Samsung 225MW User manual

Samsung 225MW User manual

SyncMaster 225MW

SyncMaster 225MW

Įrenkite tvarkykles

Modelis

SyncMaster 225MW

Žymėjimai

Ar šo simbolu apzīmēto norāžu neievērošana var radīt kaitējumu veselībai vai aparatūras bojājumus.

Aizliegts

Neizjaukt

Nepieskarties

Vienmēr svarīgi izlasīt un izprast

Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas

Sazemējums, lai izvairītos no elektrošoka

Maitinimas

Jei nenaudojate kompiuterio ilgą laiką, įjunkite kompiuteryje DPMS režimą. Jei naudojate ekrano užsklandą, nustatykite joje aktyvaus ekrano režimą.

Vaizdai pateikti tik siekiant informuoti, jie nėra taikytini visais atvejais (arba visose

šalyse).

Įdiegimas

Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko. z

Jis gali sukelit elektros smūgį arba gaisrą.

Neištraukinėkite kištuko už laido ir nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. z

Jis gali sukelit elektros smūgį arba gaisrą.

Naudokite tik atitinkamai įžemintą kištuką ir elektros lizdą. z

Dėl netinkamo įžeminimo galite patirti elektros smūgį, taip pat gali sugesti įranga.

Gerai įkiškite maitinimo kištuką, kad jis neatsilaisvintų. z

Netinkamas sujungimas gali sukelti gaisrą.

Nelenkite kištuko ir laido pernelyg stipriai, nedėkite ant jų sunkių daiktų, kurie

gali pažeisti kištuką arba laidą. z

Jei nepaisysite šių nurodymų, galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Nejunkite į elektros lizdą pernelyg daug ilgintuvų arba kištukų. z

Tai gali sukelti gaisrą.

Neatjunkite maitinimo laido, kai monitorius naudojamas. z

Atjungimas gali sukelti viršįtampį, o šis gali sugadinti monitorių.

Nenaudokite maitinimo laido, jei jungtis arba kištukas dulkėti. z z

Jei maitinimo laido jungtis ar kištukas dulkėti, nuvalykite juos sausa šluoste.

Naudojant maitinimo laidą, kurio kištukas ar jungtis dulkėti, galimas elektros smūgis ar gaisras.

montuodami žema temperatūra, pernelyg didelis drėgnumas, kur naudojami cheminiai tirpalai ir ten, kur produktas ilgą laiką veikia be pertraukos, pvz., oro uostuose ir stotyse, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru.

Priešingu atveju, monitorius gali patirti rimtų gedimų.

Pastatykite monitorių ten, kur nedaug drėgmės ir kuo mažiau dulkių. z

Kitaip monitoriuje gali susidaryti elektros kibirkštys arba kilti gaisras.

Pernešdami monitorių į kitą vietą, būkite atsargūs, kad jo nenumestumėte. z

Taip galite susižaloti arba pažeisti gaminį.

Vitrinoje arba lentynoje monitoriaus pagrindą montuokite taip, kad pagrindo galas neišsikištų iš vitrinos ar lentynos.

z

Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.

Nedėkite gaminio nestabilioje ar mažo paviršiaus vietoje.

z

Dėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, antraip gaminys gali nukristi ir sužaloti pro šalį einančius asmenis, ypač vaikus.

Nedėkite gaminio ant grindų. z

Yra pavojus suklupti už jo užkliuvus, ypač vaikams.

Bet kokius degius daiktus, pvz., žvakes, insekticidus ar cigaretes, laikykite toliau nuo gaminio.

z

Antraip gali kilti gaisras.

Visus šildymo prietaisus laikykite atokiai nuo maitinimo laido.

z

Išsilydžiusi jo danga gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.

Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamose vietose, pvz., lentynoje, spintoje

ir pan. z

Vidinės gaminio temperatūros padidėjimas gali sukelti gaisrą.

Pastatykite monitorių atsargiai.

z

Kitaip rizikuojate jį pažeisti arba sudaužyti.

Nestatykite monitoriaus ekranu žemyn. z

Taip galite pažeisti TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių.

Sieninį kronšteiną turi pritvirtinti kvalifikuotas specialistas. z z

Dėl montažo, kurį atliko ne kvalifikuotas specialistas, galimi sužeidimai.

Visuomet naudokite tvirtinimo įtaisą, nurodytą vartotojo instrukcijoje.

Montuodami gaminį, būtinai atitraukite jį nuo sienos (ne mažiau kaip 10 cm (4 col.)) ventiliacijos sumetimais.

z

Dėl blogos ventiliacijos gali padidėti vidinė gaminio temperatūra, o dėl to gali sutrumpėti komponentų eksploatacijos trukmė ir suprastėti gaminio veikimo kokybė.

Lai izvairītos no lietus ūdens plūšanas pa antenas kabeli un iekļūšanas mājā,

pārliecinieties, ka kabeļa daļa ārpusē atrodas zemāk par ieejas punktu namā. z

Ja lietus ūdens iekļūst iekārtā, tas var izraisīt elektrisko īssavienojumu vai aizdegšanos.

Ja jūs izmantojat ārējo antenu, pārliecinieties, ka tā tiek novietota pietiekošā attālumā no tuvumā esošajiem elektriskajiem vadiem tā, lai nesaskartos stipra vēja gadījumā.

z

Aizskarta antena var radīt ievainojumus vai elektrisko īssavienojumu.

Plastikinę pakuotę (maišelį) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. z

Žaisdami su plastikine pakuote (maišeliu) vaikai gali uždusti.

Valymas

Valydami monitoriaus korpusą arba TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių, šluostykite

šiek tiek sudrėkintu minkštu audiniu.

Nepurkškite plovimo priemonės tiesiog ant monitoriaus.

z

Tai gali pažeisti monitorių, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Naudokite rekomenduojamą plovimo priemonę ir minkštą audinį.

Prieš valydami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidą. z

Antraip tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir nušluostykite gaminį minkštu ir sausu

audeklu. z

Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolo, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų ar dezinfekavimo priemonių.

Jei jungtis tarp kištuko ir kontaktų apdulkėjusi arba joje yra nešvarumų,

kruopščiai nuvalykite ją sausu skudurėliu. z

Dėl nešvarios jungties galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Kreipkitės į Techninės priežiūros centrą arba Klientų aptarnavimo centrą, kad vieną kartą per metus išvalytų prietaiso vidų.

z

Prižiūrėkite, kad prietaiso vidus visuomet būtų švarus.

Dėl ilgainiui susikaupusių prietaiso viduje dulkių gali pasireikšti veikimo sutrikimai arba kilti gaisras.

Kita

Nenuimkite dangčio (arba galinės sienelės). z z

Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Monitoriaus aptarnavimą patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo centro personalui.

Jei jūsų monitorius neveikia normaliai - o ypač, jei iš jo sklinda neįprasti garsai arba kvapai - nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir ckreipkiėts į įgaliotą atstovą arba aptarnavimo centrą

. z

Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės;

nemontuokite jo transporto priemonėje. z z

Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas lietaus arba sniego poveikis.

Jei monitorius nukrito arba pažeistas jo korpusas, išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Tuomet kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą .

z

Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Laikykite monitorių išjungtą, jei lauke griaustinis ir žaibuoja, arba jei monitorius

ilgą laiką nenaudojamas. z

Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido ar signalo kabelio.

z

Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

Do not išneškite monitorius dešinėn arba kairėn by pulling only the wire arba

the signalas laidai (žarnos. z

Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

Neuždenkite monitoriaus korpuso ventiliacijos angų.

z

Dėl blogos ventiliacijos monitorius gali sugesti arba sukelti gaisrą.

Nedėkite ant monitoriaus indų su vandeniu, cheminių medžiagų ir smulkių metalinių daiktų.

z z

Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Jei į monitorių patenka pašalinių medžiagų, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į Techninio aptarnavimo centrą.

Laikykite gaminį atokiai nuo lengvai užsidegančių cheminių purškiklių ir kitų

degių medžiagų. z

Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Niekuomet nekiškite metalinių daiktų į monitoriaus korpuso angas z

Taip galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba susižeisti.

Nekaišiokite metalinių daiktų, pvz., metalinių valgomųjų lazdelių, laidų ir grąžtų, arba degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų, į ventiliacijos angą, ausinių lizdą

ar garso/vaizdo (AV) lizdus. z

Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Jei į gaminį patektų pašalinių medžiagų arba vandens, išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo jungtį iš el. tinklo lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas

arba vaizdas gali susilieti. z

Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.

Nustatykite konkretų modelį atitinkančius raišką ir dažnį. z

Netinkami raiška ir dažnis gali pakenkti jūsų regėjimui.

22 colių pločio (55 cm) - 1680 x 1050

Naudodamiesi ausinėmis, palaikykite reikiamą garsumo lygį. z

Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

Ilgą laiką žiūrint į monitorių pernelyg artimu kampu gali pablogėti jūsų regėjimas.

Akių nuovargio sumažinimui po kiekvienos valandos darbo su monitoriumi padarykite bent penkių minučių pertrauką.

Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar nelygaus paviršiaus arba vietoje, kuri

gali vibruoti. z

Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius. Jei naudosite gaminį vietoje, kuri vibruoja, gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė arba kilti gaisras.

Prieš perkeldami monitorių išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.

Prieš perkeldami monitorių į kitą vietą, būtinai atjunkite visus laidus, įskaitant antenos kabelį bei prijungimo prie kitų įrenginių kabelius.

z

Jei kabelio neatjungsite, perkeliant jis gali būti pažeistas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Montuokite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali ant jo užsikabinti ir jį sugadinti.

z

Krisdamas gaminys gali sužeisti ar net atimti gyvybę.

Jei nenaudojate gaminio ilgą laiką, ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.

z

To nepadarius susikaupęs purvas arba pablogėjusi izoliacija gali skleisti šilumą ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Nedėkite ant gaminio daiktų, kuriuos mėgsta vaikai (ir kitų jiems patrauklių daiktų).

z

Vaikai gali mėginti lipti ant gaminio, kad juos pasiektų. Gaminys gali kristi ir taip sužeisti ar net mirtinai sužaloti.

Kad baterijas tiek izņemtas no tālvadības pults, pārliecinieties, ka tās nevar norīt bērni. Sargājiet baterijas no bērniem.

z

Ja tās tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar ārstu

Kad nomaināt baterijas, ielieciet tās pareizā +/- polaritātē, kā tas norādīts uz bateriju ietvara.

z

Nepareiza polaritāte var baterijas sabojāt, tās var iztecēt vai izraisīt aizdegšanos, ievainojumus, vai kontamināciju.

Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas.

z

Tas var baterijas sabojāt, tās var iztecēt vai izraisīt aizdegšanos, ievainojumus, vai kontamināciju.

Baterija (ir pakartotinai įkraunama baterija) nėra įprastinė atlieka, todėl ją reikia grąžinti utilizavimui.

Klientas, kuris yra baterijos vartotojas, yra atsakingas už naudotos arba pakartotinai įkraunamos baterijos grąžinimą. }

z

Klientas gali grąžinti naudotą arba pakartotinai įkraunamą bateriją į artimiausią utilizavimo centrą arba į parduotuvę, prekiaujančią to paties tipo baterijomis arba pakartotinai įkraunamomis baterijomis.

Keldami arba judindami monitorių, neapverskite jo, jei laikote tik už stovo. z

Dėl to monitorius gali nukristi ir būti pažeistas, o taip pat galite susižeisti patys.

Tinkama laikysena, naudojantis monitoriumi

z

Naudodamiesi monitoriumi, stenkitės išlaikyti tinkamą laikyseną. z z

Sėdėkite tiesiai.

Išlaikykite 45 ~ 50 cm atstumą tarp akių ir monitoriaus ekrano.

Pastatykite monitorių tiesiai priešais save ir žiūrėkite į ekraną

šiek tiek iš viršaus.

Pakreipkite monitorių 10 ~ 20 laipsnių į viršų. Sureguliuokite

z z z z monitoriaus aukštį taip, kad jo viršus būtų šiek tiek žemiau akių lygio.

Sureguliuokite monitoriaus posvyrio kampą taip, kad ant ekrano nebūtų šviesos atspindžių.

Stenkitės laikyti rankas sulenktas statmenai. Plaštakas laikykite taip, kad jų viršus būtų tame pačiame lygyje kaip ir dilbis.

Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.

Kelius laikykite sulenkę didesniu nei 90 laipsnių kampu. Pėdas laikykite ant grindų. Rankas laikykite žemiau širdies lygio.

Modelis

SyncMaster 225MW

Įsitikinkite, jog jūsų monitoriaus pakuotėje yra toliau išvardyti elementai. Jei ko nors trūksta, ckreipkitės į savo prekybos atstovą.

Kreipkitės į vietos prekybos agentą, jei norite įsigyti papildomų elementų.

Išpakavimas

Be stovo Su stovu

Instrukcija

Kabelis

Greito parengimo instrukcija

Garantijos kortelė

(Yra ne visose rinkose)

Vartotojo vadovo, monitoriaus tvarkyklės

Kita

Signalo laidas Maitinimo laidas

Garso kabelis

Nuotolinio valdymo pultas baterijos (2 vnt. AAA)

Parduodama atskirai

Valymo šluostė

TV antenos kabelis RCA kabelis

Komponentinis kabelis

S-VIDEO kabelis Ausinės

SCART jungtis

DVI kabelis

DVI, jungiamas su HDMI kabeliu

HDMI kabelis

RCA, jungiamas su stereokabeliu (kompiuteriui)

Iš priekio

1. AUTO

2. PIP

3.

4. - +

5. MENU

6.

7. Nuotolinio valdymo

pultas

8. [ ] Maitinimo

mygtukas

9. Maitinimo indikatorius

10. Garsiakalbis

1. AUTO

( Veikia tik režimu PC )

Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane. Paspauskite, kad monitorius automatiškai prisiderintų prie gaunamo iš AK signalo. Tikslaus, grubaus bei padėties nustatymų reikšmės sureguliuojamos automatiškai.

2. PIP- Veikia tik režimu PC/DVI

Naudojant PC režime, įjungia Video arba TV ekranus PIP režimu.

3.

Perkelia žymiklį nuo vieno meniu elemento prie kito vertikalia kryptimi arba reguliuoja pasirinktas meniu reikšmes. TV režime perjungia TV kanalus.

4. - +

Perkelia žymiklį nuo vieno meniu elemento prie kito horizontalia kryptimi arba reguliuoja pasirinktas meniu reikšmes. Be to, reguliuoja garsumą.

5. MENU

Kai ekrano parametrų reguliavimo meniu išjungtas: naudokite šį mygtuką ekrano meniu ir išryškintam meniu elementui įjungti.

6.

Naudojamas ekrano meniu pasirinkti.

Perjungia iš PC režimo į Video režimą.

Perjungiant kitą signalo šaltinį, galima naudoti tik tuo metu prijungtus prie monitoriaus išorinius įrenginius.

Ekrano režimų perjungimas:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.

7. Nuotolinio valdymo pultas

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į šį monitoriaus tašką.

8. [ ] Maitinimo mygtukas

Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.

9. Maitinimo indikatorius

Tai leis jums matyti bendrą sistemos maitinimo būseną. Daugiau informacijos rasite skyriuje PowerSaver .

10. Garsiakalbis

Garsą galite girdėti, prie monitoriaus prijungę kompiuterio garso plokštę.

Pastaba : Išsamiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite PowerSaver skyrelyje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui.

Iš galo

(Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.)

1.

POWER

z

Maitinimo laidą junkite prie monitoriaus prie POWER jungties.

Šo produktu var lietot ar 100 ~ 240VAC(+/- 10%).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Prijunkite signalo kabelį prie PC prievado monitoriaus galinėje dalyje.

2. DVI-D

: Prijunkite DVI kabelį prie DVI-D prievado monitoriaus galinėje dalyje.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Prijunkite HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN prievadą galinėje monitoriaus dalyje prie kompiuterio garso plokštės.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Prijunkite DVD grotuvą, vaizdo įrenginį (DVD / DTV daugiafunkcinį priedą) prie monitoriaus R-AUDIO-L prievado.

2. P

R

, P

B

,Y

: Prijunkite DVD grotuvo / DTV daugiafunkcinio priedo

4.

5.

ANT IN

HDMI IN

VIDEO OUT (vaizdo išėjimo) prievadą prie P

R

, P

B

,Y įėjimo prievadų naudodami komponentinio vaizdo kabelį (P

R

, P

B

,Y). z

Prijunkite prie monitoriaus galinėje sienelėje esančio antenos prievado bendraašį CATV arba antenos kabelį.

Turite naudoti bendraašį anteninį kabelį. z

Naudodami HDMI kabelį, sujunkite monitoriaus nugarinėje dalyje esantį HDMI lizdą su skaitmeninės išvesties įrenginio HDMI lizdu.

6.

EXT(RGB)

7.

z

Prijunkite monitoriaus EXT (RGB) prievadą prie DVD grotuvo naudodami SCART jungtį.

Monitoriaus lizdas EXT(RGB) naudojamas TV arba

VIDEO signalo įvesčiai ir išvesčiai. z

Prijunkite ausines prie ausinių prijungimo prievado.

8.

z

Kensington užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai užblokuoja sistemą, kai ji naudojama viešose vietose.

(Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.)

Apie fiksavimo prietaiso naudojimą teiraukitės

pardavimo vietoje.

9.

S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1. S-VIDEO / VIDEO

: Įvesties įrenginiai, pavyzdžiui, DVD grotuvai, vaizdo magnetofonai ar vaizdo kameros, prijungiami prie monitoriaus Video arba S-Video prievado RCA arba S-

Video kabeliu.

2. R - AUDIO -L

: Prijunkite DVD grotuvą, vaizdo įrenginį (DVD / DTV daugiafunkcinį priedą) prie monitoriaus R-AUDIO-L prievado.

Pastaba: Išsamiau apie laidų prijungimą skaitykite Monitoriaus prijungimas skyrelyje.

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto veikimui gali turėti įtakos televizijos ar kiti elektroniniai įrenginiai, veikiantys

arti monitoriaus ir sukeliantys trikdžius darbiniu dažniu.

4.

5.

1.

POWER

2.

Skaičių mygtukas

3.

-/--

MENU

6.

7.

MUTE

Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai

8.

9.

ENTER

INFO

10.

SOURCE

11.

PRE-CH

12.

P

13.

EXIT

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

15. S.MODE

16. STILL

17. P.SIZE

18.

SOURCE

19. TTX/MIX

20. DUAL I-II

21. SLEEP

22.

PIP

23. AUTO

1.

POWER

Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.

2. Skaičių mygtukas

Perjungia TV kanalus TV režime. Naudojama kanalams perjungti pasirinkus PIP (vaizdas vaizde) ir kaip PIP SOURCE (PIP šaltinis) nustačius TV.

3. -/--

4.

(Vienženklio / dviženklio kanalo numerio pasirinkimas)

Naudokite dešimtam ar didesnio numerio kanalui pasirinkti.

Paspaudus šį mygtuką, parodomas „—“ simbolis.

Įveskite dviženklį kanalo numerį.

Reguliuoja garsumą.

5.

MENU

Naudodamiesi šiuo mygtuku, galite atidaryti ekrano meniu ir uždaryti meniu ekraną arba ekrano reguliavimo meniu.

6.

MUTE

Paspauskite norėdami trumpam išjungti garsą.

Rodoma ekrano apatiniame kairiajame kampe.

Norėdami atšaukti funkciją Mute (išjungti garsą), paspauskite mygtuką MUTE dar kartą. Taip

. pat norėdami atšaukti funkciją Mute (išjungti garsą) galite paspausti mygtukus

7.

Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn mygtukai

Perkelia žymiklį nuo vieno meniu elemento prie kito horizontalia arba vertikalia kryptimi arba reguliuoja pasirinktas meniu reikšmes.

8.

ENTER

Suaktyvina išryškintą meniu elementą.

9.

INFO

Parodo esamo vaizdo informaciją viršutiniame kairiame ekrano kampe.

10.

SOURCE

Perjungia iš PC režimo į Video režimą.

Perjungiant kitą signalo šaltinį, galima naudoti tik tuo metu prijungtus prie monitoriaus išorinius įrenginius.

11.

PRE-CH

Šis mygtukas naudojamas perjungimui į arčiausią ankstesnį kanalą.

12.

P

TV režime perjungia TV kanalus.

13.

EXIT

Uždaro meniu ekraną.

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

Kai paspaudžiate šį mygtuką, esamas režimas parodomas ekrano apačioje ties viduriu.

TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE

Monitoriuje yra keturios iš anksto gamykloje nustatytos automatinės vaizdo nuostatos.

Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright )

MagicBright yra nauja funkcija, padedanti išgauti optimalią peržiūros aplinką pagal jūsų žiūrimą vaizdą.

Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

15. S.MODE

Kai paspaudžiate šį mygtuką, esamas režimas parodomas ekrano apačioje ties viduriu.

Monitoriuje yra aukštos kokybės stereofoninis garso stiprintuvas.

Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

16. STILL- Veikia tik su CVBS, S-Video ir radijo dažnių (RF) signalų šaltiniais.

Paspauskite mygtuką vienąkart, kad užfiksuotumėte meniu ekraną.

17. P.SIZE - Nėra PC/DVI režime

Paspauskite šį mygtuką, jei norite pakeisti vaizdo dydį ekrane.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.

SOURCE - Reguliuojama įjungus PIP (vaizdo vaizde) funkciją

Parenka Video signalo šaltinį. (PIP)

19. TTX/MIX

TV kanalais teletekstu teikiamos rašytinės informacijos paslaugos. z

Teleteksto mygtukai

Daugiau informacijos > TTX / MIX

20. DUAL I-II

Kai žiūrite TV, nuotolinio valdymo pulto DUAL mygtuku galite valdyti STEREO/MONO,

DUAL l / DUAL ll ir MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO režimus, priklausomai nuo transliacijos rūšies.

21. SLEEP

Išjungia monitorių po nustatyto laiko tarpo.

22.

PIP - Veikia tik režimu PC/DVI

Paspausdami PIP mygtuką, galite PIP ekraną On/Off.

23. AUTO - Veikia tik režimu PC

Automatiškai sureguliuoja vaizdą ekrane.(PC)

Modelis

SyncMaster 225MW

Monitoriaus prijungimas

1. Kompiuterio prijungimas

3.

4.

1.

2.

Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje.

Įjunkite monitoriaus maitinimo laidą į netoliese esantį elektros lizdą.

Naudokite tinkamą jūsų kompiuteriui jungtį.

2-1.

Vaizdo plokštės D-sub (analoginės) jungties naudojimas.

Prijunkite signalo kabelį prie PC prievado monitoriaus galinėje dalyje.

[PC]

2-2.

Vaizdo plokštės DVI (skaitmeninės) jungties naudojimas.

Prijunkite DVI kabelį prie DVI-D prievado monitoriaus galinėje dalyje.

[DVI-D]

Prijunkite HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN prievadą galinėje monitoriaus dalyje prie kompiuterio garso plokštės.

Įjunkite kompiuterį ir monitorių.

2. Macintosh kompiuterio prijungimas

1. D-sub (analoginės) vaizdo plokštės jungties naudojimas.

Prijunkite signalo kabelį prie D-SUB prievado monitoriaus galinėje dalyje.

[D-SUB]

2. Įjunkite monitorių ir Macintosh kompiuterį.

Kitų įrenginių prijungimas

Naudodamas šį monitorių, vartotojas gali prijungti jį prie įvairių signalo šaltinių, pavyzdžiui, DVD grotuvo, vaizdo magnetofono ar vaizdo kameros, DTV įrenginio arba televizoriaus, nenaudodamas PC.

Skirtingų modelių monitorių galinės sienelės konfigūracija gali skirtis.

1-1. AV prijungimas

Monitoriuje yra AV prijungimo prievadai, prie kurių prijungiami signalo šaltiniai, pavyzdžiui, DVD grotuvai, vaizdo magnetofonai ar vaizdo kameros. Galite matyti ir girdėti AV signalus, kol monitorius įjungtas.

1. Įvesties įrenginiai, pavyzdžiui, DVD grotuvai, vaizdo magnetofonai ar vaizdo kameros, prijungiami prie monitoriaus Video arba S-Video prievado RCA arba S-Video kabeliu.

2. Prijunkite DVD grotuvą, vaizdo įrenginį (DVD / DTV daugiafunkcinį priedą) prie monitoriaus R-

AUDIO-L prievado.

3. Tuomet įdėkite DVD diską ar kasetę ir paleiskite DVD grotuvą, vaizdo magnetofoną ar vaizdo kamerą.

4. Pasirinkite AV arba S-Video įėjimą monitoriaus priekyje esančiu SOURCE mygtuku.

1-2. EXT (RGB) prijungimas - Ji taikoma tik SCART palaikančiam AV ĮRENGINIUI.

Prijunkite monitoriaus EXT (RGB) prievadą prie DVD grotuvo naudodami SCART jungtį. DVD įrašus galite žiūrėti tiesiog sujungę DVD įrenginį su monitoriumi ir jungę maitinimą.

1. Vaizdo kabeliu sujunkite monitoriaus EXT (RGB) lizdus su DVD grotuvo EXT (RGB) lizdais.

2. Pasirinkite Ext. paspausdami monitoriaus SOURCE mygtuką.

2. TV prijungimas

Nenaudodami jokios papildomos TV priėmimo įrangos ar kompiuteryje įrengtos programinės įrangos, galite žiūrėti monitoriuje televizijos programas, jei prie jo prijungta antena arba CATV kabelis.

1. Prijunkite prie monitoriaus galinėje sienelėje esančio antenos prievado bendraašį CATV arba antenos kabelį.

Turite naudoti bendraašį anteninį kabelį.

Kai naudojate vidinės antenos prievadą:

Pirmiausia patikrinkite sieninį antenos lizdą ir prijunkite antenos kabelį.

Kai naudojate lauko anteną:

Esant galimybei, kreipkitės į specialistą, kad atliktų reikiamus instaliacijos darbus, jei naudojate lauko anteną.

RF kabelio prijungimas prie antenos įėjimo prievado:

Užtikrinkite, kad RF kabelio varinis laidininkas išliktų tiesus.

2. Įjunkite monitorių.

3. SOURCE mygtuku iš išorinio signalo šaltinio pasirinkimo mygtukų pasirinkite TV.

4. Pasirinkite norimą TV kanalą.

Ar priėmimo kokybė bloga dėl silpno signalo?

Nusipirkite ir įrenkite signalo stiprintuvą, kad pagerėtų priėmimo kokybė.

3. DVD/DTV komplekto pagrindinio bloko prijungimas

Jei įrenginys turi DVD/DTV jungtį, prijunkite prie komplekto pagrindinio bloko DVD/DTV jungties. Kai įjungtas maitinimas, galite žiūrėti prijungto komponento vaizdą tiesiog sujungę įrenginį su monitoriumi.

1. Prijunkite DVD grotuvą, vaizdo įrenginį (DVD / DTV daugiafunkcinį priedą) prie monitoriaus R-

AUDIO-L prievado.

2. Prijunkite DVD grotuvo / DTV daugiafunkcinio priedo VIDEO OUT (vaizdo išėjimo) prievadą prie P

R

,

P

B

,Yįėjimo prievadų naudodami komponentinio vaizdo kabelį (P

R

, P

B

,Y).

3. Mygtuku SOURCE (šaltinis) pasirinkite režimą Component.

4-1. HDMI įrenginių prijungimas

Negalite prijungti kompiuterio prie HDMI IN lizdo.

1. Įvesties prietaisai, tokie kaip skaitmeninis DVD, HDMI kabeliu jungiami prie monitoriaus HDMI IN lizdo.

2. Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD.

3. Mygtuku SOURCE (šaltinis) pasirinkite režimą HDMI.

4-2. Ryšys, naudojant DVI į HDMI kabelį

1. Prijunkite skaitmeninės išvesties įrenginio DVI išvesties lizdą prie monitoriaus HDMI IN lizdo, naudodami DVI į HDMI kabelį.

2. Sujunkite RCA raudoną ir juodą lizdus su stereokabeliu (kompiuteriui) tokios pat spalvos skaitmeninio išvesties prietaiso garso išvesties kabeliu, o priešingą lizdą – su monitoriaus HDMI /

PC / DVI-D AUDIO IN lizdu.

3. Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD.

4. Mygtuku SOURCE (šaltinis) pasirinkite režimą HDMI.

5. Ausinių prijungimas

Prie monitoriaus galite prijungti ausines.

1. Prijunkite ausines prie ausinių prijungimo prievado.

Stovo naudojimas

Šis monitorius gali būti naudojamas su įvairių rūšių VESA standarto pagrindais. Kad galėtumėte

pritvirtinti VESA pagrindą, turite užlenkti arba nuimti tuo metu naudojamą pagrindą.

1. Pagrindo užlenkimas

Monitorius gali būti pakreiptas -1 ~ 23 laipsnių kampu.

2. Pagrindo pritvirtinimas

Šiam monitoriui tinka 100 mm x 100 mm VESA standartą atitinkantis tvirtinimo pagrindas.

A. Monitorius ir stovas

B. Tvirtinimo pagrindo montavimas (Parduodama atskirai)

1. Išjunkite monitorių ir ištraukite jo maitinimo laidą.

2. Paguldykite skystųjų kristalų monitorių ekranu žemyn ant plokščio paviršiaus, padėję minkštą pagrindą ekranui apsaugoti.

3. Pasukite stovo tvirtinimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte, ir atskirkite nuo stovo.

4. Lygiuokite tvirtinimo pagrindą pagal kiaurymes galinio dangčio tvirtinimo aikštelėje ir pritvirtinkite keturiais varžtais, pateiktais kartu su svirties tipo stovu, pakabinimo ant sienos įtaisu ar kitu pagrindu.

Jei norite pritvirtinti monitorių ant sienos, turite įsigyti tvirtinimo ant sienos komplektą, su kuriuo galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus. Daugiau informacijos kreipkitės į arčiausiai esantį Samsung techninio aptarnavimo centrą.

Samsung Electronics neatsako už nuostolius, susidariusius naudojant kitokį pagrindą nei nurodyti.

Laikydamiesi tarptautinių standartų, naudokite sieninį laikiklį.

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Automatiškai)

Kai operacinė sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkyklę, įdėkite į kompiuterį prie šio monitoriaus pateiktą kompaktinį diską. Tvarkyklės įdiegimas šiek tiek skirtingas įvairiose operacinėse sistemose. Elkitės pagal jūsų turimos operacinės sistemos pateikiamus

nurodymus.

Paruoškite tuščią diskelį ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia nurodytos interneto svetainės. z

Interneto svetainė: http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor (JAV) http://www.sec.co.kr/monitor (Korėjai) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kinijai)

1. Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.

2. Spragtelėkite "

Windows

".

3. Pasirinkite savo monitoriaus modelį pateiktame modelių sąraše, tuomet spragtelėkite "gerai" mygtuką.

4. Jei matote tolesnį "Pranešimo" langą, spragtelėkite "Vistiek tęsti" mygtuką. Tuomet spragtelėkite "gerai" mygtuką. (Microsoft

®

Windows

®

XP operacinė sistema)

Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos. Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje http://www.samsung.com/

5. Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Rankiniu būdu)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Kai operacinė sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkyklę, įdėkite į kompiuterį prie šio monitoriaus pateiktą kompaktinį diską. Tvarkyklės įdiegimas šiek tiek skirtingas įvairiose operacinėse sistemose. Elkitės pagal toliau pateiktus nurodymus, atitinkančius jūsų turimą

z

operacinę sistemą.

Paruoškite tuščią diskelį ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia nurodytos interneto svetainės.

Interneto svetainė: http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor (JAV) http://www.sec.co.kr/monitor (Korėjai) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kinijai)

Microsoft

®

Windows Vista operacinė sistema

1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite instrukcijos kompaktinį diską.

2. Spustelėkite (Start(pradėti)) ir "Control Panel"(valdymo skydas). Tada du kartus spustelėkite

"Appearance and Personalization"(išvaizda ir personalizavimas).

3. Spustelėkite "Personalization"(personalizavimas) ir – "Display Settings"(ekrano parametrai).

4. Spustelėkite "Advanced Settings…"(išplėstiniai parametrai...).

5. Skirtuke "Monitor"(monitorius) spustelėkite "Properties"(ypatybės). Jei mygtukas

"Properties"(ypatybės) neaktyvus, tai jūsų monitoriaus konfigūracija baigta. Monitorių galima naudoti.

Jei rodomas pranešimas „Windows needs…“ („Windows“ reikia…“), kaip parodyta pavyzdyje, spustelėkite "Continue"(tęsti).

Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.

Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje http://www.samsung.com/

6. Skirtuke "Driver"(tvarkyklė) spustelėkite "Update Driver..."(naujinti tvarkyklę...).

7. Pažymėkite "Browse my computer for driver software"(kompiuteryje ieškoti programos tvarkyklės) ir spustelėkite "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(leisti pasirinkti iš mano kompiuteryje esančių įrenginių tvarkyklių sąrašo).

8. Spustelėkite "Have Disk…"(naudoti diską…), pasirinkite aplanką (pavyzdžiui, D:\Drive), kuriame yra tvarkyklės sąrankos rinkmena, ir spustelėkite "OK"(gerai).

9.

Iš monitorių sąrašo pasirinkite jūsų monitorių atitinkantį modelį ir spustelėkite "Next"(toliau).

10. Toliau pateikiamuose ekranuose iš eilės spustelėkite "Close"(uždaryti) → "Close"(uždaryti) →

"OK"(gerai) → "OK"(gerai).

Microsoft

®

Windows

®

XP operacinė sistema

1. Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.

2. Spragtelėkite "Start" —> "Control Panel", tuomet spragtelėkite "Appearance and Themes" piktogramą.

3. Spragtelėkite "Display" piktogramą ir pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite

"Advanced..".

4. Spragtelėkite "Properties" mygtuką "Monitor" kortelėje ir pasirinkite "Driver" kortelę.

5. Spragtelėkite "Update Driver.." ir pasirinkite "Install from a list or..", tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

6. Pasirinkite "Don't search, I will.." tuomet spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".

7. Spragtelėkite "Browse" mygtuką, pasirinkite A:(D:\Driver) ir nurodykite savo monitorių modelių sąraše, tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

8. Jei pamatysite tolesnį "Message" langą, spragtelėkite "Continue Anyway" mygtuką. Tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.

Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.

Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame tinklalapyje http://www.samsung.com/

9. Spragtelėkite "Close" mygtuką, toliau keletą kartų spragtelėkite "OK" mygtuką.

10. Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operacinė sistema

Jei pamatysite pranešimą "Digital Signature Not Found" dėl savo monitoriaus, atlikite tokius veiksmus.

1. Spragtelėkite "OK" mygtuką "Insert disk" lange.

2. Spragtelėkite "Browse" mygtuką "File Needed" lange.

3. Pasirinkite A:(D:\Driver), tuomet spragtelėkite "Open" mygtuką ir spragtelėkite "OK" mygtuką.

Kaip įdiegti

1. Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".

2. Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.

3. Pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced..".

4. Pasirinkite "Monitor".

1 variantas: Jei "Properties" mygtukas neaktyvus, reiškia jūsų monitorius įdiegtas teisingai.

Nutraukite diegimą

2 variantas: Jei "Properties" mygtukas aktyvus, spragtelėkite "Properties" mygtuką, tuomet nuosekliai pereikite prie tolesnių veiksmų.

5. Spragtelėkite "Driver", tuomet spragtelėkite "Update Driver.." ir spragtelėkite "Next" mygtuką.

6. Pasirinkite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific

driver" (pateikti žinomų tvarkyklių sąrašą, kad galėčiau pasirinkti reikiamą), tuomet spragtelėkite

"Next" ir spragtelėkite "Have disk".

7. Spragtelėkite "Browse" mygtuką, tuomet pasirinkite A:(D:\Driver).

8. Spragtelėkite "Open" mygtuką, tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.

9. Pasirinkite reikiamą monitoriaus modelį ir spragtelėkite "Next" mygtuką, tuomet vėl spragtelėkite

"Next" mygtuką.

10. Spragtelėkite "Finish" mygtuką, tuomet "Close" mygtuką.

Jei pamatysite "Digital Signature Not Found" langą, tuomet spragtelėkite "Yes"mygtuką. Ir spragtelėkite "Finish" mygtuką, o tuomet "Close" mygtuką.

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operacinė sistema

1. Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".

2. Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.

3. Pasirinkite "Settings" kortelę ir spragtelėkite "Advanced Properties" mygtuką.

4. Pasirinkite "Monitor" kortelę.

5. Spragtelėkite "Change" mygtuką "Monitor Type" srityje.

6. Pasirinkite "Specify the location of the driver" (nurodyti tvarkyklės vietą).

7. Pasirinkite "Display a list of all the drivers in a specific location.." (pateikti visų tvarkyklių sąrašą konkrečioje vietoje), tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

8. Spragtelėkite "Have Disk" mygtuką

9. Nurodykite A:\(D:\driver), tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.

10. Spragtelėkite "Show all devices" ir pasirinkite monitorių, atitinkantį prie kompiuterio prijungtą, tuomet spragtelėkite "OK".

11. Toliau spragtelėkite "Close" mygtuką ir "OK" mygtukus, kol uždarysite ekrano parametrų dialogo langą.

(Jums gali būti pateikiami kitokie perspėjimo bei kiti pranešimai, tuomet spragtelėkite geriausiai jūsų monitorių atitinkantį variantą.)

Microsoft

®

Windows

®

NT operacinė sistema

1. Spragtelėkite Start, Settings, Control Panel, tuomet dukart spragtelėkite Display piktogramą.

2. Ekrano registracijos informacijos lange spragtelėkite Settings kortelę, tuomet spragtelėkite All

Display Modes (visi ekrano režimai).

3. Pasirinkite norimą režimą (raišką, spalvų skaičių ir vertikaliosios skleistinės dažnį), tuomet spragtelėkite OK.

4. Spragtelėkite Apply mygtuką, jei, spragtelėję Test mygtuką, matote, jog ekranas veikia normaliai. Jei ekranas neveikia normaliai, perjunkite kitą ekrano režimą (sumažinkite raišką, spalvų skaičių arba dažnį).

Pastaba: Jei nėra nurodyta režimų All Display Modes srityje, pasirinkite raišką ir vertikaliosios skleistinės dažnį pagal nurodymus skyrelyje Paruošti ekrano režimai , esančiame instrukcijoje vartotojui.

Linux operacinė sistema

Kad galėtumėte įvykdyti X-Window, turite sukurti X86Config failą, t.y., sistemos nustatymų failą.

1. Paspauskite Enter pirmajame ir antrajame ekrane, kuriuos pamatysite, atlikę X86Config failą.

2. Trečiojo ekrano paskirtis yra pelės nustatymas.

3. Nustatykite prie kompiuterio prijungtą pelę.

4. Kito ekrano paskirtis yra klaviatūros nustatymas.

5. Nustatykite su kompiuteriu naudojamą klaviatūrą.

6. Tolesniame ekrane atliekamas jūsų monitoriaus nustatymas.

7. Visų pirma, nustatykite savo monitoriaus horizontaliosios skleistinės dažnį. (Dažnį galite nurodyti tiesiogiai.)

8. Nustatykite savo monitoriaus vertikaliosios skleistinės dažnį. (Dažnį galite nurodyti tiesiogiai.)

9. Įveskite savo monitoriaus modelio pavadinimą. Ši informacija neturi poveikio X-Window vykdymui.

10. Jūsų monitoriaus nustatymas baigtas.

Įvykdykite X-Window, atlikę kitos reikiamos aparatinės įrangos nustatymus.

Input

Modelis

SyncMaster 225MW

Galimi režimai

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

SOURCE

List

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo

šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Play/Pause Apibūdinimas

Naudokite PC, TV ar kitam prie monitoriaus prijungtam išoriniam įėjimo signalo šaltiniui pasirinkti.

Naudokite norimam ekranui pasirinkti.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra ' SOURCE '

mygtukas.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

7) Component

PIP

8) HDMI

Kai prie monitoriaus prijungti išoriniai A/V įrenginiai, pavyzdžiui, vaizdo magnetofonai ar DVD grotuvai, PIP funkcija suteikia galimybę stebėti vaizdą iš

šių įrenginių mažame lange, rodomame ant PC Video signalo. (Off / On)

- Galimas tik PC/DVI režime

f

1) PIP : Įjungia arba išjungia PIP ekraną.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra ' PIP

'.

Off / On

2) SOURCE : Parenka PIP įėjimo signalo šaltinį.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra ' SOURCE

'.

PC / DVI : TV / AV / S-Video

3) Size : Keičia PIP lango dydį.

Jums pasirinkus parametre Size (dydis), Position (padėtis) parametras bus neaktyvus.

4) Position: Keičia PIP lango vietą.

/ / /

Edit Name

Galite suteikti pavadinimus prijungtiems prie įėjimo jungčių įrenginiams, kad būtų lengviau pasirinkti reikiamą signalo šaltinį.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Picture

PC / DVI Mode

Galimi režimai

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo

šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Play/Pause OSD Description

MagicBright™ MagicBright™ – tai nauja funkcija, pateikianti optimalią peržiūros aplinką pagal peržiūrimo vaizdo kontekstą. Šiuo metu siūlomi 4 skirtingi režimai:

Text, Internet, Entertain ir Custom. Kiekvienas režimas turi skirtingą iš anksto nustatytą ryškumo vertę. Jūs galite lengvai pasirinkti tarp 4 nustatymų, spausdami mygtuką „M/B“.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra 'M/B' mygtukas.

1) Entertain

: Didelis ryškumas

Judančių vaizdų, pavyzdžiui, DVD arba VCD peržiūrai.

2) Internet

: Vidutinis ryškumas

Darbui su mišraus pobūdžio vaizdais, pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais.

3) Text

: Normalus ryškumas

Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su tekstu.

4) Custom

Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti nepriimtinas.

Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą, naudodamiesi OSD meniu.

Custom

Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti contrast ir brightness pagal savo pageidavimą.

1) Contrast

: Reguliuoja kontrastą.

2) Brightness

: Reguliuoja Brightness.

Jei reguliuojate vaizdą naudodami Custom funkciją, MagicBright persijungs į Custom režimą.

Colour Tone

Image Lock funkcija atliekamas tikslus sureguliavimas ir išgaunamas geriausias vaizdas pašalinant trikdžius, dėl kurių vaizdas virpa ir mirguliuoja.

1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom

2) DVI : Cool / Normal / Warm

Colour

Control

Reguliuoja atskirai R, G, B spalvas.

1) Red

2) Green

3) Blue

- Galimas tik PC režime

Jei reguliuojate vaizdą naudodami Colour Control funkciją, Colour Tone persijungs į Custom režimą.

Image Lock

Image Lock funkcija atliekamas tikslus sureguliavimas ir išgaunamas geriausias vaizdas pašalinant trikdžius, dėl kurių vaizdas virpa ir mirguliuoja.

- Galimas tik PC režime

1) Coarse

: Pašalina trikdžius, pavyzdžiui, vertikalias juostas. Reguliuojant stambumą, gali pasislinkti ekrano centras. Galite grąžinti jį į vietą, naudodami Horizontal Control (horizontali kontrolė) meniu.

2) Fine

: Pašalina trikdžius, pvz., horizontalias juostas. Jei trikdžiai išlieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite jį, sureguliavę dažnį (taktinį dažnį).

3) Sharpness

- Kai Source (šaltinis) yra nustatytas kaip DVI, veikia tik funkcija.

: Reguliuoti vaizdo ryškumą.

4) Position

: Pakoreguoja vaizdo padėtį horizontaliai ir vertikaliai.

1) Coarse

2) Fine

3) Sharpness

4) Position

Auto

Adjustment

Reikšmės Fine, Coarse, position sureguliuojamos automatiškai.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra 'AUTO' mygtukas.

Size

PIP Picture

Galite perjungti vaizdo dydį.

1) Wide

2) 4:3

Galite koreguoti PIP ekrano nuostatas.

1) Contrast

: Reguliuoja kontrastą ekrane rodomame PIP lange.

2) Brightness

: Reguliuoja ryškumą ekrane rodomame PIP lange.

3) Sharpness

: Naudokite skirtumui tarp šviesiausių ir tamsiausių PIP lango sričių nustatyti.

4) Colour

: Reguliuoja spalvas PIP lange.

5) Tint

: PIP langui suteikia natūralų atspalvį.

Galimi režimai : PIP ON

Tint (atspalvis) yra įjungiamas perjungiant transliavimą iš PAL į NTSC ir yra rodomas meniu, kol žiūrite televizorių. Tačiau jis nerodomas žiūrint bendrą PAL transliaciją.

Daugiau informacijos žr. Broadcasting System by Country

(transliavimo sistema pagal šalį).

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Mode

Galimi režimai

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Custom

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo

šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Play/Pause Description

Monitoriuje yra keturi automatiniai vaizdo nustatymai („Dynamic“ (dinaminis),

„Standard“ (standartinis), „Movie“ (filmų) ir „Custom“ (pasirinktinis)), kurie iš anksto nustatyti gamykloje. Galite įjungti Dynamic (dinaminis), Standard

(standartinis), Movie (filmų) arba Custom (pasirinktinis). Galite pasirinkti

„Custom“, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra 'P.MODE' mygtukas.

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Galite pasirinkti „Custom“, kuria automatiškai suaktyvinamos individualizuotos jūsų vaizdo nuostatos.

1) Contrast

: Reguliuoja Contrast.

2) Brightness

: Reguliuoja Brightness.

3) Sharpness

: Reguliuoti vaizdo ryškumą.

4) Colour

: Reguliuoja spalvas lange.

5) Tint

: Vaizdą ekrane papildo natūraliu atspalviu.

Tint (atspalvis) yra įjungiamas perjungiant transliavimą iš PAL į NTSC ir yra rodomas meniu, kol žiūrite televizorių. Tačiau jis nerodomas žiūrint bendrą PAL transliaciją.

Daugiau informacijos žr. Broadcasting System by Country

(transliavimo sistema pagal šalį).

Colour

Tone

Size

Atspalvį galima keisti.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Galite perjungti vaizdo dydį.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra 'P.SIZE'. z

TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 /

Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

Sound

Galimi režimai : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Custom

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo

šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Play/Pause Description

Monitoriuje yra aukštos kokybės stereofoninis garso stiprintuvas.

Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra 'S.MODE'.

1) Standard

: Pasirinkus Standard, suaktyvinamos standartinės gamyklinės nuostatos.

2) Music

: Pasirinkite Music nuostatą, jei žiūrite muzikinius vaizdo klipus ar koncertus.

3) Movie

: Pasirinkite Movie, jei žiūrite kinofilmus.

4) Speech

: Pasirinkite Speech, jei žiūrite pokalbių laidas (pvz., žinias).

5) Custom

: Pasirinkite Custom, jei norite sureguliuoti nuostatas pagal savo pageidavimus.

Garso nuostatas galima koreguoti pagal savo pageidavimus.

1) Bass

:Pabrėžia žemų tonų garsus.

2) Treble

: Pabrėžia aukštų tonų garsus.

3) Balance

: Suteikia galimybę koreguoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garsumo pusiausvyrą.

Auto

Volume

Sound

Select

Garsą galite girdėti ir tada, kai nustatyta garso vertė lygi 0.

Sumažina garsumo skirtumus tarp skirtingų transliuotojų.

Off

On

Kai įjungta PIP funkcija, galite pasirinkti pagrindinį arba įterptą vaizdą. .

1) Main

2) Sub

Galimi režimai : PIP ON

Channel

Galimi režimai

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo

šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Play/Pause OSD Description

Country

Prieš naudodamiesi automatinio įrašymo į atmintį funkcija, pasirinkite šalį, kurioje naudojatės gaminiu.

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

Auto

Store

Galite peržvelgti savo vietovėje esančius televizijos dažnių diapazonus ir automatiškai išsaugoti atmintyje visus aptiktus kanalus.

Manual

Store

Galite peržvelgti savo vietovėje esančius televizijos dažnių diapazonus ir automatiškai išsaugoti atmintyje visus aptiktus kanalus.

1) Programme: Atitinkamos programos numerio įvedimas ekrane.

2) Colour System:Reguliuokite pakartotinai, kol išgausite geriausios kokybės spalvas.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

Channel

Manager

Sort

3) Sound System: Reguliuokite pakartotinai, kol išgausite geriausios kokybės garsą.

(BG <-> DK <-> I <-> L)

4) Channel : Parenka eterio kanalą derindama imtuvą toliau arba atgal nuo esamo dažnio.

5) Search : Imtuvas peržvelgia dažnių diapazoną, kol ekrane parodo pirmąjį arba jūsų pasirinktą kanalą.

6) Store : Naudojama dviejų kanalų numeriams sukeisti vietomis

1) Channel Manager : Kanalus galite pridėti arba panaikinti ir palikti tik norimus kanalus.

2) Child Lock : Tam tikrų transliacijų ir vaizdo programų blokavimas saugo vaikus nuo netinkamų programų žiūrėjimo. Child Lock (Blokavimas nuo vaikų) funkciją galima parinkti tik nuotolinio valdymo pultu.

Naudojama dviejų kanalų numeriams sukeisti vietomis

Name

Jei automatiškai arba rankiniu būdu įrašant į atmintį kanalus transliuojama kanalo pavadinimo informacija, pavadinimai kanalams priskiriami automatiškai.

Fine Tune Kai kurie kanalai dėl silpno signalo arba neteisingos antenos konfigūracijos gali būti nustatomi netinkamai.

Setup

Galimi režimai

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Language

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo

šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Description

Galite riktis vieną 8 kalbų.

Play/Pause

Note : Atlikite šiuos veiksmus, kad pakeistumėte meniu naudojamą kalbą.

Galite pasirinkti vieną iš septynių kalbų.

Sleep Timer

Išjungia monitorių po nustatyto laiko tarpo.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

-Tiesioginis nuotolinio valdymo pulto mygtukas yra 'SLEEP' mygtukas.

Transparency Keičia OSD fono skaidrumą.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Blue Screen

Jei nėra signalo arba jis labai silpnas, triukšmingą foną automatiškai pakeičia mėlynas ekranas.

Off

On

Reset

Vaizdo parametrams grąžinamos gamyklinės numatytosios reikšmės.

1) Image Reset

2) Colour Reset

1) Image Reset

2) Colour Reset

HDMI Black

Level

Jei DVD arba daugiafunkcinis priedas prijungtas prie televizoriaus naudojant

HDMI, gali pablogėti ekrano vaizdo kokybė, pvz., padidėti juodos spalvos lygis, sumažėti kontrastas ar išblukti spalvos; tai priklauso nuo išorinio įrenginio. Tokiu atveju reguliuokite savo televizoriaus ekrano kokybę konfigūruodami HDMI Black Level.

Normal

Low

Modelis

SyncMaster 225MW

Funkcijų pasitikrinimas

Prieš skambindami techninės paramos tarnybai, patys patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą, jei iškilo problemų, kurių negalite išspręsti patys.

Funkcijų pasitikrinimas | Neoptimalus režimas | Vaizdo adapterio tvarkyklė

Priežiūra ir valymas | Simptomai ir rekomenduojami veiksmai

1. Funkcijų pasitikrinimas

Jūsų monitoriuje yra savęs patikrinimo funkcija, kuria galite patikrinti, ar jūsų monitorius tinkamai veikia.

1. Išjunkite kompiuterį ir monitorių.

2. Atjunkite vaizdo signalo laiką nuo kompiuterio jungties galinėje sienelėje.

3. Įjunkite monitorių.

Toliau pavaizduotas paveikslėlis („Check Signal Cable“) rodomas juodame fone, kai monitorius veikia normaliai, tačiau neaptinka jokio vaizdo signalo: Pasitikrinimo režime maitinimo indikatorius išlieka žalias, o paveikslėlis slenka ekrane.

4. Išjunkite monitorių ir vėl prijunkite vaizdo signalo laidą; tuomet įjunkite kompiuterį ir monitorių.

Jei monitoriaus ekranas išlieka tamsus sėkmingai atlikus anksčiau nurodytą procedūrą, patikrinkite vaizdo kontrolerį ir kompiuterio sistemą; jūsų monitorius veikia tinkamai.

2. Neoptimalus režimas

Jei vertikali raiška neatitinka optimalaus režimo, vaizdą matysite, tačiau vieną minutę bus rodomas ir tuomet išnyks toliau pavaizduotas perspėjimo pranešimas.

Vartotojas privalo pakoreguoti dažnį per šią vieną minutę.

Kokias raiškas ir skleistinės dažnius palaiko monitorius, žr. Techniniai duomenys > Paruošti

monitoriaus režimai.

3. Vaizdo adapterio tvarkyklė

Vaizdo adapteris veikia per kompiuterio vaizdo plokštės tvarkyklę. Jei adapteris nesuderintas tinkamai, negalėsite koreguoti raiškos, dažnio arba spalvų ir įrengti monitoriaus tvarkyklės.

1. Adapterio tvarkyklės patikrinimas

Spragtelėkite Start ->Settings -> Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Adapter.

Jei nurodomas „Default” (numatytasis) arba neteisingas gaminio modelis, reiškia, kad negerai įdiegta adapterio tvarkyklė. Dar kartą įdiekite adapterio tvarkyklę pagal kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintojų pateiktą informaciją.

2. Adapterio tvarkyklės įrengimas

Toliau pateikti nurodymai atitinka bendrąsias aplinkybes. Konkrečiais klausimais kreipkitės į atitinkamo kompiuterio arba vaizdo plokštės gamintoją.

1) Spragtelėkite Start ->Settings ->Control Panel -> Display-> Settings -> Advanced ->Adapter -

>Update Driver ->Next-> Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver ->Next ->Have Disk (Insert Video Card Driver diskette) -> OK -> Next -> Next -

>Finish.

2) Jei adapterio tvarkyklės sąrankos rinkmeną turite savo kompiuteryje: Paleiskite Setup.exe arba

Install.exe, esančią adapterio tvarkyklės sąrankos rinkmenoje.

4. Priežiūra ir valymas

1. Monitoriaus korpuso priežiūra Atjunkite maitinimo laidą ir nuvalykite minkšta šluoste. z z

Nenaudokite benzeno, skiediklio ar kitų degių medžiagų, nevalykite drėgna šluoste.

Kad nepažeistumėte ekrano, rekomenduojame naudoti Samsung valymo priemonę.

2. Plokščiojo monitoriaus ekrano priežiūra Švelniai nuvalykite minkšta šluoste (medvilnine flanele). z z

Niekuomet nenaudokite acetono, benzeno ar skiediklio. (dėl jų gali atsirasti defektų ar deformuotis ekrano paviršius.)

Dėl vartotojo kaltės atsiradusių pažeidimų remonto išlaidas padengia pats vartotojas.

5.Simptomai ir rekomenduojami veiksmai

Monitorius atkuria iš kompiuterio gaunamus vaizdo signalus. Taigi, jei yra kompiuterio arba vaizdo plokštės gedimas, monitoriaus ekranas gali tapti tamsus, pablogėti spalvos, atsirasti triukšmai, pranešimas apie nepalaikomą vaizdo režimą ir t.t. Šiuo atveju pirmiausia išsiaiškinkite problemos šaltinį, tuomet kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba savo prekybos agentą .

1. Patikrinkite, ar tinkamai prie kompiuterio prijungti maitinimo laidas ir signalo kabelis.

2. Patikrinkite, ar paleidimo metu kompiuteris supypsi daugiau nei 3 kartus. (Jei taip, kreipkitės dėl kompiuterio pagrindinės plokštės remonto.)

3. Jei įdiegėte naują vaizdo plokštę arba jei surinkote kompiuterį, patikrinkite ar teisingai įrengtos vaizdo plokštės ir monitoriaus tvarkyklės.

4. Patikrinkite, ar vaizdo ekrano peržiūros santykis yra 56 Hz ~75 Hz. (Neviršykite 60 Hz, jei naudojate maksimalią raišką.)

5. Jei iškilo problemų įrengiant vaizdo plokštės tvarkyklę, iš naujo paleiskite kompiuterį saugiu režimu, pašalinkite vaizdo adapterį skyrelyje „Control Panel, System, Device Manager“, tuomet iš naujo paleiskite kompiuterį, kad iš naujo įrengtumėte vaizdo adapterio tvarkyklę.

Tolesnėje lentelėje pateiktas galimų problemų ir jų sprendimų sąrašas. Prieš skambindami techninės paramos tarnybai, perskaitykite šiame skyrelyje pateiktą informaciją, galbūt pavyks išspręsti problemas patiems. Jei reikia pagalbos, skambinkite skyrelyje Informacija nurodytu telefono numeriu arba kreipkitės į savo prekybos agentą.

.

Su įrengimu susiję problemos | Su ekranu susiję problemos | Su garso sistema susiję problemos | Su nuotolinio valdymo pultu susiję problemos

1. Su įrengimu susiję problemos

Išvardytos su monitoriaus įrengimu susiję problemos ir jų sprendimai.

PC veikti. programose

Atrodo, kad kompiuteris neveikia taip, kaip turėtų

Monitoriaus ekranas mirga

z

Sprendimai

Patikrinkite, ar teisingai įrengta vaizdo adapterio tvarkyklė (VGA tvarkyklė). (žr. Tvarkyklės įrengimas )

TV TV ekrane vaizdas neaiškus arba jame matyti triukšmai.

Nėra TV signalo

z

Patikrinkite ar signalo kabelis tarp kompiuterio ir monitoriaus patikimai prijungtas ir gerai priveržtos kabelio jungtys. (žr. Prijungimas prie kompiuterio ) z

Patikrinkite ar išorinė antena patikimai prijungta prie

TV antenos lizdo. (žr. Prijungimas prie televizoriaus ) z

Pasirinkite „Auto Store“ funkciją, kad automatiškai nustatytumėte kanalų sistemos konfigūraciją. (žr. Auto

Store )

2. Su ekranu susiję problemos

Išvardytos su monitoriaus ekranu susiję problemos ir jų sprendimai.

programose

Ekranas tamsus ir maitinimo indikatorius nedega

"Check Signal Cable" prane imas

"Not Optimum Mode" pranešimas

Vaizdas slenka vertikaliai.

Vaizdas neaiškus. Vaizdas ekrane neryškus.

Vaizdas nestabilus, virpa.

Vaizde matyti pašalinių vaizdų kontūrai.

Vaizdas pernelyg šviesus arba pernelyg tamsus

Spalvos ekrane iškreiptos.

Spalvotas vaizdas iškraipytas tamsiais šešėliais.

Blogai atkuriama balta spalva.

Sprendimai

z

Įsitikinkite, jog maitinimo laidas patikimai prijungtas ir LCD monitorius įjungtas. (žr. Monitoriaus prijungimas ) z z

Įsitikinkite, jog signalo kabelis patikimai prijungtas prie kompiuterio arba vaizdo signalo šaltinio. (žr. Monitoriaus prijungimas )

Įsitikinkite, jog kompiuteris arba vaizdo signalo šaltinis įjungtas. z z

Patikrinkite maksimalią vaizdo adapterio palaikomą raišką ir vaizdo atnaujinimo dažnį.

Palyginkite šias reikšmes su duomenimis, nurodytais lentelėje Paruošti monitoriaus režimai.

z

Patikrinkite, ar patikimai prijungtas signalo kabelis. Patikimai prijunkite kabelį. (žr. Prijungimas prie kompiuterio ) z z z

Atlikite dažnio Coarse ir Fine derinimą.

Vėl įjunkite, pašalinę visus priedus (ilginantįjį vaizdo kabelį ir pan.)

Nustatykite raišką ir dažnį, atitinkančius rekomenduojamus diapazonus. z

Patikrinkite ar nustatyta vaizdo plokštės raiška ir dažnis atitinka monitoriaus palaikomus parametrus. Jei ne, nustatykite šias reikšmes pagal esamą Informaciją pateiktą monitoriaus meniu skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai . z

Sureguliuokite Brightness ir Contrast.

(žr. Brightness , Contrast ) z

Sureguliuokite spalvas, naudodami Custom funkciją OSD spalvų reguliavimo meniu.

Maitinimo indikatorius mirksi žalia spalva.

Ekranas tamsus, o maitinimo indikatorius dega žalia spalva arba mirksi kas 0,5 arba 1 sekundę

Ekranas tamsus ir mirksi.

z z z

Monitorius išsaugo nuostatų pakeitimus OSD atmintyje.

Monitorius naudojasi nuosava energijos valdymo sistema.

Paspauskite klaviatūros klavišą z

Jei, paspaudę MENU mygtuką, ekrane matote pranešimą

„TEST GOOD“, patikrinkite kabelio sujungimus tarp monitoriaus ir kompiuterio, kad įsitikintumėte, jog jungtis gerai prijungta.

3. Su garso sistema susiję problemos

Išvardytos su garso signalais susiję problemos ir jų sprendimai.

programose

Nėra garso

Sprendimai

z z

Įsitikinkite, kad garso kabelis patikimai prijungtas ir prie monitoriaus garso įėjimo prievado, ir prie garso plokštės išėjimo prievado. (žr. Monitoriaus prijungimas )

Patikrinkite garsumo lygio nustatymą. (žr. Garsumas )

Garsumo lygis per žemas.

z z

Patikrinkite garsumo lygio nustatymą. (žr. Garsumas )

Jei, nustačius garsumo reguliatorių į maksimalų garsumą atitinkančią padėtį, garsas vis tiek per tylus, patikrinkite kompiuterio garso plokštės arba programinės įrangos garso nustatymą.

Garso skambesys pernelyg aukštas arba pernelyg žemas

z

Nustatykite į reikiamą padėtį Aukštų tonų ir Žemų tonų reguliatorius.

4. Su nuotolinio valdymo pultu susiję problemos

Išvardytos su nuotolinio valdymo pultu susiję problemos ir jų sprendimai.

programose

Neveikia nuotolinio valdymo pulto mygtukai.

Items to check

z z z z z

Patikrinkite, ar teisingai orientuoti baterijos poliai (+/-).

Patikrinkite, ar baterijos neišsikrovę.

Patikrinkite ar įjungtas maitinimas.

Patikrinkite ar patikimai prijungtas maitinimo laidas.

Patikrinkite ar netoliese nėra specialios fluorescentinės arba neoninės lemputės.

Klausimai ir atsakymai

Klausimas

Kaip galėčiau pakeisti dažnį?

Kaip galėčiau reguliuoti raišką?

Kaip galėčiau įjungti energijos taupymo funkciją?

Kaip turėčiau valyti korpuso

Atsakymas

z z

Dažnį pakeisti galima keičiant vaizdo plokštės nustatymus.

Atkreipkite dėmesį, jog vaizdo plokštės galimybės gali būti skirtingos, priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės. z z

Windows ME/XP/2000: Raišką nustatykite per Control

Panel, Display, Settings.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją. z

Windows ME/XP/2000: Nustatykite šią funkciją per kompiuterio BIOS-SETUP arba ekrano užsklandos nustatymus. (Išsamiau skaitykite Windows/kompiuterio instrukcijoje). z

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, tuomet

išorę ir kineskopą?

z nuvalykite monitorių minkštu audiniu su valymo priemonės tirpalu arba švariu vandeniu.

Nepalikite plovimo priemonės likučių ir nesubraižykite korpuso. Neleiskite vandeniui pakliūti į monitoriaus vidų.

Modelis

SyncMaster 225MW

Bendrieji duomenys

Bendrieji duomenys

Modelio pavadinimas SyncMaster 225MW

Skystųjų kristalų ekranas

Tipas

Vaizdo sritis

Pixel Pitch

Sinchronizacija

Horizontaliai

Vertikaliai

22,0" colio įstrižainė (55 cm)

473,76 mm (horizontaliai) x 296,1 mm (vertikaliai)

0,282 mm (horizontaliai) x 0,282 mm (vertikaliai)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Ekrano spalvų skaičius

16,7 M spalvos

Raiška

Optimali raiška

Didžiausia raiška

1680 x 1050 @ 60 Hz < Analoginis/Skaitmeninis >

1680 x 1050 @ 60 Hz < Analoginis/Skaitmeninis >

Įėjimo signalas, ribotas

RGB Analog

TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Didžiausia taškų vaizdavimo sparta

146,250 MHz

Maitinimas

Kintamoji srovė 100 ~ 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalo laidas

15-pinners til 15-pinners D-sub-kabel, avtakbar

DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar (Parduodama atskirai)

Signalų jungtis

15-pinners 3-raders D-SUB-kontakt, 24-pinners 3-raders DVI-D-kontakt

19pin Type A HDMI Conntector (19 pinners HDMI-kontakt av type A), Composite (Sammensatt), S-Video (S-

Video), Component (Komponent), SCART, RF

Matmenys (Plotis x Aukštis x Gylis) / Svoris

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,3 kg / 16,09 lbs (Kai stovas užlenktas)

520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Pritvirtinus stovą)

VESA tvirtinimo sąsaja

100 mm X 100 mm

Reikalavimai aplinkai

Darbo

Saugojimo

Temperatūra: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Drėgmė: 10% ~ 80%, be kondensacijos

Temperatūra: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Drėgmė: 5% ~ 95%, be kondensacijos

"Įjunk ir dirbk" galimybė

Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus. Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su kompiuterio sistema.

Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.

Taškų priimtinumas

Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1ppm (vienas i milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejaučiant diskomforto. z

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 5.292.000 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

Pastaba: Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.

B klasės įranga (nuolatinio naudojimo Informacijos ryšio įranga)

Šis gaminys atitinka namų vartojimo elektromagnetinio atitikimo direktyvas ir gali būti naudojamas visose srityse, taip pat namuose.

(B klasės įranga skleidžia mažiau elektromagnetinių bangų nei A klasės įranga.)

PowerSaver

Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Būsena

Normalus darbo režimas

Energijos taupymo režimas

Išjungta

(Maitinimo jungikliu)

Maitinimo indikatorius Mėlyna Mėlyna, žybsintis Juodas

Galios suvartojimas Mažiau nei 58 W Mažiau nei 1 W Mažiau nei 2 W

Paruošti monitoriaus režimai

Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų, ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti, nepaisant švytinčio maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną, kaip nurodyta toliau.

1 Lentelė. Paruošti monitoriaus režimai

Vertikaliosios Taškų Sinchronizacijos

Ekrano režimas

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

Horizontaliosios skleistinės dažnis

(KHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

skleistinės dažnis

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

vaizdavimo sparta

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,00

108,00

108,00

signalo poliškumas

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,00 +/+

VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 +/-

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Matavimo vienetai: kHz

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Matavimo vienetai: Hz

Modelis

SyncMaster 225MW

Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsunggaminius, kreipkitės į

SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70 http://www.samsung.com/dk

030-6227 515 http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Terminai

Sinchronizacijos signalas

Sinchronizacijos signalai – tai standartiniai signalai, reikalingi spalvoms monitoriuje teisingai atvaizduoti.

Jie skirstomi į vertikaliosios ir horizontaliosios sinchronizacijos signalus. Šiais signalais atvaizduojami normalūs spalvoti vaizdai nustatyta raiška ir dažniu.

Sinchronizacijos signalų tipai

Atskiras Šios sistemos paskirtis – perduoti atskirus vertikalius ir horizontalius sinchronizavimo signalus į monitorių.

Sudėtinis Ši sistema sujungia vertikalius ir horizontalius sinchronizavimo signalus į vieną sudėtinį signalą ir perduoda jį į monitorių. Monitorius rodo spalvų signalus suskaidydamas sudėtinį signalą į pradinius spalvų signalus.

Atstumas tarp taškų

Vaizdas monitoriaus ekrane sudarytas iš raudonų, žalių ir mėlynų taškų. Kuo arčiau vienas kito yra taškai, tuo didesnė raiška. Nuotolis tarp dviejų tos pačios taškų yra vadinamasis 'taško žingsnis' (Dot

Pitch). Vienetai: mm

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Vaizdas ekrane turi būti atkuriamas daug kartų per sekundę, kad vartotojas ekrane galėtų matyti paveikslėlį. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas Vertikaliosios skleistinės dažniu arba

Vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz

Pavyzdys: Jei ta pati šviesa kartojasi 60 kartų per sekundę, tai laikoma 60 Hz.

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas. Atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius yra vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz

Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus vaizdavimo būdai

Būdas, kai horizontalios eilutės ekrane vaizduojamos nuosekliai nuo viršaus iki apačios, vadinamas tiesioginiu vaizdavimo būdu (Non-Interlace), tuo tarpu būdas, kai iš pradžių atvaizduojamos visos nelyginės, o tuomet visos lyginės eilutės, vadinamas vaizdavimo pakaitomis būdu (Interlace).

Daugumoje monitorių naudojamas tiesioginis vaizdavimo būdas, kadangi juo užtikrinamas aiškus vaizdas. Vaizdavimo pakaitomis būdas naudojamas televizoriuose.

Įjunk ir dirbk

Tai funkcija, užtikrinanti geriausią vaizdo kokybę vartotojui, kadangi kompiuteris ir monitorius gali automatiškai keistis informacija. Šis monitorius atitinka tarptautinį VESA DDC funkcijos "Įjunk ir dirbk" standartą.

Tikslumas

Taškų, iš kurių sukuriamas vaizdas ekrane vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičius vadinamas

'raiška'. Tai skaičius, parodantis ekrano tikslumą. Didelė raiška naudinga atliekant keletą užduočių, kadangi ekrane galima atvaizduoti daugiau informacijos.

Pavyzdys: Jei raiška yra 1680 x 1050, tai reiškia, jog vaizdas ekrane sudarytas iš 1680 taškų horizontalia kryptimi (horizontali raiška) ir 1050 eilučių vertikalia kryptimi (vertikali raiška).

RF kabelis

Apvalaus skerspjūvio signalo kabelis, dažniausiai naudojamas TV antenoms.

Transliavimas per palydovą

Transliavimo paslauga, kuomet vaizdas perduodamas per dirbtinį Žemės palydovą. Užtikrina aukštą vaizdo ir garso kokybę visoje šalyje, nepriklausomai nuo vietos, kurioje yra žiūrovas.

Garso pusiausvyra

Nustato atskirų garsiakalbių sukuriamų garso lygių pusiausvyrą televizoriuose su dviem garsiakalbiais.

Kabelinė televizija

Teritorinės transliacijos signalai perduodami radijo dažnio signalais oru, tuo tarpu kabelinės transliacijos signalas perduodamas kabelių tinklu. Kad galėtumėte matyti kabelinės televizijos programas, reikia įsigyti kabelinės TV imtuvą ir prijungti jį prie kabelinės televizijos tinklo.

CATV

„CATV“ reiškia nuosava sistema atliekamas transliavimo paslaugas, teikiamas viešbučiuose, mokyklose ir kituose pastatuose, atskirai nuo teritorinės transliacijos tarnybų teikiamų VHF ar UHF transliacijos paslaugų. CATV programose gali būti rodomi kinofilmai, pramoginės ar mokomosios programos. (Kitaip nei kabelinėje TV.)

CATV gali būti matoma tik toje srityje, kurioje CATV paslauga teikiama

S-Video

Tai „Super Video“ santrumpa. S-Video užtikrina iki 800 eilučių horizontaliąją raišką, todėl vaizdas yra ypač aukštos kokybės.

VHF/UHF

VHF nurodo 2 – 13 TV kanalus, o UHF – 14 – 69 kanalus.

Tikslus kanalų nustatymas

Ši funkcija suteikia galimybę vartotojui tiksliai suderinti imtuvą TV kanalui, kad užtikrintų geriausias peržiūros sąlygas. Samsung TV yra ir automatinio, ir rankinio kanalų suderinimo funkcijos, kad vartotojas galėtų pasirinkti norimas nuostatas.

Išorinio įrenginio įėjimas

Išorinio įrenginio įėjimas reiškia vaizdo signalo įėjimą iš išorinių vaizdo signalo šaltinių, pavyzdžiui, vaizdo magnetofonų, vaizdo kamerų ar DVD grotuvų, atskirai nuo TV transliacijos.

DVD

Skaitmeninių diskų technologijos tipas, perimantis tik gerąsias CD ir LD savybes gerai skiriamajai gebai/kokybei pasiekti ir leidžiantis vartotojui mėgautis aiškesniais vaizdais.

DTV transliavimas (skaitmeninės TV transliavimas)

Patobulinta transliavimo technologija, kuri apdoroja skaitmeninius vaizdo signalus naudodamasi daugiafunkciniu priedu (Set Top Box), pateikiančiu į ekraną didesnės skiriamosios gebos ir aiškesnius skaitmeninius vaizdus.

LNA (žemo garso stiprintuvas)

Ši sistema remiasi dirbtinio palydovo technologija, kuri stiprina silpnus signalus net ir blogo priėmimo zonose ir sukuria ryškesnį vaizdą.

Antenos konverteris

Jungiamoji dalis, naudojama sujungti plačiam antenos kabeliui (tiektuvo kabeliui) su televizoriumi.

Titrų tekstas anglų kalba (= Titrų teksto nustatymas)

Tam tikra kalbos pasirinkimo funkcija, teikianti angliškus subtitrus (titrų tekstą) arba simbolių informacijos paslaugas iš transliavimo paslaugų (pvz., AFKN) arba vaizdajuosčių (pažymėtų CC), kurios ypač naudingos mokantis anglų kalbos.

Multiplex Broadcasting (daugkartinis transliavimas)

Leidžia vartotojui naudotis transliavimo paslauga korėjiečių ir užsienio (originalo) kalba bei stereorežimu.

A2

Šioje sistemoje balso duomenims perduoti naudojamos dvi linijos. Ši sistema naudojama, pvz., Pietų

Korėjoje ir Vokietijoje.

BTSC

Televizijos transliavimo sistemų komitetas

Stereotransliacijos sistema, naudojama daugelyje šalių, priėmusių NTSC sistemą, įskaitant JAV,

Kanadą, Čilę, Venesuelą ir Taivanį. Taip pat reiškia organizaciją, kuri buvo sukurta siekiant remti jos plėtrą ir valdymą.

EIAJ

Japonijos elektronikos įmonių sąjunga.

Geresniam vaizdavimui

1. Sureguliuokite kompiuterio raišką ir ekrano atkūrimo dažnį (vertikaliosios skleistinės dažnį) kompiuterio valdymo pulte, kaip aprašyta toliau, kad galėtumėte mėgautis geriausia vaizdo kokybe.

Vaizdo kokybė gali būti nevienoda, jei geriausia vaizdo kokybė neužtikrinama iki TFT skystųjų kristalų ekrano.

{

{

Raiška: 1680 x 1050

Vertikaliosios skleistinės dažnis (atkūrimo dažnis): 60 Hz

2. Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1ppm (vienas i milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejaučiant diskomforto.

{

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 5.292.000. sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

3. Valydami monitoriaus išorę ir ekrano paviršių, naudokite nedidelį rekomenduojamo valiklio kiekį ir nupoliruokite minkštu sausu skudurėliu. Valydami skystųjų kristalų ekrano sritį, nespauskite, tik

švelniai nutrinkite nešvarumus. Jei paspausite pernelyg stipriai, ekrane gali atsirasti dėmė.

4. Jei nesate patenkinti vaizdo kokybe, galite ją pagerinti, atlikdami "automatinio sureguliavimo funkciją" ekrane, kuris atvaizduojamas paspaudus lango uždarymo mygtuką. Jei po automatinio sureguliavimo tebėra matomi triukšmai, naudokite TIKSLAUS/GRUBAUS sureguliavimo funkciją.

5. Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti.

Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.

6. Nežiūrėkite nejudamų vaizdų (pvz., rodomų žaidžiant vaizdo žaidimus arba naudodamiesi su prie šio skystųjų kristalų televizoriaus prijungtu DVD įrenginiu) ilgalaikio rodymo spalvotoje TFT-LCD (aktyvios matricos skystųjų kristalų ekrano) plokštėje , nes toks vaizdas gali likti ekrane. Toks vaizdo sulaikymas dar vadinamas „ekrano nudeginimu“. Kad išvengtumėte vaizdo sulaikymo, sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą, kai ekrane rodomas nejudantis vaizdas.

Authority

Informacija šiame dokumente gali būti keičiama iš anksto apie tai nepranešant.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos.

Bet koks kopijavimas be išankstinio Samsung Electronics Co., Ltd. leidimo raštu griežtai draudžiamas.

Samsung Electronics Co., Ltd. neatsako už čia esančias klaidas ar netyčinius arba priežastinius nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, jos savybių ar panaudojimo.

Samsung yra Samsung Electronics Co., Ltd. registruotas prekinis ženklas; Microsoft, Windows ir Windows

NT yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai; VESA, DPMS ir DDC yra Video Electronics

Standard Association registruoti prekiniai ženklai; ENERGY STAR® pavadinimas ir logotipas yra JAV

Aplinkosaugos Agentūros (EPA) registruoti prekiniai ženklai. Visi kiti čia paminėti gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJA APIE GAMINĮ (kaip išvengti liekamojo vaizdo efekto)

Skystųjų kristalų (LCD) monitoriuose ir televizoriuose gali pasireikšti liekamojo vaizdo efektas pereinant nuo vieno vaizdo prie kito, ypač jei ilgą laiką buvo rodomas nejudantis vaizdas.

Šio vadovo paskirtis – parodyti kaip naudotis skystųjų kristalų (LCD) gaminiais, kad juose nepasireikštų liekamojo vaizdo efektas.

Garantija

Garantija netaikoma jokiems defektams, atsiradusiems dėl vaizdo sulaikymo.

Išdegintiems defektams garantija netaikoma.

Kas yra liekamojo vaizdo efektas?

Normalaus skystųjų kristalų (LCD) ekrano darbo metu liekamojo vaizdo efektas nepasireiškia. Tačiau jei ilgą laiką rodomas tas pats vaizdas, tarp abiejų skystąjį kristalą gaubiančių elektrodų susikaupia tam tikras elektrinio krūvio skirtumas. Dėl to skystieji kristalai gali susikaupti tam tikrose ekrano srityse. Taigi, perjungiant ekrane kitą vaizdą, anksčiau rodytas vaizdas išlieka. Liekamojo vaizdo efektas pasireiškia visuose vaizdą sudarančiuose gaminiuose, įskaitant ir skystųjų kristalų (LCD) gaminius. Tai ne gaminio defektas.

Kad išvengtumėte liekamojo vaizdo efekto savo skystųjų kristalų (LCD) monitoriuje, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus patarimus

Išjungtas maitinimas, ekrano užsklanda arba energijos taupymo režimas

Pavyzdys) z

Naudodami pastovų režimą, išjunkite maitinimą.

- Išjunkite maitinimą 4 valandoms po 20 darbo valandų z

- Išjunkite maitinimą 2 valandoms po 12 darbo valandų

Jei galite, naudokite ekrano užsklandą

- Rekomenduojama vienspalvė arba judančio vaizdo ekrano užsklanda. z

Monitoriaus išjungimą nustatykite su PC Display Properties Power Scheme

(ekrano savybės, maitinimo schema).

Patarimai pagal konkrečias panaudojimo sritis

Oro uostai, tranzitinės stotys, vertybinių popierių biržos, bankai ir valdymo sistemos

Rekomenduojame nustatyti vaizdo sistemą kaip nurodyta toliau:

Rodykite informaciją su logotipu arba judančio vaizdo ciklą.

Ciklas: 1 valandą rodoma informacija, o po jos 1 minutę rodomas logotipas arba judantis vaizdas.

Periodiškai keiskite spalvinę informaciją (naudokite 2 skirtingas spalvas).

Pavyzdys) Kas 30 minučių cikliškai keiskite spalvinę informaciją panaudodami 2 spalvas.

Stenkitės nenaudoti spalvų derinio, kuriame labai skiriasi simbolių ir fono skaistis.

Stenkitės nenaudoti pilkų atspalvių, kurie ypač lengvai sukelia liekamojo vaizdo efektą. z

Venkite: spalvų, kurių skaistis labai skirtingas (juoda ir balta, pilka)

Pavyzdys) z

Rekomenduojamos nuostatos: ryškios spalvos, kurių skaistis skiriasi nedaug

- Kas 30 minučių keiskite simbolių ir fono spalvas.

Pavyzdys)

- Kas 30 minučių judesiu keiskite simbolius.

Pavyzdys)

Geriausias būdas apsaugoti monitorių nuo liekamojo vaizdo efekto – nustatyti, kad kompiuteryje arba sistemoje įsijungtų ekrano užsklandos programa, kai jais nesinaudojate.

Naudojant skystųjų kristalų (LCD) monitorių normaliomis sąlygomis, liekamojo vaizdo efektas gali nepasireikšti.

Normalios sąlygos apibrėžiamos kaip nuolat besikeičiantis vaizdas. Jei skystųjų kristalų

(LCD) ekranas ilgą laiką (daugiau nei 12 valandų) rodo fiksuotą vaizdą, tarp vaizdo elemento skystąjį kristalą (LC) valdančių elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos skirtumas. Įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystasis kristalas išsenka. Kai tai atsitinka, ankstesnis vaizdas gali būti matomas ekrane ir tuomet, kai rodomas kitas vaizdas.

Kad to neatsitiktų, susidariusį įtampų skirtumą reikia sumažinti.

Mūsų LCD monitorius pagal defektinių vaizdo elementų kiekį atitinka ISO13406-2 II klasės reikalavimus.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas

(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga) - Tik Europai

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement