Samsung 2033HD User manual

Samsung 2033HD User manual

SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitoriaus

Vartotojo vadovas

Turinys

SVARBIAUSI SAUGOS PERSPĖJIMAI

Prieš pradėdami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Laikymas ir priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Saugos atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

PRODUKTO SUMONTAVIMAS

Pakuotės turinys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Stovo tvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Stovo nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Sieninio laikiklio / stalinio stovo tvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Kompiuterio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Naudojimas kaip televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

HDMI kabelio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Prijungimas naudojant DVI į HDMI kabelį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Komponento kabelio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

"Scart" kabelio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

BENDROSIOS SĄSAJOS jungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Stiprintuvo prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Ausinių prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Kensingtono užraktas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Įjunk ir žaisk ypatybė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Valdymo skydelio peržiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Nuotolinio valdymo pultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Teleteksto funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Ekrano reguliavimo meniu naudojimas (OSD: ekrano rodymas) . . . 3-5

Įrenginio tvarkyklės diegimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

Standartinio signalo režimo lentelė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS

Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Savaiminė monitoriaus diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Dažnai klausiami klausimai ir atsakymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

DAUGIAU INFORMACIJOS

Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

Energijos taupymo funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE) . . . 6-3

Tinkamas išmetimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Svarbiausi saugos perspėjimai

1-1 Prieš pradėdami

Šiame vadove naudojamos piktogramos

PIKTOGRA

MA

PAVADINIMA

S

Dėmesio

REIKŠMĖ

DėmesioNurodo atvejus, kad funkcija gali neveikti arba nustatymas gali būti atšauktas.

Pastaba Nurodo patarimą arba pastabą, kaip naudotis funkcija.

Šio vadovo naudojimas

• Būtina suprasti visus saugumo perspėjimus ir tik tada pradėti naudotis šiuo produktu.

• Jei iškilo problema, žr. skyrelį „Problemų sprendimas“.

Perspėjimas apie autorių teises

Kadangi produktas tobulinamas, kad geriau veiktų, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

Autorių teisės ©„Samsung Electronics Co., Ltd.", 2009. Visos teisės saugomos.

Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics Co., Ltd.“.

Šio vadovo turinio iš dalies arba viso negalima atgaminti, platinti arba naudoti jokia forma be rašytinio „Samsung Electronics Co.,

Ltd.“ leidimo.

SAMSUNG logotipas ir „SyncMaster“ yra registruotieji „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.

„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

VESA, DPM ir DDC registruotieji „Video Electronics Standard Association“ prekių ženklai.

ENERGY STAR logotipas yra registruotasis JAV Aplinkosaugos agentūros ženklas.

Visi kiti čia paminėti prekių ženklai priklauso jų kompanijoms.

Kaip ENERGY STAR partnerė „Samsung Electronics, Co., Ltd.“ nurodo, kad šis produktas atitinka ENERGY STAR energijos taupymo specifikacijas.

Svarbiausi saugos perspėjimai 1-1

1-2 Laikymas ir priežiūra

Išorinio paviršiaus ir ekrano priežiūra

Valykite produktą minkštu ir sausu audeklu.

• Nevalykite produkto užsidegančiomis medžiagomis, pvz.: benzolu arba skiedikliu, arba šlapiu audeklu. Tai gali reikšti problemą su produktu.

• Nebraižykite ekrano nagais arba aštriais objektais.

• Nevalykite produkto tiesiai ant jo purkšdami vandenį. Jei vandens pateks į produkto vidų, gali įvykti elektros iškrova arba iškilti problema su produktu.

Baltų dėmių gali atsirasti ant ypač blizgaus produkto ekrano pavir-

šiaus dėl medžiagų charakteristikos, jei naudojamas superakustinis drėkintuvas.

Produkto spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Diegimo erdvės apsauga

• Išlaikykite reikalingą atstumą tarp produkto ir kitų objektų (pvz., sienos), kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.

Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

Įmontuokite produktą laikydamiesi paveiksle nurodytų atstumų.

Kai naudojate stovą arba sieninį laikiklį, naudokite tik „Samsung Electronics“ dalis.

• Jei naudojate kito gamintojo dalis, produktas gali neveikti arba krisdamas produktas gali sužeisti.

• Jei naudojate kito gamintojo dalis, produktas gali neveikti arba kilti gaisras dėl nepakankamo vėdinimo pakilusios temperatūros produkto viduje.

Išorė gali skirtis priklausomai nuo produkto.

Produkto sujungimas su stovu Produkto sujungimas su sieniniu laikikliu

Apie pastovius vaizdus

• Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba dėmė.

Jei nenaudojate produkto ilgą laiką, nustatykite jį veikti energijos taupymo režimu arba paleiskite ekrano užsklandą.

• Dėl technologinių LCD ekranų gamintojų suvaržymų vaizdai, sugeneruoti šio produkto, gali matytis kiek šviesesni arba tamsesni 1 ppm (dalių mln. vaizd. el.)

LCD papildomų vaizdo elementų skaičius pagal dydį: Papildomų vaizdo elementų skaičius = maks. horizontali skyra x maks. vertikali skyra x 3

1-2 Svarbiausi saugos perspėjimai

1-3 Saugos atsargumo priemonės

Saugos perspėjimams naudojamos piktogramos

PIKTOGRA

MA

PAVADINIMA

S

Įspėjimas

Dėmesio

REIKŠMĖ

Jei nesilaikoma perspėjimų, pažymėtų ženklais, galima rimtai arba net mirtinai susižeisti.

Jei nesilaikoma perspėjimų, pažymėtų ženklais, galima rimtai susižeisti arba sugadinti turtą.

Ženklų reikšmės

Nedaryti.

Neardyti.

Neliesti.

Vadovautis.

Maitinimo kištukas turi būti ištrauktas iš rozetės sienoje.

Turi būti įžeminimas nuo elektros iškrovos.

Susiję su maitinimu

Šie vaizdai pateikiami kaip nuorodos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto modelio ir šalių.

Įspėjimas

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nekiškite ir netraukite kištuko iš rozetės šlapiomis rankomis.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.

Patikrinkite, ar kištukas įkištas į įžemintą rozetę sienoje (tik 1 izoliavimo klasės įrenginiams).

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.

Laikykite maitinimo kabelį ir produktą toliau nuo kaitinimo įrenginių.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nejunkie kelių elektrinių prietaisų į vieną rozetę sienoje.

• Jei to nedarysite, galite sukelti gaisrą dėl rozetės perkaitimo.

Tvirtai įkiškite kištuką.

• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Per daug nesulenkite arba nesusukite laido ir ant jo nestatykite sunkių daiktų.

• Jei taip nedarysite, gali būtų elektros smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto kabelio.

Jei kištuko šakutė arba sienos rozetė padengta dulkėmis, nuvalykite sausu audeklu.

• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Svarbiausi saugos perspėjimai 1-3

Dėmesio

Netraukite maitinimo laido kištuko, kol produktas veikia.

• Jei to nedarysite, galite sugadinti produktą elektros smūgiu.

Kai traukiate kištuką iš rozetės sienoje, laikykite už kištuko, o ne laido.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Lizdo sumontavimas

Įspėjimas

Nedėkite degančių žvakių, vamzdžių repelento arba cigaretės ant produkto ir produkto nestatykite prie kaitintuvo.

• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Nestatykite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.

• Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

Vaikams neduokite produktui supakuoti panaudotos plėvelės.

• Jei vaikai ant galvos užsidės plastikinį maišą, jie gali uždusti.

Nestatykite produkto vietoje, kur yra daug dulkių, drėgmės (saunoje), paviršius aliejuotas, kur daug dūmų arba vandens (krentant lietui), taip pat nemontuokite jo automobilyje.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Patikrinkite, kad naudojate mūsų kompanijos pateiktą maitinimo laidą. Papildomai nenaudokite kito elektrinio prietaiso maitinimo laido.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Įkiškite kištuką į tą rozetę, kuri lengvai prieinama.

• Jei su produktu iškyla problema, ištraukite kištuką iš rozetės ir visiškai nutraukite maitinimą. Negalite visiškai nutraukti maitinimo paspaudę tik produkto maitinimo mygtuką.

Produktą ant sienos pritvirtinti paprašykite inžinieriaus arba atitinkamos kompanijos atstovo.

• Priešingu atveju galite susižeisti.

• Įsitikinkite, kad sumontavote reikiamą sieninį laikiklį.

Palikite mažiausiai 10 cm atstumą nuo sienos, kad produktas vėdintųsi.

• Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

Nestatykite produkto vietoje, kuri nestabili arba per daug juda, pvz.: ant netvirtai stovinčios arba pasvirusios lentynos.

• Produktas gali nukristi ir susigadinti arba sužeisti.

• Jei naudojate produktą vietoje, kur galimos vibracijos, taip galite jį sugadinti arba sukelti gaisrą.

Nemontuokite produkto, kad jį pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai, prie karščio šaltinių, pvz.: liepsnos arba kaitintuvo.

• Taip sutrumpinsite produkto eksploatavimo laiką arba sukelsite gaisrą.

1-3 Svarbiausi saugos perspėjimai

Nemontuokite produkto tokiame aukštyje, kad vaikai galėtu lengvai pasiekti.

• Jei vaikas pasiekia produktą, jis gali nukristi ir sužaloti vaiką.

• Kadangi priekinė dalis yra sunkesnė, produktą statykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

Anteną montuokite atokiai nuo bet kokių aukštos įtampos kabelių.

• Jei antena palies aukštos įtampos kabelį arba nukris ant jo, galimas elektros smūgis arba gaisras.

Dėmesio

Neleiskite produktui nukristi, kai jis sujuda.

• Tai gali sukelti problemą dėl produkto arba galite susižeisti.

Kai montuojate produktą konsolėje arba lentynoje, apžiūrėkite, kad priekinė produkto dalis neišlįstų iš konsolės arba lentynos.

• Kitaip produktas gali nukristi, sugesti arba sužeisti.

• Būtinai naudokite pagal produkto dydį tinkamą lentyną arba spintą.

Jei produktas sumontuotas aplinkoje, kuri nuolat kinta, dėl to gali kilti rimtų problemų.

Tokiu atveju sumontuokite produktą tik tada, kai pasikonsultuojate su techninės priežiūros centro inžinieriais.

• Vietos, kur nuolat yra mikroskopinių dulkių, chemikalų, per aukšta arba per žema temperatūra, didelė drėgme, pvz.: oro uostuose arba stotyse, kur produktas naudojamas ilgą laiką nuolat.

Valymas

Įspėjimas

Prieš valydami produktą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš rozetės.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Laukinės antenos kabelį jo išėjimo vietoje nulenkite žemyn, kad į vidų negalėtų patekti lietaus vandens.

• Jei į gaminį pateks lietaus vandens, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nedëkite gaminio ekrano puse ant grindų.

• Taip galite pažeisti ekraną.

Kai nuleidžiate produktą, tai darykite atsargiai.

• Taip galite sukelti problemų produktui arba patys susižeisti.

Kai valote produktą, nepurkškite vandens tiesiai ant produkto dalių.

• Pažiūrėkite, kad vanduo nepratekėtų į produkto vidų.

• Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

Svarbiausi saugos perspėjimai 1-3

Dėmesio

Nepurkškite valiklio tiesiai ant produkto.

• Dėl to produktas gali prarasti spalvą arba jo paviršiuje gali atsirasti įbrėžimų, taip pat gali atsilupti ekranas.

Naudokite minkštą monitoriaus valymo skysčiu sudrėkintą audeklą ir valykite juo produktą.

• Jei nėra tinkamo valiklio, atskieskite turimą valiklį su vandeniu santykiu 1:10 ir valykite produktą.

Naudojimas

Įspėjimas

Kadangi per produktą prateka aukšta įtampa, niekada patys neardykite, netaisykite arba nekeiskite produkto.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

• Jei produktą reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Jei produktas skleidžia keistą garsą, jaučiamas degėsių kvapas arba matomi dūmai, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Jei numetėte produktą arba įskilo jo korpusas, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Kai žaibuoja arba griaudėja, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir jokiais būdais nelieskite antenos kabelio, nes tai pavojinga.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Valydami produktą atjunkite maitinimo laidą ir atsargiai nuvalykite jį sausu audeklu.

• Nenaudokite jokių cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolio, alkoholio, skiediklio, priemonės nuo vabzdžių, kvepalų, liubrikanto ar valiklio.

Dėl to gali deformuotis produkto paviršius arba bus pašalinta dėmė.

Kadangi produkto paviršių lengva įbrėžti, valykite tinkamu audeklu. Naudokite valymo audeklą ir šiek tiek ant jo užpurkškite vandens. Tačiau jei audeklas yra įsigėręs nešvarumais, jis gali įbrėžti produkto pavir-

šių, todėl pirmiau iš audeklo išpurtykite nešvarumus ir tik tada juo valykite produkto paviršių.

Norėdami perkelti produktą, išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės, antenos kabelį ir bet kokius prie produkto prijungtus laidus.

• Jei taip nedarysite, gali būtų elektros smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto kabelio.

Neleiskite vaikams užsikabinti arba lipti ant produkto.

• Kitaip produktas gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties atvejai.

Nedėkite ant produkto viršaus jokių daiktų, pvz.: žaislų arba pyragėlių.

• Jei vaikai pasikabina ant produkto, kad pasiektų ant jo esantį objektą, produktas gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties atvejai.

Nenumeskite ant produkto jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

1-3 Svarbiausi saugos perspėjimai

Neperkelkite produkto traukdami už jo maitinimo arba antenos laido.

• Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su produktu dėl laido pažeidimo.

Nekelkite produkto laikydami jį tik už maitinimo laido arba signalų kabelio.

• Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su produktu dėl laido pažeidimo.

Nedenkite ventiliavimo angų audeklu arba užuolaidomis.

• Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

Jei prateka dujos, nelieskite produkto ir maitinimo laido kištuko, o pirmiausiai nedelsdami išvėdinkite patalpą.

• Priešingu atveju dėl kibirkšties galimas sprogimas arba gaisras.

• Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, nelieskite maitinimo laido ar antenos kabelio.

Nenaudokite arba nedėkite purškiklio arba panašių objektų prie produkto.

• Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.

Nekiškite metalinių objektų, pvz.: valgymo lazdelių, monetų arba plaukų segtukų, degių objektų (ypač į produkto angas, skyles ir kitur).

• Jei į produkto vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

• Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

Nedėkite virš produkto skysčių indų, pvz.: vazų, gėlių vazonų, gėrimų, kosmetikos arba vaistų, metalinių objektų.

• Jei į produkto vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

• Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

Dėmesio

Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba dėmė.

• Jei nenaudojate produkto ilgą laiką, nustatykite jį veikti energijos taupymo režimu arba paleiskite ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.

Nustatykite reikiamą produkto ekrano skyrą ir dažnius.

• Priešingu atveju regėjimas gali būti įtemptas.

Jei į produktą žiūrima iš per mažo atstumo, galima susigadinti regėjimą.

Svarbiausi saugos perspėjimai

Kai produktas nenaudojamas ilgą laiką, pvz.: paliekamas namuose, ištraukite maitinimo laidą iš sieninės rozetės.

• Kitaip gali susikaupti dulkių ir jos gali užsidegti dėl perkaitusio produkto, gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis.

Neapverskite produkto ir nejudinkite jo, jei laikote tik stovą.

• Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti arba sužeisti žmogų.

Prie produkto nelaikykite drėkintuvo arba kepyklės.

• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

1-3

Svarbu leisti akims pailsėti (po penkias minutes kas valandą), kai žiūrima į produkto ekraną ilgą laiką.

• Taip akys nebus įtemptos.

Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nedėkite sunkių daiktų virš produkto.

• Taip galite sukelti problemų produktui arba patys susižeisti.

Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

• Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Naudokite tik nurodytus standartinius maitinimo elementus. Kartu nenaudokite naujų ir panaudotų maitinimo elementų.

• Dėl to maitinimo elementas gali sugesti ar pratekėti, o tai gali sukelti gaisrą, sužeisti ar užteršti (sugadinti) gaminį.

Kadangi ekranas yra karštas, jį panaudojus ilgą laiką produkto nelieskite.

Būkite atsargūs, kai reguliuojate produkto kampą arba stovo aukštį.

• Jei užstringa pirštas, jis gali būti sužeistas.

• Jei produktas per daug stipriai lenkiamas, jis gali nukristi ir sužeisti.

Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

• Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

Keisdami maitinimo elementus, nesupainiokite jų polių (+, -).

• Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.

Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.

• Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.

Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą jo padėtį.

Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą padėtį.

• Ištiesinkite nugarą.

• Laikykite akis 45~50 cm atstumu nuo ekrano. Žiūrėkite žemyn į ekraną veidu prieš jį.

• Naudodamiesi produktu išlaikykite tinkamą padėtį.

• Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.

• Laikykite savo alkūnes reikiamu kampu, rankas padėtas reikiamu lygiu.

• Laikykite savo alkūnes reikiamu kampu.

• Padėkite savo kulnus ant plokščio paviršiaus, kelius 90 laipsnių kampu arba didesniu, laikykite savo rankas tokioje padėtyje, kad jos būtų žemiau širdies.

1-3 Svarbiausi saugos perspėjimai

2 Produkto sumontavimas

2-1 Pakuotės turinys

• Išpakuokite produktą ir patikrinkite, ar pakuotėje yra visos jo dalys.

• Laikykite pakuotę, jei norėtumėte persivežti produktą vėliau.

TURINYS

Sumontavimo instrukcija Produkto garantija

(Ne visose pardavimo vietose)

Vartotojo vadovas „D-Sub“ kabelis

Maitinimo laidas Maitinimo elementai (AAA x 2) Kabelio laikymo žiedas Stovas

Nuotolinio valdymo pultas Stereokabelis Valymo šluostė

PARDUODAMAS ATSKIRAI

DVI kabelis

Valymo audeklas pateikiamas tik su juodais blizgiais modeliais.

Produkto sumontavimas 2-1

2-2 Stovo tvirtinimas

Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.

Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte produktą, ir padėkite jį ant audeklo taip, kad jis būtų ekranu aukštyn.

Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta paveikslėlyje.???????????????

Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.

- Dėmesio

Nedėkite gaminio ant grindų.

2-2 Produkto sumontavimas

2-3 Stovo nuėmimas

Prieš išardydami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.

Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte produktą, ir padėkite jį ant audeklo taip, kad jis būtų ekranu aukštyn.

Atsukite varžtą stovo apačioje, kad atjungtumėte stovą.

Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

- Dėmesio

Nedėkite gaminio ant grindų.

Produkto sumontavimas 2-3

2-4 Sieninio laikiklio / stalinio stovo tvirtinimas

Sieninio laikiklio / stalinio stovo (nepristatomas) tvirtinimas

Šis produktas pateikiamas su 75 mm x 75 mm stovo laikikliu, atitinkančiu VESA specifikacijas.

Sieninio laikiklio / stalinio stovo tvirtinimas

B.Sieninio laikiklio rinkinys / stalinis stovas (nepristatomas)

1. Nusukite produktą ir atjunkite maitinimo kabelį iš rozetės sienoje.

2. Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte produktą, o patį produktą ant jo padėkite ekranu žemyn.

3. Iš stovo dangčio išimkite vieną varžtą.

4. Sulygiuokite monitoriaus stovo jungiamosios dalies ir stovo (atramos rankai, tvirtinimo prie sienos stovo ar kitokių jungimo stovų) griovelius ir tvirtai suveržkite 4 varžtais.

• Nenaudokite varžtų, ilgesnių už standartinio ilgio varžtus, nes jie gali pažeisti monitoriaus vidų.

• Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis atsižvelgiant į specifikacijas.

• Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams keliamų specifikacijų.

Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti arba sužeisti žmogų. „Samsung“ neatsako už padarytą žalą ar asmens sužeidimą.

• „Samsung“ neatsako už produktui padarytą žalą ar asmens sužeidimą, jei naudojamas nurodytų specifikacijų neatitinkantis stovas arba jei montavimo darbus atlieka neįgaliotas inžinierius.

• Kai montuojate produktą naudodami sieninį laikiklį, pirkite sieninį laikiklį, kuris yra mažiausiai 10 cm nuo sienos.

• Laikydamiesi tarptautinių standartų, naudokite sieninį laikiklį.

2-4 Produkto sumontavimas

2-5 Kompiuterio prijungimas

1. Junkite produktą prie kompiuterio priklausomai nuo vaizdo išvesties, kurią palaiko kompiuteris.

Priklausomai nuo produkto modelio jungiamoji dalis gali skirtis.

Kai grafinė plokštė teikiaD-Sub <Analoginė> išvestį

• prijunkite produkto [PC IN] prievadą prie kompiuterio [D-Sub] prievado „D-Sub“ kabeliu.

Kai grafinė plokštė teikiaDVI <Skaitmeninė> išvestį

Produkto sumontavimas 2-5

• prijunkite produkto [DVI-D IN] prievadą prie kompiuterio DVI prievado DVI kabeliu..

2. Prijunkite [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] prievadą galinėje monitoriaus dalyje prie PC garso plokštės.

3. Prijunkite vieną maitinimo kabelio pusę prie produkto prievado [ POWER ], o kitą pusę prie 220 V arba 110 V sienos lizdo.

(Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.)

2-5 Produkto sumontavimas

• Galite mėgautis kompiuterio garso plokštės perduodamu aiškiu, kokybišku garsu, sklindančiu iš monitoriaus garsiakalbių. (Nereikia įdiegti į kompiuterį jokių atskirų garsiakalbių.)

• Jei vienu metu į kompiuterį įjungsite ir „D-sub“, ir DVI kabelius, monitoriuje gali būti rodomas juodas ekranas; tai priklauso nuo naudojamos vaizdo plokštės.

• Jei naudodamiesi DVI jungtimi monitorių prijungsite teisingai, bet monitoriuje vis tiek bus rodomas juodas arba mirgantis ekranas, patikrinkite, ar tikrai nustatyta analogi?ka monitoriaus būsena. Paspauskite mygtuką [ ], jei norite, kad monitorius pakartotinai patikrintų įėjimo signalo šaltinį.

Produkto sumontavimas 2-5

2-6 Naudojimas kaip televizoriaus

Televizijos programas galite žiūrėti monitoriuje neįdiegę atskiros televizijos imtuvo įrangos ar kompiuterio programinės įrangos, jei tik jis prijungtas prie antenos arba kabelinės / palydovinės sistemos.

1. Prijunkite kabelinės / palydovinės televizijos ar TV antenos kabelį prie „ANT IN“ prievado galinėje monitoriaus pusėje.

• Naudodami kambarinei antenai / kabeliui / palydovui skirtą lizdą: patikrinkite sieninį antenai skirtą lizdą ir tada prijunkite antenos / kabelinės / palydovinės televizijos kabelį.

• Naudojant lauko anteną: primygtinai siūlome, kad laukinę anteną montuotų kvalifikuotas technikas.

2. Kai baigiama prijungti, įjunkite televizoriaus maitinimą.

3. Kai nusipirkus produktas įjungiamas pirmą kartą, prasideda pradinės sąrankos operacijos (<Pajungti ir naudoti>).

• Būkite atsargūs, kad nesulenktumėte koaksialaus kabelio, kai jungiate jį prie antenos įvesties lizdo [ANT IN].

2-6 Produkto sumontavimas

2-7 HDMI kabelio prijungimas

HDMI kabeliu garso ir vaizdo prietaiso („Blu-Ray“ disko / DVD grotuvo / kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio) HDMI išvesties prievadą prijunkite prie [HDMI IN] lizdo monitoriuje.

Spauskite mygtuką [SOURCE] monitoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte režimą <HDMI>.

Naudojant HDMI jungtį, atskira garso jungtis nėra būtina.

Produkto sumontavimas 2-7

2-8 Prijungimas naudojant DVI į HDMI kabelį

1. DVI į HDMI kabeliu išorinio prietaiso DVI išvesties lizdą sujunkite su [HDMI IN] lizdu monitoriuje.

2. Sujunkite RCA raudoną ir juodą lizdus su stereokabeliu (kompiuteriui) tokios pat spalvos skaitmeninio išvesties prietaiso garso išvesties kabeliu, o priešingą lizdą – su monitoriaus [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] lizdu.

Spauskite mygtuką [SOURCE] monitoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte režimą <HDMI>.

2-8 Produkto sumontavimas

2-9 Komponento kabelio prijungimas

1. Vaizdo kabeliu [P

R

, P

B

,Y] gardo ir vaizdo prietaiso (DVD/VCR grotuvo / kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio) VIDEO

OUT prievadą prijunkite prie [COMPONENT IN[P

R

, P

B

, Y]] įvesties prievadų.

2. Garso ir vaizdo prietaiso (DVD / VCR grotuvo / kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio) garso prievadą prijunkite prie

[COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] lizdo monitoriuje.

Spauskite mygtuką [SOURCE] monitoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte režimą <Komponentas>.

Paaiškinimo apie pridėtinį vaizdą ieškokite savo DVD žinyne.

Produkto sumontavimas 2-9

2-10 "Scart" kabelio prijungimas

1. Prijunkite monitoriaus EXT(RGB) prievadą prie DVD grotuvo naudodami SCART jungtį.

2. Kai „Scart“ įrenginys prijungiamas prie monitoriaus, šaltinis automatiškai pasikeičia į EXT

• Jei įrenginys turi [EXT [RGB]] jungtį, junkite prie DVD įrenginių įvesties.

• DVD įrašus galite žiūrėti tiesiog sujungę DVD įrenginį su monitoriumi ir jungę maitinimą.

2-10 Produkto sumontavimas

2-11 BENDROSIOS SĄSAJOS jungimas

1. CI CARD kiškite į CAM rodyklės kryptimi, kol ji įeis į vietą.

2. Įstatykite CAM su CI CARD į bendrosios sąsajos lizdą.

(Įstatykite CAM rodyklės kryptimi iki galo, lygiagrečiai lizdui.)

3. Patikrinkite, ar matote vaizdą sukeistų signalų kanalu.

• Jei neįdėta 'CI CARD’, kai kuriuose kanaluose ekrane rodoma 'Scrambled Signal’.

• Už 2-3 minučių, ekrane atsiras papildoma informacija su telefono numeriu, CI CARD ID, Host ID ir kitais duomenimis.

Jei ekrane atsirado klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų tiekėją.

• Kai kanalo informacijos konfigūracija yra baigta, atsiranda pranešimas 'Atnaujinimas baigtas', reiškiantis, jog kanalų sąrašas yra atnaujintas.

• CI CARD turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų tiekėjo. CI CARD išimkite, atsargiai traukdami ją pirštais, nes CI CARD netyčia išmetę, ją galite sugadinti.

• CI-Card įdėkite ant kortelės nurodyta puse.

• CAM kai kuriose šalyse ar regionuose nepalaikomas; išsamiau apie tai klauskite savo autorizuoto prekybos agento.

Produkto sumontavimas 2-11

2-12 Stiprintuvo prijungimas

Optiniu kabeliu [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] sujunkite monitoriaus lizdą su stiprintuvo optine išvestimi.

• Kadangi iš monitoriaus garsas nesklinda, turite naudoti stiprintuvą.

• Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sujungti garsiakalbį ir stiprintuvą, žr. atitinkamus jų gamintojų vartotojų vadovus.

2-12 Produkto sumontavimas

2-13 Ausinių prijungimas

Ausines prijunkite naudodami ausinių lizdą.

Produkto sumontavimas 2-13

2-14 Kensingtono užraktas

„Kensington“ užraktas yra įrenginys, saugantis nuo vagysčių, leidžiant naudotojams užrakinti produktą, kad jie galėtų jį saugiai naudoti viešose vietose. Kadangi užrakto forma ir naudojimas gali pakankamai skirtis priklausomai nuo modelio ir gamintojo, daugiau informacijos rasite su užraktu tiekiamame vartotojo vadove. Turite pirkti papildomą užraktą.

Produkto užraktas

1. Kiškite užrakto fiksavimo dalį į produkto „Kensington“ užraktą ( ) ir sukite užrakinti ( ).

2. Prijunkite Kensingtono užrakto kabelį.

3. Pririškite „Kensington“ užrakto kabelį prie stalo arba sunkaus objekto.

Galite pirkti įrenginį iš elektronikos parduotuvės, parduotuvės tinkle arba mūsų techninės priežiūros centro.

2-14 Produkto sumontavimas

3 Produkto naudojimas

3-1 Įjunk ir žaisk ypatybė

Kai TV yra iš pradžių įijungtas, pagrindiniai nustatymai vykdomi automatiškai ir iš eilės.

1. Paspauskite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį [POWER ] mygtuką.

• Taip pat galite nauodti [POWER ] mygtuką, esantį ant televizoriaus.

• Rodoma žinutė <Pasirinkite OSD kalbą. >.

2. Paspauskite mygtuką [ ]. Pasirinkite atitinkamą kalbą, spausdami mygtuką ▲ arba ▼ . Paspauskite [ ] mygtuką patvirtinti savo pasirinkimą.

3. Spauskite mygtuką◄ arba► jei norite pasirinkti <Lietošana mājās> arba <Naud. nam. >, tuomet [ ] mygtuką.

• Rekomenduojame televizoriui nustatyti <Naud. nam.> režimą, kad gautumėte geriausią vaizdą namų aplinkoje.

• <Lietošana mājās> režimas skirtas naudoti parduotuvėje. Jei agregatui netyčia nustatomas <Lietošana mājās> režimas ir norite grįžtį į <Naud. nam.> (standartinį): Spauskite ant televizoriaus esantį garso reguliavimo mygtuką.

Kai rodomas garso OSD, paspauskite ir laikykite nuspaudę [MENU] mygtyką, esantį ant televizoriaus 5 sekundes.

4. Paspauskite mygtuką [ ]. Pasirinkite atitinkamą šalį, spausdami mygtuką ▲ arba ▼. Paspauskite [ ] mygtuką patvirtinti savo pasirinkimą.

5. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte <Belaidis> arba <Kabelis>, tada paspauskite mygtuką [ ].

• <Belaidis>: <Belaidis> antenos signalas. / <Kabelis>: <Kabelis> antenos signalas.

• Kabelinės televizijos režime, spausdami mygtukus ▲, ▼, ◄ ar ► galite pasirinkti tinkamą <STD>, <HRC> ar <IRC> signalo šaltinį; tada paspauskite mygtuką [ ]. Jei turite skaitmeninį kabelį, pasirinkite tiek analoginiam, tiek skaitmeniniam vaizdui tinkamą kabelinės sistemos signalo šaltinį. Norėdami sužinoti, kokia kabelinė sistema įdiegta

Jūsų esamoje teritorijoje, kreipkitės į vietos kabelinės televizijos bendrovę.

6. Norėdami įsiminti kanalo šaltinį, spauskite mygtuką ▲ arba ▼. Spauskite mygtuką [ ], jei norite pasirinkti <Jungti>.

• Nustatant antenos šaltinį į <Kabelis> , pasirodo žingsnis, kuris leidžia nustatyti skaitmeninės kanalo paieškos vertę.

Daugiau informacijos rasite <Kanalas> → <Automatinis įrašymas>.

• <Skaitmeninis ir analoginis>: Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.

• <Skaitmeninė>: Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.

• <Analoginė>: Analoginiai kanalai.

• Kanalo paieška automatiškai bus pradėta ir pabaigta.

• Norėdami petraukti įsiminimo procesą, bet kuriuo metu spauskite mygtuką [ ]

• Kai išsaugomi visi galimi kanalai, rodoma žinutė, kuri nustato <Laikrodžio režimas> .

7. Paspauskite mygtuką [ ].

Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte <Auto>, tada paspauskite mygtuką [ ].

• Jei pažymite <Rankinis> , rodoma <Nustatykite dabartinę datą ir laiką.> .

• Jei gavote skaitmeninį signalą, laikas bus nustatytas automatiškai. Jei ne, laikrodžio nustatymui pasirinkite

Produkto naudojimas 3-1

<Rankinis> .

8. Rodomas sujungimo metodo, kaip gauti geriausią HD ekrano kokybę aprašymas. Patikrinkite aprašymą ir spauskite mygtuką

[ ].

9. 9. Rodomas pranešimas <Mėgaukitės savo televizoriumi. > (Mėgaukitės savo televizoriumi). Kai baigiate, paspauskite mygtuką [ ].

Jei norite šią funkciją atstatyti...

1. Paspauskite mygtuką [MENU], kad įjungtumėte meniu. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte <Sąranka>, tada paspauskite mygtuką [ ].

2. Dar kartą spauskite mygtuką [ ], norėdami pasirinkti <Pajungti ir naudoti>.

<Pajungti ir naudoti> funkcija galima tik televizoriaus režime.

3-1 Produkto naudojimas

3-2 Valdymo skydelio peržiūra

,

,

PIKTOGRAMA

[ +/- ]

[▲/▼]

[

[ ]

]

APRAŠYMAS

Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite đá mygtukŕ.

Ne televizoriaus signalus galima pasirinkti tik tada, kai prijungtas atitinkamas įrenginys.

Televizoriaus/išorinės įvesties signalų keitimosi tvarka.

<PC> → <DVI> → <TV> → <Išor.> → <Komponentas> → <HDMI>

Spauskite šį mygtuką peržiūrėti ekrano meniu (OSD).

Šiuo mygtuku taip pat išeisite iš OSD arba grįšite į ankstesnę OSD meniu pakopą.

Horizontaliai judama iš vieno meniu į kitą arba reguliuojama pasirinktas meniu reikšmes.

Reguliuojamas garso įrašų garsumas.

Naudokite šiuos mygtukus eiti per meniu arba nustatyti OSD reikšmes.

[ ]

Nuotolinio valdymo pulto daviklis

Maitinimo indikatorius

Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite produktą.

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į šį monitoriaus tašką.

Garsiakalbis

Veikiant normaliai ši lemputė dega, išsaugojus jūsų pakeitimus, ji vieną kartą sumirksi.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie energijos taupymo funkcijas, žr. vadove aprašytą „PowerSaver“. Norėdami taupyti energiją, IŠJUNKITE monitorių, kai jis nereikalingas arba ilgai bus paliekamas be priežiūros.

Garsą galite girdėti, prie monitoriaus prijungę kompiuterio garso plokštę.

Produkto naudojimas 3-2

3-3 Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto veikimui įtakos gali turėti televizorius arba kitas elektroninis įrenginys, veikiantis šalia LCD ekrano ir sukeliantis triktis dėl dažnio trukdžių.

3-3 Produkto naudojimas

POWER

Gaminį įjungia / išjungia.

Skaičių mygtukai

Spauskite, norėdami pakeisti kanalą.

Suaktyvina paryškintą meniu elementą.

Spauskite, norėdami pagarsinti arba pritildyti.

CH LIST

Ekrane rodomas „Channel List“ ekrane.

MENU

Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama arba uždaromas reguliavimo meniu.

TOOLS

Naudokite jį greitai pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas.

. Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai

ENTER

Horizontaliai ir vertikaliai judama iš vieno meniu į kitą, arba reguliuojamas pasirinktas meniu reikšmes.

INFO

Dabartinio paveikslėlio informacija rodoma viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

COLOUR BUTTONS

Paspauskite, jei norite įtraukti arba pašalinti kanalus ir įrašyti kanalus į mėgstamiausių kanalų sąrašą meniu „Channel List“.

TTX / MIX

Televizijos kanalai teikia rašytinės informacijos paslaugas teleteksto pagalba.

, , , , , , , ,

Produkto naudojimas

TV

Tiesiogiai parenka TV režimą.

PRE-CH

Šis mygtukas naudojamas norint grįžti į prieš tai buvusį kanalą.

MUTE

Reguliuojamas garso įrašų garsumas.

P

Paspauskite, norėdami pakeisti kanalą.

SOURCE

Paspauskite mygtuką, jei norite pakeisti įvesties signalo

SOURCE.

Keisti SOURCE galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose, kurie tuo metu yra prijungti prie LCD ekrano.

FAV.CH

Paspauskite, norėdami perjungti į mėgstamiausius kanalus.

RETURN

Grąžina į ankstesnį meniu.

EXIT

Išeina iš meniu ekrano.

SUBT.

Skaitmeninių titrų rodymas

GUIDE

Elektroninio programų vadovo

(EPG) ekranas.

3-3

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.

1. Pakelkite dangtelį nuotolinio valdymo pultelio užpakalinėje dalyje į viršų taip kaip parodyta paveiksle.

2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.

Įsitikinkite, kad + ir - baterijų kontaktai sutampa su diagrama nurodyta skyrelio viduje.

3. Uždarykite dangtelį.

Jei nuotolinio valdymo pultelio ilgai nenaudosite, išimkite baterijas ir saugokite jas vėsioje sausoje vietoje.

Jei nuotolinio valdymo pultelis neveikia, patikrinkite:

• Ar įjungtas televizorius?

• Ar baterijų pliuso ir minuso kontaktai neįdėti atvirkščiai?

• Ar baterijos pasibaigusios?

• Ar nėra išjungta elektra ar elektros maitinimo kabelis atjungtas?

• Ar nėra arti specialios fluorescencinės šviesos ar neoninio ženklo?

3-3 Produkto naudojimas

3-4 Teleteksto funkcija

Dauguma televizijos stočių, naudodamos teletekstą, teikia informaciją raštu. Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Be to, nuotolinio valdymo pulteliu galite pasirinkti įvairias, jūsų poreikius atitinkančias, parinktis.

Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtinas stabilus kanalo signalo priėmimas. Priešingu atveju gali trūkti informacijos arba nebus rodomi kai kurie puslapiai.

Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.

Produkto naudojimas 3-4

(exit)

Išėjimas iš teleteksto ekrano.

(rodyklė)

Žiūrint teletekstą, bet kada įjungia rodyklę (turinį).

(įrašyti į atmintį)

Naudojamas teleteksto puslapiams išsaugoti.

(dydis)

Paspauskite, jei norite padvigubinti raidžių dydį viršutinėje ekrano dalyje. Norėdami padvigubinti žemutinėje ekrano dalyje, paspauskite dar kartą. Norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

(rodymas)

Naudojama užslėpto teksto rodymui

(pvz., atsakymų į viktorinų klausimus). Norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

(teletekstas įjungtas/kartu)

Pasirinkę teleteksto paslaugą teikiantį kanalą, įjunkite teletekstą paspausdami šį mygtuką. Jei norite, kad teletekstas "užeitų" ant transliuojamo kanalo ekrano, mygtuką paspauskite du kartus.

3-4

(šalutinis puslapis)

Įjungia šalutinį puslapį.

(puslapiu į viršų)

Įjungia kitą teleteksto puslapį.

(psl. žemyn)

Įjungia ankstesnį teleteksto puslapį.

(režimas)

Paspauskite, norėdami pasirinkti teleteksto režimą (LIST/FLOF).

Jei paspausite LIST režime, bus įjungtas sąrašo įrašymo režimas .

Sąrašo įrašymo režime galite išsaugoti teleteksto puslapį spausdami mygtuką 8(įrašyti į atmintį).

(užlaikyti)

Užlaiko rodomą puslapį ekrane, jei jis susietas su keliais šalutiniais puslapiais, automatiškai einančiais po jo. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką dar kartą.

(atšaukti)

Ieškant puslapio, įjungia transliaciją.

Spalvoti mygtukai (raudonas/ žalias/geltonas/mėlynas)

Jei televizijos transliuotojas naudoja FASTEKSTO sistemą, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spaudžiant spalvotus nuotolinio valdymo pultelio mygtukus. Paspauskite mygtuką, atitinkantį norimą spalvą.

Parodomas puslapis kartu su kita spalvomis šifruojama informacija, kurią galima pasirinkti tuo pačiu būdu. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spauskite atitinkamos spalvos mygtuką.

Produkto naudojimas

3-5 Ekrano reguliavimo meniu naudojimas (OSD: ekrano rodymas)

Ekrano reguliavimo meniu (OSD: ekrano rodymas) Struktūra

PAGRINDINIAI MENIU PAPILDOMI MENIU

Vaizdas[Kompiuteris / DVI]

Vaizdas [TV / Išor. / Komponentas / HDMI]

Garsas

Kanalas

Sąranka

Įvestis

Programa

Pagalba

MagicBright Kontrastas Šviesumas

HD prijungimo vadovas

Ryškumas

Susisiekti su

„Samsung“

Automatinis reguliavimas

Ekranas

Režimas

Režimas

Vaizdo nustatymai

Fono apšviet.

Glodintuvas

Vaizdo nustatymas iš naujo

Kontrastas tatos

Garso sistemos kalba

Šviesumas

Vaizdo nustatymai

Garso sistemos formatas

Ryškumas

Vaizdo nustatymas iš naujo

Garso sistemos aprašymas

Auto Garsumas Pasir. garsiakalbį Garso nustatymas iš naujo

Šalis Automatinis įra-

šymas

Rankinis išsaugojimas

Ieškos kab. tink. parink.

Vedlys Dabar ir

Pirmyn

Kanalų sąrašas Kanalų režimas Suderinimas Išsamusis vadovas

Pajungti ir naudoti

Numatytasis vadovas

Kalba Laikas Žaidimų režimas

Užraktas nuo vaikų

Pakeiskite PIN kodą

Skaitm. tek.

Tėvų užraktas

Šviesos lygis

Subtitrai

Melodija

Teleteksto kalba

Energijos taupymas

Pirmenybė

Bendroji sąsaja

Šaltinių sąrašas Redaguoti pavadinimą

Anynet+ (HDMI-

CEC)

Savidiagnostika Progr. atnaujin.

Galimi režimai

Toliau esančios piktogramos atitinka įvesties signalų, kurie nurodo nuo įvesties signalų priklausomas ir besikeičiančias funkcijas, akronimus.

Nurodo signalą, kai <Kompiuteris> arba <DVI> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.

Tai kompiuterio vaizdo signalas, kuris yra prijungtas ir perduodamas per [PC] ir [DVI] terminalus.

Nurodo signalą, kai <Išor.> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.

Tai vaizdo signalas, kuris yra perduodamas per [Ext.] terminalą.

Nurodo signalą, kai <HDMI> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.

Tai signalas, kuris yra perduodamas per [HDMI] terminalą.

Nurodo signalą, kai <TV> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.

Tai signalas, kuris yra perduodamas per [ANT IN] terminalą.

Nurodo signalą, kai <Komponentas> pasirinkta <Šaltinių sąrašas>.

Tai signalas, kuris yra perduodamas per [COMPONENT] terminalą.

Produkto naudojimas 3-5

Vaizdas[Kompiuteris / DVI]

Numatytasis nustatymas gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą Įvesties režimą (Išorinės įvesties sąraše pasirinktą įvesties signalo šaltinį) ir pasirinktą skiriamąją gebą.

MENIU

MagicBright

APRAŠYMAS

<MagicBright> yra funkcija, kuria suteikiama optimali peržiūros aplinka atsižvelgiant į žiūrimo vaizdo turinį. Galima rinktis iš penkių skirtingų režimų: <Pramogos>, <Internetas>,<Tekstas>, <Dinam. kontrastas> ir <Pasirenkamas>. Kiekvienam režimui būdinga iš anksto sukonfigūruota ryškumo reikšmė.

• <Pramogos>

Didelis Šviesumas

Žiūrėti judančius vaizdus, pvz., Blu-ray arba DVD.

• <Internetas>

Dirbant su vaizdų, pvz., tekstai ir grafika, mišiniu.

• <Tekstas>

Peržiūrint dokumentus arba dirbant su dideliu teksto kiekiu.

• <Dinam. kontrastas>

<Dinam. kontrastas> automatiškai nustato vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.

• <Pasirinktinė>

Nors reikšmes atidžiai parinko mūsų inžinieriai, dėl iš anksto sukonfigūruotų reikšmių vaizdas gali būti nepriimtinas jūsų akims.

Šiuo atveju, naudodamiesi OSD meniu sureguliuokite ryškumą ir kontrastingumą.

Kontrastas / Šviesumas / Ryškumas

Automatinis reguliavimas

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti MagicBright, pasirinkdami <Įrankiai> → <MagicBright>.

Galite naudotis ekrano meniu, kad pagal asmeninius poreikius pakeistumėte ryškumą ir kontrastą.

• <Kontrastas> - Reguliuokite kontrastingumą.

• <Šviesumas> - Reguliuokite šviesumą.

• <Ryškumas> - Reguliuokite ryškumą.

Automatiškai sureguliuojamos vertės <Švelnus>, <Grubus> ir <Padėtis>.

Valdymo skydelyje keičiant skiriamąją gebą, atliekama automatinė funkcija.

Galimas tik <Kompiuteris> režimu

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti Automatinis reguliavimas , pasirinkdami <Įrankiai> → <Automatinis reguliavimas>.

3-5 Produkto naudojimas

MENIU APRAŠYMAS

Ekranas • <Grubus>

Pašalina triukšmą, tokį kaip vertikalios juostos.

<Grubus> reguliavimu galima perkelti ekrano vaizdo sritį. Jį galite iš naujo nustatyti į centrą, naudodamiesi horizontalaus valdymo meniu.

• <Švelnus>

Pašalina triukšmą, pvz., horizontalias juostas.

Jei triukšmas išlieka net atlikus <Švelnus> reguliavimą, jį pakartokite, kai sureguliuosite dažnį

(Grubus).

• <Komp. padėtis>

Reguliuojama horizontali ir vertikali ekrano padėtis.

• <Vaizdo nustatymas iš naujo>

Vaizdo parametrai pakeičiami į numatytąsias gamyklines vertes.

Vaizdo nustatymai

Galimas tik <Kompiuteris> režimu

• <Spalvų ryškumas>

Galima pakeisti atspalvius.

Vaizdo nustatymas iš naujo

Pasiekiamas tik <Kompiuteris> / <DVI> režimu

• <Šaltas> - <Normalus> - <Šiltas> - <Pasirinktinė>

• <R didėjimas > - < G didėjimas > - <B didėjimas >

Reguliuoja atskirus R, G, B spalvų valdiklius.

• <Dydis>

Juo galite perjungti dydį.

• <16:9> - <4:3>

Vaizdo parametrai keičiami numatytosiomis gamyklinėmis vertėmis.

• <Atkurti vaizdo režimą> - <Atšaukti>

Vaizdas [TV / Išor. / Komponentas / HDMI]

Produkto naudojimas 3-5

MENIU

Režimas

Fono apšviet. / Kontrastas / Šviesumas /

Ryškumas / Spalva /

Atspalvis (G/R)

Išplėstinės nuostatos

APRAŠYMAS

Galite pažymėti vaizdo tipą, kuris geriausiai atitinka jūsų žiūrėjimo reikalavimus.

Galite aktyvinti <Dinaminis>, <Standartinis>, arba <Filmas>.

• <Dinaminis>

Parenkamas didelės skiriamosios gebos vaizdas šviesiam kambariui.

• <Standartinis>

Pažymi paveikslėlį optimaliam vaizdavimui įprastinėje aplinkoje.

• <Filmas>

Parenkamas vaizdas, priderintas prie tamsaus kambario.

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti <Vaizdo režimas> , pasirinkdami Įrankiai> → < Vaizdo režimas>.

Jūsų televizorius turi kelias nustatymo pasirinktis, kurios leidžia valdyti vaizdo kokybę.

• <Fono apšviet. > - Nustato LCD ryškumą atgal į šviesų.

• <Kontrastas> - Nustato vaizdo kontrasto lygį.

• <Šviesumas> - Nustato vaizdo ryškumo lygį.

• <Ryškumas> - Nustato vaizdo kontūrų apibrėžimą.

• <Spalva> - Sureguliuoja vaizdo spalvos sotį.

• <Atspalvis (G/R)> - Sureguliuoja vaizdo spalvos atspalvį.

Suaktyvinama, kai signalas yra NTSC.

Samsung nauji televizoriai leidžia nustatyti netgi tikslesnius vaizdo nustatymus nei ankstesni modeliai. Žr. žemiau, norėdami sureguliuoti detalius vaizdo nustatymus.

<Išplėstinės nuostatos> prieinami <Standartinis> arba <Filmas>.

• <Juodas tonas> - Galite pažymėti ekrane esantį juoą lygmenį, norėdami sureguliuoti ekrano lygmenį.

• <Išjungtas> - <Tamsus> - <Tamsesnis> - <Tamsiausias>

• <Dinaminis kontrastas> - Galite sureguliuoit ekrano kontrastą, kad būtų pateikiamas optimalus kontrastas.

• <Išjungtas> - <Mažas> - <Vidutinis> - <Didelis>

• <Gama> - Galite sureguliuoti pirminės spalvos (Raudonos, žalios, mėlynos) intensyvumą.

• <Spalvų erdvė> - <Spalvų erdvė> yra spalvų matrica, sudaryta iš raudonų, žalių ir mėlynų spalvų.

Pasirinkite mėgstamiausią <Spalvų erdvė>, kad nustatytumėte natūraliausią spalvą.

• <Auto> - <Natūrali>

• <Baltumo balansas> - Galite nustatyti spalvos temperatūrą, norėdami išgauti daugiau natūralių vaizdo spalvų.

• <R pokytis> - <G pokytis> - <B pokytis> - <R didėjimas> - <G didėjimas> - <B didėjimas> -

<Nustatyti iš naujo>

• <Kūno atspalvis> - Vaizde galite pabrėžti rausvą <Kūno atspalvis>.

Reguliavimo vertės pakeitimas atnaujins sureguliuotą ekraną.

• <Kraštų didinimas> - Vaizde galite pabrėžti objekto ribas.

• <Išjungti> - <Įjungti>

3-5 Produkto naudojimas

MENIU

Vaizdo nustatymai

APRAŠYMAS

• <Spalvų ryškumas>

Galima pakeisti atspalvius.

• <Šaltas> - <Normalus> - <Šiltas1> - <Šiltas2>

• <Šiltas1> arba <Šiltas2> yra suaktyvinamos tik tada, kai pasirinktas režimas <Filmas>.

• Nustatymai gali būti atlikti ir išsaugomi kiekvienam išoriniam įrenginiui, kurį jūs jungiate prie televizoriaus.

• <Dydis>

Juo galite perjungti dydį.

• <Auto platus> – Automatiškai pakoreguoja vaizdo dydį, kad jis atitiktų pločio ir aukščio santykį

„16:9“.

• <16:9> – sureguliuoja vaizdo dydį santykiu 16:9 DVD ar plačiam transliavimui.

• <Platusis priartinimas> - Padidina vaizdą ekrane daugiau nei 4:3.

• <Priartinimas> - Padidina 16:9 pločio vaizdą (vertikalioje pozicijoje), kad jis atitiktų ekrano dydį.

• <4:3> - Tai gamyklos nustatymas filmui ar įprastiniam transliavimui.

• <Ekrano pritaikymas> - Naudokite ðià funkcijà pradiniam vaizdui, kurio dalis nukirpta minimizuojant, perþiûrëti, kai ávedami HDMI (720p / 1080i / 1080p), Component (1080i /

1080p) signalai.

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Dydį taip pat galite nustatyti pasirinkdami <Įrankiai> → <Vaizdo dydis>.

• Priklausomai nuo įvesties šaltinio, vaizdo dydžio parinktys gali skirtis.

• Elementai gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto režimo.

• Nustatymai gali būti atlikti ir išsaugomi kiekvienam išoriniam įrenginiui, kurį jūs jungiate prie televizoriaus.

• <Platusis priartinimas>: Padėčiai pasirinkti paspauskite mygtuką ►, tuomet spauskite mygtuką [ ]. Norėdami paslinkti vaizdą aukštyn ar žemyn spauskite mygtuką ▲ arba

▼. Tada paspauskite mygtuką [ ].

• <Priartinimas>: Padėčiai pasirinkti paspauskite mygtuką ►, tuomet spauskite mygtuką

[ ]. Norėdami paslinkti vaizdą aukštyn ar žemyn spauskite mygtuką ▲ ir ▼. Tada paspauskite mygtuką [ ]. Dydžiui pasirinkti paspauskite mygtuką ►, tuomet spauskite mygtuką [ ]. Spauskite mygtuką ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti vaizdo dydį vertikalia kryptimi. Tada paspauskite mygtuką [ ].

• Pasirinkus <Ekrano pritaikymas>, HDMI (1080i) arba Komponentas (1080i) režime:

Pasirinkite padėtį, spausdami mygtuką ◄ arba ►. Paspauskite mygtuką ▲,▼, ? arba ?, norėdami perkelti vaizdą.

• <Nustatyti iš naujo> : Paspauskite mygtuką ◄ arba ►, kad pasirinktumėte <Nustatyti iš naujo>, tada paspauskite mygtuką [ ]. Galite pažymėti nustatymą.

• Jei naudosite <Ekrano pritaikymas> funkciją su HDMI 720p įvestimi, 1 juosta bus iškirpta viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje taip, kaip ir vaizdo išskleidimo funkcijoje.

• <Ekrano režimas>

Nustatyti Ekrano režimas galima tik nustačius atvaizdo dydį į <Auto platus>. Kiekvienoje Europos

šalyje turi būti atskiras vaizdo dydis, todėl ši funkcija skirta padėti vartotojams jį pasirinkti.

• <16:9> – vaizdas nustatomas 16:9 pločio režimu.

• <Platusis priartinimas> - Padidina vaizdą ekrane daugiau nei 4:3.

• <Priartinimas> - Padidinkite vaizdo dydį vertikalia kryptimi.

• <4:3> - Vaizdas nustatomas 4:3 normaliu režimu.

Ši funkcija yra <Auto platus> režime.

Šios funkcijos nėra Kompiuteris,DVI ,Komponentas ar HDMI režimuose.

Produkto naudojimas 3-5

MENIU

Vaizdo nustatymai

APRAŠYMAS

• <Sk. triukšmo mažinimas>

Skaitmeninis triukšmo mažinimas.

Jeigu jūsų televizoriaus gautas transliacijos signalas yra silpnas, galite suaktyvinti Skaitmeninio triukšmo sumažinimo funkciją, kad sumažintumėte statinį elektros krūvį arba šešėlius, kurių gali pasitaikyti ekrane.

• <Išjungti> - <Mažas> - <Vidutinis> - <Didelis> - <Auto>

• <HDMI tamsumo lygis>

Kai DVD arba televizijos kanalų dekoderis prijungtas prie jūsų televizoriaus per <HDMI>, gali pablogėti vaizdo kokybė, pvz., juodos spalvos lygio padidėjimas, mažas kontrastingumas arba spalvų išblukimas ir kt. – tai priklauso nuo prijungto išorinio įrenginio. Tokiu atveju savo televizoriaus vaizdo kokybę sureguliuokite konfigūruodami <HDMI tamsumo lygis>. Ši funkcija yra aktyvi tik tada, kai išorinis įrenginys (DVD grotuvas, STB ir kt.) prijungtas prie televizoriaus naudojant <HDMI>.

Vaizdo nustatymas iš naujo

Ši funkcija yra aktyvi tik kai išorinė įvestis prijungiama prie HDMI (RGB signalai).

• <Normalus> - <Mažas>

• <Filmo režimas>

Funkcija <Filmo režimas> siūlo jums teatro kokybės žiūrėjimo patirtį.

<Filmo režimas> veikia <TV>, <Komponentas>(480i / 1080i) ir <HDMI>(480i / 1080i).

• <Išjungti> - <Auto>

Vaizdo parametrai keičiami numatytosiomis gamyklinėmis vertėmis.

• <Atkurti vaizdo režimą> - <Atšaukti>

Garsas

3-5 Produkto naudojimas

MENIU

Režimas

APRAŠYMAS

• <Standartinis>

Norėdami nustatyti gamyklos nustatymus, pasirinkite „Standard“.

• <Muzika>

Žiūrėdami muzikinius vaizdo klipus ar koncertus, pasirinkite „Music“.

• <Filmas>

Žiūrėdami filmius, pasirinkite „Movie“.

• <Aiškus balsas >

Pabrėžia balsą labiau nei kitus garsus.

• <Pasirinktinė>

Norėdami suregiliuoti nustatymus pagal savo pageidavimus, pasirinkite „Custom“.

Glodintuvas

Garso sistemos apra-

šymas

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti <Garso režimas>, pasirinkdami <Įrankiai> → <Garso režimas>.

Galite koreguoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garso balansą ir žemą arba aukštą garsumą.

• <Režimas> - Galite parinkti garo režimą, kad jis atitiktų asmeninius poreikius.

• <Balansas> - Galite koreguoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garso balansą ir žemą arba aukštą garsumą.

• <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> - <Nustatyti iš naujo>

Garso sistemos kalba Galite pakeisti numatytąją garso kalbų reikšmę. Parodo išeinančio srauto kalbos informaciją.

Garso sistemos formatas

• Šią funkciją galima pasirinkti žiūrint skaitmeninį kanalą.

• Galite tik pasirinkti kalbą iš transliuojamų esamų kalbų.

Kai garsas skleidžiamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl garso dekodavimo greičio skirtumo tarp pagrindinio garsiakalbio ir garso imtuvo gali atsirasti garso aidas. Šiuo atveju naudokite TV garsiakalbio funkciją.

• <MPEG> - <Dolby Digital>

• Šią funkciją galima pasirinkti žiūrint skaitmeninį kanalą.

• Garso sistemos formatas atsiranda priklausomai nuo transliavimo signalo.

Tai yra papildoma garso funkcija, suteikianti papildomą garso takelį asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Ši funkcija tvarko Audio Stream AD (Garso sistemos aprašymas), kai siunčiama kartu su pagrindiniu garsu iš transliuotojo. Naudotojai gali įjungti arba išjungti Garso sistemos aprašymas ir reguliuoti garsą.

• <Garso sistemos aprašymas>

Įjungti audio aprašymo funkciją arba išjungti.

• <Garsumas>

Galite sureguliuoti audio aprašymo garsą.

Auto Garsumas

Garsas aktyvus, kai įjungtas Garso sistemos aprašymas.

• Šią funkciją galima pasirinkti žiūrint skaitmeninį kanalą.

Sumažina garsumo lygių skirtumus tarp transliuotojų.

• <Išjungti> - <Įjungti>

Produkto naudojimas 3-5

MENIU

Pasir. garsiakalbį

Garso nustatymas iš naujo

APRAŠYMAS

Kai žiūrite TV ir jungiate prie namų teatro, išjunkite TV garsiakalbis, kad galėtumėte klausytis garso iš namų teatro (išorinių) kolonėlių.

• <Išor. garsiakalbis>

Pripratę klausytis išorinių (namų teatro) kolonėlių garso.

• <TV garsiakalbis>

Pirpratę klausytis TV garsiakalbis garso.

• Jei pažymėsite <Išor. garsiakalbis> esantį <Pasir. garsiakalbį> meniu, garso nustatymai bus apriboti.

• Garso reguliavimo mygtukai ir [MUTE] mygtukai neveiks, kai <Pasir. garsiakalbį> yra nustatytas į <Išor. garsiakalbis>. nustatykite namų kino sistemos garsą.

Galite atkurti <Garsas> nustatymus į gamyklinius numatytuosius nustatymus.

• <Nustat. visus prad. > - <Nust. gars. rež. > - <Atšaukti>

<Nust. gars. rež.>: Esamos garso vertės grąžinamos į numatytuosius nustatymus.

Garso režimo pasirinkimas

Galite nustatyti garso režimą, esantį <Įrankiai> meniu. Kai nustatote į <Dual l ll>, esamas garso režimas rodomas ekrane

A2 Stereo

NICAM Stereo

GARSO SIGNALO

TIPAS

Mono

Stereo

Dvigubas

Mono

Stereo

DUAL 1 / 2

MONO

STEREO

DUAL 1

MONO

DUAL 2

MONO

MONO

STEREO

DUAL 1 / 2

Automatinis keitimas

Automatinis keitimas

DUAL 1

Automatinis keitimas

Automatinis keitimas

DUAL 1 Dvigubas

MONO DUAL 1

DUAL 2

Jei stereo signalas yra silpnas ir vyksta automatinis perjungimas, perjunkite į mono.

Ši funkcija aktyvuojama tik stereo garso signale. Mono garso signale jis nebėra aktyvus.

Ši funkcija galima tik TV režime.

Kanalas

3-5 Produkto naudojimas

MENIU APRAŠYMAS

Šalis Prieš naudodami funkciją Auto Store, pasirinkite šalį, kurioje naudojamas gaminys. Jei sąraše nematote savo šalies, pasirinkite Others.

• <Anal. kanalas>

Galite pakeisti analoginių kanalų šalį.

• <Skaitmeninis kanalas>

Galite pakeisti skaitmeninių kanalų šalį.

Pasirodo PIN numerio įvedimo ekranas. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN numerį.

Automatinis įrašymas Galite skenuoti dažnių ruožus, kurie jums prieinami (ir prieinamumas priklauso nuo Jūsų šalies). Atomatiškai priskirti programų numeriai gali neatitikti faktinių arba norimų programų numerių.

Jei kanalas užrakintas naudojant <Užraktas nuo vaikų> funkciją, pasirodo PIN įvedimo langas.

• <Belaidis / Kabelis>

Įsiminti antenos šaltinį.

<Belaidis / Kabelis>

• <Skaitmeninis ir analoginis>

Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.

• <Skaitmeninė>

Skaitmeniniai kanalai.

• <Analoginė>

Analoginiai kanalai.

Pasirinkus Kabelis → Skaitmeninis ir analoginis arba Kabelis → Skaitmeninė : Pateikite vertę, kuria naudojantis ieškoma kabelinių kanalų.

• <Paieška>

Pilnas / Greitas / Tinklas

Greitas

• <Network ID>

Rodo tinklo identifikacijos kodą.

• <Dažnis>

Rodo kanalo dažnį. (Kiekvienoje šalyje skiriasi)

• <Modulation>

Rodo galimas moduliacijos vertes.

• <Simbolių greitis>

Rodo galimus simbolių kategorijas.

Ieško visų kanalų su aktyviomis transliavimos stotimis ir saug juos TV atmintyje.

Produkto naudojimas 3-5

MENIU APRAŠYMAS

Rankinis išsaugojimas Galite peržiūrėti jūsų televizoriuje ir jūsų šalyje naudojamus dažnio diapazonus ir rankiniu būdu įrašyti į atmintį visus rastus kanalus.

• <Skaitmeninis kanalas>

Rankinis skaitmeninių kanalų saugojimas.

• <Kanalas>

Nustatykite kanalo numerį, naudodami , ▲ arba ▼ skaitinius (0~9) mygtukus

• <Dažnis>

Nustatykite dažnį, naudodami skaičių mygtukus.

• <Juostos plotis>

Nustatykite diapazoną, naudodami ▲ , ▼ arba skaičių (0~9) mygtukus.

Ieškos kabeliniame tinkle parinktis (priklausomai nuo šalies)

• <Skaitm. kanalas> galimas tik DTV režime.

• Jam pasibaigus, kanalai kanalų sąraše atnaujinami.

• <Anal. kanalas>

Rankinis analoginių kanalų saugojimas.

• <Programa> (<Programa> skaičius priskiriamas kanalui)

Nustatykite programos numerį, naudodami ▲,▼ arba skaičių (0~9) mygtukus

• <Spalvų sistema>

Pakartotinai reguliuoja, kol spalva yra geriausios kokybės. Nustatykite spalvų sistemos vertę, naudodami ▲ arba ▼ mygtuką.

• <Autom.>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>

• <Spalvų sistema>

Pakartotinai reguliuoja, kol garsas yra geriausios kokybės. Nustatykite garso sisteminę vertę, naudodami ▲ arba ▼ mygtuką.

• <BG>-<DK>-<I>-<L>

• <Kanalas> (Kai žinote, išsaugomo kanalo numerį)

Įrašyti galima televizijos kanalus, taip pat kabelinės televizijos kanalus.

Įrašydami kanalus rankiniu būdu, galite pasirinkti: Ar rašyti į atmintį kiekvieną rastą kanalą

Kiekvieno į atmintį įrašyto kanalo, kurį norite identifikuoti, programos numeris

• <C> (Transliuojamo kanalo režimas)

Šiuo režimu galite pasirinkti pageidaujamą kanalą, įvesdami kiekvienai su televizijos antena priimamai televizijos stočiai priskirtą numerį.

• <S> (Kabelinės televizijos kanalo režimas)

Šiuo režimu galite pasirinkti pageidaujamą kanalą, įvesdami kiekvienai kabelinės televizijos stočiai priskirtą numerį.

• <Paieška> (Kai nežinote kanalo numerių)

Paieškai pradėti spauskite ▲ arba ▼ mygtuką. Televizijos signalo imtuvas atlieka nuoseklią paiešką dažnių diapazone, kol pirmasis surastas arba jūsų pasirinktas televizijos kanalas parodomas ekrane.

• <Saugoti> (Kai saugote kanalo ir susijusios programos numerį)

Jis naudojamas atkurti vartotojo įvedamus skaičius. Nustatykite į OK, spausdami [ ] mygtuką.

Naudodami šią funkciją, rankiniu būdu galite pridėti kanalų ruožą, kurį turėtų skenuoti Automatinis įrašymas funkcijas pilnos paieškos režimas.

• <Pradinis dažnis~ Galutinis dažnis>

Rodo kanalo dažnį.

• <Modulation>

Rodo galimas moduliacijos vertes.

• <Simbolių greitis>

Rodo galimus simbolių kategorijas.

3-5 Produkto naudojimas

MENIU

Vedlys Dabar ir Pirmyn / Išsamusis vadovas / Numatytasis vadovas

APRAŠYMAS

EPG (Elektroninio programos vadovo) informaciją pateikia transliuotojai. Programos įrašai gali būti rodomi tušti ar nebegaliojantis kaip duotojo kanalo informacijos transliavimo rezultatas. Vaizdas bus dinamiškai atnaujinamas kai tik bus prieinama nauja informacija.

Galite matyti vedlio meniu paprasčiausiai paspaudę mygtuką [GUIDE]. (Norėdami sukonfigūruoti <Numatytasis vadovas>, žiūrėkite aprašymus.)

• <Vedlys Dabar ir Pirmyn>

Šešiems kanalams, nurodytiems kairiajame stulpelyje, rodoma dabartinės ir kitos programos informacija.

• <Išsamusis vadovas>

Rodo programos informaciją kaip nurodyta pagal laiko Vienos valandos segmentus. Kai rodoma dviejų valandų programos informacija, ją galima slinkti laiku pirmyn arba atgal.

• Programos pavadinimas rodomas ekrano centre viršuje. Paspauskite mygtuką INFO ir gausite išsamios informacijos. Bus rodoma tokia pažymėtos programos informacija: kanalo numeris, eigos laikas, būsenos juosta, tėvų kontrolės lygis, vaizdo įrašo kokybės informacija (HD/SD), garso režimai, titrai arba teletekstas, titrų arba teleteksto kalbos bei trumpa programos suvestinė.

• “... “ bus rodoma, jei suvestinė yra ilga.

• Bus rodomi šeši kanalai. Norėdami slinkti per kanalus, eikite į kanalą mygtuku ▲ arba

▼. Jei naudosite mygtuką arba , bus rodomas puslapis po puslapio.

• <Numatytasis vadovas>

Galite nuspręsti ar rodyti Vedlys Dabar ir Pirmyn ar Išsamusis vadovas, kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo pultelio mygtukas GUIDE.

• <Dabar/Pirmyn> / <Išsamus vadovas>

Produkto naudojimas 3-5

MENIU

Kanalų sąrašas

APRAŠYMAS

Naudodami šį meniu, galite pridėti / pašalinti ar nustatyti mėgiamiausius kanalus arba naudoti programos vadova skaitmeninėms transliacijoms.

Galite pažymėti šias parinkties tiesiog spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką [CH LIST].

• <Visi kanalai> - Rodo visus dabar prieinamus kanalus.

• <Pridėtiniai kanalai> - Rodo visus pridėtus kanalus.

• <Mėgstamiausi> - Rodo visus mėgstamiausius kanalus.

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti pridėjimą prie (ar pašalinimą) iš Mėgstamiausi pažymėdami [Įrankiai] → <Priskirti prie mėgstamiausių>

(arba <Ištrinti iš mėgstamiausių>)

Norėdami pažymėti mėgstamus nustatytus kanalus, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką [FAV.CH].

• <Programuoti> - Rodo visas dabar rezervuotas programas.

• Pažymėkite kanalą <Visi kanalai>, <Pridėtiniai kanalai> ar <Mėgstamiausi> ekrane, spausdami ▲ / ▼ mygtukus ir spausdami [ ] mygtuką. Tuomet galite žiūrėti pasirinktą kanalą.

• Naudodami spavotus mygtukus su su <Kanalų sąrašas>.

• Žalias (<Priartinimas>) : Padidina ar sumažina kanalo numerį.

• Geltonas(Pasirinkti) : Pažymi daug kanalų sąrašų. Naudodami šią funkciją galite pridėti ar pašalinti arba pridėti prie mėgstamiausių ar pašalinti iš mėgstamiausių tuo pačiu metu daugeliui kanalų. Pažymėkite reikalingus kanalus ir spauskite geltoną mygtuką, kad tuo pat metu nustatytumėte visus pažymėtus kanalus. Kairėje pažymėtų kanalų pusėje rodoma žymė .

• [TOOLS] (<Įrankiai>): Rodo <Pridėti> (arba <Ištrinti>), <Priskirti prie mėgstamiausių> (arba <Ištrinti iš mėgstamiausių>), <Laikmačio peržiūra>,

<Redaguoti kanalo pavadinimą>, <Pasirinkti visus> (or <Naikinti visą žymėjimą>) ir

<Automatinis įrašymas> meniu. (Parinkčių meniu gali skirtis priklausomai nuo situacijos.)

• Kanalo būsenos rodymo piktogramos

: analoginis kanalas.

: Kanalas nustatytas kaip <Favourite>.

: kanalas pasirinktas spaudžiant geltoną mygtuką.

: Dabar transliuojama programa.

: Užrakintas kanalas.

: Rezervuota programa.

3-5 Produkto naudojimas

MENIU

Kanalų režimas

Suderinimas

APRAŠYMAS

Kai paspaudžiate mygtuką kanalai, esantys pasirinktame kanalų sąraše, persijungs.

• <Pridėtiniai kanalai>

Kanalai atmintyje esančiame kanalų sąraše bus pakeisti.

• <Mėgst. kanalai>

Kanalai mėgstamiausių kanalų sąraše bus pakeisti.

Kad kanalas būtų transliuojamas kuo geriau, sureguliuokite jį rankiniu būdu naudodami „tikslų derinimą“.

• Tiksliai suderinto kanalo neišsaugojus atmintyje, nustatymai neišsaugomi.

• Tiksliai suderinti išsaugoti kanalai žymimi žvaigždute "*" dešinėje kanalo skaičiaus pusėje kanalų juostoje.

• Norėdami atstatyti tikslų suderinimą, pažymėkite <Nustat.> spausdami mygtuką ▼ ir tuomet spauskite [ ] mygtuką.

• Tiksliai derinami gali būti tik analoginiai TV kanalai.

Sąranka

MENIU

Pajungti ir naudoti

APRAŠYMAS

Paspaudus pasirodo meniu elementai, kurie pasirodė pirmą kartą įjungus televizorių.

Kalba Pasirinkta kalba turi įtakos tik OSD kalbai.

Produkto naudojimas 3-5

Laikas

MENIU

Laikas

APRAŠYMAS

• <Laikrodis>

• Esamas laikas pasirodys visada, kai paspausite mygtuką [INFO].

• Jei atjungsite energijos tiekimą, turėsite iš naujo nustatyti laikrodį.

• Norėdami naudoti įvairias TV chronometro ypatybes, turite nustatyti laikrodį.

• <Laikrodžio režimas>

Esamą laiką galite nustatyti rankiniu arba automatiniu būdu.

• <Auto> - <Rankinis>

• Priklausomai nuo transliavimo stoties ir signalo, automatinis laikas gali būti nustatytas neteisingai. Tokiu atveju nustatykite laiką automatiniu būdu.

• Turi būti prijungta antena arba kabelis, jei norite automatiškai nustatyti laiką.

• <Laikrodžio nustatymas>

Galite nustatyti esamą laiką rankiniu būdu.

• Šią funkciją galima naudoti tik tuomet kai <Laikrodžio režimas> nustatytas į <Rankinis>.

• Dieną, mėnesį, metus, valandas ir minutes galite nustatyti tiesiogiai, nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.

• <Išsijungimo laikmatis>

Išsijungimo laikmatis automatiškai išjungia televizorių pasibaigus iš anksto nustatytam laikui

• <Išjungti> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min>

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti miego chronometrą, pažymėdami <Įrankiai> → <Išsijungimo laikmatis>.

Norėdami atšaukti <Išsijungimo laikmatis> funciją, pažymėkite <Išjungti>.

3-5 Produkto naudojimas

Laikas

MENIU

Žaidimų režimas

APRAŠYMAS

• <1 laikmatis / 2 laikmatis / 3 laikmatis>

Galimi trys laikmačio įjungimo / išjungimo nustatymai. Pirmiausiai turite nustatyti laikrodį.

• <Įjungimo laikas>

Nustatykite valandas, minutes, am/pm ir įjungimą / išjungimą.

(Norėdami aktyvuoti chonometrą su pasirinktais nustatymais, nustatykite Aktyvinta.)

• <Išjungimo laikas>

Nustatykite valandas, minutes, am/pm ir įjungimą / išjungimą.

(Norėdami aktyvuoti chonometrą su pasirinktais nustatymais, nustatykite Aktyvinta.)

• <Garsumas>

Pasirinkite reikiamą garsumą.

• <Antena>

Rodyti antenos tipą (<ATV> ar <DTV>).

• <Kanalas>

Pasirinkite norimą kanalą.

• <Kartoti>

Pasirinkite <Kartą>, <Kasdien>, <Pirm~Pen>, <Pirm~Šešt>, <Šešt~Sek> arba <Rankinis>.

• Kai pasirenkamas <Rankinis>, spauskite ► mygtuką pasirinkti norimą savaitės dieną.

Spauskite [ ] mygtuką virš norimos dienos ir pasirodys ( ) žymė.

• Valandas, kanalus ir minutes galite nustatyti nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais.

• Automatinis išsijungimas

Kai įjungiate chronometrą, televizorius ilgainiui išsijungs, jei valdymas nevykdomas 3 valandas po to, kai chronometras įjungia TV. Šią funkciją gali naudoti tik įjungus chronometro režimą ir tokiu būdu saugomasi perkaitimo, kuris gali įvykti, kai TV ilgai veikia.

Jungiant prie žaidimų konsolės, pvz., PlayStation™ ar Xbox™, galite mėgauti realistiškesne žaidimo patirtimi, pasirinkdami žaidimo meniu.

• <Išjungti> - <Įjungti>

• Žaidimų režimo ribojimai (perspėjimas)

• Norėdami atjungti žaidimo konsolę ir prijungti kitą išorinį įrenginį, sąrankos meniu nustatykite <Žaidimų režimas> į <Išjungti>. Jei rodote TV meniu būdami <Žaidimų režimas>, ekranas nežymiai dreba.

• Jei <Žaidimų režimas> yra <Įjungti> padėtyje:

• Vaizdas režimas automatiškai keičiamas į <Standartinis> ir negali būti pakeistas.

• Garsas režimas automatiškai keičiamas į <Pasirinktinė> ir negali būti pakeistas.

Sureguliuokite garsą naudodami glodintuvą.

• <Žaidimų režimas> neprieinamas esant įprastiniame <TV> ir <Kompiuteris> režime.

• Jei vaizdas prastas, kai išorinis įrenginys prijungiamas prie TV, patikrinkite, ar <Žaidimų režimas> yra padėtyje <Įjungti>. Nustatykite <Žaidimų režimas> į <Išjungti> ir prijunkite išorinius įrenginius.

Produkto naudojimas 3-5

MENIU

Užraktas nuo vaikų

Pakeiskite PIN kodą

Tėvų užraktas

Subtitrai

Teleteksto kalba

APRAŠYMAS

Ši ypatybe leidžia išvengti neleistiniems vartotojams, pavyzdžiui, vaikams, žiūrėti netinkamas programas, nuslopinant vaizdą ar garsą.

• <Išjungti> - <Įjungti>

• Prieš pasirodant sąrankos ekranui, pasirodo PIN skaičiaus įvedimo ekranas. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN numerį.

• Naujo televizoriaus numatytoji PIN kodo reikšmė yra 0-0-0-0. Galite pakeisti PIN, meniu pasirinkdami <Pakeiskite PIN kodą>.

• Galite užrakinti kai kuriuos kanalus, esančius <Kanalų sąrašas>

• <Užraktas nuo vaikų> galimas tik televizoriaus režime.

Galite pakeisti savo asmeninį ID numerį, kuris reikalaujamas nustatant TV.

• Prieš pasirodant sąrankos ekranui, pasirodo PIN skaičiaus įvedimo ekranas. Įveskite 4 skaičių PIN numerį.

• Naujo televizoriaus numatytasis PIN kodas yra 0-0-0-0.

• Jei pamiršote PIN kodą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus nurodyta seka –

PIN kodas bus atstatytas į 0-0-0-0: [POWER] (Išjungti) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 →

[POWER] (Įjungti).

Ši savybė leidžia išvengti neleistinų vartotojų, pavyzdžiui vaikams neleidžia žiūrėti netinkamos programos naudojant 4 skaičių PIN (Asmens identifikacijos numerį) kodą, kurį nurodo naudotojas.

• <Leidžia visas>

Paspauskite, norėdami atrakinti visus TV normavimus.

• <Blokuoja visas>

Paspauskite, norėdami užrakinti visus TV normavimus.

• Prieš pasirodant sąrankos ekranui, pasirodo PIN skaičiaus įvedimo ekranas. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN numerį.

• Naujo televizoriaus numatytoji PIN kodo reikšmė yra 0-0-0-0. Galite pakeisti PIN, meniu pasirinkdami Pakeiskite PIN kodą.

• Kai nustatomi tėvų normavimai, rodomas simbolis.

Galite įjungti arba išjungti paantraštes. Naudokite šį meniu <Režimas> nustatyti.

<Pagrindinė paantraštė po meniu yra <Normalus>, o <Susilpnėjusi klausa> yra skirta klausos negalią turintiems asmenims.

• <Subtitrai>

Įjungia ir išjungia subtitrus.

• <Režimas>

Nustato subtitrų režimą.

• <Normalus> / <Susilpnėjusi klausa>

• <Subtitrų kalba>

Nustato subtitrų kalbą.

• Jeigu programa, kurią žiūrite, nepalaiko funkcijos <Susilpnėjusi klausa>, automatiškai suaktyvinama <Normalus>, nors pasirinktas režimas <Susilpnėjusi klausa>.

• Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kur transliacijos pasirinktąja kalba yra neįmanomos.

• Galite pažymėti šias parinkties tiesiog spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką

[SUBT].

Galite nustatyti Teleteksto kalba pažymėdami kalbos tipą.

Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kur transliacijos pasirinktąja kalba yra neįmanomos.

3-5 Produkto naudojimas

MENIU

Pirmenybė

Skaitm. tek.

Šviesos lygis

Melodija

Energijos taupymas

Bendroji sąsaja

APRAŠYMAS

<Pirminė garso sistemos kalba> / <Antrinė garso sistemos kalba> / <Pirminė subtitrų kalba> / <Antrinė subtitrų kalba> / <Pirminė teleteksto kalba> / <Antrinė teleteksto kalba>

Naudodami šią savybę, vartotojai gali pasirinkti vieną iš kalbų. Čia pasirinkta kalba yra numatytoji, kai naudotojas pasirenka kanalą.

Jeigu pakeičiate kalbos nustatymus, Subtitrų kalba, Garso sistemos kalba, and the Teleteksto kalba iš kalbos meniu yra automatiškai pakeičiamos į pasirinktą kalbą.

Subtitrų kalba, Garso sistemos kalba, ir Teleteksto kalba kalbų meniu rodo eilę kalbų, kurias palaiko einamieji kanalai, ir šis pasirinkimas yra paryškintas.

Jeigu pakeisite šį kalbos nustatymą, naujasis pasirinkimas galios tik dabartiniam kanalui. Pakeisti nustatymai nepakeičia Preference meniu Pirminės subtitrų kalbos, Pirminės audio kalbos ar Pirminės teleteksto kalbos nustatymų.

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija įjungiama.

• <Išjungt>-<Įjungt> (tik Jungtinėje Karalystėje)

• MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

• Tarptautinis standartas duomenų kodavimo sistemoms, kurios naudojamos multimedijoje ir hypermedijoje. Tai yra aukštesnio lygio nei MPEG sistema, kuri susideda iš duomenų susiejimo hypermedijos, tokios kaip nejudantys paveikslėliai, simbolių paslauga, animacija, grafika ir vaizdo failai taip pat, kaip ir multimedijos duomenys. MHEG yra vartotojo vykdymo laiko bendravimo technologija ir yra taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD („Video-On-

Demand“), ITV (interaktyvią televiziją), EC (elektroninę prekybą), distancinį mokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.

Šviesos lygis automatiškai nustato įvedamo vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.

Galima nustatyti garso melodiją, grojančią, kai monitorius įjungiamas arba išjungiamas.

• <Išjungtas> - <Mažas> - <Vidutinis> - <Didelis>

<Melodija> negroja

• Kai nėra garso išvesties iš TV, kadangi paspaustas [MUTE] mygtukas.

• Kai nėra garso išvesties iš TV, kadangi garsas buvo sumažintas iki mažiausios vertės naudojant garso reguliavimo [-] mygtuką.

• Kai TV išjungtas naudojant <Išsij. laikmatis> funkciją.

Ši funkcija reguliuoja televizoriaus vaizdo šviesumą, kad sumažinti energijos sąnaudas. Žiūrėdami televizorių naktį, nustatykite režimo parinktį <Energ. taupymas> į <Didelis>, kad sumažinti akių nuovargį bei elektros energijos sąnaudas.

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite nustatyti <Energijos taupymas> parinktį, pažymėdamį <Įrankiai> → <Energijos taupymas>.

• <Išjungta> : išjungia energijos taupymo funkciją.

• <Mažas> : Nustato televizoriaus energijos taupymo režimą į žemą.

• <Vidutinis> : Nustato televizoriaus energijos taupymo režimą į vidutinį.

• <Didelis> : Nustato televizoriaus energijos taupymo rėžimą į aukštą.

• <Automatinis> : Automatiškai nustato televizoriaus ekrano šviesumą remiantis vaizdu.

• <CI meniu>

Tai leidžia vartotojui pasirinkti iš CAM teikiamo meniu.

Pasirinkite CI Meniu, esantį PC Card meniu.

• <Programos informacija>

Tai susideda iš informacijos, esančios CAM, kuris įjungtas į CI lizdą.

Taikomosios programos informacija yra apie CI CARD. Jūs bet kada galite įdiegti CAM nesvarbu ar jūsų televizorius bus įjungtas ar išjungtas.

Produkto naudojimas 3-5

Įvestis

MENIU

Šaltinių sąrašas

APRAŠYMAS

Naudojamas prie monitoriaus prijungtam kompiuteriui, televizoriui ar kitam išoriniam įvesties šaltiniui pasirinkti. Naudokite, jei norite pasirinkti norimą ekraną.

Paspauskite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį [SOURCE] mygtuką.

• <Kompiuteris> - <DVI> - <TV> - <Išor.> - <Komponentas> - <HDMI> - <HDMI2> nius.

<Vaizdo grotuvas> - <DVD> - <Kabelinė STB> - <Satelitinė STB> - <PVR STB> - <AV imtuvas> - <

Žaidimai > -<Kamera > - <Kompiuteris > - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD

DVD> - <DMA>

Anynet+ (HDMI-CEC)

Kas tai yra <Anynet+>?

<Anynet+> yra funkcija, leidžianti valdyti visus prijungtus Samsung įrenginius, kurie palaiko <Anynet+> naudojant Samsung TV nuotolinio valdymo pultelį. <Anynet+ > sistema gali būti naudojama tik su Samsung įrenginiais, kurie turi <Anynet+ > savybę.

Norėdami įsitikinti, kad jūsų Samsung įrenginys turi šią savybę, patikrinkite ar ant jo yra <Anynet+ > logotipas.

Anynet+ įrenginių prijungimas

3-5

1. Sujunkite TV esantį [HDMI IN] lizdą ir atitinkamo <Anynet+ > įrenginio HDMI OUT jungtį, naudodami HDMI kabelį.

2. Sujunkite namų teatre esantį [HDMI IN] lizdą ir atitinkamo <Anynet+> įrenginio HDMI OUT jungtį, naudodami HDMI kabelį.

Sujunkite optinį kabelį tarp [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] TV jungties ir skaitmeninio garso įvesties, esančios jūsų

Namų Teatre.

Produkto naudojimas

Pagal aukščiau nurodytą sujungimą, optinė jungtis turi tik 2 kanalų garso išvestį. Garsą girdėsite tik iš Namų Teatro priekinės kairiosios ir dešiniosios kolonėlių ir žemadažnio garsiakalbio. Jei norite klausyti 5.1 kanalo garso, prijunkite

[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] jungtį prie DVD / Satellite Box (t.y. Anynet prietaiso 1 ar 2) tiesiogiai prie stiprintuvo ar Namų Teatro, o ne TV.

Prijunkite tik vieną Namų Teatrą.

Galite prijungti <Anynet+> prietaisą, naudodami HDMI 1.3 kabelį. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti <Anynet+> funkcijų.

<Anynet+> veikia, kai AV įrenginys, palaikantis <Anynet+> yra Standby ar On būsenoje.

<Anynet+> iš viso palaiko iki 10 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.

Anynet+ suderinimas

Jei paspausite mygtuką [TOOLS] rodys <Įrankiai> meniu. Taip pat galite rodyti <Anynet+> meniu, žymėdami <Įrankiai>

→ <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Produkto naudojimas 3-5

MENIU APRAŠYMAS

Šaltinių sąrašas

1. Paspauskite mygtuką [TOOLS]. Spauskite mygtuką [ ], norėdami pasirinkti <Anynet+ (HDMI-

CEC)>.

2. Spauskite arba mygtuką, norėdami pasirinkti <Įrenginių sąrašas>, tuomet spauskite[ ] mygtuką.

- <Pateiktas <Anynet+> įrenginių sąrašas, prijungtas prie TV.

- Jei negalite rasti norimo įrenginio, spauskite raudoną mygtuką įrenginiams nuskenuoti.

arba ] mygtuką. Jis perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

- <Tik tuomet, kai nustatote <Anynet+ (HDMI-CEC)> į On padėtį <Programa> meniu, pasirodo <Įrenginių sąrašas> meniu.

Perjungimas į pažymėtus įrenginius gali užtrukti 2 minutes. Negalite atšaukti operacijos atliekant perjungimo operaciją.

Laikas, kuris reikalingas įrenginių paieškai nustatomas pagal prijungtų įrenginių skaičių.

Baigus prietaisų skenavimą, įrenginių kiekis nerodomas.

Nors TV automatiškai ieško įrenginių sąrašo kai TV įjungiamas įjungimo mygtuku, prietaisai, kurie prijungti prie TV, kai TV įjungtas ne visada bus automatiškai rodomi įrenginių sąraše.

Norėdami ieškoti prijungto įrenginio, spauskite raudoną mygtuką.

Jei pasirinkote išorinės įvesties režimą, spausdami [SOURCE] mygtuką, negalite naudoti

<Anynet+> funkcijos. Būtinai persijunkite į <Anynet+> įrenginį, naudodami <Įrenginių sąrašas>.

Sąranka • <Anynet+

Norėdami naudoti <Anynet+> funkciją, <Anynet+ (HDMI-CEC)> turi būti nustatytas į padėtį On.

Kai išjungta <Anynet+ (HDMI-CEC) > funkcija, visos su < Anynet+> susietos operacijos yra deaktyvinamos.

• <Autom. išsijungimas>

Automatinio <Anynet+> išsijungimo nustatymas, išsijungiant televizoriui.

Aktyvus TV nuotolinio valdymo pultelio šaltinis turi būti nustatytas TV režimui, kad galėtų naudoti <Anynet+> funkciją.

Jei nustatysite Auto Turn Off į Yes padėtį, prijungti išoriniai įrenginiai taip pat išjungiami, kai išjungiamas TV. Jei išorinis įrenginys vis dar įrašinėja, jis gali išsijungti arba neišsijungti.

Pagalba

3-5 Produkto naudojimas

MENIU APRAŠYMAS

Savidiagnostika • <Vaizdo

Jei manote, kad turite vaizdo problemų, atlikite vaizdo testą. Patikrinkite ekrane esantį spalvų modelį ir pažiūrėkite, ar problema vis dar egzistuoja.

• <Taip> : Jei bandomasis modelis nepasirodo, arba bandomajame modelyje yra triukšmo, pasirinkite <Taip>. Gali būti problemų su TV. Susiekite su Samsung skambučių centrų.

• <Ne> : Jei bandymo modelis tinkamai vaizduojamas, pažymėkite <Ne>. Gali būti problemų su išorine įranga. Prašome patikrinti sujungimus. Jei problema egzistuoja ir vėliau, skaitykite išorinio įrenginio naudotojo vadovą.

• <Garso patikrinimas>

Jei manote, kad turite garso problemų, atlikite garso patikrinimą. Galite patikrinti garsą, grodamį įdėtos melodijos garsą per TV.

• <Taip> : Jei garso patikrinimo metu girdėsite garsą tik iš vienos kolonėlės arba visai negirdėsite, pasirinkite <Taip>. Gali būti problemų su TV. Susiekite su Samsung skambučių centrų.

• <Ne> : Jei girdite garsą, sklindantį iš kolonėlių, pažymėkite <Ne>. Gali būti problemų su išorine įranga. Prašome patikrinti sujungimus. Jei problema egzistuoja ir vėliau, skaitykite išorinio įrenginio naudotojo vadovą.

• Jei negirdite garso iš TV kolonėlių, prieš atlikdami garso patikrinimą, įsitikinkite, kad

<Pasir. garsiakalbį> yra nustatytas į <TV garsiakalbis> esantį <Garsas> meniu.

• Patikrinimo metu girdima melodija netgi jei <Pasir. garsiakalbį> nustatyta į <Išor. garsiakalbis> arba garsas nutylintas spaudžiant [MUTE] mygtuką.

• <Signalo informacija> (tik skaitmeniniams kanalams)

Kitaip nei analoginiai kanalai, kurių priėmimo kokybė gali skirtis nuo snieguotos iki aiškios, skaitmeniniai (HDTV) kanalų priėmimo kokybė arba nepriekaištinga, arba jie jų visai nepriima.

Taigi, kitaip nei analoginių kanalų atveju, skaitmeninio kanalo tiksliai sureguliuoti negalite. Tačiau galite sureguliuoti anteną ir pagerinti galimų skaitmeninių kanalų priėmimą.

Progr. atnaujin.

Jei signalo stiprumo matuoklis rodo, kad signalas yra silpnas, fiziškai sureguliuokite anteną signalo stiprumui padidinti. Tęskite antenos reguliavimą, kol rasite geriausią padėtį ir gaunamas stipriausias signalas.

• <USB>

Į televizorių įdėkite USB laikmeną, kurioje yra mikroprograma, atsisiųsta į televizorių iš samsung.com. Būkite atsargūs,kad atnaujinimo diegimo metu, neišjungtumėte maitinimo ar neištrauktumėte USB laikmenos. Baigus diegti mikroprogramos atnaujinimą, televizorius automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Atnaujinimui pasibaigus, patikrinkite mikroprogramos versiją

(naujosios versijos skaičius yra didesnis nei senesnės versijos).

Kai programinė įranga bus atnaujinta, ankstesnės jūsų parinktos vaizdo ir garso nuostatos bus atstatytos pagal pradinius (gamyklos) nustatymus. Patariame pasirinktus nustatymus užsirašyti, kad atnaujinus galėtumėte juos lengvai atstatyti.

• <KANALU>

Atnaujiną programinę įrangą, naudodamas transliavimo signalą.

• <Parengties rež. Atnauj.>

Norėdami tęsti programinės įrangos atnaujinimą įjungę pagrindinę energiją, pasirinkite spausdami

▲ arba ▼ mygtuką. Po 45 minučių parengties režime, automatiškai atliekamas rankinis atnaujinimas. Kadangi agregato įtampa įjungiama vidiniu būdu, LED produkto ekranas gali būti nežymiai įjungtas. Šis reiškinys gali tęstis daugiau nei 1 valandą, kol baigiamas programinės įrangos naujinimas.

• <Alternatyvi progr. įranga> (Atsarginė kopija)

Jei išleista naujoji mikroprograma trukdo sklandžiam veikimui, galite programinę įrangą pakeisti senesne versija.

• Jei programinė įranga buvo pakeista, bus rodoma esama programinė įranga.

• Esamą programinę įrangą galite pakeisti į pakaitinę, naudodami 'Alternatyvi progr. įranga'.

Produkto naudojimas 3-5

MENIU

HD prijungimo vadovas

Susisiekti su „Samsung“

APRAŠYMAS

Šis meniu atvaizduoja sujungimą metodą, kuris teikią optimalią HDTV kokybę. Peržiūrėkite šią informaciją, kai jungiate išorinius įrenginius prie TV.

Peržiūrėkite šią informaciją, kai TV tinkamai neveikia, arba kai norite atnaujinti programinę įrangą.

Galite peržiūrėti informaciją, kuri susijusi su skambučių centru, produktų ir programinės įrangos failo atsisiuntimo metodu.

3-5 Produkto naudojimas

3-6 Įrenginio tvarkyklės diegimas

Jei diegiate įrenginio tvarkyklę, galite nustatyti produktui tinkamą skyrą ir dažnį. Įrenginio tvarkyklė tiekiama kartu su produktu diske. Jei pristatytas tvarkyklės failas sugadintas, apsilankykite techninės priežiūros centre arba „Samsung

Electronics“ svetainėje (www.samsung.com) ir atsisiųskite tvarkyklę.

1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.

2. Spustelėkite Windows Driver (Windows tvarkyklė)

3. Pasirinkite jūsų produkto modelį iš sąrašo.

4. Užbaikite likusias diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.

5. Patikrinkite, ar valdymo skydo nustatymuose rodoma tinkama skyra ir ekrano atnaujinimo dažnis. Norėdami sužinoti daugiau, naudokitės operacinės sistemos „Windows“ dokumentais.

Produkto naudojimas 3-6

3-7 Standartinio signalo režimo lentelė

Kitaip nei CDT, LCD monitoriuje galima pasirinkti optimalią skyrą geriausiai vaizdo kokybei užtikrinti priklausomai nuo ekrano dydžio ir paviršiaus.

Todėl vaizdo kokybė pablogėja, jei nenustatyta optimali skyra pagal ekrano dydį. Rekomenduojama nustatyti optimalią produkto skyrą.

Jei kompiuterio signalas yra vienas šių standartinių signalo režimų, ekranas nustatomas automatiškai. Tačiau jei kompiuterio signalas nėra vienas šių standartinių signalo režimų, gali būti rodomas tuščias ekranas arba įsijungti tik maitinimo LED. Todėl konfigūruokite jį pagal grafinės plokštės vartotojo vadovą.

SKIRIAMOJI GEBA

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 X 800

VESA, 1280 X 800

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

HORIZONTALIO

S SKLEISTINĖS

DAŽNIS (KHZ)

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

49,702

62,795

55,935

70,635

60,000

VERTIKALIOS

SKLEISTINĖS

DAŽNIS (HZ)

70,086

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

59,810

74,934

59,887

74,984

60,000

LAIKRODŽIO

DAŽNIS (MHZ)

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

83,500

106,500

106,500

136,750

108,000

POLIŠKUMAS (H /

V)

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/+

-/-

-/-

Horizontalios skleistinės dažnis

Laiko tarpas, skirtas nuskaityti vieną liniją nuo toliausiai kairėje iki toliausiai dešinėje ekrane, vadinamas horizontaliu ciklu, o atvirkštinis horizontalus ciklas vadinamas horizontaliu dažniu. Horizontalus dažnis išreiškiamas kHz.

Vertikalios skleistinės dažnis

Ekranas turi rodyti tą patį vaizdą dešimtis kartų į sekundę, kad žmonės galėtų jį matyti. Šis dažnis vadinamas vertikaliu dažniu.

Vertikalus dažnis išreiškiamas Hz.

3-7 Produkto naudojimas

4 Programinės įrangos diegimas

4-1 Natural Color

Kas yra Natural Color ?

Ši programinė įranga veikia tik su „Samsung“ produktais ir leidžia reguliuoti produkte rodomas spalvas bei derina spalvas produkte su išspausdintos nuotraukos spalvomis. Daugiau informacijos rasite programinės įrangos tinklo žinyne (F1).

„Natural Color“ teikiama tinkle. Galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės ir įsidiegti; http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Programinės įrangos diegimas 4-1

4-2 MultiScreen

Kas yra MultiScreen ?

„MultiScreen“ leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.

Programinės įrangos diegimas

1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.

2. Pasirinkite sąrankos programą MultiScreen.

Jei pagrindiniame rodinyje neatsiranda programinės įrangos diegimo išskleidžiamas rodinys, diskų įrenginyje du kartus spustelėkite sąrankos failą MultiScreen.

3. Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite [Toliau].

4. Užbaikite likusiais programinės įrangos diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.

• Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

• Piktograma MultiScreen gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto specifikacijų.

• Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.

MultiScreen Reikalavimai diegti

MultiScreen diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.

Operacinė sistema

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista

MultiScreen rekomenduojama operacinė sistema yra „Windows 2000“ arba naujesnė.

Techninė įranga

• Mažiausiai 32 MB atminties

• Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske

Programinės įrangos šalinimas

Spustelėkite [Start] (Pradėti), pasirinkite [Settings] (Nustatymai)/[] (Valdymo skydas) ir tada du kartus spustelėkite [Add or

Remove Programs] (Pridėti arba šalinti programas).

Pasirinkite MultiScreen iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką [Add/Delete] (Pridėti/Trinti).

4-2 Programinės įrangos diegimas

5 Trikčių diagnostika

5-1 Savaiminė monitoriaus diagnostika

• Galite patikrinti, kaip veikia produktas, funkcija savaiminė diagnostika.

1. Išjunkite produktą ir kompiuterį.

2. Atskirkite „D-Sub“ kabelį nuo produkto.

3. Įjunkite produktą.

4. Jei produktas veikia tinkamai, rodomas pranešimas „Patikrinkite kabelio jungtį“.

Tuo atveju jei vėl rodomas tuščias ekranas, įsitikinkite, kad nėra problemų su kompiuteriu ir jungtimi.

Trikčių diagnostika 5-1

5-2 Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

Patikrinkite šiuos punktus prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią

„Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.

PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮDIEGIMU (KOMPIUTERIS REŽIMAS)

Monitoriaus ekranas mirksi.

Patikrinkite, ar signalo laidas tarp kompiuterio ir LCD ekrano yra tvirtai prijungtas.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

SU EKRANU SUSIJUSIOS PROBLEMOS.

Ekrane rodomas juodas vaizdas, o maitinimo indikatorius išjungtas.

"Pranešimas „Patikrinkite signalo kabelį.“

"Pranešimas „Neveikia optimaliu režimu“

Vaizdas sukasi vertikalia kryptimi.

Neryškus vaizdas. Vaizdas susiliejęs.

Vaizdas nestabilus ir vibruojantis.

Ekrane rodomi dvigubi vaizdai.

Vaizdas per šviesus arba per tamsus

Ekranas tuščias, o maitinimo indikatoriaus lemputė mirksi kas 0,5 arba 1 sekundę.

Ekranas tuščias ir mirksi.

Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai prijungtas ir LCD ekranas įjungtas.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Patikrinkite, ar ryšio kabelis yra tinkamai sujungtas su kompiuteriu ar kitu vaizdo šaltiniu.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Patikrinkite maksimalią vaizdo adapterio skiriamąją gebą ir dažnį.

Palyginkite šias reikšmes su schemos Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai duomenimis.

Patikrinkite, ar signalo kabelis yra tvirtai prijungtas. Dar kartą jį prijunkite.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Reguliuoti dažnio <Grubus> ir <Švelnus>.

Pašalinę visus priedus (vaizdo ilgintuvą ir t. t.), įjunkite dar kartą.

Rekomenduojamais diapazonais nustatykite skiriamŕjŕ gebŕ ir dažnį.

Patikrinkite, ar nustatyta kompiuterio vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis patenka į monitorių palaikomą diapazoną. Jei ne, atstatykite juos pagal esamąją <informaciją> meniu monitorių ir Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai.

Reguliuoja Šviesumas ir Kontrastas

(Žr. <Šviesumas>, <Kontrastas>)

Monitorius naudoja maitinimo valdymo sistemą.

Paspauskite klavišą klaviatūroje.

Jei paspaudus mygtuką [ MENU], ekrane matomas užrašas TEST GOOD

(testą išlaikė), patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kabelis, jungiantis monitorių ir kompiuterį.

SU GARSU SUSIJUSIOS PROBLEMOS

Nėra garso

Garso lygis per žemas.

Įsitikinkite, kad garso kabelis yra tvirtai prijungtas prie garso įvesties lizdo monitoriuje ir garso išvesties lizdo garso plokštėje.

(Žr. Kompiuterio prijungimas)

Patikrinkite garsumo lygį.

Patikrinkite garsumo lygį.

Jei garsumas vis dar ţemas po to, kai garso valdikliu nustatëte maksimalř garsumŕ, patikrinkite garso valdymŕ kompiuterio garso plokđtëje arba programinëje árangoje.

5-2 Trikčių diagnostika

PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU NUOTOLINIO VALDYMO PULTU

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai nereaguoja.

Patikrinkite maitinimo elementų poliariškumą (+/-).

Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovę.

Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.

Patikrinkite, ar tvirtai prijungtas maitinimo laidas.

Patikrinkite, ar šalia nėra dienos šviesos lempos ar neoninės šviesos

PASTABA PRODUKTO IŠORĖJE

Jei atidžiai pažiūrėsite į griovelio briauną aplink monitorių, pastebėsite mažų dalelių.

Tai yra gaminio dizaino dalis, o ne jo defektas.

Trikčių diagnostika 5-2

5-3 Dažnai klausiami klausimai ir atsakymai

DAŽNAI KLAUSIAMI KLAUSIMAI IR

ATSAKYMAI

PABANDYKITE TAI!

Kaip pakeisti vaizdo signalo dažnį?

Kaip pakeisti skyrą?

Turite pakeisti grafinės plokštės dažnį.

(Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.)

Windows XP : Skiriamąją gebą pakeiskite pasirinkę Control Panel (Valdymo skydas) → Appearance and Themes (Aplinka ir temos) → Display

(Ekranas)→ Settings (Parametrai).

Windows ME/2000 : Skiriamąją gebą pakeiskite pasirinkę Control Panel

(Valdymo skydas) → Appearance and Themes (Aplinka ir temos) → Display (Ekranas)→ Settings (Parametrai).

(Daugiau informacijos rasite kompiuterio arba grafinės plokštės vartotojo vadove.)

Kaip naudoti energijos taupymo funkciją?

Kaip valyti išorinį korpusą / LCD pultą?

Windows XP : Konfigūruokite ją eidami: „Control Panel“ (Valdymo skydas)

→ „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir temos) → „Display“ (Ekranas) →

„Screen Saver Setting“ (Užsklandos nustatymas) arba konfigūruokite ją kompiuterio BIOS sąrankoje.

Windows ME/2000 : Konfigūruokite ją eidami: „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir temos) → „Display“

(Ekranas) → „Screen Saver Setting“ (Užsklandos nustatymas) arba konfigūruokite ją kompiuterio BIOS sąrankoje.

Norėdami sužinoti daugiau, naudokitės kompiuterio „Windows“ vartotojo vadovu.

Atjunkite maitinimo laidą ir tada monitorių valykite minkšta šluoste, naudodami valymo tirpalą arba paprastą vandenį.

Ant korpuso nepalikite valymo priemonės arba įbrėžimų.

Neleiskite, kad į monitorių patektų vandens.

Kokie yra skaitmeninio transliavimo pranašumai? Skaitmeninės televizijos transliavimas sukuria mažiau triukšmų ir rodo ryškesnį vaizdą nei analoginės televizijos transliavimas. Plėtojantis paslaugoms taip pat galite mėgautis įvairiomis informacinėmis paslaugomis, kadangi gali būti siunčiamos kitokios nei garso ir vaizdo duomenų rūšys.

Pvz., žiūrėdami sporto rungtynes, galite žiūrėti įvairius duomenis savo mėgstamiausiųjų grotuve, arba galite žiūrėti visus arba pasirinktus ekranus, konkrečioje scenoje užfiksuotus iš skirtingų kampų. Be to, galite gauti informacijos apie ką tik rodytą istoriją arba dramą, arba galite įsigyti prekiaujamų per telekomunikacijos priemones gaminių, pvz., priedų, tuo metu rodomų per televizorių.

Skaitmeninės televizijos transliavimas leidžia lengvai prieiti prie įvairių informacinių paslaugų namie, padėdamas kurti namus, labiau orientuotus į informaciją.

5-3 Trikčių diagnostika

DAŽNAI KLAUSIAMI KLAUSIMAI IR

ATSAKYMAI

PABANDYKITE TAI!

Koks skirtumas tarp HDTV ir SDTV?

Ar galima žiūrėti HD transliavimą per visus skaitmeninius televizorius?

Ar galima žiūrėti skaitmeninės televizijos transliavimą per analoginį televizorių?

Ar galiu naudoti turimą anteną skaitmeninėms transliacijoms priimti?

Yra įvairūs skaitmeninių televizorių tipai.

Plačiausiai žinomi skaitmeninės TV tipai yra HDTV ir SDTV. Jie skirstomi atsižvelgiant į ekrano kokybę vaizdo specifikacijas.

• HDTV (didelės skiriamosios gebos TV):Aukšta ekrano kokybė, labai aiškus TV.

• SDTV (standartinės skiriamosios gebos TV):Įprastas standartinis skaitmeninis TV.

SDTV ekrano padėties koeficientas yra 4:3, tai yra toks pats, kaip ir analoginio TV. HDTV ekrano padėties koeficientas 16:9 – jis yra panašus į kino teatro ekraną. Tai suteikia žymiai geresnę kokybę nei SDTV. Tai yra tarsi turėti kino teatrą namie.

Skaitmeninės TV transliavimas mūsų šalyje yra galiausiai orientuotas į

HDTV. (Šiuo metu visų skaitmeniniai „Samsung Electronics“ televizorių pločio ir aukščio santykis yra 16:9).

Bet kuris skaitmeninis televizorius gali priimti visas skaitmenines transliacijas, ar jos būtų SD ar HD. Tačiau naudodami skaitmeninį HD televizorių, negalėsite mėgautis SD programomis, o jos yra aukščiausios kokybės skaitmeninės televizijos programos. Ypač dėl to, kad SD transliavimo pločio ir aukščio santykis yra 4:3, o HD – 16:9, panašus į kino teatro ekrano.

Todėl norint mėgautis visais skaitmeninės televizijos pranašumais, geriau įsigyti skaitmeninį HD televizorių.

(Šiuo metu visų skaitmeniniai „Samsung Electronics“ televizorių pločio ir aukščio santykis yra 16:9).

Ne.

Analoginis televizorius negali atkurti skaitmeninių signalų. Todėl, norint žiūrėti skaitmeninę televiziją, reikia skaitmeninio televizoriaus.

Kalbant apie esamus analoginius televizorius, skaitmeninis televizorius sukurtas taip, kad skaitmeninio transliavimo signalai priimami tiek per vidaus, tiek per lauko antenas.

Jei jūsų aplinkoje signalas priimamas labai gerai, galite žiūrėti skaitmenines transliacijas per savo esamą vidaus anteną. Jei ne, geriau sumontuoti lauko anteną.

Trikčių diagnostika 5-3

6 Daugiau informacijos

6-1 Specifikacijos

MODELIO PAVADINIMAS

LCD ekranas

Sinchronizavi-

Ekrano dydis

Ekrano sritis

2033HD

20 colių (50 cm)

442,8 mm (horizontaliai) x 249,2 mm (vertikaliai)

Pikselių žingsnis 0,2768 mm (horizontaliai) x 0,2768 mm (vertikaliai)

Horizontalios 30~81 kHz mas skleistinės dažnis

Vertikalios skleistinės dažn-

56~75 Hz is

Spalva 16,7 mln.

Skiriamoji geba Optimali skyra 1600x900 @ 60 Hz

Maksimali skyra 1600x900 @ 60 Hz

Analoginis RGB, DVI (skaitmeninė vaizdo sąsaja)

Įvesties signalas, kabelio galas

0,7 Vp-p ± 5 %

Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis

Maksimalus pikselių sinchronizavimas

Elektros tiekimo įtampa

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) / svoris

VESA Tvirtinimo sąsaja

TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0 V, V žemas ≤ 0,8 V)

136,750 MHz (Analoginis, Skaitmeninės)

Kintamoji srovė 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz

487,8 x 323,8 x 70,5 mm (be stovo)

487,8 x 373,7 x 177,0 mm (su stovu) / 5,0 kg

75 mm x 75 mm

B klasės (namų naudojimo informacijos ryšio įranga)

Įrenginys buvo užregistruotas pagal EMI naudoti namie (B klasė). Jį galima naudoti visose srityse. (B klasės įranga skleidžia mažiau elektromagnetinių bangų nei A klasės įranga.)

6-1 Daugiau informacijos

6-2 Energijos taupymo funkcija

Šiame produkte yra energijos taupymo funkcija, kuri automatiškai išjungia ekraną, kai produktas nenaudojamas tam tikrą laiką, ji skirta sumažinti elektros sąnaudas. Kai produktas veikia energijos taupymo režimu, maitinimo LED pakeičia spalvą pranešti apie tai. Kai produktas veikia energijos taupymo režimu, maitinimas neišjungiamas, o jūs galite vėl įjungti ekraną paspaudę bet kurį klavišą arba spustelėję pelę. Tačiau energijos taupymo funkcija veikia tik tada, kai produktas prijungtas prie kompiuterio su energijos taupymo funkcija.

ENERGIJOS TAUPYMO

FUNKCIJA

Maitinimo indikatorius LED

Energijos sunaudojimas

ĮPRASTAS VEIKIMAS

Įjungtas

51 vatų

ENERGIJOS TAUPYMO

REŽIMAS

Mirksi

Mažiau nei 2 vatai

MAITINIMAS IŠJUNGTAS

(MAITINIMO MYGTUKAS)

išjungtas

Mažiau nei 1 vatai

Jei nėra maitinimo nutraukimo mygtuko, energija nenaudojama, kai maitinimo kabelis atjungtas.

Šis produktas atitinka „ENERGY STAR

®

“ specifikacijas.

Daugiau informacijos 6-2

6-3 Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)

► Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/cl

01-8000112112 http://www.samsung.com/co

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-7919267 http://www.samsung.com/latin

1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com/at

02 201 2418

800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

6-3

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr

Daugiau informacijos

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

Daugiau informacijos

EUROPE

01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20-SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG (726 78 64)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

800-810-5858

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG:3698 - 4698

3030 8282

1-800-3000-8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my

6-3

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29 -3232 ,02 -689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

6-3 Daugiau informacijos

6-4 Tinkamas išmetimas

TINKAMAS ŠIO GAMINIO IŠMETIMAS (ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKOS)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

TINKAMAS ŠIO PRODUKTO AKUMULIATORIŲ TVARKYMAS

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Įkraunamas akumuliatorius yra įdėtas į įrenginį, vartotojas jo pakeisti negali. Norėdami gauti informacijos apie jo pakeitimą, susisiekite su savo paslaugų tiekėju.

Daugiau informacijos 6-4

6-4 Daugiau informacijos

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project