Samsung HT-AS610 User manual

Samsung HT-AS610 User manual

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 2

DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD DOOR:

Digitale Surround

AV-ontvanger

Systeem

HT-AS610

Gebruiksaanwijzing

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 2

Veiligheidsinstructies

2

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

Laser product van klasse 1

De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van klasse 1.

VOORZICHTIG

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE

SCHOKKEN. NIET OPENEN.

Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling.

VOORZICHTIG:

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT

APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET

GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE

KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN

ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT

REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN

DE VAKHANDEL.

WAARSCHUWING:

NA OPENEN OF GEOPENDE

VERGRENDELING GEVAAR

OP ONZICHTBARE

LASERSTRALING. VERMIJD

BLOOTSTELLING AAN

STRALING.

Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Daarom moet de stekker gemakkelijk bereikbaar zijn.

Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen.

Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

WAARSCHUWING :

Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u dit apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht.

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Voorzorgsmaatregelen

NL

VOLUME

Kijk of de lichtnetspanning overeenkomt met het voltage op het identificatieplaatje aan de achterkant van het apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm).

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden. Plaats niets op uw DVD-speler. Zet de speler niet op een versterker of andere warme plaatsen. Zorg dat de lade leeg is als u de speler verplaatst. Deze DVD-speler is ontworpen voor continugebruik. Ook in de standby-stand wordt de speler van stroom voorzien. Om hem geheel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Dit wordt aanbevolen wanneer u de speler lange tijd niet gebruikt.

Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de apparatuur beschadigen.

Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.

Bescherm de speler tegen vocht (vazen) en hitte (haardvuur) sterke magnetische of elektrische velden (luidsprekers). Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert. Uw speler is niet ontworpen voor industrieel toepassingen en uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.

Condensatie: Wanneer u het apparaat of cd's/dvd's van een koude naar een warme omgeving brengt, zoals na vervoer in de winter, moet u circa twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de speler en de schijfjes op kamertemperatuur kunnen komen. Zo voorkomt u ernstige beschadigingen.

De batterij die in dit product is gebruikt, bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te laten vervangen door een deskundige.

3

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 4

Functies

Digitale AV-ontvanger

Dit product is een volledig digitale AV-ontvanger met digitale signaalverwerking voor een zo laag mogelijke signaalvervorming en minimaal signaalverlies.

Dolby Pro Logic ll

Dolby Pro Logic ll is een nieuwe methode voor het decoderen van multikanaals audiosignalen die voordelen biedt ten opzicht van het bestaande Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

Met DTS wordt 5.1-kanaals geluid afgespeeld met minder compressie dan

Dolby Digital, waardoor een een rijkere klank ontstaat.

SFE (Sound Field Effect) door middel van 24-bits Audio DSP

Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale stereo geluidsbronnen.

4

Inhoud

VOORBEREIDING

Veiligheidsinstructies .......................................................................................................2

Voorzorgsmaatregelen ....................................................................................................3

Functies ...........................................................................................................................4

Beschrijving .....................................................................................................................6

AANSLUITINGEN

De luidsprekers aansluiten ..............................................................................................10

Externe componenten aansluiten ....................................................................................12

Antennes aansluiten (FM en AM) ....................................................................................15

BEDIENING

Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken.....................................................................16

Digitale/analoge ingang selecteren ................................................................................18

De luidsprekermodus instellen ........................................................................................20

De luisterafstand voor de luidsprekers instellen ..............................................................22

Digitale ingang selecteren ...............................................................................................24

De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen........................................25

De testtoon instellen ........................................................................................................26

Luidsprekerniveau instellen .............................................................................................28

Dolby Pro Logic ll-modus................................................................................................30

Dolby Pro Logic ll-effect..................................................................................................32

SFE-modus......................................................................................................................34

Stereomodus ...................................................................................................................36

BEDIENING VAN RADIO

Naar de radio luisteren ....................................................................................................38

Zenders voorprogrammeren ...........................................................................................39

RDS-het Radio Data Systeem.........................................................................................40

OVERIGE

Handige functies..............................................................................................................42

De TV bedienen met de afstandsbediening ....................................................................44

De videorecorder (dvd-speler) bedienen met de afstandsbediening...............................46

Voordat u de servicedienst belt .......................................................................................48

Specificaties ....................................................................................................................50

5

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 6

Beschrijving

[ Voorpaneel ]

STANDBY-indicator knop INPUT knop FUNCTION

KOPTELEFOON

AANSLUITING

[ Achterpaneel ]

AANSLUITING

FM-ANTENNE

AANSLUITING

AM-ANTENNE

VIDEO-INGANG VOOR VCR/SAT

(VIDEORECORDER/SATELLIET)

VIDEO-UITGANG VOOR

VIDEORECORDER

KOELROOSTER

NL

6

AAN/UIT-knop

[ Scherm ]

knop SURROUND knop SETUP VOLUMEREGELAAR

DOLBY DIGITAL

-INDICATOR

DTS

INDICATOR

DOLBY

INDICATOR

LIVE SURROUND-

INDICATOR

L.PCM-

INDICATOR

LUIDSPREKER-INDICATOR

INDICATOR VOOR

RADIOFREQUENTIE

DOLBY PRO LOGIC

II-INDICATOR

DISPLAY

VOORPANEEL

DIGITAL-INDICATOR

STEREO-INDICATOR VOOR RADIO

INDICATOR VOOR RADIO-ONTVANGST

OPTISCHE DIGITALE

AUDIO-INGANG VOOR DVD

COAXIALE DIGITALE

AUDIO-INGANG VOOR CD

VIDEO-INGANG

VOOR DVD

AANSLUITING

VOORSTE

LUIDSPREKER

AANSLUITING SUBWOOFER LUIDSPREKER

AANSLUITINGEN SURROUND-LUIDSPREKER

AANSLUITING MIDDELSTE LUIDSPREKER

VIDEO-UITGANG VOOR

MONITOR

AUDIO-INGANG VOOR DVD

AUDIO-INGANG VOOR VCR/SAT

(VIDEORECORDER/SATELLIET)

AUDIO-INGANG VOOR CD

AUDIO-UITGANG VOOR VIDEORECORDER

SUBWOOFER-UITGANG 1, 2

√√

Accessoires

œœ

Afstandsbediening

FM-antenne

AM-antenne

Gebruiksaanwijzing

7

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 8

Beschrijving

8

[ Afstandsbediening ]

TV, toets

AMP, toets

AAN/UIT, toets

CIJFER-toetsen (0-9)

SLEEP, toets

MO/ST, toets

TUNER, toets

Toets voor afspelen via

EXTERN APPARAAT

MUTE, toets

VOLUMEKNOPPEN

MENU, toets

Toets voor

VERPLAATSEN/SELECTEREN

SUBWOOFER, toets

INFO, toets

STEREO, toets

SPK DISTANCE, toets

SPK LEVEL, toets

SFE-MODUS, toets

DVD, toets

VCR, toets

DIMMER, toets

TV VIDEO, FUNCTION, toets

CD, toets

VCR/SAT, toets

DVD, toets

DRC, toets

DIGITALE INGANGSMODUS, toets

ANALOGE INGANGSMODUS, toets

TUNER/CHANNEL, toets

TUNING MODE, toets

TUNER MEMORY, toets

MODE, toets

EFFECT, toets

AFSTEMMODUS, toets

Toets voor RDS-selectie

TESTTOON, toets

Batterijen plaatsen in afstandsbediening

1

Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.

2

Plaats twee 1,5V AAAbatterijen en zorg daarbij dat deze in de juiste richting worden geplaatst (+ en –).

3

Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.

NL

Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of gaan lekken:

Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.

Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage hebben.

Vervang altijd beide batterijen tegelijk.

Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.

Bereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening kan worden gebruik over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.

Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.

9

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 10

De luidsprekers aansluiten

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.

10

SL SR

Positie van AV-ontvanger

Plaats de AV-ontvanger in een speciaal voor dat doel bestemde standaard of rek.

Voorste luidsprekers

Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, naar binnen gericht onder een hoek van ongeveer 45°, in uw richting.

Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters zich op dezelfde hoogte bevinden als uw oren.

Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers in één lijn met de voorkant van de middelste luidspreker of plaats ze een klein stukje vóór de middelste luidspreker.

Middelste luidspreker

Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte als de voorste luidsprekers.

U kunt de middelste luidspreker ook direct boven of onder de TV installeren.

Surround luidsprekers

Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.

Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze luidsprekers tegenover elkaar.

Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor en zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.

In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de middelste luidspreker, worden de achterste luidsprekers voornamelijk gebruikt voor het weergeven van geluidseffecten en er komt dus ook niet continu geluid uit.

Subwoofer

De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.

U kunt deze op een willekeurige plek installeren.

Als u de luidsprekers aan een wand bevestigt, moet u deze goed vastzetten om te voorkomen dat ze van de wand vallen.

ACTIEVE SUBWOOFER

(NIET MEEGELEVERD)

Als een sterker basgeluid wordt gewenst, kunt u een aanvullende actieve subwoofer (niet meegeleverd) aansluiten op de poort Subwoofer 1 of 2. Aangezien het signaal op de poorten Subwoofer 1 en 2 niet stereo is, hoort u hetzelfde mono basgeluid ongeacht op welke poort u de subwoofer aansluit.

VOORSTE

(RECHTS)

PS-AF610

VOORSTE

(LINKS)

PS-AF610

SURROUND

(RECHTS)

PS-AR610

SURROUND

(LINKS)

PS-AR610

MODEL NAAM SYSTEEM : HT-AS610

HOOFDSYSTEEM

VOORSTE LUIDSPREKER

MIDDELSTE LUIDSPREKER

SURROUND-LUIDSPREKER

PASSIEVE SUBWOOFER

AV-R610

PS-AF610

PS-AC610

PS-AR610

PS-AW610

MIDDELSTE

PS-AC610

PASSIEVE

SUBWOOFER

PS-AW610

Kabels van luidsprekers aansluiten

1

Houd de vergrendeling van de luidsprekeraansluiting ingedrukt.

2

Doe de zwarte draad in de zwarte (-) aansluiting en de grijze draad in de rode (+) aansluiting.

HOOFDSYS

TEEM

AV-R610

NL

Attentie!

Zorg dat kinderen niet bij de subwoofer kunnen zodat ze geen handen of woorwerpen in de opening van de subwoofer kunnen doen.

Subwoofer niet beetpakken bij de opening.

Raak nooit de luidsprekeraansluitingen aan terwijl de stroom is ingeschakeld.

Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.

Zorg ervoor dat de draden correct zijn aangesloten (+ en -).

11

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 12

Externe componenten aansluiten

Videocomponent aansluiten

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.

Dvd-speler Videoprojector

SAT (settop box)

Als u een videorecorder aansluit, verbindt u de analoge audio-uitgang hiervan met de VCR/SAT audio-ingang van het systeem. Bij gebruik van een set top box verbindt u de digitale uitgang hiervan met de optische

SAT ingang van het systeem.

De analoge audio- en video-ingangen van de speler dienen zowel voor een satellietontvanger als een videorecorder. U kunt deze apparaten niet gelijktijdig op deze ingangen aansluiten.

Als uw set top box of satellietonvanger een digitale uitgang heeft, kunt u deze verbinden met de optische

SAT ingang op het achterpaneel voor multi-channel geluid. Als uw satellietontvanger geen digitale uitgang heeft, sluit u de analoge audio-uitgang hiervan aan op de

VCR/SAT audio-ingang van het systeem.

Als de externe component slechts één audio-uitgang bevat, sluit u deze aan op de rechter of linker audio-ingang van het hoofdsysteem.

Sluit de rode stekker van de audiokabel aan op de rode connector en de witte stekker op de witte connector.

NL

12

Haal de stekker uit het stopcontact als u de speler voor langere tijd niet gebruikt.

In een dvd/cd-speler kunt u één digitale geluidsinvoer kiezen, OPTICAL of COAXIAL.

VCR

TV

13

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 14

Externe componenten aansluiten

Audiocomponent

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.

14

Cd-speler

Antennes aansluiten

(FM en AM)

Als de AM-ontvangst slecht is, sluit u een AM-buitenantenne aan (niet meegeleverd).

NL

FM-antenne (meegeleverd)

AM-lusantenne

(meegeleverd)

Monteer de AM-lusantenne door de tabjes van de lus in de sleuven van de standaard te plaatsen.

FM-antenne aansluiten AM -antenne aansluiten

1. Sluit de meegeleverde FM-antenne tijdelijk aan op de aansluiting FM 75 COAXIAL.

2. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.

KOELVENTILATOR

1. Sluit de meegeleverde AM-lusantenne aan op de AM-aansluiting en op.

2. Als de ontvangst slecht is, sluit u een buitenantenne aan die uit een enkele geplastificeerde draad bestaat aan op de

AM-aansluiting. (Zorg ervoor dat de

AM-lusantenne aangesloten blijft).

De ventilator voert de warmte af die in het apparaat wordt opgewekt, zodat het apparaat normaal blijft werken. De ventilator wordt automatisch ingeschakeld om warme lucht af te voeren.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.

Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat. Bij onvoldoende ventilatie kan de temperatuur in de speler hoog oplopen en schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.

(Als de koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan er brand ontstaan.)

15

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0112:0 Page 16

Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken

In- en uitschakelen

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening.

De speler wordt ingeschakeld of in Standby-modus gezet.

HOOFDSYSTEEM

1

Sluit de stekker aan op het stopcontact.

2

Druk op de AAN/UIT-toets op de speler.

De speler wordt ingeschakeld of in Standby-modus gezet.

Functies van de speciale afstandsbediening

U kunt uw versterker, tv, dvd-speler en videorecorder met één afstandsbediening bedienen.

Zie pagina 44 -47 voor meer informatie.

De functie selecteren

AFSTANDSBEDIENING

Methode 1

Druk op de functietoets.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens FM AM

DVD VCR/SAT

CD

geselecteerd.

Methode 2

Druk op de toets CD, VCR/SAT, DVD of TUNER.

U kunt CD, VCR/SAT, DVD en TUNER rechtstreeks selecteren.

HOOFDSYSTEEM

Druk op de functietoets.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens, FM AM

DVD VCR/SAT

CD

geselecteerd.

NL

16 17

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 18

Digitale/analoge ingang selecteren

U kunt met deze speler luisteren naar geluid in 2 kanalen (analoog) of in Dolby Digital 5.1 kanalen.

AFSTANDSBEDIENING

DVD-functie

Druk op de toets DIGITALE INGANGSMODUS.

DVD OPTICAL of COAXIAL wordt geselecteerd.

or

Druk op de toets ANALOGE INGANGSMODUS.

DVD ANALOG wordt geselecteerd.

CD-functie

Druk op de toets DIGITALE INGANGSMODUS.

CD OPTICAL of COAXIAL wordt geselecteerd.

or

Druk op de toets ANALOGE INGANGSMODUS.

CD ANALOG wordt geselecteerd.

18

HOOFDSYSTEEM

DVD-functie

Druk op de toets INGANGSMODUS.

DVD OPTICAL of COAXIAL en DVD ANALOG worden afwisselend geselecteerd.

CD-functie

Druk op de toets INGANGSMODUS.

CD OPTICAL of COAXIAL en CD ANALOG worden afwisselend geselecteerd.

U kunt alleen luisteren in Dolby Digital als u de digitale audio-uitgang van een externe audiocomponent aansluit op de optische/coaxiale digitale audio-ingang van het systeem.

De digitale invoermodus is ingesteld op OPTICAL of COAXIAL, afhankelijk van de instelling onder <SETUP>

<DIGITAL IN>.

19

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 20

20

De luidsprekermodus instellen

Voordat u het systeem verplaatst of installeert moet u de speler uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

Het frequentiebereik van de luidspreker wordt afgesteld op basis van uw luidsprekerconfiguratie en de vraag of bepaalde luidsprekers wel of niet worden gebruikt

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de toets SPK SELECT om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.SPK

C.SPK

S.SPK

SW SPK

CROVR

SPK MODE OFF geselecteerd.

2

Druk op de toets …† om de luidsprekermodus in te stellen.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SPK SELECT op de afstandsbediening om SPK MODE OFF te selecteren.

De subwoofer in- en uitschakelen.

Druk op de toets SUBWOOFER.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend SW SPK : YES, SW SPK : NO geselecteerd.

Tijdens het afspelen in stereo (2 kanalen) selecteert u 'YES' als u de subwoofer wilt gebruiken en 'NO' als u de subwoofer niet wilt gebruiken.

Als F.SPK is ingesteld op ‘SMALL’, wordt SW SPK automatisch ingesteld op ‘YES’.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” (instellingenmodus) en de speler schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk eenmaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “SPK SETUP”.

3

Druk op de toets SURROUND om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.SPK

C.SPK

S.SPK

SW SPK

CROVR geselecteerd.

4

luidsprekermodus in te stellen.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.

De luidspreker instellen

• F.SPK (voor) :

LARGE, SMALL

• C.SPK (midden) :

LARGE, SMALL, NONE

• S.SPK (surround) :

LARGE, SMALL, NONE

• SW SPK (subwoofer) :

YES, NO

• CROVR (crossoverfrequentie) :

60, 80, 100, 120, 150, 180, 200Hz

• LARGE :

er worden grote luidsprekers gebruikt.

U hoort het volledige geluidsspectrum.

• SMALL :

er worden kleine luidsprekers gebruikt.

Bastonen onder 100 Hz worden niet weergegeven.

• NONE :

er worden geen luidsprekers gebruikt.

• YES(Subwoofer) :

er wordt een subwoofer gebruikt.

• NO(Subwoofer) :

er wordt geen subwoofer gebruikt.

• CROVR:

selecteer de crossoverfrequentie die het beste resultaat geeft in uw kamer.

21

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 22

De luisterafstand instellen

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de toets SPK DISTANCE om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W

DIST OFF geselecteerd.

2

Druk op de toets …† om de luidsprekerafstand in te

stellen.

Voor de luidsprekers F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L kunt u de afstand tussen de luidspreker en de luisterpositie instellen van 0.3 m tot 9.0 m in stappen van 0.3 m.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SPK DISTANCE op de afstandsbediening om DIST OFF te selecteren.

Als de luisterpositie verder is dan het bereik van de luidsprekerinstellingen, stelt u de luidsprekerafstand in op de maximumwaarde.

22

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en de speler schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk tweemaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “DIST SETUP”.

3

Druk op de toets SURROUND om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W geselecteerd.

4

in te stellen.

Voor de luidsprekers F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L kunt u de afstand tussen de luidspreker en de luisterpositie instellen van 0.3 m tot 9.0 m in stappen van 0.3 m.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.

NL

23

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 24

24

Digitale ingang selecteren

U kunt de digitale invoer voor een dvd/cd-speler instellen op OPTICAL of COAXIAL.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk driemaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “DIGITAL IN”.

3

Druk op de toets SURROUND om de functie DVD of CD te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselen DVD en CD geselecteerd.

4

stellen.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend OPTICAL en COAXIAL geselecteerd.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.

DRC (Dynamic Range Compression) instellen

Deze functie kunt u gebruiken als u 's avonds laat een film met Dolby Digital-geluid wilt bekijken op een laag volume.

NL

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets DRC.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD

DRC : MAX

DRC : MIN geselecteerd.

1

HOOFDSYSTEEM

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk viermaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “DRC SETUP”.

3

Druk op de toets SURROUND.

Op het scherm verschijnt “DRC : STD” .

4

stellen.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD

DRC : MAX

DRC : MIN geselecteerd.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.

DRC instellen

STD :

het DRC-effect wordt ingesteld op standaard.

• MAX :

het DRC-effect wordt ingesteld op maximum.

• MIN :

het DRC-effect wordt ingesteld op minimum.

25

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 26

26

Testtoon

Met de testtoon kunt u de aansluiting en het geluidsniveau van de luidsprekers testen.

De testtoon automatisch laten weergeven

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets TEST TONE.

Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W.

Tijdens het klinken van de testtoon kunt u op de toets

…† geluidsniveau in stappen in te stellen van -10 tot +10 dB.

drukken om het

De testtoon stoppen

Druk nogmaals op de toets TEST TONE.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk vijfmaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “TEST-T AUTO”.

3

Druk op de toets SURROUND.

Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W .

het geluidsniveau in stappen in te stellen van -10 tot +10 dB.

De testtoon stoppen

Druk eenmaal op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF”en de testtoon wordt gestopt.

Testtoonweergave

F.L (linksvoor) :

-10 tot +10dB

CEN (midden) :

-10 tot +10dB

• F.R (rechtsvoor) :

-10 tot +10dB

S.R (surround rechts) :

-10 tot +10dB

S.L (surround links):

-10 tot +10dB

S.W (subwoofer):

-10 tot +10dB

De testtoon handmatig laten weergeven

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk zesmaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “TEST-T MANU”.

3

Druk op de toets SURROUND.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W geselecteerd.

4

testtoon in te stellen.

U kunt het geluidsniveau van de luidspreker in stappen instellen van -10 tot

+10dB.

Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.

De testtoon stoppen

Druk eenmaal op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en de testtoon wordt gestopt.

27

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 28

28

Het luidsprekerniveau instellen

U kunt de balans en het niveau van de luidsprekers instellen.

Afstandsbediening

1

Druk op de toets SPK LEVEL om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W

SPK LVL OFF geselecteerd.

2

Druk op de toets …† om het gewenste geluidsniveau in te

stellen.

U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.

Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.

De standaardinstelling is 00dB.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SPK LEVEL op de afstandsbediening om SPK LVL OFF te selecteren.

Het luidsprekerniveau instellen

F.L (linksvoor) :

-10 tot +10dB

CEN (midden) :

-10 tot +10dB

• F.R (rechtsvoor) :

-10 tot +10dB

S.R (surround rechts) :

-10 tot +10dB

S.L (surround links):

-10 tot +10dB

S.W (subwoofer):

-10 tot +10dB

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk achtmaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “LEVEL SETUP”.

3

Druk op de toets SURROUND.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W geselecteerd.

4

geluidsniveau in te stellen.

U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.

Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.

De standaardinstelling is 00dB

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.

NL

29

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 30

Dolby Pro Logic II-modus

Deze modus levert 5.1-geluid van een stereo geluidsbron.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets .

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens CINEMA

MATRIX

GAME

PROLOGIC

MUSIC geselecteerd.

30

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SURROUND om de modus “DPL II” te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DPL ll

SFE

STEREO geselecteerd.

2

Telkens wanneer u de selectietoets ( ) indrukt, wordt achtereenvolgens

CINEMA

MATRIX

GAME

PROLOGIC

MUSIC geselecteerd.

Telkens wanneer u de selectietoets ( ) indrukt, wordt achtereenvolgens

MUSIC

PROLOGIC

GAME

MATRIX

CINEMA geselecteerd.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

Dolby Pro Logic II-modus

• MUSIC :

5.1 surroundgeluid voor digitale, analoge en bestaande stereo geluidsbronnen, zoals CD, TAPE, FM, TV en stereo VCR.

CINEMA :

realistisch geluid bij films.

• MATRIX :

5.1 surroundgeluid.

GAME :

meer opwindende geluidseffecten bij spellen.

PROLOGIC :

surroundeffect bij gebruik van alleen de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor.

U kunt de modus Dolby Pro Logic II niet gebruiken voor multi-channel signalen, zoals Dolby Digital and DTS.

Pro Logic werkt alleen bij PCM-audiosignalen met een samplefrequentie van 32KHz, 44KHz of 48KHz.

Er komt geen geluid uit de middelste surroundluidspreker als het PCM-audiosignaal mono is.

31

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 32

32

Dolby Pro Logic II-effect

Deze functie werkt alleen in de modus Dolby PRO LOGIC II MUSIC.

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de toets MODE om de modus ‘MUSIC’ te selecteren.

2

Druk op de toets EFFECT.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens C-WIDTH

DIMENSION

PANORAMA

DPL ll EFT OFF geselecteerd.

3

Druk op de toets …† om het gewenste Dolby Pro Logic

II-effect te selecteren.

C-WIDTH: in te stellen van 0 tot 7.

DIMENSION: in te stellen van -7 tot +7.

PANORAMA: in te stellen op ON of OFF.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets op de afstandsbediening om DPL II EFT OFF te selecteren.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de instellingenmodus.

2

Druk tienmaal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “DPL II MODE”.

3

Druk op de toets SURROUND.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens C-WIDTH

DIMENSION PANORAMA geselecteerd..

4

Pro Logic II-effect te selecteren.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.

Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.

Dolby Pro Logic IIx-effect

C-WIDTH :

de breedte van het middenbeeld.

Hoe hoger de instelling, des te minder geluid komt uit de middelste luidspreker.

DIMENSION :

verschuiven van het geluidsveld (DSP) van voor naar achter.

PANORAMA :

uitstrekken van het stereobeeld aan de voorzijde door inzet van de surroundluidsprekers zodat u opgaat in het geluid.

33

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 34

SFE-modus

Nabootsing van de unieke akoestiek van een gegeven locatie zodat u live geluid ervaart alsof u er zelf bij bent.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets SFE-modus.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens HALL

THEATER ARENA CLUB DOME STADIUM CHURCH geselecteerd.

34

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de toets SURROUND om de modus ‘SFE’ te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens DPL II

SFE

STEREO geselecteerd.

2

Telkens wanneer u de selectietoets ( ) indrukt, wordt achtereenvolgens

HALL THEATER ARENA CLUB DOME STADIUM

CHURCH

geselecteerd

Telkens wanneer u de selectietoets ( ) indrukt, wordt achtereenvolgens

CHURCH STADIUM DOME CLUB ARENA THEATER

HALL

geselecteerd.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

NL

35

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 36

Stereomodus

U kunt deze modus selecteren wanneer u luistert via de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor en de subwoofer.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets STEREO.

Op het scherm verschijnt “STEREO” en de stereomodus wordt geselecteerd.

HOOFDSYSTEEM

Druk op de toets SURROUND om ‘STEREO’ te selecteren.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DPL ll

SFE

STEREO geselecteerd.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

De instellingenmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

Voor Surround-modus en invoersignaal

o = actief, – = inactief

Surround-modus

STEREO

Invoersignaal

Dolby D Surr. EX

DOLBY

(MUSIC,

CINEMA,

MATRIX,

GAME,

PROLOGIC)

Dolby D (5.1ch)

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

L.PCM (Audio)

DTS

SFE

Analogique

DTS-ES

DTS 96/24

DTS (5.1)

L.PCM (Audio)

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

L.PCM (Audio)

Analogique

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

L.PCM (Audio)

L.PCM 96KHz

Analogique

Decoderen

Dolby Digital 5.1

SFE

DD

DD

Stereo

Stereo

Stereo

Dolby Digital 5.1

Pro Logic II

Pro Logic II

Pro Logic II

Pro Logic II

DTS 5.1

DTS 5.1

DTS 5.1

Neo:6

DD + SFE

DD + SFE

SFE

O

O

O

O

L/R

O

Uitvoerkanaal

C

O

SL

SR

SubW

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

-

-

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

-

-

-

O

O

O

O

O

O

O

O

-

O

O

O

O

-

-

-

-

-

Signaalindeling weergeven

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

L.PCM

ANALOG

DTS

DTS

DTS

L.PCM

DIGITAL

DIGITAL

L.PCM

ANALOG

DIGITAL

DIGITAL

L.PCM

L.PCM

ANALOG

Uitvoerkanaal

Kanaalstatus

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, R, SW

L, R, SW

L, R, SW

L, R, SW

L, R, SW

L/R: Luidspreker voor (links/rechts) C: Luidspreker midden SL/SR: Luidspreker achter (links/rechts) SW: Subwoofer

Weergave van de kanaalstatus is afhankelijk van de "configuratie van de luidspreker".

De modus SFE werkt met een 2-kanaalssignaal.

Als een PCM of analoog stereosignaal wordt ingevoerd, worden het linker- en rechterkanaal in stereomodus weergegeven.

36 37

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 38

Luisteren naar de radio

U kunt luisteren naar stations op de gekozen band (FM of AM) door automatisch of handmatig naar zenders te zoeken.

38

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de toets TUNER.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend FM

AM geselecteerd.

2

De frequentie selecteren.

Automatisch afstemmen 1 :

1) Druk op de toets TUNER MODE om PRESET te selecteren.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de functietoets om FM of

AM te selecteren.

2

De frequentie selecteren.

Automatisch afstemmen

: automatisch een station op te zoeken.

Handmatig afstemmen

: voorkeuzestation te selecteren.

Automatisch afstemmen 2 :

1) Druk op de toets TUNER MODE om MANUAL te selecteren frequentie stap voor stap te verhogen of te verlagen.

automatisch een station op te zoeken.

Handmatig afstemmen :

1) Druk op de toets TUNER MODE om MANUAL te selecteren. frequentie stap voor stap te verhogen of te verlagen.

U kunt schakelen tussen mono en stereo

door op de toets MO/ST op de afstandsbediening te drukken.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend

STEREO en MONO geselecteerd.

Als u MONO selecteert in een gebied met slechte ontvangst, wordt het ruisniveau meestal lager.

Deze functie is alleen in te stellen met de afstandsbediening.

MAIN, UNIT, PRESET, MANUAL instellen

1. Druk op de toets SETUP.

2. Druk negen maal op de functietoets.

Op het scherm verschijnt “TUNER SETUP”.

3. Druk op de toets SURROUND.

MANUAL of PRESET te selecteren.

Voorkeuzestations instellen

U kunt maximaal 30 voorkeuzestations instellen.

AFSTANDSBEDIENING

Voorbeeld: FM-frequentie 89.10 instellen als voorkeuzestation 2

1

Druk op de toets TUNER.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend FM

AM geselecteerd.

2

Druk op de selectietoets en vervolgens op de toets

TUNING MODE om 89.10 te selecteren.

Zie stap 2 op pagina 38 voor automatisch of handmatig afstemmen.

3

Druk op de toets TUNER MEMORY.

Het voorkeuzenummer knippert op het scherm.

4

selecteren.

U kunt voorkeuzen instellen van 1 tot 30.

5

Druk op de toets TUNER MEMORY.

Het voorkeuzenummer verdwijnt en de frequentie 89.10 wordt opgeslagen in voorkeuze 2.

6

U kunt andere stations instellen door de stappen 2 tot 5 te herhalen.

Luisteren naar een voorkeuzestation

Druk op de toets TUNING MODE op de afstandsbediening om PRESET (voorkeuze)

NL

39

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 40

RDS-het Radio Data Systeem

RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen

RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.

Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de

RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.

Omschrijving van de RDS-functie

1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie): het soort programma dat wordt uitgezonden.

2. PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice): geeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).

3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.

4. CT (Clock Time - Tijd): Decodeert de klok van de FM-frequentie.

Niet alles zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.

5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er verkeersinformatie aan de gang is.

RDS is niet beschikbaar voor AM uitzendingen.

RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.

40

Welke informatie kunnen RDS-signalen bevatten?

op het scherm kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.

De RDS-signalen weergeven

Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie afgebeeld:

PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt “

PS

” en vervolgens de zendernaam weergegeven. “

NO PS

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden “

RT

” en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd weergegeven. “

NO RT

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).

Tekens in het weergavevenster

Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.

In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.

In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd “A” gebruikt.

Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden “

PS

” en “

RT

” niet weergegeven in het venster.

PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)

Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken onder de vooraf ingestelde zenders (zie pagina 40) door de PTY-codes op te geven.

Een programma zoeken op basis van PTY-codes

Denk, voordat u begint, aan het volgende...

De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.

Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.

Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voordat u gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.

Controleer, voordat u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste

FM-zender hebt geselecteerd met de afstandsbediening.

1

2

3

Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een

FM-zender luistert.

Druk op PTY + of PTY – totdat de gewenste

PTY-code op het scherm wordt getoond.

Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.

Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap gekozen PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.

De centrale eenheid zoekt 10 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.

Scherm

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Soort programma

• Nieuwsberichten, aankondigingen, rapportages, aktualiteiten

• Algemene zaken, suggesties, gebeurtenissen, documentaires, discussies en analyses

• Dagelijkse informatie, weerberichten, consumenteninformatie, medische tips enz.

• Informatie over sportevenementen

• Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.

• Series, concerten enz.

• Nationale en lokale evenementen, religieuze en wetenschappelijke programma’s, taal, theater enz.

• Natuurwetenschappelijke en technologische programma’s

• Populaire programma’s en amusement (zoals spelprogramma’s, interviews, komedies, satires enz.)

• Popmuziek

• Rockmuziek

• Huidige muziek die ookwel “easy listening” wordt genoemd.

• Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang koormuziek

• Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen, symfonieën, kamermuziek en opera

• Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.

• Weer

• Financiën

• Kinderprogramma’s

• Sociale kwesties

• Godsdienst

• Inbellen

• Reizen

• Vrije tijd

• Jazzmuziek

• Countrymuziek

• Volksmuziek

• Oude hits

• Folkmuziek

• Documentaires

41

NL

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 42

Nuttige functies

Sluimerfunctie

U kunt een tijdstip instellen waarop de speler moet worden uitgeschakeld.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets SLEEP.

Achtereenvolgens wordt SLEEP : OFF

15

30

45

60

90

120MIN geselecteerd.

De sluimerfunctie controleren

Druk op de toets SLEEP.

De resterende tijd alvorens de speler wordt uitgeschakeld wordt op het scherm weergegeven.

Als u de toets nogmaals indrukt, wordt de eerder ingestelde sluimertijd gewijzigd.

De sluimerfunctie uitschakelen

Druk op de toets SLEEP totdat SLEEP : OFF op het scherm verschijnt.

Dempfunctie (mute)

Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of de telefoon gaat.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets MUTE.

Op het scherm verschijnt MUTE.

Om weer geluid weer te geven

Druk nogmaals op de knop MUTE.

De aanduiding MUTE verdwijnt en het geluid wordt weer weergegeven.

De sluimerfunctie, dempfunctie en scherminstelling kunnen alleen worden bediend met de afstandsbediening.

42

Resetfunctie

AFSTANDSBEDIENING

1

2

3

Druk op de toets MUTE.

• Op het scherm verschijnt MUTE

.

Druk vijfmaal op de toets “0” en druk op de ENTER-toets.

Druk op de toetsen …† om “YES” te selecteren.

De speler wordt na 5 seconden automatisch weer ingeschakeld.

Attentie!

De resetfunctie wist alle opgeslagen instellingen.

Gebruik deze functie alleen indien noodzakelijk.

NL

Het scherm instellen

U kunt de helderheid van het scherm instellen.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de toets DIMMER.

Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt de helderheid van het scherm gewijzigd.

Een hoofdtelefoon gebruiken

U kunt een hoofdtelefoon gebruiken (niet meegeleverd) als u alleen wilt luisteren.

Als u een hoofdtelefoon aansluit op de hoofdtelefoonaansluiting kunt u zo naar muziek luisteren.

Zet het volume niet te hoog wanneer u via de hoofdtelefoon luistert.

Anders kunt u uw gehoor beschadigen.

43

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 44

De televisie bedienen met de afstandsbediening

1

Druk op de toets TV om de afstandsbediening in de TV-modus te zetten.

2

Druk op de toets POWER om de televisie in te schakelen.

3

Wijs met de afstandsbediening in de richting van de televisie.

4

Houd de toets POWER ingedrukt en voer de code in die correspondeert met het merk van uw televisie.

Als de code overeenkomt met de code van de televisie, wordt de televisie uitgeschakeld.

Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw televisie, probeert u deze een voor een om te bepalen welke code werkt.

5

Als u de televisie kunt in- en uitschakelen voor de toets POWER op de afstandsbediening in te drukken, is de instelling voltooid.

U kunt nu de toetsen TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU en de cijfertoetsen (0-9) gebruiken.

Codelijst voor TV-merken

Merk

ADMIRAL

(M.WARDS)

A MARK

ANAM

AOC

BELL & HOWELL

(M.WARDS)

BROCSONIC

CANDLE

CETRONIC

CITIZEN

CINEMA

CLASSIC

CONCERTO

CONTEC

CORONADO

CRAIG

CROSLEX

CROWN

CURTISMATES

CXC

DAEWOO

DAYTRON

DYNASTY

EMERSON

FISHER

FUNAI

FUTURETECH

GENERAL ELECTRIC(GE)

HALL MARK

HITACHI

INKEL

JC PENNY

JVC

KTV

KEC

KMC

LG(GOLDSTAR)

Codenummer

056, 057, 058

001, 015

001, 002, 003, 004,005,

006, 007, 008, 009, 010,

011, 012, 013, 014

001, 018, 040, 048

057, 058, 081

059, 060

018

003

003, 018, 025

097

003

018

046

015

003, 005, 061, 082, 083,

084

062

003

059, 061, 063

003

002, 003, 004, 015,016,

017, 018, 019, 020, 021,

022, 023, 024, 025, 026,

027, 028, 029, 030, 032,

034, 035, 036, 040, 048,

059, 090, 099, 100

040

003

003, 015, 040, 046, 059,

061, 064, 082, 083, 084,

085

019, 065, 103

003

003

006, 040, 056, 059, 066,

067, 068

040

015, 018, 050, 059, 069

045

056, 059, 067, 086

070

059, 061, 087, 088

003, 015, 040

015

001, 015, 016, 017, 037,

038, 039, 040, 041, 042,

043, 044, 054, 086

Merk

LUXMAN

LXI(SEARS)

MAGNAVOX

MARANTZ

MATSUI

MGA

MITSUBISHI/MGA

MTC

NEC

NIKEI

ONKING

ONWA

PANASONIC

PENNEY

PHILCO

PHILIPS

PIONEER

PORTLAND

PROTON

QUASAR

RADIO SHACK

RCA/PROSCAN

REALISTIC

SAMPO

SAMSUNG

SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP

SIGNATURE 2000

(M.WARDS)

SONY

SOUNDESIGN

SPECTRICON

SSS

Codenummer

018

019, 054, 056, 059, 060,

062, 063, 065, 071

015, 017, 018, 048, 054,

059, 060, 062, 072, 089

040, 054

054

018, 040

018, 040, 054, 059, 060,

075, 101

018

018, 019, 020, 040, 059,

060

003

003

003

006, 007, 008, 009, 054,

066, 067, 073, 074

018

003, 015, 017, 018, 048,

054, 059, 062, 069, 090

015, 017, 018, 040, 048

054, 062, 072, 112, 114,

117, 118

063, 066, 080, 091

015, 018, 059

040

006, 066, 067

017, 048, 056, 060, 061,

075

018, 059, 067, 076, 077

078, 092, 093, 094

003, 019

040

000, 015, 016, 017, 040,

043, 046, 047, 048, 049,

054, 059, 060, 098

019, 061, 065, 101, 102,

103, 104

003, 040, 060, 061

015, 018, 019

015, 057, 064, 101, 105,

106, 115

057, 058

050, 051, 052, 053, 055,

101

003, 040

001

018

Merk

SYLVANIA

SYMPHONIC

TATUNG

TECHWOOD

TEKNIKA

TMK

TOSHIBA

VIDTECH

VIDECH

WARDS

YAMAHA

YORK

YUPITERU

ZENITH

ZONDA

DONGYANG

LOWE

FINLUX

YOKO

LOEWE OPTA

PHONOLA

RADIOLA

SCHNEIDER

AKAI

GRUNDIG

BLAUPUNKT

SIEMENS

CGE

IMPERIAL

MIVAR

SABA

BANG&OLUFSEN

BRIONVEGA

FORMENTI

METZ

WEGA

RADIOMARELLI

SINGER

SINUDYNE

TELEFUNKEN

Codenummer

018, 040, 048, 054, 059,

060, 062

061, 095, 096

006

018

003, 015, 018, 025

018, 040

019, 057, 063, 071, 101

107, 109, 110, 111, 113

018

059, 060, 069

015, 017, 018, 040, 048,

054, 060, 064

018

040

003

058, 079

001

003, 054

054

113

113

114

114

114

114

114

114

114

114

114

116

054, 109, 114

054

054, 114

054, 112, 114

054, 112

054

103

108, 109, 113, 119, 120,

121

108

108

113

NL

45 44

De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige tv-merken. Ook is het mogelijk dat sommige functies niet werken op uw televisie.

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-televisies.

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 46

Uw DVD (VCR) bedienen met de afstandsbediening

1

Druk op de toets DVD om de afstandsbediening in de DVD-modus te zetten.

Als u uw videorecorder wilt bedienen, drukt u op de toets VCR om de afstandsbediening in de VCR-modus te zetten.

2

Druk op de toets POWER om de DVD

(VCR) in te schakelen.

3

Wijs met de afstandsbediening in de richting van de DVD (VCR).

4

Houd de toets POWER ingedrukt en voer de code in die correspondeert met het merk van uw DVD (VCR).

Als de code overeenkomt met de code van de DVD (VCR), wordt de

DVD (VCR) uitgeschakeld.

Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw DVD (VCR), probeert u deze een voor een om te bepalen welke code werkt.

5

Als u de DVD (VCR) kunt in- en uitschakelen voor de toets POWER op de afstandsbediening in te drukken, is de instelling voltooid.

U kunt nu de toetsen DVD (VCR) POWER, VOLUME, PLAY,

PAUSE, STOP, SKIP, MENU en de cijfertoetsen (0-9) gebruiken.

De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken DVD (VCR).

Ook is het mogelijk dat sommige functies niet werken op uw DVD (VCR).

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-DVD's (VCR's).

46

Merk

ADMIRAL

(M.WARDS)

AWIA

AKAI

ANAM

AOC

AUDIO DYNAMIC

BELL & HOWELL

(M.WARDS)

BROKSONIC

CANON

CAPEHART

CITIZEN

CRAIG

CRITERION

CURTIS MATHES

DAEWOO

DAYTRON

DBX

EMERSON

FISHER

FUNAI

GENERAL ELECTRIC

(GE)

GO VIDEO

HARMAN KARDON

HITACHI

HQ

INSTANT REPLAY

JCL

JCP

JC PENNY

JVC

KENWOOD

LG(GOLDSTAR)

LXI(SEARS)

MAGIN

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA

Codenummer

009, 048, 053, 054, 055,

100

044

001, 031, 032, 033, 056,

091

059, 060, 061

019

020, 021, 049, 054, 062,

100

051

001, 033, 049, 091

001, 033

025

047, 048, 052, 062, 091,

092

001, 033, 047, 052, 063,

064, 065, 092

047, 050, 052, 092

019, 020, 021, 022, 023,

024, 025, 026, 027, 028,

029, 030, 050

020, 025, 044, 048, 050,

053, 054, 055, 062, 100

072

001, 031, 032, 033, 049,

066, 067, 091

001, 019, 033, 047, 052,

092, 110

025, 050

043, 106

044, 045, 046

088, 089, 090

001, 002, 003, 004, 005,

033

091

019, 047, 092

048, 093

092, 094, 095

001, 033, 049, 091

011

050

050, 072, 096

051

001, 031, 032, 033, 044,

091

006, 007, 008, 009, 010,

011, 012, 013, 014, 015,

016, 017, 018, 046, 051,

091

011

019, 047, 052, 092

025, 031, 032, 044, 046,

094, 095, 097, 098, 099

Codelijst voor merken videorecorders

Merk

MEI

MEMOREX

MINOLTA

MITSUBISHI/MGA

MTC

MULTITECH

NEC

OLYMPIC

OPTIMUS

ORION

PANASONIC

PENNEY

PENTAX

PHILCO

PHILIPS

PILOT

PIONEER

PORTLAND

QUASAR

RICO

RCA/PROSCAN

REALISTIC

044, 048, 054, 091,

Codenummer

001, 033

001, 025, 033, 054, 091,

100

020, 021, 062

068, 069, 070, 101, 102

072

044, 057, 069

019, 047, 052, 057, 092

049, 091

101

103

001, 004, 033, 049, 067,

091, 107

019, 020, 072

001, 020, 021, 033, 062

001, 033, 046, 049, 091,

094

001, 030, 033, 049, 050,

066, 091

025

049

011

001, 033, 049, 067, 091,

107, 108

036

001, 020, 021, 031, 032,

033, 049, 051, 062, 066,

070, 091, 104

001, 009, 025, 033,

SAMSUNG

SANYO

SANSUI

SCOTT

SEARS

SHARP

SINGER

SIGNATURE 2000

(M.WARDS)

SHINTOM

SONY

STS

SYLVANIA

SYMPHONIC

TANDY

101, 105

000, 006, 031, 032, 057,

058, 071, 072, 073, 074,

075, 076, 077, 078, 079,

080, 081

008, 009, 046, 048, 050,

054, 058, 093, 100

092

006, 051, 054, 057, 069,

070, 100, 101

020, 021, 025

043, 105, 106

096

043, 044, 054, 100, 106

096

034, 035, 036, 037, 038,

039, 040, 041, 042,082,

083, 084, 085, 086

020

001, 033, 044, 049, 066,

091

044

009

Merk

TASHIRO

TATUNG

TEAC

TECHNICS

TEKNIKA

TOSHIBA

TOTEVISION

TAEKWANG

UNITECH

VECTOR RESEARCH

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC

WARDS

YAMAHA

ZENITH

Codenummer

050

047, 052, 092

044, 047, 052, 092

001, 033, 049, 091

001, 025, 033

006, 051

025, 072

087

072

019

019

072

001, 020, 031, 032, 033,

043, 050, 054, 072, 100,

105, 106, 109

019, 047,048, 052, 092,

019, 047,048, 052, 092

Codelijst voor merken dvd-spelers

Merk

DENON

DOONOON

DMTECH

FISHER

GE

HARMAN/KARDON

JVC

KENWOOD

LG

MAGNAVOX

MITSUBISHI

ONKYO

OPTIMUS

PANASONIC

PROSCAN

PHILIPS

PIONEER

RCA

SAMSUNG

SANYO

SONY

THETA DIGITAL

TOSHIBA

YAMAHA

ZENITH

TAEGWANG

PS2

X-BOX

APEX

MARANTZ

Codenummer

028

029

030

031

015, 020

011

004, 018

009, 033

004, 024

026

003, 032

019

017

002

006

012

010, 013

008

001

004

005, 016

004, 014

011

021

006

004, 023

007, 011, 022, 025

006

000, 027

002

NL

47

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 48

Voordat u de servicedienst belt

48

Symptoom

Kan apparaat niet inschakelen.

Apparaat werkt niet als op de knop wordt gedrukt.

Controle

Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact?

Kan het systeem statisch geladen zijn?

Oplossing

Steek de stekker in het stopcontact.

Verwijder de stekker en plaats deze opnieuw.

Er is geen geluid.

Zijn de luidsprekers en de externe component correct aangesloten?

Staat Mute (dempen) aan?

Staat de volumeregeling op de laagste stand?

Zijn de luidsprekers ingesteld op

NONE?

Sluit het apparaat op correcte wijze aan.

Druk op de knop Mute om de functie te annuleren.

Pas het volume aan.

Raadpleeg pagina’s 20 -21 voor selectie van LARGE, SMALL of YES.

Er wordt geen beeld weergegeven als de functie wordt geselecteerd.

Is de externe component correct aangesloten?

Afstandsbediening werkt niet.

Het geluid van elk apparaat worden anders tijdens afspelen in stereo.

Zijn de batterijen uitgeput?

Is de afstand tussen afstandsbediening en hoofdsysteem correct?

Is de linker-/rechterluidspreker of de linker/rechter ingang/uitgang correct aangesloten?

Kan geen radioprogramma’s ontvangen.

Is de AM- of FM-antenne correct aangesloten?

Sluit het apparaat op correcte wijze aan.

Vervang de batterijen.

Gebruik op korte afstand.

Controleer het linker-/rechterkanaal en zorg dat het goed is aangesloten.

Sluit de antenne op correcte wijze aan.

Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u de FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.

De achterste luidspreker geeft geen geluid.

De middelste luidspreker geeft geen geluid.

Is de achterste luidspreker correct aangesloten?

Is S.SPK (achter) ingesteld op NONE in de luidsprekerinstellingen?

Is de Surround-modus ingesteld op

Stereo?

Is de middelste luidspreker correct aangesloten?

Is C.SPK (midden) ingesteld op NONE in de luidsprekerinstellingen?

Is de Surround-modus ingesteld op

Stereo?

Raadpleeg pagina’s 10-11 voor een correcte aansluiting.

Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie van LARGE of SMALL.

Raadpleeg pagina’s 30-37 voor selectie van een andere Surround-modus.

Raadpleeg pagina’s 10-11 voor een correcte aansluiting.

Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie van LARGE of SMALL.

Raadpleeg pagina’s 30-37 voor selectie van een andere Surround-modus.

Symptoom Controle Oplossing

Kan de Dolby Pro Logic ll

-modus niet selecteren.

Is het ingangssignaal op de juiste wijze geselecteerd?

Selecteer 2-kanaals Dolby Digital,

PCM en analoog ingangssignaal.

Er is geen geluid te horen bij het afspelen van dvd’s en cd’s die zijn gecodeerd met DTS.

Is analoge invoer geselecteerd?

Controleer of de digitale externe component correct is aangesloten en raadpleeg pagina 22 voor selectie van de digitale ingang.

NL

Beveiligingsfunctie

Oververhittingsbeveiliging

De beveiligingsfunctie treedt in werking als de speler of de transformator oververhit raakt.

Op het scherm verschijnt de aanduiding " wanneer deze functie in werking treedt.

"

- Als de luidsprekeraansluiting is kortgesloten

- Als de luidsprekerkabel is kortgesloten

Als er geen probleem meer is wanneer u de speler inschakelt nadat deze is uitgeschakeld, verdwijnt de beveiligingsaanduiding van het scherm en werkt de speler weer normaal.

Als de beveiligingsaanduiding weer op het scherm verschijnt, moet u controleren of de luidsprekeraansluiting is kortgesloten voordat u de speler weer inschakelt.

49

AV-R610 EUR-NL-1 4/26/06 10:5012:0 Page 50

Specificaties

50

Voeding

Stroomverbruik stand-by

230V, 50 Hz

0,9W

ALGEMEEN

Gewicht

Afmetingen (B x H x D)

Gebruikstemperatuur

Gebruiksluchtvochtigheid

Frequentiebereik

Gevoeligheid

Signaal-ruisverhouding

4,0 kg

430 x 70 x 360 mm

+5°C tot +35°C

10% tot 75%

87,5 tot 108,0 MHz

12dBf

MONO/STEREO 55/55 dB

FM-TUNER

AM-TUNER

Vervorming

Stereoscheiding

Tuner-uitvoer

Frequentiebereik

Signaal-ruisverhouding

Gevoeligheid

Vervorming

Nominale uitgangsspanning

ONO/STEREO 0,3/0,8%

30 dB

1 kHz, 75 kHz Dev

522 tot 1611 kHz

40 dB

60 dB

µ

V/m (lusantenne)

2% (MOD: 80%)

(20 Hz tot 20 kHz/THD = 1%)

VERSTERKER

Luidspreker voor (links en rechts)

Middelste luidspreker

Surround-luidspreker (links en rechts)

Subwoofer

Ingangsgevoeligheid/-impedantie

Signaal-ruisverhouding (Analoge invoer)

Scheiding (1 kHz)

Analoge invoer

450mV/47k

80 dB

60 dB

FREQUENTIE

WEERGAVE

VIDEO-

UITGANG

Digitale invoer

TV-systeem

Ingangsniveau/-impedantie

Uitgangsniveau/-impedantie

Beeldfrequentie video

Beeldfrequentie Component Video

20 Hz tot 20 kHz (±3 dB)

20 Hz tot 44 kHz (±3 dB)

NTSC/PAL

1Vp-p/75

1Vp-p/75

5 Hz tot 10 MHz (-3 dB)

5 Hz tot 40 MHz (-3 dB)

Signaal-ruisverhouding 60dB

Signaal-ruisverhouding, vervorming, scheiding en gevoeligheid zijn gebaseerd op meting met behulp van AES-17 filter.

Luidspr eker

Luidspreker

Impedantie

Continu ingangsniveau

Maximaal ingangsniveau

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Voor/Surround luidspreker

4

x 4

100W

200W

90 x 152 x 90 mm

0,58 Kg/0.51 Kg

Midden luidspreker

4

100W

200W

200 x 90 x 92 mm

0,64 Kg

Subwoofer

4

100W

200W

175 x 320 x 381 mm

5 Kg

NL

51

AV-R610 EUR-NL-2 5/5/06 11:0212:0 Page 52

52

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project