Samsung VC240 Naudotojo gidas

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Samsung VC240 Naudotojo gidas | Manualzz
SyncMaster VC240
Vaizdo konferencijų monitorius
naudojimo instrukcijos
Spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo produkto, o
specifikacijos gali būti keičiamos pagerinti veikimŕ iš anksto
neįspėjus.
Turinys
SVARBIAUSI SAUGOS PERSPĖJIMAI
Prieš pradėdami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Laikymas ir priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Saugos atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
PRODUKTO SUMONTAVIMAS
Pakuotės turinys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Stovo tvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Stovo nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
„VESA“ sieninio ar stalinio laikiklio montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Sujungimas su kompiuteriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Prijungimas prie vaizdo konferencijų monitoriaus . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Kensingtono užraktas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
PRODUKTO NAUDOJIMAS
Sistemos įšilimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Standartinio signalo režimo lentelė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Įrenginio tvarkyklės diegimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Produkto valdymo mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Vaizdo konferencijų funkcijos su „RADVISION SCOPIA“
infrastruktūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Nuotolinio valdymo pultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
IŠDĖSTYMO keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Ekrano reguliavimo meniu naudojimas (OSD: ekrano rodymas) . . . 3-8
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA
Savaiminė monitoriaus diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Dažnai klausiami klausimai ir atsakymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
DAUGIAU INFORMACIJOS
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Energijos taupymo funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE) . . . 5-3
Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos) – tik Europoje . . . . . . . 5-4
1
Svarbiausi saugos perspėjimai
1-1
Prieš pradėdami
Šiame vadove naudojamos piktogramos
PIKTOGRA
MA
PAVADINIMA
S
REIKŠMĖ
Dėmesio
Nurodo atvejus, kad funkcija gali neveikti arba nustatymas gali būti atšauktas.
Pastaba
Nurodo patarimą arba pastabą, kaip naudotis funkcija.
Šio vadovo naudojimas
•
Būtina suprasti visus saugumo perspėjimus ir tik tada pradėti naudotis šiuo produktu.
•
Jei iškilo problema, žr. skyrelį „Trikčių diagnostika“.
Perspėjimas apie autorių teises
Kadangi produktas tobulinamas, kad geriau veiktų, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
Autorių teisės © „Samsung Electronics Co., Ltd.", 2009. Visos teisės saugomos.
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics Co., Ltd.“.
Šio vadovo turinio iš dalies arba viso negalima atgaminti, platinti arba naudoti jokia forma be rašytinio „Samsung Electronics Co.,
Ltd.“ leidimo.
SAMSUNG logotipas ir „SyncMaster“ yra registruotieji „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC registruotieji „Video Electronics Standard Association“ prekių ženklai.
ENERGY STAR® logotipas yra registruotasis JAV Aplinkosaugos agentūros ženklas.
Visi kiti čia paminėti prekių ženklai priklauso jų kompanijoms.
Svarbiausi saugos perspėjimai
1-1
1-2
Laikymas ir priežiūra
Išorinio paviršiaus ir ekrano priežiūra
Valykite produktą minkštu ir sausu audeklu.
•
Nevalykite produkto užsidegančiomis medžiagomis, pvz.: benzolu arba
skiedikliu, arba šlapiu audeklu. Tai gali reikšti problemą su produktu.
•
Nebraižykite ekrano nagais arba aštriais objektais.
Taip elgdamiesi galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.
•
Nevalykite produkto tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Jei vandens pateks į produkto vidų, gali įvykti elektros iškrova arba iškilti
problema su produktu.
•
Baltų dėmių gali atsirasti ant ypač blizgaus produkto ekrano paviršiaus dėl
medžiagų charakteristikos, jei naudojamas superakustinis drėkintuvas.
Produkto spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Apie pastovius vaizdus
•
Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba dėmė. Jei planuojate palikti ekraną
įjungtą, tačiau jo ilgai nenaudosite, nustatykite energijos taupymo veikseną arba įjunkite ekrano užsklandą, kad
apsaugotumėte ekraną.
•
LCD pultą sudaro milijonai subpikselių. Dėl technologinių LCD pultų gamybos apribojimų vidutiniškai vienas iš milijono
subpikselių atrodo ryškesnis ar tamsesnis negu paprastai.
Norėdami apskaičiuoti subpikselių skaičių savo LCD pulte, padauginkite maks. horizontalią skyrą iš maks. vertikalios skyros,
o tada padauginkite gautą rezultatą iš 3.
Pavyzdys: Jei jūsų LCD pulto maks. skyra yra 1680 x 1050, subpikselių skaičius 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.
1-2
Svarbiausi saugos perspėjimai
1-3
Saugos atsargumo priemonės
Saugos perspėjimams naudojamos piktogramos
PIKTOGRA
MA
PAVADINIMA
S
REIKŠMĖ
Įspėjimas
Jei nesilaikoma perspėjimų, pažymėtų ženklais, galima rimtai arba net mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma perspėjimų, pažymėtų ženklais, galima rimtai susižeisti arba sugadinti turtą.
Ženklų reikšmės
Nedaryti.
Vadovautis.
Neardyti.
Maitinimo kištukas turi būti ištrauktas iš rozetės
sienoje.
Neliesti.
Turi būti įžeminimas nuo elektros iškrovos.
Susiję su maitinimu
Šie vaizdai pateikiami kaip nuorodos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto modelio ir šalių.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
•
Nejunkie kelių elektrinių prietaisų į vieną
rozetę sienoje.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Nekiškite ir netraukite kištuko iš rozetės šlapiomis rankomis.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį.
Tvirtai įkiškite kištuką.
•
•
Per daug nesulenkite arba nesusukite laido
ir ant jo nestatykite sunkių daiktų.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba susižeisti.
Laikykite maitinimo kabelį ir produktą toliau
nuo kaitinimo įrenginių.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Svarbiausi saugos perspėjimai
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
!
Patikrinkite, ar kištukas įkištas į įžemintą
rozetę sienoje (tik 1 izoliavimo klasės įrenginiams).
!
Jei to nedarysite, galite sukelti gaisrą dėl
rozetės perkaitimo.
Jei taip nedarysite, gali būtų elektros
smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto
kabelio.
Jei kištuko šakutė arba sienos rozetė
padengta dulkėmis, nuvalykite sausu audeklu.
!
•
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
1-3
Dėmesio
Netraukite maitinimo laido kištuko, kol produktas veikia.
•
Jei to nedarysite, galite sugadinti
produktą elektros smūgiu.
!
Patikrinkite, kad naudojate mūsų kompanijos pateiktą maitinimo laidą. Papildomai
nenaudokite kito elektrinio prietaiso maitinimo laido.
•
Kai traukiate kištuką iš rozetės sienoje, laikykite už kištuko, o ne laido.
•
!
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Įkiškite kištuką į tą rozetę, kuri lengvai prieinama.
•
!
Jei su produktu iškyla problema,
ištraukite kištuką iš rozetės ir visiškai
nutraukite maitinimą. Negalite visiškai
nutraukti maitinimo paspaudę tik
produkto maitinimo mygtuką.
Lizdo sumontavimas
Įspėjimas
Nedėkite degančių žvakių, vamzdžių repelento arba cigaretės ant produkto ir produkto nestatykite prie kaitintuvo.
•
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
Produktą ant sienos pritvirtinti paprašykite
inžinieriaus arba atitinkamos kompanijos
atstovo.
!
Nestatykite gaminio blogai ventiliuojamoje
vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
•
•
Priešingu atveju galite susižeisti.
•
Įsitikinkite, kad sumontavote reikiamą
sieninį laikiklį.
Palikite mažiausiai 10 cm atstumą nuo sienos, kad produktas vėdintųsi.
Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
•
Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
!
Vaikams neduokite produktui supakuoti
panaudotos plėvelės.
•
!
!
Jei vaikai ant galvos užsidės plastikinį
maišą, jie gali uždusti.
Nestatykite produkto vietoje, kur yra daug
dulkių, drėgmės (saunoje), paviršius aliejuotas, kur daug dūmų arba vandens (krentant
lietui), taip pat nemontuokite jo automobilyje.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Nestatykite produkto vietoje, kuri nestabili
arba per daug juda, pvz.: ant netvirtai stovinčios arba pasvirusios lentynos.
•
Produktas gali nukristi ir susigadinti arba
sužeisti.
•
Jei naudojate produktą vietoje, kur
galimos vibracijos, taip galite jį sugadinti
arba sukelti gaisrą.
Nemontuokite produkto, kad jį pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai, prie karščio šaltinių, pvz.: liepsnos arba kaitintuvo.
•
Taip sutrumpinsite produkto
eksploatavimo laiką arba sukelsite
gaisrą.
Nemontuokite produkto tokiame aukštyje,
kad vaikai galėtu lengvai pasiekti.
1-3
•
Jei vaikas pasiekia produktą, jis gali
nukristi ir sužaloti vaiką.
•
Kadangi priekinė dalis yra sunkesnė,
produktą statykite ant plokščio ir
stabilaus paviršiaus.
Svarbiausi saugos perspėjimai
Dėmesio
Neleiskite produktui nukristi, kai jis sujuda.
Nedëkite gaminio ekrano puse ant grindų.
•
•
Tai gali sukelti problemą dėl produkto
arba galite susižeisti.
Taip galite pažeisti ekraną.
!
Kai montuojate produktą konsolėje arba lentynoje, apžiūrėkite, kad priekinė produkto
dalis neišlįstų iš konsolės arba lentynos.
SAMSUNG
!
•
Kitaip produktas gali nukristi, sugesti
arba sužeisti.
•
Būtinai naudokite pagal produkto dydį
tinkamą lentyną arba spintą.
Kai nuleidžiate produktą, tai darykite atsargiai.
•
!
Taip galite sukelti problemų produktui
arba patys susižeisti.
Jei produktas sumontuotas aplinkoje, kuri
nuolat kinta, dėl to gali kilti rimtų problemų.
Tokiu atveju sumontuokite produktą tik tada,
kai pasikonsultuojate su techninės priežiūros centro inžinieriais.
•
Vietos, kur nuolat yra mikroskopinių
dulkių, chemikalų, per aukšta arba per
žema temperatūra, didelė drėgme, pvz.:
oro uostuose arba stotyse, kur
produktas naudojamas ilgą laiką nuolat.
Valymas
Jei naudojamas surfikantas, kurio sudėtyje yra daug alkoholio, tirpiklio arba kitų stiprių chemikalų, produktas gali
prarasti spalvą, jį galima netyčia subraižyti, ekranas gali atsilupti, todėl reikia būtinai valyti tik su rekomenduojamu
skysčiu.
Galite įsigyti rekomenduojamo valymo skysčio iš techninės priežiūros centro.
!
Prieš valydami produktą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš rozetės.
Kai valote produktą, nepurkškite vandens
tiesiai ant produkto dalių.
•
•
Pažiūrėkite, kad vanduo nepratekėtų į
produkto vidų.
•
Taip galite sukelti problemų produktui,
gaisrą arba elektros smūgį.
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Svarbiausi saugos perspėjimai
1-3
Dėmesio
Nepurkškite valiklio tiesiai ant produkto.
•
Dėl to produktas gali prarasti spalvą
arba jo paviršiuje gali atsirasti įbrėžimų,
taip pat gali atsilupti ekranas.
Valydami produktą atjunkite maitinimo laidą
ir atsargiai nuvalykite jį sausu audeklu.
•
!
Naudokite minkštą monitoriaus valymo
skysčiu sudrėkintą audeklą ir valykite juo
produktą.
•
!
Jei nėra tinkamo valiklio, atskieskite
turimą valiklį su vandeniu santykiu 1:10
ir valykite produktą.
!
Nenaudokite jokių cheminių medžiagų,
pvz., vaško, benzolio, alkoholio,
skiediklio, priemonės nuo vabzdžių,
kvepalų, liubrikanto ar valiklio.
Dėl to gali deformuotis produkto
paviršius arba bus pašalinta dėmė.
Kadangi produkto paviršių lengva įbrėžti,
valykite tinkamu audeklu. Tačiau jei audeklas yra įsigėręs nešvarumais, jis gali įbrėžti
produkto paviršių, todėl pirmiau iš audeklo
išpurtykite nešvarumus ir tik tada juo valykite produkto paviršių.
Naudojimas
Įspėjimas
Kadangi per produktą prateka aukšta įtampa, niekada patys neardykite, netaisykite
arba nekeiskite produkto.
!
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
•
Jei produktą reikia remontuoti, kreipkitės
į techninės priežiūros centrą.
Kai valote produktą, nepurkškite vandens
tiesiai ant produkto dalių.
Jei produktas skleidžia keistą garsą, jaučiamas degėsių kvapas arba matomi dūmai,
ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
•
1-3
•
•
Taip galite sukelti problemų produktui,
gaisrą arba elektros smūgį.
•
Kitaip produktas gali nukristi ir sužeisti,
galimi ir mirties atvejai.
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Nedėkite ant produkto viršaus jokių daiktų,
pvz.: žaislų arba pyragėlių.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Kai žaibuoja arba griaudėja, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir jokiais būdais nelieskite antenos kabelio, nes tai pavojinga.
!
Pažiūrėkite, kad vanduo nepratekėtų į
produkto vidų.
Neleiskite vaikams užsikabinti arba lipti ant
produkto.
Jei numetėte produktą arba įskilo jo korpusas, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
•
•
!
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Jei vaikai pasikabina ant produkto, kad
pasiektų ant jo esantį objektą, produktas
gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties
atvejai.
Nenumeskite ant produkto jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.
•
!
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Svarbiausi saugos perspėjimai
Neperkelkite produkto traukdami už jo maitinimo arba antenos laido.
•
Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova
arba iškilti problemų su produktu dėl
laido pažeidimo.
Jei prateka dujos, nelieskite produkto ir maitinimo laido kištuko, o pirmiausiai nedelsdami išvėdinkite patalpą.
!
GAS
Nekelkite produkto laikydami jį tik už maitinimo laido arba signalų kabelio.
•
Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova
arba iškilti problemų su produktu dėl
laido pažeidimo.
Priešingu atveju dėl kibirkšties galimas
sprogimas arba gaisras.
•
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija,
nelieskite maitinimo laido ar antenos
kabelio.
Nenaudokite arba nedėkite purškiklio arba
panašių objektų prie produkto.
•
!
Nedenkite ventiliavimo angų audeklu arba
užuolaidomis.
•
•
100
Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Priešingu atveju galimas sprogimas
arba gaisras.
Nekiškite metalinių objektų, pvz.: valgymo
lazdelių, monetų arba plaukų segtukų, degių
objektų (ypač į produkto angas, skyles ir
kitur).
•
Jei į produkto vidų patenka vandens
arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite
maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.
•
Taip galite sukelti problemų produktui,
gaisrą arba elektros smūgį.
Nedėkite virš produkto skysčių indų, pvz.:
vazų, gėlių vazonų, gėrimų, kosmetikos
arba vaistų, metalinių objektų.
•
Jei į produkto vidų patenka vandens
arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite
maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.
•
Taip galite sukelti problemų produktui,
gaisrą arba elektros smūgį.
Dėmesio
Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas,
ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba
dėmė.
!
!
•
Jei nenaudojate produkto ilgą laiką,
nustatykite jį veikti energijos taupymo
režimu arba paleiskite ekrano užsklandą
su judančiu paveikslėliu.
-_!
Kai produktas nenaudojamas ilgą laiką,
pvz.: paliekamas namuose, ištraukite maitinimo laidą iš sieninės rozetės.
•
Kitaip gali susikaupti dulkių ir jos gali
užsidegti dėl perkaitusio produkto, gali
įvykti trumpas jungimas arba elektros
smūgis.
Nustatykite reikiamą produkto ekrano skyrą
ir dažnius.
Neapverskite produkto ir nejudinkite jo, jei
laikote tik stovą.
•
•
Priešingu atveju regėjimas gali būti
įtemptas.
Jei į produktą žiūrima iš per mažo atstumo,
galima susigadinti regėjimą.
Prie produkto nelaikykite drėkintuvo arba
kepyklės.
•
!
Svarbiausi saugos perspėjimai
Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti
arba sužeisti žmogų.
Priešingu atveju galite patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
1-3
Svarbu leisti akims pailsėti (po penkias
minutes kas valandą), kai žiūrima į produkto
ekraną ilgą laiką.
!
•
Kadangi ekranas yra karštas, jį panaudojus
ilgą laiką produkto nelieskite.
Taip akys nebus įtemptos.
Saugokite nuo vaikų smulkius priedus.
!
Būkite atsargūs, kai reguliuojate produkto
kampą arba stovo aukštį.
•
Jei užstringa pirštas, jis gali būti
sužeistas.
•
Jei produktas per daug stipriai
lenkiamas, jis gali nukristi ir sužeisti.
!
Nedėkite sunkių daiktų virš produkto.
•
Taip galite sukelti problemų produktui
arba patys susižeisti.
Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo
elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų
jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
•
Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.
•
Keisdami maitinimo elementus, nesupainiokite jų polių (+, -).
•
!
Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo
elementą, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
Naudokite tik nurodytus standartinius maitinimo elementus. Kartu nenaudokite naujų ir
panaudotų maitinimo elementų.
•
Dėl to maitinimo elementas gali sugesti
ar pratekėti, o tai gali sukelti gaisrą,
sužeisti ar užteršti (sugadinti) gaminį.
Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti
klausai.
!
Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam
skysčiui, maitinimo elementai gali
sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar
sugadinti gaminį.
Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos, juos
reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo
grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.
•
Klientas gali grąžinti panaudotus ar
įkraunamus maitinimo elementus
artimiausiam perdirbimo centrui arba
parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo
maitinimo elementais ar akumuliatoriais.
Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą jo padėtį.
Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą padėtį.
1-3
•
Ištiesinkite nugarą.
•
Laikykite akis 45~50 cm atstumu nuo ekrano. Žiūrėkite žemyn į ekraną veidu prieš jį.
•
Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą padėtį.
•
Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
•
Laikykite savo alkūnes reikiamu kampu, rankas padėtas reikiamu lygiu.
•
Laikykite savo alkūnes reikiamu kampu.
•
Padėkite savo kulnus ant plokščio paviršiaus, kelius 90 laipsnių kampu arba didesniu,
laikykite savo rankas tokioje padėtyje, kad jos būtų žemiau širdies.
Svarbiausi saugos perspėjimai
2
Produkto sumontavimas
2-1
Pakuotės turinys
•
Išpakuokite produktą ir patikrinkite, ar pakuotėje yra visos jo dalys.
•
Laikykite pakuotę, jei norėtumėte persivežti produktą vėliau.
•
Jei trūksta elementų, kreipkitės į pardavėją.
•
Susisiekite su vietiniu prekybos atstovu ir įsigykite pasirinktinių priedų.
Monitorius
TURINYS
Sumontavimo instrukcija
Produkto garantija
Vartotojo vadovas
Maitinimo laidas
„D-Sub“ kabelis
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelis
Nuotolinio valdymo pultas
Maitinimo elementai (AAA x
2)
(Ne visose pardavimo vietose)
DVI kabelis
Feritinė LAN kabelio šerdis
Stereokabelis
Valymo šluostė
Valymo audeklas pateikiamas tik su juodais blizgiais modeliais.
Produkto sumontavimas
2-1
2-2
Stovo tvirtinimas
Prieš pritvirtindami stovą, ant plokščio, tvirto paviršiaus padenkite minkštą audeklą, o produktą dėkite ant audeklo ekranu į
apačią.
Dėmesio: dėdami gaminį ant plokščio paviršiaus galite pažeisti kameros projekciją. Monitorių dėkite švelniai ir atsargiai, kad
nesudaužytumėte.
Apdenkite plokščią, tvirtą stalą minkštu audeklu ir produktą padėkite ant audinio ekranu
į apačią.
Sukite stovą rodykle nurodyta kryptimi.
Nenuimkite fiksavimo kaiščio, kol nepritvirtinote pagrindo.
2
3
4
2-2
Patikrinkite, ar stovas tinkamai pasuktas reikiama kryptimi.
Įstumkite pagrindą į produkto stovą rodyklės nurodyta kryptimi.
Nenuimkite fiksavimo kaiščio, kol galutinai nepritvirtinote stovo pagrindo.
Jei to nepadarysite, galite susižeisti.
Produkto sumontavimas
Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.
5
6
Baigę montuoti pagrindą, pastatykite gaminį.
Ištraukite fiksavimo kaištį.
Sureguliuokite ekrano aukštį pagal savo reikalavimus.
- Dėmesio
Nekelkite produkto laikydami tik už stovo.
- Dėmesio
Nekelkite produkto laikydami jį tik už kameros.
Montuojama atvirkštine nei išmontuojant tvarka.
Produkto sumontavimas
2-2
2-3
Stovo nuėmimas
Prieš nuimdami stovą, ant plokščio, tvirto paviršiaus padenkite minkštą audeklą, o produktą dėkite ant audeklo ekranu į
apačią.
Dėmesio: dėdami gaminį ant plokščio paviršiaus galite pažeisti kameros projekciją. Monitorių dėkite švelniai ir atsargiai, kad
nesudaužytumėte.
Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte produktą, ir padėkite jį ant
audeklo taip, kad jis būtų ekranu aukštyn.
Laikykite produkto stovą kaip parodyta paveikslėlyje, o tada nuimkite galinį dangtį.
Atveržkite varžtus, pažymėtus „
2
.“
Stovą galima nuimti išėmus varžtus.
A
3
2-3
Laikykite pagrindinę gaminio dalį kaip parodyta paveikslėlyje.
Pakelkite ir nuimkite atveržtą stovą.
Produkto sumontavimas
2-4
„VESA“ sieninio ar stalinio laikiklio montavimas
Šiam gaminiui pristatomas 100 mm x 100 mm / 200 mm x 100 mm su „VESA“ suderinamas stovo laikiklis.
A
B
A. Stovo laikiklis
B. Stovas (papildomas)
Norėdami pritvirtinti „VESA“ tinkantį sieninį laikiklį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.
1. Nusukite produktą ir atjunkite maitinimo kabelį iš rozetės sienoje.
2. Kad apsaugotumėte pultą, ant stalo padėkite minkštą audeklą, ant kurio dėkite produktą ekranu žemyn.
3. Nuimkite galinį dangtį.
4. Nuimkite stovą, kaip aprašyta anksčiau.
5. Sulygiuokite monitoriaus stovo jungiamosios dalies ir stovo (atramos rankai, tvirtinimo prie sienos stovo ar kitokių jungimo
stovų) griovelius ir tvirtai suveržkite 4 varžtais.
•
Nenaudokite varžtų, ilgesnių už standartinio ilgio varžtus, nes jie gali pažeisti monitoriaus vidų.
•
Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis
atsižvelgiant į specifikacijas.
•
Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams keliamų specifikacijų.
Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti arba sužeisti žmogų.
Kompanija nebus laikoma atsakinga už jokią žalą ar sužeidimus.
•
Jei naudojamas nurodytų specifikacijų neatitinkantis stovas arba jei montavimo darbus atlieka neįgaliotas inžinierius,
„Samsung“ už produktui padarytą žalą ar asmens sužeidimą neatsako.
•
Kai montuojate produktą naudodami sieninį laikiklį, pirkite sieninį laikiklį, kuris yra mažiausiai 10 cm nuo sienos.
•
„Samsung“ neatsako už problemas, kilusias naudojant nurodytų specifikacijų neatitinkantį stovą.
•
Naudokite sieninį laikiklį, kuris atitinka jūsų šalies specifikacijas.
Produkto sumontavimas
2-4
2-5
Sujungimas su kompiuteriu
Priklausomai nuo produkto modelio jungiamoji dalis gali skirtis.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Jei planuojate monitorių naudoti tik kaip kompiuterio ekraną ir nenaudosite vaizdo skambučių funkcijos, prijunkite monitorių
prie savo asmeninio kompiuterio, kaip parodyta paveikslėlyje.
Norėdami prijungti monitorių ir naudoti jį tik kaip kompiuterio ekraną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. POWER S/W: gaminys įjungiamas ir išjungiamas.
2. Prijunkite vieną maitinimo kabelio pusę prie produkto prievado [POWER], o kitą pusę prie 220 V arba 110 V sienos lizdo.
Monitorius atpažįsta įvesties įtampą ir įsijungia automatiškai.
3. Junkite produktą prie kompiuterio priklausomai nuo vaizdo išvesties, kurią palaiko kompiuteris.
3-1. Kai grafikos plokštė teikia DVI (Digital) išvestį
•
prijunkite produkto [DVI IN] prievadą prie kompiuterio DVI prievado DVI kabeliu.
3-2. Kai grafikos plokštė teikia D-Sub (Analog) išvestį
•
prijunkite produkto [RGB IN] prievadą prie kompiuterio [RGB IN] prievado „D-Sub“ kabeliu.
4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: skirta tik techninei priežiūrai
5. Prijunkite [AUDIO IN] prievadą galinėje monitoriaus dalyje prie PC garso plokštės.
Kai produktas prijungtas prie kompiuterio, galite įjungti jį ir naudoti.
Kai prijungti abu DVI (<DVI>) ir D-Sub (<PC>) kabeliai, galite pasirinkti įvestį (<PC arba DVI>) spausdami mygtuką [
SOURCE].
2-5
/
Produkto sumontavimas
2-6
Prijungimas prie vaizdo konferencijų monitoriaus
Priklausomai nuo produkto modelio jungiamoji dalis gali skirtis.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Jei planuojate monitorių naudoti tik kaip kompiuterio ekraną bei siųsti ir priimti vaizdo skambučius arba dalyvauti vaizdo
konferencijose, prijunkite monitorių prie savo asmeninio kompiuterio, kaip parodyta paveikslėlyje.
Įsitikinkite, kad tik vienas iš dviejų [LAN] prievadų būtų prijungti prie tinklo LAN kabeliu.
Norėdami prijungti monitorių prie savo asmeninio kompiuterio ir naudoti jį kaip kompiuterio ekraną bei vaizdo skambučiams
ir vaizdo konferencijoms, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. POWER S/W: gaminys įjungiamas ir išjungiamas.
2. Prijunkite vieną maitinimo kabelio pusę prie produkto prievado [POWER], o kitą pusę prie 220 V arba 110 V sienos lizdo.
Monitorius atpažįsta įvesties įtampą ir įsijungia automatiškai.
3. Vieną LAN kabelio galą junkite prie produkto [LAN] prievado, o kitą – prie savo tinklo.
4. Prijunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidą prie gaminio [LAN] prievado ir savo asmeninio kompiuterio [LAN] prievado.
Norint atlikti vaizdo skambučius nereikia monitoriaus prijungti prie asmeninio kompiuterio.
Jei asmeniniam kompiuteriui bei vaizdo konferencijų monitoriui naudojate tą patį IP, turite prijungti LAN (vietinio
kompiuterių tinklo) kabelius, kaip pavaizduota anksčiau.
5. SERVICE : skirta tik techninei priežiūrai
6. Prijunkite mikrofono kabelį prie monitoriaus mikrofono jungties.
Prijunkite jį tik esant reikalui, nes gaminyje yra vidinis garsiakalbis.
7. Prijunkite mikrofono kabelį prie gaminio mikrofono jungties.
Prijunkite jį tik esant reikalui, nes gaminyje yra vidinis mikrofonas. Atkreipkite dėmesį, kad jį galite naudoti tik vaizdo
skambučiams.
Kai prijungsite kabelius, įjunkite maitinimą ir paspauskite mygtuką [
<VC>.
Produkto sumontavimas
/SOURCE], kad įvesties signalu pasirinktumėte
2-6
Feritinė šerdis
2-6
•
Feritinė šerdis naudojama norint apsaugoti kabelius nuo trukdžių.
•
Prijungdami kabelį atidarykite feritinę šerdį ir nukirpkite ją aplink kabelį ties kištuku.
Produkto sumontavimas
2-7
Kensingtono užraktas
„Kensington“ užraktas yra įrenginys, saugantis nuo vagysčių, leidžiant naudotojams užrakinti produktą, kad jie galėtų jį saugiai
naudoti viešose vietose. Kadangi užrakto forma ir naudojimas gali skirtis priklausomai nuo modelio ir gamintojo, daugiau
informacijos rasite su užraktu tiekiamame vartotojo vadove.
„Kensington“ užraktą reikia įsigyti atskirai.
A
B
Norėdami užblokuoti gaminį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Apvyniokite Kensingtono užrakto kabelį aplink didelį, nejudantį objektą, pavyzdžiui, stalą ar kėdę.
2. Prakiškite kabelio galą su pritvirtintu užraktu pro Kensingtono užrakto kabelio galą su kilpa.
3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą monitoriuje (
4. Užblokuokite užraktą (
).
).
Buvo pateiktos bendros instrukcijos. Tikslias instrukcijas rasite vartotojo vadove, pateikiamame kartu su užrakinimo
prietaisu.
Galite pirkti įrenginį iš elektronikos parduotuvės, parduotuvės tinkle arba mūsų techninės priežiūros centro.
Produkto sumontavimas
2-7
3
Produkto naudojimas
3-1
Sistemos įšilimas
Įjungus gaminį reikalingas 30 sekundžių laukimo laikas.
Tyttlwt…tyr*^„~px
3-1
•
Kiekvieną kartą įjungus gaminį pasirodo užrašas „Sistema inicijuojama“.
•
Jei norite priimti vaizdo skambutį neišjungdami gaminio, įjunkite <Standby> ir <Max. Power Saving> .
Produkto naudojimas
3-2
Standartinio signalo režimo lentelė
Jei pasirinksite vieną iš toliau išvardytų ekrano veiksenų (pavyzdžiui, 800 x 600 arba 1440 x 900), jūsų monitorius
automatiškai pritaikys ekraną prie tinkamo horizontalaus ir vertikalaus dažnio. Tačiau, jei bandysite naudoti nestandartinę
rodymo veikseną, ekranas gali užgesti, net jei maitinimo šviesos indikatorius rodo, kad monitorius yra įjungtas.
Šiam monitoriui labiausiai tinka 1920 x 1080 rodymo veiksena su 60 Hz atnaujinimo dažniu. Jei pasirinksite 1920 x 1080
rodymo veikseną, monitorius automatiškai pritaikys ekraną prie horizontalaus ir vertikalaus dažnio.
Dėl geriausios vaizdo kokybės nustatykite labiausiai jūsų monitoriui tinkančią skyrą.
EKRANO REŽIMAS
HORIZONTALIOS
SKLEISTINĖS
DAŽNIS (KHZ)
VERTIKALUS
DAŽNIS (HZ)
PIKSELIŲ
SINCHRONIZAVIMA
S (MHZ)
SINCHRONIZAVIMO
POLIŠKUMAS (H / V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Produkto naudojimas
3-2
Horizontalios skleistinės dažnis
Laiko tarpas, skirtas nuskaityti vieną liniją nuo toliausiai kairėje iki toliausiai dešinėje ekrane, vadinamas horizontaliu ciklu, o
atvirkštinis horizontalus ciklas vadinamas horizontaliu dažniu. Horizontalus dažnis išreiškiamas kHz.
Vertikalios skleistinės dažnis
Ekranas turi rodyti tą patį vaizdą dešimtis kartų į sekundę, kad žmonės galėtų jį matyti. Šis dažnis vadinamas vertikaliu dažniu.
Vertikalus dažnis išreiškiamas Hz.
3-2
Produkto naudojimas
3-3
Įrenginio tvarkyklės diegimas
Įrenginio tvarkyklė tiekiama kartu su produktu diske. Jei pristatytas tvarkyklės failas sugadintas, monitoriaus tvarkyklę galite
parsisiųsti paspaudę „Support > Downloads“ (Pagalba > Atsisiuntimai) svetainėje http://www.samsung.com ir laikydamiesi
čia pateikiamų nurodymų.
Parsisiuntę tvarkyklės failą dukart jį paspauskite ir laikykitės ekrane pasirodžiusių nurodymų.
Norėdami įdiegti tvarkyklę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite tvarkyklės diegimo diską.
2. Spustelėkite „Windows Driver" („Windows“ tvarkyklė).
3. Pasirinkite jūsų produkto modelį iš sąrašo.
4. Užbaikite likusias diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.
5. Patikrinkite, ar ekrano nustatymuose rodoma tinkama skyra ir ekrano atnaujinimo dažnis. Daugiau informacijos apie ekrano
nustatymų dialogą ieškokite operacinės sistemos „Windows“ dokumentuose.
Produkto naudojimas
3-3
3-4
Produkto valdymo mygtukai
Informacija apie gaminį
Monitorių galite naudoti kaip standartinį arba kaip vaizdo skambučių monitorių. Monitoriuje yra integruotos vaizdo
skambučių funkcijos.
Naudojant gaminį kaip monitorių kai kurios funkcijos gali neveikti, nes jos yra skirtos tik vaizdo skambučiams.
ELEMENTAS
APRAŠYMAS
Kamera
Vaizdai priimami ir siunčiami vaizdo skambučio metu.
Mikrofonas
Tiekia garsą vaizdo skambučio metu.
Nuotolinio valdymo pulto daviklis
Garsiakalbis
Priima nuotolinio valdymo pulto signalus.
Tiekia toliau esančio asmens garsą vaizdo skambučio metu.
Tiekia asmeninio kompiuterio garsus, kai gaminys yra prijungtas prie asmeninio
kompiuterio garso kabeliu.
Produkto valdymo mygtukai
Mygtukai išdėstyti produkto apačioje.
PIKTOGRAMA
APRAŠYMAS
Spauskite šį mygtuką peržiūrėti ekrano meniu (OSD).
Šiuo mygtuku taip pat išeisite iš OSD arba grįšite į ankstesnę OSD meniu pakopą
Naudokite šiuos mygtukus eiti per meniu arba nustatyti OSD reikšmes.
Šiuos mygtukus naudokite vaizdo skambučiams.
Leidžia nutildyti garsą ar vaizdą, arba garsą ir vaizdą vienu metu atsižvelgiant į paskutinius
OSD nustatymus (<Settings> → <Mute Option>).
Naudokite šiuos mygtukus eiti per meniu arba nustatyti OSD reikšmes.
Kai ekrane nerodomas OSD meniu, norėdami nustatyti garsumą spauskite šiuos mygtukus.
3-4
Produkto naudojimas
PIKTOGRAMA
APRAŠYMAS
Kai ekrane nerodomas OSD meniu, norėdami pasirinkti funkciją paspauskite šį mygtuką.
Kai ekrane nerodomas OSD meniu, norėdami įjungti įvesties signalą (PC/DVI/VC), paspauskite šį mygtuką. Kai įvesties signalas įjungiamas spaudžiant mygtuką [ /SOURCE] arba
įjungiamas produktas, rodomas pranešimas su pasirinktu įvesties signalu kairėje ekrano
pusėje viršuje.
Norėdami pasirinkti režimą <PC/DVI>, produktą D-SUB (PC) arba DVI-D (DVI) kabeliu
turite prijungti prie grafikos plokštės kompiuteryje.
Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite produktą.
Maitinimo indikatorius LED
Šis LED įsijungia, kai produktas veikia įprastai.
Maitinimo šviesos diodą galima rasti virš mygtukų monitoriaus apačioje.
Informacijos apie energijos taupymo funkciją rasite produkto specifikacijų skyriuje
energijos taupymo funkcija. Kai produktas ilgą laiką nenaudojamas, rekomenduojama
ištraukti maitinimo kabelį iš lizdo, kad sumažintumėte elektros sąnaudas.
Produkto naudojimas
3-4
3-5
Vaizdo konferencijų funkcijos su „RADVISION SCOPIA“ infrastruktūra
Tiesioginiams vaizdo skambučiams galite naudoti vien tik VC240.
Tačiau tai dar ne viskas. Vaizdo konferencijų infrastruktūrą papildžius „RADVISION SCOPIA“, galėsite mėgautis papildomomis
funkcijomis, pavyzdžiui, centralizuotu valdymu, daugiašalėmis konferencijomis, įrašymu ir informacijos suskirstymu bei
ugniasienės apėjimo funkcija.
„RADVISION SCOPIA“ yra infrastruktūros gaminių šeima, pateikiama kaip tinklo įrenginiai ir programinė įranga, patobulinta, kad
veiktų su VC240.
Naudodami „RADVISION SCOPIA“ galėsite greitai sukurti kintamo dydžio vaizdinio bendravimo tinklą ir centralizuotai valdyti
vaizdo tinklą, rengti daugiašalius susirinkimus bei perkelti vaizdo konferencijas į bet kurį nešiojamą kompiuterį nepaisydami jokios
ugniasienės.
Daugiašalės (daugiataškės) konferencijos
Vaizdo ryšys su VC240 bus efektyvesnis ir veiksmingesnis naudojant funkciją „Multipoint (Multi-Party) Conferencing“ (keletą
skirtingų vietų (keletą šalių) apimantis seminaras). Čia vienu metu gali prisijungti daugiau nei du dalyviai.
Rengdami daugiataškes konferencijas, VC240 vartotojai gali matyti ir girdėti kelis kitus dalyvius bei jaustis tarsi jie būtų toje
pačioje vietoje –, taip vadinamoje „virtualios konferencijų salės“ tinkle.
Daugiašaliai skambučiai
Tiesioginiai skambučiai
Daugiataškės konferencijos rengiamos su DKP (daugiataškiu konferencijų prietaisu). Tai prietaisas, kuris valdo daugiataškę
konferenciją, daugelį vietų sujungdamas į tą pačią vaizdo konferenciją.
„RADVISION’s SCOPIA Elite MCU“ kiekvienam dalyviui siūlo 1080p didelės skiriamosios gebos apdorojimą bei asmeninį
išdėstymą.
Kartu su kitais dalyviais „SCOPIA Elite“ konferencijas jūs galite valdyti VC240 nuotolinio valdymo pultu ir atlikti šiuos veiksmus:
nutildyti dalyvius, pakeisti vaizdo išdėstymą bei pakviesti kitus galutinius taškus į konferenciją.
3-5
Produkto naudojimas
Pažangiausias darbalaukio vaizdo konferencijų rengimas
Vadovai ir direktoriai, vaizdo skambučiams naudojantys VC240, nori lengvai rengti konferencijas su dideliu skaičiumi toliau
esančių bei darbalaukio vartotojų ir bendrauti efektyviau, lengviau ir su daugiau dalyvių.
Naudodami „RADVISION SCOPIA“ darbalaukį vartotojai gali rengti konferencijas bet kurioje vietoje.
„SCOPIA“ darbalaukis yra sukurtas, kad atitiktų aukštos kokybės reikalavimus rengiant vaizdo konferencijas, kai naudojamas
standartinis asmeninis kompiuteris ir interneto jungtis.
Jį sudaro naujausia vaizdo technologija, suteikianti HG H.264 susirinkimo dalyviams ir bendriems duomenims matyti.
Jo garso sistema panaikina aidą, nuslopina triukšmą fone ir yra itin atspari internetui būdingoms tinklo klaidoms.
„SCOPIA" darbalaukis yra paprastas tinklo naršyklės priedas, kuris centralizuotai valdomas ir patalpinamas asmeniniame
kompiuteryje be sudėtingų licencijos mokesčių ar instaliavimo problemų.
Paprasčiausiai spustelėkite saitą ir priimkite namie dirbančius darbuotojus į susirinkimus, dalyvaukite vaizdo konferencijose
keliaudami, bendradarbiaukite su partneriais ir tiekėjais bei sklandžiai prisijunkite nepaisydami ugniasienių.
Vaizdo tinklo valdymas
VC240 sistemos administratoriai ir vartotojai gali tapti žymiai efektyvesni naudodami centrinio valdymo sistemą operacijoms
atlikti, pavyzdžiui, programinei įrangai naujinti nuotoliniu būdu, sistemai konfigūruoti, stebėti ir naudoti.
Kadangi naudojama daug VC240 sistemų, centralizuota valdymo sistema padės administratoriams žymiai geriau valdyti
paskirstytas VC240 sistemas iš vienos vietos.
Tam puikiai tinka „RADVISION iVIEW Suite“.
„iVIEW Suite“ yra visapusis valdymo sprendimas bendraujant garso ir vaizdo terpėje.
Naudojant „iVIEW“ vaizdo tinklas gali būti efektyviai valdomas ir stebimas siekiant efektyviai panaudoti dažnių juostos plotį.
Susirinkimai taip pat gali būti lengvai planuojami ir valdomi suteikiant aukštos kokybės vaizdo bendravimo patirties.
Produkto naudojimas
3-5
Konferencijų įrašymas ir skirstymas
Naudodami „RADVISION SCOPIA“ konferencijas galite ir įrašinėti.
Naudojant įrašymo funkciją išsaugomas garsas, vaizdas ir duomenys, tad ateityje galėsite peržiūrėti aukštos skiriamosios gebos
susirinkimų įrašus.
Naudodami vaizdo grotuvo tipo valdymo mygtukus rasite bet kokią įrašo dalį.
„RADVISION SCOPIA“ papildomai leidžia integruotai transliuoti konferencijas internetu asmenims, naudojantiems asmeninį
kompiuterį ar „MAC“.
Taip žiūrovai gali pamatyti ir kalbėtoją, ir pristatymo turinį. Dėl vienu metu palaikomo vienadresio ir daugiaadresio transliavimo
susirinkime iš esmės gali dalyvauti neribotas skaičius žmonių.
Ugniasienės apėjimas ir NAT sprendimas
Ugniasienės – tai užtvarai tarp dviejų atskirų tinklų, kurie filtruoja nereikalingus paketus ir daugeliu atveju be reikalo blokuoja
vaizdo konferencijas.
Daugelis ugniasienių taip pat turi filtravimo ir tinklo adresų keitimo (NAT) funkcijas, kurios dažniausiai būna įrengtos jų saugomo
tinklo pakraštyje.
„SCOPIA PathFinder“ ir NAT sprendimas leidžia saugiau jungtis prie įmonių tinklų ir toliau esančių vietų.
„SCOPIA PathFinder“ išlaiko ugniasienės ir NAT saugumą bei privalumus vaizdo tinkluose ir leidžia sklandžiai prisijungti prie
esamų vaizdo galinių taškų ir infrastruktūros.
Daugiau informacijos
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „RADVISION SCOPIA“ gali padėti naudojant VC240, apsilankykite svetainėje
http://www.radvision.com/VC240 arba susisiekite su vietiniu „RADVISION“ biuru.
JAV / ŠIAURĖS IR PIETŲ AMERIKA
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3-5
Produkto naudojimas
3-6
Nuotolinio valdymo pultas
Netoli monitoriaus esantys televizoriai ir kiti elektroniniai prietaisai gali pabloginti nuotolinio valdymo pulto veikimą ir
sutrikdyti nuotolinio valdymo pulto monitoriui siunčiamą signalą.
POWER
Gaminį įjungia / išjungia.
SOURCE
Juo įjungiamas įvesties signalas.
(PC/DVI/VC)
LAYOUT
Pakartotinai spaudžiant šį mygtuką
galima rinktis iš įvairių ekrano padalijimo būdų. Juo įjungiama PIP
(vaizdo vaizde) funkcija.
+ ZOOMJuo galima priartinti ir (arba) nutolinti toliau esančios šalies kameros
vaizdą, jei šios šalies kamera
palaiko priartinimo / nutolinimo funkciją.
Specialūs simboliai
Pakartotinai spaudžiant šį mygtuką galima įvesti „*“ arba „.“.
1/A/a
Juo galima keisti veikseną teksto
įvesties lange (Skaičiai → Didžiosios raidės → Mažosios raidės).
MIC MUTE
Leidžia nutildyti garsą ar vaizdą,
arba garsą ir vaizdą vienu metu
atsižvelgiant į paskutinius OSD
nustatymus (<Settings> → <Mute
Option>).
Spauskite, norėdami pagarsinti
arba pritildyti.
(Šis produktas nepalaiko priartinimo
/ nutolinimo funkcijos.)
Rodyklių aukštyn-žemyn ir
kairėn-dešinėn mygtukai
Patvirtinimas
Horizontaliai ir vertikaliai judama iš
vieno meniu į kitą, arba reguliuojamas pasirinktas meniu reikšmes.
Kol skambutis jungiamas, juo
nutildomas toliau esančios šalies
garsas.
(Jūsų garsas perduodamas.)
SETUP
Juo galima pasirinkti, kurios kameros vaizdą priartinti / nutolinti.
•
Arti: jūsų kamera.
•
Toli: toliau esančios šalies
kamera.
PRESENTATION
Tai meniu <Settings> funkcinis
klavišas.
BACK
Grąžina į ankstesnį meniu.
Juo ištrinamas tekstas įvedant
naują.
END
Nustatoma, ar atlikti funkciją, kai
asmeninio kompiuterio ekranas
nusiunčiamas toliau esančiai šaliai.
Juo nutraukiamas vaizdo skambutis.
INFO
Įvesti „#“, „@“ arba „:“ galima
pakartotinai spaudžiant šį mygtuką.
<PC/DVI> : Rodoma skiriamoji
geba.
<VC> : Rodoma detali informacija
apie esamą ryšį.
Produkto naudojimas
Specialūs simboliai
PHONE BOOK
Ekrane rodoma telefonų knyga.
3-6
CALL
HOLD
Juo atliekamas vaizdo skambutis.
Juo galima užlaikyti dabartinį
skambutį (jo nenutraukiant) ir kalbėti su kitu asmeniu.
Skaičių mygtukai
Juo galima įvesti skaičius ir tekstą
pagal įvesties veikseną.
3-6
Ši funkcija atsiras vėliau.
Produkto naudojimas
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.
1. Pakelkite dangtelį nuotolinio valdymo pultelio užpakalinėje dalyje į viršų taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.
Įsitikinkite, kad + ir - baterijų kontaktai sutampa su diagrama nurodyta skyrelio viduje.
3. Uždarykite dangtelį.
Jei nuotolinio valdymo pultelio ilgai nenaudosite, išimkite baterijas ir saugokite jas vėsioje sausoje vietoje.
Jei nuotolinio valdymo pultelis neveikia, patikrinkite:
•
Ar įjungtas televizorius?
•
Ar baterijų pliuso ir minuso kontaktai neįdėti atvirkščiai?
•
Ar baterijos pasibaigusios?
•
Ar nėra išjungta elektra ar elektros maitinimo kabelis atjungtas?
•
Ar netoliese nėra specialios fluorescencinės šviesos ar neoninio ženklo, kuris trukdo siųsti nuotolinio valdymo pulto
signalus?
Produkto naudojimas
3-6
3-7
IŠDĖSTYMO keitimas
Esant VC veiksenai skambučio vaizdas rodomas per visą ekraną.
Mygtuku „LAYOUT“ nuotolinio valdymo pulte galima pakeisti vaizdo skambučio išdėstymą.
Toliau pateikiama vaizdo skambučio iliustracija LAYOUT: tai jūsų ekrano (jūsų kameros ekrano), toliau esančios šalies ekrano
(toliau esančio ekrano) ir PC/DVI ekrano derinys. Toliau pateikiamos kiekvieną ekraną nurodančios spalvos:
•
: PC/DVI
•
: jūsų kameros ekranas
•
: toliau esantis ekranas
PC/DVI režimas
•
•
Kai skambučio sujungti nepavyksta
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Kai linija užimta
VC veiksena
•
•
Kai skambučio sujungti nepavyksta
Kai linija užimta
LAYOUT nustatymai, išsaugoti <PC/DVI> režimais (PC ir DVI režimai naudoja tuos pačius parametrus), netaikomi <VC>
režimo išdėstymui.
3-7
Produkto naudojimas
3-8
Ekrano reguliavimo meniu naudojimas (OSD: ekrano rodymas)
Ekrano reguliavimo meniu (OSD: ekrano rodymas) Struktūra
MENIU
Call
Call history
Phone book
Settings
Paspaudus mygtuką „ “ mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba mygtuką „MENU“ (MENIU) gaminio priekinėje dalyje esant
PC(DVI) įvesties veiksenai ar VC (vaizdo konferencijų) veiksenai, ekrano apačioje bus rodomas V2oIP (garso ir vaizdo internetu
tiekėjo) pagrindinis meniu, kaip parodyta toliau.
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
Pasirodo, kai nuotolinio valdymo pulte paspaudžiate mygtuką „CALL“ (SKAMBINTI). Naudojamas vaizdo skambučiams atlikti.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
Produkto naudojimas
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
3-8
1. Skambučių sąrašas: rodomas įeinančių ir išeinančių skambučių sąrašas.
<Name> ir <IP> rodomi, jei kontaktas yra užregistruotas <Phone Book>.
Rodomas tik <IP>, o <Name> vieta lieka tuščia, jei kontaktas nėra užregistruotas <Phone Book>.
2. Skambučio atlikimas: atsižvelgiant į tai, ar naudojamas SIP serveris ar sargas, skambučius galite atlikti įvesdami IP, ID arba
E.164 numerį.
2-1. Dabartinės būsenos peržiūra: atsižvelgiant į atitinkamo serverio prisijungimo būklę, jei naudojamas SIP serveris ar
sargas, rodoma geltona ar pilka piktograma. Atsižvelgiant į tinklo būseną yra rodoma geltonos spalvos arba žalios
spalvos (jei serveris nenaudojamas) piktograma.
2-2. Telefono numerio įvedimas: paspaudę mygtuką „CALL“ (SKAMBINTI) nuotolinio valdymo pulte po to, kai įvedamas
toliau esančios šalies <IP>, <SIP ID> arba E.164 numeris, pradėsite skambinti.
<SIP ID> leidžia naudoti vartotojų, kurie prisijungė per SIP serverį, ID, o E.164 numeris leidžia naudoti vartotojų, kurie
prisijungė per sargą, numerius.
2-3. Skambučio tipas: leidžia pasirinkti <Video> skambutį arba <Voice> skambutį.
3. Jūsų kameros ekranas: kai nesate prisijungę, rodomas jūsų kameros ekranas. Leidžia peržiūrėti šiuo metu prisijungusių
vartotojų sąrašą ir nutraukti skambučius prisijungus.
3-8
Produkto naudojimas
Call history
Rodomas paskutinių <Received>, <Sent> ir <Missed> skambučių sąrašas.
Jei <IP> yra išsaugotas <Phone Book>, rodomas užregistruotas <Name> ir paskutinio skambučio laikas. <Jei IP> nėra
išsaugotas, rodomas <IP> ir paskutinio skambučio laikas.
Jei skambutis atliktas šią dieną, rodomas tikslus laikas (AM/PM), o jei skambutis atliktas ankstesnėmis dienomis, rodoma data.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Smulkesnių meniu peržiūra
1. <Call> : Skambinama naudojant skambučio informaciją.
2. <Save> : Galima išsaugoti informaciją arba pataisyti <Phone Book> išsaugotą informaciją.
3. <Delete> : Sąraše galima ištrinti kai kuriuos elementus.
4. <Delete All> : Sąraše galima ištrinti visus elementus.
Produkto naudojimas
3-8
5. <View> : Galima peržiūrėti detalius įrašus apie skambučius.
6. <Unselect All> : Panaikinamas sąrašo žymėjimas.
Phone book
Nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką „PHONE BOOK“ (TELEFONŲ KNYGA) rodoma <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
MENIU
All
Pyp}
Mlnv
APRAŠYMAS
Galima naršyti, pridėti, keisti ir (arba) ištrinti vartotoją.
Atsižvelgdami į serverio nustatymus ieškokite vartotojo pagal <Name>, <SIP ID>, <IP> arba <Call
Number>.
Pridėkite vartotoją pažymėdami <Add Contact> ir nustatydami <Name>, <IP>, <SIP ID>, <Call Number> bei <Group>.
Group
Galite pridėti, keisti ir (arba) ištrinti grupę.
Pažymėjus grupę ir nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką “
sančių vartotojų sąrašas.
” rodomas šiai grupei priklau-
Pažymėkite <Add Group>, kad pridėtumėte grupę. Jei vartotojas nepriklauso grupei, vartotoją prie
bet kokios grupės galite pridėti naudodami meniu <[Unassigned]>.
Settings
Nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką „SETUP“ (SĄRANKA) rodomas meniu <Settings>.
PAGRINDINIAI
MENIU
General
PAPILDOMI MENIU
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
3-8
Security
Call Quality
Produkto naudojimas
PAGRINDINIAI
MENIU
Network
PAPILDOMI MENIU
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
General meniu
PC / DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
-BOHVBHF
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
MENIU
&OHJTI
Xzp
Pyp}
Mlnv
APRAŠYMAS
Pasirinkite OSD kalbą.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
Pasirinkta kalba taikoma tik OSD produktui. Šis nustatymas nedaro įtakos kitų kompiuterio
funkcijoms.
Clock
Galite nustatyti esamą sistemos datą ir laiką.
•
<Clock Set> – leidžia nustatyti <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> ir <AM/PM>.
•
<Date Format> – pasirenkamas datos rodymo formatas.
•
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<Time Format> – pasirenkamas <Time Format>.
<12 hours> - <24 hours>
Rodomas veikiančios sistemos laukimo laikas esant <VC> veiksena.
Laukimo laikas – tai laikas, kol ekranas neliečiamas išsijungs automatiškai.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Standby> neveikia, kai esate prisijungę.
Max. Power Saving
Tai energiją taupanti funkcija, kuri veikia <PC/DVI> veiksena.
Jei PC pereina į energijos taupymo veikseną, kai <Max. Power Saving> yra <On>, gaminys taip pat
pereis į energijos taupymo veikseną.
•
<On> - <Off>
Skambučių atlikti negalima, jei <Max. Power Saving> yra nustatytas ties <On>.
Produkto naudojimas
3-8
MENIU
Security
APRAŠYMAS
Vartotojo slaptažodis sukuriamas iš keturių skaitmenų.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Numatytasis slaptažodis yra 0000.
SW Upgrade
Atnaujina programinę įrangą tinkle.
Prisijungus neveikia.
Reset System
Nustatomi gamykliniai gaminio nustatymai.
Prisijungus neveikia.
SW version
Tikrinama esama sistemos programinės įrangos versija.
Open Source
Rodo programinę įrangą, naudotą kuriant šį produktą.
Meniu „Call Control“
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENIU
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
APRAŠYMAS
Automatiškai atsakoma į įeinantį skambutį.
•
<On> - <Off>
Prisijungus neveikia.
Mute Option
Do not Disturb
Prisijungus galima pasirinkti norimą <Mute Option>.
•
<Voice> – nustojama siųsti mikrofono įvestis toliau esančiai šaliai.
•
<Video> – nustojama siųsti vaizdo įvestis toliau esančiai šaliai.
•
<Voice + Video> – nustoja siųsto vaizdo ir mikrofono įvestis toliau esančiai šaliai.
Automatiškai atmetamas įeinantis skambutis.
•
<On> - <Off>
Prisijungus neveikia.
3-8
Produkto naudojimas
MENIU
Default Call Type
Call Quality
APRAŠYMAS
Parenkamas norimas skambučio tipas.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> – pirmenybė teikiama vaizdo kokybei ir kadrų greičiui.
•
•
<Sharpness> – bendraujant pirmenybė teikiama ne vaizdo kokybei, o kadrų greičiui.
•
<Motion> – bendraujant pirmenybė teikiama ne kadrų greičiui, o vaizdo kokybei.
<Max Bandwidth> – galima nustatyti didžiausią bendravimui reikalingą dažnių juostos plotį. Kuo
siauresnė dažnių juosta, tuo blogesnė skambučio kokybė.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Prisijungus neveikia.
Meniu „Input“
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENIU
Source List
Mlnv
APRAŠYMAS
Galima pasirinktinai peržiūrėti prie monitoriaus prijungto išorinio įvesčių prietaiso ekraną.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
Pasirenkamas PIP lango dydis.
•
<
>-<
>
Įsijungia PIP režime. PIP režimas įsijungia, kai papspaudžiamas LAYOUT mygtukas nuotolinio
valdymo pulte.
Taikomas PIP langui jūsų ekrane arba toliau esančios šalies ekranui skambučio metu.
Netaikomas išorinėms įvestims.
Produkto naudojimas
3-8
MENIU
PIP Position
APRAŠYMAS
PIP langas perkeliamas į norimą vietą.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Įsijungia PIP režime. PIP režimas įsijungia, kai papspaudžiamas LAYOUT mygtukas nuotolinio
valdymo pulte.
Taikomas PIP langui jūsų ekrane arba toliau esančios šalies ekranui skambučio metu.
Netaikomas išorinėms įvestims.
PIP Transparency
Juo reguliuojamas PIP lango permatomumas.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Pasiekiamas tik <PC/DVI> režimu
Jis įjungiamas PIP veiksena paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką „LAYOUT“ esant
<PC/DVI> veiksenai.
Meniu Picture [PC / DVI]
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
MENIU
MagicBright
Pyp}
Mlnv
APRAŠYMAS
Jis suteikia geriausius ekrano nustatymus įvairių rūšių vartotojo aplinkai, pavyzdžiui, dokumentų kūrimui, internetui, filmams ir t. t.
•
<Entertain>
Šio režimo ryškumo ir aiškumo nustatymai panašūs į televizoriaus geriausius pramogų aplinkos
nustatymus (filmų, DVD ir t. t.)
•
<Internet>
Šio režimo vaizdo nustatymai tinkami naršyti internete (tekstas + vaizdas).
•
<Text>
Šio režimo vaizdo nustatymai tinkami redaguoti dokumentą.
•
<Custom>
Jei iš anksto nustatyti vaizdo režimai nepakankami, vartotojai gali sukonfigūruoti <Brightness> ir
<Contrast> tiesiogiai naudodamiesi šiuo režimu.
Galimas tik <PC> režimu
Contrast
Reguliuojamas kontrastas.
Brightness
Reguliuojamas šviesumas.
Sharpness
Reguliuojamas ryškumas.
3-8
Produkto naudojimas
MENIU
Auto Adjustment
APRAŠYMAS
Naudojant funkciją <Auto Adjustment> monitorius automatiškai sureguliuoja gaunamus vaizdo signalus.
Automatiškai sureguliuojami <Fine>, <Coarse> ir <PC Position> dydžiai.
Galimas tik <PC> režimu
Screen
•
<Coarse>
Pašalina triukšmą, tokį kaip vertikalios juostos.
<Coarse> reguliavimu galima perkelti ekrano vaizdo sritį. Jį galite iš naujo nustatyti į centrą,
naudodamiesi horizontalaus valdymo meniu.
•
<Fine>
Pašalina triukšmą, pvz., horizontalias juostas.
Jei triukšmas išlieka net atlikus <Fine> reguliavimą, pakartokite <Fine>, kai sureguliuosite dažnį
(<Coarse>).
•
<PC Position>
Reguliuojama horizontali ir vertikali ekrano padėtis.
•
<Image Reset>
Vaizdo parametrai pakeičiami į numatytąsias gamyklines vertes.
Galimas tik <PC> režimu
Picture Option
•
<Color Tone> - Galima pakeisti atspalvius.
•
•
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Reguliuoja atskirus R, G, B (raudonos, žalios, mėlynos) spalvos valdiklius.
<Size> – galite pakeisti dydį.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> – sumažinamas skaitmeninis triukšmas.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Galimas tik <VC> režimu
Picture Reset
Grąžina visus ekrano režimo parametrus į numatytuosius gamyklinius.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Meniu Picture [VC]
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
Produkto naudojimas
Pyp}
Mlnv
3-8
MENIU
Mode
APRAŠYMAS
Pasirinkite monitoriaus išankstinio nustatymo ekrano režimą arba pakeiskite ekrano nustatymus taip,
kad atitiktų jūsų poreikius.
•
<Dynamic>
Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei <Standard> režimu.
•
<Standard>
Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu, rodomas
ryškus vaizdas.
•
<Movie>
Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite akių.
Contrast
Reguliuojamas kontrastas.
Brightness
Reguliuojamas šviesumas.
Sharpness
Reguliuojamas ryškumas.
Color
Sureguliuojamas vaizdo spalvos sotis.
Tint (G/R)
Sureguliuojamas vaizdo spalvos atspalvis.
Picture Option
•
<Color Tone> - Galima pakeisti atspalvius.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<Warm1> ir <Warm2> gali būti pasirenkami tik, jei <Mode> yra nustatytas ties <Movie>.
•
<Digital NR> – sumažinamas skaitmeninis triukšmas.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Grąžina visus ekrano režimo parametrus į numatytuosius gamyklinius.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Tinklo meniu neveikia, kai esate prisijungę.
MENIU
IP Settings
User Name
3-8
APRAŠYMAS
IP adreso konfigūravimas.
•
<Dynamic> – priskiriamas dinaminis IP adresas.
•
<Static> – priskiriamas statinis IP adresas.
Nustatykite vartotojo vardą, kuris bus naudojamas prisijungiant prie SIP serverio arba H.323 sargo.
Produkto naudojimas
MENIU
APRAŠYMAS
Phone Number
Nustatykite telefono numerį, kuris skambinant bus naudojamas kaip E.164 adresas, siunčiamas
H.323 sargui.
Network Preference
Pasirinkite pagrindinį skambučiams naudojamą protokolą.
H.323 Settings
Pakeiskite H.323 nustatymus (sargą ir t. t.).
SIP Settings
Konfigūruokite SIP tarpinio serverio informaciją.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> – įjunkite / išjunkite tarpinį serverį.
•
<Display Name> – įveskite pavadinimą, pagal kurį prietaisas bus atpažįstamas tinkle.
•
<Server Address> – įveskite tarpinio serverio adresą.
•
<Password> – įveskite vartotojo slaptažodį.
Patikrinkite esamą tinklo būseną.
Peržiūrėkite nustatymus, pavyzdžiui, „MAC“ adresą, IP adresą, potinklio šabloną, sąsają, DBS, sąsajos tikrinimo ir IP sankirtą. Prieš kiekvieną elementą pasirodanti žymė (
kamai, o žymė (
Jei žymė (
) parodo, kad jis veikia tin-
) – kad veikia netinkamai.
) pasirodo tinklo tikrinimo metu, jis nebebus tęsiamas.
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENIU
Sounds
Pyp}
Mlnv
APRAŠYMAS
Įjungiami ar išjungiami (įeinančių skambučių, išeinančių skambučių ir t. t.) garsai <Sounds>.
•
<On> - <Off>
Prisijungus neveikia.
Produkto naudojimas
3-8
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENIU
Power Frequency
Sureguliuojamas kameros dažnis.
<Auto> - <Manual>
Sureguliuojamas kameros vaizdo ryškumas.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
Sureguliuojamas kameros vaizdo baltos spalvos balansas.
•
Brightness
Mlnv
APRAŠYMAS
•
White Balance
Pyp}
<Auto> - <Manual>
Kameros ekrane apsukami vaizdai.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Kai kamera nukreipiama tiesiai į šviesos šaltinį, pvz.: elektros lemputę, vaizdas gali būti išsiliejęs.
Tamsioje aplinkoje vaizdas gali atrodyti nenatūralus.
3-8
Produkto naudojimas
4
Trikčių diagnostika
4-1
Savaiminė monitoriaus diagnostika
•
Galite patikrinti, kaip veikia produktas, funkcija savaiminė diagnostika.
•
Jei monitoriuje rodomas tuščias langas, o maitinimo šviesos diodas blykčioja net, jei gaminys ir asmeninis kompiuteris
yra prijungti, paleiskite savaiminės diagnostikos funkciją.
Norėdami atlikti savaiminę monitoriaus diagnostiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
2. Atskirkite „D-Sub“ kabelį nuo produkto.
3. Įjunkite monitorių.
4. Jei monitorius veikia tinkamai, rodomas pranešimas „Check Signal Cable“.
Trikčių diagnostika
4-1
4-2
Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą
Patikrinkite šiuos elementus prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą. Jei problema išlieka, prašome susisiekti su
artimiausiu „Samsung Elenctronics“ techninės priežiūros centru arba apsilankyti paramos puslapyje
svetainėjewww.samsung.com.
RODOMAS TUŠČIAS EKRANAS/ NEGALIU ĮJUNGTI PRODUKTO
Ar tinkamai įjungtas maitinimo laidas?
Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas abiejuose galuose.
Ar ekrane rodomas pranešimas „Check Signal Cable“ (Patikrinti signalų kabelį)?
Patikrinkite kabelį, jungiantį kompiuterį ir produktą.
Ar pranešimas „Not Optimum Mode" rodomas ekrane?
Jei kabelis yra prijungtas teisingai, pakartotinai spauskite
mygtuką [ /„SOURCE“ (ŠALTINIS)], kad patvirtintumėte, jog
gaminys yra nustatytas tinkamam šaltiniui ir gauna įvesties
signalą.
Šis pranešimas rodomas, kai signalas iš grafinės kortelės viršija maksimalią gaminio skyrą arba maksimalų dažnį (atsinaujinimo dažnį).
Šiuo atveju nustatykite tinkamą produkto skyrą ir dažnį. Teisingus dydžius rasite Standartinio signalo veiksenos lentelėje.
Ar rodomas tuščias ekranas ir maitinimo LED mirksi kas
sekundę?
Ar prijungėte DVI kabelį?
Tai vykstas, kai paleista energijos taupymo funkcija.
Jei spustelėsite pelę arba paspausite klavišą, ekranas įsijungs.
Jei DVI kabelį prijungsite, kai kompiuteris inicijuojamas, arba
jei iš naujo prijungsite DVI kabelį, kai kompiuteris paleistas,
ekranas nebus rodomas, nes kai kurios grafinės plokštės
tokiomis sąlygomis netiekia vaizdo signalo.
Šiuo atveju paleiskite kompiuterį iš naujo, kai DVI kabelis prijungtas.
SPALVOS KEISTOS / VAIZDAS RODOMAS NESPALVOTAI
Ar visas ekranas rodomas tokia spalva, kaip būtų žiūrint į
ekraną per celofano popierių?
Patikrinkite kabelio prijungimą prie kompiuterio.
Vėl įdėkite į kompiuterį grafinę plokštę.
Patikrinkite, ar <Color Effect> nustatyta į <Off>.
Ar teisingai sukonfigūruota grafinė plokštė?
Iš naujo atlikite grafinės plokštės nustatymus pagal nurodymus plokštės vartotojo vadove.
RODYMO SRITIS NETIKĖTAI PASISLENKA Į KRAŠTĄ ARBA CENTRĄ.
Ar pakeitėte grafinę plokštę arba tvarkyklę?
Pabandykite paleisti <Auto Adjustment>, esantį <Picture> prie
<Settings>.
Ar pakeitėte skiriamąją gebą arba dažnį (atsinaujinimo dažnį)?
Nustatykite grafinę plokštę atitinkamai skyrai ir dažniui.
Ar teisingai sukonfigūruota grafinė plokštė?
Teisingus dydžius rasite Standartinio signalo veiksenos lentelėje.
Iš naujo atlikite grafinės plokštės nustatymus pagal nurodymus plokštės vartotojo vadove.
VAIZDAI NESUFOKUSUOTI.
Ar pakeitėte skiriamąją gebą arba dažnį (atsinaujinimo dažnį)?
4-2
Nustatykite grafinę plokštę atitinkamai skyrai ir dažniui.
Teisingus dydžius rasite Standartinio signalo veiksenos lentelėje.
Trikčių diagnostika
SPALVOS RODOMOS 16 BAITŲ (16 SPALVŲ). SPALVA PASIKEITĖ PAKEITUS GRAFINĘ PLOKŠTĘ.
Ar įdiegėte produkto tvarkykles?
Windows ME/XP/2000 : Skiriamąją gebą nustatykite eidami
„Control Panel“ (Valdymo skydas)→ „Display“ (Ekranas)→
„Settings“ (Parametrai).
Ar teisingai sukonfigūruota grafinė plokštė?
Spalva pasikeitė pakeitus grafinę plokštę.
KAI PRIJUNGIU MONITORIŲ, RODOMAS PRANEŠIMAS „NEŽINOMAS MONITORIUS, RASTAS SAVAIMINIO DIEGIMO
(VESA DDC) MONITORIUS“.
Ar įdiegėte produkto tvarkykles?
Įdiekite įrenginio tvarkyklę laikydamiesi šiame vadove pateikiamų tvarkyklės įdiegimo nurodymų.
Patikrinkite pagal grafinės plokštės vartotojo vadovą, ar savaiminio diegimo (VESA DDC) funkcijos palaikomos.
Jei jūsų grafinė plokštė palaiko „Plug&Play“ funkcijas, iš naujo
įdiekite plokštės tvarkyklę. Nurodymų ieškokite plokštės vartotojo vadove.
KAI ŽIŪRIU Į IŠORINIUS ĮRENGINIO KRAŠTUS, MATAU NEDIDELIŲ IŠKRAIPYMŲ.
Ekranui apsaugoti juodi šio įrenginio kraštai yra padengti permatoma medžiaga, kuri sušvelnina spalvas ekrano kraštuose.
Medžiaga kartais gali sukelti nedidelių vaizdo iškraipymų ekrano kraštuose. Tai nėra gaminio defektas.
KAI KOMPIUTERIS PALEIDŽIAMAS PAKARTOTINAI, GIRDIMAS GARSAS „BYP, BYP".
Jei garsas „pyp“ girdisi 3 ar daugiau kartų leidžiant kompiuterį iš naujo, prašykite, kad kompiuterį patikrintų.
Trikčių diagnostika
4-2
4-3
Dažnai klausiami klausimai ir atsakymai
DAŽNAI KLAUSIAMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kaip pakeisti vaizdo signalo dažnį (atsinaujinimo dažnį)?
PABANDYKITE TAI
Turite pakeisti grafinės plokštės dažnį.
Windows XP : Pakeiskite dažnį pasirinkdami „Control Panel“
(Valdymo skydas) → „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir
temos) → „Display“ (Ekranas) → „Settings“ (Nustatymai) →
„Advanced“ (Papildomi) → „Monitor“ (Monitorius), o tada
pakeiskite atsinaujinimo dažnį „Monitor Settings“ (Monitoriaus
nustatymuose).
Windows ME/2000 : Pakeiskite dažnį pasirinkdami „Control
Panel“ (Valdymo skydas) → „Display“ (Ekranas) → „Settings“
(Nustatymai) → „Advanced“ (Papildomi) → „Monitor“ (Monitorius), o tada pakeiskite atsinaujinimo dažnį „Monitor Settings“
(Monitoriaus nustatymuose).
Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.
Kaip pakeisti skyrą?
Windows XP : Skiriamąją gebą pakeiskite pasirinkę Control
Panel (Valdymo skydas) → Appearance and Themes (Aplinka
ir temos) → Display (Ekranas)→ Settings (Parametrai).
Windows ME/2000 : keiskite skyrą pasirinkdami „Control
Panel“ (Valdymo skydas) → „Display“ (Ekranas)→ „Settings“
(Nustatymai).
Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.
Kaip naudoti energijos taupymo funkciją?
Windows XP : Konfigūruokite ją eidami: „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir
temos) → „Display“ (Ekranas) → „Screen Saver Setting“
(Užsklandos nustatymas) arba konfigūruokite ją kompiuterio
BIOS sąrankoje.
Windows ME/2000 : Konfigūruokite ją eidami: „Control Panel“
(Valdymo skydas) → „Display“ (Ekranas) → „Screen Saver
Setting“ (Užsklandos nustatymas) arba konfigūruokite ją kompiuterio BIOS sąrankoje.
Norėdami sužinoti daugiau, naudokitės kompiuterio „Windows“ vartotojo vadovu.
4-3
Trikčių diagnostika
5
Daugiau informacijos
5-1
Specifikacijos
MODELIO PAVADINIMAS
LCD ekranas
Sinchronizavimas
Dydis
23,6 col. (59 cm)
Ekrano sritis
521,28 mm (horizontaliai) x 293,22 mm (vertikaliai)
Pikselių žingsnis
0,2715 mm (horizontaliai) x 0,2715 mm (vertikaliai)
Horizontalus
30 kHz ~ 81 kHz
Vertikalus
56 Hz ~ 75 Hz
Ekrano spalva
Skiriamoji
geba
VC240
16,7 M
Optimali skiriamoji geba
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimali skiriamoji geba
1920 x 1080 @ 60 Hz
Analoginis RGB, DVI-D (skaitmeninė vaizdo sąsaja)
Įvesties signalas, kabelio galas
0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0 V, V žemas ≤ 0,8 V)
Maksimalus pikselių sinchronizavimas
170 MHz (Analoginis, Skaitmeninės)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100 - 240 V.
Kadangi standartinė įtampa skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę
produkto galinėje pusėje.
Signalų jungtys
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Matmenys (PxAxG) / svoris (paprastas stovas)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (be stovo)
VESA Tvirtinimo sąsaja
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Aplinkos apžvalga
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Naudojimas
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (su stovu) / 8,8 kg
Drėgmė :20 % ~ 80 %, be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgmė: 5% ~ 95%, be kondensacijos
Pokrypis
-1˚ ~ 25˚
B klasės (informacinė ryšių įranga, skirta naudoti gyvenamojoje vietoje)
Įrenginys buvo užregistruotas pagal EMI naudoti namie (B klasė). Jį galima naudoti visose srityse. (B klasės įranga
skleidžia mažiau elektromagnetinių bangų nei A klasės įranga.)
Daugiau informacijos
5-1
5-2
Energijos taupymo funkcija
Šiame produkte yra energijos taupymo funkcija, kuri automatiškai išjungia ekraną, kai produktas nenaudojamas tam tikrą laiką, ji
skirta sumažinti elektros sąnaudas. Kai produktas veikia energijos taupymo režimu, maitinimo LED pakeičia spalvą pranešti apie
tai. Kai produktas veikia energijos taupymo režimu, maitinimas neišjungiamas, o jūs galite vėl įjungti ekraną paspaudę bet kurį
klavišą arba spustelėję pelę. Tačiau energijos taupymo funkcija veikia tik tada, kai produktas prijungtas prie kompiuterio su
energijos taupymo funkcija.
BŪSENA
ĮPRASTAS VEIKIMAS
ENERGIJOS TAUPYMO
REŽIMAS
MAITINIMAS IŠJUNGTAS
(MAITINIMO MYGTUKAS)
Maitinimo indikatorius
Įjungtas
Mirksi
išjungtas
Energijos sunaudojimas
Mažiau nei 85 W
Mažiau nei 3 W
Mažiau nei 3 W
Jei nėra maitinimo nutraukimo mygtuko, energija nenaudojama, kai maitinimo kabelis atjungtas.
Energijos taupymo funkcija aktyvuojama, jei <Max. Power Saving> nustatomas ties <On>, kai įjungta <PC/DVI> veiksena.
5-2
Daugiau informacijos
5-3
Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)
•
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG vartotojų aptarnavimo
centrą.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Daugiau informacijos
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Daugiau informacijos
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Daugiau informacijos
5-3
5-4
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) –
tik Europoje
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų
(pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo
laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų
ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę,
kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir
jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
5-4
Daugiau informacijos

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement