Samsung KENOX V20, Digimax V800 User manual

Samsung KENOX V20, Digimax V800 User manual

NEDERLANDS

Digimax V10

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.

Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware.

Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

Instructies

Gebruik deze camera in de onderstaande volgorde

Installeer het stuurprogramma voor de camera

Voordat u de camera, via de USB-kabel, aansluit op een PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren. Installeer het stuurprogramma voor de camera dat wordt meegeleverd op de cdrom met toepassingssoftware. (p.115)

Maak een foto. (p.21)

Maak een foto

Sluit de

USB-kabel aan

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USBpoort van de PC en op de USB-aansluiting van de camera. (p.124)

Controleer of de camera is ingeschakeld

Controleer of de camera is ingeschakeld.

Als de camera is uitgeschakeld, zet u deze aan met de aan/uit-schakelaar. (p.28)

Controleer

[Removable Disk]

Open Windows Verkenner en zoek naar

[Removable Disk]. (p.125)

[2]

Als u een kaartlezer gebruikt om de opnamen op de geheugenkaart te kopiëren naar uw pc, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overdragen naar uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de pc. Houdt u er rekening mee dat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verlies of beschadiging van opnamen op de geheugenkaart bij gebruik van een kaartlezer.

Inhoud

GEREED

Kennis maken met uw camera

Gevaar

Waarschuwing

Voorzichtig

Waarschuwing van FCC

Systeemgrafiek

Identificatie van functies

Voor-en bovenzijde

Achterzijde

Zijkant/ Knop voor 5 functies

Lampje voor zelfontspanner

Lampje voor camerastatus

Moduspictogrammen

12

12

Aansluiten op een voedingsbron

De wisselstroomadapter gebruiken (SAC-32,

13

3,3V gelijkstroom, 2,0 A, optioneel)

De batterijen gebruiken

De batterij verwijderen

Instructies voor het gebruik van de

14

15

15 geheugenkaart 16

Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart 16

De gegevens op de geheugenkaart beschermen

De geheugenkaart plaatsen

De geheugenkaart verwijderen

16

18

18

Wanneer u de camera voor het eerst gebruikt 19

5

8

10

10

10

11

12

7

7

6

6

OPNAME

Indicator LCD-scherm

De opnamemodus starten

De modus AUTO gebruiken

De modus PROGRAMMA gebruiken

De modus Diafragmaprioriteit gebruiken 22

De modus Sluiterprioriteit gebruiken 23

De modus Handinstelling gebruiken 23

20

21

21

22

De modus MIJNINST gebruiken

De modus FILMCLIP gebruiken

24

24

De filmclip opnemen zonder spraak

Continu opnemen gebruiken

25

25

De modus SCÈNE gebruiken 26

De modus SPRAAKOPNAME gebruiken 26

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

De cameraknop gebruiken om de camera

27 in te stellen

AAN/UIT-knop

SLUITER-knop/ Draaiknop

Zoomknop W/ T

Knop Spraakmemo/ OMHOOG 31

Knop Macro/ Omlaag (Scherpte-instelling) 32

Vergrendeling scherpte-instelling

Knop FLITSER/ LINKS

33

33

Knop voor zelfontspanner/

Afstandsbediening/ Rechts

28

28

28

29

36

Knop MENU/ OK

Knop +/-

Knop AEL/ ASM

Knop MF

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Het menu gebruiken

Formaat

Kwaliteit

Lichtmeting

38

39

42

43

Continue opname

Scherpte

Effect

Speciaal Effect

Speciaal Effect : Vooraf ingesteld kader voor scherpte-instelling

Speciaal Effect :

Composietopnamen maken

Speciaal Effect : Fotoframe

OSD (Scherm)-informatie

50

51

51

52

44

47

47

48

49

52

54

56

57

De cameraconfiguratie opslaan/ laden (MIJNINST)

Scène

58

59

[3]

Inhoud

Framestabilisator voor filmclips

AFSPELEN

60

Afspeelmodus starten 61

Een stilstaand beeld afspelen

Bewegende beelden afspelen

De filmclip opnemen

Filmclips bijsnijden

Een spraakopname afspelen

Indicator LCD-scherm

64

65

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen 66

61

62

62

63

Knop Miniaturen/ Vergroting 66

Knop Spraakmemo/ OMHOOG 67

Knop voor afspelen en pauzeren/ Omlaag 68

Knop LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK

Afdrukknop

Wisknop

Albumknop (MF-knop)

De afspeelfunctie instellen met behulp van

71

69

69

70 het LCD-scherm

De diaserie starten

Opnamen beveiligen

Opnamen verwijderen

Afmetingen wijzigen

Effect

Een opname draaien

DPOF

80

81

82

83

83

74

77

79

DPOF : Standard

DPOF : INDEX

DPOF : AFDRUKFORMAAT

KOPIE

OSD-informatie

PictBridge

PictBridge : Selectie van opnamen

PictBridge : Afdrukinstelling

PictBridge : Afdrukken

PictBridge : RESET

88

89

90

91

92

84

84

85

86

87

SETUP

Menu Setup

Bestandsnaam

[4]

93

94

Automatische uitschakeling

Taal

Een geheugenkaart formatteren

Datum, tijd en datumtype instellen

De opnametijd afdrukken

Geluid 98

Een extern apparaat aansluiten (via USB) 98

Lampje voor automatische scherpte-instelling

Helderheid LCD

99

99

95

96

96

97

97

Type video-uitvoer selecteren

Snelweergave

Initialisatie

Het menu MYCAM instellen

Beginafbeelding

Begingeluid

Sluitertoon

Belangrijke opmerkingen

Waarschuwingsindicator

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Specificaties

107

110

103

103

104

106

100

101

101

102

102

SOFTWARE

Opmerkingen met betrekking tot software 112

Systeemvereisten

Informatie over de software

De toepassingssoftware installeren

PC-modus starten

Het USB-stuurprogramma verwijderen

112

113

115

124 onder Windows 98SE

Verwisselbare schijf

De verwisselbare schijf verwijderen

Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

127

129

130

131

Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

Digimax Master

Digimax Reader

FAQ (Veelgestelde vragen)

131

132

138

140

Kennis maken met uw camera

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

Wanneer u service nodig hebt, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.

Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen.

Samsung camera accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.

Bewaar de handleiding op een veilige plek.

Microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van deze camera die u helpen op een veilige en juiste wijze te werken met deze camera. Hierdoor voorkomt u schade en letsel bij anderen.

GEVAAR

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen.

Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

[5]

Gevaar

Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne inspectie, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor cameras van Samsung.

Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.

Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en verwijder de stroombron (batterijen of wisselstroomadapter).

U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor cameras van

Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

[6]

Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.

Richt, bij het maken van foto's, nooit de lens van de camera rechtstreeks op een zeer krachtige lichtbron. Dit kan leiden tot permanente schade aan de camera of tot beschadiging van uw ogen.

Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:

Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires.

Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.

Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.

Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik.Dit kan leiden tot storingen in de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen.

Probeer de niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan leiden tot een explosie.

Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.

Dek de camera of wisselstroomadapter nooit af tijdens het gebruik. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.

Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.

Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.

Plaats de batterijen in de juiste richting.

Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.

Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.

Vervoer de camera niet als deze is ingeschakeld en u gebruik maakt van de wisselstroomadapter. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.

Waarschuwing van FCC

Tests hebben aangetoond dat dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens artikel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in commerciële installaties. Dit apparaat genereert, absorbeert en straalt RF-energie (Radio Frequentie) uit. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot verstoring van het radioverkeer. Er is echter geen garantie dat er in sommige gevallen geen interferentie zal optreden. Als er toch interferentie optreedt terwijl het apparaat in werking is, probeert u één of meer van de volgende maatregelen.

Wijzig de locatie en richting van uw antenne.

Vergroot de afstand tussen de camera en het apparaat waarvan de werking wordt verstoord.

Gebruik een andere aansluiting op het desbetreffende apparaat.

Neem contact op met een vertegenwoordiger van Samsung of met een radio/TVinstallateur.

Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-voorschriften.

Door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke conformiteitsinstantie zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn of haar bevoegdheid voor het gebruik van de apparatuur verliezen.

[7]

Systeemgrafiek

Controleer of u over de juiste productonderdelen beschikt voordat u het product gaat gebruiken.

Als u de optionele apparatuur wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde

Samsung-dealer of met het lokale Samsung-servicecentrum.

< Meegeleverde items >

Opbergtasje

Afstandsbediening

Gebruikershandleiding,

Productgarantie

Draagriem voor camera

Cd met software

(zie p. 113~114)

DPOF-compatibele printer (zie p. 83)

SD-/ MultiMedia-kaart

(zie p. 16)

[8]

Netnoer

Wisselstroomadapter

(SAC-32, 3,3V gelijkstroom, 2,0 A )

Oplaadbare batterij

(SLB-1137)

CHARGE

Batterijlader

(SBC-L3)

Systeemgrafiek

Computer

(zie p.124)

PictBridgecompatibele printer

(zie p. 83)

Systeemvereisten

Voor Windows

Pc met Pentium II 450MHz-processor of sneller (Pentium 700MHz aanbevolen)

Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Minimaal 64MB RAM (XP: 128MB)

200MB vrije ruimte op de vaste schijf

(meer dan 1GB aanbevolen)

USB-poort

CD-ROM-station

1024x768 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt

(24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)

DirectX 9.0 of hoger

USB-kabel AV-kabel

Voor Macintosh

Power Mac G3 of hoger

Mac OS 9.2 t/m 10.3

Minimaal 64MB RAM

110MB vrije ruimte op de vaste schijf

USB-poort

CD-ROM-station

DivX (voor filmclips)

Extern beeldscherm

Gele kleur - Video

Witte kleur - geluid

(zie p. 100)

VOORZICHTIG

Als u de camera aansluit op een computer, printer of externe monitor, moet u de USB-/

AV-kabel gebruiken die is meegeleverd met de camera. Als u dat niet doet, kunnen de externe apparaten de camera niet herkennen.

[9]

Identificatie van functies

Voor- en bovenzijde

Keuzeschijf voor modusselectie

Sluiterknop

Draaiknop

Flitser

Lampje schijf voor modusselectie

Aan/ uit-knop

Luidspreker

Lampje voor automatische scherpte-instelling &

Lampje voor zelfontspanner

Lens

Microfoon

Sensor voor afstandsbediening

Achterzijde

Knop AEL/ ASM

Lampje voor camerastatus

MF-knop

(Albumknop)

LCD-scherm

Aansluitpunt voor statief

Afspeelknop/ Afdrukknop

+/-, Knop VERWIJDEREN

Zoomknop W (Miniatuurmodus)

Zoomknop T

(Digitale zoom)

Oogje voor draagriem

Knop voor

5 functies

USB-/

AV-aansluiting

Aansluitpunt voor gelijkstroomvoeding

[10]

Identificatie van functies

Zijkant/ Knop voor 5 functies

Afdekklepje Batterijvakje

Knop Spraakopname/

Spraakmemo/ OMHOOG

Batterijvak

Batterijhouder

Knop

FLITSER/

LINKS

Knop

MENU/ OK

Sleuf voor geheugenkaart

Knop MACRO/ OMLAAG

Knop Afspelen & Pauzeren

Knop

ZELFONTSPANNER/

RECHTS

[11]

Identificatie van functies

Lampje voor zelfontspanner

Pictogram Status

Knipperend

Knipperend

Knipperend

Omschrijving

Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.

- De eerste 8 seconden knippert het lampje éénmaal per seconde.

- Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.

Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer.

Lampje voor camerastatus

Status

Inschakelen

Lampje Omschrijving

Lampje schijf voor modusselectie/

Lampje voor camerastatus

Het lampje gaat aan en vervolgens uit als de camera gereed is voor het maken van een opname

Na het maken van een opname

Lampje voor camerastatus

Het lampje knippert tijdens het opslaan van de beeldgegevens en gaat uit als de camera gereed is voor het maken van een opname

Als de flitser wordt opgeladen Lampje voor camerastatus De lamp knippert

Als de USB-kabel is aangesloten op een pc.

Lampje schijf voor modusselectie

Het lampje gaat branden (het LCD-scherm wordt uitgeschakeld na initialisatie van het apparaat)

Gegevens verzenden via een pc Lampje voor camerastatus Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)

Als de USB-kabel is aangesloten op een pc Lampje voor camerastatus De lamp wordt uitgeschakeld

Als de printer bezig is met afdrukken Lampje voor camerastatus Het lampje knippert

Als de automatische scherpstelling wordt geactiveerd

Lampje voor camerastatus

De lamp wordt ingeschakeld (De camera wordt scherpgesteld op het onderwerp)

De lamp knippert (De camera wordt niet scherpgesteld op het onderwerp)

Tijdens het opnemen van een spraakmemo Lampje voor camerastatus Het lampje knippert

Moduspictogrammen

MODUS FILMCLIP SPRAAKOPNAME AUTO PROGRAM D

Pictogram

SCÈNE

MODUS

Nacht Portret

S

Kinderen Landschap

Pictogram

MODUS Zononder

Pictogram

Dageraad Tgenlicht Vuurwerk

[12]

H

Close-up

Strnd&Sne

Mijn AFSPELEN

Tekst

Aansluiten op een voedingsbron

Gebruik de oplaadbare batterij (SLB-1137) die is meegeleverd met de camera.

Specificatie SLB-1137 oplaadbare batterij

Model SLB-1137

Type Lithium-ion

Capaciteit 1,130mAh

Voltage 3.7V

Oplaadtijd Ongeveer 170 minuten (bij gebruik van de SBC-L3)

Aantal opnamen en levensduur batterij

Stilstaand beeld

Levensduur batterij

Ongeveer 130 min.

Aantal opnamen

Ongeveer 260

Op basis van de volgende opname condities

Filmclip

Opnametijd

Ongeveer 110 min.

De volledig opgeladen batterij gebruiken

Automatische modus

8M per opname

Hoge kwaliteit

Interval tussen opnamen: 30 sec.

Het omschakelen van de zoompositie tussen Wide (Groothoek) en Tele wordt na elke opname ongedaan gemaakt.

De flits elke twee keer gebruiken

Op basis van de volgende opname condities

De volledig opgeladen batterij gebruiken

320X240 Afmeting

Framesnelheid 30fps (frames per seconde)

Deze getallen zijn gemeten op basis van de standaardcondities van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en het cameragebruik.

INFORMATIE

Belangrijke informatie over het gebruik van batterijen

Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.

Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Batterijen verliezen vermogen met het verstrijken van de tijd en kunnen gaan lekken als u ze in de camera laat zitten.

Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.

De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.

Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

[13]

Aansluiten op een voedingsbron

De wisselstroomadapter gebruiken (SAC-32, 3,3V gelijkstroom, 2,0 A, optioneel)

Als u toegang tot een netvoeding hebt, kunt u de camera gedurende lange tijd gebruiken met behulp van een wisselstroomadapter (SAC-32,

3,3V gelijkstroom, 2,0 A). Sluit de adapter aan op de ingangsbus van de camera ( DC IN 3.3V ).

Verwijder de batterijen uit de camera als u een wisselstroomadapter gebruikt.

GEVAAR

Schakel altijd de stroom uit voordat u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijdert

Net als bij alle apparaten die worden aangesloten op de netvoeding, is de veiligheid van groot belang. Zorg ervoor dat de camera en de adapter niet in contact komen met water of met metalen voorwerpen.

Zorg ervoor dat u een correct type wisselstroomadapter (3,3V, 2,0A) gebruikt voor de camera. Als u dit niet doet, kan dat uw garantie ongeldig maken.

[14]

Aansluiten op een voedingsbron

De batterijen gebruiken

: Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd

(plus- en minpool).

1. Open het afdekklepje voor het batterijvak door het in de richting van de pijl te duwen.

De batterij verwijderen

2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).

3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak door ertegen te duwen totdat het vastklikt.

1. Schakel de camera uit. Open het klepje voor het batterijvak en schuif de batterijhouder aan de kant. De batterij wordt vrijgegeven.

2. Verwijder de batterij en sluit het klepje voor het batterijvak.

INFORMATIE

Oefen geen kracht uit op het klepje van het batterijvak als dit openstaat. Dit kan ertoe leiden dat het batterijvak vervormd raakt of wordt beschadigd.

Op het LCD-scherm worden 4 indicatoren voor de batterijstatus weergegeven.

Indicator voor batterijstatus

Batterijstatus De batterijen zijn volledig opgeladen

Batterij bijna leeg

(Houd nieuwe batterij gereed)

Batterij bijna leeg

(Houd nieuwe batterij gereed)

Batterij bijna leeg

(Houd nieuwe batterij gereed)

[15]

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

Onderhoud uitvoeren op de geheugenkaart

Formatteer de geheugenkaart (zie p. 96). Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.

Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.

Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af.

Als dit gebeurt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen. Slijtage van de geheugenkaart valt niet onder de garantie van Samsung.

De geheugenkaart is een elektronisch precisie-instrument. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.

Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).

Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.

Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, maakt u de geheugenkaart schoon met een zachte doek.

Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.

Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen.

Dit is volstrekt normaal.

Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera.

Als u de geheugenkaart wilt gebruiken in deze camera, formatteert u de kaart eerst met behulp van deze camera.

Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

De gegevens op de geheugenkaart beschermen

Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:

- Als de geheugenkaart op onjuiste wijze wordt gebruikt.

- Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.

Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.

Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.

Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is : Als u de sluiterknop half indrukt bij het maken van een opname, wordt het bericht [KAART VOL!] weergegeven en werkt de camera niet.

U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de camera optimaliseren door de geheugenkaart te vervangen of door overbodige opnames te verwijderen van de geheugenkaart.

[16]

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

INFORMATIE

Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

De camera is voor geschikt SD-geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC).

Raadpleeg de bijgesloten handleiding voor gebruik van de MMC (Multi Media Card).

Kaartpennen

Schakelaar voor schrijfbeveiliging

Label

[ SD-geheugenkaart (Secure Digital) ]

De SD-geheugenkaart heeft een schakelaar voor schrijfbeveiliging waarmee u kunt voorkomen dat beeldbestanden worden verwijderd of dat de kaart wordt geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SDgeheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven. Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart voordat u een opname gaat maken

Bij gebruik van een 32MB SD-geheugenkaart, beschikt u volgens de specificaties over de volgende opnamecapaciteit. (Deze getallen dienen als indicatie voor de verwachte capaciteit.) Deze getallen zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp.

Formaat van opgenomen beeld

3264X2448

3072X2304

Stilsta and beeld

2816X2112

2592X1944

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

Filmclip

640X480 -

320X240 -

160X128 -

2

3

1

1

4

11

22

TIFF SUPERHOOG HOOG NORMAAL 30 FPS

1

1

7

7

13

15

19

23

-

-

9

10

14

17

28

60

121

18

21

26

26

31

33

33 47

51

106

139

62 -

129

165 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ongeveer 1'32'' Ongeveer 2' 30''

Ongeveer 4' 15'' Ongeveer 7'

Ongeveer 8' 30'' Ongeveer 15' 30''

15FPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[17]

De geheugenkaart plaatsen

1. Zet de camera uit en trek het klepje voor het batterijvak in de richting van de pijl om de batterijvak te openen.

2. Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCD-scherm) wijzen en druk de geheugenkaart vervolgens in de kaartsleuf totdat u een klik hoort.

3. Sluit het klepje van het batterijvak door erop te drukken totdat u een klik hoort. Als de geheugenkaart niet soepel naar binnen schuift, mag u geen extra kracht gebruiken om de kaart te plaatsen. Controleer de plaatsingsrichting en breng de kaart vervolgens op de juiste wijze aan. Breng de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit wel doet, kan de sleuf voor de geheugenkaart beschadigd raken.

De geheugenkaart verwijderen

1. Schakel de stroom uit met behulp van de aan/uit-knop.

Open het afdekklepje voor het batterijvak en druk op de geheugenkaart zoals in de afbeelding wordt aangegeven.

Laat de kaart vervolgens los.

2. Verwijder de geheugenkaart en sluit het klepje voor het batterijvak.

INFORMATIE

Als de camera is ingeschakeld, wordt deze weer uitgeschakeld als u de geheugenkaart plaatst of verwijdert.

[18]

Wanneer u de camera voor het eerst gebruikt

Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.

Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum, tijd en taal weergegeven op het LCD-scherm. Dit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum, tijd en taal hebt ingesteld. Stel de datum, tijd en taal in voordat u deze camera gaat gebruiken.

Datum, tijd en datumtype instellen

1. Selecteer het menu [Date&Time] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

Setup

RECHTS te drukken.

2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

Date&Time

Language 05 / 08 / 01

OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS te drukken.

Knop RECHTS : Hiermee selecteert u JAAR/ MAAND/

Knop LINKS

13:00 yy/mm/dd

Back: Set:OK

DAG/ UUR/ MINUUT/ DATUMTYPE

: Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [Date&Time] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van datum en tijd staat.

In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

Knop OMHOOG of OMLAAG : hiermee verandert u de waarde van elke optie.

De taal instellen

1. Selecteer het menu [Language] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Als de instellingen zijn voltooid, drukt u tweemaal op de knop MENU om het menuscherm te verlaten.

Date&Time

Language

Setup

ENGLISH

Back:

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

Set:OK

INFORMATIE

U kunt kiezen uit 21 talen. Deze worden hieronder aangegeven:

Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, vereenvoudigd Chinees, traditioneel

Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thais,

Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Hongaars, Tsjechisch en Pools

Zelfs als de camera opnieuw wordt gestart, blijft de taalinstelling gehandhaafd.

[19]

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm geeft informatie weer over de opnamefuncties en -selecties.

3

4

5

6

Nr.

1

Omschrijving

Batterij

Opnamemodus

Opnametype

Diafragmawaarde, sluitersnelheid

Flitser

Zelfontspanner

[ Beeld & volledige info ]

Pictogrammen

F2.8, 1/30s

8 Macro

9 Lichtmeting

10 Indicator voor geheugenkaart

11 AEL

12 Handmatige/continue automatische scherpstelling

13 Kader voor automatische scherpte-instelling

14 Waarschuwing bij bewegen van camera

15 Datum/Tijd

16 Belichtingscorrectie

[20]

2005/08/01 01:00 PM

Pagina p.15

p.21~26 p.50

p.22~23 p.33~35 p.36~38 p.25

p.32

p.49

p.18

p.42

p.43, 59 p.43

p.27

p.97

p.41

Indicator LCD-scherm

17

18

Witbalans

ISO

19

20

RGB

Scherpte

21 Beeldkwaliteit

22 Beeldformaat

Aantal resterende fotos

Resterende opnametijd

(bewegende beelden/ spraakopname)

24 Optische/ digitale zoombalk/ zoomfactor

RGB

12

00:01:30/ 01:00:00

De opnamemodus starten

De modus AUTO ( ) gebruiken

1. Plaats de batterijen(p.15). Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).

2. Plaats de geheugenkaart (p. 18). Aangezien deze camera een intern geheugen van 20MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart wordt geplaatst, worden opnamen opgeslagen in het interne geheugen. Als de geheugenkaart is geplaatst, worden opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.

3. Sluit het klepje voor het batterijvak.

4. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

(Als de datum en tijd die worden weergegeven op het

LCD-scherm onjuist zijn, stelt u deze opnieuw in voordat u een opname gaat maken.)

5. Selecteer de modus AUTO door aan de keuzeschijf

[Modus AUTO] voor modusselectie te draaien.

6. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm.

7. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

INFORMATIE

Als het kader voor automatische scherptestelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kan scherpstellen op het onderwerp.

In dat geval is de camera niet in staat een scherpe opname van een tafereel te maken.

[21] p.40

p.40

p.39

p.51

p.48

p.47

p.17

p.17

p.29~30

De opnamemodus starten

De modus PROGRAMMA ( ) gebruiken

Als u de automatische modus selecteert, worden de optimale instellingen geconfigureerd voor de camera.

U kunt nog steeds alle functies configureren, met uitzondering van de diafragmawaarde en de sluitersnelheid.

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus PROGRAMMA door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Druk op de menuknop om geavanceerde functies te configureren, zoals beeldformaat (p.47), kwaliteit (p.48), lichtmeting (p.49), continue opname (p.50), beeldeffecten

(p.51) en speciale effecten (p.52).

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

8. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

10.0

[PROGRAMMA]

De modus Diafragmaprioriteit ( ) gebruiken

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus Diafragmaprioriteit door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Selecteer de gewenste diafragmawaarde door de draaiknop te bedienen.

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

8. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

* Bij kleinere diafragmawaarden wordt het onderwerp scherp weergegeven, maar is de achtergrond wazig.

Bij grotere diafragmawaarden worden zowel het onderwerp als de achtergrond scherp weergegeven.

10.0

[Diafragmaprioriteit]

[22]

De opnamemodus starten

De modus Sluiterprioriteit ( ) gebruiken

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus Sluiterprioriteit door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Selecteer de gewenste sluitersnelheid door de draaiknop te bedienen.

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

8. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

* Bij hoge sluitersnelheden kan een stilstaand beeld worden gemaakt van een bewegend voorwerp zodat het lijkt alsof het voorwerp niet beweegt. Bij lage sluitersnelheden kan een bewegend voorwerp worden weergegeven met een 'actief' effect.

[Sluiterprioriteit]

De modus Handinstelling ( ) gebruiken

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus Handinstelling door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Druk op de knop ASM om de sluitersnelheid of diafragmawaarde te selecteren. Selecteer vervolgensde gewenste snelheid of waarde door de draaiknop te bedienen.

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

8. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

10.0

[Handmatige modus]

[23]

De opnamemodus starten

De modus MIJNINST ( ) gebruiken

Met deze modus kunnen gebruikers veelgebruikte opnameinstellingen opslaan voor later gebruik.

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus MIJNINST door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Druk op de menuknop.

7. Gebruik de knop Links of Rechts om het tabblad [Load

Myset] te selecteren. Gebruik de knop Omhoog of

Omlaag om het gewenste nummer voor MIJNINST te selecteren.

8. Druk op de knop OK om de cameraconfiguratie te laden die is opgeslagen onder het nummer voor MIJNINST en sluit het menuscherm.

9. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

10.0

[Modus MIJNINST]

LCD-scherm.

10. Druk op de sluiterknop om de opname te maken. Zie pagina 58 voor gedetailleerde informatie over de MIJNINST-opnamemodus en –menu's.

De modus FILMCLIP ( ) gebruiken

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus FILMCLIP door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Het pictogram voor de modus FILMCLIP en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het

LCD-scherm.

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.

Als u de sluiterknop loslaat, gaat het opnemen van de filmclips nog steeds door.

* Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

* Beeldformaat en bestandstype worden hieronder aangegeven.

- Afmeting : 640x480, 320x240, 160x128 (Selecteerbaar)

- Bestandstype : *.AVI (MPEG-4)

10.0

01:00 PM

2005/08/01

[Modus FILMCLIP]

8

[24]

De opnamemodus starten

De filmclip opnemen zonder spraak

U kunt de filmclip opnemen zonder spraak.

Stappen 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

4. Druk op de knopOmhoog. Het pictogram ( ) wordt nu weergegeven op het LCD-scherm.

5. Druk op de sluiterknop om een filmclip te maken zonder spraak. Hiermee kunt u doorgaan zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.

6. Druk nogmaals op de sluiterknop om het opnemen te stoppen.

Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Met deze functie kunt u uw favoriete scènes opnemen in een filmclip zonder meerdere filmclips te hoeven maken.

Continu opnemen gebruiken

Stappen 1 t/m 6 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

7. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.

Als u de sluiterknop loslaat, gaat het opnemen van de filmclips nog steeds door.

8. Druk op de pauzeknop ( ) om het opnemen

[Continu opnemen van een filmclip] tijdelijk te onderbreken.

9. Druk nogmaals op de pauzeknop ( ) om het opnemen te hervatten.

10. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

[25]

De opnamemodus starten

De modus SCÈNE ( ) gebruiken

Gebruik dit menu om op eenvoudige wijze de optimale instellingen te configureren voor een reeks verschillende opnamesituaties. Dit zijn onder andere NACHT, PORTRET, KINDEREN,

LANDSCHAP, CLOSE-UP, TEKST, ZONONDER, DAGERAAD, TEGENLICHT,

VUURWERK en STRAND en SNEEUW.

Stappen 1 t/m 4 zijn gelijk aan die voor de modus AUTO.

5. Selecteer de modus SCÈNE door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

6. Druk op de menuknop en selecteer het menu [SCÈNE] door op de knop Links of Rechts te drukken.

7. Selecteer het gewenste submenu [SCÈNE] door op de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken. Zie pagina 59 voor gedetailleerde beschrijvingen van elk scherm.

8. Het pictogram voor de huidige scène wordt in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm weergegeven.

9. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het

LCD-scherm.

10. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

[SCENE-modus]

De modus SPRAAKOPNAME ( ) gebruiken

1. In elke modus, met uitzondering van de modus Filmclip, kunt u de modus SPRAAKOPNAME selecteren door tweemaal op de knop voor spraakopname te drukken.

2. Druk op de sluiterknop om een spraakopname te maken.

- Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een spraakopname gemaakt zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat (maximaal: 1 uur).

De opnametijd wordt weergegeven op het LCDscherm. Als u de sluiterknop loslaat, gaat het maken van de spraakopname gewoon door.

- Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

- Bestandstype : *.WAV

* 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.

START:SHUTTER

[SPRAAKOPNAME]

[26]

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.

Druk lichtjes op de sluiterknop om de scherpte-instelling en de batterijlading voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop helemaal in om de opname te maken.

[ Lichtjes op de sluiterknop drukken ] [ De sluiterknop indrukken ]

De beschikbare opnametijd kan variëren, afhankelijk van opnamecondities en camerainstellingen.

Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm. In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.

Opname met tegenlichtcorrectie : Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling

[TEGNLICHT] in de scènemodus (zie pagina 59), steunflits

(zie pagina 35), spotmeting (zie pagina 49), of belichtingscorrectie (zie pagina 41).

Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.

Als u veelvuldig gebruik maakt van de LCD-scherm, raken de batterijen snel leeg.

Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.

- Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.

- Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.

- Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.

- Als er sprake is sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.

- Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).

- Als de omgeving donker is.

[27]

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functies in de opnamemodus (AUTO, PROGRAMMA, DIAFRAGMAPRIORITEIT,

SLUITERPRIORITEIT, HANDMATIG, SPRAAKOPNAME, FILMCLIP en NACHTOPNAME) instellen met behulp van de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.

Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

SLUITER-knop / Draaiknop

Gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAMEMODUS.

In de modus FILMCLIP

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van bewegende beelden gestart. Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

In de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD)

Als u de sluiterknop halverwege indrukt, wordt de automatische scherpte-instelling geactiveerd en wordt de instelling van de flitser gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt, wordt de foto gemaakt en worden de afbeeldingsgegevens opgeslagen. Als u het opnemen van een spraakmemo selecteert, wordt begonnen met opnemen zodra het opslaan van de beeldgegevens is voltooid.

Draaiknop

Stel de scherpstellingsafstand in met de optie voor handmatige scherpstelling

(zie pagina 43). Stel de diafragma waarde en de sluitersnelheid in in de ASM mode

( zie pagina 42)

Zoomknop W/ T

Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM.

[28]

Zoomknop W/ T

Deze camera heeft een functie voor 3X optisch en 10X digitaal zoomen. Als u beide gebruikt, hebt u de beschikking over een zoomfactor van 30X.

TELE-zoom

Optical TELE-zoom : Druk op de zoomknop T. Hiermee kunt u inzoomen op het onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.

Digitale TELE-zoom : Als de maximale optische zoomfactor (3X) is ingeschakeld, kunt u de digitale zoomsoftware activeren door op de zoomknop T te drukken. Als u de zoomknop T loslaat, blijft de op dat moment gekozen instelling voor de digitale zoomfunctie actief. Als de maximale digitale zoomfactor (10X) is ingeschakeld, heeft het indrukken van de zoomknop T geen effect.

Druk op de zoomknop T.

Druk op de zoomknop T.

[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitale zoom 5,0X]

WIDE-zoom

Optische zoom WIDE : Op de zoomknop W drukken. Hiermee kunt u uitzoomen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de knop W drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling.

De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.

Druk op de zoomknop W.

Druk op de zoomknop W.

[TELE-zoom] [Optische zoom 2X] [WIDE-zoom]

Digitale zoom WIDE

Optische zoomfunctie

Digitale zoomfunctie

: Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de zoomknop W te drukken. Als u de zoomknop W loslaat, wordt de digitale zoomfunctie uitgeschakeld.

Als u op de zoomknop W drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.

Druk op de zoomknop W.

Druk op de zoomknop W.

[Digitale zoom 5,0X] [TELE-zoom] [WIDE-zoom]

[29]

Zoomknop W/ T

INFORMATIE

U kunt de digitale zoomfunctie alleen gebruiken als het LCD-scherm is ingeschakeld.

Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.

De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van filmclip.

Tijdens het opnemen van bewegende beelden kan de zoomfunctie niet worden ingeschakeld.

Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.

Als u een duidelijker beeld met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische zoom (3X) en drukt u nogmaals op de zoomknop T.

De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in de scènemodi [NACHT], [KINDEREN],

[CLOSE-UP], [TEKST] en [VUURWERK] en bij selectie van de TIFF-afbeeldingskwaliteit.

Raak de lens niet aan om te voorkomen dat u een onduidelijke opname maakt of dat er een storing optreedt in de camera. Als de afbeelding van lage kwaliteit is, schakelt u de camera uit en opnieuw in om de lenspositie te veranderen.

Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.

Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van de cameralens niet aanraken omdat dit tot onduidelijke opnamen kan leiden.

Raak de lens niet aan tijdens het gebruik van de zoomfunctie. Dit kan leiden tot schade aan de lens.

[30]

Knop Spraakmemo ( )/ OMHOOG

Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMHOOG om de cursor omhoog te verplaatsen in het submenu. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop Omhoog als knop voor spraakopname of als knop voor het opnemen van spraakmemo's ( ). U kunt uw spraak toevoegen aan een opgeslagen stilstaand beeld.

Raadpleeg pagina 26 voor meer informatie over de functie voor spraakopname.

Een spraakmemo opnemen

1. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om een opnamemodus te selecteren, met uitzondering van FILMCLIP.

2. Druk op de knop SPRAAKMEMO ( ). Als de indicator voor het opnemen van spraakmemo´s wordt weergegeven op het LCD-scherm, is deze instelling ingeschakeld.

[Spraakmemo voorbereiden] [Spraakmemo voorbereiden]

3. Druk op de sluiterknop en maak een opname. De afbeelding wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

4. De spraakmemo wordt opgenomen gedurende tien seconden vanaf het moment waarop de afbeelding is opgeslagen. Als u tijdens het opnemen van een spraakmemo op de sluiterknop drukt, wordt de geluidsopname beëindigd.

INFORMATIE

40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

[31]

Knop Macro ( )/ Omlaag (Scherpte-instelling)

Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om het menu omlaag te verplaatsen in het submenu.

Als het menu niet wordt weergegeven, kunt u de knop MACRO/ OMLAAG gebruiken om macro-opnamen te maken (met een afstandsbereik van 4-80 cm).

Op de knop Macro drukken

[Automatische scherpte-instelling]

Instelbereik

80 ~ ∞ 80 ~ ∞ 4 ~ 80

[Automatische macro]

Typen scherpstellingsmodi en instelbereiken

Type scherpstelling smodus

WIDE

Auto

TELE WIDE

Macro

TELE

25 ~ 80

Automatische macro

WIDE

4 ~ ∞

(Eenheid: cm)

TELE

25 ~ ∞

INFORMATIE

Als u de macromodus hebt ingeschakeld, bestaat de kans dat de camera gaat trillen. Als dat het geval is, lost u dit probleem op door een statief te gebruiken.

Als u een opname maakt binnen een afstand van 20 cm (MACRO-instelling), selecteert u de modus FLASH OFF (FLITSER UIT).

In de modus AUTO wordt de instelling Automatische macro geselecteerd door op de macroknop te drukken.

Beschikbare scherpstellingsmethode, per opnamemodus

(O: Selecteerbaar, X: Niet selecteerbaar, ∞ : Oneindig instelbereik)

Modus

Auto

Macro

Automatische macro

Modus

Auto

Macro

Automatische macro

O

X

X

O

X

O

O

X

X

O

O

X

X

X

O

O

X

X

O

X

X

O

X

O

O

X

X

X

O

O

X

X

X

O

O

X

O

X

X

[32]

O

O

X

X

X

O

X

X

O

X

X

Vergrendeling scherpte-instelling

Gebruik de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling als u wilt scherpstellen op een onderwerp dat zich niet midden in het beeld bevindt.

De vergrendeling van de scherpte-instelling gebruiken

1. Controleer of het onderwerp zich in het midden van het kader voor automatische scherpteinstelling bevindt.

2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Als het groene lampje voor automatische scherpteinstelling gaat branden, betekent dit dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp.

Zorg ervoor dat u de sluiterknop niet volledig indrukt. In dat geval wordt een opname gemaakt.

3. Verplaats de camera, terwijl de sluiterknop nog steeds tot halverwege is ingedrukt, om uw compositie te wijzigen en druk de sluiterknop vervolgens volledig in om de opname te maken. Als u de vinger van de sluiterknop neemt, wordt de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling geannuleerd.

1. Het beeld dat u wilt opnemen.

2. Druk de sluiterknop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.

3. Pas de compositie aan en druk de sluiterknop volledig in.

Knop FLITSER ( )/ LINKS

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCDscherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop ( ).

10.0

De flitsmodus selecteren

1. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om een opnamemodus te selecteren, met uitzondering van

FILMCLIP of SPRAAKOPNAME.

2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCDscherm.

[Automatisch flitsen selecteren]

3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm.

Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

[33]

Knop FLITSER ( )/ LINKS

Flitserbereik

ISO

AUTO

AUTOMATISCHE SCHERPTE-INSTELLING

WIDE TELE

0.8 ~ 3.0

0.8 ~ 2.0

WIDE

MACRO

TELE WIDE

(Eenheid: m)

AUTOMATISCHE MACRO

TELE

0.2 ~ 0.8

0.25 ~ 0.8

0.2 ~ 3.0 0.25 ~ 2.0

INFORMATIE

Als u op de sluiterknop drukt nadat u de flitsermodus Auto, Steunflits of Trage synchro hebt geselecteerd, gaat de flits af om de opnameomstandigheden (flitserbereik en intensiteit van flitser) te controleren. Beweeg u niet totdat de tweede flits is afgegaan.

Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.

Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 7 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.

In de modus voor continue opname en de modus voor filmclips werkt de flitser niet.

Maak opnamen binnen het flitserbereik.

De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.

[34]

Knop FLITSER ( )/ LINKS

Indicator voor flitsmodus

Pictogram Flitsmodus

Automatisch flitsen

Omschrijving

Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.

Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen

Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.

Ondersteunende flits

De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is.

De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de heersende condities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.

Synchronisatie lage sluitersnelheid

De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

Flitser uit

De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

X O X X X O X X X X X X X X X X O

O O X X X O X O O X X X X X X X X

X O O O O O X X X X X X X X O X X

X O O X X O O X X X X X X X X X X

O O O O O O O O O O O O O O X O X

[35]

Knop voor zelfontspanner ( )/ Afstandsbediening ( )/ Rechts

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab. De knop Rechts kan tevens worden gebruikt om naar een submenu te gaan voor het selecteren van een andere instelling.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de zelfontspanner ( ) en afstandsbediening ( ). Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

Met de zelfontspanner en de afstandsbediening.

1. Draai de kiesschijf in de OPNAMEMODUS.

2. Druk op de knop voor de zelfontspanner totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm. Er wordt een pictogram voor een zelfontspanner of afstandsbediening weergegeven op het LCD-scherm.

10.0

[De zelfontspanner voor 2 seconden selecteren] [De afstandsbediening selecteren]

- Een zelfontspanner selecteren

: Als u op de sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde hoeveelheid tijd is verstreken en wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.

- Een afstandsbedieningsmodus selecteren

: Als u op de sluiterknop van de afstandsbediening drukt, wordt na twee seconden een opname gemaakt. In de afstandsbedieningsmodus kan de sluiterknop van de camera niet worden gebruikt. Nadat de foto is genomen, blijft de afstandsbedieningsmodus ingeschakeld. Als echter op de aan/uit-knop wordt gedrukt, aan de keuzeschijf voor modusselectie wordt gedraaid, op de knop voor de afspeelmodus wordt gedrukt of de knop voor de zelfontspanner wordt ingedrukt, wordt de afstandsbedieningsmodus uitgeschakeld.

Beschrijving van zelfontspannings-/ afstandsbedieningsmodus

Pictogram Mode

2s

10s

Dubbel

Afstandsbedien ingsmodus

Omschrijving

Als u op de sluiterknop drukt, wordt na 2 seconden een opname gemaakt.

Als u op de sluiterknop drukt, wordt na 10 seconden een opname gemaakt.

Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer.

U kunt een opname maken met de afstandsbediening in plaats van met de sluiterknop van de camera.

[36]

Knop voor zelfontspanner ( )/ Afstandsbediening ( )/ Rechts

Instelling zelfontspannings- / afstandsbedieningsmodus

Keuzeschijf voor modusselectie

AUTO (AUTOMATISCH)

PROGRAMMA

A S M, MIJNINST

SCÈNE

FILMCLIP

Instelling (De cameramodus die is gemarkeerd met is de standaardinstelling.)

Uit

→ Zelfontspanner 2s → Zelfontspanner 10s

→ Dubbele zelfontspanner → Afstandsbediening

Uit → Zelfontspanner 10s → Afstandsbediening

INFORMATIE

Als u een opname maakt met behulp van de zelfontspanner, werkt het lampje voor de zelfontspanner als volgt:

Instelling van zelfontspanner voor 2 seconden

: Het lampje voor de zelfontspanner knippert elke 0,25 seconde gedurende 2 seconden.

Instelling van zelfontspanner voor 10 seconden

: Het lampje voor de zelfontspanner knippert elke seconde gedurende de eerste 8 seconden. Gedurende de resterende 2 seconden knippert het lampje elke 0,25 seconde.

Als u de keuzeschijf voor modusselectie of de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.

Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.

In de modus Filmclip werken alleen de zelfontspanner voor 10 seconden en de afstandsbediening.

Bereik afstandsbediening

Wanneer u een opname maakt met de afstandsbediening, kunt u op de afbeelding hiernaast ziet wat het bereik van de afstandsbediening is.

[Knop voor afstandsbediening]

[37]

Knop voor zelfontspanner ( )/ Afstandsbediening ( )/ Rechts

Batterijen in de afstandsbediening vervangen

Controleer of de pluspool (+) naar boven wijst en de minpool (–) naar beneden tijdens het installeren van batterijen in de afstandsbediening.

Laat de batterijen voor de afstandsbediening vervangen in uw plaatselijke servicecentrum.

Gebruik CR2025 3V-battijeren

Knop MENU/ OK

Als het menu wordt weergegeven, gebruikt u de knop voor 5 functies om de gegevenswaarden te wijzigen en voor het accepteren van de wijzigingen.

Als het menu niet wordt weergegeven, drukt u op de knop MENU/OK om een menu voor de huidige cameramodus weer te geven op het LCD-scherm. Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar het vorige niveau.

Druk op knop

MENU

AFMETING

3264 X 2448

3072 X 2304

2816 X 2112

2592 X 1944

2272 X 1704

2048 X 1536

[ Menu aan ] [ Menu uit ]

- Er is geen menu voor de modus voor spraakopname.

- Het menuscherm wordt mogelijk niet weergegeven op het LCD-display als op een andere knop wordt gedrukt of als beeldgegevens worden verwerkt. (Het statuslampje van de camera knippert)

[38]

Knop +/-

U kunt de knop +/- gebruiken om de waarden voor RGB, ISO, witbalans en belichtingscorrectie aan te passen.

Hoofdmenu Submenu Beschikbare cameramodus

RGB R (rood), G (groen), B (blau)

ISO

WITBALANS

Belichtingscorrectie

AUTO, 50, 100, 200, 400

AUTO, DAGLICHT, BEWOLKT,

FLUORESCEREND H,

FLUORESCEREND L, KUNSTLICHT,

AANGEPAST

-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0 (stappen van 1/3EV)

RGB : Hiermee kan de gebruiker de rood- (R), groen- (G) en blauwwaarden (B) van de vast te leggen opnamen aanpassen.

RGB-waarden instellen

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram RGB ( ) te selecteren. De menubalk voor RGB wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en

RECHTS om de gewenste RGB-waarde te selecteren.

- Knop Omhoog/Omlaag : Hiermee navigeert u tussen de pictogrammen R, G en B.

- Knop Links/Rechts : Hiermee verandert u de waarde van elk pictogram.

3. Bij het wederom indrukken van de +/- toets, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en

RGB set up mode stopt.

[39]

Knop +/-

ISO : U kunt de ISO-gevoeligheid instellen die wordt gebruikt bij het maken van opnamen. De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid van een camera wordt aangegeven met behulp van ISO-waarden.

Een waarde voor de ISO-gevoeligheid selecteren

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram ISO ( ) te selecteren. De menubalk voor de ISO-gevoeligheid wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de ISOgevoeligheid in te stellen op de gewenste waarde.

- AUTO : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

- 50, 100, 200, 400 : U kunt de sluitersnelheid vergroten zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbare hoeveelheid licht door de waarde voor de ISO-gevoeligheid te verhogen. Bij een grote helderheid kan er echter verzadiging optreden. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe hoger de gevoeligheid van de camera voor licht en, daardoor, hoe groter het vermogen van de camera om opnamen te maken onder donkere omstandigheden. De hoeveelheid ruis zal echter toenemen in de opname naarmate de ISO-waarde hoger wordt, waardoor de opname er grover uit komt te zien.

3. Als u nogmaals op de knop +/- drukt, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en wordt de instellingsmodus voor de ISO-gevoeligheid afgesloten.

Witbalans : Met de instelling voor de witbalans kunt u de kleuren aanpassen zodat deze er natuurlijker uitzien.

Een witbalans selecteren

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de witbalans ( ) te selecteren. De menubalk voor de witbalans wordt weergegeven, zoals hierboven te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste witbalans in te stellen. De ingestelde waarde wordt weergegeven op het LCD-scherm.

AUTO : De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.

DAGLICHT

BEWOLKT

Fluorescerend H

: Voor opnamen buitenshuis.

: Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.

: Voor het maken van opnames overdag bij fluorescerende verlichting.

Fluorescerend L

TUNGSTEN

: Voor het maken van opnamen bij wit fluorescerend licht.

: Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).

CUSTOM : Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

3. Druk nogmaals op de knop +/-. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor de witbalans wordt afgesloten.

[40]

Knop +/-

De aangepaste witbalans gebruiken

De instellingen voor de witbalans kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte instelling voor de witbalans selecteren voor een bepaalde opname-omgeving door de aangepaste witbalans in te stellen.

1. Selecteer het menu AANGEPAST ( ) voor de witbalans. U kunt kiezen uit AANGEPAST 1 of

AANGEPAST 2 voor de witbalans.

2. Plaats een vel wit papier voor de camera zodat het

LCD-scherm helemaal wit is en druk vervolgens de sluiterknop in.

3. De ingestelde waarde wordt opgeslagen.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.

- De door de gebruiker geconfigureerde witbalans blijft actief totdat deze wordt overschreven.

[Wit papier]

Belichtingscorrectie : Deze camera past automatisch de belichtingsinstelling aan op basis van de omgevingsverlichting.

U kunt met de knop +/- ook de belichtingswaarde selecteren.

De belichting corrigeren

1. Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen

OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de belichtingscorrectie ( ) te selecteren. De menubalk voor de belichtingscorrectie wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.

3. Druk nogmaals op de knop +/-. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator ( ) onderaan het LCD-scherm weergegeven.

* Een negatieve waarde voor de belichtingscorrectie resulteert in een geringere belichting. Bij een positieve waarde voor belichtingscorrectie neemt de belichting toe en is het LCDscherm wit of zijn de opnamen mogelijk niet goed.

[41]

Knop AEL/ ASM

De camera meet de helderheid van het object en stelt automatisch de beste belichtingswaarde in. Als het verschil tussen de belichtingswaarden van het object en de achtergrond te groot is, gebruikt u de knop AEL om de belichtingswaarde handmatig in te stellen bij zonlicht of onder krachtige lampen. Deze knop is beschikbaar in de modi

PROGRAMMA, DIAFRAGMAPRIORITEIT (A), SLUITERPRIORITEIT (S), MIJNINST en

FILMCLIP.

Gebruik de automatische belichtingsvergrendeling.

1. Controleer of het onderwerp zich in het midden van het kader voor automatische scherpteinstelling bevindt

2. Verplaats de camera zodat de markering voor automatische scherpstelling naar het voorwerp met de gewenste belichtingswaarde wijst.

3. Druk op de knop AEL om de belichting te vergrendelen en het pictogram AEL onder aan het LCD-scherm weer te geven.

4. Stel de camera opnieuw scherp en druk nogmaals op de sluiterknop om een opname te maken.

[Scherm voor opname] [Stel scherp op het voorwerp en druk op de knop AEL]

[Stel opnieuw scherp en druk de sluiterknop helemaal in]

U kunt de knop ASM gebruiken om de waarden voor diafragma en sluitersnelheid te selecteren in de handmatige modus.

De knop ASM gebruiken in de M-modus

1. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om de

M-modus te selecteren.

2. Druk op de knop ASM om de diafragmawaarde en sluitersnelheid weer te geven.

U kunt de diafragmawaarde en sluitersnelheid selecteren door op de knop ASM te drukken.

De geselecteerde optie wordt dan rood gemarkeerd.

3. Gebruik de draaiknop om de diafragmawaarde en sluitersnelheid te selecteren. Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

In de handmatige modus kan de belichtingsinformatie worden weergegeven door de sluiterknop half in te drukken ( ).

[42]

Knop MF

Gebruik deze knop om de methode voor scherpstelling te selecteren.

Automatische scherpstelling

: Druk de sluiter lichtjes in om de camera de afstand tot het voorwerp te laten meten en de optimale scherpstelling te selecteren. Als scherpstelling door het lichtjes indrukken van de sluiter is gelukt, wordt de markering voor automatische scherpstelling groen.

Handmatige scherpstelling

: Als automatische scherpstelling niet mogelijk is, bijvoorbeeld op een erg donkere plek, gebruikt u de handmatige scherpstelling. De afbeelding kan wazig zijn. Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van de handmatige scherpstelling.

Handmatige scherpstelling.

1. Druk op de knop MF om de MF-balk weer te geven.

Het MF-pictogram wordt onder aan het LCD-scherm weergegeven.

2. Gebruik de draaiknop om de scherpstellingsafstand in te stellen.

Draai naar links : de focus wordt verder naar achter verplaatst.

Draai naar rechts : de focus wordt verder naar voren verplaatst.

Close-up

Grote afstand

INFORMATIE

Scherpstellingsafstanden van 0,04 tot 0,25 m worden alleen ondersteund bij de groothoekzoom. Als u een opname maakt binnen een afstand van 0,2 m, selecteert u de modus Flitser uit, aangezien het flitserbereik 0,2 m of meer bedraagt.

De scherpstellingswaarde die wordt weergegeven op het LCD-scherm tijdens handmatige scherpstelling wordt gemeten vanaf het einde van de lens.

[43]

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

U kunt het menu op het LCD-scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen.

Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.

INFORMATIE

Het menu wordt in de volgende situaties niet weergegeven op het LCD-scherm:

- Als op een andere knop wordt gedrukt.

- Tijdens de verwerking van afbeeldingsgegevens (als het groene lampje naast de zoeker knippert)

- Als de batterijen leeg zijn.

De volgende functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de modus die u hebt geselecteerd.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu Werkmodus camera Pagina

AFMETING

FRAMES

Submenu

3264X2448

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

640X480

320X240

160x128

30 FPS

15 FPS p.47

p.47

p.48

[44]

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Menutab Hoofdmenu Submenu

TIFF

KWALIT.

L.METING

OPNAMEN

SCHERPTE

EFFECT

SPECIAAL

EFFECT

OSD-

INFORMATIE

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

MULTI

SPOT

ENKEL

CONTINU

AEB

AFB

ZACHT

NORMAAL

HELDER

NORMAAL

ZWART-WIT

SEPIA

ROOD

GROEN

BLAUW

NEGATIEF

UIT

MARKEREN

BEREIK 1~4

UIT

COMPOSIET 2~4 DELEN

PANO.2D

UIT

FOTOFRAME

FRAME1~9

VOL OSD

HISTOGRAM

BASIS-OSD

STANDBYMOD

Werkmodus camera Pagina p.48

p.49

p.50

p.51

p.51

p.52~53 p.54~55 p.56

p.57

[45]

Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Menutab Hoofdmenu

Save Myset

Load Myset

Submenu

Myset1

Myset2

Myset3

Myset1

Myset2

Myset2

SCÈNE

STABILISATOR

NACHT, PORTRET,

KINDEREN, LANDSCHAP,

CLOSE-UP, TEKST,

ZON ONDER, DAGERAAD,

TEGNLICHT, VUURWERK,

STRND&SNE

UIT

AAN

Werkmodus camera Pagina p.58

p.58

p.59

p.60

* Menu’s kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

[46]

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de knop MENU. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus. Er is echter geen menu voor de modus voor spraakopname ( ).

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om door de menu's te navigeren.

AFMETING

3264X2448

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

2048X1536

Druk op de knop LINKS of

RECHTS.

KWALIT.

TIFF

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

Druk op de knop LINKS of

RECHTS.

L.METING

MULTI

SPOT

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om een submenu te selecteren.

KWALIT.

TIFF

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

Druk op de knop

OMHOOG of

OMLAAG.

KWALIT.

TIFF

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

Druk op de knop

OMHOOG of

OMLAAG.

KWALIT.

TIFF

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

4. Selecteer een submenu en druk vervolgens op de knop OK. De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en het menu wordt gesloten.

Formaat

U kunt de afbeeldingsgrootte selecteren die geschikt is voor uw toepassing.

Modus Modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD) Modus FILMCLIP

Pictogram 8M 7M 6M 5M 4M 3M 2M 1M VGA 640 320 160

Formaat 3264X2448 3072X2304 2816X2112 2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 640X480 320X240 160X128

AFMETING

3264 X 2448

3072 X 2304

2816 X 2112

2592 X 1944

2272 X 1704

2048 X 1536

[PROGRAMMA]

AFMETING

640X 480

320X 240

160X 128

[Modus FILMCLIP]

INFORMATIE

Hoe hoger de resolutie, hoe minder opnamen u kunt maken omdat opnamen met hoge resolutie meer geheugenruimte vergen dan opnamen met een lagere resolutie.

[47]

Kwaliteit

U kunt de compressieverhouding instellen voor gemaakte opnamen die het meest geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe lager de opnamekwaliteit.

KWALIT.

TIFF

SUPERHOOG

HOOG

NORMAAL

FRAMES

30 FPS

15 FPS

[PROGRAMMA]

[Modus FILMCLIP]

Modus

Pictogram

Submenu

Bestandsindeling

Modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD)

TIFF

TIFF tif

SUPERHOOG HOOG jpeg jpeg

NORMAAL jpeg

Modus FILMCLIP

30FPS avi

15FPS avi

INFORMATIE

TIFF is de hoogste kwaliteit en NORMAAL de laagste.

Kies de instelling op basis van uw behoefte.

De bestandsindeling TIFF is bestemd voor gebruik door professionals en biedt de beste kwaliteit. Doordat de bestanden erg groot worden, kunnen er echter minder opnamen worden gemaakt en duurt het opslaan op de geheugenkaart langer.

Het bericht [AAN HET VERWERKEN!] wordt weergegeven tijdens het opslaan van een

TIFF-bestand op de geheugenkaart.

Bij de modus Auto kunt u niet TIFF als bestandsindeling selecteren.

Hoewel het TIFF-menu wordt weergegeven op het LCD-scherm in de opnamemodus

Continu, AEB en AFB, kan dit niet worden geselecteerd.

Als u de bestandsindeling TIFF selecteert, kan de dubbele zelfontspanner niet worden gekozen.

De digitale zoom kan niet worden gebruikt als u TIFF als bestandsindeling selecteert.

Deze bestandsindeling voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system),

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

: JPEG is de beeldcompressiestandaard die is ontwikkeld door de Joint Photographic

Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

[48]

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingscondities kunt vinden, kunt u de meetmethode wijzigen om helderdere opnamen te maken.

[MULTI] ( ) : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van de beschikbare hoeveelheid licht in het afbeeldingsgebied.

Bij de berekening ligt de nadruk echter op het midden van het afbeeldingsgebied.

Deze methode is geschikt voor algemeen gebruik.

L.METING

MULTI

SPOT

[PROGRAMMA]

[SPOT] ( ) : Alleen in het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm vindt lichtmeting plaats. Dit is een geschikte methode als het onderwerp in het midden correct wordt belicht, ongeacht de achtergrondverlichting.

INFORMATIE

De standaardmethode voor lichtmeting is multipatroonmeting.

Als het onderwerp niet is gefocusseerd, maakt u geen gebruik van spotmeting aangezien andere een belichtingsfout kan optreden. Gebruik in dat geval de belichtingscorrectie.

[49]

Continue opname

U kunt continue opname, opname met automatische belichting (AEB) of automatische scherpstelling (AFB) selecteren. Als u CONTINU, AEB of AFB selecteert, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.

- [ENKEL] : Slechts één opname maken

- [CONTINU] : Er worden continu opnamen gemaakt, totdat u de sluiterknop loslaat.

De opnamecapaciteit is afhankelijk van het geheugen.

OPNAMEN

ENKEL

CONTINU

AEB

AFB

[PROGRAMMA]

[AEB] : U kunt de belichtings reeks (±0.3 EV stap, 6 stappen) instellen door de draaiknop ( jog/ dial) te bedienen.

Vervolgens worden 3 foto's met verschillende belichtingswaarden genomen. Gebruik deze methode indien het moeilijk is de juiste belichting van het object vast te stellen.

OPNAMEN

ENKEL

CONTINU

AEB

AFB

[AFB] : U kunt de focusreeks ( ±1 stap, 3 stappen ) instellen door de draaiknop ( jog / dial ) te bedienen. Vervolgens worden 3 foto's met verschillende focusbereiken genomen. Gebruik deze methode indien het moeilijk is de juiste afstand tot het object vast te stellen.

OPNAMEN

ENKEL

CONTINU

AEB

AFB

INFORMATIE

Als nog maar ruimte voor één opname beschikbaar is in het geheungen, is de modus voor continu opnemen niet beschikbaar. Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor

2 opnamen, zijn de opnamemodi AEB en AFB niet beschikbaar.

U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat de opslagtijd lang is en de camera kan gaan trillen.

Als u TIFF hebt geselecteerd als bestandsindeling, kunt u de opnamemodi Continu,

AEB en AFB niet selecteren.

Als u de opnamemodus Continu selecteert, werkt de zelfontspanner niet.

[50]

Scherpte

U kunt de scherpte aanpassen van de opname die u wilt maken. U kunt het scherpte-effect niet controleren op het

LCD-scherm voordat u de opname maakt aangezien deze functie pas wordt toegepast op het moment dat de gemaakte opname wordt opgeslagen in het geheugen.

SCHERPTE

ZACHT

NORMAAL

HELDER

[PROGRAMMA]

Submenu Pictogram

ZACHT

NORMAAL

HELDER

Omschrijving

De randen van de opname worden verzacht. Dit effect is geschikt voor het bewerken van opnamen op uw pc.

De randen van de opname zijn scherp.

Deze optie is geschikt voor afdrukken.

De randen van de opname worden geaccentueerd.

De randen zijn scherp, maar de opname kan ruis bevatten.

Effect

Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen.

EFFECT

NORMAAL

ZWART-WIT

SEPIA

ROOD

GROEN

BLAUW

[ Modus MOVIE CLIP ] [PROGRAMMA]

[NORMAAL] : Er wordt geen effect toegevoegd aan de opname.

[ZWART-WIT] : De opname wordt zwart-wit weergegeven.

[SEPIA] : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur

[ROOD]

[GROEN]

[BLAUW]

(een reeks geelachtig bruine kleuren).

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een rode tint.

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een groene tint.

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een blauwe tint.

[NEGATIEF] : Hiermee wordt de opname opgeslagen in negatief beeld.

[51]

Speciaal Effect

Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen. U kunt dit menu alleen selecteren in de modi PROGRAMMA, MIJNINST,

DIAFRAGMAPRIORITEIT, SLUITERPRIORITEIT en HANDMATIG.

U kunt het vooraf ingestelde kader voor scherpte-instelling en de functies Deelopn. en

Fotoframe selecteren. Als een speciaal effect wordt geselecteerd, worden de eerder ingestelde speciale functies automatisch geannuleerd.

Zelfs als de camera wordt uitgeschakeld, blijft de instelling voor het speciale effect behouden.

U kunt het speciale effect annuleren door de optie [Uit] te selecteren voor elk menu.

Als u de indeling [TIFF] selecteert en vervolgens de veiligheidsflits of het menu [SPECIAAL

EFFECT] kiest, wordt de beeldresolutie automatisch gewijzigd in [SUPERHOOG].

Als u het menu [SPECIAAL EFFECT] selecteert en de functie [CONTINU], [AEB] of [AFB] kiest, wordt het menu voor de speciale effecten automatisch geannuleerd.

Speciaal Effect : Vooraf ingesteld kader voor scherpte-instelling

U kunt het onderwerp extra benadrukken ten opzichte van de omgeving. Het onderwerp is scherp in beeld, terwijl de rest niet is scherpgesteld.

1. Selecteer een van de modi PROGRAMMA, MIJNINST,

DIAFRAGMAPRIORITEIT, SLUITERPRIORITEIT of

SPECIAAL EFFECT

HANDMATIG. Druk vervolgens op de menuknop.

2. Druk op de knop Links of Rechts en selecteer de menutab

[SPECIAAL EFFECT].

3. Selecteer het menu [MARKEREN] door op de knop Omhoog

MARKEREN

COMPOSIET

FOTOFRAME

TERUG:

UIT

BEREIK 1

BEREIK 2

BEREIK 3

BEREIK 4

STLIN:OK of Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [UIT] : Het vooraf ingesteld kader voor scherpte-instelling wordt niet toegevoegd.

[BEREIK 1] [BEREIK 2] [BEREIK 3] [BEREIK 4]

5. Druk tweemaal op de knop MENU om de menuweergave te beëindigen. Als u het menu [BEREIK 1~4] selecteert, wordt het vooraf ingestelde gebied voor het fotoframe weergegeven.

[52]

OPNEMEN:SH BEW:+/-

Speciaal Effect : Vooraf ingesteld kader voor scherpte-instelling

Het kader voor scherpte-instelling verplaatsen en wijzigen

U kunt het kader voor scherpte-instelling wijzigen nadat u een optie in het menu [BEREIK] hebt geselecteerd.

1. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het LCD-scherm.

2. Druk op de knop +/-.

3. De kleur van het kader voor scherpte-instelling wordt wit. Gebruik de knop Omhoog,

Omlaag, Links of Rechts om de positie van het kader voor scherpte-instelling te verplaatsen.

4. U kunt de positie en het bereik van het kader voor scherpte-instelling selecteren door nogmaals op de knop +/- te drukken en een opname te maken.

OPNEMEN:SH BEW:+/-

Op de knop +/- drukken

OPNEMEN:SH VRPL:

[ Het kader is ingeschakeld ]

Op de knop

Omhoog/ Omlaag/

Links/ Rechts drukken

OPNEMEN:SH VRPL:

Op de knop +/- drukken

OPNEMEN:SH VRPL:

[ Na wijzigen van kaderpositie ]

[53]

Speciaal Effect : Composietopnamen maken

U kunt 2 tot 4 verschillende opnamen combineren in een stilstaand beeld.

1. Selecteer de modus HANDMATIG en druk op de menuknop.

2. Druk op de knop Links of Rechts en selecteer de menutab

[SPECIAAL EFFECT].

3. Selecteer het menu [COMPOSIET] door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

SPECIAAL EFFECT

MARKEREN

COMPOSIET

FOTOFRAME

TERUG:

UIT

2 DELEN

3 DELEN

4 DELEN

PANO.2D

STLIN:OK

- [UIT] : hiermee annuleert u de composietopnamen

- [2 DELEN] : 2 verschillende opnamen worden gecombineerd tot één stilstaand beeld.

- [3 DELEN] : 3 verschillende opnamen worden gecombineerd tot één stilstaand beeld.

- [4 DELEN] : 4 verschillende opnamen worden gecombineerd tot één stilstaand beeld.

- [PANO.2D] : 2 verschillende panorama-opnamen worden gecombineerd tot één stilstaand beeld.

5. Druk tweemaal op de knop MENU om de menuweergave te beëindigen.

6. Het aantal frames dat u hebt geselecteerd in stap 4 wordt weergegeven op het LCDscherm. Druk op de sluiterknop om de composietopnamen te starten.

2 composietopnamen selecteren

De sluiterknop indrukken

[ Gereed voor opname ]

OPNEMEN:SH WIS : +/-

[ Eerste opname ]

De sluiterknop indrukken

OPSL:OK WIS : +/-

[ Tweede opname ]

Op de knop

OK drukken

[ Het resulterende beeld ]

7. U kunt de composietopnamen opslaan door op OK te drukken nadat u de laatste opname hebt gemaakt.

U kunt de flitserknop, de knop voor de zelfontspanner, de macroknop, de knop voor spraakmemo's en de zoomknop W/T gebruiken tijdens het maken van composietopnamen.

Als u op de cameraknoppen drukt tijdens het maken van een compositie-opname, wordt elke modus van de cameraknoppen uitgevoerd. De eerder vastgelegde beelden wordt verwijderd.

Als u op de Menu-knop drukt tijdens het maken van een

MENU?

MENU composietopname, wordt een venster weergegeven. Selecteer de waarde in het submenu door op de knop Omhoog of

ANNULEER

BEVESTIG: OK

OPNEMEN:SH WIS : +/-

Omlaag en vervolgens op OK te drukken.

[MENU] : Er wordt een menu weergegeven. Nadat u een menu hebt bevestigd, wordt een eerder gebruikte cameramodus geactiveerd.

[ANNULEER] : Hiermee wordt teruggegaan naar de vorige opnamemodus.

Druk op de knop OK nadat u de laatste compositieopname hebt gemaakt. Vervolgens wordt de spraakmemo gestart.

[54]

Speciaal Effect : Composietopnamen maken

Een deel van de composietopname wijzigen voordat de laatste opname wordt gemaakt

Voordat u het laatste deel van een composietopname maakt, kunt u een van de eerdere delen wijzigen.

1. Druk tijdens het maken van de compositietopnamen op de knop +/-.

2. Een eerdere opname wordt verwijderd en een nieuw kader wodt weergegeven. Als er nog een eerdere opname is gemaakt, drukt u nogmaals op de knop +/- om de eerdere opname te verwijderen.

Op de knop +/- drukken

OPNEMEN:SH WIS : +/-

[ Voordat de derde opname wordt gemaakt ]

3. Druk op de sluiterknop om een nieuwe opname te maken.

OPNEMEN:SH WIS : +/-

[ Teruggaan naar de tweede opname ]

Een deel van de composietopname wijzigen nadat de laatste opname is gemaakt

Nadat u het laatste deel van een composietopname hebt gemaakt, kunt u een van de eerdere delen wijzigen.

1. Nadat u de laatste opname hebt gemaakt, wordt een cursor weergegeven voor het selecteren van een kader. Gebruik de knop Omhoog, Omlaag, Links of Rechts om het kader te selecteren.

2. Druk op de knop +/- om een opname te verwijderen. Het kader voor composietopnamen wordt geactiveerd.

3. Druk op de sluiterknop. U kunt andere opnamen opnieuw maken door op de knoppen

Omhoog/ Omlaag/ Links/ Rechts en de knop +/- te drukken.

4. Druk nogmaals op de knop OK om de gemaakte opname op te slaan.

Op de knop

Omhoog drukken

Op de knop +/drukken

OPSL:OK WIS : +/-

[ Nadat de vierde opname is gemaakt ]

OPSL:OK WIS : +/-

[ Teruggaan naar de tweede opname ] [ De tweede opname verwijderen ]

Op de sluiterknop drukken

Op de knop OK drukken

[ Een opgeslagen opname ]

OPSL:OK WIS : +/-

[ Nadat nogmaals de tweede opname is gemaakt ]

[55]

Speciaal Effect : Fotoframe

U kunt 9 typen fotoframes toevoegen aan een stilstaand beeld dat u wilt vastleggen.

Datum & Tijd wordt niet geprint op een opgeslagen foto genomen met het menu

[FOTOFRAME].

1. Selecteer de modus voor stilstaande beelden en druk op de menuknop.

2. Druk op de knop Links of Rechts en selecteer de menutab

[SPECIAAL EFFECT].

3. Selecteer het menu [FOTOFRAME] door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken en vervolgens op de knop

Rechts te drukken.

SPECIAAL EFFECT

MARKEREN

COMPOSIET

FOTOFRAME

TERUG:

UIT

FRAME 1

FRAME 2

FRAME 3

FRAME 4

STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [UIT] : Het fotoframe wordt niet toegevoegd.

[FRAME 1]

[FRAME 4]

[FRAME 2]

[FRAME 5]

[FRAME 3]

[FRAME 6]

[FRAME 7] [FRAME 8]

5. Druk tweemaal op de knop MENU om de menuweergave te beëindigen. Als u het menu [FRAME 1 ~ 9] selecteert, wordt het vooraf ingestelde gebied voor het fotoframe weergegeven.

Voordat u een foto neemt kunt u het frametype aanpassen door op de +/--knop te drukken. Verander het frametype door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts-knop te drukken.

[56]

[FRAME 9]

OPNEMEN:SH FRAME:+/-

OSD (Scherm)-informatie

In alle modi met uitzondering van SPRAAKOPNAME kunt u de opnamestatus controleren op het LCD-scherm of de spaarstand selecteren.

OSD-INFORMATIE

VOL OSD

HISTOGRAM

BASIS-OSD

STANDBYMOD

Histogram laat u de verdeling van de helderheid van opgenomen beelden zien. Als de balken in het histogram aan de rechterkant hoger zijn, is het beeld mogelijk te licht.

Als de balken in het histogram aan de linkerkant hoger zijn, is het beeld mogelijk te donker. Als de verlichting te fel is om het onderwerp te controleren via het LCD-scherm, kunt u de belichting voor de opnames beter afstellen met behulp van het histogram.

Verdeling van helderheid

Donker Licht

Modus Inactief: Als u de [STANDBYMOD] selecteert en deze camera wordt gedurende de ingestelde tijd (ongeveer 30 seconden) niet gebruikt, wordt de camera automatisch in de slaapstand gezet (LCD-scherm: UIT, Lampje voor camerastatus: knippert). Als u de camera opnieuw wilt gebruiken, drukt u op een willekeurige knop, met uitzondering van de aan/uit-schakelaar. Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

[Volledig OSD]

[Histogram] [Basis-OSD]

[Opslagmodus: LCD uit]

[57]

De cameraconfiguratie opslaan/ laden (MIJNINST)

Gebruik de modus MIJNINST om veelgebruikte camera-instellingen op te slaan

(Save Myset) voor later gebruik (Load Myset).

De cameraconfiguratie opslaan : Beschikbaar in de opnamemodi PROGRAMMA, A, S en M.

1. Gebruik de cameraknoppen en het menu om de gewenste cameraconfiguratie in te stellen.

Save Myset

2. Druk op de menuknop in een willekeurige modus met uitzondering van AUTO, SPRAAKOPNAME, FILMCLIP,

Myset 1

Myset 2

Myset 3

SCÈNE en MIJNINST.

3. Gebruik de knop Links of Rechts om het tabblad

[Save Myset] te selecteren.

4. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het nummer

[PROGRAMMA] voor MIJNINST te selecteren waaronder u de configuratie wilt opslaan.

5. Druk op de knop OK om de cameraconfiguratie op te slaan onder het geselecteerde nummer voor MIJNINST en sluit het menu.

De opgeslagen cameraconfiguratie laden : beschikbaar in de opnamemodus MIJNINST.

1. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om de opnamemodus MIJNINST te selecteren en druk op de

Load Myset

menuknop.

2. Gebruik de knop Links of Rechts om het tabblad

Myset 1

Myset 2

Myset 3

[Load Myset] te selecteren.

3. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het nummer voor MIJNINST te selecteren met de configuratie die u wilt laden.

4. Druk op de knop OK om de cameraconfiguratie te laden.

[Modus MIJNINST]

* Het huidige nummer voor MIJNINST wordt in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm weergegeven.

INFORMATIE

De volgende camerafuncties kunnen worden opgeslagen.

Functies waarbij de cameraknoppen worden gebruikt

: Macro, flitser, witbalans, ISO, RGB, belichtingswaarde, diafragmawaarde en sluitersnelheid.

Functies waarbij het menuscherm wordt gebruikt

: formaat, kwaliteit, lichtmeting, effect, scherpte, en continue opname.

[58]

Scène

Selecteer het submenu [SCÈNE] om automatisch optimale instellingen te configureren op basis van de geselecteerde scène. Alleen beschikbaar in de modus Scène

SCÈNE

NACHT

PORTRET

KINDEREN

LANDSCHAP

CLOSE-UP

TEKST

[Modus SCÈNE]

Submenu Pictogram Omschrijving

Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen 's nachts

NACHT

PORTRET of onder andere donkere omstandigheden.

Een foto maken van een persoon

KINDEREN Voor het maken van een foto van bewegende kinderen

Scène met groene bossen of blauwe lucht. Opname met landschap op

LANDSCHAP

CLOSE-UP

TEKST de achtergrond

Opname van dichtbij van kleine voorwerpen zoals planten en insecten

Gebruik deze modus om een opname van een document te maken

Voor opnames van een zonsondergang ZON ONDER

DAGERAAD

TEGNLICHT

Scènes bij dageraad.

Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht

VUURWERK

STRND&SNE

Opnamen van vuurwerk

Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw

INFORMATIE

Als u de scènemodi Close-up, Zonsondergang, Zonsopkomst of Vuurwerk hebt ingeschakeld, bestaat de kans dat de camera gaat trillen. Als dat het geval is, lost u dit probleem op door een statief te gebruiken.

In de scènemodus [KINDEREN] en [CLOSE-UP], wordt de functie voor continue automatische scherpte-instelling (CAF) geactiveerd en wordt het CAF-pictogram onder aan het LCD-scherm weergegeven.

Continue automatische scherpstelling: De camera blijft scherpstellen terwijl het voorwerp beweegt zelfs als de sluiterknop niet lichtjes is ingedrukt. Let op: de continue automatische scherpstelling vergt meer van de batterij dan de automatische scherpstelling.

[59]

Framestabilisator voor filmclips

Deze functie helpt u bij het stabiliseren van beelden die zijn vastgelegd tijdens het opnemen van filmclips. U kunt dit menu alleen selecteren in de modus voor filmclips.

Deze functie gebruiken

1. Selecteer de modus voor filmclips door aan de modusschakelaar te draaien en op de menuknop te drukken. Selecteer het menu [STABILISATOR] en druk vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

UIT

AAN

STABILISATOR

- [UIT] : De functie voor de stabilisatie van frames bij filmclips wordt uitgeschakeld.

- [AAN] : Hiermee wordt voorkomen dat de camera gaat trillen tijdens het opnemen van een film. Het bereik van het opnameframe wordt smaller dan bij selectie van de menuoptie [UIT]. De frames worden mogelijk niet correct weergegeven op het

LCD-scherm, maar de opgeslagen filmclips zijn in orde.

INFORMATIE

Als u de optie [AAN] selecteert, wordt het framebereik voor filmclips beperkt, afhankelijk van de lengte van de filmclip.

[60]

Afspeelmodus starten

Zet de camera aan en selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus ( ) te drukken. De camera kan nu de afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als u de camera hebt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, kunt u eenmaal op de knop AFSPELEN drukken om over te schakelen naar de afspeelmodus en een tweede maal om naar de opnamemodus te gaan.

U kunt de camera inschakelen met de afspeelknop. De camera wordt ingeschakeld in de afspeelmodus. Druk nogmaals op de knop voor de afspeelmodus om de camera uit te schakelen. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om over te schakelen naar een andere opnamemodus terwijl de camera aan staat.

U kunt de functie voor de AFSPELEN modus instellen met behulp van de knoppen op de camera en het LCD-scherm.

Als u op de knop AFSPELEN drukt om over te schakelen naar de afspeelmodus, wordt de cameralens na ongeveer 10 seconden in de behuizing van de camera geschoven ter bescherming van de lens.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een stilstaand beeld afspelen

1. Selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus ( ) te drukken.

2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCDscherm.

3. Selecteer een opname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

Druk op de knop LINKS of RECHTS en houd deze ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

INFORMATIE

Instellingsmodus: Als u langer dan 3 seconden op de afspeelknop drukt, worden de instellingen voor zoemer en begingeluid ingesteld op OFF (UIT).

Zelfs als de camera is uitgeschakeld, kunt u de afspeelmodus starten door op de knop voor de afspeelmodus te drukken.

[61]

Afspeelmodus starten

Bewegende beelden afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de opgenomen bewegende beelden die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

Als u een bestand met bewegende beelden selecteert, wordt de indicator voor bewegende beelden

( ) weergegeven op het LCD-scherm.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) om

PLAY?

een bestand met bewegende beelden af te spelen.

- U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- Als u nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren drukt, wordt het bestand met de bewegende beelden opnieuw afgespeeld.

- U kunt de bewegende beelden terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop LINKS te drukken. U kunt de bewegende beelden snel vooruitspoelen door op de knop RECHTS te drukken.

- U kunt het afspelen van de bewegende beelden stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop LINKS of RECHTS te drukken.

Functie voor opnemen van filmclip: opname van stilstaande beelden uit de filmclip.

De filmclip opnemen

Stappen 1 en 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren om de filmclip af te spelen.

5. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de sluiterknop.

6. Het stilstaande beeld van de filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

* Het bestand dat is opgenomen van de filmclip heeft dezelfde grootte als de oorspronkelijke filmclip

(640X480, 320X240, 160X128)

TRIMMEN:T OPNEMEN:SH

[ Gepauzeerd ]

[ Druk op de sluiterknop ]

[62]

Afspeelmodus starten

Filmclips bijsnijden : U kunt de gewenste frames van een filmclip extraheren tijdens het afspelen van de filmclip.

1. Selecteer de gewenste filmclip in de afspeelmodus.

2. Speel de filmclip af door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

3. Druk op de pauzeknop op het punt in de filmclip waar u wilt beginnen met het extraheren van frames.

4. Druk op de T-knop. (Het beginpunt wordt niet

TRIMMEN:T OPNEMEN:SH weergegeven op de statusbalk, maar wordt wel gemarkeerd.)

5. Druk op de afspeelknop om het geëxtraheerde bereik weer te geven op de statusbalk.

6. Op het punt waar U wilt stoppen met extraheren drukt U op de pauze knop.

7. Druk op de T-knop om het bevestigingsmenu weer te geven.

TRIMMEN:T

8. Selecteer het gewenste submenu met de OMHOOG /

OMLAAG knop en druk op OK.

[TRIMMEN] : De geextraheerde frames worden met een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

[ANNULEER] : Het bijsnijden van de filmbeelden wordt geannuleerd.

TRIMMEN?

TRIMMEN

ANNULEER

BEVESTIG: OK

INFORMATIE

Als de filmclip korter is dan 10 seconden, kan deze niet worden bijgesneden.

Als u de filmclip wilt extraheren aan het begin van het frame, drukt u op de zoomknop T voordat u de filmclip start.

Zodra de tijdsbalk het beginpunt passeert als op de knop REW (links) wordt gedrukt, wordt het eerste frame van de filmclip weergegeven.

Als u geen eindpunt voor de filmclip opgeeft, wordt het bevestigingsvenster voor bijsnijden weergegeven bij het laatste frame.

[63]

Afspeelmodus starten

Een spraakopname afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer de spraakopname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken. Als u een bestand met een spraakopname selecteert, wordt de indicator voor spraakopnamen ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) om een bestand met een spraakopname af te spelen.

- U kunt het afspelen van een bestand met een spraakopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.

- U kunt het bestand met de spraakopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop LINKS te drukken. U kunt het bestand met de spraakopname snel vooruitspoelen door op de knop RECHTS te drukken.

- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop LINKS of RECHTS te drukken.

[64]

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor het weergegeven beeld.

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

3

4

5

Nr.

1

2

16

17

Omschrijving

Batterij

Pictogram voor afspeelmodus

Pictogrammen

Bestandstype

Flitser

Spraakmemo

Beveiligen

DPOF-pictogram

Histogram

Opnamedatum

Belichtingswaarde

ISO

Sluitersnelheid

Diafragmawaarde

Scherpte

2005/08/01

EV -2.0 ~ 2.0

50 ~ 400

15 ~ 1/2,000

F2.8 ~ F7.7

p.79

p.83

p.57

p.97

p.41

p.40

p.22~23 p.22~23 p.51

TIFF p.48

Beeldformaat 3264 X 2448 ~ 256 X 192 p.47

Opnametijd (filmclip) 00:01:30

Map- en bestandsnaam 100-0009 p.94

Pagina p.15

p.61

p.24, 26 p.35

p.31

[65]

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

In de afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om op eenvoudige wijze de functies voor de afspeelmodus in te stellen.

Knop Miniaturen ( ) / Vergroting ( )

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

Miniatuurweergave

1. Druk, terwijl een opname wordt weergegeven op het gehele scherm, op de knop voor miniatuurweergave.

2. In de miniatuurweergave wordt de foto gemarkeerd weergegeven die werd afgebeeld op het moment dat de miniatuurmodus werd geselecteerd.

3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.

4. Als u één opname afzonderlijk wilt bekijken, drukt u op de vergrotingsknop ( ).

Op de knop voor miniaturen drukken ( )

Op de vergrotingsknop drukken ( )

Gemarkeerde afbeelding

[ Normale weergavemodus ] [ Modus voor miniatuurweergave ]

Beeldvergroting

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.

3. Als u op de knop voor miniaturen drukt, wordt de opname weergegeven in het oorspronkelijke formaat.

- U kunt zien dat een opname vergroot wordt weergegeven als de vergrotingsindicator links onder op het LCD-scherm wordt weergegeven.

(Als de opname geen vergrote weergave is, wordt de indicator niet weergegeven.)

U kunt het vergrotingsgebied controleren.

- Bestanden met bewegende beelden, TIFF en WAVbestanden kunnen niet worden vergroot.

- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

[66]

Knop Miniaturen ( )/ Vergroting ( )

De maximale vergrotingsfactor in verhouding tot de afbeeldingsgrootte.

Beeldformaat 3264 3072 2816 2592 2272 2048 1600 1024 640

Maximale vergrotingsfactor X12.75 X12.0

X11.0 X10.13 X8.88 X8.0

X6.25

X4.0

X2.5

Trimmen : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.

TRIMMEN?

TRIMMEN

ANNULEER

BEVESTIG: OK

3. Druk vervolgens op de knop MENU. Er verschijnt nu een bericht zoals hiernaast wordt aangegeven op het

LCD-scherm.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [TRIMMEN] : Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam en weergegeven op het LCD-scherm.

- [ANNULEER] : Het bijsnijdmenu verdwijnt.

* Als er weinig geheugenruimte beschikbaar is voor het opslaan van de bijgesneden opname, mislukt het bijsnijden.

Knop Spraakmemo ( )/ OMHOOG

Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG de menucursor omhoog verplaatsen.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo´s. U kunt uw eigen geluid toevoegen aan een opgeslagen opname.

Een spraakmemo toevoegen aan een stilstaand beeld

1. Druk op de knop LINKS of RECHTS om een opname te selecteren waaraan u geluid wilt toevoegen.

2. Als u op de knop Spraakmemo ( ) drukt, wordt de indicator voor spraakopname weergegeven.

De camera kan nu een spraakmemo opnemen.

Start : Shutter

[67]

Knop Spraakmemo ( )/ OMHOOG

3. Druk op de sluiterknop om het opnemen te starten, waarna gedurende 10 seconden een spraakopname wordt gemaakt bij het stilstaande beeld. Nadat de spraakopname is gemaakt, wordt het venster voor de opnamestatus weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.

4. U kunt het opnemen stoppen door nogmaals op de sluiterknop te drukken.

5. Het pictogram ( ) wordt weergegeven op het LCDscherm nadat het opnemen van de spraakmemo is voltooid.

- Er kunnen geen spraakmemo's worden opgenomen bij bestanden met bewegende beelden.

- 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.

- De spraakmemo wordt opgeslagen in de indeling

STOP:SHUTTER

*.wav, maar heeft dezelfde bestandsnaam als het stilstaande beeld waarbij de memo behoort.

- Als u een nieuwe spraakmemo toevoegt aan een stilstaand beeld dat reeds een spraakmemo bevat, wordt de bestaande spraakmemo gewist.

Knop voor afspelen en pauzeren ( )/ Omlaag

In de afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven

Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.

- Als een stilstaand beeld met een spraakmemo, een spraakbestand of een bestand met bewegende beelden wordt afgespeeld

In de stopmodus : Hiermee wordt een stilstaand beeld met een spraakmemo, een spraakbestand of een bestand met bewegende beelden afgespeeld.

Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.

In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.

[68]

PLAY?

[Spraakopname is gestopt.]

PAUSE?

PLAY?

[Spraakopname wordt afgespeeld] [Spraakopname is tijdelijk onderbroken.]

Knop LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK

Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK kunt u de volgende functies selecteren.

- Knop LINKS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop LINKS om de menutab links van de cursor te selecteren.

- Knop RECHTS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop RECHTS om de menutab rechts van de cursor te selecteren of om naar een hulpmenu te gaan.

- Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op

- Knop OK deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

: Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.

Afdrukknop ( )

Als de camera wordt aangesloten op een PictBridgeprinter met de meegeleverde USB-kabel, wordt de momenteel weergegeven opname afgedrukt met de standaardinstellingen van de printer als op deze knop wordt gedrukt.

- Hoewel het menu [USB] is ingesteld op

[COMPUTER], herkent de camera de printer door op deze knop te drukken terwijl de camera zoekt naar het externe apparaat. Raadpleeg pagina

88 voor meer informatie over het aansluiten van de computer en de printer.

[69]

Wisknop ( )

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

Opnamen verwijderen in de afspeelmodus

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop LINKS of RECHTS en op de knop DELETE ( ) te drukken.

2. Op het LCD-scherm wordt een bericht weergegeven

(zie afbeelding hiernaast).

3. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [VERWIJDER]: de geselecteerde beelden worden gewist.

Bij selectie van [ANNULEER] : "Afbeelding verwijderen" wordt geannuleerd.

VERWIJDER?

VERWIJDER

ANNULEER

BEVESTIG: OK

Opnamen verwijderen in de modus voor miniatuurweergave

1. Gebruik de knop Omhoog, Omlaag, Links of Rechts om een opname te selecteren die u wilt verwijderen.

2. Druk op de knop Delete om het volgende bericht weer te geven op het LCD-scherm.

1 2 3

Druk op de knop

DELETE.

4

7

5

8

6

9

1 2

VERWIJDER?

VERWIJDER

4 5

BEVESTIG: OK

7 8

3

6

9

3. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [VERWIJDER]: de geselecteerde beelden worden gewist.

Bij selectie van [ANNULEER] : "Afbeelding verwijderen" wordt geannuleerd.

INFORMATIE

Voordat u opnamen verwijdert uit de camera, moet u de opnamen die u wilt bewaren beveiligen (p. 79) of downloaden naar uw computer (p. 125~126, 132~133).

[70]

Albumknop (MF-knop)

U kunt vastgelegde stilstaande beelden (met uitzondering van afbeeldingsbestanden in TIFF-indeling) rangschikken in albums met behulp van de knop MF.

Deze camera heeft 8 albums en elk album kan tot 100 opnamen bevatten.

De laadtijd voor het albummenu is afhankelijk van het type geheugenkaart.

Als het geheugen meer dan 300 opnames bevat, neemt de verwerking van het menu

[TOEVGN] van de camera wat meer tijd in beslag.

Het album gebruiken

Het album selecteren

1. Druk in de afspeelmodus op de MF-knop.

2. Selecteer het menu [KIES] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.

All

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

A3

A6

EINDE:MENU

A1

A4

A7

A2

A5

A8

VRPL:

3. Selecteer het gewenste album door op de knop

Omhoog, Omlaag, Links of Rechts te drukken en druk op de knop OK.

All

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

A3

A6

A1

A4

A7

STLIN:OK

A2

A5

A8

Stilstaande beelden toevoegen aan het album

1. Selecteer een album.

2. Selecteer het menu [TOEVGN] door op de knop

Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop

Rechts.

A4

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

KIEZEN:T STLIN:OK

[71]

Albumknop (MF-knop)

3. Selecteer de stilstaande beelden die u wilt toevoegen door op de knop Omhoog, Omlaag, Links of Rechts te drukken en druk op de zoomknop T. De geselecteerde beelden worden met vinkjes gemarkeerd.

* U kunt de selectie annuleren door nogmaals op de zoomknop T te drukken.

4. Druk op de knop OK. Er wordt nu een bevestigingsvenster weergegeven. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of

OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

[TOEVGEN]: De geselecteerde beelden worden ingevoegd in het album.

[ANNULEER]: Het invoegen van beelden wordt geannuleerd.

A4

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

KIEZEN:T STLIN:OK

A4

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

TOEVOEGEN?

TOEVOEGEN

ANNULEER

BEVESTIG: OK

KIEZEN:T STLIN:OK

Stilstaande beelden verwijderen uit het album

1. Selecteer een album.

2. Selecteer het menu [WISSEN] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.

3. Selecteer het gewenste submenu en druk op de knop OK.

- [SELECTEER] : Specifieke stilstaande beelden kunnen uit het album worden verwijderd.

- [ALLE FOTOS] : Alle stilstaande beelden worden uit het album verwijderd.

A4

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

SELECTEER

ALLE FOTOS

EINDE:MENU VRPL:

Bij selectie van [SELECTEER]:

- Selecteer de beelden die u wilt verwijderen door op de knop Omhoog, Omlaag, Links of Rechts te drukken en druk op de zoomknop T. De geselecteerde beelden worden met vinkjes gemarkeerd.

4. Druk op de knop OK. Er wordt nu een bevestigingsvenster weergegeven. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of

OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

[WISSEN] : De geselecteerde beelden worden verwijderd uit het album.

[ANNULEER] : Het verwijderen van beelden wordt geannuleerd.

* De verwijderde beelden worden niet gewist uit het geheugen, maar alleen verwijderd uit het album.

A4

KIEZEN:T STLIN:OK

A4

WISSEN?

WISSEN

ANNULEER

BEVESTIG: OK

KIEZEN:T STLIN:OK

[72]

Albumknop (MF-knop)

De albums afspelen

De albums in hun geheel afspelen

1. Selecteer de menuoptie [All] en druk op de knop OK.

Alle albums worden geselecteerd.

2. Selecteer het menu [DIA] door op de knop Omhoog of

Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.

U kunt de menu's [START], [INTVL], [HERH.] en

[EFFCT] selecteren.

- [START] : De diashow starten.

- [INTVL] : De afspeelinterval voor de diashow instellen.

- [HERH.] : Instellen dat de diashow wordt herhaald na de eerste weergave.

- [EFFCT] : U kunt unieke schermeffecten gebruiken voor de diashow.

3. Selecteer het menu [START] door op de knop Omhoog

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

EINDE:MENU

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

VRPL:

All

A3

A6

START

INTVL

HERH.

EFFCT

A1

A4

A7

A2

A5

A8

VRPL:

1 SEC

UIT

ANNUL.

STLIN:OK of Omlaag te drukken en druk op de knop OK om de diashow te starten.

4. U kunt de diashow hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren en op de knop

MENU/ OK te drukken.

Een album afspelen

1. Selecteer het gewenste album en druk, op de knop OK.

2. Selecteer het menu [DIA] door op de knop Omhoog of

Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.

U kunt de menu's [START], [INTVL], [HERH.] en

[EFFCT] selecteren.

3. Selecteer het menu [START] en druk op de knop OK om de diashow te starten.

4. U kunt de diashow hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren en op de knop MENU/OK te drukken.

A4

All

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

A3

A6

EINDE:MENU

A1

A4

A7

A2

A5

A8

VRPL:

A4

KIES

DIA

TOEVGN

WISSEN

VRPL:

START

INTVL

HERH.

EFFCT

1 SEC

UIT

ANNUL.

STLIN:OK

INFORMATIE

Als een opname wordt gewist uit het geheugen, wordt het niet meer weergegeven in een album.

Een beeld kan niet tweemaal aan hetzelfde album worden toegevoegd.

Een beeld kan aan meerdere albums worden toegevoegd.

[73]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

De afspeelfuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm. Als u in de opnamemodus op de menuknop drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.

In de afspeelmodus kunt u de volgende menu's instellen. Als u een opname wilt maken nadat u het afspeelmenu hebt ingesteld, drukt u op de knop voor de afspeelmodus of de sluiterknop.

Menutab Hoofdmenu Submenu

START

Onderliggend menu

-

Pagina

DIA

INTERVAL

HERHAAL

EFFECT

1, 3, 5, 10SEC

UIT, AAN

ANNULEER

EFFECT 1~4, WILLEKEU.

p.77~78

BEVEILIGEN

VERWIJDER

BEVEILIGEN

ALLE FOTOS

SELECTEER

ALLE FOTOS

3072 X 2304

2816 X 2112

2592 X 1944

2272 X 1704

ONTGRENDEL/

VERGRENDEL

-

-

-

p.79

p.80

AFM.WIJZ

EFFECT

2048 X 1536

1600 X 1200

1024 X 768

640 X 480

LOGO

ZWART-WIT GROEN

SEPIA BLAUW

ROOD NEGATIEF

-

-

-

-

-

-

-

p.81

p.82

DRAAI

RECHTS 90 gr.

LINKS 90 gr.

180 gr.

HORIZONTAAL

VERTICAAL

-

-

-

-

-

-

p.83

[74]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Menutab Hoofdmenu

DPOF

KOPIE

OSD-INFORMATIE

Submenu

STANDARD

INDEX

FORMAAT

NEE

JA

VOL OSD

BEELDINFORMATIE

OSD UIT

STANDBYMOD

Onderliggend menu Pagina

SEL FOTO/ ALLE FOT/ANNULEER

NEE/ JA

SEL FOTO/ ALLE FOT/ANNULEER p.83

-

-

-

-

-

p.86

p.87

Dit menu is beschikbaar als de camera via een USB-kabel is aangesloten op een printer die

PictBridge ondersteunt (directe verbinding met de camera; wordt apart verkocht).

Menutab Hoofdmenu

AFBEELD.

AUTO INSTELLEN

AANGEP.

INSTELLEN

Submenu

EEN FOTO

ALLE FOT

NEE

JA

FORMAAT

Onderliggend menu Pagina

p.89

-

p.90

-

AUTO

POSTKAART

KAART

4X6

L p.90

2L

LETTER

A4

A3

[75]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Menutab Hoofdmenu

AANGEP.

INSTELLEN

Submenu

LAYOUT

TYPE

KWALIT.

CONCEPT

NORMAAL

HOOG

AUTO

DATUM UIT

AAN

AUTO

UIT FILENAME

STANDRD

AAN

-

AFDRUK

INDEX

NEE

AFDRUKKEN DPOF

JA

NEE

RESET

JA

Menus kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

-

-

-

-

-

Onderliggend menu Pagina

AUTO

RANDLOOS

4

8

1

2 p.90

9

16

INDEX

AUTO

NORMAAL

FOTO

SPECIAL

AUTO p.90

p.91

p.91

p.92

[76]

De diaserie starten

Opnamen kunnen continu, met vooraf ingestelde tussenpozen, worden weergegeven.

U kunt de diashow bekijken door de camera aan te sluiten op een externe monitor.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [DIA].

De diashow starten : De diashow kan alleen worden gestart in het menu [START].

1. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het menu

[START] te selecteren.

DIA

2. Druk op de knop OK om de diashow te starten.

- Druk op de pauzeknop om de diashow tijdelijk te onderbreken.

- U kunt de diashow hervatten door nogmaals op de knop

START

INTERVAL

HERHAAL

EFFECT

1 SEC

UIT

ANNULEER

VRPL : STLIN:OK voor pauzeren ( ) te drukken.

- U kunt het afspelen van de diashow stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en op de knop Links of Rechts te drukken.

Afspeelinterval instellen : Hiermee stelt u de afspeelinterval voor de diashow in.

1. Selecteer het submenu [INTERVAL] door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop

DIA

RECHTS.

2. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om de gewenste interval te selecteren.

3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.

START

INTERVAL

HERHAAL

EFFECT

TERUG:

1 SEC

3 SEC

5 SEC

10 SEC

STLIN:OK

Instelling Herhaal : De diashow wordt al dan niet herhaald na de eerste weergave.

1. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het menu

[HERHAAL] te selecteren en druk vervolgens op de knop

DIA

Rechts.

2. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het gewenste submenu te selecteren.

Als u [UIT] selecteert : De diashow wordt beëindigd na de

START

INTERVAL

HERHAAL

EFFECT

UIT

AAN

TERUG: eerste weergave.

Als u [AAN] selecteert : De diashow wordt herhaald totdat deze wordt geannuleerd.

STLIN:OK

3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.

INFORMATIE

De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opnamen.

Terwijl de diaserie wordt afgespeeld, wordt alleen het eerste frame van een bestand met bewegende beelden weergegeven.

Tijdens het afspelen van de diashow, wordt het bestand voor de spraakopname niet weergegeven.

[77]

De diaserie starten

Configureer effecten voor de diashow: U kunt unieke schermeffecten gebruiken voor de diashow.

1. Selecteer het submenu [EFFECT] door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop

DIA

RECHTS.

2. Selecteer het type effect met de knop OMHOOG of

OMLAAG.

[ANNULEER] : Normale weergave.

START

INTERVAL

HERHAAL

EFFECT

TERUG:

ANNULEER

EFFECT1

EFFECT2

EFFECT3

EFFECT4

STLIN:OK

[EFFECT1] : Beeld wordt langzaam weergegeven.

[EFFECT2] : Beeld wordt langzaam, vanuit het midden naar buiten toe, weergegeven.

[EFFECT3] : Beeld wordt verplaatst vanuit de linkerbovenhoek.

[EFFECT4] : Beeld schuift diagonaal van linksboven naar rechtsonder.

[WILLEKEU.] : De opname wordt onregelmatig verschoven

3. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

[78]

Opnamen beveiligen

Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnamen per ongeluk worden verwijderd (VERGRENDEL). Ook kunnen hiermee opnamen worden vrijgegeven die eerder waren beveiligd (ONTGRENDEL).

Opnamen beveiligen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [BEVEILIGEN].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SELECTEER] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden beveiligd of ontgrendeld.

- OMHOOG/ OMLAAG/ LINKS/ RECHTS : Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop W/T : Beveilig/ ontgrendel de opname.

- Knop MENU : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu verdwijnt.

[ALLE FOTOS] : Beveilig/ ontgrendel alle opnamen.

- Zoomknop W/T : Beveilig/ ontgrendel de opnamen.

- Knop MENU : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu verdwijnt.

BEVEILIGEN

SELECTEER

ALLE FOTOS

EINDE:MENU

W

VRPL:

ONTGRENDEL T

STLIN:OK

W ONTGRENDEL T

STLIN:OK

- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD-scherm.

Een onbeveiligde opname heeft geen indicator

- Een opname in de modus VERGRENDEL wordt beveiligd tegen verwijderen via de functie [VERWIJDER], maar niet tegen de functie [FORMAT].

[79]

Opnamen verwijderen

Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd.

Niet-beveiligde opnames worden permanent verwijderd met deze functie. Het is raadzaam altijd belangrijke opnames eerst op een computer op te slaan voordat u opnames gaat verwijderen. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera

(en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

Opnamen verwijderen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [VERWIJDER].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken.

[SELECTEER] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.

- OMHOOG/ OMLAAG/ LINKS/ RECHTS: Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop T : Selecteer de te verwijderen opname.

( -markering)

- Knop OK : Druk op de knop OK om het bevestigingsbericht weer te geven.

VERWIJDER

SELECTEER

ALLE FOTOS

EINDE:MENU

Selecteer de menuoptie [VERWIJDER] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd met een te verwijderen.

[ALLE FOTOS] : Bevestigingsvenster wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie [VERWIJDER] en druk op de knop OK om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen.

Als er geen beveiligde opnames zijn,

KIEZEN:T

WIS:OK

VERWIJDER?

VERWIJDER

ANNULEER

BEVESTIG: OK

WIS:OK weergegeven.

4. Nadat de verwijdering is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.

worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!]

VRPL:

[80]

Afmetingen wijzigen

Wijzig de resolutie (het formaat) van gemaakte opnamen. Selecteer [LOGO] om een afbeelding op te slaan als beginafbeelding. De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [AFM.WIJZ].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

AFM.WIJZ

3072 X 2304

2816 X 2112

2592 X 1944

2272 X 1704

2048 X 1536

EINDE:MENU VRPL :

Typen voor wijzigen van afbeeldingsgrootte

AFM.WIJZ

4M

3M

2M

1M

VGA

8M

7M

6M

5M

X

X

X

X

3072X

2304

O

X

X

X

X

2816X

2112

O

O

X

X

X

X

X

X

X

2592X

1944

O

O

X

X

O

X

X

X

X

2272X

1704

O

O

X

X

O

O

X

X

X

2048X

1536

O

O

O

X

O

O

X

X

X

O

O

O

O

1600X

1200

O

O

X

X

X

O

O

O

O

1024X

768

O

O

O

X

X

O

O

O

O

640X

480

O

O

O

O

X

LOGO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

INFORMATIE

Een grote afbeelding kan kleiner worden gemaakt. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.

Alleen de afmetingen van opnames in JPEG-indeling kunnen worden gewijzigd.

Bestanden in TIFF-indeling of met filmclips (AVI) en spraakopnamen (WAV) kunnen niet worden vergroot of verkleind.

U kunt alleen de resolutie wijzigen van bestanden die zijn gecomprimeerd in de indeling

JPEG 4:2:2.

De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

De afbeelding onder [LOGO] wordt niet op de geheugenkaart maar in het interne geheugen opgeslagen.

Er kunnen slechts twee beelden worden opgeslagen onder [LOGO]. Als u een nieuw beeld onder [LOGO] opslaat, wordt de bestaande beginafbeelding verwijderd.

Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor het opslaan van de opname die is vergroot of verkleind, wordt het bericht [KAART VOL!] weergegeven op het LCD-scherm en kan de opname niet worden opgeslagen.

[81]

Effect

Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

EFFECT

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [EFFECT].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken.

ZWART-WIT

SEPIA

ROOD

GROEN

BLAUW

EINDE:MENU

[ZWART-WIT]: De opname wordt zwart-wit weergegeven.

[SEPIA] : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur

[ROOD]

(een reeks geelachtig bruine kleuren).

: Opgenomen beelden worden opgeslagen met een rode tint.

[GROEN] : Opgenomen beelden worden opgeslagen met een groene tint.

[BLAUW] : Opgenomen beelden worden opgeslagen met een blauwe tint.

[NEGATIEF] : De opname wordt opgeslagen als negatief.

4. Druk op de knop OK. Er wordt nu een bevestigingsvenster weergegeven.

[OPSLAAN] : Het gewijzigde bestand wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

[ANNULEER] : Het aangebrachte effect wordt geannuleerd.

OPSLAAN?

OPSLAAN

ANNULEER

BEVESTIG: OK

VRPL:

[82]

Een opname draaien

U kunt de opgeslagen beelden draaien onder verschillende hoeken. Nadat het afspelen van de gedraaide opname is voltooid, wordt deze weer in de oorspronkelijke stand gezet.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [DRAAI].

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken.

DRAAI

RECHTS 90 gr.

LINKS 90 gr.

180 gr.

HORIZONTAAL

VERTICAAL

EINDE:MENU VRPL:

[RECHTS 90 gr.]: Afbeelding naar rechts draaien

[LINKS 90 gr.]:

Afbeelding naar links draaien

[180 gr.]:

Afbeelding 180 graden draaien

[HORIZONTAAL]:

Beeld horizontaal draaien

[VERTICAAL]:

Beeld verticaal draaien

4. Druk op de knop OK om het gedraaide beeld weer te geven.

Als u de gedraaide opname weergeeft op het LCD-scherm, is er mogelijk lege ruimte te zien aan de linker-en rechterkant van de opname.

DPOF

Met de functie DPOF (Digital Print Order Format) kunt u afdrukinformatie toevoegen aan de map MISC van uw geheugenkaart. Selecteer de opnames die u wilt afdrukken plus het aantal afdrukken dat u wilt maken.

De DPOF-indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm als een opname met DPOFinformatie wordt afgespeeld. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF-printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.

Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en bestanden met spraakopnamen.

[83]

DPOF : Standard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrukken toevoegen aan een opgeslagen opname.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

3. Selecteer het menu [STANDRD] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken.

[SEL FOTO] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden beveiligd of ontgrendeld.

- OMHOOG/ OMLAAG/ LINKS/ RECHTS

: Selecteer een afbeelding die u wilt afdrukken.

- Zoomknop W/ T : Selecteer het aantal afdrukken.

[ALLE FOT] : Configureer het aantal afdrukken voor alle afbeeldingen behalve filmclips en spraakopnamen.

- W/T-knop : Selecteer het aantal afdrukken.

[ANNULEER] : De afdrukinstellingen annuleren.

5. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

Als een afbeelding DPOF-instructies bevat, wordt de indicator DPOF ( ) weergegeven.

DPOF

STANDARD

INDEX

FORMAAT

SEL FOTO

ALLE FOT

ANNULEER

TERUG:

W

W

STLIN:OK

0 Prints T

STLIN:OK

0 Prints T

STLIN:OK

DPOF : INDEX

Opnamen (met uitzondering van bestanden met bewegende beelden en spraakbestanden) worden afgedrukt als index.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

3. Selecteer het menu [INDEX] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken.

STANDARD

INDEX

FORMAAT

DPOF

NEE

JA

TERUG:

Bij selectie van [NEE] : De instelling voor indexafdrukken wordt geannuleerd.

Bij selectie van [JA] : De opname wordt afgedrukt in de indexmodus.

5. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

STLIN:OK

[84]

DPOF : AFDRUKFORMAAT

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

Het menu [FORMAAT] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

Het afdrukformaat instellen

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [DPOF].

3. Selecteer het menu [FORMAAT] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SEL FOTO] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname waarvan het afdrukformaat moet worden gewijzigd.

- OMHOOG/ OMLAAG/ LINKS/ RECHTS

: Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop W/ T : Wijzig het afdrukformaat.

STANDARD

INDEX

FORMAAT

DPOF

SEL FOTO

ALLE FOT

ANNULEER

TERUG:

W

STLIN:OK

ANNULEER T

STLIN:OK

- Knop OK : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu verdwijnt.

[ALLE FOT] : Wijzig het afdrukformaat voor alle opgeslagen afbeeldingen.

- W/T-knop: Selecteer een afdrukformaat.

- Knop OK : Bevestig de gewijzigde instelling.

W ANNULEER T

STLIN:OK

[ANNULLER] : Annuleer alle instellingen voor het afdrukformaat.

Secundaire menu DPOF [FORMAAT] : ANNULEER, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer iets meer tijd in beslag nemen.

[85]

KOPIE

Hiermee kunt u beeldbestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

Kopiëren naar de geheugenkaart

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Selecteer de menutab [KOPIE] door op de knop LINKS of

RECHTS te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [NEE] : hiermee wordt "KOPIE NAAR KAART"

NEE

JA

EINDE:MENU

KOPIE

VRPL: geannuleerd.

- [JA] : Alle opnamen die in het interne geheugen liggen opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat het bericht [AAN HET VERWERKEN!] is weergegeven. Nadat het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.

INFORMATIE

Als dit menu wordt geselecteerd zonder dat een geheugenkaart is geplaatst, kunt u het menu [KOPIE] wel selecteren, maar niet gebruiken.

Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (20MB), worden met de opdracht

[KOPIE] slechts enkele opnamen gekopieerd en wordt vervolgens het bericht [KAART

VOL!] weergegeven. Vervolgens wordt de afspeelmodus weer actief. Verwijder eventuele overbodige opnamen om ruimte te maken voordat u de geheugenkaart in de camera plaatst.

Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [KOPIE], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.

- Als de optie [HERSTEL] van het menu [BESTAND] is ingesteld: De gekopieerde bestandsnamen beginnen vanaf de als laatste opgeslagen bestandsnaam.

- Als de optie [SERIE] van het menu [BESTAND] is ingesteld: De gekopieerde bestandsnamen beginnen vanaf de als laatste vastgelegde bestandsnaam. Nadat de opdracht [KOPIE] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm.

[86]

OSD-informatie

Hiermee kunt u de opnamegegevens over het weergegeven beeld bekijken.

Een type OSD-informatie selecteren

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.

2. Selecteer de menutab [OSD-INFORMATIE] door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop

OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop OK.

OSD-INFORMATIE

VOL OSD

BEELDINFORMATIE

OSD UIT

STANDBYMOD

EINDE:MENU VRPL:

[Volledig OSD] [Afbeeldingsinformatie] [OSD uit] [Opslagmodus: LCD uit]

[87]

PictBridge

U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge ondersteunt (apart leverbaar) en de opgeslagen opnamen rechtstreeks afdrukken.

Bestanden met TIFF, bewegende beelden en spraak kunnen niet worden afgedrukt.

U kunt de volgende instellingen uitvoeren vanuit het menu PictBridge.

AFBEELD.

Afdrukinstelling

: Selecteer de opnamen die u wilt afdrukken.

: Hiermee stelt u de printer in (AUTO INSTELLEN/ AANGEP. INSTELLEN).

PRINT : Hiermee drukt u opnamen af.

AFDRUKKEN DPOF : DPOF Hiermee drukt u de DPOF-bestanden af.

RESET : Hiermee initialiseert u de PictBridge-functies.

De camera aansluiten op een printer

1. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

2. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

3. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

4. Selecteer het menu [USB] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

AFDRUK

GELUID

USB

AF-LAMP

LCD

TERUG:

SETUP

COMPUTER

PRINTER

STLIN:OK

5. Selecteer het menu [PRINTER] door op de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

6. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

7. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de printer, zoals hieronder wordt aangegeven.

8. Zet de printer aan om de camera aan te sluiten op de printer.

Als u [COMPUTER] hebt geselecteerd in Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw printer, gaat het lampje voor modusselectie (groen) branden en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USB-kabel los en volgt u de procedure vanaf Stap 2.

U kunt ook verbinding met de printer maken door op de knop Afdrukken (Afspeelknop) te drukken.

[88]

PictBridge : Selectie van opnamen

Gemakkelijk printen

Wanneer u een camera in de Afspeelmodus aan een printer verbindt, kunt u een foto gemakkelijk printen.

- Druk op de sluiterknop : het huidig weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden geprint.

- Druk op de Links/ Rechts-knop : kies een vorig/ volgend beeld.

Af te drukken opnamen selecteren

1. Het menu [AFBEELD.] wordt weergegeven.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

Als [EEN FOTO] is geselecteerd :

De PictBridge-functie wordt uitsluitend toegepast op de

AFDRUK:

AFBEELD.

EEN FOTO

ALLE FOT

MENU:OK opname die op dat moment wordt weergegeven.

Als [ALLE FOT] is geselecteerd :

EINDE:MENU VRPL :

De PictBridge-functie wordt toegepast op alle opnamen, met uitzondering van bestanden met TIFF, bewegende beelden en spraakbestanden.

Het aantal af te drukken exemplaren instellen

- Selecteer [EEN FOTO] of [ALLE FOT]. Er wordt een scherm weergegeven waarin u het aantal exemplaren kunt instellen dat u wilt afdrukken (zie hieronder.)

141-0001

Prev

0

Next

EIND:SLUITR STLIN:OK

[ Als [EEN FOTO] is geselecteerd ]

0

EIND:SLUITR STLIN:OK

[ Als [ALLE FOT] is geselecteerd ]

- Druk op de knop Omhoog of Omlaag om het aantal afdrukken te selecteren.

- Druk op de knop Links of Rechts om een andere opname te kiezen en het aantal afdrukken voor deze andere opname te selecteren.

- Druk, nadat u het gewenste aantal afdrukken hebt ingesteld, op de knop OK om op te slaan.

- Druk op de sluiterknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal afdrukken in te stellen.

- Het maximale aantal afdrukken bedraagt 100 en als u een aantal boven de 100 selecteert, wordt het bericht [AANTAL TE HOOG] weergegeven.

[89]

PictBridge : Afdrukinstelling

AUTO INSTELLEN

1. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AUTO INSTELLEN] te selecteren.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de

AUTO INSTELLEN

NEE

JA gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

[NEE] : Waarden voor [AANGEP. INSTELLEN] blijven behouden.

EINDE:MENU VRPL :

[JA] : Alle waarden in de [AANGEP. INSTELLEN] worden automatisch gewijzigd.

AANGEP. INSTELLEN : U kunt de afdrukmenu´s voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype, afdrukkwaliteit, datumafdruk en bestandsnaam wijzigen voor afgedrukte opnamen.

1. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AANGEP. INSTELLEN] te selecteren.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop RECHTS.

3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

AANGEP. INSTELLEN

FORMAAT

LAYOUT

TYPE

KWALIT.

DATUM

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

EINDE:MENU VRPL :

U kunt de volgende menu's instellen:

Menu Functie Submenu

FORMAAT Het formaat van het afdrukpapier instellen AUTO, POSTKAART, KAART, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3

Het aantal opnamen instellen dat u AUTO, RANDLOOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16,

LAYOUT op één vel papier wilt afdrukken INDEX

TYPE De kwaliteit van het afdrukpapier instellen AUTO, NORMAAL, FOTO, SPECIAL

KWALIT.

De kwaliteit van de af te drukken opname instellen

AUTO, CONCEPT, NORMAAL, HOOG

DATUM Instellen of u de datum wilt afdrukken AUTO, UIT, AAN

FILENAME Instellen of u de bestandsnaam wilt afdrukken AUTO, UIT, AAN

Sommige menuopties worden niet ondersteund door alle printermerken en -modellen.

Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD-scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

Als de instellingswaarden niet worden gewijzigd in de automatische/ handmatige modus, worden de waarden automatisch bewaard.

[90]

PictBridge : Afdrukken

Opnamen afdrukken

1. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AFDRUK] te selecteren.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

[STANDRD] : De opnamen op de geheugenkaart

AFDRUK

STANDRD

INDEX

EINDE:MENU VRPL : afdrukken in de opgegeven aantallen.

Op elk vel papier wordt één opname afgedrukt.

: Op één papier worden meerdere opnamen [INDEX] afgedrukt.

3. Het scherm dat wordt weergegeven aan de rechterkant

BEZIG MET AFDRUKKEN

1/1 verschijnt en de opname wordt afgedrukt. Als er geen opname is geselecteerd, wordt de melding [GEEN

ANNULEREN:OK

AFBEELDING!] weergegeven. Druk op de knop Menu/

OK tijdens het afdrukken om het afdrukken te annuleren en het menu [AFDRUK] weer te geven.

Het aantal opnamen in een indexafdruk varieert afhankelijk van de gebruikte printer.

Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer iets meer tijd in beslag nemen.

AFDRUKKEN DPOF : Hiermee kunt u de bestanden rechtstreeks afdrukken met DPOFinformatie.

1. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[AFDRUKKEN DPOF] te selecteren.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

[NEE] : Het afdrukken annuleren

[JA] : Het bestand rechtstreeks afdrukken met de

DPOF-informatie.

NEE

JA

AFDRUKKEN DPOF

EINDE:MENU VRPL:

Afhankelijk van printermerk en-model zijn bepaalde menu's mogelijk niet beschikbaar.

Bij een printer zonder DPOF-ondersteuning wordt het menu wel weergegeven, maar is het niet beschikbaar.

[91]

PictBridge : RESET

nitialiseert door de gebruiker gewijzigde configuraties.

1. Gebruik de knop LINKS of RECHTS om de menutab

[RESET] te selecteren.

2. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de

RESET

NEE

JA gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- Bij selectie van [NEE] : De instellingen worden niet teruggezet.

EINDE:MENU

- Bij selectie van [JA] : Alle afdruk-en afbeeldingsinstellingen worden teruggezet.

VRPL:

Standaardafdrukinstelling varieert afhankelijk van de printerfabrikant.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw printer voor de standaardinstelling van uw printer.

[92]

Menu Setup

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingsmenu gebruiken in alle cameramodi, met uitzondering van de modus Spraakopname.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu

BESTAND

AUTO UIT

Submenu

HERSTEL

SERIE

UIT, 1, 3, 5, 10 MIN

ENGLISH

DEUTSCH

Onderliggend menu Pagina

p.94

-

-

FRANÇAIS p.95

ESPAÑOL ITALIANO

Language

FORMAT

DAG/TIJD

AFDRUK

GELUID

P”CCK»…

PORTUGUÊS

DANSK SVENSKA

POLSKI

NEE

BAHASA

Magyar

JA

05/01/01 13:00

JJ/MM/DD

DD/MM/JJ

MM/DD/JJ

UIT

DATUM

DAG/TIJD

UIT

LAAG

MIDDEL

HOOG

DUTCH

SUOMI

-

-

-

-

UIT

-

-

-

-

-

-

-

p.96

p.96

p.97

p.97

p.98

[93]

Menu Setup

Menutab Hoofdmenu

USB

AF-LAMP

LCD

VIDEO

S.WEERG.

RESET

Submenu

COMPUTER

PRINTER

UIT

AAN

DONKER

NORMAAL

LICHT

NTSC

PAL

UIT/ 0.5, 1, 3SEC

NEE

JA

Onderliggend menu Pagina

p.98

-

-

p.99

-

-

-

p.99

p.100

-

-

-

p.101

p.101

* Menu’s kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Bestandsnaam

Met deze functie kan de gebruiken de naamgevingsconventie voor bestanden selecteren.

Bestandsnamen toewijzen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [BESTAND] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS

BESTAND

AUTO UIT

Language

FORMAT

DAG/TIJD

SETUP

SERIE

HERSTEL

TERUG: STLIN:OK te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[HERSTEL] : Na gebruik van de herstelfunctie wordt de volgende bestandsnaam ingesteld op

0001, ongeacht of de geheugenkaart wordt geformatteerd, alle bestanden worden verwijderd of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.

[SERIE] : De naam van nieuwe bestanden wordt samengesteld aan de hand van oplopende volgnummers, zelfs als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, na formattering of nadat u alle opnamen hebt verwijderd.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

[94]

Bestandsnaam

INFORMATIE

De eerste opgeslagen mapnaam is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is SV200001.

Bestandsnamen worden als volgt samengesteld:

SV200001

→ SV200002 → ~ → SV209999.

Het mapnummer wordt opeenvolgend toegewezen van 100 t/m 999.

Dit gaat als volgt: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.

De bestanden op de geheugenkaart zijn in DCFindeling

(DCF = ontwerpregel voor bestandsindelingen voor cameras).

Automatische uitschakeling

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

Functie voor automatisch uitschakelen instellen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

Spraakopname op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab

[SETUP].

3. Selecteer het menu [AUTO UIT] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

BESTAND

AUTO UIT

Language

FORMAT

DAG/TIJD

TERUG:

SETUP

UIT

1 MIN

3 MIN

5 MIN

10 MIN

STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Als u [UIT] selecteert : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.

[1, 3, 5, 10 MIN] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als het apparaat gedurende het opgegeven tijdsbestek niet wordt gebruikt.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

INFORMATIE

Zelfs als de batterijen of de wisselstroomadapter worden verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.

De functie voor automatische uitschakeling werkt niet als de camera zich in de PC-modus bevindt, tijdens de weergave van een diaserie, bij het afspelen van een spraakopname of bij het maken van composietopnamen.

[95]

Taal

U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterij of de wisselstroomadapter wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de taalinstelling bewaard.

Taal instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [Language] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

SETUP

BESTAND

AUTO UIT

Language

FORMAT

DAG/TIJD

TERUG:

PORTUGUÊS

DUTCH

DANSK

SVENSKA

SUOMI

STLIN:OK

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Submenu TAAL: Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, vereenvoudigd

Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds,

Fins, Thais, Bahasa (Maleis/ Indonesisch), Arabisch, Hongaars, Tsjechisch en Pools

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

Een geheugenkaart formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van de geheugenkaart. Als u [FORMAT] uitvoert voor de geheugenkaart, worden alle opnamen, inclusief de beveiligde opnamen, verwijderd.

Download belangrijke opnamen naar uw pc voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

Een geheugenkaart formatteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [FORMAT] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

BESTAND

AUTO UIT

Language

FORMAT

DAG/TIJD

TERUG:

Setup

NEE

JA

STLIN:OK

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [NEE] : De geheugenkaart wordt niet geformatteerd. Druk tweemaal op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.

Bij selectie van [JA] : Het bericht [AAN HET VERWERKEN!] wordt weergegeven en de geheugenkaart wordt geformatteerd. Als u FORMAT hebt uitgevoerd in de afspeelmodus, wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.

INFORMATIE

Voer [FORMAT] alleen uit op de volgende typen geheugenkaart.

- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.

- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.

Formatteer de geheugenkaart altijd met behulp van deze camera.

Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt het bericht [KAARTFOUT!] weergegeven.

[96]

Datum, tijd en datumtype instellen

U kunt de datum en tijd wijzigen die worden weergegeven op uw opnamen en bovendien het datumtype instellen.

Datum/ tijd instellen en datumnotatie selecteren

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [DAG/ TIJD] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Gebruik de knoppen OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS

SETUP

BESTAND

AUTO UIT

Language

FORMAT

DAG/TIJD

05 / 08/ 01

13:01

JJ/MM/DD

TERUG: STLIN:OK om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

Knop RECHTS : Hiermee selecteert u jaar/ maand/ dag/ uur/ minuut en datumtype.

Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [DAG/ TIJD] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van datum en tijd staat.

In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

Knoppen OMHOOG en OMLAAG : Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.

- Datumtype : [JJ/MM/DD]/ [DD/MM/JJ]/ [MM/DD/JJ]/ [UIT]

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

De opnametijd afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.

Afdrukken van datum

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [AFDRUK] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

AUTO UIT

Language

FORMAT

DAG/TIJD

AFDRUK

TERUG:

SETUP

UIT

DATUM

DAG/TIJD

STLIN:OK

4. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het gewenste datumtype voor afdruk op de opname te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

[UIT] : De DATUM en TIJD worden niet afgedrukt op de opname.

[DATUM] : Alleen de DATUM wordt afgedrukt op de opname.

[DAG/TIJD] : De DATUM en de TIJD worden afgedrukt op de opname.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

De datum en tijd worden in de rechter benedenhoek van het stilstaande beeld afgedrukt.

De datum wordt afgedrukt in de notatie die u opgeeft in de instelling DATE TYPE.

De TIJD wordt afgedrukt in de volgorde: [uur: minuut]. Voor het uur wordt een 24-uurs klok gebruikt.

De afdrukfunctie wordt alleen toegepast op stilstaande beelden, met uitzondering van de opnamen die worden gemaakt in de scenemodus [TEKST] en in de effectmodus voor fotokader.

[97]

Geluid

Als u de geluidsfunctie instelt op ON (AAN), worden verschillende geluiden geactiveerd voor het opstarten van de camera, voor het indrukken van knoppen en voor kaartfouten, zodat u op de hoogte bent van de camerastatus.

De geluidsfunctie instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [GELUID] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Submenu [GELUID] : UIT/ LAAG/ MIDDEL/ HOOG

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

Language

FORMAT

DAG/TIJD

AFDRUK

GELUID

TERUG:

SETUP

UIT

LAAG

MIDDEL

HOOG

STLIN:OK

Een extern apparaat aansluiten (via USB)

U kunt een extern apparaat selecteren waarop u de camera wilt aansluiten via de USB-kabel.

Een extern apparaat selecteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [USB] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

FORMAT

DAG/TIJD

AFDRUK

GELUID

USB

TERUG:

SETUP

COMPUTER

PRINTER

STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[COMPUTER] : Selecteer deze optie als u de camera wilt aansluiten op uw pc. Raadpleeg pagina 124 voor instructies voor het aansluiten van de camera op uw pc.

[PRINTER] : Selecteer deze optie als u de camera wilt aansluiten op uw printer.

Raadpleeg pagina 88 voor instructies voor het aansluiten van de camera op uw printer.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

[98]

Lampje voor automatische scherpte-instelling

U kunt het lampje voor automatische scherpte-instelling in- en uitschakelen.

Het lampje instellen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [AF-LAMP] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS

DAG/TIJD

AFDRUK

GELUID

USB

AF-LAMP

SETUP

UIT

AAN

TERUG: STLIN:OK te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [UIT] : Het lampje gaat niet branden.

Bij selectie van [AAN] : Het lampje gaat wel branden.

Als u [UIT] selecteert en een opname maakt bij weinig licht of de scènemodus [NACHT] gebruikt, kan de camera mogelijk niet nauwkeurig scherpstellen.

De lamp voor automatische scherpte-instellingwerkt tijdens het gebruik van de zelfontspanner zelfs als de lamp is uitgeschakeld in de configuratie.

Helderheid LCD

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

Helderheid van LCD-scherm aanpassen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [LCD] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Submenu [LCD] : DONKER, NORMAAL, LICHT

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

AFDRUK

GELUID

USB

AF-LAMP

LCD

TERUG:

SETUP

DONKER

NORMAAL

LICHT

STLIN:OK

[99]

Type video-uitvoer selecteren

Het filmuitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze van uitvoersignaal wordt bepaald door het type machine (beeldscherm, televisie, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL-modus ondersteunt alleen BDGHI.

Het type video-uitvoer instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [VIDEO] door op de knop OMHOOG/

OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- Submenu [VIDEO] : NTSC, PAL

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

GELUID

USB

AF-LAMP

LCD

VIDEO

TERUG:

SETUP

NTSC

PAL

STLIN:OK

Aansluiten op een extern beeldscherm.

In de opname- of afspeelmodus kunt u de opgeslagen stilstaande of bewegende beelden bekijken door de camera via de

AV-kabel aan te sluiten op een extern beeldscherm. Nadat u de camera hebt aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het LCD-scherm automatisch uitgeschakeld.

Gele kleur - Video

Witte kleur - Geluid

INFORMATIE

NTSC : Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Verenigde Staten, Zuid-Korea.

PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit,

Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje,

Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV-kanaal van de TV selecteren.

Er is digitale ruis zichtbaar op het externe beeldscherm, maar er is geen sprake van een storing.

Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.

Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm.De werking van het menu is hetzelfde als op het LCDscherm.

[100]

Snelweergave

Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [S.WEERG.]. Quick View kan alleen worden gebruikt bij stilstaande beelden.

Quick View instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [S.WEERG.] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

SETUP

USB

AF-LAMP

LCD

VIDEO

S.WEERG.

TERUG:

UIT

0.5 SEC

1 SEC

3 SEC

STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[UIT] : De functie voor snelweergave is niet beschikbaar.

[0.5, 1, 3 SEC] : De gemaakte opname wordt kort, gedurende de geselecteerde tijdsperiode, weergegeven.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

Initialisatie

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. Waarden voor DATUM/ TIJD, TAAL en VIDEO OUT worden echter niet gewijzigd.

De camera initialiseren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

3. Selecteer het menu [RESET] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

AF-LAMP

LCD

VIDEO

S.WEERG.

RESET

TERUG:

SETUP

NEE

JA

STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [NEE] : De standaardinstellingen worden niet hersteld.

Bij selectie van [JA] : Alle standaardinstellingen worden hersteld.

[101]

Het menu MYCAM instellen

U kunt een beginafbeelding, een begingeluid en een sluitertoon instellen. Elke werkmodus van de camera (met uitzondering van de modus voor spraakopname) beschikt over het menu MyCAM.

De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Menutab Hoofdmenu

BEGINAFB

B.GELUID

SL.TOON

UIT

GEBR.AFB1

UIT

GELUID2

UIT

GELUID2

Submenu

LOGO

GEBR.AFB2

GELUID1

GELUID3

GELUID1

GELUID 3

* Menu’s kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.

Pagina p.102

p.103

p.103

Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

Een beginafbeelding instellen

1. Als u in een willekeurige modus met uitzonderling van

SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt.

2. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [MIJNCAM].

3. Selecteer het menu [BEGINAFB] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop

OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

MIJNCAM

BEGINAFB

B.GELUID

SL.TOON

TERUG: STLIN:OK

INFORMATIE

Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met het submenu [LOGO] in het menu [AFM.WIJZ] in de afspeelmodus.

De beginafbeelding kan niet worden verwijderd door alle afbeeldingen te verwijderen of via het menu [FORMAT].

De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via [RESET].

[102]

Begingeluid

Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt geactiveerd als de camera wordt ingeschakeld.

Het begingeluid instellen

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [MIJNCAM].

3. Selecteer het menu [B.GELUID] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

RECHTS te drukken.

BEGINAFB

B.GELUID

SL.TOON

MIJNCAM

UIT

GELUID1

GELUID2

GELUID3

TERUG: STLIN:OK

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

Sluitertoon

Hiermee kunt u het geluid van de sluiter kiezen.

De sluitertoon selecteren

1. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [MIJNCAM].

3. Selecteer het menu [SL.TOON] door op de knop

OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop

MIJNCAM

BEGINAFB

B.GELUID

SL.TOON

UIT

GELUID1

GELUID2

GELUID3

TERUG: STLIN:OK

RECHTS te drukken.

4. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

5. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verlaten.

INFORMATIE

Als de beginafbeelding is ingesteld op [UIT], wordt het begingeluid niet geactiveerd, zelfs als dat is ingeschakeld.

[103]

Belangrijke opmerkingen

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.

- Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.

- Plaatsen met veel stof en vuil.

- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.

- Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.

- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

Bewaar deze camera niet op plekken met veel stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.

Bewaar de camera in silicagel in een hermetisch afgesloten doos wanneer u deze gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Zand kan grote problemen opleveren voor cameras.

- Zorg ervoor dat geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.

- Als u dit niet doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

Omgaan met de camera

- Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.

- Zorg dat het grootformaat LCD-scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld.

Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.

- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

- Deze camera is niet waterbestendig. Hanteer de camera nooit met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

- Als u deze camera gebruikt op natte plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als u dat niet doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent beschadigd raken.

Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.

- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits.

Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart.

Vervolgens wacht u tot het vocht is verdampt.

[104]

Belangrijke opmerkingen

Waarschuwing bij gebruik van de lens

- Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.

- Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde substanties.

Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is raadzaam de batterijen en de geheugenkaart te verwijderen als u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische storing, schakelt deze zichzelf uit om de geheugenkaart te beschermen.

Onderhoud van de camera

- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCDscherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u papier voor het reinigen van lenzen en reinigingsvloeistof voor lenzen gebruiken. Veeg de behuizing van de camera schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzol, insecticiden, verdunners, enz. Hierdoor kan de behuizing van de camera beschadigd raken en kan de werking negatief worden beïnvloed. Als u het LCD-scherm ruw behandelt, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.

Probeer niet de camera uit elkaar te halen of aan te passen.

Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat.

Dit is niet schadelijk voor de camera en vormt ook geen storing.

Als opnamen worden geüpload of gedownload (als de oplader en de USB-kabel tegelijkertijd in de houder zijn geplaatst), kan het gegevenstransport worden verstoord door statische elektriciteit. Als dit het geval is, verbreekt u de verbinding en sluit u de USB-kabel opnieuw aan voordat u opnieuw probeert gegevens over te dragen.

Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.

- Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.

- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan de camera.

Draag geen kop- of oortelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig of fiets.

Dit kan tot een verkeersongeluk leiden en is in sommige landen niet toegestaan.

Zet het geluid niet hard als u een kop- of oortelefoon draagt. Oorspecialisten waarschuwen tegen continu hard en langdurig afspelen. Als uw oren beginnen te tuiten, draait u het volume lager of stopt u met luisteren.

[105]

Waarschuwingsindicator

Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven

KAARTFOUT!

Fout met geheugenkaart

→ Schakel de camera uit en weer in

→ Plaats de geheugenkaart opnieuw

→ Plaats de geheugenkaart en formatteer de geheugenkaart (p.96)

GEEN KAART!

Er is geen geheugenkaart geplaatst

→ Plaats een geheugenkaart

De camera kan de geheugenkaart niet herkennen

→ Plaats de geheugenkaart opnieuw

→ Schakel de camera uit en weer in

KAART VERGRENDELD!

De geheugenkaart is vergrendeld

→ SD-geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

KAART VOL!

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om een foto te maken

→ Plaats een nieuwe geheugenkaart

→ Verwijder overbodige beeldbestanden om geheugen vrij te maken

GEEN AFBEELDING!

Er zijn geen opnamen opgeslagen op de geheugenkaart

→ Maak afbeeldingen

→ Plaats een geheugenkaart die een aantal afbeeldingen bevat

BESTANDSFOUT!

Bestandsfout

→ Formatteer de geheugenkaart

Fout met geheugenkaart

→ Neem contact op met de serviceafdeling

BATTERY BIJNA LEEG!

De batterijen zijn bijna leeg

→ Opgeladen batterij plaatsen

[106]

Waarschuwingsindicator

WEINIG LICHT!

Bij het maken van opnamen op donkere plaatsen

→ Gebruik een statief en maak opnamen met behulp van de flitser

AANTAL TE HOOG

Als u te veel afdrukpagina's selecteert in het PictBridge-menu

→ Selecteer een aantal afdrukpagina's dat wordt ondersteund

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Controleer het volgende

De camera kan niet worden ingeschakeld

De batterijen zijn bijna leeg

Opgeladen batterij plaatsen

De batterijen zijn verkeerd om geplaatst

Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+/ -)

Er is geen oplaadbare batterij geplaatst.

Plaats de batterij en zet de camera aan.

De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld

De batterijen zijn zwak

Opgeladen batterij plaatsen

De camera wordt automatisch uitgeschakeld.

Schakel de camera weer in

De batterijen raken snel leeg

De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen

Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnamen te maken

[107]

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

De camera maakt geen foto's wanneer u op de sluiterknop drukt

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar

→ Verwijder afbeeldingsbestanden die u niet meer nodig hebt

De geheugenkaart is niet geformatteerd

→ Formatteer de geheugenkaart (p.96)

Het geheugen is vol

→ Plaats een nieuwe geheugenkaart

De geheugenkaart is vergrendeld

→ Raadpleeg het foutbericht [KAART VERGRENDELD!] (p.106)

De camera is uitgeschakeld

→ Zet de camera aan

De batterijen zijn zwak

→ Opgeladen batterij plaatsen

De batterijen zijn verkeerd om geplaatst

→ Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -)

De camera wordt plotseling uitgeschakeld tijdens het gebruik

De camera is uitgeschakeld vanwege een storing

→ Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig

Er werd een opname gemaakt vanaf een afstand van minder dan 0,8 m van het onderwerp zonder dat de juiste macromodus is ingesteld

→ Selecteer de macromodus als de afstand tot het onderwerp minder dan 0,8 m bedraagt

Een opname maken buiten het flitserbereik

→ Een opname maken binnen het flitserbereik

De lens zit vol vlekken of is vuil

→ Maak de lens schoon

De flitser gaat niet af

De flitser is uitgeschakeld

→ Schakel de modus flash off uit

In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt

→ Raadpleeg de instructies bij de flitser (p.33)

De weergegeven datum en tijd zijn onjuist

De datum en tijd zijn onjuist ingesteld of de camera heeft de standaardinstellingen geactiveerd

→ Stel de datum en tijd in op de juiste waarde

[108]

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

De afbeeldingen worden niet afgespeeld

Onjuiste bestandsnaam (Onjuiste DCF-indeling)

→ Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd

Er is sprake van verschil in kleuren of afbeelding ten opzichte van het oorspronkelijke tafereel

De instelling voor de witbalans is onjuist

→ Selecteer de juiste witbalans

Foto's zijn te fel belicht

Er is sprake van overbelichting

→ Stel de gewenste belichtingscompensatie in

Geen beeld op het externe beeldscherm

Het externe scherm is niet goed aangesloten op de camera

→ Controleer de aansluitkabels

De geheugenkaart bevat onjuiste bestanden

→ Plaats een geheugenkaart die correcte bestanden bevat

In de Verkenner van de pc wordt niet de aanduiding [Verwisselbare schijf] weergegeven

De kabel is niet correct aangesloten

→ Controleer de aansluiting

De camera is uitgeschakeld

→ Zet de camera aan

Het besturingssysteem is niet Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,2 ~ 10,3.

In dat geval ondersteunt de PC geen USB.

→ Installeer Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,2 ~ 10,3 op PC die USB ondersteunt

Het stuurprogramma voor de camera is niet geïnstalleerd

→ Installeer een USB-opslagstuurprogramma

[109]

Specificaties

Beeldsensor

Lens

LCD-scherm

Scherpteinstelling

Sluiter

Belichting

Flitser

Scherpte

Effect

Witbalans

Spraakopname

Opnemen

Opslag

Type 1/1,8" CCD

Effectieve aantal pixels Ongeveer 8,1 megapixels

Totale aantal pixels Ongeveer 8,4 megapixels

Brandpuntsafstand Schneider-lens f = 7,8 tot 23,4 mm (equivalent 35mm film : 38 tot 114 mm)

F-waarde.

F2,8 tot F5,1

Modus voor stilstaande beelden: 1,0X tot 10,0X

Digitale zoom

Afspeelmodus : 1,0X~12,75X (afhankelijk van afbeeldingsgrootte)

2,5 -inch kleuren-TFT LCD (230,000 beeldpunten)

Type TTL automatische scherpte-instelling, handmatige scherpte-instelling

Bereik

Type

Snelheid

Regeling

Correctie

ISO-equivalent

Modi

Bereik

Oplaadtijd flitser

Normaal : 80cm tot oneindig

Macro : 4 tot 80cm (grootbeeld), 25 tot 80cm (Tele)

Automatische macro : 4cm tot oneindig (grootbeeld), 25 tot oneindig (Tele)

Mechanische en elektronische sluiter

Automatisch : 1 tot 1/2,000 sec.

Handmatig : 15 tot 1/2,000 sec.

Nachtopname : 8 tot 1/2,000 sec. Vuurwerk : 4 ~ 1/2,000 sec.

Programma AE, Sluiterprioriteit AE,

Diafragmaprioriteit AE of Handmatige belichting

Lichtmeting : Multi, Spot

2EV (stappen van 1/3EV)

Auto, 50, 100, 200, 400

Auto, Auto & Rode ogen verwijderen,

Langzame synchronisatie, Steunflits, Flitser uit

Grootbeeld : 0,2 tot 3,0m, Tele : 0,25 tot 2,0m

Ongeveer 7 sec.

Zacht, Normaal, Hard

Normaal, Zwart-wit, Sepia, Negatief, Rood, Groen, Blauw

Auto, Daglicht, Bewolkt, Fluorescerend_H, Fluorescerend_L,

Kunstlicht, Aangepast 1, Aangepast 2

Spraakopname (max. 1 uur)

Afdrukken van datum

Stilstaand beeld

Filmclip

Media

Bestandsindeling

Spraakmemo bij stilstaande beelden (max. 10 sec.)

Datum&tijd, Datum, Uit (door gebruiker te selecteren)

Modi: Auto, Programma, D/S/H, MijnInst, Scène

* Scène : Nacht, Portret, Kinderen, Landschap, Close-up,

Tekst, Zonsondergang, Dageraad, Tegenlicht,

Vuurwerk, Strandscènes en sneeuwlandschappen

Opnemen : Enkel, Continu, AEB, AFB

Zelfontspanner : 2 sec, 10 sec, dubbel, afstandsbediening

Met audio (opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit)

Resolutie : 640x480, 320x240, 160x128

Aantal frames : 30 fps, 15 fps

Intern 20 MB, SD-/MMC-kaart (tot 1GB gegarandeerd)

Stilstaand beeld : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

Filmclip : AVI (MPEG-4) Audio : WAV

[110]

Specificaties

Opslag

Beeldweergave

Interface

Beeldformaat

Capaciteit

(32MB)

Type

Bewerken

Stroomvoorziening

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Gebruikstemperatuur

Luchtvochtigheid bij gebruik

Software

Speciale functies

Stuurprogramma camera

Toepassing

3264 : 3264x2448, 3072 : 3072x2304,

2816 : 2816x2112, 2592 : 2592x1944,

2272 : 2272x1704, 2048 : 2048x1536,

1600 : 1600x1200, 1024 : 1024x768,

640 : 640x480

3264 : Superhoog 7 Hoog 13 Normaal 19 TIFF 1

3072 : Superhoog 7 Hoog 15 Normaal 23 TIFF 1

2816 : Superhoog 9 Hoog 18 Normaal 26 TIFF 1

2592 : Superhoog 10 Hoog 21 Normaal 31 TIFF 1

2272 : Superhoog 14 Hoog 26 Normaal 33 TIFF 2

2048 : Superhoog 17 Hoog 33 Normaal 47 TIFF 3

1600 : Superhoog 28 Hoog 51 Normaal 62 TIFF 4

1024 : Superhoog 60 Hoog 106 Normaal 129 TIFF 11

640 : Superhoog 121 Hoog 139 Normaal 165 TIFF 22

* Deze getallen zijn gemeten op basis van de conditioneringsstandaard van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en de camera-instellingen.

1 afbeelding, Miniaturen, Diashow, Indeling in albums, Filmclip

Trimmen, Draaien, Afmeting wijzigen

Digitale aansluiting : USB 2.0 Audio : Mono

Video-uitgang : NTSC, PAL (door gebruiker te selecteren)

Aansluiting voor gelijkstroomvoeding : 3,3V

Oplaadbare batterij : Li-ion SLB-1137(3,7V, 1.130mAh)

Wisselstroomadapter : SAC - 32 (gelijkstroom 3,3V / 2,0A)

106 x 56,4 x 30,5 mm

(met uitzondering van de projectieonderdelen van de camera)

Ongeveer 162g (zonder batterijen en kaart)

0 tot 40 ˚C

5 tot 85 %

Opslagstuurprogramma

(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 tot 10.3)

Digimax Master, Digimax Reader

MPEG-4 VGA 30fps Filmclip

Filmstabilisator en filmbewerking op DSC

Opname van opeenvolgende films

Wereldberoemde Schneider-lens

Krachtige handmatig functies: D, S, H

Gescande tekstbeelden omzetten naar bewerkbare documenten

Geintegreeerde software: Movie Maker en Movie Converter

* Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

* Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.

[111]

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

De meegeleverde software is een camerastuurprogramma en software voor beeldbewerking onder Windows.

Onder geen voorwaarden mogen deze software en gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

Het gebruiksrecht voor de software geldt uitsluitend voor gebruik met een camera.

In het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zullen wij uw camera repareren of vervangen. We kunnen echter niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.

Zelfgebouwde pc's of een pc en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.

Voordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en

O/S(besturingssystemen beschikken).

Systeemvereisten

Voor Windows

PC met MMX Pentium 450MHz-processor of sneller (XP: Pentium II 700MHz)

Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP

Minimum 64MB RAM (XP : 128MB)

200MB vrije ruimte op de vaste schijf

(meer dan 1GB aanbevolen)

USB-poort

CD-ROM-station

1024x 768 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt

(24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)

Voor Machintosh

Power Mac G3 of hoger

Mac OS 9,2 ~ 10,3

Minimaal 64MB RAM

110MB vrije ruimte op de vaste schijf

USB-poort

CD-ROM-station

QuickTime-speler

DivX (voor filmclips)

[112]

Informatie over de software

Wanneer u de cd-rom die wordt meegeleverd met deze camera in het cd-rom-station plaatst, wordt automatisch het volgende venster weergegeven.

Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

Stuurprogramma voor camera :

Hiermee kunnen afbeeldingen worden verzonden tussen camera en PC.

Deze camera gebruikt het USB-opslagstuurprogramma als stuurprogramma. U kunt de camera gebruiken als USB-kaartlezer. Nadat het stuurprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Explorer] en [My computer] de aanduiding [Removable Disk]. Het USB-opslagstuurprogramma is uitsluitend beschikbaar voor Windows. De applicatie-CD bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC.

Maar u kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 9,2 ~ 10,3.

XviD-codec : Hiermee kunnen filmclips die zijn opgenomen met deze camera worden afgespeeld op een pc.

Als u een filmclip (MPEG-4) die is opgenomen met deze camera, wilt afspelen, moet u de

XviD-codec installeren. Als een filmclip die is opgenomen met deze camera niet goed wordt afgespeeld, installeert u deze codec. Deze software kan alleen worden gebruikt met

Windows.

Als een filmclip niet kan worden afgespeeld op Mac OS, bezoekt u de volgende site.

http://www.divx.com/divx/mac/

Als een filmclip niet kan worden afgespeeld op Mac OS, gebruikt u een mediaspeler die de

XviD-codec (Mplayer, VLC(VideoLanClient)media player) ondersteunt.

Digimax Master: Dit is de complete multimedia software-oplossing.

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

[113]

Informatie over de software

Digimax Reader : tekstherkenningsprogramma.

Met dit programma kunt u een beeldbestand dat is vastgelegd in de TEKST-modus opslaan als een tekstbestand. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

INFORMATIE

Controleer de systeemvereisten voordat u het stuurprogramma gaat installeren.

Het automatische installatieprogramma heeft 5 ~ 10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de capabiliteit van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Samsung.exe] in de hoofdmap van het

CD-ROM-station.

[114]

De toepassingssoftware installeren

Als u deze camera wilt gebruiken met een PC, moet u eerst de toepassingssoftware installeren.

Nadat u dat hebt gedaan, kunnen de opgeslagen afbeeldingen in de camera worden overgezet naar de PC en worden bewerkt door middel van een beeldbewerkingsprogramma.

INFORMATIE

Sluit alle andere programmas af voordat u de toepassingssoftware gaat installeren.

Koppel, voordat u de toepassingssoftware gaat installeren, eerst de USB-verbinding los.

U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engels http://www.samsungcamera.co.kr : Koreaans

1. Klik op het menu [Install] in het venster voor automatische uitvoering. Het stuurprogramma voor de camera wordt automatisch geïnstalleerd.

[Klik !]

2. De installatie is voltooid.

Klik op de knop [Finsh].

[Klik !]

3. Het softwarelicentievenster voor DirectX wordt weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [I accept the agreement] (Ik ga akkoord met de overeenkomst) en vervolgens op de knop [Next >]

(Volgende >). Het volgende venster wordt nu weergegeven. Als u niet akkoord gaat, selecteert u [I don’t accept the agreement] (Ik ga niet akkoord met de overeenkomst) en klikt u op de knop [Cancel] (Annuleren).

Het installatieprogramma wordt dan geannuleerd.

[Klik !]

[115]

De toepassingssoftware installeren

4. Er wordt een venster weergegeven. Klik op de knop [Next(N) >].

[Klik !]

5. De installatie van DirectX is voltooid.

Klik op de knop [Finish] (Voltooien) om de installatie van de Xvid –codec te starten.

* Het systeem wordt niet opnieuw opgestart, ook al klikt u op de knop [Finish] (Voltooien).

* De schermweergave van stap wijkt mogelijk af van de illustratie, afhankelijk van de systeemvereisten.

[Klik !]

6. Er wordt een venster weergegeven om te controleren of de XviD-codec op de pc is geïnstalleerd.

[Preview] (Voorbeeld bekijken): Hiermee kunt u de filmclip bekijken.

[Install] (Installeren) : Hiermee installeert u de XviD-codec.

[Cancel] (Annuleren) : De XviD-codec wordt niet geïnstalleerd en een venster voor het installeren van de toepassingssoftware wordt weergegeven.

[Klik !]

Als u niet op de knop [Preview] hebt geklikt, kan de knop [Install] niet worden geselecteerd.

[116]

De toepassingssoftware installeren

7. Als een van de onderstaande fouten optreedt tijdens het bekijken van een voorbeeldopname, klikt u op de knop

[Install] om de XviD-codec te installeren.

- Er wordt alleen spraak afgespeeld.

- Er wordt een foutbericht weergegeven en de filmclip wordt niet afgespeeld.

Afhankelijk van de systeemvereisten kan het venster verschijnen dat hiernaast wordt weergegeven.

[Klik !]

8. Het installatievenster voor de XviD-codec wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.

Klik op de knop [Next >].

[Klik !]

9. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven.

Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [I accept the agreement] (Ik ga akkoord met de overeenkomst) en vervolgens op de knop [Next >] (Volgende >).

Het volgende venster wordt nu weergegeven.

Als u niet akkoord gaat, selecteert u [I don’t accept the agreement] (Ik ga niet akkoord met de overeenkomst) en klikt u op de knop [Cancel] (Annuleren).

Het installatieprogramma wordt dan geannuleerd.

[Klik !]

De XviD-codec wordt gedistribueerd op basis van de algemene GNU-licentieovereenkomst en iedereen kan deze codec derhalve kopiëren, verspreiden en wijzigen. Raadpleeg de licentiedocumenten voor meer informatie.

[117]

De toepassingssoftware installeren

10. Het XviD-informatievenster wordt weergegeven.

Klik op de knop [Next >] (Volgende).

[Klik !]

11. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven. Klik op [Next >].

Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse...] en kiest u de gewenste map.

[Klik !]

12. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd een map te kiezen waar de programmapictogrammen naartoe worden gekopieerd. Klik op [Next >].

Als u de programmapictogrammen in een andere map wilt zetten, kiest u een andere map en klikt u vervolgens op [Next >].

[Klik !]

13. Het venster [Select Additional Tasks] (Aanvullende taken selecteren) wordt weergegeven. Selecteer de gewenste aanvullende taken en klik op [Next >].

[Klik !]

[118]

De toepassingssoftware installeren

14. De XviD-codec kan nu worden geïnstalleerd.

Klik op de knop [Install] (Installeren).

[Klik !]

15. De installatie is voltooid.

Klik op [Finish].

[Klik !]

16. Er wordt een venster geopend waarin u het programma kunt kiezen dat u wilt installeren.

Klik op [Install] (Installeren).

Raadpleeg pagina 113~114 voor meer informatie over toepassingssoftware.

[Klik !]

INFORMATIE

Als u [Exit] (Afsluiten) selecteert bij stap 16, wordt de installatie van het toepassingsprogramma geannuleerd.

17. Het installatievenster van Digimax Master wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.

Klik op de knop [Next >].

[Klik !]

[119]

De toepassingssoftware installeren

INFORMATIE

Als u [Cancel] (Annuleren) selecteert bij stap 17, wordt een venster voor het installeren van Digimax Reader weergegeven.

18. Er wordt een venster weergegeven. Klik op de knop

[Next(N) >].

[Klik !]

19. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven. Klik op [Next >].

Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse..] en kiest u de gewenste map.

[Klik !]

20. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd een map te kiezen waar de programmapictogrammen naartoe worden gekopieerd. Klik op de knop [Next]

([Volgende]).

Als u een andere map wilt kiezen, klikt u op [Browse...]

(Bladeren...) en selecteert u de gewenste map.

21. Klik op de knop [Install(I)] (Installateren) om de installatie van Digimax Master te starten.

[Klik !]

[120]

[Klik !]

De toepassingssoftware installeren

22. De installatie van Digimax Master is met succes voltooid. Klik op de knop [Finish] (Voltooien) om Digimax

Reader te installeren.

* De schermweergave van stap 22 wijkt mogelijk af van de illustratie, afhankelijk van de systeemvereisten.

[Klik !]

23. Er wordt een venster weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast. Klik op de knop [INSTALL].

- Klik op de knop [MANUAL]. Er worden nu beknopte instructies voor het gebruik van Digimax Reader weergegeven.

- Klik op de knop [EXIT] ([AFSLUITEN]) om de installatie van Digimax Reader te annuleren en het venster voor het opnieuw opstarten van de computer weer te geven.

[Klik !]

24. Er wordt een venster weergegeven.

Klik op de knop [Next(N) >].

[Klik !]

25. Het softwarelicentievenster wordt weergegeven.

Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op [Yes], waarna het volgende venster wordt weergegeven.

Als u hiermee niet akkoord gaat, klikt u op [No], waarna het installatieprogramma wordt afgebroken.

[Klik !]

[121]

De toepassingssoftware installeren

26. Er wordt een venster voor het kiezen van de bestemming weergegeven. Klik op [Next >].

Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, klikt u op [Browse...] en kiest u de gewenste map.

[Klik !]

27. De installatie van Digimax Reader is voltooid.

Het systeem wordt niet opnieuw opgestart, zelfs als de optie [Yes, I want to restart the computer now] (De computer opnieuw starten) wordt geselecteerd.

De schermweergave van stap 27 wijkt mogelijk af van de illustratie, afhankelijk van de systeemvereisten.

[Klik !]

28. U kunt de wijzigingen activeren door de computer opnieuw op te starten. Schakel het selectievakje

[Yes, I want to restart my computer now.] ([Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.]) in en klik op de knop [OK].

[Klik !]

29. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB-kabel aan op de camera.

30. Zet de camera aan. Het bericht [Found New hardware Wizard] wordt weergegeven en de computer maakt verbinding met de camera.

* Als u met Windows XP werkt, wordt een afbeeldingsviewer geopend.

Als het downloadvenster van Digimax Master wordt geopend madat Digimax Master is gestart, is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

[122]

De toepassingssoftware installeren

31. Als [Removable Disk] wordt weergegeven onder [My computer], is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd. Nu kunt u via de USBkabel beeldbestanden overdragen van de camera naar de PC.

INFORMATIE

Als u het stuurprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden mogelijk niet gestart.

Op een systeem met Windows 98 of 98 SE wordt het dialoogvenster wizard Nieuwe hardware gevonden geopend en wordt mogelijk een venster geopend waarin u wordt gevraagd een stuurprogramma te kiezen. In dat geval specificeer u "USB Driver" op de meegeleverde cd (voor Windows 98 en 98 SE).

Voordat u de camera aansluit op de PC, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

Na de installatie van het stuurprogramma voor de camera, moet u de PC opnieuw opstarten.

Als u de camera aansluit op de PC voordat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden weergegeven. Annuleer in dit geval de wizard [Found New Hardware Wizard] en koppel de camera los van de PC. Installeer het stuurprogramma voor de camera en sluit vervolgens de camera opnieuw aan op de PC.

Als de computer het stuurprogramma voor de camera niet kan vinden na de installatie, probeert u één of meer van de volgende stappen uit te voeren.

1. Verwijder het stuurprogramma voor de camera (p.127~128) en installeer het stuurprogramma opnieuw.

2. Raadpleeg de FAQ (Veelgestelde vragen, p.140) voor een mogelijke oplossing voor het probleem.

3. Download, als de CPU van uw PC een VIA Chip is (dit wordt aangegeven in de USBhostcontroller), het patchbestand van de webpagina voor de cameras van Samsung op. (http://www.samsungcamera.com)

[123]

PC-modus starten

Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw pc en vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de "computerverbindingsmodus" geactiveerd.

In deze modus kunt u opgeslagen beelden downloaden naar uw pc via de USB-kabel.

Het LCD-scherm wordt altijd uitgeschakeld in de PC-modus.

Het lampje voor de camerastatus knippert als de bestanden worden overgedragen via de

USB-verbinding.

De camera aansluiten op een PC

1. Zet de pc aan.

2. Zet de camera aan.

3. Druk op de knop MENU als u zich in een andere modus dan Voice Recording (Spraakopname) bevindt.

4. Druk op de knop LINKS/RECHTS en selecteer de menutab [SETUP].

FORMAT

DAG/TIJD

AFDRUK

GELUID

USB

TERUG:

SETUP

COMPUTER

PRINTER

STLIN:OK

5. Selecteer het menu [USB] door op de knop

OMHOOG/OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

6. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het menu [COMPUTER] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

7. Druk tweemaal op de menuknop om het menu te verwijderen.

8. Sluit de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel.

- Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de camera.

- Sluit de grote connector van de USB-kabel aan op de USB-poort van de PC.

- De stekkers moeten goed worden aangesloten.

Als u [PRINTER] hebt geselecteerd in Stap

6 bij het aansluiten van de camera op uw computer, wordt het bericht [PRINTER

AANSLUITEN] weergegeven op het LCDscherm en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USBkabel los en volgt u de procedure vanaf

Stap 2.

De camera loskoppelen van de pc : Raadpleeg pagina 130. (De verwisselbare schijf verwijderen)

INFORMATIE

Het stuurprogramma voor de camera moet worden geïnstalleerd voordat u de PC-modus kunt gebruiken.

U wordt geadviseerd een wisselstroomadapter te gebruiken bij aansluiting van de camera op een computer om de batterijen te sparen.

[124]

PC-modus starten

Opgeslagen afbeeldingen downloaden

U kunt de stilstaande beelden die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw pc en deze vervolgens afdrukken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.

2. Selecteer [My computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op [Removable Disk

→ DCIM →100SSCAM].

De beeldbestanden worden nu weergegeven.

3. Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

4. Er wordt een pop-upmenu weergegeven.

Klik op [Cut] (Knippen) of [Copy] (Kopiëren) in het menu.

- [Cut] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.

- [Copy] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

5. Klik op de map waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.

[125]

PC-modus starten

6. Klik met de rechtermuisknop. Er wordt nu een pop-upmenu weergegeven. Klik op [Paste].

7. Een afbeeldingsbestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

- Met behulp van [Digimax Master] kunt u de opgeslagen afbeeldingen op de geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de afbeeldingsbestanden kopiëren en verplaatsen.

[126]

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

Als u het USB-stuurprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Selecteer [Start → Instellingen] en klik op

[Configuratiescherm].

2. Dubbelklik op [Systeem].

3. Selecteer het [Device manager → Hard Disk

Controller → Samsung Digital Camera] en klik op de knop [Remove].

[Klik !]

4. Klik op de knop [OK]. De camera wordt verwijderd uit het systeem.

[127]

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

5. Klik op [Start → Instellingen → Configuratiescherm] en dubbelklik op Software.

6. Het venster [Software] wordt weergegeven.

Klik op [Digimax V800] en op

[Toevoegen/Verwijderen]

[Klik !]

7. Het verwijderen is voltooid. Klik op de knop [Finish] om het venster te sluiten.

[Klik !]

[128]

Verwisselbare schijf

Als u deze camera wilt gebruiken als een verwisselbare schijf, moet u eerst het USBstuurprogramma installeren. (p.115)

1. Sluit, voordat u de camera aanzet, de camera aan op de PC met behulp van de USB-kabel.

2. Klik op [Removable Disk] onder [My computer] of [Windows Explorer].

3. Beeldbestanden die zijn opgeslagen op de verwisselbare schijf (DCIM 100SSCAM) kunnen worden overgedragen naar de PC.

INFORMATIE

Belangrijke informatie bij het gebruik van de verwisselbare schijf

De indicator [Removable Disk] wordt niet weergegeven als de camera is uitgeschakeld of als de USB-kabel is verwijderd.

Wij adviseren u de afbeeldingen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken.

Als u afbeeldingen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.

Zorg er tijdens het laden van afbeeldingen van de pc naar de camera voor dat de namen van de geladen bestanden verschillen van de namen van de bestanden die reeds op de geheugen zijn opgeslagen.

Wanneer u een bestand laadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [BESTANDSFOUT!] weergegeven op het LCD-scherm in de afspeelmodus en is niets te zien in de miniatuurmodus.

Het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert als een bestand wordt overgedragen

(gekopieerd of verwijderd) tussen de camera en de pc. Verwijder de USB-kabel pas wanneer het lampje niet meer knippert. Als u de USB-kabel wilt verwijderen in Windows 2000/ ME/ XP, gebruikt u het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

[129]

De verwisselbare schijf verwijderen

Windows 98SE

1. Controleer of de camera en pc een bestand overdragen. Als het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert, moet u wachten totdat het lampje uit gaat.

2. Verwijder de USB-kabel.

Windows 2000/ME/XP

(De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het Windowsbesturingssysteem waarmee u werkt.)

1. Controleer of de camera en pc een bestand overdragen. Als het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert, moet u wachten totdat het lampje uit gaat.

2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject

Hardware] op de taakbalk.

[Dubbelklik]

3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass Storage

Device] en klik op de knop [Stop].

[Klik !]

4. Het venster [Stop a Hardware device] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass Storage

Device] en klik op de knop [OK].

5. Het venster [Safe to Remove Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].

[130]

[Klik !]

[Klik !]

De verwisselbare schijf verwijderen

6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [Close].

De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.

7. Verwijder de USB-kabel.

[Klik !]

Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

1. De software-cd bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC omdat MAC OS het stuurprogramma van de camera ondersteunt.

2. Controleer de versie van MAC OS. U kunt de versie van MAC OS controleren tijdens het opstarten van het besturingssysteem. Deze camera is compatibel met MAC OS 9,2 ~ 10,3.

3. Sluit de camera aan op de Macintosh en zet de camera aan.

4. Een nieuw pictogram wordt weergegeven op het bureaublad nadat u de camera hebt aangesloten op de MAC.

Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad om de map in het geheugen weer te geven.

2. Selecteer het afbeeldingsbestand en kopieer of verplaats dit naar de MAC.

VOORZICHTIG

Voor Mac OS 10.0 of later: voltooi eerst het uploadproces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de extraheeropdracht.

Als een filmclip niet kan worden afgespeeld op Mac OS, bezoekt u de site http://www.divx.com/divx/mac/ en downloadt u de codec.

U kunt ook een mediaspeler gebruiken die de XviD-codec ondersteunt

(Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).

[131]

Digimax Master

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows, behalve met Windows 98.

U kunt het programma starten door op [Start Programma's Samsung Digimax Master] te klikken.

Afbeeldingen downloaden

1. Sluit de camera aan op uw pc.

2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van afbeeldingen nadat u de camera hebt aangesloten op uw pc.

- Gebruik de knop [All(A)] (Alles) om de opgenomen beelden te downloaden.

- Selecteer de gewenste map in het venster en klik op de knop [All(A)] (Alles). U kunt opgenomen beelden opslaan in de geselecteerde map.

- Als u op de knop [Cancel] (Annuleren) klikt, wordt het downloaden geannuleerd.

[Klik !]

3. Klik op de knop [Next(N) >].

[Klik !]

[132]

Digimax Master

4. Selecteer een bestemming en maak een map voor het opslaan van gedownloade opnames en mappen.

- Er worden mappen gemaakt in volgorde van datum en de opnames worden gedownload.

- Er wordt een map met een naam van uw keuze gemaakt en de opnames worden gedownload.

- Er wordt een eerder gemaakte map geselecteerd en de opnames worden gedownload.

5. Klik op de knop [Next(N) >].

[Klik !]

6. Er wordt een venster geopend, zoals in het voorbeeld hiernaast. De bestemming van de geselecteerde map wordt boven aan het venster weergegeven. Klik op de knop [Start] (Starten) om de opnames te downloaden.

[Klik !]

7. De gedownloade opnames worden weergegeven.

[133]

Digimax Master

Afbeeldingsviewer : U kunt de opgeslagen beelden bekijken.

- Hieronder worden de functies van de afbeeldingsviewer weergegeven.

Menubalk : Hier kunt u menuopties selecteren.

File (Bestand), Edit (Bewerken), View (Beeld), Tools (Extra), Change functions

(Functies wijzigen), Auto download (Automatisch downloaden), Help, enz.

Venster voor afbeeldingsselectie : In dit venster kunt u de gewenste opname selecteren.

Selectiemenu voor mediatype : In dit menu kunt u functies van de afbeeldingsviewer en bewerkingsfuncties voor beelden en filmclips selecteren.

Voorbeeldvenster : In dit venster kunt u een voorbeeld van een beeld of filmclip bekijken en de multimediagegevens weergeven.

Zoombalk : Hiermee kunt u het voorbeeldformaat wijzigen.

Venster voor mapweergave : Hiermee kunt u de maplocatie van de geselecteerde afbeelding weergeven.

Venster voor afbeeldingsweergave : Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.

Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

[134]

Digimax Master

Image edit (Afbeelding bewerken) : Hiermee kunt u stilstaande beelden bewerken.

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

Menu Edit (Bewerken) : Hier kunt u de volgende menu's selecteren.

[Tools] (Extra) : Hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding bijsnijden of het formaat ervan wijzigen. Raadpleeg het menu [Help].

[Adjust](Wijzigen): Hiermee kunt u de afbeeldingskwaliteit wijzigen. Raadpleeg het menu [Help].

[Retouch] (Retoucheren) : Hiermee kunt u de afbeelding wijzigen of effecten toevoegen aan de afbeelding. Raadpleeg het menu [Help].

Tekenhulpmiddelen : Hulpmiddelen voor het bewerken van een afbeelding.

Venster voor afbeeldingsweergave : In dit venster wordt een geselecteerde afbeelding weergegeven.

Voorbeeldvenster : Hier kunt u de gewijzigde afbeelding bekijken.

Een foto die is bewerkt met Digimax Master kan niet worden weergegeven op de camera.

Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

[135]

Digimax Master

Films bewerken : U kunt stilstaande beelden, filmclips, spraakmemo's en muziekbestanden samenvoegen in een filmclip.

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van filmclips weergegeven.

Menu Edit (Bewerken) : Hier kunt u de volgende menu's selecteren.

[Add Media] (Toevoegen): Hiermee kunt u een multimedia-item van uw keuze toevoegen aan een filmclip.

[Edit Clip] : Hiermee kunt u de helderheid, het contrast, de kleur en de intensiteit wijzigen.

[Effect] : Hiermee kunt u een effect invoegen.

[Set Text] : Hiermee kunt u teksten invoegen.

[Narrate] : Hiermee kunt u spraak invoegen.

[Produce] : Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

U kunt AVI-, WMV- (Windows-media), ASF- (Windows-media) en filmclipbestanden selecteren voor deze camera (avi, MPEG-4).

Venster voor frameweergave: In dit venster kunt u multimedia-items invoegen.

Bepaalde filmclips die zijn gecomprimeerd met een codec die niet compatibel is met Digimax

Mastere kunnen niet worden afgespeeld in Digimax Master.

Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

[136]

Digimax Master

Film voor de camera: U kunt een film afspelen op deze camera

1. Selecteer een film om af te spelen op de camera door op de knop [Add] (Toevoegen) te klikken. Voeg effecten toe en bewerk de film. Sla de bewerkte film op door op de knop

[Make] (Maken) te klikken.

2. Selecteer [Movie for camera (Film voor camera) als videotype.

3. Selecteer de camera-optie, uitvoerlocatie en bestandsnaam, en klik op de knop [Make] (Maken).

- Framegrootte : Hiermee selecteert u de breedt en hoogte van het frame.

- Aantal frames : Hiermee selecteert u het aantal frames per seconde.

- Bestandslocatie: Hiermee selecteert u een locatie waar de bewerkte film wordt opgeslagen.

- Bestandsnaam: Als u de film wilt kunnen afspelen op de camera, moet u zich aan de DCFregels houden. Sla de film op als SV20XXXX.avi (U kunt een willekeurig cijfer tussen 0001 en 9999 opgeven in plaats van de letters XXXX)

4. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.

5. Kopieer de bewerkte film naar [Verwisselbare schijf\DCIM\XXXSSCAM]. (U kunt een willekeurig cijfer tussen 100 en 999 opgeven in plaats van de letters XXX).

6. U kunt de film afspelen in de afspeelmodus van de camera.

[137]

Digimax Reader

Digimax Reader is een programma voor tekstherkenning. Met dit programma kunt u een beeldbestand dat is vastgelegd in de TEKST-modus opslaan als een tekstbestand.

Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

U kunt het programma starten door op [Start → Programs → Digimax Reader] te klikken.

Het volgende scherm wordt weergegeven.

Digimax Reader gebruiken

1. Sluit de camera en de pc op elkaar aan via een USB-kabel en download de beelden die op de camera liggen opgeslagen naar de pc.

* Zie pagina 125 ~ 126 voor nadere details over het aansluiten van de camera en pc, en het downloaden van beelden.

2. Voer Digimax Reader uit.

3. Klik op het pictogram Open ( ), zoals in het voorbeeld hiernaast.

4. Selecteer een opname die u wilt opslaan als tekstbestand.

* Alleen een opname die is gemaakt met een

SAMSUNG-camera kan worden geopend.

[138]

Digimax Reader

5. Klik op het pictogram voor de herkenningssectie

( ) om de opname te scannen.

6. Een deel van de opname wordt geselecteerd, zoals hiernaast weergegeven.

7. Klik op het herkenningspictogram Recognition

( ). Er wordt nu tekstherkenning uitgevoerd op het gedeelte dat is geselecteerd in stap 6.

8. U kunt het gedeelte als tekst opslaan door op het pictogram Save ( ) te klikken. Er wordt een venster weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.

9. Selecteer een bestandstype van uw keuze.

Selecteerbare bestandstypen : *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF

INFORMATIE

Een opname maken waarop tekstherkenning kan worden uitgevoerd:

- Zorg dat er voldoende afstand ligt tussen het onderwerp en de camera om een duidelijke opname te kunnen maken.

- Houd de camera loodrecht ten opzichte van het onderwerp gericht.

- Voorkom dat de camera trilt om een goed beeld te krijgen.

Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Reader voor nadere informatie.

[139]

FAQ (Veelgestelde vragen)

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

[Situatie 1] De camera is uitgeschakeld.

Zet de camera aan.

[Situatie 2] Het USB-stuurprogramma is niet correct geïnstalleerd.

Installeer het USB-stuurprogramma op de juiste manier. (p.115)

[Situatie 3] De USB-kabel is niet aangesloten of u gebruikt een kabel die niet aan de specificaties voldoet.

Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.

[Situatie 4] De camera wordt niet herkend door uw pc. Soms wordt de camera weergegeven onder [Unknown Devices] in Apparaatbeheer.

Installeer het stuurprogramma voor de camera op de juiste manier.

Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel vervolgens de camera in.

[Situatie 5] Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de overdracht van bestanden.

Schakel de camera uit en weer in.

Schakel de camera uit en weer in. Draag het bestand opnieuw over.

[Situatie 6] Hoe weet ik of mijn computer de USB-interface ondersteunt?

Controleer de USB-poort op uw computer of toetsenbord.

Controleer uw versie van het besturingssysteem.

De USB-interface is beschikbaar in Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.

Controleer de optie [Universal Serial Bus controllers] in Apparaatbeheer.

Controleer de optie [Universal Serial Bus controllers] als volgt.

Win 98/ ME : Selecteer [Start Settings Control Panel System

Win 2000

Device Manager Universal Serial Bus controllers].

: Selecteer [Start Settings Control Panel System

Hardware Device Manager Universal Serial Bus controllers].

Windows XP : Kies [Start Control Panel Performance and Maintenance

System Hardware Device Manager Universal Serial Bus controllers].

[140]

FAQ (Veelgestelde vragen)

Er moet onder [Universal Serial Bus controllers] een USB-hostcontroller en een

USB-basishub staan vermeld.

Bovendien kunt u dubbelklikken op de USB universele hostcontroller en de USBhoofdhub om te controleren of "Dit apparaat werkt correct" wordt weergegeven bij

Apparaatstatus. Als bij Apparaatstatus de melding "Dit apparaat werkt niet correct" wordt weergegeven, klikt u op het tabblad "Stuurprogramma" en klikt u vervolgens op [Update Driver] of [Reinstall Driver].

Als aan alle bovengenoemde condities wordt voldaan, kan de computer de USBinterface ondersteunen.

[Situatie 7] Wanneer u een USB-hub gebruikt.

Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera aan de PC via de

USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn.

Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

[Situatie 8] Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?

De camera werkt mogelijk niet goed als deze op de PC wordt aangesloten via een andere USB-kabel In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

[Situatie 9] Als ik Apparaatbeheer open (door op Start (Settings) Control Panel

(Performance and Maintenance) System (Hardware) Device Manager), staat de vermelding Unknown Devices of Other Devices met een geel vraagteken (?) naast sommige apparaten of staat bij sommige apparaten een uitroepteken (!).

Klik met de rechtermuisknop op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!) en selecteer "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera opnieuw aan. Bij een PC met Windows 98 verwijdert u tevens het camerastuurprogramma, start u de PC opnieuw op en installeert u het camerastuurprogramma opnieuw.

Dubbelklik op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!), klik op het tabblad "Stuurprogramma" en klik op [Update Driver] of [Reinstall Driver].

Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de locatie van het juiste apparaatstuurprogramma op te geven, specificeert u "USB Driver" op de meegeleverde cd.

[Situatie 10] In sommige anti-virusprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.), herkent de computer de camera mogelijk niet als verwisselbare schijf.

Stop de anti-virusprogramma's en sluit de camera aan op de computer.

Raadpleeg de informatie bij het anti-virusprogramma over hoe u het programma kunt sluiten.

[141]

FAQ (Veelgestelde vragen)

Als de filmclip niet kan worden afgespeeld op de pc

Als de filmclip die is opgenomen met de camera niet kan worden afgespeeld op de pc, wordt dit meestal veroorzaakt door een codec die op de pc is geïnstalleerd.

Als geen codec voor het afspelen van de filmclip is geïnstalleerd

Installeer de codec zoals hieronder aangegeven.

[Een codec installeren voor Windows]

1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.

2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map XviD op het cd-rom-station.

Klik vervolgens op het bestand XviD codec-1[1].1.0.exe.

[Een codec installeren voor Mac OS]

1) Bezoek de volgende site voor het downloaden van de codec.

http://www.divx.com/divx/mac

2) Klik op de knop [Free Download] (Gratis download) in de rechterbovenhoek van de pagina. Er wordt nu een venster voor het downloaden van de DviX-codec weergegeven.

3) Selecteer de versie van Mac OS die u gebruikt en klik op de knop [Download]

(Downloaden). Sla het bestand op in de gewenste map.

4) Voer het gedownloade bestand uit. De codec voor het afspelen van de filmclip wordt nu geïnstalleerd.

Als een filmclip niet kan worden afgespeeld op Mac OS, gebruikt u een mediaspeler die de XviD-codec (Mplayer, VLC(VideoLanClient)media player) ondersteunt.

Als niet DirectX 9.0 of hoger is geïnstalleerd

Installeer DirectX 9.0 of hoger

1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.

2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map\ USB Driver\ DirectX 9.0 op het cd-romstation. Klik vervolgens op het bestand DXSETUP.exe. DirectX wordt nu geïnstalleerd.

Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX.

http://www.microsoft.com/directx

[142]

FAQ (Veelgestelde vragen)

Als een pc (met Windows 98) niet langer reageert als de camera en pc al verschillende malen met elkaar zijn verbonden.

Als een pc (met Windows 98) lange tijd ingeschakeld staat en herhaaldelijk op de camera wordt aangesloten, wordt de camera mogelijk niet meer herkend door de pc.

Start in dat geval de pc opnieuw op.

Als een pc die is aangesloten op de camera niet langer reageert tijdens het opstarten van Windows.

In dat geval koppelt u de pc en de camera los. Windows start nu correct op.

Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB-ondersteuning voor oudere systemen is te vinden in het instellingsmenu voor het BIOS. (Het instellingsmenu voor het BIOS verschilt van pc-fabrikant tot pc-fabrikant en sommige BIOS-menu's bevatten geen USBondersteuning voor oudere systemen). Als u het menu niet zelf kunt wijzigen, neemt u contact op met de pc-fabrikant of met de fabrikant van het BIOS.

Als de filmclip niet kan worden gewist, kunnen geen gegevens van de verwisselbare schijf worden verwijderd en wordt een foutbericht weergegeven tijdens de bestandsoverdracht.

Als u alleen de Digimax Master installeert, kunnen zich af en toe de bovengenoemde problemen voordoen.

- Sluit het programma Digimax Master door op het pictogram voor de Digimax Master op de taakbalk te klikken.

- Installeer alle toepassingsprogramma's die zich op de software-cd bevinden.

(U moet de codec voor filmclips installeren.)

[143]

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,

SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX : (82) 31-740-8398, 8111 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL : (1) 201-902-0347

FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST.,

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL : (1) 310-900-5263/5264

FAX : (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE

1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : 00800 12263727

(free for calls from UK only)

UK Service Hotline : 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL : 49 (0) 6196 66 53 03

FAX : 49 (0) 6196 66 53 66 www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL : (33) 1-4279-2200

FAX : (33) 1-4538-6858 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,

PR-KT, 37-A, KORP14

TEL : (7) 095-258-9299/96/98

FAX : (7) 095-258-9297 http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190

TEL : (86) 22-2761-4599

FAX : (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn

Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-3021

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement