į internetą, skyrą pasirinkite žemą.
Norėdami
nustatyti dydį,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Photo Size
(Nuotraukos dydis) arba Movie Size (Vaizdo įrašo dydis) →
parinktis.
Nuotraukos dydžio parinktys
Piktograma Dydis
Rekomenduojama naudoti
20.0M (5472X3648)
(3:2)
Spausdinimui ant A1 popieriaus lapo.
10.1M (3888X2592)
(3:2)
Spausdinimui ant A2 popieriaus lapo.
5.9M (2976X1984)
(3:2)
Spausdinti ant A3 popieriaus lapo.
2.0M (1728X1152)
(3:2)
Spausdinti ant A5 popieriaus lapo.
16.9M (5472X3080)
(16:9)
Spausdinant ant A1 popieriaus lapo
arba peržiūrint HDTV.
7.8M (3712X2088)
(16:9)
Spausdinant ant A3 popieriaus lapo
arba peržiūrint HDTV.
4.9M (2944X1656)
(16:9)
Spausdinant ant A4 popieriaus lapo
arba peržiūrint HDTV.
2.1M (1920X1080)
(16:9)
Spausdinant ant A5 popieriaus lapo
arba peržiūrint HDTV.
13.3M (3648X3648)
(1:1)
Spausdinant stačiakampę nuotrauką
ant A1 popieriaus lapo.
7.0M (2640X2640)
(1:1)
Spausdinant stačiakampę nuotrauką
ant A3 popieriaus lapo.
4.0M (2000X2000)
(1:1)
Spausdinant stačiakampę nuotrauką
ant A4 popieriaus lapo.
1.1M (1024X1024)
(1:1)
Pridėjimas prie el. laiško.
57
Fotografavimo funkcijos >
Dydis
Vaizdo įrašo dydžio parinktys
Piktograma Dydis
Rekomenduojama naudoti
1920X1080 (30 fps) (16:9)
Peržiūrint per „Full“ HDTV.
1920X810 (24 fps)
(Apytiksliai 2,35:1)
Peržiūrint per HDTV.
1280X720 (30 fps) (16:9)
Peržiūrint per HDTV.
640X480 (30 fps) (4:3)
Peržiūrint per TV.
320X240 (30 fps) (4:3)
Skelbiant svetainėje per belaidį
tinklą (maks. 30 sek.).
Jei vaizdo išvesties parinktį nustatote kaip PAL, kadrų dažnis bus
sumažintas nuo 30 kadr./sek. iki 25 kadr./sek.
58
Fotografavimo funkcijos
Kokybė
Fotoaparatas išsaugo nuotraukas JPEG arba RAW formatu.
Su fotoaparatu nufotografuotos nuotraukos dažniausiai
transformuojamos į JPEG formatą ir fotografavimo metu išsaugomos
atminties kortelėje pagal fotoaparato nustatymus. RAW failai
netransformuojami į JPEG formatą ir išsaugomi atminties kortelėje be
jokių pakeitimų.
RAW failų plėtinys yra „SRW“. Norėdami reguliuoti ir kalibruoti RAW
failų ekspoziciją, baltos spalvos balansą, toną, kontrastą ir spalvas
arba konvertuoti jas į JPEG arba TIFF formatus, naudokitės programa
Samsung RAW Converter, kuri yra pridedamame CD-ROM diske.
Įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos atmintyje, kai fotografuojate
RAW formatu.
Norėdami
nustatyti kokybę,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Quality (Kokybė)
→ parinktis.
Piktograma Formatas
JPEG
Normal (Įprastinė):
• Glaudinta, kad būtų išlaikyta įprastinė
kokybė.
• Rekomenduojama spausdinant mažų
matmenų nuotraukas ar keliant į internetą.
RAW
RAW:
• Išsaugokite nuotrauką neprarasdami
duomenų.
• Rekomenduojama norint redaguoti
nufotografavus.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + Itin aukšta):
išsaugokite nuotrauką JPEG (Aukščiausia
kokybė) ir RAW formatais.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Aukšta): išsaugokite
nuotrauką JPEG (Aukšta kokybė) ir RAW
formatais.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Įprastinė):
išsaugokite nuotrauką JPEG (Įprastinė
kokybė) ir RAW formatais.
Nuotraukos kokybės parinktys
Piktograma Formatas
JPEG
JPEG
Aprašymas
Aprašymas
Super Fine (Itin aukšta):
• Glaudinta, kad būtų išlaikyta aukščiausia
kokybė.
• Rekomenduojama spausdinant didelių
matmenų nuotraukas.
Fine (Aukšta):
• Glaudinta, kad būtų išlaikyta aukšta kokybė.
• Rekomenduojama spausdinant įprastinių
matmenų nuotraukas.
Vaizdo įrašo kokybės parinktys
Piktograma Plėtinys
Aprašymas
MP4 (H.264)
Normal (Įprastinė): įrašykite vaizdo įrašus
įprastine kokybe.
MP4 (H.264)
HQ: įrašykite vaizdo įrašus aukšta kokybe.
59
Fotografavimo funkcijos
ISO jautrumas
ISO jautrumo vertė nurodo fotoaparato jautrumą šviesai.
Pavyzdžiai
Kuo didesnė ISO vertė, tuo jautresnis fotoaparatas yra šviesai.
Taip pat pasirinkdami aukštą ISO jautrumo vertę, galite užfiksuoti
nuotraukas prastai apšviestoje ar tamsioje aplinkoje, nustatę didesnį
užrakto greitį. Tačiau tai gali padidinti elektroninio triukšmo kiekį
nuotraukoje ir padidinti jos grūdėtumą.
Norėdami nustatyti
ISO jautrumą,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → ISO →
parinktis.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Padidinkite ISO vertę, kai fotografuojate tose vietose, kur negalima
naudoti blykstės. Galite užfiksuoti aiškią nuotrauką nustatydami aukštą
ISO vertę ir neįleisdami papildomos šviesos į fotoaparatą.
• Naudodamiesi „High ISO NR“ funkcija sumažinkite vizualiai matomą
triukšmą, kuris gali atsirasti nustačius aukštą ISO vertę. (125 psl.)
60
Fotografavimo funkcijos
Baltos spalvos balansas (šviesos šaltinis)
Nuotraukos spalva priklauso nuo šviesos šaltinio tipo ir kokybės. Jei
norite, kad nuotraukos spalva būtų realistiška, pasirinkite atitinkamas
apšvietimo sąlygas, kad kalibruotumėte baltos spalvos balansą, pvz.,
Auto WB (Automatinis baltos spalvos balansas), Daylight (Dienos
šviesa), Cloudy (Debesuota), Tungsten (Kaitrinė lempa) arba tiesiog
rankiniu būdu derinkite spalvos temperatūrą. Taip galite derinti esamų
šviesos šaltinių spalvą, kad nuotraukoje užfiksuotos spalvos atitiktų
tikrąjį vaizdą su įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
Norėdami
nustatyti baltos
spalvos balansą,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → White Balance
(Baltos spalvos balansas) → parinktis.
Baltos spalvos balanso parinktys
Piktograma Aprašymas
Auto WB (Automatinis baltos spalvos balansas)*: naudokitės
automatiniu nustatymu pagal apšvietimo sąlygas.
Daylight (Dienos šviesa)*: pasirinkite fotografuodami
lauke saulėtą dieną. Naudojantis šia parinktimi gaunamos
artimiausios spalvos natūralioms spalvoms.
Cloudy (Debesuota)*: pasirinkite fotografuodami lauke
debesuotą dieną ar šešėlyje. Debesuotomis dienomis
užfiksuotos nuotraukos dažniausiai turi žydrą atspalvį lyginant
su užfiksuotomis saulėtą dieną. Ši parinktis panaikina efektą.
Piktograma Aprašymas
Fluorescent White (Fluorescentinė balta)*: pasirinkite
fotografuodami, kai apšviesta fluorescentine balta šviesa.
Ypač kai baltos fluorescentinės šviesos lempos temperatūra
siekia apie 4200 K.
Fluorescent NW (Fluorescentinė NW)*: pasirinkite
fotografuodami, kai apšviesta fluorescentine balta šviesa.
Ypač kai baltos fluorescentinės šviesos lempos yra labai
baltų atspalvių, o temperatūra siekia apie 5000 K.
Fluorescent Daylight (Fluorescentinė dienos šviesos)*:
pasirinkite fotografuodami, kai apšviesta fluorescentine balta
šviesa. Ypač kai baltos fluorescentinės šviesos lempos yra
šiek tiek melsvų atspalvių, o temperatūra siekia apie 6500 K.
Tungsten (Kaitrinė lempa)*: pasirinkite fotografavimui viduje
prie kaitinamųjų lempų ar halogeninių lempų apšvietimo.
Iki baltumo įkaitusios kaitrinės lemputės skleidžia rausvą
atspalvį. Ši parinktis panaikina efektą.
Flash WB (Blykstės baltos spalvos balansas)*: pasirinkite
naudodami blykstę.
Custom Set (Tinkintas pasirinkimas): naudokitės iš anksto
nustatytais nustatymais. Galite patys nustatyti baltos spalvos
balansą nufotografuodami baltą popieriaus lapą. Užpildykite
taškų matavimo žiedą popieriuje ir nustatykite baltos spalvos
balansą.
* Šias parinktis galima tinkinti.
61
Fotografavimo funkcijos >
Parinktis
Baltos spalvos balansas (šviesos šaltinis)
Iš anksto nustatytų nustatymų tinkinimas
Aprašymas
Color Temperature (Spalvos temperatūra): rankiniu būdu
nustatyti šviesos šaltinio spalvos temperatūrą. Spalvos
temperatūra matuojama Kelvinais ir nurodo specifinį šviesos
šaltinį. Kuo aukštesnė spalvos temperatūra, tuo šaltesnė
spalva. Ir atvirkščiai: kuo žemesnė temperatūra, tuo šiltesnė
spalva.
Giedras dangus
Fluoresc. H tipo
Taip pat galite tinkinti iš anksto nustatytus baltos spalvos balanso
nustatymus.
Norėdami
tinkinti iš anksto
nustatytus
nustatymus,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → White
Balance (Baltos spalvos balansas) → parinktis →
[D] → pasukite navigacijos mygtuką arba paspauskite
[D/I/C/F].
White Balance : Daylight
Debesuota
Dienos šviesa
Daylight
Fluoresc. L tipo
Halogeninės lempos
Kaitrinė
Back
Reset
Žvakių šviesa
62
Fotografavimo funkcijos >
Baltos spalvos balansas (šviesos šaltinis)
Pavyzdžiai
Auto WB (Automatinis baltos
spalvos balansas)
Daylight (Dienos šviesa)
Fluorescent Daylight
(Fluorescentinė dienos šviesos)
Tungsten (Kaitrinė lempa)
63
Fotografavimo funkcijos
Nuotraukų vedlys (nuotraukos režimas)
Nuotraukos vedliu galite nuotraukoms pritaikyti skirtingus nuotraukų
stilius ir sukurti skirtingas išvaizdas ir emocinius režimus. Taip pat
galite sukurti savus nuotraukų stilius derindami kiekvieno stiliaus
spalvas, saturaciją, ryškumą ir kontrastą.
Pavyzdžiai
Jei pasirenkate parinktį, fotoaparatas automatiškai suderina nuotrauką
pagal parinktį. Eksperimentuokite naudodami įvairius stilius ir raskite
savo nustatymus.
Norėdami nustatyti
nuotraukos stilių,
Standard (Įprastinis)
Vivid (Gyvas)
Portrait (Portretas)
Landscape (Peizažas)
Forest (Miškas)
Retro
Cool (Šaunus)
Calm (Ramus)
Classic (Klasikinis)
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Picture
Wizard (Nuotraukos vedlys) → parinktis.
Taip pat glite keisti iš anksto nustatytų stilių nustatymus. Pasirinkite parinktį
Picture Wizard (Nuotraukos vedlys), paspauskite [D] ir tada derinkite
spalvą, saturaciją, ryškumą ir kontrastą.
64
Fotografavimo funkcijos
AF režimas
Sužinokite kaip derinti fotoaparato fokusavimą pagal objektus.
Pavienis AF
Galite pasirinkti fokusavimo režimą atitinkantį objektą bei vienetinį
automatinį fokusavimą, tęstinį automatinį fokusavimą ir rankinį
fokusavimą. AF funkcija aktyvinama kai paspaudžiate [Užraktas]
iki pusės. MF režimu turite pasukti objektyvo fokusavimo žiedą, kad
sufokusuotumėte rankiniu būdu.
Pavienis AF tinkamas fotografuojant nejudančius objektus. Kai iki
pusės paspaudžiate [Užraktas], sufokusuojamas ir užfiksuojamas
fokusuojamas plotas. Sufokusavus sritis pasidaro žalia.
Daugeliu atveju galite išlaikyti fokusavimą pasirinkdami Single AF
(Pavienis AF). Yra sunku sufokusuoti greitai judančius objektus
arba panašios į aplinką spalvos objektus. Tokiais atvejais pasirinkite
tinkamus fokusavimo režimus.
Jei objektyve yra AF/MF jungiklis, turite jį nustatyti, kad pasirinktumėte
fokusavimo režimą. Nustatykite jungiklį ties AF, kad galėtumėte
pasirinkti Vienkartinį AF arba Tęstinį AF. Norėdami fokusavimą
reguliuoti patys, nustatykite jungiklį ties MF.
Kai objektyvas neturi AF/MF jungiklio, paspauskite [F], kad
pasirinktumėte norimą AF režimą.
Norėdami nustatyti automatinio
fokusavimo režimą,
Fotografavimo režimu paspauskite [F] →
parinktis.
65
Fotografavimo funkcijos >
AF režimas
Tęstinis AF
Rankinis fokusavimas
Kol laikote iki pusės paspaudę [Užraktas], automatas tęsia automatinį
fokusavimą. Kai fokusuojamas plotas užfiksuojamas ties objektu,
objektas visada yra sufokusuotas, net jei jis ir juda. Šis režimas
rekomenduojamas fotografuojant dviračiu važiuojantį žmogų, bėgantį
šunį ar lenktynių automobilį.
Galite rankiniu būdu fokusuoti objektą sukdami objektyvo fokusavimo
žiedą. MF pagalbos funkcija padeda nesudėtingai sufokusuoti. Sukant
fokusavimo žiedą fokusuojamas plotas yra padidinamas arba pasirodo
pagalbinė fokusavimo juosta, kuri padeda tiksliai sufokusuoti. Šis
režimas rekomenduojamas fotografuojant panašios į aplinką spalvos
objektus, naktines scenas arba fejerverkus.
66
Fotografavimo funkcijos
AF sritis
AF srities funkcija pakeičia fokusuojamos srities poziciją.
Pasirinkimo AF
Dažniausiai fotoaparatas fokusuoja arčiausiai esantį objektą. Kai yra
daug objektų, gali būti sufokusuoti nenorimi objektai. Nenorėdami, kad
būtų fokusuojami nenorimi objektai, pakeiskite fokusuojamą sritį, kad
būtų fokusuojamas norimas objektas. Galite gauti aiškesnę ir ryškesnę
nuotrauką pasirinkdami atitinkamą fokusuojamą sritį.
Galite nustatyti fokusuoti bet kurią norimą sritį. Pritaikykite
nesufokusuoto vaizdo efektą taip dar labiau išskirdami objektą.
Norėdami nustatyti
automatinio
fokusavimo sritį,
Toliau pateikiamos nuotraukos fokusuojama sritis bus pakeista, kad ji
fokusuotų objekto veidą.
Fotografavimo režimu paspauskite [f] →
AF Area (AF sritis) → parinktis.
AF Zoom
Move
Norėdami keisti fokusuojamos srities dydį fotografavimo režimu
paspauskite [o]. Paspauskite [D/I/C/F], kad derintumėte
fokusavimo srities vietą. Norėdami keisti fokusavimo srities dydį sukite
navigacijos ratuką.
67
Fotografavimo funkcijos >
AF sritis
Daugeriopas AF
Veido atpažinimo AF
Fotoaparatas parodo žalią stačiakampį tose vietose, kur fokusavimas
nustatomas teisingai. Nuotrauka padalinama į kelias sritis, o
fotoaparatas sufokusuoja kiekvienos srities taškus. Tokį fokusavimą
patariama naudoti fotografuojant peizažą.
Fotoaparatas žmonių veidus sufokusuoja pasirinktinai. Galima aptikti
iki 10 žmonių veidus. Ši parinktis patariama fotografuojant grupes
žmonių.
Iki pusės paspaudus [Užraktas], fotoaparatas žalia spalva išskiria
fokusuojamas sritis (kaip parodyta toliau).
Iki pusės paspaudus [Užraktas], fotoaparatas žalia spalva išskiria
fokusuojamas sritis (kaip parodyta toliau). Fotografuojant grupę
žmonių fotoaparatas pateikia sufokusuotą arčiausiai esančio žmogaus
veidą baltai, o kitų žmonių veidus – pilkai.
68
Fotografavimo funkcijos >
AF sritis
Portreto AF
Gali būti sudėtinga patikrinti, ar jūsų veidas fokusuojamas, kai
fotografuojate save. Kai ši parinktis įjungta, fotoaparatas pradeda
greičiau pypsėti, kai kompozicijos centre aptinkamas jūsų veidas.
69
Fotografavimo funkcijos
MF pagalba
Rankinio fokusavimo (MF) režimu turite pasukti objektyvo fokusavimo
žiedą, kad sufokusuotumėte rankiniu būdu. Kai nustatote MF
pagalbos funkciją, galite tiksliau sufokusuoti. Ši funkcija galima tik su
objektyvais, palaikančiais rankinį fokusavimą.
Norėdami nustatyti
rankinio fokusavimo
pagalbą,
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → K arba
k → MF Assist (MF pagalba) → parinktis.
* Numatytasis
Parinktis
Aprašymas
Pasukus fokusavimo žiedą, fokusuojamas plotas padidėja
8 kartus.
Enlarge x8
(Padidinti x8)
* Numatytasis
Parinktis
Aprašymas
Off (Išjungtas) Nenaudokite MF pagalbos funkcijos.
Pasukus fokusavimo žiedą, fokusuojamas plotas padidėja
5 kartus.
Enlarge x5
(Padidinti x5)*
Sukant fokuasvimo žiedą pagalbinė fokusavimo juosta
pakyla pagerėjus fokusavimui.
FA
(Pagalbinė
fokusavimo
juosta)
70
Fotografavimo funkcijos
Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS)
Naudokitės optinio vaizdo stabilizavimo (OIS) funkcija, kad
sumažintumėte fotoaparato judėjimą. OIS gali būti negalimas su kai
kuriais objektyvais.
OIS parinktys
* Numatytasis
Piktograma Aprašymas
Fotoaparato judėjimas matomas fotografuojant tamsiose vietose ar
patalpose. Tokiais atvejais fotoaparatas naudoja mažesnį užrakto
greitį, kad padidintų įleidžiamos šviesos kiekį, o dėl jos trūkumo
nuotraukos gali būti susiliejusios. To galite išvengti naudodamiesi OIS
funkcija.
Jei objektyve yra OIS jungiklis, turite jį nustatyti ties ON (Įjungta), kad
galėtumėte naudotis OIS funkcija.
Jei norite nustatyti
OIS parinktį,
Mode 1 (1 režimas)*: ši OIS funkcija taikoma tik kai iki pusės
ar iki galo paspaudžiate [Užraktas].
Mode 2 (2 režimas): ši OIS funkcija yra įjungta.
Off (Išjungta): ši OIS funkcija yra išjungta. (Ši funkcija gali
būti negalimas su kai kuriais objektyvais.)
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → K arba
k → OIS → parinktis.
Be OIS korekcijos
Su OIS korekcija
71
Fotografavimo funkcijos
Paleistis (fotografavimo režimas)
Galite pasirinkti fotografavimo režimus, pvz., tęstinį, pliūpsnio,
laikmačio ir kitus.
Norėdami vienu metu užfiksuoti vieną nuotrauką, pasirinkite Single
(Vienetinis). Norėdami fotografuoti greitai judančius objektus
pasirinkite Continuous (Tęstinis) arba Burst (Pliūpsnis). Norėdami
keisti ekspoziciją, baltos spalvos balansą arba pritaikyti nuotraukos
vedlio efektus, pasirinkite AE Bracket (AE sugretinimas), WB
Bracket (Baltos spalvos balanso sugretinimas) arba P Wiz Bracket
(Nuotraukos vedlio sugretinimas). Taip pat galite pasirinkti Timer
(Laikmatis), kad nufotografuotumėte save.
Norėdami nustatyti
fotografavimo metodą,
Tęstinis
Fotografuokite nepertraukiamai laikydami paspaudę [Užraktas]. Galite
užfiksuoti iki 3 nuotraukų (Continuous Low (3fps) (Tęstinis, žemas
(3 kadr./sek.))) arba 8 nuotraukų (Continuous High (8fps) (Tęstinis,
aukštas (8 kadr./sek.))) per sekundę.
Fotografavimo režimu paspauskite [C] → parinktis.
Pavienis
Paspaudus [Užraktas] bus nufotografuojama viena nuotrauka.
Rekomenduojama bendrais atvejais.
72
Fotografavimo funkcijos >
Paleistis (fotografavimo režimas)
Pliūpsnis
Laikmatis
Iš karto užfiksuokite 10 kadrų per sekundę (3 sekundės), 15 kadrų per
sekundę (2 sekundės) arba 30 kadrų per sekundę (1 sekundė) vieną
kartą paspaudus [Užraktas]. Rekomenduojama fotografuojant greitai ir
padrikai judančius objektus, pvz., lenktynines mašinas.
Užfiksuokite nuotrauką su delsa nuo 2 iki 30 sekundžių. Delsą galima
reguliuoti – didinti po 1 sekundę.
Norėdami nustatyti kadrų skaičių fotografavimo režimu paspauskite [C] →
Burst (Pliūpsnis) ir tada paspauskite [D].
Norėdami nustatyti delsą fotografavimo režimu paspauskite [C] → Timer
(Laikmatis) ir tada paspauskite [D].
73
Fotografavimo funkcijos >
Paleistis (fotografavimo režimas)
Automatinės ekspozicijos sugretinimas
(AE Bracket)
Baltos spalvos balanso grupavimas
(WB Bracket)
Paspaudus [Užraktas] fotoaparatas užfiksuoja 3 nuotraukas iš
karto: originalią, viena verte tamsesnę ir viena verte šviesesnę.
Kad išvengtumėte susiliejusių nuotraukų, nes fotoaparatas iš karto
fotografuoja tris, naudokite trikojį. Galite pakeisti nustatymus meniu
Bracket Set (Grupavimo nustatymas).
Paspaudus [Užraktas] fotoaparatas užfiksuoja 3 nuotraukas iš karto:
originalią ir dar dvi su skirtingais baltos spalvos balanso nustatymais.
Originali nuotrauka fiksuojama kai paspaudžiate [Užraktas]. Kiti du
parametrai automatiškai nustatomi pagal pasirinktą baltos spalvos
balansą. Galite pakeisti nustatymus meniu Bracket Set (Grupavimo
nustatymas).
Ekspozicija +2
Ekspozicija -2
Originali
WB +2
WB -2
Originali
74
Fotografavimo funkcijos >
Paleistis (fotografavimo režimas)
Nuotraukos vedlio grupavimas
(P Wiz Bracket)
Grupavimo nustatymas
Paspaudus [Užraktas], fotoaparatas nufotografuos tris nuotraukas
iš karto su skirtingais nuotraukos vedlio nustatymais. Fotoaparatas
nufotografuoja nuotrauką ir pritaiko tris nuotraukos vedlio parinktis,
kurias pasirinkote užfiksuotam vaizdui. Galite pasirinkti tris skirtingus
nustatymus meniu Bracket Set (Grupavimo nustatymas).
Galite nustatyti AE Bracket (AE nuotraukų grupė), WB Bracket (WB
nuotraukų grupė) ir P Wiz Bracket (nuotraukų vediklio nuotraukų
grupė) parinktis.
Norėdami nustatyti
nuotraukos stilių,
Parinktis
Aprašymas
AE Bracket Set
(AE sugretinimo
nustatymas)
Nustatykite tvarką ir sugretinimo sritį.
• Bracket Order (Sugretinimo tvarka): nustatykite
tvarką, kuria fotoaparatas fotografuos originalią,
šviesesnę ir tamsesnę nuotraukas (atitinkamai –
„0“, „+“ ir „–“).
• Bracket Area (Sugretinimo sritis): nustatykite
3 sugretinamų nuotraukų ekspozicijos ribas.
WB Bracket Set
(Baltos spalvos
balanso sugretinimo
nustatymas)
Derinkite baltos spalvos balanso sugretinimo
intervalo ribas 3 gretinamose nuotraukose.
Pavyzdžiui, AB –/+3 gintaro spalvos vertę padidina
arba sumažina trimis žingsniais. MG –/+3 derina
rausvai raudonos spalvos vertę tokiu pačiu
žingsniu.
P Wiz Bracket Set
(Nuotraukos
vedlio sugretinimo
nustatymas)
Pasirinkite 3 nuotraukos vedlio nustatymus,
kuriuos fotoaparatas naudos fotografuodamas
3 sugrupuotas nuotraukas.
Retro režimas
Gyvas
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → L →
Bracket Set (Sugretinimo nustatymas) → parinktis.
Įprastinis
75
Fotografavimo funkcijos
Blykstė
Norėdami užfiksuoti realistinę objekto nuotrauką, šviesos kiekis turi
būti pastovus. Kai šviesos šaltinis nėra pastovus, galite naudotis
blykste ir suteikti reikiamą pastovios šviesos šaltinį. Pasirinkite
atitinkamus nustatymus pagal šviesos šaltinį ir objektą.
Jei norite nustatyti
blykstės parinktį,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Flash (Blykstė)
→ parinktis.
Blykstės parinktys
Piktograma Aprašymas
Piktograma Aprašymas
1st Curtain (Pirma užuolaida):
blykstė suveikia tik suveikus
užraktui. Fotoaparatas aiškiai
užfiksuoja objektą nuotraukoje
prieš įvykių seką.
Kamuolio judėjimo kryptis
2nd Curtain (Antra užuolaida):
blykstė suveikia prieš užsidarant
užraktui. Fotoaparatas aiškiai
užfiksuoja objektą nuotraukoje
įvykių sekoje.
Kamuolio judėjimo kryptis
Off (Išjungta): nenaudokite blykstės.
Smart Flash (Išmani blykstė): fotoaparatas automatiškai
pritaiko blykstės šviesumą pagal aplinkos šviesumą.
Auto (Automatinis): blykstė automatiškai suveikia tamsiose
vietose.
Auto Red-eye (Automatinis raudonų akių šalinimas): blykstė
suveikia automatiškai ir apsaugo nuo raudonų akių efekto.
Fill in (Užpildyti): blykstė suveikia kaskart fotografuojant.
Fill-in Red (Užpildyti; raudonų akių šalinimas): blykstė
suveikia kaskart fotografuojant ir šalina raudonų akių efektą.
• Priklausomai nuo pasirinkto fotografavimo režimo, parinktys gali skirtis.
• Blykstė suveikia du kartus tam tikru intervalu. Nepajudėkite, kol blykstė
suveiks antrą kartą.
• Blykstės parinkčių ir intensyvumo derinimas galimas tik naudojant
išskirtinai su NX suderinamą blykstę.
• Galite fotografuoti naudodami ne visiškai įkrautą blykstę, tačiau
rekomenduojama naudoti visiškai įkrautą.
Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas blykstes. Naudodami nesuderinamas
blykstes galite pažeisti fotoaparatą.
76
Fotografavimo funkcijos >
Blykstė
Raudonų akių efekto taisymas
Blykstės intensyvumo reguliavimas
Fotografuojant tamsoje su blykste, nuotraukoje žmogaus
akys gali atrodyti raudonos. Norėdami pataisyti raudonų akių efektą
pasirinkite Auto Red-eye (Automatinis raudonų akių šalinimas) arba
Fill-in Red (Užpildyti; raudonų akių šalinimas).
Kad nuotraukos nebūtų pernelyg arba nepakankamai išlaikytos,
pasirinkite reikiamą blykstės intensyvumą. Galite reguliuoti ±2 lygiais.
Norėdami
nustatyti blykstės
intensyvumą,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Flash (Blykstė)
→ parinktis → [D] → pasukite navigacijos mygtuką arba
paspauskite [C/F].
Flash : Fill in
Flash Option
Be raudonų akių efekto korekcijos
Su raudonų akių efekto korekcija
Jei objektas per toli nuo fotoaparato ar sujuda kai suveikia pirmoji blykstė,
gali nepavykti sumažinti raudonų akių efekto.
Back
Reset
77
Fotografavimo funkcijos >
Blykstė
• Reguliuoti blykstės intensyvumą gali būti neefektyvu, jeigu:
- objektas per arti fotoaparato
- nustatėte didelį ISO greitį
- ekspozicijos reikšmė per didelė ar per maža
Veikiant
tam tikriems režimams, šios funkcijos naudoti negalėsite.
•
Jei
prie
fotoaparato
pridedate blykstę, kurios jautrumą galite derinti, bus
•
pateikti blykstės jautrumo derinimo nustatymai.
• Jei naudojant blykstę objektas yra per arti, dalis šviesos gali būti
blokuojama, ir todėl gali gautis tamsi nuotrauka. Įsitikinkite, kad objektas
yra rekomenduojamu atstumo nutolęs nuo fotoaparato. Tai priklauso nuo
objektyvo.
• Kai pritvirtintas objektyvo dangtelis, jis gali blokuoti blykstės skleidžiamą
šviesą. Norėdami naudotis blykste, nuimkite dangtelį.
78
Fotografavimo funkcijos
Matavimas
Matavimo režimas parodo, kaip fotoaparatas nustato šviesos kiekį.
Daugeriopas
Fotoaparatas išmatuoja scenos apšvietimą ir daugelyje režimų remiasi
šiais duomenimis nustatydamas įvairius nustatymus. Pavyzdžiui, jei
objektas atrodo tamsesnis nei yra, fotoaparatas užfiksuoja objekto
didesnio išlaikymo nuotrauką. Jei objektas atrodo šviesesnis nei yra,
fotoaparatas užfiksuoja objekto mažesnio išlaikymo nuotrauką.
Daugeriopu režimu apskaičiuojamas šviesos kiekis keliose vietose.
Kai šviesos pakanka arba jos trūksta, fotoaparatas pakeičia
ekspozicijos vertę pagal vidutinį visos scenos šviesumą. Šis režimas
tinkamas bendroms nuotraukoms.
Nuotraukos šviesumas ir bendra nuotaika taip pat gali priklausyti
nuo to, kaip fotoaparatas išmatuoja šviesumą. Pasirinkite tinkamus
nustatymus pagal fotografavimo aplinkybes.
Norėdami nustatyti
matavimo parinktį,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Metering
(Matavimas) → parinktis.
79
Fotografavimo funkcijos >
Matavimas
Centrinis
Taškinis
Centriniu režimu apskaičiuojama platesnė sritis nei taškiniu režimu.
Yra susumuojama kadro centre esanti šviesą (60–80 %) ir likusioje
kadro dalyje (20–40 %). Rekomenduojama naudoti, kai yra menkas
šviesumo skirtumas tarp objekto ir jį supančios aplinkos arba
objekto kompozicijos sritis yra didesnė palyginus su visa nuotraukos
kompozicija.
Taškiniu režimu apskaičiuojamas šviesos kiekis centre. Kai
fotografuojate prie stipraus objekto foninio apšvietimo, fotoaparatas
pakeičia ekspoziciją, kad teisingai užfiksuotų objektą. Pavyzdžiui,
pasirinkę daugelio režimą su stipriu foniniu apšvietimu, fotoaparatas
apskaičiuoja, kad šviesos yra pakankamai, todėl gaunama tamsesnė
nuotrauka. Taškiniu režimu galima to išvengti, nes skaičiuojamas
tikslinės srities šviesumas.
Objektas yra ryškių spalvų, o fonas – tamsus. Taškinis režimas
rekomenduojamas tokiais atvejais, kai yra didelis ekspozicijos
skirtumas tarp objekto ir fono.
80
Fotografavimo funkcijos >
Matavimas
Fokusuojamos srities ekspozicijos vertės matavimas
Kai funkcija įjungta, fotoaparatas automatiškai nustato optimalią
ekspozicijos vertę apskaičiuodamas fokusuojamos srities šviesumą.
Ši funkcija galima tik pasirinkus Spot (Taškinis) arba Multi
(Daugeriopas) matavimą ir Selection AF (Pasirinkimo AF).
Norėdami nustatyti
šią funkciją,
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → K →
Link AE to AF Point (Susieti AE ir AF tašką) → parinktis.
81
Fotografavimo funkcijos
Išmanaus priartinimo ribos
Ši funkcija automatiškai ištaiso prarastas šviesias detales, kurios
galėjo būti prarastos dėl skirtingų šešėlių nuotraukoje.
Jei norite nustatyti
išmanaus priartinimo
ribos parinktis,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Smart
Range (Išmanaus priartinimo ribos) → parinktis.
Be išmanaus priartinimo ribų efekto
Su išmanaus priartinimo ribų efektu
82
Fotografavimo funkcijos
Pasirenkama spalva
Šia funkcija galite pasirinkti norimą pabrėžti spalvą ir sušvelninti kitas.
Meniu galite pasirinkti raudoną, žalią, mėlyną ar geltoną spalvas.
Norėdami naudoti
pasirinktinės
spalvos parinktis,
Fotografavimo režimu paspauskite [f] → Selective
Color (Pasirinktinės spalvos) → parinktis.
Pavyzdžiai
Originali
Kai pasirinkta raudona
83
Fotografavimo funkcijos
Spalvos erdvė
Skaitmeniniai vaizdus fiksuojantys prietaisai, pvz., skaitmeniniai
fotoaparatai, monitoriai ir spausdintuvai turi savus metodus, kuriais
atkuria spalvas, kurie vadinami spalvų erdvėmis.
Fotoaparate galite pasirinkti iš dviejų spalvų erdvių: sRGB arba Adobe
RGB.
sRGB yra plačiai naudojama kuriant spalvas kompiuterių monitoriuose
ir tai yra įprastinė Exif formato spalvų erdvė. sRGB rekomenduojama
naudoti su įprastinėmis nuotraukomis ir internetu platintinomis
nuotraukomis.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB naudojama komerciniuose spaudiniuose ir jos spalvų
erdvė yra platesnė nei sRGB. Naudodamiesi platesne spalvų erdve
galite paprasčiau redaguoti nuotraukas kompiuteriu. Atkreipkite
dėmesį, kad komercinės programos dažniausiai suderinamos tik su
ribotu spalvų erdvių skaičiumi. Jei atidarysite nuotrauką su programa,
kuri nepalaiko šios spalvų erdvės, spalvos bus šviesesnės.
Norėdami nustatyti
spalvų erdvę,
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → L →
Color Space (Spalvų erdvė) → parinktis.
84
Fotografavimo funkcijos
Ekspozicijos kompensavimas / fiksavimas
Ekspozicijos kompensavimas
Fotoaparatas automatiškai nustato ekspozicijos vertę,
apskaičiuodamas nuotraukos kompozicijos šviesos lygį ir objekto
poziciją. Jei fotoaparato nustatyta ekspozicijos vertė didesnė ar
mažesnė nei tikėjotės, ją galite derinti rankiniu būdu. Ekspozicijos
vertė derinama ±3 žingsniu. Fotoaparatas pateikia raudoną
ekspozicijos pranešimą viršijus ekspozicijos ±3 diapazoną.
Norėdami keisti ekspozicijos vertę paspauskite [I] ir tada sukite
navigacijos ratuką. Ekspozicijos vertę taip pat galite reguliuoti
paspausdami [I] ir tada pasirinkdami EVC (Exposure Value
Compensation) (Ekspozicijos vertės kompensavimas).
+2
-2
Originali
Galite patikrinti ekspozicijos vertę pažiūrėję į ekspozicijos vertės
indikatorių.
Ekspozicijos įspėjimas
Įprastinės ekspozicijos rodyklė
Ekspozicijos vertės
indikatorius
Sumažinta ekspozicija
(tamsiau)
Padidinta ekspozicija
(šviesiau)
85
Fotografavimo funkcijos >
Ekspozicijos kompensavimas / fiksavimas
Ekspozicijos fiksavimas
Kai negalite išgauti norimo išlaikymo dėl stipraus spalvų kontrasto,
fiksuokite ekspoziciją ir tada fotografuokite.
Užfiksavę ekspoziciją nukreipkite objektyvą norime kryptimi ir
paspauskite [Užraktas].
Norėdami fiksuoti ekspoziciją keiskite nuotraukos kompoziciją, ties
kuria norite apskaičiuoti ekspoziciją, ir tada paspauskite norimą
mygtuką. (128 psl.)
86
Fotografavimo funkcijos
Vaizdo įrašymo funkcijos
Keli judesiai
Toliau paaiškinamos vaizdo įrašų funkcijos.
Nustatykite vaizdo įrašo atkūrimo greitį.
Vaizdo įrašo AE režimas
Norėdami nustatyti
įrašymo greičio parinktis,
Nustatykite vaizdo įrašymo ekspozicijos režimą.
Norėdami naudoti
vaizdo įrašo AE
režimo parinktis,
Filmavimo režimu paspauskite [f] → Movie AE Mode
(Vaizdo įrašo AE režimas) → parinktis.
Filmavimo režimu paspauskite [m] → l →
Multi Motion (Keli judesiai) → parinktis.
Piktograma Aprašymas
x0.25: įrašyti vaizdo įrašą ir atkurti jį 1/4 įprastinio greičio.
x0.5: įrašyti vaizdo įrašą ir atkurti jį 1/2 įprastinio greičio.
* Numatytasis
Piktograma Aprašymas
x1: įrašyti vaizdo įrašą ir atkurti jį įprastiniu greičiu.
Program (Programinis)*: diafragmos vertė ir užrakto greitis
yra nustatomi automatiškai.
x5: įrašyti vaizdo įrašą ir atkurti jį 5 X įprastinis greitis.
Aperture Priority (Diafragmos pirmumas): įrašydami vaizdo
įrašą nustatykite diafragmos vertę rankiniu būdu. Pasukite
navigacijos mygtuką, kad keistumėte diafragmose vertę.
x10: įrašyti vaizdo įrašą ir atkurti jį 10 X įprastinis greitis.
Shutter Priority (Užrakto pirmumas): įrašydami vaizdo įrašą
nustatykite užrakto greitį rankiniu būdu. Pasukite navigacijos
mygtuką, kad keistumėte užrakto greitį.
Manual (Rankinis): prieš įrašydami vaizdo įrašą nustatykite
tiek diafragmos vertę tiek užrakto greitį rankiniu būdu.
Norėdami pasirinkti diafragmos vertę arba užrakto greitį
paspauskite [I] ir tada sukdami navigacijos ratuką
keiskite vertę.
x20: įrašyti vaizdo įrašą ir atkurti jį 20 X įprastinis greitis.
• Jei pasirenkate kitą parinktį, nei x1, garsas nebus įrašomas.
• Priklausomai nuo vaizdo įrašo dydžio, galimos parinktys gali skirtis.
87
Fotografavimo funkcijos >
Vaizdo įrašymo funkcijos
Išblukimas
Garsas
Galite fotoaparatu pridėti išblukimo efektus scenos pradžioje ar
pabaigoje ir nereikės to daryti kompiuteriu. Naudokitės funkcija
atitinkamai ir pridėkite išskirtinių efektų prie vaizdo įrašo.
Kartais vaizdo įrašas be garso yra įdomesnis už vaizdo įrašą su garsu.
Norėdami įrašyti vaizdo įrašą be garso, išjunkite garso įrašymą.
Jei norite naudoti
išblukimo parinktį,
Filmavimo režimu paspauskite [f] → Fader (Išblukimas)
→ parinktis.
Jei norite naudoti
garso parinktį,
Filmavimo režimu paspauskite [f] → Voice (Garsas) →
parinktis.
Piktograma Aprašymas
Off (Išjungta): išblukimo funkcija nenaudojama.
In (Pradžioje): scena palaipsniui šviesėja iki pasidaro
matoma.
Out (Pabaigoje): scena palaipsniui tamsėja iki pasidaro
visiškai tamsu.
In-out (Pradžioje ir pabaigoje): išblukimo efektas pritaikomas
scenos pradžioje ir pabaigoje.
88
3 skyrius
Atkūrimas / redagavimas
Sužinokite, kaip atkurti bei redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Dėl informacijos apie failų redagavimą kompiuteryje žr. 6 skyrių.
Atkūrimas / redagavimas
Failų paieška ir tvarkymas
Sužinokite, kaip miniatiūrų peržiūros režime galima greitai ieškoti
nuotraukų ir vaizdo įrašų bei kaip apsaugoti ir trinti failus.
Nuotraukų peržiūra
1
Vaizdų miniatiūrų peržiūra
Jei norite ieškoti norimų nuotraukų ir vaizdo įrašų, persijunkite į
miniatiūrų peržiūros režimą. Miniatiūrų peržiūros režime vienu metu
rodoma keletas vaizdų, kad galėtumėte lengvai peržvelgti norimus
rasti elementus. Taip pat failus galite klasifikuoti ir rodyti pagal jų tipą,
datą ar savaitę, kurią jie buvo užfiksuoti.
Paspauskite [y].
• Bus rodoma paskutinė padaryta nuotrauka.
Menu
Norėdami peržiūrėti failus kaip miniatiūras, paspauskite
[I].
2
Norėdami slinkti per failus, pasukite naršymo mygtuką
arba paspauskite [C/F].
Kitais fotoaparatais surinktų failų gali nepavykti redaguoti ar atkurti
dėl matmenų ar kodekų, kurių nepalaiko šis fotoaparatas. Šiuos failus
redaguokite arba atkurkite kompiuteriu ar kitu įrenginiu.
• Norėdami peržiūrėti 3 miniatiūras, paspauskite kartą.
• Norėdami peržiūrėti 15 arba 40 miniatiūrų, paspauskite du kartus.
(Vienos peržiūroje paspauskite [m] → x → Thumbnail
Mode (Miniatiūrų režimas), kad pasirinktumėte norimų peržiūrėti failų
skaičių. (95 psl.))
Arba atskirame vaizde paspauskite [m] → x → View (Rodinys) →
parinktis.
90
Atkūrimas / redagavimas >
Failų paieška ir tvarkymas
Failų peržiūra pagal kategoriją
1
Miniatiūrų režime paspauskite [m].
2
Pasirinkite Filter (Filtras) → kategorija ir tuomet
paspauskite [o].
Failų peržiūra aplanko formatu
Tęstinės ir pliūpsnių serijų nuotraukos rodomos kaip aplankas. Ištrynus
aplanką, bus ištrintos visos jame esančios nuotraukos.
* Numatytasis
Parinktis
Aprašymas
Type (Tipas)
Peržiūrėkite failus pagal failo tipą, pvz., nuotraukas
ar vaizdo įrašus.
Date (Data)*
Peržiūrėkite failus pagal išsaugojimo datą.
Week (Savaitė)
Peržiūrėkite failus pagal savaitės dieną, kurią jie
buvo išsaugoti.
Peržiūrėkite failus pagal vietą, kurioje jie buvo
Location (Vieta) išsaugoti. (Tik su GPS moduliu užfiksuotose
nuotraukose yra vietos informacija.)
: Single View
Jei aplanko rodinyje paspausite [I], aplanke esantys failai bus pateikti
kaip miniatiūros.
91
Atkūrimas / redagavimas >
Failų paieška ir tvarkymas
Failų apsauga
Failų trynimas
Apsaugokite failus nuo atsitiktinio ištrynimo.
Trinkite failus atkūrimo režime ir atlaisvinkite daugiau vietos atminties
kortelėje. Apsaugoti failai nebus ištrinti.
1
Atkūrimo režimu paspauskite [m] → z →
Protect (Apsaugoti) → parinktis. (Single (Pavienis),
Select (Pasirinkti), All (Viską))
Pavienio failo šalinimas
Galite pasirinkti vieną failą ir jį ištrinti.
2
Norėdami pasirinkti failą, pasukite naršymo mygtuką arba
paspauskite [C/F] ir tada paspauskite [o].
3
Paspauskite [f].
1
Atkūrimo režimu pasirinkite failą ir tuomet paspauskite
[ ].
• Arba atkūrimo režimu paspauskite [m] → z →
Delete (Trinti) → Single (Pavienis).
2
Kai pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite Yes (Taip).
92
Atkūrimas / redagavimas >
Failų paieška ir tvarkymas
Daugybinių failų šalinimas
Visų failų šalinimas
Galite pasirinkti keletą failų ir juos ištrinti.
1
Atkūrimo režimu paspauskite [
(Daugybinis ištrynimas).
Galite vienu metu ištrinti visus atminties kortelėje esančius failus.
] → Multiple Delete
• Arba atkūrimo režimu paspauskite [m] → z →
Delete (Trinti) → Select (Pasirinkti).
2
Pasirinkite norimus ištrinti failus pasukdami naršymo
mygtuką arba paspausdami [C/F], ir tuomet
paspauskite [o].
1
Atkūrimo režimu paspauskite [m].
2
Pasirinkite z → Delete (Trinti) → All (Viską).
3
Kai pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite Yes (Taip).
• Jei norite atšaukti savo pasirinkimą, dar kartą paspauskite [o].
3
Paspauskite [
].
4
Kai pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite Yes (Taip).
93
Atkūrimas / redagavimas
Nuotraukų peržiūra
Nuotraukos didinimas
Skaidrių rodymo peržiūra
Galite didinti nuotraukas peržiūrėdami jas atkūrimo režime. Jei norite
išimti ekrane rodomo vaizdo dalį ir išsaugoti ją naujame faile, taip pat
galite perkelti padidintą sritį ir naudotis apkarpymo funkcija.
Galite peržiūrėti nuotraukas skaidrių rodyme, taikyti jam įvairių efektų ir
groti fono muziką.
Padidinta sritis
Didinimas (didžiausias didinimas
gali skirtis priklausomai nuo
skyros)
Full Image
1
Atkūrimo režimu paspauskite [m].
2
Pasirinkite
3
Pasirinkite skaidrių rodymo parinktį.
.
• Pereikite prie 4 žingsnio, jei skaidrių peržiūrai nenorite taikyti jokių
efektų.
Parinktis
Aprašymas
Images
(Vaizdai)
Nustatykite nuotraukas, kurias norite peržiūrėti kaip
skaidres.
• All (Viską): peržiūrėkite visas nuotraukas skaidrių
rodyme.
• Date (Data): skaidrių rodymo režimu peržiūrėkite
tam tikrą datą nufotografuotas nuotraukas.
• Select (Pasirinkti): pasirinktas nuotraukas
peržiūrėkite kaip skaidres.
Effect (Efektas)
Pasirinkite perėjimo efektą. Pasirinkite Off (Išjungtas)
norėdami atšaukti efektus.
Trim
Paspauskite [o] ir tada pasukite navigacijos mygtuką pagal
laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte nuotrauką.
(Norėdami sumažinti nuotrauką pasukite navigacijos myktuką pagal
laikrodžio rodyklę.)
Jei
Norite tai padaryti
Perkelti padidintą sritį
Paspauskite [D/I/C/F].
Interval
(Intervalas)
Pasirinkite, kas kiek laiko bus rodoma nauja
nuotrauka.
Apkarpykite padidintą vaizdą
Paspauskite [f]. (išsaugomas
naujame faile)
Music (Muzika)
Groti fono muziką.
Grįžti prie pirminio vaizdo
Paspauskite [o].
4
Pasirinkite Slide Show (Skaidrių rodymas) → Play (Groti)
arba Repeat (Pakartoti).
• Skaidrių rodymas prasidės iš karto.
94
Atkūrimas / redagavimas >
Nuotraukų peržiūra
Automatinis pasukimas
Įjungus automatinį pasukimą, fotoaparatas automatiškai pasuks
vertikalioje pozicijoje užfiksuotas nuotraukas, kad jos tilptų ekrane
horizontalioje orientacijoje.
Jei norite nustatyti
automatinio
pasukimo parinktis,
Atkūrimo režimu paspauskite [m] → x → Auto
Rotate (Automatinis pasukimas) → parinktis.
Miniatiūrų režimo nustatymas
Galite pasirinkti kiek failų peržiūrėti miniatiūrų režimu.
Norėdami nustatyti
miniatiūrų režimo
parinktis,
Atkūrimo režimu paspauskite [m] → x →
Thumbnail Mode (Miniatiūrų režimas) → parinktis.
95
Atkūrimas / redagavimas
Vaizdo įrašų leidimas
Galite leisti vaizdo įrašą, užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą arba apkarpyti ir
išsaugoti jį kaip naują failą.
Pause
Stop
Vaizdo įrašo peržiūros valdikliai
Jei
Norite tai padaryti
Atsukti atgal
Paspauskite [C].
Kaskart kai paspaudžiate [C], fotoaparatas
nuskaito atgal padidindamas 2X, 4X ir 8X.
Pristabdyti / groti
Paspauskite [o].
Persukti į priekį
Paspauskite [F].
Kaskart kai paspaudžiate [F], fotoaparatas
nuskaito į priekį padidindamas 2X, 4X ir 8X.
Garsumo valdymas
Pasukite navigacijos mygtuką į kairę ar į dešinę.
Sustabdyti
Paspauskite [D].
Vaizdo įrašo apkarpymas atkūrimo metu
1
Paspauskite [o] taške, kuriame norite, kad prasidėtų
naujasis vaizdo įrašas.
2
Pristabdę, paspauskite [
3
Paspauskite [o] taške, kuriame norite, kad naujasis vaizdo
įrašas baigtųsi.
4
Pristabdę, paspauskite [
5
Kai pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite Yes (Taip).
].
].
Apkarpytas failas išsaugomas kaip atskiras failas nauju pavadinimu.
96
Atkūrimas / redagavimas >
Vaizdo įrašų leidimas
Kadro užfiksavimas atkūrimo metu
1
Paspauskite [o] taške, kuriame norite išsaugoti nejudamą
vaizdą.
2
Paspauskite [I].
• Užfiksuoto vaizdo skyra bus tokia pati kaip ir vaizdo įrašo skyra.
• Užfiksuotas failas išsaugomas kaip atskiras failas nauju pavadinimu.
97
Atkūrimas / redagavimas
Nuotraukų redagavimas
Atlikite nuotraukų redagavimo darbus, pvz., keiskite dydį, pasukite
arba pašalinkite raudonų akių efektą. Redaguotos nuotraukos
išsaugomos kaip nauji failai naujais pavadinimais. 3D, panoraminių
ir 3D panoraminių nuotraukų negalima redaguoti naudojantis „Image
Edit“ funkcija.
Jei norite nustatyti
„Image Edit“ parinktis,
* Numatytasis
Piktograma Aprašymas
Backlight (Foninis apšvietimas): ištaisykite per mažo
išlaikymo nuotraukos ryškumą.
(Off (Išjungtas)*, On (Įjungtas))
Atkūrimo režimu paspauskite [f] → parinktis.
Parinktys
Prieš koregavimą
Po koregavimo
* Numatytasis
Piktograma Aprašymas
Smart Filter (Sumanusis filtras): nuotraukoms pritaikykite
įvairius filtro efektus ir sukurkite išskirtinius vaizdus.
(Off (Išjungtas)*, Miniature (Miniatiūra), Soft Focus (Švelnus
fokusavimas), Old Film 1 (Sena juostelė 1),
Old Film 2 (Sena juostelė 2), Halftone Dots (Pustonio
taškai), Sketch (Eskizas), Fish Eye (Žuvies akis),
Defog (Rūko pašalinimas), Negative (Negatyvas))
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
Red-eye Fix (Raudonų akių efekto korekcija): nuotraukoje
pašalinkite raudonų akių efektą.
(Off (Išjungtas)*, On (Įjungtas))
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
Resize (Keisti dydį): keiskite nuotraukos dydį.
Galimos skyros gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos
nuotraukos dydžio.
Rotate (Pasukti): pasukite nuotrauką. (Off (Išjungtas)*,
Right 90˚ (Į dešinę 90˚), Left 90˚ (Į kairę 90˚), 180˚,
Horizontal (Horizontaliai), Vertical (Vertikaliai))
Apsaugotų ar „RAW“ failų pasukti negalima.
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
98
Atkūrimas / redagavimas >
Nuotraukų redagavimas
* Numatytasis
Piktograma Aprašymas
Face Retouch (Veido retušavimas): paslėpkite veido
netobulumus.
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
Brightness (Šviesumas): reguliuokite nuotraukos šviesumą.
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
Contrast (Kontrastas): reguliuokite nuotraukos aštrumą.
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
Vignetting (Vinjetės): pasitelkite senovinių spalvų, didelio
kontrasto arba „Lomo“ fotoaparatų ryškių vinječių efektą.
Naujasis failas gali būti mažesnis už pradinį failą.
99
4 skyrius
Belaidis tinklas
Sužinokite kaip prisijungti prie belaidžių vietinių tinklų (WLAN) ir naudotis funkcijomis.
Belaidis tinklas
Prisijungimas prie WLAN ir tinklo nustatymų konfigūravimas
Išmokite prisijungti per prieigos tašką (AP), kai esate WLAN
diapazone. Jūs taip pat galite konfigūruoti tinklo nustatymus.
Piktograma / Parinktis
Refresh (Atnaujinti)
Aprašymas
Prijungiamų AP atnaujinimas.
Spec. AP
Apsaugotas AP
Prisijungimas prie WLAN
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
3
,
,
arba
Signalo stipris
.
Paspauskite [m], tada pasirinkite Wi-Fi Setting
(„Wi-Fi“ nustatymai).
• Kai kuriais režimais paspauskite [m] arba vadovaukitės
nurodymais ekrane, kol pasirodys Wi-Fi Setting („Wi-Fi“
nustatymai) ekrano rodinys.
• Fotoaparatas automatiškai ieško prieinamų AP įrenginių.
4
WPS AP
WPS button connection
(Sujungimas WPS mygtuku)
Prisijungti prie WPS AP.
Add wireless network
(Pridėti belaidį tinklą)
Rankiniu būdu pridėti AP.
• Norėdami atidaryti tinklo nustatymo parinktis, paspauskite [f].
• Pasirinkus apsaugotą AP, pasirodys iššokantis pranešimas.
Įveskite slaptažodžius, reikalingus norint prisijungti prie WLAN.
Informacija apie tai, kaip įvesti tekstą, nurodyta skyrelyje
„Teksto įvedimas“. (105 psl.)
• Pasirodžius prisijungimo puslapiui, vadovaukitės skyreliu
Pasirinkite AP.
„Prisijungimo naršyklės naudojimas“. (103 psl.)
• Jeigu pasirinksite neapsaugotą AP, fotoaparatas prisijungs prie
Wi-Fi Setting
WLAN.
Refresh
• Jeigu pasirinksite WPS profilio palaikomą AP, pasirinkite WPS
PIN connection (Sujungimas WPS PIN) ir AP įrenginyje įveskite
PIN kodą. Jūs taip pat galite prijungti WPS profilio palaikomą AP,
fotoaparate pasirinkę WPS button connection (Sujungimas WPS
mygtuku), po to paspaudę WPS mygtuką AP įrenginyje.
„Samsung“ 1
„Samsung“ 2
„Samsung“ 3
„Samsung“ 4
Exit
Manual
101
Belaidis tinklas >
Prisijungimas prie WLAN ir tinklo nustatymų konfigūravimas
Tinklo parinkčių nustatymas
Rankinis IP adreso nustatymas
1
„Wi-Fi“ nustatymai ekrane pareikite prie AP ir
paspauskite [f].
1
„Wi-Fi“ nustatymai ekrane pareikite prie AP ir
paspauskite [f].
2
Pažymėkite kiekvieną parinktį ir įveskite būtiną informaciją.
2
Pasirinkite IP Setting (IP nustatymai) → Manual
(Rankinis).
3
Pažymėkite kiekvieną parinktį ir tada įveskite būtiną
informaciją.
Parinktis
Aprašymas
Authentication
(Autentifikavimas)
Pasirinkite tinklo autentifikavimo tipą.
Data Encryption
(Duomenų šifrv.)
Pasirinkite šifravimo tipą.
Network Key
(Tinklo raktas)
Įveskite tinklo slaptažodį.
IP Setting
(IP nustatymai)
Nustatykite IP adresą rankiniu būdu.
Parinktis
Aprašymas
IP
Įveskite nekintantį IP adresą.
Subnet Mask
(Potiklio šablonas)
Įveskite potinklio šabloną.
Gateway (Užkarda)
Įveskite užkardą.
DNS Server
(DNS serveris)
Įveskite DNS adresą.
102
Belaidis tinklas >
Prisijungimas prie WLAN ir tinklo nustatymų konfigūravimas
Prisijungimo naršyklės naudojimas
Jungdamiesi prie kai kurių AP, bendrinimo svetainių arba „cloud“
serverių, savo prisijungimo duomenis galite įvesti per prisijungimo
naršyklę.
Mygtukas
Aprašymas
[D/I/C/F]
Perkelkite elementą arba slinkite puslapiu.
[o]
Pasirinkite elementą.
[m]
Atidarykite šias parinktis:
• Previous Page (Ankstesnis puslapis): pereiti į
ankstesnį puslapį.
• Next Page (Kitas puslapis): pereiti į kitą
puslapį.
• Reload (Įkelti iš naujo): įkelti puslapį iš naujo.
• Stop (Sustabdyti): sustabdyti puslapio
krovimą.
• Exit (Baigti): uždaryti prisijungimo naršyklę.
[
Uždarykite prisijungimo naršyklę.
]
• Priklausomai nuo puslapio, prie kurio esate prisijungę, negalite pasirinkti
kai kurių elementų. Tai nereiškia trikties.
• Prisijungus prie kai kurių tinklalapių, prisijungimo naršyklė gali
automatiškai neužsidaryti. Tokius atveju, uždarykite prisijungimo naršyklę
paspausdami [ ], tada vėl imkitės pageidaujamo veiksmo.
• Dėl puslapio dydžio ar tinklo spartos, prisijungimo puslapio įkėlimas
gali truputėlį užtrukti. Tokiu atveju palaukite, kol pasirodys įkėlimo
informacijos įvedimo langas.
103
Belaidis tinklas >
Prisijungimas prie WLAN ir tinklo nustatymų konfigūravimas
Prisijungimo prie tinklo patarimai
• Norėdami naudotis „Wi-Fi“, turite įdėti atminties kortelę.
• Tinklo ryšio kokybę nulems AP.
• Kuo didesnis atstumas tarp fotoaparato ir AP, tuo ilgiau užtruks
prisijungimas prie tinklo.
• Jeigu šalia esantis prietaisas naudoja to paties radijo dažnio signalą
kaip ir jūsų fotoaparatas, jis gali pertraukti jūsų ryšį.
• Jeigu jūsų AP pavadinimas yra ne anglų kalba, fotoaparatas gali
neaptikti įrenginio arba gali būti rodomas neteisingas vardas.
• Dėl tinklo nustatymų ir slaptažodžio kreipkitės į tinklo administratorių
arba tinklo paslaugos teikėją.
• Jeigu WLAN būtinas tinklo paslaugų teikėjo autentifikavimas, jums
gali nepavykti prie jo prisijungti. Norėdami prisijungti prie WLAN,
prisijunkite prie savo tinklo paslaugų teikėjo.
• Priklausomai nuo šifravimo tipo, skaitmenų kiekis slaptažodyje gali
skirtis.
• WLAN ryšio gali nebūti priklausomai nuo jūsų buvimo aplinkos.
• Fotoaparatas AP sąraše gali rodyti per WLAN tinklą įjungiamą
spausdintuvą. Negalite prisijungti prie tinklo per spausdintuvą.
• Jūs negalite vienu metu prijungti savo fotoaparato prie tinklo ir
televizoriaus. Taip pat jūs negalite peržiūrėti nuotraukų ir vaizdo
įrašų per televizorių, kada esate prisijungę prie tinklo.
• Už prisijungimą prie tinklo gali reikėti mokėti papildomus mokesčius.
Kainos nustatymas priklausys nuo jūsų sutarties sąlygų.
• Jei negalite prisijungti prie WLAN tinklo, pamėginkite kitą AP iš galimų
AP sąrašo.
• Taip pat, kai kuriose užsienio šalyse galite prisijungti prie nemokamų
WLAN ryšio tinklų.
• Pasirinkus kai kurių tinklo paslaugų teikėjų nemokamus WLAN
tinklus, gali pasirodyti registravimosi puslapis. Įveskite savo ID ir
slaptažodį, reikalingą norint prisijungti prie WLAN. Informacijos apie
registravimąsi ir paslaugą kreipkitės į tinklo paslaugos teikėjus.
• Apdairiai įveskite asmeninę informaciją, skirtą AP ryšiui. Neįveskite
į fotoaparatą jokių atsiskaitymo arba kredito kortelės duomenų.
Gamintojas neatsako už jokias problemas, patirtas įvedus minėtojo
pobūdžio informaciją.
• Įvairiose šalyse pasiekiami tinklo ryšiai gali skirtis.
• Jūsų fotoaparato WLAN funkcija turi atitikti regiono radijo bangų
perdavimo teisės aktus. Kad būtų užtikrintas suderinamumas,
rekomenduojame naudoti WLAN funkciją toje šalyje, kurioje pirkote
fotoaparatą.
• Priklausomai nuo tinklo sąlygų, tinklo nustatymų reguliavimo procesai
gali skirtis.
• Nebandykite jungtis į tinklą, jeigu jums nesuteikta prieiga.
• Prieš jungdamiesi prie tinklų, patikrinkite, ar fotoaparato
akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu negalite prisijungti prie DHCP serverio, sukurkite „autoip.txt“
failą ir nukopijuokite jį į įstatytą atminties kortelę, kad prisijungtumėte
prie tinklo pasitelkę automatinio IP funkciją.
104
Belaidis tinklas >
Prisijungimas prie WLAN ir tinklo nustatymų konfigūravimas
Teksto įvedimas
Piktograma Aprašymas
Ištrinkite paskutinę raidę.
Išmokite įvesti tekstą. Piktogramomis lentelėje galima perkelti žymeklį,
pakeisti klaviatūros registrą ir pan. Pasukite navigacijos mygtuką į
norimą padėtį ir tada paspauskite [o], kad jį įvestumėte.
Perkelkite žymiklį.
ABC režimu pakeiskite klaviatūros registrą.
Įveskite „.com“.
Perjunkite iš simbolių režimo į „ABC“ režimą.
Įterpkite tarpą.
Done
Išsaugokite rodomą tekstą.
Žiūrėkite teksto įvedimo vadovą.
Done
Back
Backspace
• Nepriklausomai nuo ekrane rodomos kalbos, tekstą galite rašyti tik anglų
kalba.
• Norėdami persikelti tiesiai prie Done (Atlikta), paspauskite [y].
• Galite įvesti iki 64 ženklų.
105
Belaidis tinklas
Automatinis failų saugojimas išmaniajame telefone
Fotoaparatas per WLAN jungiasi prie išmaniųjų telefonų, kuriuose
įdiegta funkcija AutoShare. Kai fotoaparatu užfiksuojate nuotrauką, ji
automatiškai išsaugoma išmaniajame telefone.
4
Sąraše pasirinkite fotoaparatą ir išmanųjį telefoną
prijunkite prie jo.
• Išmanusis telefonas vienu kartu gali prisijungti tik prie vieno
fotoaparato.
• AutoShare funkciją palaiko „Galaxy“ serijos išmanieji telefonai ir „Galaxy
Tab“ modeliai su „Android 2.2“ ar aukštesnės versijos operacine
sistema arba „iOS“ prietaisai su „iOS 4.3“ ar aukštesnės versijos
operacine sistema. Prieš naudodamiesi šia funkcija, patikrinkite prietaiso
mikroprograminę įrangą ir jei reikia, atnaujinkite.
• Prieš naudodami šią funkciją, telefone ar prietaise įdiekite Samsung
SMART CAMERA App. Šią programą galima atsisiųsti iš „Samsung
Apps“, „Google Play Store“ arba „Apple App Store“.
1
Fotoaparate pasukite režimo ratuką į B.
2
Fotoaparate pasirinkite
.
• Jeigu pasirodo iššokantis pranešimas, raginantis atsisiųsti
5
Fotoaparate leiskite išmaniajam telefonui prie jo prisijungti.
• Jei išmanusis telefonas buvo sujungtas su fotoaparatu jau
anksčiau, jis bus sujungtas automatiškai.
• Fotoaparato ekrane pasirodys piktograma, rodanti ryšio būseną
(
6
).
Fotoaparatu užfiksuokite nuotrauką.
• Užfiksuotos nuotraukos išsaugomos fotoaparate ir tada
persiunčiamos į išmanųjį telefoną.
• Negalite įrašyti vaizdo įrašo, jei įjungta funkcija „AutoShare“.
programą, pasirinkite Next (Toliau).
3
Išmaniajame telefone įjunkite Samsung SMART CAMERA
App.
• „iOS“ prietaisuose įjunkite „Wi-Fi“ funkciją prieš įjungdami
programą.
106
Belaidis tinklas
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas į išmanųjį telefoną
Fotoaparatas per WLAN jungiasi prie išmaniųjų telefonų, kuriuose
įdiegta MobileLink funkcija. Galite nesunkiai išsiųsti nuotraukas ar
vaizdo įrašus į išmanųjį telefoną.
• MobileLink funkciją palaiko „Galaxy“ serijos išmanieji telefonai ir „Galaxy
•
•
•
•
Tab“ modeliai su „Android 2.2“ ar aukštesnės versijos operacine
sistema arba „iOS“ prietaisai su „iOS 4.3“ ar aukštesnės versijos
operacine sistema. Prieš naudodamiesi šia funkcija, patikrinkite prietaiso
mikroprograminę įrangą ir jei reikia, atnaujinkite.
Prieš naudodami šią funkciją, telefone ar prietaise įdiekite Samsung
SMART CAMERA App. Šią programą galima atsisiųsti iš „Samsung
Apps“, „Google Play Store“ arba „Apple App Store“.
Jei fotoaparato atmintyje failų nėra, šios funkcijos naudoti negalėsite.
Jei pasirenkate failus iš išmaniojo telefono, vienu metu galite stebėti iki
1000 naujausių failų ir išsiųsti net 150 failų vienu metu. Jei pasirinksite
failus iš fotoaparato, galėsite peržiūrėti fotoaparate pasirinktus failus.
Didžiausias galimų siųsti failų kiekis priklauso nuo laisvos vietos
išmaniajame telefone.
Negalite siųsti RAW formato failų.
1
Fotoaparate pasukite režimo ratuką į B.
2 Fotoaparate pasirinkite
.
• Jeigu pasirodo iššokantis pranešimas, raginantis atsisiųsti
programą, pasirinkite Next (Toliau).
3 Fotoaparate pasirinkite siuntimo parinktį.
• Jei pasirinksite Select Files from Smartphone (Pasirinkite failus
išmaniajame telefone), išmaniuoju telefonu galėsite peržiūrėti ir
dalytis fotoaparate saugomais failais.
• Jei pasirinksite Select Files from Camera (Pasirinkite failus
fotoaparate), galėsite pasirinkti failus, kuriuos galėsi siųsti iš
fotoaparato.
4 Išmaniajame telefone įjunkite Samsung SMART CAMERA
App.
• „iOS“ prietaisuose įjunkite „Wi-Fi“ funkciją prieš įjungdami
programą.
107
Belaidis tinklas >
5
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas į išmanųjį telefoną
Sąraše pasirinkite fotoaparatą ir išmanųjį telefoną
prijunkite prie jo.
• Išmanusis telefonas vienu kartu gali prisijungti tik prie vieno
fotoaparato.
6
Fotoaparate leiskite išmaniajam telefonui prie jo prisijungti.
• Jei išmanusis telefonas buvo sujungtas su fotoaparatu jau
anksčiau, jis bus sujungtas automatiškai.
7
Išmaniajame telefone arba fotoaparate pasirinkite failus,
kuriuos norite persiųsti į fotoaparatą.
8
Išmaniajame telefone arba fotoaparate palieskite
kopijavimo mygtuką ir pasirinkite Bendr..
• Fotoaparatas išsiųs failus.
108
Belaidis tinklas
Nuotolinis užrakto atleidimas išmaniuoju telefonu
Fotoaparatas prijungiamas prie išmaniojo telefono per WLAN.
Naudokite išmanųjį telefoną atleisti užraktui nuotoliniu būdu su Remote
Viewfinder (Nuot. vaizdo iešk) funkcija. Nufotografuotas kadras bus
rodomas išmaniajame telefone.
• Funkciją Remote Viewfinder (Nuot. vaizdo iešk) palaiko „Galaxy“
serijos išmanieji telefonai ir „Galaxy Tab“ modeliai su „Android 2.2“ ar
aukštesnės versijos operacine sistema arba „iOS“ prietaisai su „iOS
4.3“ ar aukštesnės versijos operacine sistema. Prieš naudodamiesi
šia funkcija, patikrinkite prietaiso mikroprograminę įrangą ir jei reikia,
atnaujinkite.
• Prieš naudodami šią funkciją, telefone ar prietaise įdiekite Samsung
SMART CAMERA App. Šią programą galima atsisiųsti iš „Samsung
Apps“, „Google Play Store“ arba „Apple App Store“.
1
Fotoaparate pasukite režimo ratuką į B.
2 Fotoaparate pasirinkite
3 Išmaniajame telefone įjunkite Samsung SMART CAMERA
App.
• „iOS“ prietaisuose įjunkite „Wi-Fi“ funkciją prieš įjungdami
programą.
4 Sąraše pasirinkite fotoaparatą ir išmanųjį telefoną
prijunkite prie jo.
• Išmanusis telefonas vienu kartu gali prisijungti tik prie vieno
fotoaparato.
5 Fotoaparate leiskite išmaniajam telefonui prie jo prisijungti.
• Jei išmanusis telefonas buvo sujungtas su fotoaparatu jau
anksčiau, jis bus sujungtas automatiškai.
.
• Jeigu pasirodo iššokantis pranešimas, raginantis atsisiųsti
programą, pasirinkite Yes (Taip).
109
Belaidis tinklas >
6
Nuotolinis užrakto atleidimas išmaniuoju telefonu
Išmaniajame telefone nustatykite toliau nurodytas
fotografavimo parinktis.
7
Norėdami sufokusuoti, išmaniajame telefone laikykite
palietę .
• Židinys yra automatiškai nustatomas į daugeriopą AF.
Piktograma Aprašymas
Blykstės parinktis
8
Laikmačio parinktis
Norėdami fotografuoti, paspauskite
.
• Nuotraukų, išsaugotų išmaniajame telefone, dydis bus pakeistas
Nuotraukos dydis
į 640X424, kai fotografuojama
fotografuojama
raiška.
Vietos saugojimas
raiška, ir į 640X360, kai
• Atliekant šią funkciją, fotoaparate neveikia kai kurie mygtukai.
• Kai naudojate šią funkciją, idealus atstumas tarp fotoaparato ir išmaniojo
• Atliekant šią funkciją, neveiks jūsų išmaniojo telefono mastelio
keitimo ir užrakto mygtukai.
• Kad galėtumėte šia funkcija naudotis, išmanusis telefonas turi būti ne
• Remote Viewfinder (Nuot. vaizdo iešk) režimas palaiko tik
dydžio nuotraukas.
ir
telefono gali kisti, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
toliau kaip 7 m atstumu nuo fotoaparato.
• Fotografavimas užtruks kiek ilgiau, kai išmaniajame telefone atleisite .
• Remote Viewfinder (Nuot. vaizdo iešk) funkcija išsijungs tokiais atvejais:
- išmaniuoju telefonu priimant skambutį
- fotoaparatą arba išmanųjį telefoną išjungus
- atminčiai prisipildžius
- vienam iš įrenginių praradus ryšį su WLAN
- esant blogam arba nestabiliam „Wi-Fi“ ryšiui
110
Belaidis tinklas
Nuotraukų ar vaizdo įrašų bendrinimo svetainės
Išsiųskite nuotraukas arba vaizdo įrašus į failų bendrinimo tinklalapius.
Galimi tinklalapiai bus rodomi fotoaparate. Norėdami įkelti failus į kai
kurias svetaines, prieš prijungdami fotoaparatą turėsite apsilankyti ir
užsiregistruoti žiniatinklio svetainėje.
4
Įveskite savo ID ir slaptažodį ir spauskite Login (Jungtis).
• Informacija apie tai, kaip įvesti tekstą, nurodyta skyrelyje „Teksto
įvedimas“. (105 psl.)
• Jeigu prisijungėte prie SkyDrive, vadovaukitės skyreliu
„Prisijungimo naršyklės naudojimas“. (p. 103)
Prieiga prie svetainės
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
3
Pasirinkite svetainę.
.
• Norėdami pasirinkti ID iš sąrašo, pasirinkite
→ ID.
• Jūs galite būti priregistruoti automatiškai, jeigu buvote
užsiregistravę šiame tinklalapyje anksčiau.
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, privalote turėti paskyrą failų
bendrinimo svetainėje.
• Jeigu pasirodo iššokantis pranešimas, raginantis sukurti paskyrą,
pasirinkite OK (Gerai).
• Fotoaparatas automatiškai pamėgins prisijungti prie WLAN per
paskutinį prijungtą AP įrenginį.
• Jei fotoaparatas anksčiau nebuvo prijungtas prie WLAN,
jis ieškos prieinamų AP įrenginių. (101 psl.)
111
Belaidis tinklas >
Nuotraukų ar vaizdo įrašų bendrinimo svetainės
Nuotraukų arba vaizdo įrašų įkėlimas
1
Gaukite informaciją iš svetainės savo fotoaparatu.
2
Slinkite prie norimų įkelti failų ir paspauskite [o].
• Galite pasirinkti iki 20 failų. Bendras dydis neturi viršyti 10 MB.
(Kai kuriose svetainėse bendras leidžiamas dydis ar failų skaičius
gali būti kitoks.)
3
Pasirinkite Upload (Įkelti).
• Jei prisijungėte prie „Facebook“, pasirinkite Upload (Įkelti) →
Upload (Įkelti).
• Prisijungę prie „Facebook“, galite įvesti pastabas, palietę langelį
Comment (Pastaba). Informacija apie tai, kaip įvesti tekstą,
nurodyta skyrelyje „Teksto įvedimas“. (105 psl.)
• Negalite įkelti RAW formato failų.
• Galite įkelti iki 20 failų vienu metu.
• Negalite įkelti didesnių nei nurodyta failų. Didžiausia nuotraukos, kurią
•
•
•
•
•
•
•
galima įkelti, skyra yra 2M, o ilgiausias vaizdo įrašas, kurį galima įkelti,
turi būti įrašytas naudojant
. Jei pasirinksite nuotrauką, kurios skyra
didesnė nei 2M, skyra bus automatiškai sumažinta. Jei prisijungiate prie
„Facebook“, nuotraukos rezoliuciją bus pakeista į 1M.
Priklausomai nuo pasirinktos svetainės nuotraukų ar vaizdo įrašų,
įkėlimo būdai gali skirtis.
Jei negalite prieiti prie svetainės dėl užkardos ar vartotojo autentiškumo
patvirtinimo nustatymų, kreipkitės į savo tinklo administratorių arba tinklo
paslaugų teikėją.
Siunčiamos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti automatiškai pažymėti jų
užfiksavimo data.
Jūsų interneto ryšio greitis turi įtakos nuotraukos įkėlimo arba tinklalapių
atsidarymo greičiams.
Jei fotoaparato atmintyje failų nėra, šios funkcijos naudoti negalėsite.
Taip pat galite įkelti nuotraukas ar vaizdo įrašus į failų bendrinimo
svetaines: atkūrimo režimu paspauskite [m], tada pasirinkite z
→ Share(Wi-Fi) (Bendrinti („Wi-Fi“)) → pageidaujamą tinklalapį.
Kai nuotraukas įkelsite į SkyDrive, jos bus sumažintos iki 2M išlaikant
sakytinius dydžius.
112
Belaidis tinklas
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu
Galite keisti nustatymus el. pašto meniu ir siųsti fotoaparate esančias
nuotraukas el. paštu.
5
Pasirinkite langelį Name (Vardas), įrašykite savo vardą ir
pasirinkite Done (Atlikta).
Sender Setting
El. pašto nustatymų keitimas
Name
El. pašto meniu galite keisti informacijos įrašymo į atmintį nustatymus.
Taip pat galite įvesti arba pakeisti el. pašto slaptažodį. Informacija apie
tai, kaip įvesti tekstą, nurodyta skyrelyje „Teksto įvedimas“. (105 psl.)
Email
Save
Informacijos laikymas
Back
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
3
Paspauskite [m].
4
Pasirinkite
6
Pasirinkite langelį Email (El. paštas), įrašykite savo el.
pašto adresą ir pasirinkite Done (Atlikta).
7
Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite Save
(Išsaugoti).
.
→ Sender
Reset
Setting (Siuntėjo nustatymai).
• Jei norite ištrinti informaciją, pasirinkite Reset (Nustatyti iš naujo).
113
Belaidis tinklas >
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu
El. pašto slaptažodžio nustatymas
El. pašto slaptažodžio keitimas
1
Pasukite režimo ratuką į B.
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
2
Pasirinkite
3
Paspauskite [m].
3
Paspauskite [m].
4
Pasirinkite
→ Setting Password (Slaptažodžio
nustatymas) → On (Įjungta).
4
Pasirinkite
5
Įveskite savo dabartinį 4 skaitmenų slaptažodį.
6
Įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį.
7
Dar kartą įveskite naują slaptažodį.
8
Pasirodžius iššokančiam pranešimui, paspauskite [o].
.
• Norėdami išjungti slaptažodį, pasirinkite Off (Išjungta).
5
Pasirodžius iššokančiam pranešimui, paspauskite [o].
• Iššokantis pranešimas išnyks automatiškai, net jeigu
nepaspausite [o].
6
Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.
7
Dar kartą įveskite slaptažodį.
8
Pasirodžius iššokančiam pranešimui, paspauskite [o].
.
→ Change
Password (Keisti slaptažodį).
• Iššokantis pranešimas išnyks automatiškai, net jeigu
nepaspausite [o].
• Iššokantis pranešimas išnyks automatiškai, net jeigu
nepaspausite [o].
Jei praradote slaptažodį, slaptažodžio nustatymo ekrane galite jį nustatyti
iš naujo pasirinkdami Reset (Nustatyti iš naujo). Iš naujo nustačius
informaciją, bus ištrinta: anksčiau išsaugota naudotojo informacija, el.
pašto adresas ir paskiausiai siųstų laiškų sąrašas.
114
Belaidis tinklas >
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el.
paštu
Į fotoaparato atmintį įrašytas nuotraukas ar vaizdo įrašus galite siųsti
el. paštu. Informacija apie tai, kaip įvesti tekstą, nurodyta skyrelyje
„Teksto įvedimas“. (105 psl.)
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
3
Pasirinkite langelį Sender (Siuntėjas), įrašykite savo el.
pašto adresą ir pasirinkite Done (Atlikta).
.
• Jeigu savo informaciją įrašėte į atmintį anksčiau, ji bus įterpta
automatiškai. (113 psl.)
6
Slinkite prie failų, kuriuos norite išsiųsti, tada
paspauskite [o].
• Galite pasirinkti iki 20 failų. Bendras dydis neturi viršyti 7 MB.
7
Pasirinkite Send (Siųsti).
8
Pasirinkite langelį Comment (Pastaba), įrašykite savo
pastabas ir pasirinkite Done (Atlikta).
9
Pasirinkite Send (Siųsti).
• Fotoaparatas automatiškai pamėgins prisijungti prie WLAN per
paskutinį prijungtą AP įrenginį ir siųsti el. paštą.
• Jei fotoaparatas anksčiau nebuvo prijungtas prie WLAN,
jis ieškos prieinamų AP įrenginių. (101 psl.)
• Norėdami panaudoti adresą iš ankstesnių gavėjų sąrašo,
pasirinkite → adresatas.
4
Pasirinkite langelį Receiver (Gavėjas), įrašykite el. pašto
adresą ir pasirinkite Done (Atlikta).
• Norėdami panaudoti adresą iš ankstesnių gavėjų sąrašo,
pasirinkite → adresatas.
• Pasirinkite
30 gavėjų.
• Pasirinkite
5
pridėti papildomus gavėjus. Galite įvesti iki
, norėdami ištrinti adresą iš sąrašo.
Pasirinkite Next (Toliau).
115
Belaidis tinklas >
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu
• Negalite siųsti RAW formato failų.
• Galite siųsti iki 20 failų vienu metu.
• Net jei atrodo, jog nuotrauka persisiuntė sėkmingai, klaidos susijusios su
•
•
•
•
•
adresato elektroninio pašto paskyra, gali atmesti siunčiamą nuotrauką
arba klasifikuoti, kaip brukalą.
Jums gali nepavykti siųsti laiškų el. paštu, jeigu negalimas joks tinklo
ryšys arba jeigu jūsų el. pašto paskyra yra neteisinga.
Negalite siųsti didesnių nei nurodyta el. laiškų. Didžiausia nuotraukos,
kurią galima siųsti, skyra yra 2M, o ilgiausias vaizdo įrašas, kurį galima
siųsti, turi būti įrašytas naudojant
. Jei pasirinksite nuotrauką, kurios
skyra didesnė nei 2M, skyra bus automatiškai sumažinta.
Jei negalite išsiųsti el. laiško dėl užkardos ar vartotojo autentiškumo
patvirtinimo nustatymų, kreipkitės į savo tinklo administratorių arba tinklo
paslaugų teikėją.
Jei fotoaparato atmintyje failų nėra, šios funkcijos naudoti negalėsite.
Taip pat galite išsiųsti el. paštą atkūrimo režimu paspaudę [m] ir
pasirinkę z → Share(Wi-Fi) (Bendrinti („Wi-Fi“)) → Email
(El. paštas).
116
Belaidis tinklas
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas, pasitelkus automatinį atsarginį kopijavimą
Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite belaidžiu būdu perkelti į savo
asmeninį kompiuterį. Automatinio atsarginio kopijavimo funkcija veikia
tik „Windows“ operacinėje sistemoje.
Atsarginio automatinio kopijavimo
programos įdiegimas į kompiuterį
1
Kompiuteryje įdiekite Intelli-studio. (142 psl.)
2
USB kabeliu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
3
Iššokančiame lange paspauskite OK (Gerai).
Nuotraukų ar vaizdų įrašų siuntimas į
kompiuterį
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
• Norint naudoti „Automatinis atsarginis kopijavimas“ funkciją, reikia
konfigūruoti atsarginių kopijų įrašymo kompiuterio informaciją.
Daugiau informacijos ieškokite „Atsarginio automatinio kopijavimo
programos įdiegimas į kompiuterį“. (117 psl.)
3
atsarginis kopijavimas). Norėdami baigti diegimą, vykdykite
ekrane pateikiamas instrukcijas.
Atjunkite USB kabelį.
5
USB kabeliu vėl prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
• Fotoaparatas išsaugo kompiuterio duomenis, kad galėtų į jį išsiųsti
failus.
Prieš įdiegdami programą, įsitikinkite, kad kompiuteris yra prijungtas
prie tinklo. Jeigu neturite internetinio ryšio, programą įdiekite iš pridėto
kompaktinio disko.
Paspauskite [m], kad nustatytumėte parinktis.
• Pasibaigus perdavimui, automatiškai išjunkite kompiuterį:
pasirinkite
→ Shut down PC after backup (Išjungti kompiuterį
po atsarginės kopijos įrašymo) → On (Įjungta).
• Kompiuteryje įdiegta programa Auto Backup (Automatinis
4
.
• Norėdami žiūrėti Auto Backup (Automatinio atsarginio kopijavimas)
žinyną, pasirinkite
→ Guide (Vadovas).
4
Norėdami pradėti atsarginės kopijos įrašymą,
paspauskite [o].
• Norėdami atšaukti siuntimą, paspauskite [o].
• Jūs negalite pasirinkti atsarginių kopijų darymui atskirų failų.
Ši funkcija įrašo tik fotoaparate naujų failų atsargines kopijas.
• Atsarginių kopijų įrašymo eiga bus rodoma kompiuterio ekrane.
• Pasibaigus įkrovimui, maždaug po 30 sekundžių, fotoaparatas
automatiškai išsijungs. Norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną ir
nutraukti automatinį fotoaparato išsijungimo procesą, pasirinkite
Cancel (Atšaukti).
117
Belaidis tinklas >
Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas, pasitelkus automatinį atsarginį kopijavimą
• Jeigu kompiuteris palaiko „Wake on LAN“ (WOL) funkciją, jį galėsite
įjungti automatiškai, atlikę jo paiešką fotoaparatu. (122 psl.)
• Kai prijungsite fotoaparatą prie WLAN, pasirinkite AP, kuris yra prijungtas
prie kompiuterio.
• Fotoaparatas suras galimus prieigos taškus net ir tada, jeigu jūs
jungiatės prie to paties prieigos taško dar kartą.
• Jeigu failų siuntimo metu fotoaparatą išjungsite arba išimsite jo
akumuliatorių, failų perkėlimas bus nutrauktas.
• Naudojant šią funkciją, fotoaparate veikia tik [Maitinimo] mygtukas.
• Failų siuntimui prie kompiuterio vienu metu galima prijungti tik vieną
fotoaparatą.
• Šis atsarginis kopijavimas gali būti nutrauktas dėl tinklo sąlygų.
• Nuotraukas ir vaizdo įrašus galima išsiųsti į kompiuterį tik vieną
•
•
•
•
kartą. Failų negalima pakartotinai išsiųsti net atjungus ir vėl prijungus
fotoaparatą prie kito kompiuterio.
Jei fotoaparato atmintyje failų nėra, šios funkcijos naudoti negalėsite.
Prieš pradėdami naudotis šia funkcija, išjunkite „Windows“ ir bet kokias
kitas ugniasienes.
Galite siųsti iki 1000 failų.
Kompiuterio programoje serverio pavadinimas turi būti įvestas lotyniškais
simboliais ir gali sudaryti ne daugiau 48 simbolių.
118
Belaidis tinklas
Nuotraukų ar vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje su „TV Link“ funkcija
„TV Link“ tai medijos failų bendrinimo tarp fotoaparato ir televizoriaus,
prijungtų prie vieno AP įrenginio, technologija. Naudodamiesi šia
technologija galite peržiūrėti savo nuotraukas ar vaizdo įrašus
plačiaekraniame televizoriuje.
1
Pasukite režimo ratuką į B.
2
Pasirinkite
.
• Pasirodžius nurodomajam pranešimui, paspauskite [o].
• Fotoaparatas automatiškai pamėgins prisijungti prie WLAN per
paskutinį prijungtą AP įrenginį.
4
Televizoriuje ieškokite fotoaparato ir naršykite bendrinamų
nuotraukų ar vaizdo įrašų.
• Informacijos apie fotoaparato iešką ir nuotraukų ar vaizdo įrašų
naršymą žiūrint per televizorių ieškokite televizoriaus naudotojo
vadove.
• Priklausomai nuo televizoriaus ar tinklo būklės, vaizdo įrašai gali
būti atkuriami nesklandžiai. Tokiu atveju pakartotinai perrašykite
vaizdo įrašą
arba
kokybe ir paleiskite jį vėl. Jeigu per jūsų
televizorių negalima sklandžiai atkurti vaizdo įrašų naudojant
belaidį ryšį, pamėginkite prijungti fotoaparatą prie televizoriaus
HDMI kabeliu.
• Jei fotoaparatas anksčiau nebuvo prijungtas prie WLAN,
jis ieškos prieinamų AP įrenginių. (101 psl.)
3
Prijunkite savo televizorių prie belaidžio tinklo per AP
įrenginį.
• Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus naudojimo
instrukcijoje.
AP
119
Belaidis tinklas >
Nuotraukų ar vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje su „TV Link“ funkcija
• Negalite dalytis RAW formato failais.
• Galite bendrinti net 1000 nuotraukų ar vaizdo įrašų.
• Televizoriaus ekrane galėsite peržiūrėti tik šiuo fotoaparatu
nufotografuotas nuotraukas ar padarytus vaizdo įrašus.
• Belaidžio ryšio atstumas tarp jūsų fotoaparato ir televizoriaus gali kisti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
priklausomai nuo AP specifikacijų.
Jei fotoaparatas prijungtas prie 2 televizorių, peržiūra gali būti sulėtinta.
Galite naudoti šį režimą tik televizoriuose su „TV Link“ funkcija.
Nuotraukos ar vaizdo įrašai bus bendrinami originalaus dydžio.
Kai kurie vaizdo įrašai gali būti įkeliami ilgiau, nei kiti.
Bendrinamos nuotraukos ar vaizdo įrašai televizoriuje nebus saugomi,
bet gali būti išsaugoti fotoaparate taip, kad atitiktų televizoriaus
specifikacijas.
Nuotraukų arba vaizdo įrašų perkėlimas į televizorių gali kiek užtrukti,
priklausomai nuo tinklo jungties, siunčiamų failų kiekio arba jų dydžių.
Jei jūsų fotoaparatas neįprastai išsijungia, kai žiūrite nuotraukas ar
vaizdo įrašus per televizorių (pvz., išėmus akumuliatorių), televizorius
mano, kad fotoaparatas prijungtas.
Nuotraukų ir vaizdo įrašų išdėstymo tvarka fotoaparate gali skirtis nuo jų
rodymo tvarkos per televizorių.
Priklausomai nuo norimų dalintis nuotraukų ir vaizdo įrašų skaičiaus,
jūsų nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas gali kiek užtrukti, kol baigsis
pradinis nustatymo procesas.
Jei peržiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus televizoriaus ekrane nuolat
naudojate jo nuotolinio valdymo pultą arba atliekate kitas operacijas su
televizoriumi, ši funkcija gali tinkamai neveikti.
Jei peržiūrėdami failus televizoriaus ekrane, pakeičiate jų tvarką ar
rūšiuojate nuotraukas fotoaparate, norėdami atnaujinti failų sąrašą
televizoriuje turėsite pakartoti pradinį nustatymo procesą.
Jei fotoaparato atmintyje failų nėra, šios funkcijos naudoti negalėsite.
Rekomenduojama televizorių prijungti prie AP naudojantis tinklo kabeliu.
Tai sumažins vaizdo mirkčiojimą, kuris gali atsirasti transliuojant turinį.
120
Belaidis tinklas
Nuotraukų siuntimas pasitelkus „Wi-Fi Direct“ ryšį
Fotoaparatui per WLAN prisijungus prie įrenginio, kuris palaiko
„Wi-Fi Direct“ (Tiesioginis „Wi-Fi“) funkciją, į įrenginį galima siųsti
nuotraukas. Kai kurie įrenginiai šios funkcijos gali nepalaikyti.
1
4
• Užtikrinkite, kad prietaiso „Wi-Fi Direct“ (Tiesioginis „Wi-Fi“)
funkcija būtų įjungta.
Įrenginyje įjunkite „Wi-Fi Direct“ (Tiesioginis „Wi-Fi“)
funkciją.
2
Fotoaparate atkūrimo režimu slinkite į nuotrauką.
3
Paspauskite [m], tada pasirinkite z →
Share(Wi-Fi) (Bendrinti („Wi-Fi“)) → Wi-Fi Direct
(Tiesioginis „Wi-Fi“).
• Peržiūrint po vieną nuotrauką, išsiųsti vienu metu galima tik po
vieną nuotrauką.
• Miniatiūrų peržiūros režime, ties pageidaujamomis nuotraukomis
spaudžiant [o], jūs galite pasirinkti keletą nuotraukų. Pasirinkus
nuotraukas, pasirinkite Send (Siųsti).
Pasirinkite prietaisą iš fotoaparato „Wi-Fi Direct“
(Tiesioginis „Wi-Fi“) įrenginių sąrašo.
• Taip pat galite pasirinkti fotoaparatą iš prietaiso „Wi-Fi Direct“
(Tiesioginis „Wi-Fi“) įrenginių sąrašo.
5
Įrenginyje leiskite fotoaparatui jungtis su prietaisu.
• Nuotrauka bus išsiųsta į prietaisą.
• Galite siųsti iki 20 failų vienu metu.
• Jei fotoaparato atmintyje nuotraukų nėra, šios funkcijos naudoti
negalėsite.
• Jei nutrauksite ryšio mezgimą prieš susijungiant, fotoaparatui gali
nepavykti dar kartą susijungti su prietaisu. Tokiu atveju atnaujinkite
įrenginio aparatinę įrangą į naujausią.
121
Belaidis tinklas
Apie „Wake on LAN“ (WOL) funkciją
Naudodami WOL funkciją, galėsite automatiškai įjungti arba pažadinti savo kompiuterį su fotoaparatu. Ši funkcija galima „Samsung“ asmeniniuose
kompiuteriuose darbalaukiuose, pagamintuose per pastaruosius 5 metus. (negalima su monitoriuje įmontuotais kompiuteriais).
Bet kokie jūsų kompiuterio BIOS sistemos nuostatų pakeitimai, kurie skiriasi nuo aprašytųjų, gali sugadinti jūsų kompiuterį. Gamintojas neatsako už gedimus, sukeltus
pakeitus kompiuterio BIOS nustatymus.
Kompiuterio paruošimas pažadinimui iš miego režimo
1
Spustelėkite Start (Pradėti), tada atidarykite Control
Panel (Valdymo skydas).
3
Dešiniuoju mygtuku spustelėkite Local Area (Vietos
sritis), tada spustelėkite Properties (Savybės).
2
Konfigūruokite tinklo ryšį.
4
Spustelėkite Configure (Konfigūruoti) → skirtuką Power
manage (Valdyti el. energiją) → Allow this device to
wake the computer (Leisti šiam įrenginiui pažadinti
kompiuterį).
5
Spustelėkite OK (Gerai).
6
Iš naujo paleiskite kompiuterį.
• „Windows 7“:
spustelėkite Network and Internet (Tinklas ir internetas) →
Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras) →
Change adapter settings (Keisti adapterio nustatymus).
• „Windows Vista“:
spustelėkite Network and Internet (Tinklas ir internetas) →
Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras) →
Manage network connections (Tinklo ryšių tvarkymas).
• „Windows XP“:
spustelėkite Network and Internet Connection (Tinklo ir
interneto ryšys) → Network Connection (Tinklo ryšys).
122
Belaidis tinklas >
Apie „Wake on LAN“ (WOL) funkciją
Kompiuterio paruošimas įjungimui
1
• „Windows XP“:
Įjunkite kompiuterį ir spauskite F2 mygtuką, kol
paleidžiama kompiuterio operacinė sistema.
spustelėkite Network and Internet Connection (Tinklo ir
interneto ryšys) → Network Connection (Tinklo ryšys).
• Ekrane atsiras BIOS nustatymų meniu.
2
3
Pasirinkite skirtuką Advanced (Pažangus) → Power
management Setup (El. energijos valdymo sąranka).
Pasirinkite Resume on PME (Tęsti esant PME) →
Enabled (Įjungtas).
4
Kad jūsų pakeitimai būtų įrašyti į atmintį, paspauskite F10
mygtuką ir tęskite operacinės sistemos paleidimą.
5
Spustelėkite Start (Pradėti), tada atidarykite Control
Panel (Valdymo skydas).
6
Konfigūruokite tinklo ryšį.
• „Windows 7“:
7
Pasirinkite tvarkykles, susijusias su tinklo adapteriu.
8
Spragtelėkite skirtuką Advanced (Pažangus), tada
nustatykite WOL meniu.
• Jūs negalite naudoti šios funkcijos, jeigu įjungta užkarda, arba jeigu
buvo įrašyta apsaugos programa.
• Jeigu norite įjungti kompiuterį su WOL funkcija, kompiuteris turi turėti
veikiantį ryšį su LAN. Patikrinkite, ar ant kompiuterio LAN jungties dega
indikatoriaus lemputė, kuri rodo, jog LAN ryšys veikia.
• Priklausomai nuo kompiuterio modelio, fotoaparatas gali tik pažadinti
kompiuterį.
• Priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos arba tvarkyklių,
WOL nustatymo meniu gali skirtis.
- meniu pavadinimų nustatymo pavyzdžiai: „Enable PME“, „Wake on
LAN“ ir kt.
- meniu nustatymo reikšmių pavyzdžiai: „Enable“, „Magic packet“ ir kt.
spustelėkite Network and Internet (Tinklas ir internetas) →
Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras) →
Change adapter settings (Keisti adapterio nustatymus).
• „Windows Vista“:
spustelėkite Network and Internet (Tinklas ir internetas) →
Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras) →
Manage network connections (Tinklo ryšių tvarkymas).
123
5 skyrius
Fotoaparato sąrankos meniu
Sužinokite apie naudotojo nustatymus ir bendrųjų nustatymų meniu.
Kad fotoaparatas labiau atitiktų jūsų poreikius ir pageidavimus, galite koreguoti nustatymus.
Fotoaparato sąrankos meniu
Naudotojo nustatymai
Triukšmo mažinimas
Taikydami šiuos nustatymus galite keisti naudotojo aplinką.
Naudotojo parinkčių
nustatymas
Fotografavimo režimu paspauskite [m] → u arba
X → parinktį.
Naudokite triukšmo mažinimo funkciją nuotraukose matomam vaizdo
triukšmui sumažinti.
* Numatytasis
Atsižvelgiant į fotografavimo režimą, elementai ir jų tvarka gali skirtis.
ISO tinkinimas
ISO žingsnis
Parinktis
Aprašymas
High ISO NR
(Didelio ISO NR)
Ši funkcija sumažina triukšmą, kuris gali atsirasti
nustačius didelį ISO jautrumą.
(Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
Long Term NR
(Ilgalaikis NR)
Ši funkcija mažina triukšmą, kai nustatote ilgą
išlaikymą. (Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
DMF (Tiesioginis rankinis fokusavimas)
Galite nustatyti 1 arba 1/3 žingsnio ISO jautrumą.
Sufokusavę iki pusės nuspaudę mygtuką [Užraktas] galite patys dar
fokusuoti sukdami fokusavimo žiedą. Naudojant kai kuriuos objektyvus
ši funkcija negalima.
Automatinis ISO intervalas
Nustatę automatinį ISO, galite nustatyti didžiausią ISO reikšmę, pagal
kurią pasirenkamas kiekvienas EV žingsnis.
* Numatytasis
Parinktis
Reikšmė
1 Step (1 žingsnis)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 Step
(1/3 žingsnio)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Fotoaparato sąrankos meniu >
Naudotojo nustatymai
AF pirmenybė
„iFn“ tinkinimas
Galite nustatyti fotoaparatą fokusuoti tik tada, kai objektas
fokusuojamas.
Ant „i-Function“ objektyvo paspaudę [i-Function] galite pasirinkti
koreguojamas parinktis.
Parinktis
Aprašymas
Aperture
(Diafragma)
Nustatykite norėdami reguliuoti diafragmos reikšmę.
Shutter Speed
(Užrakto greitis)
Nustatykite norėdami reguliuoti užrakto greitį.
EV
Nustatykite norėdami reguliuoti išlaikymo reikšmę.
Iškraipymo korekcija
ISO
Nustatykite norėdami reguliuoti ISO jautrumą.
Galite koreguoti objektyvo sukeltą iškraipymą.
Naudojant kai kuriuos objektyvus ši funkcija negalima.
WB
Nustatykite norėdami reguliuoti baltos spalvos
balansą.
Z
Nustatykite norėdami reguliuoti mastelio keitimo
santykį.
Kai įjungsite tęstinio arba staigaus tęstinio fotografavimo režimus,
fotoaparatas darys nuotraukas, net jei įjungta AF pirmenybės funkcija ir
objektas nefokusuojamas.
126
Fotoaparato sąrankos meniu >
Naudotojo nustatymai
Naudotojo ekranas
Nr.
Histograma
Įjunkite arba išjunkite histogramą ekrane.
Galite ekrane pridėti fotografavimo informacijos arba ją pašalinti.
3
1
2
4
5
Nr.
4
1
2
Piktogramos kairėje
Nustatykite, kad fotografavimo režimu piktogramos būtų rodomos
kairėje.
3
Data ir laikas
Nustatykite, kad būtų rodoma data ir laikas.
Apie histogramą
Histograma yra diagrama, nurodanti nuotraukos skaisčio
pasiskirstymą. Į kairę besileidžianti histograma rodo tamsią
nuotrauką. Į dešinę besileidžianti histograma rodo šviesią nuotrauką.
Diagramos aukštis susijęs su spalvos informacija. Jei tam tikra
spalva dažnesnė, diagrama kyla aukštyn.
Nepakankamas
išlaikymas
Aprašymas
Piktogramos dešinėje
Nustatykite, kad fotografavimo režimu piktogramos būtų rodomos
dešinėje.
Aprašymas
5
Subalansuotas
išlaikymas
Per didelis išlaikymas
Atstumo skalė
Nustatykite, kad būtų rodomas atstumas tarp objekto ir fotoaparato,
kai pritvirtinate objektyvą, palaikantį funkciją Atstumo skalė.
(Off (Išjungta), ft (pėd), m*)
Ši funkcija veikia tik pritvirtinus objektyvą, palaikantį funkciją
Atstumo skalė.
127
Fotoaparato sąrankos meniu >
Naudotojo nustatymai
Klavišų susiejimas
Tinklelio linija
Galite pakeisti Tinkintam mygtukui arba „SMART LINK“ mygtukui
priskirtas funkcijas.
Pasirinkite rėmelį, kad būtų lengviau sukurti sceną.
(Off (Išjungta)*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Kryžminis), Diagonal (Įstrižas))
* Numatytasis
Mygtukas
Funkcija
Custom (Tinkintas)
Nustatykite Tinkinto mygtuko funkciją.
• Optical Preview (Optinė peržiūra)* – paleidžia
lauko peržiūros gylio funkciją pagal esamą
diafragmos reikšmę. (22 psl.)
• One Touch WB (Vieno palietimo baltos spalvos
balansas) – paleidžia tinkinto baltos spalvos
balanso funkciją.
• One Touch RAW + (Vieno palietimo RAW+) –
suaktyvina arba išjungia RAW+JPEG funkciją.
• Reset (Nustatyti iš naujo) – atkuria kai kuriuos
nustatymus.
• AEL – paleidžia automatinio išlaikymo užrakinimo
funkciją.
SMART LINK
Nustatykite „SMART LINK“ mygtuko funkciją.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder
(Nuot. vaizdo iešk), SNS ir debesis, El. paštas,
Automatinis atsarginis kopijavimas, TV nuoroda)
AF lempa
Fotografuodami tamsiose vietose įjunkite AF lempą – bus geriau
fokusuojama. Įjungus šią lempą tamsiose vietose geriau veikia
automatinis fokusavimas.
128
Fotoaparato sąrankos meniu
1 nustatymas
Sužinokite apie 1 nustatymo meniu elementus.
* Numatytasis
Elementas
1 nustatymo parinkčių
nustatymas
Nustatykite failų ir aplankų numeravimo metodą.
• Reset (Nustatymas iš naujo): pasinaudojus nustatymo
iš naujo funkcija, kito failo pavadinimas pradedamas
nuo 0001.
• Series (Serija)*: naujų failų numeracija tęsiama
pagal esamą skaičių seką, net jei įdedate naują
atminties kortelę, formatuojate kortelę ar ištrinate visas
nuotraukas.
Fotografavimo ar atkūrimo režimu paspauskite [m]
→ q → parinktį.
* Numatytasis
Elementas
Aprašymas
Language
Nustatykite, kokia kalba ekrane bus pateikiama
informacija.
File Name
(Failo
pavadinimas)
Nustatykite failų kūrimo metodą.
• Standard (Standartinis)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB) /
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Data):
- sRGB failai – MMDDxxxx.JPG. Pavyzdžiui, sausio
1 d. padarytos nuotraukos failo pavadinimas būtų
0101xxxx.jpg.
- Adobe RGB failai – _MDDxxxx.JPG (mėnesiai nuo
sausio iki rugsėjo). Jei mėnuo yra nuo spalio iki
gruodžio, jo skaičius pakeičiamas šiomis raidėmis:
A (spalis), B (lapkritis) ir C (gruodis).
Pavyzdžiui, vasario 3 d. padarytos nuotraukos failo
pavadinimas būtų _203xxxx.jpg. Spalio 5 d. padarytos
nuotraukos failo pavadinimas būtų _A05xxxx.jpg.
Aprašymas
• Jei pasirenkate sRGB spalvų erdvę ir standartinį
File Number
(Failo numeris)
•
•
•
•
•
failų vadinimo metodą, pirmo aplanko pavadinimas
yra 100PHOTO, pirmo failo pavadinimas –
SAM_0001.
Failų pavadinimų numeriai didėja po vieną
pradedant nuo SAM_0001. Baigiama SAM_9999.
Aplankų pavadinimų numeriai didėja po vieną
pradedant nuo 100PHOTO. Baigiama 999PHOTO.
Daugiausia viename aplanke galima išsaugoti 9999
failus.
Failų numeriai priskiriami pagal DCF („Design rule
for Camera File system“ – fotoaparato failų sistemos
dizaino taisyklė) specifikacijas.
Jei pakeisite failo pavadinimą (pavyzdžiui,
kompiuteryje), fotoaparatas failo nebeatkurs.
129
Fotoaparato sąrankos meniu >
1 nustatymas
* Numatytasis
Elementas
Aprašymas
Folder Type
(Aplanko tipas)
Nustatykite aplanko tipą.
• Standard (Standartinis)*: XXXPHOTO
• Date (Data): XXX_MMDD
Suformatuokite atminties kortelę. Formatuojant atminties
kortelė paruošiama naudoti fotoaparate ir ištrinami visi
esami failai (įskaitant apsaugotus). (Yes (Taip), No (Ne))
Format
(Formatas)
Reset
(Nustatyti iš
naujo)
Gali atsirasti klaidų, jeigu naudosite atminties kortelę,
kuri buvo suformatuota kito gamintojo fotoaparate,
atminties kortelės skaitytuve arba kompiuteryje.
Prieš pradėdami fotografuoti į atminties kortelę, ją
suformatuokite savo fotoaparate.
Iš naujo nustatykite gamyklines sąrankos meniu ir
fotografavimo parinktis. (Datos, laiko, kalbos ir vaizdo
išvesties nustatymai nesikeis.) (Yes (Taip), No (Ne))
130
Fotoaparato sąrankos meniu
2 nustatymas
Sužinokite apie 2 nustatymo meniu elementus.
* Numatytasis
Elementas
2 nustatymo parinkčių
nustatymas
* Numatytasis
Aprašymas
Quick View
(Sparčioji
peržiūra)
Nustatykite sparčiosios peržiūros trukmę – kiek laiko
fotoaparate rodoma nuotrauka iškart nufotografavus.
(Off (Išjungta), 1 sec (1 sek.)*, 3 sec (3 sek.),
5 sec (5 sek.), Hold (Užlaikyta))
Display
Adjust (Ekrano
reguliavimas)
Reguliuokite ekrano skaistį, automatinio skaisčio
nustatymą, ekrano spalvą arba lygio matuoklį.
• Display Brightness (Ekrano skaistis): galite patys
reguliuoti ekrano skaistį.
• Auto Brightness (Automatinis skaistis): įjunkite arba
išjunkite automatinį skaistį. (Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
• Display Color (Ekrano spalva): galite patys reguliuoti
ekrano spalvą.
• Horizontal Calibration (Horizontalusis kalibravimas):
kalibruokite lygio matuoklį. Jei lygio matuoklis nerodo
lygio, padėkite fotoaparatą ant lygaus paviršiaus ir
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
• Atkūrimo režimu parinkties Horizontal Calibration
(Horizontalusis kalibravimas) pasiekti negalite.
• Negalite kalibruoti lygio matuoklio vertikalaus vaizdo
režimu.
Auto Display
Off (Automatinis
ekrano
išjungimas)
Nustatykite maitinimo išsijungimo laiką. Jei nustatytą laiką
nenaudojate fotoaparato, jis išsijungia.
(30 sec (30 sek.) 1 min (1 min.)*, 3 min (3 min.),
5 min (5 min.), 10 min (10 min.), 30 min (30 min.))
Fotografavimo ar atkūrimo režimu paspauskite [m]
→ w → parinktį.
Elementas
Nustatykite ekrano išsijungimo laiką. Jei nustatytą laiką
nenaudojate fotoaparato, ekranas išsijungia.
(Off (Išjungta), 30 sec (30 sek.)*, 1 min (1 min.),
3 min (3 min.), 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))
Aprašymas
Power Save
(Energijos
taupymas)
• Fotoaparatas išsaugo išsijungimo nustatymą, net jei
pakeičiate akumuliatorių.
• Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio,
televizoriaus ar spausdintuvo arba jei atkuriama
skaidrių demonstracija ar filmas, energijos
taupymas gali neveikti.
Date & Time
(Data ir laikas)
Nustatykite datą, laiką, datos formatą bei laiko juostą ir
pasirinkite, ar ant nuotraukų rodyti fotografavimo datą.
(Time Zone (Laiko juosta), Date (Data), Time (Laikas),
Type (Tipas), Imprint (Datos rodymas))
• Data rodoma apatiniame dešiniajame nuotraukos
kampe.
• Kai kuriais spausdintuvais atspausdintose
nuotraukose ši data gali būti tinkamai neatspausdinta.
Help Guide
Display
(Pagalbos
vadovo
ekranas)
Nustatykite, kad būtų rodomas pagalbinis meniu ir funkcijų
tekstas. (Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
Paspauskite [
], jei norite slėpti pagalbinį tekstą.
131
Fotoaparato sąrankos meniu
3 nustatymas
Sužinokite apie 3 nustatymo meniu elementus.
3 nustatymo
parinkčių nustatymas
* Numatytasis
Fotografavimo ar atkūrimo režimu paspauskite [m]
→ e → parinktį.
* Numatytasis
Elementas
Aprašymas
Sound
(Garsas)
• System Volume (Sistemos garsumas): nustatykite garsumą
arba visiškai išjunkite garsą. (Off (Išjungta), Low (Žema),
Medium (Vidutinė)*, High (Aukšta))
• AF Sound (AF garsas): nustatykite, kokį garsą fotoaparatas
skleis, kai įjungtas arba išjungtas AF režimas.
(Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
• Button Sound (Mygtukų garsas): nustatykite, kokį garsą
fotoaparatas skleis spaudžiant mygtukus.
(Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
Sensor
Cleaning
(Jutiklio
valymas)
Video Out
(Vaizdo
išvestis)
• Sensor Cleaning (Jutiklio valymas): pašalinkite nuo jutiklio
dulkes.
• Start-Up Action (Pradžios veiksmas): jei įjungta,
fotoaparatas valys jutiklį kaskart įjungus.
(Off (Išjungta)*, On (Įjungta))
Kadangi su šiuo gaminiu galima naudoti skirtingus objektyvus,
juos keičiant gali apdulkėti jutiklis. Dėl to nuotraukose gali būti
matomos dulkės. Aplinkoje, kur labai daug dulkių, objektyvų
keisti nerekomenduojama. Taip pat nepamirškite uždengti
objektyvo dangteliu, kai jo nenaudojate.
Jungdami fotoaparatą prie išorinio vaizdo įrenginio, pvz.,
monitoriaus ar televizoriaus, nustatykite savo šaliai tinkamą
vaizdo signalo išvestį.
• NTSC*: JAV, Kanada, Japonija, Korėja, Taivanas, Meksika
ir kt.
• PAL (palaiko tik PAL B, D, G, H arba I): Australija, Austrija,
Belgija, Kinija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Anglija,
Italija, Kuveitas, Malaizija, Naujoji Zelandija, Singapūras,
Ispanija, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Norvegija ir kt.
Elementas
Aprašymas
Anynet+
(HDMICEC)
Prijungę fotoaparatą prie HDTV, palaikančio Anynet+ (HDMICEC), galite valdyti fotoaparato atkūrimo funkciją nuotolinio
valdymo pulteliu.
• Off (Išjungta): negalite valdyti fotoaparato atkūrimo
funkcijos nuotolinio televizoriaus valdymo pulteliu.
• On (Įjungta)*: galite valdyti fotoaparato atkūrimo funkciją
nuotolinio televizoriaus valdymo pulteliu.
HDMI
Output
(HDMI
išvestis)
Prijungę fotoaparatą prie HDTV naudodami HDMI kabeliu,
galite keisti vaizdo skyrą.
• NTSC: Auto (Automatinė)*, 1080i, 720p, 480p, 576p
(suaktyvinama, tik jei pasirinkta PAL)
Jei HDTV, prie kurio prijungtas fotoaparatas, nepalaikoma
pasirinkta skyra, ji sumažinama.
Žr. korpuso ir objektyvo programinės aparatinės įrangos versiją,
„Wi-Fi“ MAC adresą ir tinklo sertifikato numerį arba atnaujinkite
programinę aparatinę įrangą.
• Firmware Update (Programinės aparatinės įrangos
atnaujinimas): atnaujinkite korpuso arba objektyvo
programinę aparatinę įrangą. (Body Firmware (Korpuso
programinė
aparatinė įranga), Lens Firmware (Objektyvo
Device
programinė aparatinė įranga))
Information
(Informacija
apie
įrenginį)
• Programinės aparatinės įrangos naujinius galite atsisiųsti iš
svetainės adresu www.samsung.com.
• Programinės aparatinės įrangos naujinius galima paleisti,
tik kai visiškai įkrautas akumuliatorius. Prieš naujindami,
visiškai įkraukite fotoaparato akumuliatorių.
• Atnaujinus programinę aparatinę įrangą, iš naujo
nustatomos naudotojo nustatymų reikšmės. (Datos, laiko,
kalbos ir vaizdo išvesties nustatymai nesikeis.)
• Kol naujinama, neišjunkite fotoaparato.
132
Fotoaparato sąrankos meniu
GPS
Sužinokite apie GPS nustatymo meniu elementus. Norint naudotis
GPS funkcija, reikia įsigyti pasirenkamąjį GPS priedą.
GPS parinkčių
nustatymas
Fotografavimo ar atkūrimo režimu paspauskite [m] →
U → parinktį.
* Numatytasis
Elementas
Aprašymas
Geotagging
(Geografinis
žymėjimas)
Nustatykite, kad fotografuojant būtų fiksuojama
vietovės informacija (naudojant globalinę padėties
nustatymo sistemą (GPS). Vietovės informacija
pridedama prie „Exif“ duomenų, susietų su nuotrauka.
(Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
GPS Valid
Time Settings
(Galiojantys GPS
laiko nustatymai)
Nustatykite, kokio laiko paskiausia vietovės informacija
naudotina, kai nepavyksta priimti GPS signalo. Jei
fotoaparatui nepavyksta priimti GPS signalo po
nustatyto laiko, nuotraukose vietovės informacija nebus
fiksuojama. (15 sec (15 sek.)*, 30 sec (30 sek.),
1 min (1 min.), 3 min (3 min.), 10 min (10 min.),
30 min (30 min.))
Nustatykite, kad fotoaparatui veikiant fotografavimo
režimu viršutiniame dešiniajame ekrano kampe būtų
Location
rodoma vietovės informacija. Esant Korėjoje vietovės
Display (Vietovės informacija bus rodoma tik korėjiečių kalba (pasirinkus
korėjiečių kalbą). Jei pasirinkta kita kalba, vietovės
rodymas)
informacija bus rodoma anglų kalba.
(Off (Išjungta), On (Įjungta)*)
GPS Reset
(GPS nustatymas
iš naujo)
Nustatykite, kad būtų ieškoma arčiausiai esančių GPS
palydovų. (Yes (Taip), No (Ne))
133
6 skyrius
Prisijungimas prie išorinių prietaisų
Pasinaudokite visomis fotoaparato funkcijomis prijungdami jį prie išorinių prietaisų, pvz., kompiuterio, HDTV ar nuotraukų spausdintuvo.
Prisijungimas prie išorinių prietaisų
Failų peržiūra per HDTV arba 3D televizorių
Atkurkite nuotraukas ar vaizdo įrašus prijungdami fotoaparatą prie
HDTV (3D TV), naudodamiesi papildomu HDMI kabeliu.
4
Įsitikinkite, kad raiškiosios televizijos televizorius ir
fotoaparatas įjungti ir televizoriuje pasirinkite HDMI režimą.
• Raiškiosios televizijos televizorius atkartoja fotoaparato ekraną.
Failų peržiūra per HDTV
1
Fotografavimo ar atkūrimo režimu paspauskite [m] →
e → HDMI Output (HDMI išvestis) → parinktis.
(132 psl.)
5
Peržiūrėkite vaizdo įrašus ir nuotraukas naudodamiesi
fotoaparato mygtukais.
• HDMI kabeliu galite prijungti fotoaparatą prie raiškiosios televizijos
televizoriaus naudodamiesi Anynet+(CEC) būdu.
• Naudojantis Anynet+(CEC) funkcija prijungtus prietaisus galima valdyti
2
Išjunkite fotoaparatą ir raiškiosios televizijos televizorių.
3
HDTV ir fotoaparato sujungimas HDMI kabeliu.
•
•
•
•
•
nuotoliniu televizoriaus valdymo prietaisu.
Jei raiškiosios televizijos televizorius palaiko Anynet+(CEC), televizorius
įsijungia automatiškai, kai naudojamas prijungus fotoaparatą. Kai kurie
raiškiosios televizijos televizoriai šios funkcijos gali nepalaikyti.
Kai fotoaparatas prie raiškiosios televizijos televizoriaus prijungtas HDMI
laidu, fotografuoti ar filmuoti negalima.
Prijungus prie raiškiosios televizijos televizoriaus, kai kurios fotoaparato
atkūrimo funkcijos gali būti negalimos.
Laikas, per kurį fotoaparatas ir raiškiosios televizijos televizorius yra
sujungiami, gali skirtis priklausomai nuo naudojamos atminties kortelės.
Pagrindinė atminties kortelės savybė yra padidinti perdavimo spartą,
taigi spartesnio perdavimo greičio atminties kortelė nebūtinai yra taip pat
sparti naudojantis HDMI funkcija.
135
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Failų peržiūra per HDTV arba 3D televizorių
Failų peržiūra per 3D televizorių
5
Nuotraukas, nufotografuotas 3D arba 3D panoramos režimu, galite
peržiūrėti 3D televizoriuje.
1
Fotografavimo ar atkūrimo režimu paspauskite [m] →
e → HDMI Output (HDMI išvestis) → parinktis.
Paspauskite [I] fotoaparate arba režimo perjungimo
mygtuką televizoriuje, kad perjungtumėte į „3D režimą“.
• Dar kartą paspauskite [I] arba režimo perjungimo mygtuką, jei
norite grįžti į „2D režimą“.
6
Įjunkite televizoriaus 3D funkciją.
• Išsamesnės informacijos rasite savo televizoriaus naudojimo
2
Išjunkite fotoaparatą ir 3D televizorių.
3
Fotoaparatą prie 3D televizoriaus junkite HDMI kabeliu
(įsigyjamas atskirai).
4
Įjunkite savąjį fotoaparatą.
• Jei turite Anynet+ palaikantį „Samsung“ 3D televizorių ir įjungsite
fotoaparato funkciją Anynet+, 3D televizorius automatiškai įsijungs
ir parodys fotoaparato ekraną, o fotoaparatas automatiškai
persijungs į peržiūros režimą.
• Jei išjungsite „Anynet+“ fotoaparate, 3D televizorius automatiškai
vadove.
7
Peržiūrėkite 3D nuotraukas naudodami televizoriaus
nuotolinio valdymo prietaiso mygtukus.
• MPO failų 3D efektu negalima peržiūrėti televizoriumi, kuris
nepalaiko šio failų formato.
• Stebėdami MPO failą 3D TV, dėvėkite tinkamus 3D akinius.
Šiuo fotoaparatu nufotografuotų 3D vaizdų 3D televizoriuje arba 3D
monitoriuje nestebėkite pernelyg ilgai. Ilgą laiką stebint, gali pasireikšti
nepageidaujami simptomai: akių bei bendras nuovargis, pykinimas ir
pan.
neįsijungs.
136
Prisijungimas prie išorinių prietaisų
Nuotraukų spausdinimas
Spausdinkite nuotraukas fotoaparatu prisijungdami prie spausdintuvų
tiesiogiai arba išsaugodami skaitmeninės spaudos tvarkos formato
(DPOF) informaciją atminties kortelėje.
Nuotraukų spausdinimas nuotraukų
spausdintuvu „PictBridge“
Atspausdinkite nuotraukas su „PictBridge“ suderinamu spausdintuvu,
fotoaparatą tiesiogiai prijungę prie spausdintuvo.
1
2
Įjunkite savąjį fotoaparatą.
• Kai fotoaparato ekrane pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite
Printer (Spausdintuvas).
3
Norėdami pasirinkti nuotrauką, paspauskite [C/F].
• Paspauskite [m], kad nustatytumėte spausdinimo parinktis.
4
Paspauskite [o] norėdami spausdinti.
Įjungus spausdintuvą, prie jo USB kabeliu prijunkite
fotoaparatą.
137
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Nuotraukų spausdinimas
Spausdinimo parametrų nustatymas
Images
One Photo
Size
Layout
Type
Quality
Date
Exit
Print
Parinktis
Aprašymas
Images (Vaizdai)
Pasirinkite, ar spausdinti dabartinę
nuotrauką, ar visas nuotraukas.
Size (Dydis)
Nurodykite spaudinio dydį.
Layout (Išdėstymas)
Nustatykite nuotraukų skaičių puslapyje.
Type (Tipas)
Nustatykite popieriaus tipą.
Quality (Kokybė)
Nustatykite spausdinimo kokybę.
Date (Data)
Nustatykite įspausdinti datą.
File Name (Failo pavadinimas)
Nustatykite failo pavadinimo spausdinimą.
Reset (Nustatyti iš naujo)
Iš naujo nustatykite nuostatas į
numatytąsias reikšmes.
Spaudinio užsakymo sukūrimas (DPOF)
Naudojantis DPOF (skaitmeninės spaudos tvarkos formatu) galima
nustatyti nuotraukos spausdinimo dydį ir kopijų skaičių. Fotoaparatas
išsaugo DPOF informaciją atminties kortelės „MISC“ aplanke. Kai
rodomas vaizdas su DPOF informacija, fotoaparate matomas DPOF
indikatorius. Jei vaizdams nustatėte DPOF informaciją, norėdami
atspausdinti nuotraukų, galite nunešti atminties kortelę į fotoateljė,
spausdinančią skaitmeniniu formatu išsaugotas nuotraukas.
Jei norite nustatyti
DPOF parinktis,
Atkūrimo režimu paspauskite [m] → x → DPOF →
elementas.
Kai kurių parinkčių kai kurie spausdintuvai nepalaiko.
138
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Nuotraukų spausdinimas
DPOF parinktys
Parinktis
Aprašymas
Standard
(Standartinis)
Galite pasirinkti norimas spausdinti nuotraukas ir kopijų
skaičių.
• Select (Pasirinkti): pasirinkite išsirinktų nuotraukų kopijų
skaičių. (Slinkite iki norimų spausdinti nuotraukų →
pasirinkite kopijų skaičių sukdami navigacijos mygtuką
ir tada paspausdami [f].)
• All (Visos): pasirinkite visų nuotraukų kopijų skaičių.
(Kopijų skaičių pasirinkite spausdami [D/I] ir
tuomet paspausdami [o].)
• Reset (Nustatyti iš naujo): atšaukti visus DPOF
spausdinimo kiekio pasirinkimus.
Index
(Indeksas)
Ši parinktis leidžia spausdinti visas nuotraukas, nustatytas
spausdinti kaip miniatiūras, viename lape. Nustatytas
spausdinimo dydis galimas tik su DPOF 1.1 suderinamais
spausdintuvais.
Size (Dydis)
Galite nurodyti spausdinimo dydį.
• Select (Pasirinkti): pasirinkite išsirinktų nuotraukų
spausdinimo dydį. (Slinkite iki norimų spausdinti
nuotraukų → pasirinkite spaudinio dydį sukdami
navigacijos mygtuką ir tada paspausdami [f].)
• All (Visos): pasirinkite visų atminties kortelėje
saugomų nuotraukų spausdinimo dydį. (Spausdinimo
dydį pasirinkite spausdami [D/I] ir tuomet
paspausdami [o].)
• Reset (Nustatyti iš naujo): atšaukti visų nuotraukų
DPOF spausdinimo dydį.
139
Prisijungimas prie išorinių prietaisų
Failų perkėlimas į kompiuterį
Perkelkite atminties kortelėje esančius failus į kompiuterį prijungdami
fotoaparatą prie kompiuterio.
3
Įjunkite fotoaparatą.
• Kai fotoaparato ekrane pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite
Computer (Kompiuteris).
Failų perkėlimas į kompiuterį su „Windows“
operacine sistema
Kameros kaip keičiamojo disko prijungimas
Galite prijungti fotoaparatą prie kompiuterio kaip keičiamąjį diską.
1
Išjunkite fotoaparatą.
2
Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu.
4
Kompiuteryje pasirinkite Mano kompiuteris → Keičiamas
diskas → DCIM → XXXPHOTO arba XXX_MMDD.
5
Pasirinkite norimus failus ir tuomet vilkite juos arba
išsaugokite kompiuteryje.
Jei Folder Type (Aplanko tipas) nustatytas Date (data), aplanko
pavadinimas rodomas „XXX_MMDD“ formatu. Pvz., jei nufotografavote
nuotrauką sausio 1–ąją, aplanko pavadinimas bus „101_0101“.
• USB kabelį junkite prie fotoaparato mažuoju galu. Priešingai
jungdami kabelį, galite pakenkti failus. Gamintojas neatsako už jokį
duomenų praradimą.
• Jei bandysite USB kabelį prijungti į HDMI lizdą, fotoaparatas gali
veikti blogai. Tokiu atveju iš naujo paleiskite fotoaparatą.
140
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Failų perkėlimas į kompiuterį
Fotoaparato atjungimas („Windows XP“)
Su Windows Vista ir Windows 7 fotoaparato atjungimo būdai yra
panašūs.
1
Įsitikinkite, kad tarp fotoaparato ir kompiuterio nevyksta
duomenų perdavimas.
Failų perkėlimas į kompiuterį su „Mac“
operacine sistema
1
Išjunkite fotoaparatą.
2
Savo fotoaparatą prie „Macintosh“ kompiuterio prijunkite
USB kabeliu.
• Jei fotoaparato būsenos lemputė mirksi, reikškia, kad vyksta
duomenų perdavimas. Palaukite, kol būsenos lemputė nustos
mirksėti.
2
Spustelėkite
įrankių juostoje, kompiuterio ekrano
apačioje, dešinėje.
3
Spustelėkite iškylantį pranešimą.
4
Spustelėkite pranešimo langelį, rodantį, kad galima saugiai
atsijungti.
5
Palaikoma Mac OS 10.4 versija ar naujesnė.
Atjunkite USB kabelį.
• USB kabelį junkite prie fotoaparato mažuoju galu. Priešingai
jungdami kabelį, galite pakenkti failus. Gamintojas neatsako už jokį
duomenų praradimą.
• Jei bandysite USB kabelį prijungti į HDMI lizdą, fotoaparatas gali
veikti blogai. Tokiu atveju iš naujo paleiskite fotoaparatą.
3
Įjunkite fotoaparatą.
• Kai fotoaparato ekrane pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite
Computer (Kompiuteris).
4
Atidarykite keičiamą diską.
5
Nuotraukų ar vaizdo įrašų perdavimas į kompiuterį.
141
Prisijungimas prie išorinių prietaisų
Kompiuterio programų naudojimas
Skaitmenines nuotraukas galima redaguoti daugybe būdų naudojantis
vaizdo redagavimo programomis. Išmokite redaguoti nuotraukas
naudodamiesi pridėtomis redagavimo programomis.
Programinės įrangos diegimas
1
Įdėkite CD-ROM diską į kompiuterį.
2
Kai pasirodo nustatymų vedlys, spustelėkite Samsung
Digital Camera Installer.
3
Pasirinkite norimą įdiegti programą ir spustelėkite Install
(Įdiegti).
4
Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
5
Kai diegimas baigsis, spustelėkite Exit (Išeiti).
CD esančios programos
Programinis
Paskirtis
Intelli-studio
Redaguokite nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Samsung RAW Converter
Konvertuokite RAW failus į norimą failų
formatą.
PC Auto Backup
Siųsti įrašytus failus į prijungtą PC
naudojantis „Wi-Fi“.
• Jei kompiuteris neatitinka reikalavimų, vaizdo įrašai gali būti rodomi
neteisingai arba jų redagavimas gali trukti ilgiau.
• Prieš naudodami programą įdiekite DirectX 9.0c ar naujesnę versiją.
• Turite naudotis Windows XP/Vista/7 arba Mac OS 10.4 ar naujesne
operacine sistema, kad galėtumėte prijungti fotoaparatą kaip keičiamąjį
diską.
Naudodami pačių surinktą kompiuterį arba su kompiuteriu nesuderinamą
operacinę sistemą galite pažeisti garantiją.
142
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Kompiuterio programų naudojimas
„Intelli-studio“ naudojimas
• Reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Programa gali veikti
Intelli-studio yra integruota programa, kuri leidžia atkurti ir redaguoti
failus. Failus taip pat galite įkelti į savo mėgstamiausius tinklalapius.
Norėdami gauti daugiau informacijos, programoje pasirinkite
Help (Žinyn.) → Help (Žinyn.).
•
•
•
•
Reikalavimai
Elementas
Reikalavimai
OS*
Windows XP SP2, Windows Vista ar Windows 7
(32 bitų laidos)
Centrinis
procesorius
„Intel® Core 2 Duo“ 1,66 GHz arba didesnės spartos
/ „AMD Athlon™ X2 Dual-Core“, 2,2 GHz arba
didesnės spartos
RAM (laisvosios
prieigos atmintis)
Mažiausiai 512 MB RAM
(rekomenduojama 1 GB ar daugiau)
Standžiojo disko
talpa
Mažiausiai 250 MB ar daugiau (rekomenduojama
1 GB ar daugiau)
Kiti
• CD-ROM įrenginys
• 1024x768 pikselių, 16 bitų spalvoto vaizdo
suderinamas monitorius (1280X1024 pikselių,
32 bitų spalvotas vaizdas rekomenduojamas)
• USB 2.0 jungtis
• nVIDIA Geforce 7600GT arba naujesnė/
ATI X1600 serija arba aukštesnė
• Microsoft DirectX 9.0c arba naujesnė
blogai net ir tada, kai jūsų kompiuteris atitinka reikalavimus, priklausomai
nuo jūsų kompiuterio būklės.
„Intelli-studio“ suderinama tik su „Windows“.
„Intelli-studio“ palaiko tokius formatus:
- Vaizdo įrašai: MP4 (vaizdas: H.264, garsas: AAC),
WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Nuotraukos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
„Intelli-studio“ negalima atidaryti RAW formato failų.
Tiesiai fotoaparate failų redaguoti negalima. Prieš redaguojant failus
reikia perkelti į aplanką kompiuteryje.
* 32 bitų „Intelli-studio“ versija bus įdiegta net ir 64 bitų Windows XP, Windows Vista ir
Windows 7.
143
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Kompiuterio programų naudojimas
Naudojimasis „Intelli-studio“ sąsaja
1
2
3
4
Nr.
5
6
7
15
14
8
13
9
12
Aprašymas
8
Peržiūrėkite pasirinkto aplanko failus kompiuteryje.
9
Rodykite arba slėpkite prijungto fotoaparato failus.
10
Peržiūrėkite pasirinkto aplanko failus fotoaparate.
11
Peržiūrėkite failus kaip miniatiūras arba plane.
12
Naršykite po aplankus prijungtame prietaise.
13
Naršykite po aplankus savo kompiuteryje.
14
Eikite prie ankstesnio arba kito aplanko.
15
Spausdinkite failus, peržiūrėkite failus žemėlapyje, saugokite failus
Mano aplanke arba registruokite veidus.
10
11
Nr.
Aprašymas
1
Atsidarykite meniu.
2
Rodo failus pasirinktame aplanke.
3
Keisti į nuotraukų redagavimo režimą.
4
Keisti į vaizdo įrašų redagavimo režimą.
5
Keisti į keitimosi režimą. (Galite išsiųsti failus el. paštu arba įkelti į
tokius tinklapius kaip Flickr ar YouTube.)
6
Išdidina ar sumažina miniatiūras sąraše.
7
Pasirinkite failo tipą.
144
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Kompiuterio programų naudojimas
Failų perkėlimas naudojantis „Intelli-studio“
Galite nesunkiai perkelti fotoaparate esančius failus į kompiuterį,
pasitelkę „Intelli-studio“.
1
Išjunkite fotoaparatą.
2
Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu.
3
Kompiuteryje paleiskite „Intelli-studio“.
4
Įjunkite fotoaparatą.
• Kai fotoaparato ekrane pasirodo iššokantis pranešimas, pasirinkite
Computer (Kompiuteris).
5
Pasirinkite aplanką kompiuteryje naujiems failams
išsaugoti ir pasirinkite Yes (Taip).
• Nauji failai bus perkelti į kompiuterį.
• Jei fotoaparate naujų failų nėra, iškylantis langas naujiems failams
įrašyti neatsiras.
• Kabelio galą atitinkamu kištuku prijunkite prie fotoaparato. Priešingai
jungdami kabelį, galite pakenkti failus. Gamintojas neatsako už jokį
duomenų praradimą.
• Jei bandysite USB kabelį prijungti į HDMI lizdą, fotoaparatas gali
veikti blogai. Tokiu atveju iš naujo paleiskite fotoaparatą.
145
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Kompiuterio programų naudojimas
„Samsung RAW Converter“
Su fotoaparatu nufotografuotos nuotraukos dažniausiai
transformuojamos į JPEG formatą ir fotografavimo metu išsaugomos
atminties kortelėje pagal fotoaparato nustatymus. RAW failai
netransformuojami į JPEG formatą ir išsaugomi atminties kortelėje be
pakeitimų. Naudodamiesi Samsung RAW Converter galite kalibruoti
išlaikymą, baltos spalvos balansą, tonus, kontrastą ir nuotraukos
spalvas.
Reikalavimai „Windows“
Elementas
OS
Centrinis
procesorius
Reikalavimai
„Microsoft“ Windows XP, Windows Vista ar Windows 7
Reikalavimai „Mac“
Elementas
Reikalavimai
OS
„Apple“® „Mac“® OS X v10.4/v10.5/v10.6
Centrinis
procesorius
Rekomenduojami kompiuteriai su „Intel“
procesoriais ar suderinami („Core 2 Quad“ ar
didesnės spartos) / „PowerPC“
RAM (laisvosios
prieigos atmintis)
Rekomenduojama 1GB ar daugiau
Standžiojo disko
talpa
Palikite bent 100 MB vietos. Paskirkite pakankamai
disko vietos vaizdų saugojimui. (Vienas vaizdas gali
užimti daugiau nei 10 MB disko vietos.)
Kiti
• XGA (1024x768), „Full Color“ (24 bitų ar daugiau)
• Klaviatūra, kompiuterio pelė ar atitinkami prietaisai
* Norint įdiegti, reikalingos administratoriaus teisės.
* Programa veikia kaip 32 bitų programa 64 bitų OS.
Rekomenduojamas kompiuteris su „Intel Pentium®“,
„AMD Athlon™“ procesoriais ar kitas suderinamas
kompiuteris (Pentium4, Athlon XP ar naujesnis)
* Procesoriai su keliais branduoliais (Intel Core i7, Core 2 Quad,
Core 2 Duo, AMD phenom IIX4, Phenom X4 ir kt.)
RAM (laisvosios
prieigos atmintis)
Rekomenduojama 1GB ar daugiau
Standžiojo disko
talpa
Palikite bent 100 MB vietos. Paskirkite pakankamai
disko vietos vaizdų saugojimui. (Vienas vaizdas gali
užimti daugiau nei 10 MB disko vietos.)
Kiti
• XGA (1024x768), „Full Color“ (24 bitų ar daugiau)
• Klaviatūra, kompiuterio pelė ar atitinkami prietaisai
• Samsung RAW Converter gali blogai veikti kai kuriuose kompiuteriuose,
net jei jie atitinka reikalavimus.
• „Mac“ kompiuteriuose įdiegimo programa nepasileis automatiškai.
Rankiniu būdu paleiskite sąrankos failą pridėtame CD-ROM diske.
146
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
Kompiuterio programų naudojimas
„Samsung RAW Converter“ sąsajos naudojimas
Norėdami išsamios informacijos apieSamsung RAW Converter,
spustelėkite Help (Žinyn.) → Open software manual (Atidaryti
programos vadovą).
1
2
RAW formato failų redagavimas
Jei redaguojate RAW formato failus naudodamiesi Samsung RAW
Converter, galite išlaikyti aukštą vaizdų kokybę. Taip pat galite
redaguoti JPEG ir TIFF formato failus.
Norėdami reguliuoti vaizdo išlaikymą
3
1
Pasirinkite File (Failas) → Open file (Atidaryti failą) ir
atidarykite failą.
2
Redagavimo įrankiuose pasirinkite W.
4
Nr.
Aprašymas
1
Meniu
2
Įrankių juosta
3
Redagavimo įrankiai
4
Atidaryti / uždaryti kokybės reguliavimo redagavimo įrankių
langą.
147
Prisijungimas prie išorinių prietaisų >
3
Kompiuterio programų naudojimas
Reguliuokite išlaikymą naudodamiesi slinkties juosta.
Originalus vaizdas
P režimas, diafragma: f=8,
užrakto greitis: 1/15 sec, ISO=100
Norėdami reguliuoti vaizdo kontrastą
1
Pasirinkite File (Failas) → Open file (Atidaryti failą) ir
atidarykite failą.
2
Redagavimo įrankiuose pasirinkite
3
Reguliuokite toną naudodamiesi slinkties juosta.
Redaguotas vaizdas
Originalus vaizdas
Originalus vaizdas
.
Redaguotas vaizdas
Redaguotas vaizdas
Jei norite RAW failus išsaugoti JPEG ar TIFF formatais
1
Pasirinkite File (Failas) → Open file (Atidaryti failą) ir
atidarykite failą.
2
Pasirinkite File (Failas) → Development (Kūrimas).
3
Pasirinkite failo formatą (JPEG ar TIFF) ir pasirinkite
Save (Išsaugoti).
148
7 skyrius
Priedas
Gaukite informacijos apie klaidų pranešimus, fotoaparato priežiūrą,
trikčių šalinimo patarimus, specifikacijas ir pasirenkamuosius priedus.
Priedas
Klaidų pranešimai
Jei pasirodys toliau pateikti pranešimai, išbandykite pateiktus
problemų šalinimo būdus.
Klaidų pranešimai
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Lens is locked
(Užrakintas objektyvas)
Objektyvas užrakintas. Sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
(35 psl.)
Card Error
(Kortelės klaida)
• Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.
• Išimkite atminties kortelę, tada ją vėl
įdėkite.
• Formatuokite atminties kortelę.
Low Battery
(Išsikrauna akumuliatorius)
Įdėkite įkrautą akumuliatorių arba įkraukite
akumuliatorių iš naujo.
No Image File
(Nėra vaizdo failo)
Fotografuokite arba įstatykite atminties
kortelę, į kurią įrašytos nuotraukos.
File Error
(Failo klaida)
Ištrinkite sugadintą failą arba kreipkitės
į priežiūros centrą.
Memory Full
(Užpildyta visa atmintinė)
Pašalinkite nereikalingus failus arba įdėkite
naują atminties kortelę.
Klaidų pranešimai
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Card Locked
(Užrakinta kortelė)
Failus nuo ištrynimo galite apsaugoti
užrakindami SD, SDHC arba SDXC kortelę.
Fotografuodami kortelę atrakinkite. (154 psl.)
Folder and file number
are max values. Replace
the card (Aplanko ir failo
numeriai yra didžiausios
vertės. Pakeiskite kortelę)
Failų pavadinimai neatitinka DCF standarto.
Iš atminties kortelės perkelkite failus
į kompiuterį ir suformatuokite kortelę.
(130 psl.)
Error 00 (Klaida 00)
Išjunkite fotoaparatą ir iš naujo pritvirtinkite
objektyvą. Jei pranešimas teberodomas,
kreipkitės į priežiūros centrą.
Error 01/02 (Klaida 01/02)
Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių
ir įdėkite iš naujo. Jei pranešimas
teberodomas, kreipkitės į priežiūros centrą.
150
Priedas
Fotoaparato priežiūra
Fotoaparato valymas
Fotoaparato objektyvas ir ekranas
Dulkes nušluostykite šepetėliu ir švelniai nuvalykite objektyvą minkšto
audinio skiaute.
Jei dar liko dulkių, objektyvams valyti skirtu skysčiu sudrėkinkite
valymo popierių ir švelniai nuvalykite objektyvą.
Vaizdo jutiklis
Fotografuojant tam tikromis sąlygomis, nuotraukose gali būti matoma
dulkių, nes vaizdo jutiklis veikiamas išorinės aplinkos. Ši problema
įprasta ir kasdien naudojant fotoaparatą dulkių poveikis dažnas.
Dulkes nuo jutiklio galite pašalinti naudodami jutiklio valymo funkciją.
(132 psl.) Jei išvalius jutiklį dulkių tebelieka, kreipkitės į priežiūros
centrą. Nemėginkite pūstuvo kišti į objektyvo tvirtinimo angą.
Fotoaparato korpusas
Valykite švelniu, sausu audinio gabalėliu.
Draudžiama įrenginį valyti benzinu, skiedikliais ar alkoholiu. Skysčiai gali
sugadinti fotoaparatą arba sutrikdyti jo veikimą.
151
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Fotoaparato naudojimas ir laikymas
Naudojimas paplūdimyje arba jūros pakrantėje
• Saugokite fotoaparatą nuo smėlio ir purvo, kai juo naudojatės
Vietos, kuriose negalima naudoti arba laikyti fotoaparato
• Saugokite fotoaparatą nuo labai žemos ir labai aukštos
temperatūros.
paplūdimyje ar kitose panašiose vietose.
• Fotoaparatas nėra atsparus vandeniui. Nelieskite akumuliatoriaus
ar atminties kortelės drėgnomis rankomis. Imdami fotoaparatą
drėgnomis rankomis, galite jį sugadinti.
• Nenaudokite fotoaparato ten, kur ypač aukštas santykinis oro
drėgnumas, arba kur oro drėgnumas drastiškai svyruoja.
• Saugokite fotoaparatą nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepalikite
jo blogai vėdinamose patalpose, kur vyrauja aukšta temperatūra
(pavyzdžiu, automobilyje vasarą).
• Saugokite fotoaparatą ir jo monitorių nuo sutrenkimų, grubaus
elgesio ir vibracijos, kad išvengtumėte rimtų gedimų.
• Kad nesugadintumėte judančių dalių ir vidinių komponentų, venkite
fotoaparatą naudoti ar laikyti dulkėtose, nešvariose, drėgnose ar
blogai vėdinamose vietose.
• Nesinaudokite fotoaparatu šalia degalų, lengvai užsidegančių
Fotoaparato laikymas nenaudojant ilgą laiką
• Kai laikote fotoaparatą nenaudojamą ilgą laiką, patalpinkite jį į
sandarų konteinerį su drėgmę sugeriančiomis medžiagomis, kaip
antai silicio dioksido želė.
• Išimkite akumuliatorių iš fotoaparato, jei ketinate padėti jį ilgam
laikui. Iš įdėto akumuliatoriaus gali ištekėti skystis arba laikui bėgant
sukelta korozija gali sugadinti fotoaparatą.
• Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš
naudojami turi būti vėl įkrauti.
medžiagų ar degių chemikalų. Nelaikykite arba neneškite jokių degių
skysčių, dujų ar sprogių medžiagų tame pačiame dėkle kartu su
fotoaparatu, jo dalimis ar priedais.
• Nelaikykite fotoaparato ten, kur yra naftalino arba kamparo rutuliukų.
152
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Fotoaparato naudojimas drėgnoje aplinkoje
Pernešus fotoaparatą iš šaltos aplinkos į šiltą, ant objektyvo ar vidinių
fotoaparato komponentų gali atsirasti kondensacija. Tokiu atveju
išjunkite fotoaparatą ir palaukite ne mažiau kaip 1 valandą. Jeigu
kondensatas susikaupė ant atminties kortelės, išimkite atminties
kortelę iš fotoaparato ir prieš vėl įdėdami, palaukite, kol visa drėgmė
išgaruos.
• Jokiu būdu nedėkite fotoaparatų, akumuliatorių ar įkroviklių
prie šildymo prietaisų, ant jų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų
krosneles, ant viryklių ar radiatorių. Prietaisai galio deformuotis,
perkaisti ir sukelti gaisrą ar sprogimą.
• Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvo neveiktų tiesioginiai saulės
spinduliai, kadangi gali išblukti vaizdo jutiklis arba sutrikti jo veikimas.
• Saugokite objektyvą nuo pirštų antspaudų ir įbrėžimų. Objektyvą
valykite minkštu, švariu objektyvo valymui skirtu audiniu.
Kitos atsargumo priemonės
• Nesukite fotoaparato už dirželio. Taip galite susižeisti, sužeisti kitus
arba sugadinti fotoaparatą.
• Nedažykite savo fotoaparato, nes dažai gali užkimšti judančias dalis
ir jis nebeveiks tinkamai.
• Išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
• Jūsų fotoaparatą sudaro trapios dalys. Saugokite fotoaparatą nuo
smūgių.
• Jeigu ekranas nenaudojamas, saugokite jį nuo išorinės jėgos
poveikio, laikydami jį dėkle. Saugokite, kad fotoaparato nesubraižytų
smėlis, aštrūs įrankiai arba smulkios monetos.
• Nenaudokite fotoaparato, jeigu jo ekranas sutrūkęs arba suskilęs.
Sudužusiu stiklu ar akrilu galite susižeisti rankas ir veidą. Atiduokite
fotoaparatą taisyti į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.
• Fotoaparatas gali išsijungti dėl smūgio iš išorės. Taip apsaugoma
atminties kortelė nuo sugadinimo. Norėdami fotografuoti, vėl įjunkite
fotoaparatą.
• Naudojamas, fotoaparatas gali įkaisti. Tai normalus reiškinys.
Jis neturi įtakos fotoaparato veikimo trukmei ar eksploatacinėms
savybėms.
• Naudojant fotoaparatą žemoje temperatūroje, jo įsijungimas gali
kiek užtrukti, spalvos gali laikinai pasikeisti, taip pat gali atsirasti
liekamasis vaizdas. Šios būsenos nėra laikomos gedimais.
Jos ištaisomos, kai tik fotoaparatas yra grąžinamas į normalią
temperatūrą.
• Fotoaparato išorėje esantys dažai arba metalas žmonėms, kurių
oda jautri, gali sukelti alergiją, niežėjimą, egzemą arba patinimus.
Jei patiriate kurį nors šių simptomų, nedelsdami nebenaudokite
fotoaparato ir pasitarkite su gydytoju.
153
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Apie atminties kortelę
Tinkama atminties kortelė
Atminties kortelės talpa
Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo
sąlygų. Šios talpos nustatytos pagal 2 GB SD kortelę.
Šiam gaminiui tinka SD (saugios skaitmeninės), SDHC (didelės
talpos saugios skaitmeninės), SDXC (padidintos talpos saugios
skaitmeninės), „microSD“, „microSDHC“ arba „microSDXC“ atminties
kortelės.
Dydis
Kontaktų terminalas
Apsaugos nuo
ištrynimo jungiklis
Kokybė
HQ
Įprastinė
1920X1080
(30 fps)
Apytiksliai 17' 35"
Apytiksliai 21' 56"
1920X810
(24 fps)
Apytiksliai 19' 00"
Apytiksliai 23' 43"
1280X720
(30 fps)
Apytiksliai 29' 10"
Apytiksliai 36' 20"
640X480
(30 fps)
Apytiksliai 73' 26"
Apytiksliai 91' 00"
For Sharing
(Bendrinti)
(30 fps)
Apytiksliai 236' 16"
Apytiksliai 287' 12"
Lipdukas (priekyje)
Vaizdo
įrašai*
Failus nuo ištrynimo galite apsaugoti naudodami SD, SDHC arba
SDXC kortelėje esantį jungiklį, apsaugantį nuo rašymo. Pastumkite
jungiklį žemyn, jei norite užrakinti, arba aukštyn, jei norite atrakinti.
Fotografuodami arba filmuodami, kortelę atrakinkite.
Atminties kortelės talpa
* Keičiant mastelį, įrašymo laikas gali skirtis. Norint nustatyti bendrą įrašymo laiką vienas po
kito buvo padaryti keli vaizdo įrašai.
Atminties kortelė
Norint gaminyje, kompiuteryje ar atminties kortelių skaitytuve naudoti
mikro atminties kortelę, pirma ją reikia įdėti į adapterį.
154
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Dydis
Nuotrauka
Kokybė
Itin aukšta
Aukšta
Įprastinė
RAW
RAW + Itin aukšta
RAW + Aukšta
RAW + Įprastinė
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
–
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
–
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
–
58
60
61
Burst (Pliūpsnis)
731
1349
1878
–
–
–
–
16.9M (5472X3080)
230
448
655
–
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
–
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
–
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
–
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
–
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
–
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
–
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
–
60
61
61
155
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Atsargumo priemonės naudojant atminties korteles
• Pasirūpinkite, kad atminties kortelės nebūtų veikiamos labai
žemos arba aukštos temperatūros (žemesnės nei 0° C/32° F arba
aukštesnės nei 40° C/104° F). Dėl pernelyg aukštos arba žemos
temperatūros atminties kortelės gali pradėti blogai veikti.
• Įstatykite atminties kortelę tinkama kryptimi. Įstačius atminties kortelę
neteisinga kryptimi, galite sugadinti fotoaparatą arba atminties
kortelę.
• Nenaudokite atminties kortelių, kurios buvo formatuotos kitais
fotoaparatais arba kompiuteriu. Kortelę iš naujo suformatuokite savo
fotoaparatu.
• Išjunkite fotoaparatą, kai įdedate ar išimate atminties kortelę.
• Neišimkite atminties kortelės ir neišjunkite savo fotoaparato, kol
• Saugokite atminties korteles nuo kontakto su skysčiais, nešvarumais
ar pašalinėmis medžiagomis. Jei atminties kortelė nešvari, prieš
įdėdami ją į fotoaparatą nuvalykite minkštu audiniu.
• Žiūrėkite, kad į atminties kortelių arba kortelės angą nepatektų
skysčių, nešvarumų ar kitų pašalinių medžiagų. Jei tai atsitinka,
atminties kortelės arba fotoaparatas gali sugesti.
• Atminties kortelę nešiokitės dėkle, apsaugančiame ją nuo
elektrostatinių išlydžių.
• Svarbius duomenis perkelkite į kitas laikmenas, tokias kaip standusis
diskas, kompaktinis diskas (CD) arba DVD.
• Naudojant fotoaparatą ilgai, atminties kortelė gali įkaisti.
Tai normalus reiškinys, nereiškiantis gedimo.
• Naudokite įprastus reikalavimus atitinkančią atminties kortelę.
mirksi lemputė, nes tai gali sugadinti duomenis.
• Pasibaigus atminties kortelės veikimo trukmei, daugiau nuotraukų į
kortelę įrašyti negalima. Naudokite naują atminties kortelę.
Gamintojas neatsako už jokį duomenų praradimą.
• Nelankstykite, nenumeskite atminties kortelių, apsaugokite jas nuo
sutrenkimų ir spaudimo.
• Stenkitės nenaudoti ir nelaikyti atminties kortelių šalia stipraus
magnetinio lauko.
• Stenkitės nenaudoti atminties kortelių srityse, kur aukšta
temperatūra, aukštas santykinis oro drėgnumas arba kur esama
korozinių medžiagų.
156
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Apie akumuliatorių
• Nedėkite įrenginio ilgam ant degių paviršių, pavyzdžiui, patalynės, kilimų
Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus.
Akumuliatoriaus specifikacijos
ar elektrinių antklodžių.
• Kai įrenginys įjungtas, nepalikite jo uždaroje erdvėje ilgą laiką.
• Neleiskite akumuliatoriaus gnybtams susiliesti su metaliniais objektais,
pavyzdžiui, grandinėlėmis, monetomis, raktais ar laikrodžiais.
• Naudokite tik originalius gamintojo rekomenduotus ličio jonų
akumuliatorius.
Elementas
Aprašymas
Modelis
BP1030
Tipas
Ličio jonų akumuliatorius
Elemento talpa
1030 mAh
Įtampa
7,4 V
Įkrovimo laikas (kai akumuliatorius
visiškai išsikrovęs)
Apytiksliai 140 min.
Su akumuliatoriumi elgiantis neatsargiai ar netinkamai galimi
asmeniniai sužalojimai arba mirtis. Dėl saugumo laikykitės šių
tinkamo darbo su akumuliatoriumi instrukcijų:
• Netinkamai elgiantis su akumuliatoriumi jis gali užsidegti ir sprogti. Jei
•
•
•
•
pastebėsite kokių nors akumuliatoriaus deformacijų, įbrėžimų ar kitų
pažeidimų, iš karto nutraukite akumuliatoriaus naudojimą ir kreipkitės į
gamintoją.
Naudokite tik originalius, gamintojo rekomenduotus akumuliatoriaus
įkroviklius ir kraukite akumuliatorių tik šiame vadove aprašytu būdu.
Nelaikykite akumuliatoriaus šalia šildymo įrenginių arba labai aukštos
temperatūros aplinkoje, pavyzdžiui, vasarą uždarytame automobilyje.
Nedėkite akumuliatoriaus į mikrobangų krosnelę.
Nelaikykite ir nenaudokite akumuliatoriaus karštose, drėgnose vietose,
pavyzdžiui, duše ar vonioje.
• Neardykite akumuliatoriaus ir nebadykite aštriu objektu.
• Neleiskite akumuliatoriaus veikti aukštam slėgiui arba spaudimo jėgoms.
• Neleiskite, kad akumuliatorius patirtų stiprių smūgių, pavyzdžiui, kad
kristų iš aukštai.
• Nelaikykite akumuliatoriaus 60° C (140° F) ar aukštesnėje
temperatūroje.
• Neleiskite akumuliatoriui sudrėkti ar sušlapti.
• Negalima leisti akumuliatoriui perkaisti, pavyzdžiui, saulėje, prie ugnies
ir panašiai.
Utilizavimo instrukcijos
• Išmeskite akumuliatorių atsargiai.
• Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį.
• Skirtingose šalyse ir regionuose utilizavimo reglamentai gali skirtis.
Utilizuokite akumuliatorių vadovaudamiesi visais vietiniais ir federaliniais
reglamentais.
Akumuliatoriaus įkrovimo instrukcijos
Kraukite akumuliatorių tik šiame naudotojo vadove aprašytu būdu.
Netinkamai įkraunant akumuliatorių jis gali užsidegti ir sprogti.
157
Priedas >
Fotoaparato priežiūra
Akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laikas
Fotografavimo režimas
Vidutinis laikas / nuotraukų skaičius
Nuotraukos
Apytiksliai 160 min./
Apytiksliai 320 nuotraukų
Vaizdo įrašai
Apytiksliai 110 min. (įrašant vaizdo įrašus
1920X1080 skyra ir 30 fps)
• Pirmiau pateikiama informacija atitinka „Samsung“ bandymo
standartus. Kiekvieno naudotojo gaunami rezultatai gali skirtis,
atsižvelgiant į naudojimo pobūdį.
• Galimas fotografavimo laikas skiriasi, atsižvelgiant į foną,
fotografavimo intervalą ir naudojimo sąlygas.
• Norint nustatyti bendrą įrašymo laiką vienas po kito buvo padaryti
keli vaizdo įrašai.
Pranešimas apie išsikrovusį akumuliatorių
Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, jo piktograma nusidažo raudonai ir
atsiranda užrašas „Low Battery“ (Išsikrauna akumuliatorius).
Pastabos apie baterijos naudojimą
• Kai temperatūra yra žemesnė nei 0° C/32° F, akumuliatoriaus
našumas ir veikimo trukmė gali sumažėti.
• Baterijos talpa gali sumažėti esant žemai temperatūrai, tačiau orui
atšilus ji vėl tampa įprasta.
• Naudojant fotoaparatą ilgai, sritis aplink baterijos lizdą gali įkaisti. Tai
neturi įtakos įprastam fotoaparato naudojimui.
Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą
• Jei indikatoriaus lemputė nedega, patikrinkite, ar akumuliatorius
įdėtas tinkamai.
• Norėdami iš maitinimo lizdo ištraukti kištuką, netraukite už maitinimo
laido. Gali kilti gaisras arba elektros iškrova.
• Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, prieš naudodami fotoaparatą
kraukite jį mažiausiai 10 minučių.
• Jei indikatoriaus lemputė mirksi oranžine spalva arba nešviečia,
atjunkite kabelį ir vėl jį prijunkite arba išimkite akumuliatorių ir vėl jį
įdėkite.
• Jei akumuliatorių įkraunate, kai laidas yra perkaitęs arba
temperatūra per aukšta, indikatorius gali imti šviesti oranžine spalva.
Įkrovimas prasidės atvėsus akumuliatoriui.
• Nesulenkite kintamosios srovės kabelio ir neuždėkite ant jo sunkių
daiktų. Kitaip galite sugadinti kabelį.
158
Priedas
Prieš kreipiantis į priežiūros centrą
Jei kilo problemų dėl įrenginio, prieš kreipdamiesi į priežiūros
specialistus, išmėginkite toliau pateiktus trikčių šalinimo būdus.
Problema
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Negalima fotografuoti
• Atminties kortelėje nebėra vietos. Ištrinkite
nereikalingus failus arba įdėkite naują
atminties kortelę.
• Kai įjungta funkcija AF Priority (AF
pirmenybė), nufotografuoti galėsite, tik jei
tinkamai sufokusuota. Nustatykite funkcijos
AF Priority (AF pirmenybė) parinktį Off
(Išjungta) arba tinkamai sufokusuokite
objektą. (126 psl.)
• Suformatuokite atminties kortelę.
• Atminties kortelė su defektu. Įsigykite naują
atminties kortelę.
• Atminties kortelė užrakinta. Atrakinkite kortelę.
(154 psl.)
• Patikrinkite, ar fotoaparatas įjungtas.
• Akumuliatorių įkraukite.
• Patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas teisingai.
Fotoaparatas užstringa
Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite.
Fotoaparatas įkaista
Naudojamas fotoaparatas gali įkaisti. Tai
normalus reiškinys. Jis neturi įtakos fotoaparato
veikimo trukmei ar eksploatacinėms savybėms.
Blykstė įsijungia staiga
Taip gali atsitikti dėl statinio elektros krūvio.
Fotoaparatas nėra sugedęs.
Blykstė neveikia
• Gali būti, kad blykstė nustatyta kaip Off
(Išjungta). (76 psl.)
• Kai kuriais režimais negalima naudoti
blykstės.
Neteisinga data ir
laikas
Meniu w nustatykite datą ir laiką. (131 psl.)
Palikdami savo fotoaparatą priežiūros centrui, nepamirškite pridėti ir kitų
dalių, su kuriomis gali būti susijęs gedimas, pavyzdžiui, atminties kortelės
ar akumuliatoriaus.
Problema
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Fotoaparatas
neįsijungia
• Patikrinkite, ar įdėtas akumuliatorius.
• Patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas teisingai.
• Akumuliatorių įkraukite.
Staiga nutrūksta
maitinimas
• Akumuliatorių įkraukite.
• Fotoaparatas galbūt veikia energijos taupymo
režimu arba automatiškai išsijungia ekranas.
(131 psl.)
• Fotoaparatas gali automatiškai išsijungti, kad
apsaugotų atminties kortelę nuo perkaitimo.
Vėl įjunkite fotoaparatą.
Fotoaparatas labai
greitai išeikvoja
energiją
• Akumuliatorius gali išsieikvoti greičiau esant
žemai temperatūrai (žemesnei nei
0° C/32° F). Įdėkite akumuliatorių į kišenę ir
leiskite jam sušilti.
• Akumuliatorius greitai išsikrauna, naudojant
blykstę ar kuriant vaizdo įrašus. Jei reikia,
įkraukite iš naujo.
• Akumuliatoriai dėvisi, todėl juos retkarčiais
reikia pakeisti. Jei akumuliatorius greitai
išsikrauna, įsigykite naują akumuliatorių.
159
Priedas >
Prieš kreipiantis į priežiūros centrą
Problema
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Neveikia ekranas ar
mygtukai
Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite.
Atminties kortelėje yra
klaida
• Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.
• Išimkite atminties kortelę, tada ją vėl įdėkite.
• Formatuokite atminties kortelę.
Daugiau informacijos žr. skyrelyje „Atsargumo
priemonės naudojant atminties korteles“.
(156 psl.)
Televizorius ar
kompiuteris nerodo
SDXC atminties
kortelėje saugomų
nuotraukų ir vaizdo
įrašų.
SDXC atminties kortelės naudoja „exFAT“ failų
sistemą. Prieš jungdami fotoaparatą prie išorinio
įrenginio, įsitikinkite, kad jis suderinamas su
„exFAT“ failų sistema.
Kompiuteris
neatpažįsta SDXC
atminties kortelės.
SDXC atminties kortelės naudoja „exFAT“ failų
sistemą. Norėdami naudoti SDXC atminties
korteles kompiuteryje su „Windows XP“ sistema,
atsisiųskite „exFAT“ failų sistemos tvarkyklę iš
„Microsoft“ svetainės ir ją atnaujinkite.
Nerodomi failai
Jei pakeitėte failo pavadinimą, fotoaparatui gali
nepavykti atkurti failo (jo pavadinimas turi atitikti
DCF standartą). Jei taip atsitiktų, peržiūrėkite
failus kompiuteryje.
Problema
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Nuotrauka sulieta
• Patikrinkite, ar nustatyta fokusavimo parinktis
tinkama norimam nufotografuoti kadrui.
• Kad išvengtumėte fotoaparato sujudėjimo,
galite naudoti trikojį.
• Patikrinkite, ar objektyvas švarus. Jei ne, jį
nuvalykite. (151 psl.)
Spalvos nuotraukoje ir
tikrovėje nesutampa
Dėl netinkamai nustatyto baltos spalvos balanso
nuotraukų spalvos skiriasi nuo spalvų tikrovėje.
Nustatykite tinkamą baltos spalvos balanso
parinktį, kuri atitiktų šviesos šaltinį. (61 psl.)
Nuotrauka per šviesi
Jūsų nuotraukos ekspozicija per ilga.
• Reguliuokite diafragmos parametrus arba
užrakto greitį.
• Reguliuokite ISO jautrumą. (60 psl.)
• Išjunkite blykstę. (76 psl.)
• Reguliuokite ekspozicijos vertę. (85 psl.)
Nuotrauka per tamsi
Jūsų nuotraukos ekspozicija nepakankama.
• Reguliuokite diafragmos parametrus arba
užrakto greitį.
• Reguliuokite ISO jautrumą. (60 psl.)
• Įjunkite blykstę. (76 psl.)
• Reguliuokite ekspozicijos vertę. (85 psl.)
160
Priedas >
Prieš kreipiantis į priežiūros centrą
Problema
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Problema
Siūlomi problemos šalinimo būdai
Nepavyksta nustatyti
RAW failų DPOF
RAW failams DPOF taikyti negalima.
Nuotraukos iškraipytos
Jei šiame fotoaparate naudojamas plataus
kampo objektyvas, leidžiantis fotografuoti plačiu
kampu, galimas nežymus iškraipymas. Tai
normalus reiškinys, nereiškiantis gedimo.
Išoriniame įrenginyje,
prie kurio prijungtas
fotoaparatas,
nerodomas atkūrimo
ekranas
• Patikrinkite, ar prie išorinio monitoriaus
tinkamai prijungtas HDMI kabelis.
• Patikrinkite, ar tinkamai įrašyta atminties
kortelė.
Neveikia automatinis
fokusavimas
Kompiuteris
neatpažįsta fotoaparato
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas USB
kabelis.
• Patikrinkite, ar fotoaparatas įjungtas.
• Patikrinkite, ar naudojate tinkamą operacinę
sistemą.
• Objektas nėra fokusavimo lauke. Jei objektas
yra už AF srities ribų, fotografuokite perkėlę
jį į AF sritį ir pusiau nuspaudę mygtuką
[Užraktas].
• Objektas per arti. Paeikite toliau nuo objekto ir
fotografuokite.
• Nustatytas MF fokusavimo režimas.
Perjunkite į AF režimą.
Neveikia AEL funkcija
AEL funkcija neveikia t, M, i, g ir
s režimu. Norėdami naudoti šią funkciją,
pasirinkite kitą režimą.
Neveikia objektyvas
• Patikrinkite, ar jis tinkamai pritvirtintas.
• Atjunkite jį ir pritvirtinkite iš naujo.
Kompiuteris atjungia
fotoaparatą, kai
kopijuojami failai
Perkelti failus gali trukdyti statinis elektros
krūvis. Atjunkite USB kabelį ir vėl jį prijunkite.
Kompiuteris neatkuria
vaizdo įrašų
Kai kuriose operacinėse sistemose vaizdo įrašų
failai neatkuriami. Norėdami atkurti fotoaparatu
padarytus vaizdo įrašus, įsidiekite ir naudokite
„Intelli-studio“ programą. (142 psl.)
Intelli-studio tinkamai
neveikia
• Uždarykite Intelli-studio ir paleiskite programą
iš naujo.
• Intelli-studio negalima naudoti „Macintosh“
kompiuteriuose.
Neveikia išorinė blykstė Patikrinkite, ar išorinis įrenginys tinkamai
pritvirtintas ir įjungtas.
arba GPS
Įjungus fotoaparatą
rodomas datos ir laiko
nustatymų ekranas
• Dar kartą nustatykite datą ir laiką.
• Šis ekranas rodomas, kai visiškai išsenka
vidinis fotoaparato maitinimo šaltinis. Įdėkite
visiškai įkrautą akumuliatorių ir išjungę
fotoaparatą laukite mažiausiai 72 val., kol bus
iš naujo įkrautas vidinis maitinimo šaltinis.
161
Priedas
Fotoaparato specifikacijos
Vaizdo jutiklis
Grid Line (Tinklelio linija), Icons (Piktogramos),
Histogram (Histograma),
Distance Scale (Atstumo skalė), Level gauge
(Lygio matuoklis)
Tipas
CMOS
Jutiklio dydis
23,5 X 15,7 mm
Efektyvūs pikseliai
Apytiksliai 20,3 megapiks.
Fokusavimas
Iš viso pikselių
Apytiksliai 21,6 megapiks.
Tipas
Kontrastinis AF
Spalvų filtras
Pirminis RGB spalvų filtras
Fokusavimo taškas
• Pasirinkimas: 1 taškas (laisvas pasirinkimas)
• Kelių variantų: įprastas 15 taškų, priartinant
35 taškai
• Veido aptikimas: daugiausia 10 veidų
Režimas
Single AF (Vienkartinis AF), Continuous
AF (Tęstinis AF), Manual Focus (Rankinis
fokusavimas)
AF pagalbinė lempa
Įeina (žalia LED)
Objektyvo tvirtinimo vieta
Tipas
„Samsung NX“ tvirtinimo vieta
Galimas objektyvas
„Samsung“ objektyvai
Vaizdo stabilizavimas
Tipas
Objektyvo postūmis (priklauso nuo objektyvo)
Režimas
Mode 1 (1 režimas) /Mode 2 (2 režimas) /
Off (Išjungta)
Iškraipymo korekcija
Objektyvo iškraipymo korekcija įjungta / išjungta (priklauso nuo objektyvo)
Naudotojo ekranas
Užraktas
Tipas
Elektroniškai valdomas vertikaliosios židinio
plokštumos užraktas
Sparta
• Automatinis režimas: 1/4000–30 sek.
• Rankinis režimas: 1/4000–30 sek.
(1/3 EV Step (1/3 EV žingsnio))
• Bulb (Lemputė) (laiko ribojimas 4 min.)
„i-Function“
E (priklauso nuo objektyvo), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Dulkių sumažinimas
Tipas
„Super sonic drive“
Ekspozicija
Ekranas
TTL 221 (17 X 13) blokinis segmentas
Tipas
TFT LCD
Dydis
3,0" (Apytiksliai 7,6 cm)
Skyra
VGA (640X480) Apytiksliai 921 tūkst. taškų
Vaizdo laukas
Apytiksliai 100 %
Matavimo sistema
Matavimas: Multi (Daugelio taškų), Centerweighted (Centruotas), Spot (Taško)
Matavimo intervalas:
EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensavimas
±3 EV (1/3 EV Step (1/3 EV žingsnio))
162
Priedas >
Fotoaparato specifikacijos
AE rakinimas
Tinkintas mygtukas
ISO atitikmuo
• 1 Step (1 žingsnis): Auto (Automatinis),
ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800
• 1/3 Step (1/3 žingsnio): Auto (Automatinis),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200,
ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800
Nuotraukų grupė
Auto exposure bracketing (Automatinės
ekspozicijos sugretinimas) (±3 EV),
White Balance bracketing (Baltos spalvos
balanso grupavimas), Picture Wizard bracketing
(Nuotraukos vedlio grupavimas)
Vidinis laikmatis
2–30 sek. (1 sekundės intervalas)
Užraktas
SR2NX02 (per „Micro USB“ prievadą)
(pasirenkama)
Blykstė
Tipas
Tik išorinė blykstė (su SEF8A)
Režimas
Smart Flash (Išmanioji blykstė), Auto
(Automatinė), Auto Red-eye (Automatinė
raudonų akių), Fill in (Užpildančioji),
Fill-in Red (Užpildančioji raudonų akių),
1st Curtain (1-oji uždanga), 2nd Curtain
(2-oji uždanga), Off (Išjungta)
Nurodymo numeris
8 (pagal ISO 100)
Vaizdo kampas
28 mm (35 mm fotojuostos atitikmuo)
Sinchronizavimo sparta
Mažiau nei 1/180 sek.
Blykstės EV
-2–+2 EV (0,5 EV Step (0,5 EV žingsnio))
Išorinė blykstė
Pasirenkamosios „Samsung“ išorinės blykstės:
SEF42A, SEF220A
Sinchronizavimo sritis
Blykstės tvirtinimas
Paleisties režimas
Režimas
Single (Vienkartinis), Continuous (Tęstinis),
Burst (Staigus tęstinis) (tik 5M), Timer
(Laikmatis), Bracket (Grupės) (Auto Exposure
(Automatinis išlaikymas), White Balance (Baltos
spalvos balansas), Picture Wizard (Nuotraukų
vediklis))
Tęstinis fotografavimas
• JPEG
- Intensyvus (8 kadr./sek.): iki 11 kadrų
- Lėtas (3 kadr./sek.): iki 15 kadrų
• RAW
- Intensyvus (8 kadr./sek.), lėtas (3 kadr./sek.):
iki 8 kadrų
Staigus tęstinis
fotografavimas
• 10, 15 arba 30 kadrų per sekundę
• Iki 30 kadrų kartą nuspaudus užrakto mygtuką
163
Priedas >
Fotoaparato specifikacijos
Baltos spalvos balansas
Režimas
Auto WB (Automatinis WB), Daylight (Dienos
šviesa), Cloudy (Debesuota), Fluorescent
White (Fluorescencinė balta), Fluorescent NW
(Fluorescencinė NW), Fluorescent Daylight
(Fluorescencinė dienos šviesa), Tungsten
(Volframas), Flash WB (Blykstės WB), Custom
Set (Tinkintas rinkinys), Color Temperature
(Spalvos temperatūra) (rankinis)
Mikroderinimas
Gintaro / Mėlyna / Žalia / Rusva, 7 žingsniai
Scenos režimas
Panorama, (Live Panorama (Panorama
tiesiogiai), 3D), Beauty Shot (Grožio kadras),
Night (Naktis), Landscape (Horizontalus),
Portrait (Vertikalus), Children (Vaikai),
Sports (Sportas), Close Up (Priartinimas),
Text (Tekstas), Sunset (Saulėlydis), Dawn
(Aušra), Backlight (Galinis apšvietimas),
Fireworks (Fejerverkai), Beach & Snow
(Paplūdimys ir sniegas), 3D
Sumanusis filtras
Vignetting (Vinjetės), Miniature (Miniatiūros),
Fish Eye (Žuvies akis), Sketch (Eskizas),
Defog (Rūko mažinimas), Halftone Dots
(Pustoniai taškai), Soft Focus (Švelnus
fokusavimas), Old Film 1 (1-oji sena fotojuosta),
Old Film 2 (2-oji sena fotojuosta), Negative
(Negatyvas)
Magiškasis rėmas
Old Album (Senas albumas), Old Film (Sena
juostelė), Wave (Banga), Full Moon (Pilnatis),
Old Record (Senas įrašas), Magazine
(Žurnalas), Newspaper (Laikraštis), Sunny Day
(Saulėta diena), Classic TV (Klasikinis TV),
Wall Art (Menas ant sienų), Holiday (Atostogos),
Billboard 1 (Skelbimų lenta 1), Billboard 2
(Skelbimų lenta 2)
Pasirenkama spalvas
Raudona, Žalia, Mėlyna, Geltona
Išmanaus priartinimo ribos
Smart Range (Išmaniosios ribos) On (Įjungta)/Off (Išjungta)
Nuotraukų vediklis
Režimas
Parametras
Standard (Standartinis), Vivid (Vaizdingas),
Portrait (Vertikalus), Landscape (Horizontalus),
Forest (Miškas), Retro, Cool (Įmantrus),
Calm (Ramus), Classic (Klasikinis), Custom1
(1 tinkintas), Custom2 (2 tinkintas), Custom3
(3 tinkintas)
Contrast (Kontrastas), Sharpness (Aštrumas),
Saturation (Saturacija), Color (Spalva)
Fotografavimas
Režimas
Smart Auto (Išmanusis automatinis), Program
(Programa), Aperture Priority (Diafragmos
pirmumas), Shutter Priority (Užrakto pirmenybė),
Manual (Rankinis), Lens Priority (Objektyvo
pirmumas), Magic (Magiškas), Scene (Scena),
Movie (Vaizdo įrašas), Wi-Fi
164
Priedas >
Fotoaparato specifikacijos
Dydis
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Tik staigiu tęstiniu
režimu), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kokybė
Super Fine (Itin aukšta), Fine (Aukšta),
Normal (Įprastinė)
RAW standartas
SRW
Spalvos erdvė
sRGB, Adobe RGB
Dydis
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 („For Sharing“ (Bendrinti))
Įrašymo greitis
24 arba 30 kadrų per sekundę (24 kadr./sek.
greitis galimas tik esant 1920X810.)
Intensyvus judėjimas
x0.25 (tik 640X480, 320X240),
x0.5 (tik 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Kokybė
HQ (Aukšta), Normal (Įprastinė)
Garsas
Erdvinis
Redaguoti
Fotografavimas, Apkarpymas pagal laiką
Atkūrimas
Tipas
Viena nuotrauka, Miniatiūros (3/15/40),
Skaidrių peržiūra, Vaizdo klipas
Redaguoti
Smart Filter (Sumanusis filtras), Red-eye Fix
(Raudonų akių koregavimas), Backlight (Galinis
apšvietimas), Resize (Dydžio keitimas), Rotate
(Vaizdo pasukimas), Face Retouch (Veido
retušavimas), Brightness (Skaistis), Contrast
(Kotrastas), Vignetting (Vinjetė)
Sumanusis filtras
Miniature (Miniatiūrinis vaizdas), Soft Focus
(Švelnus fokusavimas), Old Film 1 (1-oji sena
fotojuosta), Old Film 2 (2-oji sena fotojuosta),
Halftone Dots (Pustoniai taškai), Sketch
(Eskizas), Fish Eye (Žuvies akis), Defog (Rūko
mažinimas), Negative (Negatyvas)
Vaizdo įrašas
Tipas
MP4 (H.264)
Formatas
Filmo: H.264, Garso: AAC
Filmo AE režimas
Program (Programa), Aperture Priority
(Pirmenybė diafragmai), Shutter Priority
(Pirmenybė užraktui), Manual (Rankinis)
Vaizdo iškarpa
Garsas įjungtas / išjungtas (fotografavimo laikas
iki 25 min.)
Sumanusis filtras
Vignetting (Vinjetės), Miniature (Miniatiūros),
Fish Eye (Žuvies akis), Sketch (Eskizas),
Defog (Rūko mažinimas), Halftone Dots
(Pustoniai taškai), Soft Focus (Švelnus
fokusavimas), Old Film 1 (1-oji sena fotojuosta),
Old Film 2 (2-oji sena fotojuosta), Negative
(Negatyvas)
165
Priedas >
Fotoaparato specifikacijos
Išmaniojo filtro dydis
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Laikymas
Medija
Išorinė atmintis (pasirenkama):
SD kortelė (garantuojama 1–2 GB),
SDHC kortelė (garantuojama iki 32 GB),
SDXC kortelė (garantuojama iki 128 GB)
Failo formatas
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Tiesioginis spausdinimas
Sąsaja
Skaitmeninė išvestis
USB 2.0 (HI-SPEED) („Micro USB“ jungtis)
Vaizdo išvestis
NTSC, PAL (pasirenkama)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p / 480p)
Išorinis perdavimas
Taip („Micro USB“)
Išorinis mikrofonas
Taip
Maitinimo šaltinis
Tipas
• Įkraunamas akumuliatorius:
BP1030 (1030 mAh)
• Įkroviklis: BC1030
* Skirtinguose regionuose gali būti naudojami
skirtingi maitinimo šaltiniai.
Matmenys (P x A x G)
PictBridge
114 x 62,5 x 37,5 mm (be išsikišimų)
GPS
Svoris
Tipas
Geografinis žymėjimas naudojant pasirenkamąjį
GPS modulį (WGS 84)
Savybė
• Vietovės pavadinimas
(tik anglų ir korėjiečių k.)
• „Google“ žemėlapio nuoroda
(naudojant Intelli-studio)
Belaidis tinklas
222 g (be akumuliatoriaus ir atminties kortelės)
Naudojimo aplinkos temperatūra
0–40° C
Naudojimo aplinkos santykinė drėgmė
5–85 %
Programinė įranga
Tipas
Palaikoma IEEE 802.11n
Funkcija
SNS ir debesis, El. paštas, MobileLink,
Remote Viewfinder, Automatinis atsarginis
kopijavimas, TV nuoroda, Wi-Fi Direct
(Tiesioginis „Wi-Fi“), AutoShare
Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup
* Siekiant patobulinti fotoaparato veikimą, šios specifikacijos gali būti be įspėjimo keičiamos.
* Kiti prekių ženklai ir gaminių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
166
Priedas
Žodynėlis
AP (prieigos taškas)
AEL (automatinės ekspozicijos užraktas)
Prieigos taškas yra įrenginys, per kurį belaidžiai įrenginiai jungiami prie
laidinio tinklo.
Ši funkcija padeda užrakinti ekspozicijos nuostatas, kurias norite taikyti
apskaičiuodami išlaikymą.
Tikslinis tinklas
AF (automatinis fokusavimas)
Tikslinis tinklas yra laikinas ryšys, naudojamas failams bendrinti, arba
interneto ryšys bei ryšys tarp kompiuterių ir įrenginių.
Sistema automatiškai sufokusuoja objektyvą į fotografuojamą objektą.
Fokusuojant automatiškai, fotoaparatas pats parenka kontrastą.
„AdobeRGB“
AMOLED (aktyvios matricos organinis LED) /
LCD (skystųjų kristalų ekranas)
Adobe RGB naudojama komerciniuose spaudiniuose ir jos spalvų
erdvė yra platesnė nei sRGB. Naudodamiesi platesne spalvų erdve
galite paprasčiau redaguoti nuotraukas kompiuteriu.
AMOLED yra ypač plonas ir šviesus ekranas, kuriam nereikia galinio
apšvietimo. LCD yra vartotojų elektronikos gaminiuose dažnai
naudojamas ekranas. Atkuriant spalvas, šiam ekranui reikalingas
atskiras apšvietimas, pavyzdžiui, CCFL arba LED.
AEB (automatinės ekspozicijos kadrų serija)
Pasirinkę šią funkciją, galėsite automatiškai daryti kelias nuotraukas su
skirtingomis ekspozicijos vertėmis, kad gautumėte geros ekspozicijos
nuotrauką.
Diafragma
Diafragma kontroliuoja fotoaparato jutiklį pasiekiantį šviesos kiekį.
167
Priedas >
Žodynėlis
Fotoaparato drebėjimas (neryškūs kontūrai)
Kompozicija
Jeigu fotoaparatas pajuda esant atidarytam užraktui, nuotrauka
gali gautis miglota. Dažniausiai tai atsitinka esant mažam užrakto
greičiui. Fotoaparato drebėjimo galite išvengti, jei padidinsite jautrį,
naudosite blykstę arba padidinsite užrakto greitį. Norėdami stabilizuoti
fotoaparatą, taip pat galite pasinaudoti trikoju arba OIS funkcija.
Kompozicija fotografijoje reiškia objektų išrikiavimą nuotraukoje.
Paprastai gera kompozicija gaunama laikantis „trečdalių taisyklės“.
Debesų kompiuterija
Debesų kompiuterija yra technologija, leidžianti saugoti duomenis
nuotoliniuose serveriuose ir naudoti juos bet kuriame prie interneto
prijungtame įrenginyje.
Spalvos erdvė
Fotoaparato matomas spalvų spektras.
Spalvos temperatūra
Spalvos temperatūra matuojama Kelvinais (K) ir nurodo specifinio
šviesos šaltinio tipo atspalvį. Didėjant spalvos temperatūrai, šviesos
šaltinio atspalvis melsvėja. Spalvos temperatūrai mažėjant, šviesos
šaltinio atspalvis rausvėja. Esant 5500 K temperatūrai, šviesos šaltinio
spalva panaši į vidurdienio saulės.
DCF (fotoaparato failų sistemos kūrimo taisyklė)
Tai charakteristika, apibrėžianti failų formatą ir failų sistemą
skaitmeniniams fotoaparatams, kuriuos sukūrė „Japan Electronics“ ir
Informacinių technologijų pramonės asociacija (JEITA).
Lauko gylis
Atstumas tarp artimiausių ir tolimiausių taškų, kurie gali būti tinkamai
sufokusuoti nuotraukoje. Lauko gylis gali keistis priklausomai nuo
objektyvo diafragmos, židinio atstumo ir atstumo tarp fotoaparato iki
fotografuojamo objekto. Pavyzdžiui, pasirinkus mažesnę diafragmą,
galima padidinti lauko gylį ir sulieti kompozicijos foną.
DPOF (skaitmeninės spaudos tvarkos formatas)
Formatas skirtas spausdinimo informacijos, pavyzdžiui, pasirinktų
nuotraukų ir spaudinių skaičiaus, įrašymui į atminties kortelę.
Suderinami su DPOF spausdintuvai, kuriuos galima rasti fotografijos
prekių parduotuvėse, gali nuskaityti informaciją iš kortelės ir tinkamai
atspausdinti.
168
Priedas >
Žodynėlis
EV (ekspozicijos vertė)
Blykstė
Tai visi fotoaparato užrakto greičio ir objektyvo diafragmos deriniai,
suteikiantys vienodą ekspozicijos vertę.
Greita šviesa, kuri padeda sukurti tinkamą ekspoziciją prasto
apšvietimo sąlygomis.
EV kompensavimas
Židinio nuotolis
Ši funkcija leidžia greitai pakoreguoti fotoaparato išmatuotą
ekspozicijos vertę nustatytais žingsniais, siekiant pagerinti nuotraukų
ekspoziciją.
Atstumas nuo objektyvo vidurio iki jo židinio taško (milimetrais). Kuo
didesnis židinio ilgis, tuo siauresni regėjimo kampai ir tuo daugiau
padidinamas fotografuojamas objektas. Kuo trumpesnis židinio ilgis,
tuo platesni regėjimo kampai.
„Exif“ (keičiamas vaizdo failų formatas)
Ši charakteristika apibrėžia vaizdo failų formatą skaitmeniniams
fotoaparatams, kuriuos sukūrė „Japan Electronics“ ir Informacinių
technologijų pramonės asociacija (JEIDA).
Histograma
Grafinis vaizdo ryškumo atvaizdavimas. Horizontali ašis atspindi
ryškumą, o vertikali ašis – pikselių skaičių. Aukšti taškai kairėje
(per tamsu) ir dešinėje (per šviesu) histogramos pusėje reiškia, kad
nuotraukos ekspozicija netinkama.
Ekspozicija
Tai šviesos kiekis, galintis pasiekti fotoaparato jutiklį. Ekspoziciją
galima valdyti keičiant užrakto greitį, diafragmos vertę ir ISO jautrį.
169
Priedas >
Žodynėlis
H.264/MPEG-4
JPEG („Joint Photographic Experts Group“)
Labai suglaudintas vaizdo formatas, nustatytas tarptautinės
standartizavimo organizacijos ISO-IEC ir ITU-T. Šis kodekas gali
užtikrinti gerą vaizdo kokybę, esant mažai bitų perdavimo spartai,
sukurtai „Joint Video Team“ (JVT).
Nuostolingas skaitmeninių vaizdų glaudinimo metodas. JPEG vaizdai
suglaudinami sumažinant bendrą failo dydį ir minimaliai pabloginant
vaizdo skyrą.
Vaizdo jutiklis
Fizinė skaitmeninio fotoaparato dalis, kurioje yra foto grupė
kiekvienam vaizdo pikseliui. Kiekviena foto grupė įrašo į ją
atsimušančios šviesos ryškumą ekspozicijos metu. Įprastiniai jutiklių
tipai yra CCD (Charge-coupled Device – surištojo krūvio prietaisas)
ir CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor - papildytasis
metalo oksido ir puslaidininkio darinys).
IP (interneto protokolo) adresas
IP adresas yra unikalus numeris, suteikiamas kiekvienam prie
interneto prijungiamam įrenginiui.
Matavimas
Matavimas reiškia būdą, kuriuo fotoaparatas matuoja šviesos kiekį
ekspozicijai nustatyti.
MF (rankinis fokusavimas)
Sistema neautomatiškai fokusuoja objektyvą į fotografuojamą objektą.
Norėdami sufokusuoti objektą, galite naudoti fokusavimo žiedą.
MJPEG (judesių JPEG)
Vaizdo formatas, suglaudintas kaip JPEG vaizdas.
ISO jautrumas
MPO (daugeriopų nuotraukų objektas)
Fotoaparato jautrumas šviesai, pagrįstas juostiniuose fotoaparatuose
naudojamu atitinkamu juostos greičiu. Kuo didesnė ISO jautrio
nuostata, tuo didesnį užrakto greitį naudoja fotoaparatas, todėl
sumažėja miglotumas, galintis atsirasti dėl fotoaparato drebėjimo
ir silpno apšvietimo. Tačiau didesnio jautrio vaizdai yra jautresni
triukšmui.
Vaizdų failo formatas, kurio faile yra daug vaidų. Su MPO
suderinamuose ekranuose, pavyzdžiui, 3D TV arba 3D monitorių,
MPO failas suteikia 3D efektą.
170
Priedas >
Žodynėlis
Triukšmas
Kokybė
Klaidingai interpretuoti skaitmeninio vaizdo pikseliai, kurie gali atrodyti
kaip ne vietoje esantys arba atsitiktiniai ryškūs pikseliai. Paprastai
triukšmas atsiranda fotografuojant su dideliu jautriu arba tamsioje
vietoje, kai jautris nustatomas automatiškai.
Skaitmeniniame vaizde naudojamo glaudinimo laipsnio išraiška.
Geresnės kokybės vaizdai turi mažesnį glaudinimo laipsnį, todėl
paprastai padidėja failo dydis.
NTSC („National Television System Committee“)
RAW (neapdoroti jutiklio duomenys)
Vaizdo spalvų kodavimo standartas, daugiausia naudojamas
Filipinuose, Japonijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Korėjoje, Šiaurės
Amerikoje ir Taivane.
Originalūs neapdoroti tiesiai iš fotoaparato vaizdo jutiklio surinkti
duomenys. Prieš suspaudžiant vaizdą į standartinio formato failą,
redagavimo programine įranga galima keisti baltos spalvos balansą,
kontrastą, saturaciją, aštrumą ir kitus duomenis.
Optinis priartinimas
Skyra
Tai bendrasis priartinimas, kai vaizdai padidinami objektyvu,
nepabloginant vaizdų kokybės.
Skaitmeniniame vaizde esančių pikselių skaičius. Didesnės skyros
vaizdai turi daugiau pikselių ir paprastai atspindi daugiau detalių, negu
mažos skyros vaizdai.
PAL (alternatyvios fazės linija)
Vaizdo spalvų kodavimo standartas, naudojamas daugelyje Afrikos,
Azijos, Europos ir Vidurinių Rytų šalių.
171
Priedas >
Žodynėlis
Užrakto greitis
Baltos spalvos balansas (spalvos balansas)
Užrakto greitis parodo, kiek laiko trunka užrakto atidarymas ir
uždarymas, tai svarbus nuotraukų ryškumo faktorius, kadangi
jis kontroliuoja šviesos kiekį, kuris praeina per diafragmą, prieš
pasiekdamas vaizdo jutiklį. Didesnis užrakto greitis leidžia sutrumpinti
šviesos įleidimo laiką, todėl nuotraukos tampa tamsesnės ir geriau
fiksuojami judantys objektai.
Vaizdo spalvų intensyvumo derinimas (paprastai pirminių spalvų:
raudonos, žalios ir mėlynos). Baltos spalvos balanso, arba spalvos
balanso, derinimo tikslas – tiksliai perteikti spalvas vaizde.
„sRGB“ (standartinis RGB)
Tarptautinis spalvų erdvės standartas, sukurtas IEC („International
Electrotechnical Commission“ – Tarptautinė elektrotechnikos komisija)
Jis sukurtas pagal asmeninių kompiuterių spalvų erdvę ir taip pat yra
„Exif“ spalvų erdvės standartas.
„Wi-Fi“
„Wi-Fi“ yra technologija, leidžianti elektroniniams įrenginiams per tinklą
be jokių laidų perduoti duomenis.
WPS („Wi-Fi“ apsaugota sąranka)
WPS yra technologija, sauganti belaidžio ryšio namų tinklus.
Vinječių darymas
Vaizdo ryškumo arba sodrumo sumažėjimas periferijoje (išoriniuose
kraštuose) lyginant su vaizdo centru. Vinjetavimu galima pritraukti
dėmesį į vaizdo centre esančius objektus.
172
Priedas
Papildomai įsigyjami priedai
Objektyvas
Objektyvas
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Išorinė blykstė
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
173
Priedas >
Papildomai įsigyjami priedai
Kiti priedai
Kiti priedai
Fotoaparato krepšys
Galite įsigyti fotoaparato krepšį atskirai.
Užrakto atleidimas („Micro USB“ tipas)
Užrakto atleidimas sumažina vaizdo drebėjimą
naudojant trikojį.
Fotoaparato dėklas
Galite įsigyti fotoaparato dėklą atskirai.
Mikrofonas
Kai įrašinėjate vaizdo įrašą naudodami mastelio
keitimo funkciją, mikrofonas tiksliau fiksuoja
garsą.
Atminties kortelė
Šiam gaminiui tinka SD (saugios skaitmeninės),
SDHC (didelės talpos saugios skaitmeninės),
SDXC (padidintos talpos saugios skaitmeninės),
„microSD“, „microSDHC“ arba „microSDXC“
atminties kortelės.
Filtras
Prie objektyvo pritvirtinę filtrus galite kursti
skirtingus spalvų efektus.
USB kabelis
Galite įsigyti papildomų USB kabelių.
HDMI kabelis
Prijungę HDMI kabeliu (D tipo HDMI) fotoaparatą
prie monitoriaus, suderinamo su HDMI, galite
žiūrėti raiškiojo formato nuotraukas ir vaizdo
įrašus.
Dirželis
Papildomai galite įsigyti dirželių.
Akumuliatorius
Galite įsigyti papildomų akumuliatorių.
Sparčiojo akumuliatoriaus krovimo kroviklis
Galite įsigyti pasirenkamąjį sparčiojo
akumuliatoriaus krovimo kroviklį.
• Šios iliustracijos gali skirtis jūsų turimų prekių. Daugiau informacijos apie
šiuos priedus žr. atitinkamuose naudotojo vadovuose.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. „Samsung“ neatsako už
kitų gamintojų priedų padarytą žalą.
174
Priedas
Indeksas
A
E
Akumuliatorius
Ekspozicijos vertė (EV) 15, 85
Specifikacijos 157
Tinkamumo naudoti laikas 158
Fotografavimo režimai
Diafragmos pirmenybė 45
Išmanusis automatinis 43
Objektyvo pirmenybė 47
Programinis 44
Rankinis 46
Scena 51
Užrakto pirmenybė 45
Vaizdo įrašas 54
El. paštas 113
Atminties kortelė 154
Automatinis atsarginis
kopijavimas 117
Automatinis fokusavimas 65
AutoShare 106
B
Belaidis tinklas 101
Blykstė
Atsispindėjusios šviesos
fotografija 25
Blykstės parinktys 76
Intensyvumas 77
Nurodymo numeris 24
D
F
Failai
Apsauga 92
Nuotraukos formatas 59
Perkėlimas į kompiuterį 140
Perkėlimas į „Mac“
kompiuterį 141
RAW formato redagavimas 147
Šalinimas 92
Vaizdo įrašo formatas 59
Fotoaparatas
Atjungimas („Windows“) 141
Komponentai 28
Prijungimas kaip keičiamojo
disko 140
Prijungimas prie kompiuterio 140
Fotografavimo režimas 72
L
Laikmatis 73
Lauko gylis (DOF) 15, 20
M
Matavimas 79
MF pagalba 70
„F“ skaičius 15
N
I
i-Function 48
„Intelli-Studio“ 143
ISO jautrumas 17, 18, 60
Išblukimas 88
Išmanaus priartinimo ribos 82
i-Zoom 49
Nuotraukos
Didinimas 94
Fotografavimo parinktys 57
Peržiūra 3D televizoriuje 136
Peržiūra fotoaparate 90
Peržiūra HDTV televizoriuje 135
Redagavimas 98
Tono reguliavimas 148
Nuotraukos vedlys 64
Nuotraukų stiliai 64
Diafragma 14, 18
175
Priedas >
Indeksas
O
R
U
Objektyvai
Raudonų akių efektas 77
Užrakto greitis 16, 18
Atlaisvinimas 35
Fiksavimas 35
Žymės 37
Optinis vaizdo stabilizavimas
(OIS) 71
P
Paleistis (žr. fotografavimo
režimą) 72
Papildomai įsigyjami priedai
Blykstės komponentai 38
GPS modulio komponentai 41
Pritvirtinkite GPS modulį 41
„PictBridge“ 137
Pozicija 13
Priežiūra 151
Remote Viewfinder 109
V
S
Vaizdo įrašai
Parinktys 87
Peržiūra 96
„Samsung RAW Converter“ 146
Skaidrių rodymas 94
Skaitmeninės spaudos tvarkos
formatas (DPOF) 138
„SMART LINK“ mygtukas 30
Spalvos erdvė 84
Sugretinimas 72, 74
T
Tinkintas mygtukas 128
Ž
Židinio nuotolis 19
Žodynėlis 167
3
3D kadras 53
Trečdalių taisyklė 22
TV nuoroda 119
176
Priedas
Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje,
nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių,
USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis
gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos
nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai
ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas,
atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti,
privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko,
arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo
sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių
priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje
ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus
jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad
akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija
normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus
tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar
aplinkai.
Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų
panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir
atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.
Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.
Prancūzijoje šią įrangą galima naudoti tik patalpose.
177
ELECTRONICS
Atitikties deklaracija
Išsami gaminio informacija
Šio
Gaminio:
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Modelis (-iai):
NX1000
ES atstovas
Deklaracija ir taikomi standartai
Patvirtiname, kad pirmiau nurodytas (-i) gaminys (-iai) atitinka
būtinus reikalavimus ir kitas nuostatas, pateikiamas R&TTE
direktyvoje (1999/5/EC), Žemos įtampos direktyvoje (2006/95/EC)
ir Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje (2004/108/EC).
Taikomi šie standartai:
EN 60950-1:2006+A1:2010 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008
taip pat laikomasi išorinių maitinimo šaltinių naudojimą
reglamentuojančios Ekologiško dizaino direktyvos (2009/125/EC),
priimtos pagal įstatus (EC) Nr. 278/2009.
„Samsung Electronics Euro QA Lab.“
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK (Jungtinė Karalystė)
2012 m. balandžio 5 d.
(Išdavimo vieta ir data)
(METAI, KURIAIS PRADĖTA TVIRTINTI CE
ŽYMĄ: 2012)
Joong-Hoon Choi /
Laboratorijos vadovas
(Įgaliotojo asmens vardas, pavardė ir
parašas)
* Tai ne „Samsung“ priežiūros centro adresas. „Samsung“
priežiūros centro adreso ir telefono numerio ieškokite
garantiniame lape arba susisiekite su mažmeninės prekybos
atstovu, iš kurio pirkote gaminį.
178
Priedas
Deklaracijų sprendimai oficialiomis kalbomis
Šalis
Deklaracija
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
179
Priedas >
Deklaracijų sprendimai oficialiomis kalbomis
Šalis
Deklaracija
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
180
Perskaitykite su gaminiu pridedamą garantiją arba aplankykite
mūsų svetainę www.samsung.com, kur sužinosite apie
techninę priežiūrą po pardavimo ir galėsite pateikti užklausas.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising