Samsung DIGIMAX 401 User manual

Samsung DIGIMAX 401 User manual

DUTCH

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.

Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware.

Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

Instructies

Gebruik deze camera in de onderstaande volgorde

Installeer het stuurprogramma voor de camera

Voordat u de camera, via de USB-kabel, aansluit op een PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren. Installeer het stuurprogramma voor de camera dat wordt meegeleverd op de cdrom met toepassingssoftware. (p. 77)

Maak een foto.(p. 21)

Maak een foto.

Sluit de

USB-kabel aan

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USBpoort van de PC en op de USB-aansluiting van de camera.(p. 83)

Controleer of de camera is ingeschakeld

Ch Controleer of de camera is ingeschakeld.

Als de camera is uitgeschakeld, zet u deze aan met de aan/uit-schakelaar.(p. 24)

Controleer

[Removable Disk]

Open Windows Verkenner en zoek naar

[Removable Disk] (p. 84)

2

Als u een kaartlezer gebruikt om de opnamen op de geheugenkaart te kopiëren naar uw pc, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overdragen naar uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de pc. Houdt u er rekening mee dat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verlies of beschadiging van opnamen op de geheugenkaart bij gebruik van een kaartlezer.

Inhoud

GEREED

Kennis maken met uw camera

Informatie over de pictogrammen

Waarschuwing

Gevaar

Voorzichtig

Waarschuwing van FCC

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor 8

7

7

6

6

5

5

Inhoud verpakking

Identificatie van functies

Voor- en bovenzijde

Achter- en onderzijde

Zijkant / Knop voor 5 functies

Keuzeschijf voor modusselectie

Aansluiten op een voedingsbron

De wisselstroomadapter gebruiken

(SAC-32)

De batterijen gebruiken

10

11

11

11

12

12

14

15

16

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart

De gegevens op de geheugenkaart beschermen

De geheugenkaart plaatsen

De geheugenkaart verwijderen

17

17

17

19

19

OPNAME

Indicator LCD-scherm

De opnamemodus starten

20

21

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen 24

Aan/uit-knop

SLUITER-knop

Knop WIDE (GROOTHOEK) / TELE

Knop Spraakmemo / OMHOOG

Een spraakmemo opnemen

24

24

24

26

26

Knop omlaag

Knop FLITSER / LINKS

Knop voor zelfontspanner / Rechts

Knop +/-

Schakelaar voor scherpteregeling

Knop MENU/OK

LCD-knop

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-

32 instellingen te wijzigen

Het menu gebruiken

Formaat

33

34

35

26

27

28

30

31

32

Kwaliteit

Lichtmeting

Scherpte

Witbalans

Effect

Fotokader

35

36

37

38

39

39

AFSPELEN

Indicator LCD-scherm

Afspeelmodus starten

Een stilstaand beeld afspelen

Bewegende beelden afspelen

Een spraakopname afspelen

Knop Miniaturen / Vergroting

41

42

42

43

43

44

3

Inhoud

Knop Spraakmemo / Omhoog

Knop voor afspelen en pauzeren/

Omlaag

Knop LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK

46

LCD-knop

Wisknop

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm 49

47

47

48

48

De diashow starten

Opnamen beveiligen

Alle opnamen verwijderen

Kopiëren naar kaart

50

51

52

53

DPOF : Het aantal af te drukken exemplaren instellen 54

Een opname draaien

Afmetingen wijzigen

55

56

SETUP

4

Menu Setup

Bestandsnaam

Automatische uitschakeling

Taal

Een geheugenkaart formatteren

Datumtype instellen

Datuminstelling

Tijd instellen

De opnametijd afdrukken

Geluid

Type video-uitvoer selecteren

Snelweergave

Initialisatie (RESET ALL)

Nieuwste

63

63

64

65

65

66

60

61

62

62

57

58

59

60

Het menu MYCAM instellen

Begingeluid

Beginafbeelding

Belangrijke opmerkingen

Waarschuwingsindicator

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Specificaties

66

67

67

68

70

71

73

SOFTWARE

Opmerkingen met betrekking tot software 75

Systeemvereisten 75

Informatie over de software

De toepassingssoftware installeren

76

77

PC-modus starten

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

Verwisselbare schijf

83

86

87

De verwisselbare schijf verwijderen

Het USB-stuurprogramma installeren op

88 de MAC

Het USB-stuurprogramma gebruiken op

89 de MAC

PhotoImpression gebruiken

89

90

Digimax Viewer 2.1

FAQ (Veelgestelde vragen)

92

93

Kennis maken met uw camera

Hartelijk dank voor het aanschaffen van het digitale camera van Samsung.

Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

Wanneer u service nodig hebt, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.

Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung camera accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.

Bewaar de handleiding op een veilige plek.

Microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Informatie over de pictogrammen

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van deze camera die u helpen op een veilige en juiste wijze te werken met deze camera. Hierdoor voorkomt u schade en letsel bij anderen.

GEVAAR

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.

5

Gevaar

Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne inspectie, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor cameras van Samsung.

Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.

Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en verwijder de stroombron (batterijen of wisselstroomadapter). U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor cameras van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

6

Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.

Richt, bij het maken van fotos, nooit de lens van de camera rechtstreeks op een zeer krachtige lichtbron. Dit kan leiden tot permanente schade aanuw ogen.

Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.

Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.

Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik.Dit kan leiden tot storingen in de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen.

Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.

Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.

Dek de camera of wisselstroomadapter nooit af tijdens het gebruik. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.

Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.

Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.

Plaats de batterijen niet in de onjuiste richting.

Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.

Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.

Vervoer de camera niet als deze is ingeschakeld en u gebruik maakt van de wisselstroomadapter. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.

Waarschuwing van FCC

Tests hebben aangetoond dat dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens artikel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in commerciële installaties. Dit apparaat genereert, absorbeert en straalt RF-energie

(Radio Frequentie) uit. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot verstoring van het radioverkeer. Er is echter geen garantie dat er in sommige gevallen geen interferentie zal optreden. Als er toch interferentie optreedt terwijl het apparaat in werking is, probeert u één of meer van de volgende maatregelen.

Wijzig de locatie en richting van uw antenne.

Vergroot de afstand tussen de camera en het apparaat waarvan de werking wordt verstoord.

Gebruik een andere aansluiting op het desbetreffende apparaat.

Neem contact op met een vertegenwoordiger van Samsung of met een radio/TV-installateur.

Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-voorschriften.

Door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke conformiteitsinstantie zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn of haar bevoegdheid voor het gebruik van de apparatuur verliezen.

7

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor

Afdrukken van opnames met behulp van een gespecialiseerde printer, printer met DPOFondersteuning of een ontwikkelcentrale met

DPOF-apparatuur. (Raadpleeg pagina 54.)

Afbeeldingen bekijken op een televisiescherm.

(Raadpleeg pagina 64)

Maak een foto.

(Raadpleeg pagina 21)

Downloaden van beeldbestanden van camera naar computer.

(Raadpleeg pagina 84)

Bewerken van fotos op een PC.

(Raadpleeg pagina 90)

8

Deze digitale camera kan worden gebruikt voor

Maken van een digitaal fotoalbum

Maken van een zelfportret en de foto gebruiken om uw kalender een persoonlijk tintje te geven

Spraakopnamen maken.(Raadpleeg pagina 22)

Bewegende beelden opnemen

(Raadpleeg pagina 22)

U kunt zelfs uw eigen unieke cadeaupapier maken met behulp van uw digitale opnamen.

Rechtstreeks invoegen van fotos in een elektronisch document

9

Inhoud verpakking

Controleer of u over de juiste productonderdelen beschikt voordat u het product gaat gebruiken.

gemarkeerde inhoud is optioneel.

Digitale camera

2 AAalkalinebatterijen

Opbergtasje VIDEO-kabel

USB-kabel

Draagriem voor camera

Gebruikershandleiding Productgarantie

Cd met software SD-geheugenkaart

Wisselstroomadapter

(SAC-32, DC 3,3V)

10

Batterijlader

Digimax Battery I-Pack : SBP-1303 KIT

Oplaadbare batterij Netnoer

Identificatie van functies

Voor- en bovenzijde

Aan/uit-knop

Sluiterknop

Zoeker

Microfoon

Flitser

Lampje voor zelfontspanner

USBaansluiting

VIDEOaansluiting

Aansluitpu nt voor gelijkstroo mvoeding

Lens

Hendel voor scherpteregeling

Achter- en onderzijde

Keuzeschijf voor modusselectie

Lampje voor camerastatus

Zoeker

LCD-scherm

Knop GROOTHOEK /

MINIATUUR

Knop TELE /

Digitale zoomfunctie

Oogje voor draagriem

Knop voor 5 functies

Aansluitpunt voor statief

+&-/ Knop

VERWIJDEREN

Knop voor de afspeelmodus

LCD-knop

* Bij gebruik van de digitale zoom voor het maken van een opname kan de compositie van de opname afwijken afhankelijk van of u het LCD-scherm of de zoeker gebruikt. De opname wordt gemaakt in de compositie zoals die te zien in op het LCD-scherm.

11

Identificatie van functies

Zijkant / Knop voor 5 functies

Afdekklepje Batterijvakje

Knop voor spraakmemo / OMHOOG

Sleuf voor geheugenk aart

Batterijvak

Knop

FLITSER/

LINKS

Knop ZELFONTSPANNER

/ RECHTS

Knop MENU /

OK

Knop voor afspelen en pauzeren / OMLAAG

Keuzeschijf voor modusselectie

U kunt de gewenste werkmodus selecteren met de keuzeschijf voor modusselectie achterop de camera. Deze digitale camera beschikt over 6 opnamemodi. Deze worden hieronder aangegeven.

Modus Stilstaand beeld

Met behulp van twee modi voor scherpteregeling kunnen gebruikers stilstaande beelden opnemen van een afstand tussen 0,19 m en oneindig. Dit zijn:

- Macromodus ( ) : 0,19 tot 0,21m

- Normale modus ( ) : 1,0m tot oneindig

Modus MijnINST

Met deze modus kunnen gebruikers veelgebruikte opnameinstellingen opslaan voor later gebruik.

12

Identificatie van functies

Modus Spraakopname

Het maken van een spraakopname kan doorgaan zolang er voldoende geheugencapaciteit beschikbaar is. (Max: 1 uur)

- Bestandstype voor spraakopname : *.wav

Modus Filmclip

Er kan nu een filmclip worden opgenomen zolang de beschikbare geheugencapaciteit dat toelaat.

- Afmeting : 320X240

- Bestandstype voor bewegende beelden : *.avi

Modus Fotokader

Met deze modus kunnen gebruikers kaders aan een stilstaand beeld toevoegen en dit opslaan.

Er zijn 9 typen kaders beschikbaar.

Nachtmodus

Deze modus wordt s nachts gebruikt of als de achtergrond erg donker is.

De in deze handleiding gebruikte pictogrammen voor het gebruik van de camera hebben de volgende betekenis:

Pictogram

Keuzeschijf voor modusselectie

Werkmodus camera Pictogram

Keuzeschijf voor modusselectie

Werkmodus camera

Modus Stilstaand beeld Modus MijnINST

Spraakopname

Modus Fotokader

Filmclip

Nachtmodus

Modus Afspelen

13

Identificatie van functies

Lampje voor camerastatus

Kleur

Groen

Status

Knipperend en uit

Aan

Langzaam knipperend

Snel knipperend

Camerastatus

Apparaat wordt opgestart

Als het LCD-scherm is uitgeschakeld

Als de USB-kabel is aangesloten.

Flitser wordt opgeladen

Verwerking van beelden (compressie/decompressie)

USB actief

Lampje voor zelfontspanner (Op basis van zelfontspanner van 10 seconden. Zie p.28)

Kleur

Rood

Status Camerastatus

- De eerste zeven seconden knippert het lampje éénmaal per seconde.

Knipperend

- Gedurende de laatste drie seconden knippert het lampje éénmaal per 0,5 seconde.

Knippert éénmaal Als de camera is ingeschakeld / als de sluiterknop wordt losgelaten.

Pieptoon

Pieptoon

Pieptoon bij aan / uit

Normale pieptoon (een korte piep)

Camerastatus

Als de camera wordt in- of uitgeschakeld.

Bij draaien aan keuzeschijf/ drukken op cameraknoppen.

Fouttoon (tweemaal lang en tweemaal kort)

Pieptoon zelfontspanner

Als een fout optreedt

Piept tegelijkertijd met het knipperen van het lampje voor de zelfontspanner.

- Als u de pieptoon hoorbaar wilt maken, moet u de pieptoon inschakelen in het menu voor de instellingsmodus.

Aansluiten op een voedingsbron

De camera kan op twee manieren van stroom worden voorzien. U kunt batterijen of een wisselstroomadapter (100V ~ 250V) (gelijkstroom 3,3V / 2,0A) gebruiken.

Wij adviseren het gebruik van Ni-MH -batterijen voor een digitale camera. (Gebruik alleen batterijen die over een vermogen van meer dan 1600mAh beschikken en minder dan een jaar geleden zijn gefabriceerd.) De aanbevolen batterijen worden hieronder weergegeven.

Niet-oplaadbare batterijen : Type AA - Alkaline, Ni-Mn, Ni-Zn, Lithium

Oplaadbare batterijen

Type CR-V3 Lithium

: Type AA - Ni-MH, Ni-Cd (meer dan 1000mAh)

CR-V3 type – Digimax Battery I-Pack(SBP-1303)

14

Aansluiten op een voedingsbron

INFORMATIE

Belangrijke informatie over het gebruik van batterijen

U kunt overal alkalinebatterijen aanschaffen. De levensduur van batterijen is echter afhankelijk van de fabrikant van de batterijen en de omstandigheden tijdens het fotograferen.

Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.

Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.

Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Batterijen verliezen vermogen met het verstrijken van de tijd en kunnen gaan lekken als u ze in de camera laat zitten.

Wij adviseren u gebruik te maken van ALKALINE-batterijen met een grote capaciteit aangezien mangaanbatterijen niet voldoende vermogen leveren.

Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.

De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar heen.

Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

De wisselstroomadapter gebruiken (SAC-32)

Als u toegang tot een netvoeding hebt, kunt u de camera gedurende lange tijd gebruiken met behulp van een wisselstroomadapter.(3,3V 2,0A)

Sluit de adapter aan op het aansluitingspunt (DC

3,3V IN) op de camera. Verwijder de batterijen uit de camera als u een wisselstroomadapter gebruikt.

GEVAAR

Schakel altijd de stroom uit voordat u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijdert.

Net als bij alle apparaten die worden aangesloten op de netvoeding, is de veiligheid van groot belang. Zorg ervoor dat de camera en de adapter niet in contact komen met water of met metalen voorwerpen.

Zorg ervoor dat u een correct type wisselstroomadapter (3,3V 2,0A) gebruikt voor de camera. Als u dit niet doet, kan dat uw garantie ongeldig maken.

15

Aansluiten op een voedingsbron

De batterijen gebruiken

: Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd

(plus- en minpool).

1. Open het afdekklepje voor het batterijvak door het in de richting van de pijl te duwen.

2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).

[ De AA-batterij plaatsen ] [ De CR-V3--batterij plaatsen ]

3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak door ertegen te duwen totdat het vastklikt.

Op het LCD-scherm worden 3 indicatoren voor de batterijstatus weergegeven.

Indicator voor batterijstatus

Batterijstatus

De batterijen zijn volledig opgeladen

Nieuwe batterijen voorbereiden

De batterijen zijn bijna leeg.

Plaats nieuwe batterijen.

16

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

De camera beschikt over een intern flash-geheugen van 16MB, waarmee u opnames van stilstaande en bewegende beelden kunt opslaan in de camera. U kunt de geheugencapaciteit echter uitbreiden met behulp van een optionele geheugenkaart zodat u meer stilstaande en bewegende beelden kunt opslaan.

Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart

Formatteer de geheugenkaart (zie p. 60).Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.

Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.

Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af.

Als dit gebeurt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen.

Slijtage van de geheugenkaart valt niet onder de garantie van Samsung.

De geheugenkaart is een elektronisch precisie-instrument. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.

Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).

Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.

Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, maakt u de geheugenkaart schoon met een zachte doek.

Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.

Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen.

Dit is volstrekt normaal.

Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

De gegevens op de geheugenkaart beschermen

Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:

- Als de geheugenkaart op onjuiste wijze wordt gebruikt.

- Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.

Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.

Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.

Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is : Als u de sluiterknop half indrukt bij het maken van een opname, wordt het bericht [CARD FULL !] weergegeven en werkt de camera niet. U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de camera optimaliseren door de geheugenkaart te vervangen of door overbodige opnames te verwijderen van de geheugenkaart.

17

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

INFORMATIE

Als u het kaartklepje opent terwijl de camera is ingeschakeld, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

U kunt een SD-geheugenkaart en een Multi Media Card (MMC) gebruiken.

Kaartpennen

Schakelaar voor schrijfbeveiliging

Label

[ SD-geheugenkaart (Secure Digital) ]

De SD-geheugenkaart heeft een schakelaar voor schrijfbeveiliging waarmee u kunt voorkomen dat beeldbestanden worden verwijderd of dat de kaart wordt geformatteerd.

Als u de schakelaar naar de onderkant van de

SD-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven.

Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart voordat u een opname gaat maken.

Bij gebruik van een 16MB SD-geheugenkaart, beschikt u volgens de specificaties over de volgende op namecapaciteit. (Deze getallen dienen als indicatie voor de verwachte capaciteit.) Deze getallen zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp.

Formaat van opgenomen beeld

2304X1728 (2304)

2048X1536 (2048)

1600X1200 (1600)

1024X768 (1024)

640X480 (640)

S.FINE

9

11

18

39

84

FINE

19

23

35

76

170

NORMAL

29

35

55

106

213

18

De geheugenkaart plaatsen

1. Zet de camera uit en trek het klepje voor de sleuf van de geheugenkaart in de richting van de pijl om de sleuf te openen.

2. Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCD-scherm) wijzen en druk de geheugenkaart vervolgens in de kaartsleuf totdat u een klik hoort.

3. Sluit het afdekklepje door erop te drukken totdat u een klik hoort. Als de geheugenkaart niet soepel naar binnen schuift, mag u geen extra kracht gebruiken om de kaart te plaatsen.

Controleer de plaatsingsrichting en breng de kaart vervolgens op de juiste wijze aan.

INFORMATIE

Breng de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit wel doet, kan de sleuf voor de geheugenkaart beschadigd raken.

De geheugenkaart verwijderen

1. Schakel de stroom uit met behulp van de aan/uit-knop.

Open het afdekklepje voor het batterijvak en druk op de geheugenkaart zoals in de afbeelding wordt aangegeven.Laat de kaart vervolgens los.

2. Verwijder de geheugenkaart en sluit het afdekklepje voor de sleuf van de geheugenkaart.

19

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamefuncties en -selecties.

Nr. Omschrijving

1 Batterij

2 Opnamemodus

3 Waarschuwing bij bewegen van camera

4 Flitser

5 HandmatigZelfontspanner

6 Spraakmemo

7 Macro

8 Lichtmeting

9 Tijd

10

11

Datum

Belichtingscorrectie

12 Witbalans

13 Indicator Kaart geplaatst

20

[ Beeld & volledige info ]

Pictogrammen

2004/ 04/ 01

-2.0 EV ~ 0.0 EV~ +2.0 EV p.36~37 p.62

p.62

p.30

p.38

p.19

Pagina p.16

p.12~13 p.23

p.28

p.29

p.26

p.31

Indicator LCD-scherm

14 Scherpte

15 Beeldkwaliteit

16 Beeldformaat

Aantal resterende fotos

17

Resterende opnametijd (filmclip /spraakopname)

2304, 2048, 1600, 1024, 640

54

02:00/ 00:05:00

X4.0

19 Digitale zoomfunctie p.37

p.35~36 p.35

p.22

p.25

De opnamemodus starten

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een stilstaand beeld opnemen

1. Plaats de batterijen (p. 16). Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).

2. Plaats de geheugenkaart (p. 19).

Aangezien deze camera een intern geheugen van 16MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart wordt geplaatst, worden opnamen opgeslagen in het interne geheugen. U kunt de geheugencapaciteit opvoeren door een geheugenkaart te plaatsen. Als de geheugenkaart is geplaatst, worden opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.

3. Sluit het afdekklepje van de sleuf voor de geheugenkaart.

4. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

Als de datum en tijd die worden weergegeven op het

LCD-scherm onjuist zijn, stelt u deze opnieuw in voordat u een opname gaat maken. (p.62)

5. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD ( ) door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

6. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm.

7. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

21

De opnamemodus starten

Modus MijnINST gebruiken

Met deze modus kunnen gebruikers veelgebruikte opname-instellingen opslaan voor later gebruik.

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het opnemen van stilstaande beelden.

5. Draai de schijf voor modusselectie in de modus MijnINST ( ).

6. U kunt de menu's gebruiken die worden weergegeven als u op camera- en menuknoppen drukt om de gewenste camerafuncties te wijzigen. De als laatste gewijzigde functie of functies worden automatisch opgeslagen in de modus MijnINST.

7. Als u de keuzeschijf voor modusselectie in de modus MijnINST ( ) zet terwijl een andere camerabewerking wordt uitgevoerd, worden de camera-instellingen gewijzigd in de instellingen die u hebt gewijzigd in stap 6.

Spraakopname maken

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het vastleggen van stilstaande beelden.

5. Selecteer de modus SPRAAKOPNAME door aan de keuzeschijf te draaien.

6. Druk op de sluiterknop om een spraakopname te maken.

- Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een spraakopname gemaakt zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat (maximaal: 1 uur). De opnametijd wordt weergegeven op het LCD-scherm.

- Als u de sluiterknop loslaat, gaat het maken van de spraakopname gewoon door.

- Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

- Bestandstype : *.wav

[ SPRAAKopname ]

INFORMATIE

40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

Filmclip opnemen

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het vastleggen van stilstaande beelden.

5. Selecteer de modus FILMCLIP ( ) door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Het pictogram voor de modus FILMCLIP en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het

LCD-scherm

[ Modus FILMCLIP ]

22

De opnamemodus starten

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u de sluiterknop loslaat, worden nog steeds filmclip opgenomen.

Het pictogram [REC] knippert tijdens het maken van de opname.

Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

Beeldformaat en bestandstype worden hieronder aangegeven.

- Afmeting : 320 x 240 - Bestandstype : *.avi

INFORMATIE

Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera

( ) weergegeven op het LCD-scherm. In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.

Opname met tegenlichtcorrectie

: Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht. Bij tegenlicht kunt u gebruikmaken van de steunflits (p. 28), spotmeting (p. 37) of tegenlichtcorrectie (p. 30).

Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

Aangezien wat u ziet door de zoeker enigszins kan afwijken van de uiteindelijke foto wanneer u deze neemt van een afstand van minder dan 1,5m, wordt geadviseerd gebruik te maken van het LCD-scherm bij het maken van de compositie.

Als u veelvuldig gebruik maakt van de LCD-scherm, raken de batterijen snel leeg.

U wordt geadviseerd het LCD-scherm uit te schakelen en zo veel mogelijk gebruik te maken van de optische zoeker om de batterijen te sparen.

Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht..

- In de modus voor scherpteregeling Macro, als de afstand tot het onderwerp minder dan 0,19m of meer dan 0,21m bedraagt. Zorg ervoor dat de afstand in de modus voor scherpteregeling Macro tussen 0,19m en 0,21m bedraagt.

- In de modus voor scherpte-instelling Normal, als de afstand tot het onderwerp minder dan 1m bedraagt. Zorg ervoor dat de afstand in de modus voor scherpteregeling

Normal tussen 1m en oneindig bedraagt.

23

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

Aan/uit-knop

Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.

Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen.

SLUITER-knop

Gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAMEMODUS (STILSTAAND BEELD,

SPRAAKOPNAME of FILMCLIP).

In de modus FILMCLIP

: Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van bewegende beelden gestart.

Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.

Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

Knop WIDE (GROOTHOEK) / TELE

Gebruikt voor digitaal in- en uitzoomen.

Wanneer u op de zoomknop (W/T) drukt, wordt de zoombalk weergegeven bovenaan in het midden van het LCD-scherm.

24

Knop WIDE (GROOTHOEK) / TELE

TELE-zoom

Digitale zoom TELE : Als u op de zoomknop T drukt, wordt de software van de digitale zoomfunctie ingeschakeld. Als u de zoomknop T loslaat, blijft de op dat moment gekozen instelling voor de digitale zoomfunctie actief. Als de maximale digitale zoomfactor (4X) is ingeschakeld, heeft het indrukken van de zoomknop T geen effect. U kunt de digitale zoomfactor bepalen aan de hand van de numerieke waarde [X1,2 ~ X 4,0] naast de zoombalk.

Op de knop

TELE drukken

Op de knop

TELE drukken

[ WIDE-zoom ] [ Digitale zoom 2,0X ] [ Digitale zoom 4,0X ]

WIDE-zoom

Digitale zoom WIDE (GROOTHOEK) : Als u op de zoomknop W drukt, wordt de digitale zoom stap voor stap teruggebracht. Als u de zoomknop W loslaat, wordt de digitale zoomfunctie uitgeschakeld.

Op de knop WIDE

(GROOTHOEK) drukken

Op de knop WIDE

(GROOTHOEK) drukken

[ Digitale zoom 4,0X ] [ Digitale zoom 2,0X ] [ WIDE-zoom ]

INFORMATIE

U kunt de digitale zoomfunctie alleen gebruiken als het LCD-scherm is ingeschakeld.

Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.

De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van filmclip.

Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.

25

Knop Spraakmemo ( ) / OMHOOG

Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMHOOG om de cursor omhoog te verplaatsen in het submenu.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo´s. U kunt uw spraak toevoegen aan een opgeslagen stilstaand beeld.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer de modus STILSTAAND BEELD door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

2. Druk op de knop SPRAAKMEMO. Als de indicator voor het opnemen van spraakmemo´s wordt weergegeven op het LCD-scherm, is deze instelling ingeschakeld.

STOP:SHUTTER

[ Spraakmemo voorbereiden ] [ Spraakmemo opnemen ]

3. Druk op de sluiterknop en maak een opname. De afbeelding wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

4. De spraakmemo wordt opgenomen gedurende tien seconden vanaf het moment waarop de afbeelding is opgeslagen. Als u tijdens het opnemen van een spraakmemo op de sluiterknop drukt, wordt de geluidsopname beëindigd.

INFORMATIE

40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

De functie voor spraakmemo werkt slechts éénmaal en wordt vervolgens automatisch geannuleerd.

Knop omlaag

Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de menu omlaag te verplaatsen in het submenu.

Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop OMLAAG niet in een opnamemodus.

26

Knop FLITSER ( ) / LINKS

Als u op de knop LINKS ( ) drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS ( ) als FLITSER-knop ( ).

De flitsmodus selecteren

1. Draai de keuzeschijf voor modusselectie in de modus

[ Automatisch flitsen selecteren ]

STILSTAAND BEELD.

2. Druk op de flitserknop ( ) totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.

3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

Flitserbereik

Type scherpstelling

Normaal

Macro

Flitserbereik

1,0m ~ 3,0m

0,2m

INFORMATIE

Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.

Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan

4~10 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.

De flitser werkt niet tijdens het maken van video-opnamen.

Maak opnames binnen het flitserbereik.

De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.

Het LCD-scherm wordt enige tijd uitgeschakeld nadat u de flitser hebt gebruikt, zodat de flitser opnieuw kan worden opgeladen.

27

Knop FLITSER ( ) / LINKS

Indicator voor flitsmodus

ICON Flitsmodus Omschrijving

Automatisch flitsen

Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.

Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen

Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.

Ondersteunende flits De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is.

Synchronisatie lage sluitersnelheid

De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera

( ) weergegeven op het LCD-scherm.

Flitser uit

De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnames op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera

( ) weergegeven op het LCD-scherm.

Knop voor zelfontspanner ( ) / Rechts ( )

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de zelfontspanner ( ). Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

Beschikbare zelfontspanningsmodi

Cameramodus

Zelfontspanner

2SEC

10SEC

Dubbele

28

Knop voor zelfontspanner ( ) / Rechts ( )

De zelfontspanner selecteren.

1. raai aan de KEUZESCHIJF VOOR MODUSSELECTIE om een andere opnamemodus te selecteren dan de modus voor spraakopname.

2. Druk op de knop voor de ZELFONTSPANNER totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Er wordt een pictogram voor een zelfontspanner van 10 seconden, van 2 seconden of een dubbele zelfontspanner weergegeven op het LCD-scherm. In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.

Zelfontspanner voor 10SEC ( ) :

Als u op de sluiterknop drukt, wordt na tien seconden een opname gemaakt.

Zelfontspanner voor 2SEC ( ) :

Als u op de sluiterknop drukt, wordt na twee seconden een opname gemaakt.

Dubbele zelfontspanner ( ) :

[ De zelfontspanner voor 10SEC selecteren ]

Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer. Als de flitser wordt gebruikt, kan de zelfontspanner voor 2 seconden worden vertraagd, afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.

3. Als u op de sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken.

INFORMATIE

De standaardwaarde is UIT.

Als u een opname maakt met behulp van de zelfontspanner, werkt het lampje voor de zelfontspanner als volgt:

Instelling van zelfontspanner voor 10 seconden

: Het lampje voor de zelfontspanner knippert elke seconde gedurende de eerste 7 seconden. Gedurende de resterende 3 seconden knippert het lampje elke 0,5 seconde.

Instelling van zelfontspanner voor 2 seconden

: Het lampje voor de zelfontspanner knippert elke 0,5 seconde gedurende 2 seconden.

Als u de aan/uit-knop, de keuzeschijf voor modusselectie of de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.

Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.

29

Knop +/-

U kunt de knop +/- gebruiken om de waarden voor belichtingscorrectie aan te passen.

Belichtingscorrectie : Deze camera past automatisch de belichtingsinstelling aan op basis van de omgevingsverlichting. U kunt met de knop +/- ook de belichtingswaarde selecteren. In de modus voor stilstaande beelden, MijSET en Fotokader kan de belichtingscorrectie worden aangepast tussen –2.0EV en +2.0EV (in stappen van 0.5EV) en in de nachtmodus kan de langzame sluitertijd worden ingesteld.

De belichting corrigeren

1. Als u op de knop +/- drukt, worden de menubalk voor belichtingscorrectie en het pictogram voor belichtingscorrectie ( ) weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie ( Ev) in te stellen.

3. Druk nogmaals op de knop +/-. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator

( ) onderaan het LCD-scherm weergegeven.

Lange sluitertijd instellen (in nachtmodus)

1. Zet de keuzeschijf voor modusselectie in de nachtmodus.

2. Druk op de knop +/-. De beschikbare sluitertijden worden weergegeven (zie afbeelding).

3. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste sluitertijd te selecteren.

4. Druk op de knop +/-. Het menu wordt weergegeven de trage sluitertijd wordt ingesteld. Vervolgens wordt het pictogram voor de trage sluitertijd (

LT

) onderaan het

LCD-scherm weergegeven.

INFORMATIE

Een negatieve waarde voor de belichtingscorrectie resulteert in een geringere belichting. Bij een positieve waarde voor belichtingscorrectie neemt de belichting toe en is het LCD-scherm wit of zijn de opnamen mogelijk niet goed.

30

Schakelaar voor scherpteregeling

Controleer, voordat u een opname maakt, of de schakelaar voor scherpteregeling in de gewenste positie staat.

Aangezien wat u ziet door de zoeker enigszins kan afwijken van de uiteindelijke foto wanneer u deze neemt van een afstand van minder dan 1,5m, wordt geadviseerd gebruik te maken van het LCD-scherm bij het maken van de compositie. Er zijn 2 opties voor scherpte-instelling in de modus STILSTAAND BEELD.

Modus voor scherpteregeling Macro ( )

Het instellingsbereik is 0,19m tot 0,21m. Wanneer u deze modus voor scherpteregeling selecteert, wordt een pictogram Macro ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 0,19m en 0,21m.

Modus voor scherpteregeling Normal ( )

Het instellingsbereik is 1m tot oneindig. Wanneer u deze modus voor scherpteregeling selecteert, wordt geen pictogram weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

U kunt voorkomen dat de opname onscherp wordt door de scherpte in te stellen op een bereik tussen 1,0m en oneindig.

31

Knop MENU/OK

Als het menu wordt weergegeven, gebruikt u de knop voor 5 functies om de gegevenswaarden te wijzigen en voor het accepteren van de wijzigingen.

Als het menu niet wordt weergegeven, drukt u op de knop MENU/OK om een menu voor de huidige cameramodus weer te geven op het LCD-scherm. Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar het vorige niveau.

Druk op knop

MENU

2304X1728

2048X1536

1600X1200

1024X768

SIZE

[ Menu aan ]

2304

2048

1600

1024

[ Menu uit ]

LCD-knop

U kunt de opnamestatus controleren op het LCD-scherm.

Telkens wanneer u op de LCD-knop drukt in een opnamemodus, met uitzondering van de modus

Spraakopname, worden wijzigingen als volgt weergegeven op het LCD-scherm:

Op LCD-knop drukken

Op LCD-knop drukken

[ Beeld en volledige informatie ] [ Beeld en basisinformatie ]

Op LCD-knop drukken

[ LCD uit ]

32

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

U kunt het menu op het LCD-scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen.

INFORMATIE

Het menu wordt in de volgende situaties niet weergegeven op het LCD-scherm:

- Als op een andere knop wordt gedrukt.

- Tijdens de verwerking van afbeeldingsgegevens

(als het lamp voor de camerastatus naast de zoeker brandt)

- Als de batterijen leeg zijn.

Wanneer op het LCD-scherm een menu wordt weergegeven, kunt u de sluiterknop niet gebruiken om bijvoorbeeld een opname te maken. Als u een opname wilt maken, annuleert u simpelweg de menuweergave door op de knop MENU te drukken.

De volgende functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de modus die u hebt geselecteerd.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu Werkmodus camera

SIZE

QUALITY

METERING

SHARP

EFFECT

Submenu

2304X1728

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

S.FINE

FINE

NORMAL

MULTI

SPOT

SOFT

NORMAL

VIVID

B&W

NORMAL

SEPIA

33

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Menutab Werkmodus camera Hoofdmenu

W.BALANCE

AUTO

Submenu

DAYLIGHT

CLOUDY FLUORESCENT

TUNGSTEN

CUSTOM

SUNSET

P.FRAME

FRAME 1 ~ 9

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de knop MENU. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus. Er is echter geen menu voor de modus voor spraakopname ( ).

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om door de menu's te navigeren.

2304X1728

SIZE

2048X1536

1600X1200

1024X768

2304

2048

1600

1024

Druk op de knop

LINKS of RECHTS.

QUALITY

S.FINE

FINE

NORMAL

Druk op de knop

LINKS of RECHTS.

MULTI

SPOT

METERING

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om een submenu te selecteren.

SIZE

2304X1728

2048X1536

1600X1200

1024X768

2304

2048

1600

1024

Druk op de knop

OMHOOG of OMLAAG.

SIZE

2304X1728

2048X1536

1600X1200

1024X768

2304

2048

1600

1024

Druk op de knop

OMHOOG of OMLAAG.

SIZE

2304X1728

2048X1536

1600X1200

1024X768

2304

2048

1600

1024

4. Selecteer een submenu en druk vervolgens op de knop OK. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en het menu wordt gesloten.

34

Formaat

U kunt de afbeeldingsgrootte selecteren die geschikt is voor uw toepassing. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FOTOKADER, NACHTMODUS en MijnINST.

Pictogram

Formaat

2304

2304X1728

2048

2048X1536

1600 1024

1600X1200 1024X768

640

640X480

Hoe hoger de resolutie, hoe minder opnamen u kunt maken omdat opnamen met hoge resolutie meer geheugenruimte vergen dan opnamen met een lagere resolutie.

2304X1728

2048X1536

1600X1200

1024X768

SIZE

2304

2048

1600

1024

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

Kwaliteit

U kunt de compressieverhouding instellen voor gemaakte opnamen die het meest geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe lager de opnamekwaliteit. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FOTOKADER, NACHTMODUS en MijnINST.

Modus STILSTAAND BEELD

Modus

Pictogram

Submenu

Bestandsindeling

S.FINE

jpeg

FINE jpeg

NORMAL jpeg

S.FINE

FINE

NORMAL

QUALITY

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

35

Kwaliteit

De afbeeldingsgrootte en -kwaliteit voor het aantal opnamen dat kan worden opgeslagen op een geheugenkaart/Opnametijd (Bij gebruik van een intern geheugen van 16MB, op basis van eigen testresultaten van Samsung)

Deze getallen zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp.

Modus

Kwaliteit/Grootte

S.FINE

FINE

NORMAL

2304

9

19

29

Modus STILSTAAND BEELD

2048

11

23

35

1600

18

35

55

1024

39

76

106

640

84

170

213

INFORMATIE

S.FINE is de hoogste kwaliteit en NORMAL de laagste. Kies de instelling op basis van uw behoefte.

Deze bestandsindeling voldoet aan de DCF (de ontwerpregels voor bestandsindelingen op de camera).

JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG is de beeldcompressiestandaard die is ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingscondities kunt vinden, kunt u de meetmethode wijzigen om helderdere opnamen te maken. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND

BEELD, FOTOKADER en MijnINST.

MULTI ( ) : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van de beschikbare hoeveelheid licht in het afbeeldingsgebied. Bij de berekening ligt de nadruk echter op het midden van het afbeeldingsgebied. Deze methode is geschikt voor algemeen gebruik.

36

MULTI

SPOT

METERING

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

Lichtmeting

SPOT ( ) :Het aangegeven gebied in het midden wordt gemeten. De waarde wordt hierbij aan de rechterkant weergegeven. Dit is een geschikte methode als het onderwerp in het midden correct wordt belicht, ongeacht de achtergrondverlichting.

[ Spotmetingszone: ]

INFORMATIE

Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstellingsgebied bevindt, maakt u geen gebruik van spotmeting aangezien andere een belichtingsfout kan optreden. Maak in dat geval liever gebruik van belichtingscorrectie.

Scherpte

U kunt de scherpte aanpassen van de opname die u wilt maken. U kunt het scherpte-effect niet controleren op het LCD-scherm voordat u de opname maakt aangezien deze functie pas wordt toegepast op het moment dat de gemaakte opname wordt opgeslagen in het geheugen. U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FILMCLIP,

FOTOKADER en MijnINST.

SOFT

NORMAL

VIVID

SHARP

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

Submenu

SOFT

Pictogram

NORMAL

VIVID

SOFT

NORMAL

VIVID

SHARP

[ Modus FILMCLIP ]

Omschrijving

De randen van de opname worden verzacht. Dit effect is geschikt voor het bewerken van opnamen op uw pc.

De randen van de opname zijn scherp.

Deze optie is geschikt voor afdrukken.

De randen van de opname worden geaccentueerd.

De randen zijn scherp, maar de opname kan ruis bevatten.

37

Witbalans

Witbalans : Met de instelling voor de witbalans kunt u de kleuren aanpassen zodat deze er natuurlijker uitzien. De witbalans kan worden ingesteld in de modi STILSTAAND

BEELD, FOTOKADER, FILMCLIP en MijnINST.

W.BALANCE

AUTO

DAYLIGHT

CLOUDY

FLUORESCENT

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

W.BALANCE

AUTO

DAYLIGHT

CLOUDY

FLUORESCENT

[ Modus FILMCLIP ]

Witbalans

- AUTO

- DAYLIGHT

- CLOUDY

- FLUORESCENT

- TUNGSTEN

- SUNSET

- CUSTOM

: De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.

: Voor opnames buitenshuis.

: Voor het maken van opnames bij een bewolkte, donkere lucht.

: Voor het maken van fotos bij een fluorescerende verlichting.

: Voor het maken van opnames bij kunstlicht (gewone gloeilamp).

: Voor het maken van opnames tijdens zonsondergang

: Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

De aangepaste witbalans gebruiken

De instellingen voor de witbalans kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte instelling voor de witbalans selecteren voor een bepaalde opname-omgeving door de aangepaste witbalans in te stellen.

1. Selecteer het menu AANGEPAST voor de witbalans.

2. Plaats een vel wit papier voor de camera zodat het

LCD-scherm helemaal wit is en druk vervolgens de sluiterknop in.

3. De aangepaste waarde voor de witbalans wordt opgeslagen en het menu verdwijnt.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.

Wit papier

38

Effect

Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen.U kunt deze instelling aanpassen in de modi STILSTAAND BEELD, FILMCLIP,

FOTOKADER en MijnINST.

B&W

NORMAL

SEPIA

EFFECT

NOR

B&W

NORMAL

SEPIA

EFFECT

NOR

[ Modus STILSTAAND BEELD ] [ Modus FILMCLIP ]

B&W : Er wordt geen effect toegevoegd aan de opname.

NORMAL : De opname wordt zwart-wit weergegeven.

SEPIA : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur (een reeks geelachtig bruine kleuren).

Fotokader

U kunt 9 typen fotokaders toevoegen aan een stilstaand beeld dat u wilt vastleggen. Dit kan worden ingesteld in de modus Fotokader. Het geselecteerde nummer van het fotokader wordt aan de linkerbovenkant van het LCD-scherm weergegeven.

Een fotokader selecteren

1. Draai de keuzeschijf voor modusselectie in de modus

Fotokader ( ).

2. Druk op de knop MENU en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om [P. FRAME] te selecteren.

3. Druk op de knop OK. Er wordt een venster geopend waarin u een fotokader kunt kiezen.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en

FRAME

P. FRAME

1

CHANGE:OK

RECHTS om het gewenste fotokader te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Druk op de sluiterknop om het eerder geselecteerde fotokader te bewaren en terug te gaan naar de opnamemodus.

- Het fotokader wordt pas weergegeven nadat u een opname hebt gemaakt.

- U kunt het fotokader dat u hebt toegevoegd aan opnamen bekijken in de modi Snelweergave en Afspelen.

39

Fotokader

[ FRAME 1 ] [ FRAME 2 ] [ FRAME 3 ]

[ FRAME 4 ] [ FRAME 5 ] [ FRAME 6 ]

[ FRAME 7 ] [ FRAME 8 ] [ FRAME 9 ]

40

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamecondities.

Nr.

Omschrijving

1 Batterij

7

8

2 Afspeelmodus

3 Bestandstype

4 Spraakmemo

5 Beveiligingsindicator

6 DPOF-indicator

Indicator Kaart geplaatst

Het nummer van de opgeslagen opname

Pictogram

100-0009

Als u op de LCD-knop drukt, kunt u de volgende opnamegegevens controleren

Pagina p.16

p.42

p.46

p.51

p.54

p.19

SIZE : 2304X1728

DATE: 2004/04/01

TIME : 17:40:21

FLASH : NONE

SIZE : 2304X1728

FLASH : NONE

Formaat

Opnamedatum

Opnametijd

Geeft aan of al dan niet de flitser wordt gebruikt.

41

Afspeelmodus starten

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Zet de camera aan en selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus

( ) te drukken. De camera kan nu de afbeeldingen afspelen die zijn opgeslagen in het geheugen.

Druk nogmaals op de afspeelknop ( ) om over te schakelen op de opnamemodus.

U kunt de functie voor de AFSPELEN modus instellen met behulp van de knoppen op de camera en het LCD-scherm.

Een stilstaand beeld afspelen

1. Selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus te drukken.

2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCDscherm.

3. Selecteer een opname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

Druk op de knop LINKS of RECHTS en houd deze ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

INFORMATIE

Het LCD-scherm blijft actief totdat de camera wordt uitgeschakeld in de AFSPELEN modus.

42

Afspeelmodus starten

Bewegende beelden afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de opgenomen bewegende beelden die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken. Als u een bestand met bewegende beelden selecteert, wordt de indicator voor bewegende beelden

( ) weergegeven op het LCD-scherm.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) om een bestand met bewegende beelden af te spelen.

- U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- Druk op de knop voor afspelen en pauzeren om de filmclip opnieuw af te spelen.

- Druk op de menuknop om het afspelen van de filmclip te stoppen.

Een spraakopname afspelen

Spraakbestanden die zijn opgenomen met de camera kunnen alleen worden afgespeeld als de camera is aangesloten op uw pc. (Zie p. 83.)

Uw pc moet over een geluidskaart en over luidsprekers beschikken. U moet het camerastuurprogramma installeren voordat u de camera aansluit op uw pc.

1. Sluit de camera aan op uw pc.

2. Open Windows Verkenner en open de map

DICM/100SSCAM van de verwisselbare schijf.

3. Selecteer een spraakbestand (*.wav).

4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer [Copy].

5. Selecteer de map op uw pc waar u het bestand wilt opslaan, klik met de rechtermuisknop en selecteer

[Paste].

6. Klik op het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. De speler wordt weergegeven aan de linkerkant van het venster van de Verkenner.

7. Klik op de afspeelknop om het spraakbestand af te spelen.

* Het afspelen van spraakmemo's die u hebt toegevoegd aan stilstaande beelden gaat op dezelfde wijze als het afspelen van spraakbestanden.

[ Afspeelknop ]

43

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

In de afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om op eenvoudige wijze de functies voor de afspeelmodus in te stellen.

Knop Miniaturen ( )/Vergroting ( )

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken of een geselecteerde opname vergroten.

Miniatuurweergave

1. Druk, terwijl een opname wordt weergegeven op het gehele scherm, op de knop voor miniatuurweergave.

2. In de miniatuurweergave wordt de foto gemarkeerd weergegeven die werd afgebeeld om het moment dat de miniatuurmodus werd geselecteerd.

3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.

4. Als u één opname afzonderlijk wilt bekijken, drukt u op de vergrotingsknop ( ).

[ Normale weergavemodus ]

Op de knop voor miniaturen drukken ( )

100-0009

Op de vergrotingsknop drukken ( )

Gemarkeerde afbeelding

[ Modus voor miniatuurweergave ]

44

Knop Miniaturen ( ) / Vergroting ( )

Beeldvergroting

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.

3. Als u op de knop voor miniaturen drukt, wordt de opname weergegeven in het oorspronkelijke formaat.

- U kunt zien dat een opname vergroot wordt weergegeven als de vergrotingsindicator links onder op het LCD-scherm wordt weergegeven. (Als de opname geen vergrote weergave is, wordt de indicator niet weergegeven.) U kunt het vergrotingsgebied controleren.

- Filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.

- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

- De volgende digitale zoomfactoren zijn beschikbaar:

2304: 8x, 2048: 5x, 1600: 3x, 1024: 2x en 640: 2x.

Trimmen : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.

3. Druk vervolgens op de knop MENU. Er verschijnt nu een bericht zoals hiernaast wordt aangegeven op het LCDscherm.

4. Druk op de knop OK om de bijgesneden opname op te slaan onder een nieuwe bestandsnaam.

De bijgesneden opname wordt weergegeven op het LCD-scherm. Druk op de knop LINKS om terug te gaan naar de opname voordat deze werd geselecteerd.

- Als er weinig geheugenruimte beschikbaar is voor het opslaan van de bijgesneden opname, mislukt het bijsnijden.

45

Knop Spraakmemo ( ) / Omhoog

Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG de menucursor omhoog verplaatsen.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo´s. U kunt uw eigen geluid toevoegen aan een opgeslagen opname.

Een spraakmemo toevoegen aan een stilstaand beeld

1. Druk op de knop LINKS of RECHTS om een opname te selecteren waaraan u geluid wilt toevoegen.

2. Als u op de knop Spraakmemo ( ) drukt, wordt de indicator voor spraakopname weergegeven. De camera kan nu een spraakmemo opnemen.

REC

START:SHUTTER

3. Druk op de sluiterknop om het opnemen te starten. Het bericht [REC] wordt weergegeven op het LCD-scherm

(zoals aangegeven) en er wordt gedurende 10 seconden spraak opgenomen bij het stilstaande beeld.

4. U kunt het opnemen stoppen door nogmaals op de sluiterknop te drukken.

REC

STOP:SHUTTER

5. Het pictogram ( ) wordt weergegeven op het LCDscherm nadat het opnemen van de spraakmemo is voltooid.

- Er kunnen geen spraakmemo's worden opgenomen bij bestanden met filmclips..

- 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

- De spraakmemo wordt opgeslagen in de indeling

*.wav, maar heeft dezelfde bestandsnaam als het stilstaande beeld waarbij de memo behoort.

- Als u een nieuwe spraakmemo toevoegt aan een stilstaand beeld dat reeds een spraakmemo bevat, wordt de bestaande spraakmemo gewist.

46

Knop voor afspelen en pauzeren ( ) / Omlaag

In de afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven

Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.

- Als een filmclip wordt afgespeeld

In de stopmodus : Een filmclip wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen: Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.

In de pauzemodus: Het afspelen wordt hervat.

PAUSE

[ Pauzemodus ] [ Stopmodus ] [ Afspeelmodus ]

Knop LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK

Met de knoppen LINKS/RECHTS/MENU/OK kunt u de volgende functies selecteren.

- Knop LINKS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop LINKS om de menutab links van de cursor te selecteren.

- Knop RECHTS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop RECHTS om de menutab rechts van de cursor te selecteren.

- Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze

- Knop OK knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

: Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.

47

LCD-knop( )

De opname-indicator voor wordt weergegeven op het LCD-scherm.

De laatste opname die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCDscherm door op de afspeelknop te drukken.

Als u op de LCD-knop drukt in de AFSPEELMODUS ( ), wordt de weergave gewijzigd zoals hieronder wordt aangegeven. [Afbeelding & pictogrammen] [Afbeelding & informatie]

[Afbeelding & pictogrammen]

Op LCD-knop drukken

SIZE : 2304X1728

DATE: 2004/04/01

TIME : 17:40:21

FLASH : NONE

[ Afbeelding & pictogrammen ] [ Afbeelding & informatie ]

Op LCD-knop drukken

Wisknop ( )

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

Opnamen verwijderen in de afspeelmodus

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop LINKS of RECHTS en op de knop DELETE ( ) te drukken.

2. Op het LCD-scherm wordt een bericht weergegeven

(zie afbeelding hiernaast).

3. Druk op de knop OK om de opname te verwijderen.

Druk op de knop LINKS om de verwijdering te annuleren.

INFORMATIE

Voordat u een opname verwijdert uit de camera, moet u de opnames downloaden naar uw computer of beveiligen als u deze wilt bewaren.

48

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

De afspeelfuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm. Als u in de opnamemodus op de menuknop drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm. In de afspeelmodus kunt u de volgende menu's instellen. Als u een opname wilt maken nadat u het afspeelmenu hebt ingesteld, drukt u op de afspeelknop.

Menutab Hoofdmenu Pagina

SLIDE

PROTECT

DEL. ALL

COPY TO CARD

DPOF

ROTATE

RESIZE

Submenu

OFF

1, 2 ~ 10SEC

ONE PIC

ALL PICS

NO

YES

ONE PIC

ALL PICS

ONE PIC

ALL PICS

OFF

ON

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

S. IMAGE

Secundair menu

-

REPEAT

ON

OFF

0~30 PRINTS

0~30 PRINTS

-

ROTATE

SET

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UNLOCK

LOCK

UNLOCK

LOCK p.50

p.51

p.52

p.53

p.54

p.55

p.56

Menus kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

49

De diashow starten

Opnames kunnen continu, met vooraf ingestelde tussenpozen, worden weergegeven.

U kunt de diashow bekijken door de camera aan te sluiten op een externe monitor. (p.64)

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop menu.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SLIDE].

3. Druk op de knop OMLAAG.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop RECHTS.

- Weergave-interval diaserie: OFF, 1~10SEC

5. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het menu Diashow herhalen te selecteren..

- [ON] : De diashow gaat door ook nadat alle dia's zijn getoond (van de eerste tot de laatste).

- [OFF] : Als de weergave is voltooid, wordt de diashow automatisch gestopt.

OFF

2 SEC

BACK:

SLIDE

REPEAT

ON

OFF

SLIDE

REPEAT

ON

OFF

SET:OK

6. Druk op de knop OK om de diaserie te starten.

- U kunt de diashow pauzeren door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- U kunt de diashow opnieuw starten door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- Druk opnieuw op de menuknop om de diaserie te stoppen.

INFORMATIE

De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opnamen.

De diashow wordt gestart vanaf een opname die wordt weergegeven op het LCDscherm. De functie voor automatisch uitschakelen werkt niet.

Terwijl de diashow wordt afgespeeld, wordt alleen het eerste frame van een AVIbestand weergegeven.

50

Opnamen beveiligen

Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnames per ongeluk worden verwijderd (VERGRENDEL).

Ook kunnen hiermee opnamen worden vrijgegeven die eerder waren beveiligd

(ONTGRENDEL).

Afbeeldingen beveiligen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop menu.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [PROTECT].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op

OK te drukken.

- [ONE PIC] : Alleen de opname die wordt weergegeven op het LCD-scherm wordt al dan niet beveiligd.

- [ALL PICS] : Alle opgeslagen opnames worden beveiligd of de beveiliging van alle opnames wordt ongedaan gemaakt.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

- [UNLOCK] : Hiermee wordt de beveiligingsfunctie uitgeschakeld.

- [LOCK] : Hierme kunt u de beveiligingsfunctie instellen.

Als u het submenu [ONE PIC] selecteert in stap 3, kunt u nog een opname beveiligen of de beveiliging ervan opheffen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram ( ) weergegeven op het LCDscherm. Een onbeveiligde opname heeft geen indicator

In de modus VERGRENDEL kunnen de functies

[DELETE] en [DELETE ALL] niet worden gebruikt.De

functie [FORMAT] is echter wel beschikbaar.

5. Druk op de sluiterknop om de menuweergave te beëindigen.

PROTECT

ONE PIC

ALL PICS

UNLOCK

EXIT:SHUTTER

MOVE PIC.:

SET:OK

51

Alle opnamen verwijderen

Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd.

Alle opnamen verwijderen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [DEL.ALL].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op

OK te drukken.

NO

YES

DEL. ALL

- Bij selectie van [NO] : Het beginmenu wordt opnieuw weergegeven.

- Bij selectie van [YES] : Als u op de knop OK drukt, wordt een bericht [PLEASE WAIT!] weergegeven terwijl alle onbeveiligde opnamen worden verwijderd.

4. Druk op de menuknop om de menuweergave te annuleren. Als er geen beveiligde opnames zijn, worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [NO IMAGE!] weergegeven. Druk op de afspeelknop of draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om het bericht te verwijderen.

INFORMATIE

Niet-beveiligde opnames worden permanent verwijderd met deze functie. Het is raadzaam altijd belangrijke opnames eerst op een computer op te slaan voordat u opnames gaat verwijderen.

De beginafbeelding is opgeslagen in het systeem van de camera (dus niet in het interne geheugen en niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden in het geheugenverwijdert.

52

Kopiëren naar kaart

Hiermee kunt u beeldbestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

Kopiëren naar de geheugenkaart

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Selecteer de menutab [COPY TO CARD] door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

COPY TO CARD

ONE PIC

ALL PICS

- Als [ONE PIC] wordt geselecteerd : Er wordt een venster geopend waarin u de opname(n) kunt kiezen die u wilt kopiëren. Gebruik de knoppen OMHOOG,

OMLAAG, LINKS en RECHTS om de opname(n) te selecteren die u wilt kopiëren en druk vervolgens op de knop OK. Een "V"-markering wordt weergegeven naast te te kopiëren opname(n). Druk op de knop +/-. Het bericht

EXIT:SHUTTER

SELECT:OK

[PLEASE WAIT!] wordt weergegeven en de geselecteerde opname(n) wordt/worden naar de geheugenkaart gekopieerd.

RUN:

- Als [ALL PICS] wordt geselecteerd : Alle opnamen in het interne geheugen worden naar de geheugenkaart gekopieerd.

INFORMATIE

Deze functie werkt niet als de kaart niet in de camera is geplaatst.

Als de hoeveelheid beschikbare ruimte op de geheugenkaart minder is dan de totale grootte van de opnamen die u hebt geselecteerd in het interne geheugen (16MB) bij het uitvoeren van [KOPIËREN NAAR KAART], worden alleen de opnamen gekopieerd waarvoor plaats is. Nadat de opnamen zijn gekopieerd, wordt er bij onvoldoende geheugenruimte een bericht [KAART VOL!] weergegeven.

Wanneer u de opnames die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [COPY TO CARD], wordt de map 101SSCAM gemaakt op de kaart om dubbele submapnamen te voorkomen. Telkens wanneer u de opdracht

[COPY TO CARD] uitvoert, neemt het aantal mappen SSCAM toe. (Voorbeeld :

100SSCAM, 101SSCAM, 102SSCAM, 103SSCAM, enz.) Nadat de opdracht [COPY

TO CARD] is voltooid, wordt de laatst opgeslagen opname van de laatst gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm. Wanneer u een opname maakt, wordt deze opgeslagen in de laatst gekopieerde map.

53

DPOF : Het aantal af te drukken exemplaren instellen

DPOF

Met de functie DPOF(Digital Print Order Format) kunt u afdrukinformatie toevoegen aan uw geheugenkaart. Selecteer de opnamen die u wilt afdrukken en het aantal afdrukken dat u wilt maken (Aantal afdrukken: 0 ~ 30 )

De DPOF-indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm als een opname met

DPOF-informatie wordt afgespeeld. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op

DPOF-printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.

Met deze functie kunt u afdrukinformatie toevoegen aan uw geheugenkaart.

Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips.

Het DPOF-bestand wordt alleen opgeslagen op de geheugenkaart.

Het aantal afdrukken opgeven

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS of RECHTS en selecteer

[DPOF].

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk

ONE PIC

ALL PICS

DPOF

vervolgens op de knop OK. Er wordt een venster geopend waarin u het aantal afdrukken kunt instellen.

Bij selectie van [ONE PIC]: Gebruik de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. U kunt de knoppen LINKS en RECHTS gebruiken om het aantal af te drukken exemplaren in te stellen voor de vorige of de volgende opname. Druk op de sluiterknop

01 PRINTS

EXIT:SHUTTER

MOVE PIC.: SET:OK om de afspeelmodus te selecteren. Bij selectie van [ALL

PICS]: Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Het bericht

[PLEASE WAIT!] wordt weergegeven en het scherm van de afspeelmodus wordt weergegeven.

4. Nadat de DPOF-instelling is uitgevoerd, wordt het aantal afdrukken weergegeven aan de linkerkant van het LCD-scherm. Het aantal afdrukken kan worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 30. Als u "0" (nul) selecteert, kunt u geen afdrukken maken.

54

Een opname draaien

U kunt opgeslagen opnamen 90, 180 of 270 graden draaien.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop menu.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [ROTATE].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken.

Bij selectie van [OFF]

: Druk op de knop OK om het draaien van de opname te annuleren.

Bij selectie van [ON]

: Druk op de knop OK om de opname 90 graden naar links te draaien. Er wordt een menu weergegeven waarin u kunt bekijken hoe de opname wordt gedraaid. Gebruik de knoppen

OFF

ON

ROTATE

ROTATE

EXIT:SHUTTER

SET

SET:OK

OMHOOG en OMLAAG om [ROTATE] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. De opname blijft 90 graden draaien. Als de opname in de gewenste stand staat, gebruikt u de knoppen OMHOOG en OMLAAG om [SET] te selecteren en drukt u vervolgens op de knop OK.

[ 90 graden gedraaid ] [ 180 graden gedraaid ] [ 270 graden gedraaid ]

4. De gedraaid opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam en het menu verdwijnt.

- Als u de gedraaide opname weergeeft op het LCD-scherm, is er mogelijk lege ruimte te zien aan de linker- en rechterkant van de opname.

- Als er onvoldoende geheugenruimte beschikbaar is, wordt het bericht [CARD FULL!] weergegeven en kunt u de opname niet draaien.

INFORMATIE

Als een afbeelding van 2304 x 1728 wordt gedraaid voordat deze wordt opgeslagen, wordt de afbeelding tijdens het opslaan omgezet naar 2048 x 1536.

55

Afmetingen wijzigen

De afmetingen van een opgeslagen opname kunnen worden gewijzigd en de opname kan worden gebruikt als logo. De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [RESIZE].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op

OK te drukken.

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

RESIZE

Tabel voor formaatwijziging

Formaat

2304

2048

1600

1024

640

2048X1536

O

X

X

X

X

1600X1200

O

O

X

X

X

1024X768

O

O

O

X

X

640X480

O

O

O

O

X

S.IMAGE

O

O

O

O

O

INFORMATIE

Een grote afbeelding kan kleiner worden gemaakt. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.

Alleen de afmetingen van bestanden in JPEG-indeling kunnen worden gewijzigd. AVIen WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot of verkleind.

Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor het opslaan van de opname die is vergroot of verkleind, wordt het bericht [CARD FULL!] weergegeven op het LCDscherm en kan de opname niet worden opgeslagen.

56

Menu Setup

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingsmenu gebruiken in alle cameramodi, met uitzondering van de modus Spraakopname.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu

FILE

Submenu

RESET

SERIES

Onderliggend menu Pagina

-

p.58~59

PWR OFF

-

p.59

CANCEL, 1 ~ 10MIN

ENGLISH

LANGUAGE

FORMAT

D.TYPE

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

ITALIANO

NO

YES

YY/MM/DD

MM/DD/YY

DD/MM/YY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p.60

p.60~61 p.61

DATE

TIME

IMPRINT

2004/04/01

16:43

OFF -

DATE -

DATE&TIME

-

-

p.62

p.62

p.63

57

Menu Setup

Menutab Hoofdmenu

BEEP

VIDEO

Q.VIEW

RESET

LATEST

Submenu

ON

OFF

NTSC

PAL

OFF

1 ~ 3 SEC

NO

YES

NO

YES

Onderliggend menu Pagina p.63

p.64

p.65

p.65

p.66

Bestandsnaam

Met deze functie kan de gebruiken de naamgevingsconventie voor bestanden selecteren.

Bestandsnaam toewijzen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [FILE] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop OK te drukken.

FILE

PWR OFF

LANGUAGE

BACK:

SETUP

RESET

SERIES

SET:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [RESET] : Na gebruik van de herstelfunctie wordt de volgende bestandsnaam ingesteld op 0001, ongeacht of de geheugenkaart wordt geformatteerd, alle bestanden worden verwijderd of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.

- [SERIES]: De naam van nieuwe bestanden wordt samengesteld aan de hand van oplopende volgnummers, zelfs als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, na formattering of nadat u alle opnamen hebt verwijderd.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

58

Bestandsnaam

INFORMATIE

De eerste opgeslagen mapnaam is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is S4010001.

Bestandsnamen worden als volgt samengesteld: S4010001 S4010002 ~

S4019999.

Het mapnummer wordt opeenvolgend toegewezen van 100 t/m 999. Dit gaat als volgt:

100SSCAM 101SSCAM 999SSCAM.

De bestanden op de geheugenkaart zijn in DCFindeling (DCF = ontwerpregel voor bestandsindelingen voor camera's).

Automatische uitschakeling

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

Functie voor automatisch uitschakelen instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [PWR OFF] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

BACK:

SETUP

FILE

PWR OFF

LANGUAGE

1 MIN

SET:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Als u [CANCEL] selecteert : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.

- Bij selectie van [1-10 MIN] : De camera wordt automatisch uitgeschakeld nadat deze gedurende de ingestelde tijd niet is gebruikt.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

INFORMATIE

Zelfs als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.

De functie voor automatische uitschakeling werkt niet als de camera zich in de PCmodus bevindt, tijdens de weergave van een diashow of bij het afspelen van een filmclip.

59

Taal

U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de taalinstelling bewaard.

Taal instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [LANGUAGE] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de

BACK:

SETUP

FILE

PWR OFF

LANGUAGE richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Submenu TAAL : ENGLISH, , FRANÇAIS, DEUTSCH, ESPAÑOL,

ITALIANO, , .

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

ENGLISH

SET:OK

Een geheugenkaart formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van de geheugenkaart. Als u [FORMAT] uitvoert voor de geheugenkaart, worden alle opnamen, inclusief de beveiligde opnamen, verwijderd. Download belangrijke opnamen naar uw pc voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

Als de geheugenkaart niet is geplaatst, wordt het interne geheugen geformatteerd.

Formatteer de geheugenkaart als u een nieuw aangeschafte of nog niet geïnitialiseerde kaart voor het eerst gebruikt, als deze gegevens bevat die niet kunnen worden herkend door de camera of als deze opnamen bevat die zijn gemaakt met een andere camera.

Een geheugenkaart formatteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [FORMAT] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de

SETUP

PWR OFF

LANGUAGE

FORMAT

NO

YES

BACK: SET:OK richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Bij selectie van [NO]: De geheugenkaart wordt niet geformatteerd.

- Bij selectie van [Yes]: Het bericht [PLEASE WAIT!] wordt weergegeven en de geheugenkaart wordt geformatteerd. Als u FORMAT hebt uitgevoerd in de afspeelmodus, wordt het bericht [NO IMAGE!] weergegeven.

60

Een geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart formatteren vanaf een pc

Als u een geheugenkaart formatteert vanaf een pc met Windows 2000 of Windows XP, formatteert u de kaart onder het FAT-bestandssysteem. Sluit bij het formatteren van een geheugenkaart de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel. (Zie pagina 83.)

1. Selecteer [Removable Disk] in de [Windows Explorer].

2. Druk op de rechtermuisknop en selecteer [Format].

3. Selecteer [FAT] als type bestandsindeling en klik op de knop [Start].

Datumtype instellen

Hiermee kunt u het gewenste datumtype instellen.

Datumnotatie selecteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Spraakopname bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het menu

[D. TYPE] te selecteren en druk vervolgens op de knop RECHTS.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste datumnotatie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. De volgende datumnotaties zijn beschikbaar:

[jaar/maand/dag]/[ maand/dag/jaar]/[dag/maand/jaar]

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

SETUP

LANGUAGE

FORMAT

D.TYPE

BACK:

YY/MM/DD

MM/DD/YY

DD/MM/YY

SET:OK

61

Datuminstelling

U kunt de datum wijzigen die wordt weergegeven op uw opnamen.

Datum instellen

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan

Spraakopname.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [DATE] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

FORMAT

D.TYPE

DATE

MOVE:

SETUP

2004/04/01

RECHTS te drukken.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en

CHANGE:

RECHTS om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- Knop RECHTS : Hiermee selecteert u het jaar, de maand en de dag,

- Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [DATE] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van de datum staat. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

- Knoppen OMHOOG en OMLAAG: Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Tijd instellen

U kunt de tijd wijzigen die wordt weergegeven op uw opnamen.

De tijd instellen

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan

Spraakopname.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om

[TIME] te selecteren en druk vervolgens op de knop

RECHTS.

D.TYPE

DATE

TIME

MOVE:

SETUP

09:53

CHANGE:

4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en

RECHTS om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- Knop RECHTS : Hiermee selecteert u het uur en de minuut.

- Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [TIME] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van de tijd staat. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

- Knoppen OMHOOG en OMLAAG: Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

62

De opnametijd afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.

Afdrukken van datum

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan

Spraakopname.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [IMPRINT] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het

DATE

TIME

IMPRINT

BACK:

SETUP

OFF

DATE

DATE&TIME

SET:OK gewenste datumtype voor afdruk op de opname te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- [OFF]

- [DATE]

: De DATUM en TIJD worden niet afgedrukt op de opname.

: Alleen de DATUM wordt afgedrukt op de opname.

- [DATE&TIME] : De DATUM en de TIJD worden afgedrukt op de opname.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

INFORMATIE

De datum en tijd worden in de rechter benedenhoek van het stilstaande beeld afgedrukt.

De datum wordt afgedrukt in de notatie die u opgeeft in de instelling DATE TYPE.

De TIJD wordt afgedrukt in de volgorde: [Uur: Minuut : Seconde] Voor het uur wordt een

24-uurs klok gebruikt

De afdrukfunctie wordt alleen toegepast op stilstaande beelden.

Geluid

Als u de geluidsfunctie instelt op ON (AAN), worden verschillende geluiden geactiveerd voor het opstarten van de camera, voor het indrukken van knoppen en voor kaartfouten, zodat u op de hoogte bent van de camerastatus.

Geluiden instellen

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan

Spraakopname.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [BEEP] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Bij selectie van [ON]: De zoemer klinkt.

- Bij selectie van [OFF]: De zoemer klinkt niet.

TIME

IMPRINT

BEEP

BACK:

SETUP

ON

OFF

SET:OK

63

Type video-uitvoer selecteren

Het filmuitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze van uitvoersignaal wordt bepaald door het type machine (beeldscherm, televisie, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL-modus ondersteunt alleen BDGHI.

Het type video-uitvoer instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [VIDEO] door op de knop OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Submenu [VIDEO]: NTSC, PAL

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

IMPRINT

BEEP

VIDEO

BACK:

SETUP

NTSC

PAL

SET:OK

Aansluiten op een extern beeldscherm

In de OPNAME- of AFSPEELMODUS kunt u de opgeslagen stilstaande beelden of filmclips bekijken door de camera via de videokabel aan te sluiten op een extern beeldscherm. Nadat u de camera hebt aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het LCD-scherm automatisch uitgeschakeld.

Geel - Video

INFORMATIE

NTSC : Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Verenigde Staten, Zuid-Korea.

PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit,

Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje,

Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV-kanaal van de TV selecteren.

Er is digitale ruis zichtbaar op het externe beeldscherm, maar er is geen sprake van een storing.

Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.

Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het

LCD-scherm.

64

Snelweergave

Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Q.VIEW]. Quick View kan alleen worden gebruikt bij stilstaande beelden.

Quick View instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [Q.VIEW] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

BEEP

VIDEO

Q.VIEW

BACK:

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [OFF] : De functie voor snelweergave is niet beschikbaar.

SETUP

1 SEC

SET:OK

- [1 ~ 3 SEC] : De gemaakte opname wordt kort, gedurende de geselecteerde tijdsperiode, weergegeven.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

Initialisatie (RESET ALL)

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. Waarden voor DATE/TIME, LANGUAGE en VIDEO OUT worden echter niet gewijzigd.

De camera initialiseren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [RESET] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de

VIDEO

Q.VIEW

RESET

BACK: richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Bij selectie van [NO]: De standaardinstellingen worden niet hersteld.

- Bij selectie van [YES]: Alle standaardinstellingen worden hersteld.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

SETUP

NO

YES

SET:OK

65

Nieuwste

De meest recente wijzigingen die zijn aangebracht in de camera-instellingen sinds

NIEUWSTE is ingesteld op AAN blijven behouden. De gewijzigde instellingswaarden blijven behouden zelfs als de camera wordt uit- en vervolgens weer ingeschakeld.

Camerafuncties opslaan

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan

Spraakopname of MijnINST.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [LATEST] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

Q.VIEW

RESET

LATEST

BACK:

SETUP

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Bij selectie van [NO]: De gewijzigde camerafuncties worden niet opgeslagen.

- Bij selectie van [YES]: De gewijzigde camerafuncties worden opgeslagen.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

NO

YES

SET:OK

Bij de volgende menu's worden de gewijzigde waarden opgeslagen ongeacht de laatstgebruikte functie: IMAGE SIZE (BEELDFORMAAT, QUALITY (KWALITEIT), PHOTO

FRAME (FOTOKADER, alle menu's van SETUP en alle menu's van MyCAM (MijnCAM).

Bij de volgende menu's worden de gewijzigde waarden opgeslagen als [LATEST] is ingeschakeld ([YES]).: FLASH (FLITSER), METERING (L.METING), EXPOSURE

COMPENSATION (BELICHTINGSCORRECTIE), SHARPNESS (SCHERPTE), EFFECT

(EFFECT ) en WHITE BALANCE (WITBALANS).

Het menu MYCAM instellen

U kunt een begingeluid en een beginafbeelding instellen. Elke werkmodus van de camera

(met uitzondering van de modus voor spraakopname) beschikt over het menu MijnCAM.

Menutab Hoofdmenu

S.BEEP

S.IMAGE

ON

OFF

IMAGE2

Submenu

OFF

IMAGE1

Pagina

P.67

P.67

66

Begingeluid

Hiermee kunt u het begingeluid bij het opstarten instellen..

Het begingeluid instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [MYCAM].

3. Selecteer het menu [S.BEEP] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

S. BEEP

S. IMAGE

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de

BACK: richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Bij selectie van [OFF]: Het begingeluid is niet te horen..

- Bij selectie van [ON]: Het begingeluid is wel te horen.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

MYCAM

ON

OFF

SET:OK

Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

Een beginafbeelding instellen

1. Druk op de knop MENU in een andere modus dan

Spraakopname.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [MYCAM].

3. Selecteer het menu [S.IMAGE] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op

OK te drukken.

- Bij selectie van [OFF] : De beginafbeelding wordt niet weergegeven.

- Bij selectie van [IMAGE 1] : Het logo van het merk

Samsung wordt weergegeven.

- Bij selectie van [IMAGE 2] : De beginafbeelding die u hebt gemaakt in [RESIZE] wordt weergegeven.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

S. BEEP

S. IMAGE

BACK:

MYCAM

OFF

IMAGE1

IMAGE2

SET:OK

67

Belangrijke opmerkingen

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.

- Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.

- Plaatsen met veel stof en vuil.

- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.

- Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.

- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

Zorg ervoor dat het apparaat niet langdurig in contact komt met stof, producten van vinyl of chemicaliën zoals insecticiden.

Zand kan grote problemen opleveren voor cameras.

- Zorg ervoor dat geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.

- Als u dit doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.

- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart.

Vervolgens wacht u tot het vocht is verdampt.

Waarschuwing bij gebruik van de lens

- Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.

- Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde substanties.

Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is raadzaam de batterijen en de geheugenkaart te verwijderen als u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

68

Belangrijke opmerkingen

Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische storing, schakelt deze zichzelf uit om de geheugenkaart te beschermen.

Onderhoud van de camera

- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCDscherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u papier voor het reinigen van lenzen en reinigingsvloeistof voor lenzen gebruiken. Veeg de behuizing van de camera schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzol, insecticiden, verdunners, enz. Hierdoor kan de behuizing van de camera beschadigd raken en kan de werking negatief worden beïnvloed. Als u het LCD-scherm ruw behandelt, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.

Probeer niet de camera uit elkaar te halen of aan te passen.

Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat.

Dit is niet schadelijk voor de camera en vormt ook geen storing.

Statische elektriciteit kan het laden en downloaden van afbeeldingen negatief beïnvloeden.

Als dit het geval is, verbreekt u de verbinding en sluit u de USB-kabel opnieuw aan voordat u opnieuw probeert afbeeldingen over te zetten.

69

Waarschuwingsindicator

Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven:

Waarschuwingsindicator

CARD FULL !

Oorzaken

- Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om een foto te maken.

Oplossing

- Plaats een nieuwe KAART of verwijder opgeslagen afbeeldingen om geheugenruimte vrij te maken.

LOW LIGHT !

- Bij het maken van opnamen op donkere plaatsen.

- Gebruik een statief en maak opnamen met behulp van de flitser.

CARD LOCKED !

- Het geheugen is vergrendeld.

- Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart (p.18).

NO IMAGE !

- Er zijn geen afbeeldingen opgeslagen in het interne geheugen of op de KAART.

- Maak afbeeldingen.

- Plaats een geheugenkaart die een aantal afbeeldingen bevat.

CARD ERROR

MEMORY ERROR!

- Fout met geheugenkaart

- Fout in intern geheugen

- Plaats een nieuwe kaart of formatteer het geheugen.

- Formatteer het geheugen nadat u de geheugenkaart hebt verwijderd.

Er knippert een batterijlampje!

- De batterijen zijn bijna leeg.

- Plaats nieuwe batterijen.

Waarschuwingsi ndicator bij bewegen van camera!

- De flitsmodus is ingesteld op Flitser uit.

- Schakel de modus FLITSER UIT uit

(voor normale opnamen).

- Gebruik een statief (voor opnames onder ongebruikelijke omstandigheden, in museum of kunstgalerij)

70

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Controleer het volgende:

Probleem Oorzaken

De camera kan niet worden ingeschakeld.

- De batterijen zijn bijna leeg.

- Er is geen wisselstroomadapter aangesloten.

De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld

- De batterijen zijn zwak.

- De camera wordt automatisch uitgeschakeld.

- De adapter is niet goed aangesloten.

Oplossing

- Plaats nieuwe batterijen.

- Sluit een wisselstroomadapter aan.

- Plaats nieuwe batterijen.

- Zet de camera opnieuw aan met de aan/uit-schakelaar.

- Verwijder de adapter en sluit deze opnieuw aan.

De batterijen raken snel leeg.

- De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen.

- U gebruikt zowel nieuwe als oude batterijen of batterijen van verschillende typen.

- Zorg ervoor dat de camera warm blijft

(bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnames te maken.

- Plaats nieuwe batterijen (die allemaal van hetzelfde type moeten zijn).

De camera maakt geen foto's wanneer u op de sluiterknop drukt.

- Er is onvoldoende geheugen beschikbaar.

- De geheugenkaart is niet geformatteerd.

- Het geheugen is vol.

- De camera is uitgeschakeld.

- De batterijen zijn zwak.

- Het geheugen is vergrendeld.

- Schakel de camera uit en plaats een nieuwe geheugenkaart of verwijder overbodige opnamebestanden.

- Formatteer de geheugenkaart.

- Plaats een nieuwe geheugenkaart.

- Zet de camera aan.

- Plaats nieuwe batterijen.

- Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart.

De foto's zijn wazig.

- Er is een onjuiste modus voor scherpteregeling geselecteerd.

- Selecteer een juiste modus voor scherpteregeling.

De flitser gaat niet af.

- De modus FLASH OFF (FLITSER UIT) is geselecteerd.

- Schakel de modus FLASH OFF uit.

De weergegeven datum en tijd zijn onjuist.

- De datum en de tijd zijn onjuist ingesteld.

- Stel de datum en tijd in op de juiste waarde. (p.62)

71

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Probleem

De cameraknoppen werken niet.

Oorzaken

- Camerastoring.

Oplossing

- Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in.

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

- Onjuiste indeling geheugenkaart.

- Herformatteer de geheugenkaart

(p. 60).

Er is sprake van verschil in kleuren of afbeelding ten opzichte van het oorspronkelijke tafereel

- De instelling voor de witbalans is onjuist. - Selecteer de juiste witbalans.

Foto's zijn te fel belicht.

- Er is sprake van overbelichting.

- Stel de gewenste belichtingscompensatie in.

Het weergavescherm is niet erg helder.

- De lens of het LCD-scherm is vuil of zit vol vlekken.

- Maak de lens of het LCD-scherm schoon.

De datum wordt niet weergegeven op het LCD-scherm in de AFSPEELMODUS.

- De functie voor het afdrukken van de datum is ingesteld op OFF.

- Stel de functie voor het afdrukken van de datum in op ON.

In de Verkenner van de PC wordt niet de aanduiding

‘Removable Disk’ weergegeven.

- De kabel is niet correct aangesloten.

- De camera is uitgeschakeld.

- Er zijn geen batterijen geplaatst, de batterijen zijn leeg of de wisselstroomadapter is niet aangesloten.

- Het besturingssysteem is niet Windows

98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS

9,1~10,2. In dat geval ondersteunt de

PC geen USB.

- Het USB-stuurprogramma is niet geïnstalleerd.

- Controleer de aansluiting.

- Zet de camera aan.

- Plaats nieuwe batterijen of controleer de aansluiting van de adapter.

- Installeer Windows 98, 98SE, 2000,

ME, XP / Mac OS 9,1~10,2 op PC die

USB ondersteunt

- Installeer een USBopslagstuurprogramma.

De afbeeldingen worden niet afgespeeld.

- Onjuiste bestandsnaam.

(Onjuiste DCF-indeling)

72

- Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd.

Specificaties

Type 1/2,5" CCD

Beeldsensor Effectieve aantal pixels Ongeveer 4,0 megapixels

Totale aantal pixels Ongeveer 4,2 megapixels

Brandpuntsafstand Lens f =5,1mm (equivalent 35mm film: 31mm)

F-waarde.

Lens

F2,9 / F8,0

Modus voor stilstaande beelden: 1,0X ~ 4,0X

Digitale zoom

Zoeker

Scherpteinstelling

Sluiter

Optische zoeker

LCD Monitor

Type

Bereik

Type

Snelheid

Afspeelmodus: 1,0X~ 8,0X (afhankelijk van afbeeldingsgrootte)

Optical virtual image viewfinder

1,6-inch kleuren-TFT LCD

Vaste scherpstelling met twee stappen voor handmatige aanpassing

Macro: 0,19 tot 0,21m

2 tot 1/4,000 sec. (Auto/1/8 tot 5sec. in modus voor nachtopname)

Program AE

Normaal : 1,0m tot oneindig

Mechanische en elektronische sluiter

Regeling

Lichtmeting : Multi, Spot

Belichting

Correctie 2EV (stappen van 0,5EV)

ISO-equivalent Auto

Flitser

Scherpte

Effect

Handmatig

Modi

Bereik

Auto, Auto & Rode ogen verwijderen, Steunflits, Trage sync, Flitser uit

Macro: 0,2m

Ongeveer 4 - 10 sec.

Zacht, Normaal, Hard

Normaal:1,0m tot 3,0m

Witbalans

Fotoframes

B Zwart-wit, Normaal, Sepia

Auto, Daglicht, Bewolkt, Fluorescerend, Kunstlicht,

Zonsondergang, Aangepast

9 fotoframes

Spraakopname

Spraakopname (max. 1 uur)

Spraakmemo bij stilstaande beelden (max. 10 sec.)

Afdrukken van datum Uit, Datum, Datum&tijd (door gebruiker te selecteren)

Stilstaand beeld Zelfontspanner: 10 Sec., 2 Sec., Dubbele zelfontspanner (10 / 2Sec.)

Opnemen

Filmclip

Grootte: 320x240

Met audio (opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit)

73

Specificaties

Opslag

Beeldweergave

Interface

Media

Bestandsindeling

Beeldformaat

Opslagcapaciteit

(16MB)

Type

Bewerken

Stroomvoorziening

Intern geheugen: 16MB flash-geheugen

Extern geheugen: SD-kaart/MMC (tot 256MB gegarandeerd)

Stilstaand: DCF1.0, DPOF1.0, EXIF2.1

Filmclip: AVI Audio: WAV

2304: 2304x1728 pixels, 2048: 2048x1536 pixels

1600: 1600x1200 pixels, 1024: 1024x768 pixels,

640: 640x480 pixels

2304 : Superhoog 9, Hoog 19, Normaal 29

2048 : Superhoog 11, Hoog 23, Normaal 35

1600 : Superhoog 18, Hoog 35, Normaal 55

1024 : Superhoog 39, Hoog 76, Normaal 106

640 : Superhoog 84, Hoog 170, Normaal 213

* Deze getallen zijn gemeten op basis van de conditioneringsstandaard van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en de camera-instellingen.

1 afbeelding, Miniaturen, Diashow, Filmclip

Trimmen, Draaien, Afmeting wijzigen

Digitale aansluiting: USB 1.1

Video-uitgang: NTSC, PAL (door gebruiker te selecteren)

Aansluiting voor gelijkstroomvoeding: 3.3V

Primaire batterij: 2 x AA-alkaline, Lithium, Ni-Mn, Ni-Zn / 1 x CR-V3

Oplaadbare batterij: 2 x AA Ni-MH, Ni-Cd / 1 x I-Pack (SBP-1303)

Adapter : SAC-32 (DC 3,3V 2,0A)

* Meegeleverde voedingsbron kan variëren afhankelijk van verkoopgebied.

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht

Gebruikstemperatuur

98 x 51 x 38 mm

Ongeveer 122g (zonder batterijen en kaart)

0 ~ 40°C

Luchtvochtigheid bij gebruik 5 ~ 85%

Stuurprogramma camera Opslagstuurprogramma (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.1 ~10.2 )

Software

Toepassing Digimax Viewer, ArcSoft PhotoImpression

Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

74

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

De meegeleverde software is een camerastuurprogramma en software voor beeldbewerking onder Windows.

Onder geen voorwaarden mogen deze software en gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

Het gebruiksrecht voor de software geldt uitsluitend voor gebruik met een camera.

In het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zullen wij uw camera repareren of vervangen. We kunnen echter niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.

Zelfgebouwde pc's of een pc en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.

Voordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en

O/S(besturingssystemen beschikken).

Systeemvereisten

Voor Windows

PC with processor better than MMX

Pentium 233MHz (XP : Pentium II 300MHz)

Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Minimaal 32MB RAM (XP : 128MB)

140MB vrije ruimte op de vaste schijf

USB-poort

CD-ROM-station

800x600 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt

(24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)

Voor Machintosh

Power Mac G3 of hoger

Mac OS 9,1 ~ 10,2

Minimaal 64MB RAM

110MB vrije ruimte op de vaste schijf

USB-poort

CD-ROM-station

QuickTime 4,0 of hoger voor bewegende beelden

75

Informatie over de software

Wanneer u de cd-rom die wordt meegeleverd met deze camera in het cd-rom-station plaatst, wordt automatisch het volgende venster weergegeven.

Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

Stuurprogramma voor camera : Hiermee kunnen afbeeldingen worden verzonden tussen camera en PC.Deze camera gebruikt het USB-opslagstuurprogramma als stuurprogramma.

U kunt de camera gebruiken als USB-kaartlezer. Nadat het stuurprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Explorer] en

[My computer] de aanduiding [Removable Disk]. Het USB-opslagstuurprogramma is uitsluitend beschikbaar voor Windows. De applicatie-CD bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC. Maar u kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 9,1 ~ 10,2.

Digimax Viewer : Dit is een programma voor het bekijken van opgeslagen opnames.

U kunt de opnames die zijn opgeslagen in het geheugen direct bekijken via het beeldscherm van uw PC. U kunt tevens de opnames kopiëren, verplaatsen of verwijderen of u kunt de opnames vergroten of verkleinen met behulp van Digimax Viewer. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

PhotoImpression : beeldbewerkingsprogramma

U kunt stilstaande beelden bewerken of opslaan die u hebt gedownload van de camera.

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

INFORMATIE

Controleer de systeemvereisten (pagina 75) voordat u het stuurprogramma gaat installeren.

Het automatische installatieprogramma heeft 5~10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de capabiliteit van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Samsung.exe] in de hoofdmap van het CD- ROM-station.

76

De toepassingssoftware installeren

Als u deze camera wilt gebruiken met een PC, moet u eerst de toepassingssoftware installeren.

Nadat u dat hebt gedaan, kunnen de opgeslagen afbeeldingen in de camera worden overgezet naar de PC en worden bewerkt door middel van een beeldbewerkingsprogramma.

INFORMATIE

Sluit alle andere programmas af voordat u de toepassingssoftware gaat installeren.

Koppel, voordat u de toepassingssoftware gaat installeren, eerst de USB-verbinding los.

U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engels http://www.samsungcamera.co.kr : Koreaans

1. Klik op het menu [Install] in het venster voor automatische uitvoering.

Het stuurprogramma voor de Digimax 401 camera wordt automatisch geïnstalleerd.

[Klik!]

2. De installatie is voltooid. Er wordt een venster weergegeven waarin u toepassingssoftware kunt selecteren. Selecteer het gewenste toepassingsprogramma en klik op de knop

[Install]. Raadpleeg pagina 76 voor nadere informatie over toepassingsprogramma.

[Klik!]

INFORMATIE

Als u [Cancel] selecteert bij stap 2, wordt de installatie van het toepassingsprogramma geannuleerd.

77

De toepassingssoftware installeren

3. Installeer Digimax Viewer. Klik op [Next >].

[Klik!]

INFORMATIE

Als u [Cancel] selecteert bij stap 3, wordt een venster voor het installeren van Photo

Impression weergegeven.

4. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven.

Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [Yes], waarna het volgende venster wordt weergegeven.

Als u hiermee niet akkoord gaat, klikt u op [No], waarna het installatieprogramma wordt afgebroken.

[Klik!]

5. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven.

Klik op [Next >]. Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse] en kiest u de gewenste map.

[Klik!]

6. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd een map te kiezen waar de programmapictogrammen naartoe worden gekopieerd. Klik op [Next >].

Als u de programmapictogrammen in een andere map wilt zetten, kiest u een andere map en klikt u vervolgens op [Next >].

[Klik!]

78

De toepassingssoftware installeren

7. De installatie van Digimax Viewer is voltooid.

Klik op de knop [Finish] ([Voltooien]) om

Photoimpression te installeren.

* De computer wordt niet opnieuw opgestart, zelfs als [Yes, I want to restart my computer now] (De computer opnieuw starten) wordt geselecteerd.

* Frame 7 wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het gebruikte systeem.

[Klik!]

8. Het installatievenster van PhotoImpression wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast. Klik op de knop [OK].

[Klik!]

INFORMATIE

Als u op [Cancel] klikt in stap 8, wordt de installatie van PhotoImpression geannuleerd en wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

9. Er wordt een welkomstvenster weergegeven.

Klik op de knop [Next >].

[Klik!]

10. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [Yes], waarna het volgende venster wordt weergegeven. Als u hiermee niet akkoord gaat, klikt u op [No], waarna het installatieprogramma wordt afgebroken.

[Klik!]

79

De toepassingssoftware installeren

11. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven. Klik op [Next >].

Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse…] en kiest u de gewenste map.

[Klik!]

12. Het venster [Select Components] wordt weergegeven. Klik op de knop [Next>].

[Klik!]

13. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd een map te kiezen waar de programmapictogrammen naartoe worden gekopieerd. Klik op de knop [Next >].

Als u de programmapictogrammen in een andere map wilt zetten, kiest u een andere map en klikt u vervolgens op de knop [Next>].

[Klik!]

14. De installatie is voltooid.

Klik op de knop [Finish].

[Klik!]

80

De toepassingssoftware installeren

15. U kunt de wijzigingen activeren door de computer opnieuw op te starten.

Schakel het selectievakje [Yes, I want to restart my computer now.] in en klik op de knop [OK].

[Klik!]

Er wordt een venster zoals in het voorbeeld hiernaast weergegeven in stap 14, afhankelijk van het gebruikte systeem.

Klik op de knop [Finish] (Voltooien) om de computer opnieuw op te starten.

[Klik!]

16. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB-kabel aan op de camera.

17. Zet de camera aan. Het bericht [Found New hardware Wizard] wordt weergegeven en de computer maakt verbinding met de camera.

Als u ooit eerder een afbeeldingsviewer hebt geïnstalleerd of als u met Windows XP werkt, wordt een afbeeldingsviewer geopend. Als de afbeeldingsviewer wordt geopend, is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

18. Als [Removable Disk] wordt weergegeven onder [My computer], is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

Nu kunt u via de USB-kabel beeldbestanden overdragen van de camera naar de PC.

81

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

Als u het stuurprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden mogelijk niet gestart.

Nadat het venster Wizard Nieuwe hardware gevonden is geopend, verschijnt mogelijk een venster waarin u wordt gevraagd een bestand met het stuurprogramma voor de camera te selecteren. Selecteer in dat geval de map

C:\WINDOWS\INF (voor Windows 98 en

98SE). Als u de map [INF] niet kunt vinden, klikt u op de knop [Show all files] in [Window's

Explorer View Folder option View].

Als u de camera aansluit op uw pc, verdient het aanbeveling een wisselstroomadapter te gebruiken.

Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

Na de installatie van het stuurprogramma voor de camera, moet u de PC opnieuw opstarten.

Als u de camera aansluit op de PC voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden weergegeven. Annuleer in dit geval de wizard [Found New Hardware Wizard] en koppel de camera los van de PC. Install the camera driver and connect the camera to the PC again.(p.77)

Als de computer het stuurprogramma voor de camera niet kan vinden na de installatie, probeert u één of meer van de volgende stappen uit te voeren.

1. Verwijder het stuurprogramma voor de camera (p. 86) en installeer het stuurprogramma opnieuw.

2. Raadpleeg de FAQ (Veelgestelde vragen, p. 93~94) voor een mogelijke oplossing voor het probleem.

3. Download, als de CPU van uw PC een VIA Chip is (dit wordt aangegeven in de

USB-hostcontroller), het patchbestand van de webpagina voor de cameras van

Samsung op. (http://www.samsungcamera.com)

82

PC-modus starten

Als u de USB-kabel aansluit op de USB-poort, wordt de werkmodus van de camera automatisch gewijzigd in de PC-modus.

In deze modus kunt u opgeslagen beelden downloaden naar uw pc via de USB-kabel.

Het LCD-scherm wordt altijd uitgeschakeld in de PC-modus.

Het lampje voor de camerastatus gaat branden als de bestanden worden overgedragen via de USB-verbinding.

De camera aansluiten op een pc

1. Zet de pc aan.

2. Zet de camera aan.

3. Sluit de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel.

- Sluit het kleine uiteinde van de USBkabel aan op de USB-poort van de camera.

- Sluit het grote uiteinde van de USBkabel aan op de USB-poort van de computer.

- Controleer of de connectoren correct zijn aangesloten.

De camera loskoppelen van de pc

Raadpleeg de volgende pagina.

- WIN 98SE : p.88

- WIN 2000/ME/XP : p.88~89

INFORMATIE

Het stuurprogramma voor de camera moet worden geïnstalleerd voordat u de PCmodus kunt gebruiken. Raadpleeg pagina 77 voor installatie-instructies.

U wordt geadviseerd een wisselstroomadapter te gebruiken bij aansluiting van de camera op een computer om de batterijen te sparen.

83

PC-modus starten

Opgeslagen afbeeldingen downloaden

U kunt de stilstaande beelden die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw pc en deze vervolgens afdrukken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.

2. Selecteer [My computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op

[Removable Disk DCIM 100SSCAM].

De beeldbestanden worden nu weergegeven.

3. Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

4. Er wordt een snelmenu weergegeven.

Klik op [Cut] of [Copy] in het menu.

- [Cut] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.

- [Copy] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

5. Klik op de map waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.

84

PC-modus starten

6. Klik met de rechtermuisknop.Er wordt nu een pop-upmenu weergegeven. Klik op [Paste].

7. Een afbeeldingsbestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

- Met behulp van [Digimax Viewer] kunt u de opgeslagen afbeeldingen op de geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de afbeeldingsbestanden kopiëren en verplaatsen.

85

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

Als u het USB-stuurprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Selecteer [Start Settings] en klik op

[Control Panel].

2. Dubbelklik op [Add/Remove programs].

3. Het venster [Add/Remove Programs

Properties] wordt weergegeven.

Klik op [Digimax 401] en op [Add/Remove]

4. Er wordt een venster weergegeven.

Klik op de knop [YES] om het stuurprogramma voor de camera te verwijderen.

86

[Klik!]

[Klik!]

Verwisselbare schijf

Als u deze camera wilt gebruiken als een verwisselbare schijf, moet u eerst het USBstuurprogramma installeren (p. 77)

1. Sluit, voordat u de camera aanzet, de camera aan op de PC met behulp van de USBkabel.

2. Klik op [Removable Disk] onder [My computer] of [Windows Explorer].

3. Beeldbestanden die zijn opgeslagen op de verwisselbare schijf (DCIM 100SSCAM) kunnen worden overgedragen naar de PC.

INFORMATIE

Belangrijke informatie bij het gebruik van de verwisselbare schijf

De indicator [Removable Disk] wordt niet weergegeven als de camera is uitgeschakeld of als de USB-kabel is verwijderd.

Wij adviseren u de afbeeldingen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u afbeeldingen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.

Zorg er tijdens het laden van afbeeldingen van de pc naar de camera voor dat de namen van de geladen bestanden verschillen van de namen van de bestanden die reeds op de geheugen zijn opgeslagen.

Wanneer u een bestand laadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [FILE ERROR!] weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus en is niets te zien in de miniatuurmodus.

Het lampje voor de camerastatus knippert, als een bestand wordt overgezet (gekopieerd of verwijderd) tussen de PC en de camera.

Verwijder de USB-kabel pas wanneer het lampje niet meer knippert. Als u de USB-kabel wilt verwijderen in Windows 2000/ME/XP, gebruikt u het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

87

De verwisselbare schijf verwijderen

Windows 98SE

1. Controleer of de camera en PC een bestand overdragen. Als het lampje voor de camerastatus knippert, moet u wachten totdat het lampje blijft branden.

2. Verwijder de USB-kabel.

Windows 2000/ME/XP

(De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het Windowsbesturingssysteem waarmee u werkt.)

1. Controleer of de camera en PC een bestand overdragen. Als het lampje voor de camerastatus knippert, moet u wachten totdat het lampje blijft branden.

2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject

Hardware] op de taakbalk.

[Dubbelklik]

3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass

Storage Device] en klik op de knop [Stop].

[Klik!]

4. Het venster [Stop a Hardware device] wordt weergegeven. Selecteer het [SAMSUNG

DIGIMAX 401 USB Device] en klik op de knop

[OK].

5. Het venster [Safe to Remove Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].

88

[Klik!]

[Klik!]

De verwisselbare schijf verwijderen

6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [Close]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.

7. Verwijder de USB-kabel.

[Klik!]

Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

1. De software-cd bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC omdat MAC OS het stuurprogramma van de camera ondersteunt.

2. Controleer de versie van MAC OS. U kunt de versie van MAC OS controleren tijdens het opstarten van het besturingssysteem. Deze camera is compatibel met MAC OS 9,1 ~ 10,2.

3. Sluit de camera aan op de Macintosh.De camera moet zijn ingeschakeld en de PC-modus moet actief zijn.

4. Een nieuw pictogram (zonder titel) wordt weergegeven op het bureaublad nadat u de camera hebt aangesloten op de MAC.

Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

1. Dubbelklik op het nieuwe pictogram (zonder titel) op het bureaublad.De map op de geheugen wordt nu weergegeven.

2. Selecteer het afbeeldingsbestand en kopieer of verplaats dit naar de MAC.

INFORMATIE

Als u Mac OS 10.0 of later gebruikt, kan er een fout optreden bij het overdragen van bestanden van de PC naar de camera.

89

PhotoImpression gebruiken

Met PhotoImpression kunt u stilstaande beelden bewerken of opslaan die u hebt gedownload van de camera. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

U kunt het programma starten door op [Start Programs ArcSoft PhotoImpression 4

PhotoImpression 4] te klikken. Het volgende scherm wordt weergegeven.

[ Helpknop ]

[ Opdrachtknop ]

[ Werkbalk ]

U kunt PhotoImpression gebruiken voor het uitvoeren van de volgende taken.

Opdrachtknop

Knop Beschrijving

Hiermee importeert u een afbeelding vanuit een album, bronmap of de camera/scanner, of legt u schermopnamen vast van de beelden die worden weergegeven op de monitor.

Hiermee selecteert u Cut (Knippen), Resize (Formaat wijzigen), Edit Image

(Afbeelding bewerken), Insert Text (Tekst invoegen), Enhance Picture

(Afbeelding bijwerken), Insert Effects (Effecten invoegen) of Layer (Laag).

Hiermee voert u de functies Insert Frame (Kader invoegen), Insert Borders (Randen invoegen), Insert

Calendar (Kalender invoegen), Insert Greeting Cards (Wenskaarten invoegen), Insert Template

(Sjabloon invoegen) of Connect with Other Software (Verbinden met andere software) uit.

Hiermee slaat u de bewerkte afbeelding op en verstuurt u deze in een emailbericht of gebruikt u de afbeelding als achtergrond.

Hiermee voert u de bewerkte afbeelding uit op basis van uw voorkeuren.

90

PhotoImpression gebruiken

Werkbalk

Knop Knop Beschrijving

Resize Layer

(Formaat van laag wijzigen)

Flip Layer Horizontally

(Laag horizontaal spiegelen)

Beschrijving

Rotate Layer (Laag draaien)

Rotate All Layers

(Alle lagen draaien)

Undo (Ongedaan maken) Redo (Opnieuw uitvoeren)

Copy (Kopiëren)

Delete Layer

(Laag verwijderen)

Paste (Plakken)

Close Picture

(Afbeelding sluiten)

INFORMATIE

Raadpleeg de Help bij het programma voor gebruiksinstructies voor PhotoImpression.

91

Digimax Viewer 2.1

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

1. U kunt Digimax Viewer openen door te klikken op [Start

Programs Samsung Digimax Viewer 2.1

Digimax Viewer 2.1]. Digimax Viewer 2.1 wordt vervolgens geopend.

2. Als de optie [Auto Launch] is ingeschakeld, wordt dit programma automatisch uitgevoerd zodra de camera wordt herkend.

3. Het programma Digimax Viewer 2.1 is eenvoudig te gebruiken via het menu File (Bestand) en de werkbalk.

Ook kunt u het snelmenu gebruiken. Klik op een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

Hieronder worden de functies van het weergaveprogramma Digimax Viewer weergegeven.

- Basisfuncties : Copy, Cut, Paste, Delete, Rotate, Rename, changing file type,

Resize, Property.

- Geavanceerde functies : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.

INFORMATIE

Voordat u een opname verwijdert uit de camera, moet u de opnamen downloaden naar uw computer of beveiligen als u deze wilt bewaren.

Raadpleeg het menu [Help] in Digimax viewer 2.1 voor nadere informatie.

92

FAQ (Veelgestelde vragen)

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

[Situatie 1] De camera is uitgeschakeld.

Zet de camera aan. Wij adviseren u een wisselstroomadapter te gebruiken in de

PC-modus. Controleer, als u met batterijen werkt, de status van de batterijen.

[Situatie 2] Het USB-stuurprogramma is niet correct geïnstalleerd.

Installeer het USB-stuurprogramma op de juiste manier.(p.77)

[Situatie 3] De USB-kabel is niet aangesloten of u gebruikt een kabel die niet aan de specificaties voldoet.

Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.

[Situatie 4] Zo nu en dan herkent de computer de USB als een ander apparaat.

Installeer het stuurprogramma voor de camera op de juiste manier.

Schakel de camera uit en verwijder de USB-kabel.

Sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel de camera weer in.

De computer zal de camera nu herkennen.

[Situatie 5] Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de overdracht van bestanden.

Schakel de camera uit en weer in.

Schakel de camera uit en weer in. Draag het bestand opnieuw over.

[Situatie 6] Hoe weet ik of mijn computer de USB-interface ondersteunt?

Controleer de USB-poort op uw computer of toetsenbord.

Controleer uw versie van het besturingssysteem.

De USB-interface is beschikbaar in Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.

Controleer de optie [Universal Serial Bus controllers] in Apparaatbeheer.

Controleer de optie [Universal Serial Bus controllers] als volgt.

Win 98/ME : Selecteer [Start Settings Control Panel System

Device Manager Universal Serial Bus controllers].

Win 2000 : Selecteer [Start Settings Control Panel System

Hardware Device Manager Universal Serial Bus controllers].

Windows XP : Kies [Start Control Panel Performance and Maintenance

System Hardware Device Manager Universal Serial Bus controllers].

93

FAQ (Veelgestelde vragen)

Er moet onder [Universal Serial Bus controllers] een USB-hostcontroller en een

USB-basishub staan vermeld.

Bovendien kunt u dubbelklikken op de USB universele hostcontroller en de USB-hoofdhub om te controleren of "Dit apparaat werkt correct" wordt weergegeven bij Apparaatstatus. Als bij

Apparaatstatus de melding "Dit apparaat werkt niet correct" wordt weergegeven, klikt u op het tabblad "Stuurprogramma" en klikt u vervolgens op [Update Driver] of [Reinstall Driver].

Als aan alle bovengenoemde condities wordt voldaan, kan de computer de USBinterface ondersteunen.

[Situatie 7] Wanneer u een USB-hub gebruikt.

Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera aan de PC via de

USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn.

Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

[Situatie 8] Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?

De camera werkt mogelijk niet goed als deze op de PC wordt aangesloten via een andere USB-kabel

In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

[Situatie 9] Als ik Apparaatbeheer open (door op Start (Settings) Control Panel

(Performance and Maintenance) System (Hardware) Device Manager), staat de vermelding Unknown Devices of Other Devices met een geel vraagteken (?) naast sommige apparaten of staat bij sommige apparaten een uitroepteken (!).

Klik met de rechtermuisknop op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken

(!) en selecteer "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera opnieuw aan. Bij een PC met Windows 98 verwijdert u tevens het camerastuurprogramma, start u de PC opnieuw op en installeert u het camerastuurprogramma opnieuw.

Dubbelklik op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!), klik op het tabblad

"Stuurprogramma" en klik op [Update Driver] of [Reinstall Driver]. Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de locatie op te geven van het stuurprogramma voor het apparaat, geeft u de map "C:/Windows/inf" of "C:/Windows/inf/other" op (waarbij C: de stationsaanduiding is van de vaste schijf waarop het besturingsssteem is geïnstalleerd).

94

MEMO

95

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-

GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX : (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL : (1) 201-902-0347

FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST.,

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL : (1) 310-537-7000

FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE

1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : +44 (0) 1932 455300

FAX : +44 (0) 1932 455325

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL : (49) 6196 66 53 03

FAX : (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL : (33) 1-4279-2282/5

FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,

PR-KT, 37-A, KORP14

TEL : (7) 095-258-9299/96/98

FAX : (7) 095-258-9297 http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190

TEL : (86) 22-2761-8867

FAX : (86) 22-2761-8864

Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-1948

R4040379

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement