Samsung DIGIMAX A40, KENXO Q1 User manual

Samsung DIGIMAX A40, KENXO Q1 User manual

Cyber 400

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.

Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware.

※ Figuren (afbeeldingen) die worden gebruikt in de handleiding, zijn gebaseerd op model Digimax A40.

NEDERLANDS

Instructies

■ Gebruik deze camera in de onderstaande volgorde

Installeer het stuurprogramma voor de camera

Voordat u de camera, via de USB-kabel, aansluit op een PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren. Installeer het stuurprogramma voor de camera dat wordt meegeleverd op de cd-rom met toepassingssoftware. (p.99)

Maak een foto. (p.22)

Maak een foto

Sluit de

USB-kabel aan

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USBpoort van de PC en op de USB-aansluiting van de camera. (p.104)

Controleer of de camera is ingeschakeld

Controleer of de camera is ingeschakeld.

Als de camera is uitgeschakeld, zet u deze aan met de aan/ uit-schakelaar.

Controleer

[Removable Disk]

Open Windows Verkenner en zoek naar

[Removable Disk]. (p.105)

● Als u een kaartlezer gebruikt om de opnamen op de geheugenkaart te kopiëren naar uw pc, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overdragen naar uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de pc. Houdt u er rekening mee dat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verlies of beschadiging van opnamen op de geheugenkaart bij gebruik van een kaartlezer.

[2]

Inhoud

GEREED

●Kennis maken met uw camera

●Gevaar

●Waarschuwing

●Voorzichtig

●Waarschuwing van FCC

●Systeemgrafiek

●Identificatie van functies

■Voor- en bovenzijde

■Achter- en zijkant

■Onderzijde /Knop voor 5 functies

■Lampje voor zelfontspanner

■Lampje voor camerastatus

■Moduspictogram

●Aansluiten op een voedingsbron

■De batterijen gebruiken

●Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

●De geheugenkaart plaatsen

●De geheugenkaart verwijderen

OPNAME

5

●Indicator LCD-scherm

●Van opnamemodus veranderen

■Het menu [MODUS] selecteren

18

19

●De opnamemodus starten

■De modus AUTO gebruiken

■De modus Filmclip gebruiken

■ De filmclip opnemen zonder spraak

■Continu opnemen gebruiken

■De modus Handmatig gebruiken

■De modus Scène gebruiken

24

■De modus SPRAAKOPNAME gebruiken 25

●Waar u op moet letten bij het maken van

23

23

23

19

22

22

22 opnamen 26

15

17

17

6

6

7

10

10

10

11

7

8

12

12

12

13

14

●De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

■Aan/uit-knop

■SLUITER-knop

●Zoomknop W/ T

●Knop Spraakopname / Spraakmemo /

OMHOOG

●Knop Macro / Omlaag

●Vergrendeling scherpte-instelling

●Knop FLITSER / LINKS

●Knop voor zelfontspanner/ Rechts

●Knop MENU

●M-knop (Modus)

●E-knop (Effect)

●Speciaal Effect: Kleur

●Speciaal Effect: Fotoframe

●Knop +/-

●Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

●Het menu gebruiken

●Modus

●MODUS INSTELLEN

●Formaat

●Kwaliteit/ Framesnelheid

●Lichtmeting

●Continue opname

●Scherpte

●OSD (Scherm)-informatie

AFSPELEN

●Afspeelmodus starten

■Een stilstaand beeld afspelen

■Bewegende beelden afspelen

■De filmclip opnemen

■Een spraakopname afspelen

●Indicator LCD-scherm

27

27

27

27

53

53

54

54

55

56

39

40

41

42

35

36

36

30

31

32

33

50

51

51

52

52

45

47

47

48

49

[3]

Inhoud

●De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

●Knop Miniaturen/ Vergroting

57

57

●Knop Spraakmemo/ OMHOOG

58

●Knop voor afspelen en pauzeren / Omlaag

59

●Wisknop

●Knop LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK

●Albumknop

60

61

●De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm 65

●AFM.WIJZ

●Opnamen beveiligen

●Alle opnamen verwijderen

62

68

69

70

●DPOF

●DPOF : STANDRD

●DPOF : INDEX

●DPOF : AFDRUK

●DPOF : ANNULEER

70

71

71

72

●KOPIE

●PictBridge

●PictBridge : selectie van opnamen

72

73

74

●PictBridge : PRINT

●PictBridge : Afdrukinstelling

●PictBridge : RESET (HERSTELLEN)

75

76

77

78

SETUP

●Menu Setup

●Bestandsnaam

●Automatische uitschakeling

●Taal

●Een geheugenkaart formatteren

●Datum, tijd en datumtype instellen

●De opnametijd afdrukken

●Lampje voor automatische scherpte-instelling

●Geluid

●Helderheid LCD

[4]

84

84

85

82

82

83

79

80

81

83

●Snelweergave

●Initialisatie

●Het menu MijnCAM instellen

●Beginafbeelding

●Sluitertoon

●Begingeluid

●Belangrijke opmerkingen

●Waarschuwingsindicator

●Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

●Specificaties

SOFTWARE

92

95

●Opmerkingen met betrekking tot software

97

●Systeemvereisten 97

●Informatie over de software

●De toepassingssoftware installeren

●PC-modus starten

●Het USB-stuurprogramma verwijderen

98

99

104 onder Windows 98SE

●Verwisselbare schijf

107

109

●De verwisselbare schijf verwijderen

●Het USB-stuurprogramma installeren op

110 de MAC

●Het USB-stuurprogramma gebruiken op

111 de MAC

●Digimax Master

●FAQ (Veelgestelde vragen)

111

112

117

87

88

88

89

85

86

87

91

Kennis maken met uw camera

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

● Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

● Wanneer u service nodig hebt, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum of de winkel waar U de camera heeft gekocht.

● Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen.

Samsung camera accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.

● Bewaar de handleiding op een veilige plek.

Microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/ of andere landen.

Alle merk-en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van deze camera die u helpen op een veilige en juiste wijze te werken met deze camera. Hierdoor voorkomt u schade en letsel bij anderen.

Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Voorzichtig

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

[5]

Gevaar

■ Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne inspectie, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor camera's van Samsung.

■ Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.

■ Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn innengedrongen.

Schakel de camera uit en verwijder de stroombron.

U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor camera's van

Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

■ Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

■ Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

■ Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.

■ Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals

•het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.

•Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.

■ Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik. Dit kan leiden tot storingen in de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen.

■ Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.

■ Dek de camera niet af als deze in gebruik is.

Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan.

Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

[6]

Voorzichtig

■ Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.

•Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.

•Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.

•Plaats de batterijen in de juiste richting.

■ Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.

■ Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.

■ Raak de lens niet aan om te voorkomen dat u een onduidelijke opname maakt of dat er een storing optreedt in de camera.

■ Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

Waarschuwing van FCC

•Tests hebben aangetoond dat dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens artikel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze grenswaarden zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in commerciële installaties. Dit apparaat genereert, absorbeert en straalt

RF-energie (Radio Frequentie) uit. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot verstoring van het radioverkeer.

Er is echter geen garantie dat er in sommige gevallen geen interferentie zal optreden.

Als er toch interferentie optreedt terwijl het apparaat in werking is, probeert u één of meer van de volgende maatregelen.

■Wijzig de locatie en richting van uw antenne.

■Vergroot de afstand tussen de camera en het apparaat waarvan de werking wordt verstoord.

■Gebruik een andere aansluiting op het desbetreffende apparaat.

■Neem contact op met een vertegenwoordiger van Samsung of met een radio/

TV-installateur.

•Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-voorschriften.

•Door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke conformiteitsinstantie zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn of haar bevoegdheid voor het gebruik van de apparatuur verliezen.

[7]

Systeemgrafiek

Controleer of u over de juiste productonderdelen beschikt voordat u het product gaat gebruiken.

Als u de optionele apparatuur wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde

Samsung-dealer of met het lokale Samsung-servicecentrum.

< Meegeleverde items >

Opbergtasje

Gebruikershandleiding

Productgarantie

Draagriem voor camera

Cd met software

(zie p. 98)

DPOF-compatibele printer (zie p. 70)

SD-geheugenkaart/MMC

(zie p. 15)

CR-V3-batterij

Oplaadbare batterij

(SNB-2312)

Oplaadbare batterij

(SBP-1303)

AAalkalinebatterijen

[8]

Netnoer

Batterijlader

(SBC-N1)

Batterijlader

(SBC-L1)

Systeemgrafiek

Computer

(zie p.104)

PictBridge-compatible printer (zie p.74)

Systeemvereisten

Voor Windows

•Pc met Pentium II 450MHz-processor of sneller (snellere processor dan Pentium

700MHz aanbevolen)

•Windows 98/98SE/2000/ME/XP

•Minimaal 64MB RAM

(Meer dan 128MB aanbevolen)

•200MB vrije ruimte op de vaste schijf

(meer dan 1GB aanbevolen)

•USB-poort

•Cd-rom-station

•1024 x 768 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt

(24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)

•DirectX 9.0 of hoger

USB-kabel

Voor Macintosh

•Power Mac G3 of hoger

•Mac OS 9,0~10,2

•Minimaal 64MB RAM

•110MB vrije ruimte op de vaste schijf

•USB-poort

•CD-ROM-station

•QuickTime-speler of een mediaspeler die de

AVI-bestandsindeling ondersteunt.

VOORZICHTIG

Als u de camera aansluit op een computer of printer, moet u de USB-kabel gebruiken die is meegeleverd met de camera.

Als u dat niet doet, wordt de camera mogelijk niet herkend door de externe apparaten.

[9]

Identificatie van functies

Voor- en bovenzijde

Aan/uit-knop

Sluiterknop

Flitser

Luidspreker

Lampje voor zelfontspanner

/ Lampje voor automatische scherpte-instelling

Lens

USB-aansluiting

Microfoon

Achter- en zijkant

Lampje voor camerastatus

M-knop (Modus/Album)

Knop voor de afspeelmodus

E-knop (Effect)

+/-, Knop

VERWIJDEREN

Zoomknop W

(Miniatuurmodus)

Zoomknop T

(Digitale zoom)

Oogje voor draagriem

Knop voor 5 functies

LCD-scherm

[10]

Identificatie van functies

Onderzijde/ Knop voor 5 functies

Sleuf voor geheugenkaart

Afdekklepje

Batterijvakje

Knop

FLITSER/LINKS

Knop voor spraakmemo/

Spraakopname/ OMHOOG

Knop MENU / OK

Knop

ZELFONTSPANNER /

RECHTS

Batterijvak

Knop Macro/OMLAAG

Knop voor Afspelen en Pauzeren

[11]

Identificatie van functies

■ Lampje voor zelfontspanner

Pictogram Status

Knipperend

Omschrijving

Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.

Knipperend

-De eerste 7 seconden knippert het lampje éénmaal per seconde.

-Gedurende de laatste 3 seconden knippert het lampje éénmaal per 0,25 seconde.

Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens

Knipperend na 2 seconden nog een keer.

■Lampje voor camerastatus

Status

Inschakelen

Na het maken van een opname

Omschrijving

Het lampje gaat aan en vervolgens uit als de camera gereed is voor het maken van een opname

Het lampje knippert tijdens het opslaan van de beeldgegevens en gaat uit als de camera gereed is voor het maken van een opname

Tijdens opname van filmclip Het lampje knippert met tussenpozen van 0.25 seconde

Tijdens spraakopname Het lampje knippert met tussenpozen van 0.25 seconde

Het lampje gaat branden (het LCD-scherm wordt uitgeschakeld na

Als de USB-kabel is aangesloten op een pc.

initialisatie van het apparaat)

Gegevens verzenden via een pc Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)

Als de USB-kabel is aangesloten op een printer. Het lampje is uitgeschakeld.

Als de printer bezig is met afdrukken Het lampje knippert

■ Moduspictogram: Raadpleeg pagina 22 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS FILMCLIP SPRAAKOPNAME

Pictogram

AUTO PROGRAMMA AFSPELEN

SCÈNE

MODUS

NACHT

Pictogram

MODUS Z.ONDERG

PORTRET

DAGERAAD

KINDEREN

TGNLICHT

LANDSCHAPPEN CLOSE-UP

VUURWERK STRND&SNE

Pictogram

[12]

Aansluiten op een voedingsbron

■ U kunt alleen batterijen gebruiken als voedingsbron voor de camera.

● Wij adviseren u bij een digitale camera gebruik te maken van batterijen.

(Binnen een jaar na de productiedatum).

Niet-oplaadbare batterijen : Type AA - Alkaline

Oplaadbare batterijen

Type CR-V3

: Type AA

Type CR-V3

- Lithium-ionbatterij

- Ni-MH-batterijen

(Samsung SNB-2312 aanbevolen)

- Lithium-ionbatterij

(Samsung SBP-1303 aanbevolen)

● U kunt overal alkalinebatterijen aanschaffen. De levensduur van batterijen is echter afhankelijk van de fabrikant van de batterijen en de omstandigheden tijdens het fotograferen.

● Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.

● Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.

● Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Batterijen verliezen vermogen met het verstrijken van de tijd en kunnen gaan lekken als u ze in de camera laat zitten.

● Wij adviseren u gebruik te maken van batterijen met een grote capaciteit (zoals hierboven aangegeven), aangezien mangaanbatterijen niet voldoende vermogen leveren.

● Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.

De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.

● Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar heen.

● Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

[13]

Aansluiten op een voedingsbron

De batterijen gebruiken

: Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (+ / -).

1. Open het afdekklepje voor het batterijvak door het in de richting van de pijl te duwen.

2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+/-).

[ De AA-batterij plaatsen ] [ De CR-V3--batterij plaatsen ]

3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak door ertegen te duwen totdat het vastklikt.

INFORMATIE

● Oefen geen kracht uit op het klepje van het batterijvak als dit openstaat.

Dit kan ertoe leiden dat het batterijvak vervormd raakt of wordt beschadigd.

■ Op het LCD-scherm worden 3 indicatoren voor de batterijstatus weergegeven.

Indicator voor batterijstatus

Batterijstatus

De batterijen zijn volledig opgeladen

Nieuwe batterijen voorbereiden

De batterijen zijn bijna leeg.

Plaats nieuwe batterijen.

[14]

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

● Formatteer de geheugenkaart (zie p.82). Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.

● Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.

● Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af.

Als dit gebeurt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen. Slijtage van de geheugenkaart valt niet onder de garantie van Samsung.

● De geheugenkaart is een elektronisch precisie-instrument. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.

● Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).

● Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.

● Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, maakt u de geheugenkaart schoon met een zachte doek.

● Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.

● Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen.

Dit is volstrekt normaal.

● Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera.

Als u de geheugenkaart wilt gebruiken in deze camera, formatteert u de kaart eerst met behulp van deze camera.

● Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

● Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:

- Als de geheugenkaart op onjuiste wijze wordt gebruikt.

- Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.

● Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.

● Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.

● Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:

Wordt het bericht [KAART VOL!] weergegeven en werkt de geheugenkaart niet. U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de camera optimaliseren door de geheugenkaart te vervangen of door overbodige opnames te verwijderen van de geheugenkaart.

[15]

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

INFORMATIE

● Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

■ De camera kan SD-geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC).

Raadpleeg de bijgesloten handleiding voor gebruik van de MMC-kaarten (Multi Media Card).

Kaartpinnen

Schakelaar voor schrijfbeveiliging

Label

[ SD-geheugenkaart (Secure Digital) ]

De SD-geheugenkaart heeft een schakelaar voor schrijfbeveiliging waarmee u kunt voorkomen dat beeldbestanden worden verwijderd of dat de kaart wordt geformatteerd.

Als u de schakelaar naar de onderkant van de

SD-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven. Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart voordat u een opname gaat maken.

■ Wanneer u 10MB-geheugen gebruikt, is de specifieke opnamecapaciteit als volgt.

Deze cijfers zijn geschat omdat de beeldcapaciteit beïnvloed kan worden door variabelen zoals het onderwerp.

Formaat van opgenomen beeld SUPERHOOG HOOG NORMAAL 30FPS

4M(2272x1704) 4 7 13 -

STILST

AAND

BEELD

3M(2048x1536)

2M(1600x1200)

1M(1024x768)

5

8

21

9

15

30

16

21

38

-

-

-

FILMCLIP

VGA(640x480)

640(640X480)

320(320X240)

160(160X120) -

-

47

-

-

-

55

-

-

-

61

-

15FPS

-

-

-

-

-

Ongeveer 11sec Ongeveer 16sec

Ongeveer 19sec Ongeveer 37sec

Ongeveer 56sec Ongeveer 1min 48sec

[16]

De geheugenkaart plaatsen

1. Zet de camera uit en trek het klepje voor het batterijvak in de richting van de pijl om de batterijvak te openen.

2. Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCDscherm) wijzen en druk de geheugenkaart vervolgens in de kaartsleuf totdat u een klik hoort.

3. Sluit het klepje van het batterijvak door erop te drukken totdat u een klik hoort. Als de geheugenkaart niet soepel naar binnen schuift, mag u geen extra kracht gebruiken om de kaart te plaatsen. Controleer de plaatsingsrichting en breng de kaart vervolgens op de juiste wijze aan. Breng de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit wel doet, kan de sleuf voor de geheugenkaart beschadigd raken.

De geheugenkaart verwijderen

1. Schakel de stroom uit met behulp van de aan/uit-knop.

Open het afdekklepje voor het batterijvak en druk op de geheugenkaart zoals in de afbeelding wordt aangegeven.Laat de kaart vervolgens los.

2. Verwijder de geheugenkaart en sluit het klepje voor het batterijvak.

[17]

Indicator LCD-scherm

■ Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamefuncties en -selecties.

① ⑳ ⑲

Nr.

1

Omschrijving

Batterij

⑨ ⑩

[Beeld & volledige info]

Pictogrammen

2 Opnamemodus

3

4

Flitser

HandmatigZelfontspanner

13

14

15

7

8

5

6

Macro

Lichtmeting

Scherpte

Indicator Kaart geplaatst

9 Kader voor automatische scherpte-instelling

10 Waarschuwing bij bewegen van camera

11

12

Datum/Tijd

Belichtingscorrectie

ISO

Witbalans

RGB

2005.08.01 01:00 PM

RGB

Pagina p.14

p.48

p.33

p.35

p.26

p.83

p.44

p.31

p.51

p.52

p.17

p.43

p.43

p.42

[18]

Indicator LCD-scherm

16

17

Beeldkwaliteit

Beeldformaat

18

19

Aantal resterende fotos

Resterende opnametijd (bewegende beelden/spraakopname)

Spraakmemo/ Microfoon uit

20 Optische/digitale zoombalk

11

00:01:30/ 01:00:00

Van opnamemodus veranderen

■ U kunt de gewenste werkmodus selecteren met de M-knop (Modus) achterop de camera en met het menu [MODUS], [MODUS INSTELLEN]. De cameramodi AUTO, PROGRAMMA,

FILMCLIP, SCÈNE (NACHT, PORTRET, KINDEREN, LANDSCHAP, CLOSE-UP, ZON

ONDER, DAGERAAD, TGENLICHT, VUURWERK en STRND&SNE zijn beschikbaar.

● Het menu [MODUS] selecteren

1. Plaats de batterijen (p. 14).

2. Plaats de geheugenkaart (p. 17). Aangezien deze camera een intern geheugen van 10MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart wordt geplaatst, worden opnamen opgeslagen in het interne geheugen. Als de geheugenkaart is geplaatst, worden opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.

3. Sluit het klepje voor het batterijvak.

4. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

5. Druk op de knop MENU om een menu weer te geven.

6. Gebruik de knop Links of Rechts om het menu [MODUS] te selecteren.

MODUS

FOTO&FILM

VOLLEDIG

7. Selecteer het submenu [FOTO & FILM], [VOLLEDIG] of

[NORMAAL] door op de knop OMHOOG of OMLAAG te

NORMAAL drukken.

- [FOTO&FILM]: Een modus voor stilstaande beelden die is geselecteerd in het menu

[MODUS INSTELLEN] en de modus voor filmclips kan worden geselecteerd.

Raadpleeg pagina 48 voor meer informatie over het gebruik van het menu [MODUS INSTELLEN].

- [VOLLEDIG]: De modi AUTO, HANDMATIG en SCÈNE kunnen worden geselecteerd.

- [NORMAAL]: Modi inschakelen zoals in het menu [MODUS INSTELLEN].

8. Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

[19] p.50

p.49

p.16

p.16

p.58/23 p.28

Van opnamemodus veranderen

● Van opnamemodus veranderen: Als het menu [FOTO&FILM] is geselecteerd

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het selecteren van het menu [MODUS].

5. De als laatste gebruikte opnamemodus wordt weergegeven.

6. Druk op de M-knop (Modus) op de achterkant van de camera om de opnamemodus te veranderen in de modus voor filmclips.

7. Druk nogmaals op de M-knop (Modus) om een modus voor stilstaande beelden te selecteren in het menu [MODUS INSTELLEN].

Op de M-knop (Modus) drukken

[Modus AUTO]

[Modus FILMCLIP]

● Van opnamemodus veranderen: Als het menu [VOLLEDIG] is geselecteerd

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het selecteren van het menu [MODUS].

5. De als laatste gebruikte opnamemodus wordt weergegeven.

6. Druk op de M-knop (Modus) op de achterkant van de camera om het menu voor modusselectie weer te geven.

7. U kunt de modi AUTO, HANDMATIG, FILMCLIP of SCÈNE selecteren door op de knop

Links of Rechts te drukken. U kunt overschakelen tussen de menuopties AUTO,

HANDMATIG, FILMCLIP en SCÈNE met de knoppen Omhoog en Omlaag.

AUTO

MENU:OK:SET

[Menu voor modusselectie]

Op de knop Links drukken

FILM

MENU:OK:SET

[Modus voor filmclips selecteren]

NACHT

Op de knop Omhoog drukken

MENU:OK:SET

[De modus Scène selecteren]

8. Druk op de M-knop (Modus) om het menu voor modusselectie te verwijderen.

[20]

Van opnamemodus veranderen

● Van opnamemodus veranderen: Als het menu [NORMAAL] is geselecteerd

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor het selecteren van het menu [MODUS].

5. De als laatste gebruikte opnamemodus wordt weergegeven.

6. Druk op de M-knop (Modus) op de achterkant van de camera om het menu voor modusselectie weer te geven.

7. U kunt de gewenste cameramodus selecteren in het menu [MODUS INSTELLEN] door op de knoppen Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te drukken. Raadpleeg pagina 48 voor meer informatie over het gebruik van het menu [MODUS INSTELLEN].

AUTO

MENU:OK:SET

[Menu voor modusselectie]

Op de knop Links drukken

FILM

MENU:OK:SET

[Modus voor filmclips selecteren]

NACHT

Op de knop Omhoog drukken

MENU:OK:SET

[De modus Scène selecteren]

8. Druk op de M-knop (Modus) om het menu voor modusselectie te verwijderen.

[21]

De opnamemodus starten

■ De modus AUTO gebruiken

Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van eenvoudige stilstaande beelden.

1. Selecteer het submenu [VOLLEDIG] in het menu

[MODUS] (p.19).

2. Selecteer de modus Auto door op de M-knop (Modus) te drukken (p.20).

3. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

4. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

[ Modus AUTO ]

INFORMATIE

● Als het kader voor automatische scherptestelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kan scherpstellen op het onderwerp.

In dat geval is de camera niet in staat een scherpe opname van een tafereel te maken.

● Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

■ De modus Filmclip gebruiken

Het opnemen van een filmclip kan doorgaan zolang er voldoende geheugencapaciteit beschikbaar is.

1. Selecteer het submenu [VOLLEDIG] in het menu

[MODUS] (p.19).

2. Selecteer de modus voor filmclips door op de M-knop

(Modus) te drukken (p.20).

3. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

4. Druk op de sluiterknop om bewegende beelden op te

[ Modus FILMCLIP ] nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u de sluiterknop loslaat, worden nog steeds bewegende beelden opgenomen. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

※ Beeldformaat en bestandstype worden hieronder aangegeven.

- Afmeting : 640X480, 320X240, 160X120 (Selecteerbaar)

- Bestandstype : AVI (MJPG)

[22]

De opnamemodus starten

■ De filmclip opnemen zonder spraak

U kunt de filmclip opnemen zonder spraak.

Stappen 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

4. Druk op de knopOmhoog. Het pictogram ( ) wordt nu weergegeven op het LCD-scherm.

5. Druk op de sluiterknop om een filmclip te maken zonder spraak. Hiermee kunt u doorgaan zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.

6. Druk nogmaals op de sluiterknop om het opnemen te stoppen.

■ Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Met deze functie kunt u uw favoriete scènes opnemen in een filmclip zonder meerdere filmclips te hoeven maken.

● Continu opnemen gebruiken

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

3. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.

Als u de sluiterknop loslaat, gaat het opnemen van de filmclips nog steeds door.

4. Druk op de pauzeknop ( ) om het opnemen tijdelijk te onderbreken.

[ Continu opnemen van een filmclip ]

5. Druk nogmaals op de pauzeknop ( ) om het opnemen te hervatten.

6. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

■ De modus Handmatig gebruiken

Als u de automatische modus selecteert, worden de optimale instellingen geconfigureerd voor de camera en kunt u handmatig verschillende functies configureren.

1. Selecteer het submenu [VOLLEDIG] in het menu [MODUS]

(p 19).

2. Selecteer de modus Handmatig door op de M-knop (Modus) te drukken (p.20).

3.Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het LCDscherm.

4.Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

[PROGRAMMA]

[23]

De opnamemodus starten

■ De modus Scène gebruiken

Gebruik dit menu om op eenvoudige wijze de optimale instellingen te configureren voor een reeks verschillende opnamesituaties.

1. Selecteer het submenu [VOLLEDIG] in het menu [MODUS] (p.19).

2. Selecteer de modus Scène door op de M-knop (Modus) te drukken (p.20).

3. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

4. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

※ Hieronder worden de beschikbare scènemodi aangegeven.

[NACHT]( )

[ Modus SCÈNE ]

: Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen 's nachts of onder andere donkere omstandigheden.

[PORTRET]( ) : Een foto maken van een persoon.

[KINDEREN]( ) : Maak een foto van bewegende kinderen.

[LANDSCHAP]( ): Scène met groene bossen of blauwe lucht. Opname met landschap op de achtergrond.

[CLOSE-UP]( ) : Opname van dichtbij van kleine voorwerpen zoals planten en insecten.

[ZON ONDER]( ) : Opname van de ondergaande zon

[DAGERAAD]( ) : Scènes bij dageraad.

[TEGNLICHT]( ) : Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.

[VUURWERK]( ) : Opnamen van vuurwerk.

[STRND&SNE]( ): Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.

[24]

De opnamemodus starten

■ De modus SPRAAKOPNAME gebruiken

Het maken van een spraakopname kan doorgaan zolang er voldoende geheugencapaciteit beschikbaar is. (Max: 1 uur)

1. In elke modus behalve de 'Filmclip' kunt u

SPRAAKOPNAME selecteren door twee keer op de toets

Spraakopname te drukken.

2. Druk op de sluiterknop om een spraakopname te maken.

- Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een spraakopname gemaakt zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat (maximaal: 1 uur).

[ SPRAAKOPNAME ]

De opnametijd wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Als u de sluiterknop loslaat, gaat het maken van de spraakopname gewoon door.

- Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

- Bestandstype : WAV

■ Pauzeren tijdens het maken van een spraakopname

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste opnames tijdens het opnemen van spraak. Met deze functie kunt u uw favoriete spraak opnemen in een opnamebestand voor spraak zonder meerdere opnamebestanden voor spraak te hoeven maken.

1. Druk op de sluiterknop om een spraakopname te maken.

Hiermee kunt u doorgaan zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u de sluiterknop loslaat, gaat het maken van de spraakopname gewoon door.

2. Druk op de pauzeknop ( ) om het opnemen tijdelijk te onderbreken.

3. Druk nogmaals op de pauzeknop ( ) om het opnemen te hervatten.

4. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

[De spraakopname tijdelijk onderbreken]

INFORMATIE

● 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

● Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.

[25]

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

■ Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt

Druk lichtjes op de sluiterknop om de scherpte-instelling en de batterijlading voor de flitser te bevestigen. Druk op de sluiterknop helemaal in om de opname te maken.

[ Lichtjes op de sluiterknop drukken ] [ De sluiterknop indrukken ]

■ De beschikbare opnametijd kan variëren, afhankelijk van opnamecondities en camerainstellingen.

■ Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Slow synchro (Langzame synchronisatie) is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm. In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.

■ Opname met tegenlichtcorrectie : Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht.

Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [TEGNLICHT] in de scènemodus (zie pagina 24), steunflits (zie pagina 34), spotmeting (zie pagina 51), of belichtingscorrectie (zie pagina 44).

■ Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

■ Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.

- Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.

- Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.

- Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.

- Als er sprake is sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.

- Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp

(zoals een stok of een vlaggenmast).

- Als de omgeving donker is.

[26]

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

■ U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

Aan/uit-knop

● Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.

● Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 81 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

SLUITER-knop

● Wordt gebruikt voor het maken van een (spraak) opname in de opnamemodus.

● In de modus FILMCLIP

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van bewegende beelden gestart. Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

● In de modus STILSTAAND BEELD

Als u de sluiterknop halverwege indrukt, wordt de automatische scherpte-instelling geactiveerd en wordt de instelling van de flitser gecontroleerd.

Als u de sluiterknop volledig indrukt, wordt de foto gemaakt en worden de afbeeldingsgegevens opgeslagen. Als u het opnemen van een spraakmemo selecteert, wordt begonnen met opnemen zodra het opslaan van de beeldgegevens is voltooid.

Zoomknop W/ T

● Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM.

[27]

Zoomknop W/ T

■ Deze camera heeft een functie voor 3X optisch en 4X digitaal zoomen.

Als u beide gebruikt, hebt u de beschikking over een zoomfactor van 12X.

● TELE-zoom

Optische zoom TELE : Druk op de zoomknop T. Hiermee kunt u inzoomen op het

Digitale TELE-zoom onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.

: Als de maximale optische zoomfactor (3X) is ingeschakeld, kunt u de digitale zoomsoftware activeren door op de zoomknop T te drukken. Als u de zoomknop T loslaat, blijft de op dat moment gekozen instelling voor de digitale zoomfunctie actief. Als de maximale digitale zoomfactor (4X) is ingeschakeld, heeft het indrukken van de zoomknop T geen effect.

Druk op de zoomknop T.

Druk op de zoomknop T.

[ WIDE-zoom ] [ TELE-zoom ] [ Digitale zoom 4.0X ]

● WIDE-zoom

Optische WIDE-zoom : Op de zoomknop W drukken. Hiermee kunt u uitzoomen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de knop W drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling.

De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.

Druk op de zoomknop W.

Druk op de zoomknop W.

[ TELE-zoom ] [ Optische zoom 2X ] [ WIDE-zoom ]

Digitale zoom WIDE

Optische zoomfunctie

Digitale zoomfunctie

: Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de zoomknop W te drukken.

Als u de zoomknop W loslaat, wordt de digitale zoomfunctie uitgeschakeld. Als u op de zoomknop W drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.

Druk op de zoomknop W.

Druk op de zoomknop W.

[ Digitale zoom 4.0X ] [ TELE-zoom ] [ WIDE-zoom ]

[28]

Zoomknop W/T

INFORMATIE

● Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.

● Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.

● Als u een duidelijker beeld met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische zoom (3X) en drukt u nogmaals op de zoomknop T.

● De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in de scènemodi [NACHT], [KINDEREN],

[CLOSE-UP] en [VUURWERK].

● De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van filmclip.

●Als tijdens het maken van een filmclip de zoomknoppen worden ingedrukt, wordt de spraak niet opgenomen.

●Druk niet overmatig hard op de lens, de lenskap en de camera. Anders kan er een storing optreden in de camera.

[29]

Knop Spraakopname ( )/ Spraakmemo ( )/ OMHOOG

■ Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMHOOG om de cursor omhoog te verplaatsen in het submenu. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop Omhoog als knop voor spraakopname of als knop voor het opnemen van spraakmemo's. U kunt uw spraak opnemen of uw gesproken tekst toevoegen aan een opgeslagen stilstaand beeld. Raadpleeg pagina 25 voor meer informatie over de functie voor spraakopname.

● Een spraakmemo opnemen

1. Druk op de toets M (Modus) om een opnamemodus te selecteren. Dit geldt niet voor de modus Filmclip.

2. Druk op de knop Spraakmemo ( ). Als de indicator voor het opnemen van spraakmemo´s wordt weergegeven op het LCD-scherm, is deze instelling ingeschakeld.

Op de knop voor spraakmemo's drukken

3. Druk op de sluiterknop en maak een opname.

De afbeelding wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

4. De spraakmemo wordt opgenomen gedurende tien seconden vanaf het moment waarop de afbeelding is opgeslagen. Als u tijdens een spraakopname op de sluiterknop drukt, wordt de spraakmemo beëindigd.

[ Spraakmemo opnemen ]

INFORMATIE

● 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

[30]

Knop Macro( )/ Omlaag

■ Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de menu omlaag te verplaatsen in het submenu. Als het menu niet wordt weergegeven, kunt u de knop MACRO /OMLAAG gebruiken om macroopnamen te maken. De afstandsbereiken worden hieronder aangegeven. Druk op de

Macroknop totdat de gewenste indicator voor de macromodus wordt weergegeven op het

LCD-scherm.

[Automatische scherpteinstelling – Geen pictogram]

[Macro ( )] [Automatische macro ( )]

■ Typen scherpstellingsmodi en instelbereiken (W: Wide - Groothoek, T: Tele) (Eenheid: cm)

Modus Auto ( )

Type scherpstellingsmodus Automatische macro( )

Instelbereik

W : 5 ~ Oneindig

T : 50 ~ Oneindig

Handmatig ( )

Macro ( )

W : 5 ~ 80

T : 50 ~ 80

Normaal

W : 80 ~ Oneindig

T : 80 ~ Oneindig

※ Zie de volgende pagina voor de beschikbare focusmethode in de opnamemodus.

INFORMATIE

● Als u de macromodus hebt ingeschakeld, bestaat de kans dat de camera gaat trillen.

Zorg ervoor dat dit niet gebeurt.

● Als u een opname maakt binnen een afstand van 30cm (Macro-instelling), selecteert u de modus FLITSER UIT.

[31]

Knop Macro ( )/ Omlaag

■ Beschikbare scherpstellingsmethode, per opnamemodus. (O : Selecteerbaar, X : Niet selecteerbaar, ∞ : Oneindig instelbereik)

Modus

Normaal

Macro

Automatische macro

O

O

X

X

X

O

SCÈNE

O

O

X

Modus

Normaal

Macro

Automatische macro

O

X

X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

O

X

X

Vergrendeling scherpte-instelling

■ Gebruik de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling als u wilt scherpstellen op een onderwerp dat zich niet midden in het beeld bevindt.

● De vergrendeling van de scherpte-instelling gebruiken

1. Controleer of het onderwerp zich in het midden van het kader voor automatische scherpteinstelling bevindt.

2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Als het groene kader voor automatische scherpteinstelling zichtbaar wordt, betekent dit dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp.

Zorg ervoor dat u de sluiterknop niet volledig indrukt. In dat geval wordt een opname gemaakt.

3. Verplaats de camera, terwijl de sluiterknop nog steeds tot halverwege is ingedrukt, om uw compositie te wijzigen en druk de sluiterknop vervolgens volledig in om de opname te maken. Als u de vinger van de sluiterknop neemt, wordt de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling geannuleerd.

[32]

1. Het beeld dat u wilt opnemen.

2. Druk de sluiterknop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.

3. Pas de compositie aan en druk de sluiterknop volledig in.

Knop FLITSER ( )/ LINKS

■ Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop ( ).

● De flitsmodus selecteren

1. Druk op de M-knop (Modus) om een opnamemodus te

[ Automatisch flitsen selecteren ] selecteren, met uitzondering van de modus voor filmclips (p.20).

2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.

3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm.

Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

● Flitserbereik

ISO

Auto

(Eenheid: m)

Normaal Macro Automatische macro

WIDE TELE WIDE TELE WIDE TELE

0.8 ~ 2.0 0.8 ~ 1.5

0.25 ~ 0.8 0.5 ~ 0.8 0.25 ~ 2.0 0.5 ~ 1.5

INFORMATIE

● Als u op de sluiterknop drukt nadat u de flitsermodus Auto, Steunflits of Trage synchro hebt geselecteerd, gaat de eerste flitser af om de opnameomstandigheden (flitserbereik en vermogen van flitser) te controleren. Beweeg u niet totdat de tweede flits is afgegaan.

● Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.

● Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 5 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.

● In de modus voor bewegende beelden werkt de flitser niet.

● Maak opnames binnen het flitserbereik.

● De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.

[33]

Knop FLITSER ( )/ LINKS

● Indicator voor flitsmodus

Pictogram Flitsmodus

Automatisch flitsen

Omschrijving

Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.

Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen

Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.

Ondersteunen de flits

De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de heersende condities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.

Synchronisati e lage sluitersnelheid

Flitser uit

De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCDscherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.

De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.

● Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

[34]

X

X

X

X

O

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

X

O

X

X

O

X

X

X

O

O

X

X

X

O

O

X

X

X

X

O O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

O

X

X

Knop voor zelfontspanner ( )/ Rechts

■ Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab. De knop Rechts kan tevens worden gebruikt om naar een submenu te gaan voor het selecteren van een andere instelling. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop Rechts als knop voor de zelfontspanner. Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

● Gebruik van de zelfontspanner

1. Druk op de M-knop (Modus) om een modus voor stilstaande beelden of filmclips te selecteren (p.20).

2. Druk op de knop voor de Zelfontspanner totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm.

In de modus voor filmclips kan alleen de zelfontspanner voor 10 seconden worden gebruikt.

- Zelfontspanner voor 2SEC ( ) : Als u op de sluiterknop drukt, wordt na 2 seconden een opname gemaakt.

- Zelfontspanner voor 10SEC ( ) : Als u op de sluiterknop drukt, wordt na tien

- Dubbele zelfontspanner ( ) seconden een opname gemaakt.

: Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer. Als de flitser wordt gebruikt, kan de zelfontspanner voor 2 seconden worden vertraagd, afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.

Op de zelfontspanner drukken

[ Zelfontspanner voor 2 Sec ]

Op de zelfontspanner drukken

[ Dubbele zelfontspanner ] [ Zelfontspanner voor 10 Sec ]

3. Als u op de sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken.

※ Als u de aan/uit-knop, de knop voor de zelfontspanner of de sluiterknop gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.

[35]

Knop MENU/ OK

■ Knop MENU

- Als u op de menuknop drukt, wordt in elke cameramodus een menu weergegeven op het

LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

- U kunt een menuoptie kiezen als een van de volgende modi is geselecteerd :

FILMCLIP of STILL IMAGE. Er is geen menu beschikbaar als de modus

SPRAAKOPNAME is geselecteerd.

[ Menu uit ]

Druk op knop MENU

3M

2M

1M

AFMETING

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

[ Menu aan ]

■ Knop OK

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.

M-knop (Modus)

■ Met deze knop kunt u de camera inschakelen. Als u langer dan 3 seconden op de M-knop drukt, worden de instellingen voor zoemer en begingeluid ingesteld op UIT, ook als u deze instellingen hebt ingesteld op AAN.

■ U kunt de gewenste opnamemodus selecteren.

De selecteerbare opnamemodi wijken af van wat u hebt geselecteerd in het menu [MODUS].

- [FOTO&FILM] : Een opnamemodus die is geselecteerd in het menu [MODUS

INSTELLEN], modus voor filmclips

- [VOLLEDIG] : Modi Auto, Filmclip, Handmatig, Scène

- [NORMAAL] : Modi inschakelen zoals in het menu [MODUS INSTELLEN]

● De knop Modus gebruiken: Bij submenu [FOTO&FILM] en modus [AUTO]

Op de M-knop drukken

[36]

[Modus Auto] [Modus Filmclip]

M-knop (Modus)

● De knop Modus gebruiken: Bij submenu [VOLLEDIG] en modus Auto

[Modus Auto]

Op de knop Modus drukken

Op de knop Rechts drukken

HANDMATIG

MENU/OK:SET

[Programma]

AUTO

MENU/OK:SET

[Menu voor modusselectie]

Op de knop Links drukken

FILM

MENU/OK:SET

[Modus Filmclip]

Op de knop Omhoog drukken

NACHT

MENU/OK:SET

[Modus Scène]

PORTRET

Op de knop Links/ Rechts drukken

MENU/OK:SET

[Een scènemodus selecteren]

※ Druk op de knop Modus om het menu voor modusselectie te verwijderen.

[37]

M-knop (Modus)

● De knop Modus gebruiken : Bij submenu [NORMAAL] en modus Auto

※ De weergegeven afbeeldingen en modi dienen voor uw informatie. Zij kunnen niet worden gewijzigd zoals in het menu [MODUS INSTELLEN]

[Modus Auto]

Op de knop Modus drukken

AUTO

MENU/OK:SET

[Menu voor modusselectie]

Op de knop Omhoog drukken

NACHT

MENU/OK:SET

[Nachtmodus]

Op de knop Omlaag drukken

PORTRET

MENU/OK:SET

[Portretmodus]

Op de knop Rechts drukken

HANDMATIG

MENU/OK:SET

[Programma]

※ Druk op de knop Modus om het menu voor modusselectie te verwijderen.

[38]

E-knop (Effect)

■ Het is mogelijk speciale effecten toe te voegen aan uw opnamen met deze knop

■ Modus voor stilstaande beelden : U kunt de menu's Kleur en Fotoframe selecteren.

Modus voor filmclips : Hier kunt u het menu Kleur selecteren.

■Beschikbare effecten, per opnamemodus (O: Selecteerbaar, X: Niet selecteerbaar)

O

X

O

X

O

O

O

X

O

X

O

X

O

X

※ Deze knop werkt niet in de modus voor spraakopnamen en sommige scènemodi

(Nacht, Zon onder, Dageraad, Tegnlicht, Vuurwerk en Strnd&sne)

■ Zelfs als de camera wordt uitgeschakeld, blijft de instelling voor het speciale effect behouden.

U kunt het speciale effect annuleren door de optie [OFF] te selecteren voor elk menu.

[39]

Speciaal Effect : Kleur

■ Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen.

1. Druk op de E-knop in de modus voor stilstaande beelden of filmclips.

2. Selecteer het menu Effect door op de knop Links of Rechts te drukken.

[Modus Stilstaand beeld] [Modus Filmclip]

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

: Er wordt geen effect toegevoegd aan de opname.

: Opgenomen beelden worden opgeslagen in zwart-wit.

: Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur

(een reeks geelachtig bruine kleuren).

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een rode tint.

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een groene tint.

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een blauwe tint.

: Hiermee wordt de opname opgeslagen in negatief beeld.

4. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

[40]

Speciaal Effect : Fotoframe

■U kunt 6 typen fotokaders toevoegen aan een stilstaand beeld dat u wilt vastleggen.

1. Druk op de E-knop in de modus Programmeren.

2. Selecteer het menu Fotoframe door op de knop Links of

Rechts te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

- : Het fotoframe wordt niet toegevoegd.

F 1 F 2

F 4 F 5

4. Het fotoframe wordt weergegeven.

Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

F 3

F 6

[41]

Knop +/-

■ U kunt de knop +/- gebruiken om de waarden voor RGB, ISO, witbalans en belichtingscorrectie aan te passen.

Hoofdmenu

RGB

ISO

WITBALANS

Belichtingscorrectie

Submenu

R (rood), G (groen), B (blauw)

AUTO, 100, 200, 400

AUTO, DAGLICHT, BEWOLKT,

FLUORESCEREND H,

FLUORESCEREND L,

KUNSTLICHT, AANGEPAST

-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0 (stappen van 0,5EV)

Beschikbare cameramodus

■ RGB : Hiermee kan de gebruiker de rood-(R), groen-(G) en blauwwaarden (B) van de vast te leggen opnamen aanpassen.

● RGB-waarden instellen

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram RGB ( ) te selecteren. De menubalk voor RGB wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en

RECHTS om de gewenste RGB-waarde te selecteren.

- Knop Omhoog/ Omlaag : Hiermee navigeert u tussen de pictogrammen R, G en B.

- Knop Links/ Rechts : Hiermee verandert u de waarde van elk pictogram.

3. Bij het wederom indrukken van de +/- toets, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en

RGB set up mode stopt.

[42]

Knop +/-

■ ISO : U kunt de ISO-gevoeligheid instellen die wordt gebruikt bij het maken van opnamen.

De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid van een camera wordt aangegeven met behulp van ISO-waarden.

● Een waarde voor de ISO-gevoeligheid selecteren

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram ISO ( ) te selecteren. De menubalk voor de ISO-gevoeligheid wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de ISOgevoeligheid in te stellen op de gewenste waarde.

- AUTO : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

- 100, 200, 400 : U kunt de sluitersnelheid vergroten zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbare hoeveelheid licht door de waarde voor de ISO-gevoeligheid te verhogen. Bij een grote helderheid kan er echter verzadiging optreden. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe hoger de gevoeligheid van de camera voor licht en, daardoor, hoe groter het vermogen van de camera om opnamen te maken onder donkere omstandigheden. De hoeveelheid ruis zal echter toenemen in de opname naarmate de ISO-waarde hoger wordt, waardoor de opname er grover uit komt te zien.

3. Als u nogmaals op de knop +/- drukt, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en wordt de instellingsmodus voor de ISO-gevoeligheid afgesloten.

■ Witbalans : Met de instelling voor de witbalans kunt u de kleuren aanpassen zodat deze er natuurlijker uitzien.

● Een witbalans selecteren

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de witbalans ( ) te selecteren. De menubalk voor de witbalans wordt weergegeven, zoals hierboven te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste witbalans in te stellen. De ingestelde waarde wordt weergegeven op het LCD-scherm.

AUTO : De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.

DAGLICHT

BEWOLKT

Fluorescerend H

Fluorescerend L

: Voor opnamen buitenshuis.

: Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.

: Voor het maken van opnames overdag bij fluorescerende verlichting.

: Voor het maken van opnamen bij wit fluorescerend licht.

TUNGSTEN

CUSTOM

: Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).

: Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

3. Druk nogmaals op de knop +/-. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor de witbalans wordt afgesloten.

[43]

Knop +/-

● De aangepaste witbalans gebruiken

De instellingen voor de witbalans kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte instelling voor de witbalans selecteren voor een bepaalde opname-omgeving door de aangepaste witbalans in te stellen.

1. Selecteer het menu AANGEPAST ( ) voor de witbalans en druk op de knop OK.

2. Plaats een vel wit papier voor de camera zodat het LCDscherm helemaal wit is en druk vervolgens de sluiterknop in.

3. Uw waarde voor de aangepaste witbalans wordt opgeslagen nadat u op OK hebt gedrukt.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.

- De door de gebruiker geconfigureerde witbalans blijft actief totdat deze wordt overschreven.

[ Wit papier ]

■ Belichtingscorrectie : Deze camera past automatisch de belichtingsinstelling aan op basis van de omgevingsverlichting.

U kunt met de knop +/- ook de belichtingswaarde selecteren.

● De belichting corrigeren

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de belichtingscorrectie ( ) te selecteren. De menubalk voor de belichtingscorrectie wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.

3. Druk nogmaals op de knop +/-. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator ( ) onderaan het LCD-scherm weergegeven.

* Een negatieve waarde voor de belichtingscorrectie resulteert in een geringere belichting.

Bij een positieve waarde voor belichtingscorrectie neemt de belichting toe en is het LCDscherm wit of zijn de opnamen mogelijk niet goed.

[44]

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

■ U kunt het menu op het LCD-scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

● Het menu wordt in de volgende situaties niet weergegeven op het LCD-scherm:

- Als op een andere knop wordt gedrukt.

- Tijdens de verwerking van afbeeldingsgegevens.

- Als de batterijen leeg zijn.

■ De volgende functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de modus die u hebt geselecteerd.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu

MODUS

Submenu

FOTO&FILM

VOLLEDIG

AUTO

CUSTOM

HANDMATIG

FILM NACHT

PORTRET KINDEREN

MODUS INSTELLEN LANDSCHAP CLOSE-UP

ZON ONDER DAGERAAD

TEGNLICHT VUURWERK

STRND&SNE -

2272X1704 2048X1536

AFMETING

(stilstaand beeld)

1600X1200

640X480

1024X768

-

640X480 320X240

AFMETING

(filmclip)

160X128

SUPERHOOG

-

HOOG

KWALIT.

NORMAAL -

Werkmodus camera Pagina p.47

p.48

p.49

p.49

p.50

[45]

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Menutab Hoofdmenu

FRAMES 30 FPS

Submenu

15 FPS

L.METING

MULTI

ZACHT

SPOT

NORMAAL

SCHERPTE

HELDER -

OSD-

INFORMATIE

VOL OSD

STANDBYMOD

BASIS-OSD

-

Werkmodus camera

※ Menu’s kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Pagina p.50

p.51

p.52

p.52

[46]

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de knop MENU. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus. Er is echter geen menu voor de modus voor spraakopname( ).

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om door de menu's te navigeren.

3M

2M

1M

AFMETING

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

Druk op de knop LINKS of

RECHTS

KWALIT.

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

Druk op de knop LINKS of

RECHTS

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om een submenu te selecteren.

L.METING

MULTI

SPOT

3M

2M

1M

AFMETING

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

Druk op de knop

OMHOOG of

OMLAAG

4M

2M

1M

AFMETING

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

Druk op de knop

OMHOOG of

OMLAAG

4M

3M

1M

AFMETING

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

4. Selecteer een submenu. De ingestelde waarde wordt vervolgens opgeslagen.

Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

Modus

■ U kunt de gewenste werkmodus selecteren met de M-knop (Modus) achterop de camera en met het menu [MODUS]. De cameramodi AUTO, HANDMATIG, FILMCLIP, SCÈNE

(NACHT, PORTRET, KINDEREN, LANDSCHAP, CLOSE-UP, ZON ONDER, DAGERAAD,

TGENLICHT, VUURWERK en STRND&SNE zijn beschikbaar.

- [FOTO&FILM] : Een modus voor stilstaande beelden die is geselecteerd in het menu [MODUS

INSTELLEN] en de modus voor filmclips kan worden geselecteerd.

- [VOLLEDIG] : De modi AUTO, HANDMATIG en SCÈNE kunnen worden geselecteerd.

- [NORMAAL] : U kunt modi selecteren zoals in het menu

[MODUS INSTELLEN]

MODUS

FOTO&FILM

VOLLEDIG

NORMAAL

[47]

MODUS INSTELLEN

■U kunt de gewenste opnamemodus selecteren.

■Als u het submenu [NORMAAL] selecteert in het menu

[MODUS INSTELLEN], kunt u modi selecteren in dit menu door op de M-knop te drukken.

- U kunt maximaal 7 en minimaal 3 aangepaste modi selecteren.

- Als u meer dan 7 aangepaste modi selecteert, worden de menu's automatisch uitgeschakeld vanuit het onderliggende submenu.

MODUS INSTELLEN

AUTO AAN

AAN

HANDMATIG

FILM

EINDE:MENU

AAN

VRPL:

▲▼

[AUTO] : Voor het maken van eenvoudige stilstaande beelden

[HANDMATIG] : Hiermee kunt u handmatig alle functies configureren

[FILM]

[NACHT]

: Voor het maken van een filmclip

: Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen 's nachts of onder andere donkere omstandigheden.

[PORTRET] : Een foto maken van een persoon.

[KINDEREN] : Maak een foto van bewegende kinderen

[LANDSCHAP] : Scène met groene bossen of blauwe lucht. Opname met landschap op de achtergrond.

[CLOSE-UP] : Opname van dichtbij van kleine voorwerpen zoals planten en insecten.

[ZON ONDER] : Opname van de ondergaande zon

[DAGERAAD] : Scènes bij dageraad.

[TEGNLICHT] : Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.

[VUURWERK] : Opnamen van vuurwerk.

[STRND&SNE] : Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.

INFORMATIE

● Als u de scènemodus [NACHT], [LANDSCHAP], [CLOSE-UP], [Z.ONDERG.],

[DAGERAAD] of [VUURWERK] hebt geselecteerd, bestaat de kans dat de camera gaat trillen. In dat geval kunt u het beste een statief gebruiken.

[48]

Formaat

■ U kunt de afbeeldingsgrootte selecteren die geschikt is voor uw toepassing.

Modus Modus STILSTAAND BEELD Modus FILMCLIP

Pictogram 4M 3M 2M 1M VGA 640 320 160

Formaat 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 640X480 320X240 160X120

3M

2M

1M

AFMETING

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

320

160

AFMETING

640X480

320X240

160X120

[ Modus FILMCLIP ]

INFORMATIE

● Hoe hoger de resolutie, hoe minder opnamen u kunt maken omdat opnamen met hoge resolutie meer geheugenruimte vergen dan opnamen met een lagere resolutie.

[49]

Kwaliteit/ Framesnelheid

■ U kunt de compressieverhouding instellen voor gemaakte opnamen die het meest geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe lager de opnamekwaliteit.

Modus

Pictogram

Submenu

Bestandsindeling

Modus STILSTAAND BEELD

SUPERHOOG jpeg

HOOG jpeg

NORMAAL jpeg

Modus FILMCLIP

30 FPS 15 FPS avi avi

KWALIT.

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

[ Modus STILSTAAND BEELD ]

FRAMES

15 FPS

30 FPS

[ Modus FILMCLIP ]

INFORMATIE

● SUPERHOOG is de hoogste kwaliteit en NORMAAL de laagste.

Kies de instelling op basis van uw behoefte.

● Deze bestandsindeling voldoet aan de DCF

(de ontwerpregels voor bestandsindelingen op de camera).

● JPEG (Joint Photographic Experts Group)

: JPEG is de beeldcompressiestandaard die is ontwikkeld door de Joint Photographic

Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

[50]

Lichtmeting

■ Als u geen geschikte belichtingscondities kunt vinden, kunt u de meetmethode wijzigen om helderdere opnamen te maken.

[MULTI] ( ): De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van de beschikbare hoeveelheid licht in het afbeeldingsgebied. Bij de

L.METING

MULTI

berekening ligt de nadruk echter op het midden van het afbeeldingsgebied. Deze methode is

SPOT geschikt voor algemeen gebruik.

[SPOT] ( ) : Alleen in het rechthoekige gebied in het midden

[ Modus STILSTAAND BEELD ] van het LCD-scherm vindt lichtmeting plaats.

Dit is een geschikte methode als het onderwerp in het midden correct wordt belicht, ongeacht de achtergrondverlichting.

INFORMATIE

● De standaardmethode voor lichtmeting is multipatroonmeting.

● Als het onderwerp niet is gefocusseerd, maakt u geen gebruik van spotmeting aangezien anders een belichtingsfout kan optreden. Gebruik in dat geval de belichtingscorrectie.

[51]

Scherpte

■ U kunt de scherpte aanpassen van de opname die u wilt maken. U kunt het scherpte-effect niet controleren op het

LCD-scherm voordat u de opname maakt aangezien deze functie pas wordt toegepast op het moment dat de gemaakte opname wordt opgeslagen in het geheugen.

SCHERPTE

ZACHT

NORMAAL

HELDER

Submenu

ZACHT

NORMAAL

HELDER

Pictogram Omschrijving

De randen van de opname worden verzacht.

Dit effect is geschikt voor het bewerken van opnamen op uw pc.

De randen van de opname zijn scherp.

Deze optie is geschikt voor afdrukken.

De randen van de opname worden geaccentueerd.

De randen zijn scherp, maar de opname kan ruis bevatten.

OSD (Scherm)-informatie

■ In alle modi met uitzondering van SPRAAKOPNAME kunt u de opnamestatus controleren op het LCD-scherm.

■ Standbymodus : als u de [STANDBYMOD] selecteert en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd

(ong. 30 sec) niet gebruikt, dan springt de camera automatisch naar de standbymodus

(LCD-display: UIT, camerastatuslamp: knippert).

OSD-INFORMATIE

VOL OSD

BASIS-OSD

STANDBYMOD

- Als u de camera opnieuw wilt gebruiken, drukt u op een willekeurige knop, met uitzondering van de aan/uit-schakelaar.

- Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 81 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

[52]

[ Modus voor volledige informatie ] [ Modus voor basisinformatie ]

Afspeelmodus starten

■ Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

■ Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

■ Als u de camera hebt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, kunt u eenmaal op de knop AFSPELEN drukken om over te schakelen naar de afspeelmodus en een tweede maal om naar de opnamemodus te gaan.

■ U kunt de camera inschakelen met de afspeelknop. De camera wordt ingeschakeld in de afspeelmodus. Druk nogmaals op de afspeelknop om over te schakelen naar de opnamemodus.

■ U kunt de functie voor de AFSPELEN modus instellen met behulp van de knoppen op de camera en het LCD-scherm.

● Een stilstaand beeld afspelen

1. Selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus ( ) te drukken.

2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het

LCD-scherm.

3. Selecteer een opname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

※ Druk op de knop Links of Rechts en houd deze ingedrukt om de afgespeelde beelden snel vooruit te spoelen.

INFORMATIE

● Instellingsmodus: Als u langer dan 3 seconden op de knop voor de afspeelmodus drukt, worden de instellingen voor zoemer en begingeluid ingesteld op UIT, ook als u deze instellingen hebt ingesteld op AAN.

● Druk lichtjes op de sluiterknop om te wisselen naar de opnamemodus

[53]

Afspeelmodus starten

● Bewegende beelden afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de opgenomen bewegende beelden die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

Als u een bestand met bewegende beelden selecteert, wordt de indicator voor bewegende beelden

( ) weergegeven op het LCD-scherm.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) om een bestand met bewegende beelden af te spelen.

- U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- Als u nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren drukt, wordt het bestand met de bewegende beelden opnieuw afgespeeld.

- U kunt de bewegende beelden terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop LINKS te drukken. U kunt de bewegende beelden snel vooruitspoelen door op de knop

RECHTS te drukken.

- U kunt het afspelen van de bewegende beelden stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop LINKS of RECHTS te drukken.

■ Functie voor opnemen van filmclip: opname van stilstaande beelden uit de filmclip.

● De filmclip opnemen

Stappen 1 en 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren om de filmclip af te spelen.

5. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de E-knop

6. Het stilstaande beeld van de filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

※ Het bestand dat is opgenomen van de filmclip heeft dezelfde grootte als de oorspronkelijke filmclip

(640X480, 320X240, 160X120)

MARK IN:OK OPNAME:E

[ Gepauzeerd ]

[Op de E-knop drukken]

[54]

Afspeelmodus starten

● Een spraakopname afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de spraakopname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken. Als u een bestand met een spraakopname selecteert, wordt de

00:40:50 indicator voor spraakopnamen ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) om een bestand met een spraakopname af te spelen.

- U kunt het afspelen van een bestand met een spraakopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- U kunt het bestand met de spraakopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop LINKS te drukken. U kunt het bestand met de spraakopname snel vooruitspoelen door op de knop RECHTS te drukken.

- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop LINKS of RECHTS te drukken.

[55]

Indicator LCD-scherm

■ Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor het weergegeven beeld.

Nr.

1

2

3

6

7

4

5

8

Omschrijving

Batterij

Afspeelmodus

Bestandstype

Spraakmemo

Beveiligingsindicator

DPOF-indicator

Indicator Kaart geplaatst

Mapnaam en nummer van opgeslagen opname

Pictogrammen

100-0009

Pagina p.14

p.53

p.58

p.69

p.70

p.17

p.80

■ Als u langer dan 1 seconde op de afspeelknop drukt, kunt u de volgende opnamegegevens controleren.

[Weergave afspeelmodus]

Langer dan 1 sec. indrukken

Langer dan 1 sec. indrukken

SIZE : 2272X1704

AV : F2.8

TV : 1/13

ISO : 100

FLASH : OFF

DATE : 2005/08/01

[Opnamegegevens]

SIZE : 2272X1704 Formaat

AV : F2.8

Diafragmawaarde

TV : 1/13

ISO : 100

FLASH : OFF

Sluitersnelheid

ISO-gevoeligheid

Geeft aan of al dan niet de flitser wordt gebruikt.

DATE : 2005/08/01 Opnamedatum

[56]

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

■ In de afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om op eenvoudige wijze de functies voor de afspeelmodus in te stellen.

Knop Miniaturen ( )/ Vergroting ( )

● U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

● Miniatuurweergave

1. Druk, terwijl een opname wordt weergegeven op het gehele scherm, op de knop voor miniatuurweergave.

2. In de miniatuurweergave wordt de foto gemarkeerd weergegeven die werd afgebeeld om het moment dat de miniatuurmodus werd geselecteerd.

3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.

4. Als u één opname afzonderlijk wilt bekijken, drukt u op de vergrotingsknop.

Op de knop voor miniaturen drukken ( )

Op de vergrotingsknop drukken ( )

Gemarkeerde afbeelding

[ Normale weergavemodus ] [ Normale weergavemodus ]

● Beeldvergroting

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.

3. Als u op de knop voor miniaturen drukt, wordt de opname weergegeven in het oorspronkelijke formaat.

- U kunt zien dat een opname vergroot wordt weergegeven als de vergrotingsindicator links onder op het LCD-scherm wordt weergegeven. (Als de opname geen vergrote weergave is, wordt de indicator niet weergegeven.) U kunt het vergrotingsgebied controleren.

- Bestanden met bewegende beelden en WAVbestanden kunnen niet worden vergroot.

- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

[57]

Knop Miniaturen ( )/ Vergroting ( )

● De maximale vergrotingsfactor in verhouding tot de afbeeldingsgrootte.

Beeldformaat

Maximale vergrotingsfactor

2272

X7.0

2048

X6.4

1600

X5.0

1024 640

X3.2 X2.0

● Trimmen : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.

3. Druk vervolgens op de knop MENU. Er verschijnt nu een bericht zoals hiernaast wordt aangegeven op het

TRIMMEN?

TRIMMEN

ANNULEER

BEVESTIG:OK

LCD-scherm.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

- [TRIMMEN] : Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam en weergegeven op het LCD-scherm.

- [ANNULEER] : Het bijsnijdmenu verdwijnt.

※ Als er weinig geheugenruimte beschikbaar is voor het opslaan van de bijgesneden opname, mislukt het bijsnijden.

※ U kunt de vergrote opname verwijderen bij het gebruik van de bijsnijdfunctie door op de verwijderknop te drukken.

Knop Spraakmemo ( )/ OMHOOG

■ Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG de menucursor omhoog verplaatsen.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo´s. U kunt uw eigen geluid toevoegen aan een opgeslagen opname.

● Een spraakmemo toevoegen aan een stilstaand beeld

1. Druk op de knop LINKS of RECHTS om een opname te selecteren waaraan u geluid wilt toevoegen.

2. Als u op de knop Spraakmemo ( ) drukt, wordt de indicator voor spraakopname weergegeven.

De camera kan nu een spraakmemo opnemen.

START : SHUTTER

[58]

Knop Spraakmemo ( )/ OMHOOG

3. Druk op de sluiterknop om het opnemen te starten, waarna gedurende 10 seconden een spraakopname wordt gemaakt bij het stilstaande beeld. Nadat de spraakopname is gemaakt, wordt het venster voor de opnamestatus weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.

4. U kunt het opnemen stoppen door nogmaals op de sluiterknop te drukken.

5. Het pictogram ( ) wordt weergegeven op het LCDscherm nadat het opnemen van de spraakmemo is voltooid.

- Er kunnen geen spraakmemo's worden opgenomen bij bestanden met bewegende beelden.

- 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.

- De spraakmemo wordt opgeslagen in de indeling

STOP:SHUTTER

REC

*.wav, maar heeft dezelfde bestandsnaam als het stilstaande beeld waarbij de memo behoort.

- Als u een nieuwe spraakmemo toevoegt aan een stilstaand beeld dat reeds een spraakmemo bevat, wordt de bestaande spraakmemo gewist.

Knop voor afspelen en pauzeren ( )/ Omlaag

■ In de afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven

Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.

- Als een stilstaand beeld met een spraakmemo, een spraakbestand of een bestand met bewegende beelden wordt afgespeeld

In de stopmodus : Hiermee wordt een stilstaand beeld met een spraakmemo, een spraakbestand of een bestand met bewegende beelden afgespeeld.

Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.

In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.

[ Spraakopname is gestopt. ] [ Spraakopname wordt afgespeeld ] [ Spraakopname is tijdelijk onderbroken. ]

[59]

Wisknop ( )

■ Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

● Opnamen verwijderen in de afspeelmodus

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop LINKS of RECHTS en op de knop DELETE ( ) te drukken.

2. Op het LCD-scherm wordt een bericht weergegeven

(zie afbeelding hiernaast).

3. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [VERWIJD] : de geselecteerde beelden worden gewist.

Bij selectie van [ANNULEER] : "Afbeelding verwijderen" wordt geannuleerd.

WIS ?

VERWIJD

ANNULEER

BEVESTIG:OK

● Opnamen verwijderen in de modus voor miniatuurweergave

1. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS om de opname te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop DELETE ( ).

2. Het volgende bericht wordt weergegeven op het LCD-scherm.

3. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [VERWIJD] : De geselecteerde beelden worden gewist.

Bij selectie van [ANNULEER] : "Afbeelding verwijderen" wordt geannuleerd.

Druk op de knop

DELETE.

WIS ?

VERWIJD

ANNULEER

BEVESTIG:OK

INFORMATIE

● Voordat u een opname verwijdert uit de camera, moet u de opnamen downloaden naar uw computer of beveiligen als u deze wilt bewaren.

[60]

Knop LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK

■ Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK kunt u de volgende functies selecteren.

- Knop LINKS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop LINKS om de menutab links van de cursor te selecteren.

- Knop RECHTS: Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop RECHTS om de menutab rechts van de cursor te selecteren of om naar een hulpmenu te gaan.

- Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze

- Knop OK knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

: Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.

[61]

Albumknop

■U kunt de opgenomen stilstaande beelden ordenen in albums met behulp van de knop Album.

■Deze camera heeft 8 albums en elk album kan tot 100 opnamen bevatten.

■De laadtijd voor het albummenu is afhankelijk van het type geheugenkaart.

■Het album gebruiken

● Het album selecteren

1. Druk in de afspeelmodus op de knop Album.

2. Selecteer het menu [ALBUM] door op de knop Links of

Rechts te drukken.

OK:KIEZEN

3. Selecteer het gewenste album door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken.

OK:KIEZEN DEL: WIS ALBUM

● Stilstaande beelden toevoegen aan het album

1. Selecteer een album (A)

2. Druk op de knop OK. Er wordt nu een venster voor het invoegen van opnamen weergegeven.

3. Knop Omhoog/Omlaag : hiermee selecteert u een album voor het invoegen van opnamen

Knop Links/Rechts : hiermee selecteert u opnamen

PREV ALBUM1 NEXT

BEVESTIG: OK E:EXIT

[62]

Albumknop

4. Druk op de knop OK. Er wordt nu een bevestigingsvenster voor het invoegen van opnamen weergegeven. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of

Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[JA] : er wordt een beeld toegevoegd aan het geselecteerde album.

[NEE] : het invoegen van beelden wordt geannuleerd.

● Stilstaande beelden verwijderen uit het album

1. Selecteer een album.

2. Druk op de verwijderknop. Er wordt nu een bevestigingsvenster weergegeven.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[JA] : hiermee verwijdert u alle afbeeldingen uit het album

[NEE] : Het verwijderen van beelden wordt geannuleerd.

VERPLTSN

JA

NEE

BEVESTIG: OK

PREV ALBUM1 NEXT

BEVESTIG:OK E:EXIT

ALBUM LEGEN?

JA

NEE

BEVESTIG: OK

OK:KIEZEN DEL: WIS ALBUM

● Geselecteerde afbeelding verwijderen

1. Selecteer een album.

2. Druk op de knop OK. Er wordt nu een venster voor het verwijderen van beelden weergegeven.

Knop Links/Rechts : hiermee selecteert u opnamen

Wisknop : Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of

OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

[JA] : De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.

[NEE] : Het annuleren van afbeeldingen wordt geannuleerd.

PREV ALBUM1 NEXT

BEVESTIG: OK E:EXIT

WISSEN

JA

NEE

BEVESTIG:OK

NEXT

BEVESTIG:OK E:EXIT

INFORMATIE

● Als een opname wordt gewist uit het geheugen, wordt het niet meer weergegeven in een album.

● Een beeld kan aan meerdere albums worden toegevoegd.

[63]

Albumknop

● De albums afspelen

◎ De albums in hun geheel afspelen

1. Selecteer een album (A)

2. Selecteer het menu [DIA] door op de knop Links of Rechts te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken. Druk op de knop OK om de diashow te starten.

( ) : De diashow wordt beëindigd na de eerste weergave.

( ) : De diashow wordt herhaald totdat u op de knop OK drukt.

OK:PLAY

◎ Een album afspelen

1. Selecteer het gewenste album.

2. Selecteer het menu [DIA] door op de knop Links of Rechts te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken. Druk op de knop OK om de diashow te starten.

( ) : De diashow wordt beëindigd na de eerste weergave.

( ) : De diashow wordt herhaald totdat u op de knop OK drukt.

● Afspeelinterval instellen: Hiermee stelt u de afspeelinterval voor de diashow in.

1. Selecteer het gewenste album.

2. Selecteer het menu [INTVL.] door op de knop Links of

Rechts te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken.

● Configureer effecten voor de diashow

: U kunt unieke schermeffecten gebruiken voor de diashow.

1. Selecteer het gewenste album.

2. Selecteer het menu [EFFCT] door op de knop Links of

Rechts te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken.

( ) : Normale weergave

( ) : Beeld wordt langzaam weergegeven.

( ) : Beeld wordt verplaatst vanuit de linkerbovenhoek.

( ) : Beeld wordt langzaam, vanuit het midden naar buiten toe, weergegeven.

( ) : De opname wordt onregelmatig verschoven.

[64]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

■ De afspeelfuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm. Als u in de opnamemodus op de menuknop drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.

In de afspeelmodus kunt u de volgende menu's instellen. Als u een opname wilt maken nadat u het afspeelmenu hebt ingesteld, drukt u op de afspeelknop.

Menutab Hoofdmenu

AFM.WIJZ

BEVEILIGEN

VERWIJD

DPOF

KOPIE

Submenu

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

LOGO 1, 2

SELECTEER

ALLE FOTOS

NEE

JA

STANDRD

INDEX

FORMAAT

ANNULEER

NEE

JA

Onderliggend menu Pagina

-

-

-

p. 68

-

ONTGRENDEL/VERGRENDEL

ONTGRENDEL/VERGRENDEL

-

p. 69 p. 70

EEN FOTO/ALLE FOT

NEE/ JA

STANDRD/3X5/4X6/5X7/8X10

STANDRD/INDEX/FORMAAT

-

p. 70

~ p. 72 p. 73

[65]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

■ Dit menu is beschikbaar als de camera via een USB-kabel is aangesloten op een printer die

PictBridge ondersteunt (directe verbinding met de camera; wordt apart verkocht).

Menutab Hoofdmenu

AFBEELD.

AUTO INSTELLEN

AANGEP. INSTELLEN

Submenu

EEN FOTO

ALLE FOT

NEE

JA

FORMAAT

LAYOUT

TYPE

Onderliggend menu

-

-

-

-

AUTO

POSTKAART

KAART

LETTER

4X6

L

2L

A4

A3

AUTO

RANDLOOS

1

2

4

8

9

16

AUTO

NORMAAL

FOTO

SPECIAL

Pagina p. 75 p. 76 p. 76

[66]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Menutab Hoofdmenu

AANGEP. INSTELLEN

Submenu

KWALIT.

DATUM

FILENAME

PRINT

AFDRUKKEN DPOF

RESET

STANDRD

INDEX

NEE

JA

NEE

JA

※ Menus kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Onderliggend menu Pagina

AUTO

CONCEPT

NORMAAL

HOOG

AUTO

UIT p.76

AAN

AUTO

-

-

-

-

UIT

AAN

-

p. 77 p. 77 p. 78

[67]

AFM.WIJZ

■ Wijzig de resolutie (het formaat) van gemaakte opnamen. Selecteer [LOGO] om een afbeelding op te slaan als beginafbeelding. De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [AFM.WIJZ].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

● Typen voor wijzigen van afbeeldingsgrootte

3M

2M

1M

AFM.WIJZ

2048X1536

1600X1200

1024X768

EINDE:MENU VRPL: ▲▼

AFM.WIJZ

4M

3M

2M

1M

VGA

3M

X

X

O

X

X

2M

X

X

O

O

X

1M

O

X

O

O

X

VGA

O

O

O

O

X

LOGO

O

O

O

O

O

INFORMATIE

● Een grote afbeelding kan kleiner worden gemaakt. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.

● Alleen de afmetingen van opnamen in JPG-indeling kunnen worden gewijzigd.

Bestanden met bewegende beelden en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot of verkleind.

● U kunt alleen de resolutie wijzigen van bestanden die zijn gecomprimeerd in de indeling

JPEG 4:2:2.

● De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

De afbeelding onder [LOGO] wordt niet op de geheugenkaart maar in het interne geheugen opgeslagen.

● Er kunnen slechts twee beelden worden opgeslagen onder [LOGO]. Als u een nieuw beeld opslaat onder [LOGO], wordt de bestaande beginafbeelding verwijderd.

● Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor het opslaan van de opname die is vergroot of verkleind, wordt het bericht [KAART VOL!] weergegeven op het LCD-scherm en kan de opname niet worden opgeslagen.

[68]

Opnamen beveiligen

■ Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnamen per ongeluk worden verwijderd (VERGRENDEL). Ook kunnen hiermee opnamen worden vrijgegeven die eerderwaren beveiligd (ONTGRENDEL).

● Opnamen beveiligen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

BEVEILIGEN

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [BEVEILIGEN].

SELECTEER

ALLE FOTOS

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

EINDE:MENU

[SELECTEER] : Alleen de opname die wordt weergegeven op het LCD-scherm wordt al dan niet beveiligd.

VRPL:

▲▼

[ALLE FOTOS] : Alle opgeslagen opnamen worden beveiligd of de beveiliging van alle opnamen wordt ongedaan gemaakt.

4. Selecteer het gewenste onderliggend menu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

[ONTGRENDEL]: Hiermee wordt de beveiligingsfunctie uitgeschakeld.

[VERGRENDEL]: Hierme kunt u de beveiligingsfunctie

(Protect) instellen.

- Als u het submenu [SELECTEER] selecteert in stap 3, kunt u nog een opname beveiligen of de beveiliging ervan opheffen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken. Als u de sluiterknop indrukt, verdwijnt het menu voor het beveiligen van opnamen.

- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram ( ) weergegeven op het

LCD-scherm. Een onbeveiligde opname heeft geen

ONTGRENDEL

EINDE:SH1

VRPL: STLIN:OK indicator

- In de modus VERGRENDEL kunnen de functies [VERWIJD] en [VERWIJD] niet worden gebruikt. De functie [FORMAT] is echter wel beschikbaar.

[69]

Alle opnamen verwijderen

■ Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd.

Niet-beveiligde opnames worden permanent verwijderd met deze functie. Het is raadzaam altijd belangrijke opnames eerst op een computer op te slaan voordat u opnames gaat verwijderen. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

● Opnamen verwijderen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [VERWIJD].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

NEE

JA

VERWIJD

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [NEE] : "Alles verwijderen" wordt

EINDE:MENU VRPL:

▲▼ geannuleerd.

Bij selectie van [JA] : Hiermee wordt het venster voor het bevestigen van de verwijdering weergegeven.

- Bij selectie van [VERWIJD] : druk op de knop OK om alle onbeschermde beelden te verwijderen.

- Bij selectie van [ANNULEER] : druk op de knop OK om beelden niet te verwijderen.

DPOF

■ Met de functie DPOF (Digital Print Order Format) kunt u afdrukinformatie toevoegen aan de map DCIM van uw geheugenkaart.

■ De DPOF-indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm als een opname met DPOFinformatie wordt afgespeeld. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF-printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.

■ Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en bestanden met spraakopnamen.

[70]

DPOF : STANDRD

■ Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrukken toevoegen aan een opgeslagen opname.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

DPOF

STANDARD EEN FOTO

INDEX ALLE FOT

3. Selecteer het menu [STANDARD] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om [EEN

FORMAAT

TERUG: STLIN:OK

FOTO] of [ALLE FOT] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Een venster voor het selecteren van het aantal exemplaren wordt weergegeven.

[EEN FOTO] : Stel het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken van alleen de huidige foto.

[ALLE FOT] : Stel het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken van elke foto, met uitzondering van bewegende beelden en spraakopnamen.

EINDE:SH1

VRPL:

0 PRINTS

STLIN:OK

5. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het aantal kopieën te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- Het DPOF-pictogram ( ) wordt weergegeven naast de opnamen waarvoor het aantal af te drukken exemplaren is ingesteld.

DPOF : INDEX

■ Opnamen (met uitzondering van bestanden met bewegende beelden en spraakbestanden) worden afgedrukt als index.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

STANDARD

DPOF

NEE

INDEX

JA

3. Selecteer het menu [INDEX] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS

FORMAAT

TERUG: STLIN:OK te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken.

Bij selectie van [NEE] : De opname wordt niet afgedrukt in de indexmodus.

Bij selectie van [JA] : De opname wordt afgedrukt in de indexmodus.

5. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

6. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

[71]

DPOF : AFDRUK

■ U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [FORMAAT] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1

ondersteunen.

● Het afdrukformaat instellen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

INDEX

DPOF

STANDRD

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

3. Selecteer het menu [FORMAAT] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS

FORMAAT

ANNULEER

TERUG:

3 X 5

4 X 6

STLIN:OK te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

* FORMAAT : STANDRD, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

* Het afdrukformaat [STANDRD] varieert afhankelijk van de printerfabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw printer voor de standaardinstelling van uw printer.

DPOF : ANNULEER

■ U kunt de instellingen [STANDRD], [INDEX] of [FORMAAT] annuleren. Annuleer de instelling om de standaardwaarde te herstellen.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

INDEX

DPOF

STANDARD

FORMAAT

INDEX

3. Selecteer het menu [ANNULEER] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS

ANNULEER

TERUG:

FORMAAT

STLIN:OK te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken.

Bij selectie van [STANDRD] : De standaard afdrukinstelling wordt geannuleerd.

Bij selectie van [INDEX] : De instelling voor indexafdrukken wordt geannuleerd.

Bij selectie van [FORMAAT] : De instelling voor afdrukformaat wordt geannuleerd.

5. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

[72]

KOPIE

■ Hiermee kunt u beeldbestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

● Kopiëren naar de geheugenkaart

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Selecteer de menutab [KOPIE] door op de knop LINKS of

RECHTS te drukken.

NEE

KOPIE

JA

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [NEE] : hiermee wordt de functie [KOPIE] geannuleerd.

- [JA] : Alle opnamen die in het interne geheugen

EINDE:MENU VRPL: ▲▼ liggen opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat het bericht [AAN HET VERWERKEN!] is weergegeven. Nadat het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.

INFORMATIE

● Als dit menu wordt geselecteerd zonder dat een geheugenkaart is geplaatst, kunt u de submenu's [KOPIE] niet selecteren.

● Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (10MB), worden met de opdracht

[KOPIE] slechts enkele opnamen gekopieerd en wordt vervolgens het bericht [KAART

VOL!] weergegeven. Vervolgens wordt de afspeelmodus weer actief. Verwijder eventuele overbodige opnamen om ruimte te maken voordat u de geheugenkaart in de camera plaatst.

[73]

PictBridge

■ U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge ondersteunt (apart leverbaar) en de opgeslagen opnamen rechtstreeks afdrukken.

Bestanden met bewegende beelden en spraak kunnen niet worden afgedrukt.

U kunt de volgende instellingen uitvoeren vanuit het menu PictBridge.

AFBEELD.

Afdrukinstelling

: Selecteer de opnamen die u wilt afdrukken.

: Hiermee stelt u de printer in (AUTO INSTELLEN / AANGEP. INSTELLEN).

AFDRUKKEN

DPOF-AFDRUK

RESET

: Hiermee drukt u opnamen af.

: DPOF Hiermee drukt u de DPOF-bestanden af.

: Hiermee initialiseert u de PictBridge-functies.

● De camera aansluiten op een printer

1. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de printer, zoals hieronder wordt aangegeven.

3. Zet de printer aan om de camera aan te sluiten op de printer.

USB-VERBINDING

COMPUTER

PRINTER

BEVESTIG: OK

4. Er wordt een venster voor het selecteren van een extern apparaat weergegeven op het LCD-scherm.

5. Selecteer het menu [PRINTER] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

※ Als u [COMPUTER] hebt geselecteerd in Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw printer, wordt het bericht [USB FOUT!] weergegeven en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USB-kabel los en volgt u de procedure vanaf Stap 2.

[74]

PictBridge: selectie van opnamen

■ Af te drukken opnamen selecteren

1. Sluit de camera aan op uw printer. Het menu USB moet worden ingesteld op [PRINTER] voordat u de camera aansluit op de printer. (Zie p. 74)

2. Het menu [AFBEELD.] wordt weergegeven.

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de

AFBEELD.

EEN FOTO

ALLE FOT gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

VRPL

:

▲▼

Als [EEN FOTO] is geselecteerd: De PictBridge-functie wordt uitsluitend toegepast op de opname die op dat moment wordt weergegeven.

Als [ALLE FOT] is geselecteerd: De PictBridge-functie wordt toegepast op alle opnamen, met uitzondering van bestanden met bewegende beelden en spraakbestanden.

● Het aantal af te drukken exemplaren instellen

- Selecteer [EEN FOTO] of [ALLE FOT]. Er wordt een scherm weergegeven waarin u het aantal exemplaren kunt instellen dat u wilt afdrukken (zie hieronder.)

0 PRINTS

EINDE:SH1

VRPL: STLIN:OK

[ Als [EEN FOTO] is geselecteerd ]

0 PRINTS

EINDE:SH1 STLIN:OK

[ Als [ALLE FOT] is geselecteerd ]

- Druk op de knop Omhoog of Omlaag om het aantal afdrukken te selecteren. Maximaal 30 afdrukken.

- Als u [EEN FOTO] selecteert, drukt u op de knop Links of Rechts om een andere opname te kiezen en het aantal afdrukken voor deze andere opname te selecteren.

- Druk, nadat u het gewenste aantal afdrukken hebt ingesteld, op de knop OK om op te slaan.

- Druk op de sluiterknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal afdrukken in te stellen.

[75]

PictBridge: PRINT

■ AUTO INSTELLEN

1. Sluit de camera aan op uw printer. Het menu USB moet worden ingesteld op [PRINTER] voordat u de camera aansluit op de printer. (Zie p. 74)

2. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AUTO INSTELLEN] te selecteren.

AUTO INSTELLEN

NEE

JA

VRPL: ▲▼

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

[NEE]: Waarden voor [AANGEP. INSTELLEN] blijven behouden.

[JA] : Alle waarden in de [AANGEP. INSTELLEN] worden automatisch gewijzigd.

■ AANGEP. INSTELLEN : U kunt de afdrukmenu´s voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype, afdrukkwaliteit, datumafdruk en bestandsnaam wijzigen voor afgedrukte opnamen.

1. Sluit de camera aan op uw printer. Het menu [USB] moet worden ingesteld op [PRINTER] voordat u de camera aansluit op de printer. (Zie p.74)

2. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AANGEP. INSTELLEN] te selecteren.

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk

AANGEP. INSTELLEN

LAYOUT AUTO

TYPE

KWALIT.

VRPL: ▲▼

AUTO

AUTO vervolgens op de knop RECHTS.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

■ U kunt de volgende menu's instellen:

Menu

FORMAAT

LAYOUT

TYPE

KWALIT.

DATUM

FILENAME

Functie Submenu

Het formaat van het afdrukpapier instellen AUTO, POSTCARD, KAART, LETTER, 4x6, L, 2L, A4, A3

Het aantal opnamen instellen dat u op één vel papier wilt afdrukken AUTO, RANDLOOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16

De kwaliteit van het afdrukpapier instellen AUTO, NORMAAL, FOTO, SPECIAL

De kwaliteit van de af te drukken opname instellen AUTO, CONCEPT, NORMAAL, HOOG

Instellen of u de datum wilt afdrukken AUTO, UIT, AAN

Instellen of u de bestandsnaam wilt afdrukken AUTO, UIT, AAN

※ Sommige menuopties worden niet ondersteund door alle printermerken en -modellen.

※ Als de instellingswaarden niet worden gewijzigd in de automatische/handmatige modus, worden de waarden automatisch bewaard.

[76]

PictBridge: Afdrukinstelling

■ Hiermee drukt u opnamen af.

1. Sluit de camera aan op uw printer. Het menu USB moet worden ingesteld op [PRINTER] voordat u de camera aansluit op de printer. (Zie p. 74)

2. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[PRINT] te selecteren.

STANDRD

INDEX

PRINT

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk

VRPL:

▲▼ vervolgens op de knop OK.

[STANDRD] : De opnamen op de geheugenkaart afdrukken in de opgegeven aantallen.

[INDEX]

Op elk vel papier wordt één opname afgedrukt.

: Op één papier worden meerdere opnamen afgedrukt.

4. Het scherm dat wordt weergegeven aan de rechterkant verschijnt en de opname wordt afgedrukt. Als er geen opname is geselecteerd, wordt de melding

[GN AFBEELDING!] weergegeven. Druk op de sluiterknop tijdens het afdrukken om het afdrukken te annuleren en het menu [AFBEELD.] weer te geven.

※ Het aantal opnamen in een indexafdruk varieert afhankelijk van de gebruikte printer.

BEZIG MET AFDRUKKEN

EINDE:SH1

001/001

■ AFDRUKKEN DPOF : Hiermee kunt u de bestanden rechtstreeks afdrukken met DPOFinformatie.

1. Sluit de camera aan op uw printer. Het menu [USB] moet worden ingesteld op [PRINTER] voordat u de camera aansluit op de printer. (Zie p.74)

2. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AFDRUKKEN DPOF] te selecteren.

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

JA

AFDRUKKEN DPOF

NEE

VRPL:

▲▼

[NEE] : Het afdrukken annuleren

[JA] : Het bestand rechtstreeks afdrukken met de DPOF-informatie.

※ Afhankelijk van printermerk en -model zijn bepaalde menu's mogelijk niet beschikbaar.

Bij een printer zonder DPOF-ondersteuning wordt het menu wel weergegeven, maar is het niet beschikbaar.

[77]

PictBridge: RESET (HERSTELLEN)

■ Initialiseert door de gebruiker gewijzigde configuraties.

1. Sluit de camera aan op uw printer. Het menu USB moet worden ingesteld op [PRINTER] voordat u de camera aansluit op de printer. (Zie p. 74)

2. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[RESET] te selecteren.

NEE

JA

RESET

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- Bij selectie van [NEE] : De instellingen worden niet teruggezet.

VRPL: ▲▼

- Bij selectie van [JA] : Alle afdruk- en afbeeldingsinstellingen worden teruggezet.

※ Standaardafdrukinstelling varieert afhankelijk van de printerfabrikant.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw printer voor de standaardinstelling van uw printer.

[78]

Menu Setup

■ In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingsmenu gebruiken in alle cameramodi, met uitzondering van de modus Spraakopname.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu

BESTAND

AUTO UIT

LANGUAGE

FORMAT

DAG/TIJD

AFDRUK

AF-LAMP

GELUID

Submenu

SERIE

HERSTEL

UIT, 1, 3, 5MIN

ENGLISH

한국어

Onderliggend menu Pagina

p.80

-

-

FRANÇAIS p.81

DEUTSCH ESPAÑOL

PORTUGUÊS

SVENSKA

BAHASA

POLSKI

DUTCH

SUOMI

Magyar

ITALIANO

P”CCK»…

DANSK

p.82

NEE

JA

05/08/01 13:00

JJJJ/MM/DD

DD/MM/JJJJ

UIT

-

-

-

p.82

p.83

MM/DD/JJJJ

UIT

DATUM

DAG/TIJD

UIT

AAN

UIT

LAAG

MIDDEL

HOOG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p.83

p.84

p.84

[79]

Menu Setup

Menutab Hoofdmenu

LCD

S.WEERG.

RESET

Submenu

DONKER

NORMAAL

LICHT

UIT, 0.5, 1, 3SEC

NEE

JA

Onderliggend menu

※Menu’s kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

-

-

-

-

-

-

Pagina p.85

p.85

p.86

Bestandsnaam

■ Met deze functie kan de gebruiker de naamgevingsconventie voor bestanden selecteren.

● Bestandsnamen toewijzen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [BESTAND] door op de knop

SETUP

BESTAND

SERIE

AUTO UIT HERSTEL

LANGUAGE

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SERIE]

TERUG: STLIN:OK

: De naam van nieuwe bestanden wordt samengesteld aan de hand van oplopende volgnummers, zelfs als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, na formattering of nadat u alle opnamen hebt verwijderd.

[HERSTEL] : Na gebruik van de herstelfunctie wordt de volgende bestandsnaam ingesteld op 0001, ongeacht of de geheugenkaart wordt geformatteerd, alle bestanden worden verwijderd of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

[80]

Bestandsnaam

INFORMATIE

● De eerste opgeslagen mapnaam is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is SSA40001.

● Bestandsnamen worden als volgt samengesteld :

SSA40001 → SSA40002 → ~ → SSA49999.

● Het mapnummer wordt opeenvolgend toegewezen van 100 t/m 999.

Dit gaat als volgt : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.

● De bestanden op de geheugenkaart zijn in DCFindeling

(DCF = ontwerpregel voor bestandsindelingen voor cameras).

Automatische uitschakeling

■ Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

● Functie voor automatisch uitschakelen instellen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

Spraakopname op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [AUTO UIT] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

BESTAND

AUTO UIT

LANGUAGE

TERUG:

SETUP

1 MIN

3 MIN

5 MIN

STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[UIT] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.

[1, 3, 5MIN] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als het apparaat gedurende het opgegeven tijdsbestek niet wordt gebruikt.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

INFORMATIE

● Zelfs als de batterij wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.

● De functie voor automatische uitschakeling werkt niet als de camera zich in de PC-modus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een spraakopname of bij het afspelen van een filmclip.

[81]

Taal

■ U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterijen worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de taalinstelling bewaard.

● Taal instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan

Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab

[SETUP].

3. Selecteer het menu [LANGUAGE] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

AUTO UIT

LANGUAGE

FORMAT

TERUG:

SETUP

DUTCH

DANSK

SVENSKA

STLIN:OK

LANGUAGE sub menu: Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, vereenvoudigd

Chinees, traditioneel Chinees, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins,

Thais, Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Hongaars, Tsjechisch en Pools

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

Een geheugenkaart formatteren

■ Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van de geheugenkaart. Als u [FORMAT] uitvoert voor de geheugenkaart, worden alle opnamen, inclusief de beveiligde opnamen, verwijderd.

Download belangrijke opnamen naar uw pc voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

● Een geheugenkaart formatteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

SETUP

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [FORMAT] door op de knop OMHOOG/

LANGUAGE

NEE

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

FORMAT

DAG/TIJD

JA

TERUG: STLIN:OK

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [NEE] : De geheugenkaart wordt niet geformatteerd. Druk tweemaal op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

Bij selectie van [JA] : Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Selecteer

[FORMATTEREN]. Het bericht [AAN HET VERWERKEN!] wordt weergegeven en de geheugenkaart wordt geformatteerd. Als u

FORMATTEREN hebt uitgevoerd in de afspeelmodus, wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.

INFORMATIE

● Voer [FORMAT] alleen uit op de volgende typen geheugenkaart.

- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.

- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.

● Formatteer de geheugenkaart altijd met behulp van deze camera.

Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt het bericht [KAARTFOUT!] weergegeven.

[82]

Datum, tijd en datumtype instellen

■ U kunt de datum en tijd wijzigen die worden weergegeven op uw opnamen en bovendien het datumtype instellen.

● Datum/ tijd instellen en datumnotatie selecteren

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [DAG/ TIJD] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

FORMAT

SETUP

DAG/TIJD

AFDRUK

TERUG:

2005/08/01

13:00

STLIN:OK

4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

Knop RECHTS : Hiermee selecteert u jaar/ maand/ dag/ uur/ minuut en datumtype.

Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [DAG/ TIJD] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van datum en tijd staat.

In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

Knoppen OMHOOG en OMLAAG : Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

De opnametijd afdrukken

■ U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.

● Afdrukken van datum

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [AFDRUK] door op de knop

DAG/TIJD

AFDRUK

AF-LAMP

SETUP

UIT

DATUM

DAG/TIJD

OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

TERUG: STLIN:OK

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het gewenste datumtype voor afdruk op de opname te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

[UIT] : De DATUM en TIJD worden niet afgedrukt op de opname.

[DATUM] : Alleen de DATUM wordt afgedrukt op de opname.

[DAG/TIJD] : De DATUM en de TIJD worden afgedrukt op de opname.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

※ De datum en tijd worden in de rechter benedenhoek van het stilstaande beeld afgedrukt.

※ De datum wordt afgedrukt in de notatie die u opgeeft in de instelling DATE TYPE.

※ De TIJD wordt afgedrukt in de volgorde: [uur: minuut]. Voor het uur wordt een 24-uurs klok gebruikt.

※ De afdrukfunctie wordt alleen toegepast op stilstaande beelden.

[83]

Lampje voor automatische scherpte-instelling

■ U kunt het lampje voor automatische scherpte-instelling in-en uitschakelen.

● Het lampje instellen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [AF-LAMP] door op de knop

AFDRUK

AF-LAMP

SETUP

UIT

AAN

GELUID

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

TERUG: STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [UIT] : Het lampje gaat niet branden.

Bij selectie van [AAN] : Het lampje gaat wel branden.

※ Als u [UIT] selecteert en een opname maakt bij weinig licht of de scènemodus [NACHT] gebruikt, kan de camera mogelijk niet nauwkeurig scherpstellen.

※ De lamp voor automatische scherpte-instellingwerkt tijdens het gebruik van de zelfontspanner zelfs als de lamp is uitgeschakeld in de configuratie.

Geluid

■ Als u de geluidsfunctie instelt op ON (AAN), worden verschillende geluiden geactiveerd voor het opstarten van de camera, voor het indrukken van knoppen en voor kaartfouten, zodat u op de hoogte bent van de camerastatus.

● De geluidsfunctie instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [GELUID] door op de knop

AF-LAMP

GELUID

LCD

SETUP

LAAG

MIDDEL

HOOG

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

TERUG: STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Submenu [GELUID] : UIT/ LAAG/ MIDDEL/ HOOG

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

[84]

Helderheid LCD

■ U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

● Helderheid van LCD-scherm aanpassen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [LCD] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Submenu [LCD] : DONKER, NORMAAL, LICHT

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

GELUID

LCD

S.WEERG.

SETUP

DONKER

NORMAAL

LICHT

TERUG: STLIN:OK

Snelweergave

■ Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [S.WEERG.]. Quick View kan alleen worden gebruikt bij stilstaande beelden.

● Quick View instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [S.WEERG.] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

LCD

S.WEERG.

RESET

TERUG:

SETUP

UIT

0.5 SEC

1 SEC

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[UIT] : De functie voor snelweergave is niet beschikbaar.

[0.5, 1, 3 SEC] : De gemaakte opname wordt kort, gedurende de geselecteerde tijdsperiode, weergegeven.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

STLIN:OK

[85]

Initialisatie

■ Alle menu-en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. De waarden voor DATUM/TIJD en TAAL worden echter niet gewijzigd.

● De camera initialiseren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [RESET] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

LCD

S.WEERG.

RESET

TERUG:

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [NEE]: De standaardinstellingen worden niet hersteld.

Bij selectie van [JA] : Alle standaardinstellingen worden hersteld.

SETUP

NEE

JA

STLIN:OK

[86]

Het menu MijnCAM instellen

■ U kunt een beginafbeelding, een begingeluid en een sluitertoon instellen. Elke werkmodus van de camera (met uitzondering van de modus voor spraakopname) beschikt over het menu MijnCAM.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Pagina Menutab Hoofdmenu Submenu

BEGINAFB

SL.TOON

B.GELUID

UIT

GEBR.AFB1

UIT

GELUID2

UIT

GELUID2

* Menu’s kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.

LOGO

GEBR.AFB2

GELUID1

GELUID3

GELUID1

GELUID3 p.87

p.88

p.88

Beginafbeelding

■ Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

● Een beginafbeelding instellen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [MijnCAM].

3. Selecteer het menu [BEGINAFB] door op de knop

MIJNCAM

BEGINAFB

SL.TOON

UIT

GELUID1

B.GELUID

UIT

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

VRPL: WIJZIG:

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

INFORMATIE

● Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met het menu [LOGO] in het

[AFM.WIJZ] in de afspeelmodus.

● De beginafbeelding kan niet worden verwijderd door alle afbeeldingen te verwijderen of via het menu [FORMAT].

● De opstartafbeeldingen worden verwijderd via het menu [RESET].

[87]

Sluitertoon

■ Hiermee kunt u het geluid van de sluiter kiezen.

● De sluitertoon selecteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [MijnCAM].

3. Selecteer het menu [SL.TOON] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

MIJNCAM

BEGINAFB

UIT

SL.TOON

B.GELUID

GELUID1

GELUID2

TERUG: STLIN:OK

Begingeluid

■ Hiermee kunt u het geluid van de sluiter kiezen.

● De sluitertoon selecteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab MIJNCAM.

3. Selecteer het menu [B.GELUID] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

BEGINAFB

MIJNCAM

UIT

SL.TOON

GELUID1

B.GELUID

GELUID2

TERUG: STLIN:OK

[88]

Belangrijke opmerkingen

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht!

■Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.

- Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.

- Plaatsen met veel stof en vuil.

- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.

- Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.

- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

■Bewaar deze camera niet op plekken met veel stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.

Bewaar de camera in silicagel in een hermetisch afgesloten doos wanneer u deze gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

■Zand kan grote problemen opleveren voor cameras.

- Zorg ervoor dat geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.

- Als u dit niet doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

■Handling the camera

- Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.

- Zorg dat het grootformaat LCD-scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld.

Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.

- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

- Deze camera is niet waterbestendig. Hanteer de camera nooit met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

- Als u deze camera gebruikt op natte plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als u dat niet doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent beschadigd raken.

■Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.

- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits.

Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart.

Vervolgens wacht u tot het vocht is verdampt.

[89]

Belangrijke opmerkingen

■ Waarschuwing bij gebruik van de lens

- Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.

- Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde substanties.

■ Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is raadzaam de batterijen en de geheugenkaart te verwijderen als u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

■ Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische storing, schakelt deze zichzelf uit om de geheugenkaart te beschermen.

■ Onderhoud van de camera

- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCDscherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u papier voor het reinigen van lenzen en reinigingsvloeistof voor lenzen gebruiken. Veeg de behuizing van de camera schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzol, insecticiden, verdunners, enz. Hierdoor kan de behuizing van de camera beschadigd raken en kan de werking negatief worden beïnvloed. Als u het LCD-scherm ruw behandelt, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.

■ Probeer niet de camera uit elkaar te halen of aan te passen.

■ Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat.

Dit is niet schadelijk voor de camera en vormt ook geen storing.

■ Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.

- Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.

- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan de camera.

[90]

Waarschuwingsindicator

■Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven.

KAARTFOUT!

ㆍFout met geheugenkaart

→ Schakel de camera uit en weer in

→ Plaats de geheugenkaart opnieuw

→ Plaats de geheugenkaart en formatteer de geheugenkaart (p.82)

GEHEUGEN FOUT!

ㆍFout in intern geheugen

→ Schakel de camera uit en weer in

→ Formatteer het geheugen nadat u de geheugenkaart hebt verwijderd. (p.82)

KAART VERGRENDELD!

ㆍDe geheugenkaart is vergrendeld.

→ SD-geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

KAART VOL!/ GEHEUGEN VOL!

ㆍEr is onvoldoende geheugen beschikbaar om een foto te maken.

→ Plaats een nieuwe geheugenkaart.

→ Verwijder overbodige beeldbestanden om geheugen vrij te maken.

GEEN AFBEELDING!

ㆍEr zijn geen opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.

→ Maak afbeeldingen.

→ Plaats een geheugenkaart die een aantal afbeeldingen bevat.

BESTANDSFOUT!

ㆍBestandsfout

→ Formatteer de geheugenkaart

ㆍFout met geheugenkaart

→ Neem contact op met de serviceafdeling

BATTERY BIJNA LEEG!

ㆍDe batterijen zijn bijna leeg.

→ Opgeladen batterij plaatsen

[91]

Waarschuwingsindicator

WEINIG LICHT!

ㆍBij het maken van opnamen op donkere plaatsen

→ Opnamen maken in de flitsermodus.

AANTAL TE HOOG

ㆍAls u te veel afdrukpagina's selecteert in het PictBridge-menu.

→ Selecteer een aantal afdrukpagina's dat wordt ondersteund.

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

■ Controleer het volgende

De camera kan niet worden ingeschakeld

ㆍDe batterijen zijn bijna leeg

→ Opgeladen batterij plaatsen (p.14 )

ㆍDe batterijen zijn verkeerd om geplaatst

→ Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+/ -)

De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld

ㆍDe batterijen zijn zwak

→ Opgeladen batterij plaatsen

ㆍDe camera wordt automatisch uitgeschakeld.

→ Schakel de camera weer in

De batterijen raken snel leeg

ㆍDe camera wordt gebruikt bij lage temperaturen

→ Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnamen te maken

[92]

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

De camera maakt geen foto's wanneer u op de sluiterknop drukt

ㆍEr is onvoldoende geheugen beschikbaar.

→ Verwijder afbeeldingsbestanden die u niet meer nodig hebt

ㆍDe geheugenkaart is niet geformatteerd

→ Formatteer de geheugenkaart (p.82)

ㆍHet geheugen is vol

→ Plaats een nieuwe geheugenkaart

ㆍDe geheugenkaart is vergrendeld

→ Raadpleeg het foutbericht [KAART VERGRENDELD!] (p.91)

ㆍDe camera is uitgeschakeld

→ Zet de camera aan

ㆍDe batterijen zijn zwak

→ Opgeladen batterij plaatsen.

ㆍDe batterijen zijn verkeerd om geplaatst

→ Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+/ -)

De camera wordt plotseling uitgeschakeld tijdens het gebruik

ㆍDe camera is uitgeschakeld vanwege een storing

→ Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig

ㆍEr werd een opname gemaakt vanaf een afstand van minder dan 0,8m van het onderwerp zonder dat de juiste macromodus is ingesteld

→ Selecteer de macromodus als de afstand tot het onderwerp minder dan 0,8m bedraagt

ㆍEen opname maken buiten het flitserbereik

→ Een opname maken binnen het flitserbereik

ㆍDe lens zit vol vlekken of is vuil

→ Maak de lens schoon

De flitser gaat niet af

ㆍDe flitser is uitgeschakeld

→ Schakel de modus flash off uit

ㆍIn deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt

→ Raadpleeg de instructies bij de flitser (p.33)

De weergegeven datum en tijd zijn onjuist

ㆍDe datum en tijd zijn onjuist ingesteld of de camera heeft de standaardinstellingen geactiveerd

→ Stel de datum en tijd in op de juiste waarde

[93]

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

De cameraknoppen werken niet.

ㆍCamerastoring

→ Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

ㆍOnjuiste indeling geheugenkaart

→ Herformatteer de geheugenkaart

De afbeeldingen worden niet afgespeeld

ㆍOnjuiste bestandsnaam (Onjuiste DCF-indeling)

→ Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd

Er is sprake van verschil in kleuren of afbeelding ten opzichte van het oorspronkelijke tafereel

ㆍDe instelling voor de witbalans is onjuist

→ Selecteer de juiste witbalans

Foto's zijn te fel belicht

ㆍEr is sprake van overbelichting

→ Stel de gewenste belichtingscompensatie in

Geen beeld op het externe beeldscherm

ㆍHet externe scherm is niet goed aangesloten op de camera

→ Controleer de aansluitkabels

ㆍDe geheugenkaart bevat onjuiste bestanden

→ Plaats een geheugenkaart die correcte bestanden bevat

In de Verkenner van de pc wordt niet de aanduiding [Verwisselbare schijf] weergegeven

ㆍDe kabel is niet correct aangesloten

→ Controleer de aansluiting

ㆍDe camera is uitgeschakeld

→ Zet de camera aan

ㆍHet besturingssysteem is niet Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9,0~10,2.

In dat geval ondersteunt de PC geen USB.

→ Installeer Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9,0~10,2 op PC die USB ondersteunt

ㆍHet stuurprogramma voor de camera is niet geïnstalleerd

→ Installeer een USB-opslagstuurprogramma

[94]

Specificaties

Type 1/2.5" CCD

Beeldsensor Effectieve aantal pixels Ongeveer 4,0 megapixels

Lens

Totale aantal pixels Ongeveer 4,2 megapixels

Brandpuntsafstand

SHD-lens f = 5.8 tot 17.4mm

(35mm film equivalent: 35 tot 105mm)

F-waarde.

F2.8 tot F4.8

Modus voor stilstaande beelden: 1.0X tot 4.0X

Digitale zoom

LCD-scherm

Type

Afspeelmodus: 1.0X tot 7.0X (afhankelijk van afbeeldingsgrootte)

2,0 -inch kleuren-TFT LCD (115,000 pixels)

TTL automatische scherpte-instelling

Scherpteinstelling

Bereik

Normal : 80cm tot oneindig

Macro : 5cm tot 80cm (grootbeeld), 50cm tot 80cm (Tele)

Sluiter

Belichting

Type

Snelheid

Regeling

Correctie

Automatische macro : 5cm tot oneindig

Mechanische en elektronische sluiter

2 tot 1/2,000 sec. (Nacht : 15 tot 1/2,000 sec.)

Program AE Lichtmeting: Multi, Spot

±2EV (stappen van 0,5EV)

Flitser

ISO-equivalent Auto, 100, 200, 400

Modi

Auto, Auto & Rode ogen verwijderen, Steunflits, Langzame synchronisatie en Uit

Bereik Grootbeeld: 0.25m tot 2.0m, Tele : 0.5m tot 1.5m

Oplaadtijd flitser Ongeveer 5 sec.

Scherpte

Effect

Witbalans

Spraakopname

Afdrukken van datum

Stilstaand beeld

Zacht, Normaal, Hard

Normaal, Zwart-wit, Sepia, Negatief, RGB

Auto, Daglicht, Bewolkt, Fluorescerend_H, Fluorescerend_L,

Kunstlicht, Aangepast

Spraakopname (max. 1 uur)

Spraakmemo bij stilstaande beelden (max. 10 sec.)

Uit, Datum, Datum & Tijd (door gebruiker te selecteren)

Modi: Auto, Programma, Scène

※ Scène: Nacht, Portret, Kinderen, Landschap, Close-up, Zonsondergang,

Zonsopkomst, Tegenlicht, Vuurwerk, Strand en sneeuw

Opnemen

Filmclip

Zelfontspanner: 2 sec., 10 sec., Dubbele zelfontspanner (10 sec., 2 sec.)

Met geluid of zonder geluid (te selecteren door de gebruiker, opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit)

Resolutie: 640x480, 320x240, 160x120

(3.0X Optische zoom, Geen geluid tijdens het inzoomen)

Aantal frames: 30 fps, 15 fps

Filmstabilisator (door gebruiker te selecteren, alleen geheugenkaart)

Filmbewerking (ingebouwd): Pauze tijdens opname, vastleggen van stilstaande beelden

[95]

Specificaties

Opslag

Beeldweergave

Interface

Opslagcapaciteit

(10MB)

Type

Bewerken

Stroomvoorziening

Dimensions (WxHxD)

Gewicht

Media

Bestandsindeling

Beeldformaat

Gebruikstemperatuur

Luchtvochtigheid bij gebruik

Software

Speciale functies

Stuurprogramma camera

Toepassing

Intern geheugen: Ca. 10 MB flashgeheugen

Extern geheugen: SD- kaart/ MMC (tot 512MB gegarandeerd)

Stilstaand beeld: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

Filmclip: AVI (MJPG) Audio : WAV

4M : 2272x1704 pixels, 3M : 2048x1536 pixels,

2M : 1600x1200 pixels, 1M : 1024x768 pixels,

VGA : 640x480 pixels

4M : Superhoog 4, Hoog 7, Normaal 13

3M : Superhoog 5, Hoog 9, Normaal 16

2M : Superhoog 8, Hoog 15, Normaal 21

1M : Superhoog 21, Hoog 30, Normaal 38

VGA : Superhoog 47, Hoog 55, Normaal 61

※ Deze getallen zijn gemeten op basis van de conditioneringsstandaard van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en de camera-instellingen.

1 afbeelding, Miniaturen, Diashow, Filmclip, Album

Trimmen, Afmeting wijzigen, Draaien, Effect

Digitale aansluiting: USB 2.0 Audio : Mono

PictBridge

Primaire batterijen: 2 x AA-alkaline- of CR-V3-batterij (lithium)

Secundaire batterijen: 2x Ni-MH, Samsung SBP-1303 (lithium-ion)

※ Meegeleverde batterij kan variëren afhankelijk van verkoopgebied.

105.4x56.5x31.8 mm

(met uitzondering van de projectieonderdelen van de camera)

Ongeveer 120g (zonder batterijen en kaart)

0 tot 40 °C

5 tot 85%

Opslagstuurprogramma

(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 tot 10.2)

Digimax Master

3,0X optische zoom voor films en foto's

2,0-inch TFT LCD

Power Filmclip

- MJPG VGA 30fps

M-knop voor eenvoudig wijzigen van modus

Schitterende effecten

- Kleureffect, Fotoframe

* Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

* Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.

[96]

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

ㆍDe meegeleverde software is een camerastuurprogramma en software voor beeldbewerking onder Windows.

ㆍOnder geen voorwaarden mogen deze software en gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

ㆍHet gebruiksrecht voor de software geldt uitsluitend voor gebruik met een camera.

ㆍIn het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zullen wij uw camera repareren of vervangen. We kunnen echter niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.

ㆍZelfgebouwde pc's of een pc en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.

ㆍVoordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en

O/S(besturingssystemen beschikken).

Systeemvereisten

Voor Windows

Pc met Pentium II 450MHz-processor of sneller

(snellere processor dan Pentium 700MHz aanbevolen)

Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Minimaal 64MB RAM (Meer dan 128MB aanbevolen)

200MB vrije ruimte op de vaste schijf

(meer dan 1GB aanbevolen)

USB-poort

Cd-rom-station

1024 x 768 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt (24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)

DirectX 9.0 of hoger

Voor Machintosh

Power Mac G3 of hoger

Mac OS 9,0~10,2

Minimaal 64MB RAM

110MB vrije ruimte op de vaste schijf

USB-poort

CD-ROM-station

QuickTime-speler of een mediaspeler die de

AVI-bestandsindeling ondersteunt.

[97]

Informatie over de software

Wanneer u de cd-rom die wordt meegeleverd met deze camera in het cd-rom-station plaatst, wordt automatisch het volgende venster weergegeven.

Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

※ Figuren (afbeeldingen) die worden gebruikt in de handleiding, zijn gebaseerd op model Digimax A40.

Stuurprogramma voor camera: Hiermee kunnen afbeeldingen worden verzonden

tussen camera en PC.

Deze camera gebruikt het USB-opslagstuurprogramma als stuurprogramma. U kunt de camera gebruiken als USB-kaartlezer. Nadat het stuurprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Explorer] en [My computer] de aanduiding [Removable Disk]. Het USB-opslagstuurprogramma is uitsluitend beschikbaar voor Windows. De applicatie-CD bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC.

Maar u kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 9.0~10.2.

Digimax Master: Dit is de complete multimedia software-oplossing.

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

INFORMATIE

● Controleer de systeemvereisten voordat u het stuurprogramma gaat installeren.

● Als u de filmclip wilt afspelen op een pc, moet DirectX 9.0 of hoger zijn geïnstalleerd. (p. 162)

● Het automatische installatieprogramma heeft 5~10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de capabiliteit van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Samsung.exe] in de hoofdmap van het

CD- ROM-station.

[98]

De toepassingssoftware installeren

Als u deze camera wilt gebruiken met een PC, moet u eerst de toepassingssoftware installeren.

Nadat u dat hebt gedaan, kunnen de opgeslagen afbeeldingen in de camera worden overgezet naar de PC en worden bewerkt door middel van een beeldbewerkingsprogramma.

INFORMATIE

● Sluit alle andere programmas af voordat u de toepassingssoftware gaat installeren.

● Koppel, voordat u de toepassingssoftware gaat installeren, eerst de USB-verbinding los.

U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engels http://www.samsungcamera.co.kr : Koreaans

1. Klik op het menu [Install] in het venster voor automatische uitvoering. Het stuurprogramma voor de camera wordt automatisch geïnstalleerd.

[Klik!]

2. De installatie is voltooid.

Klik op de knop [Finsh].

[Klik !]

3. Het softwarelicentievenster voor DirectX wordt weergegeven.

Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [I accept the agreement] (Ik ga akkoord met de overeenkomst) en vervolgens op de knop [Next >] (Volgende >). Het volgende venster wordt nu weergegeven. Als u niet akkoord gaat, selecteert u [I don’t accept the agreement] (Ik ga niet akkoord met de overeenkomst) en klikt u op de knop [Cancel] (Annuleren). Het installatieprogramma wordt dan geannuleerd.

[Klik !]

[99]

De toepassingssoftware installeren

4. Er wordt een venster weergegeven. Klik op de knop [Next(N)>].

[Klik !]

5. De installatie van DirectX is voltooid.

Klik op de knop [Finish] (Voltooien) om de installatie van Digimax Master te starten.

* Het systeem wordt niet opnieuw opgestart, ook al klikt u op de knop [Finish] (Voltooien).

* De schermweergave van stap wijkt mogelijk af van de illustratie, afhankelijk van de systeemvereisten.

[Klik !]

6. Er wordt een venster geopend waarin u het programma kunt kiezen dat u wilt installeren. Klik op de knop [Install] (Installeren). Raadpleeg pagina 98 voor meer informatie over toepassingssoftware.

[Klik !]

INFORMATIE

● Als u [Exit] (Afsluiten) selecteert bij stap 6, wordt de installatie van het toepassingsprogramma geannuleerd.

7. Het installatievenster van Digimax Master wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast. Klik op de knop [Next] (Volgende).

[Klik !]

[100]

De toepassingssoftware installeren

8. Er wordt een venster weergegeven. Klik op de knop

[Next(N)>].

[Klik !]

9. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven. Klik op [Next >].

Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse..] en kiest u de gewenste map.

[Klik !]

10. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd een map te kiezen waar de programmapictogrammen naartoe worden gekopieerd.

Klik op de knop [Next] ([Volgende]). Als u een andere map wilt kiezen, klikt u op [Browse...] (Bladeren...) en selecteert u de gewenste map.

[Klik !]

11. Klik op de knop [Install(I)] (Installateren) om de installatie van Digimax Master te starten.

[Klik !]

[101]

De toepassingssoftware installeren

12. De installatie van Digimax Master is met succes voltooid. Klik op de knop [Finish] (Voltooien).

[Klik !]

13. U kunt de wijzigingen activeren door de computer opnieuw op te starten. Schakel het selectievakje [Yes, I want to restart my computer now.] ([Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.]) in en klik op de knop

[OK].

[Klik !]

14. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB-kabel aan op de camera.

15. Zet de camera aan. Het bericht [Found New hardware Wizard] wordt weergegeven en de computer maakt verbinding met de camera.

* Als u met Windows XP werkt, wordt een afbeeldingsviewer geopend.

Als het downloadvenster van Digimax Master wordt geopend madat Digimax Master is gestart, is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

16. Als [Removable Disk] wordt weergegeven onder [My computer], is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd. Nu kunt u via de USBkabel beeldbestanden overdragen van de camera naar de PC.

[102]

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

● Als u het stuurprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden mogelijk niet gestart.

● Op een systeem met Windows 98 of 98 SE wordt het dialoogvenster wizard Nieuwe hardware gevonden geopend en wordt mogelijk een venster geopend waarin u wordt gevraagd een stuurprogramma te kiezen. In dat geval specificeer u "USB Driver" op de meegeleverde cd (voor Windows 98 en 98 SE).

● Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

● Na de installatie van het stuurprogramma voor de camera, moet u de PC opnieuw opstarten.

● Als u de camera aansluit op de PC voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden weergegeven. Annuleer in dit geval de wizard [Found New Hardware Wizard] en koppel de camera los van de PC. Installeer het stuurprogramma voor de camera en sluit vervolgens de camera opnieuw aan op de PC.

● Als de computer het stuurprogramma voor de camera niet kan vinden na de installatie, probeert u één of meer van de volgende stappen uit te voeren.

1. Verwijder het stuurprogramma voor de camera (p.107) en installeer het stuurprogramma opnieuw.

2. Raadpleeg de FAQ (Veelgestelde vragen, p.117) voor een mogelijke oplossing voor het probleem.

3. Download, als de CPU van uw PC een VIA Chip is (dit wordt aangegeven in de USBhostcontroller), het patchbestand van de webpagina voor de cameras van Samsung op. (http://www.samsungcamera.com)

[103]

PC-modus starten

• Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw pc en vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de "computerverbindingsmodus" geactiveerd.

• In deze modus kunt u opgeslagen beelden downloaden naar uw pc via de USB-kabel.

■ De camera aansluiten op een PC

1. Zet de camera aan met de aan/ uit-schakelaar.

2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de computer, zoals hieronder wordt aangegeven.

3. Zet de computer aan om de camera aan te sluiten op de

USB-VERBINDING

COMPUTER

PRINTER

BEVESTIG: OK computer.

4. Er wordt een venster voor het selecteren van een extern apparaat weergegeven op het LCD-scherm.

5. Selecteer het menu [COMPUTER] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

※Als u [PRINTER] hebt geselecteerd in Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw computer, wordt het bericht [USB FOUT!] weergegeven en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USB-kabel los en volgt u de procedure vanaf Stap 2.

[104]

PC-modus starten

■ Opgeslagen afbeeldingen downloaden

U kunt de stilstaande beelden die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw pc en deze vervolgens afdrukken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.

2. Selecteer [My computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op [Removable Disk →

DCIM → 100SSCAM].

De beeldbestanden worden nu weergegeven.

3. Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

4. Er wordt een pop-upmenu weergegeven.

Klik op [Cut] (Knippen) of [Copy] (Kopiëren) in het menu.

- [Cut] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.

- [Copy] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

5. Klik op de map waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.

[105]

PC-modus starten

6. Klik met de rechtermuisknop.Er wordt nu een popupmenu weergegeven. Klik op [Paste].

7. Een afbeeldingsbestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

- Met behulp van [Digimax Master] kunt u de opgeslagen afbeeldingen op de geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de afbeeldingsbestanden kopiëren en verplaatsen.

[106]

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

■ Als u het USB-stuurprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Selecteer [Start

→ Instellingen] en klik op

[Configuratiescherm].

2. Dubbelklik op [Systeem].

3. Selecteer het [Device manager → Hard Disk

Controller → Samsung Digital Camera] en klik op de knop [Remove].

[Klik !]

4. Klik op de knop [OK]. De camera wordt verwijderd uit het systeem.

[107]

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

5. Klik op [Start → Instellingen → Configuratiescherm] en dubbelklik op Software.

6. Het venster [Software] wordt weergegeven.

Klik op [Digimax A40/ Cyber400] en op

[Toevoegen/Verwijderen]

[Klik !]

7. Het verwijderen is voltooid. Klik op de knop [Finish] om het venster te sluiten.

[Klik !]

[108]

Verwisselbare schijf

■ Als u deze camera wilt gebruiken als een verwisselbare schijf, moet u eerst het USBstuurprogramma installeren. (p. 99)

1. Sluit, voordat u de camera aanzet, de camera aan op de PC met behulp van de USB-kabel.

2. Klik op [Removable Disk] onder [My computer] of [Windows Explorer].

3. Beeldbestanden die zijn opgeslagen op de verwisselbare schijf (DCIM → 100SSCAM) kunnen worden overgedragen naar de PC.

INFORMATIE

Belangrijke informatie bij het gebruik van de verwisselbare schijf

● De indicator [Removable Disk] wordt niet weergegeven als de camera is uitgeschakeld of als de USB-kabel is verwijderd.

● Wij adviseren u de afbeeldingen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken.

Als u afbeeldingen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.

● Zorg er tijdens het laden van afbeeldingen van de pc naar de camera voor dat de namen van de geladen bestanden verschillen van de namen van de bestanden die reeds op de geheugen zijn opgeslagen.

● Wanneer u een bestand laadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [BESTANDSFOUT!] weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus en is niets te zien in de miniatuurmodus.

● Het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert als een bestand wordt overgedragen

(gekopieerd of verwijderd) tussen de camera en de pc. Verwijder de USB-kabel pas wanneer het lampje niet meer knippert. Als u de USB-kabel wilt verwijderen in Windows 2000/ ME/ XP, gebruikt u het pictogram [Unplug or Eject

Hardware] op de taakbalk.

[109]

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 98/ 98SE

1. Controleer of de camera en pc een bestand overdragen. Als het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert, moet u wachten totdat het lampje uit gaat.

2. Verwijder de USB-kabel.

■ Windows 2000/ME/XP

(De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het Windowsbesturingssysteem waarmee u werkt.)

1. Controleer of de camera en pc een bestand overdragen. Als het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert, moet u wachten totdat het lampje uit gaat.

2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject

Hardware] op de taakbalk.

[Dubbelklik]

3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass

Storage Device] en klik op de knop [Stop].

[Klik!]

4. Het venster [Stop a Hardware device] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass

Storage Device] en klik op de knop [OK].

5. Het venster [Safe to Remove Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].

[110]

[Klik!]

[Klik!]

De verwisselbare schijf verwijderen

6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [Close].

De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.

7. Verwijder de USB-kabel.

[Klik!]

Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

1. De software-cd bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC omdat MAC OS het stuurprogramma van de camera ondersteunt.

2. Controleer de versie van MAC OS. U kunt de versie van MAC OS controleren tijdens het opstarten van het besturingssysteem. Deze camera is compatibel met MAC OS 9,0~10,2.

3. Sluit de camera aan op de Macintosh en zet de camera aan.

4. Een nieuw pictogram wordt weergegeven op het bureaublad nadat u de camera hebt aangesloten op de MAC.

Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad om de map in het geheugen weer te geven.

2. Selecteer het afbeeldingsbestand en kopieer of verplaats dit naar de MAC.

VOORZICHTIG

● Voor Mac OS 10.0 of later : voltooi eerst het uploadproces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de extraheeropdracht.

[111]

Digimax Master

■ Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows, met uitzondering van Windows 98.

■ U kunt het programma starten door op [Start → Programma's → Samsung →

Digimax Master] te klikken.

● Afbeeldingen downloaden

1. Sluit de camera aan op uw pc.

2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van afbeeldingen nadat u de camera hebt aangesloten op uw pc.

- Gebruik de knop [All(A)] (Alles) om de opgenomen beelden te downloaden.

- Selecteer de gewenste map in het venster en klik op de knop [All(A)] (Alles). U kunt opgenomen beelden opslaan in de geselecteerde map.

- Als u op de knop [Cancel] (Annuleren) klikt, wordt het downloaden geannuleerd.

[Klik !]

3. Klik op de knop [Next(N)>].

[Klik !]

[112]

Digimax Master

4. Selecteer een bestemming en maak een map voor het opslaan van gedownloade opnames en mappen.

- Er worden mappen gemaakt in volgorde van datum en de opnames worden gedownload.

- Er wordt een map met een naam van uw keuze gemaakt en de opnames worden gedownload.

- Er wordt een eerder gemaakte map geselecteerd en de opnames worden gedownload.

[Klik !]

5. Klik op de knop [Next(N)>].

6. Er wordt een venster geopend, zoals in het voorbeeld hiernaast. De bestemming van de geselecteerde map wordt boven aan het venster weergegeven. Klik op de knop [Start] (Starten) om de opnames te downloaden.

[Klik !]

7. De gedownloade opnames worden weergegeven.

[113]

Digimax Master

● Afbeeldingsviewer: U kunt de opgeslagen beelden bekijken.

- Hieronder worden de functies van de afbeeldingsviewer weergegeven.

① Menubalk: Hier kunt u menuopties selecteren.

File (Bestand), Edit (Bewerken), View (Beeld), Tools (Extra), Change functions

(Functies wijzigen), Auto download (Automatisch downloaden), Help, enz.

② Venster voor afbeeldingsselectie: In dit venster kunt u de gewenste opname selecteren.

③ Selectiemenu voor mediatype: In dit menu kunt u functies van de afbeeldingsviewer en bewerkingsfuncties voor beelden en filmclips selecteren.

④ Voorbeeldvenster: In dit venster kunt u een voorbeeld van een beeld of filmclip bekijken en de multimediagegevens weergeven.

⑤ Zoombalk: Hiermee kunt u het voorbeeldformaat wijzigen.

⑥ Venster voor mapweergave: Hiermee kunt u de maplocatie van de geselecteerde afbeelding weergeven.

⑦ Venster voor afbeeldingsweergave: Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.

※ Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

[114]

Digimax Master

● Image edit (Afbeelding bewerken): Hiermee kunt u stilstaande beelden bewerken.

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

① Menu Edit (Bewerken): Hier kunt u de volgende menu's selecteren.

[Tools] (Extra): Hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding bijsnijden of het formaat ervan wijzigen. Raadpleeg het menu [Help].

[Adjust] (Wijzigen): Hiermee kunt u de afbeeldingskwaliteit wijzigen. Raadpleeg het menu

[Help].

[Retouch] (Retoucheren): Hiermee kunt u de afbeelding wijzigen of effecten toevoegen aan de afbeelding. Raadpleeg het menu [Help].

② Tekenhulpmiddelen: Hulpmiddelen voor het bewerken van een afbeelding.

③ Venster voor afbeeldingsweergave: In dit venster wordt een geselecteerde afbeelding weergegeven.

④ Voorbeeldvenster: Hier kunt u de gewijzigde afbeelding bekijken.

※ Een stilstaand beeld dat is bewerkt met Digimax Master kan niet worden weergegeven op de camera.

※ Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

[115]

Digimax Master

● Films bewerken: U kunt stilstaande beelden, filmclips, spraakmemo's en muziekbestanden samenvoegen in een filmclip.

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van filmclips weergegeven.

① Menu Edit (Bewerken): Hier kunt u de volgende menu's selecteren.

[Add] (Toevoegen): Hiermee kunt u een multimedia-item van uw keuze toevoegen aan een filmclip.

[Edit] (Bewerken) : Hiermee kunt u de helderheid, het contrast, de kleur en de intensiteit wijzigen.

[Effect] : Hiermee kunt u een effect invoegen.

[Text] (Tekst) : Hiermee kunt u teksten invoegen.

[Narration] (Spraak) : Hiermee kunt u spraak invoegen.

[Make] (Maken) : Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

U kunt AVI-, WMV- (Windows-media), ASF- (Windows-media) en filmclipbestanden selecteren voor deze camera (avi, MPEG-4).

② Venster voor frameweergave: In dit venster kunt u multimedia-items invoegen.

※ Bepaalde filmclips die zijn gecomprimeerd met een codec die compatibel is met Digimax

Master kunnen niet worden afgespeeld in Digimax Master.

※ Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

[116]

FAQ (Veelgestelde vragen)

■ Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

[Situatie 1] De camera is uitgeschakeld.

→ Zet de camera aan.

[Situatie 2] Het USB-stuurprogramma is niet correct geïnstalleerd.

→ Installeer het USB-stuurprogramma op de juiste manier. (p.99)

[Situatie 3] De USB-kabel is niet aangesloten of u gebruikt een kabel die niet aan de specificaties voldoet.

→ Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.

[Situatie 4] De camera wordt niet herkend door uw pc. Soms wordt de camera weergegeven onder [Unknown Devices] in Apparaatbeheer.

→ Installeer het stuurprogramma voor de camera op de juiste manier.

Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel vervolgens de camera in.

[Situatie 5] Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de overdracht van bestanden.

→ Schakel de camera uit en weer in.

Schakel de camera uit en weer in. Draag het bestand opnieuw over.

[117]

FAQ (Veelgestelde vragen)

[Situatie 6] Hoe weet ik of mijn computer de USB-interface ondersteunt?

→ Controleer de USB-poort op uw computer of toetsenbord.

→ Controleer uw versie van het besturingssysteem.

De USB-interface is beschikbaar in Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.

→ Controleer de optie [Universal Serial Bus controllers] in Apparaatbeheer.

Controleer de optie [Universal Serial Bus controllers] als volgt.

Win 98/ME : Selecteer [Start → Settings → Control Panel → System →

Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Win 2000 : Selecteer [Start → Settings → Control Panel → System →

Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Windows XP : Kies [Start → Control Panel → Performance and Maintenance →

System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Er moet onder [Universal Serial Bus controllers] een USB-hostcontroller en een

USB-basishub staan vermeld.

Bovendien kunt u dubbelklikken op de USB universele hostcontroller en de USBhoofdhub om te controleren of "Dit apparaat werkt correct" wordt weergegeven bij

Apparaatstatus. Als bij Apparaatstatus de melding "Dit apparaat werkt niet correct" wordt weergegeven, klikt u op het tabblad "Stuurprogramma" en klikt u vervolgens op [Update Driver] of [Reinstall Driver].

→ Als aan alle bovengenoemde condities wordt voldaan, kan de computer de USBinterface ondersteunen.

[Situatie 7] Wanneer u een USB-hub gebruikt.

→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera aan de PC via de

USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn.

Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

[Situatie 8] Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?

→ De camera werkt mogelijk niet goed als deze op de PC wordt aangesloten via een andere USB-kabel In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

[118]

FAQ (Veelgestelde vragen)

[Situatie 9] Als ik Apparaatbeheer open (door op Start → (Settings) → Control Panel →

(Performance and Maintenance) → System → (Hardware) → Device Manager), vraagteken (?) naast sommige apparaten of staat bij sommige apparaten een uitroepteken (!).

→ Klik met de rechtermuisknop op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!) en selecteer "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera opnieuw aan. Bij een PC met Windows 98 verwijdert u tevens het camerastuurprogramma, start u de PC opnieuw op en installeert u het camerastuurprogramma opnieuw.

→ Dubbelklik op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!), klik op het tabblad "Stuurprogramma" en klik op [Update Driver] of [Reinstall Driver].

Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de locatie van het juiste apparaatstuurprogramma op te geven, specificeert u "USB Driver" op de meegeleverde cd.

[Situatie 10] In sommige antivirusprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.), herkent de computer de camera mogelijk niet als verwisselbare schijf.

→ Stop de antivirusprogramma's en sluit de camera aan op de computer.

Raadpleeg de informatie bij het antivirusprogramma over hoe u het programma kunt sluiten.

[119]

FAQ (Veelgestelde vragen)

■ Als de filmclip niet kan worden afgespeeld op de pc

※ Als de filmclip die is opgenomen met de camera niet kan worden afgespeeld op de pc, wordt dit meestal veroorzaakt door een codec die op de pc is geïnstalleerd.

1. Controleer of de JPEG-decoder die is meegeleverd met de camera is geïnstalleerd.

→ Als u het stuurprogramma voor de camera niet hebt geïnstalleerd, installeert u de

JPEGCODE die wordt meegeleverd op de cd-rom met toepassingssoftware. Als u dit niet doet, kan de filmclip mogelijk niet worden afgespeeld op de pc.

[De JPEG-decorder installeren]

1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.

2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer het cd-rom-station.

3) Selecteer de map JPEG_Decoder en dubbelklik op het bestand Setup.exe.

De codec wordt nu geïnstalleerd.

2. Compatibiliteitsproblemen met de codecs die zijn geïnstalleerd op de pc.

→ Als de filmclip niet kan worden afgespeeld nadat u de JPEG-decorder hebt geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende informatie.

1) Tijdens het afspelen van de filmclip is wel het geluid te horen, maar ontbreekt het beeld.

De filmclip is niet compatibel met de Mogen MJPEG-decoder. Verwijder de Mogen

MJPEG-decorder in de onderstaande volgorde. Klik op [Start → Uitvoeren].

Er wordt een venster geopend. Typ "regsvr32 /u m3jpgdec.ax" en druk op Enter.

[120]

FAQ (Veelgestelde vragen)

2) Tijdens het afspelen van de filmclip worden de kleuren blauw en rood omgekeerd of de filmclip wordt niet geopend. De filmclip is niet compatibel met de codec ffdshow of het Klite Codec Pack.

① Schakel het programma ffdshow uit.

Doe het volgende: [Start → Programma's → ffdshow → Disable ffdshow].

② Verwijder het K-Lite Codec Pack of stel het standaardprogramma van het AVI-bestand in op de Windows Media Player.

Doe het volgende :

[Start → Configuratiescherm → Software

→ Selecteer het K-Lite Codec Pack → Klik op de knop Wijzigen/verwijderen].

Voer Windows Verkenner uit → Selecteer

AVI-bestand. Klik met de rechtermuisknop →

Selecteer het menu "Openen met" → Klik op

Windows Media Player → Schakel het selectievakje "Dit programma altijd gebruiken om dit bestand te openen" in → Klik op de knop [OK].

De meeste problemen moeten hiermee zijn opgelost. Als de filmclip niet continu wordt afgespeeld, installeert u nogmaals de JPEGCODE die is meegeleverd met de camera.

※ Meer informatie kunt u vinden op de website van Samsung (www.samsungcamera.com) en op de pagina met veelgestelde vragen (FAQ).

[121]

FAQ (Veelgestelde vragen)

● Als niet DirectX 9.0 of hoger is geïnstalleerd

→ Installeer DirectX 9.0 of hoger

1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.

2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map \USB Driver\DirectX op het cd-romstation. Klik vervolgens op het bestand DXSETUP.exe. DirectX wordt nu geïnstalleerd.

Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX: http://www.microsoft.com/directx

■ Als een pc (met Windows 98) niet langer reageert als de camera en pc al verschillende malen met elkaar zijn verbonden

→ Als een pc (met Windows 98) lange tijd ingeschakeld staat en herhaaldelijk op de camera wordt aangesloten, wordt de camera mogelijk niet meer herkend door de pc. Start in dat geval de pc opnieuw op.

■ Als een pc die is aangesloten op de camera niet langer reageert tijdens het opstarten van

Windows.

→ In dat geval koppelt u de pc en de camera los. Windows wordt nu opgestart.

Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB-ondersteuning voor oudere systemen is te vinden in het instellingsmenu voor het BIOS. (Het instellingsmenu voor het BIOS verschilt van pc-fabrikant tot pc-fabrikant en sommige BIOS-menu's bevatten geen USBondersteuning voor oudere systemen). Als u het menu niet zelf kunt wijzigen, neemt u contact op met de pc-fabrikant of met de fabrikant van het BIOS.

■ Als de filmclip niet kan worden gewist, kunnen geen gegevens van de verwisselbare schijf worden verwijderd en wordt een foutbericht weergegeven tijdens de bestandsoverdracht.

→ Als u alleen Digimax Master installeert, kunnen zich af en toe de bovengenoemde problemen voordoen.

- Sluit het programma Digimax Master door op het pictogram voor de Digimax Viewer op de taakbalk te klikken.

- Installeer alle toepassingsprogramma's die zich op de software-cd bevinden.

[122]

MEMO

[123]

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,

SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX : (82) 31-740-8398, 8111 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL : (1) 201-902-0347

FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST.,

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL : (1) 310-900-5263/5264

FAX : (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE

1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : 00800 12263727

(free for calls from UK only)

UK Service Hotline : 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL : 49 (0) 6196 66 53 03

FAX : 49 (0) 6196 66 53 66 www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL : (33) 1-4279-2200

FAX : (33) 1-4538-6858 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,

PR-KT, 37-A, KORP14

TEL : (7) 095-258-9299/96/98

FAX : (7) 095-258-9297 http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190

TEL : (86) 22-2761-4599

FAX : (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-2903

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement