Samsung | SPF-85V | Vartotojo vadovas | Samsung SPF-85V Naudotojo gidas

Samsung SPF-85V Naudotojo gidas
|
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
|
Saugos simboliai
Būtinai vykdykite žemiau pateikiamas instrukcijas: taip išvengsite nelaimingų atsitikimų ir nesugadinsite gaminio jį naudodami tinkamai.
Nevykdydami pateikiamų instrukcijų, galite sunkiai susižeisti arba žūti.
Nevykdydami pateikiamų instrukcijų, galite nesunkiai susižeisti arba apgadinti turtą.
|
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
Maitinimas
Teisingai kiškite maitinimo kištuką, kol šis įsitvirtins lizde.
z
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, laido ar lizdo, nes tai gali būti elektros
smūgio ar gaisro priežastimi.
Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis, nes taip galite patirti elektros
smūgį.
|
Prie vieno lizdo neprijunkite daugiau nei vieno prietaiso, nes nuo perkaitusio lizdo
gali kilti gaisras.
Ištraukdami maitinimo laidą, nenaudokite jėgos. Ant maitinimo laido nedėkite
sunkių daiktų, nes dėl to galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Prieš perkeldami gaminį, būtinai išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo
kištuką iš lizdo. Taip pat būtinai atjunkite kitų prietaisų jungiamuosius kabelius.
z
Perkeliant gaminį prieš tai neatjungus maitinimo laido, jis gali būti sugadintas; galite
patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Išjungdami kištuką iš lizdo, laikykite jį už korpuso ir traukite į save; traukdami už
laido, galite jį pažeisti.
z
Nesilaikydami šio nurodymo, galite sukelti gaisrą arba gaminys gali nebeįsijungti
įprastai.
Būtinai atjunkite maitinimo kištuką prieš valydami gaminį.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės;
nemontuokite jo transporto priemonėje.
z
Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba
gaisro pavojus.
z
Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas lietaus arba
sniego poveikis.
Nemontuokite gaminio šalia jokio šildymo prietaiso.
z
|
Montavimas
Galimas gaisro pavojus.
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
|
Montuodami gaminį ant spintelės ar lentynos, neleiskite gaminio kraštui atsidurti
už šių baldų priekinio krašto.
z
Nesilaikant šio nurodymo, gaminys gali nukristi ir dėl to sugesti arba ką nors sužaloti.
Nedėkite maitinimo laido netoli šildytuvo, nes laidas gali išsilydyti ir sukelti
elektros smūgį arba gaisrą.
Nemontuokite gaminio ten, kur jį galėtų veikti alyva, dūmai, drėgmė, vanduo,
lietus arba automobilyje.
z
Dėl gaminio sąlyčio su šiomis medžiagomis galite patirti elektros smūgį arba sukelti
gaisrą.
Perkūnijos ar žaibavimo metu ištraukite maitinimo kištuką.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Montuodami gaminį, padėkite jį atsargiai.
z
Priešingu atveju galite sugadinti gaminį arba susižeisti.
Perkeldami gaminį, nenumeskite jo, nes taip galite jį sugadinti arba susižeisti.
Nemontuokite gaminio vaikams lengvai pasiekiamoje vietoje.
z
|
Naudojimas ir valymas
Kadangi gaminys gali lengvai nukristi ir ką nors sužeisti.
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
|
Į gaminio galinėje dalyje esančias angas nekiškite jokių metalinių daiktų, pvz.,
šakučių, vielos, grąžtų, degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų, nes taip galite
patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
z
Jei į gaminį patenką pašalinių medžiagų, būtinai išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo
kištuką iš lizdo ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
Niekada patys neardykite, netaisykite ir neatlikite gaminio pakeitimų.
z
Jei jūsų gaminį būtina taisyti, kreikitės į techninės priežiūros centrą. Priešingu
atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Jei girdite keistą garsą, užuodžiate ką nors degant arba matote dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Nuo maitinimo kištuko visada pašalinkite dulkes ir vandenį.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Valydami gaminį, pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį minkšta,
sausa skepeta.
z
Nenaudokite cheminių med?iagų, pvz., benzeno, alkoholio, skiediklių, uodų repelento,
aromatinių med?iagų, tepalų, dezinfekavimo priemonių ar va?ko.
Kai nesinaudojate gaminiu ilgą laiką, būtinai ištraukite maitinimo kištuką.
z
Dėl didelio kiekio susikaupusių dulkių gali išsiskirti karštis arba susidaryti kibirkštis –
elektros smūgio ir gaisro pavojus.
Jei gaminį reikia montuoti tam tikroje vietoje, neįprastomis sąlygomis, būtinai
susisiekite ir dėl montavimo pasikonsultuokite su vienu iš mūsų techninės priežiūros
inžinierių, nes dėl aplinkos sąlygų gali kilti rimtų gaminio kokybės problemų.
z
Omenyje turimos vietos, kuriose esti sunkių smulkių dulkių, chemikalų, temperatūra yra
aukšta arba žema, yra drėgna arba kai gaminiu reikia naudotis ilgą laiką be pertraukos.
Jei gaminys nukrito arba jo korpusas yra pažeistas, išjunkite jį ir ištraukite maitinimo
kištuką.
z
Naudodamiesi gaminiu nepatikrinę, ar jis nebuvo sugadintas, galite patirti elektros smūgį
arba sukelti gaisrą. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
Tinkamas atsikratymas šiuo gaminiu
(nebetinkama naudoti elektrine ir elektronine įranga) – tik Europa
(Taikoma Europos Sąjungai ir kitoms Europos šalims, kuriose veikia atskiros surinkimo
sistemos)
Ši žyma, matoma ant gaminio ar literatūroje apie jį, rodo, jog jo išmesti su namų apyvokos
šiukšlėmis pasibaigus tarnavimo laikui negalima. Siekdami išvengti žalos gamtai ar sveikatai dėl
nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų tipų ir atsakingai
pasirūpinkite jo perdirbimu, taip skatindami neeikvojantį gamtos išteklių pakartotinį medžiagų
panaudojimą.
Išsamios informacijos apie tai, kur ir kaip pristatyti šį gaminį saugiam perdirbimui, naudotojai
namų ūkyje turėtų kreiptis arba į mažmeninės prekybos atstovą, iš kurio įsigijo gaminį, arba į
vietos valdžios biurą.
Naudotojai verslo tikslais turėtų kreiptis į tiekėją ir pasidomėti įsigijimo sąlygomis ir nuostatomis.
Šio gaminio negalima maišyti su kitomis išmetamomis komercinėmis atliekomis.
Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas
- tik Europa
(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių
grąžinimo sistemos.)
Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad
šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra
gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei
akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar
aplinkai.
Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome
atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo
sistemai.
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekis
|
Galinė
pusė
|
Šonas
|
Funkcijos
Integruotos atminties padidinimas atminties kortelėmis. Išsaugotos nuotraukos parodomos akimirksniu.
Fono muzikos funkcija.
Tam tikrą laiką galima naudoti su akumuliatoriumi, neįjungus į maitinimo lizdą.
Yra funkcija „Mini-Monitor“.
Stilingas dizainas
Geriausios kokybės, stilingo dizaino; galima naudoti kaip stalo ar rašomojo stalo dekoraciją.
Sukamas stovas, leidžiantis nustatyti vertikalią arba horizontalią padėtį.
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekis
|
Galinė
pusė
|
Šonas
Patikrinkite, ar pristatytoje pakuotėje yra visi komponentai.
Jei ko nors trūksta, susisiekite su vietiniu prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį. Dėl pasirenkamų priedų kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.
Niekada nenaudokite kitokio nei prie gaminio pridedamas maitinimo adapteris.
Komponentai
„Digital Photo Frame“
(gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio)
Vadovas
|
Garantija
Greito parengimo instrukcija
Vartotojo vadovas
(pridedama ne visur)
Kabeliai
USB kabelis
Maitinimo laidas
Maitinimo adapteris
(A-mini B tipo)
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekis
|
Galinė
pusė
|
Šonas
|
Priekis
Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Šis gaminys yra jautrus lietimui. Švelniai palietus gaminio dešinėje pusėje esantį mygtuką, pradeda šviesti jo lemputė.
Kai mygtuko lemputė šviečia, galite naudoti kiekvieno mygtuko meniu.
[MENU] Meniu mygtukas
Apatiniame kairiajame ekrano kampe rodo meniu langą.
[ ] Viršutinysis krypties
mygtukas
Naudojamas judant aukštyn.
[ ] Kairysis krypties
mygtukas
Naudojamas judant į kairę.
[ ] Dešinysis krypties
mygtukas
Naudojamas judant į dešinę.
[ ] Apatinis krypties
mygtukas
Naudojamas judant žemyn.
[
] Įvedimo mygtukas
Naudojamas pasirenkant.
[
] Grįžimo mygtukas
Grąžina į ankstesnį meniu.
[ ] Skaidrių
demonstracijos mygtukas
Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.
Jei skaidrių demonstracija paleidžiama paspaudus mygtuką „ “, rodomos paskutinės
rodytos nuotraukos vietoje esančios nuotraukos. Jei paskutinės rodytos nuotraukos
vietoje buvusios nuotraukos pašalintos, jos automatiškai surandamos ir rodomos kaip
skaidrių demonstracija.
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekis
|
Galinė
pusė
|
Šonas
|
Galinė pusė
Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Prie šio lizdo prijunkite maitinimo adapterį.
Nuolatinės srovės
Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo, esančio maitinimo adapteryje.
lizdas
„ “ Maitinimo
mygtukas
Įjungia arba išjungia gaminį.
Stovas
Gaminį galite naudoti vertikalia arba horizontalia kryptimi, reguliuodami jį sukamu stovu.
Nuo slydimo saugantis
Prilaiko gaminį, kad šis tvirtai stovėtų ant slidžių paviršių.
Nuspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite jį nuspaudę apie 2 sekundes.
laikiklis
Techninės priežiūros
Šis lizdas skirtas tik techninei gaminio priežiūrai. Nenaudokite jo savavališkai.
lizdas
„Kensington“ užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai apsaugo sistemą, kai ji naudojama viešoje
„Kensington“ užraktas
vietoje. (Užrakinimo įtaisas įsigyjamas atskirai.)
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekis
Šonas
Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Garsiakalbis
Galite klausytis garso neprijungę papildomo garsiakalbio.
Garso galite klausytis prijungę prie gaminio ausines.
Ausinių prijungimo
lizdas
|
Galinė
pusė
|
Šonas
|
MEMORY CARD
Leidžia įdėti papildomą atminties kortelę. (Taikoma tik SD / MS)
Kompiuterį arba išorinį įrenginį prijunkite naudodami USB kabelį.
Įvesties lizdas
Prijunkite savo „Digital Photo Frame“ prie kompiuterio USB
prievado naudodami USB kabelį.
Prijungdami savo skaitmeninį nuotraukų rėmelį prie kompiuterio per įvesties lizdą,
naudokite tik USB kabelį, pridėtą prie gaminio (A-mini B tipo).
Išvesties lizdas
Prijunkite savo „Digital Photo Frame“ prie USB palaikančio
atminties įrenginio.
| Maitinimas |
USB
|
USB
|
Atminties
kortelė
|
Maitinimo įjungimas
Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, esančio galinėje gaminio dalyje.
Prie maitinimo adapterio prijunkite maitinimo laidą.
Gaminio maitinimo laidą įjunkite į netoli esantį el. tinklo lizdą.
Paspauskite mygtuką „
“, kad įjungtumėte maitinimą.
| Maitinimas |
Prijungimas per USB
Atminties
kortelė
|
Įvesties lizdas
Skirtas prijungti jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio.
Jungdami savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio per įvesties lizdą, būtinai naudokite
prie gaminio pridedamą USB kabelį.
Išvesties lizdas
Skirtas prijungti prie jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelio išorinį USB palaikantį įrenginį.
Kai kurie USB įrenginiai nepalaiko „Digital Photo Frame“.
Šis gaminys nepalaiko USB kortelių skaitytuvų. Palaikoma tik USB atmintis.
Jūsų kompiuteris neatpažįsta prie „Digital Photo Frame“ prijungtų išorinių įrenginių.
Jungdami išorinį įrenginį prie išvesties lizdo, naudokite prie išorinio įrenginio pridedamą USB kabelį.
(Norėdami gauti daugiau informacijos apie išorinius įrenginius ir jų kabelius, kreipkitės į atitinkamą
techninės priežiūros centrą.)
„Samsung“ neprisiima atsakomybės už išorinio įrenginio gedimus, jei naudojami ne standartiniai,
kiekvienam įrenginiui nurodyti kabeliai.
Prie kai kurių išorinių gaminių pridedami kabeliai, kurie neatitinka USB standartų. Jie gali sukelti
gedimą.
Jei išorinis atminties įrenginys, prijungtas prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio, neveikia tinkamai,
pamėginkite prijungti jį prie savo kompiuterio. Jei prijungtas prie kompiuterio jis vis tiek neveikia
tinkamai, susisiekite su kompiuterio arba išorinio įrenginio techninės priežiūros centru.
Prijunkite prie savo skaitmeninių nuotraukų rėmelio įvesties lizdo.
Prijunkite prie savo kompiuterio USB lizdo.
Aplankų struktūra
Prijungus šį gaminį prie kompiuterio, jis rodomas kaip keičiamasis diskas (E:), kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
Šiuose aplankuose galite saugoti ir leisti visus muzikos ir filmų failus.
Taip pat, jei reikia, galite pridėti aplankų arba juos ištrinti. (Tačiau jei ištrinsite šiuos numatytuosius aplankus, jie bus
automatiškai sukurti, kai vėl įjungsite gaminį.)
imagecache
Nuotraukos iš interneto (iš „Windows Live Space“ ar RSS)
išsaugomos pagal laisvą rėmelio atminties talpą. Jei
kopijuosite nuotraukas iš kompiuterio į aplanką
„imagecache“ savavališkai, jos nebus rodomos skaitmeninių
nuotraukų rėmelyje.
Šio gaminio talpa yra 64 MB.
Jei talpos limitas viršijamas, daugiau failų saugoti nebegalima.
Neišjunkite gaminio tuo metu, kai saugojate, naudojate ar trinate failą.
Keičiamojo disko talpyklos pavadinimas (pvz., E:, F:, G:) gali skirtis priklausomai
nuo jūsų kompiuterio aplinkos konfigūracijos.
| Maitinimas |
USB
|
Atminties kortelės prijungimas
MEMORY CARD
Įstumkite kortelę jos viršuje pažymėta kryptimi.
Ištraukus atminties kortelę leidžiant MP3 įrašus, filmus ar žiūrint
nuotraukas, gaminys gali pradėti veikti netinkamai. Tokiu atveju išjunkite ir
vėl įjunkite gaminį.
Atminties
kortelė
|
Jei dešimt (10) minučių nepaspausite jokio mygtuko, bus suaktyvintas skaidrių demonstravimo arba laikrodžio režimas. Tačiau, jei yra
grojamas muzikos failas, bus suaktyvinamas laikrodžio režimas ir rodomas muzikos failo pavadinimas. Galite persijungti į laikrodžio
režimą net kai filmas sustabdytas. Kai kuriais atvejais, galite persijungti į filmų sąrašo ekraną.
Šis gaminys yra jautrus lietimui. Švelniai palietus gaminio dešinėje pusėje esantį mygtuką, pradeda šviesti jo lemputė.
Kai mygtuko lemputė šviečia, galite naudoti kiekvieno mygtuko meniu.
|
Vartotojo
Photo
|
vadovas
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Vartotojo vadovas
Mygtukai
Meniu
Aprašymas
Įeina arba išeina iš meniu.
MENU
Laikykite nuspaudę MENU mygtuką ilgiau nei penkias (5) sekundes. Visos mygtukų lemputės sumirksės
du kartus ir bus suaktyvinta mygtuko užrakinimo funkcija. Norėdami atšaukti mygtuko užrakinimo
funkciją, dar kartą paspauskite MENU mygtuką ir laikykite jį nuspaudę ilgiau nei penkias (5) sekundes.
,
, ,
Perkelia elementus ir sureguliuoja vertę.
Parenka funkciją.
Grąžina į ankstesnį ekraną.
Laikykite nuspaudę šį mygtuką penkias (2) sekundes, jei norite grįžti į pagrindinį
ekraną.
Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.
Kai skaidrių demonstracija paleidžiama paspaudus „ “ mygtuką, paskutinės rodytos nuotraukos vietoje
rodomos nuotraukos. Jei paskutinės rodytos nuotraukos vietoje buvusios nuotraukos pašalintos, jos
automatiškai surandamos ir rodomos kaip skaidrių demonstracija.
Ekrano būsenos rodmenys
Ekranas
Aprašymas
Rodoma skirtingai, atsižvelgiant į signalo stiprumą, kai prijungta prie tinklo.
Jei neprijungta prie tinklo, rodoma
.
Rodoma, kai kompiuteris prijungtas arba yra kompiuteris, kurį būtų galima prijungti.
Piktograma rodoma tik prisijungus prie tinklo ir esant interneto ryšiui.
RSS nuotraukas galite žiūrėti tik tuomet, jei rodoma ši piktograma.
Rodoma, kai yra prijungtas USB įrenginys.
Rodoma, kai yra prijungta SD / MS atminties kortelė.
Akumuliatoriaus indikatoriai
Ekranas
Aprašymas
Rodoma, kai akumuliatorius naudojamas su prijungtu maitinimo kabeliu ir yra kraunamas.
Rodoma, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ir kai yra prijungtas maitinimo kabelis.
|
Rodoma, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Rodoma, kai yra išeikvota apie 25 % akumuliatoriaus energijos.
Rodoma, kai yra išeikvota apie 50 % akumuliatoriaus energijos.
Rodoma, kai yra išeikvota apie 75 % akumuliatoriaus energijos.
Rodoma, kai yra išeikvota apie 95 % akumuliatoriaus energijos. Kai taip atsitinka, ekranas iš karto
persijungia į pagrindinį ekraną ir jo centrinėje dalyje mirksi išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma bei
išjungiamas maitinimas. Kol mirksi išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma, negalite įeiti į papildomą
meniu.
Kai akumuliatorius visiškai išsikrovęs, jį visiškai įkrauti užtrunka apie dvi (2) valandas.
(Jei akumuliatorių keisite, kai atkuriamas filmas, įkrovimo laikas pailgės.)
Filmo rodymas gali tęstis apie trisdešimt (30) minučių, o skaidrių demonstracija – apie keturiasdešimt (40) minučių, esant
numatytajai būsenai (garsumas 70, ryškumas 70), kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
Akumuliatoriaus sunaudojimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į nustatymus (ryškumas, garsumas ir kt.).
Pilnai įkrautas vidinis akumuliatorius atjungus maitinimo adapterį ilgiau nei kaip 3 dienoms išsikraus. Norėdami vėl įkrauti
visiškai išsikrovusį vidinį akumuliatorių prijunkite maitinimo adapterį ir nustatykite laiką.
Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė mažėja didėjant gaminio naudojimo laikui.
Įkraunamas akumuliatorius yra įdėtas į įrenginį, vartotojas jo pakeisti negali. Norėdami gauti informacijos apie jo pakeitimą,
susisiekite su savo paslaugų tiekėju.
|
Vartotojo
vadovas
Photo
|
|
Music
|
Movie
|
Photos
Kai renkatės aplanką
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Meniu
Aprašymas
Open
Atidaro pasirinktą aplanką.
Copy
Kopijuoja pasirinktą aplanką.
Delete
Panaikina pasirinktą aplanką.
Meniu, kuris rodomas, kai renkatės miniatiūrą.
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Papildomas meniu
Meniu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Aprašymas
Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.
Nukopijuoja pasirinktą failą į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo
įrenginys.)
Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo įrenginys.)
Ištrina pasirinktą failą.
Ištrina visus failus.
Nustato pasirinktą vaizdą kaip pagrindinio ekrano foną.
Šiuo metu fono režimas automatiškai pasikeičia į pasirinktinį režimą.
Kai kopijuojant nuotraukas iš išorinės atminties saugojimo įrenginio (SD / MS, USB atminties) į rėmelio atmintį „Settings“„Options“-„Frame Memory Copy“ nustatyta ties „Resized“, prieš išsaugant nuotraukos dydis (ekrano kokybė) automatiškai
sumažinamas, kad tilptų į skaitmeninio nuotraukų rėmelio ekraną, o nuotraukoje išsaugota EXIF (su fotoaparatu susijusi
informacija) pašalinama. Be to, įsitikinkite, kad su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu naudojate tik rėmelio atmintyje išsaugotas
nuotraukas.
Gali užtrukti labai ilgai, jei daug failų kopijuojama vienu metu.
Meniu, kuris rodomas, kai renkatės miniatiūrą (PC, Live Space, RSS).
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Papildomas meniu
Meniu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Set as Background
Aprašymas
Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.
Nukopijuoja pasirinktą failą į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo
įrenginys.)
Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo įrenginys.)
Nustato pasirinktą vaizdą kaip pagrindinio ekrano foną.
Šiuo metu fono režimas automatiškai pasikeičia į pasirinktinį režimą.
All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating
Browsing Mode
Parenka kategoriją, pagal kurią tvarkomos nuotraukos.
„Browsing Mode“ rodomas tik kompiuteryje.
Režimo papildomi meniu priklauso nuo kiekvieno režimo.
Skaidrių demonstracijos meniu
Šis įrenginys gali rodyti ne daugiau 4000 nuotraukų. Jei yra daugiau nei 4000 nuotraukų, likusios nuotraukos nebus įtrauktos į
skaidrių demonstravimą.
Papildomas
Išsamus meniu
meniu
Meniu
Aprašymas
Stop Slideshow
Pristabdo arba tęsia skaidrių demonstraciją.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
Parenka rodymo efektą.
Speed
Fast, Normal, Slow
Parenka rodymo greitį.
Slideshow Settings
Mode
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,
Repeat one photo
Parenka rodymo režimą.
To negalima atlikti PC, Live Space arba RSS nuotraukų skaidrių demonstracijos metu.
Display Clock
Off, On
Parenka, ar rodyti tuo pačiu metu skaidrių demonstraciją ir tuo metu esantį laiką.
0~100
Brightness
Galite reguliuoti ryškumą.
Rotation
Monitoriaus ekraną galite pasukti 90°, 180° ir 270° kampu.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Galite pasirinkti, kaip reguliuoti nuotraukų dydį, kai jos rodomos ekrane.
„Original Fit“ – kai nuotraukos dydis didesnis nei ekrano dydis, ji rodoma taip, kad atitiktų ekrano dydį.
Screen ratio
„Auto Fit“ – nuotraukos atitinka ekrano dydį. Horizontali arba vertikali nuotraukos dalis gali būti nukirpta,
tačiau nėra iškraipymo.
„Fit to Width“ – nuotraukos atitinka ekrano plotį. Horizontali arba vertikali nuotraukos dalis gali būti
nukirpta, tačiau nėra iškraipymo.
„Fit to Screen“ – nuotraukos atitinka 800 * 600 skiriamąją gebą. (Nuotraukos vaizdas gali būti iškraipytas)
Delete
Set as Background
Ištrina skaidrių demonstracijoje rodomą nuotrauką.
To negalima atlikti PC, Live Space arba RSS nuotraukų skaidrių demonstracijos metu.
Nustato dabar pasirinktą vaizdą kaip pagrindinio ekrano foną.
On, Off, Music Settings
„Background Music“ pasirinkite „On“.
Tada paspaudę MENU mygtuką „Background Music“ pasirinkite „Music Settings“ ir pasirinkite rėmelio
Background Music
atmintyje arba prijungtame išorinės atminties įrenginyje saugomą muzikos failą.
Kai gaminys naudojamas pirmą kartą, integruoti muzikos failai naudojami kaip fono muzika.
Kai naudojant „Slideshow“ mygtuką atliekama kita skaidrių demonstracija, paskutinis grotas fono muzikos
failas grojamas kaip fono muzika.
(Pirmenybė muzikos failams, kurie turi būti grojami kaip fono muzika, teikiama esantiems: „Paskutinio
groto fono muzikos failo vieta > „Frame Memory“ > USB > SD / MS .
Tiesioginės funkcijos
Meniu
Aprašymas
MENU
Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama.
Groja kitą failą.
Groja ankstesnįjį.
Reguliuoja garsumą.
Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.
|
Vartotojo
vadovas
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Meniu, kuris rodomas, kai renkatės sąrašą.
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Papildomas meniu
Meniu
Play Music
Play Mode
Aprašymas
Groja failą.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Parenka grojimo režimą.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Nukopijuoja pasirinktą failą į kitą saugojimo įrenginį.
Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį.
Ištrina pasirinktą failą.
Ištrina visus failus.
Muzikos grojimo metu rodomas meniu.
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Meniu
Papildomas meniu
Aprašymas
|
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Play Mode
Parenka grojimo režimą.
Tiesioginės funkcijos
Meniu
Aprašymas
MENU
Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama.
Groja kitą.
Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito persukimo pirmyn funkcija.
Groja ankstesnįjį.
Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito atsukimo atgal funkcija.
Reguliuoja garsumą.
Atkuria arba sustabdo failą.
Pradėti skaidrių demonstravimą.
|
Vartotojo
vadovas
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Movie
Meniu, kuris rodomas, kai renkatės sąrašą.
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Papildomas meniu
Meniu
Play Movie
Play Mode
Aprašymas
Paleidžia failą.
All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie
Parenka rodymo režimą.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Nukopijuoja pasirinktą failą į kitą saugojimo įrenginį.
Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį.
Ištrina pasirinktą failą.
Ištrina visus failus.
Filmo rodymo metu rodomas meniu.
|
Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.
Papildomas meniu
Meniu
Aprašymas
All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
Parenka rodymo režimą.
0~100
Brightness
Galite reguliuoti ryškumą.
Tiesioginė funkcija
Meniu
Aprašymas
MENU
Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama.
Groja kitą.
Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito persukimo pirmyn funkcija.
Groja ankstesnįjį.
Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito atsukimo atgal funkcija.
Reguliuoja garsumą.
Atkuria arba sustabdo failą.
Pradėti skaidrių demonstravimą.
|
Vartotojo
|
vadovas
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock & Alarm
Meniu
Papildomas meniu
Išsamus meniu
Aprašymas
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).
Nustato datą ir laiką.
Time Zone
Galite pasirinkti laiko juostą.
|
Off, On
Daylight Saving Time
Galite įjungti arba išjungti vasaros laiką.
Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update
Pasirinkite, ar atnaujinti „Digital Photo Frame“ sistemos laiką pagal internetu gaunamą laiko informaciją.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Galite pasirinkti 12 arba 24 valandų laiko formatą.
Jei pasirenkamas 24 valandų formatas, negalima pasirinkti „am / pm“.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format
Galite pasirinkti, kokiu formatu bus rodoma data.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Galite pasirinkti laikrodžio tipą.
Yes, No
Activation
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Set time
Alarm
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Galite nustatyti žadintuvą.
|
Vartotojo
vadovas
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Meniu
Papildomas meniu
Aprašymas
Network Settings
Network
Išsamus meniu
Nustato tinklą. Jūsų nustatyta tinklo informacija rodoma apačioje.
Proxy Required
Yes, No
Galite nustatyti, ar naudoti tarpinį serverį.
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português,
Русский, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日, 한한한
Galite nustatyti gaminio kalbą.
Brightness
0~100
Reguliuoja ekrano ryškumą.
Auto Rotation
Off, On
|
„Off“: jei rėmelį nustatote prie krašto skaidrių demonstracijos metu, netgi jutikliui nustačius pasikeitimą
paveikslėlis nebus automatiškai apsuktas.
„On“ : jei rėmelį nustatote prie krašto, jutiklis nustato pasikeitimą ir automatiškai apsuka paveikslėlį.
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Galite įjungti mygtuko valdymo garsą, kuris būtų girdimas įjungiant arba išjungiant gaminį.
Volume
Options
0~100
Reguliuoja garsumą.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Kai kopijuojant nuotraukas iš išorinės atminties saugojimo įrenginio (SD / MS, USB atminties) į rėmelio atmintį
„Settings“-„Options“-„Frame Memory Copy“ nustatyta ties „Resized“, prieš išsaugant nuotraukos dydis (ekrano
kokybė) automatiškai sumažinamas, kad tilptų į skaitmeninio nuotraukų rėmelio ekraną, o nuotraukoje
išsaugota EXIF (su fotoaparatu susijusi informacija) pašalinama. Be to, įsitikinkite, kad su skaitmeniniu
nuotraukų rėmeliu naudojate tik rėmelio atmintyje išsaugotas nuotraukas.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Galite pasirinkti pirmąjį ekraną, kuris bus rodomas įjungus maitinimą.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Galite pasirinkti ekrano užsklandos tipą.
Jei dešimt (10) minučių nepaspausite jokio mygtuko, bus suaktyvinta ekrano užsklanda.
OSD Color Theme
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
Galite pasirinkti meniu fono ekrano spalvų temą.
Numatytoji spalvų tema yra „Blue Style“.
Preferences
Home Background
Default, Custom
Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano foną.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Kai pasiekiamas „Off Time“, sustabdomos kitos funkcijos ir išjungiamas ekranas. Kai pasiekiamas „On Time“,
ekranas įjungiamas ir išlieka ankstesnė veikimo būsena.
Jei laikui pasiekus „Off Time“ ekranas išsijungia, norėdami, kad vėl būtų rodomas ekranas, paspauskite bet kurį
mygtuką, išskyrus maitinimo mygtuką.
Jei gaminys naudojamas kaip mini monitorius arba talpiosios atminties įrenginys USB kabeliu
prijungtas prie jūsų kompiuterio, ekranas neišsijungs net jei bus pasiektas „Off Time“.
Galite atnaujinti gaminį naudodami USB atminties raktą arba atminties kortelę
Firmware Update
(SD / MS).
Jei norite naujausio aparatinės – programinės įrangos failo, apsilankykite adresu
www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Įjungia nustatymus, išskyrus laiko ir tinklo nustatymus.
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
Galite peržiūrėti informaciją apie gaminį.
Internetinė konfigūracija
Naudodami „Internet Explorer“ „Digital Photo Frame“ „Settings“-„Network“ puslapyje „Web Configuration Address“
langelyje prisijunkite prie adreso (URL).
Jei prisijungiate, rodomas pasisveikinimo puslapis.
Įveskite slaptažodį „Digital Photo Frame“ „Settings“-„Network“ puslapio „Web Configuration Password“ langelyje;
pasisveikinimo puslapyje – „Password“ langelyje. Tada spustelėkite „sign in“ mygtuką.
Papildomas meniu
Viršutinis meniu
Aprašymas
Password
Welcome
Įveskite slaptažodį, rodomą „Management Password“.
Tampa svarbus raidžių dydis.
Photo Frame
Now Playing
Galite stebėti nuotraukas, kurios yra rodomos skaidrių demonstracijoje tuo pačiu metu.
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Web Photos
Jūs galite įvesti arba pašalinti adresą, kuriuo iš svetainės bus gaunamos nuotraukos bevieliu ryšiu.
Šiame puslapyje jūs galite įrašyti svetainės adresą. Tai leis žiūrėti „RSS Feeds“ nuotraukas.
Storage
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Adresuose, surašytuose „Web Photos“, galite pasitikrinti nuotraukų dydį.
Settings
Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Galite įvesti ir pakeisti gaminio pavadinimą, administratoriaus slaptažodį, laiką, tarpinį tinklo serverį ir t.t.
Help
Parodo „Samsung Photo Frame“ internetinės konfigūracijos žinyno skyrių.
Pradiniai parametrai
Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų „Windows Vista“ konfigūravimas
Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų nuotraukų rėmelio konfigūravimas
Nuotraukų iš „Windows Live Space“ peržiūra
Nuotraukų peržiūra per RSS
Rating ir Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) nustatymas nuotraukoms, esančioms PC
Pageidauju atnaujinti mikroprograminę įrangą.
Noriu prisijungti prie monitoriaus, naudodamas programą „Mini-Monitor“.
Pradiniai parametrai
Norint naudotis bevielës paskirstos funkcija, pateikiama su điuo gaminiu, jűsř kompiuteryje turi veikti operacinë sistema Windows Vista ir
netoliese turi bűti bevielio LAN prieigos tađkas (AP).
Windows XP
Turi bűti ádiegta „Windows Media Player“ 11 arba naujesnë versija.
Digital Image Library Starter Edition (DISE)
: Su đia programa per savo kompiuterá galësite keisti skaitmeniniř nuotraukř rëmelyje esančiř
nuotraukř vertinimus.
Rekomendacijos „Digital Photo Frame“ naudojimui: „Internet Explorer 7.0“ arba vëlesnë
1. Choose Your Language
Ijunkite „Digital Photo Frame“ ir pasirinkite kalba.
Kalbą galite keisti čia: Settings -> Language.
2. Use Wi-Fi network?
Pasirinkite, ar norite naudoti tinklą.
3. Choose your Access Point
Rodomas prieigos taškų sąrašas.
Ekrane „Choose your Access Point“ pasirinkite SSID, prie kurio norite
prisijungti. Jei SSID, prie kurio norite prisijungti, nerodomas,
atnaujinkite SSID sąrašą paspausdami „Refresh“ ir pasirinkite SSID.
4. Choose Computer
Rodomas kompiuterių sąrašas. Jei kompiuteris, prie kurio norite
prisijungti, nerodomas, atnaujinkite kompiuterių sąrašą paspausdami
„Refresh“ ir pasirinkite kompiuterį.
5. Finish
Rodomas pasirinktas tinklas ir kompiuteris.
Baigę veiksmą, galite pasirinkti meniu.
Būtinai atlikite žemiau aprašomus nustatymus.
Kitu atveju jūsų kompiuterio gali nebūti sąraše arba jums gali nepavykti prie jo prisijungti.
z „Vista“ sistemoje rinkites „Control Panel“ (valdymo skydas) > „Network and Sharing Center“ (tinklo ir bendro naudojimo centras) >
„Customize“ (tinkinti). Patikrinkite, ar „Location type“ (vietos tipas) yra nustatyta kaip „Private“ (privatus).
z Iš „Windows Media Player“ > „Library“ (biblioteka) > „Media Sharing“ (bendras daugialypės terpės naudojimas) sąrašo pasirinkite
„Digital Photo Frame“ (skaitmeninių nuotraukų rėmelis) . Patikrinkite, ar esamas nustatymas yra „Allow“ (leisti).
Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų „Windows Vista“ konfigūravimas
Nuotraukų pridėjimas į biblioteką
Paleiskite „Windows Media Player“.
Viršuje spustelėkite [Library] (biblioteka)
skirtuką.
Skirtuke [Library] (biblioteka), spustelėkite [Add
To Library] (pridėti į biblioteką).
[Add To Library] (pridėti į biblioteką) lange,
skyriuje [Select the folders to monitor] (pasirinkti
stebimus aplankus) pasirinkite [My personal
folders] (mano asmeniniai aplankai) ir aplanką,
kuriame yra nuotraukų, bei spustelėkite [Add]
(pridėti).
Pasirinkite norimą nustatyti naudoti bendrai
aplanką ir spustelėdami [OK] (gerai) pridėkite jį.
Kai paspausite [OK] (gerai), langas [Add To
Library] (pridėti į biblioteką) bus uždaromas ir
pasirodys [Add to Library by Searching
Computer] (pridėti į biblioteką atliekant paiešką
kompiuteryje). Palaukite, kol operacija bus
užbaigta, o po to spustelėkite [Close] (uždaryti).
Nustatytų naudoti bendrai nuotraukų patikrinimas
„Windows Media Player“ nustatykite kategorija,
kuri yra po simboliu [ ,
[Picture] (paveikslėlis).
], kairėje, viršuje, kaip
Iš [Library] (biblioteka) rinkitės [Recently added]
(neseniai pridėti), [All Pictures] (visi paveikslėliai),
[Keywords] (raktažodžiai), [Date Taken]
(sukūrimo data), [Rating] (vertinimas) arba
[Folder] (aplankas).
Bendro naudojimo nustatymai, leidžiantys priimti prisijungimą iš jūsų nuotraukų rėmelio
Skirtuke [Library] (biblioteka), spustelėkite
[Media Sharing] (bendras daugialypės terpės
naudojimas).
Lange [Media Sharing] (bendras daugialypės
terpės naudojimas), būdami [Sharing settings]
(bendro naudojimo nustatymai), pažymėkite
žymės langelį [Share my media] (naudoti mano
daugialypę terpę bendrai).
Jei lange [Library Sharing] (bendras bibliotekos
naudojimas) nėra rodoma [Available device]
(pasiekiamas įrenginys), pereikite prie 4 punkto.
Jei pranešimas rodomas, pereikite prie 5 punkto.
Lange [Library Sharing] (bendras bibliotekos
naudojimas) spustelėkite [Networking] (darbas
tinkle) ir patikrinkite, ar dabartinis tinklas
nustatytas į [Private network] (privatus tinklas).
Jei ne, nustatykite [Private network] (privatus
tinklas).
Jei jūsų tinklas yra privatus, sąrašas [Available
Device] (pasiekiami įrenginiai) ir mygtukas
[Settings] (nustatymai) yra matomi lange
[Library Sharing] (bendras bibliotekos
naudojimas).
Lange [Library Sharing] (bendras bibliotekos
naudojimas), spustelėkite [Settings]
(nustatymai). Parodomas langas [Library
Sharing-Default Settings] (bendras bibliotekos
naudojimas – numatytieji nustatymai).
Lange [Library Sharing-Default Settings]
(bendras bibliotekos naudojimas – numatytieji
nustatymai) [Media Type] (daugialypės terpės
tipas) nustatykite kaip [Picture] (paveikslėlis);
[Star ratings] (žvaigždučių vertinimai) ir
[Parental ratings] (pirminis vertinimas)
nustatykite kaip [All ratings] (visi vertinimai)
arba, skyriuje [Default Settings] (numatytieji
nustatymai), pasirinkite reikiamą vertinimą. Jei
norite įrenginį ar kompiuterį, bandantį prisijungti
prie bibliotekos, įtraukti į sąrašą automatiškai,
pažymėkite žymės langelį [Add new devices and
computers automatically] (pridėti naujus
įrenginius ir kompiuterius automatiškai).
Bendrai naudojant kompiuterį, gali būti
persiunčiamos tik nuotraukos.
Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų nuotraukų rėmelio konfigūravimas
Ryšio su tinklu tikrinimas
Patikrinkite, ar pagrindiniame lange rodoma tinklo
piktograma.
Jei tinklo piktograma rodoma, pereikite prie žemiau
esančio skyriaus Ryšio su kompiuteriu tikrinimas.
Jei piktograma nerodoma, eikite į[Settings][Network]-[Network Settings].
SSID : Service Set Identifier
Ekrane „Choose your Access Point“ pasirinkite SSID,
prie kurio norite prisijungti. Jei SSID, prie kurio norite
prisijungti, nerodomas, atnaujinkite SSID sąrašą
paspausdami „Refresh“ ir pasirinkite SSID.
Jeigu pasirenkate užšifruotą SSID, parodomas
slaptažodžio įvesties langas. Tik įvedus teisingą
slaptažodį busite prijungti prie tinklo.
Ryšio su kompiuteriu tikrinimas
Rodomas kompiuterių sąrašas.
Jei kompiuteris, prie kurio norite prisijungti, nerodomas,
atnaujinkite kompiuterių sąrašą paspausdami „Refresh“ ir
pasirinkite kompiuterį.
Rodomas sukonfigūruotas tinklas ir kompiuteris. Kai
pasirodo baigiamasis langas, galite pasirinkti meniu.
Nuotraukų iš „Windows Live Space“ peržiūra
„Windows Live Space“ tikrinimas ir nuotrauku ikelimas
Jei neturite MSN paskyros (MSN „Hotmail“, MSN
„Messenger“, „Passport“ paskyros), susikurkite ją.
Nueikite ir prisiregistruokite „Windows Live
Space“ (http://spaces.live.com/) per savo MSN
paskyrą.
Jei erdvės neturite, susikurkite ir įeikite į ją.
Būdami savo erdvėje, režimą pakeiskite į
redagavimą. Albumus ir nuotraukas pridėkite
kategorijoje „Photos“ (nuotraukos) spustelėdami
„Add“ (pridėti).
Internetinės konfigūracijos nustatymas
Naudodamiesi „Internet Explorer“, prisijunkite „Digital
Photo Frame“ esančio „Settings“-„Network“ puslapio
„Web Configuration Address“ srityje pateiktu adresu
(URL).
Jei prisijungiama, parodomas pradinis puslapis.
Atidarius pradinį puslapį, „Digital Photo Frame“
esančio „Settings“-„Network“ puslapio „Password“
srityje pasirinkę „Remote Configuration Password“
įveskite slaptažodį. Tada spustelėkite mygtuką „sign
in“.
Slaptažodį (numatytasis: Admin) galite pakeisti
„Samsung Photo Frame Web Configuration“
nustatymuose.
„Samsung Photo Frame Web Configuration“ puslapyje
spustelekite skirtuka „Web Photos“ ir pridekite erdves
adresa (pvz., jei jis yra „http://test.space.live.com“,
turite irašyti tik „test“) i „Photos From Windows Live
Spaces“ sarašo URL ivedimo langeli, o tada
spustelekite „Add“.
Jūsų erdvės nuotraukų tikrinimas per „Digital Photo Frame“
Iš pradžių patikrinkite ryšį su tinklu. (Žr. „Sistemoje
„Windows Vista“ nustatytų naudoti bendrai nuotraukų
peržiūra jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelyje“ – „Ką
reikia atlikti jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelyje“ –
„Ryšio su tinklu tikrinimas“.)
Iš pagrindinio „Digital Photo Frame“ lango eikite į
„Photo“-„Windows Live Space“. Rodomas erdvių,
kurias pridėjote internetinėje konfigūracijoje, sąrašas.
Pasirinkite erdvę. Rodomas pasirinktos erdvės albumų
sąrašas. Pasirinkus albumą, dešinėje pusėje rodomos
pasirinktame albume esančių nuotraukų miniatiūros.
Nuotraukų peržiūra per RSS
Internetinė konfigūracija
Vykdydami „Windows Live Space“ skirtame
skyriuje „Internetinės konfigūracijos nustatymas“
pateikiamą aprašą, nueikite į internetinių
nuotraukų puslapį. Lange [Web Photos]-[Photo
Feeds] įklijuokite nukopijuotą adresą į RSS
adreso įvedimo laukelį ir spustelėkite [Add].
Kas yra RSS adresas?
Tai adresas, kuris pasirodo adreso lauke
svetainës puslapyje (XML) rodomame
spustelëjus FEED piktogramŕ RSS serviso vietoje,
kur yra ákeliamos nuotraukos.
Nuotraukų iš RSS tikrinimas jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelyje
Iš pagrindinio skaitmeninių nuotraukų rėmelio
lango eikite į [Web Photo]-[RSS and Web
Feeds]. Bus parodomas tiekimų, kuriuos
pridėjote internetinėje konfigūracijoje, sąrašas.
Iš sąrašo pasirinkite tiekimą. Dešinėje bus
parodomos pasirinkto tiekimo nuotraukų
miniatiūros.
Rating ir Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) nustatymas nuotraukoms, esančioms PC
Windows VISTA
Spustelėkite Pradėti - Visos programos - Windows Photo
Gallery, norėdami paleisti Windows Photo Gallery.
Jei ekrano Windows Photo Gallery viršuje pasirenkate Info,
dešinėje bus parodytas nuotraukų informacijos langelis.
Pasirinkite nuotrauką ir pakeiskite Rating ar Tags
dešiniajame informacijos langelyje.
Windows XP
Spustelėkite Pradėti - Visos programos - Microsoft Digital
Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter
Edition 2006 Library.
Parodomas langas Microsoft Digital Image Starter Edition
2006 Library.
Pasirinkite nuotraukŕ ir konfigűruokite Rating ir Labels
pasirinktai nuotraukai ekrano apačioje.
Pageidauju atnaujinti mikroprograminę įrangą.
Pasiruošimas
Skaitmeninių nuotraukų rėmelis
Mikroprograminės įrangos failas.
USB atminties kortelė arba išorinės atminties įrenginys (SD/MS)
Naujausių mikroprograminės įrangos naujinių ieškokite www.samsung.com.
Prijunkite
USB
atminties
kortelę prie
Jei esate pasirengęs, prijunkite USB atminties kortelę prie savo kompiuterio.
Nukopijuokite atsisiųstą mikroprograminės įrangos naujinį į USB atminties kortelę.
(Būtinai kopijuokite mikroprograminės įrangos naujinį į šakninį katalogą.)
kompiuterio
Prijunkite
USB
atminties
kortelę prie
Pašalinkite USB atminties kortelę iš savo kompiuterio ir prijunkite ją prie skaitmeninių nuotraukų
rėmelio.
Jei jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelis išjungtas, įjunkite jį.
skaitmeninių
nuotraukų
rėmelio
Atnaujinimas
Puslapyje „Settings“-„Update/Reset“ pasirinkite „Firmware Update“.
Po įkrovos išjunkite savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį, išimkite USB atminties kortelę ir vėl
įjunkite savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį – taip yra saugiausia.
Neišimkite USB atminties kortelės atnaujinimo operacijos metu.
Atnaujinimo operacijos metu nespauskite klavišų.
Atnaujinimo operacijos metu neįdėkite jokios kitos kortelės.
Atnaujinimo operacijos metu neišjunkite skaitmeninių nuotraukų rėmelio.
Nustatyti, ar atnaujinimo operacija užbaigta sėkmingai ar ne, galite patikrindami, ar jūsų
skaitmeninių nuotraukų rėmelio mikroprograminės įrangos versija pasikeitė į mikroprograminės
įrangos naujinio versiją.
Noriu prisijungti prie monitoriaus, naudodamas programą „Mini-Monitor“.
Skaitmeniniais nuotraukř rëmeliais galima ne tik ávertinti nuotraukas, bet taip pat jis turi papildomą
mini monitoriaus funkciją. Su mini monitoriaus funkcija skaitmeniná nuotraukř rëmelá galima
naudoti kaip pagalbiná monitoriř. Jo naudojimas paprastas, kadangi USB laidu skaitmeniná nuotraukř
rëmelá galima prijungti prie jűsř asmeninio kompiuterio. Đi funkcija leidţia jums efektyviau dirbti
asmeniniu kompiuteriu, naudojant papildomŕ monitoriř. Norëdami naudoti savo skaitmeniná
nuotraukř rëmelá kaip Mini-Monitor, pirmiausia ádiekite Frame Manager programą. (Atkreipkite
dëmesá, kad tik vienus skaitmeninius nuotraukř rëmelius galite naudoti kaip Mini-Monitor.)
„Frame Manager“ diegimas
„Frame Manager“ vartotojo vadovas
Jūsų skaitmeninio nuotraukos rėmelio naudojimas kaip Mini-Monitor.
Jūsų skaitmeninio nuotraukos rėmelio naudojimas kaip Mass Storage.
Dabartinio režimo perjungimas į kitą
Šviesumo reguliavimas
Mikroprograminės įrangos atnaujinimas
Sistemai keliami reikalavimai
z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
z Sistemos procesoriaus greitis : 1.5 GHz
z USB : USB 2.0 pagrindinio kompiuterio valdiklis
z RAM : 256 MB ar daugiau
Perspėjimas
1.
Turi būti įdiegtas „Windows XP Service Pack 2“. Jis gali neveikti su kitomis operacinėmis sistemomis nei „Windows XP
SP2“. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kurios gali įvykti įdiegus jį kitoje operacinėje sistemoje nei „Windows
XP SP2.“
2.
Rekomenduojamas CPU greitis 2,4 GHz ar didesnis. Jūsų skaitmeninis nuotraukos rėmelis gali neveikti tinkamai, jei jūsų
kompiuterio veikimo parametrai menkesni nei rekomenduojami.
3.
4.
Idiekite programa teisingai, kaip nurodyta diegimo vadove.
Nenaudokite Mini-Monitor kaip pagrindinio monitoriaus. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kurių gali kilti
nesilaikant nurodymų. Naudojant jį kaip pagrindinį monitorių, ekranas gali būti tuščias.
5.
Naudokite tik pateikiamą USB kabelį.
6.
Naudojant jusu skaitmenini nuotraukos remeli kaip Mini-Monitor, neveiks jokie mygtukai, išskyrus maitinimo mygtuka.
7.
Baigę naudoti, perkelkite Mini-Monitor rodytas ir naudotas programas į pagrindinį monitorių.
8.
Su kai kuriomis vaizdo plokštėmis „Mini-Monitor“ gali veikti neįprastai. Tokiu atveju nustatykite „Hardware acceleration“ į
„None“.
Norėdami nustatyti „Hardware acceleration“ į „None“: Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku „Windows Desktop“ ir
iš rodomo meniu pasirinkite „Properties“. Atsidaro langas „Display Properties“. Spustelėkite „Settings“ > „Advanced“
> skirtuką „Troubleshoot“. Perkelkite „Hardware acceleration“ slankiklį į „None“.
9.
10.
11.
Naudodami „Mini-Monitor“ negalite naudoti „Windows Vista“ efekto „Aero“.
Naudojant „Windows Vista“ kai kurių filmų negalima leisti naudojant „Mini-Monitor“.
Jei vaizdo plokštes tvarkykle atnaujinama, kai Frame Manager jau idiegta, funkcija Mini-Monitor gali tinkamai neveikti.
Tokiu atveju pašalinkite Frame Manager ir idiekite iš naujo.
12.
Jei naudojama Frame Manager pasukimo funkcija, gali buti pakeistas dabartinis Mini-Monitor nustatymas. Net jei
naudojama pasukimo funkcija, rodinys nebus pasuktas lange [Display Properties] (Ekrano ypatybes).
Apribojimai ir rekomendacijos
z Apribojimai : Tokie aparatinës árangos vaizdo spartinimai kaip „DirectX“ ar „OpenGL“ nëra tinkami ekranui „Minimo“, nes
jiems reikia vaizdo procesoriaus emuliacijos jűsř standartiniu centriniu procesoriumi, o tai nëra tinkama. Grotuvai, kurie
naudoja „DirectX“, „Minimo“ ekrane tinkamai neveiks.
> Pavyzdys : GOM grotuvas, VLC grotuvas
z Rekomendacija : Nenaudokite / nejunkite „directX“ ar „openGL“ taikomřjř programř ekrane „Minimo“.
|
Specifikacijos
|
Palaikomi failų
formatai
Specifikacijos
Items
Modelio pavadinimas
Ekranas
SPF-85V, SPF-86V
Tipas
8 "(20 cm)TFT
Skiriamoji geba
800 x 600
Kontrastingumo
santykis
Sąsaja
Nuotraukos
Palaikomi
formatai
Specifikacijos
Vaizdai
Muzika
Integruota atmintis
400 : 1
Skaitmeninė 6 bitų
JPEG: maks. paveikslėlio raiška 3200 * 2400 (8Mb)
(Progresyviniai, CMYK JPEG nepalaikomi.)
MPEG4 : išplėstinis paprastasis profilis (ASP), garsas (MP3), 4Mbps
WMV : 720x480, garsas (WMA), 2.5Mbps
MP3 : 8~48KHz, 8~320Kbps
WMA : 8~48KHz, 8~320Kbps
64 MB
Wi-Fi 802,11 b/g 2,4 GHz 54 Mbps
WEP : Atvira (64 bitų, 128 bitų)
Tinklas
WPA-PSK : TKIP, AES
WPA2-PSK : TKIP, AES
USB 2.0
USB
(Įvesties prievadas x 1 (pagrindinis), išvesties prievadas x 1 (vykdantysis)
Laikmena (atminties kortelė)
Du viename (SD≤4 GB / MS≤4 GB)
SDHC (aukstos talpos) kortelës yra nepalaikomos.
Kategorija
Išorinis maitinimo adapteris (12 V, 2 A, 24 W)
Akumuliatorius
7,4 V 770 mAH
Maitinimas
Áprastas 10W (bet 12 W, kai akumuliatorius kraunamas)
Suvartojimas
Išjungimo režimas (maitinimo išjungimas) : iki 1 W(net kai maitinimas išjungtas,
prietaisas gali naudoti iki 10 W, kol akumuliatorius kraunamas).
|
Garsas
1 W + 1 W (stereo), ausines
Matmenys (PxAxG)
228 x 187,5 x 46 mm
Svoris
785 g
Gaminio konstrukcija, priklausomai nuo modelio, gali skirtis - gaminio tobulinimo tikslu specifikacijos gali buti
keiciamos be ispejimo.
B klases iranga (informacijos perdavimo iranga, skirta buitiniam naudojimui)
Sis gaminys atitinka buitinio naudojimo elektromagnetinio suderinamumo direktyvas ir gali buti
naudojamas visose vietose, iskaitant iprastines gyvenamasias vietas. (B klases iranga maziau veikia
elektromagnetiniu budu nei A klases iranga.)
|
Specifikacijos
|
Palaikomi failų
formatai
Palaikomi failų formatai
Skaitmeninių nuotraukų rėmelis naudoją šiuos modulius:
WinCE 5.0
Daugiau informacijos rasite aplankę tinklalapius:
„RMI Alchemy“ kūrėjo palaikymo puslapis(http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)
|
|
Trikciu
diagnostika
|
Terminologija |
Technines
priežiuros centrai
|
Trikciu diagnostika
Šiame skyriuje pateikiamos ivairios problemos, su kuriomis susiduria skaitmeniniu nuotrauku remelio naudotojai, ir ju sprendimo budai. Jei
kyla problemu, pradžioje pasitikrinkite žemiau pateikiamame saraše ir, jei yra problema atitinkanti jusiške, imkites siulomu priemoniu. Jei
problemos išspresti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu technines priežiuros centru arba apsilankykite jame.
Požymiai
Nepavyksta ijungti maitinimo.
Priežastys ir veiksmai
Patikrinkite adapterio kabelio jungtis ir gaminio maitinimo lizda.
Ijungus maitinima reikia šiek tiek palaukti,
kol bus parodytas vaizdas.
Jei didele skiriamoji geba arba didelis failo dydis, nuotrauka ekrane gali buti
Reikia šiek tiek palaukti, kol pereinama
atidaroma letai.
prie kitos nuotraukos.
Patikrinkite gamini ir išorini irengini jungianciu kabeliu jungtis.
Prijungiau išorini irengini, bet jis neveikia.
USB irenginys turi palaikyti „Linux“. Patikrinkite, ar jusu USB irenginys palaiko
„Linux“.
„Frame Memory“ vis dar yra vietos, bet
nebepavyksta nukopijuoti daugiau
„Frame Memory“ sukurkite aplanka ir nukopijuokite savo nuotraukas i ji.
nuotrauku.
Ekrano spalva yra per blanki arba per
tamsi.
Automatiškai nepaleidžiama nuotrauku
demonstracija.
Sureguliuokite ekrano ryškuma per „Settings“.
„Settings-Preference“ esanti „Starting Mode“ nustatykite i „Slideshow“.
Paleidus filma, girdimas garsas, bet
Vaizdas nerodomas todel, kad nepalaikomas vaizdo irašo kodekas.
ekrane nerodomas joks vaizdas.
Palaikomi MPEG4 ir WMV9 kodekai.
Paleidus filma veikia tik garsas. Rodomas
Pakeiskite garsuma.
tušcias ekranas.
Patikrinkite, ar faile yra garso informacijos.
Neveikia automatinis ijungimas ir
automatinis išjungimas.
Jei automatinio ijungimo ir išjungimo laikmaciu nustatymai sutampa, jie
neveikia.
Patikrinkite laiko nustatymus.
„Button Sound“ nustatytas i „On“, bet
Mygtuko veikimo garso nesigirdi, jei paleistas failas „Background Music“,
nera mygtuko veikimo garso.
„Music“ ar „Movie“.
Patikrinkite, ar per prieigos taška, prie kurio yra prijungtas jusu skaitmeniniu
Mano skaitmeniniu nuotrauku remelis
nepriima nuotrauku iš interneto.
nuotrauku remelis, pasiekiamas internetas.
Maksimalus leidžiamas nuotraukos iš interneto dydis yra 4,2 Mb.
(Maksimalus leistinas failo dydis yra 8,5 MB.)
Galimi tik JPEG tipo interneto ar tiekimo failai (didesni nei 400 X 240 pikseliu).
Meginau pakeisti „Windows Media Player“
vaizdu vertinima, bet jis nesikeicia.
Meginau pakeisti savo skaitmeniniu
nuotrauku remelio pavadinima, bet jis
nepasikeite.
Pakeite vertinima, išjunkite ir vel ijunkite „Windows Media Player“.
Pašalinkite gamini iš „Windows Media Player“ (Library/Media Sharing) ir
pakartotinai ijunkite savo skaitmeniniu nuotrauku remeli bei kompiuteri.
Patikrinkite, ar jusu skaitmeniniu nuotrauku remelis ir kompiuteris yra prijungti
Negaliu prijungti skaitmeniniu nuotrauku
remelio prie savo kompiuterio „Windows
Media Player“.
prie to paties prieigos taško (AP).
„Vista“: Patikrinkite, ar pasirinkta „Control Panel / Network and Sharing
Center / Customize / Location Type / Personal“.
„Vista“ / „XP“: „Windows Media Player“ esanciame „Library/Media Sharing“
pažymekite skaitmeniniu nuotrauku remeli ir patikrinkite, ar jis nustatytas i
„Allow“.
Patikrinkite, ar idiegta „FrameManager“ programa.
Nerodoma „FrameManager“ piktograma.
Noredami iš naujo paleisti „FrameManager“, pasirinkite „Start- Programs Samsung - FrameManager“.
Paleiskite savo kompiuteri iš naujo.
Patikrinkite, ar nesuaktyvinta mygtuko užrakinimo funkcija.
Jei laikote nuspaude MENU mygtuka ilgiau nei penkias (5) sekundes,
Paspaudžiu mygtuka, bet jis neveikia.
suaktyvinama mygtuko užrakinimo funkcija. Paspaudus mygtuka, jis neveikia.
Noredami atšaukti mygtuko užrakinimo funkcija, dar karta paspauskite MENU
mygtuka ir laikykite ji nuspaude ilgiau nei penkias (5) sekundes.
|
Trikciu
diagnostika
|
Terminologija |
Technines
priežiuros centrai
Terminologija
Terminai
Aprašas
MPEG4 yra filmu glaudinimo technologija, skirta vaizdo perdavimui ir leidžianti
MPEG4
(„Motion Picture Expert Group 4“)
naudoti dvikrypte daugialype terpe. Ji buvo sukurta siekiant padaryti imanoma
filmu perdavima mažo greicio linijomis internetu arba mobiliaisiais ryšiais.
Technologija placiai naudojama kompiuteriuose, televizijoje ir mobiliuosiuose
telefonuose. MPEG4 formato filmai vadinami MPG arba MPEG failais.
WMV9
(„Window Media Video9“)
„Microsoft“ sukurta MPEG4 formato kodavimo priemone
MP3 yra aukštos kokybes garso glaudinimo technologija. Su ja pasiekiamas 50
MP3
(„MPEG Audio Layer-3“)
kartu didesnis glaudinimas nei kompaktiniame diske. Kadangi yra pasiekiama
palyginti aukšta kokybe esant tokiam glaudinimo santykiui, ši technologija
dažnai naudojama internete ir FM radijo transliacijoms bei kitur. MP3 formatu
apdorotas garso failas yra vadinamas MP3 failu.
JPEG yra vaizdu glaudinimo technologija. Ja apdorojant vaizdus yra
JPEG
(„Joint Photographic Coding Expert
Group“)
prarandama mažiausiai informacijos. Ji placiai naudojama perduodant
daugialypes terpes failus internetu ir kitiems tikslams. Vaizdas, apdorotas JPEG
formatu, yra vadinamas JPEG arba JPG failu. Paprastai JPEG failai sukuriami
fotografuojant skaitmeniniu fotoaparatu, piešiant kompiuteriu arba grafikos
komplektu ir paskui glaudinant grafikos vaizda i JPEG formata.
SD kortele yra pašto ženklo dydžio „Flash“ atminties kortele. Tai stabili ir talpi
kortele. Jos placiai naudojamos skaitmeniniuose gaminiuose, pvz., PDA,
„SD Card“
skaitmeniniuose fotoaparatuose, MP3 grotuvuose, mobiliuosiuose telefonuose
(„Secure Digital Card“)
ir nešiojamuose kompiuteriuose. Kortele atrodo panašiai kaip ir MMC, taciau
skiriasi kontaktu skaicius ir storis. Joje taip pat yra slaptažodžio nustatymo
funkcija, skirta duomenu apsaugai.
USB kabelis
1) A-B TIPAS
Jungdami prie kompiuterio, naudokite ivesties prievada. Šis irenginys palaiko
USB 2.0. A-B tipo kabelis, kuriuo jusu skaitmeniniu nuotrauku remelis
jungiamas su kompiuteriu, yra pridedamas prie gaminio. A tipo USB jungtis
jungiama prie kompiuterio. B tipo USB jungtis jungiama prie išorinio irenginio.
|
Prie kompiuterio prijungti savo skaitmeniniu nuotrauku remeli galite
naudodami A-B tipo USB kabeli.
USB kabelis
Šio tipo kabeli naudokite su ivesties prievadu. Šis irenginys palaiko USB 2.0.
2) Kitu irenginiu prijungimui skirtas
Jungdami išorini irengini prie išvesties prievado, naudokites prie išorinio
kabelis
irenginio pridedamu USB kabeliu.
Naudodamiesi mobiliuoju telefonu, dažnai girdite apie „kartotuva“. Belaidžiame
LAN AP atlieka ta pati vaidmeni kaip ir kartotuvas. Tai yra, šis irenginys yra
AP
tarpine iranga, per kuri belaidžio LAN plokštes priima signalus. Kaip kad
(prieigos taškas)
mobiliojo telefono skambutis keliauja per kartotuva, taip ir belaidžio LAN
plokštes siuncia ir priima duomenis per AP.
SSID – tai unikalus 32 bitu identifikatorius, kuris yra pridedamas prie kiekvieno
belaidžiame LAN siunciamo paketo antraštes. Kai belaidis irenginys jungiasi
prie „Basic Service Set“ (pagrindiniu paslaugu rinkinys) (BBS), jis naudojamas
SSID
kaip slaptažodis. Kadangi SSID leidžia atskirti viena belaidi LAN nuo kito, visi
(Service Set Identifier)
AP ir belaidžiai irenginiai, norintys pasiekti belaidi LAN, turi naudoti ta pati
SSID. Jei irenginys nežino konkretaus BBS SSID, jis negali prisijungti prie to
BSS.
|
Trikciu
diagnostika
|
Terminologija |
Technines
priežiuros centrai
Technines priežiuros centrai
Jei yra reikalinga technine gaminio priežiura, susisiekite su „Samsung“ technines priežiuros centru arba apsilankykite jame.
Technine ryšio su tinklu ir serveriu priežiura:
Priežiuros centras
„Samsung Electronics“ žiniatinklio puslapis
Adresas
http://www.samsung.com
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
|
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising