Samsung | HT-H7750WM | Vartotojo vadovas | Samsung HT-H7750WM Naudotojo gidas

Samsung HT-H7750WM Naudotojo gidas
HT-H7500WM
HT-H7750WM
„Blu-ray™“
namų pramogų sistema
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote „Samsung“ produktą.
Norėdami pasinaudoti visomis siūlomomis paslaugomis,
užregistruokite savo produktą adresu
www.samsung.com/register
Saugumo informacija
Šis simbolis reiškia, kad produkto
viduje yra pavojinga įtampa. Pavojinga
kontaktuoti su bet kuria šio produkto
vidaus dalimi.
ĮSPĖJIMAS
NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO,
NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS).
Šis simbolis rodo, kad šio įrenginio
komplekte yra svarbi instrukcija, susijusi
su jo valdymu ir priežiūra.
VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI ŠIO
PRODUKTO VARTOTOJAI. REMONTĄ PATIKĖKITE
KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
●
Visos angos įrenginio korpuse, gale ir apačioje yra skirtos
ventiliacijai. Norėdami užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą ir
apsaugoti jį nuo perkaitimo, neuždenkite ir neužkimškite
šių angų.
- Nestatykite įrenginio uždarose erdvėse, pvz.: knygų
lentynose ar įmontuotose spintose, jeigu jose nėra
tinkamos ventiliacijos.
- Nestatykite įrenginio šalia arba arti radiatoriaus arba
vietose, kuriose jis būtų veikiamas šilumos ar tiesioginių
saulės spindulių.
●
Norėdami išvengti elektros šoko, nelieskite įrenginio
vidaus. Įrenginį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
●
Tvirtai prijunkite maitinimo kištuką. Atjungdami maitinimo
laidą nuo maitinimo lizdo, visuomet laikykite maitinimo
laido kištuką. Nejunkite laikydami laidą.
Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis.
●
Jeigu įrenginys blogai veikia, ypač jeigu atsiranda
neįprastas garsas ar kvapas, nedelsiant jį atjunkite ir
susisiekite su pardavėju ar techninio aptarnavimo centru.
●
Korpuso priežiūra
- Prieš prijungdami kitus komponentus prie šio įrenginio,
būtinai juos išjunkite.
- Nestatykite ant įrenginio indų (pvz.: vazų ir pan.) su
vandeniu. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką
arba gaisrą.
Nestatykite įrenginio lietuje ar šalia vandens esančiose
vietose (šalia vonios, kriauklės, virtuvės kriauklės,
skalbyklos, drėgname rūsyje, netoli baseino ir pan.).
jeigu netyčia įrenginys sušlapo, atjunkite jį nuo maitinimo
tinklo ir nedelsiant kreipkitės į pardavėją.
●
●
●
●
●
Šis įrenginys naudoja baterijas. Jūsų bendruomenėje gali
būti taikomos specialios taisyklės, reikalaujančios tinkamai
utilizuoti baterijas. Dėl taisyklingo baterijų utilizavimo ar
perdirbimo prašome kreiptis į vietos valdžios institucijas.
- Jeigu įrenginys iš šaltos vietos staiga perkeliamas į šiltą,
ant veikiančių dalių ir lęšių gali susidaryti kondensatas ir
trikdyti disko atkūrimą. Jeigu taip nutiko, išjunkite
įrenginį, palaukite dvi valandas, tuomet įjunkite įrenginį į
elektros lizdą. Tuomet įdėkite diską ir pabandykite
atkurti dar kartą.
●
Neperkraukite maitinimo tinklo, prailginimo laidų, adapterių,
kadangi ta gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
Sujunkite maitinimo laidus taip, kad ant jų niekas
nevaikščiotų ir nesuspaustų pastatytais daiktais.
Ypatingą dėmesį atkreipkite į laidus netoli kištuko,
elektros lizdo, taške, kuriame jie išeina iš įrenginio.
Norėdami apsaugoti įrenginį nuo žaibo arba tuomet, kai jis
nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo lizdo,
atjunkite anteną ar laidų sistemą. Tai apsaugos nuo
sugadinimo dėl žaibo ar elektros iškrovos.
Prieš jungdami kintamosios srovės laidą prie nuolatinės
srovės adapterio lizdo, įsitikinkite, kad ant nuolatinės
srovės adapterio esanti įtampos žyma sutaptų su vietos
elektros srovės įtampa.
Jokiu būdu nekiškite metalinių daiktų į atviras įrenginio
dalis. Tai gali sukelti elektros šoką.
Jeigu planuojate kurį laiką nenaudoti įrenginio arba
išvykstate ilgesniam laikotarpiui, būtinai atjunkite maitinimo
laidą (ypač tuo atveju, jeigu namuose vieni paliekami vaikai,
vyresnio amžiaus ar neįgalūs žmonės).
- Susikaupę dulkės gali sukelti elektros šoką, elektros
nutekėjimą arba gaisrą, kadangi maitinimo laidas gali
pradėti kibirkščiuoti ir kaisti, o izoliacija sumažėti.
●
Susisiekite su kvalifikuotu aptarnavimo centru, jeigu
planuojate įrengti įrenginį vietoje, kurioje gausu dulkių,
dominuoja aukštos arba žemos temperatūros, didelė
drėgmė, gausu cheminių medžiagų arba tuo atveju,
jeigu jis turės veikti 24 valandas per parą, pvz.: oro uoste,
traukinių stotyje ir pan. to nepadarius, įrenginys gali rimtai
sugesti.
●
Naudokite tik tinkamai įžemintą kištuką ir elektros lizdą.
- Netinkamas įžeminimas gali būti elektros šoko arba
sugadintos įrangos priežastimi. (Tik l klasės įrangai.)
●
Norėdami visiškai išjungti įrenginį, išjunkite maitinimo laidą.
Dėl šios priežasties elektros lizdas ir maitinimo laidas turi
būti lengvai pasiekiami.
●
Neleiskite vaikams suptis ant įrenginio.
2 - Lietuvių
●
●
●
●
●
●
3D funkcijos naudojimas
SVARBI SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA APIE
3D VAIZDĄ.
Prieš pradėdami naudoti 3D funkciją, perskaitykite ir
įsidėmėkite šią saugumo informaciją.
Norėdami išvalyti įrenginį, atjunkite maitinimo laidą
nuo elektros lizdo ir nuvalykite jį sausa šluoste.
Nenaudokite chemikalų, tokių kaip vaškas, benzinas,
alkoholis, skiedikliai, insekticidai, oro gaivikliai, tepalai
arba plovikliai. Tokie chemikalai gali sugadinti įrenginio
išvaizdą ir nutrinti ant jo esančius užrašus.
Nelaikykite įrenginio vietose, kur ant jo gali lašėti ar
tykšti vanduo. Nestatykite ant jo indų sus skysčiais,
pvz.: vazų.
Nemeskite baterijų į ugnį.
Nejunkite kelių elektros įrenginių į tą patį elektros lizdą.
Lizdo perkrova gali sukelti perkaitimą ir gaisrą.
Jeigu nuotolinio valdymo pulte esančias baterijas
pakeisite netinkamomis, gali kilti sprogimo pavojus.
Keiskite tik to paties tipo baterijomis.
ĮSPĖJIMAS :
● NORĖDAMI IŠVENGTI UGNIES PLITIMO,
ŽVAKES IR KITUS ATVIRA LIEPSNA
DEGANČIUS DAIKTUS LAIKYKITE
ATOKIAU NUO ĮRENGINIO.
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
Šis produktas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS
produktas.
Naudojant netinkamus valdiklius, reguliuojant ar atliekant p
rocedūras, kurios nėra nurodytos šioje instrukcijoje, gali
kilti pavojinga radiacija.
DĖMESIO:
● NEMATOMA LAZERINĖ RADIACIJA ATIDARIUS.
VENGTI TIESIOGINIŲ SPINDULIŲ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LASER CLASE 1
●
Kai kurie žiūrovai, žiūrėdami 3D vaizdą, gali patirti
diskomfortą, tokį kaip galvos svaigimas, pykinimas ar
galvos skausmas. Pajutę bet kuriuos iš šių simptomų,
nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir
pailsėkite.
●
Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus, nuo įtampos gali pavargti akys.
Jeigu jaučiate nuovargį, kurį sukėlė įtemptas žvilgsnis,
nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir
pailsėkite.
Atsakingi tėvai turėtų dažnai tikrinti vaikus, kurie žiūri
3D filmus. Jeigu atsirado požymių, rodančių, kad pavargo
akys, ėmė skaudėti, svaigti galva ar pykinti, liepkite vaikui
nebežiūrėti televizoriaus ir pailsėti.
●
●
Nenaudokite 3D akinių kitiems tikslams (vietoj akinių nuo
saulės, įprastų akinių, apsauginių akinių ir pan.)
●
Nenaudokite 3D funkcijos arba 3D akinių vaikščiodami
ar judėdami. Priešingu atveju galite atsitrenkti į daiktus,
suklupti ir/arba nukristi bei rimtai susižeisti.
●
Jeigu norite mėgautis 3D vaizdu, spartaus duomenų
perdavimo greičio HDMI kabeliu prijunkite 3D prietaisą
(suderinamą garso ir vaizdo imtuvą arba televizorių) prie
šio įrenginio HDMI išvesties lizdo. Užsidėkite 3D akinius
prieš įjungdami 3D vaizdą.
●
Prietaisas perduoda 3D signalus tik per HDMI kabelį,
prijungtą prie HDMI išvesties lizdo.
●
Kadangi vaizdo raiška 3D režime fiksuojama pagal
originalaus 3D vaizdo raišką, todėl savo nuožiūra
raiškos negalite pakeisti.
●
3D vaizdo režime gali netinkamai veikti kai kuri
funkcijos, tokios kaip „BD Wise“, ekrano dydžio ir
vaizdo raiškos keitimas.
●
Tam, kad 3D signalas būtų perduodamas tinkamai,
būtina naudoti didelio greičio HDMI kabelį.
●
Žiūrėkite 3D vaizdus televizoriaus ekrane atstumu,
ne mažesniu kaip trys televizoriaus ekrano įstrižainės.
Pavyzdžiui, jeigu jūsų televizoriaus ekranas 46 coliai,
turite jį žiūrėti ne arčiau kaip 3,5 m atstumu.
●
Norėdami matyti geriausios kokybės 3D vaizdą,
3D vaizdo ekraną statykite akių lygyje.
●
Prijungus prietaisą prie kelių 3D įrenginių,
3D vaizdas gali būti iškraipytas.
●
Šis prietaisas nekonvertuoja 2D vaizdo į 3D vaizdą.
„Blu-ray 3D” ir „Blu-ray 3D” logotipai yra bendrovės
„Blu-ray Disc Association” prekės ženklai.
●
3 - Lietuvių
Saugumo informacija
●
Visus priedus (baterijas ir pan.) saugokite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Nestatykite įrangos nestabilioje vietoje, pvz.: ant
netvirtos lentynos, pasvirusių grindų ar vibruojančio
paviršiaus.
Jeigu įrenginys sugedo, atjunkite maitinimo laidą ir
susisiekite su techninio aptarnavimo centru.
Turinys
PRADŽIA
5
Priedai
7
Priekinis skydelis
5
7
8
9
TURINIO ATKŪRIMAS
27 Komercinių diskų atkūrimas
27 Multimedijos failų atkūrimas
Garsiakalbių komponentai
27 Filmų atkūrimo valdymas
30 Muzikos atkūrimo valdymas
Galinis skydelis
Nuotolinio valdymo pultas
37 „Bluetooth“ naudojimas
40 Nuotraukų turinio atkūrimas
JUNGTYS
Garsiakalbių prijungimas
12 Toroidinio ferito šerdies prijungimas prie bevielio
imtuvo modulio maitinimo laido (SWA-6000)
13 Prijungimas prie televizoriaus ir išorinių įrenginių
41 Radijo klausymas
42 Specialiųjų efektų naudojimas
nuotolio valdymo pulte
TINKLO PASLAUGOS
14 Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus
43 Prisijungimas prie SAMSUNG paskyros
15 Pradinių nustatymų procedūra
43 Prieš filmų ir tv laidų bei SAMSUNG aplikavijų
naudojimą
45 SAMSUNG aplikacijų naudojimas
NUSTATYMAI
15 Pradžios ekrano apžvalga
16 Prieiga prie nustatymų ekrano
16 Nustatymų meniu funkcijos
22 Tinklo nustatymai
24 „Wi-Fi Direct“
25 Programinės įrangos atnaujinimas
43 Pridėti kredito kortelę
47
47
50
50
Ekrano atvaizdas
Tinklo naršyklės naudojimas
Internetinių paskyrų sujungimas su sistema
„BD-LIVE™”
PRIEDAS
51 Papildoma informacija
52 Diskų ir formatų suderinamumas
58 Sutrikimų šalinimas
61 Specifikacijos
63 Licencijos
4 - Lietuvių
Pradžia
Šioje instrukcijoje pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrųjų.
Administravimo mokestis gali būti taikomas tais atvejais, jeigu:
a) Kliento prašymu iškviečiamas meistras ir nėra aptinkamas joks produkto gedimas
(t.y. atidžiai neperskaitoma instrukcija);
Administravimo mokesčio dydis bus nurodytas prieš atliekant bet kokius darbus ar atvykstant į namus.
Patikrinkite ar pakuotėje yra visi toliau nurodyti priedai ir garsiakalbių komponentai.
Priedai
Nuotolinio valdymo pultas
Naudojimo instrukcija
Baterijos
(maitinimo laidui)
Maitinimo laidas
Toroidinio ferito šerdis
FM antena
Švelni šluostė
DĖMESIO! NEPRARYKITE BATERIJOS. CHEMINIO NUDEGIMO PAVOJUS.
[Nuotolinio valdymo pulto] baterija yra monetos/sagos tipo ląstelių baterija.
Ją prarijus, per dvi valandas ji gali sukelti stiprius vidinius nudegimus ir būti mirties priežastimi.
Laikykite naujas ir naudotas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu baterijos dėklas saugiai
neužsidaro, nenaudokite įrangos ir neleiskite vaikams būti šalia jos. Jeigu įtariate, kad baterija galėjo būti
praryta arba įkišta į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į medikus.
Garsiakalbių komponentai
HT-H7500WM - 5.1CH
Centrinis
Priekiniai x 2
Erdvinio garso x 2
Garsiakalbių laidai x 6
5 - Lietuvių
Žemų dažnių
garsiakalbis
Bevielis imtuvo
modulis (SWA-6000)
Pradžia
b) Prietaisas pristatomas į remonto centrą, ir nėra aptinkamas joks produkto gedimas
(t.y. atidžiai neperskaitoma instrukcija).
Pradžia
HT-H7750WM - 7.1CH
Garsiakalbių
laidai x 2
Varžtai (5x20) x 16
Stovo
pagrindas x 4
Centrinis
Priekiniai x 2
Stovas x 4
Erdvinio garso
x2
Žemų dažnių
garsiakalbis
Bevielis imtuvo
modulis
(SWA-6000)
Priekinis skydelis
EKRANO PIKTOGRAMOS
FUNKCIJA
STOP
ATKŪRIMAS/PAUZĖ
ATIDARYTI /
UŽDARYTI
GARSO
VALDYMAS
MAITINIMAS
VAKUUMINIS
VAMZDINIS
STIPRINTUVAS
H
HI G
-E ND
VA CUU M TUBE S O
UN
D
NFC
EKRANAS
5V 0.5A
DISKO DĖKLAS
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
USB
‫ر‬
Įrenginiui veikiant neleiskite vaikams jo liesti, kadangi paviršius gali būti karštas.
‫ر‬
‫ر‬
Norėdami atnaujinti programinę įrangą per USB lizdą, turite naudoti USB atmintinę.
Kai įrenginyje rodomas „Blu-ray” disko meniu, filmas nepasileis paspaudus & mygtuką nuotolinio
valdymo pulte. Norėdami atkurti, turite pasirinkti „Play Movie” („Atkurti filmą”) arba „Start” disko meniu,
o tada spausti OK mygtuką.
6 - Lietuvių
‫ ر‬Jeigu naudojatės interneto paslaugomis arba atkuriate USB įrenginio turinį televizoriuje, funkcijos (FUNCTION)
‫ر‬
mygtuku BD/DVD režimo rinktis negalima. Pirma sustabdykite televizoriuje atkuriamą turinį, tada pasirinkite
BD/DVD režimą.
Norėdami naudoti NFC funkciją, pažymėkite „Bluetooth“ palaikantį šaltinio įrenginį
įrenginio viršuje
(žr. 35 psl.).
Galinis skydelis
Pradžia
SPEAKERS OUT
R
SUBWOOFER
FRONT
* HT-H7500WM atveju
IMPEDANCE : 3
FRONT
L
CENTER
HDMI OUT
HDMI
JUNGTIS
įvesties
jungtis
AUŠINIMO
VENTILIATORIUS
AUX IN
JUNGTIS
* FM ANTENA
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3
AUX IN
POWER
CENTER
SPEAKERS OUT
MAITINIMO LAIDAS
LAN
R
1
HDMI OUT
GARSIAKALBIŲ
IŠVESTIES JUNGIAMIEJI
ELEMENTAI
HDMI IN
2
LAN TERMINALAS
FM ANT
L
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
IŠORINĖ SKAITMENINĖ
AUDIO IN (OPTINĖ)
JUNTIS
* FM antenos prijungimas
1.
2.
Prijunkite komplekte esančią FM anteną prie FM ANT lizdo.
Lėtai veskite antenos laidą, kol rasite gero signalo vietą, tuomet pritvirtinkite jį prie sienos ar kito tvirto paviršiaus.
‫ر‬
Palikite mažiausiai 10 cm laisvo ploto kiekvienoje namų kino sistemos pusėje, kad ji būtų tinkamai
ventiliuojama. Neuždenkite aušinimo ventiliatoriaus ar ventiliacijos angų.
‫ر‬
Šis įrenginys nepriima AM transliacijų.
7 - Lietuvių
Pradžia
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga
Spauskite, norėdami atidaryti ir uždaryti
disko dėklą.
Įjunkite ir išjunkite įrenginį.
Spauskite ir pasirinkite namų kino
režimą (HDMI, AUX, BD/DVD ir pan.).
Reguliuokite garsą.
Trumpam išjunkite garsą.
Spauskite, norėdami atkurti diską arba
failus,
arba
spauskite, norėdami laikinai sustabdyti
atkūrimą.
Spauskite, norėdami įjungti Įrankių
(„Tools“) meniu
arba
palaikykite nuspaudę ir įjunkite skaičių
klaviatūrą (atitinkamais atvejais gali būti
su funkcijų mygtukais) ekrane.
Spauskite, norėdami peršokt
atgal [ arba į priekį ]
arba
palaikykite nuspaudę ir atlikite paiešką
atgal ( arba į priekį ).
Spauskite, norėdami pereiti į
Pradžios ekraną.
Pasirinkite meniu elementus ir
keiskite meniu vertes.
,. ieškokite aktyvių FM stočių:
Ir keiskite kanalus.
Spauskite, norėdami sustabdyti diską
arba išeiti iš meniu.
Grįžkite į ankstesnį meniu.
Spauskite, norėdami peržiūrėti disko
meniu.
Spauskite, norėdami peržiūrėti
atkūrimo informaciją, „Blu-ray“/DVD
peržiūros metu.
Naudokite, norėdami įjungti
iššokantį/pavadinimo meniu.
Spauskite ir pritaikykite garso efektus.
Spauskite ir pritaikykite „DTS
Neo:Fusion II“ arba 3D efektą.
Nustatykite Miego laiką („Sleep time“),
kada televizorius turi išsijungti.
Pasirinkite STEREO arba MONO radijo
transliacijoms.
Naudokite, norėdami nustatyti radijo
dažnį.
Šie mygtukai naudojami meniu
arba atliekant keletą „Blu-ray“
disko funkcijų.
Spauskite, norėdami pasirinkti
RANKINĮ REŽIMĄ/IŠ
ANKSTONUMATYTAS STOTIS,
naudodamiesi Radijo imtuvo funkcija.
Jeigu multimedijos turinys atkuriamas SAMSUNG APPS, spauskite ir palaikykite & mygtuką nuotolinio
valdymo pulte, jeigu norite padaryti pauzę. Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite ir palaikykite
mygtuką.
Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą
1
Monetos pagalba pasukite nuotolinio
valdymo pulto dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kaip tai parodyta aukščiau
esančiame paveikslėlyje.
2
3
Įdėkite 3V ličio bateriją. Dedant
teikiamas (+) baterijos polis turi būti
viršuje, Uždėkite baterijos dangtelį ir
sulygiuokite • žymas, kaip tai
parodyta paveikslėlyje.
8-
Lietuvių
Monetos pagalba sukite dangtelį pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis įsitvirtins savo
vietoje.
Jungtys
Šiame skyriuje aprašomi įvairūs įrenginio sujungimo su kitais išoriniais įrenginiais metodai. Prieš perkeldami ar
montuodami įrenginį, būtinai išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.
Garsiakalbių prijungimas
Žemų dažnių
garsiakalbis
Centrinis
Žemų dažnių
garsiakalbis
Priekinis (D)
Priekinis (D)
Erdvinio garso (D)
Erdvinio garso (D)
Produktas
Priekinis (K)
Priekinis (K)
Erdvinio garso (K)
Erdvinio garso (K)
Bevielis imtuvo
modulis
* HT-H7500WM
Bevielis imtuvo
modulis
* HT-H7750WM
Įrenginio padėtis
Statykite jį ant stovo, lentynėlės ar po televizoriaus stovu.
Klausymo padėties pasirinkimas
Klausymo padėtis turėtų būti išdėstyta apie 2,5 - 3 kartų didesniu atstumu kaip televizoriaus ekrano dydis.
Pavyzdžiui, jeigu jūsų televizoriaus ekranas 46 coliai, turite jį žiūrėti ne arčiau kaip 3,5 m atstumu.
Priekiniai garsiakalbiai
Statykite garsiakalbius klausymo padėties priekyje pasuktus į vidų (apie 45° laipsniais)
į save. Priekinius garsiakalbius statykite taip, kad jų aukštų dažnių siųstuvai būtų tame
pačiame aukštyje kaip ir jūsų ausys. Sulygiuokite priekinių garsiakalbių priekius su
centrinio garsiakalbio priekiu, arba statykite juos šiek tiek priešais centrinį garsiakalbį.
Centrinis garsiakalbis
Centrinį garsiakalbį montuokite tame pačiame aukštyje kaip ir priekinius garsiakalbius.
Taip jį pat galite montuoti virš arba po televizoriumi.
Erdviniai garsiakalbiai
Šiuos garsiakalbius montuokite klausymo padėties šonuose. Jeigu yra pakankamai
vietos, montuokite juos taip, kad jie būtų atsukti vienas į kitą. Montuokite juos
maždaug 60 - 90 cm virš savo ausų lygio, šiek tiek pasuktus žemyn.
* Skirtingai nei priekiniai ar centrinis garsiakalbis, erdviniai garsiakalbiai pagrinde
naudojami garso efektams. Garsas iš jų sklis ne visą laiką.
Žemų dažnių garsiakalbis Žemų dažnių garsiakalbio pozicija nėra tokia svarbi. Statykite jį, kur patinka.
* Jūsų garsiakalbių išvaizda gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikiamų iliustracijų.
* Suderinkite garsiakalbių laidus su tos pačios spalvos kištukais kitoje garsiakalbių pusėje.
Išsamios instrukcijos pateikiamos 10 psl.
9 - Lietuvių
Jungtys
Produktas
Centrinis
Jungtys
Garsiakalbių montavimas ant aukšto stovo
Tik * HT-H7750WM
1.
2.
Suraskite garsiakalbio laiką, kuris yra jungiamas prie
stovo. Apverskite stovą ir stovo pagrindą, atsukite
garsiakalbio laidą ir praveskite jį pro stovo pagrindą.
Būkite atsargūs su stovu. Jis sunkus.
Prijunkite stovo pagrindą prie stovo apačios.
Įdėkite 5 x 20 varžtus į pažymėtas ertmes stovo
pagrinde ir prisukite jas atsuktuvu pagal iliustraciją.
4.
Įdėkite garsiakalbio laidą į am skirtą griovelį stovo
pagrinde.
5.
Sujunkite surinktą stovą ir garsiakalbį sutaikydami
atitinkamus lipdukus ant garsiakalbio ir stovo, kaip tai
parodyta iliustracijoje.
7.
Stovo pagrindas
Stovas
3.
6.
2
1
Į garsiakalbio gale esančią angą įkiškite atsuktuvą ir
priveržkite, atsuktuvą sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
Pakartokite 1 - 6 žingsnius su kitu garsiakalbiu ir stovu.
3
4
5
6
Garsiakalbis
Stovas
Garsiakalbių prijungimas
1.
2.
Pritaikykite garsiakalbių laidus, derindami spalvas ant laidų ryšulėlių ir kiekvieno garsiakalbio apačioje
esančių lipdukų.
Prijunkite garsiakalbių laidus iš kiekvienos garsiakalbio prie įrenginio galo, derindami garsiakalbių laidų kištukų
ir garsiakalbių lizdų spalvas
10 - Lietuvių
Garsiakalbių prijungimas
1.
2.
Pritaikykite garsiakalbių laidus, derindami spalvas ant laidų ryšulėlių ir kiekvieno garsiakalbio apačioje esančių
lipdukų.
Prijunkite garsiakalbių laidus iš kiekvienos garsiakalbio prie įrenginio galo, derindami garsiakalbių laidų kištukų ir
garsiakalbių lizdų spalvas
HT-H7500WM modelio atveju
Priekinis garsiakalbis (K)
Jungtys
Priekinis garsiakalbis (D)
Bevielis imtuvo modulis
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
L
CENTER
Centrinis garsiakalbis
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
IMPEDANCE : 3
Žemų dažnių
garsiakalbis
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
L
CENTER
1
HDMI OUT
Erdvinio garso
garsiakalbis (K)
Erdvinio garso
garsiakalbis (D)
HT-H7750WM modelio atveju
Priekinis garsiakalbis (K)
FRONT TOP
Bevielis imtuvo modulis
FRONT
FRONT TOP
R
FRONT
R
L
L
IMPEDANCE : 3
Priekinis garsiakalbis (D)
CENTER
SUBWOOFER
SPEAKERS OUT
Centrinis garsiakalbis
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Erdvinio garso
garsiakalbis (K)
Erdvinio garso
garsiakalbis (D)
* Šis įrenginys turėtų būti jungiamas tik su SWA-6000 modeliu.
11 - Lietuvių
L
IMPEDANCE : 3
Žemų dažnių
garsiakalbis
HDMI OUT
1
Jungtys
‫ر‬
Maksimalus perdavimo atstumas iš įrenginio į bevielį imtuvo modulį yra maždaug 10m, Jeigu tarp produkto ir
modulio yra gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, kadangi radijo bangos nepereina metalo.
‫ر‬
Jeigu produktas nesukuria bevielio ryšio, turite paleisti „ID Set“ nustatymą tarp produkto ir bevielio modulio.
Tuo metu, kai įrenginys yra išjungtas, "0" "1" "3" "5" nuotolinio valdymo pulte. Įjunkite bevielį imtuvo
modulį. Nuspauskite ir palaikykite,
mygtuką modulio gale 5 sekundes, tuomet įjunkite įrenginį.
| DĖMESIO! |
‫ر‬
Jeigu garsiakalbius norite montuoti ant sienos, priveržkite varžtus arba vinis (komplekte nėra) tvirtai prie
sienos, ant kurios norite kabinti garsiakalbius. Tuomet pakabinkite kiekvieną garsiakalbį ant varžto ar vinies
už garsiakalbių gale esančios angos.
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
Neleiskite vaikams žaisti su ar arti garsiakalbių. Jie gali susižeisti, jeigu garsiakalbis nukris.
Jungdami garsiakalbių laidus, įsitikinkite, ar teisingai derinamas poliškumas (+/ –).
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
Nekabinkite žemų dažnių garsiakalbio ant sienos už jo vamzdžio (angos).
Bevielė imtuvo antena yra integruota pačiame modulyje. Laikykite jį toliau nuo vandens ir drėgmės.
‫ر‬
Laikykite žemų dažnių garsiakalbį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie neįkištų rankų ar kokių nors
daiktų į žemų dažnių garsiakalbio vamzdį (angą).
Norėdami, kad garsas būtų optimalus, pasirūpinkite, kad teritorija apie bevielį imtuvo modulį
būtų be jokių kliūčių.
2 kanalų (2-CH) režime garsas iš erdvinių garsiakalbių nebus girdimas.
Toroidinio ferito šerdies montavimas prie bevielio imtuvo modulio
maitinimo laido (SWA-6000)
Toroidinio ferito šerdis padeda išvengti radijo dažnių trikdžių
dėl radijo signalų.
1.
Patraukite toroidinio ferito šerdies fiksatorių ir ją atidarykite.
2.
Apsukite tinklo kabelį apie šerdį, padarydami dvi kilpas.
3.
Pritvirtinkite toroidinio ferito šerdį prie bevielio modulio maitinimo laido
taip, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje, tuomet uždarykite spausdami,
kol užsifiksuos.
● Toroidinio ferito šerdį montuokite kuo arčiau modulio.
12 - Lietuvių
Prijungimas prie televizoriaus ir išorinių įrenginių
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3
AUX IN
POWER
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
OPTICAL
R
HDMI OUT
Raudonas
W
Baltas
1
HDMI IN
1 būdas
HDMI įvestis
Išoriniai įrenginiai
DIGITAL
AUDIO IN
2
2 būdas
HDMI išvestis
GARSO IŠVESTIS
3 būdas
OPTINĖ IŠVESTIS
Prijungimas prie televizoriaus
Prijunkite HDMI kabelį iš HDMI OUT lizdo įrenginio gale į HDMI IN jungtį televizoriuje. Jeigu televizorius palaiko ARC
funkciją, televizoriaus garsą girdėsite per namų kiną prijungę tik šį kabelį. Išsamios informacijos ieškokite šios
instrukcijos 18 puslapyje ir televizoriaus instrukcijos dalyje apie ARC funkciją.
Išorinių įrenginių prijungimas
1 būdas. HDMI IN: prijungimas prie išorinio komponento HDMI laidu
Prijunkite HDMI laidą (komplekte nėra) prie HDMI IN lizdo įrenginio gale ir HDMI OUT lizdo skaitmeniniame
įrenginyje. > pasirinkite HDMI1 arba HDMI2 režimą.
2 būdas. AUX IN: išorinio analoginio komponento prijungimas
Naudodami RCA garso kabelį (parduodamas atskirai), prijunkite įrenginio „AUDIO In” lizdą prie „AUDIO Out” lizdo,
esančio ant išorinio analoginio komponento. Pasirinkite AUX režimą.
● Būtinai derinkite kabelio kištukų ir išvesties lizdų spalvas.
3 būdas. OPTICAL: išorinio skaitmeninio garso komponento prijungimas
Norėdami prijungti skaitmeninio signalo komponentų, tokių kaip kabeliniai ar palydoviniai imtuvai (priedėliai),
skaitmeninę garso išvestį, naudodami skaitmeninį optinį kabelį (į komplektą neįeina), prijunkite įrenginio optinį
skaitmeninį garso įvesties („Optical Digital Audio In”) lizdą prie skaitmeninės optinės išvesties lizdo išoriniame įrenginyje.
Pasirinkite D. IN režimą.
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
Norėdami matyti kabelinio/palydovinio imtuvo transliuojamą vaizdą, jo vaizdo išvestį turite jungti tiesiai prie
televizoriaus.
Ši sistema palaiko 32kHz ir aukštesnius skaitmeninės atrankos dažnius iš išorinių skaitmeninių komponentų.
Ši sistema palaiko tik DTS ir „Dolby Digital“ garsą. Duomenų srauto formatas – MPEG garsas –
nepalaikomas.
Išorinio įrenginio pasirinkimas
Norėdami pasirinkti išorinį įrenginį, kai jį prijungėte prie sistemos, spauskite SOURCE mygtuką. Kiekvieną kartą
spaudžiant, režimas keičiasi tokia tvarka: BD/DVD € D. IN € AUX € HDMI1 € HDMI2 € FM € BT.
13 - Lietuvių
Jungtys
R
FM ANT
FM ANT
L
R
HDMI OUT
Jungtys
Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus
Bevielis tinklas
Jus galite prijungti šį prietaisą prie tinklo maršrutizatoriaus
naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų.
Laidinis tinklas
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3
AUX IN
POWER
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
1
HDMI IN
2
FM ANT
L
R
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Bevielis IP
šakotuvas
Plačiajuosčio ryšio modemas
(su integruotu maršrutizatoriumi)
Plačiajuostė
paslauga
Plačiajuostė paslauga
arba
Maršrutizatorius
Plačiajuostė
paslauga
‫ر‬
Jeigu Jūsų bevielis IP maršrutizatorius palaiko
DHCP, šis įrenginys gali palaikyti DHCP arba
statinį IP adresą prisijungimui prie bevielio tinklo.
‫ر‬
Nustatykite IP maršrutizatoriaus infrastruktūros r
ežimą. „Ad-hoc“ režimas nepalaikomas.
‫ر‬
Įrenginys palaiko tik sekančius bevielės apsaugos
rakto protokolus:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Plačiajuostis
modemas
‫ ر‬Pasirinkite bevielio IP maršrutizatoriaus kanalą,
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
Priklausomai nuo jūsų naudojamo maršrutizatoriaus
arba interneto paslaugų tiekėjo apribojimų,
internetinė prieiga prie SAMSUNG programinės
įrangos atnaujinimų serverio gali būti neleidžiama.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, klauskite
savo interneto paslaugų tiekėjo.
DSL vartotojai, prisijungimui prie tinklo turi naudoti
maršrutizatorių.
Norėdami naudoti DLNA funkciją, turite prisijungti
prie savo kompiuterio kaip parodyta aukščiau
esančiose iliustracijose.
Jungtis gali būti laidinė arba bevielė.
kuris tuo metu nėra naudojamas. Jeigu pasirinktą
kanalą naudoja kitas šalia esantis įrenginys, tai gali
sukelti trikdžius ir komunikacijos gedimą.
‫ر‬
Remiantis naujausiomis „Wi-Fi“ sertifikavimo
specifikacijomis, SAMSUNG namų kino sistemos
nepalaiko WEP, TKIP arba TKIPAES (WPS2 Mixed)
saugos kodavimo tinkluose, veikiančiuose
802.11n režimu.
‫ر‬
Belaidis LAN pagal savo pobūdį gali kelti trukdžius,
priklausomai nuo naudojimo sąlygų
(maršrutizatoriaus veikimo, atstumo, kliūčių,
trukdžių, kuriuos sukelia kiti radijo prietaisai, ir kt.).
14 - Lietuvių
Nustatymai
Pradinių nustatymų procedūra
1 DISKO ATKŪRIMAS
Rodomas dėkle esantis diskas.
Spauskite OK ir pradėkite disko atkūrimą.
● Pradžios meniu nepasirodys, jeigu
nesukonfigūruosite pradinių nustatymų.
● Atnaujinus įrenginio programinės įrangos versiją,
gali pasikeisti ekrane rodomų langų išvaizda.
● Prieigos žingsniai gali buti skirtingi, priklausomai
nuo pasirinkto meniu.
Jeigu nesate pasiruošę atlikti tinklo konfigūracijos
arba tai yra sudėtinga, galite ją praleisti ir atlikti
vėliau (žr. 22 psl.).
‫ر‬
Norėdami redaguoti nustatymus po pradinės
sąrankos, pasirinkite: „Settings“ > „System“ >
„Setup“ Pradžios ekrane arba pasirinkite „Reset“.
(Žr. 21 psl.)
2
3
PLAY DISC
FILMS AND TV SHOWS
Priklausomai nuo šalie, kurioje sistema
naudojama, ši funkcija gali neveikti.
3 MULTIMEDIJA
Žiūrėkite nuotraukas, vaizdo įrašus, klausykite
muzikos turinio iš diskų, USB įrenginių, kompiuterių,
mobilių įrenginių, debesų paslaugų.
4 SAMSUNG APLIKACIJOS
Siųskitės/naudokitės įvairiomis žaidimų ar
nemokamomis aplikacijomis.
5 REKOMENDUOJAMA
Naudingų ir populiarių aplikacijų sąrašas.
6 MANO APLIKACIJOS
Rodo parsiųstas ir instaliuotas aplikacijas. Galite
keisti ekrane rodomą tvarką. (Žr. 45 psl.)
7 Ekrano atspindys
Nustatykite bevielę atspindėjimo funkciją tarp namų
kino ir išmaniojo telefono ar planšetės.
Pradžios ekrano apžvalga
1
Siųskitės filmus ir TV laidas iš interneto.
‫ر‬
‫ر‬
4
Priklausomai nuo šalies, kurioje sistema
naudojama, ši funkcija gali būti nepalaikoma.
8 Funkcija
MULTIMEDIA SAMSUNG APPS
No Disc
RECOMMENDED
Naudokite, norėdami perjungti šorinį įrenginį, bei
radijo ir konkretaus režimo įjungimui „Bluetooth“
jungties metu. Norėdami pakeisti režimą, galite
naudoti nuotolinio valdymo pulto ir pagrindinio
įrenginio funkcijos (FUNCTION) mygtuką
9 Nustatymai
MY APPS
Nustatykite įvairias funkcijas pagal savo pageidavimą.
App 1
App 2
5
App 3
App 4
App 5
6
App 6
Screen Mirroring Function
7
8
Settings
9
15 - Lietuvių
Nustatymai
Baigę jungti namų kino sistemą prie televizoriaus,
įjunkite televizorių, o tada įjunkite namų kiną. Atsiras
pirmasis pirminės sąrankos langas. Sąrankos langas
atsiranda tokia tvarka: kalba, tinklo konfigūravimas,
terminai ir sąlygos, ekrano raiška (proporcijos) ir
garsiakalbių išdėstymas. Priklausomai nuo
programinės įrangos namų kino sistemoje, gali būti
rodomas ir programinės įrangos atnaujinimo langas.
Sekite kiekviename lange pasirodančias instrukcijas,
kurios padės Jums atlikti nesudėtingas sąrankos
procedūras.
2 FILMAI IR TV LAIDOS
Nustatymai
 Parinkties pasirinkimas Pradžios ekrane
1.
‫ر‬
Norėdami pasirinkti parinktį Pradžios ekrane,
naudodami
mygtukus veskite žymeklį,
kol jis pažymės Jūsų norimą parinktį, tuomet
spauskite OK mygtuką.
Jeigu produktą paliksite stop režime ilgiau nei 5
minutes, televizoriaus ekrane pasirodys ekrano
užsklanda. Jeigu ekrano užsklandos režime
produktas yra ilgiau nei 20 minučių, jis
automatiškai išsijungia.
3
4
EXIT mygtukas: spauskite, norėdami išeiti.
Išsami informacija apie funkcijas
Ekrane pateikiama išsami informacija apie kiekvieną
nustatymų meniu funkciją, meniu punktą ir individualų
parametrą. Norėdami peržiūrėti šią informaciją, mygtukais
pasirinkite norimą funkciją, meniu punktą ar
parametrą. Išsami informacija paprastai pasirodo ekrano
apačioje.
Kitame puslapyje pateikiamas trumpas aprašymas apie
kiekvieną nustatymų funkciją. Papildoma informacija apie
kai kurias funkcijas taip pat pateikiama šios instrukcijos
priede.
Prieiga prie nustatymų ekrano
Pradžios ekrane pasirinkite „Settings“, tada
spauskite OK. Atsiras Nustatymų ekranas.
1.
OK/KRYPTIES (DIRECTION) mygtukas:
● Spauskite
mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą elementą.
● Spauskite OK mygtuką ir aktyvuokite
pasirinktą elementą arba patvirtinkite nustatymą.
Settings
Picture
Picture
Sound
Network
Smart Hub
System
Support
2.
UHD Output
Auto
3D Settings
TV Aspect Ratio
16:9 Original
BD Wise
Off
Resolution
Auto
Movie Frame (24 fps)
Auto
DVD 24 fps Conversion
Off
Nustatymų meniu funkcijos
Ekranas
UHD išvestis
Ši parinktis HDMI vaizdo įrašus išveda UHD („Ultra
High Definition“) raiška. Ši funkcija veikia tik tuo
atveju, kai Filmo kardų („Movie Frame“) režimas
nustatytas į automatinį („Auto“).
Norėdami prisijungti prie meniu, submeniu ir
parinkčių, Nustatymų ekrane, skaitykite
nuotoliniovaldymo pulto iliustraciją.
‫ر‬
Nustatymų meniu naudojami nuotolinio
valdymo pulto mygtukai
1
3
4
2
3D nustatymai
Nustato su 3D susijusias funkcijas.
„3D Blu-ray“ atkūrimo režimas: pasirinkite, jeigu
pageidaujate 3D režime peržiūrėti „Blu-ray“ diską su
3D turiniu. Jeigu 3D režime pereisite į Pradžios ar
„Smart Hub“ pradžios režimą, prietaisas automatiškai
persijungs į 2D režimą.
Ekrano dydis: įveskite prie prietaiso prijungto
televizoriaus ekrano dydi. Prietaisas automatiškai
sureguliuos 3D išvestį pagal televizoriaus ekrano dydį.
‫ر‬
1
HOME (pradžios) mygtukas: spauskite,
norėdami įjungti pradžios langą.
2
' RETURN (grįžimo) mygtukas: grįžti į prieš tai
buvusį meniu.
Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite
įrenginį prie UHD raišką palaikančio prietaiso.
Turinys turi būti atkuriamas 24Fs (filmo greičiu).
Prieš žiūrėdami 3D turinį, atidžiai perskaitykite
sveikatos apsaugos ir saugumo informaciją.
(Žr. 3 psl.)
16 - Lietuvių
Televizoriaus ekrano proporcijos („TV Aspect Ratio“)
Leidžia reguliuoti įrenginio išvestį pagal televizoriaus
ekrano dydį. (Žr. 51 psl.)
„BD Wise“ funkcija
„BD Wise“ yra naujausia SAMSUNG sujungimo funkcija.
Prijungus SAMSUNG įrenginį prie SAMSUNG
televizoriaus HDMI kabeliu ir įjungus „BD Wise“ funkciją
abiejuose prietaisuose, įrenginys išveda „Blu-ray“/DVD
disko raiškos ir kadrų dažnio vaizdą.
Raiška („Resolution“)
Garsas
Paprasta garsiakalbių sąranka (tik HT-H7500WM)
Leidžia sureguliuoti prijungtų garsiakalbių nustatymus
geriausiam erdviniam garsui.
„Normal” režimas: Pasirinkite, jeigu garsiakalbius
išdėliojote rekomenduojama tvarka, kai erdviniai
garsiakalbiai yra šalia arba už klausymo pozicijos.
„Simple” režimas: Pasirinkite, jeigu erdviniai
garsiakalbiai yra klausymo pozicijos priekyje.
Perduoda priekinį garsą į erdvinius garsiakalbius.
‫ر‬
DPLII, SFE neveiks, jeigu bus įjungtas „Simple“
režimas.
Garsiakalbių nustatymas
Filmo kadrų dažnis (24Fs) („Movie Frame (24Fs)“)
Nustačius filmų kadrų dažnio (24kps) funkciją į
automatinį režimą, galima automatiškai suderinti
prietaiso HDMI vaizdo išvestį 24 kadrams per sekundę,
taip išgaunant geresnę vaizdo kokybę.
● Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu jūsų
televizorius palaiko 24kps dažnį.
● Šis meniu gali buti pasirenkamas tik esant HDMI
išvesties raiškai 1080i arba 1080p.
DVD 24 fps Conversion
Converts DVD playback to 24 frames per second
and outputs it via HDMI. This option is only
available when Movie Frame (24 fps) is set to on.
HDMI spalvos formatas
Galite optimizuoti spalvų nustatymą iš HDMI išvesties,
kad jis atitiktų prijungto prietaiso (televizoriaus,
monitoriaus ir pan.) galimybes.
HDMI sodrių spalvų režimas („HDMI Deep Colour“)
Galite nustatyti HDMI OUT išvesties vaizdą sodresnių
spalvų režimu. („HDMI Deep Colour“). Ši funkcija leidžia
atkurti sodresnes vaizdo spalvas.
Progresinis režimas („Progressive Mode“)
Leidžia pagerinti vaizdo kokybę DVD peržiūros metu.
17 Lietuvių
„Sound Output”: Leidžia pasirinkti, kurie
garsiakalbiai turi būti aktyvūs - televizoriaus ar namų
kino sistemos.
„Settings” (namų kino garsiakalbiai): Leidžia
sureguliuoti sekančius garsiakalbių nustatymus ir
įjungti arba išjungti bandomąjį toną garsiakalbiams
sureguliuoti.
- „Sound Output”: Leidžia sureguliuoti santykinį
kiekvieno garsiakalbio garsumą nuo 6dB iki
-6dB. Pavyzdžiui, jeigu jums patinka sodrus
bosinis garsas, galite padidinti žemų dažnių
garsiakalbio garsumą iki 6dB.
- „Settings”: Leidžia sureguliuoti santykinį
kiekvieno garsiakalbio atstumą iki klausymo
pozicijos iki 10 metrų. Kuo toliau garsiakalbiai,
tuo garsesnis garsiakalbis.
- „Speaker Test”: Įjungia testą geriausiai
erdvinio garso konfigūracijai nustatyti.
Norėdami sustabdyti testą, spauskite „Stop
Test“.
Nustatymai
Leidžia išvesti HDMI vaizdo signalo rezoliuciją į
„BD Wise“, „Auto“, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Skaičiai rodo vaizdo eilučių kadre skaičių. Raides „i“ ir
„p“ atitinkamai nurodo pakaitine („i“ – angl. „interlace“) ir
progresine („p“ – angl. „progressive“) skleistine.
Kuo daugiau kadre eilučių, tuo geresnė vaizdo kokybė.
Nustatymai
Nustatymai („Multiroom Link“): Garsą galite girdėti
per nuotolinį garsiakalbį, kuris prijungtas prie namų
kino sistemos per namų tinklą. Norėdami naudoti
tinklo garsiakalbį, pasirinkite „Multiroom“. Jeigu yra
galimų tinklo garsiakalbių, jie atsiras ekrane.
Pažymėkite pageidaujamą garsiakalbį ir pasirinkite jį.
Atsiradus iššokančiam langui, galite redaguoti
garsiakalbio pavadinimą arba pasirinkti, naudoti jį
ar ne.
- „Dont Use“: Tinklo garsiakalbis nenaudojamas.
- „Multiroom”: Tinklo garsiakalbis išveda garsą.
Visi tinklo garsiakalbiai išveda tą patį garsą,
nepaisant kanalo, kuris naudoja tik PCM formatą.
‫ر‬
„SOUND EFFECT” ir „3D SOUND” netaikomas,
jeigu nustatyta „Multiroom” funkcija.
‫ر‬
tinklo garsiakalbis neveikia, jeigu įjungta „Screen
Mirroring“ funkcija.
„Sound Customiser“ funkcija
„Sound Customiser“ funkcija leidžia kalibruoti namų
kino sistemą ir nustatyti optimalią garso kokybę
pagal girdėjimo lygį ir aplinkos sąlygas.
Norėdami sukurti Reguliuojamo garso profilį, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
7.
Sekančiame lange pasirinkite „Done“ ir spauskite
OK mygtuką. Atsiras garso reguliavimo langas.
„Custom sound profile”: Pasirinkite garso profilį, kurį
sukūrėte ir jį aktyvuokite. Arba pasirinkite „Hairing
Impaired“, specialų didelio garso profilį žmonėms,
turintiems klausos sutrikių.
‫ر‬
Jeigu įregistruojami daugiau nei 3 specialiai
sureguliuoti garsai, aktyvuojamas Šeimos („Family“)
režimas, kurį sudaro visų įregistruotų profilių
vidutinės vertės.
„Add Custom Sound”: Sukurti naują profilį. Žr. prieš
tai aprašytas instrukcijas.
„Edit Custom Sound”: Pasirinkite profilį, kurį
redaguosite. Atlikite veiksmus, kuriuos atlikote jį
kuriant.Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu yra
sukurtas profilis („Custom Sound Profile“) naudojant
„Add Custom Sound“ funkciją (žr. aukščiau esantį
aprašymą).
„Manage Custom Sound”: Ištrinkite arba
pervadinkite suderinto garso profilius. Ši funkcija
veikia tik tuo atveju, jeigu yra sukurtas profilis
(„Custom Sound Profile“) naudojant „Add Custom
Sound“ funkciją. Norėdami pasirinkt profilį,
pažymėkite langelį profilio dešinėje, tuomet
pasirinkite „Rename“ arba „Delete“.
1.
„Sound Customiser“ meniu pasirinkite „Add
Custom Sound“.
Ekvalaizeris
2.
Sekančiame lange pasirinkite „Start“. Atsiras
peržiūros langas.
Leidžia sureguliuoti ekvalaizerio nustatymus rankiniu
būdu.
3.
Pasirinkite „Prieview“, kad išgirstumėte testo
garsą. Spauskite „Next“, OK ir tęskite.
Išmanus garsas („Smart Volume“)
4.
Prasidės 6 žingsnių testas. Kiekviename etape
televizorius paleis bandomąją melodiją skirtingu
dažniu. Melodija prasidės švelniai ir darysis vis
garsesnė. Pasirinkite „Yes“, kai išgirsite testo
melodiją. Jeigu norite perklausyti dar kartą,
pasirinkite „Retry“. Kiekvieną kartą pasirinkus
„Yes“, televizorius perkels Jus į kitą melodiją.
Baigus testą, ekrane atsiranda langas,
leidžiantis palyginti originalų ir sukalibruotą
garsą.
5.
6.
Pasirinkite „Next“ ir spauskite OK mygtuką.
Atsiras ekrano klaviatūra su numatytuoju profilio
pavadinimu.
Įveskite sukalibruoto garso profilio pavadinimą
arba priimkite numatytąjį pavadinimą,
pasirinkite „Done“ ir spauskite OK mygtuką.
Leidžia nustatyti įrenginį taip, kad garsas išliktų
stabilus keičiantis scenoms arba perjungus kanalą.
Garso grįžties kanalas („Audio Return Channel“)
Nukreipia garsą iš televizoriaus į namų kino
garsiakalbius. Reikalinga HDMI jungtis ir garso
grįžties (ARC) funkciją palaikantis televizorius.
• Jeigu garso grįžties kanalas yra įjungtas („On“),
o įrenginys prie televizoriaus prijungtas HDMI
laidu, skaitmeninė išvestis yra išjungta.
• Jeigu garso grįžties kanalas yra automatiniame
režime („Auto“), o įrenginys prie televizoriaus
prijungtas HDMI laidu, ARC arba skaitmeninė
optinė išvestis pasirenkama automatiškai.
18 - Lietuvių
Skaitmeninė išvestis („Digital Output“)
Tinklo nustatymai („Network Settings“)
Leidžia nustatyti skaitmeninę išvestį taip, kad ji atitiktų
garso ir vaizdo imtuvo, prijungto prie prietaiso, galimybes.
Daugiau informacijos skaitykite skyriaus „Skaitmeninės
išvesties pasirinkimas“ lentelėje. (Žr. 57 psl.)
Konfigūruokite tinklo ryšį, kad galėtumėte mėgautis
įvairiausiomis funkcijomis, tokiomis kaip interneto
paslaugos ar „AllShare Wi-Fi“ funkcionalumas ir atlinkti
programinės įrangos atnaujinimus.
Dinaminio diapazono valdymas
(„Dynamic Range Control“)
„Wi-Fi Direct“
Leidžia valdyti „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir
„Dolby True HD“ garso dinaminį diapazoną.
Įjungta („On“): Įjungiamas dinaminio diapazono
valdymas visiems trims „Dolby“ formatams. Tylesni
garsai pagarsinami, o garsesni – patildomi.
„Downmixing“ režimas
Garso sinchronizavimas („Audio Sync“)
Multimedijos įrenginio nustatymai
Leidžia prie tinklo prijungti kitus įrenginius, pvz.:
išmaniuosius telefonus ar planšetes, ir dalytis turiniu
su namų kino sistema.
Leidžia priskirti įrenginiui identifikacinį pavadinimą.
Šį pavadinimą galite naudoti, norėdami atpažinti įrenginį,
kai prie jo jungiate išorinius bevielius įrenginius
(išmaniuosius telefonus, planšetes ir pan.).
„BD-Live“ interneto ryšys
Prijungus prietaisą prie skaitmeninio televizoriaus,
leidžia pakoreguoti garso vėlavimą taip, kad garsas
sutaptų su vaizdu. Galima nustatyti vėlavimą nuo 0 iki
300 milisekundžių.
„Auto“ funkcija „Audio Sync“ režime visuomet
veiks su SAMSUNG televizoriais, palaikančiais
ARC funkciją („Anynet+“ funkciją).
Tinklas
plėtiniais, nebus rodomi, kai naudojama
„Wi-Fi Direct“ funkcija.
Įrenginio pavadinimas („Device Name“)
Leidžia pasirinkti daugiakanalį metodą, kuris yra
suderinamas su jūsų sistema Galite pasirinkti įrenginio
metodą - įprastą stereo garsą arba erdvinį suderinamą
stereo garsą.
‫ر‬
‫ ر‬Tekstiniai failai, tokie kaip failai su .TXT arba .DOC
Leidžia suteikti arba uždrausti prieigą prie interneto,
naudojant „BD-Live“ paslaugą.
„BD-Live“ interneto ryšys
Leidžia reguliuoti įvairias „BD-Live“ funkcijas.
„BD-Live“ suteikia prieigą prie papildomų funkcijų,
kurios veikia tam tikruose „Blu-ray“ diskuose
prisijungus prie Interneto.
Tinklo būsena („Network Status“)
„BD-Live Internet Connection“: suteikia galimybę
leisti, iš dalies leisti arba drausti „BD-Live“ ryšį.
Leidžia patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.
„BD Data Management“: valdykite BD duomenis,
atsiųstus iš „BD-Live“ paslaugų ar „Blu-ray“ disko.
‫ر‬
Norėdami naudoti „BD-Live“, prie namų kino
sistemos turite prijungti USB atmintinę.
19 - Lietuvių
Nustatymai
Automatinis („Auto“) režimas: Automatiškai
valdomas „Dolby TrueHD“ garso dinaminis
diapazonas remiantis „Dolby TrueHD“ garso takelio
informacija. Taip pat įjungia „Dolby Digital“ ir „Dolby
Digital Plus“ garso dinaminio diapazono valdymą.
Išjungta („Off“): dinaminis diapazonas
neglaudinamas, ir jus girdite originalų garsą.
„Wi-Fi Direct“ funkcija leidžia prijungti „Wi-Fi Direct“
prietaisus prie šio įrenginio per „peer-to-peer“ tinklą
nenaudojant bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
Atminkite, kad jeigu įrenginys yra prijungtas prie bevielio
tinklo, naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją, jis gali būti
atjungtas. (Žr. 24 psl.)
Nustatymai
„Smart Hub“
Sistema
Aplikacijų nustatymai
Sistemos pradiniai nustatymai
Galite redaguoti aplikacijų nustatymus.
„Push Notification Settings“: gaukite pranešimus
iš pasirinktų paslaugų.
Leidžia atlikti Pradinių nustatymų („Initial Settings“)
procedūrą.
VOD reitingo užraktas („VOD Rating Lock“)
Leidžia užrakinti prieigą prie „Video on Demand
(VOD)“ turinio paslaugos pagal reitingą. Norėdami
ją naudoti, turite suvesti PIN kodą. Nuspauskite ir
palaikykite 123 mygtuką, kol atsiras skaičių
klaviatūra. Jai atsiradus pasirinkite numeris
mygtukais ir spauskite OK.
‫ر‬
‫ر‬
Numatytasis PIN kodas yra 0000.
Priklausomai nuo šalies, ši meniu funkcija gali
neveikti.
Antraštės („Caption“)
‫ر‬
„Caption“ funkcija neveikia su VOD paslaugomis,
kurios nepalaiko uždarų antraščių. Kai kurioms
VOD paslaugoms, kurios nepalaiko uždarų
antraščių, funkcijų nustatymai gali būti netaikomi.
‫ر‬
Priklausomai nuo šalies ši meniu funkcija gali
neveikti.
Sąlygos ir politika
SAMSUNG paskyros terminai ir sąlygos,
privatumo politika
Galite peržiūrėti „Smart Hub“, SAMSUNG paskyros
ir kitų paslaugų terminus ir sąlygas bei privatumo
politiką.
Iš naujo nustatyti „Smart Hub“ („Reset Smart Hub“)
Atstatomi gamykliniai „Smart Hub“ nustatymai.
Norėdami naudotis šiomis funkcijomis, spauskite ir
palaikykite 123 mygtuką, kol atsiras skaičių
klaviatūra. Jai atsiradus, pasirikite numerius
mygtukais ir spauskite OK mygtuką.
Numatytasis PIN kodas yra 0000.
Sumažindami krovimo laiką, galite greitai įjungti įrenginio
maitinimą.
‫ر‬
Įjungus šią funkciją („On“), budėjimo būsenos
energijos sunaudojimas padidės (apie 12W ~ 20W).
Kalba („Language“)
Galite pasirinkti ekrano meniu, disko meniu, subtitrų ir
t.t. kalbą.
● Pasirinkti disko meniu, disko įgarsinimo ar subtitrų
kalbą galima tik tuo atveju, jeigu ji yra įrašyta diske.
Įrenginių vadovas („Device Manager“)
Leidžia keisti antraštes VOD atkūrimo metu. Leidžia
keisti rodomų antraščių dydį ir spalvą.
‫ر‬
Greitas įjungimas („Quick start“)
Prie namų kino sistemos USB lizdo leidžia prijungti
USB klaviatūrą arba pelę.
Klaviatūros nustatymai („Keyboard Settings“):
leidžia konfigūruoti bevielę klaviatūrą, prijungtą
prie sistemos.
‫ ر‬Klaviatūrą galite naudoti tik tuo atveju, kai
naršyklėje atsiranda QWERTY klaviatūros
langas.
Pelės nustatymai („Mouse Settings“): leidžia
konfigūruoti prie įrenginio prijungtą bevielę USB
pelę. Pelę galite naudoti įrenginio meniu
valdymui, panašiai kaip naudojate pelę
kompiuteryje.
 Norėdami naudoti pelę:
1.
Prijunkite USB pelę prie įrenginio.
2.
Spauskite pirminį mygtuką, kurį pasirinkote
Pelės nustatymuose („Mouse Settings“).
3.
‫ر‬
Atsiras paprastas meniu.
Kai kurios USB HID klaviatūros ir pelės gali būti
nesuderinamos su sistema.
‫ ر‬Kai kurios HID klaviatūros gali neveikti.
‫ ر‬Laidinės USB klaviatūros nepalaikomos.
‫ ر‬Kai kurios aplikacijos gali būti nepalaikomos.
‫ ر‬Jeigu bevielė HID klaviatūra neveikia dėl trikdžių,
padėkite ją arčiau sistemos.
20 - Lietuvių
Apsauga
Spauskite ir palaikykite 123 mygtuką, kol ekrane
atsiras skaičių klaviatūra. Jai atsiradus, pasirinkite
numerius
mygtukais ir spauskite OK
mygtuką. Numatytasis apsaugos PIN kodas yra 0000.
Jeigu nesate sukūrę savo PIN kodo, norėdami
prisijungti prie apsaugos funkcijos, įveskite numatytąjį
kodą.
„BD Parental Rating“: Neįvedus PIN, neleidžia
peržiūrėti tų „Blu-ray“ diskų, kurių įvertinimo lygis
sutampa arba yra aukštesnis už nustatytą lygį,
kurį įvedėte.
2) Įjunkite („On“) „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funkciją
televizoriuje ir sistemoje.
3) Atlikite įrenginio paiešką televizoriaus „Anynet+
(HDMI-CEC)“ sąraše. Daugiau išsamesnių
instrukcijų ieškokite televizoriaus instrukcijos
dalyje apie „Anynet+“ funkciją.
„DivX! Video On Demand“
Peržiūrėkite „DivX® VOD“ registracijos kodus,
norėdami nusipirkti ir naudotis „DivX® VOD“ turiniu.
Palaikymas
Nuotolinis valdymas („Remote Management“)
PIN pakeitimas: Pakeiskite 4 skaičių slaptažodį,
naudojamą prieigai prie saugumo funkcijų.
 Jeigu pamiršote PIN kodą:
Aktyvavus šią funkciją, SAMSUNG skambučių
centro darbuotojai gali nustatyti ir sutvarkyti su
produktu susijusias problemas nuotoliniu būdu.
Nuotolinio valdymo funkcija kai kuriose šalyse gali
neveikti.
1.
Išimkite diską ar USB įrenginį.
2.
Spauskite ir palaikykite @ mygtuką priekiniame
skydelyje 5 sekundes ar daugiau.
Visi nustatymai bus panaikinti ir grąžinti
gamykliniai nustatymai.
‫ ر‬Atstačius gamyklinius nustatymus, visi vartotojo
išsaugoti BD duomenys ištrinami.
Programinės įrangos atnaujinimas
Daugiau informacijos apie programinės įrangos
atnaujinimo funkciją skaitykite 25 psl. skyriuje
„Programinės įrangos atnaujinimas“.
Naudojimo režimas („Usage Mode“)
Bendrieji nustatymai
Leidžia nustatyti ekrano šviesumą ir laiko zoną.
„Front Display“: leidžia keisti priekinio skydelio
šviesumą.
„Time Zone“: galite nurodyti laiko zoną, kuri
taikoma Jūsų teritorijoje.
„Menu Transparency“: leidžia sureguliuoti
meniu langelio skaidrumą.
Leidžia pasirinkti įrangos naudojimo režimą. Jeigu
namų kino sistemą naudojate namuose, visuomet
rinkitės režimą „Home Use“. „Store Demo“ režimas
skirtas prezentacijai parduotuvėje.
Susisiekite su SAMSUNG
Pateikiama kontaktinė informacija, skirta kreiptis dėl
pagalbos, susijusios su įranga.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“
Atkūrimo („Reset“) funkcija
„Anynet+“ yra funkcija, leidžianti valdyti SAMSUNG
įrenginius su SAMSUNG televizoriaus nuotolinio
valdymo pulteliu. Norėdami naudotis šia funkcija,
turite prijungti įrenginį prie SAMSUNG televizoriaus,
alaikančio „Anynet+“, HDMI kabeliu.
Norėdami naudoti „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funkciją,
atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Atkuria visus nustatymus į gamyklinius, išskyrus
tinklo ir „Smart Hub“ nustatymus. Reikalingas
apsaugos PIN kodas. Nuspauskite ir palaikykite 123
mygtuką, kol atsiras skaičių klaviatūra. Jai atsiradus
pasirinkite numeris
mygtukais ir spauskite
OK. Numatytasis PIN kodas yra 0000.
1) Prijunkite sistemą prie „Anynet+ (HDMI-CEC)“
funkciją palaikančio SAMSUNG televizoriaus
HDMI kabeliu.
21 - Lietuvių
Nustatymai
„DVD Parental Rating“: Neįvedus PIN, neleidžia
peržiūrėti tų DVD diskų, kurių įvertinimo lygis yra
aukštesnis už jūsų nustatytą lygį.
Nustatymai
2.
Tinklo nustatymai
Baigę, pažymėkite OK ir paspauskite OK mygtuką.
Kabelinis - rankinis
Prijungus šį įrenginį prie tinklo, galima naudotis tinklo
programomis ir funkcijomis, tokiomis kaip BD-LIVE, ir
interneto pagalba atnaujinti programinę įrangą.
Atlikę aukščiau aprašytus 1 ir 3 žingsnius:
Tinklo ryšio konfigūravimas
Norėdami pradėti tinklo konfigūravimą, atlikite sekančius
žingsnius:
1.
Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymai („Settings“)
ir spauskite OK mygtuką.
2.
Pasirinkite tinklą („Network“) ir paspauskite
OK mygtuką.
Pasirinkite tinklo nustatymus („Network Settings“)
ir paspauskite OK mygtuką.
3.
4.
Jeigu Jūsų IP adresas statinis arba neveikia automatinė
procedūra, Tinko nustatymus turėsite nustatyti rankiniu
būdu.
1.
Tinklo nustatymų („Network Settings“) ekrane
pakeiskite tinklo tipą („Network Type“) į Kabelinį
(„Wired“). Tuomet pasirinkite Prisijungti („Connect“)
Ir spauskite OK mygtuką.
Produktas ieško tinklo, tuomet parodo pranešimą,
jog ryšys nutrūko.
‫ ر‬Jeigu įmanoma prijungti namų kiną prie tinklo
kabeliu, pasirinkite Pakeisti tinklą („Change
Network“), pakeiskite Tinklo tipą („Network Type“)
į Bevielį („Wireless“), tuomet skaitykite kabelinio
tinklo prijungimo instrukcijas.
Pereikite prie kabelinio tinklo nustatymo nurodymu,
pateikiamu toliau, arba bevielio tinklo nustatymo
nurodymų.
Network Settings
Kabelinis tinklas
Wired network connection failed.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Kabelinis – automatinis
Atlikite prieš tai aprašytus 1 - 3 žingsnius, tada atlikite
šiuos:
1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite kabelinį tinklą
(„Wired“). Tada pasirinkite „Connect“ (jungtis) ir
spauskite OK mygtuką. Įrenginys aptinka kabelinį
tinklą, patvirtina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.
IP auto setting failed. Try the following to set up the IP auto
by selecting IP Settings.
- Ensure that the DHCP server is enabled on the wireless networ
network in again.
- Contact your internet service provider for more info.
Change Network
IP Settings
a Previous
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
matically, or set up the IP manually
k, then unplug and plug the wireless
Retry
d Skip
Close
< Move
" Select
2.
Naudodami
mygtukus ir pasirinkite
„IP Settings“, tuomet spauskite OK mygtuką.
Atsiranda „IP Settings“ langas.
3.
Pasirinkite „IP setting“ laukelį, nustatykite rankinį
nustatymą („Enter manually“).
4.
Pasirinkite programą, kurią norite suvesti (pvz.:
IP Address), tuomet spauskite OK . Naudokite
numerių mygtukus nuotolinio valdymo pulte ir
suveskite parametro skaičius. Numerius taip pat
galite vesti ,. mygtukais.
mygtukais
nuotolinio valdymo pulte keiskite parametro įvesties
laukelius. Suvedę vieną parametrą, spauskite OK
mygtuką.
5.
Spauskite , arba . mygtuką ir pereikite prie
kito parametro pagal 4 žingsnį.
6.
Pakartokite 4 ir 5 žingsnius, kol užpildysite visus
parametrus.
22 - Lietuvių
‫ر‬
7.
Tinklo parametrų vertes Jums suteiks interneto
tiekėjas.
Baigė vesti parametrus, pasirinkite OK tuomet
spauskite OK mygtuką. Namų kino sistema
patikrina ryšį ir prisijungia prie tinklo.
Bevielis tinklas
1.
Tinklo nustatymų („Network Settings“) ekrane
pakeiskite Tinklo tipą („Network Type“) į Bevielį
(„Wireless“). Įrenginys ieško galimų tinklų ir parodo
jų sąrašą.
2.
Peržiūrėkite sąrašą, pasirinkite pageidaujamą tinklą
arba pridėkite naują („Add Network“), tuomet
spauskite OK mygtuką.
Jeigu
a pasirinkote tinklą 2 žingsnyje, eikite prie 6
žingsnio.
Jei pasirinkote Pasirinkti tinklą („Add Network“),
eikite prie 4 žingsnio.
Įveskite bevielio tinklo arba bevielio
maršrutizatoriaus pavadinimą.
● Suveskite numerius nuotolinio valdymo pulto
numerių mygtukais.
● Raides veskite, pasirinkę jas
mygtukais ir paspaudę OK mygtuką.
3.
Bevielis tinklas. Automatinis nustatymas
Atlikite 1 ir 3 žingsnius, aprašytus skyriuje „Tinklo ryšio
konfigūravimas". (Žr. 22 psl.)
1.
4.
Tinklo nustatymų ekrane pakeiskite Tinklo tipą
(„Network Type“) į Bevielį („Wireless“). Įrenginys
ieško galimų tinklų ir parodo jų sąrašą.
● Norėdami vesti didžiąsias raides (arba mažąsias,
jeigu rodomos didžiosios), pasirinkite
,
tuomet spauskite OK mygtuką.
● Norėdami įvesti simbolių ar skyrybos ženklų,
pasirinkite 123#& ir spauskite OK mygtuką.
Norėdami vėl rašyti raides, spauskite 123#& ir
OK mygtuką.
Baigę spauskite Atlikta („Done“) ir OK mygtuką.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
si-ap
You can connect your Bluray player to the internet.
Please select which wireless
network to use.
iptime
KIMING_VTOWER
5.
Refresh
2.
3.
WPS(PBC)
Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir spauskite OK
mygtuką.
Apsaugos („Security“) ekrane suveskite savo tinklo
apsaugos kodą arba slaptažodį.
Suveskite numerius, naudodami numerių mygtukus
nuotolinio valdymo pulte. Raides veskite, pasirinkę
jas
mygtukais ir paspaudę OK mygtuką.
4.
Baigę spauskite Baigta („Done“), tuomet spauskite
OK mygtuką. Įrenginys patikrina tinklo ryšį ir
prisijungia prie tinklo.
‫ر‬
Apsaugos kodą turėtumėte rasti viename iš ekranų,
kuriuos naudojote prijungdami maršrutizatorių ar
modemą.
Atsiradusiame apsaugos lange ,. mygtukais
pasirinkite Saugos metodą ir paspauskite OK
mygtuką. Sekančiame lange įveskite tinklo
apsaugos kodą arba slaptažodį.
● Suveskite numerius nuotolinio valdymo pulto
numerių mygtukais.
● Raides veskite, pasirinkę jas
mygtukais
ir paspaudę OK mygtuką.
Baigę spauskite Atlikta („Done“), tuomet
spauskite OK mygtuką. Įrenginys ieško tinklo.
6.
Atsiranda langas, pranešantis, kad ryšys
nesukurtas. Naudodami
mygtukus pasirinkite
IP nustatymus („IP Settings“), tuomet paspauskite
OK mygtuką.
23 - Lietuvių
Nustatymai
Jus galite nustatyti bevielį ryšį trimis budais:
- automatiniu
- rankiniu
- WPS(PBC)
Konfigūruojant bevielio tinklo nustatymus, visi bevielio
tinklo įrenginiai, prijungti prie tinklo per šį prietaisą, arba
per laidinį ryšį, turi būti atjungti.
Bevielis tinklas. Rankinis nustatymas
Jeigu jūsų IP adresas yra statinis arba automatinė
nustatymo procedūra nepavyksta, reikės sukonfigūruoti
tinklo parametrus rankiniu būdu.
Prieš tai atlikite skyriuje „Tinklo ryšio konfigūravimas“
aprašytus 1 - 3 žingsnius. (Žr. 22 psl.)
Nustatymai
7.
Pasirinkite IP nustatymo („IP setting“) langą ir
įjunkite rankinį nustatymą („Enter manually“).
8.
Pasirinkite tinklo parametrą, kurį norite įvesti
(pvz.: „IP Address“), tuomet spauskite OK
mygtuką.
Naudokite numerių mygtukus nuotolinio
valdymo pulte ir suveskite parametro skaičius.
Numerius taip pat galite vesti ,. mygtukais.
mygtukais nuotolinio valdymo pulte keiskite
parametro įvesties laukelius. Suvedę vieną
parametrą, spauskite OK mygtuką.
9.
Spauskite , arba . mygtuką ir pereikite prie
kito parametro pagal 8 žingsnį.
3.
Spauskite WPS(PBC) mygtuką maršrutizatoriuje
per dvi minutes. Jūsų įrenginys automatiškai gaus
visus jam reikalingus tinklo nustatymus ir patikrins
tinklo ryšį, prie jo prisijungs.
4.
Baigę, spauskite OK, tuomet spauskite OK
mygtuką.
‫ر‬
Norėdami nustatyti WPS ryšį, maršrutizatoriaus
kodavimą nustatykite į AES. WEP saugos
kodavimas nepalaiko WPS ryšio.
„Wi-Fi Direct“
10. Kartokite 8 ir 9 žingsnius, kol suvesite visus
parametrus.
„Wi-Fi Direct“ funkcija leidžia prijungti „Wi-Fi Direct“
prietaisus prie šio įrenginio per „peer-to-peer“ tinklą
nenaudojant bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
‫ ر‬Tinklo parametrus jums suteiks interneto
‫ر‬
Kai kurie „Wi-Fi Direct“ įrenginiai gali nepalaikyti
AllShare funkcijos, jeigu jie prijungti naudojant
„Wi-Fi Direct“. Tokiu atveju pakeiskite tinklo ryšio
metodą, kuriuo sujungėte įrenginį su namų kino
sistema.
‫ر‬
„Wi-Fi Direct“ transliacijos gali kirstis su
„Bluetooth“ signalu. Prieš naudodami
„Bluetooth“ funkciją, išjunkite „Wi-Fi Direct“
funkciją visuose įrenginiuose.
tiekėjas.
11. Baigę pasirinkite Grįžti OK, tuomet spauskite
OK mygtuką. Atsiras saugos rakto
langas.
12. Šiame lange suveskite saugos kodą arba
slaptažodį. Suveskite numerius nuotolinio
valdymo pulto numerių mygtukais. Raides
veskite, pasirinkę jas
mygtukais ir
paspaudę OK mygtuką.
1.
13. Baigę spauskite Atlikta („Done“) dešiniajame
ekrano kampe. Įrenginys patikrina tinklo ryšį ir
prisijungia prie tinklo.
Įjunkite „Wi-Fi direct“ įrenginį ir aktyvuokite jo
„Wi-Fi Direct“ funkciją.
2.
Pradžios ekrane pasirinkite nustatymų punktą
(„Settings“), tada spauskite OK mygtuką.
14. Kai namų kino sistema patikrina ryšį, spauskite
OK, tuomet spauskite OK mygtuką.
3.
Pasirinkite tinklą („Network“) ir spauskite OK
mygtuką.
4.
Pasirinkite „Wi-Fi Direct“, tada spauskite OK
mygtuką.
Rodomi „Wi-Fi Direct“ įrenginiai, kuriuos galite
prisijungti.
‫ ر‬Taip pat galite pradėti rankinį nustatymą eidami
į Settings > Network > Network Status.
WPS(PBC)
Vienas paprasčiausių būdų nustatyti bevielio tinklo ryšį
yra WPS(PBC) funkcija.
Jeigu jūsų bevielis maršrutizatorius turi PBC (WPS)
mygtuką, atlikite šiuos veiksmus.
Atlikę „Tinklo ryšio konfigūravimo“ 1 - 3 žingsnius.
(Žr. 22 psl.)
Settings
Wi-Fi Direct
Device Name : [HTS]H7500WM
Select your Wi-Fi Direct device to connect to.
AndroidXXXXXXX
1.
2.
Tinklo nustatymų lange, pakeiskite tinklo tipą į
bevielį („Wireless“). Produktas ieško tinklo, tuomet
parodo galimų tinklų sąrašą.
Peržiūrėkite sąrašą, pasirinkite WPS(PBC), tuomet
spauskite OK mygtuką.
24 - Lietuvių
Disconnected
Refresh
Close
5.
‫ر‬
Yra trys būdai užbaigti „Wi-Fi“ ryšį:
Naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją visi esami
laidiniai ar bevieliai tinklo ryšiai bus atjungti.
‫ر‬
„Wi-Fi Direct“ funkcija.
Kiekvienas būdas aprašomas toliau.
Programinės įrangos atnaujinimas
Per „Wi-Fi“ įrenginį
1.
„Wi-Fi“ prietaise sekite nurodomą procedūrą kito
Programines įrangos atnaujinimo meniu leidžia jums
atnaujinti šio prietaiso programinę įrangą, tokiu būdu
informacijos ieškokite prietaiso naudojimo
instrukcijoje.
sąrašą.
2.
● Jokiu būdu neišjunkite prietaiso rankiniu būdu,
kai vyksta atnaujinimo procesas.
prieigos suteikimui paspauskite mygtuką OK .
3.
Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“),
po kurio pasirodo pranešimas „Prisijungta“
(„Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“
prisijungusį.
1.
2.
3.
●
4.
Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ prietaisą, kurį norite
prijungti prie įrenginio, tada spauskite mygtuką
OK.
Norėdami parsisiųsti atnaujinimo programinę
įrangą ir atnaujinti, pasirinkite „Update Now“ ir
spauskite OK mygtuką. Išsamesnė informacija
pateikiama sekančiame puslapyje, skyriuje
„Update Now“.
5.
Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“),
po kurio pasirodo pranešimas „Prisijungta“
(„Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“
Norėdami, kad įrenginys atnaujinimus atsisiųstų
automatiškai jiems atsiradus, pasirinkite „Auto
Update“ ir spauskite OK mygtuką. (Žr. 26 psl.)
‫ر‬
Atnaujinimas yra baigtas, kai įrenginys pats
išsijungia ir vėl įsijungia.
‫ر‬
SAMSUNG ELECTRONICS neatsako už įrenginio
gedimus, sukeltus nestabilaus interneto ryšio ar
vartotojo aplaidumo atnaujinant programinę įrangą
‫ر‬
Jeigu atnaujinimą norite atšaukti, kol programinė
įranga siunčiama, spauskite OK mygtuką.
‫ر‬
Vykstant sistemos atnaujinimui, priekiniame
skydelyje rodomas užrašas „UPDATE“.
automatiškai.
Per įrenginį, naudojant PBC
1.
2.
Per įrenginį, naudojant PIN
1.
Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ prietaisą, kurį norite
prijungti prie įrenginio, tada spauskite mygtuką OK.
2.
3.
4.
Pradžios ekrane pasirinkite nustatymus („Settings“),
tada paspauskite mygtuką OK.
Spauskite „Support“ (Palaikymas), tada spauskite
OK mygtuką.
Pasirinkite „Software Update“
įrangos atnaujinimas) ir spauskite OK mygtuką.
atitinkamame laukelyje „Wi-Fi Direct“ įrenginyje,
kurį norite prijungti.
Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“),
po kurio pasirodo pranešimas „Prisijungta“
(„Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“
prisijungusį.
25 - Lietuvių
Nustatymai
pranešimas apie tai, kad „Wi-Fi Direct“ palaikantis
Nustatymai
Atnaujinti dabar („Update Now“)
Atnaujinti per USB
Norėdami atnaujinti įrenginio programinę įrangą, galite
naudoti funkciją „Update now“. Tinklo instrukcijos
pateikiamos žemiau. USB atmintinės instrukcijos
pateikiamos šiame puslapyje.
1.
Apsilankykite www.samsung.com svetainėje.
2.
Spauskite SUPPORT viršutiniame dešiniajame
puslapio kampe.
3.
Įveskite įrenginio modelio numerį į paieškos
langą. Vedant numerį atsiras išvažiuojantis
langas su įrenginiais, atitinkančiais šį modelio
numerį.
4.
Kairėje pusėje paspauskite ant savo įrenginio
modelio numerio.
5.
Atsiradusiame lange slinkite žemyn ir pasirinkite
Programų instrukcijos ir atsisiuntimai („Firmware
Manuals & Downloads“).
6.
Spauskite Programos („Firmware“) šio puslapio
centre.
7.
Paspauskite archyvo (ZIP) mygtuką failų
stulpelyje puslapio dešinėje.
8.
Spauskite „Send“ pirmame atsiradusiame lange.
Spauskite OK sekančiame lange ir atsisiųskite
bei išsaugokite programos failą į savo kompiuterį.
9.
Išarchyvuokite ZIP archyvą savo kompiuteryje.
Turi atsirasti atskiras aplankas tokiu pat
pavadinimu kaip ir ZIP archyvas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pasirinkite „Update now“ ir spauskite mygtuką.
Atsiras atnaujinimo langas.
Prisijungęs įrenginys ieško galimų programinės
įrangos atnaujinimų.
Jeigu atnaujinimas nerandamas, rodomas
pranešimas „There are no new updates for you
at the moment." Norėdami išeiti, spauskite OK
mygtuką.
Jeigu nauja versija randama, atsiranda
atnaujinimo užklausos („Update Request“) langas.
Pasirinkite OK. Įrenginys atnaujina programinę
įrangą, išsijungia ir vėl įsijungia automatiškai.
Jeigu nepasirinksite OK arba „Cancel“ per vieną
minutę, įrenginys išsaugos naują atnaujinimo
programinę įrangą. Galėsite atnaujinti vėliau,
naudodami „Auto update“ funkciją.
7.
Jeigu pasirinkote „Cancel“, įrenginys atšaukia
atnaujinimo procesą.
‫ر‬
Atlikę sistemos atnaujinimą, patikrinkite
programinės įrangos duomenis produkto
informacijos („Product Information“) skyriuje
SAMSUNG kontaktų („Contact Samsung“) lange.
‫ر‬
Neišjunkite įrenginio, kol vyksta programinės
įrangos atnaujinimas. Tai gali sugadinti įrenginį.
10. Nukopijuokite aplanką į USB atmintinę.
11. Įsitikinkite, kad įrenginyje nėra disko, tada įkiškite
USB atmintinę į USB prievadą įrenginyje.
12. Įrenginio meniu eikite į „Settings“ > „Support“ >
„Software Update“.
Automatinis atnaujinimas („Auto update“)
13. Pasirinkite „Update now“.
Galite nustatyti „Auto update“ funkciją tam, kad
įrenginys, būdamas automatinio atnaujinimo režime,
parsisiųstų programinės įrangos atnaujinimus.
Automatinio atnaujinimo režime įrenginys yra
išjungtas, tačiau jo internetinis ryšys yra aktyvus.
Tai leidžia įrenginiui parsisiųsti atnaujinimus
automatiškai, net jeigu jo nenaudojate.
14. Įrenginys ieško programinės įrangos USB
atmintinėje. Kai programinė įranga randama,
atsiranda atnaujinimo užklausos langas.
1.
Spauskite ,. mygtukus ir pasirinkite „Auto
update“. Tada spauskite OK mygtuką.
2.
Pasirinkite „On“ arba „Off“.
Jeigu pasirinkote „On“, įrenginys automatiškai
parsisiųs programinės įrangos atnaujinimus,
būdamas išjungtas automatinio atnaujinimo
režime. Jeigu įrenginys parsisiųs programinės
įrangos atnaujinimą, jį įjungus paklaus jūsų,
ar norite jį diegti.
‫ر‬
15. Pasirinkite OK. Įrenginys atnaujina programinę
įrangą ir išsijungia, tada vėl automatiškai įsijungia.
16. Atnaujinant programinę įrangą per USB,
įrenginyje neturi būti diskų.
‫ر‬
Atlikę sistemos atnaujinimą, patikrinkite
programinės įrangos duomenis produkto
informacijos („Product Information“) skyriuje
SAMSUNG kontaktų („Contact Samsung“) lange.
‫ر‬
Neišjunkite įrenginio, kol vyksta programinės
įrangos atnaujinimas. Tai gali sugadinti įrenginį.
‫ر‬
Programinės įrangos atnaujinimai per USB jungtį
turi būti atliekami tik USB atmintinės pagalba.
Norėdami naudoti automatinio atnaujinimo
funkciją, turite prisijungti prie interneto.
26 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
Ši namų kino sistema gali atkurti turinį, esantį „Blu-ray“/
DVD/CD diskuose, USB įrenginiuose, kompiuteriuose,
išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir Internete.
Norėdami atkurti turinį, esantį kompiuteryje arba
mobiliajame telefone, turite prijungti įrenginį prie namų
tinklo. Norėdami atkurti turinį, esantį kompiuteryje,
turite parsisiųsti ir įdiegti „AllShare“ tinklo programinę
įrangą arba turėti DLNA programinę įrangą
kompiuteryje.
‫ر‬
Kompiuteriai, veikiantys „Windows 7“ ir
„Windows 8“ sistemoje turi DLNA programinę
įrangą („Play to“).
- Valydami švelniai braukite nuo disko vidaus į
išorę.
- Diskų laikymas
 Nelaikykite tiesioginiuose saulės
spinduliuose.
 Laikykite vėsioje ventiliuojamoje vietoje.
 Laikykite švariame apsauginiame dėkle
vertikaliai.
Multimedijos failų atkūrimas
Pradžios ekrane pasirinkite MULTIMEDIA ir
spauskite OK mygtuką. Atsiras vėliausiai atkurtų
failų langas.
1.
Spauskite  mygtuką ir atidarykite disko dėklą.
2.
Švelniai įdėkite diską į disko dėklą etikete į viršų.
2.
Pasirinkite „Storage“, „Network Device“ arba
„Storage Services“ ekrano apačioje.
• „Storage” - Rodo prie įrenginio prijungtus
prietaisus.
• „Network Device” - Rodo prie tinklo
prijungtus mobilius prietaisus, kompiuterius,
planšetes ar panašius įrenginius.
• „Storage Service” - Rodo debesų
paslaugas, prie kurių esate prisijungę.
3.
Spauskite  mygtuką ir uždarykite disko dėklą.
Atkūrimas prasidės automatiškai.
4.
Jeigu automatiškai atkūrimas nepradedamas,
spauskite & mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
‫ر‬
3.
Pasirinkite elementą arba prietaisą ir spauskite
OK mygtuką. Atsiras langas, su elemento arba
įrenginio turiniu. Priklausomai nuo to, kaip
turinys sudėliotas, matysite aplankus, atskirus
failus arba viską iš karto.
4.
Jeigu reikia, naudokite
mygtukus ir
pasirinkite aplanką. Tuomet spauskite OK
mygtuką.
5.
Spauskite
mygtukus ir pasirinkite
norimą peržiūrėti ar groti failą. Tuomet
spauskite OK mygtuką.
6.
Atkuriamas pasirinktas failas.
7.
Norėdami išeiti iš aplanko, spauskite
' (GRĮŽIMO) mygtuką, o norėdami grįžti į
Pradžios ekraną, spauskite
(IŠĖJIMO)
mygtuką.
8.
29 - 41 psl. skaitykite instrukcijas, kaip
kontroliuoti filmų, muzikos ir nuotraukų, esančių
atminties įrenginyje, atkūrimą.
Diskų laikymas ir tvarkymas
• Diskų laikymas
- Dėl ant disko esančių pirštų
antspaudų ar įbrėžimų gali
suprastėti disko garsas ir vaizdo
kokybė arba atsirasti šuoliai.
- Nelieskite paviršiaus, kuriame įrašyti duomenys.
- Laikykite diską už kraštų, nelieskite paviršiaus.
- Neklijuokite ant disko popieriaus ar lipnios
juostelės.
• Diskų valymas
- Jeigu ant disko atsirado pirštų
antspaudų arba purvo,
nuvalykite jį švelniu vandenyje
ištirpintu valikliu ir nušluostykite
švelnia šluoste.
Pasirinkus elementą, informacija apie jį slenka
elemento langelio apačioje.
‫ر‬
Norėdami matyti tik vienos rūšies medijos failus,
naudokitės Filtro ( ) funkcija viršutiniame
dešiniajame elemento ar įrenginio lango kampe.
27 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
1.
Komercinių diskų atkūrimas
Turinio atkūrimas
‫ر‬
Išvažiuojančiame filtro ( ) sąraše pasirinkite
„Photos“, „Videos“ arba „Music“.
‫ر‬
Išvažiuojančiame filtro ( ) sąraše pasirinkite
„Photos“, „Videos“ arba „Music“.
‫ر‬
Net tuo atveju, jeigu įrenginys rodys aplankus,
kuriuose yra visų tipų turinys, jis rodys tik
pasirinkto tipo failus. Pvz.: jeigu pasirinkote
Muziką, matysite tik muzikos failus.
‫ر‬
Net tuo atveju, jeigu įrenginys rodys aplankus,
kuriuose yra visų tipų turinys, jis rodys tik pasirinkto
tipo failus. Pvz.: jeigu pasirinkote Muziką, matysite
tik muzikos failus.
Atminties įrenginyje esančių failų atkūrimas
3.
Jeigu reikia,
mygtukais pasirinkite aplanką
ir spauskite OK mygtuką.
1 būdas. Jeigu įrenginys įjungiamas po to, kai
prijungėte atminties įrenginį
4.
Pasirinkite failą, kurį norite pasižiūrėti ar išgirsti ir
spauskite OK mygtuką.
5.
Norėdami išeiti iš aplanko, spauskite ' (GRĮŽIMO)
mygtuką, o norėdami grįžti į Pradžios ekraną,
spauskite
(IŠĖJIMO) mygtuką.
6.
29 - 41 psl. skaitykite instrukcijas, kaip kontroliuoti
filmų, muzikos ir nuotraukų, esančių atminties
įrenginyje, atkūrimą.
1.
IĮjunkite įrenginį.
2.
Atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje
„Multimedijos failų atkūrimas“ 27 psl.
2 žingsnyje pasirinkite „Storage“.
2 būdas. Jeigu USB atmintinė prijungiama, kai
įrenginys yra įjungtas
1.
Prijunkite atmintinę prie įrenginio (įrašytą CD
diską, USB atmintinę ir pan.). atsiras užrašas
„New device connected.“. jeigu jungiami du ar
daugiau įrenginių, perjungimui tarp įrenginių
naudokite
mygtukus.
PLAY DISC
FILMS AND TV SHOWS
MULTIMEDIA SAMSUNG APPS
New device connected.
USB Flash Disk
All Content
Photos
No Disc
Videos
RECOMMENDED
App 1
App 2
MY APPS
Music
App 3
App 4
App 5
App 6
Screen Mirroring Function
Jeigu diską įdėsite tuo metu, kai yra atkuriamas
USB įrenginio ar telefono turinys, įrenginio režimas
keičiasi į Disko („Disc“) automatiškai.
‫ر‬
Jeigu Jūsų telefonas palaiko DLNA, galite atkurti
turinį nejungdami USB laido.
Kompiuteryje / mobiliajame įrenginyje
laikomo turinio atkūrimas
Namų kino sistema galite atkurti turinį, kuris yra
saugomas kompiuteryje arba mobiliajame telefone,
prijungtame prie to paties tinklo kaip ir namų kinas.
‫ ر‬Kompiuteryje, kuriame yra norimas atkurti turinys,
turi būti įdiegta „Samsung Link“ programinė
įranga. Mobilusis įrenginys turi palaikyti „Samsung
Link“. Daugiau informacijos rasite SAMSUNG
turinio ir paslaugų portale adresu:
http://link.samsung.com.
‫ر‬
Bandydami atkurti medijos failus per trečiųjų šalių
DLNA serverius, galite susidurti su suderinamumo
problemomis.
‫ر‬
Kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu bendrinamas
turinys gali nebūti atkuriamas, priklausomai nuo
kodavimo tipo ir failo formato. Taip pat gali
neveikti kai kurios funkcijos.
‫ر‬
Turinio atkūrimas gali būti nesklandus dėl tinklo
būsenos. Jeigu taip nutinka, naudokitės USB
įrenginiu.
Settings
‫ر‬
Jeigu užrašas neatsiranda, bandykite 1 būdą.
2.
,. mygtukais pasirinkite „All Content“,
„Photos“, „Videos“ arba „Music“ ir spauskite
OK mygtuką. Priklausomai nuo to, kaip
išdėstytas turinys, matysite aplankus, atskirus
failus arba viską iš karto.
‫ر‬
‫ر‬
Norėdami matyti tik vieno tipo medijos failus,
naudokitės Filtro ( ) funkcija viršutiniame
dešiniajame elemento ar įrenginio ekrano kampe.
28 - Lietuvių
1.
Pradžios ekrane pasirinkite MULTIMEDIA ir
spauskite OK.
2.
Ekrano apačioje pasirinkite „Network Device“
ir spauskite OK mygtuką. Atidaromas sąrašas
su įrenginiais, kurie prijungti prie to paties tinklo
kaip namų kinas.
1.
Pradžios ekrane eikite į MULTIMEDIA ir
spauskite OK mygtuką.
2.
Ekrano apačioje pasirinkite „Storage Service“.
3.
Atsiras debesų paslaugos, sujungtos su Jūsų
SAMSUNG paskyra.
4.
Pasirinkite debesų paslaugą. Pasirodys aplankai
ir failai, esantys pasirinktame debesyje.
Pasirinkite atminties įrenginį ir spauskite OK
mygtuką. Rodomi atminties įrenginyje esantys
aplankai ir failai.
5.
4.
Jeigu reikia,
mygtukais pasirinkite
aplanką ir spauskite OK mygtuką.
Jeigu reikia,
mygtukais pasirinkite
aplanką ir spauskite OK mygtuką.
6.
5.
Pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti ar
paklausyti, ir spauskite OK mygtuką.
Pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti ar paklausyti,
ir spauskite OK mygtuką.
7.
6.
Norėdami išeiti iš aplanko, spauskite
' (GRĮŽIMO) mygtuką, o norėdami grįžti į
Pradžios ekraną, spauskite
(IŠĖJIMO)
mygtuką.
Norėdami išeiti iš aplanko, spauskite
' (GRĮŽIMO) mygtuką, o norėdami grįžti į
Pradžios ekraną, spauskite
(IŠĖJIMO)
mygtuką.
8.
29 - 41 psl. skaitykite instrukcijas, kaip
kontroliuoti filmų, muzikos ir nuotraukų, esančių
atminties paslaugoje, atkūrimą.
7.
‫ر‬
29 - 41 psl. skaitykite instrukcijas, kaip
kontroliuoti filmų, muzikos ir nuotraukų, esančių
atminties įrenginyje, atkūrimą.
Norėdami matyti tik vienos rūšies medijos failus,
naudokitės Filtro ( ) funkcija viršutiniame
dešiniajame elemento ar įrenginio lango kampe.
‫ر‬
Išvažiuojančiame Filtro ( ) sąraše pasirinkite
„Photos“, „Videos“ arba „Music“.
‫ر‬
Net tuo atveju, jeigu įrenginys rodys aplankus,
kuriuose yra visų tipų turinys, jis rodys tik
pasirinkto tipo failus. Pvz.: jeigu pasirinkote
Muziką, matysite tik muzikos failus.
‫ر‬
Filmų atkūrimo valdymas
Galite valdyti filmų turinį, esantį „Blu-ray“/DVD
diskuose, USB įrenginiuose, mobiliuosiuose
įrenginiuose ar kompiuteriuose. Priklausomai nuo
disko ar turinio, kai kurios šioje instrukcijoje aprašytis
funkcijos gali neveikti.
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai,
naudojami filmų atkūrimo metu
Kitais atvejais pažymėkite norimą atkurti turinį ir
spauskite OK mygtuką.
Debesyje išsaugoto medijos turinio
atkūrimas
1
„Dropbox“ ir „SkyDrive“ bei kitokios debesų paslaugos
saugo turinį, tokį kaip nuotraukos, filmai ir muzikos
failai, nuotoliniame serveryje, prie kurio galima
prisijungti per Internetą. Kai namų kino sistema yra
prijungta prie interneto, per ją galima žiūrėti ar klausyti
debesyje išsaugotą medijos turinį.
2
‫ر‬
Norėdami atkurti turinį, esantį debesyje, turite
prisijungti prie savo SAMSUNG paskyros ir
sujungti SAMSUNG paskyrą su debesų
paslaugos paskyra. Informacijos apie SAMSUNG
paskyros sujungimą su debesų paskyra ieškokite
dalyje „Prisijungimas prie SAMSUNG paskyros“.
1 Disko, pavadinimų, iššokančio meniu ir
pavadinimų sąrašo naudojimas
DISKO MENIU
Atkūrimo metu spauskite šį mygtuką ir įjunkite
Disko meniu.
29 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
3.
Turinio atkūrimas
PAVADINIMŲ MENIU
3D režimas
Atkūrimo metu spauskite, norėdami atidaryti
pavadinimų ar iššokantį meniu.
• Jeigu diske yra grojaraštis, spauskite „Sort By“
mygtuką ir įeikite į grojaraštį.
3D meniu naudokite „Side by Side“ arba „Top
Bottom“ parinktims pasirinkti, tuo atveju, jeigu tuo
metu atkuriamas 3D turinys netinkamai rodomas.
‫ر‬
2 Su atkūrimu susiję mygtukai
3D meniu naudokite tik 3D turiniui. Jeigu „Side
by Side“ arba „Top Bottom“ formatą naudosite
2D turiniui, jis nebus tinkamai atkuriamas.
„Select Scene” režimas
Įrenginys neatkuria garso „Search“ ir „Slow“
režimuose.
• Norėdami grįžti prie įprasto greičio atkūrimo,
spauskite p mygtuką.
Scenos pasirinkimo funkciją galite naudoti atkūrimo
metu, kai žiūrėti ar pradėti filmo atkūrimą norite nuo
pasirinktos scenos.
p
Pradeda/laikinai sustabdo atkūrimą.
(EXIT)
Sustabdo atkūrimą.
‫ر‬
‫ر‬
„Fast
motion
play”
Atkūrimo metu nuspauskite ir
palaikykite [ arba ] mygtuką.
Kiekvieną kartą spaudžiant ir
palaikant [ arba ] mygtuką,
keičiasi atkūrimo greitis.
„Slow
motion
play”
Pauzės režime nuspauskite ir
palaikykite [ arba ] mygtuką.
Kiekvieną kartą spaudžiant ir
palaikant [ arba ] mygtuką,
keičiasi atkūrimo greitis.
„Skip
motion
play”
Atkūrimo metu spauskite [ arba
] mygtuką. Kiekvieną kartą
spaudžiant [ arba ] mygtuką,
diskas prašoka į sekantį ar
ankstesnį skyrių ar failą.
Jeigu indekso informacija faile yra sugadinta
arba failas nepalaiko indeksavimo, scenos
pasirinkimo funkcijos naudoti negalėsite.
Jeigu naudojate DLNA funkciją, prisijungę prie
kompiuterio per tinklą, scenos pasirinkimo
funkcija gali neveikti.
„Search Titles” : Jeigu įrenginyje arba diske yra
daugiau nei vienas failas, pasirinkite, norėdami
pradėti kito filmo peržiūrą.
1.
Pasirinkite „Search Titles“ ir spauskite OK
mygtuką.
2.
,. mygtukais pasirinkite pavadinimą ir
spauskite OK mygtuką.
„Chapter Search” : Pasirinkite, kai norite atkurti
pasirinktą skyrių.
1.
Pasirinkite „Chapter Search“ ir spauskite
OK mygtuką.
2.
,. mygtukais pasirinkite skyrių ir spauskite
OK mygtuką.
„Search Time Bar” : Pasirinkite, kai norite atkurti
filmą nuo pasirinkto laiko momento.
Įrankių (TOOLS) meniu naudojimas
1.
Pasirinkite „Search Time Bar“ ir spauskite
OK mygtuką.
2.
Nuspauskite ir palaikykite 123 mygtuką, kol
ekrane atsiras skaičių klaviatūra. Jai atsiradus,
pasirinkite numerius
mygtukais ir
spauskite OK.
Komerciniai diskai
Atkūrimo metu spauskite TOOLS mygtuką.
Vaizdo įrašai failuose
Atkūrimo metu spauskite TOOLS mygtuką.
Naudodami
mygtukus pasirinkite „Settings“
( ) viršutiniame dešiniajame kampe ir spauskite
OK mygtuką.
‫ر‬
mygtukus galite naudoti, norėdami atsukti
ar prasukti filmą. Kiekvieną kartą paspaudus
mygtukus, filmas sukamas pirmyn ar atgal po
vieną minutę.
„Play from the begining“ režimas
Pasirinkite, norėdami grįžti į filmo pradžią ir
spauskite OK.
30 - Lietuvių
Kartojimo režimas („Repeat”)
Ekvalaizerio nustatymai („Equaliser Settings“)
Leidžia kartoti pavadinimą, skyrių ar tam tikrą dalį.
Leidžia keisti ekvalaizerio nustatymus.
- „Off” : pasirinkite, norėdami grįžti prie įprasto
atkūrimo.
‫ر‬
- „Title” : pasirinkite, norėdami kartoti kūrinį.
Įgarsinimas („Audio“)
- „Chapter” : pasirinkite, norėdami kartoti tam tikrą
skyrių.
- „Repeat A-B” : pasirinkite, norėdami kartoti tam
tikrą dalį.
1.
Spauskite OK mygtuką tame taške, kuriame
norite pradėti kartojimą (A).
2.
Spauskite OK mygtuką taške, kuriame norite
baigti kartojimą (B).
Priklausomai nuo disko, ekrane gali būti
rodomos ne visos kartojimo parinktys.
‫ر‬
„Off“, „Repeat One“ ir „Repeat All“ atsiranda,
kai atkuriami filmai, įrašyti kaip skaitmeniniai
failai.
‫ر‬
Ekrane gali ne iš karto pasirodyti „Chaper“
arba „Title“. Spauskite ,. mygtukus, kol
atitinkamame langelyje pasirodys Jūsų
pasirinkimas.
‫ر‬
Pasirinkite, norėdami pasirinkti pageidaujamą
įgarsinimo kalbą.
Garso sinchronizavimas („Audio Sync“)
Kai kuriais atvejais, kai produktas prijungtas prie
skaitmeninio televizoriaus, garso signalas gali
nesutapti su vaizdo signalu. Tokiu atveju naudokite
„Audio Sync“ funkciją ir suderinkite garso atidėjimo
laiką, kad šis sutaptų su vaizdo signalu.
Subtitrai („Subtitle“)
Leidžia pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.
Subtitrų nustatymai („Subtitle Settings“)
Leidžia pasirinkti pageidaujamus subtitrų nustatymus.
Kampas („Angle“)
Ekrane gali ne iš karto pasirodyti „Repeat A-B“.
Spauskite ,. mygtukus, kol atitinkamame
langelyje pasirodys Jūsų pasirinkimas.
(B) taškas turi būti ne mažiau nei 5 sekundės
toliau už tašką (A).
Nuotraukų režimas („Picture Mode“)
Scenos peržiūrai kitu kampu. Kampo pasirinkimas
rodo galimus peržiūros kampus (1/1, 1/2, 1/3 ir pan.).
„BONUSVIEW Video“
„BONUSVIEW Audio“
Leidžia pasirinkti pageidaujamą „Bonusview“
nustatymą.
Pasukti „Rotate“
Įjungia nuotraukų režimą.
- „Dynamic” : padidina ryškumą ir šviesumą.
- „Standard” : pasirinkite daugeliui peržiūrų.
Ekrano vaizdą galite pasukti prieš arba pagal
laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu.
- „Movie” : geriausias nustatymas filmų peržiūrai.
Visas ekranas („Full Screen“)
- „User” : leidžia atitinkamai sureguliuoti ryškumą
ir triukšmo mažinimo funkciją.
Leidžia pasirinkti video vaizdo dydį. Rinkitės
„Original“, „Mode1“ (didesnis) arba „Mode 2“
(didžiausias).
‫ر‬
Naudojant „BD Wise“ funkciją, šis meniu nebus
rodomas.
Ekvalaizerio režimas („Equaliser Mode“)
Įjungiamas ekvalaizerio režimas.
Informacija („Information“)
Pasirinkite, kai norite peržiūrėti vaizdo failo informaciją.
‫ر‬
Priklausomai nuo disko arba atminties įrenginio,
Įrankių („Tools“) meniu gali skirtis.
‫ر‬
Vaizdo failai, kurių bitų perdavimo sparta 20 Mbps
ar daugiau, viršija įrenginio galimybes ir gali stoti
atkūrimo metu.
31 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
‫ر‬
‫ر‬
Ekvalaizerio nustatymai atsiranda tik įjungus
(„On“) ekvalaizerio režimą.
Turinio atkūrimas
„Sort By“ ir Options“ meniu naudojimas
Pasirinkite Filtro (
rodomi tik filmai.
‫ر‬
) funkciją ir „Videos“, kad būtų
Net tuo atveju, jeigu įrenginys rodys aplankus,
kuriuose yra visų tipų turinys, jis rodys tik
pasirinkto tipo failus. Pvz.: jeigu pasirinkote
Muziką, matysite tik muzikos failus.
Puslapyje su filmų sąrašu, viršutiniame dešiniajame
kampe
mygtukais pasirinkite „Sort By“
arba „Options“ ir paspauskite OK.
‫ر‬
„Sort By“ ir „Options“ meniu paprastai rodomi
USB atmintinėje, kompiuteryje, vartotojo įrašytame
diske ar mobiliajame įrenginyje esančių vaizdo failų
atkūrimo metu. Paprastai šie meniu nerodomi, kai
peržiūrimi komerciniai „Blu-ray“/DVD ar CV diskai.
Muzikos atkūrimo valdymas
Galite valdyti DVD, CD, USB esančio muzikos turinio
atkūrimą. Priklausomai nuo disko arba turinio, kai
kurios šioje instrukcijoje aprašytos funkcijos gali
neveikti.
Muzikos atkūrimui naudojami nuotolinio
valdymo pulto mygtukai
Filmai („Videos“)
Rūšiuoti pagal („Sort By“)
4
 Datą („Date“)
Rodo visus aplankus su filmais pagal datą. Jeigu
pasirinkote aplanką ir paspaudėte OK mygtuką,
rodo visus vaido failus, esančius aplanke pagal
datą.
13
 Pavadinimą („Title“)
Visus atminties įrenginyje esančius failus rodo
pagal pavadinimą.
 Aplanką („Folder“)
Rodo visus aplankus, esančius atminties
įrenginyje.
2
1
Parinktys („Options“)
 Atkurti pasirinktus („Play Selected“)
Leidžia sukurti grojaraštį, pasirenkant konkrečius
failus. Ši parinktis veikia tai pat visų rūšių medijai.
Žr. skyrių „Atkurti pasirinktus iš komercinio disko“
35 psl.
 Siųsti („Send“)
Pasirinkite „Send“, jeigu norite įkelti pasirinktus
failus į internetinius tinklapius („Picasa“,
„Facebook“ ir pan.) ar įrenginius. Norėdami siųsti
failą į internetinį tinklapį, turite susikurti paskyrą
norimame tinklapyje, tuomet prisijungti naudojant
prisijungimo („Log In“) funkciją. „Send“ funkcija
veikia vienodai su muzikos, nuotraukų ir filmų
failais. Pagrindinės instrukcijos pateikiamos
skyriuje „Siuntimo funkcijos naudojimas“ 41 psl.
‫ر‬
[ ] mygtukai: pereiti į ankstesnį/sekantį
įrašą.
2
(EXIT) mygtukas: sustabdyti įrašą.
3
Greitas atkūrimas (tik CD [CD-DA]):
Atkūrimo metu spauskite ir palaikykite [
arba (] mygtuką.
Kiekvieną kartą spaudžiant [ arba ]
mygtuką keičiasi greitis.
4
p mygtukas: atkuria įrašą / padaro pauzę.
Priklausomai nuo disko ar atminties įrenginio
„Options“ ir „Sort By“ meniu gali skirtis. Gali būti
rodomos ne visos funkcijos.
30 - Lietuvių
Muzikos lango valdikliai
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
Paspartinti kūrinį.
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
,
Kartoti vieną arba visus kūrinius.
Groti kūrinius atsitiktine tvarka.
Rodyti ekvalaizerį.
„Equaliser Settings“: Rankinis
ekvalaizerio reguliavimas (veikia tik
ekvalaizerio režime).
Tik muzikos
sąrašo lange
Æ
„Play Selected”: Ši funkcija leidžia
pasirinkti pageidaujamus atkurti
kūrinius. Ji veikia vienodai su visų
tipų medija. Žr. skyrių „Atkurti
pasirinktus failus iš vartotojo įrašytos
laikmenos (CD, USB ir pan.)“ 35 psl.
„Ripping“: Ši funkcija paverčia CD
audio failus į MP3 formatą USB
įrenginyje ar kompiuteryje, prie
įrenginio. Žr. 37 psl.
1.
Pasirinkite norimus kopijuoti
kūrinius iš sąrašo.
2.
Pasirinkite „Rip“ apatiniame
kairiajame ekrano kampe.
Kopijavimas baigtas.
Informacija. Rodoma įrašo
informacija.
TRACK 001
Norėdami naudotis valdikliais, pradėkite atkūrimą ir
mygtukais valdykite pasirinkimus.
00:00:40
00:03:35
Kūrinių sąrašo lange ,. mygtukais pasirinkite ir
pažymėkite norimą įrašą. Spauskite OK mygtuką ir
pradėkite atkūrimą.
Ekrane rodomi muzikos valdikliai
‫ر‬
Ekrane esantys muzikos valdikliai veikia tik
atkuriant įrašą.
‫ر‬
‫ر‬
Visi valdikliai nėra rodomi vienu metu.
Failų turinio atveju galimos „Settings“ (
parinktys skirsis.
)
„Sort By“ ir „Options“ meniu
naudojimas
Įrašo pauzė.
Pasirinkite Filtro ( ) funkciją ir „Music“, kad būtų
rodomi tik muzikos failai.
Atkurti įrašą.
‫ر‬
Pereiti prie ankstesnio įrašo.
Net tuo atveju, jeigu įrenginys rodys aplankus,
kuriuose yra visų tipų turinys, jis rodys tik
pasirinkto tipo failus. Pvz.: jeigu pasirinkote
Muziką, matysite tik muzikos failus.
Pereiti prie sekančio įrašo.
Atsukti įrašą.
33 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
Atsiranda įrašų sąrašas ir pradeda groti pirmasis
įrašas. Jeigu atkuriamas komercinis diskas ir iš karto
nepaspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto
mygtukas, atsiranda atkūrimo langas. Jeigu norite
grįžti į Kūrinių sąrašo langą, spauskite ' (GRĮŽIMO)
mygtuką.
1
Turinio atkūrimas
Ekrane su muzikos failų sąrašu
mygtukais
pasirinkite „Sort By“ arba „Options“ viršutiniame
dešiniajame kampe ir spauskite OK mygtuką.
‫ر‬
‫ر‬
Muzika
Rūšiuoti pagal („Sort By“)
Priklausomai nuo disko ar laikmenos „Options“
meniu gali skirtis. Gali būti rodomos ne visos
parinktys.
Grojaraščio pervadinimo ir trynimo parinktys
atsiranda tik tuo atveju, jeigu grojaraštis
egzistuoja.
Garso kompaktiniame diske įrašytų įrašų
kartojimas
 Įrašą („Track“)
Rodomi visi laikmenoje esantys muzikos failai.
Galite nustatyti, kad produktas kartotų CD
(CD-DA/MP3) diske įrašytis įrašus,
 Albumas („Album“)
Rodomi visi laikmenoje esantys muzikos failai
pagal albumus.
1.
Atkūrimo metu matomame įrašų sąraše
mygtukais pasirinkite
apatiniame
kairiajame ekrano kampe ir spauskite OK
mygtuką.
2.
,. mygtukais pasirinkite norimą kartojimo
 Atlikėjas („Artist“)
Rodomi visi laikmenoje esantys muzikos failai
pagal atlikėją.
 Žanras („Genre“)
Rodomi visi laikmenoje esantys muzikos failai
pagal žanrą.
režimą - „Off“, „One Song“ arba „All“ ir
spauskite OK mygtuką.
 Aplankas („Folder“)
Rodomi visi laikmenoje esantys aplankai.
TRACK 001
Parinktys („Options“)
 Atkurti pasirinktus („Play Selected“)
Leidžia sukurti grojaraštį, pasirenkant konkrečius
failus. Ši parinktis veikia tai pat visų rūšių medijai.
Žr. skyrių „Atkurti pasirinktus iš komercinio disko“
ir „Atkurti pasirinktus failus iš vartotojo įrašytos
laikmenos (CD, USB ir pan.)“ 35 psl.
 Siųsti („Send“)
Pasirinkite „Send“, jeigu norite įkelti pasirinktus
failus į internetinius tinklapius („Picasa“,
„Facebook“ ir pan.) ar įrenginius. Norėdami siųsti
failą į internetinį tinklapį, turite susikurti paskyrą
norimame tinklapyje, tuomet prisijungti naudojant
prisijungimo („Log In“) funkciją. „Send“ funkcija
veikia vienodai su muzikos, nuotraukų ir filmų
failais. Pagrindinės instrukcijos pateikiamos
skyriuje „Siuntimo funkcijos naudojimas“ 41 psl.
 Kodavimas („Encoding“)
Pasirinkite, norėdami valdyti teksto kodavimo
parinktis.
 Keisti grojaraščio pavadinimą („Rename Playlist“)
Grojaraščio pavadinimo modifikavimas.
 Trinti grojaraštį („Delete Playlist“)
Leidžia ištrinti grojaraštį.
 Pridėti prie grojaraščio („Add to Playlist“)
Leidžia pridėti papildomus failus prie grojaraščio.
TRACK 001
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Įrašų sąrašo langas
Æ
TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Atkūrimo langas
Spauskite ' (GRĮŽIMO) mygtuką nuotolinio valdymo
pulte ir grįžkite į kūrinių sąrašo langą.
34 - Lietuvių
- Norėdami panaikinti pasirinkimą, naudokite
parinktį „Clear All“. Tuomet pasirinkite atskirus
įrašus arba naudokitės visų įrašų pasirinkimu
„Select All“ ir pasirinkite visus įrašus. Tuomet
spauskite ' (GRĮŽIMO) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte arba „Play“ ir OK mygtuką.
Nepasirinkus visų arba atskirų įrašų, pasirinktas
sąrašas nesikeis.
- „Cancel“ atšaukia bet kokius „Play Selected“
ekrane padarytus pakeitimus. Grįžus į Įrašų
sąrašą „Play Selected“ sąrašas liks nepakitęs.
CD diske esančių įrašų maišymas
Galite nustatyti, kad CD (CD-DA/MP3) diske esantys
įrašai būtų grojami atsitiktine tvarka.
1.
Atkūrimo metu
mygtukais pasirinkite
apatiniame kairiajame ekrano kampe ir
spauskite OK mygtuką.
2.
,. mygtukais įjunkite („On“) arba išjunkite
(„Off“) Maišymo („Shuffle“) režimą ir paspauskite
OK mygtuką.
Funkcijos „Play Selected“ naudojimas
su komerciniais CD diskais
Įrašų sąrašo ekrane pasirinkite „Settings“ ( ) ir
spauskite OK mygtuką. Atsiras „Settings“ meniu.
2.
Pasirinkite „Play Selected“ ir spauskite OK.
Atsiras „Play Selected“ langas.
,. mygtukais pasirinkite įrašą ir spauskite OK
mygtuką. Įrašo kairėje atsiras varnelė.
3.
4.
Norėdami pasirinkti papildomų įrašų, kartokite
3 žingsnį.
5.
Norėdami pašalinti pasirinkimą, eikite ant įrašo
ir dar kartą paspauskite OK mygtuką. Varnelė
bus panaikinta.
Baigę, pasirinkite „Play“ ekrano apačioje, kairėje
pusėje ir spauskite OK mygtuką. Dar kartą
atsiras įrašų sąrašas, tačiau dabar jame bus tik
pasirinkti įrašai. Pasirinkti įrašai atkuriami
automatiškai.
6.
7.
Norėdami atšaukti pasirinktų įrašų atkūrimą,
pasirinkite įrašų sąrašo ekrane pasirinkite
„Settings“ ( ). Nustatymų lange pasirinkite
„Play All“. Atsiras Įrašų sąrašas su visais diske
esančiais įrašais.
‫ر‬
Naudodami šią funkciją galite pasirinkti iki 99 įrašų
iš CD (CD-DA) disko.
‫ر‬
„Play Selected“ lange galite rinktis „Select All“,
„Clear All“ ir „Cancel“.
- Norėdami pasirinkti visus įrašus, rinkitės „Select
All“. Paspaudus ' (GRĮŽIMO) mygtuką
nuotolinio valdymo pulte arba pasirinkite „Play“
ir paspaudus OK mygtuką, Įrašų sąrašo ekrane
atsiras visi įrašai, o įrenginys pradės visų įrašų
atkūrimą nuo Įrašo 001 („Track 001“).
1.
2.
Įdėkite savo įrašytą CD arba USB įrenginį į namų
kino sistemą. Atsiras langas su užrašu „New
Device Connected.“.
Pasirinkite „Music“ ir spauskite OK nuotolinio
valdymo pulte. Atsiras failų sąrašas su failų,
aplankų arba visomis piktogramomis.
3.
Jeigu reikia,
mygtukais pasirinkite
aplanką ir spauskite OK.
4.
Pasirodžius failams, kuriuos norite atkurti,
pasirinkite „Options“ viršutiniame dešiniajame
kampe ir spauskite OK mygtuką.
5.
Pasirinkite „Play Selected“ ir spauskite OK
mygtuką. Pažymėkite langelius, kurie yra karėje
įrašų pusėje.
6.
mygtukais pasirinkite įrašus ir spauskite
OK mygtuką. Langelyje atsiranda varnelė.
7.
Kartokite 6 žingsnį ir pasirinkite papildomus
įrašus.
8.
Norėdami pašalinti pasirinkimą, eikite ant įrašo
ir dar kartą paspauskite OK mygtuką. Varnelė
bus panaikinta.
9.
Baigę, pasirinkite „Play“ ekrano apačioje, kairėje
pusėje ir spauskite OK mygtuką. Dar kartą
atsiras įrašų sąrašas, tačiau dabar jame bus tik
pasirinkti įrašai. Pasirinkti įrašai atkuriami
automatiškai.
10. Norėdami atšaukti pasirinktų įrašų pasirinkimą,
spauskite ' (GRĮŽIMO) mygtuką arba
(IŠĖJIMO) mygtuką. Paspaudus
' (GRĮŽIMO) mygtuką, grįšite į failų sąrašo
langą. Paspaudę
(IŠĖJIMO) mygtuką,
atsidursite Pradžios lange.
35 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
1.
Funkcijos „Play Selected“ naudojimas
su vartotojo įrašytomis laikmenomis
(CD, USB ir pan.)
Turinio atkūrimas
‫ر‬
Jeigu norite matyti tik filmus, pasirinkite Filtro (
funkciją ir „Videos“, kad būtų rodomi tik filmai.
)
Funkcijos „Play Selected“ naudojimas
iš Pradžios ekrano
‫ر‬
Pasirinkite PLAY DISC, atsiras Įrašų sąrašo langas.
- Pasirinkite Filtro ( ) funkciją ir „Music“, kad
būtų rodomi tik muzikos failai, tuomet
vadovaukitės aukščiau aprašytomis
instrukcijomis nuo 3 žingsnio.
- Jeigu pasirinkote MULTIMEDIA, pasirinkite
„Storage“ arba „Network Device“
MULTIMEDIJOS lange. Tuomet pasirinkite
laikmeną arba tinklo įrenginį. Atsiras failų
sąrašas. Pasirinkite Filtro ( ) funkciją ir
„Music“,kad būtų rodomi tik muzikos failai,
tuomet vadovaukitės aukščiau aprašytomis
instrukcijomis nuo 3 žingsnio.
8.
Ekrane atsiradusioje klaviatūroje patvirtinkite
numatytąjį arba sukurkite naują grojaraščio
pavadinimą. Baigę pasirinkite „Done“, spauskite
OK ir eikite prie 9 žingsnio.
9.
Eikite prie ekrano, kuriame yra muzika, kurią
norite pridėti prie grojaraščio.
10.
mygtukais pasirinkite įrašą ir spauskite
OK mygtuką. Įrašo kairėje esančiame langelyje
atsiranda varnelė.
11. Kartokite 10 žingsnį ir pasirinkite papildomų įrašų.
12. Norėdami pašalinti įrašą iš sąrašo, eikite ant
įrašo ir dar kartą paspauskite OK mygtuką.
Varnelė bus panaikinta.
13. Baigę, ekrano viršuje pasirinkite „Add“ ir
paspauskite OK mygtuką. Grojaraštis
išsaugomas USB įrenginyje. Atsiranda tai
patvirtinantis langas. Paspauskite OK.
Grojaraščio atkūrimas
Laikmenoje esančio grojaraščio
kūrimas ir redagavimas
1.
Prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
2.
Eikite į grojaraštį (Pradžios ekranas €
MULTIMEDIA € „Storage“ € „USB Device“ €
sąrašas).
3.
Pasirinkite grojaraštį ir spauskite OK. Atsiranda
įrašų sąrašas ir pradeda groti pirmasis įrašas.
Grojaraščio kūrimas
1.
Prie namų kino prijunkite USB įrenginį su
muzikos failais ir įjunkite namų kino sistemą.
2.
Pradžios ekrane pasirinkite MULTIMEDIA ir
spauskite OK mygtuką.
3.
MULTIMEDIJOS lange pasirinkite „Storage“ ir
spauskite OK mygtuką.
4.
Pasirinkite USB įrenginį ir spauskite OK mygtuką.
5.
Lango viršuje pasirinkite Filtras (
6.
Langui atsidarius iš naujo, pasirinkite „Options“
( ) € „Add to Playlist“.
7.
Sekančiame lange pasirinkite esamą grojaraštį ir
spauskite OK mygtuką
ARBA
pasirinkite „New Playlist“ ir spauskite OK
mygtuką. Jeigu pasirinkote esamą grojaraštį,
eikite prie 9 žingsnio. Jeigu pasirinkote naują
grojaraštį, eikite prie 8 žingsnio.
) € „Music“.
Grojaraščio redagavimas
1.
Grojaraščio atkūrimo metu spauskite „Settings“
( ) € „Edit Playlist“ apatiniame kairiajame
sąrašo kampe.
2.
mygtukais pasirinkite įrašą ir
spauskite OK mygtuką. Prie įrašo atsiranda
varnelė.
3.
Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą
pasirinkite įrašą ir paspauskite OK mygtuką.
‫ر‬
Norėdami pasirinkti iš karto visus įrašus, spauskite
„Select All“. Norėdami atšaukti pasirinkimą,
spauskite „Deselect All“.
36 - Lietuvių
4.
Baigę pasirinkite „Delete“ apatiniame kairiajame
ekrano kampe ir paspauskite OK. Atsiras
patvirtinimo langas.
10. Jeigu norite atšaukti kopijavimą jam prasidėjus,
spauskite OK mygtuką ir pasirinkite „Yes“.
Norėdami tęsti, spauskite „No“.
5.
Pasirinkite „Yes“ ir spauskite OK mygtuką.
‫ر‬
Ištrynus visus grojaraštyje esančius failus, bus
ištrintas visas grojaraštis.
11. Baigus kopijavimą, atsiranda užrašas
„Successfully ripped“. Spauskite OK mygtuką.
Atsiras kūrinių sąrašo langas.
‫ر‬
Galite išsaugoti iki 5 grojaraščių.
„Bluetooth“ naudojimas
Kopijavimas („Ripping“)
1.
Galite naudoti „Bluetooth“ įrenginį, norėdami mėgautis
muzika stereo garsu be jokių laidų!
Prijunkite USB atmintinė prie namų kino
sistemos. Tai bus įrenginys, į kurį kopijuosite
failus.
Kas yra „Bluetooth“?
2.
Įdėkite CD diską į namų kino sistemą. Netrukus
atsiras kūrinių sąrašas.
„Bluetooth“ technologija leidžia sujungti „Bluetooth“
funkciją palaikančius įrenginius, trumpo bevielio ryšio
pagalba.
3.
Kūrinių sąrašo lange apatiniame kairiajame
kampe pasirinkite „Settings“ ( ) ir spauskite
OK mygtuką. Atsiras nustatymų langas.
4.
,. mygtukais pasirinkite „Ripping“ ir
5.
,. mygtukais pasirinkite kūrinį ir spauskite
OK mygtuką. Kūrinio kairėje esančiame langelyje
atsiranda varnelė.
6.
Kartokite 5 žingsnį ir pasirinkite papildomus
kūrinius.
‫ر‬
Norėdami pasirinkti iš karto visus įrašus, pasirinkite
„Select All“ apatiniame kairiajame ekrano kampe,
tuomet spauskite OK mygtuką.
7.
Norėdami pašalinti kūrinį iš sąrašo, pasirinkite
kūrinį ir dar kartą paspauskite OK mygtuką.
Varnelė bus panaikinta.
8.
Baigę pasirinkite „Rip“ mygtuką ,. mygtukais
ir spauskite OK. Atsiras kopijavimo langas.
9.
,. mygtukais pasirinkite įrenginį, kuriame
saugosite failus, ir spauskite OK mygtuką.
Pradedamas kopijavimas.
‫ر‬
Neatjunkite įrenginio, kol vyksta kopijavimas.
- Jūsų kūno dalis kontaktuoja su priėmimo/
perdavimo sistema „Bluetooth“ įrenginyje arba
bevielėje garso sistemoje.
- Elektros variaciją sukelia įvairios kliūtys, tokios
kaip sienos, kampai ar biuro pertvaros.
- Jis naudojamas esant elektros trikdžiams,
skleidžiamiems to paties dažnio diapazono
įrenginių, tokių kaip medicinos įranga,
mikrobangų krosnelės ir bevieliai tinklai (LAN).
• Jungdami bevielę garso sistemą ir „Bluetooth“
įrenginį, laikykite abu prietaisus arti vieną kito.
• Kuo toliau abu įrenginiai bus vienas nuo kito, tuo
prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas tarp
įrenginių didesnis nei „Bluetooth" veikimo
diapazonas, ryšys prarandamas.
37 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
paspauskite OK mygtuką. Atsiras kopijavimo
langas.
• „Bluetooth“ įrenginys gali skleisti triukšmą arba
neveikti, priklausomai nuo jo naudojimo, jeigu;
Turinio atkūrimas
● Kuo toliau abu įrenginiai bus vienas nuo kito,
tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas tarp
įrenginių didesnis nei „Bluetooth" veikimo
diapazonas, ryšys prarandamas.
● Silpno priėmimo-jautrumo zonose „Bluetooth“
ryšys gali veikti prastai.
● „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“
įrenginys yra arti garso sistemos. Ryšys
automatiškai nutrūksta, jeigu „Bluetooth“
įrenginys patraukiamas iš veikimo diapazono.
Garso kokybė gali būti prasta net ir laikant
įrenginį veikimo diapazone, jeigu jo kelyje
pasitaiko kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
● Įjungtas įrenginys gali kelti elektros trikdžius.
‫ر‬
Namų kino sistema palaiko tik „Middle Quality
SBC“ duomenis (iki 237kbps@48kHz),
ir nepalaiko „High Quality SBC“ duomenų
(328kbps@44.1kHz).
‫ر‬
AVRCP funkcija yra palaikoma. Jos
funkcionalumas skirsis, priklausomai nuo
prijungto įrenginio specifikacijų.
‫ر‬
Junkite tik „Bluetooth“ įrenginius, palaikančius
A2DP profilį.
‫ر‬
Vienu metu galima jungti tik vieną „Bluetooth“
įrenginį.
‫ر‬
Paieškos ir prisijungimo funkcijos gali neveikti
šiais atvejais:
- jeigu apie namų kino sistemą sukurtas stiprus
elektros laukas;
Namų kino sistemos prijungimas prie
„Bluetooth“ įrenginio
- jeigu prie namų kino sistemos vienu metu
jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
- jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne
vietoje arba sugedęs.
- Atkreipkite dėmesį, kad įrenginiai, tokie kaip
mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai,
dieninės lempos ir dujinės viryklės, naudoja tą
patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth“ įrenginys,
todėl jie gali sukelti elektros trikdžius.
Jungiamasi
‫ر‬
„Bluetooth“ įrenginys
Tam, kad „Bluetooth“ ryšys būtų kokybiškas,
rekomenduojame atnaujinti įrenginio naujausią
versiją.
Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko
„Bluetooth“ stereo ausinių funkciją.
Kaip atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo namų
kino sistemos
1.
Spauskite Funkcijos (FUNCTION) mygtuką
nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte BT
pranešimą.
2.
Pasirinkite „Bluetooth“ meniu įrenginyje, kurį
norite prijungti. Informacijos, kaip tai padaryti,
ieškokite „Bluetooth“ įrenginio instrukcijoje.
„Bluetooth“ ryšys su namų kino sistema gali būti
atšauktas. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“
įrenginio naudotojo instrukcijoje.
● Atjungus nuo „Bluetooth“ įrenginio, namų kino
sistemos ekrane bus rodomas užrašas
DISCONNECTED (atjungta).
3.
„Bluetooth“ įrenginyje pasirinkite „Stereo
headset“ meniu.
● Pamatysite įrenginių sąrašą.
Kaip atjungti namų kino sistemą nuo
„Bluetooth“ įrenginio
4.
Pasirinkite "[HTS]HXXXXX" iš paieškos
sąrašo.
● Kai namų kino sistema prisijungs prie
„Bluetooth“ įrenginio, priekiniame sistemos
ekrane bus rodomas „Bluetooth“ įrenginio
ir namų kino sistemos pavadinimas.
5.
Atkurkite prijungtame įrenginyje esančius
muzikos failus.
● Galite klausytis muzikos, esančios „Bluetooth“
įrenginyje per namų kino sistemą.
Spauskite
mygtuką priekiniame skydelyje,
norėdami perjungti namų kino sistemą iš BT į kitą
režimą arba išjunkite namų kino sistemą.
● Išskyrus tuos atvejus, kai namų kino sistema
atjungiama pakeičiant funkcijas, kurį laiką
„Bluetooth“ įrenginys lauks atsakymo iš namų
kino sistemos prieš baigdamas ryšį.
(Atsijungimo laikas priklauso nuo „Bluetooth“
įrenginio.)
38 - Lietuvių
1.
‫„ ر‬Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys dings,
jeigu atstumas tarp namų kino sistemos ir BT
įrenginio viršys 10 metrų. Kai „Bluetooth“
įrenginys grąžinamas į aktyvų diapazoną arba
yra perkraunamas, jis turi būti pakartotinai
sujungiamas su namų kino sistema.
2.
3.
‫„ ر‬Bluetooth“ režime atsiras ekrano užsklanda,
jeigu „Bluetooth“ įrenginys 5 minutes bus
parengties („Ready“) būsenoje. Norėdami iš
naujo prijungti „Bluetooth“ įrenginį, išjunkite
ekrano užsklandą ir prijunkite įrenginį.
Norėdami išjungti ekrano užsklandą,
paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto
mygtuką (garso, skaičių ar kt.)
4.
Naudojimasis „Bluetooth“ režime
‫ ر‬NFC funkcija yra integruotą į Android prietaisus ir
‫ ر‬Greito įjungimo („Quick Start") funkcija yra
palaiko Android OS 4.1 Jellybean ar vėlesnius.
prieinama, kai nuolatinės srovės maitinimo laidas
yra prijungtas prie nuolatinės srovės šaltinio.
- Jei jūsų prietaisas palaiko ankstesnę Android OS
negu Android OS 4.1 Jellybean, turite atsisiųsti
'Samsung NFC Connection' programą iš
„Android market“ ,tam, kad galėtumėte naudotis
NFC funkcija.
‫ ر‬Norėdami naudoti šią funkciją, Nustatymai
(„Settings") > Sistema („System“) > Greitas
Įjungimas („Quick start“) į Įjungti („On“).
1.
2.
Prijunkite išmanųjį įrenginį prie gaminio
naudodami „Bluetooth“ įrenginį.( Informacijos,
kaip tai padaryti, ieškokite „Bluetooth“ įrenginio
instrukcijoje).
Prijungus, namų kino sistema automatiškai
įsijungs į BT režimą.
● Pasirinkite norimą muziką, kuri gros per
išmanųjį prietaisą.
‫ ر‬NFC antenos vieta įvairiuose telefonuose yra
skirtinga. Prieš jungiantis, pasitikrinkite kurioje
vietoje antena yra jūsų išmaniajame telefone.
Informacijos ieškokite savo telefono naudojimo
instrukcijoje.
‫ ر‬Jei jūsų telefonas yra storame dėkle,
prisijungimas gali ir nepavykti.
‫ ر‬NFC prisijungimas veikia net kai namų kino
sistema yra išjungta, jei Greitas įjungimas
(„Quick start“) yra nustatytas ant Įjungtas („On“).
Tačiau, NFC prijungimas veiks tada, jei namų kino
sistema buvo atjungta nuo maitinimo laido ir yra
vėl prijungta.
NFC (mažo nuotolio radijo
komunikacijos) naudojimas
Prijunkite savo NFC suderinamą NFC įrenginį prie namų
kino sistemos naudodami "Bluetooth“ ir sekdami
nurodymus. Jūs galite klausytis muzikos iš savo išmaniojo
mobilaus telefono per namų kino sistemą.
‫ر‬
NFC Forum, Inc. yra
registruotas prekės ženklas JAV
ir kitose šalyse.
‫ ر‬NFC negali veikti naudojant
„Bluetooth“ įrenginį įjungiant ir
išjungiant.
‫ ر‬NFC prijungimas naudojant
„Bluetooth“ įrenginį neveiks, jei
baterijos indikatorius mirksės.
39 - Lietuvių
Note2
S3/S4
Note3
Turinio
Kai namų kino sistema yra išjungta, išmaniojo įrenginio
prijungimas prie produkto naudojant „Bluetooth“ režimą,
gali įjungti namų kino sistemą.
Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone ir
įsitikinkite ar ekrano užrakinimo funkcija jame yra
išjungta. NFC funkcija neveiks, jei ekranas bus
užrakintas.
Švelniai paspauskite NFC logotipą
kuris yra
namų kino sistemos, palaikančios NFC, viršuje.
Išmaniojo telefono ekrane pasirodys lentelė, kurioje
klausiama ar norite tęsti „Bluetooth“ įrenginio ryšį
telefone. Pasirinkite Taip („Yes“).
● Kai prijungimas baigtas, pasirodo pranešimas
Prijungta („Connected“).
To Norėdami atjungti NFC įrenginį, vėl paspauskite
logotipą esantį namų kino sistemos priekinio skydelio
viršuje.
● Norėdami prijungti kitą NFC įrenginį kol pirmasis
dar taip pat prijungtas, palieskite namų kino
sistemos priekinį skydelį su tuo prietaisu.
Namų kino sistema atjungs pirmąjį išmanųjį telefoną
ir prijungs antrąjį.
Turinio atkūrimas
Nuotraukų turinio atkūrimas
Siųsti („Send“)
Šiuo įrenginiu galima atkurti nuotraukas, esančias
DVD, USB, mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje.
Įrankių („Tools“) meniu naudojimas
Nuotraukos atkūrimo metu spauskite TOOLS
mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Pasirinkite „Settings“ ( ) viršutiniame dešiniajame
ekrano kampe ir spauskite OK mygtuką.
Atsiras įrankių meniu sąrašas.
Pasirinkite „Send“, jeigu norite įkelti pasirinktus failus
į internetinius tinklapius („Picasa“, „Facebook“ ir pan.)
ar įrenginius. Norėdami siųsti failą į internetinį tinklapį,
turite susikurti paskyrą norimame tinklapyje, tuomet
prisijungti naudojant prisijungimo („Log In“) funkciją.
„Send“ funkcija veikia vienodai su muzikos, nuotraukų
ir filmų failais. Pagrindinės instrukcijos pateikiamos
skyriuje „Siuntimo funkcijos naudojimas“ 41 psl.
Informacija („Information“)
Pasirinkite, kai norite peržiūrėti nuotraukos informaciją.
Skaidrių peržiūros nustatymai
 „Speed” : Rinkitės, norėdami nustatyti skaidrių
peržiūros greitį.
 „Effects” : Rinkitės, norėdami nustatyti skaidrių
peržiūros efektus.
‫ر‬
Priklausomai nuo disko arba atminties įrenginio,
„Options“ meniu gali skirtis. Gali būti rodomos
ne visos parinktys.
‫ر‬
Norint įjungti foninę muziką, nuotraukos ir
muzikos failas turi būti toje pačioje laikmenoje.
Tačiau garso kokybei įtakos gali turėti MP3 failo
bitų perdavimo sparta, nuotraukos dydis ir
kodavimo metodas.
‫ر‬
Viso ekrano režime pavadinimo ir PG grafikos
didinti negalima.
Pasukti („Rotate“)
Pasirinkite, jei norite pasukti nuotrauką. Ji bus
sukama prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Mastelio keitimas („Zoom“)
Pasirinkite, jeigu norite padidinti esamą nuotrauką.
Didinti galite iki 4 kartų.
„Sort By“ ir „Options“ meniu
naudojimas
Nuotraukų režimai („Picture Mode“)
Pasirinkite Filtro ( ) funkciją ir „Photos“, kad būtų
rodomos tik nuotraukos.
 „Dynamic” : pasirinkite, norėdami padidinti
ryškumą.
 „Standard” : pasirinkite daugeliui peržiūrų.
‫ر‬
 „Movie” : geriausias nustatymas filmų peržiūrai.
 „User” : leidžia atitinkamai sureguliuoti ryškumą
ir triukšmo mažinimo funkciją.
Foninė muzika („Background Music“)
Net tuo atveju, jeigu įrenginys rodys aplankus,
kuriuose yra visų tipų turinys, jis rodys tik
pasirinkto tipo failus. Pvz.: jeigu pasirinkote
Nuotraukas, matysite tik nuotraukų failus.
Puslapyje su nuotraukų sąrašu, viršutiniame
dešiniajame kampe
mygtukais pasirinkite
„Sort By“ arba „Options“ ir paspauskite OK.
Pasirinkite, norėdami klausytis muzikos skaičių
peržiūros metu.
Nuotraukos
Rūšiuoti pagal („Sort By“)
Ekvalaizerio režimas („Equaliser Mode“)
Įjunkite („On“), jeigu norite naudoti ekvalaizerio
funkciją. Reguliuokite garsą pagal savo pageidavimą.
Ekvalaizerio nustatymai („Equaliser Settings“)
Ekvalaizerio nustatymai atsiranda tik įjungus („On“)
ekvalaizerio režimą.
 Datą („Date“)
Rodo visus laikmenoje esančius nuotraukų failus
pagal datą. Spauskite grupę, jeigu norite
pamatyti joje esančius failus.
 Pavadinimą („Title“)
Visus atminties įrenginyje esančius failus rodo
pagal pavadinimą.
 Aplanką („Folder“)
Rodo visus aplankus, esančius atminties
įrenginyje.
40 - Lietuvių
Parinktys („Options“)
Radijo klausymas
 Skaidrių peržiūra („Slide Show“)
Pradeda skaidrių peržiūrą. Rodo visus aplanke
esančius failus vieną po kito. Jeigu iš pasirinktų
nuotraukų norite sukurti peržiūrą, skaitykite toliau
aprašytą skyrių „Play Selected“.
• Norėdami klausyti radijo, turite prijungti FM
anteną.
 Atkurti pasirinktus („Play Selected“)
Leidžia pasirinkti konkrečius failus atkūrimui. Ši
parinktis veikia tai pat visų rūšių medijai. Žr.
skyrių „Atkurti pasirinktus failus iš vartotojo
įrašytos laikmenos (CD, USB ir pan.)“ 35 psl.
Radijo reguliavimas nuotolinio valdymo pultu
Spauskite SOURCE mygtuką ir pasirinkite FM.
2.
Ieškokite pageidaujamos stoties.
• „Preset Tuning 1“: spauskite PRESET,
pasirinkite PRESET ir nustatykite radijo stotį.
- Prieš ieškant iš anksto nustatytų stočių,
reikia jas nustatyti įrenginio atmintyje.
• „Manual Tuning“: spauskite PRESET,
pasirinkite MANUAL ir spauskite ,.
mygtukus dažniui didinti arba mažinti.
• „Automatic Tuning“: spauskite PRESET,
pasirinkite MANUAL ir spauskite bei
palaikykite ,. mygtukus. Įrenginys
automatiškai ieškos radijo stoties.
 Siųsti („Send“)
Pasirinkite „Send“, jeigu norite įkelti pasirinktus failus
į internetinius tinklapius („Picasa“, „Facebook“ ir pan.)
ar įrenginius. Norėdami siųsti failą į internetinį tinklapį,
turite susikurti paskyrą norimame tinklapyje, tuomet
prisijungti naudojant prisijungimo („Log In“) funkciją.
‫ر‬
Priklausomai nuo disko arba atminties įrenginio,
„Options“ meniu gali skirtis. Gali būti rodomos ne
visos parinktys.
Mono/stereo nustatymas
„Send“ funkcijos naudojimas
1.
,. mygtukais pasirinkite „Send“ ir spauskite
2.
,. mygtukais pasirinkite nuotrauką ir
OK mygtuką. Atsiras pasirinkimo langas.
Spauskite ST/MO mygtuką.
• Kiekvieną kartą spaudžiant garsas keičiasi tarp
STEREO ir MONO.
• Prasto priėmimo zonoje pasirinkite MONO, kad
transliacija būtų aiški ir be trikdžių.
spauskite OK mygtuką. Nuotraukos kairėje
atsiras varnelė.
3.
Kartokite 2 žingsnį ir pasirinkite papildomų failų.
Išankstinis stočių nustatymas
4.
Norėdami pašalinti nuotrauką iš sąrašo,
pažymėkite ją ir dar kartą paspauskite OK
mygtuką.
Pavyzdys: FM 89.10 bangos nustatymas atmintyje.
5.
Baigę spauskite ,. mygtuką ir pasirinkite
„Send“. Spauskite OK mygtuką. Atsiranda
langas su internetinių tinklapių („Picasa“,
„Facebook“ ir pan.) arba įrenginių, į kuriuos
galite siųsti nuotraukas, sąrašu.
2.
Spauskite ,. mygtukus ir pasirinkite <89.10>.
3.
Spauskite MEMORY mygtuką.
• Ekrane mirksi NUMERIS.
Dar kartą spauskite MEMORY mygtuką.
• Spauskite MEMORY mygtuką, ekrane atsiras
NUMERIS, o stotis bus išsaugota atmintyje.
• Pēc MEMORY taustiņa nospiešanas, CIPARS
pazūd no ierīces displeja un izvēlētā stacija
tiek saglabāta ierīces atmiņā.
1.
6.
Pasirinkite paskirties vietą ir spauskite OK
mygtuką.
7.
Jeigu nuotrauka siunčiama į internetinį tinklapį,
jungiamas tinklapis. Prisijunkite ir sekite ekrano
nuorodas.
‫ر‬
4.
Spauskite SOURCE mygtuką ir pasirinkite FM.
Norėdami siųsti nuotraukas į internetinį tinklapį,
turite turėti joje profilį.
41 - Lietuvių
Turinio atkūrimas
1.
Turinio atkūrimas
5.
Norėdami išsaugoti dar vieną stotį, kartokite
2 - 4 žingsnius.
• Norėdami įjungti iš anksto nustatytą stotį,
spauskite PRESET mygtuką ir pasirinkite
PRESET, tuomet spauskite ,. mygtukus
ir pasirinkite stotį.
Specialiųjų efektų naudojimas
nuotolio valdymo pulte
„Sports” režimas
z „Announcer” : išryškina komentatoriaus balsą
rungtynių metu.
z „Stadium” : akcentuoja žiūrovų skandavimą
rungtynių metu.
z „Off” : įprastas garsas.
„DTS Neo:Fusion II“ / 3D garsas
„SOUND EFFECT” funkcija
Ši funkcija leidžia pasirinkti garsą optimizuojantį
režimą.
1. Spauskite SOUND EFFECT mygtuką.
2. Spauskite ,. mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą režimą: DSP, „Virtual Sound“
„SFE Mode“ arba „Sports“.
3. Spauskite
mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą garso efektą.
Galite mėgautis natūralesniu ir aiškesniu erdviniu
garsu su sustiprintais tonais, nustatant garso gylį.
• „DTS Neo:Fusion II”: „Off” € „On”
„3D Sound“ (tik HT-H7500WM): „Off” €
„High” € „Low”
‫ ر‬3D režimas FM režime neveikia.
‫ ر‬3D garsas girdimas tik pasirinkus „Simple
Speaker Setup“ > „Simple Mode“.
DSP režimas
z „MP3 Enhancer” : leidžia pagerinti garso kokybę
(pvz.: MP3 muzikos). Galite pagerinti MP3 lygio
garsą (24 kHz, 8bit) iki kompaktinio disko lygio
(44.1 kHz, 16 bit).
z „Power Bass” : pagerina bosinių tonų garsą,
suteikia dunksinčio garso efektą.
z „Virtual 7.1” (tik HT-H7500WM): sukuria virtualų
7.1 kanalo garsą, naudojant 5.1 kanalo
garsiakalbių sistemą.
z „Off” : pasirinkite, jeigu norite girdėti įprastą garsą.
„Virtual Surround“ režimas
Galite nustatyti dviejų kanalų įvesties šaltinį, kad
girdėtumėte garsą 5.1 kanalo erdviniu režimu.
SFE režimas
z „Symphony Hall in Boston (Hall 1)” : suteikia
aiškaus vokalo efektą, lyg klausytumėte koncertų
salėje.
z „Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)” :
suteikia aiškaus vokalo efektą, lyg klausytumėte
koncertų salėje, tačiau ne taip galingai kaip „Hall 1“.
z „Jazz Club in Seoul B” : rekomenduojama
džiazui.
z „Church in Seoul” : suteikia didelės bažnyčios
erdvės garso efektą.
z „Amphitheater (Rock)” : rekomenduojama rokui.
z „Off” : įprastas garsas.
42 - Lietuvių
Tinklo paslaugos
Galite mėgautis įvairiomis tinklo paslaugomis, pvz.:
vaizdo transliacijomis ar internetinėmis aplikacijomis,
prijungę įrenginį prie tinklo.
‫ ر‬Jeigu paspausite
mygtuką, kai prisijungėte,
atsiras prisijungimo langas. Galėsite rinktis „Link
Accounts“, „Edit Profile“, „Remove Account“ ir
„SIgn Out“.
Norėdami naudotis tinklo paslaugomis, pirma turite:
Pridėti kredito kortelę
1.
Prijungti įrenginį prie tinklo
(žr. 14 psl.).
2.
Sukonfigūruoti tinklo nustatymus
(žr. 22 - 24 psl.).
Norėdami pridėti kredito kortelės duomenis prie savo
sąskaitos, atlikite šiuos žingsnius.
Prisijungimas prie SAMSUNG
paskyros
Prieš prisijungdami prie FILMŲ IR TV LAIDŲ arba
SAMSUNG APLIKACIJŲ, prisijunkite prie savo
SAMSUNG paskyros.
‫ ر‬Jeigu SAMSUNG paskyros neturite, susikurkite ją,
pasirinkę „Create Account“.
Pasirinkite
viršutiniame dešiniajame Pradžios
ekrano kampe ir spauskite OK mygtuką. Atsiras
prisijungimo langas.
2.
Prisijunkite prie savo paskyros. Vėl atsiras
Pradžios ekranas. Jeigu jau esate prisijungę,
atlikite 4 žingsnį.
3.
Dar kartą pasirinkite
ir spaukskite OK
mygtuką. Atsiras prisijungimo prie paskyros
langas.
4.
Šiame lange pasirinkite „Edit Profile“ ir
spauskite OK mygtuką.
5.
Įveskite paskyros slaptažodį. Baigę pasirinkite
„Done“ ir spauskite OK mygtuką. Atsiras
„Edit Profile“ langas.
1.
Pradžios ekrane spauskite
Atsitas „Sign In“ langas.
mygtuką.
2.
Pasirinkite ID laukelį ir paspauskite OK mygtuką.
Atsiras klaviatūra.
6.
Pasirinkite „Add Card“ ir spauskite OK mygtuką.
Atsiranda kortelės pridėjimo langas.
3.
Naudodami klaviatūrą, įveskite savo e. pašto
adresą. Baigę pasirinkite „Done“ mygtuką ir
spauskite OK mygtuką. Dar kartą pasirodys
prisijungimo langas.
7.
Perskaitykite „Add Card“ tekstą ie spauskite OK
mygtuką. Atsiras „Add Card“ langas.
8.
Įveskite reikalaujamą kredito informaciją. Baigę,
pasirinkite „Save“ ir OK.
4.
Pasirinkite slaptažodžio laukelį ir spauskite OK.
Atsiras klaviatūra.
5.
Naudodami klaviatūrą, įveskite savo slaptažodį.
Baigę pasirinkite „Done“ mygtuką ir spauskite
OK mygtuką. Dar kartą pasirodys prisijungimo
langas.
6.
Tam, kad prisijungimo procesas kitą kartą būtų
paprastesnis, pasirinkite „Sign me in
automatically“ ir spauskite OK mygtuką.
7.
Pasirinkite „Sign In“ ir spauskite OK mygtuką.
8.
Atsiras „Samsung account Terms and
Conditions“ langas.
9.
Pasirinkite „I agree“ ir spauskite OK mygtuką.
10. Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite naudoti savo
paskyros identifikavimui ir spauskite OK.
11. Pasirinkite „Done“.
Prieš FILMŲ IR TV LAIDŲ bei
SAMSUNG APLIKAVIJŲ
NAUDOJIMĄ
Jeigu dar nesate sureguliavė „Smart Hub“ nustatymų,
pirmą kartą naudojantis FILMŲ IR TV LAIDŲ (FILMS
AND TV SHOWS) arba SAMSUNG APLIKACIJOMIS
(SAMSUNG APPS), įrenginys paprašys Jūsų atlikti
„Smart Hub“ nustatymų procedūrą.
1.
Pradžios ekrane pasirinkite FILMS AND TV
SHOWS arba SAMSUNG APPS ir spauskite OK.
2.
Jeigu pasirinkote FILMS AND TV SHOWS,
atsiras langas, klausiantis, ar norite keisti
„Smart Hub“ nustatymus. Pasirinkite „Yes“ ir
spauskite OK mygtuką. Atsiras pasveikinimo
langas.
‫ ر‬Jeigu pasirinkote „Sign me in automatically“,
sekantį kartą jungiantis įrenginys automatiškai
suves Jūsų e. pašto adresą ir slaptažodį.
Jums tereikia pasirinkti „Sign In“.
43 - Lietuvių
Tinklo paslaugos
Norėdami susikurti SAMSUNG paskyrą, atlikite toliau
aprašytus žingsnius:
1.
Tinklo paslaugos
3.
Pasirinkite „Start“ ir spauskite OK. Atsiras „Smart
Hub“ terminų ir sąlygų bei privatumo politikos
langas.
4.
„Additional Services and Options“ lange
peržiūrėkite ir sutikite su „Smart Hub“ naudojimo
sąlygomis ir privatumo politika.
5.
Eikite žemyn ir paspauskite Peržiūrėti išsamią
informaciją („View Details“).
2-1. Pagal pageidavimą pasirinkite „Favourites“,
„Featured“, „Movies“, „TV Shows“, „Trailers“
ar „Trending“ ir spauskite OK.
Atsiradusiame lange
mygtukais
pasirinkite laidą, filmą ar anonsą ir spauskite OK.
Filmų ir TV laidų ekrane galite rinktis „WHat‘s
New“ ar „Genres“ parinktis. Žanrų lange
mygtukais atlikite pasirinkimą ir
spauskite OK mygtuką.
3.
Pasirinkite „I agree to all“ ir spauskite OK
mygtuką. Atsiras langas su užrašu „The Setup
Complete“. Spauskite OK mygtuką.
Jeigu turite parsisiuntę vieną iš vaizdo
transliavimo aplikacijų, spauskite „Watch Now“
ir OK mygtuką. Aplikacija paleidžiama.
Pasirinkto filmo ar laidos peržiūrai atlikite ekrane
rodomus veiksmus.
4.
FILMS AND TV SHOWS funkcijos
naudojimas
Jeigu aplikacijų neparsisiuntėte, ekrane rodomas
užrašas „Watch Via“ vietoje „Watch Now“.
Pasirinkite vieną dešinėje užrašo pusėje
pateikiamų aplikacijų ir spauskite OK.
5.
Jūsų paklaus, ar norite įdiegti aplikaciją.
Pasirinkite „Install“ ir spauskite OK. Tuomet
sekite nuorodas ekrane. Taip pat galite rinktis
„View Details“ ir peržiūrėti informaciją apie
aplikaciją. Per „View Details“ langą aplikaciją
taip pat galite parsisiųsti.
6.
Įdiegus aplikaciją, pasirinkite „Play“ ir spauskite
OK. Taip pat galite spausti ' (GRĮŽIMO)
mygtuką, dar kartą pasirinkti laidą ar filmą ir atlikti
3 žingsnyje pateiktus nurodymus filmo ar laidos
peržiūrai.
‫ ر‬Neprivalote sutikti su „Supplemental Privacy
Notice“, tačiau nesutikus, kai kurios išmaniosios
televizijos funkcijos gali neveikti.
6.
Norint transliuoti ir žiūrėti daugelį filmų ir TV laidų,
reikalinga SAMSUNG paskyra su priregistruota
kredito kortele. Kortelės registravimas aprašomas
43 psl.
FILMS AND TV SHOWS
NEWLY ADDED
‫ ر‬FILMŲ IR TV LAIDŲ skiltyje esantis turinys ir
atitinkamas apačios meniu skiriasi priklausomai
nuo šalies.
Favourites
Featured
Movies
TV Shows
Trailers
Trending
1.
Pradžios ekrane pasirinkite FILMS AND TV
SHOWS ir spauskite OK.
2.
Pasirinkite „Recommended Movies / TV Shows“
ir spauskite OK mygtuką. Atsiras to filmo
infirmacija.
‫ ر‬Pažymėjus filmą ar TV laidą, kiekvieno filmo ar
laidos piktogramos apačioje atsiranda aplikacijų,
kurias galite naudoti filmų ar laidų transliacijai,
piktogramos.
44 - Lietuvių
‫ ر‬Kiekvieno filmo ar laidos informacijos ekrane
„Watch Now“ mygtukas atsiranda tik tuomet, kai
atsisiunčiate vieną iš vaizdo transliacijos aplikacijų.
Jeigu aplikacijų nėra, rodomas užrašas „Watch
Via“. Šio užrašo dešinėje rodomos aplikacijos,
kurias galite naudoti filmo ar laidos transliacijai.
Pasirinkite aplikacijos piktogramą ir įdiekite
aplikaciją.
‫„ ر‬Favourites“, jeigu kaip labiausiai patinkantis nėra
pažymėtas nei vienas filmas ar TV laida. Norėdami
pažymėti labiausiai patinkančius filmus ar laidas,
pasirinkite filmą ar laidą. Atsiras „Detail“ langas.
Pasirikite širdelės simbolį ir spauskite OK mygtuką.
SAMSUNG aplikacijų naudojimas
SAMSUNG APPS lange galite siųstis aplikacijas iš
Interneto bei paleisti ir diegti jas savo televizoriuje.
Norėdami prisijungti prie kai kurių aplikacijų, privalote
turėti SAMSUNG paskyrą.
Pirmą kartą atidarius SAMSUNG APPS langą, namų
kino sistema automatiškai parsisiunčia nemokamų
aplikacijų grupę. Parsiuntus šias aplikacijas, jos
rodomos SAMSUNG APPS lange. Norėdami
pamatyti aplikacijas, pasirinkite „Most Popular“,
„What‘s New“ ir „Categories“ ekrano apačioje ir
paspauskite OK mygtuką.
„Most Popular“ rodo populiariausias aplikacijas,
„What‘s New“ - naujausias. „Categories“ pateikia
grupę piktogramų, pvz.: „Video“, „Game“ ir „Sports“.
Pasirinkite norimą kategoriją ir spauskite OK
mygtuką. Namų kino sistema rodo toje kategorijoje
esančias aplikacijas.
Aplikacijos parsisiuntimas
Pasirinkite „Most Popular“, „What‘s New“ ir
„Categories“ ir paspauskite OK mygtuką.
2.
Jeigu pasirinkote „Categories“, pasirinkite
norimą kategorijos piktogramą ir spauskite OK.
Kitu atveju, atlikite 3 žingsnį.
‫„ ر‬Most Popular”, „What’s New” un
„Categories” logos, blakus jau iegādātām
aplikācijām redzama zaļa bultiņa.
SAMSUNG APPS lango apžvalga
1
2
3.
Pasirinkite aplikaciją, kurią norite parsisiųsti ir
spauskite OK. Atsiranda išsami informacija apie
aplikaciją.
4.
Pasirinkite „Download“ mygtuką ekrane ir
spauskite OK mygtuką. Užrašas „Download“
pasikeičia į „Cancel“ ir pradedamas aplikacijos
siuntimas.
5.
Norėdami atšaukti siuntimą, pasirinkite „Cancel“
ir spauskite OK mygtuką.
6.
Siuntimui pasibaigus, užrašas „Cancel“ keičiasi į
„Play“. Pasirinkite „Play“ ir spauskite OK
mygtuką bei įjunkite aplikaciją.
Kitu atveju, spauskite ' (GRĮŽIMO) mygtuką,
kol atsiras SAMSUNG APPS langas. Atsiųsta
aplikacija bus rodoma aplikacijų lange MY APPS
skiltyje.
SAMSUNG APPS
RECOMMENDED
1
2
3
4
5
2
3
4
5
MY APPS
WebBrowser
6
Most Popular What's New
7
8
9
10
Categories
3
1
„Recommended” : rodo rekomenduojamą
turinį, kurį valdo SAMSUNG.
Rekomenduojamų aplikacijų ištrinti negalima.
2
„My Apps” : rodo asmeninę aplikacijų galeriją,
kuri gali būti modifikuojama MY APPS ekrane.
Aplikacijos įjungimas
1.
Pasirinkite SAMSUNG APPS pradžios ekrane ir
spauskite OK.
2.
SAMSUNG APPS lange
mygtukais
pasirinkite aplikaciją ir apauskite OK. Aplikacija
įsijungia.
45 - Lietuvių
Tinklo paslaugos
1.
‫ ر‬Multimedijos turinio atkūrimo SAMSUNG APPS
aplinkoje metu spauskite ir palaikykite &
mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Tokiu būdu
padarysite pauzė. Norėdami sustabdyti atkūrimą,
spauskite ir palaikykite
(IŠĖJIMO) mygtuką.
„Most Popular”, „What’s New” ir
„Categories” : pasirinkite, kai norite parsisiųsti
papildomų aplikacijų.
3
Tinklo paslaugos
„Option“ meniu
Šis meniu leidžia pridėti aplikacijas ir jas ištrinti iš MY
APPS paskyros. Taip pat jos pagalba galima keisti
aplikacijos poziciją MY APPS lange ir atnaujinti
aplikacijas.
2.
Perkėlimas
1.
2.
3.
4.
MY APPS ekrane pasirinkite norimą perkelti
aplikaciją ir spauskite OK mygtuką 3 sekundes.
Atsiras „Options“ meniu.
Pasirinkite „Move“ ir paspauskite OK mygtuką.
mygtukais perkelkite aplikaciją
1.
1. MY APPS ekrane pasirinkite norimą ištrinti aplikaciją
ir spauskite OK mygtuką 3 sekundes.
Atsiras Parinkčių („Options“) meniu.
2. Pasirinkite „Delete Multiple“ ir spauskite OK mygtuką.
2.
3.
4.
MY APPS ekrane pasirinkite norimą ištrinti
aplikaciją ir spauskite OK mygtuką 3 sekundes.
Atsiras „Options“ meniu.
2.
4.
5.
. mygtuku pasirinkite „Delete“ ir spauskite
6.
mygtukais pasirinkite aplikacijas,
kurias norite ištrinti ir spauskite OK.
OK mygtuką.
MY APPS ekrane pasirinkite aplikaciją, kurios
informaciją norite peržiūrėti, ir spauskite OK
mygtuką 3 sekundes. Atsiras „Options“ meniu.
Pasirinkite „View Details“ ir spauskite OK
mygtuką.
Pakeisti vaizdą („Change View“)
1.
3.
Pasirinkite „Delete Multiple“ ir spauskite OK
mygtuką.
Išsami peržiūra („View Details“)
1.
2.
mygtukais pasirinkite aplikacijas, kurias
norite ištrinti ir spauskite OK.
Trinti kelias aplikacijas („Delete Multiple“)
1.
Užrakinimas / atrakinimas
Užrakinus aplikaciją, ją sunkiau netyčia ištrinti.
Kai aplikacija yra ten, kur pageidaujate,
spauskite OK arba
EXIT mygtuko.
Trynimas („Delete“)
3.
3.
Pasirinkite „Change View“ ir spauskite OK
mygtuką. Jeigu esamas vaizdas yra dažniausiai
atkuriamų („Most Played“) aplikacijų, įrenginys
Jūsų paklaus, ar tikrai norite keisti vaizdą. Jeigu
esamas vaizdas yra Vartotojo aplikacijų vaizdas
(„Custom View“), įrenginys Jūsų paklaus, ar
tikrai norite keisti vaizdą. „Most Played“ rūšiuoja
aplikacijas pagal tai, kiek kartų jungėte kiekvieną
jų. „Custom View“ leidžia sudėlioti aplikacijas
pagal savo nuomonę.
Pasirinkite OK ir spauskite OK mygtuką.
MY APPS ekrane pasirinkite aplikaciją, kurios
informaciją norite peržiūrėti, ir spauskite OK
mygtuką 3 sekundes. Atsiras „Options“ meniu.
7.
MY APPS ekrane pasirinkite norimą užrakinti
aplikaciją ir spauskite OK mygtuką 3 sekundes.
Atsiras „Options“ meniu.
Pasirinkite „Lock/Unlock“ ir spauskite OK
mygtuką.
Atsiranda PIN įvesties langas. Įveskite savo PIN
kodą. Spauskite ir palaikykite 123 mygtuką, kol
ekrane atsiras skaičių klaviatūra. Jai atsiradus,
pasirinkite numerius
mygtukais ir
spauskite OK. Jeigu PIN neturite įveskite
numatytąjį PIN kodą: 0000.
Ant kiekvienos aplikacijos piktogramos atsiranda
langelis.
mygtukais eikite prie apeliacijos,
kurią norite užrakinti ir spauskite OK mygtuką, kad
ją pasirinktumėte. Ant piktogramos atsiras langelis.
Pakartokite 4 žingsnį ir pasirinkite kitų aplikacijų.
Pasirinkę „Select All“ arba „Deselect All“
pasirinksite visas aplikacijas arba panaikinsite
pasirinkimą.
Baigus žymėti pasirinkimus, eikite į „Lock“ ekrano
apačioje ir spauskite OK mygtuką.
Ant pasirinktos aplikacijos piktogramos atsiranda
spynos simbolis. Jeigu norėsite ištrinti ar atrakinti
užrakintą aplikaciją, turėsite suvesti PIN kodą.
Atnaujinti aplikacijas
1.
2.
MY APPS ekrane pasirinkite bet kurią aplikaciją ir
spauskite OK mygtuką 3 sekundes. Atsiras
„Options“ meniu.
Pasirinkite „Update Apps“ ir paspauskite OK
mygtuką.
46 - Lietuvių
3.
4.
„Update Apps“ lange rodomos visos aplikacijos,
kurioms priklauso naujiniai. Pasirinkite kiekvieną
aplikaciją, kurią norite nukopijuoti, ir spauskite
OK. Norėdami atnaujinti visą sąrašą aplikacijų,
pasirinkite „Select All“
2.
‫ ر‬Kai Tinklo naršyklę paleidžiate įrenginyje, kuris
prijungtas prie „BD Wise“ palaikančio televizoriaus
per HDMI jungtį, ir „BD Wise“ funkcija yra įjungta,
naršyklė didinama, kad atitiktų ekraną, o
televizoriaus raiška automatiškai verčiama į
optimalią.
Pasirinkite „Update“ ir spauskite OK mygtuką.
Ekrano atvaizdas
„Screen Mirroring“ leidžia matyti išmaniojo telefono ar
kitokio suderinamo įrenginio ekraną prie sistemos
prijungto televizoriaus ekrane,
SAMSUNG APPS lange pasirinkite
„WebBrowser“ ir spauskite OK.
‫ ر‬Tinklo naršyklė nepalaiko „Java“ aplikacijų.
‫ ر‬Jeigu bandote atsisiųsti failą, tačiau negalite jo
išsaugoti, atsiranda klaidos pranešimas.
Iš pradžios ekrano pasirinkite „Screen
Mirroring“ ir spauskite OK.
‫ ر‬E. komercija (produktų pirkimas internetu)
2.
Įrenginyje paleiskite „AllShare Cast“ arba
„Screen Mirroring“ funkciją.
‫„ ر‬ActiveX“ nepalaikoma.
‫ ر‬Prieiga prie tam tikrų tinklapių ir tinklo naršyklių
3.
Savo įrenginyje raskite sistemos pavadinimą
įrenginių sąraše ir jį pasirinkite.
4.
Televizorius rodys jungimosi pranešimą (pvz.:
„Connecting to Android_92gb...“), tuomet
pranešimą apie prisijungimą.
1.
6.
‫ر‬
Už kelių akimirkų Jūsų įrenginio pavadinimas
bus rodomas TV ekrane.
Norėdami įsistabdyti „Screen Mirroring“,
spauskite
(IŠĖJIMO) mygtuką arba
' (GRĮŽIMO) mygtuką nuotolinio valdymo
pulte, arba išeikite iš šios funkcijos išmaniajame
telefone.
Namų kino sistema gali jungtis prie įrenginių,
kurie palaiko „AllShare Cast“. Tačiau atminkite,
kad ne visi „AllShare Cast“ turintys įrenginiai
gali būti pilnai palaikomi, priklausomai nuo
gamintojo. Daugiau informacijos apie mobilaus
ryšio palaikymą skaitykite gamintojo tinklapyje.
gali būti draudžiama.
„Link Browsing” ir „Pointer Browsing”
funkcijos
Interneto naršykle galima atlikti dviejų rūšių naršymą:
Naršymą žymekliu („Pointer Browsing“) ir Naršymą
nuorodomis („Link Browsing“). Kai įjungiate naršyklę
pirmą kartą, aktyvi „ Pointer Browsing” funkcija. Jei
naršydami naudojate pelę, rekomenduojame aktyvuoti
„Pointer Browsing”. Jei naudojate nuotolinio valdymo
pultą, rekomenduojame pakeisti „Pointer Browsing”
į „Link Browsing” funkciją. Naudojant „Link Browsing”
funkciją, naršyti galima daug greičiau.
Norėdami aktyvuoti „Link Browsing” funkciją, atlikite
šiuos žingsnius:
1.
Naudodamiesi
mygtukais nuotolinio
valdymo pulte, perkelkite žymeklį ant „Link
Browser” ikonos, ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
„Link Browser” ikona yra trečia ikona dešinėje.
Žymeklis bus tinkamoje padėtyje jei ikona taps
mėlyna ir ekrane pasirodys žodžiai “Link
Browsing”.
2.
Spauskite OK mygtuką. „Link Browsing“
aktyvuota ir išliks aktyvi iki pakeisite ją „Pointer
browsing“.
‫ ر‬Kai naudojatės „Screen Mirroring“ funkciją,
priklausomai nuo aplinkos, gali atsirasti vaizdo
trikdžiai ir garso trūkinėjimai.
‫„ ر‬Bluetooth“ transliacijos gali kirstis su „Screen
Mirroring“ signalu. Prieš naudojant „Screen
Mirroring“ funkciją, rekomenduojame išjungti
„Bluetooth“ funkciją išmaniajame telefone ar
išmaniajame įrenginyje.
Tinklo naršyklės naudojimas
Tinklo naršyklės programos pagalba galite jungtis prie
Interneto.
1.
Pradžios ekrane pasirinkite SAMSUNG APPS ir
spauskite OK mygtuką.
47 - Lietuvių
Tinklo paslaugos
5.
nepalaikomas.
Tinklo paslaugos
Valdymo skydelio apžvalga
Klaviatūros lango naudojimas
Valdymo skydelis, kuris eina per visą ekrano viršų, turi
daugybę piktogramų, kurios paleidžia nemažai
funkcijų. Piktogramos aprašomos toliau, pradedant
piktograma kairiajame ekrano kampe.
Kai spaudžiate
http://www.samsung.com ,
arba bandote prisijungti prie
duomenų ar įvesti tekstą įvedimo langelyje, o tuomet
spaudžiate OK mygtuką, atsiranda iššokantis laiškas.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
As you enter characters, recommended text will be shown.
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Done
z
x
c
v
b
n
?
-
Cancel
ENG
•
•
•
: pereina prie ankstesnio puslapio.
: pereina į sekantį puslapį.
: rodo Žymų („Bookmarks“) ar Istorijos
(History“) langą. Galite pažymėti esamą puslapį,
pasirinkti jau esamą žymę, redaguoti ir trint
žymas. Taip pat galite peržiūrėti naršymo istoriją ir
pasirinkti norimą atidaryto puslapį.
•
: pereina prie naršyklės Pradžios ekrano.
•
http://www.samsung.com : leidžia prisijungti prie
puslapio rankiniu būdu, naudojant klaviatūros
langą.
•
/
: leidžia rinktis „Link Browsing“ ir „Pointer
Browsing“.
: leidžia konfigūruoti naršyklės nustatymus. Žr.
•
„Nustatymų meniu naudojimas“ 49 psl.
•
,
.
/
Norėdami naudoti klaviatūros langą nuotolinio
valdymo pultu, atlikite šiuos žingsnius:
1.
mygtukais nuotolinio valdymo pulte ir
pažymėkite norimą raidę ar skaičių.
2.
Spauskite OK mygtuką ir įveskite raidė ar skaičių
į įvesties laukelį.
3.
Norėdami naudoti didžiąsias raides, pažymėkite
„Caps“ klavišą kairėje pusėje ir paspauskite OK
mygtuką. Spauskite OK mygtuką dar kartą
pažymėję „Caps“ klavišą ir vėl naudokite
mažąsias raides.
4.
Norėdami naudoti simbolius ar papildomus
skyrybos ženklus, pažymėkite 123#& apačioje
kairėje ir spauskite OK mygtuką.
5.
Norėdami ištrinti įvestą ženklą, pažymėkite
mygtuką, tuomet spauskite OK.
6.
Norėdami ištrinti visus įrašytus ženklus,
pažymėkite mygtuką, tuomet spauskite OK.
7.
Baigę, pažymėkite „Done“ ir spauskite OK
mygtuką.
•
: Iš naujo paleidžia puslapį, kad šis būtų
atnaujintas.
•
: Prideda puslapį prie pažymėtų.
•
: leidžia atlikti informacijos
paiešką, įvedant žodžius ir simbolius. Žr. „
Klaviatūros naudojimas“ šiame puslapyje.
100% : leidžia didinti arba sumažinti ekraną
•
įvairiais procentais.
m
www. .com
Clear
‫ر‬
Jeigu prie įrenginio prijungta bevielė klaviatūra, ją
galite naudoti prieigai prie laiškų, simbolių ir
skyrybos ženklų.
: Uždaro naršyklę.
48 - Lietuvių
Parinktys klaviatūros lange
„Enable/ Disable Grabbing”
Norėdami prisijungti prie klaviatūros parinkčių,
pažymėkite
mygtuką klaviatūros kairiajame
apatiniame kampe ir spauskite OK mygtuką.
Įjungiama arba išjungia griebimo funkciją. Kai
griebimo funkcija įjungta, internetinius puslapius
galite kilnoti į viršų ir apačią nenaudodami slinkties
juostos. Griebimo funkcija veikia tik „Pointer
Browsing“ režime.
„Language“
Pasirinkite klaviatūros kalbą. Galite rinktis anglų,
prancūzų, rusų ir pan.
„Recommend text“
Klaviatūra rekomenduoja žodžius tuo metu, kai yra
vedamas tekstas. Galite įjungti arba išjungti šią
funkciją.
„Reset“
„Predict Next Letter“
Klaviatūra numato sekančią raidę rašant raides.
Spėjimas atsiranda apskritime apie raidę. Galite
pasirinkti siūlomą raidę arba pasirinkti kitą. Šią
funkciją galite įjungti arba išjungti.
„Accented Character Preview”
Pasirinkite, jeigu norite rašyti raides su kirčio ženklais.
Nustatymų meniu naudojimas
„Private Browsing On/Off”
Nustatymų meniu yra funkcijos, kontroliuojančios
naršyklės darbą ir apsaugos funkcijas. Norėdami
atidaryti nustatymų meniu, pažymėkite
piktogramą
valdymo skydelyje ir spauskite OK mygtuką.
http://www.samsung.com
Leidžia riboti vaikų prieigą prie netinkamų tinklapių,
kai prieiga suteikiama tik prie registruotų tinklapių.
Kiekvieną kartą jungiantis, atsiranda PIN kodo
langas. Spauskite ir palaikykite 123 mygtuką, kol
ekrane atsiras skaičių klaviatūra. Jai atsiradus,
pasirinkite numerius
mygtukais ir
spauskite OK. Pirmą kartą prisijungus prie šios
funkcijos, įveskite numatytąjį PIN kodą: 0000.
PIN kodą galite keisti, naudodamiesi „Reset
password for the Approved Sites“ funkcija. Žr.
toliau.
 „Approved Sites” : įjungia arba išjungia
patvirtintų tinklapių funkciją.
 „Reset password for Approved Sites” : keisti
patvirtintų tinklapių slaptažodį.
 „Add current site” : leidžia pridėti esamą tinklapį
prie patvirtintų tinklapių sąrašo.
 „Manage Approved Sites” : leidžia įvesti URL
ir pridėti juos prie patvirtintų tinklapių sąrašo bei
ištrinti tinklapius iš patvirtintų tinklapių sąrašo.
Jeigu įjunksite šią funkciją ir nepridėsite jokių
tinklapių prie patvirtintų tinklapių sąrašo,
nematysite nei vieno tinklapio vietnei.
100%
Enable Grabbing
Approved Sites
Private browsing on
Set Search Engine
Web Browser Settings
Help
Įjunkite arba išjunkite Privatumo režimą („Privacy
Mode“). Įjungus privatumo režimą, naršyklė
nesaugo aplankytų tinklapių URL adresų. Jeigu
norite įjungti privatumo režimą, pasirinkite OK.
Jeigu privatumo režimas įjungtas, ekrano viršuje
URL adreso priekyje atsiranda „Stop“ piktograma.
„Set Search Engine”
Galite nustatyti pageidaujamą paieškos sistemą.
Close
49 - Lietuvių
Tinklo paslaugos
„Reset“ procedūra ištrina SAMSUNG klaviatūros
atmintį. Pasirinkite OK, jeigu norite ištrinti viską, ką
SAMSUNG klaviatūra įsiminė apie Jūsų rašymo
stilių, įskaitant bet kokius naujus žodžius, kuriuos
panaudojote.
„Approved Sites”
Tinklo paslaugos
„Web Browser Settings”
2.
Prisijungę pasirinkite
 „Set as homepage” : nustatykite naršyklės
namų puslapį.
 „Pop-up Block” : įjungia arba išjungia
iššokančių puslapių blokavimą.
 „Page Block” : galite pasirinkti, ar blokuoti
skelbimus ir pasirinkti URL adresus, kuriems
skelbimai turi būti blokuojami.
 „General” : galite trinti asmeninę informaciją,
pvz.: tinklapių naršymo istoriją ir pan., taip pat
iš naujo nustatyti visus naršyklės nustatymus.
Taip pat galite nustatyti saugumo režimą
(„Security Mode“).
‫ ر‬Įjunkite („On“) saugumo režimą, kad
išvengtumėte kenkėjiškų tinklapių ir
užkirstumėte kelią kenksmingų kodų
paleidimui.
3.
Pasirinkite „Link Accounts“ Mano paskyros
(„My Account“) lange ir spauskite OK.
4.
„Link Accounts“ lange pasirinkite norimą prijungti
paslaugą ir spauskite OK mygtuką.
5.
ID ir slaptažodžio lange įveskite ID, kurį naudojate
prisijungimui prie paslaugos, ekrane esančios
klaviatūros pagalba. Baigę, pasirinkite „Done“ ir
spauskite OK mygtuką.
6.
Tą patį procesą kartokite slaptažodžiui. Baigę,
pasirinkite „Done“ ir spauskite OK mygtuką.
7.
Pasirinkite OK ir spauskite OK mygtuką.
 „Encoding” : galite nustatyti automatinius
tinklapių kodavimo nustatymus arba pasirinkti
kodavimo nustatymus rankiniu būdu.
mygtuką ir spauskite OK.
„BD-LIVE™”
Kai sistema prijungiama prie tinklo, galite mėgautis
įvairiomis su filmais susijusiomis paslaugomis per
BD-LIVE palaikančius diskus.
 „Pointer” : galite nustatyti kursoriaus greitį, kai
kursorius „Pointer Browsing“ režime.
 „Browser Information” : rodo naršyklės versijos
numerį ir autorinių teisių informaciją.
1.
Prijunkite USB atmintinę prie prietaiso priekyje
esančios USB jungties ir patikrinkite likusią
tuščią atmintį. Atmintinėje turi būti ne mažiau
kaip 1GB laisvos vietos, kur būtų galima
atsiųsti „BD-LIVE“ paslaugas.
Pagalba („Help“)
2.
Pradžios ekrane pasirinkite „Settings” ir
paspauskite OK mygtuką.
Suteikia bendrą informaciją apie darbą naršyklėje.
3.
Pasirinkite „Network“ ir paspauskite OK
mygtuką.
4.
Pasirinkite „BD-Live Settings“ ir paspauskite
OK mygtuką.
5.
Pasirinkite „BD Data Management” ir
paspauskite OK mygtuką.
6.
Pasirinkite „Select Device” ir paspauskite
OK mygtuką.
7.
Pasirinkite USB Įrenginį ir paspauskite OK
mygtuką.
‫ ر‬Priklausomai nuo tinklapio, kai kurios naršyklės
nustatymų funkcijos gali neveikti. Neaktyvios
funkcijos yra pilkos ir negali būti naudojamos.
Internetinių paskyrų sujungimas
su sistema
Ši funkcija leidžia sujungti sistemą su internetinėmis
paskyromis, tokiomis kaip „Pandora“, kad sistema
galėtų automatiškai prisijungti prie paslaugos, įjungus
tos paslaugos aplikaciją.
8.
Įdėkite „Blu-ray” diską, kuris palaiko „BD-LIVE”.
Norėdami sukurti paskyros sąsają, atlikite šiuos
žingsnius:
9.
Pasirinkite punktą iš „BD-LIVE“ paslaugų turinio
sąrašo, kurį pateikė disko gamintojas.
1.
‫ ر‬Priklausomai nuo disko gamintojo, diske
Pradžios ekrane pasirinkite
mygtuką
viršutiniame dešiniajame kampe, tuomet
spauskite OK mygtuką ir prisijunkite prie
SAMSUNG paskyros.
pateikiamas „BD-LIVE“ turinys ir jo naudojimo
būdas gali skirtis.
50 - Lietuvių
Priedas
Papildoma informacija
Skaitmeninė išvestis
Pastabos
Jungtys
HDMI OUT
● Kai kurios HDMI išvesties raiškos gali neveikti,
priklausomai nuo televizoriaus.
● Norėdami mėgautis 3D technologija, turite turėti HDMI
ryšį.
● Ilgas HDMI kabelis gali sukelti ekrano triukšmą. Jeigu
taip atsitinka, išjunkite HDMI sodriu spalvų režimą
(„Deep Color“).
Nustatymai
3D nustatymai
● Žiūrėdami kai kuriuos 3D diskus, galite sustabdyti filmą
vieną kartą paspaudę mygtuką OK. Filmo peržiūra
sustoja ir 3D režimas išsijungia. Norėdami pakeisti 3D
varianto pasirinkimą, žiūrėdami 3D filmą paspauskite
viena karta OK mygtuką. Pasirodys „Blu-ray“ meniu.
Dar kartą paspauskite OK mygtuką ir šiame „Blu-ray“
meniu pasirinkite 3D nustatymus.
● Priklausomai nuo vaizdo, rodomo jūsų televizoriuje,
turinio ir padėties, galite matyti vertikalias juodas juostas
kairėje pusėje, dešinėje pusėje arba abiejose pusėse.
Televizoriaus ekrano formatas
● Priklausomai nuo disko rūšies, kai kurie ekrano formatai
gali neveikti.
● Jeigu pasirenkate ekrano formatą ir variantą, kuris skiriasi
nuo jūsų televizoriaus ekrano formato, vaizdas ekrane
gali buti iškraipytas.
● Jeigu pasirenkate 16:9 Originalu formatą, jūsų televizorius
gali rodyti 4:3 „pašto dėžutės“ formato vaizdą
(su juodomis juostomis vaizdo šonuose).
„BD Wise“ (tik SAMSUNG produktams)
● Kai įjungta „BD Wise“ funkcija, vaizdo raiškos nustatymai
automatiškai nustatomi i „BD Wise“, ir „BD Wise“
rodomas Nustatymu meniu.
● Jeigu šis prietaisas prijungtas prie įrenginio, kuris
nepalaiko „BD Wise“ funkcijos, šia funkcija jus negalėsite
naudotis.
● Kad „BD Wise“ funkcija veiktu tinkamai, įjunkite ja ir
prietaise, ir prie jo prijungtame televizoriuje.
● Svarbu, kad pasirinktumėte teisingą skaitmeninę išvestį,
nes priešingu atveju negirdėsite garso arba girdėsite tik
garsu triukšmą.
● Jeigu HDMI prietaisas (vaizdo ir garso imtuvas,
televizorius) nesuderinamas su suglaudintais formatais
(„Dolby Digital“, „DTS“), garso signalas bus išvedamas
kaip PCM.
● Įprastiniai DVD diskai neturi BONUSVIEW garso ir
Naršymo garso efektu.
● Kai kurie „Blu-ray“ diskai neturi BONUSVIEW garso ir
Naršymo garso efektų.
● Skaitmeninės išvesties nustatymas neturi įtakos
analoginei (L/R) garso arba HDMI garso išvesčiai į jūsų
televizorių. Ji turi reikšmes optinei ir HDMI garso išvesčiai,
kai šis prietaisas prijungtas prie garso ir vaizdo imtuvo.
● Jeigu atkuriate MPEG garso takelius, garso signalai
išvedami kaip PCM, nepriklausomai nuo jūsų
skaitmenines išvesties parinkčių (PCM ar bitu srauto).
● Skaitmeninė išvestis gali būti aktyvuota, kai garsiakalbis
yra televizoriaus garsiakalbio režime („TV Speaker“).
„BD-Live“ interneto ryšys
● Interneto ryšys gali buti apribotas tuo metu, kai jus
naudojatės „BD-LIVE“ turiniu.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“
● Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, tam tikros HDMI
išvedamos raiškos gali neveikti. Daugiau apie tai skaitykite
savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
● Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI kabelis nepalaiko CEC
(angl. „Consumer Electronics Control“ – HDMI 1.3 versijos
vaizdo sąsajos funkcijos).
● Jeigu jūsų SAMSUNG televizorius turi Anynet+ logotipą,
vadinasi jis palaiko Anynet+ funkciją..
BD duomenų tvarkymas
● Išorinės atminties režime disko atkūrimą galima sustabdyti
atjungus USB įrenginį atkūrimo metu.
● Prietaisas veikia tik su tokiais USB įrenginiais, kurie palaiko
FAT failų sistemą (DOS 8.3 žyme).
Mes rekomenduojame naudoti tokius USB įrenginius, kurie
palaiko USB 2.0 protokolą su 4 MB/s ar greitesniu
nuskaitymo/įrašymo greičiu.
● Po to, kai suformatuojate laikmena, Atkūrimo tęsimo
funkcija gali neveikti.
● Priklausomai nuo aplinkybių, BD duomenų tvarkymui
skirta bendroji atmintis gali skirtis.
Valdymas gali skirtis priklausomai nuo sąlygų.
„DivX! Video On Demand“
● Daugiau informacijos apie „DivX(R) VOD“ rasite interneto
svetainėje „http://vod.divx.com”.
51 - Lietuvių
Garsiakalbių nustatymai
JPEG failų atkūrimas
● Nustačius garsiakalbių parinktį į televizoriaus
garsiakalbius, garsas bus girdimas per televizoriaus
garsiakalbius.
● Rodymo per visa ekraną režime negalima padidinti
subtitrų ir grafikos.
Turinio atkūrimas
HDMI garsas
● Nustačius HDMI garso išvestį į televizoriaus garsiakalbius,
garsas automatiškai suglaudinamas į 2 kanalus.
Įrankių mygtuko (TOOLS) naudojimas vaizdu peržiūros
metu
Garso grąžinimo kanalas („Audio Return Channel”)
● Jeigu sistema yra prijungta prie „BD Wise“ funkciją
palaikančio televizoriaus, kuris turi įjungtą „BD Wise“
funkciją, Vaizdo nustatymų meniu nebus rodomas.
● Kai „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funkcija yra išjungta,
„Audio Return Channel“ funkcija neveikia.
● Nesertifikuoto HDMI kabelio naudojimas ARC („Audio
Return Channel“) gali kelti nesuderinamumo problemų.
● Jeigu muzikos failas ir nuotraukos bus ne vienoje
laikmenoje, fonines muzikos funkcija neveiks.
Be to, garso kokybei gali turėti įtakos MP3 failo bitų
dažnis, nuotraukos dydis ir užkodavimo būdas.
● ARC funkcija veikia, jeigu jungiamas ARC palaikantis
televizorius.
Diskų ir formatų suderinamumas
Atkūrimas
Vaizdo failų atkūrimas
Medija
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas
● Jeigu BONUSVIEW skyriuje nėra jokių BONUSVIEW
įgarsinimo nustatymų, ekrane nebus rodomas žymeklis
◄►.
● Kalbos, kurias palaiko Įgarsinimo kalbos funkciją,
priklauso nuo to, kokios kalbos yra užkoduotos diske.
Ši funkcija gali neveikti arba gali nebūti tam tikru kalbu.
● Kai kurie „Blu-ray“ diskai gali turėti funkciją, leidžiančią
jums pasirinkti PCM arba „Dolby“ skaitmeninį garsą
anglų kalba.
Disko rūšis
„Blu-ray“
„3D Blu-ray“
diskai
VIDEO
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
Subtitrų kalbos pasirinkimas
● Priklausomai nuo Blu-ray/DVD disku, Disko meniu galite
pakeisti subtitrų kalbą. Paspauskite Disko meniu
(DISC MENU) mygtuką.
MUSIC
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
PHOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
● Ši funkcija priklauso nuo subtitrų kurie užkoduoti diske,
pasirinkimo galimybių, todėl gali veikti ne visuose
„Blu-ray“/DVD diskuose.
● Jeigu „Blu-ray“ diskas turi BONUSVIEW skyrių, taip pat
bus rodoma informacija apie pagrindines BONUSVIEW
režimo funkcijas.
● Ši funkcija pakeičia vienu metu ir pirminių ir antrinių
subtitrus.
● Rodomas atitinkamai pirminių ir antrinių bendras skaičius.
Informacija
BD-ROM arba BD-RE/-R
diskai, įrašyti BD-RE
formatu.
DVD-VIDEO,
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R kurie buvo įrašyti
ir užbaigti, arba USB
atmintinės su „DivX“, MKV,
MP4 turiniu.
Muzika įrašyta CDRW/R, DVD-RW/-R, BDRE/R diskuose arba USB
atmintinėse su MP3 arba
WMA turiniu.
Nuotraukos, įrašytos CDRW/R, DVD-RW/-R, BDRE/R diskuose arba USB
atmintinėse su JPEG turiniu.
‫ ر‬Įrenginys gali neatkurti kai kurių CD-RW/-R ir DVD-R
diskų, priklausomai nuo disko rūšies ar įrašymo
sąlygų.
52 - Lietuvių
Priedas
● Vaizdo failai, kuriu bitu srautas yra 20 Mbps ar didesnis,
gali strigdyti prietaiso veikimą, todėl jų peržiūra gali
sustoti.
Diskai ir formatai, kuriuos gali atkurti
šis įrenginys
Priedas
‫ ر‬Jeigu DVD-RW/-R diskas nebuvo tinkamai įrašytas
DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
Diskų, kuriuos gali atkurti įrenginys, logotipai
‫ ر‬Šis prietaisas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į
DVD-R didesniu negu 10 Mbps bitu dažniu.
‫ ر‬Šis prietaisas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į
BD-R ar USB laikmena didesniu negu 30 Mbps bitų
dažniu.
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
‫ ر‬Kai kurių tipų diskai gali būti neatkuriami, arba gali
neveikti kai kurios jų funkcijos, pavyzdžiui, vaizdo
kampo pakeitimas ir ekrano formato sureguliavimas.
Informacija apie diskus išsamiai pateikiama ant disko
dėžutės.
Perskaitykite, jeigu reikia.
BD-LIVE
‫ ر‬Kai atkuriamas BD-J filmas, užkrovimas gali užtrukti ilgiau,
Dolby
negu peržiūrint įprasto formato filmą, arba kai kurios
funkcijos gali veikti lėčiau.
Diskų tipai, kurių šis įrenginys neatkuria
● DVD-RAM
● HD DVD
● DVD-ROM/PD/MV-Disc,
● „Super Audio CD“
Ir pan.
(išskyrus CD sluoksnio)
● DVD-RW(VR režime)
● 3.9 GB DVD-R autorizuoti
diskai.
● CVD/CD-ROM/CDV/CDG/
CD-I/LD (CD-Gs tik audio
atkūrimas, Ne grafika.)
DTS
Java
PAL transliavimo sistema JK,
Prancūzijoje, Vokietijoje ir pan.
DivX
‫ ر‬Šis įrenginys gali reaguoti ne į visas valdymo
komandas, kadangi kai kurie „Blu-ray“, DVD ir CD
diskai riboja atkūrimo veikimą ir funkcijas. Tai nėra
prietaiso gedimas.
‫ ر‬SAMSUNG negarantuoja, kad šis prietaisas atkurs
kiekvieną diską, turintį „Blu-ray“, DVD ar CD logotipą,
nes diskų formatai tobulėja ir keičiasi, todėl gali
atsirasti problemų ir klaidų kuriant „Blu-ray“, DVD,
CD programinę įrangą ir/ar gaminant pačius diskus.
Regiono kodas
Įrenginys ir diskai yra koduojami pagal regioną. Kad diskas
būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo regiono kodas.
Jei kodai nesutampa, disko atkurti negalima. Šio prietaiso
regiono numeris yra užrašytas ant galinio prietaiso skydelio.
Disko
tipas
Regiono
kodas
Teritorija
A
Šiaures Amerika, Centrinė Amerika,
Pietų Amerika, Korėja, Japonija,
Taivanas, Honkongas ir Pietryčių
Azija.
B
Europa, Grenlandija, Prancūzijos
teritorijos, Australija ir Naujoji
Zelandija.
C
Indija, Kinija, Rusija, Centrinė
ir Pietų Azija.
‫ ر‬Jeigu turite klausimų ar susiduriate su problemomis
atkurdami „Blu-ray“, DVD ar CD diskus šiuo prietaisu,
prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo
centru. Taip pat šioje naudojimo instrukcijoje
pateikiama papildoma informacija apie atkūrimo
apribojimus.
‫ ر‬Kai kurie komerciniai ir DVD diskai, įsigyti ne Jūsų
regione, gali buti neatkuriami su šiuo įrenginiu.
„Blu-ray“
diskas
53 - Lietuvių
‫ ر‬Kai kurie „DivX“, MKV ir MP4 formato diskai gali
1
JAV, JAV teritorijos ir Kanada
2
Europa, Japonija, Vidurinieji Rytai,
Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija
neveikti, priklausomai nuo jų vaizdo raiškos ir kadrų
dažnio.
Palaikomi formatai
3
DVDVIDEO
4
Taivanas, Korėja, Filipinai,
Indonezija, Honkongas
Meksika, Pietų Amerika,
Centrinė Amerika, Australija,
Naujoji Zelandija, Ramiojo
Vandenyno salos, Karibai
5
Rusija, Rytu Europa, Indija,
didžioji Afrikos dalis, Šiaures
Korėja, Mongolija
6
Kinija
įrenginio regiono kodu, jis negali būti atkuriamas
šiuo įrenginiu.
AVCHD (Pažangus didelės raiškos
vaizdo kodekas)
● Šis prietaisas gali atkurti AVCHD formato diskus.
Paprastai šie diskai įrašomi ir naudojami portatyvinėse
vaizdo kamerose.
● AVCHD formatas yra didelės raiškos skaitmeninėse vaizdo
kamerose naudojamas formatas.
● MPEG-4 AVC/H.264 formatas suglaudina vaizdus
efektyviau, negu įprastas vaizdo suglaudinimo formatas.
● Kai kuriuose AVCHD diskuose naudojamas „x.v.Color“
formatas.
Šis įrenginys gali atkurti tokius AVCHD diskus su „x.v.Color“
formato turiniu.
● „x.v.Colour” yra bendroves „Sony Corporation“ prekes
ženklas.
● „AVCHD“ ir AVCHD logotipas yra kompanijos „Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd.“ Ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
● Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo daugiau laiko reikia jam
atkurti.
● Šis įrenginys negali atkurti MP3 failų su DRM (skaitmeninių
teisių valdymu, angl. „Digital Rights Management“), kurie
atsisiųsti iš komercinių interneto tinklapių.
● Įrenginys palaiko vaizdą, kurio kadrų dažnis yra mažesnis
negu 30 kadrų per sekundę (kadrų dažnis).
● Prietaisas palaiko MSC klasės USB laikmenas, tokias kaip
atmintinės ir USB HDD (šakotuvai nepalaikomi.)
● Tam tikri USB HDD įrenginiai, kelių kortelių skaitytuvai
ir atmintinės gali buti nesuderinamos su šiuo prietaisu.
● Jeigu kai kuriems USB įrenginiams reikia papildomo
maitinimo, jų veikimą tikriausiai riboja grandinės saugumo
prietaisas.
● Jeigu atkūrimas iš USB HDD nestabilus, prijunkite HDD
prie maitinimo tinklo. Jeigu problema išlieka, susisiekite
su USB HDD gamintoju.
● SAMSUNG neatsako už duomenų sugadinimą ar
praradimą.
‫ ر‬Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti neatkuriami,
‫ر‬
‫ر‬
priklausomai nuo jų įrašymo sąlygų. AVCHD formato
diskai turi būti užbaigti.
„x.v.Color“ siūlo platesnį spalvų spektrą, nei įprastiniai
DVD vaizdo kamerų diskai.
Kai kurie „DivX”, MKV ir MP4 formato diskai gali
neveikti, priklausomai nuo jų vaizdo raiškos ir kadrų
dažnio.
54 - Lietuvių
Priedas
‫ ر‬Jeigu „Blu-ray“/DVD disko regionas nesutampa su
Pastabos dėl USB ryšio
● Jūsų įrenginys palaiko USB laikmenas, MP3 grotuvus,
skaitmeninius fotoaparatus, skaitmenines vaizdo kameras
ir USB kortelių skaitytuvus.
● Prietaisas nepalaiko aplankų ar failų pavadinimų, kurie
ilgesni negu 128 simboliai.
● Kai kurie USB/skaitmeniniai fotoaparatai/skaitmeninės
vaizdo kameros gali būti nesuderinamos su šiuo prietaisu.
● Šis prietaisas palaiko FAT 16, FAT 32 ir NTFS failų
sistemas.
● Junkite USB įrenginius tiesiai į įrenginio USB jungtį.
Jungiant per USB kabelį, gali kilti suderinamumo problemų.
● Įdėjus daugiau negu vieną atminties įrenginį į kelių kortelių
skaitytuvą, skaitytuvo veikimas gali sutrikti.
● Įrenginys nepalaiko PTP protokolo.
● Neatjunkite USB įrenginio tuo metu, kai vyksta
„užkrovimo“ procesas („loading“).
Vaizdo failų palaikymas
Failo
palaikymas
Laikmena
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
*.rmvb
Vaizdo kodekas
Raiška
MVC
Kardų
dažnis
(kps)
Bitų
sparta
(Mbps)
24/25/30
60
Garso
kodekas
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media Video
v9(VC1)
FHD:
MAX 30
HD :
MAX 60
AVS
30
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v3
Window Media Video
v7(WMV1),v8(WMV2)
1280x720
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS0
(Core , LBR)
Priedas
MAX 30
H 263 Sorrenson
Microsoft MPEG-4 v1 , v2
720x576
6~30
4
VP6
640x480
WebM
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
 Apribojimai
 Vaizdo dekoderis
- Failai nėra palaikomi, jeigu kyla kokių nors problemų su
palaikomais kodekais, kurie aprašyti aukščiau.
- Negarantuojama, kad failai bus tinkamai atkuriami, jeigu
laikmenos, kurioje yra failas, informacija klaidinga, arba
pats failas yra sugadintas.
- Palaiko iki H.264 Level 4.1 (išskyrus FMO/ASO/RS).
- Nepalaiko VC1 AP L4
- Išskyrus WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Mažiau nei 1280 X 720: daugiausia 60 kadrų
Daugiau nei 1280 X 720: daugiausia 30 kadrų
- Garsas arba vaizdas gali trūkinėti, jeigu turinio bitų
perdavimo sparta arba kadrų dažnis viršija standartus.
- Nepalaiko GMC 2 ar didesnio
- Palaiko tik SVAF Top/Bottom, Side by Side,
Left/Right peržiūros sekas (2 ES))
- Palaiko tik "BD MVC Spec".
- Praleidimo funkcija neveiks, jeigu failo indeksų lentelė
bus sugadinta.
- Priklausomai nuo tinklo būsenos, atkūrimas gali
nutrūkti, jeigu atkuriamas turinys iš interneto.
- Kai kurios USB laikmenos/skaitmeninės kameros gali
būti nesuderinamos su šiuo įrenginiu.
 Garso dekoderis
- Nepalaiko „WMA lossless audio“.
- Palaiko M2 profilį
- „ReadlAudio 10 lossless“ nepalaikoma Kinijai ir
Honkongui skirtų failų.
- Nepalaiko QCELP, AMR NB/WB
- „vorbis“ : palaiko iki 5.1 kanalo
- DD+ : palaiko iki 7.1kanalo
- DTS LBR kodekas palaikomas tik MKV/MP4/TS
laikmenose.
55 - Lietuvių
Priedas
Muzikos failų palaikymas
Failo plėtinys
Talpykla
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
Garso kodekas
Pastabos
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Palaiko iki 2 kanalų
*.ogg
OGG
Vorbis
Palaiko iki 2 kanalų
*.wma
WMA
WMA
Palaiko „WMA 10 Pro (iki 5.1)“.
Nepalaiko „WMA lossless audio“.
Palaiko iki M2 profilį.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
0 tipas ir 1 tipas.
„Seek" nepalaikoma.
Palaikoma tik USB.a
*.ape
ape
ape
„NonSmart" nepalaikoma.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Talpykla
Raiška
Pastabos
JPEG
15360x8640
-
*.mp3
-
Nuotraukų failų palaikymas
Failo plėtinys
*.jpg
*.jpeg
*.png
PNG
4096x4096
-
*.bmp
BMP
4096x4096
-
*.mpo
MPO
15360x8640
-
56 - Lietuvių
Skaitmeninės išvesties parinktys
Sąranka
PCM
Ryšys
Garso
srautas
„Blu-ray“
diske
„Blu-ray“
disko
aprašymas
Iki PCM 7.1 k
Dolby Digital
Iki PCM 5.1 k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Iki PCM 7.1 k
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Iki PCM 7.1 k
Dolby TrueHD
DTS
Iki PCM 7.1 k
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Iki PCM 7.1 k
DTS-HD Master
Audio
Iki PCM 7.1 k
DTS-HD Master
Audio
PCM 2 k
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Visi
Duomenų srautas
(perkoduotas
„Dolby D“)
HDMI palaikomas AV imtuvas
PCM
PCM
Duomenų srautas
(perkoduotas DTS)
Iki PCM 5.1 k
Iki PCM 7.1 k
PCM
DTS perkoduotas
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
DTS-HD High
Resolution Audio
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Atkoduoja kartu
pagrindinio garso
ir BONUSVIEW
Atkoduoja kartu
Išveda tik pagrindinio
pagrindinio garso garso srautus į PCM
garso srautą taip, kad
Atkoduoja kartu
garsą ir papildo
jūsų garso ir vaizdo ir BONUSVIEW garso
pagrindinio
Naršymo garsu
srautus į PCM garsą
imtuvas galėtų
garso ir BONUSVIEW atkoduoti garso bitu
efektais, tada
ir papildo Naršymo
garso srautus į PCM
pakartotinai
garsu efektais, tada
srautą.
garsą ir papildo
užkoduoja PCM
pakartotinai
Jus negirdėsite
Naršymo garsu
garsą į „Dolby“
užkoduoja PCM
BONUSVIEW garso
efektais.
skaitmeninį
garsą į DTS bitų
arba Naršymo garsu
bitų
srautą arba
srautą.
efektu.
PCM.
Jeigu šaltinio srautas yra 2 kanalų arba mono, „Re-encoded Dolby D“ (pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis)
nustatymas netaikomas. Išvestis bus PCM 2 kanalais.
„Blu-ray“ diskai gali turėti įrašytus tris garso srautus:
- Pagrindinis garsas („Main Feature Audio“): pagrindinis įgarsinimas (garso takelis).
- BONUSVIEW garsas: papildomas garso takelis, pavyzdžiui, režisieriaus arba aktoriaus komentaras.
- Naršymo garsų efektai („Navigation Sound Effects“): kai pasirenkate naršymą po tam tikrą meniu, galite girdėti naršymo
garsų efektus.
Kiekviename „Blu-ray“ diske šie naršymo garsų efektai yra skirtingi.
57 - Lietuvių
Priedas
Garso
srautas
DVD diske
Duomenų srautas
(neapdorotas)
Priedas
Raiška pagal išvesties režimą
„Blu-ray“ disko/elektroninio turinio/skaitmeninio turinio atkūrimas
DVD atkūrimas
HDMI režimas
Išvestis
Sąranka
„Blu-ray“ disko
raiška
BD Wise
HDMI režimas
Elektroninis turinys/
skaitmeninis turinys
„Blu-ray“ diskas
1 0 8 0 p@ 6 0 F
480i
A uto
Maksimali televizoriaus išvesties raiška
1 0 8 0 p@ 6 0 F
1 0 8 0 p@ 6 0 F
Maksimali televizoriaus išvesties raiška
-
1080p
-
1080p
„Movie Frame”: Auto (24k./sek.)
1 0 8 0 p@ 2 4 F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
5 7 6 p/ 4 8 0 p
5 7 6 p/ 4 8 0 p
5 7 6 p/ 4 8 0 p
Sutrikimų šalinimas
Jeigu įrenginys netinkamai veikia, skaitykite žemiau pateiktoje lentelėje esančią informaciją. Jeigu problema, su kuria susidūrėte,
nepateikta arba, jeigu šios instrukcijos nepadeda, išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo laidą ir susisiekite su artimiausiu įgaliotu
atstovu arba SAMSUNG ELECTRONICS aptarnavimo centru.
Požymis
Sprendimas
Diskas neišsiima.
● Ar maitinimo laidas saugiai įjungtas į elektros lizdą?
● Išjunkite maitinimą ir vėl įjunkite.
Nepradedamas atkūrimas.
● Patikrinkite „Blu-ray“/DVD disko regiono kodą.
„Blu-ray“/DVD diskai, pirkti užsienyje, gali neveikti.
● CD-ROM ir DVD-ROM diskai šiuo įrenginiu neatkuriami.
● Patikrinkite, ar teisingas reitingo lygis.
Atkūrimas nepradedamas iš
karto paspaudus &
mygtuką.
● Galbūt naudojate deformuotą ar subraižytą diską?
● Nuvalykite diską.
Nėra garso.
● Namų kino sistema neatkuria garso greito atkūrimo, lėto atkūrimo ir atkūrimo žingsniu
metu.
● Ar tinkamai prijungti garsiakalbiai? Ar tinkamai nustatyta garsiakalbių sąranka?
● Gal diskas stipriai apgadintas?
Garsas girdimas tik per
kelis garsiakalbius, bet ne p
er visus 6.
●
●
●
●
Atkuriant kai kuriuos „Blu-ray“/DVD diskus, garsas eina tik per priekinius garsiakalbius.
Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai prijungti.
Sureguliuokite garsą.
Klausantis kompaktinio disko, radijo ar televizoriaus, garsas išvedamas tik per
priekinius garsiakalbius.
58 - Lietuvių
Požymis
Sprendimas
Neatkuriamas „Dolby Digital
5.1 CH“ erdvinis garsas.
● Ar ant disko yra „Dolby Digital 5.1 CH" ženkliuką? „Dolby Digital 5.1 CH“ erdvinis garsas
atkuriamas tik jeigu diskas įrašytas 5.1 kanalo garsu.
● Ar garso kalba tinkamai nustatyta kaip „Dolby Digital 5.1-CH“ informaciniame ekrane?
Neveikia nuotolinio valdymo
pultas.
● Ar nuotolinio valdymo pultą naudojate jo veikimo diapazone ir tinkamu kampu nukreiptą
į jutiklį.
● Galbūt išseko baterijos.
● Ar tinkamai pasirinkote nuotolinio valdymo pulto (TV/BD) funkcijas (TV ar BD).
● Diskas sukasi, bet nėra
jokio vaizdo.
● Vaizdo kokybė prasta ir
jis dreba.
●
●
●
●
Neveikia įgarsinimo kalba ir
subtitrai.
● Įgarsinimo kalba ir subtitrai gali neveikti, jeigu diske jų nėra.
Meniu ekranas neatsiranda
net tada, kai pasirenkama
meniu funkcija.
● Galbūt naudojate diską, kuriame nėra meniu.
Nesikeičia ekrano formatas.
● Galite atkurti 16:9 „Blu-ray“/DVD diskus „16:9 Full mode“ režime, „4:3 Letter Box“ režime
arba „4:3 Pan-Scan“ režime, tačiau 4:3 „Blu-ray“/DVD diskai atkuriami tik 4:3
proporcijomis. Patikrinkite „Blu-ray“ disko dėklą ir pasirinkite atitinkamą funkciją.
● Įrenginys neveikia.
(Pavyzdys: maitinimas
dingsta arba girdimas
keistas garsas.)
● Spauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto OK mygtuką 5 sekundes parengties
(STANDBY) režime.
Tai atstatys įrenginio parametrus.
- Naudojant atstatymo (RESET) funkciją, bus ištrinti visi išsaugoti nustatymai.
Šią funkciją naudokite tik jeigu tai neišvengiama.
Pamiršote reitingo lygio
slaptažodį.
● Kai įrenginyje nėra disko, spauskite ir palaikykite įrenginio OK mygtuką ilgiau kaip 5
sekundes. Ekrane atsiras užrašas INIT, o visi nustatymai bus grąžinti į gamyklinius.
Tada spauskite POWER mygtuką.
- Naudojant atstatymo (RESET) funkciją, bus ištrinti visi išsaugoti nustatymai.
Šią funkciją naudokite tik jeigu tai neišvengiama.
Negaunamos radijo
transliacijos.
● Ar tinkamai prijungta antena?
● Jeigu antenos įvesties signalas silpnas, įsigykite išorinę FM anteną, turinčią geresnį
signalo priėmimą.
Įrenginys neperduoda
prijungto televizoriaus
garso.
● Jeigu paspaudžiamas ^ mygtukas, kai televizoriaus garsas išvedamas naudojant D. IN
arba AUX funkcijas, įjungiamos „Blu-ray“/DVD diskų funkcijos, o televizoriaus garsas
išjungiamas.
Ekrane atsiranda užrašas
„Not Available" (
Neprieinama).
● Funkcijos ar veiksmai šiuo metu negali būti baigti dėl šių priežasčių:
1. „Blu-ray“/DVD diskų programinė įranga tai draudžia.
2. „Blu-ray“/DVD diskų programinė įranga nepalaiko šios funkcijos (pvz.: kampų)
3. Funkcija šiuo metu neprieinama.
4. Pateikėte užklausą pavadinimui, skyriui ar laikui, kuris neegzistuoja.
59 - Lietuvių
Priedas
● Įrenginys blogai veikia.
Ar įjungtas televizorius.
Ar vaizdo kabeliai tinkamai prijungti.
Gal diskas nešvarus ar sugadintas.
Prastos gamybos diskai gali būti neatkuriami.
Priedas
Požymis
Sprendimas
Jeigu HDMI išvesčiai
nustatyta raiška, kurios
televizorius nepalaiko
(pvz.: 1080p), televizoriuje
gali nebūti vaizdo.
● Kai įrenginyje nėra disko, spauskite ir palaikykite įrenginio OK mygtuką ilgiau kaip
5 sekundes. Visi nustatymai bus grąžinti į gamyklinius.
Nėra HDMI išvesties.
● Patikrinkite sujungimą tarp televizoriaus ir HDMI lizdo įrenginyje.
● Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI įvesties raišką.
Netaisyklingas HDMI
išvesties vaizdas.
● Jeigu atsiranda atsitiktinis triukšmas, reiškia, jog televizorius nepalaiko HDCP
(„High-bandwidth Digital Content Protection“).
Matau aplankus, kurie
bendrinami per „Allshare”,
tačiau negaliu peržiūrėti failų.
● „Allshare” rodo tik vaizdo, nuotraukų ir muzikos failus. Kiti failų tipai nerodomi.
Vaizdas atkuriamas su
pertraukomis.
● Patikrinkite, ar tinklo ryšys yra stabilus.
● Patikrinkite, ar tinklo kabelis tinkamai prijungtas, o tinklas neperkrautas.
„Allshare” ryšys tarp
įrenginio
ir kompiuterio yra
k
nestabilus.
● IP adresas tame pačiame antriniame tinkle turėtų būti unikalus, kitu atveju IP
susidūrimas gali kelti tokią problemą.
● Patikrinkite, ar nėra įjungta ugniasienė. Jei taip, išjunkite ugniasienės funkciją.
„Allshare” funkcija
BD-LIVE
Negaliu prisijungti prie
BD-LIVE serverio.
Naudojant BD-LIVE
paslaugą, atsiranda klaida.
● Naudodamiesi tinklo būsenos („ Network Status“) funkcija, patikrinkite, ar tinklo ryšys yra
aktyvus. Patikrinkite, ar USB atminties įrenginys prijungtas prie įrenginio.
● Atminties įrenginyje privalo būti bent 1GB laisvos vietos, talpinsiančios BD-LIVE
paslaugą.
● Atminties dydį galite pasitikrinti skyriuje „BD Data Management“ (BD turinio valdymas).
(Žr. 52 psl.)
Žiūrėkite, ar BD-LIVE interneto ryšio parinktis nustatyta į „ Allow(All)“ (Leisti viską).
● Jeigu nepadeda nei vienas žingsnis, susisiekite su turinio tiekėju arba atnaujinkite
programinę įrangą.
● Atminties įrenginyje privalo būti bent 1GB laisvos vietos, talpinsiančios BD-LIVE
paslaugą.
Atminties dydį galite pasitikrinti skyriuje „BD duomenų valdymas“ . (Žr. 40 psl.)
Atstačius gamyklinius nustatymus, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.
Šiuo pareiškimu SAMSUNG ELECTRONICS patvirtina, kad ši namų kino sistema atitinka pagrindinius
direktyvos1999/5/EB reikalavimus ir kitas jos nuortatas.
Oficiali atitikties deklaracija pateikiama adresu: http://www.samsung.com, „Support > Search
Product Support“ suvedus modelio pavadinimą.
Ši įranga gali būti naudojama visose ES valstybėse.
60 - Lietuvių
Specifikacijos
Svoris
Išmatavimai
Bendrosios Veikimo temperatūros
diapazonas
Veikimo drėgmės
diapazonas
Signalo/triukšmo koeficientas
FM imtuvas Jautrumas
2.70 kg
430.0 (P) x 55.0 (A) x 312.0 (G) mm
+5°C iki +35°C
10 % iki 75 %
55 dB
12 dB
Bendras harmoninis iškraipymas 0.5 %
Vaizdas
HDMI
Garsas
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM daugiakanalis garsas, duomenų srauto garsas, PCM garsas
Priekinio garsiakalbio išvestis 165W x 2 (3 omi)
Viduriniojo garsiakalbio išvestis
170W (3 omi)
Žemų dažnių garsiakalbio
išvestis
170W (3 omi)
Erdvinio garsiakalbio išvestis 165W x 2 (3 omi)
Dažnio atsakas
Signalo/triukšmo diapazonas
Kanalų atskyrimas
Įvesties jautrumas
Analoginė įvestis: 20Hz~20kHz (±3dB)
Skaitmeninė įvestis: 20Hz~40kHz (±4dB)
70dB
60dB
(AUX) 500mV
61 - Lietuvių
Priedas
Stiprintuvas
Priedas
HT-H7500WM
Garsiakalbių Tariamoji
varža
sistema
Priekinis
Išvesties garso
Nominali Maksimali
Dažnio
suspaudimo
įvestis
įvestis
diapazonas
lygis
Erdvinio
garso
140Hz~
20kHz
87dB/W/M
Žemų
dažnių
40Hz ~
160Hz
88dB/W/M
Centrinis
165W
170W
330W
Matmenys
(P x A x G) (Vnt.:mm)
Svoriai
(Vnt.:kg)
95.0 x 280.0 x 101.0
1.75
95.0 x 150.0 x 101.0
0.64
320.0 x 80.5 x 101.0
1.02
200.0 x 390.0 x 350.0
5.75
Matmenys
(P x A x G) (Vnt.:mm)
Svoriai
(Vnt.:kg)
95.0 x 1215.0 x 101.0
(Stand base: 276.0 x 23.0 x
264.0)
5.01
95.0 x 1150.0 x 101.0
(Stand base: 276.0 x 23.0 x
264.0)
4.70
320.0 x 80.5 x 101.0
1.02
200.0 x 390.0 x 350.0
5.75
340W
HT-H7750WM
Garsiakalbių
sistema
Tariamoji
varža
Išvesties garso
Nominali Maksimali
Dažnio
suspaudimo
įvestis
įvestis
diapazonas
lygis
Priekinis
Erdvinio
garso
140Hz~
20kHz
87dB/W/M
Centrinis
Žemų
dažnių
40Hz ~
160Hz
88dB/W/M
165W
170W
330W
340W
Tinklo greitis lygus arba mažesnis nei 10Mbps nepalaikomas.
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
Svoriai ir išmatavimai yra apytiksliai.
Dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.
Informacija apie energijos tiekimą ir suvartojimą pateikta įrenginio etiketėje.
SWA-6000
Svoris
1.1 kg
Veikimo temperatūros diapazonas
Nuo +5°C iki +35°C
Išmatavimai (P x A x G)
Veikimo drėgmės diapazonas
Išvestis
Dažnio diapazonas
Signalo/triukšmo koeficientas
76.2 x 228.6 x 152.4 mm
10% ~ 75%
165W x 2 k
20Hz~20KHz
65dB
62 - Lietuvių
Licencijos
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories” licenciją. „Dolby” ir dvigubos
D simboliai yra „Dolby Laboratories” prekiniai ženklai.
DTS patentų ieškokite http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją. DTS, DTSHD, jų simboliai ir DTS ir jo simbolis yra registruoti prekiniai ženklai,
o „DTS-HD Master Audio" | Essential“ yra DTS prekinis ženklas,
Inc. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.
APIE DIVX VIDEO. „DivXR” yra Skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas „DivX, LLC”, „Rovi Corporation”
dukterinės bendrovės.
Tai yra oficialus „DivX Certified®” sertifikuotas įrenginys, atkuriantis „DivX” vaizdo įrašus.
Daugiau informacijos bei programinės įrangos, konvertuojančios failus į „DivX” vaizdo formatą, rasite
apsilankę svetainėje divx.com.
Apie DIVX VIDEO-ON-DEMAND funkciją: šį „DivX Certified®“ įrenginį būtina įregistruoti, norint matyti perkamus
„DivX Video-on-Demand” (VOD) filmus. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, įrenginio nustatymų meniu suraskite
„DivX VOD” skyrių. Daugiau informacijos apie registraciją rasite internetiniame puslapyje vod.divx.com.
„DivX Certified®” atkuria iki 1080p didelės raiškos „DivX®” vaizdo įrašus, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.
„DivX®”, „DivX Certified®” bei susiję logotipai yra naudojami pagal licenciją. Jai taikomi šie JAV patentai: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface” terminai bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licencing LLC” prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose bei kitose
šalyse.
„Oracle” ir „Java” yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys „Oracle” bei jos dukterinėms bendrovėms.
Kiti pavadinimai gali būti atitinkamų jų šeimininkų prekiniai ženklai.
Šį įrenginį sudaro apsaugos nuo kopijavimo technologija, saugoma JAV patentais ir kitomis „Rovi Corporation” intelektinės
nuosavybės teisėmis. Atvirkštinė inžinerija ir išardymas draudžiamas.
„Blu-ray Disc™”, „Blu-ray™” ir jų logotipai yra „Blu-ray Disc Association” prekiniai ženklai.
Šis produktas naudoja „Cinavia” technologiją, ribojančią neteisėtų kai kurių komercinių filmų, vaizdo klipų bei jų garso takelių
kopijų naudojimą. Neteisėtos kopijos naudojimo atveju ekrane atsiras užrašas, o atkūrimas ar kopijavimas bus nutrauktas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia” technologiją pateikiama „Cinavia” klientų aptarnavimo centre internete adresu
http://www.cinavia.com.
Norėdami gauti papildomos informacijos apie „Cinavia” e. paštu, atsiųskite atviruką su savo pašto adresu į: „Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Į šio produkto sudėtį įeina patentuota technologija pagal „Verance Corporation” JAV patento 7,369,677 licenciją bei kitus
išduotus ir patvirtinimo laukiančius JAV bei pasaulinius patentus, taip pat autoriaus teisių bei prekybos paslapčių apsauga tam
tikriems tokios technologijos aspektams. „Cinavia” yra registruotas „Verance Corporation” prekinis ženklas. Visos teisės
2004-2010, priklauso „Verance” korporacijai. Visos teisės saugomos „Verance”. Atvirkštinė inžinerija ir išardymas draudžiamas.
- Pareiškimas dėl atvirojo kodo programos.
Jeigu naudojama atvirojo kodo programinė įranga, „Open Source” licencijos pateikiamos produkto meniu.
63 - Lietuvių
Priedas
DLNA!, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED! yra „Digital Living Network Alliance“ prekiniai,
paslaugų ar sertifikavimo nženklai.
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)
(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų
surinkimo sistemas)
Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį
prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus,
draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei
išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti
prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį
prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui.
Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir
jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.
Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas
(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras
baterijų grąžinimo sistemas)
Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso
baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai
simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus
EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių
sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą,
atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo
sistema.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising