Samsung HW-F355 Naudotojo gidas
HW-F350
HW-F355
„Crystal Surround Air Track“
(Aktyvi garsiakalbių sistema)
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register
Funkcijos
„SoundShare“
„SoundShare“ funkcija „Bluetooth“ ryšio pagalba sukuria ir kontroliuoja televizoriaus garsą jūsų garsiakalbių sistemoje.
„3D Sound Plus“
3D SOUND PLUS funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.
Specialaus garso režimas
Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – MUSIC (Muzika), NEWS (Naujienos), DRAMA (Drama), CINEMA (Kinas),
SPORTS (Sportas), GAME (Žaidimai), ir OFF (Išjungta. Originalus garsas) - priklausomai nuo naudojamo turinio.
Daugiafunkcinis nuotolinio valdymo pultelis
Nuotolinio valdymo pultelis gali būti naudojamas televizoriaus prijungto prie šio įrenginio valdymui. (Veikia tik su SAMSUNG televizoriais)
Nuotolinio valdymo pultelis turi televizoriaus spartųjį klavišą, kuris leidžia atlikti įvairias operacijas vieno mygtuko paspaudimu.
Aktyvi garsiakalbių sistema
Įrenginyje sumontuota aktyvi garsiakalbių sistema, kuri išgauna aukštos kokybės garsą viename plonyčiame įrenginyje.
Įrenginiui nereikalingi jokie palydoviniai garsiakalbiai ar garsiakalbių kabeliai, kurie dažniausiai yra neatsiejami nuo įprastų
erdvinio garso sistemų.
„USB Host“ palaikymas
Naudodami „Air Track“ USB HOST funkciją, galite jungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.
„Bluetooth“ funkcija
Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!
LICENCIJA
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.
Pagaminta naudojantis licenciją pagal JAV patentus Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ir kitus JAV bei pasaulinius
galiojančius ir patvirtinimo laukiančius patentus. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai,
o „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS, Inc“ prekinis ženklas. Produktą sudaro programinė įranga. „© DTS, Inc“. Visos teisės saugomos.
- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu
(oss.request@samsung.com).
2
LT
Saugumo informacija
SAUGUMO ĮSPĖJIMAI
KAD NEKILTŲ ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ
TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Žaibas su strėlės smaigaliu trikampio viduje
yra įspėjamasis ženklas, pranešantis apie
prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą.
DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS
ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO
(ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ,
KURIAS GALĖTŲ REMONTUOTI VARTOTOJAS.
REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.
Šauktukas trikampio viduje yra įspėjamasis
ženklas, įspėjantis apie svarbias prietaiso
naudojimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
t Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus arba paveikti drėgmė.
t Norėdami išvengti sužeidimų, prietaisą saugiai pritvirtinkite prie grindų/sienos, laikydamiesi montavimo instrukcijų.
DĖMESIO
t Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
t Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuo metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.
Produktas atitinka FCC (Federalinės ryšių komisijos) taisykles, kuriose nurodoma, jog ekranuoti kabeliai bei jungtys turi būti naudojami, norint
prijungti įrenginį prie kitų įrenginių. Norint išvengti elektromagnetinių trikdžių su elektros prietaisais, tokiais kaip radijo aparatai ar televizoriai, turi būti
naudojami ekranuoti kabeliai bei jungtys.
FCC (FEDERALINĖS RYŠIŲ KOMISIJOS) PRANEŠIMAS (JAV vartotojams):
Šis įrenginys buvo patikrintas ir atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus ir FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti
pakankamą apsaugą nuo žalingų trukdžių, kurie gali atsirasti jį naudojant šalia kitų įrenginių.
Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl sumontuotas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų gali
sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau negalima garantuoti, kad trikdžių neatsiras naudojant jį konkrečioje vietoje.
Jei šis įrenginys sukelia radijo bangų ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti įrenginį išjungus ir vėl įjungus, vartotojas turėtų
pabandyti trukdžius pašalinti vienu iš toliau aprašytų būdų:
t
t
t
t
pakeisti antenos kryptį ar vietą;
padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
įjungti įrenginį į skirtingą elektros lizdą nei radijas ar televizorius;
pasikonsultuoti su pardavėju ar patyrusiu radijo/televizorių meistru.
DĖMESIO: FCC taisyklėse teigiama, kad neteisėti įrenginio pakeitimai ar modifikacijos gali panaikinti vartotojo teisę juo naudotis.
Svarbios saugumo instrukcijos
Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite šias saugumo instrukcijas. Laikykitės visų žemiau išvardintų saugumo instrukcijų. Išsaugokite šias
naudojimo instrukcijas ateičiai.
10) Saugokite maitinimo laidą, kad neužliptumėte
1) Perskaitykite šias instrukcijas.
ar nesuspaustumėte jo ypač šalia kištuko,
2) Išsaugokite šias instrukcijas.
šakotuvo ar iš įrenginio išeinančiose vietose.
3) Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
11) Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
4) Laikykitės visų nurodymų.
5) Nenaudokite įrenginio šalia vandens šaltinio.
6) Valykite tik sausa šluoste.
7) Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite tik pagal
gamintojo nurodymus.
8) Nenaudokite įrenginio šalia karščio šaltinių – radiatorių, vėdinimo
grotelių, viryklių ar kitų karštį skleidžiančių įrenginių (įskaitant
stiprintuvus).
9) Neignoruokite poliarizuoto kištuko ar kištuko su įžeminimu
saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi dvi menteles, kurių
viena platesnė už kitą. Kištukas su įžeminimu turi dvi menteles bei
vieną įžeminimo šakutę. Plačioji mentelė arba įžeminimo šakutė
skirti jūsų saugumui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų
maitinimo lizdui, pasikonsultuokite su elektriku ir pakeiskite seną
maitinimo lizdą.
12) Statykite tik ant gamintojo nurodyto arba kartu
parduodamo stalelio su ratukais, stovo, trikojo,
lentynos ar stalelio. Kai naudojamas stalelis ant ratukų, atsargiai
jį/įrenginį stumkite, kad išvengtumėte sužeidimų, jei jis nuvirstų.
13) Audros metu ar jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, išjunkite
jį iš maitinimo lizdo.
14) Taisymą patikėkite tik kvalifikuotiems asmenims.
Įrenginio aptarnavimas reikalingas, jei jis buvo pažeistas bet
kokiu būdu – pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo buvo
išpiltas skystis, ar numestas koks nors daiktas, į renginį pateko
vandens ar drėgmės, jei jis įprastai neveikia, ar buvo numestas.
3
ATSARGUMO PRIEMONĖS
68,6 mm
99,1 mm
99,1 mm
99,1 mm
Įsitikinkite, ar jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje pusėje esančio identifikacinio lipduko informaciją.
Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (3~4 colius). Neuždenkite vėdinimo angų.
Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitu prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui.
Norėdami pilnai atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, ypač kai jo nenaudojate ilgą laiko tarpą.
Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.
Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar
šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.
Phones
Saugokite įrenginį nuo drėgmės (t.y. vazų), karščio šaltinių
(pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar
elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjukite ji iš kintamosios
sroves lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Produktas turi buti naudojamas tik asmeniniais tikslais.
Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali
susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos
metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks
kambario temperatūrą.
4
Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai
kenksmingų chemikalų. Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.
LT
Turinys
SAVYBĖS
2
2
Savybės
Licencija
SAUGUMO INFORMACIJA
3
4
Saugumo įspėjimai
Atsargumo priemonės
PRADŽIA
6
6
Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
Komplekto sudėtis
APRAŠYMAI
7
8
8
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
Toroidinio ferito šerdies tvirtinimas prie žemų
dažnių garsiakalbio maitinimo kabelio
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
9
Nuotolinio valdymo pultelio aprašymas
JUNGTYS
11
11
12
Sieninio laikiklio tvirtinimas
Bevielio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas
Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant audio
(analoginį) kabelį arba optinį (skaitmeninį) kabelį
FUNKCIJOS
13
13
13
15
16
17
20
Įvesties režimas
„Bluetooth“ (HW-F355)
„SoundShare“ (HW-F355)
USB
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Programinės įrangos atnaujinimas
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
21
Sutikimų šalinimas
22
Specifikacijos
2
3
6
7
9
11
21
PRIEDAS
22
5
Pradžia
Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.
Instrukcijoje naudojamos piktogramos
Piktograma Terminas
Aprašymas
Dėmesio
Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
Pastaba
Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.
Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas
1) Prieš pradėdami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“. (Žr. 21 psl.)
Autorinės teisės
©2013
„SAMSUNG Electronics Co., Ltd”.
Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti
kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. sutikimo.
KOMPLEKTO SUDĖTIS
Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
(Veržlė:2EA)
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
(Varžtas:2EA)
S/W
LEVEL
DRC
AH59-02546B
Nuotolinio valdymo pultelis /
baterijos (AAA dydžio)
(F350: AH59-02548A
F355: AH59-02532A/
4301-000116)
Naudojimo instrukcija
(AH68-02614A)
Sieninis laikiklis
(AH61-03627A)
Varžtas
(AH61-03342A/
6001-001961)
USB kabelis
(AH39-01178A)
Maitinimo laidas
(3903-000598)
Adapteris
(BN44-00639A)
AUX kabelis
(AH39-01077A)
Toroidinio ferito šerdis
(3301-001068)
USB konverteris
(AH59-02572A)
Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
Naudokite tik nurodyto tipo USB kabelį išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.
6
LT
Aprašymai
APRAŠYMAI
1
2
3
● APRAŠYMAI
4
MAITINIMO
MYGTUKAS
FUNKCIJOS
MYGTUKAS
4
Įjungia arba išjungia „Crystal Surround Air Track“ sistemą.
Parenka D.IN, AUX, BT, TV, USB įvestį.
- Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus ( ) mygtuką ilgiau kaip
3 sekundes, jis pradeda veikti kaip garso išjungimo (MUTE)
mygtukas.
Norėdami atšaukti MUTE mygtuko nustatymą, dar kartą
paspauskite ( ) mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes.
GARSAS +/-
Kontroliuoja garsumo lygį.
EKRANAS
Rodo esamą režimą.
Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4 - 5 sekundėmis vėliau.
7
Aprašymai
GALINIS SKYDELIS
1
2
AUX IN
N
OPTICAL IN
5
2
OPTICAL IN
White
Red
1
A
4
AUX IN
OPTICAL
OUT
3
White
Red
ŽEMŲ DAŽNIŲ
AUDIO
Naudojamas žemų dažnių garsiakalbio jungties lizdo prijungimui.
GARSIAKALBIO
OUT
OPTICAL
JUNGTIES ĮVADAS
OUT
L
Tinkamai
prijunkite
kintamosios
srovės
maitinimo adapterio lizdą
MAITINIMO
R
prie maitinimo lizdo, tuomet įjunkite kintamosios srovės adapterio
ĮVESTIS
kištuką į elektros lizdą.
AUDIO
OUT
L
R
Į šį prievadą junkite USB įrenginius, tokius kaip MP3 grotuvai,
ir leiskite juose esančius failus.
- Jeigu produktą montuojate ant sienos, naudokite komplekte
esantį USB konverterį.
3
USB PRIEVADAS
4
OPTINĖS ĮVESTIES
(OPTICAL IN) LIZDAS Prijunkite išorinio įrenginio skaitmeninę (optinę) išvestį.
5
AUX IN LIZDAS
Prijunkite išorinio įrenginio analoginę išvestį.
OPTICAL
OUT
Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo kabelį iš elektros lizdo, traukite
laikydami kištuką. Netraukite laikydami už kabelio.
Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje
nesujungėte visų komponentų.
White
AUDIO
OUT
White
L
FERITO ŠERDIES MONTAVIMAS
ANT ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO KABELIO
R
Red
Red
Kilstelkite užraktą ir
atidarykite šerdį.
8
Apsukite maitinimo kabelio dvi
kilpas apie šerdį. (Pradėkite vynioti
5-10cm (12,75 – 25,5 colio) nuo šerdies).
Uždarykite užraktą.
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
L
R
LT
Nuotolinio valdymo pultelis
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS
HW-F350
AUX MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti AUX režimą.
OPTINIS MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti optinį
(OPTICAL) režimą.
KARTOJIMAS
Pasirinkite kartoti failą („Repeat File“),
viską („All“), atsitiktine tvarka („Random“).
TV MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia arba išjungia SAMSUNG
televizorių.
POWER
OPTICAL
USB
TV SOURCE
TV VOL
DIMMER
TV CH
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
MUTE
S/W
LEVEL
VALDYMO MYGTUKAS
Paleisti muzikos failą, padaryti pauzę
arba sustabdyti, arba ieškoti muzikos
failo pirmyn arba atgal.
GARSO EFEKTAS
Parenka garso efektą:
(MUZIKA (MUSIC), NAUJIENOS (NEWS),
DRAMA (DRAMA), KINAS (CINEMA),
SPORTAS (SPORTS), ŽAIDIMAS (GAME),
IŠJUNGTA (OFF) (originalus garsas))
3D SOUND
PLUS
TV ŠALTINIS
Spauskite, norėdami pasirinkti
televizoriaus vaizdo šaltinį.
Sinchronizuoja „ Air Track“ sistemą su
prijungtu optiniu šaltiniu tam, kad ji
automatiškai įsijungtų kai įjungiamas
televizorius.
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
VOL
USB MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti USB režimą.
AUTO POWER
AUTO POWER
SOUND EFFECT
TV GARSO IŠJUNGIMAS
Išjungia televizoriaus garsą. Norėdami
grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį,
paspauskite šį mygtuką dar kartą.
AUX
REPEAT
TV GARSAS
Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį.
TV KANALAS, GARSO
SINCHRONIZAVIMAS
Perjungia transliuojamus televizoriaus
kanalus.
Kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio
televizoriaus, mygtukai padeda
sinchronizuoti vaizdą su garsu.
TV POWER
VOL
DRC
TV IŠĖJIMAS
Atjungia televizorių (veikia taip pat, kaip ir
televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio
IŠĖJIMO (EXIT) mygtukas.
TV informacija, ankstesnis
TV kanalas
Rodo esamą televizoriaus būseną
Įjungia prieš tai buvusį kanalą.
IŠMANUSIS GARSAS
(SMART VOLUME)
Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, jeigu
jis drastiškai kinta.
DRC
Šią funkciją galite naudoti, norėdami
mėgautis „Dolby Digital“ garsu, žiūrėdami
filmus tyliai nakties metu (standartinis
(„Standard“), maksimalus (MAX),
minimalus (MIN)).
AH59-02548A
GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)
Išjungia įrenginio garsą. Norėdami grąžinti
garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite
šį mygtuką dar kartą.
GARSAS, ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO LYGIS
Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.
Pritaiko žemų dažnių garsiakalbio lygį.
3D SOUND PLUS
Ši funkcija priduoda garsui
intensyvumo ir erdvumo.
Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį
1.
Atidarykite dangtelį, esantį
apatinėje nuotolinio valdymo
pultelio dalyje, kaip parodyta
iliustracijoje.
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.
Pritaikykite baterijų “+” ir “–” galus su
baterijų dėkle nurodyta diagrama.
3. Uždarykite dangtelį.
Naudojant įprastai, baterijos
galioja apie metus.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) tiesia linija nuo įrenginio. Taip pat nuotolinio
valdymo pultelis veiks iki 30° horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo pultelio jutiklio.
9
● NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Crystal Surround
Air Track“ sistemą.
Nuotolinio valdymo pultelis
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS
HW-F355
MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Crystal Surround
Air Track“ sistemą.
AUX MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti AUX režimą.
OPTINIS MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti optinį
(OPTICAL) režimą.
KARTOJIMAS
Pasirinkite kartoti failą („Repeat File“),
viską („All“), atsitiktine tvarka („Random“).
POWER
OPTICAL
TV GARSO IŠJUNGIMAS
Išjungia televizoriaus garsą. Norėdami
grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį,
paspauskite šį mygtuką dar kartą.
VALDYMO MYGTUKAS
Paleisti muzikos failą, padaryti pauzę
arba sustabdyti, arba ieškoti muzikos
failo pirmyn arba atgal.
GARSO EFEKTAS
Parenka garso efektą:
(MUZIKA (MUSIC), NAUJIENOS (NEWS),
DRAMA (DRAMA), KINAS (CINEMA),
SPORTAS (SPORTS), ŽAIDIMAS (GAME),
IŠJUNGTA (OFF) (originalus garsas))
GARSAS, ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO LYGIS
Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.
Pritaiko žemų dažnių garsiakalbio lygį.
3D SOUND PLUS
Ši funkcija priduoda garsui
intensyvumo ir erdvumo.
USB/
AUX
TV SOURCE
TV ŠALTINIS
Spauskite, norėdami pasirinkti
televizoriaus vaizdo šaltinį.
„Anynet+“, „SoundShare“
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
TV GARSAS
Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį.
TV KANALAS, GARSO
SINCHRONIZAVIMAS
Perjungia transliuojamus televizoriaus
kanalus.
Kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio
televizoriaus, mygtukai padeda
sinchronizuoti vaizdą su garsu.
TV POWER
TV MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia arba išjungia SAMSUNG
televizorių.
USB, BLUETOOTH MYGTUKAS
Spauskite, norėdami įjungti USB/
BLUETOOTH režimą.
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
AH59-02532A
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
„Anynet+“ yra funkcija, leidžianti valdyti
SAMSUNG įrenginius su SAMSUNG
televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.
Tokiu būdu SAT įrenginyje „Bluetooth“
ryšiu generuojamas ir kontroliuojamas
televizoriaus garsas.
AUTO POWER
Sinchronizuoja „ Air Track“ sistemą su
prijungtu optiniu šaltiniu tam, kad ji
automatiškai įsijungtų kai įjungiamas
televizorius.
TV IŠĖJIMAS
Atjungia televizorių (veikia taip pat, kaip ir
televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio
IŠĖJIMO (EXIT) mygtukas.
DIMERIO MYGTUKAS
Šiuo mygtuku galite reguliuoti ekrano
šviesumą.
TV informacija, ankstesnis
TV kanalas
Rodo esamą televizoriaus būseną
Įjungia prieš tai buvusį kanalą.
IŠMANUSIS GARSAS
(SMART VOLUME)
Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, jeigu
jis drastiškai kinta.
DRC
Šią funkciją galite naudoti, norėdami
mėgautis „Dolby Digital“ garsu, žiūrėdami
filmus tyliai nakties metu (standartinis
(„Standard“), maksimalus (MAX),
minimalus (MIN)).
GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)
Išjungia įrenginio garsą. Norėdami grąžinti
garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite
šį mygtuką dar kartą.
SAT reiškia „Surround Air Track“. Tai yra patentuotas SAMSUNG pavadinimas.
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.
Priklausomai nuo naudojamo televizoriaus, šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti. Jeigu taip nutiko,
valdykite televizorių, naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.
10
LT
Jungtys
SIENINIO LAIKIKLIO MONTAVIMAS
Naudodami sieninį laikiklį, galite sumontuoti šį įrenginį ant sienos.
Atsargumo priemonės montuojant
● NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
Montuokite tik ant vertikalios sienos.
Montuodami venkite vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ar drėgmė, taip pat nemontuokite ant
sienos, kuri negalės išlaikyti įrenginio svorio.
Patikrinkite sienos tvirtumą. Jeigu siena nepakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginį, sutvirtinkite ją arba
montuokite įrenginį ant kitos sienos, kuri išlaikytų įrenginio svorį.
Priklausomai nuo esamos sienos tipo (gipso kartono, geležies, medžio ar kt.), įsigykite ir naudokite
atitinkamus varžtus. Jeigu yra galimybė, laikančius varžtus sukite į sienos smeiges.
Prijunkite kabelius prie įrenginio ir išorinių įrenginių prieš montuodami jį ant sienos.
Prieš montuodami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo.
Kitu atveju jis gali sukelti elektros šoką.
1. Pridėkite laikiklio kronšteiną prie sienos ir pritvirtinkite jį
dviem varžtais.
Jeigu įrenginį montuojate po televizoriumi, būtinai tvirtinkite
laikiklį taip, kad rodyklė ( ) būtų ties televizoriaus centru.
Taip pat pasirūpinkite, kad įrenginys būtų bent du colius
(5 cm) žemiau televizoriaus.
2. Pridėkite dvi veržles prie įsukimo angų kairėje ir dešinėje
įrenginio pusėje ir pritvirtinkite jas prie įrenginio komplekte
esančiais varžtais.
3. Prieš tvirtindami įrenginį prie sienos, prijunkite prie jo
USB konverterį.
4. Pritvirtinkite įrenginį prie atitinkamų sieninio laikiklio angų.
Tam, kad įrenginys būtų pritvirtintas saugiai, pasirūpinkite,
kad montavimo smeigės įsitvirtintų iki pat angų galo.
1
2
5. Montavimas baigtas.
2 coliai (5 cm) arba daugiau
Nesiremkite ant sumontuoto įrenginio, venkite bet kokių smūgių.
Tvirtai užkabinkite įrenginį, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba sugesti.
Kai įrenginys sumontuotas ant sienos, neleiskite vaikams traukti laidų, nes jis gali nukristi.
Norėdami, kad prie sienos pritvirtintas įrenginys veiktų optimaliai, montuokite jį bent 2
colius (5 cm) po televizoriumi.
11
Jungtys
IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUDIO
(ANALOGINĮ) KABELĮ ARBA OPTINĮ (SKAITMENINĮ) KABELĮ
Baltas
HDMI IN
AUDIO
OUT
L
arba
HDMI OUT
Raudonas
AUX IN
AUX IN
OPTICAL IN
Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas,
kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.
OPTICAL IN (optin vestis)
Optinis kabelis
(parduodamas
atskirai)
OPTICAL
OUT
BD/DVD grotuvas/
priedėlis/
žaidimo konsolė
R
AUX IN ĮVESTIS
Prijunkite pagrindinio įrenginio AUX IN (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio AUDIO OUT
išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.
arba
OPTICAL IN ĮVESTIS
Prijunkite pagrindinio įrenginio skaitmeninę įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio optinės išvesties
(OPTICAL OUT).
OPTICAL
OUT
Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi
komponentai.
Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
White
AUDIO
OUT
L
R
Red
12
LT
Funkcijos
ĮVESTIES REŽIMAS
Galite rinktis šiuos įvesties režimus: D.IN, AUX, BT, TV arba USB.
Spauskite atitinkamą mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite norimą režimą, arba spauskite (
pasirinkite iš šių variantų: D.IN, AUX, BT, TV arba USB režimas.
Rodomas pranešimas
Optinė skaitmeninė įvestis
D.IN
AUX įvestis
AUX
BLUETOOTH įvestis
BT (tik modeliui HW-F355)
TV įvestis
TV (tik modeliui HW-F355)
USB įvestis
USB
● FUNKCIJOS
Įvesties režimas
POWER
TV POWER
HW-F350
OPTICAL
Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:
) ir
POWER
BT/TV/USB/D.IN REŽIMUOSE
- Jeigu 20 minučių nėra jokio garso signalo.
AUX režime
- Jeigu 8 valandas esant prijungtam kabeliui nepasirenkamas
nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.
- Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 20 minučių.
AUX
USB
TV SOURCE
TV POWER
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
POWER
TV POWER
HW-F355
TV VOL
OPTICAL
TV CH
AUDIO SYNC
USB/
AUX
TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
VOL
TV CH
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV PRE-CH DIMMER
S/WTV MUTE TV INFO
S/W
MUTE
LEVEL
LEVEL
ARC funkcija aktyvuojama D.IN režime, jeigu įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio
televizoriaus.
Norėdami išjungti ARC funkciją, išjunkite „Anynet“.
Jeigu neįmanoma prijungti USB įrenginio tiesiogiai prie įrenginio, naudokite komplekte esantį kabelį.
SOUND EFFECT
3D SOUND
3D
PLUS
BLUETOOTH (tik modeliui HW-F355)
S/W
LEVEL
3 SOUND
3D
PLUS
VOL
VOL
SMART VOLUME
DRC
MUTE
AH59-02548A
VOL
S/W
LEVEL
Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika
be jokių laidų!
DRC
AH59-02548A
Kas yra „Bluetooth“?
„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti „Bluetooth“ palaikantiems įrenginiams lengvai jungtis tarpusavyje,
naudojant trumpą bevielį ryšį.
„Bluetooth“ įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
- jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančia/priimančia „Bluetooth“ įrenginio sistema arba „Air
Track“ įrenginiu;
- tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros;
- tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų
krosneles ir bevielius LAN tinklus.
Junkite „Air Track“ su „Bluetooth“ įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė.
Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
„Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti garsiakalbių sistemos. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu
„Bluetooth“ įrenginys išeis iš diapazono. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta,
jeigu jame yra sienų ar durų.
Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.
13
Funkcijos
„Air Track“ sistemos prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio
Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko „Bluetooth“ stereo ausinių funkciją.
Jungiama
„Bluetooth“ įrenginys
1. Spauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką „AirTrack“ sistemos nuotolinio valdymo pultelyje ir įjunkite
BT pranešimą.
Priekiniame „Air Track“ sistemos ekrane pamatysite užrašą WAIT („Palaukite“) 4 sekundes, o tada
BT READY („BT paruošta“).
2. Pasirinkite „Bluetooth“ meniu „Bluetooth“ įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai
ieškokite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset“) meniu „Bluetooth“ įrenginyje.
Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.
4. Pasirinkite „[Samsung] AirTrack".
Kai „Air Track“ yra prijungtas prie „Bluetooth“ įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas
BT CONNECTED BT.
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys nesusijungė su „Air Track“ sistema, ištrinkite prieš tai „Bluetooth“ įrenginio rastą
„[Samsung] AirTrack” ir ieškokite įrenginio dar kartą.
5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.
Galite klausytis „Bluetooth“ įrenginyje grojamos muzikos per „Crystal Surround Air Track“ sistemą.
BT režime atkūrimo („Play“)/kartojimo („Repeat“)/sustabdymo („Stop“)/sekantis („Next“)/ankstesnis
(„Prev“) funkcijos neveikia.
Jungiant sistemą su „Bluetooth“ įrenginiu, sistema gali reikalauti PIN kodo (slaptažodžio).
Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
„Air Track“ sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
AVRCP funkcija nepalaikoma.
Junkite tik prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
Negalima jungtis prie „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.
Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.
Išjungus „Air Track“ sistemą, susijungimas nutrūks ir nebus automatiškai atstatytas.
Norėdami vėl sujungti įrenginius, atlikite sujungimo veiksmus iš naujo.
Paieška ir sujungimas „Air Track“ sistemoje gali blogai veikti šiais atvejais:
- jeigu aplink sistemą yra stiprus elektros laukas;
- jeigu prie jos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
- jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs;
- taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai
LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną
kaip ir „Bluetooth“ įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.
14
LT
„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Air Track“ sistemos
Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Air Track“ sistemos.
Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukciją.
„Air Track“ sistema bus atjungta.
Kai „Air Track“ sistema yra atjungta nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Air Track“ įrenginys rodys užrašą
BT DISCONNECTED („BT ATJUNGTAS“) priekiniame ekrane.
● FUNKCIJOS
„Air Track“ atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio
Spauskite ( ) mygtuką priekiniame „Air Track“ sistemos skydelyje ir pakeiskite režimą iš BT į kitokį, arba
tiesiog išjunkite „Air Track“ sistemą.
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Air Track“ sistemos .
(Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio)
Prijungtas įrenginys bus atjungtas.
„Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Air Track“ ir „Bluetooth“ įrenginio
bus didesnis nei 16,25 pėdos (5m).
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys grįžta į veikimo diapazoną po atsijungimo, iš naujo įjungę „Air
Track“ sistemą atstatysite ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.
„Air Track“ sistema automatiškai išsijungia po 20 minučių pasiruošimo („Ready“) būsenoje.
SOUNDSHARE (tik modeliui HW-F355)
Šioje dalyje aprašoma, kaip sujungti „Crystal Surround Air Track“ sistemą su „Bluetooth“ palaikančiu
SAMSUNG televizoriumi.
„Crystal Surround Air Track“ prijungimas prie „Bluetooth“ palaikančio
SAMSUNG televizoriaus
Jungiasi
Spauskite ( ) mygtuką ir pasirinkite televizoriaus režimą, o tada prijukite televizorių prie „Crystal Surround
Air Track“ sistemos.
Prijungtas prie televizoriaus Įrenginys atkurs jo garsą.
Jeigu pakeisite režimą, išskyrus televizoriaus „SoundShare“ režimą, arba išjungsite „Air Track“ įrenginį, garsas
bus vėl girdimas iš televizoriaus.
<Sujungti su televizoriumi>
Tam, kad televizoriaus garsas „Bluetooth“ ryšio pagalba būtų perduodamas per „Air Track“ įrenginį, pirma turite
sujungti sistemą su „Bluetooth“ palaikančiu televizoriumi. Kai ryšys sukuriamas, sujungimo informacija įrašoma ir
išsaugoma, todėl vėliau neatsiras „Bluetooth“ ryšio pranešimas. Prieš jungdami laikykite „Air Track“ įrenginį ir
televizorių arti vieną kito.
15
Funkcijos
1. Įjunkite SAMSUNG televizorių ir „Air Track“ sistemą.
Televizoriaus „SoundShare“ meniu įjunkite („On“) punktą „Pridėti naują įrenginį“ („Add New Device“).
2. Kai „Air Track“ įrenginyje įjungiamas TV režimas, rodomas pranešimas, klausiantis, ar tęsti „Bluetooth“ sujungimą.
Televizoriaus ekrane atsiranda užrašas „[Samsung] AirTrack".
3. Televizoriaus ekrane pasirinkite <Yes> („Taip“). Sujungimas su „Air Track“ bus baigtas.
Kai ryšys sukurtas, pakeitus „Air Track“ režimą į TV režimą, jis automatiškai susijungs su televizoriumi.
Pakeitus „Air Track“ sistemos režimą iš TV į bet kurį kitą režimą, „SoundShare“ ryšys bus baigtas.
Jeigu norite atšaukti esamą SAT susijungimą su televizoriumi, ir sujungti SAT su kitu televizoriumi.
- spauskite atkūrimo/pauzės (PLAY /PAUSE) mygtuką SAT įrenginyje 5 sekundes televizoriaus įvesties režime ir
atšaukite esamą sujungimą. Dabar galite sujungti su kitu televizoriumi.
„SoundShare“ režime galite reguliuoti garsą ir jį išjungti, naudodami televizoriaus arba SAT nuotolinio valdymo pultelį.
Televizoriaus „SoundShare“ veikimo diapazonas:
- rekomenduojamas sujungimo diapazonas: 20 colių (50cm);
- rekomenduojamas veikimo diapazonas: 16,25 pėdų (5m).
Jeigu atstumas tarp „Air Track“ sistemos ir SAMSUNG televizoriaus yra didesnis nei 16,25 pėdos (5m),
ryšys arba garsas gali nutrūkti. Jeigu taip nutinka, prijunkite „Bluetooth“ įrenginį dar kartą, padėję jį veikimo
diapazone.
Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad įjungtas SAMSUNG televizoriaus „SoundShare“ režimas.
Atkūrimo, sekantis, ankstesnis, sustabdymo (PLAY , NEXT, PREV, STOP) mygtukai „SoundShare“ režime neveiks.
„Bluetooth Standby On“ funkcija
- „Air Track“ sistema įsijungs automatiškai, kai įjungsite televizorių, jeigu juos sujungėte, naudodami
„SoundShare“ funkciją.
- Šią funkciją galite įjungti/išjungti („On/Off“) spausdami šaltinio (SOURCE) mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes,
kai „AirTrack“ sistema yra išjungta. Jeigu funkcija išjungta („Off“), įrenginys išsijungs automatiškai, kai išjungsite
televizorių, tačiau automatiškai neįsijungs.
„SoundShare“ funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų.
Prieš pradėdami, patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko „SoundShare“ funkciją.
(Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
USB
1. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado įrenginio šone.
2. Pakartotinai spauskite ( ) mygtuką „Air Track“ sistemos priekiniame skydelyje, kol atsiras USB.
3. Ekrane atsiranda ir išnyksta užrašas USB.
„Crystal Surround Air Track“ ryšys sukurtas.
SAT įrenginys automatiškai išsijungs („Auto Power Off“), jeigu ilgiau kaip 20 minučių nebus prijungtas joks USB įrenginys.
Prieš prijungiant USB įrenginį
Įsidėmėkite šiuos dalykus:
jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei
10 simbolių, jis nebus rodomas OLED ekrane.
Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.
„Air Track“ įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
- NTFS failų sistema nepalaikoma.
16
*.mp3
*.wma
*.aac
*.wav
*.Ogg
POWER
*.Flac
TV POWER
● FUNKCIJOS
Formatas
LT
USB įrenginius junkite tiesiai į įrenginio USB prievadą.
Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.
Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą.
Jis gali blogai veikti.
Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
Neišimkite USB įrenginio, kol jis nuskaitomas.
DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių svetainių nebus atkuriami.
Išoriniai kietieji (HDD) diskai nepalaikomi.
Mobilieji įrenginiai nepalaikomi.
Failų formatų suderinamumo sąrašas:
Kodekas
„MPEG 1 Layer2“
„MPEG 1 Layer3“
„MPEG 2 Layer3“
„Wave_Format_MSAudio1“
„Wave_Format_MSAudio2“
AAC
AAC-LC
HE-AAC
OGG 1.1.0
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
Palaikomas diskretizavimo dažnis daugiau nei 16KHz
OPTICAL
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS
TV VOL
HW-F350
HW-F355
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
POWER
TV POWER
OPTICAL
AUX
SOUND EFFECT
USB
VOL
TV SOURCE
SMART VOLUME
AUTO POWER
REPEAT
S/W
LEVEL
DIMMER
HW-F350
S/W
LEVEL
MUTE
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
VOL
3DTV
3D
SOUND
EXIT
MUTE TV INFO TV PRE-CH TVDRC
PLUS
HW-F355
SOUND EFFECT
HW-F350
VOL
S/W
POWER
LEVEL
MUTE
OPTICAL
3D
3D SOUND
PLUS
AUX VOL USB
POWER
SMART VOLUME
TV VOL
S/W
TV POWER
LEVEL
TV SOURCE
DRC
AUTO POWER TV POWER
REPEAT
OPTICAL
HW-F355
AH59-02548A
DIMMER
USB/
AH59-02548A
AUX
TV CH
TV SOURCE
AUDIO SYNC
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
LEVEL
SOUND EFFECT
3D SOUND
3D
PLUS
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
VOL
MUTE
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
DRC
S/W
LEVEL
Atkūrimas/pauzė/sustabdymas
(„Play“/„Pause“/„Stop“)
Atkūrimo metu spauskite , mygtuką.
Spauskite mygtuką dar kartą, norėdami laikinai sustabdyti failo atkūrimą.
Spauskite mygtuką, norėdami pasirinkti failą atkūrimui.
Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite sustabdymo ( ) mygtuką atkūrimo metu.
Peršokti pirmyn/atgal („Skip Forward/Back“)
Atkūrimo metu spauskite
,
mygtuką.
Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate
pasirenkamas sekantis failas.
Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate
pasirenkamas ankstesnis failas.
mygtuką,
mygtuką,
Kartojimo (REPEAT) funkcija
Atkūrimo kartojimas leidžia pakartotinai atkurti failą, atkurti failus atsitiktine
tvarka ar išjungti kartojimo funkciją.
Spauskite REPEAT mygtuką.
Kartojimas išjungtas (REPEAT OFF): atšaukia atkūrimo kartojimą.
Kartoti failą (REPEAT FILE): kartoja vieną įrašą.
Kartoti viską (REPEAT ALL): kartoja visų failų atkūrimą.
Kartoti atsitiktinai (REPEAT RANDOM): atkuria failus atsitiktine tvarka.
(Anksčiau grojęs failas gali vėl būti atkuriamas.)
AH59-02548A
3D SOUND
3D
PLUS
VOL
DRC
Kartojimo funkciją galite nustatyti atkuriant muzikos failus iš
USB įrenginio.
AH59-02548A
17
POWER
TV POWER
Funkcijos
OPTICAL
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
POWER
TV POWER
TV VOL
HW-F350
HW-F355
TV CH
AUDIO SYNC
OPTICAL
AUX
USB TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
S/W
S/W
MUTE
EXIT
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV LEVEL
LEVEL
VOL
3D SOUND
3D
SOUND
EFFECT
PLUS
SMARTDRC
VOLUME
VOL
AH59-02548A
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
HW-F350
HW-F355
VOL
3D SOUND
3D
PLUS
DRC
POWER
OPTICAL
TV POWER
AUXAH59-02548A
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
HW-F350
HW-F355
POWER
TV POWER
SOUND EFFECT
OPTICAL
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
VOL
AUX
USB
TV SOURCE
S/W
LEVEL
MUTE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
VOL
3D SOUND
3D
PLUS
TV VOL
E
TV CH
DRC
AUDIO SYNC
O
CH T
T
AH59-02548A
V EXI
EXIT
TV MUT
MUTE TV INF
INFO TV PREPRE-CH TV
HW-F350
HW-F355
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
POWER
S/W
LEVEL
3D SOUND
3D
PLUS
OPTICAL
TV POWER
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
AUX
USB
DRC
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
AH59-02548A
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
SOUND EFFECT
HW-F350
HW-F355
3D SOUND
3D
PLUS
S/W
LEVEL
VOL
VOL
MUTE
AH59-02548A
SMART VOLUME
DRC
S/W
LEVEL
Garso išjungimas
Tai naudinga funkcija einant atidaryti durų ar suskambus telefonui.
1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo (MUTE) mygtuką nuotolinio
valdymo pultelyje.
2. Norėdami išjungti televizoriaus garsą, spauskite TV MUTE (
)
mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite MUTE / TV MUTE (
) nuotolinio valdymo pultelyje dar
kartą (arba spauskite garso (VOLUME +/–) mygtukus), norėdami vėl
įjungti garsą.
3D SOUND PLUS funkcijos naudojimas
„3D Sound Plus“ funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.
Spauskite 3D SOUND PLUS nuotolinio valdymo pultelyje.
Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:
„3D Sound Plus“ išjungta (3D SOUND PLUS OFF) „3D Sound Plus“
muzika (3D SOUND PLUS) MUSIC) „3D Sound Plus“ filmai
(3D SOUND PLUS MOVIE)
Kai įjungiate „3D Sound Plus“ funkciją, garso efekto funkcija
automatiškai išsijungia (OFF).
Išmanaus garso (SMART VOLUME) funkcijos
naudojimas
Ši funkcija reguliuoja ir stabilizuoja garsumo lygį, atsiradus drastiškiems garso
pasikeitimams, atsiradusiems dėl keičiamo kanalo ar scenos pasikeitimo.
Spauskite išmaniojo garso (SMART VOLUME) mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:
Išmanusis garsas įjungtas (SMART VOLUME ON) Išmanusis
garsas išjungtas (SMART VOLUME OFF)
Garso efekto („Sound effect“) funkcijos naudojimas
Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – muzikos (MUSIC), naujienų (NEWS),
dramos (DRAMA), kino (CINEMA), sporto (SPORTS), žaidimų (GAME) ir
išjungtos funkcijos (OFF) (originalaus garso) – priklausomai nuo turinio, kuriuo
norite mėgautis. Spauskite garso efekto (SOUND EFFECT) mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje.
Pasirinkite OFF režimą, jeigu norite girdėti originalų garsą.
Rekomenduojame rinktis garso efektą pagal pasirinktą turinį ir
savo asmeninį skonį.
Pasirinkus garso efekto („Sound Effect“) režimą (išskyrus OFF),
„3D Sound Plus“ automatiškai išsijungs.
S/W LEVEL (žemų dažnių garsiakalbio lygio)
funkcijos naudojimas
Pagrindinį garsą galite kontroliuoti, naudodami „S/W Level“ mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje.
1. Spauskite S/W LEVEL mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Ekrane atsiras užrašas „SW 0“.
3. Spauskite < arba > mygtuką, jeigu norite padidinti ar sumažinti žemų
dažnių garsiakalbio garsą. Garsas gali būti keičiamas nuo SW -6 iki SW +6.
18
POWER
HW-F350
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
POWER
HW-F355
TV VOL
OPTICAL
TV POWER
TV CH
AUX
AUDIO SYNC
USB/
TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
VOL
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
VOL
VOL
3D SOUND
3D
PLUS
DRC
S/W
LEVEL
MUTE
POWER
AH59-02548A
TV POWER
POWER
TV POWER
VOL
3D
3 SOUND
PLUS
OPTICAL
AUX
OPTICAL
AUX
USB/
DRC
TV SOURCE
USB
TV SOURCE
AUTO POWER SoundShare
HW-F350
HW-F355
REPEAT AUTO
POWER
AH59-02548A
REPEAT
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
POWER
TV POWER
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
SOUND
EFFECT AUX
OPTICAL
SOUND EFFECT
VOL
VOLUME
USB SMART
TV SOURCE
VOL
AUTO POWER
REPEAT
HW-F350
HW-F355
S/W
LEVEL
S/W
POWER
LEVEL
TV VOL
SMART VOLUME
DIMMER
MUTE
MUTE
TV CH
S/W
LEVEL
S/W
TV POWER
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
3D
3D SOUND
DRC
OPTICAL
AUX
USB TV SOURCE
PLUS
TV
MUTE TV INFOVOL
TV PRE-CH TV EXIT
3D SOUND
3D
DRC
PLUS
AUTO POWER
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
AH59-02548A
VOL
AH59-02548A
TV CH
DIMMER
HW-F350
HW-F355
S/W
LEVEL
33D
D SOUND
PLUS
VOL
VOL
AH59-02548A
MUTE
VOL
AH59-02548A
„Auto power link“ funkcija įsijungs arba išsijungs kiekvieną kartą paspaudus
AUTO POWER mygtuką.
AUTO POWER LINK
Įjungtas („On“)
Išjungtas („Off“)
Rodomas pranešimas
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
Jeigu televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie
„Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu yra išjungtas ir jame nėra jokios
skaitmeninės įvesties, po 20 minučių „Air Track“ išsijungia.
PRITEMDYMO (DIMMER) funkcija
Spauskite pritemdymo (DIMMER) pritemdymo mygtuką, norėdami reguliuoti
ekrano šviesumą. Laikant nuspaudus DIMMER (pritemdymo) mygtuką
ekranas užtemsta ir jame atsiranda užrašas DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
AUDIO SYNC (garso sinchronizavimo) funkcija
Vaizdas gali nesutapti su garsu, kai „Air Track“ įrenginys sujungtas su
skaitmeniniu televizoriumi. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso atidėjimo
laiką, kad jis atitiktų vaizdą.
Spauskite AUDIO SYNC +/–. Įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.
Galite naudoti + , - mygtukais, norėdami nustatyti garso atidėjimo laiką
nuo 0 ms iki 300 ms.
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
S/W
S/W
MUTE
LEVEL
EXIT
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TVLEVEL
3D SOUND
3D
SOUND
EFFECT
PLUS
„Crystal Surround Air Track“ sistema automatiškai įsijungia, kai įjungiamas
televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“ įrenginio
optiniu kabeliu.
Spauskite AUTO POWER nuotolinio valdymo pultelyje.
USB režime, TV režime arba BT režime, „Audio Sync“ funkcija
gali neveikti.
DRC funkcijos naudojimas
SMARTDRC
VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
Ši funkcija subalansuoja garsiausių ir tyliausių garsų diapazoną.
Šią funkciją galite naudoti, norėdami mėgautis „Dolby Digital“ garsu,
žiūrėdami filmus nedideliu garsu naktį.
Spauskite DRC įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.
Kiekvieną kartą paspaudus, parinktys keičiasi tokia tvarka:
Standartinis DRC (DRC STANDARD)
Maksimalus DRC (DRC MAX)
Minimalus DRX (DRC MIN)
19
● FUNKCIJOS
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
S/W
MUTE
LEVEL
LEVEL
AUTO POWER LINK (automatinio maitinimo
ryšio) funkcijos naudojimas
LT
OPTICAL
TV POWER
Funkcijos
POWER
HW-F350
OPTICAL
TV POWER
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
POWER
HW-F355
TV POWER
OPTICAL
SOUND
EFFECT AUX
USB/
VOL
TV SOURCE
SMART
VOLUME
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
S/W
LEVEL
MUTE
TV VOL
TV CH
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
3D SOUND
3D
DRC
TVPLUS
MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AH59-02548A
VOL
MUTE
SMART VOLUME
Televizoriaus funkcijų naudojimas
(tik SAMSUNG televizoriams)
Spauskite televizoriaus šaltinio (TV SOURCE) mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje ir pakeiskite televizoriaus įvesties šaltinį.
Spauskite TV INFO nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami peržiūrėti
televizoriaus kanalo informaciją.
Spauskite TV CH nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite televizoriaus kanalą.
Spauskite TV VOL nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami sumažinti arba
padidinti garsumo lygį.
Naudokite TV PRE-CH mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį kanalą
televizoriaus režime.
Norėdami išeiti iš televizoriaus meniu, naudokite TV EXIT mygtuką. (Jis veikia
taip pat, kaip ir išėjimo (EXIT) mygtukas televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.)
Paspaudus „SoundShare“ mygtuką, televizoriaus garsas
perduodamas per „Air Track“ sistemą „Bluetooth“ ryšio pagalba.
„Air Track“ sistema taip pat kontroliuoja garsumą, garso kokybę ir kt.
Nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti tik SAMSUNG televizorius.
S/W
LEVEL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
3D SOUND
3D
PLUS
VOL
DRC
Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Crystal Surround Air Track“
sistemos atnaujinimų.
Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB
atmintinę su programos naujiniu prie „Air Track“ sistemos USB prievado.
Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti
į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos
atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com“ tinklapyje arba
susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.
AH59-02548A
Prijunkite USB atmintinę su programinės įrangos naujiniu prie USB prievado pagrindiniame įrenginyje.
Neišjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės, kol vyksta atnaujinimas. Programinei įrangai atsinaujinus,
pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs. Kai programinė įranga atnaujinama, visi nustatymai grįš įnumatytuosius
(gamyklinius) nustatymus. Tam kad atnaujinus galėtumėte lengvai susigrąžinti buvusius nustatymus, rekomenduojame
prieš atnaujinimą juos užsirašyti.
Kai programinės įrangos atnaujinimas baigtas, išjunkite įrenginį ir palaikykite nuspaudę () mygtuką, kad
perkrautumėte įrenginį.
Jeigu programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir
pabandyti dar kartą.
Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes sistema nepalaiko šio failų formato.
Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.
20
LT
Sutrikimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.
Požymis
Patikrinti
Priemonė
Ar maitinimo laidas įjungtas į
elektros lizdą?
Įjunkite maitinimo laidą į
elektros lizdą.
Paspaudus mygtuką
funkcija neveikia.
Gal ore yra statinės elektros?
Atjunkite maitinimo laidą ir
vėl įjunkite.
Nėra garso.
Ar įrenginys tinkamai prijungtas
prie televizoriaus?
Prijunkite jį tinkamai.
Gal įjungta garso išjungimo
(„Mute“) funkcija?
Galbūt nustatytas minimalus
garsas?
● SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
Įrenginys neįsijungia.
Spauskite garso išjungimo
(„Mute“) mygtuką ir atšaukite
funkciją.
Sureguliuokite garsą.
Pasirinkus funkciją televizoriuje
neatsiranda vaizdas.
Ar televizorius tinkamai
prijungtas?
Prijunkite jį tinkamai.
Neveikia nuotolinio valdymo
pultelis.
Gal išsikrovė baterijos?
Pakeiskite naujas baterijas.
Ar tinkamas atstumas tarp
nuotolinio valdymo pultelio ir
pagrindinio įrenginio?
Prieikite arčiau prie įrenginio.
Kairiojo/dešiniojo kanalo
garsas sumaišytas.
Ar tinkamai prijungti
televizoriaus kairiosios/
dešiniosios garso išvesties
kabeliai?
Patikrinkite kairįjį/dešinįjį kanalą
ir prijunkite juos teisingai.
„SoundShare“ (televizoriaus
prijungimas) neveikia.
Ar jūsų televizorius palaiko
„SoundShare“ funkciją?
„SoundShare“ funkciją palaiko
kai kurie SAMSUNG televizoriai,
išleisti po 2012 metų.
Patikrinkite, ar Jūsų televizorius
palaiko „SoundShare“ funkciją.
Ar televizoriaus programinė
įranga atnaujinta?
Ar klaida atsiranda jungiantis?
Iš naujo įjunkite televizoriaus
režimą (TV MODE) ir prijunkite
iš naujo.
Atnaujinkite televizoriaus
programinę įrangą.
Susisiekite su skambučių
centru.
Spauskite
mygtuką
5 sekundes ir perkraukite
įrenginį.
21
Priedas
SPECIFIKACIJOS
Modelio
pavadinimas HW-F350/ HW-F355
Maitinimo šaltinis
DC 24 V
Energijos suvartojimas parengties režime
0,45 W
Energijos
suvartojimas
23 W
Pagrindinis įrenginys
5 V/0,5 A
USB
BENDROSIOS
Svoris
Išmatavimai
(W x H x D)
AMPLIFIER
Pagrindinis įrenginys
1,7 kg
Žemų dažnių garsiakalbis
(PS-EW1-2)
3 kg
Pagrindinis įrenginys
94 x 4,9 x 6 cm
Žemų dažnių garsiakalbis
(PS-EW1-2)
15 x 30 x 29 cm
Veikimo temperatūros diapazonas
+5°C iki +35°C
Veikimo drėgmės diapazonas
Nuo 10 % iki 75 %
Nominali
išvesties galia
Pagrindinis įrenginys
30 W/CH, 8 O HM, THD = 10%, 1 kHz
Žemų dažnių garsiakalbis
(PS-EW1-2)
60 W, 3 OHM, THD = 10%, 100 Hz
Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“)
(analoginė įvestis)
60 dB
Separacija (1kHz)
50 dB
* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal
AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.
*: Nominali specifikacija
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
Kaip ENERGY STAR partneris SAMSUNG nustatė,
kad šis produktas arba produkto modelis atitinka
ENERGY STAR energetinio efektyvumo direktyvą.
22
GARANTIJA
PIRKĖJO RIBOTOJI GARANTIJA
Šiam SAMSUNG prekinio ženklo produktui, kuris yra tiekiamas ir platinamas kompanijos SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA,
INC. (SAMSUNG) bei pristatomas originalioje dėžėje jo pirminiam pirkėjui, teikiama SAMSUNG garantija gamybiniams dalių ir kokybiniams
defektams ribotam laikotarpiui:
vieneriems (1) metams produkto dalims ir darbui*
(*komercinio naudojimo atveju dalims ir darbui suteikiama 90 dienų garantija)
Ši garantija įsigalioja nuo pirmosios gaminio įsigijimo dienos ir galioja tik tiems produktams, kurie buvo pirkti Jungtinėse Valstijose.
Norėdamas pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, pirkėjas privalo susisiekti su SAMSUNG atstovybe, kad būtų nustatyta problema ir
reikalingos aptarnavimo procedūros. Garantinį aptarnavimą gali atlikti tik SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. SAMSUNG arba
SAMSUNG aptarnavimo centrui pareikalavus, turi būti pateiktas originalus pirkimo kvitas, įrodantis produkto pirkimą. Produkto
transportavimą į ir iš aptarnavimo centro atlieka pirkėjas. SAMSUNG pataisys arba pakeis produktą savo sprendimu ir be jokio mokesčio,
kaip nustatyta šiame dokumente, sugedusias dalis pakeis naujomis arba pataisytomis, arba pakeis visą produktą, jeigu jis suges ribotos
garantijos galiojimo laikotarpiu, kuris nurodytas aukščiau. Visos pakeistos dalys ar produktai tampa SAMSUNG nuosavybe ir privalo būti
grąžinti į SAMSUNG. Pakeistoms dalims arba produktams suteikiamas likęs ribotos garantijos laikas arba devyniasdešimt (90), priklausomai
nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis.
SAMSUNG įsipareigojimai, susiję su SAMSUNG platinama SAMSUNG prekinio ženklo programine įranga, yra išdėstyti taikomoje galutinio vartotojo
licencinėje sutartyje. Ne SAMSUNG techninės ir programinės įrangos produktai, jeigu tokie yra, tiekiami „kaip yra“ pagrindu.
Ne SAMSUNG gamintojai, tiekėjai, leidėjai ir paslaugų tiekėjai gali teikti savo garantijas
Ši riboto laikotarpio garantija apima gamybinius dalių ir kokybės defektus, atsiradusius normalaus, išskyrus atvejus, numatytus šiame
dokumente, nekomercinio šio produkto vartojimo metu, ir neturi būti taikoma toliau išdėstytiems atvejams, įskaitant, bet neapsiribojant:
žala, atsiradusia produktų gabenimo, pristatymo ir montavimo metu, atvejais, jeigu produktas buvo taikomas ir naudojamas ne pagal paskirtį,
produktas ar serijos numeris buvo perdirbtas, padaryta kosmetinė arba išorės žala, įvyko nelaimingas atsitikimas, produktas sugadintas dėl
piktnaudžiavimo, aplaidumo, ugnies, vandens, žaibo arba kitų gamtos aktų; buvo naudojami produktai, įranga, sistemos, daiktai, paslaugos,
dalys, reikmenys, aksesuarai, programos, įrenginiai, remontas, išoriniai laidai ar jungtys, kurios nėra tiekiamos ir patvirtintos SAMSUNG, arba
kurios sugadino produktą ar sukėlė aptarnavimo problemų; neteisingos elektros linijos įtampos, svyravimų ir šuolių; pirkėjų reguliavimų ir
naudojimo instrukcijų nesilaikymo, valymo, techninės priežiūros ir aplinkos instrukcijų, išdėstytų ir aprašytų šioje instrukcijoje; produkto
perkėlimo ir perinstaliavimo; signalo priėmimo it iškraipymų, susijusių su triukšmu, aidu, trikdžiais ar kitokiomis signalo perdavimo ir tiekimo
problemomis. SAMSUNG negarantuoja nepertraukiamo ir negendančio gaminio veikimo.
PRODUKTUI NEGALIOJA JOKIOS KITOS SPECIALIOSIOS GARANTIJOS, TIK IŠDĖSTYTOS IR APRAŠYTOS AUKŠČIAU, JOKIOS
SPECIALIOSIOS AR TAIKOMOSIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TINKAMUMO PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM
TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, NETURI BŪTI TAIKOMOS PASIBAIGUS AUKŠČIAU APRAŠYTAM SPECIALIOSIOS GARANTIJOS
LAIKOTARPIUI, IR KOKIA KITA GARANTIJA, SUSIJUSI SU ŠIUO PRODUKTU, SUTEIKTA KOKIO NORS ASMENS, ĮMONĖS AR
KORPORACIJOS, NEĮPAREIGOJA SAMSUNG. SAMSUNG NEATSAKO UŽ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, SANTAUPŲ AR KITOKIO
TURTO PRARADIMĄ, AR BET KOKIĄ KITĄ SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL ŠIO PRODUKTO
NAUDOJIMO, NETEISINGO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JI NAUDOTI, NEPAISANT TEISINĖS TEORIJOS, KURIA TOKS
REIKALAVIMAS YRA GRINDŽIAMAS, NET IR TUO ATVEJU, JEIGU SAMSUNG BUVO ĮSPĖTAS DĖL TOKIŲ GEDIMŲ GALIMYBĖS. O TAIP
PAT, JOKS ATLYGINIMAS IŠ SAMSUNG NEGALI BŪTI DIDESNIS NEI PRODUKTO, PARDUODAMO SAMSUNG IR SUKĖLUSIO ŽALĄ,
PIRKIMO KAINA. NEAPSIRIBOJANT ŠIOMIS SĄLYGOMIS, PIRKĖJAS PRISIIMA VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ DĖL PIRKĖJUI, PIRKĖJO
NUOSAVYBEI IR KITIEMS ASMENIMS BEI JŲ NUOSAVYBEI SUKELTŲ NUOSTOLIŲ, ŽALOS IR SUŽALOJIMŲ, KILUSIŲ IŠ ŠIO PRODUKTO,
KURĮ PARDUODA SAMSUNG, NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JO NAUDOTI, KAI TOKIA ŽALA NEBUVO
PATIRTA DĖL SAMSUNG APLAIDUMO. ŠI RIBOTO LAIKOTARPIO GARANTIJA NEGALIOJA NIEKAM KITAM, TIK PIRMINIAM PRODUKTO
PIRKĖJUI, YRA NEPERDUODAMA IR APRAŠO IŠSKIRTINAI JUMS PRIKLAUSANČIAS TEISES.
Kai kuriose valstijose draudžiami apribojimai, susiję su garantijos laikotarpiu, ar išimtimis bei apribojimais dėl atsitiktinės ar išplaukiančios žalos,
todėl aukščiau aprašyti apribojimai ar išskyrimai Jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia specialias jurigdines teises. Jūs taip pat galite
turėti teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo valstijos.
Norėdami gauti garantinį techninės įrangos aptarnavimą, susisiekite su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
AH68-02614A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement