Samsung SPF-85V User guide

Samsung SPF-85V User guide

|

Saugos simboliai

|

Maitinimas

|

Montavimas

|

Naudojimas ir valymas

|

Saugos simboliai

Būtinai vykdykite žemiau pateikiamas instrukcijas: taip išvengsite nelaimingų atsitikimų ir nesugadinsite gaminio jį naudodami tinkamai.

Nevykdydami pateikiamų instrukcijų, galite sunkiai susižeisti arba žūti.

Nevykdydami pateikiamų instrukcijų, galite nesunkiai susižeisti arba apgadinti turtą.

Maitinimas

|

Saugos simboliai

|

Maitinimas

|

Montavimas

|

Naudojimas ir valymas

|

Teisingai kiškite maitinimo kištuką, kol šis įsitvirtins lizde.

z

Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, laido ar lizdo, nes tai gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastimi.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis, nes taip galite patirti elektros smūgį.

Prie vieno lizdo neprijunkite daugiau nei vieno prietaiso, nes nuo perkaitusio lizdo gali kilti gaisras.

Ištraukdami maitinimo laidą, nenaudokite jėgos. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų, nes dėl to galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Prieš perkeldami gaminį, būtinai išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo. Taip pat būtinai atjunkite kitų prietaisų jungiamuosius kabelius.

z

Perkeliant gaminį prieš tai neatjungus maitinimo laido, jis gali būti sugadintas; galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Išjungdami kištuką iš lizdo, laikykite jį už korpuso ir traukite į save; traukdami už laido, galite jį pažeisti.

z

Nesilaikydami šio nurodymo, galite sukelti gaisrą arba gaminys gali nebeįsijungti įprastai.

Būtinai atjunkite maitinimo kištuką prieš valydami gaminį.

z

Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės; nemontuokite jo transporto priemonėje.

z z

Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas lietaus arba sniego poveikis.

Nemontuokite gaminio šalia jokio šildymo prietaiso.

z

Galimas gaisro pavojus.

Montavimas

|

Saugos simboliai

|

Maitinimas

|

Montavimas

|

Naudojimas ir valymas

|

Montuodami gaminį ant spintelės ar lentynos, neleiskite gaminio kraštui atsidurti už šių baldų priekinio krašto.

z

Nesilaikant šio nurodymo, gaminys gali nukristi ir dėl to sugesti arba ką nors sužaloti.

Nedėkite maitinimo laido netoli šildytuvo, nes laidas gali išsilydyti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Nemontuokite gaminio ten, kur jį galėtų veikti alyva, dūmai, drėgmė, vanduo, lietus arba automobilyje.

z

Dėl gaminio sąlyčio su šiomis medžiagomis galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Perkūnijos ar žaibavimo metu ištraukite maitinimo kištuką.

z

Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Montuodami gaminį, padėkite jį atsargiai.

z

Priešingu atveju galite sugadinti gaminį arba susižeisti.

Perkeldami gaminį, nenumeskite jo, nes taip galite jį sugadinti arba susižeisti.

Nemontuokite gaminio vaikams lengvai pasiekiamoje vietoje.

z

Kadangi gaminys gali lengvai nukristi ir ką nors sužeisti.

|

Saugos simboliai

|

Maitinimas

|

Montavimas

|

Naudojimas ir valymas

|

Naudojimas ir valymas

Į gaminio galinėje dalyje esančias angas nekiškite jokių metalinių daiktų, pvz.,

šakučių, vielos, grąžtų, degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų, nes taip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

z

Jei į gaminį patenką pašalinių medžiagų, būtinai išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir susisiekite su

techninės priežiūros centru

.

Niekada patys neardykite, netaisykite ir neatlikite gaminio pakeitimų.

z

Jei jūsų gaminį būtina taisyti, kreikitės į

techninės priežiūros centrą

. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Jei girdite keistą garsą, užuodžiate ką nors degant arba matote dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir susisiekite su techninės priežiūros centru .

z

Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Nuo maitinimo kištuko visada pašalinkite dulkes ir vandenį.

z

Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Valydami gaminį, pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį minkšta, sausa skepeta.

z

Nenaudokite cheminių med?iagų, pvz., benzeno, alkoholio, skiediklių, uodų repelento, aromatinių med?iagų, tepalų, dezinfekavimo priemonių ar va?ko.

Kai nesinaudojate gaminiu ilgą laiką, būtinai ištraukite maitinimo kištuką.

z

Dėl didelio kiekio susikaupusių dulkių gali išsiskirti karštis arba susidaryti kibirkštis – elektros smūgio ir gaisro pavojus.

Jei gaminį reikia montuoti tam tikroje vietoje, neįprastomis sąlygomis, būtinai susisiekite ir dėl montavimo pasikonsultuokite su vienu iš mūsų techninės priežiūros inžinierių, nes dėl aplinkos sąlygų gali kilti rimtų gaminio kokybės problemų.

z

Omenyje turimos vietos, kuriose esti sunkių smulkių dulkių, chemikalų, temperatūra yra aukšta arba žema, yra drėgna arba kai gaminiu reikia naudotis ilgą laiką be pertraukos.

Jei gaminys nukrito arba jo korpusas yra pažeistas, išjunkite jį ir ištraukite maitinimo kištuką.

z

Naudodamiesi gaminiu nepatikrinę, ar jis nebuvo sugadintas, galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Kreipkitės į

techninės priežiūros tarnybą

.

Tinkamas atsikratymas šiuo gaminiu

(nebetinkama naudoti elektrine ir elektronine įranga) – tik Europa

(Taikoma Europos Sąjungai ir kitoms Europos šalims, kuriose veikia atskiros surinkimo

sistemos)

Ši žyma, matoma ant gaminio ar literatūroje apie jį, rodo, jog jo išmesti su namų apyvokos

šiukšlėmis pasibaigus tarnavimo laikui negalima. Siekdami išvengti žalos gamtai ar sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų tipų ir atsakingai pasirūpinkite jo perdirbimu, taip skatindami neeikvojantį gamtos išteklių pakartotinį medžiagų panaudojimą.

Išsamios informacijos apie tai, kur ir kaip pristatyti šį gaminį saugiam perdirbimui, naudotojai namų ūkyje turėtų kreiptis arba į mažmeninės prekybos atstovą, iš kurio įsigijo gaminį, arba į vietos valdžios biurą.

Naudotojai verslo tikslais turėtų kreiptis į tiekėją ir pasidomėti įsigijimo sąlygomis ir nuostatomis.

Šio gaminio negalima maišyti su kitomis išmetamomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

- tik Europa

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad

šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

|

Funkcijos

|

Komponentai

|

Priekis

|

Galinė pusė

|

Šonas

Funkcijos

Integruotos atminties padidinimas atminties kortelėmis. Išsaugotos nuotraukos parodomos akimirksniu.

Fono muzikos funkcija.

Tam tikrą laiką galima naudoti su akumuliatoriumi, neįjungus į maitinimo lizdą.

Yra funkcija „Mini-Monitor“.

Stilingas dizainas

Geriausios kokybės, stilingo dizaino; galima naudoti kaip stalo ar rašomojo stalo dekoraciją.

Sukamas stovas, leidžiantis nustatyti vertikalią arba horizontalią padėtį.

|

|

Funkcijos

|

Komponentai

|

Priekis

|

Galinė pusė

|

Šonas

|

Patikrinkite, ar pristatytoje pakuotėje yra visi komponentai.

Jei ko nors trūksta, susisiekite su vietiniu prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį. Dėl pasirenkamų priedų kreipkitės į

techninės priežiūros centrą

.

Niekada nenaudokite kitokio nei prie gaminio pridedamas maitinimo adapteris.

Komponentai

Vadovas

„Digital Photo Frame“

(gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio)

Greito parengimo instrukcija

Kabeliai

Garantija

(pridedama ne visur)

Vartotojo vadovas

Maitinimo laidas

USB kabelis

(A-mini B tipo)

Maitinimo adapteris

|

Funkcijos

|

Komponentai

|

Priekis

|

Galinė pusė

|

Šonas

Priekis

Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

|

Šis gaminys yra jautrus lietimui. Švelniai palietus gaminio dešinėje pusėje esantį mygtuką, pradeda šviesti jo lemputė.

Kai mygtuko lemputė šviečia, galite naudoti kiekvieno mygtuko meniu.

[MENU] Meniu mygtukas

Apatiniame kairiajame ekrano kampe rodo meniu langą.

[ ] Viršutinysis krypties mygtukas

[ ] Kairysis krypties mygtukas

[ ] Dešinysis krypties mygtukas

[ ] Apatinis krypties mygtukas

[ ] Įvedimo mygtukas

Naudojamas judant aukštyn.

Naudojamas judant į kairę.

Naudojamas judant į dešinę.

Naudojamas judant žemyn.

Naudojamas pasirenkant.

[ ] Grįžimo mygtukas

[ ] Skaidrių demonstracijos mygtukas

Grąžina į ankstesnį meniu.

Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.

Jei skaidrių demonstracija paleidžiama paspaudus mygtuką „ “, rodomos paskutinės rodytos nuotraukos vietoje esančios nuotraukos. Jei paskutinės rodytos nuotraukos vietoje buvusios nuotraukos pašalintos, jos automatiškai surandamos ir rodomos kaip skaidrių demonstracija.

|

Funkcijos

|

Komponentai

|

Priekis

|

Galinė pusė

|

Šonas

|

Galinė pusė

Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Nuolatinės srovės lizdas

„ “ Maitinimo mygtukas

Stovas

Prie šio lizdo prijunkite maitinimo adapterį.

Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo, esančio maitinimo adapteryje.

Įjungia arba išjungia gaminį.

Nuspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite jį nuspaudę apie 2 sekundes.

Gaminį galite naudoti vertikalia arba horizontalia kryptimi, reguliuodami jį sukamu stovu.

Nuo slydimo saugantis laikiklis

Prilaiko gaminį, kad šis tvirtai stovėtų ant slidžių paviršių.

Techninės priežiūros lizdas

„Kensington“ užraktas

Šis lizdas skirtas tik techninei gaminio priežiūrai. Nenaudokite jo savavališkai.

„Kensington“ užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai apsaugo sistemą, kai ji naudojama viešoje vietoje. (Užrakinimo įtaisas įsigyjamas atskirai.)

|

Funkcijos

|

Komponentai

|

Priekis

|

Galinė pusė

|

Šonas

Šonas

Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

|

Garsiakalbis

Ausinių prijungimo lizdas

Galite klausytis garso neprijungę papildomo garsiakalbio.

Garso galite klausytis prijungę prie gaminio ausines.

Kompiuterį arba išorinį įrenginį prijunkite naudodami USB kabelį.

Įvesties lizdas

Prijunkite savo „Digital Photo Frame“ prie kompiuterio USB prievado naudodami USB kabelį.

Prijungdami savo skaitmeninį nuotraukų rėmelį prie kompiuterio per įvesties lizdą, naudokite tik USB kabelį, pridėtą prie gaminio (A-mini B tipo).

Išvesties lizdas

Prijunkite savo „Digital Photo Frame“ prie USB palaikančio atminties įrenginio.

Maitinimo įjungimas

|

Maitinimas

|

USB

|

Atminties kortelė

|

Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, esančio galinėje gaminio dalyje.

Prie maitinimo adapterio prijunkite maitinimo laidą.

Gaminio maitinimo laidą įjunkite į netoli esantį el. tinklo lizdą.

Paspauskite mygtuką „ “, kad įjungtumėte maitinimą.

|

Maitinimas

|

USB

|

Atminties kortelė

|

Prijungimas per USB

Įvesties lizdas

Išvesties lizdas

Skirtas prijungti jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio.

Jungdami savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio per įvesties lizdą, būtinai naudokite prie gaminio pridedamą USB kabelį.

Skirtas prijungti prie jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelio išorinį USB palaikantį įrenginį.

Kai kurie USB įrenginiai nepalaiko „Digital Photo Frame“.

Šis gaminys nepalaiko USB kortelių skaitytuvų. Palaikoma tik USB atmintis.

Jūsų kompiuteris neatpažįsta prie „Digital Photo Frame“ prijungtų išorinių įrenginių.

Jungdami išorinį įrenginį prie išvesties lizdo, naudokite prie išorinio įrenginio pridedamą USB kabelį.

(Norėdami gauti daugiau informacijos apie išorinius įrenginius ir jų kabelius, kreipkitės į atitinkamą techninės priežiūros centrą.)

„Samsung“ neprisiima atsakomybės už išorinio įrenginio gedimus, jei naudojami ne standartiniai, kiekvienam įrenginiui nurodyti kabeliai.

Prie kai kurių išorinių gaminių pridedami kabeliai, kurie neatitinka USB standartų. Jie gali sukelti gedimą.

Jei išorinis atminties įrenginys, prijungtas prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio, neveikia tinkamai, pamėginkite prijungti jį prie savo kompiuterio. Jei prijungtas prie kompiuterio jis vis tiek neveikia tinkamai, susisiekite su kompiuterio arba išorinio įrenginio techninės priežiūros centru.

Prijunkite prie savo skaitmeninių nuotraukų rėmelio įvesties lizdo.

Prijunkite prie savo kompiuterio USB lizdo.

Aplankų struktūra

Prijungus šį gaminį prie kompiuterio, jis rodomas kaip keičiamasis diskas (E:), kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

Šiuose aplankuose galite saugoti ir leisti visus muzikos ir filmų failus.

Taip pat, jei reikia, galite pridėti aplankų arba juos ištrinti. (Tačiau jei ištrinsite šiuos numatytuosius aplankus, jie bus automatiškai sukurti, kai vėl įjungsite gaminį.)

imagecache

Nuotraukos iš interneto (iš „Windows Live Space“ ar RSS) išsaugomos pagal laisvą rėmelio atminties talpą. Jei kopijuosite nuotraukas iš kompiuterio į aplanką

„imagecache“ savavališkai, jos nebus rodomos skaitmeninių nuotraukų rėmelyje.

Šio gaminio talpa yra 64 MB.

Jei talpos limitas viršijamas, daugiau failų saugoti nebegalima.

Neišjunkite gaminio tuo metu, kai saugojate, naudojate ar trinate failą.

Keičiamojo disko talpyklos pavadinimas (pvz., E:, F:, G:) gali skirtis priklausomai nuo jūsų kompiuterio aplinkos konfigūracijos.

Atminties kortelės prijungimas

|

Maitinimas

|

USB

|

MEMORY CARD

Įstumkite kortelę jos viršuje pažymėta kryptimi.

Ištraukus atminties kortelę leidžiant MP3 įrašus, filmus ar žiūrint nuotraukas, gaminys gali pradėti veikti netinkamai. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

Atminties kortelė

|

Jei dešimt (10) minučių nepaspausite jokio mygtuko, bus suaktyvintas skaidrių demonstravimo arba laikrodžio režimas. Tačiau, jei yra grojamas muzikos failas, bus suaktyvinamas laikrodžio režimas ir rodomas muzikos failo pavadinimas. Galite persijungti į laikrodžio režimą net kai filmas sustabdytas. Kai kuriais atvejais, galite persijungti į filmų sąrašo ekraną.

Šis gaminys yra jautrus lietimui. Švelniai palietus gaminio dešinėje pusėje esantį mygtuką, pradeda šviesti jo lemputė.

Kai mygtuko lemputė šviečia, galite naudoti kiekvieno mygtuko meniu.

|

Vartotojo vadovas

|

Photo

Vartotojo vadovas

Mygtukai

Meniu

MENU

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

Aprašymas

Įeina arba išeina iš meniu.

Laikykite nuspaudę MENU mygtuką ilgiau nei penkias (5) sekundes. Visos mygtukų lemputės sumirksės du kartus ir bus suaktyvinta mygtuko užrakinimo funkcija. Norėdami atšaukti mygtuko užrakinimo funkciją, dar kartą paspauskite MENU mygtuką ir laikykite jį nuspaudę ilgiau nei penkias (5) sekundes.

, , ,

Perkelia elementus ir sureguliuoja vertę.

Parenka funkciją.

Grąžina į ankstesnį ekraną.

Laikykite nuspaudę šį mygtuką penkias (2) sekundes, jei norite grįžti į pagrindinį ekraną.

Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.

Kai skaidrių demonstracija paleidžiama paspaudus „ “ mygtuką, paskutinės rodytos nuotraukos vietoje rodomos nuotraukos. Jei paskutinės rodytos nuotraukos vietoje buvusios nuotraukos pašalintos, jos automatiškai surandamos ir rodomos kaip skaidrių demonstracija.

Ekrano būsenos rodmenys

Ekranas Aprašymas

Rodoma skirtingai, atsižvelgiant į signalo stiprumą, kai prijungta prie tinklo.

Jei neprijungta prie tinklo, rodoma .

Rodoma, kai kompiuteris prijungtas arba yra kompiuteris, kurį būtų galima prijungti.

Piktograma rodoma tik prisijungus prie tinklo ir esant interneto ryšiui.

RSS nuotraukas galite žiūrėti tik tuomet, jei rodoma ši piktograma.

|

Rodoma, kai yra prijungtas USB įrenginys.

Rodoma, kai yra prijungta SD / MS atminties kortelė.

Akumuliatoriaus indikatoriai

Ekranas Aprašymas

Rodoma, kai akumuliatorius naudojamas su prijungtu maitinimo kabeliu ir yra kraunamas.

Rodoma, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ir kai yra prijungtas maitinimo kabelis.

Rodoma, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas.

Rodoma, kai yra išeikvota apie 25 % akumuliatoriaus energijos.

Rodoma, kai yra išeikvota apie 50 % akumuliatoriaus energijos.

Rodoma, kai yra išeikvota apie 75 % akumuliatoriaus energijos.

Rodoma, kai yra išeikvota apie 95 % akumuliatoriaus energijos. Kai taip atsitinka, ekranas iš karto persijungia į pagrindinį ekraną ir jo centrinėje dalyje mirksi išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma bei išjungiamas maitinimas. Kol mirksi išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma, negalite įeiti į papildomą meniu.

Kai akumuliatorius visiškai išsikrovęs, jį visiškai įkrauti užtrunka apie dvi (2) valandas.

(Jei akumuliatorių keisite, kai atkuriamas filmas, įkrovimo laikas pailgės.)

Filmo rodymas gali tęstis apie trisdešimt (30) minučių, o skaidrių demonstracija – apie keturiasdešimt (40) minučių, esant numatytajai būsenai (garsumas 70, ryškumas 70), kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

Akumuliatoriaus sunaudojimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į nustatymus (ryškumas, garsumas ir kt.).

Pilnai įkrautas vidinis akumuliatorius atjungus maitinimo adapterį ilgiau nei kaip 3 dienoms išsikraus. Norėdami vėl įkrauti visiškai išsikrovusį vidinį akumuliatorių prijunkite maitinimo adapterį ir nustatykite laiką.

Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė mažėja didėjant gaminio naudojimo laikui.

Įkraunamas akumuliatorius yra įdėtas į įrenginį, vartotojas jo pakeisti negali. Norėdami gauti informacijos apie jo pakeitimą, susisiekite su savo paslaugų tiekėju.

|

Vartotojo vadovas

|

Photo

Photos

Kai renkatės aplanką

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu Aprašymas

Meniu, kuris rodomas, kai renkatės miniatiūrą.

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Papildomas meniu

Aprašymas

Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.

Nukopijuoja pasirinktą failą į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo įrenginys.)

Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo įrenginys.)

Delete All Files Ištrina visus failus.

Set as Background

Nustato pasirinktą vaizdą kaip pagrindinio ekrano foną.

Šiuo metu fono režimas automatiškai pasikeičia į pasirinktinį režimą.

Kai kopijuojant nuotraukas iš išorinės atminties saugojimo įrenginio (SD / MS, USB atminties) į rėmelio atmintį „Settings“-

„Options“-„Frame Memory Copy“ nustatyta ties „Resized“, prieš išsaugant nuotraukos dydis (ekrano kokybė) automatiškai sumažinamas, kad tilptų į skaitmeninio nuotraukų rėmelio ekraną, o nuotraukoje išsaugota EXIF (su fotoaparatu susijusi informacija) pašalinama. Be to, įsitikinkite, kad su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu naudojate tik rėmelio atmintyje išsaugotas nuotraukas.

Gali užtrukti labai ilgai, jei daug failų kopijuojama vienu metu.

Meniu, kuris rodomas, kai renkatės miniatiūrą (PC, Live Space, RSS).

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Set as Background

Browsing Mode

Papildomas meniu

Aprašymas

Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.

Nukopijuoja pasirinktą failą į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo įrenginys.)

Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį. (Turi būti prijungtas bent vienas saugojimo įrenginys.)

Nustato pasirinktą vaizdą kaip pagrindinio ekrano foną.

Šiuo metu fono režimas automatiškai pasikeičia į pasirinktinį režimą.

All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating

Parenka kategoriją, pagal kurią tvarkomos nuotraukos.

„Browsing Mode“ rodomas tik kompiuteryje.

Režimo papildomi meniu priklauso nuo kiekvieno režimo.

Skaidrių demonstracijos meniu

Šis įrenginys gali rodyti ne daugiau 4000 nuotraukų. Jei yra daugiau nei 4000 nuotraukų, likusios nuotraukos nebus įtrauktos į skaidrių demonstravimą.

Papildomas

meniu

Išsamus meniu

Meniu

Aprašymas

Stop Slideshow Pristabdo arba tęsia skaidrių demonstraciją.

Transition

No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,

Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random

Parenka rodymo efektą.

Speed Fast, Normal, Slow

Parenka rodymo greitį.

Slideshow Settings

Mode

All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,

Repeat one photo

Parenka rodymo režimą.

To negalima atlikti PC, Live Space arba RSS nuotraukų skaidrių demonstracijos metu.

Brightness

Display Clock Off, On

Parenka, ar rodyti tuo pačiu metu skaidrių demonstraciją ir tuo metu esantį laiką.

0~100

Galite reguliuoti ryškumą.

Monitoriaus ekraną galite pasukti 90°, 180° ir 270° kampu.

Rotation

Screen ratio

Delete

Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen

Galite pasirinkti, kaip reguliuoti nuotraukų dydį, kai jos rodomos ekrane.

„Original Fit“ – kai nuotraukos dydis didesnis nei ekrano dydis, ji rodoma taip, kad atitiktų ekrano dydį.

„Auto Fit“ – nuotraukos atitinka ekrano dydį. Horizontali arba vertikali nuotraukos dalis gali būti nukirpta, tačiau nėra iškraipymo.

„Fit to Width“ – nuotraukos atitinka ekrano plotį. Horizontali arba vertikali nuotraukos dalis gali būti nukirpta, tačiau nėra iškraipymo.

„Fit to Screen“ – nuotraukos atitinka 800 * 600 skiriamąją gebą. (Nuotraukos vaizdas gali būti iškraipytas)

Ištrina skaidrių demonstracijoje rodomą nuotrauką.

To negalima atlikti PC, Live Space arba RSS nuotraukų skaidrių demonstracijos metu.

Set as Background Nustato dabar pasirinktą vaizdą kaip pagrindinio ekrano foną.

Background Music

Tiesioginės funkcijos

On, Off, Music Settings

„Background Music“ pasirinkite „On“.

Tada paspaudę MENU mygtuką „Background Music“ pasirinkite „Music Settings“ ir pasirinkite rėmelio atmintyje arba prijungtame išorinės atminties įrenginyje saugomą muzikos failą.

Kai gaminys naudojamas pirmą kartą, integruoti muzikos failai naudojami kaip fono muzika.

Kai naudojant „Slideshow“ mygtuką atliekama kita skaidrių demonstracija, paskutinis grotas fono muzikos failas grojamas kaip fono muzika.

(Pirmenybė muzikos failams, kurie turi būti grojami kaip fono muzika, teikiama esantiems: „Paskutinio groto fono muzikos failo vieta > „Frame Memory“ > USB > SD / MS .

Meniu

MENU

Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama.

Groja kitą failą.

Groja ankstesnįjį.

Reguliuoja garsumą.

Paleidžia arba pristabdo skaidrių demonstraciją.

Aprašymas

|

Vartotojo vadovas

|

Photo

|

Music

Music

Meniu, kuris rodomas, kai renkatės sąrašą.

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu

Play Music

Play Mode

Papildomas meniu

Aprašymas

Groja failą.

All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music

Parenka grojimo režimą.

Copy All Files Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį.

Delete All Files Ištrina visus failus.

Muzikos grojimo metu rodomas meniu.

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu

Papildomas meniu

Aprašymas

Play Mode

All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music

Parenka grojimo režimą.

Tiesioginės funkcijos

Meniu

MENU

Aprašymas

Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama.

Groja kitą.

Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito persukimo pirmyn funkcija.

Groja ankstesnįjį.

Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito atsukimo atgal funkcija.

Reguliuoja garsumą.

Atkuria arba sustabdo failą.

Pradėti skaidrių demonstravimą.

|

Vartotojo vadovas

|

Photo

|

Music

Movie

Meniu, kuris rodomas, kai renkatės sąrašą.

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu

Play Movie

Play Mode

Papildomas meniu

Aprašymas

Paleidžia failą.

All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie

Parenka rodymo režimą.

Copy All Files Nukopijuoja visus failus į kitą saugojimo įrenginį.

Delete All Files Ištrina visus failus.

Filmo rodymo metu rodomas meniu.

Paspaudus „Menu“ mygtuką ekrane rodomas pasirinktas elementas.

Meniu

Play Mode

Papildomas meniu

Aprašymas

All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie

Parenka rodymo režimą.

Brightness

0~100

Galite reguliuoti ryškumą.

Tiesioginė funkcija

Meniu

MENU

Aprašymas

Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama.

Groja kitą.

Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito persukimo pirmyn funkcija.

Groja ankstesnįjį.

Jei ilgą laiką laikote nuspaudę mygtuką, pradeda veikti greito atsukimo atgal funkcija.

Reguliuoja garsumą.

Atkuria arba sustabdo failą.

Pradėti skaidrių demonstravimą.

|

Vartotojo vadovas

|

Clock & Alarm

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Meniu

Date and Time

Time Zone

Papildomas meniu Išsamus meniu

Aprašymas

Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).

Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).

Nustato datą ir laiką.

Galite pasirinkti laiko juostą.

Off, On

Daylight Saving Time

Galite įjungti arba išjungti vasaros laiką.

Auto, Manual, Update Time Now

Internet Time Update

Pasirinkite, ar atnaujinti „Digital Photo Frame“ sistemos laiką pagal internetu gaunamą laiko informaciją.

Time Format

12 Hours, 24 Hours

Galite pasirinkti 12 arba 24 valandų laiko formatą.

Jei pasirenkamas 24 valandų formatas, negalima pasirinkti „am / pm“.

Date Format

Clock Type

YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY

Galite pasirinkti, kokiu formatu bus rodoma data.

Analog, Digital, Clock & Calendar

Galite pasirinkti laikrodžio tipą.

Activation Yes, No

Set time

Hours

Manual, After 10min, After 20min, After 30min.

1~12

Alarm

Minutes am/pm

Repeat

Sound

Volume

Galite nustatyti žadintuvą.

00~59 am, pm

Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday

Sound 1, Sound 2, Sound 3

0~100

|

Vartotojo vadovas

Settings

Settings

|

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Meniu

Network

Papildomas meniu

Network Settings

Išsamus meniu

Aprašymas

Nustato tinklą. Jūsų nustatyta tinklo informacija rodoma apačioje.

Proxy Required Yes, No

Galite nustatyti, ar naudoti tarpinį serverį.

Language

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português,

Русский, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日, 한한한

Galite nustatyti gaminio kalbą.

Brightness

Reguliuoja ekrano ryškumą.

Auto Rotation

0~100

Off, On

„Off“: jei rėmelį nustatote prie krašto skaidrių demonstracijos metu, netgi jutikliui nustačius pasikeitimą paveikslėlis nebus automatiškai apsuktas.

„On“ : jei rėmelį nustatote prie krašto, jutiklis nustato pasikeitimą ir automatiškai apsuka paveikslėlį.

Options

Button Sound Off, Low, Medium, High

Galite įjungti mygtuko valdymo garsą, kuris būtų girdimas įjungiant arba išjungiant gaminį.

Volume

Reguliuoja garsumą.

0~100

Frame Memory Copy Original Size, Resized

Kai kopijuojant nuotraukas iš išorinės atminties saugojimo įrenginio (SD / MS, USB atminties) į rėmelio atmintį

„Settings“-„Options“-„Frame Memory Copy“ nustatyta ties „Resized“, prieš išsaugant nuotraukos dydis (ekrano kokybė) automatiškai sumažinamas, kad tilptų į skaitmeninio nuotraukų rėmelio ekraną, o nuotraukoje išsaugota EXIF (su fotoaparatu susijusi informacija) pašalinama. Be to, įsitikinkite, kad su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu naudojate tik rėmelio atmintyje išsaugotas nuotraukas.

Starting Mode Home, Last Mode, Slideshow

Galite pasirinkti pirmąjį ekraną, kuris bus rodomas įjungus maitinimą.

Screen Saver Slideshow, Clock

Galite pasirinkti ekrano užsklandos tipą.

Jei dešimt (10) minučių nepaspausite jokio mygtuko, bus suaktyvinta ekrano užsklanda.

OSD Color Theme Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Galite pasirinkti meniu fono ekrano spalvų temą.

Numatytoji spalvų tema yra „Blue Style“.

Preferences

Home Background Default, Custom

Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano foną.

Auto Picture On/Off Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Kai pasiekiamas „Off Time“, sustabdomos kitos funkcijos ir išjungiamas ekranas. Kai pasiekiamas „On Time“, ekranas įjungiamas ir išlieka ankstesnė veikimo būsena.

Jei laikui pasiekus „Off Time“ ekranas išsijungia, norėdami, kad vėl būtų rodomas ekranas, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo mygtuką.

Jei gaminys naudojamas kaip mini monitorius arba talpiosios atminties įrenginys USB kabeliu prijungtas prie jūsų kompiuterio, ekranas neišsijungs net jei bus pasiektas „Off Time“.

Update/Reset

Firmware Update

Galite atnaujinti gaminį naudodami USB atminties raktą arba atminties kortelę

(SD / MS).

Jei norite naujausio aparatinės – programinės įrangos failo, apsilankykite adresu

www.samsung.com

.

Reset Settings Yes, No

Įjungia nustatymus, išskyrus laiko ir tinklo nustatymus.

Product Information Model, Firmware Version, Copyright

Galite peržiūrėti informaciją apie gaminį.

Internetinė konfigūracija

Naudodami „Internet Explorer“ „Digital Photo Frame“ „Settings“-„Network“ puslapyje „Web Configuration Address“ langelyje prisijunkite prie adreso (URL).

Jei prisijungiate, rodomas pasisveikinimo puslapis.

Įveskite slaptažodį „Digital Photo Frame“ „Settings“-„Network“ puslapio „Web Configuration Password“ langelyje; pasisveikinimo puslapyje – „Password“ langelyje. Tada spustelėkite „sign in“ mygtuką.

Papildomas meniu

Viršutinis meniu

Aprašymas

Welcome

Photo Frame

Web Photos

Password

Įveskite slaptažodį, rodomą „Management Password“.

Tampa svarbus raidžių dydis.

Now Playing

Galite stebėti nuotraukas, kurios yra rodomos skaidrių demonstracijoje tuo pačiu metu.

Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Jūs galite įvesti arba pašalinti adresą, kuriuo iš svetainės bus gaunamos nuotraukos bevieliu ryšiu.

Šiame puslapyje jūs galite įrašyti svetainės adresą. Tai leis žiūrėti „RSS Feeds“ nuotraukas.

Storage

Settings

Help

Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Adresuose, surašytuose „Web Photos“, galite pasitikrinti nuotraukų dydį.

Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings

Galite įvesti ir pakeisti gaminio pavadinimą, administratoriaus slaptažodį, laiką, tarpinį tinklo serverį ir t.t.

Parodo „Samsung Photo Frame“ internetinės konfigūracijos žinyno skyrių.

Pradiniai parametrai

Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų „Windows Vista“ konfigūravimas

Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų nuotraukų rėmelio konfigūravimas

Nuotraukų iš „Windows Live Space“ peržiūra

Nuotraukų peržiūra per RSS

Rating ir Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) nustatymas nuotraukoms, esančioms PC

Pageidauju atnaujinti mikroprograminę įrangą.

Noriu prisijungti prie monitoriaus, naudodamas programą „Mini-Monitor“.

Pradiniai parametrai

Norint naudotis bevielës paskirstos funkcija, pateikiama su điuo gaminiu, jűsř kompiuteryje turi veikti operacinë sistema Windows Vista ir netoliese turi bűti bevielio LAN prieigos tađkas (AP).

Windows XP

Turi bűti ádiegta „

Windows Media Player“ 11

arba naujesnë versija.

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Su đia programa per savo kompiuterá galësite keisti skaitmeniniř nuotraukř rëmelyje esančiř nuotraukř vertinimus.

Rekomendacijos „Digital Photo Frame“ naudojimui: „Internet Explorer 7.0“ arba vëlesnë

1. Choose Your Language

Ijunkite „Digital Photo Frame“ ir pasirinkite kalba.

Kalbą galite keisti čia: Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Pasirinkite, ar norite naudoti tinklą.

3. Choose your Access Point

Rodomas prieigos taškų sąrašas.

Ekrane „Choose your Access Point“ pasirinkite SSID, prie kurio norite prisijungti. Jei SSID, prie kurio norite prisijungti, nerodomas, atnaujinkite SSID sąrašą paspausdami „Refresh“ ir pasirinkite SSID.

4. Choose Computer

Rodomas kompiuterių sąrašas. Jei kompiuteris, prie kurio norite prisijungti, nerodomas, atnaujinkite kompiuterių sąrašą paspausdami

„Refresh“ ir pasirinkite kompiuterį.

5. Finish

Rodomas pasirinktas tinklas ir kompiuteris.

Baigę veiksmą, galite pasirinkti meniu.

Būtinai atlikite žemiau aprašomus nustatymus.

Kitu atveju jūsų kompiuterio gali nebūti sąraše arba jums gali nepavykti prie jo prisijungti.

z

„Vista“ sistemoje rinkites „Control Panel“ (valdymo skydas) > „Network and Sharing Center“ (tinklo ir bendro naudojimo centras) >

„Customize“ (tinkinti). Patikrinkite, ar „Location type“ (vietos tipas) yra nustatyta kaip „Private“ (privatus). z Iš „Windows Media Player“ > „Library“ (biblioteka) > „Media Sharing“ (bendras daugialypės terpės naudojimas) sąrašo pasirinkite

„Digital Photo Frame“ (skaitmeninių nuotraukų rėmelis) . Patikrinkite, ar esamas nustatymas yra „Allow“ (leisti).

Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų „Windows Vista“ konfigūravimas

Nuotraukų pridėjimas į biblioteką

Paleiskite „Windows Media Player“.

Viršuje spustelėkite [Library] (biblioteka) skirtuką.

Skirtuke [Library] (biblioteka), spustelėkite [Add

To Library] (pridėti į biblioteką).

[Add To Library] (pridėti į biblioteką) lange, skyriuje [Select the folders to monitor] (pasirinkti stebimus aplankus) pasirinkite [My personal folders] (mano asmeniniai aplankai) ir aplanką, kuriame yra nuotraukų, bei spustelėkite [Add]

(pridėti).

Pasirinkite norimą nustatyti naudoti bendrai aplanką ir spustelėdami [OK] (gerai) pridėkite jį.

Kai paspausite [OK] (gerai), langas [Add To

Library] (pridėti į biblioteką) bus uždaromas ir pasirodys [Add to Library by Searching

Computer] (pridėti į biblioteką atliekant paiešką kompiuteryje). Palaukite, kol operacija bus užbaigta, o po to spustelėkite [Close] (uždaryti).

Nustatytų naudoti bendrai nuotraukų patikrinimas

„Windows Media Player“ nustatykite kategorija, kuri yra po simboliu [ , ], kairėje, viršuje, kaip

[Picture] (paveikslėlis).

Iš [Library] (biblioteka) rinkitės [Recently added]

(neseniai pridėti), [All Pictures] (visi paveikslėliai),

[Keywords] (raktažodžiai), [Date Taken]

(sukūrimo data), [Rating] (vertinimas) arba

[Folder] (aplankas).

Bendro naudojimo nustatymai, leidžiantys priimti prisijungimą iš jūsų nuotraukų rėmelio

Skirtuke [Library] (biblioteka), spustelėkite

[Media Sharing] (bendras daugialypės terpės naudojimas).

Lange [Media Sharing] (bendras daugialypės terpės naudojimas), būdami [Sharing settings]

(bendro naudojimo nustatymai), pažymėkite žymės langelį [Share my media] (naudoti mano daugialypę terpę bendrai).

Jei lange [Library Sharing] (bendras bibliotekos naudojimas) nėra rodoma [Available device]

(pasiekiamas įrenginys), pereikite prie 4 punkto.

Jei pranešimas rodomas, pereikite prie 5 punkto.

Lange [Library Sharing] (bendras bibliotekos naudojimas) spustelėkite [Networking] (darbas tinkle) ir patikrinkite, ar dabartinis tinklas nustatytas į [Private network] (privatus tinklas).

Jei ne, nustatykite [Private network] (privatus tinklas).

Jei jūsų tinklas yra privatus, sąrašas [Available

Device] (pasiekiami įrenginiai) ir mygtukas

[Settings] (nustatymai) yra matomi lange

[Library Sharing] (bendras bibliotekos naudojimas).

Lange [Library Sharing] (bendras bibliotekos naudojimas), spustelėkite [Settings]

(nustatymai). Parodomas langas [Library

Sharing-Default Settings] (bendras bibliotekos naudojimas – numatytieji nustatymai).

Lange [Library Sharing-Default Settings]

(bendras bibliotekos naudojimas – numatytieji nustatymai) [Media Type] (daugialypės terpės tipas) nustatykite kaip [Picture] (paveikslėlis);

[Star ratings] (žvaigždučių vertinimai) ir

[Parental ratings] (pirminis vertinimas) nustatykite kaip [All ratings] (visi vertinimai) arba, skyriuje [Default Settings] (numatytieji nustatymai), pasirinkite reikiamą vertinimą. Jei norite įrenginį ar kompiuterį, bandantį prisijungti prie bibliotekos, įtraukti į sąrašą automatiškai, pažymėkite žymės langelį [Add new devices and computers automatically] (pridėti naujus įrenginius ir kompiuterius automatiškai).

Bendrai naudojant kompiuterį, gali būti persiunčiamos tik nuotraukos.

Nuotraukų bendro naudojimo nustatymas – jūsų nuotraukų rėmelio konfigūravimas

Ryšio su tinklu tikrinimas

Patikrinkite, ar pagrindiniame lange rodoma tinklo piktograma.

Jei tinklo piktograma rodoma, pereikite prie žemiau esančio skyriaus Ryšio su kompiuteriu tikrinimas.

Jei piktograma nerodoma, eikite į[Settings]-

[Network]-[Network Settings].

SSID : Service Set Identifier

Ekrane „Choose your Access Point“ pasirinkite SSID, prie kurio norite prisijungti. Jei SSID, prie kurio norite prisijungti, nerodomas, atnaujinkite SSID sąrašą paspausdami „Refresh“ ir pasirinkite SSID.

Jeigu pasirenkate užšifruotą SSID, parodomas slaptažodžio įvesties langas. Tik įvedus teisingą slaptažodį busite prijungti prie tinklo.

Ryšio su kompiuteriu tikrinimas

Rodomas kompiuterių sąrašas.

Jei kompiuteris, prie kurio norite prisijungti, nerodomas, atnaujinkite kompiuterių sąrašą paspausdami „Refresh“ ir pasirinkite kompiuterį.

Rodomas sukonfigūruotas tinklas ir kompiuteris. Kai pasirodo baigiamasis langas, galite pasirinkti meniu.

Nuotraukų iš „Windows Live Space“ peržiūra

„Windows Live Space“ tikrinimas ir nuotrauku ikelimas

Jei neturite MSN paskyros (MSN „Hotmail“, MSN

„Messenger“, „Passport“ paskyros), susikurkite ją.

Nueikite ir prisiregistruokite „Windows Live

Space“ (http://spaces.live.com/) per savo MSN paskyrą.

Jei erdvės neturite, susikurkite ir įeikite į ją.

Būdami savo erdvėje, režimą pakeiskite į redagavimą. Albumus ir nuotraukas pridėkite kategorijoje „Photos“ (nuotraukos) spustelėdami

„Add“ (pridėti).

Internetinės konfigūracijos nustatymas

Naudodamiesi „Internet Explorer“, prisijunkite „Digital

Photo Frame“ esančio „Settings“-„Network“ puslapio

„Web Configuration Address“ srityje pateiktu adresu

(URL).

Jei prisijungiama, parodomas pradinis puslapis.

Atidarius pradinį puslapį, „Digital Photo Frame“ esančio „Settings“-„Network“ puslapio „Password“ srityje pasirinkę „Remote Configuration Password“ įveskite slaptažodį. Tada spustelėkite mygtuką „sign in“.

Slaptažodį (numatytasis: Admin) galite pakeisti

„Samsung Photo Frame Web Configuration“ nustatymuose.

„Samsung Photo Frame Web Configuration“ puslapyje spustelekite skirtuka „Web Photos“ ir pridekite erdves adresa (pvz., jei jis yra „http://test.space.live.com“, turite irašyti tik „test“) i „Photos From Windows Live

Spaces“ sarašo URL ivedimo langeli, o tada spustelekite „Add“.

Jūsų erdvės nuotraukų tikrinimas per „Digital Photo Frame“

Iš pradžių patikrinkite ryšį su tinklu. (Žr. „Sistemoje

„Windows Vista“ nustatytų naudoti bendrai nuotraukų peržiūra jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelyje“ – „Ką reikia atlikti jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelyje“ –

„Ryšio su tinklu tikrinimas“.)

Iš pagrindinio „Digital Photo Frame“ lango eikite į

„Photo“-„Windows Live Space“. Rodomas erdvių, kurias pridėjote internetinėje konfigūracijoje, sąrašas.

Pasirinkite erdvę. Rodomas pasirinktos erdvės albumų sąrašas. Pasirinkus albumą, dešinėje pusėje rodomos pasirinktame albume esančių nuotraukų miniatiūros.

Nuotraukų peržiūra per RSS

Internetinė konfigūracija

Vykdydami „Windows Live Space“ skirtame skyriuje „Internetinės konfigūracijos nustatymas“ pateikiamą aprašą, nueikite į internetinių nuotraukų puslapį. Lange [Web Photos]-[Photo

Feeds] įklijuokite nukopijuotą adresą į RSS adreso įvedimo laukelį ir spustelėkite [Add].

Kas yra RSS adresas?

Tai adresas, kuris pasirodo adreso lauke svetainës puslapyje (XML) rodomame spustelëjus FEED piktogramŕ RSS serviso vietoje, kur yra ákeliamos nuotraukos.

Nuotraukų iš RSS tikrinimas jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelyje

Iš pagrindinio skaitmeninių nuotraukų rėmelio lango eikite į [Web Photo]-[RSS and Web

Feeds]. Bus parodomas tiekimų, kuriuos pridėjote internetinėje konfigūracijoje, sąrašas.

Iš sąrašo pasirinkite tiekimą. Dešinėje bus parodomos pasirinkto tiekimo nuotraukų miniatiūros.

Rating ir Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) nustatymas nuotraukoms, esančioms PC

Windows VISTA

Spustelėkite Pradėti - Visos programos - Windows Photo

Gallery, norėdami paleisti Windows Photo Gallery.

Jei ekrano Windows Photo Gallery viršuje pasirenkate Info, dešinėje bus parodytas nuotraukų informacijos langelis.

Pasirinkite nuotrauką ir pakeiskite Rating ar Tags dešiniajame informacijos langelyje.

Windows XP

Spustelėkite Pradėti - Visos programos - Microsoft Digital

Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter

Edition 2006 Library.

Parodomas langas Microsoft Digital Image Starter Edition

2006 Library.

Pasirinkite nuotraukŕ ir konfigűruokite Rating ir Labels pasirinktai nuotraukai ekrano apačioje.

Pageidauju atnaujinti mikroprograminę įrangą.

Pasiruošimas

Skaitmeninių nuotraukų rėmelis

Mikroprograminės įrangos failas.

USB atminties kortelė arba išorinės atminties įrenginys (SD/MS)

Naujausių mikroprograminės įrangos naujinių ieškokite

www.samsung.com

.

Prijunkite

USB atminties kortelę prie kompiuterio

Prijunkite

USB atminties kortelę prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio

Atnaujinimas

Jei esate pasirengęs, prijunkite USB atminties kortelę prie savo kompiuterio.

Nukopijuokite atsisiųstą mikroprograminės įrangos naujinį į USB atminties kortelę.

(Būtinai kopijuokite mikroprograminės įrangos naujinį į šakninį katalogą.)

Pašalinkite USB atminties kortelę iš savo kompiuterio ir prijunkite ją prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio.

Jei jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelis išjungtas, įjunkite jį.

Puslapyje „Settings“-„Update/Reset“ pasirinkite „Firmware Update“.

Po įkrovos išjunkite savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį, išimkite USB atminties kortelę ir vėl įjunkite savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį – taip yra saugiausia.

Neišimkite USB atminties kortelės atnaujinimo operacijos metu.

Atnaujinimo operacijos metu nespauskite klavišų.

Atnaujinimo operacijos metu neįdėkite jokios kitos kortelės.

Atnaujinimo operacijos metu neišjunkite skaitmeninių nuotraukų rėmelio.

Nustatyti, ar atnaujinimo operacija užbaigta sėkmingai ar ne, galite patikrindami, ar jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelio mikroprograminės įrangos versija pasikeitė į mikroprograminės įrangos naujinio versiją.

Noriu prisijungti prie monitoriaus, naudodamas programą „Mini-Monitor“.

Skaitmeniniais nuotraukř rëmeliais galima ne tik ávertinti nuotraukas, bet taip pat jis turi papildomą mini monitoriaus funkciją. Su mini monitoriaus funkcija skaitmeniná nuotraukř rëmelá galima naudoti kaip pagalbiná monitoriř. Jo naudojimas paprastas, kadangi USB laidu skaitmeniná nuotraukř rëmelá galima prijungti prie jűsř asmeninio kompiuterio. Đi funkcija leidţia jums efektyviau dirbti asmeniniu kompiuteriu, naudojant papildomŕ monitoriř. Norëdami naudoti savo skaitmeniná

nuotraukř rëmelá kaip Mini-Monitor, pirmiausia ádiekite Frame Manager programą. (Atkreipkite dëmesá, kad tik vienus skaitmeninius nuotraukř rëmelius galite naudoti kaip Mini-Monitor.)

„Frame Manager“ diegimas

„Frame Manager“ vartotojo vadovas

Jūsų skaitmeninio nuotraukos rėmelio naudojimas kaip Mini-Monitor.

Jūsų skaitmeninio nuotraukos rėmelio naudojimas kaip Mass Storage.

Dabartinio režimo perjungimas į kitą

Šviesumo reguliavimas

Mikroprograminės įrangos atnaujinimas

Sistemai keliami reikalavimai

z

OS : Windows XP SP2, Vista (32bit) z

Sistemos procesoriaus greitis : 1.5 GHz z

USB : USB 2.0 pagrindinio kompiuterio valdiklis z

RAM : 256 MB ar daugiau

Perspėjimas

1. Turi būti įdiegtas „Windows XP Service Pack 2“. Jis gali neveikti su kitomis operacinėmis sistemomis nei „Windows XP

SP2“. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kurios gali įvykti įdiegus jį kitoje operacinėje sistemoje nei „Windows

XP SP2.“

2. Rekomenduojamas CPU greitis 2,4 GHz ar didesnis. Jūsų skaitmeninis nuotraukos rėmelis gali neveikti tinkamai, jei jūsų kompiuterio veikimo parametrai menkesni nei rekomenduojami.

3. Idiekite programa teisingai, kaip nurodyta diegimo vadove.

4. Nenaudokite Mini-Monitor kaip pagrindinio monitoriaus. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kurių gali kilti nesilaikant nurodymų. Naudojant jį kaip pagrindinį monitorių, ekranas gali būti tuščias.

5. Naudokite tik pateikiamą USB kabelį.

6. Naudojant jusu skaitmenini nuotraukos remeli kaip Mini-Monitor, neveiks jokie mygtukai, išskyrus maitinimo mygtuka.

7. Baigę naudoti, perkelkite Mini-Monitor rodytas ir naudotas programas į pagrindinį monitorių.

8. Su kai kuriomis vaizdo plokštėmis „Mini-Monitor“ gali veikti neįprastai. Tokiu atveju nustatykite „Hardware acceleration“ į

„None“.

Norėdami nustatyti „Hardware acceleration“ į „None“: Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku „Windows Desktop“ ir iš rodomo meniu pasirinkite „Properties“. Atsidaro langas „Display Properties“. Spustelėkite „Settings“ > „Advanced“

> skirtuką „Troubleshoot“. Perkelkite „Hardware acceleration“ slankiklį į „None“.

9. Naudodami „Mini-Monitor“ negalite naudoti „Windows Vista“ efekto „Aero“.

10. Naudojant „Windows Vista“ kai kurių filmų negalima leisti naudojant „Mini-Monitor“.

11. Jei vaizdo plokštes tvarkykle atnaujinama, kai Frame Manager jau idiegta, funkcija Mini-Monitor gali tinkamai neveikti.

Tokiu atveju pašalinkite Frame Manager ir idiekite iš naujo.

12. Jei naudojama Frame Manager pasukimo funkcija, gali buti pakeistas dabartinis Mini-Monitor nustatymas. Net jei naudojama pasukimo funkcija, rodinys nebus pasuktas lange [Display Properties] (Ekrano ypatybes).

Apribojimai ir rekomendacijos

z Apribojimai : Tokie aparatinës árangos vaizdo spartinimai kaip „DirectX“ ar „OpenGL“ nëra tinkami ekranui „Minimo“, nes jiems reikia vaizdo procesoriaus emuliacijos jűsř standartiniu centriniu procesoriumi, o tai nëra tinkama. Grotuvai, kurie naudoja „DirectX“, „Minimo“ ekrane tinkamai neveiks.

> Pavyzdys : GOM grotuvas, VLC grotuvas z

Rekomendacija : Nenaudokite / nejunkite „directX“ ar „openGL“ taikomřjř programř ekrane „Minimo“.

Specifikacijos

|

Specifikacijos

|

Palaikomi failų formatai

|

Items Specifikacijos

Modelio pavadinimas

Ekranas

Tipas

Skiriamoji geba

SPF-85V, SPF-86V

8 "(20 cm)TFT

800 x 600

Kontrastingumo santykis

400 : 1

Sąsaja Skaitmeninė 6 bitų

JPEG: maks. paveikslėlio raiška 3200 * 2400 (8Mb)

(Progresyviniai, CMYK JPEG nepalaikomi.)

Nuotraukos formatai

Muzika

Integruota atmintis

Tinklas

USB

Laikmena (atminties kortelė)

MP3 : 8~48KHz, 8~320Kbps

WMA : 8~48KHz, 8~320Kbps

64 MB

Wi-Fi 802,11 b/g 2,4 GHz 54 Mbps

WEP : Atvira (64 bitų, 128 bitų)

WPA-PSK : TKIP, AES

WPA2-PSK : TKIP, AES

USB 2.0

(Įvesties prievadas x 1 (pagrindinis), išvesties prievadas x 1 (vykdantysis)

Du viename (SD≤4 GB / MS≤4 GB)

SDHC (aukstos talpos) kortelës yra nepalaikomos.

Maitinimas

Kategorija

Akumuliatorius

Suvartojimas

Išorinis maitinimo adapteris (12 V, 2 A, 24 W)

7,4 V 770 mAH

Áprastas 10W (bet 12 W, kai akumuliatorius kraunamas)

Išjungimo režimas (maitinimo išjungimas) : iki 1 W(net kai maitinimas išjungtas, prietaisas gali naudoti iki 10 W, kol akumuliatorius kraunamas).

Garsas

Matmenys (PxAxG)

Svoris

1 W + 1 W (stereo), ausines

228 x 187,5 x 46 mm

785 g

Gaminio konstrukcija, priklausomai nuo modelio, gali skirtis - gaminio tobulinimo tikslu specifikacijos gali buti keiciamos be ispejimo.

B klases iranga (informacijos perdavimo iranga, skirta buitiniam naudojimui)

Sis gaminys atitinka buitinio naudojimo elektromagnetinio suderinamumo direktyvas ir gali buti naudojamas visose vietose, iskaitant iprastines gyvenamasias vietas. (B klases iranga maziau veikia elektromagnetiniu budu nei A klases iranga.)

|

Specifikacijos

|

Palaikomi failų formatai

Palaikomi failų formatai

Skaitmeninių nuotraukų rėmelis naudoją šiuos modulius:

WinCE 5.0

Daugiau informacijos rasite aplankę tinklalapius:

„RMI Alchemy“ kūrėjo palaikymo puslapis(

http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf

)

|

| |

Terminologija

| |

Trikciu diagnostika

Šiame skyriuje pateikiamos ivairios problemos, su kuriomis susiduria skaitmeniniu nuotrauku remelio naudotojai, ir ju sprendimo budai. Jei kyla problemu, pradžioje pasitikrinkite žemiau pateikiamame saraše ir, jei yra problema atitinkanti jusiške, imkites siulomu priemoniu. Jei problemos išspresti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu technines priežiuros centru arba apsilankykite jame.

Trikciu diagnostika

Technines priežiuros centrai

Nepavyksta ijungti maitinimo.

Prijungiau išorini irengini, bet jis neveikia.

Patikrinkite adapterio kabelio jungtis ir gaminio maitinimo lizda.

Ijungus maitinima reikia šiek tiek palaukti, kol bus parodytas vaizdas.

Reikia šiek tiek palaukti, kol pereinama prie kitos nuotraukos.

Jei didele skiriamoji geba arba didelis failo dydis, nuotrauka ekrane gali buti atidaroma letai.

Patikrinkite gamini ir išorini irengini jungianciu kabeliu jungtis.

USB irenginys turi palaikyti „Linux“. Patikrinkite, ar jusu USB irenginys palaiko

„Linux“.

„Frame Memory“ vis dar yra vietos, bet nebepavyksta nukopijuoti daugiau nuotrauku.

Ekrano spalva yra per blanki arba per tamsi.

„Frame Memory“ sukurkite aplanka ir nukopijuokite savo nuotraukas i ji.

Sureguliuokite ekrano ryškuma per „Settings“.

Automatiškai nepaleidžiama nuotrauku demonstracija.

Paleidus filma, girdimas garsas, bet ekrane nerodomas joks vaizdas.

Paleidus filma veikia tik garsas. Rodomas tušcias ekranas.

„Settings-Preference“ esanti „Starting Mode“ nustatykite i „Slideshow“.

Neveikia automatinis ijungimas ir automatinis išjungimas.

„Button Sound“ nustatytas i „On“, bet nera mygtuko veikimo garso.

Mano skaitmeniniu nuotrauku remelis nepriima nuotrauku iš interneto.

Vaizdas nerodomas todel, kad nepalaikomas vaizdo irašo kodekas.

Palaikomi MPEG4 ir WMV9 kodekai.

Pakeiskite garsuma.

Patikrinkite, ar faile yra garso informacijos.

Jei automatinio ijungimo ir išjungimo laikmaciu nustatymai sutampa, jie neveikia.

Patikrinkite laiko nustatymus.

Mygtuko veikimo garso nesigirdi, jei paleistas failas „Background Music“,

„Music“ ar „Movie“.

Patikrinkite, ar per prieigos taška, prie kurio yra prijungtas jusu skaitmeniniu nuotrauku remelis, pasiekiamas internetas.

Maksimalus leidžiamas nuotraukos iš interneto dydis yra 4,2 Mb.

(Maksimalus leistinas failo dydis yra 8,5 MB.)

Galimi tik JPEG tipo interneto ar tiekimo failai (didesni nei 400 X 240 pikseliu).

Meginau pakeisti „Windows Media Player“ vaizdu vertinima, bet jis nesikeicia.

Pakeite vertinima, išjunkite ir vel ijunkite „Windows Media Player“.

Meginau pakeisti savo skaitmeniniu nuotrauku remelio pavadinima, bet jis nepasikeite.

Pašalinkite gamini iš „Windows Media Player“ (Library/Media Sharing) ir pakartotinai ijunkite savo skaitmeniniu nuotrauku remeli bei kompiuteri.

Negaliu prijungti skaitmeniniu nuotrauku remelio prie savo kompiuterio „Windows

Media Player“.

Patikrinkite, ar jusu skaitmeniniu nuotrauku remelis ir kompiuteris yra prijungti prie to paties prieigos taško (AP).

„Vista“: Patikrinkite, ar pasirinkta „Control Panel / Network and Sharing

Center / Customize / Location Type / Personal“.

„Vista“ / „XP“: „Windows Media Player“ esanciame „Library/Media Sharing“ pažymekite skaitmeniniu nuotrauku remeli ir patikrinkite, ar jis nustatytas i

„Allow“.

Nerodoma „FrameManager“ piktograma.

Patikrinkite, ar idiegta „FrameManager“ programa.

Noredami iš naujo paleisti „FrameManager“, pasirinkite „Start- Programs -

Samsung - FrameManager“.

Paleiskite savo kompiuteri iš naujo.

Paspaudžiu mygtuka, bet jis neveikia.

Patikrinkite, ar nesuaktyvinta mygtuko užrakinimo funkcija.

Jei laikote nuspaude MENU mygtuka ilgiau nei penkias (5) sekundes, suaktyvinama mygtuko užrakinimo funkcija. Paspaudus mygtuka, jis neveikia.

Noredami atšaukti mygtuko užrakinimo funkcija, dar karta paspauskite MENU mygtuka ir laikykite ji nuspaude ilgiau nei penkias (5) sekundes.

|

Trikciu diagnostika

|

Terminologija

|

Technines priežiuros centrai

|

Terminologija

Terminai Aprašas

MPEG4

(„Motion Picture Expert Group 4“)

MPEG4 yra filmu glaudinimo technologija, skirta vaizdo perdavimui ir leidžianti naudoti dvikrypte daugialype terpe. Ji buvo sukurta siekiant padaryti imanoma filmu perdavima mažo greicio linijomis internetu arba mobiliaisiais ryšiais.

Technologija placiai naudojama kompiuteriuose, televizijoje ir mobiliuosiuose telefonuose. MPEG4 formato filmai vadinami MPG arba MPEG failais.

WMV9

(„Window Media Video9“)

„Microsoft“ sukurta MPEG4 formato kodavimo priemone

MP3

(„MPEG Audio Layer-3“)

JPEG

(„Joint Photographic Coding Expert

Group“)

„SD Card“

(„Secure Digital Card“)

MP3 yra aukštos kokybes garso glaudinimo technologija. Su ja pasiekiamas 50 kartu didesnis glaudinimas nei kompaktiniame diske. Kadangi yra pasiekiama palyginti aukšta kokybe esant tokiam glaudinimo santykiui, ši technologija dažnai naudojama internete ir FM radijo transliacijoms bei kitur. MP3 formatu apdorotas garso failas yra vadinamas MP3 failu.

JPEG yra vaizdu glaudinimo technologija. Ja apdorojant vaizdus yra prarandama mažiausiai informacijos. Ji placiai naudojama perduodant daugialypes terpes failus internetu ir kitiems tikslams. Vaizdas, apdorotas JPEG formatu, yra vadinamas JPEG arba JPG failu. Paprastai JPEG failai sukuriami fotografuojant skaitmeniniu fotoaparatu, piešiant kompiuteriu arba grafikos komplektu ir paskui glaudinant grafikos vaizda i JPEG formata.

SD kortele yra pašto ženklo dydžio „Flash“ atminties kortele. Tai stabili ir talpi kortele. Jos placiai naudojamos skaitmeniniuose gaminiuose, pvz., PDA, skaitmeniniuose fotoaparatuose, MP3 grotuvuose, mobiliuosiuose telefonuose ir nešiojamuose kompiuteriuose. Kortele atrodo panašiai kaip ir MMC, taciau skiriasi kontaktu skaicius ir storis. Joje taip pat yra slaptažodžio nustatymo funkcija, skirta duomenu apsaugai.

USB kabelis

1) A-B TIPAS

Jungdami prie kompiuterio, naudokite ivesties prievada. Šis irenginys palaiko

USB 2.0. A-B tipo kabelis, kuriuo jusu skaitmeniniu nuotrauku remelis jungiamas su kompiuteriu, yra pridedamas prie gaminio. A tipo USB jungtis jungiama prie kompiuterio. B tipo USB jungtis jungiama prie išorinio irenginio.

USB kabelis

2) Kitu irenginiu prijungimui skirtas kabelis

AP

(prieigos taškas)

SSID

(Service Set Identifier)

Prie kompiuterio prijungti savo skaitmeniniu nuotrauku remeli galite naudodami A-B tipo USB kabeli.

Šio tipo kabeli naudokite su ivesties prievadu. Šis irenginys palaiko USB 2.0.

Jungdami išorini irengini prie išvesties prievado, naudokites prie išorinio irenginio pridedamu USB kabeliu.

Naudodamiesi mobiliuoju telefonu, dažnai girdite apie „kartotuva“. Belaidžiame

LAN AP atlieka ta pati vaidmeni kaip ir kartotuvas. Tai yra, šis irenginys yra tarpine iranga, per kuri belaidžio LAN plokštes priima signalus. Kaip kad mobiliojo telefono skambutis keliauja per kartotuva, taip ir belaidžio LAN plokštes siuncia ir priima duomenis per AP.

SSID – tai unikalus 32 bitu identifikatorius, kuris yra pridedamas prie kiekvieno belaidžiame LAN siunciamo paketo antraštes. Kai belaidis irenginys jungiasi prie „Basic Service Set“ (pagrindiniu paslaugu rinkinys) (BBS), jis naudojamas kaip slaptažodis. Kadangi SSID leidžia atskirti viena belaidi LAN nuo kito, visi

AP ir belaidžiai irenginiai, norintys pasiekti belaidi LAN, turi naudoti ta pati

SSID. Jei irenginys nežino konkretaus BBS SSID, jis negali prisijungti prie to

BSS.

|

Trikciu diagnostika

|

Terminologija

|

Technines priežiuros centrai

Technines priežiuros centrai

Jei yra reikalinga technine gaminio priežiura, susisiekite su „Samsung“ technines priežiuros centru arba apsilankykite jame.

Technine ryšio su tinklu ir serveriu priežiura:

Priežiuros centras Adresas

|

„Samsung Electronics“ žiniatinklio puslapis

http://www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

SAMSUNG customer care center.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be

(Dutch)

http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (7267864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG (726 78 64)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

CIS http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG : 3698-4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement