Samsung | HT-E330 | Vartotojo vadovas | Samsung HT-E330 Naudotojo gidas

Samsung HT-E330 Naudotojo gidas
HT-E330
Skaitmeninė namų
pramogų sistema
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote SAMSUNG produktą.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite produktą
www.samsung.com/register
Saugumo informacija
Įspėjimai
NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, NEATIDARINĖKITE ĮRENGINIO KORPUSO.
NEBANDYKITE TAISYTI ĮRENGINIO PATYS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis rodo prietaiso viduje esančią
„pavojingą įtampą“ ir įspėja apie elektros
šoko ar asmens sužeidimo pavojų.
ĮSPĖJIMAS : NORĖDAMI IŠVENGTI
ELEKTROS ŠOKO, PILNAI ĮJUNKITE
PLATŲJĮ KIŠTUKO KONTAKTĄ Į
PLAČIĄJĄ JUNGTĮ.
DĖMESIO
Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko pavojų,
neleiskite, kad ant prietaiso patektų drėgmės ar lietaus.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Šis simbolis informuoja apie
svarbius su gaminiu susijusius
nurodymus.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ĮSPĖJIMAS
Nestatykite įrenginio ten, kur ant jo lašėtų ar taškytųsi
vanduo, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Maitinimo kištukas yra naudojamas prietaisui atjungti,
todėl jis turi būti lengvai pasiekiamas.
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
ŠIS KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS YRA KLASIFIKUOJAMAS
KAIP 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS .
KITOKIŲ NEI INSTRUKCIJOJE
APRAŠYTŲ NUSTATYMŲ ,
Šis įrenginys gali būti nuolat prijungtas prie kintamosios
srovės jungtimi su apsauginiu įžeminimu.
PAKEITIMŲ AR PROCEDŪRŲ PANAUDOJIMAS GALI SUKELTI
Norėdami atjungti įrenginį nuo elektros srovės, iš
pagrindinio elektros lizdo ištraukite kištuką, kuris turi būti
visada lengvai pasiekiamas.
ĮSPĖJIMAS
2
Lietuvių
PAVOJINGĄ SPINDULIAVIMĄ .
Atsargumo priemonės
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės šaltinis jūsų namuose atitinka parametrus, nurodytus įrenginio galinėje pusėje esančiame lipduke.
Statykite grotuvą horizontaliai ant tinkamo pagrindo (baldų), kur būtų pakankamai erdvės prietaisui vėdintis (7.5~10cm).
Nestatykite prietaiso ant stiprintuvų ar kitos įkaisti galinčios įrangos.
Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų uždengtos.
Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų.
Prieš pernešdami grotuvą, įsitikinkite, kad jame nėra disko.
Norėdami visiškai atjungti namų kino sistemą nuo maitinimo šaltinio, ištraukite pagrindinį laidą iš maitinimo lizdo, ypač tais atvejais, kai
neketinate juo naudotis ilgą laiką.
Perkūnijos metu išjunkite pagrindinį maitinimo laidą iš lizdo. Žaibuojant įtampos šuoliai gali sugadinti prietaisą.
Nestatykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.
Saugokite grotuvą nuo drėgmės, šilumos šaltinių arba įrenginių, kurie sukuria stiprius magnetinius ar elektrinius laukus (pvz.,
garsiakalbių).
Jeigu prietaiso darbo metu atsirado sutrikimų, ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.
Prietaisas nėra skirtas naudoti pramonėje. Šį įrenginį galima naudoti tik privačiai.
Jeigu grotuvas ar diskas buvo laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensacija. Jeigu grotuvas pervežamas
žiemą, palaukite porą (2) valandų, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros, ir tik po to jį naudokite.
Šiame įrenginyje naudojamuose elementuose yra aplinkai pavojingų chemikalų. Neišmeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
Priedai
Patikrinkite, ar prie įrenginio yra visi žemiau išvardinti priedai.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
S VOL
2
3
4
5
6
7
8
9
1
P.SCAN
VOL
VOL
0
DISC MENU
TITLE MENU
HOME
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
Vaizdo laidas
FM antena
Naudojimo
instrukcija
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Nuotolinio valdymo pultas/
elementai (AAA dydžio)
Scart adapteris
(tik Europos šalyse)
Lietuvių
3
Saugumo informacija
Diskų saugojimas ir priežiūra
Smulkūs diskų įbrėžimai gali pakenkti vaizdo ir garso kokybei
bei įrašo nuoseklumui.
Naudodamiesi diskais, būkite ypatingai atsargūs, kad jų
nesubraižytumėte.
Naudojimasis diskais
Nelieskite disko duomenų nuskaitymo pusės.
Laikykite diską už kraštų, kad paviršiuje neliktų jokių pirštų
atspaudų.
Nelipdykite ant disko popieriaus arba lipnios juostelės.
Diskų saugojimas
Nelaikykite diskų tiesioginiuose saulės
spinduliuose
Laikykite gerai vėdinamoje vietoje
Laikykite švarioje dėžutėje, vertikalioje
padėtyje.
✎ PASTABA


Nesutepkite diskų.
APIE DIVX FORMATĄ: „DivX“® yra skaitmeninis vaizdo
formatas, kurį sukūrė kompanija „DivX, Inc“. Įrenginiui
buvo suteiktas „DivX“ sertifikatas, nurodantis, kad šiuo
prietaisu galima atkurti „DivX“ formato vaizdą. Apsilankykite www.divx.
com, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite parsisiųsti programinės
įrangos įrankių, padėsiančių konvertuoti rinkmenas į „DivX“ vaizdo
formatą.
APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND FUNKCIJĄ: Šį „DivX Certified“®
prietaisą būtina įregistruoti, kad galėtumėte matyti
„DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį. Norėdami sugeneruoti registracijos
kodą, prietaiso nustatymų meniu susiraskite „DivX VOD“ skyrelį.
Norėdami baigti registracijos procesą, įveskite šį kodą adresu vod.divx.com,
ir tuomet galėsite sužinoti daugiau apie „DivX VOD“.
„DivX Certified“® „DivX“ ® formato vaizdui atkurti
Šiame įrenginyje naudojama J.V. patentų ir kitų „Rovi Corporation”
intelektualinės nuosavybės teisių saugoma apsaugos nuo
kopijavimo technologija. Įrenginį ardyti ir perdaryti draudžiama.
Autorinės teisės
© 2012 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“ Visos teisės
saugomos.
Neklijuokite pažeistų ar įbrėžtų diskų.
Apsauga nuo kopijavimo
Diskų laikymas ir saugojimas
Dauguma DVD diskų yra užkoduoti apsauga nuo kopijavimo, todėl
namų kino sistemą junkite tiesiai prie televizoriaus, bet ne per
vaizdo grotuvą (VCR). Jungiant per vaizdo grotuvą (VCR), vaizdas
iš apsaugotų DVD diskų bus iškraipytas.
Jei ant disko atsirado pirštų atspaudų ar purvo, nuvalykite
juos švelniu valikliu ir po to nušluostykite
švelniu audiniu.
Valydami nepamirškite nuvalyti abiejų disko pusių
✎ PASTABA

Jeigu ant vėsių grotuvo dalių patektų šilto oro, prietaiso
viduje gali susidaryti drėgmė. Jeigu įrenginio viduje
atsiranda drėgmės, juo negalima naudotis. Šiuo atveju
išimkite diską ir nesinaudokite leistuvu, palikdami jį
įjungtą 1-2 valandoms.
Licencija
„Dolby“ ir dvigubos-D simbolis yra registruoti
„Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
Šiame įrenginyje naudojama įvairi programinė įranga su „Open SSL“
ir „Independent JPEG Group“ licencijomis.
4
Lietuvių
Turinys
SAUGUMO INFORMACIJA
Įspėjimai
Atsargumo priemonės
Priedai
Diskų saugojimas ir priežiūra
Licencija
Autorinės teisės
Apsauga nuo kopijavimo
PRADŽIA
7
7
11
11
12
13
Instrukcijoje naudojamos piktogramos
Diskų tipai ir aprašymas
Aprašymas
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
Nuotolinio valdymo pultas
SUJUNGIMAS
15
18
19
19
Garsiakalbių prijungimas
Vaizdo išvesties prijungimas prie televizoriaus
FM antenos prijungimas
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
NUSTATYMAI
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Prieš pradedant (Pradiniai nustatymai)
Nustatymų meniu nuostatos
Ekranas
Televizoriaus ekrano formatas
Vaizdo išvesties signalas
Garsas
Garsiakalbių nustatymai
Dinaminis diapazono derinimas (DRC)
Garso sinchronizavimas
Vartotojo EQ
Sistema
Pradiniai nustatymai
DivX(R) registracija
Kalba
Saugumas
Tėvų kontrolė
Slaptažodžio keitimas
Palaikymas
Informacija apie gaminį
2
7
15
20
Lietuvių
2
3
3
4
4
4
4
Lietuvių
5
Turinys
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
25
PAŽANGIOS FUNKCIJOS
33
KITA INFORMACIJA
34
25 Disko atkūrimas
25 „Audio CD“(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
26 JPEG bylų atkūrimas
26 Atkūrimo funkcija
30 Garso režimas
32 Radijo klausymas
33 USB funkcija
33 Įrašymas į USB laikmeną
34 Sutrikimų šalinimas
35 Kalbų kodų sąrašas
36 Techniniai duomenys
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti skaičiai ir piktogramos skirti tik vaizdinei pagalbai skaitant instrukciją, todėl gali skirtis
nuo tikrojo prietaiso.
Jums gali būti priskaičiuotos administracinės išlaidos, jeigu:
a) pagal jūsų iškvietimą atvykęs meistras neranda jokių prietaiso defektų (t. y. jeigu jūs neperskaitėte šioje naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos)
b) jūs atgabenate prietaisą į taisyklą ir ten nerandama jokių prietaiso defektų (t. y. jeigu jūs neperskaitėte šioje naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos).
Prieš atliekant bet kokius darbus ar meistrui atvykstant į namus, jums bus pranešta apie šio administracinio mokesčio dydį.
6
Lietuvių
01
Pradžia
Prieš toliau skaitydami naudojimo instrukciją, būtinai
susipažinkite su šiais terminais.
Piktograma
d
Terminas
DVD
Aprašymas
Funkcija vaizdo
režime įrašytiems ir
užbaigtiems
(„finalized“)
„DVD-Video“ arba
DVD±R/±RW
diskams.
B
CD
Funkcija duomenų
kompaktiniams
diskams
A
MP3
Funkcija CD-R/-RW
diskams.
G
JPEG
Funkcija CD-R/-RW
diskams.
DivX
Funkcija MPEG4
diskams.
(DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
D
!
ĮSPĖJIMAS
Aprašomas atvejis,
kai funkcija
neveikia arba
nustatymai gali būti
atšaukti.
✎
PASTABA
Patarimai arba
nurodymai, kaip
elgtis su viena ar
kita funkcija.
Spartusis
klavišas
Funkcija, leidžianti
tiesiogiai ir
greičiau atlikti
vieną ar kitą
veiksmą, naudojant
nuotolinio valdymo
pulto mygtukus.
Pradžia
Instrukcijoje naudojamos piktogramos
Diskų tipai ir aprašymas
Regionų kodai
Prietaisas ir diskai užkoduoti pagal regionus. Jų regionų
kodai tarpusavyje turi sutapti, kad prietaisu galima būtų
atkurti diską. Jeigu kodai neatitinka vienas kito, diskas
nebus atkuriamas.
Disko tipas Regiono kodas Geografinė teritorija
1
JAV, JAV teritorijos ir Kanada
2
Europa, Japonija, Artimieji
Rytai, Egiptas, Pietų Afrika,
Grenlandija
3
Taivanis, Korėja, Filipinai,
Indonezija, Honkongas
4
Meksika, Pietų Amerika,
Šiaurės Amerika, Centrinė
Amerika, Australija,
Naujoji Zelandija, Ramiojo
vandenyno salos, Karibų
šalys
5
Rusija, Rytų Europa, Indija,
didžioji Afrikos dalis, Šiaurės
Korėja, Mongolija
6
Kinija
DVD-VIDEO
Lietuvių
7
Pradžia
Atkuriamų diskų tipai
Disko tipas ir
žymėjimas
(Logotipas)
Įrašyti
signalai
Disko
dydis
12 cm
GARSAS
+
DVD-VIDEO VAIZDAS
GARSAS
AUDIO-CD
GARSAS
DivX
+
VAIZDAS
8 cm
NENAUDOKITE TOLIAU IŠVARDINTŲ DISKŲ!
Ilgiausias
atkūrimo laikas
Apie 240 min.
(vienpusis)
Apie 480 min.
(dvipusis)
Apie 80 min.
(vienpusis)
Apie 160 min.
(dvipusis)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
CD-R/CD-RW diskai,
kuriuose yra šių tipų
ISO 9660 1 LYGIO/2 LYGIO
CD-ROM arba JOILET (didelio formato)
turinys:
- MP3 bylos
- JPEG bylos
- MPEG 4 vaizdo bylos
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW diskai,
kuriuose yra šių tipų UDF
DVD-ROM
(*Universalus disko
formatas) turinys:
- MP3 bylos
- JPEG bylos
- MPEG 4 vaizdo bylos
USB
įrenginys
8
Lietuvių
USB įrenginiai, kuriuose yra
šių tipų turinys:
- MP3 arba WMA/WMV bylos
- JPEG bylos
- MPEG 4 vaizdo bylos
LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ir DVD-RAM
diskai šiuo grotuvu nėra atkuriami. Paleidus vieną
šių diskų, televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas
<WRONG DISC FORMAT> (Netinkamas disko
formatas).
Užsienyje įsigyti DVD diskai šiuo grotuvu gali
būti neatkuriami. Paleidus tokį diską, televizoriaus
ekrane pasirodys pranešimas <Wrong Region.
Please check Disc.> (Neatitinka regionas. Prašome
patikrinti disko regiono kodą).
Diskų tipai ir formatai
Šis prietaisas nepalaiko „Secure (DRM) Media“ bylų.
CD-R diskai
Kai kurie CD-R diskai gali būti nenuskaitomi,
priklausomai nuo disko įrašymo įrenginio
(kompaktinių diskų CD grotuvo ar kompiuterio) bei
disko būklės.
Naudokite 650MB/74 minučių CD-R diskus.
Nenaudokite didesnių nei 700MB/80 minučių CD-R
diskų, nes jie gali būti nenuskaitomi.
Kai kurių CD-RW (perrašomųjų) diskų bylos gali būti
nenuskaitomos.
Visiškai nuskaitomi bus tik tie CD-R diskai, kurių
įrašymo procesas buvo tinkamai užbaigtas. Jeigu
procesas buvo užbaigtas, bet pats diskas paliktas
neužbaigtas, jis gali būti nepilnai nuskaitomas.
01
Įrenginys nuskaito tik CD-R diskus su MP3
bylomis, įrašytomis ISO 9660 ar „Joliet“ formatu.
MP3 bylų pavadinimuose negali būti tarpų ar
specialiųjų ženklų (. / = +).
Naudokite diskus, kurie buvo įrašyti didesniu nei
128Kbps duomenų suspaudimo/išspaudimo
greičiu.
Įrenginys nuskaito tik „.mp3“ ir „.MP3“ formato
bylas.
Įrenginys nuskaito tik vienu metu įrašytus
daugiasesijinius diskus. Jeigu daugiasesijiniame
diske yra tuščias segmentas, diskas bus
nuskaitomas tik iki to tuščio segmento.
Jeigu diskas yra neužbaigtas, jam nuskaityti
prireiks daugiau laiko, gali būti nuskaitomos ne
visos jame įrašytos bylos.
Nuskaitant bylas, užkoduotas kintamojo
skaitmeninio srauto greičio (VBR) formatu, t.y. ir
dideliu, ir mažu skaitmeninio srauto greičiu
(pvz., 32Kbps ~ 320Kbps) užkoduotas bylas,
garsas gali šokinėti.
Viename kompaktiniame diske galima nuskaityti
500 įrašų.
Viename kompaktiniame diske galima nuskaityti
300 katalogų.
CD-R JPEG diskai
Įrenginys nuskaito tik „jpg“ formato bylas.
Jeigu diskas nebuvo užbaigtas, jam nuskaityti prireiks
daugiau laiko, gali nepasileisti kai kurios jame įrašytos
bylos.
Bus nuskaityti tik CD-R diskai su ISO 9660 ar „Joliet“
formatu įrašytomis bylomis.
JPEG bylų pavadinimus gali sudaryti daugiausia 8
ženklai, pavadinimuose negali būti tarpų bei
specialiųjų ženklų (. / = +).
Įrenginys nuskaito tik vienu metu įrašytus
daugiasesijinius diskus. Jeigu daugiasesijiniame
diske yra tuščias segmentas, diskas bus
nuskaitomas tik iki to tuščio segmento.
Viename tokio tipo kompaktiniame diske telpa iki
999 vaizdų.
Nuskaitant „Kodak“/„Fuji Picture“ kompaktinius
diskus, bus rodomos tik JPEG bylos iš nuotraukų
katalogo.
Visi kiti nuotraukų diskai, išskyrus „Kodak“/„Fuji
Picture“ kompaktinius diskus gali būti paleidžiami
ilgesnį laiką arba iš viso neatkuriami.
DVD±R/±RW, CD-R/RW diskai
Nesuderinamiems formatams atkurti skirti
programinės įrangos atnaujinimai nėra palaikomi.
(Pavyzdžiui, QPEL, GMC, didesnės nei 800 x 600
vaizdo taškų skiriamosios gebos ir pan.)
Jeigu DVD-R/-RW diskas buvo negerai įrašytas
DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
Pradžia
CD-R MP3 diskai
DivX („Digital internet video express“) formatas
„DivX“ yra vaizdo failų formatas, sukurtas kompanijos
„Microsoft“ pagal MPEG4 suspaudimo technologiją, ir
perteikia garso ir vaizdo duomenis internetu realiu
laiku.
MPEG4 signalas yra naudojamas vaizdo ir MP3 garso
kodavimui, todėl vartotojas gali peržiūrėti filmą panašia į
DVD vaizdo ir garso kokybe.
Palaikomi formatai („DivX“)
Šis produktas palaiko tik žemiau pateiktus bylų
formatus. Jeigu abu vaizdo ir garso formatai
nepalaikomi, vaizdas gali trūkinėti arba dingti garsas.
Palaikomi vaizdo formatai
Formatas
AVI
WMV
Palaikomos versijos
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Palaikomi garso formatai
Formatas
Sparta
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Atrankos dažnis
44.1khz
44.1/48khz
Ekrano formatas : Nors standartinė „DivX“ skiriamoji
geba yra 640x480 vaizdo taškų, šis prietaisas gali palaikyti
iki 720x576 vaizdo taškų. Didesnės nei 800 televizoriaus
ekrano skiriamosios gebos nebus palaikomos.
Pasirinkus diską, kurio atrankos dažnis didesnis nei
48khz ar 320kbps, atkūrimo metu vaizdas gali
drebėti.
Dideliu kadrų dažniu įrašytos „DivX“ bylos dalys gali
būti neatkurtos.
Kadangi šis įrenginys palaiko tik „DivX Networks,
Inc.“ patvirtintus koduotės formatus, vartotojo
sukurta „DivX“ byla gali būti neatkuriama.
Lietuvių
9
Pradžia
Patarimai apie USB naudojimą
1) Jeigu bylos pavadinimą sudaro daugiau nei 10 simbolių,
jie gali būti netinkamai rodomi arba netinkamai
veikti.
2) Jeigu subtitrų byla yra didesnė nei 300 KB, ji gali būti
netinkamai rodoma.
Palaikomi bylų formatai
Formatas
Nuotrauka
Bylos
pavadinimas
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Bylos
plėtinys
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Perdavimo
sparta
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
6) Jeigu bandysite prijungti naudodami kitą laidą, tai gali lemti
suderinamumo su USB problemas.
Versija
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
7) Jeigu į sudėtinį kortelių skaitytuvą įdėsite daugiau nei vieną
atminties laikmeną, skaitytuvas gali tinkamai neveikti.
8) Nebandykite „Nuskaitymo“ proceso metu atjungti
USB prietaiso.
Vaizdo taškai
640x480
–
–
720x576
Atrankos
dažnis
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
3) Kai naudojama tam tikra USB laikmena / skaitmeninio
fotoaparato prietaisas, USB kortelių skaitytuvas neveikia.
4) Nuotraukų (JPEG), muzikos (MP3, WMA) ir vaizdo bylų
pavadinimai turėtų būti nurodyti korėjiečių arba anglų kalba.
Priešingu atveju bylos paleisti gali nepavykti.
5) Prijunkite tiesiogiai prie gaminio USB lizdo.
9) Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo ilgiau reikės laukti, kol
bus parodytas vaizdas.
10) Iš komercinių svetainių atsiųstos MP3/WMA arba vaizdo
bylos su DRM negali būti atsukamos atgal.
11) Išorinis HDD prietaisas nepalaikomas.
12) Maksimali srovė, kurią USB lizdas palaiko išoriniam
prietaisui, yra 500 mA (kai 5 V tiesioginės srovės).
13) Palaikomos FAT16 ir FAT32 bylų sistemos.
14) PTP protokolas skaitmeninei kamerai nepalaikomas.
10
Lietuvių
Muzika
Filmas
01
Pradžia
Aprašymas
Priekinis skydelis
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
DISKO SKYRIUS
Čia įdedamas diskas.
2
EKRANAS
Jame rodoma atkūrimo būsena, laikas ir pan.
3
USB LIZDAS
Prijunkite prie jo USB laikmenas, pvz., MP3 grotuvus,
USB atmintines ir pan., iš kurių galite paleisti įvairias
bylas. USB atminties laikmena, kuriai reikia didelės galios
(daugiau nei 500 mA esant 5V) gali būti nepalaikoma.
4
ATIDARYMO/UŽDARYMO MYGTUKAS (
5
FUNKCIJŲ MYGTUKAS (
6
SUSTABDYMO MYGTUKAS (
7
ATKŪRIMO/PERTRAUKOS MYGTUKAS (
8
Skirtas atidaryti ir uždaryti disko dėklą.
)
Skirtas perjungti režimą tokia tvarka:
)
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
GARSO MYGTUKAI
(
,
Skirtas sustabdyti disko atkūrimą.
)
)
)
Skirtas įjungti arba laikinai sustabdyti diską.
Skirtas padidinti arba sumažinti garsą.
9
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS ( )
SKirtas įjungti ir išjungti prietaisą.
10
NUOTOLINIO VALDYMO JUTIKLIS
Aptinka nuotolinio valdymo prietaiso siunčiamus
signalus.
Lietuvių
11
Pradžia
Galinis skydelis
1
2
3 4
5
6
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1
FA NET (tik aptarnavimui)
Naudojama aptarnavimo metu atliekamiems taisymo
darbams.
2
GARSIAKALBIŲ IŠVESTIES
JUNGTYS
Skirtos prijungti priekinius, centrinius, galinius ir žemųjų dažnių
garsiakalbius.
3
AUX IN LIZDAI
Sujunkite su išorinio prietaiso (pvz., VCR grotuvo) 2 kanalų
analogine išvestimi.
4
VAIZDO IŠVESTIES LIZDAS (VIDEO OUT)
Prijunkite televizoriaus vaizdo įvesties lizdą (VIDEO IN) prie
gaminio vaizdo išvesties (VIDEO OUT) lizdo.
5
KOMPONENTINĖS IŠVESTIES LIZDAI
Prie šių lizdų junkite televizorių, turintį komponentinio
vaizdo įvesties lizdus.
6
FM ANTENOS LIZDAS
Prijunkite FM anteną.
12
Lietuvių
01
Pradžia
Pradžia
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga
Įjungia ir išjungia įrenginį.
FUNCTION
Laikinai išjungia garsą.
MUTE
DSP/EQ
Parenkamas „Dolby Pro Logic II“ garso režimas.
Keiskite nustatymus, naudodami skaičių mygtukus.
1.S.VOL mygtukas: suderina ir stabilizuoja garsą,
siekiant išvengti staigių garso pokyčių.
8, 9 mygtukai skirti mikrofono lygiui:
nustato mikrofono garso lygį.
Atidaro ir uždaro disko stalčių.
Parenkamas DSP/EQ garso režimas.
S VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P SCAN
VOL
VOL
0
Mažina garsą.
Didina garsą.
Paspauskite, kai norite atsukti
atgal arba pereiti pirmyn.
Paspaudus, vykdoma paieška į priekį ir atgal.
Paspauskite, kai norite
sustabdyti/pradėti disko atkūrimą.
Iškviečia įrenginio nustatymų meniu.
Režimo pasirinkimo mygtukas.
Paspauskite, kai norite laikinai sustabdyti
disko atkūrimą.
DISC MENU
TITLE MENU
HOME
Paspauskite, kai norite įeiti į disko meniu.
Paspauskite, kai norite patekti į Pavadinimų
(Title) meniu.
TUNING
Spauskite, kai norite pakeisti
įgarsinimo garsą/subtitrus, vaizdo kampą.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Parodo esamą disko (bylos) būseną.
Šiuo mygtuku pasirinkite skirtingus
meniu elementus, norėdami pakeisti jų parametrus,
arba raskite aktyvias FM stotis ir perjunkite kanalus.
Paspauskite, kai norite grįžti į ankstesnį meniu.
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
Prieiga prie tokių pagrindinių
DVD namų kino teatro funkcijų,
kaip nuotraukų sąrašo peržiūra ir pan.
A. Mygtukas AUDIO UPSCALE/P.BASS:
parenkamas P.BASS arba MP3
sustiprinimo režimas.
B. Mygtukas S/W LEVEL: nustato žemų
dažnių garsiakalbio lygį.
Paspaudus, pradedamas įrašymas į USB.
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Paspauskite, kai norite išeiti iš meniu.
C.Mygtukas GIGA: naudojamas įjungti arba
išjungti GALINGĄ garsą.
D.Mygtukas MO/ST :
Klausydami radijo, pasirinkite МОNО arba
STEREO režimą.
Spauskite, kai norite nustatyti FM radijo stotis.
Paspaudus, kartojamas filmas, jo dalis,
takelis arba disko atkūrimas.
Reguliuoja ekrano ryškumą.
Lietuvių
13
Pradžia
Kaip įdėti elementus į nuotolinio
valdymo pultą
* Elemento dydis: AAA
Televizorių kodų sąrašas
Prekinis
ženklas
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)




Įstatykite elementus į nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jų poliškumas sutaptų: (+) su (+), o (–) su (–).
Visada keiskite iš karto abu elementus.
Nelaikykite elementų šalia karščio šaltinių ar ugnies.
Nuotolinio valdymo pultas veikia iki 7 metrų nuotoliu.
Prekinis
ženklas
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
03
59, 60
Panasonic
Penney
Kodai
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Brocsonic
✎ PASTABA
Kodai
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Šiuo nuotolinio valdymo pultu galite valdyti kai kurias
televizoriaus funkcijas.
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Valdant televizoriaus funkcijas nuotolinio valdymo prietaisu
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto DVD RECEIVER/
TV (DVD imtuvo/televizoriaus) mygtuką ir nustatykite
televizijos (TV) režimą.
2. Paspauskite televizoriaus POWER (Maitinimo) mygtuką.
3. Laikydami paspaudę POWER (Maitinimo) mygtuką,
įveskite kodą atitinkantį jūsų televizoriaus prekinį ženklą.
Jeigu lentelėje jūsų televizoriui pateikti keli kodai,
įveskite po vieną kodą, kol rasite veikiantį.
Pavyzdys : Jeigu jūsų televizorius – SAMSUNG,
laikydami nuspaudę POWER (Maitinimo) mygtuką,
skaičių mygtukais surinkite 00, 15, 16, 17 ir 40.
4. Jeigu televizorius išsijungs, tai reikš, jog nustatymas
baigtas.
Dabar galėsite naudotis televizoriaus POWER
(Maitinimo), VOLUME (Garsumo), CHANNEL
(Kanalų) ir skaičių mygtukais (0~9).
Daewoo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
✎ PASTABA


Nuotolinio valdymo pultas gali neveikti su kai kurių
gamintojų televizoriais. Priklausomai nuo gamintojo,
gali neveikti ir kai kurios funkcijos.
Jeigu nuotolinio valdymo pultu nenustatysite kodo,
atitinkančio jūsų televizoriaus prekinį ženklą, nuotolinio
valdymo pultas standartiškai veiks SAMSUNG
televizoriui.
14
Lietuvių
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
LG (Goldstar)
Luxman
LXI (Sears)
Magnavox
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
York
40
Yupiteru
03
58, 79
Matsui
54
Zenith
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
02
Sujungimas
Sujungimas
Šiame skyriuje aprašomi įvairūs namų kino sistemos sujungimo su kitais išoriniais įrenginiais būdai.
Prieš pernešdami ar jungdami įrenginį, įsitikinkite, kad atjungtas jo maitinimo laidas.
Garsiakalbių prijungimas
Namų kino sistemos išdėstymas
SW
Pastatykite grotuvą ant staliuko ar spintelės
arba po televizoriaus stovu.
Klausymosi padėties pasirinkimas
2,5-3 kartus didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę
Priekiniai garsiakalbiai
Centrinis garsiakalbis
Galiniai garsiakalbiai
Klausymosi atstumas turėtų būti nuo 2,5 iki 3
kartų didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę.
Pavyzdys: 32" įstrižainės televizorius 2~2,4m,
55" įstrižainės televizorius 3,5~4m.
Statykite šiuos garsiakalbius klausymosi vietos priekinėje dalyje, pakreiptus į vidų
(maždaug 45°) link savęs. Išdėstykite garsiakalbius taip, kad jų aukštų dažnių
garsiakalbiai būtų jūsų ausų lygyje.
Sulyginkite priekinius garsiakalbius su centriniu garsiakalbiu ir atsukite juos į save
arba priekinius garsiakalbius pastatykite arčiau savęs, o centrinį toliau.
Geriausia jungti šį garsiakalbį tame pačiame aukštyje, kaip priekiniai
garsiakalbiai. Galite jį jungti virš arba po televizoriumi.
Dėkite garsiakalbius už savo klausymo vietos. Jeigu nėra pakankamai vietos,
padėkite šiuos garsiakalbius atsuktus vieną į kitą, nuo 60 cm iki 90 cm aukštyje
(2 iki 3 pėdų) virš jūsų ausų, truputį pasuktus žemyn.
* Kitaip nei priekiniai ir centrinis garsiakalbis, galiniai garsiakalbiai dažniausiai yra
skirti garso efektams, garsas per juos nesklinda visą laiką.
Žemų dažnių garsiakalbis
!
Žemų dažnių garsiakalbio vieta nėra labai svarbi, todėl padėkite jį ten, kur jums
patinka.
ĮSPĖJIMAS

Neleiskite vaikams žaisti šalia garsiakalbių. Jie gali susižeisti, jei garsiakalbiai nukris.

Jungdami laidus prie garsiakalbių, derinkite poliškumą (+/ –).

Laikykite žemųjų dažnių garsiakalbį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie negalėtų įkišti rankų ar pašalinių
daiktų į šio garsiakalbio angą.

Nekabinkite žemųjų dažnių garsiakalbio ant sienos per oro išėjimo angą.
✎ PASTABA

Padėjus žemųjų dažnių garsiakalbį šalia televizoriaus, ekrano spalva gali išsikraipyti dėl garsiakalbio sukuriamo
magnetinio lauko. Jeigu taip nutinka, padėkite šį garsiakalbį toliau nuo televizoriaus.
Lietuvių
15
Sujungimas
Garsiakalbių elementai
(L)
(R)
PRIEKINIAI
(L )
(R)
ERDVINIO GARSO
ŽEMŲ DAŽNIŲ
CENTRINIS
Sieninio laikiklio tvirtinimas
4 mm
1. Pasiruoškite varžtus (į komplektą neįeina),
pagal dydį tinkančius į garsiakalbio galinėje
pusėje esančias skyles.
Žiūrėkite paveikslėlyje žemiau.
10 mm
30 mm
2. Įsukite varžtus į sieną ir pakabinkite garsiakalbį.
5 mm
Galinėje garsiakalbio pusėje esanti anga
8 - 10 mm
Išsikišančios varžto dalies ilgis
Garsiakalbių sujungimas
1. Prijunkite garsiakalbio kištukus prie atitinkama spalva pažymėtų įrenginio galinėje pusėje esančių
garsiakalbio jungčių.
Centrinis garsiakalbis
Priekinis
garsiakalbis (R)
Priekinis garsiakalbis (L)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
Erdvinis
garsiakalbis (R)
SURROUND
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
Erdvinis garsiakalbis (L)
Žemų dažnių garsiakalbis
16
Lietuvių
02
Sujungimai
Vaizdo išvesties prijungimas prie televizoriaus
Pasirinkite vieną iš trijų būdų, kaip prijungti grotuvą prie televizoriaus.
1 BŪDAS
Žalias
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
Mėlynas
VIDEO OUT
Raudonas
FM ANT
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
(pridedami
2 BŪDAS
priedai)
COMPONENT
OUT
3 BŪDAS
(tik Europos šalyse)
SCART IN
1 BŪDAS : Komponentinis vaizdas (progresinė skleistinė)
Jeigu jūsų televizoriuje įrengtos komponentinio vaizdo įvestys, vieną komponentinio vaizdo kabelio
(nepridedamas) galą prijunkite prie komponentinių išvesčių (COMPONENT OUT) (PR , P B ir Y) lizdų, esančių
grotuvo galinėje pusėje, o kitą galą – prie televizoriaus komponentinio vaizdo įvesčių lizdų.
2 BŪDAS: Scart jungtis (tik Europos šalyse)
Jeigu jūsų televizoriuje įrengta SCART jungtis, prijunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą prie VIDEO OUT
lizdo, esančio grotuvo galinėje pusėje, o kitą – prie VIDEO lizdo, kuris yra Scart jungties adapteryje (pridedamas
tik Europos šalyse), tada įjunkite SCART adapterio lizdą į televizoriaus SCART IN lizdą.
3 BŪDAS: Kompozitinis vaizdas
Prijunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą prie VIDEO OUT lizdo, esančio grotuvo galinėje pusėje,
o kitą – prie televizoriaus VIDEO IN lizdo.
✎ PASTABA



!

Pasirinkus progresinės skleistinės režimą, VIDEO išvestis neišveda jokių signalų.
Šio prietaiso komponentinė/kompozitinė išvestis veikia pakaitinės skleistinės režimu 480i(576i).
Sujungę vaizdo kabelius, pasirinkite televizoriuje vaizdo įvesties šaltinį, atitinkantį grotuvo vaizdo išvesties
režimą. Prieš nustatydami vaizdo įvesties šaltinį televizoriuje, pirmiausia įjunkite grotuvą. Savo televizoriaus
instrukcijoje skaitykite plačiau apie tai, kaip pasirinkti televizoriaus vaizdo įvesties šaltinį.
Atsargiai
Nejunkite prietaiso per vaizdo magnetofoną (VCR). Vaizdo signalai, išvedami per VCR, gali būti veikiami
autoriaus teisių apsaugos sistemos, todėl televizoriuje matysite iškreiptą vaizdą.
Lietuvių
17
Sujungimas
PROGRESINĖS SKLEISTINĖS (P.SCAN) FUNKCIJA
Kitaip, negu įprastos pakaitinės skleistinės atveju, kuomet du vaizdo informacijos laukai kaitaliojasi tarpusavyje,
sukurdami pilną vaizdą (nelyginės skleistinės eilutės, tada lyginės eilutės), progresinė skleistinė naudoja vieną
informacijos lauką (vienu metu rodomos visos eilutės), sukurdama švarų ir aiškų vaizdą, kuriame nesimato
skleistinių eilučių.
1. Paspauskite sustabdymo mygtuką STOP.
~ Jeigu vyksta disko atkūrimas, paspauskite mygtuką STOP du kartus, kad grotuvo
7
ekrane pasirodytų užrašas „STOP“.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką P.SCAN ir palaikykite nuspaudę
ilgiau negu 5 sekundes.
~ Paspausdami ir palaikydami šį mygtuką ilgiau negu 5 sekundes, pakaitomis
pasirinksite „P.SCAN“ ir „I.SCAN“.
~ Pasirinkus P.SCAN, grotuvo ekrane pasirodo užrašas „P.SCAN“.
~ Norėdami nustatyti P.Scan režimą atkuriamiems DivX diskams, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką P.SCAN ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes tuo metu, kai grotuve nėra disko
(ekrane rodoma „NO DISC“), tada įdėkite DivX diską ir paleiskite.
FM antenos prijungimas
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
FM antena (pridedama)
1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie FM antenos lizdo.
2. Lėtai judinkite anteną aplink tol, kol rasite vietą, kur radijo signalai priimami geriausiai,
tada pritvirtinkite anteną prie sienos ar tvirto paviršiaus.
✎ PASTABA

Šis prietaisas nepriima transliacijų AM bangomis.
18
Lietuvių
02
Sujungimas
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
Baltas
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
VIDEO OUT
Raudonas
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
Garso laidas (nepridedamas)
Jeigu išorinis analoginis
komponentas turi tik
vieną garso išvestį („Audio
Out“), junkite arba dešinį,
arba kairį.
VCR
AUX
AUX : išorinio analoginio komponento prijungimas
Jungiami analoginių signalų komponentai, tokie kaip vaizdo grotuvai VCR.
1. AUX IN (garso) jungtį namų kino sistemoje prijunkite prie garso išvesties („Audio Out“) išoriniame analoginiame įrenginyje.
Nesumaišykite jungčių spalvų.
2. Spauskite FUNCTION (Funkcijos) mygtuką ir pasirinkite AUX įvestį.
Režimai persijungia tokia tvarka :
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ PASTABA

Vaizdo grotuvo VCR vaizdo išvesties („Video Output”) jungtį galite jungti prie televizoriaus, o garso išvesties
(„Audio Output”) jungtį prie namų kino sistemos.
Lietuvių
19
Nustatymai
Nustatymųменю
meniuНастройка
nuostatos
Настройка
Prieš pradedant (Pradiniai nustatymai)
1. Paspauskite POWER (Maitinimo) mygtuką, kai prietaisas
prijungiamas prie televizoriaus pirmą kartą.
Įsijungs pradinių nustatymų ekranas.
Žingsniai, kuriais pasiekiamos funkcijos, priklausomai
nuo pasirinkto meniu, gali skirtis. Šioje naudojimo
instrukcijoje vaizduojama GUI (Grafinė vartotojo
sąsaja) gali skirtis, priklausomai nuo techninės įrangos
versijos.
Initial setting > On-Screen Language
DISC MENU
Select a language for the on-screen displays.
HOME
TITLE MENU
1
English
TUNING
Korean
TOOLS
Dutch
INFO
French
German
Italian
Move
3
Select
Return
RETURN
2
2. Spausdami
mygtukus, pasirinkite norimą kalbą
ir paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
mygtukus, pasirinkite pageidaujamą
3. Spausdami
televizoriaus formatą („TV aspect“), o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).




Jeigu pradinių nustatymų metu nepasirinkote
pageidaujamos kalbos, sekantį kartą įjungę įrenginį,
matysite kalbos pasirinkimo langą.
Visi meniu bus rodomi jūsų pasirinkta kalba: ekrane
rodomų meniu (OSD), disko meniu, įgarsinimas, subtitrai.
Norėdami įjungti ankstesnį ekraną, paspauskite mygtuką
RETURN (Grįžti).
Pasirinkę meniu kalbą, vėliau galite pakeisti ją kiek ilgiau
nei 5 sekundes laikydami paspaudę nuotolinio valdymo
pulto mygtuką STOP ( ) tuo metu, kai įrenginyje nėra
disko.
Jeigu pradinių nustatymų ekranas neatsiranda, skaitykite
skyrių apie pradinius nustatymus (žr. psl. 24).
4
1
HOME MYGTUKAS : ĮJUNGIA PAGRINDINĮ MENIU.
2
RETURN (GRĮŽIMO) MYGTUKAS :ĮJUNGIA
ANKSTESNĮ NUSTATYMŲ MENIU EKRANĄ.
3
MYGTUKAS ENTER (ĮVESTI) / DIRECTION
(KRYPTIS) :
Perkelia žymeklį ir pasirenka punktą.
Pasirenka šiuo metu pažymėtą punktą.
Patvirtina nustatymą.
4
MYGTUKAS EXIT (IŠEITI) : SKIRTAS IŠJUNGTI
NUSTATYMŲ MENIU.
✎ PASTABA

EXIT
Settings
Function
DVD/CD
1. Paspauskite POWER (Maitinimo) mygtuką.
2. Spausdami ◄► mygtukus, pasirinkite „Settings“
(Nustatymai), o po to paspauskite mygtuką ENTER
(Įvesti).
3. Spausdami
mygtukus, pasirinkite norimą meniu, o
po to paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti) .
4. Spausdami
mygtukus, pasirinkite norimą antrinį
meniu, o po to paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
5. Spausdami
mygtukus, pasirinkite pageidaujamą
punktą, o po to paspauskite mygtuką ENTER .(Įvesti).
6. Norėdami išjungti nustatymų meniu, paspauskite
mygtuką EXIT (Išeiti).
20
Lietuvių
03
Nustatymai
Ekranas
Galite nustatyti įvairias ekrano parinktis, pavyzdžiui,
televizoriaus formatą („TV Aspect“), skiriamąją gebą
(„Resolution“) ir pan.
Televizoriaus ekrano formatas
Priklausomai nuo televizoriaus tipo, galite rinktis ekrano
formatą.
4:3 „Pan-Scan“
Pasirinkite, jeigu norite matyti 16:9
DVD vaizdą be juodų juostų viršuje ir
apačioje net, jeigu jūsų televizoriaus
ekrano formatas – 4:3 (vaizdo kraštai iš
kairės ir dešinės bus nukirpti).
4:3 „Letter Box“
Pasirinkite, jeigu norite matyti visą DVD
16:9 vaizdą net, jeigu jūsų televizoriaus
ekrano formatas – 4:3. Ekrano viršuje ir
apačioje matysite juodas juostas.
16:9 „Wide“
Pasirinkite šį režimą, jei norite
žiūrėti 16:9 vaizdą plačiaekraniame
televizoriuje.
✎ PASTABA


Jei DVD įrašytas 4:3 formatu, plačiaekraniu formatu jo peržiūrėti
negalėsite.
Kadangi DVD diskai įrašomi įvairiais vaizdo formatais,
televizoriaus ekrane jie gali atrodyti skirtingai, priklausomai nuo
programinės įrangos, televizoriaus bei televizoriaus ekrano
formato nustatymų.
Vaizdo išvesties signalas
Skirtingose šalyse taikomi skirtingi TV standartai.
Galite pasirinkti NTSC arba PAL sistemą.
„NTSC“ : Galite pasirinkti NTSC vaizdo formatą.
„PAL“ : Galite pasirinkti PAL vaizdo formatą.
Lietuvių
21
Nustatymai
Garsas
Garsiakalbių nustatymai
Garsiakalbių dydis
Galite nustatyti centrinio, galinio garsiakalbių dydį bei atlikti
garso išbandymą šiame režime.
Settings
Speaker Setting
Centrinio/galinio/žemųjų dažnių garsiakalbių lygio
reguliavimas
 Garsumo lygį galima nustatyti nuo +6dB iki
–6dB.
 Kuo arčiau +6dB, tuo didesnis garsas, kuo
arčiau -6dB, tuo garsas tylesnis.
Atidėjimo laikas
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: Off
Select
Move
Priekinio/galinio garsiakalbio balanso reguliavimas
 Galite nustatyti vertę nuo 0 iki -6.
 Kuo arčiau –6 vertės, tuo tylesnis garsas.
Select
Return
Return
Priekiniams garsiakalbiams nustatomas „Small“ (Mažas)
garsiakalbių režimas.
Žemųjų tonų garsiakalbiams nustatomas „Present“
(Esamas) garsiakalbių režimas.
Centriniam ir galiniams garsiakalbiams galite nustatyti
„Small“ (Mažas) arba „None“ (Joks) garsiakalbių režimą.
- „Small“ (Mažas): Pasirinkite, kai naudojate garsiakalbius.
- „None“ (Joks): Pasirinkite, jeigu garsiakalbių
neprijungėte.
Jeigu garsiakalbiai negali būti sustatyti vienodais
atstumais nuo klausymosi padėties, galite nustatyti
garso signalų atidėjimo laiką nuo centrinio ir galinių
garsiakalbių.
Šiame režime taip pat galite atlikti garso išbandymą.
Garsiakalbio atidėjimo laiko nustatymas
Kai grojamas 5.1 kanalo erdvinis garsas, geriausia garso kokybė
bus tuomet, kai atstumas tarp jūsų ir kiekvieno iš garsiakalbių
yra vienodas.
Kadangi iki klausymosi padėties garsai nueina per
skirtingą laiką, priklausomai nuo garsiakalbių išdėstymo,
šį skirtumą galite subalansuoti nustatydami atidėjimo
laiką centriniam ir galiniam garsiakalbiams.
Settings
✎ PASTABA

Front
Garsiakalbių režimas gali skirtis, priklausomai nuo
„Dolby Pro Logic“ ir „Stereo“ nustatymų.
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
" Move " Select ' Return
Spausdami
mygtukus, pasirinkite ir sureguliuokite
reikiamą garsiakalbį.
Spausdami ◄► mygtukus, sureguliuokite nustatymus.
Lietuvių
: 00ms
Surround
: 00ms
Test Tone
Galite sureguliuoti kiekvieno garsiakalbio balansą ir lygį.
22
Center
Subwoofer
Garso redagavimas
Settings
Delay Time
: Off
<Change " Select
move
' Return
" Select
' Return
✎ PASTABA

„Delay Time“ (Atidėjimo laikas) meniu bus įjungtas tik
tuomet, kai grojamas 5.1 kanalo šaltinis.

Centrinio ir galinio garsiakalbių šiame režime negalėsite
nustatyti, jeigu centrinio ar galinio garsiakalbio dydžio
nustatymas yra „None“ (Joks).
03
Galite rankiniu būdu pasirinkti norimus garso dažnių
balanso nustatymus.
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Settings
Test Tone
Select
Move
User EQ
: On
Select
Return
Return
Išbandykite garsiakalbio garsą („Test Tone“), kad
patikrintumėte, ar garsiakalbiai prijungti teisingai.
Spausdami ◄► mygtukus, pasirinkite „On“.
Bandomasis tonas bus nusiųstas iš eilės į Priekinį kairį➞
Centrinį ➞ Priekinį dešinį ➞ Galinį dešinį ➞ Galinį kairį ➞
Žemųjų tonų garsiakalbius. Garso bandymui sustabdyti,
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
Move " Select ' Return
Dinaminis diapazono derinimas (DRC)
Ši funkcija suderina garsiausio ir tyliausio garso diapazoną.
Šią funkciją naudokite, jeigu norite mėgautis „Dolby Digital“
skaitmeniniu garsu, tyliai žiūrėdami filmus naktį.
Galite pasirinkti išjungtą („Off“), 2/8, 4/8, 6/8, pilną („Full“)
GARSO SINCHRONIZAVIMAS
Prijungus sistemą prie skaitmeninio televizoriaus, vaizdas gali
atrodyti lėtesnis nei garsas.
Jeigu taip atsitinka, nustatykite garso atidėjimo laiką, kad jis
atitiktų vaizdą.
Galite pasirinkti garso atidėjimo laiką nuo 0 ms iki 300 ms.
Pasirinkite tinkamiausius nustatymus.
Lietuvių
23
Nustatymai
Vartotojo EQ
Garso išbandymas
Pradiniai nustatymai
Pradinių nustatymų („Initial Setting“) lange galite
nustatyti kalbą ir televizoriaus formatą.
DivX(R) registracija
Pažiūrėkite DivX(R) VOD registracijos kodą, kad galėtumėte
nusipirkti ir žiūrėti DivX(R) VOD turinį.
Kalba
Galite pasirinkti norimą ekrane rodomo meniu (OSD),
disko meniu ir pan. kalbą.
Saugumas
Tėvų užrakto („Parental Lock“) funkcija veikia su tais
DVD diskais, kuriems priskirta kontrolės lygių sistema,
leidžianti kontroliuoti, kokius DVD diskus žiūri jūsų
šeima. Diske gali būti iki 8 kontrolės lygių.
Tėvų kontrolė
Pasirinkite pageidaujamą kontrolės lygį.
Didelis skaičius reiškia, kad programa skirta tik
suaugusiems. Pavyzdžiui, jeigu nustatote iki 6 lygio, 7
ir 8 lygių diskai nebus grojami. Įveskite slaptažodį ir
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
- Slaptažodis pagal nutylėjimą – 0000.
- Atlikus nustatymus, bus įjungtas prieš tai
rodytas ekranas.
OSD
kalba
Pasirinkite ekrane rodomų
meniu kalbą.
Disko meniu
Pasirinkite disko meniu kalbą.
Slaptažodžio keitimas
Įgarsinimas
Pasirinkite disko įgarsinimo kalbą.
Norėdami nustatyti tėvų kontrolę, pasirinkite "Change"
(Keisti) ir nuotolinio valdymo pulto mygtukais įveskite
keturženklį slaptažodį.
Subtitrai
Pasirinkite disko subtitrų kalbą.
Kad pasirinktumėte kalbą, disko meniu („Disc
Menu“), įgarsinimui („Audio“) ir subtitrams („Subtitle“)
pasirinkite OTHERS (Kitos), ir įveskite jūsų šalies
kalbos kodą (žr. 35. psl.).
Ekrane rodomo meniu kalbai („OSD Language“)
OTHERS (Kitos) funkcijos pasirinkti negalėsite.
✎ PASTABA

Pasirinkta kalba bus rodoma tik tuomet, kai
ją palaiko diskas.
Užmiršus slaptažodį
1. Išimkite diską.
2. Paspauskite ir kiek ilgiau nei 5 sekundes palaikykite
paspaudę nuotolinio valdymo pulto STOP ( )
mygtuką. Bus atstatyti gamykliniai parametrai.
Palaikymas
Informacija apie gaminį
Pateikiama tokia informacija apie gaminį, kaip modelio kodas,
programinės įrangos versija ir pan.
24
Lietuvių
Nustatymai
Sistema
03
Nustatymai
Pagrindinės funkcijos
Disko atkūrimas
„Audio CD“(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
BA
1. Paspauskite OPEN/CLOSE (Atidarymo/uždarymo) ()
mygtuką.
2. Atsargiai įdėkite diską į jam skirtą dėklą įrenginyje taip,
kad disko etiketė būtų viršuje.
3. Paspauskite OPEN/CLOSE (Atidarymo/uždarymo)
mygtuką.
Track01
1/17
✎ PASTABA




Pratęsimo funkcija: sustabdžius diską, įrenginys
automatiškai įsimena vietą, kurioje buvo
sustabdytas diskas, o jums paspaudus PLAY
(Atkūrimo) mygtuką dar kartą, diskas bus
atkuriamas nuo tos vietos, kur buvo sustabdytas.
(Ši funkcija veikia tik su DVD diskais). Jeigu norite
išjungti pratęsimo funkciją, atkūrimo metu du
kartus paspauskite mygtuką STOP.
Jeigu, prietaisui esant pertraukos režime, 3
minutes nespaudžiamas joks įrenginio ar
nuotolinio valdymo pulto mygtukas, pertraukos
režimą pakeis STOP režimas.
Pradinis ekranas gali skirtis, priklausomai nuo
disko turinio.
Šis įrenginys neatkuria piratinių diskų, kurie
pažeidžia CSS („Content Scrambling System“ :
apsaugos nuo kopijavimo sistemos) reikalavimus.
rodomas, kai paspaudžiamas šiai funkcijai
neveikiantis mygtukas.
Televizoriaus ekrano užsklanda/
Energijos taupymo funkcija
Jeigu prietaisas paliekamas sustabdymo režime ilgiau nei 5
minutėms, televizoriaus ekrane bus rodoma ekrano užsklanda.
Jeigu prietaisas paliekamas ekrano užsklandos režime
ilgiau nei 20 minučių, maitinimas išsijungs automatiškai.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Į disko dėklą įdėkite „Audio CD“(CD-DA) arba MP3 diską.
Jeigu paleidžiamas „Audio CD“, automatiškai įsijungs
pirmas diske esantis įrašas.
- Spausdami #$ mygtukus, galite pereiti prie kito/
prieš tai buvusio įrašo.
Jeigu paleidžiamas MP3/WMA diskas, spausdami
mygtukus ◄, pasirinkite muziką („Music“), o po to
paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
, pasirinkite
- Spausdami mygtukus
pageidaujamą bylą, o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
- Spausdami  mygtukus, pereikite prie
ankstesnio/kito puslapio.
2. Paspauskite STOP ( ) mygtuką, jeigu norite
sustabdyti atkūrimą.
✎ PASTABA




Kai kurie MP3/WMA-CD diskai gali būti neatkuriami,
priklausomai nuo įrašymo režimo.
MP3-CD disko turinys gali skirtis, priklausomai nuo
diske įrašytų MP3/WMA įrašų formato.
WMA-DRM bylos nėra atkuriamos.
MP3/WMA/CD atkūrimo metu skaitmenų
mygtukai neveikia
Lietuvių
25
04
Pagrindinės funkcijos
Atkūrimo funkcija
Jeigu norite sustabdyti skaidrių demonstraciją,
paspauskite PAUSE (Pertraukos) () mygtuką.
Galite peržiūrėti ankstesnę/kitą bylą demonstracijos
metu spausdami mygtukus ◄,► .
Paieška į priekį/atgal
dBAD
Spausdami  mygtukus, pasirinkite paieškos („Search“)
funkciją.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ PASTABA


Kai paieška atliekama atkūrimo metu, garsa
girdimas tik esant 1 ir 2 žingsnių greičio Paieškos
režime garso nesigirdės.
Paieškos režime garso nesigirdės.
Scenų/dainų praleidimas
dBAD
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
Paspauskite #$ mygtukus.
Kaskart peržiūros metu spaudžiant šį mygtuką, bus
atkuriamas ankstesnis arba kitas skyrius, įrašas arba byla.
Kelių skyrių iš eilės praleisti negalėsite.
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Lėta peržiūra
Vaizdo pasukimo funkcija
G
PAUSE (Pertraukos) režime spauskite ŽALIĄ (B) arba
GELTONĄ(C) mygtuką.
ŽALIAS(B) mygtukas: vaizdas pasukamas 90° kampu
prieš laikrodžio rodyklę.
GELTONAS(C) mygtukas: vaizdas pasukamas 90°
kampu pagal laikrodžio rodyklę.
✎ PASTABA

Didžiausios šios namų kino sistemos palaikomos
skiriamosios gebos yra 5120 x 3480 (arba 19.0
M vaizdo taškų) standartinėms JPEG byloms ir 2048 x 1536
(arba 3.0 M vaizdo taškų) progresinės skleistinės vaizdo
byloms.
26
Lietuvių
dD
Paspauskite PAUSE (Pertraukos) () mygtuką, o po to 
mygtuką, kad žiūrėtumėte lėtos peržiūros režime.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ PASTABA

Lėtos peržiūros režime garso nesigirdės.

Lėta peržiūra atgal neveikia.
Pagrindinės funkcijos
JPEG bylų atkūrimas
Skaitmeniniu fotoaparatu ar vaizdo kamera nufotografuotos
nuotraukos arba kompiuteryje saugomos JPEG bylos gali būti
perrašytos į kompaktinį diską ir atkurtos šia namų kino
sistema.
1. Į diskų dėklą įdėkite JPEG diską.
2. Spausdami ◄► mygtukus, pasirinkite nuotraukų
meniu („Photo“), o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
3. Spausdami
mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą aplanką, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
4. Spausdami
mygtukus, pasirinkite norimą
nuotrauką, o po to paspauskite mygtuką ENTER
(Įvesti).
Pasirinkta byla bus paleista ir prasidės skaidrių
demonstracija.
Naudojimasis įrašų meniu
Peržiūra po žingsnį
d
dD
Pakartotinai spauskite PAUSE (Pertraukos) mygtuką.
Kaskart peržiūros metu spaudžiant šį mygtuką, vaizdas bus
pasuktas į priekį vienu kadru.
✎ PASTABA

Peržiūros po žingsnį metu garso nesigirdės.
5 minučių praleidimo funkcija
D
Peržiūros metu spauskite ◄,► mygtukus.
Peržiūra praleidžiama 5 minutes į priekį, kai spaudžiamas
► mygtukas.
Peržiūra praleidžiama 5 minutes atgal, kai spaudžiamas ◄
mygtukas.
TITLE MENU
Jeigu DVD diskuose yra keli įrašai, galite peržiūrėti
kiekvieno filmo pavadinimą.
1. Peržiūros metu paspauskite nuotolinio
valdymo pulto TITLE MENU (Įrašo meniu)
mygtuką.
2. Spausdami
mygtukus, pasirinkite norimą
elementą, o po to paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
✎ PASTABA

Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo elementai
gali skirtis arba šis meniu gali neveikti.
✎ PASTABA

Ši funkcija veikia tik su „DivX“ diskais, kuriuose
išsaugota laiko informacija.
Naudojimasis disko meniu
d
Galite matyti įgarsinimo kalbos, subtitrų kalbos, informacijos,
t.t. meniu.
1. Peržiūros metu paspauskite nuotolinio
valdymo pulto DISC MENU (Disko meniu)
mygtuką.
2. Spausdami
mygtukus, pasirinkite
norimą elementą, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
DISC MENU
✎ PASTABA

Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo
elementai gali skirtis arba meniu gali neveikti.
Lietuvių
27
A-B dalies kartojimas
dBAD
DVD/ „DivX” kartojimas
Galite pakartoti įrašą, skyrių arba tam tikrą DVD/DivX disko
dalį (A-B kartojimas).
Repeat
OFF
REPEAT
1. DVD/DivX disko peržiūros metu paspauskite
nuotolinio valdymo pulto REPEAT (Kartojimo)
mygtuką.
2. Spausdami
mygtukus, pasirinkite norimą
kartojimo režimą, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
mygtukus, pasirinkite OFF (Išjungti), kad
3. Spausdami
grįžtumėte prie įprastos peržiūros, o po to paspauskite
mygtuką ENTER (Įvesti).
Z
D
Įrašas ➞ Skyrius ➞ A - ➞ Išjungtas
Takelis ➞ Katalogas ➞ Viskas
➞ Išjungtas
CD/MP3 kartojimas
1. CD/ MP3 atkūrimo metu pakartotinai spauskite REPEAT
(Kartojimo) mygtuką, kad pasirinktumėte norimą
kartojimo režimą.
B
A
28
(Įprastas➞ Takelio kartojimas ➞ Kartoti viską ➞
Atsitiktinis ➞ Dalies A-B kartojimas)
(Įprastas ➞ Takelio kartojimas ➞ Katalogo
kartojimas ➞ Kartoti viską ➞ Atsitiktinis)
Lietuvių
dB
Galite pakartoti pageidaujamą DVD ar kompaktinio disko dalį.
1. DVD ar kompaktinio disko atkūrimo metu paspauskite
nuotolinio valdymo pulto REPEAT (Kartojimo) mygtuką.
2. Jeigu atkuriamas DVD, spausdami
mygtukus,
pasirinkite tašką A-. Jeigu grojamas kompaktinis diskas,
pakartotinai spauskite REPEAT (Kartojimo) mygtuką, kol
pamatysite
.
3. Paspauskite ENTER (Įvesti) mygtuką ten, kur norite
pradėti kartojimą (A).
4. Paspauskite ENTER (Įvesti) mygtuką ten, kur norite
sustabdyti kartojimą (B).
5. Kad grįžtumėte prie įprastos peržiūros:
jeigu atkuriamas DVD diskas, spausdami
mygtukus,
pasirinkite OFF (Išjungti); jeigu atkuriamas kompaktinis
diskas, paspauskite mygtuką REPEAT (Kartojimo), kad
pasirinktumėte .
✎ PASTABA

A-B kartojimo funkcija neveiks su DivX, MP3 ar
JPEG diskais.
Pagrindinės funkcijos
Kartojimas
04
Pagrindinės funkcijos
Disko informacijos rodymas
TOOLS (Įrankių) meniu
d
 Įrašas (
) : Kad pasiektumėte norimą
įrašą, jeigu diske jų yra keli.
03/04
001/001

0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
 Atkūrimo laikas (
D
1/6
1/1
1/1 EN
Change
Pavyzdžiui, jeigu DVD diske yra daugiau
nei vienas filmas, kiekvienas filmas bus
atpažįstamas kaip įrašas („Title“).
Skyrius ( ) : Dauguma DVD diskų
yra įrašomi skyriais tam, kad lengvai
susirastumėte reikiamą vietą.


Select

) : Galite atkurti
filmą nuo norimo laiko. Iš pradžių turite
nustatyti pradžios laiką. Laiko paieškos
funkcija gali neveikti su kai kuriais
diskais.
Garsas (
): filmų įgarsinimo kalbai. DVD diske gali
būti įrašyta iki 8 įgarsinimo kalbų.
Subtitrai ( ): diske esančios subtitrų kalbos.
Galėsite pasirinkti iš subtitrų kalbų arba jas išjungti.
DVD diske gali būti įrašyta iki 32 subtitrų kalbų.
Kampas (
): Kai DVD diske scena įrašyta keliais
kampais, galite pasinaudoti vaizdo kampo („Angle“)
funkcija.
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas
1. Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką TOOLS (Įrankiai).
2. Spausdami mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą elementą.
3. Spausdami ◄► mygtukus, atlikite pageidaujamus
nustatymų pakeitimus, o po to paspauskite mygtuką
ENTER (Įvesti).
- Kai kuriems elementams valdyti galite naudoti
nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus.
4. Norėdami išjungti informaciją apie diską, dar kartą
paspauskite mygtuką TOOLS (Įrankiai).
dD
TOOLS
✎ PASTABA



Jeigu peržiūrite turinį iš įrankių meniu, kai kurios
funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo disko.
Taip pat, priklausomai nuo disko, galite pasirinkti DTS,
„Dolby Digital“ arba „Pro Logic“ funkcijas.
Kai kurių įrankių meniu gali skirtis, priklausomai nuo
diskų ir bylų.
1. Paspauskite TOOLS (Įrankių) mygtuką.
2. Spausdami mygtukus, pasirinkite AUDIO
(Įgarsinimo) ( ) rodymą.
3. Spausdami ◄► mygtukus arba skaičių mygtukus,
pasirinkite norimą įgarsinimo kalbą.
Priklausomai nuo DVD diske įrašytų kalbų,
paspaudus šį mygtuką, kaskart pasirenkama vis kita
įgarsinimo kalba.
Apšvietimo reguliavimas
Galite reguliuoti pagrindinio įrenginio ekrano
šviesumą.
Paspauskite mygtuką DIMMER.
Lietuvių
29
04
Pagrindinės funkcijos
Garso režimas
dD
1. Paspauskite TOOLS (Įrankių) mygtuką.
2. Spausdami
mygtukus, pasirinkite SUBTITLE
(Subtitrų) (
) rodymą.
3. Spausdami ◄► mygtukus arba skaičių mygtukus,
pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.
Priklausomai nuo DVD diske įrašytų kalbų,
paspaudus šį mygtuką, kaskart pasirenkama vis kita
subtitrų kalba.
✎ PASTABA

Priklausomai nuo disko, subtitrų („Subtitle“) ir
įgarsinimo („Audio“) kalbų funkcijos gali neveikti.
Antraštės funkcija
D
Norėdami tinkamai naudotis šia funkcija, turite
turėti patirties su vaizdo ištraukimu ir redagavimu.
Norėdami panaudoti antraštės funkciją,
išsaugokite antraštės bylą (*.smi) tokiu pačiu
pavadinimu kaip ir DivX byla (*.avi) tame pačiame
aplanke. Pavyzdys. „Root Samsung_007CD1.avi“
„Samsung_007CD1.smi“
Failų pavadinimams galite naudoti iki 100 raidinių
skaitmeninių simbolių arba iki 50 Rytų Azijos
(2 baitų simbolių, pvz. korėjietiški ir kiniški).
DivX bylų subtitrai yra *.smi, *.sub, *.srt formatų ir
gali būti tik iki 148 kilobaitų dydžio.
Ši funkcija skirta peržiūrėti tą pačią sceną skirtingais kampais.
1. Paspauskite TOOLS (Įrankių) mygtuką.
2. Spausdami
mygtukus, pasirinkite ANGLE (Kampo)
(
) rodymą.
3. Spausdami ◄► arba skaičių mygtukus, pasirinkite
reikiamą kampą.
✎ PASTABA
Kampo funkcija veikia tik su diskais, kuriuose
vaizdai įrašyti keliais kampais.
Lietuvių
MP3 ENHANCE funkcija užtikrina geresnę
garso kokybę padidindama atrankos
dažnį.
Paspauskite P.BASS mygtuką.
2 kanalų
LPCM šaltinis
POWER BASS ĮJUNGTAS ➞
POWER BASS IŠJUNGTAS
MP3 byla
MP3 ENHANCE ĮJUNGTAS ➞
POWER BASS ĮJUNGTAS ➞
POWER BASS IŠJUNGTAS
✎ PASTABA


P.BASS funkcija veikia tik su 2 kanalų LPCM
šaltiniais, pavyzdžiui, MP3, Divx, CD ir WMA.
„MP3 Enhancement“ kokybės gerinimo funkcija
veikia tik MP3 byloms.
„GIGA“ garso funkcija
„GIGA“ garso funkcija dvigubai pagarsina ir pagerina
žemo dažnio garsą, todėl galite mėgautis galingu,
realistiniu garsu. „GIGA Sound“ funkcija bus
taikoma tik žemų dažnių garsiakalbiui.
Spauskite GIGA mygtuką.

d
30
P.BASS funkcija paryškina žemų tonų garsus
sustiprindama žemus dažnius.
✎ PASTABA
Kampo funkcija

P.BASS
„GIGA Sound“ efektas veikia tik 2 kanalų
LPCM režime.
Pagrindinės funkcijos
Subtitrų kalbos pasirinkimas
DSP (skaitmeninio signalo
apdorojimas)/EQ
„S/W LEVEL“ ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO LYGIS
DSP (skaitmeninio signalo apdorojimas) : DSP
režimai skirti sukurti įvairias akustines aplinkas.
EQ : Galite pasirinkti ROCK (Roko muziką), POP
(Populiariąją muziką) arba JAZZ (Džiazo muzika)
ir t.t., kad sukurtumėte grojamai muzikai
tinkamą aplinką.
DSP /EQ
Paspauskite DSP/EQ mygtuką.
HALL
MOVIE
Sukuria buvimo kino salėje įspūdį.
USER
STUDIO
CLUB
CHURCH
OFF
Paspauskite
DSP/EQ funkcija veikia tik Stereo režime
DSP/EQ funkcija neveikia, kai 2.1 kanalo
režimu atkuriamas AC3 signalas.
S.VOL (PROTINGO GARSUMO)
FUNKCIJA
Jeigu norite išvengti staigių garso lygio
pokyčių keičiant kanalus ar keičiantis
scenoms, ši funkcija reguliuoja ir
stabilizuoja garso lygį.
S . VOL
Kai klausotės muzikos, galite girdėti
tokius garso efektus, lyg
klausytumėtės gyvo koncerto.
MOVIE
Suteikia filmo garso takeliui realumo.
PROLOG
Galite klausytis 2 kanalų garso šaltinio
5.1 kanalo erdviniu garsu per visus
garsiakalbius.
-Priklausomai nuo įvesties signalo, tam
tikras(i) garsiakalbis(iai) gali neišvesti garso.
MATRIX
Girdėsite daugiakanalį erdvinį garsą.
STEREO
Pasirinkite, jeigu norite girdėti garsą tik
iš priekinių kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių bei žemų tonų
garsiakalbio.
✎ PASTABA

Paspauskite S.VOL mygtuką.
Kaskart spaudžiant šį mygtuką, pasirinkimas keičiasi
taip:
PROTINGO GARSUMO FUNKCIJA ĮJUNGTA
PROTINGO GARSUMO FUNKCIJA IŠJUNGTA.
PL II mygtuką
MUSIC
Suteikia buvimo didelėje bažnyčioje jausmą.
Pasirinkite, jeigu norite klausytis muzikos įprastai.
✎ PASTABA


„Dolby Pro Logic II“ režimas
Galite pasirinkti norimą „Dolby Pro Logic II“
garso režimą.
Priklausomai nuo muzikos žanro, galite pasirinkti
POP (Populiariąją muziką), JAZZ (Džiazo muziką)
ir ROCK (Roko muziką).
Muzikos galima klausytis režimuose:
„EQ:USER“. Paspaudus mygtuką ENTER
(Įvesti) esant vartotojo meniu
„EQ:USER“, pasirodo langas, kuriame galėsite
įvesti pageidaujamą EQ nustatymą.
Sukuria buvimo studijoje įspūdį.
Sukuria naktinio klubo garsą, papildydama
grojamą garsą ritmingais žemais tonais.
Paryškina vokalą ir sukuria buvimo koncertų
salėje įspūdį.
POPS, JAZZ,
ROCK
Norėdami nustatyti žemų dažnių
garsiakalbio lygį, spauskite nuotolinio
valdymo pulto „S/W LEVEL“ mygtuką ir
naudokite (◄) arba (►) mygtukus.
Spauskite „S/W LEVEL“ mygtuką.

Kai pasirenkate „Pro Logic II“ režimą, išorinį
prietaisą junkite prie namų kino sistemos
įrenginio GARSO ĮVESTIES lizdų (kairio (L) ir
dešinio (R). Jeigu prijungsite tik vieną iš įvesčių
(L arba R), erdvinio garso negirdėsite.
„Pro Logic II“ funkcija veikia tik „Stereo“ režime.
Lietuvių
31
Naudojant nuotolinio valdymo pulto
mygtukus
1. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Parinkite norimą stotį.
Iš anksto nustatytos stoties rinkimas 1 :
Pirmiausia turite pasirinkti pageidaujamą iš
anksto nustatytą dažnį. Paspauskite mygtuką
STOP ( ), pasirinkite PRESET ir paspauskite
mygtuką TUNING/CH (
). Pasirinksite iš
anksto nustatytą stotį.
Rankinis rinkimas : paspauskite mygtuką STOP
( ), pasirinkite „MANUAL“ ir paspauskite
mygtuką TUNING/CH (
). Galėsite rinktis
žemesnį arba aukštesnį dažnį.
Automatinis rinkimas : paspauskite mygtuką
STOP (  ), pasirinkite „MANUAL“ ir tuomet
palaikykite paspaudę mygtuką TUNING/CH
(
). Stotis bus ieškoma automatiškai.
„Mono“/ „Stereo“ nustatymas
Paspauskite MO/ST mygtuką.
Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką,
garsas keičiasi tarp STEREO ir MONO.
Prasto priėmimo zonoje pasirinkite
MONO – girdėsite aiškią transliaciją be
trukdžių.
32
Lietuvių
Stočių nustatymas
Pavyzdys : FM 89.10 dažnio išsaugojimas atmintyje.
1. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite FM.
) ir pasirinkite
2. Paspauskite TUNING/CH (
<89.10>.
TUNER
3. Paspauskite mygtuką TUNER MEMORY. MEMORY
Ekrane mirksi skaičius.
C
4. Norėdami pasirinkti nustatomą skaičių,
paspauskite mygtukus TUNING/CH
Galite pasirinkti nuo 1 iki 15 nustatymų.
5. Dar kartą paspauskite mygtuką
TUNER MEMORY.
Kol ekrane matomas skaičius,
paspauskite mygtuką TUNER MEMORY.
Skaičiui dingus iš ekrano,
stotis išsaugoma atmintyje.
6. Norėdami nustatyti kitą stotį, pakartokite
2-5 žingsnius.
Pagrindinės funkcijos
Radijo klausymas
04
Pagrindinės funkcijos
Pažangios funkcijos
USB funkcija
Medijos bylų atkūrimas
naudojant USB jungties funkciją
Galite atkurti tokias medija bylas, kaip nuotraukos,
filmai ir muzika, kuriuos išsaugojote MP3 grotuve,
USB atmintinėje ar skaitmeniniame fotoaparate,
aukštos kokybės vaizdu su 5.1 kanalo garsu.
Prijunkite laikmeną prie įrenginio USB lizdo.
5V 500mA
1. Prijunkite USB prietaisą prie sistemos įrenginio
priekiniame skydelyje esančio USB lizdo.
2. Spausdami FUNCTION (Funkcijų) mygtuką pasirinkite
USB.
Įrašymas į USB laikmeną
CD-DA („Compact Disc Digital Audio“) disko atkūrimo
metu, klausydami FM radijo ar garso iš išorinio įrenginio,
į USB laikmeną galite įrašyti garsą, naudodami įrašymo
į USB laikmeną funkciją.
CD-DA garso turinio įrašymas į USB
1. Prijunkite USB laikmeną prie savo įrenginio.
2. Įdėkite CD-DA diską į CD stalčių.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
USB REC.
Norėdami pradėti kopijuoti pasirinktą takelį,
paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
USB REC, kai sistema atkuria pasirinktą takelį
arba kai atkūrimas yra laikinai sustabdytas.
Norėdami įrašyti visą CD diską, palaikykite
nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką
USB REC.
- Ekrane pasirodo pranešimas „FULL RECORDING“
(PILNAS ĮRAŠYMAS)
ir pradedamas įrašymas.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite mygtuką
STOP ().
Kai baigiamas CD disko įrašymas į USB, USB
laikmenoje rasite naują katalogą pavadinimu
„RECORDING”. Kataloge turinys bus išsaugotas
MP3 formatu.
rodomas ekrane, o po to išsijungs.
3. Spausdami ◄► mygtukus, pasirinkite vaizdo įrašus
(„Videos“), muziką („Music“) ar nuotraukas („Photo“).
- Pasirinkite norimą bylą.
Kaip saugiai atjungti USB
Kai baigiamas FM radijo ar AUX šaltinio įrašymas
į USB, USB laikmenoje rasite naują katalogą
pavadinimu „TUNER RECORDING“ arba
„AUX RECORDING”. Kataloge turinys bus
išsaugotas MP3 formatu.
✎ PASTABA
Kad nepažeistumėte USB laikmenos, prieš
ištraukdami USB laidą saugiai atjunkite USB prietaisą.
Paspauskite GELTONĄ(C) mygtuką.
- Ekrane pamatysite REMOVE (Ištraukite)
Ištraukite USB laidą.

✎ PASTABA


Kad galėtumėte klausytis 5.1 kanalo garso
muzikos bylų, „Dolby Pro Logic II“ režimui turite
nustatyti „Matrix“ parametrą. (žr. psl. 31)

USB laidą iš USB lizdo traukite iš lėto. Jeigu
ištrauksite staigiai, galite pažeisti USB lizdą.






Įrašymo į USB laikmeną metu neatjunkite USB laikmenos ar
maitinimo laido. Priešingu atveju, galite sugadinti duomenis.
Norėdami sustabdyti įrašymą į USB, paspauskite mygtuką
STOP ir, kai sistema visiškai nutraukia CD disko atkūrimą,
atjunkite USB laikmeną.
Jeigu įrašymo į USB laikmeną metu atjungiate USB laikmeną,
sistema išsijungs, o jūs nebegalėsite ištrinti įrašytos bylos.
Jeigu prijungiate USB įrenginį prie sistemos CD disko atkūrimo
metu, sistema laikinai sustabdo ir toliau tęsia atkūrimą.
Jeigu įrašymo trukmė trumpesnė nei 5 sekundės, įrašas gali būti
nesukurtas.
Įrašymas į USB laikmeną veikia tik tada, kai USB laikmena
suformatuota FAT bylų sistema. (NTFS bylų sistema
nepalaikoma.)
CD disko įrašymo į USB laikmeną metu garso signalas
neišvedamas.
Kai nustatyta Garsiakalbio parinktis yra "TV Speaker"
(TV garsiakalbis), įrašymo į USB laikmeną funkcija
nepalaikoma.
Lietuvių
33
05
Kita informacija
Jei iškiltų kokių problemų su įranga, žiūrėkite žemiau esančią lentelę. Jei jūsų problema neaprašyta šioje lentelėje ir jei naudojimo
vadovas nepadeda jos pašalinti, išjunkite įrangą, atjunkite maitinimą ir susisiekite su artimiausiu įgaliotu atstovu ar
SAMSUNG elektronikos aptarnavimo centru.
Simptomai
Disko dėklas neatsidaro.
Nepradeda skaityti disko.
Patikrinimas/priemone
ros laidas gerai ir saugiai įkištas į elektros lizdą?
Patikrinkite DVD regiono kodą. Užsienyje pirkti DVD diskai gali
neveikti.
renginys neatkuria CD-ROM ir DVD-ROM.
rolės lygis.
Paspaudus atkūrimo/pertraukos
(„Play/Pause“) mygtuką, diskas
pradedamas atkurti ne iš karto.
Nėra garso.
Greito atkūrimo, lėto atkūrimo bei atkūrimo po žingsnį metu garsas
neturi girdėtis.
Ar teisingai prijungti garsiakalbiai? Ar garsiakalbių nustatymai
tinkami?
Garsas sklinda iš kelių
garsiakalbių, bet ne iš visų 6.
Kai kuriuose DVD diskuose garsas atkuriamas tik iš priekinių
garsiakalbių.
reguliuokite garsumą.
Klausantis kompaktinių diskų, radijo ar televizoriaus, garsas
perduodamas tik į priekinius garsiakalbius. Jeigu norite naudoti
visus šešis garsiakalbius, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
r
mygtuką
„Dolby Digital“ 5.1 kanalo erdvinis
garsas neveikia.
kanalo erdvinio garso funkcija veikia tik tuomet, kai diskas yra
informacijos lange?
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
, bet nėra vaizdo.
Vaizdo kokybė prasta ir jis dreba.
nustatyta
rovė elementai?
Ar pasirinkote tinkamą režimą (RECEIVER DVD/TV)?
laidai?
Neveikia įgarsinimo kalba ir subtitrai.
Disko/įrašo meniu ekranas
neįsijungia net pasirinkus Disko/
įrašo („Disc/Title“) funkciją.
Neišeina pakeisti ekrano formato.
34
Lietuvių
Galite žiūr
r
r
PAN SCAN r
4:3 formato režime.
pasirinkite tinkamą funkciją.
toliu?
Kita informacija
Sutrikimų šalinimas
Patikrinimas/priemonė
Simptomai
g
(Pavyzdys:
k
k
r
STOP
,
RESET
T
k
ekrane
STOP
POWER
RESET
Negaunamos radijo transliacijos.
Kalbų kodų sąrašas
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
T
1144
T
T
T
1044
T
T
T
T
T
1181
G
U
T
V
B
V
1408
V
V
K
V
V
T
1481
T
Lietuvių
35
05
Kita informacija
Svoris
Matmenys
Darbinės temperatūros diapazonas
Darbinės drėgmės diapazonas
Signalų/triukšmo santykis
Naudojamas jautris
Bendras harmoninis iškraipymas
Bendrieji duomenys
FM imtuvas
DVD (angl. „Digital Versatile Disc“)
Diskai
CD: 12 cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
CD: 8cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
Kompozitinis vaizdas
Vaizdo išvestis
Komponentinis vaizdas
Priekinio garsiakalbio išvestis
Stiprintuvas
35W x 2(3Ω )
Centrinio garsiakalbio išvestis
95W(3Ω )
Erdvinio garso garsiakalbio išvestis
35W x 2(3Ω )
Žemųjų dažnių kolonėlės išvestis
95W(3Ω )
Dažnių diapazonas
20Hz~20KHz
Signalo ir trukdžio santykis
65dB
Kanalų atskyrimas
60dB
Įvesties jautris
(AUX)800mV
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbiai
2,04 kg
430 (P) x 61 (A) x 230 (G) mm
+5°C~+35°C
Nuo 10 % iki 75 %
70 dB
10 dB
1%
Nuskaitymo greitis : 3,49 ~ 4,06 m/s
Apytikris atkūrimo laikas (Vienpusis, vieno sluoksnio diskas): 135 min.
Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s
Didžiausias atkūrimo laikas: 74 min.
Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s
Didžiausias atkūrimo laikas: 20 min.
480i(576i)
1 kanalas : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)
5.1 kanalų garsiakalbių sistema
Priekiniai/ Erdvinio garso/ Centrinis
Žemųjų dažnių kolonėlė
Tariamoji varža
3Ω
3Ω
Dažnių diapazonas
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
Išvesties garso suspaudimo lygis
86dB/W/M
88dB/W/M
Nominalioji įvesties galia
35W/35W/95W
95W
Didžiausia išvesties galia
70W/70W/190W
190W
Matmenys (P x A x G)
Priekiniai/ Erdvinio garso/ Centrinis: 77 x 107 x 68 mm
Žemųjų dažnių kolonėlė: 154 x 299 x 285 mm
Svoris
Priekinis : 0,3 Kg Erdvinio garso: 0,34 Kg
Centrinis: 0,32 Kg Žemųjų dažnių kolonėlė: 2,89 Kg
*: Nominalūs duomenys
- Bendrovė „Samsung Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis iš anksto neįspėjus.
- Svoris ir matmenys yra apytikriai.
- Dizainas ir techninės savybės gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Elektros energijos tiekimo ir suvartojimo duomenys nurodyti ant gaminio esančioje etiketėje.
36
Lietuvių
Kita informacija
Techniniai duomenys
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos
su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb
rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos
direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir, remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir
atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą.
Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)
Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės,
USB laidas), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti,
skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba
vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo
elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising