Samsung 211MP User manual

Samsung 211MP User manual
LCD TV
LW24R15W
Gebruikershandleiding
Lees voordat u het toestel in gebruik
neemt deze handleiding zorgvuldig door
en bewaar deze voor later gebruik.
SCHERMMENU'S
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
PICTURE BY PICTURE (PBP)
TELETEKST
Let op
LET OP
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OPEN NOOIT DE ACHTERZIJDE VAN HET
TOESTEL, OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN.
DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF
KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN EEN
GEKWALIFICEERD TECHNICUS.
WAARSCHUWING:
De driehoek met daarin een
bliksemsymbool met pijlpunt is
een waarschuwingsteken dat u
attendeert op levensgevaarlijke
spanningen in het toestel.
De driehoek met een uitroepteken
is een waarschuwingsteken dat
verwijst naar belangrijke
instructies voor het product.
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM SCHADE TE VOORKOMEN DIE BRAND
OF ELEKTRISCHE SCHOK TOT GEVOLG KAN HEBBEN.
netspanning staat op de achterzijde van de tv/monitor aangegeven en de frequentie bedraagt
☛ De
50 of 60 Hz.
Nederlands-2
Veiligheidsvoorschriften
Deze illustraties tonen de voorzorgsmaatregelen die u in acht dient te nemen
10%
75%
40°
H
H
5°
œ Stel de tv/monitor NIET bloot
aan extreme temperaturen of
luchtvochtigheid.
Stel de tv/monitor NIET bloot aan √
direct zonlicht.
œ Stel de tv/monitor NIET bloot
aan vloeistoffen.
Als de tv/monitor defect is, probeer √
deze dan nooit zelf te repareren.
Neem contact op met een
gekwalificeerd technicus.
œ Haal bij onweer (zeker als het bliksemt)
de stekker uit het stopcontact en maak
de antennekabel los van de tv/monitor.
Houd stroomadapters gescheiden. √
Brandgevaar.
œ Gebruik de stroomadapter alleen
in een goedgeventileerde ruimte.
Verwijder de plastic verpakking √
voordat u de adapter in gebruik
neemt. Brandgevaar.
œ Gebruik de stroomadapter niet in de
buurt van andere warmtebronnen.
Brandgevaar.
Als u de afstandsbediening langere tijd √
niet gebruikt, verwijdert u de batterijen
en bewaart u de afstandsbediening op
een droge, koele plaats.
DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN INDUSTRIËLE OMGEVING
Nederlands-3
Inhoud
◆ INHOUD
■
■
Let op ............................................................................................................
Veiligheidsvoorschriften .................................................................................
2
3
◆ UW TV AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Overzicht van het bedieningspaneel ..............................................................
Montag aan de wand .....................................................................................
Overzicht van het aansluitpaneel ..................................................................
- Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk..........................................
- Aansluiten op de Computer ........................................................................
- Aansluiten DTV Set-Top Box, Videorecorder of DVD-speler .......................
- Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten ................................................
- Externe luidsprekers aansluiten ...................................................................
- Luidsprekers aansluiten...............................................................................
Beelden van externe bronnen weergeven.......................................................
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd teletekstfuncties) .............
Overzicht van de afstandsbediening (teletekstfuncties) ...................................
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ....................................................
In- en uitschakelen .........................................................................................
Afstandsbediening leren gebruiken.................................................................
Taal kiezen .....................................................................................................
6
7
8
9
9
10
10
10
10
11
12
13
14
14
15
16
◆ KANALEN INSTELLEN
■
■
■
■
■
■
Kanalen automatisch opslaan .........................................................................
Kanalen handmatig opslaan ...........................................................................
Kanalen een naam geven ...............................................................................
Ongewenste kanalen overslaan ......................................................................
Kanalen nauwkeurig instellen.........................................................................
Opgeslagen kanalen rangschikken .................................................................
17
18
19
20
20
21
◆ DE VERSCHILLENDE FUNCTIES GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
■
■
Nederlands-4
De beeldstandaard aanpassen ........................................................................
De beeldinstellingen aanpassen .....................................................................
Het beeldformaat selecteren...........................................................................
Het beeld stilzetten ........................................................................................
De geluidsstandaard aanpasse........................................................................
De geluidsinstellingen aanpassen ...................................................................
Genieten van Dolby geluid ............................................................................
22
22
23
23
24
24
25
Inhoud
◆ DE VERSCHILLENDE FUNCTIES GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
■
In- en uitschakelen van de interne luidsprekers..............................................
De MTS (Multichannel Television Stereo) .......................................................
Picture-in-Picture (PIP) ...................................................................................
Picture-by-Picture (PBP) .................................................................................
Automatisch uitschakelen...............................................................................
Informatie weergeven .....................................................................................
25
26
27
28
29
29
◆ DE PC-FUNCTIES GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
■
■
■
Contrast en helderheid instellen .....................................................................
De beeldgrootte selecteren.............................................................................
De beeldkwaliteit aanpassen ..........................................................................
De beeldpositie wijzigen................................................................................
De kleur instellen ...........................................................................................
De beeldinstellingen initialiseren ...................................................................
Het PC-scherm automatisch instellen ............................................................
PowerSaver ....................................................................................................
30
30
31
31
32
32
33
33
◆ TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
Teletekstfunctie...............................................................................................
Teletekstinformatie weergeven........................................................................
Een paginanummer selecteren........................................................................
Een paginanummer selecteren met FLOF .......................................................
Teletekstpagina's opslaan ...............................................................................
34
34
35
36
36
◆ TIPS VOOR GEBRUIK
■
■
■
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt ....................
Technische specificaties en milieu..................................................................
Stekker aan het netsnoer monteren (uitsluitend Verenigd Koninkrijk) .............
Symbolen
Indrukken
☛
➢
Belangrijk
Opmerking
37
38
39
Nederlands-5
Overzicht van het bedieningspaneel
Netspanningsindicator
Afstandsbedieningsensor
ΠSource
Toont een menu van alle beschikbare ingangen
(TV/Video/S-Video/DVD/DTV/PC).
Ø -› CH ‚+
Beweegt de cursor verticaal door het schermmenu.
Selecteert een hoger of lager kanaalnummer.
´ PIP
Picture-In-Picture.
∏ -Š VOL ¥+
Beweegt de cursor horizontaal door het
schermmenu. Verhoogt of verlaagt de waarde van
de geselecteerde functie of het geluidsniveau.
ˇ PBP
Picture-By-Picture.
¨ Menu
Opent het schermmenu en selecteert de
functie.
” Auto
Hiermee kunt u de kwaliteit van het weergegeven
beeld ervaren. De waarden voor fijnheid, grofheid
en positie worden automatisch aangepast. (Deze
optie werkt alleen in de PC-modus.)
ˆ Exit
Schermmenu verlaten
’
Nederlands-6
(Power)
Schakelt uw tv/monitor aan of uit.
Montage aan de wand
1
De voet verwijderen
Verwijder de voet met een inbussleutel.
2
De rubbers verwijderen
Verwijder de vier rubbers van de randen.
3
Aan de wand monteren
Monteer de voet aan de wand met schroeven of spijkers.
4
De tv/monitor bevestigen
Bevestig de tv/monitor in de voet met een inbussleutel.
☛
Opmerkingen bij de installatie
◆ Installeer de tv/monitor uitsluitend aan een verticale
wand.
◆ Om de prestaties van de tv/monitor niet nadelig te
beïnvloeden en problemen te voorkomen, moet u
rekening houden met het volgende:
- Niet installeren in de nabijheid van rook- en
brandmelders;
- Niet installeren op een plaats die is blootgesteld aan
trillingen of hoge voltages;
- Niet in de wand inbouwen;
- Niet installeren in de nabijheid van of boven een
verwarmingsapparaat.
◆ Gebruik uitsluitend aanbevolen onderdelen en
componenten.
Nederlands-7
Overzicht van het aansluitpaneel
SPK (R)
L
R
S-VIDEO
AUDIO OUT
VIDEO
AUDIO (L) AUDIO (R)
AV JACK
5
6
4
DC POWER
PC
AUDIO (ST)
VIDEO
RF
SCART
SPK (L)
6
7
1
3
2
Netvoeding
u een audio- of videosysteem op uw tv/monitor
☛ Wanneer
aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen. Raadpleeg de
documentatie die bij uw apparatuur hoort voor meer
gedetailleerde gegevens over aansluiten en de in acht te
nemen veiligheidsvoorschriften.
Nederlands-8
Overzicht van het aansluitpaneel (vervolg)
ΠAansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk (afhankelijk van het model)
Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende
bronnen:
- Een buitenantenne
- Een kabeltelevisienetwerk
- Een satellietnetwerk
´ Aansluiten op de computer
- Sluit de 15-pinsstekker D-SUB op de video-aansluiting van de PC aan.
- Sluit de stereogeluidskabel aan op “Audio (ST)” aan de achterzijde van uw tv/monitor en het andere uiteinde
op “Audio Out” van de geluidskaart van uw computer.
- Installeer zo nodig het videostuurprogramma dat op de meegeleverde cd-rom staat. Zie voor meer
informatie de installatie-instructies voor het videostuurprogramma die bij de cd-rom zijn meegeleverd.
➣
15-pinsstekker D-SUB
Pin
Separate H/V
Composite H/V
Groensynchronisatie
1
Rood (R)
Rood (R)
Rood (R)
2
Groen (G)
Groen (G)
Groen (G) + Horizontale/verticale sync.
3
Blauw (B)
Blauw (B)
Blauw (B)
4
Massa
Massa
Massa
5
Massa (DDC)
Massa (DDC)
Massa (DDC)
6
Roo (R) Massa
Roo (R) Massa
Roo (R) Massa
7
Groen (G) Massa
Groen (G) Massa
Groen (G) Massa
8
Blauw (B) Massa
Blauw (B) Massa
Blauw (B) Massa
9
Geen aansluiting
Geen aansluiting
Niet in gebruik
10
Sync Massag
Sync Massa
Sync Massa
11
Massa
Massa
Massa
12
Data (DDC)
Data (DDC)
Data (DDC)
13
Horizontale sync.
Horizontale/verticale sync.
Niet in gebruik
14
Verticale sync.
Niet in gebruik
Niet in gebruik
15
Klok (DDC)
Klok (DDC)
Klok (DDC)
Nederlands-9
Overzicht van het aansluitpaneel
ˇ Aansluiten DTV Set-Top Box, videorecorder of DVD-speler
- Sluit de DTV-, VCR-, of DVD- SCART-kabel aan op de SCART-aansluiting van de DTV, videorecorder of
DVD-speler.
- Als u zowel de DTV Set-Top Box en de videorecorder (of DVD-speler) tegelijk wenst aan te sluiten, sluit u
eerst de DTV Set-Top Box op de videorecorder (of DVD-speler) aan en vervolgens de VCR (of DVD) op uw
tv/monitor.
¨ Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten
- Sluit een RCA- of S-VIDEO-kabel aan op de externe audio- of videoapparatuur zoals een videorecorder,
DVD-speler of camcorder
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels aan op de aansluitingen “AUDIO (L)” en “AUDIO (R)” aan de
achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende uitgangen van het audioapparaat.
- Op de hoofdtelefoonuitgang (∏) aan de achterzijde van de tv/monitor kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
ˆ Externe luidsprekers aansluiten
Sluit RCA-audiokabels aan op de ingebouwde luidsprekers om ten volle te profiteren van het Surround Sound
effect.
Ø Luidsprekers aansluiten (afhankelijk van het model)
of
Nederlands-10
Beelden van externe bronnen weergeven
Nadat u de audio- en videosystemen hebt aangesloten, kunt u de
verschillende bronnen bekijken door de gewenste ingang te kiezen.
1
2
Controleer of alle vereiste aansluitingen aanwezig zijn (raadpleeg
pagina's 8 en 9 voor verdere gegevens).
Schakel uw tv/monitor in en druk herhaaldelijk op de SOURCE toets
tot u de gewenste bron heeft geselecteerd.
Ant (TV) - Scart - Video - S-Video - PC.
Power
SOURCE
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
STILL
P.STD
.STD
S.STD
.STD
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
V.DOLBY
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
P.SIZE
PBP
SIZE
CANCEL
PIP
ON
Nederlands-11
LOCATE
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd Teletekstfuncties)
Automatische instelling afgeleid
van inkomend videosignaal
Power
er
Televisie aan/uit
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
Bron selecteren
Beeldinstellingen weergeven
Beeld bevriezen
P.STD
.STD
S.STD
.STD
Beeldeffect selecteren
Geluidseffect selecteren
Volgend kanaal
Menu weergeven en
wijzigingen bevestigen
P
MENU
Geluidsvolume verlagen
Volume verhogen
P
Vorig kanaal
MUTE
EXIT
Geluid tijdelijk uitzetten
Nummertoetsen voor
directe kanaalkeuze
Schermmenu verlaten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Kanaal kiezen met
één/twee cijfers
Vorig kanaal
0
TTX/MIX
V.DOLBY
.DOLBY
Menuscherm Virtual Dolby
Geluidsmodus selecteren
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
Automatisch uitschakelen
Beeldformaat selecteren
SIZE
CANCEL
PIP
ON
Afmetingen PIP selecteren
Picture-In-Picture in-/uitschakelen
LOCATE
LOCA
Plaats PIP selecteren
Picture-By-Picture
(Dubbelscherm)
➣
Nederlands-12
Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
Overzicht van de afstandsbediening (Teletekstfuncties)
Power
er
SOURCE
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
.STD
Teletekst volgende pagina
Selecteren via programmanaam
P
MENU
P
Teletekst vorige pagina
MUTE
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Teletekst
display/teletekstinformatie en
normale uitzending tegelijk op
scherm
Teletekst vasthouden
Teletekst tonen
0
TTX/MIX
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
Teletext opslaan
Teletekst sub-pagina
SIZE
CANCEL
PIP
Teletekstmodus selecteren
(overzicht of Flof)
Teletekst uitschakelen
ON
LOCATE
LOCA
Beeldformaat teletekst selecteren
Onderwerp Fastext selecteren
Nederlands-13
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats of vervang de batterijen van de afstandsbediening:
◆ Bij aankoop van uw tv/monitor
◆ Wanneer u merkt dat de afstandbediening niet langer
betrouwbaar werkt
1
Verwijder het dekseltje over het batterijvak door het symbool naar
beneden te drukken en het dekseltje vervolgens naar buiten te
trekken.
2
Plaats twee R03, UM4, “AAA” 1,5V- (of gelijkwaardige) batterijen. Let
op de juiste polariteit:
◆ + op de batterij tegen de + in het batterijvak
◆ - op de batterij tegen de - in het batterijvak
3
Plaats het dekseltje gelijk met de onderkant van de afstandsbediening
en schuif het dicht.
➣
Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar (bijvoorbeeld
alkaline en mangaan).
In- en uitschakelen
Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de tv/monitor.
Power
SOURCE
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
STILL
P.STD
.STD
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
Resultaat: Het beeld wordt ingeschakeld en aan de voorzijde van de
tv/monitor gaat een groen stand-bylampje branden.
S.STD
.STD
U kunt de TV in de stand-by stand zetten ter vermindering van het
energieverbruik.
De stand-by stand kan handig zijn als u tijdelijk wilt stoppen met
kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
MUTE
1
Druk op de Power ( ) op de afstandsbediening of op het
bedieningspaneel.
Resultaat: Het beeld wordt ingeschakeld en aan de voorzijde van de
tv/monitor gaat een groen stand-bylampje branden.
2
Druk nogmaals op de Power ( ) of op een cijfertoets om de
tv/monitor weer aan te zetten.
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
V.DOLBY
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
P.SIZE
PBP
SIZE
CANCEL
PIP
ON
Nederlands-14
LOCATE
➣
Laat de TV niet gedurende langere tijd in de stand-by stand staan
(zoals tijdens vakanties en dergelijke). Trek de stekker uit het
stopcontact en koppel de antenneverbinding los wanneer u langere
tijd weggaat.
Afstandsbediening leren gebruiken
De afstandsbediening wordt vooral gebruikt voor het volgende:
◆ Van kanaal veranderen en het geluidsvolume aanpassen
◆ De TV instellen via het schermmenu
Power
Power
PowerAUTO
SOURCE
DISPLAY
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
STILL
Toets
P.STD
S.STD
▲
P
Weergavefunctie
Menufunctie
Volgend kanaal
Terug naar vorige menuoptie.
P
MENU
Power
P
▼
MUTE
MUTE
Vorig kanaal.
EXIT
EXIT
SOURCE
AUTO
PRE-CH
P.STD
DISPLAY
Naar volgende menuoptie.
STILL
MUTE
EXIT
Hiermee kunt u schakelen tussen de twee laatst bekeken
kanalen. (PRE-CH; Previous Channel = vorig kanaal)
1
2
3
Weergave van de desbetreffende kanalen.
4
5
6
7
8
S.STD
tot
0
9
PRE-CH
V.DOLBY
TTX/MIX-/--
-/--
TTX/MIXDUAL I/II LIST/FLOF
HOLD
V.DOLBY
CANCEL
HOLDSUBPAGE
DUAL I/II SIZE
LIST/FLOF PIPCANCEL
SLEEP
ON
DISPLAY
SLEEP PBP
SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZE
Voor het kiezen van kanaalnummer tien of hoger (twee cijfers).
Na drukken op deze toets verschijnt het symbool “- -”.
Voer vervolgens het tweecijferig kanaalnummer in.
TTX/MIX
ON
LOCATE
Geluidsvolume verlagen.
MUTE
EXIT
Geluidsvolume verhogen.
UTE
EXIT
Voor...
◆ Weergave van een submenu
met selecties voor de huidige
menuoptie.
◆ Handmatig vooruitzoeken
naar kanalen.
◆ Verkleinen
van een
Power Power
menuoptiewaarde.
MENU
HOLD
➣
Weergave van
CANCEL
schermmenu.
DUAL I/II LIST/FLOF
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
SIZE
STILL
S.STD
Teruggaan naar vorig menu
of normale weergave.
X/MIX
P.SIZE
PBP
V.DOLBY
SIZE
SLEEP
Om het geluid opnieuw in te schakelen drukt u nogmaals
V.DOLBY
op deze
toets of drukt u op de
- of
+ toets.
MUTE
MUTE
EXIT SUBPAGE
Het menusysteem
SLEEP
SIZE
PIP verlaten en direct terugkeren naar normale
PRE-CH
weergave.
ON
SUBPAGE
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
EXIT
EXIT
LOCATE
CANCEL
Nederlands-15
PIP
ON
-/--
-/--
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
V.DOLBY
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
CANCEL
PIP
ON
Voor...
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
◆ Weergave van een submenu
met selecties voor de huidige
P.STD
P.STD
S.STD
menuoptie.
◆ Handmatig achteruitzoeken
naar kanalen.
◆ Vergroten van een
menuoptiewaarde.
-/--
EEP
HOLD
Geluid tijdelijk uitschakelen.
TTX/MIX
DUAL I/II LIST/FLOF
V.DOLBY
.DOLBY
PRE-CH
-/--
MUTE
OLD
0
STILL
PBP
9
PRE-CH
-/--
SIZE LOCATEPIP
S.STD
PBP
P
PRE-CH
-/--
AUTO
S.STD
.STD
DISPLAY S.STDSTILL
AUTO
STD
SIZE
SOURCE
STILL
P.STD
.STD
P.STD
SOURCE
ower
URCE
De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gebruikte toetsen
en bijbehorende functies.
LOCATE
LOCA
TE
Taal kiezen
Power
SOURCE
AUTO
DISPLAY
P.STD
.STD
Power
STILL
S.STD
.STD
Power
Wanneer u de TV/Monitor voor het eerst gebruikt, moet u de taal
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTOmenu's
DISPLAY
STILL
STILL
selecteren voorSOURCE
het weergeven
van
en aanwijzingen.
Power
P
1
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
S.STD
SOURCE
MENU
Power
SOURCE
AUTO
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
S.STD
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
P
2
MUTE
EXIT
Function
Sleep Timer
¥ Off Š
PIP
Š
PBP
Š
PRE-CH
-/-Language
¥ English Š
TTX/MIX
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Funktion (Functie)
worden weergegeven.
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Language (Taal) te selecteren.
5
Druk net zo lang op de
heeft gevonden.
MUTE
MUTE
V.DOLBY
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
CANCEL
Druk op P▼ of P▲ omP.STD
Function
(Functie) te selecteren.
P.STD
S.STD
S.STD
6
- or
+ toets.
- or
+ toets tot u de gewenste taal
EXIT
EXIT
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets EXIT om
terug te keren naar normale weergave.
MUTE
PIP
MUTE
EXIT
EXIT
ON
P.SIZE
PBP
LOCATE
-/--
TTX/MIX
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
V.DOLBY
-/--
-/-HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
SLEEP
P.SIZE
PBP
SLEEP
P.SIZE
Nederlands-16
V.DOLBY
PRE-CH
V.DOLBY
SIZE
PIP
LOCATE
PBP
CANCEL
LOCATE
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
P.SIZE
PBP
V.DOLBY
PIP
DUAL
HOLDI/II ON
LIST/FLOF
DUAL I/II ON
LIST/FLOF
CANCEL
PBP
PRE-CH
CANCEL
TTX/MIX
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
HOLD
P.SIZE
PRE-CH
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
Kanalen automatisch opslaan
U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van
waar u woont). Power
Automatisch
Powertoegewezen programmanummers komen
mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste
programmanummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
en ongewensteSOURCE
kanalenSOURCE
wissen
Power
Power
1
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Power Power
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om
Channel
(Kanaal) te selecteren.
Druk op de
Power
P.STD
Power
- or
P.STD
+ toets.
S.STD
Š
Š
Š
Š
Š
Š
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal)
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
worden
weergegeven.
3
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Channel
Country
Search
¥
Š
Country
Search
¥
Š
UK
Š
S.STD
Resultaat: Auto store (Automatisch opslaan) wordt geselecteerd.
4
Druk nogmaals
op
de
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
- or
DISPLAY
STILL
+ toets.
STILL
Channel
MUTE
EXIT
EXIT store
Resultaat:MUTE
De beschikbare
opties in de
groep Auto
(Automatisch opslaan) worden weergegeven als de optie
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Country (Land) wordt geselecteerd.
5
MUTE
EXIT
Druk op de
- orMUTE + toets
om het gewenste
land teEXIT
selecteren.
De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland
- Schweiz - Sverige - UK - East Europe.
6
Druk op P▼
of P▲MUTE
om Search, te selecteren
en
druk vervolgens op
MUTE
EXIT
EXIT
- or
+.
PRE-CH PRE-CH
-/-Resultaat: -/-Het zoeken
wordt automatisch
gestopt.
De kanalen worden gerangschikt en opgeslagen volgens
hun positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY programma
V.DOLBY
Het oorspronkelijk
geselecteerde
wordt
PRE-CH PRE-CH
-/--/-MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
vervolgens weergegeven.
➣
7
Search
Program
Frequency
Band
UK
1
205MHz
VHF-H
HOLD
HOLDI/IIEXIT
LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
CANCEL
Druk
op de DUAL
toets
alsI/IIu het
zoekenCANCEL
voortijdig wilt stoppen.
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
U kunt opgeslagen kanalen:
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
◆ wijzigen
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
◆ een naam geven (zie pagina 19) ON
ON
◆ wissen (zie pagina 20)
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
◆ nauwkeurig
indien noodzakelijk
(zie
pagina
20)
TTX/MIX afstemmen,
TTX/MIX
SLEEP SUBPAGE
SLEEP V.DOLBY
SUBPAGE
SIZE V.DOLBY
SIZE
PIP
PIP
◆ rangschikken in de gewenste volgorde (zie pagina 21)
ON
-/--
TTX/MIX
HOLD
-/--
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
HOLD
I/IIPRE-CH
LIST/FLOF
DUAL
I/IIPRE-CH
LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
SUBPAGE
SLEEP V.DOLBY
SUBPAGE
SIZE V.DOLBY
SIZE
PIP
ON
HOLD
LOCATE
P.SIZE
PBP
PBP CANCEL
DUAL
HOLD
I/II LIST/FLOF
DUALP.SIZE
I/II LIST/FLOF
CANCEL
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
CANCEL
LOCATE
ON
LOCATE
PIP
ON
LOCATE
Nederlands-17
Š
Kanalen handmatig opslaan
Channel
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Channel
Color system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
¥ AUTO Š
¥
BG
Š
Š
0MHz
C 1
P 1
?
Channel
¥ AUTO Š
¥
BG
Š
Š
0MHz
C 1
P 1
?
Color system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Channel
Color system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
¥ AUTO Š
¥
BG
Š
Š
0MHz
C 1
P 1
?
U kunt maximaal 100 tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via
kabelnetwerken worden ontvangen. Bij het handmatig opslaan van
kanalen kunt u het volgende kiezen:
Power
◆ Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen
SOURCE SOURCE
AUTO
AUTO
STILL
STILL
toewijst
PowerDISPLAY
PowerDISPLAY
1
¥ AUTO Š
¥
BG
Š
Š
0MHz
C 1
P 1
?
P.STD
2
¥ AUTO Š
¥
BG
Š
Š
0MHz
C 1
P 1
?
3
¥ AUTO Š
¥
BG
Š
Š
0MHz
C 1
P 1
OK
P.STD
S.STD
S.STD
Power
DrukPower
op P▼ of
P▲ om Channel (Kanaal) te selecteren.
Druk op de
P.STD
4
- or
+ toets.
Power S.STD
Power
S.STD
P.STD
PDruk op P▼ of P▲ bom Manual store (Handmatig opslaan) te
selecteren. Druk op de
- or
+ toets.
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Manual store
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
(Handmatig
opslaan) worden
weergegeven
als de optie
Color system (Kleursysteem)
wordt geselecteerd.
P.STD
P.STD
S.STD
5
S.STD
MUTE
MUTE
EXIT
Geef zo nodig de vereiste
uitzendstandaard
aan EXIT
door herhaaldelijk
op de
- or
+ toets te drukken.
Resultaat: De kleurenstandaarden worden in deze volgorde weergegeven:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
Power
6
Power
Druk op P▼ of P▲ om Sound system (Geluidssysteem) te
MUTE
MUTE
EXIT
selecteren.
Druk
net zo lang op de
- EXIT
or
+ toets tot u de
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
gewenste geluidsstandaard
heeft gevonden.
PRE-CH PRE-CH
-/--/-Resultaat: De geluidsstandaarden worden in deze volgorde weergegeven:
P.STD
S.STD
S.STD
BG - DKP.STD
- I - L.
-/-TTX/MIX
TTX/MIX
7
-/-- V.DOLBY
PRE-CH
V.DOLBY
PRE-CH
Power Power
MUTE
Als u het nummer weet van het kanaal
datMUTE
u wilt opslaan, danEXIT
drukt EXIT
u op P▼ of P▲ om Channel (Kanaal) te selecteren. Druk net zo
HOLD
DUAL
HOLD
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
lang op
deSOURCE
- ofSOURCE
+ toets
tot u het
gewenste
nummer
heeft
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Power
Power
gevonden.
SLEEP SUBPAGE
SLEEP
SIZE
PIP
PIP
HOLD
DUAL
HOLDI/IInietSIZE
LIST/FLOF
DUAL
I/II dan
LIST/FLOF
CANCEL
Als u de nummers
van
hetSUBPAGE
kanaal
weet,
drukt u CANCEL
op P▼ of
P.STD
S.STD
S.STD
PRE-CH
PRE-CH
-/-- P.STD
-/-SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILLON
STILL
P▲ om
Search
(Zoeken)
te selecteren.
Om
met
ON zoeken te
beginnen drukt u op
- or
+.
P.SIZE
P.SIZE
PBP
SLEEP PBP
SUBPAGE
SLEEP LOCATE
SUBPAGE
SIZE LOCATE
SIZE
PIP
PIP
P.STD TTX/MIX
P.STD
S.STD V.DOLBY
S.STD
TTX/MIX
V.DOLBY
Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik totONhet eerste
ON kanaal
of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
HOLD
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
-/--/-DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
LOCATE
PRE-CH
PRE-CH
8
Om een programmanummer
aan een kanaal toe
MUTE
MUTE
EXITte wijzen
EXITselecteert
u eerst Program (Programmeren) en vervolgens drukt u op P▼ of
P▲.SLEEP
Druk opSUBPAGE
- or SIZE + tot SIZE
uTTX/MIX
het juiste
nummer vindt. V.DOLBY V.DOLBY
TTX/MIX
SLEEP SUBPAGE
PIP
PIP
9
ON
ON
Druk op P▼ of P▲ om Store (Opslaan)
te
selecteren. Selecteer OK
doorP.SIZE
op
-P.SIZE
or
+PBP
te drukken.
HOLD LOCATE
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
LOCATE
PBP
Channel
Color system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal)
SOURCE worden
SOURCE
AUTO weergegeven.
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Channel
Color system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
P.STD
P.STD
SOURCE SOURCE
AUTO S.STD
DISPLAY
AUTO S.STD
DISPLAY
STILL
Druk op de
toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
Channel
Color system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Power
◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat
Resultaat: Het kanaal en het daarbij horende programmanummer
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
worden opgeslagen.
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
10
Herhaal stappen 7 t/m 9 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
MUTE
MUTE
-/--
Nederlands-18
TTX/MIX
-/--
-/--
TTX/MIX
EXIT
P.SIZE
ON
EXIT
LOCATE
P.SIZE
PBP
PBP
PRE-CH PRE-CH
V.DOLBY
V.DOLBY
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
PRE-CH PRE-CH
-/--
PIP
ON
LOCATE
Kanalen een naam geven
Als de naam van een kanaal wordt uitgezonden op het moment dat u
de kanalen opslaat,
hetzij
automatisch, hetzij handmatig, wordt deze
Power
Power
direct aan het kanaal toegevoegd.
U kunt deze namen wijzigen of een geheel nieuwe naam aan een
Power
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
kanaal toekennen.
Power SOURCE SOURCE
Channel
SOURCE
1
P.STD
P.STD
SOURCE
AUTO
DISPLAY
Druk op de
toets MENU.
STILL
S.STD
2
DISPLAY
P.STD
S.STD
S.STD
Channel
Power
Druk op P▼
of P▲Power
om Channel (Kanaal) te selecteren.
P
P
P
P
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal)
worden
weergegeven.
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
3
Druk op de
Power
- or
P.STD
4
1
2
3
4
Power
+ toets.
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op P▼
of P▲ om
Name DISPLAY
(Naam)
selecteren.
Druk op de
SOURCE
SOURCE
AUTO
AUTO te
DISPLAY
STILL
STILL
or
+ toets.
-
Resultaat: De huidige kanalen worden getoond.
P.STD MUTE
P.STD
MUTE
5
S.STD
EXIT
Channel
S.STD
EXIT
P 1 A
P 2
EXIT
P 3
P 4
Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt
MUTE
toewijzen door op P▼ of P▲ te drukken.
MUTE
EXIT
6
Druk op de
7
Druk op P▼ of P▲ om een letter (A~Z), een cijfer (0~9) of een
symbool (-, spatie) te selecteren. Ga naar de vorige of volgende
letter door op
- or
+ te drukken.
8
Herhaal stappen 5 t/m 7 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe
PRE-CH PRE-CH
-/-naam wenst-/--te geven.
- or
MUTE
-/--
+ toets.
MUTE
EXIT
MUTE
MUTE
TTX/MIX TTX/MIX PRE-CH
EXIT
EXIT
EXIT
V.DOLBY V.DOLBY
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
TTX/MIX
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
V.DOLBY
SLEEPI/II LIST/FLOF
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
DUAL
CANCEL
PRE-CH
-/--/-ON
SLEEP
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
SUBPAGE
SIZE
PIP
TTX/MIX TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
ON
PRE-CH PRE-CH
-/--/-LOCATE
PBP
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
TTX/MIX
SLEEP
HOLD
P.SIZE
SLEEP
P.SIZE
TTX/MIX
SIZE
PIP
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
CANCEL
PIP
PRE-CH
ON
V.DOLBY
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
V.DOLBY
CANCEL
HOLD
P.SIZE
Š
Š
Š
Š
Š
Š
S.STD
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
AUTO
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel
sort
STILL
SIZE
PIP
ON
P.SIZE
PBP
LOCATE
V.DOLBY
PIP
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL ON
CANCEL
ON
P.SIZE
PBP
PBP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
LOCATE
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
Nederlands-19
Ongewenste kanalen overslaan
U kunt kanalen naar keuze uit de scanbewerking weglaten.
Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen
overgeslagen enPower
niet weergegeven
Power
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Alle kanalen die u niet wilt overslaan, worden tijdens het scannen
AUTO
AUTO
STILL
STILL
weergegeven. SOURCE SOURCE
PowerDISPLAY
PowerDISPLAY
1
1
2
3
4
P.STD
Added
Added
Added
Added
2
1
2
3
4
PowerS.STD
Power
S.STD
P.STD
Druk op P▼ of P▲ om Channel (Kanaal) te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel
(Kanaal)
SOURCE
SOURCE
AUTO
worden weergegeven.
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Add/Erase (Toevoegen/Wissen) te
selecteren. Druk op de
- or
+ toets.
Channel
P
P
P
P
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
Channel
P
P
P
P
P.STD
P.STD
SOURCE SOURCE
AUTO S.STD
DISPLAY
AUTO S.STD
DISPLAY
STILL
Druk op de
toets MENU.
- or
+ toets.
P.STD
P.STD
DISPLAY
STILL
ST
S.STD
S.S
EXIT
EX
Resultaat: De opgeslagen kanalen worden getoond.
Erased
Added
Added
Added
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
5
Druk op P▼ of P▲ om het kanaal te selecteren dat u wenst toe te
voegen of te wissen. Selecteer indien gewenst de Added
MUTE
MUTE
EXIT
(Toegevoegde) of Erased
(Gewiste)
kanalen doorEXIT
op
- or
+
te drukken.
6
Herhaal stap 5 voor elk kanaal dat u wenst toe te voegen of wissen.
MUTE
-/--/-Kanalen nauwkeurig instellen
TTX/MIX
PRE-CH
-/-TTX/MIX
-/-- V.DOLBY
MUTE
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
PRE-CH
Als de ontvangstPower
goed is,Power
hoeft u het kanaal niet verder in te stellen
HOLD
DUAL
HOLD
I/II en
LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
omdat dat tijdens
het zoeken
opslaan
automatisch
is gebeurd.
Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL -/-handmatig nauwkeuriger
instellen.
-/-SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
DISPLAY
AUTO
Š
Š
Š
Š
Š
Š
1
2
PRE-CH
PRE
V.DOLBY
V.DO
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CAN
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
ON
ON
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
P.SIZE
P.SIZE
PBP
TTX/MIX PIP
TTX/MIX
SLEEP PBP
SUBPAGE
SLEEP LOCATE
SUBPAGE
SIZE LOCATE
SIZE
PIP
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
ON
ON
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
Power
HOLD
Power
HOLD
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
Druk op
P▼ of P.STD
P▲ om
Channel
(Kanaal)
te
selecteren.
P.STD
S.STD
S.STD
Fine tune
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal)
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
worden weergegeven.
7
Nederlands-20
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Fine tune (Nauwk. instell.) te selecteren.
5
Druk op
- or
+ tot u een helder beeld en een goede
geluidsweergave
heeft
MUTE
MUTE verkregen.
EXIT
EXIT
MUTE
- or
MUTE
+ toets.
P.SIZE
EXIT
EXIT
P.SIZE
PBP
PBP
SIZE
PIP
P
ON
O
LOCATE
LOC
Opgeslagen kanalen rangschikken
U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om:
Channel
◆ De numerieke volgorde waarin de kanalen automatisch
Power Power
werden opgeslagen, te wijzigen.
◆ Gemakkelijk te onthouden nummers toe te kennen aan de
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
kanalen
die uSOURCE
het
vaakst
bekijkt.
Power
Power
1
P.STD
P.STD
SOURCE SOURCE
AUTO S.STD
DISPLAY
AUTO S.STD
DISPLAY
STILL
Druk op de
toets MENU.
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
2
P.STD
S.STD
Channel
S.STD
Druk op P▼ ofPower
P▲ om Power
Channel (Kanaal) te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal)
worden
SOURCEweergegeven.
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
3
Power
Power
Druk op de
- or
P.STD
4
From
To
Store
P 1
P-?
From
STILL
To
Store
P 1
P 3
?
+ toets.
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op P▼
of P▲DISPLAY
om Channel
te
SOURCE
SOURCE
AUTO
AUTO
DISPLAY
STILL sorting
STILL (Kanaal rangsch.)
Power
selecteren.
Druk op de
Power
- or
+ toets.
Channel
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel sorting
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
MUTE
EXIT
(KanaalMUTE
rangsch.) worden EXIT
weergegeven
als de SOURCE
optie FromAUTO
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
(Van) wordt geselecteerd.
DISPLAY
P.STD
S.STD
5
MUTE
MUTE
EXIT
Selecteer het kanaalnummer
dat
u wenst te wijzigen
door EXIT
P.STD
S.STD
herhaaldelijk op
- or
+ te drukken.
6
Druk op P▼ of P▲ om To (Naar) te selecteren. Selecteer het nieuwe
nummer dat u aan het kanaal wenst toe te wijzen door herhaaldelijk
op
- or
+ te drukken.
MUTE
7
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
MUTE
EXIT
Channel
EXIT
From
To
Store
Druk op P▼ of P▲ om Store (Opslaan) te selecteren. Selecteer OK
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-- kanaalnummers
om de uitwisseling
van
te bevestigen
door o
or
+ te drukken.
P 3
P 1
OK
MUTE
MUTE
EXIT
Resultaat:
Het geselecteerde
kanaal
isEXIT
verwisseld
met het
kanaal dat
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-- V.DOLBY
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen.
8
MUTE
Voor alle HOLD
kanalen DUAL
die
uI/IInaar
deI/IIgewenste
wenst
te
HOLD
LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
CANCELkanaalnummers
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY V.DOLBY
MUTE
EXIT
verplaatsen, herhaalt u stappen 5 tot 7 na het selecteren van From
(Van) door op P▼ of P▲ te drukken.
SLEEP
-/--
TTX/MIX
-/-HOLD
SUBPAGE
SLEEP
SIZE
PIP I/II LIST/FLOF
PIP
HOLD SUBPAGE
DUAL
HOLDI/II SIZE
LIST/FLOF
DUAL
CANCEL CANCEL
PRE-CH PRE-CH
-/--/-ON
ON
P.SIZE
P.SIZE
PBP
SLEEP PBP
SUBPAGE
SLEEP LOCATE
SUBPAGE
SIZE LOCATE
SIZE
PIP
PIP
TTX/MIX TTX/MIX
V.DOLBY ON
V.DOLBY ON
PRE-CH PRE-CH
-/-LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
-/-TTX/MIX
V.DOLBY V.DOLBY
PRE-CH
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
V.DOLBY
P.SIZE
PBP
PBP
P.SIZE
CANCELON
LOCATE
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
ON
ON
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
PIP
ON
P.SIZE
EXIT
PBP
LOCATE
ON
PRE-CH
TTX/MIX
V.DOLBY
LOCATE
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
CANCEL
PIP
ON
P.SIZE
PBP
LOCATE
Nederlands-21
De beeldstandaard aanpassen
Power
SOURCE
SOURCE
AUTO dat DISPLAY
AUTObestDISPLAY
STILL
STILL met uw wensen.
U kunt het beeld
selecteren
het
overeenkomt
Picture
Mode
¥
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint
¥
Size
Custom
Š
Wide
Power
Š
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
STILL
2
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om P.STD
PictureP.STD
(Beeld) te selecteren.
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Picture (Beeld)
worden weergegeven.
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
3
STILL
P.STD
.STD
Druk op de
P
+ toets.
Druk herhaaldelijk op de
- or
+ toets om het gewenste
beeldeffect te selecteren. De volgende beeldeffecten zijn
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
beschikbaar:
Custom - Standard - Natural - Mild.
➣
MUTE
- or
Resultaat: Mode (Modus) wordt geselecteerd.
S.STD
.STD
4
U kunt deze opties ook instellen door het indrukken van de
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
toets P.STD (Picture
Standard
= beeldstandaard).
EXIT
➣
Als u de instellingen voor Brightness (Helderheid), Contrast
(Contrast), Sharpness (Scherpte), Color (Kleur) of Tint (alleen
NTSC) in het menu Picture (Beeld) wijzigt, wordt automatisch de
optie Custom (Aangepast) geselecteerd.
-/--
PRE-CH
-/--
PRE-CH
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
-/--
-/--
De beeldinstellingen aanpassen
TTX/MIX
HOLD
Power
1
Power
SOURCE
Power
V.DOLBY
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
HOLD
Power
SLEEP
SUBPAGE
P.SIZE
PBP
SIZE
PRE-CH
CANCEL
V.DOLBY
V.DOLBY
PIP
ON
Picture
LOCATE
Mode
¥
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint
¥
Size
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
Power
V.DOLBY
PRE-CH
Custom
Š
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZEinstelmogelijkheden
SIZE
PIP
PIP
Uw TV/monitorSLEEP
heeft verschillende
waarmee u de
DUAL
HOLDI/II
LIST/FLOF
DUAL I/IISTILL
LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
SOURCE SOURCE
AUTOHOLDDISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
ON
ON
beeldkwaliteit kunt regelen.
Power
Power
1
Š
Wide
P.SIZE
P.STD
LOCATE LOCATE
P.SIZE
PBP
PBP
SLEEP S.STD
SUBPAGE
SIZE S.STDSIZE
PIP
P.STDSLEEP SUBPAGE
Druk op de toets MENU.
Resultaat:AUTO
Het hoofdmenu
verschijnt.
SOURCE
DISPLAY
STILL
P.SIZE
P.SIZE
PBP
2
PBP
ON
SOURCE
LOCATE
LOCATE
Druk op P▼ of P▲ om Picture (Beeld) te selecteren.
P.STD
PIP
ON
AUTO
P.STD
DISPLAY
STI
S.S
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Picture (Beeld)
worden weergegeven.
Brightness
70
3
Druk op de
4
Selecteer de optie (Brightness (Helderheid), Contrast (Contrast),
Sharpness (Scherpte), Color (Kleur) of Tint - alleen NTSC) die u
wenst in te stellen door op P▼ of P▲ te drukken. Druk op de
or
+ toets.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
- or
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
5
Druk op de
- of
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
MUTE
MUTE
➣
Nederlands-22
EXIT
Als u deze instellingen wijzigt, wordt de beeldstandaard automatisch
ingesteld op Custom (Aangepast).
-/--
TTX/MIX
-/--
TTX/MIX
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
V.DOLBY
EX
Power
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
Het beeldformaat selecteren
Power
Power
MUTE
U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
wensen.
Power
1
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
SOURCE
Power
S.STD
S.STD
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
DISPLAY
STILL
Druk op P▼ of P▲ om Picture
te selecteren. S.STD
P.STD(Beeld)
P.STD
STILL
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Picture (Beeld)
worden weergegeven.
3
Druk op de
- or
+ toets.
Mode
¥
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
-/--Tint
¥
Size
Custom
TTX/MIX
V.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
Druk op P▼ of P▲ om Size (Formaat) te selecteren.
5
Druk herhaaldelijk op de toets
- or
+ om het gewenste
beeldformaat
De volgende
zijn
MUTEte selecteren.
MUTE
EXIT beeldformaten
EXIT
beschikbaar:
Wide - Normal 1 - Normal 2 - Zoom 1 - Zoom 2.
SIZE
CANCEL
PIP
LOCATE
LOCA
TE
U kunt deze opties ook instellen door op de toets P.SIZE
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
(Beeldformaat) te drukken.
-/--
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
-/--
V.DOLBY
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
-/--
TTX/MIXstilzetten
TTX/MIX
Het beeld
-/-HOLD
TTX/MIX
TTX/MIX
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
V.DOLBY
Druk op de toets “STILL” om het beeld te "bevriezen".
SUBPAGE
SLEEP“STILL”
SUBPAGE
SIZEom terug
SIZE
PIP te gaan
PIP naar de normale
Druk nogmaals SLEEP
op de toets
HOLD
DUAL
HOLD
DUAL
CANCEL CANCEL
ON I/II LIST/FLOF
ON I/II LIST/FLOF
weergave.
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
Power
LOCATE
PBP
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
SOURCE
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
STILL
P.STD
.STD
S.STD
.STD
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
V.DOLBY
Nederlands-23
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
P.SIZE
PBP
SIZE
Š
PRE-CH
Wide
ON
4
➣
EXIT
Picture
CANCEL
PIP
ON
LOCATE
Š
De geluidsstandaard wijzigen
Power
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Speaker
MTS
¥
Custom
:
:
¥
Off
Off
Mono
Š
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
beelden die u bekijkt.
Power
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
STILL
2
P.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om P.STD
Sound (Geluid)
te selecteren.
S.STD
Š
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden
weergegeven.
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
STILL
P.STD
.STD
3
S.STD
.STD
4
MUTE
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: Mode (Modus) wordt geselecteerd.
P
Druk herhaaldelijk op de
- or
+ toets om het gewenste
geluidseffect te selecteren. De volgende geluidseffecten zijn
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
beschikbaar:
Custom (Aangepast) - Standard (Standaard) - Music (Muziek) Movie (Film) - Speech (Spraak).
➣
EXIT
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
U kunt deze opties
ook instellen
door het indrukken
van
de
toets S.STD (Sound Standard + geluidsstandaard).
PRE-CH
-/--/-De geluidsinstellingen aanpassen
PRE-CH
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
HOLD
Power
1
Power
SOURCE
Power
Power
V.DOLBY
DUAL I/II LIST/FLOF
TTX/MIX
CANCEL
Bass
P.SIZETreble
PBP
Dolby
Speaker
MTS
PIP
¥SIZE Custom
V.DOLBY
-/--
-/--
V.DOLBY
PRE-CH
PRE-CH
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
STILLuw persoonlijke
STILL
U kunt de geluidsinstellingen
aanpassen
aan
voorkeur.
Power
PowerDISPLAY
Sound
SLEEP
Mode SUBPAGE
Power
TTX/MIX
HOLD
Š
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
CANCEL
V.DOLBY
V.DOLBY
ON
1
LOCATE
:
:
¥
Off
Off
Mono
Š
2
P.STD
P.STD
SOURCE SOURCE
AUTO S.STD
DISPLAY
AUTO S.STD
DISPLAY
STILL
Druk op de
toets MENU.
STILL
SLEEP
SLEEP
SIZE
SIZE
PIP
PIP
Power SUBPAGE
Power SUBPAGE
HOLD verschijnt.
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
Resultaat: Het hoofdmenu
ON
ON
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op SOURCE
P▼
of P▲
om Sound
(Geluid)
te selecteren.
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
Resultaat: De beschikbare opties in de groep SoundON(Geluid)ONworden
weergegeven.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
P.SIZE
Bass
47
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
LOCATE
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om (Bass (Laag) of TrebleLaag (Hoog)) te
selecteren. Druk op de
- or
+ toets.
- or
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
MUTE
5
Druk op de
bereikt.
➣
Nederlands-24
MUTE
- or
EXIT
EXIT
+ toets tot u de gewenste instelling heeft
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Als u deze instellingen wijzigt, wordt de geluidsstandaard
MUTE ingesteld
MUTE op Custom (Aangepast).
EXIT
EXIT
automatisch
-/--
TTX/MIX
HOLD
-/--
-/--
-/-TTX/MIX
PRE-CH
-/-- V.DOLBY
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
DUAL
HOLD
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
PRE-CH PRE-CH
-/--
PRE-CH
V.DOLBY
Genieten van Dolby geluid
Power
Power
Deze optie zorgt voor een theatereffect bij u thuis door het mengen
SOURCE
SOURCE
AUTOen rechter
DISPLAY
AUTO luidsprekers.
DISPLAY
STILL
STILL
van het geluid uit
de linker
Power
1
Power
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
S.STD
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op P▼ of P▲ om P.STD
Sound (Geluid)
P.STD te selecteren.
S.STD
S.STD
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
S.STD
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Speaker
MTS
¥
Mode
Bass
Treble
Dolby
Speaker
MTS
¥
:
:
¥
Custom
Š
On
Off
Mono
Š
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden
weergegeven.
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Dolby te selecteren.
5
Selecteer On door op de
➣
MUTE
- or
+ toets.
- or
+ toets te drukken.
MUTE
EXIT
EXIT
U kunt deze optie ook inschakelen door indrukken van de toets
V.DOLBY (Virtuele Dolby).
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
PRE-CH PRE-CH
-/--/-In- en uitschakelen
van
de interne luidsprekers
TTX/MIX
Power TTX/MIX
Power
-/--
V.DOLBY
-/--
V.DOLBY
PRE-CH
PRE-CH
Wanneer de ingebouwde woofers (luidsprekers voor lage tonen) zijn
HOLD het
DUAL
HOLD
I/II LIST/FLOF
DUAL
CANCEL
CANCEL
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTOI/IIdeLIST/FLOF
DISPLAY
STILL
STILL
uitgeschakeld, wordt
geluid
naar
externe
woofers
geleid.
TTX/MIX Power
TTX/MIX Power
1
SLEEP
V.DOLBY
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
S.STD
S.STD
HOLD SOURCE
DUAL
HOLDI/IISOURCE
LIST/FLOF
DUAL
I/II
LIST/FLOF
CANCELDISPLAY
CANCEL STILL
ON
ON
AUTO
DISPLAY
AUTO
STILL
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.SIZE
2
V.DOLBY
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
Sound
:
:
¥
Custom
Š
On
On
Mono
Š
LOCATE
SUBPAGE
SLEEP P.STD
SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
Druk op P▼ of P▲ omSLEEP
SoundP.STD
(Geluid)
te
selecteren.
ON
S.STDPIP
ON
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden
weergegeven.
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Speaker (Luidspreker) te selecteren.
5
Selecteer On (Aan) door op de
MUTE
- or
+ toets.
MUTE
- or
EXIT
MUTE
+ toets te drukken.
EXIT
MUTE
EXIT
EXIT
Nederlands-25
-/--
TTX/MIX
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
-/--
V.DOLBY
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
-/--
TTX/MIX
-/--
HOLD
PRE-CH
PRE-CH
Power
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
De MTS (Multichannel Television Stereo)
Power
Sound
MUTE
Mode
Bass
Treble
Dolby
Speaker
MTS
EXIT
¥
Custom
:
:
¥
On
On
Mono
Š
Š
Power
Afhankelijk van het specifieke programma dat wordt uitgezonden,
kunt u stereogeluid, monogeluid of Dual I/II beluisteren (Dual I/II is
AUTO
DISPLAY
AUTO taal).
DISPLAY
STILL
STILL
doorgaans een SOURCE
vertalingSOURCE
in een andere
1
Power
Power
S.STD
S.STD
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op P▼ of P▲ om SoundP.STD
(Geluid)P.STD
te selecteren.
S.STD
S.STD
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
PRE-CH
-/--
2
TTX/MIX
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
SIZE
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden
weergegeven.
CANCEL
PIP
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om de MTS te selecteren.
5
Druk herhaaldelijk op de toets
- or
+ om de gewenste
geluidsmodus
De geluidsmodi
worden
MUTE te selecteren.
MUTE
EXIT
EXIT in deze
volgorde weergegeven: Mono - Stereo - Dual I - Dual II..
- or
+ toets.
ON
P.SIZE
.SIZE
PBP
LOCATE
LOCA
TE
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
U kunt deze opties ook instellen door op de toets DUAL I/II te
drukken. Met de toets DUAL I/II geeft u de verwerking en uitvoer van
het audiosignaal weer en stelt u deze in.
➣
-/--
PRE-CH
-/--
PRE-CH
◆ Als de ontvangstcondities slechter worden, kan de
geluidskwaliteit verbeterd worden als de modus wordt
ingesteld
Mono.
TTX/MIX opTTX/MIX
V.DOLBY V.DOLBY
-/-◆ Als het stereosignaal zwak
is en er-/-automatische PRE-CH PRE-CH
zenderverdringing
optreedt,
kunt
u beter overschakelen op
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
Mono.
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
◆ Bij ontvangst van geluid in mono in de audio / videostand kunt
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
PIP
PIP
u beter
de ingang
“AUDIO
(L)” SIZE
op
het achterpaneel
gebruiken.
HOLD
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
P.SIZE
Nederlands-26
DUAL
HOLD
DUAL
CANCEL
ON I/II LIST/FLOF
ON I/II LIST/FLOF
P.SIZE
PBP
CANCEL
LOCATE
PBP
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
Picture-in-Picture (PIP)
Binnen het beeld van een tv-programma of het beeld afkomstig van een
extern apparaat,Power
zoals een
videorecorder of DVD-speler, kunt u een
Power
subbeeld (secundair beeld) weergeven.
Op deze manier kunt het desbetreffende beeld volgen terwijl
naar de
Power u Power
SOURCE
AUTO kijkt.
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
televisie of een SOURCE
andere video
1
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
SOURCE
S.STD
S.STD
Power Power
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
SOURCE
AUTO
Function
Sleep Timer
¥ Off Š
PIP
Š
PBP
Š
Language
¥ English Š
DISPLAY
AUTO
P.STD
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
Function
2
Druk op P▼ of P▲ om Function (Functie) te selecteren.
SOURCE
SOURCE
AUTO
P.STD
P.STD
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Function (Functie)
worden weergegeven.
PIP
TV/Video
Size
Position
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om PIP te selecteren. Druk op de
- or
+
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
toets.
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PIP worden
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
weergegeven.
P.STD
P.STD Power Power
S.STD
S.STD
5
- or
+ toets. Power
Selecteer On (Aan) door op de
➣
Function
MUTE
+ toets MUTE
te drukken.
- or
SOURCE
SOURCE
AUTO
PIP
TV/Video
EXIT
Size
Position
EXIT
DISPLAY
AUTO
U kunt deze optie ook inschakelen door indrukken van de toets
PIP ON. U schakelt PIP uit door nogmaals op de toets PIP ON
te drukken.
P.STD
P.STD
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
TTX/MIX
8
PRE-CH
PIP
TV/Video
Size
Position
PRE-CH
V.DOLBY
V.DOLBY
TTX/MIX
On
TV
Š
Small Š
MUTE
toets SIZE.
ON
ON
TTX/MIX TTX/MIX
SLEEPV.DOLBY
SUBPAGE
SLEEPV.DOLBY
SUBPAGE
SIZE
Druk op P▼
of P▲P.SIZE
om Position
selecteren. Beweeg het
LOCATE te LOCATE
P.SIZE
PBP
PBP (Positie)
➣
:
¥
¥
Š
EXIT
EXIT
-/--
- or
STILL
S.STD
PRE-CH PRE-CH
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
U kunt
opties ook
instellenSIZE
door hetPIP
indrukken
van de
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
SLEEPdeze
SUBPAGE
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
PIP
PIP
subbeeld linksom door op
DISPLAY
Function
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL weergegeven:
Resultaat:HOLD
De afmetingen
worden
inCANCEL
deze volgorde
Small - Medium - Large.
-/--
On
TV
Š
Small Š
P.STD
STILL
Druk op P▼ of P▲ om Size (Formaatte) selecteren. -/-Selecteer-/-MUTE
MUTE
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
vervolgens een formaat voor het subbeeld door op
- or EXIT
+ te
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
drukken.
➣
AUTO
Power
Resultaat: De bronnen worden in deze volgorde weergegeven:
-/--/-TV - Scart
- Video - PRE-CH
S-Video.PRE-CH
7
:
¥
¥
Š
Power
MUTE
MUTE
EXIT
Druk op P▼ of P▲ om TV/Video
te selecteren.
SelecteerEXIT
vervolgens
een bron voor het subbeeld door op
- or
+ te drukken.
Power
On
TV
Š
Small Š
Power
SOURCE
6
:
¥
¥
Š
SIZE
PIP
ON
+ te drukken.
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/IIP.SIZE
LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
PBPCANCELPBP
U kunt het subbeeld ook verplaatsen
door
van dePRE-CH LOCATE
PRE-CH
-/--/-- het indrukken
toets LOCATE.
TV/Video
Size
PIP
Position
ON
:
¥
¥
Š
On
TV
Š
Small Š
-/-LOCATE
PRE-CH
TTX/MIX
V.DOLBY
SLEEP
MUTE
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
TTX/MIX TTX/MIX
V.DOLBY V.DOLBY
MUTE
EXIT ON EXIT ON
Function
P.SIZE
LOCATE LOCATE
P.SIZE
PBP
PBP
PRE-CH
-/--/-HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
SLEEP
SUBPAGE
SLEEPTTX/MIX
SUBPAGE
SIZE TTX/MIX
SIZE
PIP
ON
P.SIZE
-/--
-/--
PIP V.DOLBY
HOLD
TTX/MIX
SLEEP
SLEEP
SIZE
PRE-CH SUBPAGE
PRE-CH SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
V.DOLBY V.DOLBY
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
PRE-CH
SIZE
SIZE
PIP
LOCATE
V.DOLBY
CANCEL
PIP
ON Nederlands-27
LOCATE
CANCEL
PIP
ON
ON
HOLD
I/II LIST/FLOF
DUALLOCATE
I/II LIST/FLOF
CANCEL
LOCATE
P.SIZE
PBP HOLDPBP DUAL
ON
TTX/MIX
HOLD
LOCATE
LOCA
TE
Picture-by-Picture (PBP)
Power
Function
Sleep Timer
¥ Off Š
PIP
Š
PBP
Š
Language
¥ English Š
Power
Wanneer externe apparaten (PC, videorecorder of DVD-speler) op uw
TV/monitor zijn aangesloten, kunt u twee bronnen gelijktijdig
op het
Power Power
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
scherm bekijken.
1
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU
SOURCE
S.STD
S.STD
Power Power
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Function
PBP
TV/Video
Swap
:
¥
Š
On
TV
SOURCE
AUTO
P.STD
DISPLAY
:
¥
Š
On
TV
P.STD
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PBP worden
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
weergegeven.
P.STD
P.STD
S.STD
Power
5
- or
+ toets. Power
S.STD
S.ST
EXIT
EXI
Power
Power
Selecteer On (Aan) door op de
➣
Š
- or
S.STD
MUTE
MUTE
+ toets te drukken.
U SOURCE
kunt dezeSOURCE
optie ook
inschakelen
indrukken van de toets
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILLdoor STILL
PBP. U schakelt PBP uit door nogmaals op de toets PBP te
drukken.
P.STD
S.STD
S.STD
MUTE
MUTE
EXIT
Druk op P▼ of P▲ om TV/Video
te selecteren.
SelecteerEXIT
vervolgens
een bron voor het subbeeld door op
- or
+ te drukken.
EXIT
Resultaat: De bronnen worden in deze volgorde weergegeven:
-/--/-TV - Scart
- Video - PRE-CH
S-Video.PRE-CH
Function
PBP
TV/Video
Swap
:
¥
Š
On
TV
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
SLEEP
P.STD
DISPLAY
AUTO
Druk op P▼ of P▲ om PBP te selecteren. Druk op de
- or
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
+toets.
P.STD
HOLD
SOURCE
AUTO
4
6
MUTE
SOURCE
Druk op de
S.STD
STIL
P.STD
3
STILL
DISPLAY
STILL
Druk op P▼ of P▲ om Function (Functie) te selecteren.
Function
PBP
TV/Video
Swap
P.STD
DISPLAY
AUTO
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Function (Functie)
worden weergegeven.
Š
Power
SOURCE
AUTO
V.DOLBY
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SUBPAGE
SUBP
GE
SIZE
CANCEL
PIP
Š
7
-/-Druk op P▼ of P▲ om Swap (Wisselen) te selecteren.
8
Druk op de
TTX/MIX
- or
-/-EXIT
MUTE
V.DOLBY MUTE
V.DOLBY
TTX/MIX
+ toets.
TTX/MIX
PRE-CH
PRE-C
V.DOLBY
V.DOL
EXIT
TTX/MIX
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL
I/II subbeeld
LIST/FLOF
CANCEL worden
CANCEL verwisseld.
Resultaat:HOLD
Het hoofdbeeld
en het
➣
PRE-CH
-/--/--door indrukken
U kunt deze optie ook inschakelen
van
dePRE-CH
toets
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANC
PBP.
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
MUTE
P.SIZE
MUTE
P.SIZE
PBP
TTX/MIX
PBP
EXIT
ON
TTX/MIX
LOCATE
EXIT
ON
SLEEP V.DOLBY
SUBPAGE
SLEEP V.DOLBY
SUBPAGE
SIZE
LOCATE
ON
P.SIZE
.SIZE
PBP
HOLD
LOCATE
LOCA
TE
SLEEP
TTX/MIX
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
TTX/MIX TTX/MIX
-/--
SIZE
PIP
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
V.DOLBY V.DOLBY
TTX/MIX
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
Nederlands-28
P.SIZE
PBP
PIP
ON V.DOLBY
ON V.DOLBY
LOCATE LOCATE
P.SIZE
PBP
PBP
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
PRE-CH PRE-CH
HOLD
P.SIZE
PBP
PIP
ON
ON
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUALP.SIZE
I/II LIST/FLOF
CANCEL
LOCATE
P.SIZE
PBP CANCEL
PBP
PRE-CH PRE-CH
-/--/--
P.SIZE
-/--
SIZE
PIP
SIZE
PIP
PIP
ON
ON
LOCATE
LOCATE
LOCA
Power
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
Automatisch uitschakelen
Power
Power
U kunt een tijdsduur tussen 10 en 240 minuten instellen waarna de
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
TV/monitor automatisch
uitschakelt.
S.STD
S.STD
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
SOURCE
2
AUTO
DISPLAY
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Druk o P▼ of P▲ om Function (Functie) te selecteren.
P.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare
opties in de groep Function (Functie)
P.STD
S.STD
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: Sleep Timer (Stand-by klokfunctie) wordt geselecteerd.
4
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
worden weergegeven.
3
EXIT
Sleep Timer
¥ Off Š
PIP
Š
PBP
Š
Language
¥ English Š
Power
P.STD
P.STD
1 Power
Druk op de
toets MENU.
Function
MUTE
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
CANCEL
SIZE
PIP
ON
Selecteer het aantal minuten dat dient te verstrijken voordat uw
TV/monitor automatisch uitschakelt door herhaaldelijk op
- or
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
+ te drukken.
LOCATE
LOCA
TE
◆De vooraf ingestelde intervals zijn: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210 en 240 minuten.
MUTE
➣
MUTE
EXIT
EXIT
U kunt deze optie ook inschakelen door indrukken van de toets
“SLEEP”.
Als de stand-by klokfunctie reeds is ingesteld, toont het scherm de
resterende tijd waarna uw toestel wordt uitgeschakeld. Als de standby klokfunctie
niet is ingesteld,PRE-CH
wordt Off
(Uit) weergegeven.
PRE-CH
-/-- nog-/--
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
Informatie
weergeven
PRE-CH
-/--
V.DOLBY
PRE-CH
-/--
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
SLEEP
SUBPAGE
SLEEP V.DOLBY
SUBPAGE
SIZE
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
SIZE
PIP
V.DOLBY
PIP
U kunt de instellingen van de geselecteerde bron bekijken door op de
ON
ON
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL
toets “DISPLAY” op de afstandsbediening te drukken.
HOLD
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
Power
De getoonde
informatie
is
de geselecteerde
bron.
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBPafhankelijk
PBP van
SLEEP
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
ON
P.SIZE
PBP
SUBPAGE
PIP
SIZE
PIP SOURCE
AUT
UTO
DISPLA
DISPLAY
STILL
ON
P.STD
.STD
P.SIZE
PBP
S.STD
.STD
LOCATE
LOCATE
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
Nederlands-29
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
P.SIZE
PBP
SIZE
V.DOLBY
CANCEL
PIP
ON
LOCATE
Power
Contrast en helderheidPower
instellen
➣
Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-stand.
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Power
PC
Image
Š
Image Lock
Š
Position
Š
Color Adjust Š
Recall
Š
1024x768
48kHz
1
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
STILL
2
P.STD
Druk op P▼ of P▲ om
PC te P.STD
selecteren.
S.STD
59Hz
PC
4
DISPLAY
STILL
SOURCE
Power
- or
SOURCE
AUTO
SOURCE
AUTO
Druk nogmaals op de
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
- or
+ toets.
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
STILL
Selecteer de optie (Brightness (Helderheid) of Contrast
MUTE
EXIT
EXIT
(Contrast)) voor de kleuren
opMUTE
uw computerscherm
door op
P▼ of
P▲ te drukken. Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op de
- or
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
MUTE
P.STD
DISPLAY
AUTO
+ toets.
MUTE
EXIT
EXIT (Beeld) worden
Resultaat:MUTE
De beschikbare
opties in de
groep S.STD
Image
P.STD
P.STD
S.STD
weergegeven.
75
AUTO
Power
Druk op de
SOURCE
Brightness
SOURCE
S.STD
Power
Resultaat: Image (Beeld)P.STD
wordt geselecteerd.
P.STD
5
Power
Power
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
3
Image
Brightness
Contrast
¥ Expanded 1Š
Size
Power
S.STD
-/-MUTE
TTX/MIX
Power
MUTE
PRE-CH
-/-MUTE
TTX/MIX
-/-Power
-/--
EXIT
V.DOLBY
EXIT
EXIT
PRE-CH
EXIT
V.DOLBY
PRE-CH
PRE-CH
De beeldgrootte selecteren
HOLD
DUAL
HOLDI/II
➣
MUTE
LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
TTX/MIX DISPLAY
TTX/MIX DISPLAY
V.DOLBY
SOURCE
AUTO
AUTO
STILL
STILL
Schakel metSOURCE
de toets SOURCE
naar de PC-stand.
PoweroverPower
EXIT
PC
Image
Brightness
Contrast
¥ Expanded 1Š
Size
SLEEP
P.STD
1
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
P.STD
S.STDI/II LIST/FLOF
S.STD
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL
CANCEL CANCEL
ON
ON
SOURCE -/-SOURCE
AUTO -/-DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILLPRE-CH
STILLPRE-CH
Druk op de toets MENU.
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
P.STD TTX/MIX
P.STD TTX/MIX
PRE-CH
-/--
-/-2 Power
Druk op P▼ of P▲ om PC te selecteren.
P.SIZE
V.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
SIZE
3
CANCEL
PIP
4
ON
P.SIZE
.SIZE
PBP
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
SIZE
PIP
PIP
Power
S.STDV.DOLBY
S.STDV.DOLBY
ON
ON
PRE-CH
LOCATE
LOCATE
SOURCE CANCEL
AUTO
Resultaat: The options available
in
theI/IIPC LIST/FLOF
group
displayed.
HOLD
DUAL
HOLD
DUAL I/IIareLIST/FLOF
CANCEL
SOURCE
TTX/MIX
LOCATE
SLEEP verschijnt.
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
Resultaat: Het hoofdmenu
PRE-CH
-/--
V.DOLBY
LOCATE
LOCA
TE
TTX/MIX DISPLAY
TTX/MIX STILL
AUTO
Druk op de
- or
V.DOLBY
DISPLAY
STILL
V.DOLBY
+ toets.
P.STD
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
Resultaat:HOLD
ImageDUAL
(Beeld)
wordt
P.STD
HOLD
I/II S.STD
LIST/FLOF
DUAL I/IIgeselecteerd.
LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
ON
PIP
S.STD
ON
Druk nogmaals op de
- or
+ toets. PBP
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
MUTE
EXIT
EXIT (Beeld) worden
Resultaat:MUTE
De beschikbare
opties in de
groep Image
ON
ON
weergegeven.
5
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
LOCATE
LOCATE
Druk op P▼ of P▲ om Size (Formaat) te selecteren. Selecteer
MUTE
vervolgens een formaat
voor MUTE
uw computerbeeld EXIT
door op EXIT - or
+ te drukken.
Resultaat: De afmetingen worden in deze volgorde weergegeven:
Expanded 1 (Vergroot 1) - Expanded 2 (Vergroot 2) Normal (Normaal).
➣
MUTE
MUTE
U kunt deze opties EXIT
ook instellen door het indrukken van de toet
P.SIZE
PRE-CH PRE-CH
-/--(Beeldformaat).
-/--
Nederlands-30
TTX/MIX
HOLD
SLEEP
TTX/MIX
-/--
-/--
V.DOLBY
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
V.DOLBY
PRE-CH
PRE-CH
CANCEL
V.DOLBY
V.DOLBY
PIP
EXIT
De beeldkwaliteit aanpassen
➣
Schakel met Power
de toets SOURCE
Power over naar de PC-stand.
Deze optie wordt gebruikt om het beeld nauwkeurig in te stellen door
SOURCE SOURCE
AUTO
AUTO
STILL
STILL
Power DISPLAY
Power DISPLAY
beeldruis weg te nemen.
1
P.STD
P.STD
SOURCE SOURCE
AUTO S.STD
DISPLAY
AUTO S.STD
DISPLAY
STILL
Druk op de
toets MENU.
PC
Image
Š
Image Lock
Š
Position
Š
Color Adjust Š
Recall
Š
1024x768
48kHz
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
2
P.STD
S.STD
S.STD
59Hz
Power
Druk op P▼
of P▲Power
om PC te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Power
PC
Power
3
Druk op de
4
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
SOURCE
AUTOom Image
DISPLAY
AUTO Lock
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op de
P▼ ofSOURCE
P▲
(Beeld vergrendelen)
te
- or
selecteren. Druk op de
Image Lock
Coarse
Fine
+ toets.
- or
+ toets.
Resultaat:P.STD
De beschikbare
opties in de
groep S.STD
Image Lock (Beeld
P.STD
S.STD
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
vergrendelen)
worden weergegeven.
5
Selecteer de optie (Coarse (Grof) or Fine (Fijn)) voor de
MUTE
MUTE
EXIT
korrelstructuur van uw
computerbeeld
door op P▼
of P▲ EXIT
te drukken.
Druk op de
- or
+ toets.
Coarse
1344
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op de
➣
- or
MUTE
MUTE
MUTE
TTX/MIX
MUTE
-/-TTX/MIX
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
EXIT
EXIT
Deze mogelijkheid verandert met de breedte van het beeld. Stel het
PRE-CH
PRE-CH
-/-- in het
-/-- midden van het
beeld zonodig
scherm
in.
EXIT
-/-- V.DOLBY
EXIT
PRE-CH
V.DOLBY
PRE-CH
Power Power
De beeldpositie
wijzigen
HOLD
DUAL
HOLD
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
➣
1
2
3
CANCEL
V.DOLBY V.DOLBY
Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-stand.
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Power Power
SLEEP SUBPAGE
SLEEP
SIZE
SIZE
PIP I/II LIST/FLOF
PIP
HOLD SUBPAGE
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL
CANCEL CANCEL
PRE-CH PRE-CH
-/--/-ON
ON
P.STD DISPLAY
P.STD DISPLAY
S.STD
S.STD
SOURCE
SOURCE
AUTO
STILL
STILL
Power
Druk op
de
toetsAUTO
MENU.
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
SLEEP SUBPAGE
SLEEP LOCATE
SUBPAGE
SIZE LOCATE
SIZE
PIP
PIP
Power
Resultaat:
Het hoofdmenu
verschijnt.
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY V.DOLBY
ON
ON
PRE-CH PRE-CH
-/--/-P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
SOURCE
AUTO
Druk opAUTO
P▼ of DISPLAY
P▲ om
PCSTILL
te selecteren.
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
SOURCE
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
Power
Power
Resultaat:
De beschikbare
opties inV.DOLBY
de groepV.DOLBY
PC worden
TTX/MIX
TTX/MIX
P.STD
weergegeven.
P.STD
S.STD
SLEEP SUBPAGE
SLEEP
SIZE
SIZE
PIP
PIP
SOURCE
SOURCE
AUTO SUBPAGE
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
HOLD - DUAL
HOLDI/II +LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
Druk op de
or
toets.
ON
ON
4
Druk op P▼
of P▲P.SIZE
om
Druk op de
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
PBP Position
PBP (Positie)
P.STD
P.STD
S.STD te selecteren.
S.STD
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
- or SLEEP+ toets.
5
Druk op P▼
of P▲MUTE
om (H-Position (Horizontale
MUTE
EXIT
EXITpositie) of
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
V-Position
(Verticale
positie))
te selecteren.
Druk op de
+ toets.
ON
PC
DISPLAY
Image
Š
Image Lock
Š
Position
Š
Color Adjust Š
Recall
Š
STILL
1024x768
48kHz
59Hz
S.STD
PC
Position
H-Position
V-Position
ON
- or
MUTE
MUTE
EXIT
Resultaat:
De horizontaleEXIT
balk wordt
weergegeven.
6
Druk op de
bereikt.
- or
MUTE
+ toets tot u de gewenste instelling heeft
MUTE
H-Position
50
EXIT
EXIT
Nederlands-31
MUTE
-/--
-/--
-/-TTX/MIX
MUTE
-/--
TTX/MIXPRE-CH
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
V.DOLBY
EXIT
PRE-CH
V.DOLBY
De kleur instellen
➣
PC
Image
Š
Image Lock
Š
Position
Š
Color Adjust Š
Recall
Š
1024x768
48kHz
1
Power
Power
Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-stand.
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Power SOURCE
Power
P.STD SOURCE
P.STD
S.STD
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
Druk op SOURCE
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
2
59Hz
P.STDPower
PowerS.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om PC te selecteren.
Resultaat: De beschikbare
in de groep
worden
SOURCEopties
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO PC DISPLAY
STILL
weergegeven.
STILL
3
Druk op de
S.STD
4
Druk op P▼
of P▲Power
om Color Adjust (Kleur wijzigen) te selecteren.
Power
Druk op de
- or
+ toets.
- or
+ toets.P.STD
P.STD
S.STD
PC
Color Mode
Red
Green
Blue
¥
Custom Š
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Color Adjust (Kleur
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
SOURCE
SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
wijzigen)
worden
weergegeven
als de
optie Color Mode
Power
Power
(Land) wordt geselecteerd.
¥
P.STD
S.STD
S.STD
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Druk herhaaldelijk
op
de DISPLAY
- or DISPLAY
+ toets om
SOURCE SOURCE
AUTO
AUTO
STILL
STILLhet gewenste
kleurmodus te selecteren. De volgende kleurmodi zijn beschikbaar:
Custom (Aangepast) - Color 1 (Kleur 1) - Color 2 (Kleur 2) Color 3 P.STD
(Kleur 3).P.STD
S.STD
S.STD
6
Als u de kleur die het best
met uw wensen
MUTEovereenkomt
MUTE
EXIT wenst
EXIT aan
te passen, selecteert u een van de mogelijkheden (Red (Rood),
Green (Groen), or Blue (Blauw)) door te drukken op P▼ of P▲.
Druk op de-/-- - or-/-- + toets. PRE-CH PRE-CH
PC
Color Mode
Red
Green
Blue
P.STD
5
Custom Š
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
7
-/-TTX/MIX
Druk op de
Red
➣
100
MUTE
-/-TTX/MIX
- or
PRE-CH
V.DOLBY PRE-CH
V.DOLBY
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
MUTE
EXIT
HOLD
MUTE
DUAL
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
MUTEI/II LIST/FLOF
EXIT
ON
CANCEL
EXIT
ON
P.SIZE
PBPTTX/MIX
PBPTTX/MIXLOCATE
SUBPAGE
SLEEP
SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
LOCATE
PIPV.DOLBY
V.DOLBY
ON
ON
Power Power
SOURCE SOURCE
AUTO
DISPLAY
AUTO
DISPLAY
STILL
STILL
Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-stand.
HOLDI/II
LIST/FLOF
DUAL I/II
LIST/FLOF
CANCEL
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP HOLD PBPDUAL
CANCEL
Power
P.SIZE
SLEEP
Power
De beeldinstellingen initialiseren
➣
SOURCE
SLEEP
1
2
59Hz
3
PC
4
STILL
S.STD
S.STD
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
ON
Druk op
de toets MENU. S.STD
P.STD
P.STD
S.STD
Power
Power
TTX/MIX TTX/MIX
V.DOLBY V.DOLBY
Het hoofdmenu
Resultaat: -/--/--P.SIZE verschijnt.
LOCATE
P.SIZE
PBPPRE-CHPBPPRE-CH
PIP
ON
LOCATE
Druk op
P▼ of DISPLAY
P▲
te selecteren.
SOURCE
SOURCE
AUTO
AUTOom PC
DISPLAY
STILL
STILL
HOLD
DUAL
HOLDI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
De
beschikbare
groep PCV.DOLBY
worden weergegeven.
Resultaat:
TTX/MIX TTX/MIX opties in de
V.DOLBY
Druk opP.STD
de
- or
+S.STD
toets. S.STD
P.STD
SLEEP SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE
SIZE
PIP
PIP
HOLD
DUAL
HOLD
I/II
LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL Druk op de
Druk op P▼ of P▲ om Recall (Herstel)
ONte selecteren.
ON
- or
+ toets.
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
De beschikbare
opties
(Herstel)
Resultaat:SLEEP
SUBPAGE
SLEEP SUBPAGE
SIZE in de
SIZE
PIPgroep Recall
PIP
worden
weergegeven.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Recall
Image Recall Š
Color Recall Š
ON
5
Nederlands-32
SOURCE
AUTO
AUTO
STILL
P.STD DISPLAY
P.STD DISPLAY
-/--/-- vervangen PRE-CH
U kunt alle beeldinstellingen
door dePRE-CH
fabrieksinstellingen.
PC
Image
Š
Image Lock
Š
Position
Š
Color Adjust Š
Recall
Š
1024x768
48kHz
EXIT
HOLD
DUAL
HOLDI/II
DUAL
LIST/FLOF
CANCELGreen
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
V.DOLBY
V.DOLBY
Als u de
instellingen
voorLIST/FLOF
RedI/II (Rood),
(Groen), of Blue
(Blauw) aanpast, wordt de Color mode (Modus) automatisch
gewijzigd
in Custom
(Aangepast).
SLEEP SUBPAGE
SLEEP -/-SUBPAGE
SIZE -/-- SIZE
PIP
PIPPRE-CH PRE-CH
ON
Selecteer de optie (Image Recall (Beeld herstellen) of Color
LOCATE LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PBP
PBP
RecallMUTE
(Kleur herstellen))EXIT
door op EXIT
P▼ of P▲ te drukken. Druk op de
MUTE
- or
+ toets.
Resultaat: Het scherm wordt zwart en een paar seconden later keert
het oorspronkelijke beeld terug.
MUTE
MUTE
-/--
EXIT
-/--
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
Weergavestanden
Als het signaal van het systeem overeenkomt met de standaardsignaalmodus, wordt het beeld
automatisch ingesteld. Als het systeem van het systeem niet overeenkomt met de
standaardsignaalmodus, stelt u de modus in aan de hand van de gebruikershandleiding van de
videokaart, omdat het beeld mogelijk niet wordt weergegeven of alleen het AAN/UIT-lampje brandt.
Voor de volgende weergavestanden is het beeld tijdens de fabricage geoptimaliseerd.
Modus
Resolutie
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Kloksnelheid
frequentie (MHz)
Sync polariteit
(H/V)
VGA
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
31.469
31.469
37.500
43.269
70.087
59.940
75.000
85.008
28.322
25.175
31.500
36.000
-/+
-/-/-/-
SVGA
800 x 600
800 x 600
46.875
53.674
75.000
85.061
49.500
56.250
+/+
+/+
XGA
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
48.363
60.023
68.677
60.004
75.029
84.997
65.000
78.750
94.500
-/+/+
+/+
SXGA
1280 x 1024
1280 x 1024
63.981
79.976
60.020
75.025
108.000
135.000
+ / -, + / +/+
UXGA
1600 x 1200
75.000
60.000
162.000
+ / -, + / -
WUXGA
1920 x 1200
(LW24R15W)
75.000
60.000
193.156
+ / -, + / -
PowerSaver
Dit apparaat is voorzien van een systeem voor energiebesparing, PowerSaver genaamd. Als uw tv/monitor
enige tijd niet gebruikt wordt, schakelt dit systeem uw tv/monitor naar een stand waarin minder stroom
wordt verbruikt en zorgt daarmee voor een lager energieverbruik. De beschikbare standen zijn “On”
(Aan), “Standby” (Stand-by), “Sleep” (Autom. uitsch.) en ”Deep Sleep” (Uitgeschakeld). PowerSaver werkt
in combinatie met een videokaart in uw PC die voldoet aan de VESA DPMS-normen. Om deze functie in te
stellen gebruikt u een hulpprogramma dat op uw pc is geïnstalleerd.
Status
Normaal gebruik
Energiespaarstand (EPA/NUTEK)
Horizontale Sync.
Actief
Inactief
Verticale Sync.
Actief
Inactief
Netspanningsindicator
Groen
Groen, knipperend (interval 1 sec)
LW24R15W : 120W (Max.)
Minder dan 8W
Energieverbruik
➣
Deze tv/monitor schakelt automatisch terug naar normale weergave zodra horizontale en verticale sync.
terugkeren. Dat gebeurt als u de muis van de computer beweegt of op een toets op het toetsenbord drukt.
Nederlands-33
Teletekstfunctie
De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatie via teletekst. Deze
informatie bestaat doorgaans uit:
◆ Tijden van tv-programma's
◆ Nieuws- en weerberichten
◆ Sportuitslagen
◆ Reisinformatie
Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie
schema).
Onderdeel
Inhoud
A
Geselecteerd paginanummer
B
Aanduiding kanaal/zendstation.
C
Huidig paginanummer of zoekstatus.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie.
FASTEXT informatie.
➣
Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende
pagina's die in opeenvolgende volgorde worden getoond.
U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
◆ Het paginanummer in te voeren
◆ Een titel uit een overzicht op het scherm te selecteren
◆ Een tekst met een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
Power
SOURCE
Teletekstinformatie weergeven
AUTO
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
U kunt te allen tijde teletekstinformatie op uw scherm weergeven.
☛
P
MENU
P
MUTE
Voor juiste weergave van Teletekstinformatie is stabiele
kanaalontvangst vereist, anders:
◆ Kan informatie ontbreken
◆ Worden sommige pagina's mogelijk niet weergegeven
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Selecteer het kanaal dat de gewenste teletekstdienst aanbiedt door
op P▼ of P▲ te drukken.
2
Druk op de toets TTX/MIX om de teletekstmodus te activeren.
Resultaat: De inhoudspagina verschijnt. Deze pagina kunt u altijd
opnieuw weergeven door op de toets
(index) te drukken.
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
3
Als u de TV-uitzending tegelijk met de teletekstpagina op het scherm
wilt weergeven, drukt u nogmaals op de toets TEXT/MIX.
4
Druk op de toets CANCEL (
weergave.
5
Druk nogmaals op de toets TTX/MIX om de teletekstmodus te
verlaten.
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
PBP
SIZE
CANCEL
PIP
) om terug te gaan naar de normale
ON
Nederlands-34
LOCATE
Een paginanummer selecteren
Power
SOURCE
U kunt met de cijfertoetsen op de afstandsbediening het
paginanummer direct invoeren.
1
AUTO
DISPLAY
STILL
P.STD
.STD
Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in
door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.
S.STD
.STD
P
Power
MENU
Resultaat: De tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd en
vervolgens verschijnt de pagina.
2
Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat,
worden deze achtereenvolgens weergegeven. U kunt het beeld op
een bepaalde pagina stilzetten door op HOLD ( ) te drukken.
Druk nogmaals op HOLD ( ) om het stilzetten te annuleren.
Weergaveopties:
SOURCE
AUTO
DISPLAY
P
P.STD
MUTE
S.STD
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
MUTE
Voor de weergave van...
Drukt u op...
◆ Zowel teletekstinformatie
als de normale uitzending
TTX/MIX
STILL
EXIT
TTX/MIX
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
CANCEL
SIZE
PIP
ON
◆ Verborgen tekst
(zoals antwoorden op quizvragen)
(tonen)
◆ Het normale beeld
(tonen) nogmaals
LOCATE
LOCA
TE
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
◆ Een subpagina, door het viercijferig
paginanummer in te toetsen
SUBPAGE (
V.DOLBY
)
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
◆ De volgende pagina
(page up)
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
◆ De vorige pagina
(page down)
P.SIZE
.SIZE
PBP
SIZE
CANCEL
PIP
ON
◆ Grote letters in:
• De bovenste helft van het scherm
• De onderste helft van het scherm
SIZE ( )
• Eenmaal
• Tweemaal
◆ Normale weergave
• Driemaal
Nederlands-35
LOCATE
LOCA
TE
MUTE
EXIT
Een paginanummer selecteren via FLOF
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
CANCEL
SIZE
De verschillende onderwerpen in de teletekstpagina's zijn met een
kleur gecodeerd. U kunt deze onderwerpen selecteren door op de
gekleurde toetsen op de afstandsbediening te drukken.
PIP
ON
1
Druk op de toets TTX/MIX om de teletekstinhoudspagina weer te
geven.
2
Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de
beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met
statusinformatie).
LOCATE
LOCA
TE
Power
SOURCE
AUTO
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
Resultaat: De pagina wordt weergegeven met aanvullende
kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen worden
geselecteerd.
P
MENU
3
Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de toets
met de corresponderende kleur.
4
Om de subpagina weer te geven, volgt u de volgende stappen:
P
MUTE
EXIT
◆ Druk op de toets SUBPAGE ( ).
Resultaat: De beschikbare subpagina's verschijnen op het scherm.
Power
SOURCE
AUTO
DISPLAY
P.STD
S.STD
-/--
PRE-CH
TTX/MIX
◆ U kunt door de subpagina's schuiven met behulp van de toetsen
(P▼) of
(P▲).
STILL
V.DOLBY
Teletekstpagina's opslaan
HOLD
DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
MUTE
P.SIZE
PBP
CANCEL
SIZE
PIP
ON
EXIT
LOCATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
U kunt maximaal vier teletekstpagina's opslaan om ze later op uw
gemak te bekijken.
1
➣
0
TTX/MIX
V.DOLBY
.DOLBY
HOLD
DUAL
DU
AL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SUBPAGE
SUBP
GE
P.SIZE
.SIZE
PBP
SIZE
CANCEL
Met de toets LIST/FLOF ( ) kunt u schakelen tussen de
standen voor LIST en FLOF.
2
Druk op de gekleurde toets die overeenkomt met de pagina die u wilt
vervangen.
3
Voer het nieuwe paginanummer in via de numerieke toetsen.
4
Herhaal stappen 2 en 3 voor elke pagina die u wilt opslaan, waarbij u
steeds een andere gekleurde toets gebruikt.
5
Druk op de toets
knipperen.
PIP
ON
Nederlands-36
).
Resultaat: Vier verschillende getallen van elk drie cijfers worden in
verschillende kleuren weergegeven.
PRE-CH
-/--
Selecteer de LIST mode met de toets LIST/FLOF (
LOCATE
LOCA
TE
(Opslaan) tot de desbetreffende blokken
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt
Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt.
Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model
en het serienummer van het apparaat en neemt u contact op met uw lokale leverancier.
Geen geluid of beeld
◆ Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
◆ Controleer of u op de toets Power ( ) heeft gedrukt.
◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van
het beeld.
◆ Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid
◆ Controleer het geluidsvolume.
◆ Controleer of de toets MUTE op de afstandsbediening is ingedrukt.
Geen beeld of zwart-wit beeld
◆ Pas de kleurinstellingen aan.
◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Gestoord geluid en beeld
◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de tv/monitor
stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de tv/monitor.
◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid
◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Afstandsbediening werkt niet goed
◆ Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.
◆ Reinig de bovenste rand van de afstandbediening (transmissievenster).
◆ Controleer de batterijcontacten.
Melding om signaalkabel te controleren.
◆ Zorg dat de signaalkabel goed op de PC of videobron is
aangesloten.
◆ Zorg dat de PC of videobron zijn ingeschakeld.
Melding dat ondersteuning ontbreekt
(PC-stand)
◆ Controleer de maximale resolutie en frequentie van de
videoadapter.
◆ Vergelijk deze waarden met de gegevens in het overzicht met de
timing van de weergavestanden.
Horizontale of verticale balken lijken te
flikkeren, te bewegen of te schemeren in
het beeld (PC-stand).
◆ Pas de instelling voor grof of fijn aan.
Het beeldscherm is zwart en het aan/uit- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
indicatielampje brandt permanent amber ◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een toets op het
toetsenbord.
of knippert een- of tweemaal per seconde.
Beeld is niet stabiel en kan lijken te trillen ◆ Controleer of de weergaveresolutie en frequentie van de PC of
videokaart een beschikbare modus van de TV is. Controleer op uw
(PC-stand).
computer: Configuratiescherm, Beeldscherm, Instellingen.
◆ Als de instelling niet correct is, wijzigt u de beeldscherminstellingen
met het computerhulpprogramma.
➣
Beeld wordt niet in het midden van het
scherm weergegeven (PC-stand).
De tv/monitor ondersteunt multiscan-weergavefuncties binnen
het volgende frequentiebereik:
Horizontale frequentie: 30 ~ 85 kHz
Verticale frequentie: 55 ~ 85 Hz
◆ Stel de horizontale en verticale positie in.
U hebt de
◆ Download het stuurprogramma via het Internet:
http://www.samsungusa.com/monitor
beeldschermstuurprogrammasoftware nodig.
http://www.samsung-monitor.com
Nederlands-37
Technische specificaties en milieu
Model
Paneel
Formaat
Weergavegebied
Type
Pixelafstand
Weergavehoek
LW24R15W
24.06” Diagonaal
518.4(H) x 324(V) mm
a-si TFT active matrix
0.27 (H) x 0.27 (V) mm
80/80/80/80 (L/R/T/B)
Frequentie
Horizontaal
Verticaal
Weergavekleur
30 ~ 85 kHz
55 ~ 85 Hz
16,777,216 kleuren
Beeldresolutie
Maximaal
1920 x 1200 @ 60 Hz
Ingangssignaal
Sync.
Videosignaal
TV/Video
Kleursysteem
Geluidssysteem
Videoformaat
Scart
Videosignaal
RGB ingangssignaal
Audiosignaal
Kleurensysteem
Voeding
Ingang
Uitgang
Energieverbruik
Maximaal
Spaarstand
Afmetingen (B x D x H)
Omgevingsvereisten
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
H/V separaat, TTL, P. of N.
H/V separaat, TTL, P. of N.
Groensynchr 0.3 Vp-p, N.
0.7 Vp-p @ 75 ohm
PAL, SECAM, NTSC4.43
B/G, D/K, I, L, L’
CVBS, S-VHS
1.0 Vp-p @ 75 ohm
0.7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
PAL
100 - 240 V (50Hz / 60Hz)
DC 14V/8A
120 W
<8W
618 x 67.5 x 422 (TV behuizing)
665.2 x 218.2 x 472 (Met voet)
50 °F tot 104 °F (10 °C tot 40 °C)
10% to 80%
- 13 °F tot 113 °F (-25 °C tot 45 °C)
5% tot 95%
Karakteristieken geluidsinstallatie
Audio-ingang
RCA-aansluiting (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
Audio-ingang (PC)
3.5Ø Stereo-aansluiting, 0.5Vrms (-9dB)
Audio-uitgang
RCA-aansluiting (L, R), 0,5 Vrms (-9 dB)
Luidsprekers
Max. 5W uitgangsvermogen (3.5Ø stereo-aansluiting, 2)
Luidsprekers
Max. 10mW uitgangsvermogen (3,5Ø stereo-aansluiting, 32Ω)
Frequentie
RF: 80Hz ~ 15kHz (bij- 3dB)
Snelheid
A/V: 80Hz ~ 20kHz (bij- 3dB)
Nederlands-38
Memo
- SERVICE NA VERKOOP
Aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier of
servicedienst als een verandering in de prestaties van uw
product er op wijst dat mogelijk een defect is ontstaan.
Nederlands-39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement