Samsung RF62QEPN User Manual
Koelkast
gebruiksaanwijzing
Nederlands
wat een mogelijkheden
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Samsung-product
Voor aanvullende service kunt u uw product
registreren op de website:
www.samsung.com/register
Vrijstaand Toestel
kenmerken van uw nieuwe
koelkast
BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
Uw Samsung-koelkast heeft diverse innovatieve opslag- en energiebesparende eigenschappen.
• Twin Cooling Systeem
De koelkast en vriezer hebben hun eigen verdamper. Door dit onafhankelijke koelsysteem koelen
de vriezer en koelkast efficiënter.
Daarnaast voorkomt deze afzonderlijke luchtstroom dat voedselgeuren van de ene afdeling
doordringen in de andere afdelingen.
• Groter en breder
De brede plank zorgt voor genoeg ruimte voor grotere onderdelen.
De brede vriezerlade is groot genoeg voor 2~3 kalkoenen.
• Automatische deursluiting (Secure Auto Close)
De functie Automatische deursluiting sluit een deur die iets open staat.
• Digitaal scherm en temperatuurcontrole
• Deuralarm
Een handige zoemer wijst u erop dat de deur op een kier staat.
CE vermelding
Er is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn over
elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn over beperking van het gebruik van
gevaarlijke stoffen (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 en de Ecodesignrichtlijn (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van de Europese Unie.
(Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)
Noteer het model- en serienummer, want dit
kunt u in de toekomst nog nodig hebben.
U vindt het model- en serienummer op de
linkerwand van de koelkast.
02_ kenmerken
Model Serie veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
•Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
•Gebruik deze koelkast uitsluitend voor de doeleinden
waarvoor deze ontworpen is, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing. Het is niet de bedoeling dat het
apparaat wordt gebruikt door mensen (incl. kinderen) met
een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of
met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder leiding of volgens de aanwijzingen van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
•Waarschuwingen en Belangrijke Veiligheidsinstructies
in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties bespreken die zich zouden
kunnen voordoen. Het behoort tot uw verantwoordelijkheid
om gezond verstand, voorzichtigheid en zorg aan de dag te
leggen bij de installatie, het onderhoud en de werking van uw
apparaat.
•Omdat onderstaande instructies over verschillende modellen
gaan, kunnen de kenmerken van uw koelkast iets verschillen
van de koelkasten die in deze gebruiksaanwijzing beschreven
zijn en zijn misschien niet alle waarschuwingssymbolen van
toepassing. Indien u vragen of moeilijkheden heeft, neem
dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter of vind
online help en informatie op www.samsung.com.
veiligheidsinformatie _03
veiligheidsinformatie
Belangrijke veiligheidssymbolen en
voorzorgsmaatregelen:
WAARSCHUWING
VOORZORG
Gevaren of onveilige handelingen die tot
ernstige persoonlijke verwondingen of de
dood kunnen leiden.
Gevaren of onveilige handelingen die tot lichte
persoonlijke verwondingen of materiële
schade kunnen leiden.
Probeer dit NIET.
Demonteer dit NIET.
Raak dit NIET aan.
Volg de richtlijnen zorgvuldig op.
Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om
elektrische schokken te voorkomen.
Neem voor hulp contact op met het
servicecenter.
Noot.
Deze waarschuwingstekens worden gebruikt ter
voorkoming van lichamelijk letsel bij u en anderen.
Volg deze zorgvuldig op.
Nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen, bewaart
u deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
WAARSCHUWING VOOR VERVOER EN RUIMTE
•Tijdens het vervoer van de koelkast dient u erop te letten
dat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
04_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
-Koelmiddel dat uit de buizen loopt, is ontbrandbaar en
kan oogletsels veroorzaken. Vermijd in geval van lekkage
open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer
de ruimte waarin de koelkast is geplaatst enkele minuten.
•Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar
lucht­gasmengsel bij een lek in het koelcircuit, dient de
afmeting van de ruimte waarin de koelkast geplaatst wordt,
afgestemd te zijn op de gebruikte hoeveelheid koelmiddel.
•Zet een apparaat dat tekenen van beschadiging vertoont
nooit aan. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. De ruimte
dient 1m³ groot te zijn voor iedere 8g R600a koelmiddel in
het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw koelkast
wordt aangegeven op de identificatieplaat aan de
binnenkant.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
VOOR INSTALLATIE
•Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op een
plaats waar hij nat zou kunnen worden.
-Beschadiging van de isolatie van elektrische onderdelen kan
een elektrische schok of brand veroorzaken.
•Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel hem
niet bloot aan warmtebronnen, radiatoren of andere
hittebronnen.
•De koelkast moet altijd worden aangesloten op een eigen
stopcontact waarvan het voltage overeenkomt met dat van
het typeplaatje.
-Hierdoor is een goede werking verzekerd en wordt
overbelasting van de elektriciteitskabels in huis, die bij
oververhitting brand kunnen veroorzaken, voorkomen.
•Steek geen stekker in een loszittende wandcontactdoos.
-Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
veiligheidsinformatie _05
veiligheidsinformatie
•Gebruik geen snoer met scheuren of schuurschade over
de lengte of aan één van de uiteinden.
•Zorg dat de netkabel niet sterk wordt gebogen en plaats er
geen zware producten op.
•Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact.
Pak de stekker altijd goed vast en trek hem rechtstreeks
uit het stopcontact.
-Beschadiging aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
elektrische schokken veroorzaken.
•Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.
-Het gebruik van spuitbussen in de buurt van een
koelkast kan een ontploffing of brand veroorzaken.
•Deze koelkast dient vóór het gebruik op de juiste wijze
volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing te worden
aangesloten en geplaatst.
•Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van
kinderen.
-Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen de verpakking
over het hoofd trekken.
•Steek de stekker op de juiste manier in de
wandcontactdoos terwijl het snoer naar beneden hangt.
-Als u de stekker omgekeerd in de wandcontactdoos
steekt, kan de draad afbreken. Dit kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.
•Let erop dat de netstekker niet wordt platgedrukt of
beschadigd door de achterkant van de koelkast.
•Let erop dat u tijdens het verplaatsen de koelkast niet over
het snoer schuift of het snoer op andere wijze beschadigt.
-Dit veroorzaakt brandgevaar.
•Plaats het apparaat zo, dat de stekker bereikbaar blijft.
06_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
•De koelkast moet worden geaard.
-De koelkast moet worden geaard ter voorkoming van
lekspanning of elektrische schokken als gevolg van
De koelkast moet worden geaard. lekstromen van de
koelkast.
•Gebruik nooit gasleidingen, telefoondraden of andere
potentiële bliksemafleiders voor aarding.
-Onjuist gebruik van de aardstekker kan leiden tot
elektrische schokken.
•Als het netsnoer beschadigd is, dient dit onmiddellijk door
de fabrikant of het servicecenter vervangen te worden.
•De zekering van de koelkast moet door een erkende
technicus of het servicecenter vervangen worden.
-Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische
schokken of persoonlijk letsel.
VOORZORG
VOORZORGSYMBOLEN VOOR INSTALLATIE
•Zorg voor voldoende ruimte zodat de koelkast op een
vlakke ondergrond kan worden geplaatst.
-Wanneer uw koelkast niet waterpas staat, kan dit
de werking van het interne koelsysteem negatief
beïnvloeden.
•Zorg dat de ventilatieopening in de behuizing of de
inbouwstructuur van het apparaat vrij van obstakels blijft.
•Laat het apparaat na installatie 2 uur rusten.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
VOOR GEBRUIK
•Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
veiligheidsinformatie _07
veiligheidsinformatie
•Bewaar geen artikelen boven op de koelkast.
-Wanneer u de deur opent, kunnen deze voorwerpen van
de koelkast vallen en persoonlijk letsel en/of materiële
schade veroorzaken.
•Plaats geen bak water bovenop de koelkast.
-Als er water over de koelkast loopt, kan dit leiden tot
brand of elektrische schokken.
•Let erop dat kinderen niet aan de deur gaan hangen.
-Doet u dit niet, dan kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
•Laat de deuren van de koelkast niet open wanneer er geen
toezicht is en laat kinderen niet in de koelkast klauteren.
-Er bestaat gevaar dat de kinderen vast komen te zitten
en ook voor persoonlijk letsel omwille van de lage
temperatuur.
•Steek uw handen niet onder de koelkast.
-Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
•Let erop dat kinderen niet op de kap van de lade stappen.
-Deze kan afbreken waardoor men kan uitglijden.
•Stop de koelkast niet te vol met voedingswaren.
-Bij het openen van de deur kunnen er levensmiddelen
uitvallen wat persoonlijk letsel of materiële schade kan
veroorzaken.
•Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van
de waterdispenser.
-Doet u dit wel, dan kan dit persoonlijk letsel of materiële
schade veroorzaken.
•Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare substanties
zoals benzeen, verdunners, zuivere alcohol, ether of LPG
in de koelkast.
-Het bewaren van dergelijke producten geeft
explosiegevaar.
•Bewaar geen medicijnen, chemisch materiaal of andere
08_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
-Producten die een strikte temperatuurbeheersing
vereisen, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
•Plaats of gebruik geen elektrische apparatuur in de
koelkast, tenzij deze aanbevolen wordt door de fabrikant.
•Gebruik geen haardroger om de binnenzijde van de
koelkast te drogen. Plaats geen aangestoken kaars in de
koelkast om slechte geuren te verwijderen.
-Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
•Raak de wanden van de vriezer of de daarin opgeslagen
producten niet met natte handen aan.
-Dit kan tot bevriezing van de handen leiden.
•Gebruik geen mechanische apparatuur of andere
gereedschappen die niet door de fabrikant worden
aanbevolen om het ontdooiproces te bespoedigen.
•Beschadig het koelcircuit niet.
•Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van
voedingswaren in een huishoudelijke omgeving.
•Flessen moeten dicht naast elkaar worden geplaatst, zodat
zij er niet uit kunnen vallen.
•Vermijd in geval van gaslekken open vuur of mogelijke
ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waarin het
apparaat is geplaatst enkele minuten.
•Gebruik alleen de LED-lampjes die door de fabrikant of het
servicecenter geleverd zijn.
•U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als
speelgoed gebruiken.
- Houd vingers uit de buurt van knelzones: toleranties
tussen de deuren en die tussen de deuren en
de kast zijn noodzakelijkerwijs zo klein mogelijk. Wees
veiligheidsinformatie _09
veiligheidsinformatie
voorzichtig met het openen van de deuren
als er kinderen in de buurt zijn.
•Demonteer of repareer de koelkast niet zelf.
-Dit kan leiden tot brand, storingen en/of persoonlijk
letsel. Bij storing moet u contact opnemen met uw
servicecenter.
•Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de
binnenverlichting van de koelkast vervangt.
-Er bestaat kans op elektrische schokken.
•Wanneer het apparaat een vreemd lawaai maakt,
een brand- of rookgeur afgeeft, trek de stekker dan
onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met
uw dichtstbijzijnde servicecenter.
-Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische
schokken of brandgevaar. Zorg dat de ventilatieopening
in de behuizing of de inbouwstructuur van het apparaat
vrij van obstakels blijft.
•Wanneer u problemen hebt met het vervangen van de
lamp, neemt u contact op met uw servicecenter.
•Als het product is uitgerust met een LED-lamp, demonteer
het afschermkapje en de LED-lamp dan niet zelf.
-Neem contact op met uw servicecenter.
•Als zich stof of water in de koelkast bevindt, trekt u de
stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het
Samsung Electronics servicecenter.
-Hiermee voorkomt u brand.
10_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
VOORZORG
Er zit een beschermende folie op sommige modellen
koelkasten, welke is bedoeld om de koelkast te beschermen
tegen krassen tijdens transport. Om statische elektriciteit te
voorkomen bij het afhalen van de folie, moet dit langzaam
gedaan worden. Indien de folie voor een lange tijd niet is
verwijderd van de koelkast, kan dat kleurverschillen geven
aan de stalen plaat.
veiligheidsinformatie _11
veiligheidsinformatie
VOORZORG
VOORZORGSYMBOLEN VOOR GEBRUIK
•Nadat u de stekker van de koelkast uit het stopcontact
hebt getrokken, moet u minstens vijf minuten wachten
voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
•Wanneer u meer dan drie weken weg bent of de koelkast
gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, moet u deze
leeg- en schoonmaken en de stekker uit het stopcontact
trekken. Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de
deuren open.
-Er kunnen zich slechte geuren en schimmels vormen.
-Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
•Als u lang op vakantie of zakenreis gaat en de water- of
ijsdispensers niet gebruikt, sluit dan de waterkraan.
-Er kunnen lekken optreden.
•Voor een optimaal gebruik van uw koelkast:
-Leg voedingswaren niet te dicht bij de ventilatieopeningen
aan de achterkant van het apparaat, omdat dit de vrije
luchtcirculatie in de koelkast kan belemmeren.
-Verpak de voedingswaren goed of plaats ze in vacuüm
dozen voordat u ze in de koelkast legt.
•Vries volledig ontdooide producten niet opnieuw in.
•Plaats geen koolzuurhoudende dranken in de vriezer. Doe
geen flessen of glazen potten in de vriezer.
-Als gevolg van het bevriezen van de inhoud kan het glas
breken en persoonlijk letsel veroorzaken.
•Breng geen wijzigingen in de werking van de koelkast of
de koelkast zelf aan.
-Wijzigingen of aanpassingen kunnen persoonlijk letsel
en/of materiële schade veroorzaken. Wijzigingen of
aanpassingen door derden uitgevoerd op dit apparaat
worden niet gedekt door de Samsung-garantie, noch
kan Samsung verantwoordelijk gesteld worden voor
12_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
veiligheidsproblemen en schade die voortvloeit uit
wijzigingen aangebracht door derden.
•Sluit de luchtgaten niet af.
-Wanneer de luchtgaten afgesloten worden, vooral met
een plastic zak, kan de koelkast overkoeld worden.
Wanneer deze koelperiode te lang duurt, kan de
waterfilter stuk gaan en een lek veroorzaken.
-Plaats nieuw in te vriezen voedingswaren niet naast
reeds ingevroren voeding.
•Houd u aan de maximale houdbaarheidsperiode die geldt
voor ingevroren voedingswaren.
•Vul het waterreservoir, de ijslade, de waterblokjes alleen
met drinkbaar water.
•Plaats geen voedingswaren in de koelkast op een
gevaarlijke manier.
-De voedingswaren zullen niet correct gekoeld worden.
•Als uw koelkast een Cool Select Zone heeft, breng dan
geen plateau aan in deze geleider, omdat het plateau
tegen het deksel van het drankstation kan aanstoten en dit
deksel kan breken.
• Gebruik alleen de ijsmaker die bij de koelkast is
meegeleverd.
• De watertoevoer naar de koelkast dient alleen door een
erkende vakman te worden geïnstalleerd/aangesloten en
altijd te worden aangesloten op een drinkwatertoevoer.
• Om de ijsmaker correct te laten werken, is een waterdruk
van 138 ~ 862 kpa(1.4 ~ 8.8 kgf/cm3 vereist.
•Pas geen krachtige schokken toe en oefen geen
buitensporige kracht uit op het glazen oppervlak.
- Gebroken glas kan leiden tot persoonlijk letsel en/of
eigendomsschade.
veiligheidsinformatie _13
veiligheidsinformatie
•Wanneer het apparaat overstroomd is, de stroom
onmiddellijk uitschakelen en het dichtstbijzijnde
servicecenter contacteren.
VOORZORG
VOORZORGSYMBOLEN VOOR REINIGING EN
ONDERHOUD
•Spuit niet meteen water tegen de binnen- of buitenkant
van de koelkast.
-Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
•Gebruik geen licht ontvlambare gassen in de buurt van de
koelkast.
-Dit kan explosie of brand veroorzaken.
•Spuit reinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het display.
-Afgedrukte letters op het display kunnen loskomen.
•Verwijder vuil of stof tussen de pennen van de stekker.
Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het
schoonmaken van de stekker, verwijder vreemd materiaal
of stof van de contactpennen.
-Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
•Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van
de waterdispenser.
-Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade
veroorzaken.
•Trek de stekker steeds uit het stopcontact vooraleer te
reinigen of onderhouden.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR
VERWIJDERING
•Controleer voordat u de koelkast weggooit of er geen
14_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
leidingen aan de achterzijde van de koelkast beschadigd
zijn.
•R600a of R134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg
het compressoretiket op de achterzijde en het typeplaatje
in de koelkast om te controleren welk koelmiddel voor
uw koelkast moet worden gebruikt. Wanneer dit product
ontvlambaar gas bevat (koelmiddel R600a), dient u
contact op te nemen met de plaatselijke instanties voor
een veilige afvalverwerking. Cyclopentaan wordt gebruikt
als geblazen gas voor isolatiedoeleinden. Voor gassen in
isolatiemateriaal is een speciale afvalverwerking vereist.
Neem contact op met de plaatselijke instanties voor
de afvalverwerking van dit product. Controleer, voordat
u de apparaten weggooit, of er geen leidingen aan de
achterzijde beschadigd zijn. De buizen moeten in de open
ruimte worden gesloopt.
•Dit apparaat bevat isobutaan koelmiddel (R600a), een
natuurlijk en uiterst milieuvriendelijk gas, dat echter ook
brandbaar is. Tijdens het vervoer van de koelkast dient
u erop te letten dat geen onderdelen van het koelcircuit
beschadigd raken.
•Wanneer u deze of andere koelkasten wil afvoeren, dienen
deuren, deurstrips en veersloten te worden verwijderd,
zodat kinderen of dieren er niet in opgesloten kunnen
raken. Laat de legplateaus op hun plaats zodat kinderen er
niet gemakkelijk in kunnen klimmen. U moet erop toezien
dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
•Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een
milieuvriendelijke wijze af te voeren.
veiligheidsinformatie _15
veiligheidsinformatie
AANVULLENDE TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK
•In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke
energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren.
-De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur
opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de koelkast niet
beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking
het openen van de deur beperken.
-Mocht de stroomuitval langer dan 24 uur duren, dan
moet u alle ingevroren levensmiddelen verwijderen.
•Wanneer een slot op de koelkast zit, moet de sleutel buiten
het bereik van kinderen blijven en niet vlak in de buurt van
het apparaat opgeborgen worden.
•Het apparaat functioneert mogelijk slecht (een te hoge
temperatuur in de koelkast) wanneer het gedurende langere
tijd op een plaats staat met een omgevingstemperatuur die
lager is dan gewenst.
•Niet geschikt voor voedingsmiddelen die op lage
temperatuur snel aan bederf onderhevig zijn, zoals
bananen en meloenen.
•Uw koelkast kan niet bevriezen. Dit betekent dat u hem
niet zelf hoeft te ontdooien. Dit gebeurt automatisch.
•Temperatuurstijging tijdens het ontdooien is conform de
ISO-normen. Wanneer u tijdens het ontdooien van de
koelkast wilt voorkomen dat de temperatuur te sterk stijgt,
kunt u de ingevroren voedingswaren in diverse lagen
krantenpapier wikkelen.
•Een temperatuurstijging van ingevroren voedingswaren
tijdens het ontdooien kan de bewaartijd verkorten.
16_ veiligheidsinformatie
inhoud
UW KOELKAST INSTALLEREN
18
UW SAMSUNG-KOELKAST
BEDIENEN
33
18 Voorbereidingen voor de installatie van de
koelkast
19 Installatie van de waterleiding (Model om
automatische ijsmaker)
22 De koelkast installeren
22 Verwijderen van de koelkastdeuren
31 Bijregelen van de deuren
32 kleine aanpassingen tussen deuren uitvoeren
33
34
35
37
38
38
39
40
41
42
43
Onderdelen en functies
Het bedieningspaneel gebruiken
De temperatuur regelen
IJs maken
Voedsel in de koelkast opbergen
Voedsel in de vriezer opbergen
De koelkastaccessoires verwijderen en
verplaatsen
De vriezeracccessoires verwijderen
De waterdispenser gebruiken (optie)
De koelkast reinigen
Het interne lampje vervangen (alleen
beschikbaar op bepaalde modellen)
PROBLEMEN OPLOSSEN
44
inhoud _17
Uw koelkast installeren
VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KOELKAST
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Samsung-koelkast. Wij hopen dat u zult genieten van de innovatieve
eigenschappen en functies die dit nieuwe apparaat te bieden heeft.
De beste plaats kiezen voor de koelkast
• Kies een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de waterleiding.
150mm
• Een plaats waar uw koelkast niet wordt blootgesteld aan direct
zonlicht.
• Kies een plaats met een vloer die waterpas (of bijna waterpas) is.
• Een plaats met voldoende ruimte voor het openen van de
100mm
koelkastdeur.
• Laat rechts, links, achter en boven de levensmiddelen voldoende
ruimte voor luchtcirculatie. Als er niet voldoende ruimte is voor de
vriezer, kan dit de werking van het interne koelsysteem negatief beïnvloeden.
• Zorg ervoor dat het apparaat bij onderhoud of service vrij beweegbaar is.
150mm
100mm
100mm
100mm
Eerst! Zorg dat u uw koelkast eenvoudig kunt verplaatsen naar de uiteindelijke locatie door de deuren (zowel
breedte als hoogte), drempels, plafonds, trappen etc. te meten.
817mm
817mm
817mm
665mm
RF62* : 1172mm
RF67* : 1222mm
1492mm
RF62* : 1125mm
RF67* : 1175mm
RF62* : 1455mm
RF67* : 1505mm
1492mm
Ladetype
Draaitype
• Zorg dat er links, rechts, achter en boven de koelkast voldoende ruimte is. Dit helpt het
energieverbruik en uw energierekening laag te houden.
• Als u de koelkast plaatst in een ruimte waar het kouder is dan 10ºC, dan kan de koelkast niet
optimaal werken.
• Plaats uw koelkast niet in een vochtige omgeving.
Het verplaatsen van uw koelkast
Om beschadigingen van de vloer te voorkomen moet
u erop letten dat de stelvoeten omhooggedraaid zijn
VOORZORG
(boven de vloer). Zie “De koelkast waterpas zetten” in
de gebruiksaanwijzing (op pagina 31)
ONDERGROND
Platte
Controlehefboom
schroevendraaier (-).
Voor een correcte installatie moet de koelkast geplaatst
worden op een waterpas ondergrond van hard materiaal
die dezelfde hoogte heeft als de rest van de vloer. Deze
ondergrond moet sterk genoeg zijn om een volledig geladen
koelkast, ongeveer 106 kg, te dragen.
Om de afwerking van de vloer te sparen, snijdt u een groot
stuk karton uit en plaatst u dit, tijdens het werken, onder
de koelkast. Let bij het verplaatsen van de koelkast op dat
u deze recht naar buiten trekt en deze terugplaatst door de
koelkast recht naar achteren te duwen.
18_ installatie
Uw koelkast installeren
INSTALLATIE VAN DE WATERLEIDING (MODEL OM AUTOMATISCHE IJSMAKER)
Voordat u de waterleiding installeert
Controleer onderstaande accessoires.
Waterleidingbevestiger
en schroeven
Buisaansluiting
Waterleiding
Bevestigingshaakje
-
zie ‘KLEINE AANPASSINGEN TUSSEN
DEUREN’ (op pagina 32).
DE WATERFILTER GEBRUIKEN (NIET GELEVERD)
Aansluiten op de waterleiding
1. Waterleiding koud
water
2.Leidingklem
3. Plastic leiding
• Schakel de hoofdwaterleiding uit en zet de ijsmaker in de
stand OFF.
• Bepaal de positie van de dichtst bijzijnde drinkwaterleiding.
• Volg de instructies in de installatiekit van de waterfilter.
• Sluit de waterleiding aan op de ingang van de
cartridgehouder en installeer de filtercartridge (steek de
plastic leiding er volledig in).
• Schakel de watervoorziening in en spoel 3 liter of meer in
een emmer om de waterfilter te reinigen.
• De waterfilter moet buiten de koelkast geplaatst worden.
Deze is niet met uw nieuwe koelkast geleverd. De
filtercartridge (8) en houder (9) kit kunnen gekocht worden
bij de winkelier waar u deze koelkast gekocht heeft.
• Gebruik geen koperen leiding.
• Snij de slang recht af en zorg dat de uiteinden goed vlak zijn.
4.Drukschroef
5.Drukhuls
6.Pakkingmoer
7.Uitschakelklep
8.Filtercartridge
9.Cartridgehouder
90 degree
Incorrect
Correct
installatie _19
01installatie
• De installatie van de waterleidning valt niet onder de garantie van de fabricant van de koelkast.
Dus voordat u de waterleiding installeert, leest u alle stappen voor het installeren en volgt u deze
instructies zorgvuldig op om het risico van uitgebreide waterschade te minimaliseren.
• Slaande leidingen (water dat in de leiding slaat) in het leidingwerk kunnen de onderdelen van de
koelkast beschadigen en leiden tot waterlekken of overstroming. Neem contact op met een bevoegd
loodgieter om het probleem op te lossen voordat u de waterleiding naar de koelkast installeert.
• Om brandwonden en schade aan het product te voorkomen, sluit u de waterleiding niet aan op
de leiding voor warm water.
• Installeer de waterleiding niet op plaatsen waar het kan vriezen.
• Bij het gebruik van een elektrisch toestel (zoals een boor) tijdens het installeren, zorgt u dat het
toestel zodanig geïsoleerd of bekabeld is dat elektrische schokken voorkomen worden.
• Alle installaties moeten volgens de lokale leidingvoorwaarden plaatsvinden.
• De waterleidingkit en waterfilter vallen niet onder de garantie van Samsung. De fabrikant (of
dealer, installateur) van de leidingen is verantwoordelijk voor defecten en verlies veroorzaakt
door de waterfilter & waterfilterkit.
• De filter moet vervangen worden volgens de instructies van de fabrikant (of dealer).
• Voor het bestellen van extra waterfilters neemt u contact op met Uw dealer.
De waterleiding op de koelkast aansluiten
• Sluit de plastic leiding op de achterkant van uw koelkast
aan op de cartridgehouder (plaats de plastic leiding
volledig in de uitgang van de cartridgehouder).
• Plaats de plastic clip in de ingang en uitgang van de
cartridgehouder.
• Zet het water aan en controleer op lekkages.
cartridgehouder
Clip
• U kunt de noodzakelijke filtercartridge kopen bij de
Filtercartridge
winkelier waar u deze koelkast gekocht heeft. Om
de beste prestaties te garanderen, moet u de juiste
Plastic leiding
SAMSUNG-filtercartridge met Nr.: DA29-10105J)
(geleverd)
aanschaffen.
• De waterleiding mag uitsluitend aangesloten worden op drinkwater.
• Er wordt een drukfitting met moerkit geleverd bij het toestel en deze bevindt zich in de
vriezerlade.
• Zorg dat u bij het terugduwen van uw koelkast niet over de stroomkabel of waterleiding rolt.
(toevoerleiding IJsmaker)
VOOR GEBRUIK ZONDER WATERFILTER
De watertoevoer aansluiten
1. Waterleiding koud
water
2.Leidingklem
3. Plastic leiding
4.Drukschroef
5.Drukhuls
6.Pakkingmoer
7.Uitschakelklep
• Schakel de hoofdwaterleiding uit en zet de ijsmaker in de
stand OFF.
• Bepaal de positie van de dichtst bijzijnde
drinkwaterleiding.
1. Sluit eerst de hoofdwaterleiding af.
2. Bepaal de positie van de dichtst bijzijnde drinkwaterleiding.
3. Volg de installatie-instructies van de watertoevoer in de
installatiekit.
VOORZORG
De waterleiding moet op de
koudwaterleiding aangesloten worden.
Als deze aangesloten wordt op de
warmwaterleiding, kan dit ertoe leiden
dat het zuiveringssysteem slecht werkt.
Hoofdwaterleiding
afsluiten
Hoofdwaterleiding
afsluiten
20_ installatie
GEEN
OPENING
Uw koelkast installeren
De waterleiding op de koelkast aansluiten
Waterleiding van
de koelkast
Verwijder van
kap
Losmaken
Geen opening
Waterleiding van
de koelkast
De waterleiding alleen op een drinkwaternet aansluiten.
Als u de waterleiding moet repareren of demonteren, zaagt u 6,5 mm van de plastic buis om een
vlakke, lekvrije aansluiting te verkrijgen.
Voordat u de leiding gebruikt, moet deze op lekken gecontroleerd worden.
VOORZORG
• De Samsung-garantie dekt de WATERLEIDINGINSTALLATIE niet.
• Dit wordt uitgevoerd op kosten van de klant behalve indien de
installatiekosten in de verkoopprijs zijn begrepen.
• Neem voor de installatie zonodig contact op met een loodgieter of
een erkende installateur.
• Als er een lek optreedt door verkeerde installatie, neemt u contact op
met de installateur.
installatie _21
01installatie
1. Verwijder de kap van de watertoevoer en draai de drukbout op de waterleiding van de koelkast,
nadat u deze hebt losgemaakt van de bestaande waterleiding.
2. Sluit zowel de waterleiding van het toestel als de waterleiding van de meegeleverde kit aan.
3. Draai de drukbout vast op de drukfitting. Er mogen geen openingen zitten tussen
A, B en C.
4. Zet het water aan en controleer op lekkages.
DE KOELKAST INSTALLEREN
Nadat de koelkast geplaatst is, kunt u de koelkast instellen en van alle kenmerken en functies van het
apparaat genieten. Na het voltooien van de volgende stappen, moet uw koelkast volledig operationeel zijn.
1. Plaats de koelkast in een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de wand en de koelkast.
Raadpleeg de installatie-aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. (P8. De beste plaats kiezen voor
de koelkast
2. Als de stekker in het stopcontact zit, moet de binnenverlichting gaan branden zodra u de deuren
opent.
3. Stel de temperatuurregeling in op de laagste stand en wacht een uur. De vriezer moet nu afkoelen
en de motor moet rustig gaan lopen.
4. Nadat de koelkast is ingeschakeld, duurt het een paar uur voordat de juiste temperatuur bereikt is.
U kunt voedsel en dranken in de koelkast opbergen indien de temperatuur laag genoeg is.
Benodigd gereedschap (Niet bijgeleverd)
Phillipsschroevendraaier (+)
Platte
schroevendraaier (-)
10mm
Inbussleutel
(voor bouten)
Inbussleutel (Ø5mm)
(voor middelste
scharnier)
Inbussleutel
(5/32")
(voor middelste
scharnieras)
VERWIJDEREN VAN DE KOELKASTDEUREN
Bij sommige installaties moeten de deuren verwijderd worden voor plaatsing op de uiteindelijke locatie.
Verwijder de deur niet indien dit niet noodzakelijk is. Lees de volgende punten voordat u de deur gaat
verwijderen.
Koppel de stroom los van de koelkast voordat u de deur gaat verwijderen.
WAARSCHUWING
• Let op dat u de deur niet laat vallen en zorg ervoor dat er bij het verwijderen van de deur geen
krassen op komen.
• Let op dat u zichzelf tijdens het verwijderen van de deur niet verwondt.
• De deur correct terugplaatsen ter vermijding van:
- Condensvorming door luchtlekken.
- Een ongelijke deur door een verkeerde centrering.
- Energieverspilling door slecht werkende deurstrips.
22_ installatie
Uw koelkast installeren
HERMONTEREN VAN DE KOELKASTDEUR
Let op dat u de deur niet laat vallen en zorg ervoor dat er bij het verwijderen van de deur geen
op komen!
WAARSCHUWING krassen
Bovenplaat
1. Draai de 3 schroeven
van de bovenplaat los en
verwijder deze.
2. Koppel de elektrische
aansluiting bovenaan de
koelkast los.
3. Verwijder de 3
inbusschroeven die het
scharnier bovenaan de
koelkast vastzetten met
een 10mm inbussleutel.
4. Verwijder de schroef van
de aardingkabel met een
Philips-schroevendraaier
(+).
5. Koppel het scharnier los
van de elektrische draad
en aardingdraad zoals
hierboven getoond.
6. Verwijder de koelkastdeur
door deze recht omhoog
te tillen. Let op dat u de
koelkastdeuren niet laat
vallen of bekrast.
installatie _23
01installatie
Inbussleutel
DEMONTEREN VAN DE VRIEZERDEUR (LADETYPE)
Middelste
scharnier
1. Demonteer de middelste
scharnierkap.
3. Na het openen van de
vriezerdeur, de ladebak
opheffen.
24_ installatie
2. Verwijder de schroef van de middelste scharnieren links en
rechts met een Philips-schroevendraaier (+).
Verwijder de 2 inbusschroeven van de middelste scharnieren
links en rechts met een Allen-sleutel (Ø5mm).
4. Verwijder de 4
inbusschroeven aan
weerszijden met een
inbussleutel (10mm)
5. Til de vriezerdeur van
de rails. Let op dat u de
vriezerdeur niet laat vallen
of bekrast.
DEMONTEREN VAN DE VRIEZERDEUR (DRAAITYPE)
Middelste
scharnier
2. Verwijder de schroef van de middelste scharnieren links en
rechts met een Philips-schroevendraaier (+).
Verwijder de 2 inbusschroeven van de middelste scharnieren
links en rechts met een Allen-sleutel (Ø5mm).
3. Verwijder het middelste
scharnier van de vriezer
terug.
4. Til de vriezerdeur van het
scharnier.
Let op dat u de vriezerdeur
niet laat vallen of bekrast.
installatie _25
01installatie
1. Demonteer de middelste
scharnierkap.
Uw koelkast installeren
DEMONTEREN VAN DE KOELKASTDEUR
1. Breng de schroef van de
middelste scharnieren links
en rechts opnieuw aan
en zet deze vast met een
Philips-schroevendraaier
(+).
2. Breng de 2 inbusschroeven
van de middelste
scharnieren links en rechts
opnieuw aan en zet deze
vast met een Allen-sleutel
(Ø5mm).
3. Plaats de middelste
scharnierkap terug.
4. Plaats de opening
onderaan de linkerdeur
over het middelste
scharnier.
5. Plaats de as van het
scharnier bovenaan links
in de opening op de hoek
van de koelkastdeur.
6. Plaats de bovenscharnieren
in de openingen bovenaan
de deur. Breng de 3
inbusschroeven van de
bovenste scharnieren links
en rechts opnieuw aan
en zet deze vast mat een
inbussleutel (10mm).
7. Breng de aardingschroef
van de bovenste
scharnieren links en rechts
opnieuw aan en zet deze
vast met een Philipsschroevendraaier (+).
8. Sluit de elektrische draad
bovenaan de koelkast
weer aan.
9. Breng de bovenplaat
opnieuw aan. Breng
de 3 schroeven van de
bovenplaat opnieuw
aan met een Philipsschroevendraaier (+).
26_ installatie
HERMONTEREN VAN DE VRIEZERDEUR (LADETYPE)
Slot
2. Hang de voorzijde van de
vriezerdeur op de open
inkeping aan de zijkanten.
3. Met een sleutel van 10mm
de 4 bouten terugplaatsen
die de rail met de deur
verbinden.
4. Plaats de ladebak terug.
HERMONTEREN VAN DE VRIEZERDEUR (DRAAITYPE)
1. Plaats de opening
onderaan de vriezerdeur
over het onderste scharnier
rechts.
2. Plaats het middelste scharnier van de vriezer terug.
3. Breng de schroef van de middelste scharnieren links en
rechts opnieuw aan en zet deze vast met een Philipsschroevendraaier (+). Breng de 2 inbusschroeven van de
middelste scharnieren links en rechts opnieuw aan en zet
deze vast met een Allen-sleutel (Ø5mm).
4. Plaats de middelste scharnierkap terug.
installatie _27
01installatie
1. Trek de rails aan
weerszijden van de lade
volledig en gelijk uit.
Uw koelkast installeren
DE DEUR OMKEREN (OPTIE)
Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
1. Verwijder de 3 schroeven van
de scharnierkap.
2. Verwijder de scharnierkap.
3. Demonteer de 2 aansluitingen.
(behuizing en reedschakelaar)
4. Demonteer de aardingkabel
door het verwijderen van 1
schroef aan elke kant.
5. Demonteer het bovenscharnier
door de 3 bouten langs
weerszijden te verwijderen met
een sleutel van 10mm.
6. Verwijder elke koelkastdeur
door deze recht omhoog te
tillen.
7. Demonteer de middelste
scharnierkap.
1. Let op dat u de kabel niet
beschadigt.
2. Let op dat de koelkastdeur niet
kantelt.
1. Let op dat u de koelkastdeur niet
laat vallen of bekrast.
2. De middelste scharnierkap
kan bij het verwijderen van de
koelkastdeur loskomen.
Kap
Deksel
8. Verwijder 1 schroef en 2
bouten aan elke kant (gebruik
een 3/16 Allen-sleutel).
1. Verwijder eerst het linker middelste
scharnier en dan het rechter.
2. Let op dat u de vriezerdeur niet
laat vallen.
28_ installatie
9. Verwijder de vriezerdeur door
deze recht omhoog te tillen.
1. Let op dat u de koelkastdeur niet
laat vallen of bekrast.
2. De onderste scharnierkap kan bij
het verwijderen van de vriezerdeur
loskomen.
10. Verwijder 2 schroeven.
11. Verwijder de klep van de
poten vooraan.
12. Verwijder het plaatje van
de klep van de poot links
vooraan. (trek de binnenzijde
van de klep uit)
13. Plaats dit op de klep van de
poot rechts vooraan.
14. Verwijder 2 bouten van elke
scharnier met een sleutel van
10mm.
15. Plaats ze voor elke kant.
16. Verwijder de onderste
scharnieras met behulp van een
5/32 inbussleutel en demonteer
de onderste scharnierpoot
door deze met de klok mee te
draaien en monteer vervolgens
het onderste scharnier door dit
vast te draaien.
17. Plaats het voorste rechter
scharnier op de linkerkant en
het voorste linker scharnier
op de rechterkant met behulp
van 2 bouten.
18. Verwijder de stopper door
1 schroef aan de rechter
onderkant van de vriezer te
verwijderen en monteer de
stopper aan de linkerkant
door deze om te keren.
19. The middle hinge for reversing
a door can be found in the
fridge.
20. Vervang de middelste
scharnieren op de koelkast
door de middelste scharnieren
met handgrepen.
21. Gebruik de zwarte
scharnierkap van het
middelste scharnier op de
koelkast. Plaats deze dan
onderaan het middelste
scharnier dat afzonderlijk
meegeleverd werd.
Gebruik de platte schroevendraaier (-).
installatie _29
01installatie
Kap
Uw koelkast installeren
22. Plaats de opening
onderaan de vriezerdeur
over het onderste
scharnier.
23. Plaats het middelste scharnier van de vriezer terug.
24. Breng de schroef van de middelste scharnieren links en
rechts opnieuw aan en zet deze vast met een Philipsschroevendraaier (+). Breng de 2 inbusschroeven van de
middelste scharnieren links en rechts opnieuw aan en zet
deze vast met een Allen-sleutel (Ø5mm).
25. Plaats de middelste scharnierkap terug.
26. Plaats de opening
onderaan de linkerdeur
over het middelste
scharnier.
27. Plaats de as van het
scharnier bovenaan links
in de opening op de hoek
van de koelkastdeur.
28. Plaats de
bovenscharnieren in de
openingen bovenaan de
deur.
Breng de 3 inbusschroeven
van de bovenste
scharnieren links en rechts
opnieuw aan en zet deze
vast mat een inbussleutel
(10mm).
29. Breng de aardingschroef
van de bovenste
scharnieren links en rechts
opnieuw aan en zet deze
vast met een Philipsschroevendraaier (+).
30. Sluit de elektrische draad
bovenaan de koelkast
weer aan.
31. Breng de bovenplaat
opnieuw aan. Breng
de 3 schroeven van de
bovenplaat opnieuw
aan met een Philipsschroevendraaier (+).
30_ installatie
Uw koelkast installeren
BIJREGELEN VAN DE DEUREN
Als de linkerkant lager is dan de rechterkant, plaatst u een platte schroevendraaier in een inkeping aan de
linker controlehefboom en draait u deze rechts- of linksom om de deur waterpas te krijgen.
Door rechtsom te draaien, wordt de koelkast verhoogd en door linksom te draaien wordt de koelkast
verlaagd.
Als de linkerkant hoger is, gebruik dan de rechter hefboom.
Beide controlehefbomen moeten de grond raken om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen
het omvallen van de koelkast te vermijden.
WAARSCHUWING door
wanneer de linkerkant hoger
is.
wanneer de linkerkant onder
is.
Controlehefboom
Controlehefboom
Schroevendraaier (-)
Schroevendraaier (-)
installatie _31
01installatie
Na het terugplaatsen van de deuren op de koelkast, zorgt u dat de koelkast waterpas staat zodat u de
laatste aanpassingen kunt doen.
Als de koelkast niet waterpas staat, zullen de deuren nooit helemaal gelijk vallen.
Het is tevens mogelijk dat condensvorming in de koelkast ontstaat en de energierekening hoger uitvalt.
Uw koelkast installeren
KLEINE AANPASSINGEN TUSSEN DEUREN UITVOEREN
Vergeet niet dat de koelkast waterpas moet staan om de deuren precies gelijk te laten vallen. Als u hierbij
hulp nodig hebt, lees dan de vorige paragraaf over het waterpas zetten van de koelkast.
Wanneer de
linkerdeur onder
de rechterdeur
valt.
Wanneer de
linkerdeur boven
de rechterdeur
valt.
Aanpassingsdeel
Aanpassingsdeel
1. Trek de vriezerlade ( 1 ). Nu kunt u het middelste scharnier ( 2 ) zien.
2. Plaats de meegeleverde inbussleutel ( 3 ) op de as ( 4 ) van het middelste scharnier.
3. Nu kunt u hoogte bijregelen door de inbussleutel ( 3 ) met (
) of tegen (
) de wijzers
van de klok in te draaien.
2
3
3
4
1
Wanneer je de inbussleutel tegen (
) de wijzers van de klok in draait, zal de deur
omhooggaan.
Enkel de hoogte van de linkerdeur is bij het draaitype bij te regelen.
1. Na het bijregelen van de deur moet u de meegeleverde klem ( 5 ) met een tang ( 6 ) aanbrengen in
de opening tussen het scharnieroogje ( 7 ) et het middelste scharnier ( 8 ). Het aantal klemmen dat
u moet plaatsen is afhankelijk van de opening.
Er worden bij de koelkast 2 klemmen meegeleverd.
De dikte van elke klem is 1,0mm.
32_ installatie
Uw Samsung-koelkast
bedienen
02bediening
ONDERDELEN EN FUNCTIES
Gebruik deze pagina om vertrouwd te raken met de onderdelen en functies van de koelkast.
Koelkast
optie
Vriezer
Ladetype
Draaitype
bediening _33
HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN
1
2
4
3
5
6
Temperatuur & functie keuzeknop / controlepaneel
( 1 ) Ice Off knop
Als de Ice Off knop ingedrukt is, zal geen ijs geproduceerd worden.
Gebruik deze functie alleen indien nodig.
( 2 ) Power Freeze
knop
Druk op deze knop om het voedsel snel in te vriezen.
(Power Freeze duurt ongeveer 72 uur.)
( 3 ) Freezer knop
( 4 ) Fridge knop
Temperatuurinstelknop voor de vriezer.
Druk op deze knop om de vriezertemperatuur in te stellen tussen -14°C en
-25°C.
(Als de vriezer voor het eerst wordt gebruikt, is de standaardinstelling -19°C.)
Temperatuurinstelknop voor de koelkast.
Druk deze knop in om de koelkasttemperatuur in te stellen in stappen van
1ºC. U kunt een temperatuur kiezen tussen 7ºC en 1ºC.
(Als de vriezer voor het eerst wordt gebruikt, is de standaardinstelling 3°C.)
( 5 ) Power Cool
knop
Druk deze knop in om het voedsel in de koelkast snel te koelen.
(Power Cool zal uitschakelen zodra -4°C bereikt is of na 2,5 uur.
( 6 ) E.Saver knop
Druk de Energy Saver knop in voor een betere energie-efficiëntie.
Wanneer er op de deur waterdruppels verschijnen, moet u de Energy
Saver functie uitschakelen.
34_ bediening
Uw Samsung-koelkast
bedienen
DE TEMPERATUUR REGELEN
02bediening
DE VRIEZERTEMPEATUUR INSTELLEN
Ga als volgt te werk indien u de temperatuur van de vriezer wil wijzigen.
Druk op de Freezer knop (zie afbeelding)
- De temperatuur kan in stappen van 1ºC ingesteld worden, tussen -25ºC en -14ºC.
Bij het selecteren van de temperatuur, wordt de ingestelde
temperatuur eerst 5 seconden getoond, en wordt vervolgens
de daadwerkelijke temperatuur getoond.
(Er kan een klein verschil zijn tussen de ingestelde
temperatuur en de getoonde daadwerkelijke temperatuur,
maar dit wordt automatisch aangepast aan de ingestelde
temperatuur.)
- De Vriezertemperatuur wijzigt afhankelijk van het aantal deuropeningen, de hoeveelheid voedsel,
de omgevingstemperatuur, enz.
- De temperatuurweergave knippert indien de vriezertemperatuur hoger wordt als gevolg van
veelvuldige deuropeningen, warm voedsel, enz.
(Het knipperen zal stoppen zodra de koelkast de normale temperatuur bereikt. Als dit na verloop
van tijd niet stopt, neemt u contact op met een Samsung servicecenter.)
DE TEMPERATUUR VAN DE KOELKAST INSTELLEN
Ga als volgt te werk indien u de temperatuur van de koelkast wil wijzigen.
Druk op de Fridge knop (zie afbeelding)
- De temperatuur kan in stappen van 1ºC ingesteld worden, tussen 1ºC en 7ºC.
bediening _35
Bij het selecteren van de koelkasttemperatuur, wordt de
ingestelde temperatuur eerst 5 seconden getonnd, en wordt
vervolgens de daadwerkelijke temperatuur getoond.
(Er kan een klein verschil zijn tussen de ingestelde temperatuur
en de getoonde daadwerkelijke temperatuur, maar dit wordt
automatisch aangepast aan de ingestelde temperatuur.)
- De Koelkasttemperatuur wijzigt afhankelijk van het aantal deuropeningen, de hoeveelheid
voedsel, de omgevingstemperatuur, enz.
- De temperatuur in de koelkast kan per schap verschillen.
- De temperatuurweergave knippert indien de koelkasttemperatuur hoger wordt als gevolg van
veelvuldige deuropeningen, warm voedsel, enz.
(Het knipperen zal stoppen zodra de koelkast de normale temperatuur bereikt. Als dit na verloop
van tijd niet stopt, neemt u contact op met een Samsung servicecenter.)
PRODUCTEN VERSNELD INVRIEZEN MET POWER FREEZE
Druk op de Power Freeze knop. (Zie afbeelding.)
- Het Power Freeze lampje op het display gaat aan (zie de pijl) en de functie begint te werken
ongeacht de ingestelde vriezertemperatuur.
Druk opnieuw op de Power Freeze knop om deze functie te annuleren.
- Het lampje gaat uit en de vriezer werkt weer met de
ingestelde vriezertemperatuur.
- De Power Freeze functie werkt gedurende 72 uur,
ongeacht de ingestelde temperatuur.
Als u deze functie gebruikt, neemt het energieverbruik toe. Deze functie moet minstens 48 uur van
tevoren geactiveerd worden voordat u grote hoeveelheden in het vriezervak doet.
PRODUCTEN VERSNELD KOELEN MET POWER COOL
Druk op de Power Cool knop. (Zie afbeelding.)
- Het Power Cool lampje op het display gaat aan (zie
de pijl) en de functie begint te werken ongeacht de
ingestelde koelkasttemperatuur.
Druk opnieuw op de Power Cool knop om deze functie
te annuleren.
- Het lampje gaat uit en de koelkast werkt weer met
de ingestelde koelkasttemperatuur.
De Power Cool functie werkt 2,5 uur, ongeacht de ingestelde temperatuur.
36_ bediening
Uw Samsung-koelkast bedienen
IJS MAKEN
MODEL OM AUTOMATISCHE IJSMAKER
IJSBLOKJESMAKER - DRAAIMODEL
1.
2.
3.
4.
1
Trek de ijsblokjesladen naar voren.
Vul de laden met water tot de markering (pijl).
Duw de ijsblokjesladen terug op hun plek. En sluit de deur van de diepvriezer.
Als het water is bevroren, draait u aan de knoppen op de ijsblokjesladen om de ijsblokjes in de
opvangbak te verzamelen.
2
3
4
Tips voor elektriciteitsbesparing
• Plaats de koelkast in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat de koelkast
niet in de de volle zon staat en plaats hem nooit te dicht naast een warmtebron (zoals een radiator
bijvoorbeeld).
• Blokkeer nooit de ventilatieopeningen of roosters van de koelkast.
• Laat warme voedingswaren afkoelen, alvorens deze in de koelkast te leggen.
• Plaats ingevroren voedingswaren in de koelkast om te ontdooien. U kunt de lage temperatuur van
de ingevroren producten gebruiken om de andere voedingswaren in de koelkast af te koelen.
• Laat de koelkastdeur niet te lang open wanneer u voedsel uit de koelkast haalt of erin legt. Hoe
korter u de deur openlaat, des te minder ijs zich in de vriezer zal vormen.
• Reinig de achterzijde van de koelkast regelmatig. Stof doet het energieverbruik toenemen.
• Stel geen koudere temperatuur in dan nodig is.
• Zorg voor voldoende luchtafvoer aan de onderzijde en de achterwand van de koelkast. Sluit geen
luchtopeningen af.
• Plaats de koelkast zo dat er vrije ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. Het
stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.
bediening _37
02bediening
De ijsmaker produceert 8 blokjes per cyclus - ongeveer 100~130 blokjes in 24 uur, afhankelijk
van de temperatuur van de vriezer, de kamertemperatuur, het aantal deuropeningen en andere
gebruiksomstandigheden.
Gooi de eerste ladingen ijs weg totdat het water helder is.
Let op dat de voelerarm niet gehinderd wordt.
Zodra de bak vol is tot het niveau van de voelerarm, zal de ijsmaker stoppen
met het produceren van ijs.
Nadat de ijsbak weer ingeschakeld is, zal er een vertraging zijn voordat de
ijsmaker weer gebruikt wordt.
Het is normaal dat een aantal blokjes aan elkaar kleven.
Als het ijs niet vaak gebruikt wordt, zullen de oude ijsklontjes wat verkleuren,
niet goed smaken en krimpen.
Druk dus op de knop Ice Off indien u geen ijs wil maken.
Als de functie “Ice making” geselecteerd is, is ijs maken prioriteit. In dit geval zal de temperatuur
van het vriesgedeelte lager zijn dan de ingestelde temperatuur. Indien u de functie “Ice making” niet
nodig heeft, dient u op de knop “ice off ” te drukken.
VOEDSEL IN DE KOELKAST OPBERGEN
De Samsung-koelkast is ontworpen voor maximale ruimtebesparende functies en kenmerken. Ze beschikt
over enkele aangepaste compartimenten die tot doel hebben uw voedingswaren langer vers te houden.
Om te voorkomen dat geuren in de ijsafdeling komen, moet het opgeborgen voedsel zo goed mogelijk en
vacuüm verpakt worden.
Uittrekbare
plank
Kan gebruikt worden voor kleinere zuivelsoorten zoals boter of
margarine, yoghurt en smeerkaas.
Flessenrek
Speciaal bestemd voor pakken melk van 1,5 liter of andere grote
flessen en pakken.
boter/kaas
Deze barstbestendige planken kunnen worden gebruikt voor het
opbergen van alle soorten voedsel en dranken. Kringen op het
Koelkastplanken glazen oppervlak zijn een normaal verschijnsel en kunnen in het
algemeen eenvoudig met een vochtige doek verwijderd worden.
Groente- en
fruitladen
Wordt gebruikt om de versheid van groenten en fruit te bewaren.
De lade is speciaal ontwikkeld om de luchtvochtigheid in de lade te
regelen. Bewaar groenten en fruit zoveel mogelijk gescheiden.
Plaats geen grote stukken voedsel onder de lamp in de koelkast. Er is een temperatuursensor
geplaatst bij de lamp en indien de sensor geblokkeerd is, kan uw koelkast te koud worden. Bewaar
groenten en fruit in de Groente/Fruitlade om te voorkomen dat ze bevriezen. Als het voedsel in uw
koelkast bevriest, stelt u de temperatuur hoger in.
Flessen moeten dicht tegen elkaar aan worden bewaard, zodat zij niet kunnen vallen als de
koelkastdeur wordt geopend.
VOEDSEL IN DE VRIEZER OPBERGEN
Uittrekbare lade
Speciaal voor het bewaren van vlees of gedroogde
voedingswaren. Bewaar het voedsel in een bak of verpakt in
plastic of een ander geschikt verpakkingsmateriaal.
Vak vriezerlade
Kan worden gebruikt voor opslag van vlees of gedroogde
voedingswaren.
Bewaar het voedsel in een bak of verpakt in plastic of een
ander geschikt verpakkingsmateriaal.
Als u van plan bent voor langere tijd weg te gaan, maakt u de koelkast leeg en zet u deze uit. Veeg
overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open. Op deze manier voorkomt u geur- en
schimmelvorming.
38_ bediening
Uw Samsung-koelkast
bedienen
DE KOELKASTACCESSOIRES VERWIJDEREN EN VERPLAATSEN
02bediening
1. Deurvakken
Verwijderen - Het bakje iets omhoog tillen en er recht uittrekken.
Terugplaatsen - Naar de gewenste locatie schuiven en zo ver mogelijk
omlaag duwen.
U kunt uzelf verwonden indien de deurvakken niet goed vastzitten.
dat kinderen niet met de vakken spelen. De scherpe hoeken van
de vakken kunnen letsels veroorzaken.
VOORZORGZorg
Verplaats geen bakken die vol met voedsel zitten.
Reinigen: verwijder de bescherming en was deze met water af.
2. Koelkastplanken
Verwijderen - Trek de plank naar buiten. Als dit niet makkelijk gaat,
tilt u de plank iets op en trekt u deze eruit.
Terugplaatsen - Schuif de plank naar binnen. Als dit niet makkelijk
gaat, tilt u de plank iets op en schuift u deze naar
binnen.
De glazen planken zijn zwaar.
extra voorzichtig bij het verwijderen.
VOORZORGWees
3. Groente- en fruitladen
Verwijderen - Trek de lade er zo ver mogelijk uit. Kantel de voorkant
van de lade omhoeg en trek deze eruit.
1
Terugplaatsen - Plaats de lade in de framerails en schuif deze terug.
De laden moeten verwijderd worden voordat de glazen plank eruit
gehaald kan worden.
2
Dit product gaat het meest efficiënt met energie om als u alle
schappen, laden en manden op de oorspronkelijke positie laat, zoals
weergegeven in de illustratie op pagina (33.)
bediening _39
DE VRIEZERACCCESSOIRES VERWIJDEREN
1. Uittrekbare lade
Verwijderen - Trek de lade er zo ver mogelijk uit.
Kantel de achterkant van de lade en til
deze er recht uit. (Zie afbeeldning 1 & 2)
1
1
2
2
3
3
Open de vriezerdeur volledig en verwijder de lade.
Terugplaatsen - Plaats de lade op de rails door deze
omhoog te kantelen. Laat de lade
zakken totdat deze horizontaal is en
schuif de lade erin. (Zie afbeelding 3)
2. Vak vriezerlade
1
Draaitype
Verwijderen - Trek de lade er volledig uit. Kantel de achterkant van de bak en
til deze eruit om te verwijderen.
Terugplaatsen - Plaats de bak in de rails.
2
Bij het terugplaatsen plaatst u de ladebakhouder in de opening van de rail.
Ladetype
Verwijderen - Trek de lade er volledig uit. Kantel de achterkant
van de bak en til deze eruit om te verwijderen.
Verplaatsen - Plaats de bak in de rails.
Lade
Laat kinderen niet met de koelkast spelen, ze zouden zichzelf
kunnen verwonden of de koelkast kunnen beschadigen.
VOORZORG
Ga niet zitten op de vriezerdeur. +De deur kan afbreken. Laat
kinderen niet in de vriezermand klauteren.
(RF67****)
Wanneer u de scheiding verwijdert om de vriezermand te reinigen, moet u deze ook terugplaatsen
de schroef zodat kinderen niet in de mand vast kunnen komen te zitten.
WAARSCHUWING met
40_ bediening
Uw Samsung-koelkast bedienen
DE WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE)
U kunt snel en eenvoudig gekoeld water krijgen met behulp van de waterdispenser zonder dat u de
koelkastdeur hoeft te openen. Daarnaast kunt u meer dan 30% elektriciteit besparen door het aantal keren
dat de deur geopend wordt te verminderen.
02bediening
Overzicht
Druk hendel
Vergrendeling
Waterreservoir deksel
Waterreservoir
Watertoevoer goed
Het water bijvullen
U kunt water bijvullen terwijl het waterreservoir zich in de koelkast bevindt of u kunt het
waterreservoir verwijderen om het water bij te vullen.
Methode 1
Vul het water bij via de opening boven aan het waterreservoir.
Als u te snel giet, kan het water overlopen.
Methode 2
1.Ontgrendel het waterreservoir aan beide kanten om het deksel van
het reservoir te verwijderen.
2.Vul het waterreservoir met water.
Vul het waterreservoir enkel en alleen met water.
• Vul de watertank uitsluitend met water.
• Vul de tank tot 4,0 liter met water. Als de watertank verder wordt gevuld, kan er water uit
VOORZORG
stromen wanneer de deur wordt geopend en gesloten.
• Duw de kap dicht totdat u een klik hoort.
Water uit de dispenser schenken
Plaats een glas onder de wateruitgang en druk voorzichtig met uw glas tegen de
waterdispenserhendel. Wanneer u tegen de hendel duwt, gaat een blauw lampje
branden.
• Let erop dat het glas zich onder de dispenser bevindt om te voorkomen dat
het water eruit spat.
• De waterdispenser is voor sommige modellen niet te verkrijgen.
Als de waterdispenser niet in gebruik is, raden we het volgende aan
Zet de watertoevoer goed vast in de bevestigingsopening.
De deur zal niet automatisch sluiten indien het
watertoevoertoestel er te lang uitgetrokken is omwille van het
lekken van koude lucht.
bediening _41
DE KOELKAST REINIGEN
Door goed voor uw Samsung-koelkast te zorgen, wordt de levensduur van uw toestel verlengd en blijft het
vrij van geuren en ziektekiemen.
De binnenkant reinigen
Reinig de binnenwanden en accessoires met een mild
schoonmaakmiddel en veeg deze daarna af met een droge
doek. U kunt laden en planken verwijderen als u grondig wil
schoonmaken. Zorg dat u de lades en planken droogwrijft
voordat u ze terugplaatst.
De buitenkant reinigen
Veeg het displaypaneel met een vochtige, schone en zachte
doek. Sproei het water niet direct op het oppervlak van de
koelkast.
De deuren, handgrepen en kastoppervlakken worden gereinigd
met een mild schoonmaakmiddel en daarna afgeveegd met een
droge doek. Uw koelkast ziet er zo goed mogelijk uit, als de
buitenkant één of twee keer per jaar in de was wordt gezet.
Gebruik voor het schoonmaken geen benzeen, verdunner
bleekmiddel. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen en brand veroorzaken.
VOORZORGof
De rubber deurstrips reinigen
ls de rubberen deurstrips vuil zijn, kan het gebeuren dat de
A
deuren niet goed sluiten, en dat de koelkast niet efficiënt werkt.
Zorg dat de deurstrips stof- en vuilvrij blijven door de deuren met
een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek te reinigen.
Maak droog met een schone, zachte doek.
Achter de koelkast reinigen
Stofzuig één à twee keer per jaar achter de koelkast om snoeren
en blootgestelde delen stof- en vuilvrij te houden.
Verwijder de achterkant niet. Dit kan een elektrische schok
VOORZORGveroorzaken.
42_ bediening
Display panel
Uw Samsung-koelkast
bedienen
Voordat u de lamp vervangt, trekt u de stekker uit het stopcontact.
VOORZORGAls u na het lezen van deze instructies niet zeker weet hoe u de lampen moet vervangen, neemt u
voor hulp contact op met het Samsung servicecenter.
De binnenverlichting van de koelkast vervangen
1.
2.
3.
4.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de beschermkap door deze omlaag te trekken en tegelijkertijd naar achteren te duwen.
Maak de connector van de behuizing los.
Vervang de led of de lamp.
Beschermkap
De binnenverlichting in de vriezerlade vervangen
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Trek de lade er volledig uit.
3. Verwijder de beschermkap door deze omlaag te trekken
en tegelijkertijd naar achteren te duwen.
4. Maak de connector van de behuizing los.
5. Vervang de led of de lamp.
Neem contact op met de onderhoudsmonteur om het lampje te
vervangen.
Raak de binnenkant van de kap niet aan. Het peertje kan heet zijn.
VOORZORG
bediening _43
02bediening
HET INTERNE LAMPJE VERVANGEN (ALLEEN BESCHIKBAAR OP
BEPAALDE MODELLEN)
Problemen oplossen
PROBLEEM
OPLOSSING
De koelkast werkt
helemaal niet of koelt
niet voldoende.
• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld?
Probeer een lagere temperatuur.
• Staat de koelkast in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur zodat er niet
voldoende luchtcirculatie is? (Zie pagina 18 voor de beste locatie.)
De voedingswaren in de
koelkast zijn bevroren.
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld?
Probeer een hogere temperatuur.
• Is de temperatuur in de kamer te laag?
• Heeft u het voedsel te dicht bij de luchtventilatie aan de achterkant
van de koelkast geplaatst? Verplaats het voedsel uit de buurt van de
luchtventilatie.
U hoort vreemde
geluiden.
• Controleer of de vloer waterpas en stabiel is.
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan
daarom de lucht niet goed circuleren?
• Is er iets achter of onder de koelkast gevallen?
• U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal.
Het komt omdat verschillende onderdelen samentrekken of uitzetten
door de temperatuur in de koelkast.
• Het is vrij normaal dat in de volgende situaties de ijsmaker lawaai
produceert: Nadat de automatische ijsmaker klaar is met het
aanmaken van ijs, wordt het ijsvakje omgekeerd en valt het ijs in de
ijsopslagruimte.Tijdens het instromen van water via het waterventiel.
De voorste hoeken en
zijkanten van de kast
zijn warm; er treedt
condensvorming op.
• De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anti-condensators die
geïnstalleerd zijn in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming
van condensvorming.
• Staat de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden
als de deur langere tijd open blijft staan.
IJsmaker produceert
geen ijs.
• Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten
van de ijsmaker?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Heeft u de ijsmaakfunctie handmatig uitgeschakeld?
• Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de
vriezertemperatuur te verlagen.
U hoort water bubbelen
in de koelkast.
• Dit is normaal. Het bubbelen wordt veroorzaakt door de koelvloeistof
die door de koelkast stroomt.
Er hangt een
onaangename geur in
de koelkast.
• Controleer of er bedorven voedsel aanwezig is.
• Voedsel met sterke geuren (bijvoorbeeld vis) moet goed afgedekt en/of
verpakt worden.
• Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht
voedsel weg.
De wanden van de
vriezer vriezen aan.
• Is de luchtopening geblokkeerd? Verwijder eventuele voorwerpen die
de vrije luchtdoorstroming belemmeren.
• Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat
er voldoende ventilatie is
• Is de vriezerdeur goed gesloten?
44_ problemen oblossen
VOORZICHTIG
Nee
Ja
Reinig de ijsbak als er nog kleine stukjes ijs op de bodem liggen.
TIDAK
Nee
Ja
Gooi het ijs weg als de ijsmaker voor lange tijd niet is gebruikt.
Indien de ijsmaker voor lange tijd niet wordt gebruikt,
zet u de stand op "Ice Off"(IJs uit) om energie te
besparen.
Indien u van plan bent een ijsschepmiddel aan te
schaffen en te gebruiken, plaatst u deze in een
speciale plaatst van de ijsbak of neemt u het uit.
memo
memo
Omgevingstemperatuurgrenzen
Deze koelkast/vriezer is geschikt voor de omgevingstemperaturen die door de
temperatuurklasse op het typeplaatje aangegeven worden.
Klasse
Symbool
Omgevingstemperatuurbereik (°C)
Gematigd uitgebreid
SN
+10 tot +32
Gematigd
N
+16 tot +32
Subtropisch
ST
+16 tot +38
Tropisch
T
+16 tot +43
OPMERKING:Interne temperaturen kunnen worden beïnvloed door factoren als de plaats van de
koelkast/vriezer, de omgevingstemperatuur en het aantal keren dat u de deur opent.
Pas de temperatuur naar behoefte aan om deze factoren te compenseren.
Nederlands
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product
en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval
verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze
artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden
van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met
ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
Samsung Electronics Benelux B.V. Olof Palmestraat 10, Delft postbus 681, 2600 AR Delft
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
Samsung Electronics Benelux B.V. Airport Plaza,
Geneva Building Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem België
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
Samsung Electronics Benelux B.V. Airport Plaza,
Geneva Building Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem België
Deze gebruiksaanwijzing is gedrukt op gerecycleerd papier ter bevordering van recyclage.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement