Samsung DA-E750 Owner's manual

Samsung DA-E750 Owner's manual

Bevielė dokinė garso sistema

Naudojimo instrukcija

DA-E750

DA-E751

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.

Norėdami gauti daugiau paslaugų,

Užregistruokite jį interneto svetainėje www.samsung.com/register

2

Apie produktą

„AllShare“ funkcija

Klausykite muzikos, išsaugotos įrenginiuose, tokiuose kaip kompiuteris, išmanusis telefonas ar tinklinė duomenų saugykla (NAS) per bevielę dokinę garso sistemą tinklo ryšio pagalba.

„AirPlay“ funkcija

Klausykite muzikos, išsaugotos „Apple“ įrenginiuose per bevielę dokinę garso sistemą.

Dviejų tipų doko garsiakalbių sistema

Norėdami naudotis sistemos dviejų tipų doko stotimi, sujunkite prietaisus į dokus, įkraukite ir klausykite muzikos iš

SAMSUNG GALAXY arba „Apple” prietaisų per integruotus sistemos garsiakalbius.

USB jungties („USB Host“) palaikymas

Prijunkite ir klausykite muzikos failus iš išorinių USB laikmenų, tokių kaip MP3 grotuvai, USB atmintinės ir t.t..

Naudokite bevielės garso sistemos USB jungties („USB Host”) funkciją.

„Bluetooth“ funkcija

Prijunkite „Bluetooth” įrenginį prie bevielės dokinės garso sistemos ir mėgaukitės aukštos kokybės stereo garsu be jokių laidų!

„aptX®“

„Aptx” funkcija suteikia galimybę girdėti aukštos kokybės „Bluetooth” stereo garsą, suformuodama laidinės garso sistemos kokybę be jokių laidų.

Licencija

„AirPlay“, „AirPlay“ logotipas, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“, „iPod shuffle“ ir „iPod touch“ yra „Apple

Inc.“ prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „iPad“ yra „Apple lnc.“ Prekinis ženklas.

Saugumo informacija

Įspėjimai

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Žaibo blyksnis su strėlės smaigaliu trikampyje rodo pavojingą įtampą įrenginio viduje.

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO

PAVOJAUS, NEATIDARINĖKITE ĮRENGINIO KORPUSO.

NEBANDYKITE ĮRENGINIO TAISYTI PATYS.

TAI PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

Šauktukas trikampyje nurodo svarbias instrukcijas, padedančias valdyti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS

• Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko pavojaus, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.

DĖMESIO

• Neaptaškykite įrenginio ir nesušlapinkite įrenginio. Nestatykite ant jo daiktų, pripildytų vandens, pvz.: vazų.

• Norint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Šis įrenginys atitinka Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) nuostatus, jungiant jį prie kitų įrenginių ekranuotais kabeliais ir jungtimis. Norint išvengti elektromagnetinių susikirtimų su kitais elektros prietaisais, tokiais kaip radijo imtuvai ar televizoriai, sujungimui naudokite ekranuotus kabelius bei jungtis.

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas (tik JAV):

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal Federalinės komunikacijų komisijos taisyklių 15 dalį. Šios ribos buvo sukurtos, siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, diegiant tokius įrenginius gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti radijo ar televizijos ryšio trikdžius, atsirandančius išjungiant ir įjungiant įrenginius. Trikdžius galima pabandyti pašalinti, atlikus vieną arba kelis iš toliau išvardintų veiksmų:

• iš naujo nustačius antenos kryptį ar perkėlus ją į kitą vietą;

• padidinus atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;

• įjungus įrenginį į lizdą, esantį kitoje grandinėje nei radijas ar televizorius;

• pasikonsultavus su pardavimo atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos techniku.

Dėmesio: Federalinės komunikacijų komisijos nuostatai teigia, kad neteisėti įrangos keitimai ar modifikacijos gali atšaukti vartotojo teisę dirbti su šia įranga.

Svarbios saugumo instrukcijos

Įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, prieš pradėdami naudoti įrenginį. Laikykitės toliau aprašytų instrukcijų. Turėkite instrukcijas po ranka, prireikus pasitikrinti informaciją ateityje.

1) Perskaitykite instrukcijas.

2) Pasilikite instrukcijas ateičiai.

3) Atkreipkite dėmesį į įspėjimus.

4) Laikykitės visų instrukcijų.

5) Nenaudokite įrenginio prie vandens.

6) Valykite tik sausa šluoste.

7) Neuždenkite ventiliacijos angų. Įrenkite, atsižvelgdami į gamintojo nurodymus.

8) Neįrenginėkite šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, grindiniai konvektoriai, oro šildytuvai ar kitokie įrenginiai

(taip pat ir stiprintuvai), kurie skleidžia šilumą.

9) Atsižvelkite į poliarizuotus ar įžemintus kištukus. Poliarizuotas kištukas turi dvejus ašmenis, kurių vienas platesnis nei kitas.

Įžemintas kištukas turi dvejus ašmenis ir trečią įžeminimo gnybtą.

Platieji ašmenys ir įžeminimo gnybtas, skirtas Jūsų saugumui.

Jeigu šis kištukas netinka Jūsų lizdui, pasikonsultuokite su elektriku dėl senojo lizdo pakeitimo nauju.

10) Neužminkite ir nenuspauskite maitinimo laido, ypač prie kištuko,

šakotuvo arba vietos, kur jis išeina iš įrenginio.

11) Naudokite prietaisus ir aksesuarus, pateiktus gamintojo.

Naudokite tik vežimėlį, stovą, trikojį, lentyną ar stalą, nurodytą gamintojo arba parduodamą kartu su įrenginiu. Naudojant vežimėlį, būkite atsargūs jį veždami, neapverskite jo kartu su įrenginiu ir nesusižeiskite.

Išjunkite įrenginį iš lizdo žaibo metu, taip pat, jeigu jis paliekamas nenaudojamas ilgam laikui.

Patikėkite įrenginio techninę priežiūrą kvalifikuotiems specialistams.

Techninė priežiūra gali būti reikalinga, jeigu įrenginiui buvo padaryta toliau išvardinta žala: sugadintas maitinimo lizdas ar kištukas, išpiltas skystis ar numestas daiktas ant įrenginio, įrenginys paliktas lietuje ar sudrėkęs, prastai veikia ar buvo numestas.

3

Atsargumo priemonės

2,7 colių

3,9 colių

3,9 colių 3,9 colių

Įsitikinkite, kad nuolatinės srovės tiekimas Jūsų namuose atitinka maitinimo reikalavimus, išvardintus ant lipduko, esančio prietaiso gale.

Laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje ant tinkamo pagrindo (baldo), palikite pakankamai vietos ventiliacijai (3 - 4 colius). Neuždenkite ventiliacijos angų. Nedėkite prietaiso ant stiprintuvų ar kitos įrangos, kuri gali įkaisti.

Šis prietaisas sukurtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, atjunkite kintamosios srovės kištuką iš elektros lizdo.

Išjunkite įrenginį, jeigu nesinaudosite juo ilgą laiką.

Perkūnijos metu išjunkite kintamosios srovės kištuką iš elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos svyravimai gali sugadinti įrenginį.

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitokių šilumos šaltinių.

Įrenginys gali perkaisti ir sugesti.

Phones

Saugokite prietaisą nuo drėgmės (pvz. vazų) ir šilumos pertekliaus (pvz. židinių), arba įrenginių, skleidžiančių stiprų magnetinį lauką.

Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros lizdo, jeigu įrenginys blogai veikia.

Šis produktas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.

Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui.

Jeigu prietaisas buvo laikomas šaltai, jame gali susidaryti kondensatas.

Jeigu įrenginys transportuojamas žiemą, prieš pradėdami jį naudoti, palaukite bent 2 valandas, kol jis sušils iki kambario temperatūros.

Šiame prietaise naudojamos baterijos yra kenksmingos aplinkai.

Neišmeskite baterijų su bendromis buitinėmis atliekomis.

4

Turinys

Apie produktą

2

Saugumo informacija

3

Pradžia

6

Aprašymai

7

Nuotolinio valdymo pultas

9

Įjungimas ir garso valdymas

10

Jungtys

11

2 Apie produktą

2 Licencija

3 Įspėjimai

4 Atsargumo priemonės

6 Prieš skaitant naudojimo instrukciją

6 Kas viduje

7 Viršutinis/priekinis/galinis skydelis

9 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

10 Įjungimas/išjungimas

10 Garso nustatymas

Atkūrimas

23

Funkcijos

28

Gedimų šalinimas

31

Priedas

32

11 Toroidinio ferito šerdies („Toroidal Ferrite“) montavimas ant maitinimo kabelio

11 Ferito šerdies montavimas ant LAN kabelio

12 Apsauginio skirtuko naudojimas

13 Įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko

(“Dual Dock”)

14 Garso įrenginio prijungimas, naudojant

AUX IN jungtį

15 Prisijungimas prie tinklo

21 „Bluetooth“ įrenginių prijungimas

23 TV režimo („Sound Share” funkcijos) naudojimas

23 Dokingo režimo (“docking mode”) naudojimas su

SAMSUNG GALAXY ir „Apple “ įrenginiais

25 „Bluetooth” režimas

26 USB režimas

27 „AirPlay“ ir „AllShare“ režimų naudojimas

28 Pagrindinės funkcijos

29 Papildomos funkcijos

30

Programinės įrangos atnaujinimas

(tik USB režime)

31 Gedimų šalinimas

32 Techniniai duomenys

5

Pradžia

Prieš skaitant naudojimo instrukciją

Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, atkreipkite dėmesį į toliau pateikiamus terminus.

Naudojimo instrukcijoje vartojami simboliai

Simbolis Terminas

Aprašymas

Dėmesio Nurodo situaciją, kai kažkuri funkcija neveikia arba kai nustatymai atšaukiami.

Įspėjimas Puslapyje pažymi patarimus ar instrukcijas, padedančias įjungti tam tikras funkcijas.

Saugumo informacija ir gedimų šalinimas

1) Prieš naudodami įrenginį, susipažinkite su saugumo informacija. (Žr. 3 psl.)

2) Jeigu susidūrėte su problemomis, skaitykite skyrių “Gedimų šalinimas”. (Žr. 31 psl.)

Autorinės teisės

©2012 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

Visos teisės saugomos; Be raštiško „SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.” sutikimo draudžiama kopijuoti šią naudojimo instrukciją ar jos dalį.

Kas viduje

Patikrinkite, ar su įrenginiu gavote visus toliau nurodytus aksesuarus.

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

Nuotolinio valdymo pultas / ličio baterija (3V)

(AH59-02483A/ 4301-000108)

Maitinimo kabelis

(3903-000598)

(didelė)

(maitinimo kabeliui 1EA)

Garso kabelis

(BN39-01286A)

(maža)

(LAN kabeliui 1EA)

6

Toroidinio ferito šerdis

(3301-000144/3301-001068)

Apsauginis skirtukas/ apsauginis dangtelis

(AH63-02996A/

AH63-03008A)

Šluostė

(BN63-02368B)

Aksesuarų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo parodytų paveikslėliuose.

LAN kabelis

(GL39-00050A)

Naudojimo instrukcija

(AH68-02479B)

Aprašymai

Viršutinis/priekinis/galinis skydelis

DOCK

<Viršutinis>

DOCK

Lempinis stiprintuvas

<Priekis>

<Galas>

PUSH

6

7

8

PUSH

PUSH

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

9

PUSH

11

10

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

5

7

1

2

3

4

8

Atkūrimo/ pauzės

(PLAY /PAUSE) mygtukas

Funkcijos

(FUNCTION) mygtukas

Garso +/-

(VOLUME +/-) mygtukas

Funkcijų ekranas

(FUNCTION

DISPLAY)

Pradeda atkūrimą arba pristabdo atkuriamą failą.

Keičia režimą sekančiai :

AUX (LED lemputė nedega)

Reguliuoja garso lygį.

Keičiant režimą funkcijos („Function“) mygtuku, pasirinkto režimo simbolis rodomas baltajame funkcijų ekrano plote. LED lemputė mirksi įjungus įrenginio maitinimo mygtuką ir nustoja mirksėti , kai įrenginys įsijungia ir yra pasirengęs groti.

5 ašių dokas SAMSUNG GALAXY įrenginiams ir 30 ašių dokas „Apple” įrenginiams.

5

6

7

8

9

Dviejų tipų dokas

(DUAL DOCK)

Vietinio tinklo

(LAN) įvadas

WPS/atstatymo

(WPS/RESET) mygtukas

USB jungtis

Prisijungimui prie vietinio tinklo, naudojant LAN kabelį.

Naudojami, jungiant įrenginį prie bevielių tinklų.

Prijunkite išorinę USB atmintinę, tokią kaip MP3 grotuvas, ir klausykite muzikos failų per dokinę sistemą tiesiai iš atmintinės.

Maitinimo (POWER) lizdas

Maitinimo laido prijungimui.

10

AUX IN jungtis Išorinio įrenginio analoginės išvesties prijungimui.

11

ONLY FOR

SERVICE

Ši jungtis yra naudojama tik techninės priežiūros metu.

Įjungus įrenginį, jam reikia apie 20 sekundžių, kad įšiltų lempinis stiprintuvas ir perduotų kokybišką garsą.

Norint atnaujinti USB įrenginio programinę įrangą per USB jungtį, reikalinga USB atmintinė.

Laikant ar kilnojant įrenginį, būkite atsargūs, kadangi žemų tonų garsiakalbis įmontuotas apatinėje jo dalyje.

Įrenginys gali būti jungiamas prie mobiliųjų prietaisų su aukšto lygio išvestimi. Jungiant įrenginį prie išorinių įrenginių su aukšto lygio išvestimi, jis gali sumažinti garsą, kad apsaugotų stiprintuvą ir garsiakalbius.

Norėdami išjungti maitinimo kabelį iš rozetės, traukite, laikydami kištuką.

Netraukite laido.

Uždėjus ant sistemos kitą elektroninį prietaisą, jos garsas gali iškraipytas.

Pasirūpinkite, kad veikiančio įrenginio paviršiaus neliestų vaikai. Paviršius gali būti karštas.

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto aprašymas

Maitinimo (POWER) mygtukas

Įjungia ir išjungia įrenginį.

FUNCTION

Valdymo (CONTROL) mygtukas

Sekančio arba ankstesnio muzikos failo paieškai.

Garso (VOLUME) mygtukas

Reguliuoja įrenginio garso lygį.

VOL

MUTE

BASS

Funkcijų (FUNCTION) mygtukas

Parenka funkcijos režimą.

Atkūrimo/pauzės

(PLAY/PAUSE) mygtukas

Pradeda arba pristabdo failo atkūrimą.

Tylos (MUTE) mygtukas

Išjungia įrenginio garsą.

Norėdami atstatyti prieš tai buvusį garso lygį, paspauskite mygtuką pakartotinai.

Boso (BASS) mygtukas

Pritaiko garsą pagal klausytojo skonį.

Kaip įdėti bateriją į nuotolinio valdymo pultą

1.

1. Atidarykite nuotolinio valdymo pulto dangtelį nagu stumtelėdami tarpelį tarp dangtelio ir pulto.

Kilstelėkite dangtelį ir jį nuimkite.

2.

Įdėkite 3V ličio bateriją.

Įstatykite bateriją į baterijos dėklą taip, kad jos pusė su + ženkliuku būtų atsukta į viršų.

3.

Uždėkite dangtelį ant nuotolinio valdymo pulto. Tada prispauskite jį taip, kad dangtelis priglustų prie pultelio.

Būkite atsargūs, neužkabinkite nago tarpelyje, bandydami atidaryti dangtelį.

Galite susižaloti nagą.

Nuotolinio valdymo pulto veikimo diapazonas

Nuotolinio valdymo pulto galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) atstumu tiesia linija nuo įrenginio.

Taip pat pultas veiks horizontaliu iki 30° kampu nuo nuotolinio valdymo jutiklio.

9

DOCK

Įjungimas/išjungimas („On“/„Off“)

DOCK DOCK

DOCK

FUNCTION

arba

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

DOCK DOCK

1. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite bet kurį mygtuką įrenginio priekiniame skydelyje, kai įrenginys veikia

Parengties („Standby”) režime arba paspauskite Įjungimo („Power”) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

2. Norėdami išjungti įrenginį, spustelėkite mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje ilgiau nei 3 sekundes arba dar kartą paspauskite Įjungimo („Power”) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

DOCK

Įrenginys pilnai įsijungs maždaug per 20 sekundžių, kadangi tiek užtrunka stiprintuvo įšilimas.

DOCK

DOCK

Garso nustatymas

DOCK

Norėdami sureguliuoti garsą, naudokite +,- mygtukus. Garsinant užsidegs švieselė, kuri judės iš kairės į dešinę, tildant – iš dešinės į kairę. Švieselė nedegs, jeigu bus bandoma padidinti garsą po to, kai jis jau nustatytas iki maksimumo, arba kai bandoma sumažinti garsą, jeigu jis yra sumažintas iki minimumo.

FUNCTION

DOCK DOCK

FUNCTION

MUTE

arba

VOL

MUTE

BASS

VOL

BASS

DOCK

DOCK DOCK

Spauskite +/– mygtuką dešinėje priekinio skydelio pusėje arba, paspauskite VOL +/– nuotolinio valdymo pulte.

Garso lygis didėja arba mažėja, spaudžiant mygtuką VOL +/–.

Garsą galima reguliuoti ir ant prietaisų, kurie prijungti prie šio įrenginio per dviejų tipų doką arba

„Bluetooth” jungtį. Tačiau garso reguliavimas per prijungtus „Bluetooth“ prietaisus gali būti ribotas.

10

Jungtys

Toroidinio ferito šerdies montavimas ant maitinimo kabelio

Kilstelėkite kaištį ir atidarykite šerdį.

Uždarykite kaištį.

Apsukite laidą apie šerdį tris kartus.

(Vyniokite 2-4 coliai nuo kištukų)

Ferito šerdies montavimas ant LAN kabelio

Kilstelėkite šerdį ir atidarykite šerdį.

Uždarykite kaištį Dėkite LAN kabelį į atidarytą šerdį.

11

Apsauginio skirtuko naudojimas

Apsauginį skirtuką naudokite tuomet, kai norite prijungti SAMSUNG GALAXY arba „Apple“ įrenginį be apsauginio dėklo prie dviejų tipų doko.

- Naudokite skirtuką, kad stabiliai prijungtumėte prietaisą, atsižvelgdami į jo formą.

Prie dviejų tipų doko taip pat rasite ir apsauginį dangtelį 30 ašių „Apple“ įrenginio jungčiai. Naudokite apsauginį dangtelį 30 ašių įrenginio jungčiai ir tada, kai jungiate 5 ašių SAMSUNG GALAXY įrenginį.

Papildomos instrukcijos pateikiamos žemiau.

<„Apple“ įrenginių vartotojams> <GALAXY įrenginių vartotojams>

Kad prie doko jungiamas įrenginys laikytųsi stabiliai, naudokite atitinkamą atramą, atsižvelgdami į tai, ar jungiamas įrenginys turi apsauginį dėklą, bei į įrenginio formą. .

Apsauginis dangtelis

Naudojami jungiant prie doko įrenginius, neturinčius apsauginio dėklo.

Apsauginis skirtukas

Apsauginis dangtelis

Apsauginis skirtukas

Prie doko neprijungsite įrenginio, kurio dėklas yra storesnis nei 1.5 mm arba įrenginio užapvalinta apačia.

12

Prietaiso prijungimas prie dviejų tipų doko

Kaip prijungti prietaisą prie dviejų tipų doko.

PU

SH

PUSH

LAN

WPS

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

PUSH

LAN

WPS

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

PUSH

LAN

WPS

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

PU

SH

PUSH

LAN

WPS

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

LAN

WPS

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

1. Dviejų tipų dokas („Dual Dock”) yra priekinėje prietaiso dalyje. Norėdami jį atidaryti, švelniai spustelėkite.

2. Pakartotinai spauskite mygtuką priekiniame bevielės dokinės garso sistemos skydelyje, kol ekrane atsiras simbolis.

~ Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:

AUX (LED lemputė nedega)

~ Pasirinktas režimas funkcijų ekrane dega baltai.

PUSH

3. Jeigu Jūs turite SAMSUNG GALAXY įrenginį, prijunkite jį prie 5 ašių (mažesnės) jungties.

Jeigu turite „Apple” įrenginį, prijunkite jį prie 30 ašių (didesnės) jungties.

4. Jeigu Jūs turite SAMSUNG GALAXY įrenginį, prijunkite jį prie 5 ašių (mažesnės) jungties. Jeigu turite „Apple” įrenginį, prijunkite jį prie 30 ašių (didesnės) jungties.

Įjunkite savo SAMSUNG GALAXY įrenginį prieš jungdami jį prie dviejų tipų doko („Dual Dock“) sistemos.

Ši sistema nepalaiko vienalaikio sujungimo funkcijos su SAMSUNG GALAXY ir „Apple” įrenginiais.

Prijunkite SAMSUNG GALAXY arba „Apple” įrenginį prie doko, tada nustatykite dokingo režimą

(„Docking mode”). (Žr. 23 psl.)

13

PUSH

Garso įrenginio prijungimas, naudojant AUX IN jungtį

PUSH

Šioje dalyje aprašoma kaip prijungti garso sistemą prie garso įrenginio.

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

PUSH

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

WPS / RESET

LAN

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN lizdas

PUSH

Audio kabelis

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

Ausinių lizdas

PUSH

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

Išorinis įrenginys

AUX IN jungtis

1. Sujunkite AUX IN (garso) lizdą, esantį prietaiso galinėje dalyje, su ausinių lizdu išoriniame arba audio įrenginyje.

2. Pakartotinai spauskite mygtuką, kol visiškai išsijungs funkcijų lemputės.

~ AUX režimas yra įjungtas, kai ekrane nedega funkcijos lemputė.

Norėdami perkelti ar perjungti prietaisą kitoje vietoje, būtinai jį išjunkite, taip pat atjunkite maitinimo laidą.

14

Prijungimas prie tinko

Bevielė dokinė garso sistema gali būti jungiama prie tinko maršrutizatoriaus pagal vieną iš toliau aprašytų metodų.

Kaip prijungti bevielę dokinę garso sistemą prie tinklo

DOCK

PUSH

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN ONLY FOR

SERVICE

Plačiajuostis ryšys

Plačiajuostis modemas

Maršrutizatorius

PUSH

arba

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

Plačiajuostis modemas

(su integruotu maršrutizatoriumi)

Plačiajuostis ryšys

Prieš jungdami LAN kabelį, išjunkite bevielę dokinę garso sistemą.

1. Išjunkite bevielę dokinę garso sistemą.

2. Prijunkite sistemą prie maršrutizatoriaus, naudodami LAN kabelį.

3. Įjunkite bevielę dokinę garso sistemą.

4. Pakartotinai spauskite mygtuką viršutiniame bevielės dokinės garso sistemos skydelyje kol ekrane atsiras arba simbolis.

• Kiekvieną kartą paspaudus, parinktys keičiasi sekančiai:

AUX (LED lemputė nedega)

5. arba indikatorius dega raudonai ir pasikeičia į ryškiai baltą, kai bevielė dokinė garso sistema prisijungia prie maršrutizatoriaus.

Jeigu jungėte LAN kabelį, kai įrenginys buvo įjungtas, išjunkite jį ir vėl įjunkite.

Jeigu prie tinklo prisijungti nepavyko, ištraukite LAN kabelį ir prijunkite vėl, tada iš naujo įjunkite įrenginį.

xDSL vartotojai, norėdami prisijungti prie tinklo, turi naudoti maršrutizatorių.

15

Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas prie bevielio tinklo

Šiame skyriuje aprašomi 4 būdai, kaip prijungti bevielę dokinę garso sistemą prie bevielio tinklo.

Kai kurios su tinklu susiję operacijos gali skirtis nuo aprašytų, priklausomai nuo atliekamų veiksmų ir naudojamo prieigos taško funkcijų.

Norėdami sukonfigūruoti tinklo ryšį su maršrutizatoriumi arba modemu, skaitykite maršrutizatoriaus arba modemo naudojimo instrukciją.

Bevielė dokinė garso sistema palaiko sekančius saugumo protokolus:

-

Bevielę dokinę garso sistemą galite prijungti ir prie tinklo, neturinčio apsaugos bei slaptažodžių.

Jeigu Jūsų bevielis maršrutizatorius palaiko DHCP protokolą, prisijungimui prie bevielio tinklo bevielė dokinė garso sistema gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą.

Bevieliame maršrutizatoriuje pasitinkite kanalą, kuris dar nenaudojamas. Jeigu nustatytas bevielio maršrutizatoriaus kanalas tuo metu bus naudojamas kito netoli esančio įrenginio, tai sukels trikdžius ir neleis prisijungti.

Jeigu pasirenkate „Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n“ režimą, o maršrutizatoriuje nustatote

WEP arba TKIP kodavimo tipą, tuomet bevielė dokinė garso sistema nepalaikys ryšio, veikiančio pagal naujas „Wi-Fi“ ryšio sertifikavimo technines sąlygas.

Bevielis LAN ryšys iš esmės gali kelti trikdžius, priklausomai nuo jo naudojimo sąlygų

(maršrutizatoriaus veikimo, atstumo, kliūčių, susikirtimo su kitais radijo įrenginiais ir pan.).

WPS(PBC) / WPS(PIN) neveikia, kai yra įjungtas WEP saugumo protokolas.

Jeigu nepavyksta nustatyti tinklo ryšio, paspauskite ir palaikykite „WPS/Reset“ mygtuką galiniame skydelyje, kol du kartus sumirksės arba simbolis. Palaukite, kol nustos mirksėti raudona lemputė, išjunkite ir įjunkite įrenginį. Tada pabandykite sujungti iš naujo.

Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas prie „Apple“ įrenginio, turinčio „iOS 5.0“ arba naujesnę („Info Sharing“ metodas)

Šis tinklo sujungimo metodas skirtas vartotojams, kurių „Apple“ įrenginiai naudoja „iOS 5.0“ arba naujesnę programinę įrangą.

1. Prijunkite „Apple“ įrenginį prie tinklo.

2. Pasirinkite bevielėje dokinėje garso sistemoje ir prijunkite „iPod“/„iPhone“/„iPad“ įrenginį prie dviejų tipų doko.

3. Rašiklio galiuku ar panašiu daiktu, nuspauskite ir palaikykite „WPS/Reset“ mygtuką galiniame dokinės sistemos skydelyje kiek ilgiau nei 1 sekundę. Vieną kartą sumirksės simbolis. Paleiskite mygtuką.

4.

Pasirinkite <Allow> iššokusiame „Apple“ įrenginio ekrano meniu.

5. Pakeiskite režimą į , tada indikatorius mirksės raudonai ir pasikeis į baltą. Kai dokinė sistema prisijungia, indikatorius nustoja mirksėti raudonai ir dega baltai.

• Tinklo ryšys sukurtas.

16

DOCK

Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas, naudojant WPS (PBC) metodą

1. Pakartotinai spauskite mygtuką viršutiniame bevielės dokinės sistemos skydelyje, kol ekrane atsiras arba simbolis.

PUSH

• Kiekvieną kartą spaudžiant, parinktys keičiasi sekančiai:

AUX (LED lemputė nedega)

Indikatorius pasikeičia iš balto į raudoną ir mirksi.

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

LAN

2. Spauskite ir palaikykite „WPS/Reset“ mygtuką galiniame skydelyje rašiklio galiuku ar panašiu daiktu kiek ilgiau nei 1 sekundę. Indikatorius vieną kartą sumirksi baltai.

Kai indikatorius sumirksi, paleiskite mygtuką.

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

• Indikatorius mirksi raudonai.

3. Spauskite „WPS/ReSet“ mygtuką maršrutizatoriuje arba modeme 90 sekundžių.

4. Kai dokinė sistema prisijungia, arba indikatorius pradeda mirksėti baltai.

• Tinklo ryšys sukurtas.

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

PUSH

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

PUSH

WPS / RESET

LAN

AUX IN

17

Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas, naudojant JBC („JukeBox Connect“) metodą

1. Spauskite mygtuką viršutiniame dokinės sistemos skydelyje, kol ekrane atsiras arba simbolis.

• Kiekvieną kartą spaudžiant, parinktys keičiasi sekančiai:

AUX (LED lemputė nedega)

Indikatorius dega raudonai ir mirksi.

2. Spauskite ir palaikykite WPS/RESET mygtuką galiniame skydelyje rašiklio galu ar panašiu daiktu ilgiau nei 5 sekundes. Indikatorius vieną kartą sumirksi baltai. Palaukite, kol indikatorius baltai sumirksės dar du kartus, tada atleiskite mygtuką.

• Indikatorius mirksi raudonai, tada nustoja mirksėti ir dega raudonai, kai įrenginyje įsijungia tinklo nustatymo („Network Setting“) režimas.

3. Norėdami prijungti dokinę sistemą prie tinklo, ieškokite užrašo („Samsung W_Audio E750XXXXXXX" bevielio ryšio („Wi-Fi“) įrenginio „Wi-Fi“ nustatymų lange, ir pasirinkite jį.

Pavyzdys. SAMSUNG GALAXY įrenginys.

18

4. Atidarykite interneto naršyklę bevielio ryšio („Wi-Fi“) įrenginyje ir įrašykite "http://192.168.1.1" adreso juostoje, kad prisijungtumėte prie dokinės sistemos internetinės svetainės.

5. „Service Set ID (SSID)“ laukelyje, pasirinkite prieigos taško įrenginį (maršrutizatorių ar modemą), prie kurio prijungtas

Jūsų bevielio ryšio („Wi-Fi“) įrenginys.

6. Įveskite prieigos taško slaptažodį į „WPA Passphrase" eilutę.

Jeigu norite nustatyti statinį IP adresą, spauskite „Advanced settings“. Įveskite pageidaujamą statinį IP adresą.

7. Spauskite <Apply>.

Jeigu bevielio ryšio įrenginyje atsiranda perspėjimas, spauskite OK.

8. Kai ryšys tarp dokinės sistemos ir prieigos taško pilnai sukuriamas, indikatorius dokinėje sistemoje pasikeičia į baltą.

• Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas baigtas.

Viršuje esantis paveiksliukas rodo vaizdą, kuris atsiras ekrane, jeigu tinklo ryšys bus sukurtas sėkmingai.

Tokiu atveju galėsite jungti „AirPlay“ arba DLNA funkcijas.

7

5

6

6

Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas, naudojant WPS PIN metodą

1. Spauskite viršutiniame dokinės sistemos skydelyje esantį mygtuką , kol ekrane atsiras arba simbolis.

• Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, parinktys keičiasi sekančiai:

AUX (LED lemputė nedega)

Indikatorius dega raudonai ir mirksi.

2. Nuspauskite ir palaikykite WPS/RESET mygtuką galiniame skydelyje rašiklio galiuku ar kitu panašiu daiktu ilgiau nei 5 sekundes. Indikatorius sumirksi baltai vieną kartą. Palaukite, kol indikatorius baltai sumirksės dar du kartus, tada atleiskite mygtuką.

• Indikatorius mirksi raudonai, tada nustoja mirksėti ir dega raudonai, kai įrenginyje įsijungia tinklo nustatymo („Network Setting“) režimas.

3. Norėdami prijungti dokinę sistemą prie tinklo, ieškokite užrašo („Samsung W_Audio E750XXXXXXX" bevielio ryšio („Wi-Fi“) įrenginio „Wi-Fi“ nustatymų lange, ir pasirinkite jį.

Pavyzdys. SAMSUNG GALAXY įrenginys.

4. Atidarykite interneto naršyklę bevielio ryšio („Wi-Fi“) įrenginyje ir įrašykite „http://192.168.1.1" adreso juostoje, kad prisijungtumėte prie dokinės sistemos internetinės svetainės.

5. Paspauskite arba palieskite „Samsung Wireless Audio with Dock Status“.

6. Ekrano apačioje atsiranda WPS PIN kodo numeris.

Įsidėmėkite arba užsirašykite šį numerį, tuomet išjunkite dokinę sistemą ir vėl įjunkite.

7. Prisijunkite prie prieigos taško (maršrutizatoriaus arba modemo) bevielio ryšio nustatymų puslapio, naudodamiesi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, turinčiu prieigą prie interneto, ir nustatykite bevielio („Wi-Fi“) ryšio nustatymus į PIN metodą. Kaip tai padaryti, skaitykite maršrutizatoriaus arba modemo naudojimo instrukciją.

8. Įrašykite dokinės sistemos WPS PIN kodo numerį atitinkamame bevielio („Wi-Fi“) ryšio nustatymų puslapyje.

6

9. Nuspauskite ir palaikykite WPS/RESET mygtuką galiniame dokinės sistemos skydelyje rašiklio galu ar kitu panašiu daiktu ilgiau nei 10 sekundžių arba režime. Indikatorius sumirksi baltai vieną kartą, tada dar du kartus. Palaukite, kol indikatorius sumirksės tris kartus ir atleskite mygtuką.

• Simbolis mirksi raudonai.

10. Jeigu ryšys tarp dokinės sistemos ir prieigos taško sukuriamas per 90 sekundžių, indikatorius pasikeičia ir raudono į baltą.

• Bevielės dokinės garso sistemos prijungimas baigtas.

Šis įrenginys nepalaiko „Wi-Fi Direct“ (tiesioginio bevielio ryšio) funkcijos.

Tiesioginis ryšys kai kuriais atvejais gali pavykti, tačiau tai nėra šio įrenginio palaikoma funkcija.

19

20

BLUETOOTH funkcija

Prijunkite „Bluetooth” įrenginį prie bevielės dokinės garso sistemos ir mėgaukitės aukštos kokybės stereo garsu visiškai be laidų!

Kas yra „Bluetooth“?

„Bluetooth“ technologija leidžia sujungti „Bluetooth“ funkciją palaikančius įrenginius, trumpo bevielio ryšio pagalba.

• „Bluetooth“ įrenginys gali skleisti triukšmą arba neveikti, priklausomai nuo jo naudojimo, jeigu:

- Jūsų kūno dalis kontaktuoja su priėmimo/perdavimo sistema „Bluetooth“ įrenginyje arba bevielėje garso sistemoje,

- elektros variaciją sukelia įvairios kliūtys, tokios kaip sienos, kampai ar biuro pertvaros,

- jis naudojamas esant elektros trikdžiams, skleidžiamiems to paties dažnio diapazono įrenginių, tokių kaip medicinos įranga, mikrobangų krosnelės ir bevieliai tinklai (LAN).

• Jungdami bevielę garso sistemą ir „Bluetooth“ įrenginį, laikykite abu prietaisus arti vieną kito.

• Kuo toliau abu įrenginiai bus vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas tarp įrenginių didesnis nei „Bluetooth" veikimo diapazonas, ryšys prarandamas.

• Silpno priėmimo-jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali veikti prastai.

• „ Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“ įrenginys yra arti garso sistemos. Ryšys automatiškai nutrūksta, jeigu „Bluetooth“ įrenginys patraukiamas iš veikimo diapazono. Garso kokybė gali būti prasta net ir laikant įrenginį veikimo diapazone, jeigu jo kelyje pasitaiko kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.

• Įjungtas įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

Jungiant „Bluetooth“ įrenginį su beviele garso sistema, gali tekti suvesti PIN kodą (slaptažodį).

Jeigu jungiant įrenginius atsiranda įvedimo langas, suveskite <0000>.

Ši bevielė garso sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).

Srautinio garso siuntimo (AVRCP) funkcija nepalaikoma.

Junkite tik su „Bluetooth“ įrenginiu, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.

Su „Bluetooth“ įrenginiu, palaikančiu tik HF (laisvų rankų) funkciją, prisijungti prie sistemos nepavyks.

Vienu metu sistemą galima sujungti tik su vienu „Bluetooth“ įrenginiu.

Kai bevielė garso sistema išjungiama ir „Bluetooth“ ryšys nutrūksta, vėl įjungus, automatiškai ryšys nebus atkurtas. Norėdami atkurti ryšį, turėsite iš naujo sujungti įrenginius.

Bevielė garso sistema neieškos „Bluetooth“ įrenginio ar tinkamai neprisijungs tokiais atvejais:

jeigu apie bevielę garso sistemą sukurtas stiprus elektros laukas;

jeigu prie bevielės garso sistemos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;

jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.

-

Atkreipkite dėmesį, kad įrenginiai, tokie kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, dieninės lempos ir dujinės viryklės, naudoja tą patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth“ įrenginys, todėl jie gali sukelti elektros trikdžius.

„Bluetooth“ įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti bevielę garso sistemą prie „Bluetooth“ funkciją palaikančių televizorių ar kitų

„Bluetooth” įrenginių.

Bevielės garso sistemos prijungimas prie „Bluetooth“ funkciją palaikančio 2012 SAMSUNG televizoriaus („Sound Share” funkcija)

DOCK

Jungiasi

< Sujungimas su televizoriumi >

Norėdami garsą girdėti per bevielę garso sistemą „Bluetooth“ funkcijos pagalba, visų prima turite sistemą sujungti su „Bluetooth“ funkciją palaikančiu televizoriumi. Pirmą kartą sujungus abu įrenginius, prisijungimo informacija įrašoma ir išsaugoma, todėl jungiantis sekantį kartą „Bluetooth“ jungimosi žinutė nebebus rodoma. Prieš jungiant dokinę sistemą su televizoriumi, sudėkite abu įrenginius šalia vieną kito. (Rekomenduojama jungti įrenginius ne didesniu nei 3,3 pėdos atstumu.)

1. Įjunkite SAMSUNG televizorių ir bevielę dokinę garso sistemą.

• Televizoriuje įjunkite („On") „Add New Device" meniu. (Kaip tai padaryti, skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijoje)

„Menu“ „System“ „Device Manager“ „SoundShare Settings“ „Add New Device“.

2. Pakeitus bevielės garso sistemos režimą į , atsiranda pranešimas, klausiantis, ar tęsti „Bluetooth“ sujungimą.

Pasirinkite Taip <Yes> televizoriaus ekrane. Sujungimas su beviele garso sistema bus baigtas.

• indikatorius mirksi ir nustoja mirksėti.

• Bevielės garso sistemos sujungimas su „Bluetooth” įrenginiu baigtas.

< Kaip nutraukti susijungimą su televizoriumi >

Norėdami sujungti bevielę garso sistemą su kitu televizoriumi, turite nutraukti esantį susijungimą bevielėje garso sistemoje. Susijungimą nutraukti galima toliau aprašytu būdu.

LED lemputė sumirksės vieną kartą, paspaudus WPS/Reset mygtuką galiniame įrenginio skydelyje 1 sekundę režime. Įrenginys automatiškai susijungs su televizoriumi iš karto, kai atšauksite tuo metu esantį susijungimą, o naujas televizorius bus paruoštas prijungimui.

Jeigu televizorius neprisijungia, pabandykite dar kartą jungti, paspaudę WPS/RESET mygtuką 5 sekundes „Bluetooth” režime.

Norint naudotis televizoriaus prijungimo („Sound Share”) funkcija, reikia atnaujinti televizoriaus programinę įrangą.

Atnaujinimo instrukcijas bei atitinkamus modelius rasite pagalbos puslapyje (Samsung. com) tinklapyje arba sužinosite, paskambinę į aptarnavimo centrą.

21

Bevielės dokinės garso sistemos sujungimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad Jūsų „Bluetooth” įrenginys palaiko „Bluetooth” stereo ausinių funkciją.

DOCK

DOCK

DOCK

Jungiasi

Išorinis įrenginys

1 Pakartotinai spauskite mygtuką priekiniame bevielės dokinės garso sistemos skydelyje, kol ekrane atsiras simbolis.

• Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:

AUX (LED lemputė nedega)

~ Pasirinktas režimas funkcijų ekrane dega baltai.

2. „Bluetooth” įrenginyje pasirinkite „Bluetooth” meniu.

(Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth” įrenginio naudojimo instrukcijoje.)

3. Skenuokite ir ieškokite visų įrenginių („All Devices”) arba ausinių („Headsets”).

• Atsiras įrenginių sąrašas.

• Jeigu „Bluetooth” irenginiui nepavyksta susijungti su beviele dokine garso sistema, ištrinkite

„Bluetooth” irenginio surasta „[Samsung]W_Audio XXXXXX” ir dar karta ieškokite bevieles dokines garso sistemos. Tada pakartokite 2, 3 ir 4 žingsnius.

22

Atkūrimas

DOCK

Televizoriaus režimas („Sound Share” funkcija)

Spauskite mygtuką, pasirinkite režimą ir prijunkite televizorių prie bevielės dokinės garso sistemos. (Žr. 21 psl.)

• Kai įrenginys prijungtas prie televizoriaus, jis transliuoja televizoriaus garsą.

• Jeigu pakeisite bevielės dokinės garso sistemos „Bluetooth” įvesties šaltinį arba sistemą išjungsite, garsą vėl girdėsite per televizorių.

Garsą galite reguliuoti tik per bevielę dokinę garso sistemą.

DOCK

Dokingo režimo („Docking mode”) naudojimas su SAMSUNG GALAXY ir „Apple“ įrenginiais

DOCK

Spauskite mygtuką, pasirinkite režimą ir prijukite SAMSUNG GALAXY arba „Apple“ įrenginį prie dviejų tipų doko („Dual Dock”). (Žr. 13 psl.)

< SAMSUNG GALAXY įrenginiai >

Norint naudoti SAMSUNG GALAXY serijos įrenginį su dviejų tipų doku, iš „Android“ parduotuvės („Android Market“) per įrenginį reikia atsisiųsti ir instaliuoti dokingo režimo

(„Docking Mode“) programėlę. Programėlės atsiuntimo žingsniai:

1. Bakstelėkite žaidimų parduotuvės („Android Market“) ženkliuką SAMSUNG GALAXY įrenginio pagrindiniame ekrane.

2. Bakstelėkite paieškos ženkliuką ekrane ir įeikite į paieškos laukelį.

3. Paieškos laukelyje suveskite tekstą [Samsung Wireless Audio with Dock] ir ieškokite.

4. Paieškos rezultatų sąraše suraskite ir bakstelėkite [Samsung Wireless Audio with

Dock]. Prasidės programėlės atsiuntimas.

5. Bakstelėkite [install].

Norėdami paleisti muziką, atlikite šiuos žingsnius:

1-1

. Jeigu programėlę jungiate, kai bevielė dokinė garso sistema yra vienintelis įrenginys, su kuriuo sukurtas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkus Atkurti („Play“), įrenginys automatiškai sukuria „Bluetooth“ ryšį su beviele dokine garso sistema ir ji pradeda groti muziką.

1-2

. Jeigu „Bluetooth“ ryšiu prijungta keletas įrenginių, tame tarpe ir bevielė dokinė garso sistema,

1) kai paleidžiama muzikos programėlė, atsiranda sąrašas įrenginių, kuriuos galima prijungti prie bevielės dokinės garso sistemos.

2) muziką galima groti prisijungus prie bevielės dokinės garso sistemos, pasirenkant ją iš įrenginių sąrašo.

-

Jeigu bevielė dokinė garso sistema anksčiau buvo sujungta su kokiu nors „Bluetooth“ įrenginiu, šis įrenginys nebebus rodomas sąraše ir prisijungs automatiškai.

2. Jeigu norite pakeisti bevielę dokinę garso sistemą, kuri buvo sujungta su Jūsų mobiliuoju įrenginiu, prieš jungdami jį prie naujos sistemos, ištrinkite mobiliajame įrenginyje likusius išsaugotus nustatymus.

• [Clear data].

23

Paleidus programėlę, ji nenustoja veikusi, kai mobilusis įrenginys kraunamas paprastu įkrovikliu.

Prie bevielės dokinės garso sistemos, esančios dokingo režime („Docking Mode“), prijungus kitą įrenginį po to, kai prie jos buvo prijungtas SAMSUNG GALAXY įrenginys, gali tekti išjungti SAMSUNG GALAXY įrenginio „Bluetooth“ režimą.

Jeigu nepavyksta prijungti SAMSUNG GALAXY įrenginio prie doko, išjunkite įrenginio „Bluetooth“ režimą.

<„Apple Devices“>

1. Pasirinkite režimą, kaip aprašyta aukščiau, ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie dviejų tipų doko, kaip nurodyta skyriuje

„Įrenginio prijungimas prie dviejų tipų doko“ (13 psl.). Pasigirs skambėjimo garsas.

2. Pasirinkite muzikos <Music> meniu pagrindiniame „Apple“ įrenginio ekrane.

3. Pasirinkite ir įjunkite norimą muziką.

• Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.

Vaizdo peržiūros metu, įrenginio Atkūrimo/Pauzės/Sekantis/Atgal („Play“/“Pause“/“Next“/“Back“) mygtukai gali neveikti. Esant reikalui naudokitės šaltinio įrenginio mygtukais.

Suderinamos įrangos sąrašas („Apple“ įrenginiai)

Dokingo režime suderinami „iPod“/„iPhone“/„iPad“ modeliai

Prieš naudodami su šia sistema, atnaujinkite savo „iPod“/„iPhone“/„iPad“ įrenginių programinę įrangą.

- „iPod touch” (4-tos kartos)

- „iPod touch” (3-tos kartos)

- „iPod nano” (6-tos kartos)

- „iPod nano” (5-tos kartos)

- „iPhone 4S”

- „iPhone 4”

- „iPhone 3GS”

- „iPad 2"

- „iPad”

• Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos, įrenginys gali būti nesuderinamas arba blogai veikti.

24

DOCK

„Bluetooth“ režimas

Spauskite mygtuką, pasirinkite režimą ir tada prijunkite “Bluetooth” įrenginį prie bevielės dokinės garso sistemos. (Žr. 22 psl.)

Norėdami prijungti “Bluetooth” įrenginį, kai bevielė dokinė garso sistema yra “Bluetooth” režime, ieškokite bevielės dokinės garso sistemos (“Wireless Audio with Dock“) įrenginio

„Bluetooth“ sąraše. Pasirinkite bevielę dokinę garso sistemą („Wireless Audio with Dock”) ir prisijunkite. Kai bevielė dokinė garso sistema prisijungė, pasirinkite ir grokite savo mėgstamą muziką.

Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.

Jeigu norite pakeisti įrenginį, kuris prijungtas per „Bluetooth” ryšį, kitu įrenginiu, atjunkite esamą įrenginį ir pabandykite prijungti kitą įrenginį, kurį norite naudoti.

Priklausomai nuo naudojamo mobilaus įrenginio ir programos, „Bluetooth” ryšio metu Atkūrimo/

Pauzės/Sekantis/Atgal („Play“/“Pause“/“Next“/“Back“) funkcijos gali neveikti.

Jeigu „Bluetooth” įrenginys prijungiamas prie bevielės dokinės garso sistemos tuo metu, kai bevielė sistema atkuria failą per AUX išvestį, garsas gali trūkčioti

Kaip atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo bevielės dokinės garso sistemos

„Bluetooth“ jungtis nuo bevielės dokinės garso sistemos gali būti atšaukta. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo instrukciją.

• Bevielė dokinė garso sistema bus atjungta.

Kaip atjungti bevielę dokinę garso sistemą nuo „Bluetooth“ įrenginio

Paspauskite mygtuką viršutiniame bevielės dokinės garso sistemos skydelyje ir pakeiskite režimą, arba paspauskite maitinimo („Power“) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir išjunkite bevielę dokinę garso sistemą.

• Tuo metu prisijungęs įrenginys bus atjungtas.

Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth“ įrenginys yra šalia sistemos. Ryšys nutrūksta iš karto, kai „Bluetooth“ įrenginys išeina iš veikimo diapazono. Kliūtys, tokios kaip sienos ar durys, gali suprastinti garso kokybę net jeigu įrenginys yra veikimo diapazone.

„Bluetooth“ įrenginiu grįžus į tinkamą diapazoną, sistemą reikia perkrauti, norint atstatyti ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.

25

DOCK

USB režimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo įrenginio gale.

2. Pakartotinai lieskite mygtuką priekiniame bevielės dokinės garso sistemos skydelyje, kol ekrane atsiras simbolis.

• Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:

AUX (LED lemputė išjungta)

• Pasirinktas režimas funkcijų ekrane dega baltai.

DOCK

Prieš prijungiant USB įrenginį

Perskaitykite žemiau pateiktą sąrašą ir patikrinkite suderinamumą.

• Šis produktas gali būti nesuderintas su kai kurių rūšių USB laikmenomis.

• FAT16 ir FAT32 failų sistemos yra palaikomos.

- NTFS failų sistema nepalaikoma.

• Prijunkite USB įrenginį tiesiai prie sistemos USB jungties.

Kitokiu atveju galite susidurti su USB suderinamumo problema.

• Nejunkite iš karto kelių laikmenų per multi kortelių skaitytuvą.

Jos gali neveikti.

• Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nėra palaikomi.

• Neištraukite USB įrenginio, kol jis skaitomas.

• DRM apsaugą turintys muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių interneto svetainių gali negroti.

• HDD išoriniai kietieji diskai nėra palaikomi.

• Suderinamumo sąrašas

PUSH

Formatas

Failo pavadinimas

Failo plėtinys

Sparta bitais

Versija

Atrankos dažnis

MP3

.MP3

80~320 kbps

-

44.1KHz

Muzika

WMA

.WMA

56~128 kbps

V8

44.1KHz

WPS / RESET

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

LAN

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

PUSH

WPS / RESET

LAN

AUX IN

USB 5V 500mA

POWER

26

„AirPlay“ ir „AllShare Play“ režimas

DOCK

Norint naudoti arba funkciją, bevielė dokinė garso sistema ir įrenginys, kurį bandote prijungti, turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.

<„AirPlay“ režimas >

1. Paleiskite norimą muziką <Muzikos> meniu pagrindiniame „Apple“ įrenginio ekrane.

2. Pasirinkite „Samsung w_Audio e750 XXXXXXX" paspaudę simbolį „Apple“ įrenginio ekrane.

• Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.

Kai sėkmingai sukuriamas ryšys tarp „iTunes“ ir bevielės dokinės garso sistemos per tą patį IP adresą, režimas bus automatiškai perjungiamas į „ AirPlay“ režimą, pasirinkus bevielę dokinę garso sistemą ir grojant muziką per „iTunes“ kitame nei „ AirPlay“ režime.

DOCK

Sistema į nuotolinio valdymo pulto komandas reaguoja per 3~5 sekundes.

<„Allshare Play“ režimas >

1. Pasirinkite meniu pagrindiniame GALAXY įrenginio ekrane.

2. Įėję į [Audio] „AllShare Play“ režime, pasirinkite pageidaujamą muziką.

3. Atsiradus <Select device> iššokančiam langui, pasirinkite „Samsung w_Audio e750

XXXXXXX".

• Muzika gros per bevielės dokinės garso sistemos garsiakalbius.

Įrenginys gali nepalaikyti valdymo funkcijų, priklausomai nuo programos funkcijų ir įrenginio audio doko.

27

DOCK

DOCK

Funkcijos

Pagrindinės funkcijos

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

DOCK

DOCK

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS

Įvesties režimas

DOCK

Galima rinktis tokius įvesties režimus:

AUX (LED lemputė nedega).

Norėdami pasirinkti pageidaujamą režimą, spauskite atitinkamą mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje arba pasirinkite:

AUX (LED lemputė nedega).

Įvesties režimas

DOCK

TV režimas

Dokingo režimas

„Bluetooth“ režimas

USB režimas

„AirPlay“ režimas

„AllShare Play“ režimas

AUX įvestis

Ekranas

LED lemputė nedega

28

Papildomos funkcijos

POWER FUNCTION

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

VOL

VOL

MUTE

BASS

Atkūrimas/Pauzė („Play“/„Pause“)

►

►

Tam tikruose režimuose ši funkcija gali neveikti.

POWER FUNCTION

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

VOL

VOL

MUTE

BASS

Skip Forward/Back

Atkūrimo metu spaudžiamas # , $ mygtukas.

• Kai įrenginyje yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiamas $ mygtukas, pasirenkamas sekantis failas.

• Kai įrenginyje yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiamas # mygtukas, pasirenkamas ankstesnis failas.

Kai kuriuose režimuose ši funkcija gali neveikti.

FUNCTION

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

VOL

MUTE

BASS

Garso išjungimas

Ši funkcija naudinga norint įleisti svečius ar atsiliepti telefonu.

1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo („Mute“) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

2. Spauskite išjungimo („Mute“) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje vėl (arba garso mygtuką +/-), norėdami atstatyti garsą.

FUNCTION

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

VOL

MUTE

BASS

Bosinio garso funkcija („Bass Function“)

Ši funkcija leidžia optimizuoti bosinį garsą pagal Jūsų skonį.

Spauskite bosinio garso („Bass“) mygtuką šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte.

• Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:

Bosinis garsas įjungtas (BASS ON) Išjungtas (OFF)

29

Programinės įrangos atnaujinimas (tik USB režime)

1. Apsilankykite tinklapyje www.samsung.com.

2. Spauskite palaikymo („Support“) nuorodą viršutiniame dešiniajame

DOCK

puslapio kampe.

3. Įveskite produkto modelio numerį paieškos lange ir spauskite Ieškoti produkto („Find Product“).

PUSH

4. Spauskite Parsisiųsti („Get downloads“) puslapio centre po parsisiuntimo

(„Downloads“) antrašte.

5. Spauskite Mikroprograma („Firmware“) puslapio centre.

6. Spauskite ZIP simbolį failų stulpelyje puslapio dešinėje.

7. Spauskite OK iššokančiame lange. Taip atsiųsite ir išsaugosite mikroprogramos failą savo kompiuteryje.

PUSH

WPS / RESET

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

LAN

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

8. Išarchyvuokite („zip“) archyvą į savo kompiuterį. Turi atsirasti vienas aplankas tokiu pat pavadinimu kaip ir („zip“) archyvas.

9. Nukopijuokite aplanką į USB atmintinę.

• Atnaujinimo metu vienu kartu galima parsisiųsti tik vieną atnaujinimo failą.

10. Pakartotinai lieskite mygtuką priekiniame bevielės dokinės garso sistemos skydelyje, kol ekrane atsiras simbolis . Įdėkite USB atmintinę į USB jungtį įrenginio gale.

11. Programinės įrangos atnaujinimo metu mirksės LED lemputė. Baigus programinės įrangos atnaujinimą, įrenginys automatiškai išsijungs.

• Priklausomai nuo atnaujinamų funkcijų, procesas gali užtrukti. (Daugiausia 10 minučių)

• Vėl įjunkite įrenginį.

PUSH

LAN

WPS / RESET

USB 5V 500mA

POWER

AUX IN

Vykstant atnaujinimo procesui, neišjunkite įrenginio ir neištraukite USB atmintinės.

Pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs, baigus programinės įrangos atnaujinimą.

Kai programinė įranga atnaujinama, visi nustatymai, kuriuos padarėte anksčiau, sugrįš į numatytuosius

(gamyklinius) nustatymus.

Rekomenduojame užsirašyti visus nustatymus tam, kad lengvai juos atstatytumėte baigę atnaujinimą.

Jeigu mikroprograma neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB atmintinę FAT16 formatu ir pabandyti dar kartą.

Norėdami atlikti atnaujinimus, neformatuokite USB atmintinės NTFS formatu. Tai nepalaikoma failų sistema.

Priklausomai nuo gamintojo, USB atmintinė gali būti nepalaikoma.

Prieš atlikdami programinės įrangos atnaujinimus, atjunkite bevielę dokinę garso sistemą nuo interneto ir kitų išorinių įrenginių.

Kitų išorinių įrenginių per šią USB jungtį įkrauti negalima.

Daugiau informacijos rasite internetinės svetainės atnaujinimo vadove.

30

PUSH

WPS / RESET

LAN

AUX IN

ONLY FOR

SERVICE

Gedimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, patikrinkite toliau aprašomus veiksmus.

Požymis Tikrinimas

Įrenginys neįsijungia.

Sprendimas

• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?

• Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Spaudžiant mygtuką, funkcija neveikia.

• Ar bevielė dokinė garso

sistema arba nuotolinio

valdymo pultelis nebuvo

paveiktas statinės elektros?

• Ištraukite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Nėra garso.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.

Nepavyksta sukurti bevielio

(„Wi-Fi“) ryšio

• Ar sistema tinkamai prijungta prie įrenginio?

• Galbūt įjungta tylos („Mute“) funkcija?

• Galbūt garsas nustatytas iki tyliausio?

• Prijunkite tinkamai.

• Spauskite tylos („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją.

• Sureguliuokite garsą.

• Galbūt išsikrovė baterijos?

Galbūt atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio per didelis?

• Įdėkite naujas baterijas.

• Bandykite reguliuoti arčiau pagrindinio įrenginio.

• Patikrinkite, ar Jūsų turimas

„Wi-Fi maršrutizatorius turi

„Wi-Fi“ sertifikatą.

• Patikrinkite, ar tinklo ryšys nustatytas į bevielį

(„Wireless“) (Pagrindinis).

• Patikrinkite, ar bevielė dokinė garso sistema prijungta prie bevielio IP maršrutizatoriaus arba modemo.

Nepavyko prijungti televizoriaus

(„Sound Share“ funkcijos).

• Ar naudojate palaikomo modelio televizorių?

• Ar televizoriaus mikroprograma naujausios versijos?

• Galbūt jungiantis įvyksta klaida?

• Patikrinkite, ar Jūsų televizorius yra palaikomo modelio.

(http://www.samsung.com)

• Atnaujinkite televizoriaus mikroprogramą.

• Perkraukite įrenginį.

Spauskite Atkūrimo/Pauzės

(„Play“/„Pause“) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje

5 sekundes.

• Susisiekite su skambučių centru.

31

32

Priedas

Techniniai duomenys

Modelio pavadinimas DA-E750/ DA-E751

Bendrieji duomenys

Stiprintuvas

Maitinimas

Energijos suvartojimas

AC120V, 60HZ

49,3 W

Svoris

Matmenys (P x G x A)

8,9 kg

45 x 24 x 17 cm

+5°C iki +35°C

Darbinės temperatūros diapazonas

Darbinės drėgmės diapazonas

Nominali išeigos galia

Priekinis K/D

20W/4OHM, THD = 1%, 1kHz

Žemų dažnių

10 % iki 75 %

60W/8OHM, THD=1%, 70Hz

Įvesties jautrumas/varža

Signalo/triukšmo santykis (analoginė įvestis)

400mV/56Kohm (AUX)

65 dB

Separacija (1kHz)

65 dB

Dažnio reakcija

Dokingo apkrova

USB

Analoginė įvestis

20Hz~20kHz(±3 dB)

Skaitmeninė įvestis/48kHz PCM 20Hz~20kHz(±3 dB)

„iPad“

„iPod“

„Galaxy“

A tipo

Maitinimo išeiga

5 V 2.0 A

5 V 1.0 A

5 V 1.0 A

USB 1.1

500mA

Tinklas

Eternetas

Bevielis LAN

Saugus tinklas

WPS(PBC/PIN)

100BASE-TX terminalas

Integruotas

WEP (OPEN)

WPA-PSK (TKIP)

WPA2-PSK (AES)

Palaikomas

* Signalo/triukšmo santykis, iškraipymas, separacija ir vartojamas jautrumas matuojami pagal Garso įrašų gamybos draugijos („Audio Engineering Society“) nurodymus.

* Nominali sąlyga

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti sąlygas be išankstinio įspėjimo.

- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

- Tinklo greičiai lygūs arba mažesni nei 10Mbps nepalaikomi.

Garantija

RIBOTO LAIKOTARPIO PIRMINIO PIRKĖJO GARANTIJA

Šiam SAMSUNG prekinio ženklo produktui, kuris yra tiekiamas ir platinamas kompanijos SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.

(SAMSUNG), bei pristatomas originalioje dėžėje jo pirminiam pirkėjui, teikiama SAMSUNG garantija gamybiniams dalių ir kokybiniams defektams ribotam laikotarpiui: vieneriems (1) metams produkto dalims ir darbui*

(*komercinio naudojimo atveju dalims ir darbui suteikiama 90 dienų garantija)

Ši garantija įsigalioja nuo pirmosios gaminio įsigijimo dienos ir galioja tik tiems produktams, kurie buvo pirkti Jungtinėse Valstijose.

Norėdamas pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, pirkėjas privalo susisiekti su SAMSUNG atstovybe, kad būtų nustatyta problema ir reikalingos aptarnavimo procedūros. Garantinį aptarnavimą gali atlikti tik SAMSUNG patvirtintas aptarnavimo centras. SAMSUNG arba

SAMSUNG aptarnavimo centrui pareikalavus, turi būti pateiktas originalus pirkimo kvitas, įrodantis produkto pirkimą. Produkto transportavimą į ir iš aptarnavimo centro atlieka pirkėjas. SAMSUNG pataisys arba pakeis produktą savo sprendimu ir be jokio mokesčio, kaip nustatyta šiame dokumente, sugedusias dalis pakeis naujomis arba pataisytomis, arba pakeis visą produktą, jeigu jis suges ribotos garantijos galiojimo laikotarpiu, kuris nurodytas aukščiau. Visos pakeistos dalys ar produktai tampa SAMSUNG nuosavybe ir privalo būti grąžinti į SAMSUNG. Pakeistoms dalims arba produktams suteikiamas likęs ribotos garantijos laikas arba devyniasdešimt

(90), priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis. SAMSUNG įsipareigojimai, susiję su SAMSUNG platinama SAMSUNG prekinio ženklo programine įranga, yra išdėstyti taikomoje galutinio vartotojo licencinėje sutartyje. Ne SAMSUNG techninės ir programinės įrangos produktai, jeigu tokie yra, tiekiami „kaip yra“ pagrindu.

Ne SAMSUNG gamintojai, tiekėjai, leidėjai ir paslaugų tiekėjai gali teikti savo garantijas. Ši riboto laikotarpio garantija apima gamybinius dalių ir kokybės defektus, atsiradusius normalaus, išskyrus atvejus, numatytus šiame dokumente, nekomercinio šio produkto vartojimo metu, ir neturi būti taikoma toliau išdėstytiems atvejams, įskaitant, bet neapsiribojant: žala, atsiradusia produktų gabenimo, pristatymo ir montavimo metu, atvejais, jeigu produktas buvo taikomas ir naudojamas ne pagal paskirtį, produktas ar serijos numeris buvo perdirbtas, padaryta kosmetinė arba eksterjero žala, įvyko nelaimingas atsitikimas, produktas sugadintas dėl piktnaudžiavimo, aplaidumo, ugnies, vandens, žaibo arba kitų gamtos aktų; buvo naudojami produktai, įranga, sistemos, daiktai, paslaugos, dalys, reikmenys, aksesuarai, programos, įrenginiai, remontas, išoriniai laidai ar jungtys, kurios nėra tiekiamos ir patvirtintos SAMSUNG, arba kurios sugadino produktą ar sukėlė aptarnavimo problemų; neteisingos elektros linijos įtampos, svyravimų ir šuolių; pirkėjų reguliavimų ir naudojimo instrukcijų nesilaikymo, valymo, techninės priežiūros ir aplinkos instrukcijų, išdėstytų ir aprašytų šioje instrukcijoje; produkto perkėlimo ir perinstaliavimo; signalo priėmimo it iškraipymų, susijusių su triukšmu, aidu, trikdžiais ar kitokiomis signalo perdavimo ir tiekimo problemomis. SAMSUNG negarantuoja nepertraukiamo ir negendančio gaminio veikimo.

PRODUKTUI NEGALIOJA JOKIOS KITOS SPECIALIOSIOS GARANTIJOS, NEI IŠDĖSTYTOS IR APRAŠYTOS AUKŠČIAU, JOKIOS

SPECIALIOSIOS AR TAIKOMOSIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TINKAMUMO PARDUOT AR TINKAMUMO

TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, NETURI BŪTI TAIKOMOS PASIBAIGUS AUKŠČIAU APRAŠYTAM SPECIALIOSIOS GARANTIJOS

LAIKOTARPIUI, IR KOKIA KITA GARANTIJA, SUSIJUSI SU ŠIUO PRODUKTU, SUTEIKTA KOKIO NORS ASMENS, ĮMONĖS AR

KORPORACIJOS, NEĮPAREIGOJA SAMSUNG. SAMSUNG NEATSAKO UŽ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, SANTAUPŲ AR

KITOKIO TURTO PRARADIMĄ, AR BET KOKĮ KITĄ SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL ŠIO

PRODUKTO NAUDOJIMO, NETEISINGO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JI NAUDOTI, NEPAISANT TEISINĖS TEORIJOS, KURIA

TOKS REIKALAVIMAS YRA GRINDŽIAMAS, NET IR TUO ATVEJU, JEIGU SAMSUNG BUVO ĮSPĖTAS DĖL TOKIŲ GEDIMŲ

GALIMYBĖS. O TAIP PAT, JOKS ATLYGINIMAS IŠ SAMSUNG NEGALI BŪTI DIDESNIS NEI PRODUKTO, PARDUODAMO SAMSUNG

IR SUKĖLUSIO ŽALĄ, PIRKIMO KAINA. NEAPSIRIBOJANT ŠIOMIS SĄLYGOMIS, PIRKĖJAS PRISIIMA VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ

DĖL PIRKĖJUI, PIRKĖJO NUOSAVYBEI IR KITIEMS ASMENIMS BEI JŲ NUOSAVYBEI SUKELTŲ NUOSTOLIŲ, ŽALOS IR SUŽALOJIMŲ,

KILUSIŲ IŠ ŠIO PRODUKTO, KURĮ PARDUODA SAMSUNG, NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JO

NAUDOTI, KAI TOKIA ŽALA NEBUVO PATIRTA DĖL SAMSUNG APLAIDUMO. ŠI RIBOTO LAIKOTARPIO GARANTIJA NEGALIOJA

NIEKAM KITAM, TIK PIRMINIAM PRODUKTO PIRKĖJUI, YRA NEPERDUODAMA IR APRAŠO IŠSKIRTINAI JUMS PRIKLAUSANČIAS

TEISES.

Kai kuriose valstijose draudžiami apribojimai, susiję su garantijos laikotarpiu, ar išimtimis bei apribojimais dėl atsitiktinės ar išplaukiančios žalos, todėl aukščiau aprašyti apribojimai ar išskyrimai Jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia specialias teisines teises. Jūs taip pat galite turėti teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo valstijos. Norėdami gauti garantinį techninės įrangos aptarnavimą, susisiekite su

SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Pareiškimas dėl atvirojo kodo programos

Norėdami pateikti užklausimą ar prašymą atvirojo kodo programų klausimais, susisiekite su SAMSUNG elektroninio pašto adresu [email protected]

• Įrenginys naudoja programinę įrangą, kuri platinama per „Independent JPEG Group“.

FLAC dekoderis, autorinės teisės (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Programos kaip išeitinio kodo ar išvestinio darbo platinimas ir naudojimas, ją modifikuojant arba ne, yra leistinas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

-

Išeitinio kodo platinimas privalo išlaikyti aukščiau minėtą įspėjimą dėl autorinių teisių, šių sąlygų sąrašą bei iš jų išplaukiantį atsisakymą.

-

Platinimas išvestinio darbo forma privalo laikytis aukščiau minėto įspėjimo dėl autorinių teisių, šių sąlygų sąrašo bei iš jų išplaukiančio atsisakymo dokumentuose ir/arba kitokiose medžiagose, platinamose kartu.

-

Tiek „Xiph.org Foundation“ vardas tiek bendraautorių vardai negali būti naudojami remiantis ar reklamuojant produktus, sukurtus pagal šią programinę, be išankstinio raštiško leidimo.

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA SUTEIKIAMA AUTORINIŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ IR BENDRAAUTORIŲ, JEIGU

TOKIŲ YRA, BEI SPECIALIŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT

PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS GARANTIJOMIS. JOKIAIS ATVEJAIS KŪRĖJAI

AR BENDRAAUTORIAI NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ,

ĮSPĖJAMĄJĄ AR IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ( ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR

PASLAUGŲ ĮSIGIJIMU, NUOSTOLIAIS, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMU, ARBA VERSLO

NUTRAUKIMU), SUKELTĄ IR VISOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOMIS, SUTARTYSE, GRIEŽTOS

ATSAKOMYBĖS FORMOSE AR DELIKTE (ĮSKAITANT AUTORINES IR KITOKIAS TEISES), ATSIRANDANČIĄ

BET KOKIU ATVEJU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEIGU BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIOS

ŽALOS GALIMYBĘ.

Ogg/Vorbis dekoderis, autorinės teisės (c) 2002, „Xiph.org Foundation“

Programos kaip išeitinio kodo ar išvestinio darbo platinimas ir naudojimas, ją modifikuojant arba ne, yra leistinas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

-

Išeitinio kodo platinimas privalo išlaikyti aukščiau minimą įspėjimą dėl autorinių teisių, šių sąlygų sąrašą bei sekantį paneigimą.

-

Platinimas išvestinio darbo forma privalo laikytis aukščiau minimo įspėjimo dėl autorinių teisių, šių sąlygų sąrašo bei sekančio paneigimo dokumentuose ir/arba kitokiose medžiagose, platinamose kartu.

-

Tiek Xiph.org Foundation vardas tiek bendraautorių vardai negali būti naudojami remiantis ar reklamuojant produktus, sukurtus pagal šią programinę įrangą, be išankstinio raštiško leidimo.

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA SUTEIKIAMA AUTORINIŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ IR BENDRAAUTORIŲ, JEIGU

TOKIŲ YRA, BEI SPECIALIŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT

PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS GARANTIJOMIS. JOKIAIS ATVEJAIS KŪRĖJAI

AR BENDRAAUTORIAI NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ĮSPĖJAMĄJĄ

AR IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ( ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ

ĮSIGIJIMU, NUOSTOLIAIS, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMU, ARBA VERSLO NUTRAUKIMU),

SUKELTĄ IR VISOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOMIS, SUTARTYSE, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS

FORMOSE AR DELIKTE (ĮSKAITANT AUTORINES IR KITOKIAS TEISES), ATSIRANDANČIĄ BET KOKIU

ATVEJU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEIGU BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS

GALIMYBĘ.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais visame pasaulyje

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, susijusių su SAMSUNG produktais, susisiekite su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Latvijas Republika

Valsts

Lietuvos Respublika

Eesti Vabariik

Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267

Informacinės linijos telefonas: 880077777

Informatsioonikeskus: 8007267

Tīmekļa vietne www.samsung.lv www.samsung.lt www.samsung.ee

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement