Samsung HW-D450 User manual
HW-D450
HW-D451
„Crystal Surround Air Track“
(Aktyvi garsiakalbių sistema)
Vartotojo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite savo gaminį
www.samsung.com/register
Savybės
Aktyvi garsiakalbių sistema
Šis gaminys yra aktyvi garsiakalbių sistema, kuri sukuria aukštos kokybės garsą viename grakščiame įrenginyje.
Šiam prietaisui nereikia jokių papildomų garsiakalbių ar papildomų laidų, kurie paprastai yra neatsiejami nuo įprastinių
erdvinio garso sistemų.
Daugiafunkcinis nuotolinio valdymo pultas
Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas prie šio įrenginio prijungto televizoriaus valdymui.
Nuotolinio valdymo pultas turi spartųjį televizoriaus mygtuką, kuris leidžia atlikti įvairius valdymo procesus vos vieno mygtuko
paspaudimu.
Atskirų garso kategorijų režimas
Galite pasirinkti 7 skirtingus garso režimus (MUSIC (muzika), NEWS (žinios), DRAMA (drama), CINEMA (kinas),
SPORTS (sportas), GAME (žaidimai), PASS (originalus garsas)).
Garso režimus pasirinkite priklausomai nuo to, kokio turinio medžiagą norite žiūrėti.
Suderinamumas su įvairiomis garso technologijomis
Šiame įrenginyje sumontuoti dekoderiai suderinami su „Dolby Digital“ ir DTS („Digital Theater Systems“).
−
„Dolby Digital“
Tai standartinis garso signalo formatas, naudojamas DVD diskuose ir kitose visiškai skaitmeninėse
laikmenose.
Ši erdvinė technologija sukuria aukštos kokybės skaitmeninį 5.1 pavienio kanalo garsą, suteikiantį kryptinį ir
tikroviškesnį garso efektą.
−
DTS („Digital Theater Systems“)
DTS sistema sukuria pavienį 5.1 kanalo skaitmeninį garso signalą muzikos ar filmo turiniui ir naudoja mažesnę
kompresiją, nei „Dolby Digital“ sistema. Tokiu būdu išgaunamas sodresnis garsas.
Belaidis žemų dažnių garsiakalbis
Belaidis SAMSUNG modulis dirba be laidų tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio.
Vietoj to, žemų dažnių garsiakalbis yra jungiamas prie kompaktiško belaidžio modulio, susieto su pagrindiniu įrenginiu.
3D gylio garsas
3D garso funkcija skleidžiamam garsui suteikia gylio ir erdvumo.
2
LT
LT
SUDEDAMOSIOS
SUDEDAMOSIOS DALYS
DALYS
Patikrinkite, ar
ar yra
yra visi
visi žemiau
žemiau išvardinti
išvardinti priedai.
priedai.
Patikrinkite,
Optinis kabelis
kabelis
Optinis
Garso kabelis
kabelis
Garso
POWER
TV POWER
Vartotojo instrukcija
instrukcija
Vartotojo
(Žemų dažnių garsiakalbio
maitinimo laidui 1EA)
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
(Didelis)
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Laikiklis
Laikiklis montavimui
montavimui prie
prie sienos
sienos
Nuotoliniovaldymo
valdymopultas
pultas/
Nuotolinio
/ baterijos(AAA
(AAAdydžio)
dydžio)
baterijos
(Mažas)
(Garso laidui 1EA)
Toroidinė ferito šerdis
(Didelė : 3301-000144)
(Maža : 3301-001068)
Priedai gali
gali šiek
šiek tiek
tiek skirtis
skirtis nuo
nuo tų,
tų, kurie
kurie parodyti
parodyti iliustracijose.
iliustracijose.
▪ Priedai
3
3
Saugumo informacija
SAUGUMO ĮSPĖJIMAI
NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NEATIDARYKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DALIES).
NETAISYKITE VIDUJE ESANČIŲ DALIŲ. TAISYMĄ PALIKITE KVALIFIKUOTAM PRIEŽIŪROS IR TAISYMO PERSONALUI.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis rodo „pavojingą įtampą“
produkto viduje ir įspėja apie elektros šoko
ar asmens sužeidimo pavojų.
Šis simbolis rodo svarbias instrukcijas,
susijusias su gaminio naudojimu.
ĮSPĖJIMAS : Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nestatykite šio prietaiso drėgnose vietose ar ten, kur ant jo gali užlyti.
Kad nesusižeistumėte, prietaisą saugiai pritvirtinkite prie grindų/sienos, laikydamiesi montavimo instrukcijų.
DĖMESIO
tĮrenginio negalima laikyti ten, kur ant jo gali patekti ar užtikšti koks nors skystis, taip pat ant jo negalima statyti daiktų
su skysčiais, pvz. vazų.
t Maitinimo kištukas yra naudojamas įrenginiui išjungti ir privalo būti bet kuriuo metu lengvai prieinamas.
Pagrindinio maitinimo laido kištuko prijungimas (tik Jungtinėje Karalystėje)
SVARBUS ĮSPĖJIMAS
Maitinimo laidas šiame įrenginyje yra su išlietu kištuku, kuriame yra saugiklis. Saugiklio reikšmė nurodyta ant kištuko galvutės. Prireikus saugiklį
pakeisti, turi būti naudojamas BS1362 atitinkamos galios saugiklis.
Niekada nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio. Jeigu šis dangtelis yra nuimamas ir jį reikia pakeisti, jis turi būti tokios pat spalvos, kaip ir
vidinė kištuko pusė.Atsarginių dangtelių teiraukitės savo pardavėjo.
Jeigu kištukas netinka Jūsų namuose esančioms rozetėms, arba laidas yra per trumpas ir nepasiekia elektros lizdo, įsigykite tinkamą,
saugumo reikalavimus atitinkantį prailginimo laidą arba pasikonsultuokite su pardavėju.
Tačiau jeigu nėra kitos išeities, kaip tik nupjauti kištuką, nuimkite saugiklį ir tuomet nupjaukite kištuką. Nejunkite kištuko į maitinimo tinklą,
kadangi esant neizoliuotam laidui, kyla elektros šoko pavojus.
Niekada nebandykite įkišti atvirų laidų tiesiai į maitinimo tinklą. Visais atvejais privaloma naudoti kištuką ir saugiklį.
SVARBU
Maitinimo laido sudedamieji laidai yra skirtingų spalvų, atitinkančių tokį principą:– MĖLYNAS = NULINIS RUDAS = FAZĖ.
Kadangi gali būti, jog šios spalvos neatitiks jūsų kištuko lizdo įvadų spalvų, junkite juos taip:
MĖLYNAS laidas turi būti sujungtas su N raide pažymėtu arba MĖLYNOS ar JUODOS spalvos įvadu.
RUDOS spalvos laidas turi būti sujungtas su L raide pažymėtu arba RUDOS ar RAUDONOS spalvos įvadu.
ĮSPĖJIMAS : NEJUNKITE ABIEJŲ LAIDŲ PRIE ĮŽEMINIMO, KURIS PAŽYMĖTAS RAIDE E ARBA ĮŽEMINIMO SIMBOLIU
ARBA ŽALIOS AR ŽALIOS IR GELTONOS SPALVŲ ĮVADŲ.
,
Svarbios saugumo instrukcijos
Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite šias saugumo instrukcijas. Laikykitės visų žemiau išvardintų saugumo instrukcijų. Išsaugokite šias
naudojimo instrukcijas ateičiai.
1) Perskaitykite šias instrukcijas.
10) Saugokite maitinimo laidą, kad neužliptumėte ar
nesuspaustumėte jo ypač šalia kištuko, šakotuvo ar
2) Išsaugokite šias instrukcijas.
iš įrenginio išeinančiose vietose.
3) Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
11) Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
4) Laikykitės visų nurodymų.
12) Statykite tik ant gamintojo nurodyto arba
5) Nenaudokite įrenginio šalia vandens šaltinio.
kartu parduodamo stalelio su ratukais,
stovo, trikojo, lentynos ar stalelio.
6) Valykite tik sausa šluoste.
Kai naudojamas stalelis ant ratukų, atsargiai
7) Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite tik pagal
jį/įrenginį stumkite, kad išvengtumėte
gamintojo nurodymus.
sužeidimų, jei jis nuvirstų.
8) Nenaudokite įrenginio šalia karščio šaltinių – radiatorių,
13) Audros metu ar jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką,
vėdinimo grotelių, viryklių ar kitų karštį skleidžiančių įrenginių
išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
(įskaitant stiprintuvus).
14) Taisymą patikėkite tik kvalifikuotiems asmenims. Įrenginio
9) Neignoruokite poliarizuoto kištuko ar kištuko su įžeminimu
aptarnavimas reikalingas, jei jis buvo pažeistas bet kokiu būdu –
saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi dvi menteles,
pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo buvo išpiltas skystis,
kurių viena platesnė už kitą. Kištukas su įžeminimu turi dvi
ar numestas koks nors daiktas, į renginį pateko vandens ar
menteles bei vieną įžeminimo šakutę. Plačioji mentelė arba
drėgmės, jei jis įprastai neveikia, ar buvo numestas.
įžeminimo šakutė skirti jūsų saugumui. Jeigu pridėtas
kištukas netinka jūsų maitinimo lizdui, pasikonsultuokite
su elektriku ir pakeiskite seną maitinimo lizdą.
4
LT
ATSARGUMO PRIEMONĖS
2.7 colio
3.9 colio
3.9 colio
3.9 colio
Įsitikinkite, ar jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje pusėje esančio identifikacinio lipduko informaciją.
Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldų), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (3~4 colius). Neuždenkite vėdinimo
angų.
Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitų prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui.
Norėdami pilnai atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, ypač kai jo nenaudojate ilgą laiko tarpą.
Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Žaibo sukelti
įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.
Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos
šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.
Phones
Saugokite įrenginį nuo drėgmės (t.y. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar
prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektrinį lauką.
Sutrikus įrenginio veikimui, išjukite jį iš kintamosios srovės lizdo.
Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Produktas turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais.
Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali susidaryti
kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš
jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario
temperatūrą.
Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai
kenksmingų chemikalų.
Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.
5
Turinys
SAVYBĖS
2
3
Savybės
Sudedamosios dalys
4
5
Saugumo įspėjimai
Atsargumo priemonės
PRADŽIA
7
Prieš skaitant vartotojo instrukciją
APRAŠYMAS
8
9
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
10
Nuotolinio valdymo pulto aprašymas
11
12
13
Sieninio laikiklio tvirtinimas
Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas
Toroidinio ferito šerdies pritvirtinimas prie žemų
dažnių garsiakalbio maitinimo laido
Toroidinio ferito tvirtinimas prie žemų dažnių
garsiakalbio
Ferito šerdies tvirtinimas ant garso laido
„iPod“/ „iPhone“ naudojimas su belaide
„iPod“/ „iPhone“ stotele (parduodama atskirai
(HT-WDC10))
„Crystal Surround Air Track“ sistemos
prijungimas
2
SAUGUMO INFORMACIJA
4
7
8
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
10
SUJUNGIMAI
11
13
13
14
15
FUNKCIJOS
16
16
19
Pagrindinės funkcijos
Papildomos funkcijos
Programinės įrangos atnaujinimas
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
20
Sutrikimų šalinimas
PRIEDAS
21
Specifikacijos
14
17
18
6
LT
Pradžia
PRIEŠ SKAITANT VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ
Prieš skaitydami vartotojo instrukciją, perskaitykite šiuos apibrėžimus.
Vartotojo instrukcijoje naudojamos piktogramos
Terminas
● PRADŽIA
Piktograma
Aprašymas
Įspėjimas Naudojama tais atvejais, kai funkcija neveikia ar nustatymai gali būti atšaukti.
Pastaba
Pateikia patarimus ir instrukcijas, kurios padeda tame puslapyje pateiktoms
funkcijoms geriau veikti.
Apie šią vartotojo instrukciją
1) Prieš pradėdami naudoti produktą, susipažinkite su saugumo informacija.
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“.
Autorinės teisės
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti ar kopijuoti bet kurią dalį ar visą instrukciją be išankstinio
raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“ leidimo.
7
Aprašymas
PRIEKINIS SKYDELIS
1
5
4
3
EKRANAS
Rodo nustatytą režimą.
ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO
mygtukas
Įjungia / išjungia „Crystal Surround Air Track“ sistemą.
GARSUMAS +/-
Reguliuoja garsumo lygį.
GARSO REŽIMAS
Garso režimo pasirinkimas.
(NEWS (Žinios), DRAMA (Drama), SPORTS (Sportas), GAME (Žaidimas),
CINEMA (Kinas), MUSIC (Muzika) ir PASS (Originalus garsas))
ĮVESTIES
REŽIMAS
Parenka optinę arba garso įvestį.
▪ Įjungus šį prietaisą, praeis 4 ar 5 sekundės iki garso atkūrimo pradžios.
8
2
LT
GALINIS SKYDELIS
ONLY FOR UPDATE
● APRAŠYMAS
1
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
4
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN
2
1
USB JUNGTIS
Galite atnaujinti įrenginį, naudodami USB jungtį.
MAITINIMO
KABELIS
Įjunkite maitinimo kabelį į kintamosios srovės lizdą.
GARSO ĮVESTIES
(AUDIO IN) LIZDAS
Lizdas išorinio įrenginio analoginės išvesties prijungimui.
OPTINIS
SKAITMENINIS
Lizdas išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties prijungimui.
1,2 LIZDAS
▪ Norėdami išjungti maitinimo laidą iš elektros lizdo, prilaikykite kištuką.
Netraukite laikydami už laido.
▪ Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į maitinimo šaltinį, kol nesujungėte visų komponentų
tarpusavyje.
9
Nuotolinio valdymo pultas
NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRAŠYMAS
POWER (Įjungimo/Išjungimo)
MYGTUKAS
Įjungia/Išjungia „Crystal
Surround Air Track“ sistemą.
POWER
TV KANALŲ mygtukas
Perjungia televizoriaus kanalus.
TV INFO
Paspauskite, kai norite pamatyti
TV kanalo informaciją.
GARSAS
Reguliuojamas įrenginio
garso lygis.
GARSO NUSLOPINIMAS
Nuslopina įrenginio garsą.
Paspaudus dar kartą, atstatomas
ankstesnis garso lygis.
3D GARSAS
Ši funkcija suteikia garsui gylio
bei erdvumo.
IŠMANUSIS GARSAS
Reguliuoja ir stabilizuoja garso
lygį, esant staigiems garso
pokyčiams.
TV POWER
TV POWER (TV Įjungimo/Išjungimo)
MYGTUKAS
Įjungia/Išjungia SAMSUNG televizorių.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
GARSO REŽIMAS
Pasirenkamas garso režimas. (MUSIC
(muzika), NEWS (naujienos), DRAMA
(drama), CINEMA (kinas), SPORTS
(sportas), GAME (žaidimai), PASS
(Originalus garsas))
ĮVESTIES PASIRINKIMAS
Pasirenkama „Digital“ (Skaitmeninė)
(Optinė), „Audio“ (Garso) arba „W.iPod“
įvestis.
AUTOMATINĖ MAITINIMO SĄSAJA
„Air Track“ sistema sinchronizuojama su
optiniu signalu, todėl įjungus televizorių,
sistema įsijungia automatiškai.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
PRITEMDYMO/DRC
mygtukas
Galite valdyti ekrano šviesumą.
Taip pat galite naudoti šią funkciją
tada, kai norite girdėti „Dolby Digital“
garsą, žiūrėdami filmus mažu garsumu
nakties metu („Standard“ (įprastas),
MAX (didžiausias), MIN(mažiausias))
„Anynet+“, GARSO mygtukas
(Neprieinamas)
Šis mygtukas neaktyvus. Paspaudę šį
mygtuką, įrenginio ekrane pamatysite
pranešimą „NOT AVAILABLE“
(neprieinamas).
S/W LYGIS , AV SYNC mygtukas
Suderinamas žemų dažnių garsiakalbio
lygis. Taip pat naudojamas, norint
suderinti vaizdą ir garsą, kai įrenginys
prijungiamas prie skaitmeninio
televizoriaus.
▪ Nuotolinio valdymo pultu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.
▪ Priklausomai nuo televizoriaus, gali būti neįmanoma jo valdyti šiuo nuotolinio valdymo pultu.
Tokiu atveju televizoriaus valdymui naudokite televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą
1. Pastumkite nuotolinio
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas. Patikinkite, 3.
valdymo pulto galinėje dalyje
ar teisingai įstatėte „+“ ir „-“ baterijų galus
esantį dangtelį aukštyn, kaip
pagal dėklo viduje nurodytą schemą.
parodyta.
Įstatykite atgal dangtelį.
Naudojantis televizoriumi
įprastu būdu, baterijų užtenka
maždaug vieneriems metams.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
Nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas apytiksliai iki 23 pėdų (7 metrų) atstumu tiesia linija. Jis taip pat gali
veikti iki 30° laipsnių horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo daviklio.
10
LT
Sujungimai
SIENINIO LAIKIKLIO TVIRTINIMAS
Naudodami sieninį laikiklį, galite kabinti įrenginį ant sienos.
t Montuokite įrenginį tik ant vertikalios sienos.
t Nemontuokite įrenginio vietose, kur jį gali veikti aukšta temperatūra ar drėgmė, bei ant sienų, kurios
neišlaikytų jo svorio.
t Patikrinkite sienos stiprumą. Jeigu siena yra nepakankamai tvirta, prieš montuodami įrenginį, sutvirtinkite ją.
t Patikrinkite, kokia medžiaga sudaro sieną. Jeigu įrenginys tvirtinamas ant tinko plokštės, marmuro ar
metalinio paviršiaus, pasirūpinkite tinkamais tvirtinimo varžtais.
t Laidai, jungiami į išorinius mechanizmus, turi būti sujungti prieš montuojant įrenginį.
t Prieš montuodami išjunkite įrenginį. Priešingu atveju jis gali sukelti elektros šoką.
1. Pridėkite laikiklį prie sienos paviršiaus ir pritvirtinkite jį
dviem varžtais (nepridedami).
2. Užkabinkite prietaisą ant tam skirtų laikiklio jungčių.
Patikrinkite, ar tvirtinimo kojelės tvirtai užsifiksavo iki pat
tvirtinimo jungčių galo.
1
2
3. Taip turi atrodyti baigtas montuoti įrenginys.
2 coliai (5 cm) ar daugiau
▪ Nesilaikykite už įrenginio, nesutrenkite jo.
▪ Patikimai pritvirtinkite prietaisą prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu prietaisas nukris, jis gali
sugesti, sudužti arba sužeisti žmogų.
▪ Kai prietaisas pritvirtintas prie sienos, stebėkite, kad vaikai neužkliūtų už kokio nors
prijungto laido ir nenumestų jo.
▪ Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, garsiakalbių sistemą tvirtinkite prie sienos ne
mažesniu kaip 5 cm atstumu nuo televizoriaus.
11
M SUJUNGIMAI
Atsargumo priemonės montuojant
BELAIDŽIO ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS
Žemų dažnių garsiakalbio susiejimo identifikatorius yra nustatomas gamykloje, todėl pagrindinis prietaisas ir
garsiakalbis turėtų būti susieti tarpusavyje (belaidžiu būdu) automatiškai, juos įjungus. Jeigu ryšio indikatorius
neužsidega įjungus pagrindinį prietaisą ir garsiakalbį, nustatykite susiejimo identifikatorių pagal toliau
pateikiamą aprašymą.
1. Įjunkite pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio laidus į kintamosios srovės maitinimo lizdą.
2. Mažu smailiu daiktu nuspauskite ID SET mygtuką, esantį žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje, ir
palaikykite nuspaudę maždaug 5 sekundes.
t STANDBY (parengties režimo) indikatorius išsijungia, ir pradeda greitai mirksėti LINK (jungties) indikatorius
(mėlynas LED šviesos diodas).
STANDBY
LINK
3. Pagrindiniam įrenginiui esant išjungtam (STANDBY režime),
nuspauskite GARSO NUSLOPINIMO mygtuką nuotolinio
valdymo pulte 5 sekundėms.
4. Maitinimo indikatorius pagrindiniame įrenginyje išsijungia ir
įsijungia, tada grįžta į STANDBY (parengties) režimą.
POWER
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
t Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis dabar yra sujungti.
t Žemų dažnių garsiakalbyje dega jungties indikatorius (mėlynas LED
šviesos diodas).
t Pasirinkę tinkamą garso kategorijos režimą (žr. 15 p.), galite
mėgautis geresniu garsu iš belaidžio žemų dažnių garsiakalbio.
VOL
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
AH59-02330A
AUTO
▪ Jeigu norite pernešti ar sumontuoti šį prietaisą, pirmiausia išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.
▪ Jeigu pagrindinis įrenginys yra išjungtas, belaidis žemų dažnių garsiakalbis pereina į budėjimo
režimą ir pradeda mirksėti viršuje esanti STANDBY lemputė.
▪ Jeigu netoli šios sistemos naudojate tokius įrenginius, kaip mikrobangų krosnelė, belaidžio LAN
kortelė, „Bluetooth“ įranga ar kitą įrenginį, naudojantį tą patį dažnį (5.2 GHz ar 5.8 GHz), galite
girdėti garso trikdžius dėl susikertančių bangų.
▪ Belaidžio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio yra
apie 33 pėdos, tačiau gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje naudojami įrenginiai. Jeigu
tarp jų yra gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, nes belaidis signalas
nepereina per metalą.
▪ Jeigu pagrindinis įrenginys neužmezga belaidžio ryšio, atlikite aukščiau aprašytus 1-4 žingsnius,
bandydami iš naujo užmegzti ryšį tarp jo ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio.
▪ Į belaidį žemų dažnių garsiakalbį integruota belaidžio ryšio antena. Saugokite šį prietaisą nuo
vandens ir drėgmės.
▪ Tam, kad garsiakalbis veiktų optimaliai, pasirūpinkite, kad aplink jį nebūtų jokių kliūčių.
12
LT
TOROIDINIO FERITO ŠERDIES PRITVIRTINIMAS PRIE ŽEMŲ
DAŽNIŲ GARSIAKALBIO MAITINIMO LAIDO
Jei pritvirtinsite toroidinio ferito šerdį prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo
laido, tai padės išvengti iš radijo signalų kylančių RF trukdžių.
TOROIDINIO FERITO TVIRTINIMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO
Kilstelėkite ir atidarykite užraktą, atidarykite šerdį.
Uždarykite užraktą.
Du kartus apsukite maitinimo laidą ant ritės.
(Pradėkite vyti 5-10 cm atstumu nuo jungiklio)
FERITO ŠERDIES TVIRTINIMAS ANT GARSO LAIDO
Kilstelėkite ir atidarykite užraktą, atidarykite šerdį.
Uždarykite užraktą.
Padėkite garso laidą ant atidarytos šerdies.
13
● SUJUNGIMAI
1. Patraukite toroidinės ferito šerdies tvirtinimo kilpą,
kad ją atidarytumėte.
2. Padarykite tris žemų dažnių garsiakalbio maitinimo
laido kilpas.
3. Pritvirtinkite toroidinę ferito šerdį prie žemų dažnių garsiakalbio
maitinimo laido, kaip parodyta paveikslėlyje, ir spauskite ją kol ji
spragtelės.
„IPOD“/ „IPHONE“ NAUDOJIMAS SU BELAIDE „IPOD“/ „IPHONE“
STOTELE (parduodama atskirai (HT-WDC10))
Galite mėgautis geresne muzikos kokybe per garsiakalbį, siųsdami „iPod“/ „iPhone“ garso signalus per belaidį
siųstuvą.
Norėdami susieti pagrindinį įrenginį su belaidžiu siųstuvu, kartu juos abu įjungę, turite atlikti ID nustatymą.
Įjunkite pagrindinį įrenginį ir prie belaidžio siųstuvo prijunkite „iPod“/„iPhone“.
Tuomet paspauskite mygtuką ĮVESTIES PASIRINKIMAS nuotolinio valdymo pulte bei pasirinkite „W iPod“ režimą.
Atitinkamai pasikeis pagrindinio įrenginio įvesties pasirinkimo režimas.
Pakartotinai spauskite DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod (Žr. 18 psl. )
Jeigu „iPod“/ „iPhone“ nebus prijungtas prie belaidžio siųstuvo, garso juosta nebus išjungta.
Daugiau informacijos apie HT-WDC10 ieškokite HT-WDC10 vartotojo vadove.
KAIP SUSIETI BELAIDĮ SIŲSTUVĄ SU PAGRINDINIU ĮRENGINIU
Prieš nustatydami siųstuvo ID, nustatykite žemų dažnių garsiakalbio ID. ( Žr. 12 psl. )
1.Išjunkite namų kino teatro sistemą (HW-D450, HW-D451).
2. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite „3D SOUND“ mygtuką nuotolinio
valdymo pulte. Vieną kartą sumirksės HW-D450, HW-D451 sistemų
budėjimo režimo lemputė.
3. Prijunkite „iPod“/„iPhone“ prie belaidžio siųstuvo.
4. Įjunkite „iPod“/„iPhone“. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite
belaidžio siųstuvo galinėje pusėje esantį ID SET mygtuką.
Pradės greitai mirksėti belaidžio siųstuvo susiejimo lemputė.
5. Įjunkite namų kino sistemą (įsitikinkite, kad belaidžio siųstuvo
susiejimo lemputė („Link LED“) yra įjungta ON). Norėdami klausytis
muzikos iš savo „iPod“/„iPhone“ per namų kino teatro sistemą,
pasirinkite „iPod“ režimą namų kino sistemos šaltiniu.
Garso rateliu ar garso juosta galite valdyti savo „iPod“/„iPhone“
garsiakalbio garsą.
t Kai „iPod“/„iPhone“ sustabdomas ar pereina į energijos taupymo
režimą, įjungiamas belaidžio siųstuvo miego režimas.
t Kai „iPod“/„iPhone“ pereina į gilaus miego režimą („Deep Sleep“),
belaidis siųstuvas išjungiamas.
POWER
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Jeigu pagrindinį įrenginį naudojate šalia tokių belaidžių prietaisų, kaip nešiojamas kompiuteris,
AP arba „Wi-fi“, galimos bet kokios nestabilaus veikimo klaidos.
▪ Neporuokite žemų dažnių garsiakalbio ir „iPod“/„iPhone“ vienu metu. Jeigu poruojate tuo
pačiu metu, „iPod“/„iPhone“ ir žemų dažnių garsiakalbis gali neprisijungti prie garso juostos.
„IPOD“/„IPHONE“ MODELIAI, KURIUOS GALIME NAUDOTI SU ŠIUO ĮRENGINIU
„iPod touch“
„iPod classic“ „iPod“ su vaizdu
(1-os, 2-os, 3-čios
ir 4-tos kartos)
„iPod nano“
„iPhone 4“
„iPhone 3gS“
(1-os, 2-os, 3-čios,
4-tos, 5-tos ir
6-tos kartos)
„iPhone 3g“
„iPhone“
▪ „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ žymėjimas reiškia, kad
14
elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai naudoti atitinkamai
su „iPod“ arba „iPhone“, o gamintojas patvirtina, kad šie priedai
atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitikimą
saugumo bei kontrolės standartams. Atsiminkite, kad šio priedo naudojimas su „iPod“ ar
„iPhone“ gali paveikti belaidžio ryšio veikimą.
▪ „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod touch“ yra JAV ir kitose šalyse
registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.
▪ Garso reguliavimas gali netinkamai veikti, išskyrus aukščiau nurodytus modelius. Jei su aukščiau
įvardintais modeliais įvyksta bet kokia klaida, prašome atnaujinti „iPod“/„iPhone“ programinę įrangą
į naujausią versiją.
LT
„Crystal Surround Air Track“ sistemos prijungimas
Šiame skyriuje aprašomi du prietaiso prijungimo prie televizoriaus būdai (skaitmeninis ir analoginis).
Įrenginyje yra viena optinė skaitmeninė jungtis ir viena garso analoginė jungtis televizoriaus prijungimui.
ONLY FOR UPDATE
● SUJUNGIMAI
AUDIO IN
AUDIO IN (garso įvesties) jungtis
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
Baltas
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
DIGITAL
AUDIO
IN
arba
1
R
Raudonas
OPTICAL
OUT
Optinis kabelis
(pridedamas)
arba
BD/DVD
grotuvas/
TV priedėlis/žaidimų
konsolė
AUDIO IN (garso įvesties) jungtis
Sujunkite AUDIO IN (garso įvesties) jungtį pagrindiniame įrenginyje su AUDIO OUT (garso išvesties) jungtimi
televizoriuje.
Tinkamai sujunkite spalvas.
.
ARBA
OPTICAL DIGITAL IN 1,2 (optinės skaitmeninės įvesties) jungtis
Sujunkite skaitmeninės įvesties jungtį pagrindiniame įrenginyje su OPTICAL OUT (optinės išvesties) jungtimi
televizoriuje.
Nejunkite įrenginio ar televizoriaus į maitinimo lizdą, kol nesujungėte visų komponentų.
▪
▪
▪
▪
Norėdami pernešti ar perjungti įrenginį kitur, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš maitinimo lizdo.
Įrenginį galite jungti prie išorinių komponentų (DVD grotuvo, TV priedėlio ir kt.)
Rinkinyje yra tik vienas optinis kabelis.
Pasirinkus ANALOG (analoginį signalą) esant neprijungtam garso kabeliui, įrenginys
automatiškai išsijungia po 20 minučių.
▪ Jeigu televizorius ar bet kuris kitas prietaisas, prijungtas prie „Air Track“ sistemos per optinį laidą,
yra išjungtas ir nėra skaitmeninės įvesties signalo, „Air Track“ sistema automatiškai išjungiama po
20 minučių. (Jeigu daugiau nei 20 minučių nebuvo įvesties signalo iš DIGITAL AUDIO IN 1 arba 2,
„Air Track“ sistema bus išjungta.)
▪ Kai „Air Track“ sistema nesusieta su HT-WDC10 modeliu „W.iPod“ režime, „Air Track“ sistema
išsijungs po 20 minučių.
15
Funkcijos
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
POWER
Garsumo reguliavimas
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
1. Palieskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ( ) mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje.
Arba,
paspauskite POWER (Įjungimo/Išjungimo) mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje, ir įrenginys įsijungs.
2. Palieskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ( ) mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje.
Arba,
paspauskite POWER (Įjungimo/Išjungimo) mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje, ir įrenginys išsijungs.
TV POWER
TV INFO
VOL
Įjungimas/išjungimas
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
Palieskite GARSUMO +/– mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje.
Arba,
paspauskite VOLUME +/– mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami
sureguliuoti garsumą.
Priekinio skydelio ekrane pasirodo skaitinė garsumo lygio reikšmė.
▪ Garsumo lygis didinamas ar mažinamas, spaudžiant VOLUME +/– mygtuką.
▪ Jeigu norite mėgautis garsu, sklindančiu tik iš „Crystal Surround Air Track“
sistemos, išjunkite televizoriaus garsiakalbius per televizoriaus „Audio
Setup“ (garso nustatymo) meniu. Skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
VOL
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
Garso nuslopinimas
Ši funkcija naudinga, kai reikia atidaryti duris ar atsiliepti telefonu.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
1. Paspauskite GARSO NUSLOPINIMO (
pultelyje, norėdami laikinai išjungti garsą.
) mygtuką nuotolinio valdymo
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
2. Paspauskite GARSO NUSLOPINIMO mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje dar kartą (arba spauskite VOLUME +/– mygtuką) ir įjunkite garsą.
Įvesties režimo parinkimas
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Galite rinktis optinę skaitmeninę arba garso įvestį.
Spauskite O/A INPUT nuotolinio valdymo pultelyje arba palieskite ĮVESTIES
REŽIMO mygtuką priekiniame skydelyje keletą kartų, ir pasirinkite „Optical
Digital in“ (optinę skaitmeninę įvestį) arba „Audio input“ (garso įvestį).
Įvesties režimas
Optinė
skaitmeninė įvestis
Garso įvestis
16
„iPod“ režimas
Indikatorius
DIGI.1
DIGI.2
ANALOG
W.iPod
Garso režimo parinkimas
LT
Priklausomai nuo to, ką žiūrėsite, galite pasirinkti 7 skirtingus garso režimus:
(NEWS (žinių), DRAMA (dramos), SPORTS (sporto), GAME (žaidimų),
CINEMA (kino), MUSIC (muzikos) ir PASS (originalaus garso)).
Spauskite GARSO REŽIMO mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje arba
palieskite GARSO KATEGORIJOS REŽIMO mygtuką priekiniame skydelyje ir
pasirinkite norimą garso režimą.
Garso
režimas
Pasitinkite PASS režimą, jeigu norite girdėti originalų garsą.
MUSIC
Pasitinkite MUSIC režimą, jeigu klausysite muzikos.
NEWS
Pasitinkite NEWS režimą, žiūrėdami žinias/naujienas.
DRAMA
Pasitinkite DRAMA režimą, žiūrėdami dramos tipo filmus.
CINEMA
Pasitinkite CINEMA režimą, žiūrėdami kino filmus.
SPORTS
Pasitinkite SPORTS režimą, žiūrėdami sporto laidas.
GAME
Pasitinkite GAME režimą, žaisdami žaidimus.
AUTOMATINĖS MAITINIMO SĄSAJOS naudojimas
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
S/W LEVEL
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
Spauskite AUTOMATINĖS MAITINIMO SĄSAJOS mygtuką šio įrenginio
nuotolinio valdymo pultelyje.
t Automatinės maitinimo sąsajos funkcija įsijungia arba išsijungia, kiekvieną
kartą paspaudus šį mygtuką.
AH59-02330A
POWER
„Crystal Surround Air Track“ automatiškai įjungiamas, kai įjungiamas televizorius ar
kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu.
POWER
AUTOMATINĖS MAITINIMO
SĄSAJOS mygtukas
ĮJUNGTAS
POWER LINK ON
IŠJUNGTAS
POWER LINK OFF
Ekranas
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
▪ Jeigu televizorius ar kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
įrenginio optiniu kabeliu, yra išjungtas ir nėra jokios skaitmeninės
įvesties, „Air Track“ įrenginys išsijungia po 20 minučių.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
Televizoriaus funkcijos
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
2. Spauskite TV CH nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti televizoriaus kanalą.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
1. Spauskite TV POWER (televizoriaus įjungimas) šio įrenginio
nuotolinio valdymo pultelyje.
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3. Rinkitės garso režimo mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami
pasirinkti pageidaujamą garso režimą.
SOUND
MODE
3D
SOUND
▪ Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.
POWER
ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO LYGIO funkcija
TV POWER
S.VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
INPUTAUTO
DRC SELECT
POWER
TV INFO
POWER
VOL
TV POWER
TV
CH
MUTE
TV INFO
3D
SOUND
VOL
SOUND
MODE TV
CH
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
3D
DIMMER
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S.VOL
S/W
LEVEL
DIMMER
SOUNDAUTO
MODEPOWER
INPUT HDMI
SELECT
AV
SYNC
DRC
AUTO
POWER
AUDIO
SPK CONTROL
AH59-02330A
S/W LEVEL
SPK CONTROL
S/W LEVEL AV SYNC
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AH59-02330A
AH59-02330A
AV SYNC
AUDIO
„S/W Level“ mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje galite kontroliuoti pagrindinį garsą.
1. Spauskite „Žemų dažnių garsiakalbio“ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Ekrane pasirodo užrašas SW 00.
3. Spauskite „+“ LEVEL (garsumo reguliavimo) mygtuką, norėdami padidinti
žemų dažnių garsiakalbio garsą. Galimas nustatymas nuo SW+01 iki SW+06.
4. Spauskite „-“ LEVEL (garso reguliavimo) mygtuką, norėdami
sumažinti žemų dažnių garsiakalbio garsą. Galimas nustatymas nuo
SW-01 iki SW-06.
17
● FUNKCIJOS
PASS
Funkcija
POWER
TV POWER
AV SYNC funkcija
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Sujungus įrenginį su skaitmeniniu televizoriumi, vaizdas televizoriuje gali
atrodyti lėtesnis, nei garsas.
Tokiu atveju nustatykite garso atidėjimo laiką, kad jis sutaptų su vaizdu.
Paspauskite AV SYNC mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje keletą kartų.
t Galite naudoti + , - mygtuką, ir nustatyti atidėjimo laiką nuo 0 ms iki 300 ms.
DRC funkcija
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Ši funkcija subalansuoja garsiausių ir tyliausių garsų diapazoną.
Šią funkciją galite naudoti norėdami girdėti „Dolby Digital“ garsą, tyliai
žiūrėdami filmus naktį.
Spauskite DRC nuotolinio valdymo pultelyje.
Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, pasirinkimas keičiasi taip:
t DRC MIN (minimalus) ➡ DRC STANDARD (standartinis) ➡ DRC MAX
(maksimalus)
PRITEMDYMO funkcija
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DRC
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
S.VOL funkcija
AH59-02330A
POWER
TV POWER
Ši funkcija sureguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, staigiai besikeičiant
garsumui, perjungus kanalą ar pasikeitus scenai.
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Spauskite DIMMER (pritemdymo) mygtuką, norėdami reguliuoti ekrano šviesumą.
Laikant nuspaudus DRC/PRITEMDYMO mygtuką ilgiau nei 4 sekundes,
ekranas užtemsta ir jame atsiranda užrašas DIMMER LEVEL 1
(Pritemdymo lygis 1) . Dar kartą palaikius nuspaustą mygtuką, ekranas
šviesėja, ir jame atsiranda užrašas DIMMER LEVEL 2 (Pritemdymo lygis 2).
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Spauskite S.VOL nuotolinio valdymo pultelyje.
t Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, pasirinkimas keičiasi taip:
S.VOL ON (S.VOL funkcija įjungta) ➡ S.VOL OFF (S.VOL funkcija
išjungta)
AH59-02330A
3D gylio garso funkcijos naudojimas
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
AUTO
POWER
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
Naudojant 3D GARSO mygtuką, 3D garso funkcija suteikia garsui gylio
bei erdvumo.
Paspauskite 3D SOUND mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
s Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, pasirinkimas atitinkamai keičiasi:
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
▪ Kai įjungiate 3D gylio garsą, garso režimas automatiškai pasikeičia į
PASS.
18
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
LT
Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti atnaujinimus „Crystal Surround
Air Track“ sistemos programinei įrangai.
Norėdami gauti informacijos apie atnaujinimų atsisiuntimą
bei USB atmintinės naudojimą, apsilankykite Samsung.com
svetainėje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.
Atnaujinimus galėsite įdiegti, prijungę USB atmintinę prie
USB jungties savo „Air Track“ įrenginyje.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
išsijungs, baigus programinės įrangos atnaujinimą.
Atnaujinus programinę įrangą, visi jūsų nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų. Rekomenduojame užsirašyti
visus nustatymus, kad galėtumėte juos vėl nustatyti, atlikus atnaujinimus.
▪ Nepavykus atnaujinti programinės įrangos, rekomenduojame suformatuoti USB duomenis FAT16 sistemoje
ir pabandyti dar kartą.
▪ Neformatuokite USB duomenų NTFS sistemoje, norėdami atnaujinti įrangą, kadangi ši sistema nepalaikoma.
▪ Priklausomai nuo gamintojo, USB atmintinė gali būti nepalaikoma.
19
● FUNKCIJOS
▪ Prijunkite USB atmintinę su programine įranga prie USB jungties galinėje įrenginio dalyje.
▪ Neišjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės iš įrenginio, kol įrašinėjami atnaujinimai. Pagrindinis įrenginys
Sutrikimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo specialistus, išbandykite žemiau išvardintus variantus.
Požymis
20
Patikrinkite
Patarimas
Prietaisas neįsijungia.
t"SNBJUJOJNPMBJEBs
įjungtas į elektros lizdą?
t Įjunkite maitinimo laidą į
elektros lizdą.
Paspaudus mygtuką, funkcija
neveikia.
t(BMBQMJOLPKFWFJLJBTUBUJOJs
elektros krūvis?
t"UKVOLJUFNBitinimo kištuką ir
vėl jį prijunkite.
Nėra garso.
t"SŃrenginys tinkamai
prijungtas prie televizoriaus?
t(BMŃKVOHUB(BSTo
nuslopinimo funkcija?
t(BMOVTUBUZUBTNJOJNBMVs
garsumo lygis?
tTinkamai sujunkite
įrenginius.
t Paspauskite (arso
nuslopinimo mygtuką ir
išjunkite garso nuslopinimo
funkciją.
t4Vreguliuokite garsumą.
Pasirinkus funkciją, TV ekrane
nematomas vaizdas.
t"SUJOLBNBJQSJKVOHUBs
televizorius?
t1SJKVOLJUFUFMFWJ[PSJų
tinkamai.
Neveikia nuotolinio valdymo
pultelis.
t(BMJÝFJLWPUPTCBUFSJKPT?
t(BMBUTUVNBTUBSQOVPUPMJOJo
valdymo pultelio ir
televizoriaus per didelis?
t1BLFJTLJUFCBUFSJKBT.
t#BOEZLJUFKVOHUJJÝBrčiau.
Garsas iš kairiojo/dešiniojo
kanalo yra sukeistas.
t "SLBJSZTJTEFÝJOZTJs
televizoriaus garso išvesties
laidas tinkamai prijungtas?
t1BUJLSJOLJUFLBJSŃKŃEFÝJOį
kanalą ir prijunkite jŃKuos
tinkamai.
LT
Priedas
SPECIFIKACIJOS
AC 120V, 60Hz
Energijos suvartojimas
budėjimo režime
0.75W
Pagrindinis
įrenginys
Energijos
suvartojimas Žemų dažnių
garsiakalbis
BENDROSIOS
STIPRINTUVAS
DAŽNIO
ATSAKAS
Svoris
● SPECIFIKACIJOS
Maitinimo šaltinis
45W
20W
Pagrindinis
įrenginys
2.3 kg
Žemų dažnių
garsiakalbis
5.4 kg
Pagrindinis
Matmenys
įrenginys
(plotis x
aukštis x gylis) Žemų dažnių
garsiakalbis
957 x 91.9 x 45.9 mm
Veikimo temperatūros
diapazonas
+ 5 °C iki 35 °C
Veikimo drėgmės diapazonas
10 % iki 75 %
Pagrindinis
įrenginys
Nominali
išvesties galia Žemų dažnių
garsiakalbis
80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Įvesties jautris/varža
570mV/20KΩ
S/N dažnis (analoginė įvestis)
70dB
Atskyrimas (1kHz)
70dB
Analoginė įvestis
20Hz~20kHz(±3dB)
175 x 350 x 295 mm
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
Skaitmeninė įvestis/48kHz PCM 20Hz~20kHz(±3dB)
* S/N dažnis, iškraipymas, atskyrimas ir naudojamas jautris pagrįsti AES (Garso inžinerijos asociacijos) matavimų
rekomendacijomis.
*: Nominali specifikacija
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Svoriai ir matmenys yra apytiksliai.
21
PIRKĖJO RIBOTOJI GARANTIJA
Šis SAMSUNG prekės ženklo gaminys, kurį pateikia ir platina SAMSUNG kompanija, galutiniam namų vartotojui yra pristatomas
naujas, originalioje pakuotėje ir jam suteikiama SAMSUNG riboto laiko garantija dėl gamyklinių medžiagų ar darbo defektų:
Vieneriems (1) metams, sudedamosios dalims ir darbams*
(*naudojant komerciniams tikslams – 90 dienų sudedamosioms dalims ir darbams)
Ši ribotoji garantija pradeda galioti nuo įsigijimo datos ir galioja tik Jungtinėse Valstijose įsigytiems produktams. Jeigu reikalingas
garantinis aptarnavimas, pirkėjas turi susisiekti su SAMSUNG, kuri nustatys problemą ir aptarnavimo procedūras.
Garantinį aptarnavimą gali atlikti tik SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. Pirkėjas turi pristatyti originalų produkto įsigijimą
liudijantį dokumentą, jeigu to paprašo SAMSUNG arba SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. Pirkėjas atsakingas už
produkto transportavimą į aptarnavimo centrą ir iš jo.
Aukščiau nurodytu ribotos garantijos galiojimu metu, SAMSUNG nemokamai, savo pasirinkimu pagal čia išdėstytas sąlygas
sutaisys sugedusį produktą, pakeisdama sudedamąsias jo dalis naujomis arba atnaujintomis, arba pakeis šį produktą nauju ar
atnaujintu produktu. Visos pakeistos sudedamosios dalys ir produktai tampa SAMSUNG nuosavybe ir turi būti grąžinti atgal į
SAMSUNG. Pakeistoms dalims ir produktams taikomas likęs garantijos laikas arba devyniasdešimt (90) dienų, atsižvelgiant į tai,
kuris laikas yra ilgesnis.
SAMSUNG įsipareigojimai dėl programinės įrangos produktų, kuriuos platina SAMSUNG su SAMSUNG prekės ženklu, yra
nustatyti galutinio vartotojo licencijos sutartyje. Ne SAMSUNG techninė ir programinė įranga, jeigu tokia pateikiama, yra tokia
„KOKIA YRA“.
Ne SAMSUNG gamintojai, tiekėjai, leidėjai ir paslaugų teikėjai gali suteikti savo garantijas.
Ši ribotoji garantija apima gamyklinius medžiagų ir darbo defektus, jeigu tokių atsiranda įprastinio naudojimo metu, arba kaip
išskirtinai šioje sutartyje nurodyta – naudojant produktą nekomerciniais tikslais, ir negalioja šiais atvejais, kai įskaitant, bet
neapsiribojant: produktas pažeidžiamas siuntimo, pristatymo ir montavimo metu; taikant ir naudojant šį produktą tikslams,
kuriems jis neskirtas; perdarius produktą ar jo serijinius numerius; kosmetiniams pažeidimams ar išorės apdailai; pažeidimams dėl
nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros, gaisro, vandens, žaibo ar kitų gamtos reiškinių; dėl SAMSUNG netiekiamų
ar neįgaliotų produktų, įrangos, sistemų, paslaugų, dalių, eksploatacinių medžiagų, priedų, programų, diegimo, remonto, išorinių
laidų ar jungčių naudojimo, kurie pažeidžia šį produktą bei sukelia aptarnavimo problemas; neteisingos elektros linijos įtampos ir
jos svyravimų; vartotojo keitimų ir naudojimo instrukcijų nesilaikymo; instrukcijų knygelėje nurodytų valymo, priežiūros ir aplinkos
sąlygų nesilaikymo; dėl produkto pašalinimo ir išmontavimo; dėl signalo priėmimo problemų ir iškraipymų, susijusių su triukšmu,
aidu, trukdžiais ar kitų signalo perdavimo ir pristatymo problemų. SAMSUNG negarantuoja, kad šis produktas veiks be pertrūkių
ar klaidų.
NĖRA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, IŠSKYRUS IŠDĖSTYTAS IR APRAŠYTAS AUKŠČIAU, IR JOKIŲ KITŲ SĄLYGŲ, TIESIOGIAI
IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT VISOMIS NUMANOMOMIS TINKAMUMO PREKIAUTI IR
ATITIKIMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, IR KURIOS BŪTŲ TAIKOMOS PASIBAIGUS AUKŠČIAU NURODYTAM
GARANTIJOS LAIKUI. „SAMSUNG“ NEATSAKINGA UŽ JOKIAS KITAS IŠREIKŠTAS GARANTIJAS, KURIAS ŠIAM PRODUKTUI
SUTEIKIA KITAS ASMUO, FIRMA AR KORPORACIJA. „SAMSUNG“ NEATSAKO UŽ PELNO, PAJAMŲ, NESUTAUPYTŲ LĖŠŲ AR
KITOS NAUDOS PRARADIMĄ, AR KITUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR PASEKMINIUS PAŽEIDIMUS, ATSIRADUSIUS DĖL
ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO, AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIUO PRODUKTU, NEPRIKLAUSOMAI NUO TEISINIO MANYMO, KURIUO PAGRĮSTAS SKUNDAS, AR NET JEIGU „SAMSUNG“ BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ
NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. „SAMSUNG“ KOMPENSAVIMO ATSAKOMYBĖ NEBUS DIDESNĖ NEI UŽ ŠĮ PRODUKTĄ SUMOKĖTA
ĮSIGYJIMO KAINA IR TARIAMI NUOSTOLIAI. NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, PIRKĖJAS PRISIIMA VISĄ
RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ UŽ PIRKĖJO AR KITŲ ASMENŲ IR JŲ TURTO PRARADIMUS, PAŽEIDIMUS AR SUŽEIDIMUS,
KYLANČIUS DĖL „SAMSUNG“ PARDUOTO PRODUKTO NEGALĖJIMO NAUDOTI, NETINKAMO NAUDOJIMO, KURIS NĖRA
TIESIOGIAI SUKELTAS „SAMSUNG“ NEATSARGUMO. ŠI RIBOTOJI GARANTIJA NETAIKOMA JOKIAM KITAM ASMENIUI,
IŠSKYRUS TIKRĄJĮ ŠIO PRODUKTO PIRKĖJĄ, YRA NEPERDUODAMA IR NURODO IŠSKIRTINES JŪSŲ TEISIŲ GYNIMO
PRIEMONES.
Kai kuriose valstijose ir šalyse neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės ar atsisakyti kompensuoti ar riboti
kompensacijas už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, taigi viršuje išreikšti apribojimai ir išimtys jums gali negalioti.
Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Jūs galite turėti kitas įstatymų numatytas teises, kurios gali skirtis įvairiose
valstijose ar šalyse.
Dėl garantinio aptarnavimo susisiekite su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas 
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos
su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb
rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos
direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir
atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą
Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)
Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės,
USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti,
skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba
vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo
elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement