Samsung DA-E550 User manual

Samsung DA-E550 User manual
DA-E550
Bevielė dokinė garso
sistema
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
Užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register
Apie produktą
Dviejų tipų doko garsiakalbių sistema
Norėdami naudotis sistemos dviejų tipų doko stotimi, sujunkite prietaisus į dokus, įkraukite ir klausykite įrašų iš
SAMSUNG GALAXY arba „Apple” prietaisų.
„Aptx ®” funkcija
„Aptx” funkcija suteikia galimybę girdėti aukštos kokybės „Bluetooth” stereo garsą, suformuodama laidinės
garso sistemos kokybę be jokių laidų.
Licencija
„Ipad”, „Iphone”, „Ipod”, „Ipod Nano”, „Ipod Shuffle”, ir „Ipod Touch” yra „Apple Inc.” prekiniai ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse.
2
LT
Saugumo informacija
Įspėjimai
NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, NEATIDARINĖKITE ĮRENGINIO KORPUSO.
NEBANDYKITE TAISYTI ĮRENGINIO PATYS. TAI PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
'Ơ0(6,2
ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS
NEATIDARINĖTI
Šis simbolis žymi pavojingą įtampą,
kuri gali sukelti elektros šoką
arba kūno sužalojimą.
Šis simbolis žymi svarbias
produkto instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS:: norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.
DĖMESIO: NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, PILNAI ĮKIŠKITE PLATŲJĮ KIŠTUKĄ Į PLATŲJĮ LIZDĄ.
tŠis prietaisas turi būti visada jungiamas į kintamosios srovės lizdą su apsaugine įžeminimo jungtimi.
tNorint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti
lengvai pasiekiamas.
DĖMESIO
tStenkitės neaptaškyti prietaiso, taip pat nestatykite ant jo jokių daiktų, pripildytų vandens, pvz.: vazų.
tNorint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti
lengvai pasiekiamas.
3
Atsargumo priemonės
68.6mm
2.7 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
Įsitikinkite, kad nuolatinės srovės tiekimas Jūsų namuose atitinka maitinimo reikalavimus, išvardintus ant lipduko, esančio prietaiso gale.
Laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje ant tinkamo pagrindo (baldo), palikite pakankamai vietos ventiliacijai (70~100
mm). Neuždenkite ventiliacijos angų. Nedėkite prietaiso ant stiprintuvų ar kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Šis prietaisas sukurtas nuolatiniam
naudojimui. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, atjunkite kintamosios srovės kištuką iš elektros lizdo. Išjunkite įrenginį, jeigu nesinaudosite
juo ilgą laiką.
Perkūnijos metu išjunkite kintamosios srovės kištuką iš
elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos svyravimai gali
sugadinti įrenginį.
Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose
ar šalia kitokių šilumos šaltinių.
Įrenginys gali perkaisti ir sugesti.
Phones
Saugokite prietaisą nuo drėgmės (pvz. vazų) ir šilumos
pertekliaus (pvz. židinių), arba įrenginių, skleidžiančių
stiprų magnetinį lauką.
Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros lizdo, jeigu įrenginys
blogai veikia.
Šis produktas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui.
Jeigu prietaisas buvo laikomas šaltai, jame gali susidaryti
kondensatas.
Jeigu įrenginys transportuojamas žiemą, prieš pradėdami
jį naudoti, palaukite bent 2 valandas, kol jis sušils iki
kambario temperatūros.
4
Šiame prietaise naudojamos baterijos yra kenksmingos aplinkai.
Neišmeskite baterijų su bendromis buitinėmis atliekomis.
LT
Turinys
Apie produktą
2
2
Apie produktą
Licencija
Saugumo informacija
3
4
Įspėjimai
Atsargumo priemonės
Pradžia
6
6
Prieš skaitant naudojimo instrukciją
Kas viduje
Aprašymai
7
Priekinis/galinis skydelis
Nuotolinio valdymo pultelis
9
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga
Įjungimas ir garso valdymas
10
10
Įjungimas/išjungimas
Garso nustatymas
11
12
Guminės apsaugos naudojimas
Išorinio įrenginio jungimas prie dviejų tipų
doko („Dual Dock“)
Garso įrenginio prijungimas, naudojant
AUX IN jungtį
„Bluetooth“ įrenginių prijungimas
2
3
6
7
9
10
11
Jungtys
13
15
Atkūrimas
18
Dokingo režimo („Docking Mode“) naudojimas
su SAMSUNG GALAXY ir „Apple“ įrenginiais
„Bluetooth”režimas
Funkcijos
23
Sudėtingesnės funkcijos
Gedimų šalinimas
20
Gedimų šalinimas
Priedas
21
Techniniai duomenys
16
19
20
21
16
5
Pradžia
Prieš skaitant naudojimo instrukciją
Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, atkreipkite dėmesį į toliau pateikiamus terminus.
Naudojimo instrukcijoje vartojami simboliai
Simbolis
Terminas
Dėmesio
Aprašymas
Nurodo situaciją, kai kažkuri funkcija neveikia arba kai nustatymai atšaukiami.
Įsidėmėkite Puslapyje pažymi patarimus ar instrukcijas, padedančias įjungti tam tikras
funkcijas.
Saugumo informacija ir gedimų šalinimas
1) Prieš naudodami įrenginį, susipažinkite su saugumo informacija. (Žr. 3 psl.)
2) Jeigu susidūrėte su problemomis, skaitykite skyrių “Gedimų šalinimas”. (Žr. 20 psl.)
Autorinės teisės
©2012 „SAMSUNG Electronics” Co.,Ltd.
Visos teisės saugomos. Be raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.” sutikimo draudžiama kopijuoti
šią naudojimo instrukciją ar jos dalį.
KAS VIDUJE?
Patikrinkite, ar su įrenginiu gavote visus toliau nurodytus aksesuarus.
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
Nuotolinio valdymo pultelis / ličio baterija (3V)
Nuolatinės srovės adapteris
(Guminis stovelis: 2EA)
(Guminė plėvelė)
Guminis stovelis/guminė plėvelė
Servetėlė
Aksesuarų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo parodytų paveikslėliuose.
6
Naudojimo instrukcija
LT
Aprašymai
Priekinis/galinis skydelis
● Aprašymai
<PRIEKINIS>
1
4 5
<GALINIS>
DC 12V 2A
2
3
6
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
Tik techninei priežiūrai
7
8
7
BOSO MYGTUKAS
Pritaiko garsą pagal Jūsų skonį.
GARSAS -/+
(„Volume -/+”)
Reguliuoja garso lygį.
ATKŪRIMAS/PAUZĖ
Pradeda atkūrimą arba pristabdo grojamą failą.
(“Play/Pause”)
DVIEJŲ TIPŲ
DOKAS
(“Dual dock”)
5 ašių dokas SAMSUNG GALAXY įrenginiams ir 30 ašių dokas „Apple”
įrenginiams.
5
PARENGTIES
REŽIMO LED
LEMPUTĖ
Lemputė įsijungia, esant parengties režime.
Lemputė išsijungia, kai įrenginys įjungiamas.
6
Nuotolinio valdymo jutiklis,
NUOTOLINIO
VALDYMO JUTIKLIS kuris priima signalus iš nuotolinio valdymo pultelio.
7
DC 12V
Į šį lizdą junkite įrenginio nuolatinės srovės adapterį.
8
AUX IN
Prisijungimui prie išorinio įrenginio analoginio išėjimo jungties.
Įjungus įrenginį, garsas pradedamas atkurti per 4-5 sekundes.
Šis įrenginys gali būti jungiamas su mobiliaisiais įrenginiais, turinčiais didelio garso išeigos lygį.
Jungiant šį įrenginį prie išorinių įrenginių su didelio garso išeiga, jis gali sumažinti garsą,
tam kad apsaugotų stiprintuvą ar garsiakalbius.
Norėdami išjungti maitinimo kabelį iš elektros lizdo, laikykite jį už kištuko.
Netraukite laikydami kabelį.
8
LT
Nuotolinio valdymo pultelis
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga
FUNCTION
● Nuotolinio valdymo pultelis
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
MYGTUKAS („Power Button”)
Įjungia ir išjungia įrenginį.
FUNKCIJOS MYGTUKAS
(„Function Button”)
Parenka funkcijos režimą.
ATKŪRIMO/PAUZĖS
(„Play/Pause Button”)
Pradeda atkūrimą arba
pristabdo failo atkūrimą.
VALDYMO MYGTUKAS
(„Control Button”)
Suranda sekantį
arba ankstesnį failą.
MUTE
VOL
BASS
GARSAS („Volume”)
Reguliuoja įrenginio garso lygį.
TYLOS MYGTUKAS
(„Mute Button”) Išjungia
įrenginio garsą.
Norėdami atstatyti prieš tai
buvusį garso lygį, paspauskite
mygtuką pakartotinai.
BOSO MYGTUKAS
(„Bass Button”)
Pritaiko garsą pagal Jūsų skonį.
Nuotolinio valdymo pultelio baterijos montavimas
1.
Atidarykite nuotolinio valdymo
pultelio dangtelį nagu
stumtelėdami, tarpelį tarp
dangtelio ir pultelio.
Kilstelėkite dangtelį ir jį nuimkite.
2. Įdėkite 3V ličio bateriją.
Įstatykite bateriją į baterijos dėklą
taip, kad jos pusė su + ženkliuku
būtų atsukta į viršų.
3. Uždėkite dangtelį ant nuotolinio valdymo
pultelio. Tada prispauskite jį taip,
kad dangtelis priglustų prie pultelio.
ƒ Būkite atsargūs, neužkabinkite nago tarpelyje, bandydami atidaryti dangtelį.
Galite susižaloti nagą.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) atstumu tiesia linija nuo įrenginio.
Taip pat pultelis veiks horizontaliu iki 30° kampu nuo nuotolinio valdymo jutiklio.
9
Įjungimas ir garso valdymas
Įjungimas/išjungimas
FUNCTION
arba
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
MUTE
1. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite bet kurį mygtuką įrenginio priekiniame skydelyje, kai įrenginys veikia
Parengties („Standby”) režime
arba paspauskite Įjungimo („Power”) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Norėdami išjungti įrenginį, spustelėkite ► mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje ilgiau nei 3 sekundes
arba dar kartą paspauskite Įjungimo („Power”) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
Garso nustatymas
Norėdami sureguliuoti garsą, naudokite +,- mygtukus. Garsinant užsidegs švieselė, kuri judės iš kairės į dešinę,
tildant – iš dešinės į kairę. Švieselė nedegs, jeigu bus bandoma padidinti garsą po to, kai jis jau nustatytas iki
maksimumo, arba kai bandoma sumažinti garsą, jeigu jis yra sumažintas iki minimumo.
FUNCTION
arba
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Palieskite +/– mygtuką dešinėje priekinio skydelio pusėje
arba
paspauskite VOL +/– nuotolinio valdymo pultelyje.
Garso lygis didėja arba mažėja, spaudžiant mygtuką VOL +/–.
Garsą galima reguliuoti ir ant prietaisų, kurie prijungti prie šio įrenginio per dviejų tipų doką arba
„Bluetooth” jungtį. Tačiau garso reguliavimas per prijungtus „Bluetooth“ prietaisus gali būti ribotas.
10
LT
Jungtys
Guminės apsaugos naudojimas
Pritaisykite guminę apsaugą, kad išvengtumėte tiesioginio kontakto su prietaisu, kai laikote SAMSUNG GALAXY
ar „Apple“ įrenginį.
Guminis stovelis
● Jungtys
1. Pritaisykite guminį stovelį reikalingoje vietoje, atsižvelgdami į naudojamo įrenginio dydį.
2. Pritaisykite guminį stovelį ir įstatykite įrenginį į doką.
Guminis stovelis
Guminė plėvelė
1. Uždėkite guminę plėvelę ant dviejų tipų doko.
2. Pritaisykite guminę plėvelę ir įstatykite įrenginį į doką.
Guminė plėvelė
Nenaudokite guminės plėvelės, jeigu Jūsų įrenginys turi apsauginį dėklą.
Ši apsauginė plėvelė gali būti naudojama tik tada, kai apsauginio dėklo storis kartu su skirtuku yra ne
didesnis kaip 1.5mm. Jeigu apsauginio dėklo storis yra didesnis negu 1.5mm arba jis specialios apvalios
formos, apsauginės guminės plėvelės naudoti nereikia.
11
Išorinio įrenginio jungimas prie dviejų tipų doko („Dual Dock”)
Kaip prijungti išorinį įrenginį prie dviejų tipų doko.
1. Dviejų tipų dokas („Dual Dock”) yra priekinėje prietaiso dalyje. Norėdami jį atidaryti, švelniai spustelėkite.
2. Jeigu Jūs turite SAMSUNG GALAXY įrenginį, prijunkite jį prie 5 ašių (mažesnės) jungties. Jeigu turite „Apple”
įrenginį, prijunkite jį prie 30 ašių (didesnės) jungties.
Įjunkite savo SAMSUNG GALAXY įrenginį prieš jungdami jį prie dviejų tipų doko („Dual Dock“) sistemos.
Ši sistema nepalaiko vienalaikio sujungimo funkcijos su SAMSUNG GALAXY ir „Apple” įrenginiais.
Prijunkite SAMSUNG GALAXY arba „Apple” įrenginį prie doko, tada nustatykite sujungimo režimą
(„Docking mode”). (Žr. 16 psl.)
12
LT
GARSO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUX IN JUNGTĮ
Šioje dalyje aprašoma kaip prijungti garso sistemą prie garso įrenginio.
Bevielė dokinė garso sistema turi audio analoginį lizdą, prie kurio gali būti jungiamas garso įrenginys.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
● Jungtys
DC 12V 2A
AUX IN
Tik techninei priežiūrai
DC 12V 2A
AUX IN
Tik techninei priežiūrai
AUX IN lizdas
Audio kabelis
Ausinių
lizdas
Išorinis įrenginys
AUX IN jungtis
Sujunkite AUX IN (garso) lizdą, esantį prietaiso galinėje dalyje, su ausinių lizdu išoriniame arba audio įrenginyje.
Jeigu sistema vienu metu prijungta prie išorinio įrenginio per AUX jungtį, kai prie jos taip pat yra
prijungtas SAMSUNG GALAXY arba „Bluetooth" įrenginys, įvesties šaltinį galima keisti tarp AUX,
SAMSUNG GALAXY arba „Bluetooth", spaudžiant pauzės („Pause") mygtuką SAMSUNG GALAXY/
„Bluetooth" įrenginyje.
Norėdami perkelti ar perjungti prietaisą kitoje vietoje, būtinai jį išjunkite, taip pat atjunkite maitinimo laidą.
13
„Bluetooth” funkcija
Prijunkite „Bluetooth” įrenginį prie bevielės dokinės garso sistemos ir mėgaukitės aukštos kokybės stereo
garsu visiškai be laidų!
Kas yra „Bluetooth”?
„Bluetooth“ technologija leidžia sujungti „Bluetooth“ funkciją palaikančius įrenginius, trumpo bevielio
ryšio pagalba.
„Bluetooth“ įrenginys gali skleisti triukšmą arba neveikti, priklausomai nuo jo naudojimo, jeigu;
- Jūsų kūno dalis kontaktuoja su priėmimo/perdavimo sistema „Bluetooth“ įrenginyje arba
bevielėje garso sistemoje.
- elektros variaciją sukelia įvairios kliūtys, tokios kaip sienos, kampai ar biuro pertvaros.
- jis naudojamas esant elektros trikdžiams, skleidžiamiems to paties dažnio diapazono įrenginių,
tokių kaip medicinos įranga, mikrobangų krosnelės ir bevieliai tinklai (LAN).
Jungdami bevielę garso sistemą ir „Bluetooth“ įrenginį, laikykite abu prietaisus arti vieną kito.
Kuo toliau abu įrenginiai bus vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas tarp
įrenginių didesnis nei „Bluetooth" veikimo diapazonas, ryšys prarandamas.
Silpno priėmimo-jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali veikti prastai.
„Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“ įrenginys yra arti garso sistemos. Ryšys automatiškai
nutrūksta, jeigu „Bluetooth“ įrenginys patraukiamas iš veikimo diapazono. Garso kokybė gali būti
prasta net ir laikant įrenginį veikimo diapazone, jeigu jo kelyje pasitaiko kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
Įjungtas įrenginys gali kelti elektros trikdžius.
Jungiant „Bluetooth“ įrenginį su beviele garso sistema, gali tekti suvesti PIN kodą (slaptažodį).
Jeigu jungiant įrenginius atsiranda įvedimo langas, suveskite <0000>.
Ši bevielė garso sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
Srautinio garso siuntimo AVRCP funkcija nepalaikoma.
Junkite tik su „Bluetooth“ įrenginiu, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
Su „Bluetooth“ įrenginiu, palaikančiu tik HF (laisvų rankų) funkciją, prisijungti prie sistemos nepavyks.
Vienu metu sistemą galima sujungti tik su vienu „Bluetooth“ įrenginiu.
Kai bevielė garso sistema išjungiama ir „Bluetooth“ ryšys nutrūksta, vėl įjungus, automatiškai
ryšys nebus atkurtas. Norėdami atkurti ryšį, turėsite iš naujo sujungti įrenginius.
Bevielė garso sistema neieškos „Bluetooth“ įrenginio ar tinkamai neprisijungs tokiais atvejais:
-
14
jeigu apie bevielę garso sistemą sukurtas stiprus elektros laukas;
jeigu prie bevielės garso sistemos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.
Atkreipkite dėmesį, kad įrenginiai, tokie kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai,
dieninės lempos ir dujinės viryklės, naudoja tą patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth“
įrenginys, todėl jie gali sukelti elektros trikdžius.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti bevielę garso sistemą prie „Bluetooth“ funkciją palaikančių televizorių ar kitų
„Bluetooth” įrenginių.
LT
„Bluetooth“ įrenginių prijungimas
Bevielės dokinės garso sistemos sujungimas su „Bluetooth“ įrenginiu
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad Jūsų „Bluetooth” įrenginys palaiko „Bluetooth” stereo ausinių funkciją.
● Jungtys
Jungiasi
Išorinis įrenginys
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
1. „Bluetooth” įrenginyje pasirinkite „Bluetooth” meniu.
(Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth” įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
2. Skenuokite ir ieškokite visų įrenginių („All Devices”) arba ausinių („Headsets”).
Atsiras įrenginių sąrašas.
3. Iš sąrašo pasirinkite "[Samsung]W_Audio XXXXXX".
Jeigu „Bluetooth” įrenginiui nepavyksta susijungti su beviele dokine garso sistema, ištrinkite „Bluetooth” įrenginio
surastą "[Samsung]W_Audio XXXXXX" ir dar kartą ieškokite bevielės dokinės garso sistemos.
Tada pakartokite 1, 2 ir 3 žingsnius.
Wi-Fi
„Bluetooth"
AUX
Garso šaltinis A
DUAL DOCK
Nešiojamas
įrenginys, vienu
metu palaikantis
bevielį ryšį („Wi-Fi")
ir „Bluetooth".
Garso įrenginys B
Bevielė dokinė garso sistema
▪ Jeigu AUX ir „Bluetooth" veikia vienu metu, garsas gali sklisti iš abiejų įrenginių.
15
Atkūrimas
Dokingo režimo („Docking mode”) naudojimas su SAMSUNG
GALAXY ir „Apple“ įrenginiais
SAMSUNG GALAXY arba „Apple" įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko.
<SAMSUNG GALAXY įrenginiai>
Norint naudoti SAMSUNG GALAXY serijos įrenginį su dviejų tipų doku, iš „Android“
parduotuvės („Android Market“) per įrenginį reikia atsisiųsti ir instaliuoti dokingo režimo
(„Docking Mode“) programėlę. Programėlės atsiuntimo žingsniai:
1. Bakstelėkite žaidimų parduotuvės („Android Market“) ženkliuką SAMSUNG GALAXY
įrenginio pagrindiniame ekrane.
2. Bakstelėkite paieškos ženkliuką ekrane ir įeikite į paieškos laukelį.
3. Paieškos laukelyje suveskite tekstą [Samsung Wireless Audio with Dock]
ir ieškokite.
4. Paieškos rezultatų sąraše suraskite ir bakstelėkite [Samsung Wireless
Audio with Dock]. Prasidės programėlės atsiuntimas.
5. Bakstelėkite [install].
Norėdami paleisti muziką, atlikite šiuos žingsnius:
1-1. Jeigu programėlę jungiate, kai bevielė dokinė garso sistema yra vienintelis
įrenginys, su kuriuo sukurtas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkus Atkurti („Play“),
įrenginys automatiškai sukuria „Bluetooth“ ryšį su beviele dokine garso
sistema ir ji pradeda groti muziką.
1-2. Jeigu „Bluetooth“ ryšiu prijungta keletas įrenginių, tame tarpe ir bevielė dokinė garso sistema,
1) kai paleidžiama muzikos programėlė, atsiranda sąrašas įrenginių, kuriuos galima prijungti prie bevielės
dokinės garso sistemos.
2) muziką galima groti prisijungus prie bevielės dokinės garso sistemos, pasirenkant ją iš įrenginių sąrašo.
- Jeigu bevielė dokinė garso sistema anksčiau buvo sujungta su kokiu nors „Bluetooth“ įrenginiu,
šis įrenginys nebebus rodomas sąraše ir prisijungs automatiškai.
2. Jeigu norite pakeisti bevielę dokinę garso sistemą, kuri buvo sujungta su Jūsų mobiliuoju įrenginiu,
prieš jungdami jį prie naujos sistemos, ištrinkite mobiliajame įrenginyje likusius išsaugotus nustatymus.
[Clear data].
16
LT
Paleidus programėlę, ji nenustoja veikusi, kai mobilusis įrenginys kraunamas paprastu įkrovikliu.
Prie bevielės dokinės garso sistemos, esančios dokingo režime („Docking Mode“), prijungus kitą įrenginį
po to, kai prie jos buvo prijungtas SAMSUNG GALAXY įrenginys, gali tekti išjungti SAMSUNG GALAXY
įrenginio „Bluetooth“ režimą.
Jeigu nepavyksta prijungti SAMSUNG GALAXY įrenginio prie doko, išjunkite įrenginio „Bluetooth“ režimą.
● Jungtys
<„Apple“ įrenginiai>
1. Pasirinkite režimą, kaip aprašyta aukščiau, ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie dviejų tipų doko,
kaip nurodyta skyriuje „Įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko“ (13 psl.). Pasigirs skambėjimo garsas.
2. Pasirinkite muzikos <Music> meniu pagrindiniame „Apple“ įrenginio ekrane.
3. Pasirinkite ir įjunkite norimą muziką.
Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.
Vaizdo peržiūros metu, įrenginio Atkūrimo/Pauzės/Sekantis/Atgal („Play“/“Pause“/“Next“/“Back“)
mygtukai gali neveikti. Esant reikalui naudokitės šaltinio įrenginio mygtukais.
Suderinamos įrangos sąrašas („Apple“ įrenginiai)
Dokingo režime suderinami „iPod“/„iPhone“/„iPad“ modeliai
Prieš naudodami su šia sistema, atnaujinkite savo „iPod“/„iPhone“/„iPad“ įrenginių programinę įrangą.
- „iPod touch“ (4-tos kartos)
-
„iPod touch“ (3-ios kartos)
„iPod nano“ (6-tos kartos)
„iPod nano“ (5-tos kartos)
„iPhone 4S“
„iPhone 4“
„iPhone 3GS“
„iPod classic"
Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos, įrenginys gali būti nesuderinamas arba blogai veikti.
Prijungus nesuderinamą „Apple“ įrenginį, pradės mirksėti „iPod“ funkcijos lemputė.
17
„Bluetooth“ režimas
SAMSUNG GALAXY arba „Apple" įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko.
Norėdami prijungti “Bluetooth” įrenginį, kai bevielė dokinė garso sistema yra “Bluetooth”
režime, ieškokite bevielės dokinės garso sistemos (“Wireless Audio with Dock“) įrenginio
„Bluetooth“ sąraše. Pasirinkite bevielę dokinę garso sistemą („Wireless Audio with Dock”)
ir prisijunkite. Kai bevielė dokinė garso sistema prisijungė, pasirinkite ir grokite savo
mėgstamą muziką.
Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.
Jeigu norite pakeisti įrenginį, kuris prijungtas per „Bluetooth” ryšį, kitu įrenginiu, atjunkite esamą
įrenginį ir pabandykite prijungti kitą įrenginį, kurį norite naudoti.
Priklausomai nuo naudojamo mobilaus įrenginio ir programos, „Bluetooth” ryšio metu
Atkūrimo/Pauzės/Sekantis/Atgal („Play“/“Pause“/“Next“/“Back“) funkcijos gali neveikti.
Jeigu „Bluetooth” įrenginys prijungiamas prie bevielės dokinės garso sistemos tuo metu,
kai bevielė sistema atkuria failą per AUX išvestį, garsas gali trūkčioti.
Kaip atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo bevielės dokinės garso sistemos
„Bluetooth“ jungtis nuo bevielės dokinės garso sistemos gali būti atšaukta. Kaip tai padaryti,
skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo instrukciją.
Bevielė dokinė garso sistema bus atjungta.
„Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“ įrenginys yra šalia sistemos. Ryšys nutrūksta
iš karto, kai „Bluetooth“ įrenginys išeina iš veikimo diapazono. Kliūtys, tokios kaip sienos ar durys,
gali suprastinti garso kokybę net jeigu įrenginys yra veikimo diapazone.
„Bluetooth“ įrenginiu grįžus į tinkamą diapazoną, sistemą reikia perkrauti, norint atstatyti ryšį
su „Bluetooth“ įrenginiu.
18
LT
Funkcijos
Sudėtingesnės funkcijos
Atkūrimas/Pauzė („Play“/„Pause“)
FUNCTION
Atkūrimo metu spaudžiamas ► mygtukas.
MUTE
MUTE
BASS
● Funkcijos
VOL
VOL
Spauskite ► mygtuką ir laikinai sustabdykite failą.
Spauskite ► mygtuką dar kartą, norėdami paleisti failą.
Tam tikruose režimuose ši funkcija gali neveikti.
Funkcijų naudojimas
FUNCTION
FUNCTION
Režimo keitimas į dokingo ir AUX šaltinių režimą.
MUTE
VOL
Spauskite funkcijos („Function") mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
BASS
MUTE
VOL
• Kiekvieną kartą spaudžiant, parinktys keičiasi sekančiai:
„iPod"(„iPhone")
„Galaxy"(„Bluetooth")
AUX režimas
BASS
▪ Kai prie sistemos yra prijungti keli skirtingi įrenginiai,
spausdami funkcijų („Function") mygtuką, galite pasirinkti norimą
funkciją.
Prašokti/Sugrįžti („Skip Forward“/„Back“)
FUNCTION
Atkūrimo metu spaudžiamas #,$ mygtukas.
MUTE
VOL
VOL
MUTE
BASS
Kai įrenginyje yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiamas $ mygtukas,
pasirenkamas sekantis failas.
Kai įrenginyje yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiamas # mygtukas,
pasirenkamas ankstesnis failas.
Kai kuriuose režimuose ši funkcija gali neveikti.
Garso išjungimas („Mute")
Ši funkcija naudinga norint įleisti svečius ar atsiliepti telefonu.
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo („Mute“) (
nuotolinio valdymo pultelyje.
) mygtuką
BASS
2. Spauskite išjungimo („Mute“) (
) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje
vėl (arba garso mygtuką +/-), norėdami atstatyti garsą.
Bosinio garso funkcija („Bass Function“)
Ši funkcija leidžia optimizuoti bosinį garsą pagal Jūsų skonį.
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Spauskite bosinio garso („Bass“) mygtuką šio įrenginio nuotolinio valdymo
pultelyje.
Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:
Bosinis garsas įjungtas („Bass On“)
Išjungtas (Off“)
19
Gedimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, patikrinkite toliau aprašomus veiksmus.
Požymis
Tikrinimas
Įrenginys neįsijungia.
Ar maitinimo laidas įjungtas
į elektros lizdą?
Įjunkite maitinimo laidą į
elektros lizdą.
Spaudžiant mygtuką,
funkcija neveikia.
Ar bevielė dokinė garso
sistema arba nuotolinio
valdymo pultelis nebuvo
paveiktas statinės elektros?
Ištraukite maitinimo laidą
ir vėl įjunkite.
Nėra garso.
Ar sistema tinkamai
prijungta prie įrenginio?
Prijunkite tinkamai.
Spauskite tylos („Mute“)
mygtuką ir atšaukite funkciją.
Galbūt įjungta tylos („Mute“)
funkcija?
Galbūt garsas nustatytas
iki tyliausio?
Neveikia nuotolinio valdymo
pultelis.
20
Sprendimas
Galbūt išsikrovė baterijos?
Galbūt atstumas tarp
nuotolinio valdymo pultelio ir
pagrindinio įrenginio per
didelis?
Sureguliuokite garsą.
Įdėkite naujas baterijas.
Bandykite reguliuoti arčiau
pagrindinio įrenginio.
LT
Priedas
Techniniai duomenys
Modelio
DA-E550
pavadinimas
1,6 kg
Matmenys (P x G x A)
462,7x122,3x151,8 mm
Darbinės temperatūros diapazonas
+5°C~+35°C
● Priedas
Bendrieji
duomenys
Svoris
Darbinės drėgmės diapazonas 10 % to 75 %
Stiprintuvas
Nominali išeigos galia
5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
Įvesties jautrumas/varža
800mV/20Kohm
Signalo/triukšmo santykis (analoginė įvestis) 65 dB
Dažnio
reakcija
Dokingo
apkrova
Separacija (1kHz)
65 dB
Skaitmeninė įvestis/48kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
„iPod”
5 V 1.0 A
„Galaxy”
5 V 1.0 A
* Signalo/triukšmo santykis, iškraipymas, separacija ir vartojamas jautrumas matuojami pagal Garso įrašų gamybos
draugijos („Audio Engineering Society“) nurodymus.
* Nominali sąlyga
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti sąlygas be išankstinio įspėjimo.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Maitinimo ir energijos suvartojimo informacijos ieškokite etiketėje ant įrenginio.
SAMSUNG ELECTRONICS pripažįsta, kad ši bevielė dokinė garso sistema suderinama su pagrindiniais
1999/5/EC direktyvos reikalavimas bei nuostatomis. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti tinklapyje
http://www.samsung.com, paspaudus "Support Search Product Support" ir įvedus modelio numerį.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos Sąjungos šalyse.
21
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)
(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų
surinkimo sistemas)
Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį
prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus,
draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei
išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti
prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį
prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui.
Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir
jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.
Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas
(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras
baterijų grąžinimo sistemas)
Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso
baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai
simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus
EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių
sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą,
atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo
sistema.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement