G Installation plan
Installation plan
Tumble dryers
.
Installatieschema
Droogautomaat
PT 8503 G
PT 8505 G
PT 8507 G
nl - NL
en - GB
02.11
Mat. NR. 07 803 880 / 02
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw
apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.
Technische wijzigingen voorbehouden
It is essential to read the operating and installation instructions before
installing, commissioning or using the machine.
This avoids the risk of accidents or damage.
All rights reserved
Mat. NR. 07 803 880 / 02
2
Technical datasheet
Tumble dryer:
Heating:
PT 8503/8505/8507
Gas (G)
Legend:
en - GB
Abbreviations in bold type:
Connection required
Abbreviations in circle with dashes:
Connection optional or required depending on model version
Optional extras:
BS
Concrete plinth
Quality and density of concrete must comply with load.
Concrete plinth must be firmly secured to floor!
Recommended height
Minimum height
Width min.
Width min.
mm
mm
mm
mm
100
50
1200
1100
V
Hz
kW
A
mm²
3N AC 380 - 415
50
1.3
3 × 10
5 × 1.5
M 25
mm
M
10 × 35
10
Machine connections:
Electrical
connection
1. Standard voltage (as supplied)
Frequency
Rated load
Fuse rating
Connection cable, min. cross-section
Cable screw connector
Connection cable (to be ordered separately)
Electrical connection must comply with national regulations.
Connection using multi-pole wall socket in compliance with
IEC/EN 60309 and IEC/EN 60947 is recommended in order to
simplify electrical tests.
If machines are hard-wired, a multi-pole mains switch must be
provided on site.
A wall socket or mains isolator must be accessible after
installation.
Equipotential
bonding
Connection with male thread
with washers and nut.
Accessories to be ordered separately
If necessary, equipotential bonding with good galvanic
contact must be provided in accordance with all appropriate
national and local regulations.
Installationsplan / Installation plan: PT 8503/8505/8507
Datum / Date: 12.01.2011
Seite / Page: 8
Gas connection
Nominal heat rating
Machine-side connection according to ISO 7-1
Length of connection hose (supplied)
kW
Inch
mm
30
½“
350
Inch
½" internal thread
Inch
½" internal thread
DN
12
mm
40
Max. nominal air flow in vented mode (PT 8507 only)
Nominal air flow (PT 8503/8505 only)
Max. permissible pressure loss
m³/h
m³/h
Pa
1010
940
300
Connection on machine side (ext. diameter)
Connection pipe provided on site (int. diameter)
Max. temperature
mm
mm
°C
150
150
80
cm²
531
mm
mm
161
160
Stopcock to be provided on site.
Use of gas plug connection is not permissible on account of
restricted flow volume with respect to heater rating.
Natural gas
Connection thread (on site)
Connection pressure according to DIN EN 437
cf. operating and installation instructions
Liquid gas
Connection thread (on site)
or alternatively:
On-site connection with high-precision steel pipe according to DIN 2391/DIN2393, with smooth pipe end,
Min. connection length
Connection sleeve ½" × ⅜" and ⅜" threaded union × DN
12 for steel pipe supplied with machine.
Connection pressure according to DIN EN 437
cf. operating and installation instructions
Connection to gas supply must comply with national
regulations.
Note installation instructions for gas-heated Miele tumble
dryers.
Waste air/gas
This tumble dryer is a gas-burning machine without a flowoperated safety device with fan downstream of heat
exchanger.
Technical design: B22 (as standard)
Waste gas pipework must be pressure-tight.
Waste gas connections should be performed in accordance
with national and local regulations and may require approval.
Note installation instructions for gas-heated Miele tumble
dryers.
As relative humidity inside the vent ducting can be as high as
100%, suitable measures must be taken to prevent a
backflow of condensate into the machine.
Air intake
Standard connection: Air intake from installation site
Unobstructed air intake into room recommended (corresponding to 3 times the vent cross-section of machine)
A sufficient supply of fresh air should be ensured to
replace the air extracted.
Alternative connection: Ducted air intake (from outside
building)
Connector on machine (int. diameter)
Connection pipe provided on site (ext. diameter)
Lid removal exposes live components! For safety reasons,
the pipe connected for central air intake should be at least
900 mm long and secured using two screws.
Installationsplan / Installation plan: PT 8503/8505/8507
Datum / Date: 12.01.2011
Seite / Page: 9
Fittings (supplied) Without plinth
2 × clamps
2 × screws DIN 571 (Ø × length)
2 × rawl plugs (Ø × length)
Machine must be bolted to the floor!
Fixing materials for a floating screed floor are to be provided
on site.
mm
mm
6 × 40
10 × 50
mm
mm
6 × 40
10 × 50
Unit width
Machine depth
Unit height
Casing width
Casing depth
mm
mm
mm
mm
mm
1206
1018
1640
1200
913
Minimum width of delivery access to installation site
Recommended rear wall gap (measured to front of machine)
Min. wall gap (to rear edge of lid)
mm
mm
mm
1030
1600
500
Net weight
Dynamic floor load, max.
Average heat dissipation
(dependent on ambient room temperature and programme
selected)
A Noise level
A Sound pressure level
(measured at a distance of 1 m from the machine and at a
height of 1.6 m)1 m
kg
N
W
239
2712
813
dB (A)
dB (A)
72.2
60
On concrete platform
2 × clamps
2 × screws DIN 571 (Ø × length)
2 × rawl plugs (Ø × length)
Machine must be bolted to the floor!
Fixing materials for a floating screed floor are to be provided
on site.
Machine data
Installation should only be carried out by authorised fitters in accordance with valid regulations!
Observe installation instructions when installing machine! All rights reserved! Measurements in mm.
Installationsplan / Installation plan: PT 8503/8505/8507
Datum / Date: 12.01.2011
Seite / Page: 10
Technische gegevens
Droogautomaat:
Verwarmingssoort:
Legenda:
PT 8503/8505/8507
Gas (G)
nl - NL
Geheel omcirkelde afkortingen betekenen:
aansluiting vereist
Niet geheel omcirkelde afkortingen betekenen:
optioneel of afhankelijk van het apparaat is aansluiting vereist
Opties/toebehoren:
BS
Betonnen sokkel
De betonsoort en de stevigheid moeten geschikt zijn voor de
belasting die de automaat uitoefent. Een aanwezige betonnen
sokkel moet goed aan de ondergrond hechten!
Hoogte aanbevolen
Hoogte minimaal
Breedte minimaal
Diepte minimaal
mm
mm
mm
mm
100
50
1.200
1.100
1. Standaardspanning (af fabriek)
Frequentie
Aansluitwaarde
Zekering
Aansluitkabel, draaddoorsnede, minimaal
Kabelwartel
V
Hz
kW
A
mm²
3N AC 380 - 415
50
1,3
3 × 10
5 × 1,5
M 25
mm
M
10 × 35
10
Aansluitingen:
Elektrische
aansluiting
De aansluitkabels worden niet bijgeleverd.
De elektrische aansluiting dient volgens de nationale en
plaatselijke voorschriften te worden uitgevoerd.
Het is aan te bevelen het apparaat op een vergrendelbare
contactdoos aan te sluiten (volgens NEN-EN-IEC 60309 en
NEN-EN-IEC 60947) waarmee het apparaat met alle polen
van de netspanning kan worden losgekoppeld, zodat de
elektrische veiligheid eenvoudig kan worden gecontroleerd.
Bij een vaste aansluiting moet men alle polen via de installatie
kunnen loskoppelen.
De contactdoos of de schakelaar moet ook na de plaatsing
van het apparaat zichtbaar en goed toegankelijk zijn.
Aarding
Aansluitstuk (buitenschroefdraad)
met ringen en moer
Toebehoren worden niet bijgeleverd.
De machine moet volgens de daarvoor geldende
voorschriften worden geaard!
Installationsplan / Installation plan: PT 8503/8505/8507
Datum / Date: 12.01.2011
Seite / Page: 8
Gasaansluiting
Nominaal vermogen
Gasaanluiting machinezijdig volgens ISO 7-1
Lengte aansluitslang (bijgeleverd)
kW
inch/Zoll
mm
30
½“
350
inch/Zoll
½“ binnenschroefdraad
inch/Zoll
½“ binnenschroefdraad
DN
12
mm
40
Nominale volumestroom (max.) bij luchtafvoer (alleen PT
8507)
Nominale volumestroom, max. (alleen PT 8503/8505)
Drukverlies max. toegestaan
m³/uur
1010
m³/uur
Pa
940
300
Aansluittuit machinekant (buitendiameter)
Aansluitbuis ter plaatse (binnendiameter)
Temperatuur max.
mm
mm
°C
150
150
80
cm²
531
mm
mm
161
160
De afsluitkraan moet ter plaatse beschikbaar zijn.
Vanwege de te geringe doorstroomhoeveelheid is het bij het
aangegeven verwarmingsvermogen niet toegestaan een
gascontactdoos te gebruiken.
Aardgas
Slangkoppeling ter plaatse
Aansluitdruk volgens DIN EN 437,
zie gebruiksaanwijzing/installatiehandleiding
Vloeibaar gas
Slangkoppeling ter plaatse
of alternatief:
Aansluiting met stalen buis volgens DIN 2391/DIN 2393
(ter plaatse), met gladde buis eindigend.
Aansluitlengte, min.
Overgangsmof ½“ × ⅜“ en schroefkoppeling ⅜“ × DN 12
voor stalen buis bijgeleverd.
Aansluitdruk volgens DIN EN 437,
zie gebruiksaanwijzing/installatiehandleiding
De gasaansluiting dient volgens de nationale en plaatselijke
voorschriften te worden uitgevoerd.
Zie hiervoor ook de installatie-instructies voor gasverwarmde
Miele-droogautomaten.
Luchtafvoer/
rookgas
De droogautomaat geldt als gasstookplaats zonder
stromingsbeveiliging met ventilator achter de
warmtewisselaar.
Type: B22 (bijgeleverd)
De afvoerleiding voor de rookgassen dient dan ook drukdicht
te zijn.
De rookgasaansluiting dient volgens de nationale en
plaatselijke voorschriften te worden uitgevoerd. Hiervoor moet
(afhankelijk van de voorschriften) een vergunning worden
aangevraagd c.q. een keuring worden uitgevoerd.
Zie hiervoor ook de installatie-instructies voor gasverwarmde
Miele-droogautomaten.
Omdat de relatieve luchtvochtigheid in de afvoer tot 100%
kan bedragen, moet met geschikte maatregelen worden
voorkomen dat terugstromende condens in het apparaat
terechtkomt.
Luchttoevoer
Standaardaansluiting: Toevoer uit de ruimte waar de machine
staat opgesteld
Aanbevolen vrije diameter luchttoevoer in de ruimte (is 3x
de diameter van de luchtafvoer van het apparaat)
Er moet voldoende luchttoevoer zijn naar de ruimte waar
het apparaat staat opgesteld om de afgevoerde
luchthoeveelheid te compenseren.
Alternatieve aansluiting: Aansluiting luchttoevoer rechtstreeks
van buiten
Aansluiting machinezijdig (binnendiameter)
Aansluitbuis ter plaatse (buitendiameter)
Bij het verwijderen van het beschermdeksel komen delen vrij
die onder spanning staan. Om veiligheidsredenen moet op
het centrale luchtaanzuigpunt van de droogautomaat (over
een minimale lengte van 900 mm) een buis worden
geïnstalleerd die met twee schroeven moet worden beveiligd.
Installationsplan / Installation plan: PT 8503/8505/8507
Datum / Date: 12.01.2011
Seite / Page: 9
Bevestiging
(bijgeleverd)
Zonder sokkel
2 bevestigingsprofielen
2 houtschroeven DIN 571 (Ø × lengte)
2 pluggen (Ø × lengte)
De machine moet beslist worden bevestigd!
Bevestigingsmateriaal voor speciale vloeren (bijv. met
geïsoleerde afdeklaag) wordt niet bijgeleverd.
mm
mm
6 × 40
10 × 50
mm
mm
6 × 40
10 × 50
Breedte
Diepte
Hoogte
Breedte behuizing
Diepte behuizing
mm
mm
mm
mm
mm
1.206
1.018
1.640
1.200
913
Breedte transportopening min. (binnenwerks)
Aanbevolen afstand tot de wand (tot voorkant apparaat)
Minimale afstand tot de wand (tot achterkant deksel)
mm
mm
mm
1.030
1.600
500
Nettogewicht
Vloerbelasting bij gebruik (max.)
Gemiddelde warmteafgifte aan de ruimte
(afhankelijk van omgevingstemperatuur en gekozen
programma)
A-gewogen geluidsvermogen
A-gewogen geluidsdruk, werkplekspecifiek
(afstand 1 m, hoogte 1,6 m)
kg
N
W
239
2712
813
dB (A)
dB (A)
72,2
60
Op betonnen sokkel
2 bevestigingsprofielen
2 houtschroeven DIN 571 (Ø × lengte)
2 pluggen (Ø × lengte)
De machine moet beslist worden bevestigd!
Bevestigingsmateriaal voor speciale vloeren (bijv. met
geïsoleerde afdeklaag) wordt niet bijgeleverd.
Gegevens
machine
De installatiewerkzaamheden mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd met inachtneming van alle van
toepassing zijnde voorschriften en normen!
Houdt u zich bij plaatsing van het apparaat beslist aan de montagehandleiding! Wijzigingen voorbehouden! Afmetingen in
mm.
Installationsplan / Installation plan: PT 8503/8505/8507
Datum / Date: 12.01.2011
Seite / Page: 10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement